93783

Αριθμός τεύχους

4471

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •ν πρ».
  βιν
  ιν τα*.
  ιώπους,
  λλξ
  κανικου
  υ (το&
  Ο Άρ.
  ταξάς έ·
  ,οεαιακα
  ιγούς χ.
  Γεωργα
  μπουλην
  :ου (τοϋ
  * έσπερΐ'
  ϊ5» γενι·
  ι,πορικθν
  ϊ
  ργός.
  >6ερνήβε·
  ρος τοβ
  Απαντών
  « έμπορι
  η 6
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία 8ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕνΗ
  15
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «471
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΒΕΥΘΥΙΟΣ ΣΤΙΤλΚΤΒΖ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΟΙΐΊλΟΥΣΙΟΙΟΦΕΙΑΟΥΙΙ
  ΙΑ1ΟΙΟΗΣΟΥΝ ΤΟτΣ ΑΙΕΡΓ9ΥΣ...
  Δβν γεννάται αμφιβολίαι
  •ύτε ;*αί αντίρρησις δτι τό
  Κράτος κάμνει ότι είναι δυ
  νατόν διά την οργάνωσιν
  της _βινωνι*ής Προνοίας
  καί την περιστολήν τής αν¬
  θρωπίνη; δυστυχίας. Έπέβκ
  λΐν είδικήν φορολογίαν χά
  ριν τοΰ σκβποδ αύτοδ- Ήο
  γάνωσί λ«Υχ« συσβίτια. "Ι
  δρυσβν ύπνωτιίρια διά τβύς
  πτωχούς καί τβύς βοτέγους.
  ΣβνΙατηοκν δΐδικήν σχολήν
  Είς την οποίαν θα.έχπαιδεύε
  ται ιΐδιχ&ς τό προσωπικόν
  των φιλανθρωπικόν όργανι
  σμών. Διέθεσεν βρκβτά πό
  οά βκ τ·δ πρεϋπολβγ,ισμοϋ
  τού Μ αί εκάλεσεν τβύς πλβυ
  οΐους καί τβύς οπωοδήπβτκ
  παράσχουν
  συνδρομήν
  πρώτην φβ
  ρ«ν είς τέν τόπον αυτόν ου
  στηματοποιεΐται καί όργκ
  νβΰτβι επισήμως καί επ) στ«
  Βιρ&ν β«σβων τό Ιργον της
  πβριβάλψεως των άπόρων,τών
  βνέργων, των άνιχάνων πρός
  δυναμενους νά
  καί βύτβί την
  των. ΕβΙ, δι*
  καί των άποχλή
  χαί τ&ν θελ
  εργασίαν
  ρων τής
  γήτρων τής,ςωής, γενικδς.
  'Αλλ' δπως έχωμεν τβνί
  βει χαί άλλοτε η δυστυχία
  είναι μεγάλη είς την χώραν.
  ΟΙ πτωχβί καί
  νέρχβντ«ι είς
  ς χρ
  οί ένδεεΐς ά
  χιλιάδας καί
  βΐ ανεργβι 6ποτελ*ΰν τρ·
  μακτικην είς αριθμόν βτρα
  τιάν. Καί είναι αδύνατον ν*
  έπαρχέση τό Κράτος, μετ*
  μικραι σχετικώς κκί περιωρι
  σμένα χρηματιχά πβσά τα
  οκβΐα επιτρέπε: β πρεΰπβλβ
  γισμβς νά διατκθοΰν, νά β
  παρκιοη είς τέσβν μέγα πλή
  θβς «ναγχών καί ν' βνταπβ
  κριθ& πλήρως είς τα άδυαώ
  πή τα πρββλήματα τα οποΐν
  δημιουργ&Ι ή τραγωδΐα των
  άνέργων καί των πενομέ
  νων. Πβλύ περισσότερον μά
  λιστα άφβΰ καί λόγω της κα
  κης εσοδείας τβΰ παρελθόν
  Τβς έτους ή οίκβνβμική δυσ
  ιτραγία ηύξησε περισσότερον
  κα), λόγω των βδιακόπων
  βροχων, των χιόνων καί τής
  πρωτβφανοδς διά την χώραν
  μας κακοκαιρίαν αί εργασίαι
  διεκόπησαν π«ντ«λδς αχκδόν
  καί χιλιβδκς ίργατων παρα
  μένβυν χωρΐς εργασίαν καί
  εβτερπθησαν των στβιχειω
  δβν έστω μέοων ζωης.
  Έπιβάλλβται λοιπόν καί
  •5 υποχρεώσεως στοιχειώ
  Ο«υς ·νθρωπισμ·ϋ καί έξ ύ
  περτάτβυ κοινωνικοϋ καβή·
  κβντβ;, ν« έλθουν συνεπί·
  κβυρβι τβδ Ερατονς β Ι πλβύ
  οιοι χαί οί εύπβρρβΰντες χαί
  ν* παράσχουν γενναίαν χαί
  πλουσίαν την άρρωγήν των
  πρός περίθαλψιν των ένδε-
  ών. Ιδιαιτέρως είς τόν τό¬
  πον μας, οπβυ «πό μακρον
  μαίνεται ή χακοκαιρία χαί
  αί νερβπβνταί χαί αί χιονο
  θύελλαι συνεχιζόμεναι άδια
  κόπω;, έγιναν άφβρμή νά δι
  αχβπβΰν όλαι αί εργασίαι
  τόσον είς την ύπαιθρον ^
  βον χαί βντός τής πόλεως
  Καί νά παραμείνβυν ανευ
  εργασίας χαί χωρίς τα μέσα
  τής συντηρήσεως χιλιάδες
  άνθρώπων τού έργατικβν
  μας κόσμον, ή φιλανθρωπία
  πρέπει νά εκδηλωθή άμέ
  σως χωρίς χρβνοτριβην καί
  χαθυατέρηοιν. Οί πλούσιοι,
  οί εύποροϋντες, καί οί όκωσ
  δήποτκ δυνάμενοι, όφείλουν
  νά φανοϋν είς τβς ημέρας
  αύτάς τβΰ άφβρήτβυ ψύχβυς
  καί τής δυστυχίας περισβότε
  ρον άπό χάθε άλλην φοράν
  γενναιόδωροι χοιί μεγβλέψυ
  χβι.
  "Εχονν χρέβς ώς χριστια
  νοί, έχβνν καθήκον ως άν
  θρωπβι καί συμφέρον ώς πβ
  λΐται νά αννδράμβυν τεύς
  δυσΐυχεϊί, νά βοηθήοβνν
  τβύς πτωχούς, νά ενισχύαβυν
  τ*ύς άνέργβυς είς τάς γεμά-
  τας άπό Αγωνίαν στιγμάς αύ
  τάς καί νά συντρέχουν τό
  Κράτος είς την μεγάλην
  πρβσπάθειάν των πρός όργά
  ν ώσιν της Προνοίας.
  Δέν εΐμπβρεϊ άλλωστε νά
  9η£η κοινωνία μέ σταθε
  βαβκις χαί ηθικόν περιε
  χόμενον βταν έλλείπει άπό
  αυτήν τό αίσθημα τής φιλαλ
  ληλίας χαί της άλληλεγγύ
  ής βταν £έν έπιχρατεί είς
  αύτην η «ρετη καί ίταν δεν
  επιτελείται τό ύπέρτκτβν
  χαί πρώτιστβν χριστιανικόν
  χαθήχεντής άγάπης χκί τής
  στβργης πρβς τόν πλησίον
  χαί τόν πάσχβντα. 'Αλλ' ή
  χοινωνία μας έδειξε ιίς τό
  παρελθόν, οσάκις πνρίστη
  άνάγχη χαί εδόθη άφορμή,
  ότι διαπνίεται άπό τα αίσθή
  ματα αύτά κβί διατηριΐ α¬
  κλόνητον την πίστιν χαί
  την πρβαήλωοίν της ε<5 τάς άγνάς παραδόσεις καί τάς ύ γιείς άνθρωπιστικάς αρχάς Καί πιστεύομεν ότι καί είς την προκειμένην περίπτωσιν θά πράξη ακέραιον τό χαθή κόν της, έχδηλώνβυσα ίλην την στοργήν της κρός τβύς κβσχοντας καί τούς χειμαζο μένονς κατά τάς χαλεπάς η μέρας πού διερχόμεθα... άξίας καί σπουδαιότητος'ΕΠΙίΙΜΡΙ ΑΡΟΡΑ διά την Κρήτην καί ώς τό ~ «ρώτιστον καθήκον τής κυ βΐρνήσεως. Καί ιύτυχβς ή όδός αϋ τή καθώς μδς διεβεβαίω σιν ό κ. 'Υιουργός Γεν. Δι οικητής καί έξ οσων άλ λ«ν Ιδιαιτέραν «ληροφορι Εχομεν, θά κατασκιυά _ όννσδήτΐοτι καί θ' ά«ο ιρατωθή έντός τοθ συντο Η ΠΑΑΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ μωτέρου δυνατοθ χρονικοθ διαστήματος Καί τοθτο δι ότι αί «ιστώσιις διά τό 6ο γον αύτό 6 κου ν χορηγηθ^ καί θ£ χορηγηθοθν καίνέαι άκόμη συμκληρωματικαί. Διότι ή όδός αυτή ϋ«άγΐ ται είς ειδικήν κατηγορίαν καί ο Οτι έξαρτάται ή κατα σκιυή της ήτις καί εκρίθη υπό τού Κράτους ώς έξαι ρετικώς έ«ι(γουσα καί ά«ο λύτ·*ς άναγκαία, έκ τοθ εάν δοθούν ή δέν δοθοθν -ιστώσιις διά την έκτέλε σιν καί άλλων δδικβν Ιρ γων είς τόν νομόν Λασηθι Τβθ Γβ»λι*λ»β» ΦερρΙρβ θά Ιλεγβ κανε'ς δτι Ιπανήλ θ" ί) γβ ς ή θομιν είς την εποχήν καθ" ί) ή ΊσιτανΙα έξηγέρθη πρώτη έν Εύοώπη καί πρός γενικήν 6« τιληξιν εναντίον τοθ Νβπολ* όντος. "Ολων τα βλέμματα ε θή ί* ύΐ μ γ,ουν προσηλωθή ίπ* Δι* 8να λαόν ό ότΐοϊος άιιό γ ς ου ή είς τα σματα ή Δέ Ι μ άλλα νήσου, έ η διαμερί μ ής ή Δέν Ινιτρέιΐιται έΐομίνας οθτι άνησυχίαι νά έκδηλώ νωνται ώς «ρδς τό ζήτημα οΰτι καί «ροσκόμμαχα νά τίθενται διά την κατασκιυ ήν κοΐ τΑν Αλλων όδβν τής νήσου, έκ ·όβου μή ν«ς η διάθεσις ^ρηματι- κων «οσών διά την εκτέλε¬ σιν καί βλλων Εργον γίνη έ«ί ζημ'σ; τής όοοΟ Σητκΐ- ας. Διότι λναναλσμβάνο οίωνος κσΐ πλέον εστέκετο είς τό περιθώριον της πογχο- σμίου (στορίας, αυτή ή άπότο μος, σχεδόν βιαία, επάνοδος επί της σκηνής είναι καταπλη κτική Πδς έξηγβΤταιΐ Έξηγεΐ ται διά των συνέπειαν τας ό ποίας, θά έχη ό έμφύλιος πόλε μος της Ίσπανίας επί της με σαγειακης καταστάσεως, την οποίαν ήοη ήλλοίωσε σημαντι κώτατα ό αΐθιοπιχός πόλεμος. Άς προσπαθήσωμεν νά Γ?ω μέν διατί χαί πως. Ό παγκόσαιος πόββμος τοθ 1914—1918 αρχάς νά λ ^Βέν «φανή επέφερεν ί ΙΑΙΗ ΟΛΟΣ ΙΡΑΙΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΗΒΙ01 ΕΙΜΠϋΡΕΙ ΚΑΛΑίΣΤΑ Ηλ ΓΙΗ τι ΙΑΙΙΙΙΡίίΡΜιΙίΙΙίΙΙΑιΑΙΐηΐΡΔΙΩΙΗ Ή Ιυοις των μκγάλΜν «ροβληιιάτΜν τα 6«οΐα έκ· κρεμοθν είς τόν νομόν Λα¬ θ δ ϋ άλή ρμ ς σηθιου μδς ' έ νμ ά«ασίχολή Ώ σηθιο μδς ^ χή σ«ι κατ' έηανάληψιν.2 Ώς είναι (έ γνωστόν 1>έν «αρβ
  λείψαμιν «οτέ ιύκαιρΐαν
  καί 6έν όκΐήσαμιν ούδίβο·
  τι καί δέν έφ«ΐο6ημ«ν εθ·
  τι κό*ΐΜν ο Οτι θυσιΑν διά
  ά ένιργήσωμιν μεγάλας
  ερεύνας καί ν'
  μιν είδικούς
  άτ»οστβίλω·
  συντάκιας
  μας άνά τόν νομόν αυτόν
  διά νά μΐλβτήσουν τα ζή
  ιήματά τού καί νά διιρμη·
  νιύοουν άτΐό των στηλον
  μας τα αΐτήματσ, τα. δί¬
  καια, τους κοϋμούς, τοΰς
  «όθους καί τούς στοχα-
  σμούς τοθ λαοθ τοθ Λασηθι
  ου. Ένβυμοθντάι δέ άσφα·
  λΔς οί άναγνβσταΐ μας «ό
  οΰτή διά την [νροώθησιν
  τβν ζητημάτων τοθ Λαση¬
  θίου, όδικβν, συγκοινιονια
  κβν γινικβς, έκκαιδευτι-
  κΑν, γεωργικΑν, Ογιιονο-
  μικών,ύδραυλιΐΑν,νοραγ»
  γικΑν, βρδς την οριστικήν
  καί Ικανοποιητικόν λύσιν
  των. Ιδιαιτέριις οί ^,κάτοι
  κοι τής Σητείας γνωρΐ
  ζουν άσφαλβς καί τό όμο
  λογοθν δτι 6ιιχ την ά«ο«ιε
  ράτωσιν τής ό6οθ Παχιίσς
  "Αμμου — Σητείας καΡώς
  καί διά την άκόφασιν τής
  κατασκιυής τής όδοθ ά«ό
  Λιμένος ΐΐς τό όροβέδιον
  των 'Λρμένκν — Χανδρόί,
  ή ουμβολη τής «Άνορθώσε
  «ς> ύνήρξεν καί είναι ση
  μαντιχή. Όν««ς ένίσης γνω
  ρίζουν καί εΐμβοροϋν νά
  ■ Ιναι βεβαιοί «ιρΐ τούτου,
  μιν αί ηιστώσιις διά" τα Ιρ
  γα αύτά, είναι , τιλιίως ά
  νιξάρτητοι καί ούδιμίαν
  σχέσιν Εχουν «ρός τό άνα
  γιγραμμένον κονδύλιον δα
  αανων διά την άνοηιράτω
  σιν τής όδοθ Σητιίας,
  ΠολΟ «ερισσότιρον βι·
  βαίως δέν,είμβορεϊ νά έ«ι
  δράσυ δυσμενώς ή κανα
  σκιυή τής όδοθ Ήρακλιί-
  ου—Λασηθίου, την όκοίαν
  ήμιΐς θιωροθμιν ώς Εργον
  υψίστης σπουδαιότητος καί
  άμέσου.άναγκαιότητος,' έ«1
  τής «ροόδου των όδικων
  Εργ«ν τοθ γείτονος Νομοθ:
  Διότι αί «ιστώσιις διά την
  διάνοιξιν τής όδοθ αυτής
  θα δοθοθν έκ τοθ κονδυλί
  ου των συγκοινωνιακών Ερ
  γκν τοθ νομοθ Ηρακλείου,
  τό όνοϊον δέν Εχιι σχέσιν
  μέ τό κονδύλιον τό προορι
  ζόμενον διά τα όδικά Εργα
  τοθ Νομοθ Λασηθίου. Τό
  πολύηολύ ή έτιίσνευσις
  τής κατασκιυής αυτής νά
  γίνη αΐτία νά καθυστιρή
  σουν κατά τι άλλα μικρο
  τέρας σημασίας Εργα είς
  τόν νομόν μας. Άλλά τοθ
  το ά«ο(α βεβαίως ημάς
  καί μόνον ημάς καί ά«οτε
  λιϊ ι«1 τέλους υπόθεσιν των
  Ηρακλειωτών καί τής Κυ·
  βερνήσΐΜς, είς την όνοίαν
  Οέν εΐμνορς Ον νά Εχουν οΟ·
  τι θέσιν ο Οτι ανάμιξιν οΐοι
  δήποτε τρίτοι.
  "Οσοι έ πό μέν ως άνησυ
  5ςοΟν καί δσοι θορυβοθν,
  ότι (έν «ρέ«ιι νά γίνη ή ό
  δός Ήρακλιίου—Λασηθίου,
  διά να μην καθυστερηση "
  άπονερατωσις τής όδοθ Ση
  τεΐας ή οίουδήνοτι άλλου
  σνουδαΐου Εργου τοθ γιΐτο
  νος νομοθ, ή στοιχιιώβη
  ■ράγματα δεν γνωρίζουν
  ή 6ημοκο«ίαν ευκολον καί
  εύθηνήν έκιρχειροθν. 'ΑφοΟ
  γνωρίζουν μάλιστσ, άσ#α
  λως, ότι ημείς τεύλάκι
  στον, δέν θά έστέργαμιν
  ■οτέ καί άν άκόμη ΰ«ήρ
  άλλοθεν διάθεσις «ρός
  κατ αρχάς ν εφερ ^β
  θείαν μετανολήν είς την κατά
  στάσιν τής Μεσογεΐου. Είς
  τό τέλος τοθ παγκοσμίου ^πο
  λίμου δύο γηραιαί αύτοκρατο
  ρΐαι έξέλιπαν άπό τα παρά
  λιά της: ή Αυστρία καΐ ή Τουρ
  κ(α. Άλλά άν ή Αύστροουγ
  γαρία περΐωρΐζετο <(ς την επι τήρησιν τής Άδριατικής διά στόλου μετρίου, ή ΤουρκΙα ά¬ πό ενός αΐώνος δέν ήτο πλέ όν ναυτική δύναμις. Τό 1919 δταν ύπεγράφησαν αί συνθή και {(ρήνης, ή Μεσόγβιος πά ρέμενεν υπό την εξουσίαν των τριών νσυτικών βυνάμε ών, οί οποίαι ήδη πρό τοθ 1914 ήσαν ο Ι σπουδαιότβραι —της Ιταλίας, τής Γαλλίας, τής Αγγλίας—καί υπό βρους σχεβόν 6μο(ους πρός τούς προπολεμΐκούς Ή σους άγβνας άδιακόπους, δτι την ταχυτέραν ά«ο«ι καί σκληρους τοθτο, νά ζημι«θ^ καί νά παραγκΗνισΰη ό νομός Λα¬ σηθίου, ή οΐαοήνοτι άλλη «ερΐφέριια διά νά λόββμεν ημείς «ερισσότερα των δ σων δικαιούμεθα, «ρονομι ακβς.. 'Αλλ' είναι νομίζομεν «ι ριττόν νά έ«ιμεΐνι*μεν μ ρισσότερον έ«ί τοθ θέμα τος αύτοθ. Διότι είναι τό σον ά«λ« τα «ράγματα καί Εχουν τεθβ τόσον σα φως καί διά των δηλώσε ών τοθ κ. Σθακιανάκΐ) καί τέ*ν άνακοοώσικν τήςΚυ>
  κόπωσις εφάνη
  κατ' αρχάς δτι άπεκρυστάλ
  λωνε την κατάστασιν, ή.όποΐα
  μόλις εΐχε τροποποιηθή υπό
  τοθ πολέμου. Άλλά ταχέως
  μβτά τό 1919, ενα εΤβος τεχνι
  κης έπαναστάσεως εσημειώθη
  είς τούς ναυτικούς έξοπλι
  σμούς. Τα ύποβρύχια, ή άερο
  πορΐα, τα μικρά ταχύτατα
  σκάφη, αί εκρηκτικαί συσκευ
  οί έλαχίστου βάρους καί με
  γάλης δυνάμεως—έν όλίγοις
  δλα τα μέσα της διενεργείας
  κλεφτοπολέμθυ κατά θάλασ
  σαν εναντίον των μεγάλων
  στό>ων «νεπτύχθησαν. Ή
  μεταμόρφωσις σύτή καθίστα
  αύιομάτως ίσχυροτέραν, είς
  την καρδίαν της |νεσογεΙου,
  την θέσιν της Ιταλίας καί ά·
  σθενεστέραν την θέσιν της
  Αγγλίας. Ή Ίιαλίσ, ή όποία
  άπλώνεται είς την Μΐσ&γει
  όν ώς προμαχών, εχβι είς τα
  καράλιά της.καΐ είς τάς μέγα
  λας καί μικράς νήσους της
  πλείστα δσα οημεΐα στηρΐγ
  ματος «ι3 ενα πόλεμον άκρο
  βολιστών ή Αγγλία δέν έχει
  είς την Μεσόγειον παρά μβρι
  κά οημεΐα στηρίγματος δια
  μεγάλους σΐόλους—την Μάλ
  ταν, την Κύπρον, την Άλεξαν
  δρειαν...Α( τεράστιαι δαπάναι
  είς τάς οποίας ή φασιστική
  κυβέρνησις προέβη διά τόν
  στόλον της έπηύξησαν την
  πλεονεκτικήν θέσιν της Ίταλι
  άς. Έν τούτοις, μέχρι τοθ 'Ι
  ταλοαιθιοπικοθ πολέμου, τα
  πάντα έφαίνοντο δτι εΤχαν
  μείνη άμετόβλητα άπό · ενός
  αίώνος είς την Μΐσόγειον. Ό
  αίθιοπικός πόλεμοτ,—καί αΰ
  τος είνε ενας άπό τούς λό·
  γουςτης μεγάλης ίστορικήςτου
  σπουδαιότητος— ανεκάλυψεν
  αποτόμως, δτι είχεν εμφανι¬
  σθή μία νέα Μεσόγβΐος, την
  οποίαν ηννόουν εΙσέτι οί γεω
  γράφοι, ε{ στρστηγο! καί ο(
  διπλωμάται—μία Μ
  πολύ διάφοοος έκβίνης την δ
  ποίαν δ κόσαος βΤχβ γνωο'ση
  άπό τοθ 1815 μέχρι τοσ 1914
  Αυτή είναι ή α[τ(α βλων τθν
  έκπλήξεων τοθ αΐθιοπικοθ πό
  λέμου.

  Κατά τί ή σημερινή Μεσόγει
  ος βιαφέρει της τοθ 19ου αί©·
  νος; Κατά τοθτο καί μόνον:
  δτι χάρις είς την ανάπτυξιν
  τον νέων δηλών, ή παλαιά
  Οπεροχή καί αύτοπετιοΐθησις
  τής Αγγλίας άντικατβστάθη
  υπό δύο δισταγμων, οί όποΤοι
  άντιτίθεται πρός αλλήλους:
  τοθ άγγλικοθ δισταγμοθ κα(
  τοθ (ταλιχοθ δισταγμοθ.
  Πβρί τα τέλη τοθ 1935, καθ9
  ήν στιγμήν έζέσπαζβν ή ρήξις
  μεταξύ τής Ιταλίας χα( τής
  Κοινωνίας των Εθνών, ή Αγ¬
  γλία απέστειλε τό σπουβαιότε
  ρον τμήμα τοθ στόλου της είς
  την Μεσόγειον. "Ολος δ-κό·
  σμος εΤββ πρός στιγμήν έπερ
  χόμενα άποφσσιστικά γεγονό
  τα, "Οταν δμως ήλθεν ή άπο·
  φαστική στιγμΛ. ή Αγγλία
  δέν ετόλμησε νά χρησιμοποιή-
  ση τόν στόλον της διά νά ε¬
  κτελέση την επιχείρησιν πού
  θσ έλυε την (ταλοαιθιοπικήν
  ρήξιν έντός είκοσιτεσσάρων ώ
  ρων: τό κλείσιμον τής διώρυ-
  γος τοθ Σουίζ. Ό άισταγμός
  της έξέπληξε τόν κόσμον, άλ
  λά ίΐνβ Ισως ολιγώτερον δυσ
  νόητος παρ' β,τι νομίζεται:
  Μ έ τόν τεράστιον στόλον της
  στηριζόμενον ε[ς τάς βάσεις
  τής Μάλτας, τής 'Δλεξανδρβί
  άς, τής Κύπρου, ή 'Δ
  δέν ησθάνθη εαυτήν
  είς την Μεσόγειον
  ΤΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ.
  Είς τό» διευθυντήν τοβ Πβ·
  λιτιχοθ Γραφείοιι τεθ Βιοιλέης
  χ«1 τόν δπουργον τ<]ς Δικαιοαό- νης παρουοιάοθησχν προχθές άντι πρόοιβποι τβν χρεβμένων Ιδιο- χχητών χαί εζήτησαν την '.αχεΖ· αν ρύθμισιν τ&ν πάσης φύαιβς ένυποθήκων χρεβν χαί την ανα¬ στολήν τ&ν Βιώξιων μέχρι ττ]ς δριβτιχτ]; διευθετήοινς τοθ ζή τήματος. Τα αίτήματα α&τά τοθ χτημκτιχοθ χοσμου ανταποκρίνον ται αοφαλθς πρός την βναγχην τ&ν πραγμάτων χαί είναι άκολύ· τως δίκαια χαί λογιχά. Έλπίζο· μέν λοιπδν ίτι θ' αναγνωρίση χαί τδ Κράτος ιήν ανάγκην χαί την οχοπιμίτητα ή ίποία επιβάλ¬ λει την ρύθμισιν δΛΐον άνιξαιρέ- τως τ&ν χρεβν χαί θά σπεύση νά λάβη τάς οχετιχάς απο^ασιις χαί τα βπαραίιητα πρός τοθτο νομοθιτιχα μίτρα. *** ΗΙΠΙΝΑ ΑΟΓΚΑ. Θα γίνη λοιπόν καί νέα έξερίύνησις άνά τό ΑΙγαΐον διά την εξεύρεσιν χαταλλή λ ου νησΐδος πρός έγκατάστα σιν ιίς αυτήν τοθ λεπροκομεί ου τής Σπιναλόγχας. Ν4 έλ πίσωμεν δτι θά εξευρεθή αύ την τουλάχιστον την φοράν ή περιλάλητος αυτή νησίς ώστε νά εκλείψη αύτό τό αΤσχος τής Σπιναλόγκας πού άποτε λεΐ την μεγαλυτέραν προσβο λήν καί τόν χειρότερον στιγ ματισμόν' διά τόν πολιτισμόν μας; Άλλά Φρονοθμεν δτι δέν είναι καί τόσον δύσκολον οθ τε καί άκατόρθωτον. Άπό νη σιά, κατόλληλα πρός τόν σχο πόν αυτόν, είναι μέ την δύ ναμιν τοθ θεοθ, κατεσπαρμέ νόν ολόκληρον τό ΑΙγαΐον... γγ άσφαλή εναντίον κ «ολλάκις Ιιεξήγαγε Βιιξάγιι σ »·|,ώς ί) ς καί ράτΜσιν τής όϋοθΠακ·ίας[βιρήσιως, ώστι ν' άντι "Αμμον— Σήτΐίας θεωροθΙ λαμβάι ωνται δλοι καί οί δι μιν ώς Εργον ■ρωχαριχικήςΙ αβέτοντις τόν κοινόν νοΟν|σε·#^ "τής διυτί£)ας καί την στοιχειώδη κρίσιν, δτι αί ηιστώσεις αί κ,ορη- γούμεναι Οιά την οδόν Λα σηθιου, είναι τελιΐως ανι ςαρτητοι άνό τάς νιστώ σ·ις αί όηοϊαι εδόθησαν καί δίδονται διά την κα ταοκιυήν τής όδοθ Σητεί άς καί ότι ή διάνοιξις τής ■ρώτης, δέν ημπορεί νά β Κ11 ώς άνοτέλεσμα την κα ϋέ τής άνονιρατώ τοθ άκροβολιστικοθ πολέμου, ▼όν οποίον θά ηδύνατο νά διε ξαγάγη ή Ιταλία. Ήτο Μνσς κίνδυνος νέου εΓδους, τόν ό ποίον δέν εγνώριζεν. "Οπως ιτΙ νέοι κίνδυνοι, ήμπο ροθσε νά είνε τεράστιος ή φανταστικός· διά νά μάθη περΐ τίνος επρόκειτο, Ιπρεπε νά τόν αντιμετωπίση· Ή Αγ γλία έπροτίμησε νά αναβάλη την δοκιμασίαν. Άλλά ό άγ· γλικός δισταγμός έδημιούργη σε διά την Ιταλίαν κατάστα σιν, ή όποία μέ τόν καιρόν θά καταστή άφόρητος. Έπέ- τρεψβν είς αυτήν νά καταλά βη μέ τάς στρατιάς της την ΑΙθιοπΙαν κα( ένίσχυσε την εμπιστοσύνην τής Ιταλίας επί την ναυτικήν της δύναμιν. Δέν ενίσχυσιν δμως την έμπι στοσύνην της μέχρι σημείου ώστε να δώση είς την ΊταλΙ αν την εγγύησιν δή ή Αγ¬ γλία, εάν (έν έδ'σιασε σήμε¬ ρον, δέν θα θελήση καΐ ε έν θά βυνηθή ο Οριον νά κλείση την βιώρυγα τοθ Σευέζ. 'Υ πάρχουν Ιταλοί, οί όποΤχ,ι πι στεύουν δτι ή Ιταλία είνε άρ κετά (οχυρα ώοτε νά νή την Αγγλίαν §(ς την Μεσθ γειον. ,,'Αλλά την αξίαν της γνώμης αυτής μόνον ό πόλε μος θά δυνηθή νά έπαληθεύ ση. Καί ό πόλεμος θά ήτο διά την Ιταλίαν, δπως χαί διά την Αγγλίαν, βοχιμασΐα νέου εΐδους τής οποίας ή Ικ βάσις είνε αΓνιγμα· θά ήδύνα το νά αποτελέση μεγάλον θρίαμβον, άλλά καί τεράστι όν δλεθρον. Διά τοθτο καί ή Ιταλία δισΐάζει χαί άνοβάλ λει την δοκιμασίαν) δπως ή Αγγλία. Ή Αγγλία εΤνε άκόμη (χά νή νά δεσκόση τί|ς Μεσογεί ου εναντίον μεγάλης βυνάμε ως αποκλειστικώς Μεσογεια κης δπως ή Ιταλία] Μία δύ ναμις αποκλειστικώς μεσογει ακή δπως ή Ιταλία θά ήτο αυριον (κάνη νά έκβάλη την Αγγλίαν άπό την Μεσόγειον: Ι Λότό είνε τό άγωνιΛδες έρώ τημα διά τοθ όποΐου ό αίθιο πικός πόλεμος μετέβαλε πλή ρως την μεσογειακήν κατα στάσιν, οΐα ύφΐστατο άπό έ νός αίονος, Διότι δύο δυνά μεις δέν ήμποροθν νά παρα με(νουνΜαΐωνιως είς χατάστα σιν δισταγμοθ άπέναντι άλ λήλων η ή μία ύποχωρεΤ 1 αί δύο άντιμετωπίζονται. Έν τφ μεταξύ αυτή ακριβώς ή νεα μεσογείακή κατάστασις προσ δίδει παγκόσμιον σπουδαιότη τα είς τα γεγονότα της Ίσπα νΐας. Μετά την ,πτωσιν τοθ Να πολλοντος, ή Ισπανία, επί 1 να καί πλέον ο Ιωνά, ήδιαφό ρησε διά τάς ύποθέσεις τής Εύρώπης καί εζησε διά τόν ε¬ αυτόν της. Δια τοθτο έλάχι στα υπελογίζετο είς την Με σόγειον. Άλλα δέν έχομεν πά ρά νά κυτάξωμεν «να χαρ την της Μεσογεΐου 6ιά νά έν νοήσωμεν ποίον άποφασιστι κόν; ρόλον θά ήδύνατο.να παί ξη, εάν ήθελβ ΚρατεΤ τβς δυ τικσς τιύΛας της Μεσογείου* κα( διαθέτει δϋο προκβχωρη μένας θεσβις διά νά τάς ύπε ρασπίζη: τας Βαλεαρίδας, είς την Μεσόγειον, τας Καναρί ούς είς τόν Ατλαντικόν. Τό Γφλατάρ δέν ίχβι άξί αν διά την Αγγλίαν παρά έ άν ή Ισπανία είνε φίλη η ού δετέρα. Σύμμαχος μεσογεια κης δυνάμεως εχθράς της Αγ γλίας καί της Γαλλίας, ή Ί σπανΐα θά ηδύνατο νά κλει την Μεσόγειον είς την Αγ γλΐαν καί νά άποκόψη τάς συγκοινωνιας μεταξύ της Γαλ λιας καί τής Βορειου'Αφρι κης. Είς πόλεμον εκρηγνυόμε νόν αυριον διά την επικρατή σιν είς την Μεσόγειον, ή συμ μαχια της Ίσπανίας θά ήούνα το νά Εχη αποφασιστικήν σπουδαιότητα. Δ,α τοθτο, πρό των τειχων ιης Μαδρίτης κρίνεται ή μελλοντική τύχη τής ΑΊεσογεισυ: ποίος θά είνε ό κύριος της Μεσογειου α Ο ριονΐ
  ΘΕγ>/μ γΠγϊ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τό με
  γαλείτερο κινηματογραφικό γεγο
  νός: «Τό Πλήρωμα». Πρωτανωνι
  στοθν Άνσμπέλλα Σάρλ Βανέλ.
  Ζάν Πιέρ'Ωμόν—Ζάν Μυρά.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνας
  κοΧοσσόςϋ «Σαγγάη», Λωρέττα
  Γιοκ καΐ Σάρλ Μπουαγιέ.
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον μέρος Αον
  «Ό Πιλότος τού θανάτου» (αύτο
  τελίς). ΐνέρος Βον .ΒαοΙλισσα
  Ζούγκλσς» τα έπεισόδια 4ον. δόν.
  ΜΙΝΔΑ
  ~~~
  ΑΡΙ8ΜΟΣΤΗΛ. 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό απαντον τής τέ.
  χνης! Ό πραγματικός
  αθλος!
  ΠρωτοιγΜνιστβΟν:
  "Αννα Μπέλλα, Ζάν
  Πιέρ 'Ωμόν, Σάρλ
  Βανέλ, Ζάν Μυράτ.
  Ιχηνοβ«σί«: Α. Λ1ΤΒΑΚ
  Μουσι»ή: Λ. ΧΟΝΕΓΚΕΡ
  «Μία' τό πολιμικο άβροΛλκ
  νο ποϋ πηρκ τίι <5ι*τ«νη γι« τίιν «τήσι τβϋ ββνάτου, τ* «πλήρΗμά» τού, ενα τραγικό ζιυνάρι, συζυγος κα) έραστίις μέ την καρδιά ρανισμίνη, ά- γΝνιβδν οχι άπο τϊν φόβο τής άερβμάχης. άλλά γι« μιά γυναϊκβ, έρνμίνη ,τβδ έθί ούζυνο τβδ άλλου». ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ..ΑΘΛΙΟΓ «©εΐβ τραγοδδι» «Άννα Καρένιν» «Ναυτική 'Ανταρσίβ» «Μίλωδίϊί καί Ρυβμοί τ©5 1936». Σημ. Καθ* εκάστην είς τάς 6 μ. μ. βπογβυ· μαιινή Δι«γ»νιομ·), Προσλήψεως Λογιστον Τα «ΦιλανθρΜκ.κά Ί5ρύ ματ,α Άν6ρ«ου καΐ Μαρί άς Καλοκαιρινό!!» «ροκη ρύσσουσι διαγωνισμόν ■ρδς κατάληψ ν θέσεως Λο γιστοθ, γενησόμβνον την 7ην Φεβρουαρίου ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 3-5 μετ* μεσημβρίαν «ν τοίς γραφείοις αυτών, ύ«ό τούς εξής δρους: 5^σ) ΟΙ βιαγανισθησόμε- νοι δέον νά κέκτηνται 51 ■λωμα Έμνοριχής Σχολαί ανεγνωρισμένης, νά έ ιω σιν ηλικίαν ουχί κάτω τθν 22 καΐ άν» τβν 50 Ιτ&ν καΐ νά Εχωσιν διετη £μ-α ρικήν «εϊραν. β) θά «ροσκο^ίσωσι συν ι| αΐαήσει των. 1) Πιοτονοιητικόν δτι δέ ν κατεΒικάσθηοαν διά «ρβ ξιν «ροβλινομινην ύ*ό τοΰ άρθρου 22 τοθ Π. Ν. καί δέν βκκρεμιϊ ■οινΐκηβίΗξις βνανχίον των. 2) Πιστοκοιητικόν τής Δή μοσίας Ασφαλείας. 3) Πιστ.ο«οιητι«όνέκ«λη· ρώσενς των Στρατιωτικών των υποχρεώσεων. Πληροφορίαι δίδονται έν τοίς γραφείοις κατά τάς εργασίμους ημιρας α«ό 3—4 μ. μ. Ηράκλειον τ| 14 Ίανου. αρΐου 1937 (Έκ τού γραφείου) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: Τό προσεχές Σάββατον 16 τρέχ. καί ώραν 11—12 π. μ. γενησεται έν τώ Δημοτικώ Κ α ταθτήματι πρόχειρον μειοδοτι κή βημοπμαοα Β...Ϊ τήν^αφήν 30 στολΟν μουσικήν τής Δημ. Μο^σι*η"ς καί 15 στολ&ν κλη τήρων καί ό£ηγ£>ν αύτοκινή-
  των καί χαλοθνται δπως^προ
  σέλθωσι καί μειοδοτήσωσι ς(
  ένδιαφερόμενοι,
  ΟΙ δροι συγγραφής ύποχρε
  ώσεων ϊίσΐ χατατεθημένοι κα
  ρά ~ΐ Γραμματε α τοθ Δήμου
  Ενθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τβ 13 Ίανου
  βρίου 1937.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς ΓΐΝ«γ»*δπί
  Έν» Λθλΰκροτον
  Ιστορικόν έρνον.
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΟΥΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ
  ΚΟΙ (ΊΩΜΙΚη
  Μιά πεντάριορφη
  Το6 Προσηέρ Μεριμε.
  69ον
  —'Ηαϋχάοιτι. Σ9 αύ .ήν την γ.ε
  ριΊιτωση δέν μτορεΤτι χαθόλοο νά
  προκαλίσετε κανένα, γιατΐ δέν μο
  νομαχοθν άχόμη μέ γυνΐΐ^ες.·..
  Ή μη'έρα τοθ Κομϊγγη δ.ηΓήθΐ)
  κε σ·.όν βααιλία, λιπτομίρειες π ΰ
  !έ< τιμοθν χαθολου τόν ά!ελφί 3ας, χι' αύτές θά μποροθσχν νά ΐξηγήοιυν π4ς εας φιίερός τεχνί της τί Ο οπαθΐοθ, Ιπισε Ιτοι ιΰ*ο λα δπό τα χτυπήματα έ»5ς πχι —Ό πόνος μιανή; μητέρας είνε •ίαο μΐγάλες καί τόσο δίχηοςΐ Πρίπιι λοιπάν ν' «ποι.η' χ^νΐν _ άν ?ε< μπνρΐ νά ίδ$ την άλήθεια ίφοθ τα μάτια της είναι άκόμη γεμα:» δίκρυ»; Κολαχεύομαι νά πιστίψυ) χύριε Νϊύζρχε, ίτι !έ θΐ χρί.ετε τον άϊελφί μου άηό τή διήγηαη τής χυρίας δέ Κομ!γγη Ό ΚοΧού φίνηκε σάν να χλο νΓα8ηχε χι' ή φωνή τού Ιχασε λί γη άκϊ την πιχρή της είρωνεία —Δέν μκοριΐΐι 8μως νά &ρνη θή'ε βτι 6 Μπείΐλ, ϊ μάρτυρας τοθ Κομίγγη ήταν οτενός φίλος —Τον γνωρίζω «πό πο)υν χαί ρ4 ναΐ μαλιοτα τοθ είμαι άρχιτά δτοχρενμένος. Άλλά χαί 6 Κο μίγγης έηίοης ήταν πο>ΰ γνωστός
  τβυ. Έξ άλου 6 ΚομΙγγης τον
  διάλεξε γιά μάρτυρά τού. Τίλος ή
  ίνδρεϊα χαί ή τιμή τοθ Μΐτεδΐλ
  τον προφυλάγουν άκο χάθΐ δπίνοια
  Ό Ναύ^ρχος Ικανι 1>α μορφα
  σιι% 6υθ· 5; πιριφρόνηαης.
  —Ή τιμή τιθ Μπεβίλ!
  λαβι σηχώνοντας τού; &ιυν Ινας
  άΒκ; !... Ινας χαμένος άνθρωτιος
  άπό ^Ις άχολαοίε(!
  —ΜΪλΐοτν, β Μπεβίλ είναι τί
  μιος ανθίωποί! άνιχραξι 6 λοχα
  νίς μέ δυννμη. Άλλά γιατΐ τίσα
  λίγΐΐ; Εί ώ 6 Ιδιος ίέν ήιιουν
  παρών σ' αυτήν τή μονομαχίο;
  πρΐπει οιίί, χύρα ΝϊώϊρχΓ, νά
  5ι«μφ σίητή'ε την τιμή μας χαί
  νά μας χατηγορήτε γιά δίλορί-
  νοας;
  'Η ςρωνή τού είχε χάτι άπΐΐλη
  τιχί. Ό Κολινύ δέν χατάλαβι ή
  περιφρίνησε τόν δπαινιγμό γιά τή
  ίολοφονία τοθ δοθχα ΦραγχΕσχου
  Γχδζη π?ύ τε Ο άπέδιίε τό μϊαος
  ν χαθολΐν&ν. Τα χαραχτηοιοτι
  χά τού μίλισΐα ηήραν μιά
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΝΑΣ
  ΚΟΛΟΣΣΟΣ!
  ΛΟΡΕΤΤΑ ΓΙΟΚ
  ΚΑΙ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  'Εκτός προγράμματβς
  καιρβ ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΡΟΕΕΧΩ2:
  «Βιεννίζικα Καπρί·
  τσια».
  «ΤΟΠ—ΧΑΤ»
  «Κανθό Ποντικάκι»
  Π)ΣΚΕΥΗ |5_ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ
  Κάτιοιος «καλλιτέχνης» απέθα¬
  νε πρό ημερών στήν πόλιν μας ύ·
  πό βραμστικσς συνθήκας. Άλλά
  κυρΐως δραμα έδω, κατά την γνώ
  μην μου, δέν ήτο ό Θάνατος δσον
  ή ζωή τού.
  Τόν παρακολουθοθσα άλλοτε
  σ' ίνα κέντοο στόν οποίον ήοχετο
  τακτικΔ καί παρέμενε, σπαν'ως
  συντροφείμένος. Αύτό έν τούτοις
  βέν τόν ήμτόδιΓε νά σι μμετέχη
  νοερως στής συζητήσεις των άλ-
  λων. Τάς τιαοηκολοθθίΐ μετα
  Θρησκευτικής προσοχης κυρΐως 6·
  ταν περιεστρέ^οντο είς την τέχνην.
  Έσχημάτιζε επάνω ο' αΰτές τίς
  άντιλήψεις τού. καλές ή κακίς, κοΐ
  εΤχα την εντύπωσιν δτι φεΰγοντας
  ήτο πλουτισμένος μέ νέες άφετη
  ρ(ες γιά την άνάητυξιν τής τέχνης
  τού.
  —Ποίος ιΐνε αύτάς; μ' έρώτησεν
  ίνα βράδυ, £νας Άθηναϊοο ... ντεμΙ
  —λόγιος ποΰ εΤχε φθάση ώς «Εκτα
  κτος άπεσταλμένοζΛ μιάς έφημε
  ρίδος καί ττού εΤχε προσέξτ; τό
  σιωπηλόν ενδιαφέρον τού καθ" ήν
  στιγμήν μοθ μιλοθσε γιά τα ζω·
  γραφικά δεδομένα τί|ς νεοβυζαντι-
  νής σχολής.
  —Ζβογραφος...
  — Ξεπεσμένος;.,..
  —Κάτι τέτοιο.'Ληοτυχημένος, Γυ
  ρεύει κΓ αύτός δπως τόσοι δλλοι,
  τή... δόξα. Άλλά δέν είνε ι>Οτε επί
  τα Ιχνη της.
  Δέν ξαίρω δ ν εΤηα τΐηοτα τ ό
  άκριβέο. Αυτή Βμως Γεν ήταν μό¬
  νον ή δική μου εντύπωσις. Μοθ
  τόν εΐχε ύποδεΐξΐ) στήν τοβέρνα
  καί κάττοιος άλλος, ώς Θέμα διηγή
  ματος. "Ενας πάλιν νέος συνάδελ-
  φος.,. ήπεΐλησε δτι Θά τόν κάμη
  χρονογρσφπμα. Ώστόσο έδώ άπο'-
  δίδω νομίζω την πρέπουσσ τιμή
  οτή μνήμη τού: Ό έκλεΐψατς κσλ
  λιτέχνης ήτο 6μο>ογουμένως δια·
  νοητικός 'τΰπος πρωτα κοΐ ΰστερα
  δημιουργός. Μοθ έθύμιζε τόν άρ-
  χιτέκτονα Μάρθα τοθ Νιρβάνσ.
  Κ" έκεΐνος έζητοθσε την άληθινή
  δημιουργική σύτοπεποΐθησι για νά
  χάθ[) κάποτε κοΐ την στοιχειωδέ-
  στερη συναΐοθρ,σι δημιουργίας...
  Τό Ιδιο καί ό νεκρός συμπολίτην.
  "Εζήτει τό άρτιο οτή τέχνη χωρΐς
  νά βρΐσκη παρά μόνο τό μέ·
  τρο... "Αλλοι οτή Θέσι τού Θά κα·
  τώρθωνσν νά έξυψώσουν^τί μέτριο
  μέχρι τοθ άρτΐου. Αύτός ήταν πε¬
  ρισσότερον εύσυνεΐδητος. Καί δέν
  μπόρεσε νά επιτύχη,,.,, Δρδμα σω
  στό, ψυχολογικό καί ίδιολογικό,
  __________Ό ·Αλλ«ς
  ;ΕΝΟΙΚ1ΑΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην ©Ι
  κίαν ιόδός Σφακίων παραπλεύρως
  οικίας Ιατροΰ κ.'Απολ.Μελισσείδου)
  δόο δωματια κατάλληλα διά μεμο
  νωμένα δτομα μέ Ιδιαιτέραν εΐσο
  δόν καί ηλεκτρικόν φως. Τα Γδια
  δωμάτια μετά ,,τοθ κάτωθι αυτών
  ίσογείου δύνανται νά ένοικιαοθώ-
  σι καί παρ' όλιγομελοθς οίκογενεί
  άς. Πληροφορίαι παρά τη έν λόγφ
  οΐκ'α (πρώην κλήρον.όμων Ιωάννου
  Δρακάκη),
  —Άιιοκλιιστικ6ν έργον μι
  δς ήθονοιοθ αί κραυγαΐ
  φρίκης.
  Τείνΐι νά γενιχιυθΐ ιί: τα θε*
  τρ* τής Νί«ς Υόρκης. Ϊδ1«« !·
  έχιΐνα πού παίζουν Ιργα ανατριχ
  αοτικά τοθ -ύτου «Γ<ράν Γκυνι ό)», ή χρησιμοποίησις ή^β όί ίλ ό)», ή χρημησς ή τδν όποίβν ο ρίλ ς σιΜοκαΜΐ ά Ιβίλλ ρ ς κοκλειοτικβς είς τα νά Ι κραυγάς τρέμου είς την ίιτιδαλλο μίνην στιγμήν. Άπ-ρίμιλλ5ζ είς τή' τιιρ'ιργον βύτήν ι'ϊινίτητα ίχει άναίε'.χθ^ ή άλλοτε ήήΐΐτοιός Φύλλις Μΐιολί. ή δπ'.Η μέ την νέαν αυτήν εργασίαν της χκοΊζι' 25 δολλιίρια έΉομαοΊα(ώ;. Τίοη ΐ!ν», χατά γενιχήν ίμολογΐαν, ή φυοιχίτης τδν χρου^βντής φρ( κης, τκΰ έκβϋλλει ή Φΐλλις Μπόλς ιίς την τραγικβτίραν σπγ μην τοθ Ιργου, ωιτι 11 θιαταΐ δέ ήϋΐορςθν παρά νά οίιθανθίθν ψ χρά ρΐγΐ) ιίς την ράχιν των. Ή ιδία δηλών·!, δτι δοον χαΐ άν είνε σύντομος δ «,ίλος» της χΐθε δρά 5α, 6ηοβάλλιι 'ά νεθρά της είς πό λο οχληράν δοκιμασίαν, είνε Η δποχριανίνη νά ύποβάλλεται ιίς αυοΐηματιχήν δίαιταν διά νά απο ίύ/η την νιυρασθένιιαν. *** —Τό μάθημα τής γΐωγρα ε>(ας είς την "Ολλανδίαν
  Δι* άπ φ?σιως τεθ ΌλλανδικοΟ
  δπουργιΕου τής Παιίε'ας, τό μάθη
  μα τής γιωγραφίας είς τα αχολιΓ»
  τής χώρας θά διδάοχιται τοθ λοι
  ηοθ... ϊερίπορρώ;. Τουλάχιστον
  μίαν φοράν την έίδ-μάδα, τα παι
  διά θά έηιβιβάζωνται είδιχβν άε
  ροπλάννν, τα δποΤα θά ίχελθ
  πιήσε:{ δπιρανω τοθ Όλλανδιχιϋ
  εδάφους χαΐ θά Ιπιτρίπουν ιίς
  τιο; μιχροΰς επιβάτας των νά οχη
  ματίσϊον σαφή ιδέαν τής άναγ)ύ
  φού μορφής τής πατρίδος των.
  Ό νεωτερισμος ο υιός, διά πρώτην
  φοράν εϊσβγίμενος είς την έχπαΐ
  διυσιν έν Ευ,ώπη,Ιγινι δεχτός μέ
  ζωηρόν ενθουσιασμόν μεταξΰ τ&ν
  μαθητών χαί τ&ν μαθητριΑν τής
  γραφικής χώρας ΐτβν άνιμ&μύλων.
  Προκειμένβυ νά έγκατασταθη ή
  οίκογένεια τοθ κ. Ανδρ. Βουρδουμ
  πάκη προσεχώς έν "Αθήναις, πω
  λεΐ τα Ιπιπλά τού καί την οίκίσν
  τού ήσφαλισμένην κατά των κινδό
  νων ττυρίς καί οεισμοθ, τ] ένοικιά
  ζει αυτήν.
  Πληροφορίαι έν τη οίκ(α τού
  10 1)?-1 μ. μ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωοός καί
  Παλλας,
  ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ
  ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΣΗΜΑ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ"
  Αριθ. Διπλώματος εάρεσιτεχνίας 6138.
  Ά«6 15ης Ίανουαρίου 1937 θά τΐθοθν είς κοήσιν
  τα νέα χρονομετρικά Σθαιριστήρια μέ έντιλβς ΝΕΟΝ
  ΠΑΙΓΝ1Δ1 τιιχνικώτατον διά τούς «αίκτας.
  ΟΙ -αίζοντΐς «ίς χά ΝΕΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ θά
  °υν ,ΔΩΨΛΤΙΑ ««Ρνυρωνόμινα διά Μρησΐμ«
  καΐ θ· *-οκτοΟ« δικαίωμα συμμΐτοΪΒς ,ΐς -ί
  ριστπριοΐΜθύς δικγννιβμβύ;. Η **"*
  Α' ΙΦΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Προκηρύσσεται την 25ην Μαρτίου 1937
  ΕΠΑΘΛΑ 3 άχμο«λοϊκά «Ισιτήρια
  *«·στροφί1ς διά Παλαιστίνην '¥
  ΠΑΙΖΕΤΕ είς τα νεα
  Πωλούμεν επί πιστώσει.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ: -06ο»
  19
  Η ΦΛΟΓΑ
  Τοϋ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  έ/ώπιόν μκς είβήλθεν ι£ς
  τάς »λ6γας χαί Ιξήθ ά6λ*βή< χχΐ άχίμη ώ?»ιοτίρα θη είς τόν πατίρβ οϊιι νά τόν πτίση είς τό πθρ χαί νά τόν οΐήοη άθάνατον εάν μέ Ιγχκτίλιι πι χαριν αύϊής χαί εάν μέ έφόνιαι μέ τάς ίδ£*ς τού χείρας δι4« ή μίΙ τής φ^ής μου άνθίσΐατο ,ίς νή< δύναμίν τη<. Ό πατίρ»* σου ή?νήθη χαί έχάλυψί τοΰς δϊθ.λμοδς τού ιιέ τάς χείρας τού ?ιά ν·» μην 6Χίπ? την χαλλονήν της. Κ*1 τίτε ΕΚΕΙΝ8 ιίς τβν θυμίν της τόν Ιχε?αιυν&64λη3ΐ μέ 6λίμι»·χ ιη: χαί τον έφό*ιυ<Μ· Τον έθρήνηίε χατόπιν γοερβς χαί μ·*ίφΐ5ε τό πτ©μ* τού, φΐβηθιΐ» Ιϊ Ιμίνα μέ άπέσιεΐ- λε είς τάς έ»09λ*ς τοθ ποτβμοθ δ τού εδ-ή<» 1<& πλοΤ?>ν τδ δποΐον
  μέ μ« ίφ«Ρ· ι ι» τάς Αθήνας. Έ'ίε
  εγεννήθη; «ίς την χώραν τοθ π»
  τίος σοι*. ΚαΙ τώίκ αοθ αφήνη
  <λη?ονομ{κν, υ(έ μ-?υ Τισισ«έ^ (χδικητ*, νά άναχαλύψης ΕΚ8Ι ΝΗΝ ή διοΕα ζΐ βίωνΐως, νά μά '^ης τό μυστικόν τής ζωής χαί νά την φονιύσης έχδιχεύμινσς τόν πά τέρα αου Καλλιχράτην. Εάν φο- βηθΐς ή ίποτόχης ά"»ησε εντολήν «ίς τούς άπογονους σου ϊως δτου ιδρεθ^ Ινας γενναίως άνδρας £ ό ΠΓΪος θά 6»πτισθί είς τάς φλόγας χαί θά χαθήση ιίς τόν θρόνον των Φχραώ. Εάν αΰτά ποθ σ:0 λέγη σοθ φχ'νονται άπίστνυτα, έ' ώ σέ βιβαιβ δτι τα ιί5ΐ μέ τούς δθλ μο6ς μου χαί 2*ν ψιύΐομαο. —Καταπληχτιχο ίψ θάρ;σι δ Διί. —Ό θι'ς &ι την αιιγχωρήσΐί ηροσίθεσε δ Τζώ', δ οποίας προ φανβς Ιθ?ώ?ησε ώς 6λαθφηα!αν ιναντίον τ6ν θεΐων τό απίστευτον αότό κείμενον. Έ^ώ !έν Ιχαμα χανένα σνίλι ο*. Σ την αρχή ένίμισα δτι δ μα χαρΕτης δ φΐλος μου Β'νσιϋχατε σχι6>σι δ1 ην αυτήν την Ιστορίαν
  δκό τό χράτος παρκφροού ής, &*
  χαί εφαίνετο χάπως ίύσϋολο νά
  (φευρεθ^ μία τίαον άπίθανη £στο
  ρία. Τό τεμάχιον τοθ άγγείου ή;ο
  γνήσιο", ή μετάφρασις δέ, χατό
  τττν προσεχτικής παραδολήΓ,-εδρί
  θη πισιή Κατάπληχτος ίξήταισχ
  την Ισ'βτιριχή πλευρά τοθ άγγιί
  ου, ή δποία ήΐαν γεμάτη άπα ίπι-
  γραφΐς, έλληνινές ατο 5νω μέρος,
  λατινινές στό μέσον χαί άγγλιχέ;
  πιό χά τω.
  Ή πρώτη έπιγραφή γραμμέ^η
  χπο τόν Τιιισθένη, υϊόν τής 'Αμι
  νχρτας, ιΐχι ώς ίξής: «Τισισθένης
  Καλλιχράτιι τώ παιδί. Ού χ άν δυ
  νάμη1) πορεόισθαι».
  (ουνβχ(ζβται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Γβωργΐχή Σχολή Γόρτυ·
  νος Μβσσσράς Κρήτης φέρε
  <1ς γνώσιν των ένδιαφερομέ νων δτι προκηροσσει διά την 15ην ΊινουιρΙ^υ έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11—12 π. μ. πλειοδοτικήν δημοπρα¬ σίαν έκκοιήσΓως δέκα ιιέντε χιλιάδων (15 000) οκάδων ά- χόρου Βεμένου ϊΐς μπολΧες τον 25 ό<. πβοΐηου. Ή δημοπρσσΐα γενησεται έν Ήρικλβ'ω καί (Ις τα γρα φεΐα τής Γβωργΐκης Πβριφβ ρεΐσς. Οί βροι τής βτμοπρασΐας καί λοικα σχετιχά στοιχϊϊατ ευρίσκονται κατατβθβΐμένα είς την Γεωργικήν Σχολήν Μβσ· σαρβς κσί είς τή ν Γεωργίαν Πβ3ΐφέρβιαν Ηρακλείου καί των όιιοΐων οί βουλόμενοι βύ νανταΐ νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" εκάστην ημέραν 10—12 καί 4—6. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ή δΐς ^^,|ν Ν Μαραγκάκη άδελφή των φ(νω * —. _____(«ι. >.μΙ ΐε* Λ —ν«κ αλ _
  Εΐοήνη
  π Μαραγκάκη άδελφή των φΐχ,ων
  κ§ κ. Γεωργίου καί Κώστα Μαρογ
  κάκη καί ό κ.'Γίώργ. Πιπεριάβης
  Εδοσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γ4.
  μου.
  Συγχαρητήρια.
  Γύρω στήν ττόλι μας.
  Ό «χιονιοτής» έξηκολοοθησε καί
  χθές μέ άνρΐας βιαθέσεις.
  _Τό Θερμόμετρον μάλιστα κα.
  τήλθεν, καθ" α μδς έπληροφόρη.
  οαν κάτ» των 8 βαθμών ύπίρ το
  μηδέν.
  —ΣιβηρΙ« σωστή μ" ενα λόγο,
  διά τό «εθκρατον» καί ίΐπιον κλίμο
  τί|ς νήσου μας.
  _ΟΙ γωνΐές τοθ κλειστοθ χώ.
  ρου «αί συνεπως των καφενεΐων 5
  χούν αποκτήση αύτές τίς ήμέρες
  παληές δόςες.
  —Γέροι καί νέοι συναΘροΙ'Όνται
  έ<εί γιά τό απαραίτητον τάβλι Ι) την πρέφα ή κο,Ι απλώς την συζή. τησιν πάσης φύσεως. —Την οποίαν δυναμώνει έξαιρετι κά ενα ζεστό μέ κονιάκ. —Έκεϊνο τό οποίον δύναται νο: καταλογισθ^μέχαρακίίΐρο μάλισΐα άνη-,υχητικόν ε[ς τον εφετεινόν δι αρκή χειμώνα είνε ή δημιουργία εύρεΐας άνεργΐας. —"Ας ελπίσωμεν δτι κοΐ μέ τα ύφΐστάμενα μέτρα κοινωνικάς προ νοΐα-ς αί συνέτεισι τοθ κακοθ αύ τοθ Θά μετριασθώσιν. —Έν άναμονϋ τής καλυτερευσε ως τοθ καιροθ όπότε καί Θά άρχΙ σονν νά κινοθνται α( δίάφοροι έρ γασΐαι. < —Ή Θ"αλασσοταραχή ή όποίο έ μετριάσθη σημαντικάς άπό προ χθές περιώρισε τώς μεμψιμοιρίας ωρισμένων συμπολιτων. - Διά τούς όποίους ή ταχυδρο μική συγκοινωνΐα Εχει στιουδαίαν σημασίαν. —Διά τόν αλφα ΐ τόν βήτα λό γον. —Τα σχολεΓα, παρά τόν βαρθν χειμωνσ, λειτουργοθν κανονικώς, —ΚαΙ τουτο διότι οί μαθηταί, μι κροΐ καί μεγάλο1, προΘυμο-ΌΐοΟν ται νά μετσβιίνουν ενωρίς ενωρίς είς τα μαθήματά των. —Άλλά καί τό διδάσκον ιιροσω πικόν... —Πάντως καλόν είνε κατά την γνώμην μας νά μεταβληθςΰν προ σωρινώς αί ώραι τε Ο προγρ«*μμα τος ού-ως ώστε την πρωΐαν τούλα χιστον τα μαθήματά νά άρχίίουν ολίγον πέραν τής κοθιερωμένης ώ ρας. —Τα τελευταία μέτρα διά την παρασκευήν τοθ τΐιτυρούχου. αρ τού ελπίζομεν Οτι Θά συνετέλεσαν είς την έτιάρκειαν καί την καλυτέ ραν παρασκευήν τοθ αρτου αύ τοϋ. —Μέ τόν οποίον ώς γνωστόν τρέφεται πολύς κοσμάκης. — Τό «Πλήρωμα» ποθ προβόλλει άπό χθές τό τελείως καί διαρκώς Θερμαινόμενον κινηματοθέατρον •Μινώα» είναι άπό τα άληΘιΛ κι ν ηματο γραφικά άριστουργήματο ιτού δέν πρέπει νά χάση κανεΐς ά πολύτως. —Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε ται ή ττολόκροτη «Σαγγάη» μέ τόν τόσον δημοφιλή καλλιτέχνην Σάρλ Μπουσγιέ. Α ΡΙιχβρτιρ Ό Φίλος τβν 2ώ«ν.—Έκυκλο φόρησε τό »βον τεθχος τοθ περιοδι κοθ «Ό Φίλος των Ζώον», μέ πλουσίαν Ολην καί ωραίαν εΐκονο γράφΓσιν. Επί τη εύκαιρ'α τοθ νέ ου Ιτους ή διεύθυνσις τοθ περιοδι κου τονΐζει είς κύριον αρθρον Οτι «είς την νέαν κατάστασιν των πρσ γμάτων ή προσταοία των ζώ ών ΘΛ εΤναι πλήρης, διότι είς την γενικήν ατμόσφαιραν τής τάξεως κάθε καλή προσπαθεία Θά ΤΒ— κσ λυτέρας ημέρας», Άπό τώ περιεχό μενά: Ή νοημοούνη των ζώων, τής Αθήνας Ταρσούλη. Ό Θρθλος για τό χελιδόνι, τοθ Λ. ΓκεντΙνη. Ό Χριστιανισμός καί τα ζώα ιοθ Σ. Λώλη. Ό "1-ζαρχος (βιήγημα) τοθ Γ. Ξενοποΰλου. Ό θρήνος της Πέρδικας (ποΐημα) τής Α. Μιτεκι* ρη. Ό Βύρων καί τα Ζφ3 κλπ. ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΕΞΜΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Πωλοθνται πάρδ τό ΓενΙ Τζαμί παρακλΕόρως Ιμΐιορο μεσιτικοθ γραψείου Κ Παπάζογλου. ΕΝΟΙΚ1ΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σαββαθιανων άρ. 21 οίκία άιιοτ. . . λουμένη «πό 5 δωματια, κουζίναν Εν Γοοτύνη τΛ 9 Ί-χνουαί ολο τσ· ΧΡειώδ"ίι μέ ύδωρ καΙ — ■"""- "ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. Πληρο φορΐαι -καρά τφ [διοκτήτη κ. Ανδρ Κουλάτοη όβϊς 1821. Ενοίκιον μι κρόν άλλ' έξησφαλισμένον. ρΐου 1937 Ό Διευθυντής της Σχολης Γ. Κάβουρας Τό νέον ΖΑΠΑΝΤ,Ι Πολϋτελε(α^ 12 δρν. τό ττακέττο. «ηβε τούς καταναλωτάς διότι είνε Υ^«όπιοτο, λβλαβές, ποιοτικώ, ύπΐροχον. 'Αντιπρβσωιτβι Ν·μ·δ Ήρ*χλι ΔΗΜ. ΦΟΥΙΤΑΝΑΚΗΙ ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΖ τοΐ λλία έ ρβται Λιαμρ ■Αντουανίττ σΙ τό βσ? άνΤ[ροησι, * «βν- τΗτ*ν *[νου ζή πε 1 ρισσί σου· οΐλισσά τοι λσγνολικά. —Ό, Μ' άμίσως τον, μαι νβ >ύ *
  •Ο αλλος
  τή φΐλθφρό'
  λ-θί ι»«
  Τόν ΔβλφΤν
  αα. Είνε Β< Θ1 ΛρΙσ^ -Μά, Ι· ζω τώ; τή. τίς 8 Ίου«(« με νά έ <οι ι —"Ο κως ΚαΙ ή ιΥ τα έξβψυγι λιάρικα χέ| Μ Άν ΑΡΙΟ 5)8 !
  Λ'Π 0 Ρθ _ Σ Ι 2
  Γα. τταρβ τον |]
  τουργοΰν καν^
  » β'6π οί μο9,κ
  «λο·, ηροβυμο-οκ
  ιΐνουν ΐνορΐς ^
  α τα των.
  ι τό Βιδόοκονιρΐ
  <αλόν εΤνε κβτί- νά μεταβληθή, >ρα» τού
  •τε την
  Βήματα νά άρ([;
  της
  ταΐα μίτρα 64ό
  τοθ Ήΐτυρούχοβ
  ν Οτι θα οιικτϋΒ
  «ισν καΐ την καΐ
  ιυήν τοθ δρΐοι
  οποίον ώς γνβτ
  ύς κοσμάκην
  ωμα» «ού «ρφ
  τελείως καΐ &φ
  ν ιανηματοθΐο!
  ιι ά τι ό τα ολη*;.
  α όριοτουργίι
  ιι νά χάση κ»
  Ιουλακβκη ι#
  οτη «Σαγγάηι |< λή καλλιτέχνην ■ΜΥΑΙΑ (ΗΣ ΠΟΙΙΡ 'ται >»*
  Α·-··
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  Γ
  '5ον ι
  —ΟΙ ανθ.-ωποί σα<·, μέγα- λε»ότατβ. ΒοΙσκουν χΐλιες βυό προφάσβις γιά νά μή μέ *φή σουν νά πάω στό Πατρ'σι Εί¬ νε κακό νά π<*ω στό ΠαρΙσ; Το(α χρόνιβ τώρα ίΐααι στή Γαλλία καί άΧλους Γάλλους Ρέν βλέ*ω ηαρΛ τούς υπουρ· γοός σας καί τούς ύπηοέτες οας. Καί 8μως έγώ νομίζω ττώ: ή σόζυγος τοθ Δ8*φ'νου δέν ζ() μονάχα γιά νά περΐφέ ρβτσι πρωΐ βρά^υ στό παλά- τι... Ό ΛουδοβΤκος εΤχε την ά- ουναμΐα νά μή μπορή πο-έ νά χαλάση χατήοι ωραίας γυ· ναίκα<·. Περισσότερο άπό τίς διαμαρτυρίας τής Μυρίας— Άντουανέττας τόν έσυγχίντ;- σβ τό ροΒαλό πρόσωπό της, ή λυγερή κορμοσιασιά της. —Άπορβ πως σοϋ έφερον άντΐροησι, πσιδΐ μοο, τής ϊΐ· πεν. 'Ητσν καθήκον τοθ Δβλ· φΐνου νά ζητήση νά σέ πσρου σιάση στό λαό. ΕΤμαι πο*ύ εΰχαρισ'ηυένος πού έπέμερ ες έσύ περισσότερο νά γνωρί- σρς τοίΐς αόριανούς ΰπη>(6ους
  σου. θα γίνρς γρήγορα ή βττ-
  σΐλισσά τους, έπρόοθ;σε με
  λσγνολικά.
  -—*Ω, μπαμπά, εφώναξεν
  άμέσως έ^εΐνη άγκαλιάζοντάς
  τον, μερά —-νύκτα προσεύχο
  μαι νά άργήσρ πολύ, πάρα
  πο>ύ, έκείνη ή ήμέρα...
  Ό άΧλος Ισυγκινήθη άπό
  τή φΐλοφρόνησι.
  —θα ττά; δποιε θέλβις ι έ
  τόν Δβλφΐνο στήν πτωτεύου-
  σα. ΕΤνε διαταγή δική μου.
  Θ5 ΛρΙσρς έσύ την ημέραι.
  —Μσ, ε<ααβν έ<β(νη, νομ(- ζω τι ώ; την ίν,ω βρβ... Έως τίς 8 Ίουν(ου βέν προφθάνο- με νά έίοιμασθοθμρ; —Όκως θέλβις... Καί ή Μαρία—Άντουανέτ· τα εξβφυγεν άπό χά τρ?μου- λιάρικα χέρια τού γιά νά ά- «. ε. ναγγε(λπ. νέ τή σβιρά τη: σέ βλους βσοι την ΐΤ<αν βατσανΐ σΠ μ* τ'ζ βρνήσβις των, βτι την άλλη μέοσ Εηρεπε νά κρο σέλθουν σ'ό δ'αιιέοισμά της γιά νά λάβουν όοηγΐβς .. "Αρ νησίς δέν έχωροθσε πιά. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3βν Τό κβκρο ντομινο Μίτά τόν βασιληά τής Γαλ λΐας κα( ό βασιληάς τοθ ού ρανοθ 65ωκβ μέ τόν τιιό πβρΐ λσμπρο ιρόπο την ΙγκρισΙ τού γιά την ττανήγυρι. εΗ 8η Ί^υνΡυ ήταν μιά ήλιόλουση καλοκαιρινή ήμίρσ, ή όκοΐα ^ροσεΐλκυσεν άμέτρητο πλή (θος θεατών. "Ολος 6 δρόμος άπό τίς Βίρσαλλίες εως τό Πσρΐσι Βέν ήταν παρα Ενας οιηλός άνθρώπινος φράχτης, στολισμένος μέ ",σημσΤες καί τιολύχίωμες γιρλάντες, πού έβούϊζβν άπό τίς ζητωκοαυ γές. Στά πρόθυρα τοθ Π ΐρι σιοθ ό άστιρομάλλης στρατάρ χης ντέ Μιρισσάκ, βιοικητής τής πρωτευούσης, έπερίμενε τή βασιλικήν άμοξα γιά νά προσφέρη μέ σεβασμό οΐους είρηνιχούς κατακιητάς τα κλειδιά τής πόλεως επάνω ε έ άσημένιο δ'σκο. Πίσω τού έρ χόνιουσαν οί μανόβ σσες τής κεντρικής άγορας* εΤχαν βά λη τα καλά τους κ' έτιρόσφε ραν, σέ ώροΐσ καλάθισ, τα πριμαρ^λια τής έκοχής, φροϋ τα καί λουλούδια, μ έ εόχέ* γιά την μακροημέρευσι ΐής βυ νοστεΐας. Την ίβια στιγμή άν τήχησαν τα κανόνια στό μέ γαρο των Άπομά)ώ», στό Δημαρχ»ΐο καί στή ΒιστΙλλη Ή ααοξα τοθ ΔβΧΦΐνου καί τής Μαρίας — Άντουανέττας διέσχιζβν άργά την πόλι, έπέ ρασεν £ξω άπό τόν Κβρσμει κό, έφθασε σΐή Ν^τρ—Μτάμ (συνεχ(ζβται) ΑΟΡΙΑΤΙΟΑ. δΟΟ ΑΝ. ϋ ΝΑνΐΟΑΖΙΟΝΕ Άνοχωρήσεις Βου 15θημέρου ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ·)· "ΒΟ13ΕΝΑ" 19 Ίαν·»αρί«υ δια) δχιββΐΐ νί ί ΤΕΙΕ8ΤΕ ιι 20 Ίανβυαρίβυ διά Νβροΐί Οβηονα. ιι ΕΟΕΟ" 22 Ί«ν·υαρ(ου διά Κύπρβν—Συρίαν—Α¬ λεξάνδρειαν— Ηράκλειον. " ΥΕδΤΑ" 22 Ί«ν·υαρ(ου δια Βπηάΐβί, ΤΚΙΕ8ΤΒ, 8ΐΐ8&_, ~" 'ϊ. οκϊμανΓ 28 Ίανβυαρίβυ διά Βΐίηάίιί, ΤΚΙΕ8ΤΕ, 8ηβ&_ νΐ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ «ίίΟΥϋ ΤΠΙΕ8ΤΙΝΟ,, νΑΡΙΑΖΙΟΝΙ ΖΑΠΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ Μεχά τριιτιϊς ευδοκίμους σ-ου6ας 4ν τω τελειοχέρω Μαιιυτηρίω των Βαλκανίνν τής Κάς "Ελενας Βενιζέλου, αφιχθη εξ Αθηνών ή 4«ιστήμ«·ν μαϊα Δίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Καί βκχιται τάς επιτόκους καί «ασχουσας •κ νοσημάτων τής μήτρος καί «αραμητρί»ν έν %Β οΐκία. τ,ης 6δ6ς Λασιιθίου (Βαλιδβ τζαμί) Αιό ώραν 9—12 «. μ. καί 3—7 μ. μ. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Νευρική καί ήθική εύαισθησία Β'. Καλόν βΐνρ, λοι«όν, νά μή εϊμβθα μήτε άναίσθητοι ε(ς τάς φυσικάς ή ηθικάς βιεγέρ σεις μή'βδμοκ καί ύπε<"8υα(· σθητο», αν θέ>ωμεν νά λει-
  τουργθ κανονικάς ή ζωή χα(
  νά μή λιμνσζη ή νά μή χρα>
  δαίνεται υπέρ τό δέον 6 όο-
  γανΐσμός. Άλλ' έπειοή α( έξω
  τερικαΐ έπιβράσεις είνε συνή-
  θως μάλλον σφοδρο ( καί £ντο
  νοι κοΐ ώς Φυσικοΐ παράγον·
  τες (ψΟχοΓ, χαύσων, κακώ-
  σεις κλπ ) καί ώς ή^ικοΐ (συγ
  κινήσβις, β'αΐα συναισθήμα·
  το), ίχομβν φύσει τιερισσοτέ-
  ραν έπιρρέπειαν πρός την ΰ-
  πβρευοισθησίαν, π^&γμα τό
  όιιοΤον κράτει τό κεντρικόν
  μας νευρικόν σύστημα είς δι·
  αρκή κραδασμόν πρός ζημίαν
  τής ύγβίας μας.
  Άκρβδς δέ διά νά'άμβλύ-
  νη Γήν υπερβολικήν αυτήν ευ¬
  αισθησίαν, τό σ£σ:ημα ιής λο
  γικής καί μεθοδικΓ]ς σκληρα-
  γωγΐας, εί δυνατόν παιδιόθεν
  μάλιστα, ιΐνε Δ αριστος τρό
  πος νά άμύνεταΐ 6 ανθρωπος
  κατά των βλαπτικων εκιδοάσε
  ών τοθ περβάλλοντος. Συνη
  θίζει βαθμηδόν καί κατ' όΙ-
  γον τό σομα σου Ι είς τάς ά
  τμοσφαΊρΐκάς έπιδράσεις χαΙ
  μεταβολάς, είς την κόπωσιν,
  είς τούς νυγμούς τοθ πόνου
  κα( τόσο άλλα β'αΐα ή* 6υσά
  ρεστα πράγματσ, άμβλύνεις
  την έξ αυτών βυαάρεστον (ν
  τύπωσιν καί άποφεύγεις πε
  ριιΐούς χλονΐσμούς των νεό·
  ρων.
  Τό σύτό περίπου ήιττορεΐς
  νά ίτίΐτύχης καί ώ; πρός την
  ήθ κΛν ύπεςευαισθησίαν, ήτις
  *Τνβ δ<ι ολιγώτερον »τ1ο φυσι «ής κουρπστιχή κσΙ επιζήαιος Προσκάβησε βσον ήαττοοεΪΓ νά σκληοαγωγηθί|ς καί κστά των ήθικων κλονισμόν κα( των εύκόλων συγκινήσεων μέ ίνα τρόπον στωίκόν ενατε νίσεως των γεγονότων, οθΐως ωστε νά μή Βονοθται ώς χορ δα! αΐολικής κινύρας υπό πνο ήν άνέμου αί ψοχΐκαί σου δυ νάμεις μέ την παραμικράν 4 ναντιότητα. Ό αγών τής ζω ής κατήντησε τραχύς επί των ήα'οθν μας καί μόνον βσοι *,<.. υβ*>ώσουν εγκαίρως την
  φυσικήν των άντοχήν καί έ
  θωράκισαν την ψυχικήν των
  σταθβρότητα καί άταραξίαν
  δύνανται νά διεκδικήσουν είς
  τόν άγωνα αυτόν τό γέρας
  τής επιτυχίας.
  ***
  Φαινόμενα
  καί
  Α'.
  Ό ίτόνβι κ«1 ο
  Πολύ πρΐν ή* άνακαλύψη
  τάς άκτΐνάς τού ό ΡαΤντγεν,
  εγνώριζεν ή ψιλοσοφΐα τό μυ
  στικόν νά βλέπη διά μέσου
  καί είς τό βάθος των πραγμά
  των. Όλα τα πράγματα είς
  τόν κόσμον, χα( άαλβς ώς έ
  πιφανβίας μόνον αν τα εξετά
  σης, εχουν όηωσΒήποτε καί
  την αντίθετον όψιν των &ταν
  μάλιστα Ιχουν καί τρείς δια
  στάσεις, τό έσώτερον βάθος
  των χρύπτει πολλάκις περιέρ
  γους έ*πλήξεις οι' εκείνον πού
  σχηματίζβι γνώμην μόνον ά
  πό τα φαινόμβνα. 'Υηό πολ
  λάς στιλπνάς καί φωτεινάς
  επιφανείας χρύπτονται θλιβε
  ραΙ σκιαΐ καί σκοτεινά βύθισ,
  ι βπως έξ αλλου άν άποξέσπς
  ' ολίγον την μελανήν άοβόλην
  άπό ιήν έζωτερικήν ΰψ,ν μβρι
  κων πραγμάτων θά σέ ξενί
  ση ένίοτβ ή παρήγορος μεταλ
  λΐχή λάμψ.ς άνελκίστου τινός
  άγαθοθ.
  (ουνεχΐζεται)
  ΕβΝΙ&Η^ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΪΙΕ ΚΤΗΝΑΤ&Ν .ΕΒ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΙ
  ΠΡΟΚΗΡΥ8ΙΣ
  Έκτίθενται είς άρχικήν καί 4ην επαναληπτικήν δημοπρασίαν μονο·
  ετοθς ενοικιάσεως την 2αν Φεβρουαρίου 1937 Ημέραν Τρίτην καί ώραν
  11—12 π· μ. είς τό ενταύθα Ύπ)μα τής 'Εθνικής Τραπέζης των κάτω¬
  θι άντολλάξιμα κτήμοτα συμφώνως πρός τούς ΰρους των ύπ' αριθ, 1
  καί 2 τής 12—1 -937 διακητύξεων κοινοποιηθεισων νομίμως,
  Άριβμος μ«1 εΐδβς χτήματβς τβπββΐβία μηνι«(»( δρ. Τρακεζικβ(
  251 Κατάστημα Ξόλινη Τάμπια 110
  900 Κατάστημα Χανίων Πυλη 850
  1094 Τμήμα οΙκίας Ζέρ Τουρνα 110
  Κ94 Τμήμα οΐκΐας „ „ 110
  1091 Τμήμα οίκίας „ „ 110
  1(94 Τμήμα οίκίας „ „ 110
  119*) 3,4 Οικόπεδον Δερμιτζί&ικα 100
  1606 Άποθήκη Καινούργια Πόρτα 210
  1805 162)864 Κατάστημα Κρεοπωλεΐα 160
  2210 Ελαιοτριβείον Μακρο Σοκκάκι 180
  67 15118 Άποθήκη Χάνδακος Β7Ο
  919 ΟΙκία ΓενΙ Τζαμί 450
  1248 452)918 Κατάστημα Πλατεία Βενιζέλου 1100
  2732 ΟΙκία ΚιζΙλ Τάμπια 600
  Διαμ. Οικίας Μικρά Τζσμάκι 130
  Κατάοτημα ΠλατεΓα Στράτα 175
  "Αμπβλος καί 'Αγρός Κωρώνη Μαγαρά 8X0
  Αμπελος Βραδιάρι 4000
  "Αμπελος Φοινικια ΙΟΟΟ
  "Αμπελος καί ελαιόφυτον Χερβάτ Καμάρα 1.1*00
  "Αμπελος Καντέμ Μβτόχι 2000
  Βυσκότοπος Βελοθλι 1Γ00
  Βοσκότοΐτος Γάλυππβ 14 000
  'Αγρόκτημα Ρουσοχώρια 3.Ε6Ο
  ΐ'Εκ τοθ Ύποκαταοτήματος)
  ]|]]^^1^|1111]^|]^^
  Προτιμάτε
  τα αύτόματα
  ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΟΗ
  Σ. Σ. Σπαγουλίδη
  1β21.
  1315
  7128
  2729
  Γ829
  2837
  28 9
  7977
  6799
  7751
  Ευκολίαι πλπρ«μΐις
  ΠΑΙΝΓΤΙ
  Ό χειμών είς τάς δυτι κάς
  επαρχίας τής Κρήτης.
  ^^ Ίανουάοΐος.—
  ΡΟφθθί »ι £ξ βλ
  τί)- ύκΓτΙθρου
  τοθ
  μοθ Χτν(ων παοθυσ Ίτζ υ ώς
  ποΊτνμίΐ^ι πρωτοφοτν|| τΛν £ν
  σ<ήψ ίντα τάς τελευταίας αο τάς ημέρας χειμθνα. •Ιϋως είς την επαρχίαν Ά- ποκορώνου καί ΣβλΙνου πολ- λά χωρία Ιχουν σχεδον ή έξ 4λοκλήοου άποκλεισββ β κ των χιόνων καί τοθ ψύχους, 6χει δέ ύηοσιή ώςλένεται σηααντικάς ζημίας είς τα όρεινά χωρία ή ' ' γενΐ:ΐ χτηνοτροφία. Κάΐ είς τάς βύο ταύτας ε¬ παρχίας πάσα σχεδόν γεωρ γική έογασΐα 6χβι άτονή?ει, ϊκφράζονται δι άνησυχίαι είς περίπτωσιν καθ'ή* ό χειμών θ<5 συνεχισθή μέ την αυτήν έν¬ τασιν. Άλλά κα( είς την έπαργ>
  αν Κυδωνίας ή κατάστασις
  βέν βΤνΐ καλυτέρα τόσον άπό
  καλλιβργητικηο, βσον καί κτη
  νοτροφικής απόψεως, βεδομέ-
  νού βτι ή χών Εφθασε μέχρι
  των προθύρων των Χανίων
  καί είς τα όρεινά τής περιο-
  χής τοθ >Α.κρωτηρΙου.
  Έξ άλλου ρίς όλόχΧηοον
  την επαρχίαν Σφακίων Εχει
  π κάθβ παραγωγική κί¬
  ησις, Αημιουργοθνται δέ προ
  0ήαατα διά την ζωήν τβν
  κπίτο1κων. Είς την τοΧ.βυτα·1—;
  τσύ-ην επσοιτ'αν παο&τη'»ήθη
  τελευταίως κο| Ελλεψς άσφα
  λβ'ας τοιαύτη ωστε ούσιπστι-
  κως νά μή λβιτουργη" ού^ειιία
  -τρχή βικησηοή, βασονομική
  ή λγροτΐκή, πράνμα πού άπη
  σχόλησβ τελκυτα'ως σ^ββοΛς
  την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης
  ήτις κα( Ελαβε έπείγοντα μ|
  τρα έμπεδώ?εως τής τάξεως
  πρόκειταΐ δέ νά συστήση καΐ
  την Αμεσον συμπλήρωσιν τΑν
  κενών θεσεων των άρχων
  Σφακίων.
  Ή Γβωργική Επιθεώρησις
  Κοήτης άπασχολεΤται ί|^η μλ
  τα προκύπτοντα έκ τοθ χει
  μωνος ζητήματα της παραγω
  Υής. ΟΙ γεωογικοΐ κύκλοι πάν
  τως είναι σταθερώς αίσιόβο
  ξοι διά τα άπώτερα άποτβλέ
  σματα το6 έφβτεινοθ χειμω
  νος επ Ι των έν γένει χαλλιερ
  γειον.
  Ώς πρός τό ποσοστόν της
  βροχής τοθτο ϊίς πολλάς πε·
  ριφ'ρείας Εφθασε κατά τάς
  τελευταίας ημέρας τα 50 έ-
  κατοσΐά.
  ΠΡΟΓΡΑΜϋΑ
  ΟΑΕΙΣΤΒΡΙΑΣΜΟΓ
  Νιχολάοιι Γ. Κεφαλλογιάννη, δι
  χηγόροι», χατοίκοϋ Ήραχλιίου.
  Κατα
  Γιω?γ{ου Τίϊφβντίχη, έμπό
  ροι», χατοίκοϋ ΉρακλεΕου.
  Δια τής &πό χρονολ. 8 Φι
  βρουαρΕου 1930 άιλής έιτιταγή'ς
  μου έ*ι ουνδυααμφ κρός την υπο
  χρονολογίαν 8 Ό,βρΕου 1931 χά
  τ,ασχετήριοιι μ?υ τοιαύτην Ιμνοτέ
  ρων γενομένων δυνάμει χαΙ πρός
  εκτέλεσιν τής δκ' αριθ. 1848 ϊοθ
  1929 δριαιιχΐ]ς χαΙ τιλιοιδΐχου
  αποφάσεως τοθ ΠρωτοδιχιΕου Ή
  ραχλιΐευ νομίμως έκτελιοτής χε
  χηρυγμένη; έπιτάγτ] ό χαθ' εΰ τα
  παρίν μοιι Βηως έντός τής νομ[
  μου προθεσμίας μοί χαταδάλη διά
  κεφάλαιον, τόχους χ»1 Ιξοδ» μέ
  ΧΡι τής χρονολογίας τής δευτέ
  ρ»ς των ανωτέρω έπιταγων μου
  δρ. 19.468.50 νομιμοτόχως Ικτο
  τε μέχρις έξοφλήσεως πλήν άπέ
  σχε να πράξη τοΟτ? μέχρι τοθδε
  άνευ νομίμου λίγου.
  Δια τ,αθΐα
  Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω
  ποσοθ των δρ. 19.458 50 των τδ
  χων αυιβν άπο τί]; 8 Όκτωδρί
  ου 1931 μέχρις έξοφλήοιως, μιτα
  την έξ α6τοθ«άφχ(ρε9ΐν τβν χατά
  διαφόρους εποχάς χαταβλι,θέντων
  μοί έναντι έξόδων, τίχων χαΙ χι
  φαλαίου &ΐινα έν χαιΐφ θέλουσιν
  έχπεοθ) χαΙ πρός είσπραξιν των
  μέχρις αποπληρωμής γινησΐμίνων
  έξόδων εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγχαατιχον πλειοτηριαβμαν το
  ήιισυ έξ άδιανεμήτου ενός αγροθ
  ϊώϊιχα μουζουρίων τ}δη αμπέλου
  40 έργατων χειμένου είς θέσιν
  €ΚεραλιςΑς Καμάρχν ή Κιραλη
  άς Κάμπον» ττ)ς περιφερείας τοθ
  Πίώΐου τμήματος ΤοπαλτΙ τοθ
  Δήμου χαΙ Είρηνοδιχιίου Ήρ«-
  χλεϋου βυνοριύοντος πρός χτήιιι
  τ» /Αλ«1 Τζιβρΐ) Ένενΐάχη,
  Μοϋλβ Ρισήμ ΓχαγχαλΐανοΟ (νΟν
  ΈλληνικοΟ Δημοσίοι») χαΙ δρόμον.
  Ό πλειατηριασμος τοθ χτήμα
  τος τούτου γενησεται την 28 ην
  Φ(β>ουαρ£οο 1937 ημέραν Κυ
  ρι«χί)ν χ«1 ώραν 10—12 π.
  μ. ενώπιον τοθ Συ^Λχ.ο
  γράφου Ήραχλιίου Κοατρ. Π.
  Ββυρδουμπίχη χά Ι τούτου χω
  λυομένου &πο τοθ νομίμου αυτού
  αναπληρωτοθ χαΙ έν τφ δημοαίω
  γραφείφ τιθ ιί/Τ]μέ·ου Συμβολαιο
  γράφου χειμένφ έντό; τ1)ς πίλι
  ως Ηρακλείου χατα την οίον Καν
  ιανολέου δ τι χαΙ Ινθα χαλοθνται
  οί πλειοδοτήσοντες.
  Άρμίδιος διχαοτιχίς χληιήρ
  ένερκησίτω τα νίμιμα επί τοθ
  προκειμένον
  Ηράκλειον 10 Ίχνου«ρ(ου
  1937.
  Ό έπισπιύϊων χαί παραγγέλ
  λων.
  Ν. Γ. Κεν«λβγιάννπ(
  —ΟΙ <λ«ι«παραγο.γοΐ Χανί¬ ων π«ρ> τω ν. Γΐν. Διοι·
  Τέ) έσπέροις τής «ρβχβές έκιτρο
  «Λ έΧαιβηαρ«γ«γ6ν τβν ΧανΙνν
  εγίνετο δεκτίι »κό τβθ ΰκβυργοθ
  Γεν.ΔιοικητοΟ κοτΐσυνιζπτηαεμΐτ'
  αΰτοθ τβ ζήτημ* τής έλλείψενς
  ελαίου. Ό κ. υπουργός ηκουβΐ με
  τα «ροσοχίίς τάς ποτρκτπρήσιις
  τβν π«ρ*γΜγ&ν επί τ&ν ληφθέν
  των άγορκνομικΒν μέτρον καΐ
  ετόνισεν βτι ούδεμ(« εκΐτ«{ΐ( 0α
  γίνη τοθ είς χείρας τβν ηαραγε*
  γβν ελαίου μ«1 £τι 0— Αιακκνο
  νιοθθ δικαιοτέρΜ τιμίιΐτοθ έλ«ί·
  β». |
  —Συλλήψεις φν
  Παρα τοθ ΔιβικητοΟ τής Άβτν
  νομΐΜϋς ΔιευΒόναεΗ( ΧανΙΉν με
  τοιββτντβς έιτΙ τούτω εΙ( ΣφκκΙα
  μετα Ιαχυρ&ς δυνάμΐεΐς χορόν»·
  λ«κής συνελήφβηααν οί φυγόκοι
  νβι Ί, Γιάννβρπς χ«1 Έμμ. Άβί
  τπί· £υνελή«θα έκίσης χ«1 ο
  ληβτβφυγββικος Μβνοθοος Ντου
  ρβυντβθς ίατις τελευτειίΜς ε(χε
  χυριβλεκτικ&ς τρβμοκρκτήβο ·λο
  κλήρον την <««ρχ(αν ΧΙ —Δια. ζωοχλβπήν. Π«ρα τοθ ΣταθμοΟ νωροφυλα- χής 'Ατσιποπούλου Ρεθύμνης βυνε ληφθή ό Δημ. Α<ον1}ς χάτοιχος Βαρσαμονέρου χατηγοροόμΐνος δια ζωοχλοπήν. —ΠροαιγΜγαιί λιμινιχ&ν Α· {ινμαιτιχβν. Διά Β. Δ. προήχθησαν «λΐυ- ταίως αρχιτοί λιμινιχοί αξιωμαΐι* χοΐ μετκξυ τβν οποίων οί χ. χ, Περάκης πλωτάρχης ιΕς άντιηλοΕ· αρχον χαί ο! υπηρετήσαντες έν Ηρακλείω Μιχ. Δ?υχάχος, πλώ- ίρχης έπίσης είς άντιπλοίαρχον καί Επαμ. Χνλδεύιτης δηοπλοί- αρχος είς πλωτάρχτ,ν. —ΑΙ , βγορο.νομιχαί .διατά- ξιις Ί1{ έατιε,τορΐΒ χαί {ι- ν·χ·Ια.| Είς την εφημερίδα τΙΊ( Κυ^ερ- νήσ«»»ς ΙοημοβιενΒη άη«φασΐ( τοθ ν. υφυκονργοβ Άγβρ*ν·μΙ· α(, οι« της β«βΙ«ς καββρίζονται λεκτβμιρβ$ τ« τβν «γβρκνομι κβν ύκοχριώβιον τβ« διευβννον «νν έστιατόρια μ«1 {ινβΑβχιΙκ, τ« τβν τιμολογίον τβν τροφιμνν κ«1 πβτβν, τβτ «ηοΐα πωλβθν τ«ι ιΐς τ« κεντρχ, τό «νώτατβν Ημιτβν βριον, κέρδους έηΐ τβν άλ«υρ«ν, τβν ζημαρικβν κβν βη· μητρικκβν καρηβν χ«1 ϋριβμέ ν«ν «λλ«ν ιΐββν, τβ ηβοοοτον ΜέρΑους *ατι«τβρί»»ν, ί| οιεττιμη αιςτβν κυλΐΜ(ίΜν τβν βημοβΐΝν 8ε«μ*τι·ν. νεον; κομμωτηριομ Ήρχισε τος εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι ωτάκη παοα την όβόν Μαρτύρων καί Εναντι άκριβφς τής Λαίκής Τραπέζης. Είς την αξιότιμον τκλα τείαν τού έξασφαλίζει ανεσιν, τα χοτητσ, βκραν τιεριποΐησιν, ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥ2ΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ—ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ Ί«τρό( ΦεραηεντηρΙβ» έ«Εύαγγελιβμβ(· 'ΑΙηνβν, Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7 μ. μ. επί τΓ]ς;6·5οΟ Άμαλθεΐας (Πλατύ Σοκκάκι), Ιναντι πρώην Ίΐτρείου κ. Λογιάδου·
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ανορθωσισ:
  Πρωΐα Παρασκευης
  15 Ιανουάριον 1937
  Ί
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΠΙΟΥ
  ΕΠΛΝΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ Μ λ Χ ΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΣΚΟΡΙΑΑ
  ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΡΒΤΕΥΟΤΣΗΣ
  ΛΕΓΕΤΑ1 ΟΤΙ ΩΛΟΚΛΗΡΩΒΗ
  Η ΚΥΚΛΙΙΣΙΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  ««ταποκρΐτού μας). — Έσπβρινά τηλε·
  γραφήματα έκ Παρισίων μεταδίβουν
  την πληροφορίαν περί επαναλήψεως των
  μαχών είς τάς όβούς μεταξύ Μαδρίτης
  καί Έσκοριάλ. ψ ,
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα, ή ο
  λοκλήρωσις τής κυχλώσεως τού Έσ"θ
  ριάλ» έπαναλαμβάνεται έξ έηαναστατι
  κων σταθμών ότι θά συντελεσθή χαί Οτι
  οί έρυθροϊ ήρχισαν νά κατανοούν τό
  μάταιον ι ής άντιατάσεώς τω", μολονότι
  κρατερώς αμυνόμενοι εισέτι τόσον είς
  τό Έαχοριάλ όσον καί είς_τήν Μαορί
  την.
  ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
  ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
  Τ1Ν Κ.ΜΜ0]ΙΜ ΕΝ ΙίΟΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  4νϊβπον.ριτού μας).— Κατ' είβήσεις
  έκ τού έξωτεριχοθ έγινε γνωσ'όν .έξ έγ·
  γράφου των Γάλλων ,χομμουνιστών ότι
  ολίγον πρό τής έκρήξεως τού έθνιχιστι
  κου χινήματος έν Ισπανία ήτοιμάζετο
  ή έπιβολή οιχτατορΐας τού προλεταριά
  τού. Ή αικτατορία αυτή θά έπεχρά
  τει βιαίως χαί ^ταυτοχρόνως είς όλας
  τάς πόλεις τής Ίσπανίας δ*.' αίφνΐδια
  στιχής καταλύσεως των νομίμων Δημο
  χρατιχών άρχών.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΙΙΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ. 14 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι μέΐω των κραχτορείων Ρώΰ
  τερ καί Χαβάς βεβαιούν ότι ή επίθεσις
  εναντίον τής Μαλάγας συνεχίζετβι. Ό
  λιμήν βομβαρδίζεται ήοη από ξηράβ
  Ύηοτίθεται ότι οί εθνιχόφρονες θά έ-
  νεργήσουν σήμερον^χαί επίθεσιν οιά πε
  ζιχού «αί μηχανοχινήτων μέσων.
  Η ΓΡ1ΠΠΗ ΕΙΣ ΛΒΗΝΑΣ
  ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχρΐΛθύ μας).— Ό ύφυπουργός
  τής Ύγιεινής χ. Άλεβιζατος ανεκοί¬
  νωσε σήμερον ότι τα μέχ^ι τούδε αη·
  μειωθέντα χρούβματα γρίτιπης έν Ά
  θήναις χαί άλλας τινάς περιφερείας εί
  ναι ήη'ας μορφής, μή έμπνίοντα άνη
  αυχίαν δι' επικινδύνους ηεριπλοχάς
  ώς βυμβαίνει αυτήν την εποχήν είς άλ
  λας χώρας.
  Όπωοδήποτε δέον νά λαμβάνωνται
  τιάντοτε «ί χα.τάλληλοι έπιβτημονικαί
  «ροφυλάξεις χαί νά έφα^μόζεται άμέσως
  ή έναεδι ιγμίνη θεραπεΐα.
  Παραλλήλως πρός τάς ανωτέρω οη
  λώβεις τού χ. 'Αλεβιζάτου, έοημοσιεύ
  θησαν είοιχοί οδηγίαι τού ύφυπουργεί
  ου Ύγιεινϊ,ς ϋιά την περιστολήν τής
  γρίππης.
  ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Οϊ Γερμανοί διά την άποτυχίαν
  τής έπιβολής ναυτικού έλέγχου.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 ρ
  Έχ ΒίρολΙνου αγγέλλεται βτι
  οί έκβί ήμιεκ'σηαοι κόκλοι το
  νΐζουν 8<Λ τό τιλήρβς νσυάνι ον τής ίδέας τιερΐ έ* βολής νσυτικοθ έλέγχου είς τάς Ί σπσνικβς ακτάς Λιοββικνύβι βτι ή )ύσς τοθ ΊσπανικοΟ προβΧήματος άπόκειται ϊΐς Ι τας καλάς οιαθίσβις των 8υ Ινόμεων, εϊηνες διιως άτιορ ρέουν κυτίως άηό την στάσιν τής Ρωσοίας ή όποία Ρέ' έν νοεΤ νά άλλάξη τακτικήν είς τό ζήτημ« τοθτο. Τηλβγραφοθν έκ Παρισίων δτι 6 κ» ββρνητιχός τύτιος ίξα «ολουθεϊ νά βεικνοη έπιφυλα κτικότητα έναντι τΛν Γερμα νών βεβαΐώσΓων. Α[ ΙφημερΕ Βες τής άκρας άριστεΓάς ύπο γρσμυΐζουσαι τος βηλώσπς τοθ ΧΙτλερ καθ" άς θ'ωροθν τοι ύτι' οΰτοθ κανονικαΙ τ ( Είς φ Νομαρχίαν ελήφθη χίΐς ^ημ έχ τοθ δφυπουργεΐιυ ττ)ς 'ΑγορανομΕοις άναχοινοθν Βτι ιίς φ εφημερίδα- τ)ς χι>6ερνήοε«ς ίημο
  οιεύιται άνηγχαοτιχίς νίμος χαθορίζων χά ζητή
  μαχα κθ ελαίου. Διά τιθ νίμου τούτου προδλίπε
  ται ή ίπιδο/ή ίξα,ωγιχοθ ιέ>ςυ« έκΐ χλέον χ1)ς
  ΐΖοκραττομίνης μ«χρι τιθ?ι φορολογίας ΙττΙ τοθ ι(ς
  τό έξβχεριχόν Ιξαγομίνου έλαιολάΐου, χβθοριζομέ
  νού εκάστοτε αποφάσει χοθ χ. βφυηουργιθ. Αί δυνά
  μει άίιιδν υπο Ιξαγβΐήν κοαόχηΐες έλαιολάδου θε
  λουοιν έξαχΕτ} μετ» την καταβολήν τοθ έξαγβγιχοθ
  ιίΛους τί οποίον θά χαθβριοθς συντόμως. Μετάτήν
  δημοσίευσιν τοθ άνωνί ο ■ 'μοι, 1»> ίπιηέσονται
  «( άηβγοβεύβεις έ«1 τή; με χβο, β; λ έλαιολίίβι»
  Ινχος τοΟ Κράτους αί έηιβληθεΐοβι δέ χά Ι δφιοτα
  αιν»ι ναΛνα ι·( τινάς κερκρεοεΐας χαταργοθντ«ι,
  έν'Ισιανία γερμανικαί
  νομικαΐ επιχείρησις, έκτρί
  πονται καί είς νέας βιαίας ί
  ττιθέσβις έναν (όν τού.
  Έ*Ρώμης αγγέλλεται 8τΐ|
  ο( φασιοτικοΐ *6<λοι ϊχ^ηΧοΟν δυσφορίαν διά τή» συνέχισ ν, ώς την εχαρακτήρισαν, τής «πολιτικάς έπιθ-σεως εναντίον τής "Ιταλίας καί Γερμανίαν». Ή ύκόθβσ.ς τοθ Μαρόκου, πά ρατηροθν, μολονότι πλήρως Βιαλευκανθβϊσα έκ τΛν ποαγ μάτων, ανακινειται κσΐ πάλιν υπό των Γαλλικήν κύ<λ«ν μόνον καί μόνον δια νά συν να>υ^θ() ή άποτυχεθσα πρό
  θ?σις τής ΓαλλΙας νά 8η
  μιουργήση ατμόσφαιραν ϊύ^ο'ί
  κήν διά την κατάληψν τής Ί
  σιιανικής ζώνης τής
  γράφουσαι τάς
  ημ άνα
  τβλευτσΐας ά
  ποκαλι'ψ'.ις τής κ. Ταμτιουΐ
  »1ς τό οιζοσ«αστικόν «"Έονον»
  τβν Παρισίων περΐ βτιο^οχτΚ
  ύηό τοθ ΧΙτλβρ της προτάσε
  ως τοθ Φράνκο δι1 αποστολήν
  80 000 άνβοβν έκ ΓΕομανΙας
  ε(ρα>νεύ">νται αύτάς κ Ι την
  γρόφουσαν 8η<τι«βς. Σημε'ω τέον δι καί έκ ΒβροΗνου ή πληοοφοΓΐα σθιη χαρακτη-Ιζβ ται ώς μυθώΒης. Κατ' εΐνρεις έκ Μεξ κοθ συνειβ α Ριαδηλώσβων των «ομμουνιστών εναντίον τοθ ΤρότσΌ Ατίειλοθνται γβνκώ τβραι ταραχαί δεβομένου δΓ «αί < ί 6παδο( τοθ κορυΦσΙθ' Ρύσοου ΜαρζιστοΟ άριθμοθ 3» ΠΡΟ ΓΝΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΚΠλΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΤΩΙ ΗΑΒΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ρ ται ϊΐς χιλιάδα κσί πλέον. 'Ε' των εργατικήν σ»μ3τε(ων τα περισσΟΓεοα έτάχθηστν ΰηέθ τής απελάση; τοθ Τρ6τσ<υ έ< τοθ Μεξ>κανικοΟ
  Ή άσφάλισις καί άποζημίωσις
  των έπαγγελματιών άρτοποιών.
  Είς την 'ΚφημερΕδα τής Κυβερ Ι σ?Λλ(σε«ς έ«αγγελιιαχιβν καί βιο
  νήοεβς έϊημοσιιύθη αναγχ'σΐικος τεχνβν παρεχομίνης συντι$ξ<»ς. - " " ' " " Διά «Ο νίμου δίΐζεται 8χι τό νίμοΓ, 8ιά τοΟ δΐτοίου δρίζεται δτι ό αχοπος τοθ Ταμιίου Ιπικουρινήζ άαφΐλίσιως κ) ί αποζημιώσεω; >ρ
  τοποιβιν τής Ελλάδος ιΐνι ή έ'ατ
  τ»3ΐς τι Ο άριθμε.0 τ6ν έν -λειτουο
  γτ'α άρτοηοΐιΐων χαί έργοσιαοί
  βν άρτοποΐείων διά παροχής Ιψ'
  άιχβξ άποζτ)μιώοιως χλΙ ή χορ*
  γτ,αις συντβξεβς είς τοϋς λόγω γή
  άνιχανότητες «ποχβροθ/
  τας άρτοηοιοϋ; καί τάς οίκογενεί
  άς τδν θνησχίντων άρτοποιβν, ά
  νιξϊρτήτβς τής 1χ τοθ Ταμιίου ά
  • -
  Ταμείον διοιχιΐται δ πό Βιοιχηχ
  χοθ σϋμββυλίου απαρτιζομένου έκ
  τοθ γεπχοθ διευθ^νxοΟ ι ής Άγο
  ρανομΕας ώ; προίδροκ, ένϊς Ιςρέ
  τού έχ τ6ν .έν Αθήναις δπη&ετοό'
  τβν, τοθ διεοθυνκθ των Οίκονομι
  χβν 'ΓκηρεσιΑν τοθ δφυπουργεΐ
  ου τής Άγορανομ(ας, ε·ό; άν» έ
  ρου δπχλλήλίυ τοθ δφυιχουργεΕου
  Έργασ'.ας, ένίς χημικοθ τοθ δϊυ
  πο»ργε(ου 'Αγορανομίας ώ; χαί
  τοθ παρ' αΰ φ Έηιθειβρηχοθ Τμη
  μαχάρχου 'ΑγορκνομΕας χα{ τεσ
  σίρβν έν έ^εργε'α άρτοποιδν.
  Δ.' άλλην διαταξενν χαθορίζε
  ται δ άριθμός χβν δηαλλήλην τοθ
  Ταμιίου %Ά τα προσόντα αύτδιν
  (.ί πέροι τοθ Ταμείου, χό δποχρε
  ιοΐίχ'ν χΐ)ς αι·μμετοχή"ς βλιον τ&ν
  άρτοηοι&ν, ί τρέπος τής παροχή
  Ή μετβ6:6ασις·ής αδείας άσχή
  σειος ?τοΟ έπαγγέλμαχος τοθ τα;
  ποιΌ έπιτ?έπεται έλευθέρ»;, άλλ'
  οΕ μεταΡιβίζοντες 'κύ:ας στεροθν
  ται διχα'ώμαιος άποζημ'ώσιωζ
  θχνίντος "τοθ άρτοττοιοθ ή άδ-ι
  περιέρχεχαι ιίς χ ύ; χληρονόμους.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ Ι ΣΥΛΑγΨΕ>Σ&Ι' ϋΠΛΓΦΟΡΙΧΝ
  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΝ
  Διά τ-ήμιρον φ εσπέραν ώς
  γννότον ίχουν χ)η(Ί) είς αυνιδρΕ
  οιν Ε.β άσχο?ηθιθν Ι τι Ι διαφόρων
  τρεχούσης φύοιως ϊημοχικών ζή
  , χά μέλη χοθ Δημοτιχ&Ο
  ί Ηρακλείου.
  ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΛΤΕΛΗ
  ΕΝ ΕΡΗΤΗ ΔΕΝΑΥ3ΑΝ0ΝΤΑΙ
  Καθ* άρμοδίαν διιυχρΕνιβιν ό
  νέμις ηερΐ χαχαργήσιως τβν άχι
  λιι&ν χ&θ χαρχοσήμου Ι έν ΘΙγει
  τό δφιοτάμενον χαθεσ ώ; τ6ν τι
  λ6ν ικχιλέοιως _ίν Κρήτη δεδομέ
  νού δχι έντοϋθα ϊ*ν ηρύχειχαι ηι
  ρί πλήρους άτιλιΐας άλλαι περί χ»
  χαβολτ^ς κερινριομέ ών μονον τε
  λ6έν λόγφ ιΐδικ^ς διαχάξιως τής
  Κ λ διχονομΐας.
  Η »Π€ ΖΗΜΙΩΣΙΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΌΝ
  ήφ, (.Ι Έμμ. Μιχ.
  ΑΊαχυλάχης χαΐΊ». Η. Ιΐαχυλάχη
  έχ Δτμαχίου διότι έηιχϋίηθΑν δια
  ξύλ«ν χαί λΐθων εναντίον τβν Ά
  Η ΑΓΟΡΑ
  ΤΟΥ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
  Δι' άγορανομιχής διατάξεως
  Εημοσιευθείοης ιϊς ΐήν επίσημον
  εφημερίδα όρΐζονται οί
  δάμ χαί Γεωρ, Κραοανάχη έχ
  δριανβν χαί τιΰς έΐραυμάχιοχν
  ιϊ; δΐί'φιρα μέρη τοθ σώματόί
  των. Συνελήφθησαν Ιτιΐοης διά πα?0|
  ράνομον όπλοφορίαν οί Γεώργ.
  Στ. Γχρεφαλαχης έχ Μιαμοθς χαί
  ΙΙχντ. Έμμ. Μηχαλοδημητράχης
  ξ Α Ό'
  σιις οί βφορ&ααι χά τής αγορα
  1 Αγ. Φωτ ά,. Όμο'ω; συνελή
  φ6η διότι έχαχοποΐησε την Έλέ
  νην Δ. Γαβριλάχη; £ ΊΜάν, Γ.
  Ιΐβπαίογιαννάχης ίχ ίΐόμπηας.
  ΑΙ ΑΑΕ1ΑΙ ΕΙΣΙΓΩΓΗΣ
  Δι* έγκυχΧου τού κρός
  τάς αστυνομικάς αρχάς τής
  νήσου τό Ύφυπουργειον έργα
  οίας κοΐνοτιοιεΐ έκθεσιν
  συζηητέων κατά την 27 ρχ
  έν Άιήναις αΙτήσεων περί ά-
  ηοζημιωοεως τθν σαγματοπο
  <ύν Κρήτης. Συγχρόνως τιαρε- χβι όσηγΐας καθ* ά; οί ένοια- φερόμενοι^δεον νϋύποβάλωσιν εγκαίρως άτιοδεικτιχα στοι- χεΐα κρός απόδειξιν τοθ βα σΐμου τής οΐτήσεώς των ή νθ τιαροστθσι βι' αντιπροσώπου είς την συν<δρ(οσιν τοθ Συμ βουλΐου της^ΎιιηρβσΙας τιλητ τομένων έ< άνβργίας ίτιαγγελ μάτων. ΕΠΑΓΓΒΛΜΑΤΙΚΑ Δι' έγχυχλΐου της πρός απάσας τάς έπκγγε>μ»ιχάς χαί βιοτεχνι
  χάς β^γανώοιις ή δκίκησις χί)ς α
  νωχάτης ουνομοοιχονδΐας ζή τι Ι την
  γνώμην χων επί «Ο ςηχήματος
  τής ριφθιίαης Ιδέας περί χαχοχυ
  (ώ3ΐιβς χά Ι κποζημιώοεως χων (χ
  τής ίξελ ξιως φθειρομένον έηαγ
  γελμχχων.
  ΤΙΜΗΤΙΚΜ ΑΙΑΚΡΙΣ18
  Δι' δποιιργιχ^ς πράξεως της
  28ης £ιηχεμ6ρ(ου 1936 άπενιμή
  Βη Ιπαινος χαί χιμητιχή διάχρι
  οις μιχά οχχαοιοδραχμίκ γίρατος
  ιίς ιήν διδαοχάλιοοαν Σφβχος ϊη
  ιε(α( Μαρίαν _*ρα6ελ£»η διά την
  ίξοιΐριτιχήν χαί ΐυβοχιμον δ
  οίαν της.
  Δι9 άποφίσεως χοθ δκουργοθ
  τής 'ϋϋνιχΐ]; ΟικονομΕας συνεστή
  6τ] παρά χ% Ένώαει 'Κμποριχων
  χαί Βχμηχανιχων ΈπιμελητηρΙ
  ών έπιτεοηή ή όποία θά χορηγή
  αδείας εΐσα^ωγής τής δασμολο
  γιχής χλ^σιως 76 χαί 103.
  Η ΑΥΤΓΔΙΟΙΚΗίιΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Ένετιίλτ) αρμοδίως νά διενερ
  γήαη ιπιτ) ώ;ησιν των γραφείων
  ν!)( Νίμαρχιος ΉραχλεΕου δ πά
  ρά ιη Γενι,η Διοιχτ,σει Δ ευ
  ϋιιντΛς τοθ Τμηματος Αύιοίιοιχή
  σιως χ. Ί/ιλλάχης.
  πωληο'.ας χοθ 6ουχ6ρου.
  ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ
  Κατά πληοοφορΕας έξ Αθηνών
  ηφ
  χαταρχίζιχαι δ τι 4 χοθ φργ
  ου Έργαοίος νομοσχέδιον δι1 ι υ
  άπαγορεόεται ή έξίαχηαις ή
  ποτε έππη^ιύμαχος είς τιΰς μή
  Ιχονχας την ελληνικήν ίθαγίνιιαν.
  ΧΥΛΛΗΨΕΙΧ
  Έκ! ΐταροιδίσει χοθ νδμου π»; ί
  χαρτππϊΐγνίβν συνελήφθησαν δό
  χοθ ΣταθμοΟ Χιορςφυλαχής Κου
  νενι Χανίων τέσσαρα άτομα. Επί
  σης ουνελήφθτ,οαν έκ Ι χατοχς
  χομμουνισχιχων ένχόηων Ιύο άιο
  μα έξ Άργυρουπόλειβς Ρεθύμνης.
  ΟΙ ΕΘΕΑΟΝΤΑΙ ΛΓΧΙΑΙ
  Κατ' άναχοίνααιν έχ τ}ς γ
  Μεραρχίας ή πρςθεσμία χατβχα
  ξιως έθελονχων λοχιβν
  μέχρι χής 31 τρίχονχος μηνός.
  Βλ ΤΕΒΗ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  !»ΟΟ ΤΟΥ ΕβΟΜΕΝΟΥ 'ΧΟΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (.τού
  «νταποκρκού ι*«ς)- Έ* «ού ύπουργεί.
  ου τής Παιδείβς ανεκοινώθη άποψε ότι
  αί άρμόδιαι υπηρεσίαι, κατήρτισαν τό
  έχπαιδευτικόν πρόγραμμα ϊού νέου
  Κράτους τό οποίον κοί θα υποβληθή
  έντός των ημερών υπό την έγκρισιν τού
  χ. Πρωθυπουργοΰ μεθ' ό θ' ανακοινωθή
  διά των εφημερίδων.
  Δια τού νέου προγράμματος, τού ό-
  «οίου ή έφαρμογή θ' αρχίση *πό τού
  έπομένου σχολικού έτους,^ επέρχονται
  ριζικαί με^αρρυθμίσεις 'όσον είς την
  κατωτέραν όσον καί την μέβην έκπαί·
  δευσΐν καί άποβκοπείΐαι ή τελεία ,έναρ>
  μόνισις τής παιΒείας πρός τάς αρχάς
  καί τούς σκοπούς τού νέου Κράτους.
  ΚΑΘΙΕΡΟΤΤΑΙ ΟΚΤΑΕΤΗΣ
  ΦΟΙΤΝΣΙΣ ΕΙΠΙ ΓΥΜΝΛΣΙΑ
  ΙΔΡΥΟΚΤΛΙ ΛΣΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού |ΐ-ας). —Σχετικώς μέ τό
  νέον έκπαιοευτικόν πρόγραμμα τής κυ¬
  βερνήσεως εγνώσθη ότι μεταξύ των άλ-
  λων μεταρρυθμ^σεων, προβλέπεται χαί
  όχταετής ή φοίτησις των μαθητών. είς
  τα κλασσιχά γυμνάσια.
  Έπίσης είς τό νέον έκπαιδευτικόν
  πρόγραμμα ποοβλέπεται καί ή ίδρυσις
  άστικών σχολών χαί γυμνασίων είς τα
  όποία θά παρέχωνται πρακτικβΐ κυρίως
  γνώσεις είς τούς μαθητάς καί χρήσιμοι
  δια την μετέπειτα επαγγελματικήν ατα·
  διοδρομίαν των.
  Ο ΑΓΓΛ1Κ0Σ ΤΤΠΟΣ
  ΣΧΟΑΙΙ2ΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΙΒΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΙΚΙΙΡΙΓΠΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 '/ανευβρίβυ (τεΰ άνταπβ
  κριτβϋ μα().—Ιηλεγραφήματα ίκ Λονδίνον
  άνβφέρβυν ότι ή είδησις τής προοεχονς με
  τ«βάσε»ς τβΰ Γερμανοΰ άντΐκαγΗελνριου
  είς Ισπανίαν, έκ Ρωμη; έπβυ ή&η Εύρισκε
  ται έπροξένηαβ βαθυτάτην έντύπωοιν. Αί
  Αγγλικαί έφημερΐδες οχολιάζβυν διά μα
  κρ&ν την είδησιν αυτήν, έκφράζουν ίέ φ·
  βους δή ή ουναντηο.ς τ·ΰ Γκαΐριγχ μετ»
  τον Φράνκο, μετά την συνάντησιν τού μκ
  τα τβΰ ΜβυσβλΙν», σημαίνει «πρβκάλυπτβν
  ένίσχυβιν τής Γερμανίας καί Ιταλίας πρός
  τβύς Ίβπανούς ίθνικισΓάς, γεγβνβς τό οιτβΐ
  •ν 8α ίχο δυ3«ρίατ·υς συνεπείας διά την
  ειρήνην ι ής Ευρώπας καί θά περιπλέξο Ιπι
  κινδύνως την διεθνή πολιτικήν κ«τάσ(«
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τή άγορα μας κυμανθεΐσαι
  χθίς τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  τΐροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  ΧΦΐιλτανίναι
  α' ποιότητος
  Ρ' ■■
  ί ::
  ΊλεμΑβει
  α'
  (
  )
  20.33
  •ο. 1Γ30-1Ρ.30
  5 :
  Μαθραι
  Τ·χτ·οε|
  α'
  Ψ
  Υ'
  Ι 13/0
  ■■ΡαθμΔιτ ορ.
  κοινώ ». 4σοδε.1α€
  Αιανικο^ ,
  ■*Μ*«λ.
  .. α' «οίον,
  Μουρνελ. Ιξσιρ.
  η α' «οίον,
  28,-
  ,»-
  «,-
  ».-
  ■ι.
  ·!«·■ ν«α< 1·ο&ε(α« Αρχανών τό ■(—. βρ 40—44 ΜαλκΒυζΙου κατ' Δ>
  Ααροοιιιοι οραν Β
  Μίλι ποιοτικως Μ^' ε
  Μεταξα ^^
  Κουκοόλια ζηρα " ·Μ'
  ■Αρνοβέρμοτα έβι». " »' "■
  Οροβατβν αΐγών 43
  Μαλλια και'όκα» „ »' _~,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολάριον ορ. ΙΜ.1Ο-|,,,β
  Μάρκον
  Βξαλ
  Τιμαί
  λμ
  οιν.
  ΑΙ ιΊΡΟΙΓΙΙΓΑΙ ΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Ο
  ? ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (το»
  ανπαποκριτού μας).— Κ*θ' ά ανακοι¬
  νούται έκ τού ύπουργείου,τών Στρατι
  ωτικών, καταρτίζεται νόμος διά τού ό-
  ποίου τροποποιεΐται ό ήδη ύφιστάμε·
  νος περί τού τρύπου προαγωγής των *·
  ξΐωματικών. Ποϊ*ι όμως τροποηοιή·
  σεις ύ επέρχοντιι διά τού νέου νόμου
  Οεν ανεκοινώθη, δεδομέ νού ότι 6έν έλή
  φθησαν εισέτι όριστικαΐ άποφάβεις.
  ΕΝ.ΙΣΧΥΒΗ ΤΕΑΕΥΤΑΙδΣ
  ΝΑΥΤΙΚΩΣ Ο ΦΡΑΝΚΟ;
  >*««>.-
  ^
  (τοβ
  ηληροφορί»»
  ότι ξέ·
  **»-*·
  ί
  ινβκ·»ν»β.ις·
  Ιεν Α ν«« «Ρ·
  β,( Β« ·1ν«» ί
  Χ«ί κ«λώτ·Ρ·ν
  μένη «Ρ·δ, τ«
  «κγμκτικοτηι
  4φ·?
  Μΐί μίνβν τι
  ή ίη·1« ν«· Ι
  ΐν τί!·*
  Φ, άπίνβ'
  τπϊ Ιστορίι
  ν·ν τέ) Τ
  ίανβ Ιδικι
  •ι ιΐνβι ότι ι
  ν
  τέλβυς τ·ν ρέ)
  ίχ«ι είς την μ
  την ιΘνΐΜήν; |
  {ι, τδν «ργ*ζ'
  ηΐφάοιοε νά
  την έμηρέπ·υ< Πρκγματι, ε μ«ί, 4π· την ηιι ή έκ παρι καί ώρια Ό άλληλο< ΑΙΜΑ λονδινον δρομβΐου).—.«' μ°Χη άπό ιης «μίυλΐου πολέ οτΐανΐαν»: Ιτσ 8λ οί βγγ σφοοράν σε ι,ρό «, Ρβς, μέ την ι ν«ήν επίθεσιν τ*ν κατα της Χΐζβ ' ι α—, τα, : «.Φαΐνβι ή 6ηο1 είς τί α