93763

Αριθμός τεύχους

4467

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1
  ΙΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμιριχής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙλΚΒ
  10
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ϊ»ΟΝ
  «,ΡΙθΜ ΦΥΛΛΟΥ 4467
  ΥΙΕΐΒΥΙΒΣ ΣΥ1Τ.ΚΤΙ» ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΤΙΣ ΣΥΗΔΕΣΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Ή κατασκΐυή της όδβΰ
  Χεραβνήσβυ—Πβταμιΰν—Ά
  βδβδ—Γωνιδν — Λασηθίου,
  δια την οποίαν εγράφβμεν
  χβέ(, ήρχισεν «πό πβλλ&ν ε
  τβν _αί συνκεκρΐμένως ά
  πό τού 1929. Τότε εδόθησαν
  σημαντικαί σχετικώς πιστώ
  σεις καί τβ έργον ήρχισεν
  (μ δύβ μερων: Έκ τβϋ μετα
  ξύ Χερσβνήσβυ καί Ποταμι
  δν διαστημκτος καί εκ τής
  τβποβεσίας "Αμκελος τοΰ Λ«
  σηθίβυ, έκ των δύβ δηλαδη
  &κρων,τής έδβϋ Δια τβ δκύ
  τερον μάλιστα τμήμα, έδα
  πανήθη περί τβ ένάμισυ έκα
  τβμμύριον δραχμών καί επε
  τεύχθη ό έκβραεχισιιός καί ή
  διανοφς οδοΰ 1800 περΐπου
  μέτρων μήκουςζνπό τής «Ά μ
  πέλβν» μέχρις ίξωβι τού χ»
  ρ(βυ Κερά Πεδιάδος.
  'Αλλ' αί πιστώσεις έξηντλή
  θησκν καί αί εργασίαι διεχό
  πησαν χωρϊς νά επαναλη
  φθβδν έκτοτε, μέχρι πρότι
  νβς ©πότε ή Κυβέρνησις έχο
  ρήγησε νέα ποσχ κρός σ»νέ
  χισίν των. Με την νϊ«ν δέ
  πίστωσιν τδν τρι&ν έκατβμ
  μυρΐων δραχμ&ν, έλπίζεται,
  εάν παραλειφθβΰν βί γραφκι
  βκρατικβί τύπβι καί αν συν ε
  χισββΰν καί διεςαχθβϋν κα
  λώς αί εργασίαι νά διανβι
  χθι) ολόκληρον ή έδός Καί
  νά επιτευχθή ή δι* αύτοκινή
  τού έπικβινωνία άχι μόνον
  τβν χωρίων τής Λαγκάδος
  αλλα καί τβϋ όρβπεδίβν τβδ
  Λασηθίβυ μέ τό Ήράκλειβν.
  Δΐδβμένβυ δέ ότι, «χαβάς ά
  ναφέρει ή χβες ληφθεΐαα ά
  πάντησις τβΰ Πβλιτικοϋ γρα
  φείουτε-ΰ κ Πρωθυπβυργβδ
  »·£ σχετικόν ύπόμνημα τβϋ
  (ν Ηρακλείω Συνδέσμβυ
  Λασηθιωτων, τό υπουργείον
  τής Συγκβινωνίας θά χβρη
  γήση καί άλλην συμπληρω
  ματικήν πίστωσιν πρός τβν
  οκβπόν αυτόν έκ τβδ νέβυ
  πρβΰπβλβγισμβϋ τού, δέν
  γεννάται αμφιβολία ότι αί
  πιστώσεις θ« έπαρκέσουν έξ
  ολοκλήρου διά την άποπερά
  τωαιν τής κατασκευάς τής ο
  δβϋ αυτής. Είναι βμως «ν«γ
  κη, επαναλαμβάνομεν, νά
  παρακαμφθοΰν αί δυσχέρει
  «ι τδν τύπων ν« χορηγηθή
  άμέσως τβ π«βόν των τριών
  έχατομμυρίων καί νά έζβυ
  αιοδβτηθή Π εκτελβΒσα ήδη
  τό έργον εταιρίαι νά αυνεχί
  σα &νκυ δι«κ·πη$ τβ$ *ργ«
  α(α$ της. λ
  Επί πλίβν δί ν« βρχίαη
  η ίργασία πάλιν κ«· έκ τβν
  δύβ μερών Ήτεη εκ Πβτα.
  μιων πρός Γωνιες καί έκ τής
  Κερας πρ·ς Γωνιες έπίσης,μί
  χρις ενώσεως. Καί τό λίγβ·
  μέν τβϋτβ διότι διά τβϋ τρβ
  κου «ύτβδ, μέ τα διαθέαιμα
  χρήματα θά κατορθωθή νά
  ουντιλβσθβδν οί βκβρκχιβμβί
  πβϋ άπαιτβΰν καί την μεγ*
  λυτέραν ".δαπάνην καί νά
  διανοιχθή όλόκληρος ή βδός.
  Δεδομένου δέ β τι τό Ιδβιφβς
  ΐΐναι απολύτως στερεβν καί
  δέν ύπάρχβυν φβββι καθιζή
  σεων καί ότι επιπροσθέτως
  δβν χρειάζβνται πβλλά καίμε
  γάλα τεχνικά ίρν« διότι δέν
  ύπάρχβυν είς τό μέσβν ού·
  Τβ χαράδραι βΰτδ καί πβτα
  μοί, η δι' αύτβκινήτβυ επι
  κβινωνία θά εξασφαλισθή καί
  αν άκέμη δέν γίνη άμέαως
  ήσκιρρόστρωσις. Είναι δέ βέ
  β«ι·ν ίτι οναν συντελεσθή
  η έργασία αύτη, η κυβέρνη¬
  σις 8ά διαθέση ασφαλώς καί
  την «παητουμένην δαπάνην
  διά την σκιρρέστρωσιν.
  Κβτ' «ύτόν τόν τρόπον θά
  περατωθή εντίς τβϋ ελαχΐ
  βτ·υ δυνατβδ χρβνικβδ βρίου
  ή «δβς Λαγκάδος—Λασηθίου
  καί θά **πικεην»νήοη τό Ήρά
  Κλ*ι·¥ δι' αυτοκίνητον χαι
  μ έ τα χωρία τής Λαγκάδος
  καί μέ τα χωρία τβδ πλβυ-
  σίβυ βσονκκί γραφικοΰ όροπε
  δΐβυ τοδ Λασηθίου.
  Πόσην δέ σημασίαν καί
  πβίαν τεραστίαν αξίαν άπό
  απόψεως πλουτοπαραγωγιχής
  καίβναπτύίίωςτήςτβυρισπχής
  κινήσεως τβδ τβπβυ θά ίχη
  ή συγκβινωνιακή αύτη άρτη-
  ρία, είναι εύχβλβν φανταζό
  μεΒκ είς τβν καθίνα ν' αντι¬
  ληφθή, Άρκεΐ ν* άναφερθή
  ίτι δια τής όδβΰ αυτής θα
  μεταφέρωντοα είς την πόλιν
  μας τα άφθβνώτατα καί εκλε
  κτα πρβϊόντα τβδ Λασηθίου
  μέ 50 τβ πβλύ λΐπτά κατ' ό
  κάν μεταφοριχά. Έν ώ σήμε
  ρβν στοιχίζει ή μεταφορά πε
  ρί την 1.50—2 ;δρ«χ. κατ'
  οκάν! Κβί δέν πρβκειται πε¬
  ρί ασημάντου ποσότητος. Δι
  ότι τό Λασήθι, έκτός των ά
  φθόνων χαί μοναδικών είς
  γεΰσιν καί ποιότητα φρού
  των τού, μήλων, άχλκδίων
  κ.λ.π. μέ τα όπβϊα τρβφβδο
  τεϊ την αγοράν μας «πό τβδ
  Όκτωβρίβυ μέχρι.τβδ Φε-
  βρβυαρϊβυ, παράγει καί περί
  τα 12 έκατομμύρια οκάδας
  πατάτβς ετησίως, τό μεγαλύ
  τερον μέρβς των οποίων κα
  ταναλίσκεται είς την πόλιν
  μας ή έξάγεται διά τβδ Λιμέ
  νβς μας είς τάς άλλας άγβ-
  ρά$. Άλλά καί άπό τβυριστι
  κης άπίψεως ή οδός αυτή
  θά έχη Ιδιαιτέραν όλως αΗ-
  αν. Διότι, δκτός τβδ ίτι ή οι-
  αδρομή της θά παρέχη τβ
  συναρπκστικώτερβν και γρα·
  φικώτερον θέαμα είς τόν τα
  ςειδιώτην, ενώπιον τοδ όπβί
  β», άπό τβδ υφβυς των Λαση
  θιώτικων ββυνών θά έκτβίνκ
  ται ή καταπράοινβς Λαγκά-
  δκ, ή πόλις τβδ Ηρακλείου,
  καλ&ςόρκτή καί ή άνβικτή
  θάλκοβα έως είς τό βάθβς 2
  πβυ φαίνβνταιδιαγραφόμβναι
  είς την άχνήν ατμόσφαιραν
  αί κβμψκί σιλβυέτται των Κυ
  κλάδων, τής Σκντορίνης, τής
  Φβλεγάνδρου, τής Άνβφης
  καί τής"Ιβυ, τό τέρμα της θά
  άπβκαλύκτη τόίκπληκτιχώτβ
  ρβν καί φαντασμαγβρικώτκ
  ρβν θέαμα. Τό θέαμα τβδ ό
  ροπεδίβυ τβδ Λ«σηθίβυ μέ
  τα κάτασκρα χωριουδάκια
  τβυ πβύ είναι σκαρφαλωμέ
  να ατ)ς πλ«γιες τβν ββ«νών
  γύρω είς τόν κάμπβν, με
  τβύς εξ χιλιάδες άνεμβμύ
  λβυς τού, τίς τεράστιες αυτές
  μαργαρίτες μέ τα πβλύχρω
  μα πανιά των, Ινα θέαμα
  έκθκμβωτιχόν, χυριβλκκτικά
  , μεθυστικόν! ...
  > Καί δέν είναι μόνβν αί φυ
  αικκί καλλοναί τβδ Λασηθί
  |ου καί τό ύπέοβχον χλίμ«
  τβυ πβύ καθιοτά την εύλογη
  Ι μένην αύτην επαρχίαν ίνα
  κβμμάτι Ελβετίας, τα μόνα
  προσόντα διά την ανάπτυξιν
  τής τουριατικής κινήσεως.
  Έκεΐ ύπάρχει, ώς γνωστόν
  καί τό περίφημον Διχταίον
  &ντρβν, δκου χατά την μυθβ
  λβγίαν εγεννήθη β πατήρ
  άνδρβν τε θεβν τε Ζεύς, μέ
  τό θαδμα τβν βταλακτιτβν
  τβυ, μέ τβν περίφημον μαν
  δύχν τοδ Διός, με την μεγί
  βτην άρχκιβλβγικην αξίαν
  τού. Τό άντρον, πβύ ίρχ·ν
  ται κατ' ετβς έκατβντκδες
  άρχαιοφίλων έκ περάτων
  τής γής νά επισκεφθούν.
  Καί πβύ, δταν τελειώση Αι··
  δβς Λασηθίου, θά προσελκύα
  κατ' έτβς χιλιάδας ξένων έ
  πισκεπτών έξ βλων τ-ν χω
  ρών τού κθσμβυ. Ο ά επρεπε
  λοιπόν καί μόνβν χάριν
  τβδ Τβυρισμβδ νά καταοχευ
  ασθή ή όδός Ηρακλείου—
  Λασηθίου, τό συντβμώτερβν.
  Άλλά ή βδος αυτή, εΐπο
  μέν, δέν θά εξυπηρετήση
  μόνον τό οροπέδιον τού Λα
  σηθίβυ. ©* εξυπηρετήση πρω
  τίστως κκί κυρίνς καί την έ
  παρχίαν Πεδιάδος καί ίδιαι
  τέρως τό τμημα Λαγκάδος,
  Ινα άπό τα πλουσιώτερα κβί
  τα πλέον πρβηγμένα διαμερί
  σματα τβδ τόπβυ μας. Καί
  Ι θά πρβσφέρη σημαντικάς
  υπηρεσίας είς την ανάπτυξιν
  τβν συμφερόντων ολβκλή
  ρου τοδ νβμοδ μας. 'Εκί
  πλέον δέ, ή χατασκευή της
  ι είς την περίοδον αυτήν τής
  ι κρίσεως καί τής δυστυχίας
  θά δώση Εργασίαν είς πλή
  | θβς έργατικών χειρβν καί τα
  μέσα τής συντηρήσεως καί
  Ι τής «ντιμετωπίσεως τβν βιω
  τικών άναγκων είς έκατβν
  τάδας πονεμένων σήμερον
  βΐχβγενειβν, είς την έπαρ
  χίαν τής Πεδιάδος. Καί ά
  πό τής απόψεως άκόμη αύ
  τής, έπιβάλλεται νά παρα
  λειφθοδν αί τυπικαί διατυ
  πώσεις τής γραφειβχρατίας
  κ«1 νά χβρηγηθή άμέσως ή
  πίστωσις τβν τριών έχατομ
  μυρίων δραχμβν ωστε αί έρ
  γασίαι νά συνεχισθβϋν άπρβ
  σχόπτως μέχρι τής διανβίξε
  ως καί τή; αποπερατώσεως
  ολοκλήρου τής οδβδ Χερσβ
  νήσβυ—Λασηθίβυ.
  Έπίκαιρα άρβρα
  ΛΥΣΣΩΔΩΣ,
  ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Το5 Δαυίδ Λοϋδ Τζώρτζ
  Δέν αποτελεί πλέον εΤθη
  σιν ή άναγραφή τοθ γεγονό-
  τος 8τι είς την Ευρώπην, πε¬
  ρί τα τέλη τοθ 1936, 8νας
  τρομεράς πόλβμος έμαΐνετο
  ί υπήρχαν φήμαι καθ* άς
  πολεμοι άκόμη μβγαλεΓτεροι
  έπέκειντο. Θ) ήθελα δμως νά
  ήαποροθσα τιμίως καί ειλικρι¬
  νώς νά προσθέσω 8τι 8λα αύ
  τα άποτελοθν άσυστάτους δι
  αδόσεις, των οποίων ή θέσις
  είνε είς ιόν κάλαθον τον ά
  χρήστων. ΑΙ καρδίαι έ<στομ- μυρίων κατοίκων τής εύρω παΐκής ήπβίρου τρέμουν σήμε ρον έκ φόβου μήπως αί πα- λαιαΐ εΐδήσεις δτι άέρια συσ σωρ'ύονται καί πυκνοθνται Είς όρυχεΐα άντικατασταθοθν ενα καλό πρωΐ τοθ νέου έ- τους δια τής εΐδήσεως δτι συν τριπτική Ι «ρήξις Ιλαβε χώραν καί δτι ή πυρκαϊά έξαπλοθ ται. θα ήτο άδικον νά τίσχυρι- σθώμεν δτι ύπάρχουν κυβερ¬ νώντες, οί όποΤοι φαΐνονται άγωνιζόμενοι διά νά «ροκα λέσουν μίαν τοιαύτην κατα¬ στροφήν, έν ό δλλοι άγωνΐ· ζονται νά την άποτρέψαυν. ΟΙ άρχοντβς τοθ κόσμου βέν είνε τόσον ώμώς διηρημένοι είς κα λούς καί κακούς. θι ήτο όρ- θότερον νά είπωμεν δτι δλοι έξ Τσου έττιθυμοθν νά μην προκαλέσουν την συαψοράν, την οποίαν ό καθείς φοβείται άλλά δτι ατυχώς δλοι πρός τα έκεΤ κατευθύνονται δι* 6- δών αί οποίαι κατά την ε(λι· κρίνη "πεποίθησιν των, τούς όβηγοθν Ρήθεν τΐρός την άντί θ«τον κατεύθυνσιν. Αύτό δέν είνε πράγμα νέον είς την I- στοοΕαν τής διακυβερνήσεως τον εθνών. Αυτή ήτο ή κατά ρα τής Εύρώττης τιρό τοθ παγκοσμίου πολέμου, σήμερον δέ εξακολουθούμεν νά υπο¬ φέρωμεν άτΐΛ την Ιδιαν έμαο- νον Ιδέαν. "Ολαι α( νοραι πρό τοθ 1914 έφρόνουν δτι οί ΙσχυροΙ ΙξοπλισμοΙ ήσαν ή ά- σφαλεστέρα εγγύησις τής εί- ρήνης. Αυτή ή παγκόσμιος σχεδόν πβποίθησις κατέστη Ο6 τόν πόλεμον δχι μόνον αναπόφευκτον, άλλά καί τρο· μερώτερον, δταν ο υ τος επήλ¬ θε. "Οτ«ν έληξεν 6 τΐόλβμος, πσρ' 8λας τάς έπατγγβλ'ας καί τας ύιοσ<εσεις περΐ γενικοθ άφοκλισμοθ νού εΤχαν ττεοι- ληφθή είς την συνθήκην των Ββρσαλλΐον, ή Γαλλία, 6 κυ οιώτερος παράγων καταρτΐ σεως »ότής τής συνθήκης, ε¬ πείσθη—επείσθη πάρα πολύ εόκολσ—ότι ή μόνη άσφάλβια τής εύρωπΐκής εΐρήνης συνΐ- στατο βΐς την υπό,, τής Γαλ λίας διατήοησιν ενός τεοαστΐ ου στρατοθ, κατά παράβασιν των έκ τής συνθήκης ρητών υποχρεώσεων της. Τό άποτέ λεσμα ήτο απόφασις τής Γερ μανίας, δπως παύση πλέον νά στηρΐζεται είς τάς ϋττοσχέσεις τάς δοθείσας υπό των νίκη των της καί έπιδοθ0—κατά πα ρσβπσιν" τής συνθήκης καί αυτή—είς την οργάνωσιν Φο βερον δυνάμεων πρός Ιδικήν της προστασίαν. "Ετσι έχοαεν μίαν νέαν καί αγρίαν αμιλ λάν έξοπλισμδν, περισσότβ ρον άλλόφρονα έκεΐνης ή 6 ηο(α έχαρακτήριζβ τα άμέσως ιΐροηγηθέντα τοθ πολέμου Ιτη. Ό δγκος, ή δύναμις κα( ή δα πάνη των έξοπλισμων αύξά νονται γοργώς είς δλας τάς χώρας. Κατά την τελευταίαν δεκαετίαν τό κβστος των εύ ρωποϊκών έξοπλισμων σχεδόν έτρΐηλασιάσθη. Ή Γερμσνΐα άπαλεΐφει τό βούΐυρον άνό τό ψωμΐ των παιδιών της έν τβ άνυπομονη σ'α της δπως συγκρατηθή έ τιίφοβον στρατόν, άβροποοΐαν καί στόλον. Άσφάλεια £στω χά Ι έναντι στερήσεων: αύτό είνε τό σύνθημά της. 'Υποβάλ λεται είς μόχθους καί στερή σεις ώσαν ό εχθράς νά εύρΐ σκεται ή^η επί θύραις καί ώ σάν ή ΓερμανΙα νά ανέμενεν άπό στιγμής είς στιγμήν νά ακούση τόν ήχθν των πυρο βόλων.Ό Φόβος της βΤνε πραγ ματικός. Μολονότοι ήρεμοι πά ρατηρηταΐ έκτός τής χώρας ευρισκόμενοι ημπορεί νά είνε πεπεισμένοι 8τι ή άνησυχΐα αυτή είνε άβάσιμος, οί γερ μανοΐ ηγέται 8έ" έχουν την αυτήν γνώμην. Παντός εΐδους φήμαι συρΐζουν είς τα ώτα τοθ γερμανικοθ λαοθ περί των έλατηρΐων χαί των μηχα νορραφ.ών των Ρώσσωνμπολ σίβ[κων. Έπικρατεΐ άκλόνη τος πεποίθησις δτι οί ρωσσοι μελετοθν πορείαν των κομμου νΐστικών όρδών διά μέσου τής Τσεχοσλοβακίας, τής Λιθουα ν(ας ή τής ΠολωνΙας. "Οταν ή Ρωσσία θσ επιτεθή ίξ άνατο Χον ή Γαλλία Θ4 διαββ τόν Ρήνον μέ τούς λεγεώνας της οί όποΐοι έξακολουθοθν νά εΤ νέ ό καλλίτερον έκγυμνασμέ νος στελεχωμένος χαί έξωπλι σμένος στρατός καΙμαζΙ μέτούς Ρώσσους άποτελοθν τόν χαχά ΘΧιπτιχως μεγαλειτέρον στρα τιωτικόν συνασπισμόν τοΰ κό σμου. Ή γαλλορωσσική συνεν¬ νόησις την οποίαν ατυχώς έίληροδότησπν 6 Μπαοτού, ί- χει «ατατιτοήσρ την Γερμανί¬ αν. Ημπορεί νά είνε έφιάλ της μόνον, άλλά 6 τρόμος των θυμάτων τοθ έφιάλτου βΤ νέ έξ Τσου πραγματικός ,ώ; ε¬ άν 6 έφιάλτης ήτο πραγματι¬ κότης. Άλλά ή ΓβρμανΙα ,βέν είνε ή μόνη χώρα πού πάσχει άπό την επικίνδυνον αυτήν νευρασθβνειαν. Ή Ρωσσία, ή Γαλλία καΐ ή ΤσεχοσλοβαχΙα είνε έξ Γσου πεπεισμένοι δτι ή ΓερμανΙα σχεδιόζει επίθε¬ σιν εναντίον των. Πρό ε(κο· σαετΐας τεράστιαι γερμα¬ νικαί στρατιαΐ έπάτουν τό γαλλικόν κα( τό ρωσσικόν ίδαφος. Τοθτο ένθυμούμεναι, ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ. Δέν γνωρίζομεν ποίον θά εί ναι τό πόρισμ* τής συαΐαθεΐοης έ πιτροπΐ]; διά την μελέτην τοθ νέ ου σχΐδΐου τής έντίς των τειχβν πόλεως. Έπβιδή δμως Ιχβμεν την πληροφορίαν Βτι το σχέδιον αύ (βΐχει μεγάλας έλλείψιις χαί ά τελεΐας είς ί,τι βφορ£ χιιρΐιος την χυκλοφορΐαν πεζων χαί τρο- χοφίρων, θΐ ηθέλαμεν νά έηιοτή σωμιν έ π' αύτοθ ακριββς την προ σοχήν ττ]ς Ιπιτροπής. Διίτι χυ· οίως τό ζήϊΤ)μα τής χυχλοφορΕας είναι άνάγκη νά λυθή" δια τής δι ανοίξεως νέαν δδδν ωΐτΐ νά ·χχ τορθωθ| ή κυχλοφοριαχή άκοβυμ· φόοησις των δΰο άρτηριων άπο Χανίων Πίρτας μίχρι Πλατι(ας Ελευθερίας χαί άπό Εαΐνούργικς Πίρτίχς μίχρι λιμένος, Βηου ή χυ χλοφορία των πιζ$ν ωρισμένας ώ ρας χαθίοταται προβληματιχή καί είς άκρον έπιχΕνδυνος λόγω τί]; συγκεντρώσεως είς αύτάς χαί δλων γενικώς των τροχοφίρων. ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΑΟΥΡΓΙΑΣ. Τό ζήτημα τής προμηθεΐ άς έπαοκοθς ποσότητος θείου κοΐ θεΐΐκοθ χαλκοθ διά τος άμπελουργικάς ανάγκας τοθ ΝομοΟ μας, ελπίζομεν ν' άπα σχολήση άπό τοθδε τόσον ήν Άγροτικήν Τράπεζαν δσον καί τούς Γεχργικούς Συνεται ρισμούς. Κσί τοθτο διότι, λό γω των περυσινων καταστρο φων τής άμπελουργΐας τα εί δή αύτά πρέπει νά εύρίσκων ται είς έπαρκεΐς ποσότητας καί είς χαμηλάς σνετι κώς τιμάς ωστε νά είναι εθκο λος ή προμήθειά των υπό των άμπελουργών μας. ΟΙ όποΤοι καί πρέπει νά ένισχυθοθν παντοιοτρόπως είς την καλλι εργητικήν προσπάθειαν των. *** ~0 ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ. θ* είμποροθοε «5αγ< χάηοι ος άομόδιος νά μάς πληροφορήση τί γίνιται σχετικώς μέ τό Σαν« τδριον Ίερουααλήμ; θ' άποπιρΐχ τωθή ποτέ, θά λειτουργήαη χ»ί θά περιθάλψη τούς άτχίρους φιιμκ τιχούς παλαιούς πολεμιστάς, ή θά εδρίσχεται ουνεχως έν τφ γίγνι οθαι διά νά εδρίακωμΐν θέμα πρός ουζήτησιν; Άλλά νομίζομεν Βΐι είναι χαιρος νά επέμβη είτε δ χ. Νομάρχας είτε δ χ. Γενικάς Διοι κητής χαί νά φροντίση διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν χαί λει τουργίαν τού. Είναι τόση ή άνάγ κη τής δημιουργίας τοβ Εδρύμα τος αυτοθ, ώσιε νά διχαιολογτ) ή Γαλλία καί ή ^Ρωσσία, ένι- σχύουν καί αυταί καί τελει- οποιοθν τούς έξοπλισαούς των Διά μέσου των διπλωματικόν συνομιλιων άκούει κανεΐς την κλαγγήν των άκοτ-ιζομένων ξιφΔν.Ή Πολωνία είνε φυσικά νβυρική, ένσφηνωμένη καθώς είνε μεταξύ αυτών των [ώιγι- σμένων καί μαινομένων άν- ταγωνιστών. Ή Ρουμανία επί· σης τρέμει έξ ανησυχίας. Ή Ιταλία, ώς συνήθως, πά ρακολουθεΤ απλώς γιά νά [ δβ μέ ποίον βΐνβ καλλίτερον νά ταχθΗ. Ό Μουσολίνι θί παίξη τό δικό τού τού παιγνΐ· δι μέ την ψυχράν υπολογίση- κότητα καί την πανουργίαν πού εδιδάχθη άπό τόν πολι¬ τικόν τού μέντορα, τόν Μα κιαβέλλι. Δέν είνε φανατικός άντικομμουνιστής δπως ό ^ίτ λερ "Ητο απολύτως διατεθει αένος νά συνεργασθβ μέ την Σοβιετικήν Ρωσσίαν δταν άλ λαι χώραι έφοβοθντο νά έγ γίσουν τάς χείρας της ώσάν νά εΤφαν μολυνθβ υπό λέ πρας. ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ! Τό β.' μίρος τοθ δρθροο—"Αλλοι παράγοντες τί|ς πραγμστικότητβς τοθ πολέμου. τχΐ ηλήρως χαί νά Ιπιδάλλεται ή εκδήλωσις τοθ ΚρατκοΟ ένδια φίροντος. *** ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ- ϋθοΐα«ομε* δ?θίτατον χά Ι λογικόν τό αΐιημα των γονέων χαί χηδεμδνων των άπόρων μάθη των νά ληφθή" είδιχή μέριμνα δ- πέρ αυτών δΐτε νά μην άναγκα- αθοϋν νά διαχίψιυν τάς σκουδάς των κατόπιν τ<)ς αυξήσεως των δι- δάχτρων. Διότι είναι φανερόν δτι οί πτβχοΐ μαθηταί δέν είμπο ριθν «ά πλη?ώ3ουν τίσα δίδαχτρα χαί μίλισται είς εποχήν τίσης χρίσιως χαί οικονομικάς δυσπραγί άς. Ή Κυβέρνησις δέ, ποο υπε¬ σχέθη νά λάβη ειδικήν μέριμναν δπέρ των πτωχων σπουδαστβν, δ- φείλει νά παράσχη χαΐ αυτήν την διευχδλυνσιν τελείως λογι¬ κήν χβΙ απολύτως αναγκαίαν. ΟΠΑΛΑΙΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΖ· Είναι εύχαρισ >- 8 η τό
  υπουργείον των Θοησ-βυμά
  των, απεφάσισε να λάβη αο
  στηρά μέτρα πρός πάταξιν
  των παλαιοημερολογιτων καί
  τερματισμόν τής άνοσΐας δρά
  σεώς των. Διότι ό παλαιοημε
  ρολογιτισμός, έξελιχθεΐς είς
  επικίνδυνον θρησκευτικήν αΐρε
  σιν ηπείλει δχι μόνον την έκ
  χλησιαστικήν τάξιν άλλά
  κα[ την κοινωνικήν καί πολιτι
  κήν γαλήνην τής χώρας. Καί
  επρεπε νά ορισθή επί τέλους
  8νας ύπουργός των θρησκευ
  μάτων νά προστατεύση καί
  την κοινωνίαν άπό τάς αΐρε
  τικάς αύτάς έ<δηλώσεις. ΤΑ ΜΕΣΑ ΙΎΓΚΟΙΝΒΝΙΑΣ- Ό νίμος περί δργανώσεως χαί εκμεταλλεύσεως των 6περ«στι κων συγκοινωνίαν, Ιπρεπε πράγ- τι νά εκδοθή άνταποχοίνεται δέ ασφαλώς πρός τα συμφέρον» χαί τάς συγκοινωνιακόν ανάγκας τί)ς χώρας. Πιστεύΐμεν δέ Βτι κατό¬ πιν ττ)ς δημοσιεόσεως τοθ νόμου αύΐοθ, θ' άποσυρθοθν τής χυχλοφο ρίας. άποζημιουμένων τβν κατέ¬ χων των, δλα έ«ε!*α τί διάφορ» σχράβχλα τα δποΐχ χυχλοφοροθν τώρα είς διαφόρους γραμμάς χαί που κποτελοθν διαρχή κίνδυ¬ νον·—θάνατον διά τοος επιβάτας των. Είναι άλλωστε τόσα τα δυ· σΐυχήματα χαί τα άνθρώπινα ΘΔ ματα των περιφήμων αυτών συγ χοινωνιαχων μέσων, ώατε νά επι· βίλλεται ν' άποσυρθοθν άμέσως έκ τής χυχλοφορίας. Ε 12 ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ· Σχεΐικβς μέ τα σϋγκοινωνια χά έργα τοθ γείτονος ΝομοΟ πλη ροφορουμεθα Βτι μετ" ολίγον πρό κείται ν' αρχίση ή χαταακευή των δδων, Σχοινοσέλι—Λάστρου—·Σφά χας, Νεαπόλεως—Δράσι, Νεαπδ λεως—Δκτσίδας χαί Βραχασιου —Σεΐσι. Ελπίζομεν δέ νά έχπο νηθοθν τί συντομώτερον αί μελέ ται χαί των έργων αύϊων χαί έχεί νωκ των οποίων ή χατασχευή χρί νεταΐ άναγκαία έπίσης, &αχ» ν' άρχίσουν αί σχετικαί εργασίαι τό συντομώτερον. Διότι είναι άνάγχη νά δλοχληρωθς επί τέλους χαί τό δϊιχόν δίκτυον τοθ Νβμοθ Λ?ση θίου χαί ν' άπολαύσουν χαί οί χά τοιχοι τοθ διαμερίσματος αθτοθ τα άγαθά τβν μέσων τοθ συγχρόνου πολιτισμοθ. *♦* ΔΙΑ ΤΟΝ κ. Γεν. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ· Τωρα δπότε εαρΐσχεται είς την πόλιν μας ό δπουργός Γΐν. Δι οιχηϊής κ. Σφακιανάκης θά ήθέ λαμεν νά επιληφθή χαί ί.ός άκό¬ μη ζητήματος έξαιρετιχής σπου¬ δαιότητος διά τί Ηράκλειον. Πρό κείται διά την λύσιν τής διαφο¬ ράς μεταξύ Αιμενιχής έπιτροπής χαί έφορίας ώς πρός την χυριότη τα τής παραλΐας άπό λιμένος μέ¬ χρις ήΧεχτριχοθ έργοστασίου. Κ«ί είναι άνάγχη νά διευθετηθή τό ζήτημα τοθτο τό συντομώτερον διά νά έκισχευασθς χαί νά έξωρα Γσθζ επί τέλους ή παραλία αυ¬ τή χαί ν' αποκτήση χαί τδ Ήρά «λειον δψιν συ^χρονισμένης, καρά θ^λκσσίας κόλε»(.
  Μιά πεντάμορψη
  είς £να τόπον μοστηρίου
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον ό Ρωσ
  σικός κολοσσός: «ΝΛΤΛΣΑ». Πρω
  ταγωνιστοθν: Άλΐς Φήλδ. Άντρέ
  Μττουρζέρ. 3 τταραστάσεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμεοον τό
  κινηματογραφικό μεγαλούυγημα
  ιΐοθ άνεστάτωσε δλον τόν κόσμον:
  «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» τοθ ΣεσΙλ ντέ
  ΜΙλ, μέ ιήν Κλωντέτ Κόλμπερ.
  Έκτός προγμάμματος Ζουρνάλ
  Την Κυριακήν 86ο απογευματιναί.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτστε-
  λίς Εργον: «ΧΟΥΠ-ΛΑ» κα' τού
  έπεισοδιακοΰ: . Βαοίλισοα Ζοόγ-
  κλας» Ιον, 2ον, 3ον έπεισόδια. 4
  παραοτάσεις.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗ__ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΠ)ΒΚ ΗΑΟΟΑΚϋ
  (Λ»
  ΜΙΝΔΑ
  ΑΡΙΘΜΟΙΤΗΛ. 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ρωσαικός χολοσ-
  σόςΐ
  ΝΔΤΔΣΔ
  Πρωταγωνιστούν:
  ΑΔ1Σ ΦΗΛ
  Άντρέ Μπουρζέρ
  Ρωασιχή μουσική.
  Κοζάκιχοι χοροί.
  Δυνατή υπόθεσις.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ,.ΑΘΛΙΟΓ
  «©εί© τραγοΰδι»
  «"Αννα Καρένιν»
  «Ν>Ητΐκτ| Άνταρβί»»
  «Μελνδίες καί ΡυΒμβί
  τεδ 1936»
  £ημ- Καβ' έκαστην
  είς τάς 6 μ. μ. βϊπβγΐι»·
  ματινή
  Δημοκραα(«
  Μιοθώοε&ις 'Αστιχών;
  Τα «Φιλανθρε*«ιχά ΊΒρύ
  ματϊ Άνβίέου καί ΜαιρΙ
  άς Καλοκαιρινό!!» «κθέτου
  σιν είς φανεράν «λειοΒοτι
  κήν δημοπρασίαν την μί
  σθΜσιν τβν έ«ομ*ν*»ν άστι
  κβν αυτών:
  1) Μιδς σταφιΒανοθήκης
  είς την λεαφ. Νόελ δ«ου
  τέως Ινοικος ό κ. Ι. Περδι
  κογιάννης.
  2) Ενός καταστήματος
  είς την Λεωφ. Άνδρέου Λ.
  Καλοκαιρινό!) δ «ου νΟν Ι
  νοικ,ος δ κ. Α. Λαδιανός.
  3) Ενός καταστήματος
  είς τό Κέντρον δ«ου τέως
  τό γραφείον κ. Κ Πολυχρο
  νάκη.
  4) Ενός καταστήματος
  ■Ις την Λεωφ. 'Λνβριου Λ
  ΚαλοκαιρινοΟ δκου νΟν Ε
  νοικος Ο κ. Κ. Κακουδά
  κης.
  5) Ενός καταστήματος
  είς την οδόν 1866-Βαλιδε
  Τζαμί δ«ου νυν ε νοικος ό
  κ. Μ ι»}. Πατεράκης.
  6)Μιβς οΐκΐας είς την
  όβόν Χάνδακος—Καλημε
  ράκη Εναντι Καζ(νου Ροΐ
  δου.
  7) Μιδς οίκίας είς την
  οδόν Μιχελιδάκη δκου νΟν
  τα τυνογραφεΐα—γραφΐϊα
  τής έφημερίβος <Δράσις>.
  8) Μιάς οίκίας είς την
  οδόν "ΑγΙου Μηβ.
  Ή δημοηρασΐα θά γίνη
  την 16ην ΊανουαρΙου ήμέ·
  ραν Σάββατον κοΐ ώραν
  11—12 «. μ. είς τα γραφεϊα
  ούτ5>ν δνου καί Οτι κα
  λοθνται οί ΐνδιαφιρόμινοι.
  Έν Ηρακλβίω τ| 9 1α
  νουαρίου 1937
  (Έκ τοθ γραφείον)
  ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΟΤΗρΤοΝ "
  "Ηρχισε τος έρνασ'ας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι
  ωτάκη παρά την όδών Μαρτύρων
  καί ί.αντι ακριβώς τή"ς Λαΐκής
  Τραπέζης. Είς την Αξιότιμον τπλα
  τεΐαν τού έξαοφαλίζει άνεσιν, τα
  χότητα, άκρον περιποίησιν,
  —'Βμκοος γιά τί διότερο, »ί·
  η% καί ποοαήρμοσα τό μιχρόιερο
  4ΤΙ
  μ
  χλειδι". Ό Λεό χαί
  ψιν μέ οογκίνηιι ε παν υ» αιό τρα
  πίζι. Οδτε ή ίναπνοή των δέ* ή·
  «όετο. "Εσιοιψχ γρήγορα τί χλιι
  81 χαί α<οιξα τό δεύτερον κιβώ¬ τιον. Ένα έπιφώνημα εκπλήξεως μ?0 διέφϋ,ε Μ4αα ΐ(ς τό κιβώιιο αΰτό διχΫ)ρχε χαΐ τοίτο μικ^ό;ερο κιδώτιο ΐσημΐνιο, μέ σιάφορα σ<α λΐοματα αΐγιιπτιαχής τίχνης. Σιό θολβτό τού χίλυμμ» ήταν σκαλι- 9|ΐίνη μία σ^ίγξ σ ίς ηλιυρές τού ίε διίφ'ρβι ΤΜραατααεις. Τό ά οί)μι ιΐχεν υποστή την 1π δρασ. «Ο χρόνον, άλλά γενικώς τό χι βώτιο διετηοεϊιο σέ »αλ$ κ*τα οταοι. Ή άγωνία αας είχε φΐάοη οτί χαταιίριιφβ. "Εδγαλα τώ ά- οημίνιο χΐβώτιο διαατιχά χαΐ τό ακο6μπηα3 επάνω οτό τραπεζι. Τό 4»οιξα μέ τό περίεργο έχιϊνβ ά σημίνιο χλειδΐ χαί ίχΐΐνο ηιύ & λύθ ττρΛτα σία μάτια μα( ή αν μι) οειρά άηό φυτΐϊθΰς μάλλον παρά χάρτου τού» Ιβγαλα μέ προσοχή". Κα- τίπιν ιδ·ή«α μιά επωτολή σέ ου νήθτ) φάχελλο δ δπιΐος ήταν γραμμένος άπο τόν πίτερα τοθ Λεό χά! έ>ε;ε φ έΐή: επιγρα-
  φή: «Είς τόν ι,ίίν μου Λιό Βίνσιϋ
  ϋν ζή 3η διά νά ανοίξη το κιβώ¬
  τιον».
  Τό Ηηοα οτόν Λεό δ οποίος ά-
  φ'.Ο τό Ιν-ύ/υξετο βφησε ίκάν»
  ατό τραπέζι. Κατόπιν μ «Ο έκαμε
  νεθιια ν* συνεχίοω.
  Μετά τό γράμμα Ιβγαλ» μΕα
  τυλιγμένη περγαμηνή. Ήταν γριμ
  μένη έΊτίσης άπο τόν πατέρα τοθ
  Λεό χ»Ι εϊχε ώ. ίπιχεφαλΐδα την
  ΚΥΡΙΑΚΗ 1Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5.04
  ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
  —■Έσαερίδις «ού δέν κο·
  στίζουν.... «ολλά.
  ■Η κοινωνική πρόνο,α άπα,τεί ο Πβος «μή» ΐτ|ς ίεκ.εεΐτ.έτΐίβς
  Θυσίας. ΚαΚΙς τάς Θυσίας αύτάς θυγατρδς τού, δ Αιιεριχανός εκα< παρέστη άδήρπος ανάγκη νά συμ¬ μετάσχη καί τό τσιγάρο. ΟΙ σελέ- μηβες ώς έκ τούτου δυσανασχε- τοθν. - ΓιατΙ εΤσαι κατηφής φίλε μου; ηρώτησε κάποτε ίνα συοτηματικό ηρη σελέμή ό άνΐδεος τού πακέττου. ημ τήΓ.... ζούλας ύ — Πβς νά μην εΤμσι άφοθ δέν Εχω τσινάρο;... απήντησεν ί- κεΐνος μέ μιά τραγική γριμότσα. Ό οΐκτςς εΤνε βλέπετε ανθρώπι- νος. Καί ύ κατέχων τσιγάρα δέν ήτο οπάνιον νά τόν κατέχη, καί αυτόν. "£τσι έκεΐνο τό βράδυ, χά¬ ρις είς την αριστοτεχνικήν ήθοποι- Ταν τοθ οΤκτου, ό οελέμης εκατινι· ζε σχεδόν μιά δεκάδα.,.. σελέμικσ. Ή κοινωνική πρόνοια τοθ νέου Κρ&τους δέν τιροέβλίψε αύτό τό πρόβλημσ. θά τό προβλέψουν ο- μως τοθ λοιττοθ ριζιχως οί καπνι¬ ι ΟΙ δ * χ | φράσιν: «Με'άφρασις τοθ ελληνιχοθ χιι μίνου έχ τι Ο τιμαχιΌυ τοθ αγ- γείου>. Άφηαϊ την περναμηνή
  ' δΐπλα οτό γράμμα χλΙ Ιβγαλα μίαν
  αχίμη περγαμηνή, πολυ ηαλ^χ
  • αί χιτρινιομένη άπό τόν χοίνο.
  Ή κεργαμηνή «6τή ή«αν ιιετά
  φρασ'ς έκΕοης τοθ έ<λην:χοΟ κει¬ μένου άλλά αί λατινιχα. Κίτω άπο την δΐυΗρη ηιργα- μηνή βρήχα Ινα οχληοό άντιχιΐ- μενο τυλιγμίνο αέ χίτρινο Ορι- σ^τ, ιό δποΐϊν έπροστατΐύετο ά- πο φυτιχΐύς ίστού; πού είχον τε- π&θιτηθξ γύ;ω. Ήιαν Ινα τιμά- χιο αρχαίου {ΛληηχοΟ άμφορίως επί τοθ βπιΕ^υδιτΐρχε τό κείμενον τό δτκ,Ιιν είχε μεταφρΜσθ) στάς περγαμηνίς. —Ττιάρχει τΐποτε άλλο; ·1<τε 4 Λιί. Πιριέφιρα τα δάχτυλί μ?υ μέ 34 οτοΰς ίσιοίι; πιΰ ήσχν οτό 6ά θος τοθ χιβιβτΕβυ χά! Ιδγαλι μιά μινιΐ:ο6ρα ττ]; μητέρας τ&Ο Λίΐ, α! έλιφαντοσιοθν, χαΐ 1·λ οχαρα διΐο, τα ίΐτοΐα ήσαν τυλιγμένα ίπίοης αέ Ο^ααμα.Ό Λ «ο |»6ίΐαξ« μέ α^ιγχ[νΐ]θΐ τή μινιατοθρα τί)( μη'.έρ,Λ; τού πΐα» άπό την οποίαν 6 πατέρος τού ιίχι γράψη: «Ή λατρεική μου σύζυγος». (συνεχΐζεται) σταΙ. ΟΙ σελέμηδες μετ* ολίγον Θά άΐτοτελοθν,ασφαλώς, παρελθόν — Δεκαπέντε δραχμές πληρώνω τό ττακέττοΐ.. Θά φωνάζη ό πλη· ρώνων καπνιστής στόν.... έτιΐ πι· στώσκΐ. ΚαΙ θά κόβη την πίστνσι τού σελέμη μιά γιά πάντα, Έρωτάται δμως: θά..,. κόβη καΐ τό τσιγόρο; Διότι έδώ είνε τό κυρΐως δραμα μετά τό σελέμικο.,,. σκέτς. Μόλις εκοινοποιήθη ή νέα «αύξησις» τοθ πακίττου, πολλοΐ συμιΐολίτσι ή· κούοθησαν νά άνακράζουν τύ Ι¬ στορικόν: —Τί λέτε;.,. Νά τόν κόψουμε! .. νά τόν κόψ:υμε!.. 'Εννοιϊται δτι καπνΐζουν άκόμη. Καφές, εφημερίδα καί τσιγάρο, εί¬ ναι τρια πράγματα πού δέν Θά λεί- ψουν, Ισως κοΐ μετά ιήν συντελεί αν τοθ κόσμου. Αύτό ύποοτηρΐ- ζει ϊνας ήρως τοθ Ούέλς. "Αλλως τε τό τσιγάρο κατήντησεν ούσια γρς τομμκριοθχος Ούίίντνερ ίϊιβοε μι γΛλοπρεπΐ] εορτήν είς την οποίαν προαιχλήθηοαν 1500 πρίαωπα. Πρός τόν οχοπόν αυτόν ό 064 ϊν τνερ είχεν ίνοιχιάοιι 1*χ Εινοδο χεΐον μέ 500 δωμάτια. Αί Ιιρταί έστοίχιοαν είς τόν Άμιοιχανόν Ι χατομμυριεθχον 100 000 δολλά ρια. Μία ά*Οη έίρτή ή έπο(α ά- φν]χε Ιπιχήν είναι ή έσπερίί την ί ώά ί η Ού χή ώ>νάνωσ< είς την Ούβσιγ χιώνα ή "Εδελιν Μ*χ Λήν, έη' εύχαιρΐα τοθ νέου Ιτους. 'Η Μ4χ Λήν είναι 1*$ιοχττ)τρτα τοθ ττεριφή ί Χό ό ό μ αδίμαντοζ «Χόπ» ήγορασε "ψ 1912 άντ Ι λλί ΐ ίΐ οποίον 300.000 οολλαρΐΊον χαί τιθ δποίοιι ή άξία σήμερον δπερβαίνει τα 2 έ«ατομ μαρία δολλαρίων. Ή έαπερίς την δποΐαν ίΐκσι την πρατοχρονιά Ιστοίχισε 50.000 δολλάρια. — Ταξείδιον τοθ μΐλιτος είς ηλικίαν 76 *τβν! ΊΕνβς ί?υθ;45ερμος τής φΑΐΊς τ6ν 'Αμπενάχις δ Ί ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΑΤΟ Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ Τβδ Προακέρ Μιριμ*· χαιρό γιά ν± πά- νά δρΐ τό δρδμο θ έ "Εχααι λίγο ραμερίδη χά! ρΐ τού, χαΐ χ·*] οαγμή ποί> Ιφθασε
  μιά Ιΐια χαί φαρδυά διν^ροατοιχ[α
  χαί νίμιζι πδς τίπβτε ΐέν θά τόν
  ίμπδίιζε νά προφθάση τίς γιιναΐ-
  χες, 4<οϋσε την πόρτα τοθ δρόμον νά ξκναχλξ. Δέν μποροθο» ηιά νά τίς πιάοη. Λ'γο πειραγμί'ο; γιατΐ νά τοθ δηφίγη λιία, τΐί,^β στό μ λαφβντας χι9 Ικεοε α τί ρ τού. "Ολις οί πένθιμες οχέψΐι; ιίχαν «ύγει μαχρυά άπό τό μυαλί ί 1 ίψ & ί έ ^η μιά τίοο ώια(α δωματιέ τού ψη ί ίδ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—?1ς Άγιον Μόρω να προχθές τό έσττέρας ό Δήμαρ χος "Ηρακλείου κ Μήνας ΓΌργιά. 8ης άνεδέξατο τής κολυμβήθρας τόν υϊόν τοθ κ. Ιωάννου Μαγκου σάκη ονομάσας αυτόν Έλευθέρι όν. Είς τό» ανάδοχον καί τούς γο νεΓς ευχόμεθα νά τοίς ζήσρ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.—Τελοθντες οή μερον Κυοιακήν καί ώραν 8 π. μ, έ^ τώ Ιερώ νσφ τοθ Νεκροταφείου ,άγΐο'υ Κωνσ(τΙνου) τεσσπτρακονθή. μερον μνημόσυνον ύτιέρ άνατταύοε ι>ς τής ψυχής τής προσφιλοθς μας
  σι ζύγου, κόρης καί νύμφης:
  Εύγ«νΙ«ς Ανδρ. 'Ανκριβ«ρ*κη
  καλοθμεν τούς συγγενεϊς καί φί
  λους 8πως προσέλθωσι
  Ό ούζυγος
  Ανδρέας 'ΑνκριΒ«ρ«ν.ης
  ΑΙ οικογένειαι
  Στ. 'Α8«ν«σι4δου
  χ
  τού χαί γ-1 τίψε:(,
  τοΐεί, ή άνησϋγΐες
  έ ή θέ
  &' είχε τέ
  ί ή η π ύ μποροθοε
  νά τοθ φέρη ή θέοη τού εΐχαν χά
  θΐ οάν από μχγε(χ. Δέν ο^λλο-
  γίζοντ*ν πιά παρά μίνο την εδ
  τυχία πού είχε νά άγαπβί την πιό
  ώμορφη χυρΕα τοθ ΠαρισιοΟ χαί
  ν' άγαπιέται άπό ίχείνη γιατΐ
  χίΒόλου £έν μπορίθΐε ν' αμφιβάλ-
  λη 8τι ή σκΐπασμέντ) χυρία ήταν
  ή χυρΕα ίέ Τουρζτ] Κοιμήθηχε Ο
  α:ερα άπό την ανατολή τοθ ηλίου
  χαί ϊ*< ξύπνησε παρά άφ->0 πέρα
  σιν μερινές ω?ες χι' ή μερά είχι
  οδλ(θ( Νΐίννις, ίίιρτασιν πρό ή|προχ»?ήσιι. Σϊο ηροβχϊφαλο τού
  μερ&ν την Ί6ψ επέτειον τβν γε β>τ]<ε " ' * " ' " νεθλίων τού νυμ^ΐυθείς διά δευτέ χϊΐ ραν φοράν. Χηριύιας πρό τινος δεν χατώοθωσι νά υπΐμεΕνη είς την μον^ξιάν χ»Ι έτελεσε τιύ; γά η μ μους τού μέτήν ημ "Αλεξιν Νΐδλιν. ΟΕ εΰτυχιΐ; νεό νυμφοι κάμνουν ή*τ) τό τοξιίϊι μΐλιτος εί; την Φλωρίΐα επί πολυτελοθς τροχοφίρου ρυμουλχου δ στικως εΤβος πολυτελείας. Μαζύ'μίνου άπ4 Ινα αυτοκίνητον τό δ μέ τή Φ|να_κάλτσα καί τό φΐνο' ο1,ν ό!ηγ|1 δ μ£ν το0 Υα146?ο(}. ρούζ τδ ζητίϊ σήμερον καί ή κυρΐα, | ""V1" Λ^ΥΙ ." " τό ζητεί σϋχνά καί ή δεσποινίς. ι Ό μόνος ττοϋ δέν τό ζητεί είνε ό είχα κάμει τό τοξιΐϊι σελέμης. Άλλ" αύτός επί τέλους'«0 μίλιτος είς τόν Καναία* δια μπορείνά άποταθή είς τό υπουρ ί αχίθΒί 400 χιλιδμετρα επί έλ»ή νειον της κοινωνικης προνοίας! ΕΤ. /, *,,ι* ι,Α :,μ1βιι, -π' νέ δίκαιον νά λόβη άηό έκεί τα... Ι σΡ°" θ"Ρομ««ιι ά«ο ρεστα τού. ίτοτε οιϋβς δ χό-'μος Αλλοί «ολύ». προώδευσε ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ «ιιιιιιιι ί ιαιι ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΥΡ. ΣΑΜΑΡΙΤΗ & Σία 'Αριβ, τηλέφωνον 7 - 81 'Λναλαμβάνει μεταφοράς έ πιβατων διά Ρέθυμνον, Χά νιά, Λαοίίθι καί ίντός τής πό λεως καί έιταρχιών μέ τίς πειό καλές τιμες έξ δλων. ΑΒΕΔΙΣ Λέγω χ&ν έορτ&ν αί τιμαί μας είνε αί συγκα- τοΒειτΐΝώτκρβη. Έχομεν ολ« τα ύψύ- οματα τΙ,ί έΐτοχί,ς. Α ΒΕΔΙΣΙΑ Ν ·0««ΗΆγΙβυ Μην* ΕΜΣ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΒ Ριζιχ&ς άνακαινιοθέν. ΈπλουτΙαβη δια νέβς συλλογής ύφβισμαιτΜν ΕΰρΝπαΐχ&ν χαί Έλ ληνΐΜ&ν. Προσέτι κρ€βέλ«β· τόν γαμβρό ν τε« κ. ΑΝΤ ΚΑΠΒΤΑΝΑΚΙιΝ, έηΙ σειράν ίτδν ίργοισβέντβ έν Ά βήνβις καΐ (Ιδικευβέντοι είς τίιν κβπτικπν. Έγγνάται τελείαν ίφαρμο γήν ϊν ουνδναομω των «{αι- ρκτιχ&ν τού τιμ&ν κβί χρη- βιμβποιήοενς άρΐστων ύλικδν. ΥΠΟΚΑΤΑ£ΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ γραμμχτάχι μ Ιβχλαν έν<ΐ χω?1ς νά «α ταλαβη ηοιδ(. Τό ίνοιξε χαΐ διά β ύέ ί λίξ Κύ ή β»οε τίς λίξεις. «Κύ?ιε, ή άηό τΐμή μιαντ]ς κυρίοις τή διάχρισή σ»ς». Δ'γες οτιγμές άργότερα ή γρηά μπή<ε στό δ»μ4 τιί τού γιά νά τοθ φέρη Ινα ζου μ'. Έχε!νη τή μέοα, παρά τή συ νήθεια της, είχε Ι «α χομβ^λδγι χρεμαομένο οιή ζώντ) της. Τό δίρμα της προοεχτιχά πλυ μένο δέν Ιμοΐϊζε π;ά σιν μπροθν- τζος, άλλά αάν χαπνισμένη περγα μηνή.ΠερπατεΟΐε μέ άργ4 βήματα χαί μέ χαμηλνιιένα μάτια, οάν χάποιος πί,ύ φοβίιαι μήττιβς ή θία των πραγμίτων της γής τβν χρ& ξη αΐή προβή) ωοή τού πρός τα θιΐα. Ό Μερζύ νόμισε πως γιά ν3 6 καλυτέρα τό προτ.έρημαι ήλ Γύρω στήν πόλι δες $ ρ τοθ παρήγγειλε τό γραμματίχΐ, Ιπρεπε ά^η δάθος δα ίκεΐνα πςΐι θά ίπριπε ν' άποαιαι πήση άπό δλον τόν χόομο. 'Ενφ χρατιθοε λοιπόν τό ζουμί· οτό χέ ρι τοθ χαί χω?1ς νά δώση τόν χκΐ ρό βΐή γρηά Μαρθχ νά φύγη· Δέν μοθ είπατε _ πδς λέγεαθ· Καμίλλτ,; είπε, (συνβχ(ζεται) ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέως ίατρός Εύσγγελι- σμοθ σττουδάσας έηΙ τι β ν ταβτΐαν έν Ίταλ'α Δέχβται έν τώ ν^φ [α· τοε'ω τού όδός (Πνατειβ Στρατσ) έναντι Φζρμα- κε!ου κ. Ζαχαριάδου 'Η εΤσοδος έ», τής 6^οΟ Κα καί 4—7. έτιισκίψεων 9—12 Ό καΐΓός δέν φ-Ίνεται βελτιω θεΐς οριστικώς. —Διά ϊόν λόγον δ' αυτόν καί οί μετεωρολόγοι τοθ εΙ<οσιτβτραώρου είνε.... άπειλητκοΐ. —Ό θεός άς τούς βγάλη Ψ-° τες ... —Ή κλήρωσις των κουμπαρα δών τοθ ΤαχυδρομικοΟ ΤαμιευτηρΙ ου Θά γίνη ώς πληροφορούμεθα την προσέχη έβΒ<"μαδα. —Άς τό Εχουν λοιττόν ύπ' 6ψΙν των οί κάτοχοι αυτών έν Ήρα κλίίω οί όποϊοι καί κατέχουν καί την σχετικήν απόδειξιν μέ τόν αριθ μόν τού κουμπαρά, τους. — Είς τό δηαοσιευόμενον έν ά λ Ι στήλη τΐινάκιον τού Κακουργιοδι κέΐου Ρεθύμνης άναφέρεται κοΐ ή γνωστή ύπόθεσ'ς των Λιμνων Με ραμβέλλου, - Ή όποΐα κατά τος ύπαρχοο σας πρεβλέψεις Θ4 περαιωθή αύ την την φοράν τιμωρουμενων άνα λόγως των στ υ γέρων οολοφόνων. Είς τό Α'. Αστυνομικόν Τμή"· μα Εϊουν παραδοθρ κατά καιρούς διαφόρων μεγεθών καί συσ ημά- των «άδίσποτα» κλειδιά. - ΧωρΙς οί άπολέσαντβς νΑ προσέλθωσι μεχρι τοΟΡε διά νά τα παραλάβωσι. Δι* δ κοΐ φέρεται τουτο είς γνώσιν των ενδιαφερομένων παρά τής αστυνομικάς υπηρεσίας. — Χαλαρότης έξσηολουθεϊ νά παρατηΓήται άκόμη ώς πρός τάς έξαγωγάς. —'ΕπΙοης ή τελωνειαχή κίνησις δέν έζωήρευσεν εΐοέτι. —Τό κατάστημσ τοθ Λιμεναρ χε'ου ύποστάν ζημ'ας έ< τοθ σει- σμοθ τής ανοίξεως τού 19.95 έΐτι· σκευάζεται άπό μηνός. - "Επί τρ εύκαιρΐα δέ Βιαρρυθμί· ζεται καί έσωτεοικως. —Άπό καιροθ ήρχισε παρά τόν άντιβραχΐονα ή καταοκευή νέων κυβολΐθων οί όποϊοι. Θά χρησιμο ποιηθοθν κατά την κατασκευήν των κρηπι&ωμάτων. — ΟΙ κατασχευαζόμενοι κυβόλι· βο^. τοποθετοθνται επί τοθ άντ ι- βραχίονος μεταφ^ρόμενοι διά μν- κρου γερανοθ. Διά τελευταίαν φοράν προβΛλλε ται σήμερον είς τό κΣ.ιν4 Μινώα» τί άριστοτεχνικόν φΐλμ «Νατάσα» πού τιρέπει νά παρακολουθήσουν δλοι γενικώς οί άμελήσαντες νά τό παρακολουθήοβυν. —Διά τελευτ ίαν φοράν προβάλ λιται έπίσης είς τοθ Πουλακάκη ή Ιστοπκή «Κλεοπάτρα» μέ την όνειρώδη όντως σκηνοθεσίαν της. ΜΑΡΘΑ;.. Ι Πρ«χειμένο» νά έγκαταοτοθτΐ ή . οΐκογένεια τοθ κ. Ανδρ Βουρδουμ [ πάκη προσεχώς Ιν Αθήναις, πω λεϊ τα Εττιπλά τού καί την οΐκΐαν τουϊήσφαλιομένην κοτά των κινδί νων|πυρίς καί σειομοθ, « ένοικιά ζει αυτήν. 1 Πληροφορίαι έν τή οΐκ'α τού 10 1)?—1 μ μ. ΕΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σαββαθιανών άρ. 21 οΐκΐα άποτε λουμένη Από 5 δω ιατια, κουζίναν καΐβλα τα χοειώδη, μέ ί>Βωρ καί
  ηλεκτρικήν έγκ«τάστσσιν. Πληρσ
  φορΐαι πσρά τφ Ιδιοκτήτρ κ. Ανδρ
  Κουλάτοη όδές 1821. "Ενοίκιον μι
  κρόν άλλ" έξησφαλισμένον.
  ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΑΙ είς μεγάλην οί
  κΐαν ιόδός Σφακίων ιταραπλεύρως
  οΐκίας ΙατροΟ κ."Απολ.Μελισσείδου)
  δύο δωμ-ϊτια κατάλληλα διά μεμο
  νωμένα σ,τομα μέ Ιδιαιτέραν εΓσο
  δόν καί ηλεκτρικόν φώς. Τα ίδια
  δωμ^τια μετά ^τοβ κάτωθι αυτών
  ΙσογεΙου δύνανται νά ένοικιασθ»-
  σι καί παρ' όλιγομελο&ς οΐκογενεί
  άς. Πληροφορίαι πσρά τή έν λόγω
  οίκ 9 (τιρώην κλήρονόμων Ιωάννου
  Δρακάκη).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΔΙΚΤΛΜΟΣ (ίρωτας)
  ΠωλεΓται δΐκτσμος πρός μβταφό
  τευσιν είς ττολύ συμφέρουσαν τί
  μην. ΠληοοφορΙβι παρά τω κ. Πέ
  τρω Ίατράκρ ύτιοδηματοποιω Πλα
  το Σοχάκι ^Ηράκλειον καί 'Πάνω
  Ν. Ψαλτάκη Άρχαναις. ^
  ίΙΜΕπΟί*
  ΑΓΗΣ. Γ. ΧΟΖΥΡΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΗΡΑΚΑΕ.ΟΝ
  Μετίφερι τ* γρβφιϊόν τού
  ««» τΠί βΟίυ ΚυββανΙοις (Κβυ
  τ*λ«) π«ρ« τας Κάτ«· Φνλ«
  λβάη «ασαν
  όβόθισιν.
  η
  τό
  ς τ
  ίεΐνες
  5υν
  κολούθων
  οΐους
  '
  β,τι «βλ·™ κ0
  Κοΐ οί χοονι«
  νούν κώς μ6ν< οανΐέ Λαμιΐ ιή ·,λ(α τής ϊ ,οθ οιαβόχου. Λίαν φυσικθ, αυτή «ροτΐμι νεννφ ζήλειες ουργΐες >ύΡ-
  ρβΐα πλάσμα
  άπω άνεπάντι
  «ροτόβρισκαν
  ΐής ζωής. Ό
  κρέσρυς τής
  οίας ή δ«οΙ< ίορτΐση νά γρυπνος τή της,ίγρσφ* ο ρά τού μ* μο γιά την «όλω γήτής ΙΛΡΥΜΑ, Τί,
  Λ ΝΟΡΘΩΣΙΖ
  —58
  ι
  νειαι
  σιαδου
  11
  των κσΐ οί
  Γβτώ
  μαρ^
  Γαμιευτηοΐ
  |)θροΟ|.Εθα
  ν ύττ' βψ[ν
  έν Ή
  Ήρα
  βχουν καΐ
  ε τόν αριθ
  «ν έν 4λ
  οκουργιοδι
  Εται κοΐ ή
  ιμνών Μβ
  ; ύτταρνοο
  ραιωθη αύ
  ΐίνων άνα
  •ολοφόνων,
  αικόν Τμή.
  τα καιρούς
  ουσ ημά.
  ι.
  σαντες ν«
  ' ε δια νά
  τουτο είς
  ένων παρα
  Ίας.
  λουθεΐ νά
  πρός τάς
  τχή κίνησις
  Ο Λιμεναρ.
  , < τοθ οει· έαι. βιαρρυθμΙ- ι τιαρά τόν ϊκευή νέων >ά χρησιμο ι
  κατασκευήν
  νοι κυβόλι· [
  Ι , χοθ Λνλ·< νοι δια μι| χν προβαλλι νέ Μινώαι μ «Νατάσαι τολουβήσου» ήσαντες νί >ράν ττροβά*
  Πουλακάκΐ]
  :ρα» μέ την
  οθεσΐσν της,
  Ρεκβρτε»
  είς την όδόϊ
  οΙκ(α βτιοη
  ια. κουζίναν
  έ ϋδωρ καΐ
  ι σιν. Π λ Π'"
  ■ήτη κ. Ανδρ
  Ενοίκιον μ'
  ίνον.
  ΑΚΑΕιΟΝ
  Κ Τ·»
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  30ον
  ΜαζΙ έπήγαΐναν στούς χο-
  ρούς καΙ τίς παράστασις των
  άνακτόρων. Στό Γβιο έΛκηθρο
  ήσαν χωμένες κάτω ά πό τίς
  τισχβιές γοθνες, δταν τόν χει
  μώνα ή νεολαία τοθ «αλατι-
  οθ «.Ιθήγαγε τή βορεινή αυτή
  οιαοκέοασι σία περ'χωρα τοθ
  Παρισιοε. Ό ούρανός τής χσ
  ρας έξάνοιγε θινά-σιγά έηά>
  νω άπό τίς κικρές άιιογοητεύ
  σεις των. 'Η Μαρία—Άντου-
  σνεττα, μέ τό κοόσωπο ξαναμ
  μένο άκό τόν ψυχρόν χε>μω·
  νιάτικο άέρσ, Ιχοντας κοντά
  της την προσφιλή της ντέ Λα-
  μτιάλ ένελοθσε κα( τα μαργα
  ριταρένια οόνχια της Ιστιλ-
  βαν άνάμεσα στά κόκκινα
  χείλη της, καβώς παρεδΐοετο,
  μέ τό κεφάλι άναρριγμένο
  κρός τα τι(σω, στΐς 6ρμητι>ές
  έκεΐνες διαδρομές επάνω στό
  χιόνι, άνόμισα σέ γραφικές
  συνοβεΪΒς ύτιασπισιών καΐ ά
  χολουθων. Έγελοθσε καΐ
  στούς χορούς καΙ τίς έσπερΐ
  θες κ' έχορςΤοβυβν άλύκητα
  β,τι εβλεπε κακό καΐ άσχημο.
  Κοΐ ο( χοονικογράφοι βί-βαιώ
  νούν ιτώς μόνον ή πμιγ-ήτισ
  οα ντε Λαμπάλ ετιμάτο μέ
  ιή Φιλΐα τής λευκής συζύγου
  τοθ οιαδοχου. ΚαΙ 8ΐι, Οπως
  ήταν φυσικό· ή άποκλειστική
  αυτή προτίμησις άρχισε νά
  γεννφ ζήλειες καΙ νέες ραδι
  ουργΐες >ύρω άπό τα δυό ο
  ραΐα κλάσματα κου, Οστβρ'
  άπό άνεττάντεχες θλιψεις, έ
  πρωτόβρΐσκαν μαζΙ τή χαρά
  τής ζωής. Ό ντέ Μερσύ, ό
  πρέσβυς τής Μαρίας — θηρε
  οίας ή όποΐα τόν είχεν επι
  ΦορτΙση νά παρακολουθή ά
  γρυπνος τή ζωή τής κόρης
  της, έγραψε στήν αύτοκράτει
  ρά τού με μοσσημένα λόγια
  γιά την «όλως ίΒιαΙτερη στορ
  Υή της πριγκηπΐσσης ντέ Λο
  μπάλ γιά τή Μαρία—Άντου
  ανέττα» καΙ έπροσπαθοθσε μέ
  τό δΐκτυο των πρακτόρων τού
  νβ συγκεντρώση λεπτομερώς
  γιά νά (<ανοποιή-~ τ* ζωηοΑν ενδιαφέρον τη"ς Μαρίας— θη ρεσΐας. Τό πρανμα ή<·αν λιγά κι Βύσκολο, γιατΐ οί βυό νέ ες ικανόν β,τι μποροθσαν γιά νά ξεφύγουν άηό την τυοαν νΐα τοθ αύλκ-οθ ιυπικοθ, Ε παιζαν διαρκώς τόν κρυφτοό λη μέ τούς άδισκρίτους πβρα τηρητσς οί όποΐοι έπροσπαθοθ σαν νά συλλάβουν τίς πσρα μΐκρές συνομιλΐες καΙ χβιρονο μ'ες. "Επειτα ή οικλοοματική φρασβολογΐα ήταν φτωχή γιά νά περιγρόψη τούς ρωμαντι κούς πεο'ττάτους σέ μοναχικές οενοροστοιχΐες ή στή λΐμνη τοθ Φ3νταινεμπ>ώ δπου ουνο
  οε'α κάτασπρων κύκνων έουν
  τροφευε τή βάρκα τΑν Βυό νυ
  ναικών πού ήσαν βυθισμένες
  σέ νλυκούς ρεμβαθμοός. .
  "Ετσι έκυλοθσεν ή ζωή—
  μιά έναλλαγή νοστολγι&ν καΐ
  τρϊλλΔν οισσκεοάσεων, έορ
  τβν κοΐ μουσικήν άντΐλαλων,
  Βιαφυγτ)ς άπό τίς μηχανορραφΐ
  ες καΙ τίς κακολογΐες πού τίς
  έκύχλωναν κα[ κρυΦών δα
  κρύων πού Εστιλβαν στά βλέ
  φσρά τους. 'Η Τερέζα ντέ Λα
  μπάλ ίκινεΐτο μέσα σιή σκιά
  τής Μαρίας— Άντουανέττσς.
  τΗταν ή έκλεκτή μβτοξύ τΑν
  έκλεκτΛν. Δέν την άπογωριζό
  ταν πιά. Επί τέλους εΐχε κι'
  αυτή νά αγαπήση μέ δλο τό
  άφωθιωμένο είναι της £να άν
  θρώπινο πλάσμα γιά τό όποΐ
  όν ήταν ετοίμη νά θυσιασθβ
  ΚαΙ ή Μαρία—Άντουανέττα
  μποροθσε νά έμπιστευθβ τή
  καρδιά της στό στοργιιό κα
  «αφύγιο μιάς αλλης κσρδιάο,
  τής οποίας ή ουμπάθεια τής
  ίξανάδινε δύναμι καΐ αύΤοηε
  ποΐθησι.
  (συνεχΐζεται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ — ΚΕΦΑΛ»ΙΑ. ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ
  ΕΑΡΑ ΚΝ ΛΟΝΑΙΝΟι
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικης ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους,
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Ό6έ>ς "Ιοίνος 10—πληοιέοτκτοτ Όμονοίας
  Τηλέφκνον 23—302
  Τελείως «νβκβινισδέν, διαθέτει δωμάτιαε κύήλια,
  εύίερ» καθ χβλϊς «πιπλωμένοι. Καθαριότητα α
  μΐμητον χαί υπηρεσίαν προθνμοτάτην. ΛΙΘουσνν
  «ναμονής
  ΑΙ συμφ«ρ*>τΐρ«ι τιμοιΐ
  Τό ξενοδοχεΤβν «ΑΛΒΏΝ» διευθύνει αύτ·-
  πρβσώηιυς ο νέες Ιδισχτήτης τε» συμπβλίτης
  Χ ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΕΥΑΓ Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ-ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  Ί«τρό( ΟιρειπιυτηρΙ·» ««Β6ανγελιομ6(» 'ΑΟην&ν.
  Δ*χβται καθ* έκΑσΐην 9—1 π. μ. καΙ 3—7 μ. μ.
  ε1»! τη"ς 6δοΟ Άμαλθε(ας (Πλατύ Σοκκάκι), Ιναντι
  πρώην Ίττρε'ου κ. Λογιάδου.
  Ι
  Ι _ΐ _;;βε-^]ι_;
  ι
  Δθεό. £λ -"- Δ~>. ΔΤ% Α~». ΔΤΝ Δ^% Δ~>. £**
  ΤΗΙ δ!»¥-Χ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Ή αύξησις τού τέλους
  των έπιστολών
  «Κρόμμυον... δψον οί¬
  νου»
  Β'.
  Τό κρόμμυον εΤνε ώς γνω·
  στό» βολβόο τοθ λειριανθοθς
  φυτοθ ΔΙΙίαιηεβρβ, τιβριζήτη
  τος καΐ ώς άρτυμα των τρο-
  φών μας άλλά καΐ ώς προ
  σφάγιον 03βκτικώτατον διά
  την εργατικήν τάξιν κατά την
  αντίληψιν τής οποίας τό «ψω·
  μΐ καΐ κρεμμύ&ΐα» εΐνε καΐ
  σύμβολον της πλέον ΙΒβώδους
  όλιγαρκίΐσς άλλά καΐ χαρα-
  κτηριστικόν άκρας ΰγεΐας ίφ'
  οσον( χάρις είς τόν καθαρόν
  άίρα των άγρΛν ήαπορεΐ κα·
  νεΐς νά διατηοθ ακμαίας τος
  δυνάμεις τού κα( μ έ μόνον
  τό οτοιχειΛΒβς αύτό ΐηβητι.
  Ή χημική ανάλυσις τοθ βολ·
  βοθ τούτου Εδειξεν 8τι περιέ-
  σάκχαρον, μαννΐτην κόμμι, κι·
  τρικόν <σί φωσφορικόν άσβέ- στιον καΐ νιτρικόν κάλιον, α(>
  θέριόν τι έλαιον (θειοϋχον άλ
  λόλιθ'.), όξειοσζην καΐ οιαστά
  σεις· έπΐσης περιέχει άφθόνους
  βιταμΐνας καΐ Ιδίως ι ήν άντι
  νευρικήν βιτομΐνην Β καΐ την
  αΐματοπλαστΐκήν βιτσμΐνην Γ
  (Ο). 'Ώστε, βλέπετε, εχει καΐ
  τάς περγαμηνάς τού τό λαχα
  νΐκόν αύτό, τό οποίον δσον
  δέν κινεΤ καμμίαν άντΐρρησιν
  δταν τρώγεται μαγειρευμέ
  νόν, τόσον γΐνεΐαΐ άφορμή
  ί(ς τάς πεοΐ αύ
  τοθ κρίσεις τρωγόμενον ώ μόν,
  86τι οί μέν τό ευρίσκουν βα
  ού κα( 8οσπεπτον καΐ επί τό
  τρανικώτβρον, χλαΐουν αάλι
  στα δταν τό κόπτουν άλλοι
  δέ οί πεοισσότεροι, τό θεώ
  ροθν τόσον στομαγικόν «αί
  ιόρβκτικόν οστε κδποιος, β
  στις βΤχε θεραπεύση τό άνυ
  πότακτον στομάχι τού μέ θη
  ριώβη κρομμυοφαγίαν, μοθ έ-
  πρότβινε σοβαράς νά τό έκ·
  μεταλλευθδμεν ώς ^φάρμακον
  πωλοθντες τον χυμόν τού ώς
  σπεσιαλιτ^Ι Περιττόν νά προ·
  σθέσω δτι καΐ ο( μέν καΐ οί
  δέ έχουν ο(<αιον, Βιόιι κατά τάς περίστασις καΐ τάς Ιδιο· συγκοσσΐσς τό Αοτυμα αύτό είνε βηψο άλλ' είνε καΙ έξο- χον διεγερτινον τής όρέξεως καΙ τής πίψεωο, περιέργως Βέ φημΐζεται καΐ ώς άποτελε- σματικόν φάρμακον, άπό τό οποίον μόλιστα ή φαρμακοτε γν(α παρασκευάζει καΐ ίνα επίσημον Βιουοηηκόν οΤνον (νΐη άΙιΐΓβίία,τιβ) κστβργα- ζομένη 1)2 κιλθν κρεμμυδιΰν λεπτοκομμένων μέ 1 κιλό &· σπρο κρασΐ (δόσις 2 Κως 4 κουταλιές τί|ς σούπας την η¬ μέραν) άκόμη δέ κα| βάμμα (&1οοο1ατιΐΓβ ά' οίβτηοηβ) κατά Βάσιν 2 εως 6 κοχλια- ρίων τοθ καφέ. "Οπως καΐ άν ΕχΓΙ. το κρρμμύΒι ώμόν έν (ότε Βέ κσΐ ψημένον ή βρασμένσν, είνε ώφβλιμώτατον ώς οιουρη τι* όν (οΐως είς ι τούς πάσχον τας άπό κ'ρρωσιν αοθ ήτατος μίαν άπελπιστικήν ασθένειαν, πού γεννα καΐ τόν σσκΐτην 05ρωπα (ύδροπικίαν) ιή"ς χοι- λ(ας. (συνεχίζβτοι) Σχετιχβς μέ την νέαν φορολογΕ αν υπέρ τή; κοινωνικάς προνοίας, άνικοινώθη αυμτιληοωματικβς ναΐ ή κάτωθι διάταξις, ή περιληφθιί οα είς τον είδιχδν νομόν καΐ άφο ρ&σα λεπτομεοβς τή^ δττΐρτίμησιν τ&ν τελβν τής έν γένει άλληλα ΐ αφας: 1) Έπιβίλλιται ΐίδικών πρό οθετον τέλος δπέρ τής Κοινωνικάς Προνοίας: α') επί των έν τφ έσω τεριχφ διαμειδομίνων έπιαΐολΑν συνήθων χαΐ ουοτηιιένων λιπτών πεντήκοντα (ίριθ. 50). β') επί τΑν είς το ίζωτιρινο* αποοτιλλι μέναν έπιστολ&ν δοαχμής μΐβς. γ') επί τ6ν ταχυδρομικ&ν ίελτα ρίων λιπτβν δεχα (χριθ 10) δ') επί των πάσης φύσεως έοοτερι χ&ν τηλΐγραφημάτων δραχμάς μιίί, επί ϊέ των ΐυχηιηρίων χαΐ τβν έ«ιτοπί«ν λεπτ&ν πεντήχΐν τα (ίριθ. 50). 2. Τό ανωτέρω πρόσθετον τέλος είαπράττεται δι* ΐίδιχεθ γραμμα ΤΕβήμου, ούτινος ο τύπος, χρβμ* «αί δίβατάοεις δρίζονται διά Β. Δαταγαατος. Μίχοι ττ]ς χαταβνευτίς τοθ ιίδι «οθ τούτοιι γραμμιτοαήμου δ τρί- πος τής είαπ'/άξε»; τοθ προαθέτου τούτου τίλους θίλει χχθοοιαθ^ ΐι« κοινάς ίποορίοιβς τω< δπουργη* Οίονομΐκβν, ΣινχοινωνΕας χαΐ Κρχτιχτ]ς Άντΐλήψιβς χαΐ 'ϊ/ιει- νίΐς. 4) Έφ' ίσον τό προ'ίον έκ ιοθ έβέδου τοθ παρόντος ΛΜριο τ)1ι· λιν δτερδϊ τάς δραχμάς 35.000. 000, ίλίχληοον το έ τί πλέον Ιαι· δόν διατίθεται &*<οΐ(λιιατι«ως δ:ά την στίγοο ν τβν Τ Τ Τ. δηηοιοι &ν, χαθ' α θέλει δ&(οη Β Διά ταγμα. Σημιιωτέον 8τι ή Ιοχος ττ}ς δια τάξεως ταύτης όιιοΗήαιται διά Β. Διατάγματος, έκδ&θησομένου προ τάαει των δπουργ&ν Συγχοινων(ας Οικονομικήν χαΐ Κρατιχής 'Αντι- λ/ψι«ς χαΐ 'Υγιεινής. Τομάτα «ρώϊμος Ό Γιωργιχός Συνιταιρημός έ- πεξεργαοίας χαΐ πωλήσεως λαχανι κων χαΐ Νωπων Καρπων Ιεραπέ¬ τρας Κρήτης ζητεί σοβαρευς άγο ραοτάς νωηής τομχτας Ιεραπέτρας —Γρα Λυγιβ;, πρός διαπραγμα¬ τευθή έντός τοθ μηνός Ίανουαρίου 1937, διά τι τό Έσωτεριχόν τοθ Κράτοιις χαΐ τό Έξωιεριχον, διά την άπό 15 Απριλίου μέχρι 15 Ίουνίου 1937 ομαδικήν παραγω¬ γήν αυτού. Έν ΊιραπέτΓα τή 30ή Διχιμ· βρΕοιι 1936 Ό Πρίι^ος Γεώργ· Ν. Κανουπβχπς ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 τΤ*Καφενείον Κνωσός,-. Πληροφορίαι παρα τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί Πολλάς. (ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΝ ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τό Ύφασματοττολεΐον Έμμαν. Α. Καββαλάκη καί ΆδελφοΙ καθιστα γνωστόν είς την αξιότιμον πελατείαν αύτοϋ δτι έπ' εύκαιρία τής λήξεως τής χειμερινής έπο- χής θά πωλήση άπαντα τα εΐδη αύτοθ είς τιμάς κόστους άπό αυριον μέχρι τής 16ης ΊανουαρΙοο. ΕΠ-ΦΕΑΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ _______Εκυκλοφόρησαν τα £ πεφημισμένα___σιναρέττα τής "μεγάλης καπνοβιομηχανίας ΑΔΕ/ΓΦΩΪΤ* ΚΑΡΕΛΙΑ; " ΖΑΠΑΝΤΙ Έπίσης τα γλοκοσέρτικα %Μ | 3 Είνε ανωτέρα δ λ ών λόγω της ύπεροχής τής ποιό¬ τητος των. Ζητήσατέ τα άπό δλα τα περίπτερα καί πρατήρια. 1 Αντιπρόσωποι Ν·μ·ΰ Ήροικλβίου ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ 'Απβατρατοι 'ΑΕινμκτιχοΙ Ι —Ή "Ανωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακήν Κρήτης. Ό μοΐρβιρχβς κ. Έμα. Χκτζη· άΜπς ανέλαβε τα κββηκοντα ύ· πβοηιστοδ της ΆνΜτίρβς Διοικα· ο«Νς ΧΜρβφυλακης Κρητπ{> με·
  τ«τ(6ιίς έκ ΓυΒκΙβ». Ό τένς 6πη
  ριτ&ν ώς ύπβσιτιοτπ* κ- Χαλκια·
  δαχπς υπομοΐραρχβς. έτοκββειήθη
  ώς άστυνόιΐφς τοθ Β', τμιΐμ«τθ(
  Χλή Χά ν («ν.
  —Οί περνφερΐιακοί δΐίυβυν-
  Τ. Τ. Τ.
  Δι' άνανκαατικοθ νόμον *ρ(·
  ζοντκι «Ι άρμοδιοτητες τβν «ε
  ρΐφερκιακ&ν οιΐυβυντ&ν Τριατα-
  τιχΒν καΐ Αιιριΐται η χώρ« ■((
  9 πιριφβρΐιακάς ιοιευθόνοεις- Ή
  Κρπτη ορίζεται τιτάρτη περιφε
  ρκιαχη διΐύβυνοις μ» περΐφέρΐικν
  τβν νβμβν Χανίων, Ηρακλείου,
  Ρεθύμνης χαΐ ΛαοηθΙβ».
  ς φυγοπ·(νβυ.
  Συνελήφθη προχθές η«ρ'άοτ«νο
  μικ&ν όργανον β φυνβοικος'Ανβ.
  Βονιατζής δΐΝχύμενος Ι«1 χλοιφ
  δημβπχδν λαμητπρΜν.
  —Τό ΚακουργιοδικεΤον Ρε¬
  θύμνης.
  Κατά τόν τρέχοντα μτ]'α θά έκ·
  δΐχαοθωσιν δπό τοθ χαχουργιαδι-
  χείου Ρεθύμνης ϊξ δποθέβεις αί
  ίξής: Την 9ην (χθΐ;) χκτά
  τ1)ς Αϊκ. Ζ Κοτσιφάχτ), επί άμ·
  βλώοιΐ, την 12ην χατα τοθ Μ. Ε.
  Ξχνθουδέχη επί δΐααμφ, την 16
  χατά Ζ. Ι. Νικολουδάκη επι άπο
  πεί^ φόνου, την 19 χατά τοθ
  —. Ι. 'Δλιυράχη επί άποπιίρα α
  ναιρίοιως χαΐ την 23 ή χατα τοθ
  Εύςιτ. Λυρά*η χαί 17 ίλλων δια
  φόνους χατηγορία.
  —Τ* Κακβυργι·διΚΒΐον Ή·
  ρακλκίου.
  Προχθές τό ενταύθα χαχουργιο·
  δΐκιΓον Ιχαμε Ι.»ρξιν τής αυνίβου
  :.ΰ Ίχνουαρΐου, χθές δέ, θΐ έπε
  λαμδάνετο τής δποθίαεως χατβ τοθ
  βιομβ Νιχολα,χίχη χατηγορουμέ
  νού έηΐ φαρμχχε(α.
  —Τό Δημοτικόν Συμβούλι¬
  ον Αγ. Νικολάου.
  Γενομένης προχΒές έχλονπς
  τού Πρβέδρουχαΐ Άντΐίτοβίδρου
  τού Δημοτιχοΰ συμβουλίβυ 'Αγ.
  Νιχολάου, εξελέγη χαί αύβις ηβμ
  ψηνεΐ πρέιδρος έ χ. Ροθοος
  Κούνδουρος χαί άντιπροεδρος 6
  χ. Κωνστ. Μυλωνάκη;.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΙΡΕ1ΑΙΟΚΙΝΗΙΟΙ ΑΗ
  "ΑΙΡΟΠΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί α{ Ηρακλεί
  •υ έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βραδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΤ Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  £6ρ·ν, Πάρβν, Νάξβν.
  Πρα^τορβΓον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  ΐ!
  ■Τ»
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟτ
  Η ΧΘΕΣ1ΝΗ ΣΎΗΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  ΤΗΣ ΕΚ&ΟΤΙΚΗΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Ο < ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου («ού άνταποκριτού μας).— Την μεσημβρίαν σήμερον, συνήλθεν είς έκτατον συνεδρί¬ ασιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης τής Ελλάδος παραταθεΐααιν επί μακρόν. Κατά την συνεδρίασιν αύ· την καθ' ήν εξητάσθησαν τα ^οίκονομικά καί βυναλλαγματικά ζητήματα, ο κ. Τσουδερός ωμίλησε διά μακρών πρός τούς Διοικητικούς Συμβούλους έκθέ- σ»ς την οικονομικήν χαί Βημοσιονομι- κήν κατάστασιν τής χώρας. Ό κ. Τσου- Βερός εδήλωσε μεταξύ άλλων ότι προ· βλίπει διά «ό τρέχον^ Ιτος σημαντικήν οικονομικήν καί συναλλαγματικήν βελ τίωσιν, διά την χώραν μας. ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΓΚίΑΙΝΙΔ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΛΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΛΞ1 Ή απάντησις είς τό άννλογαλλικόν. Γαλλικαί έπιδέσεις κατά τού Χίτλερ. ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου.— Σημεοινά ττ)λεγοαε>ήματα
  βκ Βεοολίνου άναφερουν
  βτι 6 Γεομανικός τύ«ος ε¬
  ξαίρει τό ταυτόσημον των
  ένιβοθεισών 6«αντ.ήσ«ων
  Γιρμανίας καί Ιταλίας «Ις
  τό Άγγλογαλλικόν διάβη·
  μα.
  ΑΙ Γερμανικαί έφημερί
  δις τονΐζουν δτι καί τό
  -νεΰμα τΑν δύο άπαντήσε-
  ών «αραμενει τό αοτσ, «α
  ρά την διαφορετικήν δια
  τυκωσιν ώρισμ«ν«*ν σημεί
  «ν τ·ν άηαντήσεων. Ή
  Γερμανοϊταλική συνεργα
  σία άνοδιικνυιται ώς έκ
  τούτου έν πλήρει ζ«η2 καί
  βαθυτερα άομονία, συμφώ
  ν«ς πρός ληφθείσας άρχι
  «ως ά«οφάσεις ο«ό τΑν
  δύο Μρ
  Ύ«ό των Γερμανικήν
  φηΐιερίδων τον(ζ«ται £■(
  σης δτι διά των κοινΟν
  σχεδδν ά«αντήσε»ν τής
  Ιταλίας καί Γερμανίας,
  άνοστομώνονται Ιδίως οί
  άχθροΐ τοΟ Ράϊχ. οΐτινες 4
  ΐχαρακτήρισαν ώς (χνομό
  νωσιν βήθεν τής Γερμανίας
  την τελευταίαν Άννλοϊτο
  λικήν συμφωνίαν έ«ί των
  μεσογιιακών νραγμάτΜν.
  Έκ Παρισίων άγγέλλβ
  ται δτι δ κυβερνητικάς τύ
  «ος συνεχΐζει τάς έ«ιθ6σεις
  τού εναντίον τής ΓερμανΙ
  άς καί ζητεί την λήψιν μ*
  τρών δεδομενου δτι κατό
  «ιν τής οξύτητος ήτις «α
  ρατηρεϊται [μεταξύ Γερμα
  νΐας καί τβν κυβερνητικήν
  Προϊα Κυριακης
  10 19
  τής ΊσβανΙας δέν ά-οκλε*
  εται ή ένεργός «λ6ον καί
  άνευ «εοιορ,σμών 'άνάμι
  ζις τής Γερμανίας είς τό
  'Ισπανικόν δραμσ, «ρ6ς ζή
  μίαν τής ύ«οθίσε«*ς τής
  είρήνης.
  Κατά «ληοοφορίας έκ
  Λονδίνου, οί ημιεβίσημοΐ'
  αγγλινοΐ «ύκλοι ««ιμένουν
  είς τάς άνόψεις των ώς
  «ρός την επέμβασιν Αν Ί
  σιαν.α, ζητοθντες νρός τοθ
  το κοινήν συνεννόησιν των
  κρατον. Ε1ν· άγνωστον £
  άν «ρός την άβοψιν ταύτην
  τής Αγγλίας θά συνταχθή
  τελικθς καί ή Γαλλία, ή
  τις ι«1 τοθ παρόντος £«ιμ£
  νΐι <1ς την μιμονωαένην άγγλογαλλικήν δρασιν. 81ΪΥΙΚΛΗΒΗ ΕΙΣ ΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΗΤΙΣ ΚΑΙ Βλ ΑΠλΙΧΟΑΗΒΗ ΜΕ ΤΟ ΠΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜλ ΕΑΠΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΙΥΜΦΟΝΙΑ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Νυκχερινά τηλ* γραφήματα έκ Λονδίνου αναφέρουν δτι απεφασίσθη, πρωτοβουλίαν χυρίως τής Άγγλικής κυβερνήσεως, ή σύγκλησις πρεσβευτικής διασκέψεως μελλούσης νά άπααχοληθή αποκλειστικώς μέ τό Ίαπα Ή ρύθμισις των άγροτικών χρεών, α< · » ' <*>Ι~ " ι ταύτη- ,
  Αι σχετικαί αποφασεις της Επιτροπης ' ,^Γ-^ϊί,^,^π^*.^;,^
  ταύτη.
  Ή έπιτροπής ουθμιαειος τ&ν
  | άγροτικών χοιβν συζητήαχ» ώς
  γνωστόν τδ Βλον ζήτημα *[ς 4 πά
  νιιλημμένας βυτ*]ί αιινιδριάσιις
  κατέληξεν ίριατιχ&ς «!ς το αυμπί
  ρηαμκ Βτιποέπιι νχ έξϊΐρεθοθ» ττ]ς
  ριιθμίαιιβς τι χοίη τβν άγροτ*ν,
  τα χατ» τβν 1000 δραχμήν. Διά
  τ* ανω τβν 1000 δραχμ&ν χρίη
  ή ΐπιτροπή προτείνει Βιγιογ ταθΐα
  Ιξοφληθοθν ίντος 10—15 ετβν, &
  ναλάγιο; τοΟ δ^ελομίνου ποοοθ,
  χ» νά 6ποβι6ααθο0ν οί τίχΐΐ α6
  τβν, άφοθ πρβτον γίνη χενχλαι
  οτιοίησίς των. Ό δπεβιδααμάς χά
  χά την γνώμην ττ]ς έηιτροπής ποί
  π«ι νά είναι 4φ δι' 8σι χρίη δ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). Μετά πάσης έπιση
  μότητος ετελέσθησαν τό άπόγευμα πά
  ρουσία τού Πρωθυπουργού χ. Μεταξά
  χαί τού ύφυηουργύ τής Εργασίας χ.
  Δημητράτου τα :έγχαίνια τής «Έργατι
  κης Έστίας» Αθηνών.
  Είς τα έγχαίνια παρευρέθησαν χαί τα
  προεδρεία των έργατικών οργανώνων Τ()γ Κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Αθηνών καί Πειραιώς καί πλήθη έργα _______
  των έκ των βύο πόλεων. χθές ιή, μΐσημβρΙαν ό -γ.
  πουργός Γβνικός Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά¬
  κης εδέχθη είς την Νομαρ¬
  χίαν διαφόρους λοκάς Επι
  |τροπάς. Τόν κ. υπουργόν ί-
  ;πεσκέφθη καί έπιτροπή Γονέ
  ών δια τό ζήτημα τής
  φ, διά χά χρέη !έ χά ό
  ποία θΐ μ*, ί νού ν ιιετά. την κε?α
  λαιβηο(η3ΐν 5—6 ("3.
  Ή έπιτροπή χατά τελευταίαν
  συνεδρίασιν της θά σανΐζήτει εάν
  ττρέπιι νά δοθοθν περιοΐίτιραι δι
  ευκολύνσεις προκιιμένου περΐ 5
  τιοχοεωσεΜς, είς πιρίπτΜθΐν, δτ,
  λαδή, χαθ' ή/ ή άξΕα τιθ χρίους
  80 ο)ι την αξίαν
  τοΟ κτήμαιος.
  Τπο ιή; Άγροτιχί); Τυαπέζης
  Ιχει καταρτισΗή πίναξ εμρΐΐνων
  κατ'» γεωγραφΐχά 5ιαμερίαΛατα
  χ% άγροτιχα χρέη. Ώ; πρός την
  Κοήτη' 6 πίναξ άνα?ίρει τα έξη;:
  Χ>ίη πρός Γιιοργιχοϋ; Συνιταιρι
  έν προχειμένω διαθέσεων χαί τής Γοιλλι
  αιιοας: Όνιιλίηι 1004 Ποαϊ 2 κ^ς κυβερνήσεως, φρονούν ότι είναι ου
  349 000. Πο*ς την '&χΛΐιΙχν Αι νβ,-ον νά έλπίζη τις ότι πάντα τα κρά
  πΒαιιάτων: "Οπλίται 8 260. Π* τ^ χ?1ς Έύρώπης ή τουλάχιστον,
  τα
  ο* 6 280.000. Πρός την Άγροτι η»ριβαότερα τούτων θά συμφωνήσουν
  «ήν Τράπεζαν. Επί
  λ Όλέ
  ρ
  επί τού καλύτερον τρόπου καταπαύ-
  έ ί
  Ό*·ιλίται 4 202. Π? β,ω, το0 Ίσπανικού πολέμου- Καί ου
  ίπ ·ιε.ι ι,.η^ν.!*^. χως ωστβ> έφαρμοζομένων των άποφα·
  α* 7.448 000. Έ«1 __^____^ _τ _„_,_._„_,.___
  άσφαλεΐα: ποσά 3.000 _ Πβόζ την όισθησόμ4νων μέτρών^ <ά καταπαύση ό Τοάπεζΐν Κοήττ}<: 'Οφειλέΐαι «όλεμος καί άποφευχθούν γενικώτεροι Πρ*ς ι& κίνδυνοι τής Εύρωπαϊκής είρήνης. : Όνειλέ______________________________ 4 798 000 442 000 000 Στόλον όϊειλετων 17 823. χρεβν 672 906.000 ΓΕΥΜΑ Τ.Ν ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΪΙΗΗΠΟ] > ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκοιτοΰ μας).—Τό εσπέρας παρετέ·
  θη υπό των ήγετών των έργατικών όργα
  νώσεων γεύμα πρός τιμήν τού κ. Πρω·
  θυπουργού είς ένδειξιν εύγνωμοαύ*ης
  τού έργατικού κόσμου διά τα υπέρ αυ¬
  τού λαμβανόμενα ύκό τής κυβερνήσεως
  μίτρα. Είς τό γεύμα τούτο παρεχάθη-
  σαν έκτός τού κ.^Πρωθυπουργοΰ καί ό
  ύφυπουργός χ. Δημητράτος χαθώς χαΐ
  τα «ροεορεΐα των έργατικών όργανώ
  σεων.
  ΗΚΟΙΝ&ΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΟΙ ΟΡΗΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΣ
  ΚΙΙ ΚΙΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
  Α.ΦΗΝΑΙ 9 Ίανουχρίβυ (τβδ αντακοκρι
  τεδ μας).—Ό ύιτουργός της Προνοίας κ.
  Κορυζής εδήλωσεν άπβφΐ πρό; τού; αντιπρ·
  οώπους τοδ τύπον, ίτι ή οργάνωσις τής
  Κοινωνικής Προνοίας άνά τβ Κρητός Θβι
  γίνΐ) βιύτοτελης κατά νομούς καί τοδτο διά
  νά προσαρμοσθή ό θεαμός είς τάς Ιδιαιτέ
  ρας «νάγκας ενός εκάστου τόπου χαί διά
  νά είνε εύκβλωτέρκ χαί άκοτελεσματικωτέ
  ρα ή διοίκησις τού.
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
  ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΟ.Ν ΠΟΛΕΩΣ
  Έξ αφορμάς τοθ θορυβου δστις ηγέρθη
  διά τό νέον σχέδιον τής έντός των τειχών πό
  λεως, 6 Δήμος χατήρτισεν επιτροπήν έκ τον
  Δημοτικήν Συμβούλων κ. κ. Κασιμάτη, Ρασι
  Βάκη καί Χουρδάκη των 4ρχιμη<ανικοΟ τοθ Δήμου κ. Μαραγιάννη καί των άρχιτεκτόνων μηχανικόν κ. κ. Μαρκοπούλου καί Τζομπα νάκη, άντιπροσώπων τού συνοέσμου μηχα νίκων, είς την οποίαν χά Ι ανετέθη να μελε ιήση έβν «αρΐσταται άνάγκη τροτιοποιή σςως τοθ σχεδΐου τούτου. 'Η έπιτροπή μέλει α ήδη τό νέον σχέδιον, έντός των ήμε ρον δέ πρόκειται να υποβάλη τό πόρισμά της ε(ς Τό Δημοτικόν Συμβούλιον. ' ήημ ή γελθεΐσης άναδρομικής εΐσπρά ξεως των εκπαιδευτικήν τε· λθν παοβ τβν μάθη των τής μέσης έκπαιδεύσίως. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Κατόιιν έντολής Π 911. έ?εοΌτ«ά Τ3*ιιΙα ______ ____________ ται 3.549. Π3α* 41.714.000. Πίδς' — . .1Μ.ε·ι--ϋ- «·εε« ■■■■••■«ειν :«(ώχ"*Ό*=Ο ΠΑΗΒΥ2Μ0Σ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4.897 η-χ,ϊ 168 313000. Π ό; Γ|·|| 4*1 ΙΠΠΠ Τ II Ιΐ Π II 11 II «- —— «6.- α», ΕίΚΑΤΑΑΕΙΠΕ.1 ΤΗ Ν ΠΟΛΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (.τού άν¬ ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληοοφα- ρίαι έκ τού έξωτερικού αναφέρουν ότι ο ηληθυαμός τής Μαδρίτης έγκαταλεί- πει διαρκώς ιήν πόλιν δεοομένου ότι .. -«««.ν ^ΒΟρ«ν μ,, «ροβλέπονται εντός τού προσεχούς εί- λαιον Πολεμιστβν Τυλίσσου «οσιτετραωρου νέαι όρμητικαί επιθέσεις απέστειλεν βόνη^οιον τηλε *ών εθνικοφρόνων καί καταστρεπτικοΐ γράΦημσ ϊΐς τόν Ποωθυπουρ βομβαρΒισμοί. Ή] ημέρα ολοκληρος γόν κ. Ίωίιν. Μβτοζαν επί σημερον παρήλθεν μέ διαρκεϊς προσπα· τη βύκαιρια τοθ εορτασμο0 Θείας των τελευταίων πρός αλωσινοχυ- Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή Ένωσις Έφέβρων Ποτ ΤΑ ΒΒΜΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΑΛΗΑΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Τό ϋΦυπουργεΐον Έργασί άς δι* έγκυκλΐου τού πρός τας έκιθεωρήσεις ^εργασίας πά ραγγέλλει βπως εΐβοποΐηθώσιν ο( διευθυνταί έστιατοοΐων, κα Πν^^ΧΚ^αΤ'χ. ^"νί,^υ^Τνβ"^ Ρών σημείων τής αμύνης των έρυθρών. σχών !α| έψοβ,άσωσι απαν,τ0"· , Αι προσπαθειαι αυται πάντως, μολο- τό προσωπικόν αυτόν δια βι βλιαρΐων ταύτότητος. Η ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκ τοθ στσύλου τοθ Πϊνα' ι ρ ς νότι όομηιικώταται, δέν φαίνεται ν» [«πέληξαν επί τού παρόντος είς άποτε- Ι λέσματα δυνάμενα νά προεικάσουν κίν- ,Βυνον καταλήψεως τής πόλεως. Εξηκολούθησεν Λ τής άγορβς Ηρακλείου >«αΙ
  κατά την διαρρεύσασαν έβ5ο
  μάδα. Κατά την διάρκειαν
  ή διεύθυνσις τοθ ένταθθα Πά ταύτης έζήχθησον αί «Ης πο
  ραρχήιατος τοθ Ταμβΐου Συν σότητβς εγχωρίων προϊόντων
  τάξεως ΤυπογράΦων ανετέθη!εις γ,λιόγραμμα: Σουλτανίναι
  .,- .λ., γγ-λ-----„ ,α-------,-„ 69<000 χαχΐάΒες 3ιοο0ι οΤνοι 258.000, καί καπνά 58,800. . ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΘΕΣΕΩΣ είς τόν Έπόπΐην κ. ΝικολόπουΧον. Εργασίας ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΥΠΕΡΟΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής έν ταθθα υπηρεσίας της έπιθεω ρήσβως εργασίας αί έκδοθβΤ σαι κατά τό παρελθόν αδεία ι εργασίας ύιΐερορΐας έπαυσαν Ισχύουσαι μετα την 1 αρΐου. ι Ίανου ΤΟ ΕΙΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΣΓΡΑΤΟΥ Τό ύπουθγεΤον Οικονομικόν βι' έγγράφου τού πρός τή» Γενικήν Διοίκησιν γνωρΐζει βτι κατόπιν αποφάσεως τοθ ύ πουργβΐον τον Στρατιωτικόν οσάκις αί κατά τόπους Στρα τιωτικαΐ Αρχαί έχουσι άνάγ κην ελαίου δύναται νά μετα φέρωσι τοθτο καταβαλλούσα τούς είς την περιοχήν ταύτην νενομισμίνους φόρους. Είς την εφημερίδα τής Κοβερ νήσιως Ιδημοσιιύθη ΒΛΟΐλιχον οιάταγμα διά τοθ όποίου χαταρ γιΐται μία θιοις παρά τ^ Γενιχτ] Διοιχήσιι Κρήτης χά! προοτΕθι ται οθΐη καρά τ) Κε,ντριχς δπη ρεο'α τοθ δπουργείου τδν Έοωΐε ριχ&ν. ι γιώτου Κτογάκη κατοΐνων Πε ρ βολ ών Ρεθύμνης έκλάπησαν τελευταίως ύτι' αγνώστων δύο αΤγες. Διά κλοπήν έξ προβάτων κατεμηνύθησαν οί 'Ελ, ΟΙ ΓΑΑΑΟΙ ΑΝΗΣΤΧΟΤΝ ΔΙΑΤΑΣ ΒΑΕΨΕΙΣ,ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 'ίανουκρΐου (τοδ άνταπο. κριτοδ μ«ς)—-Τηλεγρνφοδν έκ Παρισίων .ν . . . ότι οί Γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι έκδηλύ Υπό όργάνων τοθ σταθμοθ νούν σοβαράς «νησυχίβτς έκ τϋς στάσεως τής Γενή Καβέ συνελήφθησαν οί Γβρμανίας έναντι τού 'Ιοπανικοδ κα είδι Αριστείδης Χυάρης καί Έμ. »<ώδ τής έπβμβχσεως' αυτής είς τό 'Ιαπανι Βρέντζος κάτοικοι Καααριώ "*ν Μ"οίι*·ν ^Πν «ποίκν θβωροΰν βεββιίαν. ΟΙ Γ«λλικοί κύχλοι έπιλέγβυν *τι κατόπιν _&- χ-----.*—'.-----—*— „ Ίαπανικοδ καί Ν. Γ. Ζβρβός κάτοι κοι Ζονΐανων. τοθ Χαραλάμπους Στρατήγη «ροβλήματος έπ,βάλλετα, ή ταχίοτη λήψις πρό καιροθ ΈπΙσης συνελή άποφββεων πρός αποφυγήν οοβαρ» ψθη είς Άμάρι 6 Μιχαήλ Ζ. Υ«γβνέτων ύπ«ε τής Γαλλίας καί τής ._, Χατζάκης διότι Ικλιψβ 10 πρό νλ1"5> Κβτ" τ"5 1ό1βδ «λ«ΐρβφβρίας η Γΐρ
  βατα τοθ ίόμοχωρΐου τού Ν ?"ν1" *νίλβΡ*ν Πδ« την εκτέλεσιν μεγ»
  Ι Ηιουκάκη λΜν «Χνι>«δν *ΡΥ»ν έν Μαρόκω επί ώρι
  Ι. Πιουκάκη. αμίνοι άνταλλάγμααι.
  οικονομικη κινησισ καί ζωη ΑΙΑΑΥΟΝΤΑΙ ΤΑ Σ.ΜΑΤεΐΑ
  ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ ΔΗΜ, ΔΙ Κ110 Υ
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  Τθγ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΥ
  Είς την Δημαρχίαν συνίΐλθβ
  χθβς την εσπέραν είς συνεβρΐ
  ασιν ή έφορεΐα τοθ Γυμνασϊη
  ρΐου, Κιτ' αυτήν ελήφθη άπό
  Φασις κατατεθείσης συμφβρω
  τέρας προσφοράς διά την έκτέ
  λεσιν των χωματουργικον Ιρ
  γων, τοθ ΓυμναστηρΙου, νά έ
  παναληφθ(| ή μειοδοσία μεθαύ
  Ριον Τρίτην περί ώραν 11—
  12 π. μ,
  ΑΙ έν ττ] άγορδ μας κυμανθεΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ττροΐόντων ε,Τχον ώς κάτωθι:
  ΧθΗλτανΙνοιι
  α' ποιότητος Βρ. (
  ϊ ■:
  ΊλεμΜε< α' «οιότ~ο>
  Μαθραι
  Τ·χτ«4·1
  ,. (19.30 20,3)
  » )
  Ι
  «ρ. 1130-16.30
  α' ποιότητος βρ.
  ^, ι· ιι

  II
  ·Ι
  Ελαια
  β* βαθμόν δρ.
  κοινο ν. ίσοοβΙα«
  Λιανικώς
  Χσοοβ-α
  Μβλι ποιοτικβς
  Μβταξα
  Κουκοΰλια ξηρά
  Δέρματα βόΐα
  Άρνοβερματα έοιφ.
  □ροβαταν αίγων
  Μαλλια κατ' οκάν
  κατ' ό«. ..
  όραχ. Β,
  ., 400,
  «■Ο.
  Κ: -■
  41.
  ■ 5 -1·,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Κορώνα
  ( 13.Γ0' Φράγκον
  •ΕλβΜ. φράγκον ,,'
  Φιορίνι Όλλανδ. „
  ΤοβχοολοβακΙας
  Φράγκον Ββλγικών.
  ΒρυξίΙΙα, "
  Ι
  .. λβιινβΙ «' «οιότ. „ 28,—
  «■Οινβλ. 14α... .. η —
  .. α' «οιότ, „ 81,—
  Μουργβλ. ίξσιρ. ,., Μ.—
  .. α' «οιό*.
  II.
  ε91«·ι ν«α< 1·ο&«Ια« Αρχανών τό ρί—. βρ. 40 -41 " «αλαιοΐ „ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Τό υπουργείον των έσωτερικών απηύθυνεν σήμερον έγκύκλι όν πρός τούς Νομάρχας τού Κράτους βια τής οποίας καθιστ*, γνωστόν» ότι ο νομος περί διαλύσεως των δημοσίου παλληλικών οργανώαεων ίαχύει καί δι* τας οργανωβεις των ύπαλλήλων χών βια φορων νομικών προσώπων καί όργαινώ σεων δημοσίου Δικαίου. ΤΟΙΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΚ Η0ΪΟΚΟΜΕ10Η Τιμαί Χεύς Μάρκον Βρυξβλλαι Αιρ4ιτα Φρβνκβν 111.10-112.10 Ι46- -6Μ. Β8.1Ι—Β8.40 *.Ι6- 0.23 86.50-81.80 60.15-61.15 ■Μ—.1.13 Ι.76-8.Μ «Τ.Μ .41.60 .3.1|-§.8ς Ι.ΒΙ-Ι.Μ 1·.14- ·Β3 —, ------ ΝΜ-.».- ίπικρατοβσαν________ **ρ **ιρ«ιήν περίθαλψιν των καί υπό τόσον 5=5 βυνι π. τ^ρθνθη ν «ϋί κ&ς τί ουναλλ ηέβιμ* τί|$ Τρβ ■Αλλ" * «. Ί να ρψ ο«γχρβν«ς τής ί8ν»*ής πί ν·μ(ομβτές μβ εν·α(ΑΐνμΙα«>ν,
  φϋγαδεύσβυν
  Μ·ν ουνβλλαγι
  βηερίζνντα» ■
  Εκί δέν «φήνι
  ευκαιρίαν άπό
  («όν την πίστι
  ίπί την συν
  |$ τβστσ
  μβτιχην οημα
  οχεπους τ&ν; *
  υπό τής Τραπι
  ωβερνήοεως ι
  Καί |φθ«α>^
  τ·1μ*χρ» τοί
  οιβδΐδβυν, β τ
  βι1$ νομβς πι
  **πς έπιστρατ
  Ρλίε είς τί
  ς πρ·
  Χ<1ρ* ίπί τβ *Η·ίν&»ν, οί όϊ ρ «ήν. ΑΙ δηλβίβκιι ΛΡ«π·δς τραπ ν·μ·λογβνί β χΡ«Υμ«τικβ « ρβ μς ·Πν η«τβν ·ε·τ«ςιν καί Ει»| τ·δ έβί (8 (8 0; 50;