93768

Αριθμός τεύχους

4468

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ""Ί
  λύβεΐς
  "ς την Ι
  χωρ»
  ΙΤΕ»,
  ΙΙΟΥ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  *ατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  12
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙΕΥΠΙΟΗηΤΜΤΙ! ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΟΥ ι. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΓΜΑΤΙΙΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΕΙ( (ήν τελευταίαν συνε¬
  δρίασιν τοδ Γενικβϋ Συμββυ
  λίβυ τής Τραπέζης της Ελ¬
  λάδος· ο Πρέεδρβς αύτβΰ χαί
  Διβιχητής της Τραπέζης χ.
  Τσουδερός, προέβη είς μα
  χρας ανακοίνωσις σχετικώς
  μί την είχονομικήν χαί ου
  ναλλαγματικήν κατάστασιν
  τήςχώραί,ίζαιρετιχήςσίΐουδαι
  ότητος. Νέ την διαχρίνβυσαν
  αυτόν κύρείαν αντίληψιν χαί
  βαθείαν γνώσιν των οίκον·
  μικων ζητημάτων, ο κ. Τσ·υ
  δερός ένεσχόπησε την νομι
  οματιχήν κατάστασιν τής χώ
  ρας κατά τα τελευταία έτη,
  παρέταζεν άριθμεύ;, έδοσε
  τόν χαθρέπτην τής οίκονομι
  κϋς μας ζωής χαί εξέφρασε
  την βεβοηότητα, ότι τρέχον
  τος £τ·υς ή αυναλλαγματική
  μ«ί θέσις θ* σημειώση ση
  μαντιχήν βελτίωσιν,
  Στηρίζκι δ έ την αίσιοδο
  {ίαν τού αύτην ο χ. Τα·υδε
  ρός είς τκ ληφθέντα ύπ· τής
  Τραπέζης τή* Ελλάδος χαί
  τής κυβερνήσεως μίτρα προ
  οταοίας τοθ εθνικον νομίσμα
  τος τα όκοΐχ ήρχισαν ν' απο
  δίδον ν ηδη τούς καρπούς των
  χαί χάρις Είς τα έποΐα χά
  τίίρθώθη ν' αυξηθή σημαντι
  Κβς τ ό συναλλαγματιχσν ά
  κόθιμα της Τραπέζης.
  'Αλλ' β μ. Ταβυδερός δέν
  παρέλειψε νβ στηλιτκύσα
  συγχρόνως χαίτβύς εχθρβύς
  της ιθνικής πίοτεως κα χβΰ
  νεψίσματός μας, ·Ι οπβϊβι δι*
  άνοβίων μίσων,έπιχΐιροδν νκ
  φυγαδεύσβυν εί; τό εζωτκρι
  χέν συνάλλαγμα δια ν> πρβ
  οπ·ρΙζ»νταη έθέ,μιτκ χκρδη.
  Κα. δέν αφήνουν συγχρόνως
  ευκαιρίαν «πό τ·ΰ να χλονΐ
  ζ·υν την πίστιν τοδ κοινβδ
  ίπί την ουναλλαγματιχήν
  μας καταστασιν χαί την πραγ
  μβτιχην σημασίαν χαί τούς
  σχοπβύς των; λαμβανομένων
  υπό τής Τραπέζης Καί τής
  κυβερνήσεως μέτρων.
  Εοχί έφθασαν οί χύριοι αύ-
  τοί μέχρι τοδ σημείευ να
  διαδΐδουν, ότι ο δημοσιευ
  θΐΐς νόμος περί «οίχονομι·
  χής ίπιστρατεύσϊως» άπο
  βλέπΐι κΐς την φορολογίαν
  τοδ χεφαλαίου χαί ·τι η Κυ
  βΐρνησις πρό κείται νκ θέση
  χείρα επί τδν είσοδημάτων
  έκΐίνων, οί οποΐοι διατηροΰν
  περιουσίας είς την «λλοδα
  πήν.
  ΑΙ δηλωαεις αυταί τού δια
  πρΐποδς τραπίζίτου χαί οίκο
  νβμβλόγβυ οτηριζόμκναι είς
  πραγματικά οτοιχεΐα χαί α
  ριθμβύς χαί «μπνεόμεναι ά-
  πό την πλέον όρθήν, άμβρό
  ληπτον καί λΐπτομιρειαχην
  έκτασιν χαί γνώσιν τδν βί-
  χονομιχ&ν συνθηΚων μα(,
  άπβτελβδν άοφνλδς πβλύτι
  μόν στβιχεΤβν.έφ' ε δ δυνάμε
  θα βασίμως νικ στ ηρίζώμεν
  τας ελπίδας μας δι" εν χαλύ
  τερον μέλλον τής οΐχβνομι
  κης μας ζωής. Περιέχουν
  ομως συγχρόνως καί μίαν
  δημοσίαν χαταγγελίαν, την
  οποίαν η Κυβέρνησις όφείλει
  νκ λάβη σοβαρώς ύπ' όψιν.
  Την χκταγγΐλ(κν ότι ·1 έχ
  θροί τοδ ίθνιχοδ μας νομί
  οματο;, ·ί εκμεταλλευταί
  τής οίχονβμΐΜής ζωής της
  χώρας, «Ι άνθρωποι τοδ «θε
  μίτβυ κλβυτισμοδ χκί τής
  χυβκίας τοδ συναλλάγματο;,
  δέν παρητήθησαν τοδ άνο
  α(ου έργου των, «λλά συν*
  χίζουν την ΰπουλον καί άν
  τεθνικήν δράσιν των.
  Αύτην λοιπόν την δημ·
  βίαν καταγγελ(αν όφείλει νκ
  πρ·αέ{η Ιδιαιτέρως ή Κυβίρ
  νηαις. Καί κρός την χκτΐύ-
  Βνναιν αύτην ιΐνκι άνάγχη
  νά χιν η89 η ΐοχύς τοδ Κρά
  τους με βοην άπαιτειται β
  χαμψΐαν κκί ακλι.ρ·τητ«·
  Νόμοι όκκρχουν «ύτυχδς.
  'Αλλα χαί &ν ί ιν ύπκρχουν,
  η «ν «Ι ύφιβτβμκνοι είναι
  νέβι τοιοδτοι, αύστηρ··» κ-
  μκ(λιχτ·ι, φθάνβντες μέχρις
  αγριότητος. Κ«ί άς ίφκρμβ
  οθο&ν εναντίον τδν ύπβνβ
  μιυτδν της οίκονομιχής
  μας ζωής χ*ί τδν έχμεταλ
  λκυτων τού μόχθου χκί τοδ
  Ιδρώτος τβϋ νυχθημερόν βι
  ©παλαίον τος χκί στερουμέ
  νού τδν πάντων έλληνι
  χοδ λκοΰι διά νά έξασφαλι
  σδά η αταθκρότης τ·δ ίθνΐ
  χοδ νομίσματος.
  Είμεθα χώρκ μικρά χκί
  πτωχή. Δια νκ εξασφαλίση
  μέν την Ισοσκέλισιν τοΰ
  προϋηολβγισμοϋ μας χκί νκ
  χαλύψωμεν τας Κρατικάς &
  νάγχκς, ύφιστάμεθα την με
  γκλυτέραν φορολογιχην &
  φκ(μα{ιν, έξ ίλων σχεδέν
  των λαδν τής Εύρώπης. Καί
  δέν κατορθώνομεν ποτέ νκ
  ίσοζυγΐσωμεν τόν εμπορικόν
  μας προϋπολογισμόν, ό ό
  ποίος μένει δυστυχώς παγίως
  ανισβσχέλιστος μέ τεραστιον
  παθητικόν Δέν έπιτρέπκται
  λ·ιπόν κατ' ουδένα λόγον,
  βύτε έξαγωγή ουναλλάγμα
  τβί, οδτκ μεγκλη έλευθκριό
  της είς τας έξαγωγάς.
  Ου {Κ, πβλύ περισσότερον,
  έπιτρέπετβι ν' άφβθβϋν έλεύ
  θεροι οί διάφοραι ^πλβυτομ
  ν είς χύριοι, οίβιδήπβτε χκί
  άν είναι χκί όσον ίσχυροί
  χαί αν παρβυσιάζωνται νά
  δικχυβκύουν την οίχονομι
  κϊ,ν ζωην τής χώρας, νά υπο
  νομκύουν την ουνκλλκγμα
  τικήν της βάσιν χαί να άπο
  χβμίζουν άθέμιτκ χίρδη είς
  βκρβς τού έθνιχοϋ ν·μίβμκ
  τος χκί τής ζωής τβδέργαζβ
  μένου 'Ελληνικβδ λ«·δ.
  Ό χ. Τσουδερβς χάρις είς
  την φωτείνήν χαί χαρπβφό
  ρβν δράσιν τοδ όαβίβυ, ή
  χώρα κατώρθωσε νά άντιμε
  τωπίση νικηφόρως τβύς χινδύ
  νους τής παγκβσμίβυ οίχονο
  μιχής θυέλλης Μαί νά ίξέλ
  θο άτρωτβς άπο ίλας τάς ε-ί
  κονομιχάς περιπετείας χαί
  τβύς συγχλβνισμούς οΐτινες
  την ηπείλησαν χκί χά τα τό
  απώτερον χκί χκτά τό κγγύς
  παρελθόν, έπραξεν χαί την
  φοράν αύτην ακέραιον τό
  καθήκον τού, ώς οικονομικάς
  όδηγ·?, ύπβδείξας χαί τβύς
  κινδύνβυς οί οπβΐοι άπει
  λβδν την νβμιαματιχήν μας
  θέσιν χαί τόν τρόπον πρός
  αντιμετώπισιν των. Άπβμέ
  νει ήδη νά πράξα καί ή κ»
  βερνησις τό Ιδικόν της χαθή
  Κον, λαμβάνουσα ϋ έφαρμό
  ζουσα αυστηρώς τα ληφθέντα
  ήδη μέτρα πρός άντιμβτώπι
  σιν των κινδύνων αυτών. Καί
  πιστεύβμεν ίτι τό καθήκον
  αύτό θά τό επιτελέση έξ όλβ
  χληρβυ η κυβίρνηοις. Πρός
  τουτο άλλωστε ϊχει χαί την
  διάθεσιν χκί την δύναμιν.
  '
  κινδυνεύει ν ά χάση την κυρι¬
  αρχίαν των κινήσεών τού καί
  τελικώς κρημνΐζβται είς μίαν
  βεβαιότητα.
  ΚαΙ Ινας άλλος παράγων
  ένεφανΐοθη είς την Ευρώπην
  6 οποίος εδημιούργησε την
  κατατΐτοητικήν άντΐλτψ.ν δτι
  6 κίνβυνος μεγάλης συρράξε
  ως ευρίσκετο πιθανώς έγγύτε
  ρον πσρ' δ,τι ένόμιζαν ο( ά
  παισιόδοξοι. Ό έμφύλιος πό
  λεμος τής ΊσττανΙας έξελίσσε
  ται γοργώς είς διεθνή σύρρα
  ξιν μεταξύ τριών μεγάλων έ
  θνών: τής Γερμανΐας, τής Ίτα
  λΐας καί τής Ρωσσΐας. Ή Γαλ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  λΐα άφυπνΐζεται πρό τοθ κι'ν
  Βύνου τούτου- Τΐποτε δέν ήα
  πορεΐ νά καταβε'ξη σαφέστε
  ρον αυτήν την ' άφύινΐσιν άπό
  την τολμηρον πρότασιν κου
  5ιετύτωσεν υπό μορφήν προ
  σφορας πρός την Γερμανίαν
  δτι εάν οεχθβ νά μην άποστεί
  λρ ίθβλοντάς είς Ισπανίαν
  καί εάν είνε διατεθΕΐμένη νά
  προέλθη είς συμφωνίαν διά μ(
  αν γενικήν με'ωσιε των ίξο
  πλισμον, ή Γαλλία θσ ήτο
  πρόθυμος νά αποδώση είς ού
  την τάς κατακτηθεΐσας Γερ
  μσν"Ίίς άποικίας.
  Δέ/ γωρεΐ άμφ βολΐα δτι
  αί άτμοσφαιοικαΙ συνθήκαι τής
  Εύρώπης εύνοοθν μίαν τερα
  στΐαν άνάφλεξιν. Πληθώοα
  σάηιων ύλκών κατακλύζει
  τό εδαφος δλων των χώρον.
  ΠαντοΟ ό ανεμος πνέει λυσ
  σωδώς πρός την κατεύθυνσιν
  τοθ κολέμου' καί είνε άτελεύ
  τητος 6 άριθμός των έπιπο
  λα'ων μηχανορράφων, τυχοδι
  ωκτών, πολιτικάντηΐων καί δή
  μοσιολόγων δλων ,τών χώραν
  οί όποτοι κάνουν δ,τιήαποροθν
  διά τής άπροσέκτου παραφρο
  σύνης των δπως κάμουν άΡ
  χήν τοθ κακοθ. Οί ούρανοί εΤ
  νέ έρυθροϊ είς την Ίσπανικήν
  Χερσόνησον. Είς την Εύρώ
  πην άγων'ζονται σκληρώς διά
  νά οιανοίξουν μίαν προσιατευ
  τικήν ζώνην, ή δτιοία θά χωρ!
  σ[) την (σπανάκην πυρχοΐάν ά
  πό την υπόλοιπον Ευρώπην ι
  ω; δ τού αύτη σβύση· Δυστυ
  χώς ή πολιτική τής μή έπεμ
  βάσεως πανθομολογουμένως
  έναυάγησεν. Ή Γερμανία ά
  ποστέλλει ψανερά πυρομαχι
  χά καί εθελοντάς είς τόν πό
  λεμον, έκ'σης δέ άποστέλλει
  τα πολεμικά της διά νά προ
  στατευσουν την άποβίβασίν
  των.
  Δέν προφητεύω βιόλου 8 π
  ή Εύρώπη ταχέως θά μετα
  βληθή είς τέφραν. Δέν εΐλαι
  έξ Ιδΐοσυγκρασίας οθτε εύκτό
  ητος, οΟιβ άπαισιόδοξος. ΕΙ
  μαι δμως ρβαλιστής καί θέλω
  νάτονΐσωδτι, εάν ύπάρχουν
  δλοι αύτοι οί ΓθΊφλεκτοι βροι
  χωρΐς νά ληφθοθν σύνΐονα
  μέτρα διά την χατοχύρωσιν
  τοθ κόσμου έναντι τής έπα·
  πειλουμένης συμφοράς ώπάρ
  χει φόβος ή κατάστασις οθτη
  νά απολήξη είς τοιαύτην έρή
  μωσιν ι Τα ν ουδέποτε μέχρι
  τοθβε έγνώρισεν ή ίΰΦλεκτος
  αύτήήπειρος. Ύπάρχουν κα
  θησυχαστικαΐ ενδείξεις δτι ο(
  ύπεύθυνοι πολιτικοΐ άνδρες
  άρχΐζουν νά κατανοοθν αύτάς
  τάς δυνατόιητας καί (Τνβ δια
  τεθειμένοι νά έπιδείξουν πε
  ρισσοτέραν έπιφυλακτικότητα.
  Είς τοθτο έγκειται ή ελπίς εί
  ρήνης.
  Όανΐα ΙιΙογά
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ ίΐΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4468
  Τ Ο ΤΕΛΟΝΕΙΟΝ·
  Νομίζομεν δα έπιβάλλε-
  τα νά επισπευθή ή προκήρυ-
  ξις τής σχετικής οηαοπρασίας
  καί ή έπισκβυή των αποθήκην
  τοθ ΤελωνεΙου μας, τον ο¬
  ποίων α( στέγαι εύοίσκονται
  είς αθλίαν κατάστασιν. Διότι
  τα νερά των βροχων είσέρχον
  ται καί άπειλοθν νά καταστρέ
  ψουν τα ευρισκόμενα ρ(ς τάς
  αποθήκας αύτάς έμπορεοματα
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  Η ΑΕΥΚΗ ΓΟΗΣΣΑ
  "Οτι ζοθμιν είς εποχήν τής μι
  μήσεως χαί τής άντιγραφής είναι
  6ί6αια γνωοιόν χαί δέν τό &μφι
  οβητεΐ χανείς. Ή Άθήνα μιμιΐ
  ται τό ΠαρΙοι. Καί τό Ήρίχλει
  όν την "Αθηνά. Ή χσσμιχή κυρία
  τής Αθήνας αντιγραφιι την μόία
  άπό την (ϋι νι έ λχ ηαΐ τοθ Παρι
  σιοθ. Καί άπό τή μόδα τβν 'Α
  θηνδν ίμττνίονταΐ ι ι τουαλέττες
  τής χυρίας ττ)ς έπ»ρχιαχής πόλε
  ως. Άπό αυτήν ϋ πάλιν την πά
  ραλκμδανΐι τό ίεοποινάριον τί)ς
  ουνοιχίας χαί την περιφέριι μαζϊ
  με την δααρξίν τού είς τους χεν
  τριχίος δρόμους χαί τα ατενοσόχ
  χαχά, παραμορφωμίνην βεβαία,
  αθλίαν χαί ίξευτιλιομίνην. Τό
  αον ώοτ» τό πτιρον τοθ παραδΐι
  αίου ητηνου τό οποίον άπαιτεΐ ή
  μέία τοθ γυναιχεΐου χαπίλλου είς
  τό ΠαρΕσι, ν' άντιχαθιο·^ τό κτε
  ρον τής δυστϋχιομίνης γαλοπούλας
  ή χαί τής χδττας βχΐμτ], ή όποία
  έθυαιάοθη τα Χριοτούγεννα !ιά
  την ευτυχίαν της ημέρας, μέ τό
  ίποΐον οτολίζιι την εΰφάνταοτον
  καί ξιπααμένην χΐφαλήν τού τό
  μοίιοτρόνι τής επαρχιακάς ουνοι
  χίας. 'Δλλ' Ετι θά Ιφθανιν ή μί
  δα τής μιμήοιως χαί μέχρι τοθ
  σημεΐου ν3 «ντιγράφη ό Κρητιχός
  εύρανός, τόν ουρανόν ττ)ς πρωΐιυ
  ούοης ϋν θά τό έπίστιυε χανιίς.
  ΚΙ δ|Μ0( ουνέβ- χά Ι αύτό αίς
  την εποχήν μνς.
  Διότι, τί όίλλο ήιαν παοαχαλα
  α&τές &[ Ικπλήξεις χαί οί ίϊιοτρο
  πίες ποϋ μβς παρουσίααιν 6 ουοα
  νίς μχς την Κυριακήν, π*ρά χα·
  χή μίμησΐς τδν χαποιτοίων τοθ
  'Αττιχοθ οο?ανοΟ; Μβς έχάοισεν
  ώς τό μεοημίρι ω;ις πραγματιχα
  'Αλχι*ον(δος ήαέρας. Διαφανής,πεν
  τακίθϊρος, γελασιός α' Ινα ή^ιο
  λαμποί, θερμογόνο ποΰ μδ; Ιλου
  ζ· μέ τό άηλετο φ*ς ταιι χαί μοί;
  έθίρμαινΐ ,με τίς χρυσές αχτΙ·ες
  τού. "Εναν ή*λιο, πιο Ιδιϊΐ οτΐς
  χιονιομένες βΐυνοχοργές τό πιό
  γραφιχό χαί χαρούμενο φίντο πιύ
  τό παιγνΐδισμί τού μέ τα νερά
  τ«5ς θαλάσσας χαί τα χιόνια τοθ
  Ψηλορΐίτη χά Ι τν]ς Δίχτης αχτινο
  δολοθαι τις πιό έχθαμβιοτιχές χαί
  Ιντονες μαρμκρυγές. ΚαΙ Ιξα.φνα έ
  ν© δ χόσμος ιΐχε ξιχυθτ] οτΐς πλα
  τεΐις, οτά δπαίθρια χέντρα χ«1
  ατίς έξοχές ξαπλωμένος νωχελιχά
  χι' άπελάμβκνε τίς θωπιΐις χαί τή
  θκλπιορή ποα οκορποθβε αυτός δ
  μιγάλος ξοινθος γα—ς χαί διαφθο
  ρεύ;, αυτός πό υ είναι αίτία ίλης
  τής τιμπελιάς, τής νωθρίτητος τής
  άμΐριμνηοίβς χαί τής διαθίοεως
  τοθ ρωμιοθ γιβ χουζβθρι χι' ά?ιά
  χοπο πολιτιχολογΐα μιταξυ χαφ*
  χαί τσιγάρου, 6 πΐρΕφημος αύ'άς
  δ ώΒ έχαταού
  λησι τό σύμπαν χι' άντΐ άπολογΐ
  άς γιά δλα αύτα, μας Ιατιιλι τό
  έπισχιπτήριο τής λευχής νύμφης
  τοθ Βιρρβ.
  Άλλά χι' αυτή ή άχατάδεχτος
  γδησσα, δέν παρουαίβαε λιγώτε
  ρις ίδιοτροπίις άπό τόν ουρανόν
  πού μ&; την Ιστιιλι. Άφοθ έ
  προχώρηαε* άπό την θάλασαι
  πρός τό Κέντρον τή; πόλεως
  δπου χαί έσταθμιυαι* επί ώραν
  σχιδόνχαΐ έχάλιιψιν με τό λειι
  χον πέπλον της στέγις οίχιών,
  δρόμοιις, πεζΐδρόμια χαΐ πλατιΐ
  ις, επροχώρησεν είς τό Νατιώτε
  ρον άκρον, μίχρι των τιιχων, άλ
  λά δέν κατεδέχθη νά τα 5?α6η
  Ματαια, ο[ συμπολίται εξήλθον
  ΐίς προϋιάντηαι'ν της, παρ' δλον
  δτι ?έν ιΐχαν λόγους νά τό χά
  μουν, άφοθ ήλθεν τόσον άπρόο
  πτα, χωρίς καμμίαν προ«δοπο(η
  σιν χαί άφοθ τους ιΐχι στερήση
  δλην την γοητεΐαν χαί την χαράν
  ποδς Ιδιδεν δ ήνΐος μέχρΐ τό μι
  σημέρι. Ματαίως οί νεαροΐ χαί
  τα χοριτσόποϋλα έτοιμ£σθη*.οιν νά
  στρώσουν τό πβνηγθρι τοθ χιονοπο
  λέμου, νά τής ψ&λλουν Βμνους
  χαί νά όργανώσουν έβρτές δπαϊ
  θριις πρός χάριν της. ΚαΙ μα
  ταίως δ χδσμ?ς των σνόμπ ειοιμά
  αθηχιν, έφδρισ» την στολήν τ*ν
  σπόρτ χαΐ άνιστέναξιν διότι 2ι>
  ιΐχιν σχΐ χκΐ ιίδιχά πέδιλα διά
  νά επιδοθή οέ χιονοδρομίις, (έ
  παγοδρομίις, σέ άγωνις σχΐ, χόχιϋ
  χαί παρόμοιες άπολαύσιις πού ι[
  ναι μονοπώλιον των Βορρείωνλαων.
  'Η λιυχή γόησσα, δέν χατιδέ
  χθη, ιίπαμι, νά διαβή" τα τιίχη
  χκΐ νά παραμείνη περισσότερον
  είς τόν τόπον μας. 'ΒκροτΙμηαι
  νά μ&ς έγκαταλι'ψΐ άμέσως χαί
  νά τραπη* πρός τίς άπάτητις 6ου
  νοχορφες τίς δπιΙΊς χαί ατολΐζιι
  πάλι με τα θέλγητρά της. ΚαΙ
  τι κατεδέχθη, φυσιχά, νά έξη
  γήση τουλάχιστον γιατΐ μ&ς έγκα
  τέλει ψιν άπρόοπτα, δπως χαί μίς
  επισκεφθή Κάκοιος μόνον Π(ύ πά
  ραχολουθοθσι μ! θλ'ψι την άπο
  χώρησΐ της Ιδωσι μίαν έξήγησι
  χουνωντας μιλαγχολικί τό χιφάλι
  τού, πού φαίνιται νά είναι χαί
  όρθή.
  —-Μι βίβαιν, ή νύμφη τοθ Β?ρ
  ί Ιχιι χαί την αξιοπρεπείας;.
  Καί φιύγιι γιά νά μην την χάση
  ατόν τόπον μας άπό τή μανία τής
  μιμήσιως, βττως την Ιπαθι χαί
  ή μόδα, πού άφήχιν τόσον άπερΐ
  σχεπτα νά δικσιιρθή ώς τό τιλιυ
  Ταΐο χωριουδάχι χβΐ ουνοιχισμό...
  Ν,
  τ όιτοΐα β'βι'ωι: χαί θά υπο
  χρεωθί} νά πληρώση τό Δηαό·
  οίον πρός τούς κατόχους των,
  ύΦΐστάαενον άοχετήν ζηΐΐαν.
  Είναι δέ πβρίεργον διατί κα-
  θυυΐίρεϊ ή εκτέλεσις τοθ ίρ·
  γου αύτοθ, άφοθ ή σγετκή
  πίστωσις έχει χορηγή^ πρό
  πολλοθ υπό τής κυβερνήσεως.
  Κσί άφοθ διά την δλην έργα·
  σίαν δέν άπαιτοθνται οΟγε σχέ
  δια νά έκπονηθοθν, οθτε καί
  πολλοθ χρόνου άπασχόλησις.
  ***
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΟΔΕΛΕ.
  Είς την Φ5δβλε, καθΛ;
  γράφΕΐ εκείθεν ό πρόεδρος
  τοθ ΓεωογικοΟ Συνεταιρισμοθ,
  α( χιονοθύελλαι των τβλευταί
  ών ήμερΦν τοθ Δβκεμβρίου κα
  τέστρΓψαν τό μεγαλύτερον μέ
  ρος τής παοοιγωγήο των έσπε-
  ριδοειδον.Ύκολογίζεταΐ^έ δτι
  οί ζημίαι άνέρχονται είς Εν καί
  πλέον έκατομμύριον δραχμων.
  Πράγμα τό οποίον σημαίνει
  δτι δημιουργεΐται κίνβυνος
  νά φβαε άρκετά άκριβά τα
  πορτοκάλλια εφέτος. Άλλ' οί
  καταστροφαί αυταί θα ίχουν
  φυσικα καί την επίδρασιν των
  έπ[ τής οικονομικάς καταστά¬
  σεως των φΐδελιανον. Δι* δ
  καί έπιβάλλεταΐ νά ληψθοθν
  είδιχά μέτρα προστασΐας υπέρ
  των πληγέντων έκ χιονοθυίλ-
  λης Φοδελιανών.
  ΤΑ ΧΡΕΗ.
  Κατά τάς άναχοινώσεις
  τής Έπιτροπής επί τής ρυθμί-
  σβως των χρεών, αί όφειλαί
  Αγροτων έν Κρήτρ, πρός 18ιω
  τας, την Άγροτικήν Τράπε¬
  ζαν χαΐ την υπηρεσίαν άπο
  καταστάσεως προσφύγων ά-
  νέρχονται είς 672.906 000 δρ.
  "Αν 8έ προστεθοθν καί τα
  χρέη πρός την Κτηματικήν, αί
  όφβιλαΐ των Κρητον γεωργων
  θά ύπερβαΐνουν ασφαλώς κα-
  τά πολύ τό δισεκατομμύριον
  δραχμον, καί τουτο μάλιστα
  κατσ τούς μετριωτέρους υπο·
  λογισμούς. Μέ τόσην δμως
  επιβάρυνσιν χρεων,καθΐσταται
  φανερόν δτι ό αγροτικάς κό
  σμος τής Κρήτης φέρεται κρός
  πλήρη καταστροφήν εάν 8έν
  ληφθοθν συντόμως μέτρα σω
  σπκά, εάν δέν ρυθμΐσθοθν κα
  τα τρόπον Ικανοποιητικόν καί
  δίκαιον τα άγροτικά χρέη.
  ***
  ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ·
  Τό υπουργιΐον^τής Δικαιο-
  σάνης άπιφάσισι νά τροποποιήση
  την Πολιτικήν Διχονομίαν δσιι νΛ
  διιυχολιινθή^χαΐ ακλουστευθή ή
  ταχυτέρα άπονομή τής διχαιοσυ-
  νης. 'Η απόφασις εδΐη άνιαπο
  χρίνιται έξ ολοκλήρου πρός-
  τήν επιθυμίαν τοθ χοινοθ χά Ι
  πρός την ανάγκην τής συγ¬
  χρόνου πραγματικότητος. Άλλ' ή
  τροποποιήση θά πρέπει νομΐζο·
  μιν νά έπιχταθς χαί ιίς την Κρη
  τιχήν Πολιτικήν Διχονομίαν, Β·
  πως Ιχει ζητήσιι, &* δέν άπατω·
  μιθχ, καί δ Διχηγοριχός Σίλλο-
  γος τής πόλιώς μας. Διότι πολλαί
  διατάξιις τής Διχονομίας αυτής
  ιίνι τόσον πιπαλαιωμέναι χαί τό
  σον άπροσάρμοστοι πρός την ση-
  μιρινήν πραγματιχότητα ώοτι νά
  άποβαίνουν έμπόδιον ιίς την άπο
  νομήν τή; διχαιοούνης.
  ***
  ΗΓΡΙΠΠΗ.
  ΑΙ Ι'ρίππη, ή δποΐα ώς γνω
  σΐόν κάμνει ϋραθσιν ιίς τό Λ?ν
  δΐνον εφέτος· ϊχαμι την εμφάνισιν
  της χαί είς τάς Αθήνας, Βπου δ-
  μως έμφανίζιται, ιύτυχως, μέ ήπί
  αν μορφήν. Άλλά χαί είς την πό
  λιν μας έσημιιώθησαν, ελαχίστη
  μέχρι τής οτιγμής, .ά πρβτα
  χρουαματϊ της. Έπιιδή Βμω( δ
  χιψών είναι βαρΰς εφέτος χαί δ
  χαιρίς άατατος, ο( χίνδυνοι τής
  έξαπλώσιως τής έπιδημίας δέν
  είναι ολίγοι, ιυΐι χαί μικροί. Δ/
  αυτό χαί φρονοθμιν διι έπιβαλ-
  λιται νά ληφθοθν άπό τοθδι δπό
  τής δγιιονομιχής δπηρισίοις τα ά
  παραίτητα ηραφυλαχτιχά μέτρα
  ώΐτι νά προληφθή ό νέος οώΐός
  Α ΓΌΡβα Σ1Τ
  Λ ί
  Μιά πεντάμορφη
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τόμον
  τέρνο £ργο: «θά πάρω £ναν έκα
  τομμυριοθχο» μέ την γυναΐκσ ή·
  φαίστειον ΤζΙν Χάρλοου. Πέμιττη, ή
  δπερα κολοσσός:·ΜάρΘα».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα έ
  ξαιρετικό ίργο Ρωσσικής ύποθέσε
  »ς, ΐργο κστσσκοπεΐσς «Άννα
  ΝτεμΙτοβα». Πρωταγωνιστοθν: ή
  Ζυμττιλέ ΣμΙτ καΐ ό; Κάρλ Λοόντ
  βΐχ Ντήλ.
  Την Πέμπτην: ό κολοσοόςΙΙ «Σαγ
  γάη» μέ τόν Σρρλ Μπουαγιέ καΐ
  την Λωρέττα Γιώκ.
  ΠΛΛΛΑΣ.-Σήμερον μέρος Αον
  τό αοτοτελές ϊργον: «Στιγμές Ά-
  γωνίας». Μέρος Βον «ΒασΙλισσα
  Ζούγκλας» τα έττεισόδια 3ον. 4ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εν« <{«ιρετΐΜθ ϊργβ ΣΙΚΗΣ ύκββέ«Μ(. Ένα ϊρ· νο χκταοχοκιΐας ΑΝΝΑ ΠραταγΜνιοτοϋν ή Ζυμπιλέ Σμίτ καί ό Κάρλ Λούν- τβιχ Ντήλ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ο ΚΟΛΟ££0£! ΑΑΕΛΦΟΙ Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ Το6 Προσκέρ Μεριμε. >66ον
  —ΚβμΙλλη;...Όνομάζομαι Μάρ
  θα, *αλί μου χύριε, Μάρθα Μ;σε·
  λέν, άποχρίθηχε ή γρηά χβί προ
  σποιήθηχι πως άπόρηαι πολύ γιά
  την ΐρώιηοη.
  —Καλαί άς είναι, οί άνϋρωκοι
  οάς φωνάζουν Μάρθα, τα πνεύματα
  βμως οά; ξίρουν μέ τό δ «μ» Κα-
  μίλλη.
  —Τέ πνεύματβ! Χριοτέ μβυ! τί
  θέλετε ν* πή τι μ' βδτο;
  Καί αταυροχοπήθηχ·.
  —-Έλί-.ι! 4φί)3τε τώρα τίς δπο
  κριοίις- δέν θά πβ τίποτε οέ κα-
  νίνα χ*1 8λχ θά μιΐνουν μιταξύ
  μΐς. Πιιά ιίναι ή κυρία κου έν·
  διαφέρεται τίσο γιά την δγΐία
  μου;
  —Έ χυρία που...
  —Έμπρος, μή έπαν*λα»»64νειε
  βυτΐ πό» οβς λέγω χαΐ μιλήοιε μέ
  είλιχρίνεια. Σας Β(νω τό λίγο
  μου· !έν θά οδς προδώσω.
  —'Αλήθιια σδς λέγω, χαλέ μου
  χύριε, δέν ξέρω τί θίλετε νά
  ΝΕ ΤΟΝ
  ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΚΑΙ ΤΗΝ
  Ό Μερζυ ϋ* μπίρεαι νά ουν·
  κρατήση τα γέλοιβ τού οάν ιή'
  ι [5ε νά πέρνη Ινα Ιχπληκτο Ορος
  χκΐ νά βάζητα χίρι οιήν χαρδιά.
  Π<1?· Ινα χρυαό νόμιαμα «γ ό το πουγγί πεϋ ιΐχι χριμαομένο α (ό προακέφχλέ τού χαΐ το έδειξε οιή γρηά. —Ν* χαλή μου Κνμίλλη* σιΐς φροντίζη» τόσο πολυ γιά μενά. χαί χοπιάζετε τί03 πολΰ γιά νά τρίδεΐε τα οηαθιά με βίλοαμο οχορπΐοθ, χι' δλα ο6τα γιά νά μέ γιατρίψπε' Ιπρεπε άλήθεια άηό πολύ προτήτερα τα ο£ς ιίχα χκνιι οώτό τό δωρο. Άλλοίμονο! άΌχοντά μου, άλή- θεια, άλήθχα οας λέγω, δέν χά- ταλαδαίνω τίποτε άπ' δυα μου λέη. —Δ:ά6ολι! Μίρθα τ} Καμίλλη μή με θυμώνιτι κα! δώστέ μου μιά απαντήση. Ποία εΙ<αι ή χυρία που γιά χαρή της χάνιτε δλα αυτά τα ώ,,αΐα μάγια χθες τή νύκτα, ίουνεχίζεται) ΤΡΙΤΗ ΙΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΛΟΡΕΤΤΑ ΠΩΚ 0Ρ0ΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΣΤΗΡΙΑ2Μ0Γ Μαρίας Άνετάκη χατοίκου θ;αψ*νοθ Πεδιάδος Κατά Εμμανουήλ Ιωάν. Μαυραντω νάχη χατοίχου έπίοης θ?οψ*νοθ. Ό καθ1 (υ ΐό παρέν μου έπε¬ ται νομίμως διά τίς υπό χρονο¬ λογίαν 15 Ιουλίου 1Θ36 άτλής έπιταγής μου χαί τής άπό 3 Νο εμδρΐου 1936 χατασχινηρίου μου τοιαύτης («α δυνάμει χά Ι πρός εκτέλεσιν ·>ή; υπ' αριθ. 49 τοθ
  1936 όριαιιχής χαί τελεοιδίχου
  άποφάσιως τοθ £ίρηνοδιχιίου
  Καοτελλίου Πεδιάδος μοί πληεώ
  βη το ποοόν τής τελευταίας μου
  ταύτης έπιταγτ)ς ή":οι δραχμάς
  1101,50 πλήν μέχοι αήμιρον ά
  πέοχε νά πράξη τιβιο.
  Δια ταθτα
  Κ»1 πρός ιΐαπραξιν τοθ ά»<ο ποσοθ των δραγμ&ν 1101 50 των τίκων των νόμφ τοχΐφίοων κον δυλίων χαί των οομδτρομένω/ έ ξόίιον εκτελέσεως έχθέτω είς δή μίοιον άναγχαοτιχον πλειοτηρια- ομόν τα έπόμενα άχίνητα χττ)μα τα τοθ οφειλέτου μ-υ χι'μενα είς την πιρ φίρειαν τοθ χωρίου θ^α- ψχνο τοθ τέως δήμου ΚαστιλλΐΌυ ϊΐεΐιάδος τής ίμωνύμου Είίηνο- διχειαχής περιφερείας ή:οι: 1)Ε'ϊς την) οίαιν «'Αγιος Γεώργιος* τό 1)6 ·ξ άδιανεμήτου άγρβθ έχτάσε ως ίύ5 οιριμμάτων περίπου μέ μίαν δ(.Ον ουνορευομένου χτήμαοι χληρονίμων Άντ. Ηλουμάχη, χλη ρονίμων Ιωάν. Λαμπάχη χαί δρό· μφ 2) Είς θέσιν «Καινιόργιο Πή γάδΐ» ή «χονδρά χαράκιβ» άμπε λον εκτάσεως 1 1)2 έργάτου ή 1)2 οτρέμματοθ ουνοριυομένη χτη| μασι χληρονίμων Ελένης Γεωργί- ου Λιακάχη, χληρονίμων Εδφρο- σύνης Νικ. Μαρνελάχη, Εόοε6ί*ς Ίων. Χναράκη χαί δρόμ», 3) Έ»τό; τοθ χωρίου θ,>αψ»νο καί
  παρά την ουνοικίαν «Μεαοχωριά»
  οικίαν άηοτελουμένην έ* μκΧς
  χουζΐνας πορτέγου χαί υυλής
  χαθ' Β μέρος έίωρήθη καρά τοθ
  πατρίς τού Ιωάν. Μαυραντωνάχη
  ουνορΐυομέντ, χτήμαοι ~
  Έμμ. Τοαγχαράχη, Έμμ.
  νη, Μιχ. Ζουμπουλάχη, Γεωργΐου
  Άγγελάχη χαί δρόμψ.
  Ό πλειοΐηριαομος τβν χτημά·
  των «6ιων γενήοεται την 14 Φε
  βρουαοίου 1937 ημέραν Κυριακήν
  χά.ι &?οη 10—12 κ, μ, ένώπι
  ΗΙΝΔΑ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ. 221
  ΣΗΜΒΡΟΝ
  Τό μοντέρνο «ριστ·ύρ
  γημα:
  ΟΑ ΟΑΡΟ ΕΝΑΙ
  ΕΙΑΤΙΜΥΡΙθνΐΙ
  Πρωταγωνιατούνχ
  Τζίν Χάρλοου, Λυονέλ
  Μιάρρυμορ, Φράνσοτ
  Τόν, Λέβις Στόν.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή Όπερα:
  Τό μουσικό
  «οθ εσημείωσε
  θρίαμβο.
  θαθμα,
  ναντοθ
  2η μ.
  είς τας 6
  ματινή.
  Καθ1
  μ. μ
  εκάστην
  ■πογευ·
  ΜΙΚΡΕΣ ΝΙΚΕΣ
  Ή καθημερινή ζωή 6χει καί τίς.,
  μικρές νίκες της. Δια τόν περαοτι·
  κόν ή τόν ι,σπούδαρχονιι—καί εΐμε
  θα δλοι σχεβόν σημερον πολυά
  σχολοι καί συνεπως βισοτικοΙ, ά
  κολουθοθντες άλλως τε τόν ταχο
  ρυθμόν τής μεταπολεμικάς ζωής—
  δέν είνε δυνατόν νά άποτελέσου
  θέμσ συζητήσβως, Κάποτε ΰμω^
  τίς νίκες σύτές-οσο μικρές καί &
  τίς φαντασθοθμε—τίς παΐρνει τό
  μάτι τοθ παρατηοητοθ. Καί τί
  Θέτει Εξαφνα επί τάπητος.
  —Βλέπετε τόν άνθρωπον αυτόν
  Ελεγε χθές τό πρωΐ στό καψενεΐο
  ό παρακαθήμενος. Τόν ένΐκησε τό.
  ,.παλτό.
  —Άστεΐα λές;
  -Καθόλοο. Χρόνια τόν ήζβρα
  χωρΐς πσλτό. Σήμερα τό προ
  τόν εΤδσ πρώτη φορά μέ τό παλτό.
  'Αρσ; Τόν ένΐκησε τό τταλτό—τόν
  Εκαμε νά τό υπολογίση καί αύτό
  είς τόν κύκλον των 'καθημερινω
  ττραγμάΐων. Καί φυσικώ νά παραγ
  γείλη παλτό καί νά ψορέση τοιοθ
  τον.
  Καί ό συμπολΐτης εσυνέχισε τα
  σχόλιά τού επί τής νίκης αυτής
  τοθ τταλτοθ. ΈΦΐλοσόΦησε μάλι
  στα. Τό παλτό εΤπε μπορεϊ νά έκ
  προσωπ|) καί δ,τι Βήττοτε αλλο τής
  καθημερινής ζωής. Χρόνια τό περι
  φρονούμεν είτε έκ γενναιότητος
  καί οκληραγωγίας εΤτε—τό μάλλον
  ενδιαφέρον—έξ άκορέστςυ φιλαρ
  γυρΐας. Κυττάξετε μερικούς πα¬
  λαιούς τοκογλύφους. Είναι συστη
  μβτικοΙ.,. άπαλτοι. "Εως ότου μίαν
  ημέραν ύπεΐκοντες επί τέλους είς
  στοιγειώδεις ίατρικός συμβουλάς ή
  άντιλαμβανόμενοι δτι τα γρήματά
  τους δσον πολλά καί αν είναι
  δέν μποροθν νά καταστήσουν τό
  σαρκίον τους άτρωτον άπό τό ψθ
  χος, προμηθεοονται παλτό. Τό Γ·
  9ιο συμβαΐνει καί γενικώτερσ. Ή
  σημερινή ζωή επιβάλλει τίς σκλη
  ρές πραγματικότητος της. Ό α
  συγχρόνιστος ιτειθσναγκάζεται νά
  συγχρονισθη.
  Δέν ξαίρω αν εΐχε την σημασΐ
  αν πού ί(θελε νά τής προσδώση,
  ό διαπρύσιος κηρυξ αυτής, ή μι
  κρή νίκη τοθ.... παλτοθ. Έν πάση
  περιπτώσει φρονώ δτι δύναται
  νά χρησιμεύοη.... 'Ενας φιλάργυ
  ρος πού στερεϊται διά τόν εαυτόν
  τού τό παλτό, μπορεϊ νά λάβη
  ύπ" υψίστου καί τόν πτωχόν ποθ
  δέν τό στερεϊται άπό φιλαργυρίαν.
  Κ«1 άντΐ ενός νά παραγγβΐλη.,.
  δύο παλτά. Τότε ή μικρή αυτή
  καθηιιερινή νίκη Θά Εχη καί τόν
  άμεσον ηθικόν της αντίκτυπον καί
  δέν Θά στερήται όμολογουμένως
  μΐας πραγματικής κοινωνικής οκο
  πιμότητος,
  ____ Ό Άλλος
  διακηρυξισ""
  δημοπρασιασ
  Ό Δή μάριος Ηρακλείου
  ώ<: Πρόεδρος Ένιτρονής Έκμεταλλβύσΐυς Ήλεκτρι κοθ δικτύου τής νόλιως Βιακηρύσσιι δτι βκτίθεται είς φανεράν ιιειοδοτικήν δημο-ρασίαν έκΐ Ελαττον *«1 τοίς εκατόν ή ικσκαφή γινικβς «Ις Εβαφος άκσκα ■χόμινον άνευ χρήσεως ικ ρηκτικων ϋλβν διά την £ «έκτασιν τοθ ήλεκτρικοθ, ιργοστασίου «αραγι*γής ή λικτρικοθ ρεύματος πρός ι τονοθέτησιν νέου μηχανή ματος συμφώνως κρός τόν, σχετικόν -ροϋκολογισμόν έν τ<ξ» Δημαρχιακω Κατα στήματι την 14ην Ίανουα ρίου έ. £. ημέραν Πέμπτην, καί ώοαν 11—12 «. μ. | Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ώς Πρόεδρος Έ«ιτρο*τ)ς "Εκμεταλλεύσεως Ηλ. Δι κτύου. , Νην«( —Χρυσόσκονη βολλαρίΜν. Τό νομισματοχοκεΐβν τής Ό τάβας αΐεγάζεται είς Ινα παλαιό χτίριον. Πρό τινος τιαρέατη άνά' χη νά ξιιλώΐουν τα παλ^ά σΐνίδΐι τοθ πατώματος χαί νά τα άντ ι κ ταοΐήαουν μέ νέ». Κά'ω άκο τΙ οχνίδες ΐδρέθησ^ν χρ καί χίχχοι χρυαΐθ άξίας 20.00 δολλαρΕων. Κατά τί ν κοπήν χρι οων νομιομίτων διέφευγε πάντοτι μΐά ώίΐαμένη ποσότης χρυοδακι νης πιύ είαέδυε διά μίοου τβ' οχιβμων των παλαιών αχνιδιω' χαί χατεχάθιζϊ, συοσνριυθεΐοα έ τ^ παρέδφ τοθ χρένου. — "Οβου τό ζύλο βγαίνε ■ραγματικΛς.. ά«ό τόν ■αράδεισο. Είς Ι'Λ συνέδριον χηυιικεΐν πό συνήλθε πρό ήμΐοβν είς τα Παρία ϊπιδείχθη μία όλόκληίος ΐνδυμα οία χαμωμένη άπό Ενες: βγαλμ νις άπο τε ξύλο. Τό ξυλτΰρααμ; δέ' δΐέφερε καθέλου άπό βαμβαχ ρέ, την ίψιν. Καταπληκτικώς ρον δμως είνε δ(ΐ Ιπιδείχθη χά αοκολάτα χαμωμένη άπ4 ξύλο Κατά τάς γενομένας άναχαινώσεις δττάρχουν εΙ<οαι δύο εΐϊη ξύλου "Ηδη ?έ μέ διάφο?α προϊόντα 6γα μενά άπό τό ξύλο τρέφονται διάφο ρα χιήνη ώ; χιΐροι χαί άγιλίδες είς —«ΚΟμα καύσωνος» την Άφρικήν. 'Εώ έδα έχομεν χρύί χ&Ι πά γωνιά, είς την Νότιον Άφριχήν ■Ιχαν την πρωτοχρονιά... χυνιχά χαύματα. Κθμα καύσωνος Ισηαι ώθη* ναΐ τάς βραδυνάς ώιας τό θιρ μίμετρον είς την Πόλιν τοθ Άχρω τη-ρίου ϊϊειχνε 35 6·»θμ5ους Κελ σίου 6πέρ τό μηδέν! Ο' χάτοιχοι γιά νά μπορέαουν λίγο ν* άναπνεύ οουν, χατέφυγαα στΐς πλ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΙΤΟΝ Λ)0 "ΑΙΡΟΠΟΛΙΣ,, ΆναχνρκΤ έξ ΉραχλΐΙ •ιι έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρ«δν κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«·ι Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, Σδρον, Πβρον, Ν«{ον. Πρα<τορβΙον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ Τολβφ. 1—41 είς ένα τόπον μυστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τού ΚΙϋΕΚ ΗΔΟΟΑΚϋ μητέρα —'Ω?»ία ιΐιε. Έν ·>φ μεταξύ έγώ εξήτασα τον
  σκαρ»6ϊί·3, τοθ δπϊίου τα οχεϊι-
  άσιιατα, ώ; έξη<ρφ»οχ άργίτερα, έοήιαιναν «6 υιός τοθ ηλίου». __Δύιά είνε δία, ιίπ» οτόν Αιό. Δ.άδασε τ^ρα το γράμμα τοθ πά τέρ' σου. Ό Λίδ άνοιξι τάν φάχελλο χαί άρχιοε νά διαβάζη ιιεγαλοφώ^ως· «Π·»ιδί μο^ Λεό. "Ο:αν Θ1 ϊια· ίάση: τό γράμμα αύ'.ο, θά ιίσαι πιά άνδρας χαί *'ώ θά έχω πε θίνη πρό ηολλρθ χαί θά είιιαι ξ« χασμένος άπό δλους σχεδόν τεύς άνθρώπους πού μέ έγνώριοχν. Μή ξεχνά; δμως ίτι υπήοξα χαί Ιοως νά διίάρχω άχίμη, διότι χαί την στιγμήν αυΓδ πού διαβάζκς το γράμμα μου άιτλώνω τα χέ?ι μιυ, άπό τό θάνατο στή ζω^) χα' οοθ μ γ) ώ μέ τή φωνή μου σίν νά είμο" ζωντανίς. Δέν είδα ποτέ μου τό πρόαωπό αου άπό την ήμέρα που Ιγεννήθηκες χαί οέ παραχαλώ νά με συγχωρήαης γΐατί ή γέννηο'ς σου δπήρξε 6 θάνατος μ ά; πεύ ψί, ίσΐν ποτέ γυναΐνα εΐν ήγαπήΒη χαί ή θλΐψς μου διήρχε σε πολύ. Εάν ζ'-05ϊ άαφκλως θί ένιχοθΐα τό παράξε»ο αύιο οΙΊΘη μα, άλλά II < ήταν γροφτό ιιου νά ζήαω πολύ Τα βχοχνά μου ψιχι- χά χαί σωματικά ήιαν ηο>υ με
  γάλα χαί άπεφίσιοα νά συντΐμεύ
  αω τόν δρόμον τής ζωτΐς άφβθ έ
  γιά οένα. Ό θ<4ς άς μέ γιά τό αφίλμα μου, 4λλά ό/Τωσϊήπυτε ίέν θά ζοΰσα περιαοίτερο άπό 1>& χρό·ο>.
  —"Ωΐτε ηύτοχτό ηαι! έψιθύρι
  αί. Καλά τό ίφΐντάοθηκοι;
  ϊαΐ τώρα άγαπηχέ μου Διο έ
  συνέχιζε τό γράμμα — άΐκιτά
  <30θ μίληαα γιά τόν ίχυτό μου."Ο λη μου ή περιουαία οοθ άνήκεΐ, δέ ώς προα:άτη οου τον φίλο μου Χίλυ, δ οποίος θά οοθ έχει ή*η μΐλήση γιά την άρχιιί- τητα τής οικογενείας α;υ, πς&^μα που θά οοθ άποδεΐξη χαί τό περι εχαΊιενο τοθ χιβωτίου. Ή πχράδοαις τής οίκογι^είας μας την δποίαν θά διαδάοης α;ό τεμάχιο χοθ άρχαίου άγγείουέ^ρά φη άπό τους προπάΐοράς σου, μιθ την παρέδωσε δέ δ πατέρας μου, την ώ?α που ^·ψ^χο03ε. Ή ΐ»π4 θέσις μέ αυνήρκασε τόσον πολυ κου άπεφάαια» οέ ήλικία 19 έ («ν νά άναχιλύψΐι) την άλνθει«ν· !<τω; έχΐμαν χαί ότΧλοι πρό έμοθ. Τί μοθ ουνέβη δέν μπορω νά ο Ο Ιξηγή αω τώ?α. 2^0 άναφέρω μέ'ον τ' 15α μέ τα Ιδία μου τα μάτια.Στήν άφρικανική άχτή οέ «εριοχή πού έχει έξερευνηθξ μέχοι σήμι ρον, ίλίγ&ν διρειδτερα άπά τό αη π;ϋ δ ποταμίς Ζ ιμτέζι χύ- εται στή θά/ΐσσχ, δΐτάρχει μ'.α κτεταμένη περιοχή. Στί δίθνςδ φ)θται Ινα δουνσ, τοθ δταίιυ ή χορυφί) Ιχει οχ«)μα χεφ»λί)ς έ<ό( νέγρου—'Κρβ^μα πού άνζφέρετχι ιχφως στό χείμενο τοθ άγγε'ου. (συνεχίζεται) ΘΑΝΑΤΟΙ.-'Ενας άκόμη αγω. νιστής των Κοητικων έ «ανάστα- οε"3. άπο τοθς γνωστοτβρους, ό Ζτυλιανός Πρατσινάκης η Ντ*λιας απεβ,ωσε π^οχθές εΐζ Αθήνας β. που έςη τελευταίως έν πλήρει άφα νεια Ό μεταστάς εΐχε προσφέρη χατώ τα 6τη των μεγάλων άγώνων τής μεγαλονήσου σημαντικάς οπη. ρισίας καί εΐχε πλειστάκις ριψοκιν- δυνεύση βοηβων, ενισχύων, επι- κουρών τούς άγωνιζομένους, πότε διά τής μεταφορδς πολεμοφοδίων έκ Πειραιώς 6που εΐχε τθ ορμητή ριόν τού καί πότε πολεμών με τό άνταρτικό» σώμα ποθ εΐχε καταρ τίση Είς μίαν άπό τώς πολλάς με ταβοράς πολεμοφοδίων ό έκλιπών άγωνιστής απώλεσε την μίαν τού χείρα κατά τό 1895, παλαιών άπβ γνωσμένως πρός άπόσπασμα τουρ. κικοθ στρατοθ παρά την Αγίαν ΠελαγΙαν, οπου έν τέλει διέοωοε καί διένειμε τα όπλα καί πολεμο φό9ια ποθ μετέφερε. Ό μεταστύς σημειωτέον απέθανε μέ την τιικρί αν τής βιαρπαγής τοθ έδώ όπλοπω λείου τού κατα τα γεγονότα των άπεργιακων τοθ παρελθόντος Αύ γοοστου, διά την οποίαν τό έπΐση μόν κράτος έτήρησε τότε πλήρη ά¬ γνοιαν. Είς τα τέκνα τοθ αποβιώσαντος Φΐλου της ή «'ΑνόρΘωσις» άπευθύ νει Θερμώ συλλυπητήρια, εύχομέ νη νά είνε έλαφρόν το χΛμ« «οθ τόν έσκεπασε. ΒΑ1ΠΙΣΕ1Σ.—Είς Μάλλαις Ίε ραπέτρας ό κ. Έμμ. Μαστοράκης δικηγόρος ανεδίξατο τής κολυμβή Θρας τόν υϊόν τοΰ κ. Κωνστ. Πλευ ράκη όνομόοας αυτόν Κωνσταντ! νόν. Νά τοίς ζήοη. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άνιχώρησε προχβές δι* "Αθήνας ό κ, Νιινόλ. ΠατμανΙ δπς ώφασματέμπορος. Γύρω στήν πάλι μας. ΙΙΤΛΣΤΙΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ίΜΗΝΑ Ή περιλάλητος νυμφη τΐ-ΰ Βορ- ρδ επεσκέφθη προχθές την πόλιν μας, έν είδει χαλαζοθυέλλης. — Πάντως διεξήχθη ό καθιερωμέ νος χιονοπίλεμος ε αί είς εϋρείαν κλΐμακα. — Νέοι καί νέαι επεδόθησαν είς λυσσώδη άγωνα «χιονοβομβίδων» τάς οποίας ίδέχοντο—άλλά καί άνταιιέδιδον—καί οί άνύποπτοι.,,. νέροντες διοβόται τ<2ν συνοικιών. —Άνταλλασσομένων έπ' εύκαι ρΐα κοΐ των σχετικών εύχών εΰτυ χίας καί μακροζωΐας, —Ήρχισε καί έξακολουθεΐ πά ρά των εντεταλμένων όργάνων ό έλεγχος των πιστοποιητικών οτρα τολογικής καταστώσεως. —"_ιΐΙσης συνεχίζεται ή άλλαγή των «φύΛλων ττορεΐας» των έφέ δρων άνθυττολοχαγών καί όπλι· των. —Ή έηισκευή τοθ δρόμορ τοθ α γοντος πρός τάς αποθήκας εύφλέ κτων Ολών τοθ Δήμου—παρά την Κιτρικην—είνε πλέον γεγονός. —"Ηδη μεταφέρονται τα σκ(ρρα τα ότιοία καί τοποθετοθνται έκατέ ρωθεν τής όδοθ, διά^,να μή παρεμ ποδιζουν την κυκλοφορίαν καί έν άναμονή τής οκιρροστρώσεως, ήτις φαίνεται δέν Θά βραδύνη, —Ή Ιχθυαγορά μας κατβκλύοθη κυριολεκτικώς προχθές άπό φρβοκες παλαμΐδες. —ΔΙ οποίαι διαμηθεϊοαι πρός 26 δραχμάς κατ' οκάν εγένοντο άναρ παστοι. —Τό κλήδευμα των άμπελιων ήρχισεν είς τα χσμηλότερα οημβΓα τής περιφερείας Ηρακλείου. -θά γενικευθή δέ παντοθ αμα ώς τό έΐτιτρίψουν αί καιρικαΐ συν Θήκαι. —ΟΙ κυνηγοΐ τής πόλεώς μας, Ιδίως οί ερασιτέχνας εΤχαν προ χθές την ευεμγειΐκήν των. —Ώς γνωστόν την ΐ&ην τρέχον τος λήγει τό κυνήγιον τοθ λαγωοθ καί τής πέρβικος. μέχρι δέ τότβ δέν μεσολαβεϊ καμμιά άργία δια νά προβούν είς νεας..., έξορμήσεις. -Τό Παράρτημα .Ηρακλείου τοθ ΓβνικοΟ ΧημεΙου τοθ Κράτους. δέν εχει τόν τελευταίον καιρόν την πληθώραν των δειγματοληψιών τοθ άλλοτε. —Τουτο βεβαίως είνε μ(α Ινδβι ξις 6 τι ή νοοεΐα—4κα1 ή συναφής οίσχροκερδεια- άρχίζει νά περι στέλλεται επί των ημερών τοθ νέ ου κράτους. —Ή γνωοτή άπό τό θεατρικόν μας ιΐαρκλθόν οουμπρέττα Ζωζώ Νταλμάς εξελιχθή είς πρώτης τα ςεως ...«άοίκιοοαν». / —Όπως γραψου« τοίιλάχιβτον τα ΆΘηναΙκα φϋλλα ή Ζωζώ μβ θυοθεισα την παραμονήν τής πρ» τοχρον,βς τα Ικαμε κυμιολεκτ»κώς Θάλασσαν είς Ενα κοσμικόν κέν τρον τοθ Πέραν Κων)«όλΕως. —Είς τό «Σινέ Μινώα» προβάλ λεται σήμερον ίνα μοντέρνο ίργοΐ «θά παρω έναν έιατομμυριοθχον». ΔΙΚΤΑΜΟΣ (ΕρωταςΓ Πωλειται δΐκταμος πρός μεταφθ τευοιν είς ηολύ συμφέρουσαν τι μην. Πληροφοριβι τρω Ιατράιιτ) ά Η ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΟ-ΡΙΤ παρά τφ κ. Πέ ύποδημοτοπο.ώ Πλα ώκλ Ι Π *αΙ Πανφ όν τοθ Συμ6ολαιογΡάφ:υ Καστελ λίου Πεδιάδος Έμμ. Ιδομενέως ή τοθ νομ(μν Αξιότιμον πελατείαν
  χης θά πωλήση άπαντα τα εΐδη αυτού είς τιμάς κόστους
  άπό αυριον μεχρι τής 16ης Ίανουαρίοο ν
  ΕΠΡΦΕΑΗΒΗΤΕ ΤΗΣ ΡΤΚΛΙΡΙΑ
  Ν. Ψατάκη Άρχαναις.
  [
  Αδ
  " άγανσκτημ
  ί
  κσ1 Ι
  11Πρ*
  ΜΚ καί σ* καθ.
  ,Λοθ
  Αύτό ιό
  λ,α καί ο
  6 νιέ
  4λλοι έ*ροστι
  «(οουν 6 τι Ι" ι
  ♦ιλικήστάσι Ιν
  Μυαρρΰ, γιατΐ
  οιάλιζ· την εθ!
  λίως. "Ολες οί
  ιροντο ετι
  χο τής ρηψ
  κοΐα έκρατοθσ
  τα ρόβινα χβΐλτ
  φοΕϋρσ, καμμιά
  κατώρθωσαν ν
  οουν.ΕΙηε τιέντι
  Μναρρύ. Ποτέ
  τή δ«ν Ακουσι
  κάνω άπο τό < Καί ή ντύ Μ ίκατάλαβεν. Ε κου ό νίκη τής Ά 800. 'Λνοχ ΑΡΙΟΥ 8)8 «β 19 22 χί»,
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  13ον
  "Εκκληκΐοι οί άνθρωπον
  τοθ παλστιοθ «Τοαν βτι έκεΤ·
  νο τό καλόκαροο καΐ ακειρο
  κορΐτσι έκρυβε ψυχή ύπερήφα-
  νη καΐ άλύγιστη.
  —Τ(ς έμλησα μιά Φορά,
  άλλά εΤμαι άποΦασισμδνη νΰ
  μην κάνω οϋΐε Ινα βημα πιό
  περσ. Ή γυναΐκα αυτή 8έν
  θά ξανακούστ) τίνα τ6ν ήχο
  της φωνής μου, Ιλεγε στόν
  ντέ Μερσύ, &ταν συνήλθεν ά-
  πό τή ζάλη της όργής καΐ
  τής ταπεινώσεως πού αΐσθα-
  νόταν ΰοτερ' άτΐό τα πεντβ
  λόγια κου είχεν Ειπή στήν
  ντύ Μπαρρύ.
  Άκόμη καΐ στή μητέρα της
  εδήλωσε καθαρά τι ώς δστερ'
  άπό την ύαοχώρησΐ της έκβΐ-
  νη, βέν ήΐαν πια διατεθβιμέ-
  νη γΐα κανέναν νά υποστή νέ-
  ούς ίξευτελισμούς τής τιμής
  της, "Αβικα ή Μαρία—θηρε-
  σΐα, άγανακτημένη γι'.αοιή
  την πρώτη εκδήλωσιν άνεξαρ-
  τησΐας τοθ παιβιοΟ της, διε-
  μσριύρετο καΙ τής έκανε δρι
  μύταιες παρατηρήσας γιατί
  ετόλμησε νά σκεφθή τι ώς αύ
  τή, ή μητέρσ της, της έβινε
  ουμβουλές άντΐθετ,βς πρός την
  χιμή της. "Λδικα ιί,ς Ιγραφε:
  —Πρεπει νά της μιλςΐς, δ-
  τιως καΙ σβ κάθε αλλη γυναΐ-
  κσ πού μπαΐνει σιήν ούλή.
  Αύτό τόχρωσιφς στόν βασι-
  λέα καΙ ο' έμένα.
  "ΆΒικα 6 νιέ Μερσύ καΐ οί
  άλλοι έπροσπαθοθσαν να την
  τιεΐσουν ότι επρεπε νά τηοβ
  Φιλική στάσι Ιναντι της ντύ
  Μπαρρύ, γιστΐ ετσι θί εξη¬
  σφάλιζε την εθνοια τοθ βασι·
  λεως. Όλες οί τιροσπάθειες
  συνετρΐβοντο επάνω στόν βρά-
  χο τής ΰπερηΦανειας, ή ό-
  ποΐα έκρατοθσε θεοκλειστα
  τώ ρόοινα χβΐλη της. Καμμιά
  φοβέρσ, καμμιά κολακβία βέν
  κατώρθωσαν νά τή μεταπεί
  σουν.ΕΙπβ πέντβ λόγια στή νιύ
  Μπαρρύ. Ποτέ ή γυναϊκα αυ¬
  τή δέ ν ά κουσέ μιά λέξι καρά
  πάνω άπό τό στόμα της.
  ΚαΙ ή ντύ Μπαρρύ, Ιξυπνη,
  έκατάλαβεν. Είνε πβλκμοι 6-
  6 νίκη τής άντί νά χαρή
  γιά την νίκη τού μϋνβι τρο·
  μαγμένος άπό τή βιίνσμι τοθ
  αντ,ιτιάΧου τού καΙ ϊηερωταται
  μηδέν θά ήταν προχιμότερσ
  να εγκαταλείψη, εύσχήυως τόν
  άγ&να κοΐ ά συνομολογήση.
  είρήνη. "Ετσι καΐ^ή ντύ Μπατρ
  ρύ, άντ! νά τιαντγγυρΐοτν, τδν
  πρώτο θρίσμβί της καΙ ένώ εί
  χε συμμάνους τόσο δυνατούς.
  σάν τόν Λουδοβΐκο 15 ϊν καί
  τή Μαρία— θηοεσΐσ, έπροτ!
  μησε νά αρκεσθή στήν Ικανο-
  ποΐησι πού της εδόθη. Την έ·
  βησάνιζεν 6 τόσος θδρυβος
  γύρω'άπό τή νίκη της. "Ης"β·
  ρεν Βτι δλη ή δύναμΐς της έ
  στεκόταν χωρΐς θεμέλΐα στη
  ριζομένη επάνω σ' £να άρρω
  στιάρη γέρο. Μιά προσβολή
  άποπληζίας θά τόν ίστβλνε
  ξαφνκά στόν άλλο κόσμο καΐ
  ή «μικρή κοκκινομάλλσ» θά έ-
  γΐνόταν βσοΐλισσα της ΓαλλΙ-
  ας. Καί άμέσως ή πόρτα τής
  Βαστίλλης θά άνοιγε γιά νά
  μπή καί νά σβύση έκεΤ μέσα
  ή βασιλική εΰνοουμένη... Π'
  σύτό μετά τόν θρΐαμβό της,
  έκαμεν εΐλικρινεΐς καΐ σύντο-
  νες προσπάθειες νά προσεγγΙ
  ση τή Μαρία—Άντουανέτϊσ.
  Τής δκβΐβαζε λόγια συμπα¬
  θείας καΐ φιλοψρονήσϊΐς, προ-
  σεφέρετο ν ά μεσολαβήση στόν
  βασιληα γιά νά αγοράση κα-
  τι ώραΐα χοσμήματα πού έγυ-
  άλισαν στά μάτια της μικρής.
  Άλλά ή Μαρία—Άντουανέτ-
  τα δέν έδωκε τΐοτέ απάντησιν,
  άπέστρεφε περιφρονητικά τό
  κεφάλι κ3 έξακολουθοθσε νβ
  άγνοίΐ ψυχρά την αντίπαλον
  της. τΗταν δεκαεπτά χρόνων
  κ' αίσθανόταν τι ώς είχε τή
  δύναμΐ νά προχωρήση μέ ϋ-
  περηφάνεια κσΐ αύτοπεποίθη
  σι στό δρόμο της ζωης της.
  Δέν ήθελε κοσμήματα όφειλό
  μενά στήν εθνοια των άλλον,
  γιατί τό βαΐσιλικό διάδημα ά'
  χιζε κι' όλας νά φωτ'ζη τό μέ
  τωπό της.
  Ένα νέο γεγονός ήΚθε νά
  της δώση ξαφνικά τή συναΐ-
  σθησι της δυνάμεώς της καΐ
  νά σβύση την ήττα της μέ
  μιά μεγάλη χαρά πού δέν εί
  χεν εος τότε δοκιμάση.
  (συνεχΐζεται)
  80Ο ΑΝ. Ό ΝΑνΐΟΑΖΙΟΝΕ
  Άνοχωρήσεις Βου 15θημέρου ΙΑΝΟΥ
  ΑΡΙΟΥ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  β)β «ΒΟ1.5ΕΝΑ"
  19 Ίαν·υαρί*υ διά ΒΗηάίβί ΤΚΙΒ8ΤΒ
  δτιβα- Υοηβζΐβ.
  20 ΊανβΜβρίβυ διά Νβροΐί
  Οβηον&ι
  22 Ιανουάριον δια Κύπρβν—Συρίαν—Ά·
  λκ ξβνδρβιαν—' Ηράκλειον.
  •ι.
  8)8 νΕ8ΤΑ»
  22 ΊβνβυαρΙβυ δια Βτϊηάΐβΐ, ΤΒΙ&8ΤΕ,
  •'Ρ.ΟΚΙΜΑΝΐΓ
  28 ΊανβυαρΙβυ δια Βΐίηάίβί, ΤΚΙΒΒΤΕ, (
  ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
  ΤΗΙΕ5ΤΙΝΟ,,
  4
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ-ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  ©ερ·π«υτηρΙβ» έιιΕ6«νΥ«λιβμέ>(» ΆΒην&ν.
  Δέχβται καθ" εκάστην 9—1 *. μ. καΙ 3—7 μ, μ.
  έ«1 της 6βοΟ 'ΛμαλθβΙας (Πλατύ Σοκκάκι), έναντι
  πρώην Ήτρε'ου κ. Λογιάδου.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  «Κρόμμυον... δψον οί¬
  νου»
  ΕΤνε βϊβαιωμένον βτι ήγα·
  λσκτοτροφΐα μ έ καμμιά ε(κο·
  σαρΐά κρεμμύδια ιήν ημέραν
  φέρει πολλάκις έντός ολίγων
  ημερών τόσον θαγβαΐαν βιού-
  ρήσιν ώσΐβ 6 δορωψ έκεΐνος
  έξαφανΐζεται ιαχέως χωρΐς
  νά χρειασθθ παρακέντησις.
  Άλλά καΐ είς τούς πλευρι-
  τικούς ή καΐ τούς πάσχοντος
  άπό περικαρδΐτιβα λέγβται 8τι
  ώφελεΤ χάρις είς την 1"Μαν
  διουρητικήν ενέργειαν. Είς
  τούς διαβητικούς έπιτρέπβταΐ
  διότι βέν έχει άμυλον, τό δέ
  ολίγον οάκχαρόν τού δέν βλά
  πτει.
  "Επειτσ, χάρις «Ις τό σΐθέ
  ριόν τού ε^αιον, τό κρεμμύ
  δι είνε καΐ θαυμάσιον ύπνω
  τικόν, μέ μίαν δέ ωραίαν κρεμ
  μυδοσαλάταν όφ' εσπέρας,
  Αν την χωνεύσετε καλώς, κοι
  μάσθε έπΐσης καλώς δσον καΐ
  μέ μίαν έλαφράν δόσιν βερο
  νάλης. Είς τάς ΊνΒΙας γ
  6x1, βταν δέν Ιχπ Οιΐνον ό δρ
  ρωστος, τοθ κατ.απλάσσουν
  εκατέρωθεν τοθ τραγήλου, δή
  λαδή κατά την διαδρομήν των
  καρωτΐδων άρτηριΛν, μερικάς
  φέτσς κρομμύου, όπως βάζο
  μέν ημείς τό λεμόνι είς τό
  κεΦαλόπονον.
  "Οτι είνε άκόμη καΐ μαΧα
  κτικόν, (δίως βραστό 1 ψημέ
  νο, τό κρβμμύδι, μαρτυρεΐ ή ώ
  φβλιμότης τού είς τούς τραχει
  οβρογχικούς κατάρρους. Έξω
  τερικΛς μάλιστα γνωρΐζβι καΐ
  έκτΐμ$ δεόντως ό λαός τάς
  μαλαχτικάς καΐ πραυντικάς
  τού Ιοιότηχας δταν τό μετα
  χειρίζεται ψημένον ώς κατά
  πλασμα είς μωλωπισμούς καΐ
  άρθραλγΐας καΐ πρό πάντων
  ώς μαλακτικόν έπΐθβμα ψημβ
  νόν μέ λάβι ε[ς άποστήματα
  καΙ (δ'ως είς τάς παρωνυχΐας,
  6που πραγματικάς «γλυκσΐνει
  τόν πόνον» καΐ έπιταχύνει
  την ώρΐμανσιν τοθ άποοτήμα
  τος.
  "Ωστε, έχει καΐ τό κρεμμύ
  δι, δπως καΐ τό σκόρδο άρκε
  τούς καΐ έγκύρους τΐτλους
  επί της εκτιμήσεως μας καΐ
  δέν έχουν Αδικον αι1 καλαί
  οΐκοκυρα! δταν δυσφοροθν
  διά την έλλειψιν τού οσάκις
  ή αΐσχροκέρβεια καθιστά σπα
  νιωτέραν την προσφοράν τού
  είς την αγοράν.
  (Τοδ 1«τρο& Ι. Α. Γ.)
  Υπό χοΰ δπουργ$!ου χ&ν ΟΙχο-
  νο»ιχ&ν εκοινοποιήθη πρΐς τας
  οικονομικάς αρχάς τοθ Κρίτους
  ή κατωτέρω Ιγκύχλιος δι» ιήν
  έφαομονήν τ6ν Νόμιον 421 χαΐ
  422 περΐ έπιβολ^ς προσθέτων τε-
  .&ν υηίρ ιής χοινωνιχής προνοί¬
  ας:
  «Τηλΐγρβφινως εδόθησαν είς
  τάς αρμοδίας βοχάς Ιγκαίιιος αί
  ποοσή»ου3Λΐ δδτ,γ[*ι διά την <φ*ρ μογήν των νόμων 421 χαΐ 422, συμπλτ)ρωματι«ιΐ); ΪΙ θέλουσι χο ρηγηθξ χαΐ »1 τυχόν άπαιτηθηαό· μεναι νέαι οδηγίαι διά την &αο6 αχοπτον εφαρμογήν ΙΪΙα τ&ν 4πι- βληθιισβν νέων φορολογίαν. »'&; πρός τό σημείον τοθτο τ&ν έπιβληθειαβν νέων φορολο· γιβν ή Κυβέρνησις", μίνον διότι έ- πρίχειτο πΐρΐ ένιοχύαιως τ&ν πόρων τής κοινωνικής προνοίας, Ιατερξεν είς την επιβολήν αυτών, μέ την βιβχιόνητα Βτι οί φορολο γούμενοι ίεν θά ίυσαναοχΐτήσωαι ποσδς, άφοθ ή εΐσφορά την διατί θιται διά τοιεθτ^ν σκοπόν. »Άλλ' ή Κυβέρνησις δέν έθε Τό νέον σιγαρέττον ΖΑΠΑΝΤΙ Πολυτελείας 12 δρχ. τό πακέττο. Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε γλυκόπιοτο, άβλαβές, ποιοτικώς υπέροχον. Άντιπροο»πβι Νομοΰ Ήρ*κλείου ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΗΜΑ κΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ" Αριθ. Διπλώματος εύρεσιτεχνίνς 6138 Ανδ 15ης Ιανουαρίου 1937 θά τβθοθν είς χρήσιν τα νέσ ίχοονομετρικά Σφαιριστήρια μέ έντβλβς ΝΕΟΝ ΠΛΙΓΝ1Δ1 τιχνικώτατον διά τούς «αΐκτας. ΟΙ «αίζοντες είς τα ΝΕΑ ΣΦΑ1Ρ1ΣΤΗΡ1Α θά λαμ βάνουν ΔΕΛΤΙΑ έξαρνυοωνόμινα διά κρησίμ«·ν ΔΩ Ρί2Ν καί θ' άποκτοθν δικαίωμα συμμιτο^ς ·1ς £φαι ριστηριακούς διαγωνισμούς. Α ΣΦΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προκηρύσσεται την 25ην Μαρτίου 1937 Μέ ΕΠΑΘΛΑ 3νάτμο«λοϊκά ιΐσιτήρια μιταβάσ«»ς καΐ Ινιστροφής διά Παλαιστίνην. ΠΑ1ΖΕΤΕ είς χά νέα κρονομιτρικά Σφαιριστ,ήρια χά δ«οϊα σας «ροσφβρουν «ολυτιμα ΔΩΡΑ καΐ τό ΐΰχάρ στον Νέον ΠαιγνΙδι των. Πωλοΰμεν επί ΓΡΑΦΕΙΟΝ! ·Ρ6ο< "Βί«νς V Τα πρόσσετα τέλη κοινωνικάς προνοίας. μιλΐωαι τό πρύγραμμχ τή; χοΐν» νίκης προνοίας ονηοιχθε.Τ.σ* ιΐδνον ι Ις κύς πδρους έκ τ&ν θυοι&ν τοθ λαοθ, αλλα παρά την υφισταμέ¬ νην δηιιοοιονομιχήν κατάστασιν χαί πκρ' δλην την σημερινήν εδ· 'πάθιιαν τοθ πρίϋιιολογισν»οΟ, διέ Ι θέσι κ·.■«ι Ηά δ:«θίτη έτησ'ως δ- ' τΐέί τής κοινωνικάς ποονοΐας «π' εδθείας έκ τοθ πρίϋαοΐογισιιοδ ' τας έν τφ κοινοποίθυαέ φ νέμφ δπ' Αριθ. 421 πιατώσεις, ίβχέκβς δλ»ς πρός τ^ς τακτικάς &ναγρ« φομένας ετησίως πιστώσιις είς τον ειδικόν προϋπολογισμόν τοθ υπουρ γιΐου Κρατικτ); Αντιλήψεως καΐ Τγ(ειντ}ς οΓτΐνες προσθέταις πρός τάς πιστώσεις τοθ άναγχαστικοθ τούτου νίμου, θά έξαχολουθήβββι νά άνοιγρίφωντο([ δια τάς άνάγ χας ττ]ς χοινιονιχής προνοίας. >ΟΕ χ. χ. ΓενιχοΙ Διοικήται,
  Νομάρχαι, άλλά χά Ι άλλαι αρχαί,
  Ιπρϊς αίς χοινοποιεΐται ή παροθσα
  ' δέον νά έπανελβνται πάσης ιύχαι
  ρ(ας ίνα τονιΌασιν είς τό κοινόν
  την θυσ'αν ταύτην τοθ πρεϋιτολο
  γισμοθ υπέρ ιί)ς κοινωνικάς προ
  νοίβ'».
  ΕΙδοιιοίησις αναβληθέντος
  «λιιστηριασμοθ
  ΓεωργΕου θ. Άνυ«αντ<) χατοί- κου Τζερμιάδω ΛαοηθΙθϋ. Κατά Εμμανουήλ Ζ. Κρανιωτάχη χά- τοίχου Κράοι Πεδιάδος. 'Αναβληθέντος Ινεχεν νομίμων λόγων τοθ διά τοθ δπό χρονολο¬ γίαν 25 Όχχωίρίου 1934 προ γράμματός μου πλιιστηριασμοθ χατα τοθ δφιιλίτου μου τούτου τοθ δημοσιευθέντος είς τό δπ' αριθ. 3921 .ής 30 Όχτ«6ρίου 1934 φύλλον τής έν "Ηρακλείω έχδιδομί νης εφημερίδος €9Ανδρθωσΐ(» προ χηρυχθιντος δημοσίου αναγχαστι· χοθ πλιιαιηοιασμοβ των έν τψ προγράμματι περιγραφομένων άχι νήτιον χτημίτων τοθ δφειλέτου μου είδοποιω δτι γενησεται &ο τος άνυ πιρθέχως την 31ην Ίανοιχχοίου 1937 ημέραν Κυρικχήν χαΐ ω?αν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συν β) λαιογράφου] Χιρσονήαου Πιδιάοος χ. θεοφράστου Γ.Κοζύρ-η.ή τοθ νο μίμου αυτοθ άναπληρωνοϋ χαΐ έν τώ αύτόθι ϊημοσίφ γραφείψ τού Ινϋα χαΐ δτε χαλοθνται οί πλειοδο τήσοντις. Έν Τζιρμιάδφ ^ 20 Δεκεμβριού 1936 Ό «ληρεξούσιος δικηγδρος τοθ έίΐΐστκύδοντος, ιΐίοπο.οθντος χαί παραγγίλλοντος Γεώργιος Έμμ. Δρυλεράκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Κατατεθείσης συμφΐρκτέ ρας προσφοράς δια την Ακ τελεσιν «ών χ*»ματουργι κων έργων τού Γυμναοτη ρΐου £·αναλαμβάνβται ή μκιοδοσία την 12ην Ίανου- αρίου 1937 ημέραν Τρίτην καΐ ώραν 11—12 ■. μ. ινώ «ιον της Έφορίος τοθ Γυ μναστηρίου καΐ έν τφ Δή μαρχιακφ Καταστήματι κα τα τούς ορους τούς κατα- τβθιιμένους «αρά τψ Έμ· ηειροτβ^ντ] τοθ Δήμου κ. Σταματάκη. Πρός όδηγίαν των μειο- δοτων δηλούται δτι γ«νομέ ν«*ν ΰ-οΔογισμων βέν «ρο κείται νά γΐντ] μΐταφορά χνμάτων έντός τοθ γηκι 6ου. Έν Ηρακλείω τ& 9 Ία νουαρΐου 1937. Ό Δημαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γβ&ιργιαδης —Βρεφοκτονία είς Χανιά. ■*λι«ύς τ&ν Χ«νι»ν άνι&ρεν έντές τοθ λιμένος δέμα περιέχον αρτιγέννητον βρίφος νεκρόν. Είς τβ δέμα είχεν Ιπιδϊβή βνχώ- δης λίθος διά νά Ματοτβνθισθθ το& τβ άμβσΜς. ΑΙ αστυνομικαί αρχαί Χανίων έπελόφθπσαν άναχρίσε- ών πρός ανακάλυψιν τ»ν 6ρ«- στ&ν τής βρβφοκτονίας. —Τα έξαγίμ&να γραμμαί·· σημα. Διά κοινάς αποφάσεως τ&ν ν- πουργ&ν των θΐκονομικών και Έθνικης θΐκονομίας όρίζονται συν τοίς άλλοις καΐ τα άκόλονθα σχ«ΤΐΜ&ς μέ την ιΐβανωγην καίέ {αγωγήν γραμματβσήμων. «Άκό τής οημοβιεόσβΝς της παρούσης έπιτρικετκι έλΐυβέρως καΐ κνευ οΰδεμιας διατυπώσβως ή έ{αγωγη δΐιγμάτων γβαμματοβήμων μετ» χβιρισμίνων ή άμεταχειρίστων έν χρήσει μικράς άξίας χαί μέχρι τθ πολύ χιλίων(ΚΟΟ) δραχμών. Διά τάς λαϊκάς έςΊχγωγάς γραμματο· αημων ή δελταρίων η φαπελλων βίον νά πρβσκβμίζβται είς την οΐκεΐαν υπηρεσίαν τής Τραπέζης τής Ελλάδος ύπιύθυνος δήλωσις «Ις διπλούν συνοδευομένη υιτέ αντίγραφον τιμολογίου, άναφί ροντος Μκτά τον σαφίστβρβν β» ν«τ6ν τρώπβν τα ειδή κ«1 την αϊίαν των ε{αγβμινιιν γραμματβ σπμων. —Ή θητχΐα τβν άγρ·φ«λ«- κων. Δι' άναγκαστικβθ νόμον παρε¬ τάθη ή λήγουσα- 0ητι(« των *· γροφυλαχων, μέχρις ότου διά νε- ωτέρβυ νόμον ρνβμισθζ τό ζητη- μα τουτο. —Αίφνίδιβς θάνβτβς. Χθές την πρωΐαν απέθανεν αί- φνιδΐνς χά! κβιο' ϋν ώραν κυρΐ- σκ«το ήδη είς τβ| παρά την Πλα- τβΐαν ϋ«λλιργων Νατάβτημά τον, β ανμπολΐτης .ώρολογοηοιός Πα¬ ναγιώτης Χρήβτον. —Καθορισμός άνταλλακτη» ρίων ταχυύρομείων. Διά Β. Δ. Μκθωρίσθη ώ( άντκλ λαχτήριον ταχυδρομκΐον, τβ τα- χνδρβμιΐβν 'Μρακλβίου. Τό Τα- χνδρομιϊον Ριθόμνης «αβωρΐββπ ώς Κεντρικόν Γραφείον Τ.Τ.Τ. —Νίβ έπίτβίις ελαίου. Είς ΧανΙα εγένετο πρβχβές νβα .έπΙτα{ις 30 χιλιαδΗν όκ έλ«1 όν ϊνα χρησιμοποιηθή τουτο διά τάς ανάγκας των Νομβν ΧανΙε,ν χά Ι Ριθύμνας. ΕΝΟΙΚΙΛΖεΤΑΙ τό Καφενειον Κνωοός,_Γ1ληροφορίαι τιαρά τφ κ. Ί. Ζεη ^.ενοδοχεΓον Κνωσ6ς καϊ Παλλάς, 1 1 1 ι ι 1 1 Ν. Σ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΕΙδικός: ΔΕΡΜΑΤεΑΟΓΟΣ—ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ *«ί Β «ινταιτίαν έσωτερικος Ιατρός ΝοσοκομΚ- ~. ου Α. ΣυγγροΟ. ■/ Δίχβται Αν τ| Κλινικ^ τού όδός Γι«κταρίου μ «άροδος Χιϊτάν Όγλοϋ (τβιος οΐκία Νυ· Μ στιράκη). £ *Ωραι έ·ισκέψΐ««ν 9 ν. μ.—1 μ. μ. καί 5—9 ■* μ. μ. καί ««Ι συνεντεύξει. Μ ΆριΒ. τηλεφ. 5-7ελ —εν Ένδιαφέρο»ο« Πρός έξυνηρέτησιν τϋν «ασκόντΐον βκ βερ- ^ ματικεΐν νοσήμάτ.«ν ΜιβοαριτΗν θά δβιεχαι ■// τούτους τό 6βύτ«ρο* καΐ τό τελευταίον Σαββα- μ τον εκάστου μηνός είς Μοίραις. Πληροφορίαι Μ μη ρς Φαρμακείον τού κ. ΜΟΥΝΤΡΛΚΗ.
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐα Τρίτης
  12 Ίανουαρίου 1937
  ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΣΥΝΕΑΟΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  (Ι ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ*■ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΒΛΙΝΛΠΤΥΞΝ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΗΗΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας).— Την προσέχη Τε
  τάρτην (αυριον) θά λάβη χώραν γενιχή
  συνέλευσις των μελών τού Έμπορικού
  Συλλόγου Αθηνών.
  Ή ϊμπορική αυτή συνέλευσις θεώ·
  ρεϊται έξαιρετιχής σημασίας λόγω των
  έπιχαίρων εμπορικήν ζητημάτων άτι·
  να θά συζητηθώσιν έν αυτή.
  Είς την συνέλευσιν θέλει :η*ραατή ό
  Πρωθυηουργός χ. Μεταξάς όστις θά
  αναπτύξη την εμπορικήν πολιτικήν τής
  κυβερνήσεως *κ*1 ϊά μέτρα άτινα θά
  ληφθούν βαθμηδόν πρός υποστήριξιν
  χαί μεγαλυτέραν δυνατήν άνάπτυξΐ'
  τού Έλληνικού έμπορίου.
  Πιθανώτατα είς την συνέλευσιν θά
  όμιλήσουν χαί έχπρόαωποι τού οικονο¬
  μίδου κόσμου τής χώρας επί τής θέαε
  ως τού έμπορίου καί έν γένει των ση
  μερινών συμφερόντων αυτού.
  ΕΦΗΡΜΟΣΟΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ
  ΤΡΜ ΑΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου («ού
  άνταποχριτού μας).—Ανεκοινώθη έι
  τού ύπουργείου των Οίχονομιχών δτ
  ετέθη έν ισχύϊ ό άναγχαστιχός νόμος ό
  χαταργών τάς άπαλλαγβς έχ τελών χαρ
  τοσήμων. Κατά τάς ιδίας άνακοινώσει,
  ή έφαρμογή τού νόμου τούτου θά γίνη
  μετ* ιδιαιτέρας προσοχήν χαί αύστηρό
  τητος.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΑΙΑΤΑΓΜΑ
  ΑΙΑ ΤΟΙΣ ΙΑΜΙΙΥΠΟΝ ΑΝΙΥΒΑΣΟΙΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—Σήμερον εδημο¬
  σιεύθη είς ιήν εφημερίδα τής Κυβερνή¬
  σεως διάταγμα διά τού όποίου καθορί-
  ζονται τα αφορώντα ,τούς γάμους των
  Ανθυπασπιστήν Στρατού χαί Χωροφυ
  λαχής χαί αί ηρουηοθέσεις υφ' είς χορη
  γοθνται αί άοειαι διά. τοΰς γάμους τού
  τ©»ς.
  ΙΔΡΎΕΤΑ1 ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΟΑΙ-0Χ0ΜΙΚ0Σ ΣΤΑΟΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (.τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Εξεδόθη, συμ¬
  φώνως πρός παλαιοτέραν απόφασιν τής
  κυβερνήσεως* βασιλικόν διάταγμα διά
  τού οποίου ίορύεται είς Ρέθυμνον παι
  δοκομιχός σταθμός. Διά τού οιατάγ
  ματος όρίζεται τό προσωπικόν, ή λει
  τουργία καί οί οίχονομικοί πόροι τού
  σταθμού τούτου όατις _ προώρισται
  νά συμβάλη απουδαίως είς την τοπι
  κήν πρόνοιαν υπέρ τού παιοιού.
  ΟΙ ΜΙΣΒΟΙ ΤΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ
  1Α ΒΑΙΙΡΒίΟΥΝ ΤΒΝ Ιί ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 11 Ιανουάριον (χ·ΰ άνχαπο
  κριτβϋ μ«4>—Έκ τού υπουργείον των ΟΙ
  χονομικ&ν εγνώσθη άκέψί ότι ελήφθη άπ·
  φαβις νά Ματαβληθή ο μισβός τού Φεβρουα
  ρΐου είς τού; ΔημοοΙους ύκαλλήλους την
  15ην τρέχοντος μηνός Ιανουάριον.
  Δια τ·ύς εχχαΜτους πιοτεύεται ότι,
  χέπιν τής ληφθείσηςΐ εοχάχως αποφάσεως,
  εύτοι θά κληρνθοδν εί; χ· χέλβς χον μηνός
  δεδομένου ότι δι' «υιού; δέν «φαρμβζεχαι
  η προκαχ·βολιχα πληρνμή.
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Την προσέχη Παρασκευήν θά συνεδριάσει
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον Α—Ι των κατωτέρω
  θβμάτων; "Εγκρισις των δρ ών συνόψϊως ύ«6
  τοθ Δήμου οανεΐου Βραχ. 12.000 ΟΟΟ παρά
  χης ΈθνικίΙςΚτηματικΓϊς Τραπέζης. Συμπλή
  ρωσις τής ύπ' αριθ, 192 έ. Ι. αποφάσεως τοθ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλίου πβρΐ καθορισμόν τε
  λάν εκμεταλλεύσεως πεζοορομΐων κλι. Χαρή
  .νησίς άναιιληρωμβηκΛν πιστώοεων. Έγκρι
  όις δρων δανΐΐου 8.000.000 δι" Οβρευσιν κ, £,
  Ή πρεσβευηκή διάσκεψις καί ή Γαλλία.
  Οί Γερμανοίδιά τό άποικιακόνζήτημα,
  ΑΘΗΝΜ 11 ΊανουαρΙου.
  —•Νεώτεραι «ληοοφορΐαι
  έκ Παρισίων «χναφέρουν δ
  τι ή Γαλλική κυβέρνησις
  συνεχΐζει τάς ενεργείας αύ
  τής διά: μίαν αποφασίση
  κήν επέμβασιν δ«ί τοθ Ί
  σαανικοθ ζητή ματος.
  Έν σχέσει με την Ιν Λον
  ΒΙνω πρεσβευτικήν διάσκε
  ψιν ήν «ροχείνει η'Λγγλίο·,
  η Γαλλία κωρΐς νά φαίνι
  «αι άνρόθυμος, ζητεί έν τω
  μεταξύ 6«οφασιστικώτερα
  μετρα ούτως ώστε νά «ι
  ριορισθι) Ανδ τοθ δ ε ή ά
  θρόα είσροή ξ«νε*ν στρα
  τιυσίμων είς την Ισπανίαν.
  Τηλ·γραε>ήματα έκ Βιρο
  λίνου «χγγέλλουν δπ,οΐ ήμι
  επί ση μοί κύκλοι τοϋ Ράϊχ
  Βιαψεύδουν κατηγορηματι
  κάς τ<* «ερΐ Ιμπεριαλιστι κων «ροθεσεων τής Γερμα νΐας. Ή Γερμα»ία τονί ζουνθα λνιζητήσο την λύσιν τβν ζήτημάτων της καί Ιδία τοθ άκοινιακοΰ ταχέ **ς Αλλά δια τής εΐρηνΐκής 6»οΟ. Τα δργανα τοθ Χιτλερι κοθ τύνου «καναλαμβ*- νουν Ανίσης δτι οΐοσδήβοτε ■όλιμος δέν όφιίλεται οή μερον οθΐε θά 6·8(λΐται είς τό μέλλον, είς την «ρ» τοβουλ<αν -ής Γερμανίας. 'Αλλαχόθεν «ροΐρχονται οί κίνδυνοι αύτοΓ, «ροσθέ τουν αί Γερμανικαί έφημι οίδεΓ, άλλ' ή Γαλλία καί ή Αγγλία δέν θελουν νά -ιστεοσουνεΐς την βεβ«(«· σιν ταύτην τής Γερμανίας. ΠληοοφοοΙαι *°ΰ νρακτο ρείου Χαβάίς άναφέρουν νά άς 8«ιθ(σεις είς την «εοιο Κήν τής Μαδρίτης. ΟΙ έθνι κδφρονις ίσχον ««ιτυχίας διά τής άλώσεως καί ίλ. λ««ν ατρατηγικών σηαιί- νν. Τάς ΘΙσεις των ταύτας οί βθνικόφρ^νες καταγίνον ήδη νά ΟιΛΗΦΟΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΓΟΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΓΩΝ ΜΑΚΡΑΙΑΗΑΟΣΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.*! ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού θέσεις μέ σκοιιόν την άηομόνυσιν καί κατάληψιν τής «όλεως. Ή έφαρμογή τού νέου νόμου διά τα άλευρα καί οί διομήχανοι. την προεδρΓαν τοθ ύ ιτουργοθ τΛν Εσωτερικήν κ. ΝΊαγιά ^ουσυνεκοοτήθηηροχθές σόσκεψις β'ς τή» όΐοΐσν μβτί σχον 6 Γενικάς Γοαμματεύ; τοθ ύφυπουργεΐου τής 'Ανορσ νομ'ας κ Λεονάρδος, γ Ι άιμό οιοι διευθυνταί τοθ ύφυτιουρ Υ3(ου κα( άντιπρόοωποι των άλευροβιομηχάνων κσΐ άρτο ποίον. Κστά την σύθ'εψ ν συνεζη τή9η ή έφαρμογή τοθ νβου νό μου περΙ ά) εύρον, ίζη-ήθη σαν δέ παοά τΔν άλίυροβ.ο μηχάνων ώοισμέ αι τιληροφο οΐαι ε(ς τρόπον οσ:ε νβ μή προσ(ου, διετάχθησαν
  οί άλιυροβ ομήχανοι ν* άναφέ
  ρουν »1ς τό υπουργείον τάς
  ποσότητας καταναλώσεως λευ
  κων καί πιτυροόχων αλεύρων.
  ΈιιΙσης ζηήη
  ναι βιευκρινίσεις διά τα άλ
  σηκά καί άρτθττοιητικ* ϊζοδα
  κροκειμένου νά όρισθοθν νέα
  τοιοθτσ, κατωτέρα τιάντω
  των σήαβρον ύπολογιζομβνων
  Τα ζητηθέντα στοιχβΐα θά
  ύκεβάλλοντο μέχρι τής χθέ
  Δευτέρας. Ή σύτκεψς θί
  παναληΦθή σήμερον, λαμβ
  νομένων ΐ(σέτι κοΐ
  κοφάσεων.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Χθές την ΙΟην πρωϊνήν σ
  νβχώρησεν έκιστρ·φων ε(ς
  ιήν ε5ράν τού 6 Ύηουργός
  Γενικάς Διοικη'ής Κςή'ης κ.
  Μπότης Σφακιανάκης.
  Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Ή άξΐα των κατωτέρω ε(
  δών διά ιόν ισολογισμόν τοθ
  ψόρου κύχλου εργασιών ΐτρο
  ποποιήθη άπό τής χθίς δι' ά
  ποφάσεως τήΊ, αρμοδίας τισρά
  τώ ύιιουργε'φ των ΟΙκονομι
  κων έτιαροηής ώς άκολού
  θως: Σΐτος δροχ 6 κατά χι
  λιόγραμμον φαοόλια Οΰγγα
  ρΐας καί Σπαλάτο δραγ. 9 50,
  πιτιέρι 18.40, καφές 33, τίϊον
  71, ζάχαρη 5 50 δ^υζα καρο
  λ(να καί λοιπάησρεμψβρθήεΤβη
  Λραχ 9 70, λοιπά «Ιδη ό^ύ
  ζης 5 80, βακαλάος ξηο6ς έκ
  τος στοκοφΐσι 14
  ΖΥΜΠΛΗΡΟΣΙΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Διά ΒχοιλιχιΟ Διατάγματος
  ουμπληριθται τό άπό 22 ΜϊΪ3ΐ»
  1934 δ.άταγμα τό αναγόμενον είς
  τ^ν εφαρμογήν «0 απλοθ μεγί-
  στοϋ δισμοθ ίπΐ Ιμποριυμίτων
  πρβελιόοιως οΐααδήποτε χώρας
  χαί ά:ινα_ιίσάγοντοιι έκ* άνταλλα
  ΐϊ Ιαης αξΐας ελληνικήν έμπο
  ρευμάτων.
  ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
  ΤΟΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  ΕΛΕΓΧΟΖ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΙΓΩΓΟΝ
  Αρμοδίως ανεκοινώθη δτι ή
  ΚϋδίρνΓ,σ.ς περιήλθεν είς την άπο
  φασιν νά έγχκχασφη είς τα «υ
  ριώχερα ΤελανιΙχ τή; χώρας Ι
  λεγχβν τβν ΐξαγομ,εναν Έλληνι
  κων ττ,ροΓόντωΛ Είς την απόφασιν
  ταύτην ή^θτ) ή χυβέρνηαις αυνε
  πειά Ικΰεοιω/των 1ν τ$ ξίνη δι
  ηλωματικ&ν μας αντιπρόσωπον,
  οί όπςίΐ' κατήγγελλον ώίΐομίνας
  νοθείος των (χλεχτβν Έλληνιχών
  πριϊίντων, ώς ελαίου, σταφίδος
  χαπνδν, οόχην. χλπ. Πλείσται
  μάλιστα αποστολαί. έμηορευμά
  των Ιματα ι ώθησαν, ωρισμένα δέ
  φορτΐα Έλληνιχών πριϊίντων ή
  έηισιράφησαν κατά τόν τελωνειιχ
  χον Ιλεγχον είς λιμένα; τοθ Ιξω
  τεριχοθ ή ηαραμένουν έχιΐ μή
  έΐτιτραπεΐοης τής είααγιι>ιτ]ς τω<. Κατά την άηοφασιν τί)ς «ϋβιρνή αεως δ Ιλεγχος Θϊ 4σ«εΙται είς τα τελιονιΐ« (αιύ τ&0 τελώνου, τοθ χημιχοθ τοθ τελωνείον, έ ό; άνβτίρου ίιοοηαχςθ οπαλλήλου , χ»1 άντιπροοώκου τ6ν έμκοριχΑν έπΐμελητηρΐων. ΑΙ ΕΙΣΠΡΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙ είσπράξεις τοθ ένταθθα ΤβλωνεΙου Λ ήλθον κατά τό α' δεκαήμερον τρε<οντος μη νός είς βραχ. 1 221 115 50 Η ΜΕΙΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Π»ρά τής έντοθθϊ άσμο*) άς έπιτροττής συνεβρΐασάσης ϊΐς τό τελωνείον έπροτάθη καθιρισμός τη; μίσης άγοραί άς τιμ^ς των έλαιωδφν ττρο όντων των έξαχθησομβνω έκ Κρήτης κατα τόν μτΐνα Φ βρουάριον ώς έξη<: Ελαια κα( σπορελαια κστ' όχάν δρχ 34, κυοηνέλαΐα 26 καί μου? γέλαια 25 ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ Τό υπουργείον Γεωργίας πληροφορούμεθα Οτι μΐλετβ την άπαγόρευσιν κσλλΐεργβ άς χαιινοθ έσωτεριχής κατα ναλώσ«ω<» έπβιβή όπάρχουν ή^η άπώλητοι 200 χιλιάβες ό κάβε<. Έ τι ειδή έ« των περιορι σπκων της χαπνοκαλλιβργε άς μέτρων όΐϊάρχει Μνβυνος νά μβιωθ(| ή έΚληνική ηαρα γω>ή ({ς βάρος τής εθνικήν
  οίκονομΐας καί ίίς β^ελος τής
  οίκονομίας των άλλων κσπνο
  παραγωγέων κρατών, ή κυ
  βέρνησις θά προτείνη καί
  τα άνλα κράιη ιήν λ^ψ ν καί
  ύπ' ούτον άναλόγων
  Είς τήνΝομαρχίαν συνεβρΐασε
  χθές ή ίτΐιτροτιή τοθ Παραρτή
  ματος τοθ Ταμεΐου θυμάτων
  Πολέμου. Παρά τοθ ΤαμεΙου
  εδόθη επί τβ βύ<αιρ'σ ή πληρο φορΐα δτι τα βοηθήαατα των μή προσελθόντων όπως τα πά ραλάβωσιν άναπήρων έπεοτρά φησαν είς τό έν Αθήναις Κεν τρικόν δεδομένου διι παρηλ θεν ή νόμιμος προθεσμία. Συγ χρόνως βμως υπεβλήθη ε(ς τό Ταμείον καί όνομαστική κατά στάσις έκβίνων αΐτινες δέν £ λοβον βοηθήματα λόγω της μή έγκαΐρου προσελιόσεώς των. ΤΟ ΠΑΝΑΝΕΙ6Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Τό άπόγβυμα της χθές συ ήλθεν είς τό Δημαρχείον τό Αδελφατον τοθ Πανανεΐου Δημοτιχοθ Νρσοκομείου άσχο ληθέν μέ ύπηρεσιακά ζητήμα 14α. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ έν τρ άγορβ μας κυμανθβΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προΤόντων είχον ώς κάτωθι: βρ. ΧβνΑτανΙναι α' ποιότητος Ρ' V β' ·' 'ΙΜρεαε, α' Ψ Τ' Μαθραι Ταχτείοει α' *Λ Ραθμα» ορ. κοινά ». «οοδεία· ( ) 119,30 20.3) ) Ι θα. 1130-16.30 ΜσΧββυΟΙου «οτ" ό«. ,. Χαοοΰνισ βραχ. β. Μελι ποιοτικώς |(— Μέταξα " λλλ Κουκούλια ,.„ Δίρματα βόΐα Άρνοδέρματα ερι* □ροβαταν αΙγΛν και' ό«α» «Κ. Η ·-* 4ΐ' 5 -Η. 13.?0 Τιμαί Σλ>νβλλάγματος
  Δολάριον δρ. 111.10-112.10
  ^Φ* .. Μ6 -6Μ.
  Κορονα Σουηβίαβ
  .. α' «οιότ.
  Μουργβν. ίξαιρ
  .. α' «οιό*.
  •Ινβι ν·α« |«ο
  Αρχανών το „_..
  «αλαιο!
  ... «ραγκον „ Μ.50—Μ30
  ΦιορΙνι Όλλανβ. „ 6β.Ι5_6ΐ7»
  Τοε,χοολοβακΙας '"
  ΦρΛγκον Βελγικόν ,. |.ιο_ Β>||
  28,-
  Β5-
  Τιμαί Κλθριγκ
  Μάρκον
  Βρυξελλαι
  Αιρπ—α
  ·Γ,·Η-41.Βς
  •3.ΪΙ-Ϊ.80
  βΡ. 4β.~« ε/«
  Ι
  /«χ··
  ιί;2
  προέβη άπόψε είς μακράς Βηλώ·
  ο.^ σχετικώς μέ την πολιτικήν τής
  Κυβερνήσεως ώς πρός τό εισαγωγικόν
  καί εξαγωγικόν εμπόριον τής χώρας.
  Ό κ. Χατζηκυριάκος ανεκοίνωσεν δτι
  ή Κυβέρνησις αποβλέπει είς την αύξη¬
  σιν των βιομηχανικών χαί των γεωργι·
  κων προϊόντων μας καί είς την μείωσιν
  των είσαγωγών 6ιά νά μειώση είς τό ε¬
  λάχιστον τό ελλειμμα τού έμπορικού
  μας ίσοζυγίου. Εύτυχώς είπεν, τόσον
  ό καπνός όσον «αί ή σταφίς καί ό βάμ-
  βαξ Ιχουν μεγάλην ζήτησιν καί πραγ-
  ματοποιοΰν ικανοποιητικάς τιμάς είς
  την οιεθνή αγοράν. Ύπολογίζεται βέ
  ότι μόνον έκ της έξαγωγής τού καπνού
  Θα είσαχθή συνάλλαγμα όκτώ περίπου
  έχατομμυοι'ων λιρών. 'Έπίαης ο κ. Χά
  τζηχυριάκος ετόνισεν ότι θά ληφθούν
  μέτρα προστασίας καί &ναπ«ύξεως των
  βιωαίμων βιομηχανιών καί ότι θά κα·
  ταβληθή μεγαλυτέρκ προσπαθεία μειώ¬
  σεως των έξωθεν είσαγωγών είς «ό έλά
  χιστον.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
  ΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΧΟΡΟΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Συνεχίζων τάς
  δηλώσεις τού ό κ. Χατζηκυριάκος διά
  την εμπορικήν πολιτικήν τοθ Κράτους,
  ανεκοίνωσεν ότι ή Κυβέρνησις σκέπτε¬
  ται ν» ανανεώθη τάς μετα των ξένων
  κρατών εμπορικάς συμβάσεις επί *αλυ-
  τέρων βάσεων βιά νά διευχολυθή περισ¬
  σότερον ή έξαγωγή των Έλληνικών προ
  •(•όντων.
  Εύτυχώς, είπεν, είς τούτο έχομεν
  μέγαν σύμμαχον την άσυναγώνιστον ποι
  οτικήν ύπεροχήν των προ*ι*όντων μας
  καί τούτο μάς κάμνει να ελπίζωμεν βα¬
  σίμως ότι θά επιτύχωμεν είς τάς προ¬
  σπαθείας μας.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΠΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  , ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοβ
  ανταηοκριτού μ*ς).- Παρουσία τού
  Πρωθυπουργόν κ. Μετοχξά εγένετο αή-
  μερον η έναρξις των μαθημάτων τήβ
  σχολ9)ς Κοινωνικής Προνοίας, ίίτιςχ».
  λεί ως γνωστόν υπό την προστασίαν
  των πριγκηπϊσσών Είρήνης «αί Αίκατ»
  ρίνης. Ό κ. Πρωθυπουργός ώμίληβ.
  βια μακρών εξάρας την σηίασιαν ι"
  τους σκοπους τής νέος αυτής σ*ολ»β
  δια την περίθαλψιν των ένβεών κίΐ τήί
  περΐστολην τής κοινωνικής δυστυχίας.
  Ο ΠΙΟΑΝΟΣ ΝΕΟΣ ΑΡΧηΓοΣ
  ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ ΠΟΑΕΟΚ
  ΑΟΗΝΑΙ 11 Ί«νβυ*ρίβυ (τού βντβ.*-
  κριτοδ μας) -Κατ' άρμ·δ(_ς βν«κ·ινώο«ί
  ο έν «κοβτρατκία ύαβστράτηγβς μ ~ - β
  εκλήθη να αναλάβη την άανανκκ
  -ώματος τής 'Λβχϊϊ.μίϊς ΚλΧν
  τής στιγμής δέν «νΚΝβινώΕη εάν ό'
  ΠΙΤΣΙΚ4Σ ΚΑΙ ΚΩΤΤ0ΥΛ4Σ
  ΡΡΟΗΧΒνΗ,ΑΝ ΕΚ 4^ΤΚΤΡΑΤΗΓθ""
  γοι κ. κ.
  οί
  &%
  μιρ«ν,
  ?δ έί
  ββη»τ*ί..·
  βμ«τ»ν τ«ν ·Κ
  τής μ
  ώ ξένον
  δ
  Ι
  ορν«
  ίβ έβ·δ»
  βμ·ύ. Ήδη *>
  χδν ξίν»ν ηιοτ
  ρδν ίκλϊΐααν ί{
  άν ϊμ«ί δ«ν ί»
  ίηρικί ν' *η·< έ» δ«ν« εχ την «Ιχβνομικ «ε1«φ«δ · έλ Ιχη ίπιβοιρυνθξ τΐρεν άηέ ·λ·ι χκνικβύς λαβύς μοβίου βξωτερι Δι' Ιχαστβν Ελλάδος άν«; 18 5 «ερΐπβυ λΐ| ίνώ δ»' Ικβατοι νβλογϊΐ μέλις Τα έμβάοματα μεγε,ννν τού ί Χ·βν μειωθα μι ηΤκ έχη εΛς ι -«Ι τα εκ χβΰ Ί ί« δέν ηυξήθη βημοχνχιιιά, κι ",βμινβ σχίδι "»$ κβί σι*ατΓ τ^ί βιβμηχβνίβ ΜΙ τουτο λ·γο ί Τϊ ρ «λλ* καί 5 χρίοεως χά *ης βίνωμαλία '»Χδ ύ έ τόν .Εϊ ·1τ(·5 δέ ι ϊλλΐ,μμβ Ιβ·ζ«γίβυ Ι?·»διρ*ί, ηαι Ρ*μ«τρ«-«β «ν Πρβς ΠΙ γδ ί *■»· Ι«ν·ι *ώ,ρ·· "Ι τβ