93793

Αριθμός τεύχους

4473

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΣΙΑΝΒ1
  ΟΜΙΚΒΗ
  «οπάς
  1 την
  ►εσηίσει ιί
  •νήαεις ^
  >λοκλήρω>
  όν Κ
  όν
  ρίου
  κώς . μΐ τα
  Κυβερνή.
  > ο«.π»νών,
  ν απορωη
  τού
  >σθη έκ
  ε, θ' άναγ·
  οαεχή Αι»·
  ιού υπουρ·
  ΒΕΥΤΗ!
  ΜΕΤΑ1ΙΙ
  ΪΙΜΙΤΙ
  ■«» 130
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤ1ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦ!ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙνύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΪΡΙΑΚΗ
  17
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙΕΥΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  ΜΕΓΑ ΤΑΣ ΟΙΙΟΝΟΜΙΛ! ΗΡΟΕΙΕΙ
  «ΛΗΛΙΟΥΦΙΣΓΣ Τ1Ι ΑΠΟΡΩΙ
  Αύοιβν πρβκειται νά προ
  βΐ) είς άναλυτικάς πρός τσν
  λαόν βνακβινώσβις ο υπουρ-
  γβς των Οίκβνομικ&ν κ. Ζ*
  βιτσιανο;, επί των νέων ·ί
  κβνβμιχδν μέτρων της Ευ
  βερνήοΐως. Έν ι ώ μεταξύ
  εγνώσθη ότι χάρις είς τάς
  περικοπ&ς τβν περιττβν δα-
  πανων καί την κατάργησιν
  τβν διαφόρων φορολογικόν
  ■ποιλλαγ&ν καί τόν βπβκλει
  ομσν καί την εξουδετέρωσιν
  τής δράσεώς τβν επιτηδείων
  φορβκλεπτβν, έπιτυγχάνεται
  οίχονομία 1600 όλοκλήρων
  έκατβμμυρίων δραχμ&ν είς
  τόν δημέσιβν πρεϋπβλβγι
  αμάν. Λύτάτούλβχιστβνβεβοιι
  «Ον πληροφορίαι χκτηγορη-
  ματικαί ίξ έγχύρου χυβκρνη
  τιχής πηγής. Καί οφείλομεν
  ν« τα πιστεύσωμεν, Ιφέσον
  παραδεχόμεθα ·τι μία κυβέρ
  νησίς σεβομενη εαυτήν καί
  τό Έθνος δέν ειμπορεί, δέν
  επιτρέπεται ν' άποκρύπτη
  την αλήθειαν &πό τόν λαόν
  καί νν λίγα πραγματα τα
  οποία δέν άντβπβκρίνβνται
  «ρός την αλήθειαν πλήρως.
  "Οφείλομεν λσιπόν να θεώ
  ρήοωμΐν ώς γεγβνβς την ε¬
  πίτευξιν »ύΐβδ τβθ αθλου
  τβν οίκον ομιων. Καί πρέπει
  νά πιστεύσωμεν ότι «Ι δηλώ
  σεις τού μ. Ζαβιτσιάν·» επί
  τής καταστάσεως τής χώρας,
  θ' «νταποκρίνωνται ϊξ ολο¬
  κλήρου πρός την αδιάσει¬
  στον «λήθκικν των πραγμά-
  των Μ«ί τβν αριθμών. Προσέ
  τι ίέ οφείλομεν να βμολβγή
  σωμεν ότι ή περικβπή τβν ά
  βκβπων δαπαν&ν *«ί η επί¬
  τευξις τόσον τεραστίων είκβ
  ν·μι6ν άπ·τελ·δν έργον μί
  γ« τέ) οποίον καί πρός τεύς
  η«0·υς τοδ λαβδ άνταπβχρί
  νεται καί πρός τάς ύπβοχί
  βεις τής κυβερνήσεως ουμφω
  νεΐ πλήρως.
  Διότι τί υπεσχέθη ή κ» βερ
  νησίς πρες τόν λαόν, ©τ«ν,
  χαταργβϋσα τόν κοινεββυ
  λευτιβμόν συνεκέντρωσεν είς
  χείρας της ·λην την ί«ν
  βίαν καί τας ιύβύνας δια την
  ρΐίγκεντρωτΐΜΐϊν διαχιβερνη
  βιντήςχώραί; πΐοχί6η πρω
  τίατως χειΐ *νρίως την έπιββ
  λην Ιοότητ*; χαί διχαιοού
  %ης μετ·(ύ δίων τβν πβλι
  τβν *·ί την φορολβγιχήν ά
  ναχβύφιοιν κ·ί την βιωτικην
  εξύψωσιν τβν «πβρωτέρων
  τ«,*»ν. Καί την εκπλήρωσιν
  της ύποσχέσίως αυτής «ναμέ
  νΐι β λαβς.
  "Ηδη, ή χυβερνηςΐί., εζαγ
  γιλλει δτι κατήργησε τας
  οικονομικάς πρ·νομ.«(, ότι
  βηΐχλειοε τίς φορβύιαφυά$
  χ αί ότι έλαβε μετρα αύστη
  (6ς περιφρευρήοεως τεΰ ίη
  μεςίου χιήματο;. Ιέσον μά
  λιστοι ωοτε ν α πραγματεποι
  πίη μ*χρι τής οτιγμϋς «ίχο
  ν ο μία ΗίΟ έκαχομμυρίων
  δραχμ&ν. Υπολείπετο^ λ οί
  ηόν νβπροχωρήοη ή
  %ηοις ΐίς την ^
  χαί τ·ΰ δευτέρου μέρονς τής
  ύη·οχΐοιώς της. Είς την «Ι
  οΡητην ανακούφισιν τβν β
  οβινΐστερων ·ίκβνομικ£ς χά
  ζιων χ«ί τοΰ ε*ργοιζομ(νβυ
  γΐΛΐχ&ς χ«ομ·υ, εκ τβν χβ·
  ταθλιπτΐΜ&ν φορολβγιχών βα
  ρβν τ« έποΐα επ· βαλλον έ
  πί τ&ν αοβΐνβν ώμων τού αί
  τελευταίαι χομματιχαί κν·
  βΐρνήοιις. Έηιβοτλλδται {έ
  ν* γίη τεδτε·, όχι πλέον
  <χ λέγων διχβΐ(ούη& χ«ί οτορνής πρβς τάς λ«·χβςτ· ,λΐς άττλίί, νλλ' ·( αυτής ιής κνείγχης τ&ν πραγμά των χαί της •{νηηρΐιηοΐνς ι «Ο αυμφεροντες τ·δ "Ε 8ν·«ς. Δι«τι έθνιχην άνάγ χην ■ηοτΐλιϊ η ««ρελογιχη «λοίφρ«σ«5 τεδ έργαζεμένου λαεδ. Καί χωρΐς την μείωσιν «ύτην τβν «β^βλογινων β« κβν, «Ι «ρβζ·μ»ναι τ·ςιις της χώρβί δέν ε ά εΐμπορί οβνν π·ι! νά «ίοί·%Β»&ν ■« βιν, νά οιτισθβΰν χαλβ;, ν' άναπτυχθβδν χαί νκ φθκ οουν είς ανωτέρα βπωσδήπβ τι έπίπεδα πολιτισμβΰ. Είναι αλλωστε γνωστόν ότι έ Ελληνικάς λα#ς φβρβλβ- νεΐτβι περιασέτ5(5βν παντός άλλβυ λα«ύ είς την Εύρώ πην χαίδιαιτάται χαχώ(. Πά ροιισιάζειτήνμεγαλυτέραν νο σηροτητα χαί την άγραμμα τωσύνην. Καθνστχρεΐ χίς ο λας τας (χδηλοίσεις τής πνευ ματιχής χαί τής ίκπβλιτιστι χής δράσεώς. Καί έμφανίζει θλιβερά συμπτώματα μαρα σμβδ χαί παραχμής. Τίοβν ώστβ καΡώς ώμβλβγααεν · .διός ό χ. Πρωθυπουργόν τό μέσον οριβν τής ζωής τβν «νθρώπων «ν Ελλάδι νά β! ναι κατώτερβν τοδ μέσβυ ο ρίβυ τής ,ζωής ίλων τβν «λ λων λαώ ν χαί χατά τό ήμι α» ολιγώτερον τβν χατοίχων τβν Ήνωμενων Πολιτιιβν. Καί πάντα ταδτβ, διότι ένω ίχει έλάχιστα είσβδήμβτα —τό μέσον ετήσιον είβέδη μκ έ«άστβυ "Ελληνος άνέρ χεται είς πέντβ μβλις χιλιά δας δραχμβν—έρχεται χαί τό Κράτος χαί τόν ςρορολβ γιΐ ββρύτατα. Καί έτσι τα ίσοδά τού μειώνονται είς τβιοΰτον σημείον ώστε να μην τοδ έπαρχβδν ·δτε διά την απλήν χαί κλΐ,ρη βτερή σεων, συντήρηοίν τού!... ©ά είπουν ομως ϊσως πβλ λβί, δα ή φορβλογιχή αύτη αναχούφισις δέν είναι τβ σβν ιδκολος *δτε καί δυνα τή, ίσον ημείς νομίζομεν. Καί ίμως είνε». Όπως άπε δείχθη δυνατη χαί ή περιχβ πή τόσων δαπανων, τάς οπο( *ς μέχρ» πρβτινβς εθεώρουν πολλαί ώς βπβραιτήτβυς χαί άναγχαίας. Άρχεΐ νά θέλη σα τό Κράτος νά επιδιώξη την αύξησιν τβν έσβδων τού διά τής αύζήαϊως τής «βνι κης παραγωγής χαί τού πλβύ τβυ έν γένει τής χώρας, άν τί νά την επιδιώχη διά τής πιβολής ** νέων φορων πως ουνέβνινε δυατυχβς χά τα τό πρόσφατον παρελθίν Πρός την κατεύθυνσιν δέ αύ την, ελπίζομεν ότι θά στρα φ& μέ «χλόνητβν «πβφβσι στιχότητν, ή σημερινή Κυ βέρνηβις. Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΙΤΟΪΡΝΑΣ ΙΒΝ ΥΙΙΜΙΙΙΙΙΜΑΙΟΗΙΙΣΙΙΡΙΜΙ! Κατά τάς Ιδιαιτέρας έξΐστημα Μοιρών, φρονοθμεν 'Αθηνβν «ληροφορίας μας, Ι δτι έιιιβάλλεται νά λει- περατωθείσης τής σχετικάς |τουργήσ{] τό ταχύτερον, «ροεργασίας, τα ΰνοκατα Καί να συμηεριληθθ^ είς στήματα κοΐ «ρακτορεϊα ιΒς Αγροτικάς Τραβίζης, των 6*ο(Ην ή ίδρυσις ά«ε φασίσθη οριστικάς κατά την τελευταίαν ουνΐβρΐα- σιν τοθ ουμβουλίου τής τρα ηέζης, θ' άρχΐσουν λειτουρ γουντα Αντός τοθ «ρώτου ή θ ί £ γ τριμήνου Η εξ ρ *ίου £τορς. ή λ Η έναρξις δέ τής λειτουρ γίσς των ϋνοκατασιημά τε*ν θά γίνη τμηματικβς καί αναλόγως τβν άναγ- κων καί τής σημιιουμένης είς έκαστον διαμέρισμα, κινήσιως τής Τραπέζης, Τό γεγο.ός,ίίναι έξοιρε τικώς ιύχάριστον καί ά«ο δεικνύει 5τι τόσον ή Κυβέρ νησίς δσον καί ή διοίκησις τής Άγροτραιέζης Εχουν δλην την καλήν διάθεσιν νά ένισχύσουν την γιωργί αν καί νά παράσχουν κά θε δυνατήν διευκόλυνσιν είς τό τραχυ καί επίπονον έργον των γεωργων μας «ρός επέκτασιν τβν καλλι εργειων των καί άπαλλα- γήν των ά·ό την τοκογλυ- φικήν εκμετάλλευσιν. Ίδι αιτε^ως μάλιστα διά τόν τόπον μας, δνου τόση ής 6 τόν κατάλογον" τβν «ρώ των ύιοκαταστημάτων, των όνοΐΜν ή έναρξις τβν Αργασιων θά Ινιτευιχθβ μέ χρι τής ανοίξεως. Καί τοθ το δχι βεβα(«ς έκ λόγων «ρονομιας. Άλλ' έκ λό^ων άυέσου καί μεγάλης άνάγ κης. Διότι τό Ονοκατάστη μα αύτό, δ«ως Εχομεν το νίσει καί άλλοτε κατ' έ«α νάληψιν, θά εξυπηρετήση τό «λουτοτΐσραγωγικώτ·- ρον καί τό ήλιον άνομεμα κρυσμένον κοί άνομεμονω μένον διαμέρισμα τής νή- σου.Καίθά άνοτελέστ] τόνι στωτικόν ΐδρυμσ, τό οποί¬ ον, καλώς λειτουργοθν, θά δοσρ τα μέσα καί την ευ¬ χέρειαν είς τοθς κατοίκοις ιων τριών μεγάλων έ«αρ ιχιβν τής Μεσσαράς ν' άνα μοΐχλεύσουν την εύλογημέ- νην γήν των,νά ένεκτεΐνουν τας καλλιεργείας των, νά ένιδοθοθν 1^1 μεγαλύτ·ρον ζήλον καί «ερισσοτίραν «ροσήλωσινιίς τα Εημιουρ γικά £ργα των καί νά με ταβάλλουν τόν έκτεταμένον αυτόν κάμπον είς «ραγμα τικόν κήπον τής Έδέμ. μς η ς οδος τής γΐωργΐσς συντ,ι Άλλ' ϊκτός 'σύτβν,'ή ι λ*ϊται κατά τα τελευταία δρυσις τοθ Ονοκαταστήμα £τη καί δνου ή γεωργία £ τος Μοιρών είναι ενιβε. χειένιτελέσει ηραγματικά βλημένη καί έκ τής συν* θούματα καί £ιχει σημειώ ΐχβς αΰξανομέής κινήσεως σει Ικκληκτικήν όμολογου τοΰ ύιοκατσστήματος τής μέν ως άιάντυξιν, ή άβόθα «όλεώς μας καί έκ τοθ τε σις τής Ιδρύσιωςκαί ν£κν!ραστίου όγκου των εργασι ύβοκαταστημα·ι«ν τής Ά ών τού, έρχεται δέ ώς γνω- γροτικής Τραιέζης, δχει'στόνιίς την «ρώτην σιι εξαιρετικήν δλως οημασί^ράν μεταξύ τβν ΰνοκατα αν καί σαουδαιότητα. ■Η ταχυτέρα δέ έναρξις τής λειτουργίας των ΰνοκα τσστημάτων Μοιρών καί Ι ερααετρας θα ουι>βάλητά
  μΐγιοτα κοί είς την έ·κκτα
  σιν τβν καλλιεργειβν καί
  ν εθξησιν ιής «αραγώ
  ]ς καί είς την ά«αλλα
  γήν των άγροτών μας ΐκ
  τβν κ όϊ ών κοί των βαπα
  νών τάς όβοίσς ύφίστανται
  σήμερον, δτι είνε ύβςχριω
  μένοινά ά«ομακ(ΰιωνται
  £«1 ημέρας των έργσσιβν
  των διά ν ά έρχε·ται ιίς
  την «όλιν μας τί νά μετα
  βαίνουν είς τόν νΑγιον Μ»
  κόλαον εί τε Ο ΝομοΟ Λοοη
  ΘΙου, οσάκις έχςυν άνάγ
  κην νά ου,όψευν δάνειον
  ή ·ά λόβευν λινάομοτα
  αί άλλ λλά
  ή
  «αί άλλα
  ιΐδη εκ
  μ
  κολλιερ->ητικά
  Αζ
  τό
  στημάτκν δλης τής χώρας
  εξ αΐτίας των όιοΐων καί
  δεν είναι δυνατόν νά ίξυ-
  ■ηρετή εΰχερβς καί ταχ*·
  Μς τούς αγρότας ολοκλή¬
  ρου τοθ νομεθ ναρ' δλην
  την όμολογουμί»ως άξι*
  ■αινον Ιργατικότητα καί
  τόν αξιοθαύμαστον ζήλον
  τόσον τής διευθύι σεως δ¬
  σον καί ολοκλήρου τοθ
  ■ροΓωνικεΟ τού"
  Παραλλή>ως δμ«ς κρός
  την Ίδρυσιν τοθ ϋνοκατα-
  στήματος Μοιρών, θά Ε«ρε
  αι νομίζομεν να Ιδΐυθή
  είς τόν γεΐτονα νομόν 0«ο·
  κατοοτημα τ|ς Ίραιέζης
  δχι μόνον είς την '1ερά«ε
  τ|θν, άλλά κοί είς την
  Μίάβολιν. θά εξυαηρετοϋν
  το όχι μόνον οί κάτοικοι
  τοθ άν μ Μεραμβέλλου, ε¬
  νός δισμερΐσματος δήλαδή
  τό όιοϊον ή Ι^νατικότΐ]ς
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΈξωτΕρικόν Ταχυδρομειον
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΠΛΟΤΜ
  ΠΛΑ1ΙΕΙ ΚΑΤ' ΙΝΥΠΕΡΒΛΗΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΧ , τό κατ' εξοχήν συντηρη
  τικόν όργανον τοθ Σίιυ, ιΐό-
  ποΐοι όφΐερώνουν κύριον άρ
  θρον είς εν α εΤδος άπολογι
  μθ τής καταστάσεως τής
  Γαλλίσς- «Ή κατάστασις—
  γράφουν—βταν ό κ. Μπλούμ
  άνέλοβε την εξουσίαν ίνα μή
  να μετ ά την νίκην τοθ λοΐκοθ
  μετώπου είς τάς έκλογθς τοθ
  Μοΐου θά ηδύνατο νά άπο-
  θύ κα1 τον τραχύτερον
  τβν κατοΐκκν τού καί ή
  θεΐκή ευλογΐα έχ,ουν μετα
  βάλλει είς άνβραντον κα
  τανράσινο «εριβόλι, άλλά
  καί οί αγρόται τοθ όρον·
  δίου Λασηθίου, έκ των ά
  θθόνων καί Ακλεκτών
  ϊόντΜν τοθ ό«οίου τρο·ο
  δοτοθνται οί άγοραί ολο¬
  κλήρου τής Κρήτης. Έλβί-
  ζομεν δέ ότι τόσον ή Διοί¬
  κησις τής 'Αγροτρα«<ζης δσον καί 5 κ. Γεν. Διοικη τής, τοθ ό«οΙου μάλιστα ή Νεάτΐολις άαοτελεϊ κοί Ιδι αιτέραν «ατρίδσ, θά φρον τίσουν ώστι ή ίδρυσις καί ή λειτουργία τοθ ΰνοκατα στήματος Νεα«όλε««ς νά γΐ νο δσον τό δυνατόν ο»-ν τοι^ώτερον καί εί δυνατόν ταύτοχρόνκς μ έ την έναρ ξιν τβν «ργοσιβν τβν ύ«ο κατοστημάτΜν Μοιρβν «αί Ίιρα«<τ|ας πολιτικόν άγωνιστήν. Ό προ· ϋτολογισμός δέν εΐνεν (σοσκε λισθρ Από έ των. ΑΙ πολιτι χαί βινόνοιαι ίΤχον ί~ταθ() λόνω τής συνεχιζομίνης οΐκο νομΐκής κρίσεως. ΑΙ άπόπει ραι πρός λύσιν τοθ δηαοσιο νομιχοθ προβλήματος καί θε ραπεΐαν τί|ς άνεργίας διά της όρβοδόξου μεθόβου τής πβρι κοπής των δαπανον εΐναν ά πλως δημιουργήση διόχυτον κακουχίαν κοί εΤχαν προκα λίση βριμεΤαν βυσφορ'αν με τοξο των τάξΐων οί οποίαι ήσαν ολιγώτερον (<ανα( νά προβοθν είς τάς θυσίας πού έπεβάλλοντο είς αύτάς. Ή ά πογοήτκυσις είχεν ώθήση χι άδας μετριοπαθων άνδρων είς τάς τάξεις των κομμάτων τον δκρων. · Ή πλειονότης αυτών έχει προσχωοήσπ £(ς τούς κομμου νιστάς άλλά σημαντική μειο νότης έκινήθη πρός τάς φασι στΐκάς όμάδας, κα( αί οποίαι έπίσης συνηγόρουν υπέρ πά ρατόλμων άπομακρύνσεων ά πό τάς πατροπαραδότους με θόδους πρός λύσιν της οίκονο μικί)ς περιπλοκής. Αμφότεραι αί φατρίαι έξήπτοντο λόγφ πανικοθ διά τάς προθέσεις των αντίπαλον των οί κομ μουνισταί μάλιστα μετέδωκαν τούς τρόμους των είς τα δή μοκρατΐκά κθμματα τής άρι στεράς, τα όποΐα συνεφώνη σαν νά θέσουν έκποβών τάς διαφοράς των διά νά καταπο λεμήσουν τόν φασισμόν κσΙ καί διά νά πραγματοποιή σουν £να κοινόν ελάχιστον πρόγραμμα. Την νίκην τοθ λα (κοθ μετώπου είς ίνα όξύτα τον έκλογικόν άγονα έπηκο λούθησε μιά καταστρεπτική φύγη άπό τό φράγκον κσΐ ταύτην σι.ν_δευσε έπιδημία ά περγιων, α( οποίαι διεξήχθη σαν μ έ καταπληκτικήν εύταξί αν, άλλά ήσαν ώργανωμ&ναι μέ αρτιότητα πού εφαίνετο ΰποδηλρθσα επαναστατικήν προέλευσιν. Δέν ήτο ουνεπος έκπληκτιχόν δτι προφητεΐαι περί έρυθρας έπανοστάσίωι, ή φασιστικής ,άντιδράσεως έ γέμισαν τόν άέρα—χά Ι πολ λσς εύφαντάστους εφημερίδας Υπήρχαν έπίσης ψυχρότεροι παρατηρήται, 'θί όποΤοι έφο βοθντο μήπως ή Γαλλία περι πέσρ είς την ταραχώδη σύγ χυσιν ή όποΐα έπροκάλει έμφύ λιον πόλεμον είς οτήν ΊσπανΙ αν ή μήκως ,ή έξωτερική πολι τιχή της Γαλλίας έκτραπ{) επι κινδύνως τη"ς κανονικής τροχι άς της λόγφ τής μαγνητικής ελξιως την οποίαν θά ήΌκει ή Μόσχα επί μιάς κυβερνήσεως τής άριστεράς. Αμφότεραι α( προσρήσεις δΐϊψίύσθησαν πλήρως—ου νέ χίζει ό άρθρογράφος των «Τάϊμς». Παρά τόν πολυσύν θείον χαρακτήρα πλειονοψη φίας άπό την οποίαν έξαρτά ται καί ή όποία περιλαμβάνει κομμουνιστάς καί ριζοσπαστι κούς παλαιοθ τύπου, εί όποτ. οί θά άπεκαλοθντο συντηρητι κοί ιίς την Αγγλίαν, ό κ. Μπλούμ (έν Εδειξεν Ιχνος ά δυναμίας ή Ελλειψιν έπιβολής. Ύποσΐηριί,όμενος υπό υπουρ γων έκπροσωπούντων δλα τα κόμματα τής πλειονοφηφΐας εξαιρέσει των κομμουνιστήν, ένέμεινεν ((ςτήν οια&ηλωθεΐ σαν πρόθεσιν τού νά μή με ταφέρη είς την πράξιν τάς θε ωρΐας τοθ σοσιαλιστικοθ κόμ ματός τού, άλλά νά έφαρμό σο τιμίως τό συμπεφωνημ! νόν πρόγραμμα τοθ λαΊκοθ μετώκου διά τό οποίον ή χώ ρα εΐχε δώσρ έπιβλητικήν πλειονοψηφίαν. Ό δημιουρ γικός χειρισμός των έργατι κων ζητημάτων διηυκόλυνε μεγάλως την εσωτερικήν κα τάστασιν. Τό φράγκον ^ϊέν ηδύνατο νά διατηρηθή είς* τό παλαιόν τού επίπεδον—-σύτό εΤχε προβλεφθβ· άλλά ή άνα νόφευκτος άναπροσορμογή έ ξετελίοθη μετά δεξιότητος κοί χοτ!·τΐ) ΐΰκαφΐα διά μ( ΧΑΡΙΝ ΤΗΙ ΕΑΑΙΟΠΑΡΑΓΒΓΗ1. Γο ςρυτοηαϋΆ»·κι» ιμήια τοθ δποιιργιίου τής ΓιωογΕας, σιι νισι? νά γ!ν«ται είς τό εξής ουοτη ματιχή ή διαβοοχή τβν έλαιβν διά μελάσΐης ωΐτι νά χαταπολε μί)ται άποτιλεβ|ΐετΐχβζ ό 8ά«ος. "Ας έλη(ο»μιν λοιπόν 8π «ατόιιν αδτοθ ίε< θά έπαναληφθ-ΐθν τα λάβη τοθ παοΐλθίντοί, έξ αί((α( τβν ίπο'βν χοιιιβτράφη μέγα μέ ρος τής έλ«(οπ«ραγ»γτ]ς είς τόν Νομόν μας. ΒΕναΐ <]λλ«σ*ε *6αον δψτ)λ«1 α( τιμαί κΰ ελαίου! ώ ότε νά συμφίΓ.η «αί νά έκιβαλλε ται ή δι' &Ρω<ίήηοτε θυσι&ν Ιξ% βφάλιαις χαί χί]ς πλέον μικραί Ιυτβ παραγβγτ]; τού. *** ΟΙ ΔΙΔΑΣΚ»ΛΟΙ· Ό βρανος μετσξύ των διβασκάλων τοθ νομοθ μας, πρός ενίσχυσιν τής έθνίκης άε ροπορΐας, συνεχΐζεται μέ έξαι ρετικήν επιτυχίαν. "Ολοι γενι κως προθυμοποΐοθνται νά προσφέρουν σημαντικόν μέρος τοθ μισθοθ των διά την άπό· χτησιν ΙσχυροΟ έθνικοθ άερο πορικοθ στόλου. Καί τοθτο α¬ ποτελεί πράξιν τιμωσαν τόν διδασκαλικόν κόσμον Ιδιαιτέ¬ ρως καί έμπνέουσαν συγχρό νως τάς μάλλον αΐσιοδόξους προβλίψΒΐς διά τό μέλλονκαί την εξέλιξιν τοθ Ιθνους κα( τής φυλής μας. *** Τ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΝ· Τό Υπουργείον τής Γεωργίας συνεχΐζον ιήν προσπάθειαν τού πρός ϊιάδοοιν τοθ ΠρααΕνου χαί προφύλαξιν τβν Έ) λην ι» ©ν Βα· οβν, σονιο^ ιίς τάς φιλοίααιχας, ένώοεις νά ΰποδιίξουν χώρους Γνβ παραχνρηθοθν ιίς αυτάς χά Ι άνα οασεοθοθν. Επ Ι τ) ι&καιρ'α λοι- κόν, θά ιΐχωμιν νά συστηοωμιν ιίς τάς αρμοδίας αρχάς τής πόλε ώς μας νά παραχωίηθ^ δ πκρά τίς «Ρουσαές» πέριξ τΑν οτρκτώ νων χώρο(. πρός άναδβσβιοιν. Είς τα μέρος αύτό θά ήμποροβσε νά δημιουργηθή Ινα θαυμάΌιον άλοος τό οποίον έχτός τής δγιιινής τού οημασίας θά άπετέλει χαί άληθές χέομημα διά την πόλιν διδομένου δχι ιίς τό μέρος έχιΐνο Ιχουν συγ χεντρωθς χαί οί οτρατΑνες χκΐ ό άούρματος χαί Τα αεροδρόμιον. Έ χι! ϋ πλησίον πρίχιιτοιι νά χ« τασχιΌαοθοΟν έπίσης καί τα λου- τρά. 'Αποτελιΐ έπομένως ή πιρι φέρεια έχιίνη τόν χβθρέπτην τής πόλιβς καί «Ο κολιτισμοθ μας. αν νομισματικήν συνεννόησιν μέ την Μεγάλην Βρεττανίαν <αί τάς Ηνωμένας Πολιτεί άς ή όποΐα κιθανόν νά άποτε λέση αφετηρίαν διά την άνα ζωογόνησιν τοθ διεθνοθς έμ πορΐου. 'Π ελάττωσις τής άνεργίας καί ή οθξησις τής παραγω¬ γής τής βαρεΐας βιομηχανίας κα( τής έπενδύσεως κεφαλα(· ών άπό μακροθ άποθησαυρι σμένων εΤνε άποδείξεις ^δτι ό κ. Μπλούμ, άντΐ νά παρα σκευάζη την οδόν δι* έρυ θρούς ή,μαόρους σωτήρας^τής κοινωνΐας, επέφερεν ήδη ού σιαστικήν βελτίωσιν είς την οικονομικήν καΐ την δημοσιο νομικήν κατάστσσιν τής Γαλ λίας. Έπίσης ή έξωτερική πό λαϊκήν τού ^διΐψευσε τούς προφήτας τοθ χακοθ. Ή γαλ λοσοβιετική συνεννόησις—κλη ρονομία των πολιτικών τής δέ ξιάς—δέν ένέπνευσε την έξω τερικήν πολιτικήν^τής Γαλλί άς νά έκτεθβ είς άνωφελείς κινΒύνους. ΑΙ _σχ*σεις τής ΓαλλΙας μ έ την '£γγλ(α κα θώς καί μ έ δλας τάς ιίρηνο φίλους λαοκρατικάς χώρας ουδέποτε υπήρξαν στενώτε ή έγκαρδιώτεραι ή Ιφεραν την σφραγΤοα μεγαλειτέρας άμοι βαΐας έμπιστοσύνης παρ' θ,τι υπό την διεύβυνσιν των , κ.κ. Μπλούμ χαί Ντελμπός. ε( ό ποΐοι ιίργάοθησαν ύκέρ τής εΐρήνης είς τό εξωτερικόν μ* τόσον θάρρος καί συνέπειαν μ έ δοην την εξεδίωξαν είς τ* εσωτερικόν».
  α πορβαΐιί

  Ι
  Μιά τΐεντάιιορφη
  είς £να τόπον αυστηρΐου
  ΣΙΝΕ ΜΙΜΩΑ — Σήμερον τό .
  γαλείτερο κινηματογραφικό γεγο
  νός: «Τό Πλήρωμα». Πρωτα/ωνι
  στοθν "Αναμπέλλα-Σάρλ Βανέλ.
  Ζάν Πιίρ'Ωμόν—Ζάν Μυρά. 3 πά
  ραστάοεις· ώρα 3 μ, μ , ώρσ 6 μ μ.
  καΐ ώρσ 10 μ. μ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Ενός
  κονοσσόςϋ αΣαγγάη». Λωρέττα
  Γιώκ καΐ Σάρλ Μπουαγιέ.
  ΑΥΡΙΟΝ: «Τό ξανθό ποντικάκι
  όπβρέττα.
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον μέρος Αον
  «Ό Πιλότος τοθ Θανάτου» (αύτο
  τελες). ΓΑίρος Βον εΒαοίλιοσα
  Ζούγκλας» τα έπεισόδισ 4ον. 5ον
  4 παραστααεις.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΒΙ2ΤΗΡΙΑΣ1Ι0Γ
  Ιωάννου Μ. Ξινίχτ)
  χατοίχου "Ηρακλείου.
  Κατά
  1) Νιχολάου Ιΐλαίίη χαΐ ' 2]
  '£λ*ν-ς Ν. Πλαιΐάχη ,χατβίχβ
  τοθ χωρίου Καλΐαο&ν Ιίζλεβυ
  Ο·.
  Οί καθ1 ώ» τί παρόν ηρόγραμ
  μα πλειστηριαομοθ καίτοι έπετάγη
  σ*ν νομίμως διά τ*)ς 4πό 22Νοεμ
  βρίου 1936 χαταοχιτηριΌυ έπιτα
  νΐ]ς μου ώς δεΐχνυται έκ τβν δπ'
  άριθμοϋς 16136 «αί 16137 *πο
  δειχτιχβν έπιδίσεβν τοθ διχαοτι
  χοθ χληττ]ρος Γ. Ί. Μανουοάχη Να
  δυνάμει χαΐ κρός εκτέλεσιν ττ]
  δπ' αριθμόν 1514 τοθ 1936 ίριστ
  χτ]ς άποφασεβς τιθ Πρβτοίιχείου
  Ηρακλείου νομίμως περιδιδλημέ
  νης τόν έκτελεβτίριον ιύπον μο
  χατββάλωσι αλληλεγγύνς χβί άδι
  κιρέτιος διά κεφάλαιον τόχου
  χβΐ Ιξβδα υί<ρι τίΐς Ιπιταγή δραχμ. 12.634,20 χαί ταύτας Ιντόκβς έκτοτε μέχρι έξοφ)ήοε •ς, Ιν τούτοις μέχρι σήμερον ού Ιέ* μοί κατέβαλον. Διά ταθτα Πρός ιΐοπροξιν Τ6θ άνατίρβ ηο «Ο τ&ν δραχμήν 12,634,20 τβ «πά ττ]ς ιπιταγ*]ς τό*»ν αυτβν χαί τ&ν γινησομίνβν ίξόϊων έχη λέσεβς ΙχτΚτημι είς δημάοιον άναγ χαατιχόν πλειοτηριααμόν χά ίπί με·α άχΐνητα χτήματα άνήχοντκ ι[ς την δευτέραν τ&ν χαθ' ώ/ τί ηαρόν πρίγραμμα εφειλέτριαν Έ λένην Ν. ΙΙλϊΐτάχη χιίμενκ είς την περιφέρειαν τοθ χωρίου Καλέο οα χκΐ Είρΐ)νο&ιχεΐαχτ)ς,κιριφιρεί «ς'Αγ.Μόρβνος Μαλιδυζίου,ήτοιΐ) Είς θέοιν «Γέρω Άντώνη»αμηιλον σουλτανί πίντε έργατβν κερΕπου ουνορ. χτήμαοι Σ. Στειακάκι], Ν. Στειακάκι), δρίμφ χά! δέ~) 2) Είς θέσιν «Αγίαν Παραοχιυ τ)ν> άμπελον σουλτανί τεοοάριβν
  έργατβν . μέ Ιν ελαΐόδενδρον χαί
  δψιγιά ουνορ. χτήμααι Ί. Τζοδε-
  νή, κληρονόμον Ί. Στιιαχάχη χαί
  άμαξιτ$ ίϊψ. 3) Είς την αυτήν
  θέσιν «Αγίαν Παρασκευήν» £>πι-
  Χον ταχτα επτα έργατβν μέ φρέαρ
  καί χχλόβην συνορ. χτήμασι 'Ιιβ
  ΤζοΙεντ), Γ. Κατΐχάκη χαί ΕΙρή
  τηΐ 'Αλμπχνχάχτ].
  Ό πλιισχη3ΐασμ4ς τβν χτημά
  των τούταν γενή «τα ι ενώπιον τοθ
  Σ^μβολαιογράφου Αγ. Μύρβνος
  'Εμμαν. Καλυτεραχη ή τοθ νομϊ
  μου αύχβθ άναπλη-ωτοθ χαί έ μ β
  έν Αγ Μ^ίωνι Σ ιμβαλαΐογραφι
  χφ γραφείς τού την 7 Μαρτΐου
  1937 ήμίβαν Κυριακήν" κα!
  ώραν 10—12 π. μ. Ινθ» χαί δχε
  χαλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειό
  Βοτήσασι.
  'Αρμόδιβς οΊχαστιχός χλητήρ
  ένεργησατν κάντα τα νδμιμα έκ!
  τοθ προκειμένον.
  Έν Ηρακλείω τί 16 Ίανουαρ.ου
  1937
  Ό πληρεξούοιος δικηγίοος τοθ
  έπιοπευδοντος χβί παραγγέλλοντος
  Μιχ. Χ. ββλβοαινβς
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕ1ΑΙ0Κ1Η1.Τ0Η 1)1
  "ΑΚΡΟΟΟΑΙί,,
  Άν«χε«ρι1 «{ Ηρακλεί
  •υ έχίβτην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρ«όν κατ' εύβεΐβν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«Ι Ρέ
  ΒΝρνον, Χανιά, Πειραια,
  -Ορον, Παρον, Νάςον.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΙ>*ΑΚΗ
  &Υ0
  ΰΤΟ
  69ον
  ΑΔΕΛΦ
  ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τβ& ΠρΒθΛέρ Μΐριμε.
  —Κύριε Ιϊ ΙΙιρζο, τοθ είπε μ'
  ϊ<α ψ'χρό χαί κιρΐφρονητιχό τρο κο, 1·ας άνθρακος κου αρνηθή<ε τή θ(·ηιχε!α τού δέν Ιχιι δικαίω μα νά μιλξ γιά την τιμή τού, γι ατΐ χανίνας δέν'θά τονπίστευε. Το κρέαακο τοθ λοχαγοθ Ιγινε χαταχχοχχινο χαί μιτά μιά οτιγ μή, ώχρέ. Τοαβήχθηκι δυο βήμχ τα, οάν νά ήθιλε ν' αποφύγη τόν πκρααμά νά χτυκήαη το γέρο. —Κύρΐι, άνέκραςε, ή ήλιχία βα( χαί ή θέαη οας, οας Ικιτρέ. πουν νά δβρίζιτι, χωρΐς φίδο τι· μβρίας, Ινα φτωχο εύγιντ] σέ δ,τι πιο πολύτιμο Ιχιι' Άλλά οας Εχι τεύιο, διατάξιτι έ-α άπβ τβύς ευ γενιΐς ή χαί πολλούς νά δκοαττ] ρίξουν τα λογια κου κροφέρατι Όρχιζομαι νά τοΰς χον» νά τα χατακιοθν ώς ηοΰ νά τοΰς κνί ξουν. —Αύτό χβρΐς ί\ο θά είναι σύσιημ» τ&ν κυρίαν ραφιναριαμέ ν«*ν. Δέν αχολουθ» ϊμβς τίς συ νήθειίς την χαί διώχνω τού; εύγε νιΐς μο» κου κϋς μιμοθνται. Λίγοντας αΰτά τοθ Ιατρεψι ή ράχτ). Ό λοχαγβς μέ λύβοα α την ψυχή> βγΐ]χε άκό τό μέγαρο Ιε
  Σίτιλλιώ/, τιήϊησε οτά άλογό χου
  χαί οάν νά ήθιλΐ ν' άναχουφίοη
  τό θυμο τού £ρχιοι Ινα τριλλο
  χαλκαομό, αδλαχώνοντας μέ οκιι
  ρουνιές τα κλευρά τοθ χαχίμοι
  ροτ τοθ ζώου. Στόν όρμητικέ τού
  δρέμο κολ)ές φσ,ές χόντιψε νά
  σκάοη ιά χίχχαλα ήαύχαν διαβκ
  τ&ν, χι' ήιαν ιύτύχημα πού δέν
  βρέθηχι χανένας -ραφιναριομένος
  οΐό κέρασμά τού: έκΐιδη, τόσο
  θυυαμένος ήταν, κου χάρις αλλο
  θ' <£)παζι άκό τα μαλλιά την ιυ χαιοΐα νά ξιοκαθώοη. "Οχαν Ιφθααι ώ; την Βινοένν*), τα οΐχά τού ά?χιοι νά χαθηαυχά ζή. "Εοιριψι τό αλογό τού χαί τό ξανάφερε στό Παρίοι ματωμένο χαί χαταΐδρωμένο. —Καχομοιρε φίλι, Ιλεγι μέ κι χρό χαμόγελο, Ισένα τιμαρ& γιά την 06ρη κου μ' ΙχανιΙ ΚαΙ χοϊδεύοντας τό λαιμο τοθ άθώου τού θύματος, γύριοι βάδην ώς οτό οκίτι πο& Ιμενι δ αδελφάς τού. Τοθ ιΐκι μονάχα Βτι δ Ναύ αρχος άρνήθηχε νά επέμβη οτήν δπίθεοή τού, χάρις νά χάνη λδνο γιά τίς λεπτομερείς τής ουνομι· λίας των. (συνεχίζετσι) ΜΙΝΔΑ ΑΡΙΘΜΟ2ΤΗΑ. 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άπαντον τής τέ· χνης! Ό πραγματικός αθλος! ΠρΝταγννιατθΟν: "Αννα Μπέλλα, Ζάν Πιέρ 'Ωμόν, Σάρλ Βανέλ, Ζάν Μυράτ. Σχην«6·σι«) Α. Λ1ΤΒΑΚ Μβυσιχη: Α. ΧΟΝΕΓΚΕΡ «Νέβ' τ6 πολεμικό άΐρο/τλά νο ηββ πήρ« τπ διβταγή γιά χίιν ηχήβι τού βανάτου, χο «πλάρνμά» χον, ε'να τρβιγικέ) ζιυγάρι, αώζυγος καΐ Ιρκβτίις μέ χίιν χαρδιά ρκγιβμένη, ά- νννιουν έχι άιτο χον φ«βο τής ά«ρομάχη(, άλλά γιβ μιά γυναϊκβ, έρνμενη .τβδ ενός, ανζβγο τβδ αλλου». ΠΡΟΣΕΧΟΣ: «ΑΘΛΙΟΙ" «©ίϊβ τραγοδδι» «Άννα Καρένιν» «Να«τ»Μή 'Ανταρσίβ» «ΜιλΜο(»{ χαί Ρνθμοί τβδ 1936». -πμ Κ··' «καβτην (1ς τ·( 6 μ. μ. ρ«τ·νή. ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ^ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΓΥΡΟ αΠΟ ΤΟ ΜΑΓΚΑΜ Ζήτημα μαγκαλιοθ ή κσλοριφέρ, είνε χό ζήτημο της ημέρας. Καΐ τί ζήτημα! ΟΙ συζητηταί τού, ουμπο- λΐται τιάσης ήλικΐας καΐ παντός •Ολου, χό Εθεσαν σπουδαιοφανως άνταλλάξσντες γνώμας καΐ οχό· λια. —ΤΙ θβλετε νσ πήτε, διεκήρυζε μΐσ δεστΐοινΐς είς ενα γηραιόν κθ· ριον, δτι τό μαγκάλι είνε ανώτε¬ ρον τοθ καλοριφέρ; Έκεϊνος,'φΙλος τθν ττατροπσρα· δότων λόγΦ ήλικΐας, άνεστέναξε. ΚαΙ έτΐρόσθεσεν ήρέμα: —·Η ττρόοδος είνε τταντοθ σεββ- οτή. ΆοκεΙ νά μή προτρέχη «ολϋ —καΐ άδικαιολογήτως—των κοινώς πσραδεδεγυένων. Τό καλοριφέρ είνε τό δκρον αωτον τής ουγχοο- νισμένης θερμάνσεως. Λέν μπορεϊ δμως νά υποχρεωθή σώνει καΐ κα· λά τ#ν καθένα νά τό έφαρμόζρ, Έγώ προτιμ© τό μαγκάλι. ΚαΙ τό προτιμω 6χι τόσο άπό λόγους οΐ- κονομΐας δσο άπό λόγους ΙοτορΙας καΐ ευρυτέρας κοινωνικής σκοπιμό- τητος. Έθυμήθηκα £νβ άλλον συνάν¬ θρωπον, ό οποίος κάποτβ τα εΐχε μέ βλους, απλώς διότι ή νεαρά— καΐ πολθφερνος—οόζυγός τού τόν 6πεχοίωσε νά εγκαταστήση είς την οικοδομήν τού καλοριφέρ καΐ λου- τρό μέ κάθί ουναφές κομφόρ. — Φοβοθμαι αυτήν την μανίαν συγχρονισμένης θερμανοεως καΐ καθαριότητος, έξεμυστηρεύθη είς Ενα συνομήλικόν· τού. ΚαΙ απεδείχθη αργότερον Οτι δεν είχεν Αδικον: 'Από τό μπουντουάρ τής κυρΐας έκείνης έβγήκαν Κνα πρωΓ μυοτικώ κάθε αλλο παρά,... άσκανδάλιστο. Άλλ" ανεξαρτήτως αυτών τό μαγκάλι ώς θίρμανοις δέν είνε κάτι τό εύκατσφρόνητον Εναντι άκόμη τής συνήθους Θερμά· στρας καΐ τού καλοριφέρ. Ή θαλ πωρή τού, γιο την Κρήτη τούλάχι στον, εΤνε Θαλπωρή πού βγαίνει μεο' άπό τίς άκατάλυτες κοΐ γλυ κές οίκογενειακές παραδόσεις. ΟΙ γραφικές,.άποσπερίδεςΐ) τοθ άλλοτε μέ την εΐλικρΐνεια καΐ άνυστερο βουλία ιταίρνουν γύρω άπό τό μαγ κάλι καΐ σήμερα την Ιδία σημα σία, Καθώς τό διανομΐζη ή ύπηρέ τρια δλοι τρέχουν τριγύρω τού σίν πρός μίαν Θέρμσνσι καΐ Ενα φως, άληθινά κ αί άνυπόκριτα. Έ νω σπιθΐζει τό μαγκάλι δλοι γε λοθν δλοι ένθουσισζονΐαι, δλοι μι λοθν. Κατι άπό τα περασμένα θά βγϋ στή μέοη; Άγαθίς φυσιεγνω μΐες, άγαθές προθεσεις, άγαθά τράγματσ. ΚαΙ μιδς άληθινής, τια τριαρχικής είρήνης ή άναλαμ-ηή θα προβάλη μεσ' άπό τα κάρβουνά —ΑΙ βντυ-ώσεις τοθ υΐοθ τοθ Μουσολίνι ά«ό την Άβησσυνίαν. Ό είχοαΗτής υιός τοθ ΝτοΟ- τσε, Β'χταρ Μΐυαοολ'νι, Ιδημο οίιυοιν είς τέμον τάς ίντυπώσιις τού έκ τοθ πολέμου τής Άδηοου· νία{, είς τόν ίποιον ώς γναβτόν δπη;ίτησεν ώς άιροπέρος. Είς τό βιβλίον τού ΙξηγεΙ δτι αί κερι- γραφαί τού κροορίζονται διά την ιταλικόν νεολαίαν ή 2π?<α, τοιου¬ τοτρόπως θά μάθη τί είνε κολε· μος, πό; νά εκτελή τό χβθήχίν της χαί τ ώς νά άντιχη είς τάς χαχουχίας. Ηιταξυ άλλαν ό νεα· ρος ΜοιΌολίνι άφηγεΐται τδν έναέριον βομβαρδιομόν 6 δκιΐις ποοηγήθη τ»]ς χαταλήψεας τοθ Μαχάλι, την δ Νοεμβριού 1935. «Αί ΙμπρηοτιχαΙ βομβαι, γράφει, Ιίωοαν ίκανοποιητιχά άκοτιλέ οματα διότι προεκάλεσαν μεγάλας πιιρχαΐας. Έκυρκολήοαμεν ολό¬ κληρον την περιφέρειαν χαί οί χά τοιέτράπησανιίς φυγήν». Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τοδ ΚΙϋΕΚ ΗΔΟΟΑΚϋ Πον τού,... Ό 'Αλλβς —-Τό νέον έξιρευνητικόν ταξείδιον τοθ Οΰϊλκινς. Ό έξεριιινητής Σέρ Χιοθμκερ Οίΐχινς έίήλαοεν δτι έλπΐζει νά κραγματοκοιήοη τό νέον τα· ξίδιόν τού ιίς τον Βίριΐον Πόλον τ4ν προσέχη Ιούλιον, θε αναχω¬ ρήση από το Σπίτσμπιργχεν χαί θά διαρχΐοη 2 200 μίλια. Σχο· πίς τής έξιρΐυ>τ)τιχί|ς άκοοτολτ]ς
  θά είνε νά έξαχρ(β»6^ χατά πό
  οον τό δηιβ,ύχιον δύναται νά
  χρηοιμιποιτ,θί δι" επιστημονικάς
  παρατηρήσας είς τάν Άρχτιχί»
  Ωκεανόν «αί εάν πράγματι δφ!-
  αταται ή Γή Κρίχερ κερί τής ο¬
  ποίας κιστεύιται δτι εδρία.εται
  βορειιδυτιχ&ς τής Γτ)ς "£λλΐ·
  ομέρ.
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην οί
  κίαν ιόδός Σφακίων παραπλεύρως
  οίκίας ίατρςθ κ.Άπολ.Μελισσείδου)
  δύο δωμάτια κατάλληλα διά μεμο
  νωμένα ατομα μέ Ιδιαιτέραν εΐσο
  δόν καΐ ηλεκτρικόν φως. Τα Ιδία
  δωμάτια μετά , τοθ κάτωθι αυτών
  Ιοογείου δύνανται νά ένοικιαοθώ-
  σι κοί τΐαρ' όλιγομελεθς οίκογενεί
  άς. Πληροφορίαι παρά τή έν λόγω
  οίκ'α (πρώην κληρονόμον Ιωάννου
  Δρακάκη).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
  _ΑΓΓ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΕ καί ΛΩΡΕΙΤΑ ΓΙΩΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ : 2 άπαγευματιν·) 3 και έ μ. μ. έσπκρινη 10 μ. μ
  ΣΗΝ. Πρός άπβφυνπν χο& βυννστιομοϋ χαί δι* την ανιτον π«
  ρ«χολούβηοιν Χ6& μεγάλου αύτοδ εργου παρβχαλιϊαβ* δπυς προοέρ
  χιββι χβτά χήν ϋρ«ν τής ένάρ(ΐως έχάστβυ κρογρίμμβτος,
  χύτταξα σιά μάτια χαί έχα
  τάλαβα δτι Ιννοοθσε αϋιά'Κ'.ΰ Ι
  λεγε χαί διαν δ Διό άποφασίζει
  »4ιι καμμιά δύναμις στον χίσιιο
  {έν μκοριΐ νά τόν άκοτρίψη. θ
  αφήσω δμας έϊώ τόν Λεο—τόν μδ
  νο ά»θρωηο κου άγαποθσα στάν
  κίσμο—νά ξεχινήση μόνος τού σέ
  μιά τέσο έπιχίνδυνη ίποσιολή; ΕΙ
  χά τίποτε αλλο νά χάνω ατή ζωή
  μου, εάν Ιχανα τόν Λιί; ΜΐλαταΟ
  τα Ι έν Ιδιιξα χανένα ένθουσΐασμο
  α τή ν ίίέχντου γι* νά μή κ;ο!ώια
  τα αίαθήματά μοί).
  | —Δέ* πιοτεύα νά το λβς οίβ«-
  ρά, τοθ είπα.
  Ι —Μίλιστα, άπεφάαιαχ νά πά»,
  θεΤε- Εάν δέν άναχαλύψω <ιον φλογερόν στόλον τής ζω*)ς 6 δικϊ ος κεριστρέφεται μέ χρίτους χι· ραυνβν» θά εθρ» τιύλάχιοτον την ευκαιρίαν νά κίμ» ϊ^α κρώτης χάξιως κι*»τίγι. —Εάν είνε γιά κυντ]γι Ιρχομα κι' έώ, τοθ εϊκα. Παντοτε εΐχα την ιδέαν νά οχοτώσω χανένα βού βαλο ή χανένα λεοντάρι πρΐν πεθα- να.'Εάν ίέν κιστεύα στά παραμύ θια, κιστιύα δμος στό χυν«)γι.Έμ πρίς, λοιπόν, κές μου κίτε θά ιί σαι Ιτοιμος χ»Ι θά ο* άχολου- θήσα. —θχυμάσα. θέλεις νά μβς ά χολουθήση χά Ι ου, Τζώ>; ρώτησε
  δ Λιδ.
  —Ή αλήθιια ι Ν», απήντησε, ί
  ΤΝώ/ δτι !εν μοθ ά(έσουν τα ξέ
  να μέρη, άλλά άφιθ φεύγετε οί
  δυδ οας θά χρειαζιοθε χάποιον νά
  αίς δπηρετ). Σας οκηρέττ,σα ήϊ]
  ιΐχοσι χρδνια χαί δέν μπο'ώ κια
  νά σβς άφήσω.
  —Ηκράβο, Τζών. Άλλά 11< θά πί)ς οέ κανέν» τίκοτε γιά την &κο στολτ) μας γιατΐ θά γελάσουν είς βίρος μας. | Τρείς μτ]νις άργίτερα άπο την [σιοριχή αυτή ήμέρα κιυ άνοίξαμι | τό χιίώίιο, έκλέκμι κρός τό Ζχν ζιμπάρ. Ι Είχαμε πιά αφήση πίσιο μας— Ισως γιά κάντα—τα προφιλτ] μας ι κρέσιοκα τοθ Καίμπριτζ, τα ώ ιορ φα σπ,ιτάχια μας, τα χομφορ τί|ς πολιτισμένης ζα^ς χ>1 ταξειδιύα
  με τώρα μαχρυά στά άφριχανιχά
  παράλια. Ήταν νύκτα φεγγαρά
  λουστη χαί τό έλαφρδ άιράχι φού
  σχωνι τα πανιά χοθ Ιατιοφίρου
  Ι μας στήν πλώρη «0 δποίου «χού
  ί αμι τ&ν νανουριστικδ φλοΐσδο τ&ν
  χυμάτων. Στδ χατίσιρωμα τοθ
  πλοίου Η* έκινιΐτο ιυ:ε σχιά γ
  τί είχαν περάση πΐά τα μισχνυχτα
  χαί οί Ιθαγενιΐς Ιχοιμνντο. Στό
  τιμανι μονον διεκρίνετο ή μαύρη
  αχιά τοθ Μιβχάμετ, ο'όκοίΐς Ιχυ
  δερνοθσε τό Εστιοφδρον έχων ώ,
  ίΐηγον τα άσχρα.
  (συνεχΐζεται)
  ΔΙλΚΗΡΥΞΙΣ
  'Η Έπιμ-λητβΙα γ Μβοαρ
  χ(ας διακηρόττβι δ τι την 31η
  Ί ΐνουαρΐου έ. ε. ημέραν Κυ
  ριακήν καΙ ώραν 11—12 π. μ
  ενεργηθήσεται Βημόσιος μβιο
  βοτιχός οιαγωνισμός ττ,.ος
  νάοειξιν έργολάβου όβικών
  μεταφοράν άκομεμακρυσμέ
  νοον άκοστάσεων.
  Ο5?ος ένΕργηθήσεται συγ
  χρόνως έν Χανίοις, Ρεθύμνφ
  καΙ Ήρακλε'φ τιαρα των άντι
  στοΐχων Φρουραρχεων καΙ βίς
  τόν συνήθη τόκον Βημοτιρασι
  ών Βιθ τιροφορικών τΐροσφο
  ρΔν καί ενώπιον έπιτροπτΐς έ£
  άξ)Ο
  Τό νέον σιγαρέττον
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Πολυτελείας 12 δρχ. τό τΐακέττο.
  Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε
  γλυκόπιοτο, άβλαβίς, ποιοτιχώς υπέροχον.
  1η»-*
  Νομεΰ Ηρακλείου
  ΔΗΜ. ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΧ
  ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ «ΜΙΝΟΑΝ" ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
  ΤΟ ΤΤΛΗΡΩΜΑ
  Χανουν «ολύ δοοι «έν ηρολάβουν νά τό ί
  βήμερον.
  Όροι συμφωνιών είσΐ κατα
  τεθϊΐμίνοι β(ς Γβ ά-ω Φρου
  ραρχεΐα κοί τιαρ' ημίν πρός
  πληροφορίαν τθν ένβΐαφερο
  μένων
  Χανιά τβ 13 ΊανουαρΙου 1937
  Ό Έτιμελητής ν Μεραρ
  Χ'ας.
  ΜΟΥΣΗΕ ΕΜΜ.
  Τ«γμ 'Β«ιμ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Κ«ν*ιθεΙσης τής θισινς
  τοθ Μικροβιολόγου ΙατροΟ
  *ντω ΠανανΚω Δημοτικω
  Νοσοκομεϊφ ΉρακΧβίου,
  «ροσκαλοθνται οί λνιθυ
  μοθντις δ«ως βιορισθΔσι
  »1ς την θέσιν ταύτην, ίνα
  ύκοβάλνσι είς τδ Άοελ·ά
  τον αίτησιν, τό δίβλωαά
  τ*»ν καΙ «ν γένει τα «ο0
  σόντα τυν.
  ΑΙχήσΐις θά γίνωνται δι
  Ό Πβ«ι6ρος «Ο Άίελ.
  του
  ς Ήραβλιίοο
  ην&( Γεει
  ΕΟΡΤΑΙ.-ΣήμβΡον εορτήν τού
  'ΑΥ ΆντωνΙου δέν έορτάζει οϋτε
  Βέχετσι έτι-σκεψεις ή κ. ΑντωνΙα
  Μ. Παντουβάκη.
  _·Ο κ. Αντώνιος Εμ. Σφακιανα
  κης δέν έορτάζβι οϋτε βέχετοχι έιΐι
  σκίψεις λόγψ ττένθους.
  -Έτίΐοης βέν έορτάζει ό κ. Άν.
  Παντουβάκης κουρεός.^
  —Αθριον εορτήν τού Αγ, Αβα
  νασίου δέν έορτάζει οθτβ βέχβται
  έπισκέψεις ό κ. {ΆΘανάσιος Παττα
  δ4!-/Η κ. ΕΟΘυμΙα Χαριδ. Κανάκη
  έγκατασταθεϊσα καΙ οΰθις είς Ή
  ράκλειον Θά αρχίση να ββχεται ά
  ττό της 20ης τρέχοντος ^επέτειον
  της όνομαστικής της εορτής.
  —ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την ιιαρελθου
  σαν Πέμτιτην ή δίς Άννα Δ. Λβ
  βέντη εβάπτισε τό κοριτσακι χοθ
  κ. Νικ. Τζανάκη έμπόρου, δώσασα
  ΐύ δνομα ΕΙρήνη. Νά τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΓΗΡΙΟΜ.—Πάντας τούς
  συμμετασχόντας τοθ τιένθους μας
  έτιΐ τιδ Θανάχφ τί|ς προοφιλοθς
  μας μητρός καΙ μάμμης Κρουοτά
  λης Γιρεψαλάκη καΙ τούς τιαρα
  κολουθήσαντας την κηδείαν αυτής
  εύχαριστοθμεν Θερμότατα καΙ δή
  μοοΐα.
  Τα ττενθοθντα τέκνα
  Εύσχράχιος. ΝΐΝθλ. κ*Ι Γεώργ.
  Γαρεφαλάκης-
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ό καιρός δέν εφάνη ο£ίτε χθές
  σταθερώς βίλτιωμένος—μερικοί μ<4 λιστα τόν εχαρακτήρισαν μονιμο ποιημένον... —Άς ελπίσωμεν 6τι τό πρώτον Θά συμβή τουλάχιστον σήμερον καί Οτι οί Βεύτεροι Θά διοψευσθοθν ό ριοτικώς. —Διότι μά την αλήθειαν τό τε- λευταϊο κρύο καταντςί σωστή συμ φορά καΙ πρέττει νά τελειώνη τό γρηγορώτερο... —Τό Καπετανάκειον Όρφανοτρο φεϊον άποηβρατοθται όσονοΰπω. —ΑΙ κυριώτεροι άττομένουσαι ίρ γασίαι είνε ή καταοκευή Θυρών καΙ τιαραθύρων έν ουνδυασμφ μέ την τελικήν εσωτερικήν τού διαρ ρύθμισιν. —Έκ παράλληλον συνβχΐζονται γοργως αί εργασίαι είς τό νέον Μουσείον μας. - Κατά τάς πληροφορίας μας τό νέον Μουσείον Ηρακλείου καΐ έσκ>
  τερικώς καΙ εξωτερικώς Θά άποτε
  λέση επιβλητικόν ΐδρυμα. μοναδι
  κόν είς τό εΤδος τού έν "Ανατολή.
  —Άλλως τε τουτο συνάγεται
  καΙ έκ τής μορφής την οποίαν, φαΐ
  νεται λαμβάνουσα άπό τούδε ή ο!
  κοδομή.
  —Τος αρμοδίας αρχάς άπασχο·
  λεϊ τό ζήιημα τής περιθάλψεως
  των όιτωσδήποτε πληγεισών έκτών
  μικροπλημμυρών οικογένειαν.
  —ΑΙ οποίαι καίτοι δέν είναι καΙ
  πολλαί δημιουργοθν εν τούτοις νέα
  ζητήματα χοήζοντα άμέσου άντι
  λήψεως.
  - Λόγω τής σφοδράς Θαλασσο
  ταραχής των τκλευτοΐων ήμεοων
  τα άΧιευτικά παρέμειναν άδρα
  νοθντα.
  —'ΕπΙσης παραμένουν άνεκτέλε-
  στα καί τα ταξεΙΒια των Ιστιοφό-
  ρων.
  - Βελτιουμένου ώς ττιστεύεται
  τοθ καιροθ—ή θαλασσινή ζ«οή ή ά
  πασχολοθσα τόσας χείρας καί τό
  σα έπαγγέλματα Θά κινηθή πάλιν.
  —"Ενας λόγος δηλ. παραπάνω
  νά βελτιωθή ό καιρός.
  —Χθές την πρωΐαν διεξήχθη μει
  οδοοΐα είς τόν Δήμον διά την ρα
  Φήν στολώνιΐς τούς^μουσικοθς τής
  Φιλαρμονικής καί τούς δημοτικούς
  κλητήρας.
  —Διά τάς στολάς ώς γνωστόν
  τής Μουσικήν τοθ Δήμου, τό ζήτη
  μα σχβτίζεται καί μέ την ανάγκην
  τής εμφανίσεως όσον τό δυνατόν
  ταχύτερον άνακαινισμένης τρόπον
  τινά εξωτερικώς, τής τόσον «ρτΐ
  ως λειτουργοοσης Δημοτικάς μας
  Μουσικής.
  - Κίνησις χθές είς τό Πταισμα
  τοδικκΓον μας λόγφ τής έκδικάσε
  ως των συνήθων μικρουποθίσεων.
  - ΑΙ οποίαι δσον...συνήθεις καϊ
  άν είναι, είναι καί ττολυάριθμοι.
  - Είς την »Μινώα» προβάλλεται
  σήμεοον διά τελευταίαν φορά τό
  «Πλήοωμα».—Είναι Ενα ϊργο άπό
  τα όμολογουμένως άριστουργημα
  τικά.
  - Ή ώραιοτάτη «Σαγγάη· είς
  τοΰ Πουλακάκη προβάλλεται σήμε
  ρον είς δθο απογευματινάς έκτός
  τής συνήθους έοπερινής.
  * Ρικορτερ
  Η "Δ'ΔΙΣΜλΙΚΗ ΖΟΗ,,
  Εξεδόθη μέ παιδαγωγικήν κοί
  άλλην Ολην τό 22ον τεθχος τής μη
  νιαΐας έκπαιδευτικής έΐΐιθεωρήσβ
  ως «Διδοσκαλική Ζωή», 'Από τα
  «εριεχόμενα σημειώνομεν: «Ό σκο
  πός τοθ ΣχολεΙου» υπό Γ. Ν. Πά.
  παδάκη,β'Υποχρεωτική γεωργική με
  τασχολική έκπαΐδβυοις» υπό Κωνσ.
  Τσαπάκη, «Ανάλυσις χοθ βιβλΐου».
  «Βεβαία πταΐει χό σχολειό» υπό
  Χρ Τσαφαντάκη κλιι.
  ΑΓΗΪ. Τ. ΧΟΖΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Νετέφερε τ* νραφεΐβν τβ»
  επί τής βδβδ ΚυδΜνΙιχς (Κου
  τάλβθ π«ρ« τοις ΚάχΝ φλ
  κ*β
  Άναλαμβάνΐι «σσαν
  ξ ο«6θΐσιν.
  τ*τα
  0
  ρΙ«βτ0'
  ΤίΜ6νο «ού ή
  ,ουανέττα
  νρήγορα... ^
  •Ετσι, α«δ τή
  ου τσξειβιοΙ
  έ
  ,^^ντουανέτ
  τοΠαρΙσι· ΑλΑί
  έκτησ»!Τ«1
  ϊουανέττα. Άτκ
  ίκίΐνη ή νοη«ΐα
  ,Νϊ συνσριιαση
  Πολλές ,ψορές-
  ιτολ> ές—έι
  ,λητη σέ θέλγητΐ
  αοχεδάσεις. Π6ι
  ίι μβγαλη τ»ομπ(
  χια μ* μισ Μικ*
  καί μέ την Τερέ
  ηάλ σΐό τιλάΐ
  τβνε στό χορό
  ή νιά νά καρά!
  κνιτο οέ τέρψβις
  άθδβς.
  Τώρα πού έξ!
  ζω^ τής ούλής,
  τονηχαί βλύγκ
  ψ'σ της, ή. άιΐθα
  Αριθ. 10915
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  11ΛΕΙΣ
  Ό οιΐιΐΕολοιιογρ
  Κί»οτρ. θ. Γαρεφ:
  χλιΕψ έίριύιβν χά
  :
  Έχτίοημι ΐίς !
  οτιχδν πλιιοιηριο
  άχίνητα χείμενα
  ορφ Νίας *Αλιχο
  •ΐιΐου Ή^αχλείο
  "βν περιοιχιομ4'
  ν«1ς χαί γ ^ έατος < 'ί!4 2 μ, έι|( συνιοταμΐνη; ΙΧθ' ϊλων ττον πά ««ΡβχολουΒημάτβ λβιηίΐ; έν γένει ™>·ω; μίτρβ,ν τι
  μ έν
  « τοθ ουνοιχιοιι
  Ρ'βμ. 53 (
  ρ
  7
  ρ
  . 53 τε
  ς
  μ· τβ 6
  «0
  ϊ
  0 «Χ.
  «ινοιχιαμβ
  Μι Κ
  ζ ΐφ 6πΟυΡγί1(
  * *»» Ι!1,

  Λ'Π Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  Α ΠΟ ΤΟΥ (8ΡΟΝΟΥ
  ΕΠ Ε ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  χτΟι
  Ι Παπά.
  Κανάκη
  είς ·κ|
  4
  'πέτειον
  ς.
  'ρελθοθ
  ,. Δ. Λε
  «ι τοο
  δώ
  [ας τούς
  ο«ς μας
  οφιλοθς
  ίρουοτα
  ρ
  ιν αυτής
  καί 8η
  τέκνα
  •Γεώργ.
  Οτε χθές
  ερικοΐ μά
  ' μονιμο
  ■πρώτον
  μερον καί
  υοθοϋν Α
  ν τό τε-
  ωστή συμ
  ρφανοτρο
  >νούπω.
  νουσαι ερ
  ίή θυρϋν
  υασμω μέ
  τού δισρ
  νεχΐζονται
  τό νέον
  Ιας μας τό
  ου καΐέσβ
  θά άτιοτε
  α. μοναδι
  Ανατολή,
  συνάγεται
  ιποίαν, φσί
  τούδε ή οί
  *ς άτιασχο·
  εριθάλψεος
  ισών έκτών
  .νειων.
  ■ ν είναι καί
  τούτοις νέα
  ιέσου άντι
  ; θαλαοοο
  όν ημερών
  ειναν αδρα
  »ν άνεκτέλί-
  !>ν ΙοτιοΦό·
  ττιστεύεται
  ινή ζ*ή ή *
  [ρσς καί »
  νηθή πάλιν,
  τχαραιτανο ι
  διεξήχθη γ* ϊ
  δια την ρο
  ουσικούς τηί
  ς δημοτικούί
  *?*
  **»»*
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Γ
  18ον
  »Όταν έπήγαμβ να πβοιπα
  τήσωμβ οίον Κβοαμεικό, ήταν
  τόσο πολύς 6 δχλος ο^τε *-
  μεΐνσμε τρία τέταρτα τής ώ¬
  ρας Υ,ωρίς νά μποοοθμε οδτβ
  μνρός νά πάμβ. οθτβ πΐσω...
  "Οίαν έγυρ'σαμε άπό τόν πε
  ρΐπατο, άνεβή<αμβ ο' έναν έ· ξώστη κοί *μΒ(ναμβν ίκεΤ μι· σή ώοα. Δέν μπορΛ νά σοθ πβριγράψω, άγαπητή μου μα· μα τίς παράφορες έκοηλώσεις χαρας, άγάπης πού μάς ίββι ξαν έκείνη τή στιγμή Π οί ν ά ποχωρήσωμεν, έχαιρετΐσαμε μέ τό χέρι τόν λαό, πράγμσ πού χατευχαρίστησεν δλους. Πόσον, εύτυχισμένοι εΓμαστβ, στή θέσι πού βρισκόααστε νά κεροίζωμε τή φιλΐα ενός ολο¬ κλήρου λαοθ τόσο φθηνάΙ Καί δμως δέν ΰπάρχει τίποτε πολυτιμότερο- τό ενοωσα κα- λά κα( δέν θά τό ξβχάσω πό- τέ>.
  ' Μόνο πού ή Μαρία—Άν·
  τουανέττα έξεχνοθσε τόσο
  γρήγορα...
  * ·
  Έτσι, άπό την ήμέρα τοθ
  πρώτου ταξειδίου της, ή Μα¬
  ρία—'Αντουανέττβ κατέκτησε
  τό ΠαρΙσι. Άλλά καί τό Πα·
  ρΐσι κατέκιησε τή Μαρία—-Άν
  τουανέττα. Άττό την ήμέρα
  έκεΙΎη ή γοητΗα τής πόλεως
  εΤχβ συνσρπάση τή γυνσΐκα.
  Πολλές ,φορές—χαί οέ λίγο
  πάρα πολ) ές—επήγαινε στήν
  πρωτεύουσα πού ήταν άνεξάν
  τλητη σέ θέλνητρα κσΙ σέ δι
  ασχεδάσεις. Πότε την ήμέρσ,
  έν μεγάλη πομτιβ, τι ό τε τή νύ
  χτα μέ μιά μικρή άκολουθία
  καί μέ την Τερέζα ντέ Λ μ μ¬
  πάλ στό πλάΐ της— γιά νά
  •π ά νέ στό χορό ή στό θέατρο
  ή γιά νά παραοοθοον ί'»όγ-
  κνιτο σέ τέρψβκτ,'λΐγο— πολύ
  άθΛες.
  Τώρα πού έξίφυγεν άπό τή
  ζωή τής ούλής, άπό τή μονό-
  τονη χαί άλύγισιη όμοιομορ-
  φ!α της, ή άιΐθησση νέα £·όι·
  ωσε πόσο φοικτή ήταν ή άν(α
  πού έφώληαζβ μέσα σ' έκβΐνο
  τα άπέραντο μαρμάρινο κτΙ·
  ριο των ΒερσαλλιΛν, μέ τίς
  βαθ'ΐές ύποκλίσεις τού καί
  τίς 'ύ τουλες ραδΐουργΐες τού,
  μέ τίς ανοστες έκεΐνες ειρ-
  τές καί τίς άνυπόφορες θεϊες
  καί κυρίες της τιμής πού διαρ
  κώς έγκρίνισζαν κα( τήν έσυν
  τρόφευαν άναγκαστικά χά θε
  πρωΐ στή )ειτουργα καί κά
  θβ βράδυ στό πλέξιμο καί τό
  κέντημα. Ή σκλαβιά τής α
  χαρής αύλικής ζωής, ή φρι
  κτή έπιτήδβυσις των τρόπον,
  (Ι μβτρημένες κινήσεις, οί πά
  γωμένες Φυσιογνωμίβς, ό δι
  αρκής τρόμος γιά τό παραμι
  κρό παραπάτημα— δλα ούτά
  τής έφαΐνοντο τβχνηισ, έψιαλ
  τώδη, μπροστά σιήν πλατειά
  καί έλεύθερη ζωή τοθ Παρισι
  οθ. Έθαρροθσε τι ώς εΤχε δρα
  πετεύση άπό ίνα άτιοπνικτι
  κό θερμοκήπιο καί π ώς έζοθσε
  τώρα σιόν καθαρόν άέρα. Έ
  κεΤ, μέσα στό χάος τής γι
  γαντιαΐας πόλεως, μποροθσβ
  κανεΐς νά χωθ{| καί νά <ξα- φανιοθρ, νά γλυτώση άπό τόν αμεΐλικτον ώράριον Ίών ώρι σμένων κοθημερινών κινήσβ ών καί νά παίξη μέ την τύχη, νά άπολαύση καί νά ζήση τή βΐκή τού ζωή—έν ώ μέσα στό παλάτι έζοθσε γιά τα μάτια των άλλων. "Ετσι, τακτικά, βυό—τρείς κοί περισσότερες φορές την έβοομάΒα, μόλις ένύχτωνε κα (λά χαΐ ό βασιληάς καί ό Δελ φΤ,χθς έτιήναιναν νά κοιμηθή Ο ν μιά άνακτορική άμαξα μετ* φερεν όλοταχΛς στό Παρισι μιά συντροφιά χαρωπών καί ώμορφοστολισμένων γυναικων !—ή Μαρία —Άντουανέττσ, ή ντέ Λμπάλ καί μερΐ'ές άκόμη 'φ λες—αί όποΤες έγύριζαν στό πολάτι μισοκουρρσμένες καί πά ντα πρόσχαρες μόλις κατά τα χσράματα. (συνεχ(ζεται) ΙΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ "Αριθ. 10915. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙ4ΣΜΟΓ Ό συμβολαιογράφος ' Ευστρ. θ. Γαρ-εφαλάχτ); έν Ή>α
  χλιίφ έΐρεύνν χαί χατοιχβν δηλο
  ηοι6 δτι:
  *_χτ(θ~μι είς δημόσιον άναγχα
  οτιχον πλεισιηριασμόν τα Ιπέμινα
  άχίνητα χεΐμενα έν ώ σιινοιχι-
  σμώ Νέας 'Α^καρνασοβΟ, Προα-
  • ιειου Ηρακλείου τ) οί 1) Ινα. κή
  πον περιτοιχισμίνον μετα διξβμε
  ντ}ς χαί φρέατος χαί τβν έν α& ώ
  ιί«οδομτιμάτων ήτοι 1 οικίας έχ
  2 ίβμϊτ'ωΛ έιιρας οικίας διορό
  φού συνισταμένης έξ 9 δωματίον
  μεθ' δλιον τάν παραρτημίτυν καί
  πκραχολουΗημίτων τού χαί τής
  λοιπάς έν γένει περιοχάς τού Ιχ
  τάσιω; μέτρων τετραγωνιχ&ν τεσ
  σαρων χιλιάδων (4,000) περίπου
  έμφαινίμινον έν ■ ω σχεδΐαγράμμα
  τι τοθ συνοιχισμοθ τού:ου δπ' ά
  ριθμ. 53 (<ατΐ)γορίας Α) χαί οί- νορευδμενον άρχτιχβς μετά τκθ δπ' αριθμ. 53 τεμχχιΌυ ανήκοντος είς τόν κατωτέρω αναφερόμενον ό φειλέτην Μιχαήλ Έλευθεριάδην, Νβτιοανατολιχβς μέ δρόμον, Άνα τολιχβς μέ τα δπ' άριϋμ. 59 χαί 60 τεμάχια τιθ σχεϊιαγραμματες τοθ άνβ) ευνοικιαμοθ ανήκοντα ιί; τον Μιχ. Αλέξανδρον χαί δυτικώς μέ τα 6κ' αριθμ. 55, 56 χαί 57 τεμάχια τοθ αχεδιαγράμμχτος τοθ ίνα) συνοιχιομοθ άνήκοντα είς τβυς Μιχ. Κυπροΐον, Μιχ. Καρ λ«)ν χβΐ Άντ. Κ. Κάπον. 2) "Εν οίκόπεδον έμφζινόμενον έν τώ πά ρα τώ δπουργείψ Γεωργίας τηρου μένφ χτηματολογίφ^άπαρτιζομίνψ έκ τοθ χτηματογραφιχ&Ο διαγράμ μχτος δριστιχής ίιανομής χαί των αχετιχων χτημβτολογικβν πινί>ων
  δπ' άριθμ. τεμαχίου 20 («ατηγο
  ρίας Β) εκτάσεως μέτρων τετρα
  γωνιχΑν χιλίων διαχοσίων πεντή
  χοντα ένος (1251) μΐτά τβν έπ'
  αύτοθ ίίίαις δαπάναις τοθ δΐειλέ
  τού ανεγερθέντων 1 άρτοπβιείου
  έχ 2 χλιδάνων καί 1 οικίας ήμιτε {
  λ&Ος, συνορεθον ΒίρεΙως μέ τί;
  δη' άριθμ. 21 τεμάχιον τοθ ά*ω|
  διαίράμματος, 4νί)χον είς την
  Εθνικήν Τρβηεζαν τής Ελλάδος
  Νοτίως χαί Δυτικώς μέ ελεύθερον
  χβρον ουνεχόμενον μέ δημόσιον
  δρόμον χαί Ανατολικώς μέ δρό
  μόν (όδβς Μαναώλου συνοιχισμοθ
  Νίας'ΑλιχαρναοοοΟ) χαί 3) "Εν οί
  χόπεδον εκτάσεως μέτρων τετρα
  γωνιχβν 300 περίπίυ μιτβ τοθ
  ι π' κύτοθ ίίίβιις δβκίνοιις «Ο 4-
  φιιλέτου άνεγεεθίντος ίργοστασί
  ου άαβεσΐοποιϊΐς συνορεθον μέ
  χτήματα Νοτίιος ΙΜου δ»ειλέτου
  Μιχ. Έλευθεριάδου χαί Λαζαροϋ
  Κιόσογλου, Δ^τιx6ς Βχσιλ. Παπά
  ζογλεμ, 'Δνατολικ6ς χαί ΒΐρεΓω;
  •έ δρόμον, ίνήχοντα είς τόν χά
  ταδιωχίμινον δ^ιιλέτην Μιχαήλ
  Νιχ. Έλΐυθίριάδην Ιμπορον χά
  χοιχον οι>ν3ΐχισμ(.Ο Νί»( Άλιχαρ
  νασαοθ Ήίακλιίου τ$ έπισπιύιει
  ής Ινυποθήχβυ ίανιιστρΕας 'Κθνι
  κης Τ.ατίζης τής Ελλάδος εΐριυ
  ούσης έν Αθήναις χ»ι έχπροοι»
  πουμένης δπό τοθ ΔιοιχτρεΟ αυτής
  χ. Ιωαν. Δ;εσοπούλου χατοίχου
  ^νβν πρες άπόληψιν τ*)ς ένυ
  ποθήχου άπαπήσιιος της τής ατη
  ριζομέ,ης είς νήν δή9 άριθμ. 2372
  τής 2*ς Σεπτιμβρίου Ιτευς 1933
  εμπορικήν έπ' άνοιχ' (Τ> λογαριβ
  Ο).ώ πΙατ(ΐ)3ΐν γενομένην ενώπιον
  τοθ συμβολαιογρίφου 'Αθηνβν Δή
  μου Ι Δημοκβστιθλα χαί άνερ-
  χομέντ)ς χαχά την χοινοηοιηθιΐβαν
  Φαινόμενα
  καί πράγματα
  Ό ηένος κβιΐ 6 φοβος
  Γ.
  Λοιπόν, £ν,Εΐ καί ό φόβος
  την χρησιμότητά τού διά την
  δπαρξιν τοθ άνθρώπου· εΤνβ
  ό κυριώτερος παράγων τής
  αύτοσυντηοήσεως κσΙ ό ακο(
  μητος φρουρός τής ζωί|ς κα(
  παντός δ,τι δύναται νά την
  απειλήση. "Αν τό ένστικτον
  τοθ φόβου δέν μάς υπεδείκνυε
  τΓύς μικρούς ή μεγάλους κιν·
  δύνους, Βσους άνά πάσαν
  στιγμήν άντιμετωπίζομεν καί
  ί(ς τόν φυσικόν κσΐ ι(ς τόν η¬
  θικόν κόσμον, ή σωματική
  μας ϋπορξις χαί ή ψυχιχή
  μας εΰΕξία θά ήσαν σύτόχρη
  μα προβληματικαί. Όστις δέν
  φοβείται τό κακόν κσΙ τος συ
  νεπεΐας τού Ρέν θά δυσκολευ
  θβ καί νά τό διαπράζρ, άπα-
  ράλλακτα Οπως ό άναΐοθητος
  πρός τό άλγος δύναται άψε·
  λέστατα ν3 αφήση το νέρι
  τού νά κα(| Ε'( τήν φωτιάν.
  "Αν θέλετε, μάλιστα, άρχή
  πάσης σοφίας ανθρωπίνης εΤ
  νέ δχι μόνον ό φόβος τοθ Κυ-
  ρΐου, άλλά καί ό φόβος παν¬
  τός δ,τι δύναται νά καταστρέ¬
  ψη την ζωήν ή νά βαραθρώση
  την ψυχικήν γαλήνην καί τήν
  ευτυχίαν.
  Φυσινά κσΙ ή ύπερβολή τοθ
  φόβου είνε δχι ευχάριστος ού
  τε κολακευτινή διά την δύνα¬
  μιν τοθ χαρακτήρος, καί θσυ
  μάζει άνέκαθεν ή ανθρωπό¬
  της τού: νικητάς τοθ οίοθή-
  ματος σύτοθ, άλλά μέ την
  προϋπόθεσιν δή καί πασά γεν
  να(α τόλμη καί κάθε αψοβος
  ώ δφΐιλέτη 5πο χρονολ. 29 Ίου
  λίοα 1935 επιταγήν της ε'ς Ερ.
  τεχραχοσίας πιντήχοντα χιλιάδας
  τριακοσίας δ/δοήκονχα (450,380)
  έξ 6α δραγμ. τιτραχδσιαι τΐοσα
  ρϊ,χονχα έπτά χώιάϊις έννεαχοοΕ
  άς χριάχονχα (447,930) έντέχιος
  άπω 1 Νοεμβοίου 1934 μέχρις έν
  τελεθς έξοφ;ήσε»ς.
  Ό πλιιστηριασμός γενησεται
  τήν 24ην ΊανουκρΕου 1937 ήμέ
  ραν Κυριακήν ενώπιον Ιμεθ χοθ
  συμβολαιονρΐφου Ηρακλείου Ε5
  στραχΕου θιοδ.Γαρεφαλά^η έν Ή
  ραχλείψ έδρεύονχος χαί χατοι
  κοθντος ή τοθ νομίμου αναηληρω
  χοθ μου χαί έν 16 ένχοθθα χαί πά
  ρά την διον «Χάνδακος» ίδιοχτή
  τφ σιιμδίλαιογραφείφ μου, άρχί
  μενος Αν δεκάτην (10) πρό με
  σημβρίας χαί περατεύμενος μεχά
  Αρωΐσμός άποβλέπουν είς την
  έζυπηοέτησιν ενός ώοαΐου (
  δανικοθ, διότι άλλως αν ποό
  κείται νά πηδθμβν επάνω είς
  πασσάλους τ) άναμμένα κάρ
  βουνα διά μόνην την εύχαρ'
  στησιν νά έπιοβΙζώμεν άφο
  β'αν, προτιμότερον νά έπιφυ
  λάζωμεν χά γυμνόσματα αύ·
  τα διά νά μάς χειροκροτή
  σουν τουλάχιστον είς κανέν
  (πποδοόμιον.
  Έχομεν έξ αλλου τόσσ
  κα( τόσα άλλα Ευσάρεστ
  κσΙ θλιβερά είς την ζωήν, δ
  πως λ. χ. τήν πτωνε'αν, τούς
  έχθοούς, την ασθένειαν, τόν
  θάνατον καί αΛλα χαί όλλα,
  είς τό βάθος των οποίων
  καί πάλιν ή φιλοσοφινή σκέ
  ψις ημπορεί νά ψττριύση κ&
  ποιαν παρήγορον πραγματικό
  τητα. Άλλά περ( τούτων ές
  Αλλοτε.
  ***
  Πρακτικαί παιδιατρικον
  ννώσεις διάτάςμητέρας
  Φ»οιολ«ν(« τοθ βρέςρβνς
  μοί Ι τοθ ηαιδιου
  Άνάστημα. Καθ1 ί|ν στιγ
  μην γεννάται, τό σομα τοθ
  νεογνοθ ίχβι κατά μέσον δ
  ρον μήκος 50 έκατοστθμέτρων
  διά τα αρρενα «αί 48 έκμ. διά
  τα θήλεσ. Αύξάνεται δέ τό
  άνάστημα περΐπου κατά 4—5
  έκμ. έντός τοθ πρώτου μηνός.
  κατά 3 τόν δεύτερον, κατά 2
  τόν τρίτον κσΙ χατά 1—1 1)2
  τούς έπομένους μήνας. Ή δ
  λη ανάπτυξις κατά τό διάατη
  μα τοθ πρώτου έτους συμπο-
  σοθται περίπου είς 20 έκμ.,
  κατά τό δεύτερον είς 9, χαχά
  τό τρίτον Είς 7 καΐ κατόπιν
  είς 6 περίπου. Τό άνάστημα
  διπλασιάζεται έντός τής πρώ-
  της έξαίτΐας κσί τριπλασιάζε
  ται είς ηλικίαν 14έτών, οπότε
  καί δέν λείπει πλέον άπό τό
  τταιδΙ παρά τό δωδέχατον μό
  λις τοθ τελειωτικοθ τού άνα
  στήματος.
  (συνεχ(ζβται)
  86ο ω9«ς χαί ίν4{ τετάρτου τ|]ς ώ
  ρας επί πλέον συμφώνως τφ Νί
  μψ' ώς π^ώχην προσφοράν ώ:ισεν
  ή έπιοπεόδυυσα διά μέν τό πρω
  τον βχίνητον ίραχμ. εΐκοοι πίντε
  χιλιάδας (25.000) διά Η το ίε6
  τερον δραχμ. ίίκα πέντε χιλιάδας
  (15,000) κ» Ι διά τό τρίτον δρ.
  πέντε χιλιάδας (5,000), δστις !έ
  προσφέρει τήν αναγκαίαν άσφάλει
  αν διχαιοθται νά πλειοδοτήση. Ή
  χαταχΰρωσις εκάστου των ά'ωτί
  ρω κττ,μάιοιν γενησεται είς τόν
  πλείονα Γροσβέροντα συμφώνως
  Νίμψ. Ό τιλευτοΐος δπεοθεμα
  τιοιής δποχρεοθται νά καταβάλη
  τό έχπλεΐσιηρίκσμαι συμφώνως ^ώ
  α-ΒΓφ 61 «0 άπΰ 17 Ιουλίου
  1923 Ν. Διατάγματσς «περΐ είδι
  χβν διατάξεων Ιπί άνωνΰμων ίται
  άλλως ενεργηθήσεται άνα
  ΙΑΤΑΣΤΗΗΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΙ
  ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΜΑ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  Τό Υφασματοπωλεϊον Έμμαν. Α. Καββαλάκη καί
  ΆδελφοΙ καθιστά γνωστόν είς τήν αξιότιμον πελατείαν
  αυτού δτι κατόπιν παρακλήσεων πολλών πελατών τού
  μή δυνηθέντων νά έποφεληθώσι των έκπτώσεον λόγω
  τής κακοκαιρίας παρατείνει αύτάς μέχρι τής 28ης Ία-
  νουαρίου.
  ΕΠΒΦΕΑΗΒΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΚΑΙΡΙΑΣ
  Ό νέος νόμος περί
  έξετάσεων των φοιτητών.
  Είς την «Εφημερίδα η
  Κυβερνήσεως» εδημοσιεύθη νό
  μος περϊ τροποποιήσεως δια
  τάξ*ων τινον τοθ νόμου περΐ
  όργανισαοθ τοθ Πανεπιστημί¬
  ου, ένδιαφέρων γενικώς τούς
  φοιτητάς καί ώς πρός τάς τμη
  αστικάς έξετάσεις ούτον.
  Διά τοθ νόμου όοίζεται δτι
  τοθ λοιποθ οί κατά τάς τμη·
  μαηκάς έξετάσβις διδόμβνοι
  βαθμοΐ είναι άοιστσ, επιτυχώς
  καί άνεπιτυχος. ΑΙ τμήματι-
  καί έζετάσεις διβξάγονται
  άπό 15 μέχρι τί λ ούς ΊουνΐΌυ
  εκάστου έτους. Ό προσελθών
  *(ς άπαντα τα μοθήυατα καί
  Αποτυγών είς τίνα έξ αυτών
  θεωοεΐται έπανεζεταστεος. ΟΙ
  μή προσελθόντβς ώς καί οί
  μεταξεταστβοΐ έέβτάζονται κα
  τα τό άπό 10—25 ΌκτωβοΙου
  τοθ έκομένου ετους διάστη
  μα. Οί μεταξεταστέοι καί εί
  μή προσελθόντες τόν Όχτώ
  βριον ίάν άτιοτύχουν είς δύο
  μοθήματα θεωροθνταΐ ώς 6
  ριστικως άποτυχόντεο.
  Έπανεξβταστέος μή ποοσελ
  θών ποης εξέτασιν θ'ω^εΤ·
  ται ώς αποτυχών. φιΐτητ^ς ά
  ποτυγώ" τοίς είς τό ούτό μά-
  θηαα βικαιοθται έ«τός μηνός
  τής δηιιοσιεύσεως των
  νά έπανεξε-
  *νώτ»ιον Ιπιτοοπή ά*
  ύ
  ης ξ
  στοθ κσ' *>ύο κσθηγητων συν-
  γενθν μαθημάτων Άποτυ.
  /ώ» θεωοβΐ'σι εάν β-ιθμολο-
  νηθΗ **° τ<* Λύο υέλη ττΐε επι τροπής μέ βιθμόν επιτυχώς. Κατ' ίξσΐρεσιν τΛν άνωτέ- οω διατάξεων γ( μίχοι το^οβ 6ηωσδήπο->ε ^ποτυνόντες είς
  τμηαατινάο 'ξβτάσβις δικπι.
  οθνται νά ποοσέ^θωσιν είς
  νέαν εξέτασιν £νεργηθησομ£·
  νην άτιό τ(|ς 10ης υέγοι τής
  30ής Ίανουαρΐου 1937 "Απαν
  τα τα ανωτέρω (σ>ύουν καί
  διά τό Πανεπιστήαιον θεσσα¬
  λονίκης.
  πλειοτηριασμίς ιίς δάρος τού. Τό
  παρόν δημοσΐευθήσετκι διά των έν
  ταθθα εκδιδομένων εφημερίδων
  «Κρητιχά Νίβ> μέχρι τής 25 τρέ
  χοντος μηνός χαί «Άνίρθωοις>
  τήν 17 Ίανουαρίου 1937 Ιτους.
  Είς τήν έκδοσιν τοθ παρόντος
  προβαίνω συνεπε'α τής άπό 21
  Δεκεμβριού ένεστβτος έτους παρα
  γελίας τής 'Εθνιχής Τραπέζης
  τής Ελλάδος διορισάσης με δκάλ
  ληλον επ Ι τοθ πλειστηριασμοθ καί
  αίτουμένης δπως συμφώνως τοθ β
  πό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγ
  ματος χαί τώ δπ' άριθμ. 90 άναγ
  χαστιχφ Νόμφ πρβψ είς πλεισιη
  ριαομόν των περιγραφέντων ώς ά*
  νω άχινήτων τι Ο όφειλέτου Μιχ.
  Νικ. Έλευθεριάδου έμπόρου χατοί
  κου,Νέας 'ΑλιχαρναοσοΟ ,'ΗραχλεΙ
  ου λα?ώ» δπ" δψει χαί τα εξής
  άποσταλέντα μοί Ιγγραφα ήτοι:
  1) Πρώτον απόγραφον έκτελε
  στον τής ώς είρηται δπ' αριθμόν
  2372 Έμποριχής έη' άνοιχτώ λο
  γκριασμφ πιστώυεως.
  2) Ύά δή3 αριθ. 13382 τής τρί
  της (3) Αύγούοτου 1935 τοθ δι
  χαανιχοθ χλητήρος Έμμ. 'Αρχου
  λάχη χαί 14756 τής 19 Σεπτεμ
  βρίου ίδίου Ιτους-τοθ διχαστιχβθ
  χλητήρος Γεωργ. Μανουσάκη δύο
  έπιδοχήρια έξ ών δείχνυται δτι ή
  δπο χρονολ. 29 Ιουλίου 1935
  χατασχετήριος έπιταγή τής επι
  ίευδούσης εκοινοποιήθη είς τόν
  ρηθέντα ώφειλε την χαί είς τον
  γραμματία τοθ ΠρωυδιχεΕου Ή
  ραχλείου ώς άντίχλητον αύτοθ χαί
  3 πιστοποΕησιν τοθ δποθηχοφύλα
  χος Ηρακλείου έξ ή; ,δείχνυται δ
  τι ή ώς &νω έπιταγή μετεγράφη
  τήν 3ψ Αύγοΰστου 1935 είς «ό
  μόν 136 δπ' αριθμόν μεταγραφής
  61403. Εγένετο έν ΉραχλεΕφ
  Κρήτης σήμερον τήν είχοστήν πρώ
  την τοθ μηνός Δεκεμβριού τοθ χι
  λιοστοθ έννεαχοβιοστοθ τρικχοστοθ
  Ικτου (1936) Ιτους ημέραν Δευτέ
  ραν χαί έν τ& ενταύθα χαί παρά
  την οδόν Χάνδακος, ίδιοχτήτω
  συμβολκιογραφεΕφ μου,είσπραχθέν
  τος τέλους χαί διχαιώματος δρ.
  ίκΗΤβν χαί δηεγράφη .παρ' έμοθ.
  Ό Συμδολαιογράφος
  (Τ. £.) Β. ©. Γαρεφαλάκης
  'Αχριβές Αντίγραφον.
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Β. β. Γαρεφαλάκης
  τδν
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν
  Σσββαθιανων άρ, 21 οίκΐα άτιοτε
  λουμένη Λπό 5 δίοματια, κουζίναν
  καί δλα τα χρειώδη, μέ ϋδωρ καί
  ηλεκτρικήν έγκατόοτασιν. Πληρο
  φορ'αι παρά τω ΙδιοκτήτΓ) κ. "Ανδρ
  Κουλάτοη όδος 1821. Ενοίκιον μι
  κρόν άλλ' ίξηοφαλισμένον.
  —Ή γεωργική Ικθΐοις
  Αθηνών.
  Άν«φβρικ6ς νέ την πρββεχϋ
  ΓΐΗρνικήν "Εχθεαιν Άβηνβν α-
  νεκβινώθη £τι έ(ομα>λυνθέντ«ν
  τβν πρβκνψ&ντΜν ζητημάτΜν έν
  σχέσει μέ την "Εκθεσιν ©ΐσσβ·
  ΛονΙ»π;. π έχεΐ έηιτροκή ν«»»ργι-
  Μβν έχβίσΐων βπιφάσιοι την συμ
  μετοχήν τίς γεΝρνιχίις περιφερε!
  άς ©εσσ«>ονίχπί ε!{ ττΐν Ικ6ε·
  σιν ταύτην.
  —£ύλληψις φ»»γοδΙκων.
  ΣυνελΑφθησαν ύηο τ6ν άατυνο
  μΐκβν άρχβν Χ«ν(υν ο φονβηοι
  νβι Ροτναγ. Χριστβδβυλακηϊ Α
  Στν.λι«νουδ«χπς. Κυριακάς Γαρ>
  φ«λ«Μη(, θεοδ. Κουτουρόνιαννης
  κκΙ & Άνοιστ. 2}(ΐτηρΙο» λιποχα
  χτης έκ ΛκρΙσσηί·
  —-Τβ μαθητικ» ουββΐπκ Χ«·
  νίων.
  Είς χβν κιντιμκτογράφον «Ό-
  λΟΒΠιαβ Χανίων θα εδίδετο προ
  χβές χαράστασις δηέρ τβν μαβει
  τΐΝβν συοσιτίβίν Χαν(«ν είς την
  όηοίαν έχλήβη να καραστζ η Χβι
  ν»ν(α τής πβλε«ις.
  —Επί έί«βρίσ«.
  Είς Νέαν Χώραν ΧανΙϋν έ)
  Κννστ. ΦυντΐΜάκης ννειατβς τα
  ραχβηοιβς 1{όβριβ· χ«1 ήη·<λησε τα άατυνβμικα ίργ«ν« έν τί έκ τελέσει τδν Μ«0ηκ6ντε»ν τ«ν· Ου τος συλληφθείς προσηχθη είς την Εΐσβιγγελίαν Χανίων δια τα ηε· έ —Ή διάθεσις ·Ιχημ6τΜν κΙ( πρόσφυγας. Επί τό βάσει ύκοβληθεΐβης έκ· θέσενς ελήφθη απόφασις τβθ »· «βυργβδ Γεν. ΔιοιχητοΟ Κρήτης δικθέοενς 16 ΜρατικΒν οίκημα· τ«ν είς ηρόσφννας τθν Χ«νΙ«ν. Ή κληρΝσις εγένετο ηδη, πρβκει τβτι δέ ν* λάβο χώο«ν ένχβς τβν ημερΒν καί δευτέρα κλήρΝβις δια τα οπβλβικ» προσφογικα βΐχα ματα. —Ό φόρβ( διβδ(»ν ΐί$ Χ« νικ. Πληροφορούμεθα ίτι άπο χβές ββατον ήρχισεν η εΙσπρ«{ις τού φβρ·υ διοβΐΝν έν τη Νβμν Χανίυν. —Τό ΚαχουργιοδιΚΕΐβν Ρ· θύμνης. Ή προχθεσινη βιχάσιμος τοθ ΚαχβυργιοδΐΜεΙου > Ρεθύμνης ε¬
  ναντίον τοθ Μανούσου Βκνθου-
  δάχη επί βικσμφ ανεβλήθη·
  ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΑΚΕΛΣΟΝ
  Το φυλλάδιον «Τ· κεΐραμα Μ*
  κελσον καί ή νέα έ{ηγηβις *»
  τβΰ» τοθ κ. Συμ. Άβοσίδβυ π»
  λεΐται είς το πρατήριον έφημερ·
  δνν ΊΗάννου ΝχκρυμΙχαλου.
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όδος "Ι»νος 10—πλησιεστατα
  Τηλέφ»νον 23-302
  Τελείως άναχαπνισθεν, διαθέτ» δνμαίτιβ «ύήλιβτ,
  «ύάβρβτ ν«, χαλβς έηιηλο.μένβ. Εαθαριοτητ- &·
  μιμητον καί ύκηρκαίαν προθυμοτάτην. Αϊθβκα«ν
  α<ναμονΙ){. ΑΙ ουμφερώτεραι τιμαί Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒΤί2Ν» διευβύνει «ύτο ηροοώπως ό νί·ς Ιδι·Μτήτη( τφ« ο»μ»·λ(της μ« μ. ΙΩ^Ν. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗ2.
  Η).
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεία έναντι ΜομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  __ -------————■
  II
  ΙΙΒΕΡΙΙΙΙΙ! ΙΔΑίΙΙΙΑΣ
  ΛΕΓΕΤΔΙ ΟΤΙ Β Α Μ Ε ΤΑ
  ΕΙΙΣ ΤΗΝ ΒΔΡΚΕΑΒΝ
  ΙΗ

  Πώς κρίνεται υπό των Γερμανών
  ή συνάντησις της Ρώμης.
  Πρβία Κυριακης
  Ιανουαρίοο 1937
  ΟιΊΟΥ Κ ΑΙ Β Α ΠΑΡΑΜΕΙΗΗ
  ΑβΒΝΑΙ 16 Ίανουαρίου ι.τού
  ά νταπο»ριτι·ύ μαςΐ.— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τού έξωτερικού άναφίρουν
  ότι ή κυβέρνησις Βαλενθίας, πρόνειτα
  πιθανώτβιτα νά αναχωρήση έκ Βαλενθί
  άς μεταβαίνουσα είς την Βαρκελώνη-
  όηου «αί θά "παραμείνη.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή με·
  ταστάθμευσις αυτή τής κυβερνήσεως
  Καμτυιλλέ^ο, όφείλεται είς την έξα·
  ηολυθεΐσαν επίθεσιν εναντίον τής Μαλά
  γας καί την επέκτασιν ώς έκ τούτου των
  πολεμικών έηιχειρήσεων πρός την ανα¬
  τολικήν παραλίαν τής Ίσπανίας δπου ή
  Βαλένθια. ____^___
  ΡΑΓΔΑΙΑ ΠΡ0ΓΛΑΣΙ2 .
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΜΛΛΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου.
  —ΑΙ εφημερίδας τΛν Παρι
  σΙ*#ν σχολιάζουσαι κατά
  σιιε-ικά «ηλΐγραφήματα
  την ψήφισιν τού νόμου «
  ρί άβαγορεύσεως τής έζό
  , βου εθελοντϋν εκ τής Γαλ
  ΐλίας ένιδοκιμάζουν τούτην
  ' «λήν ταν βκρων αριστεράν.
  Αντιθέτως 6 Ιταλικάς τύ
  «ος δέν φαΐνιται Ικανοβοι
  ημβνος βκ τής έφαρμογής
  τοθ νδμου τούτου τόσον έν
  Γαλλία δσον καί βν Αγ
  γλία. ΑΙ Ιταλικαι ·Φημ«
  ρίδΐς ΙσχυρΙζονται δτι οί
  έθελονταί θά εθρεθβ τρό
  ■ος νά μετοβαίνουν εΐς'1
  σ«σν(αν, κατόπιν των μι
  τρ«ν τα ό«οία Ιλοβ« ταό
  τοκρδτνς μέ την ψήφισιν
  τού νόμου αύτοθ, ή κυβερ
  νησίς τής Βαλενθιας ή 6
  «οία θά δύναται νά θεωρ{.
  Παραλλήλως πρός την άγγελθεΐβαιν
  ώς πιθανήν μετάβασιν τής κυβερνήσει
  Καμπαλλέρο είς Βαρκελώνήν, τα έσπε
  ρινά τηλεγραφήματα άγγέλλουν καί
  ραγδαίαν προέλασιν των έθνικών στρα
  τευμάτων είς τ όν τομέα, τής Μαλάγας
  ωστε ή κατάληψίς της νά θεωρεΐται ήΊ$η
  ώς έπιταχυνομενη.
  Ι ΙΑΙΡΟ2Ι! ΤΟΝ ΚΟΥΜΟΙΡΙΑΟΝ
  ΤΟΝ ΤΙΜΡϋΈΙΒΊΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΡΙΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Ίανουαρίου («ού
  •νταποχριτού μας).—-Τα Ταχυορομι·
  κά Ταμιευτήρια απεφάσισαν νά διαθέ·
  οουν εφέτος 700 χιλιάδας οραχμών
  'ινα διανεμηθούν κατά τα τέλη Ίανουα¬
  ρίου είς τούς Μα,τόχους κουμπαραοων
  καί βιβλιαρίων προνοίας διά κληρώσε¬
  ως. Είς όλους τούς μετόχους κουμπα-
  ράδων θέλουν χορηγηθή άνευ κληρώσε
  ως βραβεΐα τό ολιγώτερον Κ Ο οραχ.
  βι' έκαστον.
  Έκιός τούτου θά γίνη κλήρωσις μετα
  ξΰ των χοντόχων βιβλιαρίων προνοίας
  οιά τής οποίας θά διανεμηθούν είς εΐκο
  βι άνά χίλιαι Βραχμαί είς σαράντα άνά
  πεντακόαιαι καί εις εκατόν άνά 6ιαχό
  σΐκι.
  ΑΙΣΒΗΤΗ ΒΕΑΤΙ&ΣΙΣ
  ΤΟΪ ΚΛΙΡΟΤ__ΕΙΣ ΕΑΑΑ&Α
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  ανταηοχρΐτού μβς).—Κατά τας άνχχοι
  νώσεις τής μετεωρολογικής υπηρεσίας
  παρατηρείται βαθμιαία. βελτίωσις τού
  χαιροθ. Ή βελτίωσις ήτο από χθές αί·
  αθητή είς όλην σχεβόν την Έλλάοα.
  ΑΙ ΕΟΡΤΙΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΚι]Οΐρ™ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  ίνταποκριτού μας).—Κατ' άναχοίνω
  βιν έκ τού ύπουργείου τής Παιαείχς
  αί προπαρασκευαστιχαίέργασίαι 81α τό*
  έορτασμόν τής έκατονταετηρίβος άπό
  τής αυστάσεως τού Πανεπιστημίου Α¬
  θηνών επερατώθησαν ήδη. Ό έορτα
  σμός είς τ όν οποίον εκλήθησαν νά λά-
  βουν μέρος «αί άντιπρόσωπθι των ξέ
  νων Πανεπιστημίου καί πνευματικήν
  ί&ρυμάτων, θά τελεσθή μέ εξαιρετικήν
  λαμπρότητα χά ι μεγαλοπρέπειαν.
  ΤΟ ΑΙΠΑ&ΜΑΤΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑιΡΙΑΗΙΙΗ ΤΒΝ 1ΙΟΤΕΙΙΙ1Ν
  ΑΘΉΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άνταττοκριτοΰ μας).— Την 9 μ. μ.
  τής Δευτέρας (.αυριον) θέλει *β<.θ$ είς τό Ζυθεστιατόριον «Πάνθεον» τό προ¬ αγγελθέν γ«ΰμα των έπαγγελματιών καί βιοτεχνών πρός τιμήν καί τοΟΆρχη γού τής κυβερνήσεως χ.Μεταξά χαίέπί τή συμπληρώσει είχοσαετίας «πό τής ς. ορύαεως τής Συνομοσπονδίας έπαγγελ ματιών. Σημειωτέον ότι σήμερον ή Κυβέρ· νησίς παρα.θίτει ι ό πρώτον διπλωματι¬ κόν γεθμα είς τό οποίον θά πχρακαθή· σουν οί πρεσβευταί τής Σοβιετι»ής Ρωσσίας, Σουηδίας, "Βελγίου καί Άλ 6 Ίσβανόν ΰνήκοον κάθι | στρατιώτην ξένον άνοβιβα ζόμενον είς τό ϊδαφός της.' Συνεβθς έβιλενουν αί ΐδι αι ε>ημερΙδες,μόνον μίτρα
  ' ριζικαί θά ένπφερουν τήν|
  «ιριστολήν τής «αρατηρου
  μιιηςιν ΊσκανΓα άθρόας
  |είσροής έθιλοντΑν έκ Γαλ'
  λ(ας νρυτίστως καί κατά
  ! δεύτερον λόγον «ξ Άγγλί!
  'ας. Έν έ>αντία «εριντώσει'
  !τό ««αιγνΐδι» θά συνεχισθή
  'μέ άνάλογα ά«οτ*λ·σματα:
  Ικαί «κ τής άντιτιθιαινης1
  ; την κυβέρνησιν τής Βαλεν'
  θιας «ΐβυρον.
  Έκ Βερολίνου άνγέλλε.
  ται δτι ό Γερμανικός τυηος
  σχολιάζων τάς άπονεμη
  , θείσας τιμάς «Ις τόν ύκο
  ) γκαγκελ,άριον Γκοϊριγκ,
  έν Ρωμη, ύ-ογρβμμίζει την
  Ίταλογερμανικήν συμφυνί
  αν έφ'δλων γενικώς των ικ
  κριμβν Εύρωναΐκβν ζή τη
  μάτνν καί την ταΰτότητα
  τβν συμθερόντκν τβν Βύο
  β
  Τηλιγρσφοθν 4κ ΣεβΙλ
  λης δτι ό Ιτΐαναστατικός
  τύκος ίξαίρει την κατάλη
  ψιν τοθ καρά την Μαλα
  γαν λιμένος τής Έστ««ό
  νας τόν οποίον τα έθνικά
  στρατεύματα θά μετατρέ
  ψουν είς ναυτικήν καί αι
  ρονορικήν βάσιν των έναν
  τίον τής Μαλάγας έιιχει
  ρήσεών τ»ν. Κατ' άλλας
  «χληροφορίσς έκ τής Ιδίας
  αηγής ή άερο«ορία τ#ν
  θνικοφρόνων «Βομβαρβισι
  καί σήμερον «ολλά στρα
  τηγικά σημεϊα τοθ μ«*ώ
  «ου τής Μαδρίτης καί Μα
  λάγας μέ σημαντικά ά«ο
  τελίσματα.
  Ή ύποχρεωτική είσφορά
  είς τό Ταμείον Άσφαλίσεως διοτεχνών
  Διά τό ζήτημα τοθ ΤσμεΙου
  Άσφσλΐοεως ΈτιαγγελματιΛν
  καί Βιοτεχνόν ανεκοινώθη έκ
  των κύκλων ι τίς ένϊιαφερομέ
  νης Γενικής Συνομοοπονβίας
  βτι Ιντός τΛν ημερών · συνερ
  χόμενον τό διοικητικόν συμ
  βούλιον τοθ ΤαμεΙου τούτου
  θά συνεζήτει έκΐ τοθ σχεβΐου
  όριστικοθ κανονισμοθ τοθ 1
  Βρύματος.
  Δια τόν κανονισμόν τούτον
  συνετάχθησαν ιρ(α προσχέδια
  Καί είς τα τρία τσθτα τιρο
  σχέ&ια γΐνεται λόγος υερΐ αύ
  ξήσεος τίΐς ύποχριωτικής εί
  σφοράς. Την ουξησιν τούτην
  σ( όργανώσεις άιιοκρΓύουν
  ώς μή επιτρεπομένην επί τ<0 παρόντος. Συγκεκριμένως τονΐζεται, β τι έκ των εκατόν χιλιάδων ή σφαλισμένων μέχρι τοθβε, εί νΐ ζήτημα αν μόλις τα 3)7 θά δυνηθούν νβ πληρώσουν ηϋξη μένην ύττοχρεωτιχήν εΐσφοράν. Κατά τος Ιδίας άνακοινώ σεις, είνε προτιμοτέρα άλλη καχΐύθυνσις ιίς τό ζήτημα τοθ ΤαμεΙου. ΠροτεΙνεται δηλ. ο τι ως ή Διοίκησις ούτοθ έν συ νβργασα μ έ τάς βιοικήσεις των έτιαγγϊλματικών όργανώ σΐων στραφή πρός εξεύρεσιν έμμίσων πόρων τοθ Τσμείου Έν προχειμένω βιατυπώνε ται ή γνώμη ττβρί έπιβολής {Ιδικής «ορολογΐας. Έτιί παρα βεΐγματι, ύποβεικνύεται, νά φορολο-νηθΔσι τα καραγβμενα (βιομηχανικώς) βιοτεχνικα εΓ 6η έκ των οποίων θΐγονται τα συμφέροντα τ©ν έπαγγελμα τιον καί βιοτεχνον. ΟΙ ΠΙΡΙΟΡΙΖΜΟΙ ΤΩΝ ΕΙΖΑΓΟΓΟΝ ΌρΙζιται Βι3 ερμηνιΐΛΐ»τ)ς άπο φάσεως τβν Οκουργ&ν Έθνικής ΟΙχονβμ(ας χβί Οικονομικήν χοι νοκοιηΒιΕοης πρός τάς Τελωνεια χας αρχάς ότι α( κχτανομαΐ ηερΐ ών άνβφίριι ή δπ' αριθ. 139.500 οπουργιχή απόφασις θά ένεργη Οββι βάσει τβν ιίσαγβγβν τ6ν κραγματοποιηθεΐοβν άπό 15 Μ&ΐ ου 1932 μέχρι 30 ΊουνΕου 1936. Η ΧΟΒΣΙΝΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙϋΕΙΟΥ Άπω τής ηροχθές ήρχισεν εί; .ο ΚαχουργιοδιχιΙον "Ηρακλείου ή χατά τοθ Μανούοου Δανδαλά χη έαΐ φδ>φ &1χη ίξηκολούθη
  αι Ι* χά Ι χθές χαϋ' Βλην την ή
  μέραν ίξιτβοΚέντων διαφόρων μαρ
  τυεων χκτηγορίας. Ή άηΰφαα.ς
  1νιμέ>·το να ίκδοθ^ τάς νυκτερι
  νας ώρας. Την ηροοιχτ] Τρίτην
  ϋα διεςαχθη ή δίκη χατά τού Κων
  σταντΐνοιι Κακουράκη χατηγορου
  μένου επί αναιρέοιι..
  Τλ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙλ
  Κατ' άρμοδίβν 4ναχο[>«οιν έ
  κιτρέηιιαι ίπβς λιιτοοργςθν έν
  κλιιοιφ χώρφ τα τεχνιχχ παίγνια
  ρΐχοι» <δι»ναμόμ«τρβ» χαΐ ή οπςβολή ίπί ακινήτου οιόχου ϋροχιιμίνου ίμβς περί Ιμπορο ηανηγύρινν ή θ^ηοχευτιχών τοΐιύ των ή λειτουργί» την ανωτέρω παιγνίων θα Ιπιτρίπεταί χαί έν οηαϊθρφ &ηδ αναπή^ων εφωδιααμέ νων διά τ»ν οίχιΐων άδιιβν. ΗΪΕΛΛΕΙΨΙΙ ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΡΕβΥΜΝΟΝ Η ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ΕΒΔΟΜΙΔΑ Κατά την διαρριύσασαν εβδομά δα ή άγορα Ηρακλείου παρουοία αι ττ-οιβν τίνα κίνησιν ώς πρός τας ίξαγωγ,ας έκ Ι των οιαφΐδων. Επ Ι των άλλων εγχωρίων κριί'ίν την τ) οημιιωθεΐοα κίνησις {έν ήτο αξιολογος. ΟΟτω χατά την ιβδομάδα ταύτην Ιξήχθηοαν 295. 000 χιλιόγραμμα οουλταν(«ων, 40.000 ταχτάδων, 10.000 κυ^ηνε λαίων χαί 608.000 χαρουποοπό ρου. ^^^^^^^^^ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΥΚΩΝ Κατόπιν ττ]ς ουνιχ:ζομένης έλ λι'ψεως ελαίου ιίς Ρέθυμνον ό Νο άρχης ν. Κριββαιβς Ιπιχοινώνη οεν εκανιιλην>μένως μιτά τοθ χ.
  Γιν. ΔιοιχηκΟ, άπιφχοίοβη !έ έχ
  τος ττ)ς ήίτ) διαιιθιίοης διά χον
  Ν;μ4ν Ρεθύμνης έχ Χανίων κοοό
  τητος 15 χιλιάδων οκάδων ελαίου
  νά έξΐυριΰς χοΐ άλλη ποσότης
  διατιθιμινων έν άναγχη χά Ι οπο
  ριλαίων.
  Η ΑΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τέν λιμένα 'ΗραχλιΙου χά
  ιίκλιυοαν χαί ά τό »' διχαχ'ιν
  θήμιρον 20 έν δ>» άιμίπλοια.
  Έχ τούτων 16 ήοαν 6πο οη
  μΐΒν Έ»τ,ν χήν, 2 δπό Ίΐβλι
  κ ήν, 1 οπο ΣουηΒιχήν χαί 1 υπό
  Γιρμανιχήν,
  Κατόπιν διαταγάς τοθ ΓινιχιΟ
  ΧημιΙου τό ένταθθα παράρτημά
  τού πρδχιιται νά γνωστοποιησισ
  έντος χ^ς εβδομάδος πρός άπαντας
  τ&ύς έν τη ^πιριφιριΐα τού χατό
  χαυς αμβύκων δτι ούτοι δέον νά
  ετχαρ&ςωοι επί των λιβήτων χαί
  των χαλυμάτνν των αμβύκων των
  άριθμοΰς μητρώου τοϋς όκοΕους
  χλΙ θα δώση είς αυτιίις ή &πηρι
  σία τοθ παραρτήματος. Αύατηραί
  ποιναΐ Βά ϋιοηιοσνοι χατά των
  μή αυμμορφουμένων.
  Η ΕΙΙΑΓΟΓΗ ΙΙΤΟΥ
  Δι' 6πουργιχής άηιφάαιως ένι
  χρ16η κατ' έςαίρεαιν των διιτυπώ
  σιων τβθ χλΐ]ριγχ ή ιΐααγωγή
  μέχρι 200 000 τόννων οΐτου (10
  ο)ο πλέον ή έλαττον) δι* έλιυϋέ
  ρου ουναλλαγματος αιυ χλιιοίμα
  τος τιμί)ς.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΝ
  Είς ιύχητήριον τηλιγράφημα
  τεθ Σιβασμιοτατου ΜητροπολΙτου
  Κρήτης χ. Τιμοθέου άπιυθυνθέν
  ΙπΙ τώ νέφ ετει πρώτον υπουργόν
  τής Ιΐαιδιίας χαΐ τβν Θ^ησχιυμά
  των χ. Γιοργαχέπουλον, δ χ. 6
  πουργος απήντησεν ,δια θερμάς έ
  πιστολής τονΐζων την ένθαρρυνοιν
  την οποίαν τοθ παρέχον* αί ιύ
  χά! τοθ Σιβασμιωτάτου ιίς τό 66
  σχολον έργον χαί την χαθίλου
  πέρ τοθ έϋνους προσπάθειαν αύιβθ
  τι χαί τής χυδιρνήσιβς.
  ΤΑ ΑΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Τό εσπέρας τής παρελθούσης
  Πχραοχιυή; έλαβι χώραν ή συνι
  ΒρΙααις τι<0 δημβτικοθ συμβουλίου πιρισιραφιΐοα είς τό ζήτημα τής έγχρ(αι»ς τ6ν Βριον συνάψιως τκθ δανιίοι» τοθ ϊήμου τϋν 12.000000 ΟΙ 6ροι τοθ δανιίου τούτου θά έγ χριθβσι δριστιχ&ς είς προοιχή συνείρίαοιν συγχαλουμένη» πιθα νώς »5;ιον, κατ' αυτήν ίέ Τώ 5η μοτιχΰν συμβούλιον θα άσχοληθξ έπίαης χά Ι μέ &\χ δημοτιχβ ζή τήματα. Ο οΕΚΑΠΛΑΣΙΟΣ ΑΑΣΜΟΣ Έξηρέθηοαν δι' &πουργιχ1)ς & ποφίσιβς τβν Βιατάξιην πιρΐ επι 6ολτ]ς τοθ διχαπλαοΐου ίασμοθ χλπ. οί γαιάνθρακις προιλιύσι«ς χα;&ν μιθ' Ιαι συνίιέμιθα διά συμδίσιων ίλοχληρατιχής άνταλ λαγ*ϊς ί δέ οχιτιχάς λογαριασμός χλήριγχ παρουσιάζιι πίγιον ένιρ γητιχόν £>η6λοιπον υπέρ ήμϋν.
  ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ Ιν τβ ώγορά μας κυμανββίσαι
  χθΐς τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  ορ. (
  ·· ί
  ., (19.30 20.39
  .. )
  .. Ι
  ·ρ. «Ι.ΛΙ-16.30
  α' «οιότη,τοβ.
  §' ··
  V
  ..
  »' ..
  ·' ..
  •Ι*·· νεα« έ·οΙ«1«< Αρχανών τό »Ιατ. Ορ. 4β_ " «αλαιοΐ „ ΜαλβΡυίΙου κ·τ* βπ, „ Χαροθηα βρβ», | Μίλι ποιοΐικΔς „ ^ , α' «οι6τ~ο< Τ ιι ΜαΟραι Τ·χτ*«Μ α' ·ρ. Η ββθμώ» 8ο. ο κοινα ν. ιοοοιΐαο Διανικο* Ι 13.£0 Ι „ 28,— «(«■·. , 1,25.- ,. α' «οιότ. „ >!,—
  Μουρτ·!. Ιξαιρ. ,„ Μ,—
  .. «' ««ι**,
  II,
  4ξσ ^
  Κουκοΰλια £ηρα ιια.
  Δίρματα βόΐα " Ε —4·
  'Αρνοοίρματα έΟι·. „ Η,
  Μαλλια «αι· ίκβ, ',; * _Η
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον βρ, 1ΙΙ.Ι0-|Ι2,|β
  Αΐρα (ι |46, _»4β
  Κορώνα Σουΐ]ο(α< Β8.ΙΙ—88.40 Τιμαί Κλ()ριγκ ρ ••·,..ν —Ι ΟΛ —ΙΜ ^^ Ο ΠΟΑΟΣ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΗ1« ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΙΣΤΗΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΙΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 16 ·Ι«νου»ρίου (τού άνταποκριτού ί*αις).- -·^ *^«ΪΡ*- φήματα έκ Λονδίνου τό Αγγλικόν Ναυαρχείον «πεφάσισε ν* εκτελέση ό Άγγλικός στόλος ·»ής Μεσογείου ένι- σχυμένος κ*1 8ι* μεγάλων σκαφών τοβ ατόλου τού Ατλαντικόν, μεγάλα γυ- μνάσι* είς την ανατολικήν Μεσόγειον, περί τ* τέλη τού προσεχούς μηνός Φι· βρουαρίου. Κατ' άλλα τηλεγρβφήμ.*τ· οί πολιτικοί καί βιπλωματικοΐ κυκλοι κρίνουνδτι ή εκτέλεσις των μεγάλων γυμνασίων ύ«ό τού Άγγλικου στόλου, έχειτήν σημασίαν τής επιδείξεως τής ναυτΐκής ίσχύος τής Μεγάλης Βρεττ» νίας καί ».ς »υρι«ρχί«ς ι»1« ε^,' δλων γενικώς των θαλασαών. ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΙΕΘΗΗ ΙΧ0ΑΙ4 ΑΘΗΝΑΙ 1β Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Είβήαεις έκ τού έξωτερικού μεταβίοουν μακρά σχόλια τού Εύρωπαϊκού τύπου επί τοθ ταξει¬ δίου τού Γκαϊριγκ είς Ρώμην καί τώ» αλλεπαλλήλων συνομιλιών τού μετ ά των Μουσολίνι καί Τσιάνο. Αί Γαλ- κ. κ. λικαί καί Αγγλικαί ιδία έφημερίοες ά- φιερώνουν μακράς στήλας είς τό ταξεί¬ διον αύτό καί έκφράζουν την γνώμην, ότι αί Ίταλογερμανικαί σχέσεις δέν έ· χαλαρώθησαν ούτε μετ ά την ύηογρα φήν τού Ίταλοαγγλικού Συμφώνου καί δια τύπω νού ν φόβους ότι ή συνεργασία των κ. κ. Μουσολίνι—Γκαϊριγκ θ' άπο λήξγΐ ε^ άπροκάλυπτον ενίσχυσιν τού Φράνκο έν Ισπανία υπό τής Ιταλίας καί Γερμανίας. ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα πρός τό «Αθηναϊκον Πρακτορείον» ά- ναφέρουν ότι οί οιεθνείς πολιτικοί κύ· χλοι σχολιάζουν μέ ανησυχίαν τας πολε· μικάς παρασκευάς είς τας οποίας προ¬ βαίνει εσχάτως ή Σοβιετική Ρωσσία. Ιδιαιτέραν εντύπωσιν έπροξένησαν αί τεράστιαι παραγγελίαι πολεμικών είδών είς τας οποίας προέβησαν τα Σοβιέτ κατά τας τελευταίας ημέρας είς τας Γαλλικάς βιομηχανίας πολεμικών εί¬ δών ΣΤΜΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΗΒΥΣΜΟΥ ΕΚΜΑΔΡΙΤΒΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τοβ άνταποκριτού μας).— Κ*Θ» α αγγέλλε¬ ται η έξοΒος τού άμάχου πληθυσμού συμφώνως ηρός την διαταγήν τής Επι· τροπής Αμύνης τής Μαδρίτης βυνεχί ζεται. ΚαΙχθές ανεχώρησαν έκ τής «Ι σπανικής πρωτευούσης πολυάριθμοι ό- μάδες γυνα,ικοπαίδων καί ασθενών. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ιΒΑΑΚΑΝΙΚΟΥ .ΤΥΠΟΥ Α ©ΗΝ ΑΙ 16 ΊβνβυβρΙου (τβθ βνταπ· κριτβδ μ«().— Εκ τεΰ ύβϋπ·ΜΡγΕ(β1ί ΊύηΦ» μιΙ Τ^ρ,ομοδ 4νΐΜ.,νώβη βπέψΐ βτ' τί?ν 15ην Φ.βρ.υ«ρΐ.Μ β« .«νίλβ ί ΆβΤ , «18τ· έη.1·ν Β' «νππρ,βίπϊίβϊίν μ«ν(«( κ«. Έλλ«δ·5. £5 ·« τ.ώτου ΐΐνε.» ή 1 ν βίοκ, τ·δτ· •ν ά Υίν «ι ι* ξβνογδν μ«ί. αβντικδς τβ ίμπ·0ΐΧ·δ μ» 5 άίνο «λλβγμ» μ» ί»* ίβν«*Υ*ί· . Είμΐβα καί |χι(ν»ν πβύ ή έλ·»9*ρί« νίν άποτελε βΙχ€ν·μι«·ν ι βύοτημ». -«· ήί««ν·δ·ς ε τ·& βίκ·νομιΐ ρισμοϋ θ' &τ κ«| όφίλη ι Δνοτυχ&ς ·μ< Δνοτυχ&ς μ μιρινβς δ»«θ' χ·$ καί ν·μι ΜΚ ή βπκνε μκτκ τ·ΰ πά ιΐνκι ·ύτ* 6 ρας ψς ποροδμιν β<( έίλθ αύτκ, ·φβοβν χρκτη «Ινα» νκ ιί{ τό αύί ριγκ, τδν τ», μ&ν, των αι κΐριβριβμδν νεμίνης Ι ίοεν κφ τήμβτοι έσ·>
  τ«ς έξωτερο
  Άλλά, ίέ
  «οχβληθώμβ
  Ρ·ν, ιί; θεώ
  βΐιςχωρίς «
  «πν «{(«ν. ί
  •Ινκι ν« ι
  την ύπβρχβι
  ««τ«οτ«ον.
  ί ««ν έπιτ'
  •ν