937

Αριθμός τεύχους

490

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  ?. Τηλεο· 4-40
  Ύπεν&ννος:
  ΆΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
  Τα πάντα:
  V»*
  τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  ιΊΚρΊΠΪΙ
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΙΛΙ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ
  .......-...................'............."..........................................'.............................■...............■.................■..............................................................................................................................................,.................................................
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2»!
  ΑΡΟ. ΦΥΛΛΟΥ 490
  ΠΕΜΠΤΗ
  14
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ΙΙΙΙΙ11ΙΙ1ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1Ι
  II
  ΠΡΟ^ΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Μίίά τίιν *«ινοώρνι« όφνηοη τοΰ χ. Τσαλίάρη νά ίκανο-
  πβιπσ£ΐ τ* «Ιτπμβιτα τώνδπμοσίΜν ύΐταλλήλων, στάλπαανΓίρός δπ
  μίο(ίυ«π η«1 βί μακοές ϊγγροκρβς δπλώσεις τβο.
  β'Η κυβερνήτη έν τα έπιθυμία της νά βοηθήση τάς πασχου-
  ί«{ »,«« (') των δημοοίων ύποιλλπλων καΐ γβνικώτερον τβΰς
  μιββΜΤβώς, άπΒβκοισβ την ενισχύση αυτών μέ οιάφορα βΐδη
  Ιμβ,πομοδ κ«1 υ«βδπσβι»ς, οί δέ ένόιαφερόμενοι δημόσιοι, ί-
  Ιινηχοΐ. οι>ντας"ιοΟχοι, "κ«1 |έργ«ται, βά δυναντειι νά ίιαίίσουν
  ϋΐ τβδδϊ ολόκληρον το δώρον των Χριστουγέννων, διά την
  ,νοράν των ώς «νω έφοδίων».
  "Ετβι ή κυβέρνηση οχι μονάχα δέν βά «ύ{ησ«ι τοΰς μι-
  ,9ο»; των ύκετλλήλων, άλλά βά τούς στβρηοει καΐ αύτό το Χρι-
  ««ϊΐβννιάτιχβ έηίδβμα, δίδβντάς τοΐ|ς γιά άντάλλαγμα τα βΐ-
  ίπ ίματι·μβϋ ηβϋ δικκιοϋντκι «πωσδήηοτβ νά πάββυν καΐ χω-
  ρ|{τήν κυβϊρνητικη «γεναιοδωρίαν»...
  Σε ουνίχβια έ «γανναιώδωρος» Πρωθυπουργός δολωσε δτι
  ικ&ΐόπιν των *ν*»τέ·«, ουδεμίαν πλέον δικαιολογίαν οΐκονο-
  μιχού περιεχόμενον» δύναται νά έχη π έπιμονη πρός άπβργίαν.
  Οάοα δέ περαιτέρω κίνησις πρός την κατεύθυνσιν ταύτην θά
  ίφίίλιται πλέον είς αλλα κίνητρκ καΐ ή Κυβέρνησις βά την
  ΐΕΜρήαη ί»ς Μκτκγγβλίαν τής συμβάσεως εργασίας έκ μέρους
  ΐίιτάιν, διατάσουαα καΐ την άμβσον διακοπήν τής πληρωμής
  μισβ·δ»..·
  Αύτη είνε π καβ' ΰιτβδβιξη τήν Άγγλβαμερικκνών έμπβι-
  ρβγΐΐ)μόν»ν, τβλικη βίση τού ξβνόδουλβυ άντιλαΐκοΰ Κράτους
  νιά τβ μεγάλο ζητημα των δημ- δπαλληλων. ΟΙ δημόαιοι ύπάλ-
  ληλοι ομ»>;, μπροστά στον κίνδυνο τού ολοχληρωτικοΰ κατα-
  ηοντΐσμοθ τους, χατεβκίνουν« βέ καινού·γιο Λγώνα, έ έπ*ϊος θά
  ίΐναι καΐ π τελευταία προειδοποίηση στήν τερατώδη κυβερνητι-
  χή «ντιϋκκλληλιχη «ολιτική.
  'Από τη θέση μα$
  ΑΣ ΠΡΟΐΕΖΟΤΗ ΚΑΛΑ ΟΙ ΗΙΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ
  Τώρα τελευταία οί περιπτώσεις κακοποιήσεων πολιτών άπό
  τοΰς χωρ"φύλακ?ς *-χουν πληθύνει.
  Μέβΐστά κινηματοθέατρα, στούς κεντρικούς δρόμους καί στά
  άνδρα τής χωροφυλακήν, κόσμος δέρνετοι καί κακοποιεΐται μέ
  χρις δτου όρισμένοι χωροφύλακες κορ^σουν τα κακοΰργα τους εν-
  «κια. Τίς περισσότερες φορές οί παρανομοΰντες χωροφύλακες
  είναι άττό τούς ξεδιαλεμένους χΐτες πού Μφεραν άπό την άλλη
  Ελλάδι οί άγγλοπρόβλητοι γι* νά δαμάσουν τή δηαοκρατική
  Κρήτη.
  Εμείς δμως λέμετόσο στούς άγγλοπρόβλητους δσο κΊ στά
  ίργανέττα τοθ Οϋΐκαμ πώς δέν κάνουν τίποχε αλλο παρά νά Λ-
  τοπλώνουν άκόμσ περισσότερο τό δημοκρατικό φρόνημα τής Κρή-
  "|ζ χαΐ συγχρόνως άνοίγουν οί παρανομοΰντες λογαριασμούς
  «ού (ίκτός άπό τίς ώμεσες ποινικές τους εύθ^νες) θά πληρωθοΰν
  ούνΐομο—συντομώτεβα άπ' δτι φαντάζονΐαι, δταν μέ την πάλη
  «Ο λοοθ ·ΰγουν τα ξένα δπλα πού τούς στηρίζουν.
  Χά έπέμβει
  «κ. Είσ*γγελέας
  Χθές οτό αύτ'φορο Π>ημμε-
  Εΐοδικεϊο Ιγιναν οί δΐκες τοθ
  «ΐονΐτη Βραχνάκη καΐ τοϋ δη-
  ί«ρατικοΰ πολίτου Χριστάκη
  "έτών άπό τή Βιάννο.
  Κατά τή διαδικασΐα ό κ. ΕΊ
  «τΥελέας θά έπείσθηκε δτι οί
  ""ΐνορούμενοι κατά τή διάρ-
  "ιβ τής προανακρίσεως έδάρη-
  "·» ολύιητα άπό την άστυνο
  μ1α. τής Βιάννου. Νομίζομεν 8τι
  «Ρίΐει νά έπέμβει ούτεπάγνελ-
  α καΐ νά ράλει φρένο είς τίς
  «ΡσνομΕες αύτές των διαφό-
  'ί'νββτυνομικών όργάνων πού
  έχουν μεταβ^λει τ ν άστυνομι
  κά τμήματα οέ τόττους μσρτυρί*
  ών των δημοκρατικαί πολιτών.
  * * #
  Πάνω α' Εν«
  δημοσίευμά μας
  Τό Γραφείον Τύπου τοΰ κ.
  Πρωβυπουργοϋ, μέ δγγραφό τού
  «νατφερόμενο σέ δημοσίευμά της
  εφημερίδας μας στό φόλλο τής
  3-10-46, σχετικό μέ τόν τρόπο
  διαβάσεως τών τηλεγοαφημά·
  των άπό τό τηλεγραφεΐο Ηρα¬
  κλείου, μδς γνωρίζει δτι τό υ-
  πουργεϊο Τ.Τ.Τ. διέ>αξε σχετική
  ίρευνα.
  , Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  ίίΗΟΠΟΙΗΜΕΗΗ ΑΠΟ ΤΗΗ 80ΥΛΓΑΡΙ
  ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13.—Στή συζή-
  1 Υιά τή Βουλγαρία πού'
  ΐνε στή Βουλή των Κοινο-
  'ων τιροχθές, ό ταγματάρ-
  |(5? Μέηχιου κοινοβουλευτι-
  ί ύψυπουργός των έξωτε-
  , δήλωσε δτι ή βρεττα-
  νίκη Κυβέρνηση είναι Ικανο-
  ποιημένη άπό τίς πληροφο-
  ρ(ες πού πήρε άπό τή Σόφια.
  Πρόσθεσε δέ τα εξής: «Σύν-
  τομα θά εΐμσστε σέ θέση ν'
  άναγγεΐλουμε την αποστόλη
  άντιπροσώπου μας έκεΐ».
  Ο ΟΥ ΑΛΛΑΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΕ1
  >ΙΑ 1ΙΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΝΛΜΕ1Ν
  ,Λ ΥΟΡΚΗ 12 (Ιδ. ύπ.)
  Ο κ. Ούάλλας σέ λόγο
  τιού εξεφώνησε σήμερα
  »ε δτι οί άντιδραστικοί
  ■ουτιλικάνοι είναι ετοιμοΐ
  '* έπαναλάβουν τα σφάλ·
  "920 καΐ νά δημι-
  όξύτατο πρόβλη-
  ς. Πρόσθεσε δτι
  ">» ο,τι δυνανό νά δρ-
  -"εί Ισχυρά πολιτική δρά
  Κων νΤΐθν χών άντιδραστι-
  01 πρόσφατες Άμερι-
  συνετέλε-
  νά προ-
  /ωμ. Πό-
  κέντρο τής άν-
  «Σκοπεύω, κατέληξε, νά
  καχαβάω κάθε προσπαθεία
  γιά ν" άποδείξω στούς φιλε-
  λεύθερους λαούς τοθ κόσμου
  δτι ύπάρχουν ά^όμα έδώ άν-
  θρωποι πού μποροθν νά εμ·
  ποδίσουν τούς αγραμμάτους
  άντιδραστικούς άπό τού νά
  κάνουν μοιραΐα σφάλματα
  τόσο στό κεφάλαιο τής έσω-
  τερικής. δσο καί στό κεφά¬
  λαιο τής έξωτερικής πολιτΐ-
  κής τής χώρας>.
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ
  ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ
  ΕΒΟΡΙ2ΤΟΥ2 ΜΑΣ
  Β
  ΝΙ
  ΣΤ
  ΜΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  Η ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
  ΙΑΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΑΟΓΕΣ
  ΤΗΣ Ι ΤΑΛ Ι Α Σ
  ΠΑΡΙΣΙ 12 (Ίδ. ύπ.).—Τη-
  λεγράφημα άπό τή Ρωμη ά-
  ναφέρει δτι τα όριστικά άπο·
  τελέσματα των δημοτικών
  έκλογών στή Ρωμη, Νεάπο-
  λη, Γένουα, Τουρΐνο, Φλω¬
  ρεντία καί Παλέρμο είναι τα
  εξής: Άπό τοΰς 1.582.207
  πού ψήφισαν ό Λαΐκός Συ-
  νασπισμός (κομμουνιστές,
  σοσιαλιστές) πήρε 775.915,
  οί Χρηστιανοδημοκράτες379.
  588, τό Όμο Καουλούγκε
  231.168, φιλελεύθεροι 122.
  551, μοναρχικοί 97.041 καΐ
  οί ρεπουμπλικάνοι 58 639.
  ΧΥΒΕΡΝ9ΤΙΚΗ ΧΡΙΣΗ
  Σ ΤΟ Β Ε Λ Γ Ι Ο
  ΛΟΝΔΙΝΟ 14.-ΟΙ 4 κομ¬
  μουνιστές ύπουργοί πού μετέ
  χουν^τή Βελγική κυβέρνηση
  παραιτήθηκαν. συ-
  Οί ύπόλοιποι ύπουργοί
  νήλθαν γιά την έξεύρεση λύ¬
  σεως γιά νά άποφύγουν την
  παραιτήση όλόκληρης τής
  Κυβερνήσεως.
  Η -ΧΟΑΚ ΤΩΝ Τ.Τ.Τ.
  Κατόπιν διαταγής τοΰ ύπουργείου
  Τ.Τ.Τ. άρχίζουν τα μαθήματα τής
  σχολής Τριατατικών άπό τής 21ης
  Νοεμβριού.
  ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13.—Υπό των Ήνω
  μένων Πολιτριών παρρχωρήθησαν
  στήν Ιταλία 30 πλοϊ ι τύπου «Λίμ-
  ιτερτυ».
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13.—Υπό τοϋ άγγλι-
  κοΰ Ναυαρχβίου άνακοινώθηκε ότι
  άρχιοβ χθ«ς ή άλιεία ναρκών ,βι;ό|_ου_
  στενό τής Κερκΰηας. Ή άνακοίνω- ΒΛ.'
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ε Κ Κ Λ Η Σ Η
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
  Μιά τρομερή λα(λαιτσ περνάει
  πάνω άπό την Έλλαδα. Είναι
  σκοτεινιασμένος ό ούρα,νός τηο.
  Κι' ό πόνος βΛσκεται παντοθ.
  ΣτΙς πολιτεϊες καί στά χωρκ*.
  Στΐς φυλακές καΐ στ* ξερονή7ΐα.
  Χιλιάδες πβλιτιχοΐ πρόσφογβς ϊ-,
  χούν κατακλθσει τίς πόλεις.
  Ό Σεβασμιώτατος Μητροπο-
  λΐτηο Λαρίσσης κροΰει τόν κώδω¬
  να τοθ κινδύνου. ΣτΙς φυλακές
  στιβαζονται 10 χιλιάδας πολΐτες.
  Περιμένουν νά δικ-βθοθ^ καΐ δέν
  Εχουν νά διαθέσουν οθτε τα Ε-
  ζοδα τής δικης τους Κι[ σε 44
  ξερονήσια, αγονους βρ-τχους ιΐοθ
  δέ φυτρώνει οΟγϊ χοοτάρι, λυώ
  νούν π*νω άπό 4.000 "ΕλΧηνες
  πολιτικοΐ έξοριστοι.
  Ό χειμώνας Ερχεται καΐ ή πεΐ
  να τούς «ττειλεϊ μέ θινατο.
  Κι' δλα αι')τα τό μσρτι;ρικ ϊ
  θύματα τοθ τρόμου, άφήνουν πί·
  σω τους άπροστάτευτες οίκογέ-
  νειες, γρηές μανάδες, ανήαπο-
  ρους πάτερ ΐδες, γυναΐτες άδέλ-
  φια κι' άνήλκα πσιδισ. :
  "Η φρΐκη τής σκλαβιδς ζανα-
  ζεΐ. Μά ή καρδια ποθεϊ την 4-
  γατΐη. Ποθεϊ τή γαλήνη. Ό Έλ-
  ληνικός λαδς πού νο ώθει τό
  δρ&μοτ, τω'' άδελφιών τού, βποιοι
  κι' αν είναι αθτοί, κι' β,τι Ιδεο-
  λογίτ κσΐ αν δχουν καΐ πού πι·
  στεύει πώς ή δμόνοιη καί ή συ-
  νσδελφωση Θ-Ίθέσει τέρμι στΛ οί
  ιια και στα δάκουτ, θ' αφήσε1 ά-
  βοήθητα δλα αύτά τ"ά ΘΟματα
  μιάς καταστάσεως ποΟΛπειλεϊ μέ
  καταοτροφή την Έλλά5(τ.
  Ή 'Εθνικη Άλληλεγγόη, ή Μ*
  να. πού Εσκυψι μ' αγιττη πάνω
  άη' τόν πόνο τής Ελλάδος, κα-
  λεΐ δλο τό Λαώ μας να θυμηθεΐ
  γ σ άλλη μιά φοοά τόν πόνο των
  θυμάτων. Νά σκύψϊΐ καΐ ν" άψοου
  κασθεϊ τό β>γγητ6 τους. ΝΊ
  μτεΐ στΐς φτωχές καλύβες· Ν'
  φτΛσει ώς τα ξερονήαιο.
  Π^οκηρόσσει Πανελλήνια 'Εθνι
  κή Είσθορά Σωτηρίας των θυμήι-
  των.
  Σκοπός: Ή ένΐσχυαη των έξο-
  ρίστων καΐ τών τίκογενειεΐ/ τους
  πού άπειλοθνται μέ θϊνατο. *Η
  νομική υπερασπίση τών πολιτι¬
  κών κρατουμΐνων Ή ένίσχυιη
  τέλος δλων των θυμάτων.
  Ή Πανελλήνια 'Εθι/ική ΕΙσφο
  ρα θ' άρχίσει την 1 Νοεμβπίου
  1646 καΐ θώ τελειώσει την 31 Ία
  νουαρΕου 1947, θά κρατήσει δηλ.
  τρεΐ<μί]νίς. Μέ;τα στοθς δυό αύτούς μή"ν8ς πέφτουν οί γιορτές χθν Χριστου- γέννων καί τής Πρΐ)τοχρονι6:ς. Πς μέβεο σύτές πώς θά τίς πβ- ράσουν τα θύματσ. "Εμείς πρέπει νο σταθοθμε κοντα τους. Νί ά- νακουφίσουμε τόν πόνο τους. ΝΛ θερμανουμε την κσρδιά τους. "Ολοι οί "Ελληνες σέ συναγβρ- ϋό;"Ολοι νά πάβουν μέρος μ* έν- θουσιασμό στήν Πανελλή'ΐα Εί- σψοοάΐ Ό καθένας δ,τι Εχει κι' ότι μπορεϊ. Χρήματα είτε εί5η, μιά £νεση, λίγο 1ώ5ιο, 8να ρβθχο, λ[- γα τρόφμα, Λτι δήποτ·, θα πιά- σει τόπο! "Ελληνες άπανήστε στή Φωνή τής Έθνικής "Αλληλεγγύης* Μή ξεχνδμΐ τα θύματα! Άθήνα 29 Όκτωβρίου 1946 Δια τό Κεντρικόν Διοικητικόν Συμβούλιον Ό Ποόεδρος ΑΛΚ. ΛΟΥΛΗΣ Ό Γεν. Γραμματεύς Π. ΣΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ». ΟΡΓΑΝΑ ΤΑΣΧΟΑΕΙΑΤΩΝΜΣΤΕΙΩΝ Τίς ΐδιες γενικά έλλείψεις τών σχολείων τού Ηρακλείου συναντά κανείς καί στά σχολειά τών ΐτροαστείων. Έλλειψη θρανίων, καί σχο- λικών όργάνων καθώς καί κτι- ρ'ων ύγιει-νών καί εύρύχωρων άπό τή μιά μεριά. Μεγάλος άριθμός παΐδιών καΐ μικράς άριθμύς δασκάλων, άπό την άλλη. Αύτά είναι καί στά προάστεια τα κυριώτερα χά ρακτηριστικά των σχολείων ση ΐονίζει δτι κατά τή χθβσινή ήμέ 5« ΐών...έπιχειρήοεων δένέσημειώθη κανένα έπεισόβιο. ΛΟΝΔΙΝΟ 13.-Ό Γερμανός στρατηγός Μάκενσβν Διοικητής των Γερμανικών δυνάμεων σΐήν Ιταλία κατά τόν πόλεμο, μεταφέρθηκε στή Ρωμη καί παρεδόθηκε στίς Ίταλΐ' κές άρχές γιά νά δικασθεϊ ώς κληματίας 3πολέμου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πού πρέπει νά άναφερθοϋν, καί κατά τίς οποίες μέ πρωτοβου- λία των κατοίκων ωρισμένων προαστείων, λύθηκε τό πρόβλη μα τούλάχιστο των θρανίων μέ την κατασκευή νέων, άφοΰ πεί- " σ&ηκαν πώς μάταια θά περίμε ' ναν τή βοηθεία τού κράτους. Έτσι τα σχολειά τοΰ Πόρου καί τοΰ Άγίου Ιωάννου έχουν σήμερα θρανία επαρκή. "Αν προσέξουμε τώρα τόν ά ριθμό των μαθητών καί των δασκάλων, σέ κάθε ενα χωρι- στά σχολειό των προασΐείων, καί Φάλάβουμε ύπ'όψιν μας ότι μέ νόμο έχει καθοριστηΐ σέ κά θε 40 παιδία ενας δάσκαλος, θά δοϋμε πόσο τεραστία είναι ή ελλειψη έπαρκοΰς προσωπι¬ κού, σέ όλα άνεξαιρέτως. "Ετσι ό Μασταμπά"; μέ 200 παιδία άντί 5 έχει 2 δασκάλους. Τό Άτσαλένιο μέ 450 παιδία άνΐί 11 έ'χει 4. Ό Αγ. Ιωάν¬ νης μέ 70 παιδία, άντΐ τούλάχι στο 2 έχει 1. Ή Φορτέτσα μέ 200 παιδία, άντί 5 έχει 2. Ό Τεκές μέ 80 παιδία άντί 2 έχε-ι 1. Μπεντεβή μέ 60 παιδία άντί 2 έ'χει 1. Τό ΐδιο και ή Κνωσ- σός. Έπίσης παιδία άντί ό Πόρος μέ 292 τούλάχιστο 7 δα- ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΝ 1 ΔΙΘΑΛ ΣΤΗΗ Οί Δημοτικοί ύπάλληλοι έκτός άπό τό ψήφισμα γιά την τιμαρυθμική προσαρμογή τοθ μισθοϋ των καί τή χορη¬ γήση 400.000 δραχ. έναντι τοθ ίματισμοθ τών δημοσΐων, έξέδωσαν κσΐ άλλο ψήφισμα πάνω σέ έΎγροφο τής Πα- νελληνίου "Ενώσεως Δημοτι- κών καί Κοινοτικών ύπαλλή- συνιστοϋσε νά μή σέ άγώνα στό Μά γιατί τάχα ή ΔιοΙκηση τής Παν. Ενώσεως παΐρνει τέτοια θέση^ώντΐθετη πρός τα συμφέροντα τών Δημοτι- κών ύπαλλήλων; Γιατί νά άσχολεΐτσι μέ ζή τήματα δευτερεύοντα καί πού δέν έηείγουν, τημα τοθ μισθοθ νά μή θέλει νά 6σο τό ζή καί γιατί άγωνΐσθεΐ στό πλευρό τών ΔημοσΙων ά λων, πού κατεβοθν . πλευρό τών δημοσΐων, γιστΐ κάθε άπόφαση γιά αυξήση δήθεν οί δημοτικοί δέν έχουν τοο μισθοθ τών δημοσΐων έ- κοινά συμφέροντα μέ τούς Δημόσιους Στό ψήφισμα τους δϊαμαρ- φοΟ ξαΐρει πολύ καλά πώς πεκτεΐνεται άμέσως καΐστούς Δημοτικούς; Τα έρωτήματα αύτά βρί- τύρονται κατά τής Πανελ. σκουν άχιάντηση στόν τρόπο τής συγκροτησεως τής Διοι- Ενώσεως γιατί άκολοϋθεΐ τακτική άντίθετη πρός τάσυμ- φέροντα καί τίς έπιδιώξεις των Δημοτικών καί άσχο- λεϊται μέ ζητήματα δχΐ έ- πεΐγοντα καί ζωτικά. Διακηρύσσουν έπίσης την άλληλεγγύη τους μέ τόν ά¬ γώνα τών ΔημοσΙων, καλοθν χήν Παν. Ένωση τους νά α¬ ναλάβη εντονο άγώνα 61- πλα στήν άγωνιζόμενη δη- μοσιοϋπαλληλική τάξη γιά κήσεως τής "Ενώσεως. Τόν Ίούλιο έ'γινε συνέδριο τών Δημοτικών ύπαλλήλων γιά τή σύμπτηξη Όμοσπον- δΐας καί άλλα ζητήματα. ΟΙ άντιπρόσωποι γιά τό συνέ¬ δριο αύτό, καταβλήθηκε προ σπάθεια νάναι άποκλειστικά «έθνικόφρονες» ώστε ή Δι- οίκηση νά ύπακούει στά κε- λεύσματα των λαοπροβλή Τήν ίκανοποίηση τοθ κατεπεΐ των. "Οποίος άμφιβάλλει άς γοντος αΐτήματος δηλ. τιμα- διαβάσει τό παρακάτω τη- ριθμική προσαρμογή μέ προ- λεγράφημα τοθ ύπουργείου ογή τοθ μισθολογίου. ' Έσωτερικών (δημοσιεύθηκε σα στό «Ριζοσπάστη» τής 13) 10)46. ΑΘΗΝΑΙ 27—7 ώρα 21. Ε. Π. 1038. Απολύτου Προτεραιότητος. Γεν. Διοικητάς, Νομάρ¬ χας. Έπά^ους. Παρακαλοθμεν φροντΐσατε άντιπρόσωποι συνεδρΐου δή μοτικών-—κοινοτικών ύπαλ¬ λήλων έμφοροθνται υπό έ- θνικών άρχών. Ό ύπουργός Κ. Καλκάνης Άποκλείσθηκαν έτσι άπό Ιή ΔιοΙκηση κείνοι πού ξαΐ ρουν νά άγωνΐζονται γιά τα συμφέροντα τών ύπαλλή¬ λων. Οί δημοτικοί ύπάλληλοι διαμαρτύρονχαι τώρα γιά τή 0τάση αύτη καί ζητοϋν άπό τή ΔιοΙκηση τής Ενώσεως νά άγωνισθεϊ σθΒνα,ρά γιή τήν καλυτέρευση τής θέσεώς τους μαζί μέ τους δημο- σΐους. Ή σημερινή ΔιοΙκηση πρέ πει νά άκούσει τή φωνή αυτή τής διαμαρτυρίας καί νά άκολουθήσει τό δρόμο τής ύπερασπΐσεως τών συμ- φερόντων τών Δημοτ. ύπαλ¬ λήλων. σκάλους έ'χει μόνο 3. Ό Κα- τααμπάς μέ 118 παιδία, άντί 8 δασκάλους ϊχει 4 καί ή Χρυσο πηγή μέ 450 παιδία άντί 11 δα σκάλους Ιχει μόνο 5. Δέν εΐ'·αι όμως μόνο ή δν- σαναλογία μεταξύ τοϋ άριθ- μοϋ μαθητών καί δαβκάλων. Τα σχολειά αύτά άποτελοϋν- ται μόνο άπό μιά, δυό, ή τρείς αϊθουσες. Ένβ μόνο εχβι τέσσερις. "Έτσι τα παιδία στιβάζονται κυριολεκτικά μέβα σ' αύτές, πον καί όταν άκόμα δέν είναι ανθυγιεινάς μέ λί- γους μαθητές, μέ τό σημερινά αριθμό, γίνονται έπικίνδυνβς στήν ύγεία τών πβιδιών. Τό σχολειό π. χ. τού Μ«- ιταμπά 2χει 2 αΐθουσες καί 200 παιδία. Τοΰ ΆτσαΑένιβυ 4 αϊθουσες καί 450 παιίιά. Ό Πόρος 3 αϊθβυσες καί 292 παιδία. Τό ί'διο συμβαίνει σέ όλα. Έτβι γίνεται άμεση ή άνά,γ- κη τής ί δρ ύ σ β ω ς η αί σχολείων, τ« άπορροφήσουν Ινα '"λ "-" -ν στιμε- τα ά' λ λ ω ν όποϊα θά μεγάλο άριθμό άπό ρινά παιδία. Ή ιδρύση έπίσης σχολβίου αιυ υυναι/ισμό τού Μπρούμη πού στερεΐται παντελώς, είναι επιβεβλημένη: Τα παιδία τοΰ συνοικισμοϋ αύτοΰ καί γενιπά των οίκογενειών πού κάθο,νΐΛα έξω άπό την πύλη Χανίων, ·ήμΐρα νά είναι ύπ,οχρεωμένα φοιτοϋν στά ςχολεΐα το# Ή- ρακλίίου, πού τό κοντινότεοο θά πρέπει νά θεωριηθεΐ τής Αγ. Τριάδος. ψ ΑΥΡΙΟ: Τα σχολειό τής υταίθρου. ΕΡΧΕΤΑΙ 1 ΚΐΊΙΡΜΑΚΰ ΑΗΤΙΠίΌϊΟΠΕΙΑτΐϊΈΛΑΑΔΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 14 ([δ. ύπηρ.)— Οί «Τάϊμς» δημοσιεύουν ΐη- λεγράψημα άπό τή Λευ-ω- σΐα τής Κύπρου πού άναφε- ρει δτι ό έΘνάΡχης κσ1 έπ1 κεφαλής τής ,άντι,προσωπεΐας της Κύπρου Ανεχώρησε γιά την Έλλάδα. Ό έθνάρχης σέ ποοκήρυξή τΟυ -ρφς χούς Κυπρΐους λέει δτι «ή Αγ¬ γλία θά αποδώσει, δπως έλ- πίζουμε, την Κύπρο στή μη- τέρα Έλλάδα. Εΐθε δ δΐκαι- ος θεός ν.ά εολογεΐ τόν ά- γώνα τοθ ΚυπριακοΟ λαοΟ Υΐα την ^νωση μέ την Έλ¬ λάδα».
  «Ε Λ Ε Υ β Ε Ρ ή Κ Ψ Η Τ Η»
  ,,ΕΛΕτΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΕΜΜε3σΐ Ι
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡ Α—Σήμερον
  Άπογευμαπνή ώρα 6 μ. μ. Βρα·'
  δυνή ώρα 9 μ. μ. «Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ» Όλόκληρο τό εργο
  2 έποχές. 'Η ταινία Οά προβάλλε·
  ται μέχρι τής Κυριακής.
  Την προσέχη έβδομάδα: «Υίέ
  Υίέ μου-».
  μου
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
  «Ό Λοχίας Γυόργκ»
  μέ τόν Κάρυ Κοΰπερ
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  θίασος ΠσλΉολόγου
  Σύμπραξις Π. ΞυνοΟ —Σ. Μα·
  λούση. Πρωταγωνίστρια Ήλέκ-
  τρα Βάχλσ.
  Σήμερον
  ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Λίαν προσεχώς "Άρη Χατζιδάκη
  Ο «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ».
  Προϊστάμενος τυτΐογραφείου
  Ι. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑϋ
  Καί δλλα λουλούδια πωλούν-
  ται παρά τού ΑΝΤΡΕΑ
  ΜΠΕΣΛΕΜΕ Περβόλα
  (Παραπλεύρως Αγ. Άντρία)
  Ζητεί τ α ι Χρηματβκιβώτιον
  πρός αγοράν. Πληροφορίαι αχα. γρα
  φεϊα μας.
  ΤΑ ΜίΙΚΕίΙ
  Ε Κ ΤΕΛΟΥ Ν
  ΑΘΗΝΑ 14 (ίδιαίτερο τη-
  λεγράφημα). —Στά Γιανιτσά
  έκτελέσθηκαν ό δεκανέας
  ΜιχαηλΙδης, οί στρατιώτες
  Τσέτος, ΚανατΙδης, καί οί
  ίδιώτες Πέτσος καΐ Κατέρης,
  καταδικασμένοι σέ θάνατο
  άπό τα έκεϊ Στρατοδικεΐα.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΓΛΜΟΥ
  ΓνωσΓοποιεϊτ τι συμφώνως πρός
  τό ά~θρο 1.369 τοϋ Άστι«οΟ κώ-
  δικος βτι ό Κεχαγιαδάκης Πα¬
  ναγιώτης τοϋ Έμμ· καί τής Βα-
  σιλικής τό γένος Καλογήρου
  γεννηβείς εις Βακούμια Ρεθύ¬
  μνης κα< κάτοικ'~ς Ήρακλείβ'1, καί ή Μαρία Άλεξάκη τοθ Ιω¬ άννου κοι τής Κρουσταλέν άς τό γένος Τζερνιεδάκης γε»·γη- θβϊσα είς τό χωρ'ον- Ζ^ρό μέλ· λουσ· νά £λθωσι είς γάμον τε- λεσθησόαενον ενταύθα. Διανυκτερεΰον Φαρμακείον Έμμ. Ζαχοφΐάδη (Τρείς Καμάρες) ΑΠΟΑΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Απωλεσθη ταυτότητα άνή· κουσα είς τόν Κλεομένην Πα· παδάτον κάτοικον Ηρακλείου. Παρακαλεϊταΐ οποίος την βρήκε νά την φέρει εις τα Γραφεΐα μας.________ ΧΑΘΗΚΕ γυναικεία τσάν, τα χρώματος κιτρίνου. Πε- ριεϊχε μέσα 2 ψαλιδάκια καί μωρουδιακά. Παρακαλεΐτσπ ούτος πού τή βρήκε νά τή παραδώσει στά γραφεΐα μας. ΟΡΟΣΚΑΗΣΝ ΜΙΙΡΟΠΡΑΗΤΟΗ Καλοΰνται άπαντα τα μέ- λη τοθ ,Συλλόγου Μικροπω- λητών σέ γενική συνέλευση την Πέμπτη στίς 7 τό βρά· δυ στήν αϊθουσα τοϋ Ε.Κ.Η. γΐά νά συζητήσουν διάφορα φλέγοντα ζητήματα. Ηράκλειον 12 Ν)βρΙου 1946 Ό Πρόεδρος 1 2 ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΒΡΕΤΤΑΗΙΚΑΣΤΡΑΤΕΥΜΑ1Α ΖΗΤΟΥΝ Ν» ΛΗΟΣΤΡΛ1ΕΥ88ΥΝ ΠΑΡΙΣΙ 13.—Τό Γένικό Έ πιτελεΐο των βρεττανικών δυ- ν«μεων Μ. Άνατολής παρα· δέχθηκε μέ ανακοινωθέν τού δτι στήν Αΐγυπτο βρεττανικά στρατεύματα εκήρυξαν άπεργία άλλά ή τάξη άποκ«ταστάθηκε>
  Αϊτία τή; άπεργίας είναι ή
  μή άποστράτευση των στρατευ-
  μάτων αυτών άκόμα.
  ΕΟΣ ΙΚ! ΑΠΟΪΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΝ Ε Κ Α Ο Γ Ρ Μ
  ΐΑΥΞΚΒΗΚΑΙΙΟΙίΔΡΕΠΟΥΚΚΓι
  ΠΑΡΙΣΙ 14.—Σύμφωνα μέ
  τα τελευταία άποτελέσυατα
  των Γαλλικών έκλογών μέ-
  χρι τής στιγμής στίς 603 έ-
  δρες τό Κομμουνιστικό Κόμ-
  μα κερδίζη τίς 186, τό Λαϊκό
  Δημοκρατικο κόμμα 163, οί
  Σοσιαλιστές 104, οί Ριζοσπά
  στες—Σοσιαλΐστές 63 καί τα
  διάφορα δεξιά ηόμματα τίς
  ύπόλοιπες 88.
  ΑΠΟΣΗΜΕΡΟ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Φ?ΗΜι
  ΤΩΝ ΑΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ^
  Τα ε_________.·ι___ν λ _> . _. .. . '
  Τό δημοσιοϋπαλληλικό ζή-
  τημα άνέκυψε άπό χθές μέ
  νέα όξύτητα μετά την κατη-
  γορηματική άρνηση τοθ κ.
  Τσαλδάρη κα! των Άγγλων
  οικονομικόν έμπειβογνωμό-
  νων νά βελτιώσουν την ά-
  πελπιστική θέση των μισθω-
  των.
  Προχθές έγιναν έπανει-
  λημμένες συσκέψεις τοθ πρω
  θυπουργοθ καί των αρμοδίων
  ύπουργών μέτούς κ.κ. Κλάρκ,
  ΝΙξον καΐ Μέϊμπεν. Τό βρά-
  δυ πραγματοποιήθηκε συνάν·
  τησης μεταξύ κ. Τσαλδάρη
  καί ΑΔΕΔΥ πρός ην έδό§η
  άρνητική απαντήση γιά
  την ίκανοποίηση των αίτημά-
  των τους μέ την πρόφαση
  τήςδημιουργΐαςπληθωρΐσμοθ.
  Άργά τή νύχτα ή Έκτε-
  λεστική Έπιτροπή τής Άνω-
  τάτης Διοικβύσης 'Επιτροπής
  Δημοσίων Ύπαλλήλων έξέ-
  δωσε άνακοίνωση στήν ό-
  ποία τονίζει δτι τό Γενικό
  Συμβούλιό της μετά την άρ
  Ινητική απαντήση το0 ,. Τ
  δάρη νά Ικανοποιήονί Γ
  τηματα των ύπαλ^ν τ?·
  έξουσιοδότησε νά π' τ^
  ποιησει 48
  *«ΡΥ««
  71 α,υΡ1° ά μ
  έ την άπόφ
  Φώνησε καί ήΨ
  Ομοσπονδία. ή
  αίή
  ΑΦΟΥ ΕΦΑΓΑΝ
  ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ
  ςασκαΛι
  Υους τής χώρας ν£
  μέρος στήν άπεργ(α. Ρ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 14.—Ή Έλλη-
  νική Κυβέρνηση μέ εκκλησή
  της, εζήτησε έπειγόντως άπό
  την Αγγλία καί την Άμερι-
  κή νέες πιστώσεις πρός οίκο-
  νομική της ένΐσχυση, διότι τα,
  συναλλαγματικάς άποθέματα
  τής Χώρας είναι έλάχιστα
  σήμερα, χωρίς δέ οίκονομική
  βοηθεία, ή Χώρα θά φθάσει
  σέ οίκονομικό άδιέξοδο.
  ΠΟΙΑ «ΟΜΜΑΤΑ ΪΜΝΕΤΕΙΙΝ ΣΤΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΕΓ
  ΤΟΥΣ ΪΗΑΑΑΗΑΟΠ Σϊ 48 ΟΡΟΝ ΙΟΕγΠ,
  ΑθΗΟΑ 14 (ίδ. ύπηρ.).— σουν άπεργιακό άγώ
  Ή Συνομοσπονδία Δημοσίων ι --<-- · Ύπαλλήλων καλεΐτούς ύπαλ λήλους δπως πρωτοστατή- σουν στήν έπιτυχΐα τής άπο- φασισθείσης σαρανταοκτάω- ρης άπεργίας, καί όργανώ ήρΧ<5μενηέβδ μάδα, έφ' δσον ή Κυβέρν σΠ «πΐμένει αρνουμένη ν1 οποιήσει τίς 6λλ μ αρνουμένη ν1 Ικανοποιήσει τίς 6εταλληλικές αξιώσεις ν Βασιλ. Κουγιουμνζής Όίοντίατρος Δέχεται είς τό Ιατρείον τού έναντι Γεωρ αντόί 9—1 καΐ 3—7. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 12, (Ίδ. ύττη- ρεσΐα)^— Στίς 19 Νοεμβρίου Θ4 γίνουν οί πρωτΐς έλβύθερες ίκλο- γές στή Ρουμονΐα. ΟΙ δημοκρατι- κές δυνάμεις άντιπροσββπεύονται άπό τώ τέσσερα μεγαλύτερα κόμ^ατα, τό Κομμουνιστικό, τό Σοσισλδημοκρατικό, τό Έθνικό Φιλελεύθερο τοϋ Ταταρέσκου, τό Άγροτικό Μέτωπο καί τό Έ¬ θνικό Φιλβλεύθερο τοθ Κωνσται·- τινέσκου. Τά κόμματα σύτά σχη- ματίζουν τό Αημοκρατικό Συ> |
  νασπισμό Άντί ιταλοί τους θά
  είνε τά «ίστορικά λεγόμενα» άν-
  τιδραστικά κόμματα τοΰ Μσνίου
  καϊ τοθ Μπρατιάνου. Σύμφωνα
  μ* τό νίο έκλογικό νόμο, θά ψηι
  φΐσουν για πρώτη φορά οί γυ-
  νοϊκες, ο! νέοι, οί στρατιωτικοί
  καί οί μειονότητες. Σύμφωνα μέ
  τόν παληό έκλογικό νόμο ψήφιζε
  μόνο τό έντ τρίτο άττό τούς ψη-
  φοφόρους. Άκόμα σύμφωνα μέ
  τό νέο έκλογικώ νόμο κατοργεΐ-
  ται ή Γερουσία.
  II
  ΑΡΑΣΗ ΤΟΝ ΕΟΡΑΙΟΝ ΣΓΙΙ
  β λ Ά"
  V
  "" ε^εΡΡάγη βόμ
  βα άπό την δπο(α εφονεύθη¬
  σαν 6 αστυνομικον 2 Βρετ-
  τανοί καί 4 "Αραβες. ΈπΙσης
  άτμομηχανή Καί 3 όχήματα
  άνατινΑχθηκαν άπό πρόσ
  Λέγεται δτι εάν ν.
  ή προσπαθεία τής Μ. Βρετ-
  τανίας ν« τακτοποιήσει τό
  Παλαι·τινιακό, θά μεταβιβά-
  σει την έντολή στόν Ο.Η.Ε.
  ινε ΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο"
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Μιά τιτάνια Ήρωϊκή δημ,-
  ουργία τοϋ Γίγαντος τής α¬
  νωτέρας τέχνης
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  Ο ΛΟΧΙΑΣ ΓΥΟΡΚ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Α Π ϋ ΚΛ Η Ρ ΟΙ
  της ζωησ
  Πρωταγωνισίοθν:
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΊΕΝ
  ΙΝΤΑ ΛΟΥΠΙΝΟ
  ΟΕΛΤΡΟΝ "ΝΤΟΡΕ,,
  •ΘΙΑΣΟ2 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
  Σύμπραξις 3ΥΝ0Υ-ΜΑΛ0ΥΣΗ
  Πρωταγ. ΗΑΕΚΡΤΑ ΒΑΧΛΑ
  Σή
  ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  'Απογευματινή ώρα 6 1)2
  Βραδύνη * 9 1)2
  ΊΙ μεγάλη Σάτυ^α παρμένη άπό
  την Έθνική Αντισταθή.
  Δ. ΨΑΘΑ
  Ο ΦΟ Ν
  ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΕΚΠΛΗΙΤΙΚΑ ΟΕΙΡΑΜΑΤΠΟ£Σ|ΒΐχΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝ
  ΜΟΣΧΑ 12. (Ίδ. ύπ.).-
  Τό σοβιετικό περιοδικό «Μορ¬
  φώση καί Ζωή» δημοσιεύει
  ά'ρθρο τού πρόεδρον τής Σο-
  βιετικής Άκαδημίας τ*ών Έ-
  πΐστημών Βαβίλωφ όπου άπο-
  καλύπτεται δτι οί έπιστήμονες
  Μιχαηλίν καί Χβοστικώφ εκα-
  ναν δοκιμές τψ[ς άτμόσφαιρας
  σέ ΰψος 55 χιλιομέτρων μέ
  προβολή κοσμικών άκτίνων.
  Ό Βαβίλωφ περιγράφει τό
  πείραμα τό σάν άπρόοπτο καί
  εκπλητικό. Ό Βαβίλωφ άπο-
  καλύπτει επίσης δτι οί φυσικο-
  μαθηματικοί Λουκίρακη καί
  Περφίλωφ άνεκάλυψαν την υ¬
  πάρξη «πυνών ήλεκρονίων» μ έ
  άρνητικές έκκενώσεις καί εκ-
  φράζει τή γνανΉ ότι προφα-
  νώς βρισκόμαστε μπροστά σέ
  μιά εντελώς νέα σελίδα τής
  φυσικής καταστάσεως τοΰ άτο-
  μικοθ πυρήνα.
  Η αψ ΕίΚΐοιΙΓΕΐΐΙ ΙτΤΐΥΝΑΐίΙ
  ΜΙΣΠΣϋΙίΗΊΠίΊΣ ί.ΊΤΕΡΙΚΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 14.—£Η άγγλι-
  κή κυβέρνηση εζήτησε την
  ψήφιση νομοσχεδίου γιά τόν
  ελεγχο τής άγοραπωλησίας
  τοϋ συναλλάγματος στήν Αγ
  γλία καί των αγγλικών έπεν·
  δύσεων στό Έξωτερικό. Σκ&
  τ-όςτοθ νομοσχεδίου είναι
  νά καταστήσει τή Μ. Βρετ
  τανΐα Εκανή νά προβαίνει σέ
  άγορές άπό τό έξωτ8ρικό,
  γιατί διαφορετικά δέν ·ά
  μττορέσει νά ΛντιμετωιιΕσει
  τις οίκονομικές της άνάγκες.
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΗί ΛΙΛ ΤΙΣ ΥΗΟ ΕΝΤΟΛΗ ΧΩΡΕΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ
  ΗΛΕΚΤΡ Α
  Τέ» γνωστό άριστούργημα
  Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
  Νέα Γσλλική Εκδοσις)
  Δύο έποχές σέ μιά παράσταση
  Λόγω τοΰ μβγάλου μήκους
  τής ταινίας μόνον Μ ι α
  Άπογβυματινή ϋρα έ μ. μ.
  Βραδύνη ωρα 9.30 μ. μ.
  Ή τσ'νία θά ττρ-βαλλεται
  μέχρι τής Κυριακής
  ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΤΕ
  Άπό τό Κάρβουνο Ι
  Μέ μιά Γκαζιέρα Νέου τύηου
  Πετρελαίου καί Βενζίνης
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Κ Α© Α ΡΙΟ ΤΗ Σ
  Κατάστημα Είόών
  Πετρελαιοφωτισμοϋ
  Ι. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  Χρ στ· Άργυράκη (Άραστα)
  Έξαρτήματα διά λούξ καΐ
  Γκαζιέρες, Φωτιστΐκό Πβτρέ-
  λαιβν, Άμίαντα χ.λ.π.
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  Τιμαί έξαιρετ,κβς συμψέρουσσι
  Α. 2*κλαμΛ*νης--Πλ. Χρονίδης
  ΤΗΛ 814
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13.— Στή συ
  νέλευση τοϋ ΟΗΕ συνεχ(ζε·
  ται ή συζητήση γιά τίς υπό
  έντολή χώρες.
  Ό άντιπρόσωπος τής Κου·
  βας ύποστήριξε τόν τρόπο
  μέ τόν όποΐο διοικοϋνται
  οί χώρες πού βρΐσκονται υ¬
  πό έντολή τής Αγγλίας, Ή
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13. - Τηλεγρα-
  φήματα άπό την Παλαιστίνη
  άναφέρουν δ ι Γ τΓ σιδηροδρομι-
  κή συγκοινωνία Ίεροσολύμων
  — Γιάφας διακόπικε λόγω τής
  εντονης δράσεώς τώνΈβραίων.
  νωμένων Πολιτειών,'Όλλαν·
  δίας κλπ.
  'Ο Γιουγκοσλάβος άντι-
  πρόσωπος πέρνοντας τόν
  λόγο ύποστήριξε δτι πρέπει
  νά άποδοθεΐ ή ελευθερία
  στούς λαούς πού κατοικοθν
  τίς υπό έντολή χώρες.
  Ο ΜΟΙΝΤΟ ΟΑ ΥΟΟΟΑΑΙει
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13.—Ό κ. Μπι·
  ντώ θά ύποβάλει την παραίττ]
  |ση τής Γαλλικής Κυβερνήσεως
  στή νέα Έθνοσυνέλευση, πού
  ΛΟΝΔΙΝΟ 14.-Ή όμάδα
  των Σοσιάλ ιστών βουλευτών
  Τ Γ» 11 Ι-· ε-^.ι_. —____— ν^ ·
  μςής
  ΥΥς, συνήλθε χθές κάί
  ^νεζήτησε επί τής ίρ^^
  την «ποία εχάραξε ώς
  νεδριάσεις τί)ς Βουλί)ς Ή
  όμάδα άποφάσισε την έμμο-
  Λ°^ Χαραχθείσα πολιτική.
  Η ίδΐα βμάδα πού την άπο
  τβλοθν 41 βουλευτές, άντιτΐ-
  Οεται στήν άπόφαση τ«ο
  ΑγγλΙαΤς ΤαΤ^^οίΠκϊϊΙ^^ ^^ *
  ην «ποία εχάραξε ώς ^ός
  •α ί?ωτεΡικΠ "ολιτική τής
  Αγγλίας καί ή όποία εδ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 14.- Ό πρόε-
  δρος τοθ ΟΗΕ έλαβε έντο-
  νοτάτηΙ τηλεγραψική διαμαο-
  τυρια τής Άλβανίας στήν
  όποία τονίζεται δτι ή Μεγ
  ματα τοϋ ΆλβανικοΟ λαοθ
  επί τής χώρας τού.
  Ή 'Αλβανία ζητεί άπό την
  Οργάνωση των Ένωμένων
  Εθνών δπως έπιληψθεί τοθ
  Σωματεϊον Κτιστών καί Άμμοκο-
  νιαστών εΗλί
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Καλοθνται δλα τά μέλη
  τοθ παραπάνω ΣωματεΙου
  σέ γενική συνέλευση την Κυ-
  ριακή 17 τοθ Νοέμβρη καί
  ώρα 9 τό πρωΐ στά Γραφεΐα
  τοθ ΣωματεΙου στό Ε. Κ. Η.
  μέ θέματα:
  1) Λογοδοσία ΔιοικητικοΟ
  Συμβουλίου.
  2) Διάφορες σπουδαΐες ά-
  νακοινώσεις.
  Κανείς συνά&ελφος δέν
  πρέπει νά λείψει άπό την
  συνέλευση τής Κυριακής.
  Ηράκλειον τή 14—11—46
  Ό Πρόεορος
  Μ. 5ΑΜΑΤΑΣ
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  ΑΝΤ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  3—1
  ή α Έθνοσυνέλευση, πού
  συνέρχεται στίς 28 Νοεμβρίου.
  Άπό τά συμπληρωματικά ά-
  ποτελέσματα των προχθεσινήν
  έκλογών φαίνεται δτι οί Κομ-
  μουνιστές βελτιώνουν αισθήτα
  τή θέση τους στή νέα Βουλή.
  ΑΘΗΝΑ 13 (ϊδιαίτεοο τ^λε- Ϋ-----
  Υβάφημα).— Σχετικά ιιέ τΑ ·?' $ ,ΑαΡακτηριστικο επίσης της
  λιξη τής πολιτίή ί £ξε δυσΧ°λης θέσεω? τί5ί Κνβεβνή
  τής
  Άνακοινώθηκε δτι καταρτί-
  ζεται διάταγμα γιά την παρά-
  ταση τοθ ίσχύοντος ενοικιο¬
  στασίου έως τά τέλη τοΰ τρέ¬
  χοντος μηνός.
  "Οσο γ'ά χήν εναρξη τής ϊ-
  σχύος των αύξήσεων τοΰ νέου
  ενοικιοστασίου μέλη τής αρμο¬
  δίας επιτροπήν ύποστηρίζουν
  βτι οί αύξήσεις των ένοικίων
  πρέπει νά ϊσχύσουν άναδρομι-
  κά άπό την 1η ΝοέμββΤ)
  ςιη Ινφ δ άρμόδιος ν-
  πουργός ύποστηρίζει ότι οί αύ-
  ξήσεις πρέπει ν* άρχίσουν άπό
  την 1η Νοέμβρη.
  τής κυβερνήσεως Τσαλδάρη
  ά'ν δέν Ι'χει κλονισθεΐ πάντως
  δοκιμάζει έκ νέου κρίση.
  Πολιτική προσωπικότητα
  I-
  τόνιζε χαρακτηριστικά δτι τά
  νέφη πού εφάνησαν στόν Κυ-
  βερνηηκό όρίζοντα, τό δημο
  σιοϋπαλληλικό, τό συνδικαλλι-
  παει
  στικό, τα σκάνδαλα πού παει
  νά άπβκρύψεΐ ή Βουλή, οί δια-
  φωνίΐες καί παραιτήσεις υπουρ
  νών, εΐναι χαρακτηριστικά τής
  άποσυνθέσεως πού ά'ρχισε.
  ότι
  ^^λιι9 είναι τυ γεγυνν^ νιι ν
  κ. Τσαλδα'ρης ξαφνικά ματαίω-
  σε τό ταξεΐδι τού στήν Άμεοι-
  κη
  Γιά τή ματαιώση αύτη έκτός
  άπό την εσωτερική κατάσταση,
  [άποφασιστικό ρόλο έ'παιξαν οί
  ι ιληροφορίες τοΰ πρεσβευτή
  Ι τής άμεριχής δ οποίος άνέφε-
  ρε στόν πρωθυπουργό την έξαι-
  ρετικά δύσκολη θέση πού βρί-
  τκονται τά οίκονομικά μας ζη-
  τίματα καΐ δσα τέθηκαν στή
  υνέλευση τού Όργανισμοΰ Ή-
  ωμένων Εθνών.
  μς μ
  _ξ γλων καί Άμερικα-
  νων για την οΐκονομιπή βνωση
  ων δυο ζωνών κατοχ% οτή
  Ιερμανια, νιά τόν καλύτερο Ι-
  «ισιτισμό τους> δπου ξ
  ΑΘΗΝΑ 12 ((δ. τηλ.)-Ό
  ύπουργός τοθ ΈφοδιασμοΟ
  σέ δηλώσεις τού πρός τούς
  ρφς βΤπε δτι έλ;
  κατά τό Δεκέμβρ,ο