93700

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τη£ ΕΛΛΑΔΟΣ..... „ ]
  ΓΗΣ Ε»ΗιΪΕΡΪ4θΓΤΗ5 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟ
  ΤΊΡΤΟΡΜ
  Λ. ν: ν ι.-ι.
  . 86
  Λοιθ. Ποωτ. 2099
  » Δΐ'.κπ. 1265
  Δ Ι Α Κ Η Ρ Γ Ε Ι Σ
  Έπαναληπηκης τελειωτικης δημοπρασίαν.
  Ό Δήααρ;νος ΚρητσΥυ; ; Γενικάς ή< Δια^ρΰττίΐ ό'τι, ' Λα!ύ, ι,1 δψ»ι τί» Ι*1 αριθ. 1'.3-^ >]»■ β,βϋ Χανίων *αί
  Άκυρωθίντω^ τώι/ πρακτικών ίής ιν χώ Ηομαρχια,ω Κατα- '"' α? °· -02 τ5ΐΜ9Η) βουλευτού1 Συ,Αί-,/λ οα των έν Σφα ■
  βτήμ^τι Λασηθιου διεξχχθεισης δ<;μοπρασ'α, ϊ.ά τ/)ν ίν"''ω·!ΐν * !ς Π ^τοό"/ών ο:' ού Ι)ό'Ιωϊννη; Εύΐτρ. 23 ιμίνάκΐ,., 2) Ά:·1. Ι'ρω-. 8147 β Δ'εκπ. 5518 ΚΛΗΤΐΐΙ'ΙΟΝ ΚΠΙΚΡ1.ΜΑ '<> ηηρα τοίς έν Χανίοις Κ
  τρέχοντος μηνός ημίρα, Δευτ-.ρβν χαι ω,α · 9 -12 π. μ. ,νω- ν3 °'·<·1'"^ '·' ώ Λ-αιτ:-,ι τ^ οτ» τή> 8
  πιον τίς έν τί^ ύπ' άρι^.ί67/13ι ί. ε δ.ακτρύςε' ή·οών (ϊ'Γα Ε ° σίί "'Λσ' δ'ίέ ' Λ υτροί Σφακίων ό μέν*
  φημ. Κυβερνήσεως 29 τεδχος Γ . ΐο ι 191υ, α^φ'ροα-.^ς Έ λ"υ °"Λ / Χ/· Ρ3^ πϋΐιτ-3ος καί σφα Γ 4ς τ':ν Γεώργιον Άντ.
  κ»ϊ σ^μφι>ν■^ύς πρ-ς .^; έν αΰ:Γ, άναφϋ9*ίν^υ ό-ο^ [ ν :-'Ρα'·Τ '■ '__8ς Αο:πο σονέπραξ4ν κ»τά την Γί'λεοιν αύ-»ϋ
  μετά τής έξ,<ς τροποιήσεως το3 άρθρου 5 τής ανωτέρω ο!>/α;ίύ- δ1·-1 Τ7)ς υπ^σ ηρ',,ιώ- των κ*! ,ώ; υ^ρ-·
  ξ«ω; ήαών. Ότ! άπαντα τα ποσα ά θι -'σπρνς-, ο πρΐϊΐ.ιρινώς ^•""•'ς^-' ^^^ -:ρο ψτν οΰτ ι ήτο-, ίί,.
  επιτετραμμένος ύιτάλληλος (ίυγιστή ) ί/. ίώ> ανωτέ.ω φορω. '^^'^ '""' 'μω?:ιι-·'ν:υ άτό τ"3ν α θ.-ω;
  ς τι| ·*μ σ6ωσ «>; :ώ/
  »ρ^ύμ;να π:σά ά ϊ;ν ί)α
  μ
  Πό /ικοϋ Ν3.ο^.
  ε.ίότϊ, τί;ν άπο 9
  ούς κατ-ί
  αι ο π οδλ
  57 ϊλ "·?88
  ϊ^ο» 19 Ό
  φυ όϊί/ΐ-ι «αι
  μου.
  ό τ;
  Δ^/,'5· των αρθ,ο,α; 1 (8, 406 χαί 409 ι,-(ς Πρ-νχή; Δ ί-
  ίϊ'-Όϋ
  αττό 1 Σ)δρίου ί. Ι. μ=-/ρ τή; >-;!
  έν λόγψ φόρω» ώ^ κα άταν:χ ΐά
  εϊσπρας/) μέχοι τής ,ν-.Άίάα-εω, -ο^τα)^ δΓ α α =ί<ε ^τολ^γι; πρός τόν άναδ»ιχθ/;τ μενον έν9ΐ<ιαΐ;η/ ,,π χίί.ΰΐΑ'νά παραϊωΐ Χρός τούτο* (τόν ε^!Α!αΐΕΓ(·.) κ/ έωΐΓ, αχ,ρ 6^ /.);μο/ :Γ(ς όζ α^το^ διθίχειρίσϊως των έν λό.φ φό -ών Τ3ύ ί οι<α<στ.5 ό θ'/:5- '^'*11 ωμένου νά καραΐ-χί- τα τ^ ίίΐπρ χί--ν" <α ,» ^τ.ρ ύμ να ^Ιρ-ΐ'α ■>
  βοσϊ μετά την ούντα^ν το^ ί^ο'. < αΐ.ηρο.. συμδολϊίου άφ ού α'"):' "ιωπ ' προηγο^μένως πληρώστ; πρός 50 δρ*χμ>, η ιαιω, ϊτ, ώ. εί- λ νόν τ ,^
  Ρηται ζι,γιστήν ό'-ως ώρισε τό οί^ϊον Ληο,οτ. Σ-μίουΛΐον .3. π· ίλ· ':· Κ-·Ρ 'ε'ΐεΐα κ ι ή^.α^ το ί Ν 1Λο^ ;ρ ",ο.-Α-νη τ ί-
  Δήμου ούϊεμίαν ύ«έχο»τος οδ ε ά/α/.ααδ/ ο.ος ί^θ ^ην ώς π ος ί^Ι/15^ "? 6:^α« λογ ι. μ:,,] α?' ή; . ^ ; γ τε/.ιυτα,α -ώ,
  την μΐσθοδοσίαν ταύτην το - ζ·>γιστς.ι (.δ-ε ώ, -ιρος τα κ -/υσ ε-ού- ' 7?°ί^Τ!!
  V.
  ■<·:'-'} ι^ /.α. ϊη'ΐ-σ ^-» -.5; πΛρον-ος ^-ό τ5ο ] -. μεναπβαά. ' Ι*, 1 «ϊ^γ.-*-'^ν -,οϊ;£ό;, ?νϊ 5 /ατο ;„„ κ,_τ αΐτήν, α-/ως Πρ':ς δέό'τι ο?ορο ζ^ά υ ό ΐπ 6ΐ>> ομίνί; .ν τω ονω *Κ*- '" ^Γ' ^?'ν "'1*;ν:'- '*« τ^ν ρ/)^Τ?αν ϊι*ισ-μον -οί "
  ρϊδίΐτάσι Κ*λο3 χ:^)ρίο^» ^ ατιι νά ί-οκ'.ασθ/ί κα'. ίδα'τε.ως
  τόν τοΰ Αγ. Νικολάΐυ.
  το^ α/.ρο ΟΡ ν
  9 Άπρ:λίΛ-ο 1911 ήμί;/ν Τρι.η/
  1 ή
  ώ'οϊν 8
  γ
  _Έγ Κρητσα ττ, 6 Δεκεμβριού 1910.
  Ό Δήμαρχος Κρητοά;
  Γεώργιος ΰ. Πάγκαλος
  ί
  κ: :^, ί) >ο^σ /ατα τον Ν/μον ή ρήμηΛ
  'ίυΟ^ ω το πΐρ: 413· τϊ|ς Έ;5;μ:ο 'ί'φ
  Έν Χα^ίίΐς τί] 9 Δε/εμ;ρ·.ο.· 1910
  Ο Άν-εισαγγελεύς τον Ί'Ίτίτω·/
  Ν. Χ. Ζ
  «β*
  Συμφώνως α6»
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
  ρρ ϊ 13 τοϋ {τπ' άοιθμ. 413 Τελωνειακόν Νόμον χηρνσσονται άζήτητα τα χάτω6 κα έν ταίς αποθήκαις
  τον Τελωνείον 'Βρακλείον ευρισκομένων άπαραί,τπτων χαχ έγκαταλελειμμένων έμπορενιχάτων
  31'3.
  . Ο
  Χρονολογία
  ' "Ό ν ο
  μ α
  τι ^
  ΤΊ ^ '
  Των
  δοχείων ή ίεμάτωι
  >
  «1
  ο. 3
  ι.
  _
  φηματα
  Ιΐροέλευσις
  11 αραλήττης
  Ειδος εμκορευματος
  <| -Μ» Μην ο ΓΓλοίον -ΐΈταιρείας Σημ. Αριθ. Ειδος Ποσόν 1 6 11 Νοέμβριον 190* Σπέτσαι Γοοδή ΈλληνιΧη Πειραιεί Διαταγήν — — Σακ^ος Ι Φιάλαι κ;ν αί 2 130 24 "Οκτώβριον 1909 Ναύπλιον Χανία Ι. ',Αδάμης ΟΑ Βαρέλια 6 Λακέρδα 3 177 6 Νοευ 6ρίαυ » Γορτυνία Πανταλεων » — Πρακτορείον δνρ » 1 Οίνου κενόν 4 197 21 ■ » Άίήναο » » ι 'Δλεξάνδρεια' » ΑνΡ Σάχκος 1 Όρυζιον 5 848 2 Ιουλίου· » Σπέτσαι Γουϊή Πείραιεός Διαταγήν Βαρέλια 4 Σαρδέλλαι 6 290 17 Ιανουάριον 1910 Έρυσσος Γιαννοολάτου Πρίκτορεϊον Αν » 4 Ψάρια 7 408 31 Μαρτιοι>
  »
  Αθήναι.
  Πανταλεων
  »
  Άποστολάκης
  Έπιγρ.
  Πάκο
  1
  Φορέματα
  8

  19
  Απριλίου
  »
  Στ.έ-αοίΐ
  Γουδή
  »

  Πρακτορείον
  ΓΦ
  Κιίώτιον
  1
  Κουκουλόσπορος
  9
  9
  20
  Μαίς,ν
  »
  ι»
  >
  » '

  Ι Παπαδάκης
  ΙΠ
  Βαρέλιον
  1
  Σαρδέλλαι
  10
  10
  22
  »
  »
  Ογ&ζ
  Αόα»
  Αύστριακή
  Βάρνα
  Διαταγήν
  Έχιγρ.
  Σάκοι
  72
  ΛιΘοι πυρίτον
  11
  17
  20
  Ιούνιον
  »
  ! ί,ιηζ
  »
  »
  Όδηασός
  »
  5)
  »
  40
  » »
  Γ2
  1
  11
  Ιανουάριον
  1908
  Ήλιος
  »
  »

  Χανιωτάχης
  »
  473
  Δέμα
  1
  Άγνωστον
  13
  6
  3
  Ίοολίον
  »
  Κορινθια
  »
  | ---
  Σκορός
  »
  2864
  1
  »
  14
  21
  &
  Σεπτέμβριον
  »
  θήδο*
  »
  »

  Ζουριδης
  »
  200
  1
  »
  15
  75
  17
  Ιανουάριον
  1909
  Ογ&ζ
  »
  »
  __
  Μ-ινερης
  272
  1
  16
  76
  24
  »
  >
  Πελοποννηυος
  Γουδή
  Ελληνΐκή
  __
  'Δλικιωτης
  241
  »
  1
  »
  17
  21
  5
  Σεπτεμδρίευ
  »
  Στοϋρα
  Ιταλικόν
  , Ίταλΐκή

  Ι. Ίττάρ
  »
  40
  ι,
  1
  »
  18
  93
  24
  Ιανουαρ'ου
  1910
  Σίβηρίοι
  »
  »
  __
  Άραμιταλής
  »
  35
  »
  1
  1)
  : 19
  , 142
  2
  Μάϊον
  Μάρκος Μιγγέτης
  »
  __
  Ψαλτάκης
  ))
  270
  1
  Χ)
  20
  135
  22
  Απρίλιον

  Σπέτσαι
  Γουδή
  Ελληνιχή

  Έμ. Καστρινάκης
  29
  »
  1
  »
  21  Δ. Κατσαράχης
  »
  107
  »
  1
  »
  22


  Ι. Ίτΐάρ
  »
  860
  Ταχ. δέμα
  1
  »
  23
  Γ. Ελευθε,ριάδης
  20
  »
  1
  »
  24
  Κροΰγερ
  803
  »
  1
  »
  25  _
  Ι. Κοχκτνάκης
  »
  1657
  1)
  1
  26

  _—
  __
  ΚροΰΎίρ
  34
  »
  1
  27  _
  Τσαγκαράκης
  »
  100
  »
  1
  28  _


  __
  __
  ------
  _
  Κιδώτια
  11
  Φιάλαι κον'ά» κεναί
  29
  ι —

  __

  _
  __
  ____
  1
  Ο'ιχιακαί άπςσκευαί
  30
  __
  __
  __

  __
  __
  ____
  1
  » »
  31  _


  __
  _

  ____
  __
  Τεμάχια
  1
  Καζάνι χάλκινον
  32


  _


  __


  ------

  2
  Τηγάνια σιδηρά
  33  _


  __
  __.  »
  1
  Μάρμαρον Τραπέζης
  34


  _
  __
  »
  1
  Λαμαρίνα
  55  _


  __

  ------  Ξόλα διάφορα ναυαγίου
  36  _


  __
  ____
  __
  _
  _
  » » έπισκβνών
  37


  ΒαυΛο
  1
  Διάφορα
  Έν Ήρβκ,λεί» ττί 29 Νβεμδρίου 1910
  Ο
  Ό Έλεγκτής
  Ό 'Υποθηκάριος
  Χ.. ΐ
  Ο
  Χ
  Π!
  Ρ3
  Τ)
  Χ
  Ε»
  Ό
  Κ
  Αριθ. Πρωτ. 8114
  » Δυκ-. 5493
  Ενώπιον το# Δτκαό'τ ρίον των έν
  Χανίοις Έφετών
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Γετνκοί;
  φς ρ
  έμφανιζόμενος "ΘέΧεις δίκασβί) ρίμ
  ΔηΐΑοΐιεύίήτΐιΐ τό ιταρόν δια τίς Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τή 6 Δεκεμβριού 1910.
  Ό Άντέισοίγγελΐύς ΐδν Έφίτών
  Ζουρίδης
  •ΡοΟ'πϊΐτρ'
  ΙΙρβς τόν επί άντιστίβει χ«?·ηγορούμεν»ν Κων«ταντιν·ν Στ'εφ.
  Βΐβιλομι/ελάχην πρώην χίτοιχον τοΰ χωρίου Βουδες τής Έκ«ρχ(ας
  ΚιΑσάμου τ€υ Ν,μοϋ Χανίων χα'ι ήδη ουγοδίχου.
  Καλεϊσαι νά έιφΐνισβήδ; αυτοπροσώπως ενώπιον τού άχροβτ'η-
  ρίευ *ον ά/ω Διχα·*ηρ(ου ·»ήν 30 τοϋ μηνδς Μαρτχου τοΰ ετους
  1911 ημέραν Τΐ*£ρ«ι|« *»> ώραν 8 Κ. μ. οπότε πχρελεύσεται χιϊ
  ή δκό τβΰ Νόμοο δϊΐζιμένΤ) τρίμηνβς προίεσμ'α πρός βυζιτ,τΎ,σ.ν
  τής ί·εβ*ως ?ας χατά τής ύπ' άριβ. 292 τβΰ Ιτουί 1910 άποφά-#ως
  τοΰ Πρωτεδιχβίου Χανίων, ά^λως μή ίμφανιζομίνος 6έλεΐς δικατθή.
  έρήμην.
  Δημοσιευθή-ω τό παρλν ϊια τής 'ΒπιίήΑου Εφημερίδος τής
  Κυβερνήσεως.
  Έν Χανίοις τη 6 Δ)6ρ(ου ϊ$10.
  Ό ' Αντε'ισ«γγίλ*υς των Έφετών
  ΓΝ. Χ. ΖόνοίοΥΐς.
  'Α,ριθ. Πρωτ. 8120
  ........» " Διεκπ. 5499
  Έν<5ίί%θν το^ Ιΐκάίίτινοίόυ τώΗ έν Χα·*τ«ίτς Έ^ετών ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΓΜΑ ΤοΟ· πορ' 'Ε^έταις ΓβνικοΟ Είϊίαγγελέώς Πρός τόν επί κλοπϊ) γοίρων κατι^γορούμενον Γεώργιον Καρ. Παϊτάκη χρφην κάτοικον τοΰ χωρίου Βαφέ τής Επαρχίας Άπο- κορώνου τοϋ Νόμοΰ Σφακίων κ.αί ήδη φυγοδίχου. ΚαλεΤσαι νά εμφάνισις αυτοπροσώπως ένώκιον τοΰ άκροατη- ρίου τοϋ ίνω Δικαστηρίου ήν 30 τοϋ μηνός Μαρτίου τοϋ Ιτου 1911 ημέραν Τετάρτην κβ' ώραν 8 π. μ. όπότε πα- ρελεΰσιται κιί ή υπό τού Νόμου όριζομένη τρίμηνος χροθεσμία, πρός συζήτησιν τής έφέσεώς σου κατά τής ύιτ' αριθ. 107 τοθ ί Ιτους 1910 αποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου Σφακίων, άλλως μή Ίδοντις »αΙτ' άρΐεα 405 κ*1. 406 τ?,ς Πο-νιχΐ); Διχονοι*(«ί. Καλούμεν τον ιίρημίνβν χαττ|γορούμενον Τνα ίμ^ανιβΐν^ «ύτο- ποοΐώττως ι ώπι·ν τ-οΰ άχρεατηρίευ τ·5 ΓΙρωτοϊ Χα»Γων την 18 τοΰ μηνός Μΐρτίουτοΰ Ιτους 19ι4 ήμίρβν Παρασκευΐ|ν χαΐ <&ρ«» 9 π.μ. ίνα διχβοθή ώ; 6ι»αΐτιο< της έχτιϊείίης πράξίω;, ίλλωςθΐ- λει διχχαθή ίρήμην συμφώνως τώ άρθρφ Ί07.τής Πβινιχής Αιχβ- νομίχς, συγχρόνως {« χ«λοϋμιν αυτόν ίκως λάβη γνώσιν των εγ¬ γράφων τής ίιχογρ««>(«ς.
  Έν Χΐνίοις χ^| 27 Νο«!*6»'οο 1910
  Ό Εί««γγιλείκ Χανίων
  Γ. ίκονλας
  Οί χλΐ)ΐίντις μάρτυρις
  Ιωάννης Τίιδοκράχης χατ Νέου Χωρίου Κυ5ωνίας
  Ιωάννης Τεριζάίη- » Αγ. Κ»νβταντ(νου Κιβίάμου.
  Εμμανουήλ Ν. Φραγχεδάχις > Ψ«&ογΐάνο Κυϊ«.ν(α<· Μ ρία Γ. Κολβμπάκη » Σχονίζου » Λίχατιρίνη Ά.8ρ. 'Ανδρουλοποΰλα » » * Χαράλαμττος Ν. Δαΐχαλίχης » » >
  Αίχατιρίνη Γ Βουεάχι » » >
  "Εγγραφαί πρ^ς α*ό5ιιξιν
  Ή ΰχ' άβιθ 168 ϋ. Ιχθεσις τοϊ Σταθμοϋ Άλιχιανό» ΐίοϊώνΐβς·
  Άρμ<$ιος διχιχβτιχός χλητήβ πβραγγίλλιτβι οπω< εν έντίτυκόν τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς τήν τιλιυταίβν χατοικ'αν τ4ΰ κ«- τηγοροορέν-υ χά! ϊίίρον τοιχοκολλήση είς δημό«α μέ^η. Έν Χ«νίοις αύβημβρόν, Ό Είσκγγϊλιΰς Χαν(«»ν Γ. Σκονλας Αριθ. Πρωτ, 348 (910) , Αριθ. Πρωτ. 11570 ι» Διεκπ. 7297 Έν ΌνΟΜατ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό —«ρίι Πρωχοδίκαις Χανίων Εί<ίαγγελΕν<; Νικίϊασς Γ. Βουράχις »ατ Σχονίζου Κυδωνίας «ΐ' ου δΐβμσνϊ|ς χά ηγοέ«ϊται ώς ΰπκίτιος τοθ βτι έκ συσ »- Κμ™ τον Δημτντε'ου Κυριάχου Βοι»3α<η χλιτ. χ« υπό χο, '.Ί βυμφίροντος χινοΰμενοι συ»ατ«φάσιιαν την Ιχτέλισιν τ-ης ΙπΡμΕ η; άξιοΐϊθΐνοο πράξιως χαΐ ϊνιχΐ ταύτης συνομολογήσαντις άμοίΐ'- αν πρός.αλλήλους συνδρομήν χαΐ υποστήριξιν την 15 Όχτω6ο ου 1909 έν Σχονίζω Κυο»νί»ς θβλοντες νά ίαι«οδ!7ωσι τ!>< νωροούλα- κα Ιωάννην Τσιβουψβ111»!7 χ0^ τοϋί στρατιώτας Ιωάννην Τε?ίζάκη< χαϊ 'βαμανοο^λ Φραγχιϊάχη νά ίχτελ'εσωσι πράξιν ίναγομέν'ην είς την 87Λ|ρ«σ(αι των ήτοι*>Λλλάβΐϋσι τον ΙνταλματΛν «ρυγΐ-
  οικίν ΜΕ-ηχβήλ Ββσιλογιιχννάχη έΊΐ·λά6-νντο τί5» ίΐίλων των βτρβ-
  τΐβτών τούτων χβί' ην στιγμήν ίίχον σι>λλά6«ι τούτον, χ«1 οΰτω
  τούτους νά τόν ά—ισωσι χαϊ δδ
  6λί
  » άποφ. 174
  Τό 4ικα<1τήρ»ον των έν Λα<*ηθίω ΒρωτοδικΑν Συγχ«ίμ«νθν....................................... Ήδν ιήν 8ιχογραφ(αν χαί Εχεφίΐίν χατά τόν Νομόν. 'Επιιδή ώς ?είχνυτΐι έχ τοΰΰπ'άριβ. 101 φύλλοο τής Έπισήμρ» Εφημερίδος τής Κυ€ίρνήσίως χαϊ των δπ' άριθμ. 16Ϊ4 »«1 Ιϊ913 ί*ιί>οτΐ]ρίων των διχαυτιχών χλ'ητήρων τής πιριφ»ρι(ας τοΰ Πρω-
  τοδιχείου Λ«σηβ<ι-υ χ«ι ΊΙραχλιίόυ, Ίοιάννου Α Σγουρο5».σιλάχι χαϊ Ία,άννου Πακ'βδάχη 'ατά τοΰ 'άγνώστου διαμονϊ); 'κβτηγορου- μένου Δημ. Γρ. Χατ£άχη νομίμως έξιδίίη εδημοσιεύθη χαϊ Ιτοι- χςχ9)λήβ·η είς 'ά υπο τοϋ νΐμου δριζίμενα μίρη Κ^ητήριον 'Εΐΐί- χριμα όπως λάβη γνώσιν ο'χατηγόρουμενοι. των εγγράφων τής 8.- ί ϊ έμφΥσθ^ χ'ατά τ'ξν χα'< ώς έν άρχή ττβδ| άαφι- μ ηγρμ γρφ χογραφίας χαϊ έμφ*νΥΐσθ^ χ'ατά τ'ξν χα'< ώς έν άρχή ττ,βδ| άαφι- ρομένην διχάσιμον χ«1 διχβσβ^ ίι τγ άποδιδομένγι αύτω ί—Ι ζωο- χλο«γι χατ·»ιγορί<ϊ μή εμ«ρλνιβ*«1ς δι δι»Ββτέβ{ έρτ^ιων. Έπειδή «χ τής επί *% «ροχΐιμίνης ΰποΐέσεως ϊν§ργΤ|ΐΐ(σης ά" ποδιιχτιχής διαοιχβσίας ιίροίχίΐψχν πιριστατικά πείβοντα τελείως τό Διχαιτήριον ότι ο «ττώ' χ«τη(·ορούμ*νος έξίτέλί** την έν τω ζλϊιτηοίω άναφιρομ,ενην άξκίποίνο* πράξιν καΐ δέον οΊΐως χηρύξνι αυτόν ενο/ί-ν Βπβιο>ιΐ· ί*^ΎνΛ ον ρ μ
  ά*βρ« 16Θ έ*. 2 «αί 57 τοϋ Ιΐοινικοί Νίμου, χαραχττ[βίζΐται οί ώς
  έ
  ημμέ>ϊ|μβ. , *· , , .
  'Επβιδή ο χατηγορούμινος ούτος ιιν» α*ο)ν χαϊ αγνοιιται
  ■κος τίς διβμονής τβ«.
  Δια ταυτα
  Διχάζον ερήμτν τοϋ χαττ|γορου|<ι»ι»οο Δημητείου Γρΐ)γ. Χατζάχη γενν·ηθέντ^ς έν τω χωριω Κρίσβί Πεδιάδος ήδη δ* φυγοδ(«ου ά- γ.ώστου Οΐα^ονή^ Χπσπανοΰ όρβαδόςΌυ *αι πολίτου "Ελληνος Ιτών 92 άγάμου ϊ,-ραμμάΐου. Κηρυΐσει τόν χατηγορούμενον τοΰτον Ιναχαν παρα6άβι«ος τ<ΐ>'
  ά;ίρων 371 χά1 373 τοΰ Πο;ν. Νόμου, 1, 2 καΐ ΐπομ. τοΰ ϋπ' έριβ.
  665 Ν μ. υ ήτοι ότι χατά τίς αρχάς ΌΛτωβίίοιι 1908 *Χ τής βί-
  σεως «όααλος» τής περ«φερεία< τοϋ Δήμου Β^αχβΐ'οο έλαβεν είς την κατοχήν τού έν γνώσει τής άλλοτριοτη-ος αυτών Ινα 1/η π»ρα- νόυ,ως εί; την κατοχήν τού ιος ίδιοχτησίαν τοο τα εςής ςενα χινητα ήτοι ϊν ερ'φιθί 6ήλυ (!ι->ϋΐ5ον /ρο.ιάοιχο άααμον ίξ(ας δο. 1 5 χαϊ Ιν«
  χωδωνίσχ-<ν ίςίας δρ. 0,50 αΰτογνωμίνως χχΐ άνευ τής σεγχαταίε- σεως τοϋ έχοντος διχαίωμα ΐ5ιοχτησίας Δημήτ Β*'«νίχη χατοίχου Τζερμιάδων Λασηθίου χ «ι. τ ^,^ Κατα5ιχάζει τον χηρϋχεΐέντα ενοχον είς φυλά*«ΐ!ν ες μηνώ χαταν«γ>αοτιχά είγα τοϋ Δήμου η τιΰ Δημοσίου δύο μηνώ*
  τήνΐχτιβιν τής 4·ευ ποινΐ,ς τ-ου χ»Ι. ^ .
  Επιβάλλει είς βάβος τοΰ αυτόν ένόχοο οως πληρώση τώ α'
  Οέντι λόγω άποζημ.ιώσεω; των χλαπίντων δρ, 1^ εΙ<— ρχχΐίβς * αρ' αύτοϋ χαΐ δια «ροσιοπιχής χρ«τή'ΐεω;δίχα ημερών, χ«1 τα εξοδα τής ών χαϊ μετα
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιξ είσπ(αχτέας ώταυτω; πΐ^' αυτού χχι <Ί« πρικωπι ής 5 μ μ 'Εχρίθη ΆπΕψϊί σβη κ«! έ*, μοσ Έν Αγίω Νικολάω τή 29 Απριλίου ί 910. Οί Διχ&σταΙ ίΝικόλ. Άντ. ία !ίων;τηυ
  Β ') Εν τί- έ'δρα το^ Δημου τοο Βρυσιναίων εκάστην Δευτέ¬
  ρα, τής Τριτης έδίο,ϋδϊς έιΐάστο., μηνός ήτο:: την 17 Ίανβ*)-
  «ρυ21 Φίβρςυαρ'ου >α 21 Μ ρτκυ.
  Γ. ) 'ί^ν τ? ε'ϊρ-» τ;ί ^"'ρη ""δ χϊ'Όλ έκαστην Δίυτ/ρΛν τής 8ευ-
  τίρας καΐ Τετάρτι,ς «δϊίμαδοις εκάστου μηνός ήτο»: την 10 καί
  ("21 Ίϊ οοριο. Γ, λ,, 28 Φ.6, υ ριο^ 14 Λαί 28 Μβρτί&υ.
  » Λ.') Διά -γ αΰΰέρ/ητβν 75:οσ-λ5υσιν των δ α^βρομε'νων τρβι
  Εν Ά ('ψ Νικολάω ι7) 1 Δέ ιμ,ξρΐον 19ίϋ.
  'Τ)γ*<(ΐμβι ίί,'ί των Πρωτ διχών Λ*β> Η
  ίιο,υσιο.. Αλέξη;
  Αριθ. Ιΐρωτ. 81 (908)
  . 173.
  Τό Δικαιίτι'ριον
  έν Ααόηθίω ίΐρωτοοικών
  εκοϊ ασιν τώ
  δ
  -ην
  έκάστης
  Ιδον την δ^γρβφ'αν
  Σκεφθίν χκεά το^ Ν
  ή ώ έ
  ήμ φ
  2054 χ»5 45'5 έπιδ
  «ίοιίας των Πρωτ
  Μ
  101 τ;
  * α ι τ ω ^ ^7ί ■'Ρ'^
  ηίίων π'» - ιχασπ/ΐών χλητ<οω τή π; ι- ιχω" Λΐτηί ου 'Λρισιι'δ υ Μ^υ.ι α γ, χ'ί Ρίγαλ'δ υ χληΤις πρ έμφΐνΐ'ΐ'ν έξεδο^ί) εδτ, ον^υ^^ έταιχο?ολλτ8η ότου δ Νοχος ο^ΐζε Ο'ά τη, ίγνώίτ υ δ αΐίο κατηγορούμενον Έλίυθ Δ. "Αίγον, (Αί) ί(*φ»ν(ΐ9£ ι, δέ'ΐ 1 έκ ττς Ιν γ/νει άττο εΐχτ'κής οιαοιχασ α ίξάγ τ»ι πί- ( ΐτιχ* Τί'θ-'ντ'ί ο [ δ χατγ^ί ροόμε ν" μ^Ί* αλ>α>ν ιζεΐεΛ&αί «
  έν ιω νατηγο ητηοίω ά»ϊΐ«ρ μ'ν^ν ποαξ' χά! 5" <. > ογτηΊ-
  τού, ΐπομενακ δ>.ο.· ίιτως χηου/'ίί) Ι» ^ ϊς της πβχξ-ω αύ Γ(ς χϊ' '
  χά1 ίτι ενήργησε ί*βτά ϊΐϊχρίσεω,. ι
  Διά ταυτα |
  Δικάζον έρήμην τοϋ διχαζομενου χατηγορουμίνου Έ ευ ερ'ου ,
  Δ. "Αρ/ου, Τέως χχτοίχου Πρί άς νυν δ' αγνώστου Ίιίμονή; έ"ώ» ι
  10—14 Χριΐτιανοΰ Όρθ/5όξρυ χά! πολίτου Έλ)η»ο<. ' Κυρύσσει αύτ^ν Ινοχο» παρίβάτεκΐς των άρδρω 57, 371, 83 χά! 84 τοΰ Ποιν Νίμου έν σ«νδ. πρίις τα ά^Ορα 1, 2 χ«1 ΐτομ τ ϋ * ΰιτ αριθ. 665 Νάμίυ η-Ο' 5τι ^'τά των συν ατηγορ υμί/ων ούΐω Έίμανουήλ Δ. Άρχου <οι! Άντωνίου Ααζχοου 'Κπισ<"ΐτάϊη χϊ- -οίχοο τοΰ μέν Πρ'νας το" δέ Καλιϋ χωρίου έχ συΐΓ'σίω' Ι^ίτέ- λίϊί μιτά δΐϊο'βόως την ΐξής άξ'όποινο τραξίν ηΓοι 5"ι -.ή/ >ύχτα τ^ 5 6 %ΰγ«υσ*ου 1906 ίχ ι ής Ιέσίωε >< Ά-ιυ τή; περιςβρίίας Κ-λοΰ χωρίου Μεραμβέλλου άφηβοσί χινη-ά ^γοι 16 πρόβαι « φέρο/τβ 10 χωδο)ί'σχους άξ^ας ε »3λω με/ζοος των 20 χά! έλάΐσονο* τ"ύν 400 <5ραχμών έν ^νώσ ι τίς αλλοτριότητος αΰτογνωμόνως χ«! άευ τής συγ/αταθίστω., "-ς.' Γεωργ ου Καίβουσανοΐ, ί»« ε//) ταντα πα-ανό(α··ς υ των μ;·ρ έ6!ομΛ-ος , -ι ώ? ν 2—5 μ. μ. · ) Ημ ρ ς ιρϊς .ίλρόσσιν και Εισαγωγήν μ'κροδιαφ:ρών έ^ μένταΤς ε^ραις τώ Λήμων τ?ς ό.υδίίΐας ήμΐρας ΐιιισκίψίως καί ,,Ί δ.ή-ί! την έπιουΐί'ν, 5ν δ· ΐή δδρβ το3 ΕίρηνοδιΚίίου την Κ ρια#.ην ίνν^α·του έδδ'μ^δος χ,αί ώ;αν 9—12 π. μ. καί κατά πασάν α' ην ήμ ραν ή άπο)ό·.ψ ίνάγκιρ Πρ:ς ί/δ'·ς7σι>ι αγροίημιών.
  Λ.) Έν τω Δί;υ.ψ Πό)&ω Ρεθύμ ής 5 /αί 26 Ίανο-ι <ρί&ι>
  10 καί -?5Φί6ρ;υαΓί:^ Ό κ»· 26 Μα τιου
  Β ') Εν :ω Δτ,μω Άρχαδιςυ λ /.αί 20 ΊβΌυαρίοΐ) 7 καί 26
  Φεβ,.Λαρίου 8 ιλ 30 Μαρτ'Όυ.
  Γ ') Έν νω Αήμφ Βρυσινίον έν τ/^ έ'ίρα τ:3 Δήμο^ τούτο
  17 Ίαν.υ^ΐ'^21 Φε6ρ:οα ι<υ 21 Μαοτίίΐι. Λ ) Έν ΐ<5/«ϋΓίω Χρ -υ.ονΛσιήρι τσ3 αύ-οΰ Δημ;.) 8 Ία- νοιι/Γί ο 'ί ι Φ,δρίυορίνυ 12 Ινΐαρτίου. "Ω Λνέναρξΐως 'ών σ^νεδριών ίί μέν τή έ'δ,,α το5 κε^'^^ την 9 -. μ αί δέ τ,ο'ς Δήμο ς την Ί' %. μ. Έ. Ρίθύμνη τή 2 Δεχεμβρίο.- 1^10. () βοηθός τοθ Ε'ιρηνοδίκου Ό ρ Σ. Λάριες Έν Ρεθομνχ τ? 7 Λβ^εμδρ^υ 1910 Ό Γραμματεύς Σ Λάριος ρΌμ. Αποφ 519. Ειοηνοδ κεϊον Άλικιανοΐ; ΣυγΛε'μβν ιν ά-: τον Ειρηνοδ χην Εμμανουήλ Τζωρτζακην Ι1αρ:ν:.ς/.αι ;ολ Γραμ^ιατίως Μάρκον Ε. Μάρακα. Σι,νελβον ΐί'2ί^:ρο)ς έν τψ δωμαπω Τ.ών δι^σ/.-.ψ^ω' α^το^ σήμερον την ί'ΐν,ν Νοεα,δ ίου 1910 ίνα σλεφθη χαι αποφανθή περί όρισμοΰ τώ δ'λ*σ:μ ν τή 5 συ»η0θ); καί μ!<ρ3? αφορών δ'αϊικασίας τϊ^ 1:3^, 19 1 ώς κ>.' περί ών ί-γασιμω>ι ώρών λλΘ' α- τό γρα-
  »·ς τή/ χατο^ήν τ^υ ως 'ϊιοχτΐσαν τ υ ιαι
  Κ«ΤΛδιχ"ίζΐ τδν χηΐυ/Βε/τα Ινοχον ιϊς χρίτταυ ϊ
  'Βχοίθη 'ΛπεφϊοΙσθη χαί έδημοσιίυβη
  Έν Άγίψ Νικολάω τή 20 Άπρ'λΙου 1 910
  Οί Διχασταί
  Νικόλαος Ι {ωοτζ(ΐκ<Ίκι>ς
  Αντώνιος Δαίρνοιιήλης Ό *Ί
  .ίον &■·
  Λαδ:ν
  II),
  7 άοβ. 7»'· /.εί 149
  ι αί (7 τ-0 ϋι' αριθ
  ;ο; όρ*;ανισμοΰ των Δι-
  14Ί Νομού.
  Δ'5ν. Άλίξτ,,
  ΕΟτι αχρΐΌες 'ΓοσποισμΛ
  Έν Άγ(ω Νικολϊω τ5) 8^ Νίεμδοίου 101 '>
  "Ο 'ϊ*Λθγρα[Λμα-ίύς τώ< Π;ιο-ο*ι ών Λατηίϊου Διον. Άλέξης "Αριθ. Πραξ. 152. Ρϊοηνοοικεΐον Ρεθύιινης Λαβόντες ύπ'δψ-ι τα ίρθρα 1 Ί, 15, 16, 17 τού ύτ' όινΑ. 144 ώς κτ το α?0, 3') γο3 ίπ' ά?ι&. 2 -^3 1909 'ί<]<τελ«- 5 Διατάγ,Αχτος, ίν σον3.>ατμώ πρ'ι; τό αρθριν 1 τ-,ΰ ΰπ
  αρι^. 137 ί. ϊ. Νομοθιτικοϋ1 Διατογματος.
  Ό ρ ι ζ ο μ ε ν
  Α' · Ι_¥ . , <^ ι ν · — . ) ιαΑίρΐς χίος ί*ίι*ασ!^ μιχ,^οϊΐΛφο^ώ; ι> τη είρα τίθ
  Ο^'ζ'.ί ή ερας δΐχα;ίμο,ς
  1) Των μέν κ·λ(ΐ:κ'2ν υποθέσεως χην Δευτέραν, των ίέ *οι-
  νχώ» τ^ν ΤίΓ ρ»]' έ*άστης ίδδ^μ.άδ·)ς, ώραν ί'«νάρςεως των
  , ^νβδρ ών χϊτάνΐίντοΰς μήνα; Ατριλιον, Ίο-<νιον, Ιούλιον, Αυ,ουττον χαι Σϊπτίμοριον την 9ην χαυά δέ τούς λοιπους μήνας την 10 π .μ. 2) Γών μ'.χροδι »ΐο <3ν χαί 'ΐι/.->οτ:τα'σΐ·άτων ϊ'ά αεν την ϊβραν
  τ.)3 Κίοννίδιχεί:ι τ ν Π'μτ/'ν έχά'τη; έδδομάδό', ?ιβ 8έ την
  έ?ρ«ν· το" Δήμου Λά<,χω^ την τρώ-ην ΙΙαοασκ'^ή' εκάστου ΐΑγ,νο^ /.αί δία -ην έίοαν τοΤ Δήϋ» Πύργο^ ίΓη")ονίρου την τ; - την Πα:ασκί^(;ν έκαστ;υ ^.ηνός, ώραν δ' ενάρξεως των βυνιίρι- ών την 9 π -. κα ώ:>3ς «ιαθ' άς ΰα μέ^Γ, τό γραφείον τού Δ καΐ"
  ιηο'θο το.τ:υ ά^οι^ όν ^α;ά ,αϊ1- ι»; ϊργαΐίοΐίίς ή,ιέρα; ατίθ
  ι ττ; Ιης Ό/ΐΤ'ΰδρίοι, Ιως 31ης Μαρτ'θυ την 7 1)2—12 π.|*·
  /α. 1 1)2—ο μ,μ. καϊ ά*ό τής 1ης Απριλίου Ιω; 30 Σβπτεμ
  βρίου τί,ν 7—12 π υ.. κ»ί 'ί— 6 μ. μ. Κατά δέ τάς έορτασί-
  μοκς ημέρας ά πό 9—12 π μ.
  Δ αιάσσει την «ν άϋίΐ.τάΐ,Αατ! 3η^.ίσ'ε^^ν *αί τοιχοκόλησΐν
  ' τής παρούσης οπου χαί ώς · Νόμος ίρίζει.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  Εγένετο ναί εξεδόθη έν Άλικιανώ τ 5 ίθη Νθφδρίου 1910
  Ό Είρηνοϊίκης ■ ΌΓρα-ματίύς
  ΕΜΜ. ΤΖΟΡΤΖΑΚΗΣ · Μ. Ε. Μαραχας
  Άίριβές αντίγραφον
  Έν 'Δλνχιανψ τ-7, 25η Νοεμδρ ου 1910 '■■
  Ό Γραμματεύς
  '" ^' ι Μδρ Ε. Μάρβκας
  Αριθ. Πραξ; 103.
  «Ο Είριινοδίκης 'ίεραπέτρον
  Ίδόντες τα άοθρα 76 καί 159 τού όργανισμού των Διχαστη.ίων.
  Ορίζομεν ταχτιχάζ δικασίμους. Διά την έκ8ί>ασιν μέν των
  πολιτικών ύπυθΐσεων την Παρασκευήν έλάστης ίίδομίδο , διά
  ττ,ν έκδίκασΐν δέ τΐν ποιν(χ.ών τόΣάδδϊτον βχάστης έδ'ομάδ^ς,
  καί ώραν ενάρξεως των συνεδριών την 9 π.μ..
  "Ωρας ίέ εργασίμους κ»θ' ά; τό Γραφείον θά μένζ άνο'«.τόν
  «*ό μέν τί[ς 1 Σειτ.εμβρίθϋ με'χίΐ τέλους Φίίρουα,^ίου, άπϊ τής
  8 πρωϊνής μέχρι τής Μεσημδρ'ας κ»ί άπ'ί τής 1 */ι Ι*·Ι*· 1*έχρι
  τής 5 */» μ·μ· «πό δέ τής 1η; Μάρτιον μίγρ« τέλους Αύγούσΐου
  άπό τής 8ης πρωϊνής μίχρι ;ήι μ:σημίρ·ας, καί άιιό τής 2μ.μ.
  μέχρι τής 6 μ.μ.
  Ή παροθσα θέλει ΐσχύει ίκο 1 Ίανο,ιαρίου μίχρι τής 31
  Δεκεμβριού 19)1,
  Εγένετο καί ΐξίδόθη.
  Έν Ίεραπε'τρω τη 4 Δεκεμβριού 1910.
  "Ο Εϊρηνοδίνης
  Γεώργ. Βλαστός Ό Γραμματ«ύς
  Γεώρ. Ε. Δημάκης
  "Οτι άκριίές αντίγραφον,
  Ο Γραμματεύς
  Γ. Ε. Δημάχη·;
  Έ',ένετο >αί ίξεϊόθη έν Κ;λυι*6αρ'-ψ τ^ *24τρ Νοεμβριού 1910.
  Ό Είρηνοδίκης ·
  (Τ. Σ.) Ε. Βαγιάκης
  "Ο κ άχριίές άντίγρ&^ον.
  Έν Κολυ,Λϊρίω τη 2 Δ)5?ίου 19ΐΟ.
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Ε. Σγουρομάλλης
  Αριθ. Πράξ. 79
  Ό Είοηνοδίκης Κολνι»6αρίον
  Λαβόντες ϋπ' όψιν τ' άρθρ. 14, 15, 16 καί (7 τού ϋπ' άριθμ.
  144 Νδμου.
  Ό ρ ί ζ ο μ » ν.
  Ημέρας μέν πρός έ*δ.χασιν των μι*ροδιαφορών καθ" όλον τό
  ίτος 1911.
  Διά την έδραν το3 Είρηνοδ χε ο.· τ<;ν Δευτέραν έχάστης έ63ο· μάδος. Διά την ϋραν -ου Δήμο. Δρομονέρ^»· την 7ην Ίανίυαρίΐυ, 4 Φ*6ρουαρίου, 4ην Μ»ρτίου, Ιην Απριλίου, 6ην Μαίοιΐ, ?·ην Ίουνίου, Ιην Ιουλίου, 5ην Αΐιγίΰστου, 2αν ΣεπΓεμβρίιυ, 'ην Όκτωδρίου, 4ην Νοίμβρίίυ, καί 2αν Δϊ>εμ6ρίου χαΐ
  Διάτήν έ'δραν Δήμου ίIαν·&ύ;^^^ την 2Ιην Ίανουαρίί-·, 18>-ν
  Φίδρουαρίου, 18',ν Μαρτίου, » 'αν Απριλίου, 20ην Μαί^υ. 1 7ην
  Ίουνίον, Ι5ην Ιουλίου, 19<ΐν Α^γούΐτο^, 16τ,ν Σϊπτε;.-ϊ-ίο ·, 21ην Όκτωδρίου, 18ην Ν.εμί:ίου, χ'ί 16ην Δεχεμδρί υ. "Ωραν δέ ένάοξίως το> συνεδριώ- ία τας ίχτός τής εδρας τού
  Είρηνοϊιχείου δι/ασίμου την ΙΟην π. μ.
  Καί ημέρας καθ* ά'ς θά δεχόμεθα άγωγά; μ-.'ρίδιαφοΐών ώς
  καί το!>ς αυθορμήτως «ρθσβρχ.μ^ους ~ρός ίχδίχαΐΐ" τοιούτων
  ίν μέν τή είοα τοΰ Εί, ηνίδιχί! = υ την τρίτην έκάστης έδδομίϊίς
  ίν δέ ταΤς £δοαις των Δτμων Πανεθ.μ3> /ο Δρ:μ:/5ρο^ τάς
  ημέρας καθ* ά; θά μεταδίδομεν ίχίΤοε πρός ίχϊίκασιν μιχρς-
  'Αρ.θ. Πράξ 104
  '·.) Είρηνοδίκης Ίεραπέτρον
  Λαβό· γ»; ϋπ' ϊψιν τα άρ9ο« 15 χβϊ 17 τοϋ 6 ΐ' όρι9μ· 144 Νομοο
  τό ά:9οον 1 τοΰ ύπ άρ.β. 137 ·.. Ιτ. Νψοθετκοΐ ιΛ^τάγματος καϊ
  άρθρον 22 τοϋ δπ' άριβ 816 Νΐίμου.
  Ό- ζομιν ήιχ»5«ς έ '.Ί-.χίτίΐο'. των μικρίξιαφορώ/ μιχροκτα··μά-
  τω' χά1 ά° οοζημιών.
  1) Λιά τα; έν τ^ ίδρψ τοϋ Είρηνο8ιχ*ίου Ίβραπίτροο «χδι-
  χασ-ίας.
  α'. Διά τίς κ ικρ'.ξιαφ^ράί την 10 χα'. 21 Ίανοναρίου, την 1 χαΐ
  21 Φε^ρΐυαρίοιι χαΐ 1 χ«1 7 ΜχρτΙ-υ' την 18 Απριλίου, την 9
  χ»1 10 Μ«ίου, την 1 χαΐ 2 Ι^υνίου τΙ,ν 11 χαί 12 'Ιοολίου, -ήν 8
  κχϊ 9 Αΰί·ούβτου, την 1 χά! 12 >.'επτίμ6ρίου την 10 χ«1 1 1 Όχτω-
  ε>?'. υ την 1 χαϊ 2 Ν ϊμβ,οίου την 1 χαι 15 Διχεμζρίου 1911.
  β' ) Δι* τάς άγίοζη·αί»ς τ»< έν τΊ Ιλρ<ι τού δήμ»υ Ίιρα'έτρου ίχο·χα-ΐτέα{ την 11, 19 χαϊ 25 Ίλνουαρίου, την 1 ί» χαΐ 16 Φε- 6?.υ ρίου, ττ,ν 16, 21, χά! 29 Μαρτίου, την 20 >αΐ 28 Άπειλίου,
  την Γ£, 18 χαΐ 21 Μ {ου, την 15 χαΐ ?3 Ίου,ίιυ, την 8 χ«ί 28
  Ιουλίου την 18 χ«ΐ 25 Αύγούβτυυ, την 15 χα> 28 Ίουλίοο την 18
  χαΐ 25 Αΰγοΰβτου, την 15 χαΐ 28 Σ«πτ«μ6ρίου, την 10 χαί 27
  Όχτιοβίίου, ήν 1(5. 22 >ν. 28 Νο·μί( Ιου, την 7 χ«1 19 Δ·-
  χε,ϋβρου 1911.
  2.) 'Κν τ?| ίδρί): τού Δήμου Κάτω Χωρ'ου
  «'.) Δ·ι τάς μιχροϊιαφο ΐς τί,ν 1 Φιβρουαρίο», την 1 Μαρτίου,
  την Ί Ά/ΐίιλίου, την 3 Μχίου, -ήν 7 Ίαυνίου, την 5 Ιουλίου,
  την 2 ΑΰγβύϊΓθυ, την 0 Ιίιπτιμί 'ου την 4 ΌΑτω6ρ(ου, την 8
  Ν ιμ,ζρ'ον χα την 6 Λιχιμίρί-υ 1!)11.
  β' ) Διά τας άγοιζημ'ις '.ήν 31 Ί«νοι.α;ίου, την 28 Φι6ίθυα-
  ρίο», την 4 Απριλίου την 2 Μϊίυυ, την 6 Ίουνίου. «ήν 4 Ί«υ·
  λίΓυ ήν 1 Αύγούστου, την 5 ^ϊΐττιμ(?ρ(;.υ, την .ί Όΐτωβρίου,
  την 7 ΝοΐμίρΙου χ/ί-ήν 5 Δ«χ«μ6οί'/υ 1911.
  3".) Έν τί εο»α τού δήμου Κα'β-υσίβυ.
  ■'.) Διά τβ; μιχοοόιαφοράε τή< 2 Φίζρουα^ίου, την 2 Μβρτίβυ, τί,ν 5 Απριλίου, την Ί Μιίου, την 8 Ι υνίου, την 6 Ιουλίου τή* 3 Αύγουστον., την 7 Σ«ιΐ εμβο^υ την 5 Όχτωδριου, την 9 Νοίμβρ'ου, την 7 Δεχεμβ-'ου 1911. β' ) Λ·ά -άς ά-'ρ'/ζηιιίας την 3 Φίββ^υΐίΙου, την 3 Μ«ρτίοι>,
  τίν 5 Άιοιλιοο την 5 Μίίυ, ττ,ν Ί Ίου>(,υτή·7 Ίοκ'ίθυτήν
  4 Αύγούστου την 8 Σβπτεαο'ου την 6 Όίτ,'δρίου ήν 10 Νο-
  «υΐρ'ου την 8 νιχ'αήο'ου 1911.
  4) Έν τ?, 15:^ τ<.« Λήμου Μίλλών. Δ·ά μιχρο$ι«φιρ»< χ«1 άγροζηιιίκ; ιήν 17 Ία.βυϊρ'ου την 7 Φι6οου«ί',υ 'ήν 14 Μτοπ^υ, την 25 Μ -ρτίου, τήι 10 Μϊΐου, την 13 Ί υνίου, χ») 18 Ί'υλ'ου την 1<; Αύγούστου χήν Ι1) Σ·πΐ«μ- β.ίου, την 17 Όχτοιβο'ου, την 14 Νο»αβρίο·< Η1Ο χ«! την Η Λιχίιχβρίοϋ 1910 ΊΙιχ'ρα. δέ ζιά μίν την έχ8'χ»ϊιν τώ< ιιιχροουφορών των «ύ θ-ομτ,τως -πϊηαίθ/ΐμίνων 8 οιΐίχων την Πχ:αΤ'.ίυήν ΐχίοτης ?ίά των χ«-ετ£ΐ'ο^σ ■> · χχθ' οί ^
  $ιιι· 'Λ μ'χρο'ΐι-ιφίθώ' τό
  Ή ΐΓϊροϋια ής ή 2η'ΐοσ^
  ί 1 Ί
  βιατάσσεται, όπου χχ'ι ώς » νόαο?
  ρ ής ή η^
  ίσχύει ίπο 1 Ί*νου»ο"θί μ·/:«.Μ Δκιμδρϊου
  φρ
  Τό καρόν ιτρόγραμμα ίσχύιιχ άπό τή-, 1ης Ίανουαρίου 1911
  μεχρι τής 31ης Δεκεμβριού 1911 «'φ' Οσον τ- 3το δέν τρ'-πο-
  κοιηθη.
  Διατάσομεν δέ την έν άντΐνρίφψ τοιχςχόλληΐιν α!ιτοϊ εις
  άπαντα τα χωρία τα ϋ*ό την ϊ χαιοϊοπ-ιν ::0 Ε'ιρην5ΪίΑίί:υ Κο-
  λυμδαρίβυ Κκσίμου καί είς τί ν δικαστίκ^ν πιναχΐ ούτοϋ, ώ;
  κβί την δημοσίευσιν αύτοϋ ΐιά τής "Ρ>πισήμου Εφημερίδος τή-:
  Κυ6ερνήνε«*ς έν Κρήτι;.
  Έ ί>·ιτ
  Έν Ί«ραπέτ-« τ τ, 4
  Ό Είρτνο^χτ,ί
  Γεώο. Βλαστός
  "Ο"! όο'.ίϊ; ϊϊτί
  Έν ΙερΛπέτρα '.„ δ
  Λ6/«μ.ί?ίου
  Ό ρμ
  Γιώρ. Σ. Λημάχης
  1010
  Ό Γρ»μα«Τίΰς
  Γ·ώο. Δημίχης
  '- Άο·θ. Ποάξ. 80
  •Ο Είρηνοδίκης Κολνιιβα ρίου
  Λ ίόντίς Ιι-κ' ο|/£· το ά}8ρ. 2 τ^Ο Ιτνι; 1'^>»'
  Διΐτά.'μ«τος τοϋ ύκ' ίρ·.3μ. 816 Νίμου έν βονίιασιΐω πρός τ'Ί
  άρθρον 137 Νομοθιτιχού Δ(ατά||Λ(ΐτνς.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  _
  Όρίζομκν ημέρας πρός έχδίχ*σιν των άγροζημιών χαθ' ίλον
  τβ ετος 1911.
  Διά μέν τόν Δήμον Κολυμπαρίου την 4 χαί 25 'Ιανουχρίου,
  8 καΐ 7.5 Φιβρβυαρίου, 8 χά! 26 Μαρτίου, *6 χ*ί 30 Απρι¬
  λίου, 10 χα127Μ»ίου, 10 χαί 25 Ίουνίου, 12 χαΐ 30 Ιουλίου,
  12 »αί 27 Αύγουστον, 9 καΐ 24 Σεπτεμβρίου, 4 χ«ΐ <8 Όχτωβρίου, 11 χαΐ 29 Νοεμβριού χά! 40 χά! 30 Δεκεμβριού Διά τδν Δημ9ν Δρομ.ονέ^οιι 8 χαΐ 18 Ίανουαρίου 5 χαί 26 ΦιβρουβρτΌ» 5 χτί 22 Μχρτίου 2 χαί 26 Άπρ λίου, 7 χϊ! 24 Δ'.) "Ωραν ενάρξεως των συνεδριάσϊων διά την έχδ^βσιν των ανωτέρω ϋποβέτιων την 9 π.μ . Ιχάστης ημέρας. Ε'.) Ώρας καθ* α; τό γραφείον τοϋ Είρηνοδιχι'οοίά είναι άνοι- >Τίν τάς μίνέ-.γασίμ/^ ημέρας άπό τάς Τ—11 *.μ< καί 2— 6 μ..μ. άπό τή; 9 Μαρτίου Ιω; 9 Ιίεπτεμδρίου καί άπό 8—12 π.μ. χαϊ 1 — 5 μ.μ. χατάτό υπόλοιπον χρονικόν διάστημα, τάς ΪΙ ίςαιρισ}- άπό τής 9 —12 π μ. Ή παροΰβα πράξις Ισχύση χαθ'δ'λβνΐϋ Πολιτικόν ϊτο; 1941. Πΐραγγέλλω την έν άντιγράφω τβιχοκίλλησιν τής παριιύσης είς Μχΐου 4 καί 21 Ίουνίου 2 χαί 22 Ίοι*λίου, 9 καί 23 Αύγού- τον διχαστιχον π'ναχα τού Είρην«διν»ίου χα'ι είς άπαντα τα χωρία στου, 3 χαί 23 Σεπτεμβρίου, 8 χαί 28 Όκτωβρίου, 5 χ«Ί των άν»τέ·ω Δήιιων έπιμελε'α των οΐχβ^ων Δημάρ/ων χαί την διά 26 Νοεμβρίου χαΐ 3 χαί 20 Δεκεμβριού. Διά *όί Δήμον Πανεβυμου την 41 χαί "?2 Ίχνουαρίου 1 καί 19 Φεβρββαρίου, 1 χαΐ 19 Μαετίου, 4 χαΐ 23 Απριλίου 3 >*ί 21 Μαίου, 7 χαί 18 Ίουνίου, 5 χαί 16 Ιουλίου, 2 χαί '-Ο
  Αύγούστου, 6 καΐ 17 Σιπτεμβρίου 1 χ«1 22 Όκτωβρίου, 1 χαί
  19 Νοεμϋρίου, 5 χ»Ι 26 Δΐχεμβρί&υ. ,
  Τόπον δ» έχδιχάσεως τα Δηααρχιαχά καταστήιι,ατα των
  ά>ωτέρωκ Λήμων χαί ώραν ένάρςιωι των «υνεδρΐών την 10 π μ.
  'Εντελίίμεθα την έν άντιγράφω το χοχίλλησιν τοϋ παρόντος
  έν ταίς ίϊραις χ«ί είς άβαντα τχ χωρία των ώς είρηται Δη-
  μων έπιμελεία των χ. Δημάρχων χαΐ την δημοσίευσιν αύτοΰ
  έν τή Έπιαημω Εφημερίδι. ι
  Εγένετο χ«ΐ έξβθοθη «ν Κολυμβ,χρίω τή 24 Νοεμβρίου 1910.
  Ό Είρτ)νοδίχτ)ς
  Ε. Βογιάκης
  Ότι άχριβες άντ·'γρχγον.
  Έν Κολυμβαρίω τή 2 Δε^εμβρίιυ ί^ΙΟ.
  Ό Γραμματΐϋ;
  Ν- Β. Σγουρομιί Χη«
  τού π«ρ«ρτήμακς τής 'Β»ηιΐ(ρ^8ος τής ΚυβερνήνΙώ; έν
  δ^ ύ
  Εγένετο χαΐ έξβοόθη έν Καλω Χωρ^ω Πεδιάδος τ7, 17γ) Νοιμ-
  βρίου 1910.
  Ό Βΐρτινβδ^χη;
  Κωνο'τ.'Κονλονρας
  Άχρι€ές ίνντ^γραφον
  Έν Καλω Χω«;ω Πεδιάδος τγ; 18»ι Νοεμβρ'οα Γ9ίΟ
  Ό
  α.
  Ν
  6 Βοηβός
  Άριθμ. Πραξ. 72. '
  'ι> Βίρηνοδίκης Κα.%00 χωρίον Πβδιάδος
  Λαβών δπ'ίψιν τα άρίρΐ 12 χαί 146 ταϋ όργχνισμοϋ των Διχα-
  στηρίων 158 τή; Πολιτιχής Διχον-μίπς 14, 15, 16 χειϊ 17 τοΰ ΰπ'
  άριθμ. 144 Νίμου 22 τοϋ 316 Νομ«υ χαί 4 τοϋ οπ' αριθ. 137 έ. Ι.
  ΝομοΑΐτιχοϋ Διατάγμβτος.
  Όρίζει
  Αον) Ημέρας έχδιχάοιως των («εν Πολιπχών τής ««νήβους διοκ-
  διχαα'ας την Δευτέραν τώ» δέ Πβινιχών την Πέμπτην «χάσΐης
  Αριθ. Πράξ. 56
  Ό Έίρηνοδίκτνς Λύργον
  Λαβών ΰπ' οψιι τα άρθρα 76 χαί 149 τοϋ όργανιβμοϋ των Δι-
  χαστηρίων ώς χαί τάς σχετικάς $ι«τ(ίξ·ις τβΰ δπ^άρΐ·/. 144'περί
  [χιχροδιαφορών Νομου.
  Όρίζει
  α.') Ταχτιχβς διχι—γίμους των μέν πολιτικών-4»βΛέ—ων·τ.^ί;*»»ΐ|-
  6ους διαδιχαβΐθις την Δευτέραν ΐχάστης εβδομάδος ώραν δέ ενάρξεως
  των συνεδριών την 9 π μ.
  Β'.) "Ωρας χ·6' άς τό Γραφείον θχ είναι ανοικτόν ίιά μέν τοΰς
  μήνας Ίχνουάρι·ν, Φεβρουάριον, Μάρτιον, "Οκτώβριον, Νβέμβριον,
  χαί Δεκε'μβριο'ν άπό τ«ς 8 -12 π. μ. κ»ί 1— 5 μ. μ. ίιά δέ τοΰς
  λοιποϋς μήνας ήτοι Απρίλιον, Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αυγου-
  «νόν καΐ Σεπτέμβριον έπό τάς 7—11 π. μ χαίι άπό τας 2 - β·μ. μ.
  Κατά δέ τάς έξ«ιο«·ίμευς ήμίρ*ΐ καί τάς Κυριακάς έπό Ά(
  9—12». μ.
  Γ'.) Τακτικάς 5ιχ«σ(μους των μιχροδιχφορών ώς εξής
  Τή» Τετάρτην τής π·ώτης εβδομάδος 1&ά<ποχιμ.Ίί* ίν τώ μ Βον) Ημέρας έ«δΐχα«ως των Μιχρεέ'.αφορών χλϊ (κινχέψιως Δήμω Σνοινια χαΐ ϊδρχν τό Δημχβχιαχόν χατχβτημα. ιχβτέρβυ των εν τ?, πίρι«)ϊρ«'α τοϋ Είρηνοοιχείου Κ«λ»ΰ Χωρίου. β .) Την Παοασχευη' τή: πρώτης εβδομάδος εκάστου μηνός τώ Δήμω Άρχαλοχωρίου χαί ϊδρ«ν τό Δημαρχιακόν ■κατάπ'η ) Τήν·τ«τάβ~ν τή: Ιϊυτίρας 1€δο|»αϊος εκάστου μηνβ< 4» ά Ιδ Δό ά)μ Πεδιάδος Δήμου. 4ον) Είς την έδραν τοϋ Δήμου Λαγκάδος. Τάς 8 Ίανουαρίου, % Φε^ρουαρίβυ, 5 Μκρτίου, 2 Απριλίου, 7 Μαΐβυ, 4 Ίουνίου, 2 Ιουλίου, 5 Αύγβύίτου, 3 Σεπτςμβρίου, ·8 Όχτωβρίου, 5 Νοεμβριού χαΐ 3 Δίχιμβρίου. 2ον) Είς την Ιδραν τοϋ Ε1(>Τί|νοίικ4(ου.
  Τάς 15 Ίανουαρίβυ, 12 Φ.βρουαρίου, 12 Μχρτίου, 16 Απριλίου,
  14 Μαΐου, 11 Ίουν/ου, 9 Ιουλίου, 13 Αύγούοτβυ, 10 Γεκτιμβρίου,
  15 Όχτ«ε5ρ{ου, 12 Νοεμβριού χαί 10 Δ&χ<μβρΌυ. 3ον Είς την Ιδρα» τοϋ Λήμαυ Έηισχοπϊ|ς. Τάς 22 Ία^ουχρίου, 19 Φιβρουαρίου, 19 Μχρτίβυ, 22 Ίανοιχχρίου 19 Φεβρουβρίβυ, 19 Μβρτίβυ, 22 'Απριλίου, ι'θ Μαίου, 18 Ίου¬ νίου, 16 Ιουλίου, 20 Αΰγβύστου, 17 Σιπτε^βρ'ου, 22 'Οχΐω^ρίου 19 Νοεμβριού χαί 17 Δε»«μβρ(ου 4ον) Τόπον συνεδριχαε»( τα δημοτιχά χαταατ'ήματα χαΐ τ, τοϋ ΕΙρ·»(νο?ιχ*(ου δ' έχίιχάικοις των αύθαρ,μήτω; πρθ5»ρ/ομένων ικαΐ (Ισαγωγής των Μιχοοδιαφορών τ>ήν Παρααχιυήν έχάβτης εβδομά¬
  δος έν τω Καταστήματι τοϋ Είρηνοδιχείου και τβΐ ημέρας τής έχϋι-
  χάσεως έν τή Ιδρα ί«ατίρου των Λήμων τούτων.
  Γ'.) Ημέρας έπισχέψιως τώ< ανωτέρω Δήμων χαί έχδιχάβεως των άγριζημιών. Ιθν) Είς την ίδεαν τοϋ Δήαου Λιγχάδος, τάς 3 χ<*1 τ9Ί«νι.υα- ρίου, 4 χαΐ 23 Φιβρουαρίου, 4 χβί 21 Μΐρτίευ, 1 χαΐ 15 Άπρι λίου, 6 καί 18 Μΐίου, 3 χαί 17 Ίουνίου, 1 χαί ί"5 Ιουλίου. 3 χαί 17 Αύγούστου, 3 χαί ίβ Σεπτέμβριον,, 7 κχΐ 19 Οκτώβριον, 4 χαί 26 Νοεψιβρίου, 2 κ*ί !6 Διχεμβρ^ου γ ■ ■ · · · . ■ , Δήμω Μεγάλης Βρύσεως καί Ιδραν το Δημαρχιαχον χ»τα«ττ])μα. ^ δ' 1 Την Πχρασχευήν τής δευτέρας εβδομάδος έχάσ—υ μηνός εν τω Λήμω Χάοαχος χά! Ιδραν τό Δημΐρχιαχόν χατάστημα. ε'.| Τό 3ά66α*ον τής τελευταίαι: έδϊομάδος εκάστου μηνός εν τω Εΐρηνοδιχειαχώ καταστήματι Πύργου. 'ΪΤίβχΰ; τής πχρούστις πράξεως ίρχ»·»αι άιτο τής 1η<" 'ΙβνβτΛ- ρ'βυ 1911 χβί λήγει την 31ην Δεχβμβρίβυ τοϋ «ύτοϋ ετβυς. Έν Πύργω τή 15 Νοιμδρίου 1910 Ό ΕΙρηνοδιχης Πύργου Μι^αίιλ ΧλαΛουτάκης. ιθήτω τό παρόν διά τής εφημερίδος τής Κυβερνήβιως. Πύογω αΰβημερον. Ό ΒΙρηνοδίχης Πύργου Μιχαήλ Χλαποντάκης Όπ άχοιβές αντίγραφον έν Πύργω αυθημερόν Ό Γραμματεύς Κωνστ. Γ. Αναγνώστα»ής Έ Άριθμ. πραξ. 162 Ό ι Νοεν,βρ,οο, Ι χ«ι 16 Δ·χεμερ> Λαβων 6π. δψβι το ίρβρον ι7θν τοΰ πιρί μιχροίιαφορών Ν*>0'
  2ον) Είς την έδραν τοϋ Δήμου Επισχοπής, τας 14 χαϊ 28 Ιχνου- 22ον 6 6π> ■ β 816 Ν(^οϋ χβ1 3οον τοΰ ί»' άριβ. 2 έ*"
  ) ήμ
  α·(ου, 11 χαΐ 18 Φεβρουαρίου, 11 χά) 18 Μαοτίνυ, 6 χα> 20 Άπρι-
  λ»ο·,13 χ«1 27 Μαΐθϋ, 10 χαί 22 Ίουνίου, 8 χαί 22 ΊουΧου, 12
  χαί 24 Αύγούστου, 9 χαί 23 Σεπτεμβριου, ϊθ κ*Η 21 Όίτωβρίου,
  9χ«ί 1^ Νοεμβριού 9 χαί 23 Δεχ«μβρίου.
  3ον) Τόπον εκδιχάσΐΑΚ αυτών τα δτιμ,οτιχά χειταστήμχτα των
  Δήμων τούτων .
  λΐστΙχο2 τουΤου
  Αΐστΐχου του ου γμ
  Όρίζει
  Α) Τακτεχάς ή|*έ>«ς ιτρ^ς έκδίχασιν τώ* άγροίη|ΐ»ών χ*1· |«-
  κροδιαφορών τάς επομένας.
  1 Διά τάς άγροζημίας τοΰ Δήμου Φοί»ικ·ς την α'. κ«ί γ'. Τρ!-
  την εκάστου μηνός χά} δια τας μιχρρίιαφβρας την α'. Τετάρτην
  εκάστου μήνις.
  2-Δια «■< άγρβζημίας τοΰ Δήμ·υ Λάμιΐης την >'. χ«1 γ'.
  Πέμπτην ίχάβτου μήνις χαί ίι« τας |«.>κρ«δ(β·5οα< την α'. Παρα¬ σκευήν *χ4στευ μηνός.. 3. Διά τας άγρνζημ.ί«ς. το,ΰ Δήμου Μελάμπω/ τή* ί'. χά) ο". Τρί^ηγ έχάστου. μηνός χαί δια τάς μιχροδια^,ορΛς τ^ν β!. Τετάρ¬ την εκάστου μ.ιιίζ- 4 Διά τάς άγροζημίβς τοΰ Δήμου Αγ. ΠνεύααΓ«< την ί'. χα'ι δ',. Πέμπτην έχάστου' μηνο; χά! Ιτά -«ς μ(χρ·δι«φερας την β'. ' Παρασχέόήν έχά«τ«υ μηνός. 5 Καί δι« τάς μιχροϊιαφορας τεΰ Είρηνοδιχϊίου την τελευταίαν Τετάρτην έχ«·τ»υ μηνός. Β) "Ορ«?ν ενάρξεως των συνεδρίαν δια-.μίΐν τβΰς μ^ν»ς Όχτώ- βριον Νοέμβριον Δεκέμβριον Ιανουάριον Φεβρουάριον Μάρτιον την Ιθηγ π., μ. δνα Η το,ϋς λοιποϋς μ.ηΊ»ας την 9 κ. μ. Ή 1σ/ΰς της παρούΐης άρχεται άπ^ την 1 Ίχνουιίρ'ου χαί λή¬ γει την 31 Δίχεμβρίου 4^11. Παραγγέλλει την δημοσίευΐιν χοα τοιχ»χολλησιν ταύτης ί!ς τα υπό <·ΰ Νόμου δριζ<ίμιν« μέρη. "" Έγίνετβ έν Σπήλι την 30 Νςεμδρίου 1910 Ό Είρηνβδίχης Σπήλι Α).' Πα^αχατζόκης Ό Γρ«μματ «ΰς Ν. Μ Παπαγιαννάχης Ότι άχριβές αντίγραφον. Έν Σ*^λι τ| 7 Δε,χεμβ^ίου 1910 Ό Γραμματεύς Ν. Μ. Παπαγιαννάχης Αριθ. Πράξ. 35 Ό Ετρηνοδικης Καότελλΐον Κι«1(ίάμου Λαβόντες όπ'οψιι τό ύπ' αριθ. 137 τής 10 Ιουλίου έ. ίτους Νομοθετικόν Διάταγμα. Ορίζομεν ήμιρας δικασίμους των άγροζημι<ϊ>ν τής Είρηνσδι-
  κειακής «εριφιρέίας Καστελλίου Κισσαμου.
  Α'.) Διά τόν Δήμον Καστελλ.βυ την πρώτην κχί τρίτην
  Τρίτην εκάστου μηνός καί
  Β .) Διά τόν Δήμον Μεσογείων την πρώτην καί τρίτην Τε¬
  τάρτην εκάστου μηνός* καί
  "Ώρας ενάρξεως των συνεδριών τάς έν τη ϋπ' αριθ. 32 ίτους
  1910 ημετέρα πράξιι οριζομένας.
  'Η παροΰσα Ίσχύει καθ' ϊλον τό {τος 1911.
  Διατάσσομεν την έν άντιγράφφ τοιχύκόλλησιν τής δέ είς τα
  καταστηματα των οίκείων Δήμω» καί την δημοσίευσιν αυτής έν
  τώ καραρτήματι τής Εφημερίδος τής Κυ6«ρνήσεως.
  ΈγέΎίτο καί εξεδόθη.
  Έν Κββτελλίφ τί 18 Νοεμβριού 1910
  Ό Ε'ιρηνοϊίκης
  Εμμανουήλ Τσιριμόνης Ό Γραμματεύς
  Εμμανουήλ ΙΙανεθυμιτάκτις
  Αριθ. Πρωτ. 40.
  ΌΕϊοπνοδίκης
  Λϊδόντες ΰ—' δψιν τα άρθρα14, 15, 16, Π τοΰ ύπ' αριθ.
  144 Νόμου. Τόν ύχ' αριθ. 816 Νόμον καί τό ύπ' αριθ. 30 τ;ΰ
  δ-' αριθ. 2 τοΠ 1909 Διατάγματος.
  Όρίζομεν 1) τάχο» πρός έχδίκασιν μικροχταισμάτων μικρί-
  ίιαφορών καί άγροζημιών τάςίδρας των δήμων, πλήν τού Δήμου
  Έλ«»6ερναίων, ίνθαδιά μέν τα χωρία Ξουζανά, Πέριμα, Άγ-
  γελιανά, Κάμπον Μετόχια, Δαλαμδελον. Πρίνον, Καϊρνατζήν,
  Έφεσις, Βιράν Έπισκοπής, Όρθέ καί Σκορδύλλον όρίζομεν
  Κβί β'. Τμή>α μέ ίδραν τό Πέραμα. Διά τα λοιχά χωρία τοΰ
  ΔήΐΛθ» την ίδραν τοΰ Δη(*αρχ»ίου ώς πρώτον τμήμα.
  Πρός τούτους δέ τόπον πρός έκίίκασιν μικροδιαφορών καί
  μικροχταισμάτων ορίζομεν καί την ϊδραν τοΰ Είρηνοϊικείου.
  2) Ημέρας «'.) Διά την έ'5ραν τού Εϊρηνοδικείου τάς 13
  Ίβνουαρίου, 10 Φεδρβυαρίου, 3 καί 1>)Μαρτίου, 21 Απριλίου,
  19 καί 26 Μαίου, 16 Ίουνίου, 7 χ«ί 14 Ίουνίου, 4 Αύγούστου,
  8 Σεχτεμβρίβυ, 6 καί 13 Όκτι*δρί©ι>, 10 καί 17 Νοεμβριού
  1 καί 15 Δ*κεμβρίο».
  β'.) Διά τό Α'. τμ,ήμ»! τοΰ Δήμου Έλευθερναίων 3 Ίανουα-
  ρίου, 14 Φϊ6ρουιϊρίου, 7 Μαρτίου, 18 Απριλίου, 2 Μ«ίου.
  6 Ίουνίου, 4 Ιουλίου, 1 Αΰγούστου, 5 Σεπτέμβριον, 3 Όκ,τί*-
  6ρίου, 7 Νοεμδρίου 5 ΔεκεΐΛβρίου.
  Διά τό β'. τμήμα (ί"»ρα τοϋ Ε!ργ)νοδι*βίου) 17 Ίβνουαρίου,
  28 Φεβρουαρίου, 21 Μ*ρτίου, 16 Μαίου, 20 Ίουνίου, 18 Ιου¬
  λίου, 29 Αύγούστου, 19 Σειττεμίρίου, 17 Όκτωβρίου 2*2 Νοεμ¬
  βριού, 19 Δεκεμβριού, γ'.) Διά τόν Δήμον ΜελιδωνΙου τάς 4
  καί 18 Ίανουΐρίου 1 καί 15 Φεδρουαρίου 8 κο:ί 22 Μαρτίου,
  19 Απριλίου, 3 κ*ί 17 Μαίου, 7 καί 21 Ίουνίου, 5 καί 19
  Ιουλίου, 2 καί 16 Αύγούστευ, 6 καί 20 Σΐπτεμδρίου, 4 καί
  18 Όκτωδρίου, 1 καί 15 Νοεμβριού, Η χαί 20 Δεκεμβριού.
  Δ1.) Δίάτόν Δήμον Γαράζου 10 κ»ί 24 Ίανοταρίου, 23 Φε-
  δϊθυαρίου, 14 κ·αί 28 Μαρτίου, 25 Απριλίου 9 καΐ 9β Μαίβυ,
  14 κ»ϊ27 Ίουνίου, 12 καί 26 Σεπτεμδρίου, 1Οκοί24 Ό*τω-
  δρίου 14 κοί 28 Νοεμβριού, 7 καί 21 Δεχεμδείθυ, διά ϊέ τόν
  Λημον Ανωγείων τάς επομένας τούτων.
  3) Ώρας ενάρξεως των Συνεδριών τ-ζ 8 π. μ.
  4) Διαςάσσομιν την έν άντιγράφοις δημοσίευσιν τής παρούσης
  ό'κου καί ώς ό ΐόπος όρίζει.
  5) 'Η παροΰσα ΐσχύει ίι' ολόκληρον τό Ιτος 1911.
  Απεφασίσθη καί εξεδόθη.
  Έν Περάματι τη 6 Δ«χεμδρίου 1910.
  Ό τοΰ Είρηνοϊίκου βοηθός
  IV.
  Μαλινδρέτος Ό Γραμματεύς
  Χ, Πετυχάκης
  "Ότι άκριβίς αντίγραφον.
  Έν Περάματι τή 7 Δ)6ρίβυ 1910.
  Ό Γραμμρτε,ύς
  Χ. Πετυχάκης.
  Αριθ. Άττοφ. 210
  Τό Διακ<ίτήριον των ΠρωτοΠικών Σφακίων Συγχιίμινον. χ. λ. π................................ Συνι^ριάσιν, χ. λ. π ................................. Ίΐοντες την διχογρα·(αν χαί Σχιφΐέν χατά τ^ν Νομόν Έπιιδή χατα τού χχτηγορουμένου φυ^οδιχοϋντος, εξεδόθη ή διτό χρονολογίχν 8 Ιουλίου 1910 χλήσ:< πρός έμφινισιν, ετοιχο¬ κολλήθη ιΐς τ6 δημβσΐώτερον μέρος ι ου χωρίον τής τελευταίας αύτοι χατοιχίας χαί είς το οημχαιώτερον μ'οο; τής Ιορας τοϋΔι- χ*σιηρίου τούτου, ώ, δείχνυται έχ των υπο χρονολογίαν ΙΟχαΙ 11 '1>υλ(ου 1910 δύο άΛθδειχτιχών των οί«είων άγοοτιχών δια-
  νομέω*, χαΐ εδημοσιεύθη είς το ΰπ' ίριβχ. 49 τής 4 5 ΊοοΗου
  1910 τεύχ. Γ . φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβιρνήσιως έν
  Κρήτγι, έτηίήβησαν δέ χαί αί νό^ιμαι πρός εμφάνισιν αύτοι, χατά
  την έν τ?| «ρχ?| τής παρούσης νομίμως ορισθείσαν διχάσιμον, προ;
  απολογίαν χαί περαιτέρω συζήτησιν τής παρούσης υποθέσεως,
  ιτροθεσμίαι, οθκν μή έμφανισθιίς διχαστέος εστίν έρήμη« χατα
  την περΐ τούτου αίττ,σιν τοΰ χ. Εισαγγελέως.
  Έπ·'δή έχ τής ενώπιον τοΰ Διχ«—ηρίου τούτου ϊιιξαχ^είσης
  ίποδιιχτιχής δοδιχχσίας άπιδείχθη χαί το Δικαστήριον ίπκσθη
  ί'ΐ ο χ»τηγορού(Χ«νος χατά τόν έν τω χατηγορητηρίω αναφερόμε¬
  νον τόπον «αί χοόνον εξετέλεσε τάς άποόΰθιίσα; αύτψ άςΐοποίνου;
  πράξεις, ίκομέ^ως οέο/ νά κηρυχθή Ινοχος των δι' ών χβτηγεριϊ-
  ται προχιιμίνων χολασίμων χραζεβν συμφώνως μέ τό χατηγο-
  ρητήριον.
  'Βπιι^κ) ' προχειμένη άξιο'ποινος πράξις πρςβλέπιται χαΐτιμω-
  ριΐται ΰκο των ά:8ρ»ν 57, 330, 371 χαί 373 έν συνδυχσμω πρός
  #ο άρθρον 109 τοϊ ΙΙο<ν. ΝΗμου. Διά ταυτα Λΐλάζον έρήμιην τοΰ χατ'ηγορουμίνου Γιωργίου χΐτοίχου Άιίας ΕΙρήνης Σιλίνου χαί ήδη φυγοδίχου, Κυρύσσιι τοϋτον ϊνοχον τοΰ ίτι '·πθ> χοΐν»ν νυμρίροντος χι-
  νούμκος μιτ' άλλου, βυναπϊφίτ σι την έχΐέλίσιν τώ< ΐπομίχον άξιοποίνων πρίξιων χ»1 ίνίχα τούτων συνομο/Όγήσβς μ*τ' αύΐοϋ αμοιβαίαν συνδρομήν, ήτοι την 30 Δεχε^βρ'ου 1907, »ν τγ; 9έσ«ι ο Νεροσπηλϊϊ Τρυιιτιιτ'ή« " τής »|ριφ*ρ*ίας Άγίας Ρουμέλης Σφϊ- < ή Ζ ά ά Νώ Κδ ερη ριή ή ρφρ γ μη χ<ων ήπιίλησε τβν Ζ»/. Καραντωνάχη χάτοιχον Ν«ριανώ< Κυδω- ν(ας *«1 τώ παΕνάμο) 9χο*ψ οπω; Ι«ων »χβμ**ρυνβγι έχ τής ίιπηο»σ'ας τοϋ'Ειμανουή) Φρχγγέξη, ο ;-ινος έτιΊγ/^ϊνί ποιμήν, ν« έγχίβλίίψη τας αίγας *. τοΰ ίβοσχβ, χχ4' ^ου ϊτριφε πάίος, $«<τι ι«ροδιδι τάς χινήσεις τού, φυγοδικθν»τοί, δ»ερ χαι έπέτυχιν(
  1ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τοϊ παβιίντθί, κ»! §Τι χατά τβν ^ΰτ ν Γόπον «.*ϊ />6·
  νόν 6 «ίρημένος χατηγο»<Μμίν5ί, έν ννώτε· ίλϊίεν ε'{ τι-,ν χαΐο- -/ήν τού, αύτογ»ωΐ/ΐ<ίνως χ»! άν£υ τής (ϊυ^χαπβεσΕΛΚ ιο*> ώ; ε"-
  εηται Ζΐχ«ρί·υ Κ*-«ντωνάχ·») τ<ί δτ/ον τ&υ μβτβ τής &υσι (γιοβή· κης χ«ι τΐ,ί μα//αίρ;ς τού, «ξ·«< έν δ^ω δρ*χμ 39, ό « νά *ά ?/γΐ παρανόμω; ώ ίδ βχ-τ,σ αν τού. χά), Καταδ χ«ζίΐ αύτο/ ίίς φυλχ<·σιν ίννεΐ (-4) μγ-,νών χι! ί'ς τα νόμΐμα Ιϊβδΐ τή. δίχη; .χτε· τ»ϋ Δημοα'^υ Τϊμβ'Όυ εί Ερ./^ώ/ 3ΐάχοντ« τριώ (33) ε'σπίχχτίων χαί δι» μί-,νιαίας π<_οσωπιχτ,ς αυτού χρατήσίω;. Έχίίβη ϊπ·φα(τ'σΊη ,αΐ ιδημοσ «ιίβη. Έν Βίμω τ/, 11 Ν Οί Διχαιταϊ Ι. Καψάλικ Ί Διαλνν>Ίκης
  'Βι,ι. Καπελλάκης
  "Οτι άχριέές ά
  Έν Βά*ω τ», 9
  1910
  Ό Ύ.ΐογ;.μμ»τε!»ς
  Ε
  VI-
  Δασκαλάκης
  1«»10
  Ό τοί Γ^αμματέω
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Το Ειρ» >οδικεΐον Χανίων ίξ=5οτο την ΰπ άρι&. 933 ταΰ
  ΓΜΟ οριστικήν α!>τοί απόφασιν, ίι' ής δι-άζον έρήμη; τοϋ ίν»-
  γο ένβ^, καί κηρΰσσον τούτον Ι'.π-ωτον τή; δίσιως, ή άντίπα-
  ιωγής τ;υ δικα ώματος τής ?όσ«ω; τοΰ ΐπιδληθεντίς αυτώ όρκ8^
  --ι τί[ς βίσεαις τί]ς τροκϋμίνης ·ϊγωγτ;ς, δί'χετα' τ<ιν άπ3 2 Ίϊ.ουβρίου 1908 άγωγην τής έν Χα.ίοΐς βϊρβοοόιης Έμπορίχής ολ; ρύθμου Εταιρε·ας υπο την ίπωνυ.ΛΐΛν « Ά. Θεοφΐνους ■/ τ> Σας » αποτελούμενης ίκ τώ^ μίλώιΐ αυτή, Αλεξ Θχοφίνιυς
  Ί .ι^ν. Μίνωλίπίΰλου καί Βζσιλ. Σπηλ·αδθ) ίμ.πορων καί
  / -τ κχων Χανίων έ,Λπορίυομένω < δέ υπο το ΐ* των μίλών >ύτής
  'Λλεξ. Θ5οφάνο^ς, κζτά τού ίναγομένο; Ανδρίου Μοΐχονα
  κατ κου Αθηνών τής Έλλαϊο; ΰτοχρβ ϊ τό' ιναγόμίνον νά
  ■τλ^ωσϊ; ττ; ένΐ,ούΐ·ζ ίραχμας 273 «ι '"'/00 ί.τόχως άπο τής
  /^□ν;λογίας τής άγω^ής άχρ'ς έξοφ-ήΐε<.>ς και Αατα'ικαζε' τό;
  ^ν»γ,μ.»νον είς τα έ'ςοϊχ κΐ' τί/η τής δ:ιης, χύ ίΐς τα τή;
  έ'ο^ρ^σης ίαπαίήχϊτα καν3νιζό^ενα ίϊς δραχμά; τρ:ά<ονΐα εν :'α κχί έςήκοντα έιιατοστά (39,60) ιιαί άτορρ χτει την τής .να ^^^σης αίτησιν -ε-ί πρ:σι)ί νή τή; παρούτης ΐχτελέσεως. Δ ,μοσΐειθήτω ή π^,ίΐΰΐα εί, τ να εφημερίδα έν Χανίοις έκδ- 5 μ νη*, καβώς χαί είς την ίπίΐημον ίφηιεριδα τής Έλληνική*; ιν Κρήτη Κυβερνήσίως. Ί!ν Χανίοις τί, 15Άτριλ·ο^ 1910 Ό τ."ίς Π ίραγγίλθνση, καϊ »να_5^σης Ιΐλη εξο^^ί ς ΑΐΛη-ορο- I". Ίί. ΙΙωλιουδάκις Ά ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Γμ;αν:υήλ Χ/α,Απουτάκη Εΐσαγγΐλέως κατςίχου Κατά ου 1910 άγωγη/ τ»ΰ ένάγοντος Έ^μα^βυήλ Χλα- η Είσιγ(·ελέως κ«ΐ κΐτοίκου Βάλου Άιτοκβρώνίυ κατά τοθ ίνα.ομέιυυ ΚωνστϊντίιΌυ Ί. Μανβυσϊκάιη κβτοίκου Φρέ Άποΐ'.θ-ώνίυ καϊ ήδη αγνώστου 3ιαμονής Υποχρεοϊ τον ϊναγόμενον τοϋτον διά την Ιν τώ άγωγ?ί και τίΙ ίστορινω τήσδί αναφερομένην αιτίαν νά κΛταίάλΐί) τω ένάγ)ντι ίραχμά, τρίΤς χιλιάδας εξ;κοσ>ας τριάκοντβ τέσσαρας κβ'ι κεν-
  τηκοντα ίίντε λεπτά (αριθ. 3654,55) έν τόκως ίέ άτό τήςχρο-
  νολθ}ία; τή; άγ^ιγή*, μίχρίς ϊντελοίς έςοφλήσεως κηί έπιδάλ
  λει είς 6άρο; τοΰ έναγομένο> τα ϊΐΑ«τ-ι*ά τέλη δραχ. 18,30
  και τ« χατά την παρίίϊσαν δι^ην λ-ιπά νό,νμα δΐΛαΐτιχά ίξβδα
  το3 ένάγοντ.ς όρ ζόμενα συν τ^5 προσθ-τφ 3ι*ηγορ!κηά^.οι6'ί τοΰ
  χληρεςίυσ^ Δικηγόρου τοϋ ίνείγοντος «ν όλω είς δρ«χμάς έκα-
  τΐν τριάκοντα (αριθ—130).
  Έ'.ριδη, άπωφθίσίσθη κ»Ί ΐβημοσιΐύθτ) έν Βίμφ τί, 24 Ν«ΐμ
  βρίου 1910
  Ό Προείρος
  Ί. Γ. Καψάλης Ό Γραμματεύς
  Γ. Ί. Λεκανίβης
  Ότι άλριβές άντίγρϊφον ίλ. τοΰ είς χείρας μου εύοισκομςνου
  ΐπι,ιήμου τοιού-ου, όπερ πϊραγγέλλετα! ιΐας άομέδ ος ϊικαστικός
  κλη·ήρ νά ίπιδ.όσς και δημοσιευθή ώς ό νίμος όρίζίΐ.
  Έν Βάμψ τί) 30 Ν.ε;6ρίου 1910 -
  Ό τοΰ ίνα θ'τ?ς ίανίΐστοΰ χληρεξούσιος Δικηγόρος.
  Ιωάν. Ί. Λιόδης
  Λι
  Κατά
  Κι,γ τταντίνου Ί Μανουΐακάν.η κατ:ίχου Φρέ Άπο/.ορώνου
  χοι Τ,ί ■ αγνώστου δ'*μ9··ής έναγο·οέ»'οσ.
  Ι'^π; τή, υπό χ3ονολο ,'ΐαν 30 Α1)(οντ:<.) 1910 άγι^γή; μ-υ κ*ι« τ ^ έναγομ νΐυ Κων^ιντου Ί. Μανο^σακά«.η ενώπιον τοΰ 11 >ϋτοϊιχ.ιΐθνΐ Σρΐς;ων άχευθυν^αένη;, ί-α μ ι πληρώΐη,
  διά των !»πο χρ3ν3λο")ί7ν 15 Σε-τεμβριου καί 11ης 'θΑτωβο^ου
  1909 .ι-οδίίξεων τ^ς ΰ-τεγρΐφής αύ·οΰ κεφάλαιον η.3ΐ τόκους έι/
  όλψ ΐΛ /οι τής άίωγήί δραχιλας χ:.υ2. 3634,51, ές 3»0η ή
  ϋ-' ίρ'Ί. 179 το^ 1910 ίρυ-ιχή Απόφασις τού ΐν λόγω Πρω-
  ο5./^■5^ Σφακιων ή; ιο -ερίεχο,Λϊνον πίριληπτικώς ί/ει ώς
  έξη-:.
  Δ ά τΐθτα
  Λιχ-αζον έοήμην τοϋ ίναγομίνου Κωνσταντίνου Ίωσ Μανόυ-
  σ 'χάκη Λατοίκου Φρέ Άποκορώνο^ και ήϊη αγνώστου β ιμονής.
  Δίχε α ώ; νΐΛΐ,χον την ώ; ανωτέρω γ«νομ?ν/;ν ίιόρθωσιν τής
  άγωγής.
  τ^ι ώ^ δϋσΐμον τή< προκειμένην Οτο χρονολογίαν 30 ί Έκ τοϋ ΕβνικοΓ'