93640

Αριθμός τεύχους

76

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΉΣ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ Εφϋΐίθΐ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ} 3 Νοεμβριού 1910—Αριθ. 76
  Αριθ. Πρωτ. 5315
  ~ Διιχη. 2208
  Ι
  ΑΝΘΤΕΡ& Α1ΕΥΘΪ8Σ.Σ ΑΙΙΑΙΟΣΪΝΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Λαβόντες ύκ' δψιν τάς ϋΐίίδληθπ'σας ί.μΐν αίτήσεις :
  1) Την Ικόχρονολ. 25 Αΰγούστου ι. Ι. αίτησιν τού" Νικό¬
  λαον Κριτσωτάκη κατοίκου Σητείας αίτουμένΐυ ό'κως μβτονο-
  μασθτί «Γεωργιάδης».
  2) Την ύττόχρονολ. 2 Σεπ«μ6?ίθϋ έ. Ι αίτησιν τ;ύ Έμμ.
  Γαυγιωτάχη χ*»ροφύλ»κος πίτουμ'νίυ όπως μετονομισ&τι «Κα-
  στρινάκης.»
  3) Την ΰ*ό χρονολογ. 15 Σεπτεμ6ρί«υ ι. έ", αίτησιν τού
  Καϊιανάκη Ίωβννευ πεζβΠ χωροφύλακος α'ιΐουμίνου όπως με-
  τονομασθη «Λυδάκης.» ,
  4) Την υπο χρ:νολ. 24 Σεπτεμδρίου έ. ί. αίτησιν των α )
  Κλΐονίκης χήρβς 'Αστρινοα Χαρωνιτάχη 6') Ιωάννου Άσ-ρ.
  Χαρωνιτάκη γ') Νικολάου Άστρ. Χβρωνιτάκη δ ) Αριστείδου
  Άοτρ. Χαρωνΐτάχη ε') Αικατερίνης Άστρ; Χαρωνιτά/.η κεϊ
  στ*) Ελένης Άσ:ρ. Χαρωνιτάκη καιοίιιων Ηρακλείου, αΐτου-
  μένων ο'π«ες μετονομβσβοϋν «Κόντος».
  5) Τό ύ*ό χρο/ολογ. 18 Σεπτεμδρίου έ. ε. Ιγγροφίν τής
  Ανωτ. Διοικήσεως τής Χωροι-υλακής καί Ταγμάτων Πεζικοΰ
  •ν Κρήηιδι' ού «ίτεΤται ό στρατιώτης τού 2ου Τάγμβτος Γεωρ-
  γουλάκης Γεώργιος τοβ Σχυρίδωνος ό'κιες μιτονομαβθίΐ «Βι-
  το-ένχζος».
  6) Την υπό χρονολ. 2ο Σιιΐτεμδρίου «. Ι. βϊτησι* τ:0 1«-
  ραπετριτβκη Νικολάου μιυΐαοΐ χωρο^ΰλακος αίτουμένιυ ;πως
  μ«τονομασ·τΐ «Μακρής».
  Ί) Την υπό χρονολογ. 1 Όκτωδρίου «'. Ι. βί·η»ιν το; Ι εωρ-
  γίου Σιϊηράκη κατοίκου Παναγίας Πεδιάδος αίτουμίνβυ ΐπως
  μετονομασθη «Γιωργουλάιιης».
  κ«ί 8) Την 1«Ό χρονολογίαν 20 Ό*τω6ρίου έ. ί. αΓ:η·ιν
  τών,α') Έμμ. ΔρυμισκιανβΟ 6) Κωνστ. Έμ/. Δρυμισκκχ«υ,
  ϊ') Δημητρίου Έμμ. Δρυμισχΐϊνοί κ«ί 8') Ιωάννου Έμμ. Δρυ-
  μισκιανοδ κατοίκων Άντισχάρι Καινουρίου α'ιτουμίνων Επο»ς
  μετονομασβοΰν «Μιχελσ.κάκη,». Προσκ»λούμ«ν ττάντβς τοίς
  Ι^οντας «ΰλόγους άντιρρήσεις κατά των μ.τονο^νκσιών τούτων
  νά ύποδάλωΐι τίύτσς είς την καί' Ημάς Ανωτέραν Διτ^ν-
  σιν έντός 15 ημερών βπο την δημιοΐιΐύίεως τής παρούσης εις
  την Έκ'.οημον Εφημερίδα τής Κυδΐρνήσεως.
  Χανία τί 26 Όκτι*6ρίου 1910.
  Ό 1* ττ,ί Δικαιοσύνην 'Επίτβοπθς
  Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4360
  » Διεκπ. 31β3~
  Ό Νομάρχης Ηρακλειον
  Συμφώνως τή οχεηκή ϊιατάςβι τού άρθρου 23 τού ίιπ' άόρ.θ.
  ί ΊΤΙ Νόμ:υ κ αι τώ ύ-' αριθ. **'·/1181 άπό 23 Όΐιτωδρίου 10! Ο
  ί ΐγγράφω τ:!3 ΐτ,ί τής Πϊΐϊϊίας Κου 'Ιώηιτ^όιτου, όριζϊμιν καί
  | δεύτερον έκλογικον Τμήμα δα τάς εκλογάς των μ^λών τής
  ί Μ ουσουλμανικής Δημίγιροντίϊς Ηρακλείου, ίνεργηβησομίνας
  Ι τή; 31ην Ό*τω6ρίου, συνφδά τή ύπ' αριθ. 3β**/ιιι άπό 14 Σί-
  ! ιιτίμδρίου 1910-ρζξίΐ ημών, μέ ίδραν ιό χωρίον Λιγόρτυνον
  Μονοφατσίου, καί τόπον ψηφςφορίας την ίκεΐ δημοτικήν σχολήν
  των Μουσουλμάνων ϊνβα θά ψηφίσωσιν ο μουσουλμάνοι ϊκλογεΤς
  των ίπαρχιών Καινουρίου κοί Μονοφαττίΐυ.
  Ή ιταροΰΐα· κοινοποιηθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  καί τοιχοκολληθήτω ίίς τε τό κατάΐτημα τής Νομαρχίας κΐί τής
  Μο^σο'^λμ.ανιx'^[ς Δημογεροντίας Ηρακλείου..
  Έν Ηρακλείω τη" 25 Όκτωδρίυυ 1910.
  Ό Νομαρχεϋ(*ν Ηρακλείου
  Ν, Χατζιδάκης Ό Τ)γρ(χμματεΰς
  Γ. Μ. Μαλεβυζιώχης
  Αριθ.
  τ. 2792
  . 1779
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩχ
  ς «παναληπτικίίς πλειοδοβίας
  Λαβόντες 1>ιΐ όψιι ιήν υπό ·χρονολοΐ(ίοιν 26 Όχτωδρίου 1910
  ϊήλωαιν τοΰ Σιτυρίδ. Νικ. Πίρατσάκ: κατοίκου Χανίων έμιτρο-
  θίσμως καταθετεΤσαν, οι' ής 2ηλ;Τ ό'τι π?οσ·έρ*ι 5 °/#«':ί πλίον
  τής υπό τού Νικ. Γυπάκι προσενεχθίίστ,ς έκ δραχμών^ 2285
  τ<λ6υταί»ς πίοσφοράς κατά την ίνϊργηθεϊσαν τής 21 'Οκτΐι»- 6ρί:υ έ. ϊτ. δημοπρασίαν 8α ->ν ίΑϋΐίαΟωσΐν τι3 Δημοτικού
  φόρου επί των συγκομιζομένων προιον;ων χειμερινών καί θιρι-
  νών παντός εϊίους χαΐ τού φόρου των αίγο*ροίάτω<- τής χρή- σεω: 1910. Ίδόντις καί τό άρθρον 16 τοΰ 1«' αριθ. 356 Νόμου. Άκυροϋμεν τα πραχτ:κά τής έν προκιιμίν^ ϊημίχρασίας χαϊ Διατάσσομεν την επανάληψιν ούτής ϊνιργηβησομένης την <4 μδρίίυ ·· ?τ. ήμέ:αν Πίμπτην καί ώραν 10—11 τ., μ. ϊν τώ Νομαρχίαν Νΐτιΐτήματ:, ίνώπ^ν^ τής νομίμ.οα Επι¬ τροπείας *αί συμφώνως πρό; τάς έν τή ϋπ' αριθ. Λβ«7 *· ^τ· διακηρΰξει ημών κ»ί τη >~' αριθ. κρωτ. 2732. συγγραφή ύχο-
  χρεώσεων άναφερβμτν:υς δρ:υς καί συμί<*νίας. Έυ Χανίοις τή 27 Όκτωδρίοο 1910. Ό Δημαρχι^ων Χανίων Ε. Μουντάκις
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2463
  κ-. 2116
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΗΜΟΙΙΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλειον
  Πρωτ. 904
  * » | Δ»χπ. 572
  { : ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δημαρ2ζενων ΦονρνΛς
  Έχοντες ϋ—* ούν. την ύπ' αριθ. 24 τής 20 Σιπτΐμδρίου
  | 1910 απόφασιν τρϋ Δΐ}υ.ο_τ(κο3 Συμβουλίου Φουρνής έγκεχριμμέ-
  ότι,
  υπό- -τούς αύκύ; ορους τ ούς αναφερόμενον έν τή ώς
  άνω ίιαχηρύξει ημών. "" '"*
  Έν Ηρακλείω τή 30 Όχτωδρίου 1910.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διαχκιρΰττει ότι,
  Μή κροίελθόντος μηδενος μίΐοδότου κατά την δημοπρασίαν ι ,„.-,.,,,
  την ττροχηρυχθεισαν 2ια τής υπ βρίθει. *Λο/ίίϊ8 "^ ** Οκτω- !
  δρίου 1910 διακηρύξας ημών περί προμηθείας 350 χυέιχών , .-„„,„„ ε· ίν ^^ δημοπρασίαν ή έχμίσθω-
  μετρων αχυβων δια την σ^ο,τρω,ιν των αγορων τής «δλ«»ς ^ καΐαϋντηρή,ε^ τφν έν ταίς παραλι^ΐς άγο-
  ΪΙραχλειου,, «πα,βλ^θή,εται η δη^π,ασια την 15 Νοεμβριού , « 1%ύ?%ο1 Πλ«κ.ς™00 Δήμου Φουρνής έϊ,,εβεντων Οπό
  1910 ήαέραν Δευτέραν και ώραν 10—11 π. μ. ενώπιον τής Γ .. Λ ■ . ->» -
  •τ- , . . χί ν- ' ' 'ττ τού Δημου τιυτοιι ε; φανων.
  νομιμου Γπιτροπής εις το Νομαρνιαχον Κκΐ3σΜ)μα ηρχ' ·η ί > » ε &» -» λ - >
  ^ ^ ^ " ^ ι-Α . ιι- γ υ μ6(030σΐ(α ίιβξαχθησεται &ν τώ Δημο·ρχιαχ^ κατβστήματΐ
  Φυρνής^τήν 7ην Νοεμδρίου 1910 ημέραν Κυριακήν χβΐ ώραν
  9—11 π. μ. ενώπιον επιτροπήν αποτελούμενης έκ τοθι Δημαρ-
  χεύοντος Φουρνής ώς προβδρου,, ενός > μίλους τού Δημοτιχοϋ
  Συμβουλίω Φουρνής καί τοΰ γραμματίως τοθ Δήμου ώς μελών
  υπό τούς εξής δ'ρους καί συμφιονίβς καί κατά τάς διατάξβις τοΰ
  ύπ' αριθ. 356 Νόμου.
  Οϊ φανοί θά άνάπτωντα'. δαπ*ν») τοΰ μειοδάτου τακτικω; χ«ί
  ανελλιπώςμέ ανάλογον φώς καθ' εκάστην εσπέραν μετά την δυ¬
  σιν τοΰ ήλίςυ, χαΐ^θά οδίνυνται ήμισειαν ώραν προ τής «νατολής
  αΰτοΰ, πλήν τώ» είς την Ιποχήν ττ|ς Ανοίξεως, ^οΰ_.θίρους κ«ί
  * τοδ φθο'.νοπάρου συμπιπτούντων ήμΐ£$ν τρ,ΐίϋν πρίί ^ή"ς πανσε-
  { λήνου καί τεσσάρων μετ* αυτήν.
  Ι 2) Οί φανοί θά είνε πάντοτε χαθαροί έπιμελεία τοί μειοδότου
  μιοθωτοϋ.
  3) Ό μίσθωτή; θά ύπόκειται είς πρόστιμον δρανμ<}ς δι'ε- Μ. Αριθ. Πρωτ. 134 » Διεκπ. 516 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ Ό Δήμαο^ος Χάρακος Προκηρέσσει ότι ' }- Δι,νάμιιτής ύπ'άριθμ. 14 τή; 28 Σεπτέμβριον 1910 άπρ- | φάσεω; τού ΔηχοτΓ/,οί Σ^μ6ο^λ{ο^ Χάρακος, ίχτίθεται είς φα- ϊ χαστον των μή άιαίθέΎτων φ*νων. νερβν πλειοϊοτιχήν δημοπρασίαν χαια τή; δ.ατάςίως τού ΰπ' Ι 4) Ί5 μισθωτής Οά ύπΰκετται είς αποζημίωσιν θραύσεως ί άριθμ. 356 Νόμου, περί δη^οπρασιών ή έχμίσθωσις τοό δημοτι- ι φθοράς των φανών ίάν τούτο έγίνε:ο έξ όπαίτιίτητος"τού ή κου φόρου ελαίου */4 τιΰ % χρηα. 1910. ) άμελίίας τού Η έχμίσθωσις γενησεται υπό τους έ^ής ορους. 1) Ό φόρος οΰυς Οά πληρώνη τα; υπό των παραγωγέων τοΰ ελαίου είς «ι5ος εις τόν ίνοικιαστήν τής οίχονομικ^ς περιφερείας είς ήν ο!(τοι κατοιχοϊαιν καί ουχί είς τόν ένοικιοστήν τής μικής περιφερείας είς ην τ^χόν κείται μέρος τ] καί τό δλον των χτημάΐων, έκτός έάι» μέρος των φορολογουμένων χτημάτων χεϊ- τοιείς την τπριφέρειαν έκτΌς τ^Ο ίήμου ττ]ς'·χαΤ0!·Λίας τού ό·τότ« ούτος ·*ατα6άλλει τόν φόρον είς τόν ένοικιαστήν τής περιφερείας διά λογαριασμόν τοΰ μβΐοδότου. 5) Ο μισθωτής ύϊτο·/ρεοΰται νά παραϊώον; τους φανούς μετά τό ιιέρας τής Ιχμιτθώσεως είς οΐχν κατάστασιν θά παραλάδ^ αύτούς. 6)^ Ή ένοικίασις άρχεται την άμέσως επομένην ημέραν τής συντάξεως τοϋ ίϊθΐκιαστηριοιι Ιγγράίθο καιί λήγει μβτά £ν ίτος μετ αυτο. 7) Ή πρΌς σνντήρησιν το3 φωτισμοίί ϊαπάνη 8Γ ολα θα ·ίν« ταύτης. 2) Ό Δήμος δ'α'.ρεΤται είς τάς ά«λούθ5υς περιφερε-ας. 1) Λιγάρτυνί, Πλακιώτιΐσα Κεφαλάοο, Μεσοχωρΐό σι Άγενδριά καί Έθιά, 2) Βαγΐωνΐά, Λούκια Κουμάσα, Σΐαΰγίίς, Φο^ρνϊφάραγ/ο, Κακετανιανά Διθνόσί, Άχάμοτο- ΠβνΛγιά Σίίρνες, "Αγιος Νικόλαος ό Κουϊουμας. 3) Στάλους, Αοδρβς, Άκροτσίπαδα, Άσήμι χαί Σω/.αεα. 4) Χάρακας, Πα,ΐ^νύμφους Πυργος, Δωρζχι, Πλατανιας. Άμύγδαλος, Άγ1« Φ^^ιά Πραιτώρι», Πρΐνιας καί Μουρνιά. 3) Π3ς πλευδόΐης ϊ.ά νά γβίντ) ίεκτος δίον νά «ρΐσαγάγβ άςιόχρ«ων ΐγγυηΐην ό οποίος Οά βΰθύνετχι δι' άπάτας τάς ύπο- ■χρίώαϋς ανευ τοΰ δικαιώματος διχιρέσεως ή διζήσιως, πρός δέ νά καταθέση ·»ίς τό Δημοτικόν Ταμείον λόγφ εγγυήσεως δρ. 5 Ή δημοπρουίβ διεξαχίήσβτϊΐ την 7 Ν:εμδρί:υ 1910 ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 9—12 ενώπιον ίπιτροπής αποτελούμενης υπό την προβδρδίβν τοΰ κ. Δημάρχου ήτου νομί^ίυ άνοπληρω- τοΰ τού, τοϋ γραμμΐτϊως τ:0 Δήμίϋ, καΐ των δημ3Πκών Συμ- δούλων Ιωάννου Τζερμνΐά καί Κωνσταντίνου Μοχιανάκη. | Ή κατβδολή τοϋ μιοθώ,Λατίς θέλει γε'ντ) την Ι Ίανουαρίου φοράς 1911 «ι ό Β' 20 Φεδρουΐρί:υ 1911 τα πρακτιχά τί)ς δημο- , ; εγκιιτϋ είς τν;ν ίγχρΓσιν τής Έπιτροπής. Έν Χάραχα τή 2Ί Όχτωδρίου 1910. Ό Δήμαρ*/ος Χάραχος Γ. Μαρής. 8) Το μίσθωμα θά χαταβάλληται κατ' αναλογίαν είς ρας 'σας δόσεις χα'. ρΓς τό τίλος έκαστος τριμην}βς. 9) Πας μ$ιο5όΐης διά νά γείνη δεχτός δέον νά πβρ άξιίχρεβν έγγυτ(τ!;ν οδ τό άξιόχρεον κρίνιτ] ή επιτροπεία,, δστις ( θα συνυπογράψο τ'ο πραχτΐχϊν κα'. τί) συναφθησόμενον συμ(|4. Κάρυχ, } λαυν, συνυπόγρεως ών είς απάσας τάς ΰποχρεώΐεις τοϋ μΐσδω- τοθ ά'νεο τοΰ ϊιχαώματος τής διαιρέσεως ή διζήσεως· Έν περι¬ πτώσει καθ* ήν αρνηθή ό μισθωτής μετά την νίμκμον πρόσκλη¬ σιν τοΰ Δήμαρχον, νά υπογράψη το ΙΌμδόλαιον χηρόσσετβι ί** πτωΐος τής με-οδοσίας, κ« ή μίΐοδοσ'ΐΛ έπαναλ*μδάν»τα!ΐ μέ τό ϋπεύίυνον τοΰμε'οδίτου διά πασάν Ιπϊ πλΐ'ον τής μ-σθώϊεως α¬ ποζημίωσιν. 10) Τα ιτρα<.τ!χά τής δημοπρχσία; ΰπδχεΐντβ: είς την Ιγκρι- ' σιν τονΐ δημοτιν.οΰ Συμδουλίου Φουρνής δ.χαιούμινον νά ι τ) μή βότά χωρ:ς δ τελευταΤβς μειοίότης νά Ιχη ουδέν δ : Ι χατά τοϋ Δήμου. 11) Τα κ^ούχβια χαί τα συμβολαιογραφιχά θά έτ τ'ον μισθωτήν. 1 ^) Ή πλίΐοϊοσί* ίπαναλαμδίνίται εάν τ'ς έντός πέντε τ,· μερών τ|θϊλί προσφίρει 5 ΐ)ο επί £λατον τ^ς τελευταίας προ»- Έν Καστβλλίφ τ}1 28 Όχτωδρίου 1910. Ό Δημαρχεϋων Φουρνής Ν. Λουκάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4Ο3
  Άριθμ. Πρωτ. 903
  β Διεκπ. 571
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δημαρ^ειίων ΦονρνΛς
  Δίβΐκηριίττει ότι,
  - Τϋμφάινως πρ4< την δπ' άριθμ. 23 τΐ,ϊ 20 Σιπτιμβρίου < 910 4πίφοσι> τοϋ Δημοτικόν Συμ6ουλ(ου Φουρ·,ή? νομίμως ίγχΐκρΐμμί-
  νην, Ικτίθεται είς <ρ>χν(ράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν χΐϊ συμφώ¬
  νως ταίς δίατάξεσι τοΰ ίιπ' άριβ. 356 Νόμου ή έκμίσθίιΐσις τοΰ φό-
  ρου ίλβιολάϊου 1)2 ο)ο τής εφετεινήν έσοδίίβς υπο τοί>{ άχολούθους
  ορους καί βυμ,φων'ας. _ .-»·,.,
  1) 'Η έχμίσβωσις τοΰ ανωτέρω φόρου άρχβτβι απο τας ίρχας/τής
  εσοδείας 1910 χαϊ λήγεί μϊτά το πίρχς αυτής.
  ' 2)'Ό φορος ούτος 9ά π Λ ν^ ώ, η τα ι είς ειοος ΰπδ των παραγωγέων
  οημοτών εις τόν ίνοιχιϊστήν ιής κατοιχία; τού, υπό 5ε των ετιρο-
  ϊήμών τοιούτων είς τον ίνοιχι«στήν ττ,ζ περιφερείας Ινθ« κείται τό
  κτημα. ^ χ (
  3) Ό Δήμος διαιρεϊται «Ιί ο<τω οίχονομιχ«< περι<ρερεία< αποτ*- λουμίνβί ώς ΐξής- 1) Κΐστελλίου κιΐ Συρμεσου μετά έχεί Μονα- στηριακά χτήματα χαΐ ή Μονή Κεράμου, 2) Κβτω χαι Έπάνβ»·Χω- ρία, Χαυγά, Σχουρά, Χαρσανό μ«τά ίχεϊ μοναι—ηριβχ^ι χ.τή|ΐατα. Ι 3) Πεινών Τσιφλ'χι χ*ί Βρομονβροϊ; 4) Έλθοντα;; χ,αί.τ^ έκ«ϊ Μο- ναστηριαχά χτήματα. 5) ϋρουχϊ μβτά των μ»τοχί(ι.ν Μιτβμπούρας Μωρονηχήτβς Χωματο6ού,ια, Κάίου χαΐ Μοναι Άγίου Ίωίνονι χαΐ Παναγίας Βρουχα. 6) Λούμου ϊελλες Μονή Ξενιχοΰ κα! Άρ- χβγγελοσ. Τ) Σκινιά χαι β! μοναι Άγριλιά, Ινοτίράνα Προφήτου Ήλία, Άγίου Γεωργίου, ΜερΊπϊΐς Παπαθεοφάνη χ«1 Χον8ρο6ο- λάχχοίκ. 8) Καρυδίου χα> Δο>ριών καί τα έν ταίς χτηματικαίς τβύ-
  ταις περιφΐριίιχις χιίμβνα χτήματ» των μονών 'Λρετίζυ ΚαρΓαμοΰ-
  τσ»ς χαΐ Αγίου Κωνοταντίνου.
  3) Ή πλειοοΌσία 8ιεξαχ0ήσιτ*ι έν τώ Δημοτιχω Κιχταστηματι
  Φουρνής την 7 Νοεμβριού 191Ό ημέραν Κυριακήν χά! ώραν 2—4
  μ. μ. ενώπιον έπιτ^οπής άτιοτολουμένης υπό τού Δημαρχείον το;
  Φουρντ,ς ώς προέορου, ένοί μέλους τοΰ Δημοτιχου Χυμβου)ίου τοϋ
  γραμματέως τοϋ Δήμου Φουρνήί ί μελών.^ 1) Πάς«λίΐ«Ε(!τη< διά νά γίνη δ'χτός δίον νά προσιχγάγτ, έγγυητήν ο' τό ϊζιιίχριον βά έγχρίν»! ή έπιτροπή 8<»'«; 9« συνυπογράψγι ΐά «ρα^τικΐ τής πλει- οοοσία; 58 ως η Αριθ. Πρωτ. 856 » Διεκ~. 576 ΔΙΑΚΗΡΙ2ΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΠΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Άγίου Βασίλειον Λα6;ντίς Ιι%' όψει την ϋπ' αριθ. 33 ι. ίιους απόφασιν τβ3 παρ' ημίν ΔημοτικοΟ Συμ6ουλίου δι" ής άκι>ρο(Ινται τα χρακτικά
  τής χατά την '26 Σ»-ΐ«μ6ρίου «. Ι. δ^ξαχθείσης όημβπρασίας
  έν τφ Δημαρχακώ καταστήματι πρός ίκμίσθωαιν ταΰ δημοτιχοΰ
  φόρΐυ

  °/ο 'Κ' ~ων χϊ'μ*ρινών πραιίντων των π,ίριφερειών
  ΙΙεύ/ου Καλα,ΐ'ςυ καί Συκολόγου τής χρήσεως 1910, κριθίί-
  βης άίτυμφόρου ττ,ς υπό. τοΰ τελευτβίου πλειοδότου Ν. Γ. Μα-
  στορογαμπράχ,ι χροσφβρθείσης τίμής.
  ΙΙροκηρυσσομεν την διεξαγι»γην *π«»αληιττικής τοιαύτης
  διά την «χ.μίμθωθιν τού ανωτέρω φόρου των άναφερωμένων περΐ-
  φερειών κατά την 13 Νοεμβριού 1910 ημέραν Σάββατον καί
  10—Η π. μ. έν τώ Δημαρχιακώ καταστήματι ενώπιον
  ' ά6!ϊ
  5) Ή «λί οίοβία έηαναλαμ€άν»ται εάν τις έντός εξ ημερών ϊιτο
  προβωρινής χ.ατ«κυρώβ£ως κρθίΐφίρη 5ο)ο ίπΐ πλίόν «ΰ χατ» την
  προσωρινήν κατακΰρωίΐν άνχχηίυχίίντοζ τελευτοίου κλειοΕότου
  προβββτΛβνϊος «οβοϋ ήτις διεξαχθήσεται την ά|».έσω« επομένην Κυ¬
  ριακήν 14 Ν««μβ*ίοι> 1910 χ*Ί ώραν 9 — 11 κ. μ. υπο τοίς αυίους
  ίβους κειΐ 4»ώ*ιον ττ,ς αΰτη«ΐπΐί[.οπη<. ^ ( >
  6) 'Β4ν6 τελεοταίος πλίΐοδίττ,ς ^ρν—,θτϊ η δεν προοέλβίΐ νΐ συν-
  τβξυ το αιβΟ»»τήριον συμβόλαιον έν'.ό; 5 ημερών άπό τ?,{ είς αυτόν
  χοινοποιήβίοκ τή« τιλιχής ιγχρίσεως, ότε πλίΐοςοτης χα'ι ό έ^γυη-
  τήί «ύτού ίίσΐν δκο'χρβοι άπίνβντι τοί Δήαοι» διά πάσαν «υτοϋ εχ
  νίας μισβώσιως 'ή άπ' εύβιίαί Ειαχίΐρίσεως ζ-η,μ-Ιαν επ'· ελκττον τού
  άρχιχοϋ μκτνώματ-ς χωρίς νχ ΙχΤι θύΕΐν 5ιχ«ίωμα ούτος επί τοΰ
  τυχόν «λ*ονά«μα τος. „ ^
  7) Ή χαταδολή τού μ-.σθώματο; 6ά γίνηται είς ίυο ΐϊϊς οίσιΐί
  ών ή *ρ4«ι πληρα>τία την 15 Λίχι^ρΐου 191,0 ή δέ οευτιρα την
  1 Μαρτίον 1911 πϊσα » Εοίΐί μή κατβββλομένη ε.χπρο^ω; χβ-
  »ίβ—τα· τοχογόρος χ«1 ά-βιττ»τή χατά τάς οιαταξιις τού υπ αριίμ.
  196 Νομόν. , . ■ ., » ,
  8) Ουδείς σαμψηφισμος έΐτιτρέπετα'. απένβντι τού ;μισ9ωματοί δι
  οίονίήποτ» λογβν. , , ^ ,
  9) Ό Δη>ος ουδέν 6ιχι»ίωμα άνχγνωρίζιι πρός τςυ; μισβοιΐβς ο ι
  Ινδε/ομ,νην ««ομηνίον ή' άλλα άπρόοκτα δυστυ/ήμ»τ«.
  Ίθ) Τα χηρύχε,α χ«1 τ« συμ6ολ«·.ογρα?ιχά τέλη ε1.ι5«ρυνουσ.
  τοϋς μισθωτάς
  τ ''ΧΡ · - - ^
  ζημιωυίως κατα τού Δήμον).
  Έν Καστελλίυ>τγ|28 Όκτωβρίου 1910
  Ό Δτ,
  μρ/
  >'. Αουκάκις.
  &ρ 0μ ημρχ ήμ
  τής αυτής επιτροπείας τής οριζομένης διά τής ύπ' άριθμ.6!ϊ435
  λαΐ -/ρον)λο-ϊίαν 3 Σεπτ«μ6ρίου έ. ?τους δΐακτ)ρύς-:ω; ήμώ' και
  συμφωνως τοίς ΐν αΐιτή οροις.
  Έν Άγίω Βασιλείω το 29 Όχτωδρίβυ 1910.
  Ό Δήμαρχος Άγίου Βχσιλείου
  Ι. Π.'Σ. Βερικκοχάκης
  Αριθ. πρωτ. Ί71
  > Διεκπ. 250
  ΔΙΑΚΠΡΤΞΙΣ ΠΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήιιαρχος Παναγίας Πεδιάδος
  Διακηρΰττει ότι,
  Έκϊίθβται «ίς φινερά» πλειοδοτικήν. δημοπρασίαν κατά τάς
  ίι*τάξβ(ς τίΰ ύπ' αριθ. 356 Νδμου τ-ερί ίημοπρασιών ή έκμί-
  σθωσις τοΰ Δημ3ΐι«ΰ φόρ;ο '/» °/ο τ0° «λαίο·' γ·α' χίτΡ°" ?ι»
  ίό οίκίνομικόν έτος 19)0 — 1911.
  ΊΙ ίκμίσθωσις γεννήσίτ» υπό ·τούς εξής δρους.
  1) Ό φί?:ς ούτος.0ά πληρώνηται υπό τοΰ παραγωγεύς εις
  ·*:βς μίν ί?ΐ ΐοϊ. «/.α ου η λαί είς χριίμοι (ϊάν ίττέλ·ί μΐτας^
  ού ού καί τοΰ βνοικιαστοσ τοίβύτι] _ συμ^ωνία; ϊίς χρημ*
  δέ ι/, τοΰ κίτρ;υ επί τή βάσει :ή; άγοραίας τ'.μής ιϊς τον
  ίνοινιαΐτήν τής ο'ικ-.νομικής περιφερείας «ίς ή; θίιτοχ κατοικου-
  ςιν καί ούχι είς τόν ένοικιαστήν τή; χ«?(φ«·είας *ίς ήν τυχόν
  «ΐται μέρος' ή καΐ τό όλον των κΐηματιον, ίχτος ί«ν τοΰ-τα
  κίΓντβι είς έτερον Δή^ίν, όΐίτε ούτος κβταδάλ"/εί τόν ?ορ:ν
  είς τό; ίνο:χιαστην τής χ»ρι?ερίίας ταύτης.
  2) Ό Δί|μος δ.αιρεΐτ^! ί'ις τόΐίς ιτεριββρείας από ί'σα χωρία
  ««αρτιζιται ό Δήμος.
  3) Πας π/λε-.οδότης διά νά γίν© δεκτός δέον νχ προσαγαγο
  αξιβχρεων ΐγγυητην ό οποίος Θά ιϋθΰνητβι ίι' απάσας τοϋ μι-
  σθωτού τάί ϋπίχρεώσεις, ά'ευ τοΰ ϊΐΜΐώματος τ?,ς ίιιιρίΐεως
  τ) ίιζήσ.ως, συνυπογράφει ίε καΐ «.σχετικόν κρΐλτι/ον τής
  «λειοίοσίας, πρός ϊβ να κβταβέσί ε'·ς τό Δημοτικόν Τ»μ·'*3ν
  λόγω ίγγυήσίως δραχμάς τόσας, δίίςήθελ· ιιρίντ, ή 'Επιτροπη
  κατα :τ,> ήμίραν τής οημβπρίαιας ίι' έκάσττ,ν περιφίρίΐϊ'.
  ' Ί) 'Η ίημοπρασια ίιεξαχίήσ«-«ι ίν ν> Αημαρχιακώ Κατα¬
  στήματι κατα την 1 '* Νοιμέρίου 1910 ημέραν Κ^ριβΜ.ν καί
  ^ραν9—12 π. μ. κ«ί2~4 μ. μ. «νώπιίν »««ρο*ής άποτι-
  λουμένης έ» τοα Δημάρχου ώς Πρβέδρου, τβΰ Προέϊρβυ τβδ
  Δημοτικςϋ Συμ6ουλί·.υ καί ενός ΣυμδβΛίυ ^ποϊειΛνυομίν^^ τ5^
  «υ υπό τοθ Δηυιάρ-χο. ώς μιλών; % ^
  5) 'Η πλειοϊοαια ίπαναλαμβανεται ίαν εντός Ο ημερών α*5
  τής /.αταχυρώσ.ως ήθελε —οσφερβή μίίβωμΐ 3 οραχ. τ;ίς
  εκατόν ί?1 πλέίν τής τελευταίίς προσφορά;. _ _ _
  6) Ή καταδολή τοθ μισθώματος θέλει γ.νχ, «ίς ϊύ; ι^ς
  96σεις ίς ω) ή μέν π?ώ:η θίλει ^ληρωθή την 1 Ί»δ6: =-.ίρι=-< 1911 ή 8έ δεοτίρα την 1 Μαρτι^^ τού αύτίΰ Ιτβυς, «" δί δόσιςμή καταδαλλομίνη έμπρββίσ^ω; κ»0ίστατ« τοκ:φ:ρ:-: και άβαιτητή κατ^ τάς ίιατάςεις το: άχ' βρι4. 1^6 Νίμβυ. ' 7) Ούδ*ΐς συμφΐ}φιβμ=ς ϊίνατϋ να γίνς ίνιντι τού μιββ',ιμα- τος ίι' οίονίήΐΕθτ· λίγον.
  4Ο4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΥΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίΐ
  8 Έν ή περιπτώσει τελευταΐος πλειονότης ήθίλβ αρνηθή να
  βυντάξΐ τΌ σχετικόν συμβόλαιον ή' καί ίίΐίπκόν γραμμάτΐον τής
  υπογραφάς τού έντος τριών ημερών άπό τής όριστιχή; καΐακυ-
  ρώσιως, το μίν κΐτατιθέμε/εν όκ' αυτού κοσόν θά καταπίπττ;
  τρός όφελος το3 Δήμου, ςυτςς δέ μετά τοϋ έγγυητοΰ χΰτοϋ
  θά ηνΐ ΰπίχρεοι ϊνβντι τού Δή,κυ διά κϊταν αυτών έκ νέίς
  μισθώσιως ή χβί άπ' εύθείας διαχειρίσεως ζημίαν επί Γλαττεν.
  9) Ό Δήμος ουδέν οΊχαίωμα άναγνώρίζε; πρός τού; μισθωτάς
  8ι* ένδεχομ.ένην θεομηνίαν ή καί άλλα απρόοκτα «τυχήματα.
  10) Τα πρακτιχά τής δημοκρατίας ύπόκειντοί! είς την έγκρισιν
  τής Έπΐτρίπϊ|ς ήτις δύναται ν ά έγ/ρίν(, η μή βΰτ? χωρίς Ό τ4-
  λευταϊος πλειοδότης νά βιτοκτα ουδέν ϊιχαίωμα.
  11) Τα νηίύχεια «τίνα θά χανονιαθώσίν υπό τής Επιτροπήν
  καί τα Ιξ:2α τοΰ συμδολαίου 6ά έΐΓΐδαρύνωσι τόν ένβικιαστήν.
  Έν Παναγια ιτ, 28 Όχτωίρίου 1910.
  Ό Δήμαρχος Παναγίας Π«ϊ:ά?ος
  Ν. Κα5.ογεράκι5
  Αριθ. Πρωτ. 212
  ~~» Διεκπ. 127
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Ιήιιαρχος 'Δοκαδίου
  ΚοινοποιεΤ ότι,
  Ό Αγροφύλαξ τής αγροτικάς περιφερείας τοΐ χωρίου Κυρι-
  ακής Ρεθύμνης Άντώ,ιος Μπιρλιρί/.ις κατέλαδεν είς θέσιν
  Πλάγιβ τίς περιφερείας τοΰ χωρίευ^ ΚυριαχίΙ; ?ν πρόβατον
  χρώματος λευκοδ ^λικίας τεσσάρων ί;ών Αούτίυλον, άσαμον,
  μαυρόματον, καψβλβποδον, «ροσέτι ϊέ χαι £ν άρνίον πρωτοετές
  θ1]λυ άσαμο, κούτουλον.
  Προσκΐλεϊ δέ τόν Κύριον αυτών όχως έντος^ όκτώ ημερών
  «τή -ιής δθίΑθσιεύσΐ»; τής παρούσης προσελθφ είς τό γραφείον
  τοΰ Δήμου μίτά των άναγκαίε»ν όπ~ο"εικτιχώ/ καί έξόϊων ίια-
  τροβής καί «αραλάβΐΒ ταύτα καθόσον, άλλως θέλουσι έκποιη6ϊ|
  κρός όφίλος τοθ Δήμου.
  Έν Λούτρα τ^ 22Όλτωδρίου 1910-
  Ό Δήμαρχος Άρκαίίου
  Π. Μανωλιτοάκις
  Αριθ. Πράξ. 72
  Τό Συμβούλιον τΛς Δτκαιοϋύνης
  Συγχείμενςν έκ των Σωτηρίου Α. Χαραλάμιΐη ΙΙροέδροι»
  των έν Χανίοις Έφετβν ώς ζρϊέϊρίυ, Γεωργίου Σ. Πλουμίδου
  γενιχοδ Ε'υ«γγ4Χέως Χανίων Άντ. Ζηλήμ.ϊνι.ς Κωνστ. Γε¬
  ωργιάδου καί Κωνστ- Γ. Πλουμιδάκη Έφ*τών έν Χανίίίς ώ;
  μελιΐν πΐρυτα,Αε'νου τοΐ Κ αν παν. Γ. Χρυτινάγη γρβμμϊτίως
  τοδ Έφειε-ου Χανίων ώς γραμματέως.
  Συνελθόν ιδιαιτέρως έν Χανίοις και έν τφ ϊιΐ διασχέψεις το3
  Έφετείιυ Χανίων τεταγμένω δηματίω τοθ ϊικαστιιοδ κατα-
  στήματες ττ, 27 Όλτωδρΐου 1910.
  Λεβών ύη' όψει τό ύττ' αριθ. Η8Ι/ίΐ|β τί1ί 26 Όχτο»6ρίου
  1910 ίγγρβφον τής Ανωτέρας Δΐίυθύνΐίως τή*ς Δικα,οσύνης
  χ«ρί :ρΐ7μνϋ συνόϊου Κακουργιοδικείου Ηρακλείου.
  Ίδίντες καί το άρθρον 3 τοϋ δπ' άρ:·. 44 τοϋ 1907ϊιατάγ-
  ματος Όρΐζε! σύνοδον το3 Κ«xουργ[:διxείο^ Ήραχλιίου άπο
  25'Απβιλίου 1911 μέχρι τής 12 Μαίου 1911.
  Εγένετο έν Χαής(ί τί) 27 Όχτωδρίου 1910.
  Τ« Μέλη
  —!. Α. Χαραλάμπης
  Γ. Πλουμίδης
  Α. Ζηλήμων
  Γ. Γεωργιάδης ]
  Κ. Παπαδάκης
  Ότι άχρι6«ς άντίγραφο>
  Έν Χανί,-ς τ^ 29 Ό*τ«ο6ρίβ.. 1910.
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Γ. Χριστΐνάχης
  V
  Ό
  Κ.
  Αριθ. Πράξ. 71
  Τό Σνμβούλιον της Δτκαιοΰύνης
  Συγκείμενον ίΛ των ϊικαστών Σωτ>;ρί5υ Α. Χαραλομπη
  Προείρου των «ν Χανίοις Έφεχϋν ώς Προέίρου Γϊωρ. Σ.
  ! Πλουμιδη γενιχοΰ Εισαγγελέως Χ«νίωι> Άντ. ΖηλήΐΛονος,
  Κων. Γεωργιάδου καί Κων. Γ. Παπαδάκη έ·ετών έν Χα,ίοΐς
  ώς μ«λώ/ καί τοΰ Κωνσταντ. Γ. Χριστινάκη γρβμματε'ως το3
  Έφετείβυ Χανίων ώς γραμμχτίως πιρισταμένου.
  Συνελθόν ιδιαιτέρως έν Χανίοις καί έν τη διά διαβκέφεις τίύ
  Έφετείου Χανίων τετβγμένψ δωματίφ τοδ Ϊ!Λ«στ[*ο3 καταβτή-
  μαιος τί 27 Όλτωδρίου 1910.
  Λαμδών ύπ'ό'ψει τϊ ύπ* αριθ. ^/ηχ, τής 19 ΌΛτω6ρ^
  1910 έγγραφον τοΰ Γεν. Εισαγγελέως Χανίων παρακαλοίντίς,
  ό .ως όρΐσθώσιν σύ^8οι τού Κακουργιοδικείου Χανίων.
  Ίδόντες τό άρθρον 3 τοδ ύπ' αριθ. 44 τού 1907 ίιατάγμβτος.
  'Οριζει συνόδους τοϋ Κακουργιοϊιχείου Χανίων άπό 17—31
  Ίανουαρίου <9Η /αί 14—28 Φεδρβυβρίοο 1911. Τα Μελη Σ. Λ. Χαραλάμπης Γ. Πλουμίδης Α. Ζηλήμων Κ. Γεωργιάδης Κ Παπαδάκης Ό ΓραμμΛτεύς Κ. Γ. Χριστινάχης Ότι άκριβές άντί-^τ φόν Έν Χανίοις τί 29 Οκτωδρίου 1910. Ό Γραμματεύς Κ. Χριστοάκης Αριθ. τ. 7218 4926 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ Ό παρά τοϊς έν Χανίοις Κακουργοδίκαις Γενικδς ΙΐτοΙαγγελετ/ς. Λΐβών ύπ' ϊψιι τό «πό {1 Σ«πτ«μ6είου 1908 ύπ' άριβ. 172 βούλενμε: τοϋ Συμβίυλίου Των έν Χ«ν(»ι; Π(,ωτο$ιχών ϊι' ·δ » Ιωάννης Στ*φ . Κνιθάκης κάτβικο< τϊ,ς χόλίω; Χανίων »ίς 4««ε- χί«ς Κυϊωνίας Νομόν Χανίων κβρΐπέμβθη ενώπιον ιον Κ««οι>*γο-
  οικείβ» Χανίων διχ νά 8ιχ««ΐη ώς'όκαίτίθί τοϋ ίτι τήν'1 Ίουλί·»
  1908 έν ι% θεώ Νβέλ τής πόλεως Χανίων έπυρβδίλ^βεν έκ «ρθ-
  μΐλ^Γτ,ς τετράχι; ίΐά πΐριστρ^οοα πίπληρωμίνευ «ορίτιίος «*1
  σιρΐΐρών χ«τ& Παϋλου Ζολινδχχη άπω; ιρονειίσΐΐ «άτβν έλλ' «χέτ
  τοϊ άνθρωκοχτίνου εχοΛοΰ τού ά»ί> «Γτι* άνεξάρτητ· τή ^
  «εσώ; τ:υ ·>}τθ[ καχουβγήματος προβλειτεμένου χά! *ίμω·ο»μένοι»
  έπό των {^βρων 41) χ«! 288 τοϋ Πβΐνιχοϋ Νόμου.
  θιωρήσχς την άπό 20 Σεπτιμβρίιυ 1909 λατηγορίβ» μ·υ.
  Έπιιδή δ μνησθείς εί*αι βϋγοϊιχος καί άγνοιϊτοίι *» *<*«? τΤι< οιοιμονής τού, Δυνάμιι των άρθρων 408, 406 μ«1 4Γ9 τής Ποι ιχής Διχενομίας, Π,ις^χΐλώτό/ ιίρημίνον Ίωνν. Στε^. Κνιθάχην νέ έμ·αν«»*?) βύτβπρβσ(4πω< ενώπιον τ:ΰ άχροατηρίο» τοϋ ΚαχοοργοΙιχ·(ου Χα¬ νίων την 28 Φ<6ρουαε(ου 1911 ημέραν Δ«υτίραν χαΐ ώ»«' 8π.μ. ου παρΐλιύσΐται χαί ή χβρά τού νόμου Οίΐζβμίνη τρίμ»|>0< χρβ- θεσμί» λογιζομίνη &ψ ής έγέντο ή τ·λιυτ«(α των «ρόί ίοιχοχόΧ- λη«ιν χαΐ'δημοίΗιυσιν τοΰ παρόντος 6ιτ6 τοΰ Νομοο δίατεταγμίν»11 πράξιιον, Ινα διχββ*^ χαί' αυτήν, άλλοες μή βμφαινιζομ«>ες χατί
  την ρηβεΐσαν οιχέσιμον τοϋ Κϊχουργο5ιχιίου &έλεΙ*«*« Τ«*
  Νόμον «ιχασίΐτ, έρήμην.
  Δημοσΐίυδήτω το παρόν βιά ττ,ς Έκισ'ήμευ Έφτμιρί5θί·
  - Έν Χανίοις ·.?, 28 Όχτωδρίου 1910
  Ό Άντισαγγελεϋί των Έοετών
  Ν. Ζονρίδης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ ΓΒΕΡΝΗ-ΕΩΣ
  41ΟΚ
  Αριθ. Ηρωτ. 7245
  » Διεκτ:. 4937
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό Παρα της εν Χανίοις Κακουργτοδίκαις
  τηρίου τοΰ άνω Διχαστηρίου την 8ην τ μ μηνός Φίβρουαρίοο «3
  ίτου- 191.1 , ήμίραν Τρίτην *»ί ώραν 8ην π. μ. πρός συζή: ,:ιν
  τής άπό 18 Μαίου 1910 ϊ^ίσδώς σου χατ* τής ΰ*' «ριβ. 966
  τής 19 Μίίςυ 1910 ποινιχής αποφάσεως τοϋ ΙΙρωτοδι<εΙο^ ; "Ηρακλείου, ά'/.λως μ ι; έμφανιζο^ενθς Οέλίΐς ϊιχ«3θ"ή έρήιιην. ί Τό παβϊν 2ημ^σίευ3ήτ<ο διά τής 'Ετιαήλυυ Έ?ημιρ δίς ν.αί τοιχοκολληθήτω ν;μίμω; ε!; την έ'ϊραν τ;ϋ ΠρωτοίΊχείου Ήοα- Καχουργοδιχιίου Χανίων οιλνά όιχαιβ'ί ώςίιπχίτιος τοΰ 3:ι τήτ 19 'ΙονΗου 1910 έν ιϊ| βίιει « Πλχτανΐο* » Βιχτιλάχοβ Κυδωνΐΐς απρομιΊίήτω; χαί είς (ίραιμθ/ ψνχικ% όρμής έξίτέλισι την άν- ; ίρωποκτω<ίαν τοϋ βίίλφοΰ τού Δημητρίου Π. Μχρχουλάχηπλήζ«ς ι «ύτδν διά μαχαίρας χα<·ά τόν άριβτιρον μαστόν χκι την ώμοπλάνην | ήτοι,, χά ιβυργήαατο; πριβΛίτομένου χχί τιμωρουμένίυ ύπίι των ' άρίοων 293 τοδ Ποινιχον Νό-'ου. · Θκκρήβίί την ««!> 26 Όχΐωδρίου 1910 χπηγορίαν μου. < Έττίΐδήδ μνηβ9ίί; ίΐ/χι φυγοϊικος χά! '%( Οίϊτΐι δ τόπο; τής δι- ί Ο Είσαγγιλιϋων Έφέτης ΙΙέτοος ίίρωτ. 1600 τού, ά, εί των «ρθρω/ ί 408, 406, χαί 409 τής Πο'Λΐχής μ Προσχαλώ τόν είρημ,ένον Π. Έμμχου^λ Μϊρχουλάχη ν* έμφϊ- νισβη αό'τβπίοσιίιΐως ίνώπιον τοϋ ά»?ο*-ηοίου «ΰ Κακουργ-δ'κε'ου Χίνίω/ τι ί6 Νεδρουιρίου 1911 ήαίραν Σίόδχΐιν χά! ώρα.- 2μ. μ.οτι πχρελΐύϊ» α· χ:' ή ιχρίι Γθΰ Νόμου όριζίμένί) τ,ίμη- νο; 7υο0ίΐ,*ί« λίγιζο^.ί/.ι ίψ' ^' ίγί·.5Γ3 ή τΐλΐυταίχ τώ/ πρό, τοιχε ίΐίλλησιν χ«1 δηι«.οΐίίυ«σιν τοΰ π*3<ίνΓθ; υπό τί υ Νίαου »ιλ-ι- τπγιιίμων κρίςιων, ϊν* 8ιχκσ3^ κατ' αΰΓήν. όιΛλως μή έμ.ρα>ιζ·ί—
  μΐνβς χατά την ρτ)0.ίσαν δ'.χαιιαον τού Κλχουρ-ρί'.χε'ου, ίέλαι
  χ·τά τόν Νίμον οιχαούή ίρήμην.
  Δημοσιιυβήτω τόπαεόν διά τής "Επισήμου Έ·ημ*είδος. (
  Έν Χανίοις τγί 26 Όχτωβρίου 1910
  Ό Άντι«αγγ·λίϋς των Έ<ρίτώ/ Ν. Ζουρίοης. Αριθ. Πρωτ. 7108 » Διεκπ. 4830 Ενώπιον τοθ ΔικαΛτηρίου των έν Χανίοις Έφώ Α·.5Λΐτ. 1600 Ενώπιον τον Δικα^τηοίοι; των έν Ηρακλείω 'ϋφετών. ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠΙΚΐ-ίΜΑ ϊο ι παρ* ΊΙ^έταις Ηρακλειον 1* λέ ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ Ε111ΚΡΙΜΑ Τοϋ παρ' Έ<^έτα»ς Γενικοθ ΕίίΙαγγελέωΓ Πρ&ς τον επί Τρ»ι»μ»τι«(«.ω/-«τηγορ· ύ,ΐ£νο< Χαλΐμ Μι/μιτ Φί^- δβάρβν -Λρώτιν χίϊοιχον Κουν-χ*πη Χχι'.ωι τής 'ΕιυρχΙας Κυδω- νίβς τοΰ Ν^μοϋ Χανίων χ αί -ηδη φυγόδιχον . Καλ«ϊσ«ι νά εμφανισθή «ύτοπροαώπως έ«ώΛΐο» τοϋ αχίίατ/ιρίου τοΰ λνο> Δικαβτηρίου την 16 ι οί μν^ί Φιβροοαρίου τοϋ Ι-.' υ; 1911
  ημέραν Τετάρτην χά! ώραν 8 π. μ. δτότι πΐρελιύαεται χϊΊ ή υπο
  τοϋ Νίμου οριζομένη τρ'μτ,νος τ^'Λζζρ..*, πρ-ς ίυζήτΓ^ν τής ε,φί-
  σ«ως σου κιτβ της ί,π' αριθ. 524 τοΰ Ιτους 1910 άτΐο^ίσιως τοΰ
  Πρ»τοδικ·(ου Χανίων &λλ<βΓ μήέι>«ρα<ιζτιισ«γγιλ*ύς των Έφιιώ*
  Ν. Ζονρίΰη».
  Πρός τίν ΐπί μ:·χί'··? >α;ηγΐροΰμίνον Μιν.αή'» Έμμ, Χα-
  τζιδακιν, κατΐΐχβν 'Α.·,.ο. ϋασιλείου 11εδι«5ΐς το3 ΝομιοΟ Ηρα¬
  κλείου κ οί ήδη φϋγοδικον.
  ΚαλιίΊαι *; -μφχ/ισθΓς α. .οτ;ροσώπως £νωτ:;θ' το-< ακρία- τη^ίου το^ άνω Δικαστ.,ρίου την ^Λ(ν τοΰ μη'ος Φί6ρουαριου *οδ ετους 19ΐΙ, ή^,ίρα/ ΐρττ,ν χαί ώρ^-' 8ϊι« π μ. πρός συζήτησιν τής ά'Ό 23 Ίουνίου 1908 «^ισεώ; ι.» ».:υ ΐής ϋπ'άρ:θ. 375 τή; 19 Ίουν ο.) 1908 "θ.νΐλής ά..&φάσιωί τοΰ ΙΙρωτύδικειου Ήρα^λίίου, ά λωι, μή έμφ^νιζομενος ΟΪΑΐις διχασθό «ρήΐΑ'ϊν Τό πΐρον 3ήμοσΐίυ(>ητο) δια :ής Επισήμου 'Ε'φημίρίίος κϊΊ
  τοιχθ)>,οΛΛήθί);ω νιμιμως «ίς ιην ε'ίραν τού Ι Ιρωτίδιτιίου Ηρα¬
  κλείου >ιαί είς "Αγ όν Βασίλειον, -αλ»υταια> /.ατοΐλίαν τ3υ χαλο-
  υμινου, εις τ/ ώρισμε^ δ'·« δημοσίας τοι/.(/ΐ.3λλή«;ις μ«ρη·
  Εν 'ΙΙρα/.λΐίω τ,, Γ.) 'Ο*τα»ίρ·Όυ 19ιΟ.
  'Ο Είΐϊγγΐλΐνων Έφϊνης
  ΙΙέτρος Φούμης
  Αριθ. Πρωτ. ΙΟο'ί
  χ ύ-.ίκΓ.. 1061
  ' Κνώπιον :<>
  Ίΐρακλίίω Έφετων.
  ΚΛΗΓΙΙΙ'ίθΛ Ι,ΙΙΙΚΐΙΜΛ
  Τον πιιο' "":
  Πρό, :ϊν 'πί/ίτι.τ:α,:ΐ '■>
  λείχ; ν.χτΓ,γορ:ύ ενον Μεχμε:
  κον Ηραχλειο.1 και ήϊη φυ·(όί
  έν
  Αριθ. Πρωτ. 100?
  ' » Διεκπ. 1602
  Ενώπιον τοθ Δικαθ'τηρίου των έν
  Ηρακλείω 'ΐ^φβτών
  ΚλΗΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Τον παρ' Έφέτιιι; Ήρακλείον Γενικοίί
  Εί<ίαγγελέως τής ά ρ Άζιζάκιν, τϊως ιοτιρο^ω™!'ί »»ι*)Μ-ν τ^ν αΛρι^- τ;ΰ χνω Δι/αστ^οι^υ τ*^ ^/·(|ΐ τού μην^ς Ί1 -&ρΐί^αριο-> -ο.
  ^ 1911. ημέραι Τρίτην καϊ ώραν Βτ;/ τ., μ. τρος ο^ζ>1^^|ν!1
  άΐό 19 Νο,μόρίο; Ϊ90 ) 'ί-:;-:ω-, ΐίιί κχτχ ί, ^".' άρι'ι. ^·'>1
  ; μη ΐ,/'ΐχ,ις/μΐ'·9 βίλει; . 'ασθ7 ί.'ήμΓ,ν.
  χ -?; Ε-·.;1(ΐίυ ΈφηΑίριίθ: "' ?< ~.τν ε'.ρ^ .'^ύ Π. >.:ϊ:χε·^ Ήρ-ι-
  Ί'- αρόν ΐημοΐ'ίυΪΓ, ω
  Τϊΐχικν/λη&ΐ,.ω νομι.ω
  κ/ειυ>α'ιεΓς Ηρ·*λειο;, '■-
  >ο^, είς τα (ΰρυμένα 1.7 ^ημ
  Έ/ Ήρα*λείψ τή Γ< "< >
  3ΐ-»ς τ.
  Ί » Είσα,'ίίλί-ων Εί «της
  ΙΙέτρος Φονιιιις
  Πρός τον ί~ί ΰκΐξαιρέσ»·. κατηγίΐο^ενκ Χ'
  Σουρήν, τίωςκάτοΐΑϊ»τί|ς χίλΐαίς Ήρ»κλ»Ϊ5υ χαιήδη ^^ο
  Καλείσαι νά έμφανιβθής αύτοπροσώιΐως ενώπιον τβ3 ά
  4θβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ£ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  •Αριθ.
  8586
  » Δι .κ-. 5268
  Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως των (_λλ*<ν<ι> ν
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  [- 'Επειδή δ Μουσταφας Κεχεΐζάκτις χάιοιχο; τέως Άμουργέλες
  κα' ηδη άγνιυστου διβμονής. |
  Κατηγΐρίϊται ώς δπαίτιος ότι την μεσημβρίαν τής 19 Φιβρουα-
  ρίου 1907 έ* ώ ώδηγεϊτο ϊΐς τον σταθμόν Άρκαλοχωρίου υπο τώ* ί
  Χωρ&φυλάχων Γεωργίου Ψαράκη χαϊ Εύχγγέλου Παπαδάκη συλλη- ,
  ψθεις έπιπαρανίμω δπλοφορία εξήγαγεν έχ το^/ρηματοφυλαχείου ]
  τού καΐ Ιδιδεν είς τοΰς Χωροφύλαχα; τούτου; δέχα δαζ/μά; παρα- 5
  καλών αύτοΰ; δ :ως αφήσωσιν αΰΐόν ελεύθερον, τουτέβτι προσέφβρεν
  αύτοι; τό δώρον τουτο τώί δΐκα δρκχμώ' οπω; αποπλανήσίι αυ-
  τςϋς καΐ προβώ-ιν εί; πράξιν εναντίον των καθηχόντων των, ϊτεινε
  δή δ»ρο?οχ'α αυτή *1ς άθέμιτον ωφέλειαν τής δωροδοχοΰντος.
  'Επειδή τό ά όμημα τουτο πρβ6λέπεται καϊ τιμωρεϊται άπδ τ'
  άρβρα 459 τοί Ππνιχοΰ Νίμου, χαραχτηρίζεται δέ ώ; Πλημμέ-
  λημα
  'Επιιδή δ χατ-ηγορούμενο; ούτος είναι άπών χα'ι αγνοεϊται δ τό·
  πό; τής διαμον ?,; τού.
  Ίδίντες χαι άρθρα 405 χαϊ 406 τή; Ποινική; Διχονομία·-.
  ΚαΛο£με< τον είρημένον -<ατηγορούμενο< ίνα εμφανισθή αύιο- προσώτω, ένώΐϊ όν %ο"ί άχρ^ατηοίου -οί Πρωτο5ιχϊίου Ηρακλείου την 24 τοΰ μη ό; Φείρουαρ'ου τοΐ ίτου; 1911 ημέραν Πέμπτην χαΐ ώραν 9 π. μ ϊ<α δικασθή ώ; ύπα'τιος τής &κτ&θ«ί<της πράξεως, άλλως 6έ>ει δικασθή έοήμην συμφώνως τώ άρθ,-ω 407 τή; Ποινι-
  χής ι ιχονομία , σϋ("/ρό.ω; δέ χαλοϊμβ* αυτόν ό'πω; λάβγ) γνώσιν
  των εγγράφων ■; ής διχογραφίας.
  Έν Ήρ*χλ«ίω τ/| 8 Όχτωβρίου 1910.
  Γ. Χατζιδάκις
  Οί χληΊίντες μάρΐυρες
  Ευάγγελος Ι. Παπαδάκης χ«τ. Μαλλαις Ίερκπετρου.
  Έ
  γγρ^
  Ή ΰι' αριθ <8 τοΰ 1907 εχθ·σις τού Σταθμοΰ 'Αρ«αλοχωρίοι» Ή Σχετιχή άιχογραφία Άρμ<5?ιος δι «στιχίι; χλητήρ παραγγέλλίτβι όπως εν ΐντίτοπον τ^ΰ παρόντος "Ο /^ο<ολλησγι ίίς την τϊλ«υταί«# χατοιχίΐν τοΰ χατη- γορουαέ^ου χα'. ί-£ρον "ίθΐχοχθλλήί/; είς δηιιίσια μέρη Δηι.05ΐευ6ητ > τό πϊρον διά -ής Επισήμου έ·<|/ϊ'ω αυθημερόν.
  Ό Εϊϊαγγελεΰ;
  Γ. Χατζιδάκης
  Αριθ. Προ τ.
  » Δέ π.
  <3661 1>324
  Έν Όνόϊ/ατι χον Βασιλέως των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπβιδή δ Δίλνιανό; Μ. Λαμπράκης χάτοιχος Μάλαις Ίβρβ-
  πέτρου κα'ι ήδτ, αγνώστου διαμονής
  Κατηγορίϊται ώς ύπαίτιος 8τι έκ συστάσεω; μίτά τοΰ ί)δη χατα·
  διχασθένος Ιω ν. Θε^δω^αν:η !ΐ7θ χι^ον συμφέροντ-ς χινούμενοι
  συναιτεφασισαν ~ ιν Ιχτίλεσιν τής επομένης άξιοποίνου πράξεως χοιΐ
  'ενεχα τβύτης συ ομολογήσαντις αμοιβαίαν πρός άλλήλου; συ»δρο-
  μήν την 1 Ιουλίου 1908 έχ τής θέσεως «Πίρέόλι» παρα την
  δδόν Μεσχηνια; Ηρακλείου έλαβον *ίς την κατοχήν των εν* δνον
  άξίας όραχ. 120 άνήκο^τα εί; -οί Γίώργιθν Άχράτον έν γνώσει
  τής άλλοτριότητί ; ΐου αΰτογνω^όνως χαϊ άνευ τής συγχχτα9έσ£ως
  'οΰ ώς είρηται ιδι χτή^ονος όπως έχωσι τούτον ϋαοανόμως ώς
  ίδΐοκτ-ησίαν τ*ιν
  'Επιιδή τό άνίμημα τουτο π,οβ^,έπεται *α! τι(.ωρεΐται «πό ι'
  άρθρα 57, 371, 373, 21, 2?, 93 -ου Ποινικοΰ Νόμου, χβραχτη·
  ρίζετα δέ ώς π λημμέλημα
  'Ετε.δή δ x,Γηγορούμε^ο; ούτος ί'νε άπών καϊ άγνοεϊται δ
  τόπο" τής οιαμΐ.ή; τού.
  ΊόΌντες χαι τ' ά:θρ« 405 καϊ 406 ιή; Ποινιχής Δικονομίας
  Καλοϋμιν τίν είρημένον χα-ηγορουμβνον Ινα έμφανιθθή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ άχροατΤ|;(ου τοΰ ΠρωτοΒιχειου Ή-*χλ»ίου
  την 3 τοΰ μην^ς Μαρτίου το13 1:ους 1911 ήμίραν Πέμπτην χαϊ Ι
  ώραν 9 π. μ. ίνα δικασθή ώ; Ίπαίτιος τής έχτιθίίσης πράξεως, $- |
  λως θέλει ϊιχαΐθ^ ιρήα/ΐ' ■"·} > ' '? * !/^ ι1! τής Ποινικ ι
  Δικονςμίζς, ^υγχρόνω; δέ καλούμεν αυτόν 6'χως λάβη γνώσιν των
  έγγοάφων τή; οΊχογραφίας.
  Έν "Ηρακλείω τγί 10Όκτ»βρ{ου 1910.
  . Ό Είσαγγελίΰ;
  Οί χλΐ)θέ»τες μάρτυρες
  Γεώργιος Άχράτος χατ. Ηρακλείου
  Εμμανουήλ Χρ. Γωνιωτάχης » Πρήνα Μεραμβέλλου
  Εμμανουήλ Κ. Στεφανάκης » Ήραχλείιυ
  "Εγγραφβ
  Ή 'υπ' αριθ. 485 τής 7 Ίσολίου 1908 έκθεσις τοΰ Σταίμοϊ
  Μεσχηνιας.
  Ή Σχετική Διχογραφία
  Άομόϊίθς διχαστιχδς χλητήβ παραγγέλλεται δπω; Ιν «ντ'τυπον
  τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κ«*οινί«ν τβΰ :
  γορουμένοι» >ιαι ϊτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Δημοσιευθήτω τό παρον διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Ήρακλβίω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  ΓΛ Χκτζιδάκης
  Αριθ Πρωτ. 8864
  » Διεκπ. 5327
  Έν 'βνόμιιτι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ψαθάχις χάτοι«ος εΗρακλείβυ χ«1
  ' Επί ιδή δ Μεχμβτ Άλ^ς
  /ίδη αγνώστου διαμονής.
  Κατηγορβϊτκ! ώς ΰπαίτίος ότι έχ βυττάσΐως μετά' τβ5 Άλή
  Μοιίβταφα Χαμπιχχχη δπδ χοινοϊ σομφέροντο; κινούμενον «υν«κι-
  φάσιβαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξίοποίνοι» *ράξεω? χαϊ ίνεχα
  ταύτη; αυνομολογήσαντες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν άπό
  τάς αρχάς τοϋ 1909 χαϊ ««τενβεν ιΐσιρχόμίνοι δ(' άντίχλειδος (ίς
  την επί τοϋ φρουρίου τής πόλεως "Ηρακλείου ευρισκομένην αποθή¬
  κην τού Στόγγλη Κέϊμς έλάμβανον είς την κατοχήν των έκ δι«λ-
  λϊιμμάτων έν γνώσει1 τηί άλλοτριότητος των αύτογνωμό·»«»ς χ«1
  άνευ τής συγχαταίέσεως τοΰ- {βιβχτήεκινβί διάφορα άντιχε(μενα ήτοι
  ϊχθϋς, σάπωνοί, χαπνόν, τέιον, ποδόσφαιρας κ.λ.πι άξ'ας δραχ. 136,
  75 άνήχοντα είς -δν είρημένον Σπόγγλη Κέϊμς διτως Ιχ««ι ταϊτβ
  παρανόμω; ώς ΐδιοχττ,σίαν των.
  Έκεί3ί| το άνόμιιμα *οντβ"π-(Χ>6λί«ίται χαΐ τιμα>ρεΐται άπο τ'
  ίρίρα 57, 371, 373, 379, 21, 22, 23, 109, 110 τοΰ Ποινιχοΰ
  Νόμου, χαρβχτηρίζεται δέ άς *λΐ)μμέλημα.
  Έπειδ·) δ χβτηγο ίθύμίνος ούτος «Ιν* «πώ> χαί άγνοεϊτβι δ τόπος
  τής διιμονής τού.
  Ίϊόντίς χ«ΐ %' άοθρα 405 χαί 406 τής Ποινιχής Διχονομία;.
  Καλούμεν τόν «Ίρημένον χκτηγορούμϊνον Τνα «μφανισβ?ί αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ άχροατηρίου τοδ Πρ»τοδιχ«ίοιΤ Ηρακλείου
  την 24 τοϋ μηνός Φεβρουάριον τβϋ Ιτοος 191^ ήμέρ** Πέμπτην
  χαϊ ώραν 9 π.μ. ?»α δικασθή ώς- όπβιτιοί τής έχτββείσης πράξεως,
  άλλως θέλει δ(χχβθ?, έρημον συμφώνως τώ £ρθρω 407 τής Πβινι-
  κής Διχονθ(Α'ας, συγ/ρόνως 5« καλούμεν αότδν βχως λ"»)€*| γνώσιν
  των έγγράφοιν τής διχογρβφίας.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Όχτωβρίοι» 1910
  Ό ΕΙββγγελεϋς
  Γ. Χατζηδάκις
  Οί χληθέντεΐ μτίρτυρες
  Χαρΐδημος Ι. Μχραγχάχις χάτοιχος Ήραχλιίου
  Έγγραφα
  Ή ϋ-κ' αριθ. 43 τής 25 Μαρτίοο 1909 Ιχθισις τού" Σταθμο"
  Γενί Τζαμί.
  Ή άναχριτιχη ϊχθβσις τοΰ ποΐθόντος.
  Ή Σχιτιχή Διχογραφία.
  Άρμόΐιος διχαστιχίις χλητήρ παραϊγέλλεται ίπως ϊν αντίτυπον
  τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση «ίς την «Χ«υ-α(βν-κί(τι)Ιχ{*ν'<β*ο χατη· γορ'<υμένου '»! ετιρον τοιχοχολλήαγι »ίς δημοσία μέρη. Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Ηρακλείω αυθημερόν Ό ΒΙσ«γγ·λεΰς Γ. Χατζ» δάκις 1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4Ο7
  Αριθ. Πρωτ. 10182
  β Διεκκ. - 6430
  Έν Όνόματι τον Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣ-ΙΣ
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων >
  Πρός τ©* 1*1 συνεργβίβ ζωοκλοπής κ·1 πλ«βτογρ"·(α< χατηγο- ρούμενον Άρΐφ Φ«·οΰ) Μπεντάχη χάτςιχον Χανίων χά! ήδη αγνώστου διαμονήν Καλιϊσαι δπως εμφανισθή* αυτοπροσώπως ενώπιον τοϋ άχροατη- ρίου των ένταίίπ Πρωτοδ*χών την 3 τοϋ μηνός Φιβροοαρίου τοΰ 'ετους 1911 ημέραν Πέμπτην χαΐ ώραν 9 π. μ πρός περαιτέρω συζήτησιν τής άξιοποίνου πράξεως τής αναφερομένη* ιίς τό χ,οινο- ιτοιηθέν 6π'άρι9. 8419 5308 τή; 26 Αύγοΰστου 1910 χατηγορη- τήριόν μας άλλως-Ιέλίτι δικασθή έρήμην. Έν Χανίοΐί τ^ 20 Όκτωβρίϋ» 1910. Ό Εισαγγελεύς Χά ίων Γ. Σκονλας Άρμοδιος διχαστιχός χληίήρ παραγγέλλΐται δ'πως ϊν αντίτυπον τή; παρούσης χλήαιακ' τοιχ*χολλήβγ) »ίί τί> οημοσιώτβρον μέρος
  -ής π6λ»ως Χανίων χαΐ έτερον ί(ς την θύραν τοϋ άχροβτ-ι,ρίου τοΰ
  ΠρωτοδΊχείου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκονλας
  Αριθ. Προι·.. 8665
  » Διεκπ. 5328 - ■
  Έν Όνόματι χοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου
  Πρός τόν επί ψίΐΛομαρτυρία χά—γοροΰμενον Παΰλον Άνδρέου
  ϊουλτάτον κάτοικον Βορριά χαί ηδη αγνώστου διαμονή,.
  §& Καλείται όπως ΐμφανΐνβής αυτοπροσώπως ενώπιον τοϋ άχροα-
  τηρίου των ενταύθα ΠρωτοοΊχών ΐήν 3 τοϋ μηνός Μαρτίου τοΰ
  'έτους 1911 ημέραν Πέμπτην χαί ώραν 9 π.μ. πρός πιραιτέρω
  συζήτησιν τής άξιοποίνρυ πράξεως τής άνβφερομίνης ίίς το χοινο-
  1 ημέραν Πέμπτην χαί ώραν 9 π.μ. πρός πιραιτέρω
  συζήτησιν τής άξιοποίνρυ πράξεως τής άνβφερομίνης ίίς το χοινο-
  ποιηβέν αυτώ δπ' άρίβ. 4621 2801 τ|) 11 ΜαΤου 1909 χ«τ7|γορη-
  τήριί» μας άλλως νίλετε διχασβή έρήμην.
  Έν Ηρακλείω τή 10 Όχτωβρίου 1910
  Ό Είσαγγϊλεϋς
  Γ. Χατζηδάκης
  Δημο»ι«υ9ήτω ή πχροΰσα διά τής Επισήμου Έφημιρίδο;.
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Χοτζηδάκικ,
  Άρι&μός 5^34
  Έν Όνόματ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου
  Πρός τόν επί παρά φύσιν ά««λγε(« κατηγοροΰμενον Μουσταφά
  Καταρτάχί χάτοιχον Ήραχλιίου χ«1 ήδη αγνώστου διαμονής
  Καλεϊσαι &κακ 4μ«ηινιτθής αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροχ-
  τ^ρίου των ενταύθα Πρωτοδιχών την 3 τ»ί μηνός Μίρτίου τοϋ
  ετους 1911 ήμίρ»ν Πέμπτην χαί ώραν 9 π.μ. πρός περαιτέρω συζή¬
  τησιν τής άξιοποίνου πράξεως τής ϊναφερομένης «!ς τίι χοινοκοιηθέν
  «ΰτω ύπ'άριβ. 5247 3170 ττί 30 Μαίου 1909 χατηγορητήριόν μ«ς
  άλλως θέλετε διχασΐή έρήμην.
  Έν Ήραχλιίφ τγι 11 Όχτωβρίου 1910
  Ό Είσαγγιλιϋς
  Γ. Χατζηδάκις
  Δημοσιιοβήτω ή παροΰβα ϊιά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Ήρ«χλ»ίω αΰίημερίν.
  Ό ΕΙ»αγγ«λιϋ;
  Γ. Χατζηδάκις
  5333.
  Έν Όνόματ» τοϋ Βασιλέως των Ελλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Ό Ε{Ό"αγγελεν«; Ηρακλείου
  Πρός τον επί χλοπή χατηγορούμΐνον Κτρήμ Ίίραήμ Χοτζάκη
  κάτοικον Ηρακλείου καϊ ήδη αγνώστου οι»μονής.
  Καλείται όπως έμφανισθής αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατη-
  ριου των «νταΰθχ ΐϊρωτοδιχών ιήν 3 τοΰ μηνός Μα^τίου τοϋ ετους
  1911 ημέραν Πέμπτην χαί ώραν 9 π.μ. πρός π«ραι έρω συζήτησιν
  τής άξιοποίντυ ττράξΐως τής άναφΐρομένης ιίς τό κοι-οποΐ'ηθιν αύτω
  ύπ' αριθ. 779 468 τή 29 Ίανουβρίου χατηγορητνριον μ«ς άλλως
  θέλετε ο'κααθή έρήμην.
  Έν Ήρβχλίίιο τ?| 11 Όχχβδρίου 1910
  Ό Ε σαγγελίΰς
  Γ. Χ«ιτ<ηόακις Δημοσιενθήτω ή παροΰσα διά τής Επισήμου ίφη μερίδος. Έν Ήραχλίίω αύθημίρόν. Ό Εισαγγιλεΰς Γ. Χοτξηδακις Αριθ. Πρωτ. 8555 » Διεκπ. 5267 Έν Όνόματι χοθ Βασιλέως των 'Ήλλήνων ΚΛΗΣΙΣ Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου Πρός τον επί χλοπη χατηγορούμενο; Σταύρον '''μμ Μαυριδά- κην κάτοικον Ήραχλίίου χαϊ ή$η αγνώστου διαμονίς. Καλείται ΐπαις έμφανισθής αυτοπροσώπως ένο>πιο. :οΰ άχροχτη-
  ρίου των ένταϋθα,Πρωτοδιχών την 3 τοΰ μηνΐις Μιρτίβυ τού ειους
  1ί)11 ημέραν Πέμπτην χ·1 ά ;αν ) π μ. πρός περ»ιΤέρω ουζήτη-
  σιν τής οξιοποίν,υ πράξεως τής άναφερομένης ιίς το χοινοποιηββ/
  αύτω άρ«ί. 6367]39Γ2τϊ) Ί0 Ίουνίου ΙίίΟ'.) χατηγορητήρκΐν μας
  άλλως βέλετκ διχασ^η ίρήμην.
  Έν ΊΙρβχλιί'ωτΐϊ 9 Όχτωβρ'ου 1910
  Ό 1 ίσαγγιλιύς
  Γ. Χατζιδάκις
  Δημοσιευθήτω ή παροΰσκ διά τής επισήμου «φτ,μ^'δος.
  'Ο Κίσαγγίλιύς
  Γ. Χατζιδάκις
  Αριθ. Πρωτ. 8663
  Έν Όνόματι τοΐ? Βασιλέως των ' '· λλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Πρός τόν επί χλοπή χατ·η·}θρούμινον Μυοο<να !ί Κβκογίνάχττ) χατ. Ήραχλϊίοτ χ»ί ήίη αγνώστου διαμοιής. Κΐλεϊσαι όπως έμφανισβής αυτοπροσώπως τή/ ί!4 τοϋ μηνός Φιέρουαρίθυ τοΰ ίτους 1911 ημέραν Πέμιτιην χ-/ ώραν 9 π. μ ίνωπ όν τοϋ ϊχροΛΤΓ,ρίου τοΰ Ι1ρω:οΐιχιίου Ίίρϊ/λ.'ου πρός 7:ΐιρί- τέρω ϊυζητησιν τή άξιοποίνου πράξίως τ7,ς άνα^ι ,.μίνη; ε]ς τό «οινοποιηίίν ίιπ' ά: β. 0113)3731 -. ?,ς 23 Ίου^'ου ■ ^0^ χατηγορη· τήριον μ»ς, α'λως θίλιις ?ιχβσθ/| έρηιχ-ην. Έν Ήρ«χλείωτή 8 Όχτωβρίου 1910 Ο ναανγιλΐύς Γ. Χατζιδάκις ΔΓ|μοσΊυ9ήτω ή παροΰσα διά τής επισήμου έφημΐί'/5ο;. Έν ΊΙραχλείω ϊύθημίρόν. 'Ο ΙϊΐΐϊγγίΛίύ; Γ. Χατζιδάκις Αριθ. Πρωτ. 3556 2088 Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Ελλήνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπιιίή ί> Μάρκος Χρη«τ. ΙΙανηγυράχις, χάτοοο; Παϊίο/ωρίοο
  Άποχορώνου χαί ήδη ιυγ<5ίιχος χ«τηγορε::αι ώς '^-αίτιος τού ίτι, , την 13 ϋίπτιμβρίου 1909 χαί ιίς την Ηίαι/ αΣχλαζο»τί,ς πΐριφ»- ■|ί«ς Π«Ί5οχωρίου Άποχορώνου ένώ ο /ωροφύλχ^ τον · < ·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ-ΕΒΟΣ
  Φ(ί 'Λπ: .ο.ώνου 'Ε^μα^ουήλ Γ Τ(!»υ; ί5ια<άΐη; ειχε χ εν οπλον βυ-,τήματος «Γ*ρα» ίίς χίϊρϊί τοϊ πατρός τού Χρήσΐου Πβντ,γυρϊλΤ), 8ν συνέλαδεν είς την ειρημένην Θέσιν, έπ' αϋτοφώρω π«ο*νομω; νΐτλοφοίίνν-α, όττι-; τον πϊ?ε·Απο5((»>ι εί; την έχπλήρω-
  σιν των χατά τοϋ υίίϋ-ου Έμιανουήλ έχδη)ωίε·τών ιτροΟίσ;ών
  τού, ά·ή3εσ· βιΐίως έκ των χιιρώυ τού ςϊρη^ένου /ω^φύλβκοί τό,
  ώς ά'νω χατασ/ββέν οπ>ον τι«τάς οτω χατ1 «ύ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Τό ΙΙρωτβδ:κεΐον Χανίων ϊικάσαν έχί τί)ς ενώπιον αύτοθ ά-
  βυνομένης υπό χρονολογίαν 20 Ίουνίου 1907 αίίήσιως περί
  ίξαλείΦίω- ύποθήκης τοΰ Ματθαίου Β. Μαγκούζου, —ολίτου
  Ιταλού, κατοίκου Χανίρν κατά 1) Ίακωδίνης Σιγκοίίτς χήρΐς
  ημ
  ΈπιιΒή δ χα-ηγ5ροΰμιος ούτος α<ε άπώϊ χαϊ άγνθίίται ο τ<- πος τής 8ια(ίονϊς τοο. Ίδόντίς χαι τ' άρ9,'.α 405 καί 406 ·:?,, Ποινικής Δ'.χονομίας. Καλούμεν τόν είρηϋΐένον χοτηγορού(Αίνον{<α έμφανιββή αΰτοπρο- ^ ιώπω; ενώπιον τοΰ άχεςαΐηοίου τού Πρωτοδικείου Σφαΐίίωί την | β ϊ έ έ χαΐ ; ώς ά'νω, χατασ/ββέν οπ>ον, αντι«τάς ούτω χατ1 «ύτοΐί χαι ά-αγ- | ΝιχοχαΟυ Β. Μαϊ/ούζο« κχί 2) Μαρία; Ν. Μα^κούζϊυ
  ι,άββς τουτο* είς ανατροπήν πράξεως άναγοαένην ίίς την δπηρε- } γοι) Πασχάλ Μηΐοδίτς καί τούτου ώ; τοιούτου κατοίκων Κω*-
  β,νπτ01>-, . ■ ■ - ?· ι . · ι . ' στβιντινουπολβως, έξίδοτο την ύπ'αριθ. 798 τοδ 1910 όρΐστι-
  Κπβιοή το ανομημα τουτο προ*5λίπιτα· ια: τιμα>ριιτ«ι ϊϊτο τ ) , · , , . , , . / , ,Ε_, Γ
  α ιιίι - π - τντν <τ £ < ι ι ' *ην απόφασιν τού εις το βικαστΊκο* εν«ι ω; κΜ : ιβοθν 471 τού Ποινιχον Νομου. ν»3χτηρ'ζεται δέ ως πλημμέ- ' . ;„ , , _ -. , . » 1/ < · < «Δικαζον ερημην των καθ ής ή αίτησις. Δέχεται την ακό 20 Ί;υνίου 1907 αίτησιν Ματθαίου Μαγχούζου κατά Ίϊκωίί- νης Σίγχοδιτς χήρας Νΐ/ΐολάου Μαγκούζου και Μαρίας Μαγ- 6ζου συζύγου Πασχάλ Μηλοδίτς. Δίατάστει την ΐκ των βιβλίω* τώ/ ύποθτ)κών τοΰ Δήμου Χϊ- . . ^ν Ιξάλίίψιν τής ΰτ;οθή<ης ΐν)ς έγγίγρΛΑμιένης υπέρ των καθ' ~ι το3 μηνός Φεβρουαρ^υ το3 ϊτους 1^1' ημέραι Πέμπτην χαΐ ; ών ^ αΓτη3ίς βϋνάμϊΙ -ή; βπ0 20 Μαρτίου 1902 άποφίσβως το3 α,ρ», 9 π. μ. Ίνα διχασθϊ) ως ύπ.ίτ,ος τής έκτιβίί-ς πράξεως, | .Ιταλ[χοΰ Πρβξ.ν,χβίί Δίκαστηρίου Χανίων, έκ τοϋ εν ή .*ί«- αλ/ως Οελϊΐ διχεσβ/ι ε^ήμην συμφωνως τω αρβοω 407 της Ποινι- | , , Γ , ,' , , , , , -" . . · κω αιτησει περ-γραφομενου κτημϊτος και ίΐΐ ονοματί τοΰ οιτουν- τος κατακιιρωθέντος ώς τελευταίου ύπερθεαβτιστοΰ κατακυρωθίν- τος κατά τοΰ όφειλίτου Νικολάου Μαγκούζου. Ό Είσαγγελιυς Σφακίων Κβί ^Λ«λλ«( «ίς βάρος των κ«θ' ών ή αίτησις ΰκέρ τοϋ «Ί- "~ . Χλαπουτάκις | τοΰντος τα δικαστΐχάαύτοΰ ίαχανήματα Δραχμάς έξήκοντα (60)». ί_ » Δημοσιευθήτω ή παροΰσα διά τής Επισήμου Εφημερίδος χ«! μ διχεσβ/ι ε^ήμην συμφωνως κης Δ,κονομία:, συγχοόνω; δέ «λ,ϋα.ν τών εγγράφων τής διχογραφία;. Έν Βίριω τί; 23 Όχτα)6ρίου 19!ύ " ί,τω; )άβη γνώσιν Κληβέντες μάρνυρίί χβτηγορίας ά ά ά γρ Γί κάτοιχος Έμπροσνέ"- 1 χωριφύλΐξ χά-'.;κος Φεέ 1 κάτοικος Νεροχωρίου Ίωίνντ,ς ιϊ.ημ. Ματβαΐάχι ρου Άκοχορώνου. Εμμανουήλ Γεωργ. Τϋουροδια<ίάχη ' Αποχθ(;ώνου. Γώργιοο Χρ. Άιτοστολάχις Άποχορώνου. "Ε γ γ ρ α φ κ Ή ΰπ' άριΐμ. 61 χαι χρονολογίαν 14 Σίπτίμβρίοο 1909 ϊχβίσΐς Έης χωρο(ρυλα/.7;ς τοΰ βταθμ^ΰ Φρέ Άποχορίό ου χαϊ όλ<ί»λ·ηρος ή σχίτιχή ϊιχογραφία. Δημοσιευθήτω έν τΎ[ Έπΐϊήμω Έοημερίδι. Έν Βάμω αυθημερόν. Ό ΕΙσαγγελεΰς Σφακίων 'Ειιιι. Χλαιτοντάκις ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Τό Πρωτοδικεΐον Χανίων τικάΐαν ΐπί τής ενώπιον αυτού1 άπεΛθυνομίνης ΰπί χρονολογίαν 23 Αύγούστου 1907 αίϊή- σεως, τερί έξΐλείψιως ύτοθηλης, τοΰ Ματθαίου Β Μαγκού- ζου, πολίτου Ιταλού, κατίίκ:ο Χανίων κατά 1) Ίακωβ'.να; Σ^γ- •/οβιτς, νή?3ί- Νικολάου Β. Μβνχ:υζου καί 2) Μ^ρίκς Ν. Μαγκούζου, σϋζύγου Πασχάλ Μηλοδίτς **'· τούτους ώς τοιού¬ του, κατοίκου Κων]"όλεως εξέδοτο την ύπ' αριθ. 7'.*7 τοΰ 1910 οριστικήν απόφασιν τού ής τό διατα<τικόν Ιχν. ώ; εξής: «ΛΐΛα- κάζιν έρήμην των χ.αθ' ών ή αίτησις. Δίχεται την άτ.ό 23 Αόγούττου 1907 αίτησιν τ;ΰ Ματ¬ θαίου Μαί'/.ουζου κατά Ίίακωβινης Σ·.γκίδ:τς χήρ*! Ν3·Όλάου Μαγκούζου καί Μαρίας Μαγ/.ούζ-.υ, Πασχάλ Μή ·οδιτ.. Διατάτσει την έ ι τώ* β:6λ''ων των ύποδη'.ών τοΰ Δήμο^ 1 ι των έπιτοπίων εφημερίδων. Έν Χβνίοιςτή 12 Ιουλίου 1910. Ό τοϋ Ματθαίου Β. Μα^Αΐύζου, κατοίκου Χανίων, Πληρεξούσιος Δινηγόρος. •Δ. Ν. Άνρωτηρίου—Σοάδας Κυίωνίας έςάλίΐψίν τής ΰποθήχης τής έγνίγραμμίνης υπέρ των καθ" ών ή αίτησις δυνάμει τής ί%Ό 10 Μσρτίςυ 19^2 ί~οφίσεως Τ5^ Ιταλικού Πρΐξενικοϋ Δικα- στηρίου Χανίων επί τοΰ έν τή ίπιϊ.χω α'ιτήσει περιγρ*φομέ- κτήματος καί ίτ.' όνΐμ«τ«ς τ3^ αϊτουντβς κατανηρωθέντος ώς τίλευταίου ύπερθεματιστοΰ κατά τιΰ όίειλίτΓυ Νικολάου Μαγ¬ κούζου. Καί έπιδάλ):; ι'ις ^άρος τώ/ /.λθ' ών ή αίτησις υπέρ τοΰ αι- . τοΰντ^ς τα δικαστ:κά αύτοΰ ίακαν/,ματα δραχμάς τεσσαρά/.οντα , έξ (46)». _ 1 Δημοσιευθήτω ή παροΰ'σσα 3 ά τής Επισήμου Εφημερίδος 1 καί διά τινος των ίτιτοπιων Εφημερίδων. · ΈοΧανίονςτη 12 Ίουλί.υ 1910. } Ό τοΰ Ματθαίου Β. Μαγκούζου, κατοίκου Χαν!ο)ν. Πληρβξούσιος Δικηγόρος Α. Ν. ΆνΟού«ίη<; ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τίχς ύπ'αριθ. 573 τοϋ έτους 1910 άποφάο"είθ{ Τό ΕΐρηνοδιχεΤον Χανίων ίξέδοτο την ώς άνω απόφασιν 1· η^'. Δικάζον ίρήμην το3 τε ίναγομίνου καί τοΰ τρΐτου. Δίχεται ώς βάσιμον την προκειμένην υπο χρονολογίαν 24 Ίαν5υ«ρίο» 1909 άγωγήν τοΰ ένάγοντος Γεωργίου Μβνιτάκη μαγείρβυ μ κατοίκου Χανίων κατά τοΰ έναγομένου Δημτ,ιρίευ Λαμχρά^ λ,ατοίχου ωσαύτως καί νυν αγνώστου ϊιαμονής καί κατά τοΰ τρ{- του Γεωργίου Παπαδοπέτρου δικηγάρου κ«ί κατοίκου Χανί»ν. 'Υποχρεοΐτον ΐναγομϊνον νά καταβάλη τω ενάγοντι δια την έν 5τϊ)βγωγξ άναφερομίνη^ αίτίιχν ίρ*χμάς εκατόν ίξήκοντ» έ*:« Ι καί εβδομήκοντα έκατοστά (167.70) ίντόκως άκο τής άγωγής | υ.έ/ρις έντίλοΰς εςοφλή:εως ν.αί Λαταϊικάζει τόν ίναγόμίνον είς Ι τα τού ίνάγοντος ίικαστΐΛά Βαπϊνήματα καί τήν,άμοφή' τοΰ | πληρεξουσίου δικηγόροο τούτου κανονιζόμενα ίν 8λω «ίς δρ«χ- 5 μάς εϊκοσι τέσσαρας (αριθ. 24). ΈπΐχυροΤ την είς χεΐρ^ί Χ0$ τρίτου ίκιβληθεΐσαν κατάοχεσιν επί δραχμών ϊιαχοσίων έςήκοντ* (260) ϋΒοχριοΐ τόν τρίτον νά καταβάλη τω ίνάγοντ: ίκ τσΰ πο- σοΰ τούτου $ραχμ.3$ μέν εκατόν έ'ήκοντα έπτά καί ίδδομήιιοντ» έ*ατοστά (167.70) ίντόκως άπό τήςάγωιής μέχρις ίξοχλήσεως πρός εξόφλησιν τής κατά το3 έναγομένου δ.ά τής παρούσης επι- δικαζο,ιίνης άπαιτήσεως καί ϊραχμά; εί*οσι τΐσσβρας (αριθ. 54) Ιξοϊα οΐΛαστικά ωσαύτως ί.άτής άπΐφάσίως ίπιδικασθέντα αυτο>·
  Δημοσιευθήτω ή παροΰσαεΐς την Επίσημον Εφημερίδα δι»
  τόν αγνώστου διαμονήν Δ. Λαμτράκην.
  Έν Χανίοις τ^ 18 Όκτωβρίου 1910.
  Ό πληρεξοΰσιος ϊικηγόρος τοΰ Γ. Μανιτβκη
  Δ. Φλ
  'Ιϊκ το