93712

Αριθμός τεύχους

88

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗ!
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  __
  Έν Χανίοις- ••ηϊ 23 λαρίου 1910—ΑΡΙΘ. 88
  Αρ.β. Πρωτ. 6333*·*
  » Διεκττ. 2514
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟί
  Λα&οντες ύρΐρ^ιν, τ© άρθρον 9 τονύπ' αριθ. 685
  νόμον κα την ύπ' αριθ. 80 τής 16 Δεκεμβριού 1910
  πράξιν τού Συμβουλιον της Δικαιοκύνης,
  Όρίζομεν αμοιβήν δραχμών χιλίων (1000) ίτπέρ
  έκείνου, δστις ήθελεν έξιχνιάση καΐ μεταδώση, είς
  την αρχήν τοιαΰτα γεγονότα, μίι γνωστα ιίς την
  ανάκρισιν, έξ ών- ασφαλώς ήθελεν άνα,καληφθίί ό
  ίνοχρς τού κατά την 16 — 17 Σεπΐεμ&ρίου 1910
  περ ώραν πρώτην πρωϊνήν γενομένου φόνου τοΰ
  Αχμέτ ΧαμπτονΜκ«ι είς θέσιν «Λυγαρέ» και έπ
  της δημοσίας όδοΰ Ρεθύμνης.
  Έν Χανίοις τ$ 22 Δεκεμβριού 1910, .;,
  Ό ΈΊτΙΐροπος
  Γ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
  . Πρ«τ. 6171
  » Διικπ. 3358
  ΑΝ. Α.
  »Ο επί της Ατι^οσίας 'Λιί^αλεία*; καί των
  Δημυΰίων "Εργων Έπίτροπος
  Λαβόντες ύπ' όψει
  1) Την ύπ' άριβμ. *β11Ιϋ» *■ Ι*· δ:ακή?υ;ιν ίη*$ Ανωτέρας
  »θός τώ Έϊβτερικών1 δι' ής έπαναλαμδίνϊτο ή μ'ιο-
  κτΐκόν τύπον σ«ντίτ*γ^έ»ου γί»ομένη»' άλλ' Ιγγραββν'μ'ήτ'^ί1*01
  ραίν ύπογροφήν στερϊΐτΐι «άσης Ίσχύο^. Δέν πλτ/ροΓ ΊΛ. τον*'ίρτβν
  τοδτον το5 Νόμου τό ότι ό Έμμ ανουήλ ΧατΓιοίκης εΒτ^λΰσεν4^
  ό:» άναγι>ωρίζιι «.αί «ποδίχετβι την κροσφοράν διότι τ'όδτό'"ί«ν'λ
  κβλύπτει την έλλειψιν τής υπογραφάς ήν ό Νόμος 9έτε( ώί'Τρβν
  τοθ κύρους ίής «ροσγοραί, καθ όν Ϊ*· τρ6ποι» ήδΰνατβ1 βΐτβς^ ν*'
  αποδεχθή ηδύνατο καί μίΤ^μίλούμενος "ν* άκονρούτς τό ίύ#&*
  γράφον σημ*ίωμ«. Πλήν δέ τούτου χατά τό άρθρον 10 τοϋ «
  τέρω οι^,ο^ μεταξΰ τώ,ι εγγράφων *ρίιτ*ι νά Ιιτάρ^ιο *«ί η
  μϊίωσις ίμφαίνου&Λ τό όνομα τό ■ έπά-γ-)«λμα χαί την /ατοικίίν'
  τοΰ με'βδότου, άλλάτίίίΐύτιη σΐ}μ»ίω1σις δέν ΰιϊάρχε' μετα^ο'βυτβν..
  Έπειδή χαί άνιξαρτήτως όλ»ν των άναηέρω λόγων 8ικαΊοδ-ί1~
  μΐθα νά άχυρώσωμιν την δημοχρασίαν,' άν' ου ή ύπ' αριθμόν
  3β1β/3ΐΜ τί!ί * ΌΑ-ωδρίί^ 1910 ίιαχήρυξις ύχ' ίριθ. 8 άνα-
  φέρει ότι ό Εττίτροπος δ>ν.αιο<)τα< κατά τόδοχούν «ΰτώ νά ίγκρί- ντ^ ή* μή την δημοπρασίαν, είς τούς ό'ρους δέ ταύτης άναφέρεται ή δ'.ατάΐσουσα την επανάληψιν αυτής ΰπ' άριθμ. *β'*/3518 ·· 'τ* διακήρ^ις. ^ ^ '^' . * ·(_ *Έτ:<(δη ή δημοπρασία ένηργήθη κατά τΛάνωτέρώ' παρατΐίπ^ύς καί πρ»π«ι νά έπαναληφθί) αύ'τη καί ούχι να γίνΐβ κατακύρ«βις εις* τόν μετά τόν Εμμανουήλ Χατζιδάκη ερχόμενον μειοϊότην υ^φώνως τώ αρθρψ' 1 4 τΐο ανωτέρω 356 Νομου, χαθ ο τής τής δημοτρασίας δέ ν έιιιτρ»«*τβί ή άχύρ'ββτς'πλ'ήν "αν ίνεργήβ^ παρατύπως έξ Λ β υνάγεται ότι ένεργηθείσα χβρατύπως έ*α ναλαμδάνεται. Διά τ™!» 'Αχυροιϊμεν' τή» γενομένην δημβυρβσίαν κατβ την 8 Δεκ·|»- δ,ο&υ 1910 ενώ-ιον των έπιτροπειώ» αΐτινες συνε»τ«·η»αν ιτρβς τοθτο χαί ( ι £ την επανάληψιν βΰτής συμφώνως τοΤς ' α 397'Α ""/ * | ) η ρ ϋ Δι»υθόνσεως τώ» Έϊβτερικών1 δι' ής έπαναλαμδίνϊτο ή ίβσία ίιά την προίκτασιν καί σκφρόστρωσιν τής «οοϋ Ρεθύμνης Πιράματος Ήραλλείου ϊ«ν«**ί« τή; υπό τοΰ ίργολάδοκ Γ. Κασιμάτη γενο,ι^νης χρβσίορϊ; καί συμφωνως τοΰς ό?*υς τής υπ' άριβμ. 3*7β/3ΐ»ι *· ϊτ. διακηρΰξεως τής αυτής Ανωτέρας Διευθύνσεως. ■· 2) Τα ΰ*ό των Νίμαρχιώ* Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήρΐ- κλείβυ Ιποδληθέντα ύ*ό χρονολογίαν 8 Δεκίμίίιοο 1910 πρα· κτικά των έπιτροκειώ» »ί'τιν«ς συνιΐτήδησαν πρό; Βιεξαγωγήν τής μειοδοσίας ταύτης έξ ών ίίίκνηαι ότι ή αρμοδία επιτροπεία τοί Νομο3 Χοτνίι*ν άνϊκήρυςε τβλευταΐβν μίΐίϋτην τόν Εμμ. Χατζηδέκην καίτοι ή χρβϊφορά αύΓθύ ήτο άνυχόγραρος αϊ'ι Σκεψάμενοι Έιτειβί, κχτά τό άρ1ρ->ν 8 τοϋ υπ' άριθμ. 356 .Νόμου α! χρβ-
  βφίραί πρίπιι νά ίΙ>χ: ,·ίγγρα?;ι καϊ «3φραγισμώνΛ λέγων 8έ ό
  »όμος «ίγγραφοι» έννο*Τ προσφοράν δΓ έγγρίροι* κϊε' άΐ»ϊεΐ-
  δια^ηφθίΐσών &«' αριθ. 397'Αμι «« ""/ίίιβ *■ |τ· ϊ<**1ίδ^«β^ τήί Ανωτέρας Διευθύνσεως τ«ν Έσωτερΐχών καί ταίς ί:4τά- ςί«« τοΰ 35^ Νί.Αΐυ ένεργηθΊ]σομϊνην'ενώπιον των δια των οιβ-^ /.η^ύςεω/ τούτων ωρισμένων ΐπιτροπειών καί έν τοίς αυτοίς τό' «οιΙτήΜ5 Ιΐν'ύαρίου 1911 ήμίααν Σάδδατον καί ώ?*ν9—10 τ.ι*. 5τ'οτοΰό*ου ό'π ή ϊι<ξαχθΐ)τομίν»ι μιιοϊοσία θά ιίνβιτελιΙ- ωτική. Έν Χανίο'ς τχί 17 Δεκεμβριού 1910. Ό επί τη« Δημοσίοις ΆαψχΧιΙίς χαΤ τώ* Δημοιίων "Εργων 'Επίτροπος Ν. Σ ΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ Πρω-τ. 6151
  Γ" Διεχ~ 3306
  ΑΝ. Λ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΡΓΩΝ
  *Ο επι της Δημοόίας Ασφαλείας κατ των
  _η|ΐοο*ίων "Εργων Έπιτροπος
  Λαβόντες ΰπ' ίψιν
  1) Την ϋπ' άριθ,λ. 4ββ0/3»71 έ. ετ. διακηρύξη τής Ανωτ. Δ.
  των Εσωτερικήν δι' ής έξετιϋετο είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή κατασχευη τής οδοί Άγίου ϋΐλολάου Νεαπόλεως,
  2) Τα υπο των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρα¬
  κλείου υποβληθέντος ήμΤν πραχτικά των έπιτροπειών αί'τινες συ-
  νεστάθησαν πρός διαξαγωγήν τής μειοδοσίας ταύτης έξ ώς δεί*
  κνυται ότι ένεργηθείσης τής περί ής ό λόγος μίΐοδοσιας νομί¬
  μως προσεφϊρδη να αναλάβη την «χτέλεσιν τής εργασίας ταύτης
  β Έμμ. Μείμαράκ,ης άντϊ 6 '/„ ί, αττον τοϋ προϋπολογισθέντος
  ποσοΰ ό'στις καί ανεκηρύχθη τ«λ·υταΊος μειοίότης υπό τή"ς επιτρο¬
  πείας ήτις σανέστη έν τω Νομώ Ηρακλείου.
  3) Την υπό χρονολογίαν 13 Δεκεμβριού έ. ϊτ. δήλωσιν τοδ
  έργ«λάίβυ Κων. Μπουζιβνάκη νομίμως καϊ ίμπροθέσμως χατα-
  τεθεΐσαν μβτά τού απαιτούμεν*!» γραμμα.-ίον παρακαταθήκας δι*
  ής ίηλοΓ ότι άναλαμβάνει την εκτέλεσιν τής προχειμένης εργα¬
  σίας άντί 5 °/ο επί έλαττον τής υπό τοϋ τελευταία μειοδότου
  προσφερθείσης τΐμής πρός ανάληψιν τής προχειμενης εργασίας.
  Ίδάντες καί τό αρθρον 14 τοϋ 356 Νόμου άχυροθμβν τα
  σχετικά πρακτικά τής γενομένης κατά την 2αν Δεκεμβριού έ.
  Ιτ· μειοδοσίας ενώπιον των έπιτροπειών αΐτινες συνϊσταυησαν
  πρός τουτο, καί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοίς ό'ροις τής
  διαληφθείσης ύπ' άριθμ. ^'/ωτΐ *· ^τ· ϊιβκηρΰξεως τής Ανω¬
  τέρας Διευθύνσεως των Έσωτερικών καί ταίς οΊατζξε,σι τοϋ
  356 Νόμου «νίργηθησομένην ενώπιον των διά τής δΐαχηρύξεως
  ταύτης όρισμένων βπιτροιτειών καί έν τοίς αύΐοΓς τόκβις την
  22 Ίανουαρίου 1911 ημέραν Σάββατον χαί ώραν 10—11 π.μ.
  υπό τού ϋοου ότι ή ένεργηθησομένη μειοίοσία θά είναι τελειωτιχή.
  Έν Χανίοις τ|) 15 Δεχεμβρίου 1910.
  / Γ / ο ι *■ Ό επί τής δημοσίας Άο·αλ»ί«ς καί των
  'ϊ~ 'ΐ'^ Δημοβίων Έργων Έπίτρβκος
  Αριθ. Πρωτ.^4985
  "» Διεκπ. 3485
  ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό
  «Ηρακλείου
  Διαχηρόιτίι ό'π
  Έχτίβιται ιΙ( μειοδίτικήν φανεράν δημοπρασίαν, συνωδά τ*ις
  διατάξεσι τοΰ ίιπ' αριθ. 356, πιρί δημοπρασιών χαΐ ίχτελέβεω;
  δημοσΐ'ων Ιργων Νόμον χαΐ κατά τοϋ; 6πό τον Δημομηχανιχοΰ
  Ν. Παπαγεοργίου συνταχβέντας χαϊ υπό τής Λιευβύνσεω; των
  Δημοσία» "Εργων Θ«ωρη6έντα( αρου( συμφωνών χαι αχετιχόν προ¬
  υπολογισμόν δατάνηί, ή οΐχοδομή δυο μονοταξίων Σχολείων αρρε¬
  νων καί βηλίων τοΰ χωρίου Τυλίσσου τής Επαρχίας Μ«λ«6υζ(ου
  Άρβρον 1. Τό έργον ϊοϋτο προοπιλογίσβη είς τό ποσόν των
  δοαχ. 8,834,50 χ«1 δι' άπροοπτα έξιδα δραχ. 492.50, ίψ' ών
  ουδέν διχαίωμα ίχιι ο ίβγολιβος.
  Ή ίχτΐτωσις γενήσιται «πί τοίς ίχατον είς άχίραίΐς μονάδας.
  Άρθρον 2 Ή δ-^μοπρασία «νεργηβήσεται έν Ήρακλείψ χαι έν
  τω χατβστήμαΐς τής Νομαρχ(ας ενώπιον Έπιτροπής συγχίΐμένης
  έξ ημών, ώς Προέίρου τοΰ Νομομηχανικού -ής Β' πιριφςρβίας
  τοϋ Είρηνοίίχου Ή(,αχλιίου χαϊ πν6ς μίλους τής κοινότητος Τυ¬
  λίσσου, ώς ιιΐΑών ΐ| τώ/ νομίμων ημών άν«πληρωτών, τήί ?8ην
  Δ»χιμ6ρίου 191Θ, ημέραν Τρίτην χ«1 ώρ«ν 10 -Ϊ2 π. μ.
  "Αοβρεν 3. Είς τόν διβγωνιβμβν δύνανται /ί λ,αβωσι μέρβς χά
  βλλοοοιποί, υυμμορφοΰμΐνοι πρός τ»ς δι*ταξ(ις τοΰ π»ρ! δημοπρα¬
  σίαν χαϊ λοιπώ» Νόμων.
  Άρθρον 4. Πας έργολάδος Ιχων τάπροσο<ϊα τού ύπ' ίριθ. 356 Νομου ιί.ε δεχτός (ίς την δημοπρασίαν άν προιγάγγ) την άξιιχ· τοΰ επιτηδεύματος τοι> χαι γραμματιο; πιατοποιοΰν την ίϊς τι τώ·
  δημοσία»» Ταμ»'ων ή της Τραπέζης Κρήτης χβτάθεσι», Χο(ω έ
  ήσι δραχ. 445.
  Είς τοϋς άποτυ/ίντας χατά τόν διαγωνισμόν έπιβτρέοενται τα
  ογω έγγυήσια»; χατατεβίντα έντός τριών ημερών άπό τίς μει¬
  οδοσίας.
  Άρθρον 5. Τα πραχτικά τής μειοοΌσίας ύπιίχεινται είς την ϊγ-
  χρισιν τοΰ επί τής Παιδΐ'ας Έπιτροκου έχοντος τό διχαίωμα, χατά
  τό δοχοϋν αυ'ω νά έγχρίνϊ) ή μή αύτά, χωρ!ς έκ τούτου ν' άπο-
  ια β τελιυταϊος μειοδότης, ουδέν χατά τοϋ Δημοσίου διχαίωμα.
  Άρβρον 9. Τα χηρύχεια χαϊ Ιξβδα τοΰ συνα<ρθησθ|ΐ,ένβυ συμβο- αίου,,βχρύνουσι τβν εργολάβον. Άρβρον 7. Ό προϋπολογισμώ, ή συγγραοή των δποχρβώσβων καί το σχβδιΐίγραμμοι εισίν έχτε^ειμένα είς τό Γεκφεϊον τής Νομάρ¬ χας ΊΙραχλίίου. είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. Έν Ήραχλείω τ% 13 Δεχεμβρίου 1910. Ό Νομάρχης Γ Δον.ονμετζίόης · ( Ό Γραμματΐϋς ■ | Γ. Χατζιδάκης Αριθ. Πρωτ. 4959 » Διεκπ. 3449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛ.ΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Νομάρ^ης 'ΗρακλειΌιτ Διαχηρύττει ίτι, ι Έχτίθΐνται είς ΐρχνεράν πλιιοδοτιχήν δηαοπρχσίαν συμφώνως ταίς ίια'αζαισι τού ΰπ' αριθ. 356 Νομου χαϊ τοϋ ίιΐ' αριθ. 893 τοΰ 1906 Διατάγματος περΐ έχτίλέϊίωί τοί ΰπ' αριθ. 613 Ν<ίμου, ο* συγχομισθέντίς φιίροι των δημητριαχων πρ?ΐ(ί των ίΐί £ΐ8ος, τής χρήσεως 1909 οί βίβαιωθέντίς υπο των Δ·"*ϋί*&ίων ζυγιστών των χατω^ι άν;γ:ρομέ^ων οίχονιμιχών περιφ:ρ£'.ών τοΰ Ν(.μ·>ΰ
  Ηρακλείου ι) λ ι
  1. Ύάπ Άλτί Ήραχλε'ου
  Κρ.θή οκάδας 9112
  Σΐτος » 1086
  Βρώμη » 2494
  Ρόβι » 752
  Βΐχος » 254
  Ρεβύθια » 247
  Κουχιά » 20
  Μπιζέλια » 34
  Παχοΰλις » 8
  2ον Άγίου Βαβιλείου Πεδιάδος
  Κριθή όχάδίς 278
  Μιγάδι » 34
  Σίτος » 51
  Βρώμη » 106
  Κουχιά » 31
  Βΐχοί » 13
  3όν Άκεσωχάρι Φλαθιάχιις Καινουρίου
  Σίτος οχάϊίς 317
  Κριθή » ,1239,. .„„
  Βρώμη » * 716
  Ρόβι » 235
  Μιγάδι », 492
  Κουχΐα » 232
  Φάβα » 9
  Φαχή » 17
  Μπίζη » 18
  Ρίβύθια » 10
  Λαθούρια » 9
  4αν Πλατάνου Καινουρίου
  Σϊτος δχάδις 333
  Κριθή » 1711
  Βρώμη » 554
  Μιγάδι > 558
  Κουχιά » 213
  Ροβ! » 47
  Ρεεύθια » 52
  Μπίζη χαϊ Φάβα» » 10
  5ον Καστέλλι Καινουρίου
  Κριθη όχάδίς 850
  Σϊτος » 106
  Βρώμη » 4ΟΟ
  Μιγάδι » 142
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ΛΛ1
  Κουχια
  όχάδες
  38
  Μπίζι
  »
  16
  Ρεβόθια
  5
  Ροδ,
  Β
  7
  6ον
  Τυμπαχίου Πυργιωτίσσης
  Κριθή
  όχάδες
  2306
  Σϊτβς
  »
  1000
  Μιγάδι
  0
  4149
  Βρώμη
  Ι
  2137
  Φάδα
  29
  Ρίδύθι*
  »
  584
  Φαχή
  18
  Φ«σέδρου τοϋ Ε'.9ην>δ'κου χαϊ Δη«άοχου Ηρακλείου ώς
  μι)ών η τώννομίμων αυτών αναπληρωτών.
  Τής οίιονθμκϊ|ς περιφιρίία; Αγ. Βχτιλείου την 3 Ίανουαρίου
  1911 ημέραν Δευτέραν χαΐ ώραν 10—12 π. μ. έν τή έν Αγ. Βχσι-
  λε(ω οίχ>'α τού Έμμ. Δ. Βογιατζάκη ϊνθα εν/οιυιν χποθηχίυθϊ) χά!
  ενώπιον έπιτρο-:γ|·: αποτελούμενης Ιχ τοΰ Ν^μάρ^ου Ήραχλείου ώς
  Προέδρου τοΰ Δημχρχου Αγ. Πχρβσχιών χαΐ τοϋ Είδιχοΰ Πκρέ-
  δροο "Αγ. Βασιλείου ώ; μελών.
  Τώ. οικονομικωσ περιφέρειαι* Άιιεσωχάρι-Φλαϊιάχες <ίϊ! Πλα- τά ου την 11 Ίβνουαρ'ου 19Μ ήμ'ρ«ν Τρίτην χΐΐ ωιαν 10—12 Κ- μ. έν τω Δ,ημχρχιακώ ΚχτασΓημχτι ΓΙλχτά'θυ κ% ενώπιον έπι- τροπής άποτελου'χένης υπό τονΝομάιχιυ Ήϊακ'λεΌυ ώ; Προέδρου τοΰ Δηιιχρχΐο Πλατάνου χ«1 τοΰ Βίρηνοϊ'χου Μϊιίώι ώ; Μ:λ^ν ϊ) των νομίμων αΰτώ'αναπληρω'-ών. Τής ΟίχονοΑΐχής πεοιφιρίία; ΚαττΑλι Κχινουρ'ιυ την 13ην Ίανουαρίου 1911 ήμίρ*ν Πέμπτην χαϊ ώοαν 10 —12 π. μ. έν τγϊ •ν τα> χωρίψ Κϊβτίλλι οϊχίχ τ>ΰ Στϋι«ν-υ Σπυίΐΐίχη ε<θχ ε/ου- σιν άποΐηχΐυθη χα'. ενώπιον ϊτιτοοπ7|; άπίΤίλευμίνης 6τό τοΰ Νβμάβχου Ήρχχλείου ώ? ΙΙροέ8(>ου τοΰ Δημάρχοα Γόρτυνος
  χαϊ τοΰ Είρηίθδίχ υ Μοιρών ώ; Μίλών η τώ νομίμω»αύΓο< άνί- ΐΓλ>)θω'Γα>ν.
  Τής οΚονομιχής πιρι^ίριίχ Τυμπκίου Πυβγωτ(σ»η; την 15
  Ί«νου«ρ'ου 19 Ί ήμιέο»ν Σάββατον χαΐ ώρα» 10—12 ιτ. μ έ' ώ
  Δημ«ρ^[βΛψ Καταστήματι Τυμταχίου χαι ένώΐιιον έπιτροτή;
  ιποτελου'χέ ής 6πό Τίΰ Ν^μάογοα 'ίΐρΐχλίίου ώ; ΥΙριί'ίοιο τοΰ Λ()-
  μάρχου Τυμπΐχίου χαΐ τοΰ Β'ιρηνοδίχου Βόρρων ώς Μίλών, των
  νομίμων αύίών αναπληρωτών.
  Τή; Οϊ«ο<ομιχί)ς πβ3ΐφί3«(ας Δα^νών την Ι 8γ, Ίακουαοίου 1911 ήμί'ρϊν Δευτέραν χαί ωιαν 10 -12 π. μ έν τω Δημα3χι*<φ Κα- ταστήμχτι ΔαΦ^ών χ*! ενώπιον έίΕΐτροπή: αποτελούμενη; ίχ τοϊ Νομάρχου Ήρχχλίίου ώς ΙΙροέ5οου τοΰ Δημ-ί^^ου Λΐφ<ώ/χαίΤοΰ Είδί Αγ. Μΰ^Λνος ώ; μ·λώ/ τώ/ νομίμι)* αΰ'ών ανί- "Ο ρ ο ι ής 1) Ώ; πρώτη πρυσφορά &ρ'ζ«ται ίψ' ίχοίβτης δχάίθς ίχάστου «Γϊουί ώς «ξή« : Σίτοο 26. Μι^5ίου 22. Βοώμ,ης 18 Κρ'θής 20. Κουχίων 23. Ρεβυθίων 25 Παπουλώ/15. Λ«θουρίων 15. Ροβίβυ "20. Βίχου 18. Φά6ας 18. Φαχής 20. Μπ.ζελίων35. Βάμδαχος 30. Μπίζη 18. Φϊβολίων 30. Λιναρίου 20. Σισβμίου 45. 2ον) Οί φόροι «χάστης Οίχονομιχηί περιφβρϊίας θά πλειοδοτη- θωσιν ϊδιοίΐτίρως είς Ικαστον εϊδος αναλόγως της ·κοα6τ·ιτ6ς των. 3ον) Είς τόν Νομάρχην άΐΓ^χειται ν* άπο«ρϊσίβ7) άν αί δημοπρα- σίαι εισί τελε'ωτιχαι η μή θεωρών συμφόρους ή μή τω οημοσίω τά( προσ·:ρΑίίσαΐ τιμάς χωρΐς & τελευταϊος πλειοδοτης νά άποχτϊ ίχ τούτου διχα'ωμα χατα τοΰ Δημοσίου. 4ον) Μετά τ6 πέρας των δημοπρασιών θά έν«ργί|ται ζύγισις των έν ταίς άποθήχαιΐς «άρισχομένων είδών επί παρουσία τής επιτροπήν χαϊ των τελευταίων πλειαδοτών 'ινα ορισθώσιν άχριβώς τα ποσά τα δποία ίϊ παρΐλάβωσιν χαϊ ΰ·^οχρΐοΰνται ά πληρώσωσιν οί τ»)·υ- ταϊοι πλειοδ^ται οίπνίς οΰΒέν διχαίωμα άποχτώσι χατά τοΰ Δημο¬ σίου έν 7) πιριπτώσο προχΰψει τυχόν δια·ορ£ μετκξϋ των ποσών τούτων χαίτών έν τ|| 8ιαχηρύξει ταύττ] σημειωθέντων. 5ον) Τα έχπλεισΐκιριάσματα θά χ»ταβάλλονται *ϊς δλ(ί<ληρον χαϊ είς μίαν δόΌιν πρό τής παρχλββής τώ ι έχπλιιττηριασίέντων ι?{ τι δημόσιον ταμίϊο. ή δημόσιον είσπράχτορα υπο τοϋ τελευταίου πλει¬ οδότου. 6ον) Τα δημοπρχτηθέντα ΐυτηρά θά παραδίδονται είς τον τελευ¬ ταίον πλειοδότην μετά την πρ-ί-ίχγωγήν είς τόν Νομάρ/ην γραμ- ματίου παραλαβής Δηαοσίου Ταμε(ου η Δημοσίου ΕΙσπράχτορος έμφαίνοντος την καταβολήν τοΰ έχπλειστηριάσματος. 7ον) Έντϊιςόχτώ τό πολΐι ημερών άφ' ής είδοποιηίώιιν οί τιλίυ- ταϊοι πλειοδόπι περΐ τής 6ριστιχής χαταχυρ<όσΐ<<>; των πλειοδοτη-
  I
  θέντων Οερ:νών υποχρεούνται οΐτοι ίπως προσβγάγωσι τω Νομάρχγ)
  ί Ήραχλίίου το εϊρημένον γραμμάτιον π«ρ«λαβής τού έχπλειστηρι-
  | άσματος χαϊ πΐρχλίβ^σιν έ'τος τής αυτής προθεσμίας τα έπ' όνό-
  ; μΐτι αυτών χατχκυοωθίντα είδη
  8ον) Τα χηρύχειχ διχα'.ώμαιτα βαρύ'ίυσι τοΰς πλειοδότας.
  Έν Ήραχλεία τή 10 Διχεμδρίου 1910.
  Ό Νομάρχης Ήρ»χλε(ου
  Γ. Αοχον«ΐιτο"ίοης
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Χατζιδάκης
  Των Οίχονομιχών πβριφίριιων Κορφών χχϊ ΚιΗχϊ^ος Μχλ»?υ·
  ζίβο την 21 Ίανουιχρίου 1911 ήμίρα-' τετέιτην χΐϊ ώρχ< 10 12 π. μ. έν τώ Δημαρ/ιαχω Κατχστήμϊτι Κρουΐώ*ιΐ χα'. ενώπιον ϊπ·τοοπής ίποτελουμένης 6π6 τοΰ Νομάο/ιυ Ήίί<λείιυ ώ; ΓΙροέ- ίρου τοΰ Δημάρ^ουΚ?3ΐ>β^<χ Χ*ϊ τ>ϋ Είρηνοίίχου Αγ Μιιω,ΐ',
  ώς Μελών ή των νομ'μων αυτών άνϊπληριο:ών.
  Αριθ. Πρωτ. 23
  » Διεκπ. 14
  Τό 'Αδελι^άτον τοϋ (Ιανανείοΐ/ Δημοτικόν
  !νο<Ιοκομείοιτ Ηρακλείου Προ/ΐηρύσσει ότι Έχίίθίται είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ίκμίσθωσις τής χορηγίας των τροφίμων κχί πάνίων των λοιπών ίίδών των άναγχ,αιούντων εις ΐό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον Ηρα¬ κλείου. Των άναγραφομέ/ων ίν τώ χαταιτέρφ καταλόγφ διά τό Ιτος 1911 (Ι Ίανουα,ήου — 31 Δεκεμβρίίυ 1911) υπό τους έςής ϊρους. 1. "Εκαστος (*»ΌΪίτης όφϊίλει νά χορηγήση) προσωπικήν ή ίμπράγματον ΐγγύηΐιν πρός ά^φάλειχν τού Ν'.σοχομιίου. Το άξι- όχρεον τοϋ προτεινομίνου έγγυητοΰ ϊναπόκβιτβι ίΊς την κρίσιν τυυ άϊίλφάτου, καθώς καί ή ϊια6άθμ«σΐί τής ίκ,ιΐραγμάτου εγγυή¬ σεως. Εάν ή εγγύησις μειωθή κατά τόν χρίνον τής ίιαρχείας τής σομδϊσεως είτε δα τό άναξιόχρεον ισΰ ίγγυητοΰ, εΓτ« ϊι' ύ;ΐοα.*η5ΐν των 5ποθ/]κών ί) ένεχύρων, ό μειοδόττ;ς «ιναι ύπο- χρίο,Α'.νος νά χορηγή νέαν τοιαύτην εγγύησιν ή νεαν ασφάλειαν. Το Άδϊλ}>άτον δύναται νά μί) δίγθή είς τί)ν με:οδ:7ΐαν πάν-
  τα μή παρουσιάζοντα έγγραφον δήλωσιν άποδοχής εγγυήσεως
  έχ μέρο^ς το3 έγγυητοί3 τού.
  2. Ή α-.ιοίοσία διεξαχθβίσΐτχι ττ;ν 26 Δεκεμβριού ημέραν
  Κοριαχήν καί ώοαι 10—12 π.μ. έν τί) αιθούση τού Δημοτ.
  Νίσί'Λομε'^υ Ήραχλείοο έ-'ώπιον τίΰ άϊελφάτου συνεδριάζοντος
  καί δεγομ,ένου τάς προτφοράς έτί τη βάσει των τιμών άς αναφέ-
  ρει ό κατωΐί'ρω κατάλογο;, δι' οσΐ τρ^'.,λα κϊί ίλλα «Γΐει καί
  άντΐλί.μκνα σημευΰνται έν αύτω.
  Ή Ι/ΛΤΌΤι; δέ Ο ά γίνητζι Αατΐ -ο:5σΓα ΐπί τίΤς έχατον επί
  τη; όλι/.ή; άς·.α; τώ' το;ρί;Αι»ν αι'ι λ^ηών «Ίϊών, ΰπολογιζο,λέ-
  νί;ς έ«ί τ?5 6άΐει
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μειο'οσία ϊπανβλαμβίνεται μετά όκ,τώ ημέρας* "
  'β' ημερών άπό τής *ατακι<ρώσεως ήθελε γίνβ προσφ:ρα 3ο)ο επί Ιλαττον τής τελευταίας «ρ&σφορα;, άλλως Ισται τελβιωτική. Γ< 4). Ή.Ιγκρισις- καί κατακΰρωης τής μειοίοσΐας είναι δικαίω- μα τ ου άϊίλφάχςυ, δέν δύναται δέ ό μεκδότης νά ζητήση οιανδή¬ ποτε άποζι^κωσίν εάν δι Ινα ή1 άλλον λόγον δέν κατεκυρώθη ΐΐ' ονόματι τού ή μειοϊοσία. 5) Ό όναϊειχθησόμενος τίλ^ταΓο; μευδότης ϋπίχρεοθτχι νά παρέχη είς τδ Ϊ^Γοσοκομεϊον τρόφιμα κΐί λοιπά είδη καλής πό ό- τητος (καί οπόταν ^ήθελον ζητη$ϊ) ταυτα, τό δέ —σον το3 καθ" ημέραν ζητούμενον κρί'ατος εις ί'ν κβί,μόνον τεμάχιον είς όσον είναι ϊυνατεν, ή" τ ο πο)ϋ είς δΰο. Έν περιπτώσει δέ καθ' ήν ΐά τρόφιμα ήθελον κριθί| υπό τής ύπτ)ρε,αίας τού Νβσοκομβίου ζχατάλληλα διά τροφήν δέν παρα- λαμ^ίνοντβι ό 5έ μίίθθότης όποχρεοδται νά χορη";ήσ·$ άμί'σως νέ α τοιαθτα καλής ποιότητος. 6) Εάν ό μειοδότης δέν παράσχη ίγ-Αβίρως τί ζητηθέντα,, ή κατεΥ την περίπτωσιν τού" άνωτέρβυ αρθρου παράσχη τοιαίτα κακής ποιότητος ή Διεύθυνσις τού Νοσοκβμείου ίχίΐ τό δίχβίω- μα νά προμηθευθή τα άν«γκ«ιο3ντα έκ τής ά <Όρας «V εύθίίας, ό·κότέπασά !*ί πλέον δΐα^ορά τ-ί'ςτΐμής θά βαρΰνς τόν τροφοίότην. 1. Εάν ό τροφοδίτης δέν δυνηθή ^ αρνηθή παντελΰς επί τρείς φοράς, συν«χεΓς ή μή, νά χορηγήση τα ζητούμενα τρς>Φ(
  μα καί «,Γίη, ή «αν χορηγήση τοιαΰτα χακής ποιότητος τρείς
  ώς άνωτε'ρω, δύναται νά κηρυχθή Ιχπτωτος.
  8) Ωσαύτως κηρύΐσεται Ι*πτωτος εάν έντός 5 ημερών άπό
  το8 καταρτ»μοί5 τής συμβάσεως δέν άρχίσς νά χορηγϊ) τα άπαι-
  τούμενα εΓίη κΐί τρόφιμα ή εάν εγκαταλείψη την τροφοδθΐίαν.
  9) Κηρυσσομένου ϊκχτώ;ου τοϋ τροφο^ότου απόλυσιν ο3τος
  παν διχαίωμα αΰτοΰ π,ηγάζον έκ τής 7χΐτικΫ|ς συμβάσεως βόνα-
  ται δέ ρ άδελ·άτον νά προΑηοόσστ,, νέαν μΐιοοοσίαν ή" νά προ-
  μγ;θεύητ«( δι'«ντιπιοτασ^τ τ*π;β, σι>.τήρησιν τοθ Νοσοκομίί-
  ου 4τΕ<ΜΤΡϋμίνα ε(δη καί τρόφιμα, Οτε %Λαα επί «λέον διαφορά τήςιχμής προκύτττουσα έκ τοιαύτης προμηθίίας των άναγκαιούντων ίίδών χαί τροφίμων θά επ βαρύντ) τόν τρςφοδότην. 10) Ή «ληρωμή τοΰ άντιτίιιβυ των χορηγουμίνων υπό τοί3 τροφοδότου τροφίμων χαί λοΐπών είδών θά ί^εργήται ιςάντοτΐ κα¬ τά τό τέλος εκάστου μηνός, ίκδιδομένοιι το.ί? ,ίχϊτικοΰ ίντάλμα- τος επί τί^6ϊσ·[ τήί( υποδαλλομένης καταστάσεως των τροφίμων, ίξελιγχομινης ^ο τής υπηρεσίας τού Νοσοκομείου. ϋ) Τα έ'ξοδα τής μειοδοβίας ΐίτοι,κηρύκϊ'α καί τέλη τής συμ¬ βάσεως Ισοντβι είς 6ίρος τοϋ τελ*υταίθυ μειοδόταο Τα 5έ σχετικά συμβόλαια θέλουσιν υπογραφή εντός δέκα ή«*ίρών άτον-τής κα- τανυρωσεως. ^,Ή^αχλείω τγ, 14 Δεκεμβριού 1910 ,Ό, ΙΙρόείρος ι ου Άδελφάτυυ Μ. Δελιαχμετάκΐνς. Τιμολάγιον Τροφίμων καί λοιτ-ών άντικειμέ.ν»ν «πί τξ βάσει όί θε'λουσ,ι γίνη αί ίηΐ Ιλαττον ί/,πτώσίΐς τίϊς ο)ο! ίίΒ') ή οκά 0-.50 Αλας εγχώριον » 0,25 "Αλας Αγγλίας τό πβκέτο » 0,15 'Αγγιιιάρες . „ » 0,30 Άιγουρίδα » 0,15 Ά-πήδιβ » 0,25 Άλευρον (4 Βραίλας) » 0.45 "Ασ6«τ,ρ$ , ,. » 0,08 Βαύ.ΐυρον Δέρνβς » 4,- Ββδρτ^ίΐσφουγγβρίσματος τό τεμάχιον » 0,30 Βαμβ,φξ κοιγός , ,_ , , . » 2,00 Γάλα ίγχώρ^ον » 0,45 » Ευρώπας τό κυτίον 0,65 Γαιάνθραχ*<; δ,Τρνβς, . 51- Γιαεθρτι » -,35 "Ελβίβϋ . » 1,20 ΈληφΓς » 0,60 Ζ*κχ«{(ς » 0,55 Ζιμπίλιβ τό Τεμάχιον » 0,60 ο,__, Κρέας Βόιιον » 0;—-' 1,40 Κρέας Μβϊχειβν » Ι,βΟ ϊρίας αρνιον ·ϊ~-—<—■ " ή 4κΒ ' Ι,βΟ * "" Ι Κκφές » 1,65 ι Κ-.υχιά Ξηρά » 0,50 Κου/.ια ϊρρσϊρα χ» 0,35 Κολοκύθια » 0,30 Κουνυττίδια » 0,40 Κρομμύδια » 0,20 Κοχ) οί > 0,40
  Κζυσόςυλα
  » 0,05*/,
  κληματοφυλλα
  » 0 35
  Λεμόνια
  » 0,30
  Λάχανα
  » 0,30
  Λινόσπορος
  » 0,60
  Λάπ»θα τό μάτσο
  » 0,08
  Μπάμνες
  » 0,40
  Μακ»ρόνια (Πάϊται)
  » 0,75
  Μελιτζάνες
  » 0,30
  Μπιζέλια
  * 0*60
  Μήλα
  » 0,60
  Μϊνίαρίνία
  » 0,30
  Μάραθ*
  » 0,30
  Ντομάτες
  » 0,25
  Ξυλάνθραχες
  » 0,12
  ΟΓνος
  » 0, 8
  "Ορυζα
  » 0.60
  Όξος
  » 0,20
  Όρνιθες τής μιας όκϊς
  » 2,
  » τ<3ν 300 δραμίων ί,50 » των 200 » 1,- Οίνόπνΐυμα ■ » 1,30 Όκτάπους » 3,Ε0 Πατάτες » 0,25 Παξιμάδια » ϊ,- Πράσσα * 0,25 Πελτέ » 1,20 Πετρέλαιον τό κιβώτιον 7,- Ποΐάσα » 0,60 Πορτακάλια » 0,25 Προσ,ανάμματα τό φορτίον 1,20 Ρέ-γγες τό τεμάχι.ν ' Ο,ΐβ Ροβιθια » 0,55 Σκόροα ή «λεκτή " 0,35 Σπανάκη ' » 0,35 Σταφύλια » 0,30 Σαπων » 1,— Σπερματσετα τό πακέτο 0,70 Σάε«θρα Μέγα/ α τό τεμάχιον » 0,55 . »· Μιπρά »"= » μιπά κον:ο3 » 1,20 Σαρίίλαι 20 Τεμάχια 0,75 Σέλ'νον ■ ' » 0,30 ΣχΓρτα τό μιγάλο πακέτο 1,50 Τέϊον ή λοτρα » 2, Τυρ^ς εγχώριος » 2,50 » Κασέρι » 3,20 Ταραμας » 3 60 Ταχίνι » 1,20 Τίφρα » 0,08 ι "Υαλοι λάμπας τό τεμάχιον 0,15 » »- νεου σι/ρμοδ" 0,35 Φασολαι δροσερΐί » 0,40 » ξηρβί » 0,50 Φασηλάκιά ϊροσίρΐ » 0,60" » ξηρά » 0,50' Φάβα » Ο,8β Φΐκή » 0,60 Φάρβοι (Τσουίάλιβ) τό τεμάχιον » 0,40 ΦυτΙλ<α'λ«μχας χοινά τό τ*μ«χιβν 0,19' » - «» οτρογγυλά ' * · 0,85 ' Φντιλάχια κανϊηλών τό παχϊτο 0,35
  ΚΠΙΣΗΜΟΣ ΜΜΕΒΙΣ. ΤΗΣ ΚΤΒΚΡ
  - -Τ'~^*ΐΛΐ«·Τ _ί4, .
  ι; οα
  1 »
  »
  ,.. -~»- ~,~«τ—τ- -τ-«~·:
  Λορταρικα εν γε>ει
  Χαλβά
  Χβροδπια
  Χώμα Ρωσσικόν ή πλάξ
  Ωά τό τεμάχιον
  'Βν Ήρζκλΐίω τί) 14 Δεκεμβριού ,1910
  Ό Παοείρίς τοΐΐ Άδελβάτου.
  Μ.
  0.30
  1,10
  σ,25
  0,3,0
  .0,12
  Αριθ. Πρωτ. 1079
  » Διεκ-. 557
  ϊ Έγκυκλ. 36
  ΕΓΚΓΚΑΙ02
  Ό 1ηααο^ει/ων Σητείας
  Ε.ϊβχ^εΊίτβυς κχτ^.κοϋ. τ:3 Δί.Λ3; Σ/)Τ5ία; τιό; έχωντας
  Ι*3^ν*.ν αγρϊΐ,ηκχ, ιεχ 3 3'.χρρρι>' αγροζη^ιωτων ότι ορ'.τθη
  χρος πληρωμήν αυτών διά τό Ιτος 1911 ή
  11 καί 29 Ίανουαρίού
  Ή
  8
  » 22
  1
  » 22
  *ν ν§ ·ί κ1 Γ'
  12
  » |6
  Απριλίου
  γ
  » 2,1
  Ιούνιον
  5
  » 26
  Ιουλίου
  9
  » 23
  Αύγούστου
  6
  » -21
  Σεπτεμβρίου
  10
  » 28
  Όκτά'β^ου
  12
  » 29
  Νοεμέοίςυ
  7
  » 21
  ΔίκειϊβοίΌυ
  ε'ς
  ?
  14η
  1910.
  Ό Δηααρχίύων Σητείας
  ΑΊ,. ΙΙ,ετ^άκινς
  Πρωτ. 2115
  1 273^
  τελβιωτ πΛβΛθδοτ.
  Ό Δη^
  Λα6(ίντι< Οπ' 2ψ«ι. Τό 6π' άριφ. 76ό3 πρα<τιχό» τ·^ς ίν τω Λ ί η ργΐηςημρς διχ την ϊχμ τοϋ Δημοτ. φόοοο τή' "τίεχούϊη; ϊτβ5εί«; «ι! τ->ί έλίίου 1)2 0)0
  • ής πΐβ4(>«ρεΐ«ς Κρΐ|·ί<ΐϊ. χχτΐ τή> 5 τΛ&χατοζ υιηνό; χχθ η τί-
  λευταϊοί πλ««ο5οτης «.εχηοΰχ»»! 4 Γιώίγΐος Β. Τ«6λϊί άνΐΐ ??α/-
  μών 251.
  3 ) Την Οπό /ρονολογίαν 7 Δ»<«μ6ρίου έ. Ι. αίτησιν τοϋ Ία>ί#.
  Ν Πραχτιχάχη νομίμως <αΐ ΐμτροίέσμως «ατατεβΐ'ΐαν μ*-ά τοά χκαιτουμενον γρζμμαΗΐύ 5ι' ·»5 χ»; διά τοό: ''«ύ-ή ·<τ€<>ιΐίί-
  νοος λόγοος κ^οβ^ίρίται ίιτω; ιτλΐιο5·>τήϊγι τ^» ίΐρημίνθ' φίριν
  ττ,ς ώ; εΰρηΓαι περιφερείας ού^ΐ ίλαττον τ£5/ 2δ δρα/μώ/ υπέρ τοϋ
  «■«τ«χυρω6ίντος είς τον τίλευταίον πλιιο$8τΐ|ν πο«ο« των δρΐ/-
  μων 251.
  Δια ταυτα
  ϋ^ντες χβΐ ταίς βχίτιχάς δι«τάξ·'ς τοϋ ολ' αριθ. 356 Ν4μου.
  Αχυροθμβν τ^ άνωτίρω πρΐχτιχλν τής πλιιοδοτιχής ταύτης ίη-
  μοπρασίβς χαΐ διατάβ»ομε* την ΐ*«νϊλη|ιιν Τίύτης ήτ-ς έσεται
  χ«1 τελειωτιχή χχτά την 27 Διχεμβρίου 1910 ήμίρΐν Διυτί,αν
  ^ώ?α< 9-11 π. μ. ενώπιον τής έν τώ ύπ' χοιθ 1551)1010 ·· ' ήμετίρχ δκχη^υξιι (φϋλ. Έπιι. 'Β·ημ. 73 τι^^ς Γ. ι Ι ) «ναφ»ρ5 ιένη; Έκιτροπής χαϊ ΐυμιϋνως π,ό; τού; έν αύτη ί<«· φερομίνους ίροος έν τ^ αίθούΐϊ) τής Νομα:χί«ς Λχ»η9''·ι)· Έν ΚρητβΊ τϊ) 10 Διχιμ6ί(ου 1910. Ό Δήμ«ρ/ος Κρητσα; Γ. Ε. Πάγκαλος Πίοΐ )? 0)0 ΔΐΙΛΙΓ. 662 ΔΙΑΚΗΡΪ2ΙΣ ; δηαοχρχσίας έχμιτ9ώ?ε(ι>-
  Πιΰχου
  Δγ,
  ς .^ίλε.ΐ
  Ι ιώ/χΐι/ΐρινών
  ρί
  ύκ' ?ψκ 3χ;ι 6^0 τ,ά Ετ*μ Β Βιαιλίχχ χατοίχθυ Αγ.
  ^τ^η Ιμπρ,οθέβα ως 5 0)0 έ«Γ πλέον ή 4χ ίρ.
  -θί,Γ{ΐχ τ μή 6*> τλϊ .τελΐϋτ»Ό« «λειοίίτευ Ίωά» Κ·
  η πρός έχ^ι()»ίω»ιν ,τοϋ Δηαο-ιχοί φορου 4)2 0)0 ·πΙ των
  συγχομιζομίνω» χ*^»9ΐνώντρϊϊ<νΐ(Λν τής π»οιφιρ·(«< τ·3 νωί/βυ Πιύχου. Βχσ-λείου ίβρμιν τ «μ ένίογΐιαν έΐ(«ν«ληχτιχή« ιελιιωτιχτ) δημο- μισθώνιως τοϋ χνωτίρου »όρου ένιργ7$η«·μεν«>ν ΐν τω
  η^ρ μ γ ηή ) ημ
  πρχσ ΐς έχμισθώνιως τοϋ χνωτίρου »όρου ένιργ7,$η«·μεν«>ν ΐν τω
  Δη,/αοχ-ϊω χβ/αστήμϊτ την 27 ΔβΓ 1910 ί Δ
  ρ ργ,ημ
  -ϊ.ω χβ/αστήμϊτι την 27 ΔιχεμβρΓευ 1910 ημίεαν Δΐϋ-
  τέΌαν χ«ί ω>»/ 10—11 τι μ. ένώπιβν τ>« αυτής 4«ιτρο~(«ς 'ής
  οριζομένης έν τή ύπ'άοιβ. 652)135 χ*ί /ρονΟχΟγί«ν 3 Βειττεα-
  βρΐου 1910 δι»*^ρνς>ι ήμφν χ»! συμ·ώ<α>ς τοίς έν αδτ4 ίεοις.
  ')Β/ '^γ. Β^βιλ,ί^τ^ 9 ΔιχίΐΛδρίβυ 1910.
  Ό Λ η.ΐΑ ΐρ^ ι;
  Ι. Ιϊ. ϊ.
  Βι*'λ·ίοι>
  Αριθ. Πρωτ. 994
  6ΤΓ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΝΕΑΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Αηι.ιαο^<νων ΦοιτρνΛς Διχχηρύττει ίι : Έπ«ι5ή χ«τΐ ττ,ν γινομε'νην μειοδοτικήν δϊ^πρβίία)» ττ»- 7^ν Νίίμβρίου 1910 5« την βϋνΐήρηβιν χαΐ ά^αψιν των ε^α·ών Πλ«- χ»ς χ«ί Σχ'σμα Φ^ι^νίί «ψΗΙτ5 7Γ·#ίί"""*ίίΛΙ*»νβ5ίίΤ4 την «ροχη- ρν/_4ιϊσιχν δια τής ΰπ' άριβ' 904)572 τής 28 Όχτιυβρΐν ν «. ι ί,μ,ε - 'έρβς διαχηρύζ'ω' τίς δημοσι«υ9«(σης έν ιω ύχ' βριί. 76 τιΰ/ος τρ'τον τής έτισήμου 'Βφτ,μίρίδος. , ΠροχηρΊίσαβμιν ν»αν το:βοτ.ην γίνησομέ^ην την 19 1910 ημέραν Κυριτχήν »α' ωρ«ν 10 12 π. μ ενώπιον τής ζν τγ) <ός άνβ» 5ιΐΛ.ηούξ«·. ημών *νᣫοοα''νης έιτιτροπής χχί τοΐ). Ιν αύτη ορους, Έ» Καβτ.λλίω 8 Δ)6ρΌυι010. Ό Δηαβρ/ιΰω.. Φουβνής Λ · Λουκάκης πρωτ. 613 Διεκ,π. 103 Γ»ωΐτοποι*ΐ ?τι Διινίμίΐ της ίιπ' ϊριί. 14 τή; Π Νιιιδρ'ου ι. Ι το·ϋ π«ρ' "Ημίν δηΐχοτι/ο* Συκβο,ιλ'βυ νοι/ίμ'ος έ-τχί'ίΐίιης διϊ τί|( ΰπ' *5ΐβ, 415 έ ί. τοιχκτης τής 2 δ Νομϊοχία: Λατηίίβυ μιτ«- έ^η χ«1 ή Ιίίχ τοϋ ου π^οΐτ αιχ' Λ ή *3ΐ> ϊτ^ τί) /■λ>Ιίί Ρ·>υ-
  χκχχ εις το /ωϊίιν Στιυρο/ώυι
  'Ε» Σ;ιυρ>/ωρ(ιο τί) 1 6 Λ>.<ιμ6»(ου 1610 Ό Δτμ»ρνος Ρουχίχα; Ι. £4 Παναγίας. Αρ·θ. ΤΙρω-τ, 52.7^ "ί^^ Διεκπ 281 Ό Αηαορ^ος Ι' ν ω 11 ο ι ο ι ι ί Κχτχ τ»)ν 13ην Δ)€^<υ 1 V 1)0 ανευ.ρίί'ε,.ϋχ» των , Πϊν«γιϊς ίΐίξναϊθί, χ*τά τ>ν^ βέ.3ΐν «Καλκψητος» τής
  'όΐί το3 «ΰτΐϋ χωρίου ί» πρί6«τον μαύρον, ««"ριχεβϊλι,ν
  6 τ ι
  7Τ(ρ(φΐΰ('αΐς το^ κυτ?υ νωριου (ν προοαιταν μαύρον, κοκρ^Λίψτ
  μέ χουτροϋλι, άπο τ^^οιςιόν «ύτΐ, κεροϋνι,,χα^ τ ια;οχ,<ίχ.<ίρο..»7( Προσ<«λ«ΐται οΙ«< δ ΐνϊγχω^ίζων αΰτό(Ας ΐόιον ,εύτβν. χττ,Η' προσίλ^ΐ) έ/τόί _8 ^ίίρω'^ άχ^ ττ,ς^ίς, τήϊ( Εκ,^χ^μον '%ίμ« τίς ΚΊ»ε»νήβε«·( δτιμοβίιυ«ιγ τής. -«ροώΛΐις,,εΐί» τ*Μ9β%*1ίί» χτήμα ν»
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Δημαρχείον τούτου χαϊ *«ρααίβ|| αύτό συνάμα χ«! τό «—,ιτούμ*νον
  ΐϊκττοΐΓοιητικόν νυριοτητος πληρώση δι χά! τα εξοδα τής διατροοήί
  χά! τάς τυχόν προξ» ηθϊί·ας 5π' «Οτου ζημία;. Άλλω; έή
  *·τλι πρό; ϊφίλος τοΰ Δημοτιχοϋ Ταμείον.
  Ό Δήμχρχθί
  Ν. Καλογεοάκης
  Αριθ. Πράξ. 79
  Τό Σι/ιιβούλιον τΛς Αικαιοόι/νης
  Σκγχιίμενίν έχ τώ» Σωτ. Χαρ*)άχ.τ·η Πρόεδρον των έν Χα¬
  νίοις ΈφίΓώνο,· Πριί5ρ·>υ Γεωργ. Σ. Πλιυνιίδου Ε'σαγνεΛέω,
  Χανίων Ά»ιω». Ζΐ)λ>) ιονο; Κω<στ Γΐωργιχδη χά! Κων. Γ. Πα¬ παδάκη Έφι-ώ/ έν Χχνίο ; ώ; μ«λ<3ν χά! τοΰ Κων. Γ. Χρ'ϊτι- νί<η γρχμα»Γίω; το ί Έρί.τί'Όυ Χχνίων ώ; γρχμμχτεΰς. Σννελβ^ν ίδιχιτέρως έν Χινίοις χχί 4ν τώ διά διάσκεψις τοΰ Έριτείιυ Χ*νίω< τ«τχ/Λ νιο δωΑα-ίω τοΰ «κα*τι«οΰ χ«τ«σ·ι|μ«- τος τή 16 Λεχιμβρίου 1910. Λϊ5ό/ ^τ'«ρ« όίτ'χίΐ). 5356 2387 τής ?7 Ν)6ρΌι> 1910
  ϊγγραφον τή; Ά» »τΪ3«ς λ·ευ9ί·>ϊΐω; τή: Διχχΐ9ΐι}'η; πίί' ό.ίιβ-
  μοϋ ίυνοίου Τ3ΰ Κακου^γοδ-χιίου Ήοχχλείου.
  Ίίον χαϊ τ« άρθρο» 3 τοϋ ύπ' άοιϊ. 44 τοΰ 1907 δΐατάγ«.«ί·ος.
  Όρίζει «ύνοδον τού Κχουιγβδικιίου ΊΙ1.α<λ«ίοκ άπο 10—28 Ίανουαρίοα 4911- Έγένετ· έν Χινίοΐΐ τ/, 16 Δ,βρίου 1910 Τα μέλη Σ. Χαραλά{ΐπης Ά Ζηλή|.ιων Γ. Πλονμίδης Κ. Γεωργιάδης Κ. Παπαδάκης Ό μμ Κ. Γ. Χριστινάχγ»; Αριθ. Πράς 65 Ό Είρηνοδίκας Λαβών 6π' όψει το 30 αΐρθρον τοϋ ΐιΐί' άριβμ 2 Έ* ελισηχοΰ Διατάγματο; χαϊ το 17 ϊΛρι* χον πιρ! Μ;<οο>ιαφ3ρ(5/ Νόα^^.
  ΌρΙζει ήμίρα< ιτρόί ίχϊίχαβιν των άγροζΐ)μιών διά τβν Δή χον Αρχανών Την 6 χ«1 20 Ιανουάριον, χαϊ 8 χαϊ 17 Φιέρουαρίου χαϊ 3 χαϊ 17 Μάρτιον, >αΙ 7 χαϊ 21 Απριλίου την 5 χ*1 19 ΜαίθΛ χψ 2 χβΐ
  16'ΙοννίΌυ την 7 χαϊ 21 Ίινλΐου, την 4 χ«ϊ 18 Αύγοΰστου. την
  1 χαϊ 15 Σβπτ«6ρίου, την 8 χ>ί 20 Όχτωδρίου την 3 χ<1 17 Νο«μβρίβυ χαϊ την 1 χαΐ 15 ΔΐχεμβρΙ^υ ήμί^χν Π'μπΓην. Δι» τόν Δήμον Δαφνών ΕΙ« τ» χωρίον Δαρ/«?; την 8 χ«1 29 Ίανουΐρίον, την 12 χ»1 26 Φεβε^υχρίου, την 12 Μΐίτίου την 9 Άπ3ΐλίου, την 14 Μιίου την 11 Ίο—ίου την 9 Ιουλίου τή< 13 Αύγοιίστου την 10 Σειττε- βρίοι, τή» 12 χχ! 26 Ν^ίλβ^ίιυ χαΐ την 10ϊϊ181 Διχιμδρίου χ«1 Είς τί χωρίον ΚχιλίΚχατίΧΧι την 26 Μ*οτ(θ» τής 30 Άτρι- λίου, την 28 Μαίου, την 25 Ιουλίου την 30 Ιουλίου την 27 Αΰ- γθύστιιου λ«1 την 24 Σίττεβρ'ου ημέραν Σάββατον. Η καρ>0« ίιΐ^ιίί! άτο 1 Ίι.οιιιοΙοί 1911 χΐί λήγει την 31
  Διχ«μ,<ρ(ου 49(1 ^· <5,Ον 54ν Τ|)0ποποιη6^ αυτή Τόχον ο' έ«51χα<τιν τ5ν άγ^οζ(|ΐι.·ώ' τΗ έν τ>) Κ& εχίσΓου
  Δήμου Δηιιαρ/ια<ό/ χατίΐΓηαχ, ?'.« δέ τ6 τμήμκ Κϊ'λΐ Κχστιλ- λίου το έν αΰ-ώ ΔημΐΓΐκο» Σχ?λ«ϊ>ν.
  Δή Α5σιι«θ/)τω ΐΰ ·η 5ιχ τοϋ π«ρ«)τ'] ιχτις τη; Έτιί ^μου Έρΐ-
  μ«ρ(δος έν Κιήτ|) χχ' τοιχο*)λλη9Ί|τ'Λ χ«τί νό^ιν έπιμίλεία των
  οίχιίων ^ηΐιίρχω/ είς όλ» τ* χωοίβ των ύτ" «ύτονς Δήμω*.
  Έν Άρχάν«({ τή 8 Δ.χιιβοίου 1910.
  Ό Είρη^οϊίχης 'Αρ^Χνών
  Ι. Λνκούδης
  Αριθ. ΙΙρας. 61.
  *Ο Είρηνοδίκης
  Λΐβ(ίντ»ς Οκ' ?ψι τ' άιθρα 76 χαϊ 149 τοΰ οργανισμόν των Λι-
  χαστηρίων και 7, 14, 15, '6, χχΐ 17 τοϋ οπ' ϊβιθ. 144 Ν;ίμ·>υ.
  Ό ρ ( ζ ο μ « ν
  Ημέρας ΔιχοΐσίμουΓ, των μέν πολιτικών ΰπιϊίβΐων την Τιτάρ-
  την, των δέ ποινιχών τρίτη/ χαϊ τώ» μιχροδιπφορών την Διυτίρχ»
  έχάοτης Έβξο^άδ.ς, ωρχς 5έ ίνά>ξιω; των »ίνβ5ρΐ'ϋ» τή< 9 π μ. ΊΙμίρχ πρ^ς έχδίχαβιν αιχρο5ιαφορώ( χΐΐ μιχροπταιβμάτω» *ν τφ χο»ρίω Κ*νλ(-Κχβτέλλ· την τελευταίαν καρασχενήν εχάστου μη.ός χχΐ ώρχς έ/άρξίως -ής σ>νε5ρ(ας την Ιθπ μ.
  Ημέρας χαθ ατ θέλουσι γ'νεσβχΐ δ«<τα! ϊγωγαί ρφ ώ; χαϊ ή αύίορ^ητος κρΐχ έχ$|χχσιν τοιούτων προσιρχομίνων 5ί<ων τό Σίββζτο; χαϊ Κυ ιαχήν έχίστης εβδομάδος χ«ί. "Ωιχι χχθ' α; τό γρχφεϊ^ν τοϋ Διχβσ:ηρίου τούτου 9ά μένη άν?κτ<ί/, άτο μέν τής 1 ΊχνουαρΙου 1911—28 Φεβρουαρίου χ«1 1 8)βρίου ίω; 31 Δίχεμβρίου 1911 άτο τ*,· 8 — ϋ-κ. μ. χ«11— ο μ μ χαϊ ίπο τής 1 Μΐρτίου μίχρι ταίς 30 Σεπτίμ^ρίου 1911 ίπ'ι τής 7 ώς τή: 12ης π. μ. κχΐ 3—6 μ. μ χατά *χ; εργασίμους ήαίρας. χατχ δέ τάς ΐξ«ιρεσίμους άπό 9—11 π. μ. χαϊ Διατάσσομεν την έν ΐντι/ρίφω τοι^ο^λληίιν χχί δ,μί τής πχροΰΐτης 8π^υ χχί ό'ΐτω; 6 νά%·>; ορίζί·, ήτις 6|λει (σχύ
  τής 1 Ιανουάριον μέ/ρι τής 31 Δεκεμβριού 1911.
  Εγίνετο χαΐ εξεδόθη.
  Έν Άρχαναις τή 8 Δ)βρίου 1910
  Ό Εΐρηνοδίχης
  Ί. Ανκονδης Ό Γραμμχτεϋΐ
  Μ. Λυοάχης
  Αρθ Πράξ. 74
  Ό Ειρηνοδίκης Νβί^ς
  Λαβών ύπ' οψ ν τό άρθρον 149 τού ό,;γανισμοΰ των Διχαστηρίων,
  τό άρθρον 17 τον δΐτ * άριβ <44 νίμου χαϊ τό άρθρον 22 τοΰ ύπ' αριθ 137 έ Ι. νρμοθετιχοϋ 8ιαγμ«τος. 'Ορίζβί ταχτιχάς διχασ'μου-ημέρας *ρό< έχδίχασιν. Α'. Των ποΑΐτιχώ» ΰποθέσΐων τής συνήθους 5ια5ΐχασίχς την Πα- ρααχευήν έχάστης εβδομάδος. Β'. Των ιτοινιχών ΰποθίσΐων τό Σάββχτον έχάστης εβδομάδος. Γ'. Των μιχροδοφορών έν μέν τω Δήμω Παναχρα'ων την Ιην Τίτάρτην ημέραν τής εβδομάδος εκάστου μηνός, έν δέ τω Δήμω Μίρωνος την 2αν Τετάρτην έχάβτρυ μηνός έ' τω Δήμφ Κονρή- των την 3ην Τίτάρτην εχάστου μηνός «αί έν τή εδρα τοΰ Βϊρηνο- (ΐ'((ου την Ιην χαϊ 3ην Πέμτιην έχάστου αη<ϊς. Ημέραν δέ είσχ- γωγής άγωγών μκρο?ια<ρορών έν τ^ {δρα τοΰ Ε'ιρηνοδιχεΌυ χαϊ έν ταίς {δραις των Δήμων τας ημέρας τής έν αύται; έχδιχάσ(«>ς
  των διαφόρων τούτων, χά!
  Δ'. Των άγροζημιών έν μέν τω Δήμω Παναχρα'ων τήνΐ, 3
  χα' 4ην Διυτέραν ημέραν τής εβδομάδος εχάστου μη^ιίς, έν δέ τω
  Δήμω Κονρήτων την 1, 3, χα' 4ην Τρίτην έχάστου μη* ό< χαϊ έν τώ Δημω Μύρωνος την 1, 2 χά! 4ι,ν Πέμπτην έχάστου ρ-ηνίς Όρ*ν ενάρξεως των συνιοριών 6ρ(ζιι Ι α μέν τάς πελιτιχάς χαϊ ποι«ιχάς ΰποίίσεις χά! τας μιχροδιαφορας την ΙΟην π. μ. διά δέ τάς άγροζημίας την 9 π. μ. ώρας χαθ' £ τα γραφιϊα τοΰ Βίρηνο- διχείου Ιά είναι άνοΐχ'ά ί,ρΐζει "«τ· τάς μέν έογασίμου; ήμέρις την 8—12 ιι μ. χ«1 2 — 5 μ. μ. χατά δέ τάς έξαιρεσίμους την 9 -12 π. μ. Ή ιτ«ρ-ΰ»« ής ή δη'Λοτΐ'ευιϊ'ς παρχγγέλλι-αι χ*τά τα έν τώ νομώ δριζόμε α θχ ίσχύ|) χατά τό Ιτος 1911 - Έ* Ν.ϋς Άμαρ'ω τϊ) 29 Ν.εμβρίου 1910 Ό Είρηνοδίχν Γ. Κ. Λουκάκις Ότι άχριβίς αντίγραφον. Έ> Νιΰς Άμαρίω τ^ 9 Δεχεμβρίον 1910
  Ό Γρβμχτεΰί
  Ι. Γεωργονλάχης
  Ι
  ί
  ι
  '1