93721

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  * »
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ?
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττί 23 Δεκεμβριού 4910—ΑΡΙΟ- 89
  Αριθ. Πρωτ. 5279
  » Διεκπ. 3815 '
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  'ΕηαναληπτΛκης δημοπρασίας δια την προμήθειαν
  τοθ είς τό Δημόσιον αναγκαιούντος χάρτου διά
  την υπηρεσίαν τοθ Εθνικον Τυπογραφείον ι
  έπ διετίαν.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ ΕΓΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διαχυρύσβει δ'τι |
  'Επειδή αί υπο των έν Ηρακλείω άδελφών Κόρπη προσφερ- '
  •εΐσαι τιμαί διά την είς τό Δημόσιον προμήθειαν το3 άναγκβι-
  •Οντος διά την υπηρεσίαν το3 Έ|νιχο3 Τυπογραφείου επί διε- ;
  τίβν χάρτβυ. |
  Χείνονται άσύμφοροι διά τό Δημόσιον |
  Διά τ«ϋτα ι
  Άκυροϋμεν το σχετικόν υπό χρονολογίαν 25 Ν)·ρίου 1910
  'Κραχτικον μειοΐεσίας χ«ί ί
  Διατάσσομεν την διεξαγωγήν έπαναληπτικής δημοπρασίας διά [
  την είς το Δημόσιον προμήθειαν το3 ώς άνω αναφερομένη χαρ- '
  τού ένεργηθησομένην την 8 Ίανουαρίου 1911 ημέραν Σάββατον
  »αϊ ώραν 10—12 π. μ έν τοΤς Νομαρχιακβΐς Κβταστήμασι Χά- [
  νιων,Ρεθύμνης, καί Ηρακλείου ενώπιον των έπιτροπειών των όρι-
  |ζομένων έν τί) ύπ' άριθμ. *ί88/Μ1ί 'ε·^· διαχηρύξεΐ ημών χαί συμ ■
  #ώνως πρός τοΰς έν αΰτξ άναφερομένους ό'ρους πλήν τού 13 ου
  Βρου ^ροποποιουμένου ώς εξής: «13. Τα χηρύκιια καί εξοδα
  ■ο3 συνταχθησομ«νου καί ο νοΌλος βαρύνουσιν έξ ολοκλήρου τόν
  •ρομηθευτήν. ;
  Ό πρβμήθευτής άιεαλλάσσετβι των Τελιβνειακών τελών.» ί
  Πρώται πρσο·οραί ορίζβνται αί εξής* '
  Διά τό ΰπ6 στοιχείον α'. δραχ. 8.80 κατά δεσμίδα
  » » » » &·. » 25.20 » » ,
  Όρίζει δικασΐμους των μικροδιαφών διά τό Ιτος 1911.
  Α'.) Διά τάς έν τή ίδρα τοϋ Εϊρηνοδικείοο Είσαγομίνας
  μιχροδι«φοράς την Ιην καί 3ην Τετάρτην εκάστου μηνός καΐ
  ώραν 10 χ. μ.
  3ί|Β'.) Διά τάς το3 Δήμου ΨυχροΟ την 2αν καί 4ην Τετάρτην
  εκάστου μηνός καί ώραν 10 π- μ.
  Γ.) Ημέρας πρός εισαγωγήν μικροίιαφορών καί όρισμόν
  δικασίμων την Παρασκευήν έκάστης εβδομάδος.
  Ή παροΒσα ΐσχύϊΐ άπό 1ης Ίανουαρίου 1911 αίχρι τής 31
  Δεχεμβρίου 1911.
  Απεφασίσθη <ξεδό·η. Έν Τζερμάδων τ^ 10 Δ)6ρίου 1910 Ό ΕΊρηνοδΐχης Γ. Οίκονομίδης Ό Γραματεύς Ν. Γ. Τζερμιας Ότι άχριδίς αντίγραφον Τζερμιάίων αυθημερόν. Ό Γραμματεύς Ν. Γ. Τζερμιϊς ( ε . στ' 12.40 8.10 8.90 4.30 4.30 Χανιά τί Π Δεκεμβριού 1910 Ό επί των Οικονομικωσ Έπίτροπος Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ^■ριτ>. Πράξ. 42
  Ό Είοηνοδίκης Τζ«9!»ιΛδων Λασηθίου*
  Λαβών ΰπ* δψει τα «ρθρα 14, 16, 15, καί 17 τοθ ΰπ' άριθμ.
  1 μικροδιαφορών Νόμον.
  Αριθ. 'Αιτοφ. 18 4
  Τό ΕΐρηνοδικεΙΌν Τζερμάδων ΛαΰηΘειοι/
  Συγλείμενον -:κ τοϋ Είρηνοδίκου Γεώργιον Έμμ Οικονομίδου,
  Παρόντος καί τού Γραμματέως «ΰτοίί Νικολάου Γ.
  Τζερμώ.
  Συνελθόν έν τώ πρός διάσκεψιν δωματίφ αΰτοΰ σήμερον την
  ΙΟην Δεκεμβρίου 1910 χ«ϊ ώραν 10 π. μ. !να Λροσδιορίστ; τάς
  τακτικάς δικασίμους ημέρας των τε πολιτικών καί πβινιικών ύπο-
  θέσεων καί τάς εργασίμους &ρας αύτοϋ διά τό ερχόμενον Ιτος
  1911 ήτοι άπό 1ης ΊαουνουπρίΌιι μέχρι τή*ς 31ης Δεκεμβρίου
  1911.
  Λαρίν ύπ' δψει καί τα άρθρ« 149 καί έπέχεινα τοθ Όργανι-
  σμο3 των Δΐκαστηρίων.
  Άχοφασίζΐι
  Όρίζει 1) Ημέρας τακτικών δικασίμων κατά τό από 1ης
  I-
  ανουαρίου 1911 χρονικόν διάστημα πρός έκδίκασιν των πολιτικών
  αύτοΰ ύποθέσεων την Δευτέραν εκάστης εβδομάδος των 31 ποι-
  νικών τό Σάββατον έκάστης εβδομάδος.
  2) "Ώρας ενάρξεως των συνεδριάσεων λατ« μέν τοΰς μήνας
  Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Σεπτέμβριον, "Οκτώβριον, Νοέμ¬
  βριον καί Δεκέμβριον την 10 π. μ. ώραν, κατά δέ τους λοιποθς
  μήνας την 9ην π. μ. ^
  3) "Ωρας κα&' άς τό γραφειον θά είναι ανοικτόν, κατ* μέν τας
  εργασίμους ημέρας των μηνών Ίανουαρίου, Φεβρουαρίου, 2ε-
  πτεμβρίου Όκτωβρίου, Νοεμβριού καί Δεκεμβριού άπβ 7—12
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  π, μ. χαί 5 1)2 5 1)2 μ. μ. των μηνών Μαρτίου, Απριλίου,
  Μαίου, Ίουνίου, Ιουλίου καί Αύγούστβυ άπό την 7—12 π. μ.
  χαί άχό τής 3—6 μ. μ.
  Κατά 8ε τάς έξαιρεσίμους ημέρας άπό τής 9 —12 π. μ.
  Διατάσσΐί την έν άποσπάσματι δημοσίευσίν καί τοιχοκόλλησις
  τής παρούσης ό'που καί όπως δ Νόμος όρίζει.
  Απεφασίσθη καί εξεδόθη.
  Έν Τζερμάδων τη 10 Δεκεμβριού 1910.
  Ό Είρηνοδίκης
  Γεωργ. Ε. Οικονομίδης ~*Α Ό Γραμματεύς
  Νικ. Γ. Τζερμιας
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τίς 4π' άριβμ. 846 τοδ 1909 έκο^άσιω; τοΰ Πρωτοδικίίου Λαυηίίου.
  Τό δικαστήριον των έν Λαόηθίω Ποωτοδικων
  Συνεδριάσαν...........................
  Ίνα δικάοΓφ επί τής επομένης υποθέσεως μεταξΰ.
  Τοϋ αίτοΰντβς Ίίραίν Καπετάν Χΐεμιχΐάχη πρώην κατοίκου
  Σπ.να Λόγκας νυν δέ τη"ς Νήσο,ι Κω ώς έχίοχίως των δικα:·»-
  μάτων τοδ Έχ'βχάτ ΧουσεΙν ΤσιτσιριΙάκη πρώην κατοίκου Σπίνα
  Λέγκας νυν δέ τής Νήσου Κώ, χ«ί
  Τού καθ* ού ή αίτησις Έλληνικοϋ Δημοσίου έχπροσωπβυμίνου
  έν Κρήπο Οκά τοδ κ. ΐκί των Οίκονομικών Έπιτρόπου έϊρεύοντος
  χαί κατοικοδντος ΐν Χανίοις.
  Διά ταυτα
  Απορρίπτη τα ώς άπορριπτί'α χρΐθέντ«.
  Αέχεται έν μέρει ιήν υπό ήμερβμηνίαν 10 Ίοηίο·-) 1906
  αίτησιν τού Ίβραίμ Κ«πεταν Χεμιχΐάχη ώς έχδοχέως των δικαιω-
  μάτων τοΰ Έχΐαχάτ Χουσείν Τσιτσιριδάκη κατέ τού ΈλληνΐκοΟ
  Δημοσίου άντιπ«οσωπει>θ|*ένου έν Κρήτ-ζ υπό τ^υ κ. επί των
  Οικονομικήν Έπιτρόπου έϊρεύοντες χαί κατοικ·ΰντος έν Χανίοις
  καί κατά τοθ υπό χρονολογίαν 30 Μάρτιον* 1904 έγγράφου τοθ
  κ. επί των Έσωτεριχών Συμβοόλου κ*ί το; σχετικοΟ υπό χρονο¬
  λογίαν 29 Ίανουαρίΐυ 1903 πεικτθΛΟλλου εκτιμήσεως καταλαμ-
  6ανομεν*»ν κτημάτων.
  ^-ΆκυροΙ τό προσβαλλδμενον τούτο πρωτόχβλλον εκτιμήσεως.
  Όρίζει την άποζημιωτέαν αξίαν τού έν τώ ί·τορικφ περιγρα-
  •ομένου άναγκαστικώς «παλλοτριωθέντες ακινήτου είς 3ρ. έχβτόν
  έξήκοντπ χαί
  Επιβάλλει είς τό καθ1 ού ή αίτησις τ/ δικαστιχά τοΰ «ΐτοΰντες
  οαπανήματαμετριαζόμεναείς δρ. εΓχοσιπέντι καί 30)00 ("25 30).
  Έκρίβη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Άγίφ Νικολάω τί 30 Ί·υνίου 1909
  Ό Πρόιδρος
  Μιχ. Καψάλης Ό Γραμρχτεΰς
  Έμμ. Δ. Ρ·6ίθης
  Άκριίής πίρίληψις τής α'νω άτβφάσεω;.
  Έ* Χανίοις τϊ] 15 Νοεμβριού 1910
  Ό τοα καθ' ου ή αίτησις πλ1)ρες:^^ι^ς Ιικηγόρος
  Γεώργιος Μοδάτσος
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τίς ΰκ' αριθ. 843 τοϋ 1909 άποε>ίσ«ωι; το« Πρωτοδΐκείου Λα¬
  σηθίου.
  Τό Δικα($τήοτον των έν ΑαόΊιθίφ
  "Ινχ διχάσγ) επί τής |«3μένης 6το")έΐιω; μεταξϋ τον αϊτβΰντος
  Τοσονν Μπαρμπαρεσάχη χ«το(χευ Σκιναλογχας νυν δέ 'Αλι*αε-
  νασο» τή< Μΐ'ρας Άσ(ας. Τοϋ καθ* ου ή αίτησις Έλληνικοϋ Δημοσίου έχΚροσωπουμένου (ν Κρήτγι ύπβ τοϋ επί των ΟΙχονΐμιχων Επιτ·6ττ3υ ίδριυ9ντ3ς χαί χβτοιχοίνΐος έν Χανίοις. Δια ταυτα Άπορρίπτον τα ως κπορριπτέα χριθέντα. Δέχεται έν μίρει την 6πό ήμερομηνίαν 22 Ιουλίου 1904 αίτησιν τοϋ Τουτοϋν Μκαρμταρεσάχη χατα τοϋ Έλληνιχοϋ Δημοσίου άν- τικοοσωπιυομίνου έν Κρήτγ) υπό τοϋ επί των θϊχονομιχών Έκι- τροπευ χ. Έμμβν. Λογιάδου έδρεάοντο; χαί χατοιχοΰντος έν Χα- ν(οι< χ«ι χατάτοΰ ΰπ' άριβ. 4470)1254 της 30 Μϊρτίου 1905 έγ- γρ«·ουτοϋ χ. επί τώ< Έ«ωτ»ριχών Συμβίύλου, χαί τοΰ σχετιχοΰ υπό ήμερομηνΐαν 29 Ί«νουα = ίου 1903 πρητοχίλλου έχτιμήσκϋ; χά- τετλαμβανομίνων κτημάτων. 'Αχυροΐ τό προαβαλλόμενον τουτο πρωτόχολλον έχτίμήϊΐΛί. Όρίζει την ιποζημιωτέχν άξί*ν τοϋ έν τϊ| άγωγγί περιγραβομέ- νού χαί άνβγχαστιχώς άπαλλοτριωθίντος ακινήτου εί; δεαχ. 400. Επιβάλλει είς τό χαθ' βυ ή αί'τησ^ τα τοΰ αίτοΰντος δαπ«ν ιίμ,βτα μετριαζομενα «ί? δρ. 35. Έχρίίη, απεφασίσθη, καί εδημοσιεύθη. Έν Άγίω Νικολάω τϊ, 30 Ίουνίου 1909. Ό Προεδρο'ς Μιχ. Καψάλης '■■ ί —' Ό Γραμμματιΰς Β. Δ. Ροίίτης Άχριδής περίληψις τής ώς άνω αποφάσεως. Έν Χανίοις τϊ, 15 ΝοεμβρΐΌυ 1910. Ό τοΰ χαθ' ου ή αίτησις πληρεξούσιος διχηγίρος. . ^. »* --< Έ|»«.. Μοδάτσος - λ· '' ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής ύτ' άριθμ. 844 τοΰ 1909 αποφάσεως τού Πρωτοδαείοιι Λασηθίου. Το ΔικαίΙτήριον των έν Λαο"ι»θίω Πρωτοδικών Σενεδριάσαν..................................... "Ινα ϊικάσχι επί τής εξής υποθέσεως μεταξύ. Το3 «ΊτοΰνΓος Ίβραίμ Κοιπετάν Χεμιχΐάχη πρώην καχοίκοΐ) Σπίνα Λόγκας ν3ν δέ τής Νήσου Κώ, και το<3 καθ' ου ή α?τη«ς Έλληνιχοϋ Δημοσίου έλπροτωπουμένου ίν Κρήτις υπο τοϋ ΐπι των Οίκονομικών Έπ!τρό~3^ έδρεύοντ^ς κΐί κχτο.κο^ντος έν Χανίοις. ' ·" Διά ταυτα Άπορρίπτον τα ώς άκορριπτέ'α χριθίντα. Δι-χεταί έν μέρίΐτήν ΰπ: ήμτρομηνίαν 9Ίουνίου 1906 αίτησιν το3 Ίβραιμ Καπετάν Χϊμιχΐά/,η κατά τοδ Έλληνικου Δημοσίου άντιπροσωχβυομίνοβ ΐν Κρήτΐ) υπό τίΰ επί των Οίκονίμικών Έ- πιΐρόπου έδρϊΰοντο; καί Λχτιΐκοίϊντο; έν Χανίοις καί κατά τοθ υπό χρονολογίαν 30 Μαρτίοι» 1904 ίγγράφου τοΰ κ. επί των Εσωτερικόν Συ:^.5£υλο^ καί τοδ σχϊπκ33 υπό χρονολογίαν 29 Ίανοιαρίου 1903 πρωτοκόλλου εκτιμήσεως καταλαμδβνομένΐιΐν κτημάτων. ΆκυροΤ τό «ροσδαλλόμεον τουτο πρωτόκολλον εκτιμήσεως. Όριζίΐ άποζημιωτέαν αξίαν τοΰ εν τω Ίστορικφ περιγραφο^έ- νου καί ά/αγ*αστικί5; άπαλλοτριωθίντβς άκιν.ίτουε'ις ϊρ. 80 καί. Επιβάλλει είς τό καθ' ου ή «ϊτησ ς τα δικχσΗκά τοΰ αίτοθν- τος δαπανήμχτα μετριαζόμενα είς δρ. 19,80. Έχρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη. Έν Άίίω Νΐκολάφ τί 30 Ίο^ίου 1909. Ό Πρόεορος Ν. Καψάλης Ό Γρβμματευς Έμμ. Ροβίθης Άκριβής περίληψις τής άνω αποφάσεως. Έν Χανίοις τί) 15 Νοεμβριού 1910. Ό τοθ καθ' ού ή αίτησις πληρεξούσιος ίικηγόρος- Γεώργιος Μοδάτσος Έκ τοβ "Εθνικον