93748

Αριθμός τεύχους

4464

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8

  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΪ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ιΚΐδΙΙΟΣΣ.ΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ Μ»»
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΛΛΟΥ 4464
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΟΚΟΥ
  Όμιλ&ν επι τής βΐκβνβ
  μιχ&ς πολιτικάς τής Κυβερ¬
  νήσεως ο αντιπρόεδρος αυ¬
  τής μ. Ζ«βνται«ν·ς έδήλω·
  αι μεταζύ αλλων 8η «π··
  φασίσβη ή μκίωσις τ·ΰ έπισή
  μου τοκου «κ· έπτα είς Ιξ
  τοίς έκατέν. Καί δκβεβαίω
  σιν δτι Β« πραγματοποιηθή
  συν τώ χρόνω Ιτι μιγαλυτε
  ρα μείωσις τ·6 τό*·υ, ώστβ
  μαζ· μέ την εξασφάλισιν τής
  σταθερότητος τ·0 έθνικοδ
  νομίσματβς ν« ένισχυθοθν
  δι* εύθηνβθ χρήματος καί βί
  διάφοραι κλάδοι τής ίθνικής
  καραγωγή;, να επέλθη ή οί
  κονομικη έ(υγ(ανσις, ή αΰ
  {ηοις τβδ εθνικον πλούτον,
  ή ίοορρόπησις τ&ν συναλλα
  γ&ν καί νά επανέλθη είς
  τ·ν τόπον ή φυγνδευθεΐσα
  βπό π·λλοδ πίστις. ΑΙ δηλώ
  οεις αυταί τβδ μ Ζαβιτσιά
  νού ήκούσθηοαν μέ έ(«ιρ»τ·
  Μην όμολογουμένως εύχαρί
  οτηοιν καί έπροξένησαν «Ι
  οθημα γενικής ίσον χαί βα
  θείας Ικανοποιήσεως. Ίδΐαι
  τέρως, ή απόφασις της μ«ιώ
  σεως τοδ επισήμου τόκου έ
  δημιουργηθεν άγαθωτάτην
  εντύπωσιν μ«1 ήλθεν ώς ά
  «τίς ζωογόνου φωτός άπό
  τόν θολωμένον οικονομικόν
  ορίζοντα. δια νά βκρμάνη
  την Μλονισμένην πίστιν
  μας διά τό μέλλβν καί νβ
  τονώση τας έςιιντλημένας
  δυνάμεις μα( καί να τβς
  ένιοχύσα πρός νέαν έ£όρμη
  σιν χαί πλήρη οικονομικήν
  ανάρρωβιν. Πόσην δέ σημα
  βίαν ίχβ« διά την οίκβνομι
  κήν μας ζωην καί την μβλ
  λοντιχήν μας εξέλιξιν ή μεί
  ωοις τβδ τβκβ», άντιλαμβά
  νονται υποθέτομεν ·λ·ι καί
  δέν είναι πιστεύαμεν άνάγ
  κη να έζηγήσωμεν άναλυτι
  κως άπό τήί θέσεως αυτής.
  Περιοριζόμεθα λοιπόν είς τ·
  ν« εκφράσωμεν απλώς την
  χαράν καΐ την ευχαρίστησιν
  μας δια την μείωσιν τοδ τό
  κου, την οποίαν κατ' έπβνά
  λήψιν καί πρό ολίγο» αχό
  μη, σχολιάζοντες οχβτικάς.
  ΰηλώσεις τβδ κ. ύπονργβυ
  τής'λθνικής (ίχ·ν·μ.α{, έ
  ζητήσαμεν μκτ' έπιμβνής.
  Διότι πιστεύομεν ·τι τ·
  γεγβνός τβδτβ, θ' άκοτελέ-
  οη την άπαρχήν νέας οίκον·
  μικής πιριόοου καί θα συμ
  βάλη θετικως οχι μόνον είς
  την επάνοδον της πίστεως
  βλλά καί είς την οίκονομι
  κην βνάρρωσιν τής χώρας
  καί είς την άνθησιν καί των
  ίδιωτικ&ν καί των δημοσΐων
  οίκονομιχών. Είναι αλλωστβ
  βζίωμα της βίκβνβμίας (τι
  τ* ΐυθηνόν χρημκ αποτελεί
  τ· απαραίτητον στοιχείον
  δια την πρόοδον καί την α¬
  νάπτυξιν πάσης εργασίας
  καί πάσης έπιχειρήσεως. Καί
  έχει βπο&ειχθ^ ίτι οπβυ εύ
  ρΐοχετβη διαθέσιμον χρήμ«
  μέ μικρόν τόχον *κ«1 ϊύδο-
  κιμοδν καΐ «Ι εργασίαι, έκ·ΐ
  βνββδν καί βναπτύβσβνται
  καί οί διάφοραι κλάδοι της
  παραγωγής. Διότι τό χρήμκ
  ίχει δια τόν οικονομικόν
  μηχανισμόν την αξίαν καί
  τό ρόλβν πβύ ϊχιι διά τόν
  βνβρώπινβν οργανισμόν τό
  «Ιμα. Καί όπως ο άνθρώπι
  νβς όργανισμός ίχει ανάγ¬
  κην έπαρκοΰς καί ύγιβδς αι
  ματος διά νά λειτουργδ κα-
  λβς καί ν' άναπτύοσεται α-
  νΐ» διαταραχ&ν, τό Ιδιον καί
  •Ι οικονομικαί όργανισμοί
  Ιχο»ν ανάγκην έπαρκβϋς καί
  ■ύθηνοδ χρήματος δια νβ
  σ»ντηρ·δντ«ι· ν' ■νκπτύσ
  οωνται καί να προχόπτουν.
  Δνβτνχβς, την αλήθειαν καί
  την σημασίαν τοδ β,ιώμε.
  τος κύτβδ, δέν την κΐχομΐν
  κκτβινβήαει σσβν Επακχ» είς
  την χώραν μβς *Η μάλλον
  δέν την είχον κατανοήση
  ε*Ι διάφβρβι κυβέρνησις μ·,.
  —«ι ·τοι είχον «φήβει έλεύ
  Ιιρον καί *·όο·τ·ν τ·λΐί.
  ως τ· τοχογλυφΐΜΟν καί τό
  χρηματιστικόν κεφάλαιον
  νά λυμαίνβται τόν τόπον
  κ«ί ν' απομυζά κάθε δύνα
  μιν καί ίκμάδα της βίκονβμι
  κης μ«5 ζ»ής. Διβ τοδ τρό
  πβυ δέ αύτβδ ύπεβοήθουν κβιί
  την τβκβγλυφιχήν μανίαν
  των διαφόρων Σάϋλωχ τβδ
  ίδιωτικβδ κκφαλαίβ». Καί ίξ
  αΐτίας αυτής της άθλίβς πολι
  τιχής τοδ Κράτβυ;, άγροτι
  καΙ, έμπορικα), επαγγελμα
  τικα), βιοτκχνικαί καί βι
  •μηχανικαί άκόμη βπιχει
  ρήσεις π«ύ ε!χ«ν ολα τα αλ
  λαστοιχεΐα, οργάνωσιν, μέ¬
  θοδον κ«ί σύστημκ καί Ιλα
  τα έφό&ιβι νά πρβκέψουν ν'
  άνδρωθβδν καί νά σταδιβ
  δρβμήσουν, αφέθησαν άπρο
  στάτευτοι, ηναγκάσθησαν
  νά ύπβδβυλωθο&ν είς τό τβ
  χογλυφιχβν κεφάλαιον Καί
  είς τ· τέλβς «Ι πλείσται έζ
  βύτδν έμαράνθησαν, κατέρ
  ρευσαν καί κατεστράφησαν
  έ{ έλ·κλήρβ» πολλαί. '
  Ή μήπως δέν είναι πλέον
  κοινόν μυστικόν καί φανε
  ρβν δι' δλους {τι &ν είς την
  χώραν μας απέτυχον τόσαι
  ώραΐαι προσπάθειαι καί ί
  ναυάγησβν τόσαι ΐύγενκΐς
  πρωτβββυλίαι, την Ευθύνην,
  δια τούτο φέρει τό Κράτος
  μέ την τελείαν έλλειψιν σα-
  φοδς, ύγιοΒς καί παγίας πι
  στωτικής πολιτικήν; Καί εί
  ναι άνάγκη μήπως ν' άνα
  φέρωμεν παραδείγματα επι
  χειρήσεων π«ύ εναυάγησαν
  διότι ίέν εδρισκβν βταν«1
  χβν ανάγκην, εύβηνόν χρή
  μα νά δανεισθβδν διά νά
  πρβμηθευθβδν τάς άπαραιτή
  τβνς πρώτοις δλας, νά πληρώ
  σβυν τβ πρβσωπικόν των καί
  νά κρατήσουν τα πρεΐόντα
  των κατά την εποχήν τβδ λκ
  πεσμοδ, διά νά τα διαθέσονν
  β τα ν θά εύρισκον συμφερβύ
  σας τιμάς. Άλλ' είναι τό
  σβν γνωστά ολα αύτά Κ*1
  τα παραλείπωμεν διά νά μη
  φέρωμεν είς φδς πράνματα
  πού {χούν λησμονηθι) ή πον
  πρβσλαμβάνουν κατ' άνάγ
  χ ην την μορφήν καί τόν χά
  ρακτήρα προσϋπικβν καί Ι
  οιωτιχ&ν ζητημάτων. Έηΐι
  τα, ολα αύτά βνάγβνται είς
  τό παρελθόν. Καί είπομεν,
  ότι οφείλομεν νά αφήσωμεν
  τβ παρελθόν χβί νά στρβφω
  μέν μέ πίστιν χαί πρβσήλω
  σιν είς τό μέλλβν. Καί νά
  φροντίσωμεν ν ά τβ καταστή
  σωμεν Ισον τβ δυνατόν πε
  ρΐσσότερβν ωραίον χαί εύχά
  ριστβν. Άσφβλ63ς δέ βά επι
  τύχωμεν είς τβδτβ εάν σταθ
  μΐσωμκν καλδς τάς ένεργΐί
  άς μας. Εάν χαράξωμκν νέ
  αν βίκβνομιχην καί πιστωτι
  >ήν γραμμήν είς την 'πβλι
  τιχην μας. Καί άν δημιβνρ
  γήοωμεν τάς ίσφβλεΤς προ
  ΰπβθέσΕΐς ίφ' ών θά στηρι
  χθ&μεν διά την νέαν μβς έ
  ξόρμησιν.
  Εύτυχίς ή απόφασις της
  κυβερνήεκως νά μειώση τον
  επίσημον τόκον άποτίλΐΐ
  σημαντικόν όσον καί στκθκ
  ρον βήμα πρός την κατΐύ
  Βυνσιν αύτην. Καί ελπίζομεν
  ότι την απόφασιν αυτήν θά
  έπαχολουθήσουν χαί αλλα
  χυβκρνητιχά μέτρα ώστε νά
  παγιωθό ύγιής καί στνθερά
  πιστωτιχή πολιτινή καί νά
  εξασφαλιαΒο ή έ,χύρκσις ί,'2
  Βηνβΰ χρήμκτβς διά τάς δια
  φόρβυς ('ργασΐνς χαί «πιχει
  ρήσκι$, τόσβν απαραιτήτου
  χαί συντελεστιχβδ διά την
  οικονομικήν μας άνάρρωσιν
  χαί αναδημιουργίαν..
  'Η. κρίσις τής είρήνης
  ΕΞΕΛΙΠΟΝ ΟΔΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ
  2ον (τελευταίον)
  Ασφαλώς ή Γβρμαν(α έλπΐ
  ζει δτι θθ έλθη ή ήμέρα ικύ
  θά ιθρη ιήν Μεγάλην Βρετ-
  τανΐαν προθυμοτάχην νά συ¬
  ζητήση περΐ τής αποδόσεως
  των πρώην γερμανικήν ά π οί
  χιών.
  Είς (ήν Μεσόγειον ή Ι τα
  λΐα συσσωρεύει κυριολεκτι
  κώς ίξοπλισμούς νσυτικεύς
  κοΐ άεροπορικούς. Ουδέποτε
  αποδεχθείσα τούς περιοριστι-
  κούς δρους τ&ν παλαιών συν
  θηκών, έναυπήγησ^ν είς διά
  στημα δέκα έτων εντελώς νέ¬
  ον στόλον καί τώρα κατέχει
  τόν ταχύτερον καταδρομικον
  στόλον καί την μεγαλειτέρον
  δύναμιν νιοτεύκτων ύποβρυ
  χΐων τοθ κόσμου. "Εχει 88 ύ·
  κοβρύχια, τετραπλάσια οηλα
  δή των γαλλικών ύποβρυχΐ-
  ων μέχρι 64 κθ 1936, ή Γαλ
  λΐα κατεΐχε την πρωιην θίοιν
  είς τό κεφάλαιον των ύποβρυ-
  χΐων. Τΐποτε δέν ημπορεί ν ά
  εμποδίση την Ίιαλίαν δπως
  συγκεντρώση ολόκληρον την
  ναυτικήν και την άεροποριχήν
  άρμάδαν της είς την Κεντρι
  κήν Μεσόγειον, επάνω άκρι
  ββς είς ιήν κυρίαν ό&όν τής
  Μεγάλης Βρεττανίας κρός
  την Ανατολήν. "Υιιό τοιαό
  τας συνθήκας οέν είνε έκπλη
  κτικόν δτι Βρεττανοί στρατη
  γοί θεωροθν ώς συνειήν ιήν
  έν καΐΐώ πολέμου παρέκκλι
  σιν Βλης της ναυτιλιακής κι
  νήσεώς των μ έ την Ανατολήν
  έκ «ής ΜεσογεΙου πρός το
  Άκρωιήριον τής Καλής Έλ
  πΐδος, δια νά μείνη ή Μεσό
  γειος οΐαθέσιμος οια των λυα
  σώδη άγθνα, 6 οποίος άσφα
  λώς θα επακολουθήση, έβν ή
  Μεγάλη Βρεττανία θέλει νά
  διατηρηθή την λαβήν της επί
  τής Μάλτσς, τής Αιγυπτου,
  τής διώρυγος τοθ Σουέζ, τής
  Κύπρου καί τής Παλαιστίνης.
  'Ατυχος δι" ούτήν, τας πόλε
  μος είς τόν οποίον θά έκινδύ
  νευε νά έμπλακβ ή Αγγλία,
  θα παρίστατο πιθανώς άνάγ
  κη νά διεξαχθή επί Ρύο ναυ
  τικον μετώπων χωριζομένων
  υπό χιλιάδων μιλλΐων.
  Ό σύντονος ρυθμός τον τε
  ροσιίων σημερινον νουπηγή
  σεων είς δλον τόν κόσμον φαί
  νβται άνεξήγητος δι' δσους έ
  διδάχθησαν νά πιστεύουν βτι
  ή ανάπτυξις τής άεροπορΐας
  κατέστησε τούς στόλους πβριτ
  τούς. Ή θεωρία δμως αυτή
  ουδέποτε υπήρξε συμπαθής
  είς τα ναυπηγεΤα τοθ κόσμου
  τα όποΐα γνωρίζουν δτι τό
  άβροπλάνον είνε εντελώς ά
  νΐκανον νά παίξη οιονδήποτε
  ρόλον είς τόν πόλεμον άνά
  τούς ώχεανούς, έκτός εάν με
  τα φερθή διά πλοίων είς τό πε
  βίον τής μάχης. Πράγματι κα
  νένα έθνος, όσονδήποτβ καΐ
  αν είνε έξωπλισμένον διά
  τόν έναέριον πόλεμον, δέν
  θά ήμποροθσε νά καταστήση
  τό άεροπορικόν βπλον τού
  αίσθητόν πέραν τον θαλασ
  σον, χωρΐς την υποστήριξιν
  ίοχυροθ στόλον.
  Πάντως 6 παγκόσμιος άν
  ταγωνισμός ναυπηγήσεων, ό
  οποίος ευρίσκεται σήμερον
  ίΐς δλην τού την άκμήν, πρό
  κείται νά είνε οικονομικάς
  καταστρεπτικός καΐ πολιτικάς
  έπικίνβυνος. Αί βύο χοραι
  πού Ιχουν μεγαλειτέρον οίκο
  νομικήν άντοχήν είνε οί €Ην»
  μένοτι Πολιτειαι καί ή Μενά
  λη Βοβττανία, άλλά καί αύ
  ταΐ θα εθοουν την ΒοκιμσσΙαν
  χαλβπήν. Διά την Ιαπωνίαν,
  την Γαλλίαν, την Ιταλίαν καί
  την Γερμανίαν ύπάρχβι φό
  βος 6 άν ταγωνισμός αύτός
  νά άποβ{) καταστρεπτικός, κα
  θώς θ) συνδυάζεται μέ άντΐ
  στοιγον επέκτασιν των στρα
  τιωτικΛν καί των άεροπορι
  «ών δυνάμεών των. Τοθτο δή
  μιουργβΐ ίνα νέον κίνδυνον,
  διότι θπάρϊει φόβος ίνα άπο
  λυταρχικόν κράτος άντιμετω
  πΐζον'τό δΐλημμα: χρεωκοπίσ
  ή κατάπτωσις ιίς στρατιωτι
  κήν αδυναμίαν, εάν ό άντα
  γωνισμός συνεχισθή, νά προ
  τιμήση νά κτυπήση δσο τό σΐ
  δερο ιΐνε ζεστό.
  Ουδέποτε άπό τής έπογ,τΚ
  τςΟ πολέμου υπήρξε άνάγκη
  μ άς νέας συνθήκης, περιορι-
  ζούσης τούς έξοπλσμούς. ΚαΙ
  ουδέποτε ήτο μΐκροτέρα πιθα-
  νότης τής συνόψεως μιας τοι¬
  αύτης συνθήκης. Έτσι φαΐνε-
  ται δτι ό παράφρων άνταγω
  νισμός θά συνεχισθή μοιραί¬
  ως, £ως δτου ό κόσμος άνα-
  κιήση την σόνεσΐν τού ή" οί
  συσσωρευόμενοι σήμερον έ-
  ξοπλισμοΐ ριφθοθν ε(ο τό χυ·
  ιήριον τοθ πολέμου. 'Η συν-
  θήκη ή όποΐα υπεγράφη ε(ς τό
  Λον&Τνον κατά τόν παρελθόν-
  τα Μάρτιον δέν υπάρχη πι·
  θανότης νά είνε πολύ άποτε
  λεσματικόν μέσον άναχαιτΐ-
  σεως των κατά θάλασσαν έ
  ξοπλισμών. Μέχρι τοθδε ύπε
  γράφη μόνον υπό της Μέγα
  λης Βρεττανίας, τον Ήνωμέ
  νων Πολιτειον καΐ τής ΓαλλΙ
  άς. Ή Ιταλία ουδεμίαν _δει
  κνύει πρόθεσιν νά μρ.ΐάσχη αύ
  τής καί ή.ΊαπωνΙα άπέχει όρι
  στικος. Συνεπος οί δύο ού
  ταί δυνάμεις ουδεμίαν ύπέ
  χούν ύποχρ/ωσιν νά άποκα
  λίψουν τό ναυτικόν των πρό
  γρσμμσ, τοθ όποιου ή Εκτα
  σις παραμένει περιβεβλημένη
  υπό μυστικότητος· 'Η ΊσπωνΙα
  Εφθασε μέχρι τοθ «ά θΕσπΙση
  δτι κα( ούτό τό κοινοβούλιον
  πού ψηφ'ζει τα κονδύλια δέν
  πρέπει νά μαθαίνη πόσα καΐ
  τί εΤδους πλοΤα πρόκειται νά
  ναυπηγηθοθν. Έτσι ό κύριος
  σ<οπός τής νέας συνθήκης, ό οποίος ήτο ή αφαίρεσις άπό τάς ναυτικάς προπαρασκευάς τοθ στοιχεΐου τής μυστιχότη τος, τό οποίον πάντοτε προκα λεΐ καχυποψΐαν καΐ δυσπιστίαν μεταξύ των εθνών φαΐνεταΐ καταδικασμένος είς άποτυχί αν. Ό ναυτικός σκοπός τής Με γάλης Βρεττανίας ιΤνε σαφέ στατος. Προτίθεται αθτη νά αυξήση τα θωρηκτά της άπό 15 είς 20 καΐ περισσότερα, νά ναυπηγήση καΐ νά διατηρή Βύ ναμιν 70 τουλάχιστον κατα δρομικων καΐ νά αυξήση .κατ' αναλογίαν τόν στόλον των άν τιτορπιλλικον καΐ τφν ύποβρυ χίων της. ΑΙ Ηνωμεναι Πολι τεϊαι θά συμβαδίσουν πρός την επέκτασιν των βρεττανι κον έξοπλισμον, άλλά έκά στη δύναμις άναγνωρΐζει δτι οί έξοπλισμοΐ δέν στρέφονται εναντίον τής αλλης. 'Η Ίαπω νία είνε άποφασισμένη νά πά γιώση την στρατηγικήν της θε σιν είς τόν Δυτικόν Ειρηνικόν έκτός δέ τής ναυπηγήσεως πολ λων νέων πλοΐων σχεδιάζει νά μετατρέψη τάς άκραΐας νή σους της είς ναυτικάς κα( άε ροπορικάς βάσεις, τώρα πού ήρθησαν οί άπαγορευτικοΐ πε ριορισμοΐ τής συνθήκης τής Ούσσιγκτονος. Είς την Εύρώ πην δπως εΐδφμεν, τό κθμα τοθ κατά θάλασσαν έπανοπλι σμοθ άνέρχιται άκόμη ύψηλό τερον καΐ εξαιρέσει τοθ φό βου οίκονομικής έξαντλήσεως καΐ τής άγγλογερμανικής συμ φωνίας, δέν ύπάρχει τίποτε πρός άναχαίτισίν τού. ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ ΦΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ Μολονότι ο καιρίς ·1*ε ) μχ ά/ θά μβ: γαρίοη σίμΐρον φ6ς—Εοο χρειαζόμιθα—χρονογρα φικ&ς τουλάχιστον έπιβαλλεται να δμιλήσωμΐν τιιρί φωτίς. Τα χά λανδα τής ημέρας έπ'μένουν νά καλαναρχοθν; Σήμερα τα φώτα «Γ ό φωΐισμός,.. Κυρίιος 8μως, Ιχτός ττ}( θεολο- γικής σημασΕας τής μεγάλης έορ τής των θεοφανιίων, δπάρχει χαί ίλο επίκαιρον ζήτημα: Είνε σήμερον απαραίτητον τό φ&ς; ΚαΙ άχίμη: Ποία πλιυρά τής χοι νωνικής ζωής είνε ή έπικρατεοτί ρα: 'Η φωτΐινή ί] ή αχοτεο·ή; •—Άλλά λησμονείς τόν Γκαΐτε, θά έλεγεν δ αδιέρθωτες «ηολυμι ί» τ*)ς ημέρας. Ό ΓχαΙτε ώς γνωστόν είπε: Πι ρισοότερον φ6ς 1 Άλλά τό είπε άποθνήσκων. ΚαΙ ήτο Ιοως άνάγχη νά τό είπη. Εμείς ύ άλλοι τί τό θέλομεν τό πολύ φ&ς; Ό Δημοτιχός φωτισμος είνε έ παρχέοτατος άλλ «νεξαρτή'ως αύτοθ δπαρχιι λίγο πο>5 έ 'ΐϋλλη
  νιχός οίιρανίς. ΚαΙ ίέν αατειεύο
  μαιβταν ίιερητβμαι διά τό φ6ς.
  Άχόμτ] χαί ίν υποθέσωμεν ίτι τό
  έπιζητούμενον πολυ φβς είνε μβλ
  λον πνευματικόν.
  ΜΙα χυρία τιθ χαλοθ παλαιοθ
  χαιροθ ελέγετο Φώτω «αί δμω;
  ήτο τρομερά.... μΰωψ. Έοκόντα
  φτε γ έ χάθε ίί]μα. ΚαΙ έουνήθιζε
  νά λέγη:
  —ΤΙ ήθελαν νά μέ δγάλουν
  Φωτεινή ΛψίΟ ίέν δλίπ» άπβ τα
  τριάντα;
  "Αλλες στήν«ήλιχίβ»τής χυρΕας
  αυτής, είτε ϊχουν είτε Ι έν Ιχουν
  τό δνομά της, βλέπουν θαυμασία
  άλλά προτιμοθν τό.... ήμΕφως. ΤΙ
  σδς λέγει βμως ίλόχληρη ή έιτο
  χή μας ά» την παραίεχθοθμε φω
  τείνη; Τής χρησιμιύει τό. ^λΰ
  φώς ή τής ... βλάπτει χαί ο-δΐ*};
  τρομερά τα μάτια; ΟΕ χοινωνιολό
  γοι χαί γενιχά οί ϊημοσιολίγοι
  Βλου τοθ χέομου, δποθέτω δτι θά
  αυμφωνήοουν μέ τό ουμπέρασμοι Βτι
  τό πολύ φώς βλάπτει.
  "Οσο προχώρει ή άνθρνηόιης,
  ίσον «τα φδτα χαί δ φωτιομός»
  άναπιύοοονται στό μάξιμουμ τής
  εντάσεως, τόσο τα μπερδεύουμε πε
  ριαοδτερον. ΑΙ βιομτ)χανικαί, λΙ
  μηχανικαί είδιχως προοίοι, Ιχουν
  φθάση σήμερον ατά μή περαιτέρω:
  Δημιουργοθνται οΕ ρομπόι—οί μη
  χανιχοΐ ίνθρωποι. Άλλά γιατί;
  Άπλούοτατα διά νά δποαχιλίζουν
  τόν πραγματικόν άνθρωπον χκΐ νά
  τον τοποΒιτοΡν είς.... χατωτέρκν
  δαθμίδα πολιτιομοθ! Άφήνο τάς
  χημικάς προόδους α Ε δποΐαι χατα
  γίνονται τα τελευταία χρίνια νά. ,·
  ϊξοβελΕσουν τόν άνθρωπον απά προ
  οώπου γή(.! ΊΙ χρειάζεται λοιπόν
  τό περίφημον φώς τής Έπισιή
  μη;; Είνε δκτως φως θιϊκί; "Η
  προέρχιται άπό άλλας.... σκότει
  νάς δυνάμεις πού θέλουν νά χυριαρ
  χήσουν τοθ σύμπαντος ίνψ ή τλή
  μων ζωή ζητεί τό φ6ς μιας «οί
  χουμενιχή(» άνατολής;
  Διά την βαθυτέραν είρωνείαν
  τοθ πρίγματος πάρετε τούς άνθρώ
  πους σήμερον ώς άΐομα χοινωνι
  «ά. ΚαΙ πή τε μου άφοθ.... ίιαφω
  νίσιτε μέ τό «διχό σας φως» τα
  πράγματα, άν είναι μόρια φωτός
  ή οχίτους. "Κχει άπο&εΐχθη περι
  τράνως άπά τα χαθημερινα πράγ
  ματα ΐτι οΕ αύγχρονοι, «οί μονιέρ
  νοι» άνθρωποι είναι άπδλυτκ 3«ο
  τεινοί. Αί προθέσιις τους διά νά
  χαρποφοροθν πρέπει νά είναι σω
  στό μυστήριον διά τον πλησίον.
  ΤΙ είναι οί λεγδμενοι άρριβισΐαί;
  Σίοχεινοί άνθρωποι. Άλλά χαί γε
  νιχώτερα οί έπιτυγχάνοντες—χαί
  μάλιστα οί πολύ έπιτυγχάνοντες
  —στή ζωή, άπεχθάνονται τό ψΛς.
  Ό Μιφιστοφελής έπερίμενε «νά
  βραδυάση» γιά νά σχοτώοη τόν
  ΒχλεντΙνο. Τό,Ιδιο χαΐ οί ανθρω
  ποι τής έποχής. Κράτη χαί άτο
  μα άντιγράφονται. Τα πρβτα ζή
  τοθν τδ φβς διά νά φθάσουν *1
  οίως είς τα σχότος χά Ι τδ.... σκό
  τωμα. Τα δευτέρα σχηνοθετοθν ίστο
  ρίες αποκλειστικώς είς τδ σχδτος.
  Φαθλος χύκλος πού άρχίζει άκρι
  6 ως άπό αύτδ τό περίφημον ««ε
  ρισσοτερον φβ(>. Άς μλς λείψη
  λοιπδν!
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΡΓΟΥ·
  Ή «υβ&ονησις άποδΐδου
  σα την άομόζουσαν σημασίαν
  είς τό ζήτημα τής έπαοκείας
  καΐ τής συγ<ρατήσεως τον τι μων τοθ ά ο τού είς ΰποΦεστά διά τόν λΐόν έπΐπεδοτ, άπβφά σισε την ϊδρυσιν είς τό ύφυ πουργεΐον τής άνιοανομΐσς ειδικώς διευθύνσεως ά ότου 00 τω, έλτιΐζεται νά <ητοοθωθ{) ή καλυτέρα παρακολούθησις των έπισιτιστικον ζήΓημ^τω« αλλά καΐ νά εξασφαλισθή ή συγκρότησις των τιμον καΐ ή πλήρης έπάρκεια τοθ άρτου τοθ λαοθ, τοθ όποίου ή Εξα¬ σφάλισις μετά την συνεχή Α* νοδον των τιμθν των σιτη· ρον είς την βιεθνή αγοράν, κατέστη σπουδαιότατον πρό- βημα δι* ολόκληρον τόν κό¬ σμον. Ο Ι ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ' άνέ· πτυξαν χαί εφέτος οί πρδσχοποι ιή; πδλεώς μας, Χάρις είς την ω¬ ραίαν πρωτοβουλίαν των, συνελ- λέγησαν ενδυμασίαι χαί δωρα χαί δΐενεμήθησαν είς τα άπορα, χαί πτωχά παιδία. ΚαΙ γε- νιχως χάρις είς την φιλανθρωπι- χήν κίνησιν τοθ προσχοπιαμοθ, πλιϊσΐοι έν3ειΓς χαί άπδχληροι τής χοινωνίας, έτυχον περιθάλψε¬ ως χαΐ συνδρομής χατά τάς ημέ¬ ρας τον ίορτων. Άξίζει επομένας δχι μδνον νά έξαρθοθν αί κοινωνι¬ καί δπηοιοίαι τάς δποίας προσέ- φερεν δ προσχοπισμδς είς την πό¬ λιν μας, άλλά χαί νά ενισχυθή ή- θιχως χαί δλιχος τδ προσχοπιχόν μας σαμα, διά νά δυνηθή νά συνε χίαη την ωραίαν δρβσίν τού χαί νά πραγματοποιηθή «λήρως τούς δψηλούς χαί εύγενικούς σκοπούς τού. ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ- Μέ τόν θάνατον τοθ πά λαιοθ άγωνΐστοθ Τζαγκαραν- τώνη, έξέλιπεν μιά άκόμη φυ σιογνωμία έξ έκβΐναν ο( όποτ οί πρωτηγωνίσθησαν είς την απελευθέρωσιν τής νήσου. "Ε¬ τσι σβύνουν σιγά-σιγά οί με γάλαι άδραΐ άλλά καΐ εύγε νεΤς μορψαΐ τον ήρώων τον άπελευθερωτικον άγώνων τής Μεγαλοι'ήσου. Κινδυνεύει δέ νά λησμονηθοθν καΐ οί ήρωες αύτοΐ κσί οί έπικοΐ άγονές των. ΚαΙ δμως θά ϊπρεπβ νά διατηρηθή αίωνία, φωτβινή καί ή άνάμνησις καΐ ή (στορία των. Δι' δ καΐ νομίζομεν δτι έπιβάλλεται νά συλλεγοθν δλα τα κειμήλια καΐ τα άνα- μνησπκά τον άγωνιστον καΐ νά δημιουργηθή Ινα τοπικόν, Κρητικόν Έθνολογικόν Μου σεΐον, ζωντανή (στορία τον μεγάλον Κρητικόν άγώνων καΐ συνεχής ϋκόμνησις είς τούς έπιγενομένους τής (στο ρΐας τον προγόνων κα( τοθ τόπου των. *** Τ Ο ΣΧΕΔΙΟΝ· Πληροφορούμεθα βτι τό σον ιό Δημοτικόν Συμβούλιον δσον κα( ο Σύνδεσμος Μηχα νίκων τής πόλεώς μας, κατήρ τισαν έπιτροπάς είς τάς 6 ποίας παρεπέμφθη ή μελέιη τοθ νέου σχεδΐου τής πόλεως, έξ οδ τόσος θόρυβος. άνησυ χία καΐ συζητήσεις προεκλήθη σαν. Ελπίζομεν δέ ότι αί επι τροπαΐ αυταί θά καταλήξουν συντόμως είς θετΐκάς άποφά σεις καΐ συμπβράσματα, ο στε νά τερματισθή μίαν ώραν γρηγορώτερα τό ζήτημα τοθ το καΐ νά εφαρμοσθή επί τέ λους καΐ είς τό Ηράκλειον κάποΐον σχέδιον πόλεως, (!) ραΐον, πρακτικόν κα( άνταπο κρινόμενον πρό πάντων κα( πρός την ιστορίαν τού καΐ πρός τάς ανάγκας τού καί Τάς οικονομικάς δυνάμεις τού άλλά κα( πρός την τουριση κήν τού σημασίαν.
  Σ1ΜΕ ΜΙΝΩ Α - Σήμερον τό|ρ
  γο ποθ θά κσταπλήζη: «Στά ρ-ϊ«η
  τοϋ ώκεανοθ». Πρωταγωνιοτοθν
  Φα(η ΡαΙη, Ράλφ Μπέλσμυ. Δυο
  απογευματιναί,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μιά
  θαυμασία δημιουργή τοθ ΜωρΙς
  Σεβαλιϊ: «ΓΊανούρισμα». Έκτός
  τχρογμάμματος Ζουρνάλ. Σήμερον
  Β απογευματιναί ώραι 3 καΐ 6 μ.μ
  ΠΑΛΛΑΣ,-Σήμερον τό αύτοτε-
  λ4ς 6ργον·. «Τρομακτική Εκρηξις».
  3 απογευματιναί.
  Είδοπο.ηβι; βνοφληβίντος
  ηλειβιηριαομοΰ
  Μιχαήλ Έμμ. Γαλε,χακη χατοΐ
  χου Ηρακλείου, ώ: έκδ·>χίω< ιω* διχαιωμάχων τοθ Ιωάννου Ζχχ Τζβτζαδίκη χαφεπώλου καχοίκου Ηρακλείου χαχά χό &π' άριθμ. 22 129 έ*χωρητήριονχοΟ Συμβο λαιογράφου Ηρακλείου Ευστρ» τΐου Π. Βίυρδουμπάχη. Κατά 'ΔνχωνΙου Έμμ. Μιχελάκη χά τοίχου Αστρακων Πεδιάδος- Άναβληθείς μέχρι τοθΒε 1»εχα νομΐμων λέγων ό διά χοθ δπδ χρο νολ. 16 Αυγουστον 1931 «ρογρβμ μβτος πλειατηριαομοθ χοβ διχχιο παροχοιι μου προχηρυχαιΐς χαί &ιά χοθ δη' άριϋμ. 2951 τής 22 Αυγούστου 1931 φύλλου τής έν χβΟΘλ εκδιδομένης έφημερΐδοι «Ανάρθωσις» δημεοιευθεΐς δημί οιος άναγχαοχιχός πλειβτηρια αμος των έν ι ώ εΐρηιιένω προ γράμματι αναφερόμενον χαί έν \ πιριφερεΐα χοθ χωρίου Άστρα χβύς χοθ τέως Δήμου 'Δγιων Π χ ρασχίών Πεδιάδος τής Ε^ηνοδι χιιακής χαί δποθτ,χικής ηεριφε ρεΐας ΚααιελλιΌυ Πεδιάδος χειμέ νων άχινηΛων χχημέχων χοθ καθ* ι υ αΰΊη μιυ είϊοκοΐΜ δτι γενήοΐ χαι ανυπερθέτως την 31 Ί»νουα 1937 ημέραν Κυριακήν χ«1 / 10—12 π. μ. ενώπιον χοθ Συμβίλαιογράφαυ Καοτελλίου Πι οιάδος Γεω^γί&υ Ν Ταιρΐ',ώ η χαί τούκυ χωλυομένου τοθ νομΐ μου ού κ Ο άναπληρωτοθ χαί έ αψ δημοαΐφ γραφείω τοθ εΐρημέ νού Συμδολαιογράφΐυ χειμένω έν τος χο3 χωρίου Κ&στιλλίου Πεδι άδος δτι χαλοθνται ιί δευλίμενοι νά γΐΊωοιν άγοραοταΐ. 'Αρμόδιος Βικαβτιχος χλητήρ ένεργηοάχω χά νέμιμα έν κροχει μένφ. ■Ηράκλειον 4 Ιανουάριον 1937 Ό χιθ έττιοκεύδονΐος χκΐ π» ραν.έλλοντος πληρεξ&ύοιος 6ιχη γίρος Ν. Γ. Κ εςραλβγιάννης Τ *>
  ΙΤΟΥ
  ηθΥΛΑΙΛΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μία θαυμασία δημιβυρ
  γ(α τβδ:
  ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΑΙΕ
  ΑΥΡΙΟΝ
  "ΚΔΕΟ
  Μέ την
  ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
  Άνακτορικός κλ·6τος,
  Βασιλική Μεγ«λοπρέ
  πειά, άρματοδρομίκι,Νβυ
  μαχίαι. 'Η οργιύδης ζ»τ)
  τής Μβλαομένης Βαβιλία
  0Ι|(.
  γ
  τοίκου χτ]ς π<λ·ως Κά 1) Δημη<οΙο^ Ε. Φίη Ιμπόρου. 2) _5»ί«ί Ε Φ>«ντου·
  λάχτ). 3) Σαύως Ε.Φουντουλάκη
  *αί 4) Μ*γδ«ληνής Ε. Φϊυνϊουλά
  κη χαχοΐχων "Ηρακλείου τ<1ί Βευ- τίρ« διαμενιύιη; προσωρινώς ιί. Μϋ ί 'Αφριχη"ς *ϋ*ς τίς Αφριης Άναβληθεις Ινικβ νοιιίμων λί νων δ διά τοθ &πό χρονολ. 29 Μ» Χ μ 1931 προγρίμματίς μου «λει ατηριασμίθ θΙς χ»1 δ'* δ' α ιασμίθ προχΐ)Ρυχες τοα δη' αριθ. 2887 χαΐ χρονολ. 3 Ί υν'ϋϋ 1931 ?4λλου τής έ^τοθθ» Ιχβιδομένης Ιφημιρίδχ «'Ανίρθω αίς» δημοοιΐυθεΐς δημοσίας άνα<* πλειατη^ιοισμίς τοθ έ* έ άΐ Ύ είρημένφ «ρογράμματΐ μου « ναφερομένου χαί περινοαφομένου «αί έντος τής πόλεως Ηρακλείου τοθ Δήμου χαί Είρηνοδικείου Ή ραχλείου χιιμένου ακινήτου χχή- μϊτος τΛ> χβθ' &" βθιη μοο, είδ-3
  ποιω Βχι γενίοεται την 24 Ί»
  νουαρίου 1937 ημέραν Κυριακήν
  κ<χΙ ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Σ«ιμβολα.(ογ&άφοιι Ήοβκλειου Ευσ:ρατ(ου Π. Β ιυρδουμπάκη τ) τοθ νομ'μ^υ αύΤίΟ «ναπ'η «τοθ καί έν τώ δηιιιΐίφ γραφι'φ χβθ είρηιιένου συμβολαιογράφοιι χειμέ¬ νω έντος τής πόλεως Ηρακλείου χαχά χήν οδόν Κανχανΐλέου δ τε χαί Ι«θα χαλοθνχαι οί βουλόμενοι "Δρμάϊιος διχαοτιχός «λητήρ ένεργηοίτω τα νόμιμα επί τοθ αρο κειμένου. Έν Ήραχλείφ χ) 4 Ίανουαρίου 1937 Ό χοθ έπιαπεύϊοντος χαί κα ραγγέλλανχος πληρεξ'ύαιος διχη Ν. Γ. Κεφχλονιάννηΐ ΜΙΝΩΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ. 221 ΣΗΙνΙΕΡΟΝ Τό Ιργβ κου εσημείωσε ιΐς τ· «Πίνβεσν» τ&ν Άθην&ν καταπληχτική βκιτυχ(«: ΠΑ ΤΟΥ αΚΕΑΗΟΥ Ποτν & {χ οτπ &κέ· τί» ϊργ* ΚΙγΜ-Κβν* Φβίπ Ραίη Η»1 ό βερίφημος Ράλφ Μπέλαμυ 'Αγννία πβριπίτειβ, τρβμος! Είναι μέ λ(γα λέγια τό Ιργβ π·0 θα καταπλή ξη ίλβυς. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «©εϊ© τραγβΰδι» «Άννα Καρένιν» «Ν«»τΐΜή Άνταροίβ» «Μϊλωδίες καί Ρυθμβί 1936» Σημ. Καθ' εκάστην ιίς τάς 6 μ. μ. ματινή. ΙΑΕΙ. Ι. 2ΤΕΦΑΝΙΑ1Σ ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΖ Τέως Ιατρός Εύαγγελι· σμοθ στιουοάσας έτιί κβν ταβτΐαν 4ν Ιταλία. Δβχεται έν τώ νίφ (α- τοβ'ω τού όδός (Πλατεισ Στράτσ) Ιναντι Φατρμα- κΐΐου κ. Ζαχαριάδου. 'Η Τβ έκ τής δβοθ Κα- ή Ώιαι έτιισκέφεων 9—12 καί 4—7. ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΤΟ Β'ΒΜΟΝ •Η «έββομας τοθ βιβλΐου» απετέ¬ λεσε τελευταίως διά την τΐρωτεθ. ουοαν, άξιόλογον δημιουργίαν κινή¬ σεως νΰρω 4πό τό βιβλίον. —Τό βιβλίον διατρέχει κρίσιν Ο- πεοτήριζεν όττοφθεγματικως προ έ των, £νας συστηματικός βιβλιόφι- °ΚαΙ ήτο πρήγμστι γεγονός ή κρΙ· σις ιοθ βιβλΐου. Ή ταχύτης τής μεταπολεμικήν ζωής, ή μηχανή, τό άεροπλάνον, έπέδοασαν καί ίπΐ τοθ βιβλΐου. Τό σύντομον καί τό έφήμερον απετέλεσε την μόνην πε ρΐ τό ΒιβΧΙον διάθεσιν τοθ άναννο στικοθ κοινοθ. Έξ δλλου αί όγκώ δεις έφημερΐδες μέ τας ττεριληπτι- <άς καί... γενικώς ΙστορικάΓ, κοινω νίκας κσΐ φιλολογικάς άνασκοττή· σεις υπήρξαν μία οπό τας ριζικάς αφορμάς εναντίον τής ζωής τοδ βιβλίου. Άφήνομεν καί τόν κινη· ματογράφον ό οποίος Επςιιξε καί αότός τόν ρόλον τού προκειμίνου νά πολβμηθή τό βιβλίον. —'Αλλά καί ή πολιτική τί σοθ λέει; άνέφερε συμπληρωματικώς ίνας κομθερανσιέ. Καί ώμιλοθσε κσΐ αύτός σ6μφω να απολύτως μέ την πραγμοτικό- τητσ. ΑΙ διαμορφώσεις τής μετα- πολεμικής ζω?ίς Εκαμαν δλους τούς άνθρώπους πολιτικούς. "Η ά· κριβέστερα ετοποθέτησαν την πο¬ λιτικήν μέσα στήν καθημερινή ζωή. Πςΰ είναι οί ώραίες έκείνες μα κρίς Λΐόχτες τοδ χειμώνα 8που τα φιλολογικα άριστουργήματσ άπετέ λουν την μόνην απόλαυσιν! Μιά γερή φωτία καΐ £να καλό βφλίο ήταν ή χαρα γιά μικρούς καί μέγα λους, γιά φτωχούς καί πλούοιους. γιά μορφωμένους καί άμορφώτους. θυμοθμαι 6να πωλητή πετρελαΐ- ου τοθ "Ηρακλείου, γνωοτότατο σ' δλες τίς συνοικίες, ό οποίος Εγιγε αφτόχρημα σοφός <^νθρωπος χήρις στά μυθιστοοήματα τοθ Δουμα καί τούς «ΆΘλΙους» τοθ Βίκτωρος Ουγκώ Μαζύ μέ τό πετρίλαΐιο πω λοθσε κάθε πρωΤ την πειό άπαραΐ τητη στή ζωή πολυπραγμοούνη σέ νοΐκοκυρές καί νοικοχύρηδες. Άλλ' ίπενέβη μεταπολεμικως ή πολιτική καί τόν κατέοτρεψε καΐ α(!)Τόν: Δέν έδιάβαζε πειά!,. Ό κ. ΈλβυΘερουδαΓης, τοθ εγ¬ κρίτου έκδοτικοθ οΐκου των 'Α^η ν©ν, ύπεστήριξε σέ μιά διάλεξΐ τού Οτι τα βασικά οΤτια τής κρίοειρς τοθ βιβλίου δέ ν ίξέλειψαν σήμερον, Κ«1 πολΰ σωοτά. Μιά ματιά γώρω μας τό έπιβίβαιώνει κσΐ την έπο- χή αυτή. Εΐδικώς γιά την ΈλλάΒα ή προχειρότης τοθ περιεχομένου τοθ βιβλΐου—διά την εμφάνισιν οί ίκδόται κάνουν ΰ,τι μηοροΰν-κα τήντησε μία επί πλέον ψυχολογι κή άφορμή εναντίον τοθ β βλΐου. Μέ τα μέτρα πού είνε δυνατόν νά ληφθοθν, καί άπό τό κράτος άκό μη, Εναντίον τής πολυγραφίας ή τής άνεξετάστου καί έπιπολαΐας συγγραφομανίας—άρκεϊ νά ύιάρ χούν τα χρήματα —είνε δμνατόν να σοντελεσθί) βαθμηδόν ή όναβΐω σις τής άγάπης τοθ βιβλίου. ΚαΙ Ιδιβιτέρρς τοθ Έλ^ηνικοΟ. Ό Άλλος —Ό υίός τοθ Ροθζβιλτ καί τ6... ΐύθηνό τριαντά- •υλλο. Ό υίίς τοθ αραέδβου ΡΛοδελτ *{ΰτ)λθεκαχ' αυτάς μ έ την μ>ηβτήν
  τού είς Ι*» μινάλο άνθοτιωλιΐ^ν
  τ*)ς Νέας 'Υόρχης. Ή μ«.η
  οτή τού έβΐαμάτησε «οό ι»ιβ', γλά
  βτοας είς ΐήν οκοΕιχν ή(ο «ρυΐεμμέ
  νη μιά τριανταφυλλιά μ' ϊ'β θΐυ
  μίοιον ρέδον χαί τό απιθχύμαζε.
  Ό ίπποτιχος μνησιίιο Ιϊ<* έιερί μενε βεριοαίτερον. "Ε«φε τό ρό δόν χαί μειδιών ιο χαρφίτοβαε είς το βττ]θος τής μνηοιί); τού. Τ« χαμόγελί τού ϊμ«ς Ιοδυσι είς τα χείλη Βταν εζήτησε νά πληρώση. Ό ανθοπώλης τοθ εζήτησε 200 !ολ>άρια, δηλαδί) 25 χιλιάδας
  δραχμήν. 'Η τιμή τοθ εφάνη υπέρ
  δολιχή χαί ήβνήθη νά ηληρώοη
  Ό «νθοπώλης χαί τό ζεθγος χά
  χέληξαν είς ό διχαυτήριον.Ό δι
  ΐς ϋιχαίωσε ιον ανβοπώλην
  χ»1 διέταξε τέν Ρΐ,Οαβιλτ, υϊόν, νά
  πληρώοη τα 200 δολλάρια. Καί
  μαζί μέ χά Ιξοϊα ηναγκάσθη νά
  πληρώοη ηοοόν άντισχοίχοβν κοος
  60 χιλιάδας ϊρβχμων!
  —ΟΙ κομμουνισταί έδηλη
  τηρΐασαν τ6ν αρχηγόν
  των Ιθνικοφρόνων.
  Είς την Φ.νλανδΙαν συζητεΐτβι
  ζωηροταχα ή ιΐ'ηοις, καθ τ)ν ί
  άποθα ώ* άρχηγος το5 χίμματος
  τ&ν άγροτιχων έθνιχιφ^όναν, Κί
  οολε, ΐίηληχηριάαδη οκδ χομμου
  νιστβν Γενομένης νεχριψ!ας ο!
  ίατρςιδιχασταΐ άνεθρον είς χά έντό
  οθια τ&Ο αποθανόντος 5χνη βροενι
  χςθ Κατ' αρχάς «ροεβλήθη ώς
  αίτία τοθ θανάιου τού ή πνΐυμο
  νικ. Άλλ' οί φίλοι τιϋ Κό-ΐολι,
  ένθομηθένχις δχι χαί 1 άς φίλος
  χοθ θανόντος, ί οννταγμαχάρχης
  Άοπλοήνχ, άποθα· ώ < αιφνιδίως πρέ έτΑν χαί ούτος άπο πνευμο νίαν, ιΐχε πράγιιαχΐ δηλη.ηί'βοθ^ &πο χομμουνιοτδ', ώς απεδείχθη Ιπιιχα, ανιφέ^θτ,σαν ιίςχβς ίά Ό είΐαγγελιΰς διέταξε νά τό ηχωμα καί ή ρ έδιχαΐωοι χάς &Π' ψ'ας. ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ "Ηρχισε τάς εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι φτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων καί Εναντι ακριβώς τής Λαΐκής Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα τείαν τού έξασφαλΐζει άνεσιν, τα χότητσ, ακραν περιποίησιν. Τό μόνον έν ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΙΜ, "ΊΜνος 10—πληοι«οτατ« Όμρνβΐτς 23—303 Τελείως άναχοιινιοθΐν, διαβέτει δωματια εύήλικ, βύάερ» κα) κάλδς βπικλωμίνα ΚαΒαριέτητα ά μκμκτβν κ«ί ύιηρεοίαν πρ·θ»μοτάτην. Αϊββυσαν «ναμονής. ΑΙ συμφερώτ«ρ«ι τιμαί Τό ξενβδβχεΤβν «ΛΑΒΏΝ» διευβύνει αύτο- πρβοώπως Ι νϊ*ς Ιδιοκτήχης τ·υ συμπολίτης μας μ ΙϋΑΝ -ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. Ϊ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ^ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΦ **4 Ύπβκαταστΐιματα καί άνταπ·κρι- ταί είς τάς κυριωτέρας «€λϊΐς τή{ Έλ- λάδ καί τού Τ·ριβ·τ<ιριον κ·ί 4-ηΙ Δάν·ι· επί ίΖ Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζικής ί Α εργασίας υπό συμφέροντας δρους. Χ , ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Μιά πεντάιιορφη είς ένα τόπον μυστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 4ον Έτιί χέλους την έ55όμην ημέ¬ ραν έπή~?α Ινα γράμμτ άπο χον συμδολαιογράφο τοθ Β νοιΰ, τό οποίον είχεν ώ; εξής: «Κύ?ιε, Ό πελατης μας, 11. Λ. Βίνσιϋ, δ δ«οΐ3ς8Λ·β{ωοε την 9 τρέχον¬ τος ·1ς το -«ιμχβιτζ, μόίς αβηβε διαθήκην τής οποίας έχτελεσχιί είμεθα ήιΐεΐς. Συμφώνως πρός την διαθήκην αυτή» ττ]ς οποίας άνχΐ- βφον ο«; αηοαχέλλομεν σκνημ νως, θά λαμβανιτε έφ' δρου ζωτΐς χβΰς τδκβυς επί τής ήιιαε(· άς περιβυοΐαζ χοθ μΐκαρΐτου Βίν- οιυ, έναντι χ<1ς 4»ο?οχί)ς έκ μέ ρους οκ, όπως ααραλαβετε κ«1 άνβθρίψιτε τόν ι>[4ν τού Αιό ΒΕν-
  οιυ ήλικ{»ς πένχε έτβν.
  Αναμένομεν Βθεν τάς ίδηγίας
  διά χήν παράδοοιν χοθ υΐοθ τού
  χαί τή* καταβολήν τ»ν τδχων, ο(
  έποΐοι ο«ς «νήκονν. Μετά χιμής
  Τζόφρυ χ-χί Τζίρνταν».
  "Αφησχ χό γράμιια χ&ί έδιάδχ-
  αα την διαθήκην. Ηβαγματι δ Βίν
  σιϋ μοθ Ιλεγε χήν αλήθειαν "ϋιτε
  Ιπρεπε νά παραλάδβ το παιδΐ χαί
  νά τό μάθ» ού^»<α μέ τή θέλη σιν τοθ πατρίς τού έλληνικά, α ραβιχά χαΐ ανωτέρα μα&ηματιχά. Ή διαθήν·^ κιοίελάμίανε άκδμη δτι ϋν έ Λ«ό Βΐνοιϋ, απέθνηαχε Ιπρεηΐ ν* ανοΐξω έ'» το χιβώηον καί νχ ηράξα Βχι θεωοβ ίρθέν.Ό ίοδήπυτε Βμως θά ϋτρκη·, εάν δέν ήθελα νά έκχελέαω την Ιπο σχολήν, νά χαχββτρίψ» ιό χιβώτι όν χαί τ· κεριεχ&μινόν τού, για νά ιιή κεριέλβη οΐα χέοικ τρΐτου. Φ^αιχά ιΰχε ή ίιαθήιη μέ έφώ χιαι δοον άφο( ^ χό εΐδος τή; μυ στηοιώδους α»ιτ}ς άποατολτ,ς, μή νάμινος δέ νά πράξ<ι> τΐκοχε «λ
  λο( Ιγραφχ οίον αυμβολαιοΐράφο
  δχι Ο?χιρα αηό δέκα μερίς θά ή·
  μουν ϊτοΐμοί νά παραλάβη τό παι
  δΐ. άνοθ προηγουμένως έτιλ·(ων»
  χάς έξετάαΐις μου διά νά γίνω κα
  θηγη ής.
  Εδ,ή<α πρίγματι Ι^α χαλό οκι τάχι χοντά οχό πανιηιοΐ,ήμιο χκΐ ευθύς μετά χάς έςΥϊάσεις μ"»υ, αί δ.ΤΐΙχι ήιχν έπιχυχεΐ:· πιρέλαβα Τόν μικρόν Λτο Βίνοιΰ, Χ3ΐ έγχατα ,οχάθηχο αι ό ατιΐτι μου. Τό τιαιϊί ήταν «Ιντε έτ&ν χαί έοκίφθηχα Βτι θά μπ«ροθα« νά άνατραφη χω ιις γκουβερνάνχοι γυτΐ καί έ* ώ δέ: ήθελα χαμμιά γιιναΝι μέ; οχό σπίτι. 'Εφ&βούμηι Βχι μ ά γιι ναΤκα μποροθοΐ νά κλέψη την α γίπη το,θ πβδιοΟ άπό μενά. "νλ λωοτε δμολογΑ 8ιι ΐϊχα. $νχιΐ θ,εια γιά τίς γυναΐκις (συνεχΐζεται) ΕΟΡΤΑΙ -Αυριον εορτήν τοθ Α γΐου Ίοάννου ό -τροφός κ. Ι. -Αλεξάκης δέν Θά δεχθή ίπισκέ- ψ6_:ΕπΙσης δέν Θά δεχβη έπισκέ- ψεις ό κ Ιωάννης Βογιστζάκης τέ ως Δήμαρχος "Ηρακλείου. -ΈπΙσης αυριον εορτήν τού Α- νΐου "Ιωάννου δέν δίχβται έπιοκέ- ψεις ή οΐκογένεια κ. Ζωγράφου. Ψ -Έπΐσης δέν Θά δεχθή έπισκέ- ιϋεις ή «. Ίωάννα Λιοκούκουδου. Ψ -ΈιΐΙσης βέν έορχάζβι οθτβ 66- χβται έπισκέψεις ό κ. Ιωάννης Στ. Βίης ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΙ 1ΕΤΡΕ1ΑΙΟΙ1ΝΙΗΙ III "ΑΙΡΟΗΟΑΙΣ,, 'ΛναχνρΐΙ έξ Ήροτκλεί •υ έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδν κατ' ευθείαν Β£Ι ΡΛΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«Τ Ρέ Β»μν·ν, Χανιά, Πειραια, Σδρον, Παρον, Ν«$·ν. ΠραίΤορβΓον ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΡΑΜΑ Πρός ιήν Διεύθυνσιν τής έ φημβρΐβος «Άνόρθοσκ» ΈνταΓθο Παρακαλοθμβν βτιως βηαο σιεύσητε βτι έκ «αραδρομΛς «Ις τας ηρο.κη0οςβις το0 Δ'ή μου έγρβφη: ' 1) Είς την αντικατάστασιν κτιοτοθ άγωγοθ 'Αρχανών ώ ήμίρα Παροσκευή Αν 11 όρθοθ Τετόρτη. 2) Είς την καταοκβυΑ 27 ΙονουαΡΐου ή έ. ΐ 6ρθΛ Ι·1πίσηςδέν Θά βεχββ έπΐσκε ψεις 6 «. Ιωαν. ΛΙγκρης γρσμμσ τεύς τοθ Τβλωνβίου. -ΈπΙσης 5έν Θά δεχθή έπισκί ψεις ό κ. Ί». ΊβρωνυμΙβης έκτελ» 1 -ΈπΙθΓΚ «έν έορταζει οθτβ δέ χβται έπισκέψεις ό κ. Ίω4ννης Περ δικονιάννης. -Έπΐσης δέν έορτάζβι καί Βέν δέχεται έπισκέψεκ: ό κ. Ιωάννης ΔεληΒασΙλης. —•Ομοίως δέν έορτάζβι αυριον εορτήν τοθ 'ΑγΙου Ιωάννου ά τα- χυδρομικός Οπάλληλος κ. "Ιωάννης Ίεδιώτης. -ΈπΙοης δέν Θπ βεχθ{) έπιοκβ ψεις καί βέν έορΤαζβι ό «. Ιωαν. Ν. ΚαλλιπολΙχης. —ΈπΙοης Βέν θά δεχθή επισκέ ψεις ή κ. Ίωάννα Μύρωνος Μπε τεινάκη. —ΈπΙοης δέν έορταζει ό κ. Ιω. Μανιδάκης Ιμπορος. -"ίιπΐσης δέν έορΐάζει ου« δέ χεται έπισκέψβις ό έν άποστρατεΐα ταγματάρχης κ. Ί. Καζαντζάκης. —Δέν έορταζει οθτε Βέχεται 4πι οκίψεις αυριον ή ΔνΙς Ίωάννα Κ. Σιδεοάκη. —Έπίσης δέν έορτάζβι οθτε δέ χεται έτισκέψεις ό κ. ΊωΛννης Γ. Βλαστός δικηγόρος. —ΈπΙσης Βέν έορταζει ό κ. Ίο. Γ. ΝικολαίΒης. —ΈπΙσης βέν έορταζει καί βέν δέχεται έπισκίψεις ό κ. Ιωάννης Λογιΰδης φαρμακοποιόΓ. ΈπΙοης δέν Θά βεχθρ ο Οριον διά τόν μικρόν υϊόν της ή κ. ΆργυροΟ λα Γ. ΠολυχρονΙδη. *** Γθρω στήν τιόλι Χιονιά νέσ άπό προχθές πρός.., έπίρρωσιν των μετεωρολόγων. — Οΐτινες ώς ανεγράφη κοΐ άπό τής στήλης αυτής—.. μκτεωρολογι κως ουνήθως—την προέλεγον άπω ημερών. "Ας ελπίσωμεν έν πάση πιρι πτώσει νά είνε τελευταία ή χιονιά αυτή. —ΕΙπαμε νά ΒρΙξρ,., "Οχι νά κάμη κατακλυσμόν ΚαΙ μάλιοτα μέ Τόσο χιόνι καί μέ τόσο κρόο! —ΟΙ μικροπωληταΐ τοΰ «καινοό ριου χρόνουβ δέν ,Ελειψαν άκόμη... —'Ϋπάρχουν βλβπετε τα ήμ»ρο· λόγια— μικρά καί μεγάλα—τα ό- ποϊα δύνανται νά πωλοθνται δλον τόν "Ιανουάριον. —ΚαΙ οί επιχειρηματίαι τοθ πο- δαοιοΰ δϊν άμελοΰν νά Χά βιολα, λο&ν μέχρι των απώτερον συνοικι- ών βιά τούς καθυοτερημένους.... χρονολογικ&ς. —Έπ' εϋκαιρΐα τοθ νέ,ου Ιτους οί έπιχώριες γύφτισοες—καί ϋπάρ χούν πάντοτε—ένασκίθν νέον εί δος έπαιτ Ιας,.,.εύχόμεναι προκατα βολικως τα άγαθά τοθ Άβραάμ είς τοος συμπολίτας —Έν πάση περιπτώσκι είτε τα εθχονται ιΐροκαΐαβολι*ώς εΤτε 6 πόσχονται εΐδικώτερα καί ευτυχή ηχειοομάντΐαν», έκδτώκονται. —ΚοΙ πολύ ορθώς. Μας φθά νων οί «εύχές» των ημερών είτε έ*. _ χβιρομσντΐας προέρχονται, εϊ τε 6χι. —Γενική νηστεΐα χθές. —ΑΙ οΐκοκυραΐ μέ τάς οεβαοτάς χριστιανικάς άρετάς, την ετήρησαν αυστηρώς. —ΚαΙ δι" αύτάς καί χά παιδία των, άλλά καί διά τόν ούστροπον ένίοτβ οίκοδεοπότην. —Λόγω ταθ καιροθ »1νβ άμφΐβο λον ϋν ή σι^μερινή γραφική ίορτή τοθ καθαγιασμοθ των υδάτων Θά τιροσλάβ»ι την συνι^θη έπιβΛητικό τητο^ ή Θ1 γίνη τυπικώς. —"Ας ελπίσωμεν είς τό πρώτον, —Εορτήν καΐ πανηγυριν Λγουν α&ριον οί Γιάννηδες τι ού ώς γνω στόν άφβονοΒν στό έορτολόγιο ώ στε λΐνο πολύ νά δικαιολογοθν »ήν γνωστήν παροιμίαν. —"Ετσι δέν βά λείψη Ί κίνησις τΟν σαλονιθν. Άλλά καί των οί νοπωλϊ'ων &ν λάβωμεν 6π' δψιν χοώς Γιάννηδβξ των λα«Λν χά ξεων. —ΠΛντβίς ή παρο0β»α στήΥλη πού.... χωρατεύει κάποτε-βς μΛ χό ξβχνοθν-τούς ε&χεται κι' άπό χρόνου καί μέ τάς άγαθ»τβρας προΘίσΕΐς κ ροίσΕΐς. -Είς την προχθεσινήν κηδείαν τοθ πλήρους ήμβρων όπλαρχηγοθ Τσαγκαραντώνη είς Ββνβράχο συμ μβχέσχβ καί ή μουοική χοθ Δή μου. ' —Κατ' επιτύχη όμολογουαένως ΕμπνβυσινκαΙ έν άναλογΐα πρός τάς τοπικάς έθνικώς παραβόσβις καί τό έν γένει επίσημον κοΐ επι Ρλητικό^ της κηδ*(ας τού άβιμνή ότου όπλαρχηγοθ. ^τ Γνη.μοΡ1ν0νηΡΥ0ν! «ΕΙ< τσ τοθ ΩκεανοΟ» τοθ «Σινέ Μι βίν«' **ο τα ίξαιρετικώτ. είς πλοκήν καί ενδιαφέρον. Μθ0/1ουλακάκΠ π0οβάλλ6Ται «Νανούρισμσ» μέ τόν τόσο »α ΧΤ -ι- κ ΑΥΤΟΚ'ΝΗΤΑ πολυτίλεΓας 5 1£ί°!ων Μ°Ρ*νος Σαμαρΐτη /»βΙ «ω». για 5|, σβμνφ ·0«ου «αί να Ιί « να ββ »**>
  4ου
  άιΥι ϊτοιμη νά
  τίξΠ. ν» την μ€
  ,αρατυτιΐες της.
  ίβ,ς τότε τόν γ.
  τον ίλεγε «μ*»1
  οτευβ κώς ή στ< χά«οιο βάθος.,Ι βλιιιι 'ώς κι' € νσ νϊορόιιαστο οτα χέριά της __ή νιθ Μπαρρ ,λΐκα της οιηύί καϋμισοθσε « στριακή κοκκινι μη «αί ή μητέρ οτήν άνάγκη Ένας ε 6 Οΐκος Ιδρυθείς κι ΗΜ Βκλγ -> Κσς κ< Ί *«ΙΟΤ1
  Λ'Η Ο Ρθ α Σ Ι Σ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  Ε12 ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  25ον
  *Ησον συχνές οί φορές πού
  ίνοσταλγοθσε τα χρόνΐα δ·
  «ου έτρεχε μέσα στΛ αλση
  τοθ Σεμπρούν μέ τα ά&έλφιά
  της καΐ γύρω της 4πη5ο0σαν
  κι' έγαόγιζανσ<υλλιβ πού την έκυνηγοθσαν καΐ τής έξέσχι- ζαν τα φορέματα. Έ5ώ μέ· σα, δπου καΐ αν έγύριζε νσ 15τ3, Ιβλεπε να την κατασκο- Ίΐεύουν Αίσθανόταν ττώς νύ- χτα καΐ ^μέρα, σύτιά κοΐ μά- τια άδιάχοιτσ, τιερ'εργα έχθρι κά έπαραμόνευαν, νά Ιδοθν καΙ νά άκούσουν. "Εκσιγε, μόλις τα έδιάβαζε, τα γράμ- μβτα τής μητέράς της. Έφο- βόταν μήπως τής κλέψουν τΛ κλβιοιά της μέσα άτιό την τσέ πή τηΓ την ώαα πού έκοιμό- ταν. 'Υποψισζόταν «ώς διά· φοροι «ίμπιστοι» -οο ικχλατι- οθ μποροθσαν νά χοησιμοποι- ήσουν άντικλεΐοια. Έκαταλά- βαινε τώρα τι ώς ο( «θεΐές» της, μέ την προσκοιητή καλω σύνη καΙ τίς ύποκριτι* ές συμ· βουλές των, ήθελον δχι νά την καθοδηνήΐουν, νά την βο- ηθήσουν, άλλά νά την χρησι* μοποιήσουν γιά νά κορέσουν την σεμνότυφη μοχθηρΐα τους. "Οπου καΙ νά έπήγαινεν Απρέ πι νά βρ(| μπροστά της την άουσώπητη κόμησσα ντέ Νο· άϊγ, ετοίμη νά την άγριοκυτ- τώξη, νά την μαλώση γιά τίς παρατυττΐες της. 'ΔναποΟσεν Ιος τότε τόν γέρο βασιληά— τδν Ιλεγε «μπόμπα»—κι' επί- στευε ττώς ή στοργή τού εΤχε κάποιο βάθος. ΚαΙ νά τώρα ι βΚεπε κώς κι* αθτός ήταν Ι¬ να νευρόπαστο πού Ιπαΐζε στά χέριά της ή νιύ Μπαρρύ —ή νι ύ Μπαρρύ πού μέ την κλίκα της δ;ηύθυνΒ τό παλάτι καΐ έμισοθσε «την μΐκρή Αύ στρισκή κοκκινομάλλσ». Άκό- μη <αΙ ή μητέρα της μπροστά στήν άνάγχη τής πολιτικάς της, δέν εδίστασε νά την δια τάξη νά τα-βινωθπ νά προσ- κυνήση μίαν έταΐρα. Άόριστα σκοτεινά προαισθήματα έπΐβ- ζττν οΛν Φοβεράς βραγνας την *αρ8ιά της πού *έ« είχεν αγαπήση °0<β άγαπηθτ} καΙ έ βοσάνιζαν τό μυαλό της. Ό άνδρας της; "Ω, νά μπο ροθσβ νά ξβχΛση τ1<ί φΡικτβίί έκεΐνες ωρες τοθ καθημεοι νοθ μαρτυρίου! ΤΙ μποροθσε νά την συνβέση μ" ϊκιϊνο τό λυμφατικό, χοντροκσμωμένο, λαΐμαργο πλάσμα, μ έ την ά ποκρουσακή ψΛή φοονή, τό σπασμωδικό γέλιο καΐ την ά ναποφάσιστη δμιλίσ, πού την ετιλησΐαζε, μέ~μαλλιά βχτένι στα καΐ κολλημένα άπό τόν (δρβτσ, νύχΐα μαθρπ» χέριά γεμάτα ,κάλους, καθώς έρχό ταν άπό τό σιββράδικό τού ή άπό τ[ς άτελεΐωτες έπισκευες πού έκανβν 6 Γδιος στΐς κλει δαριές καί στά διαιαερΐσματα των άν*ακτόρωνι Έως πότε βά εΤχβ την ΰπομονή. νά τόν άνέχβται, άδιαμαρτύρητσ, κον τα τη<; Έως πότβ θά εΤχε τή δύναμι νά προσπαθή νά κρύβη ιήν άθλια δυστυχΐσ της άπό τα σαρκαστικά καί χσιρέκακσ μάτια ολων τΛν άλλον; "Εως πότε θά έπά λευε γιά νά αποδώση στόν σύντροφο τής μοΐρσς της τόν έγωϊσμό τοθ άνδρας κσΙ τό θσρραλέο φέρσιμο τοθ συρια νοθ βασιληά τής Γαλλ(ας;Έ- να παιδ'—δέν θά της έδινεν ό θεός την ευτυχία νά σφίξη ενα παιδΐ στήν άγκαλιά της, κι' άς ήιαν ίτσι βρώμικο καί κακοφτιαγμένο σάν τό παιίί τής καμαρέρας της μέ τό ο¬ ποίον έκαθόταν κι' Επαιζε, χρυ φά άπό τούς μεγάλους, σάν >υναϊ<α καΙ παΐδΐ μσζί, μέσα στό δωμάτιό της. (συνεχ(ζεται) Ένας είνε στήν Έλλάδα 6 Οΐκος Π. Β. Πραττοπούλου ΙδρυθεΙς έν Πειραιεί τώ 1889. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Βελγΐχν, κγχώρια «ργυρωμένα καίλευκά. Τζαμι» χεηνα. οιαμαντέ Μάτ χρωματιοτά. ΆντιπρβσΜΚβς έν Ηρακλείω ΚΩΝΣΤ. ΤΟΣΕΟΥΔΗΣ Παραπλεύρως Καφφέ »"θλ«μπβς». ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ Ι Μτ τρκτΐΐς «οΒοκίμους σνουδάς έν τω Οφ ηλιιοτέρω ΜαιβυτηρΙφ των Βαλκαν(«·ν τής Μ. Κάς Έλενας Βενιζέλου, άφίΗθη *ξ Αθηνών ^ ή £«ιστήμων μαϊσ ΔΙς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΑΕΝΤΑΚΗ < ΚαΙ δΐχε^αι «άς ένιτόκους κσΙ «ασχοΰσας Ικ νοσημάτων τις μήτρος καί «αραμητρΙ«»ν έν τή οίκίσ; της 666ς Λασηθίου (Βαλιδί τζαμί) ανδ ώραν 9—12 «. μ. καί 3—7 μ. μ. Προτιμάτε τα αύτόματα ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡ1Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΜ1Ν Σ. Σ. Σπαγουλίδη Όδος ■ΗΙΙΠπιΙΥΑιππΐιΙιΙ ΙΓ. ΕΕ £Β-νΐ£ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ "Ολίγα χοήσιμα λόγισ Τα έμτιόδια τοθ δρό· μοο τήςζωής Β'. Είνε λοιπόν άνάγκη άπόλυ τος καί τό έφόδιον αύτό εγ¬ καίρως νά έξασφαλΐσπς μέ δ σα μέσα σοθ ύπαγορεύουν ή ύγιεΐνή καί πρό πάντων ή έγ κράτεια καί ή σωφροσύνη, άλλά καί άπό την νόσον νά ζητήσης έπιμόνως νά πμοφυ- λαχθβς, έν βσφ δέν σέ προ- σέβαλε μ έ δσα προληπτικά μέσα διαθέτει σήμερον ή επι· στήμη, καΐ διαθέτει ού* ολίγα οΰτβ άνάξια λόγου, άλλά καί νά άπαλλαγβς όσον τό δυνα¬ τόν ταχύτερον καΐ μέ όλιγω- τέρας ζημίας άπό την έμτιόλε μόν αύιήν κατάστασιν, είς ή^ περιάγει τόν οργανισμόν ή νόσος. Ή (ατρική σήμερον εύ τυχώς δέν σταυρώνει εθιτολα τος χείρας πρό οΐσσδήποτε τοιαύτης βαναύσου προσκλή σεως τοθ μοιραΐου πρός την Ικανότητά της καΐ δύνασαι ώς επί τό πολύ νά ιϋρπς είς την συμμαχίαν της δλας τάς πιθα νόιητας τής νίκης. Το ζήτημα ΕΪνβ μόνον νά μή πάθης πα- νικόν καί ν' άναπτύξρς άρκε· την δύναμιν θελήσεως ωστε καΐ τό ηθικόν σου νά διατή¬ ρησις άκμαΐον καί την ίξω θ»ν βοήθειαν καταλλήλως καΙ Εύ5οκ(μως νά χρησιμοποιή Αλλο σοβαρόν έμπόδιον πού Λέν θά σ' άφήσπ νά προ χωρήσρς καΐ πολύ είς την σταδιο5ρομ(αν τής ζωτ}ς εΤνε ή άνβπάρκεια ή πενιχρότης των δΐανοητικον καΐ ηθικόν προσόντων πού άποτβλοθν τόν άαπραΐτητον όπλισαόν της ανθρωπίνης ένβογητΐ"ό'η τος. Ή ,,κληρονομικότης ή ή παρημελημένη άνατροφή ένε χάραζαν Τοως είς τόν χορα- κτήρα σου καΙ την διανοητι κότητά σου μερικά στΐγματα ελαττωματικότητος, τα όποΐα δέν συμβιβάζονται ι»έ την προ οδευτικήν τάσιν πού ίχει κάθε ανθρώπινον πλόσμσ, δέν έφω διάσθης εγκαίρως μέ τα πυοο αηνικά τοθ αγώνος τί|ς ζωής, τό ό^ηΤα ποοαηθεύβι τό σχο λ%τ καΐ τό βιβλίον, έπαρχή Βηλαδή. μόρφωσιν καΐ γνώσεις πρό πάντων δέ μέ δύναμιν χαρακτήρος. ΕΤνε βεβαίως δυσάρεστος ή μειονεκτικότης αυτή, έφ' δσον έννοεΐται έχεις όπωσδήποτβ άρκβτήν κρίσιν καΐ κοινόν νοθν διά νά την συναισθάνΓσαι, άλλά βέν βΤνε καΐ άνεπανόρθωτος. Έν πρώ¬ τοις τα πολλά γράμματα καΙ ό πλοθτος των γνώσιων δέν εχουν πάντοτε καΐ μεγάλην άξ'αν ή μάλλον δέν εχουν καμμίαν βίαν δέν συνοδεύων¬ ται μέ κρίσιν ύγιά καΐ χαρα- κτήρα εύθύν καΐ σταθεράν. ΕΓθβ μάλιστα νά είχαμεν είς τόν τόπον μας.όλιγωτέρους έγ γραμμάτους, επιστήμονας κα! σοφούς καΐ νά είχαμεν περισ- σοτέρους άνθρώπους μέ ακέ¬ ραιον τό ηθικόν αΐσθητήριον καΐτόν χαρακνήρα. (συνεχ(ζεται) ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ ϊ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Ριζιχ&ς άνακαινισΒέν. ΈπλβυτΙοθη διά νίβς συλλογής υβασμάτΗν ΕΰρΜπαϊκϋν. καΐ^ Έλ ληνΐΜδν. Προσέτι προσίλαβ» τέ ν γαμβρόν τού κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ επί σειράν ετ&ν έργοισβέντ* έν Ά θήναις χαί εΐδικινθίντ» ε!( την κοπτιχην. Έγγυάται τκλκίαν εφαρμο¬ γήν ίν συνδυασμώ των εςαι- ρΒτικ&ν τού τιμβν καί χρη- σ»μ·πβιήσεως άρίοτων υλικών. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙ- ΜΟΙΡΑΙΪ Ή έφαρμογή τού νόμου οικονομικάς άστυνομίας. Είς ττΐν 'Εφηαιοίδα τής Κυδερ νήιεως εδημοσιεύθη ό ϊναγκαστι χός νίμος περΐ αυστάαιως Οίνονο μιχής Άατυνομίας χ-χτί θάλασσχν σκοπός ττ]ς οποίας ώ; άνεγρίψΐ| μέν ποο ημερών λεμπτομερβς, εΝε ή «πό θαλάσσης 8'ωξις τοθ λα θρεμπορίου έν γένει ναΐ ή πα.ον πόδισις χαί άνακάλιιφ'ς π^β^ς παοαβααεως τ&ν Τελ«·νιακ»ν άο χων καΐ χανονισμ&ν. Διά την «Ιπάνδεωιιν» το^ χά ταδιωιτιχων πϊοίω* κεοΐ των δ ίων άνεγρίψχμεν έηίσης, θ* προσλαμβάνωνται έκ νθ Βιαιλι χοθ χαί 'ΕμποριχοΟ ΝαυτιχεΟ: ίσάριθμοι πρός τα διατιθέμενα πλοΐα αξιωματιχοί, διπλάσιοι πρίς τα πλοΐα μηχανΐχοΕ έχ των έν άποστρατεία τοθ Β. Ναιιτιχοθ, ίσίριθμοι πρός τα πλ&ΐχ ναύχλη ροι χαί ό άναγχαιων άριθμος ναυ των «αί θερμαστων έχ τοθ 'Εμπο ρικεθ ΝϊυτιχοΟ καί δπαΡ,ιωματι κων έν άποστρατε'α τοθ Β. Νχυτι χοθ. Το προσωπικόν γενικώς ττ]ς! νέας δπηρεοίας δύναται νά αΰξά νεται, αναλόγως των άνκγχων. · Οεραιτέρω διακανονίζονται λε πτομερειακως τα των πειθίοχιχων ποινων τοθ προσωπιχοθ τΐ|ς δπη ρεοίακ χαί γενιχβς τα μέτρχ, τα διοΓα θά έξοσριλΕσουν την έντε λή πραγματοποίησιν τοθ έπιδιω κομένου σκοπαθ χαί την ίιΐεμπτο» έ<πλή&ω3ΐν τβν χαθηχίντω* χαί δπβχρεώσεην των αττηΐεταύ'των είς την Ο!χο»ομιχήν Αστυνομίαν. Τί 9 <γανχ ταύ ής θ* ταξειδεύουν δι" Βλων τβν μέαιβν, διά των ώΐι σμβνων διά τα χαοδιωκτιχά βρ γανα έ<πτώαεων. Δ ά ιήν ένιίσκη σιν των καθήκον ίων των θά τάξει δεύ^υν διορείν. ϋροβλέπεται &ψ' ετέρου ή άπο νομή ήθιχων χαί δλικβν άμιιίβν είς τους διακρινομένους έν τ{ έ* τελέαει «ής υπηρεσίας. Διά Β. Διαταγμάτιον θά χανονισθοθν: λ) Τα προσίντα τοθ υπό τοθ παρόν τος νόμου προβλεπομένου πρόσω πιχοθ. 6') Τα είδιχά καθήχοντα των δπηοετοίντων έν τή νέα δπηρε σ'α. γ) Τα ττ]ς στολής τοθ πρόσω πικοθ, τοθ διακριτιχοθ σίμαχος χαι τιασχ λεπτομέρεικ άφορωσχ την εφαρμογήν τοθ νόμου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΛΕΙΣΤΗΡ14.ΣΜ0Γ Αλεξάνδρου Ε. Σακλαμπανη, έμπέρου, χατοίκου Ηρακλείου. Κατά Ελευθερίου Στ. Μαρτιμιανάχη, έμποροχτςματΐου, χατο'χου τοθ χωρίου ΚανλΙ-Καστίλλι Τεμένους. Ό χαθ' τί τό παρόν μετά τοθ Γεωργίου Έμμ. Νικολουδάκη έμ¬ πέρου, χατοίκβυ Ηρακλείου έπε- :γη διά των άπό 10 Σΐπτεμβρί ου 1936 χαί 27 Νοεμβρίου 1936 έπιταγων μου τής μέν άπλής τής δέ κατασχεχηβίου νομίμως χοινο- ποιησεΐσων αυτοίς ώς δείχνυται έκ των δπ' αριθ. 6397, 6399, 6699, 6701 χκΐ 6735 έπιδοτηρί- ων τοθ διχκστιχοθ χλητήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδιχείου 'Η ρακλείου Γεα.ργίου Ν. Πετρομιχε λίκη, (να δυνάμει κατ' πρός έχτϊ λεσιν τής δπ' αριθμόν 1056)36 δριστιχής καΐ τιλεσιδίχου αποφά σιως τοθ Πρωτοδιχείου Ηρακλεί¬ ου χηρυχθεΐσης νομίμως έκτελε στής χληρώσωσιν είς εμέ τό έν τή ειρημένη χατασχετι,ρΐω έκιτα γ) μου ποσόν έχ δραχμων τεσαα ράκοντα χιλιάδων πενταχοσίιον πεντήκοντα δύο χαί 15 φ (40. 552.15) αλληλεγγύης, διά κεφά¬ λαιον τόχους χα.1 Ιξοδα μέχρι τής έπιταγής ταύτης χαΐ έκτοτε έντέ κως μέχρι άποπλη&αμής πλήν των χονδυλίων των τυχών έκ δραχ μην 610 75 χά Ι 722 ιυχ' ή.ΐον άπέσχον μέχρι σήμερον νά μ Λ χά τοιβάλωσιν τό ποσόν τουτο, καίτοι παρήλθεν ή νίμιμος πρός τουτο προθεσμ'α. Διά ταθτα Πρός ιΐσίτραξιν ιής άπιιτήσε ώς μου ταύτης των δραχμων 40. 552.15 τ&ν νομ'μων τδκων από τή· χρονολογΐας νή; ίευ'έρας έηι ταγής μου πλήν των χονδυλίων των τέκων έκ δραχμων 610.75 χά Ι 722 χαί των έξόδων έχτελέσε- ωί μέχρι αποπληρωμής εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν ,πλει- στηριασμόν τα κάτωθι κχίνητα τοθ οφειλίτου μου χτήματα χείμι να είς την χτηματικήν περιφέρειαν τοθ χωρίου —«νλΐ Καστέλλι Τεμέ νους χαί ΕΙ&ηνοδιχιιαχήν Ηρα¬ κλείου, ήτοι μίαν οικίαν χειμέ· ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΒΑΓΠΊΣΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΛρις «ίς τίς τιλκιοτάτ»( έγχαταστιίοεις τεν, τ· &ροχ·ν τιχνι Μέν πρβοϋπιχέν τευ μ«1 την ουνεχή ««ρβ^βλευίίηοιν της μβδ«5, τέ) νέον ΈργοοΐέθΊον τεδ μ. ΝΙΚ.ΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΆΔΑΕΗ (ιντος της παρίδβυ τού χβτβοτήματοί Ίοαχοοη ηαραπλ«ύρω£ τεΰ Ζαχ»ρβπλαοτβί- βυ Μαθιουδάκης ΜατώρΒνβΒ ν β διαθέτη τ* ωραιοτέρα μκ! πλέον μόν τίρνα οτέφανα καί βαπτιοτικα, εΙ{ τψβς «πιστβύχως εύθηνβις. Β α π τ ιβ τ ι Μ ά : άπό ίρ. 90 καί δνω. £ τ ί ν β ν α επί δρ. 40 κοιί ανω. Διά τούς μ. ν. έμπέρευς, χιμοιί εντιλβ(ά{αιριτΐΝ«Ι. Νέ ελ«χιοτ« ϊ,·ί«, γίνεςβε χουμηάρςς βηο*ι«τ« εΊλους μ>1 γν»»στο»ί
  άβ 1 «α κρομι,βενι-
  <&>
  ««1 τηορ ( ΐάς Μεηΐ)ι>«( ο«( ν«βχ*εε;«εΐ(.
  οβε τέτ οτέβκ^α κκι ββκτιοτΐΜά άπο τβ νέον έργββτεισιβν
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Έηίθπί τέ) ιδιβν έργεοτάοιβν διββίτΐι ίλβι τα πβιιίιχ* χειροκοΐητ»
  (V*.*·
  χα£ς.ς *α! Ο.ι* ίι« γάμβνς ϊίς τιμάς έ(κΐ|>·τΚ*(.
  —Γραφείον πληρ·φ·ριβν καί
  ΐί$ τέ» υπουργείον Γεωρ¬
  γίας.
  Κ«τ' ανακοίνωσιν έκ τβδ υ·
  πουργείβυ τής Γεωργίας Ιδρώβη
  π«ρ' αύτ$ γραφείον κληρβφορι&ν
  είς τβ οποίον δύναται νά άπ««·
  βύνωντβι οί ενδιαφερβμενοι κβ·
  λΐτκι διά ηάοαν ίίπββεαίν τε»ν
  σχέσιν ϊχονσαν μέ γεΝργιχά ζή-
  τήματα.
  —Μετεωρολβγικόν δελτίον.
  Ανεκοινώθη υπο τοδ έντ*δββ
  μετεωρβλογιχοδ σταιθμβδ 2τι τέ)
  ποσόν εΐί χιλιβστβμετρατης πεσού
  σης βροχής κχτά μήνοι Δεχεμβρι
  όν 1936 είνε 180,8. 'Απβ 1ης ίΛ·
  κτεμβριβυ μέχρικαί της 6ης ω·
  ρας της 5—1—37 τβ συνολικόν
  ποσόν βροχήςάνΐρχεται είς 356,2.
  —Ή κίααγωγή , σπβρελβίων.
  Επετράπη δι' υπουργικής άπο
  φάαεεις η εΙσ«γ»»γη 10 βχ«τομμυ·
  ρίων ΟΝΒΐδΜν ϊλαιβν σπερμάτΗν
  κατ' ί{«Ιρεσιν τβν διατυπώαειιν
  τ&ν κλήριγκ. 1 ό εΐδος, τβ ποσόν
  καΐ 6 τρ6«βς τής κατκνομης είς
  τάς βιομηχβτνΐκς βά κοινοποιηθή
  βικ πρα{ε«( τοθ ΰπουργβδ τής
  Έθνικης &ίχονομί«(,
  —Ή προμήθκιε. οπίρβ»γ««·
  μήλων.
  Κατόπιν αποφάσεως τού υπουρ
  γου της Γεωργίας μ. ϋυριακοθ.
  αναχωρεί διά Λ1{>ερπουλ μχΙ Ίρ
  λανθιαν, έλληνική άντιπροαε*
  π«ία κποτελουμενη έκ τού χαθη
  γητοθ της ΦυτοπαβολογΙ«( ίν
  τή ΆνΜτατα ΓεΗπονιιιό £χολά
  κ. 'Αγιβυταντη χαΐ ένβς «ν»ιτε
  ρου «παλλήλου τής 'Αγροτικηβ
  Ιρκπεςας. Ή άντιπροσωηβία θά
  προβή είς την άγοραιν 88Ο0 τον
  νων γενμαλΝν, τα βπβϊ«4 θά χρη
  σιμοποιηθοϋν ώς σπόρος δια την
  παραγΝγην Ελληνικήν γεκμη
  λων έκλεΜΐής ποιότητος. Ή άπο
  στολη τής άντιπροσΝπείας εκρίθη
  άναγκαία διότι ή αφιχθείσα είς
  τόν Πειραια ποαότηϊ 1500 τόννκν
  γεΜμήλνν, έπεστβαφη ώς άχαταλ
  ληλος, Ή ποιότης των γενμηλΜν
  τα όποΐα θα άγοράσο η άντιπρβ
  σΝπεΙα. είναι τοιαύτη ΰατε ίκει
  στον στρέμμα, βκειρόμενον δι'
  αύτ&ν παράγει 3ΟΟΟ οκάδας γε*·
  μηλκν.
  νην είς την οεσιν «ϋεζοθλα» με¬
  τ· συνεχομένου άγροθ έσωχώρου
  εκτάσεως ενός συρέμματος, αποτε¬
  λούμενης έξ ενός ίσαγείου δωμα
  τίου τεσιάρων ανωγείων μέ αΰλήν
  συνορεθαν τό δλον κτήμα χτήμχσι
  χληρονόμων Κωνσταντίνου Βουμ-
  6ουλ«4η, Λίμπρου Περβΐλαράχη,
  χληρονόμων Καραγιαννακη, Ζ^χα
  ρίου Ξυδχχη χ»Ι δρόμφ χαί 2)
  είς θέσιν Τς«ρελίδιχα ή Μειαξα-
  Ιΐϊρον αγρόν εκτάσεως Ιξ μουζου
  1>ίων μέ φυτάμπιλον ιΐδους οουλ-
  τανίνης είκοσιν έργατων, ταχτα
  δέ χαί ραζαχί πέντε έργατων ου-
  νορε6οντα χτήμασιν ανατολικώς
  Ζχχαρίου Τριβιζάκη, νοτΐως ϋι-
  χαήλ Μεταξάχη, Δημηΐρίου Κο-
  λυβάχη, δυτικώς χαι 6αρε(ως άγρα
  τιχώ δρέμφ, Εμμανουήλ Καψ*
  λάχη χαί Νικολάου Νταχανάλη.
  Ό πλειστηριασμος ι υιός των
  άχινήτων τεύτα,ν χτημάτων γενη¬
  σεται ενώπιον τοθ Συμβολαιογρα·
  φού Ηρακλείου Μενιλαου Γ. Πό
  λιτάχη, ή τοθ νομίμιυ α&τοθ ανα
  πληςωτου χαί έν ιω ένταθθοι,γρα
  φεΐφ τού χιιμένφ παρά την οδόν
  έύγενιχιθ την 14 Φεδρουαρίου
  1937 ημέραν Κυριαχήν καί ιδ^αν
  10—12 π. μ. ένθα καί δχε Χ«-
  λοθντκι &[ πλειοδοτήσοντες.
  Παραγγέλλιται αρμοδίας διχα-
  οτιχος χλητήρ νά ένεργ,ήση ιά νό·
  μιμα.
  Έράκλιιον τ) 31 Δεκεμβρίου
  1936.
  Ό πληριξούσΐος ίιχηγόρος τοθ
  έπισπιόϊοντος χά Ι παραγγέλλον-
  χος.
  ■Αριβτοβ«νλ·ς Άν Μ·τοχι«ν«Μπ|
  .1*1
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γρσφεΐα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡ6
  Πρωΐα Τετάρτης
  6 ΊανουαρΙου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
  ΛΛΜΒΑΝΟΝΤΛΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
  ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΡΥΒΜΙΣΙΝ
  ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΛΤΩΝ
  10 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΙΑΙΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΛβΗΝ Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μαςΙ.-Ό ύφυπουργος τής
  Εργασίας κ. Δημητράτος ανεκοίνωσεν
  ληόψε ότι μελετά την λήψιν σειράς μέ
  τρών «ρός οριστικήν ρύθμισιν των εργα
  -ιχών καί ύπαλληλικών ζητημάτων τής
  χώρας. Πρός τούτο, είπεν, αι αρμο
  βιαι υπηρεσίαι κατήρτισαν εν «χεβίω
  έπτά συμβάσεις διά των οποίων θα ρυθ
  μίζωνται «ά των όρίων, εργασίας, απο
  δοχών καί σχέσεων έν γένει μισθωτών
  καί έργοβοτών καί έκ ιής εφαρμογής
  των οποίων δχι μόνον αι μεταξυ έργα
  των καί έργοοοτών διαφοραί θά λυθούν
  αλλά καί θά εξασφαλισθή ή αρμονική
  μεταξύ των δύο τάξεων βυνεργασία.
  Μ ΕΡΓΑΤΙΚΑ1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΒΑ ΤΕ80ΤΝ ΥΠ' ΟΨΙΝ
  ΤΟΥ ΠΡΡΒΥΠΟΪΡΓΟΥ κ Μ-ΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Ε» Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Συνεχίζων τάς
  δηλώσεις τού δ ύπουργός κ. Δημητρά¬
  τος διά την νέαν εργατικήν πολιτικήν,
  ανεκοίνωσεν ότι αί καταρτιαθεΐααι συμ-
  βάσεις θά τεθοθν έντός των ημερών ύπ'
  όψιν τού πρωθυπουργού χ. Μεταξά
  δια νά τάς έγκρίνη. Μετά την πρωθυ·
  πουργικήν δέ έγκρισιν θα κληθοΰν οί ενδι
  αφερόμενοι έργοδόται καί ;έργάται νά
  τάς ύπογράψουν διά νά τεθούν τό συν
  τομώχερον είς εφαρμογήν.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΒΑ ΟΡΓΛΚϋΥΝ
  ΑίΡΟηίΡΙΚΑΙ ΕΒΡΤΑΙ
  ΑΦΜΝΑ1 5 ΊβνβναρΙβν (τού αντβποχρι
  τ·ϋ μβς).—-Έντος τής εβδομάδος κροχειται
  να ουνελβο τό _«μβ«υλιβν της Άερβλί
  οχπί ΆΘην&ν δια να ρυθμίση οριστικώς τα
  των μεγάλην βερβπβριχδν εορτήν καί επι
  δέ ξεων αΐτινες πρόκειται να όργανωΒβϋν
  καβ' όλην την χ«ραν διά ν* πρβηαγανδι
  αθή ή βγάπη το» λαβΰ πρός την άερβπβ
  ρίαν Καβώς ανεκοινώθη αεροποριχαί εβρ
  ταί ββ γίνουν είς τας πόλεις τής ®ρακη{,
  Μακεδον.βς, Ηπείρου βεοοαλΐας καϊ Πιλβ
  πβννήοο» ·π·« ύπάρχβυν «κρβδρόμια, θά
  είνε δέ εζαιρετιχής θΐαματικβτητσς καί με
  γαλοπρχπείας.
  ΤΑ ΖΗΤ1ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΒΑ ΡΥΒΜ10ΥΝ ΠΡΟΣ ΕΧΟί
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τού
  άνταηοχριτού μ»ς).— Είς τό υπουρ¬
  γείον των Έσωτεριχών συνεκροτήθη σή
  μερον μακρά, σύσκεψις υπό την προε-
  δρίαν τού κ. Μαγιακου διά τό ζήτη·
  μα τής έπαρκείας καί τής ρυθμΐσεως
  τής τιμής τού ελαίου «αί τού ίσοζυγι·
  ομού της είς τό εσωτερικόν καί έξωτερι
  χον. Κατά την σύσκεψιν αυτήν έλαβε
  μέρος χαίό Νομάρχης Μυτιλήνης όστις
  καί ανέπτυξε τάς άπόψεις τόσον των πά
  ραγωγών όσον καί των έμπόρων. Ή σύ·
  σκέψις θα επαναληφθή.έντός των ημερών
  δια την λήψιν όριστικών άποφάσεων.
  Τθ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ
  ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙ.Ν
  Σήμερον εορτήν τ_ν ΘεοφανεΓων ή άκο
  λουθΐα τοΟ Όρθρου Αρχεται ιιερί την 6 καί
  30' «· μ· μΕτβ τό τΒλος τοΟ διΐοίου (ηερί ώ
  ραν 9ην) τελεσθήσεται 6 Μέγας Άγιασμός
  καί έν συνεχεΐα ή θίία ΛειτουρνΙα Μετά τό
  τελος αυτής και τιερΐ ώρας 10 καί 30 τι. μ. ή
  Έκκλησιαστική πομνή έκκινοθσα έκ τοθ Μη
  τροιΐολιτικθθ ΝαοΟ τοθ ΆγΙου Μηβ κατευ
  βυθήσ«ται Βιβ των όδβ>ν ΆγΙου Μηνβ, Λιω
  φόρου Ανδ. ΚαλοκαιρινοΟ, «λατεΐος Νικηφό
  ρου Φωκά, 6δοΟ 25 Αΰγούσιου βΐς τόν Λιμ!
  νσ, *νθα γενησεται ή «ατά^σις τοθ ΤιμΙου
  ΣταυροΟ «αί ° Άγιασμός τ©ν υδάτων, μεθ'
  δ ή «ομιιή θέλει έπιστρίψει διά τΛν αυτών
  δββν είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν.
  Έπικρατούν πάντοτε άνησυχίαι
  ώς πρός την έξέΛΐξιν^ΐών Ίσπανικών.
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου.— Ι «οθ Μνλοομ Οβέρ τής κυ
  γραε>ήματα έκ Παρι-. βερνήσεως ιής Βαλινθίας.
  δέν 6-οκλεΙουν καί Λόγω της νευρικόιητος ταύ
  «άλιν τοΰς φόβους έκρή
  ξεως «ανευρωναϊκοθ «ολί
  ιιου συνεπεία τ©ν Ίσιανι
  κων. Κατά "τό τελευταίον
  «ΙκοσΐτκτράΜρον τους ε)ό
  βους τούτους ένίσχυσαν
  6τι μάλλον αί άλλινάλλη
  λοι συλλήψεις φορτηγβν
  Ίσ·χανικΑν καί Ρεισσικβν
  0«ό τι των ηολεμικβν τ&ν
  «θνικοφρόνων καί των Γερ
  μανικβν τοιούτων των «ι
  της ^έν άβοείλεΐονται γεγο
  νότα έντός των ημερών είς
  Παρισίους, 6ι5ομένου δτι
  ήγγίλθησαν καί νέαι συγ-
  κεντρώσεις των φασιστβν
  τοθ Ντέ λά Ρόκ.
  Κατ' ιίδήσεις «κ Β«ρολΙ
  νού μέσω Λονδίνου, αί Γερ
  μανικαί έφημιρίδες 5ημο
  σιεύουν κατ' αύτάς έντυ«ω
  σιακά δρθρα εναντίον τού
  κομμουνισμόν καλοθσαι
  ϊΓ«ολούντ·«ν'.Γς" 'τά■βδριια! τί,ν Εύρώ«ην
  ίαράίια της 'ΐί.σνίας, συ ΙσηανΚϊ Ο«έρ τΛν
  νεβεία τής συλλήψεως τοΟ ών «της τάξεως
  _ΐολιτισμοΟ».
  "Αλλαι πληροφορίαι *«ι
  σης έκ Βερολίνου
  Γερμανικοΰ «Πάλος».
  Κατά τα αύτά τηλιγρα
  φηματα μεταξύ τ£ν κ υ _.,,_- _ .-____
  κλ*»ν τής άριστιρας 4ν Πά λουν δτι 5 Φυρερ «ροήδρευ
  ρισίοις ενικρατεϊ «άλιν σε κθές μυστικοσυμβουλί
  νευρικότης, ικιζητεΐται δέ ου «Ις τό όβοΐον συμμιτέ.
  ή έντονωτέρα ινβμβασις οχεν 6 άρχηγός τής Ράϊχ
  σβερ Φόν Μ«λόμ««ργκ, 6
  «ρνθυνουργός τής Πρασ
  οίας Γκαΐριγκ, 6 άρχηγός
  τής Προναγάνδας Γκαΐμ
  -ελς καί δ νίος βνιτιλάρ
  Κης τοΰ στόλου άντιναύαρ
  χος Κάρλς. Ούδιμία 4να
  κοίνωσις έ«ετρά«η σχετι
  κή μέ τάς άνοφάσεις τοθ
  μυστικοσυμβουλί ου τούτου.
  Εγνώσθη μόνον δτι Βιΐβι
  βάσθη διαταγή είς τό Κ(«
  λον νά ά«ο«λεύστ] (δι* 4
  γνωστόν διεύθυνσιν) ή β'
  μοΐρα των άντιτορνιλλικων
  καί στολίσκος ύβοβουχίων.
  Κατ' 6λλα τηλεγραφήμα
  τα έκ Λονδίνου οί κυ
  βερνητικοΐ κύκλοι δέ ν Α«ο
  κλείουν νέας Άγγλογαλλι
  κάς συνεννοήσεως έντός
  τής εβδομάδος μέ άντικΐΐ
  μενον την ομαδικήν *«ίμ
  βάσιν «ρός καχάβαυσιν
  τοθ «ολέμου έν Ίσ«αν(σ..
  Ή καδόλου έμπορική κίνησις
  κατά την παρελόούσαν έδδομάδα.
  Καθ* βλην σχεβόν την πα¬
  ρελθούσαν έβδομάδα ή σταφι
  δαγορά ήτο άμβτάβΚη^ος λό
  γφ των έοοτΛν. Εγνώσθη μό
  νόν δτι τΐατριν&ν «ήλΐοι» έ
  «λε<τής ποιότητος εγένοντο ιτράξβις είς 3 850 ΑΙ σουλτανί ναι Κρήτης κατά ιτοβτητας έ«υμάνθησαν εΐο τάς 8ρ. 18— 19 Ελεμέδες 10—15 δραχ μ<ϊς καί ταχτάδες 12—13 βρχ. Ούσιώδης μετσβολή δέν έ κήλθε κατα την διαρρεύου σαν έβΐομάδα ϊ(ς την τιμήν >ν οΐνων, ή όποία έν τούτοις
  βιατηρείται σταθερά Ζήτησις
  μεγαλειτέρα παρατηρεΐται των
  οΓνων Σάμου καί Κεφαλλη
  νΐας.
  Είς τάς εξωτερικάς άγοοάς
  τ©ν σι^ηρΔν βέν εσημειώθη Λ
  συνή9η^ κίνησις κατά την λή
  ξασαν έΒ^ομάβσ, λόγω τφν έ
  ορτΛν, βι' σύτό βέ καί οί δια
  κυμάνσΐις των τΐμδν Βέν ήταν
  τόσον μβνάλαι. Κατά τα μέ
  Ο3 τής εβδομάδος ή τιμή τοθ
  σΐτου ανήλθεν είς 1 41 δολλά
  ρια κατά μποθσελ άλλ' ύπεχώ
  ρησβ πάλιν είς 1.37. ήτοι έπα
  νήλθεν πάλιν βίςτά έπΐτιεβατής
  προηγηθεΐσης εβδομάδος. Επί
  ττροθεσμΐακόν παραδόσεων
  διά τόν ποοσεχή Μάϊον ένέ
  νοντο πράξεις είς 1.20—1.30
  δολ. Πχντως ή τιιιή τοθ σΐτου
  έξακολουθεΤ νά είνε σταθερά.
  Περισσότερον δΧων ζητημένος
  βΤνβ δ σΐτος τής Αργεντινήν.
  Δέον νά σημεωθή σχβτικΔς
  πρός την σηαερινήν άνατΐμη
  σιν τ<5ν σιτηοΑν δτι τοιού η βΤνβ ή πσοαχθεΤσα εντύπωσις είς τάς Ηνωμένος Πολιτεΐας, οστε απεφασίσθη έ<βΤ άτιό τοθ^ε ή κατάστρωσις όλο<λή ρου προγράμματος διά την ά σφάλισιν τής προσεχούς συγ κομιΐής. Είς τα Χοηματιστήοια λόγφ των έορτον ή κίνησις ήτο τιε ριωρισμένη κατά την λήξσσαν έβδομάδα. ΑΙ τιμαί των άξν ών έν τούτοις διετηρήθησαν σΐαθερ-χί. ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΖ ΝΕΑΠΟΛΙΝ 0 κ. ΓΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ Ό 6πουργος Γενιχός Διοικητής Κρήτης χ. Μιχ. Σφακιανάκης πά ι,ίμεινε χ<3έ; χαθ' δλην την ήμί ραν ιίς το ξινοβοχεΐον «Μίνως» ιΖς τό δποΐον ώς γ^ωιτδν Ιχει χά ταλύση. Ό χ. Σφακιανάκης θα ί «ιοτρίψη είς την Ϊ5ραν τού μετά δύΐ ή τρείς ημέραις καί,άφοθ πρ6 τα επισκεφθή την Νεάπολιν. ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ ΤΗΛΒΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Πρός τόν ϋαναγιώτατον Οίκου μενιχον Πατριάρχην ΒινιαμΝ χαί φ Α. Μ. τόν ΒιοιλΙα, 4 Σιδα ομιώ'ατος ΜητροηολΙτης Κρήτης χητ,ύΗυνι ιΰχητήρια ιηλεγραφήμα τα ΐη' ιύχαιρΐα τοθ Νίου "Ετους. Κϊς τοθΐα έλήφθηοαν α( κάτωθι απαντήσιις: «Μητροπολίτην Κρήτης Τιμί θέαν Ηρακλειον. Ευχαριακθνιις έκιχα,λούμεθα χάριν χαί εύλογίαν γιννηθιντος Σιοιήςος Άγάπη ίύΐής χά Ι εύσι δι Ι πληρώματι. Ό ΚΜνατ«ντινο»η·λΐΝ( ΒΒ· ΝΙΑΝΙΝ». «Σιβαομ ώτατον ΜητροπαλΕΐην Κρήτης χ. Τιμέθιον "Ηράκλειον Κρήτης. ΕυχαριατΒ έκ βάθους καρδίας. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'». ΑΙ &ΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ Έκ δοθείσης αφορμάς είς τό 6 πουργεΐον τής 2^γκοιν»νίας τβθ ΐο απηύθυνε πρός τοΰς νομάρχας •ν-γραφον διά το3 οποΐου γνωρΐ ζιι ίτι χατα τόν νόμον 6096 δίν άποχλείονται τ« νομιχά πρέοηπα δημοοίβυ διχαΐου νϊ προοφιύγουν είς την διαδιχαοίαν τβν έφειιΐιον ΙηΙ ζητηματων ο!»ονομιχής φόοι ΑΙ ΟΦΕΙΛΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ2ΙΜΩΝ Παρεσχέθη αρμοδίως ή οιευ κρΐνισις 6τι ή άναστολή πάσης οιώξεως κατά των έξ άνταλ λαγης μουσουλμανικον κτη μάτων όφειλετων τής Έβνι κης Τραπέζης άφορΑ μόνον τάςι ημέρας των έορτον ήτοι μέχρις αυριον, Η ΠΡΟΙΑΗΨ'Σ, ΠΡΟΙΟΡΙΚΟΝ ΔΗΜΟΔΙΔΛΧΚΑΛΏΝ Τό υπουργείον τ6ν Θ^ησχευμα των χαί ΙΙαιδεΙας Ιχοινοποίηαε κρός τειις Ιπιθεωαητάς των δημοτι χ»ν σχολείιον απίφβαιν τού & πουργοθ τ&ν ΟίχονομΐχΑν διά τής οποίας δύνανται ιΕ ΓΐνιχοΙ Διοΐχη ταί χαΐ ιί νομάρχαι νά προολαμ 6άνωοι προοωρινβς δημοδιδαοχά λους ηαρά τοίς μονοταξϊοις μόνον δημοτιχιΐς οχολιίοις είς άντιχατά στάσιν οτρατευομέν(βν μονίμιον τοι ούτων, ή είς άντιχαταοτααιν τ6ν 6κοχριωτιχώς άποχωρουο&ν τής &ηη;εοΙας έγχύιον δημοδιδαοχαλιο ο6εν τ6ν μονοταξίων τιύταν δημο τιχΑν σχολεΐβν ίφ' δοον χρόνον διαρχιΐ ή απομίχριινσις α&ιβν έχ τής ίνεργοθ οπηρεοίας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΙΕΙΣ Δι* αποφάσεως τοΟ κ. Ύ πουργοθ τής Γεωργίας έτοπο θετήθη οριστικώς παρά τ() ΓεωργιοΟ περιφερε α Χανίων 6 γεωπόνος κ. Στ. Βλαχαντώ νης καί παρά τώ ένταίθα Φυ τοπαθολογινώ Στοθμώ ό γεω τιόνος Μ. Κομάρης, ΕΦΟΡΙΑΚΟΖ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΗ "Ετοποθετήθη είς την διάθε σιν τής Γβνικης Διοικήσεως Κρήτης 6 ίφοριακός έλεγκιής Κ. Καχσαρώνας. ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Διά δημοοιιυομενου άναγκαατι χ&Ο νίμου άναοτίλλεται ή ίσχύς τθν διατάξεων τής έκλογιχής νομο θεαΐας ι Γτινες άφοροθν την χατ' Ιτος τακτικήν αναθεώρησιν τΑν έχλογιχ&ν χατβλίγων χαί βιβλια ρίιον. Σονεπε'α τούτου χατά τόν τρέχοντα Ιανουάριον ίίν πρόχ ταί νά γίνΐ| άναθεώ^ηοις τβν Ιχλο γιχ»ν χαταλόγων. ΤΑ ΤΥΧΗΡΑ ΠλΙΓΝΙΑ Δι' άνβγχαοτικββ νόμβυ δημο αιιυβεντος «Ις την έφημ·ρ(δ« τής Κνβ«ρνηο>Ν{> οι«κ«νβνΙζβντ«ι
  τα η*ρ1 λ·ιτουρν'«ί των τεχνι·
  κ6ν κκιννίΜν. Δι' «ΰτοθ αί βικ
  τά{·ις τβΰ άν«νκ«στικβθ νόμβυ
  258)1936 πιρί τρβηβκβιήβ(Μ(, ουμ·
  τίν κερι τνχηρ&ν χ»Ι μη παιγνΐ
  νυ 6ι*τβ{«Μν «Ι άφορ&βαι την
  κ«τ«τα(ιν κ»1 φορολογίαν μονον
  τ&ν κέντρΜν τ·χνικ6ν ποπγνίΜν,
  τΐββντκι έν Ισχύϊ &λ$ το& οΙαό
  νομικβθ Ιτους 1937—31. Άκαγβ
  ρ·ύ·τ«ι η πώλησις κ«Ι έν γ»ν«ι
  έμπορΐοι μιτβιχπιρισμ*ν*·ν π«ινν·
  βχ*ρτΜν, τ&ν κ«ραβ«τ&ν τιμ»
  ρουμένε»ν διά ιτροστΐμβ» μίχρι
  2.000 ορ«χμ&ν, έν ύπβτρβπή όέ
  διά φυλ«κΙβ·εΐ( μέχρι δύο μην&ν
  3» ΠΡΟΓΝΗ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  οιπμ περι την μαδριτην
  αποφασΓστικη φασισ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
  & ΤΗΝ ΠέΝΕΠαΤΗΜΙΑΚΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου («Ου
  άνταποκριτοΰ μας). - Νυκτεριν* τηλε·
  γράφη,**** έ« Μαδρίτης δι* τού Πρα
  κτορείου Χαβάς άναφέρουν ότι καθ* δ-
  λην την χθεσινήν ημέραν ο αγων έσυ-
  νεχίζετο λυοοώοης ιδία ει« τούς »5·**ι·
  κούς τομεϊς τής πόλεως. Οί κυβερνήτι-
  κοΐ ίσχυρίζονται ότι εκράτησα* τας θέ-
  αεις των μέ μικράς μόνον εύθογραμμί-
  σεις τού μετώπου των. τ
  Ι Έπαναστατικά ανακοινωθέντα αγγέλ-
  λουν δτι τα στρατεύμ·*τ* των έθνικο«
  ' φρόνων προήλασαν είς τούς βορειοδυ-
  τικούς τομείς καί ίβία; την Πανεπιστη.
  μιακήν πόλιν ώστε νά «ηειλούν ηδη
  τας κεντρικάς συνοικίας τής Μαδρίτης.
  ΕΚΥΚΑ&ΟΗ ΠπΝΤΑΧΟΘΕΝ
  ΤΟ ΑΝΔΚΤΟΡΒΝ ΕΣΚΩΡΙΑΛ;
  ΑΘΗΝ.%1 5 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Τ*»λεγραφήματ*
  έχ Σεβίλλης άγγέλλουν ότι κατόπιν
  των τελευταίων έπιθέσεων των έθνικών
  είς τόν τομέα τού ίστορικού μοναστηρί-
  ου—'άνακτόρου Έσκωριάλ όπου αμύ·
  νονται εισέτι οί έρυθροί τούτο άπε·
  χόπη τής συνοχής τού μέ την Μαδρίτην
  καί έκυχλώθη πανταχόθεν υπό των στρα
  τευμάτων τού 4>ράνκο. Είνε άγνωστον
  εάν με«ά την κύκλωσιν ταύτην οί έρυ¬
  θροί τού Έσκωριάλ θά παραδοθούν ή
  θά έξακολουθήσουν άμυνόμενοι.
  ΟΙ ΓΕΡΜΙΝΟΙ ΕΞ4Κ0Α0ΥΒ0ΥΝ
  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΗΕΙΑΗΤΙΚΡΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου ν,τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). —Καθ* οί άγγέλλετκι
  έχ Παρισίων έξακολουθούν υφιστάμεναι
  πάντοτε αί οιεθνεΐς άνησυχίαι διά την
  εξέλιξιν τής έν Εύρώπη καταστάσεως.
  Τούτο προέοχεται άπό την άπεΐλητικήν
  κυρίως στάσιν των Γερμανών οΐτινες
  έπιμένουν νά -»οίς αποδοθή τό φορτίον
  τού «Πάλος» καί οί έπιβάται τού, νά
  πληρωθή δέ άποζημίωσις διά τόν Γερ
  μανόν ύπήχοον τόν οποίον λέγεται ότι
  εφόνευσαν οί έρυθροί. Έν έναντι*α περι
  πτώσει τα χρατούμενα τρία Ίσπανικά
  φορτηγά τής κυβερνήσεως Μαδρίτης
  θά κατασχεθούν.
  ΛΕΝΑΠΕΒ1ΒΑΣΘΗΣΑΝΙΤΑΛ0Ι
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ^ ΤΟΥ ΚΑΔΙΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τβΰ άνταπ»
  κριτοδ μα().—Τηλεγρβφημβι έκ Ρώμπβ οιαι
  ψίύδει ότι άπββιβάοβπσαν Ιτβλεί εβκλον
  τβί προοριςέμενοι διά τόν στρατόν τοδ
  Φράνκο είς τόν λιμένα τβΰ Κάδιξ κκί δή
  μέ οπλισμόν τεϋ 'ίταλικβθ στρατοθ κ«ί ϊ
  ίιωματικβύς έηί κεφ«λης ύώ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ&Η
  ΑΙ έν το άγορδ μας κυμανθεΓσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  ΧβυΛτβινΙνβη
  α' ποιότητος βρ. (
  18-19
  ΊλειιΙοει
  α'
  Ψ
  Υ
  Μαύραι
  σ'
  Ψ
  Υ'
  I».
  -13.
  10.
  ( 12 13
  Ι
  Β« ΡαθμΔ» Βρ.
  κοινα ν. έσοβεια·,
  Διανικος ,
  λιυ«·Ι €' ««ι6·. ,,κ 27,—
  ■·Μ—λ. Ι|αι·. .. 83,-
  ., α' βοιότ. „
  II.—
  Μουρ-λ. ίζαιρ. ,„ Ρ,-
  β' «οιό».

  II,
  ΔρχανΛν τό >(—. Βρ. »—40
  «αλαιοΐ „
  ΜσΧβ{Νυζ1ου «·«* ό». „
  Χαροόνια οραχ, Β,
  Μίλι ποιοπκώς „ η,
  Μέταξα
  Μέταξα
  Κουκοολια ξηρά
  Δέρματα βόΐα
  Άρνοδίρματα έοιφ.
  □ροβατβν αΐγών
  Μαλλια κα(' οκάν
  .. «09.
  .. ΗΝ,
  " !ί' ~**>
  ■ι ε·,
  .. η.
  .. Μ, -Μ,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον Βρ, 111.10—112,10
  ΔΙΡ° .. Μ6. -Β§0,
  Κορώνα ΣουηΜα· Β8,11—89.40
  Φράγκον „ $,!■__ «^3
  Έλρβτ. «ρανκον „ Μ.Ββ-ΜΛΟ
  Φιορίνι Όλλανβ. „ 60.15—61.1*
  ΤνεχοολοΒακΙας
  Φράγκον Βελγικόν „ Ι,Ιβ—
  Βρυξίλλαι
  ΕΤΟΙΜηΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
  ΕΚΑΡΟΜΗ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκρινού μας).— χό έν Αθήναις Ί-
  ταλικρν Ίνστιτούτον ανωτέρων απού·
  δών, ετοιμάζει δια τό Π««χκ μεγάλην
  έκδρομήν είς Ιταλίαν. Υπό των Ίτα
  λικών ατμοπλοίου, χώ, αιδηροβρόμων
  «αί όλων γενικώς των μεταφορικών ι*ί
  βων θα παρασχεθούν μεγάλαι έχπτώ
  βεις κ»1 ευκολίαι διάνά καταστή δυνα
  τη η εύρυτέρ» συμμε,οχή περισβοτέ
  ρα»ν έκβρομέων κ*1 νά διευκολυνθή ή ί
  ΤΟ ΕΙΣΑΓΟΠΚΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ
  Λ®ΗΝΑΙ 5 Ίβίνβυαρί
  ωγικ.8 ς
  Χ·ντ·, μην·,
  λϋντπνένχ
  μίτων τήί ·1κι
  μρ
  «ύεργετ
  τίλιο«ν «χ. γ
  ένεχεύφιαιν τ
  Μ1 τ&ν. «κ·κ
  χπί έκ τής δυβ'
  έΐίείβν είχον πι
  χεΐ ιΙ{ την πι
  βΐΐτΐρικής *μ
  γελήνης κ«ί ι
  ρηοιν τής κεηι
  ι; χ«ί τϋς τί ζι
  Είίτί,νχύρι
  Β»λ·νέτ» ΐ ΟΤ
  νέργνν καί τί
  ην έηληούν
  νβ( κ«ί κβρεε
  ΙλΙ«β»ί (&ν λ
  την έλκμβκν·
  Ι ειύτ
  ήν δ«>
  "ήν μ«ς υπο;
  β*ημ· τί,ς ο,
  κν
  κνινΜνΐΜ··, η
  μιλεΐτβ ώς έκ
  3*Τ« ΤΐλΐΗΤ·1
  ηλ