93758

Αριθμός τεύχους

4466

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒλΤΟΗ
  9
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο.ΟΖ
  ΪΒΕΥΒιΙΟΣΣΪΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ε«ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4466
  Ι ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
  ΚΛΙ ΑΙ 0ΑΙ.ΑΙ ΤΗΣ ΑΗΑΓΚΛΙ
  Ή επαρχίαι Πεδιάδος «πό
  τέλει βχι μόνον, τό μεγαλύ¬
  τερον (ίς έκτασιν άλλαι καί
  ζβ πλ·«σιώτΐρβν άναμφισβη
  τήτως διαμέρισμα τβΰ νβ
  μοΰ. ΑΙ εκτετβμενβι κκ
  ικλεκταί βμπκλοφυτεΐαι
  της, παραγβυν κατ' Ιΐβς έ-
  κατομμύρια οκάδων βκλβ
  κτα πρβϊόντα, σταφίδα, νω-
  πβς σταφυλάς, χραοιά, σού¬
  μαν κ«ί άπβδίδβυν δεκάδας
  πολλάς ίκατβμμυρίων δρβχ-
  μβν είθόδημα. ΟΙ «πέραν
  τε» έκίσης^βλαιώνές της, δά-
  βη βλόχληρα, παράγβυν τβ
  εκλεκτότεραι ελαια τβΰ τό
  πβυ. Τό δέ χαρβθπι, τό κ(·
  τρ·, τ« δημητριακά, τα άμύ
  γδαλβ κ«ί γ« κηπευτικα ει¬
  δή, συμπληρώνβΐίν τόν πλβδ
  τ·ν της επαρχίας αυτής καί
  την καθιστβΰν ύπόδειγμα ά-
  γροτικής περιφερείας.
  Δυστυχβς σμως, η επβρχία
  Πεδιάδος, άν ίχη την ΐύλβ
  γί«ν τής γβνιμότητος, αν
  συνέπεσε ν« κατοιχήται β-
  πό τ«ύς πλίβν φιλοπροόδους
  καί έργκτικβύς αγρότας, Ι
  χει ίμως χ αί μεγάλας άτυ
  χίαες. Καί πρώτον, ίχει την
  βτυχίαν ν« μένη ίγνοημέ
  νη, π«ρ«γνωρ»ομ«νη, «δικη
  μένη Ματαφόρώς «πό τί
  Κράτβς, τό οποίον ουδέποτε
  την επρόσεξεν ίσον έκρεπε'
  καί ουδέποτε εσκέφθη αοβα
  ρ&ς νβ την ενισχύση καί
  νβ την συνδράμη Ισον τής
  ή,ιζε. Τό Αδικον της δίκτυ
  •ν δ4ν συνεπληρώθη ΐίσέτι.
  Καί ολέκληρβ διαμερίσματα
  μβ 4νεξαντλήτονς γεωργι
  κβύς θησκυρούς μένβυν χω
  ρίς συγκοινωνίαν, χωρίς τβϊ
  ούγχρονβ μίσα της ευκόλου
  καί εύθηνής μεταφοράς τβν
  κροΐόντων των. Ι β «παρβί
  τητβ ■ντικλημμυρικά μικρ·
  έργα δέν κατεσχευάσθησαν
  καί μέγα μέροςτής πβρβγω
  γί,ς καταστρέφβται κβτ' ετβς
  έκ των βροχων.
  Την μεγαλυτέραν ίμως ά-
  τυχίαν δια την Πεδιάδα α¬
  πετέλεσε χβτβ τβ τελευταία
  Ιτη η εκδήλωσις τής όργής
  των στοιχείων τής φύσεως.
  Νβμίζει χανείς έ τι συνεμά
  χηββν ·λαι «Ι ύαοχθονια»
  καί αί ίπβυράνιαι δυνάμεις
  διβ νβ πλήξουν τ·ύς κατοί-
  κους τ·ΰ διαμερίαματο; κύ
  τβϋ καί νβ καταστρΐψβυν
  ί,τι με κόπον Καί ίδρωτα Κβί
  μόχθον ίτων,ολαχλήρων ίδη
  μιβύργησκν. Σεισμοί άλλε
  πάλληλοιχατέοτρΐψχν χωρία
  έόλόχληρα κβί τα μετέβ«λ·ν
  είς σωρεύς έρειπίων. Ή β-
  νομβρία δέ των χειμερινών
  μηνών τ·δ πΐρυοινοϋ χειμώ¬
  νος καί η χάλαζα καί η θύ·
  κλλα τ·δ ηαρελβόντος Ί·«
  λίου, καΐέστρεφαν έξ όλοχλή
  ρου την παραγωγήν, βπεξή
  ρανβν δίνδρα χβΐ άμπελου;
  χ«ί Ιξερρίζωσαν κβί παρεσυ
  ρβν κΐριβόλια κβί κήπους.
  Κβί ετοι ή έπβρχίβ βύτη η
  &λλ·τΐ άνθβδσκ κβί εύημε
  ρ·δσβ, έγκαταλελειμένη βπό
  τβ κρβτος ,κατβτβδιωκομένη
  «πό την οργήν κβί την μβ
  νίβν των στοιχκίων τής φύ
  οεως, περιήλθεν είς την εσχά
  την Ινδειβν κβί την βπό
  γνώσιν. Καί βνβμένΐι οήμε
  ρβν την ενίσχυσιν κβί την
  βρωγην τ·& Κρκτβνς, δια νβ
  επουλύοη τβς πληγάς της,
  νβ χαλλιεργηθή έκ νίβυ, νβ
  βνορθωθή βίκβνβμικδς κβί
  ν' βνβδημιουργηθή.
  Εύτνχβ;, καΒώς βνεχβίνω
  βΐν · ύη·υρν·ς Γεν. Διβικη
  της χ. Σφβκιβνάκης, η κυ
  ρερνηοις Ιχε» την βπόφβσιν
  νβ αυνδρβμη οαβν ειμπορεί
  χβί βαβν τής έπιτρέπβυν αί
  οικονομικαί δυνάμεις τβΰ
  Κ ρα τι κ ου πρβ υ·πβλβγισμβδ
  την ίπβρχίαν αύτην. Πρές
  τ·ν βκβπβν 61 αυτόν καί δια
  Ιΐτ·ι ηδη τ· κ·ο·ν τβν
  ών έλβχλήρων έκατβμμυρί
  ών δραχμ&ν διά την συνέχι
  σιν κβί άπβπεράτωσιν τής μκ
  γβλυτέρας συγκβινωνιβχής
  άρτηρίβς της: Τής βδβΰ Χερ
  σβνήσβυ— Πβταμιών — 'Α.
  β&βδ —- Γωνιών — Κεράς,
  πρός την επαρχίαν Λασηθίου
  Μβ την πρόθεσιν, δπως αργέ
  τερβ φρβντίβα κβί διβ την
  χβτασκευήν τΰν ύπβλειπβμέ
  νων βδβν, Καρτερβϋ—Επι
  ακβηής χβί Άνωπόλεως χβί
  ετβλίδβς—Μοχβδ.
  Άλλβ, καθώς πληροφορβύ
  μεθα καί ή κατασκκυή τής
  όδβδ Λβγκάδβί, πρόκιιται
  νβ πρββχέψη είς την θλιβε
  ρβν γραφειοκρατβίαν η β
  πβίβ ύφίοτβται εΐσέη παρβ
  τβς πρβσπβθΐΐας τής οημερι
  νής κυβΐρνήσεως νβ την ίζ·
  βελίσα.
  Διβ νβ διατεββΰν ίηλαδη
  τβ τρία βύτβ έκβτβμμύριβ,
  χρειάζετβι νβ γίνβυν πρ·η
  γβυμένως βΐδιχαί μελέται,
  νβ ατβλβδν πρός έγκρισιν,
  νβ έπιστρβφβδν είς την ν·
  μβμηχβνικήν μας ύπηρΐσίαν
  χβί κατόπιν νά πρβκηρυχθή
  νέα δημβπρβοΐα! Άλλβ μέ
  χρις β τού γίνουν βλβ αύτβ,
  μελέται, έγκρίσεις, κρεΰπβ
  λβγιομβί, δημβπρβσίαι χβί
  χατακυρνσει;, χβί έγχρίοεις
  τής κβτβκυρβίσεως, θβ παρέλ
  θβυν ώς είναι φυσικόν μήνες
  όλόληρβι· ©β τελειώση τό
  •Ικβνβμιχβν έτβς. ©α επι
  στραφβδν τβ τρία έκατβμμύ
  ριβ Είς τό κέντρον. Κβί θβ
  χρειασβή
  V
  άναγραφεϋν χβί
  πάλιν είς τβν ,νέβν πλέον
  πρεΰπολβγισμβν, διβ νβ δια
  τκθβδν έκ νίβυΐ Όπέτε τβ
  έργον θβ καθυστερήσα επί
  μήνας ηβλλβύς ίσως δέ χβί
  επί ίτβ£! Έν τβύτβις, αί δυ
  σκολίαι αυταί κΐναι δυνατόν
  ν« παρακαμφθβδν χαί πρέ
  πει ν ά επιτευχθή τουτο, δβ
  δομένου ίτι ύπάρχει χβί ό
  τρβπβς πρός τβδτβ.
  Ή βδές Χερσβνήσβυ—Λαγ
  κάδβς— Λασηθίου ίχει χβρα
  κτηρισθή ώς έθνιχή κβί εί
  χ κ συμπεριληφθή είς τόν Κβ
  τ άλογον τη ν έργων Μακρή.
  Ύπ' αύτην δέ την πρεΰπβ
  θέσιν κβ) έχβρηγβϋντβ μέ
  χρι σήμερον αί πιστώσεις
  διβ την διάν·»ξίν της κβί
  ύπ' αυτήν την προϋπόθεσιν
  εδόθη χβί ή τελευταία πί'
  στωβις χάρις είς την έ πβίβ ν
  χβί ουνεχίζβνται χβί τώρβ
  βΐ εργασίαι. Νομίζομεν λβι
  πόν ότι εΐμΐτβρίϊ χάλλιστβ
  χβί τυπικώς χβί νβμιχως, νβ
  έ{«κβλουθήσα νβ θεωρήτ«ι
  ώς τβιβύτη η βδός αυτή, νβ
  πκρακαμφθβδν χβί νβ πβρβ
  λειφθβΰν βΙ τυπικβί διατυπώ
  σει;, τ&ν μελβτδν κβί των
  Ιγκρίσεων χβί νβ δοθή η
  πίστωσις είς την έκτελβδσβν
  τ· έργον έτβιρίαν, ώστε νά
  συνεχισθοδν αί εργασίαι ά
  πρβσκόπτως χβί ανευ διακβ
  πής. Ή πίστωσις τδν τριδν
  έκβτβμμυρίων δραχμδν, βΤ
  ναι άρκετή χβθώς ΕβεββιώΒη
  μέν διβ την διβνβφν όλβ
  κλήρβυ τβδ δρόμβυ. Ή αμκ
  αβς δέ διάθεσίς της θβ συν
  τβλέση είς την ταχυτέραν
  βπβπεράτωσιν τής όδβδ δβδβ
  μένβυ 4τι δβν θβ διβκβποδν
  έν τβιαύτα περιπτώσει ουδέ
  επί ήμέρβν αί εργασίαι χβί
  θβ άπβτβλέοη την χβλυτέ
  ρβν ένδειξιν τβΰ ενδιαφέρον
  τβς τόσον τής Κυβερνήσεως
  οσβν χβί τβΰ χ. Σφβκιβνά
  χη Είδικώτερβν υπέρ τής
  έπβρχίας Πεδιάδος χαί τβν
  ζητημβτων της. Κβί πιοτΐύβ
  μιν δτι β χ. Γενικός Διβικη
  τής, τβϋ όπβίβυ'τό ένδιβφέ
  ρβν διβ την άμΐσον κβί δι
  καίαν λύσιν δλων τδν προ
  βλημβτων τβδ τόπβυ μας εί
  νβι γνωστόν κβί πβνθβμβλβ
  γβύμκνβν χβί είς τβδ όπβί
  ου την «πόλυτβν δικαιοδβ
  οίαν ύπάγεται κβί ο τρόπβς
  τής ρυθμίσεως τβδ ζητήμβ
  τβς αύτβδ, θβ διατάξη νβ πβ
  ρβλειφθβδν οί τύπβι τής γρβ
  φειοκρατείνς καί θά διαθισο
  βμέσως την εγκεκριμένην
  ήδη πίστωσιν, πρίν πβρέλθη
  τβ λήγβν μετ" ολίγον βίκβ
  νομικόν ίτβς, ωατβ νβ μη
  διβχβπβδν διόλου αί έργασί
  βι. ©ά συμβάλη διβ τβδ τρβ
  πβυ αυτού αίς τβ ν' άποκτή
  ση β τόπβς μας μίαν συγχβι
  νωνιβκην άρτηρίαν μεγ!
  στής σπουδαιότητος. Διότι η
  ό&ές Χερσονήσου—- Πβτβμι
  δν—Ά βδβδ—Γωνιών—Λβση
  θίου, δέν θά εξυπηρετήση τα
  συμφέρβντβ τής Πεδιάδος
  κα) τβδ όρβπκδίβυ τβδ Λβ
  σηθίβυ μόνβν, βλλβ κβί τα
  ουμφέρβντβ όλοκλήρβυ τβδ
  νβμβΰ. Κβί θβ ουμβάλη κβί
  είς την ανάπτυξιν τής Τβυ
  ριστικής κινήσεως τβ μίγι
  στβ.
  Άλλβ διβ τβν τρόπβν τής
  κβτββχευής τής βδβδ αυτής
  χβί διετην μεγίστην οημβ
  σ(βν της, ββ όμιλήοωμεν Ιν
  ουνεχεία.
  Μιά Αγγλικη άνασκοττ,ησις
  ΤΑ ΚΑΗΡΟΑΟΤΗΒΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΒ 1936
  ΔΙΕΒΝΗ ίΙΡΟΒΛΗΜπΤπ...
  ΤοΟ σέρ τΩστεν Τσάμπερλαιν.
  Β'. (τελευτοΐον)
  Τ β γεγονότα αύτά αφήκαν
  τα σημάδια των επί τής βρετ
  τανΐκής πολιτικής. Είς τρόπον
  ώατε νά μας παρέχουν κα
  ποιαν Ικανοποίησιν μερικαΐ
  έκ των συνέπειαν τόσον τής
  άποτυχΐας τής ΚοινωνΙας' των
  Εθνών, δσον καί της οράσε
  ως τής ΓερμανΙας. Ό κ. "Ε
  ντεν .είς σειράν άξιοσημειώ
  των άγορεύσεων, προσδιώρι
  σεν έκ νέου καί 6ΐίυ<ρΙνΐσε την εσωτερικήν πολιτικήν μας καί διά τής ενεργείας τού ταύ της συνίβαλεν Ισχυράς είς την επίτευξιν συμφωνίας μετα ξύ δλων τΰν κομμάτων επί των κυρίων γρσμμών τής έξω τερικής πολιτικής μας. Έτιλη σΐασε περισσότερον πρός την Γαλλίαν διετράνωσεν έκ.νέου μέ μεγάλην άκριβολογΐαν τάς έκ των συνθηκων άπορρεού σας ύποχρεώσεις μας πρός την Γαλλίαν καί τό Βέλγιον «αί την άπόφασΐν μας νά θεώ ρήσωμΐν επίθεσιν εναντίον έ κατέρας των χώρον αυτών ώς επίθεσιν εναντίον ήμαν των (ο(ων. Ή άμεσος δέ καί έξ Τσου σαφής δήλωσις τοθ Γάλλου οπομργοθ των 'Εξωτε ρικων, διά της οποίας παρέχε ται παρομοία εγγύησις πρός την Αγγλίαν, οιβδήΧωσε την στερεάν ένωσιν των δύο λα ών οιά την άμυναν τής είρή νης καί .τής άκβραιότητός των. Ή έν λόγω συμφωνΐα είς την οποίαν καί αλλοι δύνανται ά κάμη νά προσχωρήσουν, είνε καί Θ4 εξακολουθήση νά είνε ή καλλιτέρα εγγύησις τής Δύ σεως. Έτίραν συμβολήν δχι μό¬ νον είς την (βίαν ημών ασφά¬ λειαν, άλλά είς την ειρήνην τοθ κόσμου έν γένει άπετέλε σεν άναμφιβόλως ή πρόοδος την οποίαν εσημείωσεν ό έπα νεξοπλισμός τής Μεγάλης Βρεττανίας. Όπωσίήποτβ καΐ άν χαρακτηρισθή ή δήλωσις τοθ κ. Μπάλντουϊν δτι ό βρετ τανικός λαός οέν έστάθη ου νατόν νά πεισθ{| όπως λάβη ενωρίτερον μέτρα όπως τακτο ποιήση την άμυναν τού—καί είς μΐρικοος 4ξ ημών οί όποΐοι δέν εχάσαμεν την πίστιν μσς ϊΐς τήν λαοκρατίαν 8ταν ΰ πάρχουν ηγέται θοτρραλλέοι καί ΐΙλικοινεΤς, ή ΒήΧωσις αθ τη εφάνη άναξία τοθ ΰψηλοθ άξιώματός τού—5έν δύναται νά υπάρξη Αμφιβολία δτι τό άπαράσκευον τής Μεγάλης Βρεττανίας ήτο μία των αί τιών τής εΰρωπα'(<τ)ς άνησυχί άς καί ότι ή ενίσχυσις των ά μυντικον μας μέσων συντβλεΤ είς την διατήρησιν τής είρή νης. Τα ξένα Ιθνη θά διέπρατ τσν μέγα σΦάλμα,έάνΐένΙλάμ βαναν ύπ' δψιν ότι κατβλήξα μέν είς συμφωνίαν μβταξύ μας έ τι Ι μιας έθνΐκής πολιτικάς, ή όποΐα τυγχάνει τί|ς ύποστηοΐ ξεως δλων των κομμάτων καί μβρΐδων τοθ λαοθ. Είς τήν έ νότητα αυτήν βπΐ των μβγά λων ζητημάτων Εγκειται τό μυστικόν τής έθνίκης ίσχύος μας. Δέν είμεθα (οεολόγοι. Είς ού&εμίαν σταυροφορΐαν θά μετάσχωμεν εναντίον πό λιτικων συστημάνων όσονδή ποτε κα( δν είνε ταθτα διάφο ρα των Ιδικόν μας, άλλά θά παραμείνωμεν πισΐοΐ είς τάς φιλΐσς πού έχομεν συνάψη καί θά έπιζη'ήσωμεν νά κα τευνάσωμβν μάλλον παρά νά όξύνωμεν τόν άνταγωνισμόν των άλληλοσυγκρουομένων Πόσον έπικίνουνος διά την βίρήνην Θ5 ήτο οιαδήποτε άλ λη πολιτική καταδεικνύιται ά πό την πβοίπτωσιν τής Ίοπα νίας. "Ενας έμφύλιος πόλβλος 6 οποίος όσον φρικτός καί άν βΐνε, θά ήτο είς άλλους καί ρούς υπόθεσις μόνον των Ί σπανων, οιανδήποτε καί άν ή σαν οί συμπάθειαι των άλ λων εθνών, άπβιλεΤ, τώρα νά εξελιχθή είς διβθνή ρήξιν. Ήκούσσμεν πολλά τβλευταί ως περΐ των κινδύνων ενός υ πβομβγέθους έθνικισμοθ. θς» εθαωμεν Ισως δτι οί κΐνδυνοι τοθ διεθνισμοθ είνε άκόμη μβ γαλεΐτεροι. Άλλά, πάλιν, Γ σως ή άσφάλειά μας έγκειται Είς τό μέγεθος ακριβώς τοθ κινδύνου καί είς τήν μεγάλην τού προσέγγισιν. Ού^έν εθνος δύναται αυτήν τήν στιγμήν νά έπιθυμη* πόλεμον. Θ^ συγ κστατεθοθν δλα τα Ιθνη είς τήν λήψιν των μέτρων, τα 6 ποία είνε άναγκαΐα διά τήν αποσόβησιν τού; Α ΟΗβχηοβΓΐβίη Ό Άμερικανικός Τώπος ΠΟΙΟΣ Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΜΠΡΙΣΜΠΕΊ Ν ΕΗΑΣ ΔΙΚΤΑΤαΡ ΤΒΣ «ΙΜΟΣΙΑΣ ΤΚΟΜΗΣ (Δημοσιεύομεν κατωτέρω ίνδια φέρον αρθρον δκςτ τόν διελθόντα τιρό τινος έξ Αθηνών καί άττοθο νόντσ εσχάτως, μεγάλον Άμερι κανόν δημοσιογράφον Άρβοθρον Μτιρισμτιέιν. Τό αρθρον δφεΐλειαι είς τόν δημοσιογρόφον Ρέκουλυ {•εθ1 ςδ όΜπρισμττέΐν είχεν έττιχει ρήοει τόν γθρον τοθ κόσμου]. 1 Απέθανεν ιίς την Νέαν 'Υόρκην ϊνας σκγγραφίυς τοθ όποΙΌυ ιί ά ναγνωσται.δπήρξοιν ασφαλώς πολυ αριθμέτεροι άπό τοΰς αναγνώστας τοθ Όμήρου, τοθ Βολταίροιι ή τοθ Μπαλζαχ. Τό αρθρον τού, επί σαρβντα Ιχη, ίδημοσιιύιτο, χάθε πραί, άπθ εκατόν έφημερΕΒας τβν Ήνωμινων Πολιτει&ν τής Βορΐΐου Άμιρικής. ΕανεΙς άνθρω πος Ιξ βλλοιι, δεν έχέρδισι μι τόν χαλαμδν τού τόοα χρήματβ διότι Β&ιός «πληρώνετο, &πό τύ¬ πον μιοθοθ, αρχετά έκατομμύρια φράγκα έτηαίως. Ό δνθρωπος ού τίς, ήϊο δ 'ΑρθοΟρος ΜπριομπΓίν, ή χυριαρχοθαα φωνή των εφημε¬ ρίδων τοθ Χίρστ. ι Είχα την ιυχαρΕβτηοιν νά ιον αυναντήσω χατά τό τελευταίον τα ξιΐδι μου είς τάς "Ηνωμένας Πολι τιΐας. Τόν ι15α διά πρώτην φοράν είς την Νέαν Τ4ρκ-ν, την στιγ μην κχριββς πού ΐφεύγαμΐν, έκιϊ νος χαί έγώ, δια μαχρυνόν ταξείδι όν, χατα τήν διάρκειαν τοθ όποΕ ου σ^νηνιήθημΐν χαί οανωμιλή σαμεν κατ' έκανάληψιν. Π^ρά χ± συχνίταια ταξιί&ι» τού, τό χαθτ} μιριν&ν α,ΐθρόν τού ίδημοοιεόετο πίντοτι ανελλιπώς, μέ χρονομε τριχήν ακρίβειαν είς τάς άναριθμή τους εφημερίδας «Ο ΧΙροτ. Τό άρθρον ΐου αυΐθ 6 Μπρι ομπίϊ» το ίϊραφεν είς το διχγόνι, χωρίς καμμίαν δυοχολίαν χωρΐς χανένα κίπον χαί το έτηλεφανοθ οεν ε!ς το κέντρον, οπόθεν μετε βίδετο είς τάς διαφόρους έφημερΐ δας είς τάς οποίας επρόκειτο νά δημοσιευθή. Διά νά καταστή δυνα τη αύχή η μορφή δημοσιογραφίκς χαί νά επιτύχη χρειάζονται ώρι οϋένχι γεωγραφικαί, οικονομικαί, πολιτικαί χ«1 κοινωνικαί ουνϋί) χαι. Ή δημοαιογραφία τοθ εΐδους αυτού είνε δυνατή μόνον είς μίαν χώραν απέραντον χαί δχι ουγχεν τρβτιχήν. δποιι 5π4ρχο«ν ίχι μία άλλά δεχάδες πρωτεύουσαν, ή χά θε μία κα* μ* τάς εφημερίδας της χαί τάς έχδίσεις της. Μ&ζΙ δμως μέ τήν επαρχιακήν αύτην ποιχι λίαν, β Ε Ηνωμεναι Πολιτειαι Ι χούν άξιίλογον γλωσσιχήν ένότη τα, χαΡώς χαί βαθείαν έ»ότητα οχίψΐως καί «ίοθήματος, οτοιχείχ δηλαδή, τα δπιΐα μόν» έπιτρέ πουν ώατε Ινα άρθρον, γραφεν είς τάς ακτάς τοθ Κίρηνιχβθ 'ϋχεα νοθ % τοθ Κόλπου τοθ Μεςιχοθ νά ϊνδιαφέρϊ «αί νά διαοχεδίζη <β χοινβν ιίς τεραστίαν απόστασιν τίοην δοη είνε ή χωρΕζουαχ τήν Μαδρίτην άπΰ τήν Μίσχαν. Τό παράξενον α&τό μΐγμα ένότητος χαί ποιχιλίκς αποτελεί χυρίωςτό θαθμα τβν Ήνωμένων Πολιτειβν. ΚαΙ είς την βυνισταμένην τής χώ ρας ούττΐί, είς τόν αμερικανικόν λαόν άπηυθύνετο ό ΜιτριαμπίΊ'ν. Δι* αυτόν έοχέπτετο, ησθάνετο καί Ιγραφε. Καί ίέν δπΐρχει τί ποτε τό χαρκχτηριοτιχώτερον ά μεριχανιχόν άπό τόν τρόπον, μέ τόν δπιίον δ Μπρισμίϊν Ικρινε το5ς άνθρώπους χαί ήρμήνευε τβ γεγονότα. Συν ίδη λοιπόν δ συγγραφεύς τβν άρθρων α&τών νά είνε χάποι ος πολύ μορφωμίνος, πολΰ χαλλι εργημένος, γνωρίζων έκτίς άπό την γλβοσαν τού, την γαλλικήν χαί την γερμανιχήν, οπουδάοας είς γερμανικόν Πανεπιοτήμιον, παλαιδς μαθητής τ&ν Ίησοι,ϊΐβν είς την Γαλλίαν, δαθϋς γνώσιης τί)ς γαλλικής λογοτεχνίας, λκμ- προς επιπροσθέτως ανθρωπότης. ΑΕ γνώσεις ούται τοθ έξησφάλ'- ζαν, ιίς τήν άμεριχανιχήν δημο- οιογραφΕην, εξαιρετικήν θέσιν χαΐ άδιαφιλονείχητον δπιροχήν. ΑΕ γε νιχαΐ ιδέαι τού χαί ή φιλοσαφι χή νοοτροπία τού κθ επέτρεπον νά συνδυάζΐ τα γεγονότα πρός τάς αίϊίας που τα προκαλοθααν, νά δίδη βάθος χαί βάθρον είς τάς σχέψιις τού. Ή πΐλιτιχή χαί οί- χονομιχή θεωρΕα έχ τής οποίας ένεπνέετο, απηρτίζετο, ^οθΐως εΐ- πεΐν, άπό ίνα Λσ^μπεπυxτωμίνον άμεριχανιαμόν. προωρισμένον νά χολαχιύη τα γοθσια, τάς προλή- ψΐις χαί τάς ίδιοτροπίας των πε- ρισσίτέρων Άμερικανδν. Ή 'Αμε ριχή είς τους 'Αμ,εριχανους χαί πρό πάντων οΕ 'ΑμεριχανοΙ μόνον διά τήν Αμερικήν, χκλουμένην ν' άδιαφορήοη διά τα ζητήματα πού ϊέι» τήν ΘΕγουν άμέσω;, νά οτρίψη τα νβτα άποφαστιχβς είς τήν]Κύρώπην, αυταί ήίαν α( Ιδέ¬ αι τοθ ΧΙρστ, τάς οποίας δ ΜπρΙσ μπιΐιν έπρεπε νά έχλοακεύση, προ σπαθην χαχά τό δυνατόν νά δίδη είς αύτάς Ινα ούσιααπχον περιεχό μενον. «αΕ Ιριδες, αί διχδνοιαι, αί συρράξεις τβν Εύρωπαίων δ*ν μβς ένδιαφέρουν χαθόλου έχήρυσ βιν άχούραστα. 'Αναμιγνυόμενοι είς αύτάς, χω ρίς ζωτιχήν ανάγκην μόνον ζή μίας θά έχωμεν χαί κανέν χέρδος. Έχιΐνο πβύ πρέπει νά πράξωμεν, είνε νά παραμένωμεν ήσυχοι είς τήν γωνίαν μας!». ΑΕ ιδέαι αύιαί ήσαν άρεσταί ιίς τήν μεγάλην μάζαν τοθ άνα γνωστιχεθ χοινοθ, ιδίως χαχά τα Ιτη τής μακράς χά Ι τρομαχτιχή; οίχονομικής κρίσεως. Ό Μπρισ μπίΓν, προσωπιχβς, ήτο έξ έχε( νων, ο Ε δποΐοι οπέφεραν δλιγώτε ρον άπο την κρίσιν. Ό θρυλκός μιοθός τού—-75.000 λίραι τό Ι Ν Α ΑΕΙΤΟΥΡΓΗΖΟΥΝ ΚΑΛΩΣ ϋιοτΐύομεν δΐι τό μεαολαβή* σαν διάστημα τβν διαχοπβν τβν μαθημάτων, λόγφ τβν έορτβν, θά Ι!ω *% την εύχαιρΕαν είς τού; χ. χ. Έπιθιωρητάς τβν δημοτιχβν σχολείων χά Ι τούς ίλλους κ;μο δίους νά τοποθετήσβυν τούς άπα ραιτήτους διδασκάλους είς τα σχολεΐχ τα δποΐα έσ«ροΟ/το δι δασχαλιχοθ προσωπιχοθ. Κκ' Βτι θ* εδόθησαν ρηταί διαταγαί είς τούς διδασκάλους νά ευοίσχωνται άττο σήμερον είς τάς θέσεις των, ώστε ν' άρχίοη χανονιχή ή λει τουργΕα χά Ι τ&ν σχολείων έκείνων χά δποΐα παρέμενον μέχρι σήμερον χλειστά. Διότι «ίναι άνάγχη νά λει τουογήσουν άπδ τοθδε χαΐείςτίέξή'ς τουλάχιστον δλα τα σχαλεΐχ κανο νιχως χαί άνελλιπβς διά νά μή μένουν τα παιδία τβν άγροτβν μχς άναλφάβητα χαί άμόρφωτ,α. *** Τ0 ΖΤϋΓΑΠΙΚΟΝ. Ή άφιξις τοθ μηγανικοθ τοθ ύπουογβίου τ|)ς Προνοίας κ. Κορυζή ιΐς τήν πόλιν μας διά την μελέτην τοθ στεγα- στικοθ ζητήματος των προσ φύγων, ελπίζομεν νά σύντε λέση είς την οριστικήν λύσιν σύτοθ, ωστε νά παύσουν καί τα μαρτύρια των άστ*γων προσφύγων καί αί Ινοχλήσεις καί α( άπασχολήσεις τοθ Κρά τους. ΚαΙ είναι χαΐρός νά δι¬ ευθετηθή τό ζήτημα τουτο, έ πΐ τόσον μακρόν χρονΐσαν είς την πόλιν μας ίνφ είς δ¬ λα τα αλλα διαμερΐσματα τοθ Κράτους Ε<ει λυ6ή άπό πολ λοϋ καί οθΐε λόγος κάν γίνε ται πβρΐ αύτοθ. *** Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΣ- Χθές το εσπέρας έπρό κβιτο νά συγκροτηθβ ιίς τό υπουργείον των Εσωτερικόν ί·{δική σύσκεψις δια νά λάβη οριστικάς άποφάσεις ώς πρός την άποσυγκέντρωσιν κσΐ την επέκτασιν τής δικαιοδοσί. άς των νομαρχων καί επί οί κονομικής φύσεως ζητημάτων. ΈλπΙζεται δέ δτι ή σύσκεψις αθτη θά κατέληξεν ίίς θετι κά καί όρισπκά συμπεράσμα τα, ωστβ καί ό θεσμός νά ό λοκληρωθή συντόμως καί οί κονομική διαχεΐρισις νά παρα σχεθή είς τούς νομάρχας, ά παραίτητος διά τήν καλήν λ φαρμογήν καί εύδοκίμησιν τοθ νέου θεσμσθ. *** ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΙΑΤΡΟΝ- Άπό την Μεσσαράν μάς ύπεβλήθησαν παράπονα δτι είς τα περισσότερα σχολεΐα δέν ίσιάλησαν οϋτε έμβόλια οθτε Ιατρός διά τόν ετήσιον δαμαλισμόν των μοθητων. Καί διά ποίον μέν λόγον ίγι νεν αυτή ή παράλειψις δέν γνωρίζομεν. Πάντως, φρονοθ μέν ότι ό κ. Νομΐατρος θά πρέπει ά φροντίση καί διά τόν δαμαλισμόν των μάθη των τής Μεσσαράς, τό συντο μώτερον. ΚαΙ διά νά προλη φθή ό κίνδυνος εμφανίσεως τής εύλογιάς καί διά νά μην ακούωνται παράπονα, δτι ή Μεσσαρα άγνοεΐται χαί είς το ζήτημα τοθ δαμαλισμοθ ά*ό μη. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ. Η άπογραφή τβν έπαγγελ ματιβν χαί Βιοτεχνβν ήας ένερ γεΐται πρός τόν σκοπόν τής χαταρ- τίσιως τβν μητρώων τβν μελβν τοθ άρτιαυστάτου τιμείου Συντά· ξεων Ιπαγγελματιων, τερματίζεται ή?η χαθ' δλην την χώραν με πλή ρη επιτυχίαν χαθώς άναχοινοθται αρμοδίως. Είς τήν πόλιν μας μό¬ νον χαθυστερεΐ ή άπογραφή έξ αίτίας τοθ δτι ο Ε επαγγελματιαι μας, μή χατανοήσαντες πλήρως τόν σκοπόν δι* ι υ γίνεται ή άπο¬ γραφή, δέν φαίνονται πρόθυμοι πρός τοθτο. ΚαΙ βμως το ταμείον πρόχειται νά προσφέρη σημαντι κάς υπηρεσίας είς τούς έπαγγελ ματΕας. τος—ήτο δ μεγαλεΕτε,ρος πού έπλη ρώθη ποτέ είς δημοσιογράφον χαϊ δέν εμειώθη χατα τήν διάρκειαν τής κρίσεως. Διότι ή ανθρωπότης Ιχει τόσην ανάγκην εφημερίδων δσην χαί άρτου. Κ
  Ι ΚΟΙΜΩΜΙΚ_Β
  Μια πεντάρορφη
  είς ένα τόπον μυστηρίου
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον ό Ρωσ
  σικός κολοσσός: «ΝΑΤΑΣΑ». Πρω
  ταγωνιστοθν: 'ΑΜς Φήλδ, 'Λντρέ
  Μιτουρζέρ._________
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμεοον τό
  κινηματογραφικό μεγαλούογημα
  ποθ άνεστάτωσε δλον τόν κόσμον:
  «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» τοθ Σεοϊλ ντέ
  ΜΙλ, μέ την Κλωντέτ Κόλμτιερ.
  Έκτός προγμάμματος Ζουρναλ
  Την Κυριακήν 56ο απογευματιναί.
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον τό αύτοτε-
  λές Εργον: «ΧΟΥΠ— ΛΑ» καΐ τοθ
  έττεισοδιακοϋ: «Βασίλισσα Ζοόγ-
  κλετς» Ιον, 2ον, 3ον έπειοόδια.
  ι§
  ΜΙΝΑΑ
  ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛ. 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ρωσσΐκός κολοα
  ΝΑΤΑΕΑ
  Πρωταγωνιστούν:
  ΑΔΙΣ ΦΗΛ
  Άντρέ Μπουρζέρ
  Ρωσσική μουσική.
  Κοζάκικοι χοροί.
  Δυνατή υπόθεσις.
  προσεχώς; :
  ..ΑΘΛΙΟΙ"
  «®εΐο τραγοΰδι»
  «"Αννα Καρένιν»
  «Ναυτική 'ΑνταρσΙβ»
  «ΜελνΜες κβιί Ρυθμβί
  τε-8 1936».
  Σημ. Καθ* έκαστην
  είς τας 6 μ. μ. ακογευ-
  ματινή.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τ·0 ΚΙΏΒΚ ΗΔΟΟΔΚϋ
  ΟΙΙΟΑ. Ι. ΝΤΑΠΑΝΤΛ!
  Ι11ΡΟ!
  ιΐο. τ6
  Κε**στοΐν.
  Καραράιι.
  ίον
  —Μή βιαζιαζι Λτό, παιδ! μου
  τΐ.0 εΙπα.Έπερΐμεναμε εΐκοαι χοί
  νια, άς χάνουμι δπομονή μιά ώ
  ρα άκίμη. Θ* το ανοίξωμε μετ
  τό προγευμα.
  Σΐάς δ «ώ δ Τζώ< μβς ίαερδ! ρηοε τό πρίγευμ» χαί όμολογδ δτι τόση ήταν ή νευριχίτης μου, ποδ άντΐ γιά ζάχαρι Ιβαλα μαρ μιλάδα μίαα οτό ταϋ' τοθ Λιό, δ οποίος ίδ:ε αντελήφθη την δια φοράν... 'Δνλά χαί δ Τζώ', άπ τόν ίιχί,ίιν ίέν χρ·3τού3αμ« μιοτΐ κ», εΐχε έπηρεααθτ] χπα την νευ ρικέτητά μ*ς χαί εΌταοε Ινα 6ά· Ιζσ, πρβγμχ τό δπιϊιν ϊεν θυμα μιι νά εΐχε ξανασυμβ) χατά τό διάοτημχ τ<|ς εΐχοσαετοθς δπηρε οίας τού. Επί τέλους οΤζώ' έχαθάριοε τό τραπέζι χαΐ έτοποθέτηοε το κιβώτιον μπροατα μας Ετοιμος νά γη —Στάοου Τζώ', τι Ο ιΐπα. Έΐν δ χ. Αΐο ίέν Ιχη αντίρρησις, θά ήΐελα νά μείνας ώ; μάρτυρας, ά φοθ 6ίβ*ια μοϊς δποοχεθ^ς Βτι θα χρατήαης τό στόμα οου χλιιοτδ —Δέ' ε*χω καμμίαν αντίρρτριν θεΐι, ιΐπε δ Λιο (δ οποίος άπο μιχρίς εΐχε συνηθίση νά μέ λέγη θεΐο). Ό Τζώ> ύπεχλΐθη χά Ι επήρε
  μιά Ιχφρασι οοβαρότητος;, δπΐρή
  φανος γιά την ΐμπιστεούντ) ποδ
  τοθ δεΐχναμε.
  —ΚλιΖαε τώρα την πόρτα, τοθ
  ιΐπα, χαΐ φίρε μου τα χλειδιά
  μου άπό τό χάτ» ουρτάρι τοθ γρα
  φ'ιΕου μου.
  Ό πατέρας τοθ Λιό μοθ ιΐχι
  φήση Ικεΐνο τό βράίυ χατά την
  τελευταία τού έπίσχιψι τρ(α χλει
  διά. Τό μιγάλο ήιαν οχετιχβς μόν
  τίρνο χλειδΐ, τό ίιύτιρο Ινα πό
  λΰ παληό χαΐ τό τρίτον τίοον πά
  ληό χαΐ τίοον πιρΕΐργο ποδ 8υ
  οχάλβς θά μποροθςιι νά τό πάρη
  χανείς γιά χλειδί. Τό τελευταία
  αυ:ό ήταν άοημίνιο χαΐ είχε λα
  6ή σταυράκη όπως τα ξίφτ).
  —ΕΕοθε ϊιοιμοι; ήρώτηοκ μεθ
  φός άνθρώπου δ οποίος πρόχειται
  ά άνίψη φιιτΐλι δυναμΐτιδος.
  ΚανεΙς ίέν απήντησε. '£π*]ρα
  λοικον τό μιγάλο χλει&Ι τό Ι6ού-
  τηξα οέ λα&ι ν αι ϋατερα άπδ δοο
  ρ λανθβσμένις προοπάθειις—·
  γιατΐ τα χέρια μου ΐτρεμαν—κα·
  τώρθαοα νά τό προοαρμίσω οτήν
  χλιιααριά. Μέ πολύ χδπο χατώρ-
  θωοα νά τό ατρίψω χαί δ Λιό
  ά?παοας μέ τα δυό τού χίρια τό
  βαρΰ χάλυμμα τό ίσήχωσε. Μί·
  οκ Οίό χιβώτιο δπήρχι δεύΐΐρο
  μιχρδτερο χιβώτιο. Τό ί^αλαμι
  χαί τό έχαθαρΐοαμε άηό τίς άχα-
  θαραίΐς πεύ είχι ουοαηρεύοη δ
  χρδνος. *Η:αν φτιαγμίνο άηό
  I-
  δινο χάηοιο ίλλο μαθρο ξύλο
  χαί αυνιχβατείτο μέ αιοερένιες
  ίώς. Ήταν ·χδοο παληό ποό
  οέ μιριχά οημιΐχ τό ξύλο ιίχι
  σαπίση χαί θά ϋπεχώριι οέ Ινα
  άιτλό χτόπημα.
  |συνεχΙζ«ται)
  ΕΒΗΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ■ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικων Τραπεζών.
  Κεφάλαι* Μετνχικα
  ΚαταΜαεΐ(
  άκ·βΐμ«ΤΝν Δρχ. 1.205.000.000
  » 10.000. ΟΟ0.Κ0
  Ύποκαταστήματα είς ·λην την 'Ελλάδα.
  'Υκοκαταοτημα έν ΆλιΒ«ν6ρι(α: Κηβ 8τα_.·
  οοτιΐ Νο 17 ■
  ΎπβΜατκστημα έν Βαΐρ&.: Κηβ Βηι&ά βΐ
  Όΐηβ Νο 17-
  Πρακτορείον έν Ζαγ«ζ(κ: Κηβ Τεννίΐΐ&ΐ.
  Ανταποκριταί είς ·λα$ τάς χώρας τ·δ έ{ωτε·
  ρΐΜοΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ^ε¬
  ξωτερικόν.
  -έχεται χαταβ.σεις είς πρώτην ζήτηοιν, ταμι-
  ευτηρί·» καί επί προθεομί», μέ λίαν εύνβΐκα *-
  πιτσκια.
  51
  η τήβ Έβνικής Τρ««*ςης τής
  ς σνμφών«ς μέ χβύς νομ·νς τής Πολιτεί
  «ς της Νεας Υόρκης, πρός έξνπηρβτηαιν των ίν
  Άμερικό Έλλην»ν.
  Κεφάλαια όλοβχερώς καταβεβλημένα
  £ 1 .3Ε5Ο.ΟΟΟ.
  ΣΑΒΑΤΟΝ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΡΙΖΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Γύρω άπό Ενα Τούρκικα κανόνι
  καταχωσμένο στό τιαραθαλάσσιο
  τεΐχος είχαμε προχθές κουβέντα—
  έγώ καί ό συμιτολΐτης, ουστηματι
  κός Ιστοριοδΐφης.
  'Υττάρχουν έπικαΐρως οί στϊχοι
  τοθ Παλαμα:
  Στΐς τιαρατημένες
  τάπιες,
  τα κανόνια
  καρφωμένα—
  πδνε οί πολεμάρχοι
  ττδνε·
  τα δαυλιά
  σβυσμένα.
  Καί έρωτδται: Καί τό τελευταΓο
  αύτό κανόνι δέν Εχει κάτι άπό την
  άπήχησι αυτή—άπήχησι μεγάλον
  καί φονικων πολιορκιων κατά τάς
  οποίας Ελαμψΐ— μαζύ μέ τό δαυ·
  λιά— ή Θρυλική άνδρεΐα των «τΐολε
  μαρχών» τής Ένετοκρατουμένης
  καί ΰοτερα τής Τουρκοκρατουμέ-
  νης Κρήτης; Πράγματι γύρω άπό
  τό κανόνι. μέ τα χώματα καί τα
  χόρτα, δέν τρινορΐζουν απλώς οί
  μελαγχολικοΐ Τσ<ιοι τον περασμέ νων πραγμάτων. ΤριγυρΙζει συγκε¬ κριμένως τό παράπονο τοθ πολέ¬ μου. Τό κανόνι καταριέται «για- τΐ είνε άνήμπορο ν' άστρσψη» Οπως συμπληρώνει ό ποιητής. Με· σα στήν εΐρήνική άτμόσίβιρα τιερ νοθν όράματα πολεμικά καί ακού¬ ονται πολεμικές κραυγές. Καί ό Ιστοοικός Χάνδαξ—ή γη τιού πα- τοΰμε—διαγράΦΕται μίσα στό κο λοσσιαΐο καί πολύπτυχο, σΐματο· βαμμένο τού πλαΐσιο. — Νομίζει κανεΐς δ τι άπό έδώ άρχίζει ή Εννοια τοθ πολέμου... ψ.θυρίζει ό ουμπεριπατητής. Άλήθεια τό κανόνι έκεϊνο τό τριμμένο άπό τούς αίωνες, τό κα· ταχωσμένο κοντΑ στΐς έτοιμόρρο- πες τάπιες κρόβει βαθείς συμβολι- σμούς. Είνε ή αίωνία πολεμική πραγματικότης, Ή λύπη πού σκορ πδ γιά τό πολεμικό παρελθόν είνε καί νοστσλγΐα γιά τό πολεμικόν.. μέλλον. Τό κανόνι τί|ς Τουρκο*ρα- τΐας φωτΙΓεται άπό μιάνάθανασΐα Μήπως οήμερα δέν ύπάρχουν τό οοι καί τόσοι «έξελιγμένοι» άδελ· φο( τού πού βροντοθν σέ στερηές Ι πέλαγα τή μεγάλη πολεμικήν άλήθεια; —Καθώς είνε καταχωσμένο στό χωμα, συμπληρώνω διαλογικως, φαίνεται νά συμβολΐζη τή θεμε- λιώίέοτερη οόοία τής ανθρωπί¬ νης ψυχής. ΕΤν|^ τρόπον τίνα ή ρι ζα τοθ πολέμου πού δύσκολα Θά την ξερριζώση κανεΐς άπό τίς κοι· νωνΐες καί τα £Θνη. Ύποθέτω δτι δέν διετύπωσα κα νένα φανταστικόν επΐλογο στήν έφήμερη Ιστορΐα τοθ παληοθ κανονιοθ. Ή πραγματικότης τρΊγύ ρω μας είνε σήμερον όπερ ποτε* άλλοτε πραγματικότης πολέμου: Χίλια δαυλιά κανονιων άνάβουν περιμένουν. Ετοιμα, την &ρα τοος γιά ν' άνάψουν. Ό Άλλος ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΗΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΙΒ "ΑΚΡΟΟΟΛΙΣ ,, ΆναχΜρεΙ |{ 'Ηρακλεί ·« εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΛΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρΜΐ Ρέ θυμνον, Χανιά, Πειραια, ΣΟρον, Πάρον, Νά,ον. Πρα«τορβΙον ΑΙΝΑΡΔΑΚΝ Τηλ··. 1—41 —Αυτόματον μηΐάνημα ·ιά τούς ύιιοψηφίους γαμ· βρους! έφεθρεν Ινα αυτόματον μηχάνημα το οποίον πρίχειται νά έξυπτρ» τήση Ιχείνους ποΰ θίλουν νά ιθ ρουν σύζυγον. Μέ !« δολλάριον τίθεται είς χΙν*)σιν τό μηχανημα χαί ηαρουσιάζιι σειράν φωτογρα φιβν. Ό δποψήφιος πιίζει Ινα χουμπί δταν βλέπη τόν τύπον τής άρεοχεΕνς τού. Κάτω άπό χάθε φωτογραφίαν ιδρΕαχονται πληρο φιρίαι σχετιχδς μέ την ήι«(>ν,
  την πρίΐχα τΐ]ς νέας, χα^ώς χαί
  μ(α συμδατιχή διεύθυνσις. ΦχΕνε
  |ταιδτΐ ή χαινοτομΕα ίοη^είωαι
  μεγάλην επιτυχίαν. Α Ε νέ*ι πλη
  ρώνουν διά την επίδειξιν -ής φω
  τογραφίας των 5 δολλάρια. Το
  αυτόματον μηχίνημ» ποδ παρου
  αιάζει τάς διαφϊροιις φωτογρα
  φΐας Φι διηρημένον είς δύο μέ
  ρη: τό ϊνα μέ φβτογραφίας μελαγ
  χροινβν χαί τό άλλο ξανθβν γυ
  ναιχβν.
  —ΈξηφσνΙσθησαν τα
  τότυνα των £γγράφ«ν
  τής κηρύξεως τοθ «αγκο
  σμίου «ολέμου.
  41 άναχρΐΌιις διά την ίξαφάνι-
  σιν τιθ πρωτοτύπου έγγράφου τί)ς
  χη:ύξιως τοθ πολέμου εναντίον
  τής ΓερμανΕας, τό όποϊβν έξηρανί
  σ8η άπό τό γαλλικόν υπουργείον
  τβν Έξωτεριχβν αυνεχΕζονται.
  Κατ' αυτάς δ;επισχώθτ] 5τι ή ίξκ
  φανια ς Ιχει λαβει χώραν πρό πολ
  λοθ. Διεπιστώθη Ιπίσης 8τι έχτός
  τοθ ίστοριχοθ τούτου έγγράφου
  Ιχουν Ιξαφανιοθ^ χά Ι άλλα αφο¬
  ρώντα τάς τελευταίας πρό τοθ
  παγχίσμίου πολέμου ημέρας τ&ν
  οποίων εί; ν.ΰ; σχιΐιχους φαχέλ
  λους ανευρέθησαν μόνον τα «ντ[·
  γροιφα.
  ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  &Υ0 ΠΟΑΕΜΟ
  Τ·6 '.Ποοσιιέρ Μ«ριμ«
  —-ΚαΡώ; αδτο
  χαί χαίγεται σττ) φλόγα τοθ
  χαλιοθ. Ιτσι, ώ Β«?νά? ϊέ Μερζδ
  νά μαλαχώση ή χαρδιά σιυ χά1
  νά χ»ΐ άπ) άγάπη γιά μενά!
  -Καλί. Νά τώ?α Ινα πρά
  χαμαιμένο τα μεοτνυχτα αύμ
  μέ τοδς χανόνας. Αυρΐο άν
  ψιτί το μπροοτά ο«ήν ΟχναγΙα.
  _Θ1 τί χάνω, άλλά μέ δ>ε
  τίς δποσχέοεις π-δ μοθ
  Ιχ» τρομερή άνηαυχιΊ
  ρεύθηχα πδς πίθϋΐνι.
  —"Ησαατε πλαγΐασμί·η άπό τ^
  δεξΐ ή άπο τ' άριοτερό πλευρί;
  —Άιο τέ.... άπο ποιο πλευρ
  βλέπει χανένας άληθινά δ·ειρο;
  —Πτ]τε μου πρ&τα άπό ηοι
  Λλευρό χοιυβιθε. Τόδλέπω θέλετι
  ν' άηατήοετε τόν ί*υτί οας χά
  νά φαντΒθθήτε
  — Κοΐμοθμαι πάνταάπότό διξ
  πλευρό.
  —Ήσυχάσετε λοΐπον, το δ<ειρ< οας οημαΝει πάρα πολδ εαχάρΐ οτα πράγματκ. —Ό θιβς νά δώοη!... μά τό< εΐδα χατάχλημο, μβτωμένο, τυλι μένη α' Ινα σϊδανο... Έ ώ Ιλιγε αδτά, γύοιοι τό χ φίλι χαί ιίδε τον Μερζδ 3?θιο αί μιά εΐαοδο τοθ χιοαχιεθ. 'Ηί<· πληξή της την Ικανε νά βγάλη μιά φωνή ιόαο διαπεραοτιχή, πό χι' δ Ιδιος δ Μερζδ άπόΈτρε. 'Η γρηά, είτε ίπίτη*εί, *1' άπό άπροαιξ'α, άναποδογύριοε τ μαγχάλι καί στή β'ΐγμή σηκωθή χε ώς τή χορυφή των φιλλυοΑν μιά μεγαλτ) φλίγα ποδ τύφλβ»σ τόν Μερζδ λίγες ατιγμές* έφυγα άμέαιος άπό την άλλτ) Ιξοδο τοθ χιοβχιοθ, Μίλις δ Μερζδ μπόρεαε νά διακρίνη τό δνοιγμα τής χλη ματαριας, Οέλτ,σε νά τίς χυνηγή αη. Μά χδντιψι νά πίοη, επειδή χάτι μπερδιύ^ηχε ατά πόϊια τού. Κατάλαβε πΑς ήταν τό σπαθΐ οτό δποΐο χ^ωατοθοε τή θεραπε!α τού. (συνεχΐζεται) ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ—ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ Ίο<τρθ( ΟερκιιεντηρΙβυ ί«Εύανγελιομε){» ΆΒηνβν. Δβχεται καθ" εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7 μ. μ. έ»1 της ό&οθ 'ΛμαλθεΙας (Πλατύ Σοχκάκι), Εναντι πρώην ΊαττρβΙου κ. Λογιάδου· Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον ΆλβιπνΤ Όοέ>4 "ΐΜνος ΙΟ-ηληοιέοτκτα ΌμονρΕοτο
  ΤηλέφΜνον 33-303
  Τελείως, άνακβινισθέν, διαθέτιι δωμάτι» εύήλια,
  εύάερβι καΐ κ«λ£ς «πΐττλΜμίνβ. Καθκριοτικα α
  μκμητον χαί ύκηρκβίαν πρ·8»μοτβιτην. ΑΙΘ·υο*ν
  «ναμονής.
  ΑΙ οομφερείηρ" τιιιβ!
  Τ· ξενοδοχκΐον «ΑΛΒ'ίΙΝ» διίυθύνει «ύτο
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άνβχβρησε δια
  την νέαν έν Μβαπόλει θέσιν τού ό
  μέχοι τούδε καθηγητής έν τπ. Παι
  βαγωγικϋ ·Ακα8ημ(α ΉρακλβΙου
  καί γνωστάς ζωγράφος κ. Μ. Σαν
  τοριναΐος. ._ _
  ΓΑΜΟΙ.- Ίατρός κ. Έμμ. Φοι
  νουβάκης, βνΐς Μαρίκα Παντερμα
  ρόκη ετέλεσαν τούς γάμου^ των.
  θβρμά συγχαρητήοισ.
  -Ζαχαρίας Δ. Κορνηλ·**.,,
  Παλμέτα Ά. Α«υρ«ντ*κη ,έτέλε.
  σαν τοθς γαμους των τ{) /·ι·ί7.
  ΠαράνυμΦος τταοέστη ό οημοφι-
  λής Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνδς
  Γεωργιάδης.
  ΘΑΝΑΤΟ1.— Έξβμέτρησε προ
  χθές »ό ζήν ή ΕΙρήνη Ταρλδ, μή
  τηρ τοθ Φΐλου έργολάβου κ. Α
  γαττητοθ Τβρλδ. Την κηδείαν της
  γενομένην είς Νέαν Άλικαρνασ.
  σόν τΐαρηκολοθθησεν τιλτΐθος κό
  σμου έκτιμώντος τάς χριστιανικάς
  άρετάς τής μεταστάοης.
  Τοθς ουγνενεϊς καί τα τέκνα της
  συλλυπούμεθα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΑΙ ΟΙκογέ
  νβιαι Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Γ«
  ωργΐου καί Άνδρέου Άντ. Ξενάκη
  (ϊ, ΤΓαγκαραντώνη, Μόρωνος θα
  λασσινοθ, Παττα Παναγ. Δασκαλά
  κη, "Αριστείδου Π' Π. Δασκαλάκη,
  καί Μιχαήλ 'Αγγουράκη. εΰχαρι
  στοΰσι Θερμώς την Σεβαστήν Έ
  Θνικήν Κυβέρνησιν, τόν κ. Υπουρ
  γόν Γενικόν Διοικητήν Κρήτης,
  τόν κ. Νομάρχην Ηρακλείου, τόν
  κ. Δήμαρχον Ηρακλείου, τό Δημο
  τικόν Συμβούλιον Ηρακλείου, την
  Ήγουμένην ττ]ς Ίερδς Μονής Πά
  ληανής, τον/Μγούμενον Ίερας Μο
  νής 'ΕπανωσήΦη. την ένορΐαν ΆγΙ
  ου Τίτου Ηρακλείου, τα κοινοτικά
  Συμβούλια ΆγΙου Μύρωνος. 'Αρ
  χανων, ΚανλΙ ΚαστελλΙου, Βου
  των, Σταυρακίον, Καλεσοών, Πε
  τροκεφάλου. Πβνταμοδίου, Άσι
  των, Πυργοθς, Πρινιδ, ΆγΙσς Βαρ
  βάρας, Γέργερης, ΖαροΟ, Βενερα
  τού, Δαφνων, Κερασσων. Σΐββας,
  Δουρμπουτζή, τόν Σύλλογον Μα
  κεδονομάχων, τούς έκφωνήσανΐας
  λόγους καί τούς καταθέσαντας
  στεφάνους καί έν γένει τούς τιαρα
  κολουθήσαντας την κηδείαν τοθ ά
  ειμνήστου ΆντωνΙου Ξενάκη ή Κα
  πεταν Τζαγκαραντώνη κ«1 ουλλυ
  ττηθέντας ήμδς.
  ΑΙ Εύχαριστοθσαι Οικογένειαι:
  Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Γεωρ
  γΐου καί Άνδρέου "Αντων. Ξενάκη
  ή Τζαγκαραντώνη, Μύρωνος θσ
  λασοινοΰ, Παττδ Παναγιοτου Δα
  σκαλάκη. Αριστείδου Π' Π. Δασκα
  λάκη. Μιχαήλ 'Αγγουράκη.
  ***
  Γύρω στήν ττ,όλι μας.
  Την πάροδον των έορτων Εκαμε
  περισσότερον αίσθητήν ή εμφάνι¬
  σις Λπό τής χθές πυκνων όμίλων
  μαθητων καί μαθητριων.
  —ΟΙ όποϊοι έπαναρχίζοντες τα
  μαθήματά των προσέθεοαν πάλιν
  την πλέον χαρακτηρισθή* καθημβ
  ρινήν κίνησιν είς την πόλιν, πού
  επανήλθε καί ούτή ώς σύνολον
  είς τα Ιδία...
  —Ή αύξησις των τηλεφωνικον
  τελών Θά άποτελέοτν ώς πληροφο
  ρούμεθα αντικείμενον νέας ουσκί.
  ψεις τοθ έμπορικοθ κόσμου.
  —Έν τω μεταξΰ καί {ΐεχρι ρυθμί
  σε:ος τοθ ζητήματος, ή χρήσις των
  τηλεψώνων ήτόνηοε παντοθ.
  —Ή πελατεΐα των χοροδιβοσκα
  λείων Ολο καί πληθύνεται,
  —Καί τουτο διότι προεικάζονται
  πολλαί χορευτικαΐ συνκεντρώσεις
  βι' βΦίτος...
  —Τό ζήτημα είνε νά δοθή ό και
  ρός καί τό κέφι τής καλυΐέρας
  διοργανώσεως των διά νά έιταλη
  Θεύσουν αί έλπΐδες των τβ όργα.
  νωτβν καί λατρων έν γένει τής
  Τερψιχόρης....
  —'Η άγορά βοΙΘει πάντατε χορ
  τβρικων τα όπσΓα καί προτιμων
  ται γενικώς παρ' ολων οοτερα ά πό
  τάς τόσας ημέρας κρεωφαγίας.
  —Καί διά λόγους ύγεΐας βλέπβ
  τε ή «άκρεωφαγία» έπιβάλλβται.
  —ΑΙ ποοθή>αι των καταστημά
  των προσέλθουν άκόμη άρκβτούς.
  —ΟΙ όποϊοι έλπίζουν τώρα ότι
  κάτι χρήσιμο· Θά βροθν νά άγορά
  σουν μέ τιμίς ίκπεσμίνας..,.
  —Μέ κοσμοσυγκέντρωοιν συνβ
  χΐζβται είς τό Σ,ινέ Μινώα ή προ
  ρολή τοθ άριστουργηματικοθ Ρωσ
  σικοθ δργου «Νστάσα».
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλβ
  ται καί σήμερον ή βεαματικωτάτη
  «Κλβοπάτρα» άπό τα μεγάλα Εργα
  τής τελευταίας Μνηματογραθικπ,ς
  έποχης,
  ΑίΙΣ. Ι ΧΟ2ΥΡΗΣ
  ΑΙΚΗΓΟΡΟΣ -ΪΗΡΑΚΑΕΙΟΝ
  ■*»
  ϊ
  π«ρ«
  (Κου
  Φυλβ
  Άναλοΐμβάνει «άσαν
  ύ.όθεσιν.
  ΝΤΟΡΕ
  ίΗΗΕΡΟΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΙ
  <ΟΡΑ β Μ. Μ.) ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝΤΕΪΟΝ Συσσΐτιον) ι ΚΑΛΟ Α) Πάντας τ ; άωτ'Ρ τοΟ. μΐιωθήτω δτι ι μίνων ιιΛντες τ,βσαν .«*αΧ°ϊ ομετακλήτως κ Ιβιότητα τοθ ου τό «ρ-τον νά άναγνωρκ τοθ Φίρρο°α τ<|ς 20ής αύτο λβσιν ένώτΐιο »11ς ο γνβρΐσεως τ< αυτών δικαιώι ξιώς των μετι κώνκληρούχω Ή αίτησις βέο ιν πάση άκρ»| την Ιστορίαν αύτδν χλήροι θε ουΐος ΐ(ς μίχρι σήμβρ φϊ) λΐ&ι την (4ιόι τος ώς κληροι ματικήν «ιρι κτηται τόν κλ ρον κα( έιιιο τβ κερΙ αϋτο φάσεις, πρω τ "Ονομσ, έκώ ΐρός, τόπον {οικίαν, (οβϊς Οικισμός), μ τςθ αν κατοι ο(κΐ9 ή «ρατι «άγγελμα κι 4«ικουρικ6ν, ουζύγου, άρ όνόματα τεκ ματικάς αύτ< καί πασάν ί ώς έγγάμω- η •ς ή ού -λ «τος κληροθ °ογάΥΠ επ «βν ταύτότη Τ0ΥΡαφΙας ! ?1 3»θ4ο»ν ά» σιβς έκάσι *λ((ρον ότου μίτρα πασάν π»ρΐ , οιαχΐ άντ" !^ *ήν καί 5'ββν άνι σύνολο
  ΛΊΊ Ο Ρθ Ω Ζ Ι Ζ
  της
  ΕΙΙΙΤΡΟΝΗ ΑΝΑΑΑΟΤΡΙΟΣΕΟΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Περατωθείσης ήβη τής το·
  πογραφήσεως των κτημάτοον
  τοθ συγκροτήματος Τόπ—'Δλ
  τί ήκ>ι των κτημάτων περιφέ¬
  ρειαν Φοινικιας, ΣιειακοΟ—
  Μετόχι, Γοθρνες, Άμπτήν—
  Μτιέη, 'Άγ. Ιωάννης, Γάζι,
  Μασταμπά*;, Μπεντίβή—Κα¬
  μάρα, Νέο Άτααλένιο, Παλ.
  Άτσαλένιο, Νέα κσΐ Παλ.
  φορχέτσα, Νέα Βρύουλλα ή
  Κατσαμπά;, Τσαλικάκι—Με-
  τόχι, Χάνιαλη Τε» έ κάΐ, ομάς
  άστών κληροόχων Ηρακλεί¬
  ου καί άναμενομένων λίαν
  προσεχές των σχετικών δια-
  γραμμάτων την Αφιξιν των 6
  ττοΐων βά επακολουθήση ή |κ
  βοσις άποφάσεων τής Έπιτρο
  ■κης Άπαλ)σεων δι' ής Θ4 γΐ
  νη ή όριστική κατάταξις των
  ήδη προοαοινών κληρούχων,
  ή συμπλήρωσις των έλλειπΑν
  κλήρων καί ή άναγνώρισις νέ
  ών κληρούχων επί των άδια
  θέτων ϊκτάσεων πρός δέ ή τα
  κτοποΐησις των ποικΐλων επί
  των ώς,&νω κτημάτων έαφυ
  τεύσεων Βι' ών πάντων όρι¬
  στική θά επέλθη ή τακτοποΐη
  σις τοθ έμφυτευτικοθ καί κλη
  ρουχικοθ ί,ητήματος είς τάς
  *νω περιφερείας.
  ΚΑΛΟΥΜΕΝ
  Λ) Πάντας τούς επί γαιών
  των ανωτέρω περιφέρειαν έν
  κατεστημένους υπό τής ΕΔΠ
  ή τοΟ.ΈποικισμοΟ οΐτινες ση
  μειωθήτω δτι πλήν των δι* ά
  ποφάσεως τής ΕΑΠ έγκατεστη
  μέν ών πάντες οί λοιποί παρά
  πασάν .κατοχήν δέν έχουσιν
  άμετακλήτως κεκρυμμένην την
  (διότητα τοθ άποκαταστατέ-
  ου τό πρώτον ήδη μέλλουσαν
  νά αναγνωρισθή ίνα έντός
  τοθ ΦιβρουαρΙου καί μέχρι
  της 20ής αύτοθ έ. 6- υποβά¬
  λωσιν ενώπιον τής Έπιτρο
  πής Άπαλ)σεων αίτησιν άνα
  ■γνωρΐσεως τοθ κληρουχικοθ
  αυτών δικαιώματος καί έντά-
  ξεώς των μεταξύ των όριστι-
  κώνκληρούχων τοθ συν)σμοθ
  Ή αίτησις δέον νά πεμιλαμ
  βάνρ οαφώς, λεπτομερώς κα
  έν πάση όκριβεία ολόκληρον
  την Ιστορίαν τού προσωρινοθ
  αυτών χλήρου άφ° ής περιήλ¬
  θε οδϊος «Ις την κατοχήν των
  μέχρι σήμερον. Ειδικώτερον
  νά άναφέρη: 1) Έν έπικεφα
  λΐδι την Ι&ιότητα τοθ αΐτοθν
  τος ώς κληρούχου καί την κτη
  ματικήν περιφέρειαν έν 7| κέ
  κτηται τόν κλήρον τού άναφέ
  ρων καί έπισυνάπτων πάντα
  τα περΙ αύτοθ Ιγγραφσ, άπο
  φάσεις, πρωτόκολλσ κλπ. 2
  "Ονομα, έπώνυμον, δνομα πά
  τρός, τόπον καταγωγήΓ, κα
  τοικίαν, (όδίς άριθμός ή συν
  οικισμός), μετά σημειώσεως
  τοθ άν κατοικεΐ έν (διοκτήτω
  οΐκία ή κρατικβ ή ένοικΐω, έ
  πάγγβλμα κύριον κσί τυχόν
  έπικουρικόν, δνομα καί γένος
  συζύγου, αριθμόν ηλικίαν κα'
  -όνόμστα τέκνων καί έπαγγελ
  ματικάς αυτών άσχολίας ώ;
  καί πασάν Αλλην τιερί αυτών
  ώς έγγάμων, άγάμων, μα
  κράν τής πατρΐκής οΐκογενεΐ
  άς ή ού πληροφορίαν. Έκα
  στος κληροθχος δέον νά προ
  σαγάΥΠ έκΐσης πιστοποιητι
  κόν ταύτότητος μβτά τής φω
  τογραφΐας τού έσφραγισμένης
  υπό τής Άστυνομικής Λρχής.
  3) θέσιν άκριβή καί πλησια
  οίας εκάστου των είς τόν
  κλήρον των ανηκόντων κτημά
  των,,εκτασιν κατά τετραγωνι
  κά μέτρα ή στρέμματα έκά
  στου των κτημάτων, χρόνον
  άπό τοθ όποΐου κατβχουσι
  κα( πασάν σχετικήν πληροφο
  ρΐαν περΙ τοθ Αν δέν τοθ πά
  ρεδόθησαν τινά των είς τό
  πρωτόκολλον των κτημάτων,
  κσί διατί ή τοίς παρεδόθησαν
  Αλλα άντ" Αλλων κλπ. Πασην
  έκτασιν εφύτευσαν έκ τοθ
  κλήοου των, ποθ κβΐνται τα
  ίμφυτευθέντα, πόιε ήρξατο
  καΐ επερατώθη επί έκθσιου
  κιήαατος ή έμφύτευσις, τί εί
  6ους έμΦότευσιν έ<αμαν (άμ πβλον ή άλλην τινο), εάν αθ τη ηόδοκίμησεν καί δΐατηρεΐ ται σήμερον Ιτι. Ποίον Ετος απέδωκε καρπούς ή ύπολογΐ ζουν νά αποδώση. Εάν τα ίμφυτευθέντα τμήματα τοθ κλήρου των διατηροθν εΐσέτι είς την κατοχήν των ή~ μετεβΐ βαοαν άντΐ πόσου τιμήματος, πότε καί είς ποΐους, ώς καί τό σύνολον κατ' έκτασιν των έμφυτεύσεων άς διατηροθν. Ιδιαιτέρως νά σημειώσουν τας εμφυτΕύσεις άς Ιχουν επί «τημάτων άτινα οεντοϊς έχορη γήίησαν ώς κλήρος άλΧά ήγο Ρασιν ή κατέλαβον ώς ά διά θεχα {θ«9ΐς, Ιχτασις κλπ. ώς ανωτέρω), ©<: έπίσης καΐ τάς έμφυτΕθσβις άς άπό κοινοθ μέ τρίτους ενήργησεν κατά τόν συνήθη τρό(ΐον τής βΐς τρΐτους παραχωρήσεως τμήαατος τοθ κλήρου των ή κσί ξένου εδά φους δια την υπό τοθ τοΐτου έμφύτευσΐν καΐ έν καιρώ δια νομήν ΠερΙ τής τελευταίας αυτής περιπτώσεως νά άνα γράψωσιν εάν τό παρσχωρη θέν κτήαα ή τό τοθ προσωρι νοϋ των κλήρου ή άδιάθβτον την έκτασιν, των τρΐτων, την συμφωνίαν, τόν χρόνον πά ραχωρήσεως κσί έμφυτεύσε ως καί πασάν άλλην σχβτι κήν λεπτομέρειαν. "Άν έβήλω σαν είς τό πβριοδεθσαν συνερ γεΐον άποτυπώσΐως τάς υπό την κατοχήν των έμφυτευομέ νσς έκτάσεις. Έν πβριλΓΊψε' δέ σύνολον γαιών πεφυτευμέ νων υπό την καθαράν κατο χήν των καΐ σύνολον γαιών πεφυτευμένων έφ' ών διεκδι κοθσι βικαιώματα. 4) Πόσον κοί ποίον τμήμα τοθ κλήρου των ήτο την 2Οήν Ν)βρΙου 1935 τελείως άκαλλι έργητον ή έκαλλιεργεΐτο μέν άλλά δέν ήτο πϊφυτευμένον. ΤΙ ίργα Ιχουν τυχόν επί των κτηαάτων αυτών (πηγάδια, μαγγανοπήγαδα κλπ.), καΐ πό σον άκάλυπτον Εκτασιν έπώ- λησαν ίΐς τρΐτους, πότε, ποθ κειμένην καΐ είς ποΐους χαΙ ά ν τ ι τΐνος άνταλλάγματος καΐ πόοην κανονικώς άκάλυ πτον έκτασιν έχουσι νΟν υπό την καθαράν κατοχήν των. 5) Πασην έπελθοθσαν με ταβολήν είς τόν άρχικόν κλή ρόν των έν σχέσει μ έ τα πρό σωπα τής αποκατασταθείσης τότε οικογενείας (θάνατος οΐ- κογενειάρχου κλπ), τίς ό άρ χηγός'τής οικογενείας, ή εάν μέλη τής άρχικής οικογενείας έδικαιώθησαν μεταγενεστέ¬ ρως ΐδΐου κλήρου, εάν έγινε διανομή ή διαχωρισμός κλπ. λεπτομερώς. Β) Πάντας τούς έμφυτευ- τάς δηλονότι τούς μή τυχόν- τας μέχρι σήμερον ττροσωρι- νοθ γεωργικοθ κλήρου είτε κε κτημένους είτε μή, τα προσόν τα τοθ άποκαταστατέου κατά τόν άγροτικόν Νόμον, τούς 6- χοντας δμως έμψυτεύσεις επ Ι κτημάτων αποτελούντων τμή- ματα προσωρινόν κλήρων κοί αγορασθέντων ύκ' ού των ή ε¬ πί κτημάτων αύθαιρέτως κα- ταληφθέντων κοί είς τάς έν έπικεφαλΐδι κτηματικάς περι¬ φερείας υπαγόμενον, ίνα έφ' δσον δέν υπέβαλον εισέτι ε¬ νώπιον τής Έπιτροπής Άπαλ λοτριώσεων αίτησιν νομιμο- πό ήσεώς των ώς έμφυτευτθν, υποβάλωσι τοιαύτην έντός τής αυτής ώς ανω προθεσμΐ- ας, άναγράφοντες δνομα, έ- πώνυμον, πατρώνυμον, προ¬ σφυγικήν γ] μή Ιοιότητά των, κατοικίαν, έπάγγελμα·, άκρι- βή σημείωσιν κατά προθεσμΐ αν καΐ έκτασιν εκάστου έμφυ- τευομένου καΐ κατεχομένθυ παρ' αυτών κτήματος μετά τής πληροφορίας εάν τοθτο ή γοράσθη, πότε, παρά τΐνος, καΐ πόσον, ή ήτο άδιάθετον, χρόνον κατοχής καΐ ίμφυτεύ σεακ;, εΐδος έμΦυτεύσεως καΐ πάσαν πληροφορίαν περΐ τοθ εύΒοχΙμου αυτής, τυχόν άλ- λων, βτΐΐ τοθ κτήματος έργων κλπ , καΐτάς επί τής έμφυτεύ σεώς των υπαρχούσας άιιφι· σβη ήσε.ς. Οί έκ των τής κα- τηγορΐας ταύτης έπιθυμοθν τες τυχόν καΐ έφ' δοον συγ- κεντροθσι τα προσ5νττ σύ^ ιή νομιμοποιηθή τω ώ; έμ· φυτευτών καΐ την συμπληρω¬ ματικήν χορήγησιν γεωογικοο κλήοου, δέον νά υποβάλωσιν Ιδιαιτέραν αίτησιν έπισυνά- πτοντες πιστοποίησιν τοθ Δή μάρχου τ) Προέδρου Κοινόιηί τος λεπτομεοώς τΐερινοάφου- σαν την οικογενειακήν των κατάστασιν μετά φωτονοαφί άς, πιστοποιητικόν τοθ ύιτοθη κοφύλακος πεοΐ τής ακινήτου περιουσίας αυτών τε καΐ των συζύγων των, προ κειμένου δέ πβρΐ γηγεγών καΐ ομοίαν πι- στοποίησιν τιερί τής περιουσί¬ ας των γονέων των, πισίοποι ητικόν ποινικής καταστάσεως, ύπεύθυνον δήλωσιν πβρΙ των ανωτέρω καί τής ληφθείσης ά ποζημΐώσεως. Γ) Πάντας τούς άκτήμονας καί καλλιεργητάς τούς λόγω τής εγκαταστάσεως των δικαι ουμένους νά τύχωσι γιωογι κοθ κλήρου είς τάς ώς άνω κτηματΐκάς περιφερείας ίνα έντός τής αυτής ώς Ανω προ θεσμιας υποβάλωσιν αΐτήσεις μετά των άναγκα'ων πιοτό- ποιητικών. Είς τούτους παρέ· χεται ή πληροψορΐα δτι μετά την έ'δοσιν τής περΙ των όρι στικών κληρούχων άποφάσε ως τής Έπιτροπής Άπαλ) σεων, τό ζήτημα τής άποκα ταστάσεως των άκτημόνων έν τή περιφεΓε'α τοθ συν) σμοθ Ηρακλείου θέλει θεώ- ρεΐσθαι,λελυμένον.Ή Έπιτρο πή έφιστβ την προσοχήν των κληρούχων επί των κάτωθι: 1) Ότι ή αΐτουμένη υπό στοιχείον Α δήλωσις, θά άπο τελέση τό στοιχείον επί τοθ όποίου θά βασισθή ή όριστι κή κατάταξις των προσωρι¬ νών κληρούχων, συγχρόνως Ρέ τόν καθρέπτην τής μέχρι σήμερον δράσεώς τοθ κλη¬ ρούχου καΐ τό μόνιμον έγγρα φόν τοθ άτομικοθ τού φακέλ· λου. 2) "Οτι την σύνταξιν τής δηλώσεως ταύτης μετά πάσης λεπτομερείας καΐ ακριβείας ε¬ πιβάλλει αύτό τοθτο τό συμ¬ φέρον τοθ κληρούχου καί τό γεγονός τής ακριβεί¬ ας των δηλώσεων τοθ γεωρ γικοθ Γρσφείου Ηρακλείου. Αύστηρός θά ,,άσκηθβ ΙΚ χος υπό τής Έπιτροπής Άπαλ λοτριώσεων καΐ τοθ ΓραφεΙ ου Γεωργικής Περιφερε'ας καΐ προσέτι τό γεγονός δτι ποό πάσης δοισπκής κατατά ξεως κληοούχων θά βημοσ.εύ εται κατάλογος τούτων καΐ κτημάτων βφ' ών έμφανΐζονται οδτοι ,κάτοχοι ή έμφυτευταΐ μετά προσκλήσεως πάντων των ένοιαφεοομένων δπως ύ ποβ&λωσι τάς ένστάσεις των έντός ωρισμένης προθεσμΐας Τό τβλευταΐον τοθτο θά προη γηθ(| έπίσης τής νομΐμοποιήσε ωο των έμφυτευτών. 3) δτι πλήν τής ποινής τής άπάτηςήτις κατά τάς κειμένας διατάξεις άπειλεΐ πάντα ψευ δώς παριστώντα εαυτόν έμφυ τευτήν κτήματος δπερ τρΐτος έξ οιουδήποτε λόγου κρυπτό- μενος έφύτευσε, ή ανωτέρω διαδικασΐα καί δημοσιότης θά άποκαλύψη την απάτην ήν ού δεμΐα άμφιβολΐα δτι θά άκο λουθήσουν αί νόμιμοι συνέ πειαι. 4) Ότι ψΒυδεΐς δηλώσεις οΐκογενειακής καταστάσεως καΐ άποκρύψεως " περιουσια κων στοιχεΐων έστω καΐ μετά την επιτυχίαν τοθ σκοποθ δι* δν εγένοντο, άνακαλυπτόμε ναι θά διώκωνται ποινικώς. 5) "Οιι κτήματα έμφυτευμέ να ή επί των οποίων εγένον το Αλλα ίργα τα όποϊα δέν ήθελον δηλωθθ καΐ τβθή ύπ' δψει τής Έπιτροπής 'Ατιαλ)- σεων, θά θεωροθνται άδιάθβ τα καΐ θά διατΐθενται διά την συμπλήρωσιν των υπάρχον των άτελών κλήρων καί διά την εγκατάστασιν νέων κλη ρούχων καΐ 6) Ό Γραμματεύς τής Επι τροπής Άπαλ)σεων άμα τή προσαγωγή έκάστης αΐιήσε ως θέλει όρίζει ταύτην είς μ( αν των ωρισμένων δικασΐμων χορηγών σημεΐωμα είς τόν αί τοθντα ύποχρεούμενον νά προ σέλθη την ωρισμένην ημέραν Ανευ Αλλης προσκλήσεως. Ηράκλειον τή 5η ΊανουαρΙ ου 1936. Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο πής Άπαλ)σϊων. Β. ΜΠΛΕΤ32Α.Χ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτικαί έβδομαδιαΤαι άναχωρήσΐις δι* Αθήνας—Πειραια καί τάνάπαλιν. Πιστή καί άκριβής εκτέλεσις πάσης πα^αγγΕ- λίας έμπορικής φύσεως. Ασφαλείας, ταχύτης, μΐθοδικέτης παραδειγ ματική. ΓΡΑΦΕΙΑ Ηράκλειον: «αρανλιύρως Καε>ε>έ
  «"Ολυμ«ος»—βν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066.
  τριιτιϊς ιΰδοκίμους σιουβάς βν τω
  τιλιιοτέρω Μαιιυτηρίω των Βαλκανίΐον τής
  Κάς "Ελινας Βενιζέλου, άφί||θη Ιξ ΆθηνΑν
  ή έ«ιστήμΜν μαΐα ΔΙς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  Καΐ δέχΐται τάς έβιτόκους καΐ «ασχούσας
  έκ νοσημάτων τής μήτρος καΐ ηαραμητρίι·ν
  Αν τβ οίκίο; της όδός Λασηθίου (Βαλιβέ τζαμί)
  β «ό ώραν 9—-12 κ. μ. καΐ 3—7 μ. μ.
  Η οίκονομικη ενίσχυσις
  τής κοινωνικάς προνοίας.
  |
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ |
  ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ
  Αυριον κυκλοφορούν τα πεφημισμένα σιγαρέττα
  τής μεγάλης καπνοβιομηχανίας ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΡΕΛΙΑ;
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Έττίσης τα νλυκοσέρτικα Λ Α Μ Ι Α Σ.
  Είνε ανωτέρα δλων λόγω τής ύιτεροχής τής ποιό¬
  τητος των.
  Ζητήσατέ τα άιτό δλα τα περίπτερα καί πρατήρια.
  'Λντιπρβσωπβι Ν·μ·ϋ Ήρβικλείου
  ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
  ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ-
  Άηβοτρατβι Ά{ινμ«τικοΙ
  Διά τής δπ' αριθ. πρωτ. Μ.
  209 έ. Ι. διαταγάς 'Υηουργιίου
  Οϊ<ονομικ6ν ανεκοινώθη πρΐς τάς Οικονομικάς 'ΒφορεΕας ττ}ς Νή αου δ τι, δι* αναγχαστιχοθ νόμου 102 έπεδλήθτ) (Ιδικόν πρίοθετον έλος &π·9 ττ]ς Κοινωνικάς Προ- οίας έηΐ των πωλουμέιων δεαμΐ ίωνΐπαιγνιοχαρτων ώ; εξής: α') έκΐ έχάοτης δισμίδος 52 φύλλων κοΐνοθ τυκου δραχ. 4 ήτοι είς τό Ιξής ΘΑ πωλοθνται ούται αντΐ 30 δραχ. ποος δραχ. 34 ί κάστη. 6') Επί ίκάοτης δεομΐδος 32 φύλλων κοινοθ τύπου δραχ. 2, ήίοι είς το εξής θά πνλοθνται ύται ΑντΙ δρβγ. 21 πρός 23 δρ. («άστη. γ') "ΕπΙ έχάστης ίεσμί- ϊος 52 φύλλων πολυτελείας 5ρ. 6 ■τ) οί είς το εξής θά πωλοθνται ο 6 τα ι άντι δραχ. 60 πρός δραχ. 66 έκάσχη. ΚαθΕοταται γνωοτόν δτι αΕ εδ ρεθεΐοαι απώλετο ι δΐσμίδις παι- νιοχαρτων ιίς την αποθήκην * δια γειρίσεως είδδν Μϊνοπωλίων ΉβακλεΕου έοφρ«γ(αθΐ)σαν διά ή; σφρ"»γίδος τής Έφορίας χαΐ θά πωλοθνται άπό σήμερον μΐ τάς νέας τιμάς ώς ανωτέρω. "Όσον ψθ(ψ τάς έν χυχλοφορία ήΐη δεαμΐδας παιγνιοχάρτων αυται θά π(ύλοΟνται άνευ τοθ ώ; Αν» κατά κλάσιις Ιπιδληθέντος είίιχοθ προ αθίτου τέλους ϊφ' δσον ϊίν φέρωσι ην σφραγίδα τής Ένορίας. —Ό Οίχονομιχός "Εφιρος Ή αχλιίου χαθιοτό^ έπΕσης γνιοοτόν είς τους άμέαιος ενδιαφερομένους, Σϋμδολαιογράφους, 'Υποθηχοφύλα κάς, Αηξιάοχους, είς πάσας τάς έκκληκασΐικας χαΐ δημοσίας αρ¬ χάς, ώς χαΐ είς πάντας τού; Ό?· γανισμους δηιιοοίου χαΐ ίϊιωτιχοθ διχαΕου βτι δυνάμει τοθ 6π' αριθ. 413 άναγχαοτίχοθ Νίμβυ άπό τί)ς έννάτης τρέχοντοςμηνίςΊανουαρίου καταργοθνται (Χπΐσαι αί άπαλλα- γαΐ έχ τελών Χαρτοοήμου αί προ· βλεπίμεναι υπό διαφόρων Νίμω^ χαΐ χατά συνέπειαν θά ίοχύοιιν είς τό εξής α Ε διατάξεις τοΒ Κώδι χος Χαρτοαήμου ώς έφηρμοζοντο μέχοι σήμερον είς 2ς περτπτώσκς δέν ίοχύουν αί καταργηθεϊσαι ήδη άπαλλαγαΕ. 'Εξαιρετ'χώς διατη- ροθνται έν Ιαχύϊ αί απολλαγαΐ τοθ Δημοαίου, ·τ6ν Δήμων, Κοινοτήτων ουχί δμως χαΐ τΑν πρός ταθτα έξομοιουμίνων Νομιχων προσώπω ν δημοσίου διχαίου. Έπίσης έξαι- ροθνται αί άπαλλαγαί αί στηριζδ μενά ι είς διατάξεις ουμβάαεων νο μοθετιχβς χενυρωμένων ώς έπίβης αί άπαλλαγαί μιοθων δημοοΕων δπαλλήλων πολιτικών καΐ οτρατιω τιχβν έν γένει χαΐ συντάξεων το6 των. Προσέτι διατηροθνται έν Ισχύϊ αΕ άιιαλλαγαΐ α( προδλόμεναι υπο φορολογικδν Νίμων σχετικαί μ( την άτελΐ] διαδικασίαν δεβαιώσεως των δημοσίων έσοδων. Διά πααϊν αμφιβολίαν ήτις ήΒελε γεννηθ^ είς τους ενδιαφερομένους ιυτοι πρέπει νά αποτείνωνται είς την ηΕ αν τής Έφορίας πρός λήψιν γιων. Αριθμ. 20585. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμδολαιογράφος Καατελ- ,Εου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬ νέως. Προβχαλω τους έγγεγραμμένους πιβτωτάς 1) Μιχαήλ Εμμανουήλ Γαλΐτάχη, διχηγοριχίν 5πάλλτ)λον κάτοικον Ήραχλείου χαΐ 2) Άν τώ νιον Νικολάου Διπαράκη κάτοικον θραψανοθ Πεδιάδος, τό Ελληνι¬ κόν Δημόσιον καΐ την έν Αθήναις έδριυουσζν Άγροτιχήν Τράπεζαν τής Ελλάδος ώς χαΐ^πάντα Ι:ε ρον Ιχοντα τυχόν ^διχαιώματα τ) αξιώσεις επί χοΰ έχ δραχμων (3120) τριών χιλιάδων εκατόν εί- <οοι έχπλειοτηρΐάοματος των έν ώ πιον μου την τρίτην (3) Ίαναυα ρΕου 1937 χατά την 5π' αριθμόν 20580 έκθεσιν μου άναγχαστιχως τς έπιοπιύσει τοθ 'Αριστομένους ΓεωργΕου Μακράκη κατο [κου Πανα γιάς Πεδιάδος έχποιηθέντων άχινή των χτημάτων τοθ θίρειλέου Νιχο λάου Μιχαήλ Μελισσουργάκη χατοίχου έπΕαής Πχναγιβ; Πε διάδος, δπως έντός τής νομ( μου προθεσμίας προσαγάγάγω σιν ενώπιον τοθ αρμοδΕου Δι κκστηρίου παρ' ψ γενησεται ή χατάταξις χαΐ διανομή τοθ έχπλει σχηριάσματος τους τΕτλους τω>
  χαΐ τα λοιπά διναιολογητιχά
  την άπαιτήοιών των ίγγραφα
  χαθ' δσον π&ια έχπρέθομος προ
  σχγωγή έσται άκαράδεχτος. Ελή¬
  φθησαν διχαιώματα δραχμαΐ ιϊκο
  σι (20) Εγένετο έν Καστελλίφ
  Πεδιάδος χαΐ έν τώ ενταύθα δημο
  αίφ γραφείφ μου ίδιοχτηυία τέ
  χνων ΓεωργΕου Ααγουδιανάκη σή
  μερον την πέμπτην "Ιανουάριον
  Τΐθ χιλιοστεθ ένεαχοσιοσιοθ τρΐα
  χοστΐθ έδδίμοϋ έτους χαι δπεγρά
  φη παρ' έμοθ τοθ Σ^μδολαιογριί
  φού.
  Ό Συμβολαιβγράφος
  Τ. £. Έμμαν. ΊδομενέεΗ
  ΝΕΟΝ" ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ
  "Ηρχισε τας εργασίας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χσνι
  ωτάκη τΐαρά την οδόν Μαρτύρων
  κσί Εναντι ακριβώς τής ΛαΤκή'ς
  Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα
  τείαν τού έξασφαλΐζει ανεσιν, τα
  χόχητσ, ακραν περιποίησιν,
  —Ή «πογραφή των έπαγγελ
  μκτιδν καθ" δλην την "Ελ
  λάδα.
  Κατά πληροφορίας έ£ Άθην&ν
  ■Ις τελευταίαν τού συνεδρίασιν
  τό συμβούλιον τού ταμείου συν-
  τ«ί«&ις έπαγγελματιβν, εξήτασε
  τα τής πορείας τής διενεργοομε-
  νης χαθ' άπασαν την Έλλάδα ά-
  πογραφης έπαγελματι&ν δλειν
  των χλάδαιν. Καθώς δέ διβπιστώ-
  θη Α άπογραφη έσπμιίωσβ, είς
  πλείστας περιφερείας τού κρατβυς
  σημαντικήν επιτυχίαν. Τό συμβού
  λιον έν τα μερίμνα τού δπ»ς τό
  ταμείον προχειρήαο είς την λει
  τουργίκν τού, Ιλαβε την απόφα¬
  σιν δπΝς ίπισπβυθη τό Ιργον τής
  άπογραφής, κερατουιΐένης όπ«·
  σδήποτι ταύτης έντός τού Ίανου
  αρίου κ»Ι δτι οΰδεμία χά! δι'
  ουδένα λόγον θα δοθή πλέον πά
  ρατασις τής άπογραφής. Έηίαης
  εναντίον τ&ν τυχ&ν δυστροπούν
  τειν ν' άπογραφο&ν, τό ταμείον
  θά εφαρμόση τάς υπό τού νόμου
  επιβαλλομένας χυρώσεις, τής ά-
  ναγχαστιχής δηλονότι εΐσπράςε-
  Ης το& τέλους τής εγγραφής.
  Ός γνΝστον ή άναγχαστιχη
  είσπραξις συνεπαγεται πλήν τ&ν
  άλλων προσαυξήσεϋν καΐ την χά
  ταβολήν τοθ πενταπλασίου φόρου
  επιτηδεύματος.
  —Προσκοπικά.
  Αποφάσει τοδ κ. Περιφερεικ
  κου Έφόρου Ηρακλείου £ώμα
  τος ΈλλήνΜν"ΠροσκόπΜν, προΑ
  χθησαν είς τόν βαθμόν Υπάρχη
  νοϋ Όμάοος οί χ. Κ. Φεόδνρος
  Άντ. Ναχραντάνης χαΙ Ευαγ.
  Μ. Ταχάκης τ&ν Όμάδνν τής Το
  πικής Έφορείας Ηρακλείου.
  —Τα Κατηχητικκ ΣχολΐΙ*.
  Άπό αυριον Κυριακήν ΙΟην
  τρέχοντος έκαναλαμβάνονται έν
  τφ Μητροπολιτικώ Ναφ Άγίου
  Μηνά τα κηρύγματα κατά την
  θείαν λειτουργίαν ώς καΐ τα ε¬
  σπερινοί τοιαδτα κατά την 5ην
  μ. μ. Έπίσης άπό αυριον επανα
  λαμβάνονται κ«1 τα μαθήματα
  τϋν Κατηχητικ&ν σχολείνν Άγί
  ου Μηνά.
  —βοινοτικά.
  Γενομενκν άρχαιρεσιΒν τοθ
  Κοινοτικου Χυμβουλίου Βουλι
  3μ«νης έ{·λ«νη Πρόεδρβς ό χ.
  Έμμ. Τερζάκπς, Άντιπρόεβρος
  ό χ. Δημήτριος Γ. ΠαναγΐΗτα
  κης.
  1ΙΙΙΙΙΙ·ι1ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1111ΙΐΑΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1Ι11ΙΐυΐΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1
  Προτιμάτε
  τα αύτόματα
  ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΠΙΠλΟΝ
  Σ. Σ. Σπαγουλίδη
  Όδός 1ΜΙ.
  Ευκολίαι πληρωμάς
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ανορθωσισ:
  Πρωία Σοφβάτου
  9 Ίανουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ
  ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Τ2Ν ΑΘΗΝΩΝ
  ΕΙΧΕΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΚΙΛίΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΤΡ1Π0ΛΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας). — Οί Εύρωπαϊκοί
  άσύρματοι μετέδωκαν^ χθές την πληρο¬
  φορίαν ότι ό σεισμογραφικός αταθμός
  τού Λονδίνον» εσημείωσε ισχυρόν σει
  σμόν τό έπΐχεντρον τού όποίου δέν εί
  χε καταστή δυνατόν νά καθορισθή μέ
  χρι τής βτιγμής έκείνης. Ό Διευθυντής
  τού Άβτεροσκοπείου Αθηνών έρωτη
  θείς σχετικώς ανεκοίνωσεν ότι καί ό σει
  σμογράφος των Αθηνών εσημείωσεν
  περΐ ώραν Ιϋ.30 37 άρχετα σφο¬
  δράν σεισμικήν οόνησιν, ;ή **αγοαφή
  τής οποίας είς τόν οεισμογράφο* οιήρ
  χεσε δύο ολοκλήρους ώρας. Τούτο ό
  μως δέν βημαίνει ότι καί ή δόνησις δι
  ήρκεσεν επί τόσην ώραν. Κ*τ* τό άστε
  ροσχοπεΐον Αθηνών τό έπίκεντρον τού
  σεισμού ευρίσκεται β42Ο χιλιόμετρα
  ανατολικώς των Αθηνών πιθανώς είς
  την περιοχήν τού Τουρκεατάν. Πάντως
  ισχυραί σεισμικαί δονήσεις εσημειώθη·
  σαν σήμερον είς Καλάβρυτα, Πάτραις
  κβί Τρίπολιν.
  Οί Γάλλοι καί αί Τουρκικαί προσέσεις
  Βεβαία ή επέμβασις έν Ισπανία;
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΔΙ
  0. ΑΝΕΙΕΡΟΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟΙ
  II
  ΣΤΛ0Μ0Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατ' απόφασιν τής
  κυβερνήσεως πρόκειται νά άνεγερθοΰν
  συγχρονιαμένοισιδηροδρομικοίσταθμοί
  είς Αθήνας κ»ί Θεσσαλονίκην. Οί σταθ
  μοί ούτοι Θά άνταποχρίνωνται είς όλας
  τάς τελευταίας προόδους τάς άναγομέ-
  νας ιδίως είς τάς διευχολύνσεις καίτην
  ταχυτέραν εξυπηρέτησιν των άφικνουμέ
  νων ταξειδιωτών.
  Ο ΑΙΑΑΟΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΕΚηΐΙΔΕΥΕΤΑΙ ΙΕΡΟΠΙΙΡΙΚΩΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου Ι τού άν
  χαηοκρΐτοΰ μας).—Ό πρίγκηψ Διάοο·
  χος Παύλος κάμνων έναρξιν τής έκπαι-
  αεύσεώς τού είς την άεροπορίαν τής ο¬
  ποίας φέρει καί τόν βαθμόν τού έπισμη-
  ναγού» έπέβη σήμερον άεροπλάνου καί
  μειέβη είς Θεσσαλονίκην, οπόθεν καί
  επέστρεψεν είς τό αεροδρόμιον τού Τα
  τθΐου τάς απογευματινάς ώρας.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΝ
  Ή έπιτροπή έηΐ τΑν διβτιμήοεβν προέβη είς
  χον χ&Θοριομίν τ6ν τίμιον τβν κατωτέρω είδαν ώ;
  ακολούθως: 'Αλιυ^αλευχά χαχ'όχβν !ρ.·11.95,
  κιτυροθχα 9.85. "Αρτος λικχός 11, κιχυροθχος
  8,60.
  Κριατα: άρνΐ γάλακτος χαχ' δχδ» δρ. 50, άρνΐα
  χαΐ Ιρΐφια μέχρις 1 ίιοκς δρ. 42, Μοσχκρια γάλα
  χχος ίρ. 44, μόοχος μέχρις 1 Ιτοιις δρ. 42, Δαμά
  λια 4πό 1—2 Ιν&ν δρ. 40, Βοδινά ο,'. ποιόιηχος
  36, 6'. 32, Κριοΐ χαΐ τράγοι 32, Πρόίατα χαΐ αί
  γις 30, ΧοιρΙδιον μέχρι 10 δκάδβν 44, αηο 10—
  20 οκάδων 40, χιΐρος άν» τβν 20 οκάδων 38,
  Γουροθνις 30, Κάκρος 36. Έντόοθια γινιχίς 2
  δραχμάς χάτιο ΐ&ν βω χιμ&ν. Πουλεριχά γενι
  χβς ζβντβνά χαχ' ο* αν δρ. 40 χαΐ έοφαγένα 60·
  Γάλβ χ»·' ***ν δΡΧ· 10· Υ'«ο6ρχη 12,
  Ή Ιφβρμογή τ»ν χιμβν Ιοχυει διά[μέν χά κρέκ
  χ» ναΐ ιβ γάλβ *πβ αί,ς 11 Ίκνβυοιρΐου 1937, διά
  Μ τα Ιλιυρβ χ«1 τον άρτον 4κό ττ]ς οήμερον.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου.—.
  Έκ Παρισίων αγγέλλεται
  δχι τό ζήτημα τής 'Αλΐ-
  ξανδρέττας καί αί έκ5ηλ«ε
  θεΐσαι άνειλητικαί νχροθέ-
  σιις τής Τουρκίας άβησχο
  λησαν σήμερσν την Γαλλι
  κήν κυβέρνησιν.
  ΟΙ Γάλλοι τονίζουν δτΐ
  είνε Βιατεθειαενοι νά συ-
  ζητήσουν «άσαν λογικήν
  λύσιν «ροταθησομένην ΰ«ό
  τής κυβερνήσεως τής "Αγ¬
  κύρας, έν αντιθέσει «ρός
  «δσαν * «ραξικοηηματικήν
  ενέργειαν την δνοίαν θά
  άβοκρούσουν ινό«λως. ΑΙ
  έφημερίδις τής βεξιάς συμ
  φωνοθσαι μέ τοϋς κυβΐρνη
  τικοος κύκλους ώς «ρός
  τό σημείον τουτο, ένητίθεν
  ται οθχ ήττον εναντίον τοθ
  Μπλούμ καί τοΰ Ντιλμνός
  άνακινησάντων ώς γρά
  φουν έκ τοθ μή όντος, τό
  ζήτηματής'Λλεξανοριττας.
  Έκ Λονδίνου τηλεγρα
  φοθν δτι «αρΐτηρήθη έκιΐ
  καί χθές ζωηρά Βινλωμα
  τική κίνησις «ροκΐιμένου
  νά συζηχηθοθν αί «ροϋνο-
  θέσεις διά μίαν επέμβασιν
  έν Ίσβανία τείνουσαν ά«ο
  φασιστικθς είς διακοπήν
  τοθ πολέμου. Πάντως ή κί¬
  νησις αυτή αφεώρα ά«ο·
  κλιιστικ63ς τούς Άγγλι-
  κούς καί Γαλλικούς δινλΜ
  ματικούς κύκλους. Κατά
  τάς υπαρχούσας «ληρο·ο-
  ρίας ό Γερμανός καί Ιτα¬
  λός ■ρισβιυτής Βχουν έν
  τολήν νά μή άναμιχθοθν είς
  ουδεμίαν τοιαύτην συνεν¬
  νόησιν «ρΐν ή συζητηθωσιν
  αί άναντήσεις των χωρών
  άς άντι«ροσ«·«εύουν, είς
  τό τελευταίον Άγγλογαλ-
  λικόν διάβημα καί ληφθβ
  σιν όριστικσΐ έη' αύτΑν ά
  «οφάσεις.
  Καθ' « Ισχυρίζονται , οί
  σταθμοί των έθνικοφρόνκν
  τα στρατιύματά των κατώρ
  θωσαν νά κάμψουν την αν¬
  τίστασιν τβν κυβερνήτι
  κων είς «ολλά σημεϊα τοθ
  μετώτΐου τής Μαδρίτης.
  Κατ' άλλας «ληροθορίας
  οί κυβερνητικαί άνασυντάσ
  σονται ίνα προβούν είς άν
  τΐνηθεσιις καί ναρεμκοδί-
  σουν νέαν νροέλασιν των
  εθνικοφρόνων έξ ής αροφα
  νθς θά κινδυνεύση νά «ερι
  έλθ είςχείράς των ή «όλις.
  Ή εκμετάλλευσις των ΰπερασπκών
  όδικών συγκοινωνιών.
  Είς την Ιφημεοΐδα τ*)ς; Κυδερ
  νήοια,ς έ&—μεσιεύΐτ] δ νόμος «κι
  ρΐ τής διΐ μηχανοχινήχον μέοω'
  Ιχμε'αλλεύοιως χβν δπε^ασχιχ&ν
  δϊικδν 3υγκοινωνιων>. Δι' αυτοθ
  δρίζιται δτι ή διά μηχανοκινή
  των μέοων μετβφορά; ίκμετάλλευ
  σις πάαης δπεραστιχής όϊική;
  αυγκοινοβνίας, χανονΐζεται 6κδ χ&0
  Κράτους.
  Α) Δι' ίδ(ων άποχλειοτικώς μέ
  σων. Β) Δι* ίκχω^ήοεως χ^ς Ι*
  μιχαλλιδοςως ε!ς τρΐτους επί αυμ
  βάσει διαοχιΕας μέχρι πίντΐ ίτών
  Γ) Διά τής αφίοιως ώριαμένου
  τμήματος των όδικ&ν διχτύων είς
  έλευθίβαν χρήιιν α ευ συμδάσιως
  πρός Ικασιον Ιηιχ*ιρημαχ(αν. Καί
  χαχά χους τρ·ίς ώς ίνω χρέπους
  χά Κράτος χαθορΐζιι χά τιμολίγια,
  χά δρομολόγιον κλπ.
  Οί >ύ?ιοι χ&ν έν >ειτουργ'α χυ
  χλοφοοίας νομίμως ή διχαιωμαχι
  χ6ς μέχρι τής έφαρμογτίς τοθ η%
  ρίντος νόμου ευρισκομένων μηχα
  νοχινήτων μίαων μεταφορα;, άπο
  η προνειμένου νά παύση
  ή χυχλοφορΕα αυτών επί έχχωρη
  θεΐση; θϋγχοιντανΕας.
  Την διοίκησιν καί διαχείρισιν
  τής Ιχμεταλλεύσειος των δπΐραοτι
  κ»ν σ^γxοινα)νι6εν ίίς το κράτος,
  χαχά την κρίσιν χοθ δπουργοθ τδν
  Σιδηροδρίμων καί Αΰχιχινήτων
  ή4»λε χραχήσιι δι' έχυτο πρός έκ
  μετάλλευσιν, ?ύναται δι* άποφάσκ
  ως χοθ αύτοθ διτουργοθ νά άναθέ
  αη είς χοΰς Σιδηροδρέμους χοθ
  ΈλληνιχοΟ Κράτους.
  ΤΑ ΣΤΚΓΑ1ΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Είς την πόλιν μας άφΐχθη ό
  μηχανικοςΐτοθ ύπουργεΐου Προ
  νο(ας κ. Κορυζής ίνα ένεργή
  ση δια την έπΐσπευσιν τής ρυ
  θμΐσεως τοθ στεγαστικοθ ζή
  τήματος των προσφύγων. Ό
  κ. Κορυζής είνε άοελφός τοθ
  κ. ϋτιουργοθ τί)ς Προνοίας
  παρ' ε δ καί ίλοβε την έντο
  λήν τής χαθόοου τού ένταθθα.
  Ο κ· ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΓ
  ΕΙΣ ΕΠΑΜΩΣΗΦΗ
  Η ΣΥΝΔΕΣΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Ό ύτΐουργός Γενιχός Διοιχη
  τής Κρή'η: χ. Μτιό^ης Σφαχια
  νάχης συνοδευόμενος χά Ι υπό
  τοθ νομάρχου Ηρακλείου χ.
  Άνορ. Μάρχελλου μβτίβη
  χθές είς χήν Μονήν τοθ Έτια·
  νωσήφη.
  Η ΚΟΙΝΟΤΗ1
  ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
  Ό ύπουργός τής Συγκοινω
  νίας κ. Οΐκονόμου απαντών
  β'ς σχετικόν ύηόμνημα τοθ
  συλλόγου των ένταθθα Λαση
  θιωτ&ν γνωρίζβι δτι ή σύνββ
  σις τοθ όροπεδίου Λασηθίου
  μετά τοθ Ηρακλείου άπησχό
  λησε τάς αρμοδίας υπηρεσίας
  τοθ ύπουργείου τιρό*ειται δέ
  είς τό καταρτισθησόμενον νέ
  όν πρβγραμμα κατσσχευης &
  δών είς διαφόρους περιοχάς
  τοθ Κράτους να περιλη
  φθή καί ή περσ'ωσις τής όδοϋ
  άπό Ηρακλείου—'Αγ. Νικολά
  ου ((ς οροπέδιον Λασηθίου.
  ΤΑ ΑΥΤΟΜλΤΑ ΤΗΑΕΦΟΝΑ
  ΚΚΘΟΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥ
  Κατήλθεν ιίς χήν πόλιν μας χά
  χίπιν χοθ δτ,μιουργτ,θίντος ζηιή
  μαχος των Αύτομκ^ων ΐηλεφώνιον
  ο έ'ίΐθεωρητήςτής ΈιαιρεΙκς χ.
  Νικόλ. Βλώ
  ΗΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΚΑΙ ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΤΑΦ'&ΕΣ
  Ή διεύθυνσις έκπαιδεύσεως
  τής Γενικάς Διοικήσεως Κρή
  της δι' έγγράφου της πρός
  τόν έν Καστέλλι» Πββιάδος
  καθηγητήν κ- Μιχ. Παπα&ά
  κην έκφράζει τα συγχαρητή
  οια πρός αυτόν τού ύτιουργοΟ
  Γεν. ΔιοιχητοΟ Κρήτης κ. Σφα
  κιανάκη διότι άπό έτους καί
  πλέον έκτΐλεΤ όλως άΦιλοκερ
  ς άπασαν την γραΦικήν ύ
  πηοεοίαν τής Κοινότητος Κα
  στελλΐου Πεβιάβος.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι
  ΤβΝ ΚΑΤΑΧΤΗΝΑΤαΝ
  Τό ανοιγμα χαί χό κλείσιμον
  χβν χαχαοτημάτον επανήλθε λη
  ξααβν των έΐρχβ* είς χο προτέρον
  δφισχαμενον χαθιατώς.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ
  Τό Άγρονομεΐον Αρχανών
  ώρισε βιχασίμους άγροζημιον
  την 25ην αύτόθι χαΐ την 26
  ιΐς Κνωσόν.
  Η ΣΙΒΙΤΑΝ'&ΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
  Η ΕΙΤΑΓΟΓΗ ΟΡΓΐ'ΚηΥ ΥΙΑΙίίΐν
  _ ,_ '
  Τό Εμπορικόν Έπιμβλητήοι
  όν Ηρακλείου προσε<άλεσβν Εκοινοποιήθη πρός τας Γεωρ γιχάς αρχάς τό τελευταίον δελτίον τβν Γενιχβν Άποβηχων ττ)ς Έλ λάδος πε<1 τής κινήσεως τής στα φιδαγοίά; Λονδίνου. Ή; άναγρά' φη τί δελτίον τ&Οτο ή ά/ορά λό γφ τής άργ(ας τβν έίριων ήτο *ατά τό πλείστον χλκστή. Όπω αδήποτε επραγματοποιήθησαν άο χεταΐ πραξεις επί |μπορεύμ«ος έ τοιμοπαραδότου είς τιμάςοταθιράς. "Ολίγαι πιολήσεις εγένοντο επίσης επί οουλτανΐνων εύθηνβν ποιοτή των Ιδία Κρητιχων χαΐ Πελοπον νηοιαχων πρίς 54)—χαΐ 55)— χαΐ Σμυρνοϊκβ* , πρός 36)6. Α Ε υπάρχουσαι τιμαί ιί<ε αί εξής: Αύστραλίπς 45)—χά Ι δνω, Σμύρ νης40)-58)-. Κρήτης 48)- 65)—, Πελοποννήοου 50)—70, ΚαλλιφορνΕας 39)—39)6. ΤΑ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΛ ΤΕΛΗ 3» ΠΡΟ ΙΝΗ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΠΑΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΛΙ ΓΕΡΜΙΝΙΑ! ΕΙΣ Τα ΑΠΛΟΤΑλλΙΚΟΝ ΑΙΑΟΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ 10 ΙΣΟΑΝΙΚΟΝ ΑΙ ΑΥΟ ΧΟΡΙΓσΥΝΕΡΠΖΟΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).-;Κατά τηλεγραφή- I ματα έκ Λονδίνου αί απαντήσεις των ί κυβερνήσεων τής Ιταλίας καί Γερμανί- 'ας, είς τό Άγγλογαλλικόν Βιάβημα οια 1 την εφαρμογήν αυστηράς ούοετερότη- ίτος έναντι των Ίσπανικών κβί τόν απο· 'κλεισμόν τής άποστολής πολεμοφοοίων είς τούς έμπολίμουί, εδόθησαν σήμε¬ ρον είς τό Φόρεϊν "Οφφις. Οί οιπλωματικοΐ κύχλοι τού Λον¬ δίνου παρατηρούν ότι έκ των άπαν«ή· σεων αυτών τής Ιταλίας χαΐ Γερμανίας διαηιστούται στενή συνεργασία καί κοι· νή στάσις των βύο χωρών έναντι τού Ί· σπανικού, «ράγμα τό οποίον δυσχεραί· ν εί την λήψιν ίποτελεσματικών άποφά- σεων πρός τερματισμόν τού Ίσπανικού έμφυλίου πολέμου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣΤΟΜΕΤΟΠΟΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΥΠΟΧΡΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Ραδιοτ ο^λεγραφήμα τα έκ Σαλαμάγχας άγγέλλουν ότι τό στρατηγεΐον τού φράνκο εξέδωκεν σή¬ μερον ανακοινωθέν κατά τό οποίον αί έπιθέσεις των έθνικών στρατευμάτων αυ· νεχίζονται επιτυχώς είς όλους τούς το μεΐς «ού μετώπου τής Μαδρίτης. Τό ανακοινωθέν τού Φράνκο άναφέρει επί- σης ότι τα στρατεύματα προχωρούν ραγβαίως έκτοπίζοντα τούς έρυθρούς οΐτινες ύποχωρούν άτάκτως έξ όλων των θέσεών των. Δυνάμει τοθ δπ' αριθ. 283 ά να^χαοτιχοθ νίμοϋ περί έχπαιίευ τιχβν τελων πληροφορούμεθα ,Βτι έπιδιώ<εται ή άναδρομιχή εΐι- πράξις χαΐ έν τί] πάλ»ι μας των άναλογούντων διά τιϋ; μαθητάς Χπ Ι^ϊ νά ύίίοβάλωσιν έντός των ή ?7λ 2 μβρον σχετικάς αΐτήσεις προ ΪΛΟ ϊ6ν ενδιαφερομένων γονίων κειμένου νά τοίς άναγνωρι των ^β6τ)"'»ν θ* δποβλ»]θί «ίς χό σ6ή ή δυναμικότης. Τε Ο τ' σύ δπουργιϊαν νής Ιΐαδιίας δτιίμνη τό εγένετο καί δ.ά την κλάσιν Ι** διά τιθ ίποίου θά ζητεΐταί δ 64: τεχνουργήματα έκ σιδηρο πως χεθ μέτρου έξαιριθοθν οί α φύλλου ΠΟροι μαθηταί. ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΜηΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΠΡΟΦΗ 6 ΑΕΡ0ΠΛ4Η0Η *·* ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ έν τρ άγορά μας κυμανθείσαι χθές τιμαί των διαφόρων έγχωρΐο» προΐόντων είχον ως κάτωθι: ΧβνληινΙναι α' ττοιότητος β' δρ. Τό υπουργείον τβν Έσωτε ρικον δι* έγγράφου τού πρός τούς Γενικούς Διοικητάς καί τούς νομάρχας παρακαλεΐ νά άναπτύξωσιν είς τάς δΐοΦό ρους υπηρεσίας τόν προορι Σββ Σ V β' ΊλεμΜει α' Ψ Ϋ Μαύραι Τ·χτε>ΟΜ
  (
  19,3
  )
  Ι
  δα. 11,30-16.30
  •ε ·· ι·
  Χαοοΰιΐια
  Μέλι ποιοτικώς
  Μέταξα
  Κουκοόλια ζηρα
  Δερματα βόΐα
  Άρνοδίρματα ίριφ.
  κατ' όβ. ,.
  ΟΡΟΧ. Β.
  ·>&
  .. 408,
  ρβ γν
  Μαλλια καΐ' οκάν
  49.
  5
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Ίλαια
  Ιν βαθμόν 8ρ,
  κοινα ν. ίσοδίΐασ,
  Διανικος
  ( 13.50
  Ι
  εχνθν καί έναγγελμάτων
  καΚνά ένισχύσουν αυτήν ποικι
  «' «οίον. „ 28,—
  ίϊα>·. .. 25-
  α' «οιότ. ,, Β1,—
  . εξαιρ. ,., 13.—
  α' «οιότ.
  II,
  ΑρχανΛν τό μΙ·τ.
  •αλαιοΐ.
  Δολΐαριον δρ
  Αϊρα
  Κορώνα Σουηδίαί
  Φράγκον
  •Ελββτ. φράγκον „
  Φιορίνι Όλλαν&. „
  ΤοβχοσλοβακΙας
  Φράγκον Ββλγικόν,.
  Βρυξαλαι
  Μάρκον
  Βρυξέλλαι
  Αιρίιτο
  111.10—112.10
  146. — ΕΜ.
  Β8.16—88.40
  Ι.»6- Β.23
  Μ.Μ—ΒΙ.80
  60.15-61.15
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  άνταποκριτού μας).—»Εκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι κατά τηλεγραφήμβ,τ*
  των έν Μαδρίτη άνταποκριτών τοθ
  Πρακτορείου Χαβάς, υπεράνω τής Μα
  Βρίχης έλαβε σήμερον χώραν μεγάλη
  άερομαχία μεταξύ των έθνικών καί των
  κυβερνητικών «εροηλάνων. Κατά «ήν
  ίερομαχί*ν αυτήν ήτις διήρκεσεν επ»
  αρκετόν, κατερρίφθησαν 4 αεροπλάνα
  των κυβερνητικών «αί %& των έθνικών.
  θίΤθΥΡΚΟΙ ΑΙΑΨΕΥΔΟΥΝ
  ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΙΝ ΣΤΡαΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΙ ΣΥ_ΡΙΗ1 ΙΥΝ0Ρ1
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίκνβοαρίου (τ·δ «ντ«κοκύ·
  τ·δ μας).—-Έξ Άγκυρας αγγέλλεται »„
  τέ» ύπ·υργ«ΐβν τδν Στρατιωτικόν τής Τ·ορ
  κίας «{έδωκεν άν«Μβιν»βέν δια Τβδ όπβί
  ου διβφβύδβτκι κατά τόν ««τηγβρημβΤιΐίβ5
  τβρβν τρόπον ή δημοαιηιΘβΤοκ είς τόν Εύ
  ρωπ.ϊχ.ν τύπον είδησις πκρί συγκβντοώοΐ
  «ί μβγάλων δυνβμβων Τ.υρκικβδ στρβτοδ
  ιίς τα Τ«νρκβουρι«Μ« ούνορα. Η ίϊδπΒΐε
  «δτη, καταλήγ» τό άναχβινωθέν, κΐνβιι τι
  λε(Μς άνυπέοτοιτο; χαί έδημ.σι·ύθη πρβ»«
  νδς είτε έκ κακδν πληρ.φ,ρ,βν .Ιτβδ έν
  τυπωσιβκβν λέγων. *
  ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΡΑΠ ΟΝΑ
  .40,-4· ν«*ο·λο*η.«ε
  Ι·Ρ(|1
  1
  «ϊνήβη
  ρ(ε» -·Ρ* Πβδ
  Χ«_Ιβ
  ηβε&ν έκτοτε,
  νεςβηβτε ή -
  ρήγπβ» νέ. π·
  ίν Τ«ν· Μ*
  τδν
  ΐω ρχμ
  πβρβλειφί
  ·χρ«τικ·ί τύπ
  χ,οδεΰν κβί δ
  λνς βί ΙρΥ«β
  λλ
  χ$
  νείπιτευχβό ι
  Κ» έιχικ·ιν«ν
  τβν χωρίων
  έλλέ καί τ·δ < Διδ·μίνβυ δί νεφίρει ή χβί πκντηοις τοΰ Ι φΐίβντοϋ κ- ιΐ; οχιτιχον ι ί> Ηρακλείω
  ΛβοηΒιωτδν,
  τ4ί Συγκοιν
  γτ,οο καί αλ
  μβπκί,ν πΐοτ
  βχβπβν
  γΐννάτβι «μ;
  «ιοτώοεις θ«
  4λβΗλήρ·υ δι
  τκοιν της κα
  δ·δ «ντης. Εί
  «Ίι ίπαναλι
  *> τδν
  τβ ίργβν
  4νι» δι«»
  '«ί της.
  'ΚιΛ πλί.ν
  μ·ρβν. '
  Γ,
  πρός ι
  δ
  ·ύτβ0'
  *«·λό
  ε
  δι- β
  2
  6,·