93778

Αριθμός τεύχους

4470

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  14
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  .■ΗΒιΊΟΣΗεΤΚΤίΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ εβθ»«
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΛΛθν 4470
  ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠ ΣΥ1ΤΑΞΕΟΝ
  Μία «πό τάς ρ«τ«ς κκ κα
  τπγβρημβτικάς ύπβσχέαεις
  τάς οποίας έδωκε πρός τβν
  Ελληνικόν λαόν ή χυβέρνη
  οί-, διά σΓβματβς τού υπουρ
  γ*δ τβν Οίκβνβμικών χ. _α
  βιτσιάνβυ, ολίγον μετ* την
  επελθούσαν πολιτικην μετα
  βολάν της 4ης Αύγούστβυ
  ήτο κκί ότι 8* «νεθερωρβδν
  τβ κ«ί θ« πϊρΐίκέπτβντβ αί
  παντοειδείς καί βδικαιβλβγή
  τως χβρηγβύμβνβι συντάξεις.
  Καί έ έργαζίμενβς κόσμες
  εδέχθη μέ «χσθημα ί«ανοποι
  ήαεως την υπόσχεσιν αυτήν
  καί ήκουσε μέ Ιδιαιτέραν ευ¬
  χαρίστησιν τάς σχετικάς δή
  λώσει» τής κυββρνήσεως.'Ηλ
  παβν δέ ότι νθ' απηλλάσσετο
  επί τέλβυς άπό την γάγγραι
  ναν αύτην η ·π·ία κατατρώ
  γει τόν οικονομικόν μας ό?
  γανισμόν καί αποτελεί μίαν
  άπό τάς πολλαίς πληγάς π<ύ κατατρύχβυν τό Κράτ«ς καί τβ δημοσία καί Ιδιωηκα οί κσνβμικά Διότι αί σύνταξις, άπβτε λβΰν πράγματι πληγήν κα} καρκίνωμα πβύ κατατρώγει τας οκρκατς μας ώς όργανω μένου Κράτβυς, ώς λαοΰ καί ώ; κβινωνίας. Καί καταντά μέγιστον μέρος τού Κρατι κ·δ πρενπολβγισμβΰ μας ν' άπορρβφάτοη καί να ρβκανί ζβται άπό την στρατιάν των διαφόρων επιτηδείων ·1 ό πβϊβι κατώρθωσαν, είς την έ πβχήν τής όργΐαοτιχίίς κραι πάλης καί της κομματικήν ρουοφετολβγ.ας νά γίνβυν συνταξιοδχβι καί νά χρημα τβδβτοδνται παχυλδς άπό τ· δημόσιον χωρίς ν κ συντρέ χη ουδείς πρός τουτο λβγβς Είναι γνωστόν αλλωστβ, καί τό διεβεβαίωσε καί έ ϊδιος ο κ- Ζαιβιτοιάνος δημοσία καί πανηγυρικως, οη ύηάρ χούν ανθρωποι 25 έτδν λαμ βίνοντες σύνταξιν εΐκβσιπεν ταετβϋς υπηρεσίας είς δημο¬ σίαν θέσιν, ώαάν νά διωρ. οθησαν την ημέραν ακριβώς τής γεννήσεως τω*! Καί άλ λοι οί έποΐοι ύπηρέτηοαν δύο-πίντε έτη τό δημόσιον καί χωρις νά πάθουν έν ύ«η ρεσ'α, μετεκήδι,οαν είς την τάξιν των ςυνταςιούχων κ«ί λαμβάνουν χιλιάδας πολλάς δραχμών μηνιαίον έκ τού δημοσίου ταμείου, έ* ώ συγ χρονως άακβΰν έλενθέρω; καί διάφοραι έπαγγέλματα ώς Ιδιώται πλέον· κερδίζβν τες άφθβνα χρήμβτα έξ αύ τβν. Κ«ί είναι έπίαης γνωαόν, ©τι έν ώ ο λαός έστερεΐτβ των πάντων, β* ώ «Ι έπορώ- τεραι Ιδίως τβξεις δεν ειμ¬ πορούν πλέον νά ζήσβυν έξ αίτίας τδν χαταθλιπτικών φο ρωντεύς οπβίβνς πληρώνβυν πρός τό Κράτος με αγώνας όλβχρβνίβυς καί ίδρωτα καί αιμβ, «Ι συντάξεις όχι μβ νβν ποφέμενον άθικτβι, άλ λά καί ηΰξανβν καθημερι νώς καί έχβρηγοϋντο συνε χώς καί νέαι υπό των τελευ ταίων κνβερνήοεων, αί όποΐ αι ήλθον ώς λυμκιώνες τβΰ τόπου καί ώς κατακτηταΐ τού λαοδ της πολυπαθονς αυτής χώρας. "Ηλπιοεν λοιπέν ο έλλην» κβς λαός καί δικαίας, μετ* την έξαγγελθεΐααν ριιτήν ύ πόοχκσιν, (τι ή οημβρινη κυβέρνησις θά επροχώρει μέ ταχύτητα χαί σταθεράν άπό φασιν είς την εκκαθάρισιν της θλιβεράς αυτής ύπβθέσε ω;, τό συντομώτερ,ον. Καί έκράτηοΐν υπό σημείωσιν την υπόσχεσιν αύτην την ό π·ί«ν καί ύπενΒύμισεν είς την κυβέρνησιν. '_κ τδν ύ ηομνήοΐων δέ «ύτών λα βών αφορμήν ό χ. Ζαβιτοιά νβς, έτόνισιν είς κροσφάτο»; δηλώσεις τ·υ, ότι δέν ϋη ομόνησε την υπόσχεσιν τε» διότι ε-δτε ληομ·ν«ΐ «ύΐκ δί δεί ύπ«οχ<σεις τάς όπ·ί*ς Ην ηρόκ*ιτ«. νά μ· ήα. Άλλ' ή ύκόθεβις, είπεν,είναι τόσον σοβκράκα) τόσον περιπκπλεγμένη καί αί κατηγορίαν καί αί τάξει; των συντάξεων τόσον πολλαί κ*ί τόαον διάφοροι μεταξύ των. ώατε χρειαζεται χρόνος πολύς διά την μελέτην μιάς έκάατης σχεδόν χωρία τα κα« σκίψ'ς μεγάλη ώστε νά μην γίνουν άδικίαι καί λάθη χαί παρα&ρομαί. Καί εζήτησεν άπό τόν λαόν νά έχη μ» κράν άκόμη υπομονήν καί νά άνκμένη ίπ' όλίνβν άχέ Μ«1 μέχρις δτβυ αί αρμοδία» υπηρεσίαι τβδ ύκουργείβυ πε ρατώαβυν την σχετικήν έ? γηβίαν κκί διατυπώαβυν τα οριστικά πορ(οματά των, ό πότε καί θά γίνουν, ύπεύθυ νοι, οριατιχαί χαί ίχανοποι ητικαί επί τού ζητήματβς ά ναχοινώαεις. ©£ δημοσΐευ θ δέ χ«ί ό σχετικός νόμβς καί θά λάβη την οριστικήν ρύθμισιν της η θλιβερά αύτη υπόθεσις τδν συντάξεων. ΑΙ νέαι αυταί δηλώσε«ς τού κ. Ζαβιταιάνου, δέν Ι χά νοποιοδν ϊβως την άνυπομο νηαίαν τβδ κοινοδ, πβύ φκν τάζεται την λύσιν όλων των ζητημάτων πολύ εύκολωτέ ραν άπό Ι τι είναι έν τη ού σία. Είναι ομως έξ ϊββυ χά τηγορηματικκί χαί δέν άφΐ στανται διόλβυ των πρώτων. Δι' αύτό χαί έ Έλληνικός λαός, ίσον χαί αν έπιθυμή νά ΐ&η τό ταχύτερον συντε λευμένην την αναθεώρησιν τδν αυντάξεων, άπό βοην κκί αν χατέχεται άνυπομβνη οίαν διά τό ζήτημα τουτο, έν τεύτβις δέχεται εύχαρί βτω; νά πκραχνρηση την ζή τηθβΐοχν . πίστωοιν χρόνβυ μμΙ νά ύπομεΐνα επί τίνα ά<έμη καιοόν την άφαίμα ξίν τού άπό τάς βδέλλας των κοΐΜΐλωνύμων συνταξιού νων. Κ«ί τουτο διότι έλπίζει ότι η κυβέρνησις, ή έπβί« χαί άνεκίνησκ πρώτη τό ζή τημα, θά τόν απαλλάξη έστω καί χάπως άργά άκό τα πά ράσιτα αύτά πβύ κατατρύ χούν χαί φθείρβυν τόν ό 3γ* νιαμόν τβυ Όπωσδήποτε ο μως χαί ό έργαζόμενος «ό σμβς χ«ί ημείς οί όποΐβι έζη τήσχμεν κατ' επανάληψιν την αναθεώρησιν των σοντά ξεων καί την περικοπην τδν αδικαιολόγητος χορηγβυμέ νων χαί έχειροχροτήααμεν την επί τού ζητήματ·ς τού τού σκέψιν τής κυβερνήσεως, μίαν παράκλησιν έχομεν νά αποβάλωμεν. Νά φροντίσουν οί χυβερ νδντες χαί Ιδιαιτέρως ό χ. ύπουργός των ΟΙκονομιχδν, νά τερματισθή ή σχετιχή έρ γασΐα έντό; τοΰ συντομωτέ ρβυ δυνατού διαστήματος Καί νά απαλλαγή τό ταχύτε ρον ό οΐκονομιχός μας βργ« νισμός άπό την μεγάλην αύ την πληγήν καί άπό τβύς γαμψβύς όνυχας τδν διαφό ρων επιτηδείων εί οποϊοι έπέ πεσαν κατ' αύτοΰ κκί τόν λυ μκΐνονται. Είναι τόση ή ά νκγχη πρός τουτο. Κα) θά ίχη ή ενεργεια ού τη τόσην σημασίαν διά την οικονομικήν άνόρθωσιν της χώρας κκί την άνάρρωσιν τοΰ λκβδ, ωστε νά δικαιολβ γήται χάθε σπουδή καί νά προβάλλη ή άναθεωρησις τδν συντάξεων ώς Ιν έκ τδν πρωτΐοτων χαθηκόντων χ«ί τδν πλέον έπιβεβλημένων ύπβχρεώοεων της χυβερνήαε ως άπέναντιτεδ εθνους καΐ τοδ Έλληνιχοδ λαοδ. Γνωμαι εΐδικων ΤΟ ΑΠΟΙΚΙλΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜ4ΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ Η ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΙΔΟΙΙΟΥ °Λ«ό τόν άΐολογισμόν τοθ ΰνουργιίου τής Συγ· κοινεβνίας πληροφορούμε¬ θα δτι διετέθησαν κατά τό 1936-37 Βι' ίργα δδο ποιΐας 835 έκατομμύρια δραχμβν. Παρέχεται δέ συγχρόνως καί ή βεβαΐΜ- σις ότι κσΐ κατά τό νέον δτος θά διατεθοθν ένίσης σημαντικά «οσά πρός τόν σκονόν αυτόν ώστε νά κα¬ ταστή επί τέλους δυνατή ή όλοκλήρωσις τοΰ δδικου μας δικτύου καί ή ά«όκτη σις συγχρονισμένης, άνέ. τού καί άσφαλοθς συγκοι- νε«ν(ας. Δημιουργεΐται λοι «όν ή κίοτΐς δτι ή Κυβέρ νησίς άντιλαμβάνεται «λή ρως τάς συγκοινυνιακάς μας ανάγκας καί δτι θι βράξη «αν δτι έξαρτόίται έξ αυτής καί έκ τής οίκονο μικής άντο^ής των δημοσί ών οίκονομικών διά νά «ρο ωθήστι τα συγκοινωνιακά μας έργα. Αύτό δμ«ς ακριβώς ι>ας
  κάμνει νά έλ«1ζε*μεν δτι
  θ" αρχίση μία νεα «ερίο.
  δος καί διά την εκτέλεσιν
  καί άκονεράτωσιν των δδι-
  κών έργων καί τής Κρή
  της. Διότι καί ή Κρήτη
  §χει Ανάγκας· καί ή Κρήτη
  στερεϊται έναρκών οδών
  καί συγκοινωνιακόν μέ
  σων. Καί μόλιστα πολύ πε
  ρισσότερον άβό^δλα τα δι·
  αμερΕσματα τής εχώρας.
  Διότι ή Κρήτη, «αρα τό δ¬
  τι έ·εκράτησεν κακώς ή
  αντίληψις δτι ηύνοήθη ίδι
  αιτέρως κατά τό διαστημα
  τής τελευταίας δεκαβεντα
  ετΐας καί δτι ενισχυθή
  Βρονομιακως είς βάρος άλ
  λ**ν έναρχιών. Καί «αρά
  τό δτι, ηολλοί, είς την άλ
  λην 'Ελλάδα φρονούν κα
  κβς, δτι αποτελεί ΰκόδειγ
  μα συγκοινννιΑν καί δτι
  άμαξιτοί, άσε>αλτοστρωμέ
  νοι μάλιστα δρόμοι, δια
  σχΐζουν καί τό τελευταίον
  χ»ριουδάκι της, έν τού
  τοις στερεϊται ηαντελώς
  συγκοινωνιακόν άρτηριβν
  καί «ολλαΐ έκ τβν ίπαρ
  ίχιών της ίέν έχουν έν«θ^
  άκόμη 6ι' αύτοκιιήτου μέ
  τάς «ρωτευουσας των νο
  μΑν. Ίδιαιτβρως μάλιστα
  είς τό άνατολικόν διαμέρι
  σμα τής Μβγαλονήσου. ΕΙ
  ναι δλλωστΐ τόσον γνω
  σχά τα «ράγματα αύτά
  καί είς την Κυβέρνησιν, έξ
  έ«ιτοτιΐας άντιέήψ*«ς καί
  τού κ. ΠρωθυνουργοΟ καί
  των ύηουργων καί είς τούς
  ξινους οί όνοϊοι μας επι
  σκέντονται καί μένουν κα
  τάπληκτοι διά την ύπάρ
  χουσαν καθυστέρησιν είς
  τό κεφάλαιον αυιό, ώστε
  είναι «εριττόν νομίζομεν
  νά έκικταθΔμιν ηερισσότε
  ρον.
  Περιοριζόμεθα λοι«όν είς
  τό νά 6ιατυ«ώσΐομ«ν δι' 6λ
  λην μίαν άκόμη φοράν την
  ευχήν καί την παράκλησιν
  νά λάβη υη' δψιν της ή Κυ
  βέρνηοις τάς μεγάλας όδι
  κάς ανάγκας καί έλλεΐ
  ψεις τής Κρήτης καί νά
  ε(ορηνήαα ια<: άναραιτή τους Βΐοτώσεις διά την συμ«λήρ«σιν καί θερα«εί αν των έλλεΐψεων καί των άναγκΰν αυτών. Καί έλνΐ ζομκν δτι θ' άντα«οκριθ{) τό Κράτος «ρός την έηιθυ μίαν μας αύτην ή όνοία καί λογική καί δικαία εί ναι. Έξ άλλου, ή άνοΜράτΜ σις των συγκοινωνιακόν μας έργων καί ή δλοκλή· ριισις τού συγκοιν ωνιακου δικτύου δέν «ρόκειται νά διευκολύνη μόνον όκλως την κίνησιν τοθ Κρητικοϋ λαοθ άλλά καί θά συντελβ ση τα μέγιστα είς την έκ μετάλλβυσιν τοθ άνεξαντλή Τό ζή τημα τΏν άποικιών έ τιανέρχεται είς την διρθνή* έ ηκσιρότητα, κατά τρόπον μά λιοτα άρκετα άνησυγητικόν. ΕΤνβ άρκετά χαρακτηοιστικοΐ έν ιιροκβιμένφ οί λόγοι τοθ ^όκτορος Σάχτ διΛ τό άτιοΐ κιακόν πρόβλημα: «Έφ' 8σον πσριχμένει αλυτον, βΤτΐβ τό προβλημα των πρώτων ύλ©ν διά την Γερμανίαν, ή τελευ τα'α οθτη θά άποτελή έστίαν Βιαταραχών, παρ' δλον τόν Ι ρωτά της πρός τΛν ε(ρήνην>.
  Ου τω τίθεται τό ζή τημα, τοθ
  ότιοΐου πολλοί φοβοθνται τούς
  ! μελλοντικούς άντικτύτιους επί
  | τής δυθνοθς ζωής. "Η θά Ικα
  νοηοιηθοθν οί αξιώσεις έχεΐ
  | νων πού στβροϋνται άποικιων
  ή θά έτιιδεινωθή μοιραίως ή
  , διεθνής κατάστασις. Άλλ' έ
  ίρωαταΐ: δέν ύπάρχει λοιπόν
  κανένας άλλος τρόπος δμα
  λώτερος ρυθμ'σεως τε Ο ζητή
  ματο<; Είς αύτό τό θέιια άφι ερώνει τό κατωτέρω άρθρον τού, βημοσιευθέν είς μίαν πά ρισινήν εφημερίδα δ γνω σ'ός βημ<"σιολόγος κοί οΐκονο μολόγος Γεώργιος^ Μπερνάρ. Μεταξύ τ ©ν τιλανών γρά φεΐ, οί οποίαι διεδόθησαν τα τελευταία χρόνια είς όλον τόν κόσμον, κατατόσσεται καί ή θεωρΐσ, σύμφωνα μέ την δ πο[αν ή οΐκονομική ευτυχία των λαώ ν θά εξαρτηθή 4πό μίαν νέαν Βιεθνή διανομήν των πρώτων ύλών. Τοθτο ά ποδεικνύει δτι έλάχιστοι αν θρωποι ξχουν τό θάρρος νά ά ναλύσουν τάς ίδέας αί δποΤ αι τούς προσφέρονται £τοιμαι. ΟΙ περισσότεροι ευρίσκουν πιό εΰ<ολον νά τας δέχωνται καί νά τάς έπανολαμβάνουν μη χανικά, παρά νθ τάς ύποβαλ λουν είς μίαν Ιδικήν τους κρι τικήν έξέτοσιν. Σήμερον, χά θε εΐρηπσΐής νομΐζει δτι μία νέα διανομή των πρώτων ύ λών ίΤνε άπαραΐτητος. ΟΙ "Αγγλοι ΗολιτικοΙ έηρό τειναν χαχά πρώτον νά έξε τασθβ τό ζήτημα τής κατανο μής των πρύτων ύλών μετα ξύ των διαφόρων κρατών, άπό απόψεως νομιμότητος. Έπρό κειτο κατά βάθος περΙ ενός πολιτικοθ χειρισμοθ εύστρό φού, δ οποίος άπέβλεπε είς την άιτώθησιν των διεκδικήσε ών τί)ς ΓερμανΙας είς τό νά άνακτήση παλαιάς γερμανι κάς άποικΐας καί συγκεκριμέ ν ως έκεΐνας πού περιήλθον Είς τούς "Αγγλους υπό οίαν δήποτε μοοΦήν. *Η Άγ·/λ(α δεικνύει ιύ ω την έχθρότητά της, Εναντι των θέσεων, ο( οποίαι δλοένα συχνότερα, κα τα τόν τελευταίον καιρόν, έ πανέρχονται ώς «λά'ίτ—μο τΙφ» είς τούς λόγους τοθ Μου σολΐνι καί ιώνΓερμανών πό λιτικών άνδρων. Κατά την τε λευταΐαν,σόνοδον τής Κοινω νΐας των "Εθνών ή Αγγλία μάλιστα έπρότεινε την σύστα σιν μ άς επιτροπήν, ήτις θά άναλύβη νά μελετήση τος με θόδους τάς άναγκαΐας διά μίαν νέαν κατανομήν των πρώτων ύλών, μετοξύ των κρατων ποϋ στεροθνταΐ τοιού των. ΑΙ πρώται ΟΚαι άποτελοθν βεβαία ενα πλοθτον, σωτήρι όν μάλιστα, διά Τάς χώρας 6που ύπάρχουν. ΎπήρξΒ μία έποχή κατά την οποίαν ύπερέ βαλον τρομερά την αξίαν τής κατοχής τοθ χρήματος, άπό τα διάφορα κράτη τοθ κόσμου. Σήμερα πιστΐύουν κατά τόν ίδιον τρόπον, δτι οί πρώται δλαι είνε τό μόνον ή επί τέ τού «λουτου τής Κρητικής γής έκ τού όνοίου καί ή ζωή τοθ λαοθ μας θά καχα οί□ «ερισσότνρον δνετος και ύ«οφερτή καί τό Κρά- τος καί ή εν γένει έθνική μας οΐκονομία θά Εχη ση μαντικάς ωφελείας. Άρθρον τοθ Μπερνάρ. λους τό κυριώτερον κριτήοιον τοθ πλούτου των λαών. Άλ λά ύπάρχουν άκόμη καί β(θ την σημβοινήν εποχήν τή^: ύ πβοβολικτΐς έκβιοιιηγανοπο ή σ"ως, κράτη, των όπο'ων ό πλοθ^ος στηοίζεται επί τίΐς πωλήσεως των γεωργι«ων προϊόντων. Ύπάοχουν έπ'σης κράτη πτωχά είς πρώτας δ λας, τα δκοΐα κατώρθωσαν παρά τό γβνονός τοθτο νά έ χούν άξιολόγους επιτυχίας επί τί|ο β<οαηχανικής πβριο γής. ΦυσκΑ ίργάζεται μία βιομηχανΐα 8ταν ίχει Ιδικόν της γαΐάνθρακα, παρά δταν είνε ύποχρεωμένη νά άγορά ζτΐ,καΐ γαΐάνθρακας καί με ταλλεύματα. 'Αλλά δέν είνε χσρακτηρι- στικόν τό γεγονός δτι τα ίύο μεγάλα κράτη τής Εύρώπης, τα όνομαστά ε[ς δλον τόν κό σμόν γιά τόν οίδηρο καί τόν χάλυβα πού ίέχουν—ή Αγ γλΐα καί ή Γαλλία—χρειάζον ται νά εΐσάγουν άπό τό έζω τερικόν, άρχετήν ποσότητα μεταλλευμάτων; Τό Ιδιον συμ βαΐνει καί μέ τας βομηχανΐας μετσσχηματισμοθ είς τα διά- φορα κράτη τοθ κόσμου. Διότι δ κατσμερισμός τής εργασίας είνε πάντοτβ μία ένδειξις προ 68ου είς τάς παγκοσμίους σχέ σεις μεταξύ των έθνικών ο(κο νομιων, δπως καί ιίς την έκ μβτάλλευσιν των έργοστασΐ ών. Έτσι συμβαΐνει ωστε μερ χαί Ιδέαι, φαινομενιχώς λογι καί, νά άποδεικνύωνται σα θραί έν τή πραγματικότης. ΑΓφνης ύπάρχει ή γνώμη συμ φωνα μέ την οποίαν, οί λαο', οί έχοντες πρώτας Ολας άλ- λά μή δυνόμενοι νά τάς με τασχηματΐσουν εί1 Τδιοι, δπως γΐνεται μέ ωρισμένα έδάφη των τροπΐκών, ε Τνε άνόξιοι σύτοθ τοθ πλούτου, γιατΐ δέν γνωρΐζουν νά τόν μεταχειρι οθοθν. Καί δμως αύτοι οί λαοΐ συμμετέχουν επαρκώς είς την γενικήν οίχονομΐαν, παράγοντες πρώτας υλας καΐ θέτοντες αύτάς είς την διάθε σιν δλλων λαών, έπ' άνταλ- λαγή έ Γέρων έμπορευμάτων. Διότι, χάρις ϊίς την άνταλλα γήν αυτήν, κοθίστανται πελά ται των βιομηχανικών χωρών, οΐτινες αν 6έν ηδύναντο νά τροφοβοτήσουν τούς λαούς τούς πλουσΐους είς πρώτας Ο¬ λας άλλά πτωχούς βιομηχανι χώς, 6έν θά ήξευρον τί νά κάμουν τα προίαντα των. Είς την εποχήν τής μέγα- λης άποικιαχής έξαπλώσεω·:, ό,,πλοθτος είς πρώτας ϋΚας των ΰπερποντίων χωρών, ήτο £νας άπό τούς κυρίους λόγους τής κατακτ'ήσεως εδαφών, ά¬ πό τα πεπολιτισμένα κράτη. Ή ανθρωπότης ήτο άκόμη πρωτόγονος. Π' αύτό ϊέ* Ιβλεπε παρά πώς θά άποκτή η τάς άπαραιτήτους πρώτας Ολας. Τα εύρωποϊκά κράτη έπολε μοθσαν λοιπόν έπ( αΐώνας διά νά άποσπάσουν τό ενα άπό τό άλλο τάς άποικιακάς κτήσεις των. Άλλά έν τώ με ταξύ ή ανθρωπότης έξήθε ά πό την πρώτη της νεθτηια. Καί έ' <¥> τό παιδΐ θέλει νά χά
  τέχη ο,τι τοθ άρέσει, ή τοθ
  φαΐνεται χρήσιμον, ό μεγάλος
  βλέπει καλά δΐι αύτό δέν εί
  νέ απαραίτητον διά την εύτυ
  χΐαν τού. Δηλαδή ή άνθρωπό
  της έφθασε νά κατανοήση δτι
  ή άνταλλαγή των προϊόντων
  μεταξύ των λαών δύναται νά
  άντικαταοτήση τό σύστημα
  τής ένότητος άποχτήσεως αύ
  των των προϊόντων. Τό νά
  τα αποκτήση κανείς, μέ την
  δύναμιν, 6ι' άποικιακών πολέ
  μ ών ή διά τής ύποδουλώσεως
  γειτόνων λαών, δέν σημαΐνει
  δ (ι θά τα καταστήση εύθηνό
  τερα, εάν ύπολογισθοθν τα
  Ιξοδα τβν κολέμων καί τα
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΙΚ»Λο|.
  Β λη^ι Ϊ34 4 ΐόφασΐς
  διοριαμοθ 450 νέαν ίημοδιδα-
  ακαλών διά την ουμπλήβωαιν των
  χινών θίσιων χαί τή· χανονιχήν
  λειτουργίαν τβν σχολείων ή<οΰ θθη μέ έξακοετιχήν χιράν άντα- ποχρ(νετ«ι δέ έξ δλοχλήοιιι χαί ποβς την υφιστ^μί"ην ανάγκην τ&ν ποαγμάτω^. Έξ ιϊλλου διά τοθ διοοισμοΟ τΑν διδ-χιχάλων αυτών έηιτυγχάνΐται διπλοθς αχο πίς: Έξααφαλίζΐται ή χαλή λιι τουογία τ6ν σχολείων χαί ή χά νονική χαί αίΐία ίηιιοτινή ΙκπαΕ δευοις χαί δΐδΐ^αι συγχρόνως ι ο γασία χαί τα μίαα τΐ]ς ζωής ιίς Ινα πλήθος νίων ανθρώπων οί δ πβΐοι μολονότι έχοπ(ασ>ν χαί έ?α
  τΐϊνηοαν δια νά οκβυδχοουν, πά
  ρέμεναν έν τούτεις 3-ιργοι, επί
  1%·η χαί Ιφθιίροντο από την φιώ
  χεικν χά Ι την άπογοήτιυοιν.
  ***
  ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΙΜΟΥ-
  Δέν γνωρίζομεν ιυΐε τδν εί
  χονομΐχόν δμιλον δ δποΓίς προοε
  φέρθ- νά έργανώση τδν Τουρι
  σμόν είς την χώραν μας, ο&τε
  χαί τάς προτάσιις τάς δποΕας &η|
  βαλεν πρός τδν οχοπδν αθτδν ε'ς
  την Κυβίρνησιν. Έπειδή δμως ή
  πεΐρα άποδΐιχνύΐι Βτι οί περΐφη
  μοί ούτοι οίχονομιχοΐ δμιλοι, έμ
  φανιζόμενοι κατ' αρχάς μέ τάς ά
  γαθωτίρας τ&ν προθίσιων καί ώς
  ιύιργέται, άποδαίνευν συνήΗως ϊ
  φοθ έξαοφαλίσουν τάς εργασίας
  χαί τα συμφίροντά των, πραγμα
  τιχοΐ τόραννοι καί οίκονοιιικοΐ δι
  απόται τοθ τδποϋ, θά ηθέλαμεν
  νά εξετάση χαλως ή χυ^έρνησις
  τεϋς 5ηοβληθέντ«ς οχετιχβς μ|
  την οργάνωσιν τοθ τοιιρισμοθ 6
  ρους, πρίν καταλήξη είς δοιατι
  χήν απόφασιν, ώστε νά μή πάθωμεν
  χαί μέ τδν Τουρισμδν Βτι Ιπαθεν
  ή πρωχεΰοιιοα, δ Πιιραιεΰς χαί
  τα προάβτεια σχετιχώς μέ την
  συγκοινωνίαν χαί τδν φιοτισμδν
  των ακδ την Πίο υερ. Ελπίζομεν
  ίέ Βτι την απαιτουμένη ν προσοχήν
  θά την δείξη ή κυβέρνησις.
  ***
  Ν Α ΠΑΤΑΧΘΗ.
  Δυοτυχως, φαίνεται Βτι δπάρ
  χούν άχίμη άαϋνείδητοι Ιμποροι
  οί δπιΐοι έν τί μαν'α ττ}ς άποχτή
  αεως πλούτου έξάγουν είς ΐδ έξ»
  τεριχδν έμπορεΰματκ τελείως &
  χρηστα χαί χατεατραμμένα. 'Απο
  τέλεομα Ιϊ α5χτ]ς τής άνοσίου τα
  χτικής είναι νά δυοφημοθνται τα
  πριϊίντα μας είς τδ εξωτερικόν
  χά Ι νά διατρέχουν τδν κίνδυνον
  Ο παντελοθς άποχλειομοθ των
  άπδ την διεθντ) αγοράν. Ευτυχβς,
  ή χατηγορία αδΐή δέν βαρύνει
  τοϋς έξαγωγιΐς τής πόλεώς μας.
  Άλλ' δπωαδήποτε, ή ζημΕα ή προα
  γινομέν— δπδ των δλλων άντανα
  χ)$ χαί ίφ' ήμβν. Δι* α&τδ χαί
  σονηγοροθμΐν ϊχθόμως χαί ημείς
  δπέρ τής λήψεως αύστηροτάτων
  μίτρων πρός πάταξιν τ&ν κυρίων
  αυτών οί δποΐ&ι δυοφημοθν τδ έμ
  πδριον χαί τα πρεΐόντα μας, μέ
  τόσην αουνειδηοίαν χά Ι έλαφρδ
  τητα.
  άνθρώπινα θύματα.
  '^Κλά διά νά επιτευχθή μία
  καλλιτέρα κατανομή των πρώ
  των ύλών πού ύπάρχουν είς
  τόν κόσμον, μεταξύ των δια
  Φόρων λαών είνε άπαραΐτη
  τον νά επανέλθη ό κόσμος είς
  την αρχήν τής εμπορικάς έλευ
  θερΐας. Διότι ώς 6χούν σήμε
  ρον τα πράγματα, τα παρά
  πονα, προκειμένου περΐ τής
  ελλείψεως πρώτων ύλών είς
  διάφορα κράτη . είνε δικαιολο
  γημένα βίβαια. Πολλά κ^άτη
  στενοχωροθνται άπό την τι
  μην. πού έπιβάλλετσι είς τάς
  πρώτας Ολας έκ μέρους έκεΐ
  νων πού τος κατέχουν ώς μο
  νοπώλια. θά Ιπρεπε έπομέ
  νως νά άσκήται ενας διεθνής
  έλεγχος επί των όργανισμών
  συν&ικάτων καί τρσστ κου ά
  σκοθν επί των τιμών την επί
  δρασιν των. Τοθτο δμως δέν
  είνε δυνατόν, παρά μόνον μέ
  σα είς Ινα κόσμον άποφασι
  σμένον νά προχωρήση β^ τήν
  κανονικήν ανταλλαγήν των
  έμπορευμάτων. Ί5οϋ τί χρειά
  ζεται καί ποία θά ήτο ή καλ
  λιτέρα λύσις τοθ άποιχΐακοθ
  προβλήματος «ού άπειλεΐ τον
  κόσμον.
  ■Α™
  4
  ι
  ι
  Μια πεντάαορφη
  είς ένα τόπον αυστηρίου
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τό με
  γαλεΐτερο κινηματογραφικό γεγο
  νός: «Τ6 Πλήρωμα». Πρωτανων
  οτοθν Άναμιτελλα - Σάρλ Βανέλ
  Ζάν Πιβρ'Ωμόν—Ζάν Μυρά.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ενσς
  κοΚοσσόςϋ «Σαγγάη», ιΛωρέττα
  Γιωκ καΐ Σάρλ Μπουαγιέ.
  ΠΑΛΛΑΣ—Σήμερον μέρος Αον
  «Ό Πιλότος τοθ θσνάτου» (αύτο
  τβλίς). Μέρος Βον «Βαοίλισσα
  Ζοόγκλσς» τα έπεισόδια 4ον. 5ον,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΝΑΣ
  ΚΟΛΟΣΣΟΣ!
  Λ-ΡΕΤΤΑ ΓΐαΚ
  Κ ΑΙ
  ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  χκιρβ
  Έχτάς προγράμμκτος επί
  ιρβ 2ΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΡΟΕΕΧΩΣ:
  «Βιεννέζικα Καπρί·
  τσοί».
  «ΤΟΠ—ΧΑΤ»
  «Χανθό Ποντικάκι»
  Άρ.β. 10969
  ΕΙβονοΚηνκ
  «λειστηριασμοϋ
  Ό Ιδυμδολαιηγραφος Ήραχλι!
  ου Ευαιράτιος Θ Γαρτφκλάκης
  έν Ή?α«λε'ψ έΐοεύων ναί χατοι
  χβιν λ-ίίώ' δπ' ίψτι την δπ* χθι
  ο·νήν χρονολογίαν αίτησιν «Ο έν
  ταθθι δηοκαταστήμ-χτος τής Έ
  θνικίίί Τραπέζης τί); Ελλάδος
  τάς δ'αχάξεις τοθ άβθοου 42 τοθ
  απο 17ης Ιουλίου 1923 Νομοθι
  ΐΐκοθ Διβΐάγματος περΐ ·ίδιχ6ν
  ίιαχάξΐαν επί άνν.ύμαν Έτνιρι
  βν ώς χαΐ ιήν &πό χρονολογίαν
  7ης Ί<νοι»3ρΙοο ινεοτβτος Ι.ούς έαιχαγήν χοθ Ιπιοιιύδοντος ώς είρηται 'ΥποκαταατήΊιατος χαχά Φ>αγχ(ακου Βΐρβεράχη έμπορον
  χατοίχου "Ηρακλείου ϋπιοΌθεΙΐαν
  πρ2ς αυτόν την 8ψ Ίχνουαρ(ου
  ένεατβχος Ιτους χαχά τό ότι" αριθ
  μόν 16170 αποοιιχτιχόν τοθ δι-
  χαοχΐχοθ χλητΐ)ρος τί); ηιριφε
  ρείας τοΟ*Πρ»τοο'ενε(ου Ήραχ>εΕ
  ου Γεωργιος Μανουσάκη δι* ής < πιταγτϊς έηιτσοοιται £ είρημένος έ^ιιλίτης δυνάμει χα( κρός έχτέ λεθιν χοθ δπ' αριθμόν 976 τής 16 Νοιμβρΐου 1935 ίϊιωχιχοθ έγ γράφου χαΐ χβν παραρχημάτ«ν αΰχοθ συμβάσεως δανε'ου έ κΐ ένεχύρφ Ιμπορευμάτω', σο- νβφθείοτκ μειαξΰ βδϊοθ χαΙ τοθ δηθένχος "Υιτοκαταατή· μττος έχ ίραγ,μ&ν έξήχοντα πέντε χιλιάδων (65 000) 8π»ς χά «βάλη ιω εκιοκιύδοντι Τκοχα- ΤϊθτΛαατι διά κεφάλαιον τί «ούς χαΙ Ιξοδα έν Βλφ δραχμάς ΙβΚο- μήχοντα εξ χιλιάδας διακοσίας τρΐάχοντα (76 230) μετά χβν Αηό 1τ)( Ίΐνουαρίου ε*εοτ6τος Ιιους ΐόχνν χοθ χεφαλαίοιι. Εκτίθημι είς δηιιόΌίον αναγκαστικόν πλει σιηριαομ&ν γε>ηβ<μενον ενώπιον μου ή χςθ νομίμοκ αναπληρηχι: Ο μου την 17ην Ί*νουαρ!ου ίνεαττβ· τος Ιτους ημέραν Κυριακήν χά1 &·)%■* 10—12 πρί μεσημβρίαν χά! έν 'φ ένταθθα χαί παοά χήν οίον «Χάνδακος» ίίιοχτήχφ Συμ βολνιογραφεΐφ μου Ι«θα χαλοθν- χαι ύΐ βουλόμενοι νά πλειοδΌτή- θαθι χά ίξ*!ζ |ν«χιιριαομένα πρός τέ ίπιοπιθϊον Ύηοχ«τ85ΐημβ χι· ΑΥΟ ΑΥΟ 68ον ΑΔΕΛΦ ΟΙ ΠΟΑΕΜΟΙ Τού Προοκέρ Μεριμ*. —"Α« Ιχω Ιπιρροτ;, ΐιέ*οψ ζβηρά δ Νιύχρχος, είναι διότ πάνχοχε ζή τ* δίκαια αίιήματα από την Μιγαλειδτητά Τού. Προφέροντας αυτή χή λέξη 4πο χαλυΐΛηκΐ μέ σεδαομί. —Ή κερΐαχαση, ή έκοΕα άναγ χάζει χον άϊελφί μου, νά «σοοτρί ξ·ς οιήν χαλαοανη αίς ιϊ<αι δα βτιιχθς πο)ύ συνιιθιομένη σήμ« ρα. Ό 6«σιλείις δπίγραψι ττίρυα Π3?3πά>ω *ττ6 χΕλιες πεντ»νό3ΐε
  ιίτήιεις για χάοη, χι' δ 15ιος &
  χέμη δ άνχΕκαλος τοθ Βιρνάρ επί
  χυχι πολλές φορες αΰτό χό προ
  νίμιο.
  —Ό άϊελφός σχς χον χροχά
  λισι. Ίβως, χά Ι θί η~θελ« νά
  ήταν άλήθεια, αχολούθηοι ελεει
  νές σϋμδουλΐς.
  Παρατηροθοε προοεκτιχά χο λο
  χαγό τί; στιγμή κου Ιλεγε αύχα
  —"Ευαμα μιριχές κρααηάΐκι
  γιά νά ίαπίδίαω τίς δλέθριες ου
  νίπιΐες τίς φι>ονειχίας· αλλα ξέ
  ρΐτε δκ έ χΰριος Ιί ΚομΕγγη;
  δέν είχι ποτε ίιάθιοη νά δώοη
  αλλη Ι «α^οκο'.ηΐη άκό Ικιίνη πό5
  δίδεται μέ χήν αίχμή χοθ ξίφους
  Ή τιμή ενός ευγινοθ; χαί ή γνώ
  αη τ&ν κυρίων....
  —Δΰΐες λοιπ6ν τίς σαμδουλές
  δίνετε α' αΰιον χον νέ !. Χωρίς &
  λο φιλβδίξιίτε νά. χον χανιτι ρι»ι
  ναριαμίνί! .. "521 πδς θά στέ«αζ«
  6 παχέρας χου ά* μάθαινΐ ηίαι 6
  γϋΐές τού πιοιφρονει" τίς ουμδου-
  λ·ς τού Ι. . θιέ μου!... Μίλις πί-
  ρασαν δυό χρό"ΐ« ηοο τελείωσιν
  Ά έ>«*~ΰλιοι πίλειβι χαί ξέχασαν
  χά χύματα τοθ ο (μαχος ηιυ Ιχυ
  93ν!, .. Δέν ΐ[ν«ι άχίμη εθχαρι
  βΐημίνο !.. Ηίίττει κάθε μέοα,
  Γάλλοι νά σ«οτώ<ουν Γάλλοιχ! . —"Αν ήξιρα, χύριι, πβς ή αί χηοή μου θά (&ί δυβαρεοτοθσΐ. —'ΔκοΟβχε, χύριι II Μερζΰ. θά μποροθοα νά διάαιο χά χρΐοτιανι χί. μου αίοθήματα χαί νά συγχ» ρήοω τή> προχληαη χοθ άδελφεθ
  σ«ς· ή διαΥΜγή τού δμως σιή μο·
  νομαχία τκύ Ιγιν» διτερα, χά*ώ;
  λίνε δέν ή:«ν....
  —ΤΙ θίλε-ε νά πί)τε, χύριι Νιύ
  χ
  —Πβς ή μ^νομαγΕα Ιϊ ίγινε
  μέ νομιμ? τρόπο χα(?ώ; συνειθίζουν
  οί Γάλλοι ιδγινιυ
  —Κ«1 ποιίς τίλμησε νά διαδώ
  οη μιά χέτοια απμη ουχοφανχΕοί;
  άνίχραξε 6 Ζΐ;ζ μέ μίτια ποΰ &■
  ατραφχβν ακδ χό θ<ιμί. (θυνεχ(ζεται) η ήτοι έ<αχον ιΐιοσι (120) ξόλινα ϋίνοδίρελα μεταχιιριαμέ- νχ χενά χ«?ητιχ2νητος ττΐρΕπου ' πενιήχονχα 5 «άδων Ε<αατον. Τοθ άναπλειοτηρΐά ί δ σμιτος ιοθ χελευτα'ου δτΐρσεματιαιοθ & μα ·φ πέραχι τεθ πλιισ'η?ιααμοβ Ή παροθσ* δημοσιευθήτω διά ς ένχαΒθα εκδιδομένης εφημερί¬ δας «Άνόρθ«οις>. Εγένετο έν
  Ήΐαχλείφ Κρήτης σήμερον χήν
  δωδεχάτην χοθ μηνός ΊχνουαρΕου
  χοθ χιλιοστοθ ένεηχοσιοοτοθ χρια·
  χοοτοθ έδϊίμου (1937) Ιτους ήμέ
  ραν Τρίτην χαί έν -ώ έ<ταθθα Ι η%οά χήν άδάν Χάνδακος !8ι οχτή"τφ Σ^ιμδολοιογρβφε'φ μου είοπραχθέντος χέλοιις χαί δικαίω μκχος έ< δραχμβ* εκατόν πέ/τε χά ι δπεγράφη πχρ' ΙμιΟ. Ό 2«μβι.λαΐογράφος (Τ, Χ.) Ε. Ο. Γαρεφαλάκης 'Αχριβές αντίγραφον Έ» Ηρακλείω αυθημερόν Ό Σ^β?λαιογ?4«ος Ή^κλεί ου. (Τ. £) Ε. β. Γαρεφαλάκης ΑΒΕΔΙΣ Λόγω τβν εβρτδν αί τιμαί μας είνε αί ουγκα· ταβ*ηχώτερ«ι. Έχομεν ολα τα ύφ«- βματα τϋί <η·χϋ(. Α ΒΕΑΙΣΙΑ Ν Νανβ ΠΕΜΠΤΗ 14- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 Ϊ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ •Ηρχισε τΛς εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι ωτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων καΐ Εναντι ακριβώς τής Λαίκής Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα τείαν τού έξασφαλίζει βνεσιν, τρ χότηχα, ακραν περιποίησιν, ΤΟΚΟΣ ΚΜ ΤΟΚΙΣΤΑΙ Την τελευταία μείωσι τοθ επισή¬ μου τόκου βίν έλησμόνησεν ό εθ· συνεΐδητος χοονογράφος. ΚαΙ δέν εΤχε δδικο. Ένα τέτοιο γεγονος ώφειλε νΛ άπασχολήσρ γενικώτε ρα— ψυχολογικώτερα — τή κοινή γνώμη. Ό έκλεκτός σι-νόδελφος τταΐο- νει τή φοασι τοθ μπάρμπα—Άκείμ άπό τώ «ΚρΑτος τού Ζόφου» γιά τό δανεισμό; —ΤΙ βοωμοδουλειές εΐν^ αΰτέΐ";,,. Πώς θά παίρνετε λειττά χωρΐς νά κάνετε τΐποτα; Ό θεός έπρόσταξε νά δουλεύουμε. ΕΤνε ή τ τραγωνική σκέψι τοθ πρωτόγονου δσο καΐ χαρακτηρι. στικοθ Ανθρωπίνου τθπου μπρο- στώ στήν Αποκάλυψι τής μικρής ή μεγάλης τοκογλυφΐας. Άλλ' είνε μήπως ό Τολστοίκός αϋτός διάλο- γος ή έπικαιρώτερη Εκφρσσι γιΛ την άΐΓανθρωπη 6σο καΐ βαθύτερα άντικοινωνική μάστιγα τού τόκου καΐ των έπιτοκιων; Άτιό χον Άρι- οτοφάνη £ως τί Σαιξπήρο. τόνΊψεν καΐ τή Γκράτσια Δελέντο, ή παγ- κόομια σκέψι Βιετύποασε τούς δη· κτικώτερους άφορισμούς εναντίον τοθ έπαγγέλματος τοθ τοκιστοθ, τοθ τοκογλυφικοΰ πλουτισμοθ κοΐ τής τοκογλυφΐκής άργΐας. Είς την τελευταίαν θά Ελεγα δτι άνήκει αποκλειστικώς τώ αρχαίον γνωμικάν δτι είνε μήτηρ πάσης κσ κίας. Διότι μόνον άπό μίαν τοιαύ¬ την αργίαν εΐνι δυνατή νά προέλ¬ θη δχι απλώς ή ίννοια άλλα καΐ ή ύτιόοτσσις πάσης κακΐας. Γνω ρΐζω 6να δισβόητο τοπικό τοκογλΰ φο ό οποίος την έποχή αυτή πού τό κρύο παγώνει κάθε καρδιά καΐ κόθε έργατικό χέοι—σύτός άσχο- λεΓτσι πρωΐ—πρωΐ στήν Αγορά νά παζαρεΰη. τα παχθτερα πουλερικά. ΆλλοΙμονο δέ καΐ στό «δικαιωμα- τικώτερο» άκόμη ψωμοζήτη πού θά τόν πλησιάσρ: —Νά πας νά δουλέψης άκαμά· τη! είνε στερεοτύπως ή απάντησις τού. Τα μάτια τού άστράφτουν άπό κακίο- ένω τα χεΕλη τού διαστέλ- λονται σ' Ενα σαρκασμό άφάτου άγαλλιάσεως. ΕΤνε ή άντιπροσω- πευτική εκδήλωσις τής τοκογλυφι κης ψυχής άπό καταβολής κόσμου —ή προσωποποίηοις τού διαβολι κου τοκιστικοθ πνεόματος τού ά σκοιμένου εναντίον θεοθ καΐ άν θοώπων. Είς τάς εκπολιτιστικάς καΐ κοινωνικάς τοη προσπαθείας τό Νέον Κρητός έθυμήθηκε την ά λήθεια αότή. ΚαΙ πρός Ιστορικόν Επσινόν τού «ή<ρωτηρΙασε» τόν επί σημο τόκο Άς εϋχηθωμεν πάντως ή μέριμνά τού νά μή μείνη 6ως έκεΐ... Ό τόκος διά τάς μεταπολε μικάς Ιδίως κοινωνίας απεδείχθη σωστή λερναΐα ϋδρα. Ό "Αλλος —ΟΙ έβαΐται ένίκησαν τδ Κράτος είς την Ούγγα ρίαν. Τ4 δηουργιϊιν τβν Έρ τής Οδγγαοίας είχεν άπαγορε6σε Ιβχάχως χήν ίπαιτείαν ιί( χουι δρίμους τής Β?υδα*έοιης, οί έ«α! Χ3ΐ δμως ΐθιώίησαν χο μέτρον χοθ το ώ; παράνομον χαΐ απεφίσιαα νάδιαμαρτϋ{·ηθοθν «ντόνιβς. Δέον ν οημε ωθξ δχι οί ΟδίΊρ ■ έιιίτιΐ κ ποχελοθν ίσχυροχάιην δ:γά<ι>)3ΐν
  πολλοΐ δέ άπ* αΰτβυ; Ιχουν βη
  μανχιχάς χαχαθέαεις εί; χήν Τρά
  πεζαν. "Απεφάσισαν λοιπον νά π:
  ραβοθν χήν δπουργικήν απόφασιν
  διά νά φέρουν ιίζ δύσκολον θέσι1
  τάς αρχάς. ΠράγμνΧΊ οί ουλλη
  φθίντες ώ: ττχοχβάται ήσαν τίσο
  •χολλοΐ πού οί φυλ-χχαί Ιπλημμ
  ριααν άμέσως. Δ ά τοθτο αί ίρχα
  ή^αγνάσθησχν νά διαχ^ψ^υν χή< καταδίωξιν. Οί Ιηοίται πινηγυρί χήν πρώτην αυτήν νίκην των *** —ΘΟμα τής εξελίξεως κα' ό «αλαιός μουΐζΐνης. Είς την Σιγχαπούρη', χό μεγ* λ ύιερόν μουσουλμανικόν τζαμί ίφα διάσθη μέ μεγάφωνον, διότι οί θε ρυβΐΐ χοθ δρόμου ή,ιπόδιζαν νά άχίυοθί ή" φιο ή χοθμοιιζ'νη. Το ουτοτρόπως, είς χο έξτ]ς, ι ι πι οΐοΐ θά χαλοθνται είς την προσευ χήν, χωρίς νά περιμένουν τή' εμφάνισιν χιθ μουεζινη είς χο μιναρέν, Έπίσης μεγάφωνα έτοπο θέτησαν είς τό ίοωτεριχάν χοθ χε μένους δ>ά νά ήμποριθ^ οί πΐστο
  νά άχτύΐουν εύχρινώς τα έδάνιΐ
  τοθ χορανΕου. 'Η χαίνοτομία (Οη
  Αποτελεί άληθινήν ίπανίσ'.ασΓ
  διά τον ουνχηρητιχον μ^υοουλμα
  νιχόν κόσμον.
  ΚΡΕΜΥΔΙ4
  ΕΞ»ΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Πωλοθνχαι πΛρΛ τό Γεν
  Τζαμί παραπλεύρως έμπορο
  μεσιτικοθ γραφεΐου Κωνστ
  Παπάζογλου.
  Τό νέον σιγαρέττον _
  ΖΑΠΑΝΤΙ*
  Πολυτελείας 12 δρχ. τό πακέττο.
  Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε
  γλυχόπιοτο, άβλαβές, ποιοτικώς υπέροχον.
  Άντιπρβσωπβι Νομοΰ Ήρα.κλε(βυ
  ΔΗΜ. ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΙ
  ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ — ΚΕΦΑΛ*ΙΑ ΕΙΣ ΛΙΡΛΣ
  ΕΑΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔ»Ν-'
  ΥΠΟΕΑΤΑ8ΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  Ί«τρθ(
  ί«Εύ«νγελιομέις» 'ΑΟην&ν.
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 π. μ. κα1 3—7 μ. μ.
  έτιΐ τής 65οΟ ΆμαλθεΙας (Πλστύ Σοκκάκι), Ιναντι
  πρώην ΊοτρεΙου κ. Λογιάδου.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  βον
  κομμ^χι
  —"Άς
  χοθ άγγιΐοκ χαΐ &% βμ
  Έπήια τ4 χομιιάτι στά χίιι*
  μπυ χαί &φ'Ο χο εξήτασα χαλά γιά
  νά πειαΐ* πεοι τής γ*Τ)αι6χη*6ς
  χου, είτα βίον Λεο νά διαβχαη τή'
  άνγλιχή μεχάφ;ασι ποΰ ιΐχε γρά¬
  φη στήν πεογαμηνή ό ττατίρΐς τού.
  Ό Λ·ο ΛοχΐΜ νά διιβίζη τό χ-»χα
  πληχτιχο χιΕμενο τί δπ-Λιν είχεν
  ώ; έξη**::
  €*Ε ώ ή Άιιενάοτας χΌ 6χαι·
  λιχοθ ΐΙ<ου τε.Ο Φαροώ, σίζυγ^ς τοθ Κνλλιχσάτου(· *οΟ ώιαίου καΐ ίιχυροθ (ερέως τής "Ιςκδος χήν ο¬ ποίαν οί θε?Ι υττεραγατιοθν χλΙ αί ίαίμονες δκαχούιιιν, πρός χον υϊ¬ όν μου Τισιαθένην. Έδοαπέτιιισΐ μέ χον πατίρα σου Καλλικράτη. ίπό χήν ΑΙ^ητον, επ! βιαιλι(«ς Νεκτανέμπου τοθ δευτέρου, έ ί ηοΐος διά χον Ιρωτά μου χατέβτη ΐπΕορχος είς χά θοηυΜευχιχά τού χχθήχονχα. Έταξειδεύίαμΐν πρός νίτον πιριηλανηθέντις είς θαλάσ¬ σας χαί έφθάααμεν είς άκχήν ή ί- ποία βλέπει πρός χήν ανατολήν τού ηλίου Έποοχια^αχμιν - έσοια ρας ημέρας άηβ τάς έκββλας έ ός παχαμοθ άιχδ τας οποίας διαχρ(νι ται είς χο 6άθος δ^ος Ιιο* οχήμ"» χιφχλής ΑΙΘΙοπος χαΐ ήχμιλωτ' αθημιν άπό φυλήν άγρίων ή έιτοΕα μά{ ώ'-ήνηοΐ κατόπιν ποοε'.ας ϊέ<Μ ημερών διά μέαου έίήμω^ χαΙέιο δ^ν έχχάσεω' είς τ4)« βχα'λΐααχν. 'Η 6κο(λιασα χαχοιχε! εί( Ι'< 5- ρος χοΐλον είς χήν χορυφήν χαΙ πλή ις αναριθμήτων οτηλα'ω1, 5 π^υ 6πτ) ξε ά'Χλοτε πόλις μεγάλη χαί άχμάζουσα. Οί δπήνοο! της, δγριοι χήν ψ^χήν, χοποθ·«0< πε πυραχτωμέ^ας χύτρας είς τάς χε φαλάς τβν ξένω , ήιΐβν δμιος ιφι! οθησαν χαί πατρουαΐαοαν είς την δασίλισσαν γυνοΐ<α έκπαγλου χαλ λονί)ς ή 5«οία χαηέχει τό μυστικό¬ της αί'ϋνΕας ζωής χαί |[ν« α-ίγισ αι, γνιο^ίζουσκ χά πάντα. 'Η μά γισσι αυτή ή ^άπησε χον πα'έία Ο9ΐι χαί εΐχε σκοπόν νά χονχρα:ή αη άλλά έχεΝος χήν έφοβ·ΐ:ο χαί ή (·άπα μόνον έμένα. Μ£; ωδήγησε τότε διά μέαου τρομεράν άτραπβν χαί μέ την βοήθειαν χ<ίς σνοΐι νή; μαγείϊς της ιίς χά βάθη χτ]ς γή:, είς χό μέγα ορρέ-χρ δπου τηγάζει ή ζωή χαί ν ά; Ιδκξε τόν «ϊλογε οον στόλον τής ζωη» δ οποίος πε ριστρέφεται μέ χρβτους χεοαυνοθ (ου εχίζεται) ΜΙΝϋΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ. 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Τό «πόντον τής τέ· χνης! Ό πραγματικός αθλος! Πρ»ίτ«γΜνιστβ0ν: "Αννα Μπέλλν,Ζάν Πιέρ 'Ωμόν, Σάρλ Βανέλ, Ζάν Μυρά·*. ΣχπνββεσΙβ: Α. Λ1ΤΒΊΚ ΜουοΐΜή: Α. ΧΟΝΕΓΚΕΡ «Μέα' τβ κολεμΐΜβ άρβΛλίί νβ κβδ πήρ« τη δι«ταγή γιά τίιν ητήσι τβδ Οανάτβυ, το «ηληρΜμά» τβυ, εν« τραγικό ζ«υν«ρι, σόζογβς καΐ έρββτής μέ τίιν κβρόιά ραγισμένπ, ά- γωνιοθν £χι άιΐο τόν ςρύβο τής «ϊρομάχης, άλλά για μιά γοναΐκ», έρνμένη .τοδ ίνος, σύζυγο τβΰ «λλβυ». ΠΡΟΣΕΧΩΣ: πΑΘΛΙΟΙ" «®εΐο τραγούδι» «Άννα Καρένιν» «Ναυτική Άνταρσίν» «Μίλωδίες καί Ρυθμβί τού 1936». Σπμ· Κββ' εκάστην είς τοις 6 μ. μ. «πβγευ- ματινή ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διήλθε χθές έξ Α- θηνων δια Χανιά ό μηχανικάς κ. •Αγησΐλ. Χατζηδάκης. _ Επίσης αφίκετο ό άπόστρατος άντισυντανματάρχης κ. Τζάτίιμος. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τό εσπέρας .τοθ παρελθόντος Σαββάτου ή κ Ευαγ. νελΐα Μιχ. Τζουλάκη σταφιδεμπό. ρου εβάπτισε το κοριτσάκι τού κ. ΕύστρατΙου Δεληγιαννάκη όνομά. σασα ούτό Μαρίαν— "Ελσαν. Είς τούς γονεϊς καΐ την ανάδοχον εύ· χόμεβα να τοίς ζήση· Γοοω στήν πόλι μαο. Ή λειτουργΐα των λα'κών συο. σιτίων συνεχΐζεται άπρόσκοπτος. —Καθ* έ<άστην έκατοντάδβς ά. πόρων καΐ έ«δεών συνωοτ'ζονται ποό τοθ πεοιβόλου τοθ οίκήμσιος είς τό όποΓον στεγάζεται ή ύπηρε. σία συσσιτίων. — ΚαΙ αναμένουν σειράν.... —ΚαΙ έπειδή ό λόνος πεοΐ λαΤ. κων συσσιτίων, πρέπον ϊΐνε να έ ξαρθη ώς πολλοθ λόγου άξΐα, ή χειρονομία τοθ Σώματος Χωροφυ λακης Ηρακλείου συνεισφέραντος, ώς άνεγραφομεν χθές, δρ. 3.800 6. περ των συσσιτίων. —Καθ" δ ανεγράφη καταστοατη γοθνται οί διατάζεις τοθ νόμου πεοΐ άσυμβιβάστοο τοθ δημοσίου ύΛαλλήλου μέ ίδιωτικα έπαγγέλ. μιτα, —ΚαΙ θά ήτο ορθόν, έφ' δσον ή πληροφορΐα αΟτη εΤνε άκριβήτ, να ένεργηθοθν τα δέοντα εναντίον των παροβατων. — Γνωρίζομεν ύπαλλήλους πτω χούς οί όποϊοι συνεμορφώθησαν μέ τας διαταξεις τοθ νόμου αύτοθ, ΚαΙ Θ4 είνε άδικον άλλοι νά χον καταοτρατηνοθν, εΐσπράττοντες |. κανΛ ποσά επί πλέον τοθ μισθοΰ των. ΚαΙ τώ χειρότερον, χωρίς να Εχουν άμέοους οίκονομι-άς άνάγ κάς. —"Εληξε προχθέο είς τώ γρβφεΐα τής Διοικήσεως Χω^οφυλακής ό Βιαγωνισμίς πμός κατάταξιν νίων ύπενωμοταρχών. ίΐς τοθτον Ελαβον μέρος άρκε τοί Ιδιώται κοΐ χωροφϋλακες. — Μδς παρεσχέθη ή πληοοφορΐα Οτι συνεπε'α μεταθέσεως έ^ος κα ΘηγητοΟ καΐ μιδς κοθηγητρΐας τοθ Γυμναοίου θηλέων αί μαθήτριαι χόνουν ώοισμένας ώραο καθ* ήμέ ραν έκ τής διδακτέας ϋλης. —Υποθέτομεν 8τι τουτο δέν ε! νέ δυνατόν νά συνεχισθή καΐ πρέ πει νά ένδιαφερθοΰν τό ταχύτερον οί άρμόδιοι. —Ό χειμών δέ" Εδειξε οϋτε χθές ούσιαστικήν βελτίωσιν. Τό χι ονόνερο συγκεκριμένως εσυνεχίσθη. —Έν τώ μεταξθ καΐ οί μετεωοο λόγοι τοΰ' είκοσιτετραώρου άτταισι οδοξ"Όν. —Άλλά καΐ τα βαρόμετρα καθ* α μανθάνομεν δέν δεικνύουν, οθτε αυτήν την φοράν, σταθεράν καλυ τέρευσιν τοθ καιροθ. —Ή μανΐα των μυνήσεων δι' ά σημάντους αφορμάς εΤνε χαρακτη ριστική αύτές τίς ήμέρες. —Τουλάχιστον αύτό συνάγεται άπό μ'αν παρακολούθησιν τής σχε τικής «ινήσεως είς χό ΑΙ "Αστυνο μικόν Τμήμα. —Τό νόστιμον είνε ότι αί συνέ πειαι καΐ τα Εςοδα φυσικά των μη νύσεων βαρύνουν συχνά πλήν των μηνυομένων καΐ τοϋς μηνυτάς. —'Εξαιρετική προμηνύεται ή οη μερινή προβολή στή Μινώϊ τοθ άριστουργήματοί «Τό Πλήρωμα» μέ την ΆνναμπέλΛσ, —Ή προβολή τοθ άνω Εργου Θά μείνη Ιστορική γιά τό Ήράκλειο. —ί τοθ Πουλακάκη Θά άποτελέ ση πραγματικόν κινημστογραψικόν γεγονός ή προβολή τοθ κολοσσοθ • Σαγγόη» τής τελευταίας κινημα τογραφικής παραγωγίίς· —Αμφότερα ΐά θέατρα βερ μαίνονται καλώς ώστε ή παραμο νή των θεατών νά διευκολυνονται βσον καΐ ή άνετωτέρα παρακολοθ Θησις των ίργων. β Ρβηβρηρ —Τα Νεοελληνκά Γρααματα. Εκυκλοφόρησαν προχθές μβ λεκτήν συνεργασίαν τα «Νόελ ληνικά Γράμματα». Είς τό περιοδι κόν τοθιο περιέχεται πλήν τής βλ λης φιλολογι«ί|ς καΐ κοινονικής β λης καΐ Ί^ίβδομαδιαΙα άνασκόπη σις τής πνευματικάς κινήσεως [είς την ελληνικήν επαρχίαν. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ^ 1|Ω ^ χΜρβΐ έξ Ήρακλίί •υ ΐΜ*αηιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ 19ίίϊ Κβτ> ύ8
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρΜΐ Ρί·
  β»μν·ν, Χανιά, Πΐιραια,
  *8ρ·ν, Π*ρ·ν, Νκ,·ν.
  Πρα«ορ«Ιον ΛΙΝΑΡΑΑΚΗ
  ο
  νοφους
  τού
  αυτήν
  κήίΓσο
  τουσνέττας. < οΐκογένβια· έϋ την ΐηφοαδϋ» χον ιιερισσοτε, τΐς θανάσψες οί γίροντον.όρι φ,λόβοξοι κσΙ ,οΐ χοθ ΔΐλφΙ>
  ρΰ έσχημάτιζο
  ηο υρο«ιμ·νο
  τόδρόμοτοθΠ
  «Αυστρία» ή»·
  κατσλάβη ή
  ,,οισ θβ ή«»< της θέσις. Κ κάθε μί)να, η τιοθ ιθρισκβ κ έμτΐόοιο. ΟΡΟΣ! Είς Σιινβγ«·νκ 1 Αμπέλου. ΟΙ έχχιλιατ βχυλιανάκη Βι! ΉραχλιΙου «ρ< γ,Η"9μίν δι' έν ρ»ν διά χήν μ χ',ςβιν μιας 4μ Οεοιν «Ιΐεβαμ λιας Καμάρα» χ1)ς χεριφιρεΐΐ 8ους σουλτανί ι λιάδνν (8 000 «υίπου. Ή δημ&προ φ 31ην 1»νο ημέραν τής 46 10- )ς Ήρβ ς 1) Δι! νά · ρά οέον νά ο ρίβολον έχ 8ρ (500) 2) Ή πλ-ρ. νοΐκΐςμ γινήοι ίίοιις |ξ ω» Αν κ ή δι χ»! 1 μ Η «ι έ^τλή, οεάν χου 6 α κλε Χ 3) χαχ 0|·ί 4)
  ΛΉ Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ■ς έ? "Α
  <ανικόςν α. 11 άν.... ρ Ε*νε λαΐ. °υ τοΓ 3.800 6. (αταοτοατη τοθ 2 όμο2 υ δημοσίου [ έ έφ' δοον Λ ^Ρ'βή<Γ. ν& καντΐον των ήλους —α ορφώθηοαν >μου αύτοθ,
  λοι νά χον
  >άττοντες (.
  ϊοΟ μιοθοθ
  » χωρΐς να
  ιι-άς άνάγ
  τώ γρβφεϊα
  ιφυλακής 6
  ιταξιν νίων
  μέοος αρκε
  ίλακες.
  ττληοοφορΐα
  »ς έ>*ός κο
  γητρΐσς τοθ
  μαθήτριαι
  κ καθ" ήμέ
  Οτο δέν ε! |
  ιθίϊ καί ιιρί
  ο ταχύτερον
  Εδειί,ε οϋτΕ
  .ώσιν. Τό χι
  , εσυνεχίσθη,
  οί μετΕτο^ο
  >ρου άπαισι
  )μετρα καθ1
  (νΰουν, οθτί
  ΐθεράν καλιι
  τ,σεων δι' ά
  νέ χαρακτΐ|
  ες.
  ι συνάγετΐ
  ησιν τής 0( ,
  ι ΑΙ ΆστΐΛ |
  Βτι αί συνί
  οικά των Η
  να πλήν τβι.
  μηνυτάς.
  νύεται ή οτ, Ι
  Μινώ "* τοΕ Ι
  ι Πλήρωμα»
  νω 6ργοι> βά
  ι Ήράκλειο,
  βά άττοτελί
  οτογραφικό'
  οθ κολοσσοθ
  χίσς κινημβ
  Βέατρα βερ
  ε ή τιαρσμο
  ,υκολθνοντσι
  : ησρακολοί
  Ρεκβρτε»
  Πρ*1*·
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  14ο ν
  "Αν καΐ ήταν κτισμένο εξω
  άπό την πρωτεύουσσ, τό πά
  λάτι ήταν τόσο κοτά στήν
  πόλι ώστβ τίς σκοτεινές νόχ·
  τες διεκρίνετο κοθαρά άπό
  τούς λόφους των Βίοσαλλιών
  ή άνταύγβια των Φώτων τοθ
  ΠαρισιοΟ Μέ τό άαάξι ή 8ια
  δρομή ήταν 8υό ωσεΓ, μ έ τα
  πόδια τιέντβ. Τι* τό φυσικώτε
  ρο λοιτιόν γιά τή διάδοχο τοθ
  θρόνου παρά νσ επισκεφθή
  την πρωτεύουσα τοθ μέλλο ν-
  τικοθ βαοχλεΙΌυ της 8υό·τρβΤς
  ήμέρες μετβ τό νβμο της; ΚσΙ
  δμως μεταξύ τοΟ Παρισιοι) καΙ
  των Ββρσσλλιών ύψωνόταν
  μπροστα στή Μαρία—Άντου-
  ανέττα ε*ας άόρατος καΙ ά-
  νυπέρβΚητος φοαγμός: ή έθι-
  μοτυπΐα. Ό Βιάοογος τοθ θρό
  νού τής ΓαλλΙας 8έν μποροθ-
  σε νά μπβ γιά πρώτη ΦορΑ
  στήν πρωτεύουσα μέ την γυ-
  ναΐκά τού πσρά κατόπιν επι-
  σήμου προαναγγελ'σς καΙ προ
  ηγουμένης έγκρίσεως τοθ βα¬
  σιλέως.
  Άλλ' σύτήν ιήν «πανηνυοι-
  κή ΕΓσοβο» τής ΜαρίαΓ—Άν·
  τουανέττας, δλη ή βασιλική
  οΐκογένεια έπροσπαθοθσε νά
  την επι βραδύνη δσο τό δυνα¬
  τόν περισσότερο. Παρ' θλβς
  τίς θανάσιμες έχθρότητές των,
  οί νεροντοκόρεο, θεΐες, οί δυό
  φιλόδοξοι κσΙ ΰπουλοι άοελ-
  φοΐ τοθ ΔβλφΙνου, ή ντύ Μτιαρ
  ρύ έσχημάτιζαν ένιαΤο μέτω
  πό κροκειμένου να φράξουν
  τόδρόμο τοθ ΠαρισιοΟ γιά την
  «Αύστριακή». Δέν ήθβλαν να
  καταλάβη ή ξένη μΐκροΟΚα
  ποία θα ήταν ή μβλλοντική
  της θέσις. Κάθε έβ^ομάδα,
  κόθε μήνα, ή κλΐκα τοθ παλα
  τιοθ ιυρισκε κ3 £να καινούρ
  γιο έμττόδιο, κά'τοια καινούρ
  για άντ[ρρησι. 'Ετσι έπέρα
  σαν Εξη μηνβς, οώδεκα μήνες,
  βυό χρόνια <" ΙπΕΐτό: τρ[α· καί ή Μαρία— Άντουανέττα βμενε πάντα φυλακισμένη π( σω άπό τα γουσά κάγκελλα των Βερσαλλιον. "Ωσηου, τόν Μάη ο0 1773 ε/,ασε κια την ύπομονή της. Φχΐνεται κώς 6 ντέ Μβρσ6, άψοθ συνρννοήίη μέ την μητ4· ρα της, κ&ποΐα ήμ*ρα .τής βΤ πε μέ τρόπο δτι καιρός ήταν έκτός άπό τίς συνειθισμέν=ς οιασκΒδάσεις, νά άσχοληθή καί μέ φροντΐβες πιό βασιλι κές. Τό νεγονός είνε 8η ή Μαρία—Άντουανέττα πήρβ την άπόψασι νά σπάση τόν ά· ποκλεισμό. ΚαΙ 8 τα ν οί τελβ τάρχαι απήντησαν στά έρωτή ματά της μέ νέους βισταγμούς καί άντιρρήσβις, εζήτησεν αί φνιδιαστικος ακρόασιν άπό τόν βϊσιληα. Ό Λουβοβΐκος την εδέχθη μέ πολλά χαμόγε λα καί χάδια. Άλλ' σύτή έ μενε σοβατρή- Βέν έτρεζβ νσ ηέση σ:ά γόνατά τού, δπως ουνέβςτΐνβ τα βσάδυα πού έ χουβέντΐαζαν γιά διάφορα ά σήμαντα πράγματα ή γιά φο 'ρέματα κοί γιά κοσμήαατα. —Μεγαλειότατε, τοθ βΤηεν κι' έκεΐνος έξαφνιάσθη γιά την έπισημόΐητα τής ηροσφωνήσ?· ως, τ! φοβερά έλαττώματα'έ- χω ωστε να μην εΐμαι άξια να μέ Ιδουν οί δνθρωποι; —Φοβερα έλαττώματσ; εί¬ πεν έχεΐνος λιγάκι ξιφνΐασμέ νος. Ποίος σοθ εΐττε, παι&Ι μου, δτι οί τόσες μεγάλες χά ρες σου είνε φοβερά έλαττώ- ματα; Ποίος σοθ είπεν δή &έν εΤσαι γιά νά σέ Ιδουν οί άνθρωποι; (συνεχ(ζεται) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Είς Συνβγωνισμόν Ενοικιάσεως Άμπελου. Οί έχτελεσταΐ τής διαθήχης τοθ άπο6 ώιαντος Γ. Ε. Χατζη στυλιανάκη διδασκάλου χατοίχου Ηρακλείου προχηίύσοουαι συνα- ν,ωνισμίν δι3 ίνοφραγΐσιων προσφΐ ρων διά την μονοετη ή διειή ένοι χ'.εαιν μιας αμπέλου χειμένης εί; θίσιν «Μεσαμπελιές» ή «Κερα λιδς Καμάρα> τ<5ς Ιΐί>.ηνοδιχεια
  κης περιφερείας Ηρακλείου εί
  δούς σουλτανί εκτάσεως όχτώ χι
  λιάδων (8.000) τετραγ. μέτ(ων
  πεοΕπου.
  Ή δημοπρααία διεξαχθήσεται
  την 31ηνΊ«ν6υαρΕου έ. Ι. (1937)
  ημέραν αής εβδομάδος Κυριακήν
  χαί δ?αν 10—12 π. μ. ενώπιον
  Έπιτροπής Ιχιελιατων έν ι φ Δή
  μαρχεΐφ "Ηρακλείου 5πό τιϋς ί
  ξής δρβυς:
  1) Δια νά γίνη δεχτή προσφο
  ρά οίον νά συνοδεύηται άπό πά
  ρίδολον έχ δραχμ&ν πενταχοσίων
  (500)
  2) Ή πληρωμή τοθ έχησίοο έ
  νοιχΐου γενησεται είς τρείς ΙΉς
  δίσεις έξ ών ή Π'ώιη χατά την
  υπογραφήν τοθ μΐοθωτηρί^υ συμ
  βολαίου, ή δευτέρα μεχΡ'. τέλους
  *Ι;υνΙου χα( ή τρίτη μέχρι χ*
  λους Σεπτέμβριον διά την άκρτ
  βή* ίέ εκπλήρωσιν των υκοχριώ
  οεών τού δ αναδειχϋησόμενος τε
  λευταϊος πλειοδέτης δέον να πά
  ράσχη αξιόχρεον έγγυηχήν.
  3) Ή χαταχύρνσις γενησεται
  έντός πέντε ημερών άπό τής ημέ¬
  ρας τής δημοπρασίαν έφ' δσον ί)
  Ηελε χριθη υπό των έκτελεσιων
  συμφέρουσα ή προσφορά, ό δέ τε
  λευταϊος δπεί,θεματισιής όφείλει
  έντος ίιίρων πέντε ημερών άπό τής
  γνωστοποιήαεως είς τούτον τής α¬
  ποφάσεως των έκτελεστων ν! προ
  σέλθη διά την σύνταξιν τοθ μιοσ»
  τηρίου συμβολαΐου, άπαντα Η τα
  έξοδα συμδολαίου χαΙ δημοσιιύ
  σεως βαρύνουαι τόν ένοιχιασΐήν.
  4) Οί σχετικοί φαχελλοι προ
  αφορών είναι ίεκτοΐ άπό σήμερον
  είς τ.όν χ. Σταύρον Μπουρλβτον
  Διευθυντήν ή; Ιΐαιδαγωγιχής Ά-
  χαοηιιΐβς Ηρακλείου ώς Τιχμίαν
  τής Έηιτροητ)< ώς καί είς τον χ. Γραμματέα τι Ο Δήμου Ήρκχλείου παρ' ών ίύνανται ιί ένδυιφερόμε νοι νά λαμβάνωσιν χαί πάσαν σχε τικήν πληροφορίαν. Έν Ήμαχλείφ τ) 6 Ίανουαρίου 1937 Ό Ιΐρέεδρος τής Έπιτροπής Τ Ό Κρήτης ΤΙΜΟΟΕΟΣ ΔΙΚΤΑΜΟΣ (Ερωτας) Πωλεΐται βΐκτσμος πρός μ^ταψύ τευοιν είς ττολύ συμφέρουσαν τι μην. Πληροφορίβι καρά τφ κ. Πέ τμψ ΊατράΛΠ ύποδημοτοποιφ Πλα τύ Σοχάκι /Ηράκλειον καί 'ίΐάνφ Η. Υαλτακπ Άρχαναις ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ "Η Γεωργική Σχολή Γόρτυ¬ νος Μεσσαράς Κρήτης φέρει 'ίς γνώσιν τον ένοιαφερομέ· νων δτι προχηρύσσει διά την 15ην Ίΐνου^ρί υέ έ- ήμβοαν Παρασκευήν καί &ριν 4—5 μ. μ μΕΌ^οτικόν διαγωνισμόν βιά -ήν προμήθεαν μ άς (1) φορητής γοαφουη(ανης δια τσς Ανάγκας αύήι;. Ή βημοπρασΐα γβ>ήσεται
  έν Ήρατκλβίφ καΙ ίΐς τα γρα
  φεΐα τής Γεωργΐίίής Περιφΐ-
  ρβ'σς.
  Οί βροι τής 8η.ιοπρασίας
  καί λοιπά σχετικά στοιχιϊι
  ευρίσκονται κατατεθειμένα είς
  την Γεωργικήν Σχολή - <οΙ είς τα γραφεΐα τής Γβωργικής Περιφερε'ας Ήρσκλε'ου κσΐ των οποίων ^I βουλόμενοι δύ νανται νά λαμβάνωσ. γνι?σι« καθ* έ<σστην ημέραν 11—12 καί 4—5. Έν Γορτύνη τρ" 9 ρίου 1937 Ό ΔΐίυθυντΛς τίί·; Γ. Κάβουρας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον Κνωσός, ΠληροφορΙοΐι παρα τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καΐ Παλλάς, | ΗΓ. £ΒΑΙΧ ι ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕίΝΗΣ Νευρική καί ήθική εύαισθησία Α'. Δέν είνε επίζηλον προσόν άνθρωπισμοθ ή άκρα άναισθη σία, άλλ' οθτε καί ή ύπεοβο- λική εύαισθηαΐα πάλιν είνε ά πό τ' άσφαλέστερα έφόδια τής ζωής. Μεταξύ δμως τής παχυοερμιχής άναισθησΐας (κ* ποποτάμου κσΙ τής άλγεινής ύπερευαισθησίσς ενός ζεγδαρ μένου ζωντανοθ ύπάρ/ει {ίνας μέσος δρος (σορροπημένης καί σταθεράς αντιλήψεως των φυ σικων ή ήθικων έντυπώσεων, ό οποίος είνε έχ των ών ούκ ανευ διά νά πατή κανεΐς στερεά είς Μν επίπεδον φυσιο λογικής ύγείας σωματικάς καί ψυχικής. Διά νά λαμβάνωμεν γνώ¬ σιν τοθ περ! ημάς έ"ζω κόσμον, λλλά χαΙ των κινήσεων «αί λειτουργίαν τοθ σώματός μσς ΰπάρχει μία τάξις νεύοων, των λεγομένων οίσθητικων, τα όποΓα έν εΓΒη τηλεγραφι- κων συρμάτων διοββόζουν ίίς τό κεντρικόν μας νευρι¬ κόν σίοΐημα ('νκέφαλον καί ν ωτιαΐον μυελόν) τάς διεγέρ- σεις έκ τοθ κεριβάλλόντος ί) έ< των ίδίων μας όονάνων, διεγέρσεις οί οποίαι ή απλώς καί άσυνειδήτως προκσλοθν Λναλόγους κινητ^ς άντιδρά- σεις «πό τ<"Ό νωτια'ου μυε- λοθ κ α Ι λέγονται άνακλαστι- καί κινήσεις, ή* διά τοθ νωτιαΐ ου μυ?λοθ> διαπεραιοθνται είς
  τα α(σ9ησι«ά κέντρα τοθ έγ-
  κεφάλου κοί μετατρέπονται
  είς ένσυνβιΒή'ους έντυπώσεις
  καί συναισθήματα.
  Τώρα, έφ' βσον τα τηλε
  γραφικά αύτά σύρματα είνε
  άκέραια καί λειτουργοθν κανο
  νικως καΡώς χαΙ τα κεντρικά
  τηλεγραφεΐα, είς τα όποΐα ά-
  πολήγουν, ή νευρική αυτή λει
  τουργία ή λενομένη αίσθητι
  κότης συντονίζεται καλώς
  πρός τάς ανάγκας τής ζωής
  καί εκτελεί τόν προορισμόν
  της. "Οταν δμως τύχη άπό
  μίαν οιανδήποτε αιτίαν ό αί
  σθητικός αύτός μηχανισμός ή
  νά λειτουργβ άτελως καί μ έ
  καθυστέρησιν, ή" άπ* εναντίας
  νά ύπερβατΐνη τό κανονικόν
  μέτρον καί ε(ς έντασιν καί είς
  ταχύτητα, έχομεν τότε αίσθη
  τικάς άνωμαλίας. δηλαδή ά-
  ναιοθησΐαν ή* άμβλύτητα οί
  σθήσεων άφ' ενός καί άφ' έ
  τέρου ύπερευαισθησίαν.
  'Ανάλογος περίπου πρός
  τάν μηχανισμόν τής φυσικής
  αίοθητικότητος είνε κσί ό ή
  θιχός τοιοθτος, δηλαδή ήιπο
  ρεΐ τα ήθικά συναισθήματα ή
  αί συγκινήσεις πού προχα-
  λοθν είς την ψυχικήν μας 0-
  παρξιν τα γεγονότα ή ή ψαν
  τασΐα μας "Λ βΤνε ή πολύ όλι
  γώτερον τοθ δέοντος Ιντονα
  ή πο>ύ περισσότερον τοθ κανο
  νικοθ ζωηρά καί έχομεν τότε
  άφ' ενός την ηθικήν άναισθη
  οίαν καί άφ' ετέρου την ύπε·
  ρευσισθησΐαν καί την ύκερ-
  συγκινησίαν. Φυσ:κά, 6 μέσος
  δρος καί έδω άντιπροσωκεύει
  τόν κανονικόν βαθμόν τής ήθι
  κης άοτιότηΓθς, δπως ό άλλος
  π αρίστη την φυσικήν υγείαν,
  (συνεχίζεται)
  9ΝΕΣ
  Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέστερον
  Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη
  Μέν«ρβν Δικλυνά (Μεϊντάνι)
  Κουζίνκ πλουβί» χ«1 έκλΐχτή. ΎλΐΜβ &γ&. Άπαοτρά
  πτονσκ Μαθκριότπς. Ύκηρ«θ(« προθυμοτάτη· Τιμαί άπβλώ
  τυς λονικκί.
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ πΔΙΕΘΝΕΣ"
  'Αμιλλάται τα πβλυτελέστερα έβτιατβρκχ τής πρω¬
  τευούσης καί αποτελεί πραγματικήν έκπληξιν διά
  την Κρήτην.
  Πκραβκευάζομεν γεύμκτα επί παρκγνελ(«
  έντος τοδ Κοττκστηματος κκΐ είς οΐκίας.
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΙΑΤΑΣΤ1ΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΙ
  ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  Τό 'Υφσσματοτΐωλεϊον 'Εμμαν. Α. Καββαλάκη καί
  Άδελφοί καθιστά γνωστόν είς την αξιότιμον πελατείαν
  αυτού δτι έπ' ίύκοιρία τής λήξεας τής χεψει:ιν·ίς έπο-
  χής θά ττωλήοη άτταντα τα ε16η οοτοϋ είς τιμάς κόστους
  από αυριον μέχρι τής 16ης Ίανουαρίοο,
  ΕΠΒΦΕΛΗΒΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΛΣ
  Είς την εφημερίδα τής χιιδερ
  ήαεως εδημοσιεύθη τδ κάτωθι
  διάταγμα:
  «Έχοντες δπ' δφιι τάς διατί
  ξεις τοθ δπ' αριθ. 382] 1936 &ναγ-
  χαοπχοθ νίμου «περι άγαρανομι
  χοθ χώδιχος» χαΙ επί τφ τέλει
  διευκολύνοιως τοθ χοινοθ διά την
  προμήθειαν πιτυρούχου άρτου άπε
  φαοίσαμεν χαΙ διατάσσομεν;
  "Αοθρον Ιον —1) 'Απαγορεύε
  ται είς τους αρτοποιούς πάσης χά
  τηγορίας δπως πκρασχευάζωαι πι
  τυρβθχον άοτον είς ποσίτητα μι
  χροτέραν έχείνης ή' παρεβχεύα
  ζον χατά μέσον Βρον χατά την τ«
  ΐυταίαν τριμηνίαν τού 1936. Έν
  πάση περιπτώσει ή πιραγομένη
  ποσότης πιτυρούχου ί?του δέον
  πληροΤ τάς ανάγκας τής πελα
  ιει« τβν άρτοποι&ν.
  2) Οί άρτοποΐοΐ πάσης χατηγο
  οίας δποχρΐ'Όνται δπως α') έντός
  48 ώ?βν άπό σήμερον δποδαλω
  σιν είς τ4 αστυνομικον τμήμα τής
  περιφερείας των δπΐύθυνον δηλ»
  σιν περΐ τ*)ς παραχθείσης χατά μί
  σον Βρον πεσίτητος πιτυριύχου
  Ή παραγωγή
  πιτυρούχου άρτου.
  χαΙ λευχοθ 3ρτου χατά την τε
  λιυταίαν τριμηνίαν τοθ 1936 χαΙ
  6') δποδίλλωαι χαθ' έχίστην είς
  τό αύ'ό τμήμ» δήλωσιν περΐ τής
  παραχθεΕσης ποσότητος ίρτου πι
  τυρούχου χαΙ λευκοθ χαχά την
  προτεβαίαν.
  "Αρθρον 33ν.— Άχαγορεύεται
  είς τούς άλευροβιομηγάνους δπως
  προμηθεΰουν είς τεύς άίτοποιους
  πιτυροθχα άΧευρκ (93 ο)?) είς πό
  σίτηχα μιχροτέραν έχείνης ήτις
  άπαιτεΐται διά τάς ανάγκας τής
  πελατείας των.
  "Αρθρον 4ον. —Οί παραβάται
  ιής παρούσης άγορανομ!*ί)ς δια¬
  τάξεως, ίσχυεΰσης καθ Λταν τα
  χράτος άπό 12ης Ίαν-υκ'-Ι'.ϋ 1937
  δίώχονται χαΙ τΐμωροθ^αι <ατά τάς σχετικάς παινιχάς διατάξεις τοθ δπ' αριθ. 382)1936 5ναΓχασιι χοθ νόμου «περΐ ίγορανομιχοθ νώ διχος>.
  Ή παροθβα δημοσιευθήτω διά
  τής Εφημερίδος τής ΚκΙερνή-
  σως.
  Ό δφυπ^υρνός ΆγορανομΕας
  ΙΓ6ρ. Μχγιβκος».
  — Πρόσκλησις Γκνικής £υ-
  νελϊύσΐως.
  Νη γενομένης άπαρτίβς χατα
  την χθεσινήν ΓβνΐΗήν Συνέλευ¬
  σιν τοδ Συνόέσμου ίφέδρων Α¬
  ξιωματικών Νβμβδ Ήρβ(κλε(βυ
  παρβιχ«}οδνται τα μέλη τβΰ Συν
  δέσμβυ δπως προσέλθοχη αίς Γε
  νίκην δευτέραν Συνέλευσιν την
  προσέχη Κυριακην 17ην τρέχον
  τος μηνός ώραν 11ην π- μ- έν
  τοίς Γραφείοις τοδ Συνδβσμου
  πρός συζητησιν τ&ν έν τή πρβη
  νουμένη πρβσκλήσβι θεμάτων.
  Ή Συνέλευσις αυτή θέλει θε»
  ρηθό έν άκκρτία μέ δσ« οηποτε
  τ&ν μελών καί &ν πρβαέλβΜσι
  συμφώνιις τ$ Νομώ.
  Έν Ήροινιλβίω τ$ 11 Ίανουαρί
  ου 1937.
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ. Λ. Πετράκης
  ΑΓΗΣ. Γ. ΧΟ2ΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Μετέφερβ το γραφείον τού
  επί τής οδοδ Κυδ&ινίας (Κου
  τάλα) καρά τας Κάτ« Φυλα
  κάς
  Άναλαμβάνιι «ασαν
  άνεξαιρέτως ΰιόθεσιν.
  —ΑΙ ίοΐματικαί πηγαί τής
  Κρήτης.
  Ό ύφυκουργβς Τβυρισμβδ κ.
  Νιχολβύίης δι' έγνραφου τού
  πρός την Γενικήν Διβίχησιν εν¬
  τέλλεται &Ίινς μεταβή είς χημι
  Μβς είς Τευίνια ΣελΙνου καί έ{ε
  τάση τάς έκεΐ «ηγ*ς ΒεΗρουμέ-
  νας ώς Ικματικάς, ΰποβόίλθ δέ
  είς το &ηουρνεΐον εΙδΐΜην Εκθε¬
  σιν. Α! έν λόγω πηγά! άνΑκουν
  είς το 5ημόσιον καί έν περιπτώ¬
  σει χαθ'Ην είναι πράγματι (αματι
  χαΐ θα απασχολήσουν το υπουρ¬
  γείον δια το ενδεχόμενον μιάς
  εκμεταλλεύσεως τνν είς κροσεχέ(
  μίλλον.
  —Τό Έφβτεϊβν.
  Την παρελθούσαν Τρίτην τβ
  τριμελές ποινικβν 'ΒφετεΙον Κρη
  της (Χανίων) ησχοληθη μέ την
  έκδίκασιν δέκα ΰποθίσεων τής
  άρμοδιέτητος τού.
  —Καταδικαι είς Ρέθυμνον
  Υπο τοδ ΠλημμελειοδικεΙου
  Ρεθύμνης κατεδικάσθη είς 20ημ>
  ρον φυλάκισιν 6 Γεώργ. Μ. Μα·
  ραβελάκης κάτοικος "Αδελβ έιτΐ
  παραβάσει δι«τ*{ε»»ν τοδ άγορα·
  Ινομιχοδ κώδικος. Έπίσης δια
  ' την αύτην αΐτίαν κατεδικάσθη
  6 Ί«άν. Φραγάκης.
  —Τ· Έπιμελητήριον ΧανΙ-
  ν ν καί τ· ζήτημα τοθ ε¬
  λαίου.
  Την παρελθουακν Κυριαχην ο«
  νήλθον τα μέλη τοδ περιβερεια
  χοδ έπιμιλητηρίου Χανίειν μέ β*
  μα συζητήσεΝς την καρατηρβυ-
  μίνην έλλειψιν έλαιολάδου ;καΙ
  το δυνατόν τής καλυτέρα; »ντ·
  μετΗκίσεύς την έπ' άγαθφ τβδ
  καταναλειτικοδ κβινοθ. Σχετικόν
  υπόμνημα θα υηεβαλλετο είς
  την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης
  υπο τοδ Ιδίβυ Έπιμελητηρίβυ.
  ΆϋΡΙΑΤΙΟΑ..
  ΑΝ. ΟΙ ΝΑνΐΟΑΖΙΟΝΕ
  Άναχωρήσεις Βου 15θημέρου ΙΑΝΟΥ
  ΑΡΙΟΥ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  8)8 »ΒΟί3ΕΝΑ"
  19 Ί«ν·»αρί·υ δικ ΒΗηάίβί
  δ νβηβζία.
  20 Ίανουαρίβυ διά Νβροΐΐ
  Οβηονα.
  II
  II.
  ΕΟΕΟ"
  22 Ίανουαρίβυ διά Κύπρον—ί«ρ{αν—Ά-
  λΐ ξανδρκιαν—' Ηρακλκιο ν.
  )β ΥΕ3ΤΑ"
  22 Ίανβυαρίβυ διά Βηηάίβί, ΤΚΙΕ8ΤΕ,
  8ιΐ8α-, νί
  . ΟΚΙΜΑΝΙ
  28 Ίανβυαρίβυ διά Βΐίηάίιί, ΤΕΙΕ8ΤΕ,
  8 νί
  ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΛΚΤΟΡΕΙΟΥ
  ΤΗΙΕ9ΤΙΝΟ,,
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐα Πέρτΐτης
  14 ΊανουβρΕ°° 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΝΥΚΤ10Υ
  ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΕΠΕΔ.ΚΕ
  ΤΕΑΕΣΙΓΡΑΦΙΚΗΝ ΝΟΤΑΝ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΕΡΥΟΡΛΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΖΗΤΟΥΗ ΕιΊΔΝΟΡβΟΣΙΝ
  & ΙΑ Τ Ο Ν ΑΡΑΟΦΟΝΗΟΕΝΤΑ
  ΓΡ.ΜΜΑΤΕΙΪΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 13 Ίβνουαρίου (.τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγρνφούν έκ
  Παρισίων ότι ή Βελγ&χή κυβέρνησις ε¬
  πέδωκεν εις τ,ούς έρυθροΰς τής ϋαλεν
  θ£ας τελεσιγρα^ικήν διακοίνωσιν ζητούν
  έπανορθώσεις χρηματικάς καί άνακάλυ»
  ψιν χαί τιμωρίαν των ένόχων τής δολο-
  φονίας τού γραμματέως τής έν Μαδρί>
  τη πρεσβείας της.
  Τό Βέλγιον μή ίκανοποιούμενον θά
  διακόψη ηιθανώτατα τάς 6ιπ)ωματικάς
  τού σχέσεις μετ ά τής έρυθ^άς κυβερνή¬
  σεως. Έν τοιαύτη περιπτώσει χαί οί
  ευρισκόμενοι είς την κομμουνιστικήν
  φάλαγγα Βέλγοι έθελοντα.1 Θά έπιστρέ-
  ψουν άπαντες είς τάς έστίας των.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΓΕΟΡΓΙΟ
  V
  ΕΙΣ 11Ν ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ϋΡΟΤΕΥΟΥΗΝ
  Ή Αγγλία
  Γερμανίαν;
  Νέαι δηλώσεις τού Τρότσκυ ένΜεξικφ.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΊανουαρΙου.
  —Τηλβνραφήματα έκ Πά
  ρισίων «χναφέρουν δτι αί
  έφημερίβες τής άριστΐρας
  σχολιάζουν δυσμενώς την
  μεταδοθεϊσαν «ληροφορί-
  αν καθ* ήν ή Βρεττανική
  κυβέρνησις ά«ό κοινοθ μέ
  την Γαλλίαν άνεφάσισε νά
  βοηθήση οικονομικάς την
  Γερμανίαν, «αραχωροθσα
  είς αυτήν μεταλλεύματα
  ηρός εκμετάλλευσιν. ΑΙ έ-
  •ημΐρίδις Βιαμφισβητοθν
  δτι την Μεγάλην Βρεττανί-
  αν είς τα μετρα της ταθ
  τα ο«έρ τής ΓερμανΙας θε
  λει ακολουθήση ■ράγματι
  καί ή Γαλλία. Πάντως φαί
  νιται γεγονός ή «αραχώρη
  σις ύ«ό τής Μιγ/άλης Βρετ
  τανίας είς τό γερμανικόν
  κεφάλαιον 370.000 τ6ννε#ν
  μεταλλευματος ^αλκοθ.
  —Ραβιογραφήματα ε»:
  ΣεβΙλλης αγγέλλουν νέας
  τοβικάς Ιβΐτυϊίας των έθνι
  κιστβν είς τό μέτωπον της
  Μαδρίτης. Σχετικώς με
  την σύλληψιν καί βλιυθέ-
  ρωσιν Σοβιετικήν φορτη-
  γών κατά τόν Ιανουάριον
  ανακοινούται έκ τής Ιδίας
  ■ροελΐύσεως δτι μέρος μό
  νόν τού φορτίου τ«ν συνι
  στάμινον «κ τροφίμ*·* καί
  «ρώτε·ν ΰλ&ν δι' έκρηκτι
  κάς συσκευάς <ατεσχίθη. —Έκ ΜεξικοΟ άγγέλλβ ται δτι ό αφιχθείς έεεΐ ά «ό ημερών Λέων Τρότσκυ «ρο 'έβη είς νίας δηλώσΐις ι διά την έν 'Ισβανία κατά ■στάσιν. Ό Τρότσκυ είς τάς δηλώσεις τού, αΐτινες θά δημοσιΐυθοθν έν έκτά σει είς τάς Άμιρικονικάς εφημερίδας, καταδεικνύει ίκαΐ γενικώτερον τάς έ 1 ο*αλαΐνας κατευθύνσβις τάς όνοίας άκολουθεϊ ό 'Στάλιν είς τό Ίσβανικόν ζήτημα «ροετοιμάζων ώς λέγει την επικράτησιν τ,βν έθνικοφρόννν. —Κατά τα έκ Βασιγκτώ¬ νος τηλεγραθήματα μΐτά την Αγγλίαν ή κυβίρνησις Ροϋζβιλτ θεωριΐται βέβαι όν δτι θά εφαρμόση αύστη ρβς τόν νόμον «ερΐ ά«αγο ρεύσεως τής στρατολογίαι Αμερικανόν «ολιτβν ΐίς ξένους στρστούς'. Ό Ύπουργός των Έσωτερικών διά τα ζητηματα τήςάποσυγκεντρώσεως. ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άνταποχριτοΰ μας).— Κατά πληροφο¬ ρίας, θεωρουμένας άσφαλεϊς, τής Τουρ χιχής Εφημερίδος «Τζουμχουριέτ», ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τής Ελλάδος Γε¬ ώργιος πρόκειται νά επισκεφθή προσε¬ χώς την Τουρκικήν « πρωτεύουσαν ινα γνωρίαη τόν Αρχηγόν τού Τουρκικού Κράτους κ. Καμαλ Άτατούρκ. Ή χρονολογία τής άφίξεως τού βασιλέως τής Ελλάδος είς "Αγκυραν θέλει πραγ¬ ματοποιηθή πιθανώτατα έντός τού Α¬ πριλίου τού τρέχοντος έτους.' Ο ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιανουάριον (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Καιΐρου ότι αί Αίγυ«τιακαί έφημερί· 8ες φέρουν ώς βεβαίαν την πληροφορίαν ότι ό Βασιλεύς «ής 'Ελλάδος θέλει τα- ξειδεύση κατά ι ήν προσέχη άνοιξιν καί είς την Αίγυπτον προκειμένου νά έγκαινιάση τό άνεγερθέν, έκ κληροδοτή- ματος τού όμογενούς Κότβικα νέον μέ¬ γαρον τού Ελληνικόν Νοαοκομείου Άλεξανδρείας. ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΝΤΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΜΑΛΑΓΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι τα στρατεύ- ματα των έθνικοφρόνων ήρχισαν σήμε¬ ρον επίθεσιν άπό ξηράς καί θαλάσσης εναντίον τού λιμένος τής Μαλάγας. Διά την έκβασιν τής έπιθέσεως ταύτης δέν ύπάρχουν επί τού παρόντος συγχε· χριμέναι πληροφορίαι. ΕΒ0ΜΒΑΡΔ1ΣΒΗ ΧΟΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΙΜΗΠΗΣ Β1ΛΕΝ6ΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου («ού άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφή ματα έχ τού έξωτερεχού χθές οί έθνιχό· φρονες έβομβάρϊισαν διά πολεμικών τόν λιμένα «ής Ιίαλενθίας. Έρρίφθη* σαν έν όλω 5»Ο κανονιοβολισμοί οΐτινες επέφερον αρκετάς ζημίας είς ϊήν πόλιν. Ο ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΕΣΒΕΤΤΗΣ ΣΥΗΒΜΙΑΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ Κ ΜΕΤΑΞΑΗ Αναφορικώς μέ την προχθε σινήν συνεδρίασιν υπό ϊήν προεδρΐαν τοθ ύτιουργοθ των Εσωτερικήν κ. Μαγιάκου τοθ συμβουλίου άτιοσυγκεντρώσε ως, τΐβρΐ τής οποίας έγράφο μέν χΡέ", Ανεκοινώθη 8τι 6 κ. Μαγιακος, μετά τόν κατατοτΐι σμόν τού επ Ι τΛν κατευθύνσβ ών κα( των άποτελεσμάτων τοθ συμβουλΐου, προέβη είς τος άκολούθους οηλώσεις: —Ή δλη έργασΐα μας άπο βλέπει είς ϊήν τόν ώσιν τοθ θε σμεθ τής άποσυγκΕντρώσεως ϊήν οποίαν ·ροντ(ζομεν νά σ'ηρΐξωμεν έ τι Ι βόοεων έτιιστη μονιχών. Παραλλήλως πρός τοθτο θά γΐν π κσ! επέκτασις τον οικαωμάτων των γενΐ κων διοικητήν, ούτως ωστε ή έκαρχΐα νά σύτοδιοικηθΗ ού σιαστ.ικως ιιεριοσότερον. Έν τώ μεταξύ θα γΐνηγενΐχωτέρα μελέιη, καί τουτο δία ν ά άπο κτήσωμεν κώδικα οιοικητικής νομοθεσίσς. •Βεβαίως θα Απαιτηθβ χρό νος, διότι ή διοίκησις σποτε λεΐ ολόκληρον έπιστημονικόν κλάδον, ό οποίος θέλει (οιαι τέραν προσοχήν. Πρός τού τοις διετάχθησαν αί άομόβιαι υπηρεσίαι ^δπως καταρτΐσουν τα οχετικά διατάγμστσ, τα ά φορωντα Ιδιαιτέρως τας τεχνι κάς καί ειδικώς υπηρεσίας των νομαρχων. ΆτυχΛς μέχρι τοθ βε οί νομάρχαι δέν εΤχαν τα εΐδικα έπιτελεΐα, τα 6ηοϊα θί συνεβουλεύοντο διά να άπο φαοΐζουν επί των διαφόρων ζή τημάτων. »Έν τώ μεταξύ προχωροθ μ«ν καί είς την μελετην τοθ ζή τήματος τής τοπικής αύτοδιοι κήσεως, έχοντες ώς κατβυθυν τήοιον γραμμήν τάς σκίψης τοθ άρχηγοθ της κιβϊρνήσε ω;» 3» ΠΡΟ Ι'ΝΗ V ._____ η ΠΠ ι->
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ Κ. Ε,
  ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΘΕΛΕΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  Η ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
  ΔΙΑ ΤΗ Η ΑΛΕΞ4ΗΛΡΕΤΤΑΗ
  Η ΕΛΛΑΣ ΛΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νυκτερινα .τ»}λε-
  γραφήματα πρός τό Αθηναϊκον πρα¬
  κτορείον άναφέρουν ότι ή Γαλλοτουρ¬
  κικη διαφορά δια την Άλεξανβρέτταν
  θέλει συζητηθή είς την συνέλευσιν τής
  Κοινωνικάς των Εθνών την συνερχομέ
  νην την 21 ην τρέχοντος μηνός.
  Ή Ελλάς είς την συνέλευσιν ταύ¬
  την δέν θά αποστείλη άντιπροσώπους,
  δεδομένου ότι τό ζήτημα τής Άλεξαν
  βρέττας δέν είνε άμέσου Βαλκανικού
  ένδιαφέροντος.
  Ο κ· ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕ ΤΟΙΣ ΥΟΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΙΚΟΙΝΟΚΙΙ!
  ΚΑΙ ΠΑΙΑΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον ό Άρ-
  χηγός τής Κυβερνήσεως ίχ. Μεταξάς έ-
  "ϋχθη είς αυνσργασίαν δι' ύπηοεσιακα
  αί άλλα ζητηματα τούς ύπουργούς κ.
  . Σπυρίδωνος Συγκοινωνίας, Γεωργ»
  όπουλον Παιοείας καί Λΐπούρμπουλην·
  ιού πολιτικού γραφείου.
  Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υπεβλήθη είς ϊήν ΝομαρχΙ
  αν τΐρός έγκρισιν απόφασις
  τοθ δημοτικοθ συμβουλίου δι9
  ής διατΐθενται δρχ. 50.000 διά
  την επισκευήν των σχολείων
  Φορτίτσσς, Μακρύ ΤοΙχου, 'Α
  γίου Ιωάννου, Μπεντεβή Κα
  μαρα, Άισαλένιου κοΐ Νέων
  Βρυοΰλλων. Τό διατιθέμενον
  ποσόν προέρχεταΐ έκ τής ο(χο
  νομικής ένισχύσεως τοθ Δή
  μου ύτιό ύτιουργεΐου Κρατικής
  'ΥγιεινίΙς ,καΐ Αντιλήψεως.
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Έπιοιρίψχς έξ 'Δθηνβν άνί
  λβδεν άπό προχθς τα χαθήχοντά
  τού ό Γενιχίς γραμματεύς τ,ής
  Γενικάς Διοιχήοιιος Κρήτης χ.
  Ίππόλϋΐος.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΠΣΙΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΠΝΟΥ
  Τό έντσθθα κστινεργοστά
  σιον δι* έγγράφου τού πρός
  τάς έν τή περιφερε α τού ά
  στυνομικάς αρχάς τιαραχα
  λεΐ νά μβριμνήσωσι ωσχε νά
  αποφευχθή ή χαταστρατήγη
  σις τοθ νθμου δι9 ο δ ηυξήθη
  6 φόρος καταναλώσεως χά
  πνοθ. Ίθ α δέ έφισιφ την προ
  σοχήν των αστυνομικον άρ
  γ άν ών επί τής λιανικώς πωλή
  σιως των σιγαρέττων.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΖ
  ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΖ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΝ
  Έντός τής τρεχούσης έβδο
  μάδος δημοσιεύονται καί κυ
  χλοφοροθν ίίς ειδικόν τεθχος
  ο( είσαγωγΐχοΐ πΐνακες έμτιο
  ρευμάτων οί [σχύοντες κατά
  τό τρέχον πρώτον εξάμηνον
  τοθ 1937, μετά πλή^ων έομη
  νΐυτιχών όδηγιών καί εύρετη
  ρίων. ΟΙ πίνακες (δΐοι κατηο
  τΐοθησαν υπό ιοθ τιροΐσταμε
  νού τοθ γραφεΐου ρυθμΙσ·ως
  εσαγωγον τοθ ύηουργεΐου
  Έθνικής ΟΙχονομίας κ. Άρώ
  ' --———--—-«—-—
  ΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
  ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΟΛΟΝΙΑΣ
  Πρός βελτίωσιν τ6ν ίμπορι
  χ6ν σχέοιων μετιξύ Έλλάίος
  χοί Πολωνίαί, αί χυβιρνήυεις
  τΑν δ6ο χαράν ουνιφώνησαν διά
  ήν προοωρινήν ίφαρμογήν τβν
  ακολούθων διατίξιων; Γίνεται δι
  χτή ή ιίοαγωγή ϊηί τοθ τε
  λωνιιαχοθ κο?ιονιχ&0 ιδάφους
  των ηριΐίντων ώς έξή{: Ν»
  παΐ οταφυλαΐ τόννοι 50.
  σταφίς Κορίνθου τίννοι 250.
  φΐς έν γένει τόννοι 200. Σθχκ τίν
  νοι 200. Οίνοι τόννοι 100. Έχ
  χιιλΐσματα βελανιδίων ιόννοι 100.
  Εάν χκτά την διάρκειαν ττ]ς οιιμ
  βαοιως αί χαθυοτιρημέναι ποαίτη
  τες τ&ν ιίααχθησομέΜβν είς τας
  56ο χώρας ΐμηοριυμάτων Βά ι [νέ
  άνεπαρχε^, τα συμδαλλόμενα χρά
  τη 6« ιΐνε,πρίθυμα νά ηαραχωρή
  οουν βυμηληρωματιχάς.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟ&ΙΚΟΣ
  Δι" δπουργίχή; άποφασιως τρο
  ποηοικθνται ίιατίξιις τινές τοθ
  αγορανομιχοθ χώδιχος. '&% των
  κυριωτέρων επενΐχθεισβν τροπο
  ποιήσεων ιΐνε δτι έκιτρέπεται ή
  ηαράοταοΐς ί5ιώτου χημικοθ χατά
  την εξέτασιν τββν δειγματιον χαΐ
  δ έρισμίς χατωτάτοι» όρΐου ήμε
  ρηοίας έξαγ&ια; των έπιβαλλομέ
  ν ών ποινήν άντί δραχ. 50. Επί
  οης ώρΙοΕη δπως ή έχπρεσώπτρις
  των Ιπαγγελματιων γίνιται δηό
  των χατά τέπους Έπιμελτ]ΐτ]ρΙα>ν,
  ΌΓιοαπον5ι6ν ή Όργανώΐΐων.
  ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
  Διά τηλβγραφήματός τού
  πρός τάς Τελωνειακας αρχάς
  τό ύφυττθυργεΤον τής'Αγορανο
  μΐας άπαγορίύεΐ την έξαγω
  γήν βαμβακόπηττας.
  ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ
  Ώίκ'οθησαν ιΐροκθές ό νέ
  ος γενικός γραμματ' ύς τοθ ώ
  Φυτιουργεΐου ΆγορανομΙας κ-
  Λεονάροος καί ό νέος γενικάς
  διευθυντής κ, Σαραντόττουλος.
  Ο.0ΡΕ1ΒΑΤΙΕΟΣ ΣΥΝΛΕΣΜΟΕ
  Διά την 15 τρέχ. εκλήθησαν
  είς Γενικήν Συνέλευσιν τα μίλη
  «Ο ΌρειβατιχοΟ Συνίέσμου Ήρα
  χλιΐου. Είς ήν περίπτωσιν Ι έν
  πραγματοποιηθή άπαρτία ή συνέ
  λΐοσις θά λάβη χώραν τΰ μεταπρο
  οεχες Σάββατον 23 τρέχ. μηνός
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΤΟΝ ίΟΗΝΟΝ
  Ο κ ΜΕΤΛΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανβυαρίου (τβδ άνταπο
  κριτ*δ μ«{).—Ό Πρεοβ«υτή$ τή; Μεγάλας
  Βρεττανίας κ. Ούβιτερλσου επιθΜέφ6η σήμε
  ρ·ν τβν Πρωθυπουργόν μ. Μκτα^άν μεθ' ·ύ
  καί παρέμεινε αννομιλ&ν επί μακρον. Ή
  αυνομιλία τού "Αγγλ* υ διπλωμάτην μετ·
  τ·δ έλληνος Πρωθυπουργόν, περικστράφη
  ΐίς την οιεθνα πολιτικήν Ματκβτκοιν ώς
  διεμ·ρφβ.θο.»ϊ»ϊη έχ τβν τιλι»τ*.(»ν γιγ·
  ν·τ«ν Ιν Εύΰ
  Ύηό τοθ ΈκοητικοΟ Συμ
  βουλΐου Αγροφύλακος Ήρα
  κλεΐου ωρίσθη προσεχής συν ε
  δρΐασις οΰτοθ ή 19 τρέχον
  τος.
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
  Τό συμβούλιον Οικονομικάς
  Άμύνηςκατά την προχθεσινήν
  συνεδρίασιν τού άιιεφάσισε
  την Εισαγωγήν 6.000 τόννων
  κρ θής χαί 1000 τόννων βρώ
  μης διά τάς ανάγκας τής
  κτηνοτροΦΐας. Ή εΐσαγωγή
  θά γίνη δι' έλευθέρου συναλ
  λάγματος υπό τής Άγροτΐκτ]ς
  Τραπέζης έτιΐ καταβολή τοθ
  ημίσεως των κεκανονισμένων
  δασμων καί τιλαν.
  ΑΙ έν τη άγορδ μας κυμανθβίσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προίόντων είχον άς κάτωθι:
  Χ·»λταν·ναι
  α' ποιότητος βρ. (
  Ρ' .. .. )
  „ (19,30 20.39
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ί
  )
  Ι
  μι
  α' «οιότ~ο< δρ. 11.30-16.30 Ρ, II ·· ·· ·· Τ II II VI Μ Μαύραι „ Ταχτάοιι α' οοιότητο« βρ· Ι Ψ ., ,. Ι «.ΕΟ Τ" ,. „ Ι 'ΙλΒΜ Λ βμν βρ. κοινα ν. ίοοδεΐα»; „ Αιανικος „ ., λεβιοΙ α' «οίον, „ 28,— ■«οιηλ. *ϊβι·. ,. >Ε5 —
  „ α' βοιότ. „ β!,—
  Μουργβλ. Ιξαιρ. ,„ ».—
  „ α' «οίον,
  II,
  ·!«·■ νίαε. 1·οΒε(α«
  Αρχανών τό ιιΐοτ. δρ. 40,—4'
  " βαλαιοΐ „
  ΜαλΒβυζΙου κατ' όϊ, ,.
  Χαροονια Οραχ, Β,
  Μβλι κοιοτικως ,,™
  Μέταξα
  Κουκοολια ζηρά
  Δβρματα βόΐα
  Άρνοοέρματα έοι«,
  Προβάτβν αΐγον
  Μαλλιά και' οκάν
  Τιμαί
  Δολλάριον δρ, 111,10-112,1
  ΑΙρα „ 146. -ΜΟ.
  Κορώνα Σουη&Ιαε Β8.1Ι—88.40
  1.11— ΛΟ3
  Β6.5Β-8Ι.80
  60.16-61.19
  >.■&— ·.·!
  1.76-ΙΜ
  40·,
  ΙΝ.
  Η. -Μ,
  Μ.
  4ί.
  5
  -II,
  Συναλλάγματος
  Έλβ·τ. Φράγκον ,,
  ΦιορΙνι Όλλανβ. „
  Τοεχοβλοβακίας
  Φράγκον Ββλγικόν „
  ΒρυξΙλλαι
  Τιμαί
  Μάρκον
  Βρυξελλαι
  Διρΐιτα
  Φο«νΐ!>» ]
  4ί,··-4Ι.Β0
  .λϊΐ-ί.ΒΟ
  ;·.8«-Ι.β4
  11·9
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Την 8ην έσηερι·
  ν ήν συνεκροτήθη ή προαγγελθέν* γενι-
  κή συνέλευσις των μελών τούΈμπορικού
  Συλλόγου Αθηνών είς την οποίαν έλα·
  βε μέρος χαί ό κ. Πρωθυπουργός.
  Τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσε¬
  ως προσεφώνησεν ό Πρόεδρος τού
  Συλλόγου κ. Βαρκούτας. Απαντών
  ό χ. Μεταξάς ηυχαρίατηαε τόν έμπορι
  «όν κόσμον δια την συνδρομήν την ο¬
  ποίαν παρέχεΐ είς,τό έργον τής κυβερ
  νήσεως, προχωρών δέ ανέπτυξε δια
  μακρών την εμπορικήν πολιτικήν την
  οποίαν θ* ακολουθήση τό νέον Κράτος-
  ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕ.Σ
  ΤΗΣ ΓίΡΜΛΝΙΑΠΝ ΜΛΡΟΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίαν·υ«ρ(·« (τ·ϋ «νταπο
  κριτβϋ μα$).— Κατά τηλεγραφηματα έκ Πά
  ρισίων ο Γβρμανος Καγκελλάριος μ. Χίτλερ
  εβεβαίωσεν τόν έν Βερολίνω Γάλλον Πρε
  σββυτήν ίτι πάντα τα διαδοθέντα περί βπο
  βάσεων Γερμκνικοϋ στρατοδ ιίς τό Ίσπανι
  χον Μαρόκον είνε απολύτως ψβυ&ή καί <τι ή Γερμανία ουδεμίαν βλέψιν δΐΕΐσδύσκως ιίς τ· Μαρέκον £χ«ι. Ο ΓΚΔΙΡΙΓΚ 01 ΓΙΝΗ ΛΕΚΤΟΣ ΜΕΤ1 ΤΙΜΟΝ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίαινου*ρίου (τοθ άνταποκριτού μας).—.Τηλεγραφοΰν έ* Ρώμης ότι ό επιχειρών ταξείδιον είς την Ιταλίαν πρωθυπουργός τής Πρωσ· σίας κ. Γκαΐριγ« θα γίνη δεχςός μετ* μεγάλων τιμών έν Ρωμη, μολονότι «ό ταξείδιον τού ως ανηγγέλθη έχει ίδιο>·
  τικόν χαρακτήρα.
  ΤΓνεχιζοηται τα.αγγλικα ι
  ΚΙΙ (ΑλλΙϊα^Α ΙΥΜΗΑΙΙΑ-
  ύ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουβιρίου (τοθ
  ανταποκριτού μας)._ ·Εί» τοζ »«ω,,ρ»
  κοβ αγγέλλεται ότι είς ,α παράλι* τοθ
  βορειοδυχικοθ Μαρόκου βυνεχίζονταιι
  %* γυμνασια υπο μώ
  ροθ Μαρόκου βυνεχίζο
  %* γυμνασια υπο μοιρών Γαλλι»οΟ
  Αγγλικόν στολου.
  βιοδν ββ
  ηι«8«λφεω_5 των
  ίν τβν «
  Αλλ δ
  β»χ«1 &λλ·τΐ
  είναι μεγΛλη ·Ι
  01 πτ»χ·. κ·»
  νίρχ·ντ«ι ·»{
  «Ι άνϊργ·» *η
  ή ·ί{ '
  ρ
  πάν. Ε·ί
  ίκερκίσο τό Ε
  μικρ» αχιτΐΜβς
  βμίνβ χρ«ΐμ«τ
  ο.ι·Τ« έπιτρ4««
  γιαμος ν* δια
  κβρΜίοα είς τ< ί·{ άνκγκών ι χριβί) κλήρν; κητβί ηροβλήμι 2ημιβυργ·1 η Βνίργων χαί νκν. Πβλύ ΚΚ| λιοτβι οίφού κα Μήςέββο>ί«( ι
  Τ·ς ίτβνς ή ·Ι
  »«), λέγω
  ?Ρ«χών, των
  ς
  μ«ς κ«κ·καιρί

  χ
  μένβυν
  (βτιρήβποαν
  δδν ϊοτω μ|α
  Έηιβ«λλΒΐ·
  «ΡΤ*Τ€ί ΜΟΙ
  "·ντ·5, νκ Ι
  *·»Ρ·ι τ·0 Ε