93635

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΒΜΪ ΜΙ Ι 111
  ΤΙ4ΐ
  11ΐϋ
  ...υ .ι». ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΜ
  ΤΕΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 29 Όκτωβρίου 1910—ΑΡΙΘ. 75
  Παρόραιια
  Είς τι άρθρον 3 τής ΰπ' άρ·.9. **"/λ*ϊ9 *· ^· ϊ'.ακηρύξϊως τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσωτβρικών τής δημοσιβυθείσης
  «Ίς τό ΰχ' όίρίβ. 74 έ. ί. Τε3χ. Ρ . φύλλον τής Επισήμου
  ,Ε^ΐ)υ*ρίδος διά την κατασκευήν τής όδίδ άχό Πύργου Μ&ϊ»τα-
  νίου μέχρΐ Προφήτου Ήλία εδημοσιεύθη έ* καροϊί»ομής ό'τι ή
  εγγύησις όρίζετα: είς 3ρ*χι»άς 5,000 ΐν ώ Ιϊει νά δτ^ΐ'θϋΐίυθί, εις
  500 ϊρχχμάς-
  Έν Χανίας τη 23 Όκτ»6ρίου 1910.
  (Έχ τοϋ Γρ«ιρ«ίο« τής Ανωτ. Λιιυθύνβιως των Έβωτίριχών)
  Α.ΚΟ.ΪΣΡΑ ΔΙΟίΚΗΙΊΙ ΧΩΡΰΦΥΑ&ΚΗΣ
  Διά τής ϊτ.' αριθ. 294 -ϊ^ς 21 Ό/τωδρΙου έ. ί.^ ήμιρησίας
  διαταγάς τοθ Ανώτερον· Διο·χτττ5ϋ Χωροφυλα/,ής καί Ταγματων
  Πίζίκοΰ ΐν Κρήτ/) απενεμήθη πανηγ«:κός ίπαινο; είς τόν
  πεζόν χωροφ.ίλα·α Μπαριωτά/.ιν Κωνχταντϊνον τοθ Σταθμο3
  Σούδας, ϊιόιι: «Άντ:ληφθ«'.ς Ιταλόν ναύτην κινϊ^εύοντα νά
  πνιγ/,, βν τή βϊλάίσ-ο ίΐς. ήν δ^βκΐθή ί·πε>σ« μέ >ίνδι»»ον
  τής ζιβής τού χαΐ διάσωσεν αυτόν»:
  Έν Χανίοις τί; 2ΐ Όλτωίρίου 1910.
  ('Εχ Χ%< Ανωτ. Δ!&ιχ»5«ω{ της Χωρο^νιλιχης) Άρ>6-. Πρ^τ, 2385
  20^0
  Άρι). Ιΐρωτ. 556
  2ΤΓ
  ΔΙΑΚΗΡΓ5ΞΣ
  Έπαναλ-ππτικτις δημυποασίας ',
  Ό Δή μάριος Ηρακλειον
  Δΐακηρύτιεί δτ(,
  Ματαιωθείαης τή; ϊημοπρασίας τή; ^ρσ«ηουχΟ*ί-τες δια τής
  ύτ.' αριθ. β34/ΐβΜ τ*Ι« 5 Ό»τι*6οίβυ β. ί. ΪΜκηρ^ί^ %μών
  πρός. ένο-κίοαπν (=κχω?η»ι») "5^ όημοτικϊδ-φορου */» /(γ '*» ™~'
  9»γκο|«ί,ομίν(ίν προΐόντων ϊ(ά τό ο'.χ€νίμ:χόν ?τίς 1910; ίττΐ-
  ναλαρ6ά·.ίτκ· ή ο/,μ;χριΐσία την 6 Χ:ίμ£ρίο>» 1010 ^εραν
  Σά«<—ν, κα? ώραν 10 — 11 π. μ. ίνώπιον τής νοαίμου Επί · τριπείας είς τό Νίμ*ρχί»«ν Κατάστημϊ ΤΙ,ίακλείϊΐ-, κα· σ^- φώνως πρϊς τους <3?ους των ΰ-τ'άριβ. 141*/ηι& *«:· /«« έ; ?· ϊ.ακηρύςιων ημών με την τίθπίϊβίτ^ν ότι τ:ρω-η -Γρι;φ:?2 ανω τί;ς ΟΛίί*; Οά τλϊ::ϊ:τοΰν ο: σ.ν»γον·;:μ- '-. λρ·ζ-:τα· -'ί -ίϊ:ν Εν Ήρακλε-'ω -.η 2ί) ΌκταΙιρίοο 1910. Ό ΔήΐΑ.α;χο; Ή.ακλείου Μ. ΛΕΛκανμετ «κης ο Διεκπ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Ιήμαρνος Κεραμβιών Κυυωνίας Διακηρύττΐι οτ(, Δυνάμει τής ΰπ' αριθ. 10 έ. £. άποφάβίως τοθ μβουλίου Κ»ραμ«ιών νομίμως χυρωθεϊσαν διά τής ύπ' άριθμ. 3 «. Ι. αποφάσεως τοθ κ. Νόμάργου Χανίων έκτιθεται είς: φανεράν πλειοδοσίαν χατά τάς διατάξεϊς τοθ 1~' άρ<θ. 35^ νό— μβυ πίρί ίημ.3=ρα;ΐώ»ή ίλμίβθΐϋβις των σταφυλών, οίνιυ «λαιου καί λθ[τ:ώνχ:ψε5'.ΜΪ>ν συγκο,Αΐζομενων προΐοηων τοΐλΙ'ΐυς 1"1'1
  Ή πλειοϊΐσία ίν«ργηβήσ*ται ύπΐ; τοας εξής όρους:
  1) '() Δήμος δια:?ϊΐ:αι είς επτά π«ρ:γίρ£.ί>ς τάς β^ή<: β'. Μαλόξ», ί'. Κοντέπονιλ» καί Κατοχώρτ, γ'. Καμιυνις, δ'. Γέρω Λάκκος, ΙΙλατυδόλα- θΓ,μϊα, Άλων«»ι, Σ^ηλ^άρ■1α, Τσΐχλοτιτ;ϊα?;ς, κβί Σιιου.ρα·/λαδα, ι . Ιΐα^ανΐά Άλ*τρο^6ίρι, Άχλαδϊς, Άγιον Γεώργιον. Μήλος καί -/ωρίϊΐανά ττ'. Δρα- κώνα. ζ . θιρισσον. 2) Οί φΐροι ούτοι Οά ε'.ΐπράττωνται ίιη~ των ίνΐ[χ.ίαΐτών, το; ϊ'ίιοι είς χρήμα κατά την άγοραίαν αυτού τιμήν ήτις όρίζΐ- ται είς δραχ^ς 2 τό μύ^τατιν, τού ίλαίο^ είς εΐίος εΓτ* ιίς γρήμα και των λοιπών ττροϊόντων εί; χρήμΐ λογιζθ'^έ'θυ το3 φόρου επί τής άγοραίΐς τιμής αυτών. 3) "Εκαστθίφορολογουμενος δημί-.ης ΰποχρίΐϋΐαι να πληρώνττ, τό» ?;ρον τού ιϊ; τίν ίνοικιαΐτ^ν τής κα.:ικίας τού ;ί ίε έτιρο·- ϊημάται ε'ς τόν έ'/οιιιιβστί;ν τή; ^ερ,ιφίρείας Μι >ΛΪνται τα
  κτήματά των.
  7ι> Ή πλΜβδςσία ϊ «ςαχίησεται ίν τζ» Δ^,ιιτικ-ω ή
  ματι την '^Ίην ΌΑτωβριου 1910 ημέραν Κ^ιοΐ'.ί,' χΛ
  1 —'» μ.μ. ίνώ'ΐον επ τροπ^ς άποτίλοκμίνη-; ι/. τ
  ώ; Πρΐίϊρο^ ενός ίημοτικβϋ Συμδ'.ύλευ κ»:. τίυ
  τιΰ Δημου ώ; μελώ».
  5) Π3ί πλ£ΐ3ί"ίτη; διά νά γί.ΐζ, ίεκΐϊν Ιί.. νά
  β,γνή-ίοις ίραχμ (10] οΊ'εκάστη; χεριφίρ.:»', αΐτ·νε, ίιια-ρ»*
  φήα:ντα·. «ίς τΐύς άποτυχάντβς μ*τά τρί ς ήμ?ρ*ς ά-ό τή: ορι-
  σ::/ής κϊτϊ/^ρωσεως ε'·ς ίϊ το^ς εΐίΐτϋχόντας '·α ?ο-ψ^;!··:ώΐιν
  τσ9 μυθώ',Αατος νά τροταγΐγ'; ίί ^α'ι
  *ρ:σ«πογράψτί τί πραχτ-κά τής
  ΐν τ~ι6ο>αΐίν
  ώοΐν
  «ίς τν)ν
  ά
  ; ρ
  »ϊς ττάΐας τάς ύποχβεωτεις των ίνοικιαετΛ» άνευ τοί ϊικα
  ;; ίια:ρ(ϊί(ίίς ή ίιζήΐεω;
  9/ Η
  ;ςι ττν νθην Ν:«[ΐίρί"^ *^ί
  μή
  ς (ΐΛγι,^εί; Ι.ζ
  ΙΠσα
  ;;ΐις μη καταβλβμέν^ ίμ«Λ«μΚ ^
  ·ΤΓ,σι·.ς *αί άπιτητη κιτα τάς ϊιΐτάςί'ς τ'.ύ ^γ.' ά,:.'ν.
  39*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  7) Ούϊεί; συμψ*;φ!σμος δύναται ν» γίντ; άπΐναντι τού μισθώ-
  ματος δι" άζ/Ιτ,τ,αί λόγον.
  8) Εάν ό τελευταΤίς πλειοϊότης ή ό έ-,γ'-ΐητής αυτών άρνη-
  θώοι νά ΐιπογράψωσι τό τρακτικόν τής πλειοδοσίαν καί τϊ συνα¬
  φθησόμενον συμ63λαιον ε!σίν άμφοτροι ύπεύ9υνθ[ άπέναντι τβΰ
  Δήμου ϊιά τασαν επί τοΰ ;Λ'.σ;ώμα;;ς ζημίαν έκ νέας εκμισθώσε¬
  ως τ, άπ' εύ6*ίας Βιαχςφίςεω; χωρίς νά έχωσιν ούίέ,ι ϊικαίωμΐ
  επί τ;3 τυχΐ.< πλ-ο>άσμ.ατ3- ή 3έ ·Ααν«τιθϊΤα·Λ είς τϊ> ιαμ'.ον τού
  Αήμ;·ο προκαταδολή δέν έτ·στρέψΐτ«ι αλλά ιιένβ! π.'ος όφελος
  τοΕ Λήμΐυ.
  9) Τα ^ρίν.-ΐν.ά -ής πλε'θ^οσίας ΰ~όκεινται είς την έγκρισιν τΓΰ
  Δη;.'"!κο»> Σ μ6:υλι,'υ τό ο-οΐον ίύνατΊΐ νά ΐ-ικυρωτττ, ή μή
  (>ύτά 7.ω?'ί ° τελί ιταΐο; πλβ.ο'ότηί ν' ά-Γ/.τα κατά τ:ϋ Δημ.υ
  ουδέν δ'.καίωμα.
  10) Τα κηρόχεια τα ίποΤα όριζοντ;»ι ϊραχ. 2 δι" έ-,άσ,ην περι-
  σιινέλαδε πρό 6 ημερών δύο άδέσποτα θήλεα πρόδατα αμφότερα
  χρώματος άϊρ;λϊ6ανα ές' ών τ: μέν φίρει σημεΐ:ν ίεξιόν κου-
  τσαΰτι καί πισοκ:κ! τό ?έ ϊεςιό μόνον κουτσίϋτί.
  Π^οσκαλεΐται οθβν ό απωλέσας τα^τα όπως προσέλθη είς τό
  Δημαρχείον ΙνΛμπανοΰ ίντςς 8 ημερών ά~ό ·;ής δημοσιεύσεως
  τής παρούσης ε'ς την Εφημερίδα τής Κοδερνήΐίως καί παρα¬
  λάβη ταυτα άο;ϋ πρώτον ά^οδείς-; την ίπ' αυτών κκριότητά τ3ϋ
  καταβάλη δέ συν:-|Λα κ^Ι τα Ιξοδα τής ί!ατρ;φϊ;ς αύτω·/, καθότι
  μετά την παρέλευσ.ν ".ής άνωτέιω προθεσμίρς θά ΐκπίιηθώσι
  πρός οφελΐς τ;ΰ Δημίτι/.ΐϋ ταμ-ίςυ Καμπανοί3.
  Ο Δτμαργος Καμπανοΰ
  Δ. Ξα"»θον5άκης
  ερ ίϊν/.αί .'
  Έν Γί^ο
  υμοολαίων βαρ
  τούς
  Δ
  ?■■*
  Λάκ/.ω τ?, 16 Όκτω5?ί:υ 1910.
  Ό Δ'-,μ
  - ΤΟ'-ί
  Κεραμειών
  * Διεκ-. 225
  II
  Ρ Ο Κ Η < Υ Ξ Ι Σ Ό Δή^αρχος Πρατόοϋ Φέρει είς γνώβιν πάντων των κατοίκων τού Δήμου ότι είς τό ποί νΐον τοθ έκ Περ6ολ«χ.ίων Ιωάννου Σ. Μουντοοράχη ά/ευ- ρέθΐ] ~ρό 20 π«ρίι:ου ημερών έν έρνίον άρσινικόν χ(5ώμ.ατ.'ς κ*ί άσαμον άδέσποτον. Ό άναγνωρίζων όθεν τουτο ώς ίδιον κτήμα δύνα,αι ν^ πρίσ- Ενώπιον ημών κρϊς παραλαβήν τού έντός 8 ημερών άπό τής Ϊ*)μ3τ:εύτεως τής παρούσης έν τή Έπισήμω Εφημερίδι άφ' ςυ καταθέση τα άποδει,-ιτικά μέσα δι" ών κέκτηται τούτο, κατ^δάλλτ; δέ κ^ί τα τής διατροφής αύτοϊί καί λοιπά Ιξοδα, άλλως έν έναντία περιπτώσει θέλει εκπονηθή πρός δφελος τοΰ Δημΐτ'λοϋ Τομείου. Έν Άρμένοίς τή 22 Όκτωβρίου 1910. Ό Δήμαρχος ΙΊραισοΰ1 Γ. Β. 'Ατζολίτάκης έλθη ΆριθΐΛος 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Ταμίαι; τοΰ &ή}ΐον Δυνάμει τοδ ά.·5θ;θο 1 τοΰ 'ΐβρι ϊ.ίσπρίξ..ως τω»- δημοσίων κο'ι δημοτικών ςΐό?ων νό.-ου ίι-'άίΐθμ. 196 ~;ο~;«νο5νται οί είς τό ταμίίον τοί Δή,-.ο^ Κριτσας -;ων -Λεκλεισμένων -χρήΐεων -/.αί τής τρεχούσης όφείλοντες α«τοιλο! το3 Δήμου τούτου καϊ μη παντός εΓϊοιις φ;ιρους 7-τϊ εΐσφϊρα; εΐςτε τό Ταμείον τού Δήμου καί τό ζ?,ς Αγροφυ/αχής ώς '/.χι ζρόστιμα Δικαστικών Άρχών ν.αι άγ^δζϊ;μι^. Λ-ι »|Αφΐνυ8εντβς ίνώ...ο^ (",μ.ών έν/ος 15 ή^,ερών αι;- της δι^χηρύξϊω , 2κ;μοσ;εύσεως χαί τοιχοκΐλλήυεως τής ~ρί σκλήσίως ταύτης, άχοΐίσωσ! τό χρέος των, άλλως «φαρ- μοδθήσονται κατ' αυτών τα ύτ:ο τού μνϊ)σθέντος νόμου συγχω- ρουμενα καταναγ'Λαστικ^ι μέτρα. Ό Αήμαρχος Κριτσας εις δν άποστέλλεται ή πρόσκλησις αυ'.η, τ:αί.-:,'.αλ£Ϊται νά δημισιεΐ'σΐ} αυτήν ζκραχρήμα ϊιά κηρύ¬ ξεως -αοι.1 τοιχοκολλήσίως είς τα 3ημίίΐώτερα μέρη τής πρω¬ τευούσης τοΰ δήμου χαί των «λλων χωρίων. 'ΞνΚρίτσα τί) 17 Όκτωβρίοι» 1910. Ό Ταμίας τού Δήμου Κριτσ«; Μιχαήλ Γ. Χα^·3ζ»γιαννάκης Αριθ. Πρωτ. 8584 Αρι τ. 449 Λιεκ-. 235 Ό Αήμαρ^ος Παναγίας Πεδιάδος 5266 Έν Ονόματι τοίί Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ίΐραήμ Κοτσαλάχης χάτοιχος Ήρ*χλ»ίου καί ηδη αγνώστου οιαμο.ής. ΓνωστϊΤΓϊ'.εΐ ότι Κατντ ορεΪΓΠ ώς ΰπ*;τ.ος Οτι την 23 "Ιουλίου ' 909 Κ τγ θέσε¬ ως Σ/.βρβέλη της περιΐιρείχς τού χωρίου φορτέτσϊς ϊλββπν έν γνω- Πρό 15 ημερών ευρέθη υπό τοϋ αγροφύλακος" Μιχαήλ Ρη- ' σει ί!ς την κατοχήν τού αύτογνωμόνω- καί άνευ τής βυγχκτα&ίσε- γάκη είς τί χωρίον Κασσάναν τής κίθ' ημάς δικαιοδΐσίας είς ως τοϋ έχοντος διχ^ω;*.* ξένον κινητόν κτήμα ήτοι εν έρίφ.ον αςιας χοϊρος (κάπρος) άσπρος ενός χαί πλέον ϊτους, τού οποίον ό κύ- δρ. 20 άνήχον είς τον Άλή Τζβ»ρπϊτζάχ·/ιν κάτοικον τής Μιτο- ' χίου Νουρή Έφέντη χειιιενου είς την περΕβέρειαν Φο^τετσας όπως ϊχε,' τουτο πβρανίμως ώς {διοκτησίαν τού. Έπεώή τβ άνόμτ,ΐίϊ τουτο ττροβλέπίται χαί τιμωρίίται απο τ άρθρχ 37!, 21, 22, 21 χαίΐ, 2 έδάφ. 3 χ«Ί 7 τοϋ όπ' άριβ. 665, , α^ειται μίχρι σήμερον. ΠροσκαλεΤτα! όθεν ό άττωλέσας αυτόννά εμφανισθή «Ίςτό ΐνταΰ- θα ΔημαρχεΤον, φέρων μ^θ' έαυτοΰ τα άναγκαΤα άποϊείκτιχά άπό τόν οικείον Δήμαρχον /αί τϊν ταραλάδτ άίοΰ πρώτον πληρώ-η τα Ιξοϊα τής ϊιατρ:φής αΰτοθ. Μετά παρελίυσιν 8 ημερών άζό τής δημοΐ:εύσεως τήςιΐαρου- σης θέλει έκπΐιη^ υπέρ το3 Δημοτικοϋ Ταμείου Παναγίας Πεδιάδος. Έν Πανανΐα 18 Όκτωδρίου 1910. Ό Λήμαρχος Παναγλας Πεδιάδος Ν. Καλογε^άκης Αριθ. Πρωτ. 446 » Διεκττ. 278 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δνίηαρχος Καμπανον ΓνωσκοποΐϊΤ 8τι ό αγροφύλαξ τής κτηματικής π*ριφ«ρ*ίας τού χωρίου Α»:6αία το3 ύφ* ήμβς Δήμου Εμμανουήλ Μ. Σειραϊάκης Νόμου τοϋ Ποινιχου Νο'μίο, χαρβχτηρίζετα'. δέ ώ; πλημμίλημ»· Έπ*ιδή δ κατηγορούμβνος οίτος «ινε άκών χ«! άγνο«ΐΤ«ι ό τοπος * τής $ια£θνΐ]< τού. ' Ί5ό τες χαί τ' άρβρα 405 χαί 406 τής Ποινικής Διχονομίβς. | Καλονμεν τλν ε'ιρημένον χατηγοΒθόμίνον ,ίνα έμφανιββγι αι»το- I -κροσώπως ενώπιον τοΰ ίηροχΓηρ(θι> τοΰ ΠρωτοδιχείΌυ Ήραχλί'-ου
  1 '-ήν 24 τό" μηνϊς Φιβρουχρίου τοΰ ϊτϊυς 1911 ημέραν Πέμπτην
  χαΐ ώραν 9 π. μ. ίνα $ιχα«97, ώς ΰπβίτιος τής έκτβθείβης πράςεως
  ί άλλως θέλει διχα«9>ί έρήμην συμφώνως τω άρίρω 407 τής Ποινι-
  | κης Διχονομ(α5 βυγ/ρονω; δέ καλούμεν αυτόν ί-ΐως λάβγι γνώσιν
  ! των εγγράφων τής διχογρα·(ας.
  » Έν Ήραχλίίω τή 8 Όχτωβριου 1910
  ·Ο ΕΙβαγγελιυς
  { Γ. Χατζιδάκης
  Οί χληίέντις μάρτυρες
  'Αλής Νουρής Τζωρπατζάχις χατοιχος Ήραχλείου
  Άλής Ίβραήμ Ά ε·»ίχη » ΦορτέτΛί
  Άλής Άσάν Καραμανηιδάχ'η > >
  , ) Τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  399
  *«—Ι"Ο3Ε—*Με»Τ»β«ΐ3ϊ*>5~*—{·-
  3~">ί~Γ-"*?ΪΓ~"' ιιιίι||-| ΙΜΒιΙ ι ||1'Τ ΗΙΙΙίιΙ ιΙ'ΙΜΙ Μ....... ΙΙΊΊι'ΙΙΠΜ ^Μι'ΊΙΙΙΙΙ' '»> 1 Ι
  II
  Μ) ΜΙ "' Ί Ι
  II
  Ι'ΙΙ Μι-ιιιϊιΐ '
  Έπειδή τό βάσιαον τής π-ρούσηςα;υ προσφέρομα: νά
  'Π ύπ' άριί. 50 τής 26 Ιουλίου 1909 έκθεσις τοΰ Σταβμοΰ Μα¬
  σταμπά.
  Ή Γχετιχγ) Λιχογραφία
  Άρμόόιος ίιχαστιχός χλιιτήρ πϊθΐγγέλλίται ό'πω,· εν αντίτυπον
  τοΰ παρόντος τοι^οχολλήσ/) *ίς ~> :ίλιυτίίαν κατοικίαν τού χα-
  τηγορουμέν:υ χαΐ έτε;0' τοιχοχολληιΐί·, είς οημόσια μέρη.
  Λημοσιευβήτω τό παρον δι* -ής επισήμου Γβημβρίδος.
  Έν Ή;χ>ι^ '<ι) αύβΐιμδρο/. Ό Εισαγγελεύς Γ. Χατζιδάκης Άριθμ. Πρωτ. 3587 » καΐ άπο- μαρτύρων, ί σιαον τής π-ρο >·&> » ,««γκη Β«"' ό'λων των νομμμ ρρ
  ' νομίμως έπΐτρεπομένων επί τού προκειμίνου. 'Αρνοΰμαι δέ καί
  " άπο/.ρούα; πίν-χ ίσχυρισμόν καί πασάν ίνστασιν τοο άντιδίκου καϊ
  ϊπίΐυλάσ^ομβ'. 3ιά προτάσεών μου νάάνα-τύξω την παρούσαν μου.
  μου
  Διά ταυτα
  κ-τα την συζήτησ.ν
  Δ'ιτούμαι
  Νά γίνιη δεκ'ή ή
  έναγΐί'ϊνος ιίς
  ν 338 Ίντόκως
  » Διε -. 52(19
  Έν '^νόιια-ι τοθ ΒαοτΛέως -α
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή ή Μιλ-:ν(τ<τκ Χαρ'.τ:'/.η χάτ. Πόμπιας Καινουρίου χά 1τΐ αγνώστου ώς ό—»ίτιος οτ> διατελοίσ* έν ν.μίμω γίμω μετά
  ή
  την τρός ίμέ πληρωμήν τ;3 ποσοϋ των
  άπ'ο ΜΓ,υ.-ρςν "ιγρΐζ ά-τ:πλί];ωμής κϋί ο α ΐρι-ΐω^ικής χύτοϋ
  κοατήσΐο)ς έξ μηνων,
  Νά κηρν/^ή προσωρινώς ίκτ:λεσ-η ή »/.3ο0ηΐ;μίνη Απόφασις
  ν.αί νά καταδικασϋή είς -ήν -λΊ,ρωμην 7ων Οί1 ο.ι/,ών τελών καί
  ημάτο ηγρή άμ;ι6ή,> ~οΖ Πληρίξουσι^ ^ΐυ.
  Α::;;£.ι.:ήτω ή παροϋσα=ν τί) Έ{ν,μερ:ϊ. τής Κοδβρνήσεως διά
  -α/ άγνο-.οο δ:- ιονή-; Κ-ώνϊτϊνννον Μχ»3υσαχά»ιν κΛούμενον
  Τ —■--(---■ ,.
  1911 ήμέ'αν Δευτέραν Μ! ώραν οήθη των -ϋ
  :.ϋήτΐΓ3 > τήσϊς άλλας συζητηθή
  Χ.-.νοιςτζ Γ) Α:γ·ύσ::υ 1910.
  α^του.
  τσν Γεωργίου Τζανάχτ παρίδη -ή περ'. τόν γάμον οφειλομένην νά'αφα-ια^, :νώτίον τοΰ Ειρηνοοΐ/ΐί'.ΐυ Χανι ν την '2ί Φς6ρ;υα-
  πίίτιν έλθοΰσα εί, σαρ/τιί,ν όμιλ'α·; μετα τοΰ Γεκίργΐ'Γυ Γεωργια- " ' " . - - »._...
  >·£Ϊ Άντωνίου Σ"ιαμΓ··ίά^η ^^τοί τα, ΐρχάς τοΰ μηνός Σεπτε-
  ϊ901 έν&ς .-ής ί,ν τώ /^,ρ ω Πό. πΐϊς οίχίας τοΰ Γεωργίου
  Γ.δ·χχ.~ αιτλούθιος δέ ^ «ι μετά Π.αφό',^ν προσώπων εν τε τη
  "Ηρα;:λϊ'-υ χϊΙ έ Πε:'-ΐ(εί ε'ς '.·> /χ!ζοτ.ΐ'ύτΐ<α τώί δποίων ειο-.ι-Λβμέν., (. 6ι* τού -.^χο.τΐς. 'ΚπειΕν, το άνόμηαϊ ο'^ο ποοβλέπετα'. χχΐ τ:μωρείτ«ι άπό τ' αρβρα286 -.οί Ποινιχοΰ Νόμου, χαρζχτηοίζβταΐ 8ε ώς πλημιχέληυα. Έπειδή ή χατη <οροομι! ·η αΰτ-τι εΐνβ άποΰσα χ;1 άγνοείται 4 τό- ~ος τής ?ιαμονης ττ,ς. ', Ίδόντες χά: τ' άρθρα 405 -.ής Ποινιχτ,ς Διχονοαίας , Τοΰ έν Χανίοις έο Α Γ Ω Γ Π Κοινωφελούς Ταμ (ου Κρήτης ί 5ί,)π;υ.Λίν0υ {,πο χα-ο'χ'ου Χαν'αιν φ ιοΰ Δ·ευ0υντο5 αύτοί χ. Ίωχ,νου την είρτ,μί' ην χ.'κτηγορουμίνον ίνα εμφανιαθγι ι υτοπρο- σώ<τως ενώπιον τοϋ άχροατηρίου γο« Πρωτοδϋ'ε'Όυ Ηρακλείου την 24 τοϋ μηνός Φεβρ^υαρίθυ τοΰ ετους 1910 /|μίραν Πέμπτην καί ώραν 9 π. μ. 'ινα διχασβ-τ, ώς δπαιτία τής έκττβείσης πράξεως άλλως θέλει Οίκασθνί ίριίμτν συμφώνως τώ άοβ,'ω 407 τϊ,ς Ποινι- Μερι:;. ·, - — * - -1 — - -. ■. ■;- , ■ ιι ν,,ί .^. ,......____ _..·.'..Γ_-. :ι Γΐι^..... '_.·1λ.. ί!—.. ι^ί- ...,.-.,... ■ Κλατσαράχη χατοίχου πρωην Νέας Χωρχς Χανιών <υν οε 2-μυ _=. τ·___ί»- ^™) ν—» ν.ιτΐί ανδ Κλατσαράχιπ χατοιχου -μυ Κ α τ ά : βυγχττ,ο κης Διχονομίας,_ συγχρόνως δέ καλοϊμεν αυτήν όπως λάβγι γνώσιν Τών εγγράφων της δικογραφίας. Έν Ηρακλείω τ^ 8 Όχτωβρίου 1910 Ό Εΐβαιτ/ελεύς Γ. Χατζιδάκης Οί χληθέντες μάρτυρες Γεώργιος Ν Τζανάχις χΐτ Πόμπιας Κα'.νουρίου Σοφία Γιοργΐουλάκτ) » » » Μιχαί,λ Κ. 1'υμια'άχτ,ς 'Ε^ωματ. κάτ Μπαχρο~ούλας έκ π«τρ6ς Σμύρνης μύρνης Κλατσκράχη ρη ρ της Τουρχίϊς χα'. χατά Σαλή άγα Κλατσαράχη τής Το^χίο'ς Ενώπιον τοί Κίρηνοόιχείου Χανίων Ή μήτη' ττ,ς άντΐδίχίυ Σαλα/α Μπα<ροπούλα χχϊ παρά τής Ή Σνετι: δι έλλετα ίπως Ιν αντίτυπον τοΰ ..- έξ ύμω ..----, . . .,. , «υ . δίδη κατ' αυτών ίπιταγή γϊόσια 380 το δλον μίχρι τής χρονολο- γ'α; -ι; έπίταγϊ,ζ γρόβι* 1{80 '<) '< α/μαί 109 "50 τό/.οκς τυΰ πο- σ·υ -ούτου ϊ/τοτε μί/οι ττμεοον " ■■»»·. . ··, ».>.
  ίτερον τοι/οχ-λλ.,στ,
  τό τι * ο ό ν διά τ ς'Εκ'.'ΐ
  Ήραχλείω αυθημερόν.
  ναχ.0; τοϋ κ. ΕίθΓ,νθ^ίίΌυ Χανίων
  το ιΐβσόν τουτο
  νά '-■;!'- '; τ-'ι,ου- "'■/;· στμΐβθί -5ο 308 12.
  , η»«α, ··.».. ε'ναι ϋπό/ρεοι νά μοί 7τλΐ|θώίϋ.σΐί οί ΐντίδιχοι ή
  4Ο Εισαγγελεύς ι μέν ώ- μά·νΤ, χληρθνόμος τής άποβιωΐά^ης μητρός της, δ 5ι ώς
  Χοτζιδάΐίης ϊ έγγυητής ττ.ί όφειλιτρ'»; μου άλλ' ά'./·?-ϊι νΐ τ'. ■κ:·ιίί λα'τοι πολ-
  Η
  Λ Γ Ω Γ
  Κωνσταντίνου ΚΐΑουογ'ώτου ή Δουμένη κατοίκου Σο6δας
  Κα :ά
  Κωνσταντίνου Μανουοΐχ/χη χατοίκΐυ Χανίων καί ήδη αγνώ¬
  στου διαμονής.
  Ενώπιον
  Τού Είρηνοδ'.χείΐυ Χανίων.
  Την 21 Δεκεμβριού 1900 σ^εφ<·'νησα μετά τ:δ άντιδίκου ε·ς Σοΰϊαν νά έπιτηρώ τψ ίν τώ λιμέν Σούδας ^γκ^ροίολημένην *ρες τό μέρος τό δυτικόν τής άποδαθρας μικράν άτμάκατΐν ονό¬ ματι Βιολέταν καί κ«6«ρ!ζ« ^ϋτήν άντί μηνιαίυ μισβώματος δραχμών έξήκβντ». Διήρκεσε ίέ ή ίργασια μου ϊκτοτε μέχρι τής 31 Ιουλίου 1910 ο'τε παρέλαβεν την ατμάκατον α'.τήν διά τοΰ Ίωσ'-φ Μανίυσογΐαννάκη *αί την επώλησεν είς τόν^ Κίμωνα Ββλτα καί τοιουτοτρόπως είναι ϋπάχρεως νά αοΰ πΆηρώσιο δραχ¬ μάς 438 δια μήνας 7 καί ημέρας 7^ ΙΧαίον άχέναντι δρατ/μας 100 κατά διαφόρους *πο·/άς καί ούτω αίνει Ιχίλοικον νβ μοθ πληρώσχ δραχ. 388 ίς .«οχρεοθται κα'ι διά προσωπικάς τού κρα- τή8*ι·ς νά μοθ πληρώση άλλά άρνιίται νά -ρ*ξτ, τούτο καίτοι Ι "" ' τόν~ροσ·κάλ«σ». < λάχ.ς ^ύς ρ ! Έιΐειδή προτίβεμαι νά ϊγγράψο κϊ ! Έεδή ρ Ι έζ»σφί.''3ΐν τού Ι χαί *ξιί:/(θί μέ/ρ των 5;α/ ν·α< Οποθήχην -ρος 308 'Κ' τώ/ τυ/ον τό»ων Διά τιΰτα χ»! τ» τυ/^ν ΈϊαιΐΓ Να (ε'ντ ίεχτή ή παροΰΐ» μου. Νά Οπο/ίΐωθώϊιν οί ϊντΐδιχοι ι ς τή* ~ρί; ίμε ■ι των 02«χ. 368.32 ίντίχως 3πο ιήμ«&0/ Η-·'/.:>< άτοι«λΐ)ρωμϊ|ς ι ιί>ς χ/7)3θν6ΐΑθι τί,ς Σχληνίς Μπαχοοποΰλΐς 6 !έ ώ; ίγγυη-
  αχανη-
  μένων πρός 5υζήτησ:ν τής δι ενώπιον το^ |ν«> Λιχαστηοίου ίημο-
  αίφ επί πολιπίών διχών συνιίριαζ'ΐντος την 21 Φείΐουχρίου 1911
  ημέραν Δευτέραν χκΐ (»ραν ΐυνΓ,βη των ϊυνι5:ιάι··)< ί'λωζ συζη- τηίήσιτβι «υτη χά) «ρήμην υμών Χανίατ^| 10 Αύγούβτου, 1910 Ό πληβιξοΰΐιος ξιχτ,γό^ος τοΰ άνάγοντος χβλοϋντος χ«ι ιειρβγ- Γ.
  4ΟΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  ώ άθ 6 ' αθ 455
  ή μ ρμη, ρχμη
  λήγουσαν τ$ 31 Ίανουαρίου 1911.
  Φορολογούμενα εΐ&η
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  φορολογονμϊνα επι τΛ §ά«ζι των
  ίνανί» ΐ*|ΐώ>.
  Δ'. πρός 13 τοίς ·/,
  1 Λνβ,
  2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοϋ έν
  αΰτφπεριεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιο-
  γραμ,μον σάπωνος λογίζοντα! 0,6392 χι¬
  λιόγραμμα ελαίου. } 0,6392X1,05
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, ή έτέρφ ΐ*χυ
  λίσματι ξυνω....................
  4 ΈλαΤαι μαύραι..............·.....
  5 Ελαίαι «ράσΐναι έν ξηρ£ καταστάσει. ..
  6 Ελαίαι έν ξηρακαταστίσει πρ&ςίλβσμβ..
  7 Ελαίαι έν ϋϊατί ή ίν άλμ·$ (κολυμπάδϊς
  ττακιστές)....................■
  8 Οίνοιτνευματώίη ποτά, κονιάκ, ροϋ'μι,ήίΰπο
  τα, οίνόπνίυμα, μαστίχα, κατ' άνβλο
  τής παραγοΰσης αύτάποσότητος οΓνο», ΰπο
  λογιζομενων τριώνχιλιογράμμωνο'νουεί
  έκαστον χιλιόγ^αμμον α'τών } 3X0,18^^
  9 Ρά/.ή ή σούμα μέχρί ϊϊκαϊξ βαθμών, κατ'ανα
  λογίαν τής παραγοΰσης αύτάς ποσότ
  οίνου, ύ-ολογιζομίνο» δύο χιλιογράμμω
  ο'νδυ είςέν·χ4λ·6γραμρακϊ$ς.)2Χθ,18.
  10 ΠϊΤμέζι, άν4ίλέγ*»<· τής ποσότητος το γλε^κους, βςτ,ς ^«ράγεται, ύτιί'λογΐζβ νων τριών -χιλιογράμμων γλεύ'ΛΟυς είς χιλιόγραμμον πετμ<ζίου. } 3Χθ,Ί8.— ΰ'. πρός 1* τοις °/β 11 Βαλανίϊι μαϋρο 6ρ*γμίνον.......... 12 Βελβινίδι είς θρύμματα έχ ιτροστριίής · ■ ■ 1» Βαλανίϊ:...................... ί 'ί Βαλανιϊό/ουπα.................. 15 Κικίίια......................... ιθ ΜέτΛςβ..................... 17 Μίλ:.......................... 18 ΚηρΌς......................... 19 Μ*λό-Λ,τ«(..................... 20- Δεικταμος...................... 21 Λάΐάνος....................... 22· Αιναρόβ'πορος................... 23 Δαφνόφυλλα..................... 24 ΑΊθβρια ελαια καί άτίεστάγματα, καραμπά· σί, δαφνίλαιον, φασχϊμηλέλαίον. ... 25 Ροδόσταγμα, άνθόνερον %α λοιπά τοι«3τι ρ Γ'. πρός 10 τοίς °/β "26 Σχ3ϊΐϊ;ς εβομς σουλτανίνκ]; ξελυχισμέναι άξίλύκ'.οτοι 27 28 Σταφίίΐς ξανθϊί α; (ίλιμέ)... κατά Φορολογο·}|ΐενα ειδή (>*/αι κατά
  05 , —
  67 .
  65 ί
  40
  18
  23
  27
  — ι 30
  —- Ι 11
  13
  06
  80
  20
  55
  60
  30
  23
  10
  10
  30
  78
  70
  42
  38
  50
  50
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36 '
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  49
  50
  'Δποκάθαρα ςανθών σταφίδων
  Σίδ
  ή:·ϊσμβ»α............
  Κο«κοΰλ:α τρϋπημίνα καί δΐπλα. . . .
  Κδυκοΰλΐα σκάρτα.'.............
  Κουκουλήθραχαί πάτοι τοΰ καζανΖοΰ.
  Χονδράδα μετάξης.............
  * Υ—ιστάθμη ο'νου.............,
  οίνου.
  ρ
  Όξος
  Άμυγίαλόψυγα γλοκβϊΐ
  Άμυγϊαλόψυχα ιτικρά..........
  Άμυγδαλα έν φλοΐφ...........
  Άμύγοάλα έν φλοΐω (ά|ράτά)
  Χαρούπ'.α...................
  Έ
  ρρ
  Λεμονάία καί πορτβκαλάϊα
  1 Ιορτοκ.άλια.................
  Μανταρίνια..................
  Κ:
  τοίς
  ο/

  Δ'. πρός
  51 ΟΙνοί.....................
  52 Πυρηνέλαιον, πβραγόμενον διά
  κατεργασίας......................
  53 Σάζωνΐκπυρηνελβίου,ίιά-/ΐ]μι>.ήςκατερία·
  σί«ς πα-ραγομένου, · κατά την άναλογϊ»
  μόνον τοδ έν αβτφ- «ϊρΐίχομένου τοιούτου
  —'5 ^ χιλιόγραριμον σάίτωνος έκ πυρη-
  νβλαίου λογίζονται 0^6392 χιλιόγραμμα
  ττυρηνελαίου. ) 0,6392X0,66=
  «Β^ΑΛ'ΑΙΟΝ Β'.
  Ειδή φθ(.>ολογοί;μ8-να ι:ατά
  54 Δέρματα αϊγοπροβάτίιν.......
  οο λ οο«ν Αχι ΐΑθσνοιρίων.
  56 » ζουρίδων..........
  57 » άρχάλΐίν καί αίλούρων
  58 Ίιρχοι 4 % κατ' εκτίμησιν.....
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  Ειδή φορολογαύ{ΐ£να
  5» "Βρΐα καί α!γότριχ*ς (τρίχΛ)
  60 Τυρος, άνθότυρος, άνθόγβλον
  61 ΜυΓήθ'ρα καί μαλίκα......
  62 ΜιζίΦρα ξβινή............
  63" Γιγοδρτ:...............
  10
  25
  40
  45
  05
  31
  65
  07
  90
  30
  35
  20
  10
  04
  04
  62
  _ 12
  _ , 13
  _ ί 18
  _ 18
  66
  50
  30
  20
  15
  10
  05
  10
  02
  Όκτ«6ρίοί»1910
  Ό »-.ί τΰν ΟίκονίΐΑΐνών Έτ.ίτρ
  Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ