93677

Αριθμός τεύχους

83

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/11/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΓΗΪ ΕΦίίΕΡΙΔθϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τρίτον
  Έν Χανίοις τί; 25 Νοεμίρίου [910—Αριθ. 83
  Αριθ. Πρωτ. 7489
  Δ^Γ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΝΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Νοιιάοχης Λασηθίου
  Διακηρΰττει "ότι
  Ματαιωθιίσης ν:μίμων λόγων έ'νϊλεν τής ϊη-,ΐΐΐτιασίας
  ΰ ζ" ή ο'νον:αικής ζεριφ'ρ
  τριακΰν, ή ϊημοπραΐία θέλει ςτ.ΐναληφθ* την 5τ,ν ϊρχςμίν υ
  μηνός Δεκεμβριού -τμέοαν Κυρια-ήν -ι Α ώρα· ίθ—1? ·κ.'}. £·»'>■
  πιοντής &ν τή ϋκ' αριθ. "^/ϊοτο **' *π° ^5 Όλ?<οβρί.ο Ι. Ι. ημετέρα διακηρύξη φύλλον Έ-ισηιι. Έφημίρ 3:ς 79 ιε^χος Γ'. τοΰ 1910 »νχφϊρομίνΓ,ς Έ»ι:ρο.τής κ αί συμφωνως ~ρός το'ις έν αύτη* ό'ρους. Έν Άγίω Νικολάω τή 21 Νο&μ&ρίου 1910. Ό Νομίργης Λασηθίου Ιωάν. Μαν. Συγκελλάκις Αι', ι-άτϊν χαθισ χΓ(ς1 ΰπ^ν, ρεουνιαι 8 0[ΐ) «αί ΟιθΛ ών Ό Γρίΐχματιΰ-, Γκώρ ,'. Κ. Σκυδα'/ί/ Αριθ. Πρωτ. 587 » Διεκπ. 337 Ό ϊί; γ.ι); ϊί(οτυχό/.ας /.ατϊι τϊ>» διΐ('ωνισ^!)ν έπιστρΐφήσετΒΐ ίντος
  χθ'.ών ή[λΐρών άπο της δηαοττ-ιχσίϊς ή ·χαατεθιϊσα εγγύησις,
  Ά ο. 4) ΊΙ δτΓ)[ί.5πρχ7!'χ δέν βί*ε τιλϋωτιχή ί άν έντος 6 ημερών
  ίπίι τή; προσωρινή χΐΐα^ιΐροίΤευ),· γ ^ νχ ί'ις τον Λγμχο/ο/ νέα
  π:οσφιοΐ τοΰλά/ιΐΓαν 5 0(ι) επί πλέον -οί χ«τά χΓ^ν προσωρινήν
  χατΐίΐ.· ιωσιν έλπλϊ,ιπττΓ,ριί.τματο. ή δη^οιτρϊσί» ίτ;ανα»1α|Λβάνβται
  τ!<ώ; ένώπ όν ττ,ς αυτής έπιτροπιίχς χαϊ 'δπ') τοϋ; αΰτοΰς ςΐ'ς έντος 6 ή ιρρών χαί ο χρο^αν.σας την τβλιυταίΐν τυύττ^ν αο. ;ισ·αν ά>αχ η:ΰΐΤ6:«Ί όριιτικος π)ί οδϊτη; έά> χαττ ταύτην
  Λ-'σφερ'.·ή γΑ~.ζα τθ;<ΐφορά ■: ?ς ΰπ' »ύ:οΰ ·προ«φερ6ιί€γι;. 'Λ.. 5) ΊΙ χ.-.ΐΑθΐ/ή τςϋ μιιθώμϊτι; δα γίν/) ·ίς τριϊς ί·;«ς ί^Λω'ή ΐτ,ώ'η ληΐοτέα τ 'ι 31 Ίχν-υΐρίυυ 1'Ή ή ϊει»Τέρχ , 3ί)Μα{ι«Ί:)Η <αϊ ή τρίτη ν?, 30 Σι-τ(μ6;!ςυ 1011. ηιιν ό<{σίώς τινος δ ('ΐιτθωιής (χα'ι ό ϊγγυ- τ.ληου'ι -, τοχον δια την χ»0«βτερθϋμί·»ην ε.υ; εί; τας όιίτίζίις το3 ΰπ' όριβ. 1!)0 τ κων προτοίω' Ν·!μ;υ. » τ»Χ(υτ«ίος πλϊΐοο4της άονηίγί ν* ΰπογρϊψιτι τ6 ουνα- ϊυμβίλβιον έντός δύο ημερών ά^ό τής χοινοποιή««ως τή: τιλ'.Λής ϊγ/.;ίσίως τ^ |Α£»χα-ϊΤ»ίτ)·ΐίμ«>ον δπ* αύτοϋποοό> ώς
  έγιύητΐς χ/ταπίπτιιι πκ-ς οφιλος τ(.ΰ όημοτιχού -αμείου & 2ε
  τ«)ευ:α"Λ: τΐλειοίίτίις χϊΙ δ έγγυητής α!ιτο3 εΐσϊν δποχρεοι άπέ-
  νϊντι τοϋ ϊήμου οί» πάσι/ έχ νίας αύτω; έχμκΐθώ'εως η χϊΙ άπ'
  ίύ'ν'ί'; ί'.αχίΐρήσεως ζημίαν (κ'ι ϊ/ατσ«ν τ ου ϊρχιχοϋ μισδώμ-ϊτος
  | /ο>οϊς νά ίνωτ.ν ού'έν βι-κίωιιΐ ϊ*. τού τυχόν πλβονχσμ»τος.
  ; 7) Τό ϊικαίωμχ τής τίλιχτ,ί ίγκ ίβΐως ίπιφυ)ίσβ*ται τ7( 'Επι-
  ί τρ»ιΐί·'α τ^Γ, δΓ,υιο-ιχον συμβουλίου Τουρλωτής ητίς ίγχρίνγι ή
  | «χυροϊ τα πρβχτιχά ττς χχταχυρώσεως χωρΐς 6 τε)>(υταΙος πλ(;ο-
  ι οΊτης ά άπα.τα οΰδ»1; χαχά το3 οήμου διχαίωμα.
  ι 8) Τα ·<η:ύ<εια χαι τχ Ιξηϊα των συναφίησεμένων λΒί "Εχοντες ΰιΐ'όψιν '.ήν αριθ. 28 έ. Ιτ. απόφασιν 'θϋ Λτ|;.·.ς .ιχο Συμβουλίοο Τουρλωτής έγχι<ρι[*»νηί υπό τής Σΐβ. Νομ«?χίϊ ΛασηΚου Προχηρύσσομιν $τι' Έχτίθεται εΐςιτλειοδοτιχ'ήν ΛηΛθΧοϊΐ.'ίΐ. ίκμιιθώσιως ά 36 Ν ώ διατάζ&ις τοΰ ύπ' άρι9. 35ϋ Νόαου πίρί δημ.07τ;7 ΐιω.·. Ό ψόρβς ζυγίου τή-: έχ τοϋ ορριου Μ.'χλου ίξκγομένίυν τ-ροί- οντων Αρθ. 1) Ή διάρχιια τής έχμισβώΐίως έσεται επί εν δλοχλί)ίο/ Ιτος ήτοι άπό 1 Νοεμβριού 1910 μίχρι τέλου; Οχτωβρίου 1911 Ά^θ. 2) Ή Δημοπρασίκ ένεργηθήσετοιι «ρα,ιρά έν Του:>ωτ?,
  χ«1 Ιν τω Δημαρχιΐχω κατ«ατήμϊτι Τουρλωτής ίνώπιο< 'Κπι- τροιΐΤ|ς ουγχιιμίντ,ς έχ των χ. Λτ)ΐιιρ/ου Τουρλωτής ώς Πιοέ- ϊρου τού Προίδρου γο3 Λτιμοτιχοΰ ϊυμδουλίου, ή των Νομ'μ'·-·; αυτών άν«πλ>ιρω-ών »»&ς ίτμοτιχοϋ Συμβ·υλ(ευ χα·. -ου Γρ«μ-
  ματέως τοϋ Δήμοο την 28ν,ν Νθίμζρίου 1910 ήμ,'ραν Κυίΐκχγ,'
  χ«1 ώραν 9-12 π. μ.
  Άρ. 3) Πας πλειοοό-ης 5ιά νά γ.'νγ; ϊέχτίις όφ»ί/5ΐ Λ πρ.α..-
  γάγ-η όξ;όχρεον εγγυητήν, Οστις βΐ συνυπιγράψγι τί π'.αχτ'.χά τή;
  πλειοο9σ(·ς χαΐ τϊ> συνβΐίησ'ίμε.Όν Συμβούλιον χα( 6ά προχχτ>-
  βίσγι λίγω ίγ(Ίΐήσ·ως 6^. 60. ί'ίνε ο» ΰπό/ρϊθί ο;» πασχς τάς νκο-
  τοϋ ίθίίΐασ.ο^ ά·ευ 'Λ*«'.ώμ*το; ϊ-.ζΓ,ιιως ή 5ιΐιρ5ίϊ«.·;
  9) Αί φοραλογιχίϊ 'ιατιμήαΐί εισίν «χτ»ίί'μίνΐι ιίς τό Γρβφεϊον
  ιής 3Τ|}«.α^/ίας «ίς την ίιίίισιν τώ/ βουλομένων νά λάβωσιν γνώσιν
  2'ίτων.
  10) '(-> έν λίίγΐι) <ρίρο; 9» ϊίσπράτιη'αι «π' »ϋθε£ας έχ των παρα¬ γωγέων χατά την μετχφοράν τώ/ είς τον φόρον τούτον ίιποχιι- μίνων πςοϊόιτ'ον Ιχ τοΰ "Οομου ιΜ^//ου». Έ» 'Όυρλωτϊι 10 Νοΐαδρίου 1910. Ό Λημϊρ/ος Τουρλωτής Ιωάν ιίς Κα<|(<ωτάν.ης Αριθ. Πρωτ. 591 » Λ-.ίκπ. 340 ΔΙΑΚΗΡΥ ΞΙΣ Πιρ' έπαναατ:τιχή; τίλειωτιχή; άη|ρ ρ'.νΐο/ τοϋ Δήμου Τουρλωτής. φίρου Ό Ιήιιαρχος Λββάνχίς ΰπ' ϊψίΐ,ίτιέπ! των ίΐΐοιι.ίνω» π«ρι^«ρ»ιώί τοϋ Λήμου Τουρλωτής <Τ,< ή πλειοοοτιχ ί·, 5ηιιθ7τρ«ιΓθζ ίμσΐώτιως ίνιργήθτι
  480
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μφως μέ την ΰπ' αριθ. 525)298 κχι χρονολογίαν 13 δχτωβρί·
  ου 1910 ημετέραν διαχήρυξιν τή; 14 Νοεμβριού 1910 εγένοντο νέ¬
  αι προσφοραί.
  1) Εί; ϊξω Μαλιανά άπό τόν Έμμαν. Ν. Ρουσσελάα χ«τά 5ο)ο
  επί της έκ ϊραχ. 201 τελευταία; προσφορα;
  Όρίζομβν την έπανάλειψιν τή; ίημοπρϊσία; ταύτης τη 28 Νοεμ-
  δρ'οο 1910 ημέραν Κυριακήν και ώραν 9-12 π.μ. ένεργηβησομένην
  εν τω δημαρχιαχω καταστήματι Τουρλωτή; χαΐ χαλοΐνται εί βουλό¬
  μενοι ν» πλειοδοτήσωσιν.
  Έν Τουρλωτή 18 Νοεμβριού 1910
  Ό Δήμβρχο:
  Ιωάννης Κασσωτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1893
  » Δι$κ-. 1199
  Ό Αήμαρχος Ιεραπέτρας
  Είς την θέσιν Βήτα τής περιφερείας Μακρυλιας ευρέθη υπό
  τού" αγροφύλακος τής περιφερείας ταύτης εΓς χοΤρος χρώ^ατος
  λΐυχοΰ κοκκινθλέφαλοί, μέχρι τρι<3ν οκάδων βάρους. Παρακαλεϊται 6'θεν ό ιδιοκτήτας τούτου Γνα προσέλθϊ) χαί πα¬ ραλάβη τούτον, Ιντος δκτώ ημερών «πό τής ϊημοσιεύσεωςτήςπα- ρούσης, «φεϋ προσαγάγ^ άποϊείξεις χυριότητος κοίί πληρώση τα ίξοία τή; ϊίατροφής τού, κοΛ' ίσον έν Ηαντΐα περιπτώσει θέλει ίκποιτ,Οί) είς φανεράν πλειοδοσίαν πρός δφελος το3 Δημοτιχοΰ Ταμείου Ιεραπέτρας. Έν Ίραπέτρω τί) 20 Νοεμβριού 1910. Ό Δημζρχεύων Ιεραπέτρας. ΆλΛς Κατογλάκης. . Πρωτ. 6214 » Διε/π. 5684 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρά τοίς έν Χανίοις Κακονργιοοτκαις Γενικάς Εισαγγελεύς. «ΓΛ«ίών 6*' δψει το άιτΌ 5 Μαίου 1908 ύκ' αριθ. 205 βού- λευμ» τού Συμδουλίου των έν Σφακίοις Πρωτοδιχών ϊι' ού ό Μιχαήλ Χαραλ. Βροντάκη κάτοικος τού χωρίου Κεαα)α τής επαρχίας Άποκορώνου το5 Νομοϋ Σφακίων παρεπέμθη ενώπιον τού Κακουργιοδικείου Χανίων διά νά δικασθή ώς ύπαίτιος τοΰ Οτι την 2—3 Φιίρουαρίου 1907 ϊξωθ: τοΰ Δημοτ. Σχολείου Δραιτάνβυ Άποκορώνου μετ* άλλων εφόνευσαν διά πυροβόλων 6-λων τόν Μα:θαϊον Βλαχάχην χχί άνεπειράβησαν νά φονεύ- *<ι>9ΐ καί τοΰς Άλ«ξ«»ίρον καί θιοχάρΐ)ν Σεργάκην ήτο!
  κακουργήματος προβλεπομένου καί τΐμνρουμένου άπό των
  άρθρων 57 288 57 49 χαί 109 τιδ Π3ΐν·.κοΰ Νόμου.
  θιωρήσχς την άπό 17 Μαίου 1908 κβτηγορ'-αν μου.
  Έ-ιΐίή ό μνησθε'ις είναι φυρδιχος χαι άγνοεΐται ό τόπος
  τής ϊιαμονής τού,
  Δυνάμει των άρθρων 408. 406 χαί 409 τής Ποΐν:*ής
  Δικονομίβς,
  Προσκαλώ τόν είρημένον Μιχαήλ Χ. Βροντάκη νά εμφα¬
  νισθή βύτοιτροσώιτως ίνώπιον τοδ άκροατηρίου τοϋ Κακουργιο
  8-Χϊίου Χανίων την 18 Μβϊτίβυ 1911 ημέραν Παρασκευήν
  χαί ώραν 8 π. μ. ο'τε παρελεύσεται καί ή χβρα τοΰ Νόμου
  όρΐζομίνη τρΐμηνος προθεσμία λογιζομένη βφ' ής εγένετο ή
  τελϊυτ^Ια των πρός τοιχοκόλλησις χάί δημοσίευσιν το3 πα¬
  ρόντος υπό τοΰ Νίμου διαΐεταγμένων πράξεων, ίνα δικασθή
  κατ' αύτην, άλλως μή έμφανιζόμ·νος χατά την ρηθεΤσαν δι-
  »ά»ιμον τοθ Κιιχουργιοδικεΐου, θέλει χατά τόν Νόμον
  έρήμην.
  Δημοσιευθήτω τό παρΐ^ διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Χανίοις τη 11 Νςεμίρίου 1910.
  Ό Άντισαγγελβύς των Έφετών
  Ν. Ζοιονοίδης
  Αριθ. Πρωτ. 11268
  » Διεκπ. 7118
  'Γν Όνόματι τοΐ? Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό τταρίι Πρωτοοίκαις Χανίων
  Έπβιϊή οί 1) Στυλιανός Άντ. Χατζηδάκις 2) Ιωσήφ Δ.
  Καγια νίίάχις 3) Σπυρίδων Δ. Καγιαλεδάκΐς 4) Σταύρος Ι.
  Λαμπαθάκης 5) Δημήτριος Β. Σγουράκης χατ. Χαλέπας Χα¬
  νίων καί ήδη άγνώσ:ων ίιαμονής χατηγοροΰνται ώς δπαίτιοι τοΐ!
  δτι έκ συστάσεως μετάτοΰ Γεωργ. Δ. Καγιαλεδάκι κλπ. καί υπό
  χοΐνοΰ σιιμφΐ'ροντος κινούμενοι συναπεφάσισαν την έκτέλβσιν τής
  επομένης «ξιοποίνου πράξεως χαϊ έ'νίχα ταύτης συνομολίγήσαν-
  τες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν την νΰχ.τα τής 17 Απρι¬
  λίου 1910 προσεπάθησε νά ίμποϊίβωσι διά τής βίας καί ήΛπά-
  ίισαν τό ίερέα Έμ. Τοουχλαράχην τού νά έκτελε'ση την θείαν
  Λειτουργίαν χατά τό Πάσχα συμπίπτον κατά την ανωτέρω χρο¬
  νολογίαν είς τόν έν Χαλίπα Χανίων ναόν τοϋ ΧρισΐοΟ συναθροι-
  σθέντες ΐπί τοάτφ Ιξωθί τής έχκλησίας καί φωνάζοντες επί τω
  ϊίρημένω σχο~φ.
  Έπειδή το άνόμημα τουτο προδλέπεται /«ι τιμωρεΐτβι από
  τ' ά'ρθρα 194 καί 57 τίΰ ΠοινικοΟ Νόμου, χαραχτηρίζβται δ*
  ώς πλημμέλημ*.
  Έπειδή οί κατηγορουμενοιοΰτος είναι άπόντες καί άγνοεΤται ό
  τόπος τής διαμονής των.
  Ίϊόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Διχονομί«ς.
  Καλούμεν τού; εΐρημένους κητηγορουμίνους ϊ)» έμφανισθώσιν
  αύτοχροσώπως ένώπυν τοΰ άκροατηρίου τοΰ Πρωτοδιχείου Χα¬
  νίων την 18 τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ Ιτους 1911 ημέραν Παρα¬
  σκευήν κοί ώραν 9 π. μ. Ίνα ϊιχασθΰσι ώ; υπαίτιοι τής έκτε-
  θείσης πράξεως, άλλως θέλουσιν δικα^Οώΐΐ ίρήμην συμφώνως τω
  άρθρω 407 τής Πθίνΐκής Διχονομίας, συγχρόνως 8έ καλούμεν
  αϋτούς δπως λάβωσιν γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφιας.
  Έν Χανίοις τή 19 Νοεμβριού 1910
  Ό Είσογγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς.
  Οί κλγθέντες μάρτυρες
  Εμμανουήλ "Ανδρ. Τσούχλαρης ιερεύς κάτ. ΧαΧίκας Χανίων
  Νικόλαος Άναγν. Μαρινάκις Άνθυπασπιστής
  Κυριάκος Κ. Μητσοτάιιης κάτ. » »
  Σιυλιανθς Ι. Χαυτουνάκης » » »
  Έμ. Παπά Στ^λιανοΰ Παπβϊάκις » » »
  Ιωάννης Μιχ. Παπαδάκης » » »
  Κωνστατΐνος Ν. Κτενιαϊάκις » » »
  Στυλιανός Γ. Βασιλαχάκις » » »
  Στυλιανός Χρ. Ράλλης ίερευς » » »
  Άρμόϊυς δικαστιχός κλητήρ παριγγίλετβι όπως εν αντίτυπον
  τοΰ παρόντος τίΐχοκολλήστ) είς τελευταίαν κατοικίαν των κατη¬
  γορουμένων χ«ί έ'τερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ ΣλΑ
  Αριθ. Πρωτ. 11192
  » Δΐεκπ. 7072
  *Εν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 χαί 406 τής Ποΐνιχής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν επί άδίχω επιθέσει και εξυβρίσει χατηγοροΰμε-
  νον Ρχαστών Λεπορύ όπύκοον Γάλλον πρώην κάτοικον Χαλέ-
  πας Χανίων καί ήϊη αγνώστου διαμονή; Γνα προσέλθιη αύτοιτρο-
  σώπως την 18 Μαρτίου τοϋ ϊτους 191 1 Ημέραν Παρασκευήν καί
  ώρίν 9 π. μ. ενώπιον τόΰ άκροατηρίου τοΰ Διχαστηρίου των έν-
  ταΰθα Πρωτοδικών πρός πίραιτέρω συΓήτηί'ν τ*ίς ώς είρηται
  άξιοποίνου πράξεως τής αναφερομένη ίίς τό Κλητήριον θέαπι-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σμά μας ΰπ' αριθ. 8ί19/81β3 τής 18 Αΰγοώϋτου 1910 άλλω
  θέλει δικασθή έρήμην.
  Έν Χανίοις τή 17 Νοεμβριού 1910.
  Ό Εΐσαγγιλευς Χανίων
  Γ. Σκουλάς.
  Άρμόϊΐος δικαβτικός κλητήρ «οτραγγέλλετβι δ'πως Ιν αντίτυ¬
  πον τής παρούσης κλήσιως τοιχοκολλήση εί; τό δη-Αοσΐώτερον
  μέρος το3 χωρίου τού κατηγορουμένου καί έ'τερον εις την έ'δραν
  τού Πρωτοϊιχείου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ο Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκονλας.
  Αριθ Πρωτ. 11227
  ............».......ΔΪεκπ!........7085
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ1 Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Πίΐνιχής Δΐκονομίας.
  Καλούμεν τόν επί αδίκω έπιθίσίΐ κατηγορούμίνον Άθανάσιον
  Β. Ζαχαρίου όπήκοον άγγλον ζρώην κάτοικον Χανίων καί
  ήδη άγνώΐτου ϊ.αμονής ίνα προσέλθη αυτοπροσώπως την 18
  Μαρτίου αοθ Ιτου 1911 ημέραν Παρασκευήν χαί ώραν 9 π.
  μ. ενώπιον τού ακρπατηρίου τοΰ Δι/ασχηρίου των δν.αΰθα Πρω-
  τοδικών πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποίνου
  πράξεως τής άναφερΐμένης είς τό Κλητήριον θέσπισμά μας
  ΰπ' ΐριθ. 1690)925 τής 5Φίδρ:υαρίου 1907 άλλως θέλιι
  δικασθή έρήμην.
  Έν Χανίοις τή 18 Νοεμβριού 1910.
  Ό Είσαγγελιύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άεμόίυς ϊιχαίτιχός κλητήρ παραγγέλλετα· όπως έν αντί¬
  τυπον τής παρούσης κλήσεως τοιχοκολλήση είς τό δτ,μοσιώ-
  τερον μίρος τοΰ χωρίου τοΰ χα-ηγορΐυμέ,»;υ καί έτερον είς
  την έδραν τοΰ ΠρωτοοΊκείου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ο Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ, Σκουλάς
  •Αριθ. Πρωτ. 9808
  » Διεκπ. 6071
  "Εν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Έπ*ι8ή ό Εμμανουήλ Σταυρακάκης κάτοικος Ανωγείων
  Μυλοποτάμου /.αί ήδη αγνώστου ϊιαμονής.
  Κατηγορεΐται ώς ύπαίπος ότι ι* βυστάσϊως μετά το3 ήδη
  καταδικασθίντος Γιωργίου Καραμούζου ήτοι υπό κοινοΰ συμφβ-
  ροντ;ς κινούμενοι συνα»6φάσι:αν την εκτέλεσιν τής επομένης
  άξιοκοίνου πράξεως καί ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες άμ:ι-
  δαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν τί;ν νύκτα τ<«ς 18—19 Σεπτεμ- δρίου 1908 έκ τής θέσεως Σφακιανοΰ Λάχκο τής περιφερείας Αγ. Σύλλα Τεμένους έλαβον είς την κατοχήν των αΰτογνωμό νως έν γνώσει τής άλλοτριόητός των καί άνευ τής αυγκαταθέ- 9«ως τοϋ ϊχβντος ίικαίωμιχ ξε'να /ινητά κτήχατα ήτοι Π πρό- δατα άξίας έν 8λφ δραχ. 255 άνήκοντα είς τόν Σίυλεϊμάν Πρς- διαδάκην κάτοικον Αγ. Βλαση, όπως Ιχωσι ταυτα ιΐαρανόμως ώς ίδιοκτησίκν των. Έ*€ΐδή τό «οίκημα τούτο προδλέπετα! καί τιμωρβΤται άπό τ' άρθρα 57, 371, 373, 21, 22 καί 23 τού Ποινιχού Νόμου, χαρακττ,ρίζετβι ώς πλημμίλημα. Έπβιδή ό κατηγορούμενος ούτος ιίναι άπών καί άγνοεϊται ό τόπος τής ϊιαμονής τού. Ίδόντες καϊ τ' άρθρα 405 χαί 406 τής Πίΐνικής Δΐλονομίας. Κκλοθμέν τίίν ε'ιρημένον χατηγορούμίνβν Γνα έμφανιοθίΐβύτο- «ροσώπως ενώπιον τι,Ο άλροατηρίου τοϋ ΠρωτοθΊχείου Ηρα- χλεΐου την 28 τοΰ μηνός Απριλίου τοΰ ίτους 1911 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ. ?νβ ϊικασίίΐ ώς ϋπαίτιος τής έκτε- •«ίσης κράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρ- θρω 407 τής Πθίνικής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλο3μεν αυ¬ τόν όπως λάβη γνώσιν τίν εγγράφων τής ίικςγραφίβς. Έν Ήρακλεΐφ τή 8 Νοεμβριού 1910. Ό Εισαγγελεύς Γ. Χατζιδάαης Ο! κληθέντες 'μάρτυρ«ς Σουλεϊμάν Προβιαίάκης κάΐοιχος Αγ. Βλαση Τεμένους Εύατάθιος Γ. Καμπουράχης » Καρκαδιώτισσα » Ζα-'.αρίας Ν. ΣαλοΒστρος » Καρνάρί ΆρχοΝ&¥ » Φραγχιός Μ. Σφακ ανάκης ή Κάβδβλος χάτ. Αγ. Βλαση » Δημήτριος Κάββαλος » » » » Στρατής Ιωσήφ Άλιγιζάκης κάτ. "Αγ. Δέκ* "Εγγραφ.α Ή ΰπ' αριθ. 170 τής 26 Σεπτεμδρίου 1908 έκθεσις το3 Σταθμοί Αρχανών. Αί ύπ' αριθ. 79 καί 81 έκθέσεις τοΰ Σαθμου ΖαροΟ. Ή σχετική Δικογραφία. Άρμόδι;ς δικαστικός κλητήρ παραγγέλλεται ό'κως εν αντίτυ¬ πον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση εις την τελευταίαν κατοικίαν τοΰ κατηγοροομενίυ καί έτερον τοιχοκολλήστ) είς δημοσία με'ρ11!· Δημοσιευθήτω το παρόν διά τής Επισήμου ΈφημερίΙος. Έν Ήρακλείφ αύίημερόν Ό Εισαγγελεύς ζ Γ. Χατζιδάκης Αριθ. Πρωτ. 9809 • Διεκπ. 6072 'ΐ'ν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έκειοή ό Γεώργιος Μηνα Μηνιδάκης κάτοικος Νιθαύριως καί ήδη αγνώστου ίιαμονής. Κατηγορεΐται ώς ίιπαίτιος ότι άπό τής 7 Ιουλίου 1908 μέχρι τής 22 Ίουλί:υ 1908 ήτοι επί 15 ημέρας άπέκρυχτε τόν φυγόδικον κακούργον Γεώργιον Μανωλοθκον ά*ό τάς ερεύ¬ νας τής άρχής «Ίδοποίησε δέ τοΰτον κατά την 22 Ιουλίου 1908 είς θέσιν χιλιοπήγαίον τής περιφερείας τοΰ χωρίου Σχοινΐδ Μονοφατσίου ό'τι μετίδαινεν έκ«Τ ό ^ Σταθμάρχης Νικόλαος Κατσανεδάκης μετά τοΰ χωροφΰλβχος Ιωάννου Κβσοτάκη πρός σύλληψιν αυτής καί ούτω κατώρθωσε καί πάλιν νά δ>α*ετεΰσν
  Έπειδή τό άνόμημα τουτο προδλίπεται καί τιμωρεϊται «π·
  τ* ά'ρθρα 74 ΐϊ. 2 το3 Ποινικεΰ Νόμου, Χαρίκτηρίζεται ίέ
  ώς κλημμέλημα. .,.,,.
  Έπειίή β κατηγορούμενος ούτος ιινε «κων και «γνεειτβι έ
  τόπος τής ϊιαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 506 τής Ποιν.χής Δικονομίας.
  Καλοΰμεν τόν εΐρημένον κατηγορούμενον Γνα εμφανισθή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ «κροατηρίου το(5 Πρωτοδιοείου Ήρ*-
  κλείϊυ την 28 τοΰ μηνός Απριλίου τοΰ Ιτους 1911 ημέραν
  Πέμπτην καί &ραη 8 π. μ. Γνα δικασθή ώς Ιπαίτιος τής έκτε-
  θείσης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ
  άρθρω 407 τής Ποινικής Δικονομίας, συγχρόνως ο» χϊλβΰμεν
  αυτόν 6πως λάδχι γνώσιν των εγγράφων τής ίικογραφίβς.
  Έν Ηρακλείω τή 8 Νοεμβριού 1910.
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Χατζιδάκης
  Οίκληθίντες Μάρτυρες
  Νιχόλαος Κατσανεδάκης Ένωμοτάρχης κάτοικος Σχοινιϊ
  Έγγραφα
  Ή ΰπ' αριθ. 23 τοΰ 1908 έκθεσις τού Στβθμάρχου Σχοΐνΐά
  Ή Σχετική Δικογραφίβ.
  Άρμόοιος δικαστικός κλητήρ παρβγγέλλεται όπως εν αντί-
  υπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση εις την τελευταίαν κατοικίαν
  τοΰ κατηγορουμένου καί έτερον τοιχοκολλήση είς ϊημόίΐαμέρη.
  Δημοσιευθήτω τό ταρν ϊ:ά τής Έζισήμιυ Έφημερίίος.
  Έο ΊΙρσκλείφ αυθημερόν.
  Ό Είσαγγελεΰς
  Γ. Χατζιδάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 9811
  " 1 Διεκ. 6074
  Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως τ^ν
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή δ Άπίστολο; Ζοι^πετάχης χίτ' ιχο Βαρ'άρω Πεδιά¬
  δος χ αί ηδη αγνώστου οια^ονής.
  Κατηγορεϊτε,ι ώς δτταίτιος ότι την 31 Δεχεμβρ ου 1908 περΐ
  *ήν [ ΐσημβρίαν έκ της βν Βαρβάρω Τ1ι$:ίΙος ο ι χίκς τοΰ Ι εωργίίυ
  ΆνχαΛθυ5άκη έλαβεν έν γνώσιι είς]τή> χαιοχήν -ίυ αύτογνω-
  μόνας χαι ά^υ τής συγχαηχ'έσεως τού έχοντος οιχαίωμα ξένα
  κινητά χτήμ>τα -ζ-ίΐ μίαν ζώνην μβτβςωτϊ,ν εν μιι-ανογ-'λεχ)"
  τσόχιί τρία μα·δύλια, ?ν (ίειαξωτ6ν ά,τοχάμισον εν έσώβίαχο^,
  μίαν χομιζβλα', μ'ιν βραχύν ϊν πάνινον γε/έκΐν, δυο δα^·:υλί8ιοι
  άργυ, α <υο χρυσϊ τοιαΰτα άζιας πάντων τοούτων ?ρ. 169,30 άνή- κοντα είς τίν άω ίϊρημένον Γεώργιον 'Λνταλουΐάχην κάτοικον Ββοβάρω Πεδιάδος, όπως ί/γ) ταίτ* παραίό,ιιο; ώς ίίιοχτϊ,σ'αν τού· ΈπιιΛή τό ίνίμηα* τουτο προοβλίπε^ ι χα τ·μωρεΐτ*'. άπδ τ' ά»6Γα 371, 373, 21, 22 καϊ ?3 τοΰ Π;ινιχο3 Νόμοι», χϊραχνη- ρϊζεται οέ ώς πλημμίλιμα, Έτεΐϊή 6 χ;τηγβρούμενο; ούτος εί,αι άπω- γ.τλ ά·»νοεϊΐοι δ τόπο; τής διαμονϊ,ς τού. Ίϊόντε; χαι τ' άρίρϊ 405 κ*ί ί06 τ?ς Ποιιΐ>ϊ,ς Δ·.κοομ'α;.
  Κ»λοϋαβν ΐον ε'ρηαε'νον χατι,γορούμε.ον 'ινα ίμφανισϊϊ, αυτο¬
  προσώπως έώ-!'.ον το^ άχροαΐ'ίιρίου τ.ΰ Πρωτοδικίίί,υ Ηρακλείου
  την ϊ το« μτ,νβς Απριλίου τοΰ ετου; .911 ήμέρα- ΙΊέμπ-.ην /α!
  ώραν 8 π μ. ?·α διπσθϊ) ώ; ίιπαίτ^ς τής £/.Γί0ϊίσης 7ΐ;.άξεω;
  άλλως θέλει διχίσθή έρ'μη.· σ^Αφώνως τώ «,^θρω 407 τίς Π·:ι-
  νιχήί Δίχονομία;, συγχρόνως ?ϊ χαλονμί- ρύτόν 5πω; λάβ"£
  γνώσιν των εγγράφων '.ής διχογ^αφ'ας.
  'Κν ΊΙραχλ«(ω τϊ) 8 Νίε(*6ρίου 19 ί 0
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. ΧατξηδΛι-.ις
  Οί χλτ,θίντες μάρτυρε;
  Γίώργ. Μιχ. Άνταλ->υ5ά<ις χάτ< Βχρδάρω Ι1·8ιάοος 'Γωίννης Σ". θ'ιχθνομάχις » » » Μιναήλ Ε. Φαζάκης β » » Γΐώργιος Ι. Δερμιτζάχης » » χ, Έγγραψα Ή ΰπ' ά:ιθ. 1 τής 1 Ί^νουαΛου 196;) έκθεσις τι.υ ^ταβμςϋ Κβσιελίου κϊΐ ή σχβτκή Λιχογροφί* Άρμόδ.ος οιχαστιχό; χλητήρ πβραγγίλί αι όπως ε» ά.τ'τυπον τοϋ παρόντος τοιχοκβλλήσ>ι εί; την τ:)ευ-α!αν κατοιχίαν τοΰ
  ΛΒΊηγορουμένου χαι επρ;ν το!χοχολλησ/| είς 0Τ|αότα μέρη.
  Δχμοσκυΐήτω τό πα.-ό* διά τής 'ΚΛΐσή^θυ 'Βΐρημερίδος
  Έν 'ίΐραχλίίω αύ^^μιρδν.
  Ό Είβ*γκ»λεϋ;
  Γ. Χατζιδάκις
  Πρωτ. 2869
  κ Δΐί/Γ 2684
  Έν Όνόματι τοΐτ Β;ι<ίιλ*;ωί· των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ : Εισαγγελεύς Σφακίων Πρός ϊ>* έ-ητΐ ί"ϊ3ϊνόμω διτλΐγϊρία χατηγορούμενον Γεώργιον
  Ν. Ά/εξϊχτ,ν κάτοικον Κουρνδ Άποχορώνου χ«! ήδη αγνώστου
  δΐΐμοντς
  Καλίϊσοίΐ ο.-ως έ;; ^ανιοθήί αΰτοπρεϊώτω; ενώπιον τοΰ άχροατη-
  ρίου τιΰ Δικβσινί^'Όυ των ένταϊθα Πρωτοδκών την 10 τοδ μηνός
  Μβρτ'ου -ου ε-^υ; 1911 ήμέοαν Πέμπτην >λ ώραν 9 π. μ. ιτρος
  συζήττ,σίν ΐής ΰπι χρονολογίαν 9 Δίχεμβρίου Ιΰί)9 ϊφίσιώς σία,
  χατά τής ΰπ' ά,ιιβ. 694 τής 8 Δεκεμβριού 1909 πχ'.ίΛϊ,ς άτο^ράσβοις
  τοθ Είρτ,νςδιχείθυ Βίμου άλλως Θέλ«τ6 διχαβίϊ^ έρήμην
  Έν Βάμψ τ', 10 Νοεμβριού 1'ΪΙΟ.
  "Ο Εισαγγελεύς Σφαχίων
  ι Έφ. Χλαποντάκις.
  Δηαισ.ιυβήτοι έ. ϊ>) Έπισήμω Εφημερίδι.
  Έ» β^μω αυθημερόν.
  Ο Είσαγ/ελίΰς Σφαίίων
  Έη, Χλαποντάκις.
  Άρ.θ.
  *
  51
  Τό Δχκαΰτι'ί^ιον των έν Χανίοις ΙΙμωτοδιχών
  Συγχείμενον..................,..................
  Διά ταυτα
  'Αναβάλλεΐ τ!*ν ΐκδ.κα ιν τίίς προχειμένης ύποδίσεως είς άλ¬
  λην αυτού δί.-άσι,^ιν νομίμως όρισθησομένην καθ* ήν
  Διβτάσσει την ενώπιον τοΰ Δίκαστηρίου τούτου βιαίαν προσα-
  γωγήν των μαρΐύρων της κατηγορίας Νικολάί,υ Γ" Χαϊίεμενάκι
  χατοίκου Γαβαλομοίΐρίοιι Κΐσσάμου κλπ...................
  Επιβάλλει είς έκαστον 10 δραχμών χρηματικήν ποινήν εΐαπρα-
  κτέαν καί διά δέκα ημερών προσωπικής κρατήσεως εκάστου. Δια-
  τάσσει την ίκ νεου κλήτευσΐν των χατηγορουμίνων πρός περαι¬
  τέρω συζήτησιν ΐής υποθέσεως.
  Έκρίθ») άπεφασίσβ/) καί ϊδημςσιεΰθη.
  Έ* Χανίοις τη 30 Σειττίμβρίου 1910.
  Οί Δικασταί
  Ιωάν. Καταλαγαριανός
  Αριθ Πρωτ. 3813
  " · Διεχ. ??47
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των 'Ελλήνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Ιΐίές ΐόν έ:ιΙ ζωοχλοπϊ| χατηγορούμενον Γεώργιον Μαν:ώνη< χάοιχ:ν Άσή Γωνιας Άπβχορώνου χΐϊ ή5η ουγ^Βιχθ;. Καλιΐυαι δ'πα;ς έμφΐνι»5?ς αΰτοΐΐροσώπως την 10 μηνϊς Μβρτί^υ τοΰ ίτους 1911 ημέραν Πέμπτην χα'ι ώραν 9τ,ν π. μ. ενώπιον τοΰ άχροΐτηρίςυ τσΰ Πριοτνδιχΐΐου Σφχχίων -πρός απολογίαν πΐραιτέρω συζήτησιν τής άξιοποίνου κράξ<ως τής άνζφερομένης ε!; τδ χοινο- χοιηθέν ΰπ' ίρι9. 371)236 τίς 3 Φίβρουϊρίιτυ !9>0 χλητήριον
  έπίχριμά μας, άλλως βίλεις δίχασβη έρ/,υιτ,ν.
  Έ- Βίμω τΤ) 10 Νοεμβρίβυ 1910.
  Ό Εϊσαγγε/ίί»; Σφ»χίων
  'Κμ.
  ήτω έν τ-ή 'Κπ'β/,μω Έφημερ'δΐ.
  Ίίν Ιίάμοι «ΰθημίρί .
  Ό Είσαιγελιΰς 2
  ΊΓμ· Χλα~οντάκις.
  ρ
  Μάρκος Μάντακας Ό Γραμματεύς
  Ιωάν. Γ. Μαναρώλης
  Ότι ά'/ριδές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τ?ί 12 Νοεμβριού 1910.
  ( Ό Γραμματεύς
  Ι. Γ. Μαναρόλης
  Δημοοίευθήιω δϊϊτής Κπισήμου Έφημερίίος δ:ά τόν αγνώ¬
  στου διαμονής λ:πομάρτυρα Νικόλαΐν Χαΐδΐμενάκη.
  ΈνΧανί=ι;-ιΐ) 12 Νοεμβριού 1910-
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. ϊκονλδς
  Αριθ. Ά-οφ. 797
  Τό Δικαο-τιίριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Διά τα3τα
  Δ'.χαζςν ίρήμην τούκατηΐορομέου "Ιωάν. Κοχολογΐάννη κατ-
  οικι^> Κχρτ.*.* Κυϊων ιος κ*ΐ ηδη ά-)νώατου διαμςντ^ς.
  ν Κήίύ.-ει τοΓτον ϊνοχον ίτι Ιν γνώσει αύι 3ννωμόνως χαι
  ανευ τ^ς συγχα-αθίσεω; τ-.ύ εχ:ν:ςς δ^α'ωμα ;?:;<ττ;μον:ς ί)α- .τ*νε.!ί 7'ηηνατ£χΐίν ΤΟυ ξ£'α Χίν":τ* φηματα ήτ:ι £« την 16 Ιουνυιιι 1905 ίιτφΛ θέσεως «Μαρνέλο^) " τ^ς πεαίφερείας Μα- δαοου Καμ-ων, ιφεσεν 3 χριοδς ϊξί^ς βρ-χχ 60 άνήκοντας είς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4 Β»
  τόν Λαμπρινόν Μιγιακην διά νά τάς ϊχη παρανόμως ώς ίϊιοκτη- λίου, 3 καί 17 Αΰγούστου, 7 καί 21 Σεπτέμβριον, 5 καί 19
  Όκτωβρίου, 2 καί 16 Νοεμβριού καί 7 καί 21 Δεκεμβριού.
  2) Τάς ίκδι*.αστέας έν τ?| έ'δρα τοΰ Δήμου Ίτάνου την 12
  Ίανβυαρίου, 9 Φεδρουσρίου, 9 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 11
  , 8 Ίουνίου, 13 Ιουλίου, 10 Αύγοΰΐτο.ι, 14 Σιπτεμ-
  σιαν τού...................................... και
  Κϊταδικάζει τόν νηρυχθέντα Ινοχον κατηγορούμενον εις φυ-
  λΐκητιν ενός Ιτους, εις τριών μηνών καταναγκαστιχά Ιργα «ρχό-
  μενα μετά την Ιχτασ.ν τής φυλαχίσεως. είς ένόςΐτους στέρησιν
  των κολιτιχών βΰτίθ ϊιχα!ω;ιάτων με:ά την Ικτασΐ» των ανω
  χοινών είς αποζημίωσιν Οπερ τού παρόντος Λαμπρινού Μυγιά*η
  ϊιά την άξίϊν των κλαχέντων ζώο»ν είς 8ραχ. 60 καί δ'ά τάς
  ήμεραργίας τούτου δρ. 10, είσπρακτέω,ι χαί διά ίΐαήνΐυ πρότ»-
  πι/ής αΰτοί κρατήσεως.
  Δατάσΐΐ την απόδοσιν είς τόν παβό^τα το3 ιοτασχεθέντος
  κώδωνος.
  "Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη
  Έν Χανίοις τί 14 Όκτωβρίου 1910.
  Οί Δικασταί
  Ν. Παπαδάκης
  Λ- Β'-τσικουνάκης
  1. Αεκανίδης Ό 'Υ)γραμματ*ύς
  Ε. Καλλιτεράχης
  Ότι άκρΐβές άπόοπασμα
  Έν Χανίοις τί 8 Νοεμβριού 1910.
  Ό Β. τού1 Γραμματέως
  Ι. Μαναρόλης
  Αριθ. Άποφ. 751.
  Ί ό 4ικαο>τήριον των έν Χανίοις ΙΙοωτοόικών
  Συ·χβ'μενον......................................
  βρίου, 12 Όχτωβρίου, 9 Νοεμβριού καί 14 Δεκεμβριού.
  3) Διά τάς ίχΒιχαστέας ί» τή έ'5ρα τ;υ Λήμου Πραιτοΰ την
  14 Ιινουαρίου, 11 Φίβρουζρίου, 11 Μαρτίου; 15 Απριλίου,
  13 Μαίου, 10 Ίουνί·?υ, 15 Ιουλίου, 12 Αϋγοιίστου, 16 Σε-
  πτεμβρίου, 14 Όχ,τωβρίου, 11 Νοεμβριού καί 16 Δβκεμβρίου,
  4) Διά τάς έκδιχασΓέας £ν τή έ'δρα τού Δήμοι Ρουκάκας την
  26 Ίανουαρίου, 24 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου, 27 Απριλίου,
  25 Μαίου, 22 Ίουνίου, 27 Ιουλίου, 24 Αύγουστου, 21 Σε-
  πτεμδρίου, 26 Όκτωβρίου, 23 Νοεμβριού καί Δεκεμβριού
  5) Διά τάς 5*διχα8τέας έν τή έ'δρα τοΐ Δήμου Τουρλωτής
  τή; 28 Ίίνουαρίου, 26 Φεβρουαρίου. 24 Μαρτίου, 29 Απρι¬
  λίου, 27 Μαίου, 24 Ιουνίου, 29 Ιουλίου, 26 Αύγοΰστου, 23
  Σεπτεμβρίου, 28 Όκτωβιίίυ, 25 Νοεμβριού κϊί 30 Δεχεμ-
  βρίου.
  Β'. Διά τάς άγροζημίας,
  1) Τάς έκϊίκαστέας έν τη έ'3ρα τού Δήμου Σητείας την Πέμ-
  { πτην ημέραν έχ,άστης εβδομάδος.
  ι 2) Τάς έλϊικϊσ;£α; «ν τή ίδρα τοΰ Δήμ,ου Ίτάνου την 13
  ! Ίανουαρίου, 10 ΦδδρουϊρίθΌ, 10 Μαρτίου, 14 Απριλίου, 12
  ί Μαίου, 9 'ίςυ,ίου, 14 Ιουλίου, 11 Αύγοΰστου, 15 Σ«πτμ-
  ; βρίου, 13 Όκτωβρίου, 10 Νοει»βρίου καί 15 Δεκεμβριού.
  3) Διά τάς έκ?ικ.ασ:έας εν ίϋ] έ'δρα το3 Δήμου Πραιυοΰ
  την 15 Ιανουρίου, 12 Φίδρουαρίου, 12 Μαρτίου, 16 Απρι¬
  λίου, 14 ΜαΊ'3υ, 11 Ί;υν:ο.ι, 16 Ιουλίου, 13 Αΰγούατου, 17
  Σεττβμβρίοο, 15 Όκτωβρίου, 12 Νοεμβριού καί 17 Δεκεμ¬
  βριού.
  Διά ταντ« ί -ί) Διά τάς ίν χή έ'ϊρα τού Δήμου Ρουκάκας έκδικαστεας
  Άναβάλλίΐ την ίχδίχασιν τής προχειμένης ύποθίββωζ είς άλλην ! την 27 Ίανουαρίίυ, 25 Φίδρουαρίου, 23 Μαρτίου, 28 Άπρι-
  αΰτοΰ διχάσ-.μον νομίμως δριοβησ^μένην χα6' ήν | λίου, 20 Μαίου, 23 Ίουνίου, 28 Ιουλίου, 25 Αύγουστου, 22
  Διατάβσε: την ένοιπιον τοϋ Διχαστηρίου τούτου βιαίχν προσα- [ Σεπτεμβρίου, 27 'ΟΑτωβρίου, 24 Νοεμβριού καί 29 Δεκΐμ-
  γωγήν τοΰ μάρτυρος τής χατηγορί«? Χ«λήμ Άμπτάχι χατοί- 6ρ[ου. καί
  χου Χανίων. ί 5) Δα τα: έκϊικβσΐέας ίν τ^ εϊρα τίϋ Δήμου Τουρλωτής
  'πΕι6άλλ*ι *ί« αύτο, δέχχ δρίχμων χρηματιχην ποινήν είϊπρα-Ι > ?9 Ίϊνουϊρίου, 27 Φίβρουΐρίου, 26 Μαρτίου, 3β Άπρι-
  χτε'αν χαΐ ίιά δέκα ήμ.ρών προ,ωπιχής χρατησ.ο,ς τού «**Ί» Ι λ(οΙί> 28 ΜϊίίΜ, 25 Ι^νίί^', 30 Ιουλίου, 27 Αύγούστϊυ, 24
  χλήτεοσιν τοΰ χατηγορουμένου ,Ρός παραιτίρω ? Σεπτεμβρίου, 29 Όχτωδρίου, 26 Νοεμβριού καί 31 Δεχεμ-
  | βρίου.
  Ι Γ'. Όρί,Όμεν προσέτι ημέρας κα6' άς Οά ϊεχόμεθα μιν.ρο-
  ! διαφοράς ώς καί τοΰς αυθορμήτως προερχομένους διαδίκου διά μέν
  | τού Δήμου Σητείας τό πρώτον χαί τελευταίον Σάββατον έχάστου
  ; μηνός, διά δι τοΰς λοιπού; Λή^ους καθ* α; ημέρας θέλομεν
  Γ μεταβαίνει έν ταίς έδραις αυτών.
  Ή καροθσα ΐσχίβι άπΌ τή"; 1 Ίανουαρίευ 1911 ίφ'όσον ίέν
  τροποποιηθή.
  { Δ'-ατάασομεν την ίν άντιγρϊφω τήςδί τϋχοκόλλη^ν εις
  άπαντα τα χωρία τής περΐφεριίας τοΰ Εΐρηνοδι/.ειου -/ητειας
  καί είς την θύραν τνΰ ά/.ροατηρίου αύτβΰ ώ; λα'ι την δημοσίιυαιν
  ' αυτής διά τής Έπΐοήμΐυ Έφημίρίδος.
  Έγένιτο έν Σητείρ τή 8ς Νΐιμβρίου 1910.
  Ό Βοηθός τοθ Είρηνοδιχου Σητ&ίας
  Μιχαήλ Γε,ννάς
  Άκριέίς αντίγραφον
  Εκδοθέν έν Σητεία τή 9 Νοεμβριού 1910.
  Ό Γραμματεύς τού Είρηνοδικείου Σητείας
  Σ. Χλαβεράκης
  συζήτησιν της ΰκοδέαιως.
  Έχρίθη άπεεοιχίίββη καϊ έδημοσιιύθη.
  Έν Χανίοαςτη 7 Όχτωβρ(ου 1910.
  Οί Διχβστβΐ
  Ι. Καταλαγαριανός
  Α. ΒιτόΊκοννης
  Π. Μόντακας Ό
  'Β,ιμ. Καλ>ιτ«ράχτ;ς
  "Οπ ά»ριβές άπόσπασμα.
  Έν Χανίοκ τνί 22 Νοεμβριού 1910.
  Ό Β τού Γραμμοαί»;
  Ι.
  Δημοσιευθήτω διά τήί Έιτισήμ^υ Εφημερίδος διά τί αγνώστου
  ίκμονης λιτχοίάρτυρα Χαλημ '^ιστσαχΐ.
  Έν Χανίοκ' τϊ| 22 Νοεμβρίοο 1910
  Ό Είσαγγιλεύ; Χανίων
  Γ. ϊκονλας
  Αριθ. Πάρξ. 89
  Ο Ε1ΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Λαβόντας ύπ' όψει τα αρ*?* 14, 45, 16 καί 17 τοδ περΐ
  μικροδιαφοραί ΰπ'αριθ. 144 Νόμου καί τί αρθρον 1 τού ΰπ αριθ.
  139 έ. ε. Νομοθετικόν Διατάγματις τής Έκτελί,στίΐιής. >
  Όρίζομεν ημέρας πρός έκίίκασΐν των μιχ;: διαφόρων χαιαγρο-
  ζημιών των Δήμων τής περιφερείας τ30 Είρηνοϊικίΐου -ητειας
  διά τό ετος 1911 τάς άχολούθΐ'-'ς.
  Δ'. Διά τάς μιχροδ'αφοράς.
  1) Τάς ίκίι/αστέας έν^τξ Ιδρα «3 Εφηνοδικιίου^τήν 5 χ« 19
  Α Π Ο Σ 11 Α Σ Μ Α
  Της ύπ' άοιθ. 117 έ.ε. «οινικής1 αποφάσεως τοϋ
  Είριινοδικείου Νί;ϋς Άμαρίου
  Τό Είρηνοδικεΐον Νενς
  Σ
  υγχ,είμενον
  κ τ.λ
  Συνεδρίασιν κ.τ.7...........
  Δ ι ά τ α
  Κυρΰσσει τόν καττ,γορούμενον Σταύρον Κ. Δραμιτινόν
  τ; α
  ,αοίου 2;β 16 Φεβρο «ρίου, 2 καί 16 Μαρτίου, 20 Κυρΰσσε. τόν κατηγορούμενον Σταύρον ίν. αραμιτ,νον κατοΐΛον
  ιλ,ου, 4 καί 18 Μαίου, 1 καί 15 Ίουνίου, 6 *« 20 Ίου- Καλογήρου Άμαρί,υ νυν ί. αγνώστου ϊιαμονή-ς ενοχον τού οτ«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κατά την 23 Σεπτεμβρίου 1908 άπρομελετήτως χαΐ έν βρασμώ
  ψυχικής ορμής δΐατελών ίςωθι τοΰ ανωτέρω άναφΐροαένου χωρίου, '
  έτραυμάτισι μκτά τού όμοχωρίου τού ΝίΛθλάου Κ. Τριποδιανοϋ '■
  δι» ράβδου Τ5ν Χβράλαμπον Τζέκον κάτοικον Άγίας Παρβ- ι
  σκευής Άμαριίυ, επί τής κεφαλής κβΐ άλλων μερών τοΰ σώμα-.
  τος τού ανίκανον κ«τ«στάντα πρός εργασίαν κα:ά την ϊατροδικα- Ι
  στικήν έκθεσιν τοθ ΐατροΰ Γεωργίου ΨαρουΙάκη άνω των τριών |
  ημερών και ίλαττον τώ* τριάχοντα και |
  Καταδιχάζί' αυτόν είς φυλάκισιν τριών μηνών έπι6άλ«ι ίέ
  είς βάρος αυτού τα Ιξοδα τής δίκης.
  Εκρίθη απεφασίσθη και έδηυ.οτιεύθ';·
  Έν Νεβς Άμαρίω τη 4 Σβπτϊμβρίου 1910.
  Ό Νόμιμος άναπληρωτής τού Είρηνοϊίκου
  Γ. Ν. Βούλγάρης
  Αριθ. Πράξ. 55 ι
  Ό Ενοηνοδίκης Νεαπόλεως !
  Λαβόντες ίπ' δψει τα άρθρα 76 καί 149 τού όργανισμιΰ των
  Διχαστηρίων.
  Όρίζομεν τακτικάς ίιχίΐσΐμους ημέρας πρός «κδικασιν μέν των
  πολιτικών ύποθέσεων την Δευτέραν έκάστης εβδομάδος, πρός
  έχδίκαοτν δέ των ποινιχών την Τρίτην έκάστης εβδομάδος καί ώραν
  ϊνάρξεως των συνεδριών την 9 π μ. ϊ
  "Ωρας δέ κα&* α; τό Γραφείον θά μέντι ανοικτόν, κατά μέν τάς
  ίργασίμο.ς ημέρας «πό τής 8—12 π.μ,. κβί άπο τής Ι1/*—51/,
  μ.μ. κατά δέ ηάς έξαιρεοίμους άπό τής 9—12 π.μ. !
  Ή παρο3σα θέλει ίεχύίΐ χαθ' όλον τό έτος 1911. |
  Εγένετο καί εξεδόθη ίυ Νεαπόλει τή 6 Νοεμβριού 1910. .'
  Είρηνοδίκης '
  Χαρίδ. Φοαγκομιχελάκης
  Ό Γραμματεύς ?
  Έμμ. Π. Ι. Βουργουράκης
  Ότι άκριδές αντίγραφον ί
  Έν Νεαπόλει τί] 10 Νοεμβριού 1910. ί
  • Ό Ρρ·μματεύς τού Είρηνοδικείου Νίαπόλεως '
  Ε. Π. Ι. Βουργουράκης
  Α,ριθμ.
  Άποβ. 519.
  Τό Εΐρηνοδικεΐον Σητείας
  τόν Βοηβόν το3 Είρηνοδικείου Μιχαήλ
  απο
  Συγκείμενον
  Γενναν.
  Παρόντος κχί τοΰ Γραμμκτέως Στεφάνου Χλιβεράκη ί
  Συνελθόν ιδιαιτέρως έν τώ ϊωματίω των διασχέψεων αυτού
  σήμιρον την 8 Νοεμβριού 1910 χ«ί ;
  Λαβον ΰπ' όψει τα αρθρα 76 καί 149 τοΰ οργανΐσμοθ των
  Δικαστηρίων
  < Όρίζει 1) Ημέρας ίικασίμοϋς πρός συζήτιτιν των μέν πολιτικών ύποθίσεων τή < Δευτέραν, των δέ πο'.νικών τΐ^ν Τρίτην ήμϊραν έχάΐτη; έβδομάοος' ώρας ί' ενάρξεως των σκνίϊριών άπό μέν τής 1ης Σίπ"εμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου την 2αν με- ταμεσημβρινήν ώ'ρα^ άπο δέ τής 1ης Μαρτίου μίχρί τέλους Δΰγούστου την 3ην μεταμεσημβρινήν ώραν. 2) "Ωρας εργασίμους καθ ά; τό γραφείον τοΰ Δικαστοριου θα μέν^ ανοικτόν άπο τής 1ης Σεπτεμβρίνο μέχοί τέλους Φεβρουεφίου άπό τής 8ης πρωϊνής ώρας μέχρι τής μεσημβρίας καί άπό τής 1 V» ν·&Χ?ι τί!ί ^1Ιί μεταμεσημβρινής ώρας, άπό δέ τής 1ης Μαρτίου μέγρι τελίυς Αύγοΰστου άπό τής 8ης πρωϊνής ώρας μέχρι τής μεσημβρίας, καί άπό τής 2ας μέχρί τής 6ης μεταμεαημβρινής ώρας, ' Κατά δέ τάς ίξα ρεσίμους άπό τής 9ης μέχρι τής 12 πρωϊνής. | Ή ίαχύς ιής παρούσης άρχεται άπό τής 1ης Ίανουαρίαυ ; 191 ί καί λήγει την 31 Δεκεμβριού ίίίςυ έτους, έφ' όσον δέν ' τροποπο ηθή, | Αιατάσσει την έν άκοβιτάσματι τοιχ-κόλλησιν κα! ϊημοσί- ί «υσιν τής πβ.ρ;ΰοης ώς ό Νόμος όρίζει. ' Εγένετο καί εξεδόθη έ/ Σητεία τί ό Βοηθός τοΰ ΕΊρηνοϊίκου Μ. Γεννας Άκριβές αντίγραφον Σητε(α τη 9 Νοεμβριού 1910. 8 Νοεμβριού 1910. Ό Γραμματεύς Στ. Χλχβεράκις Ό Γραμματεύς Στ. Χλουβεράκις Αριθ. 'Αποφ. 19 Τ6 Είρηνοδικεϊον Βάμον Συγκείαενον..................................... Διά τα3τα Δικάζον έρήμην τοΰ κατηγορουμένου Εμμανουήλ Χαρουμάκη κατοίκου Φιλίιΐπου Άποκορώνου. Κηρΰΐσει τούτον έ'νοχον ότι την 27 Ιουλίου 1909 έν τί) έν τώ χωρίω Φιλίππψ κειμένγ, οίκία τής Καλλιόπης Γ. Ξενάκι άπρο- μελετήτως καί κατόπιν όνειϊισμών καί ίίδρεων έτραυμάτισε ταύτην διά ράβοου είς την κεφαλήν νοσήτασανέκ τοΰ τραάματος κα'ι ανίκα¬ νον πρός εργασίαν καταστασαν πλέον των τριών χαΐ έλαττον των τριάκοντα ημερών καί Καταδικάζει τόν κηρυχ.έντα Ινοχον είς φυλάκισιν όκτώ (8) ημερών. Επιβάλλει δέ είς βάρος αΰτοϋ τα ίξοδατής ϊίκης. Εκρίθη, «π«φασίσθϊ; καί εδημοσιεύθη. ΈνΒάμφ τή 23 Φεβρουαρίου 1910 Ό Είρηνο^ίκης Τίτος Πετυχάκις Ό Β. Γραμματέως Ιω. Λενταράκις Άκριβές άκόβπασμα Έν Βάμψ τί) 24 Όκτωδρίου 1910 Ό Γραμματεύς Ν. Άγγεισουλάκις Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος Έν Βάμω αυθημερόν Ό Δημόσιος Κατήγορος Ν. Ε. Άΰτρινός Αριθ. Ά-οφ. 178 Τό Εΐβηνοδικεΐον Βάμοιτ Διά ■νοωτα Δικάζον έρήμ,ην τοΰ κατηγορουμνέου Εμμανουήλ Γρηγ. Παπαϊά·»η κατοίκου Άληκάμπου Άποκορώνου καί ήδη αγνώστου διαμονής. Κηρΰσσει τούτον ϊνοχον ότι την 28 Αύγουστον 1909 έν θέσει «ΜοχΊ» τής περιφερείας Κλήματος Άλικάμπου, κατελήφθη υπο Χωρβφυλάκων, φέρων ρββόλβερ άνευ αδείας τής αρμοδίας άρχής χ αί θηρεύων παρανόμω;. Καταίιχαζί: τόν κηρυχθέντα Ινοχον είς ·υλάκιβιν ίχτά (7) ήμ·ρών καί Διατάσσει την δήμ^υσιν το» χ,ατασχεθέντος περιστρόφου καί την απόδοσιν τοΰ κυνηγετικοΰ δικάνου. Εκρίθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη Έν Βάμω τχί 3 Αύγουστον 1910. Ό ΕΊρηνοίίκης Τίτος Πετυχάκις Άχριβές απόσπασμα Έν Βάμψ τϊί 24 Όκτωδρίοϋ 1910 Ό Β. Γραμματέως Ματθ. Ψβρουϊάκις Ό Γραμματεύς Ν. 'Δγγ«ισοι>λάκις
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Δημοσιευθήτω ϊΐά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Βάμω αυθημερόν
  Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Ν. Έ. Άβτρινός
  Αριθ. άποφ. 177
  Τό Ετρηνοδτκετον Βάμον
  Συγχείμβνον....................................
  Διά ταυτα
  Δικάζον ίρήμην τού* κατηγβρουμένου Γεωργίου Ν. Άλβξάκη
  κατοίκου Κουρνά Άποκορώνου καί ήδη αγνώστου διαμονής.
  Κηρΰτσβί τούτον ϊνοχον ό'τι την 21 Μαρτίου 1910 κατελήφθη
  έν δημοσία όδφ, υπό Χωροφυλακήν τού Σταθμοΰ1 Κουρνά, φέρων
  περίστροφον άνευ αδείας τής αρμοδίας άρχής καί
  ΚαταοΊκάζει τόν κηρυχθέντα Ινοχβν κατηγορούμενον Γεώργιον
  Ν. 'Αλεζάκιν τις φυλάκισιν ιτέντί (5) ημερών καί
  Διατάσσει την ϊήμευσιν τού καταυχεθέντος περιστρόφου.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Βάμω τίΐ 3 Αΰγούστου 1910
  Ό Είρηνοδίκης
  Τίτος Πετυχάκις Ό Β. Γρβμματέως
  Ματθ. Ψαρουδάκις
  Άκριδές άπόσπασμα
  Έν Βάμφ τί} 24 Όκτωβρίου 1910
  Ό Γραμματεύς
  Ν. ΆγγεισοιΛάκις
  Δημοσιευθήτω διά τής "Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Βάμω αυθημερόν
  Ό Δτιμόσιος Κκτήγορος
  Ν. Έ. Άβτρινός
  Αριθ. Πράξ. 56
  Ό Είρηνοδίκης Νεαπόλεως
  Λαβόντες ύπ'ϊψειτά άρθρα, 14, 15, 16 καί 17 τού περί μι-
  κροδιαφορών 114 Νόμου, καί τό άρδρον 1 τοθ ύπ' αριθ. 137
  έ. Ι. 30 το0ύπ' αριθ. 2 Διατάγματος τής έκτελεστικής επιτρο-
  κής καί 22 τοθ ύπ' αριθ. 818 Νόμου.
  Όρίζομβν δικασίμους διά μικροδιαφοράς καί άγροζημίας κατά
  το Ιτος 1911.
  1) Διά τάς έν τί) έ'δρα τοϋ Είρηνοδικείου διχαστέας μιχροδι-
  αφοράς την 13ην Ίανουαρίου, 10 Φεδρουβρίου, 10 Μαρτίου, 14
  Απριλίου, 12 Μαίου, 9 Ίβυνίου, 7 "Ιουλίου, 11 Αύγούσιου,
  8 Σ«-τ«μ6ρίου, 6 Όκτωδρίου, 10 Νοεμβριού, 8 Δεκεμβριού
  ημέραν Πέμπτην.
  2) "Ημέρας μετΐδάσεως εις τάς έ'ορας των ϊκτός τής έ'δρας
  τοϊ5 Είρηνοίικείου Δήμων πρός έχδίκασιν μικροδιαφορών μικρο-
  πταιομάτων χαί άγροζημιών.
  Ι) Διά τόν Δήμον Βραχασιου.
  α') Δι* έκδίκασιν των μικροδιαφορών καί μικροπταισμάτων την
  14 'Ιβνουαρίίυ, 11 Φεδρουαρίου, 11 Μαρτίίυ, 1·) Απριλίου,
  13 Μαίου, 10 Ίουνίου, 8 Ιουλίου, 12 Αΰγούστου, 9 Σεπτεμ-
  βρίου, 7 Όκτωβρίου, 11 Νοεμβριού, 9 Δεκεμβριού ή;.ιέρ«» Πα¬
  ρασκευήν-
  β') Διά την έχδίκασιν άγροζημιών την 15 Ίανουαρίου, 12 Φε-
  6·ου»ρίου, 12 Μαρτίου, 16 "Απριλίου, 14 Μαίου. 11 Ίουνίου,
  9 Ιουλίου, 13 Αϋγούστου, 10 Σβπτεμβρίου, 8 Όκτωβρίου, 12
  Νοεμβριού, 10 Δεκεμβριού ημέραν Σάββατον.
  2) Διά τόν Δήμον Φβυρνής.
  α') Διά την έκδίχασιν μικροδιαφίρών καί μικριπταισμάτων,
  28 Ίανβυαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 25 Μαρτίου, 29 "Απριλίου,
  27 Μαίου, 24 Ίουνίου, 29 Ιουλίου, 26 Αύγουστος 23Σίπχεμ-
  βρίου, 28 Όκτωδρίου, 25 Νβίμίρίου, 30 Δεχεμβρίου, ημέραν
  Παρασκευήν.
  β') Διά την έκδίκασιν άγροζημιών, 29 Ίανου-ιρίο;,, 26 Φε-
  βρουαρίου, 26 Μαρτίου, 30 "Απριλίου, 28 Μαίο·, 25 Ίουνίου,
  30 "Ιουλίου, 27 Αύγοΰίτου, 24 Σίπτεμβρίου, 2^) Όκτωβρίου,
  26 Νοεμβριού, 31 Δεκεμβριού ημέραν Σάββατον.
  3) Δια τόν Δήμον Χουμεργΐάχου.
  α') Διά την έκδίκασιν μικροδιαφοραί καί μιχροπτΐΐσμάτων 27
  Ίανουαρίου, 24 Φεβρουάριον, 24 Μαρτίου, 28 "Απριλίου 26
  Μαίου, 23 Ίιυνίου, 28 Ιουλίου, 25 Αΰγούστου, 22 Σεπτεμ-
  βρίου, 27 Όχτωβρίου, 24 Νοεμβριού, 29 Δεκεμβριού ημέραν
  Πέμπτν,ν.
  β ) Διά την έκδίκασιν άγροζημιών 26 "Ιανουάριον, 23 Φε-
  βρουαρίου, 23 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 25Μαί«υ, 22 Ίευνίευ,
  27 Ιουλίου, 24 Αύγούστου, 21 Σεπτεμβρίου, 26 Όκτωβρίου,
  23 Νοεμβριού, 28 Δίχεμβρίου ημέραν Τετάρτην.
  4) Διά τάς ίν ιω Δήμω Νεαπόλεως άγροζημίας την 12 Ία-
  νουαρίου, 9 Φεβρουάριον, 9 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 11 Μαίου,
  8 Ίουνίου, 6 Ιουλίου. 10 Αύγούστου, 7 Σεπτεμίρίου, 5 Όκτω-
  δρίου, 9 Νοεμβριού, 7 Δεκεμβριού ημέραν Τετάρτην.
  3) Ημέραν αυθόρμητον προοελεύσϊως των ίιαφίρομένων ό'ιτως
  υποβάλλωσι τν,ν μίχρΐδιαφοράν των καί έκδόσεις χλήσίων μικρο-
  διαφορών τό Σάββατον έχάστης εβδομάδος.
  4) "Ωραν ενάρξεως των Σκνεδριών την 8 π. μ.
  'Η ίσχύς τής παρούσης ής διατάσσομεν την Ιημοσίευσιν καί
  τοιχοκολλήση ίίς τα υπό τοΰ Νόμου όριζόμενα μέρη άονεται
  άπό 1 Ίανουαρίίυ 1911 καί λήγει την 31 Δεν.ίμβρΙ
  ϊτους.
  Άπιφασίσθη καί εξεδόθη
  Έν Νεαπόλει τή 10 Νοεμβριού 1910.
  Ό Είρηνοδίκης
  Χ. Φραγκομηχελάκις.
  Ό Γραμματεύς
  Έμ. Π. Ι. Βουργουράκις.
  "Οτι άχριβές αντίγραφον.
  ΈνΝεβπόλει τή 10 Νοεμβριού 1910.
  Ό Γραμματεύς τοΰ Είρηνοδικείου Νεαπόλεως.
  Έμ. Π. Ι. Βευργσυράκις.
  άρχεται
  ,ου Ίδίου
  Αριθ. Ηράζ. 173
  Ι
  Είρηνοδΐκης Χανίων
  την
  ά
  Ίδοντες τ« άρθρα 15 χαί 17 τοΰ ύπ' άριβ. 144 Νομου άρθρ.
  1 τοϋ ύπ' αριθ. 137 έν. ϊτιυς Νομοθετιχοϋ Διατάγμο.τος χ«( άρθρον
  22 τοϋ ΰτ/άριβ. 816 Νιίμου.
  Όρίζομεν ημέρας
  1) Διά την ίχδίχασιν και «ίβαγωγήν μιχροδιαφορών τοθ Δήμου
  Χανίων την Δευτέραν χά! Παρασχ«υήν έχάστης εβδομάδος χ«ί
  έχτάχτωί την 22αν Ί«νςυ*ίίου 1911 ήμίραν Σάββατον. Διά 54.
  εχουΐίαν προσέλευσιν των βιβφίρομένων τί ν Παρασχιυήν
  η εβδομάδος άτΐό τής 3 μ. μ. ωρ«ς χαί τόπον τό χατάσ.ημα
  τοϋ Είρηνοδιχιίου.
  2) Διά την έχδίχασιν άγροζτ,μιών τοδ Δήμου Χανίων την 5 χαί
  5 8 Ίανιυϊρίου την 1 χΐΜ 5 Φιβρουαρίου την 1 χα' 15 Μαρτίου,
  την 5 χαί 19 Απριλίου τ Γ,ν 3 χά! '7 Μϊίου, την 7 χαί ;Ί Ίουνίοο
  ιήν 5 χαί 19 Ιουλίου την 2 χά! 16 Αύγοΰστου την Ί χκί 20 Σε-
  πτίμβρίου την 4 υλ 18 Όχτωβείου την 1 χαί 15 Νοιμβρίου χαί
  την 6 χαί 20 Δ(6ρίου 1941.
  3) Διά την έχδίχασιν χαί εισαγωγήν μιχροδιαφορϋν τ»5 Δήμου
  Κίρΐμί:ώ/ την 11 Ίανουαρίου την 8 Φίβρουαρίου ττ.ν 8 Μϊρτίου
  την 12 Απριλίου την 10 Μαίου, την 14 Ίουνίου την 12 Ιουλίου
  την 9 Αύγούβτου την 13 Σιπτίμβρίου, την 11 Όκτωβρίου, την
  8 Νοεμβριού χαί την 1 3 Δίχιμβριου 1911.
  Ίΐ Δια την έχδίχασιν άγροζημ'.ών χαΐ μιχροϊιαφορών χαί εισα¬
  γωγήν τούτων, τοϋ Αου τμήματβς τοΰ Δήμου Σούδ«;-Άχρωτηρίου
  π»:ιλ«μβάνοντος τα χωρία Σούδαν Τσ'.χαλαριά, Νερθί.ούρου, Κοιτίΐ-
  φβριανά Τζουμπαα, μιτά των -μετοχίων Μεχμέτ τΐασϊ αοεΛφών
  Τβαουιάχη (Λαοάδωί) Κ ΐχομ^υβταφα, Καλυχϊ, Πετοοχοχχίνου
  (Ξυλοχαμάρα) Καρή Καρβουνάρη, Στυλιανοΰ Κουχ-υλάχη Παπά
  Κίλοιϊδή, Νταμηρα, Βοσχαχιοΰ Μεταχάκι, Άράπτ,, Κυριβχίκη
  Στιφάνου Κνιθάκγι χαί μονήν Ζωοδό/ου Πηγής "μέ ί;ρ*ν την είραν
  τοϋ Δήμ-,υ τούτου την 4 'Ιανο'-αρίου την 2 Φιβρ-υαρίου την 2
  Μαρτίου την 6 Απριλίου την 4 Μαί;« την 8 Ίουνίου την 5 Ίυυλίου
  την 3 Αΰγούστου, την 7 Σ»χτ»μζρ(ου την 5 Όχτωδρίοο την 2
  456
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Νοεμβριού και την 7 Δεχεμβρίου 1911.
  5) Διά την έχδίκϊσιν άγβοζημ'ών και μιχροΕιαφορών χαΐ εισα¬
  γωγήν τούτων ;ςϋΒ'. Τμήματος τού Δύμ^υ Σούδυί-Άχρωτηρ'ίυ
  περ-λαμβάνονττς τα λοιπά τοϋ Δήμου τ<;ύτου χωο>α μ έ έδραν τ6
  χωρίον Άρώνι την 19 Ίανουοτρίου, την 16 Φεβρουοτ,ρίου την 16
  Μ«ί»τ(ουτήν 20 Απριλίου την 18 Μρίου την 22 Ίουν'Όυ την 20
  Ίουλ/οο την 17 Αύγούστου την 21 Σειττεμβοίου την <9 Όκτω- βίίου την 16 Νοεμβρίου χαίτήν 21 Δεκεμβριού 1911. Τύπον συνιδριών τα οίχΐία δημο',χά κχταστήματα διά Β^ το Βον τμήμα τού1 Δήμου ϊούοα<-Άχροτΐί]ρίΌυ τό έν -;7| ρηθιίϋτ) ϊδρα βΰτοΰ υπό τςΰ Δημάρχτυ επ Ι τούτω όίΐσδησομ*νον ΓΪχημα. "Ωραν ένάρξίως των συνιδρ ών χ,ατά μέν τοϋς μήνας Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, "Οκτώβριον, Νοέμβριον χοϊ Δεκέμβοιον την 9 π. μ.χατά δέ τοϋς μήνας Απρίλιον, Μάϊον, Ιούνιον Ιού¬ λιον Αυγουστον καΙ Σεπτέμβριον την 8 π. μ. Ή παςοΐίσα ής ή δημοσίευσις Β'ατάϊσετδίΐ οτ.ου καΐ όπως ο Νόμος ορίζει Ισχύει ακ'ο 1 Ίανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβριού 1911. Εγένετο έν Χανίοις τ5 22 Νοεμβοίου ί 9*0. Ό Εϊρηνΰδίκης Ό Βίη,θο; τού Γραμμϊτέως Ιωάννης Βενέτικος Ιωάννης Βενετάκης "Οτι άχριβές άντίγραβον Έν ΧοτνίοΐΓ τΐ ?3 Νοεμβρίου 1910. Ό Γραμματεϋ; Κωνστ. Γ. Κωνόταντινίδης ος 7959 ΔΗΛΩΣΙΣ Έν τφ χωρίω Πεύχψ τής Έ-ταρχίας Βιάννου ΚρήτΓ,ς σή¬ μερον την δεκάτην Σεπτεμδρίου τί ό ν ιλ,ιοστοΰ ίνε^κοσίοστου δεκατοο ϊτους, ήμ·ραν τής Εβδομάδος Παρασ·/ευήν, έν τώ ϊημοαίω "τραφείφ μου, κειμένω έν τφ 5>ατά ~.ήν συνοιχίαν
  Επάνω Πεΰκος Εφηνοδικειακώ ΚατασΓήματΐ, ο'ικ'α Νι/.ολάου
  1. Παπαδημητρο"θύλου, ένώιΐιον έμίΰ τού Συμββλα'.ογράφο» ]
  Πεύκου Νικολάου Γ. Παπαμαΐθαιάκη, χατοικοεδρεΰίντος αύ-
  τόθ:, παρουσία, και των μαρτύρων, Νικολάου^Ι. Παπαδημη- ;
  τροπούλου πεταλωτοΰ, και Ιωάν;υ *Ν. Πατΐαδτμητρόπούλυυ
  γεωργοθ, κατοίκι».ν Πεύκου Βιάννου, πολιτών Έλλήνων,
  Ινηλίκων, γνωστών μοί, άβχέτων σογγε,νείας πρός εμέ χαί
  πρός αλλήλους και μή δπαγομε'νων είς ουδεμίαν τοΰ Νόμου
  εξαίρεσιν, ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οί ίπίσης γνωστοί μοί
  ένήλικο: καί άσχβτοι συγγενείας πρός με και τ;ύς ανω¬
  τέρω μάρτυρας, Ιωάννης "Εμμανουήλ Ποντικάλης, γίωργο-
  κτημαιίας, χαί Ειρήνη τό γένος Εμμανουήλ Βιρδΐλάκη, τα
  οίχιακά ίπαγγελομένη, όμόζυγοι καί κάτοικοι Κεφαλοβρυσίου
  Βιάννου, καί αίτησάμενοι την σύνταξιν τού παρόντος έγγρα¬
  φον, εδήλωσαν ότι, χαθά ιτροχύπτει έκ τής ΰπ' αριθμόν 92,
  ένενηκοστον δεύτερον τής δεχά'.ης Φε6ρ:υαρίου Ιτους ένεστω-
  "ος αποφάσεως των ι.· Λασηθιφ ΙΙρωτοϊΐ/ών, τής 8ημ:τ[ευ-
  θεισης έν τω ΰπ' αριθμόν δέκατον εχτον τή"ς πέμκτης Απρι¬
  λίου Ι τού; ένεστώιος Τεΰχος Τρίτον φΰλλφ Παραρτήμιτος
  τής Έφτμερίϊος τής Κυβερνήσεως έν Κρήτ<·, άνεγνώϋσ^ν :υτοι ώς θετά αΐτιον τ··Λν», ό μέν πρώτος, την Βϊσιλικτν τό γένο; Μίτθπου Βλρϊά*η σύζυγον Γεωργίου Νικολάου Ιω. Κοντάκη. τα οίλΐακά ϊΛαγγελλομένη, ή Ιϊ δευτίρα, τόν Γεώργιον Ν.χ.;λά5ο Ιω. Κοντάκη, γεωργον, όμοζύγοκς, ·λαϊ κατ5ΐ>ο.ς Κεφαλο5ρυσί;υ Β.άννου. "Οτι σήμερον τ« θετα
  αυτών ταυτα τέλνα. >.ατα τί)ν, ώς εοηται, διάχρΐσΐν, άποκη-
  ρύττουσι ίιά λόγους άχαρυτ'ας καί άπ5ριγρά^τ^:^^ς πρός αϋτοΰς,
  τούς θϊτούς γονείς των, άϊεδείας και δολΐίτητός των, ναί
  2ηλ;Βσ ν δΐι ΐύϊεμία αχίσις συγγενείας ύ^ίστΛτα τοΰ λοιπού
  μεταξυ αυτών δ:' ςίυν δήιτοτε λόγον ή1 αιτίαν Παραγγέλλουτι
  ϊε τ:άντα αρμόδιον διχαστιχίν κλητήρα νά ίπιϊώστ) άνά έν
  αντίγραφον τοΰ παρόντος είς εκάτερον των άποχηρυττομένων
  πρός γνώ:ΐν των, καί την δημοσίευσιν έτέριιι αντίγραφον έν
  τω •παραρτήματ'. τής έ.ι Κρήτο ίχίιδομίνης Έπιοήμοα Έφη-
  μερίϊος τ?[ς Κυ5ερνήσεως, τ) ίι' άλλη; τινός ΐν Κρήτ/) εκ¬
  διδομένης κολιτΐΑής εφημερίδος. Είς πίστωσιν των άνωτίροι
  συνετβχθη τΌ παρόν, ϊπβρ άναγνοισδέν εύ/.ρινώς καί εντόνως
  είς έ-ήκοον των ?ηλο6ντω^ κ,χί τΰν μαρτύρων, !—βγράφη
  παρά τςύτων μόν;ν χ.αί «μοΰ, τώ; ϊηλούντιον όμολογηυά,ιτων
  άγνοιαν γραμμάτων
  Οί Μάρτυρες
  Ν. Ι. Παπαδημητρόπουλος
  Ι. Ν ΓΙαπχδημητρόϋουλος
  "Οτι άιιριδές αντίγραφον.
  Έ Πεύνω αυθημερόν.
  Ό Σομδολαιογράφος
  Ν. Γ. 11απαιιατ0αια.κηο
  Ό Σ^μδολαιογράφος Πεΰκο^
  Ν. Γ. ΙΙαπα»ατθαιακης
  Έκ τοίί 'ΕθνικοΟ Τυπογραφείον