93691

Αριθμός τεύχους

85

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '.ί Ί
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΔ ΤΗΣ"ΕΦΗΜΕΡΪΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 1<> Δεχεμβρ/υ 1910"ΑΡΙΘ. 85
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Π» ΟΙΚΟΚΟΠΙΚΟΧ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΤΚΜ ΊΠΗΡΕΣΙΑ
  Αριθ. Πρωι. 183 Αελ-ίίον ν>
  » Διεκπ. 60 Μην Νοί'μ.6ριος
  Η ύγιεινή καταστασίς τ<7)ν ζψαιν ίν ■;* Νήαω ό~ήρξβ 8λον τόν πβοελθόντα μήνα Νοίμβρΐί.' άρΐοτη Έν Χανοις τη 5 Δ«κεμ6ρίου ΐ'ΜΟ Εθεωρήθη Έν Χανίοις αυθημερόν Ό έπ'. των Οίχονομιχών 'Επίτροττο< Μ. Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΡΟ7 γ,/ Χανίων ώς Ιΐρϋϊρο, τόν Δήμαρχον κ αί έν λ Δημοιι- >>ον Σύμ6:υλον. .', δέ των προΐόντων τ^ς περιφερείας Λίμνη —
  Κβρατιί' δέλει δ'ίξαχθή ίν :ώ Δημ-ρχ* ω Π^γου Ψηλ&^ροι»
  ίνώτίθιΐ Έπιτροπής αποτελούμενης ίΐαρά τού Δημαρχίυ ώς
  Ιΐρί δρ*.», Τ5.ι Πρςίίρου ι Ο Δημοιι/οΒ Συμδουλί,υ ή τού «να-
  πληρωτοϋ τού χαί τοθ ΓρήμμΛτΐ"ως τοθ Δήμ:«.
  Πρώτη ιτροσφ'ρά ϊιά τα σνωτέτω «Γδη όριζονται
  ΛΙιγα;; ή οκά.
  Λιμκινοι »
  Βρο>μη »
  ΧΡ. ΘΌαΟΣ,ΟΓΟΥΑΟΙ
  Σιτος
  ά καΐ Φ,δα
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Χανίων
  Αριθ. ζρωτ·. 7553
  " "■' ΛίΛτυ. 23 27
  ΠΡΟΚΗΡΪΞ
  •ο
  ΠρθΛηρΰϊσει ότι: <" Έκτίθενται είς πλίΐοδοτικην ϊημο^ρασιαν συμφωνως πρό^ τάς ίιατάξει; τι3 νο,Αΐυ 356 αλ'ι τ^ ^π' αριθ. 893 το^ ί Ο" έκτίλεστιχοϋ Διατά^μ»;βς τοϋνόμ5υ613, τα άκο>ο^θω^ άναυ
  φερόμενα προ'ιόντα, άτινα συνε/.έγησα^ παρά τω/ζϋ,Ίοτω/ τ ο
  Δημοσίου ϊν ταίς ο'^ονομι/.αΐς περιφερείας Α . Βαρυπετρου κα
  Β'. Λίμνη Κερατίδι.
  Α'.) Έν τή περ'φερεια Βιροχετρου
  1) Μιγάδη όχάδας 93 δοαμ. 4 Ο
  2) Λιμπίνους » 152 » 16(1
  3) Β?ο)μη » 253 » 16Γ
  Β'. Έν τή περιφερβια Λιμνη—Κερατίδι.
  1) Βρώμη οκάδας 475 δρΐμ.
  2) ΣΤτος
  Τοβι.
  Βικος
  ι2!.
  (ο.
  18.
  30.
  30.
  34.
  23.
  η.
  Ή έ'/ρισις την πρακτικών κατα/υρώσεων ύποκειται ε'ς την
  έγκρισιν ^οΰ Νο^^ρχ.υ Χανιών, όστις 3ΐ/α.οί3τ2ΐ νά έ^ρίντ;, ή
  μί] αότό- -(ωρις ν« έπο)"α -'δεν δικϊίωμα Χ,αΤί: τοθ δημοσίου ό
  τελευταίας πλειοδοτηο
  Τό ·)ΐ·7:λεητϊ;ρίΛσμκ βά λατεδληβή τοις μίτρττοϊς, είς τό
  Δτμοσιον Ταμ«Τον ή δ" π2ρα5;σις νων «)"ΐοιουμ£νωί δτ,μΓ,τρια-
  κών θέλςι γίνει είς τον τίλε-ιτα'ον ύπ£ρβεματισμήν, δυνίμεΐ *ια-
  τα(■»]<; τς^ Νομαρ-^ιυ «κοιϊομανης έ">ί τί, ε'ς οών^ι πρ^σβγογη
  τού Γρο^μματι5^ ϊ'3,ΐ;αξ6«·)ς -ο3 ίν,τ'ειατηριββματος.
  Χανιά -η 25 Νςεμί^; 1910.
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Ι. ΝΑΊΊΙΖΑΔΕΣ
  Ό Γραμματεύς
  Ηολυχρ. ΙΙολυχρονίδης
  168
  311
  10 Ί
  3
  19
  2
  495
  240
  20
  280
  Αριθ. Ιΐρωτ. 7589
  » Δΐίκτ. ^2339
  ΠΡΟΚΙΙΓΪΞΙΣ ΔΙίΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Νομάρχης Χανίων
  13Ιι
  00·
  340
  145
  3) Μιγάδι »
  4) Κουκΐά ή Φϊβα »
  5) Τείυδΐα ί
  6) 'Ρόδι ι
  7) Βίκος »
  8) Λιμπίνους »
  Αμφότεραι α.· δημοπρασίαι των ανωτίρω ε!δών θέλουσι Σ:.-
  ϊαχθί) την 12 Δε/.ίμδριου 1910 ημέραν Κυμακην καί ΔρΛν
  11-12 π. μ.
  Έ* τούτων ή μ£^ άφορώσα την ϊ ι:ί/;σιν ;ών προι-ντ ; τής
  οίκονομικής περ·.φί,.ε'2ς Βϊροΐίτρου 6ε) εί γίνη έν τώ Δ/;Λαρ-
  χείψ Χαήων κοι -νωΓ.ον ίπιτροπής αποτελούμενης άτ.ό τιν Εί-
  Προκηούσσει Οτι:
  Έκτίδϊνται ε'ς πλί'.οδοτκην δη'Λΐπρασίαν σομ^ώγως τ.ρζ: τάς
  ϊΐατάξιι τ: ^ νόμου 3 )6 νΐί τού λτι' άρ'9 893 τοο 1 9ϋΟ δΐα-
  τάγματος τού νομΐυ 613, τα άκο"' ούθ«: άνίφίρΐμινα προιονΐα,
  άτινα βυνελέγ/ίσαν παρί· των ζυγιστών τον Δημ.οσίοο β^ ταίς
  οΐ)Όνομ'/αις χερ'φ.ρειαις Α'. Βατολάλλ'. Α«ί Β'.
  Α'. Έν τ?, π·ριφερ£ία Βίτολάκκου.
  1) Βρώμ/; οκάδας
  2) Λουμπίνους »
  3) Μιγάδη »
  4) ΣΓτος »
  5) Άραβθϊ'τίί »
  6) Φϊδ* »
  ιμ. 200
  145 »
  100
  62 »
  100
  9 »
  200
  2 »
  300
  4 »
  ΟΟΟ
  4 β*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β'. Έν τή περιφ«ρεία Βρυσών.
  1) ΣΓτος ' οκάδας 318 ίρχμ. 100
  2) Κρι&η » 113 » 100
  3) Λουμπίνους » 124 » 0<Ό 4) Ψαρές. » 8 » 100 5) Βρώ'μη » 441 » 200 6) 'Ρόδι » 12 » 000 7) 'Ροδύθΐα » 20 » 000 8) Άρ»6όσιτος »> 130 » 200
  Άμ?5τβρα·. αί δημοπρασίαι των ανωτέρω εΐδώ <· θέλουσι διε¬ ξαχθή την 19 Δεκεμβριού 1910 "%Ηρτ> ΚϋρταΜίίιν Ιώί ώραν
  11—12 π. μ. έν τώ Δημχρχ'ω Άλικιανού κ«ί ενώπιον έπιτρο-
  *ής αποτελούμενης άπό τόν Είρηνοδικην Άλικ!α;οΰ ώς ΙΙρίε-
  ρον, τΐν Δήμαρχον καί Ινα των ϊημοΐικών Συμβούλιον.
  Πρώται προσφορΐί διά τα ανωτέρω εί'ίη όρίζονται.
  Μιγάδη ή οκά Λεπτά 23.
  Λιμπίνοι » » 6.
  Βρώμη » » 18.
  Σΐτος » » 30.
  Κουχ'ά καϊ Φίβα » » 30.
  'Ρί66»ία » » 34.
  'Ροδι » » 23.
  Βίκος » » 22.
  Ή έγκρισις τωι πρακτικών κατακυρώσεως ύπόκειται εις την
  έγκρισιν τβΰ Νομάρχου Χανίων όστις δ'.λαιοϋτατ νά έγχριν^ ν]
  μή αύτά χωρίς νά άποκτοί ουδέν δικαίωμζ κα ά τιΰ Δημοσίου
  ό τελευταίας πλειοίότης.
  Τό έκπλεισΐηρίασμα θά καταδληθη τοίς μετρητοϊς είς τό Δη¬
  μόσιον τχμεΐον ή ϊϊ παραδοσις των έίποιουμένω; δημτηριακών
  βίλει γίνι;, είς τόν τ*λε.ιταΓον ύπερθίμαΐιστήν £υνά>ει ο:ατα-
  γής τοϊ Νομάρχου εκδιδομένης επί τί-, είς αυτόν προσαγωγί]
  τοϋ γριχμματίου εισπράξεως τοϋ έκπλειστηριάσματος.
  Χανίβ τί 30 Ν)6ρ.ου 1910
  Ό Νομβρχεύων Χανίων
  Π. Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2650
  • Διεκιτ. 1108
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Πωλήσεως των έξωθι της πόλεως Ρεθύμνης
  Προχωμάτων
  Ό Δήμαρχοΐς τοϋ Δήμοντης πόλεως Ρεθι/μνας
  . "Εχοντες ύπ' όψει τον Νόμον 756, τήνύπ'άριτ). 36 τού 1910
  απόφασιν τής όλίμελίίας τοδ Δημιοτ. Συμδουλίου 'Ρβθόμνης
  νομ'μο); κυρωθεϊΐαν διά τή; ΰπ' αριθ. 706 τοί 1910 άποφάσ;ως
  τού κ. Νομάρχοκ 'Ρεθ^νης καί την Ίιτ' αριθ. 159 τού 1910
  ά-όραυιν τής Έ-ιτροπείις τού αΰτοδ Δ'ημοτ Σψί'ολίου νο-
  μίμος ϊπίαης κυρωθ-ϊσαν διά τής ΰΐϊ' άρ.θ. 632 το·3 19ΐ0άπο·
  φάσεως τοθ κ. Νομάρχου Ρϊβύμνης άς καί τόν Νόμον 3Λ2.
  Διακηρύττομεν ό':ι.
  Έκτίθΐται ί'ις πλειοϊοτ'.κήν δημοττρασίαν σνμφώνω; τ^ Νομφ
  356 καί τοίς άπό τού Μηχανικόν τού Δή|*9υ 'Ρεδΰμνης Κιοττή
  Πακαχλιΐπούλου ύ~ο στίΐχεΐχ Α! καί Β! έ/.πονη&ιϊτί διαγράμ-
  μασι διαχωρισμΛ είς τμήματα ή π'ώλη'σις'τών ϊξωβι τής πόλεως
  'Ρίθΰμνης κεΐμίνίβν ήτοι
  1) Τα έν τώ ύιτό στοιχείον ΑΙ κ« χρονολογίαν 6 ΌΑτωδοίβυ
  1910 δίαγράκματ( οίκΟΜίχ ύζ'άρθ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9α,
  96, 10,11,12,13,14,15,16,17, κ* 18.
  2) Τα έν τω ύιτό σίοιχβϊον Β! κϊί χΜνολογία» 3 Ν)6ρ!ου 19-
  10 ίι/ίράμμαΐι οίκοπεδα ύπ' αριθ. 1,2,3,4,0,6,7,8,9,10,11,
  12,13, κβί 14.
  3) Τα έν τω ύιτό στοιχ«Γον Δ! κιί χρονολογίαν 6 Ό*τω6ρίου
  1910 δΐχγράμμχτΐ άνχφερβμενα Α!) 6λΌ στΐιχεΤα α',δ',γ',δ',
  γήπεϊα αποτελοΰνΐαί λωρίΐα γή; μετϊςΰ τού κήπου τοϊί Γ·;ωρ-
  γίου Χατζηγρηγοράκη καί τού άγροΰ τοϋ Τεχέ των Μχβίχτασίδων
  Β!) Τα υπό σ:οιχ«ίαε', στ', καί ζ', γήπεϊβ άτοΐίλοΰντα
  λωρίϊα γήςμεταξΰ τού άγροΰ τοϋ Τ«κέ των Μχ«χταυί3ων καί
  τής διάτϊΰ αύτοΰ διαγραμματος χϊραχθείσης νέας όδίθ, καί Γ1)
  τα υπό σ:οιχ*Τα η' καί θ' γήχιδα άποτϊλίϋντα λωρίδα γής μ«τ«-
  ξύ τοΰ κτ^που τού Γβωργίου Χατζηγρηγοράκτ) καί τής χαραχθίί-
  σης νέας οίου.
  4) Τα έν τφ υπό στοιχείον. Β1 κ*1 χρονίλογίαν 9 Νοεμβριού
  1910 διαγρά,λματι άνϊφίρόμίνα γήπεδα άποτελοΰντα έλικοειδή
  λωρίϊακίΐμΞνη^ μίΐτϊίύ τώνκήπων Δαμ υλ^| Τίΐρίνδάνη, Έμμαν.
  Χρυτοίουλάκη καί των άγρών Μάρκου Παχοολοϋ, Χατζή Ζαχα¬
  ριά Τσουπάκη, Ά33μ Τσίυπάκη, Κωνσταντίνου Κοκκινάκη καί
  Νικολάου Πίνθβρουδά ;η, άρχομίνην δέ άπο τής κρήνι;ς αΜεσ-
  χην?ας» καί διή*ουταν μέχρι τοΰ επί τής προεκτάσιως τής όδο3
  ΓΚοπέΙου 3π' (φΛ. 14.
  Η πώλτ σ;ς γίνεται άπό τούς εξής όρους.
  1) Ή πρώτη 'κροσφορά διά πάν τα όν;ξαιΰ Δημάρχου 'Ρίθόμνης, τοϋ Ε'ιρη-
  νοδίκου 'Ρβθνμινης καί τοδ Μηχανικοΰ 'Ρί$ύμνη? ή των νομψων
  άναπληρωτών αυτών.
  Ε·ς ταύτην δύναται νά λάδτ μίρος πά; οσ:ις ήθελε ■κροαα-
  Υ^ΥΤι άπό3ίΐ;ιν καταδίοεως είς τό Ταμείον τού Δήμου τής πό
  λεως 'Ρεθύμ,νη; δραχμών τριάχοντα (30) ϊι' έκαστον πλειοίο-
  τούμίνον οικόπεδον ή1 γτ,πίδον λόγφ εγγυήσεως ήτις έπιστρίφή-
  σ«ται ε·ς τούς άποτυχόνΐας κατά τόν διαγωνιΐμον έντός τριών
  ημερών άπο τής πλείοϊ^σίας.
  3) Είς τόν διαγωνισμόν ϊΰναντϊί νά λάβωσι μβρος κ«ί άλλο-
  δαπ:ί σ^μμ^ρφοίμενοι πρός τάς διατάξεις τοΐ 356 Νόμου κ«ί
  των λοιπών Νόμων τής Κρήτης.
  4) Ή ϊημίπρασία δέν είνα'. "-ίλειωτΐΑή ώττε εάν έντός εξ
  ήμΐρών άπό τής πρϊσωρΐ/ής κα:αικυρώσε<ος γίνγ; είς τόν Δήμαρ¬ χον νεα προσφορά εΓ:ε ίι' εν γήπεδον <ι οίκάπείον ^ ίι' ο'λα 5ο)° τουλάχιστον επί πλέον τοΰ κατά την προσωρινήν καταχυρωτιν έκπλειστηρ'.ίσ^ατος ή δηιοπρασία έπαναλαμδάνεται οριστικώς διά τα πλίΐίδοΐηθίντοι έχ νέυυ μέρη, ένώτιον τής ο;ύΓής Έπι- τροπίίς καίάτό τού; α!ιτ3υ{ ό'ρους έντός 15 ήμΐρών καί ό προ- καλε'σας την νίχι ταύτην τ.λν.ιΐοτ.α* άναΑηρύττεται οριστικώς πλε·οϊότ';ς «άν κα:ά τϊύτ<)ν δΐν προΐφΐρθή προσφορά μείζων τής ΰπ' αυτού προσφερθείσης. 5) Τα πρακπκά τής πλείοδοσία; ΰκόκβίντύΐι είς την Ιγκριτΐν τοΰ ΔηΐΑθτ'κού Σσ/6ουλί υ "Ρεθύμνης ^ τής Επιτροπείας αύτοΰ, ουδέν ?έ κατά τοΰ Δ/;μ3υ δ:χαίωμϊ άτίΛτα ό τελευτιΤος πλει- ο^ότη; εάν τό Δημοτικόν Συαδοόλιον υ) ή Επιτροπεία αύτοϋδέν έγ/.ρίνη τα πρί-^τικά ταυτα. 6) Εάν ο πλεοϋ;ης έντις δέχϊ ημερών μ>τά την εις αυτόν
  άπί το·3 Δη^άρχου "Ρί03χνη; χοινοποΐητΐν προσίλθιι; νά κατα'δέσν;
  δλοκληο^ν τό έί,πλειστηρίασμα είς το Τα.α,ϊΓον το3 Δήμου τής
  πόλεως 'Ρίρόμνης πρ5ς ί<.ϊοσ.ν τού ΐχετίκού τίΐζίίι κηρύσσεται υπό το3 Δηαάρχου 'ΡεΟίμνη; Ικπτωτος τής άγορας κ*ί ή έγγυ- οδοτια αΰτοΰ ματαιοίται πρός οφΐλος τοΰ Δήμου. Τό αυτό δέ γί^εται καί εάν άτοπο'.ηθη νά ότογράψτβ τα *ρα· τικά τί[ς δημοπρασίας. 7) Ουδείς συμ.ψηφ:σ,λός έπιτρέπετο:1. ίι' οιανδήποτε αιτίαν. 8) Τα προχώματα ταυτα πΛλοϋνται μετά πάντων τ<3ν ίτκαι- ωμάτνν τοΰ Δήμ·;ι; άλλ' άνευ ο·1?δμ.ια; αΰτοϋ ευθυνής πρός απο¬ ζημίωσιν ίι' οιονδήποτε λόγον. 3) Ο Μη/ανιχο; τ:3 Δ(ίμ3υ 'Ρεθΰμνης ^ έλλείψίΐ τυχόν σοιοΰ;ου ό Μιχανιιϊς 'Ρ50^μνης, ή ό άναΐτληρωτήί αΐτοϊ θέλει ί μετά την έιΐϊίκν το] τίτλου τής άγορά;, κα! κατόπιν «ροφβρικής έςουσΐοοοτήσιαι; άπ^ το3 Δημ;ρχ3; 'Ρί0ύ,Λν/);κ»0ορίζει εκάστω άγορασττ] τό επί ττ] βίσει τοϋ ανωτέρω οιαγρά,α,μοιτίς άγορασθέν ϋπ αΐΐοϋ τμ?[μ«, συμφώνως δέ τω 332 Νΐμψ την οΪΛίδομιχήν ι γραμ'χήν διά τυχόν ανέγερσιν οΐχςδομής. Ι 10) Τα ες:δα των σ^δολαίων καί λΐιπών τ'τλων ώ; καί ό δημο .-:«ς φίρος ήΆ·τ.ι επί τ3Ϊς έ ί,Λτόν ι—Ι τοί Ι<.ττλ;!ϊΓηριάΐ- μα:ος, ιτρθ; ϊέ ή άμοιβή τού κΐρ·.κο; η,-χζχ το άΐθρον 22 § 2 τοί 356 Νόμον έπίδαρυνουσΐ τόν αγοραστήν. 11) Τα υπό στοιχεΤα Α! καί Β! διαγράμματα ώς χαί οί δ'ροι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ
  τής πίθλήσϊω; βί/α» κατατεθειμένα είς τί Δημαρχείον 'ΡέΟ.)-.
  μνης Οπως λάβωσι γνώσιν οί βουλόμενοι.
  Έν 'Ρεθΰ-χν-, τί) 29 Νοεμβριού 1910
  Ό Δήμ-φχος 'Ρίθΰ,Ανη;
  Σαφτέρ Κλαψαράκης
  Αριθ. Πρωτ. 332 .
  » Διεκπ. 148
  Ή Μοναιίτηρνακϊ» Επιτροπεία Λαϋηθείοι;
  ει Οτι:
  Άκυρωθίίσης ένεκα ν;μ;μων λόγων τή; κατά τή· 5 Σ)6ρί3υ
  ε. Ι. διβξαχθείιης φανερα; μειοϊ^τικής δημοπραΐίας διά ττ,ν εκ¬
  τέλεσιν συμπληρωματικών ϊργων έ; τω «ν Νεατόλ-ι Λί$ρ%μ-
  βίλλου ο'ΐΑθδομημένφ Ανωτέρω Παρθεκαγωγείω ίιεςαχθήϊβται
  νέα τοιαύτη συμφώνως ταίς διατά;;ΐι τοΰ ΰτ' αριθ 356 περί
  δημοπρασιών καί εκτελέσεως ϊημοσίων έ'ργων Νόμο.» καί κ».ά
  τα υπό το3 Μηχχ.'ΐκοΰ Μάρκου Κχτζ3··ρά«ι σ-ΐίταχθί/τα καί όζό
  τοΰ Διευθυντού των Δημοΐίων ερ,ων θΐωρ>)(ίέ;τχ προϋπολογι¬
  σμόν διαγράμματ α %<χ συγ^ραφ'ί) όποχοίώτεων κιιτατΐ'): μέ/α είς τί Γρϊφεΐον τί)ς Μοναΐτΐ)ϋα*ήί Έπιτροχίίχ; Λατθείου εις :ήν διάθεσιν τώ; βουλομένων ίνα λάβωσι γνώΐιν. Τάέ'ργα πρ3ϋκολογίσΟ/*α"!ν κχ:ί τί)ν λεκτο/ερ)} έλλησιν το >
  άν» μηχανΐΛοϋ είς τό πρσον τώ; δραχμήν 4,000.
  Ή μϊΐοϊοσία 3 εξϊχνήτεταί έν τί]ς Κζΐχΐτή,λχτ'. τί]; Μί-
  ναΐτηρ'.χ/ΐή; Έπ.τροπείϊς Λΐσηθείου τή < 19 ΔΐΜ^ίρΪΛΐ 1910 ήμίρα/ Κ»ριχλί)ν καί ώρα; 10 —12 π. μ. ένώτον Έτΐίρο- πϊίας άκαρτιζομίνη; άϊό τόν Ν3μάρ<ην Λκσηίιίοϋ ώ; Πρ3εϊο5ν τόν Είοηνοδίχην Νεαπόλεως η τόν ιόρ.μιι 2:ύτ3ύ Ϊ'2«ληρωτήν, τόν μηχαν'.Λον Μάρκον Κιτζουράιΐην κ*ί τόν ΐλ των αϊλώ; τί]ς ΜοναΐΐηίΐαΛή; Έπ'.τριπείχ; Λϊσιθϊίοο Ίωίν^η; Α. Κχντχράκΐν. Έν Νεαπόλει 21 Νοίμβρίου 1910 Ό Πρόεδρος Τ ΠΒΤΡΟΣ ΤΙΤΟΣ Άκριδές αντίγραφον. Έν Νεαπόλιι αυθημερόν Ό Γραμματεύς Έμμαν. Σπανάκις έ. ίχ. δΐΐκηρόξεως ή^ιώ' *« ένώιτον τή*ς έν αύ:ΐ) ά νης Επιτροπείας. Έν Σιύ?α τί 1 Δεκεμβριού 1910 Ό Δήμαρχος Γ. Κουργεράκης. Άρ:0, Πρωτ. 2754 2347 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ε11ΑΝΑΑΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 'ί) Αριθ. Πρωτ. 1064 » Διικπ. 744 ΔΙΑΚΗΡΤΞΙΣ ΈπαναληητικΛς πλειοδοτικης όηαοπραόίας Ό ΔΛμαρχος Άκοωταρίου Σούδας Λα6όντ«ς ϋπ' οψ*ι. α') Τούτ' νο-Λ. π?ω;. ΙΟϋτΊ; 2ο Ν)6;ίου Ι. έτ. πρα- κτικόν πλειοδπΐ4ής δηυοπραΐία; δι'ί τ^ν έ*.Α!ϊ9(ι)ϊ:ν τι") Δη,αί- τικο3 φόροο τώ; χιιμϊρινΛ' καί 0*,3'.νώ; προϊόκιβν τ ^ς περιφε¬ ρείας Άκρωιηρίο.) τ3ύ καϊ' ήμ5; Δήμίυ τή; τρϊχού^ς χρήσεως καθ" δ ουδείς προσί}λθ« νά πλειοίοτήσΐ). V) Τόύπ'άοι*. π:ω:. 1053 τή; 25 Ν)ί3·θί ί· Ι:. ^?«Γ'- κβ; πλϊΐοϊοταής δί)μ3χρΐϊ;.Λς ού τή; ίιμ·τ)ωΐν -.Λ ώ; άνω εΓρητβι φί?οί τή; ιι-:ο:φίρ-: α; Σοίϊας *»θ' ό ά^ορόχβ/) προ¬ σωρινώς τί'λίοταΤίς πλ';·.5;όΐη; ό Μιχαήλ ΜτρίΑάλ-,; άηί «3 π*β'α1«ϋ -;οσφί?ϊ)ίντ3; ύ-ίρθίμϋ:ος τΛν ??αχ^" '»65 κχί 'γ') Την 'ΰ« χ^νιλογ'ιχν 2δ Ν)δρ.^ ι. ίί· οήλωΐ.ν τ« Μιχϊήλ Σγοϋρά<.η νο^μως καί ϊμποοϊίί,ΛΌ; *χτ5ΐ:ίί·.ϊΐα; δι ής $ηλο? ούτος δτ. τροΐφίρβι 5 ο): ί*ί χλ=ο^ τ-ΐς υ-) τοί τ» λυ-ϊίιυ πλειοδότ^ προσε/ΐ/θΐίΐη ; προτίί;*;. Ίϊόντεςκαί τάς β·χε:ΐΛά; δΐϊτάςεις τοΰ ολ' «:'»' 3οδ Νόμου ρί δημοπρασιών. ΠρθΛηούίσομί; νίϊν ί.τΐναλ(|ΐΐ:ι*ί)' πλε'.οίοίίζ' τοΐ ειρ<)· μ·1«> ϊ<]μ.5τι*3Ϊ φ3ρ3^ 5.» >*ϊν τ/)ν -5/·?=.3ϊ Λ
  -!ίήν 3 ά ί= τό' ϋ£>·.?ί)5:" 'λθΛΐΐ))·
  θ^οχϊνη; τν Ι1 -'-Αϊμ5ρίς>-. 1910 ή*έ
  8—12 Λ. μ. ΐν :ώ Ι,τχΜχ Δ)/.οχ.»* ^
  ^ ^ 8,,,;τ4; Ο.τ'ά.,319. 1Ο36]72( τίς 18
  ) ή ιμρ^ ,η_ης διά τής ΰπ,'
  άρ·.9. 2540)2181 έ. β. δ.ΐχηού&ώ; μοι> πρ^; ί,οικίατιν (ίιΐ/ώοισιν)
  το3 δηαοτίχοΰ φό,οου 1)2 0)0 ίτΐ τώ/ αυγιο Αΐζι,χίνων πρι'ιίντων
  δ.ά ϊό Οϊ*ι#οα *^; ετο; 1310 ίηχλα.ιι.βίνΐτιΐ ή δημοπρατίχ την
  21 Δίίΐαβ/οι 1910 ή«.:οχ- Τρ'-ην *χΙ ώι»; 10 — Π π. μ. ενώ¬
  πιον τήί νομίμοω Επιτραπή; εί< τί) Ν^μιο/ιαιό/ χΐΓχοτηυια Ήρχ- <λϊί3υ χΐ! ιυχφών»; πρό; τιίι; ό'^ους- τ^,' ϊι' χ^'.'ίΛ 141*2/1100 έ ι δικτρύ^είι; μου μϊ τ^ Τ3ΐτοτοίητ.ν, ϊπ πρ^:'( πΐ}ΐφ>)Χ
  ά<ω *"ή; ίιπο'ας βϊ πΧί·.ο5ο:ο>/ ο! ιυ/χ^ω» ζίμ-.ο. όοΐζετχι τ^ πο·
  ΐΐν των Δρ. 1500-
  Έ(ΊΙ;χ·.6·ω "υ 4 Λ**ια.??ίου 1910
  Ό Δήμχρχος Ήρβΐλιίαυ
  Μ. Δεληανιι<;τίίκη<. 'Α?ι-) Π,ιωτ. 5513 » Διεκττ. '2580 ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ Έπαναληπτικης Δημοπρασίας Ό Νομάρχης Ρεθιίμνης Προκηρύσσίΐ ότι. Έχτίθίντ-ίΐ κ*ί αϋιις είς Δημοτιον πλεΐϊΤ()Ρ·-ι«^») έκ σεως συμφώ;ω; κρός. τάς δια-άςκς τοί νκ' αριθ. .35) καί το3 6-~" άρ-θ. 893 το3 19)6 ΔιχιάγΛ«ο;, ~ρί έκτ*8*ς τοΰ ΰι-' άοιθ. 613 ^ίόμο^ τα Δημη:ρι«*ΐ π?οϊόν:α, άντί φόρου ίίσπρχχθίντ-ι» υιώ των ΔηΑοσ;ω» ζυγιστών των οικονομικωσ περιφερειών Άγιΐίυσελ'.ανώ* "Αγ. Βχιιλείου, Ά-ιο«τόλων Ά·**· ρίου, καί Λούτρα; τή; Ρεθύμνης, τα ά";α?*ρόμινα κατ' εί*/) καί ποσάίντή ύτ' αριθ. 5074/2397 τή; 5 Ν)6ρίου 1910 προκη- ρύξει δημ.:πρασίας ημών. , , , Ή ίχποίησ'.ς τώ· άνωΐέρων φορων !νϊργη)/·7ίτα'. βπι τί-τοι» = ^χ ιΐρ σ/ΐο/ται ο5το: άνΐ-ςο5η<βυμίνοι τώκ μέν τής περιφερείας Άγ,ιοοσελιανώ/ την 19*)ν Δ)β?.ου έ. Μμέρα, Κυρ!ϊ*ήν καί β?ιν 10 — 1ϊ π. μ. ένώ*·.·ν έΛΐΓοοπή; «-ϊοτβλου^ενι-ς «κ «υ Νομί^χο^ Ρίί^νη.. ώς Προέίοου τ3θ Βίρηνοδίκου Άγίοι» Β*ο·Λϊίο^ κ/ί τ-3 ΔηΑάοχβυ Λάμτ.ης Άγίου Βασιλιίου ώς μϊλ-5- ή1 τώ; ά'α-ΐληοΛτώ · α';τώ*, τή; οικονομ:/.*!; -τερ-φερεΐχς, 'ΑτίϊΜλων τί); 21ην Λ)6?Ϊ9> 1910 ήιίρα* Τρίτην χχι ώραν
  10 —12 β. μ. ένώτιο- έτΐΓρο^ς ίχπϊΚ3>Μ>Κ « "· Ν·",
  ; ώ- ΙΙροίδρο.» τοί Ε?η*93:ι·3; ' .μχ?·3^ χβμ
  ίΔ*)ΐ.*?χο> Μίοίνο; ώ;μΛ·3νή τώ/ ά'Χ-τληοωτώ; αύτω;,
  ί χ^- ο'ίκο/3*·.*<); -ϊ-οιρ-οίΐχ; Λούτρχς τή» 2$/)ν Δ'.'-:α6οίο>
  Πί <5;ΐ; 10 — 12χ. μ. -:νώ-5 όν ίτ-ΐϊ?οτί|. α*!5- Νομί.οχο; Ρί9ί,»νη;ώ; Π».Ϊ3Μ τοϊ Είρη-· *) Ρίθ^νΐ]; καί το3 Δημίρχο/ Ά?Λαϊ.ο> ώ; μιλ-3; η
  των ν3ΑΪμ*ν ά,ναπληρωτών αυτών,
  'Ω; ό'ροι ΐκτοιή^ω; τώ; ίνωτ-'ρω φόρϋΐν Ίσ/όοοϊ.ν ο; αύτοι,
  οί ά<χγρχφ3,*-.νο: έν τη'μ»*!»^•·*ΐ υιι> *Ρ·°· 5074/2397 τής 5ης
  Ν)ο?ίου 1910 τή; δ<·ΐΑ3:·!ίυθϊ'σης έν τω ύπ' αριθ. 79 φ)λλφ τ«3χΌ;Γ'. τή; Έπ'.-'^ου Έ?»-αίοίδο;, π,;οληρύ;ϊ: ήμ3· Ό Νο,λάρχης Ρεθΰμης Στυλ, ΦΐΛ·:άκ#ις Ό ρμμάς Ν. Σκλαβάκης
  4β4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ^ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ Πρωτ. 11227
  * Διεκ-, 7085
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΓΙιρΊ έΐΓχναληπηκης τελίΐωτιχης 8ηΐλθηρ·ϊαί'ας έχμ
  ό ζ' έχ των ορ|Λων μοχλ<:υ Τονρλωττις Πηγή"ς το3 καθ* ημάς Δή^οι» άνβυρέθη εν πρόδατον έτών τριών, μαυρόματον λευκόν. Καλούμεν όθεν τόν χύρ.ον το3 έν λόγω προδάτου νά παρου¬ ασθή1 ενώπιον ημών φέρων καί τα τής κυριότητος άπίδειχτικά Λ*6όντες ύπ' όφε! ότι ή π^ειοδοτική ίτ,μοπρασΜ έμ σεως ενεργηθή συμφώνως μέ την ύπ' αριθ- 587/3ϊ7 ^ χίί γίβν 12 '0/.'<ύ*ρίου 1910 εγένετο νίχ προσφορά υπό τοΰ Ιω άννου Κ. Παπαδάκη κατϊ 5 °/ο επί τής έκ δραχ. 210 τελευ¬ ταίας προσφορας. Όρίζομίν τι,ν επανάληψιν τής δηοιοτρασίας ταύτης τή 12 Δεκεμβριού 19ίΟ Γ,μέραν Κυριακήν λαί ώραν 9—'.2π. μ. ένεργ<3θτ;3θ(ί-4νην έν '-φ Δι;μαρχ!α7.ω Κατ«σΐή<Ααπ Τουρλωτής καί κτίλο >τ«! οί β5υλόμ5<Όί νά ■τλ£ΐοό"5Τκ}σωσ(ν. Έν Τουρλωτή 4 Δεχεμδρίο.» 1910. Ό Δτ,μαρχος Ιωάννης Κασωτάκης Παρϊλθ;ύσης τής ώς άνω είρηται προΟεσμΓ'ας θέλει "^ "■""* Λημοτικ ο Ταμείον ι Δεκ«μβρίου 1910. Παρϊλθ;ύσης τής ώς ( πρός οφϊλος τοΰ Δημοτικ " Έν Σούία τη 8 Δεκ«| Ό Δήμαρχος Γ. Κονργτράκης ■Αριθ. 1703 * Δ-ίκΐΓ. 609 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Δήιιαρνος- Βιάννον Δ-ακηρυττει 8τι: Κ«τ» την 22 Νοεαβρ^ 1910 άνίυρέίτιταν ΰιο των άγροφ-..- λάχων Άνω Βιάννου ϊ* ττ Ο-'σε' «Σπ/ο-ή» της χιθ' ημάς πεοι- φερίίαί ά5έβποτί τερΐϊόμενα δ.,ο ποιίβατχ άιταλλιΐγά μαίίοα μ* δύο άρν'α μΐίρα χαϊ «.έ αχμ χ τί υ,ϊ/ δ«ο τσι,, Ίτο'υτΐϊ χχΐ δεξιό χοκάρι επί π'ΐα>, τ>> δέ Λιρ:ϋνι οεξί<, τΐιμπΛϋτη ζερδύ καΐ ^οχάρ' άπό ιι(σω, χαΐ ίτι δικτρέφο.ται τ»ϊτα έν "Λνω Βιάννφ ΙΙροσχαλοΰν αι β6-ν ί άνϊγνιορίζιν ε; τ» προί;.τ-ι αΰτα ώ; ϊδιο- χτηυ'υ τω1 νά προΐέλθωτιν τνώπιθν ήμώί <α? έν τω Γρί^είω -ο "ι Δήμ:υ τούτου ίνίίις 8 ήαερών άπό τής ϊι τ/) 'Βπισήα'ο Εφη¬ μερίδι οηΐΑοσιεύΐίω; τή; πα^ουΐη; με χ •ΐνκνχχΐ.χ άποδεικτκά μέ«α καί Ιξοϊκ τής ίιατθ9«ρής των, χαί παβΐλάδωσ; ταυτα, άλλως έκποιτ,θήβοντα' υπέρ τοΰ ο'ιχιίου Δημοτιχοί Τ«μ*ίου. Έν Άνω Βιάννω τ^ 27 Νθ£μ(?ρ(ου 1910 Ό Δήμαρχος Βιάννου Κ. Φονρναράκης Αριθα Πρωτ. 8117 » ιεχπ 5496 "Ενώπιον τού Δικαστήριον των έν Χανίοις Έφετών. ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ'ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τοι άλλ>ι)ς μή έμφανιζόμενος θίλει δικασθή
  «ρήμην.
  Δημ,οσΐϊυθή^τα) τό παρό.» διά τής επισήμου ίφηιερίδος.
  Έν Χανίοις τ7 6 Δ)6ρίοο 1910
  Ι Άντεισαγγελεύς των Έφετών
  ι Ν. Ζουρίδης '
  » Διεκπ. 11411
  Αριθ. Ηρω·:. 609
  ' » Δ-εκπ/318
  ΌΔήΐΛαρ^ος Τονρλωτης
  Γνωστοποιεϊ 8τι
  Κατά την 20 Νοεμβρ'ου έ. Ιγ ά>ει>ρέήησαν υπο τοΰ ίροψι-
  ΐχο» Ιξω Μουλιανών ϊν ποιίβχτον μέ μιxρ!)^ -χρνίον άα'α^οτο είς
  την τεριφέρίΐΐν τοΰ χωΐίου τού"ου μέ τι ίξής χαρ2χτγ|οΐ5τιχά
  ήτοι μαυρο χίβούλιχο/ χουτίοχέρι ζ«ρβό προχϊχαλον χβ! ό.ξιό/
  κλαΐΌ αύχαλον.
  Π.Όσχαλε? αι δ8εν δ άναγνωρίζων αύτό ώ; ϊϊιάι τού χττμχ
  νά προτέλδη ΐιντό; β^τώ ήαΐρών άπό τη, ϊ!ς την έττίΐ^μον εφη¬
  μερίδα τήί Κυβϊρνησΐως δημοσιεύΐΐω; τη; παρούσης, είς τό
  Γραφιϊαν τοΰ Δημα^χβίου χ«1 ιΐϊίαλϊβ») ταυτα φ:ρων τό «πχι-
  τοΰμινο^ πισΓοποιητίχον χυριο'τητος, πληοώση δέ Χλί τί εξ)3α
  της δ·ατ^οι»ής των χαΐ τάς τυχόν πο>ξενη ΐ-'σαι; ζημί*ί Ά'.λω;
  Έν Τουρλωτϊΐ τΤί 2 Δεχβμδρίου 1910.
  Ό Αήμαρχος Τουρλωτής
  Ιωάννης Καόόωτάκι ς
  Άοθ. Πρωτ. 1077
  ι> Διε^π. 754
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήααρνος Ά^οωτηρ'.οΐί Σοΰδας
  ΓνωΐτοτοιεΙ ότι
  "Υπό τοΰ ΓεωργίουΚίοργεντακη -οιμί'ος κατο.κοο Ζό
  » Διεκπ. 7200
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των 'Ελλϊίνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά Πρωτοδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  Έπειδή ό Ιωάννης Έμμ. Βουράκης κατ. Σχονίζου Κυϊωνίας
  καί ήδη αγνώστου διαμονής κατηγορεΐται ώς ύτβίτιος τοΰ ότι
  Ικ συϊτασίίβς μετά τοΰ Δημητρίί^ Κυρ. Βευράκη κλπ, χαι
  υπό κ'-ι^οΰ συμφέροντος κοινοΰμενοι συναπεφάσισαν την εκτέ¬
  λεσιν τής επομένης άξιοποίνοο πράξεως καί ένεκα ταύτης συνο-
  μολογήσαντβς αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν καί υποστή¬
  ριξιν την 15 θΑτωδρίου 1909 έν Σ*ον:ζφ Κυδωνίας θέλοντες
  νά ίμποϊισωΐ!. τον χωρ^οΰλακα "Ιωάννην ΤσιδουράχΛ-.ν και τους
  στρατιώτας Ιωάννην Τερεζάκην καί Έμμ. Φραγλόϊάκην %αι
  έκΐελέσω;: πράξιν άναγομίνην είς την υπηρεσίαν τω* ήτοι να
  συ/λά6ω3( τ'ον ίντιλυατίαν φογόδΐΑον Μιχαήλ Βασιλογιαννακην
  ϊπϊλτ6:ντο τδν 6τλ·ι>; των στρατιωτών τούτων καθ* ήν στιγμήν
  είχον -τυλλάβει τούτον καί τούς ηπείλησαν δτι θά τοΰς φονεΰ-
  σωσί καί ούτω εξηνάγκασαν τούτους νά τόν άφίσω?! κ«ι διαφυγ^.^
  Έπειδή τό άνάμημα τούτο «ροδλί'πεται καί τιμωρεΤται «πό τ
  άρδρα 169$ϊ. 2 καί 57 τοΰ Ποίνικοΰ Νόμου, χαρακτηρίζεται
  δέ ώς πλημμέλημα. . « ·
  Έπειδή Ό κατηγο*ούμε»ον οΰτος είνε άπών καί άγνοεϊται ο
  τοπος τής ίιαμΐνής Τ3ο
  Ίϊόν-ςς καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονΐμιας
  Καλούμεν τόν είρημίνον κατηγοροΰμενον ινα εμφανισθή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ άχροατν;ριου τοΰ Πρωτοδικείου Χανίων
  την 18 το3 μηνός Μαρτίο» τοΰ έ'τΐυς 1911 ημέραν Παρασκευήν
  κϊί ώ.:α; 9 π. μ. ?»α ϊικασθή ώ: ΰ-αίτίος τής έλτεθείσης *ρ«-
  ξ:ως, ά'.λως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τώ άρθρφ 407
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τής Ποινικής ΔιχονομΙις συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν όπως τϋΧ0ν τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  λαδτ; γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Χανίοις τή 23 Νοεμβριού 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ.
  ϋί κληθέντες {*&£>
  Ιωάννης Τσΐδουράκης καΐθίκου Νέου χωρίου Κυϊωνίας
  Ιωάννης Τερεζάκις » Αγ. ΚωνσναντίνουΚισάμοι»
  Έμμαν. Ν. Φραγκιαδάκις » Ψαθογιάννου Κυδωνίας
  Γεώργιος Στ. Μαρκουλάχις » Σκονίζου >>
  Μαρία Γ.Κολομκάκη σύζ.Μ.'Ανϊρουλάκη κατ. Σκονίζοι, Κυδων.
  Αΐκατερήνη Ανδ. ΆνΒοουλοϊθόλα *ατοίχου » »
  Χαράλαμπος Ν. Δασκαλάκης » » »
  Άναστασία Γ. Βουράκη » » »
  "Εγγραφα πρός άπόδΐιξιν.
  Ή 6π αριθ. 108 έ. Ι. Ικ'ϊεΐις τοϊ Σταθμοϋ Άλη/.ια^οΰ Κυ-
  δωνίας.
  Άρμόϊιος ϊικαστΐΑΟς κλητήρ πΐραγγέλλεΐιαι ό'πως έ'ν άντί-
  τ.πον τού παρόντος ΐοινίκολλήα·*] είς την τελ-.υταίαν κατοικίαν
  τοο .ίατηγορουμένου ν αί ετίρον τοιχοκολλήση ίΐς δημό:ιαμέρη.
  Έν Χανί:ις αύθ.^ϊρόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Άρι6μ. Πρωτ. 11297
  » Διεχπ. 7139
  Έν Όνό|*ατι τού Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡίΟΝ ΕΠ.ΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά ίίοωτοδίκαις Χανίων Ετόαγγελενς
  τοΰ κατηγορουμ,ένου %οΑ έτερον τοιχοκολλήση είς ίημόσία μίρη.
  ? Έν Χανίοις αυθημερόν. ■ .'ν^Ι
  Ι Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  ί Γ. Σκουλάς
  ί ΑΡίθ· Πρωτ. 11629
  ) » Διεκπ. 7347
  ϊ Έν "Ονόματι τοΰ ΒαότΛέως των '^λλήνων
  | ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Όπίΐρδ. ΙΊοωτο'όίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  'Εϋβΐ'ΐή εί Ι) Ίωτήφ Β«λεντ(νου Ραυτφιίχη ΐτών 35 Ιΐωλωνο;
  ' χαΐ 2) Γουλιίλμος Βλαδ ομήρου Παττάχ έτών 18 Βοημί>; μάγειροι
  ΰπήχθ3ΐ ΑύττριαχοΙ πρώην χϋτ. Χανίων χαί ή$η αγνώστου οιιΐμο-
  νής ϊατηγοροϋνται ώς ό :ΐ(τι:ι τοΰ ότι έχ συΐνάσιω; τί,ν 23 Ίανου-
  | βρίου έ. έ. περ; ωρ«ν 10 μμ, ΐν χαταστάσΐι μέθης Βιατβλαϋντες
  Ι περΐίφέροντο έν Χαν'οις διαταράττοντβς δημοσίως διά θορύδων την
  : νυχτίρινήν ησυχίαν των πολιτών χβΐ την δημοσίαν τάξιν χά! άσφά-
  λίΐαν νϊϊ 6-ι /.ατά τόν οιύτόν χρόνον χαΐ τόκο, χατϊλήφθησαν υπό
  , των όογάνων τί,ί Χωροΐ'-υλαχήι; φίροντβς έζΐ τής οσφύ:ς των άν«ι>
  ί ά?β(ας τής άρχ% ί> πρώ'θς μάχαιραν ο ίΐ βεύ'εοος λίμαν ήτοι βο-
  , νιχά δρνανα δυνάμενκ νά χ,τηβιμευσωσιν *ίς νήν διάπραξιν άνθρω-
  .Ί ποχτονίας.
  ; 'Επειδή Ί άνόμημα τουτο προβλέκετίΐ χ«1 τιμωρεΐτ«ι άπό τ'
  ; άρθρα 57χαι552 τοϋ Ποινιχοϋ Νιίμου χαϊ 1 χαΐ 2 τοΰ 6π' άριβ. 708
  'ί Ν<ί[Αθυ χ«ρ«χ" ΐ.ρίζϊ·ιαι οέ ώς πιαϊσμα. ν 'ΕπειΒή οί ι.ατηγορούμενη ούτοι ίϊν» άπώντις χοα άγνοίΐται 6 τ<- ' πος τϊς οιαμονής των. ί Ίδίντβς χο.Ι τ'άοθρα Ί05χα!406 τής ΓΙοινιχής Διχονομίας. Ι Καλονμεν τοϋςεΕρημέ^υ; ?ατηγορούμινους ίνα ϊμφανισίώαιν αύ- | τοπροσώττακ ενώπιον τ; ϋ άχοοατηιίου τοΰ Ιΐρωτοί. Χανίων την 48 ' τοΰ μηνίι; ΜΛοτίου Γοΰ εΐουί 1911 ήαέραν Πιρασχβυήν χαϊ ό>ραν
  δϊχΐπθώσιν ώς υπαίτιοι τής έχτβθίίσης πράξίως άλλως βέ-
  9
  Έιΐειϊή όΝικόλαος Ιϊιτσδνχζου Ντ·τζώρτζη ύπήκοος Άγγλος { λουσι 8ιχασ(Ιτ|ΓοήΐΛ.ην συμφώνως τω ϊοθρι,ι 407 τήςίΐοινιχής Διχονο-
  κάτ. Χανίων ξυλουργος καί ήδη άγνώττου ΐιαμονής καϊηγςρέΤται μίας συγ/ρίνω: 8έ καλούμεν «ύτοΰί ό'πως λάβωσι γνώσιν των έγγρά-
  ώς ύπαίτιος τοϋ ό'ςι ίν γνώσει σύτογνωμόνως γ,ζί άνευ τής συγκα- 1 ?ων τής διχογραφίας.
  ταίέσεως τοΰ ίνοντος δικαίωμα ΐϊιοκτήμονος Ιλαδεν είς την κα ί <Βν Χοι'ίο1ί τΠ Νο»μ«ρίο» 1910 ■ ■■ Ό Είσαγγΐυς Χανίων Γ. ΣΚΟΥΛΑΣ "Εγγραφα πρός απόδειξιν Ή ΰπ' αριθ. 12 ι. ε. έκθεσις τοϋ σίαθμοϋ Λιμίνος Χανίων. Άρμίδιος 5 χαιτιχός χληιί,ρ π*οανγ·;λλ»ται ό'.τως Ιν άντί- τοχτ,ν τού ξένα κηνητά κττμβτα ήτοι δτ< την νύκτα ττ]ς 20—21 Δεκβμδρίςυ 1908άνοίξας δ* άντίκλϊΐδος έν τή πόλει Χανίων 1 τό χα'ά την οδόν «Κανεδάρο» κείμενον κατάστημα τοΰ Βήτα « Μηνιονήκαί εισελθών έν αυτώ Ιλαδεν ίίς την κοτεχήν τού ϊραχ. 80 είς μετρητά 2 ώρβλόγια μ«τ' άλύσιως άςίας δρ. 35 ϊύο δα/.- | τυλίους χρυσοΰς άςίας δρ. 20 καί ίόο'δωϊϊκάδας μανδολιαμετα- ξωτά άξίας 'ίρ, 20 ήτοι άντιχ,είμενα άξίας δρ. 115 ά,ί,κεντα εις | τΊν ρτ^Οέντα Βήτα Μηνιΐνή διά νά τα ίχο παρανόμως ώ; :δι- ι οκτι;σίαν τού. 1 'Ε«:ι2ή τό άνάμημα τουτο ιτροβλέπβτα1 κ»ί τιμωρεΐίαι άπό τ' ι άρθρα 371καί373 τού Π-ινικοΰ Νίμοο, χαρακτηριζετπ δέ ώς ? πλημμέλημ». | Έπειδή ό χ,ατηγοροΰμενίς ούτος είνε απών καί άγνθίϊται ό % τόπος τής διαμονής τού. Ίδόντες καί τ' άρθρα 405*αί406 τής Ποινι/.ής Δικςνομία,. . , Καλούμεν τόν είρηιιένον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αύτο- * "*' 6ι* 'ν χροσώπως ενώπιον τού άκροατηρίου τού Πρωτ. Χανίων τή» 18 τοϋ μηνός Μαρτίου τοθϊτους 1901 ημέραν Παρασκευήν καί θέλει δικασθή ίρήιιην συμφώνοΐς Δικονομίας σογχρό-.ως δέ κβλοΰμεν αύ:όν ο-.ως λάδτ, γνώσιν των εγγράφων τής δ'χογραφΐας. Έν Χανίοις τή 20 Νοεμβριού 1910. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκονλας ηρ γ τυπαν τοϋ πχρό.·ο; τι)ι/'3x^λλήσ(;, την τελΐυταίχ/ χατοιχίαν των χατηγορου^ένων χαι ϊΐερον τοιχοκολλήση ίίς δηαίσ χ μερη. Έν Χανίοις αύθηιιεριίν. Ό ΕΙσαγγελίϋ; Χανίων Γ. ΣΚΟΥΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 340)910 » Άτίοο 168 % Τό 4ικα<*τιίριον των έν Αααηθίω Πρωτοδικών Ίδον την Σκεφθέν κατα τϊν Νομόν » » λ- . . - ; λ·> ' 'ΐ. "ιι ι Έπειίή κϊτά τοϋ ιποντος καί οιαμονίίς άγνώατο^ κβτηγο-
  .μ. ίνα δικασθή ω: υπαιτιος τής 'κτεθεισης πραξ»ω; άλλως ϊ , ^ ,Λ . , ' . , ^ ', ', . ν - χτ
  , ν λ λπτ λ. π - " ρβυαίνου εοημοσΐίυθη κλητήαιον ϊπι^ριμα εις τα υπο τού Ν;μου
  τψ αρ"ρω τ'" · της ιι^ινικη; ίΓ1 ' .. -._..^.~
  Οί κληθέντος μάρτυρες
  Βήτας Σαμουήλ Μηνιονής χατ. Χανίων
  Γιουζέπος Ν. Σου/.τάνος ιταλός ϊ.ατ. Χαν'ων.
  Μάρκος Φραγ. Μιφΐούτ άνγλος » «
  ίγγραφα πρός άτ.όόειςιν.
  Ή ΰπ' άίΐθ. 905)208 ίκθεσις τού Κεντρικ. ΣταθμοΟ Χανίων
  » » » 1)208 » » β » »
  Άρμόδυς δικασταός
  παραγγέλλεται όπως εν άντί-
  | όριζόμίνα μίρη ώς δε'χ,νυται έν. νυν ΰπ' αριθμών 3213 καί 4513
  έπιδοτης··'<υν των δικασταών /.κητήρων Ίωάννιυ Μαρκοπούλου καί Μιχαήλ Ρύγαλί?:υ κ»ι τίθ !ιπ' αριθ. 104 τεϋχος τρίτον φύλλον τής ίιτυήμου Έφιμίρίϊο-, τή·; Κυ6=ρνήσίως μή ίμφα- νισθίίς δέ ·ζ.ατά την ίν άρχή τής παρούΐης μνημονβυομίνην ημέραν δι/.ασίέος έρήμην. Έ-ιιϊ' έ·* τής Ϊ!»ςν/θεί~)ς άποδει^τι/ής διαδικασί«ς απε¬ δείχθη καί τό Δικαΐ-ήιιον :-ίίσθη ότι Ό ■.■.ατηγοροΰμενος δίέ- άπ.δ;δ;,Αίνη αυτώ άς ΟΛθ:ν:ν τ:ρ2ςι/, κατά συνέπειαν, ^/θΐ, ϊν:χ-; αύτ^ς συμφώνως τω κατηγορητηοίω. Διά ταυτα Δικάζον έρή'Αην τού κατηγορουμένου. Κηούσίϊί "Όν *ατηγϊροίμβνον Σταύρον ΤΓερΐΛ'άν κάχϋχον Τζερμάδων Λασηθου, ήδη δι αγνώστου διαμ;νής Ινοχον τοΰ ραςβ Τί·.ν έον, 'ό-ως
  4|ββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  δ'τι κατά παράτασιν των άρθρων 371, 373 τ,ιΰ Ποιν. Νόμου 1,
  2 καί έπόμενα τοϋύπ'άριθ. 665 Νό,Αου τ?;ν ν,Λ,τχ τής 26ης—27
  Ιουλίου 190Η αφήρεσεν έχ τής εξοχικάς θέσεως «Βοθυλ'ά»
  τής περιφερείας τοθ χωρίου Βραχασιου μίαν ά;ελά?α χρώματος
  μελανος, έμπροβκέραν, τριών έτών, άξίας ίραχμών 120 άνή-
  κουσαν είς τό, έκ Βραχατσίοα Μεραμδέλου Λεωνιϊαν Γ. Φοενόν
  έν γνώσει τή; άλλοτριότητος αύτογνωμόνως καί άνευ τής συγ-
  καταθέσεως τςΰ1 είρημένου ίδιοκτήμονος, ίνα ίχΐζ ταύτην παρα-
  νόμως είς τή κατοχήν τοο, ώς ίδιοκτηϊίαν τ·>ι>. καϊ
  ΚαταΒικάζίΐ τόν χηουχθέντα ε'νοχον 'αιηγορίύμίνον, «ϊς φυ¬
  λάκισιν ενός ίτους, χαταναγχασιικά έργα τριών μηνών, μετά
  την Ικτισΐν τής άνω ποινής τού καί έν:αυϊίαν στέρησιν των έν
  άρθρίΐς 21, 22, καί 23 τοϋ ΠοινικοΟ Νόμου άναγρϊφομένων
  πολιτικών τού ίικαιωμάτων καί πλεονε>ιτημάτων.
  Υποχρεοΐ -ο3τον, όπως πληρώση τω ά3ιχ.·(ι6έ'ντ! Λεωρνίϊα
  Γ. Φθ«νώ δρίχμάς εκατόν (αριθ. 100), πρός αποζημίωσιν τού,
  είσπρακτίϋς ταρ' αΰτοΰ καί διά προίωπικής τού ίρατίίσεως
  τριών μηνών. ν.α
  Έπιδάλλε. είς βάρος αύτοϋ τα τής δίλης Ιξοϊα δραχμάς
  έννέα (αριθ. 9) είσπρα/.τέας παρ' αύτοϋ υπέρ τοΰ Δημςσίοο καί
  διά προσωπικάς τού κρατήσεως μιας έίδομάίος.
  ΈκρΐΒη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Άγίω Νικολάψ τή 29 Απριλίου 1910.
  Οί Δικασταί
  Νικόλαος Τζωρτζακάκης
  Αντώνιος Δαφνομήλης
  Κωνσταντ- Τσελβπίκης Ό Υ)γρα,*μαΕεύς
  Διονύσιος Κ. Άλέξης
  "Οτι Άκρι6ές άπόσπαίμα.
  Έν Άγίψ Νικολάω τή 8 Νοεμβριού 1910.
  Ό Υ)γραμματευς των ΙΙρωτοδικών Λασηθίου
  Δ. Κ. Αλέξη;
  Αριθ. 'Α-οφ. 797
  'Γό Αικαιίτήριον των έν Χανίοις ΙΙ^ωτοδτκών
  Διά ταυτα
  Δ:χάζον έριίαην αοΰ χαττ,γοροομίνςυ Πίντίλή Ε. Σοφουλάχη
  χατοίχυο Ρείΰμ-Μϊΐί χαί ήίη αγνώστου διαμονήν.
  Κηρ>.σσ*ι τούτον ενοχον ότι έν γνώ«*ι αύτογνωμίνως χαί άν«υ
  τή; συγχαταθέσιω; τού έχοντος διχαίωμα ίοΊοχτήμονος ίλχβο> <(; την ^.ατοχήν τού ξένα χινητά χτν]ματα ήτοι δ"τι χι« τόν 9)6,)ΐ8ν 1909 έχ τοΰ έ1· Χΐνίοις χα'αβτήΐίατοί τοΰ Νιχολ. Σχορδίλη άφή- ρ«σιν 'έν "Αλμχοομ μέ ταχυ5ρομιχ« δ»λτάρια ««Ι Ιν λιυχωμα άξίας δρ«χ. 25 άνήχοντα «ι; τ6ν ιϊρηκ,ένον χαΐ ότι χατ' άγνωίτο/ χρόνον έχτοΰ έν Χανίοις χαταστήμκτος τοΰ ®εθ$ό>ρ. Κορφΐάτοο άφήρεαβν
  ϊν ζίΰγος γαλότζες άξίας δρκχ. 5 άνηχούσας »ϊς τ6ν είρημένον,
  οτ« χαί' άγνωστον τίπον χαι ^χρόνον ίβήοισ.ν δυο χλείθρα
  άξίας δραχών ,,50 χ«1 3 δαχτυλΙ$[α άξίας δρα/^ 2,50 αγνώστου
  χυρίου χαΐοτι χατά τόν Διχίμβριον τοΰ 1903 έχ τοϊ έν τώ λιμένι
  Χανίων ευρισχομέ/ου τό:ε ατμοπλοίου «Νιχολλο<ι> τής άτμοπλοίίς
  Κρήτης άφή>£σ«ν ίν ωρολόγιον μίτα ΐής άλΰσεως άξίβς δραχ. 15
  άνήχοντα &ίς τ4ν ΙΙαναγιω-ην Μαυρο/ίννην δ:ΐ νά τα |χγ| παρβνό-
  μως ώς Ιδ'θχτ ί,σίαν τού χα'ι
  Καταδιχαζει τον χη υχθίντα Ινοχον χατηγορούμενον Παντβλή
  Εύαγ. Σο»)3υλάχη είς ·)υλάχισιν τριών μηνώ/ λαμβίνορ ένητ ΰπ'
  ίψιν χαΐ τής Γθθφυλαχίσεώς τού «πό 23 Ν)ίρίου 1909 μίχοι τή;
  21 Δκομβρίο ι ^δίου Ιτους.
  Διατάβσιι την απόδοσιν τής χατΐσχίβίίση; άλύσεως είς τ6ν
  χατηγορούμενΰν των δέ λοιιΐώ/· άντΐϊΐιμένων «ίς τόν 5'χαιοΰχον
  πβθόντα θιόόωρον Κορ·<άτην. 'Κχρίθη άπί|ασ!*8η χαϊ έδημοιευθη. Έν Χανίοις^ 14 8)-οίου 1910. Διχαΐτα' Λ. Πα«αδ ικης Α. Βιτ< ικοννάκπς 1· Αεκανίόης "Οτι άχρ·.6ί άτα?ώ.<ης Ό 'ΤΓπογρβμμβτεϋς Ε. Καλλιτεράχης Αριθ. Πρωτ. 406 » Λιεκπ. 317 Έν Όνόηατι τοθ Βασιλέως των ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ 'Επ;ιίήδ Παΰλος Γ.Σταυρουλάχις πρώην χκτοΐχος τοΰ χωρίου Βυζάρι τής Επαρχίας Άμαρίου χϊ! ήδη άγνώιτου διαμο/ής, χατη- γορΐϊται ώς όπαιίτιβς ότι χατά τον «αρελθο'ντα Μάϊον έ ε. κ«τά δι*- γόρθν: εποχάς μϊτέβη είς βέσιν Παλκιόμυλον τής κτηματιχής πε¬ ριφερείας Βυζάρι χαί χατεχρήμνΐσεν έπανη1ημμέ»ιος τον φραγμόν (δεσάν) όν ίίχβ διορσώσν) είς τον πλησίον τού αγρόν τού βό·;ισχομι- νον ^ίίμχοον 6 Λΐωνίδας Γ. Σταυρουλάχι; χάτοιχο; ωταΰτιος πρός άρδευσιν τώ/ ΰκ' αΰτοΰ φυτευθέντω^ διαφό-ω^ λαχανιχών συν»πεία δέ τή·; χαλαρώσεως τοΰ φραγμοΰ (οεσϊς) τούτου οέν διοχετεΰετο τ6 ΰίωρ, κ«! οΰτω έξηρχνβηβαν τα λα/ανιχά ταυτα άξ'α; δραχμΰ^ 8,00 «ύτβδιχήσας ούτω χαί έπενϊγκών καταστροφήν είς ξένην ί?ι- Οχτησίαν 'Ε^ειοή το άνίίμημι το^'το προβλέπϊται χά! τιμωρβΐται άπό τ'- άρθρκ 2' 5, χ«ί693 τού ποινιχοΰ Νόμου, χαραχτηρίζβται δέ ώςβλημ μέλημα. 'Κιΐίΐοή δ ΐίαΐηγορούμίνος οίτ;ς είνε άπών χαϊ ά,γνοεΐτϊΐ ό "ό- πος τής ίιαμονής τού. Ίο6ντες χά! τ' αρθρκ 405 χά! 406 τή; Ποινιχής Διχο^ομίας. ΚϊΛθϊμίν ιο* δΐρημίνον χατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αΰ^ο- προσώπω; ενώπιον τοΰ άχοοατηείου τοΰ Εϊρηνοδιχίίου Νεϋς Ά^α- ο'ου την 26 τοΰ μηνός Φίβρουαρίίυ τοΰ Ιτους 1911 ημέραν Σάβ¬ βατον χαί ώρΐν 10 π. μ. "ν* δικασθή ώς ΰπαίτιο; τής έχτεθείΐη; πράξεως άλλω; θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τω άρθρω 407 τή; Ποινιχή; Δ·χονομίας «τυγχρόνως δέ χβλοΰμΐν αυτόν δπ«*ς λάβη γνώσιν των εγγράφων τής διχογραφίας. Εί Νίίις Άμχρίω τ^ 26 Νθεμβρίου 1910. Δημο'σιος Κατήγορος Σ. Ε. Λίτινας. Οί χληθέντε; μάρτυρες Λεωνίδας Γ. Σταυρουλάχις χάτοιχο; Βυζάρι Πολύδωρος Λαμπρινάχις » * Δημήτριος Βιδάκις » >
  Ανδρέας Π. Ε. Σαουνάτϊος » >
  "Εγγραφε!
  ΊΙ σχετιχή ίχθεσις τοΰ Ύ)ιτά8χου Φουιφουρα.
  Αρμοδίας διχαστικός χλητήρ παοαγγέλλεται &π<ας Ιν αντίτυπον τοΰ π^ίρίντος τοιχοχολ)ήσ|ΐ είς την τ*λ*ι»τ*ί«ν κατοικίαν τοΰ χ«- τηγοριυμένου χαί Ιτΐρον τοι^οχολλήσγ, είς δηιΐίσια μίρη. Έ/ Ν«ΰς Άμαρίω ατύ3ημεραν. Ό Δημόσιος Κβτήγος Σ. Ε. Λίτινας. Αριθ. 'Αποφ. 792 Τό Αικα<ίτήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών Σ^γχείμβνον χ. τ. )..................... Διά ταυτα Διχάζον έρήμην των έχ των κατηγορουμένων ϊταύρου Πα«- ράχη, Κω»(τίνου Π«:ερά*η χαί Ιωάννου Πχτερχχη χατοίχων Κοι»- στογιράχου Σελίνοι) χά! ή5η αγνώστου διαμονής. Κηρύσσει τοΐ»ς Σταύρον Πατεράχην έτών 22, χάτοιχον Κουατε- γεράχου Σβλίνου, χαϊ ή5η φογόϊιχον, Αντώνιον Μιχ. Πατεράκην έτών 18, ποιμένΐ, χχτοιχον Κουστογεράχου χά! Κβ>ν)τϊνον Πατε¬
  ράχην. έτών 19, τοιμ ν* χαί κάτοικον Κουβτογεράχου ένί^ους τδν
  μέν πρώτον §τι έν γ /ώσει, αύτογνωμόνως χαϊ άνευ τής βυγχατα-
  θέβεως των έ/(!ντων διχαίωμ* ΐδιοχτημο'νωι' ίλαβεν είς την χΐτοχήν
  τού ζένα χινιτ|τά χτήααΓα, ν)τοι οτΐίήν 24 '1>υλ(ου 1908 έχ τής
  θέσεως «Τρούλα» τήί ιτίριφ»ρείας Άζωγυρέ 5ελ(νοο άφήοεσε 14
  έρίφια, 4 τράγοι,ς χαιϊύο αίγας άξίϊς μείζονος τώ; 40 χά! έλάσσονος
  των 400 δρα^μών, άνήχοντχ είς τού; Κων)τϊνον Σφηναρολάχην χά!
  ρ^μ ή ) φηρη
  Ίβραήχ Καούρην, δια νά τα ϊ/γι τ<χρ3*ύμ.ως ώς ίϊιοχτ-ησίαν του' τβϋς δί ΰιύτιρον χά! τίίτον ότι έν γ/ώσ*ι ότι ήσαν χλοπιμαΐα τα ίνωτέρω άναφΐρομενα ζ<οα έ5έχθησ*ν ταυτα βΐς τα έν τ/| περι- φειΐείΐϊ τοΰ χωρίου Κουστονίράχου Σίλίνου ποιμνιά των κ«1 τ« χ«τηνάλωΐαν συμμερισίέντες τό έχ τούτων χέρδος. Καταδιχάζει τοΰς κηρυχ»έντ*ς έ<όχους χατηγορουμένους τό* μέν Σταύρον Πατεράχην ε'ς δΰο (2; έτών φυλάχι^σκ χαί ϊξ μηνών χατα- ναγχαβτικά {βγα ίβχόμενχ μετά τγ Ιχτισιν τής φυλαχίσιω; χαί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ ΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ί'ΐί δΰοέτών στέρησιν των πολιτικών αύτοΰ διχαιωμάτων άρχομένων
  μιτάτήν ϊκτισιν των ανω ποινών, τοΰς ?έ Αντώνιον χ«ί !ίων)
  τϊνον Πατεράκην Ιχαστον είς φυλάκισιν εξ μηνών κα'ι ενός χά* ημί¬
  σεως μηνός καταναγκαστιχά εργα.
  Καταδιχάζβι ωσαύτως πάντας τοϋς ανωτέρω εί: αποζημίωσιν
  6π£ρ τοΰ ποβόντος Κων(τίνου Σφηνΐρολάχη δραχμών 130 διά την
  άςίνν των χλαπέντων ζώω/ χαί έτέρων δέχα δραχμών διά τάς
  ήαεραργίας αύτοΰ ϊΐσπραχτέας άλληλΐγχύιος χαί διά δυμήνου προ-
  σωπιχής χρατήσιως τοΰ Σταύρου Πατεράχη.
  ΈπιτΓΟησιν είς βάρος των αυτών κατηγορουμένων αλληλεγγυοσ
  τα ϊςοδΐ τ^ς δίχης υπέρ τοΰ Δημοσίου δρα/. 31,30 είσπραχτέχς
  καϊ διά μη/ιαίας προσωπικάς χρατήσιως τοϋ Σταύρου Πατεράχη.
  Εκρίθη απεφασίσθη κϊΐ εδημοσιεύθη, έν Χανίοις τ/| 14 Όκτω-
  6οίου 1910.
  ΟΙ Δικασταί
  Νικόλ. Παπαδάκης
  Άριστ. Βιτσικουνάκης
  Νικόλ. Ππιστολάκης _ Ό Τ)γραμματεύς
  Έμμ. Καλλιτεράκης
  "Οτι άκριβέ; ίπΟΊπιαμ,χ, έν Χανίοις τγ) 13 Νοεμβριού 1910.
  Ό Β. Γραμματέως
  Ι. Μαναρόλης
  Αριθ Πρωτ. 924)909
  » .Άποφ 276 ~
  Τό Δικαστήριον των έν Ααόηθίω
  Πρωτοδικών
  Συγχείμενον χ. τ. λ.................................
  Ίδόντήν διχογραφίαν χαί σχιφθέν χατά τόν Νόμον.
  Έιΐιιίή 6 Βιχαζόμενος έκ των κατηγορουμένων Γεώργιος Φεά-
  ρης εκλήθη άπω; εμφανισθή ενώπιον τοϋ Δικαστηείου τούτου χατα
  την σήμερον γενομένην συζήτησιν τής κατ' αΰτοΰ χαιηγοριας, ώς
  έμ«>αίν«ται έχ τοϋ ύπ' αριθ. 41 τίΰχος Γ'. ί.ί. φύλλου τής επισή¬
  μου Έοημερίδος τής Κυβίρνήσεως χα'ι τοϋ ύπ' αριθμόν 24, 499
  έπιδοτηρίου τοΰ διχαστιχοΰ χλητήρος τής περιφιρίίας τοϋ Δικαστη-
  ρίου τούτου Νιχολάου Πατεράκΐ), μή έμοανιβθεΐς δέ διχαστιος
  έρήμην.
  'Εχειδή έχ τής ενώπιον τοΰ Δι*«στη»ίου τούτου διιςαχθιισης
  επιδεικτικώς δικδικασίας άπίδίίχθη λα! το Δικαστήριον πίίϊεται
  τελείως ότι δ διχαζο^ινος έκ των κατηγορουμένων Γιώργιο: Φινά-
  ρης διέπραξι την έν τώ κατηγορηΐηρίω άναφΐρομένην άξιίποινον
  πράξιν χαί δέο> ίπως κηρυχθή Ινοχος συμφώνως τω χαιηγορϊ|τηρίω
  ώς αΰτονρ^ός τής πράξεως.
  Διά ταίτα
  Χωρίζον την δίκην ώς πρός τ6ν έχ των κ*τηγβρουμένων Χουσϊίν
  ζηρή
  Διχάζον έρήμην τοϋ ίτέροο Γίωργίου Φινάρη.
  Κηρυσσει τόν έχ των χα:ηγορουμένων δι*αζτης εβδομά¬
  δος έχάττ;υ μηνϊς 6'.)ϊά τάς έν τή Ιδρα τοΰ Είρηνοδικείου
  την ΙΙαρατλΐυϊν τής βευ:έρας εβδομάδος εκάστου Μηνός καίγ'.)
  Διά τάς έν τώ Αήμω Λ«ππα ών την Παρασκευήν τής τριτης
  εβδομάδος έκάΐτου μηνός.
  Ε!) Διά την κατάθεσιν κλήσεων μΐκροΐίαφορών την Δευτέραν
  έλαστης εβδομάδος.
  Ώραν δέ ενάρξεως των σι^νεδρΐάσεων την 10 π.μ. όιά τοϋς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μήν:ς "Οκτώβριον μέχρ'. Μάρτιον, την 9 π.μ. 3χ 3ιά τού; λοι-
  πούς μής
  "Ωρας δέ εργασίμους των γραφείων την 8—12 π. μ. κ αί 2—ο
  μ.μ. διά τούς μήνας "Οκτώβριον μ?'χρι Μαρτίοο, την 9—12
  π.μ. καί 3—6 μ.μ. διά τοΰς λοίκίΰς, τας δέ ίξαιρεσίμο.,; την
  9-12 «.μ.
  Διατάσσει την έν άντιγράφω τής παρούσης δημοσίευσιν διά
  τής επισήμου εφημερίδος καί την τοιχοκολλήση αυτής δ'που ό
  Νόμος όρίζει.
  Ή ίσχυς τής παρούσης άρςετα: ά~ο 1 Ίανουαρίου 1911
  μέχρι τής 31 Δεκεμβριού 1911
  Εγένετο καί εξεδόθη
  Έν'Ρουστίκοις τη 2α Δεκεμβριού 1910
  Ό Είρηνβδίκης
  Άντ. Σαβοργ2άννης Ό Γραμματεύς
  Σ. Σ. Τζαγ/ιαράκης
  Ότι άκρΐέές αντίγραφον
  Έν 'Ρουστίκςις τη 3 Δεκεμβριού 1910
  "Ο Γραμματεύς
  Σπύρ. Σ. Τζαγκοφάκης
  Αριθ. Πράξ. 89
  Ό Είρηνοδίκης Άγιον Μύρωνος
  Τον) Εργασίμους ώρας διά μέν τοΰς μήνας Ιανουάριον, Φεβρουά¬
  ριον, Μάρτιον, 8)βρίον Νοέμβριον κ«ί Δεκέμβριον την 8—12 π.μ.
  χ«ι 1—Γι μ. μ. διά δέ τού; λοιποΰς μή*ας την 7—11 π. μ.
  Ή παροΰσ» η: ή δημοσίευσις διατάσσεται διά τής Επισήμου
  Έφημίοίδος ίσχύει άιτό τ',ς 1 Ίανουαρίου μέχρι 31 Δβ<βμ- βρίου 1911. "Εγένετο χαί εξεδόθη έν Άνίω Μυρωνί τη 27 Νοεμβρίοι» 1910. Ό Είρηνοδίχης Ό Γραμματεύς Εύαγ. Σηφογιαννάκης Κ. Ι. Τσκτσάχης Ότι άχριβές άντ.'γοαφθί. Έν Άγίω Μΰρωνι αυθημερόν. Ό Γραμματεύς Κ. Ι. Τσατσάχης Αριθ. Ηρωτ. 109 άττοφ. 97 Τό Είρηνοδικεΐον Βάμον Λαβόντες ίιπ' όψει τα άρθρα 149 χά) έπόμενα τοΰ ' των Διχαστηρίων ώς χά! τα 14, 15, 16 χαι 17 τού ΰπ' αριθ. 144 Νομου πιρΐ Μικροδιαφοραί κα'ι 30 -οί ΰπ' αοιδ. 2 αοΰ ΙΊ^υς 1909 έχτελίστιχοϋ τοΰ ύπ' αριΑ. 816 Νάμοο περ? αγροφύλακος διοιτάγ- |«*τος. Ό ρ ί ζ ο μ ε ν Ιον) Ήμίεας πρός ^ζήτησιν των μέν πολιτικών ύποθέαίων τής συνήβους διαδικαβίας τή/ τρίτην των 8ί ΙΙοινιχών το Σάββατον εκάσιης εβδομάδος. 2ον) Ημέρας πρός έκδίχαοιν Μικροδιαφοραί χαί μικροπται- σμάτων διά μέν την εδρ»ν τοΰ Εϊρηνοϊίχε'ου τούτου, την πρώτην Δευτέραν ίχίστου μηνός διά οί τον Δήμον Κρουσώνα την προχε- λβυταίαν Πέμπτην βχάβτου μηνός καί διά τόν Δήμον Δκφνώ*1 την τιλευταίαν Πέμπτην έχάσΐου μηνό;. 3ον Ημέρας πρό; έχδίχααιν άγροζημΐών. Αον) Τοΰ Δήμοβ Άγίου Μΐ'ρωνος τ«ς '. 0 χαί 2; Ίαν«υαρίου, τάς 3 χαί 14 Φεβρουαρίου τάς 2 ;.αΐ ι6 Μ*ρ-.ίοί τάς 1 χχΐ 18 "Απρι¬ λίου τάς 4 καί 2ά Μαίου τάς 1 χα'ι 16 Ίουνίου τάς 1 χαΐ 15 Ιου¬ λίου τάς 1 χαΐ 12 Αύγουστου, τας 1 χ»ί 15 Σεπτεμβρίου τα,- 5 χαί 21 Όχτωβρίου, τας 2 χαί 14 Νοεμβρίίυ χαι τάς 1 >αΐ 15
  Δεκεμβριού
  Βον) Τοΰ Δήμου Κρθοσώνος τας 12 καί 28 Ίχνουαρίου τάς 9
  χαι 16 Φεβρουαρίου τάς 9 καί 23 Μαρτίου τα,- 13 -<«ί 22 "Απριλίου ίάς 9 χαί 20 Μαΐο» τάς 8 καί 22 Ιουνίου τάς 6 χα'ι 2 2 "Ιουλίου τάς 4 χαί 17 Αύγούστου τάς 7 κα! 21 λ*π -εμβρ'ου τάς 6 χαϊ 21 Όχτωβρίου ιάς 3 καί 18 Νοεμβριού κα'ι τος 7 χαί 23 ^ίχεμβρίου. Γον) Τοΰ Δήμου Ρογδιάς. Διά μέν τό τμήμα Τυλίσσου τάς 13 Ίζνουχρίου, 1ϋ Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου, 14 Απριλίου, 11 Μ*ίου, 9 Ίουνίου, 7 Ίουλίευ, 8 Αύγούστου, 8 Σεπτεμβρίου, 7 Όχτωβρίου, 4 Νοεμβιίου, χ«ϊ 8 Δεκεμβριού. Διά δέ τό τμήμα Ρογδιάς τάς 31 Ίαν&υΐρίου, 28 Φεβρουαρίου, 30 Μαριου, 29 "Απριλίου, 28 Μαϊου, 27 Ίουνίου, 30 Ιουλίου, 30 Αύγουστου, £6 Σεπτε,, βρίου, 31 Όκτωβρίι,υ, 28 Νο*μ6ρίου χ«ΐ 19 Δεκεμβριού 4ον) Ημέρας διά τ},ν £Λουσία> ιΐροιέλευσιν τώ; ίν5ιαφερομένων
  πρό; υποβολήν Μικροδιαφοραί έν μέν τω Είρηνοδικειαχώ Κκ.α-
  στήματι Άγίου Μύρω<ος την Λίυτέραν ίκία-γ^ έβόομάδο; έν δέ ταίς Ϊ5ραις των Δήμων τάς ήΐΑέρας καθ' ϊ; έχδιχάζοντα; έν αύταΐς αί Μικροδιαφοραί. 5:ν) Τιίπον βυ*εδριών τα οϊχαϊα δημοτικά καταστήματα δια δέ τό τ,Αήμα Τυλίβσου την έναύτγι Δημοτικήν Σχολήν των αρρενων. 6ον) "Ωραν ενάρξεως των συνίδριώ/ κ«τά μέν τοϋς μλνας Ία- νουίριον, Φίβρουάρΐίν, Μάρτιον, "Οκτώβριον, Νοέμβριον χα· Λεχίμβριΐν την 9 π. μ χΐτλ δι τού; μ?»χς Απρίλιον, ΜάϊΐΗ, Ίβύνίον, Ιούλιον χαι Δυγουστβν την 8 π. μ. ΣυγκείμϊΥθν ..τ λ................................ Συν«δ?ιάσαν την 27 Σεπτβμβρίου 1910.................... Διά ταυτα Ίδόν χαί τ" άρθία 147 *δ«φ. 7339 χ«·. 2!2 τής Πολιτ. Δ.χο- >(ΑΙΧί.
  ! ΔικάζθΊ ίρήμην τιΰ έϊαγο!«,ένου.
  1 Δόχετα: την υπό χρονολογίαν 30 Ίουνίου Ι9'"8 άγωνήν το« ένα-
  ! γοντος Κΐύ/9-. Δ. Χ«ριτά*η έργατ κου κχτοίχου Γαβαλβχωρίου
  Ι Άπο·>οοώ/ου »ατά τοΰ ένχγ-.μένου Νι<ολχ·3ΐ> Γ. Δελιδάκη ειγατι-
  ! χοΰ χατοίκου ώΐϊύτως Τπσχοεΐϊϊ τόν έναγόμενον νά χβταβάλη ίίί
  ι τόν ένάγο τ? 8ραχ. δ,.ΐχοσ'ας δέχ« πΐντί (ΐ^ιθ. 215) ί^τόχως άπό
  ί τής Ιπΐδόσίακ τής άγωγής (3 Ιουλίου 1908) χαΐ.
  Ι ' Επιβάλλει είς βάρο; τοΰ έναγομένου τα δικ»«πχά χαΐ διχηγοριχα
  ] δαπανήματα 'ςΰένάγοντος χανο^ιζ