93657

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  8ΑΧ3Α&1ΟΝ ΤΜΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΤιΕγΊΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν ΧαΛοις τη 12 Νοεμβριού 1910—* Αριθ. 79
  II
  α ρ ό {> α μ α
  Ή διχκ-ήρυξίς ή κ,χ.τχ; ωρ-ηθίίτα είς '·6 'ιτα' αριθ 7 8 φύλ¬
  λον έ. ε. Τίυχ. Γ. τής Ε-ΐκτήαου Έφημιρίοος δ" ά την
  προέκτχβιν κ,αί ^ Λ'.ρροσ-τρωτιν τής όοοΰ Ρεθύμνης Ιΐεράμχ-
  τος Ήρχκ,'λείθ; εδημοσιεύθη έκ πχροδρομής ότι φέρει αριθμόν
  πρωτοκόλλου 4011/3518 ένω ε'κϊει νχ δ*ημοσ'6υΟ/ί ότι φίρίΐ
  αριθμόν 4611/3518. Ίΐ* παρχδρομής οέ ωσαύτως παρε-
  >ειφθγ) νά δημοσιευθή δτι ή δν,μοπρα.σίχ θά διεξαχθή την
  9—10 ώραν πρό μ,εσί.μ,'ορίαν τής ορισθείσης ήαίρχς.
  Είς την •ΛΧτοι.χω;7ΐίί:ϊ'ΐχν δέ είς το αϋτό φύλλον δ.*κή-
  ρυξιν διά την κατασκευήν τμήματος τής αμαξιτής ο8οΰ
  Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως εδημοσιεύθη έκ παραδροι/.ής
  ότι τ, δγιμοπραυι'α θά διεξαχθή ατήν 22 Δεκεμβριού ε. ε.»
  ενω έδει νά δημοτ ε Λ'ϊ| ότι θά. διεξαχθή «την 2 Δεκεμβριού
  1910».
  Έν Χχνίοις τί 9 Νοε^ρίου 1910.
  ('ϋχ χον Γρ»φ» (.υ ττ,ς Άνωχ. Λιίυθύνιιως τώ/ ΈβωΓίριχήνι
  Αριθ Πρωτ 691)8___
  ~~. ΔΤίκ.^ 3079
  ΠΡΟΚΗΡΤΞ1Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ο Νθξιΐόρ^ης Λα<ίηΟίον Προ ηρύικει ό'-,ι : Έν.τ Ιεντί. ϊϊς Δημ,όσιον Πλίΐ-ΤΓ,ρ'.ίσ,Αΐν Ϊι-.ϊιγ,ί'.'λ;, ευ'Λ νως τρ:ς τα; ϊιαιάξεις -.<·ΰ ύπ' *?'·''■ 3^6 Νομυ /αί τοΰ αριθ. 8-)3 τού 190ρ> Δ'.2τα;[Αα-ος ^ϊςί ίκτελϊΐίιος τού ύπ' αριθ.
  6 ά ϊ ϊό άί
  ρ
  6(3
  τα
  Κριθή
  Σίτος
  3 μ, φρ η
  φόρου ϊίσπραχθέ.-α ύπο-.οϋ ζ.γι::ο5 τής
  Έ Ά
  Γ: 55
  32ο
  1431
  110
  88
  96
  85
  27
  Α
  ρ
  άν?φ·;ρ:λεα ϊηΑητρ.ακ;! αροϊότα, άντί
  ί
  Δράμ α
  ρη
  Κουκιά
  Ρόδι
  Άρα;;»;
  Φάδα
  Λ-ίθςϋρι
  Ροίίθια
  Λινάρι
  314
  291
  288
  358
  156
  156
  38.
  315
  80
  275
  4 ».· > ι*ρ '
  Ή Δημοπρασια θέλει διεία/θ?, την 14 Νοεμβριού 1910,
  ημέραν Κυριαχήν κιί ώραν 10-12 π. μ., ίν τω χωρίφ Καρ--
  ϊίψ τοϋ Δήμου 'ράνου Σητείας *αί ίν τω Λημϊρχιαχώ Κατα-
  στήμα·!, ενώπιον Ετ.ιτροπής άό/Βθτελουμϊνης «κ τοϋ Δημάρχβυ
  Ιτάν-υ, ώς Προέίρ^υ, τοθ Προί'δρου τοϋ Δημοτικόν Συμβουλίου
  Ίτάνου, ή τΐύτ υ χωλυομένου ενός ΔηΐΛοτικοΰ Συμ6«ύλου καί
  τού Γοαμμ»τίως τοΰ Δήμ:υ Ίτάνου.
  Ώς -ρώτΛΐ προσφίραί διά τα βν<ο ίημητριακά «ρίΓ,ονται «ί Κριθη Σϊτος Βρα μη η ο*α Λΐχτά Ρ;6ι Άρακάς 24 30 18 26 19 22 18 18 :*">
  100
  Λϊθίϋρ; » »
  Ροδίθια » »
  Λινάρι » »
  Ί1 Ιγ>ριοις των προ/.τιχών ιής ίηΐΛθΐΐρβσΙας ϊπβϊίετβι είς
  την κρίσιν τςΰ Νομάρχου Λϊβη(ίίου, όιτις λαμίάνων «π' όψει
  τό συμφέρον τιΰ Δημοσ ου δι*αιο3τα» νά ιγκρίνη ί, μή ·ύτά, χ*»-
  ρίς ίν περιπτώσει άκυί·ώ!;εωί, ό τελευταΐος ιλειβ$ότης νά *%βτ
  κιδ ϊικαίωμά τι νατά τοΰ Δημοσίου.
  Το ϊλπλειστηρίασμα κατα5ληθήσ«τϊΐ το?ς μ*τρΐ}τ·Τς είς τό
  Λη.όϊ'ον ΤλμεΤ:ν, ή δέ παράδοσις των ϊκπβυυμένην ϊημητρια-
  χ(Τν είς τον τ£λε^ταIον ύπϊρθ»μΐΐισ:ή' γΐνήσετβι δανάμει Διατα-
  υ· τ ΰ Ν:αάρχου κ?Ι χατόίΐιν τής ιίς αυτόν «ροΐα-γωγής τ'Ο
  Έν Άγίω Νΐίθλβω τή 25 Όκτωίρίου 1910.
  Ό Νομάρχης Λ?ΐηθίου.
  Ί. Μ. Ι,νγγελάκτς,
  'Υ)γραμματ*ύς.
  Ν. Μ. ~
  Μ)
  ΔΙΑΚΗΡΓΞ1Σ
  ΙΙλειοδοτικής δημυπρασίας.
  ομάρ^ης Ρεθύιινης
  β'τι,
  Έκτιθενται είς φανεράν πλίΐοϊοτική» δημβχρβπϊαν,
  μΐ!3θ£ν-.«ς ?:ριι "ώ/ Δημι.ητρια*ών προΐίντω^ είς «ίΐ»;, τής
  σιως 1909 οί ίϋ5ιιω')£ν:ις υπό των Δημοβίκν ζυ,ιστών
  ί;απο6η*ίυμίν3ΐ έν ταΤς αποθήκαις αύτώ', των βίκρνβμ,ικών
  βεριιώ; τιϋ Νομοΰ Ρεθύμνης.
  1) Κο^φης — Κβρωτής
  2) Έπισκοκής Ριθάμνης
  4ίβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  3) Άγίβυ Κωνσταντίνου κ. τ. λ.
  4) Μαλλαχίων »
  5) Ρουστίχων »
  6) Λούτρ«ς »
  7) Άιτοβτόλων »
  8) Δαμοδβλειι »
  9) Δαλαμίίλου
  10) Άγυϊας
  1 Ι) Δα·ν<δων 12) Μβυρτζανών 13) Έπισκοιτής Μυλο*. χ. τ. λ. 14) Άγκουσΐλ «νώ». Ήτοι: Κριθή, ΣΓτος,μιγάϊι, ταγή, οίχα/η,χβποϋλες, χουχι», βΤχ,ος, λβθοώργια, πιζέλια, φική φάδα, τριχούκΐ, Ρεδυθυ, λουμ- κινάρια, σιβαμι χαί μαρτής. Αον Τής οίχονομικής περ'·:ρεί«ς Κςΰφης— Καρω-ής χαί ίν τί) άκβθήχιτι τοΰ Ντχολάου Μ. Κκμνΐονή ένβχίβηχευΐλί'νϋΐ οί Σΐτβς Κριθή Μιγάβι Ταγή Κουκία Ρεδύθΐει Ρόίι Λαθοΰργια όχάοες » » » » 106 458 268 235 54 7 31 12 Βί» Τής οίκονΐμικής πιρ<φ*ρείας ΈΛΐσΛοπής Ρεθύμνης κα' «ν τή «κοίίή<ι5 τοθ Νικελάου Καψαλάιη έναπ θηκευμίνοι οί Σΐτος Κριθη Μιγάδί » Ταγή » Κουχίβ » Ρε&ύθια » Ρόδι—μκιζίλια » ό,'.άϊες 799 » 1686 » 469 » 684 » 10 » 116 84 Γον Τής ο'ικΐνομικής πϊριφ»ρβί«ς Άγί:υ Κωνσταντίνου κτλ. χαΐ έν τή άποβήκτ; τοθ Λαμπρινςϋ Ήλιο·/αρχά<η μινοι Κριθή Σΐτος Μ'γάδ« Ταγή οκάδες » 106 597 797 212 63 50 18 13 19 Δόν Τής ιίχον;μιχή; ««(ΐφ.ρείας Μαλα/.ίων κ. τ. λ. χ?ί έν άποβήιτζ τού Λαμπρινός Βα^ονη έναποθηκευμινοι, οί εξής. Ρεδΰθια Ρό6ι Μ*ιζε>ια
  Φαχή
  Β
  Σΐΐος
  Κριθή
  Μιγάδί
  Ταγή
  Κουκία
  Ρεβυβια
  263
  52
  337
  333
  36
  5
  Φακή, λαθοΰρια, μκιζέλια έχάδ. °3
  Εον Τής οίκθνομικής περιφερείας Ρουστίχων χ. τ. λ. χαί εν
  τί) άποθήκιη τβ·3 Λαμπρι.οδ Ήλιομαρχάκη ίναποθηχευμίνοι ο
  ΣΤτος
  οκάδες
  325
  Κριθή
  »
  192
  Μιγάο'ι
  »
  1677
  Ταγή
  662
  Κουκία
  κ
  177
  Ρείύθ.α
  »
  5
  Φακη
  »
  13
  ΒΤχςς
  19
  Π««ί?λ.(
  28
  Διμηνίτης όλάΒες 6
  Μπίζι χαί ρό6ι » 6
  ΣΤον Τής οΐχονομΐίής πιριφερείχς Λοότρβς γ.α'ι έν τή" άπο-
  Οήχιρ τ·ύ Έμμανςυήλ Βιτσΐλουνάκη έναιΐο6ηκεΐ)μένο! ά έξήο.
  ΣΓτος όχάδες 93
  Κριβή » 177
  Ταγή » 73
  Κο.χία » 32
  Ροδ: » 7
  Ζον Τής οίχπνομίχής ιτερίφερειος Έπισκοπής Μυλοποτάμου
  *βί έν τγ, άποθήκιτ, τοθ Ιωάννου Ίερέ έναποθηχευμενοι οί εξής.
  Τ
  Ταγή
  Κριθή
  Σΐτος
  Κουκία
  Ροδι
  Παποΰλβς
  Λαθοΰργια
  οκάδες
  »
  76
  ^»2
  48
  ο9
  1Γ.3
  44
  35
  ργ
  Ηον Τής ςίκονομίκής πίρΐφερείας τοΰ χωρίου Μουρτζανά
  χοί έν τή απςθήχ^ τοϋ Γεωργ. Σταυρακίκη έν?-.τοίηκευμέοι
  οί εξής·
  Μιγάδί
  Κουχία
  Ρόδι
  Ταγή
  Κριθή
  ΣΓτος
  όχάϊες
  »
  »
  »
  »
  61
  19
  27
  123
  25
  5
  Λ^θούργια φάδα ναί μιΐίζ' οκάδες 15.
  βον Τής κ'χονομιχής π(ρ φερείας τοϋ χωρίου Άγυιας χ«ί ίν
  ί άτιοθήχιο το3 Νικ-ολάου Παπαδογιαννίχη έναπίθηκευμίνοι
  οί
  ΙΙαποϋλες
  Κοΐικία
  Φάδα
  Μιγάδί
  Σΐτος
  Βϊχος
  Ταγή
  Σίχαλη
  Λουμπινια
  Ροβι
  όχάδες
  »
  »
  »
  »
  16
  40
  6
  331
  3
  9
  31
  5
  1
  48
  Ιον Τής οικονομικάς περίφερε'ΐς Δαφνέ2οιν χαΐ ίν τί, άκβ-
  Έ Βά εξ
  θήν.γ τ:ϋ
  Παπονις
  Κουνία
  Μιγάδι
  Ταγή
  Φαχή,
  λαθούργια
  Μπιζ«λια
  Ρεδυθια
  Σϊτος
  Ροδ!
  Β3(xά^ο^
  12
  26
  187
  133
  28
  3
  2
  6
  14
  οί εξής.
  ΙΑον Τής ο'ικονομιχής περιφιρείας Δαμοδόλθυ /αί έν τή άπβ*
  τού1 Νιχολάθυ Τζανι2ά*η έναποθηκευμίνοι, ίί εξής.
  Κριθη όχάδες 151
  Σΐτος » 54
  Ταγή » 43
  Κουχία » 22
  Μαρταχι » 15
  Λαθίΰργια,φηχ,ή
  χχί ροδι » 54
  ΠατΕοΟλίς » 5
  ΙΒον Τή; ιίχ.οομιχ.ήί πέρ'φίΐβίας Δαλαμίόλβυ »αί ίν τί,βπβ·
  τοϋ Κωνσταντίνου Λιονάχ,η έναπίθη/.ευμένοι, (ί εξής·
  Μιγάϊι
  Ρόδι
  ΚριΓη
  Σ
  όκάϊβς
  22
  4
  472
  52
  83
  11
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κουχία
  Ρεδυδια·
  οκάδες
  5
  12
  °ψϊΐ τού τό συμφέρον τοθ Δημοσίου, ν ι, αποφασίση άν αί
  αρϊσίαι ι'.βί τ£/·ί!ωτί»αί ή μή. χωρίς ό τΓιευταΐυς πλ«ιβ8ότης
  , νά «ποχτΐ ούϊέν δικαίωμα κατά το3 Δημοσίου.
  11 όν ^Ίήςοι»ονομική-ς π,,ριφϊρείας Άποστίλων κ*ί ίν τ7, άπο- Ι 5) Τα «χπλϋστηριάσμΐτα θά χαταδίλω/ται «ς ολόκληρον
  κ, τ τ ου 1ι»>νπτΛνί ^β·» Α. Λ λ νηι ϊΑ^'Χλ,χ λ,^_*ε___,... ι__!
  τού Κ
  έξη;·
  Παποΰλες
  Κρθή
  Κιυχία
  ΣΤτος
  Δ. Λβ.γοι-6άρδου
  48
  110
  Ρεδ.θια
  Ταγή
  Φάδί
  Ι Δόν Τής
  69
  14ό
  466
  14
  134
  21
  66
  ς πίρ'.φί^ϊία; 'Λγ·Αου;«λίαϊών καί 1ν ττ,
  δ Βϊά ί
  ή ρφ γ
  τςϋ Έπαμεινώνδα Β,ρϊάχη ίνατίθηκ:υμέ«βί, οί εξής
  όάδ 5
  έν«πο6ηκιυμίνοι | κϊί ί'ις μίαν δέσ:ν, πρό τής παραλα6ή*ς τίν ίχιτλειστηριβαδέν-
  των φίρων, είς τό Δημόσιον ΤαΛ*Ϊ3ν υπό το3 τελευταίο» πλειο¬
  δότου, αμζ ώς είδιπο.ηθή ούτος π«ρί τής οριστικάς κ*τβκυρώ-
  σεως τούτων ί,πό τςί3 Νομάρχου.
  6) Οί ϊηϋ-ρατηθέντες φόρο:, θά παραδίϊωντβι είς τόν τελευ-
  «Τ«ν ίλξ οϊότην έπ' ονόματι τού οποίον ΐγίνβτο ή όρισ'.ική κατα-
  κύρωσις, άφ' ού πρώτον προσϊγάγ^ είς τόν Νομάρχην, γραμμά ·
  τιον παραλίίή-. Δημοσίου ταμείου, έμφϊϊνον την είς ακέραιον
  καταβολήν τοϋ έκπλειστηριάσματος.
  7) Τα λόγω εγγυήσεως κχτα:εθίντα χρηματικά ποσά υπο τώ»
  ί τέλει.τ»ιω* πλ^ιοδο" ώ» θά ΛαΕταπίπ-ωΐΐν Οπερ τού Δημοσίου,
  | ά;Αα ώς ϊ'δοποιη^ώσιν ούτοι υπο τού Νομάρχου περί τ?,ς όριστι-
  ϊ χής κατακ^ρώ:εω; των πλειο5οτηθίντων ύτ' αΐτών ίόρων κ«ί
  5έν σ^μ^ορφωθ'3σι έντό; τό πολύ πίντε ήλίρών άπό τής ε'ιδοποιή-
  σεως τοϋ Ν/Λ'«^χο->, π:ό; τι ϊν %ρ%ρο:- 5 κϊί 6 τή; παρούΐης
  όχάδες
  ΚΓ-ιθή
  Ταγή
  Κουκ!«
  Φαβα
  Η
  Φαχή
  Λ θ ύρ,ΐ3
  Ρόίι καί βί^ος
  Σισάκ
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  51 ί.
  71
  108
  95
  82
  58
  16
  •27
  44
  1
  8) Τα χηρύχεια Βΐ ιαιώματα βΐρύνουΐΐ τού; τελευταίον πλειό
  ϊάτας.
  Έν Ρίθύμνη τή 5 Νΐεμδρίου 1910.
  Ό Νομάργης Ρεθήμνης
  Στι/^. Γ. Φυτάκης
  Ό Ρραμμ»ΐεύς
  Ν. Σκλαδοΰνης
  Αριθ. Ιΐρωτ 566
  ϊκποίησι; των α ω-έρο> φόρων ίνη^γήθησιτα! των μίν
  β'.-χν;μ νιών
  τρας την 28η,
  9 —12 π. ,4. ϊν
  έν(ι»πιον ΐπιτ
  ώς Προέδρτ
  φρ ηγ
  Άπίστολων, Άγ*υτ:.λ;ΐϊνώ· καί
  ^ν6.5 =» 1910 ήμίρ-.ν Κ^;οκή/ κίί ώ.;;ν
  τώ Ν'^μορχιΐκί^ Κα:αττήιιατ! Ρ^ομης χαί
  τής άκοτελο μ-ν·ς !ιπό τ:ύ Νί^άρχο^ Ρ-Θ;,νη;
  τ;ΰ Ε;ρη.·οδίκο^
  325
  Ι Α Κ
  II
  Ρ Γ Ξ Ι
  Λιμίρχ-υ τ,τς τΐό ,ε
  ί
  ώς
  ρ
  μΐλών η των ν;μίμων άναπ^ηρω'ών '. ύ ώ', των οί<-νο;Α!^ώ/ | περιφεΐΐί'.Μν Λαλαμδίλου, Αγυΐας, Μ^υρτζανών, Εζιστ·:"ής ' Μ^λ-^^^τάμ5υ, Δαφνδων /αι Δαμο6:λ;^ την 28ην Νςεμβρίςυ 1910 ήυ.έρ2ν Κ,ρία/.ήν κΐί ώοϊν 9 —12 π μ. κα· 2 —5 μ. μ. : «ν ιφ Είρ'ίνο^.ίΧίΐα-ιω χααΐτΓ,μχτι Μ^λ■,-:ο■2μ^^ ·χ.α! ένώπ::; | έπι-ρβτής άκοτΐλο^μένης ϊ* τ^ύ Νομ^-χο^ ΡίΗίχ-' ); ώ; ιροε- ; ϊρου, τοϋ Εί.ηνοϊίιιοΐί Μυλ·,π3τάμ.θ'^ κκί το3 Δημϊΐχΐυ Έ'ευ- ■ θίρναίων ώ; μίλών, ή ών ίνα .ληροτών αΰτώ', **ί των ζ[>ο· [
  νθΛΐκων πϊ.ίίερε'.ών Κούφης Κα ωτής, Άγίου Κω ατα :ίν:κ, |
  Ρουστίχων, Έτσιοπή; Ρϊθόανης, -αι! Μαλ κί ·>ν τ^ι 12 χι .
  Δ·κ=^.6ρί5^ 19Ό ήι4-α Κ^ρι/<ην χαί ώριν 9 —12 τ. μ κζί ι 2—5 μ. λ. «ν τφ Ε'ρηνοδ'.κΐίζχφ κΐτΐιτήμχ'Ι Ρ..στι*ων χ,ιί ενώπιον ίπιτρΐπής αποτελούμενης ?χ τοθ Ν -μάρχου Ροθύ^ντςώ; προ·ϊρ:υ, τοΰ Είρι νςδίχθυ Ρουυ-ίχων κ ι Δημ.όρ·/ου Ρυατί ω; ώς με)ών, η των ίν:;·πληρω*ώ^ ίύΐ£ν. ; •Όροι έκπ ,ιήσίως- ! 1) Ώς πρώ:η προσφοιά ό( ίζεται ΐφ' έκαστος ό άϊος /ίί ϊφ εκάστου εΓίους ή εξής. Σπου 0,30, μιγ^ϊυ^ 0,2"^, ταγί;; Ο,2"2, κριθή; 0,22, τραίυκίίυ 0,25, ν.ου/ίων 0,30, ρεδυΊιων 0,35, παιτουλών 0.25, λ-θ^?ί·Λν 0,2·>, ρ:6·.ου Ο,ίι', β ν» 0,20,]
  φάίοις 0,20, φϊχής 0,2·"), μπ:ζ-:λια 0,25, μιρτ?, Διμηνίτου ]
  0,22, κ?ί λ:υμπΐναρίω< 0,15. ί 2) Οί φοριι'έχ.άσ:ης οίχθνομΐλής Γ.εριφερείας Οί -λειοδίτηθό ! σιν ΐδιαιτίρο)ς ϊ'ις έκαστον ίί^ο; αναλόγως τή; τ:οτ;τητ:ς τοο. , 3) ΙΙ3ς κ~' ειοΒότης γινετϊ'- δι,χ-ός είς τος &>ιλ ϊημ-.πρ>σια: ;
  ά|' ου προηγουμένως /.ατλθέστ, λόγω ίγγυήσίως εις ". ,ν ίπι-
  τ»ιτ.είαν, ι'ις μετρητά τό ίί^στόν τή ίς α; τώ, φόρ.ον ιύ. 6ε'- ',
  7.ει τ.»8 ίδοτήτει χαί δ'-εο μετά -,ην ϊηα;πρα3''αν είς μέν τιύ^
  ά-.οΐυ- όντ»(, κατά τ'ον δίαγων:μόν Οίλίΐ ίπιΐτραφτ, ααςσως, των
  ίέ τί/,Ε^τ^ίων π/.ει;δ5τών 8ί χ,ίατήται χα'. ά' α: ϊημοκρα» χι
  θεωρηθώΐ'. τε)ειω'.ΐΛ^ί Ο» λο^ζετα ώ; αέιος τού δλ;υ ίχπλ*ι-
  στηριάσματίς, ά)λω, θζ ΐτ.·.τ<ρ'.τ'η·α·. αύιοΤς. ί) Ε'ς τό^ Νομίρ/.,ν ΐηι^ ίτ δ λί ι* 1Ι«ί ϊ ίπανιΐληΐττ'ΐκΛς καί τελεκοτικιϊ; δη,μοποαιίίας έκμι- " σθώ (ειος Λόοου χβ'μερινον τοθ Δή,ιιου Τοΐίολιοτιΐς τίί5 *ί) Λήιιαριςος Λ>6όν:ες ό~'όψϊ , οτ. ί -τί των επ -αναΐν "ίρ'.ί-ιρε'ώ;
  ώ ί ί
  εργήΓ)<) ) 10ο); ώ> 1γ{ π ί;] ? ^
  (*= τή* !ιτ' ά::1 !2ν>9 *! χ?^οο{'.ι) Π
  μ 1910 ;,μ-, έρα/ δα'.ί;ρυ;ιν τλ] 31 Ό*τωδρίου 1910
  ίγίν.νΐο νέαι -ρ:σεοραί.
  1) Είς Μ«σα Μουλιανά υπό τού Ίωί.νου Ν. Βαρδάκι κατά
  ) τίς έκ ϊραχμών 100 τελ2υ:η%; ποοσ?οΓ5;.
  2)Έν Λϊστοω υπό τ:0 Γεωργί'υ Γαλΐνάκί ίπϊ τή; έ* ίραχ.
  22ί τίλευαϊοις προΐίορβί *οτά 5ο];
  3) Έν Σΐάχα υπό τοΰ Έμμ Ι. Σο)ιδά/ι επί τής «κ ϊραχ.
  200 τε/ευ-ϋ'ας πρθίφίρϊ; κατά 5ο]ο χαί 5ο]ο υπό το3 Έμ>.
  Σ. Ρΐλανάκι επί τής «χ δραχ 210 τελ«υτα;ας προαφ:ρ5ς.
  4) Έν Τουρλωτή υπό τι3 Ίωά<ν^^ Μ. Ρί'ζϊχ ίζ τοϋ ίκ δρα-χ- 2 Ο τελευτιίας προσ^ορϊς χατά 5ο]:. 5) Έν Με^ον.ί:ις υπο τί3 Πετράκι Ξϊνιύδη επί τής έχ ϊρ»χ. 150 τίλενταίβς τροσ«ορά; καιά 5.]ο. Όρ ζομίν ττ,ν έπονάληψιν τής δημοπρασίβς ταύτης τή* 14 Νοεμβριού 1910 ημέραν Κοριαινήν χαί ώρϊ 9 12 π. μ ίιεβγη- Οτ,σ'μίνην ίν τω Δημΐρχιαχώ Καταστήματι Τουρλωτής καί κα- λοϋντϊΐ οί β: υλέμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. ΈνΤβυρ/ωτΙ) τί) 16 Νίίμίρίου 1910 "') Λτ|μϊ7.ρος Τθϋρλα,ΤΓ,ί ΊωάνΜΐι· Κασσωτάκης Ά;ιΟ. ΙΙρο-ξ. 78 Τί) Συμβούλιον της Ιικαιοιίι/νης Σ^γxϊί;Α5ν',' Ϊλ των Σωτηίίΐυ Α. Χαρΐλά;Απη Πρβιδρΐυ ■ϊών ίν Χίνΐοις Εφϊτών ώς πρ:εδρ:υ, Ρεωργίου Σ. 1I^;υμί^ο^ γενΐχοί Εισαγγελέως Χίΐνίων Άντ. Ζηλήμ:νι.ς Κωνστ. Ρί- ωργιαϊου καί Κωνΐτ- Γ. Παπα^βχη Έφετών ϊν Χανίΐιςώ; με> 2ν πρ·ΐταμέν:υ τού Κωνΐτ'»ν. Γ. Χρι?τινά«.«|
  τ ο, Ο Έ^=τ-.ίόυ Χ)νίω. ώς
  4*8
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Συνελθόν ιδιαιτέρας ίν Χανίοις κβί έν τώ διά διασλίψεις τοΐ
  Έφετείιυ Χανίων την 1 Νοεμβριού 1910.
  Λείώ» ύ*' οψ«ι τί ύπ' αριθ. 7197/<95» τίίί 1 Νοεμβριού 1910 έγγραφον τοΟ γ«ν*κοΟ Εισαγγελέως Χανίων χερί ορισμ-τΰ σύνοδον Κακοιερ^ιοοικείου Ρεθύμνης. *ΙΙοντες καί το άρθρον 3 τοθ ύπ' βριθ. 44 τοϋ 1907 διατάγ- μβτβς. Όρίζει βύνοϊον τοθ Καχουργι:οΊχβίου Ρεθύμνης απόϊ Ο—26 το3 μηνός Ίανουοτρίου 1911. "Εγένετο εν Χανίοις τη" 1 Νοεμβριού 1910. Τ» Μίλη 36. Α. Χαραλάμπης Α. Ζηλήμων Κ. Γεωργιάδης Κ. Παπαδάκης Γ. Πλουμίδης Ό Γραμματεύς Κ. Γ. Χριστινάκης "Οτι άχριτϋς αντίγραφον Έν Χβνίοίς τ^ 2 Νοεμβριού 1910. Ό Γραμματεύς Κ. Χριστινά/.ης 'Δρι». Πρωτ. 7479 5086 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ *Ο παρά τοϊςέν Χανίοις Κακοι/ργιοδίκαις Γενικάς ι Λ«6ών ύ*' 3ψιι γο «πό 11 Σετττί^βοίου 1908 ΰπ' άριί. 872 βίύ- λευμ· τβϋ ΣΌμδουλίου των έν Χανίοις Πρωτοοιχών δι' ού δ Ίωάν- νη; Στ«·. Κνιθχχης »αιθιχο« τής πόλεως Χανίων τής έπορο/ίΐ; Κυ- οωνία; "δ ΝϊμοΟ Χανί*»ν παρεμπίφθη ενώπιον τοΰ Κ*χουργο5ι- χ«Ιΐ υ Χανίων δια νά διχεισθή ώς ΰπχίτιος τβΰ ίτι την 1 Ίου/.ί^υ 1908 έν τ^ δδώ Νόελ τή« κ<5λ«ο>< Χανίων έπυροβολησεν έ* προμε λ»τη< τε,τράχις διά «εριστρό·ου χίπλ-ηρω-ΐίνον πιρίτιδος καί σφαι- |ών χατέ τβϋ Πανλου Ζολινδάνη, όπως φονιύΐγι αυτόν, όλλ' ότιέΐυ- χ* τον άν6ρ«·χοχτ<]νβυ σχοκοϋ τού «πό α?τι« ανιξάρτητα τής ίελή- *·ώς τβυ ί·οι, χ«χουργή|Μΐτο( κ^οβλεπομένίυ χαΐ τιμωρουμέ«ου ■πό των βρβρων 49 χά) 288 τού Ποινιχοϋ Νόμου. βίωρήσα; την ά τι ό 20 Σεχτεμβείου 1908 κατηγορίαν μου 'Ενει^ή 6 μνη·6ιι< ·!ναι φυγ6ϊιχ·ς χαΐ άγνοεϊται 6 τόπο< τή; ϊι«μον?,ς τβυ. Δυ.άμιι των |5»ρ<β» 408, 406 χ«1 409 τή? Ποηιχής Διχονο- Προ**«λώ τόν ίΐρημίνον Ίωά·ννΐ)ν Στιφ. Κ· ι5ά<η νά ίμφανισθή «ύτο»ρω»ώτω; ενώπιον τοΰ ίχ?ο«τηρ·'ου τοϋ Κΐ»ουργιο?ι»»ίου Χα¬ νίων την ?8 Φιβρουζρίβυ 191 Ι ήμέρχν Λιυτί.αί κχι ώραν 8 * μ. Ι Χ ΐ ή ΐ Ν έν βρισμώ ψυ/ή; έτραυιιάτισε £ιά β υκ»ν*'ρ( υ τ^ Όί'λψίν τού Γιώργιον 4ξ ου τραυματος ώς ένίργσϋ αΐτίας επήλθε» αύ'ω μιτ' όλ(- γα< ημέρας ο ίχνίτοί, ή'θΐ χϊχοαρ,ήιιατος προβλιττομένου χΐΐ τι- μιο Ουμένου άπό τ ν ά^θρου 308 έ5. 1 ιοϋ ΠοινιιΌυ Νόμου Θεωρηββς την άιιό 25 ^χ·ω?ρ(ιυ 1908 χατηγορίβν μου. 'Επειοή ο μνησθίΐί ίϊνα; <ρυ ο5·«ος >ϊϊ ίγΌίϊτα ό τόΐτθί ιή;
  διΐμον'7)ο τού.
  Δυ.άυΐίΐ των άρθχο,ι 408, 406 κχϊ 409 τή; Ποινιχή; Διχο/ο-
  μ'ας
  Προσχΐλώ τον χίρτ,μί>ον Ν <όλίθ< Έμ. Σεογάιη» νά έμ^ραν β^ή οΰτοιτρθσώπως έ ώπιο. τοΰ ϊχρ^ατηρ'ου τοΰ ΚαχουργΌ^ιχιίΌυ Χα¬ νίων την -δΦεδριυαρ'ου 1911 ήαίραν Πΐρασ<ιυή< χαΐ <ορχν 8 τ. μ. ότε «αρϊ)*ύ<ΐίτα' χαί ή τχιχ τοΰ Νόμου δριζομένη τρίμηνος προβίσμία λογιζΊμέντ, ίφ'·ης εγίνετο ή τ«λιυ-»·'α τώ' πρό; τοιχο- χόλλτιιι» χαί δημοσ'ευΐΐν ·οϋ «αρή^-θί υπό τοΰ Νόμου διατΐΐαγμί- νων πρϊξίων, Ινα διχοισθή χατ' ατύτήν άλω< μή ίμφα.ιζίμΐνθζ χατϊ την ρηθίΐσαν δΐλάβιμ^ν τοΰ Κα^ουίγο ιχιίου, βέλει χατά τ^ν Νό¬ μον διχασθγ] ίρχμην. Δημ-ϊσιευβήτω τό ιΐχρόν διά τη; Έκιβήμ ου Εφημερίδος. Έ» Χανίοις ι·^ 4 Νοεμδρίτο 1910 Ό Άντε'σαγγελίΰ; των Έφ{-ών Ν. Ζονρίδ^ς. Αριθ. Πρωτ. 7245 4937" η ρρ ήμρ ρ μ Ιτε «α?«Χ»υσιτ»! χαΐ ή «αρΐι τοϋ Νόμου ορ ζι ιέ η τρίμηνον προ- βεσμ'α λογιζομένΐ) αιρ' ής έγί'ε--ο ή τελιυ ·* α των τρος τβι^οχόλ· λησιν χαΐ δημοσίευσιν πΰ κίρ^ντο; Ο τί» τού Νίμου ίιαΐεταγμίνωί ρ ή ή η χαΐ δημοσίευσιν πΰ κίρ^ντο; Ο τί» τού Νίμου γμ πρα|«ων, (να $ιχ«σθ^ χατ' αΐτήν ίλλω; μή (μφα/ΐζΟΑ;νο; χχτά την ρηΐίίβΐν $:χά«ιμον τοΰ ΚιχβυρΊ50ΐχ«ί)ΐ>, θίλί'. χΐτά ·&/ Νό¬
  μον ϊιχα«4ή έοήμην.
  Διιμοειιυθήτ» τό παοόν διά τής 'Ενιβήμου Έφημΐ9(8ο(.
  Ε- Χχνίοί; χγί 6 Νοιμβρίον 191 Γ.
  Ό Είσαγγίλεΰς των Έφετων
  Γ.
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΩΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά τοϊς έν Λ'ανίοιο Κακο<'ργοδίκαις Γενικός νιόαγγελζνς. Λίβών ΰπ' ϊψίΐ τό ϊπό 29 Σττιτ€(λβρίου 1910 ΰπ' έριβ 628 βούΐευμα τοϋ Συμβουλίου των έν Χ»νίοι Πρωτοδι»ώί δι'ου ί>
  Εμμανουήλ ΙΙανα >. Μίρχ.'.υλά<·»)ς χάτοικος τον /ωρίοο Βϊτολάχ«υ «Τ|ί επαρχίας Κυ5ων'ας τοΰ Νομοϋ Χαν'ω- παρεπέμφθη ένώπ όν τον Κϊιουργοδιχίίου Χΐ,ίω^ 8>ϊ ιά δΐλασβϊ, ώς ΐ,πα'τιος τοΰ ίτι την 19
  Ιουλίου 19ί0 έν τ?( Οίσιι « Πλατήνί8ϊ » Β»τ!»λά«ου Κυδων'αί
  άπρομ»)ετήτως χ»! εί; βρΐσ,χό. ψυ/Μής όρ,ί-ίς ϊξιτίλιβϊ την ί<- θ^ω'το'το,ίϊν το^ ίΖιλνοι τού Δη,ιηΌίου II. ΜΛρϊουλάχη π>ή;α;
  αυτίν $ιί μ,αχϊίρα; χα-ά το< ά^ιυτερΊν μ-<ΐ Όϊ χά τν,ν ώ-Αοιτίάττ,ν ήτο·, χϊχουνγήμβτοι π3θ6λ[ :ο^.ί'ν^υ κ/! τί^ωρουχένου άπό τώ/ άοβϊων 293 τοΰ Ποινιχοϋ Νόμου Ρ;ω?ίβΙ« τν <—"«*> 26 Όχτωδ:Όυ 1910 χατη-,οοίαν μου.
  Έπειδή β μνησθίΐς εί αι φυγόδι«.ος χα· άγνοίίτα. οτόπβς τή ?ι-
  αμονής τού,
  Δυνάμιι των άρθρων 408, 406, κ»1 409 τής Ποι-.ιχής
  Διχονομίας,
  ΠροσΊΐίλώ τον είρη!λένον Έμμιν-υήλ Π Μαρχουλάχη ν» εμφβ-
  νισδ^ βύτοπροσώπω; έ.ώτιον τοΰ άχρίβτη^ίου ^οΰ Καχουργοδιχείου
  Χβνίων την 26 Φίβρουαρ'Όυ 1911 ήαέο»ν ϊάββατον χαΐ ώραν
  2 μ μ. 8έ πιρε/ειΐϊΐται χ»1 ή ιζχοΐ. τα. Νόαυυ δίιζομένη τρίμη¬
  νον προθεβμίχ λογιζίμίνη άφ '-η; εγένετο ή τελευταία των π^,ος
  τοιχ χόλλησιν χαΐ δημοβίευιιν τοΰ πβρόν;ο, υπό τοΰ Νόμου διατε-
  τογμίνων «ραξίων, Τνα δικ»σθ?ι χατ' αΰτή άλλω: μή έμφα.ιζό-
  μινος χα:ά την ρηθίΤσιν διχάσιμον τοϊ Κϊχου?γοδιχ«(ου, θέλε.
  χατά τον Νο,ιιο* διχβσβή βρήμην.
  Δημοσιευθήτω τί) παοόν ?ιι τής Επισήμου Εφημερίδα.
  Έν Χίνίοις τ? 26 Όχτωβρίου 1910
  Ό "Αντιοαγγελεΰς των Έφετών
  Ν. Ζονρίδης
  Ι1?ωτ. Τ451
  » Διικ*. 5072
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρβ τοίς έν Χανίοις Κακονργιοοίκαις
  Γενικάς Ετ<Ιαγγ«λενς Λ·6·ν !>π' όψει τό ά«ό 9 Όχτωβρίου 6>τ' άριί. 521 βούλευμα
  τοΰ Συμβουλιον των ίν Σφαίίοις Πρωτοδι>ών δι* ού ό Ν.χόλαος
  'Κμ^ι.^ Σ«ργ«χ))ς χίτοιχικ ·οΰ χωρίου Δρβπχ.ουττς έιιΐρχίΐς Ά-
  "ΐοχΛρώνου τον Ν'μτΰ Σφχχ'ων *«ρ**^μ»θη 4>ωηιον τοΰ ΚβχουρΊκ)-
  ίι.*εΐ>ίυ'ίβ.Γυ> ϊ·ΐ Λ ?":'.«<:ίή ώ: δτιαίτιϊ: ι:ΰ ότι τή» 19 Ό^ι- £ρ(ον 1906 έν-%; τοϊ νωρ'βυ Δρατά^ου Ά'ο-θρώνίυ άττρίμελ χά; Αριθ. Πρωτ 7375 β Διεκπ. 5009 Ενώπιον τοϋ Δικαστήριον των έν Χανίοις Έφετών. ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΟΙΚΡΙΜΑ Τοθ παο' Έφέταις Γενικοϋ Εισαγγελέως Πρός τόν »πί ζωοχλοπί; χαττ)γορουμινον Γεώργιον Σταυρ. Λυ- χάχην πρψην χάτοιχον τοΰ ^ωο'ου Άιχύφου τής 'Επαρχίας Σ·α- χ'ων τοΰ Νομοΰ Σφαχ'ων χά! ήζη φυγοδίχου ΚΐλίΤΐιινά ίμφαν,ιτΐ^ς αύτοπροσο')7ϊως ίκί>ΐΊ ν τοΰ ΐχρΐατηρίου
  τιΰ χ ω Διχα-ττηοί;υ την 23 τ;ϋ ιιηιί; Φεζ^υαρί-.υ τοΰ ϊτίυ;
  19<1 ημέραν Τετάρτην χά! ωρ*ν 8 π. ι.·,, δτότε ««ρε^.ύτβτ*· χαΐ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩ5
  ή υπό τού Νο,α,ου δριζιμένη το'μηνος προθεσμ,'α προ; ηη
  τή; έβέσεως αου χχ-ά τή; ύπ' ίριί. 67 τού ετου; 1909 άποφί<τ»',>;
  το£ Πρωτίδιχβίου Γφ^χ'ων, άλλως μη ίμβινιζομίνο; Οέλ» ; οιχα-
  οθ?ι ίρήμην
  Δημοσιιυθήτω τό τα^βν διά τής επισήμου έφηαερ'δος.
  Έν Χα/ίοις τί, 2 Νο»μβρ!ου 1910
  Ό Άντίΐσαγγιλ εος τώ< Έφετών ί Ζονρίδης. Αριθ. Πρωτ. 7363 » Διΐκττ. 4999 Ενώπιον τοίί Δικ Λθΐτηοίοι/ των έν Χανίοις Έφετών ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ ΕίΙΙΚΡΙΜΑ, Γοΰ παρ' Έφέταις ΓενικοΟ Εισαγγελέως Πρό; τον ίπϊ ΰποθάλψίΐ «ρυγοοιχο. χατη ορούμενον Μάρκον "Ι. Χειμο.άχην χΐφ&πώλη. πρωτ,ν Λ.ά ιιχον Χανίων *α! ήδη φυγοδί- Κ/λεισχι νά <μ·ινι?67|; «ύτοπίθ'ώπως ένώιτιον τιϋ άχ τοδ άνω Δ'καβτηρίου την 23 τοϋ μη'δ; Φεόρουΐρίου τοϋ έτου; 1911 ημέραν Τετάρ η< χαι ωρχν 8 π. μ. δττΊτί πχρίλεύσε-κι χαϊ ή ΰτό τοϋ Ν ά μ ου δριζομένη -ρ μη»ος προθεομί», πρός συζήτησιν τής ίφίσεω; οου Αβτά τής ϋπ' αριθ ί 21 τού ίτους 191 Ο ά,.τοφχ- ο·<);τοΰ Π^ωτοοΊχείου Χα.'ω , άλλω; αή έ^φα.ιζόμενος ίέλίΐς δ έ^ήμην. Δημβοιευθήτω -ό παρ^ν 8ιΐ τής επισήμου έφτ,με,ιίίο;. Έν Χαν':ις ιη Νοεμβριού · 9 «0 . Ό Άντίΐσαγγίλε .ς τώί Έφ.τώ» Ν. Ζονοίδης. Άριθμ. ΙΙρωτ. 6214 » Διε/π 5684 Έν "Ονόματι τοθ Βαόιλέωί,· των 'ί. ΚΛΗΤΗΡ.ΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ Επε·*}, δ Μι/μ,έτ. Μελέ χα' ηοηάγνώΐου οΊϊμονί,ς ίθτί,ρ^εΐπι ώ ΰπ* τιου ότι την νύκτα τή; 15—'6 Ί^υν'ου 1907 ϊ< -ής θέσεω; «Μετοχι Μεσχήνηο της περ·φ£ρε(α< Ήραχλιίου έλαβεν είς την χ«τοχή; τι,υ ίν γνώ¬ σει τής άλλοτριότητός τω» αότογνωιιόνω; χά! άνευ τής συχατα- θέσεως τ ΰ ί/-ντο, δΐνα'ωΑΧ ςίνα <ι·»ητά κτήματα ί)Γ0; δύ» αιγϊς καί δύο έρ φιζ άξίζ; ξριχμώ< έ·χτό.> (100; άνή'θ< α είς τόν Μουσταφά ΡθΛαπχ η ό'^ως -£ϊ ύ%'γλ πα-α<ίαως ώ ίΐιο<4Τ^τίαιν τού. ' 'Βπίι?ή τό ά,όΆηαα -οϋτι> πρ βλίιετίΐ κα' τιαωίείτϊΐ χτ'ο τ
  άρθρα 371, 1, 22, 23 ΐ·,ΰ Πν. ι,0; Νο>ου, χζ' 1, 2 έδ, Γ. 3 κα!
  7 τή; ύτ' ά.ιθ. 665 Νόχ"υ χαίΧχτηοίζετχι δί ώ; πλημαέλημα ]
  Έπειϊή δ κατηγθ3θύμε<ος Ου-ο είνε άπω* χαΐ άγνοίΐται δ τοπος τ;; διβμονή; τού ■ Ίϊί.τες χλι τ' λΛ^χ 103 χχ; 405 τ~ς Π) νικ?,; Διχον:μ·'ας. , Καλοϋμίν τόν ε'υτ,μένον χχτηγοροίμινο< 'ινα έμφα<ι»67| αυτο¬ προσώπως ένωπιο' τ^^ ίχροατηρ'ου τοΰ Πρωτοίιχ»ίου Ήραχλϊίου την 10 το'- μηνός Μχοτίοο τοΰ Ιτ'.υ; 1911 ήιιβο*ν Πέμ.~τ·ην χ*ί ώραν 9 π, μ 'ινα δικασθή ώ κιαί-ιο; τή: έκτεθι'σης π3ΐςε<. ς, «α.- λω; θ=λει 5ι ααθή Ιρήμη* συμφιίχω; τω άρ$3ω 407 τή; Ποΐν(χής Διχονομίχ; βι,γ/οόνως ϊ,έ Λβλοϋιιεν ϊύ'όν οίΐως λάβ/| γ/ώσι< τώ* ίγγρο'φων τής δικογθίρ άς, | Έν Ήροιϊλείω τϊ, 23 Ό<τωβ.ίου 1910 Ι Γ. Χατζιδάκις ' Οί χληίίντί; μάρτυρες Ι Μουσταφδ'; Ρουμπάχης χίοικος Ήρα'λί'οο Ι Σαντίχ Μου'ταφΐς Χ σανάχις » » Ι "Εγγ ρ αφα | --■■-- - " 3 Με- ' Αριθ. Πρωτ. 9213 » Διεκπ. 5683 Έν "Ονόματι τον Βασιλέως των Έλλήνων Ι ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΟΙΚΡΙΜΑ Έιειοή Ό Λείνη; Ραφαήλ Τσίούσης >ά%οιχος "Ηρακλείου χαί
  ή?η αγνώστου ίιαμονής χατηγοριΐται ώς ύπαίτιος ίτι την 18 Νθ"
  ϊμβρίου 1909 πβ;1 ωρ*ν 10 μ μ. έν τ7| πόλει 'ίΐραχλιίου οΐχ.'θ£
  τού χχπχιίΐ η έτ' άϊελγιίχ γο'ι πβιά^ρονο; Άράπ Άματϊα έτώ'
  20 άσιλγήσα; έπ'αύτοι παρά φύσιν
  Έπϊ'δή τό ανίμτΐ'να τοϋ'Ό προβλίπίται χζΐ τιμωρεϊτχι άπό τ'
  άρθρα 278, 282, 21, 22, 23, 33, 35 τοϋ Ποινιχοί Νιίμου, χα,:ϊ-
  χτηρίζίτΐι δέ ώς πλημΐΑέλημαι
  'Κπιιίή δ χά τ,γνούμενες ουτο; ιϊνε «τώ/ χ«( άγνοεϊτ*ι ο τό-
  πο; τής διαμονής τού.
  Ίδ(ί;τ»ς χ»ϊ τ' άρθ^α ί05 χιι 406 τής Πο:νιχής λιχονομίας.
  Καλοϋμιΐ' τόν είρημένον χατηγορούμΐνθ' ''.··% «μ^οτνιβδή αυτοπρο¬
  σώπως έ'ώπιον τοϋ ϊχοία'ηρίου τοϋ Π;»:ο5κιίου Ήριιχλείου
  την 10 τοϋ μηνός Μ*ρτ ου τοϋ ίτου; 1911 ημέραν Πέμπτην χβ'ι
  ώ:αν 9 π. χ. 'ίιχ 5ιλ.ολΘ/ι ώ: 'ίπϊίτιος νις «ιτιΰί «ϊ;: πρά;«ω;, ά·
  λω; Θίλΐι οιχαΐί)/) ίιτ*Ύ[' υυμφώνως τψ ίιίι,ω 401 τή; Ιΐΐΐνιχη;
  Διχο.ομας, σκγχρο^ως 5ί /α'οίμίν αϋτ'.ν οπα)ς λάβγ) γ ώΐιν ιω»
  ί4γ*Λράφων τής οιχο νρΛφίίΐς.
  Έν Ήρα^ί'ω τ?ι 23 Όχτωβρίου ί910
  | Γ. Χατζιδάκις
  ■" θ' ^ληίέντι; μάρτυρες
  Αράπ Άμτσ'α: χάτοΐ/ί-; 'ΊραΛλίίου
  Δίμήρ Ιβραί|μ Όαΐϊϊχιΐκη; » »
  . Χ"Νιαοής Ίΐθυ^ιφεντά-1 » »
  ; Μουλα Μουσταΐρϊ; Μπαρπβοεσΐχη " »
  | "Ρ'.γγραφα
  ' Ή όπ' ίίΐθα. 334 τή; 20 Ν;6Γίου Ί9''9 εχίίεσςς τοϋ ^ταθμοϋ
  Γ.νη Τζαμί.
  II
  υπο χρονολ. Γ0 Ν)5ρ'ου 1')09 έχθεσις τνΰ ίατροϋ Ζχ/^χρ. Πΐ-
  παοάκη.
  1 Ά:μόί·.ος θ'.ΐΐσπ^ ς χλί)ΤΓ)ρ πΐρχ 'γ,*.λ»τχ' όϊ»); ε/αντίτι,ζ,ν
  τ·)ΰ -τχοί«τος /Ιοι/ΓΧ λλ'|5·»ι ε; την τιλιυταίχν ατοςι·'χν τοϋ χ«-
  Λ·/|Λ.οΐ'«υΟιίτα) τό πίρΉ 5ιχ τής ιπιβΫ)αου έφημβρίδος.
  Έν ΊΙίζχλίίω αύθημιρίν
  Ό ,Βίο
  Γ.
  Αριθ. Άποφ.
  φα Β;υ-
  ανοϋ πρώη> χα-
  Ή διτ' άριδ. 79 τής 18 Ίονίον 1907 ϊχθεσις τοΰ
  Ή Σ/ετκή Διχογραφία '
  Άρμίδιος οιχ»στι»ί>ι χλ-,'1Ρ πι^ίγ.έ/.Αετβι ό'π ι ς »· αντίτυπον
  παρίοις Πρωτοδικών.
  Διά ταυτα
  Δι>άζον ί^ήμιην τοΰ ί* των
  λάχ-η, 'ΓΊτμϊν Τΐμεσοχάχι χαι Ήλία
  τείχου Χανίων χβι ήδη άγ.ώσ .ου οιααο^τ,ι.
  Κυ;υισϋ -όνίς ΐιύτών 'ίΐλίκν Κ^λαμ«ή>χόν ίν:/ον ίτι την 6
  Ίουνίου 1906 έν τ7, ί σει «Στα(ια/ϊ Χά ΐχ» τής π«ριφερ«ίϊς
  το-1 χωρίου Σταλοϋ Κυίωνίϊς ήπείλτ,Τί δ'ά χειρονομκΤχ χαΐ φωνών
  τΐν 8ιχϊστ:κό< χλητί,ρχ Λϊω* οα Τσιχοχίχην επί σκοπώ 5πως ίξχναγχάσ-ί) τούτον ν» πβρχλε ψη π:5;«ν άν»γομίνην ιϊ την ίιπη- ρεΐ'αν τού ήτοι νά πχρχλίίψο τή^ έχτιλεΐιν τής ΰπ αοιβ 723 105 ίποφάσίω; τοί Κίίηνοΐιχίί'.υ Χαν'ων καί ττ,ν χατάσ/ί- βιν ενός ίππου »ν>ίχο*τος εί; τόν Εΐστο. <. Τζο^ζολήν χαΐ 2τι κατά τόν «ύτόν χρά<'-ν έν τή θέΐίΐ οΚαα·'>2χ» ηπε'λησί πρός τον
  βϋτόν βχοπόν τόν ειρ ,μένον Ϊιχιϊγ. <λη -ή:>χ Αΐιον Τσιχοχάχην
  χαί άοήρεσε τον χατασνεΟίνΓα ϊππον.
  Κυρΰβσει τοΰς χιτηγορΧίμίνους Μ·;υσ:α·4Ϊ Βολάχην Όσαϊν
  Τιμεσοχάχη Εύϊτρ. Άντ. Τζοτζολήν γΐ,.ι,θίντα εί; Μυτιλίνην
  κβτ,Ι χττβικοΰντα είς Νέαν χώραν Χα>'ιυν ετών 32 εγγαμον εγραμ-
  ματον ί/δυιπώλη» καί Τζιμαλήν Μπβμπολάχτ,ν γεννηίίντ* «Ις
  Βουχο/'ές Κΐΐΐία'ϊυ χ«' χάσκουν-α ιίς Μχχρ!) τθ'/ον Κυδ(*νίας
  έτών 25 χ -αυΐίν άγοά,·>μ»τον «ργϊτΐΛΟν πολίτην "Ελληνα των
  δύο πρώ'.ων καί τιλευταίου Μουσουλμάνων ίίώους λόγω αμφιδο-
  /,ι όν τής ώ; «ΐ,/ηται πραιςίως
  Κυρ^σσ.ι -όν ίτερ^ν χ«-ηγο3θύμ»νον Χουιτΐ' ι Με/ Κιβραλα-
  νάχην γενηθΕντα χχΐ χιτοικοΰν-α είς Χχ-ία ίτών 46 ϊγγβμον
  ίγγοά,αμιτο^ ϊμ'ίοοον πολίτην 'ΚλΛηια χ»! Μουιοθ'μάνο' ϊίώο/
  τίς «ΰτής ώς ίνω τράζΐως, χα;
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6 μην
  χ«ί εδημοσιεύθη
  'Κν ΧβΜΊιςτή 27 Ό*τωβρίου ίΡΙΟ
  Οί Διχαβταί >> γμ
  Ί ΚαταλαγαρΧανός Έ. Καλλΐτΐρά*
  Λ Σββά
  Καταδιχάζιι τό» χηρυχβίντα Ινοχον χαττγορ;ύμ«νον Ηλίϊν [άιλως θέλει διχασϋή ίρήΓ ην ουμφώνως τώ άρθρω 407 τής ΙΙοινι-
  χής Διχονομίΐ:, συ χοόνως 'έ χαλονμεν αυτόν όπως λά6γι γνώσιν
  των εγγράφων της δ'.κογραφίας.
  Έν Χανίοις τ$ 27 '0>τωβρίου 1910
  Ό Δτ;μόΐιος Κατήγορβς
  Κ. Δοννάκις
  Οί χληθέντες μάρτυοες
  1) Ί^ά'νης Έμμ. Κογιάννη (/·ηνττής χάτοιχος Κάμπους
  2) Γίώογιες Δηιχ. Ποντιχάχις χάτοιχο; Κάμτ-ους
  Άρμ.(!?ΐ"ς ϊιχαστΐίόί χλητήρ παρΐνγ/λλίται ότι ως εν αντίτυπον
  Ι ιοΰ πΐχίντος τοιχθίθλλήση είς τή ί τιλίυ-αίβν κατοικίαν τοΰ χ«ττ,-
  γορουμέν>υ χα'. ετ«ρον τοιχοχολλήσγι (ίς δημοσία μίρη.
  Έν Χανίοκ αύίητ]μί( Με«λ<5ν Κυδ ίν'ας χά! κίϊη φυγοϊ κ-υ Κηούισίί τ:ϋτον Ινίνον ότι ;.«ετ' ά*λωυ ΰ*:ό κοι· ν33 ζ^γέοο.το- χ!ν;ύί5.ο· α.τ'ϊ-'ίίάτίτϊν την ί/,--έλεσ:ν τής έπο<.;'νγς άςοπίίνίυ τράξίως /.α! ένεκα ταύτης συνομολογ',σ-ζν- τες ου ο ίϊιαν *ρ5ς βτλλήλΐυ, συνδρομήν 'ν νώ5*' αΰτΐννα>!ΑΟνως
  καί ανευ τήί σο-·κα εθ.-σεω- τού έχοντος ϊί/.α'ωμκ ίϊι:κτήΛ:ν5ς
  ϊλαδον «ίς την κιτί-/ϊ;ν ι..·ν ξ'να κΐνητ^ χ,τή'ΐαΐτϊ ί)-οι δτι την
  νύκτα τής 12—13 Αόγοόττοο 1909 8 ·. τής θξ'σίω-; «Άλΐτσό'ε-
  τοΐ» τ5. -τ:;(ρΕ·ε'α τ5υ ,·,05 ον Χ;ρ^ά
  30 αίγας άνη<ού«ς ί'ις τόν Μιγαήλ Ψγ Β-ϊδί<ην '.ζ ώι ίϊτεστράίτσαν πασαί ^>ήν τέντε
  άνήκο^α; *ί: τ?ν ί^ των παθόντων Μιχαήλ
  να τας έγωρι πίρ^ν:μω^ ώς Ιδ'θχιτσί^ν των.
  Κ^ταϊιχάζει τόνκηρυγ/'ί'ντοΐ ενο"/ον χα~η ο*ούμ-νον Δτμ. Μ.
  ϊίιιην είς φ.)λ« σιν ενός /.αί ήχίϊ5.)ς ΐ-ους, ί'ς κατ>ναγ
  εογα τό τ>>»:·0' Τής φΑα*ί-ε >ς ά^χΟΑ νχ Λ-τά -ή^
  τής βιυλϊ ·ίτ?ω; ν>:! ε'ς ενός ?το^ τ-έρ»^τ!^ τ"ίν πό !-
  α^ι-οΰ δ'ν^ιω'χάτνν μ«τά -ήν ϊ<τησι. των ώ; άο> ιτο'νώ .
  Τ'νρ'Λη ότΐεφασίσθη καί έίτμ-σΐίύθτ.
  Έν Χα.ίοις τή 1 Όιι-ίιΐβρίυ 1910.
  Οί Δικασταί
  'ϊ. Κατοληγαο,ιανόο
  IV.
  Σαββάκις ^
  Γ. Γ'ανηγνράκιο.
  Ο 'Υ)γ?3'μμιτεϋς
  Έιι{ί λλ
  Ότι οκρι^ές βΓΟίΐτβσμο.
  'Τ·"ν Χανίοις τ? 19 Όκτωδο'υ 1910.
  Ό Β. Γρα
  'ϊ.
  Πρωτ. 2873
  » Δ:εκ~. "2693
  Έν Ονόματι τοίί |]α«ίιλεως των ΈλλιΊνων
  Κ Λ
  II
  ΤΗ ΡΙ ΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπεΐξή ό Εύϊτράτιος Άντ Ιιλ»8ια ά<κ έτών 30 (ρΊατιχο* x.1τ^[ιίο^ Καμτΐοαί Κυϊω.ας «'ήίη ΐγνώ»τι.ι> διοκιο,τ,ί χαιη'(''-
  ■ίϊ'αι ώ; ΰχα'τιος 5τ; ττν ύ»τα τή; ϊ()—^7 Φ.ο3.υ»ο'οι> 1910
  ίξ<<.0ι τή; έν Κίμπι.1; ΚοΒων'^ς οιχ άς τοθ Ίωαν-.υυ Κο·>ιάνη έι^.-
  τεθη ιχ3'*ω; χατ'τύοΰ δι* ριβΐου, συγχ,ο,ω; Εί ήπιΆτ,σί τή/
  ζωήν αυτού πυ^οεολησα; 'ρ δ ι πεϊυΓ^όιθϊ π ός ίκψ βισμ'ίν.
  Έκε'.κϊή το χνομηιιΐ τοϋ'ΐ «}0''λίκΐτΐ( χι: ιιμω^ΐται άπο τ·
  ί;9ρχ 207 χαϊ 5δ7 τοϋ ΙΙ^ΐνιχ.ν Νυο>, /αρϊχτ<;3 ζ»ται δέ ώ τλτ,ι (*>'λτμα.
  Έτ ϊιδη ό χατηγορού.'ΐνθί ου*ο; «ί·ε άπώ< χαί ϊγν^ίίΓα: & τόπ:^ τή. οϋμοντς τού. Ί5όν-ί; χ,αί τ' ίρΊ_« ί05 χϊί 40ό τηί ΠοΐΜίής Δ'χονομι'ας. Κα)θνμεν τόν (ί^ημέ,α/ χβτηγορούμεκθ/ ίνα έμ<ρ*νΐτ9ή αύίθ· -ΓΓ-τω-ΓΊί); έ.ώ»ιο» -:0 ί<ρ*α:ι·,ρίου το» ΕίρηνθΜχΐ'θυ Χ«; α>< την 17 ιοΰ [χηνό; Φ{ζρου2."(ίυ τ"·3 ϊτ^υς 4ι10 ήα'ρΐν Πέμπτην χΐί ο)ρ»» 8 π μ. ?.« Ζι*χ'Λ1 ώ? ΰΓΛί'ΐθί τής έιτεΉ'ση; πρϊξία);, Αριθ. Πρωτ 5315 ♦Εν Όνόιιατι τοΰ Παύτλέως των Κ Λ Η Σ Ι Σ Π:ός τόν επί άποτλ. εί: άσέλγειΐν έπΐΰποσ/. γάμου χαΐηγο- ρ· ύ^ενον Έλ«ιι9έαιον "Κμμ. Ν·.νολά?.·ην χάτοιχ.ον Χανίων χαϊ ή5η ίγνώΐτου ίιΐιίθντ,ς Κα/εϊσαι 8κ(ος έμψανΐσΐηΐ αυτοπροσώπως την 17 ιοϋ μηνός Φ«6;ουα^ίου >·οΰ ε^ους 1911 ήχεοαν Πίμπ'Υ).) '-α' ω^α/ 8 ι. |ΐ
  ;.ώπ όν τού ά«ροατηρ'Όυ ταΰ Κιρ-ηνοδιχιΐου Χαν'ων πρΟΓ πιιρετέρ6>
  συζηΓί,βιν 'ή; -ίξίΓ,ποίνου πράξ'ως τήί ίναφεοομένηί ι(; τό χθινο-
  ποηθέν ύ^' ίρ,ϊ 3346 89 4 τής 25 ΝοβμβΛου 1909 κλτ,τήριιν
  ίιτίχ- ιιιά ·Αίς, ϊλλω; Οέει; δκασΐ', έοήαην .
  Έν Χχν.'ίΐς τγί 27 ΌχτωβρΪΓυ
  Ό Δ■^1μ(^σιο^ Κατήγορθ{
  χίγι ά. ά. δ άαιτλτ|θα>τιής.
  Κ. ΚωνόταντινίδΓςΐ
  <ΑβιΛ''δ·ο^ 1ι«»!ΐτ··χόί χ'η'-τιο ΐΓίρίγγίλλετϊΐ ίπ«>: Ιν χ τ'τ
  ττ,ς παρούσης τοι/^χολλιίσ|Γ| είς την τελίυτβ'αν χατοιχίί τοΰ
  χαττΓ|γ';3ου;α.ένου χαϊ ετιοον τοι^οχολλήσιτι ^ΐς ξημΊσ'.α μέ"ρΐ·
  Έν Χανίοις «ΰίηιχίοιίν.
  Ό 'Αν^πληοω-τ,ς τοϋ Δημ. Κ»τηνο?3υ Χβν'ων
  Κ. Κωνόταντινίδης
  2869
  » 1^ 268Τ
  'Κν Όνόυατι τοϋ Β.,ίΙιλεακ,' των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τον έτ.ί πβρανέμψ όπλοφορ''α >*α!. άπειλΐ κατηγορούμε-
  τον Κω·στ. Ιωαν. Σταυρ:ϋλάχιν «των 19 ϋιτ:δηματ!;τ:οί:ν χατοι-
  κΐν Νέα; Χώρα; καί ήϊη αγνώστου διαμονήί.
  Καλίΐσαι όπως έμςαν σθής αύτςπρ:σώπως την 17 τοΰ μηνός
  Φ«6ρ:υαρί'υ τού έ"τους 191 1 ή'^έρϊν Πέμ-την χαί ώοαν 8 ττ. μ.
  ίνωιτιίν τ;δ ά·/.ρ3αττ;ρίου τοϋ Εϊρηνοϊιχείου Χβ·.ίων πρός ττεραι-
  -,ε'ρω συζήτησιν τ·?ς »ξιοι:οίν€υ πράξεως τής άναφερο^ε ής β'ς το
  /θ!νςπ:ιη'έν ύπ' όρ,θ. 1161/ιο9ϊ ιής 10 Ί υνίοι> 1910 κλητήριον
  ίπ'χριαά μα;, ά^λως θϊλεις δικασθή ίρήμην.
  Έν Χανίοις τΐ 27 Οκτώβριον 19ίθ
  Ό Δημόσΐος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δοονκκις
  Αρμ^ϊιίς 8 χ,αστικΌς »/ηττρ τ.οραγγελλ*τ»ι όπως εν αντί¬
  τυπον τής Τίρούϊης το:χοκ3λλ/,3η είς την τίλΐυταίαν κατοικιιν
  τ υ κατηγορς^μ-'νου χ.3'ΐϊ'τερον τοιχοχολλήσ/] είς δη·*όσι.ν μέρος-
  ,Εν Χϊνίΐ'ς αθθημίράν.
  Γ Λημόσ ο-, Καΐήΐορο; Χανίων
  Κ. 1 ουνίκις
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Ηρωτ. 2868
  » ΔΪεκπ. 2683
  Έν 'ϋνόματχ τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τόν επί εξυβρίσει κατά τής άρχής κατηγςρούμ*νον
  Εμμανουήλ Κωνστ. Ίτ'υλλάκην έτών 21 κάτοικον Μουζουρα
  Άχρωτηρίου καί ήδη αγνώστου διαμονήν
  Καλ*Τσαι όπως έ/·α>ιοθτ]ς αυτοπροσώπως την 17 τοΰ μηνός
  Φεβρουαρίβυ τοθϊτους 1911 ήμίραν Πέμπτην χαί ώραν 8 κ. μ.
  ενώπιον τού άκβοατηρίου τοϋ Είρηνοδικείου Χανίων πρός παιρε-
  τίρω συζήτησιν τής άςΊοποινευ πράξεως τή; άναφιρομινης *ΐς το
  κοιν^οιηνέν ύπ'άσιθ'. *|9ϊ/ί»ι τής 31 Αΰγούστου 1909 κατηγο-
  ρητήριόν μας, άλλως θελεις δικασθή ϊρήμην.
  Έν Χανίοις τί} 27 Όκτωδρίου 1910
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Χαν.ων
  Κ. Δουνάχις
  Άρμοδίος &ικαπικός κλητήρ παραγγίλ,Μται όπως έν αντί¬
  τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  τού κατηγςρουμένου καί έτερον τοιχοκολλήση «Ίς 2ημ6σια μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Δημόΐιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνακις
  Αριθ. Πρωτ. 2875
  *Εν Όνόαατι τοϋ Ιία*ίιλέω^ των Έλλιίνων
  ΚΛΗΣ1Σ
  Πρός τόν επί αδίκω ίκΜΙΐϊ'. κΐ^γορού,λινον Ίωαννη/ Κ.

  ρ ρηρ:ου και
  <ΤΓ5ϋ διαμονής. Καλίϊσαι όπω; έ,ιφαν.σίτίς αύτοπ^οσώτω; τ»); 17 τ;ΰ μηνός Φ<6ρουαριου 1911 η,λέραν ΐΐίμττην π. - ι ώραν 8 π. μ. ενώπιον το^ ά/<.ροα:ί)ριθϋ τΐΰ Ι'ν.ρί)ν^ό χ.:ιου Χανίων πρός περα.τιρω συζι- τηΐιν τής αςιοπίινου πραςεως τι]ς Λνίφΐρομίνΐ); «ις το χ,νΐνίποι- ηΐεν ύ~ *ρι(ί. 3^8/ϊί16 τ*5ί ^> Νίεμδρ.βκ 1^0^ κΛη:ί)ριον »πι-
  κριμχ μας, άλλυ); ΟίΛϊί; διχασΐο ίρΓ,μην.
  Έν Χχνιοις εΐΒ Π Όκίωόριου 1 ϊ# ι Ο.
  Ο Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. _ουνακις.
  Άρ,^ϋιος διχασπΑΟς κλί)ίήί "Λραγ^ΛλίΓαί ί^α)ς ί'ν
  ιτον τής πί/ρούσης τ3!χοκ3Λ.Λ/)σ^ ϊ'.ς ττ,ν τελεαυ^ιαν κ
  τοί κατηγορομίνου καιίτερον τοιχοχο/Ληΐ3*ίς όημοίΐον
  Έν Χα/ιοις αυθημερόν.
  Ό Δημόΐ.ος Κατήγορος Χανίων
  Ιί. Δουνάκις.
  287(3
  Έν 'ϋνόαατι τοϋ Βασιλέως ~ά)ν Έλλήνων
  ΚΛΗΣΙ Σ
  Πρός τόν επί εξυβρίσει κα;α τής Άρχής κατΐ)γορούΛϊνον
  Αχμέτ λΐαυροϋχ Μυρονκά<.ις ίτών "21) χα:ςι*ο; Χαηων /.αί ήδη αγνώστου ίιαμονής. Καλεΐσαι όχως έμρίνισ1)/)» αύτοπροσώ^ι); τι;ν 17 τού μηνός Φΐδρίυαριου τϊϋ ίτου; 1^11 ημέραν ίΐ μχτην και ώραν 8 π. μ. ενώπιον τίΰ άιιροατ<)ρ^ τιϋ ΰ'.ρςνοίι/.ειο^ Χχνιυν πρός 3·>ζ<Ί~ τηΐιν τής άς·ο«οίνου πρϊς-.ως τής αναφ·:ρβμένης ε ς /.οΐνοτοιηθίν ύ-' άρ.θ. 1156/ι,87 τής 18 Ιο,ινιου 1910 11X13-15510/ ΐπΐΛριμί μας, άλλως Οελ»:ς δικασθή έρήαην. Έν Χανίοις τζ 37 Όλτωβρ βυ 19.10. Ο Δημόσιος Κ*νήγο?'-ί Χανίων Κ. Δουνάκ ς. Άρμόϊιος ίι*αΐ::*ό; / πον τής πα^ϊύτης τοι^οολληστί ε·.ςτήκ τελευταίαν κατοικίαν το3 κατηγορ ιυμίνου καί Ι Γερόν τοιχοκολλήση είς δημόσιον μέρος. Έν Χανίο ς αυθημερόν. Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων Κ. Δουνάκτς. Αριθ. Ιΐρωτ. 2866 Έ'ν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ 11 Σ Ι Σ Πρός τόν ί*ί πβρανόμφ όπλοφορί» κατηγορουμενον Αδαμ Μιχ. Ζϊχαρ'ουίάκην «των 19 σιγαροποιον κάτο(ιΐ3ν Σούϊοτ,ς Κυ· δωνίας και ήδη αγνώστου δΊαμονής Καλΐϊσαι όπως ίμφανισβτίς αυτοπροσώπως την Ι 7 τοϋ μηνός Φίόρουαριου τού Ιτους 1911 ημέραν Πεμπτην χαί ώραν 8 π.μ, ενώπιον τοϋ άκροατΐρ.ου τοϋ Ε'ιρηνοδ. Χανίων πρός περαιτέρω . συζήτησιν τής άςοποινου πράξεως τι)ς άναφερομίνης ι'ις τό κοι- I νοπαιηβέν ΰπ' αριθ. ^'^/Ίβοι τής 31ης Αϋγοιιστου 1910 κατηγο- μας, άλλως ί>£λεις ίΐΛασοί) ίρήμτ,ν.
  Έν Χανίοις τή 27^ 8]6ρίίυ 1910
  Ο Δημόσ, Καχήγορος Χανίων
  Κ. Δοννάκης.
  ϊ Άρμοδίος διχαστικός κλητήρ παραγγίλλειαΐ όπως έ'ν άντίτυ-
  { πον τής παρούσης τοιχοκολλησ»; εις την τελευταίαν κατοικίαν
  τοΰ κατηγορο,,μένου καί έ'ιερον τοιχο/.5λλήστ) είς δημόσιον μίρβς.
  Εν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δοι/νάκιις.
  Αριθ. Πρωτ. 2867
  »> Λιεκπ. 2ό'82
  Έν Όνόιιατι τού ΙίαιίιΛέω»; των '
  Κ Λ 11 Σ 1 _
  11ρ:ς τιν .πι πώρ^νομω οπΛΐιφορια /.αΕΤ,γίρουμιν,^ν Ιωάννην
  Λΐ. 1'εωριαραιΐην ϋών όν ράπτην κάτοικον 2.ου6»ς Κυοωνιας
  χαι τ,;η αγνώσιου θιαμ:νής.
  ο,.ως εμφαν.αθϋς αυτοπροσο>πως την 1 Ί τού μηνός
  το^ έο^ 1^1 ■ ημίραν Ιΐί,*πιην κα. ώρχν 6 π. μ.
  ίνϋ)Γί[ον τού ακρω^τηρι υ τοϋ Ι^ιρηνοθ. Χανίων πρός ~ίρ^ι;:ρω
  σ^ζIιί»)σ.ν ττ,ί αςιοποινου πρας»^, τι), α,Λ^ί,ι^μϊνκ), ϊι,, το κοι-
  νοπο.ηθίν α «τ λ,,ιο. ζ"",ϊο» ;τί·» 1ης Φ-β/θυβ,ικιυ ί91Ο
  ίηρΐίν μ-ς, «λΑιβ, Οί/.*ις ΟικαοθΓ, ϊρ
  Ό Λη.-οΐ. Κα^^γορος λϊνιων
  Κ. Λουνακιις.
  ί: όπως έν άνιίτυ-
  I^Iιαν κιΐδΐΑίαν τού
  εις
  Εν Χανίοις αύ
  Ό Δημίσ. Κατ/Ίγορος Χαν.ων
  Κ. αυυνάκιις.
  Άριυ. ΙΙρωτ. 2873
  Έν Όνόαατι τοϊ? 11 κίιΛ-:α>(; των '^Λ.
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  ΙΙθν, τον ί-ί ίξϋδρίΐε: -αι» τής Ά.οχή; -:ατ(5γορούμ£νον Δη-
  μητοιον Παναγ. ύΐΛΐτκ/.ην ίτών 21 Λατοιον Χ^λίπας Κυίω
  νίας κ,αί ήδη αγνώστου δίαμ;νής.
  Καλίϊ^αι όπως ίμφανισ1)^; αύ;οπροσώπα>ς τη/ 17 τοϋ μηνόο
  Φίίρουαριου τοϋ Ιτους 19Π ήμίραν ΙΙίμπτην καί ώραν 8 π. μ.
  1 «νωπιΐν τοϋ ά<ροατη?ιου :ού ιι,ιρ(ΐνο3.Αϊΐθν Χανίων πρός πα(ρ·* ' τιρω συζήτησιν τής άξυΐίνΐνο.» πρ^ξϊως τής άν*φ«ρομένης είς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τ: χοινοποιηθέν ύπ' αριθ. 11δ*/1090 τής 10 Ίουνίου 1910 κλητή-
  ριον ίπιχρυ,ά μα;, 5λλ*»; ΘΛεις δικασθή έοήμην. ' Καλείται όπως έμφανισθζς αΰ'θπροα,ώϊϊως την 17 τού μην:;
  Έ» Χανίοις τή 27 ΌΛτωδρίου 19ΐΟ. , Φε6ρου*()ΐου το3 Ιιους 1911 ημέραν Πέμπτην και ώραν 8 ζ. μ.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων ' ένώτιον τοΰ άκροατηβίϊυ τοθ Κ'ρηνοδκείου Χανίων -ρός παιρε-
  Κ.Δθΐ'νάκτς. ΐ τέρω συζητησιν τή; άξιοτυοίνου πράξεως τής ά^φερρμίν,ς είς τό
  Άομόδιθς δίχαΐτίκός χλητήρ παραγγίλλϊεαί ό'πω; έν άντίτυ- ' κοΐνοποιηθέν ϋπ' αριθ. 115Ύιο86 τ^ ^ Ίουνίου 1910 χλη.ή-ίΐον
  -3ν τή; παροΰτης τοιχοκολλήση είς την '.ελευτϊίΐν κατοικίαν τού έτιχριμά μ?ς άλλως θ;λβις δικασθή έρήμην.
  /.«τηγιρουμϊνου κι! έ'τίρον τοιχοκολλίίση ιΐς δημόσιον μέρος. Ι Έν Χανίοις τή 27 Ό'.τω65!ο.ι 19(0.
  Έ; Χανίοις αυθημερόν, ί Ό ΔηΑοσιος Καΐήγορ)ς Χανίων
  Ό Δημοσΐος Κατήγορος Χανίων , Κ. Δουνάκι^·.
  Κ.Λουνάκις. Ι Άρμίϊ.ος ϊΐΛαΐτ'.λός κλητήρ νχρχγ^λλεηι δ—<ος ίι άντίτυ- πον τής παρι&3ΐς τοιχοχ,ολληΐϊΊ είς την τελίυταίϊν κ«τοΓ/.·αν Αριθ. -Ιρ·ι>- '2σΤι ' χ73 ■Αατηγορουμένο^ χαί £ ερον τοιχο>ιολήση είς δημόσιον μέ-
  ~~ β Διε/.τ 2689
  Έν Όνόαατι τοθ Βαίίιλέως τ3>' 'ϋλλιίνιον
  Κ Λ Η ΣΙ Σ
  Πρός τ;ν έΐϊί ΐϊικω έ«Ο=σε· *ι! _ί;^?·.ΐ--'. ν.α:ογο.·3ίύ;ο.5ν:ν
  Λ/)λί;τρ:·-ν Ά- Φΐ!ύϊΛ<ην έ -ώί 35 λάτίΐΛΟ/ Θ·ρίΐϊ^ Κ;?ων α; '· ι ή'η ^γνι^;·:ο^ ίΐϊ«.ονής· Έ. Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων Κ. Αουνάκις. Άρ:ϋ. Ιΐ,χοτ. 746 'Αποφ. 983 Χανίων > ::οπ5
  Διά ι
  30
  Άομό'ο;
  π3ν τής
  ■υί κα:ηγ^3^^^ιέ'5^ *ιί ε-ϊ
  Έν Χανίοις αϋθη,^εοον.
  ο; ^^1ν 17 Τ3ύ μηνός
  5 Ι:3υ^ Ιίίΐ '^ίρί' Ί'.^'·τ/)ν κΐϊ ώρϊν 8 π. λ.
  5*1 3^./.£.ο^ >ίΐν ι>' προ. πχ ?ίτ·ρ ) ι.ιζ'ρητ.ν τή;
  ;ΐώ·, τή; άνα?530Α5/-,; ι", τ; κιο<ϊ3·ι<έ» ίιτ' ■ή; 2'ϊ ΝβϊΑδίί-υ 1939 κχϊ'γβρη τριό* ιιχ:, άλ- >ως θ 7,'ίς" "ϊι-ασδή ίρήμην. ■ Κηρόΐσει τόν χατηγορού.Λενθν Στκλιανον Χατζηϊά/η; έ
  Έν Χανί:ι; τή ν'7 Ό/.τω5?ίο^ 1910- κκτοι όν Χαλίχα; Κυϊωνίϊς έλοχον τοΰ ο'τ τ*]ν 20
  Ό Λημοσος Καή^βρο,ς Χανίον 1910 ίν τή συν9!«β Αλευρΐινα Κυϊωνία; έ'ετ-ιθη ά3 Λω; ϊι'
  λο> χ,ατά τ;3 Γεω,-γ:ου Τζανακαιη .
  Κα:α2ΐΛ2ζ;ί α!ιτό» είς φ^λάΜϊίν τριών έβ^μά^.,ν .αί
  Έτιβά-.λϊί αύ:ω τα έξοδα τής δίλης.
  Έχρ θη ά-ερσ'-σθη χαί έδημ-σ'ϊύθη.
  Έν Χανίοις τί 8 Ό,ιτωβρΐου 1910
  Ό Είρη^ςίαης
  Ί. Τιτομ'.χ^λήί.
  Ό Υ)ρδμμβτί6ς
  Ι . Κ. ϋΐπριντάκης.
  Ό.ι άνιριζές άπόσπ:σμα
  ΈνΧανοις τς 30 Ό*-ω6ρ;ου 1910
  Ό Υ)ραμματευς
  Γ. λΐπριντάκης.
  ί,τω εις την ίπίιημΐν Έφη,νΐεριϊα ί:α;τόν αγνώστου
  Κ. Δουνάκις.
  ε:α·. όπβ; έ> xν-ί^Γ^-
  β.ς -η* τί«>«υ:α'.αν κα:3·*ίϊν
  Ό ΔηΛθίθς Κίΐηγ;ρίς Χανίων
  Κ. Δοννάκις.
  Αρθ Ιΐρωτ. 2865 Ι
  » Διεκιτ. '2680' ^ Ι
  Ήν Όνόιιατι τοθ Βασιλέων των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ 1 Σ !
  Ιΐρός τόν ".τι παρνό ιω όπλ.φ ρ:α κ«ηγ3?:ύμ;νο' Λί-,μ^ρ ;ν
  Ά/των.ΰ^ Τί'.ρ^νιωνά ην ί'ώ> "28 {&ϋ>~{3> /χ;α*.0> Ζ }?ϊχί,
  κατϊ,γορβ6μβνον.
  Έν Χανΐο·ς τη 30 8)6ρ:ο^ 1910
  Ο Δημ. Κα;ήγορος Χανίων
  Η.
  Κυ3«νίας /.αί ήδη άγνώτ ου δ α^ο.ής,
  Κα^ίΐα1 =τω; έιιφινσ 1)ς 5ύτοιτ.ρ·σώ-ω; χγ,< 17 -.0 μηνός ■[•βόρο-'αρίου το: εIΟ^ς :·9 1 ήμ--?'ν Πυ.τ.τη^κ.1 ώ λ, 8 π. μ. ίνών.ον τοΰ άλοοατηρίου -,οΰ Είοην δ./είου Χ νί'ον τίος πά ρβ- -::ω συζ',χη'ΐ' τίς άξ ίπ:ινο «ράς£ως ής ϊν-φϊ?ομ,ένης είς-ό Κϊΐνοπίΐκ! έν Ο — * αριθ ϊ1ο1/ΐ938 ^' τΓ,:ιόν μ^ς, άλλως <;έ/ε!; δ'.Αϊΐ^ή '■ ' Έν Χανίοις τή 27 ·Ό«»4?·ου — Ν:μ.θε:ικ:ν Δ άΐϊ.μι «ΙΙ·5·. αγ3 φυλα^ς Ο Δημοοιο·. Κ->τηγ ρος Χανίων -~ ' Τ
  Άριθμ. Πρας. 3,ί
  Ί> Ειραν όίκιιτ; Οεύκον
  ό/ΐβς !>ττ. δψι το όπ' άρ:5. 137 τής Κ) Ιουλίου 1'ΊΟ
  ά
  ϋ.
  Αε α· όπως ε ά
  ρ γ φής
  Τροποπ:ΐ3"ίμεν ΐν α.ρε'. την ϋτ:' ζρ θ. 20 7*5; 7ης Αύ;ούΐ:;Λ
  1910 ήμετ-ραν τραςιν.
  Ό τ5-τ.ν *ζρΐζ ί*δ·κ·«7 ν τώι άγρ^ζηιιιιών το3 Δήμον
  Οώβ Ν δ
  Άρμόϊος ίικαστΐϊόί ......_ _ -,,.-,·,___·--
  πον τή; «ϊβϋ.η; τοιχ^οαήττ, είς τ·ν τ,λ««ια- κατίΐχΪΛν Μάρτου'δά τοϋς μ^νας )*τώ6ρ:ίν, Νβ»α6?ον καΐ -εκίμβρ-ον
  το3 κατηγοοι.μ-νο, λοι έ'τερον τϋχοολλ,ΐϊί εις βηαο ιον με- χο~ ίχΜ. 3[() Χ} χι1),·ον -,ί^ρ,ΐζϊς τοΰ Λήχο. Μ^ρ:ο^ Βι-
  Ρ'ί·
  Έν Χ αν ο;ς αυθημερόν.
  Αριθ. Πρωτ. 5872
  ^ .~2 68 7
  Ό Λημίϊΐος Κατήγ^ρς; Χ>νίω/
  Δουνάκις.
  Έν Όνόματ» τοϋ Βασιλέως των Έλλιίνων
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Πρός τον *πί πΐρ*»όμφ όπλίφΐρίαν κϊτηγοροΰμινον Άντώ-
  ντιν Κα»νστ. Σΐαΐίρου><άιιην ίτ<3ν 20 ΰπίλληλον το3 ίν Αθήναις Έλεχτι&Φ*} Συνείριςυ- κ»ΐοικςν Χανίων κ αί ήδη 'ι· ΛηΑ3.ι Μ^ρ: ά ννου ναί. Δατάσσου,ϊν την ΐν ίν:γοίφ'ρ Χα'/οχ,Ίλ ην.: τή; πϊρ είς τόν Δι*3·ΐτικ.όν τ'να^α :ο3 ΕίρΓιν3Ϊι<(ΐ9ΐ; Πί>κου &ίς το Κα-
  τάστημα τοΰ Α-ιον Μύρτου χ·«ί την ίηΑοσίϊνίΐν αυτής δια τής
  Επισήμου Εφημερίδος.
  Ε-'ίν*-ο και έςϊϊ«()η «ν ίΐεύκω ιή 26 Όχτωίρίου 1910·
  Ο Ε'.^ηνοίίκης ΙΙεύιι.υ καί α. ά.
  Ό Βοηθίς,
  ϊ. Τζολάκ»<>