93709

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/12/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΓΤΑΕΓΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΆΔΟΣ
  ΙΡΑΡΤΡΑ-ΤΗΙ ΙφΙεΡΙΔΟΪ ΤΗΣ ΧΥΒΕΡΝΗΙίΩΙ
  ΤιΐΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν-ΧανΙης τΫ|> 18 .Δεκεμβριού 1910—Αριθ- 87 ^
  Δτόρθωΰτς Παροράματος
  Αί διά τής ΰπ' αριθ. 7553)2327 έ. Ι. <%ρ<Μ.φξ*ι^ ,ήμών ίη*«ί#$*ίρ.ής είς- τό ύπ' αριθ. -85 τεϋχ. Γ' φύλλον τής Επισήμου Εφημερίδος προΑηρυχθεϊσαι δημοτιρασΐαι δημητρια- *ών προϊόντων θέλουσι γείνει την 19 Δ«χϊμ6?ίου έ. Ι. Χ*ι ούχι την 12, το5 βΰτοθ μηνός καί ετους, δ'πως έκ «αρβδρδμ^ς'έϊγτμί'· Χανιά τή 10 Δεκεμβριού 1910. (Έκ τοΰ Γραφείον τί|;·νΝαμΛρχί*ί Χανίων) Αριθ. Πρωτ. 3169 1«95 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Λα6όντ«ς ι»—* δ'ψί* την υπό χρονολογίαν χθίΐινήν ϊήλωσΐν' «υ Άν. Έμ. Μαθιουδάκη, έργολάίου, κατοαου Χανίων, έμπρο- σθεμως κατατεθιϊσαν δι* ής δηλοί ότι προσφίρει 5 ο)ο»πι ίλαδον τί)ς 4π·ίτόΰ τελ*»*ταίβ» μΛΐοδβτεκ Γ. Κασιμάτη «ροβ*ν*χθ«ίβ»)ς προσφθράς έκ 14 ο)0 έλαττον των τιμώ* τού κροϋ«ολογ>σμο3 διά
  την κατασκευήν Δημοτικάς 'Αγορας κατά τή/ χρός τ*οΰτο διε-
  ξαχθ*Τσαντήν 9ην Δ)δρίου έ..ί. δή ίί
  Ίίόντές καί τβ άρθρον 14 τβ3
  Άκυροθμεν τα. ιτραΑΤΐκά ττ)ς έν
  δ!»τάσσ;μεν την έπανιάληψιν αύτ^ς ρ/η
  Δεκ«μ6ρίου 1910 ημέραν Πέμπτην *αί ώραν 10—12 π' μ.
  (των προσφορών γενομένων δεκτών μέχρ* τής Π κ. μ.) έν τώ
  ίνταθθ* Νομαρχιακώ Κατβστήματι κ» ένώπινον τής νο-
  μίμου Έπιτροπ.ίας συμφώνως πρός τάς έν τή ύκ' αριθ. 3030
  1920 β. ϊ. ίιβκηρύξει ημών καί ττ] σχε;!^ συγγρχφή άναγρα-
  φομίνοις ό'ροΐς καί συμφωνίας-
  Έν Χανίοις τ|) 15 -Δ)δρ*««·· 1910
  Ό Δημαρχεύων Χανίων
  Έ. Μουντακης
  ' ά-ριθ. 35ϋ Ν2|*ο^.
  οκίίμιντ^ δτΐμϊπραε'ίας αΐί
  ίνερ/ηβητ:μίνη ζή) 23ττν
  10
  σώματο: της τα μίοη έξ ών τ(**ψατ.<,>ν αυτΐ) ^«^«4 «αί «{(^«»··ό«
  εργασίαν κατέστη χΐί?ν τώ» τριών, χ«1 ελιβτον τίς τριάχοντα ημε¬
  ρών, χαί
  Κοιταίιχίίζκ'τδ« Λ^Λίχ9ίντ;« εν^χαν χαι-ηρροιίμινον Ιωάν. Ι.
  Καλαφαΐάχην ιί, γιΚίίΐιιν -10 |*η«ώ« <»1 ίκιόχλλιΐ είς βχρβ( αύ:οΰ τί εξ^δχ τής ίιΧης ΐχιρ τεϋ ίημασιΐν διά μ^ν όδοιΐΓθριχά μχρτύρω/ $ρχχ· 16 χαΐ ήμιβϋιχν (16,50) διϊ 5έ 'τ'ήν βΰ>τιχξιν τής
  »«» 25 Απριλίου 1010 ί«ϊρο>$ι»?χιτι*ήί έίβίσιω; τον Ιατρβϋ Νικολ.
  Λιγιβάχη δραχ. 13.
  "ίΐβ ά
  Ό Ύ)γ·αμματιΐι;
  Ε. Καλλιτιράχης
  ρη η ήμ
  Έ» Χανίοις τή 28 8)β»ιου 1910.
  Δ ι χ α «τ α Ι
  I. Κβΐαλαγαρΐανό
  Α. Ι»ιτ«ί»κανάκης
  II. Ταίεδάκπς
  "Οπ άχριβές άποβμασμα
  Έν Χ«νιοι< τ^ 8 Δ)βριου 1910 Ό Β. τον Γραμματίως Ί. Μ«ναρώλης. Αριθ. Άκογ. 206 Τό Δικαστήριον των Π£»ωτθδικών Σφακίων ή . κ. λ. π. ... . κ. λ. κ..... Ίίόν την δτκογραφίαν' κ«ί κατά τόν Νόμον κατά τοΰ κ«τΐ)γορο χρονολογίαν 8 Ιουλίου υΐθ λλήΐις τρϊ; έμ?ίίυιν. ετοι¬ χοκολλήθη είς τό δίίμοσιώΐεοβν μίρος τοθ χα>ΐΐ3'ο τζς τ;λ*υ-
  ταίας α!»Τ3ϋ κατοικιας «αί είς το ί/ΐΑ-τ.ω^ερίν μίρο; τής ίίρβς
  τ33 Δίχαστηριου τούτου, ώ; δειχν,και ίλ των ύπ1) 'χρινολογ αν
  10 καϊ 11 Ιουλίου 1910 άποδε.ιιτΐλώ* τόυ ό'χείου άγρ5τΐΑ»3
  δ.ανομέως καί έίημοσιεύθ») είς το -ι,τ' 'ταΑ^,. Ί3 τή; 15 ΊοΑ'.ΐυ
  1910 τεύχ. Γ'. φύλλον τής Έ»ΐ)μ5|)ΐ8βς τής Κυδιενήτίΐιΐς εν
  Κρήτίΐ, έτηρκίθ()σαν δ* ν,αί αί ν^^'.μίΐ πρό; έ;/.?ίνισίν «5τβΙ,
  κατα ΐήν ίν τή άρχζ τής πα.3Ο^σης νβ^ί,ιω; όρ.σ'Μσα* δικα-ι-
  μον, κροθ*ίμταν, όθεν μή έμφΐ/ισδιίς ίΐιιαΐτϋς «στί' »·ήμη»
  κβτά την περ! τούτου αΓτηειν τοΰ κ. Ευαγγελίως.
  'Ε-Λίΐδη έ*. τί|ς ένϋίπ'.ον το3 Δικαΐτηρ'ίίυ τούτου 9ι»ξα·/4εί-ης
  ϊό Δικαστήριον των έν Χανίοις
  ίΐρωτοδικών.
  Δΐχίζον έρήμην τοϋ χατηγορουμένου Ί^άν/ου Ί. Κχλαφχτίχη ^ «-0ιν9ν πραςιν, έιτο,ιίνω; ϊ»9» να κηουχ3ί"( Ιοχος υμφώνοις μ*
  «ρώην χατοίχου Πβλχιοχάστρου Κισεάμου /.«' ή5η *γ»ώϊτου '
  δι«μονή?. Κηρύΐσει τοίτβν Ενεχον ίτι την 23 Απριλίου 1910
  (ΐιτββάντις εί; την βέΐιν Τϊΐλαντούριδκΐ» Τ' *λώ<ι τή; χεριοεβεία; τβ5 χωρίου Άνω 11«λ«ιοκά·τρου Κισσά|ΐοι» 4χ προμιλίτηί ακί- «ίσισε χ«1 έ«*ίΐχένος ίτρχυμάτισι ΐιχ ρχ?$3υ την Μχριχ* Νιχβ- ' , , ' ' - ■- ·' '*η »ί? οιιφιρβ τ^Ο αικαι,ίν ιρη^ην τό κχτηγορητηριβν κ« τι- 333 ίδ. 2'. ε;3 ΐΙ Διά ταυτα κατηγ^ρ5^μ.*ν3ν Ίωΐ/ Σ . Γρυλλϊ*η
  478
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χατοίκου Άλιχάμπου Άποκορώνου κ«ί ήδη φυγοδικου.
  Κηρύσσει τούτον ίνοχον τ·0 ότι την "29 Αΰγβύστου 1909,
  Ιξωθι τοΰ χωρίου 'Αλινάμκου Άτοκορώνου κειμένου χ,ιφενείου
  τ«ή! Στεφάνου Σταθάχη, έξ άμιλιίας, άπροσεξίας καί άπερισ/,ε-
  ψίας τού, άπέκτιινε τόν ομοχώριον τού Άνδρέαν Νταμ. Γρυλ-
  λάκη διά πυροίόλου 8πλου (ιτεριστροφου) πλήρους πυρίτιδος καΐ
  σφαιρών, τής σφαίρας τρωσάσης αυτόν κατά τό άριστερόν μεσο-
  πλεόριον διάστημα κ«ί κατά την μασχαλιαίαν γραμμήν1 καί,
  ΚαταοΊκάζει αυτόν είς φυλάκισιν ενός Ιτους καί είς τα ίξοδα
  τού συντάξαντος την Ίατροδιχαστικήν Ιλθετιν Ίατροί, δραχμάς
  τριάκοντα 36ο χ«ί ήμίσειαν (άριθμ. 32.4/4 ),ύΐτέρ τοΰ Δημοσίου
  Ταμείον, «ίσπραχτέας καί διαμηνΐαίας πρ3σ»κική*ς κρατήσεως.
  Εκρίθη Απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Βάμω τή 11 Νοεμβριού 1910.
  Οί Δικασταί
  •Ι. Καψάλης
  Ί. Διαλυνάκης Ό 'Υπογραμμαιεύς
  Έ. Καπελλάκης Ε. Μ. Δασκαλάκης
  Ότι άκριβές άπόσιτασμβ
  Έν Βάμφ τξ 9 Δεκεμβριού 1910
  Ό τού Γραμματεύς Βοηθός
  Σ. Φραντζεακάχης
  Αριθ. Πρωτ. 339,340
  ■ άποφ. 10
  Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω Έφετών
  λυγχείμενον χ.λ.π...........................,.........
  Δια ταυτα
  Διχάζον έρήμην των 1) τον Δήμον Νεαπόλεως 2) τής ενοριαχής
  επιτροπείας Νεαπόλεως 3) Γεώργιον Καφετζαχ,η 4) Χαριδήμιοι»
  Σερεπετβη 5) Μύρωνος Μαγχώ,η 6) Δημητρίου Μαραγχάχη 7)
  Χχτζή 'Ε. Εύστριτίον Παντβρμάχη 8) Κωνστ. Λεμπιδάκη 9)
  τοΰ 'Γ)στήματος τής Τραπέζης Κρήτης 10) τοϋ Χριστ. Καχαβί'α
  11) Μοναστη,ρ. Επιτροπείας Λασηθίου.
  ι Άιτορρίπτει την άπό 24 Ν)βρ(ον 1909 άντέφ$<ΐιν τον Ιωάννου Αριθμ. Άποφ. 1064. Τό Δικαΰτήοιον των έν Χανίοις Ποωτοδικών νυγχιί.. «νόν έκ των Διχαστών Μιχαήλ Γιαννακάκη, Πρόεδρον (εΐβτιγητοΰ) κλπ...................................... Σννεδριάσαν......................................... Διελθόν την οΊχογραγίαν χαΐ «χεφθέν χ«τά τόν Νόμον. Διά ταυτα Δικάζον έρήμην των χληρονομων τοϋ έναγομ,ένου Άθανασ'ουΧρ. Μέντζου. Δέχετχι την άπό 15 Ίΐνοο«ρ(«ν 1902 άγωγήν τβϊ Ιωάν. Χρ. Μαλινάχη χατά των χληρονομων Αθαν». Χρ Μέντζου, ήτο: 1) ΆναοτασΙβς χήρας Άβ. Χρ. Μίντζοο 2) Χιριχλεία; Άβ. Χρ. Μίντζου αυζύ|θυ Ί«άν. Θ. Χινΐτη χ«1 τούτου ώ; τοιούτου 3) Μκ. ρίας ΆΟ Χρ. Μίντζου βυζιίγου Γρηγ. Ιω. Πακαγϊωβγΐου χαϊ τού¬ του ώ; τοιούτου χχτοίχι»/ Βισσάνης 'Ιωΐ.νίνων :ή; Ήχιίρου χαϊ 4) Άλίξάνορας βυζύγου Γεωργ!ου Γχαζη χαϊ τούτου ώ; τοιούτου, χατοίχων Χαλέχας Χανίων. Ύποχρεοΐ τοί>ς ανωτέρω είρημίνου; έναγομένους νά πληρώσω-
  αιν »ίς τον ένά/οντα ουμμίτρως δριιχμάί ϊπτα<οΐία< ίςήχοντα §ύο (762) μ«τ« τού νομίμου τοχου των άπό τής άγωγής μέχρις 4ζο- <)<λτ,σεω« χαϊ μετ«τώ< οιχαστιχών 8ιπ«νημχτω> δριχ. έξήχοντα
  (60).
  Εκρίθη, άπβφασίοθη χαί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τ^ 10 Ιουλίου 1910
  Ό
  ιβχλλιι είς βάβις αΰτοΰ τα ίξοδΐ τής Βίχης δρβχμ. τΐσσαρά-
  δύο (42) 6—«ρ των «φεΐιβλήτων ί*ρ·ΰ κοίνον Παναγίου Τάφου
  Γ^στήματος τοϋ Κοινωφίλοϋς Ταμείΐυ Κρήτης συμμετρως.
  χρΐθη χαϊ απεφασίσθη έν Ήραχλείω τγ) 15 Φίβρουβρίου 1910.
  ιιύθη αύτόθι τη 13 ίδίου μηνός χαί Ιτους.
  Ό Προιδρος Ο Γραμματεύς
  Άοτϋτ. Αλέξανδρον Έμμ. Μΐλισσίδης
  άπογρ.
  28
  Ότι άχ»ιβίς
  Έν Χ«ν(οι< Ό ) γρμμ Γ. Πιτυχάχης ^ 26 Ί«ι>λ(βυ 1910
  Ό ρμμ
  Κωνστ. Νιβτεράχης
  Ότι 4κριβές 4πίβ««(ί|ΐ« έχ τοΰ εΙ« χ*ΐρ«ί μου ιυρισκομένοο
  Ιπαήι»·υ αντιγράψου.
  Έν Χανίοις τγ| 10 Δ«χ«μβρ(βυ 1910
  Ό πληρ»ξβύ«ιος διχηγίρος τοϋ Ίωίν. Μαλινίχη.
  •Ι». 'Ηλτάκης.
  Εν 'ϋνόμαςι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κι,ρυιΐσομεν βΛΓελεβΐήν την παρούσαν απόφασιν χαϊ παραγγέ¬
  λομεν π^ός τίΰς Βίσαγγΐλεϊς κρός τοΰς άξΐ-οματιχοΰ; τής Χα>ρο-
  φυλαχήί πρ6; τοϋς χλητήρας ^χαϊ πρ^ς πάντα δημόσιον ΰπάλληλς»
  £πω; ενεργήβωσιν συμφώνως πρός τα >α6ήχοντί των πάντα τα
  πρός έχτελεσιν.
  'ϋν Ίΐραχλίίω τϋ| 76 Φεβρουαρίου 1940
  Ό Πρόεδρος των έν Ήραχλιίω Έιρετών
  Άρ»ι1τ. Γ. Αλέξανδρον
  Ότι ίπίγ^ββον πρώτον έχτβλεστόν.
  Έν Ήροιχλείψ τγι Μ«ρτίοο 1910.
  Ό Γραμματεύς χκι ά.α . (φοηνός)
  Ιωάννης Κωνιωτάχης
  "Οτι άκριβές αντίγραφον έχ τον είς χείρας μου ε6ρισχομένου
  νομίμως χεχυρωμένου πρώτου έχτελ««τοΰ άπογράφου 3π«ρ παραγ-
  γελλιται άρμοδιος 6ικ«στιχος κλητήρ »πι?οτω νομίμωί τω Δημ·
  Μαριγχαχη χατ. Νιαπόλιως.
  Έν Άγίω Νικολάω τ^ 30 ΜαρτιΌυ 1910.
  Ό πλερίξούσιος διχηγόρος τοΰ παραγγίλλοντος έν Άγίω Νι-
  χολάω έδ^εύοντος *Τ)στήμανος τον Κοινοφελοϋ; Ταμείον Κρήτης.
  Έμμ,ανοοήλ Μοδάτσος
  "Οτι άχριβής περίληψιε ής ή δημοβίευΐις καραγγέλλεται διά τήί
  έν Χανίοις εκδιδομένης Επισήμου Έφημ,ιρίοος τής Κυβΐρνή-
  σιως, ήτις είναι πχράρτημα τής Εφημερίδος τοϋ Βΐσιλείου τή
  Έ>λχδος διά τον Ίωίν. Γ. Καφετζαχην χάτ. Νεαπόλεως
  Άγος Νιχολος τ?| 18 Νοψβρίοο 1910.
  Ό πληρεξούϊΐος διχηγόρος τοΰ παρχγγέλλοντος Δηα.
  Μαραγίάχη χατ. Νεαπόλεως.
  Κ. Τλή
  της