93788

Αριθμός τεύχους

4472

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  Ι, έξάμηνος 3
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ?ΑΦΜΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΑΟΥ 4472
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΚΥΒΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗ1 ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  16
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ
  ΤΟ ΣΥΝΤΕ1ΛΚΟΙΙΚΡΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ϊ ΒΕΣΙΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΗαΗ
  Όμιλβν πρό ημΐρδν πρός
  τ·ύς εργάτας τής πρωτευβύ-
  οης β μ. ΠρωΒυπβυργός, έτό
  νιαιν ότι «β πιό Μύριος σκο
  πός τοδ νέβυ Κράτβυς είναι
  τα. δύβ πβδια τα στερεά έπά
  νω στβ βπβΐα στέχει ή 'Ελ-
  λβί, ή έργατική καί Α άγρβ
  τικίΐ τ«δ»ς» Προχωρών δέ έ-
  δήλωσιν ίτι τ· νέον κρατβς
  όργανούμΐνον βπί ουντεχνι
  ακής βαβεως, θβ λάβη ριζιχά
  μέτρα πρός ηθικήν, ύλικήν
  κ«ί πνευματικήν εξύψωσιν
  ΤΓίς βέοεως τβν εργαζομέ¬
  νων.
  Κ«ί ποία ν μέν θ« Ιχη
  μορφήν τβ νέον αύτό συντΐ
  χνιακόν Εράτβς ίέν γνωρί
  ζομεν βεβαίως αφοθ δέν έγέ
  νοντο επ* αύτοϋ λεπτομερείς
  ■νκκοινώοεις. €δτε κ«ί 8ά
  εκφέρωμεν γνώμην περί τ·ΰ
  εάν η νία κρατική όργάνω-
  αις Βα είναι 4 περισσότερον
  χαί καλύτερον άνταποκρΐν·
  μένη πρός την σημερινήν
  πραγματικστητα. Τ·δτο αλ
  λωστε βφορά αποκλειστικώς
  καί μονον την κυβέρνησιν
  η «ποία καί Ιχει άναλάβει
  ακεραίαν την ιύθύνην έπ'
  αύτοδ, άπέναντι της χώρας
  καί τής ίστορίας. Έκεϊν· μ·
  νόν τ· οποίον θέλομεν νικ
  τονίσωμεν καί τό ο«·ϊβν ϊχει
  ασφαλώς Ιδιαιτέραν σημασί
  αι είναι ©τι τό Κράτος φαί
  νεται νά κατενόοσεν επί
  τέλβυς τ·ν ρέλβν τ·ν οποίον
  έχει είς την κοινωνικήν καί
  την εθνικήν, μας ζωην η τά¬
  ξις τδν εργαζομένων καί α¬
  πεφάσισε να τής δώση χαί
  την έμπρέπβυσαν ιθέοιν.
  Πράγματι, είς την χώραν
  μα;, «πό την οποίαν έλλεί-
  πει ή έχ παραδόσεως καί κα
  ταγωγής καί Ιδιαιτέρας μορ
  Φβίακνς, ώρισμένη ίβύνουοα
  τάξις, την άριστβκρατ(«ν τβδ
  έθνους Αποτελεί ο κέσμβς
  τδν εργαζομένων: Των γεωρ
  γβν κατα πρώτιστβν λόγον
  καί τβν έργατών, έπαγγελμα
  τιδν, έπιστημένων καί έμπ·
  ρων· Διότι β κόσμος αύτός
  δι* της άκαταπβνήτβυ έργα
  οίας τοβ, δι»! τβδ άινάβυ μβ
  χθβυ τού, τβδ Ιδρώτος καί
  τοδ αϊματός τού· πβτίζει κ«ί
  άναμοχλεύει την γήν κβί
  άπβσπά τ·ύς χαρπούς της.
  Πλουτΐζει τόν τόπον μ έ τβ
  προϊόντά τού. Κοιί δημιευρ
  γβϊ τό χρημα μέ τό οποίον
  αποζή η κοινωνία μας καί
  κινεΐται · Ερατικές μας μη
  χανισμές.
  | Δικαιωματικ&ς λβιπσν έχό
  ομβς αύτός πρέπει νά κατέχη
  Ιδιοητέρανθέσιν είς την κρ«τι
  Μην καί την κοινωνικήν Ιε¬
  ραρχίαν. Καί επιβεβλημένον
  είναι να στραφή τό Κράτος
  μέ Ιδιαιτέραν στοργήν καί
  φροντίδα πρσς αυτόν.
  | Άλλ' έκτός τούτου, είναι
  καί συμφέρον τοδ Κράτους
  καί έκπλήρωοις καθήκοντος
  πρός τό Ιθνος κ«ί την ίστο
  ρίαν της φυλής νά έξι ψωθή
  καί τό βιωτικόν καί τ· πνευ
  ματικόν επίπεδον τδν έργα
  ζομένων. Διότι ή ύλικη καί
  ήθιχη έξύψωσις τοδ κόσμσυ
  αύτεύ θά φέρη ώς φυσικήν
  1 συνέπειαν καί την οίκονομι
  χιΐν ανάπτυξιν καί την εκ¬
  πολιτιστικήν πρέοδον τοδ
  Βράτους. Επι πλέον δέ θ*
  δημιουργήση την πίστιν τδν
  πολιτών πρός τό Κράτος. Την
  αγάπην καί την προσηλωσιν
  πρσς την εθνικήν Ιδέαν.
  Καί θ' άναζωογονήοη καί
  θ' αναπτκρώση τό εθνικόν
  φρόνημα, τό αΐσθημα της «Ι
  σιοδοξίας καί την φυλετικήν
  ύπερηφάνειαν. Καί 8ά συμ-
  βάλη είς την αποκατάστασιν
  της έθνικης ένότητσς καί θ«
  συντελέση είς την άποχάθαρ
  σιν τής έθνικης ψυχης άπο
  τα δηλητηριώδη ,χηρύγματο.
  καί «πό τον μολυσμένον ά-
  έρα της επαρχίας χ«ί τδν β-
  νατροπδν πβύ Ιπνευσεν έπ'
  εσχάτων καί είς την χώραν
  μας.
  Είτε ουντεχνιακήν έηομέ
  νω;, είτε οιανδήποτε άλ¬
  λην μορφήν λάβη τό νέον
  Κράτβς, τό καθήκον τού δι
  αγράφκται ακφδς. Καί ή πό
  λιτική τού είς τό κεφάλαιον
  της έαωτερινης άναδιοργανώ
  οεω;, πρός μίαν καί μόνον
  κατεύθυνσιν πρέπει να στρα
  φ$ μέ σταθεράν καί άκλένη
  Τ·ν άποφασιβτικοτητα καί
  πρβοήλωσιν. Πρός την κατιύ
  Βυνβιν τής ένισχύσΐως τδν
  παραγωγικδν δυνάμεων της
  χώρας. Πρός την ηθικήν,
  την ύλιχην καί την πνενμβ
  τικήν εξύψωσιν τβν έργαζο
  μέν ών τάςεων. Καί πρός την
  δημιουργίαν πολιτδν ύγιδν
  σωματιχδς, ιύρώβτων φρονή
  μκτιχδς, υπερηφάνων" 'διβ
  την εθνικήν των κβταγω·
  γήν καί αίαιοδό,ων διά την
  φυλετικήν των εξέλιξιν.
  Πρός αυτήν δέ την κατεύθνν
  σιν υπεσχέθη εύτύχδς καί η
  Κυβέρνησις ίτι θ« οταφη
  μέ πίστιν καί «π·φ«σισηκό
  τητα.
  Ό Έλληνικός λαος λαμ
  βάνει υπό σημείωσιν την
  υπόσχεσιν αύτην, τόσον πά
  νηγυρικδς έξαγγελθεΐσαν διά
  στόμο.τ·ς τοδ κ. Πρωθυπουρ
  γοδ ενώπιον της συγκεντβώ
  οεως τοδ έργατιχοδ κόσμου
  τής πρωτευούσης. Κ«ί ανα
  μένει την έξ ολοκλήρου έκ
  πληρώσιν της.
  Ό άλληλοσπσραγρός των Ίσπανών
  Ο ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, (Διά τοθ ταχυ
  ΒρομεΙου).—€'Η μεγαλειτίρο
  μάχη άπό τής ενάρξεως τοθ
  έμφυλΐου πολέμου είς την Ί
  σπανΐαν»: Ετσι χσρακτηρΐζουν
  δλαι οί αγγλικαί έφημερίδες
  την σφοδράν μάχην, ή όποία
  ήρχισε πρό εβδομάδος ακρι¬
  βώς, μέ την μεγάλην καί γβ
  νίκην επίθεσιν τ©ν έπαναστα
  των κατά τής Μαδρίτης, καί
  συνεχίζεται. Ή άποφασιστική
  αυτή διά την τύχην τής Μα-,
  βρίιης μάχη άποτελεΤται άπό
  έναλλσγήν έπιθ.σίων καί άν
  τΐπιθίσϊων, ιΤχε ε έ προπσρα
  σκιυασθθ άπό μακροθ χρόνου
  παρά τοθ Φράνκο. Σχετικάς
  οί έν "Αβιλα ανταποκριταί με
  ταδΐοουν τάς *>ξης πληροφο
  ρίας: «ΦαΙνβται τ)οη, μετβ ιήν
  τροπήν των έπιχειρήσεων, βτι
  ή επίθεσις ιής στρατιάς Μόλ
  λα πρός δυσμβς τής πρωτευ
  ούσης εΤε ή απαρχή μιβς ί
  πιθέσεως είς εύρυτάτην κλΐ
  μσκσ, ή όποΐα αποβλέπει δχι
  (5ιπλθς είς την χατάληψιν τοθ
  Έσκοριάλ, άλλά είς την άλω
  σιν της Μαδρίτης. Ή Μαδρί
  τη είνε μΐα πόλις ώχυρωμένη
  ή κατάληψις τής οποίος Ρ«ν
  εφαίνετο άπαραΐτητος διά την
  τελικήν νίκην. Ό Φράνκο £ά
  ήϊύνατο, μέ μικροτέρας άπω
  λείαΓ, νά ενεργήση μεγάλην
  επίθεσιν είτε πρός νότον, ιϊτε
  πρός ανατολάς τοθ Τολέδου,
  είτε πρός τό Τεροιέλ κοί την
  οδόν ττς Βαλένθισ, (ΰτως ώ
  στε ν' άπομονώση την πρω
  τιύουσαν άπό τθς άνατολι·
  κάς επαρχίας. Ή ΜαορΙτη δ
  μ ως Εχει σημασίαν πολιτικήν
  καί α.οβηματικήν, ή όποία καί
  π αρέουρε τόν Φράνκο είς ιήν
  απόφασιν τού. Διά τόν λόγον
  •οτον Ο ίρχ«στβάιηγος τΛν
  έπαναστατΔν «^νεπλάκη είς
  ιήν περιπέτειαν»—ή φράσις
  είνε Ιδική του—τοθ Τολέδου,
  άντ! νά ραδΐση κατ' (ύθεΐαν
  κατά τής πρωτευούσης. Ή
  προέλασις ούτή πρός τό Το-
  λεβον είνε έκβΐνη, ή όποία Ε¬
  δωκε καιρόν είς την Μαδρίτην
  καί τοος ξένους κατά τό πλεΐ
  οίον ύπερασπιστάς της νά ό
  χυρωβοθν καί νά όργανώσουν
  την λυσσώδη άμυναν της· Είς
  την δημιουργηθείσαν <ΰ:ω νέ αν κατάσΐασιν, ό Φράνκο ά- πήνιησε υέ πλήρη αναδιοργά ν ώσιν χαί μ έ ενίσχυσιν τον δυνάμεώντου διά των τελευ ταίων Μαροκινών ένισχύσΐων καί διά των ξένων έθελοντων. Παρέστη άνάγκη νά βελτιωθή ο σύνδϊσμος μέ τα μετόπι- οθβν, νά έξασφαλισθοθν καί νά έπεκταθοθν ο ( συγχοινωνί αι, νά οργανωθή ό άνεαοδια· ομάς, η 66 προπαρασκευαστι κή ούτή έργασΐα έχρειάοθη βύο ολοκλήρους μήνας. Πρό 15 ημερών ή προσπαθεία αύ τή έτερματιοθη καΐ ούτω πρό έβδομά&ος ό Φράνκο ήρχισε την αποφασιστικήν έπιθεοίν τού κατά της Μαδρίτης, είς την όποιαν Εχει ρίψη τό σύνο¬ λον των δυνάμεών τού». Αύτά τηλεγραφοθν άπό την "Άβιλσ—τό στρατηγεΤον τοθ Μβλσ—οί ξένοι ανταποκριταί. Ό άνταποκριιής των «Τόΐμς» έξ άλλου ιηλεγραφεΐ υπό χθε σιν ήν ήμερομηνίαν: «Τό πεδίον της μάχης τΐεριλαμβάνει ήδη την Κάζα ντέλ Κσμπο καί εκ τείνεται κατά μήκος της όδεθ Μαδρίτης—Λά Κορούνια δπου τα Χίβερνητικά στρατΐύματα άντεπιτΐθενται ήδη. Ή μάχη συνεχίζεται άπό έξαημίρου κσΐ ϊ|ν καρουσιβζει σημεΤα χαλαρώσεως. Τόσον ή έπίθε σις, Βσον καί ή αμυνα, χαρα κτηοίζονται άπό την μεγάλην δράσιν τοθ πυροβολικοθκαΐτης άεροπορΐας, Εάν ή σημερινή μάχη της Μαδρίτης κριθή μ έ τό μέτρον των μαχων τοθ με γάλευ πολέμου, αποτελεί μά χην Βευτέρας τάξεως, πσρου σιάζει βμως ύπεροχήν Βσον ά φορά την συμμετοχήν της άε ροπορίας. Ή μάχη άναπτύσσεταΐ ήδη είς έκτασιν, την όποιαν (έν είχεν εως τώρα καμμιά αλλη μάχη τοθ έμφυλΐου πολέμου, θά θέση υπό Βοκΐμοσίαν δχι μόνον τό θάρρος καί την πει¬ θαρχίαν αμφοτέρων των πα- ρατάξεων, άλλά τό σύνολον της άξίας της πρόσφατος όρ γανωθείσης πολεμικης μηχα- νής, τα έφόΒιά της, τάς έφε Βρεΐας της ΐίς έμψυχον υλι¬ κόν χαί την ανωτάτην Βιοίκη σιν. Ή άντοχή ένδέχβται ν' ΐοββ ιίς τό τέλος ό άποφα σιστικός παράγων. • ¥ * ΈνΒιαφερούσας πληροφορί¬ ας Βιά την μάχην μεταΒίΒει ό έν "Αβιλα άνταποκριτής τοθ «ΜαγχεστριανοΟ Φύλακος», ό οποίος περιγράΦει την άπο τυχοθσαν προχθεσινήν άντεπΐ θέσιν των κυβερνητικήν ιίς την Κάζα ντέλ Κάμπο. «ΌλΙ γον πρό της ού>η<.—τηλεγρα φεΐ—έν ώ οί επαναστάται έπε τίθεντο κατά της όδοθ Μαδρί της,—-Λά Κορούνια, οί κυβερ¬ νητικαί δυνάμεις έξαπέλυσαν αγρίαν επίθεσιν μέ σκοπόν νά άπωβήσουν εντελώς τούς επαναστάτας άπό την Κάζα ντέλ Κάμπο. Ή μάχη ύηΡρ ξε βραχεϊσ, * άλλά τρομερά. Είς τόν τομέα Χουμίρα καί Ποθουέλο, ολίγας ώρας άργό ιερόν, οί επαναστάται ένήρ- γουν άλλην επίθεσιν, στεφθεΐ σαν άπό επιτυχίαν. ΑΙ κυβερ νητικαί Βυνάμεις Βέν ύπεχώρη σαν, άλλ' εφονεύθησαν επί τό «ου. Ένας άπό τούς$ έκιτε λείς τοθ στραιηγοθ Ι1βλβ/ σχολιάζων την μάχην αυτήν, Ιλεγβ είς τούς ξένους άνταπο κοιτάς: «Ουδέποτε οί κυβερνη τι οί επολέμησαν μέ τόσην ασν (ν καί ουδέποτε τα στοα τεόματά μσς υπήρξαν τόσον όρμητικά. Άναγνωρΐζω Βτι ή νίκη μας άκεκτήθη μέ τεραστί άς άττωλε(ας, Βέν ήΧπΙζαμεν Βμως δτι θά ήτο τόσον πλή Αλλας πληροφορίας, έξ Τ σου σημαντικάς, παρέχει ό άνταποκριτής τοθ «Έωθινοθ Ταχυδρόμου». ό οποίος έτη λεγράφησε τα έξης:'·,«Ή μέγα λη μάχη της Μαδρίτης έσυνε χΐσθη καί σήμερον χωρΐς άνά παύλαν, διότι αμφότεροι οί άντίπαλοι Ερριψαν νωπάς δυ νάμβις είς τόν άγονα την 8 κτην ημέραν. Καθ* Βλον τό μη<ος τοθ μετώπου, άπό της πανεπιστημιακής πόλεως έ*ως πρός Βυσμάς, ό κρότος των τη>ββόλων ηκούετο μέχρι πρω
  ίας. Ενωρίς την πρωΐαν ό
  χρότος ένετάθη, συνοββυόμε
  νος άπό σφοδρόν τυφεχοβολι
  σμόν καί συνεχεΐς ριπάς πολυ
  βόλων. "Ητο άσφαλής ΕνΒει-
  ξις Βτι τό έπαναστατικόν πε-
  ζικόν ήτο Ετοιμον νά έττιτεθβ.
  Άπδ την άμεσον Ενδειξιν τοθ
  γβγονότος δτι ό κρότος τοθ
  τυφβκοβολισμοθ δέν εΤχβ με¬
  ταβληθή, συνάγβται τό συμπέ
  ρασμα δτι ή επίθεσις είς τόν
  τομέα αυτόν συνεκροτήθη,
  ώς βΐχε συμβή μέ τάς προη¬
  γουμένας έπιθέσεις. Τό προ-
  «ξέχον χσρακτηριστικόν της
  συνεχιζομένης μάχης είνε ή
  λοσσα μ έ την οποίαν άμύ-
  νονται οί κυβερνητικοί εναν¬
  τίον πιέσβως, ή όποία εάν εΤ
  χεν εκδηλωθή τόσον (σχυρά
  κατά τάς προγενεστέρας έπι-
  θέσβις, θά εΤχβ συντρίξη έν τε
  λώς την άμυναν της πρωτευ
  ούσης.
  Εγνώσθη—συνβχ'ζβι ό Αν
  ταποχριτής τοθ ΐΈωθινοΟ Τα
  χυδρόμου»— διι οί κυββρνητι
  κο( έπαγΐωσαν την άντ'στα
  σΐν των μόλις χθές την νύκτα.
  Εάν ίξακολουθήσουν νά χρα
  τοθν την Αμυναν των μέ την
  Ιδίαν Εντασιν, τότε καί σύή
  ά<όμη ή άκώλεια των βορείων ποοκβχωοημένων γοαμμΦν είς τα ύψώματα, Βέν θά κατα στήση έπικειμένη» την πτώσιν της Μαδρίτης. Κατά την κρα τοθσαν εντύπωσιν, Ενας άπό τούς σκοπούς της συνεχιζομέ νης μεγάλης έπιθέσεως των έ παναστατων φαΐνεται νάή'ο ή κατάρρευσις της κυβερνήτι κης άντιστάσεως καί ή κατά ληψις της Μαδρίτης. Ό σκο πός ούτος δέν έπραγματοποιή θη Ή Μαδρίτη, έκτός άπό τόν κρότον των τηλεβόλον, ό οποίος Εχει γΐνβι πλέον τό σον ,συνήθης είς τούς κα τοίκους της πόλεως, παρέ μβινε ηΌεμος σήμερον, — συνεχΐζει ό "Αγγλος άνταπο κριτής— οί δέ τροχιόδρομοι κοί ό ύπόγειος σι&ηρόδρομος έλβιτούργησαν κανονικώς. Ό πληθυσμός ήσχολήθη είς τα Εργα τού βτι ως πάντοτε. ΤΙπο τε Βέν δεικνύει Βτι ή κατάστα σις είνε Βιά τούς κατοΐκους τής ΜαΒρίτης σοβαρωτέρα παρά κατά την πρώτην έβδο μάΒα τοθ Νοβμβρίου^Άντιθέ τος μάλιστα ή κατάστασις Βέν είνε τόσον σοβαρά Βσον ήτο τότε, διότι τότε ή πόλις ή* το άπροστάτευτος καί χωρΐς ώργανωμένην άμυναν. Σήμε ρον τα πράγματα Εχουν άλ λάξει. Ό τύπος Βμως της Μα Βρίτης Βέν ύποτιμ^ την σοβα ρότητα της καταστάσεως». Τό καθήκον τής Φιλανδρωπίας ΤΩΗΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΙΗΡΟΦΥΑΑΙΗΣ Ι! ΕΜΙΙΕΙΣΙΙΙΥ! ΕΥΗΙΡΟΙΗΙΑ! Ή χειρονομία τβν άν· δρων τής χωροθυλακής τοθ νομοθ μας, άξιωματι κων καί όκλιτβν, ι οί ό«οϊ οί «ροσέψεραν μέρος έκ τοθ Ισχνοθ μισθοθ των διά την ενίσχυσιν τβν λαΐκβν συσσιτίων καί την «ιρΐθαλ- ψιν τβν ένδιβν κατά τάς ημέρας αύτάς τοθ «αγιροθ χειμώνος καί τής άνογνώ- σεως τβν «τωχβν, είναι ό μολογουμένως άξΐα Ιδιαιτέ ρας έξάρσεως καί άνοτι- λεΐ -ρβξιν, τα μέγιστα τι μβσαν τό σβμα. Συγχρό-' ως δμως, ύψώνεται καί ώς φωτεινόν «αράδειγμα έκ τοθ όνοίου όφεΐλουν νά έμ ■νευσθοθν οΐνλούσιοι καί εΰνοροθντις οί τής «όλεώς μας είς την εκπλήρωσιν τοθ ά*θρω«ιστικοθ των κα θήκοντος καί τβν κοινωνι κβν των υποχρεώσεων. Πι¬ στεύομεν δέ δτι θ' άντιλαμ- βάνωνται καλώς οί βυνάμι νοι νά «αράσχουν την συν βρομήν των «ρός «ιρίθαλ ψιν τβν άνέργων καί τβν ■εινώντων, βτι, δταν «αί οί έκ τοθ μισθοθ των μόνον άνοζβντις άξιω ματικοί των, θυσιάζουν μέρος τοθ μισθοθ των καί «ροσφέρουν έκ κτου ΰστερή ματός των, χαριν τής κα λυτέρας οργανώσεως τής κοινωνίκης «ρονοΐας, ή Ο «οχρέωσΐς των νά φανοθν όσον τό δυνατόν «ερισσότι ρον γινναιόδωροι καί νά «ροσφέρουν σημαντικά «ο σά χάριν τβν «τωχων, „ γΐ νεται άκόμη 'νερισσότερον Καί καθίσταται δ_ι «λέ· έηιτακτιεή. ο» ΰνοχρεωσις φιλανθρω «ΐα«, άλλά επιβεβλημένον καθήκον άνέναντι τοθ Κρά τους καί τής κοινωνΐας τό όνοΐον δέν έκιτρένεται κατ' ουδένα λόγον νά λη σμονήσουν ή ν' άνοφυγουν όιωσοήνοτε. Διότι έιαναλαμβάνομεν δι1 άλλην μίαν εΐσέτι ψο>
  άν οΑμερον. Λ δυστυχΐα
  τις «δημιουργηθή ιΐς τόν
  τόν τότΐόν μας συνενείο:
  δείας 'καί τής «ρ«τοφα-
  τής νιρυσινής κακής έσο
  νοθς καί «αρατιταμένης λ
  φετει>ής κακοκαιρΐας, είτε
  τόσον μεγάλη καί Εχει λά·
  βει τόσην τραγικήν Ικτα-
  σιν, ώστι νά ένιβάλλιται
  ή άμεσος άρ«·γτ) δλω*
  τβν δυναμένων «ρός άντι-
  μετώτΐισίν της.
  Έφόσον 6£ τό Κράτος
  δέν είμνορεϊ «αρ' όλας
  τάς καλάς διαθέσεις τάς
  ότΐοίας βκδηλώνιιν' άντα
  ■οκριθή «λήρως είς τόν σκο
  νόν ούτον, τό καθήκον τής
  «ιριθάλψεως τβν «τόχων
  ■ί«τει ακέραιον βκΐ τβν εύ
  «ορούντων. ΚαΙ τ5 καθήκον
  αΰτό δέν έκνηγάζιι έκ τβν
  ανωτέρων μόνον, ήθικεΐν
  καί ϋριστιανικβν άριτών.
  Άλλά καί έξ αυτής τής
  κοινωνικής σκοιΐιμότητος
  καί έκ λόγων νρονοίας καί
  καλβς έννοοιμένου συμφέ
  ροντος. Άλλά σκονός μας
  δέν είναι νά άναλύσωμεν
  την σκονιμότητα καί τα ά
  γαθά τα όνοϊα £||«ι διά
  μίαν κοινωνίαν ή όργάνω
  σις τής περιθάλψεως τβν
  άνέργων καί ένδεών καί ή
  εΰρεΐα άσκησις τής #ιλαν-
  θρωτεΐας.
  'Ανλβς θέλομεν νά τονΐ
  σωμΐν ότι έμνρός είς την
  ανθρωπίνην δυστυχίαν δέν
  έ«.ιτρέΜται είς ουδένα νά
  μέν ο άσυγκίνητος. ΚαΙδτι
  Οηρτάτη ήβική καί θρη-
  σκευτική έ«ιταγή καί κοι
  ν ωνίκη Ονοκρέωσις έκιβάλ
  λει νά συντρέξη ΐ1<ί »*« β" σκόλους αύτάς στιγμάς, £ καστος.τόν «λησίον τού καΐ.νά επικουρήση τό τΚρά τος,εΐς τό δύσκολον Εργον τής ένισχύσεως καί άνα κουφίσιως τβν άΐοκλφρων ιής ιύϋης καί των κοινωνι κβνάγαθβν, .τβν όβοΐων άλλοι άιολαμβάνουν «λου σιοεχαρόιχως. Πολύ δέ «ρισσότερον δέν έ«ιτρέ«ται ν' άδια#ο ροθν καί ν' άδρανοθν οί εύ ■οροθντες καί οί «λούσιοι, δταν μάλιστα τόν δρόμον ΓΕΑΑΙΟΝ. —Τ β ευχάριστον βτι ή Κυ β*ο ησις απεφάσισε νά επι· τρέψη (ήν ελευθέραν μεταφο οάν των έλαιων άπό τοθ ενός διαμεο'σματος της χώρας είς τό αΛλο, καταργουμένων των άπαγορευτικων ϊιατάξεων τάς οποίας είχον έκδώσεΐ Βιάφο- ροι τοπικαί αρχαί. Έλπΐζεται δέ Β α Βιά τοθ μέτρου αύτοθ θά εξασφαλισθή ή έπάρκβια τοθ ελαίου είς βλα τα Ιιαμε ρίσματα καί είς τόν νομόνμσς συνεπως Βπου τόση Ινλειψις παρατηρεΤται κατά τόν τελευ ταΐον καιρόν. *** ΤΑ 1ΦΑΓΕΙΑ. Το Δημοτικόν Συμδούλιον. επρόκειτο νά λάβη χατά την χθεσινήν συνεδρίασιν τού δρΐοτι χήν απόφασιν χαΐ επί τοθ ζητή* ματος τής άνεργέρσιως τβν νίων Σφαγείων. Είνε τόση ή άνάγχη ν' βποχτήση επί ίέλους χαί ή πό¬ λις μας οφαγιΐα βυγχρονιομένα δγιιινα χά ι ίνιτα χαί ν' άϊΐαλ· λαγοθν οί πολίται άπό τούς χιν· δύνους τίος όποίους ϊημιουργιΐ αυτή ή εστ(α αχοθαρσίας χαί μο· λδνσιως που δνομάζιται σναγιΤα, ώστε νά έπιδάλλιται νομίζομεν νά έξαντληθή Βλη ή βραστηριό· της. χαί νά έπιδειχΕτ] Βλο τό έν διαφέρον χαί ή ταχύτης τβν άπο φάοιων χαί τβν έργων τής Δημο- τιχής μας άρχής. ♦*♦ ΟΑΓΒΝ ΚΑΤΑ ΤΗΧ ΓΡΙΠΠΗΧ· Χο υπουργείον τής 'Γγιει νής εξέδωκεν μακράν εγκύκλιον διά τής οποίας παρέχονται λεπτο μερεΐς ίδηγίαι πρός τό κοινόν διά την προφύλαξιν έχ τής γρίππης. Α( οδηγίαι είνε πραχτιχαΐ χαί τα προτεινδμινα μίτρα προφυλά ξιως άποτελεσματιχά, άρχεΐ νά έφαρμοζωνται Βπως πρέπη Από τό κοινόν. Καλόν είνε Βμως παραλ λήλως πρός τάς δίηγίας αύτάς, νά ληφθούν ώς χά Ι αλλαχού γρά φομεν υπό τβν υγειονομιχβν 6 πηρεσιβν χαί άλλα ουβτηματιχώ τερα μέτρα ώστε ό έχ τής γρίπ πης χίνδυνος ν' άποτραπ) έξ δλο χλήρου. Διότι, λόγω τής χαχοχαι ρίας ή έξαπλωσις τής έκιΒημΙας δποβοηθιΐται τα μέγιστα. *** ΟΝΟΜΟΣ ΛΑϊΗ·ΙΟΥ. ■Λλπΐςιμιν διι ή μετάβασις τοθ χ. Νομάρχου Λασηθίου είς Αθήνας χαί αί ενέργειαι τού κα¬ ρά τ) Κυβερνήσει θά ουμβάλλουν αποτελεσματικώς είς την οριστι¬ κήν χαί ταχείαν λύσιν Βλων τβν ζητημάτων τοθ γείτονος Νομοθ. Καί είνε τόσα τα προβλήματα τοθ Βιαμερίοματος αύτοθ χαί τόαη ή άνάγχη τής άμεσον επιλύσεως των τε νά έπιβάλλεται ή εκδήλωσις ιδιαίτερον ένδιαφέροντος τής Κυ· βερνήσιως υπέρ αυτών. Είναι δί¬ καιον άλλωσΐι χαί επιτακτικόν προσέτι καθήκον διά τό Κράτος νά στρίψη την προσοχήν τού χαΐ πρός τό τόσον παρηγχωνισμένον χαί άγνοημίνον «υτό διαμέρισμα τής χώρας. ♦♦•Χ- ΣΥΜΠΕΡΑ2ΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΧ ΒΡ0ΧΗ2· ΌλΙγων ώρων βροχή ήρκεσε διά νά μιταβληθοθν χαί πάλιν οί Βρόμοι χαί αί πλατείαι τής πόλε »ς είς χειμάρους χαΐ λΐμνας, ά Βιαβάτους χαί νά πλημμυρίσουν πλείσται οικίαι τβν έργατιχβν ιδία συνοιχιβν. Άλλά τό πράγμα ίεν είνε περίεργον. Αντιθέτως μκλιατα είνε φυσιχώτατον, άφθθ 2 έν υπάρχουν υπόνομοι, ι Οτε χαΐ άποχετειιτιχδν δίκτυον. ΚαΙ αβκιί μία συνήθης Βι' άλλους τόπους βροχή διά νά πλημμυρίσουν τα πάντα είς την πόλιν αυτήν χαί ν' αποδιιχθ^ πόσας έλλε'ψεις Ιχο μέν χαί ιίς κοίαν χατάσταοιν ιδρί σκονται άχίμη αί έργβτιχαί χβΐ πτωχιχαί χατοιχίαι. τοθ καθήκοντος φωτίζει καΐ. ονοδιικνύιι τόσον κα λβς τό λαμπρόν «αράβειγ μα των άνβρβν καί τβν στελεΐ|βν τής χωροφυλα κης τοθ νομοθ μας, «ού ■ροσιφέρθησαν μέ τόσην συγκινητικόν «ροθυμίαν νά βιαθέσουν έκ τβν Οστε ρημάτων των διά την «αρο Ιήν τροΦ|ς καί «εριβάλψε ως είς τοός άνέργους καί δυστυιμϊς τ|ς «οίνεώς μας.
  4
  ι
  Ι ι
  ΣΙΝΕ Μ1ΝΩΑ - Σήμερον τό μβ
  γαλείτερο κινηματογραφικό γεγο
  νός: «Τό Πλήρωμα». Πρωτανωνι
  στοθν Άναμττέλλοτ-Σάρλ Βανέλ.
  Ζάν Πιέρ'Ωμόν—Ζάν Μυρά.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ε"νας
  κο^οσσόςϋ «Σαγγάη», Λωρέττσ
  Γιωκ κοΐ Σάρλ Μττουαγιέ.
  ΠΑΛΛΑΣ-Σήμερον μέρος Αον
  «■Ο Πιλότος τού Θανάτου» (αθτο
  τελίς). Μέρος Βον ·ΒασΙλισσα
  Ζούγκλσς» τα έΐτεισόδια 4ον, 5ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΝΑΣ
  ΚΟΛΟΣΣΟΣ!
  ΛΒΡΕΤΤΑ ΓΐαΚ
  Κ ΑΙ
  ΣΚΡΑ ΜΠΟΤΑΓΙΕ
  'Εχτός προγράμματβς επί
  χαιρο ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «Βιεννέζικα Καπρί·
  τσιοι».
  «ΤΟΠ—ΧΑΤ»
  «Ξανθό Ποντικάκι»
  Αριθ. 2Ο6Π.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδομε
  νέως.
  Προσκσλω τό Ελληνικόν Δημό·
  Οίον κοΐ ιήν έν Αθήναις έδρεύ
  ουσαν 'Αγροτικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος ώς καΐ τιάντα Ετερον Ε·
  χοντα τυχόν δικαιώματα ή αξιώ¬
  σεις επί τοθ έκ δρα»υων ιΛκοσι χι
  λιάδων έξήκοντα (2 060) ΐκκλει
  στηριάοματος των ενώπιον μου την
  10 ΊανουαοΙου ένεστώτος Εΐοιις
  κατά την όπ' άριθαόν 20.600 σχετι
  κήν Εκθεσίν μου άναγκαστικ£ς τή
  έτιιοπεύσει τοθ Μιχαήλ Δημητο'ου
  Σφακιανάκη κατοίκου Μελεσσων
  Πεδιάδος έ<ποιηθέντων άκινήτων κτημάτων τού όφειλέτου Νικολή ου ΔηαητρΙου Χατζιδάκη κατοΐκου 'ΑγΙου Βασιλείου Πεδιάδος Οπως έντός τής νομΐμου προθεσμίσς προσαγάγωσιν ενώπιον τοθ άρμο δΐου Δικαστηρίου ηαο' ώ γενήσε ται ή καταταξις καΐ διανομή τοθ έκπλϊΐστηριάσματος τούς τΐτλους των καΐ τα λοιπά δικαιολογητικά ΐών άπαιτήοεών των Εγγραφα καθ' δοον πασά έκπρόθεσμος ττροσαγω Υή ϊσται άτταράδεκτος. "Ελήφθη σαν τέλη καΐ δικαιώματα δραχμαΐ εκατόν πέντε (105). "Εγένετο έν Καστελλίω Πεδιάδος καΐ έν τω έν ταθθα καΐ κατά την συνοικίαν Πό λεμάρχη δημοσίω γραφείω μου Ιδι οκτησία τέκνον Γεωργίου Λαγου διανάκη σήμερον ΐήν δωδεκάτην ΊανουαρΕου ημέραν Τρίτην τοθ χι λιοστοθ ένεακοσιοοτοΰ τριακοστοθ έβδόμου ίτοΐ'ς καΐ υπεγράφη παρ' εμού τοθ Συμβολαιογράφου. Ό Συμβολσιογράφος. Έμμ. Ιδομενέως ΑΒΕΔΙΣ Λόγω τδν έορτ&ν α! τιμαί μ«ς είνε αί ουγχα- ταβαηκωτεραι. Έχομεν ίλα χά ύφ*· σματα τής ^π·χϊ^ς. Α ΒΕΔΙΣΙΑ Ν ΌββςΑγί·» Μην* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛγΙΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ιωάννου Μ. Ξινίχη έμπίρου χατοίχου "Ηρακλείου. Κατά ΓεαργΕου Ι. Πλοιΐη χατοΕχου ζ Ό χαθ'ίΰ τό πχρόν πρόγραμ μα πλΐιατηριαοαοθ καίτοι ίιτετάγη δια χτ]ς άπά 3 Ό<τω6?1οιι 1936 άτλής επ ι ταγή ς μου χαΐ άπο 30 Ν .εμδ»!ου 1936 χατααχετηϊίου τοιαύτη; ώ; δείκνυται έκ τδν 6η' άριθμοϋς 14861 χβί 16131 άπο δεικτικβν Ιττιδέσκυν των δικαατι- χδν χλητήρων Έμνιχν. Άρχοιιλά- χη χαΐ Γ. Μχνουσάχη 1*λ δυνά· μει χβί πρός εκτέλεσιν τής 6π' αριθμόν 783 τοθ 1936 4>στι
  κΐ)ς αποφάσεως «0 ΕίΈηνοδιχιΙου
  "Ηρακλείου νομίμως περι6ι6λϊ)ΐιέ·
  νης τον έ «τελευταίον ιύτον μοί
  καταβάλη .διά κεφάλαιον τίκους
  χαΐ Ιξίδα μέχρι (Τής τελευταίας ι
  πιταγί)ς δραχα. 4768,80 χαί Τϊύ-
  τας έντοχαχ έκτοτε μέχρτ ίξοφλή-
  αΐ»(, έν τούτοις μέχρι σήμερον
  μιί κατέβαλον.
  Δια ταθτα
  ιΐαπρβξιν ΤβΟ ποαίθ τού
  τού τβν δραχμβν 4768,80 τ6ν
  άπό τή"; τιλΐιιταΐας ίπι-ιβγ^ς (30
  Νοεμβριού 1937) τόχων χαί τ&ν
  γενησομένιβν ίξόίων εκτελέσεως
  εκτίθημι εί; δημόσιον άναγ
  χαοΐιχόν πλΐιριασιιον τα επί
  μΐϋα ακίνητα χτήματα τοθ χά
  ταίιωκομίνου Ιφειλέτου χείμε
  να ι ι; την περιφέρειαν τοθ
  χωρίου Καλίαβχ καΐ Ειρήνη
  διχιίου Άγίου Μύρωνος ήτοι 1)
  Εί; θέσιν «Περιατερό» άμπελον
  σουλτανί τριβν εργάτην συνορ.
  χτήμαοι Γεωργίου Καρουζίχη έχ
  86ο μιρβν Άλ. Γαδριλάχη χαί
  δρόμω. 2) Εί; θέαιν «Πλατειά-
  Σ:ράτο> άμπελον σουλτανί έητά
  πιρΕπου Ιογατων συνορ. χτήααο'
  Μύρωνος Στιακάκη, Γεωργ. Σρα
  τηγά.η χαί δρίμψ έχ δύο έχ με
  ρ&ν.
  Ό πλεισχηριααμίς τβν χτημά
  των τούτων γενησεται ενώπιον τοθ
  Συμβολαιογράφου Αγ. Μύρονες
  Έμμαν. Καλυτεράκη ή τοθ νομί
  μου αύτοθ άναπλτ^ωκθ χαί ένώ
  έν Αγ. Μύρωνι Σψβολ«ιογρα?ι
  χφ γραφείω τού την 28 Φιδρουα
  ρίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί
  ώ 3« ν 10—12 π. μ. ένθα χαί δ τε
  χαλοϋνται ο! βουλόμενοι νά πλειό
  ΐοτήοωΐι.
  'Αρμέδιος διχασΐιχός κλητήρ
  Ινεργηαάτω κάντα τα νόμΐμα επί
  ΐΌ ηροχειμένου.
  Έν Ήΰαχλε'φ % 15 Ίανουαρίου
  1937
  Ό πλτ}ρεξίύ3ΐος διχηγίρο; τοΟ
  ίπιαπιύδοντος χαί παραγγέλλοντο;
  . Μιχ. Χ, ©αλαοβινός
  ΜΙΝίΙΑ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ. 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άπαντον τής τέ-
  χνης! Ό πραγματικάς
  αθλος!
  ΠρΜταγεινιοτοδν:
  "Αννα Μπέλλα, Ζάν
  Πιέρ 'Ωμόν, Σάρλ
  Βανέλ, Ζάν Μυράτ.
  Σκπνοββσία: Α. Λ1ΤΒΑΚ
  Νβυαική: Λ. ΧΟΝΕΓΚΕΡ
  «Μέβ' το πολβμικο άεροπλά
  νβ πό» πήρβ τίι διοιταγπ γιά
  τίιν ητήσι τού βανατβυ, χό
  «πλήρκμά» τού, ενα τραγικό
  ζιυνάρι, σύζυγος καΐ ίρβστής
  μέ την χαρ δια ραγισμένη. ά-
  νννιοθν οχι άπο τϊν φόβο
  τής άερομβιχης. άλλά γιβ μιά
  γυναϊκ», έραιμενη .το» ενός,
  ούζυγο τού άλλοιι».
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «ΑΘΛΙΟΓ
  «®εϊο τραγοΰδι»
  «Άννα Καρένιν»
  «Ναυτική Άνταρσίβ»
  «Μελωδίδς καί Ρυθμοί
  τού 1936».
  ϊημ.
  είς τάς 6
  ματινή.
  _α8'
  μ. μ.
  εκάστην
  ΣΑΒΑΤΟΝ Ι β ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ
  Ανατολή τΥΛΙου 7 35—Δύσις 5 04
  ΣΠΌΥΡΠΤΙΑ
  Μολονότι τα σπουργΓτια Ιχουν
  τρυπώ?ει στΐς φωληές τους—τα
  άνθρώπινα σπουργίτισ, δίδουν αύ-
  τές τίς Λμέρες, την «σουαρέ ντέ
  γκαλά» τής ζωης τους: Είναι οί μι
  κροΐ άλήτες. ΠαντοΟ. καΐ στΐς
  ιιρωτεύουσες κοΐ στΐς έπαρχίε·:,
  καΐ στήν Εύρώπη κα) στό ΡωμαΙι-
  κο, εΤναι τύποι όμοιόμορφο·. Έκ-
  τος άπό έλάχιστες, τοπικές παραλ
  λαγίς, όνταποιφΐνονται στό ν χαρα
  κτήρα τοθ οικουμενικού, τοθ πά
  νανθρώπινου.
  — Κύριος Θέρμανσιο!.,
  'Εφώναζε προχθές £νας Ήρακλει
  ώτης γαβρ'δς - σπουργΐτι τσαλα
  βουτώντας ξυπόλυτος σιΐς λάσπες
  καΐ τα παγωμένα νερα. ΚαΙ δέν
  εΐχε τίττοτε τό χσιρέκακο ή μορφή
  κοΐ τό ήθος τού έν γένει.... ρόδινα
  άπό κεφαλής μέχοι ποδών καΐ άπό
  τοθ έςωτερικοθ μέχρι τοθ έσωτερι
  κοθ. Έκεϊνο ποθ εξεδήλωνε ήταν ό
  οίώνιος Φΐλοσοφημένος τού σιοκα
  σμός: Εάν τοθ Εφταιε ό Ρουσσώ ή
  ό Βολτοϊρος—γιά νά Θυμηθοΰμε το
  τραγοθδι τοΰ Γσβριά των ΆΘλ'ων
  —δέν μποροΰσε νά ξα(ρΓ| κανεΐς
  οο'τε αυτή τή στιγμή. 'ίίστόσο έ-
  κεϊνο πού τοθ ϊφτσιε δέν ήταν
  τό.... κρύο. 'Ηταν ή μοΓρα τού.
  Ή μοϊοητ τοθ γσβριδ είνε δ,τι καΐ
  κύριος ό θίός. Γι' αύτό τή σέβε-
  τσι, Περιπσίζει μονάχα τόν έαυ
  τό τού γιαιΐ ϊχβι τέτΰια μοΐρα.
  Τοποθετεϊ τή ίωή τού μέσα στό
  πλοίσιο τής είμωνεΐας. Κ ι" σύτό
  γιατΐ ίτσι ή ίωή τοθ εΤν5 ύποφερ
  τή καΐ κάποτε γόνιμη. Κελαιδεΐ
  σάν σπουρ>ίτι—πρό παντός 6τσν
  ό κσιρός χαλδ. Όταν χιονΐζει τό
  κελάιδισμά τού γΐνεται... ντουέτ-
  το κάτω άπό τοϋς τσΐγκους των
  μαγαζείον ποθ άντηχοθν καΐ αο-
  το(. .. μελωδικά άπό τό χιοιόνερο
  καΐ τό χαλάζι. Άπί έκεΐ θά τόν
  δήτε νά περιπαΓίτ] τό σύμπαν—
  8ηλ. πάλιν τόν έαυτό τού. άφοθ
  τό σύμπαν καΐ δ έουτός τού είνε
  γι* αυτόν τό Τβιο πράγμα. Τή στιγ
  μή πού οί διοβάτες περνοθν ταμ-
  πουρωμίνοι στά παλτά καΐ τα κα
  σκόλ, ούτος, μίσα στά κουρίλια
  πού μόλις τόν σκεπάζουν, φουμά-
  ρει τό τσιγαράκι τού. Άν μιά
  στιγμή τόν τρυπήστ) τό κρύο άρχΐ
  Γει νά πη?α—άλλά καΐ τώρσ, σάν
  σπουργίτι!.,. >πουργΓτι ποΰ προσμέ
  νει μιά χαρά—καΐ μίαν άνοιξι—
  πού δέ θάρθουν
  Ό Άλλας
  —Περίεργοι άνοκαλύψεις
  διά τα μόρια τής υλης.
  "Ενας Γερμβνος έπιστήιιων. ό-
  μιλβν π«:1 τβν ιιορίων τής ΟΧη,',
  βεδίΐ^Τ 8τι ό ά-θίωπος βδξέποτ·
  6ά χατορθώίη νά |1δη ιυΐέ διά
  τοθ τιλειοιέρου ιιικροαχοπΐου τί
  ιιίριον. Διά νά Εώ?η μίαν ιδίαν
  τη"; μιχρότητος «0 μορΕου, άνα-
  φεοει μίαν μακράν σειράν μάθη-
  ματιχνν πράξεων, τάς ίποίας Ι
  καμΐ χαί αί οποίαι είνε, ώ; ίιχ
  ρίζεται μίχρι των ελαχίστων λε
  τΐτομερει&ν ακριβείς. Εάν τα δύο
  διοεχατομμύίΐϊ άνθρώπων, λίγκ,
  τα διοΐα ζοθν επί χ*,ς γ*)ί ή
  ρίΟσαν νά μετρήαουν χατ' άναλο
  ν£3ν τριβν χατά δευτερόλεπτον
  Ιχασιβς τον άριθμίν
  μορ'ων
  π«ϋ άποτελοθν Ι* ποτήριον δία
  τος, θά Ιχρειάζοντο δέχα ίκατοιι
  μύμχ ϊιη διά την άρίθμησιν. Πό
  βος χρένος θά χίιιαοθ^ διά νά
  μΐτρηθοθν τα μίρια τοθ 55ατο(
  μιάς φΐάλη; χαί πίσα διοεχατομ
  μύρια αίώ ών διά νά
  χά μόρια τα αποτελοθντα
  θρώπινον αδμ»;
  η
  τό άν
  —Μία σταυροθορία των
  "Αγγλων κληρικ&ν.
  Εί; τό Αγγλικόν Κοινοβούλιον
  δπεβλήθτ) νομοσχέδιον, ^χατά τ4
  ίέν δύνανται νά υποβληθή
  διαζυ>ί^υ πρΐν παρέλθουν
  τουλάχιστον πέντε ί·η άπό τεθ
  γάμου. Εναντίον τοθ νομοαγιδίου
  αύτιθ ίξηγίρθη όλόχληοος έ κλή
  ρος. Ό έπίσκοπος Τ'.Ο Γκοιί'τσε
  ατερ φρονιί 8τι τό νομοσχέδιον
  αδτο δύναται νά έχη δλεθρΕας συ
  νιπείας. Οί ούζυγο ι θά θεωροθν
  τόν γάμον των προσωοινόν χαί
  χιία; πέντε έτω1—έΐων δο«ι
  μής. Μετά την λήξιν τί); ηροθι
  σμίας τούτη; θά είναι ιλεύθιροι
  νά δΐαλύαουν τον γάμον των. Έν
  νοιίΐαι 8τι ή σταυροφοοΓα οΰ'η,
  τβν χλτριχ&ν δέν σχετΐζΐται ώ;
  ήρ μέ τ^ς γνώμας τβν "Αγ
  γλων βουλευτβν.
  ΕΟΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ι» ΕΙΑΑΛΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
  Ή άρχοιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικών Τραπεζών.
  Κβφάλκικ Μετοχικά χαί
  Καταθεσεις
  Δρχ. 1.205.000.000
  » 10 000 Ο0Ο.Ο0Ο
  Ύπβκαταστήματα είς Ζλην την Έλλκδα.
  ΎιτβΜατάστημα έν Άλεξανδρεία: Καβ 8ταπΐ'
  οοαΐ Νο 17 ·
  ΎπβΜατάατημα έν Καΐρ»: Κιιβ Εΐηαά βΐ
  Οίηβ Νο 17-
  Πρακτορεΐβν έν Ζαγαζίχ: Κ«β Τβννίί^Ι.
  Ανταποκριταί είς όλας τάς χώρας τ«& έζωτβ
  ρΐΜβΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταβίσεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι¬
  ευτηριον καί επί προθεβμία, μέ λίαν εύνοϊχά έ-
  πιτέκι».
  51
  Ιδρυθείσα υπό τής Έθνιχης Τραπέζης της
  'Ελλαδες συμφώνως μέ τούς νβμβυς τής Πολιτεί-
  «ς της Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν
  ·-««·«·* Έλλήνων.
  καταβεβλημένα
  Κεφάλαια όλοσχερώς
  1 .350-000.
  Μιά πεντάμορφη
  είς ένα τόπον μοστηρΐου
  |κθΙιΊΩιΊΙΚη
  Η ΦΛΟΓΑ
  Τ Η Σ_Ζ β Η Σ
  Τού ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  ΙΟον
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-·ΕπανήΘον ίξ ·Αβ
  νων οί κ. «. Κ. "Αλεπουδέλης έμ|,
  πορος, Γ. Τσαχάκης δικηνόρος Κα1
  Β. Χαλκιόπουλος καταστημβταρ.
  νης.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον τού Άγίου Άν
  τωνίου δέν έορτάζει ό κ.'Αντ. Μαρι
  νάκης ύποδηιιατοποιός.
  ΘΑΝΑΤΟΙ —ΆπεβΙωσε πρό ήμ6
  ρων ή έκ Νεαπόλεως καθηγήτοκ,
  ΕύρυδΙκη Περοδασκαλάκη διευθθν
  τρια ήμιγυμναοΐου έν τη αλλΐι Έ^
  Κατά τα ελληνικόν έθιμον ό έγ λάδ.. Τούς^οΐΜΐους της συλλυποο
  γονος έπαιρνε τβ δ'ομ* τοθ πάη- μεθα^Ρ^· καχ έ<ηδεύθη ^ ποθ, ιτάρα. χίτω !έ δπί)οχε αλλΤ) ^ν ουρρΟη κόσμου ή Κρουστάλλη έιιιγραφή έ<ός άλλου Καλλιχρα- ΓαρΕφαλακη μήτηρ τοθ συμβολαι υϊόν τού: «Των θεΟν ογράφου κ. Ευστρ. Γαρεφαλάκη. ' Ή ιιεταστδσα κατά τό μακρον διάσΐημα τού βΐου της διεκρίθη διά τας χριστιανικάς της αρείας ώς οί<οδεσποΙνης καί μητρός. Το τέκνα τής μεταστάσης καί Ιδιαιτέ ρως την οικογένειαν τοθ φίλου συμ βολαιογράφου κ. "Ε. Γαρεφαλάκη άντιατάντων έπαϋσΐιιτ,ν τί); τιορεί άς. Καλλιχράτη; τψ παιδί>. Πβο-
  φανως δ Καλλιχράτη; &4
  χιίρησΐ τό τχξείδΐϊΐν
  λΐσμιτος. Ι
  Κατόπιν άχολουθοθν διάφορα
  έ«ΐ-
  άπ3Τϊ-
  λατινιχά 4<6ματα, τα ΙνΛ% βγφ ή «Ανάρθωσις» μώς. ρφη συλλυπείται θερ ιν ιιέ τού; ίσχυρισμοδί «Ο ...... Βίναιϋ 8τι ή οίχογίνεια ϋ,-.Λ**, «Αν ·Ι «λ*», Ι Γύρω στήν πόλι μας. άγγεΐου σφ μέρος τοθ ατό χάτω ϊέ δπήρχε χαί ή έξ<|ς άγγλκή Ι π ι μέ χοονολαγίαν 1564: «Ή ΚαΙ χθές ό καιρός δέν εφάνη ου τβ υί ιδέαν κάν βελτιώσεως... —Πρδγμα πού καταδηλοΓ καί ου ζωήν τοθ πάτερ* μοί», 4 όιιΐος αναζητβν το σημείον ου<ό είς την ανατολικήν Άφριχήν, εδέχθη έ τί φ θέσιν τοθ Πορτογάλου Λορίντζο Μίρχεζ δυθισθέντος «0 πλοΕοιι τον>.
  —-Λίΐπον, θιΐι; μέ ρώτη-ε
  Λ«ό.
  —Έγώ πΐιΐΕ μου Ισχημάτιοα
  τή γνώμιη μου. Νβμίζω, 8τι τό ά
  γεΤαν είνε γνήσιον 8πως χαί οί έ
  πιγραφές, δσον ?ε καί ί* φαίνετα
  έχπληχτιχό πιστεόω δτι ή οίκογί
  νειά σου αρχίζει 400 πεβίπου χο
  νια ττοό ΧρισΐοΟ. "Βως έδ& 8μω
  χαί δχΐ παραχάτω Μιοί'β ν* π»
  οαδεχθ» άχόμη δΈι ή Άμεν
  υπήρξε χαί δτι πράγματι δ σύζ»
  γίς της 6 Καλλιχράττ)ς Ιπεοε 60
  μ* τοθ έ:ωτ.ικο0 πάΐους μια; γυ
  ναΐχίς. Άλ)«χ αίιτό ακριβώς τό
  «τύπημαί δπή ,ξε προφανώ: πο">
  βαρϋ χαί ή δυοτυχισμένη ή Άμι
  ναρτας Ιχααε το λογικόν τη;, γρά
  ψ σχ τό κείμενον σε στιγμήν πά
  ύ
  =ΚαΙ ούτά που ίαχυρΐζεται 8τι
  ι[5ε 6 πατέρας μ?ιι με τά Ιδία τού
  τά μίτια;
  —Σϋμπτωσις. θί 5πάρχουν α
  οφαλβζ ιίς πολλά μέίη τοθ *6
  ομού β?υνά Π'ύ μοιάζουν μέ χί
  κεφίλι Αίθίοπος, ηολλά Ιϊ ίκα
  τομμύ?ια άνθ;ώτων ό^ιλοθν τή·
  άραβιχήν. Άλλά γιά νά αοθ π®
  χαθ?εά την γνώμην μου Δεί, νομί
  ζω τώ; χι' 6 πατέρΐς αου ίέν 1
  σία χαλά ναιι δτχν αοθ έγρΐψε τό
  γράμμα. 'Γπέφερε πολΰ οτή ζωή
  τού χαί υπήρξε θθμα ττ){ φανια
  σία; του.Ύπάρχουν πολλά μυατη
  ρΐώδη πράγματα στή ζωή άγαπητΙ
  μου Λιο, τά έποια 8μως οπανίω
  τα συναντ&μεν 8ταν ?έ τά συναντή
  αωμεν {έν μποροθμε νά χαταλά
  βαμε τίποτα. Μπορεΐΐ;, αέ έ ωτί*
  νά πιστιύσης 5τι δττάρχει τρότο;
  νά ϋποφύγωμε τίν θάνατον: Είνε
  δυνατόν νά δπάρχη στήν ηραγμα
  τιχόττςιτα μία μάγσααι α Λ κέντρον
  τής Άφ?ί*ής. ή έΐτοΐα 6ρ*)χε τίν
  τρόπο νά ζ^ έπ'ά'πιιρον; "Όλα ού
  τά !εν είνε παρά Ινα π^λύ-ώραΐο
  παραμθθι Σύ τί )ές Τ,'ών;
  —Είνε ποφαιιύθια βεβαία χ.
  Χίλυ χά Ι έλπίζω πώ; ί χ. Λ'ί
  ίέν θά ά^αμιχθξ 'με τοιούτου εί
  δούς ποάγματα, ιίπε μέ σοδ^ρό
  τόνο 6 Τζών.
  —"Ιθ'υς νά έχετε χαί ιί 8υ4
  σας δίχηο, απήντησε ήΊυχα δ Λεί
  'Ε' ώ !έν έχφέρω καμμίαν γνώμην.
  Απεφάσισε δμως νά ϊώαω μιά
  γιά ηάντα τέλος στήν δπόθεαι χιΐ
  ί* ίέν θέλετε νά μέ αυνοδιόιετε
  θά ξεχινήοω μόνος μου.
  (συνεχίζεται)
  Τό νέον σιγαρέττον
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Πολυτελείας 12 δρχ. τό πακέττο.
  Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε
  γλυχόπιοτο, άβλαβές, ποιοτικώς υπέροχον.
  Άντιπρβσωπβι Νομβδ Ήρβικλείου
  ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΖ
  ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΟΕΤΡΕΛΑΙΟΙΙΙΙΙΟΙ
  III
  II
  II
  Π
  'ΛναχνρΐΙ έ{ Ήρακλιί
  •η έκάοτην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κατ' εύθεΤαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρνι Ρί·
  Βυμνον, Χανιά, Πειραια,
  -δρβν, Πάρβν, Νβίίβν.
  Πρα«τορ·1ον ΑΙΝΑΡΔΑΚΝ
  ί—4>
  φήμεροι» καιρςσ«όττοι.
  —·Η άπειλή τής γρΐππης ή όποΐσ
  κάμνει Θραθσιν αλλοθ, Εκαμε τούς
  γεροντοτέρους συμπολίτας νά έξα
  φανισθοθν σχεδόν άπό τούς δρό.
  μους,
  —"Εξαιροθνται τοθ κσνόνος ο|
  έργατικοΐ οί όποΐοι είτε νέοι είτε
  γέοοι έμφανίζονται πολθ συχνά
  είς τας ρύμας καί τάς άγυιάς ζή
  τοθντες εργασίαν.
  —Όπωσδήποτε ή γρΐππη δέν εί
  σήλθεν άχόμη είς τά.,.οΐκόπεδά μας
  καί καλόν είνε νά τό Εχουν ύπ' δ
  ψιν των αί τοπικαί ύγειονομικαί Ο
  πηρεσίαι διά νά την κρατήσουν καΐ
  μελλοντικώς είς απόστασιν..,.
  —Ή προχθεσινή βραδύνη βροχή
  υπήρξεν ούτόχρημα Ιστορική.
  — Λΐγα σιτΐτπ τοθ "Ηρακλείου
  δέν Εσταξαν χωρΐς βεβαία νί: λο·
  γαριάσουμε 6τι μερικά — δχι ολίγα
  — επλημμύρισαν Ολως διόλου.
  —"Ε-πίσης δέν Οπηαξαν μικροτέ·
  ρας σημασίας αί ,διιμορφωθεϊσαι
  άληθιναΐ ...Βενετίαι είς τίνα οημεΐα
  των συνοικισμόν καί τής πόλεως,
  ίιά τούς όποΐους ΰμως ένδιεφέρθη
  άμέσως ό Δήμος καί η Γΐυροσβεστι
  κή ύηηρεσία.
  ΚοΙ ή νέα διατίμησις τςΰ λειι
  κου δοτου δέν είνε βεβαία σχετι
  κή μέ την Ενοιαν τής εύθηνΐας.
  —Ώς τόσο άς..όψονται αί τιμαί
  τοθ,σΐτου^ίΐς τάς ξένας άγοράς.
  —ΑΙ οποίαι κατά τινάς, δέν είνε
  δσχιτοι μέ κάκοια., μηχανή τήςΡωσ
  οίας ή οποίαι «δέν Θέλει νά δώση»
  σΐάρι εις τά άστικά κράτη, αύξά
  νουσα ούτω την παγκόσμιον ζήΐη
  σιν....
  —"Η ύγεία τού 'ΑγΓου Πατρός
  αποκατεστάθη τελείως καθ' α άνήγ
  γειλε χθές ραδιοφώνημα έκ Ρώμης.
  —"Επ" εύκαιρΐα συνεζητήθη τό
  πρόσφατον τοθ...Θανάτου τού έξ
  άφορμής έσφαλμένου τηλεγραφήμα
  τος τοΰ ΆΘηνοικοΰ Πρακτορείου.
  —Άλλ' έρωταται; Πόσες φορές
  πίπτει ή Μαδρίτη σήμερον; Πόσες
  φορές δολοφονεϊται ό Κομπαλλιέ
  ρο καί καποτε ττεθαίνει ό Φράνκο;
  "ΑμέτρητεςΙ
  — Έξ άλλου αύτές άκόμη τίς ή
  μέρες κάποιος «έπίσημος» τής Εο
  ρώπης Εμαθε άπό τό ραδιόφωνο
  τόν . Θανατό τού έν ώ επρόκειτο πε.
  ρΐ άλλου συνωνύμου τού)
  - ΟΙ μαθητικοΐ κύκλοι συνεζήτη
  σαν χθές το νέον εκπαιδευτικήν
  πρόγραμμα.
  —Τουτο ώς γνωστόν φέρεται αο
  ξάνον Από τοθ προσεχοθς σχολι
  κου Ετους τά ϊτη φοιτήσεως |1ς τ4
  κλασσικά γυμνάσια.
  —Οί μαθηταί διετύπωνον 450 τά
  όπερ καί κατά.,,Όπωσδήποτε βέ·
  Ιαιον εΤνε δτι μί τό μέτρον αύτό
  ής φοιτήσεως συν τοίς άλλοις Θά
  διευκολυνθη ή τροπή τής νεότητος
  •κρός τά πρακτικά έιιαγγ.έλματα.
  —Άπό τά όποϊα καί περιμένει
  σήμερον ή χώρα άπό οίκονομικής
  απόψεως,
  "Ας μή λησμονοθν οί φίλοι τοθ
  ινηματογράφου την ταινίαν τό
  Πλήρωμα» την προβαλλομένην ά
  πό προχθές είς την «Μινώα».
  —'Η ταινία τοθ κινηματοθεάτρου
  Πουλακάκη ηΣαγγάη» (^ρεβεν γενι
  κώς καί Θά συγκεντρώση ασφαλώς
  πολύν κόσμρ,γ αήμβρογ »αΙ αυριον.
  έ Ρ·«ιορτ·ρ
  ΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΚΕΑΙΟΝ
  Τβ φυλϋδιον «Τό πεΐραμα Μ*
  χελσβν χ«Ι ή νί« έ£ιΐγησις βύ
  τοΰ» τού κ. Συμ. Άοβοίδου ην
  λΐϊται «1ς τβ πρατήριαν βφημΐρί
  δνν ΊΗκννο» Μικκρυμίχαλου.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ! ΟΕΣΕΟΝ
  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  ΜΥΡ. ΣΑΜΑΡΙΤΗ & Σία
  Αριθ, τηλεφώνιου 7 - 81
  Άναλαμβάνει μεταφορσς έ
  πιβατών διά Ρέθυμνον, Χά
  νιά, Λασήθι καί έχ-τος τής πό
  λεως καί έπαρχιών μέ τίς πειά
  καλές τιμές έξ ολων,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν
  Σαββαθιανων άρ. 21 οΐκία άποτε
  λουμένη άπό 5 δωματια. κουζίναν
  καΐδλα τά χρειώδη, μέ ϋδωρ καί
  ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. Πληρο
  φορΐαι πσρά τφ ίδιοκτήτπ κ. ΆνΒρ
  Κουλάτοη όδός 1821. "Ενοίκιον μι
  κρόν άλλ" ίξη<τ·αλισμενον, τ-ΐβντοΟ, |[Λς δλους τούς δλς χοσσισΐας βοθν ά οτό 4μ 8ι. τή Ροοο< ,,οΐαν ίκανι γοητ(ΐα «π σΠ. νσς σμός. Έχ« όν°ζ τ ιιλησιάσου>
  ρ(σ_-Άντο
  έζώστη το(
  τά πσρσληι
  φουσκωμέν
  ηοθάλασσί
  σμένη:
  _Θε4 μ€
  Ό στρα
  σσκ πού έ< ύπεκλ'θη _·Υψηλ< κοφανισμό1 στά σας ι ανβρες ~οι τευθ(|. Άλλά ή νέττα κα· σμένη κρ = 1 Κο» πτβυα» τνς Χ«ν< Ι0_ Άμ τΐυούοι τί.ν Ε
  >ικπι
  Α'Ν Ο Ρθ Ο Σ Ι 2
  ,6ηοΐ
  ήζ γρΐτΐ-η.
  ώλλοθ &
  μολΙ
  •όν άπω
  ™ϊ°' είτε νέο,
  Ον,τσι *°λυ^
  «Ι τος «^
  ',τε Π ΥΡΐππη {ι,
  Ις τώοΐό
  νο. εχουν»,
  ιικαί υγειονομικ,
  * ιήν κρατήοουν,
  ς απόστασιν, „
  ϊΐνή βραδύνη Β»
  Ρημα Ιοτορ,κ
  £13 τοθ Ήροκΐυ
  ωιΐς βεβαία, «ι
  ι μερικύ—6χι ϋ
  ν Ολως διόλοι
  ν Οττηϋξαν μκκ
  αί ,οιΐμορφοίί,
  ετίαι είς τινά οιρ
  Ον καΐ τής κ(ΐι
  αυς δμως έ»δΐί|ΐ
  ιος καΐη ΠυροοΒι
  ι διατΐμηοις «0|
  / είνε βεβαία ·
  αν τής ευβηνΐοΐ
  &ς. ,όψονταιοΐι
  τάς ξένας άγοκ
  κατά τινος, δίιι
  κοια . μηχανί|η?
  .δέν θέλει νάΐί
  Ιστικά κρατη, ι
  την παγκόσμιον^
  ΐοθ Άγΐου Π»
  η τελείως χαβ'ίί
  6ιοφώνημαένοντο
  πρός τό μέοος της οί σηααΤ
  ες, οί φω>ές οί ζητωκρσυνές,
  τα πολυθόρυβα κσΐ φλογερά
  κύματα τοθ άνωνύμου δχλου
  —γιά πρώτη φορά προαισθάν
  θηκε τό μεγαλεΤο καί την
  σϊγλη τής θέσεως δπου την
  άνέβασεν ή μοίρα. Έως τώ-
  ρα στό παλάτι, την έπροσφω·
  νοθσαν: «Ή κυρίοτ σύζυγος
  τοθ ΔελφΙνου». Άλλά αύτάς
  δέν ήταν παρά έ"νας τΐτλος
  άνάμεσα σέ τοσους άλλους,
  αδεία λόγισ, δψυχη εννοια.
  Μονάχα τώρα ή Μιρία—Άν·
  τουανέττα συνέλσβε τό φλο
  γερό νόημα καίτην λαμπρήν
  ύπόσχεσι των λεξεων: «5ιά·
  δοχος τοθ θρόνου τής Γαλ¬
  λία·;».
  Στό γυρισμό ήτον άμΐλητη,
  αυτή ή τόσο ζωηρή, ή πάντα
  γελαστή. Κα( ή^αν άκόμη ά-
  ναστατωμένη δταν δστερ' ά
  πό ήμέρες μπόρεσε νά γρά
  ΨΠ—°έ ποίον άλλον;—στή μη
  τερα της:
  €~ιν περσσμένη Τρΐτη ιΤχσ
  μιά γιορτή πού οέν θά την
  ξεχάσω σ' &λη μου τή ζωή.
  Έμτιήκαμε στό Παρίσι. Όσο
  γιά τψές μάς Εκαμαν δτι μπο
  ρεΐς νά φαντασθής. Άλλά
  δλα αύτά, άν καί πο>ύ καλά
  δέν είνε έκεΐνα πού μ* συγ
  χίνησαν τόσον, όσον ή στορ-
  γή καί ό ένθουσισσμός ού τοθ
  τοθ ούστυχου λαοθ, ό οποίος
  παρ' βλους τούς φόρους πού
  τοθ ίχουν φορτώση, ήταν έ
  ξαλλος άπό χαρά κου μάς
  έβλεπεν.,
  (συνεχ(ζεται)
  9ΝΕΣ
  ±
  Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέατερον
  Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη
  Μέν«ρβν Διαλυνά (Μεϊντάνι)
  Κβυζίνα πλβυσίει κβΐ έχλεχτη. Ύλιχιχ «νν«· Άκαβτρβτ
  ητουββΐ καβαριύτπΐ. ΎπηρεαΙ» ιτροθνμβτάτπ- Τιμαί άπολό
  τνς λονικβί.
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ »ΔΙΕΘΝΕΣ"
  Άμιλλάται τα πβλυτελεστερα έστιατβρκχ τής πρω¬
  τευούσης καί αποτελεί πραγματικήν έκπληξιν δια
  η Κρήτην.
  Πβτρασκβυβιζομκν γιϋμβιτ» έηΐ πβραγγελία
  έντός τοθ ΚαταατΑμβιτος χβΙ ιΐς βΐχίοτς.
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  1ΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ — ΚΕΦΑΛ*ΙΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ1
  ΥΠ6ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΕΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής έρ-
  σίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤ. ΟΛ. ΤΟ2ΚΟΥΔΗ
  Τακτικαί έβδβμβδιαΐαι «ναχωρήοΐις δι'
  Αθήνας—Πειραια καΐ τάνάπβλιν.
  Πιοτη χαί άχριβής εκτέλεσις πάσης πβραγγβ-
  λίβς ιμπβρικής φύσεως.
  "Ασφαλείας, ταχύτης. μιθ·δικέτη$ παρ«δ»ιγ·
  ματική.
  ΓΡΑΦΕΙΑ Ήράκλΐιον: «αρατΐλΐύοως Καφ#έ
  «Όλυμ-ος»—βν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 ιηλ.24066.
  ΖΔΠΑΝΤΙ
  Γ
  ΤΓΤΪ»
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Φαινόμενα
  καί πράγματα
  Ό «όνος χ* Ι ο βββος
  Β'.
  Καί δι* οσα μέν φαΐνονται
  καλά κα{ εύχάριστα έκ πρώ- ι
  της δψ»ως, 8έν 6χει κανεΐς'
  ποτέ την όρεξιν νά σκαλΐζη.
  δν κρύπτουν τίποτε τό δυσά¬
  ρεστον. Ό χρόνος χσΙ ή φο·
  ρά τΛν πρανμάτων άναλαμ-
  βάνουν άφ' έσυτών νά τό φα-
  νερώσουν κ&ποτε* ολίγοι εί¬
  νε έκεΐνοι πού δταν τούς χα-
  ρΐσουν άλογο τό κυττάζουν
  στά δόντια. Τό- φυσικώ«
  τερον είνε νά ζητ() κανεΐς
  νά εθρη μήπως είς τό σκληρόν
  περικάρπιον χανενός ίνβικοθ
  καρύου άπ' έκεΐνσ, μέ τα ό·
  ποία λιθοβολεΐ ένΐοτε την κε¬
  φαλήν μας τό μοιραίον υπό
  μορφήν δυστυχήματος ή ζημί¬
  ας, ένυπάρχη ό εδγευστος χυ
  μός κδποιας ώφελίμου οκοπι
  μότητος. Καί άκριβ&ς «[ς την
  αναζήτησιν αυτήν 6χει τόν λό
  γον ή φιλοσοφΐκη άποψις των
  πραγμάτων.
  Ί5ού λ. χ. ολίγα παραδεΐγ
  ματα.
  Ό πόνος είνε έν άπό τα
  πλέον δυσάρεστα πού ήμπο-
  ρθθν νά συμβοθν είς τόν άν¬
  θρωπον, καί ή μεγαλβιτέρα εύ
  εργεσΐα τής Ιατρικής είνε νά
  τόν καταπροθνη* τό αΐσθημα
  τοθ αλγους κατακουρελιάζβι
  τό ηθικόν καί τοθ γβνναιοτέ-
  ρου χαρακτήρος, άπαιτεΐται
  δέ πραγματικάς ήρωΐσυός ή
  παθολογική άναισθηοΐσ/διά νά
  υποφέρη τις άγογγύστως μβ-
  ρι»ούς πόνους. Εύτυχ*ς ή επι
  στήμη μέ τ* άναισθητικά, τβ
  ναρχωτικά, τα άντινεοραλγι
  κά, κατορθώνει νά άπαλλάσ
  ση τόν άνθρωπον άπό τό μαρ
  τΰριον αύτό.
  Καΐ βμως τό μορμολύκειον
  αύτό τής ανθρωπίνης ζωής, ό
  πόνος, εχ6ΐ. την βιολονικήν
  τού σκοπιμότητα, διότι ΕΪνβ ό
  κώδων τοθ κινβόνου, τόν ό
  ποίον κρούει φ όργανισμός
  διά νά ύποβεΐξη δτι ΰπάο
  χβι ή άπβιλεΐται ρήγμα είς χά
  πό <-> σημείον τοθ ψρουρΐου
  τού, ρήγμα διά τοθ όποΐου κα
  ραδοκεΐ νά είσιτηδήση ή νό
  σος. Χωρΐς τόν θορυβώβη αύ
  τόν καί απαίσιον κραδασμόν
  των νεύρων πού λέγεται πό¬
  νος, θβ ήαποροθσε κάλλιστα,
  μΐα φλεγμονή, μ(α διαπύησις,
  μ(α μόλυνσις ή σήψις νά έβυσ
  σοδόμει καταστροφάς χωρΐς
  νά πάρωμεν είδησιν. Ό πό
  νος συνήθως είνε ό πολυτιμό
  τερος όδηγός τοθ Ιστροθ βίαν
  ζητή νά χατατοπισθβ είς
  τό χάος αύτό πού λέγεται έ
  σωτερική παθολογΐα. Έ, βε¬
  βαία, κάθε ν. ω^ωνοκρουσΐσ
  καί χαρμόσυνος άκόμη αν εί
  νέ, ένοχλεΤκαί κουρόζει τόν
  εγκέφαλον δταν είνε υπέρ τό
  δέον έκκωφαντική, καί δι' αύ
  τό ή (ατρική άφοθ οδηγηθή ά
  πό τό σύμπτωμα τοθ πόνου
  προσπαθεΤ μέ κάθε τρόπον
  νά άνακουφΐση τόν πάσχον
  τα άπό τόν έκνευρισμόν τού
  Έχομεν έπειτα Αλλο ούχ
  ήττον δυσάρεστον συναΐσθη
  μα, τόν. φόβον. Ταράσσεΐ κα
  σύτός τό νευρικόν σόστημα
  καί έξουδετερώνει την ψυχ
  κήν (σορροπΐαν καί γαλήνην
  Καί πρόκειται έδω πβρΐ τοθ
  φυσιολογικοθ αΐσθήματος τοϋ
  φόβου, διότι ύπάρχει κα( ό νο
  σηρός φόβος, τό πολύπλοκον
  αύτό καί μαρτυρικόν βασανι
  στήριον τής ζωής των ψυχοπα
  θων.
  (συνβχ(ζεται)
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΗΧΑΝ1ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Άριθμ. Πρωτ. 343
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου αροκηρύττει δτι έκτΐθΐ
  ται βΐς μυστικόν δι" ένσφραγΐστών «ροσφορων 6ημο
  «ρασίαν την 3ην τοθ μηνός ΜαρτΙου 1937 ημέραν Τι
  χάρτην καί ώραν 10—11 ■· μ. ΐΐς τα Δημοτικόν Κατά
  στημα Ηρακλείου καί ένώνιον τής Δημαρχιακής Έ«ι
  τρο«τ)ς ή νρομήθΐια είς τόν Δ^μον Ηρακλείου τέ·ν κά
  τωθι ιΐδων ηαραδόσκως τσίφ Ηράκλειον.
  1) Διά τό νέον δίκτυον ΰδρΐυσ««ς Πόρου—Χρυσο
  «ηγής
  α) Σωληνις ^υτοσιδηροί (Βχηοοϋβΐιιβητ βί Οοηΐοη).
  1) Οέ 200 λ
  1) ισ«τ.
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  ^ηρ
  Οιαμέτρου
  200
  150
  125
  100
  90
  80
  ||ΐλ. μ. τρ.
  50
  30
  395
  100
  1330
  6350
  β) Δικλεϊδΐς διακο«Γ|ς (Κοοίηβτβ ν&ηηββ)
  1) έσωτ. διαμέτρου 125 χιλ. τι
  2) » > 90 »
  3) » » 80 »» 49
  V)
  ΕΙδικά τεμάιχια συμφώννς τφ βίνακι
  II)
  Διά την άντικατάοτασιν κτιστοΰ ύδραγωγΐίου
  Αρχανών.
  ο) Σωληνις ^υτοσιδηροί (Βΐποοίτειηβητ βτ )
  1) Ισ«·τ. θιαμέτρου 125 ||ΐλ. μ. τρ. ΐυ.000
  2) » » 100 »»» 2.400
  3) » » 80 » » » 220
  β) Έςαρτήματα (ΚοΗπεΐ.8 νβππββ).
  1) ·σ**τ. διαμετρου 80 ϊ,ιλ.
  2) » > 100 »
  3) > » 125 »
  ΆιροιξαγΜγοΙ £σε·τ. διαμέτρου 50 υιλιοστ. τιμάριια 7
  γ) ΕΙδικά τΐμάχια συμφώνως ΐφ «Ινακι 2
  III) Διά την μεταφοράν τοΰ ύδατος ιηγβν «Κρυις
  Βρύσις».
  α) Σωληνις καλύβδινοι Μάνΐσμαν
  1) ίσωτ. διαμΐτρου 175 ||ΐλ. μ. τρ. 350
  2) » » 150 »»» 2.650
  3) > » (125 » » » 360
  4] > » 80 > » > 40
  β) Έξαριήματα
  1) ΔικΑιϊδες (Κοοχπειβ νΈππββ).
  *σωτ. δισμέτρου 150 ^ιδ. τιμάχια
  » » 125 »»
  2) Άιροιξαγα,γοΙ έσ«τ. δια μ. 50 κιλ. τιμάχια
  3) "Εν «ολύτρητον (ΰτβρίηβ) έσ«τ. Οιαμ. 150 χιλ. τιμ. 1
  γ) ΕΙδικά τιμαχια συμφώνως τφ νΐνακι 3
  Συμ|ώιως τοίς δροις ιη- σ^κτικ^ς δι' έκαστον £ρ
  γον ου>γραφής ύ«ο|,ριώσ«Μν κατατεϋιιμβιης είς χά
  γροφΐΐα τοϋ Τεχνικοϋ '-πιμιλητηρΙου τής Ελλάδος
  καί ιής Τεχνΐκής Ύ·ιιρισίας τοϋ Δήμου Ηρακλείου
  καί διακηρυξιως.
  Έν Ήρακλίίω τβ 14η Ίανουαρίου 1937
  Ό Δημαριχος Ηρακλείου
  ΜΗΝΑϊ ΠβΡΓΙΑΔΗΣ
  Αί είσαγωγαί είδών
  άτομικής χρήσεως.
  Δι* αποφάσεως τεθ δπουογοθ
  ά μοδ'ως ατηλλάγησχν τοθ εισί·
  γιχοθ τέλους χαί Βλ«ν τβ' "α
  Βεπομένβν φίρων τα χάτιοθι εΐϊη
  έφ' ίσον είνε άτομιχής χρήσεως
  τβν Ιπιδατβν χαί ίδοιπϊρβν οί κ
  νες Ιογονται έχ τοθ έξωτεριχοθ:
  1) Τα μεταχειρισμένα «Ι'η έν
  δυμασίας, ατολισμοθ, ναθαριέτη
  τος, χλινοοτρωμντ]ς. 2) Τα διδλία
  τβν οπουδαοτβν. 3) Τα μεταχει
  ριομένα ε15η χαί έργαλεΐα, διόπ·
  τραι, φΐοτογραφΐχαϊ μηχαναί,
  φορητί μουοιχά δργανα, αιιαξια
  παίδων, χθνες, γαλαΐ, ώϊιχα πτη
  νά, φορηταΐ γραφομηχαναί. 4)
  Τοόφΐμα, γλυχΕοματα μέχρι 4 χι
  λβν, ποτά μέχρι δ6ο χιλβν. 5)
  Καινουργί) ε15η τβν οποίων δ δα
  ομδς άνέρχεται είς 1000 δρανμις
  χατβ βίχογένιιΐίν ή 510 δοαγμ'ΐς
  χβτ* ί-'μον 6) '8< τβν πίίΐ χώα>ν ΐίδβν τα άκοτελοθ'τα την
  λινοστολήν, ήτοι σινδ^νΐα, προσό
  ψια, ποοσχίφαλα, έοώ ϊρουχα, τρα
  πεζομβνίηλα, κεταέται φτνητοθ.
  Ή ατίλεια ο3 η Ιυχδει καί &*
  τα εΐϊτ) αφιχθΐθν έντός μηνός άπδ
  τής άφ'ξεας τοθ έπιβ>κι>.
  Δι* ίλλων άποφάσειον χαθβρί
  οθηοαν χά εΙδη, διά χά δποϊα χά
  ταδάλλονται μΐιωμένοι δασμοί" ίφί
  οβν πρίχειται περΐ μετοιχοΰντων
  είς την Έλλάδα, χά εΙ5η χά άπο
  στελλόμενα διά ταχυϊρομιχιβν δ(
  μάτων χαΙ χά παβαδιδόμενα είς
  έλευθέοκν γρήσιν δπό τοϋς δρους
  τής βιαμιταχομίσεως.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΔΕΙΣΤΗΓΙ4ΣΗΟΓ
  "Ιωάννου Μ. _«νάκη έμπίρου
  χατοίχου Ηρακλείου.
  Κατά
  1) Νιχολάου Πλαΐιη χαΙ 2) Ε¬
  λένης Ν ΠλοΙιάκη χαττοΕχων χοθ
  χωρίου Καλέααχ ΜαλεδυζΕου.
  Ο£ χαθ' ώ^ τό παράν πρίγραμ
  μα πλειοχηοιαομοθ καίτοι ίπετά-
  γησαν νομίμως διά τής άπό 26
  Νοεμβριού 1936 χαταοχιτηρίου
  έπιχαγτ]ς μου ώς δΐίκνυχαι έχ των
  5π' άριθμοΰς 16134 χαί 16135
  άποδειχχιχβν Ιπιδόαΐων χοθ διχά-
  οτιχοθ χλητήρος Γεωργίου Μανου
  οάχτ] ίνα δυνάμει χαί πρός έχτέλε
  σιν χ«]ς 5ιχ' αριθμόν 1590
  χοθ ,1936 δρΐσιιχής άποφά-
  σιως χεΟ Πρωτοδιχείου Ή·
  ραχλείου νομίμως χηρυχθεΕοης
  έχτελιστής χά ι πιριδιδλημίνης
  χον έκτελεστήριον τύπον μοί χατα
  βάλοοι άλληλεγγύως χαί άδιαιρί-
  τως διά κεφάλαιον χόχους χαί Ι·
  ξοδα μέχρι τής έπιταγής δραχμάς
  12 433,20 χαί χαύχας Ιντόχως Ι
  χτοτι μέχρις έξοφλήοεως έν τού¬
  τοις μίχρι σήμερον ουδέν μοί κα¬
  τέβαλον.
  Διά ταθτα
  Πίδς ιΐαπραξιν χοθ ποαοθ τού¬
  του των δραχμβν 12 433,20 χαί
  τβν άπό τής έπιταγ^ς τάχιον καί
  γενηοομένων έξόδων εκτίθημι είς
  δημόσιον άναγχοιβτιχβν πλειστηρια
  σμόν χά ίπίμενα βχίνητα κτήματα
  άνήχοντβ είς την ίφειλέτριαν Έ·
  λένην Ν. Πλίϊχβχη χεΕμενα είς
  την περιφέρειαν χοθ χωρίου Κα-
  λίασα Μαλεδυζίου καί Είρηνοδι-
  κειαχής περιφερείας Αγ. Μύρωνος
  ήτοι 1) Είς θέσιν «Αγίαν Παρα-
  αχευήν> άμπελον εΐδαυς χοτσΐφάλι
  έχχάοεως 1ξ έργκτων μέ ουνεχόμι
  νόν αγρόν ενός μουζουρίου ουνορ.
  κτήμαοι Ί. Τζοδενή, χαί χληρονό
  μων Ιωάννου Στειακάχη. 2) Είς
  θέσιν «Κάμπον» ελαιόφυτον δύο
  περίπου- μουζουρίων μέ Ιξ ελαιό¬
  δενδρα ουνορ. κτήμασι Γεωργ.
  ΒχθειανοΟ, Ευστρ. Στειαχάχτ),
  Δημ. Αναγνωστάκη χαί δρό'μω
  άγροτικψ χαί 3) 'Εντός τοθ χω
  ρίοκ Καλέοσκ χαί είς ουνοιχίαν
  «Μεοοχωριά» μίαν μικρήν οικίαν
  ουνΐαΐαμένην άπό ίσίγειον δωμά¬
  τιον, μαγειριίον χαί οταθλον ουνορ.
  χτήμαοι Έμμ. Ααδιανοθ 'Εμμαν.
  ΤρΐφΕχβου χαί δρόμφ.
  'Ο πλειαχηρΐαομός τβν χχημά·
  των τούτων γενησεται ενώπιον χβθ
  Συμβολαιογράφου 'Αγίου Μύρωνος
  'Εμμαν. Καλυτεράχη ή χοθ νομί
  μου αΰτοθ άναπληρωτεθ χαί έν τω
  έν 'Α^. Μύρωνι Συμδολαιογραφι·
  ν ώ γραφείφ τού χήν 28 Φεδρουα
  ρίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί
  ώραν 10—12 ένθα χά Ι Ετε χαλοθν
  ται αί βουλέμενοι νά πλειοδοτή¬
  σωσι.
  'Αρμίδιος διχαστιχός χληιήρ
  ένεργηοάτω πάντα τα νίμιμα επί
  —Αυθορμήτως προσέλευσις.
  Είς τβν ΕΙσαννελέκ Πλπμμΐλει
  οβιχ&ν Χ«νίΜν προσήλββν αύ·
  ββρμήτως 6 Γιώργ. Πβπαχρηστο»
  έ{ 'Αθηνών. Ούτος διώχε—ι δυ¬
  νάμει ββυλεόματος τοθ Ιδίου Αι·
  καατπρίου δια κβταχρήσεις είς
  τάς «υλΚΜάς 'Ανυιας.
  —Διά ζνβκλοπήν.
  Συνελήφθησαν είς Χ«ν(« οί Γ.
  Πρ«τβπα«α3άκης κβΐ Άηόστ. Ί.
  Πεντάρπς έκ Κυδωνίας, κατηγο-
  ρούμενβι δια ζΝοκλοπήν (<ς ζή μίαν τοδ Έμμ. Μουζβυράκη. Ού¬ τοι άιτιλύθηβκν άφβδ τούς εκοι¬ νοποιήθη τβ Ηβιτηγορητήριον. —Τό Νοσοκομείον Χανίων. 2υμφών«ς πρός οχετιχίιν στβ- τιστΐΜΐιν διά τό ίτος 1986 είς το Δημβτικον Νοσοκομείον ΧανΙΉν εΐσηλββν μίχρι της 31ης Δ)βρίου τοθ Ετους τούτου καί άπβ 1ης Ί« νουαρΐου'1936 έν όλω 777 παθολο γικοι. Είς τβ Μαιευτικον τμημκ εΙσήλθον 128 καί είς τό τμημοΐ 'ΑφροόιβίΗν (Λ. Δι' εξέτασιν κοτΐ άλλ«νάς εΐαήλθον 1275. Έκ τβν »νΝτέρ« έν συνόλω, ύπέκν>ψ*ν
  είς τάς άσβενείβς ή χά τρ«ύμ«τ&
  των 1021. Είς τβ ίίΜΤβοικόν 1--
  τρεΐον τού Δήιιου κρββηλθβν
  πρός έκτασιν 2062 ατομκ.
  —'Αδικβς επίθεσις.
  Συνελήφθη β ΊΜση» Ί. Μαρα
  βυοάκης έχ Ββυχουδιάρβ 'Αττομθ
  ρώνβυ χατηνβρβύμενβς δι' αδι
  χον επίθεσιν δι' δπλβυ κατά τού
  όμοχ«ρ(ου τού Άντ. Μηροιουβά'
  κη.
  —Ή χατβχύρωσις τβδ Ιμπε*
  ρβρραπτικβδ έπαγγέλματος.
  Πληρβφβρβυμεθκ 2τι υηβ τής
  Όμοσκονδιας τβν Έμκβρβρρ«-
  πτβν χά Ι ρκητβν κβταστηιιοοταρ
  χβντής Ελλάδος άποστβλλβται
  έντβς τβν ημερών μκχρα έγκύ-
  χλιος πρός τας ρκπτικάς βργανώ-
  σεις δι' ής ζητΐϊτβα ή γνύμη των
  περΐ τοθ τροηβυ χ«τβχυρώσ*ως
  τβδ έπ«γγέλμ«τος ΐβδ ράιττβυ
  χαί περί τβν πβρ«ν διά τβν &
  ποΐνν θά κοτταατβ δυνατη ή ιβρυ
  οις έκικβυρΐΜβυ ταμείου βθελου
  σί«ς έ{θοου έκ Τβδ έ
  τος.
  τοθ προχειμίνου.
  Έν Ηρακλείω τί 15 Ίανουαρίου
  1937
  Ό πληρεξοΰοιος διχηγίρος χοθ
  έπιοπεύδοντος χαί παραγγέλλοντος
  Μιχ. Χ. βαλααοινός
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην οί
  κίαν ιόδός Σφακίων παραπλεύρως
  οίκίας (ατροθ κ.Άπολ.Μελισσείδου)
  6όο δωμάτια κατόλληλα διά μεμο
  νωμένα ατομα μέ Ιδιαιτέραν εΐσο
  δόν καί ηλεκτρικόν «ώς. Τα Ιδία
  δωμάτια μετά ιτοθ κάτωθι αυτών
  ΙοογεΙου δύνανται νά ένοικιασθώ-
  σι καί παρ' όλιγομελοθς οίκογενεί
  άς. Πληροφορίαι παρά τ{] έν λόγφ
  οίκΐα (πρώην κληρονόμον Ιωάννου
  Δρακάκη).
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καϊ
  Πολλάς,
  Τ6 μόνον έν "Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  "Ιίΐνβς Κ-πληοιέστ«τ« Όμονβίας
  ΤηλέφΜνον 23-302
  Τελείως άνβκβινιοεέν, διαβέτει δωμάτια εύήλι»,
  ΐύβεροτ μ«1 κβλϊς έπιπλωμένα. Καθαριέτητα ά-
  μεμπτβν καί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. Αίθουσαν
  βναμβνής.
  ΑΙ σ«μβερεντερβι τιμαί
  Τέ ξΐν·δ·χκΤ·ν «ΑΑΒΤΩΝ» διβυβύνΐι αύτ·»
  προσώπως ο νε·ς ίδιβχτήτης τ«ΐ) ονμη·λ<της η ΙβΑΝ ΒΥΔΙΑΝΑΚΜΪ.
  .Λί
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφβΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΝΥΚΤ10Υ
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ΕΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΎ ΟΠΟ1ΟΤ ΑΙΡΕΤΑΙ
  Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΙΒΑΣΕΩΣ
  ΕΘΕΛΟΗΤΡΗ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 δί Ίανουαρίου («ού
  ανταποκριταί μας).— Έβπερινόν τηλε
  γράφημα έκ Παρισίων αγγέλλει ότι η
  Γαλλιχή Βουλή εψήφισε σήμερον τόν
  νόμον διά. τού όποίου άπαγορεύεται
  τού λοιπού ή μετάβασις Γάλλων έθελον
  των είς Ισπανίαν. Ό νόμος ούτος προ
  βλέπει ποινάς καί διά τούς διευχολύνον
  τας όπωσδήποτε την βιαφυγήν τοιούτων
  έθελοντών έκ τού Γαλλικού έδάφους.
  Αί ΓαλλικβΛ εφημερίδας σχολιάζου
  σαι την ψήφισιν τού έν λόγω νόμου,
  τονίζουν ότι ή Γαλλία, παρα τας αντι-
  θέτους πληροφορίας, ανταποκριται
  πλήρως πρός τας ύποχρεώσεις αυτής
  έναντι τής υποθέσεως τής Έύρωπαϊκής
  είρήνης την οποίαν τιμίως έξυπηρετεϊ
  ομού μετά τής Αγγλίας.
  ΙΫΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου «.τού
  άνταποκριτού μ«ς).—ΝυκτεριναΙ πλη¬
  ροφορίαι έκ τού έξωτερικού άγγέλλουν
  ότι μέχρι των έβπερινών ώρών ό πολε·
  μικός αγών περΐ την Μαλάγαν έμαίνετο
  «αί ότι προβλέπεται συνέχισις αυτού
  καί σήμερον.
  "Αλλαι πληροφορίαι βεβαιούν ότι
  κατόπιν [σφοδρών μαχών ή Έστεπόνα
  κατελήφθη υπό των στρατευμάτων τού
  Φράνκο.
  Ο Ε0ΡΤΑ2ΜΒΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
  ΤΟΥΙΑΡΥΤΟΥ Τ0ΥΠ0ΑΥΤΕΧΝΕ10Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—■ Σήμερον έωρτά-
  σθη έπιβλητικώς ή έηέτιιος τής ί*&ρύσε·
  ως τού Πολυτεχνείου υπό τού Ι»αυα·
  ρού φιλέλληνος Τσέντνερ. Είς την έορ
  την εκτός των επισήμων τής Κυβερνή·
  ως παρέστη χαί ό Γερμανός ηρεσβευ·
  τής.
  ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ Π λ ΑΙ Ν
  ΟΤΙ ιΚΙΚΔΥΝΕΥΕΙ
  II
  ΜΙ&ΡΙΤΗ
  Α ©ΗΝ ΑΙ 15 Ιανουάριον (τοΰ βνχακο
  Κριτοΰ μ«£) —Τηλεγραφήμαχα χδν πκρά
  ιω οτραιω των εβνιχβφρβνων ξενο.ν «ντα
  ηβΜριχ&ν χρίνουνπρ'β/ημα,ηχήν την περαι
  τερω άμυναν των ερυβρών τής Μαδρίτης
  Μ αί τ·νΐζονν ότι ή Μαδρίιη χινύυνιύει. Έξ
  αλλων πηγ&ν αγγέλλεται «τι συμφώνως
  πρ·5 την διαταγήν τής Έπιχρ·πης Άμύνηί
  της Μαδρίτης ό «μαχ«ί κληθνομβς έγκαχα
  λεΐπη διαρκώς την πόλιν. —κγΗ·Ηρ·μ«νω£
  χβές ανεχώρησαν πβλυάριθμβι όμάδες γυναι
  χοπαίίων *«ι γεροντνν.
  ΑΙ ΔΟΘΗΣΟΜΕΝΜ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΝ
  Ανεκοινώθη χό κατωτέρω πρόγραμμα διαλίξεων
  πρίς ιό χοινίν ι Ηρακλείου, ίκτελεσοηαομένων είς
  τί χιντ,ματιοέατρον «Μΐιώα» μερΐμνη τοθ ενταύθα
  τμήματος Άεραμύνης:
  Κυριβκή 24 Ίανουαρίου ώρκ 11—12 όπό λο·
  χαγιθ Ρουασαχη-. Πιλεμικά διρια: Σύηομος ίοτορι
  κή ίπιοχίηηοιι, Χρηοιμοποιοΰμεναι χημικαΐ πολε
  μιχαΐ βυοΐαι χαΐ επίδρασις ουιννέηΐ τ&0 άνθρβηΐ
  νού δργανιομοθ.^
  Κοριαχί) 31 Ίανουαρίου ώρα 11—12 δπό λοχα
  γοθ Ιΐιιάχη Κβν.: Προοτασΐα άπο τ&« κολεμιχ&ν
  άερΐων. Μιθοδος ηροαταισΐας. Τεχνιχή των νεωτέ
  (ών μιΌνν προοταοΐβς.
  Κυριοχή 7 ΦεβρουαρΕου ώρκ 11—12 δπδ Ια
  τριθ ΈλιϋΙτ, Κβν.: Υγειονομιχά μΐτρα, Όργβνιβ
  αίς ιής ογειονομιχής οτιηρΐοΐβς. Ορ&ται βοήθειαι.
  Κυριαχή 14 ΦείρουαρΙου ώρα 11—12 υπό Άν
  θ)χβυ Δαοχβλίχη Γεωργ.: Συναγερμος χαί σβέοις
  αώιων. Μέτρα από τιΟ χαιροθ τής ειρήνη;. Μίτρα
  Ακό τί)ς Αΐ)»ύ(·»ς χαταοτάοιιος αεραμύνης.
  Κυρικχή 21 ΦεβρουαρΙου ώρα 11—12 &πό λο
  χβγοθ Ιΐερβχη Κβν.; Όργ4>«οις ιτ)ς άιραμυνι;
  Τό ταξείδιον τού Γκαίριγκ καί οί Γάλλοι
  Οί Ρώσσοι διά τόν λόγον τοΰ Ένΐεν.
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου.
  —ΤηλεγραΦήματα βκ Πα¬
  ρισίων είρός τάς -Αθηναι,
  κάς εφημερίδας άναφέ-
  ρουν Οτι μεταξύ των ήμιε
  «ισήμ*·ν Γαλλικήν κύκλ«*ν
  έκικρατεϊ βυσφορία διά τό
  γνωσθέν ταξείδιον τοθ ο«ο·
  καγκιλαρίου τής Γιρμα
  νίας Γκαϊριγκ ιΐς την Ί
  σβανίαν. ΟΙ ΓαλλικοΙ κύ-
  κλοι «αρατηροθν δτι τό τα
  ξείδιον τοθ Γκαϊριγκ ά«ο·
  Βεικνύει την στΐνην οίκονο
  μικήν καί «Λαϊκήν συνά-
  ρειαν Γβρμανίας καί Φασι-
  σχικής ΊσβανΙβς.
  Έκ Βερολίνου άγγελλε
  ται δτι ή Γερμανική κυβέρ
  «ησις έκβηλώνει έκπληξιν
  6ιά τό άγγιλλόμινον «ώς
  ;ραγματικόν»ταξ«1διον τοθ
  Ό άνθυηομοΕραρχος χ. Γ. Δα
  αχβλάχης μετέβη χθες τό 4πόγει»
  μα ιίς τον οονοιχισμόν 'Ατοαλένιο
  Ινα διαπιστωθη τας έηενεχθεΙΌας
  έ» (Αν βροχθν ζημίας. Έπ'σης
  επεσκέφθη την ουνοιχί,αν —5λΐ
  νη Τάμηικ είς την δποΐβν χατέρ
  ρευοαν Ϊ6ο ή τρείς ηλινθίκτιοτοι
  οικίαι. Αναλόγως τβν αναγχβν
  τας οποίας θά διαπιστωθη δ Χ.
  Δασκαλάκης δτι παρουοιάζωνται
  θά ληφθβοι μέτρα υπέρ τβν πλη
  γειοβν ο2χογενει6ν.
  Γκαϊριγκ είς Ισπανίαν, ά
  «οβΐδβι Βέ «άλιν τα βιατυ
  «ούμενά σχόλια, ώς νέας
  συκοφαντικάς έιιινοήσεις,
  είς την προπαγάνδαν τής
  Γ". Διεθνοθς, την όνοίαν
  χαρακτηρΐζιι ώς στιρουμ*
  νην ήθικοθ «ερι«|ομ<νου, κατανινομένην δέ νά μηχα νορραφφ καί νά διαβάλτι τούς «όντος καί τα κάν¬ τα. Τηλιγραφήαατα έκ Λον δίνου τονίζουν δτι «Ινι εύ μινής ή ά«ήχησις την ό «οίαν £χει ό τελευταιος λ* γος τοθ Ήντεν έ«1 τής 4 ξωτερικής καταστάσεως μΐταξθ τΔν διπλωματικήν κύκλ»ν δλ,«*ν των Η«·ρ4)ν. Μόνον τα δργανα των έρ γατικων καταφίρονται κα τα τοθ Ήντιν ώς Βιατυνώ σαντος έμμέσως μομφήν έ ναντίον τής σοσιαλιστικάς ίδεολογίσς καί τΛν Αξιώσι «•ν τ_ν έργατβν. Έ«(σης «κ τοθ λόγου τοθ Ήντβν 6έν φαίνονται Ικανο«οιημέ νοι οί έν Λονδίνω καί Πά ρισίοις άντΐτ>ρ6σ««οι τβν
  Σοβιέτ.
  Έκ τηλΐγοαφημάτυν τΛν
  ξένων έν Ίσηανίο: άντανο
  είς την περιοχήν τήςΜαδρι
  της.ΕΙςΜαλάγαν συνεχίζον
  ται αί Ιβιθέσεις των έβανσ
  στατών μέ μιγάλαςά««*λ«1
  άς εκατέρωθεν καί δνβυ
  σημαντικόν άτιοτιλΐσμά-
  τ«ν μέχρι τής οτιγμής.
  Ή ρύθμισις των κληρονομικών ·
  δικαιωμάτων κληρούχων προσφύγων.
  Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΟΙ ΠΙΡΟΥΣΙΑΣΙΙ ΟΙΜΝΟΜΙλ!
  1600 ΕΝ ΟΛΩ ΕΚΑΤ0ΜΜΥΡΙΙ1Ν
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ Ζ4ΒΙΤΣΙΑΝ0Υ
  ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΙ1Η___0ΙΚ0Η0ΜΙΚ0Η
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό ύπουργός των
  Οίκονομικών κ. Ζαβιτβιάνος άνεκοίνω·
  σεν άπόψε πρός τούς οημοσιογρ«φρ«ς
  οριστικώς την μελέτην χαί την σύνταξιν
  τής νέας οίχονομικής πολιτικής *ής κυ
  βερνήσεως.Σχετικώς δ κ.Ζββιτσιάνος ά
  ' νέφερεν ότι χάρις είς τας περικοπας των
  διαφόρων περιττών δαπανών καί την κα
  ' ταργησιν των διαφόρων φορολογικών α
  1 παλλαγών τάς οποίας είχον θεσπίσει αί
  ----------ιΐ κυβερνήαεις Θ»
  .βΟΟόλοκλήρων
  ΈκοΐνοιιοιήΘη πρός τος Γε·
  ωργικάς αρχβς τισρά τής Δι
  ϊυθύνσεως ΈκοιχιομοΟ τοθ
  ΎπουργεΙου Γεωργίας έγκύ
  κλιος σχετικώς μέ την ρύθμΐ
  σιν ττδν κληρονομικΛν δικαίω
  μάτων ίιιί κλήρου ίξοφληβέν
  τος.
  Κατβ την εγκύκλιον αΰιήν
  έβν ή έξόΦλησις τοθ κλήρου
  εγένετο πρό τοθ θανάτου τοθ
  άτιοβιώσαντος, είς την κληρο
  νομΐαν σύττΰ θα κληθοθν οί
  κατά τό "Αστικόν δίκαιον κλη
  ρονΥμοι άνευ ουδενός περ>ορι
  σμοθ. Είς την περίπτωσιν άοα
  ταύτην ουδεμίαν ανάμιξιν είς
  την >λτΐρονομΙαν Ρύναται νά
  έχΠ ή Έτιιτροιιή 'Απαλλοτρι
  ώσϊων των κληρονομικών δι¬
  καιωμάτων ρυθμιοθησομένων
  κατά τό κοινόν δίκαιον.
  Εάν άφ' έτ«ρου ή έξόφλη
  σις τοθ κλήρου εγένετο μετά
  τόν θάνατον τοθ άποβιώσαν,
  τος οθτη ουδεμίαν έπΐορασΐν.
  εχει έ τι Ι των κληρονομικον οί
  κσιωμά'ων, 6 δέ κλήρος θά'
  κληρονομηθθ ώς έσν ούβέπο
  τε είχεν ίξοφληθή. Συνεπως
  είς την περίπτωσιν ταύτην
  τής ρυθμΐσεως των κληρονομι
  κων οικαιωμάτων θά έπιλη
  ββ{) ή Έτϊΐτροπή 'Απαλλοτρι
  ώσεων.
  ■ ΙΣ
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΤΟ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ
  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
  ΚΑΤΑΠΟΑΕΜΗΖΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
  ΚΑΙ
  ΟΙ ΑΝΗΜΚΟΙ
  ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
  Είς ΧανΙα Ιφηρμόσθη άπό
  προχβές ή άστυνομική βιάτα
  ξις διά τής οποίας άπαγορεύε
  ται ή εΐσοΒος των κάτω των
  16 έτων παίδων είς τούς κι
  νηματογράφους. Έπ( πά
  ρο βάσει τής ανωτέρω δια τα
  ξεως κατεμηνύθησαν ή*,η δύο
  •επιχειρηματίαι χινημαιογρά
  φων.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  Δι9 έγκυχλίου τού πρός τάς
  Φιλοίαοιχάς λπιτροπάς χαί τκ
  λοιπά συνα«ή φυοιολατριχά οωμα
  τεΐα τό υπουργείον τής Γεωργίας
  παραχκλεΐ νά εχτεΕναοιν ιτ,ν δια
  οίν τ«ν πρός την κατεύθυνσιν τής
  προοταοΐας τοθ Πραοίνου. Ορος
  τοθτο 14 αυνιο γ ί»α έν οιινεννοή
  οει μετα τβν χατά ιόπους δαοι
  κβν άρχβν άναζητήσουν έν τή πε
  φερε.α την χ»ι εξιύρουν χαταλ
  λήλιυς εχτάαεις πρός αναδάοω
  βιν.
  ΟΙ ΑΜΝΟΙ
  ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ;
  Δ>' έκδοθβίσης έν Χανίοις
  άστυνομικής οιατάξιως άηα-
  γορεύβται η σφαγή άρνιων τοβ
  γθιλοκτος κατω των 4 οκά
  6ων.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑΣ
  Έχοινοπο.ήθη τβ τελευιαί^ν
  δελτίον τβν τιμήν αΐκφιααγο^β;
  ΔονδΙνου Ιχ τβν Γεν. 'Αποοη»ών
  τής 'ϋλλαδος. Ώς άναφέρειαι έν
  «υιώ ή κγορά λβγφ της παρόδου
  των Ιορτβν ήρχισε να χινήΐαι,
  »(»νοντο δέ αρχεταΐ πρά(ιις ΑηΙ
  ποιοτήωι ϊλβν σχιδον τ(βν προε
  λιύοε«βν ίμποριύματος έιοιμίπα
  δότου. 'Αναφοριχβς μ! τάς βοιιλ
  τανΐνας ή αγορα ήτο μ·νρ.«ς ζα>η
  ρκ. ΑΙ οιοϊμεναι τιμαί είνε κ.
  Ιζης: Αύοτραλίας 40)—50)—,
  2μ6ρνης 40)—58)—, ϋρήτης 48)
  —65)—, _ελοηοννηο&κ 50)—65)
  —Λΐεροίας 38)-48)—χαί _ΚΑ
  λιφορν.κς 3»)ο—3«(—
  Το τμτ}μα φυτοπαθολογΐας τοθ
  ϊπουργιίου τί)ς Γεωργίας άπηύθυ
  νέ εγκύκλιον πρίς τίς γιωργιχάς
  αρχάς διά τής οποίας αυνισ<8«χι δπως ή χαταπολίμηοις τιθ δαχου γίνιται έν χ«ΐ[ώ χαί μιθοδιχβς Γα άποβ^ άποτελεσματιχτ). Επ Ι ^ εύκαιρία χοινοποιεί κ»Ι άντ( γράφον ά«οακάοματος ποαχτιχώ^ μιας συνεδριάσεως τοΟ ΓιωργινοΟ ΈπιμελητηρΕου Κερκύρας πε^Ι τβν διαπιβτσυμέναν άποτελεαμά των δαάκις 6 έλαιοχομιχός χόομος έφαρμόζει χανονιχβς τα μϊτρκ τής χαταπολεμήοΐως τοθ δάχου. Η ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑ Τ0 ΛΗΞΙΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΙΩΡΟΝ ΑΙ Β.ΟΤΒΧΝΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ή πεβοθβα χατά τδ παρελθόν ■Ιχοσιτετρ&ωρον άνά την πίλιν βροχή άν ήλθε χαχ' άναχοίνωαιν τε Ο ενταύθα ΜειιωρολογιχοΟ Σταθ μοθ είς 75,6 χιλιοατίμετρχ. "Ητοι ήΤ3 οχεϊον διπλασΐα τής πεσούοης χαθ' δλον τό Όχτώδμον π. έ. 6ροχτ]ς. Η ΠΟ&ΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΆΑΣΚΑΑΟΙ Συνεχιζομένου μεταξυ τ&ν έχ παιδευτιχβν, τοθ Ιράνου υπέρ τή; Πϊλεμικής μας 'Δερ^πορίας χά τεδλήθηοχν οπδ τβν χατητέρ» διδαοκαλων τής εκπαιδευτικήν περιφερείας Ηρακλείου τα άκό λουθα ποσά: Άν»σι Π*παντωνίου 300, Σοφ. 2ιλαμιανακη 200, Ί». Φωιτιέΐ,ης 1000, Χαρ. Ταχατ* κης 600. "Αννα Ίατράχη 600, Ίουλ. Κατιμιρτζόγλου (300 χαί Έλ. Μαρκχη 600. Ή ΌμοαπονοΈα Βιοτΐχνιχβν Σω ματείων Πειραιβς δι1 έγγράφου της πρός τόν νομάρχην Ήρακλεί ου χ. Μάρκελλον παραχαλε! νά την πληροφορήση περί τβν δφι οταμένων έν τ$ νομαρχιακώ περι φερε'α βιοτεχνΐχβν ίργανώοεων! μετά τβν ίνομάτβν τβν προέδρην αυτβν. Αί πληροφορίαι αυται ζή τοθνται καθ1 δαιν άνελήφθη ή πρω τοδουλία τής συγχλήοεως χατά την προοεχτ) άνοιξιν πανελλαδι χοθ βιοτεχνιχΐθ αυνεδρίου τδ δποΐ όν θά εξετάση τα βιοτεχνιχά ζή τήμχτα. 0 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ό εμπορικάς ούλλογος ουνεχα λεσεν %1ς γ·*, αυνέλευοιν τα μέλη τού δι' οδ;ιον Κυριακήν χαί πε ρΐ ώ^αν 10 π. μ. είς τό Έμπο ριχον Έπιμελητήριον μέ θίμιτα: Λογοδςσία τοθ διοιχητιχοθ συμδου λίου, άναχοινώοεις τοα άντιπροοώ που τοθ συλλόγου παρά τη* λιμένι χΐ έπιτροπϊ, συζήτηοις επί ζητη μ*>ων ένδιαφερόντων τβν έμπορι
  χον χίσμον.
  ΝΒΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Ή Έπιτροπή διατιμήσιων
  καθώρισε τάς εξής τιμάς: "Α
  λβυρα λευκβ κατ' ό αν βρ.
  12 19 άλευρα πιτυροθχα κατ'
  ό>Βν βρ. 10.14 1)2. "Λρτος
  λευ*ός κατ' όλάν βρ. 11.10,
  δρτος πιτυροθχος κατ' όχάν
  8 90 Γάλα κατ' ό*βν βρ. 12
  Γιαο£ρτη κατ' όιιά» βρ. 14,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ εν τβ άγορα μας κυμανθβΐοαι
  χθίς τιμαί των ©ιαφόρων εγχωρίων
  προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  (
  α' ποιότητος
  Ι ι
  1 «9,30 20.38
  ί
  β'
  Μαθραι
  ϊαχτάοει
  β'
  Υ"
  Ι
  Ι 13.10
  Ι
  Κ βαθμοιτ βρ.
  κοινα ν. εσο6εΙα< „ ΔιαΔ ΧεοκοΙ «' ■•ηοτ. „ 28,- ■θΜ*εΛ. <««·. .. , Ε5 - .. α' βοιότ. „ II — Μουρ-λ. «ξαιρ. „, »,- μ α' «οίον, II. Αρχανών τό ρΐοτ. »«, ^ _4 ■αλσιοΐ „ ΜαλκβυζΙου κατ' ό·, Χαροόνια Οραχ'. '■ Μελι πςιοπκΛς „ * * Μιταξα 408 Κουκοολιο ζηρα " ιμ' Δέρματα βόΐα " §ί _4· 'Αρνο&έρματα έρΐφ. " §■' ' Οροβατβν αΐγον 49* «αι'όκα, ,1, ,|' _Μ| Τιμαί Συναλλάγματος δρ. ΗΙ.10-112,1 Σουηδίας Β8.1Β—Β8.40 ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ί" ΑΗΙΙΤΕΑΙΙΙΥΙΠΙΙΝ &ΕΥΤΕΡΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σχετικώς , μέ τ* νέα οίκονομικά μέτρα τής Κυβερνή- σεως πρός περιορισμόν των οαηανών, φορολογικήν ανακούφισιν των άπορωτέ ρων τάξεων χαί ίσοσχελισμόν τού Κρα- «ικού «ρουπολογιαμοΰ, εγνώσθη έκ κυ- βερνητικής πηγής, ότι ^ταΰτα θ' άναιγ- γελθοΰν λεπτομερώς την προσέχη Δευ¬ τέραν πρός τόν λαόν, υπό τοθ υπουρ· γοΰ των Οίκονομικών κ. Ζ»βιταιάνου. Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ χ. ΜΕΤΑΞΙΝ ΔΙΑ ΤΑ ΒΑΑΚΑΙΙΙΚΑ ΖΒΤΒΜλΤλ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τόν, πρωθυπουρ γόν χ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον χαί παρέμεινεν συνομιλών μετ'^ αυτού επί μακρόν ό έν Αθήναις πρεσβευτής τής Γιουγκοσλαυΐας. Καθώ; εγνώσθη ή ου- νομιλία τού Σέρβου ^οιπλω,μάτου με¬ τά τού χ. ΛΛεταξά περιεστράφη είς τα Βαλκανικά ζηχήματα ώς διεμορφώ* θησαν ταύτα μετά την υπογραφήν της Σερβοβουλγκρικής Συμφωνίας._ ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΚΑΤΑΠΛΟΎΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΒΟΡΗΚΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ίανουαρίου (τού ανταποκριταί μας).— Ό ναυτικός χκό- λθυθος τής ενταύθα Άμερικανικής «ιρε σβείας είοοποίησε σήμερον τό ύπουργεί όν των Ναυχικών ότι την 97 τρέχοντος πρόκειται νά καταπλεύση είς τα φαληρι χά ΰβατα Αμερικανικόν θωρηκτόν. Δέν εγνώσθη εάν τό Αμερικανικόν πολεμι Μόν θα επισκεφθή καί άλλους λιμένας τής χώρας μας. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΤΚ1ΙΡΙΓΚ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ Ρ Κορώνα Μάρκον Βρυξελλαι Αιβεινα Φ 0 Τιμαί Κλ1)ριγκ ΑΘΗΝΑΙ 15 ΊανβΗ«Βί·Η (τΦδ &ντ«α· κριτοδ μβς)-'β Εύρ»πβι·ίκ·ί τύπβς άφιερώ ν»1 ΐκτκνη οχέλια είς την χθεσινήν άνναν 1η·βί,ν ^βυβ·^νι ««« Γκβ^,γκ είς |>ώμιιγ.
  ΑΙ Γ«λλικ«ί ίφημερίδεί θι^ρβΰν θδ
  πολιτικήν την σημασίαν της
  «•1 κ«λ.δν τί»ν Άγγλων ν-
  λ
  ιΊΔΡΔΓΓΕΑΑΟΝΤιΙ ΟΡΙΗΙΚΟΣ
  ΤΙ ΔΥΟ ΗΡΠΙΑΑΙΙ11.
  0μον.Αύτ«τ·
  0Ην πληρ·Φ·
  ί
  Τ« πιστε
  «•ραιδίχμ
  νηοις ο«β·μι
  ,β ·Εβν·β δ*1
  την
  χ«ί ν« γ
  •««Ι* δ«ν *
  «ρ«( την άλι
  Όλβμ"
  ρπθ«μ»ν ώς
  «ίτ«»Λιν βύ
  χδν ·ίκβνομ
  ύ
  βιις τε-ΰ κ.
  Ιπ{ χβτβστά
  Β' «νταποχρ
  χλήρβυ πρ
  βτ·ν άλήβειβ
  Τ4»ν Ν«ί Τ&ν
  η 2έ έφείλο
  ονμεν ίτι ή
  βχοπνν δαπι
  ιιυ{ις τέσβ*
  ν·μι6ν ·πο

  τ· βπ·ίβ
  ηρίβΐίς τοΰ ,
  νΐΙ«1 »·ί 1
  ο«»ς τής άμ§
  νΐΐ πλήρ»>(,
  Διότι τί ώ
  «ηοι$ πρες
  χκταργο&σει
  λι»τ»ομόν ο
  Χ··Ρ«ί της
  οΐβν κ«ί τ β
  ς ί ;
  λί,ν Ιοότητ
  νης μ
  τ&ν κ«ί
  φ
  τ·,ΐ«.ν. Κ*
  •ι), ύπβσχίι
  '«> έ λ«·ς.
  Α?δ ή
  1101
  *«. *Τ» ίλι
  (& ηεριβρ
  μ
  ν«
  χ.,