93686

Αριθμός τεύχους

84

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη - Δεχεμδρίου ? 910—Αριθ. 84
  •Αριθ,
  5881
  » Δεκ. 2391 ·
  ΑΝΟΤΡ.ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔίΚΑΙΟΣΥ^ΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Τό Πρωτβδικεΐν Λασηθίου έν όλομελεία δα τής όπ'
  αριθ. 683 τής 22 Όκτωβρίου έ. Ι. αποφάσεως τού, απεφή¬
  νατο ο'τι είνε άνάγχ,η νά συστηθή καί Ίϊρ θή *αί τετάριη θέσις
  Συμδβλαιογρίφου »ν τή Εΐρηνοδιχ.ειΐΛΤ( περιφέρειαι Ίερ»π5:ρο».
  Προσκ«λβ8νται ό'Οβν οί βουλόμενοι νά διορισθώσιν έκ των εχέν-
  των τα υπό τοΰ Νάμΐυ όρ·ζόμενα προυόντα να υποβάλωσιν εις
  την Ανωτέραν Διεύθυνσιν ϊ)ς Δικα.οϊύνης τάς α'ηή«ΐί των,
  ίντός δέχα πί"ντε ημερών ά «ο τής δημοτιεΰσεως τής παρούσης
  έν τί) Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως.
  Έν Χανίοις τί 27 Νοεμβριού 1910
  Ό επί τής Διχαιοσύνης 'Επίτρ'.ποί
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΤΙΑΝΝΗΣ
  | ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ! Διά τής ΰπ'αριθμόν 320 τής 16 Νοεμβριού 1910 ημερησίας
  διαταγής τ»3 Άνωτέρ:υ Διοικητοΰ Χωροφυ>αχ.ή'ς καί Ταγμάτων
  Πεζικοϋ απενεμήθη πανηγυρικός επαινος εις τόν πεζόν ΰπϊνω-
  μοτάρχην Κουλιεράκην Νικόλαον διότι: «Συνέλαδεν ένταλμϊ-
  τίαν φϋγοϊικουντα πρό διετίας κατηγορούμενον επί αναίρεσιν
  καί ετέρους τέσσαρας λατηγορουμένους έχί άποπείρα «όνου κΐί
  ζωοκτονία, κατόπιν κινϊύνων έν ίνίδρα,ΐιτί δύο συνεχών ημερών
  καί νυκτών Ιπό ψΰχος χα· ^ροχήν ραγδαίαν».
  Έν Χανίοις τή 22 Νοεμβριού 1910
  (Έκ τής Ανωτ. Διοικήσεως τής Χωροφυλακής).
  ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Συμφώνως τω ΰπ' αριθ. 128 ίρθρφ τ-ΰ ύπ' αριθ. 413 Τελω
  ν«ιαΛο3 Νόμου, χροκηρΰυβτα'. ή διά δη;Α:σίθϋ πλειστηρ:ασμοϋ
  έχ,ποίησις τώ< κάτωθι καί έν ταίς αποθήκαις τού είίους χοθ Τβλωνείου Ήραιΐλίίοο ίΰρισκοα,ΐνων έαπορευμιτω», γεν<-σομένου έν τφ τελωνεΐϊκω καταΐτήματι καί ίνώπιον τ^ς νομίμου Έπιτρο- π.ίας, την 19ην Δεχίλβοίοο έ. έ. ήμί'ρ«ν Κυριακην καί ώραν 9 κ. μ δ-ϊ Εϊ?5ς ίμπορεύμ'>τος
  Μέτρον
  Ποσόν
  Παρ«τηιήοε·ς
  ι
  Πβρίστροφα
  Τεμάχ.
  2
  2
  Κασμήρι
  Μέτρα
  3
  3
  »
  9
  3
  4
  Τ)
  »
  3
  5
  "Ωρολόγιον
  Τ.μ.
  ι
  6
  "Α^ευρα Πύργου
  Χιλ..
  888
  7
  » Βραίλας
  »
  180
  8
  » »
  180
  9
  » »
  »
  75
  10
  Φιαλαί λεμινάϊος
  Δωϊ.
  4
  1
  11
  Σακκίδια σταφίδος
  Τ.μ.
  160
  Έν "Ηρακλείω τί) 23 Νοεμβριού 1910.
  Ό Τελώνης Ό Άιοθηκάριος
  Ε. Ραυτόπουλος Χ· Κανάκης
  ! Αριθ. Πρωτ. 3030
  1 " ~> Διεκττ. 1920
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  | Ό Αήμα^χος Χανία>ν
  Δ·αχηρύττ«ι <τι. 'Εχτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικης 5ημοιρ««ί«ς κ«τά τα υπό τη; μηχανιχής υπηρεσίας τοΰ Λήμου συντϊνθέντα καί υπό τοΰ Διιυ· Ουντοΰ τώνΔημοιΐίω/ ϊίγων 0ί(υρη6ίντ« οι«γρίμμ«τα μ(τ« τοΰπροϋ- π)λογισμοϋ συγγραφήι ύποχρεώίδων κα! τ ιμολϊ-) ια, ή κατασκευή Δη· μοτιχής άγο: 3ς χαΐ των βυναφών έξυγιβντιχών έργων ώ: ΐτροποποιή- θήσαν ταίτα διά τής ΰπ' αριθ 163 έ. 1. αποφάσεως τής*λομελί(«ς τοΰ Δημοτιχον Συμβ'^υλίου νομίμως χυρα>8ι'σ·ης χοιθ' ην ωρίσθη ίτι.
  «'.) Τα ύλικά ών ή ποομήθίΐα θά γεί·κγ, έχ τοΰ έξωτιριχοΰ 9α
  ϊ?ν«ι ίιΐηλλαγμέ'α παντός δΐσμοΰ η τίλους χ«1 β' .) Άντί τής πλα-
  ΐιθστρώιτιι.·; διά πλϊχών Χαλίπας των μ»γ«ζ«Ιων χαΐ των διαδρίμων
  τής άγορα; θά γιίνγ-, αυτή των μιν μαγαζιίων δ'.ά μνρμαρου των ίέ
  δι«δρ(5μων διά συστήματος τσψίντοχονίας ή «βφαλτοβτοώσεως.
  1 "Λρθρ. 1 — Τα εργα ποοϋπολογΐζοντΐι χατά την λβπτομβρή εκ¬
  τίμησιν «Ις το ποσόν των ορανιιών 290000, ΐν ο> π«ριλ»|χβάνονται
  δρ«/μαΙ 92.'9 δι' άπράβίιπτοι ϊζοδα έφ' ών οϋ?*ν διχκίωμβ χέχτη-
  ται ί έργολίβος.
  "Άρθρ. 2. — Ή Δημοπρατί» ενεργηθήσεται έν τώ Κατβστήμιατι
  τής Ν-μαο/ίας Χανίων δι' ιγγράφων χαΐ ί»<*.ρ«γισμ,ένων ιτ»οβφο- ρών ύπ^ έπιτροπίίας άττοτ€Αθυ(ΐένης Ο·—ϊ> τ»ΰ Προίϊρβυ των 'Εφΐτών
  ώς Προέδρου, τοΰ Διχβστιχοΰ Συμι6ούλο«, τοΰ Νομάρ/ουΧανίων,τοΰ
  Δημάρ/ου Χανίων χαΐ τοΰ Μηχανιχοΰ τοΰ Λήμου ώς μελών την
  9 Λίχιμβοίου 1910 ημέραν Πέμπτην χαι ώραν 10—12 π, μ. Αί
  προσφοοιΐ γίνονται δεχταΐ μένοι τής 11 π. μ.
  Άρθρ. 3.— Πχσχ προσφοραί ίά βυνοίβόηται «πό τής άίιίας έπαγ-
  γίλματος τοΰ εργολάβον συμφώνως τω 811 Νομώ, δπό τοΰ προβλι-
  πομίνου υπό τοϋ «ιρΐ {ημοπεασιών χαΐ έχτελίίίως Λημοσίω. έρ¬
  γων Νάμιβυ πιβ'-οποιητιχον, χ«! υπό νραμμβτίβυ βεβαιοΰντος την
  ιίς τι Ταμιϊον τοΰ Δημοσίου η τής Τραπέζης Κρήτης χατάθδσιν
  λόγω έγγυήσιως >ί; χρήμοιτα η 6μολογ(ας τής Τραπίζης Κρήτης
  χ«ιά την ΐπΐ τής έχδίσίώς νωνάζίαν, ποίον ?ρχχ. 15,000.
  488
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΓ.Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ά^θρ. 4.— Η δημ-οπρασ.'α ?ιεςάγ;-αι ί γ,ιλ σ'ως Ό σφυαγι-
  λ ? έλέ ί 05
  μΐτά των έν τώ ανωτέρω Ιο'ίεω ·ιντ,μ:>ν2'Οε/των έίγνάϊ>.>..< ΐι·*ς δευτέρου φ»χέ/)ςυ ό>5τις παοαδί ε αι έτφοανομ,'νος ίί; τα* ΙΙρ'ε-
  δρον τή, Έπιτροπής συ1, εΐριζ.ύση,. Ό ΠΡό,5ρΓςϊ-ι'ΐμίΐ τοϋ Εα,ίΛ-
  λιιυς χ»τά την τάξιν της έγ/ειρ'σιώς των, άχολο^θως άπ'
  ξ ή Έή έ
  η η γ/ρ γ
  ζονται <.! έξατίρ'.χθϊ φϊχε'λθΐ ή δέ Έπ-ρ-πή σημ^ιοϊ έ^' ί·.άσ ου έ ) η έ ί Λ-0. ϊί ωτ. 339,340 ο?. Ό ? Το Λι--:α'>τιΪ£>.ον τύν εν '^ίρα^λείω "Ε^ετώ
  Συγ .(.*·.<(. Αι αζο. έί-4)''ίν ι ώ ν Ι) τ,.. ^ήΗ· υΝεαπόλεω 2) Ν ) Κζά έσωτ€ριχοϋ φα<έλ)ίυ πίριχ)«Όντος την ίχ.4<ι-ον ποοζψ'ϊζάί, τό ιι; -.^..&;^ . Νϊπόλίιω ■?) Γ.ωρνίου Κβ^φί'ζά η 4) ονομα αύτοιί χϊ! τό/ αΰςοντα άρ.θμον τ ΰ έζ<ο*ε-ΐχοΰ φα>> 'λιυ *αι >"ϊ;έπΐτοη Γ) Μύ:ω ε, Μχ · ώντ, (ϊ' Λτ;μ.ηΓρί~υ Μβοίγχάχη 7)
  χαταγράφει ί, πρω-ο/ό>λω-ά έμ*ϊρΐ(/ά(ΐ*νβ ^κβτα το ά-Λρο/ 3 | χ^,ζή Έ. Ιΐ,.5 ρντ· ι» Πα/τερ^α ά 7) 8)Κω.ν4-. Λ '^-πιδάχ·/) ι>
  ε-/γρ?φα. ν·πει:8 οί Ι τ5) αίβίΰο·-/·, ΐϊ.ε συνεδριάσεως παο υ !·->ό- |Τ ,_ Ύ'α ήααΐ' -ή. Τολτί^ζτ,ς Κρήτας Ιι') ου
  μβ/θι ^π^ούροντχι ή δέ 'Ρπιτοοπή έξ λέγ/οι,σα χατ' 15ί·>ν γϊ ϊ' !') Μ/ ασ τρ ί;τ.νρ τε;.1!»; Λα^η'ί'
  άτϊθφασ'ζει χ«τ δ»ομα τ !/·; είς γοζ ϊιαγωησ όν ■
  τημε.οΰσα τ:ϋς )όΐ"-.υ; ίι ούς αυ/όν Οά έ/ΐέκλε έ τίνα των ϋ»· .-
  δοτών.
  ■" "Λ Ορ 5.— Πασχ κα ά παρϊίασι των άοθςων 2, 3, 4 ΐΐ}·3ΐ«5ρ:ψ* < χ0» είναι ίτιαράδείΓθς και έττιϊτρεφετίΐι π&ος τ^ν έ"Ί?ί τα ττύ'"ην ^ιο- ( ^α; ρΐς νά άν;ιχθ' ί> πίρ; λε'ω- α^τήν φάκελ).,. Μετΐ ·ο Ιλ -.·/■ ν ? ι
  των έγ· ράφωί ί; ηιΐοα 'ασ'ς ϊ.·"θχ,β'σταται ϊχ νέςυϊημθϊ'α δ (έ ι '
  Πρν»δρ«ς άπ σ^αγ'ζει τα "-ών πρ'.σφορών δελ- 'α χατΐ την ί ΐ9,.ΐ'',- | Ό
  τιχήν ϊύ-ώ» τίιράν -ατιχωο'ζει τό πίαίί/όι.·5"&ν αυτών έν "ώ 5 »^< πρωτο<4λ''ω «αί άνΐΛϊΙ^όττει τίλευ'θίϊαν μίΐοϊίττ,ν το/ ϊρί.ιο-8 <ίαί- 3 νόν ν« έχΐίλίσ>ι γο ε?;νί,^ εί 'ΐμή-1 σο'ιβίρωιέρ» . ·
  Άν πλείανίς των διαγωνιζουενοο/ ■ηίε'Όν πρ'/σφ{οει την αΰ>-γ)ν ;
  τείνεται ίπΐούο ώρ;ς ό δι* έσφραγιιν1^ ων ^εοσφ^ρών διαγίιινϋΓμ.6; Ι
  μεταζϋ των ϊτρ&σί .γιάντα», τάς αΰίάς βυμιρερ^τίρα. ΊιΑας Άν 5
  δέ αύτοι τυγ/άνουσιν άπαντες, -6'ε έιτζ^α-λ«μ»εάνϊ-<χι ί, ίϊ)μ.·,π^τίϊ | χαθ' Ο3(σ8ηοομ3.νϊ5ν ί(ΐιό τής Ί3ττιτρίπί|ς ήμέ ΐν ί-]~ις 'έ ίύναναι Λ ^ νά ΰπίί,βίί ιήν δεχιτιτ)ν »:έμ τη. άπό ι ής πρώ-γρ δημοπ^«5ία . | ΊΙ δευτρ'ρα αΰττ, δ·ημΓ>7τ;»σία θ"! -/) Ιγχ.υ2ος μό/υν ϋ, εί; τώ/ |
  διαγωνίζομένωϊ χάυιν] εκτττα^ιν μιεγα^ειΊ'αν η; "€νίμ1νν|- / Τά ί
  την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρδβον &. —Ή μειεδίσ'* ίπα-α,Λαμβά/ίται εάν τ£< {νό έ; νπό ) τί,ς ξημοπρασ.'ϊς ή^ίρ ό» πρ σι>1 .- 5 0 (,) έ-εί ϊλα τ.ν γτ,,'χατά -.ν
  προϊωρινή/ χαταχύ-ωσιν τελευταίας πίθσφ5|.ας. |
  Άρθρ. 7—Είς τι ύ; >α"ά ίο/"ια/ω.ιτμ.ΐ)ν άποΐυ/όν.ϊ; έαΐϊ'- -: 1
  όυιο)ο νί«ι ε< ο" ϋ !»)< άπο 24 Ν βο ",υ 1909 ά Κ»ι ε·,ζαχ γ, ■όϊ Ιωάννου 'Κιι 6-λΛ-·. είς ^ΐρος αύ οΓ -.ά εξ 5ς> .-'ί δκη- δρα/μ. ·;ε-σαοά-
  42) 6"έρ ώ> ,φΓσι6λήτ. 'ερο- χΰΐνοΰ Πθ'<ιγ.<:υ τά* :1«.ιτ'ς ιυυ Κ·ιν ΰίλ ΰς Τ μϊ'Όυ Κρν"τς έ ^ί άπί.ρ ί''ΐθη ίν '!ΐ Λ·λ»'ο) τί, 15 Φΐκ5.οο ύ^Γ( α _<; ό 6 τΐ^ 13 ίθΌυ μην ο; <λ! ^τ υ;. ; Ό ιλι,ξάνδοο ' Ί'νΐ1· ^ 0. Άποφ. 743 Ι ό κεΐον ανίω· γμ !1<·;ό· ο, :'2 "ω ίωμχ ιω ι 1910 '; χ χιτοβίν δί,-ϋΐ ε^Ι δ.κτμοθ οί;" χώ ■ χ αί νι ι ών ΰ ι _ν ώ,ώ/ //^' α- Ο» άί/^ν—'ΐ -' δ' όϊ; τ4 γ αφεΐον θά μέντ α &'χτόί '-ΐ' οψί/ -ϊ ί § ι 149 χ ϊ 76 «'ω< χαϊ '59 -ής Π^·>. Αιχ ουι'α-
  όρ-νανισμοΐ η ών
  , τα λόγω ίγγ ήσεως χατατεθ.'ν-ιΐ ^οή
  τ^ιών ημερών απο ττ,ς Λημο-πιτατ'ας ^^ έγ,ράφω είδοιθιή-γ) -οί «
  ΙΙροέδρου τί)ι, Έπιτ οπϊς πρός τοϋ- δημο"ί>-υ; Τ«^. (α, η Λ'ευ'υ - *
  τάς των Κατο<τττ,μάτων έν < Τί χ«Τετϊ0τ]σαν. Ι 'Ο ? 'Λρθο. 8 Ό έρ/ολ^δίς άπό/έΐ'ιι ϊίς τάς διτιάξ-.Γ ΐ:ϊπ£''?(- * τή/ Λ:, ϋθττοασΐών /α ίχτι* 'σ»ω; δ<· ^Ο7'ο>ν Ιργο). Νόμ υ ΰτ' ά ιθ 356 Ι >α· Γ!
  "Αρθρ. 9 Τα ποΐχτ χά τίς Αημοπιασίας ύπό'ίΐνχ' ε:ς την ^ ίρ·ω/ ,
  εγχρισ(/ τοΰ ΛημιτΐΛοΰ Συμβουλίου όπερ Ινει -ο διχα'ωιιΐ νά έ (■- ] Ο< ώ! χρ·ντ^ ή μή αΰτί ν.ιρΐς έχ ΐου-ου >ϋ άπςχτ^ 6 -ελευτΕΐο- ·. ει-δό- | . . α
  τη., ού~εν χατά τοϋ Δήμου δ:>α'ωμοί.
  'Ά[Όρ 10 Τϊ?ι»γρί μϊτχ δ ΐΓ5:σ>:ολτ (σμ.6 , το
  θίβαοι των (οϋιΐ '.ών ϊίΐ'ν : -εθ ιμένα 51, τί (οζψζΗ τής Δημ.73 ? "Ωια ί;^ /αίί' ά; ιό Γ,-αϊεϊθν Όϋ Δ'χασττ^οίου τούτου δί
  χίας Χαν'ων εί, ιήν δί'ϊθεσ1 τώ, βο^λΐμ^'νοί/ ^ά λάβωτΐ < ώϊ'ν Ιϊί)^τον, τχ, 4 ι·ι .ου .', «^α χκ-2 ιιέ/ τοϋ μΐν-ς ' τί ν Π'μπ-τ' ω; "ώ/ ίυνε" ιον, Μαρτκνι πολιτικών τΐν ^η,κ, Άπρί- γ '<Ί2.', Μιιιν, Ί υ/Ό , Ιουλ·· ν Αΰγ υοτ-βν χαι ί'επτε'μβρ'ίν, τα.ν ' | ΐ'έί πολ'Τίχώ/ 6 ·οί!εσι'νν τή. 3 μ. |". τω/ ?έ ΐΓθινι>ών 8 π. μ.
  έχΫσ- , έβ5-μάδο;, »ώ 'έ Πό ι ιχ~
  ϊ 'θν, Φ
  , τώ
  αύ^ών.
  'Ά:δ3 11.—Τϊ
  δολκίου 'ΐΐ βαρύνουΐί το>· έ;γολάβιν.
  Έν Χ*ν(ςίς τ? 94 Νοίμ^Ε'ου ι 91 0.
  α χα' τα 1ξο?α '·>ύ συνα5,6^30.1
  Ό ηααο/εύ[ον Χ-» 'ων
  Ε. Μονντάκικ .
  Αριθ. Πρω. 937
  '.τ. 631 !
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΚΠΑΝΑΛ'ιΠΓ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Δήιιαμ^ον Γ 4.γί*ϊΐ.' Β ιϋιί.είοι/ '
  ΛίακηρύτΓει ό'ΐι ί
  Μχ"χιω9ΐί;>ις τής ϊημοχ'αβία; τής ι:ο5<ι;ρυχ') ίίης ^;, τ ς ' Ιιπ' ΛριΟ. 856,576 κυί ήμερομη^ίαν 29 Ο',.ω^,ί^ ». έ ϊ·α ι ^ΤιΡ^^ε4ι»ς ί),)ών πρός ε*μίσθιι)ϊΐν ιοΰ Αημ;ΐνχ.3 ©όος.; ίί.1 των ■υγκομιΐ,ο,ίΐίκω/ ·χί μϊρίν'ίιν '.^ϋντ^,ν των πεο,ί ΙΙεοκου, Καλαιν.;.ι καί Συ/.οΑ3γου δία :ό οίιυννμ κο 1910. 1 Ιρο^ηριτσοιχεν νέαν δή ιο*τρα3'.'α> Αατά 'Τ,ν ο Λ;/ =
  ϊ ϊ. ημέραν Κυρναι<ην ν.αΐ ώ,ο^ν ίθ —11 π. μ 5 ω- -ν τ ; ' -*^ττ"ή^ έϊΕΐτροπε'ας τή- Όρ'.ίνΜ η; ΐν τ: Ιι-' ί?^. βν)^-!.") ί ε. 3ια<,7]ρύς£ΐ ημώ/ καί υ-,Αϊυα,-ω, πο-ς τ ΰς ί/ .χύ γ, ς α^ς. Έν Άγίω Βατίλίίψ το '2ΐ ^Ο5θ.?οίοο 1910. Ό Δή'^αρ-χ-5, Ι. Π. Σ. Βερυκκοκάκης < Φευοο ϊ',ιο , Μάοτιθ', Ό ώβοΐο., Ν έ.*Ρρ;ον »αί Δε»ίΐ»6--ιον, ί 8-ί2-— μ. χαΐ 2-6 ■». μ. χαΐά ξβ ίί-ΰς μ^ν(ν_ς 'Δπο'Ί-·, Μάϊο', 'Ι'ό- 5 ν./, Ί .'! ν, Αύ'ι"-υσ-ιθ' χ^! Σεπ'εβρ".ν 7 1 2 12 '. . μ. ?«» ί?-ι>!(2μ ιχ χατά δ? "ά: έζαιρδσ μοις ϊιι>έ»- ί'^ό Τί'ς9-'2π. μ
  ; Ό ί" ι δπ.ι ς ή ι-» ( ϊί ίσ/υν άπό 1 ΊθΎθκΐρίου, μ^ϊΡ' 31
  ΔδΛευ.^ υ 19'' - χ' ηζ"ϊ^γγρλλ^ί τ'ν δ7)ΐχοτ!'ευ?ι^ τίς πΛρίύσης
  οπ^υ <α! &πω; δ Ν<-α'·ς όρίζ*;. ί Άπϊ+/τ(σ')/1 αί -.:ί;<ό'ίΛέ Χ-νο^-γί 2 Ν->£ 6-ίο·) 19·ιΐ.
  Ι Ό ί ϊ = τ, ;'ί >;' ' Ό ΓθΛμμΛ-Ίΰϊ
  Κ. Γ Κω·«-α»τ:ν'δ·τ)£
  Χχ ί ι; τί 23 Λ-οεΐΑβ? υ Γ9ΐΟ
  Ό Γ χ. ι '.α-εϋ τ'·ΰ '<.?Λ-·τ· ί χε'Γυ Χ? Κ. Γ. Κ >. ν-αν"-ινί8ης
  Λ
  Ί


  -
  Ιλ
  1^09)
  ι άς ι
  ο
  ί
  -ο ο
  . 1
  .·3
  1
  Γ
  κ ι
  ιΟΙΟν
  -5·#ν εν,
  ί
  ίΐοίοτο
  >δΐΚ->' ν.
  ^υ·[Χ6( ιενον α, τ. ',
  Λϊί Ί-.' οψ, τη- ^^.>! /^ΐνο ?γία β Ά"ρ'> ου 1°09 οί*η'_ι.
  ■ϊ, Ι ίννο Γ. Κιβφε^ζϊχη >α·οίκ υ Ν(«' όλείι,ς δ·' ής πο-ρα^ω-
  - ί ί ηΰς θίν,-!σ:ΐς -ου ιην έπομέ τ.ν ιΐ5ρ ουσ'β; τού ήτο, 1)
  ' ^,.ί,- ^ϊ .ίίς κ- μ-'"ηί ^ατά , ήι δΐθί 3 Ν-ϊ,α€ρ υ ί,παρΐίζο^έϊης
  .1*6 ίν πιίρ-εγι/ν, ϊν [χ^γβϊρϊϊον 8ι/θ χάμερες, Ιν άνώγίΐον 8ωαάτ;θν
  ΓΦΗΜΕΡΙΥ ΤΗΣ*
  απο ιταιλον χ*1 μ α. αύλϊι. βυ ι εικμέ.ης «,ίλ-βκ: Άντ Πλευ.ί η Πβ,-ερ-Αβ,.άΛΤ, 10) Κμ>-,τ. Λεμπιδάκη 11) Τποχα>»στιίματος Τρα-
  Νιχ'λ. Ροϊιτα>7ΐ,(Κ«.ν^τ Σαίε[δ /η /«ι 6Γ<<|»ω 2) ίξ ενός ^η-ου- πέζτ,ς Κϊήι ί,ς 12) Ύ υτήματςς Κοινϊυφϊ οί; Ταμίίου Κρήτης χαί } ου τοιγο υΐισμενου εχ·,*σϊ««< {.αίς ό*α μ* τρείς )«μτν;βι. Ι, Χρκτ^οδ Κϊχχβέλβ. χα^ <*τ€ίΛ-_< κει. ινυ εις τ<φν ί^-γν σι >«ι σ« ο ΐο5ΐ.*ν.υ Άηο$αίνε αι ό'-ι ύπιρ^ίί νομΐμο' κβ,,ίττωσι, . Λ
  αι* ϊΐς γ ργ1 ν.υ ί·ης Α Κ:α<τΐ η «ν,-ου -;χ ών Λοξ».ια, Κ&α3>ε-ζο της πίΐιουσίχς τι ί ίί ο""ντο< Ιωάν. Ρ Κϊφοΐτζϊχτ, είς τού»; έ» τώ π'ύλαν «ο *|*ω »6Ϊ ^ ο> ω 3) εξ ένο μ «ζείου /ίΐ,ίόϋυ χϊτά ία.ιριχώ -*< 8ϊ 8^ν*'«ρτς τι,ο. *αΐ έγκοί εί χη!ν;αρα/*>ρΐ|Φΐ'
  ΐί,ν β.,ί. ί α* Άγι») ΙΊώΡ·), ι ... &./<»< μ.·υ ίιδοί αΐΛορίυ^ένυ μα ' Αι αλ'ΐαα.ι τον β>Τν...;« μέ/ρ;ς απθ/.Γ>ίσ.-:»ς νέΌις πδ
  ζίίοις Μ,/. Ε. Κίψφι ζϊ η, Λοξι,ι^ Κ' ;φε' ζν,τ.ι,να., χαι ί,ρο,α ω πατής τϊοβιτέ.ιο έχ ,.έ-' υ τω» ία/ίΐιίόίτ υ: ιι-ω χα-α5
  έ< οΊίομερών 4) *ξ ένο μα σ',ε' υ .α-ενου <«τά τή, υύ-τ,ν 6'ον !δ ω. ?£ της π.'σω-ίίχί,ΐ ΧΓαττ«9ως χαί ουν ρίυοαέ,ου οί ε α' Μ,α>/ Κ Μ»γο ττλν, Γεωρ Λ Λ^η Άγ.ο ρίπτει τ."/ αύ λ, ν .,ί-τ,κιν /α α -χ -οιπά
  χ* ι ί^,ω. 5) έχ τΰ ήρ· οΐωςίζαϊαν μτ ο; ε* ί>ς μ*γαζε'ι·υ ειαέ- Παοοτν'υπει ένώπιο- τ ΰ Άρμ-.^ου Προείβο» την νπ>>
  Ί>>α»τα τ.·,ν κύτήν συ.ίι ία, 11, ι ί,ν <,?ε, Ζω δ· νού Π^-,ής το^ 18 Σίπτί}«βιί»ο !9"ίι >Γ τ,σιν τ ί Λι,ια Μα;*γ ιχη' περ< διό"Ί-α^ Γί,.ω Μχνίύοου λϊγθίμιντ,ν χά συ^ρευ'μέ-.&υ ςί/ί»,. Ιω*. ΒΓ (χ* τ;'-τυ με-ε-Ύυ-Ί»/.» ο·α/ειο·σ-ο: ^ή<: πχρζ/ωρηίείσΓ,ς πίμουόί^; Νΐΐ,ολ Ροδιταχη Μ^/ιβλι.τς Φορτε σα.οϋ /«ί ϊρ'μω Β.' '***(» <■,- χ>ι.
  τιον χβιμένων βίς την Γε;ιφέρίΐ*, Νεί.·Πί1λεα,ς 61 έξ ίνός αγ ιϋ έ- Έχιβάλ'ϊΐ «ΐ<: βχεης -ής ΐύ ή; πί-ΐ5υ3''χ; τί ΐιχ^ττ'κά τώ- δια *~άσ ω ώς 1·<γι-τ ο» έντ^ !.ουζ'· ρ ου /ε ( έ ου είς θ'5'ν Κί^υμΐϊου 'ί <ο" ϊχ-,νήματβ Κι|ά ι •.-ερΐ'χο.τος 6Γι έ»·ι.?« ?·ϊ, ι^ 4 ι 'υι^λ συ ς ευοαί ,υ Έ·ρι6η άττ-φαιΐίίη λ! έ^ ημ'-κΤ ε^'ν, χτήμ»σιΜ /βήλ Γ. Τζι.ιρ'ζη-ίίνι. ν Χϊ- - Δκ>λινδ, Μι Γ Λου- Έ/ΆγωΝκ>ιω -ί, 3 Οχ^ο^ο'ί. 1 &0 Ο
  μ-ουντ, χοϊοΓθμω. 7) εξ έ.4ς ϊ/-ιοφ <υ χι μί»ου ί'κ δ σιν Ν,-ϋ- Ό Πρ'-εϊοεύω/ ' Ο Γ-αμ.|*ατεΰς μηλους ή ίναο.ΐτιη «χ» άσεως 8ύομ'υζ υ: αν ί,{ Ι ,γι^τα τε Γ/ιντ ς Νικ. Ί ίωρτί/ίΐκί.νικ, (β,ηβος) 1, 4 ίλαι&ίενδ α 10 όΐ(χυγ?α/ό?ίνι· α »«! ^υ ορίυορέν.υ «τήμπι Γε- 'ϊωι'ν. 'ΑΛ·α<$ταιΐι<4οτς (ι ςγκυ Μίγίθίνη ΚαΛστ Κ πιλη Γ ωργίου '^οζ . η ,« ρυ^ι ι. Ό:, » ρ 'ΐί ί/τί .ο:^:.^ ' ο 4)ή^Ο.Τ(ΐ/ 'ΐ'αΐώ/,ατ*, ΐνι οα-
  8) ξ }μ756λου τ,'Ίύ., έργατών ε ί ί'ν»;^ π< θ σ·. Γ^αμ-έ/αίς π"< γ- φ-ί ι 'ί·/ ίπτά χ ι 3· ),ΐ() ( 7,3'! ) -ιαζομέ ϊ)^ ί,ΐΎ^α,ι Γΐωργ Μ^γ «νγ. /. ι ί ν,, 1 ε· ργ Τ<7 ν ή Έ 'Λγ'ωΝ' ρ^ϊο^ -7 ίί '.Κτωβρ ο^ 1<ίΟ'< I ) εί ά,.Α7κλ"ν 4 ερ άρων *ε'μέ τ; ίί, θεσ1. ΦρϊΓ<ί ή Δια/ε* ό; π/η- '<) Γ_ί/μα~οί) [1 η'ι >.) ιω/ ίΙ^α>το/ΐ<ώ. ΛατηΓίί5υ α*«. 10) έχ Σ£·.α7>εντεΓ>αο>ε?,ο μ α ϊ4 ϋπ ίύ α ^ς ^ε,με'- "Ο , ■ ο βής -ερίλ^ψ,ς Ι ή δτ,ΐοσ ευιι^ χΐΐ χ^ϊ/ώ^.αις π,-
  νο>ν εις βταιν Γίί α>ι Πι.- «ρ ι >^ι ουνίριυ ^ε &.·. χτγμαυ ν ε.νο1 Ί,-.ν-'/λ -α' ε'» ' / κ (.> 6 -5 ί ίθ'ιβ γ< 'ί·*βϊυ.ίθ ο^ Μιχ Τζ» ήΐίο,το.ή χ,, ί«,κα Μ ,. ί) ΆΡ /βν ι ύ< υ ί ) .ς "τ% χ^ ^Ιι,)ς''^'Λ\ί/^/'·.ζ·Κ^..Ι'"%^ Κυ'^-- -νν«α £>χι·.«ν^ω μ<- κ,ν «π ίοτ^ Μ £ ^ε ω< είς 6.σι, Β»- ν ηβε , - τ, 13>»ιλίωί- Έ ο δ ς - α - >, Ίωά/. Γ
  οί?| χαΐ σϋ.νβρβυομειί.-ν >'ϊήμοιπι. "εχ ι^ν Μι^α?.λ Ε. Λ'υ^ττ ύνη χτ-, Γ,
  η /αιδρό^ω ^2, έ>· -ριώ, ελ&'θ-έ .ρω ά^ευ γϊ,ς χε- «^ ,, Ν/,Ιο τ ! 0 Ν,β,' ,υ ! Η 0
  ' . , , „"'<* ' "' Ο Λι|-£ς^ι<ίΐιο<ι'·')π-'γ·^<θίτ·,ν^,Λ Ι» 3/άτςΛ'Τίΐ ΐ3]Ες·ρ--ίΛ υ ίχταυςι ; τρκ^><ικ εγγιυτ^ εργατοκ χε - , >χΐ. , ,^^,^ ΝίΤ""6«·)ε
  -υλλιγ»ρΓου Ν.ϊθλ Τοίμπο^, α-ζΓ, Ί α.. Ρ Ν ώ-7) «αι τεΛνι»;
  Μ'χ Τσιϋγχαί^ιγ, έ / /) ^ιριέ/ο -αι χι Ί έλ»ιο ο,α ριία αμυ-,δθίΑ-ή
  ^ϊ εις δρις ϊ'| ά^νϊΊΐίιΐν χειμεαι είς τ/,ν Γέρ'φίρεια1. το^; {*£ ο- ---------
  / (ου Φι^οκαλιά 1 5 ές άνροι. εί ·:<5ίω·, 5 ^^ μυυζ&υρ ών ως εγ'ΐοτ- II β·μ:ου,εϊς 6έιυ ΚίΓ α.ι Νί.ιΐχ.1 .ε /α»το. ίθ ^>Αυ>ί2^οδ.Ε1 ^ Αι-ι"ι> »Τίνο '.Ή
  χ04 3 έλοξιο^νδο^ ΐ?^ συν -ευομ^ ο- *■ μ <ϊι Πχπα Λ. Ινκ^ρ ν τε- — ^ — — " — ~~ ιν<ον Ν Πϊρθυιλιοϋ Κ Λ> μττ κ.η <»! 'ρ μω ί 6) ές ά- (.υ <χ*ϊ- "-V -,νθιΙΙ 5*ίΙ ι.Ο!' ίίί ^ίιϋς :ύυ μ ,υζ υοίω <ευ.Λ0ϋίί« ί «> 'Α.~ζ« ^.άοα 'ή Ι'.νϊ«'/«/ί }^η υ .^με» εχ -λεσ ^ν τ.',ν -κλοοΖίκ ϊ'!Ο^«5 ν ϊ
  ι^ριε/ ντ ο 15 ά υ 8χλ<·5 ν3^ χα> -. ρ'υ ίνυ Λ~τ,(,α<ΐι 'Κμμ Γ )0!(. , - __^ τ0^ |^ιΪΧγ εΑει,ς π^-,ς . ώς 7ςιωΆαη.*ου, /ς Λω^^φο- Ι'^ΐνη Γευιργ Τ€.ζ-ί·η Μ.λτι^ υΣί^γι ίκιωνΚιβ' ίί Λουμι .υ ι }>χ ~. ^ ου χ, ,, ί|^/ς/ί π^ ; ~,'.ι>~χ 2ηα.ό;ΐ3/ ύπ'λ/ι)λο.
  χ»ί ορι^ ω 17) ιξ ιγ;νθ · «· ά εω .υο μουζ'-·υ^ ω' χ« μί>ο< εί, ^ί" · οηί'έ"1>1*)σ<.ι<Λ<ο/ϋ> '-.' ς ι Λΐίηο' ι τ« ΐί»ι» ιϊ
  / >χ
  ου
  Χ»
  Γ,
  Ο Γ. Ι ',
  έ "Ι
  < - τ.{ος Κ-ΓΑ; ;"ιν Έ Ι' χ χ / ϊ (ϋ τ "■ 2(ι θ-ίϊο'ε δια <αί ο» ο,ευ-με ου χτ.',^α^ι Δ ομυιη Πι^(1^λ1^ ΐχτζή Ν. Σερί-ΐοτίη, Ν. Ρ" χλ ;, γ, ,ι1 δ;ομω. 18) ίξ άγ-Γϋ ' Γ) [· ^,«2. ,, των έ ι ""οκ^ ξ'ω 'Κ^ί ώ; ϊ/γιστα τρ'ών μ-υζ^υ ών -εΐ_ έ ο^ ε Ο σ>ν Φρί,-μχ Άοκίτ ί'-
  'χί συνί.ευςαέ ου ϊτ/-·.αβι< -?'χ ών Κω,σ Λ'υμπ-υνη Δημ "Ό , π([ οϊνον π^ώ- , έ<.·/Εΐ-β Μι-ρ/ούΕη η Τυγχα'αιη Ε··. Λ'ομ^ου η χαί Ν. ί'ς,-^α- ·;^ \,, ,ε,οτ, Μ» 'υ ■'Ήθ. &ύβιν Στι,ογγϋΑο Λε^/ι Λα> υυ ΰ^ευ μί/ο^ χ .μ.*3! Λημ. Κ-ιτρ . ί) ' ' [ια'1ιΤ<; Ι^ω,ια)ταχϊς ιτ. Κουμπ«ν-οΓ χα·'τόχν» Π: „ υΦ '-οΰ 0) ; *('.'-** ί.*Τ- „ » . , - ; . ^,· ,Γ ,^'^ 1 1)2ω;εΓγσ,α μ-υζ 03 0; ϊ·μ (υ«κ_βσι Σχ^τ- > χ> ^ ^ χ ;0 /ς,,υ τ ώτου . -..^σιι-03 ι»-. ί?> ου όπερ π>.
  :ευο^ενοο χτηυβΜ Κ^νσ- Κ υ>πα_ ·ου ε* ω Ι λ Χ',υ , £/λε ,« ^ ο ο' ι^ 5 - αιτι-ο, ,/ ,, ο έ- ιί ω ,ομ ;.ως τω Δ"
  χ^δΛ.ι 2!) ?ες ,-,Ρ' _ ^ τα*. ; ε ο, ω.^ ε/ .σ * ^''ζ »· Μ·-., χαχη χατ Ν*»π6- ε, ς
  εις τ,- ν *ι/:··,ί αΕτί «ι μί,νου ^.'αυ ι» ιο ι=.'θυ 'Τΐ ι , Άγι.. Ν'χί>ί ι ίθ Μ ρτ ο · 1 ΐί 10
  Κου-α^η -«■ όύ«χ/α·2^ εί γ. ε.άς ε^ ^ »*ι*.ιμ/.το μ α, 'Ο-^η.εξ ϊι-ηγόρο, ·>οΰ ' πα = χγ -.ααο/γο έ/'νκο Ν:
  είς ττ.ν ♦υτ»., ' σι, ·ιι-β ί.ί ^) -, α/ ' /ωί-.φου ^ τ 4 ' 1' ττ ν.τ-ς τοϊ Κοι.θϊ*>οϋς Τα,.ειου Κρή'Τ,ς
  = χι»3ε«,- ήα.'σεω (Κ2) ί*ουζ3υ^ υο;.,^σ - ^ε ηΛισ. α ω.ι.ν Εμμίν υτλ Μ -,-χμ-
  Ύέν" ε|. ^σΐν ^ών1 '"·''<"' ϋ"·,»λ!ίια,ι1Τ'*ιιΑ· '■;·" Ο-ι χ^.«τς -ΓίρΛ-.Ι/ς ^ ή «Γ,-οσ οίις π» χγ^ΑΑ.ται «* -'νη Μ. Κ. Λ υ τι-υνη α> . ,:24 £χ αΐ« οιχ -·ς ''ιί.- ;,( έ, »,|ίι>../>,ϊ μ;((|; Έι.,μο, Ε?γ,«ι. ο · τ,ς Κοβ.ί*/,-
  ι-»»ης »πο πο-ΐεγβν κ^ι/£.ΐν χ ι σ^ΰΛ.ν ·€ΐμ'νι,ς ^τές -ου ει^,- ^^, ^-ωϊ,^ τ-ϊ-ά-τη,α -τ,ς 'Κ{>η ε, ' ', ΐί Βισ λ"-·ου τί,,
  ;ΐ-ν υμι,τοχίουχα'ΐΐμνορ.υ.μίν^ '.' ' ι Ν. ^ νί γ, Κ > Χ Ν. ., Λ'/α2_, ?[Ι τ0/ ^,,^ Γ- κ- <ρ<ρΓ τζ Κ υ-ιο /-η ι» Ι '' 0 } ^ ' ^ ■ ^ ί τ-ο-"- το~ πζ"α-Λ·''<4)ο»τ ς Δημ 'Κ'ΐμ ί^^τωςΔ Ί Κ«,η-ο»/ Ι] ίχ ώ?ε > !-' ~-ω,2 ές ί.ος βυτί υ γ^.,^ Λ'. {απ<ί«ως "ΐχότητί/ς 500 βχα οιν 3) £λ μ α Τν-ι /«^χί,ηί /ωύί|τι- ' ^ χοτ-ητος Χ'Ο οχ«!ω; 4) εξ εν" . * ν ι <* ό) έ' υ. α τ^ϊπ ζτ,ς 6 εξ Ις Χΐ6ε<λών 7> έχ α'2, ^',Χ'Λ; <τ 8) ε; ν τ-ϊ η^ν τ ϋ 00 ό- ιίτιτον τϊ ο'κ άττορ-ιπ «■» χοιθέ τί. Δ./ε-αι έν μ,ί'ρ-'τη/πί(,*είμί/ < ο'Γητ-τ Τ 7/ Ρ Κ'^ψε τζίχη -α-α 1) Μο,ατ η=!»χ·η επι ροπής τ^ϋ Ν ι Ατΐ'1) υ 2 ^ ι-μου Νϊ*π(ί/εο), 3) Ίειίί Π*να ο \ψ,η Ί) 'Κ ρ » ής Κτι- "^οοΐΓϊίϊς Νεαπόλεως 5, Γϊβιργ. Καοίιτζαχη Ι;) Χλοπ Χερι.'ιττη 7) Μύρωνος Μχγχιΐίνη "ί Κουτσχχη 8) Δημ Μ»ρχγχά*η 9) Χ Έμ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΑΟΠΑΣ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  /./-.-οτισθεΐσα συμφώνως τψ άρθρψ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 1903 Νόμου καί τψ ύπ' αριθ.
  Γ>Μ7 καί χρονολ. 6 Νοβμβρίου 1907Νόμω καί ίσχυουσα διά τόν μήνα Δεκέμβριον 1910, πλήν τοθ ελαίου, οίνου
  κα« σάπωνος, διά τα 6ποΤα Ισχΐίει αυτή επί μίαν αριμηνίαν, αρχομένην ττ^ 1 Νοεμβριού 1910 κ«ί
  λ άγουσαν ττ^ 31 Ίανοοαρίου 1911.
  Φορολογούξΐενα «ΐίδτ»
  Τιμαί κατά
  χ«λ«όγραιΐΜ.ον
  1
  Φορολογουμενα ειδή
  κατά
  5.
  <3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ι.ίδη φορολογονμενα επ! ττ> βάβϊ» των
  ίναντ» τ»μών.
  Δ'. πρός 13 τοίς °/0
  Ι "Ελαιεν.........................#
  2 Σάκων, κατά την αναλογίαν μόνον τοΰ έν
  αύτφπεριεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιό-
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,6392 χι¬
  λιόγραμμα ελαίου. } 0,6392X1,05
  .ν" Ελαίαι πράσΐναι έν έλαίφ, ή έτέρφ έκχυ-
  λίσματ: ξυνώ.....................
  ί Ελαια ι μαύραι....................
  5 Ελαίαι πράσιναι ίν ξη?? καταστάσει. . .
  6 Ελαίαι έν ξηρακαταστάσει πρόςάλεσμα. .
  7 ΈλαΤαι έν ΰδατι ή ίν άλμχ) (κολυμπάδες
  τσακιστές)......................
  8 Οίνοπνευματώδη ποτά, κονιάκ, ροϋμι,ήδύπο-
  τα, οίνόπνευμα, μαστίχα, κατ' αναλογίαν
  τί)ςπαραγούσης αύ.τά ποσότητος οΓνου, ύπο-
  λο>·ιζομένων τριώνχιλιογράμμωνοίνου«1
  ίκαστον χιλιόγραμμον «'τών }3Χθ,18—
  9 Ρακήϊ) σούμα μέχριδεκαέξ βαθμΰν,κατ'ανα¬
  λογίαν τής παραγούσης αύτάς ποσότητος
  οΓνου, ΰπολογιζομένου δΰο χιλΐογράμμων
  οΓνου εϊςϊν χιλιάγραμρακής.)2Χθ,18.—
  10 Πΐτμέζι, αναλόγως τής ποσότητος τοΰ
  γλ«ύκο.»ς, βξ ής παράγεται, υπολογιζόμε¬
  νον τριών γΐλιογράμμων γλεΰκους είς εν
  χιλιόγρα·ιμον πΐτμεζίου. } 3X0,18.—
  Β'. πρός 11 τοίς °/β
  ι 1 Βαλανίϊι μαΰρο 6ρεγμί«»ον.......... .
  1*2 Βελανίδι είς θρύμματα έκ προστριδής. . . .
  1 3 Βχλανίδι.......................
  ' 4 Βαλανιδίκουπα...................
  15 Κικίδια......,...................
  . 6 Μίταξα.........................
  Π Μίλι...........................
  18 Κηοός ........................
  19 Μελόιητα:......................
  *0 ΔεΙκταμος .....................
  21 Λάίανος........................
  22 Λιναρόσποεος....................
  23 Δαφνόφυλλα.....................
  24 Δ'ιθέρια ίλαια καί άποστάγματα, καραμπά-
  «, δαφνίλαιον, φασχομηλέλαιον.....
  25 Ροϊοστ«γμα, άνθόν«ρον καί λο'Ίϊά τβιαΰτα
  ϊ«υτερ«ύοντα προΐάντα.............
  Γ'. πρός !Ο τοίς ·/»
  26 Στταφιίες «ίϊους σουλτανίνης ξελυκισμέναι
  "Π » » » άξελΰκιστοι.
  28 Στα·1ί«ς ζανθαΐ ξελικισμένη (έλ·|*έ)...
  29 Στα·ίί»ς ξανθαί άξιλώκιστβί..........
  Ϊ2
  4
  1
  2
  5
  05
  67
  65
  40
  18
  23
  27
  54
  36
  54
  8
  11
  13
  06
  40
  75
  20
  55
  60
  30
  23
  10
  10
  30
  78
  70
  42
  38
  50
  50
  50
  30 Άποκάθαρα ξανθΰν σταφίδων.....
  31 Σταφίίες μαύραι...............
  32 Κουκοΰλια ήλιασμένα............
  33 Κουκούλια τρυκημένα καί διπλϊ.,. .
  34 Κουκούλια σ/.άρτα..............
  35 Κουχουλήθρακαΐ πάτοι τοΰ καζανίοΰ■
  36 Χονδράδα μετάξης ,............
  37 'Υποστάθμη οΓνου . ^............
  38 'Υγρόπε,ϊα οίνου...............
  39 Όξος.......................
  40 Άμυγϊαλόψυ/α γλυκβϊα..........
  41 Άμυγδαλόψυχα πίκρά...........
  42 Άμύγδαλα *ν φλοιφ............
  43 'Αμΰγδαλα έν φλοιώ (άφράτα).....
  44 Χαρούπι*....................
  45 Έλαιβπυρήνις.................
  46 Γλυχόρριζα...................
  47 Λεμονάδα καί ττορτοκαλάία......
  48 Πορτοκάλια...................
  49 Μανταρίνια...................
  50 Κίτρα .. ....................
  Δ'.
  πρός 8 τοίς °/0
  51 Οίνοι....................
  52 Πυρηνέλαιβν, παραγόμενον ϊιά χημικάς
  κατεργασίας
  53 Σάπωνέκπυρηνελαίου,ϊιά χημικήςκατεργ·α-
  σίας παραγομένου, κατά την αναλογίαν
  μόνον τού έν αύτω περιεχομένου τοιούτου.
  Εις 1 χιλιόγραμμον σάπωνος «κ πυρη-
  νελαίου λογίζβνται 0,6392 χιλιόγραμμα
  πυρηνελαίου. > 0,6392X0,66=.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Ειδή ψορολογον|ΐ<να κατά 5'ι Δέρματα αίγοπροδάτων 55 » 6οών Ααί μοσγαρίων 56 » ζουρίδων............... 57 » άρκάλωνκαί α'ιλοόρων 58 "Ιπποι 4 */ο χατ' Εκτίμησιν 10 25 40 45 05 31 65 08 90 30 35 20 10 05 04 62 13 15 18 18 66 50 42 - ΕΙόκρακτέος Φόρος___ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 59 Έρια καί *ΐγότριχ«ς (τρίχα)......... 60 Τυρος, άνβότυρος, άνθόγβλον καί βούτυρος 61 Μυζήθρα καί μαλακα.............. 62 Μιζύθρα ξεινή................... 63 Γιγοΰρτι....................... 30 60 20 15 10 05 10 02 50 Έν Χανίοις ττ] 26 Νοεμβριού 1910 Ό επί των Οικονομικήν 'Ευίτροπος Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ