93733

Αριθμός τεύχους

4461

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣΓΐ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύ—ου
  έτησία λίραι 3
  . έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1
  ΙΛΝΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ 8·Ο"
  ΛΡΙθΜ. ΦΥΛΑΟΥ «4*1
  ΤΙΠΙΤΙΗ ΣΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Είς τούς παλαιούς καί νέους αναγνώστας, είς τούς φίλους συναγωνιστάς
  « Άνόρ&ωσις» άπευ&ννει διά τό νέον έτος Φερμάς, όλο'ψύχους ευχάς.
  καί συνδρομητάς της ή
  12520
  Χ Ο 133"7«.
  Τό .τος 1936, απήλθε χθές
  Αν μέσω τβν φλβγΒν τής πυρ
  χβΐ&ς την οποίαν ήναψκ καί
  τβν νκφβν τής πβλΐμικής
  θυέλλης τ* όπ·1« έκΐοωρκυ
  α«ν *1ς τβν ββλβν χαί ταραγ
  μ<ν·ν βρίζβντα. Έοβυσΐν ώς μ(α χαχά άνάμνηοις Έ- τ·ρματ(οΙ- ώς χαχβν, έφιαλ, τιχβν όνειρον. Καί τ* άχνβν λνκβφως τβυ μέοα είς τό β- κ·1·ν τέβα φαντάαμβτβ χαί έριννύκςχατκτυράννηοαν την άνθρωπβτητα καί έκρβ{ένη- ααν τβ δέβς καί την άγωνί ■ν, δικδέχθη τβ ρβδισμα τής αύνϊίς τβθ νίβ»> Ιτβυς.
  Βεβαίως, τ· 1937 άνατέλ
  λΐι υπο συνθήκας έζαιρκτι·
  κώς δυομ*νκΙς διά τόν χλανή
  την μας. Ή γη έλβκληρος
  Ιχκι μεταβληθή είς Ινα άπέ
  ραντβν έργασΐηβΐβν Ιπβυ
  χαλχΐύβνται τα άπαιαιώτε-
  ρα σύνιργα τβδ βανάτβΐί. Είς
  την ώραιβτέραν γωνίαν της
  Εύράηης η φντιατ, τό πυρα
  χτωμένον μέταλλον, χβί τό
  άηβθηριωμένβν ένατικτβν, έ
  ρβμώνβυν τ* πά ντα κβί χα·
  λύπτουν την γήν της μέ τα
  πτύματα καί «β αΐμα ενός
  έχ τδν ευγενεστέρων λα&ν.
  Ή Ιντβαις δέ τβν σχέσεων
  μκτα{ύ τβν διαφόρων χρβ
  τβν, π Η»νβις τβν μΐταξύ
  των διαφόρων, η συνέχισις
  της βΐχβνβμικΐΐς κρίσεως
  Καί β ύπερφΐβλβς εγωΐσμός
  διά την κυριαρχίαν επί τη$
  νης, έββλωααν «ώς έγκκφα
  λ·υς τβν ήγκτβν τβν Έ
  βνδν, έηηύςησαν τβ μίοπ,
  έγινάντβίβαν την τριχυμίβν
  τβν παβων καί έδημιβόργη
  σαν μεγίοτ·«$ κινδύνβυς δια
  την εΙρήνην χαί τό μέλλβν
  τής ανθρωπότητος. Τ· χΐιρβ
  τΐρβν δέ, Ιχλένια-·/ την κ.
  •ην .«Λ ι« ύψηλά «*ώδη
  καί τα εύγενή Ιδανιχά. Καί
  •χαλάρωσιν τβν ρυβμβν χαί
  της δημοσίας καί τής Ιδιωτι
  Παρ« 'ταδτα, «4 ελπίδες
  Βελτιώσεωί της χαταοτάβ«»ς
  δ*ν βίίλιπβν Άντιβέτ»ς ιΙς
  τάς κειρδΐεΐί βλ»ν τβν λαδν
  τής γής, γίννδτβ» η πρββδβ
  κία καί η άμυδρά Ιατ« π]
  βτις ·η η άνβτβλη τβθ νέ
  ου ίτβυς θ* «έρη ι.ς τ*ν κ·
  ομ·ν νέον φβς χαϊ ·»ς τάς
  διανοίας τβν ταγβν τβν έ
  θνών την διαύγ«ιαν χαί την
  Ιοβρρβπησιν. Κυρίοις βμως,
  β,τι βλβι άναμένβμβν άπβ
  τ· νέβν **βς «»ν«ι ν* φέρθ
  είς τβν χβαμβν την ηίοτιν
  καί την αύτοπίπβΙβησιν.Τόν
  ενθουσιασμόν καί τόν ζήλον
  δι* Ιργ« ■Ιρηνιχ* κ«ί έιηδ·
  βιις «ληθβδς «νωτίρβς ίκπβ
  λιτιοτιχής πρβαπ«8«ί«ς.
  "Ιδιαιτέρως δια την Ελλά
  δα, ουγκλ·νΐοΒ·ιθ«ν εχ τβν
  ββν πβλ«*τ©νΛνωμα
  ««ρΐΛίΤβιβν πβλ«*τ©νΛνωμα
  λιβν χ·1έμφ»λΙβ.νβ««Ρ«γμβν
  καιί *«·λ<οαο«ν χοίν.ν π· λύτιμβν διά την ίπβυλβίβιν των πληγβν κ«] την άνα» γίννησίν χης, Α «ίβπς ««ι η «ύτ·πΐη·1βηβς **·«^·!! σήμερον τας «ρΓτέΓς έκ τδν έπ·ί«ν «Χ «ναγχην Δ»·« Α 'Ελλ-ί β«ν κεντρώσ«σα «|ς τ·ύς κίληβυς τβν συνβρων της *« ·ιιβν ταεΛ χβτ«ο«αιρμ·νε, ·βλ·Μλη τη« τ.ς εβνιχάς τ Δί Δ»«χ«νβνίσ«οα τάς τβν γΐιτέννν της «·»λ·ιβδ * Ε ί Ιβ8«ν·μ< νη οβ'ι μϊσοί, ·δτβ ϊχ βρ·ν πρός ουδένα οδτΐ κα! βλίφ*ι$ Γδαφικής *πΐχτ«βϊ»ς Ιχ·«σ« ηλ|#ν, μετ· την τ%ρ·υβιν τ·0 ·ν»ίρ·« #ν, μετ· την κ« τ·0 ·ν»ίρ·« *πς Ίδίαΐς, μΙ*ν μ·ν·ν Ιχει καί Μ ϊν« μακρον έν ΐΐρήνα. Νκ ο άπκρ.σπαστβς &πό ϊσωτκρικούς αυγκλονισμούς κ«1 εσωτερικάς πβρικβτιίακς. Καί ν* δυνηΒ& νά προοηλω θβ εΙ$ τ* ίργον τής όνορθω οεως κοιί της αναδη μιουργίας της· Εύτυχβς, τ· 1937 ευρίσκει τόν Ελληνικόν λαόν κου ραομένβν μέν άιτό τα πάθη χαί τάς £ριδ*ς*χ«ί τα μΐβη τοΰ παρΐλθέντος άλλά πραγ ματικ&ς συναδελφωμένον χαί Ετοιμον διά νέαν ειρη¬ νικήν κβί έκκολιτιστικϊ,ν πλέον έ(βρμησιν. Κβί τουτο, βηοτελεΐ άαφβλβς τόν καλύ τ·ρβν βίωνόν τής ελεύσεως τού νέ·» Ιτους. Ελπίζομεν δέ Ιτι τό ί?·ς βύτό θά φέρα κβί την βκθκΐβν κβί άκλόνη τον πίστιν κβί την αύτοπε- ποίθηοιν τού λαβδ μβς επί τάς δυνάμεις τάς οπβίβς πι-', ριχλείκι έντός Τ·ι» χβί επί τα μΐγβλβ πκηρωμένβ τής νυ λής. Κβί αύτην την πΐοην οφείλομεν νά κβλλιΐργήσω μέν ίλοι. Καί πρός την έ δραίωσίν της κρέπΐι ν' αηβ βλέψωμιν καί ώςχράτοςώργα νωμένον χαί ώς κοινωνίβ κβί ώςλβός Ιχων ουναίσθησιν τήςμεγβλης 2ο·ν κβίβ«ρε(βς λ4 δ ληρμ( ρ •ριβμβδ τβν έπβϊον έπεφύλα ι {εν είς αυτόν η μβχρά κβί πάμφωτος ίστορίβ τού. Διότι η πίστις χαί η ·ύτβκΐκβ(8η βις «πβτΐλεί την θερμουρ | γβν δύναμιν, ^ύτη δίδει τβν έργώδη ηαλμβν κβί τβν δή μιουργόν ρυθμόν. Αύτη ά, νβίγκι την λεωφβρον πρός την δέ>{«ν κ«1 τβν πολιτι
  σμόν. Αύΐή βδηγκΐ .κρβς;
  τάς ωραίας κβί φντιινάς χβ
  ρυφάς τβδ Ιδβώδβυς Μί την |
  πίστιν λβιπβν βύϊήν άς ύπβ
  δεχθώμεν την έλευσιν τβδ
  νέβ» ϊτβυς Κβί &( έτβιμκ
  οββμκν διά την νέαν μέγα Ι
  λην ειρηνικήν έκηβλιτιατι!
  κήν εθνικήν μβς (ζόρμησιν. |
  Τβ 1937, πρέπει νά βημει,
  ώαο σταθμόν Ιβτβριχβν είς
  την εθνικήν, την κρατικήν
  χαί την κοινωνικήν μας ζω
  ην. Τβ Ιτβς βύτβ, τό ηλ*
  ρΐς φέββυ άλλά καί έλκ(
  β «ν, οφείλομεν νά τβ άφΐκ
  ρώσωμεν έ", Ολοκλήρου είς
  την οικονομικήν, την χβι
  νωνικήν χ«ί την πνΐυμα
  τι κήν μας αναγέννησιν '£
  χβμιν άαφβλβς{τά|πιριθώριει
  νά δημιουργήσωμεν μίαν1
  Έλλάδα ά{(αν χαθ' βλα της
  μκγάλης Ιβτβρΐας της. Μίαν |
  Έλλάδα λαμποχοπβθοβν άπό -
  αίγλην, άχτινοβολοθσβν ά
  πό μεγαλείον, φωτίζβυσβν
  χβιί πάλιν τβν κόσμον άηβ
  τβ κκπαγλον φδς τής φιλοαβ
  οίας καί τβδ ηνιύματές της
  Μας χριιάζκται μένβν νά έ
  κανκυρωμεν τάς δυνάμεις
  μας μέ τάς οποίας θά άνα
  μβχλιύανμιν την γήν μας,
  θ' βπο{ηρβνωμεν τα ίλη
  μας χαί θχ έκχερσωοωμεν
  τάς άκαλλΐΕργητβυς έχτά
  σεις της· ©β την έξνγιάν»
  μέν. &* την στρωσωμΐν μέ
  νέβς βδβύςχβίαιδηρβτροχιάς.
  0ά την πλουτίσωμεν χαί θά
  την στβλΐοωμεν μέ νέβς
  χαλλιιργιίας, μέ χήκους
  χβί δάβη έπωρβφβρων δέν
  δρων καί θά την μετββάλλω
  μέν είς κήπον Έδέμ, *πως
  την προώριαεν η εύνοια της
  φύσεως κ*ί ή θεΐκη *ύλ*γί«.
  Τοτε άηβ την γήν αύτην
  θά έχηηνάβο καί πάλιν 1
  η«*ς χαίαλλβτι άηβ την *Ο
  λυμπΐβν χαί τβύς Λιλφβύς,
  άηβ τόν Ιερόν Βράχβν χαί
  την πόλιν τβθ Μίνωος, τβ
  φ£ς τοδ πολιτισμόν, τβθ νέ
  •ν ελληνικόν πβλιτιβμοδ ηβύ
  θά χα'ταυγάοα δι' άλλην μί
  αν φοράν τόν χόαμβν.
  Μας χρκιάζνται Ιμνς, έπβ
  ναλβμβάνβμιν πίστις χβί
  αύτβηιηβιθησις. Νέβς πβλ
  μές χαί νέβς ένθουσιαομΦς
  Καΐ αύτην την ηΐβτιν, τβν
  ιταλμβν καί τόν ένθβυσια
  ομόν, άς τα άντληοκμιν ά
  ηβ τον Κλιβν τβθ νέβυ έτους
  ηβύ ροδιζΐι αίς τβ βάθβς τβδ
  ορίζοντος, ώς βύγη τής νέβς
  μβς έθνικής ζωής....
  τοθ ΈμπορικοΟ > υλλόγου κ. Γιαλε
  ράκην. Ατέλειαν τοθ αύτομάτου
  τηλεψώνου. Είς τόν κ. θεοδ. Κου
  φακην, "Ενα χορόν δημοσιογραφι
  κόν. Είς τόν κ. Μοράκην Ιατρόν
  τό μονόδραχμον τώ ν εφημερίδων.
  Είς την Κιτρικήν "Ενωσιν. Τόν κ.
  Ταμιωλάκην. Είς τού^ κ. κ. Ά&ελ
  φοθς Καστοινάκη, Πτώσιν των τι
  μών των σιτηοών τοθ έξωτερικοθ.
  Είς τόν κ. Νικ. Κβφαλο γιάννη ν. Ό
  λΐγον Λουτράκι. Είς τόν κ. Μαυ
  ράκην: Μίαν όοφσλεισν ζωής. Είς
  τόν κ. Κοθοήν. Όλΐγην Βουλήν.
  Είς τόν κ. Γεώργιον Γερωνυμάκην,
  "Ενα οωληναριον βεραμόν. Είς
  των κ, ΒλαχοχρηΌτον τής Άγροτι
  κης: 'Ενα άνροτικόν δάνειον. Είς
  τόν κ. Καντιώτην τής Ίονικής, μί
  αν υπόθεσιν καταθέσεων Είς τόνκ.
  Μαρήν τής 'ΕθνΐΛής, Τόν Χάμποο.
  Είς τό> κ. Σακ=λλσρ(δην τής Λαΐ
  κης. Την αίωνΐαν νεότητα. Είς τόν
  κ. Φυτάκην τής 'Εκβοτικής. Τούς
  σταψιδεξαγωγεΓς. Είς τόν κ. Μτια
  Τμηοότην τής Έθνικής, Την έτΐάνο
  βον είς Ηράκλειον. Είς τόν κ.
  Παντατοσάκην τής Άθηναΐκής. Πι
  στωτικούς καταλόγους. Είς τόν
  Δημητριάδην τής 'Εμποοικής, Τούς
  τρείς Ιεράρχας. Είς τόν κ. Δημη
  τριάβην, τοθ Όλ βιέ. την φιλαλλη
  λίαν. Είς τόν κ. Μανώλην Τζωρ
  τζάκην, 'Ενα θερμόν λουτρόν.
  Είς δσους παρελεΐψτμεν κατα
  τό ηαρόν ύποσνόμεθα διά το Ιπό
  μβνον 6τος τα έλέη τού "Υψίστου,,,
  1 Μηοέμ
  _ 2 ΕΑΠΙΣΒΝΕΝ-
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΛΤΑ
  ΠΓΧΙΠΜΝΙΠ'^
  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙγτ"
  ΑΒρα—Μιτο»ν-μ*ο«{—Εύχαί.
  Τα βώρα των έφημερΐβΐίν κατηρι
  νήβηβαν. Λς γνωστόν, Βιά Νόμου.Ι
  βαρυτάτων προσι'μων καί κυρώσί |
  ών τής Κυβερνήσεως Μετσξά.,
  Κατ' εξαίρεσιν, διά σήμερον, πρώ
  «V
  τε Ο έηιρχομένου Ιτους, είτε
  ίράτΐη είς την «Άνόρθωσιν» νά δι»
  ανε'μη κοΐ νά κατανείμη «Ις τού·:
  κάτωθι αναγνώστας της βώρα παΐ
  αηονσμάδες λονιών-λογιών
  Τα δώρα μας είνε τα πρακτι«ώ
  τβρα άλλά καί τ* πλέον ίπαγωγά.
  Εάν ύηάρξουν τινές, οί όηοίοι Λέν
  θά τ' άποδεχθοΰν τιίΐρακαλοθνται
  νά τό βηλώοουν έντός τοϋ ίΐκοσιτε
  τραώρουτής άρχιμηνιβς; βιά νά
  τ* διαθέσωμεν άλλοθ. Τα βωρσ
  καί οί μπονσμάβες δίδονται έφέ
  τος. ώς ακολούθως:
  Είς τόν Νομάρχην μας κ. Μάρ
  κελλον: Μίαν χοτραν. διά τό βρα
  σψον καί ξάφρισμα 6λων των
  ,ΟουσΙων μας. Είς τόν Δήμαρχον
  μας κ. Μηνσν τάς συμτιαθείσς
  ί/ών εύπόρων συμπολιτων. ι ήν υπο
  στΑριξιν τοθ κ. Κοτζιβ. την φιλΐ
  αν τοθ ΆρχηγοΟ τοθ νεου κρά
  τους, την υποστήριξιν τοθ κ. Α
  πολλοΒώρου ΜβλισσεΙβου εΙ< τό ?ήτημα των ύδρομέτρων. Είς τους ηολσιούς καί νέους ττολιτευτάς «Ο ΝομοΟ Δεκαετήτόν βίον τής οΓκτατο5?σς, δ.ά νά εισέλθουν είς τό τιάνθεον των κεκοιμημένων δού Ι θ θεοθ ανεξόδως, αν«υ Βα καί νέων κουμπαριών Είς μων καί έξωραι'στικων Ιργων. Είς τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Τιμόθε όν; 'Ενα νέον νόμον ρευστοποιήσε ως των παλαιών μοναστηοιακών τιερ·ουσιων. Μίαν ττάκαρ η μίαν λιμουζΐναν. Είς τόν Πρόεδρον τής Λεσχης "Ηρακλείου κ. Βογιατζάκην Μίαν νεαν «ωτογραφΐαν μέ τόν ποωθυπουργόν κ. Μβταξαν καί την αδειαν λειτουργ'ας τής λέσχης. Είς τόν κ. Έμμ. Βασιλάκην ή "Α κ-ρατον: ιά έλέη τοθ Υψίστου, οτα Οιδοχρονιάν καί κατάργησιν τοθ κλήοιγκ. Είς τόν κ. Γεώργιον Κων σταντινίδην τόν άνταγωνισμόν μι άς νέας «Σταφιδικής». Τόν κ. Ά δσμάντιον ύπό&ικον έπαναστάτηνΐ Είς τόν κ. Άδαμάντιον, μίαν νεαν δίκην μέ Ενα συγκαταβατικόν συνή γομον. Είς τόν κ. Γεώργιον Φλώ ρον τάς εόλογίας τοθ ■πατρός... Πάπα» καί μίαν έλαιογραφίαν τοθ αειμνήστου 'Εθνάρχου Βενιζέλου 6χι Εργον καρικατουρΐστα άλλά μεγάλου τινος καλλιτέχνου. Είς τόν κ. Γεώργιον Διαλλιναν, τόν φΐλτατόν τού κ. Βασιλάκην μέ κα νοπλΐαν κιτρεμπόρου. Είς τόν κ. "Αντώνιον Άνεμογιάννην, μίαν έρ γολσβΐαν τεχνικων ή έξωροϊστικων Εργων. Μίαν προπαΐδβιαν λύσεων άνωμάλων ^ημάτων. Είς τόν κ. Μιχ. Τζουλάκην, μεγάλην εοοδεΐ αν ταχτάδων καί κέρδη τεραστία. Είς τόν Πρόεδρον τοθ ΈμπορικοΟ ΈπιμελητηρΙου κ. Άλ. Γεωργιά δην, μίαν πρωθυπουργόν πρόπο σιν κοΐ επάνοδον (Ις παλαιάς κα λάς .ημέρας. Είς τόν Πρόεδρον ΣΤΟΤ ΚΥΚΛΟΥ τη γυπσπγίτγί... "άλλοτε τα παιδία ψάΧλονχα τα κάλανδα; 'Αη ΒασΙλης Ερχεται άπό την Καισαρεία.... Δϊν ήρχονιο καί πολύ οί άντί- φααι μί την πραγματικότητα. Τα πραγματα τότί, εννοούμεν τα οΐκονομικά, ηβαν ωρισμένα ή μάλλον ηερκρρισμένα. Ό Άγιος Βασίλειος ηταν όντως δ φαιδρος άοηρομάΙΙης της ηρωτοχροηάτι κης απηνογραφία(. Έδιδεν ολίγα χαορΐς νά ηαίρνυ ηολλά."Ολοι ηταο χοϊ χαί πλούσιοι, Ιπρομη&εύοντο τα δώρα τονς εΰάηνά. ' Οχι μόνο ϊά χαιίιά άλλά οί αάντει τον χβι νβνίκοΰ συνόλου ήσαν δλιγαρχεϊς. Λίγο πράμμα καΐ πολλη άγάπη Ισυνήϋιζαν νά λένε. ΚάΙ μί το δίχηό τους άφοϋ ή δωρβδοο/α τ] δωροληψία ήτον μάλλον ■ψυχική, Ισα>τερι«ή. ΕΙχε ηβοιεχύμενον. Ό
  ουνάν&ροοπος τοΰ Σονρή μηοροϋ-
  αε νά ψάλλη τον "^ν ΒααΙλη μί
  μιά σκονριασμένη δεκάρα τοδ "Ο-
  Φωνος στήν κάσα τού. Ό Άγιος
  Βασίλειος ήρχετο καί τότε άπό την
  Καισαρεία βαστώντας ιείχάνα,
  χαρτΐ χαι χαλαμάρι» Στήν εΐχόνα
  ώοτόσο έβλεπεν δ ηταοχδς την εί
  χόνα τοΰ πλησίον δ οποίος τον
  είχεν ίτοιμο τό φαϊ χαί τό δα5{6
  τού χωρισχά. "Εξ άλλον οΰτε *0
  χαρτ2 κα] τό καλαμάρι τού ηοαν
  δχρηστα: Κατέγραφε τό ....λαβείν,
  διότι εΐχι Από πολλοϋς νά λάβη,
  Τώρα δ 'Άγιος Βασίλειος φο
  ρεΐ μάσχα.Έρχειαι φαιδρόί, 6λλά
  δέν καλοχαθίζει. Παίρνει μάΐιστα
  ϋφος βλοαυρόν χαταγρ~άφοντας μό
  νο χρέη οτδ χατάατιχδ τού. Τον
  πληρώνι'ις, δέν όϊ πληρώνει.
  —"Λγιε.... άαίχη καί πον εΐοαι,
  έαυνή&ιζε νά λέ$ Ινας αΐώνιος
  φονχαράς.
  Κνρίαος δμως ϊπρεπε νά τό λέη
  τού Άγιον Βασίλειον των μετα
  πολεμιχών έτών. Διότι τέτοιος
  είνε ό "Αη ΒασΙλης: "Αγιος άαΐ
  χης. Τδν έχης; θά περάση: χαλά.
  Αϊν τδν ίχβς; θά ά
  * *
  Τό ηαιγνίδι—Ιννοώ τδ παιδιχό
  παιγνΐδι—εϊνε χά&ε πρώτη τού.
  χρόνον τό ιλάϊτμοτίβ»: Θέμα
  χρονογραφιχδν άλλά χαί αΙώνιο.Ή
  ψυχολογία τον βίνε καί γιά τούς
  μεγάλους καί γιά τούς μιχρούς
  οτοιχεϊο άεμελιώδες: 'Αηδ τό
  παιγψίδι άρχίζει χαί τβλειώνει ή
  ζωή. Φιλόαοφοι καί κοινωνιολό
  γοι ίται τδ παρέστησαν, τδ διέγρα
  ψαν καί τό συνεπλήρωσαν.
  — 'Απδ την κοβκλα εως τδ χα·
  ραγκιόζη έχομε την ίξήγησι τής
  ζωής, ώς φαινόμενον, ώς αΐτίας
  καί ώς σκοποΰ, ίσννή&ιζε νά
  υποστηρίζη ϊνας οΐχογενειάρχης
  πον άπέφενγε πάντοτε «τα πρα
  χτιχά δώρα».
  Καί δέν εΐχε άόιχο. Ή μιχρο6
  λα μέ την κοΰκλα είνε άνέχαϋεν
  αβοοτό δράμα. Ή χονχλα άγγε
  λοϋδ ι ντνμένο με την τελευταία
  λέξι τής μόδας, τό Ικδηλώνει μέ
  τό μαρτνριό της: 'ΑνοΙγει τα μά
  τια, κοννεΐ ρνθμικά τα χέρια χαί
  βγάζει μιά φωνίταα άξιοπερίεργη,
  "Ολα αντα ώοτόσο ί'χουν μηχανι
  αμονς, αιτίες, μνστιχά. Καί είνε
  άνάγχη νά τα μά&η ή μεγάλη χον
  κλα. £αϊ τα μαθαίνει; Βιδίχαες,
  χονρελάχια, ροδίτοες, άν&ρώπινα
  μέλη—Ιδού τί άπομένει οί λίγο.
  Τδ ϊδιο αυμβαίνει χαϊ μί τον χά
  ραγχιόζη. 'Ο &λλος, μεγάλας χά
  ραγχιύζης, τον τεμαχίζει άπό....
  δίψα μα&ησεως.
  Ή μοϊρα των παιγνίδια»1 χαϊ
  των άν&ρώπων είνε Απαράλλαχτη.
  Όταν τα μά&ωμεν δλα—ιιένομε
  με την ίντύπωαι δτι δέν ίμά&αμε
  τίποτε! Εϊμεϋα νενρόοπαστα πό
  νηρών χαί φευγαλέων χιμαιρών
  Ό Ναπολέων στήν πολιορχία
  τής Τονλώνος εχρησιμοποΐησε μα
  ζν μί τδν Ιπιτελιχο χάρτη χαϊ
  ϊνα χοντϊ στρατιωτάχια-^πρωτο
  χρονιάτιχο δώρο από τα παιδιχά
  τον χρόνια. Τό αημερινδ παιδί,
  άδιαχρίτως φνλον, Ινόιαφίρεται
  τρομερά μ* ίνα άεροπλάνο τ} μι
  χροσχοπιχό τάνχς—ά&νρματα άπό
  τα μάλλον περιζήτητα εφέτος.
  Μετά τδ ηαιγνίδι τής ζωής, τδ
  παιγνίδι τον ϋανάτου: δ πόλεμυς.'
  Άττό τοίις έφετεινονς «πρωτο
  χρονιάτικους» όρόμονς θά λείψβ ό
  χαραχτήρ: ή ρονλέττα.
  —Άλλά μήπως βριαχόμαατε
  στό Μόντε Κάρλο; ερώτησιν ενας
  ονμποΜτης.
  — Άπεναντίας απήντησεν ενας
  δίλλος βριοχόμαατε εξω__ παντός
  Μόντε Κάρλο. Μή ξεχνατε δτι
  χαϊ τό χαζϊνο τον Λοντραχίον ξ
  χλειοε.
  Στονς ιΈχΰρονς των Ινναι
  κων» τοϋ Μπλάαχο Ίμπάνιεθ ν
  πάρχει δ τύπος τής πολλάς ιπα
  ραλίνας» ή όιοία παίζει έχατομ
  μνρια μέ. .. τή φαντασία. Τό Ϊοΐ3
  συνέβαινεν άλλοτε μέ τονς χαμέ
  νονς γενικώς. Εφέτος ουμβαΐνει
  μί χάθε άνθρα>7»ο: "Ολοι παί
  ζονν μί τή φανταοία. Τό Μόντε
  ΑΓάρλο—·καί στόν τελενταΧο ίπαρ ,
  χιακό δρόμο—έπαυσε νά άποτελ[]
  την πραγματιχότητα τής ζωής
  χαί τής.... πρωτοχρονιας. Είνε
  άπλή άναπόλησις.
  —Πον είνε ή μιγάλη Ιχείνη
  ροιλέττα ηον μετετοπίζετο άπό
  τις Τρείς Καμάρες ατό Μεϊντάνι,
  νστερα στήν Πλατειά Στράτα καί
  τό Καμαράχι;.... Μποροΰαες νά
  την χννηγήσης πόντον. Βαδίζον
  τας άπό τό ϊνα μέρος στό δλλο,
  εΐχες τόν χαιρό νά σκεφθή;.... Ινα
  νονμερο χαί ίνα χρώμα: πράαινο,
  χόχχινο ή* μανρο. Άπό την ελπ'ι·
  δα ίφ&ανες... αΐσίως στήν άπιλ
  πισία—άλλά έφθανες χάπον!
  Αντά μονρμούριοε μελαγχολιχά
  δ νοοταλγδς παλαιοτέραν ημερών.
  Βλέπετε άν δέν γνρίζυ σήμερον
  στονς δρόμονς ή ρονλίττα,.,. γ ν
  ρι'ίει δ Λνθρωτιος τ^ίς ρουλέττας.
  Ινρίζει δηλ. ό τροχός τής ζωής
  πον είς μάτην γνρεύει νά πιάο\
  κόπον η νά..., Λίαστ/;.
  —"Εχετε τό πιοτοποιητιχόν
  οας; ερωτ§ τόν χαταφ&άνοντα παί
  χτην δ Ιντεταλμένος τής λέοχης
  Καί δ παίχτης απεύδει νά ανμ
  μορφωθή. Τό πιστοποιητιχόν ταϋ
  τότητος έπιδειπννεται χαϊ ή εΓσο
  δος είνε έλεν&έρα. Άΐλ' δπως μοϋ
  ίλεγε χθές.Ινας παλαιός ίρεννη
  τής των χαρτοπαιχτιχών τύπων
  το πιστοποιητιχόν αντό είνε αχε
  00 ε κα( χθές, μολονότι
  πρωτοχοον βς, Βέν
  εσημειώθη μεγάλη κίνησις είς
  την αγοράν μας. Ή άγοοα>
  στική μάλιστα κίνησις, παο'»
  6Χην την αφθονίαν των βΐδών
  την αγοράν κιΐ την προ·
  κλητικότητα τΛν ιιοοθη<Αν των καταστημά'ω^, οπηοξβ κολύ μικρά. Ποβνμΐ τό οποΤ όν ομιλεί εθγλωττότεοον παν τος άΧ,λου 6ι<* την ο(<ονομι- <ήν κρίσιν τι ού μαστΐζει τόν τόηον μας. "Ας εύχηθώμεν τουλάχιστον τό έπερχόμβνον έτος νά ίΤναι εύτυχέστβοον τοθ Α,τελθόντος καί νά ά τι ο σταθμόν γενικάς 8Γ · βλους καλυτερεύσεως. μέν μέ την ταυτότητα τοΰ παίχτον, αΌχετον δμως μί την ταυτότητα τοΰ χαρτοπαίχτου. Στάς λίαχας δίν εξέρχονται πλέον.... φυσιογνωμίαν Ποΰ οί χίτρινες, χαχύποπτες χαί φλογερίς μάσχες τοΰ άλλοτε! Δϊν ΰπάρχει πρωτί· οτως δ πασσιογαΐρ τον χαρτιοΰ— ό εμπαθής—που Ιχανε χαϊ την τελευταία τον δραχμή, οφνρίζον τας την Άρια τής Τραβιάτας Λίν ί πάρχει άχόμη όντε δ όρ&ολογιστής, όντε δ Ιμπορος, όντε ό προληπτι χύς, οΰτε δ αυντηρητιχός, όντε τό π/απάχι/Οί -παϊχτα είναι όμοιόμορ φοι είς σοβαρότητα χαί... άνίαν. Παίζονν χα&' υποχρέωσιν χαϊ διά νά περνα ή ώρα. Άφ' δτον άπη- γορεύ&η τδ χαρτοπαίγνιον— οί χαρτοπαΐχται λίς χαϊ μετηνάατεν- οαν α' αλλες χώρες δπον φανερά ί; χρνφά έπιτρέπονται δλοι οί συν δναομοϊ, δλα τα παιγνίδια χαϊ πρό παντός δλη ή τέχοη χαϊ ψν χολογία τής τράπονλας — χαί τής σημαδεμένης άχόμη. —■Τό πιατοποιητιχόν ταύτότη· τος πον ζητονν οί λεσχάρχαι, πά ρετήρηαα, Ισοδυνάμει μί πιοτό ποιητιχόν ιχαλής διαγωγής». — Ακριβώς. "Ενα άπό τονς χάλονς τεχνί- τες τοΰ εϊδονς αυτόν στήν πόλι μας, μόν επεδείχννε τελενταίως Ινα λεπτέτατα Ιπεξεργααμένο βρα χιόλι — χάτι πον ί&νμιζε παλβά » μαστοριά». —Είτε μποναμας τον τάδε μοΰ εΐπε. Επρόκειτο περϊ συμπολίτου χα&' δλα κυρίον. Άλλά μνστιχο· πα&οΰς φαίνεται στάς προτιμή· α εις τον. Καϊ έδημιονργεϊτο—σχαν δαλωδώς δμολογουμένως—τό ίρώ τημα: Ποία ή εύτνχής τοΰ μπο ναμά; Ενας γνώατης των πραγμάτων αυτών που συνελήφθη άγοράζω* μπιζοΰ άλλοτε, άπεχρί&η ατό Ιρώτημα μί διαχριτιχότητα άλλά χαϊ επιμονήν: — Φίλοι μόν, είσθε άνθρωποι τής δημοαιότητος. Καϊ οί μττονα μάδες ίχουν τα μνστιχά τονς— μνστιχά Ιερά χαϊ άπαραβίαατα. Την επομένην Ιν πά.σχ περιπτώ σει τοΰ νέον έτονς πολύς κό σμος καί ήμίχοσμος θεάται μέ τονς μποναμάδες τον. Κομψός νέος τής πόλεώς μας, Ιπϊ παρα δεΐγματι—δ Ντόριαν Ιχραίη τοΰ όμωνύμον πορτραίτον τοϋ Ονά- ϊλδ ϋάτόν ίζήλενε-εχει καθ" α μόν είπαν ιχαϊ τα απάνια δώρα τον ι αύτίς τίς ήμέρες. 'ΑΙλά πρέ πει νά είσθε σωστός ντέτεχτιβ διά νά άναχαλύψετε άπό πον οί μπο ναμάδες. "Αν ξαίςετε πάλιν κάτι γιά τόν μπο ναμά, έχον ν καί εδά) την γνώσιν οί φνλαχες. Δίν θά βρήτε ποτί τόν ευτυχή" πον τόν ελοβε.. . Καϊ ειδικώς στ ήν ττερί πτωσι πον δ δωρητής, θά είνε κατά τό δή λεγόμενον. .. σιγανό ποτάμι. ΑΧΜ0ΔΑ102
  Ιστορικόν
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ -Σήμερον ή Όττβ
  ρβττα— Ρεβύ: .42α ΟΛΟΣ». Ένα
  όπερετοΕτιιΘεωρησιακό θσθμα μέ
  τραγούδια, μουαική καί 2(0 τα ώ
  μορφότερα κορΐτσια τοθ Χόλυ
  γουντ.
  Σήμερον δύο άπογευματινοΐ 3-5
  καί 6—8 καί ή συνήθης βραδύνη,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή με
  γαλίΐώδης ταινία πού άνεστάτωοε
  τόν κόσμο. Ή τιρώτη Επϊΐτα άπό
  τέσσαρα Χρόνια ταινία τοθ: Τοάρ
  λυ Τσάπλιν (Σαρλώ) «Μοντέρνοι
  ΚαιροΙ». Σημ. Σήμερον 8όο:άπογ*υ
  ματιναΙ. "Ωραι 3 μ, μ, καί 6 μ, μ.
  Π ΑΛΛΑΣ.— Σήμερον: 4 παρα
  οτάσεκτ. "Ωρα 2 μ. μ. τό αύτοτε
  λ*ς Εργον «Κοορσα Θανάτου». Ώ
  ρα 4 μ. μ., 6 μ. μ. καί 10 μ μ.
  «20.000 χρόνια στά κάΐεργα».
  ]ε*^^^#^^^^^^^^^^#^^^^^^^
  ΟΟΥΛΑΚΑΚΙ
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  (ΣΑΡΛΩ)
  ΙΙΙΡΟ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ .10
  "ΑΙΡΟΟΟΑ1Σ,,
  Αναχωρεί έ{ Ήρακλεί
  όν έκάοτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  §ρ«διι κατ' ευθείαν Π£Ι
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΐ Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Σϋρον, (Ιερόν, Νκ,ον.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΙΜΑΚΗ
  Τηλβφ. 1—41
  ΝΕΟΜ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
  Ήρχισε τος εργασίας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι
  ωτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων
  καί Εναντι ακριβώς τής ΛαΤκής
  Τραπέζης Είς την αξιότιμον πελα
  τείαν τού έξασφαλίζει ανεσιν, τα
  χότητσ, δκραν περιποίησιν.
  ΤθΐΜουβΊά γνήαια [Μπομττιανή
  6·5τ εΰρητε είς τό Καφενειον ϊταθ
  μοθ άντΐ δραχ. 24 ή όκα Έμμ.
  ^4
  ΛΤΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  δΤΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ
  Ή «εριέβγειαι χ&0 Βιρνάρ έρι·
  ηκι πολύ. Το άναστημ*. χαΐ
  μτιο-,&Οοε ά κρίνη, τί φορέ
  μιτχ Π5& φΐροθοι το νεοφερμΐΜ
  πρόσω 15, Ιϊειχναν π6ες ή;αν γιι
  ν»1*χ Ή γρη* τή χαιρέτη» μέ
  2λα χά σημιΐχ μεγίλου σε6«μοΟ
  ίνφ ή γυν»ϊ«α μέ τό μαΟ?ο μ»ν·
  ϊύα μόλις ε«ανε μιχ χλ(οτ) τοθ
  χεφαλιοθ. Τί); Ιΐαλι δ,ιως οτό
  χέρι, «άχι ποΰ ή γρηχ ςρί.ηκ
  πβς το πή ε (έ μεγάλη ιδχαρΐ
  σ*.ηαη. Ένβτς χρόχος χαθ^ρίς χ*
  ιιετκλλικος ποΐ α*(.ύ)θηχι, κ»1 ή
  6!α τί); γρηά; νά οχύψη καί να
  γι»(-ίψ%] χά μ», Ι«ν»ν τόν Μιρζυ
  νά δαοθίοη ττώς ι.*}ς Ιδωσι χιή
  μ*χα. Οί δυο γυναΤκις διευθύνη
  χαν πρός τδ»1 χηΊιον τηώτη πή
  γαινε ή Υ&η« χι' 1<ρυβι τό φανά ρι της. Σ-.ο δίθος τοθ χήτιου & Λ*)ΡΧ« Ι «ι ιίϊος δνμχτιΌυ άπο Πί,ασ.ναϊί», οχηματιομένο κηό αιλ λδρες αυιεμένες κυχλιχά χι' Ι.» μένις μέ μιά πιιχνότατ»] χληματα οιά πι& Ηά μποροθσι πολΰ χαλ ν' άντι*«ταο(ήοη Ινα τοΐχσ. Δϋ ιΐαίδοι ή ίυό πόρτες ώίηγοθοαν ο' σαΐδ τώ χιοαχι, πού ιΐχε σιή μέοη Ι·α πέτϋΐνο τραπεζέχτ. Έ- κιΐ μέοχ μπηΛαν ή γρηι χι' ή αχεκασμένη γυν>1<α. . Ό Μειζυ «ροα&νχας «ήν αναπνοή τού, τίς ίχολβόθηαι μέ σιγανί βήματα χαί ατάθΐ)<ε πΐοτβ αττΐ τεΰς θάμνους' μποροθσε λοιπό> μ' αυτόν χον τρί·
  «ο ν' ακούη χ«λ4 χαί νά βλέκ~,
  830 χό λΐγα φβς πού φάτιζε αυτή
  τή <3*ψ9] τό έηέχρεηε. 'Η γρηά ανοψι πρΑτα χάχι κ;ΰ χάηχε αμέαβς μέσα σ' Ινα μαγχά λι πού ήταν τοποθετημίνο οτή μίση τοθ τραηεζι·.Ο χαί Ιβγαλι ϊ'% φβς χλιομό «αί χυαννηο, οβν ΙχιΙνο ηεύ βγάζιι οΕ«2πνιυμα Ινα «αχιβμένο μ) άλάτι. "Εοβυοε χι' •«ρυφι Οίΐιρα τί φανάρι της χαί χώρα σ·ή χρεμουλιαομϊνη φλίγα <τι;υ Ιβγαινε ίηί τί μαγχάλι, ί Μιρζυ πό) ίι ?6ιχολα θ£ μττοροθοι ν'λναγννρίοη χά χαραχχηριοτιχά ^ς ξίν-ς. ακίμτ) χι' άν ϊέν ήταιν σχεπασμενα μ* ·λ βέλο χαί μιά χουχιΟα (ουνεχ(ζεται) ΤβΟ Προοιτέρ Μ«ριμ*. 60ον ΜΙΝΩΑ ΑΡΙ8ΜΟΙΤΗΛ. 221 ΣΗΜΕΡΟΝ •Ένα άλήθινό θαύμαι 42* ΒΑΟΣ ΟΠΕΡΕΤΤΙ-ΡΕΒΥ ΣχηνΦβετημένη μέα« α' Ινα παραμυθένιο πλοΰ τ·, αέ μιά παραδείσια ώμβρφια! 42» 0101 Ή μ«νοιλυτερ« γβρΐχ είς την οποίαν λαμβ* νούν μέρος 200 χά ώαορφβτε ρα Λβρίτσι» τούΧολλυνουντ σέ μεγαλοπρεπεία χβροός, πβ& Μρατοθν τον βεειτη Εκ Οαμββ! ΠοΗτανννιβτοδν βΐ βνμ Μαλλιτεχναι: Μκέμκυ Ντανιιλ,Μηβ ξτερ, Ντίκ Πίουελ, Ρβύ μ «π Κήλερ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «Φεΐο τραγοΰδι» «Άννα Καρένιν» «Νχυτική 'Ανταρβίβ» «Μελ»&{ε( καί Ρυθμοί 193»» έκβοτην Σημ Κ«β εις τ«ς » μ. μ ματινή. ΖΗΤΕΙΤΑ) δωμάτιον ήλεκτροφώ τιστον μετα ή ανευ έτΐίπλων μί |· βιαιτίραν ή δυνατόν είσοδον κσΐ είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορίαι «αρ' ήμΓν, Π)ΣΚΕΥΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΤΟ ΡΩΛΟΪ Τό μενάλο παληό έκκρεμές θπο- τελβΐ κάβε τιρώτη τοθ χρόνου σόμ Βολον Είνε ή έιτισημότης, τό θλφε ρόν μεγαλείον, ή οΐωνΐα μελαγχο· λΐα τοθ χρόνου ιιού φεύγει. -Άλλσ καΐ ή ίλπΙΒα τοθ . χρό· νοο ποθ Ερχεται, 8ά συνεπλήρω- νεν ό αΐσιόδοςος τής ημέρας. Βίβαια καΐ ή έλπΐδα.,.. Αλλ ή ίλπΐδα, την οποίαν άιτό την έιτο- χήν τβν Όλυμττΐων θεων, κρατου· μέν μ' Ενα μακρύ σχοινάκι κοί την οφήνομενςνά πετίι ψηλ*. ένφ Ι- μεΓς... πεχοθμε μέσο στΐς χαμηλό· τητες τής ζωής. Τό παληό ρωλέι —τΐού είνε αυτή τή στιγμή σα» τό παληό έκεϊνο προγονικδ ποτήρι τοθ Φάουστ—χρστεί, καθώς κτυπ^, ενα σαρκασμό καΐ μια Εκδηλή μιοαν θρωττΐα. Ό Τέννυσον, σ' Ενα χαρσκτηρι- στικό τού ττοΐημα. προβέχει στήν πρωτοχρονιο, πρό παντός τό χρο· νο πού φίθγβι: Χρόνε παληέ, μή ιΐεθάνης μή!... τοθ φωνάζει ΟΙ "Αννλοι κοί στήν ποΐησΐ τους είναι θετικοΐ. Γνωρίζουν τή οημαοΐα έ- κεΐνου ποο περνδ καί θέλουν, αν βΐνβ δυνατόν, νβ τό κρατήσουν: Τό παληό ρωλόϊ πού θυμΐζει τόσα πράμματα, πού φένγει μέ τή λόμψι τόσων νυμφικών λσμπΛβων άλλα καί δλλων- ποθ βέν πρίπει να ά ναφέρωνται αυτή τή στιγμή—ποό μετέχει κυριαρχικα σέ τόσβς στιγ- μές κοί σέ τόσες εΐκόνες, πού δια. τονίζει την περΐφημη «άστραπή» της ζωής μας μέ τό δικό τού τρό- πο-κτυπδ δώδεκαΙ... Ό καιρόν ποθ περνφ βνακτ^ί; τα δικαιώμαχβ τού: Μπήκσμε στήν άρχή τοθ νέου χρόνου—στήν έλιΐΐδα τοθ αΐσιοδό- ξου. Τα ήλεκτρικΛ λάμπουν, προ· σωπάκια| ροβΐζουν, χεΐλη χαμογε- λοθν γλ.υκ6, ματια λιγώνονται άπό τόν πόθο, ψυχές άναγαλλιάζοιν άπό την προσβοκΐα: Νά εΤνβ (ύτυ· χισμένος ό καινούργιος χρόνος! Κα νε!ς βέν ενδιαφέρεται γιά τόν πα¬ ληό, κανεΐς δέν κυττάζει πειά τό μεγάλο προγονικό έκκρεμές. Έκει- νο βμως μέν» στή θέσι τού. Καί ύπόσχεται,,.. νά ξαναχτυηήσπ. Ό Άλλο« Προκΐιμένβ» νά έγκαταοταθη ή οΐκογβν&ια τοθ κ. Ανδρ. Βουρ&ουμ πάκη προσεχώς έν "Αθήναις, πω λεΐ τα Επιπλά τού καί χήν οΐκΐον τού ήσφαλισμενην κατά τί&ν κινδο νων πορός καί σβισμοθ, ή ένοικιά ζει αυτήν. Πληροφορίαι έν τ{) οΐκ(? τού 10 1)2-1 μ. μ. ΣΑΡΑΑ —Τοθ £·ιρι "ϊύϊΐ *<& 1936 · Άνίλπιοτον χύχην είχεν 1<β; παλαιοπώλης τ*)ί ΙΙηρκχιολάβας. Μιχαήλ Ρύιιπαρ ο>{μαχι. Ο&:ος
  ή ίραοε πρό ολίγων μίλις ήμι
  ρών 4π4 ϊ'% ουνάδελφίν χου χΐ)ς
  πόλεως Βί6<λέΐς 569 άγγιΐχ χαί άλλα παλαιά άντιχείμενα αυ'αλι- Χ3θ βάρους 10 χιλιβγράμμων. *Α- γοραστής χαί ττωλητής βίδιιοι Β- χι πρέχειχαι περΐ δ;ιιχαιλχ(νιον άν τικειμίν»^, ο«νι»βνηι*ν γρήγορα είς χήν τιμήν. Ό Ρύιπαο προαί φερε τί άγιΊΤ* είς χό ΜουσιΙον χί)ς Μτρατιολάβας μέ χήν ίληίδα 9χι θχ Ιηιτύχη χάκοιο λογικόν χίρδΐς. 'Αντιλαμβ&νετχι λοιπόν χ«νιΙ« χήν Ικπληξίν χου δταν ή Βιε6βονβς τοθ Μουαειου χον έκλη ροφίιηαεν Βτι ίέν Ιπρόκιιχο κε ρΐ άνχικειμίνων έξ ορειχάλχου άλ λ! 1ξ «χπεφθου χουβοΟ> επί πλέ
  αν ?έ Ιχουν μ·γ(οτην (οχοοικήν
  χβί αρχαιολογικήν αξίαν. Τέ εο
  ρήματα θχ χρατηθοθν 6πό τοθ
  Μουσείον χό οποίον θχ άκοζημΐώ
  9η μέ μιοιχά έ ιαχομμύοικ χαρ»
  νβν χον Ρύμπαρ χαΐ χον ακνάΐιλ
  φόν χου.
  —ΚαλοΙ χημικοΐ άλλά κα·
  κοί μνολσεβϊκοι.
  'Η στάσις χ6ν διανοουμένων χτ]ς
  Ρ«οσ(ας ένοχλεΐ συχνά χήν ΜΪ
  οχαν: Μετά χήν ανακάλυψιν χθς
  άνχισταλινιχτ]ς συνωμοοΐας τί); 'Α
  χαϊημίας τ6α<« 'Βπιβτημ&ν, μετ* χήν οποίαν συνελήφθη ο Μκουχά ριν, ί!οθ τώ;» δα ή εφημερίς «Πρά68α» άηοχαλάκτει. Ιν ίλλο Ιχηληχχιχον γεγβνός. ΙΊρόχειχαι περΙ χτ}« «κρίσεως χτ)ς βυνειδήοε ως» δϋο άχαδημιϊκβν χοθ 'ϊ<ιά χιεφ καί χοθ Τσιχσιμπάνιν. Ό άχαδημαΐ<δς Κομάρβφ γράφει Β τι (λ 86ο ΐΰ:οι έπισττ)μονες επι σχεφθέντες χήν Αμερικήν, Ηήλω α*ν Βτι δέν θέλουν νά έπισχρέφιυν είς χήν ΡιοταΕαν Βιίτι «5ιτ& τό ά μεοικανιχόν χλΐμι εΐχαν περισβο χέρας δυνατότητας δι" άχουικήν Ιπιατη'Λονιχήν |ργασίαν>. ΟΙ δύί
  «υγάδες χαΒβχτηοΙζονχιΐι άπο χον
  τίβς βιινάδελφβν ή ' ό; κροΜχαι
  χαί ληοταΐ. '&ι ■<% κραγμντιχί *ητι δμης γ μ ·οΐ ήιοιν ο[ χαλΑχε ροι χημινοΐ ιτ)ς οημεριντ); Ρωα αΐας. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ^ΩΗΣ Τβδ ΕΐϋΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ Μετ* τριετιϊς ευδοκίμους σ«ου6άς ιν τφ τελειοτέρω Μαιευτηρίω των Βαλκαν(ι·ν της Κάς Έλενας Βενιζέλου, Αφίκθη Ιζ 'ΛβηνΑν ή ««πστήμ«·ν μαϊα ΔΙς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Καί 6<χι«αι τάς ««ιτόκους καί «ασχούοας Ικ νοσημάτων τής μήτρος καί «αραμητρ(ε*ν έν τΒ οίκία της δδός Λασηθίου (Βαλιβλ τζαμί) (λ«6 ώραν 9—12 β. μ. καΐ 3—7 μ. μ. # ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Με-εφέρθη είς χήν οδόν (Πλαηια— Σχράχ1») έναντι Φί?μα«·(οϋ χ. Ζ<χαριά*3οιι. 'Η εΙβοΒος έ« χ^ς δίοθ Κα· γιαμητ]. 'ΰ <αι έπιοκΐφκον 9—12 χαί 4—7 —ΓιατΙ μέ 2ρη1ε^ χέΐην Δ» σχ) χρύ? μοθ ιΐπε μέ παράπονο. Βέρεις Βτι χά ρεόμαχα μέ οκοτώ νούν. Ό φίλος μου ήιαν Ινας δψηλό( πρφος α«δ?ις χοιάνχα κε;(<ιου ίχβν, χραχοθβε ί* Ινα 6αρί> οίδε
  ρένιο χιίώπο ο τα χέρια χου. ϋ
  4>η3ε επάνω β (ό χραπέζι χαί έκά
  6ηη ?έ μιά χαοέχλτ.
  —Δέ' εγνώριζα γιο ήΌουν ού,
  χβθ αηή·<τη3». '/τ,λλ* δ βήχας χον Ιπνιγε χ«1 Βέν ιικβροθιε νά αοθ μι^ήαη. Τί πρόσωπον χοι> ιΐχε γίνη χαταχίχ
  χινο καί αχό χέλος ίρχιοε νά φτδ
  νη »1ιΐ«. Τοθ εδωο* λ(γο οθίκιι
  —Π ε λίγο. θά ο^Ο χαμη χαλί.
  Τό ήιτιε χαί 9»ντ)λθε χίπβς,
  άλλά ήι»ν Ιξηντλημίνος ναΐ έπέ
  ραοε άχόμη άο«ετή 4?α Ι»; δΐχυ
  μοθ μιλήαη.
  —Αηίψι είνε ή χελειιχα(α μβυ
  έπΕοχιφ ς, μοθ ε!πε.
  —'ΑοτεΙο ηράγμα. χοθ ε'.πα μέ
  χονο έπιπλήξεως ο τή φωνή μου.
  θίλεις μήπβς νά χαλέίΐο Ι'α για-
  6;
  —"Οχι. Δΐν θέλη πιά γιχχροός.
  Έαπο65αοϊ χήν Ινχοιχήν χ»ι ξέρ»
  χαλά περί τΕνος Π'ό<ειχαι. ΚτνεΙς κια ?έν μηορεΐ νά μέ βιηΐήπη Ήλθε ή τελευταία μου &ιλ χαί θέλυ νά αι άκούΐη; χαλά γιατ! ?έν θά Ιχης κια χήν ιυχιιοΐα ν4 ξτναχοδβης αδτά «ου θ* σ-Ό «β Είμεθα φΐλοι, άγαπη'έ μου Χ^υ δυό χοίνια άλλ» *Λ* ξίρε ς πολ- λά πράγμϊχα γιά χον έχυ'ό μ<:υ. —Πβς {&" ξέβυ; τοθ εΐπα δι* μιρχυρέμενος. 3{ριβ πώ; εΐοαι κλοδοιος, "ώ; α?γιαε χΐς οηουβές οε ήλιχΐα ιτεϋ άλλοι τάς χε λειώνουν, τ ώς ήσουν χίπιτ» παν· χρευένος χαί Βχι άπΐθινε ή γυναΐ χά σου. ΔΙν είναι άρκετί; —-Ξιρεις έπΐοης δτι ϊχω Ι^α παιδ ; -"Οχι. —Ν»1, Ι<» Ι'α μ·χρ6 γυιόπέ» τε ΙχΑν. Στή ιέννήβ! Χ'υ ΙχΊνη απέθανε ή μητέρα χου χχΐ άκό τί τε ϊέ' μπβρεοα νά χον χυχτάξα αχο πρίοωπο γιαχΐ »δι*τ ή τονε ή αίτΐα χιθ θανάτου νηζ. Έχν θ£λχ)ς άγχπηχέ μου, Χίλυ, θά χον Ιφήοιβ &Π& την κοοαΐαοΐα άβυ. 'βπετάχθηοχ 6Χβ<>τ,ρ?ς 4π£
  την χαοένλα μου.
  ' —Έ ώ, ηρ:οιάης παιδιβ ;
  Ι — Νι(. έου, μοθ ε(πε μέ κεκοΐ·
  ,θηβι. Δ^ο χρβνια πρΐν ίγνώίΐζ^
  Βτι ή ζωή μου εΐνε'μετρημίνη «αί
  'έφρδντιζι νά εβ?» Ι'α πρ&οτάτη,
  Ι γιά τό ποπδΐ μου. Σέ έμελίτηαι
  Ι χαλά χαί ξέρω κώς ι(3«ι Ι αίνος
  ! άνθρακος βτόν δπ Ι όν μΐχορω ν*
  —ιοαδοοω χό Π'ΐδί μου.
  Ό φ'λο< μου Ιδειξε μ| -ό γίοι χου χό αιοερέ'ΐο χιβώτιο ποα εΐχε άφήατ] επά^ω β'δ χραπέζι —θί οοθ ηαραδώ3«* χ-,Ί λ6ι^ έδβ. —Μά άγβπητέ μου., —Μή διαμαρτυρεθή 15ι«α Χ< λι ΒΙβκι δ μίνοςχ-ιιίλληλοί;. Ε! θίΐ δ χελιιδΐερος α θχβηος ηου γνώριαα. "Αχιυοΐ λοιηόν «αί μή μέ χουραζεις α?ιχα. Ό /υιός μου εΙ·ε άπδγονος μιας άηβ τίς ηιό Πϊληές οί«ογένειες χοθ χδαμοιι, χδοβν κα>ηβς πυ θά γελάση 8
  χαν θά χό άκούσης.
  ι (Ουνεχΐζβχαή
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιό Καφενειον
  Κνωσός. Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωοός καί
  Πσλλάς.
  ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΒΑΓΠΊΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Χάρις είς τ·$ τιλΐΐοτκτας έγκαταατάβεις τφ«, τό αριβτον τβχνι
  Μόν πρΦθνπΐΜέν τ·« καί την οννιχί. παραχβλούΒηοιν τής μόδας, τί
  νίον Έργβστάσιβν τοδ χ. ΝΙΕΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΒΙΑΔΑΚΗ (ίντός τής
  πάροδον τφ6 καταστή ματφς Τοαιχά>η παραπλεύρως τού -αχοιροπλαστεί
  φ» ΜαθΐΦυδάκη), κατώρθωσε νά διαθέτα τ· ώραΐΦτερα καί πλέ·ν μ·ν
  τίρνα οτέφανα καί βαπτιστικά, είς τιμ«ς άπιοτεύτως ιύθηνάς.
  Βακτιατικβ: έηέ δρ. 90 καί «ν».
  £ τ Ι φ κ ν « άπσ δρ. 40 κ«ί ανβ*.
  Δια τΦύς η. κ. έμπορο«ί, τιμαί έντ·λ&( έ^αιρκτικειΙ.
  Νέ έλβχιβτκ |{«οα, γΐνεοβε Νβυμηάροΐ άπβκτ&τε φΙλβ»( καί νν*ΜΤού< χαΐ άντ«πβϋρΙ«εοβε είς χάς χβι Μνιχέις σας υκβχρεύοεις. ΆρκεΙ ν« πρφμπβεόε- αβε τ« βτίφετν· μ Ι Αβκτιβτιχβι βκ« τέ νέον έργββχαιβιον ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΜεταβΐΙνων «Ις Ση- τεΐαν διήλθε τής κόλεώς μας ό συνεργάτης μας ιαΐ συντακχης τοθ 'ΕλευΘέοου Βήματος κ. Γβορ, Λιανουδάκης. —"Λφίχθη χθες έξ Αθηνών ό κ. Γιάννης Άλικιώτης. ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθοθσαν *- β&ομάδα έτελίσθησαν έν Νεαπόλει οί γάμοι τοθ κ. "Εμμανουήλ Μαυ ρομάτη ΤριατστικοΟ έκ Βουλισμέ νης, μετά τής 616ος Στέλλας Τοι χλί|. Παράνυμφος παρέστη ή κ. "Ελένη Παναγιωτάκη. Τούς ευχόμεθα πασάν ευτυχίαν. Μ.Γ.Α. ΘΑΝΑΤΟΙ-Ύποκύιμας είς κ·· ραυνοβόλον νόσον απεβ ωσε καί εκηδεύθη χθές έπιβλητικως, ό γνω στότατος Ίταλικής ύπηκοότητος, συμπολΗ ής Ρωμαΐος Πρατέζι ουν- ταςιοθχος τής Ήστερν, Ό μβτα- στάς &ιβυβύνας επί σειράν έχων καί άηό Κρητικής Πολιτε'ας, χό ίν- ταθθα Αγγλικόν Τηλεγραφεΐον. *- ξετιμδτο διά την χρηστότητα καί την ευγένειαν τού, ώστ* νά απο¬ κτήση πολλάς συμπαββΐας παρά τί) ημετέρα Κοινωνΐα. Τα τέκνα τού αυλλυκοθμεθα Θερμώς, στήν πόλι ιιας. Χθές παραμονήν τής Πρωτοχρο· νιας ό κσιρός βίν Οπήρξεν εόνοϊ κος βσον ανεμένετο. —Πάντως ή πρωχοχρονιατικη κ( νησίς λίγο πολυ κάτι παρουσΐασ* καί κάτι άπέδωσε.... —Άπό την .αγοράν των δώρον ϊως την Αγοράν των τροφΐμων τα οποΐα πάλιν ήσαν αφβονα. —Άλλά καί Α πρώτη άγοοά Μ ν ύσΐέρησβ είς αφθονίαν. Ύπη,ρχΒ μάλιστα καί είς αυτήν Αρκετάς δια- χοσμητκός καί πανηγυοικός τόνος μέ την έπεκτοΘεΓσαν έφβχος καινο τομΐαν των ύτταιθρΐων πωλητον παιγνιδιών". —Καί τοθ χρόνου. —ΣωοεΙα παραγγελιων <βόθη} σαν χθίς είς τώ ιυκογραφεΐα τής πόλεως πρός εκτύπωσιν εΰχητηρΐ ών καρχων χον διαφόρων μικροπΐ* λητων κσΐ μικροπρομηθβοτων μας. —ΟΙ όποΓοι ώπό χθες ήρχισαν νά καχακλόζουν τόν κόσμον ·μέ εο· χάο» έπ' εώκαιρΐα τί|ς ελεύσεως τοθ νίου ίτους,.,. —Είς τόν περίβολον τί)ς πάλαι 6ς Νομαρχ'ας συνεκεντρώθησαν χθές την πρωΐαν δσα παιδακΐα <νέ δυοε εφέτος τό Πατριωτικόν *Ιδρι>
  μσ.
  —Εκείθεν δέ κατηυθύνθησαν ·Ις
  τό Θέατρον Πουλακάκη οπου μ>το>
  την δοθείσαν χάριν αυτών κινημσ
  τονραφικήν παράστασιν, δΐίνεμήθη
  οαν μεταξύ των τα πρωτοχρονιάτ*
  κα δωρα,
  —Οί ώτνανωμενοι καλαν&ισχαΐ
  χθές περιερχόμενοι κατά πυκνούς
  όμΐλους χά καταοχήματα κο.1 χάς
  οΐκΐας συνεκίντρωσαν ώς ίιτληοο
  φορήθημ&ν (ν ουχί ιΰκαταφρονη)
  τον ποσόν.
  —Δέν ύστλρησαν ίννοεϊται καί
  οί..., άνορνάνωτοι καλανδιοταΐ άλ¬
  λά «ατά δεύτερον λόγον.
  —Έζαιρβτικως χθες κοί καθ* Ο¬
  λην την ημέραν αντηλλάοσοντ©
  ώς αντελήφθημεν πρΓθ<λήσβις. —ΟΙ συμπολίται 4<αλο0ντο ·Ις οικογενειακάς ουγκβντρώσκις διά- νά βιασκεβάσουν άλλά καί διάνά; βοκιμάσου-' την τύχην των. Τό κόψιμο Ετοι τής βασιλόπι*» τας έωρτΛοΘη καί εφέτος παρ* ολων των Ήρακλειατ&ν μβ..». μ», γάλη όρεξιν. — ΟΙ εύνοηθέντες Ομφς άπό την Θέαν τύχην δ*ν Θά Εμειναν ασφα¬ λώς Ιχατνοποιημίνοι δι* ι6νθΓ>
  τους λόγους: Κρίσις άφ' ενός α*
  λά καί απαγόρευσις τοθ «άνοι
  κτοθ» χαρτοπαιγνΐου άφ* ετέροι».
  — ΟΙ σχετιζόμκνοι με τό ... βαρ6
  μέτρον, ΙοχυρΙζονται 6τι επίκειται
  καί δλλη κακοκαιρΐα μέ οριμύτε
  3ον μότλιστα ψύ/ος.
  —Νά τούς πιστεύοομεν;..,
  — Καλύτερον 6ποθέτομβν είνε νβ
  μή συλλογιζομβθα τα περΙ καιρσθ.
  —Είς τό «Σ,ινί Μινώα.προβάΑλβ
  ται καί ο'μεοον τό φαντααμαγορι
  κόν Κργον «42(χ Ό5ός» μί χά ΜΤβ
  Ηιότερα» μπαλλέτα τοθ Χ6λλυ>
  νοωντ. Δέν ηρετιει νά τό χ*©ο «<* ν^ΐς διότι θά».. χάση· Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλε ται ή δημιουργΐα χοθ Σορλώ;«Μον τέρνοι ΚαιροΙ» δηου συνβυάζεται τβ γίλιο μαζύ μί τό Βαθύτερον φιλοσοφικόν πνεθμα τοθ μεγάλσυ κωμικοθ. Ό Ρέηβρτε» Ό κύριος Ιωάννης Μακρά μΐχαλος Ιδιοκτήτης τοθ Κα πνοττυλεΐου καί ΠρακτορεΙ ου Εφημερίδων εβχεται είς τή» αξιότιμον πελατείαν τον καθώς καί είς τούς φΐλονς τού τό νέον Ιτος 1937 ΑΙβιβν Ν* Ι ·ΰτυχ·{. ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ~*~ ΑΒΕΔΙΣ Λόγω τβν έββτβν «1 τιμαί μας είνε αί ονγκε.· ταβκτικώτεραι. Έχομεν Ιλβι τ* 6·*· σματα τής <ηοχή(. λΒΕΑΙΣΙΑΝ ΌβΦ|·ΛνΙΦΐι Μην· Παρά Τό καφενβΐον Γεώρ. 'Λ6μη1 μ»νάκη Πλατύ Σοκκάκι παραπλβθ- ρως Μάρκου Άνβρεαβάκη εύοΐσκε ται νβρό ΕχαιρΙας υδάτων οί-»*Μ πρτε ώραν καί άν Θελήσητ· μ' μί, Βραχμ. τέ) δοχείον, · Ι,αντίο» 9ά 4 ϊό κοΐΛ ρ,οΐα έβεωροθα Τ6 ιισν ΐίηΡ'β" κσρ^τηια * τ* τοθ δ (ή <ϋρί»ς/ ή 6«οΙα εΤχε εη' Νκοός της βνβρ ΐοοργεΐα καί σ« Μΐσα α' ννοιες «οί χΐς τό οΛηβυχασιικΛ >τ4 Μ ρού, 6 6
  ριν οη ό βα α λ
  νια «αιβ της
  ΤΟ Κ
  Είς ι
  εύτυχισμ
  Ι&1
  Ό,τι
  ραΙον: ^
  ΚΡ
  ΑΊ! Ο Ρθ Ω Σ Ι Σ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  Βίον
  Έπάλαιψβν ϊως την τελευ¬
  ταία στιγμή μέ Βλη της τή
  οόναμΐ γιά νά σώση την τι·
  μή τοθ θρόνου καί τής χώρας
  της. 'Αλλά ό ΦοειβευΙ<ος έ- πΐεζε τόν γυιό της, 6 οποίος έφοβίριζε καί ώοκ'ζόταν δτι ό πόλεμος θά ή>αν άναπό-
  Φευκτος εάν ή Αυστρία δέν
  έδεχόταν νά συμμετάσχη στή
  μοιρασιά. Καί ή Μαρία—θη·
  ρεσία μέ σκοραγμενη ψυχή,
  μέ πληγωμένη κσρ&ιά, ανεχώ¬
  ρησε μέ δάκρυα στά μάτια:
  —Δέν Ιχω ιτιά τή δύναμι
  νά διευθύνω ή Ιδία την κατά·
  στασι Π' σϋτό τούς άφήνω,
  μ· βαθειά πίκρα, νά άκολου-
  θήσουν τόν δρόμο τους, άφοθ
  δΧοι οί Ιμπειροι καΙ έξυπνοι
  δνθρωιιοι τούς συμβουλευουν
  νά τό κάμουν.
  'Αλλά στό βάθος τής *αο
  δι·ς της αΐσθανόταν «ώς ή
  ταν συνένοχος κι' Ετρεμε μό·
  λις άνελογΐζετο την ήμερα
  «ού ή μυστική συνθήκη καί οί
  ουνέπειές της θά άπεκαλόπτον
  το στόν κόσμο. ΤΙ θά έλεγεν
  ή Γαλλία! Ή συμμσχία της
  μέ την Αυστρία θά την Ικανι
  νά σιαθβ ά&ιάφορη μπροστά
  σ' αυτή τή ληστρική έπΐοροαή
  εναντίον τής ΠολωνΙας; "Η
  θά άντετάσσετο σέ αξιώσεις
  κου κα( ή Γοια ή Μαρία—θη
  ρεσΐσ (θεωροθσεν άνήθικβς;
  Τό ηΛν έζηρτατο άπό την έγ·
  καρδιότηια ή τή ν ψυχρότητα
  τοθ Λουδοβίκου 15^υ, δηλα-
  δή κυρΐως τής ντύ Μπαορύ,
  ή όποΐα εΤχε σιγά-σιγά βάλη
  δικούς της άνθρώπους στά ϋ·
  πουργεΤα κα( σ>ήν αύλή.
  Μέσα σ' δλ«ς αύτές τίς έ
  γνοιες κοΐ τίς τιΐψ^ις Εφθασε
  τό ανησυχασηκό γράμμα τοθ
  νιέΜ.ρσύ, ό οποίος άνέφε-
  ρκν δτι ό βασληάς £πνεβ μέ
  νεα κατά τής Μαρίας—Άν-
  τουανέττας, βτι τοθ έξέφμα
  σιν απροκαλύπτως τή &υσφο
  ρία τού—κι' αΰτό ιή στιγμή
  ακριβώς πού ή αύλή καΙ ή 6ι
  πλωαατΐα τής Αυστρίας (προ
  σχαθοθσοτν ν' άποκοιμήσουν
  μέ γΧέντια καΙ κυνηγετικές
  έκ&ρομές, τόν άφελή ποέσβυ
  τής Γαλλΐας, τόν ηρΐγκηττα
  ντέ Ροάν.
  Έιιειδή ή Μαρία—Άντουα
  νέττα δέν ήθελε νά ίΐιρ μιά
  λέξι σ ήν ντύ Μτιαρρύ, Α μοί
  ρασ ά τής Πολωνΐας έκινού
  νευε νά «άρη έπικίνδυνη έζέ
  λιξι καΙ ύκήοχαν ! Φόβοι «ολέ
  μου μεταξο ΓαλλΙας καΐ Αύ
  στρΐας... Ή Μαρία—θηρεσΐα
  έιιτοήθη. Τή στιγμή «ού αυτή
  θεοφοβαύμενη γυναΤκα πενήν
  τα «4ντε χρόνων, άναγκαζό·
  ταν νά κάμη μιά~»6σο μιγά-
  λη ήθική θυσΐα χάριν τής «ολι
  τικτΐς άνάγκης. ή κόρη της, Βε
  κ°ξη χρόνων παιδ(, ίέν ήταν
  ύποχρεωμένη νά φαν()4«ιό κα
  θολική κα( ά«ό τόν πάπα. Τής
  Ιγοοψ! λοιπόν ενα γράμμα
  «ιό Ιντονο άπό δλα τα σΛλα
  ωστε νά συντρΐψπ μιά γιά
  τι ά ντα τό «εΤσμα κα( την επι
  μονή τής μικρούλας. Δέν τής
  ίλεγε λέξι περΐ Πολωνίας, «ε
  ρΐ πολιτικής άνάγκης. 'Απε
  ναντΐας έπροσπαθοθσε νά «α
  ρουσιάση Ολον έκκτ,νο τόν φο
  βερό καυγά σ3ν Ινα άσήααν
  το έκεισόοιον άπό αστείαν ά
  φορμή. Πά νά κεντρίστ) την Ο
  περήφανη κόρη της, Ελενε
  -ώς ό φοβχ καί ή δβιλΐα ή*
  σς»ν έκεΤνα πού την ί<αναν νά άτιοφϊόγη νά μιλήση στσ ηρόσωπα πού έπέβαλλεν δ βασ.ληάς. Κι' έπροχωρϋθ «Δέν πρέπει νά γνωρΐζης ου τε νά βλέτΐΓΐς την ντύ Μηαρ ρύ παρά ώ: κυρίαν ή όκοΐσ ϊχει εΐσσχθθ σ~ήν αΰλή κο στή συντροφιά τοθ βασιλέως, (συνβχΐζβτσι) ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,.ΛΚΡθπθΛΙΣ" ΕΥΧΕΤΑΙ Είς την πολυπληθή πελατείαν τού εύτυχισμένο τόν καινούργιο χρόνο. ΜΠ«ΛΤΖΑΚΗ£ καί Σία μιι αηπιππι ιιυιιιιππ ιιηιιιπιιι ιυιυιιιιιι ιι ιιιιπιηιιι αππιιπα ηιιιηιηπ εε Ρ >. ΕΙΣ 10.
  Ι ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  Ό,τι εκλεκτόν, δ,τι μοδέρνο καί ω¬
  ραίον.· Μοναδικά είς χρωματισμούς καί
  σχήματα;
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ Ι
  έπάργυρα καί έπιτραπέζια σκεύη,
  των γνωστοτέρων Εύρωπαίκβν έργο-
  στασίων. Ξ
  Ϊ1 ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΕΡ11
  ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΝ |
  ίιιιιιιιιιιιιιυιιυΐΗΐιιιιιιιιιιιιιΐϋΐιιιυπιιυιυιι^
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ
  Τακτικαί έβδΦμαδιαΙαι 1ναχ&>ρήοκΐ( δι*
  Άβιίνας—Πκιοαιί καί τβνάπβιλιν.
  Πιατη καί άκριβης έκτέλεαις ηάοης η«0αγγΐ·
  λίας |μκ·ρικί.ς φύοεΜς.
  Άοφαλειβς, ταχύτης, μι8·διχ·τη| παραδβιγ
  ματικπ.
  ΓΡΑΦΕΙΣ ·Ηράκλειον·. βαραβλεύρως Κα··έ
  «Όλυμπος»-4νΆ9ήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066.
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΠΔΣΤΡΔΤΟΣ
  Μαζύ μέ τάς ευχάς εύτνχίας
  ποϋ άπευ&ύνυμεν διά τό νέον
  έτος είς την άπειροπληΰη πελα¬
  τείαν των οιγας>έττων τής Μέγα·
  λης Καπνοβιομηχανίας ΠΑΠΑ·
  ΣΤΡΑΤΟΣ προσφερομεν είς έ-
  κείνους πον δέν , καπνίζυυν ίδι·
  κά μας προϊόντα τό νέο γλυκο
  σέρτικο σιγαρέττο Νο 7 σέ νέο
  κόκκινο κουτί. Τιμαί αί ϊδιαι
  τον Νο 7 λευκόν κυτίου.
  11ΑΗ0ΥΑΡΙ0Υ1937
  Ή έν ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-
  ΠΕΙΑ τής Έταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑ
  ΤΟΣ.
  Αί είσαγωγαί κατά τό
  α'. εξάμηνον τού 1937.
  Υπό τον άομο&Ιων ύ«ηοε-
  σιων τοθ ύπουογεΕου Έθ ι·
  κης Ο(<ονομίας Ανεκοινώθη Βτι κατηοτΐσθη ή άηόφασις τοθ ττεοιοοισμοθ των εΐσαγω- γον, ή όποΐα θά (σνθση κατά τό είσαγωνΌν εξάμηνον Ίι» νουαρίου—ΊιυνΙου 1937, τε- θεΤσα ύπ' δψιν των ύκουο- νον Οΐκονομκων καΙ Έθνικής Ο(<ονομ(ας, ίνα έν εΐβιχβ συ- σκίψβι αότων έξ«τησθ() Βιά νά τεθή είς εφαρμογήν άπό τής σήμερον κρώτη; τοθ £· τους. Είς την σύσκεψ ν πλήν των 86ο αρμοδίων ύπουργΛν θά μετεΤχον κα( αί καταρτΐσασχι τό σχέδιον τής αποφάσεως υ¬ πηρεσίαι. ΑΙ άπόψιις τοθ έμ· πορικοθ κόσμου ή<οώσθησαν ή&η, ωστε νά μή πσρΐσταται άνάγκη νά παραστοθν έκπρό σωνοι αύτοθ. Καθ* α ανεκοινώθη έιιΐσης διά των θεσπιζομένων μέτρον Β*ν έκέρχεται μεναλειτέρα «ι οικοπή είς τα ίσνύοντα κον- ζ θ κΊαι ποσότητβς ξ*νο<* έμπο ρευμάτων να παοητυεΐνουν καΙ κατά τό νέον εξάμηνον είς τόν Ιδιον πβο'που μέ ιό ση μεοινόν έππεΛον. Διά την μβ'ωσ ν μόνον τής ίξαγωγής συναλλάγματος άο κετά έκ των ηεοιλαμβ τνοαέ νων νθ" είς τούς *(να«ας Α' καΙ Γ' ί'Β^ν— «(σιγομένων διά τής πληοωαής τής ά ξ(ις αύτΛν είς συνάλλαγμοτ —μετατΐθενται είς τούς άλ· λους τιΐνακας, οΟτα>ς ωστε ή
  εΐσανωγή τω' νά γΐνετσι έφε
  ξης δι* άνταλλαγής μέ έγχώ
  ρια προϊόντα.
  Διά τής Ιδίας αποφάσεως
  λαμβ&νβται έξ αλλου πρόνοια
  διά την κατά τό δυνατόν όλο
  σχερή άπαγόρευσιν τής παοο
  χής άδειαν εΐσαγωνής *μπο·
  ρευμάτων καθ' υπέρβασιν των
  εΐσακτέων ποσοτήτων.
  —Δια κλοπήν.
  Δικ κλοκίιν ενός ηροβατου ε!(
  ζημίαν τής Στυλιανός χηρ«{ Κ.
  Φρκδέλετ χατοίκου Άν· Άνόρί
  ου τβθ νομβθ Ριβυμνης— συνελή
  φβη 6 Έμμ. Ι. Νιχολιδάχης έ£
  "Αν» Βκροκμονέροβ.
  —Ύπβ βρνανοιν τοθ Άοτυνβμι
  κοθ ΧταθμοΟ ΆργνρβνιιολΐΝς σ»
  νελήφθα β Έ. Λιλπνι«νιχχης ώς
  &κβκτο( κλβηής 20 οκέδνν μέλι
  τος έκ τοθ μελιοβθΝΑηβν τβδ Μάρ
  Μβυ Στανρουλ&κη. Σημειντέβν
  βτι λβνν τη( κλοκϋ( ταύτη; ν«
  τεατραφηααν ηολλαΐ κυψέλαι,
  κρο|ενηΒείβη( 4πΙ κλέον ζ(
  5.000 βραχμβν.
  —Τό κατββυθισθέν ύδροπλα-
  ν·ν·
  Καθ' & έννώαβη μ«τ«γ«νεοτέ
  ρνς τέ) κ*ταβνθιοβέν είς τβν χόλ
  πβν τής 'Βλβυνδας νδροπλάνον
  λόγω τής προχβεσινής τρικυμ'οΐς
  Ατβ τής Έτκιρ(«( Ίμκήριαλ (ύπ6
  τα στοιχεΐκ Ζ. 2) Εΐχε αναχωβή
  οο δέ έκ Οειραιβς καΐ κατηνθύνε
  το ■(( Άλ·{4νδρ«ι«ν.
  —Δωρϊά.
  Ό κ. Λε«νίδα( Χβτζιδάκπς
  κβτέθεοε ε!( τό Πτ»χοκομι!ον
  δρβιχ. 300 ■!( μνήμην τοθ έν Άθή
  ν«ΐ( άιτββιώσβντβς ναμβροδ τού
  κχβηνητου τοδ ΠκνεηιοτημΙο»
  Γννργίβυ ΆνοτγνΜατοηβύλβ».
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Ό Γεωργικός Συνετς ιρι·
  σμός ΈπεξεργασΙας καί Πω¬
  λήσεως Λαχανΐκων καί Ν«·
  πον Καρπων Ιεραπέτρας προ
  κηρόττει μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν κατασκευής (30) τριάκον
  τα πβρΐπου φρειτομαγγά^ων
  είς τούς κήπους μελών αύτοθ
  μέ κόμβους-
  Ή μειοΒοσΙα θά λάβη Υ-
  ραν την 9ην Ίανουαρ'ου 1937
  ήαέρσν Σάββατον *αΙ ώραν
  10—12 έν τώ έν Ιεραπέτρα
  γραφείω τοθ ΣυνεταιριαμοΟ
  ένθα είνε κατατβθεΐμένοι οί
  βροι.
  Έν Ίεοαηέτρα 'ή 27 Δεκεμ
  βρίου 1937.
  Ό Πρόίδρος
  Γεώρ. Ν. Εκνονκακης
  —Ή τελετή τής 1ης τού Νέ-
  ο» Έτ·υς.
  Σημερον Πβρκοχευην χοτΐ &■
  ρ«ν 10.45' η. μ. φαληαεται Λο{ο
  λογί« έν τ§ Ίερ$ Ηητοοιτβλιτι
  χφ Ν«ν επί τή Πρώτα τοθ Νέου
  "Κτους. Είς την δο(ολονί«ν β*·
  λουβι ηαροιατβ: Ό κ. Ύηουργέ·«
  Γ«νικός Διοικητης Κρήτης. Ό
  Όρθ6βο{β$ κλήρος, οί Άντικοο
  ονκοι τ6ν Βέν»ιν Δογμάτων, βιιτα
  ο«ι αί Αρχαί μετα των 'Υπκλλη
  λ«ν χαΐ τ6ν Ά{ΐΝματΐΜ&ν, ό Δα
  μαρχος χ«1 τβ Δημοτικόν Συμ
  βουλιβν. 6 προεδρθ( τοθ Διχηγο
  ριχοθ Συ>6γβυ, οί Πρέεδροι
  κκΐ τα Διοικητιχά Συμββύλι*
  τ6ν ΈιτιμΐλητπρΐΝν, οί Διευβυν
  ταΐ χ»! οί Ύηβλληλοι τ6ν Πι
  ατΗΤΐχ&ν ΊβρυμάτΝν, ο! Τρκνμα
  τίκι Πολέμου κ«1 οί Τετιμημενβι
  δικ ηολιμιχβν μ«τ«λλί«ν, ο!
  Πρβιδροι τ&ν Νβμιχ&ν Προαύ
  π«ν Δημοβ(βυ Διχοτίβυ, ο! 'Ανπ
  προθΜποι τβδ Τόηβν, τ* Διοιχη
  τιχά Συμβούλια τ6ν ΣνλλόγΜν
  χά Ι ΧομαιτείΗν χαΐ τβ Σ6μα τβν
  Προακβχ·ιν ΟΙ χ. μ. ΆντικρόαΗ
  ηβι τ&ν 8έν«ν ΚρατΒν θέλβυαι
  χληββ Υνβπταραστβαιν'Γ Ι*ν «ύ*
  ρεατ3ντ«ι. Τ« τής Ί·ρβτιλεοτΙ*ς
  θέλει χανβνΐσει Α Ίερα Νητρο
  πόλις.
  Τα τής ΣτροττΐΜΤΐχής «βρατά{«
  «( χ«1 π«ρ(λ«β(Μ{ το Φρβυραρ
  χκΐον χβΐ τα τής τα{εΝς η Διβί
  χπσις τής ΧΗρβφυλάχής. Μ«τ«
  την δβ£ολβγί«ν θ« έιταχολουθή
  βθ υηοβολή εύχητηρΙ«ν έν τβ
  Νομαρχ(α μεθ' 6 θέλει γίνει π«
  ρΐλαοιβ £τρατββ-Προακβ»Μν <Ις την Πλατείαν Ελευθερίας. —Ή φιλανθρωπικόν κίνηαις είς τβν γΐίτοναι. —Είς Κρητβάν κρι*τοΒ«υλΙα τοθ Άατυνβμιχβδ Σταθμάρχον. τοδ Πρόεδρον τής Κοινότητος, τββ Πρΐ)βΐ(ρ*«ις. τβδ Διευθυντού τ&ν αχβλειαιν τής ηεριφιριίας κ. λ. π δκνηργηθη Ιρανος έ{ ού ·Ι βεκρβχθηοκν δρ 3.000 διανιμηθεΐ οκι εΐ( τβΰς ένδεεΐς τής ΧΗμοπό λενς. —Ό Γΐνικός Γραμματΐύί τής Γΐνικής Διοικήακως. Άνιχώρηοΐ «ρβχβές $1ς Άθα ( β Γινιχβ| Γραμμκτιΰς τή< Γενιχής Διβιχήβΐνς Κρήτης μ. Ίιιη«λυτβ( Ό χ. Ίηκβλυτβς θα έκανέλθη εΙ^ την θέσιν τού την κροσΐχή έβδβμ«β«, ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΚΑΙΤΡΙΙΑΙΗ Ριζικβς άνβικαινιοθέν. Έκλβυτίβθη διά νέαβ συλλογής βαομάτΝν Εύρΐίη«Τχ6ν χαΐ 'Βλ ληνιχ&ν. Πρββέτι κρββέλαΒ« τβν γβμβρύν τβυ Μ. ΑΝΤ. ΚΑΠΒΤΑΝΑΚΜΝ, έκΐαειραν έτβν έργαοθέντα έν 'Α θηναιβ χά Ι εΙοΊχευθέντα είς την χβπτιχήν. 'Εγγυάταπ τΐλΐΐκν εφαρμο¬ γήν Ιν ο»νδυβομώ τ&ν έ{αι- ρκτιχβν τομ τιμβν καί χρη- οιμ·π·ιήβι»( άρίοτων υλικών. ΥΠΟ_ΑΤΑ_ΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γρσφεΐσ Εναντι Νομσρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ^
  Πρωΐα Παρασκεοής
  1 Ίανουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑΣ
  ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑΣ ΟΡΓΜΟΣΕΙΣ
  ΤΛΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΤΕΝΗΣ
  ΣΥΚΕΡΓΙΣΙΑΣ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΤΙΞΕΩΝ
  Ό πρωδυπουργός κ. Μεταξάς
  διά τό άνατέλλον έτος 1937.
  μ βρη η
  καΐ καρά νά εύχηθβ «ρδς
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Δεκεμβριού.
  —Έ«Λ τ|) ιΰκαιρία τοθ νέ
  ου βχους 6 Άρχηγδς τής
  Κυβερνήσεως κ. Μεχαξδς
  απηύθυνε «ρός χον Έλληνι
  κόν λαόν τας κάχαθιεύχάς:
  «Τής έορχάσιμες αοτές ή
  μέρες οί εύχές είνε έθιμον
  παλαιόν καί ωραίον. Ό άν
  θρωνος -ού «Οκεται είνε Α
  κεϊνος «ού δέ ν ά>ησΐ νά
  σβύσουν μεσχ τού τα ζ«ο
  γόνα φΰτα τής βλ«(5ος, καί
  η ιοχή δείχ,νει «ερισσότε
  ----------- ρο 4ι|6 χάβί, χι άλλο, «6σο
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού φυσΐκή εΙ«ε ή κοινωνικδχης
  άνταποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός είς χον άνθρωπον ΑΙσθχνο
  κ. Μεταξάς έη' εύχαιρία τού νέου έτονς μαι λοΐττόν «ώς είνε χρΐος
  απηύθυνεν εύχητήριον επιστολήν πρός μου καί βόχβυτερη ανάγκη
  τάς έργοοοτικάς καί εργατικάς όργα- ' -----
  νώαεις.
  Είς την επιστολήν τού ό κ. Μετα¬
  ξάς άναακοπεί την κυβερνητικήν προ¬
  σπάθειαν υπέρ των διαφόρων τάξεων
  καί τονίζει την ανάγκην τής στενής
  συνεργασίας των υπέρ τού γενικού χα·
  λου.
  «Αί ουγχρούαεις των οικονομικήν
  ουνάμεων, έπιλέγει ό κ. Πρωθυπουο·
  γός, άνήκουν πλέον είς τό παρελθόν ό ■
  ριιτικώς καί καλόν είνε νά χατανοηθή
  τούτο καρά των ενδιαφερομένων τα
  ξεων»,
  ΥΠΕΚΥΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟΝ
  Ο ΠλΠλΣ Π11 ΕΝ&ΕΚΙΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  «νταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα
  έκ τής πόλεως τού Β*τικανοΰ» άνήγγει
  λε σήμερον ότι ύπέχυψεν είς τό μοιρα
  όν ό Πάπας Ηίος ό
  XI.
  Ώς γνωστόν ό Πάπας ειχε προσβλη
  . θή τελευταίως έκ φλεβίτιοος μετά μι
  κράν δέ βελτίωσιν ή κατάστασίς τού έπε
  βεινώθη καί πάλιν άπό τής προ/θές. Ό
  άγιος πατήρ απέθανε την νύκτα·
  καί τόν ΰλικό
  καί τοθ «υχο
  τόν'Ελληνικόν λαόν, ένειδίΐ
  καί βγώ, «οθώ, έ«1ζ«, καί
  θίλω να: λυτρωθ^ ββ' δλες
  τής δημαγα,γικές «λάνες,
  να «λημμυο(σ)] β «ό σγάβη
  γιά την Έλλαδα, νά μο·
  χθήση, γιά τόν ήθικό. τόν
  «νευματικό ' -■----■·
  ύψωμό της,
  μαι μέ δλη μου τή ψ
  νά ένιτύχυ είς τόν ώραϊο
  σύτό δρόμο. Έλ«(ζω καί
  ευ|)ομαι τό 1937 νά είνε «ι
  ρΐοδος ώρα[«*ν ■ρα.νμα.το
  «οιήσεων, δπ οί λαϊκές καί
  έρναζόμενες ταφείς θά γΐυ
  θοθν τούς καρνους τοθ μό
  χθου καΐ τής «ροσ«αθε(ας
  τής Κυβερνήσεως, καί δτι
  ή «οθητή ένδτης θά «ραγ
  ματονοιηθή ιΐς τής ψυχές
  Α Έλλν* ν
  3» Π Ρ ΟΙΗ Η
  ηή ς
  Έλλην*» ν.
  »Θ ΙλνκαΙεΟχομαΐικάθεΈλ
  ληνΐΐα καί καθ ε "Ελληνας
  κατα τό 1937 νά δώσουν τόν
  καλλίτερον έαυτό τους είς
  την 0«ηρεσίαν τής κοινής
  Πατρίδος, καί οιόσχομαι
  ή θέλησί μου αύτΛ νά εί
  νι άκοοραατη και άλόγι
  στη. Στιλνω είς δλους τούς
  ■ολΐτες καί τίς «ολίτιβες
  αυτής τής Μ-ρας καί σ' δ
  σους ταξειδεύουν στ* «έλα
  να κηΐ σ' δ σους ζοθν στήν
  ξε,νητιιά τόν εγκάρδιον χ «ι
  ρετισαόν τής άγανης καί
  τής θερμότιρις «οχες μου
  γιά τόν καινούογιο χρόνο.
  ιωάννης; μετα3·Ε'
  Ή χδεσινη τέλει ή προικοδοτήσεως
  είς τό Ορφανοτροφείον Θηλέων.
  Ο ΝΕ Κ Ρ Ο'Σ
  ΕΞΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΠΡΟΣιΧΥΗΗΜΑ
  ΑΘΗΝ * Ι 31 Δεκέμβριον (τού άνταπ·
  κριτοδ μας) —Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Β»
  τιχανοδ «γγέλλουν ότι ο νεχρβς τοδ Πάκα
  Π(·υ ταριχευθεί, «{ετέθη εί; πο·οκύνημ«
  Ιν τω ν»ώ τού Άγίου Πέτρου. Ό λαος της
  Ρύμης καί γενικώς χιλιαδες χκθβλικών πρ·
  ο·ρχοντα· έν συγκινήσβ» είς τόκροακύνημν
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ
  Η ΠΟΙΗΤ ΡΙΑ ΠΑΣ-ΙΟΝΑΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31
  άνταποκριτού μας ι
  Δεκεμβριού (τού
  — Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι είς* τάς τελευταίας μάχας
  έν Μαδρίτη εφονεύθη ή γνωστή ηγέτις
  των Ίσπανών κομμουνιστών φλογερα
  «οιήτρια «Πασσιονίρια». Ώς αφήνετο»
  να εννοηθή ή Πβσσιονάρια εφονεύθη
  μ,αχομένη.'_______
  ΠΑΥΕΙ Η ΑΤΕΑΕΙΑ
  ΤΟ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΝ ΕΑΑΙΟΝ
  Ό ύ·υ«ουργός των οικονομικήν κ.
  Ρεδιάδης διά τηλΛγραφήματός τού «ρός
  τάς Τελωνειακόν άριάς γνωρίζει δτι ά-
  πό σήμερον «αύΐι «αρχομένη τ) *κ δρ
  4 032 κατ' όκβν άτιλιια ΐ«1 τοθ «ξαγομι
  νού είς τό 6ζ«τ«ρικόν Ιλαίου. Συνεβως
  Θά εΐσβράττηται εφεξής ό άναλογβν ·ό·
  οος έ«' αθτου. ΈβΙσης «αύ·ι εΐσβρατ-
  τομί*η ή «ροσαυξησις 50 ο)ο ««Ι τοθ ·ό
  ρου τοθ μεταφερομίνου είς τό 4ξ«*τ«ρι-
  κόν ελαίου.________
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΗΜΑΤΟΝ
  Είς την Νομαρχίαν εγένετο χβές ή κλήοω
  σις των 44 οΐκημάτων τοθ ΠροσφυγικοΟ Ά
  στικοθ ΚρατικοΟ ΣυνοικισμοΟ ΉρακλβΙουί Οί
  εύνοηβέντβς ύτιό τί»ς τύχης βΤνβ οί εξής:
  Π Βαρούχας, Άρ. Ζαλώνης, Κ. Ά
  οάκης, Καλ. Μηούκη, "ΟΚ. Καμπά<ου, ΈΚ. 'θσμάντι, Εόρ Λβοντή, Δημ. Παπάζογλου, Έλ. Νταλιάκα, Σταμ. Παπάζογλου, Γεώργ Δβγιμβρτζή1, Φωτ. ΣταματΙου, ΑΙ*. Σα«αλί|, Κλβιδωνιάρη Φ-βο., Άθανασΐου Α(κ , Βουλ γσρΛκη Πουλ., Όντατζί Έλ., Μανδαρόπου λος Άβ , Καραγεώργη Σοφ., Λιοτόγλου Γ., ΔρΙτοα Μ , Καρτσιώτης Ν . Καρλορτΐς Άντ., Άράπογλου Κ, ΧατζηΒασ.λβίσυ Κ., Άβάμης "Ιω , Κόγλα Β., ΡοΒΙτης Ιω., Χατζη<υρλί|ς Χαρ., φΐτΐβου Ανθ.. Καλαχτζόγλου Άβρ , Πολυχρόνη Άσημ.. Δουκά«η Σο·(α, ΒαλΙβης Π·, Λ'μονΐα Άρχοντούλσ, ΜαγδαληνοΟ Μϊ ο(σ, ΚαοοβασΙλη Καλ., Μηλσς Χο., Σγουρός Γαβρ., Μορτόγλου Παρ , Μαρκάκης Άθ., Άθ., Καραγιάννη Ά. κσΙ Βιβάλη Μ. Μ*τά ττίαπί έπιβλητικότπτος έ νένιτο χβές Τίιν 3ην μ. μ. είς τό ΚκλβκαιρΙνειον Όρφχνοτρβφιΐον Α τ«λ*τή τής προικβδβτιισΐΜς των άριοτευσ«σ&ν τΒοφΙμνν τβθ «ύχ· γβδς τούτου Ιδρύματβς. Είς την τ*λ(τήν πκρέατη ό ύτουργος Γ· νικος ΔιοΐΜπτίις Κρήτης κ. Σφα- Μΐκνάκητ, έ Νομάρχης χ- Μβρκελ λο{, 6 ίήμαρχος μ. Μηνάς Γ««ρ γι4δη{, Ι στρ«τηγό« μ Κατεχά κης έκηρβσ»»π«Ον τβ φιλανβραιπι κά ιδρώμ*τα Μβρίας Ανδρ. Κα¬ λοκαιρινό», «Ι κυρίαι τής διοι κούσηί ίπιτρβΛής τού Όρφανβτρβ φβίου Ελένη Άνβμονιβννη καί θτ>ρ>ν(« Βερβυδάκη, Ι χ. Βουρ
  ββυμπ&χΐΐϊ· ό χ. Μπβυρλώτβς, οί
  χ. χ. Κ*τ«χ«κης μ«1 Βχρβΐρακης
  χ«1 πλείστα άλλα £γκριτ« μ4λη
  τής χοιν«ν{«ς μβις.
  Μ·τα τάς ωραίας άη«γν·Μ«ς
  χ«1 τβύς έκιτυχιΐς διαλόγοος τδν
  τββφίμων ορφχν&ν 6 Χ- Δημκρ
  χβς ανεκοίνωσεν είς τούς ι*«ρ*ν
  τ«ς έπισήμους την χ«τ««ομην
  των προιχοδοτήσεΝν ώς αχολού
  Ο·*.:
  Τα Λι«««χειον άριστβΐβν ΐις
  την τροφιμον όρφβνην ιτ*τρθ(
  Άρννρη Εβμιώτβυ;
  Τ6 Καλοχαιρίνειον άριατεΐον
  ιΐς την εΊτιτυχουοαν δια χληρου
  βρφανην πατρός Ελένη ν Κατσι
  λή.
  Τδίχ
  μ» ....
  χαΐ 10 χιλ βραχ. τββ ταμείον
  πρβικοδοτήσβως έν όλω 20 χιλ.
  δρχ- μϊταξϋ τδν ορφκννν τροφί
  μων Χ«ιρ«««*κη £βφΙ«« Πιράκη
  Άρετής, ΚαοτρΙτση Φκνής, Ζ«γ«
  λάκη Μαρίας χχΐ Καλογεράχη
  Εύ«γγ«λΙας.
  Κατόπιν ο χ. Γινιχος 'Διβικη
  της εκοψ» την Β«βιλ6<ιητα τοθ Όρφχνοτρβφί-ίβυ, ταντβχρβνΝς δ' εγένετο ή βιηνομή την κρΜτβ χρονι&τιχΗν μηοναΗ&οιιν <1{ β λας τάς όοφχνβς. Είς το τέλβς τής τ«λετής η *«βί«' σημεΐΗτέβν ύιτήρβεν 5λ(«ν επι βλητιχη, έψ*λη Α έθνιχος ίίμνβς ί>«6 χ«λλιφάνων τροφίμΜν τβδ
  Ιβρόμκτος.
  Ό χ. Γενιχβς Λιβιχητης έ«»
  τή (ΰκαιρΐα έι»ακέφβη βλα τα
  βι«μ*ρΙσμβιτ« τβδ ν«βτ·ύχτου χά
  λοχαιρινειο» χτιρίου χ«1 έ{ίφρ«·
  ο* ·1ς το κροοΜκιχόν τοδ ίδρύμ*
  τος την «ύαρέαχειόιν τβ« δι» την
  έκιχρατοδοοιν τά$»ν χά Ι «χρκν
  χαθαριότητα. '
  Ή ώρ*Ι« αύτη τ«λβτη Ιλη{ι
  την 4ην μ. μ. Των έπισήμε>ν άνβ
  ΠΟΛΥΩΡΟΣ ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΛ
  ΤΩΝ ιι ΜΕΤιΞΜΙΒΙΤΪΙΙΝΟΥ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΚΙΙ ΕΞΟΤΕΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΛΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυηουο-
  γός χ. Μεταξάς έσχε τό άπόγευμα πο¬
  λύωρον συνεργασίαν μετά τού άντιπρο-
  έδρου τής Κυβερνήσεως καί ύπουργου
  των Οίκονομικών κ. Ζαβιτβιάνου επί
  «ών Οίκονομικών χαί εξωτερικών ζητη-
  μάτων τής χώρας. ΚαΗώς ανεκοινώθη
  έκ τής έξετάαεως τόσον των οίκονομι ·
  κων όσον καί των εξωτερικών ζητημά-
  τ*>ν, οί κ. κ. Μεταξάς χαί Ζαβιτσιά»ος
  Βιεπ(στωσαν ότι ή κοχτάαταοις έξελίσσε
  ται ομαλώς χαί ή χώρα ευρίσκεται είς
  πολύ περισσόρερον, ηαρά άλλοτε ευχά¬
  ριστον θέσιν ά «ό πάσης απόψεως.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΦΥΑΑΪΣΕΤΑΙΑ1Α
  ΤΗΝ ΛΓΓΑΟΓΛΛΛΙΚΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΙΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΑΣ
  ΑΙ είσπραξις τοΟ
  ΤελωνεΙου κατα τόν
  μί,να Αντ^Χθθν είς
  7,449 338 80
  _ενταύθα
  λήξαντα
  δραχμάς
  Γ
  ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
  &1Α ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ
  Υπό τοθ ύιουργεΐου τής
  Δικαιοσύνην αττοστέλλετσι είς
  τό υπουργείον των Οίκονομι
  κ&ν έγγραφον οι' ο δ ζητβΐται
  ή λη"ψ ς μέτρω/ διά τού; κρα
  τουμίνους δια χρίη πρός τό
  Δημόσιον. Είς την ενέργειαν
  ταύτην προβαίνει τό ύπουο
  γεΐον της Δικαιοσύνης δια τόν
  λόγον δτι εφέτος τό υπουρ
  γεΐον των ΟΙκονομικών Βέν
  "Ίέταξϊ την άποφυλάκΐσιν των
  διά χρέη μέχρι ποσοθ χιλΐων
  όραχμΛν κρατουμένων. Συνέ
  πειά τούτου υπήρξε ν' ανέλθη
  ό άριθμός τι2>ν κρατουμένων
  σήμερον διά χρέη είς τάς φυ
  λακσς είς χιλίους διαχοσΐους
  ΤΛ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΠΟ £ ΥΓΚΕΝΤΡηΣΕΟΣ
  Ό &ιχου3γος τβ
  χ. Μαγαος συνειργάσθη ποοχθές
  ά θ
  τβα δπουργείου, διά τ« ζή
  Ττς Ιττοαυγκιντρώϊειος χαί
  διοικήσεως. Ό χ. οκουργός
  ττμκ δυφίρου; πληροφορίας
  τιχ6ς μέ ι& Ιργον τοΟ Σβ
  τής αποοιιγχεντρώΐεακ, προχειμί
  νού νά συνιχιοθοθν αί έργαοΕαι
  τοθ Σ^μβουλΙοιί τούτου διά τόν «α
  31 Δεκεμβριού (τοθ
  — Έκ Λονβίνου 4γ
  οί Άγγλικοί πό
  έχουν άσφαλείς πληροφο¬
  ρίας καθ* ά; ή Ίταλική Κυβέρνησις εί¬
  ναι ^διατεθειμένη ν' αποδεχθή ' την
  πρότασιν -τ?ης Αγγλίας καί Γαλλίας πε
  ρί έφαρμογης αύστηρών μέτρων άπο-
  χλεισμού άποστολής πολεμικών ένιβχύ-
  . —,ν -».»πμ-ν «-- « ^ν . ύ«* Ίσπανούς έμπολέ-
  Χ«.ηο4ντ«ν μέ τας «ρίοτας τβν χν, &|^ ώ^,^,», «ροΰ^οθέ-
  Ιν««ώσ·«ν, Ι |ρ » Καχά ,άς αύτάς ηληρο^Ορ£βς, ή
  Απάντησις τής Ίταλι«ής· Κυβερνήσεως
  επί τού Ίσηανικού θά διαβιβασθή έντός
  των ήμεαών είς Λονδίνον καί Παρίους.
  «ί
  - Ο ΦΟΡΟΣ
  ΚΙΘΙΡΟΝ ΠΡΟΣΟΔΟΝ
  σ<ε· λ( ταρτιομον των αγετικών νομοθετι- μίχων. Ό χ. 'ϊχουργός ίμιλβν πρίς τούς αντιπροοώπους τ«0 Τό· που, Ιπανέλαβι βτι μελε-α το Β λον ζή τ,μα κ«1 8η Ηλ προαπαθή ση να χαχαβτΐοη δοον τό δυνατόν ταχύιιρον τιύς οχετιχιύς νέμβυς, τού; οποΕους θα φϊρη πρίς Ιγχρι- σιν είς το 'Γκουργιχόν Συμβούλι¬ ον άμίσιος μετά τας εά Ο ΔΡΑΖΤΗΙ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ ΦΟΥΡΝΙ Ό δράσιης τιθ προχθιαινοθ έν Φ .υρνέ Χ·χν!»ν Ανδρ. πβρΐπου. Πολλοί μάλιστα το^Λιδβκιις,μειήκθτ] δκο συνοδείαν των κοατοθνταΐ διά χρέος μέ ] είς Χανιά ^παρεπιμφθείς βρμο- χρις εκατόν δραχμήν. 'είς Χανιά δίιος. ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Πν'ηροφορούμ-Θο δτι αι" τοθ υπό ΛΗ1ΙΑΡΧΙΚΑ Κατβ τόν λήξαντα μή'να »(ς Τό ύπουογεΤον τΛν ΟΙκονο πληροφορούμιθα βτι καταρτ ζβι μακράν εγκύκλιον Ιπεξηγοθσαΐ' χον τε^ίυτα'ως δημοσιευθέντα νόμον «πεοϊ φορολογίσς των καθαρθν προσόδων». Ή έγ^όκλιος άνα φέοβται είς την φορολογίαν τοθ έπινηδβύματοΓ, οΐκοδομών καί άνωνύμων εταιρείαν. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ ήη είς ΧΐνΙα χείραν «ρόνου κατά τοθ βι' άπό Βΐρβολο μαίοϋ Ντιγχριντάνη 6 Ανδ. Μ που ζαχ ά «ής Ιχ οάμου. Σ*ορδιλιαν*ν Κιο· Τλ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Φ ϊρεται είς γνώσιν τοθ κοι- νοθ ότι άπό σήμβοον γΐνονται δεκτά τηλεγραφήαατα «πολυ τελή> δι* Αθήνας μέ πρόσθε¬
  τον τέλος δραχμ&ν τεσσά
  ρων (4)
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΣΜΟΥ
  Ε1( Ρέβυμνβν ουνιληφβη * Άν
  δρέ«ς Μ. Κουρμβύλης 1{ Άγχβυ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΜΠΝΕΕΙ
  ΑΙΣΙΟΑΟΞΟΥΣ ΠΡΟΒπΜΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τοθ
  άνταηοκριτού μας).— "Ομιλών άπόψε
  πρός τούς άντιηοοαώπου* τού τύπου 6
  πρωθυπουργός χ. Μεταξάς, εδήλωσεν
  ότι έκ των συνομιλιών τού μετ α τού κ.
  Ζκβιτσιάνου καί των άλλων ύηουργών
  καί έκ τής έξετάαεως τής έν γένει κατα·
  στάσεως τής χώρας διαπιστώνει &ι« τα
  πράγματα βαδίζου* κατ' ευχήν. Τό¬
  σον μάλιστα ωστε ή κατάστασις
  νά εμπνέη τάς μάλλον αίσιοοόξους προ
  βλέψεις οιά τό μέλλον ιής χώρας ««Ι
  τού Έλληνικοΰ λαού.
  ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΒΟΜΒ1ΡΛΙΣΑΝ
  ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (
  άνταποκριτού μας)·—Κατα τηλεγραφή
  ματα έκ Σαλαμάγκας, «ό στρατηγείον
  τού Φράνκο έξέδωσεν ανακοινωθέν έν
  τώ οποίω άναφέρεται ότι στολίσκοι &ε
  ροπλάνωνχαί πολεμιχά των έθνιχών*
  έ ό βομ
  Σαν
  ροπλάνωνχαί πολεμιχά των έθν
  ένήργηααν σήμερον σφοορότατον
  βαρδισμόν κατά τού λιμένος τού
  τάντε έ ύ αέ ί
  112 γεν-
  καί 66 Θάνατοι.
  διβξαγόμβναι συνεννοήσεις
  τήνσύνοψν δανεΐόυ πρός Λ
  νέγβρσιν φυλαν&ν κσΐ βΐλτΐω
  σιν κα( διαρρύθμισιν ύααρχόν
  τα>ν σωφρονιστικ^ν κτιρίων,
  βαΐνουν πρός τό τίρμα των.
  Ό όΐγανισμός δηαοσΐου δικαΐ |
  ου μετβ τοθ όπο'ου διΐξάγον
  ταΛίδιαπραγματεύσεις *δί ^^ί^Β^ι
  χθη ήδη διτως ουζήση είς 300 προίόντων βΤχον ώς κάτωθι:
  έκατομμύρια τό ποσόν των
  Βακοσων
  Λ$
  φκχη.
  Γ. Χη
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ό ποία αρχικώς επρόκειτο νά
  χορηγήση *Ρός (κρν σ<οκόν{ χοθτον. ΑΙσυνεννοήσεις έπρο χώρησαν ή5η κρός τόν καθο οισμον των λεπτομβρειών τΙς ( συνομολογήοβως τοθ Βανβίου τούτου. ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΙΡΤΟΣΗΜΟΥ Άιΐεστάλη τιρός βημοσΐευ σιν ΐ(ς την *Έφηαερ(δα ττ]ς Κυβερνήσεως» νόμος, 6ιά τοθ 6ιιο(ου καταργοθνται ατασαι αί ύφιστάμβναι άτελβιοι χαρ τοσήμου πλήν των - &ια συμ βασεον κατωχυρωμένων. Ή έκ τής καταργήσεως τΛν ά τε λειον αθξησις των έσόβων οθ ττροϋιτολογσαοθ, ύπολο Ίζεται είς 100 4<ατ. δραχ μΛν. β' ν' 8' ποιότητος α' «οιότητοσ, Βρ. Υ «■ ■■ Μαθραι ,, Ταχχαδει α' ποιότητος Βρ. V" *·λαια *β βαθμόν βρ. κοινβ ν. έσοθ«1α« Λιανικώς 18 19 1».— -13 10. ) ( 12 13 1 Βιιο·ν«λ. Ιϊοιο ,, α' ποιότ. Μουρνβλ. ίξαιρ. , ,, ο' νοιόι. •Ινβι ν*α» |·οοε.Ια< ,, Αρχανών τό 27,— 23 — Β1,— 83,— II, βρ. Χαοούπισ Μίλι ποιοΐικώς Μίταξα Κουκοόλισ Δέρματα βόΤσ 'ΛρνοΒέρματα Προβαταν αίγΛν Μαλλια κατ' οκάν ναλαιοΙ „ κατ' ο». ,. Μ, ,, 40>.
  ■8.
  3·. -Μ.
  οιλιαν&ν έ>-1 «ηοκεΐρκ βιβαμβΰ,ταντερ εκ τού αέοος καί της θαλάσσης.
  τΗ« ΐ3«τ«ο<- π»»—...β- - »- Έμ τού βομβαρβισμού έπηνέχβησαν μ.ε γάλαι καταστροφαί τόσον είς ταέλλιμεν» σμένα είς Σαντάντερ ηλοϊα όσον καί ε>1«}
  την πόλιν ολόκληρον-
  ΑΙ ΗΑΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΗΚΗΑΑΡΙΤΗΙ
  ΑΘΒΝαΊ 31 Δεκεμβριού (τοβ
  άνταποκριτού μας).—·Τό ΆθηναίίΜΟν
  Πρακτορείον πληροφορείται έκ Μαορί
  της καΐ Σαλαμάγχας ότι αί μαχαι είς
  τα πέριξ τής Μαδρίτης συνεχίζονται*
  εισέτι, πεισματωδέσταται άνευ όμως ση
  μαντιχών ϊποτελεσμάτων. Έ» τώ μετ»
  ξύ είς τα διάφοραι μέτωπα άποστέλλον
  ται μεγάλαι» ένιαχύσε»ς τόσον υπό των
  έρυθρών όσον καί υπό των έπαναατατών.
  Ο ΝΕΟΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΔΙΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τοθ
  ανταποκριτού μας).—Είς την εφημερί¬
  δα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σή-
  μερον 6 νέος Άγορανομικός χώδιξ «{«
  τόν οποίον ηεριέχεται όλόκληρος η ηε·
  ρί άγορανομίας νομοθεσία. Δια «ο«
  νέου κώβικος, παρέχεταΐ είς τόν ύφυ-
  πουργόν τής *Αγρρανομίας τό οικαί«β
  μ-α νά προβαίνη εις έπίταξιν των είβών
  1.14- ιιι β*«ιρο«ρήε}, οσάκις κρίνη τουτο ·ν*γ-
  ·«·«-.«>·· καίον δια την έπάρκειαν χαί τή» πρθστ»
  Μ* βίαν ·τΊ< καιταινβε.λ_ι«*^- Τιμαί Συνβλλβγματος Δολλαριον δρ, III. 10—112.10 ΑΙ(» ,, 146. — ΕΜ. Κορώνα Σουηδίας Β8.1Ι—ββ^ Φράγκον „ |.1 Β— ΒΛ3 Έλβετ. φράγκον „ Β6.Μ-ΜΛ0 ΦιορΙνι Όλλανο. „ 60.15-61.1$ ΤσβχοολοβακΙας Φράγκον Βελγικήν ,, 1,10— ε.·9 1.76-Ϊ38 Τιμαί ΚλΟ,ριγκ Μάρκον Βουξίλλαι Α ' ν., ψΆ "Αρ-β. · «,φ(«ν«·»«* *7 Μ·τ«5«ι κιριββ*τ·ρ·ν Βν&ν γ·γ·ν·τ« αιν *βχ·τ»ί Η« β·ν τίί Ε ΤΕ. μ·ς. Λ Τιώρ»·» δι«λ Κίλληλ·» Ν«ί { λΐει των Έ. μνν, οννΐτέλ· ϊιβηιοΐωβό δι ιΐοΐτι φοράν ι βις των δύ· χι «4λβ διΐθνή,γ χεθεριοθοϋν κ τήμοχχ·. επί τώ ίητήοη. καί βά 8Ι»ί ή Ουν·ρχ< βί δια τής Βαϋ Έν τϋ μιχ· »»β·ρνηαις. κ| κίνδ«ν·ν δι έδημ·ο(· ό τ* ΧΙ!« των | οίκον ήβ βΔ»·τι·1 κ Μνε-ντβ! β. ηλ··ν, έοΐν ς Υρβμμα ·λλ* ΜΙ