93738

Αριθμός τεύχους

4462

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ν
  ΑΝΟ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος · 8
  Τ»μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  3
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ!
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΙΕΤΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤλΚΤΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ
  *ΡΙΘΜ ΦΥΛΛΟΥ 4462
  1ΟΝΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ (ΟΙΝΟΝΙΚΝ
  ΑΙΙΣΥΓΙΡΠΤΗΣΙΣ ΤΙΣ ΙΩΡΑΣ
  Ό έ·ρτ«αιμ«ς χνρακτηρ
  τβν ημερών των Χριστβυ
  γέννων χαί της πρωτοχρονι
  άς, πρός τόν οποίον κατ' β
  ναγχην καί καθιερωμένον
  «πό μακροϋ συνήθειαν,
  πρβσκρμόζεται καί ό τύπβς,
  δεν έκέτρεψεν είς ημάς ν'
  ασχοληθώμεν λϊπτβμερεΌτε-
  ρον μέ τα πολιτικά πράγμα-
  τα τής χώρας. Έν τούτοις χά
  τ* τα, ημέρας αύτάς, είς την
  ελληνικήν πρωτεύουσαν έοη
  μειάθη έξαιρετιχή πβλιτιχη
  κίνησις καί διετάχθησαν συ
  νομιλίαι χαί συνεργασίαι
  έξαιρετικης σπουδαιότητος.
  Δέν είναι λοιπόν διόλβυ
  άσκοπον ν' «νααχβπήοωμεν
  εν τβχΐι τα γεγονότα τού
  διαρρεύσαντβς δικστήματβς
  ® ουναγάγωμεν ϊσως συμ
  ώέλ
  έθεσεν ύη' όψιν τού κ. πρω
  βυπουργοΰ. Έκ τής γενομέ
  νης δέ μετά
  αν των χ. κ.
  συνεργασί
  Πρβίδρων χαί
  θείαν χαριν τής προοδον καί
  της άνβπτύξεως τής κβινί,ς
  πατρίδος. Καί αί εύχαί αυταί
  ποοτιμηθοθν κστά την εΐσητνω
  γήν εΐδ'δν είς ΓβομανΙαν πρω
  ται β ομηχανικαΐ
  καί
  άντ'αποκρ νβνται πλήρως χαί Ι^'ως μβταλλεύματα
  πρός τό κοινόν αΐσθημα τώνστρίας.
  πανελλήνων.
  περάσματα ώφέλιμα κβί ώς
  πρβς την θέσιν είς την όποί
  «ν εύριβκόμεθα ώ; Κράτος
  χαί ως πρό; τάς πρββλέψεις
  διά τό μέλλον μας ώς χώρας
  καί ώς λαοΰ. Καί ώ; πρός
  μέν τα έξωτερικά, η άφιξις
  χαί η διήμερος παραμονή
  είς Αθήνας Τ·ΰ Τούρκου ύ
  πουργοδ των Εξωτερικών χ.
  Ρουσδή Άρας» εδωσε την εύ
  καιρίαν είς τόν πρωθυπβυρ
  γόν χ. Μεταξάν καί είς τβύς
  διπλωμάτβς της λεωφόρβυ
  Κηφισσίβς νά.χατατοπισθβδν
  περισσότερον επί ττών διε-
  θνων γεγονότων ώς^εξειλίχθη
  σαν εσχάτως μετα την σύνο¬
  δον της Κ.Τ.Ε. χαί νά χά τα
  ταβτήαβυν Ισχυρβτέρβυς τβύί
  μετα τής Τουρκίας φιλικού;
  Δεσμβύς μας. Αί δέ μετα τού
  Τούρχου διπλωμάτου άλλε
  πάλληλβι χαί μακραί ουνβμι
  λ(«ι των Έλληνων έπισή
  μων, συνετέλεσαν είς τό νά
  διαπιστωθη δι' άλλην μίαν
  είσέτι φοράν η μεγίστη σπβυ
  όντιπρβέδρων τής Κυβερνή¬
  σεως, άνκκβινώσεως, έκληρβ
  φορήθημεν βτι ό πρβΰΐτβλβ
  γισμβς ίχλεισεν Ισοσκελισμέ
  νος, ότι «Ι διαπιστώσεις τό¬
  σον δι» τα έσωτερικά ίσον
  κ«ί τα έξωτερικα ζητήματα
  είναι εύχάριστβι καί βτι αί
  προβλέψεις δια τό μέλλον
  έμπνέβυν αισιοδοξίαν χαί
  ό λαβς, ν* τα
  λήθην τα π«
  τα πάθη. Νά
  κοινωνικαί αν
  ανωμαλίαι χαί
  Διόττι πράγματι κανελλή
  νιβς πόββς είναι σήμερον νβ
  συνβδελφωθή
  φοΰν είς την
  λαια μ(ση καί
  έχλείψουν ο
  ταρσίαι καί
  νά παγιωθή ή έσωτερική γβ
  λήνη κβί ή ήουχία. Διά νά
  έκιτευχθβϋν ίμως 3λα αύτά,
  χρειάζεται νά δοθή β τόνβς
  καί β ρυθμός άνωθεν. Είναι
  απαραίτητον νά δώση τβν
  παλμβν τής κβινωνικής χαί
  υθμίας ή κυ
  Είναι
  ««νεχ.σθουν μέχρις
  υέ
  μ ξ %Έ
  Β*ρρ·(. «Υπό τ&ς πρ.ΰποθέ *?** ν* ««νεχ.σθουν μέχρις
  σε.ς λ·,«όν αύτάς, τ«ς τόσον *λοκληρ«σε«ς τού τα υπέρ
  «Λ ι ΛϊΑ * εζέ ξ
  αΐσίας κβί
  έίζ
  τάς
  ς ς
  έμφανίζουν αί κυβερνητικαί
  ανακοίνωσις, ελπίζομεν ότι
  τό Κράτος θά επιδοθή μβ Λ
  •ν ζήλον χαί ορμήν είς τό
  έργον τής περισυλλβγής χαί
  της ανορθώσεως πλέον χαί
  •τι ή Κυβέρνηησις θά εύρη
  κβί τον χρόνον χαί χά μέοα
  εκπληρώση είς τό ειχέραιον
  τάς πρός τόν λαόν ύπβσχέ
  σεις της. Έλπίζβμβν δηλκδή
  •τι η Κυβέρνησις, μετά την
  παγίωσιν τής έξωτεριχής θε
  σεως χαί τής οίκ*νβμικής 1
  ββρρβπήσίωί τβδ Κρ«τ·υς,
  θά στρίψη ίλην αυτής την
  προσοχήν πρός την έοωτερι
  κήν άναδιοργάνωσιν καί
  την ενίσχυσιν των οίχβνομι
  κδν δυνάμενν της χώρας
  Ό κ. Πρνθυπουργός, αλλω
  ότε. άπΐυβύνων ευχάς επί τώ
  νέω ίτει πρός τόν Έλληνι
  κόν λαόν εξέφρασε τόν πό
  θβν χαί την επιθυμίαν νά
  επιδοθή β Έλληνισμβς είς
  έργα. κΐρηνικής, πνευματικάς
  •Ικονβμιχής καί έχπολιτιστι
  κης αναδημιουργίαν- Νά πά
  ραμερισθβΰν οί κοινωνικαί
  άνταγωνισμβί καί νά επέλθη
  ή συνεργασία ίργοδοτ&ν χαί
  εργαζομένων ταξεων
  κρατικαί μέτρα, βπότε θά
  έχλείψουν χαί αί αφορμαί
  παραπόνων χαί άνταρσιών,
  διά παντός χαί μβνίμως. Νά
  έχτελεσθβδν μεγάλα έργα,
  χάρις είς τα όποΐβ χαί ίργβ
  οίαν θά εδρβυν οί ανεργοι
  χαί ή έθνιχή παραγωγή θά
  αυξηθή χβί τό βιωτικόν επί
  πεδον τού λαοδ μας Β3 άνυ
  ψωθή.
  Νά τβνωθοΰν αί βιώσιμοι
  έπιχειρήσεις, ωστε νά έξα
  σφαλισθή ανάπτυξις τβν δια
  φβρων κλάδων τού έθνιχβδ
  πλβύτβυ Καί νά ληφθοδν τέ
  λος ίλα τα μέτρα χάρις είς
  τα όποΐα θά επιτευχθή ή
  πλήρης άναχαίνισις της χρα
  τιχης μηχανής χαί ή άνα
  γέννησίς τού εθνους. Καί θά
  ένσαρκωθβδν αί πρωθυπβυρ
  γικαί εύχαί είς ωραίαν πραγ
  ματιχότητα.
  Δέν αμφιβαλλομεν δέ ότι
  χαί άπό τής απόψεως αυτής
  η Κυβέρνησις θά χαταβαλλα
  καθε προσπάθειαν χαί δλα
  τα άπβθέματα των δυνάμεών
  τη;, διά ν ά εκτελέση είς
  Ν ΠΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ (ΟΙΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε!ΠΟΝ_ΝΟΜΟΝ ΜΑΣ
  Ή κυβέρνησις ανεκοίνω λίαν ό ΰνουργός κ. Σθα
  σεν δτι κατόπιν «ολυμό-. κιανάκης καΐ νά εργασθή
  χθων «ροσκαθειών, έξευρέ-, «ρός τοθτο ό κ. Νομάρχης.
  θησαν οί «όοοι διά την 6ρ Τώρα μάλιστα, όπότε θά
  γάνωσιν τής κοινωνικάς μεταβή είς Μεσσαράν ό κ.
  «ρονοίας καΐ την καταπολέ Γεν. Διοικητής είμπορεϊ νά
  μησιν τής έ^ονοσίας καί καλέση τούς κοινοτάρχας
  τής φυματιώσεως. Καΐ «»ς των τριών έναρχιων, Πυρ
  μέν καΐ «ότε θά τεθοθν είς γιωτίσης, Καινουρίου καΐ
  εφαρμογήν τα μέτρα διά Μονοφατσίου. Νά τούς ο
  την κοινωνικήν «ρόνοιαν, «οδείξη *Πν σύμ«ηξιν ένώ
  δέν γνωρίζομεν. Πάντως σε«*ς Κοινοτήτων καΐ την ά
  βεβαία θά χρειασθη χρό- ναγραφήν είς «ούς Κοινο
  νος άρκετός «ρός τουτο, δέ τικούς «ροϋκολογισμους
  τώννά Τβησή,βοον κλον,ζό'βομένου δτι ά«ό τής ά«όψε ενός σημαντικοθ «οσοθ
  μ8νον τό σελλΐνιόν της. 'Κκτός ως αυτής, είμεθα δυστυχώς ύ«έρ τοθ ΟγειονομικοΟ
  ' - τελείως καθυστερημένοι, «ρογράμματος τής ένώσε
  " «*ς αυτής. Νά εισηγηθή έ
  ΑΙ προτάσεως οδται ίμελε
  τήθησαν άπό την αύστριακήν
  κυβέρνησιν καί εκρίθη παν άπα
  ράοεκτοι, καθόσον ουδέν συιι
  φερον είχεν έκ παοομοίων συ
  ναλλαγαν ή Αυστρία. Ή αύ
  στριαχή κυβέρνησις ΘΛ έπροτΐ
  μα την πληρωμήν είς συνάλ
  λαγαα των είς ΓεομανΙαν ίξα
  γομένων παρ* αυτής προ(6ν
  των καΐ δια την συγκράτησιν
  τής τιμής τοθ έθνικοθ της νο
  μίσματος—τοθ σελλΐνΐου—καΐ
  δια την γενικωτέραν της έμπο
  ρικήν πολιτικήν. "Οπλων άλ
  λως τε 8έν Εχβι σήμερον άνάν
  κην ή Αυστρία, ωστε χάριν αύ
  ίδ Υ λζό
  ;,
  τ· «χέραιον τ·
  ίργβτών είς κοινήν πρβσπά'ραν καθήκον
  πρός την χώ
  της
  δαιότης τή! Έλληνοτουρκι
  κης ουμμαχίας, νά έπιτευ
  χθή έξ ολοκλήρου χοινη οτά
  σις των δύβ χωρών είς τα με
  γάλα διεθνη^γεγβνότα χαίνά
  χαθβρισθβδν πλείστα ο 3α ζή
  τήμβτα επί των οποίων θά συ
  ζητήση χαί 8ά λάβη άπβφά-
  σεις ή συνερχομένη τόν Φε
  βρβυάριβν διάσκεψις των κρα
  των τής Βαλχανικϊ,ς συνεν
  νβήσεως
  Έν τϋ μεταξύ ή Έλληνιχη
  κυβέρνησις, πρββλέπβυσα τβν
  κίνδυνβν διεθνών περικλβ
  χβν έδημβσίευσε τόν νόμβν
  διά τού οπβίου δίδεται τβ δι
  χαίωμα είς τβν υπουργόν των
  Στρατιωτικών νά συγκεντρώ
  σο βλα τα άπαραίτητα στβι
  χεΐα των βιβμηχανιχβν, γε
  ωργικών χαί βίκβνομικών ου
  ναμιχβτήτων της %ύρ»ς, χαί
  νά πρβπαρασχευάσο πλήρως
  την έν δεδβμένη Ινάγκη κη
  ρυξιν βΐχβνβμιχής έηιστρα
  τεώσκως. Πόσην δέ σημασίαν
  ίχει Ι νόμβς αύτβς, είναι
  ε&χολον νομίζομεν είς ίλβυς
  νά έννβήσουν.
  Διότι βί πάντες άντιλαμ
  Βάνβνται βτι ό πόλεμβς
  πλέον, εάν τελικ&ς δέν ά
  κβφευχθή, θά διεξάγεται κβ
  λυμέτωπβς χαί πβλύμορφβς.
  Κβίδέν Βά περιορίζεται είς
  τάς γραμμάς τβδ πυρβς μό
  νβν άλλά χβί είς τό εσωτε¬
  ρικόν. Καί θά είναι όχι μό
  νβν πόλεμβς ίπλων, άλλά
  καί ηόλεμβς βίκβνβμιχός.
  θά χρεινσθή έπβμένως νά έ
  πιστρατευΒβδν χαί αί βίκβ
  νομικαί δυνάμεις τής χώρας
  όπως θά έπιστρκτευθή κ«·
  β λαός. Πρό πάντων δέ θά
  χρειάζεται ένιαία διεύθυνσις
  βλνν τβν δυνάμϊων στρατι
  ωτικων καί βίχβνβμιχβν ω
  ότε έ αγών νά είναι ουντβ
  νισμένβς χαί συνεηβς, άηβ
  τελεσματιχώτερος.
  Άς κρβς τα ίοωτερικά ζή
  τήματα: είς τβ διβρρΐδσαν
  διάστημα τβν έβρτβν, β χ.
  υηβυργός τβν Οίκβνβμιχβν
  ουνεπλήρωσε την μελέτην
  Αί Διεθνεΐς άνησυχίαι
  Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ
  ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΒΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 30 Δεκεμβριού βήσβι τής Ιταλίας, νά έκκαθα
  ( τοθ Ταχυδρομβ(ου) —■
  ΟΙ ανταποκριταί τοθ Άγγλι-
  κεθ, Ιδιαιτέρως Βμως τοθ Ά-
  μεριχανικοε τύπου, άπασχο-
  λοθνται πάλιν κατ' αύτάς μέ
  τος σημειουμένσς είς την αύ
  στριακήν κολιτικήν ζυμώσεΐς.
  Ή κατάστασις—γράφουν—
  βΐς την Κεντρικήν Ευρώπην
  τάς τελευταίας ημέρας πά-
  ρουσιάζει διαταραχάς τΐνατ,
  ο( οποίαι είνε αξιοσημε'ωτοι.
  ριοθοθν καί την Ιΐην Ίιυλίου
  ύπεγράφετο ή γνωστή συμφω
  νΐα, ή όποΐα έθεσε τέρμα είς
  την έχθροπάθειαν μβταξύ των
  βύο λσών.
  Διά τής ύπογραφής τής συμ
  φωνΐας της 11 Ιουλίου αί σχέ
  σεις τόν δύο χωρων είχον προ
  ωθηθή πρός την συνεργασίαν
  των καί κατέστη τΰτω δυνατόν
  είς τόν υπουργόν των Έξωτε
  ρικων τής Αυστρίας κ. ΣμΙθνά
  Καί είνε μέν βέβαιον 8η ή επισκεφθή πρό τινος την Γερμα
  Κ'ντρική Εύρώπη άπό τοθ πό νίαν. Τί βιημβίψθη μβταξύ τοθ
  λέμου καί εντέυθεν σπανιώτα- Φύρερ καί τοθ κ. ΣμΙθ είς είς
  ί ΐ λή Βερολίνον δέν εγνώσθη. Παρε
  τηρήθη δμως Οτι, ευθύς μετά
  την επάνοδον τοθ κ. Σμίθ είς
  Βιέννην, ήρχισαν σημειούμβναι
  είς τα σχίσβις των βύο χωρών
  έλαφραΐ κατ' αρχάς, σοβαρώ¬
  τεραι άργότερα διαφωνΐαι. ΟΙ
  καλώς πληροφορημένθι κύκλοι
  λέγουν δτι άΦορμή των διαφω
  νιων, προστριβήν μάλλον, τού
  των υπήρξαν α( αξιώσεις τής
  ΓβρμανΙας δσον άφορά τούς
  δρους τής νέας εμπορικάς συμ
  βάσεως, αί διαπραγματεύσεις
  τής οποίας ανεκλήθησαν καί
  διά τρίτην φοράν. Ή Γερμα-
  νία εζήτησεν δπως είς τό γβνι
  κόν της σχέδιον «ερΐ άνοργα-
  νώσ?ως τής χώρας της καί τής
  πολεμικήν προπαρασκευής πε
  ριλόβη καί την Αύστρίαν χρη
  σιμοποιοθσα αυτήν ώς έξάρτη
  μά της οικονομικόν καί στρα¬
  τιωτικόν. Καί πρώτον ήξίωσεν
  δπως ό ούστριακός στρατός
  έξοπλισθβ δι' δπλων καί πολε
  μοφοδΐων των γερμανικών έρ
  τα παρουσΐασε σημεΐα γαλή
  νης καΐ ήρεμΐας, άλλ' αύ'ήν
  την φοράν φαΐνεται δτι άπει·
  λεΐται νά καταρριφθή καΐ δ,τι
  συνετελέσθη τελευταίως πρός
  (σορρόπισιν των βυνάμίων είς
  αυτήν. Καΐ κέντρον των νέων
  διαταραχών είνε καΐ πάλιν ή
  Αυστρία καΐ α! σχέσεις της
  πρός την Γερμανίαν. ΕΤνε
  γνωστόν δτι αί Γερμανοσυ-
  στριακοΐ σχέσεις βέν υπήρ¬
  ξαν ποτέ όμαλαΙ άπό τοθ πο¬
  λέμου καΐ εντέυθεν. Ή Γερμα
  νίσ, άποβλέπουσα είς την α¬
  πορρόφησιν τοθ όμογλώσσου
  ιης λαοθ, είργάοθη έντατι·
  κώς διά νά έλκΰση αρός ού·
  ιήν τόν αύστριακόν πληθυ¬
  σμόν. Καΐ μετά την προπα¬
  γάνδαν τοθ περιφήμου "Αν·
  σλους—τής ενώσεως δηλαίή
  μετά τής Γερμανίας—ή Γερμα
  ν(α έξαπέλυσεν είς την Αύ-
  στρίαν τούς
  στσς οί όποΐοι
  έθνΐκοοοσιαλι-
  ενοπλοι περιε-
  φίροντο άνά τα έδάφη
  προπαγανδ'ζοντες
  ίθνΐκοσοσιαλισμοθ
  Αίστρογερμανικής
  καί
  της·
  τοθ
  ττΐς
  καί ούντχξιν τ·υ νέ·» πρβυΊτοξύ των Βύο χωρων κατέστη
  η·λ·γισμ·ΰ τ·ν ·κ·1·ν χειί'δυνατόν τελευταίας, μεσολα
  συγχωνεύ
  σεως. λ Ι μακροΐ διχόνοιαι με
  γοστσσΐων
  φίας, άλλά
  χάριν , όμοιομορ
  καί ιτρός πληρω'
  τούτου ή έπιμονή τής Γβρμα
  νΐσς νά έπιτύπ την όμοιομορ
  φίαν τοθ όκλισμοθτής Αύστρί
  άς μετά τοθ Ι&ικοθ της έν|βατ
  λε καΐ είς φόβους την αύστρι
  αχί|ν κυβέρνησιν, ή όπο[α Ρέν
  έπιθυμεΐ νά έιιπλακβ είς τάς
  περιπετείας της έξωτερικής πό
  λιτικής τής ΓερμανΙας. Οί αύ
  τοΐ φόβοι έξεδηλώθησαν έκ
  τοθ γεραανικοθ! σχεδΐου καί
  είς την Ρώμην, ή όποία έπίσης
  δέν έπιθυμεΐ την ύπαγωγήν
  τής Αυστρίας υπό γερμανικήν
  έξάρτησιν.
  ΑΙ άντιλήψβις ο δ ται τής Βι
  έννης—κατά τούς Άμερικα
  νούς πάντοτε ανταποκριτάς
  —δέν αφήκαν αδιάφορον την
  Γερμανίαν καί ή*η 6 Γερμανι
  κός ιύπος έτιανήοχισε την &η
  μοσίευσιν δυσμενών , πληροφο
  ριων περΐ Αυστρίας. Έν τώ
  μεταξύ Είς τάς επαρχίας τής
  Αυστρίας εξεδηλώθη καί πά
  λιν ρεθμα κατά τοθ έθνικοσο
  σιαλισμοθ καί έπβισόδια σημει
  οθνται τακτικώς μεταξύ έθνικο
  α^σιαλιστών καί των άντιπά
  λων των. Μέ μόνην την δια
  Φοράν, βτι ή άστυνομΐα άπο
  φρ,ύγει νά επέμβη, άγνοοθσα
  δ ' πρέπει νά συλλάβη τούς έ
  βνικοσοσιαλιστάς ή δχι, έφό
  σον στερεΐται ρητόν δια τα
  γών τής κυβερνήσεως. Συνέβη
  μάλιστα νά συλληφθοθν υπό
  της άστυνομίας έθνικοσοσιαλι
  σταΐ τιι ές καί νά άπολυθοθν
  άργότβρα άπό την κυβέρνησιν.
  Ή κοινή γνώμη ή όπο(α πά
  ρακολουθεΐ ζωηρότατα την έ
  ξέλιξιν των αύστρογερμανι
  κων σχέσεων δέν εβράδυνε
  νά διαφωτισθβ έπ' αυτών καί
  ακούονται έπικρίσεις κατά
  τής γερμανικήν τακτικής,
  γμα, πού φανερώνει, δτι ή φι
  λΐα μεταξύ των δύο άδελφων
  ή τουλάχιστον αυγγενων λα
  ών είνε ύπόθεσιςδύσκολος. Κα
  τα τοθ οο σιαλισμοθ έξεδηλώ
  θη τελευταίως καί 6 καθολικι
  σμός, ό οποίος 8έν συγχωρεΐ
  είς την Γερμανίαν άς (μπερι
  αλιστικάς της έπΐδιώξβις.
  Πρέπβι έν τέλει νά σημειω
  θή,—συμπεραΐνουν οί άμερι
  κανοΐ άνταποχριταΐ*—6τι καί ή
  τελευταία δυσχέρεια είς τάς
  σχέσεις τής Ιταλίας μβτά τής
  ΓερμανΙας δέν αφήκεν άνεπη
  Ρέασιον την πολιτικήν τής αύ
  στριακής ϋκυββρνήσεως. Ή
  στροφή τής Ιταλίας πρός ου
  νεννόησιν μετά τής Γαλλίας
  καΐ τής Αγγλίας συνετέλεσε
  κατά πολύ-'είς την έπιφυλακτι
  κήν στάσιν τής Αυστρίας ά
  πέναντι τής Γερ/μανίας, καθό
  σον έπικρατοθν φόβοι, 8τι άν
  ή Αυστρία ήθελε προσδεθή είς
  τό γερμανικόν αρμα κοΐ άπε
  μακρονετο τής Ιταλίας, θά δι
  έτρεχβ τόν κίνδυνον νά εύρε
  έκτεθειμένη κατά ,τάς κρι
  σίμους ταύτας στιγμάς. Τό
  συμπέρασμα, είνε δτι, αυτή»
  την στιγμήν _ε[ς την Κεν
  τρικήν Ευρώπην έμφανίζεται
  καί πάλιν έπικρατεστέρα ή [
  ταλική έπΐρροή, ή όποία είς
  την Ούγγσρίαν (5(ως εΤνε μεγί
  οτη, κατόπιν μάλιστα των δια
  βεβαΐώσεών τοθ Χΐτλερ πρός
  τούς Ρουμάνους έθνικοσοσια
  λιστάς δτι έγγυάται την άκε
  εδ ή Ρ
  ς ημ
  καί ευρισκόμεθα είς την
  χαμηλότερον βαθμίδα τής
  ς ή ηηή
  «ίσης είς τό υπουργείον
  ΰγειονομικής κλίμακος τβν τής Προνοίας την διάθεσιν
  πολιτισμένον κρατων. Καΐ
  θ' άναιτηθοθν βεβαίως έ-
  κτόςτων χρημ&των καί σχ,έ
  δια καΐ μελέται καΐ έκ«αί
  ενός σημαντικοθ «οσοθ
  ριν τής ύγείας τής Μεσσα
  ρδς. Καί νά καλέση τούς
  Γεωργικοϋςσυνεταιρισμους
  δευσις εΐδικοθ «ρός τοθτο καί τα διάφορα Ιδρύματα
  ■ροσωνικοθ. θά μας έ«ι- νά δώσουν καΐ αύτά την £
  τρα«Β έν τούτοις, νά είπω- νίσχυσίν των. θά συγκεν
  μέν, ειδικώτερον διά τόν τρωθβ £τσι ένα σημαντι
  νομόν μας καΐ την Οκαι ! κόν κεφάλαιον μέ τό ό«οΐ
  Ορον, την γνώμην μας £«' ον θά κατορθωθή Ασφαλώς
  αύτοθ καΐ νά θέσωμεν ύ«'ή ανέγερσις, ή οργάνωσις
  όψιν τοθ κ. ΓενικοΟ Διοικη > *αΙ ή λειτουργία ενός θε
  τοθ μίαν σκέψιν μας
  Είναι γνωστόν, δτι ή Μεσ
  σαρα άνοτελεΐ διαμέρισμα
  είς τό ό«οΐον ή νοσηρότης
  λόγω των έλών σημειώνει
  μεγίστην έξάνλωσιν. Έ«ι-
  βάλλεται λοιηέν κατά την
  αντίληψίν μας νά ληφθοθν
  είδικά καΐ δλ«ς ίκτακτα
  καΐ σύντονα μέτρα «ρός έ
  ξυγίανσιν των κατοίκων
  τής «λουτοφόρου αυτής «ε
  διάδος. Δεδομένου δέ
  ς μ ^
  καί ή ανάστασις έκ τής «ό
  λεως μας είναι αρκετά με
  γάλη καί ή μεταφορά την
  ασθενών δυσκολος λόγω
  τής κακής συγκοΐνωνίας,
  είναι άναραίτητον νά ΙΒρυ
  ΘΒ εν νοσοκομειακόν ΐδρυ
  μα, είς £ν υγιεινόν καί κεν
  τρικόν κυρίον τοθ κάμνου
  αύτοθ. Τό «ραγμα δέν είνε
  δύσκολον, δ«ως ϊσως θά
  φανή είς «ολλούς. 'Αντιθέ
  τ*»ς μάλιστα καθ" ημάς εί
  ναι εΰκολώτατον. 'Αρκεΐ
  ν' αναλάβη την «ρωτοβου
  Η
  ΟΛΟΣ ΚΡΟΥΣΒΝΟΣ·
  'ϋλπΐζομβν 6τι ό κ. Γβνι
  κός Διοικητής θά ενδιαφερθή
  Ιδιαιτέρως επ! τή εύκαιρΐα τής
  ενταύθα παραμονής τού καί
  διά την ταχυτέραν άποπερά
  τωσιν τής όδοθ Γάζι-Κρουοω
  νος. Πρόκειται περΐ έργου έ
  ξαιρετικής σπουδαιότητος καί
  τοθ όποίου ή αποπεράτωσις
  δέν άπαιτεΤ, δυοεύρετα ποσά,
  δ
  δεδομένου
  κατασκευή
  δτι ύπολείπετάι ή
  ολίγων μόνον χι
  '
  ή γ μ χ
  λιομέτρων όΒοθ είσέτι. Καί δι'
  ούτό ακριβώς πιστεύομεν δτι
  ή κατασκευή τού δέν θά χρο
  επί μακρόν, θα εί
  ]] μ
  νέ δέ ή αποπεράτωσις τής ό
  δοθ αυτής καί τό καλλίτερον
  δωρον πού ήμποροθν τό Κρά
  τος καί ό κ. Σφακιανάκης νά
  προσφέρουν είς τούς Κρουσα
  νιώτας.
  ή ργ ς
  ρανευτηρίου — Πολυκλινι
  κης, μέ δλα τα τμήματα
  τής ίατρικής καί νοσοκο
  μειακής «εριθάλψειας, είς
  τό οποίον νά έργάζ«*νται
  ΙατροΙ έκ Μεσσαράς, ίβστε
  νά μή δημισυργηθοθν «α
  ρά«ονα. Τό νοσοκομειακόν
  αΰτό ΐδρυμα, θά κατορθώ
  ση ασφαλώς νά συντηρηθΰ
  καλλιστα μέ έ«ικορήγησιν
  τοθ Κράτους καί τβν Κοι
  νοτήτων τής Μεσσαράς,
  θά «ροσφέρυ δέ άσφαλΑς
  μνγίστας υπηρεσίας είς
  τούς Μεσσαρίτας.
  Καί «ιστευομεν δτι ό κ.
  Σφακιανάκης, θά θελήση,
  ν' ασχοληθΒ σοβαρώς καί
  μέ τό ζήτημα τοθτο κατά]
  την είς Μεσσαράν μετάβα
  σιν καί «εριοδείαν τού. Η¬
  μείς τοθ Ονοβάλομεν
  σκέψιν μας αυτήν. Άς την
  μελετήση καί άς την θέση
  είς εφαρμογήν.
  ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΓΕΝ· ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
  Αεν γνωρίζομεν εάν θ'
  αποφασίση ό κ. 'Υπουργός
  Γεν. Διοικητής νά διασχίση
  τόν κάμπον τής Μεσσαράς
  κατά μήκος καί νά μεκΐβήά
  πό Άγ!ων Δέκα είς Πύργον.
  Θά ηθέλαμεν δμως ,πολύ νά
  έπιχειρήση αύτό τό τόλμημα.
  Διότι τότε θ' άντελαμβάνετο
  έξ Ιδίας πείρας πόσα βασανι
  στΐκά μαρτύρια ύφΐστανται οί
  κάτοικοι τοθ διαμερίσματος
  αύτοθ κατά τούς χειμερινούς
  (δία μήνας. ΚαΙ είμεθα βέ
  βαιοι, ότι θά διέτασσε την Α
  μέσον λιθόστρωσιν Εστω των
  πλέον επικίνδυνον σημείων
  τής όδοθ Άγίων Δέκα—Στα
  βιων καί την κατασκευήν τής
  γιφύρας «Λούτρας» ώστε νά
  εξασφαλισθή ή δι'αύτοκινήτων
  συγκοινωνία τοθ τόσον φΐλο
  προόδουκαΐ πλουσΐου έκεΐνου
  διαμερίσματος.
  μην των γερμανικών όφειλων
  έκ τής εΐσαγαγης είς Γερμα
  νίαν αύστριακων έμπορευμά
  των. "Επείτα εζήτησεν δπως
  ς γγ η
  ραιότητα των εδαφών τής Ρου
  μανΐας, έν αντιθέσει πρός τόν
  Μουσολίνι· 6 οποίος δψωσε
  Τ0 ΝΕΟΝ ΕΤΟΙ·
  Ιζύχαι υπέρ τής γενικής
  ϊύημερίας καΐ τής είρήνης τής
  ανθρωπότητος άπηυθύνθησαν
  πάλιν εφέτος άπό τούς πολι
  τικούς καΐ τούς θρησκευτικούς
  άρχηγούς των λαων. "Ελει
  ψεν δμως εφέτος ή εύχή τοθ
  Μεγάλου Ποντίφηκος καί Ά
  γΐου Πατρός τοθ Βατικανοθ
  αποθανόντος την (οίαν σχε
  δόν ακριβώς στιγμήν καθ* ην
  έξέπνευοεν καί τό ίτος 1936.
  Ν' άποτελβ αραγε καΐ τό γε
  γονός αύτό ενα επί πλέον κα
  κόν οίωνόν διά τό νέον Ιτος;
  Καΐ δμως ή ανθρωπότης όλό
  κλήρος προοβλέπει πρός τό
  την σημαίαν τώνέδαφικων διεκ 11937 μ έ τόσας ελπίδας καί
  δικήσεων της Ουγγαρίας, Ι τόσην προσδοκίαν.
  ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ·
  Φανταζόμεθα δτι έκ τοθ
  δανείου των τρΐακοσίων έκα
  τομμυρίων δραχμων, τό όποΐ
  ον πρόκειται νά συναφθή έν
  τος των ημερών, θά διατΒθβ
  £ν μέρος καί διά την άποπε
  ράτωσιν των Φυλακων τής
  Νέας Άλικαρναασσοθ. Είναι
  τόσον εκδηλος καί τόσον επι
  τακτική ή άνάγκη τής ταχυτέ
  ρας αποπερατώσεως των φυ
  λαχων αυτών ωστε νά μην
  χρειάζονται ηιοτεύομεν περισ
  σότεραι ύποδεΐξεις οθτε μέγα
  λυτέρα έπιμονή έκ μέρους
  μας. Πολύ περισσότερον μά
  λιστα άφοθ ή αποπεράτωσις
  των φυλακων αυτών θά σημά
  νη καΐ την κατάργησιν των
  λεγομένων «Κάτω Φυλακων»,
  αύτοθ τοθ οΤσΑους τιού εύρί
  σκεΐαι είς την καρδίαν τής «6
  λ μας.
  τιτ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ -Σήμερον ή Όπ
  ρίττα—Ρεβό: «42α ΟΛΟΣ.·. "Ενσ
  όπερετοίπιθεωρησιακό θαθμα μέ
  τραγούδια, μουσική καΐ 2Γ0 τα ώ
  μορφότερστ κορίτσια τοθ Χόνλ
  γουντ.
  Σήμερον βύο απογευματιναί ϊ—
  κσΐ 6-8 καΐ ή συνήθης βραδύνη.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή μ
  γσλιιώδης ταινΐα πού άνεστάτωσε
  τόν κόσμο. Ή τΐρώτη ίπειτα άπό
  τέσσαρα χρόνια ταινία τού: Τοά
  λυ Τσάπλιν (Σαρλώ) «Μοντέρνο
  Καιροί». Σημ. Σήμερον δ6ο άΐϊογ
  ματιναΙ. Ώραι 3 μ. μ. καΐ 6 μ. μ
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον: 4 τισρ< οτασεκ. Ώρα 2 μ. μ. τό αύτοτ λές Εργον «Κοόρσα θανάτου». Ώ ρα 4 μ. μ., 6 μ. μ. καΐ 10 μ. μ «20.000 χρόνια στά κάτεργα». ΘΕΑΤλΙ ΠΙΡΗΚΟΛΟΥΘΜΣΙΝ ΤΟΝ (ΣΔΡΛΩ II ΚΑΙΡΟΙ Π Σήμερον τελευταία ή- μ«ρα: 2 απογευματιναί "Ωραι 3 χαί 6 μ μ. ΖΤΟΥ ΙΟΥΛΑΚΑΙΊΙ ΑΥΡΙΟΝ ,ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ' ΜΗ ΤΟΝ ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΑΙΕ 'Αριθμ. 20573. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Σαμβολαιογράςροζ ΚαστελλΙΌυ Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομενέως Προαχαλδ χους ίγνεγοααμίνους πιοχωτάς 1) Εμμανουήλ Γεωργίαν Κουκλάχη κάτοικον θραψινοθ Π« ίιάδος χαί 2) Φρΐξ-ιν Γεωργίου Κ«ζοι»ρά*η ίιχρδν κάτοικον Κ* οτιλλΐου Πεδιάδος, ώ; χχΐ χό Έλ ληνιχόν Δημόσιον κ»1 τή* έ< 'Αθτ, ναις Ιϊρεύουσχν Άγροχικήν Τράηι ζιν τής Ελλάδος χαί ηίνι% Ι-ε ρον έχονχα τυχόν ο.χαιώματα ή άζιώαιις επί χοθ έ« δρζχμϋν (3600) χριβν χιλιάδων έξ*Χ5θ!υ» Ιχπλΐισ-ηίΐάσμττος τοθ έ'ώτιον τοθ α«πΛηρ<β™9 μ-νι Σομβιλ-Ίο γράφΐΐ Καοΐελλίου Πεδιάδος Γρη γορί™ Σϊαθίχη ή Πακαδ2<η ί- ναγκΛθτιχβς τ) έπιατύηι τΐ.0 Γε ωογίου Κ. Έργαζάκη διχητίρου χαί χχταΐχου Ήραχλι'.ου ΐκποιη θέντος την 27 Διχεμβί,Εου 1936 χατ4 την σχετικήν δπ' αριθμόν 20563 ϊ «θέσιν τού, ακινήτου κτή μαχος τοθ οφειλέχου Κωνσταντίνου Γ. Κουχλάκη χατοΐχου θ^οψινοθ Πεδιάδος όπως έντδς τής νομίμου προθεομίας προσαγ&γωσιν έ^ώτιον τοθ άιμοδίου Διχαοττ,ριΌυ παρ' φ γενησεται ή χαταχαξις καΐ διανο μή χοθ έχπλειοτηριάσματος τού: χΐτλους των χιΐ τ» λοιπΐ διχαιολο γητιχά χβν άπαιτήσεών των έΐγρα ψ» καθ* δοον ττασα ίκπρίθεσμος ηοοαΐγωγή 1<3-χι απαραδεχτος, Έλήφθη—ν διχχιώμαχα δοαχμβΐ ι!<οοι (20) Εγένετο έν Κϊοτιλ λ(φ Πεδιάδος χαί έ' ΐφ ίνταθθα χαΐ χαχά την σννοιχΐαν ΙΙ^εμαρ χ»3 δημοσΐ» γραφείω μου ί5ιοκττ) ο'α τέκνον ΓεωργΙου Δαγουδιανα χη σήμερον την τριακοστήν Διχιμ βρίου τοθ χιλιοατοθ ένΐαχοικοοτοθ τβιαχοατοθ Ι «τού Ιτους ήαέρανί Τετάοττ)» χαί δπεγρά>η π*ρ' έμοθ
  τοθ ά
  Ό
  Ί««μιν·ο*$
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΟΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τού ΠροσπΒρ Μεριμί
  Μόν
  "Ο μ γιά τδ άνάβϊημα «αί τή
  χοΓμ99τααιΊ τής γρηά-, δέ' χοκια
  αι πολϋ ν* τα αναγνωρίση π
  ρατήρηαΐ μίνο δτι το πρίσβπί τηι
  ήιαν αλειμμένο μ' Ινα χρβμ* σχ·.
  ρο πού την ίονε νά μοιάζη χάτ»
  5πδ την ϊσττρη αχούφια' τη;,· στ
  Ινα μπρςύ:ζινο ά"γαλμα. Τ6 τοαπ
  ζι ήι*ν οχεττασμένο μέ άξ
  πράγματα π ϋ μέλις τα διέχρινε
  ΦΛ'.νονταν,ταχτοποιημίναμΙχάτιοι
  ηαράξεντ) τΐξη χαί νίμιβι ηβς δ
  φροθτα, χί«χαλα %% χον
  ακό άοκρόρρουχα μιτωμι
  να. Μιί μ:χρή ϊνδριχή μορφή κο
  εΐχΐ 0ψ>( 2(ΐ πΐριοβο'τιρο &ιο Ινα
  πίδι χά Ι ήΐαν χαμιομένη 4πί
  ήτβν αχουμπτ(αμίνη έαίνοο στά
  ίηοχρουοχιχά έχεΝα πανιά.
  —Δ'ίΐκον, Καμ(λλτ) είκΐ μ
  χαμηλή φυνή ή αιετϊβσμί^η χυ
  ρία, ιΙ<αι χιλύ-ε^ϊ; Αυιή ή φωνή Ιχανι τον νά σ<ιρτήθΐ· —Α'γο χαλύίερα,'χιφία, άτιήν τησι ή γρηά, ά; είνε χαλα ή τέ χνη μας. Μ" αυι.ά δμω; τα κουρί λ(α χαί )1 τίοο λίγο ςΐχχ είναι ο' ο5ΐιΐι; τιΰ; ίπιδίαμ μοθ ή'αν δίοχολο νά χ&νω μεγί λα κράγματα. —Κ»1 τί λέγει £ έ Πί; —Ποιί·! αίιτί; δ αμαθής!, . τ ί&: ι έι.λ»ι τί λέγει, <γώ σόΐς 6ι βχιών» ττώ; ή πληγή είναι 6λΘιι4 Ιίδ, φοδεοή, χαΐ θε για μάνο μέ τί£»ς καινόν»; τί) συμπάθιιας* αλλά εΐν^ νά θ,αιάζουμι συχνα ατα ττνεύματα τή; γί)ς καί τ'. οδ νοθ.., χά Ι γιά νά θυαιάζουμι... Ή χυρΐα την κατάλαβι ίμίσι —"Αν γιαχΒΐοθς, εΐπι θ* ο ϊώαω τα διπλβ άπ' ίοχ σ' I δωοα. —•Έλτίίζιτε χαί βχοιοθτ}ιε οέ μενά. —"ΑΙ μεΕνιτι ήΐϋχη' τ* πνιο ματα είναι έκιειχί), τα άατρα μα; ιχροαταιεύουν χαί ή τελεαχαί» θυ τ-.α μχύροιι χριαριοθ διίθεοε εύνεϊ<άι τον "Αλλο. —2! Ο Ιφιρα Ιχι!»ο ποο με τί 99 χίΐτο προμηθεύθηκα. Τα αγό ριο» άηο Ινα απ' τού; ατρατιωτι; ύ λήστεψιν το πτβμα. (ουνεχΐζεται) ΜΙΝΩΑ ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛ. 221 ΣΗΜΕΡΟΝ "Κνα άληθίνό θαύμα: 42* ΟΑΡΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑ-ΡΡΒΥ £κΐιν«ΘετημΙνη μέαα σ' Ινα παραμυθίνιο πλβΰ το, σέ μ«κ παραδκίοια ώμβρφια! 42» ΟΑΟΣ Ή μεγαλυτέρ* φχντααμ* γβρί» είς την έΐτοίαν λαμβ* νούν μέρβς 200 τα ώιιορφότβ ρα κβρίτοι» τοδ Χόλλυγβυντ σέ μεγβλβπρίπεϊς χβρούς, ποθ κρβιτουν τον θ*«τη £κ 8β! ΟοΜτ«ν·ινιστο&ν οί συμ ποιβεΐί χβιλλιτέχνκι: Μκέμκυ Ντάνιελ,Μΐΐά ξτερ, Ντίκ Π4·»κλ. Ρού · μππ Κί,λκρ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «Οεϊ© τραγβϋδι» «Άννα Καρένιν» «Ναυτική Άνταρσίβ» «Μελωδίες χαί ΡυΒμβί τεΰ 193*3» Σπμ Καί* έχθΐοτην >·: τάς 6 μ. μ.
  μαηνή.
  ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—ΔΟσις 5 04
  ΚλΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ
  Είς την κοινωνικήν ζωήν ύπάρ-
  χουν φαίνεται σήμερον.... καλλιέρ-
  γειαι έξαιρβτικής σημασίας, Προ¬
  χθές τουλάχιστον ευρέθη ό άνθρω·
  πος ό οποίος απεκάλυψε καί παρ'
  ημίν την ϋααρξίντους: 'Ενφ άπε·
  λάμβσνον σιωπρλοΐ τόν φειδωλόν
  ήλιον τής ημέρας, συμπολίται τι¬
  νές, ηκούσθη μία (μεταφερομένη
  επί λέξει) ζωηρά καί ένδιαφέρουσα
  στιχομυθία:
  —Χρόνια εΤχα νά σέ δβ,... Καί
  τώρα τί «άνεις;...,
  —Καλλιεργώ σχέσεις.
  —ΤΙ Θά πή αύτό;
  —Άπλούστατα Θά πό δτι καί τό
  έν λόγω εΤΒος τής ζωής Εχει γίνη
  έπάγγελμα καί μπορεί νά τό έξα
  σκπ κανεΐς μέ άρκετήν επιτυχίαν.
  Δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία
  ότι ή καλλιέμγεια σχέσεων καί μά·
  λιστα μέ ωρισμένα πρόσωπα πού
  κρατοΰν τα πόστα τής άγορδς ή
  άλα σημαντικώτερα πόστα, δέν
  εΤνε τ'ποτε τό νέον. Στό εΐδος ού
  τό άνήκουν στήν 'Ελλάδα, είδικώ
  τερα δέ στήν πρωτεύουσά της,ι_πολ
  λοΐ άπό τούς λεγομένους άνέργ'ους
  Ή άνεργΐα καταντςί: πολλές φορές
  σωοτή.... βαθμίς πρός κοινωνικήν
  άνάδειξιν μόνο καί μόνο γιατΐ οί
  ανεργοι 1<ουν σχέσεις μέ ύψηνά ή απλώς σημαίνοντα πρόσωπσ, Τό Σωκοατικόν μηδέν &γαν άποτελε αλήθειαν καί μεταξύ των άπογί νων τοθ μεγάλου σοφοθ, τής τέλει ταίας ειδικώς έκατονταετίας. Έ πάση περιπτώσει άξιοσημεΐωτοι είνε δτι ευρέθη κάτω άπό τής πε ρίφημες πιπεριές τής πλατεΐας, άνθρωπος πού άπεκάλυψεν είς επ κοον πάντων την ύπαρξιν τής κα λιεργείας αυτής ώς έπαιγνέλιιατοι πλέον καί παρ" ημίν. Ό τόπθ' μας άττοδεικνόεται Οτι Εχει κάμ προόδους έφ' ΰσον παρουσιάζει ι νέργους τόσο.... δημιουργικούς. —Άρκεϊ νά μας ποθν ποθ κα ττως καλλιεργοθνιαι οί σχέσεις.. παρετήρησεν £νας 86σπιοτος. Άλλά τόσο στό Ήράκλειο, στ οποίον ώς άφέθη νά εννοηθή κα, λιεργοθνται ήδη μέ απόλυτον «α τάρκειαν» αί σχέσεις, οσο καί ώ· λαχοθ, οί άνεργοι.... έργαζόμενο άποκαλύπτουν μέ δυσκολΐαν ή μά λον δέν άποκαλύπτουν διόλου τί μ στιχόν τής επιτυχίας τους, Καί φ σικά μέ τό δίκηο τους. Ό Άλλος —Ζή καί.. βασιλεοει 5 χιτυμπανιστής τοθ Ν*ν γούς. Ό διάαηυιςς Άβηοσιινίς Βχ χούμ, δ δψηλδτερος ά/θρωπος τής Αίθιοπίας (2 μίτρα χά Ι 30), δ δ ποίος ή'ο άρχιτυμπανΐστής τής 6.ι αιλιχτίς φρου α"ς τοΐ Νεγχοΰς έφέ ρετο ώ; τυφΐχιαθεΐς άπί χβύς Ίια λο6ς. Ή ΐΐϊηαις είνε άναχριβής. Ό Βΐχοομ είνε Θ*υμ4οια είς χήν υγείαν χου. Κατηγ3ρηθ·1ς δχι συμμετείχεν είς χήν λεηλασίαν τής πρωτευούσης, έδιχίαθη χαί χατεϊι κίσθη 5 η ό χ&Ο ίταλιχοθ στρατοδι χείου. Τοθ απενεμήθη χά?ις δμ»ς διότι είχε χαχαθίαει είς την άττολ-5 γΙ«ν τού, δτι έξιτέλιι ά*λδς δια χαγάς τοθ Νιγκού;, έξ άλλαι* δέ χ«τά την φυλίχιοίν τού έδΐΕχθη πρότυπον χαχαδίχου. ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ Μιά ττβντάμορφη είς ένα τόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τοΰ ΗΑΟΟΑΚϋ 3ον Κα! δμως μιά ή ιέ·3α θ* , Λ.ϊ 8χι εΐμεθί οί γνήαιοι ' νοι μιβς οικογενείας ή ίττοία &?- Ιχίζει άπδ την ΐποχή' χςθ Φχοχώ. ΚατΛγέμεΗχ, Χ4λ«, άπδ χό» Κιλ λικράττ)* δ δποϊίνή-.ο ελ-νιχ<ίς χαΤϊγβγή; χ*' δπτςρετοθβι είς τή" Αίγυπτον ώς {«.πεύς τής "Ι·ηδος τί 339 π. χ. Ήγάπηιε δμως μίαν 1 βχαιλιχήν πο:γ«ΐ·ιτιαοχν χαί έδ»α 'πίτευσε μαζΕ η: άπδ χήν ΑΙ<ό Ι πχον. Τδ πλ:ΐ3ν τού ίναυάγηι* Ι ΓΑΆΟΙ—Την παρελθούσαν Κυ ' ριακήν είς Άν» 'ΑσΙτες έχελέοθη σαν οί γάμοι τοθ κ. 'Ατΐοστολου • Ματθιιακάκη καί τής δίδος"Αγγελι κης Μανουσάκη. ΠαοάνυμΦος πά ρέστη ό κ. "Ιωάννης Χρονάκης. ΘΑΝΑΓΟΙ—Είς προβεβηκυίαν η λικίαν απεβίωσεν καί εκηδεύθη προχθές έν συρροη κόσμου, ή "Αν .να Σπανάκη ή Σπανακάκη. Συλλυ πητήοια. —'ΕπΙσης άπεβΐωσε ποοχθές κη δευθεΐς έτιβλητικώς ό θεμιστ. Τσα κΐρης άπόστρατος μοίοαρχος. Συλ λυπούμεθα τούς οίκεΐους τού. —Ή νβδτης «άντοτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΒΡΑΣΙΑ Τδ έν "Ηρακλειω Ύποχαχαοιη μα τΐ)ς Άγροχιχής Τραπέζης χ*ί Ελλάδος ποοχη-,ύυαει χήν 25 1937 ήαί?οι« Δευτέραν χαί ώ?Λν 11 — 12 π. μ. μιιοδοχι χδν διανιονισμδν δι' ένοφραγίοχων προοφορ&ν ήτοι διά ουμπληοι! σε»ς χιμολογίου είς αχεοα(ας χ μίς δ ά χήν ανέγερσιν χοθ χτΐοίου έλαιουργείαυ τοθ έλχιουργιχοθ >ν ΠυργιωτιΌ
  Ό διαγιονιαμδς γινήβιχαι είς
  ά έν Ήϊαχλείφ γριφιΐ» τε.0
  Γποχίχχασχήματος νή: 'Αγροτιχή
  Τραπίζης χ»|ς Ελλάδος.
  &2; ίγ%ότ,αΐΰ θέλει προχαχαβλΐ]
  ποσδν δρχ. 30.000 είς μετρητα
  ή γραμμάχια παραχαχαθηχ&ν χαί
  δανείων ή έγγυητιχήν έπιοτολή
  ανεγνωρισμένης Τραπέζης.
  ΓΕνονχαι δεχτοί ώς έργολάβοι κ
  Ιχονχες ανάλογον δίπλνμα Δ. Ε.
  Υπουργείον ΣιγχοινωνΕας.
  Μελέτη χαί αυγγοαφή οτοχρι
  ώσεων ε5ρίαχονται χαχαχεθεΐμένα
  καρά ιψ Κενιρικφ Καχααΐήμαχ
  ροτιχής Τραπέζης τη"; Έλ
  λάδος (Τμτ]μχ Γειοργιχή; Μηχα
  χή;) "Αθήνας χαί 'ώ'Γποχαταοτή
  μΛτι τή; Α.Τ.Ε. 'ΗραχλεΕου.
  Ή έγκρισις των άποχιλεαματι
  τοθ Δ αγιοίΐσμ^Ο έναπόχειται είς
  χήν Διοίκησιν χί)ς Άγροτιχτ]ς Τρα
  ηίζης τής Ελλάδος.
  Έν Ή?αχλε{φ τ^ 3 Ίχνουαρί<^ 1937 (Άγροτιχή ΎΛη^Λ τή"; Έ 'Αρ. Πρ. 1668 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΆΣ ΌΔήμαρχος Ηρακλείου Βιακηρΰτχΐι δτι: ΈκτΙθετ,αι είς μεΐοβοτι κήν δι' ινσφραγΐστων «ρο άνευ όρίου ϋημοβρασίαν ή αντικατάστασις τοθ κτι- στοθ άγε·γο0 Φουντάνας διά σωληνωτοθ τοιούτου συμφώνως «ρός την νομί μως έγκεκριμίνην μελέ. την. Ό νροΰιολογισμός τοθ έργου βνίρχεται είς δραχ. 215.000, ή Βέ 4γνύησις όρί ζεται είς δρχ. 15.000 διά γραμματίου τοθ' ΤαμεΙου ΠαρακαταθηκΑν καΙΔοΐνιί «ν. Δεκτοί είς την δημο-ρα οίαν είναι εΐτυχιοΰχοι ίργο λάβοι 6Γ Ιργα ΰδραυλικά έχοντες χά Οιό τοθ νόμου ά«αιτούμενα δικαιολογητι κά συμμιτοχής, Ή δημονρασία θέλει λά. Ε'.ς χήν Φιλϊδέλφεΐαν δ Τΐάρλς Φϋνγχολ, ήλιχίας 40 έ'.6ν χαί ίδιοχτήτης μιχροθ ραφείοα εί; την έβ?)ί°<ιήν συνοιχΐαν, κατέφυγεν είς χό διχίτήίΐον, ζητδβν άτοζημίο) σιν 25 000 δολλαρ!ιο' διότι μία ώραία χαί πλουσ!α χήοα, ή χυρία Χίϊ. ήΒέτηιε χήν δ.τίσχεαίν της να χδν νυμφιυθζ χήν ίιτΐίαν χοθ εΐχι δώση επισήμως διά ν* νυμφειιθ$ άλλον νεώτερον τού- Ό διχαοτής ήκουσε μέ δπομο νήν χά, παράπανα χγΛ ράπτου χαί ιέλος 1<ρινε δ κ ή απεζημΐ» σις Ιϊ< έτρτπι νά ύπι&βχίνη χά δ6ο «σΐντς» χοθ δολλαρίου. Ή ύ>?Λ[» χήοχ χατ<β<λεν άμίαιβς χήν άττοζ'ηιι'ωιιν χά Ι Ιφυγε θ?ΐαμ βειιτιχης μέ τδν εκλεκτόν χη;. σ'ον τί)ς οημεοιντΐς Ν ελτγχόχ, αυτος δέ ΐυσωΐιΐς μέ χήν γυναΐ χά τοϋ έηλανήθη είς έρήμους χο- πους Εκβς δτου έρθασ» αέ Ινα ί- γριο χδπο ΧοΟ δηοίου τ)·ο μιά λει»<ίι γυν»ϊ<α χαλλον'ής. Ή βασΕλισσα χον Κϊλλιχρίτην, άιτοοουσθεϊί» δέ χδν έφίνευσε έ φ ή ούζυγίς τού χατώίθωσε νά σωθή «αί νά φ*)£ιη είς ·άς Άϋίνας, δπου έγέννηαε Ι»χ υ£δν, χδν Τισισθένην. Δέ< γνωρίζ» λεπτ^μίρειες τοθ δρίματος, ΐΐλλί έλτΐίζιπ, έαν ζήσης νά έξχχριβώσης πολλ* πράγμαχαι, δοη^ύμιν^ς «· πδ ».ύτδ έδ& τδ χιίώτιο. —Μήπω; δ'ΐιρεύιιαι Βί^σ ΰ; χοθ είτκ. —Όχι ?έ> δ·ειρε6ομϊΐ. Μή μέ
  δικκόητης, άλλα πρόοεχε χά Χύ·
  για μου χαλά. Ή -ίίογένεια χοθ
  Κϊλλΐχοα η μΐΐηνάα «ϋ·?ε Οΐτιρα
  άπΐ 500 χρίνιιι σΐή Ρώιιη χαί έ
  χεϊ έηήιε χδ έηώνυμον, Β ·τεξ δ
  δχοϊ'.νηημνίίνει ίχδιχηιήζ. Τδ 770
  μ. Χ. δχχν δ Κχρ)ο,ι4γνος εισί
  βχλε είς χήν Λΐΐιβ'χτιδΙαν ή ιΐκ1»
  γένειαι χΑν Βί-τιξ έγχατ«σ(ίθη είς
  χήν Γαλλίαν, Ο ιτερα Ιϊ &πδ πεντα
  Γύοω στήν τιόλι μας.
  καί ενώπιον τής Δημαρχια
  κης Ένατρο-ί)ς τή? 27ην
  Φιβρουαρίου 1937, ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 10—11
  μ
  Άπαντα τα σχιτικά εΰρΐ
  σκοντα κατατεθειμένα είς
  τό Τεχνικόν Ένιμελητήρι
  όν τής Ελλάδος, καί νρα
  φεϊα τής Μηχανικάς 'Υκη
  ρεσίας τοθ Δή μου Ήρακλεί
  ου, δπου οί επιθυμούντες
  δύνανται νά λάβωσι γν&
  σιν αΰτβν.
  Έν Ηρακλείω τ» 29 Δ«
  κειιβρΐου 1936.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης.
  ΓΕΟΡΓΟΚΤΗΜΑΤΙΑΙ.
  Εφέτος χά άμηίλια καί
  χά ελαιόδενδρα ίχουν με
  γάλην άνάγκη άπό δυνά
  μωμα.
  Δυναμώσΐτέ τα μέ τό
  πολύτιμο φυσικό λΐιτα-
  σμα τό:
  ΗΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΑΗΪ
  Π στώσεις μέσω 'Αγρο
  τικής Τρσπίζης.
  άπά Βίνχεξ είς Βίνοιυ. Έ^ώ ίΙμ*ι
  πλέον δ τελευταΐος Βσ ϋ χχί δ
  γυιός μου θά συνεχίση χήν προσ
  πίθΐιαν τόσον αιώνιον πού χούβε-
  χχι μίσ» σ' ούιδ χδ χιβώχιο. Προ
  αεκάθηΐχ χαΐ, έγώ, δπιος πολλοί
  πρέγονοΕ μου νϊ φίρτο είς πέρ*ς
  τί)ν αποστολήν άλλά άπέτυχχ. Έ
  πιαΐρέφνν έπέ^ασ» άττό τ3ς Α¬
  θήνας !π·3ϋ έγνώριαχ μιά ώ Μλ
  Έλληνίδα χαί έηχνδ*ρε63ηχα. "Ε
  να χρόνο άργόιιρα άηέβ^νε 3 .ή
  γίν.ηιι χοθ γυιοθ.
  —Ό ΒΕναιϋ ίρχισε πάλι νά [_.,
  χη χαί χοθ Ιδωσα λ'.γο ούΪ3«υ άχι
  μη. Μολονότι δέ 8λα αύ ά π υ μο*>
  σαν παραμθθι δέν ή 'έλησα ν) χδν
  διακίψω.
  —Δέ^ μηορβ νά σιθ πδ ττΐοισ
  σόίερα Χίλυ. άλλά εάν δεχΒ^ς
  τί;ν αποστόλη πού σιθ άνα^έτω
  θά μάθης Ιβιος πιρισσύτερα. Τδν
  γυιό μοιι δέν τδν εί 5α ποι έ γΐατί
  Η* ή'-Ιίληοα, μέ 6»6ϊΐώ»ουν δμως
  δτι δ Αιδ είνε Ινα ίιοοφο χαί έξιι
  πνο καιδΕ. Μέακ σ' αύτό χδ φάχιλ
  λο άνίνω δΐηγίις γιά χάς σπουδή
  τού. ΠεριουσΙα Ιχω μεγάλη. Δίχε
  σαι Χόλυ νά γίνης προστάτης ιΐυ;
  -Τί άχριδδς Ηίλεις νά χάμω;
  Παρά τάς άντιθέτους ττροβλέψεις
  ό καιρός εφαίνετο χθές μάλλον
  βελτιωθε'ς.
  — Παρασχεθέντος, τας τιρωϊνσς
  Ιδίως &ρας, άρκετοθ ηλίου, ώς τοθ
  τελειοτερου, φυσικοΰ θερμαντικοθ
  είς τοθς ύποφέροντας έκ τοθ ψό
  χους συμπολίτας,
  —Την παραμονήν τής ττρωτοχρο
  νιας δέν Ελειψαν τα έττιτρεπόμενα
  χαρτοπαικτικως είς τούς διαφό
  ρους. στβνούς καί μή «οίκογενεια
  κούς» κυκλους,
  ι —Έτσι προχθές την ιΐρωΐα/ δέν
  Ελειψεν οθτε ό στερεότυπος άπολο-
  γισμώο: κερδισμένοι κΐΐ χομένοι.
  ί —Έννοεϊται δτι καί οί πρωτοι
  καί οί δίύτεροι δέν ήσαν τής σημα
  οίας τοΰ άλλοτε είς κέρδη καί ά
  ■πολεΐας,
  | —ΟΙ «είδότες» τουλάχιστον αύ
  τό ΙσχυρΙζοντο: Μικρά πράγματα,
  μικρές ζημΐες.
  ί —Ή ύπηρεσία τροχαίας κινήσε
  ως εσημείωσε τάς τελευταίας ήμέ
  ρας αρκετάς αθτοκινητιστικάς πά
  ραβτσεις.
  | —Έν αντιθέσει πρός τόν ουν&χι
  ' ζόμενον παραλλήλως Ελεγχον τής
  άγορανομΐσς ή ό ποία έκτος ώρι
  σμένων άναξΐων λόγου παραβάσε
  1 αν, εδρε μάλλον τάξιν καί «συμ
  μόρφωσιν» παντοθ,
  | —Οί Βασίληδες πού έώρτασαν
  κοΐ έπανηγύρισαν μ ιζΰ μέ τό νέον
  Ετος καί την όνομαστικήν των 4πέ
  Ιτειον δέν ήσαν ολίγοι,
  Ι —Ούτω ήσαν σχετικώς πυκνό:
  καί τα γλενΐάκια πού παρετηρήθη,
  σαν την Ιην τοθ νέου Ιτους.
  —Τώ γλεντακια αύτά διεξήχθη
  σαν ώς επί τφ πλείστον οΐκοι, αν
  κρίνωμεν άπό την ηρεμίαν μερικών
  οΐνοπωλεΐων δπου εύρισκες είς τό
  παρελθόν άρκρΐούς Βασιλάκηδες.
  —Μεγάλη κατανάλωσις φρού
  των εγένετο κατα τάς τελευταίας
  ημέρας των έορτών άπό τούς συμ
  πολίτας.
  —Άλλά καί έξακολουθεΐ νά γΐ
  νεται....
  —Τό τβλευταϊον αύχό προεικά
  ζεται άπό χά ζεμιιίλια πού
  παρακολουθεί πρωΐ—ηρωΐ ό περα
  στικός τής άγορδς κοΐ άπό τα
  όποϊα δέν λεΐπουν πρωτα καί κα
  λϋτερα τα φροθτα καί μάλιστα ά
  πό δλας τάς ποιχιλΐας τής έκο
  χης
  —Ύττάρχει έξ δλλου καθώς ίμά
  Θαμεν κα! μεταξύ .όψΐμων» κυρίων
  ή τήρησις οΊαΙτης μέ απλήν καί
  αυστηράν φοουτοφαγΐαν, μόνον
  καί μόνον χάριν τής διαβοήτου
  «σιλουέττας».
  —Τώ ήθη <αΙ Εθιμα τα άναγόμκ να είς την ποωτοχρονιάν ήκολου θήθησαν άπό πολλά οπΐτια. —"Επί παραδείγματι κτό ποδαρι κό» προετοιμάσθη άπό πολλάς ·1 κοκυράς οΰτως ώστε ό πρωτος πού μπήκε τό πρωΐ στό σπΐτι νά μην είναι άπό τούς συνήθεις άτύ χους ή «άπως «γρουσούζηδες». —'τιπΐοης έπεζητήθη Ιδιαιτέρως ή μέχρι τής νυκτός διατήρησις κα. λής καρδίας χαΐ ελλείψεως μικροζη τημάτων ή μικοοερΐδων διά νά μή γίνεται.... δλο τό χρόνο τό ίδιον, — Σήμερον παΐζεται διά τβλβΜ ταίαν φοράν είς τό «Σινί Μινοα» ή φαντασμαγορική «42α όδός». — Είς τοθ Πουλακάκη ίπΐοης προβάλλεται διά τελευταίαν ·ο ράν ή χαρακτηριστική ταινία χοΰ Σαρλώ: «Μοντέρνοι Καιροί·. ΤσΐΜουδιά γνήαιοΐ (Μττομτπανή Θά εΰρητε είς τό Καφενειον ΣταΘ μοθ άντΐ δραχ. 24 ή όκδ Έμμ. —θί π*ραλά6ης χδν Λΐδ άπδ 13* χ*1 θϋ χδν χοαχήση; χον τα σου Ιιβς δ (ου γίνη εΙ<£σιπέ*τι έ τβν. Τό-ΐ θά λήξη ή άπ^σιολ* σοιιχοιΐ θΐ άνοΐξης %δχιβώτιο μέ χά χλειδιά Π' υ σοθ ΠΛραδΕνιιι.'Α- εί ε ελευθέρας ν« αναλάβη ή δχι χήν άποσιολήν. (σονβχΐζβται) ΑΠΩΛΕΣΘΗ δέσμη 4 κλειδ'ων είς ήμικυκλικόν κρΐκον. Παρακα λίΐται ό ευρών δπως τώ καταθέ ογ) είς τό Α'. Αστυνομικόν ΤμΛμα καί άμεΐφθήσεται, ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφβνβίον Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τώ κ. Ι. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί Πολλάς, ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ έρχεται ΤΟ ΘΑΥΜΑ ιησΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ: ΡΙ Γενική Άντιττροσωπεία Κρήτης: ΝΙΚ. Γ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΠΑΝΗΗΣ ΦΕ,Α ,ΛατΙ Δαοκαλογιάννη "^ ΓΡΑΦΕ,Α 6··ΙλΙΙί β βοΟ αι 1 ίΤγεΙλπ^ ίλΟν τόν κόσμο •Η άλήθεια 6μ * φυχική άντΐστα ΙικηθίΙ ««Ι »« Τ< ,ίδέν ήσαν «αρ ,αΐος «λΎμο« Υ" τήν ύιιοχώρησΐ τι 'Ετσι ή ι«Ρ«* 1772-βνάμίθυ ΙίΡ γάμο της—Ιβ·θ« κβμικοχραγιχό ούο νυναικών. Μ ))ταν 6 θρΐσμβί Μιισρρύ κσΐ ή ( Μαρίας—Άντουι λιν ή ϋαράσ'ασ ά«ό ιιρίν έν «0 ρεΐα κα. δλο» οί ϋιραν να %αρακ ρΐΛ καί θιαχαΐ. Ήλβιν ή &ρα &ν ιύχΑν Ή άρ>
  Έλληνικ
  Κειτ«Μβιΐ(
  'Υκ·κ«τ
  τοκατ
  Νο ι
  ·*«χ
  Νο ι
  αχτ·!
  Άντβιιει
  Η·ΰ.
  Έκτελ
  Λ Ν Ο Ρθ α Σ Ι Ζ
  Αϊΐ_ ΤΟΥ (9ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΜ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  23ον
  >ΕΤσαι ή πρώτη ΰπήκοός
  τού, τοθ όφεΐλεις ΰπακοή «αί
  υποταγή* όψβΐλεις νά δ!νης
  τό παράδειγμα στήν ειύλή,
  στούς αθλικοοο, 6π τα θβλή-
  ματα τοθ κυρίου σου έκτελοθν
  «αι, "Αν σοθ έζητοθσαν τατιβι
  νώσεις, απρεπβο οί<ειότητες, ο Ο τε έγώ οθτε άλλος κανβίς θά μ-οροθσβ να σέ συμβου- λϊύσπ νά υποχωρήση· άλλο Ινα ν άδιάφορο λόγο, λ Ινα βλέμματα, βχι νιά την κυρΐσ, άλλά γιά τόν τιάπιιο σου, τόν εύεογέτη σου.. » 'Η Μαρία—Άντουανέττα·, παρ' δλη την ίσχυρογνωμοσύ- νη της δέν ετόλμησε ποτε νά αντισταθή σΐήν έπιβολή της μητέρας της. 'Η οΐκογενβιακή κειθαρχΐα των ΆψρΌύργων εθριάμβευσαν 6πως πάντσ. Πά τούς τόιΐους ή Μαρία— Άντουανέττα έζακολουθοθσε να συζητη": —Δέν λέω κώς δέν θά τής μιλήσω πό τέ, άλλά Βέν βέχο μαι νά τη"ς μιλήσω ώρισμένη ήμέρα καΙ δ>ρα γιά νά προα¬
  ναγγείλη τόν θρΐαμβό της ο9
  Ολον τόν κόσμο.
  Ή άλήθεια δμως ήταν ιτώς
  ή ψυχική άντΐστσσΐς της εΐχε
  νΐκηθβ κσΐ 8τι τα λόγια σύ·
  τα δέν ήσαν καρά Ενας τελευ
  ταΐος έλιγμός γιά νά καλύψη
  την ύκοχώρησΐ της.
  "Ετσι ή κρωτοχρονιά τοθ
  1772—ένάμισυ χρόνο μετά τόν
  γάμο της—Εθεσε τέρμα στόν
  κομικοτραγικό κόλεμο των
  δόο γυναικον. ΚαΙ τό τέρμα
  ήταν 6 θρίσμβος της ντύ
  Μπαρρύ καΙ ή υποταγή τής
  Μαρίας—Άντουανέττας. Πά¬
  λιν ή παράστασις εκανονίσθη
  άπό πρΐν έν πάση λεπτομε¬
  ρείς! κα| δλοι οί αύλικοΐ εκλή¬
  θησαν νά πσραστοθν μάρτυ-
  ρες καΙ θεατα(.
  Ήλθεν ή &ρα τής υποβο¬
  λήν τΔν εύχΔν γιά τό νέον
  6τος. Ή μΐά μετά την δΧλη
  κατά τάξιν, οί κυρΐες πσρή
  λαυναν μπροστά στήν σύζυ¬
  γον τοθ Δβλφίνου. Ν4 καΙ ή
  οούκισσα τοθ ΑΙγκιγιόν, σοζυ
  γος τοθ προστατευοαένου ύ
  πουργοθ ι ής ντύ Μπαρρο
  καί πλάΐ της ή εύνοουμένη
  Ή Μαρία 'Αντουανίττα εΤπβ
  μερικά λόγια στήν δούκισσα
  επειτοι έγύρισβ τό χεφάλι της
  πεοΐπου πρός τό μέρος τής
  ντύ Μπαρρύ καΐ είπεν δχι σ'
  αυτήν άλλά μβ τρόπον, ώστε
  νά μποροθν οί άλλοι, μ έ λ(γη
  καλή θίλησι, νά νομ'σουν δτι
  τα λόγια της άκηυθόνοντο
  στήν κόμησσα—βλοι οί παρι< στάμβνοι έκρατοθσαν την ά ναπνοή τους γιά νά μην τούς ξβφόγη ού**έ συλλσβή—τή πε- ριπόθητη φράσι πού τής εϊχαν άποσπάση Οστερ' άπό τόσους αγΏνες κ' Εμελλε νά Εχη τό σες συνέπειες: —Πολύς κόσμος σήμερα στΐς ΒβρσαλλΙες. Ή Μαρία—Άντουανέττα έπρόφερε πέντε λέξεις, κέντε ακριβώς. Άλλά τό γεγονός ού'ό έσημβΐωνε σταθμό στήν ζωή τής αύλής, ήταν σπουδαΐό τερο κοί άπό την κατάκτησι μΐάς επαρχίας, πιό ενδιαφέρον άπό δλες τίς μεταρρύθμισις πού έζητοθσεν ό λαός- Επ τέλους ή σοζυγος τοθ 8ΐα8· χου έμΐλησβ στήν εύνοουμέ¬ νη ν Ι Ή Μαρία—Άντουανέττα εσυνθηκολόγησεν ή ντύ Μπαρ ρύ ένΐκησβ. Τώρα ή τάξις έ πανηΛθε στό παλάτι· ό ή"λιος των Βΐρσαλλιον Ελαμπε μέ 8λη τού την αϊγλη. Ό Λουδο βΤκος έδέχθηκε στήν άγκαλιά τού τή μικρή πριγκήπισσα καΙ την έΦΐλησε τρυφεμά σάν νά ήταν ό άσωτος υ(ός πού επέ¬ στρεψεν. Ό ντέ Μερσύ την ευχαριστήση συγκινημένος μέ- χρι οακρύων. Ή ντύ Μπαρρύ ίτριγυρνοθσε κορδωμένη στά σαλον ια. (συνεχ(ζεται) ΕΟΙΙΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ■ ΕΑΛ1Δ1Σ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΡ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. Κΐφαλαια ΜΐτβχΐΗά Ν«1 ακοθεμάΤΜν Αρχ. 1.205.000.000 Κατάθεσις » 10.090.000.000 'Υποκαταστήματα είς όλην την Έλλαδα. Ύκοιιατάστιΐμα έν ♦Αλεξανδρΐία: Κηβ 8εαιπ· ϋοηΐ Νο Ζ7- 'Υποχατάοτιιμ* έν Καΐρν: Κη· Β_.αά βΐ Όΐηβ Νο 17 Πρακτορείον έν Ζαγαζίχ: Κηβ Τβν/ίί-Ι. Άνταπβκριτειί είς ίλας τάς χώρας τ·δ βζωτβ ρικοΰ. Εκτελεί πάση φύσεως τραπεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬ ξωτερικόν. Δέχεται καταθεοεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι- ΐυτηρίο» κ*} ί« προθεομία, μέ λίαν εϋνβϊχα ί· πιτσκια. 31 Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικης Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τβύ{ νέμονς τής Πολιτεί «Ι τής Νεας · Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμΐρικό Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα £ 1 .3ΒΟ.ΟΟΟ. 11111111111111111111111111111111111111111Α11Α|1Α1|1Α1|1Π Πρσπμάτε τα αύτόματα ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΟΝ Σ. Σ. Σπαγουλίδη 1821. εβΙΤΗΙΙΤΠΙΙΙΙΠΙΤΙΠΙΙΙΙΙ Δια τάς νεαράς μητέρας Τό γυναικείον γάλα καί τό γάλα των ζώον Κατά τί θιαφέρουν καί κατά τί όμοιάζουν Γ. Δυστυχώς είς τάς πόλεις καΙ ή άκαθαρσΐα των α[γο· στασΐων καί ή άμέλεια περΐ την διατήρησιν καί .διατροφήν των ζώων, τα δποΐα τρώγουν συνήθως καθ' οδόν δ,τι εύ¬ ρουν κα( πρό πάντων ή πλέ¬ ον ή Οποπτος καθαριότης καΐ των χειρών τοθ άμέλγοντος αΐγοβοσκοθ καί των μαστβν τοθ ζώου καί των δοχείων έν οΐς σολλέγβται τό γάλα, δλα αότά καθιστοθν τό αϊγειον γάλα δχι τόσον κατάλληλον πρός γαλουχΐαν βρεφων λό· γφ των ενδεχόμενον κινδύ¬ νω ν μολύνσεως τοθ παιδιοθ πσρ' δλον δτι τό γάλα τής οΐγός είνε Ασφαλές άπό βα· κτηρΐδια φυματιώσεως Εχει δμως καί αύτό κάποτε σπα- νιώτατα την Ιδιότητσ, δταν τύχΐ) μολυσμένον τό ζφον, να μεταδΐδπ τόν ΜελιταΤον πυ- ρετόν. "Ωστβ υπό πρακτικήν Επο- ψιν τό μόνον σχεδόν κατάλ¬ ληλον γάλα πρός τεχνητήν γαλουχΐαν βρεφων είνε τό άγελαδινόν, τό οποίον πλη· σιόζβι μέν κατά την σύνθεσιν πρός τό γυναικείον ώς πρός ΐό βουτυρον,άλλ' Εχει όλιγώτε ΙΤΗΜΑΤΑ ΙΕΙΝΗΣ ρον σάκχαρον καΙ περισσοτέ ραν, σχεδόν διπλασΐαν τυρ(· νην. Παραλλάσοει άΧλωστε ή σύνθβσις καί τοθ γάλακτος τούτου κατά τάς διαφόρους ψυλάς των άγελάδων καΙ δή καΙ άπό μιάς άγελάδος «Ις άλλην αναλόγως τί|ς τοοφής καί τί|ς συντηοήσεως τρΟ ζώ ου. ΑΙ άγελάδες πρέπει νά είνε ύγΐίΐς (οιότι τό γάλα ά¬ γελάδος πασχούσης φυματίω¬ σιν ή άφθώδη πυρΒτόν ιΤνε επικίνδυνον) καί νά τρίφωνται διά καταλλήλθυ καΙ καθαράς τροφάς, νά διαιτονται δέ υπό δρους ύγιεινής καί καθαριό¬ τητος άοΐστους. Τό γάλα πρέπει νά προέρ. χεται άπό πλήρες άμελγμα (ΐηλαδή νά είνε τό γάλα ό λοκλήρου μιάς άμέλξεως), διότι έν άρχθ μέν τοθ άμέλγ ματος είνε 'πολύ ύδαρές, περ! 6ε τα τέλη πολύ παχύ. Ποο τιμότερον δέ νά μεταχειρΐζε ταΐ τις μΤγμα γάλακτος προ βρχομένου άπό την Αμβλξιν πολλον άγελάίων ενός βου- στασΐου, διότι τοιουτοτρόπως Αφ* ένΛς μ·έν έττιτυγχάνει τις έΓσι ιή' μέ-σην φυσιχήν συν θέσιν τοθ γάλσχτος, καθ' β σον άντισταθμΐζονται άμοι βαίως αί τυχόν έλλείψεις ή πβ ρίσσεισι ωρισμένων συστατι κων τοθ γάλακτος μιάς δεδο ,ιένης άγβλάδος, άφ' ετέρου ?έ πάλιν καί &ν τυχόν έ" έκ των ζώων αυτών πάσχη υτο πτόν τι νόσημα μή διαγνω- σθέν εγκαίρως, ή άραΐωσις έ κεΐνη τοθ γάλακτος τού τό κοθισά άκίνδυνον. "Ωστε ή φροντίς πού λαμβάνουν μερι κοί νά έξασφαλΐζουν γάλα άπό μίαν πάντοτε καί την αύ την άγελάδσ, πρακτΐκώς δέν εχει κανέ'α σκοπόν. Τού ΙατροΟ Ί.Α.Γ. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, *Ίί>νος 10—πληοιέοτοττ» Όμονο1«ς
  Τηλέφκνον 23—302
  Τελείως άνακαινισθκν, διαβέτει δωμάτια εύήλιο-,
  ΐύβιρβτ κα) καλ&ς έπιπλωμένα Καθαριβτητν &
  μκμκτον καί ύκηρΐσίαν προθυμοτάτην. Αίθουσαν
  «ν«μβν(,ς.
  ΑΙ συμφ«ρ6τίρ«ι
  Τ· ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διβυβύνει αύτο-
  πρβσώπως ό νί·ς ίδιοκτήτης τού συμπβλίτης μας
  χ. ΙΩΑΝ. ΒΥ-ΙΑΝΑΕΗ2.
  Ένας είνε στήν Έλλάδα
  6 ΟΙκος Π. Β. Πραποπούλου
  Ιδρυθείς έν Πειραιεί τώ 1889.
  1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΑΑ
  Βελγικα, Ιγχώρια οτργυρωμένα καί λκυκ6.
  Τζαμι» χ·ινί διαμαντέ Μάτ χρωμαΤιστά.
  'Αντιπρ«θΗηο( έν Ήραιχλείν
  ΚΩΝ-Τ. ΤΟ£ΕΟΥ/^Η£
  Καφφέ
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΛΙΑ Ι
  ; «
  Μβτά τριιτ«ϊς ιΰδοκΐμου; σνοίυδάς έν τω (φ
  τΐλιιοτέρφ Μαιιυτηρίω των Βα#κανί«·ν τής <μ Κάς *Έλ«νας Βενιζέλου, άφΙκ,θη/' 4ξ Αθηνών ή £«ιστήμ»ν μαϊα ΔΙς ι ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΑϊ^ΤΑΚΗ ΚαΙ β<ϋ«ται τάς έβιτόκουκτ; «κ νοσημάτων τής μήτρας κ αι «ν τΑ οίκΐα της όδός Λθ 912 Α ο η ώραν 9—12 ■. μ «ασχούσας μήρς ι βαραμητρί*·ν ς Λασηθι· ου (Βαλιδε τζαμί) . καί 3—7ν μ. μ Τό προσεχές συνέδριον των Π. Πολεμιστών. Ή Άνωτίτη Συνομοοπονδία Πά λαιβν Ποΐεμιστων Ελλάδος, α¬ πηύθυνεν εγκύκλιον πρός Βλας τάς παλαιοπολιμιοτιχας δργανώοεις έν οίς χαΙ τΐ)ς Κρήτης, πρδς τάς οποίας γνωρΐζτι βτι τί ίνοηοιητι χίν Συνέδριον τβν Πχλαιαν Πό μ-.σΓβιν, τδ δπ-.Ιον είγεν ίρ'α^% διά την 10ην ΊχνοιιαρΕου 1937· άναβάλλεται λόγφ των Ιοοιών διά την 31ην ίδίου μηνίς. Αί έργειαί αι τοθ Σκνεδρίου θε διεξαχθοθν πιθχνώτατα είς την α{θου9«ν ττ]ς 3υλ«]ς. Τδ Σ^έδριον θ* τεθΐ &πδ την δψηλήν προστασίαν τής Α. 11. τοθ Β^βιλίως χαί την επί τιμον προεδρίαν τοθ Προέδοου τ?]ς Κυβε?νήοεως χ. Μιταξα. Την προεδοίαν θχ παραχληθξ ίπως άναλίΡζ δ Ν^μαρχης 'Αττιχοβοιω τίας χ. Κιαοδπουλις, δατις είνε χαΙ έ οχών την πρωτοβουλίαν τής ένοποιήοεως των παλαιοπολεμιοτι Ή η οέχει πεοαιτέο» είς τάς δ3Υ«ώ σΐις δΐηγΕας διά τί]; ΐγ«υχλ!αυ της ώ; ποδς την εκλογήν τβν αν τιποοοώπων των διά τα Συνέδριον, ή δποία πρέπιι να γίνη δ «ό τ4ν γενιχϋν ουνελιθ9«ω>. Δατυπώ'ει
  έπίαης τάς γνώμχς τη; ώ; πβός
  τή» Ι'οττο'ηαιν, φοονοθοα δτι είς
  |<αστον Ν^αδν δέον νά βυαταθ^) Ό-ΐοατονδία Παλαιάν Πολεμιβ^αν την δπ^Εαν δποχβεωτιχβς θε απο- τελέσουν αί χατά πόλεις δβγανή· σεις. Αί χατά Νιιιούς Όμοβπον- δίαι θχ υπαχθοθν είς την 'Α»»τί την Συνομ·5στονδ[αν χαΐ έ« τΑν 'ΟμοοπονδίαχΟν Συιιβούλβν θά ίκλίγιται τό Διοι«ητιχόν Σ'ΐιβού λιον τί)ς Άνωτάτης. Πάντας τεΧιχάς έν πρβνειιιένφ άποφάοεις θά λίβη τδ ουγκαλο6· μενον την 31 ην Ίχνουκρΐου Συνέ· Βριον. ΠΡΟΓΡΑΜΜλ ΠΑΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΓ Ζ»φ. Ζ^απιο» κου Πιοκοχεφ&λου Ση:ε(ας. Κά Κ Κωνσταντίνου Γ. Πχπαδάκτ] χά ΐ Σί ΐβυ Ση«ίς 'Βπιιΐή καίτοι Ιπΐτάνη 6 χθ' ώ πα?ι6ν μου Ιον) διά %ς ά¬ 12—11—936 άτλτ]ς #.πιτ« γής μοϋ νομίμως ΧΐΐνοποιηΗεΕαης ύφ χατβ τό δα* αριθ. 5072 επι· τοθ διχαοτιχοθ κλητήρος ί & Πδ ρ Λασηθίου Γεωργ. Π>παΐίχη χ»'
  2») τή; δπο χοοναλογΐαιν 30 Ν)
  διΐου έ. Ι χαΐασχιτηοΕ^υ τοιαύ¬
  της αου νομ!μ«: ΙπΙατ,ς χοΐνο-
  ποιηθιίοης αό ώ χατά τε 6λ9 ίρ.
  2745 έπιδ«.τήριον τοθ αύτοθ δκα
  οτιχαθ χληιήίος, Να δυνάμει χά Ι
  τΐίος έχτΐλειιν τιθ δπ' αριθ
  14507 ιή: 29 Ό«τ«βρ(ου 1930
  χρεωστινοθ συμδίλαίου »οΟ Συμ)
  φού Σητείας Έμμ. Άγελα.η
  νομίμως χεκηρυνμένου ΙχτελεοτοΟ
  μοί πληρώση Α'. λίρας χρυσα:
  "Αγγλίας Ικατόν Ιζή<οντα (160) ί) την αξίαν αυ;»ν είς δραχμάς Έλλη'ΐχΛς χα«ά τδν χρόνον ιτ]ς χα'αβιλή , Β'. τδ<:ους (3ϋμιΐΐφω<ηιιΙνΐυς πρίς 13 τηο!ω() χατά τα έ*ίσ:οτε μμ έπιιακιοι, είς λ!ρας χουαΛ; Άγγλ' άς δμοίιος καΐ τεύτους, Ι) την ιίς "Ελληνικάς δ?αγμάς αξίαν α&· χΑν κατ* την ήμΐ'αν ττ]ς έξιφή σειος χαΐ Γ. τί Ιξιδ-χ ττ]ς έπιτι γής ίνΐρχίμινα >ί; ϊρ^χμ'ς 767
  πλήν δταχμβν 28.042 χαταβληθ»..
  μοί έ« δκχλειμμάτων είς με-
  καί είς ·15η, ίν τούαις 4
  φή χαΐ πχ;ΐ]>θεν άΊιραχτος ή
  νίμιμος πρ3θεαμ!α,
  Δία ταΟΤΛ
  Πίίς ΐΐιπραξιν των Λ/ω πό
  οθν ή όϊ 1) των 160 χρυο&ν λι-
  ρων Αγγλίας χαΐ τ&ν τδϋω> αυ¬
  τών δμοίως είς λΕρχς χρυοας Άυ
  γλίας ή την είς δραχμάε 'Βλληνι
  χ>ς αξίαν αΰ*»ν χατά τδν χρόνον
  τής έξΰφλήαεως, 2) τδν έξίδιο^
  τής {πιταγής μου έχ δραχμήν
  757 πλήν δραχμών 28048 χ^τα
  βλη*)ΐ!σ9ν μοί, ώς >! ψσι, χ»1
  •ών μέχ&ις δΧ'ίσχιροΟς έξβφλήαιως
  β-<υλιυΒησ·!μέ>ω' τόχω ν χβΐ συμ-
  6η3ομέ»ων έξδδων έχτελέοιως, Ι*-
  τίθτ,μ- εί; ϊημόσιον άναγχ^ατικόν
  αλε ο'η?ι*υμϊν έχποίήοιω; τα ί
  πίμενα άκίνητα χτήμοιτΊί τού *ι!
  μενά έντίς τί]ς νωμοηόλτω; Ση¬
  τείας το3 τέως δμηύ^^υ Δήμου
  <ιί χατά τάς Ηέοεις 1^) «ϋχλιο ή 1< ι% Υ'ζιίον ίσ'γΐιον μονοϊώμΐτθ' Ιξή κοντα τετρχγωηχΗν μ(τρωΛ εευόμενον χτήμαοιν Έμμ Κερά^η, Προίρδμ'υ Ζίμ7ΐ5» κιΐ δρίμφ |< δύο μιρδν. 2) Ε!( -ήν :ύ ή- θέσιν οί<δ<τεδαν περιτε τειχισμέ'ον εκτάοεως ίαχχοι'ω τεχρχγωαχ&ν μίτρω', μετ* τ^ν έν «ύ·ψ δκωροφδ:ω/ ΐέν&ρων, έ- νίς φρίατος χαΐ ένδς δποοτίγοιι ουνοριυομένου χτήμασιν Έμμ Β. ΐσίντζου, χλη?ονέμων Κων. Πλ* τάχη χαΐ δρά;ιψ έκ δύι μικ^ν. Ό π*ειστη5ΐ«σμος των χ*η Λ των τοΊτΜν γενήαεται την 7 Φ) οί™ 1937 ήμέρχν Κυριακήν χαΙ ω^αν 10—12 π. μ. ενώπιον -0 Συμ)φου Σητείας Έ'ΐμνουήλ Αγ γελάση ή τ-,0 νομ(μο< αυϊνθ *ν«- πλη5ωτ:0 χαΙ έν τφ έν ΣητεΓα δημοο'ψ γραφε'φ τού, χά! τούτων χωλυοιιένων έ»ώ«ιον *νίς τ&ν λ·3ΐ παν Συμ)των 2ητ«(βί, Ινθα χι! 5τε χχλοθντκι 11 βουλόμενοι πλιι οδοτήσΐι. 'Δί>μό?ΐ5ς διχιστιχος χλητίυ
  ένεργηαάτω δσβ τα άνθρα 360
  χαΙ ίπίμ τίίς Κοητ Πολιτ. Διχο
  νομίας τοθ 1880 δοίζ^υαιν.
  Έν Σηττ'α τ? 20 Δ)ί?ίο« 1936
  Ό τοθ έπιοπεύϊ^ντος ναΙ «α·
  ραγγέλλοντοζ ηλη^
  Κ.
  —Τό Νοσοκομείον
  Νικολάου.
  Υπό τβθ Λημαρχβυ 'ΑγΙοιι Νι
  Μολάου Λληοβφβώμεββτ βτι κ«ρε
  λήφβησκναΐ 5ΟΟΟΟΟ δρ. «Ι όρι-
  οθεΐοκι ώ« έπιχορηνήβΐις τοθ
  Κράτβυς Αι« τβ αύτόθι αρτ» Ιδρ»
  βέν Νοσοκομείον. 'Ρ.πίσπς π«ρε
  λήφθησχν α! άηβστκλεΐααι &πέ)
  τβδ υκουρνείβ» Ύνιεινίίς 25 κλ(
  ναι μετά τ&ν <{«ρτηματΗν τ«ν ηκΙ ·χτώ Μΐ(ΐί —Νέα &ναμνηβτικ« γρειμμε, τέσημα. Ό ύβυηουργβς τής ΧυγΗβιν»»νΙ άς «νεχβίνΗοεν βτι Ιντβς τοβ μηνός Απριλίου θά τιθοθν έν κυκλοφορΐα τα «ναμνηστΐΜά νραμματβοημκ τής έχατονταετη- ρίδος τού Πανεπιστημίου Άθη νβν. Τα νραμματόβημα ταδτο» θά εΐχονίζουν την'Αθηναν φέρουβαν δβρυ, κ«1 τβ Πανεκιοτημιον. —Τα μετκβατικα Γεωργικκ σχσλεΤα. Καθ* αρμοδίας πληροφορίας πλήν τής εγκριθείσης έκ 4Ο.ΟΟΟ δρ. κιστώσεΜς διά την σύστασιν έν τφ νομφ Ηρακλείου μεταβατι- χ&ν Γ·ΝργΐΜ&ν σχολεΐνν έλαι·· κλαδευτ&ν ενεκρίθη ΜαΙ αλλη έκ δρβχ. 1Ο.ΟΟΟ διά την συνέχισιν τής λειτουργίας τβν πειραματι* κ&ν ** ' —Ή τιμή τβΰ αρτου. 'Ανεχοινώβη άρμοδίοις ότι η τι μίι τοθ λευκοθ &ρτβυ βά αύ{ηβί) ■Ιοέτι έλκφρβς. τβ& κιτυρβοχβυ αρτου διατηροδντβς την αύτλν τιμήν. Δέον νά σημειωθή 6τι η ανατίμησις ·Ις την δκβνή αγο¬ ράν των σιτπρ&ν οονιχΐζιται. —Τα δικαβτΐΜά άντίγραφα. Είς την εφημερίδα τής Κυβερ νησενς έδημβσκύβη ό άφορβν την Ικδοοιν τ&ν βικαστικβν «ντι γράφον νομος —Ό ίρανος υπέρ τδν λ»· πρίν Σπιναλόγκας. Ό ίροτνβς Δηέρ «6ν λοιρΒν Χηινκλογχας άνικοιν*>βη (τι ά·
  νέρχετβι μέχρι σήμερον είς 7290
  δραχμάς
  —61 βνάπηροι πολέμου είς
  τόν γείτονα νομόν.
  Υπο τβθ Παραρτήματος τβθ
  Ταμείον ΟυμάτΝν Πολέμου άκε
  οτάλησοιν κρός την οκοδιβΐΜηαιν
  χΜροφυλοτΜής Σητείας δρ. 17 160.
  είς την ύκοβιοΐχησιν Ίερ«πέτρ«(
  8520 χ«1 είς τβν σταθμόν Τζερμι
  ββοιν 7 560 ίνα διανεμηθούν είς
  τού; αύτόθι «νοιποκαταατάτβυς
  χ*1 «νκπήρους ως έπΐδβμα τής
  4ης τριμηνίοις.
  —Δωρεα.
  Τα τέκνα τής "Αννης Ζπαν·
  κη κατέθεβχν .είς τβ Πτωχβκβ
  μεΐον δρ·>χμά{ 300 άντ) έννοη
  μέρβυ μνημβσννου τής προοφι
  λβθς μήτρος των.
  ΟΙ τροφιμοι χαΙ το προοε^πιχον
  εύχαριστο&ν θερμβς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Λόγω τβν εβρτβν αί
  τιμ«ί μ»ς εΐνι αί ουγκα'
  ταβατικβίτερεη.
  "Εχομεν *λ« τβ ύψά·
  οματα τής «π·χί,ί.
  πΒΕβΙΣΙΛΝ
  Όδος'ΑγΙβυ Μόν*
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δωμάτιον ήλεκτροφώ
  τιστον μβτα ή ανευ ΙηΙπλων μέ (.
  βιαιτέραν ή δυνατόν Είσοδον καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν,
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα ίναντι ΝομαρχΙας
  ΤΟΥ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ Β
  II
  ΑΡΧΙΣΟΥΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΔΟΣ - ΓΑΑΑΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΒΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΑΟΓΗΣΙΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ » Ίανουαρίου («ού άν
  ταποχριτού μας).— Έχ Κυβερνητιχή
  πηγής ανεκοινώθη σήμερον ότι λίαν προ
  αεχώς πρόκειται ν' άρχίσουν μεταξύ τή< Έλληνικής χαί τής Γαλλικής κυβερνή αεως συνεννοήσεως βιά την σύναψιν νέαι εμπορικάς συμβάσεως, βεβομένου ότ ή ίσχύς τής παλαιάς τοιαύτης λήγε ήδη. , Κατά τάς αύτάς άνακοινώαεις ή χυ βέρνησις θα καταβάλη πάσαν προαπά' θείαν, δ«ως διά τής νέας Έλληνογαλ λικής έμπορικής συμβάσεως, επιτευχθή ή είσαγωγή είς Γαλλίαν όσον τό ουνα τόν μεγαλυτέρων ποσοτήτων έλληνιχώ προϊόντων. πιΐπΒΗιΐΝ ίΗΜΙπΙΙΙΙΙΙι ΑΙ ΕΜΜ |ΑΗΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίκνβναρίβυ (τού άνταποκρ τβδ μ>ς)·—Άπό στβτιστιχάς των ύπβυργε
  ών Οικονομικήν καί Έβνιχής ©Ιχβν·μΙα$
  σχετικάς μέ τας Έλληνβγαλλιχάς έμπορ
  κάς συναλλαγέΐ,προκύκτει ότι αί είσαγνγαί
  Ελληνικήν προϊβντων είς Γαλλίαν βαη
  μεΐωοαν κατά το τελευταίον διάοτημα
  μαντικΐίν αϋξηοιν. €. Ι άρμοδιβι κύκλοι ι
  ση$ προβλέπουν ότι ή Γαλλικη άγορβ δύ
  ναται ν' άπορροφηοα είς τό μέλλον πολύ
  περισαοτκρα Έλληνιχά, πβοΐοντα εάν κατα
  βληδη ή απαιτουμένη πρός τουτο προσπά
  01101.
  ΚΠΑΡΪΙΖΟΝΐΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
  ΤΟΝ ηΡΟΑΚΙΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τοϋ «νταποκρ
  τοΰ μ»ς).—Τό υπουργείον τβν ϊτρατιωτ
  κων απηύθυνε οήμερβν εγκύκλιον πρός τάς
  διαφόρους στρατιωτικάς μονκδας τού Ερα
  τονς ΐπνς κβτβρτίοβυν αμέοως καί «ποβτεί
  λβνν τούς πίνκκας τ&ν πρβακτέων άξιωμα
  τικων τής δυνάμεώς των. Αί προτάβκις «υ
  ται τβν διοικηχ&ν τ&ν μονα&ων καί οί
  σχετΐκοί κίνακες 8ά ύκοβληθ·ΰν εί; τό άνώ
  τατον Στρατιωτικόν Συμβούλιον διά ν'απο
  φκαΐση τελικώς.
  ΑΘΗΝΑΙ » Ίανουαρίου (τού άν
  ταηοκριτού μας).— Μέ εξαιρετικήν
  λαμπρότητα καί „ μεγολοπρέπειαν έχε
  λέαθη χθές ή έορτή επί τω νεω ετε
  1937. Είς την Μητρόπολιν έψάλη
  δοξολογία είς ήν παρέστη ή Α. Μ. ό
  Βασιλεύς, ό Διάδοχος χαί αί πριγχή-
  πιβσαι, ή Κυβέρνησις, οί λοιποί έπίση
  μοί «αθώς κ»ι,οί άντιπρόοωποι των ξέ·
  νων χωρών. Είς τα άνάκτορα, εγένετο
  δεξίωσις καθ* ήν ή Κυβέρνησις, αί αρ
  χαί τής πρωτευούσης, οί άρχηγοί των
  πολεμικών δυνάμεων καί τό ^οιπλωματι
  χον σώμα υπέβαλον τάς ευχάς των είς
  τόν Βασιλέα.
  Η ΗίΑ ΣΪΗΒΕΣΙΣ
  III
  ΑΙΜΕΝΊΚΗΣ
  Την Ιην τρέχοντος μηνός συνεδρίααεν ή Λιμε
  νίκη Έπιτροπη χ«1 «ροέβη είς την έγχατβοταιαιν
  τβν διοριζομένων κβΐ αίρετών μελ&ν βόιή"ς. Ου ιω
  ή Λιμινιχή Έπιτροπή ανεουγκροτήΗη δηδ τβν έ
  πομένων με>©ν: 1) ΤοΟ χ. Νικ. Γιαλεράκη αντΐ
  προαώπου τοθ ΈμποριχοΟ καί Βιομηχανιχοθ '£π(
  μιλϊ,τηρΐου. 2) ΤοΟ χ. Γ. ,Μιτοοτάχη άντιπροσώιιοΐι
  τοθ ΈμποριχοΟ Σιιλλάγου, 3) τοθ χ. Κωνοτ. φί0α
  ζί) αντιπροαώποιι χοθ Βιοτιχνιχιβ χαί Έπαγγιλμα
  τιχοθ ΈπιμελητηρΙου, 4) Τοθ χ. Στυλ. Δ*φίΡμΟϋ
  άντιπροοώποιι τοθ ΓιιβργιχβΟ Επιμελητηρίω, 5)
  Τοθ χ. Μιχ. Κουναλάκη αντιτιροοώπου τοθ Δήμου,
  6) Τοθ χ. Γεβργ,ίβυ β. Γβρωνομάχη, 7) Τοθ χ. 2τ[
  Μ. Κβτ,·χ**η αντιπροοώπου τής Κυδερνήσε»(, 8)
  Τοθ χ. Μιχαήλ Φυτάχη Διευθυντού τεθ έντβθθβ
  Τ)τος ΐη*ς Τραπέζης τής Ελλάδος, 9) Τοθ λιμ,
  νάρχοιι χ. Κβνοτ. Νιχολέρη, 10) Τοθ χ. ·>ω. υ*
  Ββγεβργοποόλου ΒιχκατοΟ.
  Κατά την αδφ ουνιδρΐααιν έπβνεξελέγη παμ
  ψηφιΐ Πρίεδρος τ<]ς Λ. Επιτροπήν 6 καί τί»; τ,οιοθτος χ. Γεώργιος Μιτσοταχης, άντιπρίΐϊρος ΕΙ διωρίσθη δπο τής ΝομΛρχΙας Ηρακλείου δ χ Γ. Γερβνυμβχτΐς. -έΧη της •Εχτελεοτιχ«]< 'ιχη,. τροητ]ς εξελέγην οί χ. «. Μ. -«χινβλίχης χαί |τυλ. Κατεχάκης. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Κυριακης 3 Ίανουαρίου 1937 Βεβαιούνται οί Γαλλικοί έξοπλισμοί. Αί έπιχειρησεις είς την Ισπανίαν. ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου. Τηλινοαφοθν'ικ Παρισίων δτι 6 ύβουργδς τβν Στρα¬ τιωτικών κ. Νταλαντιέ «Ις δηλώσεις τού «αριτήρήσιν δτι κατά τούς τελευταίους έΐζ μήνας έαΐσιευσε την «αραγωγήν ■λ.«ίστ*»ν «ολ« μικ&ν εΐδβν. Χάρις είς την έθνικονχοίησιν τΛν «ο λειΐΛΚβν βιομηχανίαν, εί «εν. εδιπλασιάσθη ή «αρα- γωνή. Ό κ. Νιαλανιιέ ετόνισεν κατηγορηματικ&ς δτι δέν θ' Λνεχθα την «ολιτικήν ■ροηανάνδαν είς τόν στρα τόν Ό οβουρνός των Ναυ- τΐκΔν «αρετήοησεν δτι ή αύξησις είς 1064 έκατομμύ ρϊα τοθ ναυτικοΟ «ροϋ«ο λογισμοθ τοθ 1937 όψείλε ται κυρίοις είς καθυστερη μίνους μισθούς καί είς την αθξησιν τβν τιμβν. Κατά την συζήτησιν τοθ κροϋνολογισμοθ τής άερο- -ορίας έβεβιιώθη έκ μετα γΐνεστβρβεν τηλεγοαθημά· των δτι ό τέως ύιουργός κ. Λωράν 'Εϊνάκ συνέστη σεν δαίβς καταοκευασθοθν 4μέσως 1600 άεροβλάνα λό νω τοθ άντανννισμοθ, ό όνοϊος Εκδηλούται τελευ ταίως είς τούς έναερίους κζονλισμούς. Νεώτερον τηλεγράφημα έκ ΣεβΙλλης βεβαιοί δτι ή «νεργηθεΐσα ένΐθεσις των ι κυβερνητικόν είς τό μετ*· «όν τής ' Ανδαλουοίαο 4«ε- κρούσθη έξ 6λοκλή·ου φο νευθίντων 32 4κ τούταν. Σημαντικόν «ολιμικόν ΰλι κόν «εριήλθεν είς χείρας των έθνικιοτών. Ό στρατηγός Κέϊβο ντέ Λιάνο ανεκοίνωσεν ιξ ό:Κ λου, ραΒιο τηλεγραφικώς, δ ι οί Αρυθροϊ τοϋ τοαέως Τερρουέλ έτράνησαν είς &- τακτον φυγήν, έγκαταλεΐ- ψαντες «λούσια λάφυρα είς Η«Ιρας τΑν (έθνικιστών, οί τίνες ηροήλασαν καθ" δλην την Άνδαλουσίαν, «ρό πάν των δέ είς τόν τομέα τής Ρόντα. Πότε καί πώς δα παραγράφωνται χά χρέη πρός τό Δημόσιον. 3» Τα υπουρ [·ιΐ3ν τβν ΟΕχονομιχΑν έχοινοποΕηαι πρός τάς ταμιαχάς αρχάς μακράν εγκύκλιον διά τής οποίας καθβρίζιται 6 τρέπος τής ηχραγοαφΐ); τβν έφΐιλβν πρός το Δημίσιον, των δτιοίων ή παραγρα «ή αϋμπληοοθταΐ την 31ην Διχιμ 6{»!ο^ 1936. Κοιτ' οιύιήν 4 χρίνβς Ινάρξειος τής παραγραφή; δκολογίζιται άπό τίΐς λήξεως τί)ς χρήαεβς έντός 'ή; οποίας έβεδαιώθη τελεσιδίκω; το κρός τό Δημίαιον χρίίς. Τής ανωτέρω γενικής άρχΐ)" περί τοθ χρίνοιι ττ]ς έναρξιως τής παραγρα φής ίξϊΐροθνται οί δϊομοί τβν χελωνείων, ο Ε παραχρατούμινοι χαί διά λογαριααμόν τοθ Δημο οΣου είοπραττίμενοι φίροι ιτιρί ώ/ προβλέπουν ίίδικοί νίμοι ώ; ναΐ χά έκ συμδίσιων χρέη *φ' Β3ον ρητβς άναφέβιται έν αύΐίΐς. Ό χρίνος μεθ' δ* περιιοθται ή πααοαγοαφή όΐίζιται: 13ν) Έ τριαχονταιτΕα. Είς αυ την ΰιτάγονται χά 6αοιι τελεαΐίί κου άπ&φίσιως χβν χαχιιχβν δι χαστη?£ων βεβαιούμεν» χρέη πλή< χβν προαΐ(μ«ν, χρηιιαχιχβν πό ι νβνχαΐ χβν αυναφ&ν διχα^χιχβν ίξδδβν χαί χιλβν δκοχΐιμένω' ιί; την πενταετη' παραγραφή*. β) Τα Αξ άπίθΕου διαχειρίσεως χρέη τβν απολογίαν χαί δοαιλίγιον 6ε βαιούμενα βίαιι άποφάοεως χοθ έ λιγχτιχβθ οϋνιδρΕου. γ) Τα έκ αυμ δίσεω/. Είς αΰια δααγονχαι χαί χά έκ ουμβέαεων μέ χο Δηιιίοιαν χρέη των τρίτων πρός την χήν Τράπεζαν έγγυήσιι χοθ Δημο σ'.ου. 2 λ) Ή διχαεχία. Είς αοφ 5 πάγονται ο) οί πχραχρχτούμινοι χαί ιίίπραττόμενοι διά λογαριχ αμόν τοθ Δημοσίου έν γένει φίροι, τέλη χαι διχαιώμαχα. β) Οί εισ» γιογιχοΐ δαομοΐ καί χά τέλη έν γέ νει χά είσπρατόμινα έ^ χοΐς τεΧω νΐοις ώ; χαί <ο( δαομοΐ «αί χά τέ λη χά έπιβχλλίμινα είς λαθ^εμ πάοους. 33»1) Π<νι(αιτ(α. Είς αυτήν 5 παγονται: α) "Ολοι οί λοιποί φ4 ροι χαί χά χρέη έξ οΕαΐδήποχε αίίίας χά μή διινάμινχ νά δπχ χθοθν εί; τάς δ6ι άνβ'ίρω χά τη γορία;. β) Τα πρίοτιμϊ, α Ε χρημα χιχαΐ ποιναΐ χαί πίντα χά διχχ σχιχά Ιξοδα χαι χέλη. Η ΧΘΕΧΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ_ΓΕΝ. ΔΙ01ΚΗΤΟΥ Τόν καρειιιΒημοΟνχα είς την πόλιν μας υπουργόν Γβνΐ όν Διοικητήν Κρήτης κ. Μπότην Σφακιανά».ην έΊΐεσκέφθησαν χθές την πρωΐαν είς την Ν ι μαρχΐαν οιάφοροι ίπιτροπσΙ. Ό κ. Ύπουργός πιθανώς Ανα χωρεΐ οΰριον διά Μεσσαράν. Η 55η ΒΚΔΡΟΜΗ ΟΡΕ ΒΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΝΙΟτ Τα χμ«]μα Ηρακλείου Ιλληνι χοθ ονειβατιχοθ συνδίσμςιυ ώ;γα νιοαιν την 55ην αΰΐοθ είς Άξο>
  —Ζ«νιανά—Άνώγιια: Τό πρό
  γραμμα αυτής ίχ«ι ώς εξής: ΤρΕτη
  5η Ίανουαρίου 'Αναχώρηβις 2χ>
  μ. μ. άπό γραφείον χ. Δχνδαρΐ]
  Χανίων—Ιΐόρτα δι* αυτοχινήτων
  είς ΓινΙ—Καβέ. Εκείθεν ηεζγ]
  είς χωρίον Άξος Βπου διανυχτέριυ
  αίς. ΠοριΕα δίωρος. Τεχαρτη 6η
  Ίχνουαρίου. 'Δναχώρηοις 7η< πρω ϊ «ήν διά χωρίον Ζννιανά χαί έ «εί θεν είς παραχιιμένην χορυφήν. Κάθοδος έχ τής χο^υ^ΐ]; χαί ανα χώρησις δι* 'Ανώγ,ιια άπο δποιι κάθοδος είς Γωνές. Έκιΐθεν δι" αυΐοχινήτων έπισχροφή είς Ήρά κλειον. ϋορεία έκχάωρος. ΔεχχοΙ λόγφ τής χιόνος χαί τής μέγα λης πορείας μονον δεδαχιμαομένης ϊντοχής δρειδίται. Δικαίωμα ουμ μιχοχής διά μέλη δρχ 50 ΰιά μή μέλη δρ. 75. Άρχηγός χ. Τ.Άλε ξίου. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣΐπίΤΟΥ Ν.ΕΤΟΥΣ Μέ την συνήθη ίπισημότητα παρισταμένου καί τοθ τιαρε πιδημοθντος είς την πόλιν μας ύπουργοθ ΓβνικοΟ Διοι κητοθ Κρήτης κ. Μτό'η Σφα κιανάκη, εγένετο προχΡές ή τελετή επί τβ πρώτη τοθ Ιτους 1937 Είς των Μητροπολιτικόν Ναόν[ ίψάλη την πρ&Τιν ή καθιερωμένη βοξολογία επη κολοθθησαν δέ είς την πλα τεΐαν Ελευθερίας πσρελάσεις τοθ στρατοθ καί τοθ Σώματος των Προσχόπων, Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΪ ΑΑΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίϊνουαρίου — Καιώ την ένεργηθ ΐσαν κλή ρωσιν τοθ λαχεΐου τοΟΣτόλου εκέρδισαν κατσ σειράν οί χά τωθι πρώτοι άοιθμοΐ: 48270, 16189, 109, 4215, 25561, 9711. 3304, 28151, 48712, 49377, 36487, 35615, 26478, 34664. 3922, 896, 28002, 27938, 2311 β 48767, 43896, 4724, 2056, 10691, 16674, 214*6, 14684. 15634, 29708, 40277, 30130. 40825, 32512. 32945. 32295, 7666, 17473. ΖΟΒενΡΑΐΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟΝ ΠΥΡΓΟΝ Κατ' αναφοράν τής ο(<ε(σς αστυνομικάς άρχής πρός την Διοίκησιν Χωροφυλακήν Ήρα κλείου, προχθές άγνωστοι εί σελθόντες είς την ο[<1αν τοθ .Αντ. ΜϊζαροΟ καττοίκου Κοκ κινου Πύργου αφήρεσαν 50. 000 δραχ. είς χαρτονομΐσμα τα. Την εντολήν διεξαγωγη,ς άνακρσεων επιτοπίως έλαβεν 6 άνθυπασπ στής κ. Παπα&ο γιάννης δστις ανεκάλυψε τούς οράστας οί όποΐοι καί τοθ πά ρέδωσαν τό κλαπέν παρ' αύ τΟν ποσόν. ΟΙ συλληφθέντες εΤν& ό Γεώργ. Έμμ. Παρα σκευάκης έκ ΤυμπακΙου καί ή Εύαγγ. ΜαζαροΟ. Η ΛΙΜΒΝΙΕΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΔ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑ! ΝΑΥΤΙΚΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΗΠΚπΙ ΒΑΣΕΙΣ ΙΑΙ-ΡΥΒΟΥΗ ΠΡΟΪ ΤΟΜ ϊΚαΠΟΗ ΑΥΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τοθ άνταποκριτοΰ μας). — Όμιλών άπόψε πρός τούς άντιπροσώπους τού τύπου ό χ. πρυαθυπουργός σχετικώς μέ την ορ¬ γάνωσιν τής Έθνικής Αμύνης ανεκοί¬ νωσεν ότι ή κυβέρνησις λαμβάνει σειράν μέτρων χάρις είς τα όποϊα ή χώρα μας θ' αποκτήση καθ* όλα άξιόμαχον πολε¬ μικόν ναυτικόν. Συνεχίζων ό κ. Μετα¬ ξάς, εδήλωσεν δτιή κυβέρνησις κατέλη¬ ξεν είς την απόφασιν νά ιδρύση μεγάλας ναυπηγικάς εγκαταβτάσεις παρά τόν ναύ· σταθμόν ώστε νά καταστή δυνατή ή ναυπήγησις των άναγκαιούντων πολεμι- κων ακαφών έντός τής χώρας. ΤΙ) ΥΠΟ ΣΥΝΑΨΙΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ Κλΐ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΒΑ ΕΞ¥ΠΗΡΕΤ^ΣΗ_ΤΗΗ ΕΙΡΗΝΗΝ ] ΑΘΗΝΑ Ι 2 Ίανουαρίου (τού άν¬ τ αηοκριτού μας).— Έκ μέρους τής Σερβικής Κυβερνήσεως ανεκοινώθη βή· μερον ότι τό υπό σύναψιν σύμφωνον μεταξύ —ερβΐας καί Βούλγαρι»ς, όχι μόνον δέν οχρέφεται εναντίον ουδενός, όχι μόνον οέν κλονίζει τό Βαλκανικόν ' Σύμφωνον, άλλά καί αποτελεί εγγύησιν , βιά την ειρήνην καί παγιώνει την ύπάρ χουααν έν τή Βχλκανική κατάστασιν. ΜΑΚΡΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝΚ.Κ.ΖΙΒΙΤΣΙ1Ν0Υ-ΡΕΔΙΔΔΗ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Είς τόν λιμένα ΉαακλεΙου κατεπλϊυσ'ϊν κατά τον λήξαν τα μήνα 48 έν ο^ω άτμόπλοια έξ ώ> Έ>ληνικΟ ήσαν τθ 55,
  Τα λοιπά κατανεμονται κατα
  σημσΐας ώς άκολουΡως: Ίτα
  λικά 4, Γβομανικά 3, Όλλαν
  Βικ6 2, Γιευγκοσλαυΐκά 2,
  Άγγλικά 1 καί Σουηϋικά 1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  0 ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Κατά τηλιγράφημα'τοθ δ«Οϋρ - · . ^ ρ -
  γείου των Οίχονβμικδν καθωρίσθη ίροΐ6ντον βΤχον ώς κάτωθί *
  ΑΙ έν τβ άγορα μσς κυμανθείσαι
  έ ί δό ί
  !ιά τον άρξόμενον μήνα ώ;
  αξ(α τβν είδίόν πρώτης ανάγκας
  δια τον δπολογισμόν τοθ φόρου χ'ύ
  χλου έργαοιβν: Σΐτος δρχ. 5.5^
  χατά χιλιίγραμμον, κριθή 3.5θ>,
  βρώμη 3.20, ϊραδόσιτος 3 60, φ*
  σδλια κοινα 8, ψ;λ* Ουγγαρίας
  χαί σπαλατο 10, τύπων Τέτο6ας
  Γιαχίδας, Έλέφαντες 14, ριβώθια
  14,50, φαχαί .11,50, ηιπέρι 17,
  χαφες 32,50, ζάχαρις 4 80, δ?ϋ
  ζα χαρολΐνα χαί λοιπ* ηαρεμνε
  δρχ. 5.50.
  α'
  Ρ'
  ποιότητος βρ.
  Ίλεμίοει
  α' «οιότςτοε,
  , Κ «
  Υ ..
  Μαύραι
  ΤίχτΜει
  ' α' «οιότΐ)το< , Ρ' .. ■Υ" .. Ορ. Βρ. 18 19 1·.— >3.
  10.
  )
  ( 12 13
  Ι
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΛΒΙΧΟΝ
  Β. βαθμων Ορ.
  κοινα ν. «σο&·Ιαι
  Λιανικώς
  Κηιπτ»·
  Δι' αποφάσεως τοθ ύφυ< __ τιουργοθ Δημοσίας άσφαλεΐ] ..~*ίϊβκο1 «'·ο.ό*. „ 27- ας Ιδρύθηοαν έν Χανίοις δύο β·)·*—λ. «€αι·. .'.' 21,— λέσχαι μικτόν χαιγνΐων καί' > ■· α' «ο»ότ. „ ΕΙ,—
  βύο είς Ρέθυμνον. Είς την πό ' -ογν«λ· Ιζαφ. ... »,_
  λινμας ώς γνωστόν Ιδρύθη ρ|*., Ι'4α, »·οβ.ΐα, *
  σαν τεοσαρες. | ΑρχαινΛν τΛ .1-. »ρ. |*-4β
  «αλαιο^ „
  *οτ»' 6». ..
  Χαροΰηια 6ραχ. 8
  „ Μ,'
  ., 401.
  ΙΝ.
  Μ,
  Μέλι ποιοτικως
  Μέταξα
  Κουκοθλια ζηρά
  Δέρματα βόΐα
  Άρνοδέρματα ββ
  Προβατβν αΐγων
  Μαλλια κατ' οκάν
  ,
  Η,
  18,
  Μ, -».
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλαριον βΡι
  ΔΙρα ,
  Κορώνα ΣουηβΙα< Φράγκον Έλββτ. φράγκον „ Φιορίνι Όλλανο. „ ΤηχοσλοβακΙας Φράγκον Βεΐγικόν ,. Βρυξΐιλαι ΗΙ.ΙΟ-112,10 •46. -ΒΜ. Β8.1Β- 88.40 1.1 Β- Β.23 Β6.Ο0-Μ.80 60.15—61.19 ΑΘΗΝΑΙ * Ίανουαρίου ν.«« ανταποχριτού μας).—Είς τό υπουργείον των Οικονομικών σννεκροτήθη σήμερον μακρά σύσχεψις των χ. κ. Ζαβιτσιάνου καί Ρεδιάδη κ*1 τού διοικητού τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Έμμαν. Τσουδερου. Κατα την σύσκεψιν αυτήν εξητάσθησαν τα οίκονομιχά κ»1 ουναλ- λαγματιχά ζητήμαχα τής χώρας κ»1 4. πεφασίσθη η λήψις διαφόρων μέτρων πρός ενίσχυσιν τής οικονομικάς θέαεω« τής χώρας. ΒΟΥΑΓΑΡΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣεΤσ ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΑΑΑΗΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ * Ίανουαρίου (τού ά,ν- ταποκριτού μας)— Κατα τηλεγραφ- ματα έκ Βελιγραδίου ή ΒουλγαοΤχίι Κυβέρνησις υπέβαλεν πρός την Σ»ο βίαν τάς τελικάς προτάαεις της διά ιήν συν*ψιν αυμφώνου άμοιβαίας υποχρεώ¬ σεως μή έπιθέσεως. Παρομοίας ηροτά- σειςη Κυβέρνησις τής Σερβίας θ« ύηο- βάλη «αί πρός τας Κυβερνήσεις οος καί Ρουμανίας. Α ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΕΑΤΙΟΥΜΕΝΑ ■■Μ— Ι.» 3.76-8.8· Α©ΗΝΛΙ 2 Ί*νβυ«ρίου (τοδ «μ-{)·-Μΐ;ε τ·ν «ρμβν Τιμαί Κλήριγκ Μάρκον Βρυξαλαι Αιρέττα Θ ΡΛ· -41.60 .3.ΤΙ-1.80 Ι.88-Ι.Β4 ΛΙ4 Ι ■••Ίΐ 58; £«55 ίβΐ»*ς Λ έλ«νς ΐ γ Νέ τ· *ύγι Γελλικ·ν Έβι Μιιτίοη οτ··* ί·τ·ί φιλΐα χι ιύγν»μ·οΰνΐ| | Ιό λβ· Ρδ , ρμ την ι ριοχι τβο·ν ■ ν«( δ·* την ί λιγγινΐοΐαν τε{ μιτίκιιτβ «Ρ*ί ηρβγμβ' Βνν μεις κε.ί τ&ν βνλεηβί }ι«ν, ύοτε 61 ίιμίει ού&έ ή ί«λί« βτ» κλι ηΐ οίκον·μιΐ Θε &ι«τηρηοο μίλλθν άριστ Ρβίνουν αυνε 'Αν δέ ιίς τ< νιφύηοαν ώρ », έκ τής μ μ« $ έκεΐνο «ιοτιύομεν λ «τ« ο κ τ« δια έη' «ν 5» ·κ(βη πτ· έη V· ι;