93727

Αριθμός τεύχους

91

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/12/1910

Αριθμός Σελίδων

5

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗ» ΤΗΣ Μ>Τΐ1θΓΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ Κ ΡΗ ΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Χί,νίοκ τη 30 Λεχεμβοί-υ Ι *-» 10 — ΑΡ'Θ. 01
  Αριθ, ίΐρωτ. 8631
  » Διεκπ. 5861
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΛ Ε111_Ρ1ΜΑ
  Ό πα^ά τοίς εν Χαν ο»ς
  Λα£ών ύπ' όψει νό ά ι» 8 Νοεμβριού 1910 ΰτΐ' αριθ.
  βούλευμα σοθ Συμδρυλίο,ι των ϊν Σίί,Χ'.βις ΙΙρωτ:δικών ϊι' ου
  οί ΙίΚυριάχοςΤα^πακάιΐΐίί κάτοι/.ος Συρ λι Κυίωνιας χαί 2)Νι-
  χίΛαςς ΒαρδουλΐΜΓ,ς κατοιχ,ος τοθ χωρίου Άνύϊρους τή; ίπαρ
  χιαςΣΐλινΐυ τοϊ Νο/,οΐΧαή'*>ν πχρίζί,χγΙηαχν .νώτυ; τ.ύ Κα-
  κουργιοίικειου Χανίων δια νά δαασθώίΐ ώ, ϋ~α.:ιοι 3θύ ότι τ ήν
  νΰ*τα τής 16-17 Φϊ6ροϋα?ιου 1910 οί Στϊύρο; Γ. ΒίροΌΛαΑΓ,ς
  καί Ίωα/ ΑινκΛζχ ής Αα:ά5:λ3! κα. Κυρ. ΝταΑΛαί,α/.ης ιιολιτο-
  φύλαξ άπηλ«υ(ΐερωΐ*ν έκ των φυλαΛ,ών Κ^λαμίου Αποκορώνου
  τόν κρατούμενον διά 36: φόν>-»ς Ν;*:λ Βχρΐΐ^ΛαΛην συμ:τα-
  οχόντα αμέσως τής ίλτεΛ.έαεως ~:ρος άπολευ()έρω^'.ν το^ ή οί
  (,ακουργηματος πρίδΛεπόμενα χ.αί τι^ωροΐ/μιν^κ Λΐα ;<όν άρθρ. ο6 ΐδ. 1. 5? 181 »δ. 1 καί Ι8'2 Τϋί ΙΙοινΐ/ΐού λό,αο,ι. θεωρησας την άπό 28 Δε/,ιμδριου 1910 κατηγορίαν μ:;.ι. Έπείδή οί μνησθένίες είναι φι> (ϋικοι Αβί άγν κείται ό τοπος ιής
  8ιβμον9)ς των.
  δυνάμει των ά'ρθρων ί08, ''06 κ^ι 409 τί); Ιΐ3ΐνΐ4ί|ς Δικο-
  νομίας'
  Πρςσκαλώ τούς είρηίΑ'.νοος /α·.ηγ:^:;:^μέ^ο^, νά ίμφΛνισΟώσι
  οϋτοπροαώτως ενώπιον τού αΑρο^ΐηρ οί τ;ό Κ ι*.υϊ{:·Λ /.«ίο^
  Χανίων ;ήν "29 Απριλίου 1911 Γ,μ=ρ-.ν Παρασ ϊ^,ν χαΐ ωρ^ν
  8 π. μ. ότι παρελεύΐεται και ή ■Κ3?* τβ5 Μομιί; όριζο,Αίνί)
  τρίμηνος προθ-σμια Λογιζο,λέ'ί; άφ' ή, »γ=<ίτο ή Τίλ5>ταΐϊ '.ώ^
  πρός τοιχοχόλλησιν κοί 8ημ:σιευσιν τοΰ παρόντος ύ-ο το^ Νομου
  διατεταγμίνΐαν πρα^βων, ϊνί δΐΑϊσΟώτιν λατ' α!ι;η.,ά) λω· μη ϊ,α
  ό ά Κϊ
  .τρώί)ν ΑατοΐΛθ/ Αγ. Εΐρήν-^ς Σί),.ν5^ Αϊί ήδι]
  αγνώστου δίαμονής ίνα ιροϊϊλθο α1;ο!ϊ,39ΐώχω; την 2.3 Άπρι-
  λί;υ τοΰ ΐ'νους 1911 ί^Αίραν ΙΙχ;χ}Αυήν *α; ώραν 9 κ. μ.
  ενώπιον :ο5 ί·.ροα(]τη5·οί τ.3 Δικϊστί)ρίοι τίο* ί/τχΐ<)α ΙΙρω- τοϊικών Λρός τίρ^'τίρω σοζή-ητιν τ?|; ώ; 5ίρηΐ·αι άξιοποίνου '-ραξ^ως τής άν 'φεοομίνης εί; τί Κλ,ητήριον Κπίιιριμά μας |ι—* ^τρι«. ^'Αϊΐνι τής 21 Αΐγοϋβτοι» 1!)10 άλΧω; θέλει 3ικαα·ή ίρήμην. ΊίνΧα^ο-ς τό21 Δεχϊμδρίου 1910 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σ ουλάς Άρ,ΛΟΪιος δΐΑ/ϊχ·*;ς χ.λ(]τί]3 Μραγγίλλιται ϊ-ως ίν άντΐ- τιιτον τΊς" πχΐίύσις /.λητϊω; τίΐ/^οκοΑ,Χήϊτ, είς τό δ^μ"""1^· ρο·' -ΐιίρο; το! χω,ιίυ το5 κ'ατηγ^ρο^μίνου κτί ϊτ*ρον ιίς την ε'^ρϊν ϊοϋ ά/.3:αΐηρίο>» τοΰ ΙΙρ'.κοϊΐΛΐίου Χανίω/.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  __________Γ. Σκουλάς
  Ι Αριθ. Άτιοφ. 918
  Τό Λικαίίτόριον των έν Χανίοις Ποωτοδικών
  θέλουσι κατά τόν Νομόν δικαίθώσιν ίρήμην. *
  Δημσσιαυθί) ·'ω όιά τής ΈπυΓ,μςυ Έφί),Αϊο ο^ς.
  Έν Χανίοις τή 28 ΔεΊίμβριο^ 1910
  Ό Άν;4ΐσαγγίλεύς Τϋίν Έρί:
  Ν. Ζο« δ
  Αριθ. 11?^7. 12269
  ' » _ι«κίί. 1791
  Έν ' 3^-ίααβι τίά 3ι<ίιλ'-·ί · ΐί' ' Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει τώ/ άρθρων, 405 κ« '»0') τής Δΐκονομίας. Κ τιν ΐπί ΐ/,ϊτρηνω Αα:ηγ5,ίβν«νο' Γεώργιον Άντ. Διά ταυτα Διχάζον έρήμην τοϋ κατηγορο·.».«.4νο.ι Ιωάννου Κωστάκη ή1 ΐλα, )>3τθ'.κο'.ι Χαλέπας Κυϊαινΐα· καί ήδη »υγοδικο.Λ.
  Κήρύτα:ι το3τον Ινοχον ό'τι την 30 Μαίου τοδ 1910 *«ρί
  3 μ ·λ. ϊν τη συνοικία Μεϊντάνι Χβλέίΐας Χανίων, έσ»εμ-
  Λ'.^; *ιί έκ τρομεέτης ά«εφάτιι». κ?ί ίτραυμάτιιε διά μαχαί¬
  ρας ί·ς τ:/ ά/τ'.χεοα τή; δίςιάς χειρός καί τ^ν ρΤνα τόν Τζ«-
  ;Ααλήν Φιρο>ζϋ/.κ)ν ν:ΐήσαντ« ίχ. χο~ί τρϊίιματος κΐΐ άν'ικανίν
  πρ:; ίρ^αΐιαν καταστάντα πλέον των τριώ/ κΐί Ιλασσο» τώ/
  Ι τριάκοντα ήμιρών κκτχδΐλΐζει χον Αηρυχθίντα ίνοχον κατηγο-
  . ροΰμε/ον Ίο)ίννην Κιοστακη/ η Βολάν ίϊς φολάκΐτιν ίνός (1)
  ίΓ=υς.
  ! Εκρίθη, άπ«φασίσθκ! καί ίδημοσιιύβη
  ΈνΧϊ/ΐν.ς τή 18 Ν:ε^?ίβυ 191 Ο
  Οί Λι/.ασταί
  Ί. Καταλογαργιανός
  Ά. Βιτσικουνάκης
  Ί Μ.
  Ότι άκρι
  Ό 'Υ)γραμμαΐΐυς
  Έμμ. Καλλιτεράκΐις
  /π:σ-ασμα
  υ 11)10
  Ό Β. Γραμματεύς
  1. Παπ'αϊάκης
  49Ο
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Πρόγοαΐ-ΐμα
  Τό έπισπεΰϊον Ελληνικόν Δημόσιον έχ,προσωπουμενον έν
  Κρήτ^ ύπ« το3 κ. έ—ι, των Ο'ικονομικών Έπιτρόπου έν κροκει-
  μενω 5έ κατά τόν Νόμον υπο τού Κεντριχού Ταμίου χ. Έμμ.
  Ββυρδοβμπα έδρευοντος καί κατοκοΰντος ένταΰθχ.
  Διακηρύττει ότι
  Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν των α'.) άπό 2 αΰγούστου 1904
  β1 .) άπό 23 Σεκτεμδρίου 1905 έύο είϊικών προσΑλήσ«ων τοΰ
  Κεντρικοΰ Ταμείου Χαν'ων νομίμως κοινοποιηθιισών πρός πλη-
  ρωμήν Δραχμώ,ι 58344 καί 17)00 ίντοκως μίχρ:ς έξοφλήσεως
  προερχομένας έξ έλλείμματος διαχειρήσεως τού όφειλίτου τέως
  Τε,λωνειαχοϋ Ταμίίου Χανίων Μπιλάλ Χιναδάχ,η κατοικο.) Χα¬
  νίων καί ήίη κατοίκου 'ΡοόΌυ τής Τουρ/.'.ας στηρ'ζομένων δέ
  επί τοΰ ύιτ' αριθ. 1816 τή*ς 11 Αύγ^ύστου 1904 προτίλόλλοιι
  τοϋ Έλεγκτοΰ το3 Γενικοΰ Λιγιστηρίου Σπυρίδωνος Βαρδάκη
  πρός πληρωμήν δέ τοΰ ύπολοίπου τή*ς όφιΐλής ταύτας ήτοι δραχ-
  μών 45020 καί 26;ΟΟ μετά των τόχων καί των ίξόϊων μ-χρις
  έξοφλήσεως έκτίθησιν εις δημόσιον πλεισΓηριασμόν άναγκασϊίκής
  έ*ποιήσεως τό εξής ένυπόθηκ.,ν τω Δημισίω ά'.'νητίν κτήμα
  τοΰ είρημένου όφειλέτου Μπιλαλ Χινα6« η ήΊοι μίαν οικίαν ΰ:ί'
  αριθ. 9 κειμένην έντός τής πόλεως Χανίων τοΰ όμωνύμο.» Δήμ,ου
  Χανίων κ&ί είς την συν,ίΐκίαν Τζπζάρ Κολλοΰ άπαρτ'ζο^'νην
  έξ _ένός μαγβζέ άνωθεν αΰτοΰ ίν δωμάτ όν καί ϊν μαγειρίΐον
  καί άνωθεν αυτού δΰο διομΛτίω,ι καί Ν:α,λά Β«.ησή (Δ,οικδθΰ)
  ΐυνορ«υόμενον κτήμ,ασι όφειλέτου καί δρόμον.
  Ό πλειστηριασμός τού κτήματος τβυτ-βυ γενησεται ίνώκιον
  τοΰ Συμδολαιογράφου Χανίων Ιωάν. 13ιλ6εράχη χαί τοίτου
  τυχόν κωλυομένου ενώπιον τού νομίμου άναπληρωτοΰ αύτοΰ την
  20 τοϋ μηνός Φεδρουαρίου τού Ιτους 1911 ήμίραν Κυριακήν
  άπο τής ίθ—12 &ρ<Χί π. μ. έν τί πλατεία Μαυροβουνίων (Σ>ν-
  δριβάνς) τής πόλεως Χανίων υπό τούς εξής ορ;υς α'.) ό πρός
  όν γενησεται ή κατακΰρωσις τελευταΐος ϋπερθεματιΐτής ό^ίλΐ'
  νά καταβάλη την αύτην τοΰ πλίΐστηριασμοΰ ήμέρχν τ) το βρα¬
  δύτερον την επομένην ολόκληρον τό έκπλειστηρίασμ* ε;ς τον ϊπί
  τοδ πλειστηριαΐμοΰ ΰπάλληλον ή1 είς τό Δημόσιον Ταμϊΐθ/ άνευ
  βλάβης των δικαιωμάτων των ΰπαρχόντω^ τυχόν πιστωτών 6)
  Πας όστις προτίθίται νά λάί^ μέρος είς τόν έν λόγψ πλίΐστη-
  ριασμόν ώς πλειβδότης ύΐϋχρεοΰται πρό τούτου νά προσαγάγ·/)
  ενώπιον τοΰ επί τοΰ πλβιστηριΐσϋΐοΰ δταλλήλου τξιόχρεον ΐγΐυ-
  ητήν 8ι' ολόκληρον τί καταβλητέον μετά την κϊταλ..ρωϋν τί-
  μημα συνυπεγράφοντα έν ϊ<ί έλθέσίΐ τοΰ πλείστηριασ,Αοΰ, ή άντί τουτβυ νά καταβάλη είς μετρητά είς τόν επί τοΰ κλειτ;ηρίασμού ύπάλληλίν τό τρίτον τουλάχιστον τής κατ' εκτίμησιν άςιχς τοΰ πλειοοοτηθησομίνου κτήματβς, ή άλλως νά προσχγάγγ Ιιγρα- φον απόδειξιν χρημϊίί/ΐής Ααταθίσίως Γσου ποσοΰ ίπί τούτω γε¬ νομένης παρά τω Δημοσίφ 'Γαμ-'.ω ώς άντί<ρυτμα διά την ίν Χίριπτώαει α/απλεισΐκϊρυσ^οο προκ^ψυσι^ τυχόν ζή Λίαν καί έξ«3α 3) ό ώς έγγυητής πλβιοδοτίυ άναγγ«λεμεν3ς ϊέν άπ*λ- λάσσεται των συνειτειών τής δηλώσεως τού, καί αν μίταγΐνεστέ- ρως αρνηθή νά συν υπογράψη είς την χαταχυρωτιχήν Ι^θεσιν έν τ| άλλως γίνεται ρητή περί τούτου μνεία. Ώς πρώτη πρίσφορά διά την έναρξιν το3 πλίΐβΤκίριασμοΰ τού έν λόγω κτήματος όριζονται δραχμαί πεντήκοντα. "Οβεν κροσλαλούνται οί βουλόμ»νο: νά γίνωΐ.ν άγορασταί Οπως πλίΐοδοτήσωσι κατά τόν πλειστηριασμόν. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ ένεργησάτω τάς άναγκ,αίας κατά τόν Νόμον έπιδόσεις άντιγρίφων τοΰ παρόντος είς τόν όφίίλέτην καί ύποθηκοφύλακα Χανίων, είς τοΰς τυχόν τρίτους κατόχους καί τάς τοιχοκολλήσεις 6που ό Νόμος όρίζει πρός δέ καί την καταμέτρησιν τοΰ ώς άνωκτήματος. Δημοσιευθήτω δέ τό *αρόν διά τής ΈπισήμθΛ Εφημερίδος. Έν Χανίοις τί) 18 ΔεΑεμβρίοκ 1910. Ό Κεντριχός Ταμίας Έ. II. Βουρδουμπάς Ό κληρίςούκος ίκτ,γόρίς Γ. Μ. Φούμης 5έ χχ-α τό» Νομόν υπό τοΰ Κεντρικόν Ταμ&ιοι» χ. Έ(<μ«νουή Β^υρίουμπά ίδρβύοντβς κ*Ί χβτοιχοθντοι; ίντ»ί4«. Διαχηρυττιι ότι, Δυνάμϊΐ Χϊΐ π?6·: εχτέ·εσ·.ν τώ< α'.)*πό 2 Αύγούΐΐου 1904 β'. άπό 23 Σετΐίμβρίυυ 1905 δύο ί'ιδιχώ/ Λρίσχλήσιων τού Κεν- Γρ'.χοΰ "αμίου Χανίων νομ'μω; >οινοποιΐ)9εισών προο πλτρω-
  μήν Δ3ϊχ 583 44 *«ί 17)00 έντίίχως μέχρις έξοφλήυεα;
  ττρ,ερχομέ'ων εξ έλλϊ'μμίτοί διοΐχίΐρήσεω; τοΰ όφίΐλέτου
  τ'ω' Τΐλ!»χει«<οΰ Τα^είου Χανίων Μπιλϊλ Χιναβαχη χ«- τοίχΐυ Χχνίων χαί ήοη Ρόδου τής Τιυρκ άς στηριζομέ,ων οέ έτΐΐ τ^δ ΰι' άοιθμ. 1816 τ'ής 11 Αύγούστου 1904 πρωτοκοΑλου τοΰ έϊ,'*τθ τ°3 Γίνιχοϋ Λογιστη^ίου Σπυρ(>>ωνθί Βαρδάκη προ,
  πλη-ωαή» ι4 τοΰ ϋπολοιτου τής όφειλής ταύτης ήτοι δρ»χμώ/
  45026 κιϊ 26)00 μετά τώ/ χόχ.^·* χα'. των έξώο'ων μέχρις έξϋφλή-
  σίω; έ/4Τί5ηιιν ϊ'ις οημίτίον πλειστηρΐϊσμόν άναγχαστι*ής έκποιη-
  σΐω; τό εξής ΐνυιτόίη<βν τω Λημ,οσίω άκθητον κνήμα τοΰ εϊρη μό· 3υ όφειλίτου Μπιλάλ Χιναδάχη ήτο.. Ιο<) Μί»/ οικίαν ύπ' ίοι9α. 6Β κειμέ'ην έ/τ6ί τη; πο*εω; Χ&.ί<>>> τ;ΰ δμίονύ'/ου Δήμου
  έν τή συνοιχ'α Τζιτζάρ Ιίολβυ «πϊ:τιζομέ,ην ιπο Ιν αύΑη^α<ι, ίνα μχγαζί άν»0»ν δί «ύτώ» 8ΰ ι βωμχτ.ων <ιϊ ίνος Λουτρο.; (Νταμϊ Βλγ»σι) βυνορ«υ(1μ»ν5ν χ ήαβσι εχ δύι μερών όφιιλίΓθυ χαι δημόσιον ίρ^μο/—καΐ 2θν) Είς την αύ-ήν συ*οικίαν ενϊ οίχηΐια <ίοφχ δη<·ον άνευ άέρ); ΰπ' αρι'ϊμ.. 6Ί συ/υρΐυίμ μχσι Ίίμαή*· Αιη^ό Σουθιανίϋ <χι Μεχμβ" Τσαο^βη μ,έ ό καί οτιμίιιον δρ^μ^ν. Ό πλβ'βττιριαβμό; τω< χτημχτων '.ζ,ύ ών >6*/ίσβτα» ενώπιον τοϊ
  Συμβολβι γοχφου Χ*.ίων Ία>αν Ιίολβϊράιη χαί τούτου χωλυο-
  ν,ΐ ου Ι,ώπιοντου νομίμθϋυύτου άναπ.Ληρ ωτου την 13 τοΰ μη>ος
  Φεβιουαρίευ |γ9»{ 1911 ημέραν Κυρια :ήν χ αί ώρΐν 10—12 Π Μ
  <ν τή ττλατδ'.οι Μϊυροββυνίωί (Σΐνδριβχνι) τή; πόλει»; Χανίων υπο τού; ίξήί ό',ηο; α'.) Ό πρός 8/γινήσίτϋ ή ία ίχυρωσ ς ϊβλίυ- -.ιστήι όρβίΑβι νά λλ-»6χΧ'( την κΰνήν τοϋ ΐΐλε; · ήμίρχν ή το βρβδύτιρίν τί)/ επομένην ό.ΟΛΧηρ;ν -ό ητ}!* «Ίί ?ον ί.ΐίτίΰ !Γλε'.σΓη5'«ϊμοΙί ΰπχλληλ ^ν ή' «ϊ.τύ ιθ' Τ?;α ϊιν ά'ίι) βλϊδ^ί ~3>' διχϊΐιο ι,χ-ων τώι ϋπί-χιίντω/
  τυ/^ν π·.5Γ.οτών β'.) ΙΙϊ; ότ !; πρατιβΐ αι νά λάβν] μίρος είς τ-ν
  %) 'ο"γω τλίισΓηϊΐχσ^ον ώ; πλί'.οδίτη; ύπο/ρεοϋται πρό ^ού-ο^
  ν» προσιγάγγι ένώτιον ■»« επι τοΰ π/ειστηριασμοϋ 6πβλλΛ,λου
  ίΐ'ό^αί'» έγγυηΤκ1ν δι' όλάι<Ί )-ν τό χ«τ«βλητέ<ν μετά τή/ χά α- χύρωσι/ ΐίμηιΐΐ συ^ί^γρχφον-* έν τγί έχθί-ίίι τίΰ τλιιστηριαΊμου ΰίΐαλλήλου, ή άντι τούτου νά χχυϊβΐΛ/) ίις μΐτρίΐτά (ι·, τόν ίπι τοΰ πλί.ττηοΐί,λ'ϊϋ ύπχΑληλο< τό το.τοι τούλχχίϊ;2ν τής χχ-' έχτί- μησιν άξίας τ^>ΰ πΑίυδοτ/ι^Ί'ομ^νου χ-τ^ί.χτ ε, Τ) άλΑ.ω; νά «ρ-
  σ3ίί*ϊί1 ίγΥ?? ζ χρη;ις
  επ) τούτω γϊνϊμίνη; π^ρά τώ Λημ.σ'ω Τχμίίω ώ; «ντ'χρυΐμα δι»
  ττ,ν έν πεοιτ-ώΐίΐ ίναιτ/ίιτΓηο,αΐ^οΟ ητρ3'ύ'1»ου«Λν τυχόν ζημί·»ν
  χ*1 εξο)*. γ'.) Ό ώ. έ'γι»ηίί|ί πλειοδότου χναγγϊλλομ$νος δέν
  άπαλλίσΐετ«ι των τυ<επίΐά> τήςδη'ώσεω; τού χαί ά/ μιτ«γ«.ι·
  στβρω; άρνηί?ι νά συνυΐτ<γ^άψ .ί ιΐς -ήί ιχτκοι-Λτ.Λη/ «θι<τιν £< /| άλλω; γί'»6ία! ρητή περϊ τ^^■^1^ .«.ν» α ώ προ»τη τρ*Ίψο?χ οιχ την έναρξιν το« πλ»:στΐ)ρι«σίί.ο'< Γθίν έν λίγω χχηιιΐΓων διά Μ ΰτό 5Ε,ιχεϊο< 1ο- δ:ι'ζοντχ! δραχμ-χΐ 100 χχ! υπο βταχζϊκ ?'■ ί 00. ΰντ»ι οί βίϋλ(5α:<οι νχ γίνωσΐν άγοραστίί 6ΐ^; σ οσι χχτά τόν πλε'σηιρ.χσμόν. Άομο'5-.ος οιχ«β_-'ΐ'ί''·1- ηήρ γη τι;άνχγχ«!ΐ; χα-α τ6/ Νίμο/ έτιδόσΐ'ς αν.-·- γράοων τοΰ πχαόντο; ιΐς τον όφειλβτην χϊί ίιιπ>ίΙη*οφύλαχοί Χλ» <>»
  είς τοϋ; τυχόν τρίιους χϊτίχους κχί τ*ς τοΐ/ο-.ολλήσίιί ό ΐ->α ο
  Νιί,Αο; ορίζ'! πρό; Οί χλ την χχτιμετι,ησιν -ώ) ώ; ά'<» /ΐ:ημϊ:ω'. Δημοσιευθήτω δϊ τ>> παοόν διά τής 'Βπιιή'μου
  Έν Χανίοις τή 18 -ε*ϊμδρίου 1910
  Ό Κεντρικάς Ταμίας
  Ε. Βονρδου|ΐπΛς
  Ό Πλτρεξ'ΐύιί-ο; οαή,'ΐίι^ί τθΰ
  Γ.
  ΐΊρΰγρααιια
  Τό ϊϋΐσΐΐίΰϊον έλη.;<ό* Λ ^μότ.ί ι έ-ιπρ,σωιούμίνΐν εν . ΰτ^ τοΰ χ. έπϊ των Οίχοννμιχώ/ Κπιτράπου ί' προχεμενω ^ε Τό ικυπίύϊον 'Κλνη ιχίΐν ΛηΛ,σον έ* ρ3σϋπο^^ινον ρήτ(ΐ υπό τοϋ χ. έτΐ των θίχβνομι<ιώ< Ετιτρόπου ϊν ! ΐίθίύοντος χϊί χ%:<>
  | Δυ,ά.άΐ1. χχ'; 09;5<-:νίΐν *3/ α) ϊΐυ 2 Αΐ^ού» ">υ 1901ο)
  58,3 4 ι χαϊ 17)^0 έ'ϋο'ίαΐ; ί(^': έξ->^λήτ»!θί π33:ο/θί»ϊ'ν<ι)' ·ξ ΐλλίίμμχτος δ'.ΐχιιρήβιω; τού ορΐιλέτου τέω; Τελω/.ιχχοΰ ΤίΓ'-β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Χχνίων Μϋΐ.-άλ Χιναβχχη κχτο£χ*υ Χχνίων κχί ή?η Ρνδ υ τή!
  Τουρκίας στηριζομένου» δέ ϊπΐ τού ΰτ' χρ·0, ' 8 ί 6 τής
  II
  Αύγουι-
  τ&υ 1904 πρωτοκόλλου τοϋ ίλιγχτοί τού Γίνιχοϋ Λογιστηριου Σπυ·
  ρίδωνος Βκρδάχη πρός πληρωμήν δέ τού ΰπολίΐπου της όι.,ίΐλ',ς
  ταύτης ήτοι ορ*/. 45,0-6 χαί ..6)00 μ·τχ τώ/ τόχω/ χά. τώ/
  ίζόδων μέχρις έξοφλήσΐως ίχ:ιίητι> .ί, δημόσιον πλιι<ΐτηοιχ·αο^ άναγχαίτικής έχποιήσιως το εξής ίνυ=ΐάθϊ|<.ον τώ Δημοσία) άχ νη- τον κτήμα τοϋ βίρηΐΑίνου όφ.ιΉτου Μπ.Ααλ ΧινάβΐΑϊ) ήτοι. 1ο< Μίαν οίχίαν ΰκ'άριΙ. 68 χΐια·.ν<| ε»τό, της πόλεως Χχ/'ω/ τοϋ ομωνΰ(Λ.ου Διίμου ίν τΫ( συνοιχία Τζιτζχρ Κολλαϋ χπα^τιζ^μέ»/)- «πό ίνα μαγαζί χρηιιμεϋον ώ; μχγι·ρΐϊον ιιε ε-α αύλίδϊχ.η ιι,ιχρό μιέτρων 3 1/2 ώ, έγγιστα ράχρ;υς χά: !, 20 μετρων «ρχρΐος άχι εν Φρέαρ χαί άνωθεν τούτων δύο δωμ«-{ων χά! μ. α; Τχρχτβπς »υ/ο- ρευ;μένων χτή^ασι έχ δύβ μ6ρώ< Βίΐιλειου ϋε^γχχη μέ ό^εκέτ^υ χαί δρόμον 2ον) είς την αυτή; συν.ίΐχί.ι:ν Ινχ μχγαζί ύπ' άη3. 80 άνω αέρος αυνορευό|λενον χτήμ*<ΐι ό^ειλέτου *χι όιύμ,ο , Ο Ιΐλειστηριασμός των Λτημχΐων τού;ω» ■ιε'ί^ιε:χ: ενώπιον τοϋ Συμβολ*ιογρά»ίιυ Χχνίων Ιωάν. Βί/6*^άχη χλι τ^υτ.ι> χωΑυ-
  άναγκαετικής έκποιήσεως τό έ;ης
  τώ Δη,Λθΐίφ ίκίνητον κτήμα τοΰ εΐρημένβυ όεειλ:'τ;υ
  Μ τιλαλ Χιν»6ά/.η ήτοι μίαν οικίαν !)%' αριθ. 19 χε,ΐιλίνην έν.ός
  Χανίων τοΰ όμαινύμου Δήμου Χανίων είς .ην
  Σκλάντζιχν άπαρτιζομίνΓ,ν ες ενός μιιγαζέ ά'νΐοθίν
  ί ΐ^ος διοματίβυ α αί άνωθίν αύτοΰ ίν δωματιεν καί λου-ρόν
  [;χ,*α Βλ(]σ(]) συνορε;ομένην κτήμυι Χουΐ.ίν Άργυράκη, Ζε·
  γι, σ^ζϋγου Σουλϊΐμάν "Αγριου κ«1 ίρέμον.
  Ό πλεισςηρ ασμός ούτος γενήσίτα! ίνώτιον τοΰ Συμβολα.ο ■
  ν^μι,Λου ά/ατλη:α»το; αύτοϋ' την 20 τοΰ μ',νος
  το^ Ιτ;υς 1911 ημέραν Κυριακήν άπό τής 10— Ι '
  π μ. ώρας έν τή πλχ-ίία ΜΛ.■ρ3βο^νίων(Σ3ν5ρι6»νι) τής πό εως
  Χχν.ω/ υπό τοΰς εξής ϊοίυ; α') ό π^;ς όν γε>ήίετχι ή κατχ-
  !·.; τελευ:χϊος ύτΐίρθίματ'.στης όφΐ λϋ να καταδαλ·^ την αύ-
  ~λιυ:ηριχϊμοΰ ήμίραν ή" τό βραδύτερον την επομένην
  ίνώ:ΐ5ν
  ο;/έτου ενώπιον τιϋ νιμία,ου
  τή»
  Φ.βρου*ρ(ου τοϋ ϊνους Ιίΐΐ ήμί.χν Κυριαχήν χαί ώ,.χ* υ —12
  π.μ. έν τή πΛ,ατεία Μϊυ;6βο^νιου (ϊα·οριβχ,ί·>υ) τής πΟΛίω, Χα¬
  νίων υπό τοϋς εξής ·5ρ.υς. α.') ό πρός δ» γι>ησε:αι ή χχΓΧ<ύρωσι; τε'ευταίο; ύτΐϊΐθίμϋιστής ό^^ιλει νά χατχ&χλτ) τη. αυ;η, τοϋ πλεισιηριαΐμού ημέραν ή τό βραϊύτερβν την επομένην δλόχλη^ο* τό εχπλειστϊ)ριασμα είς τόν επί τού πλειστηριαιΐ|<ΐ(/ϋ ύπάλληΛον ή είς τό Δν)μόαι;ν Ταμείον άνευ @λαβ^ς τώ» Βιχαιωμχτων των ύπχρ- /όντων τοχό πιστωτών. 6 ') Πάς όστις πΓο;ι84τ*ι νχ λάβη μέρος είς τόν έ» λόγω π, ιπτηριασ^όν ώ; πλ«ιο^ΟΓΓ,ς ΰπΐχρίοϋΐαι προ τίύιου ϊα τροσχγάγγι ενώπιον τσύ επί τοϋ ρ;υσι τίμημχ «υ υπογράφοντα έν νί, έχβΐΐει τοϋ ίΐπα^λήλου ήχν:ί τούτου νά χαταβάλΐ) είς μετρητά είς τον επι τοό πΛειστϊ)ριχσ,-ιθΰ ΐΐΛάΛΛηλον γο τρίτον τ^ΰΛάχιττο< τής χατ' εκτίμη¬ σιν ά;ί^ς τοϋ πλ*.ιοον.ηθ!ΐ·}ομένου χτήμχ;ος ή ά'.λος νχ ίγγρ«φον άΐτοόειξιν χρημβτ'.χή. χατοοίσίλ; ίσου ΐτοΐοϋ επι ΐε.ο^ενης πχρά τω Λημ^σίω Ταμιίγ ώ; χντιχ^υμχ όιά >ην έν περι-
  πτώσίι α^αΐΓΛίςσΐη^ιασμοΰ ποοχυ'^ιισχν τυ/όν ζη.Λ'.αΐ χχί ΐς^α.
  γ.') Ό ώς έγ^υηΐής .τλε.οδίτου χν»γ^6λλομί.ού αϊ' Χ7τχλλχσσ;τχι
  των συίΐπειον τής όηλώτίώ; τού χχί άν μίταγενίτ.'έρω, ΐρντ,Ο ( να
  σ^νυπο/ράψκ είς την χχτχχυρωτιχην έχθεσΐν ίν η ΪΑλω; γί ετ»ι ρτ,-
  τήπερί τού νού μνεία.
  Ός πρώτη πρ33φ")^ά διά την ε#χΓν.'' τ^υ πλει*-ηριασα.ο; τώ·
  έ> λόγω χΓημχ^ω. διχ το υπό «Γβιχίΐον Ι. δ;ιζ9ν.αι δρ. 100 χχι
  υπό στοιχείον β. 6ρίζο»τ*ι δρ. ΙοΟ. "Οθεν προσχαλοΰντχι «ί ϊκινκί-
  μενοι νχ γβίνωΐιν χγο,.αατα1 ό'πΛ>ί πλειο35Γ<]ίιοσι χχτχ :ό< πλε.ΐτη- ρ'ασμόν. τόν Νομιιν έπιδόΐίΐς άνπγρ«φοιΐ τοϋ πχίόντος εί: τό< όφιιλέτηί χχι ίπ^θηχοφύλαχχ Χ*νία>< είς τι,ύ; τι»χ6ν τριτους χχτόχους χαί τας Όΐχο.ΐθλλ/)σ4ις ό'·βυ ο Νόμος δρίζει πρός 31 χ*1 την χχτχιιί- τρηνιν τώ/ ώςά.ω χτημάτω . ι :έ τί) πίρ;< δ α τή. Έν Χχνίοις τ/^ 18 Δεχεμβρίου Ό Κεντρικάς Ταμίας. Ε. Βονοδον^ικας Γ. Φονιιης 13 γοΟ μηνός ολόκληρον τό ΐχπ 'εισ;ηϋϊσι*3ΐ δίς τόν *—ί τοϋ τ>ειστηριβ-ΐ'
  ίπά'Ληλον ή *!ς τό Δη.α,όσι;ν Ταμείον άνευ βλάβης των διχ ιω-
  μά;ο·ν των ύχχρχοντιον το'χόν πστω:ών. 6) 115, όστις προ: 0.-
  ται να λάδτ( μϊρος ϊ!ς <:οι ίν λόγ ο πλειστηρΐασμον ώς πλε'3*ό- τΐ; ύτΕ5/ρείΰτα: π/ο νούτου νά ττρ,ΐαγαγ·^ ενώπιον τοΰ ίιτί τ:ϋ •^λί σ:· ρ-ασ.Λϋϋ ϋταλλήλ7^ χίιό,/ϋον έγγυ/)τ/,ν δι' όλ·ίκληρ:ν -Ό καταδλ-,τ.ίν μετά την λατακύρωσ.ν τίμη.Αΐ σ^νυxογράφίντ/ £ν τή 5λθ:σϋ ;οΰ πλε'.ΐίηρι.^σμιοΰ, ή ανχί τούτ;υ νά κχταδαλτ] ι·; με:ρητ; εί; τό; ίπΐτού πλειστίΐριασμίϋ ϋπάλληλον τό τρίτον "^ϊ^ λάχιστον ϊής κχτ' έκτ.μί]σιν ά;ίας -ου πλειοδοτηθησομέϊθυ »*.(;- ματος, ή1 άλ(ι>ς νχ προυαγάγτ; έγγραφον άτιόϊίΐξιν χρηματ χής
  κα:αθϊ'σίω, ίΐ.υ π-»23 ιί τ3^:ω γενομινης παρά 'ω Δημοΐ ψ
  Ταμίίψ ώ; χηίΑ.^σ,Α;: διά τί;ν ίν τϊριχτώτί'. άναττλειστηρΐα
  σμ>0 προ>x^ψ;^σαν τυχϊν ,';μίιν λΐί εςυ3α. γ') Ό ώς ίγγνητής
  πλϊΐοϊότου άνιΐγγε'λόμΐνος ίέν αχιλλάσσεται των συνεπίΐών τής
  ίη^,ώίίώ; τιιυ κιί χ* μίταγ:.ν3σείρ">ί άρν-τ,ΟτΓ, νά συνυπογράψ{,
  είς την λατχΛορα)τΐΑήιΐ ί«.θ*ΐιν ίν ή άλλως γίνεται ρ'ητή περί
  Το ΐπισπευ3ον Έλλη»ι>ιον Λημ^σΐΐ/ ϊΑ-ρ>7'οπ3ύμϊνον ·ν
  Κρήτη υπο τ^ΰ κ. ίπϊ των Ο:λ3/3,λια'Ϊ>* Εκί:33τ;^ «ν προ-
  ν.ειμίνω δέ κατα τόν Νόμον ύττό τ^ΰ Κίντριχ,οΰ Ί'χμίου *. Εμ¬
  μανουήλ Β;υρ$3^;λ·.α ίδρεύοντο; χαί κατο(<.3"ίντος ε Διακηρύττεχ δτι Δυνάμ«ι χαί πρός έκτίλίΐι^ ί!) άπό 23 ϊεπ;ϊμδρί:υ 1ί*0 Κεντριχοϋ Ταμίο.) Χϊνίω; νομίμως χοινΐτοιηίάυών πρός πλη¬ ρωμήν δραχχ. 5834Ί 17)οο ίντόχως μ-χρ:; ίξο?λήϊ*ω; προερ- α) άτΌ "2 Ώ; χ.ώ:η ιςροσφορά 3ά την έναρξιν τοΰ πλεισςηριασμοϋ τοϊί ίν λογψ κτΓ,Αατο; όριζιντχι 3 ραχμβί πεντήκοντα. "Ο)ε» -χροσχχΛθύντχΐ οί β υλομ»νοι νά γίνωσιν άγοριΐταί όπως πλίιοϊοτήτιοΐι λα:ά τ"ν πλι:σττ,ριασμίν. 'Αραόίιις δΐ'.αΐτιχό; κλητηρ ένεργησάτω τάς άναγκαίας χατά τόν ΝόΐΑ-ν ίττΐ-οτΐ.ς άν;ιγρί?ων τ»5 παρόντος είς τόν όφ.ΐΛίττ,/ κχί ύπο'Ίι-,κ^φ-'λακχ Χανίων ϊ'ις τού; τυχόν τριτο^ κατόχους ναί ; ;τ»υ ό Νί>,Α·3ς -ρίζιι τρό; δΐ καί την κιται-
  ώ: άνω κτήυ.ατ^ς.
  ήτΐ!) δί τ5 πχ=όν ?ιά τής Έ-ΐσήμου "Εφημερίδος
  ΈνΧϊνίο.ς τή 18 ι<.ζχΙμ'ν 1910 Ό Κενΐρ.ος Τχμίχ; Εμ. Βοίρδουμτΐ'ας '^ πληρίςούσιος δικηγόρ-.ς Ι". Μ. Φούμης ΙΙρόγ^αιιιια Ολε -ο"ί χ. ί τί ρμ πο οί . Οί'ονομκύ* 'Κ,.ι ρό-ου έν ττροχειμί <« 5ϊ α-άτόί Μίμιν 6π>. τ ύ Κεντριχθϋ Τοΐμίου χ. "Εμμανουήλ 1! υΐ-
  οου,λπα ί5:ίύοντος »«ί χχτοιχθϊντος ϊντβΰθ*.
  Δ α;ϊη ΡΊδου ιτ,ς
  Τ(ΐυρ<·.ϊς »:τ,3ΐζψί<ω< δι επί τού ύτ' τριθμ. 1816 τή; 11 Αύγού- σ-3υ 190 4 ττροιτοχόλλιυ το^ ΐλιγχτοϋ τοϊ Γινιχοΰ Λβγ^ιστηιίου Σπυι 3ωνος Βχι5χ*ΐ| ?ρ'.·ς πληρωμήν δέ τιϋ ύπολοίπου -ής όφ.ι- λ ής Ι10Χ*Ι| 1 !->1
  .... - ,
  45026 χαί 26 0,0 μετχ των τό/ον χ*ι
  λό
  λοιπού τής
  των τ ό κων
  ς ό{ειΛτ!ς τα;;/;ς ήτοι Δραχμών '*502ιό <αί ^0)οί μίτ ν των κχι των ίξόίω- μέχρις ίξοφλήσεά); ίκτίδηΐ'.ν εί μχγχζίδωι χαι ά/ωθιν αϋΐ-ών έ« οιίο δωματε'ων χϊΐ έ»ός μαγειρείου ίτα <υ/ορευομιν3» ίχ «ύο μιρών μέ δρόμον Ζιχιγές Νταουχοποϋλβς ς Χ«*&· Άλή Παρμλ χ«1 βρειλίτβ» κκΐ 2) Εί; την αυτήν συνοι-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  * *ΐ?, '~Ή, ΐ.Γ,'-'
  χβίαν ίνα μαγνζί "σοφαλίδκαν ιιέ χλημα αρ:ΐϊν άν5υ αέρος συ.ο-
  ριυο'μενον' κτήμΓαβι όε^ιλίτου χαΐ ΐεροΰ Τεμ.ίνου .
  Ό πλ«ιβττΐ|?ι«βμδς ΐών χτημά:ων τ.ΰτών γένήτ'.τχι ενώπιον
  τοΰ μφ
  ομίνου ενώπιον τού νορ,ίμηυ
  Φ.6?ο»«ρίί·ΐ) τοΰ ίΐ"3υ 191 Ι
  μ. έν τή ιΐλζτ('« Μιυριό ο
  υπο τοΰς <ςή ό * τούτου ή 97το3 ά ρ χσμοΰ ήμέ^α· ή τι ϊ ρ ^ υ. α) ό π.ο, 8ν γεν/·*.τα; ή <ί ής ο>?ϋλίΐ ν» χχτΛοάλϊ) τή< ή η έ ήχ<χίά·αν 10 τής πόλίω; την επομένην ΰ ήν ολό -(2 π Χχν'ων τελιυ- ΰ πλειστη- ιό εχ- ληρο βρρ η η ιϊ; τ«< «πΐ τοϋ πλε στηο'αΐμοϋ ύΐΓϊλλτ,Αβν ή είς τθ. Δημόσιον Ταμίαι ά ευ βλχδης τώ/ δ.χ*ιω..ιχτων τώ< 6π*ρχόνίων -.υχό< πι<ΐ ωτών. β') Πας ο**τι πρίτίίίτί·. ά λάβη μί?ο; είς ~δν έν λί-,ω ηλίίσττ,οικΊ/ον ώ; τ''8 5οότ-ης δπο/ρίθϋ.ται πρ^>το^τ^υνά
  ενώπιον τον έτί "ου πλε'5τη3ΐϊαμο3 ίπχ/λν,λ υ >ξ ό-
  οι' &λ«χΥ|03' τ^ Χίτΐβλητίον μετχ ιή< ;<ατα/ύ· ρωιιν ΐί^κΐμκ βι>'οπ3^ρί^3ντ* ι* τή ίίίί'σει τοΰ επί το^ πλίΐστη·
  ρ.ασμοΰ ΰκίιλλτίλίυ η »»τϊ το τού ά χ.α:χ·ΐχλ/] ϊίί μιΐρη-ά ^ίί τί;"
  ι-τί τοί πλειστηριισαοΰ 6τιλίηλ->ν τό τοί-όν τούλά/_ιΐΓθν γΓ,ς κ*τ'
  έ'τιμησιν άξί«ς τού1 πλε οΕ.τϊι6ϊ)'ΐ!μ5νου χτ(]μιτο<, ή ά'λω; νά ■πρ".σχγά<·/) Ιγγρ«»ον Ιπόΐί.ξ'.. /ρί)μ*τιχή<· κίτχ^,αΐΆ,ς ίσοα π^σοϊ εττΐ τ^^ ω γενιμί.-ην π*3« τώ Λτ,ΐλοβ ω Ύιμ,ίΙφ ώ; ϊ'Τ.'χρι-σ,Αα διά τ ',ν ίν "πίριπτώσει άναΐΓλίΐσττιριαι,ιοϋ π^κ^ψουσαν 'υχό/ ζημία/ χαΐ Ις δ». -^') Ο οχ έγγυ-ηττς 7νλειο5κ1τοό ά-αγγίλλό,ιενος ΧίιϊΚϊλ- / αασβται των ου επιιών τής δηλιΰΐεως τού κα: ά< |·.5-αγε ίβ-έρως «ρνηθή να συνυΐτογράψίΐίίς τή < Λα-χνυ3ω'ΐχή< ϊ«?εαν εν 5) ά»',ως ·)ί*ίτ»ι ρητη ι«ρί τοίτου μνείχ. 'ϋί ·πρώΓη ΐΓ9οσ<ρ3ΐα διά ι·< ΐνχ ς1" τ-ί πλίΐσί" ρίασμοΰ των ΐν λό,ω χΐημάτων 6ια τα υπο α.ϋΐχίΐον 1 δριζοντϊΐ δρχχαχ! 100 χ 2 ό^ιζ.νκ; ιρα/μβΐ 100. Λρ»βΛ*Α3ΰ.ται οί β υλ)(Α5 οί νά γκωσ.ν ιγοαστ^ι 8ιτωί τ λίΐοΐίο'ϊήϊωσι χατά ιόν πλεισ·. Γ,ίΐατμόν. Άρμίίΐιίϊ'δ Ααστκθί λΛητ^ρ β/ΐργησιτω τ/; ιν»|'χα'α; χατίι -.ό» Νΰμοτίΐΐίιιίσιις χνπγριφων τοϋ πχ όντ-ί ίί: τον ο^ΐΐλέτην χ*ί Χανίω. βί, τοίι; τυχό< τρίτονς χχτυ/ου, ί<»ί τάς 5ΐτ-υ ό Νομο: ϊρίζί·. π·ρο? δέ <χί τή^ χαταμέτρηαιν .ών ώ; άνω ^τηματω'. Λτ,μ αΐ5υβή-ω δέ τ6 παρόν 5ιχ τή: 'ϊίν Χανίοις τή 18 Δ*Αεμ6ο;ί/υ 1910 Ό Κεντι,ιχί.; Τ Ό Πληρεξούβιο; ίίχηγώρος τ^·^ Δηχοσ'ου Γ. Φούμπς ^β< ρ^βωτ ιύμίνίν έν υ ίν πρ^χειΐΑ'νψ ·>4
  . ΊύΛμαΌυήλ Βου
  Οοόγρα
  Το δπιιτεΰίον 'Βλλη
  Οκοτοίχ. επι τώ/ΟΐΑ^
  τον Νό,Αθ* !»π, ~^3 Ινερ ή
  μ«δ εδριϋοντο; χ»ί χ«τ/χοϋντος έντχκθα.
  Διαχηρύττει ότι.
  Δυνάμει χ»ι προ, έΐϊελίσκ των λ' ·)■ ίκί 2 Αύ,-οιίσ'ϊου 1904 β ' )
  άτο 23-Βί«τ»'(ΐβρί<;0 190ό δύο εί ι«ών πνοίχλ/ίΐϊων τοί Κιντρι- χΐ)"» ΤίΑίο» Χανίων νίιχί,Αω' χοιν^πο η1:ισών ττρυς πληρωμί|'ν (Δρ. 533Ί4χα! ΠίθΟ^τιντή^ο/τι όχτώ /(λιάϊων τριοιχθ'ί'ων τέσσαρα χοντΐτϊΐΐΐρω *χ! ι 7)Ο > ί.Γ0*ω: μ-/ρ<ί ίς">φΛήσ«ως -Ίροίρ/ομέ-
  νω; έξ έ"λε(μαχ.ος διιχ-.ιρ ΐίιιω; τίιΰ όιρε.Α4Γΐ;υ -έΊ>>? τελ^νειαχνί
  Τχ,ιίου Χαν'ω Μττιλΐλ Χι<«£ά*τι χαΓθίχ^υ χϊν.ων χαι ήδη χα- ιο χου Ρο8ϊυ τής Τουρχ'α: σττ,οιζομένων δέ επί τβί ύτ' ιριβ. 181(5 τή; 11 Αύ/Όυιτου 1904 πρωτοχόλλου τού Έλκτοΰ τού Γενικοΰ Λογιστη^ίου Γπυρΐδωνος Βαρδάκη «ρός «ληρωμήν δ* τι ν ΰπολο'πο» τής όίφβ'.λής ταύτης, ήτοι δραν/^ών 45,026 γ.χ " 00 Μϊτ« *ών τοχων χαΐ τώ/ ΐξόδων μέχρις έξοφλήσεως έ¬ κ 5ητ·.ν-είς δηαίιΐ ο» ιτλειβΓτοιχσΛΟν χναγ<χσ ι»ή; έκποίήσιως ι6 έ ς ;νυπο6ηχο< τω Δημ,σΙω άχίνηΐον χίήμα τοΰ «Ιρημένου βφει- λι ου ΜπιλϊΑ Χι.*οάχη ήτοι. 1) Μίχ/ οίχΐίαν ύπ' χρ θ. '2 χί'ϊμιέ- ν έντο: τής πό εω: Χ-χ · ω> τοΰ δΛωνώ^ιου Δήμου Χανίων εί- «ό¬
  ν* ,ίαν Τζΐ'ζχο Κολλοϋ άίΐβρτ,.ζομένη» ΐξ έ ός ϋα/·αζέ χαΐ άνωθεν
  α1 οί ενός ίωμχτ ου σ^νι>ρευ!μίνον χτήμχσι ΙΙίτβίυ Φού[λη Φχ-
  τ; ι, Χιναδ'ΐτοΰλας [ί. Τιχέν Ά/μέτ Πισά Χείνίπ Χι/α6οπο2λ«ς
  χ, δρό[χο> χα' 2) Εις τηναΰτΊ)·.· συν~κϊίχν μία< οιχοίβν ΰπ' άρζ"β|Α. 1' 'πχίτ,ζομίνην ίς 'αο; μΐγχζέ ^έ μχγί 3είον ιΐ' ά.ω6:,> αυτών
  δ· δωμβτίων «υνορ:υομένην ί< 8ύΐ μ:ρώ·μέ χνηΑαΐιν Φ^τμες Χ «βοπο·ϊ·Λας όφΐ λέ*ου χαΐ ?υΛήν Ί$ροΰ Τεμένους χαΐ ί-φίόα όν ■ ) Ι» όν. ι Ο πλεισΓϊ|ριισ.ι:δί των χτημάιω/ τούτω/ γενήσί α> ενώπιον
  Ι τ« Συιχβ λχιοι'ρίΐρου Χανίω/ Ίωχννου Βολβίρά <'.η χαΐ ιού-ου χω- ! λιομένου ενώπιον τοΰ νομίμου αΰτοΰ άνχπληοωτοΰ ττ,ν 27 τοΰμη- |ν Φ.β.ουαρί-υ ε.',υς 1911 ημέραν Κυρ'αιτ,ν "α' ώρϊ-' 10—12 π α. έν τ-ζ πλατβί^ Μχυροβουν'ων (2ανδρι"άνι) τής πόλεως Χα- ν.'»ιν 6ιο τοϋς έςής ορους α. '| δ πρός 6ι γε ήΐΐται ή χαταχύρωιις τι -ίυΐαίος ΰΐυρ'ίε.'ατιστή, όφίίΛει νχ χχταβάλη την αύτην τοΰ πλει- α ■η',ιασμοΰ ήαέρχν ■>) το β;*δυΓερον την επομένην δλό.ληοον αο έχ-
  π ίΐστηρίασμχ είς τον ίπΐ τ.ΰ πΛειβ:η5ΐχυ.ο3 ΰπχλληλον η είς το
  Δ (Λςσιον Τ/μεϊον χν.ιι βλχβης των δΐχχιωΑίτιον τώ· ΰπορχόντων
  τι<ϊόν πιστωτών. (ί.') Πας 5α ις π:οτί3ετΛΐ νά λάβ»; μίρ-ς είς «ν έι ^όγω πΛεισΓτ,ριασ,ΑΟν ώς πΑειοδό ής ΰ οχ;εοΰται προ ιούτου ά ■πι ισαγχ'») ενώπιον τοΰ επί τοΰ πλειιτ-ηρΐασμ,ϊΰ ΰπΐλλήλου άζι^χρε ν έ; υη»ϊ)ν δι' δλόκλι;ρον τδ χατχβλητ.ο μετά την χατχχύρωσι* τ'- 3υ'υτιρχ]).<τχ έν τη έ<βΐ<Τίι τοΰ πλίΐϊτηΜαΐ[Λ'3Ϊ ύπαλλη- , ή χντί τοίτου νχ κατχβάλ/) εί, μεΐρητχ εί; το; επ! τοΰ πλε'- σΐηίΐασ^/ΰ ύπάλλ-ηλ :/ τό ϊρΐτον τ ύλϊχ-.σϊον τής χϊτ' έχτίμηι ν ά[ «ς τοΰ πλειοδοτηθιηιισ;χένου χτήματος, ή άλλω; νά πρθίταγάγΐ 1·^ -ραιρον χιτό,ειςιν/^ρηματ'.χή; χατταϊίϊεω. ΐϊου ποΐοΰ επί τοότιι) γτ ομ;νης παρά τώ »ημοσ(ω Ταμείω ώ; άίτίχροσμα δα την έν πε- ρι--.τώσει ϊναιΐλ»ιιτ·ηριΐ7μοΰ προχύφοϋΐα' τυχδ» ζή,λία' χχΙ Ιξ.δϊ. γ ) Ό ώ; έγγυητής πλειοδότου χνχγ^εΧλόοιενος 2ίν ϊπαλλάσσιτί" τι».ν σα ΐπϊΐών τής αηλώσεως τού χα· άν μετκγε εττέρως άρ,ηθηΐα σι «υιτβγράψγι εις την χχ-ϊχυοιοΓκήν ΙίΘϊτιν έν /| άλω; γίν'ίΤϊΐ ^; τή πιρΐ τούτου μνεία. Ώς πρώτη προ-<φορα διχ την έναρξιν τοΰ πλί στηοιασμοΰ των ί' λόγω χττ.μχτων διά το ύπδ ίΓθΐχεϊο* 1 δρίζονται δρΐχμαΐ 100 χΐ-ί υπο σ.οιχεϊον β.' δρίζονται δραχ. 1 00. Όθϊν προσχαλοΰνται οί βουλόμενοι νά γί/ωσιν άγο:χστχ1 όπως ■χ ■ ίιοδϋτήσωίΐ χατά τ6ν πλειστηριασ,* ό<. Άομο^ιο; δι-αστιχος χλητήο ένεργησάτω τάς ίναγχβ άς χχτι τ . Νομόν έπιδόσε:ς άντίγρχφω/ τοΰ παρό'τος ίϊ; τον όφϊΐλεΐΓ'ην χ^' ΰ-οθηκοφύλϊχ« Χανίων, είς τοϋς τυχόν τρίτοιις χατόχ ·υς Χ αί τας τ* χολλησϋς οπ^υ δ Νόμος δρΐζει π ·ος 8ϊ καϊ ΐήν χχταμέτοηβιν των ώ; άνω χτηα,ατων. ΛημιςσιίυΘήτ.^ δέ ό ι*ρόν οιχ τήι 'ΕπιοτήΐΑθυ 'Βφ-ηιιερίίος. Εν Χανίοις τή 18 Λεχίμβρί'ου 1910. Ό Κίντρ.χος Τχμίας Ό πληο'ξιυσιος δικηγόρος τοϋ Δημοσ'ου. Γ, Φούμης Έκ τοϋ 'ΒΟ^Ίκον Τυπογραφείον