93753

Αριθμός τεύχους

4465

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίοαι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΙΤΙΒ2 ΣΥΙΪΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ ΜΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΑΟΥ 4465
  ,.!
  ♦Ι·
  Ι ΚΟΙΗΩΗΙΚΗ ιΊΡΟΝΟΙΛ
  ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΙΝΟΜΙΚλ ΜΕΤΡλ
  Ή οργάνωσις τής Κοινω·
  νίκης προνοίας «πηοχολησεν
  ύ( γννβτΐν τίς Κυβερνή
  οεΐ( τβν διαφόρων Ερατβν
  κ«τα τβ τελευταία Ιδίως Ιτη
  τΙ,ς 4πΐκτάοε»>ς τβδ κύματος
  τίς ενεργείας έ{ αίτίας τής
  οικονομικάς κρίαεως ήτις Ιζέ
  οκαα«ν «Ι» ολόκληρον τ·ν
  κάαμον. ΠαντοΟ δέ είς ·λα
  Τ» «ρβηγμίνα Ερατη, είς
  την Αμερικήν, την ΆγγλΙ
  «ν, τϋν Γαλλίαν, την Γερ
  μανίαν, «Ι Κυβερνήσει; α-
  πηοχολιΊθηοκν σ·β«ρβς μέ
  τέ) τεραστιον αύτό κοινωνι
  κ·ν προβλημα **ί Ιλ«-
  β·ν σειράν άποτκλΐσματικων
  μέτρων πρός περιστ·λήν
  τή, κοινωνικάς δυστυχίας
  καί «·ρίΒ«λψιν τβν ανέργων
  καί τβν ένδεβν. Καί πρός
  τσν βΜ·πόν αυτόν, άλλβύ
  μέν διετέθησαν τεραστία πό
  ο* εκ τ·δ κρατικοδ πρ·ΰη·
  λογισμβδ διβ την διανομήν
  β·η9ημ«των μ«· την όργα-
  νοιοιν συσσιτίων, ·λλ·ΰ δέ ου
  νεατηθησαν ύπ· την ηροστα
  οίαν τοδ Εράτσυς κίδικαί φι·
  λανθρωκικαί οργανωθή κ«ί
  ιΐδικοί «στρατεΛ σωτηρίας»
  με Ι«ποκλΐιοηκην αποστο¬
  λήν την ενίσχυσιν τβν θυμκ
  μβτων τής οικονομικάς θυ¬
  έλλης· -«τ* γενικήν δέ βμο
  λογ(α τ« μέτρα αύτά βπκδΐί
  χθηβαιν κόϊργΐτικα Μαΐ αυνκ
  τέλισαν ίχι μ*ν·ν είς την
  ανακούφισιν τβν «νέρν,ων
  ΜΒί Τβν. «ΚΟΧλήρων Χη$ ΤΟ
  χης «κ της δυστυχίας είς την
  οποίαν ΐ.χ·ν κιριέλθκι, «λλα
  χβί ιΐς την παγίωσιν τής β
  αωτκριχής ομαλότητος καί
  γαληνης κ« είς την διατη
  ρήσιν της χοινωνικΙ,ς ήρΐμί
  ■ς καί τηί ταζιβές.
  Είς την χείραν μβς, μόνον,
  μολονότι η στρατια τβν β-
  νέργων καί τβν δυστυχούν
  των »ι.λη.ουνετ· καβ-μερι
  νβς κειί π«ρα τό ·τι η «{«
  θλίωοις (βν λαΥκών στρωμά
  τ«ν ελάμβανε μ·ρ«ήν καί
  έκτασιν αύτίχρημ· «κιι
  λητικήν δ»* την κοινωνι
  κην μ«ς υπόστασιν, τό προ
  βλημα της *ργανώσ«β*ς της
  κ·ινωνική( προνοίας, χαρή
  μιλεΐτβ ώς έκ σνστημ«τ·ς κα
  Τ«4Τ· τελευταία Ιδία Ιτη καί
  δεν «πηοχόληοε π·τέ σοβα
  ρ6ς την σκέψιν τβν κυβιρνη
  τβν.
  Εαίένβ κληθή «νέργων,
  πεινώντων κ«ί γυμνητιυέν-
  τ«ν εσχημάτιζον καθημερι
  νβς ατελεύτητβν, θλιβεράν
  πομπήν πρό τβν υπουργείων
  χαί έν» ύψώνβντ· αί κραυ
  γαί, α! διαμαρτυρίαι καί ή «-
  γανάκτηεις τ&ν βνθρώπων
  αυτών εναντίον όχι μονον
  τβν Ευβερνητδν ·λλ* καί
  τοθ Εράτους πολλάκις, οί έ
  κάστοτ· ύπουργοί καί πρω
  Βυπ·υργοί, έζαπλωμένοι μα-
  καρίως αίς τούς μΐγαλοπρι
  χΐΐς θώκους των καί άπο·
  λαμβάνοντες την θαλπωρήν
  καί τας ανέσεις τβν υπουρ
  γημάτων των παρέμκνβν τε
  λε<ως «καθείς, ήβυχοι, «συνεί δητ·ι χαί εύτυχείς ουδεμίαν συγκίνησιν αισθανόμενοι διά την προ αύτβν διαγραφο μένην μΐλαγχβλιχήν »ίκβ· ν« ·. Εύτυχβς, ή σημιρινη Ε» βέρνησις αντιλαμβανομένη τους κινδύνους τούς έποίους δημιουργεΐ αύτη η θλιβνοκ κατάστασις τόσον διά την Κρατικήν μας υπόστασιν ο σ·ν χαί διά τό μέλλ·ν της φυλης, φαίνεται «ποφασισμέ νη ν' άλλαξρ εντελώς ταχτι χ ήν. Νά ακολουθήση τό πά ράδειγμα τβν πολιτισμένων Ερατβν. Νβ όργανώσο την Εοινωνικήν πΐρίβαλψιν επί σταθιρβν βάσΐων. Εαί νά λά βρ άποφασιστικα χαί τϊλε σφορα μέτρα πρός περιστ·- λην τόσον της «νεργίας ο σονχ«ί τής λαικής ουστυχί εις. Ε«Βώ{ δέ ανηγγέλθη ε¬ λήφθησαν ηδη τα πρδτα μέ τρα. Οδτω απεφασίσθη «κως χαταργηθοϋν αϊ μέχρι τούδε Ισχύουσαι άτέλκιαι χαρτοσή μ·υ δι* ωρισμένας περιπτώ σεις χαί εί&ικας πράζεις. Ν« προααυξηθΐ) ή τιμη τβδ χαρ τεσήμου κατά 10 τ··ς έκα τον. Ε«1 νά επιβληθή ΐΐδικη φορολογία μιάς δραχμής κ« τα κυτί·ν σιγαρέττων, υπέρ τοδ ταμχίου όργανώσχως της Εοινωνικής Προνοίας. Χάρις είς τα μίτρα αύτ« η κυβέρνησις έλπίζει να εισ πραττρ κατ' ετος ποσόν άρ χκτ·ν διβ την κάλυψιν βλων τβν άναγχδν, την βπρίσχο πτβν λειτουργίαν τβν λαι χβν συσσιτίων χαί ύπνωτη ρίων καί την ολσχληρωτιχην γενιχ&ς περίθαλψιν τβν β νέργων καί τβν ένδΐδν τής χώρας. Αναμφισβητήτως δι «Ι κυβερνητικαί έλπίδκς καί προβλέψιις είναι απολύτως βασιμοι, δεδομένου 2 τι ίκ τής καταργήσεως της ατελείας χαί της προσαυξήαεως τοΰ χαρτοσήμου καθώς χ«ί έκ της «νατιμήσεως τβν οιγβ ρέΐτων θά χατορβωθά ή κραγ ματοκοίηαις είσπράξεων βρχκ τδν έχατβντβδων εχατβμμυ ρίων δραχμων κατ' Ιτβς Εαί δεδβμένβυ προσέτι {τι ή άνκργία παρουσιάζΐι ση μαντιχήν δφεσιν κατβ τβύς τελευταίβυς μήνας χαί Ιλπί ζεται νά περιορισθί) {τι πΐ ρισσότερον άπσ της πρβσΐ χοδς ανοίξεως χάρις είς ώρι σμένα μέτρα τα ϊποΐα μΐλκ τα ήχυβέρνησις διά την δημι ουργίαν νέων έργασι&ν χαί έπιχειρήσεων είς τάς οποίας θ' άπορροφηθ^ μέγα μίρος τβν οημκθΐνβν Ινέργων. Κατ' «υϊόν τόν τρόπον κύ ρίσκκι καί παρ' ημίν τβ προ βλημκ τής οργανώσεως της χ·ινωνιχί|ς περιθάλψεως χαί τής αντιμκτωπίσεως της βνερ γίας την λύσιν τού καί κίσ έρχεται χαί ή χωρ α μας είς την χορκίαν τβν πολιτισμϊ νων χρκτβν. Διστι αποτκλκί, αναμφισβητήτως, άπόδχιζιν πολιτισμσδ ή μέριμνα υπέρ τβν δυστυχβύντων χβί στ· ρονμένων των, πάντων, πολι τβν. ΤΗτ· δ* καιρός νά λη φθοθν χαί ποτρ' ημίν σοβαραί χαί άποτελεσματιχαί «ποφά σεις διά τ· μέγα αύτό χοι νωνικόν πρέβλημα. Π·λύ ηιρισσέτκρβν μάλι στα ιφ·β·ν βτπΐφασιαεν ή Κυβέρνησις νά όργανώσω μκν τ· Ερ«τ·ς επί νέων βά σΐων, νά τό ολοχληρώση χαί νά τ* καταστήση δύνα μιν «γαθοποισν χαί προστά την οχι μονον τδν πλουαίων βλλά καί τδν πτωχδν. Εαί έφέσβν, ώς υπεσχέθη ή Ευ βέρνησις, σχοκσς τοδ νέ·υ Εράτους είναι, η άνακούφι σις τδν λαϊχδν τάξεων, ή ά νύψωσις τ·δ βιωτιχοΰ κ«ί πνκυματιχοδ έπιπέδου των χαί ή εξασφάλισις τής συνΐρ γασίας Ιργοδοτδν χαί έργα τδν καί ή παγίωσις τής χά ξεως χαί τής ομαλότητος διά τής βξεχλιίψκως βλων τβν «1 τίων καί αφορμδν έκ τβν έπβίων προήρχοντο χατά τ* π«ρ»λΒόν «1 άναρχικαί ίκ δηλώσεις χαί «Ι κοινωνικαί διαταρκχαί. ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΤΗΣ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΕΙΙΕΙ Ν1 ΜΑ! ΑΠΑ.ΧΟΑΗΣΗ ΣΟΒΙΡΟ. Δέν Οτΐάρχιι Αντίρρησις βτι ή σημιρινΐ) Κυβέρνησις κάμνει ο,τι τής ιΐναι δυνα τόν καί δ,τι τής ίβιτρί «ου» τα Μριθώρια τοθ ΚρατικοΟ «ροΰτΐογογι σμοθ 6ιά την ενίσχυσιν τής ΓΐΜργίας καί την α Ο ξησιν τής αγροτικάς «αρα γΜγής· δ««ς ενίσης 6εν γεννβται άμφιβολία «ρί «αν τεραστίων προοδων τάς δνοίας Ιχιι ενιτύχΐ) ή Ιλληνική γιωργία κατά την τελευταίαν δεκατετρα ετίαν. Έν τούτοις διά μί αν χώραν άγροτικήν, ώς ή Ιβική μας, στηριζομένη ν κυρίυς ιϊς τόν γι«·ργι κόν «λοθτόν της καί καθυ στΐρημίνην £ν τοσούτφ ά «ό άϊόψΜος τικνικων £ρ γυν «Ις την Οκαιθρον, ϊχιβάλΐιται φρονοθμιν με γαλύτερος συντονισμός τ·ν ■ροσναθιιΑν «ρός άναδη μιουρνίαν χής 6«αί·ρου καί αθξησιν τΑν «λουτο «αραγϋγικΑν ουνάμενν τής αγροτικάς της οΐκονο μίας. Καί «ολϋ νερισσότερον μάλιστσ, δταν αί «ροσκά- θειαι αυταί θά τείνουν είς την εξασφάλισιν τής σιταρ κείας τοθ «ληθυσμοθ καί «Ις την λύσιν γινικβς τοθ έτΐισιτιστικοθ «ροβλήμα- τος. Καί δταν τό «ρόβλη μα τοθ βρτου «ροσλαμβα νει τόσον κολοσσιαίαν ση μασίαν 6ι' δλους τούς λα· ούς τής γής λξ αΐτίας τής συνεχοθς άνατΐμήσεως τώ ν σιτηρών είς την διεθνή α¬ γοράν. Δι' αύτό άκριββς φρονοθμεν, δτι ή Κυβέρνη¬ σις £||ει Ηριος άνΑναντι τοθ Εθνους καί τοθ λαοθ, νά έντιίντ] Ιτι ■■ρισσότε· ρον τάς .«ροσηαθιίας της «ρός ενίσχυσιν τής ΰ«αί- θρου καί αθξησιν τής σγρο τικής μας «αραγκγής καί Ιδία τής «αραγωγής των σιτηρών. Διότι είναι μέν γεγονός δτι εφέτος εχουν σ«αρεϊ με σΐτηρά μεγαλύ- τεραι Ικτάσεις ακό «<ρισυ καί δτι ή σιτοκαλλι<ργεια θ' αυξηθή άκόμη «ερισσό- τερον, διδομινου δτι θά σηαροΰν καί αί άνοστραγ γισθεϊσαι Ακτάσιις τής Μα κεδονίας καί θράκης. 'Αλ λά «αρά ταθτα ή Αρχομέ¬ νη σιτοεσοδεία δσον καλή καί άν ιΐναι θά ύκολιιφθ^ «ολύ τής «οσότητος τΑν σι τηρων τα όκοΐα άναγκαι- οΰν διά την Εσωτερικήν μας κατανάλΜσιν.'Ε«ομε· ν«·ς, τό «ρόβλημα τής σι- ταρκείας δέν θά λυθή. Καί θά είμεθα ΰ«θΗρελ»μΑνοι καί κατά τό Αρχόμινον καί τό μεθενόμενον καί 4«1 Β τη «ολλά Ισως άκόμη νά ■ροσφεύγωμεν είς την διιθνή σιταγοράν, διά νά «ρομηθευώμεθα σιτάρια διά τας ανάγκας τοθ λα- οθ μας. Καί θά είμεθα ΰ«ο χριωμενοι νά ,έξάγβμεν κατ' (τος έκατοντάδκν έ κατομμυρίνν δραχμών συ- νάλλαγμα «ρός τόν σκο «όν αυτόν, Ανω θά £«ρε«ε τό συνάλλαγμα αύτό νά τό ϋρησιμο«οιοΟμεν δι' άλ λας ανάγκας μας. 'Αλλ' ότι αί «ροσνάθιιαί μας δλαι όφΐίλουν νά τεί νούν είς τό νά Αξσσφαλίσω μιν την αΰτάρκειαν τής χώ ρας εις σιτηρά καί δ,τι δεν θά κατορθώσωμεν «ότε νά λύσωμιν τό οικονομικόν καί τό δημογραφικόν μας άκόμη «ρόβλημα καί νά ΑξασφαλίσΜΐιεν την οί κονομικήν καί την «ολιτι κήν μας αύτοτΑλειαν, άν δέν καταστεί μέν αύτάρ κεις, «Ιναι τόσον φανερόν, ώστε δέν χρειάζιται «ιστεύ ομεν νά έκταθώμιν «ιρισ σότερον ■«♦ αύτοθ. Ή Έλ λάς, θά ζήση, θ' άνορωθη καί θά «ροκόψη μόνον δ ταν Ί«μιταλλιυθϋ την γήν της, δταν καταστήση τάς Κ&ρσους Ακτάσιις της καλ λιεργησίμους καί δταν ώς ώογανωμΑνονΚράτος στρα •9 «ρός την ΰιαιθρον καί τούς κατοίκους της, κρός τούς άγρούς καί τούς καλ λιιργητάς τ«·ν. Έφόσον δέ σήμερον άνιλήφθη αγών «ρός τίιν κατεύθυνσιν αύ την, ό αγών αύτός «ρ<««ι νά συνε||ΐσθή μ*κρι τέλους μΑχρις δτου φέριι «λουσί ούς τούς καρ«ούς τού. Καί δέν είμνορΐϊ ό αγών αύτός νά διεξιχθή κατ' άλ,λον τρόνον ΐΐμή μόνον, διά τής εκτελέσεως των άκαραΐτή των άκοξηραντικων, Αξυγι αντικΑν καί άρδευτικΰν Εργων. Διά τής «υκνώσε «*ς τΑν συγκοινκνιων, ό λοκληρωμΐνου τοθ όβικοθ βικτύου τής χώρας. Διά τής ένισχύσεως των άγρο των δι' άφθ6ν«·ν «ιστώσε «ν καί καλλιεργητικθν δανΐίων Διά τήςΐνιστημονι κης καλλκργιίας καί τής καθοδη γήσΐωςτω νγιω ογων ύκό «ΙΒικβν Α«ιστημόνων γεΜ«όν«·ν. Καί δι1 δλων γ« νικβς τβν μέτρον έκείνκν τα ό«οϊα θά συντβλίσουν είς την άναμόιλευσιν καί την άναΒηιιιουργίαν τής 0· παίθρου, την αθξησιν τής άγροτικής «αραγωγής καί την αύτάρκιιαν τής ||ώρας είς σιτηρά, «ρός την ό«οί· αν όΦΐίλομιν νά άκοβλέ ■ώμεν συνιχΑς. Μιά Αγγλικη άνασκότΐησις ΤΑ ΚΛΗΡΟΒΟΤΗβΕΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1936 1ΙΕΒΝΗ ΠΡΟΒΙΗΜ'ΤΙ.. Τοθ σέρ ^Ωστεν Τσάμπερλαιν. Μέ σΓβναγμόν άνακουφΐσε ως μάλλον -αρβ λύπης άπε χαιρετίσαμεν τό λήξαν Ι τος. Εΐνε άληθές δτι οί δροι εΐςτήν Ιδικήν μας χώραν εβελτιώθη σαν σταθβρώς καί Βλα τα ση μβΐα οβΐχνουν δτι ή πρόοοος θα συνεχισθή άρκεΤ νά βιαφυ λαχθ{) ή εΐρήνη Είς τας Ήνω μένας ΠολιτεΙας έπΐσης ή έμ ττιοτοσύνη έιιανέρχΐιται καί ή άνόοθωσις τής βιθμηχανΐας £ χει ήϋη προχωρήσρ. Ή συμ πράξις ή καθιερωθεΐσα μβτα ξύ των κυβερνήσβων Μέγα λης Βρεττανίας, ΓαλλΙας καί Ηνωμένον Πολιτεΐ—ν διά την διατήρησιν σταθεροθ συναλ λάγματος καί ή άναληφθβΐσα πρωτοβουλΐα διά την μείωσιν των φραγμον τοθ έμπορΐου Θ5 έθεωροθντο ώς βάσις μιάς άναζωογονήσεως των διεθνών συναλλαγον εάν ή ΓερμανΙα Βέν άπεΐχεν αυτής τής γενι κης κινήσεως. Ή ΓερμανΙα συγκεντρώνει αγριώτερον άπό κάθε άλλην φοράν την ούνα μΐν της επί τής προσπαθείας Οπως δημιουργήση σδταρκες οικονομικόν σοστημα καί τοι ουτοτρόπως αί στερήσεις είς τάς οποίας έκτΐθεται ό λαός της διά την εφαρμογήν αύ τής τής πολιτικάς καί διά την ύπαγωγήν τής ολης οΐκονομι κτ)ς ζωής τού Είς τάς ύποτιθε μένας ανάγκας τής έθνικής ά μύνης, έξακολουθοθν νά είνε μΐα των κυριωτέρων αΐτιών οιεθνοθς ένδιαφέροντος. Ούχ ήττον δυνάμβθα νά θεωρήσω μέν τό 1936 ώς σταθμόν είς την πρόοδον τοθ κόσμου άπό την οικονομικήν κατάρρευσιν ή όποΐα επήλθε πρόπενταετΐας καί εάν ή πολιτική πρόοδος ου νεβά&ιζε μέ την οικονομικήν θά ήμπορεύσαμεν νά ήμεθα εύχαριστημένοι άπό τα επι τευχθέντα άποτελέσματα. Ποίος ομως θά Ισχυρισθβ δτι είς τό πολιτικόν πεδίον τό 1936 έφερε την λύσιν οΐουδή ποτε προβλήματός μας ή άνε κούφΐσεν οιανδήποτε άνησυ χίαν μας; Τα νέφη της καται γΐδος έπικρέμανται χαμηλά ύ περάνω τής Εορώπης καί οί άνθρωποι ζοθν μέ τόν φόβον τοθ τί τέξεται ή έπιοθσα. Τό 1936 συνέτριψϊ πολλά δνβιρα καί άπεγοήτευσε.πολλάς έλπ( βας καί τό νέον Ιτος άρχΐζει τόσον πλήρες κΐνδύνων καί ά μηχανΐας δσον καί έκεΐνο πού Ιληξε. θά ήτο παράτολμος δποιος θά ανελάμβανε μέ πε ποΐθησιν νά προβλέψρ την πό ρείαν τού· ΟΙ κΐνουνοι είνε προφανεΐς, τα αΐτια τής ανη¬ συχίας είνε πολλά. "Ας προσπαθήσωμε^ νά ά· ναμετρήσωμεν ιήν κατάστα σιν «αί νά σταθμΐσωμεν τό καλόν καί τό κακόν. Τφν πρώτων μηνων τοθ 1936 έ&έσποσαν, ό πόλεμος τής Αΐθιοπΐας καί αί προσπά θειαι τής Κοινωνίας των Έ Ι θνον, βοηθουμβνης υπό τής ανεξαρτήτως εφαρμοζομένην ' πολιτικής τον Ήνω μ 6 νων Πό ,λιτειών, δπως προλάβη την ! κατάκτησιν τής χώοας έκβΐνης διά τής έπιβολής οικονομικόν κυρώσεων. Ή πλήρης άποτυ χΐα αυτής τής αποπείρας, α( διχογνωμίαι πού καθυστέρη· σαν καί ήμπόδισαν την ορά σιν, επέφερον τέτοιον κλονι σμόν είς την Κοινωνίαν των Εθνών, ωστε θά χρειασθ() ιτη οιά νά άνανήψη έξ αύτοθ. Ή ΚοινωνΙα είνε μεγαλειο&ες δργανον συνδιαλλαγής, οπου έπιθυμεϊται συνδιαλλαγή, άλ λά πρΐν δχι μόνον έλαττω θοθν οί έξοπλισμοΐ, άλλά άλ λάξουν καί αί καρδΐαι των άν θρώπων, δέν ήαπορεΤ νά άπο τελίσπ ιήν εγγύησιν εΐρήνης, την οποίαν οί ΙδρυταΙ της έ- προσπάθησαν νά παράσχουν είς τόν κόσμον. Αί οΐκονομι καί κυρώσεις, πλήν σπανΐων περιπτώσεων, δύνανται α¬ πλώς νά συμπληρώσουν ουχί Βέ καί νά άναπληρώσουν την χρήσιν ένόπλου β(ας. Έν τφ μεταξύ ημείς έπλη- ρώσαμεν πολύ άκριβά αυτήν την απόπειραν δπως διαφυλά ξωμβν τό σύμφωνον τής Κοι νωνίας. Ή άπόπειρα σύ:η εΐσήγαγε τάς διαιρέσεις έν Εύρώπη, αί δέ διαιρέσεις πά ρέσχον είς την Γερμανίαν την ευκαιρίαν νά ξβσχίση άκόμη μίαν συνθήκην, νά άψηφήαη την εκουσίως άναληφθεΐσαν υποχρέωσιν την οποίαν ό Ιδι ος ό Χίτλερ διεκήρυξβν ώς συμβολήν τής ΓερμανΙας είς την εΐρήνην καί νά άνακατα λάβη κα1 έπανοχυρώση την Ρηνανίαν. Ό (στορικός τοθ μβλλοντος θά αναγκασθη πι θανώτατα νά σημειώση δτι ΰ^ι ή άποτυχΐα τής Κοινωνίας των Εθνών είς την ΛΙΘιοπΙαν άλλά ή στρατιωτική άνακατά ληψις τής ΡηνανΙας υπήρξεν ή καμπή της (στορΐας τής Ε6 ρώπης. Εύτυχώς, καθ* ήν στιγμήν γράφω, αί διαφοραί καί παρε ξηγήσεις τάς οποίας ή ρήξις αυτή έγέννησε μεΐαξύ Μβγά λης Βρεττανίας καί "Ιταλίας έλύθησαν κα( δυνάμεθα να,έλ πΐζωμεν βτι ή παλαιά έγκαρ βιότης των σχέσεων μας ήμ πορεϊ νά αποκατασταθή. Τα σομφέροντά μας είνε κοινά ή άλληλοσυμπληροομβνα, δχι άλληλοσυγκρουόμενα. Μετα ξύ των δύο χωρών βέν θά ί πρεπε νά υπάρχη καχυποψΐα ί) κακοθρμία. ΆναγνωρΙζομΐν ΗΟΔΟΣ ΚΡΟΥΙΩΝΟΣ· Ή <4«όφα ής τής χορηγή σεως πιστώσεως έκ τοια«οσ(· ών χιλιάδων δραγμών διά την συνέχισιν των εργασιών πρός άποπεοάτωσιν τής ό^οθ Κρουσώνος, ή<ούοθη μέ έξοτι- ρετικήν εΰχαο'στησιν καί άνα κούφ σ ν. 'Δποδεικνύβι δή συγ χαόνως καί τό εξαιρετικόν βνδιαφ*>ρον τοθ κ. Σφακιανά¬
  κη υπέρ των Κρητικόν ζητη< μάτων καί δικαίωνει τάς ελπί¬ δας τος οποίας έστήοιξβν καί στηρΐζει επ* αύτοθ ό Κρητι κός λαός, διά την σύντομον καί όοιστικήν λύσιν βλων των ιΐροβΧημάτων τα όηοΤα άπα σχολοθν την Μεγαλόνησον έκ κρεμοθντα άπό μακροθ. *** ΤΑ ΕΡΓΑΤ.ΙΚΑ. Συνεχίζουσα την προσπά θείαν της ή κυβέρνησις πρός διευθέτησιν δλων των άπό μα κροθ εκκρεμούντων εργατικόν ζή τη μ ά των, καΐήοτ σ>ν έ«ά
  νέας συμβίσεις, οΐτινες έγκρι
  νόμεναι τελικώς καί ύπογρα-
  φόμεναι υπό των ένδιαφερομέ
  νων έργοδοτών καί έργατών
  θά θέσουν οριστικόν τέρμα
  είς τάς μεταξύ των δύ) τά·
  ξεων διενέξεις καί θά συμβά
  λουν θβτικώς είς την άποκατά
  στάσιν τής έσωτερικής όμα
  λότητος. Δέν ύπάρχβι δέ άμ
  φιβολΐα δτι διά των μέτρων
  αυτών θά (κανοποιηθοθν καί
  τα δίκαια των έργατών, ώ
  ότε νά παύση οιαδήποτε έκμβ
  τάλλβυσις τής έργατικής τάξβ
  ως είτε ύλική εΤτβ (δεολογι
  κή.
  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ·
  Κθρίσκομιν βπολύιβς δρθήν
  χαί σύμφωνον πρός τάς χατευθδν·
  βεις τής Παιϊαγ»γ:κής την από¬
  φασιν τοθ χ. 'ΥπουργοΟ ττ]ς Παι·
  διΕας βπως β Ε πτυχιοθχοι καθη¬
  γηταί, οί επιθυμούντες νά διορι·
  βθοθν χαί ν' ίοχή99υν τό έπίγ-
  γελμά των, υποβάλλωνται προηγου
  μίνως είς εξάμηνον δποχρεωτιχήν
  κηοιν είς το πειραματιχύν γυ·
  μνίσιον τοθ ΠανεπιατημΕου. ""Όχι
  τόσον διότι ή 5«ησις αυτή θά
  τοΰς χαταοτήση οοφβΐίρους, δσον
  διότι θά τούς δώση τα πραχτιχα έ·
  φίδια χαί θ' αναδεΐξη τούς Εχανω
  τέρους έξ αυτών χαί θα χρησιμε»
  οη δια την έπιλογην τβν χαλυτί-
  ρων μετκξϋ ταν δποψπφίων πρός
  διορισμόν είς τάς οχολάς τ<1ς μέ βης έχπαιδεύβεως. ΓΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ. <βχ λήζη λοιπον επί τελους χαί ή περιλάλητος ϋπβθεβις τη~ς χαΐΛθκευή; Οίνοποιείου χαί εΕς την πόλιν μας. Αύτό τούλάχιοτον αυναγεται έχ τής χορηγήσεως πι· οτώοεως έχ πεντέμιου έχατομμυρΕ ών δραχμων είς τα Συνεταιρι χ Α ΟίνοποιεΙα Κρήτης, πρός τόν σκοπόν αυτόν. Καί ήτο ίμολο γουμένως χαιρός νά διε«θετηθ{ αΐσίως χαί τό ζήτημχ τοθτο χαί ν' αποκτήση χαί τό Ηράκλειον το ουνειαιριβτιχίν οίνοποιιΐόν τού, δεδομένου δΐι αποτελιΐ τό σπουδαιότερον οίνιχίν κέντρον τής Κρήτης. δτι 6 κ. Μουσολίνι έβημιούρ γησε μίαν Ιταλίαν άπό πολ λών άπόψβων νέαν, άλλά θά έπεθυμοθμεν |δκως ή Φιλια μας μέ την νέαν αυτήν ΊταλΙ αν είνε τόσον έγκάρδιος δσον (καί ή παλαιά. ΠρΙν έπιτβυ χή τοθτο εΤμαι πεπεισμένος 16τι ουδεμίαν πρόοδον θά ση {μειώσωμεν πρός την λύσιν των δυσχερειών τής Εύρώπης. Ι ΑΥΡΙΟΝ: Τό 0'. μίρος τοθ ' αρθρον,
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ - Σήμερον ό Ρωο
  σικός κολοσσός: «ΝΑΤΑΣΑ» Πρω
  ταγωνιστοθν. ΆλΙς Φήλδ. "Λντρέ
  Μτιουρζέρ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμεοον τώ
  κινηματογραφικό μεγαλούογημα
  ηοθ άνεστάτωσε δλον τύν κόσμον:
  «ΚΛΕΟΠΛιΡΑ» τοθ *.εσ!λ ντέ
  ΜΙΧ, μέ ιήν Κλωντέτ Κόλμτΐϊρ.
  Έκτός προγμάμματος Ζουρναλ
  Την Κυριακήν δθο απογευματιναί.
  Π ΑΛΛΑΣ,—Σήμερον τό αοτοτε-
  λές Εργον: «ΧΟΥΠ-ΛΛ» καΐ τοθ
  έπεισοδιακοΰ: «ΒασΙλισσα Ζοθγ-
  κλσς» Ιον, 2ον, 3ον έτιεισόδια.
  ΜΙΝΔΑ
  ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛ. 221
  Ό
  σός:
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ρωσσΐκός χολοα
  Πρωταγωνιστούν:
  ΑΔ1Σ ΦΗΛ
  Άντρέ Μηουρζέρ
  Ρωσσική μουαική.
  Κοζάκικοι χοροί.
  Δυνατή υπόθεσις.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ,,ΑΘΛΙΟΓ'
  «©εί© τραγοϋδι»
  «Άννα Καρένιν»
  «Ναυτική Άνταροΐα»
  «ΜελΜδίες καΐ Ρυβμοΐ
  τοδ 1936»
  2πμ
  είς τάς 6
  ματινή.
  Κα8'
  μ. μ
  εκάστην
  απογευ·
  ΕΙαοποίησις άναβληθέντος
  ■λΐιστηριασμοθ
  Μιχ. Στυλ. Τ?ιυλαχη'χαται'χου
  'ΔγΕου ΒχαιλιΕου Βιάννου.
  ΓιβίγιΌυ Ί. Καογιολάχη χατο'
  κου ΒιχοΟ Β άννου.
  ΆναβληθεΙς ένεκεν νομίμων λό
  γ»ν δ διά 'οθ υιτό χρονολογίαν 1
  Ιουλίου 1931 κρογοάμιιατϊς μου
  «λεισ η-.ιαομοθ, 'η ιοσ ευϋίντο;
  είς τα Ολ' ά&ιθ. 878 καΐ ί»ιο χοο
  ναίογΐβν 15 ΊΐυλΙου 1931 »ύλ
  λον %ι ι* 'Ηβαχλείφ έχδιβομί ής
  καθημερινώς εφημερίδος ή «'Βλευ
  θερα Σ ίψ {»■ χϊτΙ τοθ «Μθ'ίί»
  δφειλίτοϋ, 6κ* ίμς,Ο πρακηουχθεΐς
  τοιούτος, χαι άρθέντβν ήϊη τ6ν λί
  γο)<τί1ςϊνϊ63'ί1(,%ίϊοποι6 5τι γίνη οιται ί?ιστιχ«ς ενώπιον τοθ Συμ βολαΐογράφου Πευκου Βιάννου Τιμοθέου Λ,ιριτζαχη ή αυΐοθ χ» λυομένου ενώπιον τοθ νομίμβυ Τούτου άνακληρωτοθ χαι Ι* τψ Ιν "Ανφ Βιά»νφ χειμένφ δημοσία γραφείω χον την 14ην Φιβρουα ρίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. δτ« χαΐ ίπ?υ χαλ.Ονΐαι &[ βουλόμενοι πλειοδο ιηΊαι. 'ΑρμέδΊος διχαοτιχος χληήο ένεργτράτοο τα νόμιμκ. Έν Έρακλείφ τ$ 22 ΔεκεμβρΙου 1936 Ό κληβεξιύαιος οΊχηγέρ3( Ίι—ν Π«ηο>1ι»6ννβν
  »*[":, Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΧ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εοαγγελι-
  σμοθ σπουβάσας έιιΐ πβν
  ταβτΐαν έν Ίταλίςι
  Δ^χ'ται έν τώ νίφ (α·
  τρεΐφ τού όδός (Πλατειβ
  Στρατσ) Ιναντι Φ:τρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαρΐ' ^οτ. Ή
  εΓσοβος 4* τή; 6«χ>0 Κα-
  γιαυπ.ή"
  Ώοαι έτιισκέφεων 9—12
  κσΐ 4—7.
  Μιά πεντάρορφη
  είς «ίνα τόπον μοστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΟ
  4ον
  Ή πρώτη μου συνάντηαις μέ τόν
  Αεο Β'νο.α μοθ ίχ<ησι εντύπωσιν. Δέν εΐχ» ξανοιϊτ] τόσο ώιορφο παιξΐ α τή ζβή μου. ΕΙχε μάτια γαλανά. εΰ?& μετβπο, έλληνική μύτη χαί Ινοτ προο»>πάχι ουμμι
  τριχδ, τδ 6ικΙη εΌτδλιζαν μποθ
  χλες άπο μαλλιά ξανθά αάν χρυ
  αάφι. "Αβχιαα νά παίζ» μ*ζί τού
  β^ηθοθντος χαί τοθ Τζώ> χαΐ πρΐν
  Γερίθνυν ολίγα λεπιά είχαμε γί
  νει καλαί φ'λθί.
  —"Εχεις αοχημα μοθτρα, μοθ
  •Ιπι. ΕΙοχι δμνς χαλίς,
  Εΰτυχιομένια γρόνια έπηχολού
  θηοαν Ό Λΐδ ΒΕνσ.ϋ έμεγά^ανε
  καΐ μ άς έ*5ινε χάθε ήμέρα σέ μενά
  χαί οτόν Τζώ/ χαρές άγννστες οε
  μπεκιά^ηϊις. Λ!γα Ι3»ς παιδία ή
  γαττήθηααν άπδ τδν πάτερ» τους,
  δπως έ,ώ άγαην τον Λΐό. Μπο
  ρβ νά π* ίτι χαί λίγα είνε τα
  παιδία πό υ ή^άπησαν τ;δς κατέρακ
  ι»ν, 5πως δ Λιο αγοιτι^ έμένα.
  "Οίαν δ Λεο εΐχε γίνη Ιφηβος,
  ή ώιορφιά τού χαί ή άρτια ϊιανοη
  τιχή χαί οωματιχή τού ανάπτυξις
  τοθ Ιξησϊάλιααν Ιξαιρετιχή θέσι
  μεταξο τ&ν αυμμαθητβν τού. Τόν
  ώ/ίμ&ο^ιν «θιόν τής Έλλάδος>
  Ό τίτλος ο υιός τι Ο έταΐριαζε πό-
  λύ άλλοοτε, διότι έμοιαζε μέ τό
  4γαλμα τοθ Απόλλωνος. Είχε ήδη
  ΐΐΑΐιοποιηθχ] ατήν έΧληνιχή χαί
  αιήν άραβιχή, Ιμιθβ ίέ χαί
  χραβιχά γιά νά τδν δοη .ήσω
  Κ^τά τάς δίακβπά; έπηγα'ναμε
  γιά «υνήγι στή Σ<ωτΕα, σιή Ν^ρ βηγΕα χαί οτή Ροβοαΐα. Δέν ξεχβ- οΐζιμε άπο πχτέρας χαί γυιδς, Ιέ' «Ο εΓχα μιλήση δμως γιά την μυ ατή9ΐώδη άποατολή πκΰ τόν πε ρίμενε παρά μόνον δταν ϊγινε ε! χοβι έτβν. 'Εδε ξι φυσιχά μεγά¬ λην περιέργειαν χαί ήθελεν νά μά θη, άλλχ τοθ ε(πα τ»; μόνον, δ¬ ταν θά εγίνετο είχοοιπέντε έτ&ν θά [«ανοποιεΐτο ή περιέργειά τού. Τα υπόλοιπαι πέντε Ιτη έπέρα ααν ευχάριοτα, δπως χαί δλα τα αλ>α Ό Α«ό Ιμελετοθαε χατά τδ
  διάβΐημα αίιχδ νοιιιχά χαί έταξεί·
  δευε ταχτιχά οτά ΛινβΙνο. Εάπο
  τε, χάποτε μ'·0 1<ανε λόγ·3 γιά τδ μυοτηρι&ίες κ.ίώτιον το οποίον είχ» δώση πρός φύΧαξιν οί μιά τρίκεζα τοθ Λινδίνου χ»Ι ή πε ριίργειά τού Ιμεγάίωνε δαον έ πληοΐαζε δ χ^όνος ποΰ θά τδ ά νοΕγαμε. Ή μένη έφιρμή άνησ>
  χίσς «ού μοθ,εΐχε δώσ« χατά τδ
  διάατημα α&το ήσαν οί γυναΐκες
  Κάθε γυναϊ<α πβύ τόν Ιβλεπε <όν έτολιορχοθϋε χαί δφείλω νά ίμολογήΐα διι άρχειές φο:ές δ Λτό άντέτΐααε α^θε^ άμυναν Γενικώς δμ«{ ή πνΐυμιτική τού τό· αυγχρατΌβε χαί Ιΐ9θ Ιδίθηααν αφορμαί ΓΤΕΜΠΤΗ 8 _ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΒΥΟ ΑΥΟ Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ Τοθ Προσκέρ Μ«ριμ«_· ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Ό Φόρντ έΦαρμόζει οπουΒαίας άνακαινΐσβις είς τό αυτοκίνητον βάσει τής άεροδυναμικής. 'Επιζη- τεϊται κυρΐως ή αθξησις τής ταχύ¬ τητος καΐ ή αηοθυγή τοθ κραδα- σμοθ. 'ΕξασφσλΙζεται έπΐσης περισ σότερον ή θέσις τοθ σωφέρ. Γενι- κως τό αυτοκίνητον άλλάσοει μορ· φήν Άλλ' άλλάσσει καΐ παράδοσιν; "Ιδού τί μδς ένδιαφέρει αυτήν την στιγμήν ΑΙ άνέσεις τού ακριβώς, άποβλειΐουν_εΙς τοθτο την άν&γκην αυτού άλλα καΐ την απόλαυσιν τού μεγαλυτέραν. Διό¬ τι κυρΐως τό αυτοκίνητον υπήρξεν άνέκαθεν Απόλαυσις. Ή έκλαΐκευ αίς τού δέ ν συνετέλεσε είς τό νά μή μείνη εϋεργέτημα τοΓς ,. μετρη τοίς μέν, άλλ' εύεργέτημσ. ΟΙ προ νομιοΰχοι τής ζωής ταζειδεΰθυν πίντοτε μέ Πακάρ, Ρόλς Ρόυς καΐ λιμουζίνες Άλλά καΐ γενικώς ή ττολυτέλεια τοθ αύτοκινήτου τταρα μένει τοιαύτη καΐ σήμερον, ΕΙδι- κως μετά τάς τελειοποιήσεις τοθ Φόρντ ή φιλεναδοθλα τοθ σωφέρ — ί) ή πρώτη «παξιμαβω» ή μέγα- λοκοκότα— θά μπορή να φωναζτ) θοχνότερα τό περίφημον. —Πλυ βΐτ άνκόρ' Βλέπετε ή ταχύτης έξασφαλίζε ται Ό Ιλιγγος τοθ τρεξΐματος ττου έναλάσσει τρικυμιωδως τος έντυπωσεις καΐ κατατρώγει κυριο λεκτικώς τάς άποστάσεις, άποκτά τα καλυτέρα τεχνικά δεδομένα Μέ τα μάτιετ ήμίκλειστσ, σά σέ μεθΰ οί δερβΐσου, κσλοΐοττοθετηυένη στά καναπεδάκια τοθ νέου «τίλειοποιη μένου» αύτοκινήτου, ή πρώτη Φρο οοθλα τής γειτον.άς, Θά μπορή νά όνειρευεται άνετώτερα τή ζωή ΚαΙ ό πολυθρύλητος ρόχθος *τοΟ μοτέρ θά ακούεται συστηματικώτε· ρα στΐς άττόμακρες γωνιες τής ου νοικίας. Έν τφ μεταξύ τί Θά γίνεται τό πολο κοινόν; Λύτό ασφαλώς Θά σακατεύβται σέ αύτοκΐνητα πρωτό- γονα: χωρΐς τελειοποιήσεις καΐ μέ κινδΰνους μόνον. Έκτός έΐν αί τελειοποιήσεις τοθ Φόρντ—καΐ εύ ρύτερον αί αύτοκινητικαΐ τελειοτιοι ήσεις— άπασχολήσουν Ολας τάς κυβερνήσεις καΐ Ιδιαιτέρως την Ιδι¬ κήν μας, καταστοθν δέ ύποχρεωτι καΐ Οσον άφορ^ συγκεκριμένως τάς λεγομένας ύπεραστικάς συγκοι νωνίας. Εύτυχως τό νέον κράτος καΐ είς τό κεφάλαιον αοτό προσπα Θεΐ νά δώση ταω τή μδτη τοθ οπαθιοθ νά χο«
  στή φωτία, δ χαϋ^ίνος ί
  οάν
  φ
  άρς θχ πονοθσι πολυ,
  νά τόν Ιχαιγαν ζωνχανδ.
  —."ϋΐ γιά 2 'βμι χοΟ θ«οθ!
  —"Ενα βοέδυ ««θόμουν
  σ·ή γωνιά χι' ·1<α πολλή δου λειά* Ιτβιβ* μέ βα^αχιιο !'χ σπα ΘΙ γιά νά γιατοέψα Ι»» ευγενή νέο πού είχε πληγωθΐ μέ 'ύι τοο μιρά χχυπήματα αχδ χεφίλι. Ά ττοχοΐιιήθτ]χα Ιπάνιο στή δουλιι» μου "Εξαφνα δ δκηρέιης χοΟ ά?ριο ότου χχόπη» στήν πδρχα μου μοθ είπε π6ς χύριδς τού δτιέφεοε τρομεροδς πδνους χαΐ χή οτιγμή πού τον ίρησε ήιαν σΐν νά χό ι! ναν έπχ<Ί> α' άναμμένα νάρβ?υνα
  Ξιριχε τί ιΐχε ουμβ(; Τδ οπαθΐ
  από άπροοεξία είχεγλκστοήσει χαί
  ή λεπίϊα ι!χε πέσιι επάνω στά
  χάρδουνα. Την χράβηξα 4μέσως
  χαί εί π» οτόν δπηΐέτη πβς αχϊ
  γυρΐϋμί χου δ >ύκίς χου θε ή αν
  Βλιος διδνου χαλί. 'Αμέαβς 6β6τη
  ξα, στή σχιγμή, τό απαθί μέαχ σέ
  παγωμένο νερδ που είχε μέσχ 2<α μΓγμα άπό μεριχά φίρμαχα χά! πηγά νά εαισχεφθβ χον ά^ραστδ μου Μάλις μπήκα μΐαα μοθ είτε: —•"ΑΙ χαλή μου Καμίλλη, χΐ χαλά πβθ εί μ* ι αυτή χή στιγμή! Μοθ φαίνεχαι πβς είμιι μέοχ σέ λουχρό, μέ δροοερό νερί, έ ώ πρΝ «πό λίγο ήμουν σιν χον Αγιο Λΐυρένιιο επάνω οτή ρα! Τελείωοε την έπίδεοη χοΟ θιοθ χαί είπε μέ ιρίπο [«ανοποιη μένο, —Πολύ ώ?»1ι! Τώρα είμαι 6έ 6»ιη γιά χή θεραπεΐα. χου χαί τώ ρα μπορεΐτε νά χάνετε χήν τελευ χαΐα ΕεροτελεατΙα. Έρριξε μεριχές πρέζες άπ£ μιά μυρωϊάτη οχδνη έπάνο οτή φλδγα, πρδφερε μΐρικέ; 6ά?6αοες λέξεις, έν ώ αΐαυροχοπι&Ονχαν έξα χολουθηπχί. Τόχε ή χυρία π*)ρε χήν χέρινη μορφή μέ χέρι χρε μουλιαοιό χαί χρατβηάς χην έ τα να> άπό χό μαγχάλι, είηε αύτέ.
  τίς λέξεις μέ συγχινημένη φω.ή
  (συνεχ(ζκται)
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ
  βωνΐσθησαν.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό
  φον»
  Ευχόμεθα ταχείαν
  μμή Σεβαστάκης
  καϊ ή δΐς ΕύγενΙσ Τζακαλάκη Εδω.
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου
  θερμότατα συγχαρητήρια^ καί
  6ύΓΑΜΟΙ.-Τήν τιαρελθ. Κυριακήν
  ετελέσθησαν οί γαμοι τοθ κ. Ευαγ.
  Καρουζάκη όδοντοιατροθ μετά τής
  δίδος ΕύαγγελΙας Έ. Παρλαμα.
  Παράνυμφος παρέστη ό κ. ιιμμ.
  Ματζαπετάκης φαρμακοποιός. θερ
  ιιά συνχαρητήρισ. ο.
  II,
  -Γεώργιος Α. Βαρκαράκης Μα.
  ρΐκα Ί. Γκριδάκη ετέλεσαν τούς
  νάμους των την 3-1-3/. Παράνυμ.
  φός παρέστη ό κ. Ί. Βαρκαράκης
  Λτήν πάρίλθ. Κυριακήν είς Ά
  λόιδες Μυλοποτάμου ό κ ΒασΙλει
  ος Ί. Σφυρής καϊ ή ΔνΙς ΧρυσοΟ·
  λα Μ. Σφακιανάκη ετέλεσαν τοός
  γάμους των. Παράνυμφος παρέστη
  ή κ. Κυοιακοθλα Καλοκύρη.
  Συγγαρηΐήρια- Δ. Σ.
  ΕΠΙΣΚΕΨ£Ι--Ή κ. Εύοτγγβλία
  Καρουζάκη βά δεχθή έπιοκέψβις
  την 2^ ΜαρτΙου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΤοΟς βιακε
  κριμίνους Ιατρούς κ. κ. Κ. Πομπο
  βάκην καϊ Ν. Μβτοχιανάκην, σώ
  σαντάς μας έ< βεβαίου θανάτου διά τής επιστημονικάς των Ικανότη τος καϊ παντοειδώς έκΒηλώσσντας τό ενδιαφέρον των κατά τό διά στημα τής μακράς όσον καϊ βαρεΐ σς ασθενείας μας Θεωρούμεν υπο χρέωσΐν μας νά ευχαριστήσωμεν κοΐ δημοσία. Βασιλικά Άνώγεια 3-1-937 ΟΙ ευχαριστούντες Β«αιλ«·οτ Ι ΝΑ Γύρω στήν πόλι μας. ρ χά χ 9χου δ Λιο Ιφθΐ^ε την 25ην έπϊ ^•ιον ιή γΐννήαιώς τού, άτιο την ήμέοαν δέ ιύ".τ|ν άρχίζ*ι πραγμι τι ή πχραδοξος χαΐ ώΐ Ειιτοο(α (συνβχ(ζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ιΙΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ 4)0 ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ ,, Άναχ«ριΤ <( Ήρακλεί «υ Ικετστυν ΚΥΡΚΑΚΗΝ Ρράδυ κατ' εύβεΐετν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ·)Ι Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια. Σδρβν, Παρον, Νά{·ν. Πρα*τορ·Ιον ΑΙΝΑΡΔΑΚΝ Τ 1—41 ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡ1Ο"< "Ηρχισβ τάς εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στβφάνου Χανι' ωτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων καϊ ϊναντι ακριβώς της Λαΐκής Τραπέζης Είς την αξιότιμον πελα τεΐαν τού εξασφαλίζει ανεσιν, τα χότητσ, ακραν περιιιοΐησιν, ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Β1ΙΙ1ΙΙ11ΠΠΙΙ1Μ ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ τωνΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΠΙΚΩΝ ©εραπεύονται μέ την χρήσιν των παγκοσμίου φπμπς προϊόντων τής Έταιρίας ΣΕΛΛ: ΧΕΙιΜΕΡΙΝΡΣ ΠΟΛΤΟΣ Σ Ε Λ Λ ΘΕΡΪΙνϊθΣ ΠΟΛΤΟΝ Σ Ε Μ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ β ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ. "Αριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των μορ- φών τής ΨωριάσεΦς, Μελίγκρας, Σκουληκιών καί λοί- τι&ν άσθενειών των δένδρων, ανθέων καί κηπικών. Βιβλιάρκχ οδηγι&ν παρέχονται δνρεάν. Διβρκηί παρακαταβιίκη παρά τ·ϊ| ΑΝΤΙΠΡΟ-ΟΠΟΙ2. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΗβΚΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Δεν έττερίμενε κανβΐς την καλο· καιρίαν τής ημέρας των θεοφανεΐ· ών. —Την οποίαν επηκολούθησε καί χθές νέα Θεσπεσία λιακάδα. —Πρός χαράν των συμπολίτην, ηήλιασθέντων» άπλήστωι. καί λό>
  γφ τής χθεσινής μβρικής άργΐας.
  —Έν τφ μεταξύ άς εΐναι.έξωρκι
  σμένοι οί προφητεύονιες νέον χεΐ-
  μωνατ.
  —Την τελετήν τής καταδύσεω<: τού Τιμίου ΣταυροΟ δέν παρηκο. λούθησαν ώς συνήθως καί ττλήθη χωρικων. —"Αλλοτε ήτο γραφικώτατον τό Θέαμα των όμάδων αυτών (αρρέ νων καί Θηλέπν) μέ τό Κρητικόν Ενδυμα. —ΟΙ πρωτοι ήμιλλωντο νά πά οουοιάζουν Οσον τό δυνατόν πε ρισσοτέραν λεβεντιάν μέ τα και νουργή «σαλβαρια» των, αί δέ δεί) τεραι απετέλουν σωστά κινητά χρυ σοχοεΓα. —Εφέτος ό βαρύς χεψών ήμπό δισε την κΑΘοοον αυτήν. —Την εσπέραν των θ-οφανεΐων υπό των αξιωματικών τοθ Συντότγ ματος καί τής στρατολογικής ΰπη ρεσίας, παρετέθη γεθμα πρός τι μην τοθ ΔιοικητοΟ τοθ Συντάγμθ τος κ. 'Αμπατίί) —Κατά τόγεΰμα ήγέρθησαν θεμ μαΐ τΐρσπόσεις υπέρ τοθ κ. Άμια Τζί]. —ΚαΙ τοθ έν γένει Εργου τού έν τβ άναπλάσοει, προόδφ καί μαχη τικότητι τής στρατευομένης Κρητι κης νιολαιας. Καθ" ήν ώραν έτελείτο ή κατά δίσις τοϋ Τιμίου Σταυρ Ο άίικνεΓ το είς τόν λιμένα μας τό Θαλαμη γόν «Άκρόπολις», —·Η άφιξις αυτή τής «'Ακρσιιό λεως» ήτο ή πρώτη μετά τόν καθα γιασμόν των υδάτων. — Άποτελοΰσα καί έξ αίτίας τ>|ς
  προηγουμένης τρικυμΐας ήτις διήρ
  κει καθ* δν χρόνον ή «Άκρόττο
  λις» άνεϊώρει έκ Πειραιώς πρου
  ηόθεσινδιά... τό άσφαλές τοθ λό
  γου χαί των Ικανοτητων τοθ πλοι
  άρχου της ;δσον καί ιής εύσταθεΐ
  άς τοθ «ΚρητικοΟ]καραβιοΟ<·. —ΟΙ άργόοχολοι των καφενεί ών είναι αυτήν την ώ^αν βέβαι οί περΐ τοθ νέου πολέμου. —Καί είς την βεβαίωσιν αύ'ήν τούς έξυηηρετοϋν ώμολογουμένως έξαιρετικά, τα σημεΐα των καιρόν. —"Ωσΐε νάμήν Εχουν νά πολυ σκοτουριαοθοθν ΰπως άλλοτε οι' έττιχειρήματα Εναντι των αίσιοδο ξούντων διά την διατήρησιν τί|ς είρήνης. —Τα έξοχικά κίντρα Εκαμαν κα λές δουλειές μέ την λιακάδα των θεοφανεΐων κσΐ την χθεσινήν. £—θά κάμουν δέ καλυτέρας Αν συνεχισθή σταθερώς ή καλοκαι ρΐα. —Τό νέον φΐμλ τοθ «Σινέ Μι νώα» νΝατάσα» εΤνε άπό τα ίξαι ρετικώτερα τής σαιζόν. —Είς τοθ Πουλακάκη προ»αλ λεται ή μεγαλειώδης Ιστορική ται νία έφιτεινή-ς παραγωγί)ς: .Κλεοτια τρα». Α Ρ·κ«·τεε) ΑΒΕΔΙΣ αί Λέγω τβν ίβρτβν τιμαί μας είνε «Ι τεφκτιχώτεραι. Έχομεν *λα τα ύφ* σματα τίς ίη·χϊίς. Α ΒΕβΙΣ ΙΑ Μ ■θβ*|·ΑγΙ·» Μαν· Ηυυιαη < Ν Λ ΤΑΣ V ϊ^λα τ. 5*135 μ ο1 ψ; νο ηβντα η ν«ολαΐα *Ι| την α 7 -Πρέ«« ν ( άνειιιφύλακ· ν καί ηαράβοο , ΐλ«γ" ^τ ιιι ό κοινότι ίκοχής καΐολογεΤ, νομψ τα. Μ Υ γϋναΐκες.βΐχαν ίΐν» τής »6*αν ρόΐης οτόν Ιΰω τό «ιό γελοϊο «ρώη σψς νων, μόλις συνι νά χωρισθοθν. νά άγαποθν άλ νούν κώς άγακ τα σ' σύτά, *ι ρυγμα τοθ Ρ ρυνμα τής έτια αι, οιήν έλβύθ τΔν ιγστ(κτω>-
  κρυΦόν άντ(λα)
  κσρβί; 6σες, ί
  Ή άρ
  Έλληνιι
  Κεφάλαια Ι
  Κβταβεαεις
  Ύκβχαι
  οοϊιΙ Νο
  Νο
  Πρακτι
  Άντ«κ
  Έκτε;
  Ι
  «ν;ΒοΊ
  ΛΉ Ο Ρθ Λ Σ Ι Ζ
  καΐ
  ήμττό
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  26βν
  Τί σκαραγμός ήταν έκεΐνος
  «ού την Ικαμβ νά νρβψπ
  στήν μητέρα της, βίαν ή δού
  κισσα της|Σάρτρης Ιφεοε στόν
  κόσμο Ινα τΐαιβΐ νεκρό: «Άν
  καΙ είνε τρομερά, 0β ήθβλα
  ώστόσο να μοθ συνέβαινε' κι'
  έμένσ»! Ν Λ Φέρη στόν κόααο
  Ενα παιδ', Εστω καΙ πιθΐ-
  μένοΙ
  Γύρω της οί ψοχές των άν·
  θρώπων εΤχαν παρα&οθβ στόν
  στρόβιλο ενός οΐσθηματικοθ
  παραληοήματος. Ήταν ή έπο
  χή πού Ελεγον δτι «ζωή είνε
  ή αϊσθησις». Ό άποχαλινω-
  μένος έρωτισμός ήταν τό μέ¬
  σον κσΐ 6 σκοπός τής άληθι-
  νής ζωΐς.
  —Ό.τι καΐ να άγαιτφ κα·
  νεΐς, πάντα καλά κάνει κα( ά-
  γαπφ, διεκήρυσσεν άνενδοιά-
  στως ή κυρΐα ντέ Σουαζέλ.
  Ή νεολαΐα της έποχί|ς αί-
  σθανόταν την άνάγκη τί)ς εί-
  λικρινείας μπροστα στή ζωή.
  Καί |ιι(στευε πώς τό πρΔτο
  βήμα ή τα ν ό Ιρως—Αχι οί έ»
  φήμεροι δβσμοΐ, άλλά ά με¬
  γ άλσ πάθη.
  —Πρέττει ν' άρχ'ζωμε άπό
  την άνεπιφύλακτον έγκατάλει
  ψ,ν καΙ παράδοσιν τοθ είναι
  μας, έλεγεν άλλος.
  'Η πιό κοινότυττη ρη^ις της
  έποχής ήταν τοις δ έρως δι
  καιολογβΤ, νομιμοποιεΐ τα πάν
  τα. Μια γενεά προτήτερα οί
  γυναΙκες,ίΤχαν έρσστή γιά νά
  είνε της μόβας- καΙ ή σταθε
  ρότης στόν Εεωτα εθεωρείτο
  τό πιό γελοΐο πράγμα. 'Ή
  κρώιη σκέψεις των έρωτίυμέ-
  νων, μόλις συνεδέοντο, ή'αν
  νά χωρισθοθν. Τώρα έπρεπε
  νά άγοποθν άληθ«νά ή νά κά
  νούν τι ώς άγαποθν, ΚαΙ κον
  τα σ' αύται έοχόταν τό κή
  ρυγμα τοθ Ρουσσώ—τό κή
  ρυγμα τής έπανύδου στήν Φύ
  σι, σιήν έλεόθερη έκ&ήλωσι
  των ένστικτον—πού ΐθρισχβ
  κρυφόν άντίλαλο σ' δλες τίς
  καρβέ; δσες, δπως ή καρ&ιά
  ης Μαρίας —'Α.ντουανέιτας,
  έζοθσαν μέ την λαχτάρα τοθ
  μυθιστορηματικοθ αγνώστου
  πού έπεφύλασσεν ή ο Οριον.
  Γιατί μονάχα ή £λπ(βα σύ
  τή τής Ιδινε τή οόναμι νά άν
  θέξη στό ταπεινωτικό κενόν
  πού ενοιωθε μίσα της. ΚαΙ
  αυτή την 1<ανε νά άναζη'0 διαρκώς, στά ιιρόσωπα καΙ στά βλέμματα πού ίσυναντοθ σε, τόν σπινθήρα τής αύθόρ μητης έκείνης συμπαθείας πού δημιουργεΐ τόν μυστηριώδη θεσμόν μεταξύ 8ύο μυχων. • ε>
  'Υκό τοιαύτην ψυχολογικήν
  κατάστασιν εύρισκομένη ή Μα
  ρ(α Άντουανέττα έψαχνε παν
  τοθ νά ιθρη την εΐλικρινή φι
  λίαν ή όποία θά έβασΐζετο
  στήν αμοιβαίαν έκτΐμησι. Ή
  νεαρά οιάδοχος τοθ Γαλλι-
  κοθ θρόνου άπογοητευμένη
  πλέον έκ των δολοπλοκιων
  καΙ των ρα&ιουργιων μέ τάς
  οποίας την περιέβαλεν ή Γαλ·
  λική αολή ήτο οιατεθβιμενη νά
  αποκτήση την φιλΐα ποθ έλα-
  χταροθσβ άκόμη καΐ Αν παρέ
  βαινβ στοιχειώ&εις έθυμοτυπΐ-
  ες ποθ άπαιτοθσεν ή θέσις
  της. ΚαΙ τότε εγνώρισε την
  πριγκήπισσα Τερέζα ντέ Λσμ-
  πάλ. Ή φΐλη τής διαδόχου
  άγάπησε άπό την πρώιη οτιγ
  μή μέ την «δολη καρ&ιά της
  την Άντουανέττα. "Ηδη είχεν
  ύπεισέλθρ, στή ψυχή της καΙ
  μοναοική σκέψις της ήταν νά
  γλυκάνει τής πικρες πού εΤχε
  ποτισθή ή φΐλη της.
  Κρυφός πόθος κοΐ των 8ύο
  ήταν νά βρΐσκωνται δσο τό ου
  νατόν περισσότερο μοζ>. 'Η
  Μαρία—-Άντουανέττα έκα-
  λοθσε τή φΐλη της στό οισμέ
  ρισμά της. Καί ή Τερέζα &ιέ·
  σχιζε καθημερινώς την άπό-
  σΐασι πού έχώριζε τό άρχον
  τικό τοθ πεθεροθ της άπό τό
  παλάτι των Βερσαλλιον γισ
  ν ά βρεθβ κοντά σ' εκείνην,
  (συνεχΐζεται)
  ΕΟΙ1ΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ■ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΡ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικών Τραπεζών.
  Κεφαλαια Μοτοχικα μ«1 άηββεμάτον Δρχ. 1205.000.000
  Καταθέσεις > ΚΟΟΓΟΟΟ.Ο.'Ο
  'Υποκαταστήματα είς όλην την Έλλάδα.
  Ύκβκαταατημα έν 'Αλείανδρεία Καβ Βίαιη·
  Ιιοηΐ Νο 17
  'νποχατάστημα έν Κοπρω: Κηβ Βηιαά βΐ
  ϋΐηβ Νο 17
  Πρακτορείον έν Ζαγιζίχ: Κνβ Τβν/ίϋεΙ.
  Ανταποκριταί είς όλας τ*ς χώρας τ·δ ίξωτε
  ρικοϋ.
  Εκτελεί τΐάσης φύσεως τραττεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταθεβκις είς πρώτην ζήτηβιν, ταμι-
  βίίτηρίβυ χοιί επί προθεσμία, μ« λίαν ΐύνοΐκα
  I-
  πιτέκια.
  51 ΜΒΙ--Ν
  Ιδρυθείσα υπό τής Έβνιχϊ,ς Τραπέζης τίς
  Ελλάδος συμφώνως μέ τβύς νόμβυς τής Πολιτεί-
  «ί τής Νέας Υόρκης, πρός βςυπηρέτηοιν τβν έν
  Άό ·Ελλήν»ν.
  Κεφαλαια όλοσχερώς κονταβεβλημένα
  £ 1 .3ΗΟ.ΟΟΟ.
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  Μβτά τριιτΐϊς ιόβοκίμους σνουβάς έν ιω
  τιλειοτέρω Μαικυτηρίφ των Βαλκανίυν τής
  Κάς Έλινας Βενιζέλου, άε>ί|θτ) Ιξ Άθηνβν
  ή έτΐιστήμββν μαϊα ΔΙς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  ΚαΙ
  έκ νο
  δεικταί τάς επιτόκους κσΐ
  ά ή ή κί
  ι ς ς χς
  έκ νοσημάτιβν τής μήτρος καί «αραμητρίκν
  έν τβ οίκΐςΐ της όδός Λασηθίου (Βαλιδέ τζαμί)
  ά «ό ώραν 9—12 «. μ. καί 3—7 μ. μ.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ολίγα χοήσιμα λόγισ
  Τα έμπόδια τοΰ δρό-
  μοο τήςζωής
  Γ.
  "Άλλα καί τα γράμματα
  ήμπορεΐς έν μέτρω νά καλ·
  λιεργήσπς καί γνώσεις αρκε¬
  τάς νά άποθησαυρΐσρς έστω
  καί αύτο&Ι&ακτος, εάν ίχπ^
  την επίμονον θέλησιν νά συμ
  πληοώσης μόνος σου· έγνώρι
  σα δέ πολλούς τοιούτους ό-
  ψιμαθεΐς σοφοός, πρό των ο¬
  ποίων πολλοΐ πτυχιοθχοι πα·
  νεπΐστημ'ων ήιιποροθσαν νά
  περθσουν ώς άγράμματοι. "Ε-
  πειτα καί διά τάς έλλε'ψεΐς
  τοθ χαρακτήρος άκόμη έχβις,
  καθώς εΐπα καϊ άλλοτε, £να
  πανίσχυρον διομθωτικόν μέ¬
  σον την σύθυποβολήν, ή ό-
  ποία άν ξ«ύρ]]ς νά την χειρι-
  σθβς καλώς χαΙ έπΐμόνως &ύ
  ναται νά σέ'μβταμορφώση ήθι
  κως είς δλως διόλου νέον αν
  θρωπον.
  Είς τόν σκόπελον πάλιν
  των οίκονομικων δυσχερειών,
  δπου πολλάκις ναυαγεΐ αθ-
  τανδρον τό σκάφος τής ζωής
  δταν οί άρμοΐ τού δέν ίΤνε
  καλώς πακτωμένοι, Εχεις νά
  άντιτάζης προληπτικως μέν
  την φΐλεργΐαν, την οΐκονομΐαν
  καί την σύνεσιν, θεροπευτι
  κως δέ νά μή καμφθβς καί
  νά άντιστ()ς μέ κάθε θυαΐαν
  είς τόν κλονισμόν τής άτυχί·
  άς καί πρό παντός νά μή λι
  ποτακτήσης Εστω καΐ ΰποχω-
  ρών πρό τοθ έχθροθ, διότι ό
  χοονος καί α( περΐστάσεις 6α
  μκτατρ|ψουν καποτε την υπο-
  κώοησιν είς θοιααβευηκήν
  ποοέλασΐν.Ή ζωή είνε τεθλα
  σαβνη γραααή κα' μετΛ 'όν
  κατήφορον θά 6^θτ» «-ατιοτε
  <τΐ ό άνήφορος. Πάντως κα! είς σύ οθ τοθ εΐδους τάς δυ¬ σχερείας δπωΓ καΙ είς πάσης άλλης φύσεως δυσάοεστα πού ήαποροΟ" νά σοθ συμ- βοθν, !*« ύη' δψν σου πάν- τοτε ότι ε^, μόνον Ιχεις άσφι λές σωσσΐβον είς την διάθεσιν σου μέ επιγραφάς άπό τή* μίαν όψιν: τιμή κα( άπό την ι Αλλην: καθήκον. «Κρόμμυον... δψον οί¬ νου» Α'. Κ&τι ήξευρον, φαΐνεται άπό μεζίδβς κα( βΐς τόν καιρόν τοθ Όμήοου οί κρασοπατέρες πού ίτρωγαν κρεμμύδι βίαν κατέβσζαν μέ τούς πελο»σ(ους άμφορεΐς τόν αΐθοπα οΤνον, Γσως μάλιστα μέ καπως γβν- ναιοτέρας σπονβάς καί ό Ά- γαμίμνων ό Τδιος, άφοθ δ¬ ταν τα έβαλβ μ έ τόν Άχιλ λέα ήκουσε παρ' αύιοθ την γνωστήν υβριν «οΐνοβαρές!», δηλαοή μεθύστακαΙ ΠάντωςεΙς ενα όμηρικόν στΐχον άναφέ- ρεταΐ ή φράσις τοθ ανωτέρω τΐτλου κα[ μσρτυρεΐ δτι τό βριμύ αύτό τή; όσμήν κα( την γεθσΐν βολβοειδές πού είνε ό στυλοβάτης τής μαγβιρικής μας εχει παναρχαίαν ΙστορΙ· αν. Άρκβΐ νά μόθετε δτι διά νά κτισθβ ή μεγάλη πυραμΐς τοθ Χέρπος είς την προΐστορι κήν Αίγυπτον ή μυρμηκιά των δούλων έργατών εδέησε νά καταναλώση κρεμμύδιχ μόνον άξ(ας 1600 ταλάντων! Αύτό τουλάχιστον άναφέρβι μΐα (ε ρογλυφική έπιγραφή. (συνεχίζεται) ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΒΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΛΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Τέε*( Ίατρ·{ Οερ*ηε»τηρ(ο» £»Εύ«νν*λιομέ)(» Άθηνβν, Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 π. μ. καΙ 3—7 μ. μ. επί τής 63οθ ΆμαλθβΙας (Πλατύ Σοκκάκι),) έναντι πρώην ΊαττρβΙου κ. Λογιάδου· Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, "Ι*)νος 10—πληοιέοτκτα Όμονοίβς ΤηλέφΜνον 23-302 Τελιίνς άνακαινισθέν, διαθέτκι δωμάτια κύήλια, εύαερα Μαί *αλβς ίπιπλωμένα. Καθαριότητα & μΐμπτβν χά! ύτηρκσίαν πρβθυμοτάτην. ^Ιθβκακν «νβμονΙ,ς. ΑΙ ουμφερεντερε» τιμαί Τέ ξινβδβχΐΐβν <ΑΛΒΏΝ» διΐυθύνκι αυτο¬ προσώπως Ι νέ·ς Ιδιοκτήτης τβν συμκ·λ(τη{ μ«ς Ν ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΪ. Προτιμάτε τα αύτόματα ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ Σ. Σ. Σπαγουλίδη Ό&ος 1821. Ευκολίαι Πώς διαρρυδμίζονται τα 'Αγορανομικά. ηη βΐς την ίφημβ ο'δα τής Κυβερνήσεως δ ά ναγκαστικός νόμος «ττβοΐ άγο ρανομΐκοθ κώδικος» διά τοθ όποΐου ρυθμΐζονται εφεξής δ. παντα τα άνορανομικά ζητή Διά τής ρυθμΐσεως ταύ της όογανοθται ή κατανάλω¬ σις, κανονΐζοναι π[ σχέσεις παοανωγής καΙ διανομής, έξα σφαλΐζονται ο( λαΐ<α( ΛγοοσΙ «αί οί έπιτάζεις των τροφΐμων καί καθορΐζονται λεπτοαεοβια α( ύποχρεώσβις τβν άλβυ βΐομηγ,άνων καΙ άρτοποιΏν Συν τοίς Αλλοις κα| εΐδικώ τερον ώς πρός τα άνοοανουι χά προσ^Ιδονται τΛ εξής δι αιώματα είς τόν ύφυτουργ^ν ής 'ΑγορανομΙας κσ( τάς άγορανοαικάς έπιτροπάς: 1) Νά ύποχρεώνωσι πάντα βιομήχανον, βιοτίχνην, παρα νωγόν καί γενικώς κάτοχον βιωτικων άναγκων νά ύποβά δήλωσιν περ( πάντων των ύπ' αύτοθ παραγομένων ή κατεχομένων ε(δων, 2) νά ά παγορεύωσι την ελευθέραν διάθεσιν αυτών καθ* ώρισμέ νόν χρονικόν διάσιηαα. Ό κάτονος τοθ εϊ^ους, οδ άπη νορεύθη ή έλβυθέια διάθεσις όφβΐλε» νΛ τηρβ αΰτό έν καλή <αταστάθ6ΐ κα{ νά λαμβάνη πάνττ τα πο^ο τοθτο ά<»αιτοό μ£τοα Έν πεοιπ'ώσβΐ ψ ω. ό«4 τοθ <·»τό χου ^ύν γιτ> ή άστυ«οαι*ή άο
  χή, τ) ν οΚΛ -οθ ΰτυπου^νιθ
  τής 'Ανοοα ομ'ας ή τή-· ά >αο
  βΐσς Άνοοσνομι«τ)ς Έ τιτου
  τιής ν'» ^ια'άξη τήν διΊ το(
  τού έ<τέρσιν τ&ν Αναγκαίων Ιογων '>ΐτ'ΐ"αις τοθ κατό
  χου.
  ΟΙ άρ^ούαε οί νά ποοβ^σιν
  είς την 1γ ω'*οω δήλωτ ν, οί
  β ^ηΧοΟν-β', ή δ*ω
  ύ ή ύ
  ή
  γο^τβς να παοΛσ^ωσι ·πάα<ιν υπό των άνω 'ΑιχΛν αΐτουμέ νην πληοοφορΐαν, ο' όπωσδή- ποτε διαθέτοντες εϊ^η, 4' α¬ πηγορεύθη ή ελευθέρα διάθε¬ σις, οί παραβατΐνοντες οίονΛή- ποτΒ δρον τιθέμβνον ύτό των αυτών Άρχων καΙ όπωσ^ήπο τε παραβαΐνθντβς τάς δ<ατά· ξβις τοθ παρόντος άοθρου βιώκονται καί τιμωοοθνται. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙλΣΜΟΥ Μιχαήλ Έμμ. Γαλετάκη χατοΕ- κου 'ΗβκχλεΕου· Μιρίας χήρας -. Μιλιοβουρ- γάχτ) τό γένος Ίιβΐνν^υ Σίρατά- χατοίκου Πκναγιβ: Πεδιάδος. Πχρά τής χα,θ' ή; ιδ παρίν μου ώς έγγυητρΕας τοθ αρχικοθ φειλίτευ μου ,Νιχολάου Μ. Με λισΐουργάχη χατοΐχου Παναγιδ, Πιδιάδος διχαιοθμαι νά λάδω 3υ· νάμΐι τ«0 δπ' αριθ. 18983 τοθ 1929 ίανεισιιχίθ τοθ Συμβολχια- γάφου 'ΗραχλιΕοιι Εύιτρατΐου Π. Βΐυρδουμπάχτ] νομίμως έκτΐλΐσΐοθ κιχηριιγμίνου έν συνδυασμώ ποος τάς &πό χρονολ. 30 Ίουνίου 1932 ίπιταγήν μου πρ&ς άναγκαοιικήν έκτέλεαιν χαΙ 15 Νοεμβριού 1936 τοιαύτην α'. δρ. 7612, β'. τους ί χάοτοτε ουμβατιχοας τδχοιις αϋτΑν άπά τής 30 Ίουνίου 1932 μίν,οι ής 15 Νοεμβριού 1936 δρ. 4453 πρός χιφαλαΐΐποΐηοιν τβν δΐτοίων ήπειρον ενώπιον τοθ Πραιτοϊικεί ου Ηρακλείου την δπο χρονολ. 14 Νοεμβριού 1936 άγωγήν μου «αί γ'. δρ. 1736,90 λετιτομΐρως άναφερομένας χατά χονίύλια έν δευτέρα των δνω Ιπιταγδν μου, ήοι έν δλφ δρ. 12951 90 έντό κως «πό τής 15 Νοεμβριού 1936 μέχρις Ιξοφλήοιως τάς οποίος &< χαΐ έπιτάγη νά μοί πληρώση διά τΑν 5νω έιιταγβν μου έν τούτοις ήνήθ- νά πράξη τοθΐο μέχρι οή μιρον καίτοι παρήλθε προ πολλοθ ή πρός πληρωμήν αιύτδν προθι ομία. 'Διχ τ^0:α Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω πό σοθ την δρ. 12951,90 τβν τοω>
  αύιβν άπό τής 15 Νοεμβριού 1936
  μέχρις έξοφλήσεως χαΙ των γΐνο
  μίνων χαΐ γε>ι^3μέ*ων έξόδων μέ
  χρις αποπληοωμής χαΙ δπό έπιφύ
  λαξιν ρητήν παντίς έιέρου διχαΐ
  ώματός μου χατά τής χαθ' ή; τό
  παρόν μου χαΙ τοθ πρωτοφιιλέ
  τού μου, εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγχαοτικής έχποιήσιως πλιιοτη
  ριαβμΐν τα έξήί άχίνητα χά ι διά
  το προκειμένον χρίος ένυπδθηχα
  χτήματα τής χ»θ' ής τό παρόν
  μου πλήν τοθ τελιυταίου χιίμΐνα
  έν χ% πΐριφΐρι^α τοθ χωρίου Π»
  ναγιδ; Πεδιάδος τοθ τέως Δήμου
  Παναγ «ς τήί Βίρηνοδιχΐιχχής πε
  ριφιρείας Κ«σ<ελλ(ου Πεδιάδος, ήτοι: 1) Είς θέσιν «Λιιβάδια ή Στέρναν» αγρόν ποτιατιχόν 1)4 τοθ σΐρέμματος μέ φρέαρ χαΐ 1 χά ρυδίαν βϋνοριύοντα χτήμαοι Γι ωργΕου Σχρατάχτ), ΒχσιλιΕου Γ. Καρϋδάχη τοΕχφ χαΙ βίγκα, 2) Είς θέοι« «Πϊπουτοές» αγρόν έ< τάοεως ενός στρέμμντος μέ 10 έ λαιίδενδρα αυνοριΰοντα χληρινό μων Κ, 'Αλιξάκη, Ν. Π. Στρατά χη, Εμμανουήλ Γενναράκη χιί δρίμφ. 3) Είς θέσιν «Πλαθειά Μίρθιί» αγρόν 2 μουζουοίων ου νοριύΐντα πρός χτήματα 'Εμμ-χν. Στρατολ γύρωθεν. 4) Είς θέσιν «'ΑρμΙ Λίκκους>»γρον ενός στρέμ
  ματος μέ 10 ελαιόδενδρα ουνοριό
  οντα πρός χτήματα Ιωάννου Κα
  ναχουαακη. δρόμον, ρόαχα χαΙ τοΐ
  χον. 5) Είς θέσιν «Άγιον Νιχό
  λαόν» άμπελον εκτάσεως ένίς έρ
  γάτου συνοριυομίνην πρός χτήμα
  αι ΒισιλιΙου Γ. Καρυδάχη. 6)
  Είς τήν αυτήν θέσιν ίγοον 1)4
  τοθ αιρέμματος μέ δύο έλαΐόδιν
  δρα συνορι6οντ« κρός χή
  ι Εμμανουήλ ϊτρβιιάχτ; %%
  —-Οανατηφβρον άτύχημβ.
  Τίιν Ιην ΊανοοαρΙβυ ν. Ι. β
  ΚΝνοτ«ντΙνββ ΕοχΜΐνάχη( έ τβν
  20 έχ Μοναστηραχίου Ίιρκκέ
  τρβς έν$ Κββοχεν τό ποίμνιόν
  τού καρά τίιν ορβσΐιραν Κ«β·
  Ββυσίβυ, ώλίοθησεν έ{ ά«ρβσε{ί«ς
  χ* Ι κατέπεσεν έκ χρημνώδους οπ
  μείου βάθους 300 μ«1 πλέον μ*
  τρον, δι«μΐλιοθ(Ις οΐχτρ&ς.
  —Ό Έπίακβπβς Ιεραπέτρας.
  Είς Σητείαν ευρ(αχετ«ι άηο
  τής ημέρας των βιοφανείιιν 6 'Β
  πίακβηβς Ίιροοητεικς χ. ΦιλβΒε-
  ος Ιοτις καί Ιιροΰρνπαε είς τίιν
  τελετήν τής χκτ«δύσι«ς ιχαΐ τίιν
  χθεσινήν λειτουργ(«ν.
  —Είσφορβ Κοινότητος
  'Η Κοινβτπβ Καμιναχίον τής
  έηαρχΐας Λασηθίου ηαρέδνχ* είς
  τβν Δήμοτρχον Άν- Νιχολάο» Ι ν
  ταλμβτ έχ δραχμ&ν 700 ως ■Ιαφο
  ρ«ν τής Κοινότητος ύηέρ τοθ Νο
  'σοΜβμεΙου Άνΐοβ Νιχβλάου.
  —Άπονομη μιαθοΰ είς τρια·
  τατιχβύς.
  Είς τβ«ς Τριατβτιχβύς τοθ Νο
  μοθ Λασηθίου μ. κ. Έμμ. Άτσ«
  λάχην, Έμμ. Γιατζοΐκην, Έμμ.
  Γραφχνάκην, Έμμ. ΓονΐΝτάχην,
  Έμμ. Λικλλβνάν, Κβινστ. Λυρά
  χην. Γεώργιον Νκμουνάχην, Ίη.
  Όρφανβυδάχην. Κεΐνστ η«βιώ
  την, Μιχ. Χιρναχην, Μιχ.ΧφκκΐΝ
  ταχην χ«1 Δημ. Φαηιαοαχην αι»
  νεμήβη λόνν εύδβμίμβυ υηηρισ.
  «ς 6 μισθβς τβθ άνείτεροι β«8μου
  τοδ τηλενραφητοδ ν' Ε
  —'Απβνομή έπαίνου καί βρα
  βείου είς διδασκνλισσαν.
  Διά «ήϊ ύπ' αριθ. 68954 δικτ«-
  νής το& Ύηευρνείβ» τής Παιδεί·
  άς απενεμήθη είς την οιοασχβλιο
  σκν Κ«λάμ«ύχ«ςΑ{χ«τερίνην Π*
  η«ν<»ΡΥ(β» ΙπαινοςχκΙ τιμητιχή διάχρισιβ μετά όκταχοσιοδράχ μου γέροιτβς διά την Ι(«ιρ·τιχην χ«1 ιΰδόκιμον »πηρ«αί«ν της· νόμων Εμμανουήλ Στρατακη. 7) Είς την αΰ<ήν θέσιν άμπελον 1 έργάτου μέ μίαν ,χυπαρισσον συνο ρευομί>ην π^ό( χτήματα Ίοβάννου
  Εαρυδάχη χαΙ Βχσιλείου Γ. Κα
  ρυδαχη χαΙ 8) Είς θέσιν «Εχντε
  ρογιάννη Πιριβίλι» αγρόν ποτι
  στικόν ημίσεως στρέμματος [μέ δι
  άφ δίνδρα, πηγαΐον Οΐωρ χαΙ
  φρέαρ συνορεύοντα πρός χτήματα
  κληρονόμον Ιωάννου Στρατάχΐ]
  χαΙ χληρονόμων Κωνσταντίνου Δ.
  Στρατακη γύρωθεν.
  Ό πλειστηριασμος των χτημά
  των τούτων γενησεται τήν 21ην
  Φιβρουκρίου 1937 ημέραν Κυρίαι
  «ήν χαί Λ?αν 10—12 π. μ. ένώ
  πιον τοθ Συμβολαιογρά'φου Καστελ
  λίου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬
  νέως χά! τούτου χωλυομένου τοθ
  νομίμου αύιοθ ά^απληρωτοθ χαΙ έν
  ϊψ δημοσ!φ γραφείφ τοθ ιΐρημέ
  νού Σϋμβολαιογράφου χειμένφ έν
  τος τοθ ν χωρίου Κχστελλίου Πιδΐά
  δος δή χαί ένθα χαλοθνται ο(
  βίυλόμινοι νά γίνωσιν άγορκαταΐ
  μέ τήν δήλωσιν μου δχι τό τελιυ
  ταΐον των ανωτέρω,, χτημάτων θά
  χαταχυρωθς είς τιν τελευταίον
  πλειοδότην εάν τό 6κέρθεμα τβν
  λοιπβν χιημάτων {έν έξτρχιΐ πρός
  τελείαν έξόφλτ,σιν τής έκτελουμέ
  ντ,ς άπαιτήσιως χαί πάσης τυχόν
  ίλλης άλλου έγγε^ραμμένου δανει
  στοθ.
  'Αρμίδιος διχβσηχός χλητήρ έ
  νεργησάτω ΐά νόμιμα έν προκει-
  μίνφ.
  Ηράκλειον τί 6 Ίχνουαρ.νυ
  1937.
  Ό τοθ έπισπΐύδοντος χαί κα
  ραγγέλλοντος πληρεξοόσιος
  ρος.
  Ν. Γ.
  Ι
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφβΤα έναντι ΝομαρχΙας
  Α ΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Ιταλοί διά τα περί έσελοντών.
  Έκτακτοι παρασκευαι έν Αγγλία.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΤΗΝ
  ΔΙλ ΣΟΒΑΡΟΝ
  ΤΟΥ ΚΡΔΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΙΠΣΜΟΥ
  &ΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ ΖιΒΙΠΙΔΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — "Ομιλών άπόψε
  πρός τούς δημοσιογράφους ό άντιπρό·
  εορος τής κυβερνήσεως χ. Ζαβιτσιάνος
  εδήλωσεν ότι αί είσπράξεις έκ τής κα¬
  ταργήσεως τής ατελείας τού χαρτοσή-
  μον, έκ τής προααυξήαεως τ^ς τιμής
  τού κατά 10 ο)ο καθώς καί εκ τής α-
  νατιμήσεως των σιγαρέττων χατά μίαν
  δραχμήν κατά κυτίον θ* διατεθούν έξ
  ολοκλήρου διά την οργάνωσιν τής κοι·
  νωνικής Προνοίας, χάριν τής οποίας
  Ιστερξεν ή κυβέρνησις είς την επιβολήν
  τής νέας φορολογίας. 'Έκτός αυτών δ-
  μως, ή κυβέρνησις θά ενισχύση την κοι¬
  νωνικήν περίθαλψιν καί διά μεγάλων
  πιστώσεων έκ τού Κρατικού προΰπολο-
  γισμού, άναγράφουσα είβικά κονούλια
  «ρός *τόν σκοπόν αυτόν.
  ΗΟΜΟΣ ιΙΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ1Σ
  ΤΗΣ πΌ» ΐΊΚΟΝΟΜΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Τ Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ τού υπουρ·
  γείου τής Δικαιοσύνης ανεκοινώθη ότι
  υπό τής αρμοδίας υπηρεσίας κατηρτί¬
  σθη νόμος διά τού όποίου έπιφέρον
  ται σημαντικαί τροποποιήαεις είς τάς
  αιατάξεις τής πολιτικής διχονομίας.
  Ό νόμος ούτος έγκρινομενος έντός
  των ημερών θέλει δημοσιευθή προσε¬
  χώς είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσε¬
  ως.
  οΓνεοι τπασπιστλι
  του βασιαεοσ^ γεδρπου
  Α0ΗΝΛ1 7 Ί*ν·υ«ρΙβυ (τβδ βνταπβκρι
  τ·δ μακ).—-Είς την εφημερίδα τής Κυβιρνή
  οευς εδημοσιεύθη Βασιλικόν διάταγμκ δι«
  τοθ έποϊβυ δΐορΐζονται ύπβισπιστειί τ·δ Β*
  θιλέως Γεωργ! ου «Ι κ. κ. Παπαδάκ·υλος ύ
  ποατρατηγος χαΐ Μκουλκλάς χ«Λ Στάη&Συν
  ταγματάρχην
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  ΤΟΥ ΚΑΘΑΓΙρΧΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΑΙΤΟΗ
  Ή έορτή τί)ς καταδύοιβς χοθ Τιμίου ΣταυροΟ
  προσέλαβε χαί εφέτος χαραχτΐ]4α ,παλλαΓκής αυρ
  ρο*)ς είς χον λιμένα λίγφ καί ττ]ς βελτιώοεας τί)ς
  καιρικάς χαταοτάαιας. Μεχά την θείαν λειτουργίαν
  ήτις έψίλη την κρασιν είς τέ* Μητροπολιτικόν
  ναόν ηαΐ πιρΐ ώραν 11 η μ ή ίλη πομπή κατηυ
  66νθη διά τβν δϊβν τβν καθορισθείσαν είς τό δή
  μαοιιυθέν πρόγραμμα τής Μητροπόλεως, είς τόν
  λιμένα ένβ* είχον ληφθ^ μΐρίμνη τ«0 χ. Λιμενίρ
  χου αοατηρα μέτρα πρός ηρδλτ,ψ.ν τοθ αυνωατιαμοθ
  χαί την άχώλυτον κυκλοφορίαν. Παρά την ατΐοδί·
  θραν ιΐχε οτηθς έξέδρα Ιπί τ*ϊς όκοίας εγένετο ή
  τελετή -ιί,ς χαθαγιάοινς τβν ίιδατ»»· χαί έκ ττ]ς
  έποΐας κατεδύθη δπο τιθ Σεβχομκοτάτου είς την
  Βκλαοααν δ Σταυρίς Βιμένος είς τό 4<ρον μετα ξ(νη< ταινίϊς. Κατά την οτιγμην τής χαταουοε«( τοθ ΣταυροΟ «κάντα τα άτμοπλαιοι τά^ίρμοθντα είς τ6ν λιμένα ώ; χ*1 τα ριιμουλχα έοόρριζον παρατι ταμίνβς. Είς την τελετήν συμμετέοχον έ «τος τής Σΐρατιιοΐικής 4ρχτ)ς, δ χ. Διευθυντάς ττ^ Νομαρχί άς ώς έχ·τρόααπος τοθ χ. Νομάρχου, ο χ. Δήμχρ χος Ηρακλείου χά Ι αλλοι έχκροο«*Π9ΐ τβν τοκι χβν βρχβν. ΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ 130 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιανουάριον.— Πληροφορίαι έκ Ρώμης «ρός τό Αθηναϊκον Πρα κτορεϊον άναφέρουν δχι 5 έν Λονδίνω άνταβοκριτής τής «Τριμνούνας» ένικρίνει ζωηρΔς τάς άβασίμους Φή θ1 Χς τέσσαρες χι ζωηρΔς τάς άβαμ Ι μας καθ1 τΧς τέσσαρες χ λιάδες Ιταλοί Ιθελονταί απεβιβάσθησαν είς Γάδει ρα καί άνοκρούιι τάς 0«ο θεσεις τάς δνοίας ό άγγλι κός Τΰβος έκαμεν ΐ«1 τοθ άντικειμβνου τούτου. Ό Αν Λονδίνω άντανοκριτής τΐ,ς «Εφημερίδος τής Ιταλίας» Φαίνεται ά«αισιόδοξος άνα ΦορικΑς -ρός την γνώμην την ό«ο(αν 8ξ>#ρασεν ό
  άγγλικός Τύβος καί καθ*
  ήν «αρά την Εντασιν ή 6·
  βο'σ «αρατηριΐται σήμε.
  ρον έν σχέσει βρός τα ςη
  τήματα τής ΊσκανΙας ή
  άγγλοΐταλικτι συμφωνία
  «αρήγαγιν ήδη άνχοτελέ-
  σματα διευκρινΐζοντα «ήν
  ατμόσφαιραν. Δέν βλένιι
  τις τοιαύτας ένδείζιις, λέ
  γει ό άντανοκοιτής άλλ<χ τουναντίον δέ» δύναται τις «Ιμή νά ■αρατηρήαο δτι δργανά «ινα καταβαλ- λουν -ροσ>αθι(ας δ «ως βη
  μιουργήσουν νέας «ροκατα
  λήψεις καί νέας έχθρότη-
  τας καχά τής Ιταλίας.
  —ΤηλιγραφοΟν έκ Λονδί
  νού 5τι ό ΰνουργός των Έ
  σωτβρικον θά θέστι «ροσκ
  )ΐΑς είς την διάθεσιν τοθ
  κοινοθ τριάκοντα έκατομμύ
  ρια άντιασθυζιογόνους-ρο
  σωνίβας. Είς τό κοινόν θ&
  δοθοθν καί οδηγίαι «ιρί
  ή 5βρησιμο«οιήσε«ς αύ
  Πρβία Παρασκεοης
  8 Ίανουαρίου 1937
  3" ΠΡΟ
  τ·ν. ΑΙ «ροσ*·-ίδις ·ά δια
  τηοοθνται ιΐς διάφοραι ση
  μεϊα τής χώρας καί θά εί
  νι «ροσιταΐ «ίς «βρΙ«τ·σιν
  άνάγκης.
  —Νιώτιρα τηλ» γράφη μα
  τα έκ Νέας Υόρκης βεββι
  οθν δτι ή φόρτωσις των αι
  ρο«λάν«·ν τ·ν «ρονρισμέ
  |ν«ν διά την Ισβανίαν έ«1
  τοθ άτμονλοίου «Κάντα
  Μνρίκο», διεκόνη. Τό μέ
  τροτ τοθτο ελήφθη «ροφα
  ν&ς κατόνιν διαταγεΐν έξ
  ΟύΐσιγκτΑνος. Λέγιται δ
  1 τι ή Άμερική κατόνιν μι
  ταγινιστέρων ά«οφάοι··ν
  θά άναγορεύστ] καί την έ
  (αν»γήν τΑν «αραγγιλ
  θέντυν δηλών «ολυβόλων
  καί -ροσ<ο«ίδ«ν, αέσω άν τινροσώνων τβν ΈρυθρΔν τής Βαλε,νθίας έν Μΐζιιιω Ή άσκησις τής δασικής πίστεως, Ή ενίσχυσις των μικροδιομηχανιών. Ή Διοίκησις της ' Τραπέζης απηύθυνε πρός α κάντα αύι()ς τα ύτΐοκατσστή ματα «αί άντιπροσωπεΐας της μακράν εγκύκλιον διά τής ό ποίας γνωοΐζβι τος άποφά- σβις τος οποίας αδτη Ιλοβι σχετικός μ έ την ασκησιν τής Δασικής Πίστεως. Έν «οχη" βΐς την εγκύκλιον τονΐζεχαι Οτι ή Άγοοχική Τρά τιεζα αναλαμβάνουσα την έρ- γσσ αν τής εκμεταλλεύσεως τον Βασον αποβλέπει έκτόο τής έπαυξήσϊως τοθ έθνικοθ πλούτου κα( είς την έ< ηα· ραλλήλου ενίσχυσιν τής (5ιω τικής οΐκονομΐας καί Βή των ο(<ονομικος άσθβνεοτέρων 6 γροτβν. Συμφώνως κρός την έγκύ κλιον έκτός τονδασοκτημόνεον καί τον αυτοπροσώπως καί οιΑ μελ&ν τον οΐκογενειον των έπιδιδομένων ι(ς βασικάς εργασίας Βύνανται νά ένισχυ θοθν υπό τής Τραπέζης καί γ( μεμονωαϊνοι ύλοτόαοι, ο( όποΤοι ίογαζόμενοι σύτοπρο· σώπως έπΐσης Ι) διά των με· λων τον οΙ<ογενειον των καί χρησιμοποΐοθντες συνεταιοι κος ή μέ ημερομίσθιον έργά τας, κατβργάζονται μικρά σχε τικος ποσΑ οασικθν προ (όν των. ΈπΙσης βύνανται ν Α ένι· σχυθοθν μεμονωμένως ΰΧοτό μοί, βικοΐούμενοι είς την Από- ληψ ν ανευ οημοπρασΐας μέ χρι 25 κ. μ , σϊρονγύλης ξυ λϊΐβς ή ξυλανθρακων μέχρις 3.000 ή άναλόγου ποσοθ καυ σοξύλων έκ χον βασον τής περιφερείας τής κοινότητος ή έτέοας παρακειμένης. Ωσαύτως δύναται νά ένΐ· σχυθοθν κοΐ οί κατά τό Αρ¬ θρον 85 τοθ νόμου 4173 διά χήν κάλι ψ ν των μικροβιομη κανικον ή μικροεπαννελματι χον Αναγνον των, έξ έναν γέλματος σαγυατοποιο', βιρβ λοποιο', οτδηρουργοΐ, κατα σκευασταΐ ξυλΐνων σκευών κα( γεωργκον έργαλε'ων, οί βικαιούαενοι είς την Απόληψιν μέχοι 10 κ. μ. κατ' Ι τος ξυλιΐ άς ή Αναλόγου ποσοθ έκ τον λοιπον δασ κων προΐόντων ή βιά την κατασκευήν ΑνθρΑ κων σιβηρουργΐας. Ή Ασκησις τής δασικής π( στβως δύναται νά γΐντ) υφ' 8 λας τάς μορφάς καί δή κατ' Αναλογίαν πρός τα έφαρμοζό μενά επί τής ένισχύσεως τον Ασχολουμένων ιΐς τή» γεωρ γΐαν καί τούς λοιποος συνα φεΐς κλάβους. Η ΤΟΤΡΚΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΔ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΚΟΟΗΜ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΑΕΞΑΝΔΡΕΠΔΝ ΕΠ ΙΚΙΝΔΤΝΟ Σ ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΓΙΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ Τ Ίανουαρίου (τοθ άν ταποκριτού μας).—Έκ τελευταίων πλη ροφοριών τού έξωτερικού φαίνεται βέ¬ βαιον ότι ή Τουρκία έτοιμάζεται νά προβή είς πραξικόπημα εναντίον τήςδια κατοχής τού λοιπού τού σαντζακίου τής Άλεξανορέττα< υπό τής Γαλλίας, μετα την άποτυχίαν, ώς γνωστόν, των έν Πα¬ ρισίοις Γαλλοτουρκικών οιαπραγματεύ σεων επί τοθ ζητήματος τούτου. Αί Τουρκικαί προθέσεις γνωσθείσαι έν Παρισίοις προύξένησαν κατάπληξιν, πρόκειται *βέ νά ληφθούν μίτρα εναν¬ τίον παντός ένοεχομένου τής Τουρκίας έν Συρ(α. Έκ των λόγων τούτων «ι διπλωματικαί αχέσεις μεταξύ των βύο χωρών ήχθησαν εις επικίνδυνον σημείον. Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΕΝ ΑΕΧΕ Τ ΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ6Υ ΕΘΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜλΤΟΣ 'Η Νομαρχΐα Ή?αχλείου έκοι- νοποΐηβε πρός φ ΔιβΕχηοιν Χω- ρβφυλακτΐς. τόν Δήμαρχον καί Τίύς ΠροΙδριιυς ,τίεν Κοινβτήτβν Τ6θ ΝομοΟ την 6κ' αριθ. 78 088 η. Ι. διαταγήν «Ο δφυποϋργεΙο« Ασφαλείας «κερΐ προοταοίας τοθ έθνιχοθ νομΙοματο(> έντελλομένη
  νά ΒώθΜβιν είς α&ιήν ευ?ιΙχν δή-
  μβοιότητα είς β,χε άφί'ί ίδΐβς
  Φ έξβργώ?ω«ν,τβν έπιταγβνέξβ
  τιριχοθ.
  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ10Υ
  Προκειμίνου τό Έπιμελητή
  ριον νά έκβόστι τό μηνιαίον
  δελτίον τού εκάλεσε τούς έν
  βιαφβρομένους νά ύποβΑλωσι
  προσΦοράς δια φακέλλων έν
  σφραγ'στων μέχρι τής προσε
  χοθς Κυριακής 10 όδεύοντος
  διά την ΔνΔληψ.ν τής έ<τυπώ σεώς τού. Πάσαν συναφή πληοοφορΐαν βύνανται οί έν διαφερόμενοι ν Α ζητήσωσιν 4πό την διεύθυνσιν τοθ Επι μβλητηρΐου. ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩ ΜΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Συνβκλήθη συνέλευσις τοθ Έμπορικοθ Συλλόγου διΑ την 10 τρέχοντος. Κατα χήν συ νβλευσιν ταύτην ΘΑ έκτεθοσι τΑ πεπραγμένα τοθ Συμβου λΐου, ΘΑ συζητηθώσι Βέ καί διΑφορα ζοχικά ζητήαατα ένδιαφέρονχα χον εμπορικόν κόσμον. II ΝΕ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ- ΚΑΠΝΟΥ Ι Άνιχοινώθτ) δ «ο τοθ Καπνιρ γοοιαοΐου Ηρακλείου δτι δυνά μει τοθ δ π' αριθ* 422 άναγχαοτι χοθ νόμου τό ποαοατον άναγχαατι χοθ δανιΐου έπι.τοθ φόρου χατα ναλώοεως χάξανεται χατά δρχ. 40. Ή αύξησις »6ιη έπιίάλλεται άηοχλιιοχιχβς κρός ένίοχυοιν των κέρων ττ,ς χοινωνιχί); προνοίας Διά ττ]ς έν λόγω α&ξήοιως ιναλο γεΐ μ!α δραχ. έκΐ πλέον Ιψ' έ «ά ότου χυτΙΌυ των 25 γραμμαρ(ων. Έφια·«:αι ή προαοχή τοθ χοινοθ επί τοθ , δχι χά έονραγιβμένα δια οτρογγύλης οφραγΐϊος χυτΐα οιγα ρέττων πρέπιι νΊ κωλοΟ>Χ9ΐι Δ; μέ
  χρι τοθδι, ηδξη^ένως ΪΙ μόνον
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών χοθ Συλ
  λόγου Κουρείον καί Κομμωτβν Ν«
  «πόλεως έξελέ^ηααν Κύατάθιος Μι
  θυμάχης ΙΙρόιδρος, Αριστείδης
  Σιραχινός άντιπρόιδρος, 'Κμμαν.
  Φουντουλάκης Γραμματεύς, Νικό¬
  λαος Σερέπετσης Ταμίας, Δημή
  τριος Κιρανάκης, Δημήτριος Κο·
  ρωνάχης, Μιχαήλ 1'<ατζο6ρης Συμ βουλοι, Έξιλιγχτιχή Έπιτροπή Σόφια Τζ«γχ«ρίχη. Νικόλ. Τζα νάχης, Έμμαν. Καρδιανός. ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Νυκτερινα τηλε· γρειφήματα έχ Αονδίνου έν σχέσει μέ ταίς Γαλλικάς οιαθίσεις περί κηρύξεως των Ίαπανικών ηαραλίων έν άποκλει· σμω υπό Άγγλογαλλικού στόλου, φέ· ρουν τούς Άγγλικοϋς ήμιεπισήμους κύκλους μή στέργοντας είς τόν άπο- κλεισμόν τούτον. Οί "Αγγλοι ζητούν όπως ο ναυτικός αποκλεισμός είναι κοι νός, συμμετεχούσης εις αυτόν τής Ίτ» λίας καί Άμεριχής. Διά^τήν Ρωσσίαν καί Γερμανίαν υηοστηρίζεται ή άποψις "•ής μή συμμετοχής αυτών είς τόν με- λετώμενον άποκλεισμόν. Τό Γενικόν ΧημεΤον τοθ Κράτους δι* «γ νραφου τού κρός τα κατα τόπους Παραρτήμα τα σύτοθ γνω,ρΐζβι δτι βυνάμβι τθν οιατάζε ών τοθ ύτι' αριθ. 407 άναγκασηκοθ νόμου, Αρτι δημοσιευθέντος εΥκετράιΐη κατόκιν αΐτήσε ως τΛν ενδιαφερομένων ή καταστροψή μ>χρι
  τής 31 τρέχ. αμβύκων χωρητικότητος μέχρις
  130 χιλιογράμμων έηΐ ναρουσΐα τής άρμοβΙ
  άς άρχής. ΟΙ κάτοχοι των Αμβύκων ΘΑ Απαλ
  λασωνχαι ούτω τοθ Φόρου κατοχης αυτών.
  Τοθ τεμαχισμοθ έξαψοθνταΐ κοινοΙ λίβητβς
  μέχρις 80 χΐλιογρ. χωρητικότητος, οΐκΐακη-ς
  χρήσεως («αζάνια). Δι* ετέρω ν διατΑξεων
  τοθ Ιδίου νόμου καθωρίσθη, 8τι ή μεταφορΑ
  είς Αλλην κόλιν ή χωρίον σΐεμψυλοπνεόματος
  βιιως Βιατιθή είς την κατανάλωσιν Μόν νΛ
  ένεργβΐται μόνον έντός 6ύο μηνον ά«ό τής
  λήξεως τοθ οι' έ«άσ·ην οικονομικήν κερΐφεριι
  αν καθωρισθέντος οιμηνου.χρονικοθ οιαστήμα
  τος έντός τοθ ότιοΐου έκιτρέκεται 8«ως ένερ
  νεΤταΐ ή ά*όσταξις·
  * ·
  Την έοΛέραν τβν θεοψανιΐην
  ■Ις φ Ιΐροσκοπικήν Λίοχην 'Η-
  ρ»λε(οκ παρεχάθηοαν είς κοινόν
  γιθμα οί άξιωματιχοΐ τβν προχί
  π«ν τί)ς πόλεώς μας μετα τοθ χ.
  ΠεριφερειακοΟ Έ·ίροο των χαί
  τοθ χ. ΤοπιχοΟ τοιούτου. Το έ*
  λίγφ γιθμα αποτελεί το πρβτον
  μιας οειρβς γευματων χά άίυΐϊ θ'
  βποχληθοθν γιύμαχα προοκοπι-
  χτ)ς α«ναδ·λφώοε·ς χά Ι χά όηοΐ»
  ώς σκοπόν θά Ιχουν νά συοφ'ξουν
  τού; μιταξυ ιω# αξιωματικόν 8ε-
  σμΐΐις κρός ουντονισμον τβν ένερ-
  γειβν των είς φ «ροοχοπιχήν
  προσπάθειαν. Καχά τό δοθΐν γιθ
  μ> ήτέρθηβαν διάφοροι προκοβεις
  ιίς 4; δέν παρελεΐφθη ιδιαιτέρως
  ν* τονιοθϊ ή άρωιή ή>ς παρέ-
  χεται τόοον δπό τοθ Νίμάρχοο χ.
  Μαρχέλλου, Ββον χαί δπό τοθ Νο
  μομηχανιχβθ χ. Κ*υγ«λάχτ] ιίς
  ιδν πρςοκοκιβμόν έν γένει χ
  ΉρακλιΙου.
  διά τα ΛιειδςΛς τοιαύτης γ
  ομένα. Επί των χυτίων άναγρί
  φονται αί πραγματικαί τιμαί Λ»
  λήσεως. Οί χ. χ. κρατηριοθχοι χαί
  πιριπτιριεθχοι καραχαλ&Ονται δια
  την πισιή" πρός τόν νόμον συμμί?
  φωαιν χαθίοον παια παράβαοις
  ή απότιιρα χιρΒοοχοπίας Θ1 πά
  ταχθή" άμιιλίχτως. Έ «τος των χυ
  τίων ή έξωτιριχβς θά είνι δελτί
  όν μέ φ φραιιν. «Ή πρόσθετος
  αθξηοις τή"; τιμτ)ς χοθ χυχίου δια
  τίθεται έξ όλοχλήρο^. δπερ χί)ς
  Κοινωνικάς Προνο(α(>. . ■
  Ο ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ Π Α ΡΙΣΙ ΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μνοις). — Τηλεγρ*»ήμ.«τ·
  πρός τό «Άθηναίκόν Πρακτορείον» ά-
  ναφέρουν ότι ό έν Βιέννη^άπεσταλμένος
  πρεσβευτής μέ βαθμόν ύπουργού τοθ
  τού Γ' Ράϊχ φόν Πάπεν, πρώην Καγκε
  λάριος τής Γερμανίας, πρόκειται να με
  ταβή προσεχώς είς Παρισίους μέ ειδι¬
  κήν αποστολήν έ« μέρους τοθ Χίτλερ.
  Λέγεττ,ι ότι ό φόν Πάπεν θά βολιβο-
  θΝθπήση τούς έπισήμους Γαλλιχούς *ύ-
  κλους εάν θά ήσαν διοιτεθειμένοι ν»
  έλθη ή Γαλλίν. είς συνεννόησίν καί συν·
  οιαλλαγήν μετ» τής Γερμανίας.
  ΟΧΥΡΟΤΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΠΟΛΟΝΙΑΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τή άγορά μας κυμανθβΐσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων λγχωρ(ον
  προΐόντων είχον Ας κάτωθι:
  Σουλτανίναι "1ιΓ '"■
  α' ποιότητος βρ. (
  β' .. .. )
  Υ' Μ Ι ·β -19
  ο' .. „ )
  ·' ., η Ι
  σ' «οίον.
  μ(
  α' «οιότ(]το4 Ιβ.
  II.—
  Ψ - . «13.
  Ϋ ,. .. «β.
  ΜαΟραι „
  Ταχτβοει
  α' βοιότυτοε, Βρ. )
  Ρ' .. » (12 13
  Υ* .. .. Ι
  Ι, βαθμόν βρ.
  κοινα ». ίσοδβίαί „
  ΔιανικΑς „
  Ι««ανει
  ., λ··β«1 «' «οιότ. .,2 27·—
  ■θΜ*«λ Ι· Β3
  λ. «Ιβ'·· .. Β3·
  α' «οιοτ. .. ■>■—
  λ Ι(αιρ. „, Μ,-

  II,
  ·1«·ι
  Αρχανβν τΑ ■(—. βρ,
  «αλαιοΐ] „
  ΜαΧεβυζΙου ««τ1 όϊ. ,.
  Χαροό—α ·ραχ. β,
  Μίλι ποιοτικώς „ η,
  Μίταξα „ 40·,
  Κουκοΰλια ζηρα „ ΙΗ,
  Δίρματα βόΐα „ Ν,
  Άρνοοίρματα «ρι·. „ Η,
  □ροβ4χ·ν αΐγών „ 18,
  Μαλλια κατ' όκβν „ Μ, -»,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλβριον 6ρ, 111.10-113,10
  ΑΙρα „ |46, .-,β.
  Κορώνα Σουηδίαΐ Β8.11—88.40
  Φράγκον „ |,ι §_ 5^3
  •Ελρ.τ. οραγκον „ ΜΜ-αΜ
  Φιορίνι Όλλανβ. Η 60.15-61.1$
  ΤοβχοολοΒοκΙας
  Φράγκον Ββλνικόν „ Ι,Ιβ—
  ΑΦΗΝ^Ι 7 Ί«ν·»οιρ(θΜ (τ#ΰ όντακοχρι
  τβδ μας).—Κατά τηλεγρκφήματα έκ Β«ρ
  ο·βίας ή Πολωνική Κνβέρνηβις «ηεφάβι«·
  ν» κ«τ«θε.ηΐΒθρ μεγάλα όχυρωμχτικκ Ιρ
  γα εΙ( τα Πολννογερμανικά ούνορα, φόβον
  μένη εισβολήν τβν Γιρμβνβν είς τ· Π·λν
  νικ·ν Ιδαφος έν πιριπτώακι Γερμαν·ο·β«§
  τικίίς ρή{ε»ς Δια την κατασκευήν -βν ·
  χυραιματικβν «ύτβν έργων η Πβλωνυιη κβ
  βέρνησις 8α χρηαιμοποιήσυ μέγα μέρος τοδ
  δανείον τό οποίον τής έχορήγαοιν έοχάί
  τ«ς ή Γαλλία, δι« την οργάνωσιν τί.5 έθνι
  κη( της αμύνης.
  ΙΝΕΚΟΙΝΩΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΔΑΙ
  ΤΙ ΑΓΓΑ0ΪΤΑΛΙΚ8ΙΙ ΙΤΜΦΟΗΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 7 ΊανουαρίβΜ (τοδ εΐνταιτοχρι
  τ·0 μβς).—Έχ μέρους χβν έντειυβα κρι
  οβευτ&ν τής "Αγγλίας χοχί Ιταλίας άνιχφΐ
  νώβη σήμερον επισήμως είς την Έλλην*
  χην Κυβέρνησιν τ· κιίμιν·ν τ·δ ύκ·γρ«
  φέντος προ τριήμερον "ΑγγλβΤτβλΐΜοδ συμ
  φβίνου Σχεηχβς έννάαβη ίτι η Κυβέρνησι|
  τ·δ χ. Μεταζά έςέφρααι την ιύχαρΐστηβίν
  της δι»» την έπελβοδααν αιιμφννίειν μκτβςν
  τβν δύβ μεγαλων δυναμιν ώς πρός τ* μ»
  Μγιινκ* {ητήμ«Τ"·
  «"Ι Λ ι«"*"
  οχί
  νί«ν τής Υ·ν»ι
  ίίη«β« νβι »β
  κ,τε«ί
  έ
  ί
  ηρβτ
  ν« < νη, η·Ρ«γνΡ] μένη χ«τ«φ*ί Εράτβί, τ· **· την ί«ρ·βΐί»ν χ·1 »ύίίίΐ·τ» έι ρβ( νβ την ι νβ την ουτδρά ή{ν{ι Τό «δι» •ν ίέν ουνκιλι Ε«1 έλέκληρα μέ ένκξαντλή Μεύς θηαειυρο ρ( γ βύγχρβνα μέαα ίύβηνής μι ΐ των τητ« εργει δ·ν χ·, μέγα ή χαί μέρι έ { μ τ&ν βρχ Τΐ,ν μιγαλυ τυχΐεκν δι« τι ηιτίλεο» κατϊ •Τη ή έχδήλω •βν στβιχείω Ν·μίζ«ι χ«νι ΧΠακν όλαι ««» αί έπουρι «ι* ν« πληίο Χ·ϋς τ·ϋ οια τ·& κ«ί νκ «.τι μέ χ·π·ν Η·χ9·ν έτών,ί μιβύργηοβν. η*λλλ την ν «ν τβν ν. Κβί ?·ν «ην ένία