93724

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/12/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «εν·-*»
  ΠΛΡΛΡΤΗ1Δ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοι; ττ] 28 Λεχεμβρ·*υ 1910—ΑΡΙΘ. ΓΌ
  II
  α £> ό ο α μ α
  Είς την ύ—* άριθμ. 6171/3.·ί>« '- ? ϊια'ήρυξιν τγ*ς Ανωτέρας
  Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας νβί Δηυ,οσίων Έργων
  διά την προέκτασιν κυί σκιρρόΐτρω::ν τής όϊςΰ Ρεθύμνης Περά-
  ματος Ηρακλείου την δημοσιευθείσαν είς τό ύπ' άριθμ 88
  φύλλον έ Ι. τίς Επισήμου Εφημερίδος τευχ. Ρ'. έϊημοσ εύθη
  έκ πσραϊρομής είς τό τέλος τής διακηρυξεακ. ταύτης « υπό τ-ΰ
  όκοι> ό'τι ή δΐίξαχθησομένημειοϊοσία (.ά ·Τ· αι τελειωτική» ένώ
  Ιδει νά δημοσιει.Οί) «ύπότόν όρον ότι ή διεξαχθησΐγένη μειοδοΐία
  0ά είναι τελειωτική».
  Έπίσης είς την δημοσιευθείσαν δ:ίχήρΐ/ξι« είς τό ανω φύλλον
  ίίά την κατασκευήν τής όϊοθ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως εδη¬
  μοσιεύθη έκ παραδρομής «υπό τοΰ ό'ρου ό'τι ή ίνεργηίησομένη
  μειοδοσία θά είναι τελειωτιχή» ένώ Ι?ει νά δημοσιευθή «υπό τον
  όρον δτι ή ένεργηθησομένη μίΐοδοσίβ βα ίίναι τβλειωτ'κή».
  Έν Χανίοις τή 24 Δεχεμδρίου 1910
  Έ* τού Γραφείου τής Άνωτ-ρας Διευθύνσεως τής Δεμο¬
  σίας Ασφαλείας καΐ Δημοσίων Έργων.
  °' - ϊ - » ν ν ' , *
  «παν/·|μ*τα τ»υ πολιτικόν (ναγοντος χΐ^ονιζοιιενα είς όρ
  τριάχοντα χαί έννέα Λα1 πε<τήκοντ» ίκχεοαΐΛ (άρ·8. 39,50). Έχρ.θη, άπ«φασ(σ6η χοιΐ έδημοσιεύθί). Έν Χ»»ίοις τ7, 25») Ν)βΓί'.υ 1910 Οί Διχ«στ«! Ι. Καταλαγαριανος Α. ΗιτοΊϋοννάκης Γ. Φονιιης '·*'■ 'Τ)γραμμ«τβΰί Έμ»*.. Κί/λτΐράχης "Οτι άκριβίς ϊττόσπθΐβμα. Έ/ Χανίοις τϊ; 2Ιγι Δεχιμβρίου 1 ί> 10
  Ό Π. Γραμματίως
  Ι. ά
  Αριθ.
  938
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συγχιίμενον.........................................
  Δι» τκϋτα
  Δικάζον ΐρήμην τοθ χ»τηγο?ουμέ.ου Χουσιΐν 'Αβδ^ύλα Φΐοα-
  σάκϊΐ, γεννηθέντος χ«1 χατοιχοΰντος είς Χχνια, πι3ώτ(ν 6π«λ*ήλου
  Τίλωνΐίου Χανίαν, έτών 38 άγάμου, έ-|γραμ.^άτου, πολίτ.ο "Ε-
  ληνβς, χαι Μουσουλμάνου, ί-ίίη άγνώΐτου διαμονής.
  Κηρύσσιι τούτον ίνοχ^ν βτι χ»τά τί) Οϊύ.ΐρον βϊχαήμερον τοϋ
  μηνός Αύγούστοο 1909 βϋρών έντλς τοΰ ΤΐλωνίΐίχοϊΙ ΚατασΓή-
  ματος Χ»νίο>ν Ινα φάχελλον τΐΐριέχονΓΟΐ «μίτβχείριστα Αύστρ·.αχά
  γρβμμβτόστ,μα άξίβς 300 δρΐχμών άνήχθι,τζ είς τό Έμμαν.
  Ξηράχην, ήρνήβη, χϊίτοι έπηρωτήθη, β'ΐ άνιϊρε ταυτα χ«1 δΐν
  ϊνήγγιιλεν είς την »ρχήν έντβς ό ιτώ ημερών την εύ^ισΐν τούτων
  μετά την γενομίνην υπο τοΰ π«8(ίντος δημβσίαν πρίσχλτισιν, ά)λά
  χατϊχράιησι τ*ΰτ« *πισχοιτίί> ίπωςϊποστερή«γιτούι·ων ίδιοχτήμον»,
  άνευ άποζημ ώσιως.
  Καταδιχάζει τόν χηρυχβέντα ϊνοχον χατηγορούμβνον Χβυσεΐν
  Άβδούλ» Φαρββάχην είς φυλάκισιν τριών (3) μηνών.
  Δί/ίται την άπί> 12 Μίίου 1910 πολιτιχήν άγωγήν τοΰ πα-
  θοντος Έμμαν. Ξηράκη διά δρβχ. τ» αχοσί'ας (300).
  'Τποχρεοϊ τόν χατη^ορούμείθν χά! νϊν πολιτιχώς έναγιίμινον
  Χουβεΐν Άβδούλα Φαραοάχην νά πληοώσγ) τω πολιτιχω ένάγοντι
  'Εμμαν. Εηράχη χατοίχω Χανίων δραχμάς τρια,ου'ας (300) εντόνως
  «ιιό της άγωγής μέχρις ίξιφλήβιω; χα'ι διά προυιυπιχής αύτοϋ
  μηνιαίϊς χρατήσιως.
  Επιβάλλει ί» ·1« βίροί το« αύτοΰ χατηγορουμίνου τα διχβστιχά
  Τό Ειρηνοδικεϊον Βόθρων
  Συγ ι((*«νον β-^ό τί>γ ΕίρηνοΕ'χην Άλβξχνδρον Μυλωίθγιάν,ην
  π«;ό»τος κ«1 τοΰ Γραμμ«τ5ω{ Κωίΐαντίνου Κω>ιωτάχη
  Συ.ίλθώ ίϊιαιτίρως έν τφ Ίωματ ω των δκσχίψιων «ύιτοϊί
  σήμιρον την 15 Δε»ΐ(ΐ6ρί»υ 1910, ι»· άποψκνθί, περΐ ορισμοθ των
  πρός έ«δίχ«σιν πβλιτιχώ >αί Γίυ.νιχών ΰπ(.βίσ«ων οιχασίμων ήμιρών,
  των ωρώ; χαΙ' &ί βΐ αρχωνται αί συνιϊρ άσ«ις χειΐ των ωρών κβή
  άς το γραιεΐον υ« μΙ>'?ι ίνοιχ ά/.
  Λ«βώ· ΰπ' ?ψ.ν τι άίθρα !^9 χ«1 76 τοϊ ό»·;«νι«μβΰ των Δΐχ«-
  στηΐίων χχΐ 158 τής Πολ Διχονομίχς.
  Άπβιαοιζιι
  Όίΐζιι ήιιέρας πρός έ-οχϊ<ιν τώ< μέν πίλιτιχών ύποίίσΐων την Τετέοτην ίκάσ'ης έδ&ομά'ος, των ΓΙοινκών την Π«»««χ»υήν ίά έίϊάϊβς τώ. ϊ« μ' ίΰ*Κ·*γιο<~>' την Τβίτην ϊχάετηί έβ-
  έ ίάξ ώ ϊδώ ά έ ύ ή
  ,
  αϊ 3 — 6 1)2 μ· μ χατΐ
  (2 π. μ Όρ'ζει ί
  μ )
  τοΰ; έςΐ'.ριιίμίυ; ήμίβΐς άπο τή·'
  ή π*ροΰ ·« ί'/ύί) 'ίπ)> ^ Ίϊνου«ρίου,
  )(2 π. μ Όρζε ς ή ρ /ί) ρ
  μέχρι 31 Διχεμίρ'ου 191 1 χ^ί π«αγγί».λει τή» δ^ϋοτίεοβιν τής
  πβρούβης δ'που χαΐ όπως δ Νόμος δίίζεΐ.
  Άι«φϊ«ίσθη χαί έξιδόΊη.
  Έν Τυμπαχίω τϊ| 10τ| Δ·χ«μ6ρ!ου 1910
  Ό Ε!ρηνοδί<·ης 'Αλέξανδρος Μνλωνογιπννης Ό Γρ«μμοτ€υ; Κ. Ν. Κω^ιβτάχης Ότι άχριβις άνιίγρο^ον. Έν Τυμπαιχίω τϋ 1 Π /| Δεκεμβριού 1 910 Ό Γρ«μματιύ; Κ. Ν. Κννιωτάχης
  488
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
  Των εγχωρίων φυσικών π/οοΐόντων κατά την εξαγωγήν
  καταρτισθείσα συμφώνως τψ άρθρψ 6 τοθ ΰπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 1903 Νόμου καί τφ 6π' αριθ.
  697 καίχρονολ. 6 Νοεμβριού 1907Νόμφ καί ΐσχύβυσα διά τον μήνα Ιανουάριον 1911, πλήν τοθ ελαίου, οίνου
  κα· σάπωνος, διά τα 6ποί"α ίσχύει αυτή επί μίαν τριμηνίαν, αρχομένην τη 1 Νοεμβριού 1910 καί
  λήγουσαν τ^ 31 Ίανουαρίου 1911.
  1ααΐ ν. α-; ά
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Κϊδι» δορολογονμενα επί τί» φάβϊΐ τώ-ν
  ϊναντι ΐιμών.
  Α'. «{*όο 13 τοις °/β
  1 Έλαιον.........................
  2 Σάκων, κατά την αναλογίαν μόνον τού »ν
  αύτω ττερ^χομένου ίλαίουΈίς 1 χιλιό-
  γραμμον σάπωνος λογίζΐνται 0,63^2 χι¬
  λιόγραμμα ελαίου. ) 0,6392X1,05
  3 Ελαίαι πράσινα: έν έλαίψ, ή ετέρω έκχυ-
  λίσματι ξυνώ.....................
  ϊ Ελαίαι μαύραι.....................
  5 Ελαίαι πράσιναι έν ςηίά καταστάσε:. . . .
  6 Ελαίαι έν ξηρά /.αταατάσει πρόςαλεσμα. . .
  7 Έλαϊα; έν ϋοΌΐτι ή έν άλμη (κολυμπάίες,
  τσακιΐτές)....................
  8 Ο!νοπν«υματώϊη ποτά, /.ονιάκ, ροθμ-,ήδύπο-
  τα, 3·νοπν»υμα, μαστίχα, κατ' αναλογίαν;
  τής ττα^ϊγονσης αύτάποσότητος οίνου, ύπο-
  λογ:ζομενων τριύνχι?Μογράμμων οίνου είς
  εκάστην χιλιόγραμμον α'τών ) 3X0,18 —
  9 Ρακή ή σούμα μέχρι δϊ/,αέξ βαθμών, κατ'άνα
  λογίαν τής τταραγούσης αύτάς ποσότητος
  ο'νου, ύχολογιζομένου ϊόο χιλιογράμμων
  οΓνου είςεν χιλιόγραμ ρακής.}2Χθ,18.—
  10 ΙΙετμέζι, αναλόγως τής ποσότητος τ
  γλεύκο^ς, άς ής παράγεται, ΰτολογιζομέ-
  νων τριών χιλιογράμμων γλϊύκους είς εν
  •χιλιιγρα,Αμον -ίτμεζίου.) 3x0,18.—
  »'. πρός 11 τοις °/0
  11 Βαλαηϊι μαΰρο 6ρίγμΐ,-^ν...........
  12 Βίλαν.δι είς 6ρΰμματα έκ προστριδής. . . .
  13 Βίλζν.)!.............,.........
  Γι Βϊλκν.ϊόκουία...................
  15 Κ'*ί3ια......................
  Π
  18
  19
  20
  21
  22
  Α'-·ϊίρια Ι
  κ>ί άποστάγματα, καραμΐίί-|
  φασκοαηλέλαιον
  25 Ρ^ϊόστχγμα, άνθόνερον καί λοιπά τοιαίίτα!
  'ίΐυτερεόοντα προ'ίόντα.............
  Γ'. πρός 10 τοίς %
  26 Σταφι3ΐς ϊΓΧους σουλτανίνης ξελυκισμέναι
  27 » » » άξελύκυτοι. .
  28 Στα»ίίες ξανθαί ξε,λυκΐϊμίναι (ίλεμέ). . . .
  ;9 Στα·ίδ»ς ξ«ν6βί άξελύκιστοι..........
  22
  4
  1
  2
  5
  05
  67
  65
  40
  18
  23
  27
  36
  8
  11
  13
  06
  75
  20
  55
  60
  30
  23
  10
  10
  30
  78
  70
  42
  38
  50
  50
  50
  Φορολογοι/μενα εϊδη
  μαΐ κατά
  30

  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  4'->
  50
  Άποκάθαρα ξανθών στί/φίϊων.....
  Σταίίίϊς ααΰραι...............
  Κουχούλΐα ήλιασμένα............
  Κβυνιούλια τρυπημίνα καί ϊιιτλα. . . .
  Κουκούλια σκάρτα..............
  Κουκουλήθρα/ΐαί πάτοι τοΰ καζανΐοθ ·
  Χονδράδα μετάςης.............
  'Υποττάθ|Λ?; ο'νου . >............
  Υγρό~»δα οίνου...............
  "Οςος .......................
  Άμυγδαλόψυγα γλυκεΤα..........
  Άμυγϊαλόψυχα πικρά...........
  Άμύγϊαλα έν φλοιω............
  Άμύγδαλ* έν φλοιω (άφράτα).....
  Χαροΰπια....................
  Έλαιοπυρήνες.................
  Γλυκόρριζα...................
  Λίμονάϊ* κοί πορτοκαλάϊα......
  Πορτοκάλια...................
  Μανταρίνια..................,
  Κίτρα......................
  °/β
  Α'. πρός Η τοίς
  51 Οίνοι
  52 Πυρηνέλαιον, παραγόαενον διά χημικής
  κατεργασίας
  53 Σάπων έκ πυρηνελαίου ,διά "/ημικής κατεργ·α-
  σίας παραγομένου, κατά την αναλογίαν
  μόνον τού έν αυτώ περΐεχομενου τοιούτου.
  Ε·ς 1 χιλιόγραμμον σάπωνος έκ πυρη-
  νελοιίου λογίζονται 0,6392 χιλιόγραμμο
  ) 0,6392X0,66—
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Εϊδη άορολογούιιενα κατά
  54 Λέρματα αίγοπρο6άτων. ,
  ι>5 » 6οών /,αί μοσ·χαρίων
  56 » ζουρίδων ,
  57 » άρκάλων καί αίλουρων
  58 "Ιπποι 4 '/ο κατ' εκτίμησιν
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  59 Έρια καί ΛΪγότριχίς (τρίχα)..........
  60 Τυριτς, άνθότυρος, άνθόγαλον καί βούτυρος
  61 Μυζήθρα καί μαλακα................
  62 Μιζύθρα ξεινή.....................
  "3 Γιγοΰρτι.........................
  10
  25
  40
  45
  05
  31
  65
  09
  90
  30
  35
  20
  10
  05
  04
  62
  15
  17
  18
  18
  66
  42
  50
  Φόρος___
  30
  60
  20
  - 15
  10
  05
  10
  02
  50
  Έν Χανίοις τχ; 27 Δεκεμβριού 1910
  Ό επί των Οίκονομικών Έπίτροπος
  • Μ.Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ