93672

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΜΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττί 24 Νοεμ&ρίου 1910—Αριθ. 82
  ΙΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Έκ των Πρακτικιΰν τής 85ης συνείρίας της 4 Όκτω-
  βρίου 1910 τοϋ Γενιχοΰ Συμβουλιον της Τραπέζης Κρήτης.
  ».......ΆποτεΑεσθείσης ούτω άπαρτίας τό Συμ¬
  βούλιον τίϊ ποοτάαει τοίτ κ. Δχοχκητοΰ, ενέκρινεν
  όπως τεθώσιν είς κυκλοφορίαν ιιε χρονολογίαν εκ¬
  δόσεως 4 Όκτωβρίου 1910, παρασκευαζόμεναι ί<>'
  ΰσον παρίσταταχ (ίνάγκη αί εξής τρείς σειραί τραπε¬
  ζογραμματίων πρώτης εκδόσεως Α]024, Α]023,
  Α]022, Λτοιέν δλω 30000 τμήματατών 25 δραχυ-ώνβ
  "Οτχ άκρχ6ές αντίγραφον
  Ό Διευθυντάς τού Γραφείον
  (Τ.Σ.) Κ. Βανθόπονλος
  Αριθ. Πρωτ. 442
  » Διιχπ. 326
  Ό Δήμαρχος Κανδάνου
  Δίακορύττεί ότι, υπό τίϋ αγροφύλακος Στυλ. Μανωλακάκη
  ανευρέθη την 3 Νοεμβριού 1910 είς βεσ-.ι Πλεμενιανά, μία άγε-
  λάς άίεΌ-,οτος, χρώματος μελισσοθ, κ^ί τής οποίας τό δεξιόν
  κέρατον. ϊχει κοπϊ) ίκ τοϋ μέ·ου μέ σάρακα. Πρ£σκαλ*ίται ό
  άναγνωρίζ > ν ταύτην ώς ίϊιοκτησίαν τ·υ, όπως ίντός (10) ημερών
  άπό τή*< είς την Επίσημον Εφημερίδα δημοσιεύσεως τής π«ροΰ- σης, χροσέλβτβ κ*ί παραλάί^ ταύτην, άφοΰ αποδείξει την κυρι- ότητατοο, καί καταβάλλις καί τα εξοϊα τής συντηρήσεως της, δί&τ! μετά την παρέλευσιν τής ώ; λιμ προθεσμιας αυτή δα έκ- θί) πρός δφελος τοΰ Δήμου Κανδάνου. ΈνΚανδάνωτή 5 Νοεμβριού 1910. Ό Δήμαρχος Κανδάνου Ί. Γ. Στε Παρελθούσης τής ώς 5νω είρηται προθεβμίας καί μή ίμφϊ>ι-
  βθίντος το3 κυρίου τοϋ ανωτέρω ζψιν 9ίει έκ':οιη65 τουτο πρός
  όφελος ταΰ Ταμείου τοΰ Δήμου Άρχ.αϊι'ου.
  Ό Δήμαρ-χος >Αρκλδίτ^
  17. Μανωλιτσάκις
  ΓΝΩΣΤΟ1ΙΙΗΣΙΣ
  Ό Δήιΐίΐρνος Έλενθερναίων
  Ό Δήμαρχος Έλευβιρναίων ΓνωστοποιεΤ, δτι είς
  Έλεύθερνα τής περΐίερείας τοΰ χωρίου Πρινέ τοθ Δήμου τούτβυ
  ευρέθη υπό τού αγροφύλακος Έμμ Ζαχαράχη μία ίνος άίίσπίτβς
  ρ ής ρίρ
  ευρέθη υπό τού αγροφύλακος Έμμ. Ζαχαράχη μία ίνος
  μέχβι τριών έτδν ιτοντικάτη-
  Καλοϊ3μεν δέ τόν κΰριβν τής έν λόγψ ϊνου νά παρί
  ενώπιον ημών φέρων ιά τής κΑυριότητος άποϊιΐκτι/ά ίντός 8 ημε¬
  ρών άιιό τής ίν τί) Έπισήμω Εφημερίδι δημοσιείσεως τής ζαρίΰ-
  σης καί παραλάβη την ίν λόγφ όνον άφ' ού π,ώτον πληρώση
  «χανιά τα τής ϊιατβοφής αυτής Ιξοδα.
  Παρελθούσης τής προίεσμίας βίλει βχ—οιη*)ΐ{ πρός 4|ϊλ·ς
  τοθ Δημοτικοΰ Ταμείου.
  Έν Μαργιιρίτες το 7 Νοεμβριού 1910.
  Ό Δήμαρ'/βς Έλευβερναΐων
  Ιωαν. Ν. Τσουπάκης
  967
  534
  'Δγίων Οορα<ίκιών ΓΝΩΣΤΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμαρ^ος Άρκαδίου Γνωστ·χοι«Τ ό'τι υπό τβΰ άγροφλύακος τής περιφερείας Αγ. Τριάδος Μουσταφά Λαγγιτάκη τοΰ καβ' ημάς Δήμου ευρέθη άϊέσ*οτος μία ίνος ενός Ιτους χρώματος μαύρου, άσκρόμαυρη καί μέ κοιλίαν λευκήν. Κα/.οΰμεν 8Θβν τόν κύριον τού έν λόγω ζώου όπως παρου- σιαβη ενώπιον ημών φίρων τα άκοδεικτικά τής κυριότητός τού να παραλάβη το'το, άφοΰ καταίάλλτ) πάντα τα Ιξοδα τής δια¬ τροφήν ίντός 8 ημερών άπό τής δημοσιεΰσεως τής παρούσης εν τή Έχηήμω Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως. Αριθ. Πρωτ. » Διεκπ. Ό Γνωστςπβιεΐ 8τι Κατ« την 5 Όκωβρίβυ έ. Ι· «.ι»β»·ηισ«ν δπ^ τοϋ άγροφιίλϊ- κ»ς Άστρητσίου 8ύ· πρ(1β«το *οίοτετ« είς την "ριφιρίΐα* τοί χωρίου τούτου μέ τκ ΐξήί χϊρε-κτιιβιβτιχ» ϊ)τοι: τ& 'ενα ίΐνβι μαύρον κερούλυχο μ* τα ί>τ· χομμένα τ· ·' Ιτ«ρ·ν μαΰρο χβύ-
  τουλο.
  ΙΙροσχβλείται <»·ν ό βναγνω?(ζων αΰτά ώς ίοιβν τού ΛΤΐημ» ν* πρθίχίλίΐη έ.τός όχτώ ήμιρώ* ίνΐ τής «Ις την Ιπίσ/ιμον έφημι- ρίδχ τίς Κυβιρνήσιως δημοσιιύσιως ττ^ς παρού<Π)ς, εί< τό Γρ«- φεϊίν τοϋ Δημαρχείον χαΐ παραλάβη τ*0τα φέρω» τό άιτ: ιτούμι- νον πιβτοποιητιχον χυριίτητος ιτληρώσϊΐ ί* **1 τα ε;οία τής οιατροφήί των χ»1 τάς τυχόν πρ·ξ»νΤ)ί»(«ς ζηαι«ί. Άλλως 4χ- πο:ηίήβοντ«ι πρός ?φ»λος τοϋ Δτ^μοτκοϋ Τιμείου. Έν Άγίαις Παρ*»κΐ»ΐς τ/) 4 Νοεμβρίο» 19(0. Ό Δή*μαρχος
  44β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. ΙΙρωτ. 55
  » Διεκπ. 31
  Ι
  ΓΕΝ1ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ |
  Δημοτο'.οΰ Εισπράκτορος καί Τ*μίου τοϋ ΔήμουΜύρτου Βιάνου. ,
  Δυνάμει τοΰ 1 αεθρ:υ τοΰ ύπ' ίρΛ. 196 Νίμου περί είσπρά-
  ζεως Δημοσίων χαί Δημοτικήν ΐσόδων, τροσκαλοϋΊ'τατ πάντες
  οί πρός τό Ταμείον τοΰ Δήμου τούτου καί τής αγροφύλακος
  όφε'λοντες κάτβικοι τοΰ Δήμου κϊί μή <ρ:ρους σ,ιγκομιζϊμένων κρςϊοντων, όδοποιίας, αΐγοποοέάτων, ζυτίου, ττρόστιμα Δικα- ατιχ'ϊιν Άρχών καί παντός ιΓίους φόρους των χρτ,αεων 1909 καί 1910 ίνα ίμφανισθώΌιν ενώπιον μ:υ έντός 15 ημερών άηό τής νομίμΐυ ϊιακτ.ρΰξίως δημοσίεύσιως κα'ι τοιχοχ,ολλήσεως τής πα¬ ρούσης ν αί πληρώσωσιν έ'χαστος τούς φόρςυς τού, άλλως μίτά καρίλειιπν τ?,ς προθεσμίας τίύτης θίλει ενεργηθή ή είσπραξις ταύτης συμφώνως τφ ανωτέρω μνησβέντι Νομώ. Ό κ. Δήμαρχος Μύρτου Β:άου εις 'ον ά«οσιέλλοντ.αι ί/.ανά άντίτυ-α τής παρούτη; ΐαραιιαλεΤται νά ίνερ^ήσν) συμφώνως τώ 1 άίθ^ω τίΰ ειρημένην Νομου. Έν Μύρτω τη 6 Νοεμβριού 1910. Ό Δημντικός Εϊσπράλτωρ καί Ταμία; Μύρτου Έμμ. Γ. Λενάκης Αριθ. Πρωτ. 556 » Διεκπ. 476 Εν "Ονόματι τοθ ΒαιΙιλέωΓ των 'έΐλλήνων ΚΑΙ1ΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρά ίΐρωτοδτκαις Χανίων Εισαγγελεύς Έπειδή ή Μαρία Γ. Γιασεμίκη σΰζυγος Φρα^κ'σχου Μαν- τζόλ', κβλίτης Ιταλός καί κατ. Χανίων ηδη φνιγόϊι/ος χατη- γορίΐται ώς ΰιατιος τού ό'τ: «ν γνώτε; ΐΰτο,'νωμώνως );αί άνευ τής συγχαταθίίεως τοΰ Ιχοντος δ:*αίωμα ίίιακτ'όμίνΓς ϊλαδεν εις την κατοχήν της ξένα κινητά κτήματα τ)τοι ότι κχτά το πρώνον δεκαήμερον τοί μηνός Μαίίυ 1603 αφήρεσεν «κ τής έν τί) σννοικίοί «Ταμπΐΐ» τής πόλεως Χανίω; κειμένης οικίας τής Σιντικάς Ζεϊρλοχούλας 15 άρν^(:α Ινίότια, 10 πή·/εις λευκό ττανί, έξ μεταξωτά μβνϊήλια ε; ζεύγη κάλτΐες, Ινα ζωστήρ*, ϊιάφορ» νομίσματα άξίας Ιν όλω μεζον:!ς των 20 *αί κατωτέρας των 40) δρί-/μών «νήκοντα ίίς την ειρημέ¬ νην Σεντ'-κά Ζίΐρλοπούλα ϊιά να τα ίχτι παρΛνόμως ώ; ίϊίθΛτη- σί*ν της. Έχίΐδή τό ανομημα τουτο προίλέπϊΓαι καί τίμωρεΐται άπό τ* άρθρ* 371 κϊϊ 273 τού Ποινιχοΰ Νόμο'ο, χαρϊχΤη:ίζίτ ι δέ ώς κλημέλημα Έπειδή ή χατηγορουμένη αΐίτη είναι άποίσα χαί άγνοιΐ- ται ό τόπος τής όΊαμονήε, της. Ίίόντίς καί τ' άρθρ» 405 χαί «06 τής Ποΐνική"ς Δικονο- |*ίβς. Καλοΰμεν την ειρημένην κατηγορουμενην ?να εμφανισθή αυ¬ τοπροσώπως Ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοΰ Πρωτ:ϊιχ,£ίου Χανίων την Ιδτοΰμηνός Μβρτίου τοΰ ϊτους 1911 ήμέρ.'ν Παιασκειήν χαί ώρ^ν 9 π. μ. Γ··α ϊιχαίθτ; ώς ύπαίτιος τής «κτίθείσ^ς πρά- ξβω;, άλλως θίλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ αιρΰρω 407 τής Ποινικής Δικοοομίας, σ,ίγν,ρένως ίέ καλούμεν αυτήν όπως λάδη γνώσιν των εγγράφων τής ϊίκογραφίας. Έν Χανίος τξ 16 Νοεμβριού 1910 Ό Εϊσαγγβεύς Χανίων Γ Σκουλάς Οί κληθήντες μάρτυρες Σεντικά Ζ»ϊολοπο3λα κβτοικ. Χανίων Άννέτα Κυρ. Μιχαλοπίύ/α ούζ. » » Αλεξ. Ζιρμπιτάκη » » Έγγραφα πρός άηόϊε!;:^ Ή ΰκ' άί-'.Ο. 3*%06 έκθεσις τ:5 Κ:υ Σ;50μς5 Κανίων Αρΐςδιος δ'.χαστΐχός κλητήρ παρχ,'γέλετα: όπως ίν άντί- τι.πον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση) είς την τελευταίαν κατοικίαν τής νβτηγορουμένης καΐε;ερον τοιχοκολλήση ιίς δημοσία μέρη. Έν Χανί:ις αΰθί/μίρόν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς ΆριΟ. ΙΙρωτ. 11175 » Διεκπ. 7063 Έν Όνόματι τού Βασιλέως των Έλληνων ΚΛΗΤΉΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡΙΜΑ Ό Ιίαμίι υ^ωχοδίκαις Χανίων Είίίαγγελενς Έτίειδή ή Ελίζα Λουδοβίκου Μπροΰνο έτών 18, βοιδός ϋπή*οος Ίταλϊς 4Χ Νεαπόλεως τής Ίατλίας κοί προσωρινώς ίάτο'.χος Σούδας ήδη οέ αγνώστου διαμονής χατηγορεΐπαι ώς όπα τίος τού ότι ένω οί χωροφυΛακες Θεόϊωρος Κακουνάχης Κίί Δημήτριος Βοκτσαδάχης την 11 Σεπτεμβρίου έ. ε. περί ώραν 5 1)2 μ μ. Ικήρυττον ίν Χανίοις χαραβάτην άστυνβ · μΐΛής οιαταγής τόν ά;Α2ςηλάτην Κωνσταντίνος Σ. Βλαχάχην επί τής άμάςης τοΰ όποίιυ Ιτίίββίνεν ή κκτηγορουμίνη αυτή όρνιοθΐΤΐίί άτ.ηύθυνεν πρός τούς χωροφΰλαχας τούτους την εξής φρϊοιν «Κρήτΐ} είνε έδώ, έλε-Οϊρία, σκατά νά χέσω' καί την άστυνίμίϊ^ σ*ς κίί όλην την Κρήτην σας» ΐξΐιβρίσασα αύτη την χωροφυλακήν Κρήτης. Έπειϊή το άνόμημα τούτο προόλέπεται καί τιμωρεϊται άπό τ' άρθρα 1^9 τοΰ Ποινικοΰ Νομου, χαραχτηρίζβται δέ ώς πλημμέλημα. ΈπειΒϊ) ή καχηγορουμένη αΰ'ττ) ίίνε άιιοθσχ καί άγνοίΊται ό τόπος τής ϊίαμονής της. Ίδόνΐες /αί τ' ά,;θρα 405 καί 496 τής Ποινική'ς Διχο- νομίας. Καλούμεν ιήν ειρημένην κ^τηγορουμενην ίνα έμφανισθϊ] αΰ- -ο^ροσώΐως ενώπιον τοθ άκροατηρίου τοΰ Πρωτοδιχείου Χα- Μ'ων την 18 τςΰ μηνός Μορτίου τ;3 Ιτους 1911 ημέραν Πα¬ ρασκευήν κιΐ ώ?^ν 9 π. μ. ίνα δ:χαΐθί ώς ύπαίτιος τής βκ- τεθείσης κράξεως, άλλως θέλει δικασθή Ιρήμην συμφώνως τω άαθρω 407 τής Πςΐν.κή'ς Δίκονομίας, συγχρόνως δέ κα- λίΰμεν αΐΐϊήν ό'πως Ίαί·$ γνώσιν των έγγρίφων τή; δικογραφίας. Έν Χανίοις τί 16 Νοεμβριού 1910. Ό Είσϋγγελειις Χανίων Γ. Σκουλάς Οί κλτ,θέντες μάρτυρες θεοχάρης Κΐκουνάκης Χωρϊφύλβξ Δημήτριος Β»υτσαοάκης » Στυλιανός Πετράκης βιβλιοπώλης «άτοι/.:ς Χανίων Έγγραφα πρός απόδειξιν Ή ΰπ' αριθ. 503 ί. ϊτ. Ικίεσΐς τοΰ Σταθμοΰ Τοπανα Χανίων , Άρμόδιος ϊικαστΐΑθς κλητήρ παραγγέλλεται όπως εν αν¬ τίτυπον τ?3 παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοι¬ κίαν τής κατηγο?3υμ.ένης καί έ"τ:ρο< τοιχοκολλή-·^ είς ϊη" μ,όσια μ^ρη. Έν Χανί'ΐ; α'θτ,μερόν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκοολάς Αριθ. Ιϊο^ν. 11159 ί Λιε/.-ν. 7051 Έν *3νό|ΐατι τοϋ Βασιλέως των Ελλήνών ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕαΐΚΡίΜΑ Ο «ιιρα Ποωτοοίκαις Χανίων ΕίΛαγ^εΧβ&ς πϊ'.δή ό Μιχαήλ ΆΟ. Μοτάκις κάτοικος Πόρρω Μεσογείων .* ή:η ?υγόί'.χο; κατηγορεΤται ώς δπαίτιος τοΰ °τ -ν γνώΐίΐ ίΰτς^νΜμό,ω^ κβϊ α/ευ τής συ;/.ΛταΟί'ίεως τοΰ Ι/ΐντί>
  θίκαίωμα ίοι:/.'.ήμονος ί)αίν/ είς την κατοχήν τςι, ςένακινητ-
  κτήματα ήτοι ϊ-.ι υά:« μέν την 12 Δίκεμδρίου 1909 έκ -ιήΐ
  θί'σ;ω: «Γί.φ-,: 05ς»> τής Γ.εριφερείας Καναβά Κισΐάμου αφή
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρεσε 4 προδάτα όξίας δραχ. 80 άνήκο'ντα τα μέν ϊύο είς τόν
  Άντώνίον Έμμ. Κοχΐνάκτ,ν τα δέ 3ύο Ιτερα είς τόν Κυριάκον
  Κατ,ίκην κβί κατά τΌν μήνα Δεκέμβριον 1909 «κ τής θέσεως
  «Ποντικιβνά* ή «Γαϊϊρολιά» τ*ίς κερΐφϊρείας Συρικάρι Κισσά¬
  μου άφήρβσε τρία ιτρόδατα έπίσης άξίας δραχ'. 75 άνήιΐοντα τα
  μέν δύο β;ς τόν Γίώργ. Γ. Γαλανάκη τό δέ έ'τερον είς τόν
  Έμμ. Βολικάκη ίιά νά τα ίχη παρανόμω; ώς ίδιοκτήσίαν τού.
  Έπειδή τό ανόμημα τοδτ» ττροβλέπεται καί τιμωρεΐται άπό τ'
  αρθρα 1, 2 χαι 3 τοϋ δπ'άριθ. 665 Νόμου, χαρακτηρίζεται δέ
  ώς πλημμελημα.
  'Επειδ·») έ ,κατηγορούμ*νος οΰτος είνε άπών καί άγνοϊΐται ό
  τόπος τής ϊιαμονής τού.
  Ίδόντες τ' αρθρα 405 καί 406 τής Πανΐκής ΔικονΓ.μ'*ς.
  Καλοδμ'βν τόν είριςμένον κατηγορουμένων ί'ν» ΐμφανυθτ) αύτο-
  τροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τβΰ ΠρώτοοΊχεΐου Χανίων
  την 18 τοϋ μηνός Μαρτίοι; τοθ ίτους 1911 ημέραν Παρασκευήν
  χαϊ ώραν 9 π.μ. Χια' δικασθή ώς ύπαίτιος τής εκτέθείσης πρά¬
  ξεως, άλλως θϊλει δικασθή έρήμην συμφώνως τφ ά;ίρφ 407
  τής Ποινιχής Δικονομ'ας, συγχρόνως ϊέ καλούμεν αύτ:ν όπως
  λάδγι γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Χανίοις τή 16 Νοεμβριού 1910.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Κυριάκος ΒχσΐΑ. Κατάκις κάτοικος Κανσίά Κισσάμου
  Αντώνιος Εμμ. Κοκίνάχις » » »
  Γεώργιος Γ. Γαλανάκις » Λουσακιών »
  Βασίλειος Μ. Κουτσαντώνης » Νταμηλοχώρι »
  Κωνστ. Α. Κον.ινά/.ις » Άζωγηρά »
  Άθανάσιος Κ. Μαλεφουϊάκις » Νταμηλοχώρι »
  Έμμαν. Ν. Λαμτρινάκ'ς » Νιό Χωριό »
  Εγ^ραφα πρός αποίειςΊν
  Ή 5«' αριθ. 32 έ. Ι. έκθεσις τ,οθ ΣταΘ.^οΰ Λαρδά Μεσο-
  γείων Κισσάμου.
  Άρμόϊιος δικαστάς κλητήρ παραγγελίαι ο'πω; ε.» αντί¬
  τυπον τςϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευτα''αν κατοικίαν
  ιοΰ κατηγορουμένου καί έ'τερον τοιχοκολλήση αίς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρ'ωτ. 11228
  » Διεκπ. 7086
  *Εν Όνόματι τον Βασιλέως των 'Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΛ
  Ό πάβα' Πρώτοδίκαις· Χανίων Είίίαγγελίνς
  Έπειδή ή Λίζα Ραϊνΐίρ ύπήχος Ίταλίς πρώην χάτοικος
  Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονής κατηγορεΤται ώς ύπαίτιος
  τοθ ότι την 2 ΊουνίοΟ 1908 έν τή θέσ« πόρτα Κούμ Καπή Χα¬
  νίων χαθύβρισε άδίκως την τιμήν τοΰ Αναστασίου Δ. Τσέπη
  κατ. Χανίων δια των λέξεων « άτιμον, Ρίυ^ΐάκον καί κεραταν, »
  καΐ ότι κοίτά τόν αυτόν -/ρόνον καί τόπον επετέθη άίίχως χατ'
  αυτοθ μίτά βιοΐραγΐων.
  Έπειδή" τό άνόμήμα1 τοίτο προβλέπεναι κ»ί τιμωρβίτβι «πό
  τ' άρθρα 690 καί 207 τοδ Πο!νϊκο3 Νόμον», χαρΛκτηρίζίται
  δέ ώς πλημέίΐημα'.
  Έπειδή ή κατηγορονμνένη βΰτη είναι άπών κα: ίγνεΐται ό
  τόπος τής ϊιαμοιής τού.
  Ίϊόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής
  Δικ:νομίας.
  Καλοθμίν την ειρημένην κατηίορουμένην Γνα ΐμ?ανιτί)ή αυ¬
  τοπροσώπως ΐγώπον τοΰ ά*ρ;α:η?ί^ τοΰ Πρωτοδ. Χανίων
  18 τΐϋ μηνός Μαρτίου τού ετους 1911 ημέραν Παοισ/ευήν
  Ααί ώραν 9 π μ. ίνα ϊικαίθί) ώς ύπαίτιος τής ίκτεθείσης
  πράξεως, άλλ»; Θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τω άρθρω
  407 τής ΠοινικήΎ Δ.Α5ν:μίας, συ^ρόνως δέ καλο3^*ν αύτνήν
  διτως λάβτο γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Χανίοις τή 18 Νοεμβριού 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθε'ντες μάρτυρες
  Άναστάσιος Τσέιης κάτ. Χανίων
  Βασίλειος Σεργάκης χάτ. Κούμ Κακή 9
  Γεώργιος Φιωτάκης » » » »
  Εμμανουήλ Κνιθάχης » » » >
  Άρμόδιος δικαστικΌς κλητήρ παραγγέλλετβ: ό'κως εν άντί-
  τυχον τού παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  τής κατηγορουμένης καί έ'τερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χ«ν1ώ>
  Γ. Σκουλάς '
  Αριθ. Ηρωτ. 11240 ..................
  > Διεχιτ. 27Ϊ01
  Έν Ονόαατι τοθ Βασιλέως των 'Ελλήνών
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά ίΐοωτοδίκαις Χανίων ΕίιΙαγγελείΓς
  Έπειδή & Σπυρίδων Δ. Κ«γ:αλι8άχις πρώην χάτοιχος Χβλίπΐς
  Κυδωνίας χΐΐ ήδη φυγό'Ίχος χατηγοε«ΐτ«ι ώς δπαίτιος τοΰ ίτι την
  εσπέραν τΐ,ς 19 Σεπτβμδείου 1910 χωρίς νά ίιβΐαράξγι την κοινήν
  ειρήνην ιίαέβχ/,ι τιαρϊνιίμως είς την έν Χαλίπα Χ«νίων οικίαν
  τοΰ Νιχολίου Λατινάχη χαϊ ίπιχ.είρησβν έν αύτ^ πρίξιις είς άς ϊ«ν
  »!χΐ χανΐν διχαίωμα ήτοι έδ.ζιχωραγησι χκτά τοΰ προ*ώπου τούτου
  χαί ότι Χ7.:ά τόν αυτόν τίπθν χα>. χρόνον άιτρομιλετήτΜς χαϊ «Ις βρ«-
  σμ^ν ψυ/ής όρμής έτραυμάτισ* τϊν αυτόν Νικ-ίλβον Λϊτινάχην είς
  την χίφΐλήν διά ράβίου χχί (1ς διάφορΐ £λλχ μέρη τοΰ σώμβτος νι>-
  έΐ τούτου πλ'ον τώ/ τριών χ«1 ίλϊΐσον τ<3ν τριχχοντα Χανίων >
  ημερών.
  'Επιιδή τό άνόμημα τουτο προβλίπιται χαϊ τιμωρεΤται άκό τ'
  άρθρα*201νέδ. 1 χ»1 308 «5 τοΰ Ποινιχοΰ Νομου, χαρ«»τηίίζι-
  ται δέ ώς ιτλημμέλημα
  Έπίΐδί| 6 χατηγορούμινος ούτος ιΐνε άπών χαι άγνοβϊται 6 τ^τιος
  τ^ς διβμονής τού.
  Ίδιί.τβς χαι τ' άρ&ρ» 405 χαϊ 406 τής Ποινιχής Διχονομίας.
  Καλοΰμιν τόνεΐρημένον χχτηγορούμινβν Ινα έμφ»νι·βή αϋτοπρο-
  «ώπως ενώπιον τοΰ άχροατηρίου τοΰ ΙΙρωτοδιχΐίου Χανίων την 18
  τοΰ μηνός Μαρτίοο τοΰ ϊτους 1911 ήμίραν Πα·«σχει>ήν χαι ώρκν
  9 π. μ. Τν« 5ΐ'*σ0γ| ώ; όπαίτιος τήί ίχτεΙιΓσης ττ»άξΐως, άλλως ίί-
  λει δτχ«σ6ϊ[ έρήμην ·υμ·ών(«ς τω άρίρψ 407 τής Ποινιχήί Διχονό'-
  μί»ς, συγχρόνως $έ κΐλονμεν αυτόν Οπως λάβγι γνώσιν των εγγρά¬
  φων τής διχογραφίβς.
  Έν Χανίοις τ^ 18 Νοΐμζρίοο 1910.
  Ό Εισαγγελεύς Χαν?«ν
  Γ. Σκόνλας!
  Οί χλη&έντις μάρτυρες
  Νιχολαος Δ. Λατινάχις κβτοιχος Χχλίπας
  Έλίνη Καγιολεϊά'χι σύζ. Ν. Λατινάχη » »
  Γρηγίριθς Ν. Λατινάχις » » ·
  Γιώργιος Κ. Βενάχις » Χανίων
  "Εγγρχφα πρό< απόδειξιν Ή ύπ' αριθ. 148 ι Ι. ϊχίίσις τοΰ 2ταβ)Αθΰ Χαλίπβς. Ή υπό/ρονολογίαν 7 Όχτωβρίοι» 1910 ίατροδιχαβτιχή εχθισις τοΰ ϊατροΰ Καλαι'τζάχη. Άρμίδ'.ος διχαστιχός χλητήρ πΐ»«γγίλλ(ται 2πως ϊν άντίνυπον τοΰ παρόντος τοι^οχολλήσγι'ιϊς την τελευταίαν χβτθιχίαν τοΰ χχτη- γορουμίνου χαΐ Ιτ«ρον τοιχοκολλήση »1ς οημόΐι» μίρη. Έ/ Χανίοις αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. ΣκονλαςΓ Αριθ. Πρωτ. 7375 '» Δ-.ίχπ. 5009 Έν 'Ονόμάτ» τοϊί Βασιλέως των 'Ελλήνόν ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ 4 Έκειϊή ό Ιωάννης Σ. Χατζιδάκις κάτοικοςΚιμιλάρι Πυργιω- τίσσης καί ήϊη αγνώστου
  ΕΦΗΜΕΡΙΣί-ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κατηγορεϊται ώς ύιταίτιος ότι έ<ι συττάυεως ήτοι υπό κοίνον | σιιμοέροντος ν.ινούμενοι μετά τού Γ«λα;ίςυ Θ. Σπυριδάκη ή'5η Ι Ίδό^τβς καί τ' «ρ<)ρχ 405 χαι 406 τή*ς Ποινικής Δΐχονομίας. Καλούμεν τόν είρημίνκν χατηγορούμβνον Γνα εμφανισθή αϋ- καταδιχασθίντος σιιναιΐεφάσισαν την εκτέλεσιν τή*ί επομένης [ τθιτροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατηρίου τοΰ ΠρωτθοΊχείου Ήρα- άξιοποίνου πραςβως καί ένεκΐ ταύτης συνομολογήσβντες αμοιβαίαν κλίίο.) την 21 τοϋ μηνός Απριλίου τοΰ ίτους 1911 ημέραν πρός αλλήλους συνδρομήν χήν νύκτα τής 15—16 Σεπτεμ6ρί;υ ΓΙέμΛτην χαι ώραν 8 π. μ. Γνα δικασθή ώς ϊπαίτιος τί[ς ΐχτε- 1909 χωρίς να Ιιαταράξωσι την κοινήν ειρήνην εισέβαλαν π«ρα- θείσης πράξεως, άλλως θέλει 3ιχασ9ή συμφώνως τώ αρθρψ νομώ; είς την «ύλην των «ίκιών των Δημητρίου Κουμαντάχη κ«ί | 407 τής ΙΙοινικής Δικονομίας, βυγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν Γεωργίου Κομοίντάχη καί είς μέν την α'κίαν τοϋ Γεωργίου | όπως λάβΐβ γνώσιν των εγγράφων τής ίιχογραφίας. Κουμαντάχη επεχείρησα πράξει^ είς ά; ίέν είχον ουδέν δικαί- | Έν Ηρακλείω τγ, 6 Νοεμβριού 1910 ωμα ήτοι παρενόχλησαν αυτόν δι' άπρεποΰς τρόττου καί διά τοΰ ι ' ' ' Ό Ε' ν λ ' παραβύρου έρριψαν κατ' αύτοΰ λίθίυς κ»ί τόν άτραυμάτυαν είς | _ ·__ ' 1 *■· την κεφαλήν έξ* ου ίνόσησεν καί άνίχανος πρός εργασίαν κατέστη! , ^ ' πλέον των τριών χΐί ίλαττεν των τριάΛθντζ ημερών. Πρός { ^ "' *Α1((>*ντες μαρτυρες
  τούτους ϊχεχίίρησαν πράξιν αρχήν έκτβλέσεως τιϋ σ*οποΰ των Ι Χ«ϊζή Μουχτάρ Άλή1 Μκαϊραχταράχης χατά Ηρακλείου
  ιτεριίχβυσαν ή'τ·ι διά λβκτίσμάτων χ*τά τής θύρας τής οικίας ΐ Ίμδρβήα Άίδοουλάχ ΚΑουρτης » »
  τοϋ Δημητρίοο Κουμΐντάκη άπετειράθησαν νά διαταράξα»σι την ; > ? Έγγραφα
  οϊχΐιχχήν ειρήνην άλλ' απέτυχον τβ3 σλοποΰ των εκ λόγων άνε- ] Αί ύπ' αριθ- 593 τής 30 Ιουλίου 1908 Ιχθεσις τβθ Κεν-
  ξαρτήτων τής θελήσεως των. ) τριχοδ Σταθμου Ήρβχλείου.
  Έβειδή τό άνόμημα τουτο ποοδλέπίτα; καί τϊμωρεΐταΐ άπό τ'| Αί ΰπ' αριθ. 33 καί 35 τοΰ 1908 έκθεσις τού ίατρου"
  αρθρα 57, 47, 50, 201 ϊδ Γ, 308 ίδ. 4 έν σανδ. πρό τό 307 [ Ζαχ. Παπαδάκη
  έδ. 4, 101 κ<π104 τοϋ ΠοινΐΛθΰ Νόμ^υ, χαρακτηρίζϊται ϊέ ώς ί Ή σχετιχή 8ικογρίε>ία
  πλημμίλημα. ^ , τ . , . · . Ι Άρμόϊιβς δι/., χλητήρ χαρβγγέλεται όπως έ'ν αντίτυπον ταί
  _ Επειίη ο χατηγβρςυμινος ούτος είνε αιτων χ« «γνοεΤται ο Ι ΐαρ5ντος τΜχ,χ3λχή~ ε;ς τ^ τ5λίυταίαν κακίαν τοο
  τοΓοςτής ϊιαμονής τού. ^ γςρουμένου χ« §ϊερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  ιοοντες χαι τ αρθρα 41)0 και 40ο τής Ιΐοινιχής Δικονομιας. ι "" ~
  Καλούμεν ·όν είρημενον χ^τηγορούμενον Ίνα εμφανισθή αΰτο- ]
  προσώπως ένκικον ιοϋ άκροκτηρίου τοθ Πρωτοδικ,είου Ήραχλβίου ί
  την 17 τοΰ μηνός Μαρτίου τοΒ ίτους 1911 ημέραν πεμπτην καί Ι
  ώραν 9 π. μ. Γνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τής ίκτεδείσης πράξεως, ί
  άλλως θέλει δικασθή ΐρήαην σομφώνως τφ άρθρω 407 τής Ποι- ί
  νιχής Διχονομίας, συγχρόνως 3έ ν.αλοϋμβν αυτόν όπως λάδτι'
  γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας. ,
  Έν
  Ι Λ Ι Μ » 11
  τό παρόν διά τή; Επισήμου
  αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Χατζηδάκης
  'Αριλ Πρωτ. 7571
  Έν Ηρακλείω τη 5 Ν^βμδρίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Α. Χατζιδάκις
  Οί χληθίντες μαρτυρες
  Δημήτριος Κ.<υμαντάκης χ,άτοικος Κα· ιλάρι Πυργιωτίσσης Άρετή Ζαχαριουϊάχης » » » Γεώργ. Μιχ. Κουμαντάχης » » » "Ε γ γ ο α · α Ή ΰπ' αρθ. 58 τής 17 Σεπτίμδρίοο 1909 Ι/.θ«τις τίΰ ΣταθμοΒ Ηρακλείου. Ή Σχετική Δικογραφία Άρμόδιος ίικαβτικός κλητήρ παραγγίλλεται όπως έ'ν αντί¬ τυπον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν χατοι/,ίαν το8 χατηγορουμίν»υ χαί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη «•βήτα) τό καρόν διά τής Έ~:ή;*οο Έφημερίδες. Έν Ηρακλείω αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Γ. Α. Χατζιδάκις β Λ-βχττ. 5164 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ παρά τοίς έν Χανίοις κακονργοδικάτς Γ λί Λαβών ΰπ' ϊψει τό άπό 10 Μαρτίου 1909 όπ' αριθ. 119 βού- ιοΰ Συμβουλίου των έν Χανίοις Πρωτοδιχών δι* ου 6 Βχ- σίλειος Ί. Μαυραχάχης χάτοιχος Νέας χώρας Χανίων τής Επαρ¬ χίας Κυδωνίας τοΰ Νομοΰ Χατίων παρεπέμφθη ενώπιον τοΰ Κ*χουργΐογιχείου Χκνίων διά νά διχασθη ώς ΰκαίτιος τοϊ ότι ί-χυρ«βόλησε τι-;ράχις δι' οπλ*υ Γχρα την 21 Νοεμβριού 1908 έ» Νία Χώρχ Χανίων χατά τοΰ Άντωνίου Τσιχλάχη ί) Μόρτη επί σχοπψ νά τό/ άποχτείνγι οτ» μ (α των β<ρ«ιρών έβόνευίί τόν παί$χ Αντώνιον Κ«6;ουλάχην χτυπήυαντοι τούτον είς την χββαλήν ήτοι. Κα>ί?υργήματος προβλεπομένου χαι τιμωρουμένου άπό των άρθρων
  47 49 293 330 <«ί 310 τοΰ Ποινιχοΰ Νόμου. θ«ω»ήσας τή·- 24 Μαρτίου 190^ χατηγορ'αν μου. Έ*ίί5ή 6 μν^σθΐΐς «?ναι φυ^όόιχ·ς χαί άγνθίΐτ«ι & τόπος τής διαμονής τού, Δυνάμβι των άρθρων 408, 406 χαι 109 τής Ποινιχής Δι- Αριθ. Πρωτ. 9810 » Δυκπ. 6073 Έν Όνθΐι·τ» τοί? Πκΐιλέως των Ελλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ | Έκειίή ο Άλής Ίμδραήμ ΖεΐμτεκάΛης χάτίΐχος Ήροι- κλείου καί ήΒη αγνώστου δίαμονής ; ΚατηγβρεΤταί ώς ΰπαίτιος ότι την νύκτα τής 29—30 Ίου- } λίου 1908 ί τώ άποχ<,)ρητηρίω τοΰ έν Ήρα*λείφ Τεκε τοϋ | Σέγ Έφένδτ; ώς ένβργητικός π^ίδεραστής ήσέλγησεν ,παρά ; φύσιν επί τού ήδη καταϊικαυθέντος Γίωργίου Ι. Μιχιλάκη. | Έχειδή το άνόμημα τούτο προβλβπεται ιιαί τιμωριΤτα; άπό τ' άρθρα 28 ν τοΰ ΠοινικοΟ Νόμου, χαρβκτ^ρίζεται ϊέ ώς πλημ- μέλημα, Έκειδή δ κατηγορούμενος ούτος είνε άπών καί άγνοεΤται δ τόκος τής διαμονής τού. Προΐχαλώ τ^ν ιίρημένον Β»σίλιιον Ί. Μαυραχάχην νά έμφα' νιαθ?) ένωπιβν τοΰ άχροατηρίου τοΰ Καχο«ργο8ιχείου Χανίων την 19 Μαρτίου 19(1 ημέραν Σάββατον χκ) ώραν 2 μ.μ. ίτε «α- ρελίύ<ΐ€τ«ι χοιΐ ή παρά τοΰ Νόμου όβιζβμίνη τρίμηνος προ- ! ίεσμ'α λογιζομένη άφ' ής εγίνετο ή τελευταία των πρός τοιχο- ! χόλλησιν χ«: 3ημοσί·υσιν τοΰ παρόντος υπό τοϋ Νόμου Δια- | τετβγμέΐων πράξβων, ϊνχ 8ιΧ«σΐϊ κατ' αύϊήν άλλως μή έμφα- ι νιζόμίνβς χ»τβ την ρηίίϊβαν δκίβιμον τοΰ Καχουργοδικείου, δεΛίΐ χκτά τόν Νόμον ίιχασΐγ; ερήμην. Δ7)ιι.οσι·υθήτο^ τ· παρόν όιά τή? Έπκΐήμου Εφημερίδος Έν ΧινιΌις τή 11 Νοιμβοίου 1910 Ό Άντισαγγελεΰς των Έφετών Ν. ΖονρΙδης