93624

Αριθμός τεύχους

74

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1910

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ εΤηιΤρΙΓϊΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τξ -3 Όκτωβρίου 1910 — ΑΡΙΘ. 74
  Αριθ. Πρωτ. 4290
  « Διεκιτ. 3429
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  "ΕκτΙθεται είς διαγωνισμόν μ,ειοδίτίχής δημοπρασίαν κβτά
  τα ΙίτΌ ιής υπηρεσίας των Δημοσίι. ν "Εργων βυνττ/Οΐντα
  κβί υπό τοδ Διευθυντού των Δημοαίων έργων Οεωρηθίντα
  ίιαγρβμματα μετ» τοδ προϋπολογισμόν συγγροφής υποχρεώ¬
  σεων και τιμολογίου ή κατασκευή τής όδοΰ «πό Πύργ;υ Μι'ινια-
  νίου Χ<χλίτ<χς μίχρι Προφήτου Ήλ;α. "Αρδρον 1. Τα ίργβ πρςϋπολςγίζονται κ»τά τλν λεπχομίρή εκτίμησιν είς τό τ-.οσόν των ϊραχμδν 11,660 περιλάβη ο- μένου τού ποσοδ των δραχ. 1151 δ:' άπροόπΐους δαπάνας έφ' ών ούϊεν ϊικαίωμα ίχει ό βργολά&3ς. Ή Ι/,ιιτωσις γενησεται επί τοϊς έχατόν βίς όκεραίας μονάδβς. "Αρθρον 2. Ή δημοπραΐίί: *νιργηθί;τεται έν ταίς έ'ϊραις των Νβμών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήραλλειου^ χαί εν τοίς Κα:α- στήμβσι των ο!>είων Νομβρχιών οι' εγγράφων χαί ίσφρ,ΐΥΓομ--
  νων «ροσφορών ύηό έπιτρϊπής ΐΐροϊίρευομένη; υπό των ο'ι/.είων
  Νομαρχών ή των βναπληρωτών αυτών "ών ε'ικείω^ Είρηνϊδ κων
  κα'ι Ινός μηχανικόν ή των άνΐπληρωτών αυτών ώς μελών. ·,ήν
  12 Νοεμδρίου 1910 ημέραν Παρασκίΐιήν καί ώραν 9—10-π μ.
  "Αρθρον 3. Παοα χροσφορά θά αυν;ϊεύηται υπό τής άδ;ίας
  τού ίπιτηϊεύιιατος «3 «ργο'.ς'ίϊυ συμφώνως τω 811 Ν;,Αω,
  υπό τοδ προβλεπομένου υπό τοΐ τερ'ι Δημοπρασιων αχ ΐχτελέ-
  σ»ως Δημοσίων Ιργιον Νόμου πΐστοποιητικοί καί υπο γραμμα-ίου
  {Ιεδαιοΰντος την ιΓς τι των δημςσίων τζμκ'ων η -.ή; Τραπέζης
  Κρήτης κατάθεσιν λόγω ίγγκήσ:«*ς είς χρίματα τ) όμολεγίαν
  τί|ς Τραπέζης Κρήτης κατά την ΐπί τής **8ς«ών των οςίας
  κοσοϋ ϊραχ. 5,000. ,
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρος καί «λλοδαποι
  αυμμορφούμ«νοι πρός τάς διατάξ'.ις τοΐ περί δημοπρασιών καί
  εκτελέσεως δημοσίων έργων νόμου χά! λβιποϋς τής ΙΙολιτιίας.
  "Αρθρον /ι. Ή ϊημοπρασία ϊίεξάγεται δημοσίο)ς. Ό ίσφρβ-
  γισο-ένος φάκελλος, ίν φ είναι ε'ικβκλεισμί'νη ή προσίθ^, τίθε¬
  ται όμ-οΰ μετά των ΐν τφ άνωτέρφ ».-0;φ μνησβέντων εγγράφων
  έντος δευτέρου > ι 4
  πρίσφορά είνα'ά~αράδ«κτ:ς καίίπιστρίτίται τρ:ς τόν €·,·,ϊ:/τα
  ταύτην χωρ'ς ν άνοιχδτ) ό πςρ.ν.λείων αηήν φά/.ι".λος.
  Μεττι τον έλεγχον των έγγραφον ή βυνεδρίασις άτ.ι/αθίϊ-.ίται
  «α ν^υ δημοοία ό ίέ ~ρο?δρ:ς άπθϊΐραγίζει τα των ιρ:σφο'ρών
  3ά;'λ λατά τή' βριθ^ηχικήν αηών σειράν, >ατ'7'·)ρίζει ~ο ',λ-
  ρΐϊχόμενον αυτών «ν τώ ινρωτςλόλ/ψ κ»ί ανα^ηρ :ει τ»/ Γ.τοϊιν
  (λόΐο3ό;η, τί ν τΐ'^σφ^ρ^,'.^νν' νβ ε/.-,ε7>55Τ| τι -ι-Υ-ν (..-, τι.^ι,ν
  συμφερωΐίραν.
  "Αν πλιΐονε; των Ι'.α/ωνιζομ ΐνοιν ή^ε'/ον ίροΐφί'ρϋ -ήν
  ιύϊήν συμφίρΐι)-.ίραν προ^φοραν, ή ίζ-,μοπραζία ^~?ι>ιΑχ,λΐ^ν· ιι
  κ*ί τίΐρΑτείνίτα! επί 2ύο ώρας ό ϊι'ίΐτραγιι;* ίνω/ κροσφορϊν
  ϊ'θΐγΜνΐϊμίς μΐταζύ των προαενϊγ/όντων τας α;'*ς σ^μ^ο,-',)
  τέρας τ'μάς. Άν δι :ΰτοι τυγ-χάνωΐιν ά-:όντες τότι 4-αν?λ?μ-
  6άνετϋ ή ϊημοπρααία χαθ* ό,Χ'άητομΙ.τ,ν υπό τής ί~.ΐ'.'.ζ /,ζ
  μ·»ς »; ο ευθυννάς τδν κ»τϊστημ*:<».ν έν οίς κατετί'Οησβν. Άρθρον 7. Ό ΐργ;λί'6'-ς Ιιτ-.ό/ειται :ίς τάς 5ΐατ*ςε'ς τοϊ ^ε?!. "ημβπροσΐών καί «τελ=Ί;ως δημοΐίων ίργων ΰ-'«ρ 0. 350 Νομου. Άρ ρον 8. Τα πρακτί*ά τής ί^μοπραΐίας ύπ:«ινται ε!ς τεν ϊγκρισινν τοθ ίπί τϊν Έσωτερικών Έϊΐιτρότ.ου ό'πις Ιχει το δ'.ιΐαΊ.; 7, ?α-ά τφ ?ο<:ΐ/ ί ώ, νά ίγ/ρίντ, ή μί; αϋτ», "/.<'3'? έκ τούτου ν'όπον.τα ό τ^ε'ίΐί-Τος μ«ιοϊόιης οΰϊέν κατά τι3 Λη· μοαίιυ ^ιν.ΐίω','ΐ)· "Λρθρ'.ν 9. Τα διαγ?άμ|Α3Τ3, ό προυτολογΐσμος, τ'ο πμολό- γιον καί οί οροι των συμφο>νΐών ίίσϊν ίκτιθειμίνα είς τα γρατ·ΐα
  των λιμ Νομαρχιών «ΐς ττ.ν ί^Ό'σιν των βουλομένων ν» λα-
  -ύτών.
  μιιΐ έφ'εκάστου «σωτερικοα ?ικίλλς>) χεριχλείοντος την έκ«-
  στο^ *ρβ5·9ρ» « ό;ομα «ύτο3 καί τ'οναίξί/χα αριθμόν τού ίξω-
  τερικού φακέλλου *αί καταγραφή ίν ιτρωτοκόλλφ τα ίμ-ριε-
  νόμεν* κατά τοάρθρίν 3 εγγρ«α. Έπειτα οί έν τή αιθούση τ·|ς
  συνεδριάσεως «αρευρισκόμενο. α«σύροντ«ι ή ί* ™<*ροπη ·5«- ζ "« «« ; Άρθρον 10. Τάκη?;5""α ν «ι ?ςοδα τ:3 συν2φήτ)ϊθμ«ν:ρ αα^.- λβίου 5-ι6ϊρύνου<7ΐ τον :ρνο"'»6-ν. Έν Χα'ίί-ς ".τ, 16 Όν.-ωί?ΐ'υ 1910. Ό Ί~ των Έ'ΐωτεριχών Έττίτρ πος Π· Ι- ΜΑΡΗΣ νόμεν* κατά ρρ γ συνεδριάσεως «αρευρισκόμεν λέίχβ»Μ κατ' ίϊίαν τα ίγγ τα
  388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  —ι.——1 ι—ηεκμ—ι—βΜΒΐ—>■«——»«*~-?5ΐ»»~ε—«?—&*»'~·Μ!!Βε»ΒΜ»~»<^~» """■ - - ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 'Επαναληπτικ-ίΐς μειοδοτικης δημοπρασίας διά την ί,νιαύσιον προμήθειαν άρτον δια τούς άνδρος της ενταύθα Φρουράς ΤΟ ΙονΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Διακηρύττει ότι: Έπειδτ, κατά τόν ενεργνιθέντα με'θδοτικόν διαγωνισμόν διά την ένια,ύσιον προμήθειαν τοθ αναγκαιούντος αρτου τγι ενταύθα Φρουρα δέν επετεύχθη τΐ[(,η συμφέρουσα, ή δη- Αρκαλο^ωρΐον Άριθ. Πρωτ. 751 » Διεκπ. 705 ~ Ό Δή»! Διαχηρύτίΐ ότι, Έχτίθΐται είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έχμίσθωσις τοΰ Δΐ)μοτιχοΰ φορου 1]2 ο]ο επί τοΰ ελαίου χαΐ των έσπερι'θίΐ δών πλήν των κίτρων τής οίχονομιχΐ,ς χρήσεως 1910. Ή έχμίσθωσις γενησεται υπό τςός εξής δΌους. Ί) "Ο φόρος ούτος θά πληρώνηται υπό των παραγωγέων, των μίν έσπεριδοειδών είς χρήμα, τοΰ δέ ελαίου είς ίΐίος είς τϊν ένοικιββτήν ίνταΰθα Φρουρ χη μη ρφρ, ή ρ χρήμ ή (Λθποασία. 6παναληο8ησετα.ι την έλευσομενην Κυριακην εί- ι τν περιφερείας είς ήν ο5τοι χατοικοΰσΐ, χαΐ ούχι βΐς τόν ένοιχια- κοσττ,ν τετάρτην (24) τρέχοντος μηνός υπό τούς αύτούς ·~ν **<ί™νομ«,ν* περσία; ,!€ ήν;τ»χ*ν χ.ϊ—, μέρος ή κ«ΐ ' , , " ' [ Ί ' γ1 ' , ,.* ,-. οΛοντων χτημ*·νων, εκτδς εάν μερος το ΐλον των κτ-»μ.·χΓων φορο- ορους τους εμφαινομενους εν τγ, προγενίστέρα ημών όιακηρυξει λογ(;ϋμ|νου τίνος Χ5ΐταΐ ε[< π6ριφ^ειαν έχτες τοΰ Δήμου τής χατ- τϊ) καταχωρισΟείσΥι έν τω ΰπ' αριθ. 67 τϊύχ. Γ'. παραρ- οικίας τού, οπότε ούτος )<αταβάλλε( τόν φόρον είς τον ένοικιαστήν τήαατι της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. ττ·ς περιφερείας ταύιης. 'Ως πρώτην προσφοράν όρίζομεν την υπό τού τελευταίου ' 2) ,'° ^{^ δ'*ι?*'τ«ι *1ς 20 οικονομικάς πίρ(φ«ρ«{ας ά ^. Γη / 5 γι . λ- < ~ι λουμενας ω; εξής. μειοοοτου Βασιαοου 1 εωργιου προσφερθεϊσαν τιμήν των λε- Λ ΆρΧβχβ?ωρ[0ο πτών 35 καΐ 3/4 κατ' οκάν. ί «> '*">—>·—.=-
  Πασά προσφορά μειοδότου μετ* τόν διαγωνισμόν καί
  έντός εξ (6) νιμερών ΐν* γε'νηται δδκτή δέον νά. ν) Ιλαττοντίίς
  κατά τόν διαγωνισμόν επιτευχθείσης κατά ο °/β. !
  Έν Χανίοις τ9) 20 Όκτωβρίου 1910. |
  Εθεωρήθη |
  Ό Διοικητ·/;ι; τοΰ Τάγμα,τος Τό Οικονομικόν Συμβούλιο
  Νταλιάνης Χ. Νταλτάνης ι
  Α.
  ,
  Αριθ. Πρωτ. 2326
  1978
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήυαρχος Ήρακλείον.
  Διαχηρύττει ότι"
  2) Άλητζανής.
  3) Χουμέρι.
  4) Πατσιδέρου.
  5) Άλάγνι —Ροΰμα.
  6) Στιίρωνα—Γουρνΐά ι
  7) Άμουργίλβς—Καμάρβς. ι
  8) Τεφίλι.
  9) Ποράθι— Άποβελέμί.
  10) Τουρλωτή
  11) Μπαδιά.
  12} Χαλασό— Νίσπιτα— Πισχοπή.
  13) Πάριυρα—Άτσιπάδες.
  14) Βιτσιλιά, Μιλι«ρίσσα - Άγία 2βμή.
  15) Βουτουφοϋ.
  16) Επάνω χ«ΐ Κάτω ποολια.
  17) Κάλι» χωριό—Χανδροΰ,
  13) Μουβοΰτα
  19) Γάσι.
  20) Ζήντα.
  3) Πας πλειονότης Ινα γίνγι δεχτβς όψεΐλει νά π(ΐοβα-|ΐάγ|ΐ έγγυ-
  ητήν & όπΰϊβς 6ά εΰθύνηται $ι' απάσας τοΰ μισθωτεΰ τας όποχρε-
  σ«« άν*» τοΰ διχαιώματος διαιρέσεως η δΐζήσεως.
  4) Ή Εημοπρααία διεξαχθήσεται έν ιψ Δήμοτιχω Καταβτή
  Συνεπεία τής ύπ' αριθ. 34]2 έ. ϊ. αποφάσεως τής Μενίμβυ Επι-* ματι Άρκβίοχωρίου ένώπιβν Ιπιτρπής αποτελούμενης έχ τοΰ
  τροπής τού Δημοτικοΰ Συμβουλιου Ηρακλείου, νομίμως έγχρι- Ι Δημάρ/ου Άρχαλοχωρίου ώς προέδρου, έως Δημοτιχοΰ Συμβούλου
  θιίβης, ίχτίβεται είς διαγωνισμόν μειοδοτιχής δημοπρβσίας ή πρ- ] χαι τοΰ Γραμματέως τοΰ Δήμου ώς μελών την 26 Ό«τωβρίου
  μήθεια τριαχοσίων πεντήκοντα *υβιχών μέτρων υκύρων διά την ] 1910 ημέραν Τρί-.ην χαί ώραν των μέν 6πό στοιχ. 1—10,
  σχυρόστρωσιν των άγορών τής πόλεως Ηρακλείου υπό τοΰ; Ιξής | 'Ό—12 π. μ. των δέ δ*ό τό στοιχ. 11—20. 1 — 3 μ. μ.
  {ρους. | δ) Ή πλειοδοσία έπαναλαμ&άνεται την άμέ«ω« ερχομένην
  Άρθρον 1.Ή άξία έκάατου χυβιχοΰ μέτρου σχύρων προυπολο-! Κυριακήν 31 Όχτωβρίου 1910 ενώπιον τής αύτήί έπ»τροπής,
  γίζβται είς δραχ. πέντβ. Ή Ιχπτωσις γενησεται επ ί τοίς ο]·) ] κ«ί δ«6 τοΰς έν τϊ, παρούσ·») άναφε^ομενουί 3ρο<»ί( εάν έντό< 5 ήμι- είς άχεραίας μοιάϊας. ? ρών 4ιτ6 τής χαταχυρώσεως ήθίλϊ προσφερδή μίαθωμα 5 ο]ο επί Άθριν 2. Ή δημοπρβσία θά ενεργηθή έν τω χαταβτήμοτι τής : πλέον τής -.ίλευταίβς χατά την προσωρινήν χβταχύρωσιν προσ- Νομαρχίας Ήραχλείςυ "αί ενώπιον τής νομίμου 'Επιτροπής ώς ] φοράς. όρίζεται" όπο τοΰ 356 Νόμου την 29 Όχτωδρίου 1910 ημέραν) 6) Ή λαταδολή τοΰ μισθώματο< θά γίνηται είς τρείς Τσας δόσιις Παρασχιυήν χαΐ ώραν 10 —11 π. μ. >' ί ών ή μέν α'. τή» 31 Ίανουαϊίου ή δέ β'. την 30 Απριλίου χ«1
  Άρθρον 3. Είς τόν διαγαωνισμόν δΰνϊνται νά λάβωσι μέρος χαΐ ' ή γ'· την 31. Αύγούστοοτοΰ ϊτους 19Η.
  άλλοδαποϊ συμμορφούμενοι πρός τίς οιατάςεις τοΰ Νόμου 356 χαΐ ] 7) θΰδίίς «υμψηφΐσμος 8ύν«τ«ί ν« γίν~ ϊναντι τοΰ μι<»θώμ«τος Λοιποΰς ϊϋχύονναί νόμους. ι ϊι' οίονοήποτε λόγον. Άρϋεον 4. Πάς έργολάβος έχων τα νόμιμα προσόντα είναι | 8) Έν ν) περιπ:ώσ« τελευταιος τις πλϊΐοδότης ήθελεν άρν-ηβ^ί δίχτό; είς την όη ίθπραΐίβν "άν προσχγάγγ1, γρΐμμάτΐον πιβτοποιοΰν ] ν* συντάξγι τό άιτϊΐτούμίνον συμβόλαιον έντός 8 ημερών ίπο τής τΛ,νιΓςτι Δτ,ιιόίιον Ταμιϊον χατάθισιν λόγω εγγυήσεως δραχ. } όρίστικΐ,ς χαταχυρώσιως εΐίΐν άλλτ,λεγγΰως ΰπευθκνος μ«τά τοΰ ε ατόν. Είς τςϋ; άποτυχόντας κΐς τόν διαγω<ισ%α6ν έπυτρέφίται ή ' έγγυη·οΰ αύτοΰ έναντι τοΰ Δήμου διά πασά; αΰτοΰέχ νέ«ς μισθώ- χατάθεβις όντος τριών ημερών άπό τής δημοττασίας. ί σεως, ή χ«ί «π' ιύθε'ας διαχειρίσεως ζημίαν επί έλαττον, ούοέν Άρθον 5. Τα πραιτικά τής μί'θδοσίΐς δπό/βιντοκ είς την εγχριβιν : διιαίωμα Ι/_3ντ5ς επί τοΰ τυχ^ν πλίθνάσματος. τοΰ Δηαοτιχοϋ Συμίουλίου ή τής Μονίμου Έπιτροπής ήτις ϊχΐΐ τό Ι 9 ) Ό Δτμος ουδέν ξΐνίαΐωμβ άναγνωοίζξ! πρός τοΰς μιαθωτβς τοΰ νά έγχρίν·»] ή μή αΐτά, χωρίς έχ τούτου ν' άποκτφ ουδέν | επί των 3υγκομιζομέν«ν προΐόντων φίρου ?ι' Ινδε/ομέντ,ν βεομη- νίαν, η άλλα άπράοπτα άτυχήματα . 10) Τα πραχτιχά τής δημοπρ«βίας όπόχιινται ίϊς την ίγχρισιν τοΰ Δημοτικόν Γυμβουλίου, τίι οποίον ϊιχαιοΰται νά έγχρίνγι ή μή αύτά, χιορΐς δ τίλ*υτ«'.ος πλειοίότης ν' άποχια ούδ*» διχβι'ωμα χ«ΐά τοί Δήμοβ. 11) Τα χηρυχξια χά! τα εξοδα των αυντα^θησομένων συμβο- λ»ίων έπιββρύνουσι τοϋς μιοθωτο·ς. Έ/ 'Λρχαλοχωρίω ιιι 12 Όχτωζρίου 1910. μή αϊτα, χ,ιορίς εχ τούτου ν' αποκτα χατι τού Λήμου διχαίωμ* ό τελίυταϊος πλίιοδότης. "Αρθρον 6. Τα χϊ|βύ·<ίΐα καϊ ίξοδα το^ }|αίου βϊρύνουν τ*ν εργολάβον "Αρθρον 7. Ή συγγραφή των υποχρεώσεων είναι χατατεθειμένη ■ Ις τ6 Γραφείον τοΰ λογιστηοίου τοΰ Λήα,ου Ηρακλείου είς την διάθεθιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ήραχ)·!ω 14 Όχιω6ρ<εο 1910 Ό Δήμαρ/ο; Ήραχλείου Μ. Αελιιανιιετάκης Ό Δήμαρ/ος Άρχαλο/ωρίου Έιιιι. Φλοι/οάκις
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρίθμ. Πρωτ. 525
  Διεκπ. 298
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Τουρλωτής
  Αριθ. Πρωτ. 428
  » Διεχτί. 298
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό
  Οανακραίων
  Διβ*ηρύττετ ο'τι ,
  Δυνάμει τής Ι*1 αρ.β. 28 έ. Ι. αποφάσεως τοΰ Δημοτικοΰ !
  Συμδοαλίου Ιγκεκρ.μένης ·1Λ τής Σεδαστής Νομάρχας Λαση-
  έ^Γ ίκτίβεται ν< ?«νερ«ν πλειοδοτικήν ϊημοπρϊσίαν εκμιοθω- ΐόΤ; "3 Δηίοτικοΰ Ταμείου ,αί τού τής Αγροφύλακος ώς Ιπιδληθβίς φόροΓ επί των συγκομ,ζβμένων χειμερ.νων ,ροι- Γντων τής τρεχούσης χρή«ως 8»τις ?6?ος Ιχ« ορισθή κ»ι »/> /ο
  Ιπέρτοίί Δημοτικοΰ Ταμείου »/, °/θ δ~Ρ ™* ^ «γροφυλακής. |
  Εισίν ϊβ φορολίγητέα είίη τα εξής.
  Ή^μΙθωσεΤς γενησεται κατά τάς διάταξις τοΰ ί,π' αριθ. |
  356 Νόμου περί δημοπρασιών υπό τους εςης ορους. |
  1) Ό Δήμος ίιβκρβΤτβι ί»ς ές οικονομικάς περιφερείας.
  1 Τουρλωτής, 2} Σϊάκας, 3) Λούστρου, 4) Μετ^ν, ο) |
  Μίσα Μαλιανά, 6) έ'ξω Μαλιανών. . ?
  Ήΐμίσθωάις θέλει γίνει κατ' οικονομικάς πε.φερειας την
  "^ ή-ΕΓ«νστος παραγωγεύς 6ποχρεοΰται νά πληο^σ, τους
  περιφερείας δπουκεΐταττό κτήμα- ,
  θε'σμως καθΐσταται «*ο?°Ρ«< 8 '· Α ' ·« ί^Λ ι----"**- άπό τής πρώτης κατακ^ρωσεως προσ?έρει τις /ο τού Δημοτικίΰ Τβμβιο^ ανευ ** «/.μοίβτης άρνηίη ν» σεως. Έν ή δέ περιπτώσει ^^τΧ^νον Συμ6ολα.ογραΤ.κϊν Γνωϊτοτΐοΐίϊ δτι υπό τοΰ Ύ)μοτβρχου τοϋ 'Τ)οτάίΐμοΐ) Φουρ- φουρα Μιχ. Χαραλκμκάχη 7ΐαρι2<ίθΐΓ)βαν ημίν δέ χά ιξ παοβατα άτινα χατέϊχεν υαρΐ των άξελφών Κωνστ, χΐΐ Νιχολ. Χ. Άνδρ&υλιδά- χιοοιν ώ; χλοπιμκία προιλεύσιως χχι φεροντχ ι β ί|τ( χαρα- Ιον) 'Έςμεαίξιό πυροϋνι χοιϊ τισοχοχαρο Ιξ' ών τρ(α άρνία τα 51 τριών έτών. 2ον) Τρ!» μϊ 5ύ·) πισοχύχΐα διξ'ά χαι Ινα άριητιρο Ιξ' ών τό ΐν μαύρον χαι 1ν χερούλιχο «πό ϊύο Ιω; τριών Ιτών. 3ον) 'Έν άρνή μ( δ»ςο πυροϋνι, άριστιρό «ισοχιίχι χαι ιτροβκιίχι. 4ον) "Εν άρνή μ! δεξό πισοχοχι χαι τό άβκττερό αυτή έντιλΰς χιχομένον. δόν) "Εν άρνή μί δεξιϊ> προσχέχαρ·, «ροτιρνπισοχιίχι χερούλιχο
  μανρομούριχο.
  Οον) "Εν άρνή διξ»πύροινο μαυρόμπο.
  7ον) 'Έν άρνή Λιδανό ίριστίρό χουταάφ·ιη χβϊ ίιξο ζηράφη.
  8ον) 'Έν πρόδβτο Εεξιό προιχόχι χ«1 χοχινομ,ούρικο.
  9ον) "Εν πρόδατο μ« «ριιτερ!) ττισοχ(ίχι χ«Ί μι 8ιξιόν πυροϋν.
  μαυρομούριχο.
  Προσχυλίίται όθεν ο άναγνωρίζων αΰτα ώς ίδιον χτήμκ τού νά
  π«ριυ5ΐ«σβ?| μίτ» νίμιμα άποίίΐχτικΐ μίσ* χαι τα Ιξοοα της 2ι»-
  τ:οφής είς τό Δ-ημαρχίϊον ΠαναχραίοΛ Άμαρίου βντος ίέχα πίντε
  ήμιρών άπΐ τη? ι'ις τ^ν 'Κπίσϊ|μ.ον "Εφημερίδα δτιμ'ϊσΐίύϋεως α?ΐί
  τταρούιης άλλως ϊχχοιηβή«οντ»ι ττρ^ς ίφελος τού Δημ-θτιχου Τ«μί'ου
  Πχναχραίαιν.
  Έν Μοναστηράχι τ?ι 22 Σιπτιμβρίου 1910
  Ό Δήμαρχος ΙΙανκχραίων
  II·
  Δ
  16) Τα κηρύκεια χ.*ί τα Συ>6ολα»»γρο(ίΐχά Ιξοϊα
  τούς ϊνοικιαστάς.
  11) Τα πρακτικά τής κατακυρώΐεως ύπόκεινται είς την
  έγκρισιν τοθ Δημοτικοΰ Συμβουλίω τό οποίον ίΰναται νά
  έπικυρώσ^ ή μή αύτά χωρίς ό τελευταίας πλειοδότης νά ά*οκΐα
  ουδέν δααίωμα χατά τοΰ Δήμου-
  Έν Τουρλωτή τη 13 Όκτοοδρίου 1910.
  Ό Δήμαρ·/ος Τίυρλωτής
  Ιωάν. Καόΰωτάκης
  Άριθμ. Πρωτ. 2301
  » Διεχπ. 1944
  ΓΕΝΙΚΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Ταμίαι τον Δήμον Ηρακλείου
  Προ<τκα.λ6ΐ δυνάμει τοϋ ίρθρου 1 τοϋ ττερϊ είσιτράςεως τώ» Δημοσίων κχί Δϊΐμοτικών ιτροσόδων Νόο,ου τοΰς άπό δη- μοτικοϋς φόρους '^, "^ επι των συγκου.ιζο;ο.ε'νων προιόντων. άγροφυλακής, αίγοπροβάτων, όοοποιίας, καθαριότητος, φω- τισμοΰ, ζυγίου, λιχνικης πωλήσεως οίνου καί οίνοπνευμχτω- δών ποτών, ϊνοικίου ά—οΟ/;κ.η; εϋφλέκτων ύλών. θεάτρ(>.ν /.%■
  Οεαιιατικών πχραστάσεων, άοειών κάρρων κα'ι άμαξών,
  άδειών κρεοπωλών, άρτοπωλών, ίνΟυοτΕωλών, άρτοποιών,
  τιμιτοποιών καί γαλακτοπωλών, όικα'.ωιχάτων ϋοραγωγίίου.
  προστίμων δικαστικών Άρχών Νομά«νου καί Δνμάργςυ,
  καί ττροττίΐλων άγροζτμιώνκαί συλλήπτρων τταρελθουιών /.αί
  της λ·/ιςάιης /ρήιεως 1909 όφίΐλί'τα.ς τοΰ Δήμου Ήρα-
  -■"■■ ~-λ "^"'· ^ι«·/.ιηούΪ6ως, δημ.ο-
  τ-νίς λ·/ιξάιης /ρή'ίεως ΐ3υ->7 υγ»<ν..Α> ... _..,
  κλιίου, ινα. έντός 15 τ,μιρών άπ6 τής ΐ^ιακτιρύζεως, δημο-
  σιιΰσίως καί τοιγοκολλτ,ιιως τίίς ιταρούστις άπβτίτωτι το
  γρέος αυτών άλλως έφα,ρμοσθ'Γ,βοντιχι κοιτ αυτών τα. υπό
  τοΰ Νόμου ιυγν/ωρούι/.ενα καταναγκχ'ϊτικά μέτρα.
  Ό /.· Δτ,αχρ/ος Ηρακλείου 7Γαρχκ*)ίϊτα.ι νχ δημοσιεύττ,
  την παροϋσχν διά κήρυκος κ«.ί τοιχοχολλτ,σεως είς τα ^ημο-
  σιώτερα με'ρη τοϋ Λτ,μου.
  Έν Ήρακ.λ6ίω τ·ζ 11 Όκτωβρίου 1910.
  Ό Ταμίας τοΰ Δ/.μου Ηρακλείου
  ^ ΙΙονοατήκηο
  39Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αριθ.
  6798
  Ι Δ^ 46!9
  Ενώπιον τοϋ Δίΐ: ΐίίτηρίου των έν Χανίοις
  Έφετών
  ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠίΚΡΙΜΑ
  Τοϋ τχαρ' Έφίταις Γενικοϋ Εισαγγελέως
  Πρός τόν επί άπ«κ»(ρα ζω^χλοπί,ς κατηγορουμένων Γεώργ. Έμ.
  Γ'ίμΐϊχτ,ν πρώην χίταχον το^ ^^ ρίοο Καλυβώ; της Έπαρχίχ;
  Άποκορώνου τού Ν;μοϋ 2-φ»χίο>< χϊ! ή'5η φυσικόν. Κχλεϊ'αι ν* έμφανιαθί,ς αυτοπροσώπως ένώπΐβν τοθ άκρΐιαΐηοίου τβ« ά.ω Λ'.'.ίλϊ·..", ίου νή< 2 τού |λ-ηνός Φίβρουϊρίί,υ τοϋ Ετους 19 ίΐ ήμίβα Τίτά:τ»)ν /αί ώρΐν 8 π. μ. &πότε -παρελϊύσίτχι χά! ή ίπ". τοΰ Νίμου δριζομένη τρίμηνος πγοθ.ιαμ'α'., πρό; Γυζήτγ(σ·.ν τής ρ σεώ; εβυ υπο/:ο*ολογή:ν 22 Όχτωβ^υ 19^9 χ*τά ττ,ς ΰπ' αριθ. 208 τ'-ϋ ετιυς 1909 άπ'.φάτεο); τού ΙΙρωτοοοε'βυ ϊφ/χίων, άλλω; μή έμφχ.ιζ-μενο; θελίΐς οιχααθη έρήμην. Δτι·^β:ιυ0ή'τ(ι> '.ο πα^ .ν δ:α ιή; 'ίϋπιση^οιι έ}η ΐ'.ρι'5θς.
  Ίί. Χί,.Ό.ςτϊ, 7 Όχτιο6-ίου 1910
  Ό Ά»τε.β*γγιλε'-ς των Έτεϊών
  IV
  / Ζονοίδ ς
  ρ Ενώπιον τοΰ ακροατήριον το3 Καχουργΐοδικείου
  Χανίων τή; 18Φ»δοουζρίου 19! 1 ήμΐραν Παρ2;«ευήν καί ώραν
  8 π.μ. ό'τε παρϊλεύσεται καί ή παρά τοϊΐ Νόμου όρίζομένη τρί-
  μηνος προθεσμία λογιζομένη άφ' ής εγένετο ή τελευταία των
  κρός τοιχοκολλήση καί δημοσίευσιν το3 παρόντος υπό τοϊ Νόμοιι
  ϊιατβτβίμένων τ:ράς<ων. Ί'να δικασθώσιν κατ' αυτήν, άλλως μή ίμφανιζόμϊνο'. κατά τ/,ν ρηθίΤίαν δικάσιμον τ«ϋ Καχουργιοδικβίου θέλει κατά τόν Νόμον ϊιχασθώοιν «ρήμην. Δημοσιευθήτω τό παρόν δ:ά τ^ς επισήμου εφημερίδος. Έν Χβνίθ!ςτή15 Όκτωδρίου 1910. Ό Άντίΐσαγ^β/'εϋς τώ^ Έφετδν Ν. Ζουρίδης '.-,.', .'ί.-οτ. 671)6 ^ Διεκττ. 4617 Ενώπιον ΐοΡ Δικαστήριον των εν Χανίοις ΚΑΗΤί'ΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Το£ παρ' Έ«^έτα«ς Γενικόν Εισαγγελέως ΙΙρός τϊν έϊΐ'. χλοπϊί χατηγορουμε,ον Άρτέμιον Ν. ΔΓσ5οεράχΐ]ν πρώην >α:;ιΧ5ν τοϊ χω.)ίου Λρακϊνι* τής Έπ«ρχ(«ς Κισσάμου τού
  Νομοϋ Χ>νί·χ·ν χαϊ ήδη φυγ'ϋιχον.
  Κ»λιϊσχ! ν* έμφχ,ΐΐθηΐ αύΓ^προσώπα)ς ΐνώιιο» τού άχροα-τηρίοο
  τού άνω Λιχϊΐτη^ίοι, την 2 τοΰ μήνις Φίβρουΐρίου τοί ετους 1911
  ήμ»ίν Τίτάρτη» χί! ίορχ· 8. ~ α. όπότί πα:ίλεύ-ετϊΐ -'.αΐ ή ύπ!)
  τοϋ Νό-ί υ δρ ζομ.έη τρίιιτ,ν^ς •προθίΐμία, πρόί συζήτησιν της
  έ<ρ^σιώ;σ,υ '^^^.^ /ρονολογίχ/ 2 Άπριλίυυ 1910 χ«τά ιής ϋπ' αριθ. 270 ιοϋ Ιτον; Ι'.ΊΟ άπΐνάΐίω; το3 ΙΙρω:ο£;Χ6!ςυ Χχ-ίων, ά λω; μή έ,θϊνζάμεν >ς Οίλί-ΐς διχαΐθ?, έρήμΓ|ν.
  αθιίτιο τί πχ;6ν 5 ά τΓ[. Έτ
  αΛο·ί τ-7| 7 Όίτωζρ'ςυ 1910
  Ό Άντβισαγ/ελεϊις των 'ϋ
  Ν. Ζονρίδης
  Ι] Αριθ. ΙΙρωτ. 6865
  » Διεκπ. 4570
  ΚΑΗΊΉΡΙΟΝ ΕΠίΚΡΙΜΑ
  Ό παρά τοίςένΧανίοις Κακονογιοδίκαις
  Γενικάς έίί<ίαγγϊλεύς. Λαβώ; ΰπ' 3ψίΐ τδ άπ^ 12 Αΰγούσ-ου 1910 ΰπ' κριθμ. 558 βίΰ- /ευμχ τοϋ Συμδιιυλίου των έν Χανίοις Πρωτοδκών δι' ου δ Γεώρ¬ γιος Μαρΐγχάκη; κάτοιχος τοϊ χωρίου Κολύμπϊς τής έπ«ρχί«ς Κιστά(Λ(,υ τ«ϋ Νομοϋ Χανίω/ πχρε;Λ<τέφθη ενώπιον το5 Κίκουργοδι- χείου Χανίων ο:ά νά διχασθΐ) ώ; ύπαίτιος τςϋ 6':ι την 31 Μα'ιου 1910 έν τή Οίσίΐ «Ραχάτου άσποϋρες» τοΰ χωρίου Κιφάλας Κισαά- μ υ επλτιζβ οιϊ μαχαίρας επι σ<οπώ φιί<ου τόν Νιχίλ. Κουριδίχην απέτυχεν ό'μκος ιοΰ σχοποΰ τού έχ λέγων άνεξβρτήτων της θελήσεως τού ήτοι χαχου?γήματος προβλεπομένου χαΐ τιμωροομένου άπό των ά.θρων 287 288 47 χ*1 49 τού ΠοίΜχοΰ Νομου. Θίωρήσας την άιό 14 Όχτωμβρίου 1910 κατηγορίαν μου. 'Βπειδή 6 μνηαίεΐς βίναι (ρυγόδκος χ«ϊ άγνοεϊτ»ι δ Τ(5πο? της διβ- μονης τού, Δυνάμει των άρθρων 408, 406 Χϋί 409 τη; Ποινιχης Δΐχθνο- Ά--.0;χ. Ποωτ. 6878 * Λ-.^ττ. 4691 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό π«ιοά τοις εν Χανίοις Κακοι/ργιοδίκαις Γενικάς Ελ Προσχαλώ τόν είρημένον Γεώργυν Ί. Μαρα^χάχην νά μ οθ/) αύ'.θΓρθϊώΐΓθΚ ενώπιον ταΰ άχροαΐηρίοο τοϋ Κβχουογιβδιχείου Χχνίων την 19 Φι'ρουχρίου 1911 ημέραν Σάββατον χα'ι ώραν 2 μ.μ Οτε πΐρελίΰσίτα' λαΐ ή πβρά τοΰ Ν?μου δριζομένη τρ'μηνος προ- Οίσμία λογιζομένη ά<ρ' ής εγίνετο ή τίλευτα'α τώ^ πρός τοιχο<ιόλ- λτ,τιν χ& δημοσίίυτ:» τοΰ «οΐρ^ντος υπό τού Νό'μου διχτεταγμένων πράςεων, ινα δίχ><τ9?, χατ' αυτήν άλλω; μή έμφανιζίμινος χατά την ρηθίίσϊν διχίσιμ^ν τβΰ ΚαχουργιοοΊχείου, 9έλϋ χατά τόν Νίμον δι- χασθή έρήιιην. Δημοσιςυθήτω τόν καρά* οιά τής έπιΐήμου έφημίριΒος. Έν Χανίοις τ7, 14 Όχτωμδρίου 1910 Ό Άχτειββγγελει,ς των Έφετών Λί. ΖονρίδΊτς καί ΣΙτυλίαν ·;ν Λαΐώ·» ΰπ* όψει τό άχό Ρ2 Μαρτίου 1908 ύπ:1 αριθ. 149 βοΰλε^ΐ το3 Συ;Λ6:υλίου των ίν Χανίο.ς ΙΙρωτοϊίκών δ:' ου ό 1) Ά τώνιας Ί. Ταίιρναράκι; καί 2) Δτ,μήτριος Α. Καλλι- τσάης κϊτοίχο: τού γωρίου Καλλίργιανών τής Επαρχίας Κισ- σάμ:υ το; Νο>5υ Χανίων παρίπϊ.αφθησχν ϊνώπι;ν τοϋ Κακουρ-
  γιοοικε'ου Χανίων διά νά£ίλασ9ώΐιν ώς ύπα.τ.ο1. τ:ί3 ότι την 15
  Όκτωδρίου 1900 έν τή θέσει «Καλλεργίχνά άμιτέλια» Κυσά-
  μου *-:ε·.ειρά3ησαν >ά <ρ:νεύσωσι ίι' ο.τλων τούς Στίϋρον Δ((·α ; ηαντηράκι άλλ' άπίτυχο* τού σ/οπςϋ άνεξαρτήΐων τής θελ·ί.σίώς των ήτ&;: γ;μΓ5ς τ.ρζ^;^π}μί-ζ^ %ζ· τυωρουμίνου άτ'ο των ά?θ3 ν ;9 57 κ: ι 288 το3 Πο.να5: Νομου Ης,υίΓ,τα; την άχό 28 Μαρτίίυ 1908 κ^τ^γοριαν μ^^ 'ί. ι -/] 51 μνησδί'ντες 6ΐ/α ο^γ;* λ;: κα'- ά^ν:-Γ;ϊί ς .οπ;ς τ/;; :ι.-μ;νής των. Δ.νί.ΑΕΕ ΤΜ,ά:0ρω/ 108,406 κ»ί ^()^ τής 1Ιο(ν.κ?ί Δ:/.3- ν.μίας. ΙΙροσ/.αλΰ τοΰς είρημένοος κχτηγο,οουμένο^ς νΐ ί Αριθ. Πρωτ. 6820 * Διεκπ. 4648 Ενώπιον τοϋ Δικα<Ιτηοΐοι; των έν Χανίοις Έφετών ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τοϋ ηαρ' *£<^έταις Γενικοϋ Εισαγγελέως Πρ£ς τ;ΰς επί άποπι(ρβ παρά φύβιν άσίλγϊίας Εμμανουήλ Χουιεΐν Μ)?ιανόν χαί Ά>δρέαν Έμμ. Παχοοντάχην
  πρώην κάτοικον Σούδας τη: Επαρχίας Κυδωνίας τοΰ Νομοΰ Χανίων
  χΐΐ ήδη φυγοοίχου.
  ΚαλεΙα» νά έμφαίΐσθγ,ς αύτοπρ:σώτως έ·ώ;τιον τοΰ άχροατιιρίοι»
  τοϋ άνω Διχαβιηρίίυ την 2 τοϋ μηνός Φίδρουαρίου τοί Ιτους 1911
  ! τ.ΰ Νίμου όρ-.ζομέ'-η τρίμηνος πρζΰιβμΐζ, π?ός συζήττ,β.ν τή< έφί- σ-;ως άμώ> κχ'ά της δττ' αριθ. 25 τοϋ «τίις 1910 άΛθ^ϊίίωί του
  μ ρ ρ
  Π;οτο;ιΧ£ί:υ Χανίων, άλως μτ έ,-φαν.ζίίμενϊ,- 'ιελεις
  έρήμ,ην.
  Δημςσευθί,τω 5ιά τή< Έπιβήμου έφημΐρίδος Έν Χανίοις τί, 7 Όλτωβ ί;υ 1910 Ό Άνίίιαα/γίλεΰ; των Έ*£τών Λ. Ζονρ·δης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Ηρωτ. 9861
  Ί. Διεκπ. 62οΤ
  Έν Όνόματι το£? Βασιλέως των Έλλήνων.
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  *Ο Είόαγγίλενς Χανίων
  Πρό; τοϋ; έπΙάντΐ5τίσίΐ χ*τά τής Άρχή; κατηγορουμένοικ Μι¬
  χαήλ Έμμ. Παρασχάχτν χ«1 Στυλιανός Στ. Κιχτάχην κατ. Μάλ»με
  Κυδωνίβς χΐί/δτΐ άγνώστων δι«μονής.
  Δυνάμει των άρθρων 405 :<αι 406 τή; Ποιν. Δικονομία;. Καλιΐβθβ 8πω; εμφανισθή™ «ύτοιτροσώΐτω; ενώπιον τοϋ άχρο- αιηρίουτώ· ενταύθα Πρωτεδίχών την 3 τοΰ μηιό; Φεβρουαοίουτοϋ Ιτους '911 ημέραν Πέμπτην χαϊ ώ.αν 9 π. μ, πρό; περαιτέρω συ¬ ζήτησιν τή; άξιοιτοίνου πραξία»; της αναφερομένη; εί; ια τοιχο- χΓλλί.βέν ϊϋτοϊ; δπ' άρ·ή. 63!] Ί35 τή; 21 Ίϊνουΐρίςυ 1910 χατη- γορητήριον μ*ς άλλως θελ?τε οΊχβσθή Ιρήι*ην. Έ» Χανίοις τγι 11 Όχτωβρβυ 1910 Ό ΕΙσΐγγελίΰ; Χανίων Γ. ϊοιΟ.ίίΓ Άρμό5ιθ{ διχβσΐιχΐ,ζ χ/ητήρ παρϊγγίλλεΓϊΐ οπω; Ιι ΐντίχυτον τής παρούσης χλήτίω; τοιχοχοίλήΐϊ) είς τό Εημοσιότερον μέρο; τίϋ χωρίου των κατηγορουμένων κ«1 ϊ-ερον είς την εοοζν τοϋ άκροιττ,- (,ίου των ΠρωτοδΊχών χανίων. Αυθημερόν Ιν Χανίος. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Αριθ. Πρωτ. 10083 » Διεκ-. 6346 Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Εισαγγελεύς Χανίων Πρός τό» επ! εξυβρίσει χαΐ άιτειλ?) κατηγορουμένων Μιχαήλ Τσι- τονάχην χατοίχου Κααάρας ΚαιτεΧΧίου Κισσίμου χαΐ ηδη αγνώστου Κιαμονής. Καλ«ΐ«αι ά κως έμφΐνιιθί,; αύ:οποοΐώπως ενώπιον τοϋ χχρ^χτη- ρίου τοΰ Διχαστηρίαυ των ένταΰθχ Πρωτοοιχών την 3 ταΰ μηνός Φεβρβυχρίου τοΰ ετοος !9Ι1 ή ιεράν Πεμπτην »«1 ωρα.· 9 π μ. •πρός συζήτησιν τής υπό χρονολογίαν 8 Ιουλίου έ. ε. ίφέιιώ; σ;υ χατά τή; ό π' αριθ. 104 τής 8 Ιουλίου έ ε. άποφίσίω; τοΰ ΚΙρηνο- Ιιχε(ο> Κα«τΐλλ(ου άλλως βέλιτε διχααβϊί έρή(«.·ην.
  'Ε( Χβ>ίοις τή 16 Όχτωβρίου 1910*
  Ό Είιαγγ5>ίΰ; Χαν!ω< Γ. ΣκονλΛς Άρμόϊιος οιχαστιχός χλητήρ παρα·(γϊλλεται εται όπως εν αντί¬
  τυπον τοϋ παρόντος τοιχοιιολλήσ/, είς την τίλαυτιίαν χιτοικιαν
  τοΰ κατηγορουμένου καί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη.
  Έν Χανίοις υιύθί,μερόν.
  Ό Ε!~αγ£λ*.ϋς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  *Εν *Ρ-νόι*ατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνω
  ΚΛΗΤΙ11ΊΟΝ ΚΊΠΚιΊΜΑ '
  Ό παρά ΙΙρωτοοίκαις Χανίων Εΐϋαγγϊ
  ΈπιιΪΓ, ό ϋαιί-.ειε; Λ. 'Ιβριχχχης έ ών 315 ε,γοψο; ίγγ;»μ-
  ματος χ^φεπώλη; τ.'.λίττ,; "Έλλην χρ.ΤΓ.α^ός όρθ^οοζΐί χί~θί.<ο; ι τής ιτόλίως Χανίων χνΐ ζ5"»ι αγνώστου όΊαμονή,' χα.ηγ^ί··! ■»'· ό>;
  1 ύτταίτΌ; 'ΐν ότι τόν Μιιοι τοϋ 1 'Μ Ο ο·?/.ϊΐέ/ο)^ Ο ."<ϊν!οις εν βιο- ! λίον ί£ία; 'Ό δρα/μών άνήχονβίς τόν'Λ'Λ,ήφ Μουσταφά χατιχραν/Ίΐ» Αριθ. Πρωτ. 9798 » άποφ. 6184 Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Ελλήνων ΚΛΙΙΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ Ό παρά Πρωτοδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς Έπειδή ό Δημήτριος Άν:. Γομπά*ης κάτο'-Λος Λίμνης Κυ· δωνίας καί ή'δτ> αγνώστου διαμονής κατηγορεΤται ώς ύπαίτιος
  τοθ ότι έν γνώνε: αΰτογνωμίνως καί άνευ τής συγιΐβταβέτεως τού
  το3 έχοντος ί(χαί«μα ϊδιο/.-.ήμονος ελα6βν είς την κβτονήν τού
  ξένα Κ!»ητά κτήματα ήτοι ότι την 3 Ί;υ·ίου 1910 έκ τής ίν
  Γ*6αομο0ρι Κισσά^:υ κειμένης οικίας τίΰ Άντωνίου Κωνΐτα-
  ντοι,ίάιιη ά^τ,ρεσεν Εν ϊακτ^7.ίδι^ν άς.βς :;α/. 10 άνίχον είς
  την Γεωργίτσαν Κωνσταντο^ϊί/.ην /αί μία.» άιγυρό' αλυτσβν
  ίξίας ϊραχμ. 15 άνήκ:.!:. ε'.ς τόν Ά/ΐων:;ν Κων?ταν.;υ?^Α/,/
  ϊιά νά τα Ιχη παρανόμως ώς Ίδιοκΐησίαν τ'.υ.
  Έτεΐίή τό ά/ίμτ-,μι τ;3·.ο τροίι ίπΐ'.αι καί -ιμωρίΐΐαι α7:ό τ'
  371 κβί 373 τςϋ ΙΙοινικαί Ν;μ.υ, χαρακτηρίζίται δέ
  λίον ί£(α; Ί0 δρα/μών άνήχονβϊς τόν'Λΐιήφ Μουσταφά χατιχράι,σ»
  χαϊ Ιδιο~βιήθ"η τουτο άγίυίποζημιοΊσίω; πρός χον ΐίρημε'νον Άχι,*
  Μουσταφά χαι ϊρνεϊται νά τω άπο5ώ5/-| ίύτό.
  'Επΐιίή τό ΐνόιχηαοί τΐϋτο προελέπιτϊι χα'ι τιμ(.·>ριΪΓ*ι άπό -.'
  άρΟρά 38ϋ χ»ι 388 -ου ΙΙοινιχο.1 Ν'ψ'.υ, /αρνχτηριζεται οέ ώς
  πλημιμέλημα.
  Έπειοή Ο χατηγοροΰμινο; '.Ιό; είνε ΐπώ/ Χ!»ι ά-Γνθ6Ϊτκι ο τόπος
  γ*,£ ϊιαμονής τού
  Ίβόντες χ«Ί τ' ί..θρ*405 >αΙ 400 ττ,ς ΙΙοινιχής Δικονομ^*;.
  Καλούμεν τβν είρημένον χα·ηγι:ρ5ύΙ'«νον''''31 έμίίνισΐ;, αΰτβκ:ο-
  ϊώπω: ένώπιθ» τοϋ ■ϊχροατηρί'.υ τοϋ ΙΙρωτο5ιχ·(ου Χανίων την 3
  τοϋμηνό: Φιδρ'.υΐρίοϋ τοϋ Ιτου; 191' ήμίρα/ ΙΙίμπτην χΐΐ ώοαν
  9 π.μ. ίνα Ιιχ»ιΟ?| <'«ς Οΐτ*ίτιος ιήβ ίχτιθείστ^πραςεω;, άλλως 6έ/ει ίιχ«ο07ί ίρ/·μην συμφώ.ιο; τώ ίρβρω 407 τή< ΙΙοινικής Λιχο.ομίις, βυγχρίνως &1 χα/.ούμεν αυτόν ό'ιω; λάζ|| γνο,τ.ν -.ώ; Ιγγρίφων τής διχογραφία;. Έν Χαν'οις -τ, 15 Όχτοζρ'Όυ 1918. Ό Είσαγγι/ιύί Χ»> ών
  Γ. ϊκοΐ'λίΐς
  Ο!
  'Λχήβ
  ώς
  Οίντίς ιιί:τυ;;;
  ΗΚιο; Έμμ. Σχα:άκη-, /ϊγ. /.ν*^" Με;4 ,'■<<»' Κ'ηίϊΐ~'-υ Μάρ/ο; Μ. Κίω^ίιη^ κί~. Χανίων "Ε·/ ;.α<ρϊ π^ό; άττοϊειξ ν ΊΙ ύ-.' ά:ι9. 83 ί<0ί- ς τ ο Σ γ1· α; ν Λιμίν:; Χανίων _ 'Λρμόδιος δ'νϊστιχ"-; //ητ/',', ■} = ,.'//»:ι· ο'ϋ'ς Ι' ίντ{-υ·:ον τοΰ πϊρΊντο; το'·/9Χϊ?λήί£ ·ίς τί,< .:·:υ"ί' > χιτο'.χ:* · το- η τ(-
  γοροκμίνου χαϊ ίτϋθν τί,χοχο* λνο/, ί. ·ι;,|χί.υι ί'^9λ·
  Έν Χ»ν!κ·; αύθτ,^.^ί.
  Ό Εΐβαγ·|ΐλ»ί>ί Χ«»:'ων
  Γ. Σκονλας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Ιΐοοτ. 10103
  » Δια ι-. 6380
  Έν 'ϋνόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Πρός τόν επί άνηατίιτει χν.'ί τήςάρχής χατηγθ(ί6ύμ4νον 'Ρμμα-
  νθυήλ Στεφάνου Ποντιχάχην χατ. Μάλεμε Κυδωνίας χαι ήδη αγνώ¬
  στου διαμοντ,ΐ-
  Καλεΐβαι όπως εμφανισθή αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατϊ)-
  ρ(ου των ενΐαν^ϊ ΙΙρωτοΒιχών την 3 τοΰ μη>δς Φι^ρουαρί.υ τοΰ
  Ιτους 1911 ημέραν Πέμπτην λλ άρ»1 Ί τγ. μ προ; παρίιτέρω συ¬
  ζήτησιν τής άξν ιποίνου πράξεω; τής αναφερομένη!; είς τ6 χοινοκοι-
  ηθέν αύτω ύπ' ,ριθμ. 680]434 τής 21 Ί*νουΐρίου (910 χατηγο-
  ρητήΐΐον μίς ά λως θίλετε οικαβθζ έρήμτ,ν.
  Έν Χανίοις τγ| 18 "Οκτωμβρίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χϊνίων
  Γ. Σκοι/λας |
  Άρμό?ιες οι>αΐτιχος χλητήρ πζρ5.γγελ)β:α! ό'πα-ς εν άτ τύπον
  τής παρούσης κλ/)<Γϊως τοΐ/< χολλήσβ είς τΐι οηιιοσ ότερον μέρος τκϊ χωρίου τού χαιηγορουμέντυ /αί ίτ.-ρεν εί; την θύρ<χ- τοΰ Πρωτοδ. Χανίων. ^ έ* Χ»νί<.ις. Ό Είσ«γγελεϋς Χανίων Γ. Σκουλάς 'Αρι). Πρωτ-. 10067 » Διεκ-τ. 6354 Έν "Ονόματι τοίί ϋαϋτλέως των Ελλίινων ΚΛΗΣΙΣ Ό Εισαγγελεύς Χανίων Πρός τοϋς επί Ζωκλοπ/ι χατηγΰροομίνους Μανο3αϋν Μηλιίάχιτι χαΐ Γίώργιον Ί Φραντζεσχάκην κατοίκους Μουρί Σφα<ίων καΐ ή8η αγνώστου διαμονής. Κοιλιϊσθι διτω; έαφ«νισβήτ5 αύτοπρίίώπως ένώπ.ο^ τού άχρο»- τηίίου τίν ένταϋθχ Πρωτοοιχών την 3 :0ΰ μηνός Φεβρουχρίου τοΰ Ϊτ3υ; 191 ! ήαίοαν Πέμττηί χαΐ ώία< 9 π. μ. πρ^ς πε,,αιτςρω συ- ζήτηι ν τϊ,ς 4ξ 3ποίνου τιρ-χί*.ω; τή; άνΐφε^-μένης είς τό χοινοποι- ηβίν υμίν ίιπ' αριθ. 6792]43Ον τής 10 Ίουλ'ιΐί 1910 ..α ϊΐγορητ·/,- ριόν μας άλλω. ϋβλετε οιχασθή έρήμην. 'ΕνΧα.ίίΐ, τ7, 16 ΌΛτω^βρί,υ 1910 Ό Εϊσ*γγε~ εύ; Χανίων Γ. Σκονλΰς "ΑρμΟΒΐος Βιχαστιχίις κλητήϊ παραγγέ'-λεΐαι όπως εν αντίτυπον της πίΐρουιης κλήσεως τθ'νδΐοολλήΐγι ΐϊς τό Εημοσκΐ'-ίρον μέρου; τοΰχωρ-'ου των «τηγορουμένω/ αΙ ϊτβρθ/ είς την εδαβν τοΰ άχρο- ατηρίιυ των ΙΙρωτο^ιχών Χανίων. ύν ί. Χανίοις. Ό Είσαγγελίϋς Χανίων Γ. Σκουλάς 9860 ι Άρμόΐιος διχασΐιχίις χλητήρ παραγγέλλεται όπως Ιν άντίτΐπων τής παρούσης «λήσιω; τοιχοχολλήιγ) είς τό ΐημςσιώτερον μέρος , των χωρίων των κατηγορουμένων χά! έτερον εί, την ϊδραν το3 ι άκροατηρίου των Π^ωτοδ. Χανίων. ί Αυθημερόν έν Χανίοις. ] Ό Εισαγγελεύς Χανίων Αριθ. Πρωτ. 3406 » Διεκπ. 1996 'ι> "Ονόματι τον Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Εισαγγελεύς Σφακίων
  Πρός τόν επ! εξυβρίσει χατηγοροιμ»νον Θωμά* Γεωργ. Τβιχου-
  δάχι κάτοικον Νέου-Χωρίου Άποχορώνου χαϊ ήδη αγνώστου δια-
  μονής.
  Καλεϊΐαι όπως εμφχνισθΐ)ς αΰτ>προσώχως ενώπιον τοϊ άκροα¬
  τηρίου τοΰ Διχαστηρίοο των έντβΰθα Πρωτοδικών την 10 τοΰ μν
  ίς Φεβρουΐρίου τοΰ ετους 1910 ημέραν Πέμπτην χ«1 ώραν 9 π.μ.
  πρίις συζήτησιν τής ύτΐό χρονολογίαν 4 Μαίου 1910 έφίσιως οΌυ,
  κατα τής ΰΐϊ' αριθ. 83 τής 4 Μοαου 1910 ποινικής αποφάσεως τοΰ
  Είρηνεδιχίίου Βάμου Άποχορώνου άλλως 6έ>ετε διχασβή ΐρήμην.
  Έν Βχμω τ^ 12 Όχτωβίίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  'Ε|ΐ(ΐ. Χλαηοντάκης
  Δημοσιευθήτω έν τη Έπισήμψ Έφημεβίδι.
  Έν Βάμω αύθΐίμερο'ν.
  ' Ο Εισαγγελεύς Σφακίων
  ι. Χλαπ*
  » Διεκ-ί. 6230
  Έν Όνό^ατ» τοΐ? Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Ό Εκίαγγελει/ς Χανίων
  Πβος τού; έ :1 άντιβτάσει χατά της Άρχής χατηγορουμένους
  Ιωάν. Ν. Γαλα άιη χ*ί Έ,^μ. Γ. ΓχλανάΛη χατ. Μάλιμ» Κυ8ω-
  νίας χαΐ ήδη αγνώστου διαμονήν.
  Δυιάμε^ ών χίβρων 405 χ«ί Ί06 τής ΙΙο'ν ΛιχωΌμίας.
  Καλεϊσβε ότΐω: ίμφϊνισθήται αύτοπροοώπως ενώπιον τοϋ άχροα-
  τγ]3ΐ'ου των έντα βα ΓΙαιοτΐ^ιχών νήν 3 τοΰ μ,τ,νος Φεβρουαρίου τοΰ
  ϊτου; 1911 ήΐΛ,έ,,χ/ Ιΐεμπτην λ».ι ώριν 9 π. μ πρ.ς τταοα·-έρω συ¬
  ζήτησιν τ7(> άξ οποίνου πβάξειος τής αναφερομένην είί τ6 χοΐίθϋθιη-
  θέν αΰϊθϊς ΰπ' άριΙ. 680]433 της 21 Ίανουαρ^ι) 1 ^Ίη. Λατηγορη-
  τήριον μας άλλως θέλβτε, 3ιχ«σθ/, Ιρήμην.
  Έν Χανίοις τν^ 11 "Οκτωμβρίου 1940
  Ό Ε: ;αγγελιΰς Χβνίων
  Γ. Σκονλας ι
  Αριθ. Πρωτ. 3'.ί)4
  » Διεκπ. 2024
  Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ ■
  Ό ϋίίίαγγελενς Σφακίων
  Πρός το! &π τραυματισμώ χατηγορούμενον Νιχώλ. Κ Μουντο-
  καλάχην χίτοιχον Κίφαλα 'Αποχορώ^ου χαϊ ^δη αγνώστου οιαμονής.
  Κκλεϊσαι δ"πως 4μφανι*9^ς αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατη-
  ρίου τοΰ Διχαστηρίου των ενταύθα Πρωτοδιχών την 10 τοΰ μηνός
  Φεβρουαρίου τοΰ Ιτους 1911 ήμίραν Πέμπτην χ.α! ώεαν 9 π. μ.
  πρός συζήτησιν τής υπό χρονολογίαν 7 Μ»ίοι» 1910 έιρέβΐώς σου,
  χατά τής ΰπ' αριθ. 90 τής 4 Μϊίου 1910ποιν!χής αποφάσεως τοΖ
  Ε'ιρηνοδιχείβυ Βάμου άλλως θέλβται διχαβθΐ) έρήμην.
  Έν Βάμωτγίΐδ Όχτωβρίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ε. Χλαποντάκης
  Δημοσιίυθήτω έν τγ> 'Επισήμω 'Εφημΐρίίι
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Σφ»χ(ων
  Ε. Χλαπουτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 3455
  » Διεκπ. 2025
  Έν 'ΟνόΜατι τοθ Βαο*ιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Πρός τον ίχΧ τρϊυμαπβμω κατ·ηγοροιίμ,ενον ΣτολιανΜ» Άν:ωνίου
  Κωστουράχην κάτοικον Καλυδών Άποχορώνου και ήδη αγνωστβυ
  διΐμονής.
  Καλεϊσαι όπως έμ<ρανισθης αυτοπροσώπως την 10 τοΰ μηνός Φί- βρουαρίου τοΰ ϊτους 1911 ημέραν Πέμπτην χαϊωραν 9. π. μ- ί««*" πιον τοΰ άχροατηρίου τοΰ Πρωτϊϊιχείου Σφακίων πρός πολ χά! ■πίραιτέρω συζήτησιν τής άξιοποίνου πράξεως τήί ανρ| νηςείςτό χοινοποιηβέν ϋπ' άριβ 2658] 1698 τής 5 Στπτεμδρίου 19υ7 /λητήριον έπ!χριμά μαί, άλλως βίλίις δικασβ.^ έρήμην. Έν Βχμω τ/) 15 Όχτωβρίου 1910 Ό Εισαγγελεύς Σφακίων Ε. Χλαποντάκκης Δημοσιευθήτω έν τ?ϊ Έκισήμω Εφημερίδι Έν Βάμω αϋίημερ<5ν. Ό Εισαγγελεύς Σφακίων Ε. Χλά
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  •Αρθ.
  3400
  » Διβκπ. 1991
  Έν 'Ονόματι %οϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τον έ*( «ντιβτάσει κοιτά τής χωρο<ρυλα<τ,ς κ*τηγοροΰμενον Μανοίβον Ι. Διχβνιμάχην κάτοικον Καλλικράτους Σφακίων χαΐ ή¬ δη αγνώστου διαμονής. Καλείται ο'πως ίμ,φανιβ^γ,ς αύτοπρβσοΐΛως την 10 τον μηνός Φε- βρουαρίοι» τού ϊτους 1911 ημέραν Πέμπτην χαι άρ*ν 9ην π. μ. ενώπιον τοΰ άχροατηρίου το« Ηρωτοϊικίίου Σ<ραχίων πρός απολο¬ γίαν καί παραι-έρω συζήτησιν τής άξιοποίνου πράξεως της άν^φε- ρομίνηί ί!ς τό χοινοποιηίβν ΰπ' αριθ. 1721] 1018 τής 29 Μοΐου 1910 κληϊήριον έπίχριμά μα;, άλλως βέλ«ις δικασθή έρτ'μτ,ν. Έν Βάμω τϊ| 12 Όχτω5ρίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Σφακ'ω/ Έμμ. Χλαποντάκης Δημοσιευθήτω «ν τϊ| 'Επισήμω Εφημερίδι. Έν Βάμψ αυθημερόν. * Ό ΕΙσβγγιλεύς Σφακίων Έμμ. Χλαμπούτης Αριθ. Ηρωτ. 3401 » Διεκπ. 1992 Έν "Ονόματι το2 Βασιλέως των 'ίβλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Πρός τόν επί ζψοκλοπ>, χατηγοροΰμενον Μανοΰβον Ί Διχί·νι-
  μάκτν,ν κάτοικον Καλλικράτους Σφακίων χαΐ ήδη αγνώστου διβ-
  μονής.
  Καλεΐσαι ίπως εμφανισθή; αυτοπροσώπως την 10 τοϋ μηνός
  Φ»6ρουαρ(ου τοΰ ετους 1910 ήμέοαν Πεμπτην χαί ώραν 9ην η. μ.
  ενώπιον τοΰ άχροατηρίοο τοΰ Πρωτοδιχείου Σβαχίω/ πρός άπολο-
  γίβν χαί πΐρβιτέρω συζήτησιν τής αξιοποίνου ΐΓροίξεως τής άναφ»-
  ρομένης είς τί) κοινοποιηθή δπ' αριθ. 1722]1019 τή-. 29 Μοιΐου
  1910 κλητήριον έπίχριμά μα?, άλ)ως θελετς Χιχβββ/, έρημον
  Έν Βάμω τ^ 12 Όκτωβρίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Σφαχίων
  Έμμ. Χλαμίΐοντης
  Δημοσιευθήτω ή παροϋνα έν τ^ Έττισήμ.ω Έφημβρίδι.
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  Ό Είσαγγβλεϋς Σφβχίων
  . Χλαχοντάκης
  Αριθ. πρωτ. 740
  » 'Αποφ. 802
  Τό Είρηνοδικείον Χανίων
  Συγκείμενον κ.λ.π.......................
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμην τού κατηγορουμένου
  Κηρόσσει τόν κατηγορούμινον Βασίλειον Κ. Μπλαζι.^δακην ή
  Τοίλιον έτών 20, ύποδηματοκαθΛριστήν, κάτοικον Χανίων ένο·χ;ν
  τού ότι την 13 Απριλίου 1910 «ν Χανίοις έςύδριαε τόν Χωρο-
  φύλακα Βασίλειον Κοντοκρελάκην διί1 των φρασεων ι'κοντίταρεΐαι
  νά μέ ξεφορτώνεσαι, δέν ϊχω τό κίφισοο, Ιττ. ε'ΐΑεθα ίμεΤς Λ
  Κρητικοί ότι νά δροΰμαι έ'νβ κομμάτι ψκμί νά τβ φαμε γινόμαστε
  άνβρωποι κ.λ.τ.ν) διά τα Ιργα τής υπηρεσίας τού.
  Καταδικάζει αυτόν είς φυλάκισιν τριών ημερών κ«ί έπιδάλλϋ
  αυτώ τα Ιξοία τής ϊίκης.
  Έχρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τ^ 16 Σεπτεμβρίου 1910
  Ό Είρηνοδίχ.ης
  Ί. Βενέτικος
  Ό ΒιηΘός τοϋ Γραμμ^ΐέω;
  Έ. Άριΐακουλ«)ΐ!ς
  "Οτι ακρι6ές άπόβπβσμα
  Έν Χανίοις τί) 5 Όκτωδρίου 1910
  Ό 'Υ)γραμματ»ύς
  Γ. Κ. Μπριτάκις
  Δημοσιευθήτω άπόσπασμα τής παρούσης είς την Επίσημον
  Εφημερίδα διά τόν αγνώστου διβμονής κατηγορούμενον.
  Έν Χανίοις τη 5 Όκτωδρίου 1910
  Ό Δημοσίας Κοτήγορος
  Κ. Αοννάκις
  'ριθ. ΙΙρωτ. 654
  » 'Αποφ. 798
  Τό Είρηνοδικεϊον Χανίων
  Συγκείμενον.................,...................
  Διά ταυτα
  Δικάζον ίρήμην τού κατηγορουμένου.
  Κηρύσσει τόν καχηγορούμενον Άνδρέαν Μιχ. Κωνσταντουλά-
  κην, ίτών 19, σιδηρουργόν κάτοικον Νέας χ(ίτας, Ινοχον τοΰ
  ότι την 22 Μαίου 1910 κατίλή|0η υπό των όργάνων τής χω-
  ροφυλακής έν Νία Χώρα φέρων χαρανόμως ο'τλον κατάλλη¬
  λον πρός δίάπραξιν 3νΘρο)ποκτονιας ήτοι περίστροφον.
  Καταδΐλάζβί αυτόν είς φυλάκισιν τριών (3) ημερών.
  Διατάσοει την ίήμευσιν τού κατασχεθίντος πίριστρόφου. και
  Επιβάλλει αύτω τα ίξοδα τής ίίκης.
  Εχρί()η απεφασίσθη /αί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τί, 1Γ) ΣIπτεμ6ρί^υ 1910.
  '() Είρηνοδίκ-ί,ς
  Ιωάν. ΙΚενέτικος Ό Βοηθ. -οθ 1'ραμμβτέως
  ΈλευΟ. 'ίρπά
  "Οτι ^κρ.δές άκόσπαΐμα.
  Έν Χανίοις τή 16 Όκτωβρίου 1910.
  Ό Β. τοΰ Γραμματέω,
  Ε. Άρπικουλάκης
  Αριθ. ΙΙράξ. Γ)3
  Ό Είρηνοοίχης Ν. Άμαρίου λαβών ϊιπ' 5ψιν το άρθρον 22 τού
  ΰπ' αριθ. 137 έ ε. νομοθετιχοΤ; δΐίτοίγμ*τος χοι'ι τδ άρθρον 17 τοϋ
  ΰπ' άριθ^Α. 144 Νομου.
  Όρίζίι ήμίεας πιύς έ·ίίχαιιν άγροζημιών.
  Έ/ μέν τω Λήμω Πα>ϊρ«ίω/ την 1, 3, χαί 4 Δευ έεαν ήμί-
  ροΐ' τής εβδομάδος έχάσ'θυ μηνός.
  Έν δέ τώ Δή["ί) Κουρήτων τ.-,, 1, 3, χαι 4 Τρίτην '^ί^Λν
  τή ίβϊομάδος έχάιτου μηνός.
  Καί έν τώ Δήμω Μίρ'χος τή> 1, 2, χ.*· 1 Ήίμ-.-τ^ ήαίρβν τής
  ί(?5ομ.άδο< έχάττοο μηνός οίραν ένάρξιω; τώ* συν* οιών ορίζει την 9ην π. μ. Ή ταροίσα ής ήϊί,(ΐ.<,σίε«9ις παραγγίλλιται /»'α τα εν τω νομώ δριζόμί,α Οά ίσ/ΰίΐ χ*τά τοΰς μή>α< Νοε'ριβρΐί ' /α' Λςχίμ,βριον ε.ε. 'Ε· Νεύς Άμιρίφ :7, ^ -ιπτεμ&ρίου 1910 Ό Κί-ηνοδίχης Γ- Λονκάκης Ό Γ Γ Γι.,.^γο· Αριθ. 'Α-οφ. 51 _ 1ό , ΐρηνοδικεϊον Συγχ*ίμίνον άτ,ο τον Ιϋρί,/ΐοί/.ν Λ/τώ<:ον Α Κωνττα,τίνου. Π«50-.τος χαι τιϋ βοηθοϋ το^ Γ^αμμίτέβς Μαν-ι,αου Ι Πο)άχτ, Συνελθόν α^ι^' ττ,ν 12 Όχτωβρίου 1910 έν τω ίωμϊτίω των διασχεψκο/ Γνα δρίσ^ τϊ; Ιργ^ί'μου; ώρας /αθ' 'άς τό γβ~εΓον ε<ΐτΐι ανοιχτην, τάς βιχασίμους των -ολιτιχών >.ο<Λιΐω·» τής συνή- δ ϋίΐ ί ε<ΐτΐι ανοιχτην, τάς βιχασίμους τν ή ή ίΐους 5ι«?ιχ«'7.'«ς, τας διχαιίμους των κοινιχω* ϋποίΐίβίων *ίς τή/ ϊίρ«ν τοΰ δΐχ«στηρ;ου χά! τάς ώρας τής ίνίο;ι«Η τν ξριάσιων χατά τδ Ιτος 1911 χαί ω
  394
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΥΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ίδόν χαί τα; σχεΐι/ίάς Ειατάξεις τ;δ Όργανισμ·. υ των Δικχστη·
  ρίω< κβϊ τής Πολιτιχίς Δ',κονομ?ας Άποφασίζει Α'.) Όρ ζει τα'.τικΐς διχκσίμους ημέρας πρό; έ>δί>ίί:τ;ν τώνμέν
  πολΐτ-.χών ύποθέσεων -.ής συνη'3ου; όία?ιχασίας τν,ν Πέμπτην, των
  δέ πολιτικών την Πρ:ασχεοήν ΐχάστης εβδομάδος.
  Β'.) 'Ώραν ένάρξεω{ των συνβδριάσίων την 9 π. α.
  Γ".) Ώι?ς καθ άς τό γραφειον τοΰ Δικαβπρίου ι-ούτου Οέλβι είσθαι
  ανοικτόν ώς καί τό πΐρ' αύτω Τποβηκοφυλαχίΐον χατά τάς έργα-
  σίμθϊ»; ήμέρϊ; ΐ·.ά μέί τ*ΰ; μήνας Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρ¬
  τιον, "Οκτώβριον, Νοέμβριον, χαί Δεκέμβριον «τό τα; 8—12 π.μ.
  χά! 1—5 μ. μ. διά δι τοΰς λοιπού; μήν&ς 'Απρ'λιον, Μάϊον,
  Ιούνιον, Ιούλιον. Αυγουστον, χα' Σεπτέμβριον άπό τής 7—11 π.μ.
  χαί 2—6 μ. α. χατ* όέ ΐάς έξαιρεΊΐ'μους ήμέοας άπό τής 9 —12
  π. μ.
  Ή ίσχΰς ιχς παρούσης άρχεται ίτ.}> τί,{ 1 ~ς Ίανουοφίου 1911
  χ«ί λήγει ι ήν 31 Δεκεμβριού τοΰ αύτοϋ ϊτθΒς
  Πϊραγγέλλει δέ την έν άποσπάσματι έδημΓσίευσιν χαϊ τοιχοχόλ-
  ληΐιν ταύτης είς τα υπό τού Νίμου δριζίμενα με'ρη
  Έχρίθη ίπε^ϊσίϊδη χαΐ εδημοσιεύθη έν Χώρ« Σφακίων τ?; 12
  Ό>.τω6ρίου 19Ό
  ί καί '/ρενίλςγίαν 1 "Ιουλίου 1910 ενώπιον τοϋ Δικ«σττ(-
  τ:ύτ3υ άπβυθυνομίνης αίτήσεως ττίς Είβνθίας το γίνος
  Ό Εϊρηνοδίχης
  Άντ. Κωνσταντίνου
  Ό Β. Γραμματέω;
  Μ. Ι. Πολάχης
  Ότι άχριβές
  Έν Χώρα Σφακίων
  Ό Βοτ,βός τ«ΰ
  Μ. Ι. Πολάχης
  Αριθ. Γίρράξ. 60
  Ό Βοηβός τοϋ Είρην°ο«««ϋ Κολυμβαρίον
  Λαδόνϊες ΰπ' όψει τ' άρθρ. 76 καί Η9 τού όργανισμοΰ των
  ΔΐΛαστηρίων.
  Όρίζςμεν τβχτικάς δίΐίϋσίμους ήμέρκς πρός έκ&ίκασιν μέν
  των πολιτικών υποθέσεως την Πέμπτην έκάΐτης εβδομάδος,
  πρός ίλδίκαΐιν ϊε των ποινικ'Χν τ.-,ν Τετάρτην, κ?ί πρός έκδί-
  κα^ιν των παρά ιη έδρα τοΰ Εΐρηνοοικείου μι»ροδιαφορών την
  Δευτέραν έκάστης έοδο;Α«δος, καί ώρ«ν ενάρξεως των σινεδρίών
  την 10 π. μ.
  "Ωρας δέ >·αθ' άς τό Γραφείον 0^ ιιε'νγ, ανοικτόν, κατά μέν τάς
  εργασίμους ημέρας «πό τής 8 — 12 π. μ. καί ά»ο τής 1 4/ι—
  5 */9 μ. μ. καιϊί δέ τάς έξαΐρίσίμίυς άπό τής 9 —12 π. μ.
  Ή π«ρΐ3σ« πράξις θέλει !σ-/ύσει άπό τής 15 Όλτωβρίου 1910
  έ/ρι τής 1 Απριλίου 1911.
  Εγένετο κ*ί *ξεϊό8η έν Κολιιμδαρίω τΫ] 4 Όκτωδρίου 1910
  Ό Β. Τζΰ ΕΊρηνοδίκου
  Έ. Ηωλιουδάκης Ό Γραμματεύς
  Ν. Ε. Σγουρομάλλης
  Ότι ακριίές κντί'ν,ραφον.
  Έν Κολυμδίρίω τ^ΙΙ Όκτωζρίου 1910.
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Ε. Σγουρομάλλης
  Αριθ. Ά«οφ. 969
  Τό Δικα<ΙττΊριο·ν των έν Χανίοις ΙΙρωτοδικών Σ,γλείμενον έ/, των δ:χαστών Μιχαήλ Γιαννο:χ«κι Πρόεδρον, Γιωργίου Μιχελιουδίκι καί Νικο>άου Παπαδάκι.
  Παρόντος τού τε Εΐσαγγελεΰοντος ΆριστεΙϊίυ Βιτσικουνάκη,
  τοϋ ταΛτικοϋ Είσβγγελίως κωλυομένου, χβί τοδ παρά τώ γραμ.-
  ματεϊ Ββηθοϋ Γ^ωργΙου Ά. Πετυχάκη.
  Συνεδρίασαν δημοσία έν τί) δέ ά'/.ρςατήρυν ώρισμίνϊτ, αιθούση
  αυτού1 την 5 Ιουλίου 1910 ίνα ϊι*άσ$ βπί τής ΰπ' αριθ. ΙΙρωτ.
  1322
  ρίου τΐυτ^υ απβυπυνομενης απησεως της ηυανοιας τί γίνος
  Ιωσήφ Μιτυληνάκη χήρβς Μψχ Κοντοδ ν,ατοίκου Πειραιώς,
  νυν ϊί Σκηνέ τής Κυΐωνίας, πβραστάσης αύτοπροσώκω; χι
  ϊιορισάσης πληρεξούσιον της ϊικηγόρον τόν Κλέαρχον Μαρχβν-
  τωνάκιν, δι" ής αΐτήσεώς της υπέβαλεν τα εξής: "Αγουσαν ηλι¬
  κίαν υπέρ τό έξηκοστον Ιτος καί χίρα προ ϊίκβετίας χαί πλίον
  μή έχουσα δέ τέκνα ουδέ ά'λλους κατιόνΐας θέλω νά υιοθετήση
  τον έμ;χώριόν μου Γεώργιον υϊόν Μιχαήλ Κατζουράκη όργανον
  γονέων κάτοιχ,ος Σκηνέ τής Κυδωνίας αγαμον ήλίκίσς είκοΐι χ«!
  ενός έτών καί άποδεχόμενον την υΐοθβσίαν ταότην. Έπειδή το
  δ:κασΐήρι:ν τουτο είναι αρμόδιον διά την αίτουμένην υίοθεσίιν
  ή δ'δΐΐησίς μου είναι νόμιμος. Διά ταυτα. Αίτοϋμαι. Νά γίντ]
  δϊκιή ή παροϋσα μοί). Νά κηρυχθή1 θετος υίόςμου δ Γεώργιος Μ.
  Κατζουρο'κις ίργατικός κάτοικος Σκηνβ τής Κυίωνίας.
  Ά κ ο υ σ α ν
  Τού πληρεξουσίου τής αίτούσης Κλεάρχου Μαρκαντωνά>.ν]
  καί αυτής ταύτης τής αίτούβης καί τοϋ υίοθετουμένου εξετασ-
  θέντων υπό τοδ Δικαστηρίου καί ύπο6αλόντων 8σα έν τω ύπ'
  αριθμόν 1317 πρβκτικω τής ση,ιερινής σδνεδριάβεως άναφέ-
  ρονται καί
  Τοΰ Εισαγγελέως αΐτησομένοι» όπως γίνηται δεχτή ή υπο κρίσιν
  «Γτησις.
  Σκεφθέν επί των έδρών τού.
  Έπειδή ώς ίβεόαίώθη τό Διχαϊτήριον ίχ τή*ς γενομένης ίξε-
  τάσεως τής τε υίοβετοόσης χβί τοΰ υίοθετουμένου, ή μέν υίοθέ-
  τουσβ διατελεΤ έν χηρεία καί άγει το 60ον Ιτος τής ήλιχίας της
  συνεπώς δέν ύπάρχει ελπίς ν' αποκτήση τέκνα, ό ίέ υίοθετού-
  μενος είναι ανήλικος άνευ γονέων καί συναινεΐ νά υίοθετήθί) παρά
  τής αίτούσης καί συνεπώς έν προκειμένω δέν ϋπάρχει ουδέν
  νόμιμον κώλυμα διά την έν λόγφ υίοθεσίαν χαί δεκτή ί( άνωτίρβ
  αΓτησ'.ς.
  Διά ταυτα
  Δέχεται την ανωτέρω αίτησίν
  Κηρύσσει τον Γεώργιον υϊόν Μιχαήλ Κατζουράκη όρφϊνόν
  γονέων κάτοικον Σκηνέ Κυδωνίας θετόν «ίόν τής αΐτοΰσίί
  Εΰανθίας τό γένας Ιωσήφ Μιτυληνάκη χήρας Μηνά Κοντοδ
  κατοίν.ου Πειραιώς τής Ελλάδος χαί ήδη Σιηνέ Κυδωνίας κϊί
  Έπιβάλλίΐ τα διχαϊτιχά τέλει καί Ιξοία τής παρούσης εΐ?
  βάρος τής «ΐτούσης.
  Εκρίθη ά-εφασίσθη καί εδημοσιεύθη
  Έν Χανίοις τη 5 Ιουλίου 1910
  Ό Πρόεδρος
  Μ. Γιαννακακις Ό Βοηθος τοθ Γραμματέως
  Γεωρ. Πετι,χάκίς
  Ότι άχριίές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τί 20 Σεπτεμδρίου 1910
  (Τ Σ.) Ό 'Υ)γραμματευς
  Γ. Πετυχάχις
  Αντίγραφον τής παρούΐης άιΐοφάσεως δημοβιβυθήτω >ν τφ
  φύλλω τής Έφι,μερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Έν Χανίοις τί 22 Σϊπτεμδρίου 1910
  Ό κληρεξούσιος διχηγόρος
  Τής Εύανθίας τό γένος Ιωσήφ Μιτυληνάκη χήρ*ί Μ*1ν*
  Κοντ;ϊ3 χατοίχου Πειραιώς, προσωρινώς δίβμενούσης «ν 2Ήφ*
  τής Κυδωνίας.
  Κλέαρχος Σ. ΛΙαρκαντωνάκις
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριθμ. Πρωτ. 118
  .......»..........300.....
  Τό Εΐοηνοδικεΐον Χανίων
  Συγκείμενον κ. τ. λ...............................
  Συνεοριάσβ» δημοσία έν τη δι' ακροατήριον ώρισμίνγ, αϊθούΐτ)
  αύτοΰ την 26 Απριλίου 1910, ΐναίιχάαη ίπί της ΰκό χρονολογίαν
  '-!4 Ίανουαρίου 19ΐ0 ενώπιον τούτου άπίθθυνομενης άγωγή;
  τοΰ Ιωάννου Γ. Παπαϊάχ,η, δημΐσ.ογράφου, χακίκου Χανίων,
  χατά τού1 έναγομένου Μηχαήλ Σαλιδίρου, ^ιβλΐ.εκϊότου, 7.ατο.
  χ,ου Χανίων και ήδη Αθηνών καί κκτά τοΰ τρίτου Στυλ'ανοΰ
  Πετράκη βι.δοπώλ::υ κατοίχιυ Χαν.ων ίςέδοτο την ΰπ' άοιθ.
  360 τού 1910 όρ'σϊιχ,ήν απόφασιν -ου, ής τό ίιχτακτ'.ΑΟν εχ<.ι επί λέξει ώς εξής. Διά ταυτα Δι/.άζ<_ν έρήμην τοΰ ίναγομένου καί τοΰ τριτοΐ). Δέχεται την προκειμένην υπό χρονολογίαν '24 Ίννουαρί^υ 1909 άγωγήν ΐϊ'ρί χύρους νατ^σγεβεως τ,.ύ ϊνάγοντος Ιωάννου Παπαδάκη, δημοσιογραφου, χατθιν,ου Χανίων ί.α;ά τοΰ έναγο- μένου Μιχαήλ Σαλιβέρου. β δλιοε/.ϊότου, κ-ϊτοίκου Χανίων καί ■ηδη Αθηνών καί τοΰ τρί;ου Στυλιανοΰ Πετράκη, β;6*ιοπώλου κατοίχου Χαν.ων ως βάσιμον. Έ~ικυροΐ την είς χείρας ενεργηθείσαν Αα-άί'/εοιν. Ύποχρϊοΐ τόν τρίτον τοΰτον, όπως έχ τ;ϋ ;ίς χείρα; χατα- σχίθέντος ποϊοί πληρώιη τω ΐνάγοντι την άνω έκ δραχμών τρια*οσίων ογδοήκοντα τριών χαΐ τρ άκοντα έχα:;στών (383,30) «καίτησιν »ύτοΟ μετά των τόκων αυτής κ*ί των κάτωθι όρ;ζο~ ' Τό 4ΐΚα^τπ{">ιον των έν Χανίοις Ο<*>ωτοδτκών
  γγημ Πλοινεδάχι, ήτοι 1) θύαής Πλ«νϊδοπούλ«ς αυζϋ-
  γου 'Εβιχΐμ Γΐουβου<ρ»γ«δάχΐ, χατβΐχου Ρεθύμνης 2) Άλή Πλ«- νεδάχη χ«1 3) Αχμέτ Πλ«ν«5άχιι τοϋ Όσμάν πρώην χατοίχων τού χωρίου Άτΐιπάδων Αγ. Βχσιλείο» ήδτ) άγνώ«*ου ϊιαμονή; ώ; βάιΐιμθν. 'ΐιτοχρϊοΐ τ^ν μέ^ πρώτον έκ των έναγομένων ώ; όφιιλέτην, τςύ; ,έ /οιτΐο^ί ώ; κληρονόμον; τοΰ ΐπί6ιώσχντο< έγγυητοΰ ίίπω; χαΐαβάλλωτ, χαχά τή» έν τω {στοριχψ τής ά.ωγής καί τής π«- ρούοη; ί'πιαν χαΐ αναλογίαν άλλη'εγγύως πρός τοϋ; Ινάγοντα; άχ :σ!«ί »6δομτπχο<τ* ίπτά (χύ·θ 277) έντίχως τής *γ«>γνς μέχρις βξοφλ-ήτβως αναλόγως τής χλιτ,ρονομιχΐις
  ίίας είς ΐχαστος των έναγόντΐι,ί ωσαύτως.
  ϊτ«ι προσωρινώς έχτελετΓτ,'» την παρούσαν λλ
  εΐ «Ις βχοος των έναιγομένων άπό την ίΒιότητα αΰτιον
  -ά ίξο-'α τϊ|; ο(χης χ*νο<ιζό[Α(>α ίΐς δρ*χ(*»ς τίΐβαράχονΓ* πέντι
  (ΐριθ. 45.)
  Έχρίθη, *ΐΓϊφασ!σ8η χαΐ έδηυιοσΐίύβΓ,
  Δθήηυ 5ιά τοΰ έ< Κρήτγι έχϊιδομ'.νου παρ«ρτήμ«τος τής τή4 Κι,βεον ()(ΐίως χαΐ &ι« τινος τώί ΐν Χανίοις ΐχδιδο- , αντίγραφον δ' έπιδοθήτω τω χ ΕΙσαγγελιΐ ^ών διά τού; άγι ώϊΐου; δι«μ.οντς χοιθ' ών ηδϊ, 2 Ι Σ«·πτεμ6,ί:υ 1910 Ό των γνωστοποοιούντων χά! πϊρχγγιλλ(!ντων Ιΐληοιςούσιθς διχηγόρος· Ι. Τ*ί<»υόεοός της 11 Ε Ρ 1 Η Λ Ψ Ι Σ άοιθ. 1877 τοθ 191)4 όυκΐτι,κής αποφάσεως τοϋ τοϋ ΙΙυοΐτοοικειυυ Χανίο>ν
  μένων διχαστικών ΐξοδων.
  Καταδιχάΐ,ει τόν ίναγόμϊνον όρϋλέτην είς τα £ξοδα καί τέλη .
  τής παρούσης δίκη; καί κατασχέσϊω::, χανονιζόμενα ιίς δραχ- ] Συ· ε8?ιάσαν
  μάςδέκα τρείς κ3ί 9β/,? (13,90). > / '
  Εκρίθη απεφασίσθη έν Χανίοις τη 30 Απριλίου 1910 κα!
  εδημοσιεύθη τί) 5 Μαΐου 1910.
  Ό ΡΙίρηνοΒίχης Ο 'Υπ^γρϊμματεύ;
  Ε. Παδουβάς Γ. Μπριντάκης
  "Οτι άχριδϊς άπόυπΜμα έ·/, τοΰ ε'.ς χείρα; μου εύρυκομένϊυ
  ί*ΐσήμου άντιγραφου όπ«ρ δημοσιευθήζά δια τή; ίπισή^οΐ) »φη-
  μερίοος τής Κυδερνήΐεως.
  Έν Χανίοις 6 ΌΑ,τωδριου 1910.
  Ό τοϋ ένάγοντος ιωάννου Π.ιπαδάχη πληρεξούσιος οικηγόρος Ι
  Αντώνιος Κατζουράκης '
  Συγ«ίμενον έκ των Δικαστών
  15 Δεκεμβριού 1904 ίνα ϊικάσζ ίπ'ι τής
  επομένης ύίθ'ίΐσ.ως μεταςΰ,
  Τοΰ έν«γοντο; Δηαοσιου Κρήτης έδρεύοντος έν Χανίοις.
  ΤοΟ ίναγυμίνου Μουσταΐό: ΡουσίναΜ ή Ψουσκάκι, παντο-
  πιόλου χ.ατ;ίκου Χανίων καί τοΰ τριτου Σίχ ΊίρχΤιμ. Σ«ρμπ«-
  τζάκι υίθ'3 Χαιάν Σϊίχΐ) κατοί«.ου Κωνσταντινουπόλεως τής
  Τουρκίαν.
  Τό ένάγον διά τής ύπ' άριθμ. Πρωτ. 1Π4 κ«£ χρονολο¬
  γίαν 16 Α^γούΐτ'-υ ι90'ι ενώπιον τοϋ Λΐχαστηρίου τούτου
  απευθαν'μένη^ πϊρί χυρους κατασχέσεως αγωγής αυτού υπέβαλεν
  •τι χλπ..........................................
  Άριθμος 972
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άχμίτ Έφί/τη Λαίιφάχι, Χουϋί. Γιριτλιίάχι χά! Δαμ υλή
  Γ. Τσ'ρινδβνχχι, χοιτοίχων τής πόλεως Ρ&6ύμνης.
  Κ«τά
  1) Έδ(χ1μ Γίουσουφαγ*δάχι ίχ τ-ϋ χωρ'οι» Λα^πινής 'Λγ.
  Βασιλείου, ήδη χατοιχου Ρ^θ^ιμνης ώ; πρωτοφιΐίίτου /.αί Ι)
  των χληρονόμων τοΰ αποβιώσαντος 6)γυη:οί Όσμα Π
  ήτοι α) θϋμής Πλανίδοΐΐούλας συζυγου Κ8ΐχ»μ
  Β) Άλ ΙΙί '
  υμνης Β) Άλή ΙΙλανείϊχι χαι γ] Αχμέτ ΙΐΛα-ε6οιχ!
  πίώην χιτοίχου τοϋ νωρίκυ Άτοιπιδων Αγ.13;σι-
  χατοίχου Ρεθ
  τοϋ Όσμάν πρώην
  λείου χ>ί ήδη Αγνώστου δ'.αμονή
  Δϋλθΐν την δικογραφίαν
  ή /;α:ά τόν Νόμον
  Διά ταυτα
  ίρήμην τού τε ΐναγίμένίυ κϊί τού τρίτου.
  την προκειμένην περί χύρους 'λαταισχέσεως άγωγήν.
  οΐ την είς 7.ε'Ρ*ί τ3^ τριτου Σιχ Ίδραήμ Σερμπε-
  αύ:ΐν νά πληοώατ, τώ έναγοντι Δημοσίω ϊιά λο¬
  έναγομίνου δραχμάς έςακοτίας έξήκίντα (660)
  τζάκ,ι
  γαριασμόν
  !
  μιτά των ν"μΐ].!.«ιν τόιιων
  ά ί ά
  τά τω νμΐ]..ιν ό ί
  Έιτ<6ά ·,%;ι είς βάρος τού ΐναγομίνου τα δικιστικά ίςοδα τοΰ ('25 ένάγοντος ίραχ. είχοσι πίντε Εκρίθη *»ί ίύ &-ι «ύτών *«τοΰ χπόφνσιν ής Διά ταϋια Διχάζον έρήμην των έναγομίνων Άποφασίζει Αίχεται την υπό χρονολογίαν 17 Όχτωβρίου 1906 ά^ω(·ήν τω< 'βγόντω/ 1) Άχ ιετ Έφ. Λατιφάχι 2) Χουϊιίν Γιρι- τλιδάχι χαΊ 3) Δαμουλή Τσιρινοανάχι, χατοίχω, τής πο/εως Ρεθύμνης, τοΰ μέν δευτέρου ώς χληρονόμου τοΰ ΰανόντος Χ»σαν Γιριτλιδάχι, τοϋ δέ τρίτου ώ; έχδο/>>ς των διχαιωμάτων τής
  Ρ*ντσιγΐές Χαμπίμπιχγαδοπούλϊς χληρονόμυυ χαϊ ταύτης τοί Χΐσ«ν
  Γιριτλιδάχι, κ«τ« των έναγομίνων Α'.) Έδίνέμ Γ'οισου+,αγαδΐχη
  έκ τοΰ χωρίου Λαμπινής Αγ. Βασιλίίου, ηδη χ«:οΐχου Ρεθύμνης
  Μ) ηρ«»τοφ«ιλίτου χαϊ Β .) των
  ρη φ ς τί '23 Δ»Κ€μ6ρίου 1904
  χα'ι ίίημ.θϊιίύ&η την '28 ιδίο^ μηνός Λαι Ιτου;
  Ό Ιΐρςεϊρος '°. Γρ*μμ*τίύς
  λΐαρ. Λημητρακάκης Κ. Νυστιράκις
  Όϊι άΛριδεςβηΐίραφον. — Έν Χανίοις τή 4 Όλ.τ<ιΐ6ρίου 1919. Ό Ρρβμμα.ίΰς καί ά. α. ό Βίηθός Χ. Νικάκης διά τής Έπισήμΐ^ Έφημιιριδ»ς τή; Κυ- ί Δη/οσίΐυ Εν Χαν^ις το 14 Όχ.τω6ριο»> 1910.
  Ό Ι5λΐρεξ*ύσΐ5ς διχηγόρος «3
  μη
  αποβιώσ«ντο«
  ηγρ
  Άγκυσουλάκης
  Τ^
  ι
  ι
  ίί