93773

Αριθμός τεύχους

4469

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησΐα λίραι 3
  Ιξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΚ
  13
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ ΜΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4469
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΚΤΒΪΙΒΣΣΪΙΤΗΤΒΙ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΙΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  (ΑΙ ΤΑ ΟΙΙΟΝΟΜΚΑ ΜΑΣ ΠΡΑΓΗΑΤΑ
  ΑΙ δπλώαεις τού ύπβυργβΰ
  τής Έθνιχής ΟΙκβνβμίαις «Ι
  σχετικαί μέ την απόφασιν
  τής Κυβερνήσεως νά χαράξη
  νέαν εμπορικήν πολιτικήν
  τοδ Κράτους, ήκούσθησαν μέ
  πραγματικήν ανακούφισιν.
  Διότι όντως Είναι άνάγχη
  να άποκτήσωμεν επί τέλβυς
  εμπορικήν πολιτικην αντα¬
  ποκρινομένην; καί κρός τα
  ίθνικά συμφέροντα καί πρός
  την αυναλλβγμαπκήν μα(
  δυναμικότητα.
  Ή Ελλάς χώρα πτωχή μέ
  μικράν σχετικώς εθνικήν πά
  ραγωγήν, περιβριζβμένην κυ
  ρίως εί; τα γεωργικα πρβϊ
  ίντα, παρβυοιάζει δυστυχώς
  πάγιον έλλειμμα είς τέν έμ
  πορικόν προϋπολογισμόν της.
  Κατώρθωνβ δέ νά καλύπτη
  τέ) έλλκιμμκ «ύτ· μέχρι σή¬
  μερον, κιτκ δια δανείων έκ
  τοδ εςωτερικβδ είς τα βποϊα
  κατ' ανάγκην πρβσέφευγεν,
  οσάκις δδρισκε πρβθύμβυς
  πιστωτάί, είτε διά των έμβα
  σμάτων τδν έμογενων τού
  έξωτβρικοδ, δια τδν έσόδων
  τής έμπορικής μ«& ναυτιλίας
  είς ξένον σρνάλλαγμα καί
  δι» των έσόδων τοΰ τουρι-
  ομοΰ. "Ηδη ίμως αί θύραι
  των ξίνων πιστωτικών άγο
  ρβν Ικλεισαν έρμητικως. Καί
  αν ίμως δέν έκλεΐβντβ, θ«
  έπρΐπβ ν' Αποφύγωμεν τόν
  περαιτέρω δανεισμόν, άφβΰ
  απεδείχθη τόσον βλέθριβς δια
  την οικονομικήν μας ζωήν
  καί άφοΰ β ελληνικάς λαός
  ίχει επιβαρυνθή ήδη πβριοσο
  τερον «πό ίλους τούς Β «λ
  κανιχούς λαούς, έκ τού δή
  μοσίου εξωτερικόν χρέους.
  Δι' έκαστον κάτοικον της
  Ελλάδος άναλογβΐ χρέος
  18 5 ικρΐπου λιρων Αγγλίας
  έν ώ δι* έκαστον Τοδρκβν «
  ναλογεί μόλις 4—.5 λιρών.
  Τα έμβάσματα έπίσης των ο
  μσγκνών τοΰ εξωτερικόν ί-
  χούν μειωθή κατά τα τβλβυ
  ταΐα Ιτη είς τό ελάχιστον.
  Καί τα έκ τοΰ Τουρισμοΰ έσο
  δα δέν ηυξήθησαν δυστυχώς
  σημαντικαί, καρκ τα καταρ
  τιζόμκνα σχέδια έκμεταλλεύ
  σκως χο»ί συστηματοπβιήσεως
  Τής βιβμηχανίας των ξένων,
  καί τουτο λόγω καί της κα
  κης Τβυριστικης μας όργανώ
  σιως άλλαι καί τής οίκονομι
  κης κρίσεως καί της πολιτι
  κης «νωμαλίας καί των βνη
  ουχιβν πού έπικρατοΰν είς
  ολόκληρον τόν κόσμον κα
  τα τα τελευταία Ιδία ετη
  Έξ βίτίβς δέ αυτών καί τό
  ίλλϊΐμματεΰ εμπορικον μας
  ίσοζυγίβυ «αρβυσίβσε οημαν
  τικην αύξησιν κατά τό 1936
  ώς διαπιστώνη ό Διβιχητής
  τής Έκδβτικής Τραπέζης κ
  Τσουδερός., παρβ τβ αύστη
  ρα μέτρα τα οποίαι έλήφβη-
  ςαν πρός περιορισμόν τδν εί
  σαγωγών καί πάταξιν τής λα
  βρεμπεφίας τ·δ συν άλλαγμα.
  Κκθίσταται λβιπέν φαν«
  ρέν, ·τι θβ ίϊμΐθα ύπβχρε
  ωμένοι νά στηριχθώμεν είς
  τοίςής είς τάς ιδίας ημών
  δυνάμεις καί είς τόν πλούτον
  τής χώρας μόνον δια ν' βντι
  μΐτωπίοωμεν τό πρέβλημα
  τ· οποίον μάς δημιβυργεί η
  εφεύρεσίς τού απαραιτήτου
  συναλλάγματος διά την προ
  μήθειαν των βναγκαιεύντων
  είδ&ν τόοον είς τό Κράτ«ς
  οοβν καί είς τόν λαόν, έκ
  τοΰ έξωτβρικεύ
  Δέν υπάρχη £έ &λλη λύ
  αίς πρός τβδτβ, ώς έχωμεν τβ
  νΐαει καί άλλοτε καί κατ' έ
  «ανάληψιν μάλιστα, παρά ή
  ε,ϋ$: Νβ καταβάλωμεν κάθε
  δυνατήν προσπάθειαν ωστε
  ν' »ύ{η8ι) ή ΐθνική μβς πά
  ρβγωγή. Ε«ί συγχρόνως ν α
  έντεΐνωμεν τας ενεργείας
  μας, ώοτε να επιτύχωμεν καί
  την ευκολωτέραν καί υπό
  καλντέφβ», βρβΛς καί ίκανβ
  πβΐητιχωτίρετς τι μβς διοιθε
  βιν τβν Ι
  την διεθνή κκταναλωτιχήν
  «γ·ράν. Έκ παράλληλον δέ
  νά σ Γράφωμεν πρός την
  εκτέλεσιν έργων χαί την επί
  δβσιν εί; καλλιέργειαν δι' ών
  θά εξασφαλίσωμεν αν είναι
  τουτο φυσικώς δυνατόν την
  σιτάρκειαν τής χώρας καί νά
  περιορίσωμεν την εισαγωγήν
  έκ τοθ εξωτερικόν είδών πε
  ριττής πολυτελείας, χάριν
  των οποίων έφυγαδεύετβ μέ
  χρι σήμερβγ μέγα μέρβς
  πολυτίμου συναλλάγματος
  χαί τα όποΐα δέν βπβτε
  λοΰν βυτε ειδή πρώτης «νάγ
  κης βύτε άπαραίτητα διά
  την ζωήν μας ατβιχεΐα.
  Καί ταυτα βεβαίως χωρίς
  νά παραλείψωμεν νά όργα
  νώσωμεν κ«ΐ τόν τ·υρισμ«ν
  καί νά προσελκύσωμεν ξέ
  νους έκ των οποίων πολλά
  θά έχωμεν νά ώφεληθδμεν
  καί οίκανομιχω; καί ήθικδς
  κκί έκπολιτιστικώς άκόμη.
  Εύτυχώς χα£ώ; διαπιστώ
  νει χαί ο κ. Χατζηκυριάκος
  τα έλληνικά προϊόντα, καί
  κυρίως τα οπουδαιότερα έξ
  αυτών, καπνός, σταφίς, στ«
  φυλαί, «ινοι, όπώραι γενι
  κώς κίτρο, κ.λ.π. παρε>υσιά
  ζουν τελευταίως μεγάλην
  ζήτησιν παντβϋ χαί προτι
  μωνται ΐί{ όλας τάς κατα
  ναλωτικάς άγοράς λόγω
  τής ποιοτικής των ύπερο
  χής. Δέν γεννάται λοιπόν
  ούδεμίκ. £μφΐβολία ίτι όσον
  δήποτε κκί άν αύξηθζ, ή πά
  ραγωγή των, έπειδή θά έξα
  κολβυθοΰν νά άπβτελβΰν μι
  χρόν μόνον μέρβς πάντβτε
  νησίς ίχει απόφασιν όχι
  μόνον νά θέση καί άλλβυς
  φραγμβύ; είς τάς είσαγωγάς,
  έχι μόνον νά τονώση τάς
  βιωσίμβυς βιομηχκνίας μας
  ι χαί τάς γεωργικάς χαλλιερ
  γείας ώατε νά χαταστδμεν
  «ύτάρχεις είς ωρισμένα τού
  |λάχιστβν ήδη χαί ν' αύξήσω
  μέν την εθνικήν μ«$ ποχρα
  γωγήν, άλλ* καί νά έπιδιώ
  ξη την σύμβασιν νέων έμπο
  ριχδν συμβάσεων μεθ' δλων
  γενικάς τδν χρατων ώίτε νά
  ( διευκολυνβή ή μεγαλυτέρα
  χαί υπό συμφερωτέρους δρους
  ' έξαγωγη των προΐόντων μας.
  Ι Είμπορβϋμεν δέ νά έλπίζω
  μέν βχσίμως ότι θά επιτύχη
  εί; την προσπάθειαν της «υ
  | την η Κυβέρνησις, δι9 ενός
  ίύστόχου χειρισμοΰ τδν ζητη
  μάτων, δεδομένου ϊτι έχι
  μόνον αί Εύρωπαϊκαί χαί αί
  Βορειοαμερικανιχαί άγοραί
  προτιμοΰν τα έλληνικά προ
  ϊόντα περισσότερον άπό τα
  όμοειδη προϊόντα δλων τδν
  αλλων χωρδν, άλλά καί αί ά
  γοραί τδν χωρδν τής Νβτί
  ου Άμερικής, Βραζιλίας, Άρ
  γεντινής καί τής Ά οίας, Ι
  πως τής Περσίας καί Ίαπω
  νίας θά ηδύναντο νάδεχθοΰν
  έλληνικά πρβ'ίόντκ τδν όποί
  ών την εξαιρετικήν ποιότη
  τα έχτιμοΰν χ*ί άναγνωρί
  ζουν καθώς τουλάχιστον άνα
  φέρουν αί εκείθεν πληρθφβ
  ρίαι. Είμεθα άλλωστε χώρα
  περισσότερον είσαγωγικη βε
  βαίίίς, παρά έξνγωγική χαί
  δέν είναι δύσκολον ασφαλώς
  νά εξασφαλίσωμεν τάς έξα
  εξωτερικόν, δέν θά παρουσι
  άση μεγάλας δυσκολίας, άρ
  χει νά γίνουν αί χατάλλη
  λαι πρός τουτο ενέργειαι χαί
  νά συναφθοΰν αί άπαραίτη
  τοι πρός τουτο έμποριχαί συμ
  βάσεις μεταξύ τής χώρας
  μας καί τδν αλλων κρατών.
  Πρός την κατεύθυνσιν δέ
  αύτην φαίνεται ίτι ήρχισεν
  ήδη νά στρέφκται ή κυβίρνπ
  αίς. Καθώς τουλάχιστον έδή
  λωσεν ό κ. ύπουργός τής Έ
  θνικής Οίκονομίας, ή κνβέρ
  .. . βί όποΐβι έζητήσαμεν
  κατ' επανάληψιν νά συστη
  ματβπβιήσωμεν τάς έξνγω
  γάς μας διά τής συνομβλβ
  γήβεω; νέων συμβάσεων 4>ε
  τα τδν ξένων χρατδν, αίσθα
  νόμεθα σήμερον ιδιαιτέραν
  χαράν έκ τής αποφάσεως
  τής Κυβερνήσεως νά άναθε
  ωρήση χαί νά στηρίξη την
  εμπορικήν πολιτικήν τής χώ
  ρας επί νέων ύγιων κ«ί άκλο
  νήτων βάσεων.
  Τό ενδεχόμενον πολέμου
  Η ΝΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Γ Α Λ ΛΙ ΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ίανουάριος (δια
  τοθ ΤοχυβρομεΙου.— Τό πρό-
  βλημα τής ΜεσογϊΙου παρσμέ
  νει τιάντοτε είς την πρώτην
  γραμμήν, άκόμη καί μετά την
  υπογραφήν τής άγγλοίταλιχής
  συμφωνίας, οί (έ γολλικοΐ νσυ
  τικοί »ύκλοι μελειοθν σοβα-
  ρβς τό ενδεχόμενον μας ενό-
  πλου ρήξεως χσΐ τής βίβαΐας
  τόιε ουνεργοσΐας των δύο
  στολων, τσθ άγγλικοθ κσΙ τοθ
  γολλιχοθ. Τάς άντιλήψεις των
  γαλλιχών ναυτικών κύκλων
  έκφράζει ό γνωστάς νουτικός
  συγγρσφεύς κοΐ άρθργράφος
  κ. Ρεν έ Λβ Μπρυγέρ είς άτιο-
  κσλυπτικόν «αί άνσλυτιι>όν
  άρθρον τού, τό οποίον έκαμεν
  ζωηράν εντύπωσιν καί έσχολι
  άσθη τόσον έντσθθα, βσον καί
  είς τό Λονδίνον. Τβ κυριώτε¬
  ρα οημεΐα τοθ ά^θρου τούτου
  Εχουν ώς εξής: €Εΐνε άδιαφι-
  λονεΐκητον δχι τό νουτικόν
  καΐ άεροναυτικόν υλικόν τής
  Μεγάλης Βρεττανίας Ρέν ιΤνε
  πλέον έπαρκές βττως «ροστα-
  τι ύορ την χώραν εναντίον 6ν-
  Ρεχομένου νσυτικοθ συνασπι
  σμοθ κρότον, τα όποΐα δια θε
  τε υ ν στόλον περισσότερον συν
  γρονΐσμένον.Ό έμπορικός σιθ
  λος ιής Μεγάλης Βρεττανίας,
  6 οποίος τό 1919 άκετίλει η,
  Άγνλική άνεπάρκεια
  45 ο)ο τοθ παγκοσμίου έχτο
  ΐϊΐσματος, |χβι κατβλθει ή"5η
  είς τα 26 ο)ο. "Οσον άφορφ
  τόν πολβμικόν στόλον, ή Ίια
  λΐα, ή ΓερμανΙα καί ή Ίαπω
  ν(α έτιετέλεσαν κατά τα πέντε
  τελευταία Εΐη τεραστίας προ
  οδους. Ό γνωστός "Αγγλος
  ναοτικός συγγραφιύς κ. Μπα
  υγοώτερ βιβσιώνει δτι ή (τα
  λι^ή νουτική (σ>ύς έτιενταπλα
  σιάσθη ίΐς αξίαν άπό τοΟ
  1931. Έφ<ξ άλλου, ή γεω γραφική Οίσις των ναυτικόν κο( ώϊρονσυτικών βάσεων £- χει μεγάλην σημασίαν,ιίς ηολ λά σημεΐα τοθ κόσμου αί αγ γλικοΐ βόσεις είνε ήδη άνετιαρ κεΐς ή μειονεκτικαι. Τουτο συμ βαΐνει Ιδιαιτέρως είς την Με σόγειον καί είς τάς ακτάς τής Ευτικής καί τής άνατολικής Άφρικής. Εάν λοιπόν ληφθβ ύτι* δψιν ή_ σημερινή κατάστα σις, καταοίΐκνύεται Οτι οί γαλ λικαί βόσεις καί αί γαλλικαί ναυτικαι καί άερονσυτικαΐ δυνάμεις συμπληρώνουν τάς βρεττανικάς. Ό Γαλλικός στόλος άκοτε λούμενος σήμερον άπό 200 καί πλείονα σκάφη έν ύπηρε σία ή υπό νουπήγησιν, συνο- λικθθ έκτοκΐσματος 750.000 τόννων, περιλσμβάνει άπο κλειστκΛς πλοΐα ιιή ύπερβάν τα τΑ δοιον τής ήλικίης, ©ς ΚαΙ Αρκκτά εντελώς σύγχοο- νσ. Τα δύο νεώτατα θωοηκτά «Δουνκέοχη» καί «Στοασβοθρ! γον»—τό τβλευαΐον υπό ναυ πήγησιν—.£Τνβ τα τβλειότεοα τοθ ϋΐδους των, ήμποροθν δέ νά παράσχουν πλέον ή πολύ τιμον ίνΐσχυσιν ΐ[ς τόν άνγλι «όν στόλον. Ή Γαλλία ήμπο οεΐ νά ενισχύση έξ άλλου την ΆνγλΙαν καί μέ άοκβτά «ατα&ρομικά των όττο'ω' τό 3οεττανικόν ναυτικόν δέ ' Ιχει έιάο<ειαν. Π3άγματι, δ γαλ Κΐ¥Ος στόλος πεοιλαιιβ^νει η κατσ&ρομικά τ&ν 10 000 τόν νων, 8 δβυτέοας τάξεως κσί 2 τον 7.500 τόννων, βλα νεω τάτου καί (σχυοοτάτου τύ ΐϊου. Κυο'ως δμως ή ΓοτλλΙα ήαπορεΐ νά προσφέρη 30 άν τιτορπιλλιο-ά συνολικοθ έκτο πΐσματος 72 000, τόννων πραγ ματικά έλαφρβ καταδρομικά, πλοΐα μοναοικά είς τόν κό σμόν καί τα όποΐα, χάρις είς ταχύτητα καί είς τάς ναυτι κάς Ιδιότητος των, Θ4 είνε τό καλλίτερον δτΐλον βιά την φρούρησιν των θαλασσΐοον αύ τοκρατορικών όδών. Έν άπό τα άντιτορπιλλικά σύτά κατέ χει κβί τ ό παγκόσμιον ρεκόρ ταχύτητος: 45 1)2 μΐλλΐσ. Έρχόμεθα τώρα—συνεχίζει ό κ. Αί Μιτρυγέρ—είς τόν γαλλικόν ύποβρύχιον στόλον. Ή Αγγλία μειονεκτεί είς δύ νομιν ύποβρυχΐων: έχβι μόνον 58 συνολικοθ έκτοπίσαατος 61.000 τόννων, *%φή Ιταλία δΐαθέτει 87 ύποβούχια 63 000 τόννων καί ή Γερμανΐα εχει ή^η νσυπηγήση έντός ενός 6 τους 36 Ή Γαλλία έξακολου θεΐ νά έχη τόν Ισχυρότερον στόλον ύποβρυχίων άπό πά <η,ς απόψεως. ΚαΙ ούτή ή Ά μερική μολονότι έχει 100 υπο βούχια 91.000 τόννων έναντι 86 της Γαλλΐας 81.700 τόννων είνε ολιγώτερον [σχυρά, λό γφ τής ήλικΐας των ύποβρυχΙ ών της, έκ των όπο'ων 64 έ< τοπΐσματος 42.000 τόννων ε χούν ή*η ύπερβθ τό δριον ήλι κΐας. Ουτφ εναντίον τής υπο βρυχΐου έπιθέσεως, ή όποΐα οιεξήγετο ένδεχομένως κσ τα των αγγλικών θαλαοσίων γραμμον άπό £να γερμανοΐ ταλοΐαπωνικόν συνασπισμόν —185 ύποβρύχια ,156.000 τόν νων—ή γαλλική συνδρομή θά ήτο κεφςτλαιώδης διά τό άν γλικόν νατυαρχεΐον. ΚαΙ τώρα αί βάσεις. ΑΙ δύο αύτοκρατορίαΐ ή βρεττανική καΐή γαλλική έχουν κοινά σύ νορα είς δλα σχεδόν τα ση μεΐα τοθ κόσμου, Ιδ'ως είς την Βόρειον θάλασσαν, είς την Μεσόγειον είς τάς ακτάς τής Άφρικής καί είς την "Α πω Ανατολήν. Είς την Βόρει όν θάλασσαν καί την Μάν χην, ο( άκταΐ τής ΓαλλΙας εί νέ άπαραίτητοι διά την προ στασΐαν των βρεττανικόν νή σων άπό των έναερΐων έπθ° σεων. Τό Χερβοθργον καί ή Βρέστη έξ άλλου, άποτελοθν προκεχωρημένα φυλάκΐα τής Αγγλίας είς τόν Ατλαντικόν Χάρις είς αύτάς τάς δύο ναυ τικάς βάσεις, οί αγγλικαί μοί ραι θά ηδύναντο νά έπιτη ροθν όλας τάς.ό&ούς πρός τό Λονδίνον καί Λ'βερπουλ καί νά ίξασφαλΐζαυν τόν άπό θα λάσσης άνεφοδιασμόν. ΑΙ γαλ λικαί άκταΐ έξ άλλου τοθ Γα σκωνικοθ κόλπου είνε ένδιά μεσοι στσθμοΐ μεταξύ ΆγγλΙ άς καί Γιβραλτάρ. Είς την Μεσόγειον, ή θέσις τής "Αγγλίας ιΐνβ (σχυροτά τη ιΐς τάς βύο έξόδους τής θαλβσσης αυτής μβτσξύ ίμως τοθ Σουέζ καί τοθ Γιβραλτάρ ή μόνη βάσις, ή ΜΛλτα έξου δετερώνεται άτΐό την γειτνΐα σιν των [ταλινών άκτών. Ή Γαλλία λοιπόν δύναται νά προσφέρη είς την Αγγλίαν είς την δυτικήν Μεσόγειον ενα όρ θογώνιον περιλαμβανόμενον μεταξύ τής Κορσικής, των ά χτων τής ΠροβηγκΙας καί των άκτών τής Βορείου Άφρικής, βπου ή Μπιζέρτα αποτελεί ναυτικήν βάσιν πολυτιμοτέ ραν άπό την Μαλταν, λόγω τί)ς ένδοχώρας ,της. Επί της όβοθ των Ίνβιών διά τοθ Άκρωτηρίου, οί "Αγ ΜΙΙΤΡΑΓΙΙΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ Η ΡΙΟΙΙ ΟΡΕΠΕΙ ΗΙ ΜΙ! ΑΗΙίΙΘΛΙΙΙΙ Όμιλων διά την ϋγιιι νήν κατάστασιν τής χώρας δ κ. Πρωθυνουργός, ανε¬ κάλυψε μίαν τραγικήν «ραγματικότητα Βιά την δ «οίαν θά ηρένει δχι μόνον νά θλιβώμΐθα άλλά καί νά έ"τρε«όμ<θα ώς Κράτος. Ανικάλυψεν δηλαδή δτι οί ά*νθρΜ«οι έν Ελλάδι ζοθν κατά μέσον δρον «ο λύ μικρότΐρον διάστημα ■ν συγκρίσιι «ρός (ούς γειτονικούς λαούς"»:αΙ τό ήμισυ μόνον διάστημα έν συγκρίσει -ρός τούς κατοΐ κους τα)ν Ήννμένων Πολι- τειών, δ*ου κ^Ι «αρατηριΐ τα ι ή μεγαλυτέρα σχιτι· κώς μακροβιότης. Νά σχολιάσυμιν την δια «ίστΜσιν αυτήν καί νά δμι λήσωμιν διά τα θλιβιρά ά «οτελέσματα τα δηοϊα θά ίχΠ διά την φυλήν μας τό γεγονός ούτό; 'Αλλ' είναι ηεριττόν νομίζομεν. Διότι δλοι άντιλαμβάνονται την σημασίαν αυτής χ·ής Βιακι στώσιως. ΚαΙ δέν ύκάρ- χει ασφαλώς κανβΐς «ου νά μην κιν^ μελ,αγχολικά την κεφαλήν, δταν άκουτι δτι δ έλληνικδς λαδς «α- ρουσιάζιι την μεγαλυτέ¬ ραν θνησιμότητα καί δτι οί Μλληνες ζοθν μικρότι- ρον διάστημα έξ δλων των λαών τής Εύρωναΐκής ή· «ιίρου. Προτιμότερον λοιηόν ιΐ ναι νά Ιδωμιν ιίς «οΐα αί τια όφνίλιτσι τό, θλιβερόν αότό γεγονός. ΚαΙ «ώς εί- ναι δυνατόν ν' άντιμιτωκι- σθή. Άλλά δέν κρΐιάζκται άσφαλβς «ολϋς κό«ος νά άνακαλύψη καν«1ς τα αί- τής θνησιμότητος καί τής ξί τΟνΈλλήν··ν.Δι6· τι είναι γνωστά: Είναι αί στεοήσνις, τδ λιτοΒίαιτον, τό οποίον οί περίφηαοι «ο< λιτικοί μας ηθέλησαν νά «αραστήσουν ώς φυλ«τικήν αρετήν, ή σκληρά βιοπά λη, αί κακαί γενικώς βιω τικαί συνθήκαι, τοθ λαοθ τα άνθυνιεινΐ σνίτια καί έογοοτάσια, ή Ελλειψις καί τής στοιχειώδους Εστω ύ· γειονομικής 6ργανώσε««ς καί Ιατοικής περιθάλψεως Ικαί ή ύπαρξις άπεράνταν έλών καί τιλμάτων, δπου |μφε·λιύ«ι καί Ικκολάντι- ται ή έλονοσία καί ή φυμα τίωσις. "Η μή««ς ύνάρχΐι κανΐΐς «ου νά Εχη άντιρρή σεις δτι είς τα οΐτια αύται καί μόνον δφΐίλιται τό κα κόν; Έν τούτοις είναι βέ βαιον δτι ή θνησιμότης τοθ λαοθ μας δέν θά «ε- ριορισθή καί ή μακροζωΐα των νολιτων μας δέν θά 1 (ασφαλισθή εάν δέν άηο ; ξηρανθοθν τα Ελη καί τα |τίλματα, ώ στ* να εκλείψη ή έλονοσία καί νά καλλιερ γηθοθν νέαι Ικτάσιις, Μά ρις «Ις τάς δκοίας θ' αΰξη θή ή έθνική «αραγ«γή καί θά βιλτΐΜθοΟν αί βιωτικαί συνθήκαι των άγροτΑν. Έ άν βένόργανωθοθν ύγειονο μικαΐ ύτΐηρΐοίαι καί άν δέν δημιουργηθοΰν «αντοθ λαΐκά Ιατριΐα, άναρρατή ρια καί Σανατόρια δνως 6 γιναν καί είς τα δλλα «ο λιτισμένα κράτη. ΚαΙ «ρός την κατεύθυν¬ σιν αυτήν όφβίλιι νά στρα Φ& τό Κράτος, πρίν βκφυλι σθη έξ ολοκλήρου ό λαός μας καί «ρίν ό θάνατος · ρημώση *ξ ολοκλήρου την ωραίαν αύτφν χώραν. ΗΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ· Ό χιονια; επανήλθεν προχθές οριμύταιος «Ζς τόν τόπον μας. "Ολαι αί χορυφαΐ χά ι τα δψ»)λά μίρη «χούν καλυφθή άπό πκχύΐατον στρδμα χιόνος, δροχή ίέ χαί χάλαζα ίναλλαοοόμιναι, πίπιοιιν σ,ινεχ&ς χαί Ι ν τος τής γλοι προσπαθοθν νά (Χρυσουν ναυτικάς βάσεις ε(ς Σιέρα— ΛεόνακαΙ Σαΐμονσιάουν, οί Γάλλοι δμως έχουν ή*5η Αψε νας έτοΐμους Ιδίως την Κα ζαμπλάνκα καί τό Ντακάρ. Επί τής ετέρας πλβυράς τής Άψρικής, οί Γάλλοι δια θε τουν τόν δρμον τοθ Ναέγκο —Σουαρέζ είς θαυμάσιον θε σιν καί τό Τζιμπουτί, κλεΐβα τής ΑΙθιοπΙας. Είς την "Απω "Ανατολήν τέλος, ή ΊνδοκΙνα, μέ την Σαϊγκόν κείται μβτα ξύ Χόγκ—Κόγκ καί Σιγγα πούρης καί αποτελεί τό έν βιάμεσον οχυρόν τής αμύνης των στβνων τής Μαλάκας. Είς τό πεδίον τής άεροναυ τικής, ή Γαλλία προσφέρει στολΐσκους έν πλήρει 4να διοργανώσει καί άναπτύξει. Ή ναυτική γαλλική άεροπο ρΐα—ή έϋί των πλοΐων—περι λαμβάνει βύο σμήνη είς την Μεσόγειον καί τρ(α ε(ς τόν Ατλαντικόν. Ή άνεξάρτητος ναυτική άεροπορΐα αποτελεί ται άπό ϋδροπλανα άβιαφιλο νβικήτου άξίας, ώς καί άπό βαρέα βομβαρδιστικά άερο πλάνα. Ου ιω ή τριάς αυτή των στοιχεΐων αύτοκρατορι κης αμύνης—συμπεραΐνει ό γάλλος ναυτικός είδικός— στόλος επιφανείας, ύποβρύχι ος στόλος καί ναυτική άεροπο ρΐα, στηριζομένη είς βάσεις κατεαπαρμενας 8(ς διάφορα σημεΐα τοθ κόσμου, αποτελεί την άνεκτΐμητον προΐκα της ΓαλλΙας ϊίς περίπτωσιν συμ μσχΐας της μ* την Μεγάλην ΒρεττανΙαν. , . πόλεως, ένψ τό ψθχος Ιχΐι οτή αφόρηχον δι» τό σύνηθες βερ μόν χλΐμα τ&Ο τόπου μας. Καί έξ αΙτΕας τής χαχοχαιρΐας αυτής, Λ1 εργασίαι τόσον έντός ττ]ς πόλεως Βσον χαί αίς την Οκαιθρον διεκό πησαν, αί χαλλιέργειαι έσταμάτη οαν χαί έ ίργατΐΑθς χέαμος μένει ένευ εργασίας χαί χωρίς τα μέβα τής συ»τηρήσεως. Ζημιοθται β' έ πΐ πλέον χαί ή γεβργίοι έκ τΐ)ς παρεμπίδίοιως τβν καλλιέργειαν. Έπιιδή Βμας δέν είμποροθμΐν χαΐ ν' «ντιδράσωμιν είς τάς βΐυ λήσιις τής φύσεως, δέν έχομεν πά ρα νά ε6χηθ(βμιν ακλβς, να οτα ματήοη έη' ολίγον β*3τα> ή χαχο
  χαιρία διά νά δοθή χαιρός χά Ι
  πρός καλλιέργειαν χαί βνοιγμα
  των έργααιΑν.
  ***
  ΗΝΑΥΤΙΛΙΑ-
  Ίϋζαιρειιχβς ιύχάριαΐα πράγ
  ματα διαπισιώνομεν «πό δημοοι
  •υθεΐααν στατιστικήν ώς πρός
  ιή< θέοιν τής ναυτιλίας μας. 03 τω, αύμφωνα μέ την στατιστιχήν «ύΐήν, ή 'Κλληνιχή έμποριχτ) ναυτιλία χατέχει την έννατην θ| σιν ακό «πόψιως χωρητικότητος χαί την τετάρτην είς αριθμόν βχα φιον μεταξύ τβν ναυτιχών Κρατθν ίλοχλήρου τοθ χόομου. Ή αξία τ&ν πλοίων 599 τόν αριθμόν άνέρ χεται είς δέχα περίπου ίχατομμύ ρικ λίρκς "Αγγλίας, τό δέ «χαϋί ριοτον ιίοόδημά των άνήλθΐ χατ* τό 1936 είς έννέα &κατομμύρια λί ρχς. Ί£κ τοθ ηοοοθ δέ βΰτοθ ε! οήλθιν είς την χώραν συναλλαγμα 1.750.000 λιρών ένφ τό 1936 εί σήχ6η ποσόν 1 500.000 λιρβν. Κατα τό παρελθόν έπίσης Ιτος ή ναυτιλίι» μας διέσχισεν Βλας τας θαλάσσας, ιίς Βλα τα γιωνραφιχα πλατή χαί μήχη, χαί ή Έλλην ι χή σημαία έχυμάτισιν ιί( Βλοιις τους λιμένβς τής δδρογιίοι». 'Αλλ' ή τιμή αύιή δέν άνταναχ>4 καί
  επί τής Κρήτης. Διότι ή Κρήτη.
  μολονότι νήσος, πανταχόβιν πιρι
  δρεχομίνη «πό θάλασσαν, ίέν Ιχει
  ΒυατυχΑς ιθΐι Ιν ατμόπλοιον).< .
  ΘΕΗΜΗΤΑ
  ΣΙΜΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τό μόν
  τέρνο Εργο: «θά πάρω ίναν έκα
  τομμυριοθχοΐ) μέ την γυναϊκα ή·
  φαΐοτειον Τζΐν Χ-ϊρλοου.ΑΟοιον τό
  ϊργο ιτοθ Θ4 καταπλήξη.: ΤΟκΠΛΗ
  ΡΩΜΛ» μέ την "Αννα Μπέ>α.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα έ
  ξαιρετικό Εργο Ρωσσικής ϋποθέσε
  »ς, Εργο κσταοκοτιεΐας α'Αννα
  ΝτεμΙτοβσ» Πρωταγβνιστοθν: ή
  Ζυμττιλέ ΣμΙτ και ό Κάρλ Λούντ
  βΐχ Ντήλ.
  Την Πέμπτην: ό κολοσσόςΝ «Σαγ
  γάη» μέ τόν Σαολ ,νττουαγιέ καΐ
  την Λωρέττα Γιώκ.
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον μέρος Λον
  τό αύτοτελίς Εργον: «Στιγμες "Α·
  νωνΐας». Μέρος Βον «ΒαοΙλιοοα
  Ζοογκλσς» τώ έπεισόδια 2ον. 4ον
  ΜΙΝΛΑ
  ΑΡΙ8ΜΟΣΤΗΛ. 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μοντέρνο «ριστούρ
  γημα:
  ΟΑ ΠΑΡ» ΕΝΑΝ
  ΕΧΑΤΟΜΥΡΙΟΥΧΟ
  Πρωταγωνιστούν:
  Τζίν Χάρλοου, Λυονέλ
  Μιάρρυμορ, Φράνσοτ
  Τόν, Λέβις Στόν.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τό άηκντον τής τέ-
  χνης! Ό πραγματικός
  αθλος!
  "Αννα Μπέλλα, Ζάν
  Πιέρ 'Ωαόν, Σάολ
  Βανέλ, Ζάν Μυράτ.
  Χημ Κ«8' έκαστην
  είς τάς 6 μ. μ απ·γευ-
  ματινιΊ.
  ϋΡΟΓΡΑΜιίΑ
  ΠΛΜΣΤΗΡΙΑΣΜΌΓ
  ΚοσμΛ Πιηαχαινοιράκη χατο(
  χον ΚαοτελλΙου Πεδιάδος.
  Κατά
  Γιαργίοϋ Κχτιργχράχη χατοΕ
  κου Άβχβν Πεδιάδος
  Ό «αθ' ιθ τί ηαοόν μιυ έκι
  χά (ΤΙ νομίμως διά %ς οκό χοονο
  λογΐαν 3 Όκτ»6ρίου 1936 *τλτ]ς
  ί«ιταγη"ς ι»ου χαΐ τής &κα 31 Ό
  χταβρΕου 1936 χα<αοχετη?(ου μϊυ τοιαύτη; ί^α δυνάμει χαΐ πρίς έ«τέλεοιν Λτ]ς 5π' αριθ. 121 τοθ 1936 δ?ιστιχη'ς χαΐ τελεαιδΊχοι. Αποφάαειος τοθ χ, Είίη^οδίχοα Καβτελλίου Πεδιάδος μοί πλη.» οη τί ποβον χτ}ς τελευταίας μ?υ τχύττςις έκιταγτ)ς ήτοι δραχμάς 1817,80 πλήν μίγ,οι σήμερον ά· κΐβχε νά πρίξη ν-0». Διά ταθτα ΚαΙ πρός είσπραξιν ™ο αν» κοοεθ τβν !»γ.μ%ν 1817 80 τ&ν τδχβν τβν νομώ τοναφβρβν χον δυΜ»ν κ»1 τβν ΐξίϊων ι<τ«λέοιτς ίκθίτιο είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειοτηριαομϊν τί έτδμενα άχ( νητα χτήμιτα τοθ ό'φετλίτου μου χείμενα είς την περιφέρειαν τοθ γ«ρ(ου 'Αοκβν τοθ -τέως δήμου ΚαοτελλΕου Πεδιάδος ττ]ς ίμβνύ μου Είοηνοδικειακής πεοιφερε(ακ ή'.οι: 1) Είς την θίσιν «Ρ.6ιό ρο άχι» το 1)2 εξ άδιανιμήτου έ»ός ελαιοφύτου ημίσεως αΐείμματος μέ 17 ελαιόδενδρα μίαν οιιχη'ν καΐ 14 χυπαρίσιουζ συνοοευεμίνου χτή μαοι Βΐσιλιίοϋ Νΐρατζουλάκη, ρύαχι καΐ δρίμφ, 2) είς την θέοιν «Κεφαλάχι» άγτόν έκτάσεν; ε»ός μουζουρΐου μέ όν ώ ελαιόδενδρα χαΐ ϊιάφορα 4λα ίΐνϊρ» -υνορευ ομένου χτήμαοι Νικολ. Ζιυριδά χη, Γεωργ. Μπορμπουδα*η χ&1 ρύχχι, 3) είς την θέσιν «Άδρ» 8ο» αγρόν Ιχτάαενς πίντε δ«άδ»ν οκόρου μέ Ιξ ελαιόδενδρα συνοριυ ίμενον χτήμασι Βΐοιλ. Περάκη, Γεωργ. ΣΜυρουλάχΐ) χαΐ δρίμφ, 4) έ»τίς τοθ χωρίου 'Αοκων χ»Ι παρά την ουνοιχΐαν «Κεφάλα» 1· ίίίγιιον δωμάτιον μ) πατητίΐοι οιινορειιίμενον χτήιιαθί τι*χν»ν "Η¬ λ.* ΛυΒατάχΐ), "Ε. Καο..γον, Ί·. Έν» ιτ«>λύχρ·τ«ν
  Ιστορικόν ίρνβν.
  ΑΥΟ
  οΤΟ
  ΑΔΕΛΦ ΟΙ
  ΠΟΛ Ε ΜΟΙ
  Τοθ Προσηέρ Μεριμι.
  —■Ά,! θεέ μου... ϋρχίζιι ν_< θιιιιώνη .. ιιήηως ηαραμιλιΐ; Ό Μιρζίι 1<ααε χήν [δτΐίμονή τού, πή™ τό προοχέναλΐ τού κ»! τής τό Ιρριξε οτό χεφίλι. Ή γρηά τό ξανάβαλε έιτάνω ατο χρ«6 δάτι χαί πήρι τό χρυοό οχοθδο τΐ-ΰ ιίχε πίιει χατά γ<)ς. 'Βχιίχη τή ατιγμή μττήκε μέοα ο λοχαγος χι' Ιται γλδτω3ΐ 4π4 τί φίβο μια ν^ς άνάχοιαη;, πού Ιίως θα τελε'·· »νι πο)ΰ δυοΐριατα γι* α&'ή ΙΒ.' Η ΣΓΚΟΦΑΝΤΚ Ό Ζίρζ Ιηήπ ,μΙ'ο τί Π((ϋΓ οτ&Ο Νχυάοχου γιά νί τοθ μι>ήση
  γιά τον άδελφδ τού Μέ δυό λογια
  δ.τ,νήΗηΐε το εΐτΐιοόΐιο.
  Ό Ναύχρχος, ί·-φ τον άχουγε,
  χ&μμάτιαζι ιιέ τα δδντια τού την
  ϋοντογλυφίδα πο6 είνε σ(ό οτδμα
  τού: »υ;& ήταν γι' αυτόν σημεΐο
  Ι
  υΚοΐΜνηοΙακ.
  —Την ξίρω χι' έ ώ αδτή την
  δπόθεοη χαΐ άπορω ητ ΰ μοθ χάνε
  (ι λόγο ά?οΟ ίλοι την ξίρουν.
  —Άν σας ένοχλω, νύριι Νΐύ-
  »ρχε, είναι γιατΐ γνωρΐζω τό εν¬
  διαφέρον που δείχνετε γιά την
  ο χογένειά μας χ»Ι τολμω νά έλπί
  3ω δχι θά θελήσετε νά παραχνλέ
  ιετε τ'.ν βαοιλέα γιά τον άϊελφί
  ιιυ Ή έηΐρροή ποϋ Ιχεε σιήν
  Αύ-χΟ Μεγαλιιίτητα ...
  (σοεχ(ζεται)
  **_
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έν« έ{«ιρΐτικ« ίργο ΡΩΣ
  £ΙΚΗ£ υηοβέσενς "Ενβ ίρ·
  νβ χατ«ακοπ(ΐΌΐ(
  ΑΝΝΑ
  ΝΤΕΜΙΤΟΙΑ
  ΠρϋταγΝνιοτοΟν
  ή Ζυμτιιλέ Σμίτ
  καί ό Κάρλ Λούν-
  τβιχ Νχήλ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ο
  ΜΕ ΤΟΝ
  ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΕΑΙ ΤΗΝ
  ΛΟΡΕΤΤΑ ΓΙΩΚ
  ΠΡΟΐΕΧΩΣ:
  «Βιεννέζικα Καηρί·
  τσια».
  «ΤΟΠ—ΧΑΤ»
  «Βανθό Ποντικάκι»
  ) χαΐ δρίμφ,5) είς την
  ,ηϊϊι»ττερι6ίλιον ηοτιατι
  χον Ιχτάαιως τριβν οκάδων οπίρου
  μέ τό 1)2 <ξ άβιανιμήτου έ-ίς φρίατο; οανορευίμινον χτήμασι Νικολ. Κατεργαράχτ), "Ιωάν. "Αγ υοΐδίκτ) χά Ι ρύχχι.] Ό κλιιοτηριασμίς τβν χτημα των νύτων γενησεται την 21 Φε βρουαοΐου 1937 ημέραν Κυριακήν ώ?αν 10—12 η. μ. ένήηι όν τοθ Συμβολαιογρίφ:υ Καοτιλ 1(ου Πεδιάδος Έμμ. Ίϊομενίως ή τοθ νομίμοι» οδιοθ άναπληρω τοθ χά Ι έν ϊψ Ιν Καατελλ'φ Πι δΐάδος χειμένφ ίημοαίφ γραφιίφ τού Ινθα χαΐ Βτε χαλοθνται ο( δοϋλίμενοι νά κλιιοδοτήιωοιν. Άρμίδιος Βιχαοτιχος χλητήρ έ ργηβάτω τα νίμιμχ. Έν Καστέλλι* τ« 4 Ίινουα ρίου 1937 Ό τοθ Ιπισπΐ6?οντος χκί ηα ραγγέλλοντος ηληριξούΐΐος διχη γίρος. Ί|·ρ. Κ. ΤΕΤΑΡΤΗ Ι3_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΡΟΜΠΟΤ Στό φωτογραθικό ρεπορτάζ των εφημερίδων ϊκαμε την έμφανισή τού τελβυταΐοίς 6να χσρακτηοιστι· κό σύμπλεγμσ: Έτιρόκιιτο περΐ δύο ΆμερικανΙΒων οί όιΐοϊες στήν Καλλιφόρνια—τή χώρα τοθ αΐωνΐ- ου θέρους—6χαναν μττάνιο μέ Ενα .... Ρομπότ. Άμεβικανικός έξο5Φρενισμός θά ττήτε, άτιό τούς μάλλον ουνηθισμέ· νους. ΆλλΛ μόνον... έξωφρενι- σμός;... "Εάν εΐχετε ύπ' δψιν σσς την φωτογρσφΐαν, Θά όμολογούσσ τε 8τι ό έξωφοενισμός α6τός ί· πεόβιβε ίνα ενδιαφέρον βαθοτε. ρον. Ό μηχανικάς άνθρωπον, κα· Θώς έφυγούραρε μεταξύ των δύο έκεΐνων Θιασώτιδυν τής πλάζ ήτο μία ζωσα άπόδ ιξις ττ]ς άνθρωπΙ- ν<·ς άδυνουίσς, δοον άφορα του¬ λάχιστον τα οΐσθητικά καί έκπολι τιοτικά δεΒομένα τής συγχρόνου μηχανικής δημιουργίας Αί δοο ΆμερικανΙβες κάτω ά πό τα μαγιώ τους ήσαν άληθινα χαρ- ματα γραμμθν κοΐ σψοίγους ίωι κοθ. Πάρετε τώρα τον έξωφρενι κόν σύνοδον τους: τον Ρομπότ. ΤΙ άπεκάλυπτε; "Ενα μηχανικόν.,. βαρβαρισμόν. τΗτο ιΤοος πρωτογό νού γΐγαντος μέ πλάκες σιδερένιες ττού έσκέπαζαν μηχανισμοΰς όγκώ Ρεις, ήλεντρικα κουμτιιά, άκουστι κά τηλέφωνον καί δίν ξέρω τί αλ· λο. Κάτι ποθ έβάδιζε μέ τό οτα νιό—ΧωρΙς ίκφρασι καί τύπον πό λιτισμένης ζωί)ς. —Ό Ρομπότ έβώ κάνει τΐν έν τθπωσιν... τάνκς τιού < ιτροχωρεϊ ΰμοιον μέ τέρας τήΓ άττοκαλόψεως μέσα ιίς χωρους εΐρηνικούς κοΐ συμμίτρους: Μέσα άτιό καλλιτεχνι κά μνημεϊα καί μεγαλόπνοα άρχι τεκτονικά δημιουργήματα. Αυτώ διετύπωσε ώς ουμπέρασμα ό συνάνθί ωπος ιτού έμπήκε μέσα είς την Εννοιαν τοθ θέματος Καί μέ πολλήν επιτυχίαν ύποθέτω, Διό τι τό πνεθμα, τό γενικώτερον τοθ φωτογραφικοθ συμπλέγματος αύτό ήτο: Ή άδυναμΐα τοθ άνθρώττου νά έμφυσήσρ την Θείαν πνοήν τής φυσικής δημιουργίσς, ή έκεΐνης ποΰ βασΐζεται είς την* αίοθητικήν της, στό «άκρον αωτον» ακριβώς τής ποοόδου; ,τόν μηχανικόν αν θρωηον. Ό τελευταΐος είς την μα κρυνήν εκείνην Άμερικανικήν άκ την, πλάΤ άπό τΛς ωραίας Άμερι κανίδας, άιθη καί αυτώ τής φυοι κης δημιουργίας, έξεπροσώπει μαλ λον την παρακμην παρά την πρόο δόν—μάλλον τόν Θάνατον παρά την ζωήν. Αότήν την «θέσιν»τοΰλά χιστον ηαρουσίαζε είς την εΐκόνα ό Ρομπότ, μέ την λογικήν τής «ύ Θείας γραμμής. ________Ό Άλλος ΕΝΟΙΚΙλΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην οί κΐαν ιόδός Σφακίων παραπλεύρως οίκίας ίατροθ κ.Άπολ.Μελισσείδου) δύο δωματια κατάλληλα διά μεμο νωμένα ατομα μέ Ιδιαιτέραν ε!σο δόν καί ηλεκτρικόν φως. Τα ιδία δαμάτια μετά τοθ κάτωθι αυτών (σογείου δύνανται νά ένοικιασθω- αι καί παρ' όλιγομελοθς οίκογενεί άς. Πληροφορίαι παρά τή έν λόγω οίκ'α (πρώην κληρονόμον Ιωάννου Δρακάκη). —Τα βρήκε μναστουνια |>έ
  ενα Εργον τού.
  Οί γαλλιχοΐ χύχλοι
  υν μέ ό πάθημχ τΌ γνωιτοθ
  ευγγβαφέβς 'Ανρύ νέ Μ)ντ«ολάν,
  ό δ<τοΪ3ς είς τό τελευταίον έλευθε ριάζον χαΐ ίχφυλιοΐΐϊόν μυθιθτί ρημά τού, τό δ «οίον εθεωρήθη άπό τούς χριτιχοός ώ; σίιαδαλον πνιυματιχί)ς καρανμής: «Τέ Κο είτσια», Ιχει ώς «υριώτεοον ή?ω» χάκοιον αυγγριφΐα δ ί μ«ι Π έρ Κοα ά Τό περίεργαν εί νέ δ τι είς τί Πϊθίαι ζή ικάγμα δζί ς τι ϊ'ας οαγγραφιυς ζμ Π:έ? Κοσιά, 6 ίπ«.Ι->ς οΐλλη οατα
  νιχή αδμπτκοίς χατοιχεΐ είς την
  ίδ ν 'Α,νρύ—ΜχρτέΛ την ίϊδν
  ϊηλαδή άχριβας είς την όκοίαν
  ί Μοντερλάν τοποθετεΐ τό σιτΐτΐ
  τοθ ή ιοίς τού. Ό κοαγματιχίς
  έθιώρηοε τόν έΐιπδν τού
  Κοαά ρη
  θιγίμενον χαΐ ήγειρεν άγωγήν
  ε Μλά ίϊ ό
  εναντίον «Ο Μοντερλάν, άπ4 τόν
  ίποΐον ζτ]*εΙ 45"·ζτ)ΐιίωαιν 100
  000 φράγχνν. Έπίοης δ Μ?ντε:
  )άν Θε άναγχασθς νά άλλάξη τ&
  δ'ομ» τοθ Ϋ]ν(βις τοθ
  ματος.
  — Ένας ήθικολδγος «Αν
  άκρ«ιν.
  Ό "Αγγλος έφημέοιος τοθ Μπρί
  ξτον άηεφίσιοε νά «ήίιχοποιήαη»
  την νεολαίαν χ»Ι εδημ'θ'ευο» ιί(
  τάς Ιφηιιερίδας τδ κρίγραμμά τού
  διά τιθ δπ&ίοι» άτταγοπύει είς
  κΰ( νέεος χαΐ τας νέας τδν χο
  ρίν, τα χαρτιά, τόν χινημχτογρά
  φόν, τό Οίχτρον χά Ι τάς έχδρομάς.
  Ό χορος ίΕηγιϊ δ Ιφημέριος έμ
  ηνέει άνηθίχους επιθυμίας, μέ τα
  χαρτιά (ι νέΐΐ ου^ηΒΙζουν τί τυ
  χηρά παιγνίδια, τό θέατρον χαΐ
  δ χινηματογράφος χαταοΐρέφουν
  τα χρηαΐά ή°η, αί έκδρομΐί έη
  τρίπουν είς τάς νέας νά χοιμοθ*
  ται Ι(ω άπό τα οπίτια των,
  την έπΐβλιψ ν των γονέων των. Ό
  "Αγγλος έκιτρέπει τό γραμμίφω
  νόν υιτό τόν δρον νά
  οθνται δίακει Ιχλεγδμενοι
  μεγάλης προοοχτ)( Έπΐοης Ιπιτ- έ
  πει τδ ραδιίφωνον χω^Ις «ζωη
  ρού>... θιατριχ(£ι; διολδγους
  Πρβχειμένου νά έγκαταστπθή ή
  οΐκογένεια τοθ κ. Ανδρ Βουρδουμ
  πάκη προσεχώς έν Αθήναις, ιΐω
  λεΐ τα ϊπιπλα τού καί την οίκίαν
  του^ήσφαλισμένην κατά των κιν&ο
  νων|πυρος καί σεισμοθ, ή ένοικιά
  ζει αυτήν.
  Πληροφορίαι έν τ@ οΐκΐα τού
  10 1)1—1 μ μ.
  ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ
  ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΣΗΜΑ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ"
  Αριθ. Διπλοίματβς εύρεαιτεχνίας 13138.
  Ά«6 15ης ΊανουαρΕου 1937 θά τιθοθν είς κή
  τα νέα χρονομιτρικά Σφαιριστήρια μέ έντελβς ΝΕΟΝ
  ΠΑΙΓΝ1ΔΙ τικνικώτατον διά τούς «αίκτας.
  ΟΙ βαίζοντες είς χά ΝΕΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ θά λαα-
  βάνουν ΔΕΛΤΙΑ έζαργυρωνόμενα 6ιά κρησίμυν Δί2
  ΡΩΝ καί θ' ανοκτοθν Βικαίωμα συμμΐτοχής ι(ς £φ«ι-
  ριστηριακούς δι«γ«νιομού{.
  Α ΣΦΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ
  Προκηρύσσεται την 25ην ΜαρτΙου 1937
  Μέ ΕΠΑΘΛΑ 3 άτμονλοΐκά εΐσιτήρια μιταβάσευς
  καί Ι«ιοτρο·ής διά Παλαιστίνην.
  ΠΑΙΖΕΤΕ είς τα ία κρονομιτρικά Σφαιριστήρια τα
  όβοΐα οδς νροσΦ.ρουν «ολύτιμα ΔΩΡΑ καί τό εόχάρι
  οίον Ν4ον Παιγνίδι των.
  Πωλοΰμεν επί πιστώοει.
  ΓΡΑΦΒΙΟΝι
  ·1Ι«νς 19
  Μιά πεντάιιορφτι
  είς ένα τόπον μυστηρ_-ου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  7ον
  Άκεβιβάαθην έ<·1 χιΐ Ιμιθχ άηό Ινα περικλανώμενο ίθαγεντ) τόν οποίον είχαν έξοοίση οί ο^μπατ^ι- βται τού γιά χάποιο Ιγχλημα 8τ μαχρυά οτό έοωτεριχό ϋκάρχουν βουνά <:έ ανήμα τεραατίιον χυπέλ λων χαΐ 5φ%να απηλαί», τα δ π<-ί« είνε άπ-'μονωμίνα άπό άΒιά- βζτα μεγάλα ΙΧη Μέ έπληροφΐ ι,ηιε Ιπ!οης Βτι οί ίΗαγεΊΐς δμι λοθ' μ(α άραβιχή δΐάλεχτο χ*1 Β τι Ιχοκν ώ; βχσ'λισΐα «μιά ώιορ φη λεϋχή γυναίκα», ή όιοία οπχ ν!ως έμφανίζετοι. Ή γυναί<α α6 τί·, πιΐ'εύιιιν ιΐ ΕΘ«γε»ιΙς 8τ Ιχει θεΐχή !6ναμι επί ζώηων χαΐ νέ κρων. Δύο ήμίοες άργίτ«οα δ ίθαγενής πού ι έ έττληοοφόπηα· απέθανε άπό κιιρετδν χαΐ έ ώ ίέ μή Ι <ων άρχετά τρίφιμα χ»Ι άν τιληφθείς ουμκτώματα πυρετιθ ί- πε»·4αιοα νά ίπισιρίψιυ. Δέ* θ< αοθ αναφέρω λιπτομε ρ»ς τας χαϊθΜγίας μου ΈκιΙνο πβΰ θά αοθ πω δ,ιως ι[<ε Βτι διερ χόμενος άπό την ΈλλάΒα έγνώ- ριοα την μητέρα οου χαΐ την παν δρεύθηχα. 'ΒχιΙ Ιγεννήθης χαί ού άλλά δέν ή^αν τυχιρδ νά ζήση ή μητέρα σου. Έ"ύ;ΐσχατήν Αγγλία ά^ρω οτος χαί ϊέν μπδρεοα νά ξχναργί σω την προσπίθιια νά άναχαλΐψο την αλήθειαι τοθ κειμένου Σύ Ι ΐω( εΐααι πιό τυχερός άκό μίνα χαί άπό τεύς προγδνους οου πβύ Ιτεχΐί ρησϊν νά πλησιάσιυν την μυαΐη- ριώ*η αυτή γυνιΐ;<α ποΰ άναφέ^ιι τό νείαεν^ν. Σέ ίψ' ω έλιύθερο νά υχεφθ^ς χά Ι νά πράξης. Εάν ϊέν διχιοαι την έ'τολήν χατάστ^ιεψι τό άγγεΐον χαί τάς ιΐϊτα^^άσεις γιά νά ήουχάαοϋν τ'ύΧάχισΐον οί άπίγονοί σου. Έ ώ δμως 'έ' πι οιεύω Βτι πρδχειται πι;ύ μύθιυ, Ιάν 'έ συμμερίζεοαι τή γνώμη μου εΐμχι βίδαιος Βτι θά θελήσης νί λύσης τό μεγαλαΐτυο αυοττίοιο τοθ χίομου. Τηαρχε', Λ'ό, ϊ>α
  οημιΐίν τοθ χό^μου, δτου «ί>5(σ<« ται ή ιιυοτιχή δύναμι τΐ]ς ζ«ιή; 'ΑφοΟ Ο«άογ«ι ή ζιυή πρτπει νί υπάρχη ««Ι έ τρίπος τής διατηρή οεώς της έπ' άτειοον Δέν θέΧ·α νά αέ έπηοείσββ, γι' αα?ό οί άφ( ω νά σιοώάοης τδ κείμενον τοθ άγγεΙ- ου χαί νά άποφααίοης μόνος αου. Τό άγν»οτον είναι ττίντοτε τοομε ρόν, δέν γνωρίζω δέ Ην ά·ηιχα λύψης τό μυοτιχδ τή; ζωή; καί Ιποχτήοης αίωνιίτηεα χατά πδαν θά είοχι εύωχέατερος. Σ Ιψιυ λοιπόν, χαλχ πρΐν άποαραοίβη; 'Αντίβ». Τό νράμμα τοθ Β'νο ϋ 'Λ> ιίχε
  οδιε υπογραφή1! (δ-ε ήμερομηνία
  —Τί λες γιά Βλα αύ(ά θεΙεΧο
  λυ; μέ ρώτησε δ Δ ό χαβώ; αρτ)·
  νέ τό γράμμα Ιπά.ω στο τραηέζ'.
  —Μίθ φαίνεται π ώ; δ πατΐ ρζς
  αου Η* ήταν Βιανοητιχνς >αλά
  δ'αν <3'Λ Ιγραφε τό γρ^μιια. Αυ την την έντύπωοι μοθ Ι ««αι Ιίεΐνο τό τελευταία §?&&ι. Έ ώ !έν πι· οτεύω α' αύτά τα πραγμ*τ«, άγα- πηχέ μου Δεί. —Οδ™ χι' έ-ιώ, πρεοίθεοε μέ μετρπφροαύνη δ Τζών. (συνεχίζεται) ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΕΞ4ΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Πωλοθντσι τιαρά τό ΓενΙ Τζαμί «αι-στιλβΰρως ίμπορο μεσυτικοθ γραφείου Κωνστ Παπάζογλου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ' είς την οδόν ΣαβΡαΘιανών άρ. 21 οΐκΐα άτιοτε λουμένη 4πό 5 δωματια, κουζίναν καΐΰλα τα χρειώδη, μέ ϋδωρ καί ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. Πληοο ψορΐα» παράι τω Ιδιοκτήττ, κ. Ανδρ Κουλάτοηόδος 1821. Ενοίκιον μι¬ κρόν άλλ* ίξησΦαλισμένον. ί |κθΙΝΩΝΙΚλ ΓΑΜΟΙ -Την παρελθοθσαν έβϋο αββαέτελίοβηοανεΙςΣχοινοκαΦαλα .«ραπέτρος οί γάμοι τοθ κ Γεωρ. Γΐολυχρονίδη δημοβ.δαοκάλου με. τα τής Δίδος Σοφίας Μιχ. Πεϋάση δίβαακαλΐαοης έ* Κάτ» Χωρίου. Παράνυμφος παρέστη ο κ, Λντ. ΚΟΒ^ΠΤΙΣΕΙ^-Ε1ς -Αγιον Νικό. λαόν την παρελθούσαν Τετάρτην βΤανουαρΙου ό κ. Μιχαήλ Μασ· οάρος ίαπορος Λνεβέξατο τό άγο ρακι τοθ κ. Γεωρ. Μαρή ονομάσας αύτό Νικόλαον. Γύρω οττιν ηόλι μας. Φαίνεται 8τι άηό τόν εφετεινόν χειμώνα δέν Θά τα καταψέρωμεν νά γλυτώοωμεν εθκολα. —Ή νία χιονιά τοθλάχιοτ,ον αύ· τί έιββΕβαίωνε μέχρι τής εσπέρας τής χθές. — Τό δυσάοεστον *Τνε βτι τόν χειμώνα άρχΐζουν πλιον νά τόν καταδικάζουν κοΐ οί καλλιεργηταί. - Μέ την έντσθεΐσαν πάλιν τρα- μουντάναν άπειλεΓται καί Βιακοπή των συγκοινωνιών διά Θαλάσσης. —Πάντως ή άτμοπλοική συγκοι. νωνία μέχρι τής στιγμής δέν καθυ· στερεϊ κσΐ σύτό είνε £να εθελπι σημεΓον. —ΟΙ βΐλοι των χειμβρινων σπόρτς οί όποίοι ήθελον νά μεταφέρουν προχθές τόν χιονοπόλεμον έκ τής πόλεις «Ι; τό Οπαιθρον. —θά κατορθώσουν Ισως νά τό πραγματοποίησίν μέ την ουνβχι· σιν τής χιονιδς. —Άν κρίνωμεν άπό την χθεσι¬ νήν ημέραν καθ" ήν τό χιόνι ήρχισε νά έπβκτβΐνεται καΐ είς την πεβι νήν άκόμη ύπαιθρον χώραν κοΐ νά μή μένη δπως την Κυριακήν „. ά- γαθόν μόνον τής πόλεως. —ΚαΙ οί έχθροΐ άκόμη των άλ- κοολικων ποτων ηναγκάσθησαν νά παραΒεχΘοΟν δτι ύπάρχουν πβρι- στάσεις καθ' άς έπιβάλλεται ή με· τρημένη φιλΐα τΐιν ποτων αυτών. —ΚαΙ αί περιστάσεις αυταί είναι ώς είνε ευνόητον αί,... σημεριναί. —"Ετσι Θεώνται συχνά καί οί «ουνειδητοΐ» .. ,,άντιαλκοολισταΐ μέ μποτΐλλιες υπό μάληο. —Πσρά την άνη υχητικήν «Οψε σιν» τοΰ θετμομέτρου καί έν Ήρα κλείω, έμφανίζονται οί «γεννοϊοι» πού άψηφοθν τό ψθχος. —ΟΙ έν λόγφ περιφέρονται κάπο τε καί χωρΐς σακκάκι άκόμη. —Χθές τό πρωΓλ.χίνας τοιούτος «γεννοΓος» των έπαγγελματικών τα ξεων εθεάθη περιφβίόμενος Εξω άπό τό μαγαζί τού μέ την περιβο· λήν αυτήν. —"Η 'Αγορανομική μας ύπηρε- σία κατοβάλλει έτταινεΐάς φροντί¬ δας διά την έηάρκηαν τοθ ελαίου. —Την οποίαν προσπαθεΐ νά έξα σφαλΐοη καί διά την πόλιν μας μέ καθ* δυνατόν τρόπον. —Ελπίζομεν 6τι αί φροντΐδες οδται τής Άγορανομικής υπηρεσί¬ ας έν ουνδυασμφ καί μέ τάς γενι κωτέρας τοθ κρΐτους θάστεφθοθν τελικώς 6πό επιτυχίας. —Σημε'ωτέον ότι τάς φροντίδας ταότας τής ΆγορανομΙος σκόπιμον ίΐναι νά διευκολυνουν ειλικρινώς καί οί ένδισφερόμενοι ϊμποροι βι· οτέχναι ή επαγγελματιαι. —"Ολοι περιμένουν μέ άνυπο μονηοία την πριβολή αυριον στή •Μινώα» τοθ κινηματογραφικοθ Θαύματος: «Τό πλήρωμα» μέ πρω ταγωνΐστρια σ' αύτό την Άναμπέλ λα». — Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλε ται δια τελευταίαν φοράι/ άπόψε ή «"Αννα Ντεμ τοβα» ίνα ίργο άρκε τα ενδιαφέρον κοί δραματικόν. * Ρ·η·*τεβ ΔΗΛΩΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τοθ κινηματογρβ φού «Μινώα. γνωρΐζει είς την ά γαπητήν της πελατείαν ότι λόγω τή"ς κακο«αιρ(ας καΘυστερεΓ ή πά ραλαβή τοθ ίργου «Μάρβοΐ.,Τό Θεϊ όν τραγοθδι Θά προβληθβ προσε ΑΓΗΣ. Γ. ΚΟΖΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Μετέφερε τ· γρκφεΐβν τού έ«1 τής ·Αβ6 ΚυδΝνΙας (Κο» νάλ*) παρβι τάς Κάτ» Φυλα κάς Άναλαμβάνιι «άσαν Ανβξαιρέτως Ονόθεσιν. Τ6 νέον σιγαρέττον ΖΑΠΑΝΤΙ Κατέχτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε γλυ«όπιοτο, άβλαβές, ποιοτιχώς υπέροχον. ρ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΙ ΧΑΙ». 3ΥΛΟΥΡΗΙ φ3ΐνΐΚ Γ0θρνβ<:· 'Α ΙωΛΐ ας' ΚΑΛΟΥ Πάντας το« ««ση τοθ ·£ 6ιωθήτω οφόσεω ηλ ηοφόσεως »η« ] α ημέ>ων «άντ.
  σρα πάσαν κοτ
  νοίσιν μ
  ίίνην την
  κσταστέου τό
  λουσσν νβ
  ίντόςτοε Φεβρο
  νριτής 20ί)ς ού
  ΒάΛωσιν ένώκιοι
  γνωρΐοτως τοθ
  αυτών Βιχσιώμα
  ξίώς των μεταξ
  κων κληρούχων
  Ή αίτησις δ
  <ν πάση Ρ την Ιστορίαν το κλήοου α ς είς την μ σήμβοον νβ άναφέθΓ): 1) λΐδι τή/ Ιβιότητ τος ώς κληροοχ ματικήν πβριφέι «ηται τόν κλ< ψέρων κΐΐ έ ι» κ τα τα περΐ αύ άποφάσεις, πρ< 2) Όνομα, έκ κατρΟΓ, τόπον τοικΐαν, (66ός οικισμός), μετ τοθ αν κατοικ| ο!<'α ή κρατικ] κάγγελμα κύρι ίπικουρικόν, δ θυζύγου, Αριθ^. όνόματα τέκνα ματΐκάς αυτών «αί ιιαοαν δλ! ώ έννάμων, ής -ατρ ή ού ηληρι ο κληροΟ<< Κ6ν τούτότη τ°Υραψ!ας 5«* Ά 5 ης Άση Λ) θέσιν άκρι Οι*ς έ^άστο κλ()ρον των ά 114 μέτρα ή ο«ου των - άτί0 τοθ όϊ ο τιερΐ τοθ Ρββόθησαν τι, πρωτόκολλον *»!ϊ ^ατΐ ή το κο0 αλλτ
  Λ Ν ΟΡΘΩΣ. 2
  φροντίδας |
  σκόπιμον Ι
  ΕΠΙ,» ΑΟΑΑΑΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Περατωθείσης ή^η τής το·
  πογραφήσβοκ των κτημάτων
  τοθ συγκροτήμαος Τόπ—Άλ-
  τί ήτοι των χτημάτων περιφέ¬
  ρειαν φσινικιάς, ΣτβιακοΟ—
  Μβτόχι, Γοθρνες, Άμπτήν—
  Μπέη, "Αν. Ιωάννης, Γώζι,
  Μασταμπά^, Μπβντεβή—Κα¬
  μάρα. Νέο Άτσαλένιο, Παλ.
  '^τσαλένιο, Νέα καΐ Πϊλ.
  Φοριέτσα, Μέα Βρύουλλσ ή*
  Κατσαμπθο, Τσατλικάκι— Μβ
  τόχι, Χάνΐαλη Τεχέ καΐ όμσς
  άστών χληρούχων Ηρακλείου
  καΐ άναμενομένων λίαν ττρο-
  σβχώς των σχετικών βΐαγραμ
  μάτων την άφιξιν των όπο'ων
  θα επακολουθήση ή έ<6οσις άποφάσεων τίς Επιτροπήν 'Α ηαλ)σεων δι' $ς θά γίνη η όρι στική κατάτοξις των ήση ιιρο σωρινών κληρούχων, ή συμ κλήρωσις των έλλειπών κλή ρων «αί ή άναγνώρισις νίων κληρούχων επί χον άβιαθέτων έκτάσεων πρός δέ ή 'τακτοποί ησις των ιιοικΐλων επί των ώς άνω κτημάτων έμφυτιύσεων δι* ών πάντων όριστική θά έ π έλθη ή τακτοποίησις τοθ έμ ΦυτευτικοΟ κα( κληρουχικοθ ζηιήματος ιίς τας άνω πβρι ΦερεΙας. ΚΑΛΟΥΜΕΝ Α) Πάντας τούς επί γαιών των ανωτέρω περιφέρειαν έν κατΐστηυένθυς υπό τής ΕΑΠ ή τοθ ΈποικισμοΟ οΐτινες ση μειωθήτω δτι πλήν των δι' ά ποφάσβως τής ΕΑΠ έγκατβ- στημένων πάντες εί λοιποί πσρά πασάν κατοχήν βέν ί- χουσιν άμβτακλήτως κβκρυμ- μένην την ΙΛιότητα τοθ άπο κοταστέου τό πρώτον ήδη υέλ λουσαν νσ άναγνωσισθβ ίνα έντός χοί ΦεβρουαρΙου κα( μ* χρι τής 20ί|ς ούτοθ έ. έ. υπο βάλωσιν ενώπιον τής Έπιτρο πης Άπαλ)θ£ων αίτησιν άνα γνωρΐσβως τοθ κληρουγ,ικοθ αυτόν δικαιώματος καΐ έντά- ξίώς των μεταξύ των οριστι¬ κόν κληρούχων τοθ συν)σμοΟ. Ή αίτησις δέον νά περιλσμ- βάνη σατψΛς, λεπτομερώς καΙ Αν πάση άκριβε'ο: όό*ληοον την Ιστορίαν τοθ πο<~σωρινοΟ σοτΑν κλήρου άφ' ή: περιήλ¬ θε οδτος βίς την κατοχήν των μΐχρι σήμερον. Ειδικώτερον νά άναφέθΓ): 1) Έν ένκβφατ- λί&ι την Ιδιοτητα τοθ αΐτοθν· τος ώς κληροόχου καί την κτη ματικήν περιφέρειαν έν ^ χέ- κτηται τόν κλήρον τού ανα¬ φέρων καί έπισυνάπτωνβπάν· τα τα περ( αύτοθ Ινγραφα, άποφάσεις, πρωτόκολλα κλπ. 2) Όνομα, έπώνυμον, δνομα πατρΟΓ, τόπον καταγωγής, κα τοικΐαν, (6βός άριθμός ή συν. οικισμός), μβτά σημειώσεως τοθ αν κατοικβ έν (οιοκτήτω ο[<ία ή" κρατικβ ή ένοικΐω, έ- πάγγελμα κύριον καί τυχόν επικσυρικόν, δνομα καί γένος θυζύγου, αριθμών ηλικίαν καί όνόματα τέκνων καί έπαγγελ ματικάς αυτόν άσχολίας ώς καί πάσαν άλλην περί, αυτών ώς έγγάμων, άγάμων, μα κράν τής πατρικήν οίκονενβΐ άς ή ού πληροφορίαν. Έκα στος κληροΟ<ος δέον νά προ σαγάγρ έπΐση·; πιστοποιητι κόν ταύτότη ος μετά τής φω τογραψΐσς τού έσΦραγισμένης όπό τής Αστυνομικάς άρχής. 3) θέσιν άκριβή καί τιλησια στάς εκάστου των είς τόν κλήρον των ανηκόντων κτημά των, έκτασιν κατά τβτραγων κά μέτρα ή στρέμματα έκ. ά ότου των κτημάτων, χρόνον ά πό τοθ όποΐου κατέχουσι καί πάσαν σχετικήν πληροφο ρΐαν περΐ τοθ άν βέν τοθ πά ρεδόθησαν τινά των είς τό πρωτόκολλον των κτημά ών, κα( διατί γ) τοίς παρεδόθησαν αλλα άντ' άλλων κλπ. Πόσην έκτασιν εφύτευσαν έκ τοθ κλή ρου των, ποθ κεΐνται τα έμ φυτευθέντα, πβτε ήΌξοττο καί επερατώθη επί εκάστου κιή ματος ή έμφύτευστ, τί εί 8ους έμφύαυσιν έκαμαν (άμ πελον ή άλλην τινά), εάν οθ'η ηύβοκΐμησεν καί ίιτπηοεΤ ται σήμερον ίιι. Ποίον Ετος απέδωκε καρπούς ή ύπολογΙ ζουν νά αποδώση. "Εάν τα έμφυτευθέντα τμήματα τοθ κλήρου των δ'.ατηροθν εΐσίτι £(ς την κατοχήν των ή μετκβ' βασαν άντΙ πόσου τιμήματος, «ότε καί ιίς ποΐους, ώς καί ϊό σύνολον χατ' έκτασιν των εμφυτεύσεων άς διατηροθν· Ιδιαιτέρως νά σημειώσουν τάς ίμΦυτεόσεις άς έχουν επί κτημάτων άτινα οέν τοίς έχο ρηγήθησαν ώς κλήρος άλλά ή>ό?ασσΐν γ] κατέλαβον ώς ά
  Βιάθετσ (9«σις, έκτασις κλπ.ώς
  ίέ) ώς έπΐσης καί τας
  άπό κοινοθ
  με τρΐτους ένήογησαν κατά
  τόν σ^νή<ϊη τρόπον τής ε[ς τρ{ τους -αο«χωρήσβωρ τμήμα τος τοθ «λήρου των ή «αί £έ νού έβάφους διά την όπό τοθ τρ'του έμψότβυσν καί έν κσι οώ διαμονήν. Πβρί τής τελευ ταίας αότή> περιτπώσεως νά
  άψ εάν τό παραχω
  ρηθέν χτήμα ή τό ΐοθ ποοσω
  ρινοθ των κλήρου ή άδιάθετον
  την έκτασιν, των τρΐ ω-, την
  συμφωνίαν, τόν χρόνον παρα
  χωρήσεως καΐ έμφυτβοσϊως
  καί πασάν άλλην σχ·τι*ήν λβ
  πτομέρειαν "Αν εδήλωσαν ι(ς
  τό περιοδεθσπν συνεργβΓον ά
  ποτυπώσεως τάς υπό την κα
  τοχήν των έμφυτευομένας έκ
  τάσεις. Έν περιλήψεΐ δέ σονο
  λον γαιών πβφυτβυμένων έφ'
  ών βΐί»ιβικοΟσι δκαιώματα.
  4) Πόσον καί ποίον τμήμα
  τοθ κλήρου των ήτο την 20ήν
  Γΐ)βρίου 1935 τελείως άκαλλι
  έργητον ή έκαλλιεργεΐτο υέν
  Αλλά δέν ήτο πίφυτευμένθν.
  Τι έργα ίχουν τυχόν επί των
  κτημάτων αυτών (πηγάδιο,
  μαγγανοαήγαδα κλπ), χαί πό
  σον άκάλυπτον έκτασιν επ ώ
  λησαν είς τρΐτους, πότε, ποθ
  κειμένην καί είς ποίους κα( άν
  τί τ(νος άνταλλάγματος καί
  πόσην κανονικάς άκάλυπτον
  έκΐασι νθν υπό την καθαράν
  κατοχήν των.
  3) Πόσην έπελθοθσαν μετα
  βολήν «Ις τόν άρχικόν κλήρον
  των έν σχέσει μέ τα πρόσωπα
  τής αποκατασταθείσης τότβ οί
  κογενεΐας (θάνατος οίκογενει-
  άρχου κλπ.), τίς ό άρχηγός
  τής οικογενείας, ή εάν μέλη
  τής άρχινής οικογενείας έδι-
  καιώθησαν μεταγενεστέρως Ι-
  δίου κλήρου, εάν έγινε διανο·
  μή ή διαχωρισμός κλπ. λεπτο¬
  μερώς. -
  Β) Πάντας τούς έμφυτευ-
  τάς δηλονότι τούς μή τυχόν-
  τας μεχρι σήμερον προσωρι-
  νοθ γεωργικεθ κλήρου εΐτρ.
  κεκτημένους ιϊ'ε μή, τα προ-
  σόντα τοθ άποχαταστατέου
  τόν άγροτικόν Νόμον,
  τούς Εχοντας 8μως έμφυτεύ·
  σεις επί κτημά ών άποτβλούν
  των τμήματα προσωρινήν κλή
  ρων καί αγορασθέντων ύπ' σύ
  των ή έτιΐ κτηαάτων σύθαιρέ
  τως καταληφθέντων καί είς
  τάς έν βπικεφζλίδι κτημςχτι-
  άς πΒθΐφερείας ύτταγομένων,
  νΐ έφ' Οσον οέν υπέβαλον
  είσέτι ίνώπιον τής 'ΕπιτροπΓ]ς
  Άπαλ)ς»εων αίτησιν νομιμοποι
  ή των ώ: έμφίτευτβυ, 6
  ποβάλωσι τοιαύην έντός τής
  αύ'ής ώς άνω ποοθεσμΐας, ά-
  ναγράψοντες 6 οματ, έπώνυ¬
  μον, πατρώνυμον, προσφυγι¬
  κήν ή μή ΙΒιότητά των, κατο
  κΐαν, έηάγγελμο', άχπβή ση
  υε'ωσιν κατά προθεσμίαν κτΙ
  έκτασιν εκάστου έμφυτευομ*·
  νού καΐ κατεχομένου παρ' αύ
  των κτήμτιτος μβτά τής πλη¬
  ροφορίας εάν τοθτο ήγοράσθη
  πότει παρά τΐνος, καί πόσον,
  ή* ήτο άδιάθετον, χρόνον κα
  ή καί ίμφυτίύσεως, εΤδος
  έμφυτεύσεω; καί πάσαν πλη
  ροφορΐαν περΐ τοθ εύδ^κΐμου
  αυτής, τυχόν ά^λων, επί τοθ
  κτήματος έργων κλπ. καί
  τάς επί τής εμφυηύ7εώς των
  υπαρχούσας άμφιυθητήσ,ις.
  ΟΙ έκ τής κατηγορΐας τσύ
  της επιθυμούντες τυχόν καί
  έφ' όσον συγκεντροθσι τα προ
  σόντα συν τή νομΐμοποιήσει
  των ώς έμφυτευτών καί την
  συμπληοωματικήν χορήγησιν
  γεωργικοθ κλήρου, δέον νά ύ
  ποβάλωσιν Ιδιαιτέραν αίτησιν
  έπισυνάπτοντες πιστοποίησιν
  τοθ Δημάρχου ή Προέδρου
  Κοινότητος λεπτομερώς πεοι-
  γράφουσσιν την οϊκογΕνειακή"
  των κατάστασιν μβτά φωτο
  γοαφΐας, πιστοποιητιχόν τοθ
  ύποθηκοφύλακος πβοΐ 'ής άχι
  νήτου περιουσίας αυτών τε
  καί των σ ιζύγων των, προκβι
  μ έ νού 6έ περί γηνενών καί ο¬
  μοίαν πιστοποιήση πβρΐ τής
  περιουσίας,των γονέων των,
  πιστοιτοιητικόν ποινικής κατα
  στάσεως, ύπεύθυνον δήλωσιν
  πβρί των ανωτέρω καί τής λη
  φθβ'σηο} άποζηιιώσεως.
  Γ) Πάντας τούς άκτήμονας
  καί καλλιεργητάς τούς λόγω
  τής εγκαταστάσεως των δικαι
  ουαένους νά τύχωσι γβωογι
  κοθ κλήΐθυ είς τβς ώ; άνω
  κτηματικάς περιφερείας ίνα
  έντός τής αυτής ώς άνω προ
  θεσμΐσς ύηοβάλω^ν οΐτήσεις
  μετά των άνσγκαίων πιστο-
  ποιητικών. Είς τούτους παρέ
  χεται ή πληροφορία δτι μετά
  την έκδοσιν τής περί των 6ρι
  στικών κληρούχων αποφάσε¬
  ως τής Έπιτροπής °Απαλ)σε-
  ων, τό ζήτημα τής άποκατα-
  στάσεως των άκτημόνων έν
  τΠ περΐφερε'σ. τοθ συν)σμοθ
  Ηρακλείου θέλει θεωρετοθαι,
  λελυμένον- Ή Έπιτροπή έφΐ
  στφ την προσοχήν των κλη«
  ρούχων επί των κάτωθι:
  1) "Οτι ή αΐτουμένη υπό
  στοιχείον Α δήλωσις, θά άπο
  τελέσΓ) τό στοιχείον επί τοΟ
  όποΐου θά βασισθή ή όριστι
  κή κατάταξις των προσωρι
  νών κληρούχων, συγχρόνως
  δέ τόν καθρέπτην τής μέχρι
  σήμερον δράσεώς τοθ κληρού
  χου καί τό μόνιμον Εγγρα¬
  φον τοθ άτομικοθ τού φακέλ-
  λου.
  2) "Οτι την σύνταξιν τής
  δηλώσεως ταύτης μετά πάσης
  λεπτομερείαςνκα1 ακριβείας ε¬
  πιβάλλει αύτό τοθτο τό συμ¬
  φέρον τοθ κληρούχου καΐ τό
  γεγονός τής ακριβείας των
  | δηλώσεων τοθ γεωργικοθ Γρα
  φεΐου Ηρακλείου. Αύσιηρός
  [ θά άσκηθί| ίλεγχος υπό τής
  Έπιτροπής Απολλοτριώσεων
  1 καΐ τοθ ΓραφβΙου Γεωργικής
  Π«ριφ5ρε'ας καΐ προσέτι τό
  γεγονός 8τι πρό πάση; δρι-
  στιχής κατατάξεως>ληρούχων
  θά δημοσιεύκται κατάλογος
  τούτων καΐ των κτηαάτων έφ'
  ών έαφανίζονταιοδτοι κάτοχοι
  ή ίμφυτευταΐ μβτά προσκλήσε
  ως πάντων των έ'βιαφβρομέ
  νων Βτΐω; ύτοβ^λωσι τάς έν-
  στάσεις των έντός ωρισμένης
  προθσαίας. Τό τελευταΤον
  τοθτο θά προηγηθβ έπΐσης τής
  νομιμοποιήσεως των έμφυτευ
  των.
  3) "Οτι πλήν τής ποινής τής
  άπάτης ήης κατά τάς χειμέ
  νας διατάξεις άπειλεΐ πά*τα
  ψ^υδώς παριστώντα εαυτόν
  έμφυτευτήν κτήαατος δπεο
  τρΐτος έξ οΙου*ήτ°τβ λόγου
  κρυπτόμβνος έΦύτβυσε, ή άνω
  τέρω διαδικασία καί δημοσία
  της θά άποκαλύψρ. την απά¬
  την ήν ούβεμΐα άμφίβολία δτι
  θά άκολουθήσουν α( νόμιμοι
  συνέπειαι.
  4) Ότι ψευβεΤς δηλώσεις
  οικογενειακάς καταστάσεως
  καΐ άποκρύφεως πβριουσιακών
  στοιχείων έστω καΐ μετά την
  επιτυχίαν τοθ σκοποθ δι' 6ν
  εγίνοντο, άνακαλυπτόμβναι
  θν °ι ώκωνται ποινικώς.
  5) Ότι κτήματα έμφυτευμέ
  να ή επί των οποίων έγένον
  το άλ,λα έργα τα όποΐα δέν
  ήθελον δη>ωθ{) καΐ τεθβ ύπ'
  δψει τής Έπιΐροπής Ά*α
  σεων, θά θεωροθνται άδιάθε
  τα καΐ θά διατΐθενται διά
  την συμπλήρωσιν των ύπσρ
  χον των άτελών κλήρων καΐ
  διά την εγκατάστασιν νέων
  κληοούχων καΐ
  6) Ό Γραμματεύς τής Επι
  τροπής 'Απαλ)σεων άμα
  προσαγωγβ ίκάστης αΐτήσεως
  θέλει όρΐζει ταύτην είς μίαν
  των ωρισμένων δικασΐμων χο
  ρηγών σημείωμα είς τόν αί
  τοθντα ύποχρεούμενον νά
  >προσέλθ[) Τήν ώοισμένην ήμέ
  ραν άνευ άλλης προσχλήσε
  ως.
  ' Ηράκλειον τβ 5η ΊανουαρΙ
  ου 1936.
  ' Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο
  πής Άπαλ)σεων.
  Ε. ΜΠΛΕΤΣΑΣ
  9ΝΕΣ
  _.
  Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέστερον
  Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη
  Μέγ«ρβν Διοιλυνά (Μεϊντάνι)
  Κουςΐνκ πλβυοΐβτ κ«1 έΜλΐκτπ. ΎλΐΜβ «γνύ». Άπαστρα
  πτουο« καθαριότης. ΎηηρεοΙ» προθυμοτάτη- Τιμαί &κολύ
  τ*»ς λογικαί.
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ,,ΔΙΕΘΝΕΣ"
  'Αμιλλαται τα πολυτελέστΕρα έστιατέρι« τής πρω¬
  τευούσης καί αποτελεί πραγματικήν έκπληξιν διά.
  την Κρήτην.
  Π«ρ«αχευάζομεν γιόματα έ«1 η«ραγνιλ(«
  ό τοθ Κκτβτατήμκτος χαΐ είς ο(χ(α$.
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ—ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  Τέεΐς Ί«τρ6( ©»ρ«πευτηρίου έ«Εύαγγ·λισμός» Άβην&ν,
  Δέχεται καθ' εκάστην 9—1 π. μ. καΐ 3—7 μ. μ.
  επί τής όβοθ Άμαλθε'ας (Πλατύ Σοκκάκι),, Εναντι
  πρώην Ίατρε'ου κ. Λογιάδου.
  ΙΒΙΙΙΗΙΙ1ΙΙΗΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΗ ΙΙΐηΐΙΙΙΙΠ ΜϋΙΙΙΗΐη ΜΙΜΙΗΜΜ11ΙΙ11ΙΙΗΙ1ΗΙ1ΜΜΙΗΜΙ ΗΐηΐΙΙΙΗΙ ΜΜΙΠΙΙ1ΙΡ Η1ΜΙΗΗΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙ1Μ
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
  τωνΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΤΤΙΚΩΝ
  ©βραπεύβνται μέ τήν χρήσιν των παγκοσμίου φήμης
  προϊόντων τής Έταιρίας ΣΕΛΛ:
  ΧΕ1ΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σ Ε Λ Λ
  ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ " ΣΕΛΛ
  ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ]
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ.
  Άριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των μορ-
  Φών τής Ψοριάσεος, Μελίγκρας, Σκουληκιών καΐ λοι-
  πών άσθενειών των δένδρων, ανθέων καΐ κητΐικών.
  Βιβλιάρια όδηγιών παρεχονται δωρεάν.
  Διαρκής παρακατβιθήΜη παρα τεΐς
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΛΑΣΗΦ10Υ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ιυωυΗηιΐιιορ
  Τα μελετώμενα
  ύγειονομικά έργα.
  Είς το δφιιπουργεϊον
  π-η:οφορο6μεθα δτι
  ή έκεξΐργασΕα τοθ μ
  πινταιετοας δγΐιονομικοθ ττρογοαμ
  Μολονότι ό &φυηουργος κ. Άλι
  διζΛτος δέν ΧΛτέληξεν άκόμη είς
  ίρ;σ:ιχάς ίηοφίαιις, δύναται νά
  λεχθί μιτά βιβαιβτητος Βΐι τό χά
  ταρτΐζόμΐνον πΐντκιτές 6γΐιονομι
  χον πρδγραμμα 61 πιριλοιμβίνη
  «Ζς τας βκοιχάς τού γραμμάς τα
  έξ
  Τήν ίδρυσιν ιίς τήν ύπαιθρον
  κα! είς εκάστην Κοινότητα δγειονο
  μιχ&ν σταθΐιβν μ( προσωπικόν έξ
  ενός ίατροθ, μιβς μκΐβς, ενός άγρο
  ΐικοθ δνειονομοφύλχχος χαί μιβς
  «Ιπιαχεπτρίας» νοσοχίμου. Ο! ία
  τροΐ πού θά χρησΐμοποιηθεθν είς
  τους δγειονομιχους αύτούς βταθ
  μοϋς τβν Κοινοτήτυν θα μετεχπαι
  δευθΐθν προηγουμένως είς τήν 'Υ
  γειονομιχήν Σχολήν, θά άμΐίδων
  ται !έ άπό τάς Κοινοτητβς με μι
  οθόν, τδ χατώτερον Βριον τοθ 6-
  ποΐου θά καθορισθή δπο τοθ δφυ·
  πουργείου.
  Οί χοινοτιχοί ίατροΐ θά άναλα·
  βουν τήν θεραπείαν τ6ν άιτόρων
  χαί των ίλονοαούντων, χατΡώς χαί
  την παρακολούθησιν των έξυγιαν-
  τιχβν Ιργων είς τήν πριφέρΐιίν
  των. Οί ογΐιονομ&φύλο·χες θά έχ
  παιδειιθοθν χά Ι αύτοι ιίς ειδικήν
  Σχολήν χαί θά φροντίζουν διά
  τήν ίξυγίαναιν τής Κοινότητος χαί
  χιιρΕνς διά τήν εφαρμογήν τΑν έξ«ι
  νιαντιχβν μέτρων χατά ττ)ς ίονβ
  οίας
  ΑΙ χοινοτκαΐ μαΐαι θά λάβουν
  έπ(ατ]ς ειδικήν έίτιταμένην 6
  γειονομιχήν εκπαίδευσιν, Ινα προ
  ααρμοσθοθν πρός τό πνεθμν χαί Ι
  παρχέβουν εί; τούς έηιδκβχομένους
  οχοποΰς διά τήν προστασίαν ττ]ς
  μ»}τρότητος χαί τοθ παιδιοθ. ' ΑΙ
  κοινοτικαί μαΐνι θά ουνιργά
  ζωνται οτινώτατα έν προχιιμέ
  νφ μέ τάς «έπισκεπτρία(> άδελ
  φάς, λΙ οποίαι θά έχπαιδευθαθν
  είδιχβς χαί αυταί, χαί ι2ς πεδία
  πέραν τ*ίς δγιιιν1]ς χαί ίατριχτ]ς
  πΐριθάλψΐως, διότι ή πιΐρα είς
  άλλας χώρας απέδειξεν δτι τήν
  δγιεινήν τόσον καλλίτερα έγχολ
  ποθται 6 χωριχος βαον περισαίτε
  ρ?ν α Ο τη ·ώ προαφερθή ένδιαφέ
  ρουοα έν σανδυαομφ πρός θίματα,
  τα δποΐα τον ένδιαφέρουν άμεσος·
  δπως ή οίχοχυριχή, ή χαλλιτέρβ
  χαί ιδθηνοτίρα τροφή κλπ.
  Είς τάς χωμοπόλεις, είς τάς
  μεγάλας Κοΐνόττςιτας δηλαδή, οί
  δγιεινομιχοΐ βταθμοί θά ιύρυνθοθν
  αναλόγως τ6ν τοιτιχβν συνθηνβν
  διά μιχροθ νοαηλευτιχοθ τμήμα
  τος, τό οποίον ίμως θά χρηβιμο
  ποιήταΐ μονον δι* έχτάχτους άνϊγ
  χας.
  —Ή είσαγωγή μελάσαης. |
  Δια κοινης άκοφαβεΗ( τδν υ·
  πουργών θΐκονομιχδν χαΓΕΘνι-
  κής ΟΙκβνβμίας ίίηρίθπ τδν δια
  τυηώβεβιν της «π' αριθ. 104.709
  τής 6-10—1936 άπβφάοίΜς ή μέ·
  λαββα δασμολογικης κλάαενς 33.
  —Τό καχβυργιοδιχβίον μας.
  Την νύκτα τού παρελθοντος
  Σαββ&του έ{(δόθη <Ί απόφασις τβδ Καχουργιοδιχείου επί; τής 6 ποβεσίΜςΧ, τοθ Άντ. ΝιχοΧαχαχη. Το δικαστήριον τβν συνίδρκν Ι| «έβαλεν είς τον χατηγοροόμενον 7 1)2 έτδν εΐρχτήν δι' αμ^λνσιν χαί δύο έτδν φυλάκισιν δι' άνθριι κοκτονίαν. Είς το κακουργιοδι χείον ήρχισε χθές η δίκη χατα τού £τυλ. Καλοΰδη χατηγορουμέ νού έκ! διγαμΐα. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΛ 91ΕΣΕ0Ν ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΥΡ. ΣΑΜΑΡΙΤΗ & Σία Αριθ, τηλεφώνου 7-81 Άναλσμβάνει μεταφορσς έ τιιβατων διά Ρέθυμνον, Χά νιά, Λασήθι καΐ έντός ;τής τιό λεως καΐ έτταρχιων μέ τίς ττειό καλές τιμές έξ δλων. —Τό ΛεπροΜοτεϊον Σπινν λόγχας. Κατ' αύτάς ώς μ«νθάν·ιμεν β* άνκχωρήση πρές πΐριοδεΐκν άνα τάς νιΊσους τής Έλλάδοβ μέ ε13ι· χον πλοΐον διντΐθέν άηο τέ) δ- κουργεϊβν τδν Ν«υτιχδν, ή χα· ταρτιοθιΐοα έηιτρβπή ιτροςέ{εύρ>
  σιν νηβίδος χοτταλλήλβυ δια τίιν
  ένχ«τ«στ«σιν τβν λεχρβν Σπινα-
  λογχκς. Ή έπιτροτπ βα έχλέ{α
  πρός τουτο τίιν καταλληλοτίροιν
  νηοΐδ».
  —_»« την πρέβληψιν ύπβλ-
  λήλων φυλαχών.
  Έδημοοιιυθη είς τίιν επισημον
  εφημερίδα προκήρυ(ιςδιανννισμβΟ
  δια την προαληψιν δύουκοδιενβον
  . των χ«1 ενβεχβι γραμματένν φυ¬
  λακαί ν τοθ κράτους. Ό δι«γ«νι.
  βμ6ς δια μέν ο«ς ύιτοδιβυβυντας
  είς τό υπουργείον τήί Διχαιοαβ
  νη( ωρίσθη δια την Ιβην Ίανονα
  ρΐβυ κ«1 ό τδν γραμματέβιν την
  21 Ίανουαρίβυ τρίχ. Ιτους.
  —Ή ύδροηλεκτρΐΜή ύκηρΐ·
  σί« Χανίων.
  ΑΙ νκηρεοιαι τδν υδροηλεκτρι·
  κδν Ιργειν Χανίων Ιγχατεοτάθη
  σαν ήδη είς τβ Δημαρχείον Χα·
  νί«ν. 'Η έγχατάοταοις αυτή γ»·
  νιται πρός αποφυγήν δαπάνης
  πρός ενοικίασιν οίχόματος βα εί¬
  νε δέ πρβθΜρινη δεδομέ«ου βτι
  άνοιχοδομεΐται νέον οίκημα άκο
  χλειστιχδς δια τας ύιτηρια(α{ ταό
  τας. ________
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 τό Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι καρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καϊ
  Παλλάς,
  "ΑϋΒΙΑΊΊΟΑ..
  80Ο ΑΝ. ϋ ΝΑνΐΟΑΖΙΟΝΕ
  Άναχωρήσεις Βου 15θημέρου ΙΑΝΟΥ
  ΑΡΙΟΥ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  ■)· "
  19 Ί«ν·υ«ρ{·υ διά ΒΓίηάίεί ΤΚΙΕ8ΤΒ
  8 νί
  II
  20 Ίανβυαρίβυ δια Νβροΐί
  Οβηονα.
  II
  ΕΟΕΟ"
  22 Ίανουαρίου δια Κύπρον—Συρίαν—Α¬
  λεξάνδρειαν—Ηράκλειον.
  II
  ΥΕ8ΤΑ»
  22 Ίανουαρίετυ δια ΒΓΪηάΙβΐ, ΤΚΙΕ3ΤΕ,
  " , Υβποζΐβ.
  28 ΊκνβυβρΙβυ δια Βΐίηαΐιΐ, ΤΚΙΕ8ΤΕ,
  8ηβ&_ ν*Ι
  ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΛΚΤΟΡΕΙΟΥ
  ΤΡΙΕ3ΤΙΝΟ,,
  ιιρ
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ανορθωσισ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΤΑΣ ΕΝ Μ1ΡΟΚΟ
  ΔΗΟΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΪΕΙΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΊ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΒΕΑΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίανουαρίου (τθδ
  άνταποκριτού μας).—Διά σημερινού α¬
  νακοινωθέντος της ή Έθνική Ίσπανική
  κυβέρνησις διίψευσε τας πληροφορίας
  περί συγκεντρώσεως Γερμανικών σχρα-
  τευμάτων είς τό Μαρόκον. Τάς^ πληρο
  «ορίας ταύτας, ώς αφήνετο.ι νά εννοηθή
  έν τώ ανακοινωθέντα ή κυβέρνησις τού
  Φράνκο αποδίδει είς την προπαγάνδαν
  των έρυθρών ή όποία όργιάζει, ιδίως
  μέσω των έν Παρισίοις πρακχόρων της.
  Έκ ηαραλλήλου πρός τό ανωτέρω
  ανακοινωθέν, τηλεγράφημα έκ Παρισί¬
  ων άναφέρει ότι αί Γαλλικαί έφημερί
  8ες, ουδέ των άκρων κυβερνητικών έξαι
  ρουμένων, έμετρίαβαν τόν τόνον τής πό
  λεμιχής των εναντίον τής Γερμανίας.
  Τούτο έξηγείται ώς χαλάρωσις τής έντά
  αεως των Γαλλογερμανικών σχέσεων κα¬
  τόπιν τής άποδιικνυομένης άνακριβείας
  των είβήσεων ώς πρός την έν Μαρόκω
  κατάστασιν.
  Στενή έπαψη Άννλίας-Γαλλίας.
  Οί Γερμανοί καί χά περί Μαρόκου.
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ λ Λ Λ Ο
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ Η£ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
  ΑΦΗΝΑΙ 12 Ίχν·υ«ρ(βυ (τοϋ άνταπβ
  χριτβ& μαξ) —'Τηλεγραφοΰν έκ τβδ έζωτερι
  χ·ϋ ότι πολεμιχά της έθνιχής κυβερνήσεως
  ουνέλαββν παρα τάς 'Ιβπανιχάς ακτάς χαί
  έτερον μέγα £«βικτικβν φορτηγον μ έ φορ
  τ(·ν πνρομαχικ6.ν οπΐρ καί χατεσχέθη.
  ΟιϊΑΪΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΣ0ΔΩΠ1Ι ΕΞΟΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  «νταηοχριτού μας).— Εδημοσιεύθη
  σήμερον άναγχαστιχός νόμος .διά τού
  όποίου παρατείνεταικαί διά τούς τρείς
  τελευταίους μήνας τού Οικονομίδου έ
  τους 1936-37 ή ηροσωρινή διοίκη
  σιςτών έσόοων χαΐ έξόοων τού Κράτους
  καί τών,είδικώνταμείων καί ύπηρεσιών.
  Δια τού αυτού νόμου έγχρίνονται πΐστώ
  αεις ί'σαι πρός τό σύνολον των πιστώσε
  ών .τού κατατεθέντος προυπολογισμόν
  1936—37 «αί ώς αυται διαμορφούν
  ται διά των έπ' αυτών τυχόν έπιφερο·
  μέν ών υπό τής σημερινής κυβερνήσεως
  μεταβολών.
  ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΕΙΣΕΤΙ
  45α ΝΕΟΙ ΑΙΑ4ΣΚΑΑΟ»
  Είς το 5πιν(,νιΐ6ν %ι Παιδιίας ίλήβθτ,σιν αί
  Ικθεοΐις Β7ων ι ών έπιθεωρη'βν ττ}ς ϊημοτικί); έ«
  Παιδιύσεβς οί αναφερομένη ι είς τάς ανάγκας τ&ν
  χατά τόττους σχολείων. Είς δλας τονΐζε,ται χυρίβχ
  Βτι είς δλα χά σχολιΐα τεΟ κράτους ϊ εν δπάρχιι ο5
  τι αΐτιον «πό ακιίψιως επιστήμονας καταρτΕαεως
  Προοωπι>δν ι&π αρκετόν από άπ'ψιως άριθμοθ
  Διά ττ,ν πρώτην ΛερΙπτβαιν ΗενρειΈαι ώ; μόνη δυ
  νατή λύσις ή φυοιολογιχή Ιξο8ο( έχ τής δπηρεοΕας
  τβν συμπληρωαάντιον συντάξιμον χρόνον χαΐ ή «πό
  μάχρυναις τ&ν ανιχαναν. ΕΙ; τάς έκθίσεις αναφέ
  ριται έπΙο7)ί Βτι διά νά αποντήοη πλτ]ρες Προαωπι
  >άν ή Ιημοτιχί) εχπαΐδευσις άπαΐτοθντβι άχόμη χ[
  λιοι νιοι διδάοναλοι. Κατόπιν τούτων ,ό δπουργί;
  τής Παιδείαν χ- Γιωργαχοπουλος,έοχιν άλλιπαλλή
  λοκς ουνεργβαίβς μετά κθ υπουργοθ ,τβν Οικονομ ι
  χβν χ. Ζχοιτοιάνου διά την χορήγησιν μίρους
  τουλάχιστον ι(βν απαιτουμένων πιστώσεων πρός νέ
  ούς διορισμούς. Τελιχ&ς έχορηγήθησαν πιστώαεΐ{
  διά τίν διορισμόν 450 νέαν δημοδιοαοχάλων. Οί
  νέοι διδάσχαλοι θά έχλεγοθν μεταξΰ τβν άδιορί
  σΐβ»ν δπό τοθ δπουργοθ τής ΠαιΒιΙας. β* κροτι
  μβνται 11 Ιγνιοομένιον εθνικήν φρονημάτων.
  ΣΥΝΕΡΓΛΣ1Α ΓΕΝ. Α1ΟΙΚΗΤΟΥ
  ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Ό 'Υπουργός Γενιχός Διοιχητής Κρή ής
  ν. Σφακιανάκης διβρχόμενος έκ Ρεθύμνης
  συνειργάσθη έν τβ Νομσρχ'ο: μβτά τοθ Νο
  μάρχθυ χ- Κρϊββατά έιιΐ διαφόρων ζωτιχής «£,
  θ«ως Τοηιχών ζητημάτων. Είς τή» συνβργσ
  Οίαν κληθείς ίλοβε μέρος χά Ι 6 Διευθυντήν
  τοθ αύτόθι Ύι»)ματος τής 'Αγροτιχής Τρα*έ
  ζης. Ό κ. 'Υιιουργός έβίχβη έιιΐοης χά Ι δια
  λαϊκάς έηιτρονάς.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου.
  —Τηλεγραφήματα έκ Λον·
  6(νου «ρός τό Αθηναϊκον
  Πρακτορείον βγγέλλουν δ
  τι δ ύβουργός των Έξωτε
  ρικβν κ. "Ηντεν εδέχθη
  τόν «ρεσβευτήν τής Γαλ
  λίας κ. Κορμνέν. Ή Ι«(σκ«·
  ψις αυτή, ή δποία ά«οτε.
  λεΐ συνέπειαν τής γινομέ
  νης -ροχθες, ά«οβλέ«ιι είς
  την διατήρησιν στενής έ«α
  φής μεταξύ των κυβερνή
  σεων Αγγλίας καί Γαλλί
  άς έ«1 τοΰ ζητήματος τβν
  έθελοντών καί τής άνταλ
  λανής σκέψιων άναφορι
  κβς «ρός τάς άναντήσιις
  τής Γερμανίας καί τής Ί
  ταλίας.
  Τηλεγραφοθν Ικ Παρισί
  ών δτι ή Γαλλική κυβΑρνη
  σκ ήτις «ΰρ(σκετο είς συ
  ι«αφήν μετά τής άν
  νλικής ά«6 τοθ Σαββάτου
  ευθύς ώς Ελαβε κθές την
  νέαν αγγλικήν διακοίνω
  σιν, -αο*σχεν άμΐσιες είς
  την κυβέρνησιν τοθ Λονδί
  νού την διαβεβαίωσιν δτι
  £γκρ(νει «λήρ*·ς την αγ
  γλικήν «ρότασιν «ερΐ άκα
  γορεύσειβς βθελοντΔν δι" Ί
  σνανίαν.
  —Τηλεγραφοθν Ικ Λισσα
  βώνος δτι ή βορτογαλ«,ική
  κυβέρνησις Αδημοσίιυσΐτήν
  απάντησιν αυτής είς τό
  γαλλοογγλικόν σχεδιον με
  σολαβήσε»ς βΐς τα έν Ί
  σ«αν(α. Ή ηορτογαλλική
  κυβέρνησις δηλοί ότι ά«ο
  Κέχεται κατ' αρχήν την λή
  ψιν νομοθετικόν μέτρων
  «ρός «αριμνόδισιν στρατο
  λογίας έθιλοντ&ν.
  Αγγέλλεται έκ Β«ρολ(
  νού ότι ή γαλλική διαμαρ
  τυρΐα «ρός τόν στρατηγόν
  φράνκο δι* την ένδιχομέ
  νην εγκατάστασιν γερμανι
  κα)ν στρατευμάτΜν είς τό
  Ία«ανικόν Μαρόκον, σχολι
  άζιται ζωηρ-ς ΰ«ό τΑν ά
  νογιυματινων έφημερίδ»·ν.
  Διά «ρώτην φοράν ά«ό τής
  «ναρξεας τοθ έμφυλίου Ι
  σκανικοθ «ολέμου αί γερμο
  νικαΐ έφημερίδες δημοσιεύ
  ουν είδήσεις έκ ξίνων «η
  γών, διαμαρτύρονται δέ δι
  ότι διά των έν λόγω «ληρο
  θοριών, έκτίθεται ή Γερμα
  ν(α. Τό 4θνικοσοσιαλιστι
  κόν δρν«νον «·Άγ*ΡΐΦ»
  γράφει: «Τα «αραμύθια αΰ
  τα τής Χαλιμας διά τό Μ*
  ρόκον, Ινα μόνον σκοπδν £
  χούν: Νά ένισχύσουν τούς
  «ιιρατας τής Βοιλένθιας,
  οί όκοΐοι αντιλαμβάνοντο»
  δτι κλονίζονται».
  Πρβΐα Τετάρτης
  13 Ίανουαρίου 1937
  ηΜΐ0ΒΓ[ί
  ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
  ΤΟΥ Β,ΛΚΛΝΙΚΟΥ ΜΟΕΣΤΩΤΟΣ
  ΤΗΣ ΒΟΥΜΙΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΒΣ
  Τό έπιστρεπτέον ποσοστόν επί τής
  καταναλώσεως σ τ ε μ <ρ υ λ οπνεύματος. Είς την εφημερίδα ι ής χυβιο· νήσιως ϊδηιιοοιεύθη ίιάταγμα πι- ρΐ χαθορισμοθ συντελΐαΐδν &ηολο γιαμιθ τοθ ίηιστρεπτίου ποσ^στοθ 1< τοθ χ«ταβληθίντος πχρά δια- μέοιβν ιίνοπνιυματοποών πρώτης κατηγορΐας διχαιώμαχος χάχανα- λώσεως έχον ώς εξής: Τί, είς τεδς διβμίσους ιίνο- ττνιυμαχβποιοΰς πρώτης χαχηγο- οΐας τοί>( πασαδίδοντα; το στεμ-
  φυλόπνευμϊ ιδίας ηαραγωγ^ς είς
  χένχρα παραλββήζ στ«μφυλοπνιύ
  μαχος, πρός παοάδβαιν αύιοθ είς
  οίνοπνιυματοποιεΐχ δευτέρα; χατη-
  γορίας δι' άναχβθαρισμόν, ή άη'
  εύθιΐος είς ίίνοπνιυματοποιεΐΐ
  δειιτίρας χαχηγοο(α(, πρίς άνκ·
  χαθαριομδν, χαΡώς ΙπΙοης καί ιϊζ
  τού; ίξαγοντας οτεμφυ)όπνευμα ή
  χαί τβ ιξ βόιοθ τύζον ιΐς την &λ
  λοδατιήν, Ιτιιστρετΐτέον διχαΐημα
  χαταναλώοινς, χβθορίζεται ανα¬
  λόγως τής χωρητικότητος τιθ άμ-
  βακος αύ·ων, βΐσιι τβν κατωτέ¬
  ρω συντελεστήν δπολογιβμοθ:
  1) Δι* χιύς άμδιιχας χωρηχιΐ"5-
  τητος 20—60 χιλιογράμμων ιίς
  δρα>μτς 22 χαχά χιλιόγραμμον
  άνύδρου 2) Διά «ί»; άμβυχας χω
  νηΐ:χίτητος 60—80 χιλιογάιι·
  μην είς δραχμάς 27 χατά χιλιί-
  γραμμον άνόϊρου χά! 3) ΔιΊ
  τοδ; άυβυχας χωρητικότητος 80
  —130 είς δραχιιάς 30 χ*τά χι-
  λΐίνραμμον άνόδρου.
  Βάσει την ανωτέρω ουνχελι
  στων Ηχ γίνη ή έπιστροφή τ:0
  διχαΐώμχχβς καταναλώσεως κσί
  διά χά αττό τής ίσνύος τοθ δπ' ά-
  ρι?υον 8 τοθ 1936 αναγχαατιχοθ
  νόμου, τΐαροδι,Ρίντα πρί'ς ίνακα-
  θαρισμον χατά ι ά άνωτ^ω ή έξα-
  χθίντα είς την άλλοϊατιήν ά
  στεμφυλοπνεύματος.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Έκ τιθ 5πουργι£ου χ«ν Σιίη
  ροδροΊιων ανεκοινώθη δτι μέχρτ
  τής 15ης Ίανσυαρίου λήγει ή
  ηροθεαμία τής άνανεώαεως τ6ν
  ίδειων κυκλοφορΐας αύτοχινήχων.
  Κατά σονίπειαν χαλοθνχαι ι ί ίδιο
  <χτ]ται λεωφορείων νά άνανεώοουν τάς αδείας των. ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διά διατάγματος δημοσικυ θέντος είς την εφημερίδα τής ΚυβερνήσΓω- όρΐζετσι δή ύ >ΕιονομΕΪα β' τάξεως είνε συν
  τοΐς άλλοις κο( των λιμννων
  ΉρσκλΕΐου, Ροθύμνης, Χαν[
  ών, Άγίου Ν χολαου.
  ΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ
  ΠΟΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑ Τ.Τ.Τ.
  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  Πληροφορούμεθα δτι δπιβλήθη
  ααν ιίς 'ή' Κυβέρνησιν οοβαραί,
  προτάαεις έχ μέρους μελων οίχο
  νομιχ&Ο δμΐλου διά 'ή< συγκρόιη οιν τουριστιχής δ^γανώαεως τής γώρας. Αί προτάσεις ίύ:αι άφυ ριθν συγκεκριμένως είς την χαχά αχιυήν ξΐνοδοχεΐων είς πόλεις χά Ι λουτροπίλεις κα' θερινάς δια μονάς χαί είς την κατασκευήν τουριατιχβν όϊβν ιίς τα άπαραΐ τητα έξωραι'ΐτιχά Ιργα χαί άλ λας έγχαταοτάοεις άπαραιτή,ους είς τον Έλληνιχϊν τουρισμίν. Ή Διά διατάγματος τοθ δπουργείου χτ]ς Συγχοινων(«ς χαθορίζεχαι δτι είς έκίατη' περιφερειακήν διεύ Ηυναιν των Τ Τ Τ. λιιτουογεΐ δπη ριαιανόν συμβούλιον τό δηοΐον Α ποφασίζει επί χής μΐταθίαεως τοθ προσωπιχοθ, έντίς χί]ς τιερο φερεϊας, επί των ίφίσιιον |ηΙ πι: θαρχικ&ν ποινων δποβληθειαην δ πό τβν ί« χοθ πιριφεριιακοθ διευ θυντοθ ίξαρτωμίνων πειθαρχιχβν ά?μοΐιοττίτων, Ιπί πιιθαρχιχώ * παρχπτωμάτων σ^νετταγομίνιβν τή ι πιιθαρχινήν ποινήν προαΐίμου £ ν» τβν 200 χαί μέχρι 500 δραχ. περί ουνομολογήσεως συμβίαιω^ περί μετοφορας τή*; ταχυίρο^ικής «νταποκίίαεως, επί χαταλαγισιιοθ είς δάρος τοθ ποοσώπου άποζημι ώοιων Ιττί τχ] άπιολι'α άντιχιιμέ νων διαβιβαζομένων διά τβν ταχυ δρομείων. ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΦΤΛΑΚΗΣ ΔΙΑ ΤΑ ΛΑΊ'ΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Μ?τα?ύ των άνδρ&ν τοθ Σώματος ΧωοοφυλακίΙς έν τώ Νομώ Ηρακλείου διενηο Υήθη υπέρ τ<3ν λαϊ«5ν συσ σιτίων ίρανσς, μέγριτΓθ^"! δέ άηίδωκε προϊόν έ< 3 800 δρ. "Ο ίρανος σονεχΐζεται. Ό Ιωάννης Τσμπακάχης, έκ Χ'-θνθυ Πβλεκάνου Χανίων ιτεριεργαζόμενος περίστροφον κατά την παρελθούσαν έβδο μάδα έτραυματΐσθη σοβαρώς είς τόν στόμαχον. Ό τραυμα τισθείς νοσηλεόεται ήδη έν Χανίοις. Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝ Δι' έγγράφου πρός τόν Παμ μικρασιατικόν Σύλλονον Χαν ών ιό υπουργείον Γεωργίας ι γνωρίζη δπ έηΙ τοθ παρόν Ιτος ή άιεσ"ς άκοστολή καί δευτέρου τοπογραφιχοΠ συνερ ' γεΐου ίΐς Χανιά δέν ιΐνε δυ νααή. Η ΑΠΟ£ΥΓΚΒΝΤΡα£Ι£ Ποοχθές συνήλθε ο*ό τή ττροββρίαν τοθ ύτιουργοο χον ' Έσωτϊρικών χ. Μαΐγιάχου τό ! Συμβούλιον Άτιοσυγχεντρώ σεως δια νά συνεχίση την έρ γασΐαν τού. Έτι' εύκαιρ'α 6 χ ΰπουργός χοτετοπΐσθη έττΐ τη"ς γενομένης μέχρι τοθδβ ίρ , γασΐας χοί ίβωσεν 65ηγίσς συμφώνως τΐρός τίς κατευθύν σβις τώς οποίας Ιχβι δώση ήίη 6 χ. Πρόεδρος τής Κυββρ νήσεως. Η ΕΚΘΛΨΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Είς τό υπουργείον τής Γεωργ! άς χατηγγέλθη δ τι χά έλαιουργεΤα ωρισμένων περιφέρειαν είοπράτ χούν δπίρογχα έχθλιπτιχά δικαίω ματα, οθτω ?ε Ιπιδαρύ/εται χαί ή χιμή τοθ ελαίου. Κατόπιν τούτου ί χ. δπουργδς τής Γεωργίας ου νέοχηοεν είς ,χΐς τοπικάς αρχάς δ πως μεσολβδήαουν χαί είοπράτχων ται λογιχά διχαΐώμαχα. 'ΕπΕσης ουνέατηβεν είς την 'Αγροτικήν Τράπεζαν δπως μεριμνήση διάτήν (δρυοιν ουγχρονιομένων έλαιουρ γιΐων. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒ'ΒΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ έν τρ άγορα μας κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων (ττροΐόντων είχον Ας κάτωθι: ' Χ·ι»λτ«νιν«ι Ι α' ποιότητος Βρ. ( ί Ρ' » .. >
  ν' .. ., (19,30 20.31
  »; .. .. ι
  ε ιι ■■ (
  Ίλεμεβει
  | α' «οιότ~ο« βρ. Ι» 30-16.30
  • Υ „ ..
  | Μαύραι
  α' νοιότ~ο< Βρ. ) V Ι Ι Σχιτιχβς πρός τό άβυμβΐβαστον ττ]ς ίδιδχητος τοθ δημοσίου δπ·λ λήλοϋ χαί ταυτοχρόνως τοθ ίδιω τιχοθ τοιούτου, πληροφορούμεθα δτι θέλει διαταχθς ϊλεγχος δπό τβν αρμοδίων δπηοιοιβν τοθ Κέν ρ3« ίεδομένου βτι χατηγγέλθη δτι ο νδμος ι διός χαταβΐρατηγε.ιαι. Ίλεηα · μ ρ. κοινα ». Ιοοο·(α« Αα Ι 13.Γ0 Ι (αι·. .. α' «οιότ. -ουρνε,ν. ίζαιρ. α' 6 ΜαλββυζΙου «α1»* 4«. Χαοοόβισ βρανχ, Β, Μέλι τΐοιοτικώς η^ Μέταξα ( 408 Κουκούλια ζηρο " ||β' Δίρματα βόΐα " μ' Άρνοβίρματα εοιφ. !' «|' Προβατβεν αΐγων 4ΐ' Μαλλια και' οκάν " 5 Τιμαί Συναλλάγματος ΔολΙΛριον βρ. 111.10-112,10 ΑΙρα „ Μβ _Η0>
  Κορώνα Σουηδίας Β8.1Β—88 40
  Φράγκον „ |.ι ί_ Β.,3
  ^λΡΐτ· .ίί**"0* ■· ~.Μ-β·.β0
  Φιορίν. Όλλανβ. „ 60.15-61.1*
  Τβιχοολοβακΐας
  Φράγκον ΒιλνικΑν „ | Ν_-1 ■)
  28.—
  £5
  81.-
  Μ
  „ Μ.

  II.
  ζαιρ.
  .. α «Ο16τ.
  •Ιν·· ν«α« 1·οβ(Ια«
  Αρχανών τό >(—. Βρ. 40 41
  «αλαιοΙ „
  Μάρκον
  Βρυ(_λαι
  ΑιρΑΊτα
  ΐ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφη
  ματα έκ Βουκουρέστιον ό ρουμανι·
  κός τύπος άσχολούμενος σήμερον με το
  ύπογραφέν μεταξύ Σερβίας καί Βουλ-
  γαρίας Σύμφωνον είρήνης καί μή επι-
  θέσεως, τονΙζ«ι ότι τούτο αποτελεί
  άσφαλή εγγύησιν τής ειρήνης εν
  τή Βαλκανική Χερσονήσψ. ΈηΙ
  πλέον αί Ρουμα«κα15 εφημερίοες
  γράφουν δτι κατά τούς έηιαήμους κυ·
  βερνητικους κύκλους τού Βουκουρεβτί·
  ου ή υπογραφή τού συμφώνου τούτου
  αποτελεί συγχρόνως καί έμπρακτον α¬
  πόδειξιν ότι ή Βουλγαρική Κυβέρνη¬
  σις άναγνωρίζει έξ ολοκλήρου τό έϊαφι
  κόν πολιτικόν καθεστώς των Βαλκανίων
  τό οποίον κατωχυρώθη βια τής συνάψε-
  ως τού συμφώνου τής Βαλκανικής Συ¬
  νεννοήσεως.
  ΜΟΙΡΑ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΒΑΚΑΤΑΠΛΕΥΣΗ1Σ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Είς τό υπουργεί¬
  ον των Ναυτικών ελήφθη σήμερον είΒο-
  ποίηαις τού Άγγλικού ναυαρχείου ότι
  μοίρα τού Άγγλικοΰ στόλου τής ΙΙΙε·
  σογείου θά χαταπλεύση είς τόν λιμένα
  τής Κερκύρας περί τό τέλος τρέχοντος
  μηνός. Ή μοίρα τού Άγγλιχοΰ στό-
  λου θά επισκεφθή έπίβης καί διαφόρους
  άλλους λιμένας τής χώρας, έ*τελοΰσα
  τα καθιερωμένα κατ',έτος χειμερινά γυ·
  μνάσια είς τα ΰδατα τής άνατολικής
  Μεαογείου.
  Ο ΑΠΟΑΟΠΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΝ
  ΟΑΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 12 Ί«ν·υβρίβυ (τβΰ «νταπο
  κριτ·ΰ μας) — Υπό τοΰ ύίΐβυργείβυ τής £υγ
  Μοινωνϊας άνεχβινώθη σήμερον ό άπολογι
  σμό; τ&ν «δβπβιητΐΜ&ν εργ»ν. Κατα τόν
  άττβλβγισμβν τούτον μέχρί 1ης Δεκκμβρίου
  1936 διετέθησαν 1285 έκατομμυρια πρός έκ
  τέλεσιν τριών πρ·γραμμ«των όδοποιϊ*ς
  χνρίς ίμως νά πρανματ·πβιη8ί} ή έκτέλκ
  οι$ τούτων. Ή Μνβέρ* ησις Μεταζά ίμερ(
  μνησε δια την αύςησιν των πβαδν χρημα
  τοδοτήβΕνς χαί δια την μετά φειδβΰς δια
  χείρισιν τδν δημοβΐων πραγμάτων. Κατά τό
  τρέχον βΐκβνβμικόν ίτος «Ι δαπάναι κατα
  σχςυής κβί ουντηρήσεως ηυξήθησαν άπσ
  440 είς 675 έκατομμύρια. Συγχρίνως βξετέ
  θη είς δημοπρασίαν ή χατασχβυή ·&&ν διά»
  ποσόν 160 έ*ατβμμυρ(ων.
  Ο ΠΡΕΪΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΑΑΝΑΚΤΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ-ας).—Ό νέος πρεσβευ·
  τής τής Ρουμανίας κ. 4»ιλόχτι, ανήλθεν
  σήμερον είς τα άνάκτορα καί εγένετο δέ
  χτός υπό τού Βασιλέως Γεωργίου μεθ'
  ου χαί βυνωμίλησεν επί μακρόν.
  Μετα την κάθοοόν τού έκ των άνα-
  κτορων, ό χ. Ο»ιλόττι μετέβη είς τό
  υπουργείον των Εξωτερικών δπου καί
  Εσχεν μακρον συνομιλίαν μετά τοβ
  Πρωθυπουργού κ. λ1ετ«ξά επί ζητημά
  των χφορώντων τάς ούο χώρας 'Έλλά-
  βα καί Ρουμανίαν.
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΠΟΑΥΕΤΕΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΟΠΡΙΊ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μανουαρίου (τοϋ
  άνταποκριτού μοχς)— Κβ«α τάς ««βερ
  νητιχας ανακοινωσεις, υπό τού υπουρ.
  γείουΣυγκοινωνίας κατηρτίσθηπολυετές
  προγΡαμμαοΒοποιιαςδπερέλ«ίζ»τ(Χς οτ1
  Θέλειέχτελεαθη' άπροβκόπτως. Κ«τ*
  «ύχας,έκ τού υπουργείου -ϊυγκοινωνίας
  άνακοινώσεις, θέλουσι εκτελεσθή κατά
  την τρέχουσαν οικονομικήν Χρήα6ν ώρί.
  βμένα δημοσία ϊργα, άτςναι .κ.Ι 4νβΧ.
  ροντα,ι, πλήν δ' αυτών ή κυβέρνησιΓά
  «εφ«βιβ. ,ήν εκτέλεσιν κ«1 άλλ ή
  «•ρΐληφβένι,ων αρχικώς ί ^
  ΥΡβιμμ* της οβοποιίας.
  1
  ;.μ
  ,ηβ τ·ς
  ύ
  χ#ν·μ·«*
  Λιότι «Ι όν
  λβδν ηρ«νμ«1
  κ«ρκίν»νμ« »
  Τβς οίρκνς μ
  μέν·» Κρ«τβ»
  ώ{ χβινωνίας
  μγ μέβ
  κ·ύ λ
  4«·ρρη
  ζΐτκι ««ό τι
  ί,βφβρων εί
  ηβΙοι κβτώρθ
  η·χί»ν τήί ί
  ηκλης ««Ι ι
  ρ·.β·»τβλογ
  ο»ντκξιο&χ·ι
  τβθοτβϋνται
  δημ·«·ν χ
  ΧΟ βύδείς πρ
  Είναι γννοτ
  τό διΐβεβ»!
  β κ. Ζ·β»ι
  χκί πβνηγυι
  χούν άνθρω
  βένοντες σύ
  τβΐτοϋς ύπη
  ο(«ν θέσιν,
  οθηβκν την
  τής γεννήσι
  λβ» οί οπι
  δύβ·πίντ* ί
  Χ«ί χωρίς ν
  ρΐβ'κ, μιτΐ
  τκξιν των
  λ
  μβ
  δρβχμδν |
  δημοςίβυ ι
  ΧΡ·ν-ς «α
  χκί διάφ·
  ώς Ιδιώται
  τις &«Β·νβ
  τβν.
  Κ«ί (Ινα
  ο» έώ ^
  τ&ν ποέντω
  ί
  «·ρ·δν πλι
  »·τί·ς τδν
  Ρύ
  ν.ν
  ;
  τ* Κ
  νΙ·
  «ι
  ί ,
  ν Μ
  ■· ηλβ·ν
  έ Μθιί
  τ
  Χώραις.
  Ηλπιβι
  •«οιν ίΐ,
  θλιβί
  τ· ^,
  η
  «•ίιιν ,
  'Πν Μνβ
  «·μνήβ,
  ί' **< λ χ