93652

Αριθμός τεύχους

78

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  » ίίι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  #ΑγΤΗΙ ΤΗΣ ΕΦΪΕΡΙυΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΪΡΝΗΣΕΟΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ,
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  τ) 9 Νοεμβριού 1910—Αριθ. 78
  Άριθμ. Πρωτ. 4660
  «
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ1ΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρΰττει ό'τι: . . ,
  'ΒκτίΛετβι είς διαγωνισμόν μειοϊοτιχής δημ,οπρασίας κατά τα
  δ*ο τής ««ηρββίας- των ϊημβσίων έργων »!»τ»χ·ίντα υπο τού
  ΔΐΜθυντβΟ «ών Δημοσία» Ιργων θ.ωρτ,θεντα ίιαγραι>μ«« μετ*
  τού προυπολογισμόν, συγγραφής υποχρεώσεων και τψολογιου η
  κα/κ.ιή τμήματος τής αμαξιτής όϊοϋ Άγιου Ναολαου Νεα
  Ι έξελέγχουσα κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφασίζει χατ' ϊνομα τούς
  | ΐΐς τόν διαγωνισμόν πΐραδεκτέοΐις σημειυΰνα τβός λόγους δι ούς
  τυχόν 6ά άπέχλειέ τίνα των μειοδοτΰν.
  "Αρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4 προ-
  σφορά είναι άπ»ράϊεκτθς χ,αι ΐπιστρέφετ«ι πρός τόν ϊπιοόντα ταύ-
  ττν •χωρίς ν' ανοιχθή ο περικλείων αύτην φάχίλλίς.
  Μ',τά -Λν έλεγχον των εγγράφων ή αϋνεορίασις άποχαί'σταται
  ί'. ν?ου δημοσ'α, ό δέ πρόεϊρος άποσφραγίζ«ι τα των προσφορών
  χαχά την άριθμητικήι αυτών σειράν, κατχχωρίζϋ τ: ~ε-
  - - · - ·»ί .< Ι.......Λ------- -.1.,,. τού προυπολογισμόν, συγγραφής υποχρεώσεων κι ψγ η κατα/κ.ι,ή τμήματος τής αμαξιτής όϊοϋ Άγιου Ναολαου Νεα λε(ι>ζ· η
  Άρθρον 1. .Τ*
  ^ ^
  «ρβθΐίθλογιζινται «ιτα την λεπτ3μερή·
  ώ 60,000 περΐΛαμδαν.μένου
  ρΐίχόμενον αυτών έν τώ πρωτοκόλλφ καί άνα/.ηρΰττει τελευ-
  ταΤο^ μεοϊδττ,ν τον προτφερόμενον νά ίκτελέστ, τό Ιργον ι'ις τι¬
  μήν συμφερωΤίραν.
  Άν πλείονες των δΐαγώνιζομένων ήθελον προσφίρει τί|ν αυτήν
  ή οημοπρβσΐ* ϊπ'αναλαμ6ίν*τ«ι καί
  ■ " " · - ' ■ -, β[α-
  τού «οσου των δρ. 59Π χαι 57βοο »«, «ρβοπτςυς δαπάνας εφ -αραίε1νε.β( έπ1 ϊόο ^β; 0 8ι· {οφρβ«(σμένΐ))ν ^
  ών ουδέν οικαίωμα ϊχει ό έργολ^δος.
  II
  Ιχχτωβις γενησεται επί γων(9μ5ς μ,χβξο των ιιοοσ«νεγκ{,νΐι#ν 'τας αύτάς «υμΤ·ρωτ»ρας
  τοίς εκατόν είς_ ακεραΐας μοναϊας. ^ , ] τιμάς «Αν ϊέ οίιτο( ΐυϊ^ον<^,(ν άπαντες τότε έπαναλαμδάνϊτϊΐ ή "Αρ»ρον 2. Η δημοπρασία ενεργηθήσεται βν «ις £δρα!; των 3ημοπραοία /αθ' όρισθη«μέ»ην υπό τής ίπιτροπής ήμέρβν, ήτις Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, και Ηρακλείου και &ν τοις Κατα- ?4ν ί6νβτβι νί[ 0πβ(_6- χ·,ν ίεχίτην -^πτην ά-^ τής «ρώτης στήμασιτών οίκείων Νομαρχίαν δι εγγράφων κϊι εστρβγισ.'.νων ^^^[^ Οά $ ίγκυρος μόνον εάν ό είς των διαγιονινοιιέντον ιτροβ.Ορών ΰ^έπιτροπής-ρίεδρευομένηςύποτώνοικείωνΝ:- ■ ,^., ίχπ:ίν,σίν μ.γβχ,,τ,ρ» τής γενομένης κατά την πρώτην μαρχών ί) των αναπληρωτών αυτών των ο«είο— +Ιρ5ϊ:δρπ·.7-τβν * ' Πρωτοίικών καί ενός μηχανιχοϋ ή των αναπληρωτών αύτ'Λν ώς 22 Δδΐου 1910 ηέ Πέμπτην -«ι ώραν "Α,οθρον 6. Είς τοίις κ*τβ τόν οίαγωνίομον άποτυχόντας ίπι- άλό!ή τάτιβέντα χρήματα τ) εμολογίβι Πρωτοίικων και «ν0ς ,*—.„.«.„---------- _ , ΑρβρΟν 0. ως «^ *-. «, «.-,-...-...... μίλων την 22 Δεκεμβριού 1910 ημέραν Πέμπτην «ι ώραν , ?τρέ?ονται τάλό ^εγγυήσεως κατάτ,βέντα χρήμ*τα, ή1 «μολογίβ! %7 Λ π· Ι*· , , Ι ίντός τριών ημερών άπό τής δημοπραΐίας τί) ίγίρίφφ «.ίϊΐ-βι- Αμθρον 3. Πα-α προσφ3ρα θ« συνοδεύηται υπό τήςΙ 'ϊβιας ήΐίι τΓ,3 Χρο!ίρου τής ίπιχρ^ς Χ?ος «4ς β^,^β.ίββς ταμί*ς ή τού επιτηϊεύματος το3 εργολβοο^ συμφωνως τω 811 Νο- δκυθυντας τί» καταστήματι έν οίς κατετέθησαν. «»ω, .υπό τςύ προβλεπομένου υπό τού π;ρι Δομ-.πρα- ; "ΑρβρΦν 7. Ό ίργολάδίς ΰπόκειται «ίς τάς ϊιατάξεις τοϋ σιών καί εκτελέσεως Δημοστων ίργων Νομου πιστοποΐΓ,τικοΟ , ερ> ^ηριΧ91^ Μ ^τελίΐεως ϊημο,ίων Ιργων υπ' «?ι·.
  καί υπό γραμματίου βιβαιοάντος την είς τι τώ/ δημοσ,ω/ τα- 356 Νόμου.
  μεΐίήν τ) τής Τραπέζης Κρήτης χατάθεσιν, λέγω ΐγγυήσϊω;, «ί; < ·Λρ0ρον Ή. Τα πρακτικά τής ίημοπρϊσίας ύχό«ΐντ«ι είς την χρήματ*ή όμολογιας τής Τραπέζης Κοήτης, *ατα την ίτί-ής |γχρισ;ν το0 ίπ1 τώ, 'Κσωτερικών Έπιτρόπου ο»τις ϊχει τό δι- έκϊόσεώς των αξίαν ποζοΰ δραχχμών 3000. _ καίωμα, χ.ατΐ τό ίοκοΰν αυτώ, θαίγχρίνο ή μή αύΐ«, χωρίς »κ Είς τόν ίιαγωνΐσμόν δύνανται να λάβωσι μερος χαι «λΛ;οαποι το·ΤΟΟ „· 'Λ%0%^ 0 τίχ,υΓβΤΟς μ«ιοδότης &1δέν κ«ά το3 Δημο- ' ..... —ν- -~" *"·"—ι: τ3ΰ πεοί δημοπρακών καί α{^ 8(Χβ;ωμο[. * * * -. ..Μ__ ΡβΙΙΙ νόμενα κατα τό α,ΐθρον ο εγγραϊ" _ «(-βοπή τήΓ'-νεϊριάσεως *αρ.«ρι«όμ«»οι ,ποσυροντ»., ή Κ ι«·ρο«η ΐιιιυ βικαιωμα. Άρθρον 9. Τα διαγράμματ» ό «ροϋπολογιαμός το τΐμοΧάγιο» χ,α'ι οί όρον των συμφωνιών εισίν έκτ«θ«ιμένϊ είς τα γρΐ?εΤα των ανω Νομχρχιώ , εις την διάθιιιν των βουλομένων νά λάίωσι γνώ3ΐ>> ίΰτών.
  Τα κτιρύχεια καί ίξοϊα τού συ'αφθησομένου συ,χνΐλοίου ϊγ.ι-
  6ϊρόνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τη 6 Νοεμβριού 1910.
  Ό επί των Έιωτιριχών ,Ευίτ·οι;«< Π· Ι. ΜΑΡΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε- !
  Αριθ. ιτρωτ. 4011
  χ· Διεκπ. 3518
  ΑΝ.ΤΕΡβ ΔΊΕΪΘΥΒΣΙΣ
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ΰπ' δψει :
  1) Την ύτι' αριθμόν 3976)3201 έ ί διαχήρυξιν ημών δι* ■
  «ξετίθετο είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή προέΛτασ ς καΙ οα:(
  ρόστρωσις τής όδοΰ Ρεθύμνης Περάματος Ηρακλείου.
  2) Τα υπο των Νομαρχίαν Χανίων Ρεθύμνης νοί Ήρώχ.λίί
  0πο6)ηθέντα υμιν υπο χρονολογίαν 25 ΌΛτα,βρίου 1910 -ρα-
  κτικά των ΐπιτροπίΐών οίτινες ιυνεστάβησαν πρός δίεξαγωγ/;ν
  τής μειοδοσίας ταύτης, έξ ών δείκνυτα! ό'τι ΐνεργηθείσης τής
  περί ής ό λόγος μβιοϊοσίας νομίμως προσεφίρθη νά αναλάβη
  την εκτέλεσιν αυτής ό Ανδρέας Φατσε'ας «ντί τ?σσίριον "*οΐς
  εκατόν επί ίλαττ;ν τού" προϋπολογισθέντος ποσαδ δστις ανεκη¬
  ρύχθη τελευταΤος μειοδότης υπό τής επιτροπείας ή'ΐίς συ· εστη
  έν τω νομήΐ Χανίων.
  3) Την υπό χρονολογίαν 2 Νοεμβριού δήλωσιν τού ΐργολίβου
  Γεωργ. Κασιμάτη νομίμως ·Α«ί ΐμπροθέσμως χαταΐεθεϊσαν μετά
  ταϋ άπαιτουμένου γραμματίου παρΛχαταθήκης δ'.' ής δί·(λίΐ ότι
  προσφέρει 5 ο)0 έλαττον τής ύπότοΰ τίλεοταίοο μεϋ/δότου προσ-
  φΐρθίίσης τιμής πρός ανάληψιν τής πρ:κειμένης ίργαΐας.
  Ίδόντίς καί τό άρθρ. 14 τού 356 Νόμου ά<υρο3μ;ν τα σχε- τικά πρακτι/ά τής γινομένης δϊίμοπρασίας κατά την 25 Ό--τω- δρίου ενώπιον τΰν ΐτιτροπειών αΓτίνες συνεστοθ/)σίν πρός τ;ΰτο κατ' Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοϊς ό'ροις τής ϊιαληφθείσης ύπ* αριθ. 3976)3201 έ.Ι. δίβκηρύξεως τής Άνωτί- ρας ΔΐϊυΟύνσίωςτών'Εσΐίΐτερικώ; καί ταΤς διατάςίσί τοϋ356Ν5- ι*ου ίνεργηθησομένην ενώπιον των 8ιά τής διακηρόξεω; ταύτης ωρισμένων έπιτροπειών καί έν τοίς αυτοίς τόποις την 8 Δεκεμ¬ βριού 1910 ήμίραν Τετάρτην καί ώραν 9—10. :., Έν Χανίοις τή 4 Νοεμβριού 1910. Ό επί των Έσωτΐριχών Έπίτροπος Π. ΜΑΡΗΣ Νόμου ίνε?γηθη73.-ένην Ινώπϋν των δία τής 2(«κηρόξεως ταΰ- [ της όριζομενων έπίτροπβίών καί έν .τοΤς αυτοίς τόποις την 2 ι Δί/.ίμβρίου 1910 ήμίραν Πέ;Λπτκ)ν χαί ώραν 9 —10 -κ. μ. Έν Χανίοις τίί 'ί ΝοίμβρΕο^ 1910 Ο ίπϊ —'ον Έσωτερικών Έπίτροπος Π. Ι. ΜΑΡΗΣ ·· .- ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Έπαναληπτιχϊίς μειοδοτικης δημοπρασίας δια την ένιαύ- σιον προμάθεχαν άρτον διά τούς άνδρας τής ενταύθα φρου¬ ραί. 10 Ιον ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Δ,α .ηρΰτίει δτι. Είς ίκ:έλεσ:ν τής ύπ' άριθμ, 11967 διαταγάς τής Ανωτέρας ΔΐίΐΛήσεως Χωροφυλα-λής καί Ιαγμάτων ΠεζίχοΟ έν Κρήτη ή 2ημο;:ρ»:ία διά ιήν χορηγίαν τοϋ «ναγΛοιυΰντος άρτου είς την φροορά^ Χανίων ίπϊναληφθήσεϊα! τή^ 14(]ν τρέχοντος μηνός ημέ¬ ραι Κυριακήν καί άτ%3 τ?|; 1 Οη- μέχρ·. τή; ϋης ώρας π. μ. υπό τού; αυτού·; βρους τΐύς έμφα!ν3Γ'.ένους ΐν τί) ιτρογενεστέρα ημών διακ,^ρύςει τη ν&χχ/ωριαθείστο έν τω ύπ' αριθ. 67 τε2χος Γον παραρτήματι τή; Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Ώς πρώτην «ροσφίράν όρ ζομεν την υπο τοθ τίλευταίου μει- οδότου Βασιλείου Τσεκούρα πρθ5φϊρ'0ί.ϊσ3:ν τιμήν τδν λειιτώ» 3? '/β χατ' όίΐαν. 'Η δημοπ^αυίβ έσεται τίλειωϊΐκή ·Λατακυρω3ησομ5νη έπ' όνό- μ« ι το3 τβλευταίου μειοδότου τοθ προσβνε/ΑΟντος την έλάσσονα τιμηΜ κατά την 12ηνώρανκ2ί 5' τής όρισθίίσης ημέρας. Μϊτ* το πέρας τή; δημοπραιίβς οΰϊϊίς μευδότης γίνεται δϊ- κτςς. Έν Χανίοις τή 5η Νοεμβριού 1910. Τό Οικονομικόν Συμβούλιον Χ. Δαλιάνης Α. Εθεωρήθη Ό Διοικητής τοθ Τάγματίς Χ. Νταλ^άνης Αριθ. Πρωτ. 4612 » Διεκπ. 3519 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λαβόντες ΰπ' όψιν 1) Την ύπ'άριΟ. 4β16/32}6 έ.Ι. δΐακήρυςιν ημών δι* ή- ΐςετιθετβ είς μ«!οϊοτιχήν δημοπρασίαν ή ϊΐ·ροέχ.τ·*!Τς κίί ^κ^ρόσ-ρωσις τής όϊο3 Ν»ό Χωρίο ΜΐΓαμ.παΛή Χανί-Βρύσες-Γεωργιουπολΐς. 2) Τα υπό των Νΐμαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήρακλίΐ- ου όποδληθέντα ήμΓν υπό χρονολίγίαν 25 ΌΑτωβρίθΐ» 1910 •κρακτι/ά των έχιτροπίίών αΓπνες σ^νεσττ,Οησαν πρός δΐίςαγα,'γήν τής μεϊοδοσίας ταύτης ίς ών 2{ί*.νυτ^ι όϊ! »νςργηθ:ίση; τής π«ρΐ ής Ό λόγος μειοδοτίας νομίμως προσιφίρθη νά άνολάϊ/] την ίκτίλίσΐν αυτής ό Στυλιανός ΜιχελαχάιΊς άντί 37 °/ο έλαττον τοϋ προΰπ5λ3γ!3θ--ντος πϊσού όστις καί άηκηρύχθη τελε-'ταΤ:ς μειϊδότη; υπό τής ίπ.τροπίίας η^ις συνέστις εν τώ Νομώ Ή- λί 3) Την υπό χρονολογίαν 3 Νοεμβριού δήλωσιν τςΰ έργολά- ίου Θίίϊ. Μανθυσα/άκη νομίμως χαί έμΓ.ροθϊσμ,ω; ΑατατεΟεΤσαί μετά τού άπαιτουμένου γραμματίου Λαρβχαταθήκης δι* ής ϊηλοϊ δτι προσφε'ρει πέντε (5 °/0) επί Ιλαττΐν τή; ό».ο τ5ΰ τϊλευ- ταίου μειοδιτου προσφερθπσης τ'μής πρός άνάληψ.ν τής προ- κειμίνης εργασίας. Ίδάντες χαί τό άρθρον 14 το3 356 Νό^ου Άκυροΰμεν τα σχετίχά πρϊκτΐλά τής γϊνοιιενης 3»;μοΐΓρχσίας τα '.ην 25 θΑτωδρυυ ενώπιον των ίπιτροπεΐών αίτίνες σονε- άίΐτ,σαν χρος τ:ύτο καί Δ ατασΐομεν την ίττανβληψιν Λάτ^ς συμφώνως πρός τούς ί'ρ^ς τής διαλη?δείσ<;ς ύ—' αριθ 4((15.'«,6 τής Δ;α*ηρ;ςεως τ?ς Άνω- ί Δ'ίυίύνσιως τ'ϊ>ν Είωτίρ'.κώ/ καί τίις διατάςεις τού 35*3
  κατα
  Αριθ. ΙΙρωτ. 7129
  , Λιεχττ. 3118
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ,
  Ο Νομάρ^ης Λ.α«ίηΟίον
  ΙΙρβκηρΰσσε! ότι:
  Έχτίθεντ'ϊ! ϊ!ς δημόσιον πλείϊτηϋασμόν Ικποιήΐίΐς συμφώνως
  πρ;ς τάς ϊίίτάξίΐς τοο όχ'αριθ. 356 Νίμίυ καί τοΰ ϋττ' ί^ιβ.
  893 -.93 1906 Δΐίιτ^ματβς περί έΑτελέσεως τοϋ ΰπ' αριθ.
  613 Νι,ι-υ τ.< κάτωθι αναφέρομεν* δημητριακά προιόντα, άντί φόρου ρΐσπραχΟίντΛ υπό τοΰ ζυγίστοϋ τής Οικονομικάς περ'φβ- ρεί^ς Καβδιοσ.ΐυ, ήτοι: Κριθή όλάδες 1325 Δράμια — Βρω^-η » 868 » 370 Σϊτος » 517 » 100 Ρόβ; » 143 » 300 Κο^:ά » 459 » 150 Ροβιβΐί » 12 » 200 Φάβα » 147 » 100 Φα/ή » 21 » 200 ΙΙαποΛες » 58 » 200 Άρ«ας » 1 » 200 Ή Δημοπρασία θέλ«ι ϊΐϊξαχθη την 21 Νοεμβριού 1910, ήμ ?αν Κυριακήν κ α1 ώραν 10—12 -. μ ίν τω χωρίω Καββου- ΐ(ι! τού όμωνύμ:ο Λκ;IΑ^;^ χαί 1^ τω Δημαρχ'αχφ Καταστήματι, ένοπιον Έ-ιτροί-^ς, άποτελουμ-'νη; ίκ -:3 Δημάρχου Καββου- σί'.υ, ώ; ΙΙροέδρ:υ, τοΰ Πρΐέίρου τιΰ ΔημοτΐΑοί Σ^ίουλΐου Καβόουτ!οο, ύ{ ταΰτοο κωυ5μέν5υ ενός Δημοτικοο Συμίούλου καί -.οί Ρρϊμματέας τ:ύ Δήμου Κα^65υ^ί:.', ώς μ»λών.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝηΣΕΩΣ
  41»
  Ώς πρώται πβοσφοραί διά τα άνω δημητριακά όρίζονται
  αί ίξής:
  Κριθή ή οκά λεπτά 23
  Βρώμη » » 18
  ΣΤτος » » 29
  Ρόίι » » 19
  Κουκιά »' ' » 26
  Ροβίθια · - ■ » » 35
  Φ«6α » » 18
  Φακή » » 35
  Παποδλες » » 25
  'Αραχας » » 22
  Ή έγκρισις των πρακτικών τής 8ημο«ρασίκς έπαφ'εται είς
  την κρίσιν τοΰ Νομάρχου Λασηθίου, όστις λαμβάνων ύπ' όψε'
  το συμφέρον το3 Δημοσίου δ',Λ ιοθται νά έγχρίντ] ί) μή αύτά,
  χωρϊς έν περιπτώσει άκυρώσεως ό τελευταϊος π}«ο?·ΐης νά
  άποχτα βιχαίωμά τι κατά τ-Ο Δημοσίου.
  Τό έκπλειστηρίασμα χαταβληθείΐίται τοϊς μβτρητοΤς είς -ό
  Δημόσιον ταμείον, ή ϊέ παράδοσις των ίχιτοιουμ&'νων ϊημτ,τρι-
  ακών είς τόν τελευταίον ΰπερθεμαΐιστήν γενησεται δυνάμει Δ;λ-
  ταγής τοθ Νομάρχου Λασηθίου καϊ κατόπ.ν τ?ς &'·; «ϋτόν
  ■προσαγωγής τοθ Γρβιμματίου είσπράξεως όλοκλτρου τοθ έκ-
  πλειστηριάσματος.
  Έν Άγίω Νικολάω τη 2 Νοεμβριού 1910
  Ό Νομάρχης Λασηθίου
  Ι. Συγκελακις Ό Ύ)γ.-.αμμα.ΐ£ύς
  Ν. Χατζόπουλος
  ί ! ί . · ■——————-———-—-·
  Αριθ. Πρωτ. 800
  » Διεκιτ. 747
  Διατ.ηρύττει 8τι,
  Δυνάμει τής δχ' αριθ. 96 τής 16 8)6ρίου 1910 άπΐφάσεο;
  το3 Δημοτικοΰ Συμόουλίου Άρχαλοχωρίου, νομίμως Ιγχεχρμ-
  μένης διά χής νχ' αριθ. 41**/33β τί1ί "2 τοΰ αύτο3 μηνός καί ?τ;»ς
  άχοφάσεοες τής Σ«6. Νομαρχιας Ήρακλίίου, έκτιθίτχι είς φανε¬
  ράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τί3
  ύχ' αριθ. 356 περί ίημοκρασιών Νόμου, >.αί κατά τόν ύ-ό τοϋ'
  δημομηχανικοΰ τοΰ Νομθ3 Ηρακλείου κ. Νικ. ΙΙατα^εωρ-,ίου
  συνταχθίντβιτρουχολογ'σμόν, σχεδιαγραμμα, κ*ι συγγραφάς ΰχο
  χρεώσεων, ή ανοικοδόμησις Δη·Α«ρχι.»*?3 Κνταστήμΐτίτ ίν Ά:-
  καλοχωρίφ.
  Τό ίργον τουτο προϋϊτολογίσθη υπό τοΰ χ. Δημομηχανοιΐ
  είς ίραχ. 944, Μ/1β0.
  Ή μβιοδοσΐα διεξαχθήσεται ίν τώ Δημοτΐ/φ Καταττή.ιατι
  Άρκαλογωριου, ίνώκιον Έπιτρΐπής «τοτελυμένης ϊ* -ου Δη-
  μάρχου Άρκαλοχωρίου ώς Προέδροιι, τοΰ Δί;μβμηχαν:κο; τ:3
  Ν Η Ν ΙΙ ί εό Δ
  ρχ ρχρ
  Νομοϋ Ηρακλείου κ. Νικολ. ΙΙαχχγεωργιβο, καί ενός μ
  κοϋ Σ»μ6οΰλοι> ώς μελών, την 21 Νοεμίρίϋ-» 1910 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. υπό τούς άολούθίγς όρους.
  1) Διά νά γείνχι τις δεκτός ωί μεΐ3Ϊ:της ϋον να ιΐίί.υϋάσ/;
  «γγ^ητήν το3 όποίου τό άξιόχρεων κρίντ) ή ίπιτροιτ-η, ό'ΐτις θά
  συνυκογράψ^ τα πρακτικά τής μειοδοσίας καί τό συναφθησόμενον
  Συμβόλαιον, καί θά είναι συνυπεύθυνος είς πάσαν «ό μειςίς,του
  ■κρός τόν Δήμον υποχρέωσιν, άνευ το3 ϊικαιώματος ϊ'ΐιρίσ'ως ή
  διζήσεως.
  2) Ό ϊργολάδος ϋπο-χρεο3ται νά άποπίρατώστ; τ'ΐ εργο/ τουτο
  ίντός 60 ημερών άϋό τής συντάξεως τ;ΰ Σ^μ6ολα·:^.
  3) Ή εκτέλεσις τού έ"ργου τούτου εάν Ϊ£ν ε?ν3· ύ ό
  όίϊΐ τ»ίς
  θά λΐγ
  ίν μέρει ή «ν όλψ την άναληφθεΐσαν ύπ' &ύτο3 «ργασΐαν,
  αύτη θ: "ρατοϋΜΐ ΐπιμελεία το3 Δη.λάρ/ου ι.αί οαπάνί) τοΰ
  Δήμου διά λογκρ:ασμόν τ?3 ίργολάίου καί τ*3 1·(γυητοΒ ιΰτοΰ
  άλληλεγγύως συν>υΓ:*υθύνων πρός αποζημίωσιν.
  5). Ή πρό; τόν ίραολάδον ^ληρωμή τοΰ σ;μφωνηθησομένου
  ποσοϋ θά γείνΐβ είς δυο Γσας ίόσεις, ών ή μέν -τρώτη *·ρί τα
  μίο« -γ·3 τελεσθησομίν=υ ϊργου, χαί μετά την ίπιίεώρησιν τής
  γενομένης ίργασίας υπό τοϋ α. Δημομηχανικοϋ ύποβάλλοντος
  πρός τουτο κατάστασιν τής πληρωμάς τ«ΰτης, ή δέ ϊευτίρβ μετά
  τϊ)ν αποπίρατα,σιν καί παίαλχβήν α5το3 ΰπΊ το3 βΰτοθ Δημομη-
  χανΐκοθ.
  6) Ή μειοίοϊί'. 3εν είναι τϊλειωτική. Εάν ϊντος τεσσάρων
  ημερών άηό τής προϊωρινής -Ίαταλυρώσεως παρονσιαβθξ τις καί
  πρ3σφ=ρ(| 5 «πί τβϊς '/„ μεϊβν τής υπό το3 τελευ-αίου μειοδότου
  πρςσφΐρθίίσης τιμ^ς, οίίτη ίπανϊλααοανεται την άμίσως επομέ¬
  νην Κ^ρ-ίκήν 28 Ν)6Γ"ίοο έ.Ι. καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τής χ)~.<ί<; ίπιτροιςής Λαί ΰττο τού; αΰΐους 4'ρους, ό;» καί θά είναι λ ή 7) Τα πραΛτιχχ τ^ς μιιοδοσίας ΰηόκεινται είς την έγκρισιν .οιι Δηι.οτιχο> —υμ,δθνΐλίοιι, όπερ διιιαιο3ται κα;ά τό δοκοβν
  αυτώ ιχ "(*?·■>{,, ν) μη α!»τά, χωρ':ς ό τελβυταΓος μ»ιοδότης ν,
  άπο/.τκ ^ύδέν δι/αίωμα κατά τοΰ Δήμ«υ.
  ο) Τα κηνύχεια καί Συμδ'.Λαΐδγραφικά τέλη *π'.6αρύνουσι τόν
  ΐρ ,ολ»6ον.
  9) Ό προϋ^ολίγΐΐιχϊς, τό τ/«διάγραμμα, ·χ.ΐ! ή συγγραφή
  των ύποχρδώσεων, είΐίν ίκτείειμίνα εί; τ: γρ*φ·7.ν τοθ Δημαρ-
  χ?ί:υ ΆρΛαλο-/ιι>:'ςυ ίϊς την διάθεσιν τώ» βουλομένων νά λάβωσι
  γνώαΐν αυτών.
  Έν 'ΛρΛαλοχωρίφ τή Ι Νοεμίο ο^ 19(0
  Ό Δήμαρχο; Άρκαλ:χωρίου
  Έμιι. Φλουοάκιις.
  _'Αρι«__Πιβωτ. 37 _
  » ΑΓίκπ. 23 γ —
  ΊΙ *ΚνοοιακΗ Ίύπιτοοπεία Γζι^
  Διακηρύττει
  Έκτίθητιν Είς δίαγωνισμιΌν φΐνερας τιλεΐω-.ΐί.ϊΐς μειοδοτικής
  συμφώνως ταίς δΐίτάξβί'. τοΰ ύπ' ι-ριθ. 356 περϊ
  ϊ λί δ Ι Ν α ά
  ημ φ ρ ρ
  ϊηΐ:·τ-ϋίών *»ϊ -κτβλίσιως δημοσίαν Ιργω; Νόμου τα διά την
  ί Δ
  σκευήν
  ΐιυΰς στίγη; ίν τή Δημοτιχ^ Σχολ?( τώ/
  .)Λίτόλε.>ς Γζϊομιαϊων χΐί ίπισ/.υή/ καί κατα¬
  τικον α!ιΐ/)ς και ύπ; -51 μηχα/.!;33 Μάρκου
  ΰκΐίε.χΐίίντα Ιργχ συμϊώ*υ; τοΓ; Ιτ' αυτού ύκο-
  η ρυπο ,ιγισ^ΐ)» δίαγρ/μμ,ατι καί α^γ-. ρ^.φ/5 υποχρεώ¬
  σεων, χατατεθειμίνοις εν τω Γρΐ?: ω '?,; Μομα^χίας Λασηθίου
  , να Αϊίωτι γνόΐ/
  Ή ί>:τρα7ΐ>. ίν6ργτ)θή--.τα. ι) τώ κατασιήματ: τής Νομχρ-
  2! Ν 110 Κ
  10—1'2
  2! ;,
  /_-ν Λ::ί
  ; ώ
  Νικο/ά^^
  ", ■ όν .' ν.ΛΙ
  .ά»^ν χχί .
  5ν ·χ τ'·ιν μ
  πουλον ώς
  μ»λ("< >.
  "Εν Τ:
  ,εμμαϊω
  τί
  30
  Ό
  ΙΙρο.δρ-
  ΠΑΠΑ. Ι
  . ΤΖΚΡ
  ΜΙ
  ΑΣ
  11/10 γ, μιραν Κυριακήν
  :ον έ-.ιτρ3Λ»ιας ίπαρτιζομέ.νης ά«ό
  πρόίίρο», τον Είρη ν. 2ίχη» Λγίου
  τό< Μάρκον Κατζου- >5χ«!ίς Γί ·>ο γιον Μίρχ;-
  1910.
  Τα ,Αίλη
  Ιωαν. Παναγιωτάκκς
  Ι'εωρ. Μαρκόπουλος
  Εν ιτεριπτώσϋ 8ε κΐί δέ^ ληφθώσιν ύπ' ίψί:
  φής καθ* ήν καί χαρουσιασθή χαχοτε-/νία, τό ?ργ^ 9α λΐγίζοτ»: ,
  άνεκτέλεστον, ό δι έργολάδος ούίεμίΐν 6α ίχτ, ά-αι.η-* τλη- ί
  ρωμής.
  ρ.'Λ ίΐροτ 59Γ»
  * Δ'ε/ττ. 35·)
  Γ Ω 3 Τ Ο Π Ο Τ
  II
  Σ Ι Σ
  Ό Δή{4αρν°? Ιΐλατάνον
  ·);:;;:· :Γ
  Ι α.
  9
  Ι
  '*)· "Εάν ό όργολάδ^ς αρνηθή ίι' =ίον 2ή«οιι /.όγον, να *ατϊ ' φίριίΐς το5 χω?ίο^
  ς η,Ις
  ήμϊς Δήμου
  «3ίτπ'στίον ΰπο' τοΰ αγροφύλακος Γεωρ. Α. Κυπράκη εν μόσχα- ' ι91& Κλητήρΐον Έπίχριμα μ*ς άλλως ·ίλεΐς ίιιβσθή έρήμην.
  ριον αρρεν χρώματος μελΐσσου μηνών έξ. ν ί Έν Ρουστίκοις τ^ 29 Όκτωβρίου 1910.
  Καλούμεν δέ τόν κύριον τού έν λόγω ζώου νά παρουσιασθή ι
  ενώπιον ημών φέρων τα άποϊεικτικά μέσά τής* κυριδτη τος τού |
  ί^ άφ' βΰ καταβάλη πάντα'τά Ιξοδα τής 3ι«τρο-
  ερών άπο τής δήμοσιεύσεως τής παρούσης
  νά
  φής, εντος δκτώ ημερών άπο τής δήμοσιεύσεως τής παρούσης"
  έν ττ3 ϊτ'τ5»Μρ{ϊι τής "Κυβερνήσεως.
  Παρελθούσης τής" κρβΐεσμίας ταύτης *μή ίμφανΐσθέντος )έ
  τοϋ' κορίδι'ανωτέρω ζώου θά ίκποίήθ^ τουτο χρός όνελος "τοδ
  ' ίτικόί'ΤαιάΙοι».
  ΈνΠλατάνφ τ^ 28 Όκτωβρίου 1910.
  Ό Δήμαρχο,ς Πλατάνου.
  'Έ. Ιΐανιδάκης
  Πρωτ". 556^
  » Διεκπ. 476
  *Ι2ν •Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλίινων
  ΚΑΗΤΗΡίΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρα τω Ειρηνοδτκείω Ρονστίκώ'ν
  Δη|ιόο*ί<>ς Κατΐνγοοος.
  Έπιιδή δ Ιωάννης Χ. Παπαδάκης παϊ.- έτων 10 — 13 πρωην κ,οί—
  τοικος 'Αργυρουπιίλεω; Ρεθύμνης χχ] ηδη .αγνώστου διαμονής,,
  χατηγορέΤται ακ ΰπαΓτιος τού ο*τ·. χατά τάς αρχάς Όχτωβρίου_1908
  έν τ?ί 6έσβι αΧτοϋ Παυλ'ν τίς ικριφίρείας τοϋ χωρίου Αργυρου-
  πολεω; ενεργήσας μετα διαχρίσεω; έξερρίζωσεν έκ προίέαεω; Ιχ
  τού έχιϊ άμχιλώνθΐ"" τοΰ ομοχ«ορ(ου τού Στυλιανοΰ Βουγιου-
  χάλου 18 άμυ^δθΓ.1 ίψί, τιρωτοεΓ|ΐ; και άπέκοψί διά μιχαρι-
  δίου μίαν ρΊσινϊαν [λίαν λβμονέαν ' καΐ μίαν χαρυΐν προξενήσοις
  αύτω ζημίαν τ54 δραχμων.
  'Βπειδή τό άνομημα τουτο «ροβλέπεται χαΐ τιμωριΐται χχί> τ'
  άρθρα 421 έν συνδυασμώ πρό; τό 84 έδ. 4 τοΰ Ποινιχοΰ Νόμου,
  χαραχτηρίζβται δέ ώς πλημμίλημα.
  Επι ιδή ό χατηγορούμενος ούτος είνε ίπωι χαΐ ί,γ.θίίται ό τό-
  πβς τηί βια|ί,οντε τοο. , ( Γ ^ ( , , .1»
  Ίδ6ντ1% χαΐ τ άρίρα 405 χαί"406 τής Ποινι'χής Διχονομια«.
  Καλούμεν τόν (ίρημένον κατηγορούμενον ?να εμφανισθή αυτοπρο¬
  σώπως ενώπιον τοΰ ακροατήριον τοϋ ΕΙρηνοβιχβίοο 'Ρουσΐίχων την
  Ι5'τ6ΐ!μηνδί Φιδροϋχρίδυ τοΰ Ιτους 1911 ημέραν Τρίτην /αί ω$«ν
  9 π. μ.'Τνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τή: έκτεθείσης πράςιως, άλλοις
  βίλίι ϊιχασβγι «ρήμτιν συμφώνως τω άρ8ρω 407 της Ποινιχΐ'ς Δι-
  κονομίΐΐ βογχρίνως δέ κβλουμεν αυτόν ίπω; λάβγι γνώσιν των εγ¬
  γράφων της διχογραφίβϊ.
  Ό Δημοσιος Κατήγορος
  . Ευστρ. ΔηΜητρακάκις.
  Οί χλτ,δίντίς μάρτυρκ;
  Στνλϊανο; Βουγιούκαλος κάτοιχος ΆργυροΐΜΤ'ίλίως Ρεθύμνης
  Νικόλαος" Τζάτζιμος » » »
  'Εγγράφα πρός άκόϊειξιν ,
  Ή 6-" έριβμόνίδ κα! χρονόλ. 8 Όχτωδρίου 1908 έκθεσις τής
  χωροφυλβκί;ς Άργυρου1ιτ6λεω;.
  Άομόοιος διχασπχός χλητήο πχραγγέ'λλίτοιι όπως ϊν αντίτυπον
  τοΰ κχρόντος τοιχοκολλήση εί< την τελευταίαν χατοιχίαν τοΰ χα- ττ,γορουμένου χαϊ Ιτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη. Έν 'Ρουστίχοιί αυθημερόν. Ό Δημόβιος Κατήγορος Βϋ<ίτο. Ληιιηιοακάκις. Ό Λημιίΐιος Κα·ίήγορος Ρβοττίχων ΐ,νιτρ. Α. Άη|ΐητρα««ά'κη^ Δημοσκυθήτω διά της Επισήμου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Έν Ρουστίχοις «ύθημβρίν. ,χ* χ Ό Δημόβιος Κ«^^{$ος Εΰότρ. Α. Δν·{ΐητ·>ακάκης
  Αριθ. Πρω·:.
  560?
  » Διεχ,π. 478
  Έν ΌνΟΜατι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  ' Πρίις.τήν Ιπ δι«ταρά|«ι οίχιαχηςί^νης. κιιΐ.,έ
  γορόυμένην Σοφίαν χήραν Β. Ν*«»νά)ι>, ;τίι γ^ος.
  τρικον Άργυροοπο'λ«ως( Ρεθιίμ.ν~~« χ*^ ηδ·»^ αγνιρστδΐ» δι«μονήί. ,
  Καλείται όπως ίΐΑφανσθ^ς αυτοπροσώπως την 15 τοΰ μ"όί.
  Φίβρουαρίου τού Ιτου 1911 ήμίραν Τρίτην χϋ ώραν 9 α. μ,
  ενώπιον τον άχροατήρίου τοΰ "ΕίρηνίδΊκείου Ροοβτίκο^,πρός^πσ*"
  λ)>γίοτν καϊ περαιτέρω συζήτησιν τής αξιοποίνου πράξεως τής άν»-·
  έ ! ό θή 'ά 191)166 ή 1 δ Ίί
  ΆρίΟ. Πρωτ. 559
  » Διεκπ. 477
  •Εν" *Ον;6|ια^ί*·,οτ>11αΛ»λέως των Έλλήνων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Πρες τόν επί άπρομιλ»τήτω τραοματισμω χβτηγοροόμίνον Εμ¬
  μανουήλ Α. Χαριτάχην χάτοκον Άρκούδαΐνβς χαϊ ήδη αγνώστου
  δαμονής.
  Καλίϊβαι νά έμφινισβ^ς αύ-οπροβώι^ως την 1 δ τον μηνός Φι-
  βρουαρίου'τόΰ Γτους'1911 ημέραν Τρίτην χαι ώραν 9 π. μ. ενώ¬
  πιον τοΰ άχρατηρίου τοϋ Κ1ρτ,νονο5ιχε(οο Ρουστίχιον πρός απο¬
  λογίαν χαι πιρκιτίρω συζήτησιν της άζιοποίνου πρχξιως τη< άνα- ·»ρήί«ν*ης έΤ« 'τβ κοινοποιηΐεν Οπ' άριβ. 184)166 της 2Ίδ«νίβυ ρ ήη ή ξ ρξ ή μη »!ς τό κοινοποιηθή «π'άρ(9. 191)166 τής 1 δ Ίοονίου ΐ|910 Κλητήριον Έπίχριμά μας άλλως βέλεις δικασθή ΐρήμην. Έν Ρβυστίκοις τϊ| 29 Ό>ιτω6ρίοΐ},1910.^ . „ ^ £ ν·
  €0 Δημοσιθΐ Κατήγορος Ρουστίχων
  Είίθΐ. Α. Αη#»τρβκάκη<} · >
  Δημοσιευθήτω διά τής,Έπισήαου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Έν Ροοττίχοις αΰθημιρ(ίν.
  Ό Δημ<ίσιος Κατήγορος Α. Διιρητοακάκης δ' α- ΐίΕΡΙΑΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΛΕΙ2ΤΗΡΙΑ3ΜΟΧ - λ_ . Δημοσίου τής Ελλάδος ώς διάδοχον τού .Δημοβίβΐ» γ4< &»ως ρητ. Π,ολιτείας, ίκπρθίωπουμΐχου 4ν. ΚρήίΤ) ύαο.,χου'.έ.πί των ΐκονομικών Έπιτρόπου καί τοΰ Κνγτρ. Ταμία Χανίων, ι· Κ α^ις β ■ .ν.., *μ #ι '- Δημητρίου Ν. Δεϊλάκη, πρώην κατοίκου Χανίων, 3ν γ'ώστου. διβμονής, . ...· > ί ;,«, ι. ;ι:·.->ιι
  Μή γενομένου,, νομίμ^ν λόγων.^.««γ>;,το0
  τ»3ν κτημβτων τοΰ ανωτέρω βφεΐλίτίυ μου, τού
  |α τοϋ ϊχο χρονολογίαν 21 Σ]βρίο» 1910 ρ
  λίΐστηρΐασμοΰ, ίημοσιευθίντος «ν ττχ 'Ειτιβ^μω- φ
  (Τιύχ. Γ'. αριθ. 66), γνωστοποιώ, ότι δ πλειστηριασ^ς
  φ κτ$μ_άτ(»ν όριβτΐΛώς γεν.ή(ϊ*τ(ϊΐ ίνώπιρν «3 .Σι»μ6ολαιο-
  γραφου Χανίων Γ. Γαλανάκη, ^, τούτου κωλ^μένβΐΑ, τού.
  V
  £ άλ , ί ή) ιντβς τής «όλ*ως ν Χ#νί»ν
  πλατβΙίΓ Μαυροδουνίων, τίι» 28 Νθί[*6ρίο« 1910, ήμίραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. Ινθα καί ο'τ« καλοδνται οί βο«-
  λομενο,ι πλειβίβτήσα;. · . , , ι,ν,.; -·λ, - -
  Δημοσιευθήτω ή1 δβ διά τής Έιτισήμου,Έ·τ)|»,*ρί1ος, «ντίτυϊβ
  ί' «ΰτή,ς παραγγίλλεται πας βρμόδιος ύπάλληλος να^οινοποι-
  ή^ καί τοιχοκολλήση δποα ό ΰπ' αριθ. 196 Νδμος, έν αρθρω
  27 καί 30, όρίζει. . ,.
  Έν Χανίοις τξ 5 Νοεμβριού 1910. ·
  Ό χληρβξούσιος τοβ Δημοΐΐου τής Έλλάϊος, ιη
  ΧρίϊόΊϋ. *Χ«ρΐτάκης
  Έκ τον