93610

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΔΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ} 12 Όκτωβρίου 1910—Αριθ. 72
  Αριθ. Πρωτ. 5023
  ι Διεκπ. 2097
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑ10ΣΥΜΗΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Διά τής ΰπ' αριθ. 131 τής 5 "Οκτώβριον 1910 αποφάσεως
  τού Πρωτοίικείου Σφακίων έν δλομελεία συνεστήθη Συμδολαιβ-
  γρβφεΤον έν τί, περιφέρειαι τοΰ Είρηνοδικείου Χώρας Σφακίων
  τής Επαρχίας Σφακίων. Προσκαλοΰνται οί βουλόμενοι; νά διο-
  ρισθώσιν έκ των εχόντων τέ ύχο τοΰ Νόμου όριζόμβνα προσοντα
  νά υποβάλωσι τάς ΛΪτήσεΐς των έντός 15 ημερών άπό τής ίημο-
  σιεΰσβως τής παρούσης έν τη Έπΐσήμω Εφημερίδι τής Κυβερ¬
  νήσεως ενώπιον τ-ϊ|ς Άν. Διευθ, επί τής Δικαισβύνης.
  Έν Χανίοις τί 8 Όκτωδρίου 1910.
  Ό επί τής Δικαιοσύνης Έπ(τρο*ος
  Γ. ΜΤΛΠΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4388
  » Διεκπ. 3121
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Διά την προμήθειαν είς το Δημόσιον επι διετιαντοθ αναγ¬
  καιούντος αύτω χάοτου δια την υπηρεσίαν τοϋ "Εθνικον
  τυπογραφείον
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρϋττει ότι:
  ΈκτίΘεται εις φανεράν μειοδοαίαν συμφώνως τοίς ύπ' αριθ.
  356 καί 657 Ν6μοις ή είς τό Δημόσιον προμήθεια τα! αναγ¬
  καιούντος διά την υπηρεσίαν τοΰ Έθ>ικο3 Τυπογραφείου επί μίαν
  διετίαν χάρτου των είδών καί σχημάτων δείγματα των οποίων
  «ίνε κατατεθειμένα είς τάς Νομαρχίας Χανίων, Ρεθύμνης καί
  Ηρακλείου, ήτοι:
  α'. Χάρτης Εφημερίδος χρώματος λβυκοθ σχήματος
  0,94X0,65 καί δάρους κατά ίεσμΐδαχιλιογρ. 18
  τοθ δποίου ήέτησία κατανάλωσις προϋ-βλογί-
  ί,εται «ίς δεσμΐϊας 800
  6'. » βιίλίων Α'. λευκός σχήμβτος 0,96X0,64 καΐ
  βάρους κατά ϊεσμΐδα χιλιόγρ. 44
  το3 οποίου ή έτησία κατανάλωσις πρθΛπολογί-
  ζεται «ίς δεσμϊϊας 50
  γ'. » βιδλίων Β'. λευκος βχήματος 0,84X0,58 καί
  βάρους κατάϊεσμΤδα χ'λιογρ. 22
  τοΰ όκοίου ή έτησία κατανάλωσις ζρούπολογί-
  ζεται είς δεσμΤδας 60°
  δ'. χάρτης βιδλίων Γ'. λευκος σχήματος 0,84X0,ή8 καί
  βάρους κααά δεσμΕϊα χιλιογ. 16
  τοΰ όπβίου ή έτησία κατανάλωσις πρςϋπολογί-
  ζεται είς ϊεσμΤϊας 200
  ε'. » οιασαφήσεων χρώματος κροχορίζης άνοικτού σγ,ή-
  ματος 0,75X0,50 καί βάρους κατά δεσμΐδα
  χιλιογρ. 18
  τοΰ όιτοίου ή έτηβία κατανάλωσις προυπολογί-
  ζεται εις δεσμϊδας 50
  στ'. » ταινιών «ροθρός σχήματος 0,90X0,80 καί βά¬
  ρους χατά οισμ,Τϊα χιλιογρ. 14
  το3 οποίου ή ΐτησία κατανάλωιις προϋχβλογί-
  ζεται είς διαμϊδας 90
  ζ'. » ταινιών κυανοθς σχήματος 0,90X0,55 καΐ βα-
  ρους κατά ίισμΐδα χιλιογρ. 13.500
  το3 όποίου ή έτησία κατανάλωσις προϋπολο-;ί-
  ζεται είς δεσμΓδας 120
  1.— Ή δημοττοααία διΐξαχθήσ*ται δι* ένσφραγίστων χροσφο-
  ρών έν τοίς κβτβστήμασι των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί
  Ηρακλείου καί ένώπ'ον ϊπιτροπιιών άποτελουμένων έν ικάστι»
  των Νομών τούτων έκ τοΐ οίκείου Νομάρχου ώς ιτροέδρου τού
  οΐκείου Προίδρου των Πρωτοδιχών καί τοΰ Γραμματέως τής
  Νομαρχίας ή τΰν νομίμων αυτών άναπληρ<*τών την 25 Νοεμ¬ βριού 1910 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10—12 π. μ. 2.— Ή ϊημοπρασία ίεν είναι τελβιωτική. Έπομένω; εάν έντός 6 ήμιρών άπό τής λήψϊωί απάντων των πρακτικών υπο τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οίχονομικών δέν γίν·ζ είς τόν επί των Οίκονομαών Έπίτροπον νέα προσφορά κατωτέρα τής τοΰ άνακηρυχθέντοςτελευΐα'.ου μειοϊότοϋ τουλάχιστον κατά 5 °/° δύναται ούτος κατά την κρίτιν α^τοΰ νά έπικυρώσ^ ή αχορώσ(| την δημοπρασίαν, 7.αα6άνων ΰι' όψει τό συμφέρον τοΰ Δη- μοοίου. Εάν δμιβς έντός τ«ν «νιβτίρω 6 ημερών γίνις τοιαύτη *ρο · σφορά είς τόν επί των Οίκονομικών Εκίτρβιβν Οίλ*ι αχυρώ- σ«ι οδτο; την δημοπρασίαν καί ϊιατάξει τή» επανάληψιν αύτίί; τ»λειωτΐ*ως. Εάν ίέ χαί μετά την ίνω δΐ5ς*χθί)σομένην τελ»ιω- τικήν δημ»ι:ρ«σίαν ό επί των Οίκονομικών Έιτίτροιτος κρίνϊ) άσύμφορον την χατά ταύτην προσενεχθεΐσαν τιμήν δύναται ν' ακυ· ρώα·ίΐ τό άχοτίλεσμα ταύτης κ«ί νά ϊιατάξτ; την άπ' εΰθείας ΰχό τοΰ Δημοοίου «ρομήθειαν των ανωτέρω είϊών χάρχου. 3.— Ή ϊημοχρασία τοΰ χάρτου θέλει διεξαχθή κατά διηιΐία λογιζο^ίνης έκάστης άπό 500 «-ύλλα. ΤελευταΤος μειοί»της 6ά άνακηρΰϊσετβι έκεΤνος τοθ β*β(ου αί προσφοραί έν τώ συνόλω αυτών κ«1 επί ττ] βάσει τής προθπολογιζομένης δΐ«τ»3ς κατα¬ ναλώσεως, ήθελον εσιθε συμφιρώτεραι είς τό Δημόσιον. 4.— Ό προμη*)ευτής εϊ>· ΰπόχρεως νά «ρΐμηθεύγ, είς τό
  Δημόσιον επί τοίς αυτοίς δροις καί μεγαλυτέρας «οσότητίς των
  3.76
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  προϋίθλογιζομιε'νων, εάν τουτο ήθελε λάβί·. άνάγνην αΰτ^ν, χω- Ι
  ρίς νά άποκτα ουδέν κατά τοΰ Δημοσίου ?,ιχαίω;ο.χ εάν ή κατα¬
  νάλωσις ήθελεν ειβθε μιχροτέρα χ?,ζ προϋπολθ}(ζομένης.
  5.— Ό προμηθευτής 6ποχρ;οΰτα! νά πϊραδιδ^ βίς τό Δημό¬
  σιον την «ναγΛαίθΰσαν αυτώ ποσότητα χάρτου έ» των διαφόρων
  εΐδών 1>τός τριών μηνών άφ' ής ήθελεν είδ^ποιηθ^ υπό τής
  Ανωτέρας τ£ν Οικονομικήν Διευθύνσεως. Διά πασάν ίχπρό-
  θεσμον παράδοσιν Ό πρ:μηθε;,τής ύπόκειται είς ποινιχήν ρήτραν
  υπέρ τού Δημοσίου 200 δρα^ι ών ΐκ,πιπτομένων άνευ άλλη;
  διατυπώαδως έκ τής παρακατατεθειμένης εγγυήσεως, ήν ύποχρε-
  οΰται ό ίργολάβος επί πανϊ1, «πτώσεως Ικ τής έργολαδίας νά
  συμπλήρωσις ό!μα τγ] «γγράφω διαταγή τής Ανωτέρας Διευθύν¬
  σεως των Οίκονομιχών, δι' ί'σου πρός τό έχπεσθέν ποσου ή,
  κατά την κρίσιν τοΰ Έπιτρόπου των Οικονομικήν, βκ τοΰ πλη-
  ρωτέου ν.ζζζΖ των εκάστοτε εκδιδομένων χρηματικών ίνταλμα-
  των πρός πληρωμήν αυτού. Η κΐινική ρήτρο: έπιβάλλβται κε-
  χωρ;σμένως 8;' εκάστου εϊδος χάρτοο έκάστης παραγγελίας.
  Κατώτερίς δ'ρος έχάστης παραγγελίας των διαφόρων εΐδών
  χάρτου όρίζεταΐ-
  ϊ;ά τϊύ.: 5ϊτό στοιχεΤα α'. και γ'. ϊεσμϊίες 400
  » » 6'. » ε'. » 5 Ο
  » » δ'. στ'. » ζ'. » 1^0
  6.— "Ε;·.*3τβν εϊδος χάρτου δέον νά είνε χατασκευασμένον
  έκ τοΰ α'τίδ ϋλίκοθ έξ ου και τό σχετικόν δεΐγμα. νά παρουσιάζη
  την α'τήν στιλπνότητα και ΰφήν και τόν αυτόν χρωματισμόν
  καθώς και τό βΰτό πάχος, νά φ=ρτ) ϊέ δι* ύδατίνων γραμμάΐων,
  μήκους 25 χιλιοστων, κατά πλάτος τοΰ φύλλου τού* χάρτου,
  έν δ'λφ ν) έν μέρει την επιγραφήν ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ό υπό στοιχ.Τα α, 6, γ και δ λευ-
  κός χάρτης δέν πρίπει νά πϊριέχη τέφραν ύπερδαίνοκσαν τα 6
  γραμμάρια επί τοίς εκατόν ό δέ υπό στοιχεϊα ε'. στ'. και ζ'. 10
  επί τοίς εκατόν.
  7. — Ή όριστική παραλάβη το3 έχάστοτε καραγγελλομένου
  χάρτου θέλει γίνεσθαι μόνον εάν γνωμοδοτήση επιτροπή όριζο-
  μένη ύτό τοϋ επί των Ο'ικονομικών Έπιτρόπου καί αποτελού¬
  μενη έκ τριών μελών ών άνά εν οριζομένην έκ μέρους έκατέρου
  των ένΐ.αφερομένων καί έκ τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Χημείου Χανίων,
  ότι ό -χάρτης είνε όμοίος πρός το σχετικόν δεΐγ/μα καί οΰμφωνίς
  πρός τοΰς ό'ρους 1, 6 καί 10 τής παρούσης διακηρύξεως.
  8.— Εάν ό χάρτης δέν είνε καθ" ό'λα δμοιος πρός τούς ώς
  άνω άνχϊ5ρ:;ίένβυς ορους τό Δημόσιον δικα!οΰτ«! νά άπορρίψτ,
  τούτον <αί νά προμηθευθή έτίρ5ν είτε έκ τού εσωτερικόν είτε κ/, τοΰ «ξωτςριχοΰ έπι6ϊρυνο;ιε'νου τού προμηθιυτοΰ μέ πάντα τ« εςτδα τ ής προμηθείας ταύτης καί πασάν ΐΐϊΐ πλίον δαπάνην ήτις ήθελε τυχο,ι ίπακολουθήσβί «,αθ' ΰπϊρδασιν τής τιμής εις V ήθελε γίν-ζ η κατακύρωσις δία τό σχετικόν είδος. 9.— Μετά την «κ μέρους τ;ΰ ίτ.ί των Οΐχονομΐχών Έπιτρό- Ι δ τοϋ Δημοσίΐυ ή είς την Τράπεζαν Κρήτης λόγω εγγυήσεως δραχμάς δύο χιλιάδας. 14.— Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λίδωσι μέρο; /.δι άλλοϊαποΐ συμμορφούμενο: πρός τούς ο'ρους τής καροΰϊης δια- κηρύξβως, τάς δίατάξεις τοϋ ΰκ' αριθ. 356 Νόμου πβρί Σημο- πρασιών κλπ. καί λοιπούς Νόμους τής Πολιτ«ί«ς. 13.— Τα χηρύκΐΐα καί Ιξοϊα τοΰ συνταχθησομένου Σι,ιμδο- λΐίου, ό ναΰλος, ό τελωνβιβκός δχσμός καί λοιπά τέλη β*ρύ- νουσι έξ ολοκλήρου τόν προμηθευτήν. Έν Χανίοις τϋ 9 Ό*τωδρίου 1910. .. ... • « Ό επί των Οίχον^μιχών Έπΐτροπος Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ μ όριστίκής παραλάβη; τβΰ χάρτου ώς καθ* δλα όμ.ιο πρίς τ^ σχετικόν δεΐγμα θίλει ζ'ίγίζϊσθαι ούτος ε!ς την "'λάστιγγ* τοδ τελωνεΐου καί θέλει έπιτρέπεσθαι είς τον προμη- Οευττ,ν νά μεταφέρη τούτον είς την υπό τό μέγαρον των Δη- μοτίων Γραφείων αποθήκην τού Έθνιχοΐί Τυπογραφείου. "Η δαπάνη τής μεταφορας καί τοποθετήσΐως τοΰ χάρτου τούτου κατά δεσμϊδας είς τάς προθήκας τής έν λόγω άποθήκης βαρΰνει τόν προμηθευτήν άπαντα ϊέ τα περιτυλίγματα τοΰ χάρτου «νή- είς τό Δημόσιον. 10.— Ό χάρτης πρός τί) πίΐότητι αΰτοΰ δε'ον νί ψαι καλώς ασμένας καί πιριτετυλιγμένος είς τρόπον <3στε νά προ- φυλάσυηται άκο πάσης φθοράς. Εάν ήθελον ευρεθή* κατά την π.τράϊ:σιν τ«0 χάρτου πρός τόν έπόπτην τοΰ Τυπογραφείου ϊέ- ματα κατεστραμμένα μέ βεβλαμμένον χάρτην ούτος δέν θέλει πα- ραλάδϊΐ τόν οϋ'τω βεδλαμμίνον χάρτην καί θέλει άναφε'ρει άμί- σ<·>ς τό γεγονός τουτο ϊίς την Άνωτίραν Διεύθυνσις των ΟΊ-
  •λονομιν.ών.
  11.— Μετά την πλήρη μεταφοράν καί τοποθέτησιν τοΰ χάρ¬
  του είς τί·.ν ειρημένην αποθήκην καί τ*,ν οριστικήν πϊράδίσιν _
  αύτοϋ ϊίς την Έποπτίίαν τού Έθ^νοΰ Τυ-3γραφείου θέλει Ι
  κα^αίάλλεσθβι είς τόν προμηθεύον 6-ίο το3 Λημίαίϊο τό άντί-
  τιμον αύτοΰ.
  12.— Πάς κλειοϊότης όφείλε! νά προκαταδάλη είς τι ταμείον
  Αριθ. Πρράξ. 17 β
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΠΪΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ' όψιν τα παρά των Νομχρχίών Χαήων Ρεθύμνης
  καί Ηρακλείου ύποβληθέντα ημίν πρακτΐϋά μεοδοσίας διά την
  προμήθειαν τιΰ άρτου των φυλαλΐσμένων Βάμου καί Καστελλίου
  Κισσάμου, ήτις προεκηρύχθη διά τής ύπ'αριθ. 164 τή*ς 9 Σε-
  πτίμβρίου 1910 πράξεως ημών (φύλλον "Εφημερίδος Κυβερνή¬
  σεως 63 Τεΰχος Γ'. τού 1910) έξ ών πρακτικών δείκνυται διι
  ουδείς διά την προμήθειαν ταύτην παρουσιάσθη μειοίότης' 1) Έπειδή
  όσον άφορα τόν άρτον των φυλχκισμένων Βίμου ουδείς παρουσι-
  άοθη μειοδότης χαί 2) "Οσον άφορα την %ρί).'φΐ·.χν τοΰ άρΐΐυ
  των φολαχυμένων Καστελλίου Κισσάμου ουδείς παρουσιάσθη
  μειοϊότης χαίτοι ή μειοϊοσία αύ'τη Ιχει βπαναληφθϊ) τρίς καί
  τουτο δίότ: δέν ύπαρχουν άρτοπώλαι «ν Καστελλίω Κισσάμου
  πρός συναγωνισμόν. . - .
  Διά ταυτα
  Ίδόντες χαίτό άρθρον 14 τοΰ ύπ' αριθ. 356 νόμου.
  Άκυροΰμεν τα πραχ,τιχά ταυτα χαί,
  1) Προκηρύσσομεν νέαν τελε'.ωτικήν μειοδοσίαν δ:ά την προ¬
  μήθειαν τοΰ αρτου των φυλαΜσμένων Βάμου διεξαχθησομένην
  τήν20ην Ό*τω6ρίου έ.Ι. ημέραν τή"ς έδίομάϊος Τετάρτην καί
  ώραν 9—12 π.μ. συμφώνως πρός τους ο'ρους τής ύπ' «ριθ.
  3331/«87τίί 12 "Ιουλίου Ιθΐθϊιαχηρΰξεως ημών (φύλλον Εφη¬
  μερίδος Κυβερνήσεως 48 Τεΰχος Γ'. έ. Ι.) καί ενώπιον των
  αυτών Έπιτροπειών καί Νομαρχιακών καταπημ,άτων, καί
  2) Όσον άφορα την προμήθειαν τοΰ «ρτου των φυλακισμένων
  Καστελλίου Κισσάμου, παραγγέλλομεν είς τον Είρηνοίίκην τοΰ
  Είρηνοίικβίου Καστελλίου Κισσάμου ό'κως προέλθη είς συμφω¬
  νίας μετά χαντος δυναμένου νά προμηθεύτ^ τούτον καί κ«τακυρ'θστ|
  την προμήθκαν ταύτην είς τόν άναλαμδάνοντβ αύΐήν άντί ελασ-
  σονος τιμ·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΥΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  επί τοΰ αρθρου 113 τοϋ ύπ'αριθ. 63 τοΰ ετους 1904 Δια-
  τάγ1 ατος εκτίθησι είς φανεράν δημοπρασίαν την πώλησιν
  τοΰ ίππου τού Δη'-ί.οσ'ου « Άτρεύς».
  Ή δημοπρασίαν ενεργηθήσεται ενώπιον τού Οικονομικόν
  Συμβουλιου καί έν -ιω καταστήματι της Ανωτέρας Διοική¬
  σεως τη*ς ΧωροφυλαΛης χ,αί ΙΙίζικ,οΰ κχτά την 22 όδεύοντος
  ημέραν Παρασκευήν κ,αί ώραν 10—12 π. (Χ.
  Οί βουλόμενοι ν ά λάβωσι [ο.έρος είς την προκειμένην δη¬
  μοπρασίαν δέον νά έ'χωσιν ύπ' όψει βτι ό Ιππος παραδοθήσε-
  τα,ι είς τόν τελευταίον πλειοδότην άμ,α τη κα,ταβολη τοΰ
  τιμηματος αυτού καί ότι έπ'οόδενί λόγω έπιτρέπεται ή επι-
  στροφη αϋτοΰ λόγω πα,ρουσιάσεως νοσήματος η οιανδήποτε
  άλλης αίτίας.
  Τα κ,ηρύκεια καί λοιπά συμβησόμενα. εξοδα έπιβαρύνουσι
  τόν τελευταίον πλειοδότην.
  Εν Χανίοις ττ 11 ,Όκ,τωβρίου 1910. , (
  Τό Οικονομικόν
  Ό Πρόεδρος
  Κεφάλι, "Ασπες, Τριζολε Ταάρ( Άρμ!, Παπαϊιας Άομί,
  Άγκαδάνου Στρογγυλό Μο',ιρί χαί χορεθτρες.
  'Υποχρεούμεν τοΰς αίτοΰντας όπως καταδάλλωσ! λόγους ίγγυ-
  ήΐβως παρά τινι^ των Δηιχοσίων Ταμείων ή παρά τί} Κρητική
  Τραπεζτ; δραχμάς διακοσίας τ!εντίκονϊ>ν διά τάς τυχόν «ροξενη-
  θίίσας ύπ' αυτών ζημίας είς τούς άγροΰς των ΐδίοκτΐ)των
  Παραγγέλομεν τ.-,ν δημοσίευσιν τ<ίς παρούσης διά τής επισήμου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. "Απεφασίσθη ΐν Ρεξ(ύμν(| τή <6 Σεπτεμδρίου 1910 Ό Νεμάρχης Ρίθύμνης 'Υπογραματεύς Στυλ. Φωτακης Στυλ. Παπαμαρκάκης Χ. Τα Μέλη Γ. Βενεταάνος Γ. ΙΙαϊτακωνόταντίνον Αριθ. Πρωτ. 4251 {^ Ο » Διεκ-. 549 ^ ι Ό Ν ο μ ά {ι χ ιι ς Ρεθύμνης Λαβόντες ΰπ' όψει, 1) Την υπό χρονολογίαν 10 Ίουνίου αίτησιν των Νιχ.οχ^ο Καλλογεννήτου κατοίκου Ρεθύμνης, Νιχολάου Κολλαράκηκατο^" κου Άρολίθη τής επαρχίας Ρεθύμνης, Γεώργ. Σήφακα "·ατοίκου Βάμου Άιΐοκορώνου καί Κωνστ. Παπαηλιοποΰλου κατοίκου Ί νών τής Ελλάδος, ϊιά τής οποίας δηλούσιν ότι είς την π8 ρειαν των χωρίων Ρΐυμπάϊων, Άλώνες, Μπίλανδρέί,ς Δήμου Λαππαίων καί Βελονάδων τοΰ Δήμου Ρίυστίκων ίπί ίκτά- σεως χώρου 9786 στρεμματων άνεκάλυψαν διάφορα ί'ίίη μετβλ- λευμάτων καί εζήτησαν την άδειαν νά ένϊργήσωσι μϊ-.αλλευτιχας ερεύνας. 2) Την άπό χρονολογίαν 6 Δύγοόστου ι. ί. αίτησιν δι' ής ύποβάλλουίΐ τϊ άπό 5 Αΰγίύστου έ. Ι. σχετικόν σχ»?ίάγρ«μμα τοί Μιχανικοΰ Κωνστ. Παπαηλιοΰ διά τοΒ όποίου ττίριορίζβυΐι τ'ον δηλωθέντβ χώρον μετβξΰ των σημείων Πίτρά?ιαί, Πλαγοΰ- ρες Σϊλί, Έξωχςυρίϊας, Ντετόρε, Κεφάλ'., Καλογερέ Τραό- «υρτα, Κολύμπου, Κεΐάλι, Άσκες, Τριζολέ, Τσίρι, Άρμί, Παπαδίας Άρμί, Άγκαδάνι, Στρογγυλό Μ:υ?ΐ καί χορεϋτες. 3) Την υπό χρονολογίαν 1 ΣίΚ'βμίρίου έ. Ι. Ικβεσΐ' τοΰ ΈργοδηγοΟ Έμμ. Χριΐτοδουλάχη δι" ής βεβαιούται ή άκρίδίΐα τοδ σχεδιαγράμματας /.αί ότι ούδιν νόμιμ:ν κώλυμ* ύπάρχει πφός χορήγησιν την αδείας* καί Σκεφθέντες Ετικδή ουδείς άλλος δηλωτής ύτίρχεί επί τοΰ ανωτέρω πε ργραφομένου χώρίυ, συνεπώς δέον νά '/ορηγηΘή ή αίτουμίνη Αριθ. Πρωτ. 533 β Διεκπ. 454 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Αήμαιίχίκ; τοϋ Δήμον Κουρήτων Διακηρίττει ότι Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 22 5.1. άποφάσιως τοΰ παρ' ήμΤν ι/οο Συμίουλίου έ-ι/.υρωθίίσης διά τής ύπ' αριθ. 356 έ.Ι. άποφάΐεω; τής Σεδαστής Νομαρχίας Ρεθύμνης, άκτίθ:ται είς φανίράν πλΐιοϊοσίαν κατά τάς διατάςεις τοΰ ΰπ'βριθ. 351) περί δημοπρασΐώ/ Νό,λ.;υ ή έκμίοθ^ισις τού δημοτικόν φόρθϋ V» % *π' τι:; σογ<ομιζομέν3υ ελαίου τής χρήσεως 1910. Ή δηΐλοπρααα διεξαχθήσεται υπό τοΰς εξής ορους. α'.) Ό Δήμιος διαιρ:Ττα! είς 10 περιφϊρίίας τάς εξής. 1) Άνωμέρος λαί Δρυ-,ές, 2) Χςρϊάκι, 3) Αγ. Ίωάννις, 4) Αγ. Παρασκευή, 5) Λ,-χρια χαί "Αρ3ακ;ος, 6) Πλάτανος ν.αί Σάχα 7) Άποίβύλ'»* καί Ριζικαί, 8) Νίθαυρι καί Βαθιακώ, 9) Κουρούτβς, 10) π^ράρ'ημα Άποδούλοιι, 'Αγ, ΙΙαρασκευή καί Βαθιαν ών. β'.) "Εκαστος παραγωγεύς ύποχρίοϋται νά πληρώση τϊν δημο- τι/.όν τούτον φόρο' εις τόν ίνοικιβστήν τής περιφερείας είς ήν κίίντι; τα κτήματα τ:υ, οί δέ κτηματίαι των παραρτημάτων «ίς τόν ένϋ/.ιαστν τούταν /.αί ούχι τις τοΰς ίνακιαστάς τού χωρίου '/νποδούλου, ΒαΟιακςΟ -/.αί Αγ. Παραακειιής. γ'.) ΊΙ Δ',μοπραΐία διεςαχθήσεται «ν τώΔημαρχΐακώ Κ/τα- στ,ηματι την 17 Ό'/.τωδρίΐυ 1910 ημέραν Κ^:!ια/.ήν ν.αί ώραν 9 —12 π. μ. ενώπιον Έπιτροπής άπ;τελουμένης Οπ'ο το'ύ Δήμαρ¬ χον ώς ΙΙροί'δρου, τοΰ Προίίρον τοΰ Δηαοτιν.ο3 Συμβϊυ/.ίου, καί ενός μελο^ς έκ των Δημοτ. Συμδίύίων. ο'.) Πας ττλε'.ίϊότΓ,; θίά νά γίν-ς ϊί/.τ:ς ίέ^ν νά καταθέση είς τό ταμΞΓο' τοΰ Δήμου λόγω έγγ^ιΐεως ίι' εκάστην περιφέ¬ ρειαν ϊραχ. Ό) αϊ-'.νες ίτιιστρίφο/ται είς τους ά-οτ.χόηας μετ» τ;εΤ.; ήμίρας άπό τής όριστικής κατακυρώσόχς ίΐς δέ τΐύς ίπιτ^χί'τος ·ίά Γυν.ψηΐιαθώτιν είς τί;ν τελευταίαν δόοιν τοΰ μΐϋθώματος, νά ^ϊρου^ιάοτ, οέ άς.όχρίω/Ιγ-ρηχήν ό'ΐτις θά -:οσ- υκογράψο τ'ο πρακτ'.ί'=ν τϊίς κατακυρώσίως καί τό συνΐφθησί- μενο' Συ,ιδό'.^ΐίν, συ.ευθυ/ομίνου εις πατας τά·: ΰΓ.οχρε τοΰ Έπειίή συμφώνως τί) γνωμοδοτήσει το3 έργοδηγοΰ πρό< ήν καί ημείς συμφωνοΰμεν οί αίτοΰντος βίσιν ύιτοχρεοι 5κ τοΰ Νόμου νά καταδάλλτβσιν είς τό Δημόσιον Ταμβϊον τ] ποός ττ,ν Τρά¬ πεζαν Κρήτης δραχμάς 250 λόγω έγγήσεως Ιά τάς τυχβν προξενηθησομένας ζημίβς είς τοθς άγροΰς των ίδιοκτητών κατά την ενέργειαν των έρευνών Διά ταυτα , , , Χορηγοΐμιν είς τοΰς ίίτουντας Νικόλ. ΚΛ&γέννητίν, ΝΐΑθλ. Βέ ϊημϊ^ π* έΓ.α,α.'.αμέανίται ίντος Κολιράλην, Γίώργυν Σ^ΤΑαν, 'λι ΚωνΐαντΤ^^ Παπαηλιό- ιτρώτης καί ενώπιον τής αυτής Επι-ροπής πουΧον την ά'οει#ν νά ένεργήσωσ: υ.2ταλλε.τ:·.'ίς ΐρευνας επί τοΰ ; χώρου το. χϊΐ^ένου ίί; τη; πίρ'φέρεια* τΓ>ν χωρίων
  '■'■"«, κ.ί Μί'.λανς,ίέίί τ:ΰ Δήμ:υ Λατπαίων
  νο
  ε'.) Α' προσφοραί ()λ -μ/ωνται είς ακεραίας μίνάδας.
  στ'.) Ή ν.αταίολκ) τοΰ μιαθώματος Οά γίνγ, είς ΊΆ Ϊ3ίς δισεις
  ·?,τίΐή μ.ίν τ.οώτΐ] την 31 Δε/.εμδρίου 19)0 ή δέ δι^τέρατ-,ν 1
  Μβρτίου 1911. Πασά δέ ϊοΐις μτ, καταίαλλομί^η έμ-ρ:θ:5μως
  Χ.α6ίστ3ΐται τοΑ^φόρίς /.αί άπαιτητη κχτ* τάς !:ατά;«ις τοΰ ύπ'
  αριθ. 196 Νομου.
  ζ'.) Ο^3ιίς συμψηφυμός :πιτρέτ:εται άπέναντι τοΰ μ'.ϊθώ-
  ματος δι* οιονδήποτε λόγον.
  II
  ΐλεϋίοσία ϊέν ιϊναι τελειωτική και έπομένως ϊάν ίντός
  εξ ημερών «πό προΐω^'.νής χατα/.υρώΐίως ■κροαφέ °/
  επί πλέον τήί τελευταίας πρ:σφίρας τα -ρα/,τικά ά
  ά 0
  ρει τις ') °/ο
  άκυρίΰντα·, ή
  ά
  ρ
  0 ημερών άπό
  καί ύ-ό τοΰς 3-
  θ'.) Έά' ο τελευτοίος πλει;οόιης ό ί 'γϊ1
  'ίί'. νά !<ζογρ?ψ(οσι τϊ τραΑΤ'.,ιά τής /ατακυρώ'εω; κα τό ^.'ναφθη:ό,^ν'. / ίκμισθωτήριον Συμδ;λαιον, εισίν αμφότεροι ... * . ^ Λ ί Ι . λ. ■ . Υ . *^ ^ .^ ^ «,,ι « ^ ^ ^ . ι*- Α*. Ι ^ 1*11 Ι | Ι «V (Ι Λ . ^ ύ- = ύθυν:ι ΪΓ.ί/αντ. τι υ Δίμίυ διά ,τασϊν έκ τ;ΰ αρχΐΛθΰ μΐΐθώ- ματος ζημία/ ϊα τής νέα; μιοΟ-,Ίσεως, ή άπευθίίας διαχειρίσεως
  378
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ψ
  τοΰ φόρον» τούτου ύτό τοΰ Δήιχου. χωρίς νά Ιχωσιν ουδέν δικαί-
  ωμα επί τού τυχόντα πΛε'/νάσμ.'χτος, ή δέ καταιεθεΐσα είς τί
  ΤαμίΤον τοϋ <1>ήμου χροκαταβΐλή, 8εν έπΐίττρέφετα! άλλά μέν^
  πρός δφελος %-,ιΰ Δήμου.
  ι .) Ό πρ;καλίσας την νέαν πλειοδοσίαν πλειονότης άνα-
  κηρύσσεται οριστικώς μισθωτής εάν χ,ατά την διεξαγωγήν αυτής
  δέν προσφερθή ανωτέρα προσφοραί τής ΰπ' αυτού προσφϊρθιίσης.
  ια'.) Τα ιτραχτικά τής κατακυρώσεως ΰτΐά/.εινται είς την
  έγκρισιν τοΰ Δημοτικοΰ Συμδουλίβυ τό οποίον διχαιοΰταί ν* άχυ-
  ρώσ-β ή1 μή αϋ-ά χωρίς ό τελευταΐος πλειοδότης ν' άποχτα ουδέν
  δικαίωμα κατά τοϋ Δήμου.
  ιδ'.) Τα κηρύκεια χαί τα 'ϊυμδολαιογραφιχά εξοϊα Ιπιδαρύ-
  νουσι τόν ένο'.κιαστήν.
  Έν Αγ. Ίωάννη τη 24 Σεπτεμδρίου 1910
  Ό Δήμαρχος Κουρήτων
  Ζαχ. Κατααντώνης
  Άρ·.θ.
  ιΐοωτ.
  526
  310
  δΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  ΔΓίμαρ^ος Πλατάνον Κατνο
  Διακη,ιύττβι ότι, ς
  είς φανεράν πλειοδοτικήν ίημοπρασίαν κατά τά-
  ϊιατάξες τοΰ Ι π* αο·θ. 35ζ Νόμου περί δημοπρασίαν ή έκμίσθω
  σις τοΰ Δημοτ.κοΰ φόρου τοΰ 'Ελαίου */3 % διά τό Ιτος 1910"
  Ή έκ^ίσθωΐις γενησεται υπό τους εξής ό'ρους.
  Τ,) Ό φόρο γ ούτος θά πληρώ^ηταί υπό των παραγωγέων τοΰ
  ελαίου είς είίος είς τόν βν.ικΐτστήν τής οίκ.ονομικής περιφερείας
  είς ήν οΰτο: ν.ατοΐΛθΰσ! κοιί ούχι είς τόν ένοικΐαστήν τής οίκονο-
  μικής ί'ις ήν τιιχον κεΤταΐ μέρος ή" κ«ί τδ όλον των κτημάτων,
  έκτός εάν μέρος ή όλον των κτημάτων φορολογουμενων τινός
  κείται είς περιφέρειαν Ικτός τοΰ Δήμου τής κατοικίας τ:υ όπότε
  ούτος κατα6ά>λϊΐ τόν φόρον εις τόν ένοικιαστήν τής πβριφερείας
  ταύτης.
  2) "Ο Δή>3<; διαΐρεΤται είς τάς εξής περιφερείας ήτοι" Πλά- τανος, Πλώρα, Μιαμοΰ, Κρότος, Βασιλική—Κανδήλα, Β. Άνώγεια, Άτεσωχάρι—Φλαθιάκαβς, Τρυπητα—Άπεζαναΐς— Άγιος Κύριλλος, Ά.τΐσκάρι, Πέρΐ—Άληθίνή, Πόμπια, Πε- τροκεφάλι—Κουσέ, λήσταρος—Όδηγήτρΐα, Πηγ^ϊδάκια—Μο- νό'/.ωρον. 3) Π5ς πλ-,ιοϊότ·/ίς διά νά γίνη δβκτΌς δέον νά προσαγάγχι άξίόχρεων έγ-,υητήν ό οποίος θά εΰθύνίται δι'απάσας τοΰ μισθω- τοΰ τ?ς ΰ-;οχ;εώ5£!ζ ανευ ίικ*ΐϋ)ματος ϊίαιρέσεω; κ»ί διζήσεως πρός ?έ 'άκιταθέστ; είς τό Δ.',μοτιχόν Ταμείον λόγφ εγγυήσεως δραχμάς 5 δι' εκάστην των ο!κονομ.'.χών περιφερειών 4) Ή δημ· ·κρκσία διεξαχθήσεται την 17ην Όκτωδρίου έ.Ι. ημέραν Κυρίί,λήν και ώραν 8—12καί2—4 μ.μ. ίντώΔημαρ- χια/.ώ καταστήματι τοϋ Δήμου ενώπιον ίπιτροπής αποτελούμενης έκ τοΰ Δημόρ/ου ώς Προέδρΐυ, τοΖ Προέδρου τοϋ Δημοτικοΰ Συμδοιιλίου τοΰ Βοηθοΰ τοΰ Ε'ιρηνοδί'κου Μοιρών καί τοΰ Γράμ- ματέως τβΰ Δήμου ώς μελών. 5) Ή πλε οδοσίοι έπαναλαα,δάνεται «άν ΐντός 6 ημερών άπό τ?ς κατβκυρω- εως ήθελε προσφερθη μίσθωμα 2 °/0 επί πλέον τελευταίας τ; οσφορδς. 6) Ή καΐ36ολή τοΰ μισθώματος θέλει γίνει βίςϊΰί'σας δό»εις ίξ' ών ή μέν ".', θέλει πληρωθί, την 31 Δεκεμβριού 1910 ή δέ β'. την 31 Ίκνουαρίου 1911 πασά δέ δόσις μή καταβαλλομένη έμπρϊβίσμιος ίν όλω η έν μέρει καθί^ταται τοκοφόρος κ«ί άπα(- τητή κατά τα- διατάξεις τ^ΰ ύ—* αριθ. 196 Νόμου. 7) Ούδίίς -τυμψηφισμός δύναται νά γίνΐβ έναντι τοΰ μισθώματος δι' οίον δήχοΐε λόγον. 8) Έν η -ΐεριπτώσει τελευταΤός τις πλείΐδότης ϊίθελΐν άρνηθί) νά συντάξτ ττ «πϊΐτούμενον συμβόλαιον έντός τριών ημερών άπό -.ής όρ·.τ!λής κατχ/ορώτεως τό μέν χϊτατεθίΐμενον Ιπ' αίι- τοο ποσόν θ» Λαταίπίπτγι πρός οφελος τοΰ Δήμο,ι οΐτως δέ μετά τοΰ ϊγγοητοΰ αύτοΰ θά εισίν Ιναντ'. τοΰ Δήμου ΰπόχρεοι διά πα¬ σάν αύτοΰ ·)> νέας μΐσθώσεως ή καΐ άπ' εΰθείας διαχειρίσεως
  ζημίαν ίπί Ι«ττον ουδέν δικαίωμα επί τοΰ τυχϊν πλεβνάσματος.
  9) Ό Δήμος ουδέν δικαίωμα άναγϋωρίζει πρός τούς μισθω-
  τάς τοΰ 4πί των συγκομιζομένων προΐόντων φόρου ίι' ένδεχομί-
  νην θεομηνίαν ή αλλα άπρόοπτα άτυχήματα.
  10) Τα πρακτικά τί}ς ίημοπραβίας δπόκεινται είς έγκρισιν
  τής Έϊΐτροπής ήτις δύναται νά έγκρίντ) ή μή αοτά χωρίς ό τε-
  λευταΐος πλειονότης νά άποκ,τα κατά τού Δήμου ουδέν οΊχαίωμα.
  11) Τα κηρύχεΐα καί Ιξοϊα τού Συμβολαίου επιδαρύνουαιν τόν
  πλείοϊότην ή1 ένοικιαστήν.
  Έν Πλατάνω τί) 25 Σϊπτεμδρίου 1910.
  Ό Δήμαρχος Πλατάνου
  Ιίαντδάκης
  . Πρωτ. 671
  Διεκπ. 336
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΙΣ
  Ό Αήμαρχος 'Ατόιποπθυλου
  ΓνωστοποιεΤ ότι ΰ^ο τοΰ αγροφύλακος τής περιφερείας Μετο-
  χίων Εμμανουήλ Δρουλ'σκου τοΰ καθ ημάς Δήμου ευρέθη άδέσ-
  ποτβς μία όνος έτώ» (10) χρώματος χελιοΰ μέ μία πόλον ϊύο
  μηνών χρώματος χαστανοΰ.
  Καλίϋμεν $θεν τ'ον κύριον των έν λόγφ ζώων ό'πως πα-
  ρουοΈασθ^ ενώπιον ημών φέρων τα άποδεικτιχ.ά τής κυριότητος
  τού νά παραλάβη ταυτα άφ' ου καταβάλλή πάντα τα Ιξοδα τής
  διατροφής έντός 8 ημερών άπό τής Δημβσιεύσεως τής παρούσης
  Ιν τή Έ7ϊ(σήμφ Εφημερίδι τής Κυδερνήσως.
  Παρελθούσης τής ώς 'άιω είρηται προθεσμίαν χαίμήίμ·*-
  νΐσθέντος τοΰ χυρίου των ανωτέρω ζώων θέλουσι Ιχποιηθή ιαΆια.
  πρός όφελος τοΰ Δημοτίκοΰ Ταμείου Άτσιποπούλου
  Έν Άτσιπόπουλω τξ 1 'θΑτωδρίου 1910
  Ό Δήμαρχος Άτσιπονούλου
  Χ. Μ. ΛιανδρΛς
  Αριθ. Πρωτ. 520 .
  » Διεκπ. 447
  Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τοϋς επί τραυματισμώ χατηγορουμένους Ί·βη· Δ.
  Τζαγκαράκην χαί Νικόλαον Δ. Τζαγχαράχην χατοίχους «ρφην
  Τζιτζιφέ Άχοχορώνου χαί ήδη αγνώστου διαμονής.
  Καλεΐσθε όπως βμφανισθήτε αύτοπροσώιιως την 11 τού μηνός
  Ίανουαρίου τοΰ Ιτους 1911 ημέραν Τρίτην χαί ώραν 9 π. μ.
  ενώπιον τοΰ άχροατηρίου τοΰ Εΐρηνοϊιχείου Αρχανών^ πρός>
  περαιτέρω συζήτησιν τής άναφερομένης είς τό χοινοχοιηθέν ύιΐ
  αριθ. 148/130 τής 2 Απριλίου 1910 χατηγορητήριόν μαί,
  άλλως θέλετε διχασθί «ρήμην.
  Έν Άρχαναις τΐ 2 Όχτωδρίου 1910
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Αρχανών
  Ε. Δ Μαράκης
  Δημοσΐίυθήτω έν τχί Έπισήμψ Εφημερίδι ττ,ς- Κυβερνήσεως
  Έν Άρχαναις αυθημερόν.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Αρχανών
  Άντ. Μά
  Έκ τοθ Έβνικοβ Τνπογρααείον