93798

Αριθμός τεύχους

4474

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  II
  ΝΙΑΣ
  ΣΙΑ
  ΕΙΟΝ
  ιγΙΟΥ
  "Υλικόν
  !ί ό
  «νι-
  γ»
  ιόγειον,
  ός Φ«.
  φήμαι*
  κύχλοι
  ι«ως
  ο»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  19
  ΙΑΙΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙίιΊϊΙίΙ ΠΙΤΗΤΝ1 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ϊ«0"
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΑΟΥ 4474
  ΙΙΙΜΕΡΙΝΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΑΛΙΝΙΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν ν*
  νίκην συνέλευσιν τβν με-
  λδν τού ΈμποριχοΒ Σύλλο¬
  γον Αθηνών, · πρωθυπουρ
  γός Κ. Μεταξάς εύρε την ευ¬
  καιρίαν ν* είπη μερικα πράγ
  ματα έζαιρεηκής ομολβγου
  μένως σημασίας καί σπουδαι
  ίτητβς. Είπεν δηλαδή ο κ.
  Πρωθυπβυργός, οη «ναγνω
  ρίζιι πλήρως τβς ζημίας τας
  οποίας δημιουργε! είς τό έμ
  γουμένως δέν τονώσωμεν τας
  εξαγωγάς μας, ώστε τα πβρι
  θώρια τβΰ εμπορικον μβς Ισβ
  ζυγίου να μαςέπιτρεψβυν τ«ιν
  χορήγησιν έπαρκβδς συναλ
  λάγματος πρ·ς αυς'ηοιν τβν
  λκιιθΰμεν καλδςτας πλβυτβ
  παραγωγιχας πηγάς. Έβν
  δέν επεχτκίνωμεν τας καλλι
  εργείας μας, Έαν δέν στη
  ριχθδμκν είς τας Ιδίας δυνά
  μκις μας. Καί έαν δέν όργα
  νώσωμεν επί νέων βκοεων
  τοις εμπορικάς σχέσεις καί
  συναλλαγάς μας μετα τβν
  αλλων χωρων.
  Έπκιδή βμως, ολα αύτβ>,
  δέν είνε βεβαίως δυνατόν
  νά πραγματοπβιηθοΰν άπβ
  τής μιάς ημέρας είς την «λ
  λην.Έπειδη μέχρις ·τ·» φθά
  σωμεν είς την ευχάριστον θε
  σιν να πραγματοποιοΰμεν
  εΐσαγωγών.
  Μάς εδόθη ναί άλλοτε ά ...
  φ·ρμή νά έμιλήοωμκν επί τόσας ·ξ«γ*>γαί μ«. νά «Ιβ
  τβθ ζτΐτήματβς τούτου. Καί πράττωμεν τόσον συνάλλαγ
  δέν παρελείψβμεν νβ τβνί μ« έ{ αύτδν, ώατε να μένη
  σωμεν καί τότκ, ότι «Ιναι ά διαθέοιμον αρκετόν κα. δι*
  πόριβν έ πκριβριομός των εί πόλυτβς άνάγχη να βυντ·νί «Ορείας είοαγωγας έπιβιβλη
  οαγωγ&ν. Κ·ί ότι θ> ήθελκ οωμκν .τας προσπαθείας μας μέ/όν είναι να ληφθούν έν
  καί έκεΐνος ν* καταστή δυ ώςΚρατος Μαί ώς λαός χαί ώς τω μεταζύ ίλα τα απαραίτη
  ατομα, πρός αδϊησιν τής έ τα μέτρα, πρός τόνωσιν τ·0
  νατη η αρσις
  ομ&ν αύτ·3ν.
  των πκριορι
  Άλλ«, προσέ-
  Βεσε, τοθτβ δέν «Τναι δυνα
  τόν νά γίνη πρβτεϋ αύ£ήσω
  μέν τάς έξαγωγας μας, πρίν
  επιτύχωμεν
  της έθνικης
  τόσην αύξησιν
  παραγωγής, ώ·
  ατΐ έκ της τβνώσΐως τβν έ
  {ανωγών μας, νά μειωΒή βη
  μετντικβς τό Ιλλειμμα τού
  ίμποοιχοθ μβς ίσβζυγίου καί
  ν* άπομένη διαθέβιμον συν
  άλλαγμα £ι« μεγαλυτέρας εί
  ααγωγας.
  Είμεθα καί ημείς μεταζύ
  έκΐίνων πβύ
  ή ελευθερία
  ηιατΐύβυν ότι
  τβν ουνβλλα
  γβν βπβτ§λ§1 τ· καλύτερον
  οικονομικόν καί εμπορικόν
  αύστημ·. Καί φρ«ν·ΰμεν δή
  η επάνοδος είς τ ό ούοτημα
  τ·Β βΐκβνβμιΐΐβθ φιλελευθε-
  ρισμοϋ θ' απέφερε οημαντι
  χβ| όφέλη είς το εμπόριον.
  Δνοτνχβς ομως υπό τάς ση¬
  μερινάς διεθνεϊς οίχονομι
  χϊς καί νομιαματικβς συνθή
  κ«ς η επάνοδος είς ουστή
  ματα τβΰ παρελθβντβς (έν
  είναι ε>ύτι δυνατή βδτι καί
  ουμφέρουοα άκό γενιΚΜτέ
  ρας «κέψεως. βυτΐ καί ΐίμ
  ποροθμεν βεβαίως ,ήμεϊς να
  επανέλθωμεν μονομερβς είς
  αύτβ, έφίσβν ίλβ τ« «λλα
  κράτη είναι προσκεκολλημέ
  να είς τό σύστημα βΕλ
  λ
  ς μ ^
  ριγχ, τβν τελωνειακόν φραγ
  μβν, τβν βυναλλαγματικβν
  κιριβρισμβν κβί της διευθυ
  νομένης ·|χ·ν·μ(ας τέσβν
  ·σ·ν «φβρά τί έοωτκρικά ζή
  τήμβτα όσον καί ώς πρός
  τ#ς εξωτερικάς ουναλλαγβς.
  Άλλά, δέν πρόκειται νά
  ασχοληθώμεν βεβαίως οήμι
  ρ·ν, ιΐς θενρητικάς αυζητή
  οεις χωρίς ουδεμίαν πρακτι
  κήν αξίαν. Διστι ακοπός μας
  είναι νά ασχοληθώμεν μέ
  την ύπάρχθΜθαν καί μόνον
  Κατάστασιν.
  Καί ή σημερινή κατάοτα
  σις β έν έπιτρέπβι βεβαίως εύ
  τκ πειραματισμεύς εδτε καί
  επικινδύνους άκρεβαπσμούς.
  Έπΐιδη Ιμως χαί ή κατάοτα
  αίς,· αυτή 6ίν «ίναι εύχάρι
  βτος, βά ηρέπΐι νά ίδωμεν
  καχά ποίον τρόπον είναι δυ
  νατσν νά την βελτιώσωμεν
  καί νά ύπερνικήσωμκν τάς
  δυοχολίας τάς οποίας παρο»
  αιάζιι. Δυστυχβς ι ό έμΐΐόρι
  •ν κβί κυρΐως τ· «ίααγωγι
  χον, διέρχεται κρίσιν μ*γά
  λην καί αντιμετωπίζη ίν
  οχερκίβς πολλάς.
  ΟΙ ηκριορισμοί είς τάς $1-
  οβγωνάς άφ' ενός καί ή ου
  νιχβς έλβττονμέν η αγοράση
  κη δύναμις τ·δ κατβναλωτι
  χ·δ κοίνον ίχΐι π<ρι·ρ(οΐι οημβντικά τάς εμπορικάς κράζιις κβί έχιι φερει είς δύσκολον θέσιν τόν έμκ·ρι χον κόσμον. Κβί οί ίμποροι •Ι οποΐοι παρά τάς θεωρίας «ερί σννΐταιριβτιχης βργβνώ σιως της πβραγωγής χβί της κβτβνβλβίσινς, άπβτελβδν μίβν τάξιν ιής όπβίβς τό Ιργβν εΐνβι τόσον άπβραίτη τβν οσβν κα) ωφέλιμον είς τό Ιβνβ£, άντικρύζβνν σήμιρβν μέ οέ·ς τβ παρέν χαΐ τ· μέλλβν καί φθι(ρ·νταη &πο την αγωνίαν πεύ γΐν%$ Ι βικρχής περιβρισμός τβν <ρ· γβοι&ν των. Κβί ώς Ιμως έτό νιοκν κβί β χ. ΠιτωΒυπβνρ γ«ί, η βιλτΐενσις ιης Βέαινς τοΒ είββγωγικβθ Ιμκερίβν ·1νβι ίννβϊη, |άν κρ·ΐ} θνικής παιραγωγης καί τβΰ «μπβρίβυ χαί συγκρατημόν πλούτον τής χώρας κβί πρός τβν έμπόρων έκ τής κβτα ονστηματβπβίησιν τβν έξα,στρβφής χαί τβΰ βαράθρβν γωγ&ν μας χαί εύχερεσ· έ πρός ^τό οποίον φέρβνται, σν ραν, υπό καλντέρβυς βρβνς, ■ νεπεία τβν σημκρινβν άντι τβπβθέτησιν τβν πρβϊβντων δ·Μν όι' αύτβνς βίκβνβμικων μ«ς είς τάς καταναλωτικάς σννθηχβν. άγοράς τβδ έξωτΐριχβΰ. Καί| Διότι β! ,ίμπβρβι, παρβμ ίτι δέν θά κατορθώσωμεν πό βαίνβντες μετβξύ Γεωργίας τέ νά επιτύχωμεν κβτέ κβλυ καί Βιβμηχανίβς χαί μεταξύ τέρΐνσιν των ίδιωτικων καί βύτβν χαί της καταναλώσεως δημοσίων βΐκβνομιχβν μας. πρβσφέρουν σημαντικήν ύπη καί βελτίωσιν τής θέσεως τβθίρβοΐαν είς αμφότεροι τα μέ έμπβρίβν μας, εάν δέν έζα ρη καί άπβτΐλβθν την άσ σφαλΐσωμεν την αύτάρκειαν φαλιστιχήν δικλΐϊδα καί την τής χώρας είς τα κνριοίτΐρα δύναμιν ή ύκοία φέρΐι την τουλάχιστον εΐδη τής πρώ | κοινωνικήν Ισβρρόκησιν κβί της άνάγκης χαί αν δέν αύ, την βΐκβνομιχην πρόοδον {ήσωμΐν την παραγωγήν είς την χώραν. Καί διότι ά καί τάς εξαγωγάς τβν πβλν κόμη, οί ίμπβρβι, μέ την τιμωτέρων γΐωργιχβν μας τόλμην, τάς γνώαιις των χαί πρβϊβντων, καπνβδ, σταφί τάς σννεχεΐς, ριψβκινδύνβνς δβς. ·ϊνων, έλαίβν χαί αλ πολλάκις, πρβσκαθείας των λων. ' είναι εχεΐνβι οί όπβΐβι ύπβ Καί σήμερον πάλιν, εΤμε ββηθβδν την παραγωγήν θα ύποχρεωμένβι νά έπανα χαί την φέρβυν είς την αύ λάβο>μ<ν· την ιδίαν σύστα λην της καταναλώσεως. Καί σιν χαί νά κάμωμεν την Ιδί άξίζει ασφαλώς καί χάριν αν υπόδειξιν. Διότι είναι ά τβν ύπηρεσιβν των αυτών νάγχη .νά κατανεήσωμεν καί τοδ μεγάλον ρόλον τόν επί τέλβνς καλβς: "Ό,τι .δέν οποίον παίζβιιν κίς την βΐκβ χΐμποροβμΐν νά ςήοωμΐν νβμιΗην ςΜην Τβδ τόπον χαί χατορδώσωμεν πβτέ νά προ »<·δ ο»μφέρ·ντ·ς, ν« τύχβυν Μέψωμκν ώς λαός χαί νά όρ Ιδιαιτέρας βτοργί,ς χαί ύπ· θοποδήοωμεν ώςχβινωνία χαί στηρί{εως είς τας σημερινκς ώς ίθνος, έβν δέν έχμβταλ δυσκόλους οτιγμάς. Τό Μεσογειακήν πρόβλΐΐμα Η ΙΤλΑΟΑΓΓΑΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΜ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΚ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ίονου'άριος (διά τοθ ταχυΒρομεΙοι).—Ή άγγλο ΐτσλική συμφωνίαι κσΐ τό ά- ναγ>ελλόμενον ταξείδιον τοθ
  στρατηγοθ ΓκαΤριγκ άκασχο
  λ ο Ον σύτήν ιήν στιγμήν τούς
  γαλλιχούς ύπεύθύνους χύ
  κλους Ισως περισσότερον καΐ
  άπό ιό Μσρόκον, ή οξύτης
  τοθ οποίον φαΐνετοι δτι *α
  παντός—Βτιως πληροφορεΐβσι
  ό Ανταηοκριιής τοθ «Χρόνου»
  —να έκπλ'ηρωθή ή πβρυοινή
  {ταλική ύποσχ,σις τιερι" παρα
  χωρήσεως Ιί£ τττν Γερμανίαν
  ύεροιιορικης Βώρνος είς ιήν
  Αωοεκάνησον. 'π τιολιτιχή β
  μως ιής «άνοικιή'ς θύρας»τής
  ΓερμανΙας είς την Μεσόγειον,
  προσκρούει ήδη Γ[ς την άγγλο
  ρήλθε. Ό «λρόνος», ό οποίος ιταλικόν συμφωνίαν.
  ίξακολουθεΐ πάντοτβ ν*
  χή τάς άντιλήψεις τοθ
  άπη
  Καί
  σήμβ
  ντέ ΌροαΙ, (ημοσιεύει
  ρον βύο ενδιαφέρουσαν άντα
  ποκρΐσεις, την μίαν έκ Ρώμης
  καί την Αλλην έκ ΛονδΙνου,
  σχετικάς μέ τα ανωτέρω προ
  βλήματα. Κατά τάς πληροφο
  ρΐας τοθ έν Ρωμη άνταποκρι
  τοθ τού, ε( (ταλιχοί έπΐσημοι
  κύκλοι διοβλέπονν στενήν σχέ
  σιν μετοξύ τοθ ταξειδίου τοθ
  στρατηγοθ ΓκαΤριγκ καί τής
  άγγλοϊτσλικής «συμφωνίας κυ
  ρίων». "Οταν υπεγράφη ή συμ
  Φωνΐα ι υιη εΤχε ριφθβ ό ύτιαι
  νιγμός δτι ή προσέγγισις με
  ταί,ύ Ρώμης καί Λονδΐνου ήμ
  ποροθσε νά σημάνη επάνοδον
  είς τό μέτωπον τής Στρίζας.
  Δέν είνε απίθανον λοιπό νά ά
  κέστειλεν είς Ρώμην ή Κ «.βερ
  νησίς τοθ Ράϊχ τόν υπουργόν
  της Γκαΐριγκ διά νά προσπα
  θήστι νά έξιχνΐάση τα παρα
  οκήνια τής (ταλιχής πολιτικής
  διότι ήτο ό μόνος ένδεδειγμέ
  νος, έφ' Εσον, ώς γνωστόν ε!
  νέ ό πλέον ενθερμος προπα¬
  γανδιστής έν Γερμαν'ο τής 1·
  ταλογΐρμανικής συνεργασίας.
  Μετοβαΐνει, λοιπόν, είς Ρώ¬
  μην, δηον θά επιδιώξη 'Ρό
  Φαΐνεται, έκομένω^, Βτι τό
  ταξείδιον τοθ στρατηγοθ Γκαΐ
  ριγκ εχει Αμεσον σχέσιν μ έ
  την «Συμφωνίαν Κυρίων», μέ
  ι ήν οποίαν άσχολεΤται ό εν
  Λονδίνω άνταποκριτής τοθ
  «Χρόνοι», ό οποίος γράφει
  τα εξής: «Είνε κοινόν μυστι
  κόν βτι ή άγγλοϊταλική συμ-
  φώνΐα—«Δήλωσιν» την άποκα
  λοθν «. Ι "Ά/γλοι—-τήν οποίαν
  τόσον έπεβΐωξβν ή Ρωμη, δέν
  προεκάλισε κανένα ένθουσια
  σμόν είς την Αγγλίαν, βπου
  εθεωρήθη ώς πράξις πολιτι-
  κοθ ρεαλισμοθ, έφ' δσον κα
  τέστη αίσθηιή ή χρησιμότης
  τής ουν&ιαλλαγής μέ την Ίια
  λίαν. ΟΙ "Αγγλοι βεβαιοθν ή*
  δή δτι αί διπλωματικαί συνο
  μΐλΐαι διά την υπογραφήν τής
  συμφωνίας άπεδεΐχθησαν δυ
  ναταΐ μόνον δταν ή Ρωμη πά
  ρητήθη τής άξιώσεώς της δ
  πως ε|ς την Μεσόγειον οπάρ
  χούν ΐψεξής Τσαι ναυτικαι δυ
  νάμεις ιταλικαι κα( αγγλικαί.
  Ή Μεγάλη ΒρεττανΙα δέν ή
  το δυνατόν νά δεχθβ παρό
  μοιον δρον, θέτοντα ίν κινδύ
  νω την ό σφάλειαν των αύτο
  κρατορικών της .6θων. ΟΟτω
  λοιπόν ο( έπΐσημοι κύκλοι τοθ
  Λονδίνον—γράφει ό Ανταπο
  κριτής τοθ «Χρόνου»—απο
  «οηόουν απολύτως την έκδο
  γήν 8 μ ή Μεγάλη ΒρεττανΙα
  Κια της «Συμφωνίας Κυρίων»
  έδωκεν είς την μεσογειακήν
  πολιτικήν της εντελώς νέαν
  δψ ν. Ό σκοπός τόν οποίον
  έπεδ'ωξβν ή Αγγλία ήτο ν*
  αποκαταστήση ιιέ την Ίταλ]
  αν, επί τοθ ήθκοθ έπιπέδου,
  τό ποό τής Ιταλοαιθιοπικής
  ρήξεως καθεστώς.
  ΑΙ δηλώσεις τοθ ύπουργοθ
  των Ναυτικόν σέο Σάμουελ
  Χόσρ είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων, οί νβνόμεναι κατσ
  τό -αοελθόν θέρος, πβρΙ τής
  άνάγκης νά διατηρήση ή *Αγ
  γλΐα την θέσιν της είς την
  Μαλταν, ώς καί αί βηλώσβις
  τοθ κ. Έντεν 8τι ή Μεγάλη
  ΒρεττανΙα ποέπει τό ταχύτε
  ρον ν' αυξήση κατσ τρόπον μό
  νΐμον τάς νσυτικάς της δυνά
  μβις είς την Μεσόγειον, διατη
  ροθν πλήρη την έπικαΐρότητα
  καί την αξίαν των. Σχετικώς
  μέ την Εκτασιν των συνομιλι
  ών τής Ρώυης, ή αγγλικη κυ
  βέρνησις είχεν εΐδοποιήσει έγ
  καΐρως καί σσφώς τάς κυβεο
  νήσεις των Παρισίων, τοθ Καί
  ρου, τοθ Βελιγραδίου, τής
  Άγκυρας χαί των Αθηνών,
  "Οσον άφορφ τό καθεστώ;
  των Στενών, εί κύκλοι τοθ
  ΛονδΙνου άμφΐσβητοθν Βτι ή
  Αγγλία έπεθύμησε την προ
  σχώρησιν τής Ιταλίας είς την
  συνθήκην τοθ Μοντρέ. Ο
  Τοθρκοι -—λέγουν οί "Αγγλο
  —άπέκτησαν την ελευθερίαν
  άπό συμφώνου μέ τάς Αλλας
  δυνάμεις, νά όνυρώσουν τα
  Στενά, είς την Ιταλίαν δέ α
  πόκειται νά αποδεχθή ή, 6χ
  την νέαν κατάστασιν. Ό (τα
  λικός τύπος—διευθυνόμενος
  ώς γνωστόν, δπως ε(ς δλα τα
  «κυρΐαρχα κράτη»—έπεδίωξε
  νά δημιουργήση την έντύπω
  σιν είς τούς διβθνεΐς κύκλους
  βτι ή άγγλοχταλική συμφωνΐα
  ή* «Λνταλλαγή δΐαβεβαιώσε
  ών», δπως την έπονομσζουν
  επισήμως οί άγγλοι, Εδωκε ε(ς
  την Ιταλίαν σημαντικά πλεο
  νεκτήματα, διότι τής έχορήγη
  σεν ίνα εΤδος (σοτιμΐας μέ
  την ΆγγλΙαν' άπό ναυτικη'ς ά
  πόψβως' κα( άπό απόψεως δι
  πλωματικής έπιρροής ιΐς την
  Ευρώπην.
  ΟΓ έπίσημοι άγγλικοΐ ναυτι
  κοΐ κύΜλοι, άπαντώντες είς
  κβΐνους οί όποΐοι κατηγοροθν
  τό Φόρεΐν ΌφφΊς δτι έπεδΐω
  ξε- κΑπως βιαστικήν συνδιαλ
  λαγήν μέ την Ιταλίαν, έξαΐ
  ρουν τΔ γεγονός δτι ή Αγ
  γλΐα Γεν απεδέχθη οθτε την
  (σοτΐμΐαν είς την Μεσόγειον,
  οθτε την σύνοψιν Ιταλικών
  δανεΐων είς την αγγλικήν άγο
  ράν άλλ' δτι επέτυχε ρητάς
  καί κατηγορηματικάς δισβε
  βαιώοεις διά τόν σΐ βασμόντής
  ίσπανικής έδαφικής άκεραιό
  τητος καί εΐδιχώς των Βαλεα
  ρΐδων. Έπέτυχεν έπΐσης νά
  σταματήση εντελώς ή άντιαγ
  γλική προπαγάνδα των Ιταλι
  κων ραδιοφωνικών σταθμών>.
  Τοπικά ζητήαατα
  Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΟΔΟΥΦΟΙΝΙΚΙΑΣ
  ΤΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΑ·
  Βεβαίως ή Κυβέρνησις
  I-
  χει χρέος νά προστατβύη τ0
  κάλυμμα τοθ έθνικοθ νομΐ-
  σματος καί καλώς πράττει
  περιορίζουσα την εξαγωγήν
  συναλλάγματος δι* ΐίσαγω
  γάς περιτών πραγμάτων. Είς
  την περίπτωσιν βμως τής ε(σα
  γωγης σταφιδοπάνων διά την
  προφύλαξιν των άπλωτών των
  σουλτανίναι τό πράγμα δια
  φέρει, διότι πρόκειται περΐ μέ
  τρου προστσσΐας τοθ πολυτι
  μωτέρου προϊόντος μας. ΚαΙ
  θά πρέπη νά επιτραπή όπωσ
  δήποτβ ή εΐσαγωγή των στα
  φιδοπάνων είτε διά της χορη
  γήσεως τοθ άναγκαιοθντος
  συναλλάγματος είτε επί άν
  ταλλαγΛ άμπελουργικών προϊ
  όντων, Ονος Ιγινι χα( μέ νόν
  Δέν ννωρίζιΐιβν έ«Λ τή βά
  σει τχοίων Βεδομένων «ατα-
  νέμιι τό Ταμείον Εναρξισ
  κης δδο«οιΐας τας «ιστώ
  σεις διά την εκτέλεσιν 6δι·
  κΔν καί άλλων Εργων «Ις
  τάς επαρχίας τοθ νομοθ
  μας. Ου τι καί γνωρίζομεν
  εάν αυτήν την στιγμήν Εχιι
  βιαθέσιι χρήματα. Φαντα¬
  ζόμεθα δμως δτι αί «ιστώ
  σιις θά Βιατίθενται άναλό
  γ«*ς των Αναγκών ενός έκά
  στου βιαμιρίσματος καί
  «Αν συνεισφορβν τού ΰνέρ
  τοθ ταμείου έκ των ιΐδικων
  υπέρ αύτοθ φορολογιΑν.
  ΚαΙ -ιστιύομιν δτι θά είναι
  ιθκολον καί ίν ββν £||ΐι σή
  μβρον διαθέσιμα νά έξεύρη
  τα άναραίτητα χρήματα
  διά την κατασκευήν ωρι¬
  σμένων έργων κατΐκΐΐγου-
  σης βιά τόν τόνον άνάγ¬
  κης. "Εν 6έ έκ των Εργων,
  των &«ο(·»ν ή έκτέλΐσις έ-
  εχιίγιι ΐΐναι καί ή ά«οηΐ·
  ράτνσις τής όδοθ Φοινι
  κιδς τής οποίας ή κατά¬
  στασις «Ιναι τόσον οίκτρά,
  ώστι νά 6ιακο«Β τιλιίΜς
  ή Βι' αυτής συγκοινυνία.
  Ή δβός αυτή μήκους τισ
  σάρυν μόλ,ις χιλιομέτρων,
  Εχιι καραχθΒ ά«ό νολλων
  έτών. Άλλά, δυστυχως, μο
  λονότι θά έξυνηρΑτιι τό
  ■λουτοναραγεογικώτι ρον
  καί τό καλύτερον καλλιιρ
  γημένον διαμέρισμα τοθ
  ΝομοΟ μας, Αν τούτοις ββν
  έσκιρροστρώθη. ΚαΙ, λόγω
  ττ)ς μιγάλιις κρήσ·ε·ς, τοϋ
  έηι«έ6ου καί λασνώδους
  ββάφους καί τΑν συν«||Αν
  ΙφΐτιινΑν βροχων καί τΑν
  «λημμυρων. κατεστράφη
  τ«λεί«ς, μετεβλήθη είς £να
  άνροσπέλαστον χέλμα καί
  άντΐ νά Ιξυνηρΐτΰ τΠν συΥ
  κοινωνίαν ΚΦχτήντησι έ«ι
  κίνδυνος «αγΐς διά τούς
  διιρϋομένους,νκζούς καί τα
  ό φηματα. Τό κ«ιρό««ρον δέ
  άφεθη καί ή μικρά γέφυρα,
  ή 6·οία.ιϊ|« κατασκιυα-
  σθπ ΐ«9 Κρητικής άν δέν
  άνατώμιθα «ολιτιίας, νά
  καταστραφή καί αυτή βντι
  λΑς. ΚαΙ ήδη ή συγκοιν··
  Αύτόνομον Σταφιδικον Όργα
  νισμόν.
  ΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ.
  Είς τας Άθήνκς πρόχειται
  νά σαγχληθ) την προοεχτ] άνοιξιν
  πανελλήνιον συνέδριον τΑν Βιοτε-
  χνβν δπό την προστασίαν τοθ χ.
  Πρωθυπουργοσ, ι2ς τα ίποΐον θ'
  αντι«ροο»πΐϋϋοΟν χαί 11 βιοτέ
  χναι τ*){ πόλιώς μας. Ελπίζομεν
  Βτι τό Συνέδριον αυτό θά έξιτίαη
  ίλα τα ζητήματα τ&ν βιοτεχνΑν
  χαΐ θα λάβη ακοφάοεις αίτινες
  εφαρμοζόμενον χαί υίοθετούμεναι
  υπό %ι Χϋδιρνήοιως Β' αναχουφί
  σουν την αυμπαθτ] α&φ τάξιν
  ττ]ς οποίας ή θέσις έξ αίτίας ττ]ς
  παρατεινομένης οΐχονομιχ1)ς χρΐ
  αεως Ιχει καταστή* όντως τρ«
  γιχή.
  ♦♦♦
  ΗΕΚΘΕΖΙ2 ΑΘΗΝΩΝ,
  ΐΐιοτεύομεν Οτι τόσον τ) Νο·
  μαρχΐα ίσον χά Ι αί γιωργιχαΐ
  δργανώοεις χβί δπηριοίαι «Ο νο
  μοθ μας θά φροντίση» ν' βντιπρο-
  οωπευϋς χαί ό ιοπος μας έπαρ·
  χβς ιίς την δργανουμίνην έχθιαιν
  Γεβργιχβν πριΐόντων έν *Αθτ)νβις.
  Ή έκθεσις αυτή θ' αποιιλέση
  σηουδκΐον μέσον διαφημΐοιως
  τβν γε»ργιχ»ν ε(6βν τής χώρας.
  ΚαΙ θα πρίπει να έπβφιλι,θβμεν
  χαί ημείς αυτής τ*]ς ιύκαιρίας
  δια να χαταστήβνμεν περισσότε¬
  ρον γνιοστα χαί να διαδόσωμεν
  τα έχλεκχα ηριΜντα τής Κρη-
  ΟΙ ΑΡΟΜΟΙ.
  Ή «ροχθβσινή νεροπον
  τή χατέστριψι πλείστας δρό
  ν(α βιΐκόνη έντιλΑς καί οί
  Ιδιοκτήται «Αν έκτιταμέ
  ν«ν άμ««λών«·ν τής «ρι
  Φΐριίας έκείνης, δ^ι μόνον
  λιηάσματα καί άλλ,α καλ
  λιιργητικά «Ιδη βέν «Ιμ-ο
  ροθν νά μιταφιρουν, άφοθ
  ή βιέλ,ιυσις των τοοχοφό
  ρων κατέστη άβύνατος,
  άλλ' οθτβ καί οί ϊδιοι καί
  οί εργάται των βέν εΙμ«ο
  ροθν νά μιτσβοθν «Ις τα
  κτήματά τ«ν διά νά το καλ
  λιεργήσουν. Πρόκιιται 6η
  λαδή ««ρΐ μιας καταστά
  σ««·ς αύτόχρημα θλιβιρδς,
  τής όνοίας η «αράτασις
  Ι«1 μακρόν «ίσέτι δέν ένι
  τρένιται κατ' ουδένα λό
  γον.
  Φρονοθμιν λοινόν δτι τό
  ταμείον έναρχιακής όδο-
  «οιΐας «Ις την Αρμοδιότη-
  τα καί δικαιοδοσίαν τοθ
  όνοίου ϋ«άγ«ται ή κατα-
  σκβυή τής όδοθ αυτής, β·
  Κ«ΐΜρέος νά έξεύρο καί
  νά διαθέση άμέσως την ά-
  ναγκαιοθσαν «ίστωσιν διά
  την σκιρρόστρΜσιν καί ά«ο
  ΝράτΜσίν της. Ή δανάνη
  δλλωστι θά «Ιναι ελαχί¬
  στη, διβομένου δτι «ρόκιι-
  ται νιρΐ ά«λής μόνον σκυ-
  ροστρώσΐΗς. 'Ενφ ή σ«ου·
  βαιότης τής όδοθ «Ιναι τ«-
  ραστία δοθέντος δτι βι' αύ
  Τής θά έξυηηριτήται όλό-
  κλήρος ό κάμνος τής Φοι-
  νιδς, «Ις τόν δβοΐον ώς
  γνωστόν καλλιιργοθνται
  αί ««ρισσ6τ«ραι καί αί 4κ
  λ«κτότ«ραι «Ις «οιότητα
  σταφίβις τοθ , νομοθ μας.
  ΚαΙ «Ιναι δίκαιον καί επι¬
  βεβλημένον νά κατασκκυα-
  σθ9 ή όδός αυτή, τοσοθτον
  μάλλον καθ* δσον μέγα μέ
  ρος των «Ισκράξιων τοθ
  ταμιίου βκαρ||ΐακής όδονοι
  ΐας «ροέρχ«ταί «κ τής φο
  ρολογίας τΑν σταφίδων
  «ριψιριίας Γιόθυρο—Φοι-
  νικιας. Έτι δέ κιρισσότι
  ρον, άφοθ καί οί Ιδιοκτή¬
  ται τΑν κτημάτνν τής Φοι·
  νικιας θά ήσαν διατιθιιμί
  νοι νά ένισχύσουν τό, ταμ«ϊ
  όν «Ις τό Ιργόν τού.
  μους τόσον έντός δσον καί έκ
  τος τής πόλεως είς σημείον
  ωστι νά τούς καταστήση τε
  λεΐως άδιαβάτους καί διά
  τούς πεζούς κα( διά τα τρο
  χοφόρα. Έπιβάλλεται έπομέ
  νως νά φροντΐσουν τόσον ό
  Δήμος δσον καί ή Νομομηχα
  νίκη ύπηρισΐα διά την ταχυτέ
  ραν επισκευήν των, ωσΐε νά
  επαναληφθή χαί ιίάλιν κανονι
  χή ή συγκοινωνία καΐ^' άπαλ
  λαγή ό κόσμος άπό <ιτά μαρ τύρια τα όποΤα ΰφίστοΚοχέξ αίτίας τής αθλιότητος ^ των δρόμων μας. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΙΥ2ΙΙΤΙΑ· Είς τα Χανιά καθώς-λη ροφορούμεθα, λειτουργοθν κα νονικώτατα, συσσΐτΐα υπέρ των άπόρων μαθητών, *Αραγι δέν θά ήτο δυνατόν νά λει τουργήσουν παρόμοια συσσΐ τια καί είς τόν τόπον μας; Ή μεΐς σεν τό νομίζομεν δύσκο λον. Άλλωστε κσ} πρό έτον έλειτοόργησαν μαθητικά συσ σίτια καί είς την πόλιν μας Αν ίέι» άτΐατώμεθα καί είς την Πόμπηαν καί ΐΐς τόν "Αγ. Νι κόλαον καί απεδέχθησαν εΰ «ργεΐιχώτατα διά τούς πτω χούς καί απόρους μαθητάς.*Υ πάρχκι έπομέ νως καί ή πεΐρα καί τό καλόν παράδειγμα τοθ παρελθόντος, «ά όποϊα θά εί μποροθσαν νά μάς χρησιμεύ σουν καί νά μάς έμπνεόσουν καί διά τό «αρον·
  Ι
  1.
  ι ι

  ι "Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μΐα
  ί όέ Τό θ*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμρο
  θαυμασία όπερέττα «Τό ^.
  Ποντ'κάκι» μέ τόν Ρολάν ΤουταΙν
  την Μπέτυ Στόκφιελδ.
  Την Πέμπτην «Τόπ-Χάτ» (Πικο
  λΐνο) Προσεχώς ή μεγάλη Βιεννέ.
  ζικη όιερέττα: «Τα Βιεννέζικα Κα
  πρΐτσια».
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό εν
  βιαφέρον Εργον: «Πά τή γυναΐκα
  τουε (δ ίκδικητής). Πέμπτη: Τ6 Ερ
  γο ττοΰ εσημείωσε παντοΰ βρΐαμ
  βο: «Ή κυρία ΜπαττερΦλάϋ»,
  Σημείωσις: Καθ* εκάστην είς
  τας 6 μ. μ. άπογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον «Τό ηλοϊ
  όν τοθ έγκλήμαμος» καΐ τοθ έιΐει
  σοδιακεθ «ΒασΙλισσα Ζοθγκλας»
  τα έπεισόδια 5ον, 6ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τέ· νεμάτο ενδιαφέρον κι·
  ναμκτβγροίβικβν ίργον:
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΓΥΝΙΙΚΑ ΤΟΥ
  (Ο ΒΚΔΙΚΗΤΗΖ)
  Κλοντέτ Κόλρπερ
  Γκάρρυ Κοϋπερ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τ· πολύχρβτβ ίργβ:
  « Ι1 ΗΠΑΤ
  ΤΕΡΦΛΑΪ'
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ,,ΑΘΛΙΟΓ
  «®εΐο τραγουδι»
  «Άννα Καρένιν»
  «Ναυτική 'Ανταρσίβ»
  «Μελωδίες καί Ρυθμβί
  τβΰ 1936».
  Σημ· Καθ1 εκάστην
  «Ι; τοις 6 μ. μ.
  μκτινή.
  ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛ. 221
  ΕΙΛΟΠ. ΑΝΑΒΑΗΘΕΝ1ΌΣ
  ΠΛΠΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Νιχολάοιι Γ. Κιφαλβγιάνντ] δι
  χηγόρου χαταΕχου Ηρακλείου.
  Κατβ
  Μη ά Στ. Περδικογιάννη χχη
  ματΐου χατοίχου ωσαύτως Ήρα
  χλεΐου.
  'ΑναδληθεΙς μέχρι τί.0δε Ινεχα
  νομίμων λόγων δ διά τοθ υπο χρο
  νολ. 18 Ίωλ.ου 1936 ,,προγράμ
  μαρίς μου πλειονηριααμοθ προχη
  ρυχΐεΐς χαΐ διά τοθ δπ' αριθμόν
  4319 τής 19 Ιουλίου 1936 φύλ
  Λ λου τής ενταύθα εκδιδομένης ίφη
  μερίδος «'Ανόρθωαις» ίημοοιευ-
  θεΐς δημίοιος άναγχαοτιχος πλιι
  οτηριαομίς τοθ έν τώ είρημΐνφ
  προγράμματΕ μου άναφερομενου
  χαΐ περιγραφομένου χκΐ έντός τής
  πόλεως "Ηρακλείου κειμένου άχι
  νήτοΐ) χνήματος τοθ χαθ' (υ »ΰ
  τη μου· είδοποιώ ίτι γενησεται &
  νυπερθέτως την 7 ΦιβρουαρΕου
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώ;α«
  10—12 π. μ. ΙνώΓ.ι^ν τοθ οιιμί..
  λαιογράφου "Ηρακλείου Εδοτρατ.
  Π. Βουρδουμπάκη χαί τούτου χα>
  λυβμένοι» υπο τοθ νομίμου αυΐοθ
  χαί έν ιω ίημοο'φ
  τοθ είρημένου συμδολοιο
  γράαου χιιμένφ έντός ττ]ς π4λε»ί
  Ηρακλείου χαχά την δδόν Κάντα
  νολίοον δτε χαί εθα χαλοθνται οί
  βουλόμενοι να γΕνασιν 6κερθ*μ?
  τιοταί.
  Άρμίδΐος διχαατιχος χλητήρ |
  νιργηοάτ» τα νίμιμα ίπ! τοθ προ
  κειμένου.
  Ήράχλευν τ) 12 ΊβνοιιαρΙιυ
  1937.
  Ό έηιοηιύϊων κα Ι «αραγγίλ-
  Ν, Γ. Κΐββλογιάννηί
  Α-ΕΛΦΟΙ
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Μιά πεντάιιορφη
  ε" να τόπον αοστηρίου
  ΤβΟ Προσπέρ Μεριμ».
  7οον
  Μά λΐγες ατιγμες άργίτερα μπή
  χι δ Μΐτεδίλ, ο οποίος πρβτκ—
  πρβτα πήδηξε αιό λαΐμδ τοθ Μιρ
  ζύ χαί τοθ ιϊπι.
  —Σώς συγχαίρω, αγαπητέ μου
  δρίατε ή χαρή αα(, ο&', δίθηχε
  έπειδή παρεκάλεσε ή βασΕλιοοα
  γιά σάς.
  Ό Μερζύ Ην Ιϊειξε τοοη ε*κ
  πληξη δαη δ άδελφίς τού. Μέαα
  ατή ψ,ιχή τού, άπέδιδε αυτήν τη
  ιΰ/οια οχήν χυρία μ* τόν τΐέπλο,
  δηλαδή α την κόμηασα δι Τουρζή.
  ΙΓ'.
  Ή £»νεντευςτι
  Ό Μερζύ έιχέοχριψε σΐό βπΕχι
  τοθ άδελφοθ τού. Πήγι νά ιύχαρι
  ατήαη τή βαστλομήτορα χαί ξανα
  φάνηχΐοχήν α&λή. "Οίαν Ιμπαινι
  μ{» στο Λοθβρο άντελήφθηκε
  π6ς ιΐχι κληοονομήσει κάπως
  την δπίληψη τοθ Κομίγγη. "Δν-
  θρωττοι 'του: ίποίους τοος ε¬
  γνώριζε έξ ϊψϊΐοί μίνο, τον χαι
  ριτβθΐαν μέ ταηεινό χαί φιλιχό
  χρίπο. Ο( δνδρις, ένψ τοθ μιλοθ
  οαν ίέν μποροθοαν νά χρύψονν χά
  λα τον φθονο τ»ν μέ έξαιρΐτιχή
  ευγί.εια· οΕ χυρίις τίν χαλοχύττκ
  ζαν, Ιπιιδή ή φήμη τοθ ξιφομά
  χ&υ ήίαν χίτΐ προπίνχων Ινα 6ί
  6αιο μίσο νά 1ς συγκινηθή.
  ΤριΓς ή τίσσερις ίνθρωπρι σχοτω
  μένοι οέ μονομαχΕα ανχεπροσώπευ
  αν χαλλβνή, πλοθχο χά! ηνιθμα.
  Μέ λίγα λόγια δ τα ν δ ήοως μχς
  παρουσιάζοντα στή οτοά τοθ Λ'.ύ
  βρου ακουγε γύρω τού Ι** ψιθύρι
  σμα: «Νχ 6 νίος Μιρζύ που σνί
  τωαι τόν Κομίγγη.—ΤΙ νέος πβύ
  είναι! ΤΙ χαριτωμένο παράοτημ»!
  ΤΙ παλληχαρίσίθ μουσΐάχι! Ποία
  ιΐναι δία γι ή έρωμένη τού!»
  Καί δ Μερζύ τοθ χαχου ζητοθ
  αι μέοα οτο πλήθος τα γκλανά
  μάχια καί χά μαθρα φρύδια τής
  κυρίας δέ Ταυρζτ}. Πήγι μάλιατα
  νά την ίδΐ οχο σπΐχι της- έχιΐ δ
  μ ως Ιμαθε πώς λΕγις μερίς μιτά
  χό θάνατο τοθ ΚομΙγγτ, είχι φύ·
  γει α' Ινα χιήμα της, ιΐχοοι λιθ
  γις μαχρυά από τό Παρίσι. Οί χά
  χΐ( γλ&βαις ϊλιγαν πβς ή θλΓψη
  -ού ττ|ς προξίνΐ{ΐ« δ δάνατος τοθ
  άνθρώηου ηοθ την έρωτοτροποθσε
  την άνάγχασε νά βρ) Ινα χαταφύ
  γιο δηου θά μποροθοι μέ ήσυχΕα
  νά ξιχάοΐΒ τίς λύπΐς της.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΟ ΞΑΙΌΟ·*-
  ΟΟΝΤΙίΙΚΙ
  ΟΠβΡΕΤΤΑ
  μέ τον
  ΡΟΛΑΝ ΤΟΥΤΛΙΝ
  ΜΠΕΤΥ 2Τ0ΚΦΙΛΛ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΤΟΠΧΑΤ
  (ΠΙΚΟΛΙΝΟ)
  μέ τίιν
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ
  μκΙ τόν
  ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ
  Παεηβγννιστ&ν τής Κ«-
  ριβχ«ς.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  'ΗΜεγαλο Βιεννίζιχπ β-
  ηερέττκ:
  1ΙΕΙΙΕΖΙΚΑ
  ΤΡΙΤΗ ΙΩ ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5.04
  ΜΑΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
  Στήν διαφημιστική στήλη των
  Άθηναϊκών εφημερίδων τΐαΐζουν
  άτιό τινος ρόλον οί είδικοΐ έμπορορ
  ράπται «μανταρισματων» καί «γυ-
  ρισμάτων» τταντός είδους τταλτων
  καί φορεμάτων.
  Ίύ εμπορορραφειον ήτο άλλοτε
  συνάρτημα σχεδόν τής καθημεοι-
  νής ζωής. Ό «μπροβάρων» ήτο
  σύνηθες θέαμα διά τοθς διερχομέ-
  νους ά πό τοιοθτον κατάστημα—
  συνοικιακόν καί μή. Πάντως ?έ τό
  καινοόργιο κοστοθμι δέν ήτο δ-
  πως σήμερον σωοτό σκάνδαλον.
  Παρήρχετο καί απαρατήρητον. 'Υ-
  πήβχον μάλιστα δανδί)δες πού αλ
  Χαοοαν τα κοστούμια. δπως καί
  τάς... έκλετας τής καρδίας των.
  Καί τουτο, χωρΐς πρόκλησιν κοι¬
  νάς περιεργείας.
  —Ή κρίσις είνε για τό έπαγγελ
  μ α μας κυρΐως, μοθ Ελεγε πρό ό-
  λίγων ημερών συμπολίΐης έμπορορ
  μάπτης.
  Καί δβν 6λεγε τΐποτβ τό άνακρι
  βές. Ημέραι δπως αί παρελθοθσαι
  ήσαν άλλοτε ημέραν γενικής άνα
  καινίσεως. Τα έμποοορραψεΐα είρ
  γαζοντο ημέραν καί νύκτα—κυριο
  λεκτικθς. Καί οί κοστουμαρισμένοι
  ήσαν πλέον ζητήματα,.. μοντέλων
  τής νέας σαιζόν είς τάς κοσμικάς
  αιθούσας. Δέν εΤνε λοιπόν διόλου
  άπορίας αξιον γιατΐ ό μανταριστής
  καί ό γυριστής Εγινε φίρμα της
  ημέρας. ΟΙ πάντες τα νυρΐζουν
  σήμερον κοΐ τ£ μαντάρουν. 'Ακό-
  μη καί οί τουαλέττες των κυρίων
  παίρνουν άπό κάτι τέτοια.
  —Ή γυναϊκα μοί- είνε άληθινός
  Θησαυρός, ύπεγρόμμιζε πρό ήμε
  ρων σέ μιο σχετικήν συζήτησι ό
  παρΐτυχών νοικοκύρης. Παρουσιά
  ζεται δλο μέ νέες τουαλέττες πού
  δέν είνε παρά οί παλρ,ές δεόντως
  μανταρισμίνες ή γορισμένες, ή βαμ
  μένες, σόμφωνα μέ τή γραμμή τής
  μόδας έννοείται.
  "Αλλοτε τό σομπέρασμα αύτό
  θα έτροκάλει εύρυτάτας άντιρρή
  σεις. Σήμερον ουδείς άντιλέγει.
  Είς την πρωτεύουσαν, ώς πληρο
  φορούμεθα συμιτληρωματικως, δέν
  ύπάρχει μόνον ό έξ έπαγγέλματος
  ή γούστου τακιικτός χορευτής τής
  κυρίας. Ύπάρχει καί ό μανταρι
  στής. Τό γεγονός άλλως τε 6χει
  απόλυτον συνέπειαν μέ ΐό πνιθμα
  τής έποχής. Τ6 πάντα σήμερον—
  καί παντοθ—καταντοθν ζήτημα,.,.
  μπαλώματος καί γυρΐσματος,
  Ό Άλλος
  —Παρέχει ζβα ■■' Ινοικίω.
  "Ενας ρηξιχέλιυθος Ιτιιχει>τ,μβ
  τΕας των Παρισίων ουνέλαβε φ
  ΙΗιν νά δίδη έπ' ένοιχίφ διάφορα
  χατοιχίδια ζ&α, είς έχιίνους ποΰ
  Ιχουν προσωρινήν ανάγκην αυτών.
  Πχρΐχονται ίδίβς ώραΤοι σκύλλοι
  χαί γάχοι, είς ιιμάς άρχε-τ χαμη
  λάς, διά τό διάοτημα μιβς έδϊομά
  δος ή έ*ός μη«ο;, ήιπορεΐ δμως
  νά ένοικιάοη κανείς χαί άλογαδιά
  μιχρίχιρον ή μεγαλειτέρον χρονι¬
  κόν διάσχημα. "Εχει παρατηρηθτ^
  8χι οί πελάται τοθ δανεισχιχοθ αϊ
  χοθ ζωολογιχοθ χήπου είνε χυρί-
  «ς σύζυγοι, τβν δποίφν τό Ι ιερόν
  ήϋθυ άπουσιάζει προσωρινώς χαί
  τ,Ι δποΐοι ζητοθ* νά παρηγορηθοθν
  είς.τήν μοναξιά των μέ την άγά
  πην ί'δζ ζώιυ. Σαχνά έπΕσης συμ
  ίαίνει ο( ι,ΐνοιχοι νά άγαπήσουν
  τόσον πολύ τό ζώον που ένοιχΕα
  οαν, &3τε είς τό τέλος νά τό &γο
  ράθ5υν.
  ***
  —Καιρός νού δέν«άιιΐσως
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τοθ ΚΙΡΒΗ ΗΑΟΟΑΚΡ
  Ι2ον
  Στ» ίιξιά μας, σέ άιχίοχαοι τρι·
  &ν μιλλίβν, διαχ?(νονται σά μαύ-
  ρη σχιά τα άνατολιχά παράλια τής
  Άνριχΐίς. Τό Εοχ[Οφ4ρον μας, ώ
  θούμινον &πό Ινα ίλαφρί εδνοΐκό
  άερίχΐ γλιιατρφ ήΐεμα πρός νό¬
  τον. Ή αιωπή είναι χπδλυτος χαί
  μοί; έιχιτρέκει νά άχοθμε τόν έλά-
  χιοχο ψίδκρο άπδ την πρύμνη οχήν
  πλώοη.Έξαφνα μοθ φίνηνε οά'
  νά άκουσϊ χάηοιον δπόχωφίν μυ-
  χηθμο άηό την ξηράν χαί έχύττ»
  ξα πρός τί μέρος τοθ Μιοχάμιτ· 6
  δηοΐος εκατάλαβε την απορίαν
  μου.
  —Έ ο(μπα> (λεονχάρι), ιίπι
  δ Μωχάμετ, μέ μιά άκαθίρισχη
  χιιοονομία πρός την ξηρά.
  Έστρίψϊμε δλοι το κεφάλι πρδς
  τό μερίς ποΰ άχούαθηχι δ μυχηθ
  μδς χαί οί λίγο επανελήφθη δεύτε
  ρος δυνατώτιρος μυνηθμδς τοθ
  βασιλέως τ6« ζώων.
  —ΑΙ, λοιπον, άγαπητί μου Α«ό
  αυριον θά αρχίσωμε τό χυνήγι ε¬
  άν οί δπολογισμοί τοθ ηλοιάρχου
  6γοΟν άληθΐΐς. Εΐηε ηώ; οθριο
  το πρωΐ θά είμεθα χοντά οτο β?υ-
  νό π*ΰ μοιάζιι μέ τό χΐφάιι «ν·
  θρώπου.
  Τό έλπΐζ» .Άνυπομονβ νά άρ
  χίσω τδ χυνη'γι χαί νά άναχαί.ίψ»
  την κατεστραμμένης πδλι χά Ι τί)
  «φλδγα ιής ζβή(», προοέθεοΐν δ
  Λεδ μέ γιλασνδ 5φος.
  —Κουχαμάρε;, Λεδ. "Ολο τό
  «κδγιυμκ έξαοχοθαες την άραδι
  χή 03ΐι μέ τόν Μωχίμιτ πιο γνω
  ρΐζει χαλά αύτά τα μέρη. Μήπως
  οοθ εΐπε δτι άκουαε πό ε νά γίνε
  τα ι λδγος γιά χαμμ:ά χατιαχραμ
  μένη πίλΐ;
  —"Οχι. Μοθ ιίπε διι ή περιοχί)
  αδχή είναι γιμίχη από Ιλη χαί ά-
  πό φίδια χαί δχι είναι αχατοίχη
  τος.
  'Αλλ' αυχδ δέν σημαίνει τΕποτε.
  —Μίλισχα. Σημαίνει έ)ώ!ιΐ(
  πυριχούς... "Ανχΐλήφθης άλλως τε
  από την αυνομιλία οου δτι ο Ε «χύ
  ριοι» αύτοι ίέ^ Ιχουν μεγάλη έχ-
  χΕμηαι οτδν τίπο. Κανείς δέν θέ¬
  λει νά μα~ς άχολουθήαη καί μιχ;
  νομίζοκν γιά „ τριλλούς. ΝομΙζ»
  κώς Ιχουν δΕχηο. Σέ βιβχιβ θά
  μοθ φανϊ οάν ψίμμαχα άν χατορ-
  θώσωμι νά ξαναγυρΐαβμε οχήν
  Αγγλία. "Οΐο γι* μίνο, ίέν μέ
  νοιάζει 9μ άφήσω τί χδκχαλά μου
  Ιδω. Φοββμβι δμνς γιά σένα Λιδ
  ίαοδυναμι! μέ τρέλλα.
  —Καλά, χαλά θεΐι! Έ-,ώ δέν
  λογαριάζω τή ζωή μου. Κόχταξε
  έχεΐ αχδν δρίζονχα μπροστά μκςΐ
  Ινα χατάμαμρο οΰννεφο!
  —ΠηΎαινε νά ρωχήσης τδν,χιμο-
  νιέρη^Μωχάμιτ. Αυτός θά οοθ η%
  τί είνε.
  Ό Αιό αηχώθηχι χαί πή"γι άρ
  γά πρός τον Μωχάμεχ. Έγύριοι
  οέ λίγο μετό 15ιο άδιάφοοο αΰϊς:
  —λέγει κώς είνε πχ?ώ< δ δ ποίος δμως θά περάση πλαγίως μ«ς· Τή οτιγμή έχιίνη ήθι χαί δ Τζών έκιβλητιχος μέοα οχήν χυνη γετιχή τού οτολη χαί μέ Οφ;ς στι νοχαρημένβυ άνθρώπου τδ δποΤον συχνά μ#ς Ιίειχνε από την ήμέρα χί)ί άναχνρήοεώς τού ήϊχιοι νά μιλ) σιγανά. (συνβχίζεται) μ ιιπιιιηιη ιιππΐπΐη ιιιιηιπιπ ηιπιιιιιη αηπιπιη ιηιιιιιιιιι π ιΐιΏπιιηιι ιιιπιιιπη βϊπιιιϊιπ ιιιηιιιιιπ ιιιπιιηιηιικ Ένας Σουηδίς μηχανιχδς, είς την Σχοχχδλμην, ίαχίφθη νά δπο λογίοη πίσον καιρόν τ<]ς ζωτ)ς της περν^, χατά μέσον δρον, μία γυ ναΐχα έμπρίς είς τδν χαθρέπτην. Τδ συμπέρασμά τού ιί<ε. διι μία νέα νχταναλίσνιεί ουνήθως δεχα πέντε λεπτά τΐ}ς ώρας πρό τ?0 χά θρέπτου της. ένώ α( Οτανδροι γυ- ναΐκες περνοθν τουλάχιστον μισήν ώ;αν χαθρεπτιζδμεναι. Είς ήλι χίαν έβίομηντα έχβν—-ουμπεραΕνει δ συντάχτης τής στκτιστιχ^ς—·μία απίγονος τής Εϋχς Ιχει περάοιΐ 250 δλδχληρες ήμέρες, ήτοι 9 003 ώρας τής ζωής της έμπρδς είς τδν χαθρέπτην. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΑΚΕΛΣΟΝ Τό φυλΐάδιον «Τό πβίραμα Μβ χιλσβν καί Α νέκ ίίπγησις άύ τβδ» τβθ χ. Συμ. Άδοαίδου π» λεΐται ε·ί τβ κρκττΊριον έψημιρί δνν 'ΐΝ«ννο» Μκκρνμίχοιλου. ΙΙ111111Ι1ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙ1Ι111Π111 II 4ΠΠ1ΙΙΙΙΙ0Π11ΙΠ1Π ηΙΙΠΙΙΙΙΙΙ ^ κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ Ι ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ Είναι άσυναγώνιστος είς τΐοιότητα καί τιαήν. Γαλαχτειμηχκναί—Βουτυρσχάίδε)! Εύρωπ«ΐ«0ν 'Εργοο τασίων Άντικρόσ«-ος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΞΞ ιπΐΗΗΐπιιαππιυιιιιιιιιιιιιιιι ιΐΐυιιΐπιιιιιυιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιβιΐΐιιΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτικαί έβδ«£αδια1αι κναχνρήακις δι" ".Αθήνας—Πειραια καί· τάνάηαλιν. Πιστή Λϊ βκριβής εκτέλεσις πάσης πα^κγγε- λίβς εμπορικής φύσεως. '. "Ασφαλείας, ταχύτης, μεθοδικοτης παραδειγ- ματική. / ΓΡΑΦΕΙΑ Ηράκλιιον: ■αρ%α«λΐύρως Κα··έ «Όλυμπος»-ένΆθήναις; Κάνιγγος 3 τηλ.24066. ΕΟΡΓΑΙ.—Δέν έορτάζει αυριον έοοτήν τοθ ΆγΙου Εύθυμίου ό κ. Εύθύμιος Περδικογιάννης. ΒΑΠΠΣΕΙΣ.-Ό φίλος κ Νικ. Πάγκαλος Ιατρός έν Κρητσδ άνεδε ζατο προχθές αύτόθι τό άγορσκι τοθ κ. Γεωρ. Τραντα ονομάσας αύτό Ιωάννην. Είς το* ανάδοχον καί τοΰς γονεΓς ευχόμεθα νο τοίς ζήΚ?ΝΗΣΙΣ.- Διί)λθβ προχθές τΙ)ς πόλεώς μας δι* "Αγιον Νικόλαον ό κ. Ανδρ. Πρωτοπαπα5ώκης διευ Θυντής τής ΝομαρχΙαςΛασηΘΙου. ΓιΊοω στήν πάλκ μας. ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ τωνΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΠΙΚΩΝ τδν ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σ Ε Λ Λ ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σ Ε Λ Λ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝ1ΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Αριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των μοο- φων της Ψβριάσεας, Μελίγκρας, Σκουληκιών καί λοι- πων άσθενειων των δένδρων, ανθέων καί κητακών. Βιβλιάρια οδηγΐΜν παρέχονται δωρεάν. Διβρκης παρβκβταβήχπ π«ρ« τοίς ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙΣ ΒΡΑΕΛΕΙΟΥ--ΛΑΣΗΦΙΟΥ == ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ίΐΐίΐαΐΐΐ] υΐΐΐΐϋΙΙιΊ ιΉΐυοιιιι ιιιημιΐίΐι ηιιιιιιιιιν »μμ>γ1ΙΙΙ ιιιιιιιιιιιί ιιιϊιηΤ>πϊΙΡηϊϊιί1ιΤν
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙιιιπ ιιίπιιιιιηΐ
  Βελτίωσις τοθ καιροθ ίλεγαν
  γθές οί μβτεωρολόγοι.
  _·Αλλά δια νΑ τό λέγουν άσφα
  λώς δέν Θά τό έπΐστβυαν.
  —"Αλλως τε καί παρά την λιβ
  κάβα τό κροο δέν ήτο εόκαταφρό
  νητο καί τα σύννεψα δέν εννοούσαν
  νά έγκαταλεΐψουν έξ ολοκλήρου
  τόν ουρανόν.
  —ΑΙ άναγγβλΘεΓσαι διαλέξεις ε.
  —Ι τής όργανώσ?ως τής παθητικής
  'ΑεραμύνΓς αί όττοΓαι Θά άρχίσουν
  την προσέχη Κυριακήν.
  -."Ασφαλώς Θά συγκεντρώσουν
  τό ενδιαφέρον τοθ κοινοθ καί θα
  παρακολουθηθοθν παρ' αύτοθ.
  —ΑΙ διαλέξεις έξ βλλου αυταί
  ίχουν συντελέση ΑλλοΟ βΐς πλήρη
  διαφώτισιν τοθ άμίχου εΐδικώς
  πληθυσμοθ έν>χέσει μέ τοθς τόσον
  σοβαρούς καϊ έπικαΐρους σήμερον
  κινδύνους έξ αέρος.
  —Αυτή ή βιομηχανΐα τοθ^νερωμί
  νού γάλακτος, πρέπει νά παταχθϋ
  άπό τοθς άρμοδΕους παραδείγματι
  κως.
  —Μέ την σημερινήν ακρίβειαν
  τής τιμής τοθ γάλακτος οί κατανα
  λωταΐ τού πρέπει νά 6χουν τούλα
  χιστον έξησφαλισμένην^τήν Αγνό
  τητα τής ποιότητος τού.
  —Καί αύτό ημπορεί νά κατορθω
  Θ{ί μέ την αγρυπνον παρακολουθή
  σιν των όργανον της άγορανο·
  μίας.
  — Σοφά πράγματα ακούονται τάς
  τελευταίας ημέρας άπό την τοπι.
  κήν εφημερίδα τοθ 'ΑγΙου Νικο-
  λάου.
  — Διαρρηγνύει τα Ιμάτιά της δια
  νά μή γίνη ή όδός Λασηθίου—Ή
  ρακλείου «διότι, λέγει, είνε όδός
  πολυτελείας».
  —Νά σταυροκοπηθομεν, να κλά
  ψοομεν ή νά γελάσωμεν;
  —"Ωστε τό πτωχό όροπέδιο τοθ
  Λασηθίου δέν Εχει Βικαίωμα νά έ·
  πικοινωνήση αύτοκινητικΛς μέ τό
  Ηράκλειον έπειδή ίτυχε νά γίνη ϊ
  νας δρόμος πρός τόν Άγιον Νικό
  λαόν;
  — Μά νά λέγωνται τέτοια πράγ¬
  ματα κατ' Ιδίαν πάκι κι' Ερχεται.
  Νά γράφωνται δμως σέ πολύστη
  λα αρθρσ σοβαροφανε(ας έπιτρέπε
  ται;
  —Ή άνεργΐα ώ γνωστόν ϊχει
  ίπεκταθ(| άνησυχητικως συνεπεία
  τής τελευταίας κακοκαιρίας.
  —"Ωστε νά εΤνσι αυτήν την οτιγ
  μην γενινικαΙ)α1 εύχαΐπερΐόλοκληρω
  τική"ς—ή μερικής τουλάχιστον—δι
  ακοπτΐς τοθ βαρέως χειμώνος.
  —Ή διακοπή αυτή επιπροσθέτως
  είναι εϋκταία καί διά στοιχειώδίΐς
  δσον καί αημαντικοος καλλιεργητι-
  κοθς λόγους.
  —Ό κινηματογράφος «Μηνώα»
  ηροβάλλει σήμερον Ινα Εργον γε
  ματο ενδιαφέρον: «Γιά την ΓυναΙ
  κα τού» πού δέν πρέπει νά χάση
  κ«νε(ς.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη προβάλλε,ται «Τό Ξανθό
  Ποντικάκι· άπό τίς π«ιό ώραΓες
  φιλμονερέΐτβς.
  ί ΡΙκβ·τ·β
  Ι9ον
  ΰ
  σλ
  νορα
  β
  Ίταλική
  ρ^βιοασ
  της της "σ
  δέν Ισύχναί
  ρΐσι τή >ύχ
  ,θλι τοθ γ)
  'Λμ^
  μερον.
  Περισσότι
  σαν οί
  1τ1ς Ό
  ρΐα «ού
  ήταν ή μ*νι
  νέα «ού ητ< ύψηλοθ αζ χ5 μΐσό τερώι ροθσε ή ώρ έκτραΐιβ σέ οβύνατα γκ ύζυγον το< ζγ ροθσε να ι κουβεντοθλ ιιότες, έν ώ άνΐκανος ο κατάκοκος ήτή βουλβι Μηοροθσε να σΐσθανθ σι να κυρα ΑΛΕΞ. Τ. 2ΤΕΦΑΜΙ&ΗΣ «ΑΤΡΟί - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Ιατρός Εύαγγελι· σμοθ σπουδάσας έτιΐ -εν- ταβτΐαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τώ νίο Ια¬ τρείω τού όδός (Πλατεια Στράτο) έναντι Φαρμα- κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΓσοδος έκ τής όδοθ Κσ- γιαμτιή. Ώραι έτιισκέψβων 9—1 καί 4—7. ΙΛΡΥ* ΚΑ1 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΙ ΠΕΙΡΕΔΑΙΟΙΙΙΝΤΝ Μ "ΑΙΡΟΠΟΑΙΣ,, ΑναχΜρ,ΐ «ζ Ήρακλεί ·« *ϊ«εβηιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρρ4ββ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΤΕΤΑΡΤΗΝ κμ.Τ Ρί- β»μν·ν, Χανιά, ΐΐειραι*. Ορ·ν, Πάρον, Νίί Έ γασί δρου Τ6
  Α Γ! Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  1*ας.
  κσιροθ
  γοι.
  10 λέγουν
  «βυα
  ™*ρά τή
  ■£•«53
  σαι
  ικήν.
  1 ώ
  θά άονΐΓ'
  αύτοθ,
  λ Ό
  Χ *ΙΒι
  εί μέτοΟςχ6ο
  ανΐσ
  νά
  Ρΐνήν ρβ,
  "«τος οί κου,
  να δχουν «ώ
  'μένην,,τήν ««,
  ς τού.
  'ρεΓ να κατοιΑ
  όν τιαρακολοι!»
  ή
  :α ακούονται ^
  ς άπό την το.
  Ο ΆγΙου Ν»
  ά Ιμάτιά της ^
  ; Λασηθίου-}
  έγει, είνε ό{(
  ΐηθΛμεν, νά Α
  ι-ωμεν;
  <ό οροπέδιον ι δικαΐωμσ νάι (ΐνητικως μί: 6τυχε νά γΙ| όν "Αγιον Νι αι τέτοια ηρί ΐάει κι' Ιρχιιι ως σέ πολύι* φανε(ας έπιτρΐι !>«, γνωστόν ί;
  -|τικως συνίΐί
  ΐκοκαιρίας
  ι αυτήν την οί
  χαΐττβρΐδλοκλφ
  τούλΛχιστοϊ-Ι
  ϊς χειμώνος
  ιτή έπιπροοβΐ
  δια στοιχειί
  .ούς καλλιερί
  'ράφος «Μην*
  ν Ινα Εργον ί
  *Γιά την Γ»*
  πρέπει νά ψ
  ατογράβ)ον_υ
  ται «Τό =**
  •Ις πβιό ώρο< (έψβων 9-1» ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ ΕΙ23 ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 19ο ν ΠοΟ έηήγαΐναν; Ποιό Πσρί σι'έτιήγαινε νά (δή καΐ νά γνω ρ(οη η Μαρία—'Λντουανέττσ; Τίς κρήτες φορέο, ά πό περιέρ γεΐα, επεσκέφθη κάθε λογής μνημεΤα,τά μουσεΐα, τα μβγα- λα καταστήματα. 'Η ντέ Λαμ τιάλ τή συνώδευε σέ λσϊ έ; έ ορτές,σέ έκθέσεις ζωγραφΐκής, άνθοκομίας... ΚαΙ δταν γρή- γορα (κανοιΐοιήθη ή περιέρ- γειά της, άφΐέρωνεν δλον της τόν χαιρό αποκλειστικώς στά κέντρα διασπάσεως. Έπή γαινε τακτικά στήν δκερα. στή Γαλλική Κωμωδία, στήν Ίταλική Κωμωδία, στούς χο· ρούς μετημφιεσμένων, στά χο- ροδιδασκαλεΤα, στίς χαρτο- παικτικές λέσχες. «Δηλαδι— λέει 6 Τσβάί*. 6 συμπατριώ- της της καΐ βιογράφος της— δέν έσύχναζε καρά στό «Πα- ρίσι τή νύχτο», στό «Παρίσι «όλι τοθ γλεντιοΟ> των πλου
  σΐων Άμερικανΐδων τής σή¬
  μερον.
  Περισσότερον την έτρσβοθ-
  σσν οί χοροΐ μετημφιεσμένων
  τής "Οπερα<·, γιατΙ ή ελευθε¬ ρία νού τής ίοΐνεν ή μάσκα ήταν ή μόνη άνεκτή γιά τή νέα πού ήταν σΐχμάλωτη τοθ ϋψηλοθ άξιώματός της. Μέ τό μισό πρόσωπο κρυμένο μπρ ροθσε ή ώραία άγνωστος νά έκτραπβ σέ άσΐεΐα πού ήσαν άούνατα γιά την ύψηλοτάτην σύζυγον τοθ διαδόχου. Μπο ροθσε νά .τιιάθΓ| τσαχπΐνικη κουβεντοθλα μέ ώραΐους (π- πότες, έν ώ δ άγέλαστος καΐ άνίκανος σύζυγος έχοιμώταν κατάκοπος άπό τα κυνήγια ή τή δουλειά τοθ σιδεράδικου. Μποροθσε νά χορέψη οσπου νά οΐσθανθϋΐτή γλυκειά κόπω σι νά κυριεύη τό λυγερό καΐ θεοιιό κορμ( της... Άλλά ποτέ—λένε οί σοβσ>
  ροί έπικριταί της—δλον αυτόν
  τόν κσιρό, χρόνια δλόκληρσ,
  δέν διεσκέλισε τό κατοφλι ε¬
  νός άστικοθ σπιτιοθ, δέν πα-
  ρέστη σέ ιιιά συνεδρΐσσι τοθ
  κοινοβουλΐου ή* τής άκαδημ(-
  άς, δέν επεσκέφθη ριά φιλαν-
  θρωπική άγορά ή £ να νοσο·
  κομεΐο, δέν επεχείρησε κ&τι
  νά μάΡη γιά την κσθηαερΐνή
  ζωή τοθ λαοθ της. Πάντα ή
  Μαρία—'Αντουανέττα £μενε
  οτό στβνό καΐ λαμπερό κύ·
  κλο των κοσμικών διασκεδά
  σ?ων κι' ίθσρροθσε τ ώς αν¬
  ταπεκρίνετο μέ τό παραπά-
  νω στίς άνάγκες τοθ «άγαθοθ
  λαοθ» δταν άτιαντοθσε μέ νω
  χελή μειβιάματα στά θορυβώ-
  Οη τού ζήτω.
  Έν τούτοις, ό δχλος έζα·
  κολουθοθσε νά συγχεντρώνε-
  ται κσΙ νά παραληρβ άπό έν
  θουσιασμό στό ονάβα της- καΐ
  γ ( εόγβνεΐς κα( οί ιιλούσιοι ά
  στο' την άνβυφημοθσαν βταν
  τό βράου, στό θέατρο, ένβφα
  νΐζεΐο στό θεωρεΐο της. Παν·
  τοθ καί πάντα ή νέα γυναΐκα
  σΐσθανόταν πώ: ό κοσμος έ
  «εδοκίμαζε την χσρωιΐή τεμ
  πελιά της, τα πολόκροτα γλέν
  τια της—τό βράδυ, δταν αο
  τή Ιαπαινϊ στήν —όλι καί οί
  άνθρωποι τοθ λαοθ κουρασμέ-
  νοι έγύριζαν άπό τή δοιΛειά
  των, τό τιρωΐ, στΐς εξ, δταν
  ό «Χαός» έξαναγοριζε σΐόν
  κσθημερΐνό τού μόχθο κι9 αύ
  τή επέστρεψε σιίς Βερσαλ
  λΐεο.
  Μέσα σχήν άπερισκίψ'α τής
  τρελληδς νεότητός της, ή Μα
  ρΐα—Άντουαν*ττα έφαντσζό
  ταν πώ; δλος^ο κόσμος ήταν
  εΰχαριστημένος καί ξένοια
  σΐος έπειοή ή Ιδία ήταν εύτυ
  χισμένη καί άμέριμνη.
  (συνεχίζβται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦ*Λ»ΙΑ ΕΙΣ ΛΙΡΛ35
  ΚΑΡΑ «Ν ΛΟΝΔΙΝΟ'
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οικογενειακήν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όοβ< "ΐΜνος 10—πλησιέστκτα Όμονοίοις ΤηλέφΜνον 23—302 Τΐλείνς άνκχαινιοΒέν, διαβέτει δωμάτια εύήλια, εύάκρα καί καλβς ίπιπλωμένα. Καθαριότητα α· μεμπτον καί ύαηρεβίνν προθυμοτάτην. Αίθουσαν βναμονί,ς. ΑΙ συμφ«ρ*«τ«Ρ«" τιμαί Τέ ξενοδοχείον <ΛΛΒΤΩΝ» διίυθύνει αύτβ- «ρβοώπως ό νί*ς Ιδιοκτήτης τού ουμηολίτης μα$ Μ. ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΖΑΠΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ | Μ·τά τριιτΐϊς «οβοκίμους σνουβάς Αν τω & τ«λιιοτέρω Μαιιυτηρίω των ΒαλκανίΜν τής Κάς Έλινας Βΐνιζίλου, άφί·|θη Ιξ 'ΛθηνΑν ή Αιιστήμειν μαϊα ΔΙς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΑΕΝΤΑΚΗ ΚαΙ β<||ΐ«αι τάς ένιτόκους καΐ «ασχούσας Ικ νοσημάτΜν τής μήτρος καί «αραμητρίΜν «ν τΑ οΐκία της 65δς Λασηθίου (ΒαλιΒβ τζαμί) Αν* ώραν 9—12 «. μ. καί 3—7 μ. μ. ι ι-<νχ_ο—_ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΠρακτικαΙ τταιδιατρικαΐ γνώσεις διά τάςμητέρας Φυσιολ«νί« τοθ βρίφβυς Ν«1 τοδ «αιδιοβ Β'. Ή άνβπαρκής τροφή, ή ρα- χιτική γ) λεμφατική δυσκρασΐα έπιβοαούνουν την ανάπτυξιν τοθ άναστήματος, έν ώ τού. ναντΐον α( πυρετικαί νόσοι την έπιταχύνθυν ύπέ"> τό δέ¬
  ον δμως ταχβΐα ανάπτυξις έ-
  ξασθενΐζβι τα παιδία.
  Βάρος. Τό βάρος τοθ σώ·
  ματος τοθ νεογνοθ εΤνε -βο(-
  που κατά ;υ*σον δσον 3250
  γραμμάοια (3 κΐλά καί 1)4)
  τό κατώτατον βριον εΤνε 1500
  νοαμμάρια καί τό ανώτατον
  5 χιλιόγραμμα, έξαΐΓέατβΐς
  ηανιώΓοτα πσρατηροθντσι.
  Κατά μέσον δρον τα δρρενα
  ζυγζουν 120 γρσμμάοια —8-
  ρισσότερον άττό τα θήλεη, έν
  γένει δέ τα νβογνά πολυτό-
  κων γυναικον γεννονται ολί¬
  γον βαρότερα τιαρ' δσον τα
  πμωτότοχα.
  Άμέσως μβτά την γέννησιν
  τό βρέφος χάνει ολίγον βάρος
  £νεκα τί)ς κενώσεως τοθ μη·
  κ ών (ου χά Ι των οΰ?ων, ή έλάτ
  τωσις δ* αυτή έξακολουθεΤ
  κατά τάς 3 ή 4 πρώτας ημέ¬
  ρας καί συμποσοθται έν ολφ
  είς 100 Εως 300 γραμμάρια,
  τΐαόει δέ κατόπιν καί άρχΐζβι
  πλέον άμεσως νά αύξάνεται
  τό β*ρος, φθάνει (έ είς τό
  Αρχκόν σημείον περΐ την ΙΟην
  ημέραν άν θηλάζη. άπό τοθ
  ααστοθ, ή ολίγον βραδύτερον
  άν γαλουχτΊται τεχνητΛς.
  Αύξάνεται δέ τό βάοος τοθ
  παιδιοθ κατά 20 εος 40 γρσμ
  μαρία κατά μέσον δρον την η¬
  μέραν έντός τον πρώτων ττέν
  τε μηνθν τής ζωής καί άνά
  10 εως 20 γραμ. την ημέραν
  χατά τούς έπομένους έκτά ιιή
  νας καί φθάνει είς ηλικίαν ε¬
  νός ίτους ηερΐπου τό τριπλά
  σιθν τοθ άρχικοθ τού βάοους
  (δηλαδή περΐπου 9 χιλιόγραα
  μα). Τό βάρος Ρέ τοθτο δι
  πλασιάζβται πάλιν είς ήλικΐα-
  7 έτον (γίνεται δηΧαδή 18
  χιλιόγο) καί τετραπλασιάζβ
  ται (36 χιλιόγρ.) είς ηλικίαν
  14 έτων-
  Έν γένει ή όλική μέση οδ
  ξησις τοθ βάοους ά «ό 0 εως
  14 έτον είνε 34 νιλιογράμμων
  είνε δέ χατά μέσον δρον με
  γαλυτέρα κατά 2 χιλιόγρ.
  είς τα άρρενα παρ' δσον είς
  τα θήλβα· άλλ' έπβιδή τό μί-
  σον βάρος τής ένήΧικος γυ
  ναικός εΐνβ κατά 8 εως 9 χιλ,
  ολιγώτερον τοθ βάρους τοθ
  άνδρας, έπεται δτι σχετικός
  πρός τό τελειωτικόν της βά¬
  ρος ή τταιδίσκη άναπτύσσεταΐ
  ηερισσότεοον τοθ αροβνος
  πρό τον 14 έτον. Τό βάοος
  τοθ ένήλικος ίΐνβ ΐϊβοΐπου ε(κο
  σαιιλάσιον τοθ βάρους τοθ νέ
  ογνοθ.
  Είναι άπόλυτος άνάγκη,
  διά νά βκβαιούμεθα δτι ή άπό
  τοθ μαστοθ γαλουχΐα τοθ
  βρέφους γίνεται έκαρχος νά
  έξελέγχωμβν μέ τακτικάς ζυ·
  γΐσεις Αν ή αύξησις τοθ βά¬
  ρους τού γίνεται κανονική.
  Τό καταλληλότερον πρός τοθ
  το Οργανον κΧνβ (διαιτέρας χά
  τασκευής ζυγαριά, τής οποί¬
  ας ή μία πλαστιγξ εχβι σχή-
  μα καλαθοπλέκτου μικράς κοι
  τΐδος. Τό βρέφος ζυγίζβται
  μόλις γεννηθβ καί απλάς ά-
  φοθ σφογγισθθ, τυλιγμένον
  β' έντός σπαργάνου ζυγισθέν-
  τος προηγουμένως χωριστά'
  Αν τό ίχουν ή*»η ένδυσει, θά
  ζυγιοθοθν κατόπιν Ιδιαιτέρως
  τα ένβοματά τού καί θ' άφαι-
  ρεθβ τό βάρος των άπό τό
  υλικόν βάρος.
  (συνεχΐζεται)
  Προκειμένον νά έγκατασταθη ή
  οΐκογένεια τοθ κ. Ανδρ. Βουρδουμ
  πάκη προσεχώς έν Αθήναις, τιω
  λεϊ τα Επιπλά τού καί την οίκΐαν
  τού ήσφαλιομένην κατά των κινδθ
  νων πυρος καί σεισμοθ, ή ένοικιά
  ζει αυτήν.
  Πληροφορίαι έν τη οΐκΐα τού
  10 1)2—1 μ. μ.
  ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ
  ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΣΗΜΑ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ"
  Αριθ. Διιτί.μο.τ·ς «ύρεοιτκχνίας 6138.
  Ά«ό 15ης Ίανουαρίου 1937 θά τΐθοθν είς ιβοή
  τα νία κοονομιτρικά Σφαιριοτήρια μέ έντΐλΑς ΝΕΟΓι
  ΠΑΙΓΝ1ΔΙ τΐΜνικώτατον διά τούς «αίκτας.
  ΟΙ βαίζοντες είς «ά ΝΕΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ θά λαμ.
  βάνουν ΔΕΛΤΙΑ έξαργυρωνόμΐνα διά |ρησίμ«·ν ΔΩ
  Ρί2Ν καί θ' ατιοκτοθν Βικαίωμα συμμινοχΐς ΐΐς £φαι
  ριοτηριαχούς διαγωνιομούς.
  Α' ΣΦΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Προκηρύσσεται την 25ην ΜαρτΙου 1937
  Μέ ΕΠΛΘΛΑ 3άτΐ>ο«ί,οϊκά ΐίσιτήρια μιταβάσΐΜς
  καί ι·ιστροε)τ}ς διά Παλαιστίνην.
  ΠΑΙΖΕΤΕ είς χά νία κρονομιτρικά Σφαιριστήρια «ά
  όνοϊα σδς ·ροσε>έρουν «ολύτιμα ΔΩΡΑ καί τό ιΰχάρι
  στον Μίον Παιγνίοι των.
  Πωλοΰμεν επί πιστώοεί.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ; ΌΗς Έβανς ί9
  οιΓαθλϊοι
  Τα ένυπόδηκα χρέη.
  ρυδμισδη τό ζητημα.
  Ανεκοινώθη πρός τάς έ«δι·
  αφεοομένας όονανώσεις 6τι ό
  ύκουογός τής Δικαιοσύνης κ.
  Λογοθ&της εδέχθη είς άκρόα
  σιν τό προεδοβΤον τής πανελ
  ληνΐου άσΐιχής ενώσεως «τη
  ματιων μετ9 άντιποοσώπων
  τον έπαρχιακον όργανώσεων.
  ΟΙ ανωτέρω επεσκέφθησαν
  ▼όν κ. υπουργόν διά τό έκκοβ
  ϋθθν ζή'ηαα τον ένυπ^θή
  " δανε'ων τοθ όποΐου ή μή
  ούθαισις δηαιουογεϊ. άπελπιστι
  «ήν κατάστασιν διά τούς κτη.
  ματίας.
  Ό πρόεδρος τής ενώσεως
  κ. Παμπούχης επέδειξε πρός
  όν χ. υπουρ νόν πληθώραν
  ηλεγραφημάτων, έπιταγον
  «αί ύπομνηαάτων άτινα καθη
  υβρινως άποστέλλονται είς
  την ένωσιν καρά των διαφό¬
  ρων έπαρχιακον όργανώσεων,
  δι' ών διεκτραγω^ΕΪται ή πίε¬
  σις ί)» ύφΐστανται πλεΐστοι
  κτηματίαι ΰλικος καί ήθικος
  πσρά τον πάσης φύσεως δα-
  νειστον των, διακινδυνβύον·
  τ»ς ν' άπολέσασιν εντελώς
  τα άκίνητά των κα' παοεκά
  λεσε τόν κ. υπουργόν, δ κως
  ρυθμισθοσι *6 ταχύτερον τα
  ένυπόθηκα δάνεια πρός σωτη
  ρΐαν των.
  Ό κ. 'Υπουργός έ*ήκωσβν
  '^'Ί τόσον ό κ. ποό»δ ος ής
  «ΐ-βίθνήσεως δσον καί ό Γοιος
  έπιθυμοθν την ταχυτέραν λύ
  σιν τοθ ζητήαατος τούτου,
  καί διά τοθτο απεφασίσθη 8
  πως ή έπιτροπή επί των ένυ
  ποθή<ων δσνεΐων συνεδριάζη συχνότερον ίνα άποπερατω ση τό γρηνορώτερον την με¬ γάλην αυτήν εργασίαν καί προβΡ) ή κυβέρνησις είς την δημοσίευσιν τον σχετικόν νό μων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙ4ΣιίΟΓ —Τ« αλΐυρκ τή, Γρηγοοίου «Εχου 3ιι!α Πεδιάδος., Κατά ΓιωργΙου "Ιο. Παπ»δάχη χά- τοΐχου ώΐαότως. Ό χα6' ιΰ τό καιρόν μου έπετά γη νομίμως διά τής δπό χρονολ. 23 Δεχεμβρΐου 1935 άαΛής έπιτα γ*]ς μαυ χαΐ ττ]ς «πό 10 ΝοεμβρΙ ου 1936 χατα9χεττ]ρΕου μο»: τοι ύ™ς Γνα δυνάμει χ«1 πρός Ιχτέ λισιν τής δπ' αριθ. 53 τοθ 1935 οιστικάς χαΐ τελεοιδΕχβυ αποφά οίας τοθ κ. ΕίρηνοδΕχαυ Εαοτελ λίου Πεδιάδος μοί πληρώση τί ποσόν ττ]ς τελευταίας μου ταύτη; έπιταγ^ς ήτοι δρκχμ. 2583,80 πλήν μίχρι σήμερον απίσχε να πράξη τοθτο. Διά ταθτα ΚαΙ πρός είσπραξιν «Ο άν» πό οοθ τ&ν δρ. 2583,80,, τΑν τόχων των νομώ τοχοφόραν χονδυλΐων χαΐ των έξίδων έχτιλέοκος έχθέ τ» είς δημόσιον άναγχαστιχ6ν πλεΐατηριασμόν τΑ έκδμενα ΐη τα χτήματατοθ ό^ιιλέτου μοκχείμι να ιίς την περιφέρειαν τοθ χωρίου Ξιιδβ τοθ τέως δήμου Καατελλ(ου Πεδιάδος τής δμωνύμου Είρηνοδι χειαχής περιφερείας ήτοι 1) Είς την θέοιν €"Αρχοντιχο περιβόλΐ» αγρδν εκτάσεως 2 ώς ίγγιοτα μου ζουρίων ουνορευίμινον χτήμαοι Γ. Παπαχανδεραχη χαΐ ρΰαχι έχ 3 μερβν. 2) Είς θέσιν «Άλώνι» ά γρον εκτάσεως 2 1)2 ώς έγγιστα μουζομρίων περιέχοντα 3 σιιχιές μϊ 1 αλώνιον χαΐ συνοριυόμΐνον χτήμαοι Ιω. Χρ. 'ΑποσΓολάκτ), Χαραλ. Φ. Πχπαδογεωργάχτ], Μ. Τχμπαχαχη χαΐ ρ6**ι. Ό πλειστηρικομός των χτημά των τούτων γΐνήαεται την 21 Φι δρουαρίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ αυμβολαιογράφου Καατελλίου Πεδιάδος Έμμ, Ιδομενέως ή τιθ νομίμου αυτθθ άναπλτ,;ωτοθ χαί έν τφ έν ΚαοτιλλΕφ Πεδιάδος χει μίνφ δημοσΐφ γραφείω τού Ινθχ χ«1 Ετε χαλοθνται οί βοιιλόμενβΐ νά πλΐιοδοτήσωσΐν. Άρμίδιος δικαοτιχίς χλητήρ ένεργηυάτω τα νίμιμα. Έν Καοτιλλίφ ^ 6 Ίανουαρί 1937. Ό τοθ έπιοπεύδοντος χαί παρα γέλλοντος πληρεξοΔσιος διχηγό· ρος. Έμμαν. Κ. ΕαρνΝΤ&Μηΐ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρομεν είς γνώσιν τον κατοίκων τής Νήσου Κρήτης δτι τό χοινοποιηθέν βρομολό γιον έκιτροπής άγοράς κτη· νόν βέν θά εκτελεσθή. 'Η άγορά κτηνον διά τάς ανάγκας τής Στρατ. υπηρε¬ σίας θά πραγματοποιήται ε¬ φεξής υπό Επιτροπών, οΐτι¬ νες θά συγκροτηθοσι χσί θά έργάζωνται μονΐμως έν Χα· νίοις, ΡεθύμνΠ καί Ηρα¬ κλείω. Την συγκρότησιν των επι τροηον τούτων καί τάς ήμε ρομηνίας καθ* άς θά συνε- διάζωσι οϋΐαι, θά άνακοΐνώ σωμβν εγκαίρως τόσον διά τοθ ϊόπου δσον καΐ διά των δια φόρων άρχον. Χανιά τή 9 Ίανβυαρίου 1937 Ή V Μεραρχία Κρήτης Β. ΛΒΛΑΕΗ£ ____ 'Υποστράτηγος Πρός κϋς Οίχονομιχοΰς Έφ6 ρους χαί τα παραρτήματα τοθ Γε νιχοθ Σημείον άνεχοινώθη άρμο δίως δτι το τυχόν χατεχίμενον ά φορολόγτ)τον_στεμ»υλότΐνευμα τ) έξ αυτοθ βυζον^παραγωγής παρελθόν την έχων χατά τα δποία ισχυε δ νόμος 3416, έπιτρέπεται νά διατε¬ θή ή πρός Ιδίαν αποκλειστικώς των κατέχων χρήιιν τ) νά παοα δοθς είς οίνοπνευματοποιεΐα Β' χατηγορίας ή χέντρα παραλαβής στεμφυλοπνε6ματο^ι λαμβινομένης πρός τοθτο σχετιχής αδείας μετα φοράς παρά τής αρμοδίας άρχής, δ πέτε θά διχαιοθνται ο( παραδΐδον τες νά λάβωσι δι" Ικαστον έμπερι εχίμενον χιλιόγραμμον άνδδρου οί νοπνεόματος δρχ. 9 διά βιομηχανι χήν αξίαν χαί 8 ώς αμοιβήν. Πά σα κατ' άλλον τρόπον διάθεσις άπα γορεΔεται απολύτως. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνβοόβ κ«Ι Παλλώ« Ήρ«κλε{ ου. Ή κιστΗτικίι ΐννοις ΉρακλεΙ- ο» ε{«κολβυβ·! την χοριίνησιν σίτβυ κ«1 άλεύραιν επί ηιστώβΐι είς τβύς π«ραινν((λαντ«ς ταυτα συνετβιρισμβος Ήροκλείου. Έλ· η(ζετ«ι βτι Α Άνροτικίι Τβ*«β· ζ« οα ουγκατβνεύσο να χβρηνΑ' ου τοιαύτη «λιυρβι καΐ είς τοθί στερουμένου^ πιστώοΐΜν. —Ό τρβιτβς δικθέβΐν, οτιμ ΆιΛ Αμερθν ευρίακεται είς Ά- ΟΑνας ο Διευαυνττις τοθ ύποχα· ταστήμκτος τ«ς ΆνροτικΑί ι Η¬ ρακλείου .κ. Βλαχοχρϋβτος δι* τα ζητΑματα τβθ Οηοιεατααταμα· τβς. Ό ν. Βλ«χ·χρίιοτβ< αν»· πληρβ&ται καρά τοθ Ύκβδιευβυν τοθ τβδ υκοκατκστΑματος χ. Κουβ χουτάκη· —Είς το 6χοχατ«στημα χϋς •Ββνικης Τραπέζης . έτοηοβετΑβη ί)ς Ύηοδιευβυντης ο χ. Βαρδάκης αντ· τβθ κ. ΜτταΤμηουτΊι μετατιθε μένου είς ΙΙατρας. —Ό διπλκοιασμσς των νβό λων δια τοι κίτρβ. Πληροφβρουμεβα ότι συνήλθεν «ρβχβέί είς «λλεκαλλΑλουβ συν* δρικσεις τβ^Λιοικητικβν Χυμβου λιβν τή! ΚιτρενεΜειις χ«1 Ααχο λπβη συν τοίς Κλλοις χαί μέ τα ν«0λα μεταφορά( κΐτρκν τα ο ποία λόν» τής διεθνοδς χαταατα βιος έβικλασιάσθησαν, Τβ £υμ (Ιούλιον απεφάσισε την ηρβχΑρ» {ιν βημοκραβΐας δια τα ναβλα ταδτα ώς χαΐ δια την κρβμΑΒεια» δβυγδν χαί βαρελΐνν τϋ| 'Βνώ σενς. —Τα καλλιΐργητικά δάνιικ. Άνεχοινώβη αρμβδίωςβτι κατ' αύτάς τέ· ένταββα ύηοχαταστημα τίς Άγρβτικής Τραπέζης Βα αρ χΐση χορηγ·&ν την δευτέραν δ« σιν χαλλιεργητιχ&ν δανείκν. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Γεωργιχή Σχολή Γόρτυνος Μοσαρβς Κρήτης φέρει είς γνβ- σιν τβν ενδιαφερομένων Βτι προ· χηρύσσει διά την 23 Ιανουάριον έ. Ι. ημέραν Σάββατον χαί ώραν 12—1 μ. μ. πλειοδοτικήν δι,μο πρασΕαν έχποιύσιως πινιήχοντ* (50) πιρίπου άμνων. 'Η δΐ]μοπραο(α γενησεται είς τα γραφεΐα τής Γεωργιχής Σχο λής έν Γορτυνι Μεσσαράς. Οί δροι τής δημοπρασίας χλπ. σχετιχά στοιχεΐα ευρίσκονται κα¬ τατεθειμένα είς χά γραφιΐα τής Σχολής χαί τ#ν οποίων ο! βουλό μενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνβ σιν χαθ' έχάσττ,ν ημέραν 10—12 Κ. μ. χαί 3—5 μ. μ. Ό Διευθυντάς τής Σχολής Γ, Κ*Ρ
  ■«ι
  1
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
  Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΗΨΕΝ
  ΕΙΣ ίΕΡΜΔΝΙΛΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  6Ι5ΟΕΚΔΤΟΜΜΥΡΙΟΝΔΡΛΧΜΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ 4ΜΥΝΑΝ
  ΒΑ ΕΞΟΦΛΗΟΗ ΕΝΤΟΣ 6ΕΤΙΔΙ
  ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΙΙΜηΊΚΟΥ ΚΑΗΡΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (.τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι ή Ελλάς συνή^ε είς την Γερ¬
  μανίαν δάνειον 61 £»Ο έκατομμυρίων
  οραχμών.
  Τό δανείον τούτο θά έξοφληθή πρός
  τόκον 3 Ο)Ο έντός έξαετίας, μέσω
  τού Έλληνογερμανικοΰ κλήριγκ.
  Κατά τάς αύτάς άνακοινώσεις τό
  δάνειον θέλει χρηαιμοηοιηθή αποκλει¬
  στικώς διά πολεμικούς έξοπλισμούς άν-
  ταποκρινομένους είς την ανάγκην τής
  συμπληρώσεως τής Έθνικής Αμύνης
  τής χώρας.
  ΤΙ ΕΔΗΑΟΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟΣ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Ό 'ύπουργος των θίκονομικών κ.
  Ζαβιτσιάνος ομιλών δια την σύναψιν
  τού δανείου μέ την Γερμανίαν εξήρε
  την ώφελιμότητά τού καί ετόνισεν ότι
  ό προΰηολογιαμός ώς έτοιμάζεται, είνε
  ίκανός νά καλύψη πλήρως την εξυπηρέ¬
  τησιν τού δανείου.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΙΣΤΑΙ ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΑΪΤΕΙΑΤΗΣ ΜΑΑ1ΓΑΣ
  ΕΒΟΜΒίνΡΑΙΣΘΗ Η ΒΔΡΚΕΛΩΝΗ
  ΑΘΉΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  των έν Ισπανία ξένων ανταποκριτήν άγ·
  γέλλουν ότι τα ατρατεύματα των έθνικο
  φρονώ* συμτιοαούμενα είς εί'κοσι χιλιά¬
  δας περίπου, έφθασαν είς τα προάστεια
  τού λιμένος τής Μαλάγας τής οποίας ή
  «ΐτώβις άναμένεται άπό στιγμής είς στιγ
  μην δεδομένου ότι είνε ούσκολος ή
  άμυνα έντός τής πόλεως έφ' όσον ή πό¬
  λις βάλλεται άπό θαλάσσης.
  Κατ' άλλας πληροφορίας τό μεσονύ¬
  κτιον χθές έβομβαροίαθη σφοδρώς οι'
  άεροπλάνων ή Βαρκελώνη.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ Τ0ΜΗ1ΟΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 18 Ί*ν·»αρί€υ (τού βνταπο
  Μριτβδ μ«{) — Τ* «Άβηνα'ίΜΟν ΠρακτβριΙ
  βν» πληρβφβρεΐται έκ Παρισίων ότι .«Ι μά
  χβι είς χό μέτωπον τής Μαδρίτης εσυνΐχΐ
  οΒησαν καί σήμερον πεισματύδεις μοί} πό
  λύνεκροι. ΔΙ σχετικαί ιΐοήοχις ,δέν βναφί
  ρ·υν,τίπ·τκ τοσυγχεκριμένβν δια τό ·πβ
  τελιομα τδν μβχ&ν βύτ&ν. Τα δέ αναχοι
  νωβεντα των αντίπαλον οτρατηνεΐων, είνε
  τελείως αντΐφβτΐΜα έ, ών χρίνετκι ότι β
  •γ ών βέν ιΐχι σημαντικαί .ίποτελίοματα.
  ΤΑ ΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας ενέκρινε
  συμπληρωματικήν πίστωσιν έκ &ρχ. .50.000
  οιά την ενέργειαν τθν έλαιοκλαδ'υμάιων έν
  τώ νομώ "Ηρακλείου, κατόπιν τ&ν (σχετικών
  έν τΐροκειμινφ ενέργειαν τοθ ενταύθα έλαΐ
  οταμεΐου. Έν ν,θισινβ συνεδριάσει |.το0 Διοι
  κητικοο ΣυμβοιΑΙου τοθ ι έλαιοταμεΐου απε¬
  φασίσθη ή καιόρτ σς έννέα .τοιούτων συνερ
  γείων, οί εργασίαι τβν διτοΐων θά άρχΐσουν
  «ερΐ τα τέλη τής εβδομάδος.,
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΤΕΛΟΣ
  ΤΗΣ ΚΟιΝ-ΝΙΚΗ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι άτιό τής 20ης
  τρέχοντος ,(οΟριον) κατόπιν τοθ άναγκσστι
  κοθ νόμου 422 θά έπικολ)αται ίτιΐ τής άλλη
  λογραφΐσς πρόσθετον «Ιδικόν τέλος «όπερ
  τής κοινωνικάς προνοίας» ΐίς γραμματόση
  μόν επισημον 6έν διά τον σκοπόν τοθτον ώς
  «Μ*
  Έ«( έϋΐστολών έσωτερικοθ συνήθων καί
  ουστημέ>ων βρχ. 0,50 ίξωτερικοθ Ορχ. 1. Α—1
  δελτσρΐων 0,10, επ Ι τηλ)μάτων «άοης «ύσε
  »ς Βρ, 1, ·*Ι ιΰχητηρΐον 0,50.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠροΙα Τρίτης
  19 Ίανουαρίου 1937
  Τό ζΐίτημα τού διάπλου τού Κιέλου
  Ό λόγος τού Μπλούμ καί οί Ιταλοί.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου.
  —Τηλεγράφημα «κ ΒερολΙ
  νού επιβεβαιοί δτι ή κυβέρ
  νησίς τοθ Ράϊχ απηγόρευσε
  τόν Βιά τί,ς βιώρυγος τοθ
  Κιιλου διάηλουν ξίνων
  έμβορικών ή «ολβαικ,βν
  «λο(··ν.
  Ό διάνλους οθτος ήτο
  βλευθερος συμφώνως «ρός
  τάς σχετικάς διατάξεις τής
  συνθήκης τα)ν ΒιρσαλλιΔν.
  ΟΙ ήμιΐεχίσημοι κύκλοι τής
  Γερμανικήν «ρκτευούσης
  6να·>ερόμενοι είς την έν
  λόγω άκαγόριυσιν. τονί
  ζουν δτι οί διαμορφωθΐν
  τις ν<οι οΐκονομικοΐ καΐ;·ο λιτικοΐ 5ροι έν Γερμανία: καί ή έξωτΐρική κατάστα σις ένέβαλλον τό μέτρον τοθτο, έν συνδυασμώ καί ■ρός δσα γίνονται σήαι ρον χάριν ιήζ στρατι»τι κης καί ναυτικής αμύνης τής Γερμανίας. Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι σιολιάζονται ευμενώς αί τελευταίαι δηλώσεις τοθ κ. Μ«λούμ έ«1 τής «μή έ«ιμβάσΐ«·ς». ΟΙ Ιταλοί 6ρ θρογράφοι δέν διαμ·ισβη τοθν την καλήν διάθεσιν τοΰ κ. Μνλούμ καί τοτίζουν δτι ή Γαλλία «ροσηλουμέ νη «Ις τό 6όγμα τής μή έ «εμβίσενς έξυ«ηρετ«ΐσ«ου δαίως την Εορωναΐκήν «Ι ρήνην. Πάντως έτιιλέγουν οί Ιταλοί, ή Γαλλική «ολι τική «ερΐ μή επεμβάσεως είνε δυνατόν νά «ροσκρου ου «Ις τα σχεβια καί τα συμφέροντα τΑν κομμουνι στεΐν καί νά καταστή μιλ λοντικώς δ&ρον βδωρον διά την *1ρήν·υσιν τής Ί σκανίας. Ραδιογραθήματα έκ Σε βίλλης διαψΐυδουν τάς «λη ροΐορίας τής Μαδρίτης «ερί νικΑν τ-ν κυβερνήτι κβν είς την Παν>«ισττ)ΐμα
  κήν «δλιν δνου οδΐοι κατά
  τα αυτ* τηλεγραφήματα
  συνχτρ(βησαν. Ή Σεβίλλη
  έτχιμίνη έβίσης δτι καί αί
  άγγελθεϊσαι νΐκαι τβν έρυ
  θρών είς άλλσ μετ ««α, εί νέ
  άβολύτ«#ς ·ανταστικαΙ. Ή
  «ροτΐαγάνδα ταν έρυθρών
  «ροσθέτβι 6;ϊδιος σταθμός,
  δεικνύει κατ' αύτάς καρά
  κτϋρισΐικήν δραστηριότη
  τα είς την διάδοσιν ψευδο
  λογΐΦΐν δι' ιΰνοήτους έντυ
  ■ωσισκούς λόγους.
  Ή εξυπηρέτησις των φορολονουμένων
  Έγκύκλιος Ύφυπουργοΰ Οικονομικόν.
  Ό δφυπουργος τβν Οίχονομι-
  κων χ. Ρεδιάδη: Ικοινοποΐηαε
  Τ*)ν κάτωθι ήμΐρησίαν διαταγήν
  δι1 ιγκυχλΐοιι τού άφορβσαν την
  Γδρυοιν τής δπηϊΐο(α{ Πληοοφο-
  οιίβνκαΐ Παραπόνων ήπς ϊχΐι ώς
  *:
  €*Ω; θά άντελήφθητΐ, πρώτι
  οτον καθήκον ήμβν θεωρούμεν
  την Ιγχαιρον χαΐ δρθήν περαίω¬
  σιν τβν δποθέσιων τβν πολιτων
  ώς οφειλομένην άνταηόδοσιν τοθ
  Κράτους πρός αύτοϋς διά τάς |θυ
  οίας τάς δποΐας δφίστανται ιυΌΐ
  διά την κρατικήν χαΐ την Κο:ν»
  νιχήν ΟίχονομΕαν.
  Ή 'ΥηηριοΕα Παραπίνων άηο-
  τελι! ανάγκην κ»ι έγ^ύηαιν έκι
  τυχΕας τοθ Ιργου μας, το δπεΐον
  ουδείς χαχός 6ηάλληλΒ(—Βν ί< δεχομίνβς ήθιλιν εδρεθί] τοιοθ τος—θά ηδύνατο ή θά Ιπρεπε νά διαταράξη διά πχραβάοιως τβν πρός τόν πολίτην δποχριώσιων αδτοθ. Δέν πρέπιι ίμως νά νομι σθξ δτι ή 6πη;ισ(α βυιη θά χινΐ) ται χατασταλτκβς μεθ' ίκάατην δπββίλήν παραττόνων. Ό σκοπός της είνε μβλλον νά προληφθοθν τα παράπονα. Θ1 ήτο πράγματι άνάξιον κβλής Διοικήσεως ν' άνα μένη αθιη ίπως γεννηθς καράπο νόν ή δυαφορ'α τοθ πολίτου διά νά διαπιστωθη την παράλε ψ:« έριιλομένου χαθήχοντος χαΐ νά Εχκνοποιήοη την παράλειψιν τβύ την διά τής πιιθαρχινής τιμωρΕας. Διά τοΟϊο παραχαλβ τοδς χ. χ. τμηματάρχας δπως δπό την άμε οον Ιποπτείαν τβν οίκιΐων διευ θυντβν, ταχτοποιήοιβθ! τό ταχύτι ρον ττά3αν έκχριμίτητα, ή όποΐα δι' οιονδήποτε λόγον δφίαταται ά χόμη ιίς τα τμήματά των. Εφεξής 2έ Ιχαοτος πραατάμινος γοαφιίου θά διατηρ^ ηαρ' αύ φ Ηιον &ρ χεΤον μέχρι πέρατος τή; δποθέαΐ ως ίιά νά δύναται νά παραχολου θ) την Ιγχαιρον περαίωοιν τβν δ κοθίσεων χαΐ θά ίλίγχηται διά χάθε άδιχαιολόγητον χκθυοτέρη σιν. Ή δπηρεσία παραπβνων διατε λοθσχ δπό την άμεσον εποπτείαν ήμβν Ιχιι ίγκαταατοθή είς δύο ίωμίτια έντός τής αΰλί]ς τοθ δ πουργεΐου. . Πασά ενεργεια τβν δ παλλήλων γινομίνη κατ' εντολήν ήμβν δπό ΐοθ προϊοΐαμένοϋ ττ)ς δπηρεαίας ταύτης τυγχάνει τής έγχρίοεως ήμβν χαΐ συνεπβς 4 πριϊοτάμενος τί)ς υπηρεσίας π»ρα πόνων ένεργεΐ δπό την ΙδΊόνηΐα τοθ άντιπροσώπου ημών». Καθορίζιται δέ έν συνεχι'α δ τι ή τυχόν άπρόθυμος ΐκ μέρους τβν «;μοδ(ων δπηρεσιβν συμπεριφορά ή διιστροκ[« διά την επίλυσιν τβν παραπίνων τβν φβρολογουμένων θέλει ΐ 3» Π ΡΟ Γ Η Η ΟΙ μ· ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ-ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΣΥΝΕΦϋΝΗΣΚΝ ΑΠΟΑΥΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞ0ΤΕΡ1ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΛ1ΗΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΐΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΟΟΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΪΟΒ1£ΤθηθΙΗΪΙ|_ΤΗΣ ΙΣΠ&ΝΙΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου («ού άνταποκριτοΰ μας).—Κ*τα τηλεγραφή- ματα έκ Ρώμης ΐΜ,τά την τελευταίαν συνεργασίαν τού κ. Μουσολίνι μετ» τοθ Γερ»**·νοβ Αντικαγκελαρίου κ. Γκαίριγκ εξεδόθη ημιεπίσημον ανακοι¬ νωθέν δια τού πρ*κτορείου «Στέφανι» βι' ου επανελήφθη κ*1 πάλιν η δήλωσις ότι αί κυβερνήσει Ιταλίας καί Γερμα- νί*ς, έχουν άμετάτρεπτον απόφασιν να μην έπιτρέψουν όπωσδήποτε κ*1 κατ' ουδένα λόγον την Σοβιε«οποίηβιν τής Ίσηανίας καΐ την έγκαθίδρυαιν τού κομμουνισμού είς την Μεσόγειον.^ Κατ» άλλα τηλεγραφήματα, η βηλω- βις αυτή ένεποίησε βαθυτάτην εντύπω¬ σιν είς τούς Γαλλικούς καί Άγγλικούς πολιτικούς κύκλους οί δποίοι καί <ρο- βούνται άπροκάλυπτον πλέον Ίταλο· γερμανικήνέπέμβασιν υπέρ τού Φράνκο. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Το Γεωργι όν Έπιμιλητήριον λαβον αφορμήν έξ έγχυχλΐου ά- πιυΘυνΘιΕοης πρός τοδς Έπιθεω- ρητος τβν σχολεΕων δι' ής συν ί¬ σταται ή κατανάλωσις παρά τβν μαθητβν δλων ι ών σχολείων τής χώρας τής Κορινθιαχτ;ς σταφίδος δπιβχλε πρότασιν πρίς τα έ^μί- δια δηουργεΤα, τό Πολιτικόν γρα¬ φείον τβθ χ. ΠρωθυπουργοΟ καί τίν Νομάρχην Ηρακλείου ίνα είς τα ιβτω λαμβανόμενα προατατευτι χά μέτρα δτιέρ τής σταφίδος συμ περιληφθς χ»Ι ή τής Κρήτης. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑ.ΤΑΣΕΩΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΓΚΩΝ £Υ£ΣΓΠαΝ Καθ9 άρμοδΐαν άνακοΐνω σιν αί άτιοΒεΙξεις έξοφλήσεως των έξόβων καταστάσεως των Δημάρχων κο Ι Προέβρων Κοι νοτήτων ύτιόχεινται είς 6λό κλήρον τό άναλογικόν τέλος χαρτοσήμου τής άστικής κλΐ μακος τοθ αρθρου 12 τοθ χώ δικος των νόμων περΐ τελών χαρτοσήμου. ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΟΝ Διετάχθησαν παρά τής Νο μαρχ!ας.οΙ Πρόεβροι τ©ν Κοι νοτήτων των πληγεισΔν έκ τοθ τελΐυταΐου σεισμοθ περι φερειών τής επαρχίας Πεδιά 8ος νά καταρτΐσουν ονομάστι κοΰς καταλόγους των άπο&ε δειγμένώς άηόρων ϊ(ς τούς όττοΐους θά χορηγηθοθν βοη θήματατέκ τοθ άτιοσταλέντος ποσοθ τβν 300.000 Βραχμών. Ο ΑΝΤ1ΦΥΛΛ0ΞΗΡΙΚ0Σ ΣΤΑΘΜΟΣ Σχετικάς μέ την ίδρυσιν έν ταθθα τοθ ^άντΐφυλλοξηρι κοθ σταθμοθ τιαρεσχίθη καί πάλιν ή πληροφορΐα Οτι αί δι εξαγόμεναι οιαπραγματεύσεις διά την αγοράν καταλλήλου γητΐέοου βέν άπέληξαν είς ού οεμΐαν ουνβννόηοιν. Έν τώ μετοξύ συνεχΐζονται αί ένέρ γειαι έκ Χανίων βιά την Τβρυ σιν αύτόθι της έν λόγω ύ-η Πληροφορούμιθα δτι μετά μβγάλης προθυμΐας έσπευσαν οί πολίται Ηρακλείου νά βώ σουν τα ποσά τα όποτα είχον καθορισθή δι' έν έκαστον, καΐ γ δ'ω ήρχισαν ,λειτουργοθντα τα Λ α (χά ΣυσσΙτια, χορηγοθν τα ημερησίως ττερΐ τος 1200 μερίδας φαγητοθ. Οί έλάχι στοι ϊύτυχβς εναπομείναντες συμπολίται οΐτινες ίέν κατέ βολον την συνδρομήν των είνε ανάγκην νά σπεύσουν, διότι ή λόγω των βαρύτατον και ριχών συνθηκών δημιουργή θεΐσα άνάγκη πρός έπέκτα σιν των χορηγουμένων συσσι τΐων, είναι καί έπβΐγουσα καί άνοπόδραστος. Ο ΔΑΜΑΛΙΙΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΝ Εδόθησαν άομοβίως όβηγί άς Ινα κατ' αύτάς βιενεργη θ() δαμαλισμός καί άναοαμα λισμός των κατοΐκων των χω ρΐων τοθ νομοθ Ηρακλείου. ΑΙ ΩΡΑΙ ΜΙΘΗΜΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ Ελήφθη απόφασις των επι θεωρή των δηαοτικής έκπαιδεύ σεως εγκριθείσα καί παρά τοθ νομάρχου κ. Μαρκέλλου ,'καθ' ήν τα μαθήματα είς ά κάντα χά έν τώ νομώ δημοτικά σχο λεΐα θά άρχίσουν άπό τάς 9—12 καί άπό τίς 2 30—4 καθ* εκάστην. Είς περίπτωσιν κατά την οποίαν ή καιριχή κα τόστααις θά χειροτερεύση σ( ώραι βιβσσκαλΐας θά περιορι σθοθν άκό τής 9 μέχρι τής 1 μ· μ-_____________ ΤΟ ΑΜΠΕΑΟΚΛΪ&ΕΥΜΑ Διά τάς περιφερείας Ηρακλεί¬ ου, Πεδιάδος χά Ι Μεσσαράς χά τηρτΕσθησαν τρΐα συνεργεία άμ πελοχλαδευτβν τα δπιΐα θά άρχ(- σουν βμίσως τάς εργασίας των. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΞ'ΩΜΑΤΙΚΟΝ Δι' έγκυκλΐου τοθ ύπουργ«( ου των Στρατιωτικών άηηγο ρεύθη ή χρήσις πολιτικάς πε ριβολΓ]ς παρά των κατωτέρων αξιωματικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ έν τρ άνορΛ μας κυμανθείσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προΐόντων είχον ος κάτωθι: Ζο»λτ«ν(ν«ι α" ποιότητος Βρ. ( 119.30 20.30 Ι α" «οι6~το« Ιο. 1Ι.Χ-16.30 ". Η Ι· Μ ·· Ηαθρ'άι ·· ι· Μ α' νοιότ-ο« ·ρ. ) ι 13.50 ■Ι II ) Ίλαιει Ηβαθμα* 6ρ.; κοινα ». «οοοε!α< „ Λιανικώς „ ' «μοί. ., 28,- 1< Β9 α' βοιό». „ II,— λ ίίαιβ. ,Η η.— .. «' ■«ό», II, 1*·ι ν«α< 1·ο»εΙεΐ« Αρχανών τό ρΐοτ. 8ρ. «Ο —41 «αλαιοΐ ,, ϋαλββυζίου κατ' ««, „ Χαροονια Ορατ, Β. Μίλι ττοιοπκώς Μ^ Κουκοολια ζη Γ Δίρματα βόΐα •Αδί .. 43. '' ϋ ,, . Μ, Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριο» δρ. 111.10-112,10 ΔΙρα , |45, __ϋφ Κορώνα ΣουηβΙας Β8.ίί—|β.4β ΦΛ ΜΙ-βΛί ΗΗ ΤββχοαλοΒαιπας ..Ι ·,?6—Μ· Τιμαί ΚλΙ]ριγκ ΚΙΒΥΣΤΕΡΟΥΝ Α ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Γ ΑιΊΛΝΤΗΣΕΙΣ ΡΜ ΑΝ ΙΑ Σ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ &Ι&ΒΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μας).— Καθ* α τηλεγρ*- φούν έκ Λονβίνου ουτε καί σήμε¬ ρον οέν ελήφθησαν αί άπ«.ντ<ήσεις των Κυβερνήσεων Ιταλίας καί Γερμανίας είς τό τελευταίον Αγ¬ γλικόν βιάβημα σχετικώς μέ την έφχρ μογήν αυστηράς ούοετερότητος καί την λήψιν αοβαρών μέτρων πρός άποτελε- σματικόν άποκλεισμόν τής Ίσπανίας καί τερματισμόν τού έμφυλίου σπαραγ μού. ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ ΕΦΕΡΟΝ ΠΑΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—- ΝυκτεριναΙ ειδή σεις έκ Ρώμης άναφέρουν ότι ό Ιτα¬ λός δικτάτωρ προέβη άπόψε είς μα¬ κράς δηλώσεις επί τής βιεθνούς κατα¬ στάσεως. Ό κ. Μουσολίνι ετόνισεν ^ίοι αιτέρως ότι αί μετά τοθ Γκαϊριγκ αυ- νομιλίαι τού κατέληξαν είς πλήρη συμ¬ φωνίαν «ών δύο χωρών Ιταλίας καί Γερμανίας, έφόλων γενικώς των διε- θνών προβλημάτων. Α ί συνομιλίαι μας είπεν, μετ» τοΰ κ. Γκαίριγκ υπήρξαν έγκάροιοι καί ήχθησαν είς έξαιρετικώς εύχάρΐστα άποτελέαματα, τα όηοία καί θα εκδηλωθούν λίαν προσεχώς. ' ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΥΜλ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΰΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝΤΟΥ κ- ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τθθ άνταποκριτοΰ μας). — Άπόψε δίδεται ως γνωστόν γεύμα των έπαγγελματικών κ*1 βιοτεχνικών τάξεων πρός τιμήν τού Πρωθυπουργού κ. Μεταξά. Κατα τό γεύμα ό κ. Μεταξάς απαντών είς τάς προπόαεις των επαγγελματιαι Θα ανα¬ πτύξη την πολιτικήν τής κυβερνήσεως έναντι των έπαγγελματΐχών καί βιοτε¬ χνικών τάξεων ώς καί «άς άπωτίρας προθέσεις βυτης Βια -ήν ?βΡυβιν β>>ν,β.
  χνιαχού κράτους.
  ΤΟ ΚίΚΟΥΡΠΟΑΙΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κακουργιοβικεΐου μας έτ,ί ,ης ΰτ,0Θίσεως
  Μαν. Δανοαλάκη Δια της άιιοφάσεος τού
  ίϊ βΛς·Γ?τ?ιιιάοβη β1« 14 *»®ν «ροσκαι
  °Γ 1 ανα1Ρ«οιν ««Ι Φυλάκισιν 4 μη
  1
  0ΙΜί
  «νικί,ί
  κ«Τ·Υ*
  μι«5 β*·"
  ,ώ, β* »χρ·η
  δή ·ντ·ί

  τ·ϊ
  τά Ιδτί
  β«νειφβ*ν
  «5
  τ·υ, ηαθ|| τ»·ν
  }ο*ν κ«ί «ν κ
  μένκς ίπλώο»
  θυηουργός χ.
  τονίοιι ·τ· π
  ΒυμιΙ τόν πβ
  Ββ ίργβοδά
  &μν Ν«1 Χ(
  τι
  μ
  όηοϊκ
  βιν τής ρ
  ή άνκγχη
  κ«8ίοτ«τ«ι έκ
  ίΐ>ν βναπβφ»
  νκνΜβι; των ι
  βυνέμΐων άπι
  αν μέτρον Π(
  ίλ
  ς
  χτικβν βκΐναι
  «ββ(οτ«τ«» &]
  ητ·ν ότι ιίς
  ουντβρακτικβ
  —1$ «ΐρίβδβν
  «V
  έλθΜληρο
  ς
  ςρ(
  οτιι·ν τ·δ έτ
  φβίνΐτβι πλί
  χΤ·( ΜΚί «ΠΙ1
  τ« πάντβ, νά
  Ρ«ί χε.1 λαεύ,
  |*λ5 τίιν η|
  ππΐιρον είς ί
  |Ρ«ν. Είς ΟΤΙ
  •ηβίβς ή
  μ έ