93743

Αριθμός τεύχους

4463

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Σ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  5
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ §ϊθ*
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4463
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΙΕτΗΙίΣΣϊΙΤαΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΛΙ ΣΥΝΑΑΑΑΓΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛλΙΑΝ
  ΚΑΙ ΙΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΧΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  Ή Ισχύς τής μετ» τής Γαλ
  λίας εμπορικής μβς συμβά¬
  σεως λήγΐι ήδη, καθώς δέ &
  νεκοινώθη, προκειται ν' βρ
  χίββυν συντόμως διαπραγμα
  τεύσβις μβταζύ των Κυβερνή
  σεων Άθην&ν κ«ί Παριοί
  ών πρός σύναψιν νέκς τ·ι«ύ
  της. Έμ παράλληλον έγνώ·
  οθη ότι «Ι είοαγωγοχί Έλλη
  νικδν πρβϊοντων εί; Γαλλί¬
  αν κκτιε τ· τελευταίον διά
  οτημκ, ηυξήθησαν οημαντι
  κως. _«ί ότι ύπάρχουν όλαι
  αί προΰποθεσεις ν' αύξηθοθν
  Ιτι περισσότερον εάν κατα
  βληδί, ή «παραίτητος πρός
  τουτο προσπαθεία.
  Διαπιστώνεται εδτω, Ιτι
  δέν βα «αρβυσιασββδν βσφα
  λώς μεγάλαι δυσχέρειαι είς
  τ·ν καταρτισμόν χαί την ύ
  πογραφην τής νέας μετ* τής
  φίλη; μεγάλας Δημοκρατίας
  τής Λύσεως έμπορικής μας
  συμβάσεως καί γεννάται βά·
  θιμος ή ελπίς ότι ή νέ« συμ
  βάσις ειμπορεί ν' ανοίξη
  νέαν περίοδον μεγαλυτέρας
  λαγδν καί -Ον κληριγκ καί
  ςφ0αβν διά τής υπερτιμήσεως
  τβΰ Γαλλικοΰ φράγχου, ύπε
  τιμήθησαν καί τα διάφοραι
  βιοχανικ* πρβϊέντα τής Γαλ
  λίας, έκ των έπβΐων ημείς
  εχομεν βνάγχην, δεν βλέπβ
  οβτερβν μάλιστα, έφίσβν
  καί δια την ανάπτυξιν τής
  έθνικής παραγωγης έν γένει
  ένδιαφέρεται καί διά την αϋ
  ζή σιν τού έθνΐΜβδ τπλβύτβυ
  έξαγγέλλει ότι θά λάβη οει
  ραναποτελεσματικώνμέτρων
  προαγωγής *«· Λναπτύξβως
  των μετα,ύ των δύ· χωρών
  ουναλλαγ&ν.
  Μέ τ· εόγενες αλλωστε
  Γαλλικόν Έθνος μάς συν·
  οέει τέση στενή, πατροπαρά
  δοτος φιλία κ«ί είναι τοση ή
  εύγνωμοσύνη μας πρός τόν
  ίπποτικόν λαόν τάς μεγάληί
  αυτής χώρας, διά την συν¬
  δρομήν την οποίαν μ&ς πά
  ρέσχε τόσον κατα τούς άγω
  νας δια την εθνικήν μας πά
  λιγγενεοίαν όσον καί κατά
  τάς μΐτέπειτκ (,ορμήσκις μας
  πρός πραγμάτωσιν των πό
  8ων μας καί όλοκλήρωσιν
  των φυλβτικων μας έπιδιω
  ζεων, ώατε δίν ,γεννάται ού
  δεμίκ ουδέ ή ελαχίστη άμφι
  βολία (τι κ«χί αί έμνορικαί
  καί οικονομικαί σχέσεις μας
  θ« διατηρηθοϋν καί είς τβ
  μίλλβν άριοται καί θα άπβ
  βαίνβυν συνεχώς στίνώτεραι
  Άν οέ είς τό παρελβόν, ά
  νεφύησαν ωρισμένα ζητήμα
  τα, «κ τής μϋ εγχαΐρβυ δι
  ΐυθετήσεως τβν οποίων έδη
  μιβνργήθηββν προσκόμματα
  παρεμποδίζοντκ χαπως την
  όμαλήν| διεξαγωγήν τβν έμ
  πορικ&ν μας συναλλαγων,
  όπως έχΐΐν· τ·ΰ οίνου κλπ.,
  πιστεύομεν έν τούτοις β«θύ
  τατα ότι τα ζητήματι αύτοι
  είναι εύκολον ν« διακανβνι
  σθβδν δια .τής νέας συμβάσβ
  ως ώστενβ εκλείψη κάβε έμ
  ποδιον καί νά έξ·μαλι»νθοδν
  τελείως αί μεταξύ των δύ·
  χωρων έμπβρικαί σχέσεις
  Εαί έπ' αύτ·0 κυρίως Θ' α
  οχβληθβμκν ημείς σήμερον,
  ■νίνβι γνωστόν ίτι εν έκ
  τβν κυριωτέρων προϊβντων
  τβν έπβίων έπιδιώκβμΐν την
  κΐσαγωγήν είς Γαλλίαν, εί
  ναι ·ί·ϊνοι μ«ς. Δέν οίγνο
  ιΐ δέ «σφαλ&ί ή κυβέρνησις
  ότι άλλοτε μέγα: μερβς τβν
  Ερητικβν εϊνων βςήγετβ
  είς Γαλλίαν, όπως δέν θ' β
  γν·8 έπίσης ότι τό οίνικόν
  ςήτημβ ήτο εκείνον π«ύ διϊ
  χβραςεν επί μακρόν κατα
  τ* παρελβόν τας Έλλην·
  γαλλικής εμπορικάς σχέσκις
  Καί έπΐιδη καί σήμερον &
  κβμη οί οϊνβΐ μβς Ιχευν ά
  νκγκην της Γαλλικής κ«τ«
  ναλωτικί,ς αγορά;, β« ήθέλα
  μέν νβ λάβη είδικήν μέρι
  μναν η κυβέρνησις μ«ς ώς
  πρσς τ· προσόν αύτ* κατα
  την διεξαγωγήν τβν δι·
  πραγματιύσεων καί την συ
  νομολογησιν τής νέβς μετβ
  της Γαλλίας συμβάσεως.
  Άλλ' έκτός τβν οΐνων κΐς
  Την Γαλλίαν ήμπβροδν κβλ
  λ·στα νβ» τ·π·θϊτηθβΰν καί
  αλλα πρσϊντα μας σταφίς, κβτ
  πνός κλπ. Καί δι' βύτβ θά πρ|
  πει έπίσης νά ληφθι) ίίδική
  πρ*ν··α είς την νέαν σύμβα
  σιν.Έφοσ·ν&λλι»στε Ισχύει εί
  Ιΐτι τ· βύοτημκ τβν βντκλ·
  μκν διά π«1ον λβγβν^έν θά|*Όπως δέ έχομεν κατ'έπκνά
  πρέπει νά είσάγωμεν έκ Γαλ ληψιν'τονίσει ή προσπαθεία
  λίας τα ΐΐδη πού μάς άνβγ' επεκτάσεως των καλλιεργει
  καιβϋνι έπ' άνταλλαγή ΙδιΙων καί αυξήσεως τής γεωρ
  κβν μας προΐβντνν, αντί νά γιχής μας παραγωγείς, είναι
  τα προμηθευώμεθα άπέ> αλ
  λας χώρας., Άρκεϊ βεβαίως
  νά μην έπαναλάβωμκν τα
  σφάλμντα τβΰ παρελθέντβς
  ϊνάγκη νά αυνδυα^θή καί μέ
  έντονον δράσιν έν τω έξωτκ
  διά νά καταστή ΐϋκο
  λος καί, Είς Ικανοποιητικάς
  όπβτβ διά νά έξαγάγωμεν ό ι τιμάς, ή διάθεσις των προ
  λίγον οΐνβν είς Γαλλίαν ή
  ναγχαζβμεθα νά είσαγάγω
  μέν εκείθεν άρώμκτα καί
  χαλλυντικά καί μεταξωτά πό
  λυτελείας χαί &λλ« πράγμα
  τα άχρηστα έν πβλλβϊς καί
  περιττά καί τα έ ποία έν πά
  οη περιπτώσει, Παράγει καί
  ή Έλληνική βιβμηχανία. Δι
  ότι τοτε βεβκΐυς τό κέρδος
  μας, χαί άν προκύπτη τοιοδ
  τον, θά είναι μηδαμινόν καί
  ασήμαντον.
  ϊβντων μας είς την διβθνη
  καταναλωτιχήν αγοράν. Δ»ό
  τι,άν δέν έ$ασφαλ(αωμεν την
  κατατανάλωσιν, εάν δέν «νβί
  ξωμε τάς ξένας άγοράς είς
  Τά προΐοντα μας, όσον δή
  ποτε καί αν αύξήσωμεν την
  παραγωγήν μας, δέν θά ίχω
  μέν ουδεμίαν ωφέλειαν, ού
  δέν απολύτως χέρδος.
  Έφβσβν δέ, μάς δίδεται
  σήμερον μία βύχαιρία νά
  εξασφαλίσωμεν μίαν λαμ·
  Ελπίζομεν 2έ ίτι ή αημε πράν αγοράν διά την καίτοι
  ρινη κυβέρνησις, οχι μόνον ■ νάλωσιν των πρβϊόντων
  τά λάβη κύτά τού πβρελθέν ] Μ*5> την αγοράν της ΓαλλΙ
  τος δέν θά επαναλάβη, άλλά "ί» *έν θά πρέπη άσφαλβς
  : β, β., νν - νά την χάσωμεν. Αντιθέτως
  κ«ί Β« καταβάλη πασάν μάλιοτα* ή νίβ «Ελληνογαλ
  προσπάθεικν ώστε διά της λιχη έμποριχη σύμβασις, 8ά
  νέας Έλληνογαλλικης συμ
  βασεως νά χατοχυρωθβϋν
  πλήρνς τα έμπορικά μας συμ
  κρέπει ν' αποτελέση τό πρβ
  τβν βήμα καί την απαρχή ν
  νέας μκγάλης προσπαθείας
  φέροντα καί νά χατορθωθό η[ έν τώ εξωτερικώ πρός διάνοι
  είς εύρςίειν Μλίμακαείσαγωγή ( ξιν, τάς διεθνοΰς χαταναλωτι
  των προΐοντων μας είς τάς κης άγοράς είς τα προΐένγβ:
  γαλλιχάς άγοράς. Πβλύ περισ κυρίως της Ελληνικάς γής .
  κρίσις τής είρήνης
  ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΞΟΠΑΙΣΜ&Ν
  ΑΙ 8ύο συνθήκαι εί οποίαι
  κατσ την τελευταίαν βεκατε
  τραβτΐαν άνέκοπταν >άπως
  την επέκτασιν τώνύνσυτικών έ
  ξοπλισμών, Ιπυασαν νά Ισχύ
  ρΐσκεται μόνη, διότι όσηνβή-
  ποτβ στρατΐωτικήν προσπα
  θείαν καί αν αναμένη συνε
  τιε'α τοθ άντικομμουνιρτικοθ
  συμφώνου της μ έ την Γερμα
  ουν τό μεσονύκτιον τής 31 Δβ νΐαν, βέν ΰκάρχει Αμεσος έλ-
  κεαβρΐου. Όλαι οί ενδείξεις. πΐς έκανεμφανΐσεως γερμανι·
  πεΐθουν δτι μοζΙ μέ τόίκοθ στόλου είς τόν ΕΙρηνι
  νέον έτος θα αρχίση ενας ναυ κόν. Ή σταθερά άγγίστρασις
  τΐκός άνταγωνισμός οχι όλι
  γώτερον έντατικός κσΐ άσφα
  λβς περισαότερον έπικΐνδυνος
  τής ΊαπωνΙας είς την Κΐναν,
  έν συνδυασμψ πρός την έξω
  τερικήν πολιτικήν της είς τάς
  εκεΐνου δστις τιροηγιΊθη τοθ ΝοτΙους θαλάσσας θά συσπει
  παγκοσμίου πολέμου. Τότε ή'~-*-— —α—■*— *------'-"■ —
  Μεγάλη ΒρεττανΙα καί ή Γερ
  μανΐα ήσαν οί μόνοι Ρύο σο
  βσροΐ ιάνταγωνισΓοί ^δια την
  τρΐαιναν τοθ Ποσβιδώνος. Σή
  μερον έτιτά μεγάλαι δυνάμεις
  έτΐιβΐΡονιαι πυρετωθώς β[ς πό
  λεμικσς ναυπηγήσεις καίούδεΐς
  δύναται νά προΤ&υ τόνάντΐκτυ
  πον αύτοθ τοθ πυρετοθ έπ(
  τοθ Ισοζυγίου ΐών κατά.θάλασ
  σαν βυνάμΓων μετά τίνα ίτη.
  Ό ΕΙρηνικός, 6 Άνατολι
  κός Άτλαντικός καΐ ή Μεσό
  γειος ίΤε τά τρ(α πεβΐα έκΐ
  τΔν οποίων διεξάγεται 6 μέ
  χρι τοθδε σιωτιηλός αγών επι
  κρατήσεως- Είς τόν Ειρηνικόν
  α( άγγλόαωνοι δυνάμεις ίχουν
  τα Ιδία περίπου ουμφέροντα
  τά δποΐα στρέφονται τΐερΐ την
  διατήρησιν τής «άνοικτής θύ
  ρας» ίίς την Κΐναν καί περΐ
  την όκεραιότητα των εδαφών
  των. Είς την άνεπΐοημον αύ
  την συμμαχίαν μετέχει καί ή
  "Ολλανδίαν λόγω των μέγα
  λων κτήσεών της είς τάς άνα
  τολικάς Ίνβΐας. ΈπΙοης ή Ρωσ
  σία καθ'σταταΐ τιαράγων 6 ό
  ποίος πρέπει νά ύπολογίζεται
  είς την ναυτικήν κατάστασιν
  τοθ Εΐρηνικοϋ δεδομένου Ιδίως
  δτι ίίνβ Τσως ή μόνη δύναμις
  ι τίς οποίας ήγεωγραφική θέσις
  έπιτρέπει ίίς αύτην νά άνσμε
  θή μετά τούς Ίάιιωνας είς
  τό κατωφλι τής θύρας των.
  ρώσρ πιθανώς εναντίον της
  βραδύτερον δλας τάς άλλας
  δυνάμεις αί οποίαι ίχουν συμ
  φέροντα είς τόν δυτικόν ΕΙρη
  νικόν Ωκεανόν. Διότι άναγνω
  ρΐζει αύτό τό ενδεχόμενον, ή
  ΊατΐωνΙα δαπανά τώρα τα
  47 ο)ο των δημοσΐων έσόδων
  της ιίς έξοπλισμούς, έξ αυτών
  6έ τό ναυτικόν λαμβάνει την
  μερΐδα τοθ λέοντος.
  Κατά τά τελευταία έιη
  στρατηγική κατάστασις είς
  τόν Ειρηνικόν κατέστη όλ,γώ·
  τερον έπωφελής διά την Ίαπω
  νίαν. 'Η μετοβολή οΰιη όφεΐ-
  λεται κυρίως είς «ήν γοργήν
  άλλά συστηματικήν ενίσχυσιν
  τοθ στόλου των Ήνωμένων
  Πολιτβιών, συνοδευθεΐσαι υπό
  τολμηράς καΐ καθώς φαίνεται
  έπιτυχοθς προσπαθείας πρός
  ύπερνίκησιν των φυσικων έμ
  ποδών επί των οποίων προσέ
  κοπτε μέχρι τούδε ή δράσις
  τοθ στόλου των Ήνωμένων
  Πολιτειων ιίς τά Οβατα τ(|ς
  "Άπω Άνατολής. Ή παναμβ-
  ρικανική έναέριος όβός άπό
  Χοβάης είς ΜανΙλαν ημπορεί
  νά άποδειχθ() 8τι προπαρε
  σκεύασε την οδόν διά τόν στό
  λον μάχης των
  Πολιτειων. Πρό
  Ηρωμένων
  πέντε μόλις
  έτων οί περισσότεροι μελετη
  ταί τής στρατηγικης θά τιροέ·
  λεγαν πόλεμον ανευ όριστι·
  κ(|ς εκβάσεως έν περιπτώσει
  Ή ',απωνΐα, άφ' ετέρου ,ύ· συρράξεως Άμερικής καί Ία
  πωνΐας, λόγιρ τής έΧλείψ?ως
  άμβοικανικον βάσεων δυτικώς
  τοθ ΧονοΧουλοό. Ταχέως δ
  μακ όΚόκληοον τό βΛρος τής
  ναυτι«ΐή·<: δυνάμεως τής Άμβ- ρικής θ^! δύναται πιθανώς νά μεταφερθή, *ν άνάγκη είς τά (απωνικά Οδατα. Καί έκτός τής αριθμητικώς ΰπεροχής ιοθ άμερικανΐκοθ στόλου δέν ύ πάρχει άμφιβολΐα περΐ τοθ ποίος στολος ύπερέχει είς ύλι <όν, έξοπλισμόν καί ό^γάνω σιν. Διά την Βοεττανικήν συμ πολιτείαν ήαθξουσα Ισχύς τοθ άμερικανικοθ στόλου καί ή ά νάπτυξις τής στρατηγικτΐς ε¬ λευθερίας τού είς τόν ΕΙρηνι κόν δέν ημπορεί παρά νά είνε εύπρόσδεχτος. Πράγματΐ ή τροπή των διεθνων γεγονό των κατά την τελευταίαν δέ καετ(αν μετίβατλε πλήρως την ναυτικήν δψιν των Αγγλοσμβ οι»*ανικων σχέσεων. Άπό τής βρεττανικής πλευρας τούλα χιστον πάσα Ιδέα άνταγωνι σμοθ έξέλιηεν. Ή «ίσοπλΐα», άλλοτε μήλον τής Εριδος, άνα γνωρΐζεται σήμερον δτι έξυπη οετεΐ τα κοινόν συμφέρον άμ φοτέρων των εθνών. · "Εάν έλθωμεν είς την Εύρώ πην, βλέπομεν δτι ο Ι δυνάμεις πού έξοπλΐζονΐαι έντατικως χατά θάλασσαν είνε ή Μεγά¬ λη ΒρεττανΙσ, ή Γερμαν'α, ή Γαλλία, ή Ιταλία καί ή Ρωσ¬ σία. Κατά τό λήξαν έτος ή Μεγάλη ΒρεττανΙα ήρχισε νά ναυπηγη* νέα πολεμικά 200 000 τόννων—Βηλαδή πεντα· πλάσια των ναυπηγηθέντων κατά τό 1933. Προχθές πρώ¬ την ημέραν τοθ Ετους, ήρχι¬ σε την ναυπήγησιν των δύο Ισχυρότερον θωρηκτων πού ^σχεδιάσθησαν ποτέ, τόν δέ προσέχη Μάρτιον τό κοινο βούλιον θά κληθή νά έγκρΐνρ δλλο Ενα ζεθγος παρομοΐων μαστοβόντων. Τά παλαιότβ ραθωρηκτά άνακαΐνΐζονται μέ κόστος ενός καί πλέον βισε κατομμυρΐου δραχ. κατά πλοΐ όν. Άπό την Ιην ΊανουαρΙου 1937 ναυπηγοθνται καί τά εξής άλλα πολεμικά σχάφη: τρΐα άεροπλανοφόρα, 16 κα ταδρομΐκά, 34 άντιτορπιλλικά άνοικτής θαλάσσης, 13 υπο βρύχια—νέον δέ μέγα πρό γραμμα ναυτιηγήσεων κατα στρώνεται διά νά υποβληθή την άνοιξιν. Ώς πρόσθετον απόδειξιν τής αποφάσεως της νά μή παρα δώση, την τρΐαιναν ή Μβγάλη ΒρειτανΙα επεκαλέσθη σχετι κήν διάταξιν τής συνθήκης.τοθ 1930 καί διετήρησενέν ένεργεία καθ' υπέρβασιν ιής συμΦωνη θείσης άναλογΐας υπέρ τούς 200,000 τόννους καταδρομι κων καί 40 000 άντιτορπιλλι κων. Μΐα περΐεργος ομως κατά οτασις δημιουργίΐται τείς την Μάγχην. Για κάθε ΙΟΟΐόν νους πού προοθέτει ή Μεγάλη ΒρβττανΙα είς τόν στόλον της ή ΓερμανΙα δικαιοθται δυνά μβι τής διμεροθς συνθήκης τοθ ΊουνΙου 1935 νά προσθέτη 35 τόννους είς τόν Ιδικόν της στό λόν καί έπωφελεΐται αύτοθ τοθ δικαιώματος. Έτσι είςδιά στημα ελαχίστων έτων, (σχυ ρότατος κα( απολύτως συγ χρονισμένος γερμανικός στό λος θά διασχίση την Βόρειον θάλασσαν δεδομένου δέ δτι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα ούδέπο τε Ιοως θά Εχη την ευχέρειαν νά συγκεντρώση περισσότε ρον τοθ ημίσεως στόλου της είς αύτά τα Οδατα, ή Βόρειος θάλαοσα ημπορεί νά ξαναγ νη κατ' θυσίαν καί κατ' μα, «Γερμανικός Ώκεανός». ΑΥΡΙΟΝ: 'Ατΐό την Βόρρειον θά λαοοαν είς την Μεσόγειον ΙΑ 1ΦΕΙΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Τ ό ζήτημα τοθ ελαίου, λ ου τι έκ Ρεθύμνης καί ΧανΙ ξακολουθεΐ ν' άβασχολρ δ «ν βλαιον. Καί έδημιουρ χ μόνον τό ΰφυνουργειον τής Άνορανομίας, άλλά: καΐ την χώραν ολόκληρον. Ή μικρά, ή ελαχίστη «αρα γωνή τού κατά τά δύο τε λευταϊα ίτη, καΐ ή μεγίστη ζήτησις τού είς την διεθνή καταναλωτΐκήν αγοράν, εν συνδυασμώ καΐ κρός τή* καταστροφήν τής Ίσνανι κης £λαιοκαραγ«·νη'ς έξ αΐτίας τοθ έμφυλίου «ολβ μου, επέφερον ώς ήτο φυσι κόν καΐ είς την ελληνικήν αγοράν την απότομον υψω οΐν τού καΐ τό κατέστησαν εΐδος «ανάκριβον καί «ολ λάκις δυσεύρετον. Καΐ εί ναι μέν άληθβς, δτι ή Κυ βέρνησις Ελαβεν σειράν ολόκληρον, μέτρον, χάρις είς τά όβοϊα έλνιζεται νά γήθη Βιά την «όλιν μας^τό εξής μέγα κακόν: Δέν ΰ· «άρχει έναρκές Ελαιον διά τάς ανάγκας τής κατανα λώσεως. Άλλά καΐ τό 0 νάρχον είναι κατά τό μέγι στον αύτοθ μέρος άθλίας ποιότητος, άκατάλληλον «ρός βρωσιν καίτοι «ανά κριβον βεβαίως. Φοονοθμεν λοινόν δτι εί¬ τε ό κ. Γενικάς Διοικητής, είτε ή Κυβέρνησις θά «ρέ ■εί νά έκέμβουν νά άκυρώ σουν τάς άποφάσεις αύτάς τβν τοτηκων άρχβν καΐ νά ρυθμΐζουν κατ' άλλον κα λύτερον χρόνον τό ζήτημα, ώστε καΐ τούς έλαιοηαρα γωγούς των νομών έκείνων νά μην άδικήσουν καί είς τούς καταναλωτάς τοθ εξασφαλισθή ή έηάρκεια ίδικοθ μας νομοΰ νά διά την έσκτερικήν κατα ξασφαλίσουν την έ«άρκει νάλωσιν άφ' ενός καΐ νά αν καΐ την καλήν «οιότητα άβολαυστι η τάξις των «α τοθ ελαίου. Πρόκειται «ε ραγωγων άφ' ετέρου, τό ρΐ ζητήματος έξαιρετικής κέρδος τής διεθνοθς άνατι σβουδαιότητος διά την δι- μήσειβς τοθ «ροϊόντος. ευθέτησιν τοθ όηοίου έ«ι Λλλ' έκτός τβν γενικων βάλλεται ηιστεύομεν νά Κυβερνητικήν μέτρων, έλή·|έκδηλΜθ^ άμεσον τό ένδι φθησαν καΐ ύ«ό των κατά αφέρον των άρμοδΐκν. Διά τόνους άρχών διάφοροι ά τι καΐ άν υποτεθή άκόμη, «οφάσεις, έξ αίτίας των ό δτι «ρέτ,ει νά «ληρώσΜμεν «ο[«·ν ύφΐστανχαι ζημίας [σκληρά τάς άνοησίας καΐ άλλα διαμερίσμαχα καί ά τά έγκλήματα τά όποΐα δι δικοθνται οί κάτοικοί των, εβράττομεν κατά τό ναρελ χωρίς νά ώφελοθνται ούσιΐθόν ότε έξερριζώναμεν αί αστικώς καί οί έλαιοναρα ωνοβίους έλαίας διά νά 61 γωγοί τβν «εριψερειών έ κείνκν. Καΐ διά νά ομιλή σνμεν μέ άκτά καΐ συγκε- κριμένα καραδείγματα: Άνό τούς νομούς Χανί ών, Ρεθύμνης καΐ Λασηθί¬ ου, απηγορεύθη ή μεταφο- ρά ελαίου είς άλλους νο¬ μούς καΐ ξένα διαμιρίσμα τσ, ένω ασφαλώς ύνάρχουν ■ερισσεύματα, έξ αίτίας 13έ τβν άβοφάσεων αυτών, είς τόν νομόν μας, δβου ώς γνωστόν, λόγω τής «ρωτο φανοθς άφορίας τβν έλαι βν κατά τό εφετεινόν 6τος, ϋνάρχει μεγάλη Ελλειψις ελαίου, δέν είμηοριϊ νά με φθ ο Οτε έκ Λασηθίου φυτεύσωμεν άμνέλους, καιον είναι έν τούτοις ν' ά ναγνωριοθΰ έ«ίσης δτι ή έ φετεινή Ελλειψις τού έλαΐ ου είς τόν τόνον μας, όφΐΐ λεται έ«1σης κα(, κυρΐκς είς αύτό, είς την τελείαν Λ καρκΐαν τβν έλαιβν μας. Γνωστου όντος δτι άλλα β τη οχι μόνον ινήρκει ή «α ραγωγή είς τάς τονικάς ά νάγκας άλλά καΐ διέθε τεν έκατομμυρια οκάδων δι" εξαγωγήν. Καΐ καθήκον τοθ Κράτους είναι νά μερι ή δ δή ί μρ ήη δ««ς δή «ότε καί τα έως διά την εξασφάλισιν τής έπαρκείας τοθ ελαίου είς την αγοράν μας. χαταστημάτων Βλης τής χώρας, θά πρέπει νά έχη έπίσης χαί τά πρωτεΐα είς καλλιεργητάς χορηγ,ήσεις χαί άγροτιχά δάνεια. Ε II ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ- *** Ό χ. Τπουργός Γεν. Διβιχη ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ· ανεχώρησε χθές διά Μεσο«· * Η *π6»«ο«ί τής Κυδερνήαε· ρ«ν πραγματοποιβν την άνα την ω« Π«*1 βρώσεως νβϋπηγείων πά- έχτεταμένην ούτήν πεδιάδα περιο ?ά ** ναύσταθμον, ηκούσθη μέ δείαν τού. Χαιρετίζομεν τό γεγο· Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν χαί έπρο- νβς τοθ δποίθϋ την σημασίαν άντι- &ψ** **Μΐφ* γενιχής ίχανο λαμβανόμεθα πλήρως. Καΐ ιύγίμι ποιήαεως. Διότι ή ίδρυσις των θα Βπως ή μετάβασις τοΌ χ. Σφα νβυπηγείων, έχτός τοθ Βτι θά συν χιανκχη ιίς την γήν αύτην τής έ- παγγελίας, αποτελέση σταθμόν χαί απαρχή ν νέας περιίδου έντατι χής έχμεταλλιΰσεω(, Ιξυγιάνσεως χαί γενιχής άναδημιουργίας τής Μεσσαράς έξ ή; θά προέλθη χαί ή οίχονομιχή άνάρρβσΐς χαί ή ευτυχία δι' ολόκληρον τον τόπον μας. λοιπον τό Ηράκλειον «ΤΈ έρχεται πρ&τον είς χαταθέσεΐς παρα τη Άγροτιχΐ^Τραπέζη. Αύ¬ τό τουλάχιστον μάς πληροφοροθν ι Ε οτατιστιχοί πίναχες τής 'Αγρο· τραπέζης σύμφωνα μέ τοΰς όποί· ούς ιίς τό 'Γποχατίσΐημα 'Ηρα- χλιΕουιίχον κατατιθτ] μέχρι ιής 31ης Δεχιμδρίου λήξαντος έτ?υς 110 έν Β>φ έκατομμύρια Βραχμβν!
  Τό γεγονάς είναι διδβίως έξαιρετι
  χβς ευχάριστον. Διότι άποίειχ^ύιι
  δτι ι Ε χάτοιχοι τιθ νομοθ μας χά
  τηννίηααν τάν σημασίαν τής 'Αγρο
  τραπέζης χαί φροντίζουν νά την
  ένιοχύαουν ιίς τό έργον της. 'Αλλ*
  άχριδβς τό γεγονος τοθτο, δημι-
  ουργιΐ χαί δποχριώσιΐς Βιά την
  Τράπεζαν. Καί έφόβον τό ένταθθα
  'ϊποχαταοτημα έχιι τα πρωτιΐα
  ι(( χατβθίσεις, μεταξυ τβν 6πο
  τελέοη είς την έντός τής χώρας
  χατασχευήν νέων μονάδων τοθ πό
  λεμιχοθ μας ναυτιχοθ, θά δώοη
  εργασίαν χαί είς χιλιάδας έργατι
  χβν χείραν χαί θα δημιουργήση
  Ινα νέον κλάδον, τόν κλάδον τβν
  ναυπηγβν μηχανιχβν χά Ι τεχνι
  τβν. Είναι ίέ περιττόν φρονοβ
  μέν νά εξάρωμεν περισσότερον την
  σημασίαν την οποίαν Ιχουν διά
  τάς ναυτιχάς χώρας, αί ναυπηγι
  χά Ι έγχαταστάσεις, άφοθ την άν
  τιλαμίάνονται χαλώς Βλοι γενι
  χώς,
  Τ 0 ΙΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΥΜΑ.
  'ϋλπιςομεν 6τι τό δπουργιΐ
  όν τής Γεωργίας θά έγχρίνη
  την διάθεσιν χαί τής συμπληρωμα
  τιχής πιατώσεως τβν έξήχοντα χι
  λιάδων δραχμβν έχ μέρους ταθ έ
  λαιοτοτμείου διά την έναρξιν τοθ
  έλαιοχλαδεύματος είς τόν νομόν
  μας. Πολυ περισσότερον μάλισια
  άφοθ το χλάΒευμκ τβν έλαιβν θά
  συντείνη θετιχβς είς την μέλλοντι
  χήν χαρποφορίαν ή όποία χαί προ
  δλέπεται πλουαία λόγφ τβν ευνοί'
  χβν χαιριχβν ουνθηχβν. Καί ά
  φοθ το έλαιον αποτελεί πολυτιμό
  τατον πριίόν Βιά την πλουσίαν πά
  ραγωγήν τοθ οποίου, ΒιχαιολογιΙ
  ται χάθε προσπαθεία χαί Βκπάνη,
  είς £να τόπον μοστηρίοο
  ■ΕΙΝΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τό Ερ
  γο τΐοθ Θά κσταπλήξη: «Στά β*Θη
  τοθ ώκεανοθ». Προταγωνιστοϋν
  Φαΐπ Ρα(η, Ράλφ Μιτέλσμυ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον μιά
  Θαυμασία δημιουργΐα τοθ Μωρΐς
  Σεβολιί: «Νανούρισμα». Έκτός
  ττρογμάμματος Ζουρνάλ Αυριον
  Ε απογευματιναί ώραι 3 καί 6 μ.μ
  ΠΑΛΛΑΣ,-Σήμερον τό αθτοτε·
  λες Εργον: «Τρομακτική Εκρηξις»
  ΣΤΟΥ
  ΗΟΥΛΑΙΑΚΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μί« θαυμασία δημιονρ
  γία τοθ:
  ΜΟΡΙΣ ΣΕΒΛΑΙΕ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΠΑΤΡΑ"
  Μέ την
  ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
  Άνακτβρικός κλβΰτβς,
  Βαοιλική Μβγαλβπρί
  κκια, άρματβδρομίαι,Ναυ
  μαχίαι. 'Η όργιείδης ζωή
  της κολαβμένης Β«αιλ(β
  σης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΛΣ
  'Αριθα. «ρ«-. 1671
  Ό Δήι>αρ|ος Ηρακλείου
  διακηρύττη δτι «τίθεται
  ■Ις μειοδοτικήν δι" ένσφρα
  γίστων «ροσφορβν Ανευ 6
  ρΐου δημοπρασίαν ή κατα
  σκευή τοθ Δικτύου Ύβριΰ
  σεως Πόρου Χρυσοπηγής
  συμφώνως «ρός την νομΐ-
  μ«ς εγκεκριμένην μ·λΐ
  την.
  Ό «ροΰιολογισμδς τοθ
  εΌγου άνέρχε,ται είς 860.
  000 5ραΐ|. ή δέ εγγύησις
  όρίζεται είς δραχ. 50.000.
  Δικτοί «Ις την δημο«ρα
  οίαν είνε «τυχιοθχοι ΐγρο·
  λάβοι έχοντες τα ο«δ τοθ
  νόμου 6«αιτούμ«να δικαιο
  λονητικό: συμμετοχήν.
  'Η δημοπρασίοι θέλει Αά
  βει χώραν άν τφ Δημοτικαί
  Καταστήματι Ηρακλείου
  καΐ ένώ*ιον,τΐς Δημαρχια
  κης Έ«ιτρο«ϊ)ς την 24 ,,ν
  ΦεβρουαρΙου 1937 ημέραν
  Τετάρτην καΐ ώραν 10—
  11 «μ.
  'Ατ,αντα χά οχετικά εύρΐ
  σκονται κατατεθειμένα βίς
  τό Τεχνικόν Έντμελητηρι
  όν τής Ελλάδος, καΐ γρα
  Φ«1α τής Μηχανικάς Ύ«η
  ρεσΐας τοθ Δήμου Ήρα
  κλΐ(ου δ«οι. οί ικιθυμοθν
  τις δύνανται νά λάβωσι
  γνώσιν αΰτβν.
  Έν Ηρακλείω τή 29 Δι-
  κιμβρΐου 1936.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γά
  Π0Ϊ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ
  Άριβμβς τηλεφ. 5-65
  Πρ«κτορεΤβν«Άναγίννηαις»
  Ηρακλείου—' Αγ. Νικόλαον.
  •α «βρήτε έκλεχτβϋς κ«1 &φ8β
  ν·»ί |»·ζεο«( χραιΐ μαυρβ ηβΙ
  *γνίι ΒΐτοΙνα, κβββριότπί ΝοιΙ τι
  ΒΥΟ ΑΔΕΑΦ01
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Το8 Ποβοκέρ Μ«ριμ*
  χάτι άπϊ άποχίτω 4πό
  μανί'ύτ της χαί δ Μερζί» εΐδε
  νά λαμψη ή λεπΐδα Ι«ος οπαθιοθ.
  Ή γρη« την πή"?· χαί την πλησ'
  αοε σ'ή φλίγα γιά νά την έξι
  τάοη
  Δίξχ ιω θιφ, ή λιπίδα είνα
  ματαιώση χαΐ σκβυριΐσμίνη! Νχΐ,
  το ιΙΛ τού ιί'αι οΐν τό
  έ;πετ'.θ ΚαταΙ' άφίνει επίνω στό
  χάλώ* Ινα σημαδι ποδ τΕποτι δέν
  μπαρέ! νά τό χίνη νά χχθη'.
  Πχρα.η?οΟ?ε την λιπ(8α χι' ή
  ταν φανερί «6ς ή σ «πασμένη χυ
  ρ(α δοχΓμο<ζι έξαιρΐϊΐκή συγκΐ" νηιη. —Γι4 χόττ*ς"ε Καμΐλλη, πίβ· τα οίμι είναι χονΤα στή λαβή' οτ&τό τό χτύπημα είναι Ισιος θάνα τηφίρο. Αύτο τ* οίια ϊέν είναι ττ,ς χαρ διον 84 γιατίΊυθί —θ* γιατρειίθζ; —Ντΐ, μά γιά νά πάθη Οοΐερα ιιά αγιάτρευτη ά?ρώατιια. —Ποι* άρρώσΓεια; —Άνάπη. "Α! Καμίλλη, άλήΒεια λές; —Καί πότε δέ* είπα άλήθειο; ττίτε ο Ε κροφητεΐές μου βτή<αν ψιόαχις; ίεν οΛ', προεΐπα πΛς θα νιχήοη ατή μαχτ,; ΙΙ' οβς π&ς 'ά πνεΰματα Βά πολιμοθσαν γι' αυ;ό-; ϊίν 18>ψϊ, στο
  λυτα μέρος 8πς« Β4 μονο.
  μιά μ»6?η ίρνιθϊ χι' Ινα απαθί
  ιύλογημένο άπο π·χπττα.
  —Άλήθεια.
  —Σιις ή Ιδία ίεν τραπήαατι
  σ ή «αρδιχ την είκδνα τοθ άντι-
  πάλου τού, χι' ϊτσι διευθώνατε τα
  χτυκήματα κθ ανθρώκου γιά τον
  μεταχειρΕοθηχα την έπιατή
  μου;
  —Ναί, Κ.αμ!λλη, τρόπηαα την
  καρδιά τ<5ς είχόνος τοθ ΚομΙγγττ μέ λέγουν πώς οχοτώθηχι μΐ χτύ- στο χεφάλι. —Βίβχια, τό σΐδιρο χτόπησε το χιφάλι τού- II > πέθανε ίμως
  απο το αΖμα τής χαρδ βς πού
  Ιπηξε;
  Ή οκιπάαμΐνη χυρία φίνη«ε
  π6ς νιχήβηκε απΑ τή δύναμη ιοθ
  Ιπιχ"ειρήματος Σιώπησε. Ή γρηί
  αλιιφε μ έ λάδι χαί μέ βάλοαμα
  τή λεπίδα τοθ οπαθιοθ χά Ι την
  τάλΐγε μέ λουρίίεζ, μέ
  προοοχή
  ( συνεχ(ζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΑΡΙΘΜυΣΤΗΛ. 221 ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό έργο πβδ εσημείωσε
  είς τ· «Π«νθ»·νι> των
  Άθην&ν καταπλΠκτική
  (Πΐτνχ(ν«:
  ΠΑ
  ΤΟΥ ΟΚΕΑΙΟΥ
  ΠβΜτανκνιστβδν ή κ{έχ«·
  στπ «πό τ6 ϊργο Κίγκ-Κβγχ
  Φκ(η Ραίπ
  Μαΐ ϋ περίφομβς
  Ράλφ Μίτίλβμυ
  'Αγωνία πκρικέχκια,
  τρίμβς!
  Είναι μί λ(γα λέγια
  τό εργο π·ΰ 6ά χβταπλή
  ξΠ ·λους.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «©εί© τραγοΰδι»
  «"Αννα Καρένιν»
  «Ναντική 'Ανταρσίβι»
  «Μελωδίις καί Ρυθμοί
  τεΰ 1936»
  ϊημ Κββ έκβατην
  είς τας 6 μ. μ. ·η·γΚΗ.
  ματινή.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ οέσμη 4 κλειδΐων
  Λμικυκλικόν κρΐκον. Ππρακα
  λίϊται ό ευρών όπως τέ καταθέ
  ση είς τό Α'. Αστυνομικόν Τμήμα
  καΐ άμειθθήσιται,
  ίΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΑΓΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
  ΠαρσδοζολογΙες άκοϋει κανεΐς
  πολλές τίς ήμέρες τιού έττικοστεί
  ή άργΐα τοθ ήμερολογΐου. Άλλως
  τε £νας «αργός» δέν είναι δόσκο-
  λον νά μεΐαβληθή είς τταροδοξο-
  λόγον. Άρκεϊ νά ύτιαρχπ τό ττρωϊ
  — ώς γνωστόν ή κουβέντα άκό τό
  πρωί φσΐνεται αν Θα είνε νόνιμη
  —καφές Ετοιμος κοΐ κέφι άναλογο.
  "Ενσ τέτοιο πρωΐ αυτών των «α
  γιων.ήμερών, ό παραΒοξολόγος πά
  ρουσιάσθη αιφνιδίως καΐ απροσδο¬
  κήτως είς ίνα δμιλον μαχμουρλή.
  δών:
  —Δέν σάς φαΐνεται άγαπητοΐ
  μου 6τι όπάρχει κάποισ μονοτο-
  νΐσ σ' αυτόν τδν τιερΐφημο έορτα
  στικό κοκλο; ΆρχΙζομε άπό την
  τΐρώτη τοθ δτους οπου ή άμε'λι
  κτος όλότης άπαιτεϊ άπό τόν τυ
  χόντα νά την πληρώση —καΐ άμέ
  σως μαλιοτα—περνοθμε βιαοτικά
  τα Φώτα, καταλήγομεν στΐς Άπό
  κρηες. 6που γλεντοθν μόνον οί Ε
  χοντες τα «ιτροσόντα» κ' εμείς τια
  ρακολουθοθμε τό γλέντι τους, στή
  μεγάλη σαρσκοστή, ηου νηστεθουν
  μό^ον οί... τιαραλήβες, στό^Πόσχα
  ττοϋ κα<οστομαχιάζομ6 άτιό ... τιΐστι καΐ όβελίαν άμνόν. Στό Δεκαπεν ταύγουστο μέ τίς κσεμνές» έορτά σιμες ΜσρΙες—οί χρονογράφοι τίς Θέλουν... Πανογίες σωστές—στά Χριστούγεννα ϋστερα τΐοθ τα ψάλ λουν μέ τόν Ιδιο τρότιο ττάντοτε Θεθλόγοι καΐ 'Ακαδημ^ικοί. ΚαΙ οϋτω καθ* εξής Ό κύκλος γυρΐ ίει, οί αΐωνες τταρέρχοντσι καΐ οί.. έορτές μένουν. —Δέν μδς άφήνεις στήν Φτώ χεια μας, ττσρετήρησεν 6νας άπό τούς δμοτοαπέζοος. •Αλλ* δέν εΤχε δΐκηο Ύτιήρχβ μ(α βαθύτερη σοφΐα στήν πρωινή παραδοξολογΐα — ΰσον άνοησΐα καΐ αν την χαρακτηρΐσουν οί σο φώτεροι. Τό έορτολόγιον κατοντά ττοάγιαατι μΐσ κοι;ρσστική μονοτο νΐα. Είνε ίνα εΐδος «ξεσμΐλωμα* άτιό τίς ήσυχες, καθημερινές μας άαχολΐες ττού Φθάνει γιά νά κατα δείξη τίς κοινωνικές διαφορέ<; μόνο· κάτιοτε τίς δηλητηριώδεις κακΐες καΐ τίς βάρβαρες άγένειες Ένφ ό ρυθμός τής ζωής κυλα μέ δημιουρ γικότητα πρός κάποιον τέρμα, οί έ ορτές τόν σταματοθν.... "Ασκοτίός δισκοπή καΐ παρέλκυσις. θά πήτε δτι οί έορτές άπσιτοθν αέσωτερι κόν Φως» γιά νάπεράσουν πανηγυ ρικές τφ δντι καΐ εϋλογημένες. Άλλ' αύτό τελευταίως τεΐνβι νά ά ποδεινθη μ(α θε^ρΐα σχεδόν Δ νέ Φαρμοστος. ! Ό Άλλβς —ΆκριβοΒληρωμίνα ΐ«ιρό γραφα. Οί μ πρό ήιιιρ&ν μιγάλην ουγκίνηοιν μέ χον πλειατηοι σμόν αόιογραφων διαφόρων ποιη τω» χαί σιιγγραφίων ποα ί^ιντν είς τδ «Όίλ Ντρουί>. Γιά ρΛ
  |π:σ·.ολήν πού, νειρδς τίτε ποιη
  τής *«1 λίγιος, δ οημΐρινός πρω
  θυπουργός Αεόν Μηλοόιι, άπηόθυ
  νεν είς χον παιητήν ϋιέ? Λ-υΙ
  τ& 1890, 4 ΐϊλη-ώθησαν 1 100
  φρατχ«· Γιά 1>α ποίηιΐΛ τοθ Άν
  τρέ Σενιί, τοθ ποιητοθ τής γαλ
  λιχή; ιπανχοτάοεας, γραμμίνο μέ
  χό χίρι τού, ΐπλη^ώΏησαν 4 500
  φράγκ». Γιί χά χειρίγρΐφα 9ύ?
  μυθισιορημάτίκν τή; διασήμου μιι
  θιστοριογράφ:υ Κολλίτ, Ικληρώ-
  θησιν 40 000 φράγκα. Γιά ιά
  χίιρδγραφ-χ τή; αυλλ9γτ]ς «ΙλεγιΤ-
  αι» χοθ αποΗανδντος ίμπρίσαιονΐ·
  στοα ποιητοθ Ζύλ Λίφίργχ Ιπλη-
  ρώθησ-χν 30 000 φοίγκ» χαί γιά
  χά πρωτδχυπα μΐρι«6ν (κοτολθν
  τοθ περιφήμου Μαροελ Πρ&ΰΐτ
  6 500«ρά;χα.
  ***
  —Ή ζωή της Σίρλιϋ Τέμ.
  «λ ΐΐνΐ χω δντι «θλύτι
  Ή μικρά γόη-θϊ τοθ Χίλλυ
  γουντ, τό «αιΙΙ—θαθμα, ή Σ!ρ
  λιϋ Τίμπλ, ήσφάλισεν εί*; την
  γνωστήν αοφαλιατιχήν εταιρείαν
  Λίυ/τ διά ποσόν τριών έ<ατομμυ- ρ!ων δολλαρίων την ζωήν τη<·, χαί διά 86ο ■χατομμύ^ΐΒ, επί τχ] δπόθίσει ίτι λίγψ δυοτι/χήματος, ήΒελε χαταοττ] άνάπηρςς. 'ΕπΙ πλέον ήοφαλίαθη διά ποσόν 10 000 δολλαρίων διά χάβε ημέραν ηβο θά έχάνετο διά την εργασίαν της λέγω άσθενε'ας ή δυστυχήμα τος. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΠΕΤΡΕΑΑ1ΗΙΗΗΤ0Η Α1Β "ΑΜΟίΙΙ Άναχνρβΐ ε? Ήρβίχλεί •ν εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδυ κατ' <ύθ«1«ν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΐ Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, Σδίαν, Π«ρ·ν, Ν«ξ·ν. Πραβτορβΐον ΑΙΝΑΙΆΑίΜ . 1—41 ΑΛΕΞ. Γ 2ΤΕΦ1ΙΙΙΑΗ! ΙΑΤΡΟΖ - ΠΑβΟΑΟΓΟΣ Τίως Ιατρός Εόαγγελι- σμοθ σηουΰάσας έΗΐ τι ε ν τσβτΐαν έν ΊτσλΓςΐ Δέχβται έν τώ ν#φ ία· τρε'ω χοιι όβός (Πλατειο Στράτσ) έναντι Φ ΐριισ- κεΐου κ. Ζαχαριάδου Ή βΤσοδοζ έ< τής 6βοΟ Κα- γιύπιττή·. *Ω3αι β«ισ»Λ«|»Εων 9—ΐέ καΐ 4—7. Τομάτα «ρώΐμος Ό Γιωργικος Σϋνεταιριΐμός έ- πεζιργααΕας χαί πωλήσεως λαχανι χ&ν χ«1 Νυπ&ν Καρπ&ν Ιεραπέ¬ τρας Κρήτης ζηΐιΐ σοδαοούς άγο ραθτδς νωηί)ς τομίΐας Ιεραπέτρας —Γγ-8 Αιΐι'ίβΐ;, πρός διαπραγμα¬ τευθή έντός τοθ μηνός Ίανου»ρ(ου 1937, διατί το Εσωτερικόν τοθ Κράτους χαί τΙ> Εξωτερικόν, διά
  την άπο 15 Απριλίου μέχρι 15
  Ίουνΐου 1937 δμαδικήν παραγ»
  γήν αυτοΟ.
  Έν 'Ιεραπέτ α τ$ 30ζ Δικεμ·
  βρίου 1936
  Γεώργ. Ν- Κ«νβτ>πακης
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τβ^ΚΙϋΒΚ. ΗΑΟΟΑΚϋ
  3ον
  "Οσί γιά χρήμαχα ή περιουαΐα
  μου ε'.νε μιγϊλη χαί Ιχω ή'η «ρο
  βλέφΐ Υΐά Βλα στή διαθήχη μου
  Δέν θά άρνηθςς λοικόν Χίλυ, δέ
  εί/ε Ι»» ; Σ» Ην εΐαίι φχιαγμίνος
  γιά χοομιχή ζ»ή Χ«' ή άνατοοφή
  τοθ πϊΐδιοθ θά αοθ είνε ιιΐά ώμορ
  φη άπησχίλησι οτή ζ*ή "ϊστιρα
  ίΐίο δΧίγες ί?δβν»**«€ β* ΐΐ^α
  - Τα μίΛήμιΛ* Ο3υ χά
  χαβηττκ μήμ
  6 Λ.*6 θ* είνε δ οχοπος χί)ς ζωί)ς
  οου. ΘΙλεις νά γίνης πβχίρας χοθ
  Λεί;
  —■Καλβ, δΐχβμϊΐ χοθ ή
  —Ό?χΕοου μου, μοθ ■ΕηεΓ.
  —ΣοΟ χό £?νίζομαι.
  'Ο Β!ναιϋ Ιαήκώβη« νά φγχ
  Έχαν χαχάχλωμος χαΐ χά γ«!λη
  τού ή~3«ν ματωρίν» 4πο χον βη^α
  —θχ Ιπριτιε νά φωνΛξ<βμι Ι/α γιαχρο τοθ (!κκ. —"Οχι Χ4λυ. Δ»< άζίζΐι τον χίπο νά ζΐ χ«ν«1ς χβρΐς χαί ή άίγτΐητ, τ) διχή ιιου νέ. 'Ανχιο φίλε μου, Ιλα νά σέ φι λή3« γ(ά τελιυΧαία φ^ρόι. Α& ·ΐ διν θά ζβ· ΈηληίΙαβα μΐ Ιφ'Χηιι β'ό μ! χιοπο χκΐ Ιφιίγ· 4<Ρ'Ο ***{* ^οχ Ισχάθηχι γιά νά μοθ «^ μέ σβ. έ φανή: .«μήβου τόν 8θχο βΐυ. Ότιν Ιχλε'31 ή «ίρτα Ιχάθη» χαί έ9χέφθή<α δλα αθτά χά κερ( ιργα τιράγααχα «ου μοθ ·1«*. Έ γνωρίζη ■ ώ, ή'« 4<1θινής, άλλά ούδέποτΐ μοθ ίίχΐ μιλήοη ϊισι Πβς είνε δυνατόν νά πεθάνη ττι Ιϊια νύχχα ίφαθ μπορΐΐ χαί αη<ώ νει Ινα τίαο δϊρθ χίοώχιο. Άαψ% λβ; θά ήον μίθασμίνος. Ή ίστο ρΕα δλλωοτ» π-,5 ιΐχε 1<9νΦ% !« ήτο παρά ίνα φανιρό παραμάθι Κ*Ι μ έ τ*ν ίϊία αυτή Ιπιβχ νά χοιμηθδ. Την ά)λη μερά τό ρ*ΐ 8μ<0), δ Βίνσιΰ ευρέθη νΐχρος σιό χρεββίχι τού. Ό ΐχίφνΐδιος θάναχος χοθ ατυ χοθς Β'νβιϋ συνΐχΐντ;σι δλους ΰ χυχλους τοθ «ανετΐίαιημΐου, έπειδή δλοι εγνώριζεν δχι ή-ο ? οιχδς 8εν Ιγινε νε^ρδψίβ. "Αλλως ΤΙ την εποχήν εκείνην, πρό είκο οαιχΕας, ι! ίνίρωποι δέν ήσαν τό οον πολυ φ'λιι τβν άνκχρΕβΐτβν Κ7.1 ίφ' ίσον ουδείς ήλθε νά νέ 1 οωτή-η γιά τόν φίλον μου Βίναιϋ ίθεΑρηΟαι χά) ό» νά μην άνπφί?β) τά'χ^ς έτιιο<Ιψιώς τοα ΐήν ηρ&η γουμένην νύχτν. Ε[χ* την έν ό «ώσιν 8χι έηιτίχυνε τό χίλος χου αυτοχτονήαας, χ»ριί νϋΐι 8 χαΐ βίβχιος πιρΐ αυιοθ. Την χη?ΐ(αν χοθ Βΐνσεϋ "κοΧβύβηαε χαί Ινις μίίγρ φός άπο χό ΛονΙί όν, δ δποΙο(·, συμ περιέλαβε αναχωρών δλα χά πράγ ματα τοθ Β'νσιϋ. Επέρασε μιά έ δδομάδα χνρΐς νά άχούοω χίηοχε χατά χο διαοτημα δέ αδτό 16χαί νιζα το μααλέ μου νά ιθρω μι4 >ύ
  αι αιά μυστηοιώϊτ) λδγια νθ Β!ν
  θιϋ Ποιΐ ή'αν άο·χγε ή άποστο
  λή π ύ άφινε θτόν γυιό τού; ΚαΙ
  πώς εγνώριζε; δτι ή οί «ογένκά χου
  ιΙχ« ώς πρτίγονον χον άρχοΙιν"Βλ
  ληνα ΚαλλιΧρά,νη ; Δέν μποροθϋα
  νά εθ;ω άηάντηοιν στά έρωτήμχτα
  αύ:ά χά Ι ί?χιοα νά μετανοΑ γιά
  την ανάμιξί μ^υ
  (συ-εχ(ζβται)
  Ταικουδιά γνήοι» (/Απομττιανή
  Θά εΰρητε είς τό Καφενειον ΣταΘ
  μοθ άντΐ δραχ. 24 ή όκα 'Βμμ
  ΚαυμκνταΐΗη.
  ΜΐΗΗΙΙΙΗΙΗηΐΙΙΙΜΙΜΙΗΙΜΙΜΗίΙΙιΙεεΐΙΙΙΙΙπ^^
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
  τωνΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΠΙΚΩΝ
  ©εραπεύονται μέ την χρήσιν τδν παγκοομίου φήμης
  προιόντων τής Έταιρίας ΣΕΛΛ:
  ΧΕΙιΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕΛΛ
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΛΤΟΣ Σ
  Σ ΥΝΙΣΤΩΝΤ ΑΙ . ΕΙΔΙΚΩΣ
  ΑΠΟΤΗΜ ΑΜΩΤΑΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ
  Αριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των μού-
  Φων τής Ψωριάσεως, Μελίγκρας, Σκουληκιών καί λοι-
  πωνάσθενειών των δένδρων, ανθέων καί κηπικών.
  Βιβλιάρια όδηγι&ν παρέχονται δωρεάν.
  Διαρκής παρακαχαθήΝη π«ρ« τ·1$
  ΛΝΤ1ΠΡΟ_βΠθΙ£ ΗΡΑΕΛΕΙΟΥ-ΛΑ£ΗβΙΟΥ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  νικ
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-ΔνΙς
  Μαρ(«α Παν. ««σψ^Ί-ΚΟ^ος
  Μαμαλάκης δ.κηνόρος, Ε6«σαν ά
  μοιβαΐαν ύπόσχβσιν 7**»»°· .
  θερμότατσ συγχαρητήρια καί
  ε1>κΪΝΗΣΐΣ. - Ανεχώρησεν τιρο
  χθές 6Γ Αθήνας ό κ. Γεώρν;.Μ.
  Γουβιανάκης φοιτητής της ΐατρ*
  ^Ιΐΐ'Ανεχώρησ δι' Αθήνας ό κ.
  Ιωάννης Δ. Ζερβουδακης μετ*
  τής κυρΐας Τού,
  -Ληξάσης τής αδείας τού άνε-
  χώρησε ττροχθές δι' Αθήνας ό κ.
  Γιάννης 'Αλικιώτηι;.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Μεθαύριον εορτήν τού
  "ΑγΙου Ίω4ννου δέν έορτάζβι καί
  δέν βέχβται έΐτισκέψεις ό κ. Ιωαν
  νης Πεοτσελάκης.
  —ΑΟριον εορτήν των θεοφανβ,Ι
  ών 8έν έορταζει ή κ θ&ονΰμφη
  Μιχ.Τουτουντζακη Δημοτικοθ Σϊρα
  τολόγου.
  ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΖΒΡΒΟΥΔΑΜΣ
  ΦΡΟΣΟ Μ. ΑΑ1ΚΚ3ΤΟΥ
  ΒΤΙΛΕΣΑΝ ΤΟΥΖ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΝ
  ΤΜ 3-1-37
  Βαράτ»μ»~ παρέοτη ό κ. Κ. Κε*ο-
  διχηγάοβς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Την Κοινω
  νΐαν Ηρακλείου ήτις τόσην λύπην
  εξεδήλωσεν δια των άδόκητον θά
  νατον τού ττροσφιλοθς μας πατρός
  Ρωμαΐου Πρατέζι καί γενικώς πάν¬
  τας τοθς Φΐλους τοθς τόσον ίοη
  ρώς συμμερισθέντης τοθ πένθους
  μας καθώς καί τούς παρτικολσυθή
  σονχας την κηδβ(α>» τού εύχαρι
  σ τοθ μέν Θερμώς.
  ΟΙ βιρυτΐενθοθντες:
  ΝοιργαρΙτιχ Πρκτεζι
  'Αλφρέδβς Πρ«Τ«ζι
  Όλτ* Προΐτοςι
  — ΟΙ κρατούμενοι των 'Επανορ
  Θωτικ&ν Φυλακων Ήοακλείου έκ
  Φράζουν τάς απείρους εϋχαριστί
  άς των είς τόν Δΐκηγορικόν Σύλ
  λόγον ΉροτκλβΙου βιβ. τό γορηνη
  θε ν είς αοτούς άφθονον καί έκλε
  χτόν συσσίτιον κρέατος την προ
  την τοθ νέου Ε τους καί την έτΐομέ
  νην Κυριακήν.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ή αρμοδία άρχή βΤναι καιρός
  μας φοΗνεται νά κινηθή άποφασι
  οτικως μέ τό ζήτημά των γνωστΛν
  τύττων πού Εχουν την έηαιτείαν έ
  πάγγελμα.
  —Διότι οί τύποι αύτο! Εχουν κα
  ταντήσΐι άληβίΐς μαοτιγες διά των
  πολύν κόσμον,
  —ΆρχΙζουν τή «δουλειά των»
  άπό τό ξημέρωμα κάθε Δευτέρος
  χαί τελειώνουν σάν τούς ήμϊρόμι-
  Οθΐους εργάτας μόλις καί μκτά
  βίας τα Σαββατόβραδα.
  —ΠολλοΙ βυμπολίται ίπωφελη-
  Θέντες τής έψημέρου λιακά&ας τής
  Κυριακάς, εξέδραμον είς τα Βιάφο
  ρα έξοχικα κέντρα ντά νά ξεμου-
  διάσουν Οστερα σττό τό διαρκώς
  κρύο των τελευταίων ημερών.
  —Κίνησιν έπΐσης έσημκΐωσαν καί
  οί κυνηγοΐ—ώς γνωστόν τό υπάρ¬
  χον, 8ηλ, τό έπιτρεπόμενον την ε¬
  ποχήν αυτήν κυνήγι δέν είνε εύκα
  ταφρόνητον.
  —Μεζές των ημερών ά πό τούς
  περιφημοτέρους είνε καί τα όνσμα
  στά λουκάν:κα.
  —ΚυρΙως ή είδικότης τής τελεί·
  άς κατασκευής αθτών άνήκει συνή
  Θως είς τούς χωρικούς των όρει-
  νυν τιεριφερει&ν.
  —ΟΙ όηοΐοι καί τα παρουσιά-
  ζουν πρός πώλησιν είς την πόλιν
  μας, ουχνά χωοΐς την μεσολάβη¬
  σίν τρίτον, καί μέ τό.,. κόστος
  ΐους (60 δρ. ή όκδ),
  —Πληροφορούμεθα δτι είς τα
  σχολβϊα τ<δν "Αθηνών οί εΰποροι μαθηταί δΐίνβργοθν καί βράνους κατ' αύτάς πρός πληρωμήν των έκπαιδευτικών τελων των βπόρων συμμαθητων των. —Ιδού πραγματικάς μία ώρβία ττρωτοβουλΐα την οποίαν Βέν γνω¬ ρίζομεν άν ηκολούθησαν ή Θά ά- κολουθήσουν είς τούς εκάστοτε έ- οάνοος των καί τα ημετέρα σχο- λεΐα καί 1·δ'α τα τής μέσης έ<παι- δεύσεως. —ΟΙ άξιωματικοΐ τοθ 43ου Συν- τάλματος μέ επί κεφαλής τόν Συν ταγματάρχην κ. "ΛΒπατζή-ν έξέ- δρβίΐον την πβρβλθοθοαν Κυρια¬ κήν ΐ(ς Κνωοόν, —Τούς άξιωματικούς συνώδβυ. σαν^καΐ αί οικογένειαι των. -'Η έκδρσμή αυτή άπετέλεσεν μίαν άπό τάς γενικωτέρας έκβηλώ σεις προόδου είς τό οτράτευμα την οποίαν μέ , σύστημα έπιδιώκει ό κ. Διοικητής τοθ Συντάγματος. —Την τηλεγραφικήν πληοοφορΐ αν πβΐ>1 Θανάτοο τοθ Πάπα ήτις
  αργότερον άπβδβΐχθη άνακριβης ί
  δημοσΐευσαν αί "Αθηνά κοΐ βφημε
  ρΐδες την 31ην Δ)βρ(ςυ.
  —Μέ τάς λεπτομερείας τάς ο¬
  ποίας μ6ς έτηλεγράφηοεν καί ό ή.
  μέτεροο άνταποκριτής.
  —Σημειωτέον δτι ή πληροψορΐα
  αυτή μετεδόθη έξ έοφαλμένου τηλε
  γραφήματος τής Ρώμης.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-·Α·Ιχβη έξ Εύρώπης
  Γ?ων?χ Στσυι (
  ?»Γ.;Λ?ιι1 ΣτσυΡι°ις Τ6χν(της
  ειοικός ,βι επισκβυάς γραφομηνα
  νών παντός τύπβυ (Χανίων Πορτα
  πλησίον καφενβΐου Σύνταγμα).
  ρεΒΐΜ
  «ΚΟΑ. Ι. ΗΤΑΓΙΙγΗΤΑϊ
  ΙΑΙ'Η
  ^η την
  κόσμ< καΙ εύγένι ντο Μ«αρ Γισ τβ θρΙαμΡ «α μ«ροσ*α «ι την ή^ά ομό< της ,ρομερό της ήσ β1Ιβρ α 5 καΙ έξεν*ρ< νσν στα ροοαλί λσ. Τα Ιβαλε | την «σρέσυραν μκροοτά σέ «ού έκ«ροοω«ο την σΐσχρότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗ 'Αρ. Πρώτ 16 Ό Δήμαρβ( διακηρόττιι ί ΈκτΙθεται «Ι|ν δι" ■ρασίαν ί| κο 6Βΐ μως την. Ό «ρουηο ίργου ά«*ρΐ| 000 δρ. ή 64 ζ«ται είς δ διά γραι>μαι
  ο» Παρακατι
  ί«.ν
  Δε»χ«οί είς
  βίαν είναι.«
  βι' ·(
  ς τ ο
  βναιτούμινα
  κ^ραν
  Κοηαστή
  «Ι Ινών
  ς
  6-01
  ΑΝ Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΧ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  2<ον ΟΙ τοεΐς γβροντοκόρες άβελ φές βΤχαν κλεισθή στά διαμβ- ρΐσματά τους. Μβνάλη κΐνη σις σ' δλη την αόλή Άηό τίς σοφΐτβς Εως τα ύκόγβισ 6λοι διηγούντο κ' έφλυαροθααν. ΚαΙ 8λα ο·5:ά γιατΙ 1 ΜιρΙα —Άντουανεττα εΐηε σΐήν ντύ Μτιαρρύ: —Πολύς κόσμος σήμερα στΐο ΒερσαλλΙες. 'ΛΛλα σύΐές οί πέντε κοι- νότατβς λέξεΐς εΐχαν βαθύτε- ρο νόημα. Έπεσφράγισαν Ενα βσρύ πολιτιχό Εγκλημα. Έ ξτ|γ6οασαν τή συγκατάθβσι τής ΓαλλΙας στόν τεμαχισμό τής Πολωνίας. Μέ *β πέντε α ό τα λόγια ενίκησεν ή ντύ Μπορρύ, άλλά έθρίάμβκυσε καΐ 6 Φρειδερΐκος καΐ ή Αίκα τεοΐνη. "Αδικα οί ΠολωνοΙ καΐ 6 βασιληας των επερίμεναν βοηθεία άιιό τούς παληούς των συμμάχους τούς Γάλλους, Ό θρήνος τοθ τρανικοθ έκεΐ- νού λαοθ μετέδιδε ρΐγη συμ· πόνιας στό γαλλικό εθνος. Άλλά πας μποροθσβν 6 Λου βοβΐκος 15σς νά κηοόξη πό- λεμο κατά τής Αυστρίας καΐ νά πικράνη τή μικρή Τουανέτ- τα πού εΐχε δείξη τόση καλω¬ σύνη καί εύγένεια πρός την κυθΐα ντύ Μπαρρθ; Πά τή^ΜτιρΙσ—Άντουανέτ τα δμως 6 τιολιτικός αύτός θρΐαμβος δέν εΤχε καμμιά ά· ξΐα μτΐροστά στήν τσκείνωσι καί την ήαάν της. Ό έγωϊ σμός της είχεν υποστή1 £να τρομερά πλήγμα. Ή ταραχή της ήταν άτΐερΐγραπτη. Δα κρυα βαθίΐάς «Εκρας, ντρο πής καί εξεγέρσεως κατέβαι ναν στά ροδαλά της μάγου- λα. Τα ίβαλε μέ δλους δσοι την πσρέσυραν νά υποκύψη μπροστά σέ <μιά γυναΤ«α πού έκπροσωποθσεν επισήμως την αΐσχρότητα μέσα στό πά λάτι. "Ολοι, 6 βασιληας, οί κόρες τού, ό ντέ Μβρσύ, ά- κάμη καΐ ή μητέρα της κσΐ 6 αδελφάς της την εΤχαν μετα- χειρισθ(| — αυτήν την «<σλή καί τρυφερή Άντουανέττα»— σάν ΐταιγνιδάκι γιά νά Ικανο- ποιήσουν ό 8νας τή φιλοτιμία τού κσ.1 ό άΧλος τούς σκο- τιοός τού. Κανεΐς δέν έλογά· οισζε την δική της κσρδιά, τή βική της ύπερηφάνεισ, την τι- μή της. Ό άνδρας της; "Ω, αύτός... Δέν θά ευρισκόταν έ νας πού νά την πονέση, νά την αγαπήση, άηλα, βαθειά, χωρΐς ψεύτΐκα χάδιο, χωρΐς ψΒύτικα λόγια, Οπως τα τσομ πανόπουλα άγαποθσαν τίς τσομηανοποθλβς στά εΐβυλλι ακά μυθιστορήματα πού τής έ&ιάβαζαν; Πόσο φτωχή ήταν ή ζωή της μέσα σ' όλην εκεΐνη την έξωτερική μεγαλοπρεπεία... Εβλεπε πάλι τ όν εαυτό της £ ρημον μέσα στό άπέραντο καί χουσοστόλιστο παλάτι των Βουρβώνων. Σέ ποίον μποροθ σε νά στηριχθή; Σέ ποίον μπο ροθσε νά ανοίξη την κσρδιά Κ; "ΑΚλοι έρρύθμιζαν τή ζωή της κι" εφρόντιζαν ώστε νά μην μένη ου τε μιά ωρα τής ημέρας έλεύθερη _γιά νά σ*εφθή, γιά ν' άναμετρήσρ τα περασμένα καί νά όνειρευθβ τα μέλλοντα. Ή έθιμοτυπΐσ την έκρατοθσε κάθβ στιγμή σκλσβωμένη σέ &σ<οπες δια κοσμητικές άσχώλίβς, σέ δια σχβδάσεΐς τυπικές καί άψυ χες, μέ τή ουντροΦιά γυναι κον στά βλέμματα των όποΐ ών δέν ίβλεπε καμμιά συμπό νια. Καί άπό τού; δνδρες πού την έπλησίαζαν κανενός τα μάτια οέν έφωτΐζοντο άπό τό θεΐο φός πού ή καρδιά της λαχταροθσε. (συνεχΐζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΛΣΙΑΣ Άρ. Πρώτ 1674 Ό Δήμαρχος Ήρακ,λιίου διακηρύχτιι δτι: Έκτίθιται «Ις μειοδοτι¬ κήν Βι' Ινε>ρσγΙστ*·ν «ρο·
  σφορΑν' &»ιυ δρΐου δημο
  «ρασίαν ή κατασκιυή νέου
  υδραγωγιίου Φορτέτσας
  •υμ+ώνεος «ρ*ς την νομί
  μως έγκικριμμένην μιλέ
  —ν.
  Ό «ροϋπολογισμδς τοθ
  Μργου άνέρκκαι ιΐς 135.1
  000 δρ. ή δέ εγγύησις δρί
  ζεται είς δραχμάς 10.000
  διά γραμματίου τοθ Ταμιί
  ου Παρακαταθήκην καί δα
  νιίκν.
  ΔμκοΙ είς την δημονρα-
  ο(αν είναι .βτυχιοθκοι Αργο
  λάβοι δι* Ιργα Δδραυλικά
  έχοντες τα υνό τοθ Νόμου
  άναιτούμινα .δικαιολογητι
  κά συμμετοχής.
  Ή δ*)μο«ρασία θέλει λσ.
  Βιι Μώραν Αν τω Δημοτι
  ιω Καταστήματι Ήρακλεί
  ου καί ΙνώτΗον τής Δκμαρ
  Κΐακής ίνιτροπής την 27ην
  Φιβρουαρίου 1937, ήμ·ραν
  /Σάββατον καί ώραν 10—
  11 «. μ·
  "Λ«αντα τα σι«τικα «ύ
  ρίακονται κατατεθειμένα
  «Ις τό τ»)|νικ6ν Έ«ιμ«λητή
  ριον τής ΈλλάΒος, καί
  τάγ^·«ϊα τήςμηκανικής ΰ
  «ηρεσίας τοθ Δήμου Ήρα
  κλιΐου, δ«ου οί ««ιθυμοϋν
  τις δύνανται νά λάβωσι
  γνώσιν αυτών.
  Έν Ηρακλείω τ^ 29ο Δι
  κιμβρίου 1936.
  Ό Δή μάριος Ηρακλείου
  Μηνάς Γ·»ργιάδη{
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Άρ. Πρ. 1673
  Ό ΑήμαΡΧ0(: Ηρακλείου
  διακηρύτχΐι δτι:
  ΈκτΙθεχαι είς μυστικήν
  δι' ινσφραγίστων «ρο
  σθορΔν σϊνευ όρΐου Βη μο
  «ρασίαν ή αντικατάστασις
  «ου κτιστοθ άγκγοθ Άρ
  χαυΔν Ηρακλείου διά σω-
  ληνωτοθ τοιούτου συμθώ-
  ν«ς εΐρ&ς την νομίμως έγ
  Η«ριμμένην μελετην.
  Ό «,ροΰχολογισμός τοθ
  Εργου ανΐρχεται είς δραχ
  1.000.000, ή δέ Ιγνύησις όρί
  ζιται ιΐς Βρχ. 50,000 διά
  γραμματίου τοθ Ταμιίου
  Παρακαταθήκην καΙΔανι(
  ••ν.
  ΔΐκτοΙ ·1ς την δημοηρα
  οίαν ιΐναι κτυχιοθχοι ίργο
  λαβοι δι' Εργα υδραυλικά
  Εχοντες τα ύ«ό τοθ νόμου
  άκαιτούμινα δικαιολογητι
  κά συμμιτοχ^ς.
  Ή δημονρασία θέλει λά
  βιι χώραν ΐν τω δημοτικω
  Καταστήματι Ηρακλείου
  καί ενώπιον τής Δημαρχια
  κης Ένιτροη^ς Ηρακλείου
  την 24ην Φεβρουαρΐου 1937,
  ήμιραν Παρασκευήν καί ώ
  ραν 10—11 «. μ.
  "Λναντα τα σΜΐτικά ιθρ
  σκονται κατατιθιιμένα εις
  τδ Τεχνικόν Έτΐιμΐλητηρι
  όν τής Ελλάδος,καίτά γρα
  φεϊα τής Μηχανικάς Ύηη
  ρισίας τοθ Δήμου Ήρακλκ
  ου, δ«ου οί κνιθυμοΰντις
  δύνανται νά λάβωσι γνώ
  σιν αΰτβν.
  Έν Ηρακλείω τβ 29 Δι
  κΐμβρΐου 1936.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  Μΐτά τριιτιΐς ιΰδοκίμους σνουδάς έν τω
  τιλιιοΐέρω Μαιιυτηρίφ των ΒαλκανΙκν τής
  Κάς "Ελινας Βενιζέλου, άΦίυθη Ιξ Αθηνών
  ή Ανιστήμων μαϊα ΔΙς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  ΚαΙ δέ^ιται τάς ένιτόκους καί νασχούοας
  έκ νοσημάτων τής μήτρος καί ναραμητρίκν
  «ν τβ οΐκ(α της δδδς Λασηθίου (Βαλιδέ τζαμί)
  άνό ώραν 9—12 ν. μ. καί 3—7 μ. μ.
  Ι
  ΣΒΑΙΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜ^ΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ολίγα χοήσιμα λόγια
  Τα έμτΐόδια τού δρό-
  μου τήςζωής
  Α'.
  "Ο τα ν καί έν δσω πηγαί-
  νούν καλά τα πράγματα καί
  ό δρόμος τής ζωής δέν έχει
  πολλές κακοτοπιές, δέν έχβις
  παρά ν' αφήσης τα πράγμα¬
  τα νά τρσβήξουν τόν δρόμον
  των. Αί δυσκολΐαι άρχίζουν
  έκεΐ δπου σκοντάπτεΐ τό πό-
  δι σου είς τα λιθάρισ τον μι·
  κρών ένοχλήσεων ή «Ις τούς
  όγκολΐθους των «ντιξόων πε.
  ριστάσεων καί άτυχημάτων.
  Τότε δέ ακριβώς ίχβις ανάγ¬
  κην δλης σου τής ήβικής Ισορ-
  ροπΐας διά νά μή πέσης. Τας
  μικράς δυσχερείας επί τέλους
  ήμπορεΐς δπως τάς μικράς πέ¬
  τρας νά τάς παραμερΐσηί, μέ
  εν κΐνημα σταθερότητος καί
  Ισχυράς θελήσεως.
  Διά τα μεγάλα δμως κα(
  σοβαρά έμττ,οοια τοθ δρόμου
  ^ς ζωής κατ' ανάγκην δόο
  τινά Ιχεις ν* άποφασΐσης: ή
  νά τα άπερπηδήσης μέ μίαν
  γενναίαν καΐ έπΐμοχθον προ¬
  σπάθειαν, έστω καί αν πλη-
  γωθοθν τα πόδια σου κατά
  τό πήδημα, ή νά χά παρακάμ·
  ψης κυκλωτικως μέ την άσφα
  λή στρατηγικήν τής ύπομονής
  εως ο δ εύρεθής μέ μικράν πά
  ρέκβασιν εκείθεν τοθ έμπο-
  δίου. ΚαΙ έπβιδή τα σκθρα
  καί οί όγκόλιθοι δέν λεΐπουν
  άπό τόν δρόμον τής ζωής, 6
  οποίος μόνον κατ' άραιά δια-
  στήματα καί σπανΐως είνε 6-
  μαλός, εΤσαι ύποχρεωμένος
  νά προπονηθβς εγκαίρως έκ
  νεότητος, ή" νά άσκηθβς καί
  καί καθ' οιανδήποτε ηλικίαν
  είς τώ μοιραίον αότό άγώνι-
  σαα τοθ δρόμου μετ' έμποδΐων
  πού λέγεται ζωή. Κάθβ υπεκ¬
  φύγη καί .υποχώρησις βίς τόν
  άγωνα αυτόν είνε άπλούστα-
  τα θλιβερά άνανδρΐα, βσον &·
  ξιος οΓκτου καί Αν φαίνεται
  ό ήττημένος.
  Είνε ϊσως αύστηρά ολίγον
  ή κρίσις αυτή προκειμένου πε
  ρΐ έκεΐνων, ο( όποΐοι δέν εί-
  χαν την τύχην ακμαίας κλη·
  ρονομικότητος ή καταλλήΧου
  άγωγής καί ευρέθησαν είς
  τόν στίβον τής ζωής χωρΐς ε-
  φόδια καί δυνάμεις. Άλλ' οί
  άπόκληροι αύτοι τής ζωής
  βέν^άποτελοθν.τόν κανόνακαΙ
  δέν ύπάρχει λογικάς καί (σορ-
  ροπημένος άνθρωπος είς τόν
  κόσμον πού νά πιστεύη δτι
  εγεννήθη άνΐκανος καί άχρη-
  στος διά κάθε τί άπό δσα έν
  διαφέρουν την άνθρωπότητα.
  Έν άπό τα μεγάλα έμπό-
  δια είς τόν δρόμον τής ζωής,
  έμπόδιον μάλιστα άπειλοθ^
  κ&ποτε καί νά την τερματΐση
  πρΐν τί|ς &?ας, είνε ή νόσ->ς
  ή καί απλώς ή έλλειψ ς στε
  ρεάς ύγεΐας. ΧωρΙς τό τελευ
  ταΐον αύτό έφόδιον είνε σχε
  δόν αδύνατον ν9 άγωνισθβς
  είς τόν στίβον τής ζωής μέ κά
  ποιαν έλπΐδα επιτυχίας, δηλα
  δή περΐπου ώσάν νά βγαΐνης
  είς κυνήγι χωρΐς τουφέκι.
  (συνβχ(ζβται)
  ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΓί
  Ή συμπλήρωσις
  τής σποράς τού σίτου,
  Νεώτεραι άνακοινώσεις τοθ
  ύπουργβΐου τής Γεωργίας άνα
  φέρουν δτι βίς δλας τάς σιτο-
  παραγωγικάς περιφβρβΐας ή
  σπορά τοθ σ'του συνεπληοώ
  θη σχεδόν υπό τούς βύνοΐκω
  τέρους δρους.
  '^πομένουν μόνον πρός
  σποράν έκτάσβις τινές έκ τον
  άποκαλυφθβισον είς την βό¬
  ρειον Έλλάδα. ΑΙ μέχρι τοθ&β
  οπαρβΐσαι έκτάσβις Εφθασαν
  η έκβίνας πού έσπάρησαν
  πέρυσι. Δβδομένου Ρέ δτι ύ-
  πολβΐπονται α( ώ? ά^ω έκτά
  σεις, ασφαλώς ή έφβτβινή σπο
  ρά τοθ σίτου θά υπερβή ση
  μανηκΔς την πβρυσινήν.
  Πρέπει νά σημειωθή δτι οί
  καλλιεργηταί των τιβοισσοτέ
  ρων πβριφερειων συνήντησαν
  κατά την εφετεινήν σιοράν
  τοθ σίτου τας καλλιτέρας «αι
  ρικΛς συνθήκας Έγρησιμο
  πο'ησαν δέ σπόοον άοΐστης
  ποιότητος, ό όκοϊος έ<ορηνή θη είς αύτούς κιτά τό πλβΤ στον υπό τοθ ύπουργβΐου τής Γεωογΐας. Ό σπόρος προέογβται κυ ρΐως άπό την προμήθειαν την οποίαν έ<αμβ τό ύπουρνβΤον άπό την Κύπρον, την Τουο κ(αν, την Ιταλίαν, καθ·; καί άπό την τελευταίαν έγχώοιον σιτοτιαραγωγήν Ύιΐό εύνοΐ κούς έπΐσης δρου^ συνβτβλέ σθη τελείως κα( ή σπορά των άλλων σιτηοον (βαώμης κρι ΘΡ|ς κλπ ) κα( ε[ς τας πεοισσο τέρας περιφερείας τοθ Κρά- τους. "Ηρχισε τας εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι ωτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων καί ξναντι ακριβώς τί|ς ΛσΤκής Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα τεΐαν τού έξασφαλίζει ανεσιν, τα χύτητα, δκραν περιποίησιν. Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, ΊΜνος 10—πληοιέοτατα Όμονρίοις ΤηλέφΜνον 23—302 Τελείως άνακαινισθέν, διαθέτ» δωμάτια κύήλια, εύάερα κα) καλώς έπιπλωμένα. Καθαριότητα α- μεμπτον κ«ί ύιηρκσίκν προθυμοτάτην. Αίθουσαν άναμβνής. ΑΙ ο»μφερ«»τερ«ι τιμαί Το ξενοδοχείον «ΑΛΒΊ2Ν» διίΐίθύνβι αυτο¬ προσώπως ο νέ*ς ίδισκτήτης τβ» συμπολίτης μ«ς κ ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑΝΑΚΗ£. ΕΗΙΙ1ΙΙΤΡΑΙΕ2Α τι: ΕΑΑΑΙΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τρατιεζών. Κεφάλαιοι ΜετβχΐΜα Η«1 ΑκοΒεμάτΝν Δρχ. 1.205.000.000 Κκταθεσιις » 10,000,000.000 Ύκβκαταστήματα είς όλην την Έλλάδα. Ύΐτβχατάστημοι έν Άλϊίανδρίία: Κηβ 8ταηι· ΐ Νο 17 · Ύποκατάατημα έν Εοιΐρν: Κιιβ Β_αά βΐ ϋίηβ Νο 17 Πρακτορείον ίν Ζαγβζίχ: Κηβ ΤβννίίΜ. "Ανταποκριταί είς βλ«( τάς χώρας τ·δ έ{ωΐ$- ρικοϋ. Εκτελεί πάση Φύσεως τραπεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬ ξωτερικόν. Δέχεται καταβεοεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι- βυτηρίου καί επί προθββμία, μέ λίαν βύνβϊκβ έ- πιτβκια. 51 ΜβΙ-Β]4 Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τας Ελλάδος συμφώνως μέ Τ«ύς νέμους τής Πολιτκί- «ς τής Νίας Ύέρκης, πρός έςΗπηρέτηβιν τ&ν έν ΆμκρΐΜό Έλλήνων. Κεφάλαια όλοβχερώς καταβεβλημένα £ 1.35Ο.ΟΟΟ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ Άριθμός «ρωτ. 1670 Ό Δήμαρχος Ήρακλΐίου βιακηρύττΐ δτι: Έκτίθεται ιΐς μειοδοτι¬ κήν δι* βνσφραγίστων «ρο σφορων, άνευ δρίου δημο «ρασίαν ή ά«οιεράτα>σις
  τοθ ΔημοτικοΟ μιγάρου
  «Άκτάρικα» συμφώνως
  κρός την νομίμως έγκικρι
  μβνην μελέτην.
  Ό βροϋιρλογισμός τοθ
  Εργου άνέρχιται είς 2 200.
  000 ή δί ίγνύησις δρίζΐται
  βίς δραχμάς 110-000 διά
  γραμματΐου Ταμιίου Παρα
  καταθο,κ&ν καί Δανΐίων.
  ΔΐκτοΙ ιΐς την δηιιοπρα-
  σίαν ιΐναι έργολάβοι οΐκο-
  δομικων Εργων έχοντες «τυ
  χ(ον τουλάχιστον 6ευτϊρας
  τάξεως καί τα ύιό τοθ Νό
  μου άηαιτούμΐνα δικαιολο
  γητικά συμμιτοχής,
  "Η δημονρασία θέλιι λά
  βιι χώραν έν τω Δημοτικω
  κατασήματι Ήρακλιίου
  κ«1 ενώπιον τής Δημαρχια
  κης ΈνιτρονΙ,ς την 22αν
  Φεβρουσρίου 1937, ημέραν
  Δευτέραν καί ώραν 10—11
  α· χ
  "Ατΐαντα χά σχΐτικά ιΰρί
  σκονται κοκτατεθειμένα «Ις
  τό Τεχνικόν Έκιμελητήριον
  τής Ελλάδος, καί γραφεΐα
  τής ίΜη^ανικής Ύνηρισίας
  τοθ Δήμου Ήρακλιίου, δ·
  νού οί έαιθυμοθντες δυναν
  ται νά λάβωσιν γνΔσιν αυ
  των.
  Έν Ήρακλιίω τη 29η Δβ
  κιμβρίου 1936
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Άριθμ. νρωτ. 1672
  ΈκτΙθεται ιίς μιιοδοτι
  κήν δι' δνσφραγίστων «ρο
  «φορΑν όίνευ δρίου δημο
  «ρασίαν ή κατασκιυη 'Υ
  δραγνγβΐου μιταφορας
  ΠηγωνΚρύις Βρύσις συμ
  Φώνως «ρος την} νομίμως
  Αγκικριμένην μελέτην.
  Ό «ροϋιολογισμός τοθ
  Εργου άνέρχιται ιίς 334.000
  δραχ. ή δέ εγγύησις όρΐζβ
  ται είς δραχ. 20 000 διά
  γραμματίου τοθ Ταμιίου
  Παρακαταθήκην καΐ Δα
  νιίων.
  ΔικτοΙ ιίς την δημονρα
  οίαν εΐνι «τυχιοθχοι έργο
  λάβοι Ειιοντις τα 0«6 τοθ
  Νόμου άναιτουμινα δικαιο
  λογητικα συμμιτοχΑς.
  Ή Δημονρασία θιλκι λά
  βιι χώραν 4ν ιω Δημοτι
  «ώ Καταστήματι ΉρακλιΙ
  ου καί ένώνιον τής Δημαρ
  χιακής Ένιτρονής την 26ην
  ΦεβρουαρΙου 1937, ημέραν
  Παρασκιυήν καί ώραν 10—
  11 «μ.
  "Αναντα τα σχιτικά ιΰ
  ρίσκονται κατατεθημένα
  είς τό Τεχνικόν Ένιμιλη
  τήριον τής Ελλάδος καί
  γραφίϊα τής Μηχανικής
  Ύηη ρισίας τοθ Δήμου Η
  ρακΔΐίου, δνου οί έπιθυ
  μοθντες δύνανται νά λάβω
  σι γνβσιν αυτών.
  Έν Ήρακλείφ τή 29 Δι
  κΐμβρίου 1936
  Ό Δήμαρϋος Ήρακλιίου
  Μηνεις Γό
  —Τα χρέη έ{ άνταλλ«5ίμων
  κτημάτων.
  Ό ϊύνδεσμβς Άνοραιοτβν Άν
  τ«λλα{ίμβιν ΉρβκλβΙου έπλορ·
  βορήθη 0κοίμΗ( έ{ Αθηνών 8τι
  έπίκ«ιτ«ι Α τροηειιοίηβις τής
  συμβάαΐνς τϋν οβιιλιτ&ν άγορτχ
  στ&ν άντ«λλα{(μΝν χ«1 Α τραηο·
  «βίησις «ΰτη βά αυνχρονιβθη μέ
  την δημοαίβυβιν τοδ νόμου ηερΐ
  ΗκνονιβμοΟ έ{οφλήθΒ»ς των δι*
  φβρνν χρεβν ϋτιβ βά πραγματο¬
  ποιηθή κατ* τας 6ηβιρχονο«( κλη
  ρβφορίας, τό κρβτβν δικαπενθά·
  μιρον.τρέχοντος μηνός
  Τούτου Ενΐχεν^ο Ι,ύνδΐσμος άν
  ταλλκΕ|μβιν τό σ«ν«ννβπσ«ι κ«1
  πρός τας λοιπάς ουγγκνΐΐς ορνα
  νοίοβις Ρεθύμνης η«1 Χ«νί«ν μ< λβτα την «πβστβλην 'Επιτρβπής «Ις Άθπνκς πρός »πβοτηρι{ιν των δικαίαν ακβψιάν τ»ιν. —Ή κίνησις τ·δ Μβνοπωλί- ου. Τβ Μονοπώλιον Ηρακλείου π« ρυσίασβ την ακόλουθον κίνησιν κ«τα τον διαρρεύβκντα μην»: ΕΙ οαγΜνή οτλατβς βύδ«μί«. 'ΒΕαγΗ γή «Ις χιλιόγραμμα 94.4(5 α{(ας δρχ. 236.212.50. Εΐσαγκνη ιτυρεί «ν 144 000 Μυτίκ άΕίας 187.200 χαΐ έξ«γ«γη 199 80Ο ά{ί«ς δρχ. 259. 740. ΈςαγΝγη καιγνιοχιχρτΝν 1082δέαμοτι ά{ίας δρχ. 3496. ΕΙ σ«γ*ιγή χαρτοσΐΐμΝν: Διά τβ Τ« μεΐον Ηρακλείου ονομαοτΐΝΐΐς «{ίβς δρχ 620 ΟΟΟ, διά τέΤ ΤαμεΙ όν Μεσσαράς 54.000. Έπίσης «ιοπ χθηοαν οΐνοπνΐυματβοημα ά{(ας δρχ. 4ΟΟ.ΟΟΟ, ταινίαι χαπνβθ δρ. 27 360 χαΐ 9 χύλινδροι σιγαροχάρ τού έπβ{(ργασβέντ(ς ιταρά τής κα πνββιομηχανιχής έταιρείας <Ζ>αι
  στβδ ά{ίας δρχ. 864.
  —Τό ύποκατάστημα τής Ά-
  γρβτικϊ.ς Τραπέζης.
  Κατά τβν Ιαολογιβμβν τβδ λη-
  ίαντβςίτους, τβ ύποχβτάστημα
  τής Άγροτιχής Τραηέζης Ηρα¬
  κλείου, παρουσιάζη ώς πληροφο
  ρούμεθα τοκοθβτπαεις 110 έκα·
  τβμμυρίΜν ερχόμενον πρώτον
  είς χίνπσιν μεταξύ τ&ν υποχατα-
  στημάτΜν τής «λλης Ελλάδος.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό ΚαφενεΓον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τω κ
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνοοός καί
  Πολλάς,
  —Τό ζήτημα της &νβγέραβ·
  ως τβδ Οίνοποικίου Ήρ«·
  κλιίου.
  'Εντβς τ&ν ημερ&ν πρύχειται
  χαθ' & άναχοινβΰται να συνέλβη
  είς γενικήν συνέλευσιν ή 3©1νο
  ποιητιχή "ΕνΝοις Ηρακλείου διά
  νά αποβασΐοη τα της ανεγέρσεεες
  τού €ΐνοκοιε(ου. Ώς ννε-τβν
  διά την ανέγερσιν τού θΐνοκοιεί
  ου ενεκρίθη ή παροχη 5 1)2 έκα
  τομμυρίβαν βραχμ&ν υπέρ τού Όρ
  γκνισμοϋ τβν θΐνβπβιείων Κρή
  της,
  —Δι« την αγοράν κτηνών.
  Κατόπιν έντολής τού ύιτβυργεί
  βυ τ«ν £τρατΐΜτιχ&ν η νΜεραρΙ
  χία Κρήτης θά προβή κατ' αύ¬
  τάς είς την αγοράν 80 ϊππΝν χοτ>
  ημιόνκν έκ τής νήσου Κρήτης.
  ΟΙ Υπκοι δέον νά Ιχειαιν ηλικίαν
  4-7 έτ&ν, οί δέ ημΐονοι 3-7 χ*Ι
  νά μή ώσιν άναβτήματβς μικρβτε-
  ρου τού 1.30 μ. κρβχειμένου περΙ
  τ&ν ΐκηΝν χά Ι 127 μ. προχειμ·
  νβυ περΐ τ&ν ημιόνκν. Είς Ήρο»
  χλειον ά οΐχεΐα έιτιτρβιτη θά εί*
  ριΌχεται την 1 ΦεβρουαρΙου,
  την 3, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23
  χά Ι 24. Είς Βενερατο την 4, 5,
  11 χαΐ 12 Είς Μοΐρες την 6, 7,
  13 χαΐ 14 χαΐ είς Αρκαλοχωρι
  την 19, 20, 23 χά Ι 26.
  —Στρατιωτϊχβ.
  Αφίκετο ίη' αδεία είς την πό¬
  λιν μας ό ύπβατράτηγος χ. Ίιι,
  Άλε{«χης,
  Ορβχειμένβ» νά έγκατασταθ(ΐ ή
  οΐκογένεια τοθ κ. Άνβρ. Βουρβουμ
  πάκη προσεχώς έν "Αθήναις, ηω
  λεϊ τα £ττιτιλα τού καί την οίκίαν
  τού ήσφαλισμένην κατά των κινδό
  νων πυρος καί σεισμοθ, ή ένοικιά
  ζει αυτήν.
  Πληροφορίαι έν τή οΙκΓα τού
  10 1)2—1 μ. μ.
  «. ΖΗΤΕΙΤΑΙ δωμάτιον ήλεκτροφώ
  τιστον μετα ή ανευ έηΐηλων μέ Ι¬
  διαιτέραν ή δυνατόν είσοδον καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορίαι
  ιΐαρ' ημίν,
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφβΓσ ϊναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠροΙα Τρίτης
  5 Ίανουσρίοϋ 1937
  ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΕΟΙΣΗΜΟΣ ΤΟΚΟΣ
  ΔΡ ΕΠΤΔ ΕΙΣ ΕΞ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ
  1Ν1ΚΟΙΙΙΟΣΕΙ! 10 Υ Ι ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟ1
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΟΕΜΕΑΙ1ΣΙΝ ΤΟΥ ΚΙΑΥΤΕΡΟ1
  ΟΙΚΟΗΟΜΙΚΟΥ ΜΕΑΑΙΙΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν
  ΐαηοχρκού μας).— Ανεκοινώθη σήμε
  ρον ότι ό προεξοφλητικός τόκος κατό
  πιν αποφάσεως τής κυβερνήσεως, έμει
  ώθη άηό έιττά είς εξ επί τοίς εκατόν
  Ό ύπουργός τώ* Οίκονομικών χ.
  Ζαβιταιάνος άναφερόμενος είς την μεί
  ώσιν ταύτην, ετόνισεν, ότι ή χυβέρνη
  σις μειώσασα τόν τόχον. αποβλέπει είς
  την θεμελίωαιν τού οίκονομικού μέλ.
  λοντος τής χώρας καί την άποκατάστα
  σιν τής πίστεως επί ύγιών βάσεων κα
  έη' ωφελεία τού κοινωνιχοΰ αυνόλου
  Ό κ. Ζαβιταιάνος ύπαινίχθη χαί με¬
  γαλυτέραν μείωσιν τού τόχου είς τό
  προσεχές μέλλον.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ ΔΙΑΤΛΓΜΛ
  ΤΗΣΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
  ΧΑΣΑΟΙΔΙΙ, ΠΕΤΡ1ΤΗ ΚΑΙ ΟΑΗ1ΓΙΟΤΑΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—ι Εδημοσιεύθη
  σήμερον τό διάταγμα ,Βιά τού όποίου
  τίθενται είς άποστρατείαν ώρισμένοι
  άντιατράχηγοι.
  Οί άντιοτράτηγοι ούτοι είναι οί κ.
  κ. Χασαπίδης, Πετρίτης, Παναγιωτά
  κος καΐ Γκισερλής.
  ΕΞΒΤΑΣΒΗΣΑΗ ΤΑ ΑΝΔΓΟΜΕΝΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΝ
  ΒΙΚΟΚΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς τό ύπουργε
  όν των Έξωτε( ικών συνήλθε σήμερο'
  αύσχεψις υπό την προεορίαν τού, 'Αρ
  χηγοΰ τής κββερνήσιως χ. ΛΙεταΐά. Ή
  αύσκεψις άπησχολήθη μέ τα οιαφορα
  θίκονομικά ζηιήματα τα άναγόμενα είς
  την κοινωνικήν πρόνοιαν.
  Είς την σύσχι ψιν αυμμετέσχον οί ύ*
  «ιουργοΐ χ. χ. Ζαβιτσιάνος χαί Κορυ
  Θ41ΡΟΠΐηθΐΗ6Η Ο ΣΥΚ6ΕΤΙΚ0Σ
  ΟΡΟΣ ΑίΙΟΚΑΕΙΣΜΟΝ ΤΟΗ ΔΙΑΦΥΙ1Ν
  4 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μ·ας).— Ό ύφυηουργός
  των Οίκονομικών χ. Ρεδιάδης εδήλω¬
  σε σήμερον δτι ή τροποποίησις τής άμέ
  αου φορολογίας θέλει συμπληρωθή διά
  τής τροποποιήσεως τού αυνθετικου φό
  ρου 'ινα χαί ούτος προσαρμοσθή είς τάς
  φορολογίαν των χαθαρών προσόοων. Ή
  όλη έργασία προσέθεσεν ό χ. Ζαβιτσιά
  >ος αποβλέπει κυρίως είς τόν άποχλει
  σμόν των φορολογικόν διαφυγών.
  ΣιΙΙΕΣΐίΒΐΙ ΥΟΒΡΕΣΙΙ ΠΑΒΡΟΦΟΡΙΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανβυβρίβυ (τβΰ ίνταπο
  κριτοϋ μ«ί>— Είς τό υπουργείον ΟΙχονβμι
  κΰν συνεστήθη υπηρεσίαι πληροφοριών.
  Είς την υπηρεσίαν ταύτην Θά αποσπαοοοΰν υ
  πκλληλοι ες ·λ«ν των τμημάτννμε σκοπόν
  νά διε«κ·λ«ν·υν τας συναλλαγάς μέ χ«
  κοίνον.
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΑΡΤΟΥ
  ΚΑΙ «ΑΕΥΡΟΝ αΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Την εσπέραν χθές συνήλθεν είς συνεορ(α
  σιν ή Έκιτροτιή επι των βιστιμήσεων. Κατβ
  την συνεδρίασιν αύΐήν ηϋξησεν ιήν τιμήν τΟ0
  λευκοθ δρτου κατα 30 εΐσβτι λβπτά κατ' 6
  κ αν. Ούτω αί νέαι οιατιμήσεις καβωρΐσθηοαν
  ώς ακολούθως: "Λλευρα λευκώ κατ' οκάν
  οραχ. 11 44, τατυροθχα 9.85. "Λρτος λβυκός
  κατ' όκβν 6ροχ. 10.60, «ιτυροθχος 8.60.
  Ή Γερμανική
  Ίσπανικά.
  Τό ζήτημα τής Συρίας καί ή Τουρκία.
  ΑΘΗΜΑΙ 4 ΊινουαρΙου —-
  Π'ηοοψορΐαι έκ ΒβρολΙνου α ε
  σφ Παρισίων άνσφέρουν δή
  έξακολουθοθν έ<εΐ μυσπκαΐ καΐ μακραΐ συνεννοήσεις τοθ Χ(τλβο μβτα των αρμοδίων σύμβουλον τού ίν σχέσει μέ τό Ίσπανικόν ζή-ηιια. Ώς ν»ωσιόν οί σονεννοή σβις οΰιοι προεκλήθησαν έκ τής παραιτήσεως τοθ άρχηγοθ τοθ ΓβομανικοΟ στόλου ναιοάρ χου Φ ιΐρστερ κηουχθέντος κα τα πάσης άνσμ'ξκος ττ)ς Τερ μανΐας είς τα Ίσπανικά, Ιβ'σ. 8έ βια τής παοουσΐας τ©ν Ι σχυροτέρων Γερμανικήν ναυ τικΑν βυνάμεων είς τα Ίβηρι κα ΰΛατα. Έκ ΛονΒΙνου αγγέλλεται δτι σγολιάζεται βύαβνος ή Ί ταλΐχή απάντησις είς τό Αγ γλογαλλικόν διάβημα βιά την διακοπήν τής άκοστολής έθβ λοντθν είς την Ισπανίαν. ΑΙ Αγγλικαί έφημερΙΒες ψσονοθν δα ττρίπβι νά συζητηθοθν οί Βοοι τής Ίταλικής άπαντήσε ως οί άναγόμβνει ιΐς την €θϋ 6ετβροτιο1ησΐν» τοθ έξαχθέν τος έ< τής ΊσπανΙας καί κα τατεθέντος είς ξ*νας Τραπέ ζας χρυσοθ καί τής τιαρεμτιο δίσεως τής αναχωρήσεως δι* Ισπανίαν καΐ άηλδς Ιδιω των. Είς τό Αμερικανικόν Κογ κρέπσον πρό<€ΐταΐ μεθαύριον (αΟριον) νά συζητηθή ή τιροτα σς ά «αγορεύσεως περΐ τής έ ζαγώγής τιολίΐιι««Ό ύλικοθ πά σης φύσεως δι9 Ισπανίαν. ΟΙ κυκλοι τοθ Λονοΐνθυ άναφέ οουν β—* εύ<αιρ'α 8τι Λ, πρό τάσις οθτη πσρά τος παρου σιαζομένας ουσχεοΕΐαο έ< τύ κων νομολογικον, θά ψηφισθή πιθητνώτατα. Έξ Άνύίας τηλεγοαφοθν δτι τό ζήτημα τοθ σαντζ^κΐ ου ής Άλεξτινδρέττας άπα σχολ«ΐ ζωηοβς τόν τόπον τής Τουακικής πρωτευούσης· Σχε τικδς τονΐζεται 8τι ή Τουρ<1α ΘΛ έπιαβΐνη μέχρις.έσχάτων ιΐς την ολοκληρωτικήν άνεξαθ τησΐαν τοθ οαντζακΐου καί ΜΕΤΑΞΥΤΩΝ ΔΙΕΟΝΟΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΚΦΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ «Ν ΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΦΟΡΜΗ Η ϊΤΑίΙΪ Τ«ϊ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφή- τάς συναφεΤς άτιόψεις τής κοι μα-α έκ Παρισίων καί Λονοίνου προ νοβουλευ'ΐκτις έτιιτροτιής τοθ τό «Αθηναϊκον Πρακτορείον» μεταξ νοβουλευ'ΐκής έτιιτροτιής ΤουρκικοΟ λα£<οΟ κόμματος. Πώς διεκανονίσδησαν οριστικώς οί νέοι περιορισμόν των είσαγωγών. Αθηναϊκον Πρακτορείον» μεταζΰ των πολιτικών καί Βιπλωματιχών κύ¬ κλων των ούο χωρών έκδηλούνται ζωη- ρόταται άνηαυχίαι ώς πρός την εξέλι¬ ξιν -«ής καταστάσεως έν Εύρώηη κατό· πιν τής τροπής την οποίαν έλαβον εσχά¬ τως τα Ύπεγοάφη ύηό τΑν υπουρ ΈΘνικής Ο1«ονομ(ας καί ΟΝονομικΑν άπόφσσ ς δια ιής οποίας τίθενται έν Ισχύϊ τα νέα μέτρα ττερ ορισμοθ των εΐσαγωγον διά τό αρχόμενον *ι»ό τής 1ης ΊινουσρΙου νέον •[σαγωγικόν εξάμηνον. Δι* αύ τής έτιέοχονται τροποποιήσΕΐς ϊΐς τούς ιίσαγωγικούς πΐνα <ας μετσφερομενων διαφόρων δών άπό ιιΐνακος ιί'; ηΐνακα. Έπίσης διά, τίνα είδη έμτιο ρευμάτων ιτρρικότττβται τό ι[ σαγωγικόν δικαΐωμα των μβ γθλων εΐσαγωγέων, τό δέ οδ τω έξοικονομούμενον ποσόν κατανέμεται είς επιχειρήσας (δρυθείσας μέχρι τέλους Δέ 1935, μή τυχοοσας βΐσαγωγικοθ δικαιώματος, ύ παγουένας δέ τουλάχιστον είς Γήν 12η' κατηγορίαν τοθ Φό ρου επιτηδεύματος. Τα βΐς 'Ελ βΐτι<ά φράγκα ποσοοτα είσατ νωγής μετατρβτιονται ιίς δρχ ΰπολογιζομένου τοθ έΧΒβτι κοθ Φράγκου πρός δρχ. 35 Δι' άΧλης διατάξεως τής ώς ά ω αποφάσεως καταργβΐ ται ή έπιτροτΐή κατανομής τιρώτων ύλών β ομηχανΐας, των ποσοστόν των ϋλων τού των παραμβνόντων των αύ των, εξαιρέσει των έπερχομέ νων μβταβολων διά τής αυτής άκοΦάσεως. Ωσαύτως έπιβάλλβται πε τα ...... _ γεΧθείαα απόφασις τής Γερμανικήν χυ· ριορισμός είς την βΐσαγωγήν βερνήαεωςνά εφαρμόση σκληρα άντίποι καφέ καί ναφΘαΧΙνης κα( έγ να κατά τής κυβερνήσεως τής Βαλέν- «ρΐνεται ή εΐσαγωγή έμπο θιας δια ϊήν αιχμαλωσίαν υπό τού στό ρευμάτων ύπανοαένων είς λου της «ού γερμανικού φορτηγού τούς εΐσαγωνικούς Β', ΣΤ' καί Ζ', έξ Πολιτειων άξίας •πΐνακας «Πάλος» καί την κατάσχεσιν τού πθλε· Ήνωμέ μικού ύλικού τό οποίον έφερεν τούτο. 36 έκα -----------——-————__—.-_____. τομμυρ'ων βραχμων καί ξυλβΐ άς τής αυτής προελεύσεως ά εΐας 12 έ<ατομμυρ'ων δοαχ. ά^ευ τοθ βρου ιής άνταλΧα γής. Έξ άλλου έπιτρέπεται ή εΐσαγωγή βΐδών των τιινά«ων Ι&ΡΥΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΛΡΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΥΦΥιΊΟΥΡΓΕΙΟΝ Β «ι στ «... «ο χ»» τ« χΗ2 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ άνταλλαγής έκ χώρον ών συνδβόμβθα διά συμ ΑΘΗΝΑΙ μυρΐων δραχμων. Ο κ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ Την πρωΐαν χθές συνοδευό μενος καΐ ύκό τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ. Ανδ. Μαρκέλ λου ανεχώρησε πρός έπΐσκε ψιν τής Μεσσαράς ένθα θο κατατοιΐιοθ{) επί των άναγ κων τοθ δισμερΐσματος τού τού, ό ύπουργός Γενικάς Δ ο>
  *ητής Κρήτης κ Μπότης Σφα
  κιανάκης.
  Η ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
  ΚΕΝΟΝ ΔΟΧΕΙΟΝ
  Δι* αναγχαοτιχου νίμοιι ,μ
  οιευδένχςις ι ι; την εφημερίδα τή
  Κυβιρνήαινς παροπιί-εται μέχρ
  τέλους Ιούνιον αρξαμένου Ιτους ή
  ηροθιομΕκ επανεξαγωγήν κενώ
  δοχιΕιον έν <ίνιι άηοταμιιυθέντω είς ελευθέραν χρήαιν χαχά δρους τοθ α^θρου 64 ιοθ μ 1165 μίχρι τέλους ΊΐυνΕου 1934 Τα άποσταληοόμενα είς την αλλ ϊαπήν τοιαθια «ινα δ&χεΕα έ»ιο ώς ί>ϋί ηροϋεαμΐας «πολλαί
  ΐ]ς πληςιομής τόκίον 6π
  η τ&ν τυχόν χαταβληθέ'
  των τί «ών μή ιπιστρεφομένων.
  Η ΙΙΧΥΧ
  ΤΩΝ ΑΥΜΜΙΚΟΤΗΤΟΝ
  ΙΙαρετάΒη αρμοδίως μέχρι
  20 τρέχοντος μήνις ή ίοχύς
  των
  δυναμιχοχήτων
  νού.
  λήξαντος (ξαμή
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  Είς Χανιά έτραυματίοθτ] προ
  χθές έξ ανατροπάς τΐ.0 καρρου το
  πιΙον ωδήγει ή Ιργάτρια τοθ Δή
  μου Άναατασία Μπαραμπάκη. Ή
  ;ατάστϊθίς της εΙ<αι κρίσιμος 8ε ομένου δτι έτραυματΐαθη είς ιχήΉος δι» των τροχδν τοθ χάρρου ΐιλθδντων δι" αυΐοθ. Η -ΙΣΑΚΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΝ Δι* άτιοφάσεως των ύιιουρ ών Οΐκονομικων καί 'Εθνι ής ΟΐκονομΙας αύξάνεται ή εΐσακτέα ποσότης (χθυελαΐων διά τό τρέχον εξάμηνον κατά .550.000 χιλιόγραμμα τής εί σαγωγής επιτρεπομένην έκ χώρον μεθ' ών υφίσταται σύμβασις άνταλλαγής, Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΑΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΣΥΡιίΒΟΥΛΙΟΥ Κατά ιήν προχθεσινήν συνε δρΓασιν τοθ Δημοτΐ"θΟ Συμ βουλΐου πρόβδρος ούτοθ έξε λέγη παμψηφιΐ ό κ Γεώργιος Ρασιδάχης, άντιπρόεδρος ό κ. Ιω. Λιναρδάκης καί γραμμα τεύς ό κ. Εύάγγ. Χατζάκης. ΑΙ ΟΦΕΙΛΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Υ Το 5πουργεΐον -των μων δι1 Ιγχυκλίου τού πρός τιΰς Νομάρχας παρακαλιϊ νά μιριμνή οωαι δια την καταβολήν παρϊ των Δήμων χαί Κοινοτήτων των τυχόν χΐθυστεοουμέω'παρ'αϋιιων έ λων έξ ήλιχτροφνοτιαμιθ ΚΗΔΕΙΑ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ Είς χΡέςό Βενερατο άπεδίωαε προ ίπλαρχηγος Άντ. Ξινά χη; ή Τσιγκαραν ώης. Κατ' απά φασιν ττθ ΔημοτιχοΟ Σ;μ6οαλί&υ ου Ηρακλείου την >η5είαν τοθ
  μιταοτάντος δκλαρχηγοθ γενομί
  νην δηιιοοΐα δαπάνη παρη<ολ&ύθτ] οεν ό Δήμαρχος μετά τι-ων Δημο τιχων Συμβ^υλω» χαταθέοΐντις χαί στέφανον είς την οορόν τού. Έηίοης την χηϊείαν ηαρηχολούθη οαν έπωφιλοόμενοι τής ιοχαιρΐας τής Ικιϊθεν διελεύσεως των διά Μεαοαιαι- ί δπουργίς Γεν. Διοιχη τής Κρήτης χ. Μπ. Σφακιανάκης χαί ί νομάρχης ΉραχλιΙου χ. Ανδρέας Μέρχιλλες. „, ... _ ,._ . ι ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου Ι^τού άν- βάσεων, άξίας 2 1)2 έιατομ ταΛΟ11ρ«ο0 μαιςΐ.-ϋ.θ' α ανεκοινώθη 4ςς Τό ύφυπουργείον τής Άγορανομίας ιδρύθη νέα είδιχή ύπηρεσία ύηό τον τί¬ τλον διεύθυνσις άρτου. Σχετικώς, ό ύ· φυπουργός τής Άγορανομίας χ. Μα· γιάκος εδήλωσεν, ότι ή 'ίΚρυαις είδικής διευθύνσεως ά ότου εκρίθη έπιβεβλημέ ^ ά ε ή λέ 1 4 ΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΡΟΦΥΑΙΚΗΣ ς ρη εβλημ Πράς «ϋ; άγρονίμους έχοινο νη ^ια νά επιτευχθή ή καλυτέρα κ«1 4- ήθ έ δθ6 «οτελεσματικωτέρα παρακολθθηβις Πράς «ϋ; άγρονίμους έχοινο η ή ποιήθηααν έκ ττ}ς διιοθ6νοιως «οτελεσματικωτέρα παρακολθυθηβις 'Αλ τΔν ζ^*^1**1^ "*ων «λεγομένων μέ τού λαού καί να μελετηθούν ήη }ς ς Άγροτιχίίς 'ΑσφαλιΐΒς μαχροοχε λ οδί εί δ λιΐς οδηγίαι επί ιβν διχαστικβν τον , . . διατάξ·»ν τοθ νίμου 4491 καί κ»λ«τερον τα μέτρα συγχρατήσεως των τοθ χώδιχος 'ΑγροφυλαχίΙς Κρή ^»ί*ων εις υποφερϊά διά τόν λαόν επί- ~ μ πεδα. ΑΙ ΔΪΚΑΣΙΜΟΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ Τό Άγρονομεΐον ΤυμτιακΙου ώρισε τάς κάτωθι δικασΐυους διά τόν τρέχ. μήνα: Τή 11 είς Μαγαρικάρι, την 13 είς Τυμπά κ. την ϊήν 15 είς Βορρους. είς ΠετροκεΦάλ- Σ%α καΤ τή? 18 — ΗΚ« ΛΜΙ »·Ιν ·» ΑΝΑΣΤΟΛΗ Διά της ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΠΟΤΕ Β Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Η ΕΜΜΕΣΟΣ^ ΦΟΡΟΑΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν¬ τ αποχριτοϋ μας).— Σχετικώς μέ την μελετωμένην τροποποίησιν τής έμμέ· αου φορολογίας ό ύφυπουργός των Οίκονομικών κ. Ρεδιάοης εδήλωσεν ά- πόψε, ότι πράγματι ίχει αποφασισθή αυ τη, άλλα δέν είναι δυνατόν νά πραγμα ι* τηλεγραφιχ<)ς διαταγτΐς τοποιηθή προτού διατυπώση τ*ς επί πρός τα χατά τόπους ϋηοχατα τούτου άντιλήψεις τού τό Ανώτατον ανήματα αθιί)ς ή ΈΘκ.χή Τράπ· Οικονομικόν Συμβούλιον, τό οποίον ζ* τ<)ς Έλ/άδος εντέλλεται την α καί έχει επιληφθή ήδη τής μελέτης νασΐολήν πίσπς διώξεως κατά τού ζητήματος. τδν παοης γύαεως δφειλετβν της έκ —-————————————_________________ τής οη' ού.ή; διαχιιρΕαεως των έξ άνταλλαγής μουοου> μχ*ιχ»ν
  χτημάτων.
  ΕΠΙΤΑΞΙΣ ΕΛΑΙΟΥ
  Ή αγορανομιχή 6πτ)ρεοΐα Χ
  νΙ»» προ»6η προχΡΙς είς την 4πΙ-' ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοθ άν-
  τ»ξιν 60ω δ* έ>«ίθϋ τό όιιβΐον ταποκριτού μας)-- Τηλεγραφήμ,οχτ*
  διενιμήΒη αναλόγως είς τιύς παν· έκ Παρισίων άναφέρουν ότι είς ιΐ» Μ»
  «..αι-, «.Α ΐ4ς άνάγΜς Χ6θ Χ0( βρί,^ν συνεχίζονται πάντοτε λυα
  «εις μαχαι μέ σημαντικάς απωλείας
  ------- κατέρωθεν. Τέ άποτελέαμοιτα των
  χών τούτων φαίνονται επί
  ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ .ΥΝ£ΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
  νοθ.
  ε·
  μα·
  ΑΙ έν τβ άγορά μας κυμανθβΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προΐοντων είχον ος κάτωθι:
  Χβυλτκνίναι
  α' ποιότητος
  βρ.
  ί- ::
  ■λεμιοει
  α' «οιό~το«
  Υ'
  ΜαΟραι
  18 -19
  α' «οιότητο*
  9 ,ι
  Τ
  I·.-
  -13.
  10.
  Ι 12 13
  . . »Ρ.
  κοινα τ. έοοδεΐαε.
  Λιανικώς
  «' «οιό«.
  ■·ΝΜ*ν «(αι·.
  ■· α' νοιότ.
  Μουρνελ, Ιζαιρ.
  87.-
  23.-
  Μ.-
  σ' «οίον.
  ·!«*· ν1α« λ·οββ(α«
  •1.
  τα των. Πάντως καί η §___
  ^^Λν_?."°£*Λ *«Ρ*γμ«^θποίησαιν
  «αλαιοΐ' „
  ΜαΧββυζΙου *β«" ό». „
  Χαροΰιΐια βραχ, β,
  τής θέσεως αυτών έν Μαορί
  Μέλι κοιοΐικος
  Μέταξα
  Κουκοολια ζηρα
  Δίρματα βόΐα
  Άρνοοβρμοτα ίοΐΦ.
  □ροβάταν αΐγον
  Μαλΐια καΐ* οκάν
  Τιμαί
  Δολλάριον
  ΔΙρα
  ΚορΔνα
  Φράγκον
  Έλββτ. φράγκον
  ΦιορΙνι Όλλανδ.
  Τσεχοσλοβακίας
  Φράγκον Ββλγικόν
  Βρυξέλλαι
  Η,
  40·.
  1Ν.
  μ. -4ε,
  Μ.
  •β.
  ». -Μ,
  ΟΙ ΕΥιΊΟΡΟΙ 01 ΠΑΗΡΟΝΟΥΝ
  .ΝΕΑΑΕΐηΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟϊί ΤΟΝ
  1.16- 0_ϊ
  ΒΒ.Β0-Μ.80
  γ: 1*111
  γ:
  9.16-9Μ
  1
  άν».
  επί
  'ΐμ«τ·ί
  νευ ή
  χήν βμ·λ·Υ·«
  βτπβιν*·· »
  βθημ«
  8ιί«5
  τ·δ ΐκιβ
  τβν μ
  ,ρΐζοντ· διά
  Τήν χλονια
  μις δι· το μΐ
  τενώαο τίς
  δυνάμεις μ«!
  ίνθχύοο «Ρ·!
  «ν κ«ί πλήρι
  ένέρρ«θιν. Ι
  «ίβνίχει 6ια>
  κήν μκς ζωπ1
  λεντιχπν μ*)
  νβις τβΰ τ·«
  νεντβι ύποβι
  ίέν ι!ν«ι π»
  χη νκ έζπγπ
  Ν6( «πό τή)
  Πΐρι·ριζ·μιΙ
  νέ έκφράοωμ
  Χ«ρ«ν χαί τι
  δ
  Μ», την ·ΙΜ
  λήψιν καί ι
  μπ, οχ.λια(
  Βηλνοΐις χ·
  ϊΠί ΊίθνικΙ.5
  (ητήβαμεν
  -«•τ» κιαι
  ν«Υ·ν·ς τ·(
  "9 τ»·ν όπαρ
  Κΐκή {
  8*
  χ,
  ΤΛ
  Ρ·β>»*Τ«ΐ £
  γ
  οια