93666

Αριθμός τεύχους

80

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ~2 »5ΕΑ . «-*!»"1
  ·-* *-'
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΡΑΡΤΗΙΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣ£ΩΣ
  ΗΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 17 Νοεμβριού 1910—-Άρ.ιΟ. 80
  ρο)τ. 2540
  > Διεχχ.
  αι ίηιιοτίίθθ φόοβυ των οϊχβνομιχων 7(§ριφερι»ω^ Κρησίϊς Κρού-
  'Λ, Πρ(να?, ΚαλοοχωρίΌο χ«1 Αγ. Νβχβίάου Λκχ*>ν{α>ν χαί
  Πίθίϊηρύσσομϊν ^ία^ν τελβίο,τιχην έιταναλη^ττιχή^ ιτλκιο^οσίβιν
  Ξυ 8ΠΑΝΑΛ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό
  Δΐακηρύττει δτι,
  Μ*ταιωθιίτης τής ρ
  της ύπ αριθ. 2382/2040 έ. ε δ·α η^'-τεως τ μ ώ ν τρός ενοι¬
  κίασιν (έκ,χωρησιν) τοΰ δημ,οτικοΰ φορου 1/2 ο/ο επι των συγ-
  κομιζομε'νων προιοντων διά τό Οίκονοαικ,ων ίτος 1910, έτχ-
  ναλαμβάνεται αύτη την 23ην Ν)βρίου 19 Ιθ ήινε'ραν Γρίτην
  καΐ ώραν 10-12 π. μ. ενώπιον τηί νομ'μου ϊπιτροπνϊς ε'ζ
  τδ Νομαρχιακόν Κατάστημα. Ηρακλείου κα'ι συμφώνως πρός
  τοΰς ό'ρους των ΰπ' άρ.θμ. 1412/1100, και 16^8/1845
  έ, ϊ. οΊαχΐΐρύξεων ημών μέ την τροποποίησιν, ότι πρωτη
  προσφορά. άνω τής οποίας θά πλε.οδοτοΰν οί συναγωνιζομενοι
  όρίζβται τό ποσόν των Δραχ. 2000
  Έν Ηρακλείω τ^ 9 Νοεμβριού 1910
  ιΟ Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μ.
  ϊι'
  - ηθ
  9 —
  της
  την 28 Νοιαβρίυυ 1<Μ0 ήαίρϊν Κυίΐακήν χβ' ώραν Π π μ. συμφώ »κ -Γ5Λς -οϋ' ορο ; τής ίιπ' ά»ι6 4661]1010 7 '0<τα>ζ·>Όυ 1910 ?(?χ/)ρόξ*<ί>; α«ί φύλλον Ήφτ,μ,ίίίΕβί Κ«-
  ήσίυκ 73τβο/οςΓ'. 1910) /«Μνώπιον τή« αύτη« ΈΐΒΐτβο-
  έν τφ Νομαρχιαχω Κ«τασττμα-ι Λ*ση4(ο«.
  'Ε* Κί,η-σ^ τί- 8 Νθίμβοίου 1910
  Ό Αή »ο/"ς Κρητσϊς
  Γ.*Κ. Πάγκαλος.
  Αριθ.
  457
  Αριθ. Πρωτ. 1971
  "*^ Δΐεκπ 12Ό9
  ΔΙ ΑΚΗΡΪΞΙΣ
  Έπαναληπτιχης τίλί'ωτιχής δημοπίαΐΐ άς τον δημοτκοΰ φι
  1)2 ο)ο επι τβϋ ελαίου τοΰ τ;έχοντοι; οί*ονομι»οΰ ϊτους 1910.
  Ό
  Λαβόντες ΰπ' όψει
  1) Τ6 6*' ά^ιί. 7088 πραχτιχό* πΛί!θίοτιχής οημοκρίσίας διά
  την ίχμισθβχΐιν τοϋ δηα^τιχοΰ ·όρου ίκί τοο ίΐαίου τής Τρ^ί,ύαης
  νρήσίως τής 4ΐΕξα^θ.'σί)ς *χτχ -ή<31 Ό>;τωβ^ί^υ 1910 ·ν τω
  Ν«μαρχιαχώ Καταστήματι Λασι^βί.υ χ»6' ί|< Γ^λί^-ι^ος τ ιΐ'δο- της άν^δεΐ/θη διά την ο!χ"ν-μ.·/.ήν "ΐριφε'οεΐίν Κρηταβς Ό Γεωο- γιος Έ. Τϊβ/>5; προβφέρας δρ*/, 1 00 3ίά δ« τις λοιπάς πίριφε^ίαΐς
  τοϋ Δήμηυ ούδί!< παρΓυτίάσ0η ·ηλε!θ5(ί-ης. 2) Την όπβ χρονολογίαν 4 Νοειΐίρίου 1910 δήλωσιν τοϋ Ιωάν¬ νου Κ. Αλέξη νομ(μ<ος χΐ! έαπρ'θέ«υ.οκ χατα-είβΐσαν μετα -ου άπαιτουμίνου γρ«|ΐ|ΐο(τί'-,υ ίξ ής έςχ^ϊτ»1 ο'π ούτος προαφέρίΐ.;» ιΊο έπϊ π/ίον ΐής 6τ3 άί λ' Βά θί 205 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑ. ΔΗΜΟ11ΡΑΣΙΑΣ Ό Δήιιαρχος Α»^ ιιονέ^οιτ ι Διαχη;ύ[τ:ι ΐτι, ι Ά χ υ ;(ι)9 έν τος τοΰ ΰπ' αοιθ 26 έ Ι πραχτΐχοϋ πλειοδοσίας των 5ΐΓ|μοτΐ!(ών <ρ<ίρων Γ,ίνου, ί αίου χά! ^«'.μερινών ποοϊο-τοιν τής χηήσίβς 1910 έπανκλϊμβάνίτ«! ή ϊη^βτίρΐσία την 20 Νοιμβοίου 1910 1910 ημέραν Σά?6ατον χά ώ?α< 10—2 μ. μ. έν τώ Δη- ' μ»ο/ιαχω >ατϊ<ΐ-ήμοΐΓ( Β^υχο'ιών έ ωπιον ιής αυτής ίπιτροπής χ«! ϋπ*! τοϋς αύτοϋζ ό'ρ'υς τβϋς άνβφβ ομένου; ί' ■χ"ί ότ' άρι6. 42 )18β έ ε διαχηεύξιι ή^ών μβ τί;ν τοοττοποητιβι ίτι πρώτη προαφ'θά ανω τής 6πς(α' ή* τλίΐο οτοϋν οί ουναγωνιζομινοι δ; ζεται τ6 π^σον -ών δοβ/ ών 300. Έ* Β,υχολ α; τ^ 6 Νοΐμβρίί,υ 1910. ι Ό Δήμ»ρ/;ος Λ^ομονερου ! Ι. II Μποιιπολοκικ, σ«|ς προ—ορ,α;. Ίδϊντίς είς σ/εχΐ/ΐάί ίιχτίξίΐ; τοί &-' 'ρ:9 356 Νό,Α'.υ. Άχυροϊμεν τό βχετ.χον πραχτιχόν τ.',ς χατά τή; 31 Όχτωβ,ίου έ Ϊ έίί λί 5( 5 Ι 5 Λ Γ Ω Γ Η Γεωργί σζς το γένος Πϊνχνουοί/ΐτη λ, Π3βχϊτ<ΐά*η /ιρϊς Δ η- μτ,τ-'ου Π Μκονουλίχτ) χαττίχου Βΐτολα·ου Κυξω.ίαί Εί" ϊαυ- τήν χά! ώς φυΐι ής έίΐΐτρόιου τή, ό/ηλ <ι« θυγατρος της ό^φϊ- νής πά ρος Σ:υλια.ής Κατά 'Εμμανουή Π. Μ«ρχου)ά<η χατοι-ου Βχτβλάχου Κυδωνίας νυν 21 άγο)3"Γου διαμονήν ' Κ ν (ί> π ι ο ν
  ι *.οϋ Καχουργοίιχίίου Χ«νί*>ν
  Χ έ<.τγ«μ*/ο τή/ 19Ί.υ?ίου 1011 '' -τ Η1-ι< «Π'-'τ5ίί?ΐ» τη; χΤημχτ'»ή; Π'ρΐΐΐ'ρε'Ό'; Ό Xωρ'ο^ Βϊ'θλάχοιι Κυ5"·>ν'«ς
  Ϊγ^^μεΑ£τήτο>ς χ»1 Ι» β ϊίμώ Ιν /ι»ή; ίίμίί ϊΛ ιί'ΐΐί' 'ϊ'
  άτΐέεΐί^ί τι* σύζυγον μ^υ χαΐ πίτερα τι-,; ί,π' έ,αοϋ 1*ι~ροπίυ-
  ομένης ϊνηλ'»<υ ^υ|«[ρ6ς μ^υ Στυ''α*ήί, τ)},;-; α'^τ-ι δια
  44»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μαχαίρΐ; ΐϊ( τόν άριβτίρδν μιστβν χ«ί την ώ^πλιχτην, έξ ών
  τραυματων, επήλθεν & θίνατος. Δ:εΐ την «ξιοποινον ταύτην πρά¬
  ξιν παρεπέμφθη ένώπιβν τοΰ Κκχουργοδιχείου Χανίων δια τού
  ΰπ' άριΐμ. 628 τή; 19 Σεπτεμβρίου 4910 δριστιχοΰ β.υλιύμ»-
  τος έχδ'.χασθήσιται δέ την 36 Φιβρουβρίου 1911 ημέραν Σάβδεςτον
  χαΐ ώραν 9 κ. μ.
  Έπειδη ϊχω διχαίωμ,α νά πχραστω χ«1 ώ; πολιτικαί; ένά-
  γουσα δι' εαυτήν χ«1 ώ; ουσιχή έπίτροπος τής άνηλΐκευ θυγ*·
  τρ όϊ |*°υ χατά την ημέραν τή; συζητήσεως τού Ποινιχοϊ μέρου;
  της ύπο»εσ«ω; χαί ζητήβωνά ύποχρεωί») α έναγόμενο; ν« μοί πλη¬
  ρώση *ρ*χ· 2000 διά την πρέ« εμέ χαί τβ άνήλιχον -έχνβν μ·υ
  γενομένην ηθικήν βλάβην ί«(χα τού βανάτου τοΰ ουζύγου χά)
  πατρός μας «ίς την ανορθωσιν τή; Οποίας ύποχρεοΰται ♦ ένκγομε-
  νος συνωδα τώ άρφρ. 7 τής Ποινιχή; Διχενομ. χαί 1320 τβϋ
  Άστιχοϋ Κώβιχος, ίπιψηλΛατό^ίΟχ δέ δια παν έτερον διχαίωμά
  μα; συνδιαζομένου τοΰ ποινιχοΰ μέρβυ; ,ί,ίτά τβϋ πολιτικόν.
  'Επιιδή ο παρα τοΰ έναγομένου φονευθείς σύζυ/ος χαΐ πατήρ μου
  χβ,θ' 8ν χρόνον έφονιύίη βι/|γί τό 35 ετ^; τή; ήλικίας τού θά
  6α ϊζγι δέ τουλάχιστον 25 εισέτι »τη «άν λάβωμεν όπ' όψιν τβν
  μέσον όρον τής «.νθρωπίνης μακροβιοτητος ήτοι τό ΐξηκοστόν
  ετο; τής ήλιχίβ; τού, ήτο Ιέ ύγιέβτατες χα'ι εΰρωίτο; χ«1 έργ«-
  τιχώτβτβς, κατ' έλέχι*τον Ορον θί έπορίζετο χαθ' έχάσ την λ»πτ« 40
  8ά διετήρει δέ χαι μίαν χοινωνιχήν βέσιν «ξιοπρβπή τής τι συ-
  ζύγου χαί τής θυγατρί; τού χαϊ 6( δβν έμίνωμϊν ήβΐχώς άπροβτά-
  τίυτοι. Επ»,δή ή μ,ε> συζυγος τοΰ φονευθέντος ούσα άιροιχος χα'ι
  άπορος, Βιετίλουν δι μετα τβϋ φονίοδίντος βυζύγου μέχρι τοΰ βα-
  νάτου αυτόν είς νομιμθν γάμον, εχω διοίωμα διατρβφής χαί
  συντηρήσιω; μου ζώντος «άτον τό δέ τίχνον αύτοΰ εχ«( διχαί-
  ωμα ίιατροφης χαί άποχαταατήσΐως, ϊιχαιούμβί» συνχπώ; νά ζη-
  τήσωμεν την άνω πολιτικήν αποζημίωσιν βυνωδά ταίς σχετι-
  χαϊ; διαταξβσι τού Νόμοκ διά τής γινομένης ΰα.ϊ» ζημίβς εί ΰπαι-
  τιοτητος τοΰ άντιδίχου μας.
  Έπειδή ΰ*οχρ»ως τυγχάνει δ άντίδικο; είς την πρός ημάς πλη¬
  ρωμήν τοΰ ποσβύ των δραχ. 2(300 δι* την γενομένην ημίν ήθι-
  χήν βλάβην συνεπίία τοΰ (^ονου τού συζΰγου χαΐ πατρός μου
  άλλ' άρνίίται νά πραξ^ τουτο. Την βάσιν δ« τής παρούσης μας νά
  αποδείξωμεν διά των μαρτύρων τής χατηγορΐας νομίμως κληθέντων
  χ*^ γνωστοποιηβέντων διά τής ιίσαγγελιχής άρχής έν πιριπτώσει
  δέ άναβολή; τή; δίχης δηλούμεν ίπ βά πβρασΐώμεν οίανδήποτ*
  ημέραν χαί ώραν δρισβή ή συζήτησις τοΰ Ποινικοϋ καΐ πολίτικοΰ
  μέρβυί τής ύποβίσβως.
  Διά ταυτα
  Αΐτούμιία
  Νέ γίνγΐ δεχτή ή π«εοΰσ« μ««,
  Νέ 6ποχρι«^ » ένβγίμινρς ν« μ$ς πληρώση δραχ. 2000 ώ«
  μ«ν«ι χ «Ι ν.μιμιμίς χληρονομβι -«Ο Δημήτρ ίου
  II.
  Μχρχοολάχη
  ·ι« τήι έν ιφ («ιοριχώ τήβίι άνα^ιρομίνους λνγους έντνχω; *Λβ
  »ήμ«ρον μέχρις έξο·λη«εω<. Νέ "ηρυχίί προσωρινώί έχτιλι*τή ή ιχδοβησομίνη «πό- »βσι« χαί νά κ«τ«δικ«β8ϋ εί; τέ 'έξοδα χαί τέλη τής δίχης κ«ί την (ιχηγοριχην έμ»ιβήν τβδ ι»ληρεξο»βίου μοβ. Δημοσιευθήτω ή πβροΰσχ έν τ|| Έ* σήμω Έ^ημϊρίδι τοό τοκου διά τόν χαθ' 'ύ* ή παροϋσζ 'Εμμανςνηλ Π. ΜαρχουΛάχη αγνώστου διαμονή{ χαΛ&ο,χΐνον «ά έμ<ρ<χ>ισ9^ ενώπιον (Ον άνω
  Δι^αστηρίου την 26 Φ.βρουίρίου 1911 ημέραν Σα&βατον χαί
  ώραν 9 χ. μ. πρός βυζητηίΐν ττυ6ε άλλω; συζητηθήσΐται χβι
  έρήμην ς,ύτοΰ.
  Χανιά τ/) 25 Όχτωΰρίου 1910.
  Ό πληριζ. Διχηίθρος τής έναγουσης
  Γ. Δαο"1;αλογΐάννιις
  Α Γ Ω Γ Η
  Τοΰ έν Χανίοις ιδρκίοντςς Κοινοφβλοϋς Σαμείου Κρήτης έχπρο-
  νωπουμένου νομίμως υπό τοϋ Διευθυντού αυτού χ. Ιωάννου Σ. Πα-
  παδαχι χατοίχσ» Χανίων.
  Κατά
  Καλλιόπη; τό γένος Πορταχαλαχι /ήρ«; Ιωάννου Ξηράχι δι*
  ΐακνην χΐΐ ώ; φυιιχής ίπςτρόπου των ανηλίχων τέχνω< της Σπυ- ρίδωνο; κ»ϊ Στυλιινής χατο!χων Χανιω» χΐΐ Γίωργι'ςυ χ«! 'ΚμμΛ- νουήλ Ί. Ξιρίχι πρωην κ«το'κ«ι>» Χϊνίω, νυν δι αγνώστου βιαμο-
  ντ,ς, ώς μόνων χαϊ κληίθνόμίον τοΰ Ίωά<νου Εηράκι. Ε ν ώπ ιο ν Τοΰ Πρωτοδικιίου Χανίων. Ή Κβλλιιίπκι χήρα Ιωάννου Ξηράχι τ6 γένος Πορτ«χαλάχι τγ; «γγυήσει »οΰ βανόντο; δευτέρου αυτής συζύγο» χαι παι' αύτη; χαί των λοιπώ» συν*ν»γομένων χληρονομηθέντο; Ιωάννου Ξηράχι, ίδ»- νεΐίίη διά λογαριββμόν τής τβ'τ* άνηλίχου βυγβτρός τη; πρώτης Μαρία; Κωνβταντοοϊεπούλβς δυνάμει τοΰ ϋπ' αριθ. 4598 συμβολαίευ τοϋ τέ«ς Συμβολαιβγράφου Χανίων Κωνστ. Φουρναράκι χεοάλαιεν γ·(!·ι« 3800 Πρό; πληρωμήν τοΰ πβσθΰ τούτου καί των τυχών ΰπιρημερ.'ας ήγειρον κατα τή; π·ωτ«φιιλετ»ίας Μαρίας Κωνβταν- τουδοπούλ·; την *πό 30 Αΰγοώβτοο 1503 άγωγήν μβυ ήν έίέχβη τό Επέτειον Χκνίων διχ τή; ύπ' «ριβ. 431 τοΰ 1909 τιλισιοίχευ άποιρχσεώς τού χαβ' ολοκληρίαν ήτοι δια δραχμάς 1271 χαί 95 ο)β τοιον τοΰ ποσόν τούτου χαΐ έν γένει των έξοδων μέ'χρι ιής 23 3ε- πτιμβρίου 1909 ίτ* έπιδόΦη είς την ηϊη ένήλιχ·ν Μαρίαν Κων- σταντουΐάχη ΐπιταγή δυνάμιι ττ)ς μνησθίίσης αποφάσεως (ι« ίρβχ- μ«ς 1851,90. Διά ϊιχαβτιχά δκπανήματκ μιταγενεστέρως δραχμάς 19,40. Τοχους -ου ποσοΰ τούτε» των Ιραχμών 1961,90 άπό τής 23 Σεπτεμβρ(*υ 1909 μ-ίχοι «ήμερβν ίοαχμας 106,78 ήτοι τό όλον πΐ,σίιν «ό σήμερον όφιιλιίμενον άνέρχετΐι είς δραχμάς 1978,08. Τ* ποσόν τουτο είναι ϋποχριοι νά μοί πληρώσωνι οί άντίοιχοι χβτ' ϊαομειρίαν ώ; μίνοι χκΐ νομιμοι χληρονβμοι τβΰ αποβιώσαντος Ιωάννου Ξηράχι έγγυητοΰ χαΐ «π' εΰθεΐας έποχρέου εί; την πληρω¬ μήν τοΰ χρέους τβΰτου τή; υποχρεώσεως τής πρωτοφειλίτρίβϊ Μα¬ ρίας Κωνσταντουδάχι ώ, εν τώ μνηβθέντι συμβολαί» άνα^ίρετκι, άλλ' «ρνοΰντβ; νά πράςω«, τουτο χα(τ«ι πολλάκις τοΰ; πρειεχά- λί*α. 'Εχειδή ή άπαίτησις μοί βιβαΐοΰτχι δι' έπιεήμων τίτλ«*ν ούς δίν δύνανται νά άμφκβητήσωσιν οί άντίϊιχοι άρνοΰμαι δέ χαΐ ίπο- χρούω άπό τοΰδε πάντα ϊαχυρισμέν χαΐ Ινστασιν των «ντιδίχων έπι- (>υλ«ν(ομίνο; διά προτάσεών μου νά άν«πτύξω την παροϋαάν μου.
  Διά ταυτα
  Καί τα κ«τά την συζήτησιν.
  ΑΙτοϋμαι
  Ν« γ(νΥ) δεχτή ή παρύΰσα μου
  Νχ ύποχρίωθώσιν οί ίναγομενοι ώ; μονει καί νόμιμοι χληρονό-
  μοι τοΰ βανόντο; έγγυητοΰ ΰποχρίου χαί όπευβιίνου Ίωάννευ 3η-
  ραχι είς την πρό; εμέ πληρωμήν τοϋ πεβον τούτου των δραχμών
  1978,08 κατ' ίβομοιρίκν δι' οΰ'ς λόγοος άναφίρω ανωτέρω έντίκως
  άπό τής «γωγής μου μέχρις άποπληρωμής καί
  Νά χαταδιχασθώσιν είς την πληρωμήν των διχαστιχών δαπανημά-
  των χά! την διχηγορΐχήν αμοιβήν τοΰ πλη·ιξουσ(ου μου.
  Άρμόδιο; ίικαβτιχό; χλητήρ δημ.οσιει>ίήτ«» τήνϊε ίϊί την Έ*ί-
  σημον τη; πολιτιχής Εφημερίδος διάτο6ς έν τϊ| άλλοοαπϊί διαμένον-
  τος, καλουμένβυ; νά ίμφανισθώσιν ενώπιον τοΰ Πρωτοδΐϊίίου Χα¬
  νίων δημοσία επί πολιτικών διχών συνεδριάζοντο; τής 26 Ίανβυαρίοο
  1911 ημέραν Τετάρτην χαΐ ώραν συνήβη των συνιδριάσιων «ρβί
  •υζήττ,σιν τή; παρούσης Ιλλω; θε βνζητηθΛ κ«1 έρήμην «ϋτών.
  Έν Χ«νίοι; τ^ 3 Δικεμβρίου 1910.
  Ό Πληρεξούσιοι Διχηγβρ9<ι Γ. Δαοκαλογΐάννης, "Αριθ. ^ 1533. Τό Δτκαότιΐοΐον των εν Χανίοις Ιΐρωτοοτκών Δια ΐαδ τα Δέχετιίΐ ΐήν υπο χρολογί» 7 Νοεμβρίβυ 1909 αίτησιν «Ο* Ιωάννου Μουμουτζή κατοίκου Γαλατα Κυδωνίας κατά Μαρίας Ίερωνυμάκης συζύγου τού πρώην κατοίκου Χανίων ν3ν ϊ' "Αθη¬ νών τής Ελλάδος, 'Δπβφαινεται ό.ι υφίσταται λό^ος διαλύσεως τοΰ ύφισταμίνου μίταξΰ των διίδίκων γάμου έ'νίχ,α άυμδιοάΐτου τής συμοΊώσεως καί λογφ τού ότι ή «ναγομενη ά*ήλτ)« τοθ συζυγικοθ οΓ*ου καί άρνεΤταΐ έπιμόνως να επανέλθη εις αυτόν. Καί ε'πιθΛλλει είς βάρος τής καθ1 ής ή αίτησις υπέρ το3 αίτοϋντος τα όΊχαβτικα αΰτοϋ δαπανήματα χανονιζόμενα είς δραχ¬ μάς ογδοήκοντα (αριθ. 80) Έχριθη άπίφασίσθη καί είημβϊΐεύθη έν Χανίοις τί 6 Νοεμ¬ βριού 1910. Ό Πρόείρος Μιχαήλ Γιαννακάκη,; Ό Γραμματεύς Κωνστ. Νυστεράκης Άχρΐίές απόσπΊχσμα Έ» Χανίοις τή 12 Νοεμδρίου 1910, Ό «ληρεξούσιος 8ίχηγόρος τοθ Ιωάννου Μουμουτζή1 κατοίκου Γαλατα Κυδωνίας .Έ. Ν. 3ηράς τον ΈβνικοΦ