93615

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΑΡΤΗΙλ ΤΗΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΗ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 15 Όκτωβρίου
  ΑΡΙΘ. 73
  Πρωτ. 4190
  » Διεκπ. 3359
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διαχηρύττει δτι
  Άρθρον 1. Εκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτιχής
  αίας. δχαί«ρισμ;ς τώντριώ' λιμ-ένων Ήρ«κλ«ί5υ, μς
  χαί Χανίων, καί ή ίχβάθυνβίς τού παλαιοΰ λιμένος Κ-ϊσ-εΑλ^υ
  Κισσάμου. ,. .,
  Άρθρον 2. Συμφώνως τώ σχεϊίω «3 κ «ϋβΙΙΐ'ηο^ο >-
  ςαχθησό,ιενίςίλΐΑΟς κοδος ϊα των τριών πρώτον λιμενων βν=ρ-
  χεται,είς χυβιχά μετρα . ^
  )ιά το Ηρακλειον οθοϊΐ1
  » » Ρεθυμνον 11467 116,917
  » » Χανί« "745711
  Ν° Γ
  4190
  3359
  II
  ϋ£ΐ,£βυ£ ΡΟϋΗ ΠΝΤΕΗΙΕυΗ
  ρ
  »ϊτ νες
  εκ·;ω-
  η ξγωγή
  «λλης, έκκργικτικής ΰλης.
  Άρθρον 4. Ή .ικμίτρνπς των έ«ελεσ9^ομένων .
  τώσεων θέλε, γίν*: επί τή βάσει χατά πλάτος βιακμ*»
  θά ληφθώσιν κατ' άντιμωλίαν μεταςύ -.ών μηχα·ι/ων τίυ .
  σίουκαίτών ιιηχανικων τοϋ Ιργολαβου.
  Αί διατομαίθά ληφθίϊσ.πρό χ« με:ατήν «Α
  ματώσβων· θά όρισδώσΐ 1έ αυται άκΡ!6έσςατα, α^μ
  ίι' έξόδων τού Ιργολάδου, σταθερών «;·>ιί«-ν λιθ«-.«τ'.>* «ι
  τής προκυμαΐας χαί των λψενϊβραχιόνων. 11 *τ*π*«<1 σταβερώ,ν τούτων σημείον άπ' αλλήλων θα η πιντε *'-'.{μ, ίκτός εάν είδικάσημεΐα απαιτήσωσι τ>,ν ,ήψ.ν αλ/.ο,ν οι«τ01,ω
  «ς μΙκροτέρ«ς άχοστάσεις, ή έά, ό ίΡγολα6:ς «αιτΓ,σ0 ν.άς
  διατομάς είς δ «τημεϊα ΫΜ^ ΰποδ*ις*ϊ 4υ:οί· _ ,
  Αίεξαχθησόμενα. »λ« θά μ.;«,1?βώσ«ν ™°Κτ^ΤΖΙ
  εις ά*θστ«Υν 3 χ,λ.ομέτρω, καί είς ί^ς «λεβν τω» ?0 ^τ ω
  είς το υπό τής Διευθύνσεως των Δημ:» «ν Εργων υ^ο
  ^ Ή ίημοπρασΐα ενεργηΒήσεται έν ?.Τς «Ρ,^
  Νομων Χανίων, Ρεθύμνης χ»ί Ηρακλείου χ»ι εν τ;Τς Κ, .α
  στήμαντ τώ
  προσφοραί
  νίων χαρά
  χου Χανίων, ενός μηχανιχου καί τοΰ Δημαρχ,, Χ«νιων η των
  άνα-λτ,ρωτών «οτβν ως μελών έν Ρεβ^ *«?> τββΝομαρ
  άνα-λτ,ρωτών «οτβν ως μελών, έν Ρεβ^ *«?>
  Ρεθύμνης ή τοΰ άναιΛηβ-τβδ αύτ.3 ώς Πρβέορβυ. το;
  II
  . .. - 1'8 681 011ΥΟΓΪ, ροΙΠ' Ιο ΙΙ'^ί
  ΙΓ0Ϊ8 ρυΓίδ (1ο Οίΐνκϋο, Ιϊ,οΐΐι>ιϊιο οί 1α Οή
  1ι1;ιϊθΐϊΐοιιΙ ϋο Γαηοϊβη ροιΐ Καί,ΙοΙΠ ,Κϊ^>α
  *2. Ι^υ οαΐιο Ιοΐίΐ' η ο1πιϊπ> (Γ;ΐ[)ΐν-) Ι< Μοιιμοιιγ (^ιιοΙΙοιιοο ροαι 1ο^ Ιιοϊ-> ριοηιιο,
  011 1110ίΐΌ8 (Ίΐηθίι ρΟΙΙΓ.
  ΟίΐηιΠυ................. 30879
  Ηόι1ι>ΐηο............... ΙΙΊΠ7
  ΙιΆ Οαηόβ.............. 7/ιΓ)71
  οί αρρΐΌΜΐηαίινβιηοιιΐ ροιιι·
  Ιο ροΐ'Ι (1ο Κα^τοΙΠ........
  3. ί,βί·, ιηαίί'τίϋΐιχ ίι ονιΐ'ίιϊιν λομΙ να^ο νιΐιΐο ο
  ΐΐοί> ιηαίοΓιαιιχ, ρίοπαϋΐο^ αι: η'ίιηρθΓΐο ({υο'Ιο · κ
  -ίοιΐΓ, ο(·ορίέ οοιη ({ΐιΊ ροιιι· «Ητο οχΐΓΜΐΙί, ηι'το-^ι
  ι·αϊρη1 Γοητιρΐοί (Ιο 1£α ρου(1το οα (ΓαυΙτβ οχρΐο^ϊΐ.
  1^ο ιηόίπ'· (1θ8 (ΙβΜαΐ'-ί ά οχίΓαίΐ·ο ^ογο, Ι,ιίΙ μπ* ι;
  ρΐ'θίίΐ'ί οη ΐΓίΐνβΐ'^ ρπί> ι-υιιΙπιιΙκΊοΪΓθΐηριιΙ οιιίκ· 1
  άπ ΟουνοΓΐιοιηοιιΙ οί 1β8 ίη^όηϊοπι·-,
  (' ι ί'-
  11
  II1.}
  17
  '2ϋ(ΙΟΟ
  ι ι-
  ΓθΙΙΙΙ'θρΓΘΠΟΙΙΓ.
  Γο·'"·ιιΙΊοη (1οί> (Ιοΐ
  οιοηιοηΐ μιγ 1ο ιηόΐο οί
  Ι'
  )ΓοίϊΚ ί,
  )Π'ί ίΐν.ΊΜΐ (Ί Ι')1
  '"· |Κ^ γ
  I-
  8ο Ιαΐηι·.^ <ιυ Ιι.ιϊ-, ι|· ι ι ι- ■> οη ιη:κ;οηηοι ίι·. Κ( ιι ι-
  _____ &(>ιμΊι (Ιο οίΐ)ΐ[ ΐηοΙπ'Ρ, ,ι ηιοϊπ··» ιρμ ι|ι -, ρι>ιι ·,
  ί)Ίιΐρ,ιι1ΐΡΐ4) ιιΐ' ΓθΓουηΙ α ριυηιΐιο < 1 '.ιιιΐι·<·^ ριοίΐΐ-, , > -,
  ρΙιΐΝ ροΙιίΐ'Ν (Ιΐ8ίαικ·ο^, οιι ιριο Ι οη1ιοΐιΐι·ιιι ιιι ιι ιι
  ολίμο ιΐο ιιοηνβαιιχ ρτυΓιΚ α (Ιοί ροιιιΐ^ ιηιΐκρΐι ^ ρ ιι Ι ι.
  Ια·^ ριοιΐπιΐ^ ιΐο ίΐτ.αοίΐο. ■>, ^ι-ΐοΐιΐ ροιΐι > 1ΐπ· 'α
  μοί γ α αηο (Ιίδίαηοο άο 3 Κιΐοηιόΐτο^, ; πηο ι,·.. μ-
  (Ιοιιγ ιΐιρΐ'ΠΡϋΓΘ ά 20 ηιόΐΓΡ^ οί (1ίΐπ8 ΓοιιιΙιόιι ιρι' ιη-
  (1ΐ(|ΐιοΓα 1;ν ϋΐΓβοΙιοιι (1< ^ Τΐ"ΐ.ιιι Ριιΐιΐκ . ο. ^βί5 οη(·1ιΟΓθ8 8βιοηΙ ο.1Γ%οίαό8 1ο 12 Ι)ι·ι, ι!,.- 1910, ΠιητιαΐκΊιβ βΐ ά 10—11 1ιριιγο8 α ιπ «Ι μ ~ -, οΙιι·Κ-1ιθπ <1ο<5 (ΙΊϋΙΐΊοΚ (Ιο 1α Οαηόο, Ηιϊιιμ,ιμ ι·ι ΟαηιΙΊο αί ιΐαηίΐβπ Ργ61< οίιΐΓβ'. οοηηρ(5ίθηι"ο·>, μ η >-
  τόπ (ΓοίΙ'Γθδ ραΓ όοπΐ οί ΓΛοΙιοΙοο·^, ραΓ υπο όοΐιπι —
  Μοη οοιηρο^όο: ανι (Ιί^Ινίοί αο 1α Οαηόβ; (]ιι Ρΐι'>ι,Ιι ιί
  άο 1α (3ο«γ ά'ΑρμβΙ οα (Ιο νοπ Γβιηοΐαοαηι, ι > η κ
  ρνό^ΐ(1βηΙ, ιΐα ρΓθθϋΓθϋΐ· Οόηο.ιΐ, Οιι ΡπΜγΙ ι!>· Ιι
  Οαηόβ, ϋ'υη ίη^ι'ΊΐϊονΐΓ (Ι ιΐιι Μαίτο ιΐι· Ι.ι ί',ιπι ^ ηΐι
  Ιοιιγ ιοιηρΐαι,.ιηί^ ροιηιηο-- η."ιη'·ιτ>-, ά Ιϊ< ι!α"> ιιι··. 1>ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κιί Είσανγελεως των ένΡεθύμντ, Π'ωτοϊικών ένο., μν,7.αν κου καί
  τοΰ Δημά^-χου Ρεθίμντ,ς ή των άναπληρωτών αύτίν ώ; μίλών,
  έν Ή,.α*λείφτ.αρά τοΰ Προβδρουτών Έφετών Ήρ^Α/είουή τοϋ
  άναπ/ηρωτοΰ αύτοΰ ώς ΙΙρ:έδρου τοΰ Εισαγγελέως των έν Ήρα.
  XV
  ω Έφετών, τοΰ Νομάρχου Ηρακλείου, ένΌ.- μτ,αι·'θ3 χαί
  τοΰ Δημάρχου Ηρακλείου η των άνίκληρωτών αυτών ώς μελών,
  την 12 Δεκεμβριού ί910ήμέραν Κυριακήν /.αί ώραν 10- 1ΐ π. μ.
  Άρθρον 6. Εκάστη τροσ^ογά (>ά συν;3=^ητα υπό 7.ΐ3τοπ:ι-
  ητικοΰ βεβαιουντος δα ό π.ο^ϊρόμϊνος ν' αναλάβη την έχτέλε-
  σντής ιτροκειμένης «ριασϊβς Ιχει εκτελέση εΰδϊ-Μμως εργα έν
  τηά,λοδίΐίή Ααί υπό γραμμϊτί<:υ δημοσίου τιν-ςΤαμείϊ^ η τή Τρ?-ίζης Κρήτης, βεδαιοϋντίς -ήν χατάθεσιν ι'ις 7ρ·τ,ματα η όμολογίας τής Τρακίζτ,ς Κρήτης ν.ατά την επί τής έ/ϊόΐείος την αξίαν τ.έντε χ'λ'άίων (5000) δραχμών λόγω εγγυήσεως διά την ά/ριβή εκτέλεσιν των έργων. Άρθρον 7. Έ/.τός των 7-.ιστοποίητινώνά'τ(να ό έργολάδος ύπο- ■χρεοΰτα-ι νά παρουσιάση εί' την ρηθϊΐσαν επιτροπήν πρός βεβσίω- σιν ττς έν τω έξωτεριχω εϋδ;κίμου εχτελέσεως έργων, ϊί'ον νά ϊτ,λώ:·Λ, ςϋ:ος εγγράφως διά ποίων μίσων •/.αί μηχανημά"ων ποοό- τίθεταί νά εκτελέση τάς έκχωα.ατώσεις καί είς ποίον μερίς ε!ρί- | σχσνται τα μηχανήματα ταυτα. Δέον ίπίστ,ς νά ΐώ-$ τ:ασαν σ>ε-
  τικτ,ν αναγκαίαν πληροφορίαν.
  Άρθρο/ 8. Τ« μ.σα ν) μηχανήματα -αν-α δέίν ν» παραδο-
  Οώσιν μετά 30 ημέρας άΐτό τής ύπ.γραφής τοΰ συμδίλϊίου υπό
  τοΰ κ. επί των Εσωτερικώ; Έΐξΐτρότ.ΐυ κκί 'οΐ Ι;γ:λαδοο ε;ς
  ίνα των τριών χυρ'ων λιμένων έν Οά ύπο^είξ/) ή Έχτελε-
  στΐ*ή Έπιτροπή.
  Δι" έίάσττ.ν ήΛ^ραν^ρϊ3ύτητ2ς, ό Ιργολά5ος Οά ότοχρείΰταί
  είς -ήν χαταδίλήν προστίμίυ 50 ίρχ-/Λώ', :'.ρ).τί,θ ;σ:υ.ίνων άπό
  την εγγύησιν των 5000 δραχχών. Ή χράτησις β.ϋτη θά έχτίλή-
  ταί χαθ' όλον το; δεύτερον μή<α άπό τής ΰπ:γρα?/;ς τοο συμδί- λαιου, ήτο1, επί τριάχοντα ημέρας. Με την ώς ανιο ττροθεσμίιν ό ' ίργολάδος θέλει χΐζ,ρυχθν] Ιχπτωτοςτών Βικοιιωμίτων αυτού, κα!. ' Οά προχηρυχθη νέος δίαγωνισμίς,δά Λαταπέτ-ζ, δέ καί τό υπόλοι¬ πον τής εγγυήσεως πρός όφελος τοο Δημοσίου. Είς τόν εργολάβον θά έπισ:ραφ^ ή κατατεθεΤσα εγγύησις μετά την περαίωσιν των ίργων. Άρθρον 9 Είς τόν διαγωνισμόν ίπιτρέπεται νά συμμετά¬ σχωσι «λλοδαποί άλλ' υπό τόν όρον νά ύπόχειντα! ούτοι είς τάς διατάξεις το5 Οπ' αριθμ. 356 Νίμου περί ίχτελέσίως δημοσίων ίργω; χαί λοιποϋς Νόμους. Άρθρον 10 Ό διαγωνΐσμός Οί ενεργηθή δημοσία, αί ίέ πρ 3- σφορχί 6ά γίνωσ! κατα κυδ'χον μέτρον των ί7:ελεσ0τ]3ομέγων έχχωματώσεων. Ό ίσφραγι-μ-'νίς φάκϊλλες ο'στις Ολ πείΐχλείτ την -τροΐφοράν θά τοποθϊ'.ηθ/) μετα τώ^ άνωτίρω ρηθέντων -ιστο-ίθΐκϊτικών, έν- τός δευτέρου τοιούτιο, δστις θέλει -αραϊ-Οη είς τόν Πρίεϊρον τής Έτιτροιιΐί|ς διαρκούίης τής τυνίϊριάΐςως. Ό Πρόεϊρος άριθμεϊ τοϋς φακέλλου,ς κατ' άρ:''μητι/.τ,ν τάξιν, ίγγράς-ΐΐ ε?' εκάστου έσωτιρίχοΰ φα/έλλου περιεχ-.ν,-ος τί;ν προσ- φοράν, τό ο·ουια χαί τϊ* αϋςοντα αριθμόν τΟ έξ(οτ;ρίΛου φχχίλ- λου αναγράφων έν πρϊκΐαω τα υπό τολ ά.θρςυ 6 καί 7 όριζόμενα τιστοποιηχκά. Μετά την β δαίωσιν ταύτην, οί παρ!στά.«ενοί χατά τ'ον διαγΐι,'νισυΛν αττοσ^ροντα', ή ϊέ ίτΐιτροπή α^:3 ΙςετΛσν; τα δ'αΐσ! μέρος είς τούτον. "Αρθρον 1 1 Πασά πρ3οφ;;άμή τΛηροναα τοϋς ο:;υ,των άρθρων 5, 6 7ν.ϊί 10 ΟίωρβΤτοι ά/.υρος, ό ϊέ φ,/ελλΐς όττΐς ^εριχλίίε! την προσφϊραν .'Γ.υτρέ^εται εί; το« ί'^ιδώσαντ- τιίτην χωρις ποσώς ν' άνοιχθ/, ό έα'οτείΐ/.ος βάκελ)ος. ου άβ ?οη ΓβηιρΙ^ςειηΙ; οοιηπΐθ ΡΓβϋίιΙβηί, άα Ι βί ΡΓθοαΓβυΓ άα Τπΐοαηαΐ άβ Ρι·θΐΏΪΘΓβ Ιπ- δΐειηοβ άθ Κβίΐιγΐηο ό'υη ϊη^θηϊθΐΐΓ βί άυ Μαΐΐ'θ άβ ΚβίΙιγΐΏθ ου άβ ΙβυΓ8 ΓβΓηρΙαςειηΐδ οοηΐιΏΘ Ι ίι Οα,πάϊθ : αα Ρΐ'όδΐάβηί οΐβ ά Οοπγ ιΓΑρρκΙ άβ <ϋθ οα άβ 8οπ ι-ειπΐιΐ&ς&ηΐ οοπιΐηβ ηΐΰΐηΙθΓΘ^, άα Ρ ι^αι· όβ ά ϋοιΐΓ ά'ΑρρβΙ (1β Οαηάΐβ, άα ΡγθΓθϊ άβ Ο»π- άϊβ, (1'υη ϊη^'βηίθϋΓ βί άιι ΛΙειϊτβ αβ Ο&ικϋο οα άβ Ιβιιΐ'δ ιοΐΏρΙ&ςαηίδ οοηιπιβ ΓηβηιΙΐΓβΗ. 6. θίιαα,ιιβ οίΪΓβ άοΐί-έΐΓβ α,οοοηιρα^πέΘ ύ'αηοβΓΐϊ- Γιοειϊ οοιΐδΐαιαηί Γ|αβ 1ο δοαπιίδΒίοηη&ΪΓβ α άβ]£ΐ όχβ- οαίό άβδ ΐΓ&ν&αχ αιΐ£ΐ1ο§αι3δ ά 1 Έίΐ'&η^βΐ1 ανβο άβ Ιοοπ- πβδ ι·β«α1ί&1δ βί ά'ιιη τβοα α'αηθ οαίδδβ ρα1)1ϊ(}αβ οιι άο 1α Β&ΐΚΓΐιβ άο ΟΓβίβ οοΐΐδίαίειηΐ 1β άβρόΐ άβ 5000 ίι οη ιηοηηίΐίο οα βη Ιοϋΐβίδ ά ίϋΐβ άο Ο3.ια1ϊοιιηθηιβηί ροιΐΓ ά Ιοοηηβ βχβοαίΐοη άβδ ΤΓ&ν&αχ. 7. ΕηάβΓΐθΓδ άβδ οβΓΪϊίΙο&ΐδ, οοηδΐαΐ&ηίΐ&ΐίοηηβ βχβ- αιϋοη άβδ Τΐ'αΛ-ααχ ά ΓΕίΓ&η^θΓ, ςαβ ΓβηΪΓβρΓβηβυι- ρΓόδβηίβΓίΐ » 1α ΟθΓηΐΒΪκ&ίοη, ΓβηίΓβρΓβηβιιι- ϊηάΐααβι-Εΐ β§·α1βηηβηΐ ρίΐΓ όοπΐ, α,νιβΐδ δοηί Ιβδ ιτιονβηδ ά'βχόοα- ΐϊοη οί 1β8 βη§ίη8, άοηί ϋ οοηιρΐβ Γβϊγθ οβδ άβΐοΐαϊδ βΐ άαηδ ο^αβΐδ θηάΐ'θΐΐδ 36 ίτοπνβηί βί ΐοαΐβ ααΐΐ'β Γβη- δβϊο'ηβηιβηή Γβΐαΐίί (]αϊ δβΓ&ίΐ αίϋβ 4 οοηηαϊίΓβ. 8. Οβδ 6η§'ϊηδ οιιηιο^'οηδ άβνΐΌΐιΐ βίΐ'β ι^βιιάαδ άα,ηδ 1'αη άβδ 3 ρΓΪηοΐρ&υχ ροιΊδ ο[αβ 1β ΟοανβπιβηΊβηΐ ήι- άϊςαβΓα 30 ,ίοιΐΓδ αρΐ'βδ Ια δί§Ίΐ£ΐΐιΐΓβ άα οοηίΐ'αί βηίΐ'β 1β ϋβΐββαθ ροαΐ' Γΐηίβΐ'ϊβαΐ' &1 ΓβηίΐβρΓοηβαΓ. ς ]οαι· άβ ΐ'βΐαΐ'ά βηιτ&ίηβΓ&ίΐ ροατ ΓβηχΓβ- ρΐ'βιιβυΐ' υπο αηιβηάβ άβ οΐηςααηΐβ (60) ί'ν. ααϊ δβΓα ΐ'β- Ιβηαο 8ΐΐΓ 1β ο&αΐϊοηηρηιβηΐ άβ 5000 ίι ΟβΐΙβ Γβΐβηυβ αατίΐ Ιιβα ρβηάαηί τοαί Ιβ δβοοηά ηιοίδ αρΐ'βδ Ια δί- οηαίαΓβ άα οοηΐι-ατ: δοίί. ρβηάαηί; 30 ίουτδ; ραδδό οβ άέΐαί, ΓβηΐΓβρΐ'βηβαΓ δβι·α άβΌΐαΐ'β άδοηα άβ δβδ άΓθίίδ, υη ηοανβαα οοηοοαΐ'δ 8βΓα ουνβΓί βΐ Ιβ Γβδίαηΐ άπ οβαίίοηηβηηβηί ΓβδίβΓα αα Γοβηόίιοβ άα ΟοανβΓηβιηβηΐ ΑρΓβδ ΓαοΙιβνβΐηβηΙ; άβδ ΐΓανααχ Ιβ οααίίοηηβιηβηΐ; δβΓα ΓβδίϊΙαβ" α ΓβηίΓβρΓβηβαΓ. 9. Αα οοηοοαΓδ δβι-οηΐ αάηιίδ άβδ έΪΓαηε^βΓδ βη δβ δοαιηβίίαητ ααχ οΐααδβδ βί οοηάϊΐϊοηδ άβ Γα ^ο^ 356 δαΓ Ιβδ ΤΓίΐνααχ "Αρθρον 12. Μί-ά την έςίτασιν τ>2ν φρ γγρ
  άστου φαχίλλου ό ΙΙρόείρίς άπ:σϊρ»γίζε'.-;ός Γ.ερ:έ/_;ντας την '
  λλ ά ά ά ά
  άξι
  ς κατά -ην άριθμητι^ή, τάξιν αύτω/, άναγρά-
  ϊν ττραλτΓ/φ τό τ£4:ιε-χίαίν:ν καί άνακηοΰττει ή 5- τρο~ή ώς
  ϊ^ταΐον με'.ίϊδΐην τόν -ρ.ίς-ρίμενίν νϊ ίχτελίϊί, τα τερί ών
  3χ=:ται Ιργα εί; ϋ,υβιχά μ τρ μ= την συμ.φϊρωτέραν ΤΕΐΛ,.^ν.
  Έν
  ύο ή «λς:ό:ίρ;:
  10. Ιό,β οοηοοιΐΓδ δβΐ'α Ριώΐίο Ιβδ οίΪΓβδ δβΓθηί Γαί-
  ίβδ ραι· ηιόίτβ οαΐοβ άβ άβΐοΐειΐδ ά βχβοαΐβΐ1.
  ί'βηνβΐορρβ οαοΐιβίββ άαιΐδ Ια^αβΐΐβ δβ ίΐΌανβΐ'» ίη-
  οΐαοβ ΓοίΤΓβ, δθΓ'β ρΐαοέθ α,νβο Ιβδ οβΗΐβοαίδ δαδ ιηβη-
  ίίοηηβδ άαιΐδ τηιβ άβαχίβΐηβ οηνβΐορρβ ηα'οη Γβηιβί-
  ΐΓα αα ρΐ'όδίάβηί άβ Ιαθοΐηηιίδδίοη ρβηάαηί Ιαδέαηοβ.
  Ι^β ΡΓβδίάβηί ιιιαιηβΐ'οίβ Ιβδ οηνβΐορρβδ άαηδ Γοΐ1-
  άτβ άβ 1βαι·δ δοαηιίδδίοη; ϊιΐδοπΐ δΐιΐ' ο1κΐΓ{αβ οηνβΐορρυ
  ϊιιίβποαΐ'ο άαιΐδ 1;κ[ΐιβ11β βδί ίηοΐιΐδβ Γοβ'Γβ, Ιβ ηοιη
  βί Ιβ ηηηιοΐ'ύ ά'οΐ'άΐ'β άβ Γβηνβΐορρβ βχίβπβαΐ'β βιίη-
  δθΐήί 8ΐΐΓ αιι ρι-οοβδ Υβιΐοαΐ Ιβδ οβΐ'άίιοαίδ (Ιβ^ αΐ'ίίιΊβΛ
  6 οί 7. Λρΐ'όδ οοίίο οοηδΐαίαίίοη Ιβδ ρβΐ'δοηηβδ ρΐ'ό-
  δβητβδ άαηδ 1ο οοηοουτδ δβ ΓθΙίΐ'βηίβΙ, 1α Οοιηιηϊδδίοη
  ηρΐ'βδ ηνοΪΓ βχαιηίηό Ιβδ άί οΐ'δ οβΓίΐίΐοαίδ ηοίο οβαχ
  (]αί ροαιτοηί ρΐ-βηάΐ'β ραι-ί αα οοηοοαΐ'8.
  11. Τοαίο οίΐΊ-β ηβ ΐ'οηιρΐίδ^ίνηί ραδ Ιβδ βοηάίίίοιΐδ
  άβδ ατΐίοΐβδ 5, 6, 7 βί 10 δβΐνα οοηδίάβΓοβ οοηιηιβ ηαΐΐβ
  βί Γβηνοΐορρο άαηδ ΙαςαοΙΙβ Γοήτβ βδί ίηοΐαδβ δβΐ'»
  Γβίοαπιββ αα ^οαιηίδδίοηηαΪΓβ δαηδ ςαβ Γβηνβΐορρβ
  ΐηίβπβηΐ'β οοηίοηαηί 1'οίΙΊ'ο ^οίί οανβΓίο.
  1"2. Αρτβδ ΓβχαΐΏβη άβδ άίνβΐ'δβδ ρϊόεβδ άβ οΐια^αο
  οιηοΐορρβ, Ιβ Ρΐ'βδίάβηί οανι-ο Ιβδ βηνβΐορρβδ οοηίβ-
  ηαηί 1 οίΪΓβ ά'αρΓβδ Ιβατ οιάιο απίΐιΐηβίίςαβ ίηδοπί Ιβ
  οοηίβηα άαηδ αιι ρΓθθόδ-νβι-ηαΙ οί 1α Οοηιηΐίδδϊοη άέ-
  οΐίΐΐ'β οοιηηιβ αά]αάίοαίαΐι·ο οοΐιιί ΐ[αί ί,ΌίΪΓβ α βχόοα-
  ίβι· 1ο ίΐ'αναίΐ ά άβδ οοηάίίίοη^ ρΐιΐδ ανα,ηί&^οαδβδ ραΐ·
  ηιόΐτβ εαΐιο.
  13. Οαιΐδ Ιβ οα& φ,ιο άοαχ οα ρΙιΐδϊοαΓ» ουηοαιτοηΐδ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΥΙΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  φέρει^ την αυτήν συμφερώτερων τιμήν, ό δίαγωνισμός τα?οηί.ίνί-
  τ«ι επί ίΰο Ιτι ώρας μίταςύ των προαενεγλόντων τας αύτάς
  συμφερωτέρϋίς τιμάς" άν δέ οΰτοι τυγχάνωσ.ν άπαντες τότε ί~α-
  ναλαμδάνετίΐ ή δημοπρασία -α&' όρ'.αθησομέν-,ν υπό τής Έπι-
  μεγαλειτέρον τής -ιενομένης χατά την πρώτην δημοπρασίαν, ΐν
  ένανπ'α περιπτώσει ή δημοπρίσία θέλει κατακυρωβϊ) είς ΐίν ίνα
  «κ των προσενεγ*όνιων την αυτήν τιμήν διά κληρώσεως.
  Άρθρον 14. Είς τούς καΐά τόν διαγωνισμόν άκοτυχόντας
  έπιστρέφονται τα λόγω εγγυήσεως νατατεθέντα χρήματα ή όμο-
  λογίαί έντός τριών ημερών άπό τής δημοπρασίαν τί· ίγγράφω
  διαταγη' τού ττροέδρου τής Έπιτροπής πρός τούς δ/,μοσιους τα-
  μίας ή διευθυντάς των Κατ-στημάτων έν οΐς -/,ατετίθϊσϊ,.
  "Αρθρον 15. Τα τραν.τν/α. τής ϊημοπρασίας ύπόκεΐνται είς
  την Ιγχρισιν τού έ~ί των Έοωτεριχ£ν Έκτρόπ:.) ο^τις Ιχει τό
  οΊκαίωμα κ,ατά τόδοχοΰ·' αύτ<ϋ να έγ-/.;ίντ, ή μή αύΐά χωρίς Ι ν. τούτου ν* άποχτα ό τίλϊυταΐςς μΐιοϊότης οΰδ^ν χ«τά το3 Δημο ■ οίου διχβίωμα. "Αρθρον 16. Ό έργολάββς ύπίχ,ειται είς τάς ϊιιπάςιις τί3 ΰπ' «ριθμ. 356 Νόμου. Αρθρον 17. Τα χ,ηρίΐΑειχ χαί ιάΐςοδα τού σΐίνι^Οησουένου συμβολαίου έπιδαρύνουσι τόν εργολάβον. Έν Χανίοις τη 10 Όχτωδρί.,υ 1910 ; Ό επί των Έσωτΐρικών Έπίτροπος Π. Ι. ΜΑΡΗΣ ' αιΐΓαϊοηΙ Ιαιι Ια ιηύιαο οΙΓγο, 1β οοηοοιπ'δ κβ ρι·ο1οιι§β οηοοΐΌ ρθΐκΐίΐπΐ αοιιχ ΙιβιΐΓβϋ οπϊγο οβ» οοηεαΓΓβιιίδ. 8ί οβιιχ-π δοηΐ αθδθπΐ» 1οί> οποΙιογοκ 8ο ΓοροΙβπΙ
  ο,ιι ]οιγ Ιίχο ρ;ιΐ' Ιιΐ ευ^άϋο ΟοηιΐΏΪδ^ϊοΐ), (Ιειιΐδ υη ά<5- Ιίΐί ραδ ρ1ιΐ8 ιΐο ([ΐιιπζο ΐοιΐΓδ ίι ραΓΪϊι· <ίοδ ρΐ'βιπϊοι·οδ ΟΠθηβΓ08. Οβίίοδ 8θ(·ο]κΙβδ βηχΓΐδΐ'βδ δοπί; να,ΐΐιΐβδ δβιιΐβηιοηί <1αη8 1ο οαδ οίι 1"αη ιΐοδ ο,οηοιιπ·βηίδ !ΐυι·αίΙ Γη,ΐί ιιη Γα1)3,Ϊ8 ρΐιΐδ ·>Γ<ιηιΙ ι.1β οοΐιι'ι οΙΓοοίιιό ροηιΐαηί Ιοη ρΓο- ιηϊβΓθδ, ιΐαιΐί» 1ο οαβ οοχιί,ρα,ΐΐ'θ 1ο δυιΊ (ΙόΗιΙοΓα οπιγο 1β8 ιΙοη (■ι-ηοηΐτβηίδ <[ΐιΐ δοΐ'α 1'αι1.Ίϋ(Ηοαίαΐι·ο (1θ5 Ινα- ναιιχ. 14. Ι^ο (■αιιΐϊοηηοιηοηΐ οδΐ ΓθδΙίΙιιό, (1α,ηκίι·οί8 ]οηΐ'« ;ι ρα,ιΊΊι· ιΐο^ οικ-ΐιοΐ'βδ ;ι οουχ ί[ΐιί οηί ιΗΊιοαό,' ;ι Ι;ι κιιιίβ (ΙΊιη οπ,Ιγο αα ΡΓόδΐιΙβιΐΐ ιΐο Ια ΟοιηΓηΐδδίοη ιΐοηιιό ραΐ1 όοιίΐ; ίΐιιχ οαΐδδίόΓδ ριι1)Πθ8 οιι ;ιιιχ υϊΓβοΙθυΓδ ιΐβδ Είαυΐίίίδοιηοηίδ ι1ίΐιΐ8 Ιβ8ΐ{αβΐ8 ίΐ βκί ιΐοροδό. 15. ^^8 ρΓοοέδ-νοΓΐοο,ιιχ (1θ8 οηοηόΓβδ 8οηι αρρΐΌΐι- νόδ ραν 1ο 1)(5ΐό<^αό ροιιτ ΓΐηίόπβιΐΓ ηυΊ Ά 1ο (ΙγοϊΪ ιΓαρρΐΌΐινοΓ ου ΐιοη ίι δοη ίίΐ'ό, «αη? φΐο Γ.·ΐυ]Π(1ιο<α- ΐϋΪΓο ριιΐ8ίβ α<·η« οο οαπ ηνοϊΐ' γοοοιιγκ ιόιιιγο ίο Οοιι- νοΐ'ηοΐιιοηί. 16. 1.,'αιΓμΐαΐθίΐΙίΐίΓθ οδΐ δοιιηιΊδ αυ (ΙΊδροδίΙΊοηδ ιΐο 1α Ι,ιθϊ 356 δΐιτ 1ο8 ΤΓη,ναυχ ΡυΙιϋ.·χ. 17. 1,08 ίι-ίΐΐδ ιΐο οοηΐι·<αΙ ^οηί ίι 1» οΙιλιίτο ιΐο Γβη- (,,ίΐποο 1ο 10 ΟοίοΙοΓΟ 1910 Ι^ο υοΐό^ιιό ροαΐ' ΓΙπΙογΊοιιι' Ρ. Ι. Μ Α Κ Ι 5 'ΑριΟ. Πρωτ. 4159 » Διεκπ. 3339 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤίϋΥΝΣΙΣ ΕΜΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΛΙΑΓΩΝ1ΣΜ0Ϊ Προκηρΰσσεται ϊιαγων^σμ^ς διά -.άς θέοεις '; μηχανικών μα· η- τευομένων των ΔημίοΙων "Εργων Κρήτης. Οί Μηχανικϊί οΐτινες μιτά τούς τέσσαρας τούτους θά Ιγ.ν.αι τους άνωτίρους 6αΟμοί)ς δύνανται νά κληθώσι κατόπιν ίνα καθέξωσι τάς τι»"/όν κενα,θησο- μένας κατά τό 2τος 1911 θΐσείς. Ό διαγωνισμος θέλει διεξαχθή επί τη βάσει τίτλων έξεταϊθη- σομένων υπό Έπιτροπής συγ/.ε:μένης έκ τοΰ επί τδν Έσωτε- ρικών Έπιΐρόπου ώς Πρόεδρον, τοϋ Διευθυντίΰ ·λαί το3 Επ,θεώ ρ»)το3 των Δημοσίων Έργων. 2ον) Αί πρός τούτο οίΐήΐεις δέον νά ύποδληθώο^ν εί; την Διεύθυνσιν των Δημοαίων Έργων Κρήτης πρό τής 15ης Νοεμ¬ βριού 1910. 3ον) Έκάβιη αίτησις διον νά περιεχγ, την ρητϊ,ν υποχρέωσιν Οτι ό ά'/αφερίμενος μηχονικος ϊέχεται την θέσιν το^ μαθητίυο- μένου μηχανικοδ ϊντΌς 10 ημερών άπό τής ειδο-ςιί,σεως ίκ μέρυυς τής Διευθύνσεως των Δημισίων Έργων ήτις θέλει σταλή είς τούς 4 μηχανικούς το3 άνωτέρου δαθμοΰ. 4ον) Αί α!τήσε;ς θά συνοδιύωντα: α'.) Δι'επισήμου πισιοποιηηκου τής γεννήσεως τοϋ ύπο- ψηφίθυ. $'.) Διά πιστοποιητι/.οϋ ίιαγωγής ύιιογεγραμμίνου παρά τοϋ Δημάρχου τοϋ τόπου. γ'.) Δι' ίνόρχου Ίατρικού πυιοΐ!θΐητΓ/.'·3 βιδαίούντΐς ότι ό ύποψήφιος δέν είναιπροοδεδλημενβς υπο έκίεδηλωμένης η ύΓθΰλου παθήσεως, Ιμποδ ζούσης τούτον νά ίχΐ«λ^, ϊπί τοϋ έϊάί5ί.ς τάς Ιια·ρόρο>ς εργασίας αίτινες εισίν άναγχαϊϊΐ ?ιά την ύ-.τ,ρσίαν των
  γεφυρών καί των ΐδών, χα'ιότι ή κατάστασις των όφίαλμ,ών τοι>
  Ι ζ .) Διά των εγγράφων άτινα ήθελε κρινει οΰτος κατάλληλα.
  ί 5ον) Οί ούτω γενόμενοι ϊεκτοί μηχανΐίίί Οά λϋμδάνωσιν μη-
  | νιαί«ν μισθοΒοσίο'ν δραχμάς 200 ΐτά τρία Ιτη, άρχόμενα άπό
  ι τής ημέρας τής ύπογρα^ς των συμφωνη-.κών αυτών. Τξ ζρο-
  ! τάσει ·;ής Διε«Ο^ν;ε(ύς των Δημοσίων Έργων μετά εΰϊόΐΊμ'ν
  Ι ΰπηρεσ''αν δύο »τών Οά ϊύξάνητα! ή μΐοθοίεσί^ α!»τ<Τ>ν ν.ατά 10υ/ο·
  ' Ή ε!ιϊΟΑΐ^>;ς ουτη ύβηρεσί» Οά -χρηοΐμεύτ; -/αί ώς προ'.ίμηαι; διά
  ι την ττρίσληψ ν αυτών είς τό τακτικόν προοωπικ'-ν των Δημοαίων
  ! "Εργων.
  ! Οον) Έν· τώ συμφωνητι-'ψ 6ά άναφέρηται ςτ. :ί τΐρισλη^&έντίς
  μηχανι/οί Οά ϋπίκειντϋ είς τςϋ; νειμίνβυς Νόμους Κρή ής, καί
  είς τϊν ύπ' άριθμ. 342 Νίμον τού ίργίνίσμοΰ λ»Ί τής σ^Iτάσεως
  χής υπηρεσίας των Δημοοίων έργων.
  | 7ον) Έν τω περιθωρίω τής α'·τήβε'.)ς δέον ά άναφί'ρηται
  Ι Τό όνομακαί έ^ώνυμον έ/.άστου
  Ι Ό τόπος '/.ϊί ή χρονολο-ΐία τής γεννήσεως.
  ! Ό τόπος ϊι:.μονής καί ή ά<ρι6^ς Διεύθυνσις. | 8ον) Τα ϊνωτέρω εγ ,'ραφα των ΰ«ψηφί<*ν οΐτινες θίλ:υσι | γίντ, δεν.τοί 0^ ■7:αραμ6.ν5^3ιν είς τ όν Δΐί^θυνσιν των ΔημίϊΐΜ* Ι ίρ'ΐων' τα Ιί Ιγγραφα των μή ίιορισ'.ηΐομίνων τοιιύΐων θά έ»'- στρέφα,ντα: ίνίτ.ΐύ ',ν'ΐψηνο» !ι ϊπιστί/.Ϋ,ς ΐπί σ^στασει. ! Χανία τ?, Π Σεπτίμδρίου 1910 Ό έ'ϊΐ τ"«ν Έίωτεριχώί 'Κπίτρββί; Π. Ι ΜΑΡΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2599 » ΔιεκπΤΤθΤϊΤΓ Δ II Μ Α Ρ Χ Ι Α ΧΑΝΙΩΝ Ό Δήιιαρ^ος Χανίων βαθμοΰ τής άποφοιτήσεώς το^ ώς καί των θέσεων άς τυχόν καθίϊ- ξϊν οΰτος. *'.) Διά φωτογρβφίας τβΰ ίιποψηφίβυ. Έκτ.θϊτοιίε'ς διαγωνισμόν ;^ιΐί5&τΐΑής ιημο-ρχσί/ς ν.ατά τα ύΐίοτΊς μί|χα-.(/.ής ίνίΐ^θΕσ'.ας ^ο^ Δήμ.υ σ^ντ3■/θ->τα και Ιτ.ζ
  ΤίΟ Διευθυντού των Ληυοσιων έργων θεωρηθε.τα ϊιαγίάμμ.3τα,
  μετάτίύ 7.ρυ,τ;Λογ.ομ::·, υγγραφί; ύ«οχρ4ώοε«ι.ν, κ»ίτ:,λο/ι~
  γιρυ, ή /.ί.ασλευή Δημοτιχής άγορϊς χαί των συναφών εξυγιαν-
  τιχών Ιριων.
  1 ΕΦΗΜΕΝΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
  'Λρ ν,, 1 Τα "ργα π?3υπ33,'ίζοντ*'. κϊΐί' τ^.' ιτ.": ι-ρή
  ίκτ!ι*ησι·, κ: τό ποίον των οραχο.ώ'. 280,000 —ένω περιλιμ-
  9ά.ον α: ϊι,αχ.3222 8ι" ά-ρίΒλε— α 1%-Αζ ?φ' ώ; οόδέν ϊιχ,ίίω-
  μ& κε-τητί.· ό Ιργολάδίς.
  "Λ ^ρον 2. Ή Δ^(ΐ5πρ'5'.ϊ5νίργ,',8ήτίχα! ϊν τώ ΚαταστΛμαιι
  ν-;ς Νί.ι-'ρχιας Χα.ιων ϊ· εγγράφων καί έΐφρα-|!σμένων πίοσ-
  φορών )το έπιτρΐπϊίας ά-οτϊ* ουμ-'νης υπό τού Πΐΐέϊρου των
  Έφί,τών ώ; Προ£δρ5υ, το3 Δ'καστ'.λοΰ Σο,λδοόλίο, τοό Νομάρ
  -/ο.» Χ'ί'ΐο/ τ ^ Λημάρ/ου Χανίω/ χα'. τίίμηχχι» κΐί τοΰ Δν,μου
  ώς μ=λ ί ;ην 6 Νοςμόριου ήμ.έ;α; Σϋβδχτον καίώίΐλν 10 — 12
  κ. .. Λ προσφοραίγίνοντα. ϊελίί μίχρι τής 11 π.μ.
  τοΰ >. ΐΐηϊεΰ,Λατος ;οϋ έρ^ολαδου" συμφώνως τω 811 Νομώ, ύ-ό
  • έ^γων Νίμου, πιστίποιητικίθ, καί υπό γραμματίου βε-
  ./;. £.", τ; τω; Δηαοσ'ω/ Τα,.<.6.ίω>> ή τής Γρα^έζης
  χτάδετίν λόγω έγ^ήΐίω; είς νρήμ^ια ■?, όμ^λογίας *.ής
  . Κοήΐης κ*τά "ήν δ—ι τϊ|: εκδόσεως τω/ αξίαν,
  ι.»;οοο.
  Ί. Ή δ/ΐλθ.τρχΐ'α ?'ϊςάγεται δη,Αθΐ.ως. Ό ι
  φ^·ε%λϊς έν ώ ;ι 3ΐ -γ .ί/.λ:ιαμΐ//3 ή
  ϊ των ΐν τω α/^τέρω α.θρφ μνη^ονί
  "~ οο Τα/.»Λιυβΐ ΐί πα^αϊιϊεΐαί έσφοίι'ΐσ,Λί/ος ίίς τΊν
  / τι,; .τ τρ;~ή; <α εδρϊ-ϊζοόσης. Ό Πρόεϊρος άρ.Ομεΐ λ~ ΐ^. .«τα τας ν τ·;; έγχειρίσεώ; των, ;κολο^9ως άπ;- • *ι οί ές'ωτερ /.;ί 9ίλ·λλ-'. ί, δέ έπ.τροπί] σηΛϊΐϊΐ ιφ* βαι,Ον;1,, Γι·; Άρθρον 11. Τα κηούχβ.α/.οί τα Ιξοία τοδ συν«^τ)ησομίν3υ σομδολα.ου ίιηδαρύνουσι τόν εργολάβον. Έ> Χαήοις τη <ί Ό/:τω6ρί;υ 1910 Ό Δημβρχβύων Χανίων Ε. Μονντάκης Α?θ. 2642 Διεκ-. 1688 ΔΙΑΚΗΡΪΞ1Σ ΠΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Αήμαρνος Χανίων ότι οί ϊν τη αίθίύση τής σ,ινίϊρίάσεο-. γ, δέ ίχιτροτη έξελεγ/οοσα κ?τ' ί τίνα τώ. "Λ Ο (ρο^α ι α; ι ,α-άϊίΑτος αϊ: έ ι γμ Οά άπέ'.λίΐέ όαο , τοος ' σ ρα, έ'ιστ «5ο?ν, τ- 8ν3,»3 «ύτο3 -/.χ'ι τόν '3;ον;α άριθ,λίν τοΰ φυνίΛΛ'- αί καταγρίφ«ι έν ".ρακον.όλλω τα ιΌ α ρ: 3 ί-, ,ραφα. "ΡΙ-ε'τ τϊα.ί ;■ - 6'Λ.εν; ί άποσύρονιαι ;3'?ν *; -γ'ραϊϊ ιΐΓθΦΛσΙζϊί χατ δνο,ια τοϋΐ εις >:^ς ΐη'οΐοο?α τ;ος λογ;ος ϊι ου;
  μευϊοτών. -
  / 5. Πάσα γ.χ-χ π^ράδασ ν των «,ΐ-θρων 2,3,4, «ροΐ-
  τ:ρ;ς τόν ΙπιΒΐντί τίο
  τ",/ ·,.ω?'·* ν3ί *'3ΐ"/9<ΐ ό περΐΛλε ·ον αύΐήν φαΛελλος. Μιτά τόν ίίν,/ο των ΐγγραφων ·Γ, συ/ίίρίασις άποκΛθιστατα1- έ<, νέοο £η- μ^;ι , - 5" Πο"ϊρος άπυρραγίζει τάτών πρθΐφ3ρών δελτια χατά τ ν α ιθμι;:ί<ην α^τών σ.ιρ?ν χ^ςαχωρίζε! τό περιεχόμϊνον αϋ- ιι" > ' τωιιρ-τοκόλλω κα! άνακηρΰττί! τελε^τιΐον μειοδάτην τϊν
  πρ-σ δ-ο,οΐνίν νά εκτελέση τό Ιργον είς τιμήν συμΐρερωτέραν.
  "
  V
  τ. -ίονεί των διΐγωνιζ-μίνων ήθελον προΐφέρε· την αύτην
  υΐΕραν προσφορ^ν ή δηαοπρασία έπανχλαμβάνεται ναί
  - νετβι ίπ δύο ώ;ας ό ίι' έσφραγισμένων προσφορώνδίαγω-
  μ τΛ.ΰ ιώνπροσ^ε./όντωντάς αυτάς συμφερωτέραςτίμάς.
  ::^:::τ^γχά ώσιν άτόντ'ς τότε έπαναλαμδάνετίΐ ή ο/)μο-
  2 . αθ'όμσθησομεϊην όπό τής έιτίτροπής ημέραν ήτις ϊέν
  τ ν όπερΐ-ζ την δ;/?την ■κέίΑ«την οπο τής πρώη; δηΐ,ιο-
  %· Ή δευτέρα ού:η δημοτρασία 6ά η Ιγχυρος μόιθν ?ά/
  3··"γωνιζ μ5νων κάμη έ'κπτωΐιν μεγαλυτέραν τής γενο-
  Έ*τιθε;αι είς ·πλ£-!θδοτ!«,ην δημοπρασίαν ή ίλ|*ίσθωσις τίϋ
  Δημοτι/οο φόροα 1% *πι των συγκομιιζομέ/ων χ«ιμ*ρΐνώτι'"καϊ
  Οϊρινώ,ι προιοντω/ παντός ε'ίδους ώς καί τοδ φορου έιιί των αΐγβ-
  ■η:ρ56ά:ω; (2*/^ λϊττακατα κεφαλήν έκί των στείρων οΐγ—ρο-
  ίχτ^ν χαί 5 λβτ: α έ τί των έγγάλ^') τού άρςαμέ/3υ οίκονομι·
  κου Ιτους 1910-1911.
  Ή πλϊΐοδθϊία διεξαχβήσεται φανερά έν ·ϊ<3 Νομαρχιακώ Κα- τ^κήΛατι Χα/.ων ί.Λ ένώπιο/ Έπιτροκής άπαρτιζομίνης έκ τί3 •α. Νί^άρχο; ώς Πθ3ί?ροο, τ.ΰ Δηαάρχου καί τοδ Εΐρηνοίίκ;υ εγγράφων Χανίων, ώς μίλών ή τώ/ νο,ιι,ο,ω/ αοτών άναπληρωτών την 21 Όλτωδ,ί'ΐυ 1910 ήμίραν Πέμπτην καί ώραν 10—11 π. μ. όπότΐ γϊνήσϊται ή π,,οσωρινή κατακΰρωίΐς. Ή πε:οίο;ία ί-βναλίμδάνεται βάν τ:ς εντός 6 ημερών από τής χρονολ3Ίία; ταύτη; —ροσφέρη 5% επί πλέον τής κατά την προσωρινήν ΐαϊακόρωσιν τελευταίας προσφορας. Πάς πλειοδό-.ης ίνα γίίντβ δεκτός όφείλει νά. καταθέιηι «ίς τό Ταιεΐον τοο Δήμ:ο λόγ(;> εγγυήσεως δραχμάς διακοσίας πεντή¬
  κοντα (250). Όφίίλει προσέτι νά προσα·)άγη έγγυητήν ου τό
  άς όχρεων Ηρίνει ή Έπιτρςτή όστις θά προσυπογράψη τό πρακΐ!-
  λόν πλ«ιοδοσίας κϊί τ*· συναφθησόμενον συμβόλαιον «ίνβι δέ ύπό-
  '/ρίως ί'Λ πασάς τάς ύποχρεώσεις τοί ένϋ!«αι— ο3 «νει> -δικιιω-
  ματος δ:α!ρίσίως ή ο.ζήσεως.
  Το δικαίωμα τής τβλικής έγκρίσβως έπιφυλάσ σεται είς τό Δη¬
  μοτικόν Σ,ιμίοΰλιον 'ή την Έΐΐτροπίϊϊν αυτού ήτις έγκρίνβι ή
  ά/οροΐ ιά πρακτικά τής πλειοδοσίας1 χωρίς ότελευταϊος κλειοδί-
  της ν' «ποκτα ουδέν κατά τοο Δήμου δίκαίωμα.
  Τής σογγραφής των όρων τής μ.σθώσεως λαμδάνει ο βουλό-
  μ?ν3ς γ/ώσιν έν τω Γραφείω τής Δημαρχίας Χανίων.
  Τα κηρύιιε'.α κ«! τα βυμδ )λα!ογραφικά τέλη'βαρύνο «σ! τον μι-
  'ΰπ'
  νισ, -
  "Αν .
  τ(α '
  ?ύ χ
  είς τ
  Πας πλειονότης ΰπόκειται είς τάς ϊιατάξεις των
  356 καί 604 Νόμων.
  Έν Χανίοις τη 8 Όκτωδρίου 1910
  Ό Δημαρχεί ών Χανίων
  Ε. Μ ο ά
  μ=νη· •/ατα την πρώτην δημοπρασίαν.
  ν,ί): ν 7. Η μεΐοδ-σια έπαναλαμδάνεται ίά/ τις έντ'ος 'ί
  «ι ι τ θ'/,^ο,ϊ^ασιας η^.ρών προσφίρη 5 β/β έιί έ'λαττον ί[ς
  να - ,ν -^,σωρινην καταΛύρωυι^ι τελευταίας π;»3αφορας
  "Λ,,υ,- / 7. Εί, τού; χ.ατά τόν διαγωνισμόν ά-οτυχονϊας επι -
  σ-ρ ;„ ι τα ,ογω έγγοήσεως /.ατατεθίντα χήματχ ή1 όμ3λογΐα( ' % Κίίει30 ή ™° «ϋ Μεχμετ Κ
  ί το γ -^ ή,ερών άπ3 τής Δηαιπρίσίσς τή έγγρϊ?ω είδ:ποι- | ^^^"^ °?ς °Λ™{?'-
  ή €! 3 Πρίίδρου τής ^ιτροπν-ς πρός τοΰς δςμ.σίους τα >'ις ! μων 2ϋ1 π?ϊς «#0!»»«ν τού Δή
  ή ?^', τα. των Μταστημάτων έ» είς κατενόησαν. , τβ^^ωνκ-ν^τώντουοαονίμικουί
  "Λ?ν-ν 8. Ο ίργβλάβος ύ«6«ιτ« είς τάς δ,ατάξεις τού θέίιΧωί "Ααΐα 5 'Λ ϊπ' πλέον "π>!
  περι Λ'(.· ,-ί«σ(·ι.ν καί εκτελέσεως ϊημοσίων έργων ύπ' αριθ. 356
  ^ ' ν Ί, Τα προκίΐκα'ής 3ημοπρ«?ίβς ΰ"ΐόχβιντ£<ι είς την ε,/.; ι.. ;οΰ Λί,μοτΐλού Σ,μ.3υλίςο ό'ΐϊερ εχει τό δικαίωμι νά 5,/. '<γ ί >Λή αΰτά χωρίς ϊα τούτου ν' άποκτα ό τ=λεο"αϊςς μει
  ο»4τ<> ^ύ'ϊν νατά τού Αημ.:υ δΐή-Ίωμα.
  Άϊθρ κ 10. Τα δια,-ρα,ψοίτα, ό πρ;υΒολογ:3λόιτ, τό τιμο-
  Λονιο, Ααί οί ορςι των σομφωνιών ίϊσ.ν έλτεθειμ^να ί'ς τϊ γρ1"--
  ΐ; Χ^ν'ων είς την διά^σιν τώ·/ βίυλομέιΐων νά
  Άριθ. Πρωτ. 2299
  » Διεκπ. 1943
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικης δημοποαο'ίας
  Ό Αήμαον^ος 'ίΐρακλείοι;
  Δακηρύττβι ότι,
  Έκειδί) ή Οπό τβΰ Μεχμέτ Κοντβξάκη γενομένη 'κβτα την
  .ου 1910 προσφορά-τδτ^χ-
  Δη,*οτ'.κοι1 φόρου τπΐ των δΐ)μοβρ«"
  μικουίτους 1910 ίπλίΐοδίτήβ^^Ρ--
  θέ?Αω; **ϊά 5 7ί ·« πλέον ™ «3 'Αλη Χ'ατζηβμηνακη-
  Δλυροομεν τΌ σχετικόν δπο χρονόλίγιαν 5 Οκτ<ίβριου ΐ»'υ πρακτικόν δημοκρατίας" κβί Παραγ>έλλομεν την δΐίξχγωγήν ϊΐταναΧηπτική*ς τ«λτ.ΐ·»*«*ίίί
  δη,Αθπρ^ίας τή^ 25 Όχτωδρίου 1910 ήμίραν Δβ'οτέρβν %«'
  ώραν 10-11 π. μ. έν τώ Νομαρχια/φ ΚΒτασττίμΛτί Βρ«"
  ■Αλε·^^ λ-! ^ομΐώνιος πρός τούς δροος τής ύπ' αριθ. """/«ίθ 5·ί-
  Ϊ!2-.ηρϋξεως ήαών.
  Έν Ήρα«λε:φ τή 11 Όκτωδρίου 1910.
  Ό Δήμαρχος Ήρβκλείου
  ΑΙ. Δβληαχμετίκκΐς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ
  *
  Πρωτ. 2234
  Διεκπ. 1885
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ' 'ίί'παναληπτικης δημοπρασΐας
  Ό Αήμαρνος Ηρακλειον
  Δι'ακηρύττει ότι,
  πλβιοόοΐήσαι οί οφίίλοντβς ά ω των 50 δρχχμών «'ς τ όν Δήμον ώς
  μισβωται χαΐ ώ; έγγυηται τούτων.
  ι 10) Ό Δήαος κανέν δ'.χΐ!»>ιια 6* ένχγγωείζγι πρός τοΰς λιλ·
  δειχθτ,σομίνους ενοικιασταί τβο φόρου τούτου ίι' «ν5ιχομίνην β.ο-
  μην'αν ή άφορίϊν ή καΐ $ι' άλλα άπρόβλεπτα άτυχήμκτα.
  11) Ή δημ,οπρχία δΐ/ θά ίΐναι τεΐ*'.ω:ιχή κυνιπώς εάν έντός
  . 1ξ (6) ήκερώ.1 άπ^ της πρισωοι.'ής χατχχυΐχότΙ'ϋς 5*ν γίνη ΐ!ς τόν
  ■ Πρόίδρον ιής Έπιτροπε'ας νέα προσφοραι «νωτέρΐ τής τοϋ άνακη-
  ' ρυχθέντος τελβυταίου πλιιοδότου χ«τά 5 ο] ο τουλάχιστον επ! τβϊ
  ι δλιχοΰ ποσοϋ δύναται τό Δημοτικόν Συμβούλιον ϊχον ΰπ' όψει -ου
  •Μή έμφανισθίντβς μηϊενός πλειοδότου κατα-την ενεργηθείσαν . τί) συ|Χ?{?ον Τβδ Δήμου νά έγκρίνγ, ή ά*«ροΐτάπρ«χτιχά τής πλειό-
  οΊήμοιτραβΐΛν τήν Ιην Όχτωδρίου 1910 πρός ενοικίασιν (έκχώ- ι δοβίας.
  ρήσιν) τού 8ημοτι/.οΰ φόρου */ι % επί των συγχομίζομίνων ] 'Είν δέ έντ6ς τής ίξαημΕρου προθ:σμί«ς γίνγι τοιαύτη ·κροσ?·ρά
  " . ■ ... δη(ΐοΐΐρκσίας χαΐ 9έ
  γιαχον Καταστημα Ηρακ'>ε.ου και Βυμ·ωνως πρός τους ορους ·
  των υπ αρ-.Ομοος »««/„„ χχι "«/η» «-«; ί!«ηρ"ξίων ημών ,
  βώίι νά ποοσέλθωϊΐ

  ημών
  -μέ τή^ τροποποίησιν ότι ■κρώτη «ροσφορά άνω τής οποίας θά
  πλεΐίδίτοΰν οί οΐ)ναγων:ζόμ5ν3ΐ όρίίεται τΌ ποσόν των δραχμών
  σΰο χιλιάδων (5000).
  . Έν Ήοακλί'ψ τη 5η Όκτωδρίου 1910.
  Μ. Δεληαχμ^τακης
  Αριθ. Πρωτ. 1661
  Διεκπ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣίΑΣ
  Δυνβμει τής δπ' άρ.θμ. 40 έ. Ι.
  τιχοΰ Συμβουλίου νομίμως έ
  6284 άποφ. 371 έ. ϊ τοιϊΰΓη
  «ίς δημίιιον πλε-στηοιασμόν
  έριθ,Α. 356 Νίμου κ*ί το
  εγγυητης αυτβυ «ρνη-
  σύντβξιν τοΰ ίπχιτουμίνο» ένοιχ:αβτη-
  ίτός 6 ήμιρών άπ?> τής ήιέίχς χ«β' ήν Σι' ϊγιρά-
  ισχαλέι») τ-ύτους Οχ ιιναι «λληλεγγύως
  δπίύ^υ^ι διά την έν τώ Δ/)Α-λ) το(}< 7:30Λυψ5»σ*ί ζημίαν έκ τής ί έτΐϊνΐληίρίηΐομένης δήμοπρϊσ'ϊς χω3 ς «υτοι νά αποκτώσι οΰ5έν Ι έ,π! τοΰ τυχό < π):ονάίΓματος διχαίωμα. 13) Τα πρβϋτιχά τής έν λόγω δημοπρϊϊ'ας Οά ΰποχίινται ΐίς ί τήν έγκρισιν τ.Ο Σαμβουλιου δΐίρ ϊ/ει τό οιχαίωμα χατά το δοχ-^ίν ϊ νά έγχ^'νγι ή μή αϋτχ /ωο'.ί Ί% τούτου ο τΐλίυτΛΪος πλϊΐοδότης ναΐ ! ϊγγυητήςβΰ-οϊ νά άποχτώϊ.ν ' ύδέν χατά τοΰ Δήμου διχα'ωμα. ) 14) Οί ά;αδ1ι/θη«(ίμ.ι^ι μι»!)ωτ«ί δέον Οπως βυμμορφώντιχι ί ίπαχριβώς πρός -.Λ. χ»ιμέ<οος νόμους χαΐ πρός ττ,ν πϊροϊσαν ς·«" ^κήρυξιν. Πϊσχ δέ παράβαΐι: τούτω* 4χ μερου; τώ μιββωτών ο ] Δήμος Ιχίΐ το δι,ιαίωμα νά ϊιτλΰ·τ| την έχμίσΐωσιν χιΐνά προχβλή ' νίαν τοιαύτην ιύθυνομενιον τώ· τιλιυτχ(ω< πλειοδοτών ϊιά πασϊν Ι τυχόν ζημίαν ϊί; τό^ λήμ,ον έ< τής νίας ταύτη; ίχμισθώσιως. 5 15) Έά^ ή ίχμίσθο33ΐς ιοΰφό;ου τοίτου δ·ν έπιτΐυχβ^ εγκαίρως ■ οΰ'τως ώστι νά (< ι δΐί ανται οί 4να2ειχ*ησ
  2/ Όε)βεβςοδτοςέκ|ΐι·«οί;τΜκ«τ««ερι·ερείϊίη χ«1 δι όλας
  &υ.Ου
  3) Ό έχμισ8ευ>»νο; οίτβί φίρος βά χαταβάλλι,τχι 6π» μέν
  τώ< πιραγωγίων δημοτών ιί; τόν ένοιχιβστην τής περι·είβΐαί έίήί έν ή κατοιχίϊ ό *«ριγωγεο« 4πο δέ των παραγωγήν βτε- ίοτών-'είί τ?ν|νοιχι«στήν τήί περιφερίί»; «χ*!νης »ν»β κίΐτ« ««τις φόρος β« χ«τ«6άλλητ«ι ιίτ. »ίς ΐίδος .Γτ« ηι »Ιί ά ή ά( έί τό γρήμβ κατά την άνοβ«(αν τιμήν τ·ϋ έλειίου 4) Ή ίτ,αοπρασί» τοΰ φόρου τούτου 6 ά διεξβχ»/) Άγίω Νικολάω χ»1 Ιν τω Ν.μαρνιαχω Καταστήματι Λ«-«(ου .ί,- ίΐ 'Π—^Κ,ίο.. 4 Οί Π 4ϋ.ί^α» Κυίΐαχτιν χαΐ ωρ*ν β-ιΐττ. μ. ιν ου ,ης εκ τω' Άγίου Νικΐ/λάου κ«Ί τβας ώ; μιλών ^τ'ϋ* νομίμω» αυτών άναπλτ,ρωτω. ( 5) Πχς πλιιοδβτ,ς διά νά γίνΏ δ.κτ,ς ιΙ: την δημοπρασ αν ««ο- , 6) Αί -' · δραχμάς εί,- άς 9χ κχ;:6αλητα· κϊΐ Δήμ«ρχβ< Κρητσας Γ. Ε. Πάγκαλςος Αριθ. Πρω—. 1655 » Διεκπ. ίθΊΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑλ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΪΑΣ •Ο Α Διακηρύττε'. ό'τι. Ά<υρω"}έντων των πρ*λ:ι/.ών ής Ι. άιεξαχθϊίοης ίημοτ.ρϊσΐος ίν τώ (;θίο^ τ^ρΐς έ*μίσθω3ΐν των , καΐαναλώσιως ,;*,., λβγφ άσ^μφίρου. ( , Διατίσσομ,ϊν τήν διεξαγωγ^,ν «παναληπτικής τοιάυτης δια την των βόρων τούτων, διβνεργηθηβομένΓ,ν κβτα την οί Αατά την 29 Αύγοΰστου Νίμβρχ ιακώ Κατασιή- 3ημοτικών φόρων ζυγίίυ, κτηνών >.αί
  δι* οίοδήποτί λόγον,
  8) Τό μίσ'ΐω,ι* ί*ίϊτης οϊχ3ν.μ·/-ή;
  ΰίότοϋ ένο·κ·«ι-ο3 ή έ.οιιιχσΐών 6λίχνηοον την τε
  ,1911 Έν «.,ίίτώίΊ δι «·β»στ·?ή.·«ς «« χ«6ίστ«ται
  .....τ ,Ον π-ό,' 9ο] 5 ετησίως μέχρις δλοσχ.ίθυς «0<ΡΜ"ω: π?6ς Ι. καϊ απ,ιτητόν «τέ τάς &..»(.«< τ.5 «V *Ρ^μ·ν 6 3°υ· 9] Κ«τά την δημοπρβσίκν το» «Λρου τούτου αΐϊβχλιΐβνται τον Οχτωόριου Ό Λήμα^/.ίς Κι-·.τί5ς. Γ. Πάγκαλος
  384
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γΐί.
  Άρι.). Π;, -τ. 80-'
  ι> Διε;π. 541
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτη ίϊς τελΜωτικΐίς δημοπρασ άς τοϋ Δημοτικόν;
  Αριθ. Πρωτ. 1712
  1901
  φόρου
  επι
  των χειμερινων
  χρήσεως 1910
  της
  αγ. Βασίλειον
  Λαβόντίς ύτ' δψει ό'τι επί τ όν έπομ?νων πίριφίοε',ών ών ή
  π)ίΐοδοτική έκμίσθωσις ένηργήθη συμτώνω; μέ την ΰπ' άριθμ.
  "^/θβ κα' "χρονολογίαν 3ην Σ5!Ετ?;Α6ρ;ο'.) 1910 ήα,ετεραν *ια-
  κήρυξιν Ιηα,οσίί ιθΐΐσαν έν τώ Όζ' άριθμ. 64 τεύχ. Ρ τοϋ 1910
  φύλλω τής Έ-ια^α Έΐημ;ρί?5ς ϊι'ίνοίτο νέαι προσφοραί
  κατά 5°/0 επι τλέον των προτφϊρθϋαύν ίτϊΐ τώ^ τελϊΐηαίων
  χλεςίοΐών ήτο :
  α'. Τή; Κζΐ ρερείας Κεφαλοβρυσιίυ Ιτλϊΐοϊί.ήθΐ] υπο τού
  Μιχαήλ Κ. Π ντικ,άλη επί τής ΐκ δρ»χκ·ών 40 τελευταίας
  προυφορας,
  β'. Τής ·τ;ερ φερεία; ά*. Βαΐΐλϊίου ύΐή τοϊ Στυλιανοΰ Μ.
  Βαρΐάκι επί ϊ; ίκ δρα/μ, 2 0 τΐλεο-αία; Τ55"φ3ρας,
  γ'. Τή; πε,'ίφςρϊία; Χρ»65»ΐα υπο ~.3 ;5.';υ ϊπί τίίς «κ
  δραχ. 50 τελϊυ ;αίας ζροσφορας, -/.αί
  ϊ'. Τή; Τϊίρ'^ερε.ας Άμυρα >τή τοΰ Μύρωνος Μ. Λο,ιλάκη
  επί τής έκ Βραχι,'.. 200 τελεοτα'^; προσφορας.
  1 τί]ς Ιπ'4ναλκΐ'^'!ΐκί|ς τϊλε'.ωτικής
  Δημΐτικΐΰ φόρον /% /ο βπ! τώ;
  συγ/.ομίζςμίνων χείΑερινών πρ3Ϊόηων τί|ς χρήσεως 1910 τώ^
  άναφ,ριμένοάν - ρ'.φίρϋών διεξαχ^σομέ^η^ ίν τώ Δημαρχιακω
  χατασ-:ήμα;ι ττ/ 26 '0/..«>ίρίου 1910 ημέραν τρίτην κα! ώραν
  10—ί2 ::. ;α. ·: ^-τ.ον τής όριζομ,ί' ΐς δ.ά τής άναφερομένης 8ια-
  κηρύξεως ήμώ^ πιτρο.ΐεία; κα'. ϊϋμ^ώνω; τοΤς έν αύτη όροις.
  Έν "Αγ. Β-.σιλείω τή 9 Όχτ,^ρίου 1910
  Ό Δήμ^ρχος
  Ιωάν. Π. ϊ. Βερνκκοκάκης
  *<£> 4ήμαρχος Ιεραπέτρας
  ς ΰπ'οψειΐ) τ»ς έντός τήςνομίμουπροθεσαί'ας ύποβλτ,-
  δηλ,όσεις τώ/ Έμμ. Ι. Φιλανδαοάκη καϊ 'Βΐ<ΐ4. Δελημιπαλ- η ξ ώ< φχίνετΐι 8χι οντοι ποοσϊέρουσιν 5 0)0 επί πλέον τώ» ι υπο των τελευτ«(ων πλιιοδοτών Έ.-ΐμ. Ι. Φίλανϊαράχη χά) Γεωργίου Ρασουλά<η προσενε^θειτών ποοσφορών χατά την πλειοδοσίαν τής 3 Όχτωβρίου 13ίθ διά τόν φόρον των χειμϊρινών «ροϊίντο^/ των Οί· ; χονομιχώ* περιφΐρειων ΚϊΑαμαύχ/ς %ραχ. Ί76*αΐ Ιεραπέτρα; δ;α/. ^ ϊ 09 2) Ύϋιη' άριί 1688, 1690, 1691 ε. ϊ. πρακτιχά έκμισθώ- σεω; τοΰ φορ3υ των /ε>μ«ρΐνών προ·.'ό;των των οίχο.ομιχών περι-
  φίρειώιΐ 'ΜίβεΆίοω/, Κί,νορι καί Γιαιίτβι έφ' ών φαίνεται <3τι ουδείς προΐήλδεν πλειοϊίτης. - Ίδόντες χαΐ τάς (Τχετιχάς διατίξΐις τοΰ ΰπ'«ριβ . 356 Νιίμου. 'Αχυ23ΰμιν τα σχίτικά πρχκτικά τάς κκτά την 30 Ό/.τωβρίου ( 1910 έ/«ογη9βίτΐ(ς δηΐλίπϊασίχς τόνφΐίρον.τών χειμερινών προϊίνΓων ■ τώ/ οίκονομιχών περιορερι.ών Καλαμχυκα; 'ϊίραπίτρχς Γιανίτσι, 'ί Κϊνδοΐ Μίσίλέρους Μιαϋριλιά. Ποίχη^ΰισΐμεν νέαν επαναληπτικήν τίλίΐωτιχήν πλειοδοσίαν δια , τάς περιφε,)ε''« Ίίραπέτρου Καλαμαύχας ένεργηθησομένην την 24 Ό·ίΐω·>ρί;υ 1910 ήμίρ*ν Κυριακήν καΐ &3Χν 10 —12 π. μ. έν τω
  Δη^αρχιανΐω Κατασίήμαπ 'ίερχπίτρϊ; ενώπιον τς οΐχείας Έπι-
  τροπείαί.
  Ό Λημαρχεύων Ιεραπέτρα;
  'Αλής Κατογλάκης
  Προτ. 587
  » Δΐίκπ. 455
  1 Ρ Ο Κ
  II
  Ρ Υ Ξ Ι Σ
  Επαναληπτικης τελειωτικης πλειοδοσίας
  Ό ΔιίιΐΓΐρνος Κα^τελλΐο^' ίζτϋϋάμου
  Προκηρ.'σσει ό'τ:,
  Έπει*ή τό .δημοτικόν Συμβούλιον Κασ—λλίου ήκΰρωσε διά
  τής ΰπ'αριθ. 18 5. ε. αποφάσεως τ?υ την γενομένην μίσθωσιν
  τού δηα.3.1. ;3 φς;3υ ,λαίου 1)2 τοίς ς)ο κατά την 3 "Οκτώβριον
  έ. Ι. ώς άί-'Ίμφο,-ίν τώ Δήμω' κ»ί
  Έ~ίίδή ά Ίλλι.
  II.
  Α. Πατερΐκη^, Γεώργΐί: Ι. Πατερά¬
  κης καί Γβύρ(ΐο.- Ε. Μετζιοάλης '.άιοικ^ι Μαρ-δϊανώ; προσεφέρ-
  Οηΐαν 3(ά τής '-ιτ.ι χρννολογίχ^ 8 'θΛτωδρίου ί Ι. πρός τό Δη¬
  μοτικόν ΣνμδοΟΛΐον ίγγρά?οι» δηλώσεώς των νά κατα6άλλωσι
  δραχμάς όγϊ^ήί ,ντα (80) επί ιτλΐον τοΰ ύπα των τελευταίων
  πλεΐοϊοτών ττρί; )ίρΟέντος τιμ,ήματος τώ/ οραχμών 329 3·.' ά τά¬
  σας τ*ς οίκον3μ· 'Λς περιφερεία; το3 Δήμοο σ1^μπ3:ο^μένου ούτω
  ε'ς $ρχ'^[>.άς Ί01 .
  Διά ταυτα
  Άκιιροϊ :α τ. ^χ,τικά τής γινομένης μισθώσεως τού φόρου τού¬
  του ένεργηθίίοί;.. την 3 '0<'.ω6ρίου Ι. Ιτ. καί Διατάσσει νέϊ τελειωτικην πλεΐίδΐσίανεί-, βάρος τώ. ώς άνω οηλωΐάντων. έ εργηθίσθΑίνην κ*τά την Π Όχ.;ωδρί-.υ έ. Ι, ήμίίαν Κυρΐίκτ; κ^ί ώραν "2—ο μ. μ. ^ο)-ι:ν τής έν τί ΰπ' «ριθ, ίί1ί)οϊ6 > . ε. οικ/.ϊΐρ^ςε: ο.->3> αναίερϊμϊνης β" τροπειας
  χ*ι σ^μ,ώνω; ".ΐςτοϋς έ» '^ΰτί/ α^αφίρΐ^ένυ; δρο^ς.
  Έν Κίσιελλ ω τη 10 Όχτηδρίου 1910.
  Ό Δημα;χ,ς
  Ε.
  Αριθ. Πρωτ. 813
  » Διεκ, 438
  Ό Αΐ'ιμαρχος Αγ. Παραόκιών ,
  ί
  5 Ειδοποιεί ότι ,
  : Κατά την πίριφ^ρειαν Μελεσσών ανευρέθη υπό τοϋ άγροφΰλα-
  ' χος τής πίριφερβίας ταύτης Μηνα Σφακιανάκη άδέσποτον έ'να
  ' -ρόβατον άσπρον κερούλικο ϊεξιό μπρβσκόκαρο καί πιροΰνι μέ
  , μέ μαναχΛά είς τόν λαιμόν.
  Προβκ.τλεΐται ό ά^αγνωρίζων αΰτό ώς ίδιον τού κτήμα νά
  ϊ προσΐλθβ ίντός ιεβντε ημερών άπό τής είς την Έκίΐημ:ν Έ^η-
  μερίδα τής Κυδ^ρνήσβως δημ·>σ;εύσεως τή- π«ροόσ/)ς, εις τό
  Γραφεϊον τοδ Δημαρχείου καί παραλάβη τουτο, άφοθ προσαγαγΐ
  πιστοποιηακόν τού οίκβίου Δημάρχου περΐ τής κυριότητός τού,
  ■ πληρώση δέ τα Ιξοϊϋ τής διατροφής τού και τάς τυχόν προξε
  ; νηθείσβς ζημίας.
  Άλλως μετά παρέλευσιν τής προθίσμίας ταύτης βά πωληβή
  ; τοϋ:ο πρός όφελος ταθ Δημοτικοΰ Ταμϊίου.
  ] Αγ. Παρασκιαϊς τη 4 Όλτωβρίου 1910.
  Ό Δήμ*ρχος
  ! Έμμ. Κατίΐτσακης
  » Διεχ,π. )21
  Ό Δή^ιαρχος Ηρακλειον
  Γνωστοποιεΐ ότι
  ΓΙαρά των άγροφυλάχων τοΰ Δήμου Ήρβχλίίου, βον
  οιφερίμενα έ'βύβεροί έν τ^ άγροτιχϊ| περιφερβίβ ημών τα
  ναφεριίμενα ζώα.
  Καλοΰν-αι 59ίν οί χυοιοι τούτων, 5τω; έντός όχτώ ημερών
  τής έ·» τ^) Έηισήμφ Έ<ρηι*5θίδί Βημοσΐεύσβω; τήί π*ρούσης τέλθωτι^ ενώπιον ημών, χποΒε-ξίοσι τή; επ) τώ; ζωων χυρι Λυ-ών χ«1 παραλάβωσ. ταυτα. , Με-ά την παρέλευσιν τής άν<·> τασσομίνης προββσμιαί τ«
  ταΰ-α 9χ έχποιηθώσι υπέρ τού Δήμου Ήραχλβίου.
  Ι »] Μία ?νοί χρώματος μαυρου ήλικίας έτών 12.
  2·>> Ι Εί- ?ν;ί » » » » 10.
  Έ4ι Ηρακλείω τ7| 10 Όκτωβρίου 1910
  Ό /ρίη άγροτιχοΰ Δημίρχου έκτελών Πάρεδρος τού
  Σταΐίρος
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 42
  » Άποφ. 39
  Τό Δικαστήριον των έν ί'εθΰμνη 2,ννέδρων
  Συγχίίμενον «.τ.λ...................................
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρήμην των κατηγορουμένων 1) Γιωργίου Ιωαν Όρφα-
  νουδάκη χαϊ 2) Μάρχου Ζαχ. Δαλέτζα χατοίχω·. τ-,ΰ χωρίου Κού-
  φηςτής Επαρχίας Ρεθύμνης χαί ήδη φυγοδίχω-,.
  Κηρύτσει αύτοΰς έν<1χους τοΰ ίΐΐ άπό χοι^ου συμφέρον^ χινου- με<οι συναπεφάσιβαν την εκτέλεσιν τής επομένης ίξΐςποιου πρά¬ ξεως χαΐ Ινβχα ταύιηςσυνομολογήσβνες αμοιβαίαν πρός αλλήλους αυνδρομήν τούτέστιν την 19 Αύγούστου 1908 περΐ ώραν 7—9 π.μ. διαρρήξαντες τί) παράθυρον τής έν τω χωοίψ Κούφη Ρβθΰμνης οί ·ίϊς τοϋ 'Εμμβνβοήλ Στ. Τριπολιτάχη, έν ή ούτος χατο·.,<εϊ εισήλθον έν αυτή χ»1 Ελαβον έν γνώσει είς την χατοχήν τω/ αύτογ>ωμ(!νως
  χβΐ άνευ τής συγχαταθέσίως τοΰ ιίρημέ^ου ϊδιοχτήμ,ονος τα εξής
  άντιχείμενα, ϊ) εν έπαναληπτΐχό.' βραχύχα/ο< £πλ>-ν Μοιλιγχερ
  Άρί). ΙΙρωτ.
  άλύΐιως δραχ: 3", 6) 1 γϊλέκιον Κρητιχό. ορα/. 25, 7) 1 ζςΰγος
  ύποϊημάτωνδραχ. 20, 8) 1 βοάκαν 8ρ«χ. 7, 9) 1 πορτοφόλιον δ:αχ.
  2 χαΐ 10) 1 πϊρ'στροϊον Πρέβνιχ δραχ. 60 η-οι έν όλω δρ»/μωί
  395, διά νά τα έχωσι παρανόμω; ώ; ίδιοκΓγιί'Όιν των.
  Καταδιχάζει τοϋς χηρυνθέντκς ως άνω-έρω ένίγου; βίς ε'ιοχτήν
  Βινρχείας πέντ* έτών (αριθ. 5) χ«1 επιβάλλει εις βάρος «ϋτών ΰπιρ
  τοΰ Δημοσίου έκ δραχμών ΐπιά χά! ήμισιίϊς (7,30) εϊσποακτέαί
  χαί διά προσωτ.ιχής μηνιαίας χρατήσ«ως.
  Εκρίθη άπ«φα«ίσθη χαϊ έδημοσΐίύθη.
  Έν Ριθύμνη αν) 24 Μαρτίου 19 0
  Οί Σύνεδρβί
  Φραντξήζ Φροντίεό"κάκχς
  Αντώνιος Περακάκις
  Μήλ Πενθερονδάκι,ς Ο Γραμματεύς
  Έμμ. Μ. Άβάτζίς
  Άχριβές μ
  Έν Ρεβόμνγι τ^ 15 Σεπτεμβρίου 1910
  Ι Δ'εχ.^. 4510
  ΚΑΙΙΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜ
  V
  Ό παρά τοις έν Χανίοις Κακουργιοδίκαις
  Γενικάς Μ,ίόαγγελεύς.
  Λαίών ΰπ' όψει τό άζό 5 Σ)6ρίου 1909 ύπ' ά>0. 746 βοΰ-
  Χευμα τού Συμδουλίου χοΰ έν Χανίοις Πρωτοδικων ίι' ου ό Έμ-
  μανουήλ Παπαίομινωλάκης κάτοικος τοθ Χωρίου Σΐρακίνας τής
  επαρχίας Σϊλίν:υ τοΰ Νομο ι Χανίων παρεπέμφθη ενώπιον τού
  Κακουργοδΐκεί'υ Χανίων διά νά δικασθή" ώς ύκαίτ.ος τοίί ότι μετ"
  άλλων την 27 Ίουνίου 191*9 έν τή θέσει «Κουχ,κριανά» Πρασί
  Κυίωνίχς έπ·τέ(ίησαν κατα τ ϋ Νι,%ολάου Κολέκα καί κτυτήσαν-
  τ«ς αΰΐόν χαί απειλήσαντα ϊΓ,νζ'οή^ τού ά^ήρ--ς 'ν δραχ. 1005
  κβί άλλι; κ ν; :ά κτήμβτ» διά νά τα ϊχωσϊ τ:αρΐ'·;:μ«ς ώς ϊδιο-
  κτησίαν των ήτ;ι Κα-ιουργήματος ζροδλεπςμίνου καί τιμωρουμέ-
  νού άπό των άρθρων 57, 72, 363 καί 366 τού Ποιιιχοΰ Ν:μ«υ5
  θΐωρήσ^ς .ην ά.το 20 Σ)6ρ.ου 1909 κατηγο;ίαν μου.
  Έτ;ει?ή ό μνησ3είς είνα: φυι|όδικος καί άγνοεϊται ό τόπος τής
  διαμονής τού.
  Δυνάμει των άρθρων Ί08, 400 λαί 409 τής Πννι/ής Δικονο-
  μίας.
  ΙΙροσκα) ώ χον είρημίνιν'Εμμανθνίήλ Παπα3ομ·Λνωλάν.ην νά κμ-
  φανισίτ} αυτοπροσώπως ενώπιον τοί άχρςί.τηρίου τοΰ Καχ,ουργι-
  οδιχείου Χανίων την 21 Ίνιουοτριου 1911 ημέραν ΙΙαρχσχευήν
  •/αί ώρΛν 8 --.. μ. ότε π2ρειιλεύ3:ται καί ή παρά ·οΰ Ν ομού όρι-
  ζομενη τρι'μηνος προθεσμί» λ·: /ιζΐμ£·.η άφ' ής ΐ·.ένΐτο ή τελευ ·
  ταία των πρός τοιχ:/.;λλη;'.ν -Α^ί ϊημοσίίυ:.ν τοΐ παρόντος υπό
  τοΰΝί;α.ου διαιεταγμένων πράξεων, ίνα ϊ'.ϊ-.ασθ·^ /.ατ' αυτήν, άλ-
  λως μή ΐμφανιζόμενος κα:ά την ρ ,Οεΐιαν διχάσιμ- ι τοΰ Κα/.ουρ-
  γιοί'.νεϊου, θέλχι κατά τόν Νό,Λ'.ν Ιικαιθή ίρή,λην
  Διεΐρθήτω τό π«ρ'αν εά τή; ίπσήμτυ έφτ,μερίίος.
  Έν Χανίϋς α ή 9 ΌχτΜδρίου 1910
  Ό Άντίΐσαγγελεϋς των Έ^ετών
  Ν. Ζου<>ίοιις
  Ό Ύ)γραμματιΰς
  Έμμ. Μ. Άβάτζος
  Αριθ. Πρωτ. 38
  » Άποφ. 38
  Τό Λικαΰττίρτον των εν Ρεθυμνη Σννέδρων
  Σ
  κ. τ. λ
  Δια ταυτα
  Λιχάζον έρήμην τοϋ χατηγορουμένου τοΰ 'Λλή Χί,σά^ Κουμιαυ
  >άχη χατοίκου Μεσίρ'χ ΙΙεριβολίων ΡεΊυμνη; «έργου άγαμου
  άγρβμμάτςυ χ«1 Μουσουλμάνου την 6ρησχε!»ν ·,ΰν ί,έ φυγοδΐχο
  έτών 13.
  Κτ,ρΰσσει αυτόν ίνοχον αοΰ ότι την 30 Ιουλίου Ι'ΙΟ^περ'ι ο>ρα;
  Η μ' μ. »'ις τό είς θέσιν Μεβίρ'» Περιβολίων 1'ί.θύμ.ϊ|ς χείμενο*
  αλώνιον των άπρο^ελετήτως χϊΐ ε'ς βρχσμόν ψυ/οιής &ρμ' ς α,τ.ίψ'ί-
  οισε χαί ετραυμάτισεν έπ'τηοες τόν αδελφόν τού Γισ:ϋ? Κουμΐϊ-
  νάχην δι* έγχειριδίου (σθυγιϊ) χατά τό 10 άριττίρ'ν ι· εσοπΛεύριον
  διάστημα Ιξ ου τρβύματος ώ; ένεργού αίτί»ς ό είρη'θ-ένος -τΐθώ»
  έσ:βρ(0η τής ζωής'.
  Καταδικάζομεν αυτόν είς φυλάκισιν 5ύ3 χαί ήμίσιως ετών 2 1)2
  χαί·
  Επιβάλλει «1ς βάρος αύτοΰ υπέρ τοΰ Δημοσίου
  οαπανας των δραχών εϊχοσι.
  'Εχρίίη άπεφασισ8η εδημοσιεύθη.
  Έν Ρεθύμ,νγι τή 21 Μαρτίου 1910
  Οί Σύνε?ροι
  Φραντής Ι. Φραντζεο*κάκιις
  Νικολ. Στρατονδόκης
  Εηη. Καπέλλα κης
  ■υ γ .
  Έμμ Μ Άβάτζο;
  'Αχριβίς άπάοτταΐμα
  Έν Ρεβύανη τή 24 Σιπτεμβιίου 1910
  Ό Βοη6ός τοΰ Γραμματεύς
  Αριθ. Πρωτ. 6769
  » Διεκττ. 4 596
  Ενώπιον τον ΑικαΛτηρίον των ϊν Χανίοις
  Έφετών
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Τοΰ παρ* 'Κφίταις Γενικοϋ Εισαγγελέως
  Πρός τό« επι λ5ΐπ9;λαρ-.υοί« κατΓ,γορου,Αΐνον Έ-μ. Ιωάν. Γυ-
  *άχΊ) πριόην χά'οιχον τοΰ χωρί'-υ Μ:·υζουρα τής 'Κπΐρ/'ζς Κυθω-
  ν'ας τού Νθ[λθύ Χα>(ων χ«( ήοη ψυγιόίχοο.
  Κϊ):ΐϊ*ι ·>'·,' Ι^ίΐνισ1 "ς χύτο-Γρ.τώπο; έ^ώπιο/ ■-. ίΛ}ίζ: ΐ,ριου
  τ»ΰ όίνω Διχ.λί-ηρ.^υ την 2 τ^ϊ ιιηνος Ψεβρνυ»/ου τοΰ ετους
  1911 ήαε'ραν Τετι'ι-ην χ*1. οΊρα. 8 π μ. 6ποτε - ΐ:·λε 'ιετϊΐ χαί
  ή '<τΐό τοΰ Νόμ^υ "'ριζο/ε'νη το'μη.ο; πιοθτσμία, "ίίόί συζήτητιν •.ής ίζ,1>ιι<>>; σου υπό /-όν Λογ'αν 1'2 Σιπτεαβρ'ο^ Ι^Ο'ί ί-.λ ιής
  ϋπ' αριθ. 833 τοΰ ετους 1909 άιυφάσιως το·ι
  II
  ωτοδιχι'ου Χ«-
  ν'ων άλλως μη ίμφί.νιζομεγος Οέλΐις ϊιχχι6;Ί ΐ-^μ^'.
  Λ-()ιΛ0(Τΐ6υ')ήνίι> το καρΐι/ διά τή;'ΐίπισ/,μου ί<ί^ιίΐθ'Λο; 'Κν Χανίοις τή 7 ΌΛτωιι<"<ο(ίυ ΠΙ 0 Ό Άντΐισα'ιγελ.Λ των Ί.-ετών Λ. /.οί ιίοικ; ειΟ. ΙΙ?ν-· . 6771 Ι Ενώπιον "Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Καλεϊαιι νά ίμφχνισίγ,ς «ύτοπροσώπως ενώπιον ϊίϋ ίχροατη-
  ρίΐ υ τοΰ άνω Διχαστηοίου την 2 τοΰ μηνός Φιβραυαρίου ".αί ετους
  4911 ημέραν Τετάρτην χχϊ ωρ?ν 8 π. μ. δπίτί παοελίΰΐετα·. χ«1
  ή ιπό τοΰ Νόμ,ου όριζίμ-'νη τρ'μηνος προθϊσμίχ, πρός συζήτησιν
  τής έφίσεώς σου &π"> /ίθνολογίαν 22 Ό-ίτωβρΐ'.υ 1909 κζτά τής
  ΰπ' αριθ. 836 τοΰ ετους 1900 άπίθάσεως το3 ΙΙΐωτοδικείου Χα¬
  νίων, άλλαι; μή έμφανιζομίνος θέλεις δικασθή έρήαην.
  Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής Επισήμου εφημερίδος
  Έν Χανίοις τή 7 Όχτωβρίου 1910
  Ό ΆνΓϊΐσχγγίλεΰς '.ών Έοβτών
  Ν. Ζονρίδης
  Αριθ. Μτ,νύσ. 79
  Άποφ. 107
  Τό Είρηνοδικεΐον
  Αριθ.
  γμν χ. λ. π.
  Συνεδρίασιν χ. λ.π...,
  » Δι&κπ. 4360
  »ϋν Όνόιιατι ^οϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΑίΙΤΗΡΙΟΧ ΕϊΊίΚΡΙΜΑ
  Ό Ενίίαγγελενς των έν Ρεθύμνη Ιΐρωτοδχκών
  . , 'Ι » η /ηε; ' /-νβ , π ^ ' Κατχδικχζιι τυ χηρυχθίντα ίνβχον Γίώργιβν Στ
  Δυναμειτω; άρθρων 405 κ*ι 40ο τή; Ποινιχ,ής Δικονο^ιας. ι δίκην κάτοικον ττ,ώτ,ν Αρχανών ν?ν ϊέ άγνώσ-ου
  Καλεϊ τόν Στρατήν Άκουμιανάκΐν πρώην κάτοικον Πατσύ φυλάκισιν έό; ηό ΐ*
  Καλεί τόν Στρατήν Άκουμιανάκΐν πρώην κάτοικον Πατσώ
  Άμχρίου καί ήδη αγνώστου διΐμονής Ίνα έμφχνισβ^ αύτοπρο· 1
  σώπα»ς ενώπιον τοΰ άκ.ροα-ηρίουτοΰ Διχ,αστηρίοο των ενταύθα '< Πρ.)>τοΐιχών την 15 τού μηνός Ίανο^αρίου τοΰ Ι:ους 1911
  ημέραν Σάδδϊτον καί ώραν 9 π.μ. προ; πίρα'.τέρω συζήτησιν τής ι
  άςΊο.τοίνο.) πράξεως τή; άναρ?ραμ.έ^ης εί; τί νομίμως τοιχίχολ- |
  ληθεν καί δηα.5σ:ευθ*ι» ΰπ' ά;ι). 2ΐ81/ικκί *χΐ χ?5νολογίχν 13 |
  Άιτρίλίοϋ 1910 κλητήριο/ ίπίκρί,Αχ, άλλ'ο; Οέλϊί δίλβΐθη έρή- ]
  μην,συμφώνως τώ άρθρω 407 τής Ποινιχ,ής Δίκονομίας. !
  ΌΕ'ισαγγελεύων ;
  Ν. Κ, Στρατονδάκης
  Άρμόδος ίικαΐτ'.κος κλητήρ παραιγίλλετ«ι ό'πως εν άντί-
  τυπίν τής χαρονσης τοιχοκολλήσ/) ί!ς την τελευταίαν κατοινιίαν
  τού κατηγορουμέν;υ καί έ'ίερο; εί- την $'3ρΐν τοΰ Δικαΐιηρίου (
  τού Πριοτοδικείου συμφώνως τώ ά'ρθρψ 406 τής ΙΙοΐν.Λή'ς Δικο- ]
  νομίας. Ι
  Έν ΡεθΰμνΐΒ αυθημερόν. ]
  Ό Εϊσαγγελεόων |
  Λ. 1£.
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρήμην, τοΰ κατηγορουμενου.
  Κηοιίεσει τ6ν χχ-ηγορούμενον Γε,ώργιον Στυλ. Νικολουδάκη»,
  γιννηβίντα καί χατΐΐχοΰντχ έν Έκάνω Άρχαναις νυν 5έ αγνώ¬
  στου διβμονής, ϊνοχον τοΰ όΊι την 8 Ίουνίου ,1909 π*ρ! ώραν
  9 1)2 γ. μ. Ιν Αρχαναι; χαί ϊξωίι τοΰ μκγίζϊίου τοΰ ΓεωργΐΌι»
  Καλοψυκχχ^ επετέθη άδίχω; χχτά τής διχοχωρίου τοΐί.Αΐχατε-
  Ρ'νγ1; ΧΆ?ι* Άντ. Καλομοίρη βιαΐϊΐίαγήιτας κβτά τοΰ προσώινου
  αυτήί, χχί 8τι χχτά τόν αυτόν χρόνον κχΐ τόπον ίξύβριβεν «ΰτήν
  ηπηγνλέΛ** <9,«·&χ. νπουτχνανΐ) χηρυχθίντα ίνοχον Γεωργίαν Στυλ. Νιχ.·λοι>-
  φην Αρχανών νυν δέ άγνώσ'θυ ίικμονής ΐΐς
  φυλάκισιν ένό; μηνός καΐ*
  Έπιβχλλίΐ ίίί βάρος αύΐβΰ τα Ιξοϊχ τής οίχης,
  Έχρίθη, άπ»·χσίτ9η χχΐ έϊημοσι»ύΐη έρή^τΐ' «ΰ >
  ένίχου έν Άρχάνϊΐς τί 14 Ιουλίου 1910.
  Ό Ε·ρηνο5ίχτ>ς
  'Εμιι. Καλλέργιτς Ό Γραμματεύς
  Ν. Μαλλια.ράχης
  Άχριβέ; άιτόβιΐασμκ
  Έν Άρχάνχις τή 17 Σεθτεμβρίου 1910
  Ό Γραμματεύς
  Δημοσιευθήτω ή πχρίΰτχ δια τής Επισήμου Έρημ^ρίοος ττ,ς
  Κυβερνήσιως.
  Ό Δημίυιος Κατήγορθί '
  Ε. Α. Μαρής
  Αριθ. Άποφ. 129.
  Τό Αικαίίτήοιο .· χ-3»ν έν Σφακίοις Πρωτοδικών
  Συγχτίμενον έκ τώ^ Δ;κϊσ;ών Ίυά,νοο Καψάλΐ)
  Δημητρίου Κατσαράκη καί Ιωάννου Δίαλυνάκη.
  Παρόντος καί τού Γρΐμματέως Γεωργίου ι
  Συνελθόν έν τώ ίωμανίω των ϊια:κ;ψίων αυτού την 1
  όρυυ 1910, ?να όρίσ(| τάς δικασίμο,ις ημέρας τοΰ Δκαστηρίου
  καί τάς ώρας καθ* άς άρςονται αι συνεδρία! αϋτοϋ ώς κΐί τάς
  ίρ |·ασίμους ώρας τοΰ Γραφείου.
  Λαδόν ύπ'δ'ψϊΐ καί τ' ά'ρθ;α149καί 76 τοΰ δργανυ,ιοΰ των
  Δικαστηρίων.
  Όρίζίΐ Λικασίμους ττολιτίκών μέν ύκοθίσων την Τετάρτην,
  ποινικών δέ την Πέμπτην έ*άτ;ης έ6δομά?ος, ώρας δέ ενάρξεως
  το.ν συνεδριών αΰτοΰ άπό σήμερον μεχρι τοΰ μηνός Μαήυ 1911
  των μέν πολιτικών ύποθίσεων χήν ΐΟ π.μ. των δέ -οιν.κών την
  9 ην π.μ.
  "Ωρας καθ" άς τό γραφείον τού Δίχχστηρίου τού.ου έσεται
  ανοικτόν κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα, τάς 8—12 π.μ.
  καί 2—6 μ.μ. κατά τάς εργασίμους, ημέρας κατά δέ τάς
  έορτασίμους9— 12 π.μ. καί
  Διατάσσει την δημοσίευσιν τής παρούσης διά τής Επισήμου
  Εφημερίδος.
  Πρόεδρος
  Ί. Καψάλης Ό Γραμματεύς
  Γ. Λεκβνίδης
  Ότι άκριδες αντίγραφον
  Έν Βάμφτίΐ 4 'θΑτωδρίου 1910
  Ό
  Γ.
  Αριθ. Πράξ. 55
  Ό Βοηθός τοϋ Εΐρηνοδικείοι/ Κολν^ιβαρίου1
  Λχ6(!ντ$ς ΰπ'οψβ! τό άρδρον 30 τοΰ δπ'αριθ. 2 τοΰ Ιτους 1909
  έκτελβσπχοΰ Δ;*τίγμ«τος τοΰ δπ' αριθ. 816 Νίμοι», έν —«*—<"»" «ρός τό άρθρον 1 τοΰ ύπ' ίριθμ. 137 έ. ετους Λ,ιατάγματβι:. Μίτ*ρρυ9μ.ίζομεν την δκ'άριθ. 2 τής 30 Νθίμβ^ί^ τοΰ τέως Έποπτου Κιιΐσάμου χαί Όρίζομκ ίιχχβίμους των άγροζηαιών διά τοϋς άναπαμεί^αντβς μήνας τοΰ τρέχοντος ϊτους τάς άχολοΰθου;: 1) Δι» τόν Δήμον Κολυμβχρίο» την 9ην χαί 23ην Όχτωβρίου 9ην χαί 27ην Νθϊα.ίρίου χχι Μην χχ'ι 31ην Δχχιμβρΐου. 2) Διά τόν Λήαον Δρομονέρουτήν 2χν χ*1 19ην Όχτωδοίο», τ1ν 6ην χαΐ 23ην Νοιμβϊίου χαί τί-,ν 4 ΐ)ν χαί 20ην Δεχεμβρίου- χ«· 3) Λιϊ ίόν Δί,μον Πχνίβύμου την δηνχχΐ 16ην Όχτωβρίοιι, την ?αν χχί 20ην Ν^ίιιβρίου χχί την 7ην χχΐ 18 Δεχβμβρίου. ΈγίνϊΓΟ χαί 4;«5ίβη έν Κολυμζχρίω τή 20 Σβπτβμδρίου 1910. Ό Βοηβος τοΰ Είρηνοο{χ·>»
  (Τ.Σ ) Έ{ΐ(ΐ. Πολιονδόκις
  Ότι ίχ?ι(>1ζ αντίγραφον
  Έν Κολυμβχρίω τ?| 21 Σ»πτΐμ6ρ(ου 1910
  Ό Γραμμ.*τ*ϋ;
  Ν. Έ.
  Έκ τοθ Έβνικοίί