93803

Αριθμός τεύχους

4475

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία δολ, 15
  έξάμηνος » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20
  ΙΑΗΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ιΙΕΐεΥΙΙΣ ΣΤΙΤΗΤΒΙ ©Ρ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΜΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ι «ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4475
  ιρίου «,
  * άνακοι. ί
  Στέφανι»
  ρμ
  »φασιν «
  *»*1 κατ'
  ►α ι ν
  ι-ιον.
  » ή
  έντύηω·
  ι καί φο·
  Ίταλο.
  «Φράνκο.
  ΙΤΗΣΕΙ
  ΙΝΙΛ
  ΒΗΜ1
  >ίου (τοϊ
  τηλεγρ»·
  •Ι βήμ«·
  ηκντήσει;
  άς *«1
  >ς καί ΐήι
  άηοτελΐ'
  •Ιαη»ν£«ί
  »υ οπαραγ
  ΡΩΜΗ!
  ΙιΊΝ!
  ΥΣΟΑΙΝΙ
  ήρ συμ··
  *λί*ς *·'
  των δ"'
  ,ΤΙΜ
  ΙΕΤ0
  ΤΙ
  ΚΑΙ Β
  ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΤΙΣΙΜΥΙΙΣΤΙΣΙΟΡΛΣΜΛΣ
  κλβκτας καί χά άναρρε,ικά | ιώοας. μόλις άντιληθθοθν
  Ή συναψις τβθ δανείον
  τβν 6.150 βκατομμυρίων
  δραχμβν, 4ν τη Γερμανική
  &γορά, αποτελεί άναμφισβη
  τήτ«5 γεγβνος έξαιρετικής
  οπβυοαιοτητβς καί σημασί-
  ας δια την χώραν μας Τό
  δανείον τουτο, τ* οποίον
  θα εκδοθή είς τ· αρτιβν, με
  τόκβν 3 τοίς εκατόν καί θά
  ε(·φληθ$ έντός μιάς εςαετί
  ■ς μέσω τού έλληνογερμανΐ
  κου Εληριγχ. πρόκειται νά
  διατεθή εί ολοκλήρου (1$
  την οργάνωσιν καί την τβ·
  νωβιν τβν ίμυντικών δυνά-
  μεων τβϋ ίθνους. Καί εΰτω
  τό πρβγραμμα της Κνβερνή
  σ«ως η·ρ» οργανώσεως τής
  έθνικής Αμύνης, τό οποίον
  επρόκειτο νβ συντελεσθή έν
  τος μιάς ολοκλήρου οκταε
  τί«ί, θα πραγματοποιηθή η¬
  δη *ντ·ς ενός μονον Ιτβυς,
  χάρις είς την εξεύρεσιν τού
  δανείον τούτου. Έξ «ύτβϋ
  δέ άκριβδ, τού γεγβνότβς ά-
  πβκτά Ιδιαιτεραν ίλως αξίαν
  τό συναφθέν δάνειον.
  Διότι ίσον καί άν ο Έλ
  ληνικίς λαός 4ν τώ συνόλω
  τού, π·ββ την ειρήνην. Καί
  ίσον καί αν είς επανειλημ¬
  μένας δηλώοεις τού ο πρω
  θυπβιφγός κ. Μεταξάς εχει
  τβνίσει ότι η Ελλάς δ εν επι
  βυμεϊ τόν πόλεμον καί ότι
  θα εργασθή δι* βλων τβν δ»
  νάμεων κ«ι των μέσων τα
  όπβΐβ διαθέτει πρός διατήρη
  αιν της ειρήνη;, «ν τούτοις
  η αναγχη τβν ίξβπλισμων
  καθίοταται έκ τβν πραγμά-
  ΐ«ν βναπέφευκτβς Μαί η όρ
  γάνωσις τβν βμυντικβν μας
  ουνάμιων Αποτελεί οχι πλε
  βν μέτρον προνοίας κβί ου
  νέσεως βλλβ καθήκον ίπιτα
  κτικόν βπίναντι της χώρας
  καΒΙαταταα αλλωστε άντιλη
  πτβν ότι είς εποχήν τόσων
  συνταραχτικων γεγονβτων.
  Είς περίοδον κατα την βπβί
  «ν όλόχληρβς η Εύρώπη β
  μοιάζειπρβς κοχλάζβν ήφαί
  βτειβν τ·δ οποίον ή εκρηξις
  φαίνεται πλέον άναπέφευ
  Μτος καί «πειλε. να σαρωοη
  τα πάντα, νικ έρημωοη χώ
  ρας καί λαεύς χά! νά μετα
  βάλη την γηρασμενην αύτην
  ήπειρον είς ίρείπια καί τέ
  ώραν. Είς στιγμάς κατα τ«,
  «ποίας ή θύελλα τού πολέ¬
  μου έγκυμονκίτ·ύς μεγαλυ
  τερους κινδύνους καί ο θ·
  λωμένος βρ(ζ»ν αύλακώνε
  ται βπό τάς «στραπας καί
  τβύς κεραυνούς τβϋ πολέμου
  καί όλαι αί χ&ραι φλογίζον
  ται «πό τόν πολεμικόν πυρε
  τόν Μαί Ιχουν μεταβληθή
  είς «πέραντα έργαστήρια δ
  πβ» κατδργάζβάται τα σατα
  νικώτερα μεοα τβδ πβλεμι
  κου όλέθρευ, ή μέν είρηνό
  φιλος διάθεσις τής μικράς
  καί ασημάντου βπέναντι τοΰ
  άλλον κόομβυ, Ελλάδος, δέν
  ειμπορεί νά έχη ουδεμίαν
  σοβαράν επίδρασιν επί τής
  τύχης τής είρήνης καί τής
  ζωής τβν λαβν της νήί, έ> ώ
  ή άδράνειά της ΐ·ς δ,τι βφβ
  ρ« την ασφάλειαν τβν συνό
  ρων καί την ζωην τβδ λαβδ
  τ ής θά ίσβδυναμβΰσε πρός τό
  μεγαλύτερβν έγκλημα χαί
  θά έπρόδιδε πλήρη παραφρβ
  σύνην καί νοσηράν διάθεσιν
  πρβς αύτβκτβνίαν.
  Καί δυσιυχδς, εάν θέλω
  μέν νά ομολογήσωμεν μέ
  θάρρος την «λήθειαν,'.όφείλβ
  μέν νά είπωμεν ότι μέχρι
  πρί τινος ή Χ"Ρ« μ»ί δ έν
  εκαμνε τίπβτε πρός όργάνω
  σιν τής αμύνης της κβί πρβ
  στασίαν τής ακεραιότητβς
  τβν συνόρων καί τβδ λαβδ
  της ε», «Ιβοδήπβτε πρβοβ·
  λης.
  /1 τελευταίοίΐ κυβερνήσει;,
  μβιραίαι καί άββυλοι, ανί-
  κανβι ν' άντιληφθβδν την
  κρισιμότητα τβν περΐστάσε-
  ων καί νά διΐδευν τβύς κιν-
  δύνβυς βί βηβίβι ήπείλβνν
  παντβχόθεν την γαλήνην
  τβν έονβν. Πβλιτικβς μνωπι
  καί καί άνκΙο6ητβι· αφηναν
  νά χάνεται χρβνβς πβλύτι-
  μβς, διβσπάθιζβν τό χρήμα
  Τβδ λαβδ είς κβμματικάς πά
  ρβχάς καί χβρηγίας καί έ-
  νηομενίζβντβ, ύπνώττβυσαι
  διαρκη ειρήνην καί βνεπι
  στεύβντβ την ασφάλειαν
  τβϋ Κράτβυς είς την ατβργι
  χην έπαγρΰπνιαιν τβϋ θε
  βδ καί είς την φιλικήν μίρι-
  μναν τβν γειτβνων μ»;, έκ
  τβν οποίων τινές θά είχον
  ιβως την διάθεσιν όχι βεβαί
  «ς νά μ άς πρβφυλάξβυν άλ
  λά ν' άρπβσβυν μέρβς τβν
  χαλυτερων έπαρχιβν καί πέ
  λεάν μνς.
  ΔΓ αυτόν ίέ Ακριββς τβν
  λόγον, μβλβνβτι, έπβναλαμ
  βάνβμεν, ο λαός ηβθεί την
  ειρήνην κβί τό Κράτος δέν
  τρέφει βύτε φιλοπβλέμβυς
  διαθέσεις ού τε καί βλΐψεις
  επί τβν έδαφβν βύδενός έκ
  τβν γειτόνων μα;, ή είδησις
  της συνβψεως τβδ νέβυ δα
  νείβυ, πρβς τόν άπβκλειση
  κόν ακβπόν τής όργανώσε
  ως τβν άμυνηκβν μας δυνά
  μεων ηκούσθη μ έ έ,οιιρετι
  Μην ευχαρίστησιν καί πάρη
  γαγεν αΐαθημα γενικής άνα
  κβυφίσεως. Διότι πιστεύεται
  γενικβς ότι τό πβοβν τβδ δα
  νείβυ τβύτβυ θά έπαρχέοπ
  πλήρως πρός άναδιβργάνω
  σιν τβν πβλεμικβν μας δυ
  νάμεων Μαί οχύρωσιν των
  συνόρων μας κατά τρόπον
  ώστε νά καταστβδν βπόρθη
  τα έξ βΐασδήπβτε πρβσββλΐ,ς
  κατ' αυτών. Άλλά χαί δχό
  τι ή άναδιβργάνωσις της
  έβνιχής μκς Αμύνης δέν
  θά μ άς προφυλάξη άπλβς έξ
  ένδεχομένων κινδύνων βλλά
  καί θά μ άς δημιουργήση [νέ
  άς φιλίας καί θά μ άς κατα
  στήση ύπβλβγίσιμβν δύνα
  μιν όχι μένβν διά Τβύς
  τ»χόν έχθρβύς άλλά καί
  διά τβύς φ·λβυς, βί βπβίβι
  θά ειμπορούν νά στηρίζων
  ται επί της φιλίβς μας ώς
  έηί ενός ίσχυρβΰ Μαί χρησί
  μβυ ίπλβυ.
  'Εκτβς τβύτβυ ομω;, η ού
  νβψις τβδ νέβυ οανείβυ έκ
  μέρβυς τϋς Γερμανία;, έλπί
  ζβμεν, κβΡώς μας διεβεβαί
  ωοεν καί έ κ. ύπουργος τβν
  Οικονομικήν, ίτι θά συντε
  λίση όχι μένβν είς την έκ
  καθάρισιν τβν μετά της Γερ
  μανίας έκχρεμβν λβγαρια
  σμβν τβδ Εληριγκ, άλλά
  καί είς την εξασφάλισιν επί
  μίαν ολόκληρον έξαετίαν,
  μιάς αρίστης άγβράς διά τα
  γεωργικά μας πρβϊόντοτ, στα
  φίδα, καπνβν χ. λ. π., δεδβ
  μένβυ ίπ η έξόφλησις τβδ
  δανείβυ τούτου θά γίνη μέ
  σω τβδ Έλληνογερμανιχβδ
  χληριγκ διά συμψηφισμβν.
  Καί άσφβλδς ή οίκβνβμικη
  σημασία τβδ νέβυ δανείβυ εί
  ναι έπίσης μεγάλη «ν βχι Ι
  σης σηβυδαιότητβ; πρβς την
  σημασίαν την βπβίκν άπβ
  χτά βσβν άφβρά την άναδι
  βργάνωσιν τβν άμυντιχβν
  δυνάμεων τής χώρας.
  στοιχεϊα.
  Λυνούμιθα
  ιίλικρινώς,
  διότι «ροτΐίνομΐν την λή¬
  ψιν τόσων αύστηρών μέ
  τρών 6ια τοθς άνθρώνους
  αϋτσύς. Άλλά «ιστΐύομεν
  δτι έσν τα μέτρα οΰτά έ-
  Φαρμοσθοθν «Ις βάρος δύο
  τριών έκ των ήγητόρων
  τής αίοέσΐας αΰτΙ^ς, άσφα
  λβς οί δλλοι, οί «ολλοΐ,
  οί άβοελεϊς καί «αρασυρθέν
  τις, θά ήσυχάσουν τιλ«ίε*ς.
  την πλάνην των καΐ την
  επιβολήν τής Κρατικάς β
  νά
  ην
  βυ
  Δι1 αοτό βναναλαμβάνο
  μ«ν, 6 κ. Νοαάοχης 6 6
  «οϊος καί δικαιοδοσίαν Εχη.
  καί διάθεσιν «ρός ιμνιδω
  σιν τής τάξινς καί έξασφά
  λ σιν νής κοινωνικάς καΐ
  θρησκευτικάς γαλήνης, δ
  •είλει νά ένέμβη, ιλμέσης,
  νά κινήστ] τόν νόιιον καί
  την Ισχύν τοθ Κράτους καί
  νά έκκοθαρίστ] τδν τ6«ον
  Καί οί άσγημονοθντις τό μας ά«ό τό μίασαα καί
  σον θορυβω^Ας σήμερον θά > τους ταραξίας τής θρησκευ
  κοθήσουν
  έλθ
  καί θά 4
  «ανέλθουν «Ις τα Εργά των
  καί είς τοΰς κόλνους
  επισήμου έκκλησίας
  τι«ής αιρέσεως έκ τής δ
  νοίας κάθι τόσον διασα
  σαλιύΐται ή ΰκαιθρος κυ
  ρίως...
  ΝΑ ΠΑΤΑΙΙΗ Ο ΟΑΡΑ ΤΟΙ ΝΟΜΟΝ
  1ΡΟΝ, ΠΑΙΑΙΟΗΜΕΡΟΛΙΓΙΤΙΣΜΟΣ
  Δέν «αρήλβον «ολλαί ή
  μίραι άφ" ής δ κ. ιϋηουρ
  ν^ %^^ Πανϋ&Ιας καί ιΛν
  θριισκευμάτων ίζίδωκ*
  την έγκύ»λιον έκεΙην δι'
  ής διικαονίζετο τό ήϋ<ρο λογιακόν καί διετάοσετο ή λί^ψις αυστηράν μέτρον ■ρος «άταξιν των ηαλαιοΐ] αιρολογιτ&ν. Έν τούτοις, ό «αλαιοημερολογιτισΐλός ίέν έσταματησι τό άνοσι όν έργον ^υ. Δ(ά, κινιΐ- ται, άσκιιμονεϊ, διασαλιύει την έκκλησιοστικήν τάξιν, διαταράσσει την κοι«νι κήν ηρεμίαν καί ΰνονομεύ «ι την εκκλησίαν καί την θρησκευτικόν «ίστιν τοθ λα Είς «λεϊστα ν«·ρ(α, είς τα όβοΐα ένΒημεΙ καΐέδριυ ιι ά·6 ιχακρεΐ, ή θι;τ]σκ(υ τική ούή οϊρεσις καί κοι νεονιιιη βλτΐγή, οί άο^ημί αι έ«ανε«ηφ6ιισαν «άλιν «άς ημέρας ούτως. "Εκα μαν Χριοτούγη.σ ι;έ ιό •ολοιον ημερολόγιον. Έ λο3ργησαν ού|>ε}ε**α αέ
  ο. Κοί «15011,ες μέ τοίς
  αΐριτΐκούς των Ιιριϊς «ερι
  ήρχοντο τάςοΐκΐας καί έ
  ζοντο βυστυ^βς καΐ?ώς
  μας έβληροφόρηοαν, είς
  την βιασάλευσιν μόνον τής
  εκκλησιαστικήν τάξεκς, οί
  αΐρετικοί. Άλλά καί έβρο
  καλοθσαν τούς μή «γνησί
  ούς όρθοδόξους». Καί τούς
  έίχλιύαζον. Καί «ροέβαι
  νόν κοί είς διακηρύξεΐς δ
  τι μό%ον ούτοί ιΐναι κρι
  στιανοΐ γνήσιοι. Καί δτι
  δσοι «ιστεύουν είς τό νέον,
  τό νόμιμον, τό Κρατικόν
  καί εκκλησιαστικήν ήμ>ρο
  λόγιον, οέν είναι κριστια
  • οί, άλλ' ά«τ(ιχριστοΐ!..
  Καί οί μέν «ραγματικοί
  ΚριστιαιοΙ καί νομοταγεΐς
  ■ολϊται, άντιναρήλθον τάς
  σσ^ημοουιας ούτος καί
  τάς υβρείς καί τάς λοιδΜ
  ρ(ας κοί τάς ■ροιλήσιις
  «αί ίϋτω ά«ε·εύ|χ6ησαν
  κοί τ(ν φοράν αυτήν βλιβε
  ρά ίκειοόίια. 'Αλλ' οθρι
  όν, ^»6οΟριον, «Ις τό μ<λ 2νον, Ιέν θά κατο^θώοουν ϊοως νά ουγκραιηθοΰν, νά διατηρήσουν την ψυΐ|ΐκ|)ν των ηρεμίαν καί την θρη σκιυτικήν καί βκνολιτιστι κήν των άνωτιρότητα. Καί τότι θά συμβοθν άσθαλϋς έτΐιισόδια ουσάρεστα καί θά διασαλευθο ή τάξις. Διά νά μή γίνουν λοιαόν δέ.α αύτά διά νά βρολη- %θοΟν ΘΚιβερά έτ,ακόλουθα καλόν είναι νά «τκέ^βΐι ι«1 τέλοι,ς ό κ. Νομάρκης, ά- θοθ ή θρησκευτικη αρκή, δέν ·ίλει ή δέν £χιι την 6ύ ναμιν νά έ«ιβληθ|. Καί νά θέση τέρμα είς αυτήν την οικτράν τακτικήν καί κα¬ τάστασιν. Νά ένέμβτι Βέ εγκαίρως. Διότι ό «αλαιο· ημιρολογιτισμός, άνοθρα- συνθιΐς τελείως ά«έβη δή μόσιος κίνδυνος Κίνδυνος καί διά την κοινωνικήν η¬ ρεμίαν καί διά τή ν θρη· σκιυτικήν γαλήνην. Καθ" ήμδς μόλιστα ό «αλαιοη- μιρολογιτισμός άτΐοτιλεϊ μιγακύτιρον, «ολύ μιγαλυ τερον κίνδυνον διά την κοι ι ωνίαν, άκ' δ,τι ή ζωοκλο ■ή καΐοΐ έκδηλώσιις τβν άναρκικω* στοιιχείων. Καί (έν βλεβομεν ΙιατΙ έν τοι ούτ*ο ν>ριντώσιι δέν έ·α
  μόζετσι εναντίον αυτού,
  ΙσΚύς τβν νόμων καί ή'
  έβιβολή των ΙδΙων μέτοων
  «οΟ ίσιχύουν διά «οος ζωο
  Η Κεντρικτ] Εύρώττη
  Π2Σ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΤΣΕΧΙΚΗ
  ΠΡΟΠΚΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ίανουάριος.— 0(
  ΙπΙοημοι άγγλικοΐ χύχλοι άποδΕ
  δίδουν Ιδιαιτέραν, σημασίαν είς
  άποχαλυπτιχήν έκ Βΐρολίνου αν
  ταπέχριοιν τβν «Τιϋ'μς» περΐ τής
  ζωηρά"; άντιτοιχιχής προπαγάν-
  δκ(, ή ίποία διεξάγεται πκρά τοθ
  γερμανιχοθ τύπον «πό τίνων έ-
  δδομαδων. ΟΕ γνωρΐζοντες χαλως
  τας οημιρινας συνθήκας έν Τοεχο
  αλοβαχία, γνωρΐζουν έπίσης—ΐο
  νίζΐι δ έν Πραγα άνταποχριχής
  τ&ν «Τίϊμί»—πίσον χενή χαί
  πκράλογος είνε ή δκχδιβαΐτοσις ή
  τόσον ίπιμίνως έπκναλκμβκνομέ
  νη Ετι ή χώρα αθΐη τείνει προ;
  μπολσιβιχοποίησιν ή Βτι τελιΐ έν
  τιλώς δπό την επίδρασιν τής Μα
  σχας. Ή χαττιγορΐα Βτι ή Τοεχο
  ολοβ«χ(α κατέστη τί ηροχεχωρΐ)
  μένον φυλάκίον τοθ μ«ο?αιδιχι-
  σμοθ είς την Κεντρικήν Εύρώ
  πην αποτελεί φενάχην, διατυπώ-
  νεχαι 21 δπ»ς δικαιολογήση την
  σχιδιαζομίνη» «δυναμιχήν έπέμία
  οιν> τής Γΐρμανίας».
  Αί ανωτέρω πληροφορίαι σχο
  λιάζονται ή5η δυομενβς «πό τους
  ϋπευθύνους άγγλι- ούς κύκλους,
  ώς χά Ι άπό τόν αγγλικόν τύπον.
  Αί ουντηρητιχώτεραι έκ των αγ-
  γλιχβν εφημερίδων αί ίρμηνιύου
  σαι έξ δλλου έγχυρότερον χαί
  τάς έπισήμους έν προχειμέ>φ βρετ
  τανιχάς απίψιις, οί «Τάϊμς» δ
  «Έωθινος Ταχυδρδμος» χ»Ι δ
  «Ήμερήσιος Τηλέγραφος» αβχο
  λοθνται απο ημερών με την διένε-
  ( Τσεχοσλοβακίας—Γιρμανίας
  χά Ι τονίζουν Βτι ή «ντιτσεχική
  προπαγίνδα !έν ββσίζιτοιι επί
  πραγματιχων γεγονδχων χαί Βτι
  αντιθέτως ή Τσιχοσλοδαχί» αηο
  τέλει εγγύησιν ιίρήνης είς την
  κεντρικήν χάρτην ανατολικήν Εύ
  ρώπην. ΟΕ «Τάϊμς» φοδοθνται μή
  «ως ή παρα τοθ δδχτορος 2ϋχτ
  άναγγιλθείσα άς έπικιιμίνη «Ικ
  ρηξΐ(» τ«]ς Γιρμανίας εκδηλωθή
  είς τα Τσιχοσλοδακικα ούνορ»,
  πρός τ& δπβΐκ δίηγοθν ήδη Βλοι
  οί νίοι μεγάλοι αυιοχινητδδρομοι
  τής Γΐρμανίας.
  Ένδειχτική τ*ίς στάσιως των
  αγγλικόν ίηισήμων κύκλων είνε
  ή η>ηροφορΙα δτι δ οπουργος την
  Έξωτιρικβν χ. "Εντεν θά σιιναν·
  ηΒξ, χατα την προσέχη ούνο&ον
  τοθ συμβουλΐου ΐτ)ς ΚοινωνΙας
  των των Εθνών έν Γενεΰς μετά
  τοθ δπουργοθ των Εξωτερικών
  ής Τβεχοολοβκχίας χ. Κρόφτα,
  μετά τοθ ίποίου χαί θά ουνομιλή-
  ση επί τής δημιουργηθείσης γερ
  μανοτσεχιχής εντάσεως. Έν τφ
  ιιετοιξυ δ χ. Κρίφτα είς τελευταί¬
  ας δηλώσεις τού, εξέφρασε την
  εμπιστοσύνην τού είς τάς συμμα¬
  χίας τής Τσεχοσλοβακίας μέ «ήν
  Γαλλίαν καί την Μικράν 'Αντάντ.
  Σχετικώς αηοδΐδετκι ιδιαιτέρα ση
  μασία χαί είς τάς ανταλλαγείσας
  προχθές προσφωνήσεις μετβξ6
  τοθ προίδρου τής Τσεχοσλοδαχι-
  κης Δημοκρατίας χ. Μπένες χαί
  τοθ νέου έν Πρά* α πρεσβευτβθ τής
  Ροομανίας χ. Γιωργίου Αοριλιί
  νού έηί τή ι5καιρ'« τής έπιδδσε-
  ως των Βιαπιοτιυτηρίων τού. «Ή
  φιλία, ή δποία συνδέει τάς χώ
  ρας μχς, είπεν δ Ρουμλνος ήρε
  οβιυτής, ϋν βασΐζιται μόνον επί
  έγγραβων,άλλ' άνταποχρίνεται είς
  άμοιδαϊα ο ίοθήματα χαί είς την
  κοινότητα αμμφερόντων, ή δκοία
  ίνώνιι τα δύβ εθνφ». ^Ή, άηέντη
  σις τοθ προέδρου χ. Μπένες (ιίχι
  γενιχωτέραν σημασίαν.
  «Ή φιλία τής Τσεχοσλοβαχίκς
  χά Ι τής Ρουμανίας—-είπεν «υτος
  •—κατέστη παράδοσις κατά τής
  οποίας αποδεικνύοντα! άνίσχυροι
  χαί δ χρδνος χαί τό παιγνίδι
  τβν δυσμενων έπιδρίσιων. Ή φι-
  λία ββιη εστερεώθη δπο την προ
  οτοισίαν τής Μικρδς 'Αντάντ, την
  οποίαν ώκοδομήσαμεν μαζί ώς
  κοινόν φρούριον δια την εθνικήν
  μας άμυναν, την σταθεροποίησιν
  τής είρήνης χαί την εξασφάλισιν
  τοθ πολιτισμοθ μας».
  «Δέν αρχοθνται Βμως μδνον είς
  διαμαρτυρίας χαί δηλώσεις οί η¬
  γέται τής Τσεχοσλοβαχίας. Ούτω
  αγγέλλεται έχ Πράγας 8τι ή
  Τσεχοαλιβαχιχή κυβέρνησις θί
  χαταθίση έντές τβν ημερών είς
  την Βουλήν τό σχέδιον νόμου πε
  ρΐ στρατιωτιχής προπαιδεύσεως
  ή άκριδέατερον περΐ τής στρατιω
  τιχής άγωγής τοθ ΙΗνβυς. Κα¬
  τά την γνώμην τβν χαλβν πληρο
  φορημένων στρατιωτικών έμπει-
  ρογνωμδνων. ίέν πρδχειται πιρΐ
  ίπλής προχαταρχτιχής δργανώ
  σεως πρός χρήσιν τής νεολαίας,
  άλλά περΐ τής σωματικήςκαί
  πνευματιχής προπαιδεύσΐως Β-
  λων τβν πολιτβν, ήλιχίας 6—50
  έτων, ώστε νά είνε Ιτοιμοι διά
  την Ινοπλον άμυναν τής χώρας.
  Τώ σχέδιον νδμου προβλέπει ήθι
  κήν, σωματικήν κ»ι τεχνιχήν προ
  παίδευσιν. Ή ΐεχνιχή χαί στρα-
  τιωτική προπαίδευσις θά έφαρμδ
  ζιται είς τους νέους ήλιχίας,Π—
  25 έτβν ή σωματική χαί ήθική
  κροπαίδευσις θά εφαρμοσθή ιίς
  τοϋς Τσεχοσλοδάκους αμφοτέρων
  τβν φύλων ήλιχίας 6—50 έτβν.
  Έξ £λλ9υ οί μή σΐρατεύσιμοι
  ανδρες ήλιχίας 23 έτβν καί ίνω
  χαί Βλαι αΕ γυναϊχις άπδ 17 έτβν
  θά προπαιδευθοθν ώΐτε ν' άποτι
  λέσουν Ινα ιίδος δοηθητιχοθ στρα
  τοθ, δ οποίος θά χρησιμοποιηθ)
  είς τα μετδπισθεν^έν περιπτώσει
  πολέμου.
  Ό άγγλιχος τύπος έκφράζιι
  ζωηροϋς φίδους Βτι ή Τοιχοσλο
  δαχία 04 ιΐνκι ή χώρα βααιι θά
  έδηλωθϊ ή προσεχές γερμανιχή
  ;α9ΐς. 'Γπάρχοιιν δμως έ«ρημ*
  ρΙδ$ς, δπως ά «Μαγχεβτριανίς
  Φ&λαξ», αί οποίαι πιστι&ουν Βτι
  ή δράσις οδιη θά εκδηλωθή δχι
  μδνον είς την Τσιχοσλοβ»χίαν,
  άλλά παραλλήλως χαί ιίς την
  Δχνΐαν. Κατά τδν «Μαγχεστρια
  νόν Φύλαχα» τό Τρίτον ΡβΙχ, συ
  νιχίζον την εθνικήν τού πολιτι
  χήν τής αποκαταοτάαιως τής έ·
  θνιχής γιρμανικής ένότητος χαί
  τής ένσωματώσεως Βλων τβν
  Γιρμανβν έντίς τής μητρός π«
  τρίδος, θά επιδιώξη λίαν προσε
  χβς νά άπιλιυθιρώοΐΗ &πό τόν
  ξένον ζυγόν τους Γερμανοΰς τής
  δοριιοδυτικής Τσεχοσλο6»χΙας
  χαί τοθ Σλέβισχ τής Δανίας. Το
  νότιον Σλέσδιχ παρεχωρήθη είς
  την Δανίαν διά τής συνθήχης τβν
  Βιροαλλιβν ΙχατοιχεΙται δ! άπό
  γερμανικήν πλειονδτητα, Ή Γερ
  μανία προτίθιται νά ζητήβϊ την
  διενέργειαν δημοψηφίσματος είς
  την περιοχήν αυτήν, ώοτι νά επι
  τύχϊ την επάνοδον της είς τβδς
  χδλπους τοθ Τρίτου Ράϊχ. Ήδη
  υφίσταται πλήρης καί βτενή επι
  χοινωνία μεταξυ τβν έβνιχοσββι
  αλιβτβν τ% Γερμβνιΐις; «Ι τ·ν
  ΕΙΣ ΜΕΓ1ΑΡΑΝ.
  Φρονούμεν 8τι 8ν τούλα
  χιστον έκ των συνβργβΐων άμ
  κβλο'.λσοεόματος, τα όηοΤα
  κατηοτΐσθησαν θα πο*πει νά
  μεταβή βίο Κάτω Μεσσαράν
  «αί αλλο 8ν είς την επαρχίαν
  Μονοφατσίου. Καί τοθτο βιό
  η μολονότι είς την ίπαρχΐαν
  Μονοφστσ'ου β^ουν φυτευθή
  αψθονα άμτιίλια σουλτσνΐνας
  έν τούτοις ο( κατοχοΙ τ·ν
  βέν Ιχουν είοικιυθθ άκόμη είς
  την καλλιέργειαν τοθ εΤδους
  αύτοθ. Καί θα ποέτιει να μ< τσβθ Βν συνεργεΤον άμπελο κλαοευτΔν διά νά ύποδεΐξη είς τούς γεωογούς αύτούς, τουλάχιστον τόν τρόπον τοθ κλαδεύματος· έξ οδ έξαρτά· ται κατά μέγα μέρος ή καλή καρκοφορία καί τιαραγωγή. *** ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ· Το ύτιοκατάστημα της Α γροτικής Τραπέζης άνεκοΐνω σεν δτι έντός των ημερών κρόκειταΐ ν9 αρχίση ή χορηγή σις είς τούς γεοργοος τής Βευ τέρας δόσεως τφν καλλιεργη τΐκών δανείων. Πράγματι δέ ή χορήνησις των οανείων αύ των έπεΐγβι. Διότι εάν σταθε ροποιηθβ ή καλλιτέρευσις'τοθ καιροθ, οί άμπελοκαλλιέργει αι θά έπαναληφθοθν έντατι κώς. Κα( είναι άνάγκη νά ίθ ρουν άμέσως χρήματα οστε σ[ εργασίαι των νά αήν προ σκίψουν καΐ νά μή διαχοποθν ούδ' επί λεπτόν. *♦* ΚΑΙ ΑΙ ΖΤΑΦΙΔΕΙ ΚΡΗΤΗΣ· Ευρίσκομεν όρθοτάτην την υπόδειξιν τοθ ΓεωργικοΟ ΈπιμελητηρΙου μας πρός τό Υπουργείον τής Παιδείας δ· πως είς τάς προπαγανδιστι κάς έγκυκλίους τού πρός τα σχολεΤα περί καταναλώσεως Κορΐνθιακής σταφ(6ος υπό τΛν μαθητήν συμκεριληφθοθν κα( αί ΚρητικαΙ σταφί&ες. Καί τοθ το διότι καί ή σουλτανΐνα καί ό ταχτάς, άποτελοθν αρίστην καί θρεπτΐκωτάτην τροφήν διά τα παιδία. Καί θά πρέπει νά συνιστώνται καί αυταί διά την εσωτερικήν κατανάλωσιν, ά ΦοΟ άλλωστε πληρώνουν καί αυταί έπίσης φόρους είς τό δημόσιον. Δέν είναι επομένας οΰτβ δίκαιον οθτε ορθόν ν* ά- γνοοθνται καί νά παραμερί* ζωνται, χάριν των Κορινθια¬ κών. **# Εζιζαζιΐ' Καί είς την Βουλγαριαν λ οικον εδόθη τό δικαίωμα τής ψήφου είς τάς γυναίκας. Έ* τσι, σιγβ—σιγά< ό Φεμινισμος σημειώνυ παντοθ επιτυχίας καί κατακι^ εβαφος. Καί μό¬ νον είς την χώραν μας ποθ δέν έκαρποφόρησαν άκόμη Τα κηρύγματα τής εξισώσεως τθν Βύο φΙλω> καί Βέν κδικαιώθη
  άκόμη πλήρως «ό αγώνας τής
  γυναίκας».Έν τούτοις, οί Έλ·
  ληνΐ&ες ΦεμννΙοτρναν 6&ν (χούν
  σήμερον παράπονα. Διότι άν
  Ββν άπέκτησαν αύτοι ψήφον,
  κατηργήθη τό βικαίωμα αύτό
  κσί άπό τούς άνδρας, μετά
  την χατάλυσιν τοθ κοινοβου
  λευτισμοθ άπό τό νέον Κρά
  τος καί Ιτσι ή έξίσωσις Ιτχί|λ
  θε πλήρης έστω χαί άπό την
  ανάποδη.
  έθνιχοσοσιαλιστβν Γιρμανβν τοθ
  Σλίσδιχ, οί ίέ γιρμανικής χατα
  γωγής χάτοιχοι τοθ Σλέσίιχ, ο(
  δποΐοι διέμινον ιίς την Γερμαν.
  αν, έπανέρχονται άπδ τινος είς
  τό Σλέσβιχ, διά νά ένιαχυββ^ ή
  έχι! γιρμανιχή μιιονότης. Κατά
  τάς άγγλιχάς πληροφορίας δέν
  πρέπιι ν' άναμένιται γερμανικόν
  πραξικδπημα ιίς τό Σλέοδιχ,
  πάντως Βμως δ Χίτλι ιίνι άπο
  φασιαμένος νά επιδιώξη την δλο
  κλήρωσιν τής έθνιχής έξωτεριχήΙ
  πολιτιχής τής «Μιίζονος Γίρμι»-
  Α .
  »!
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μί(
  θαυμασία όπερέττα «Τό ^.ανθ
  Ποντικάκι» μέ τόν Ρολάν ΤουταΙ
  την Μπέτυ Στόκφιελδ.
  Την Πέμπτην «Τόπ·Χάτ» (Πικο
  λϊνο) Προσεχώς ή μεγάλη Βιεννέ
  ζικη όιερέττα: «Τα Βιεννέζικα Κα
  ιΐρΐτσια».
  Σ1ΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό έ
  διαφέρον Εργον: οΓιά τή γυναΓκι
  τού» (ό έκβικητής). Πέμπτη: Τό Ε
  γο πού εσημείωσε παντοθ βρΐο
  βο: «Ή κορία Μπαττερφλόϋ»,
  Σημείωσις: Καθ" εκάστην εί
  τας 6 μ. μ. άττογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.- Σήμερον €Ϊό ηλοί
  όν τοθ έγκλήμομος» καΐ τοθ είτε
  οοδιακοΰ «Βασίλισσα Ζοθγκλας·
  τα έπεισόδια 5ον, 6ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το γΐμάτο ενδιαφέρον χι·
  νηματονραφιχον ίργβν:
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΓΥΝΑΙΙλ ΤΟΥ
  (Ο ΒΚΔΙΚΗΤΗΙ)
  Π ρ«τα νε·νιστοδν:
  Κλοντέτ Κόλμπερ
  Γκάρρυ Κουπερ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τ· πολύχροτο ίργβ:
  Ι Ι1
  ΤΕΡΦΑΑ'Υ
  Λ
  Ι.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «ΑΘΛΙΟΓ
  «Οεΐο τραγοΰδι»
  «Άννα Καρένιν»
  «Ναυηκή Άνταρσίκ»
  «Μίλωδίες «αί Ρυθμοί
  Τ«δ 1936».
  Σημ. Εαθ' εκάστην
  είς τας 6 μ. μ. απογευ¬
  ματινήν
  ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛ. 221
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ™
  "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί <{ ΉρακλκΙ •ν έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βριον κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρΜΐ.Ρί- Βυμνον, Χανιά, Πειραια, ΪΟρον, Παρον, Ν«£ον. Πρα«ορ·1ο* ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ ). 1—41 ΕΝΟΙΚΙΛΖΟΜΑΙ ιΐς μεγάλην οί κ(αν ιόδός Σφακίων παραπλέυρως οΐκΐας ΙαιροΟ κ,Άπολ.ΜελισσεΙδου) οόο δωμάτιο κατάλληλα διά μεμο νωμένα άτομα με Ιδιαιτέραν εΐσο δόν χαΐ ηλεκτρικόν φώς. Τα Ιδία δωμάτια μετά ^τοθ κάτωθι αυτών Ιοογβίου δύνανται νά ίνοικιαοθω- σι καΐ τταρ' όλιγομελοθς οίκογενεί άς. Πληροφορίαι παρά τ{) έν λόγω οίκΐα (πρώην κληρονόμον Ιωάννου δρακάκη). ΔΥΟ ΑΔΕΛΦ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Μιά πεντάαορφη είς ένατόπον μοστηρίου ΤβΟ Προσχέρ__Μ«ριμ·. 71ον "Ενα χρωι', ένδ δ λοχα,γδς ξα ηλωμένος οτδ ντιδάνι διάβαζι πε ριμίνοντας το ηρδγιυμν, κι' δ ά δελφός τού Ιιτερνε μαθήματα χι θάρας απδ τδν σινιορ Ούμπέίτο Βινιμπέλα, ϊνας δπηρέτης ήλθε χι' είπε οτδν Βιρνίρ, 8τι μιά γρη* Πίλύ χαλοντιιμένη, τδν πε ρΕμενε α τή χαμηλή σάλα χαί ζή τοθσι, μέ Ορος γεμαΐβ μυσφιο νά τοθ μιλήαη. Κατέβηχι άμέαως χαί πήρε απδ τα μελαψ* χέρια τής γρηας, ή δποΐα δέν ήίαν βδ τι ή Μίρθα οθτι ή ΚβμΙλ.'Τ), ίνα γραμμα πβυ διίχυνε μιά γλυχιιά εύηδΐα' ή«»ν αφραγΐαμένο μέ χρι* σή χλνοτή χαί μέ πλατιια οφρα γ!δα απδ πράσινο βουλοχέρι χαί ϊέν *!χε επάνω οίκόσημ», άλλά μίνο ίνα "Ερωτα μέ το δάκτυλο οτδ οτδμα χαί μ' αυτδ τδ Καατ λιανδ ούμβολβ: Οαΐΐκά (ιΐωπήα: τι). Τδ άν3ΐξε χαί 6ρήκε μόν μιά γραμμή σέ ίστανική γλωσαα πιυ κοπίοσι κάποος νά την χατα λάβη: Ββτα ηοοΒβ, ιιηβ ά&· ΐη& ββρεΓα στό V. Μ. (ιία χυρία σά; πιρΐμίνιι απίφι). —Ποίος σα; ϋωιε αθτδ τδ γράμμα, ρώ'.ηαε τή γρηά· —Μιά κυρία. —Το δνομά της; —Δέν ξιύ3», είναι Ίσπανίδα χα6ώς λέγει. —Άπό ττοΟ μέ γνωρΕζιΐ; 'Η γρηά σήκ»σε τε5ς ώ>ους.
  —'Η φήμη σας χά Ι δ [πποτ
  ομίς αχί έγιναν αίτΕα αΰ(τ]ς τή
  άσχημης δηδθιαη;, ιΐπι μέ Β?ος
  μιαοαιστιΐο' άλλά άπανττ]3τι δμως
  βά ελθιτι;
  —ΠοΟ ηρέπιι νά πάγω;
  —-'Απίψΐ στΐς δ<τώμιου νά βρι θήτε στήν έχχληοία τεθ Άγίου ΓερμανοΟ τοθ Ώιιρουδί άηδ τδ ά ριοτιρδ μέρβς. —Μά στήν {χχληοΕα θά δβ αδ τή την χυρί»; —"Οχι- χάηοιος θά έλθη νά α&ί ΓάΓη γιά νά σα"ς πάγη στδ σπίτι της. Μή τττ,τε ίμως οέ χά 'να τίπδτε, χι' έ)«τε μονάχος. —Καλά. —ΜοΟ δίνετε τδ λδγο οχ(; —Σ&; δΐνω τδ λίγο μου. —Άντίο λοιτιόν. Μή τΰχη 8 μ»; χαί μέ πάρΐτι απδ πίβω. "Εχανι μιά δαθεια 5τιό<λιστ) χι' Ιφυγι άμέοως. (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΞΑΝΘΟ-- ΒΟΝΤΙΚΑΚΙ 0Π6ΡΒΤΤΑ μέ τόν ΡΟΛΑΝ ΤΟΥΤΑΙΝ κ*Ι την ΜΠΕΤΥ ΣΤΟΚΦΙΛΔ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΤΟΠ-ΧΑΤ (ΠΙΚΟΛΙΝΟ) μέ τίιν ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ της Ε«- ρ Ρΐίκας, Ι ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 'Η Μενάλη ΒιεννέζΐΜη «· κιρέττα·. 1ΙΕΙΝΕΖΙΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ9Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Θ3ΡΥΒ9Υ Έκστρατεΐα πάλιν κατά των Θο· ρύβων είς την πρ<οτεΰουσαν. Κυ· ρΐως διώκονται οί... τενόροι—εΤδος κλάξον «έντόνου ί|χου». ΚαΙ γενι¬ κώς έπιζητεϊται ή αποκατάστασις σχετικής ήαεμΐας είς τάς όδούς τήο πρωτευούσης. Ή σταυροφορία εναντίον των Θόρυβον είνε καθ* α μανθάνω γε- νίκη κατ' αύτάς καΐ είς ολόκληρον την Βαλκανικήν. " ΑΙ ώστυνομΐαι των πρωτευουσών της άπασχο- λοθνται μέ την κατάηαυσιν των Θοούβων συστηματκώς καί μέ εΙ- δικά μέτρα. "Αλλ' έρωτδται: ΓιατΙ ή έκστρατεία αυτή ν<* παραμένη ώς επί τό πλείστον γράμμα νεκρόν καί είς τάς πόλεις αί οποίαι δέν Εχουν την μορφήν καί τόν χαρα· κτί}ρα πρωτευούσης; - Δι*... τουρισΐικούς λόγοος, απήντησε κάποιος ουνάνθρωπος ποΰ ήκουσε τό ^έρώτημα. Ή γνώμη τού δσον άπροσδόκη τος καί ά» ήτο δέν ήτο άπορρι- πτέα. Είς την επαρχίαν άν δέν ύ πάρχουν τενόροι, τουλάχιστον ο σον άφορά τα αύτοκΐνητσ, ύπάρ- χουν αλλοι άνώτεροι τής,., μελο· δραματικής κλΐμακος. Στό Ήρά κλειο τουλάχιστον μπορεϊ νά ά ριθμήσω πλείστους οσους πλανο δίους των οποίων ή φωνή—καί τό εΐδος τοθ μετάλλου της!...- Θά ήθελε είδικόν μουσικήν διά νά κα ταταγη τεχνικώς. Ώστόσο άνεξαρ τήτως τής φωνής ύπάρχει έδω ό χαρακτήρ. "Ενας ξένος επί παρα δείγματι δέν Θά παραπονεΐτο ουδέ ποτε Γσως γιά 6να κουλουροπώλην τοΰ Ηρακλείου ή £να πωλητήν γιαούρτης ή' Ενα αγοραστήν πετσο λόδων. "Ακριβώς όπως ουμβαίνει είς την Άφρικήν δπου ωρισμέναι Φωναί των Λγρίων άποτελοθν ήδο νήν διά τούς «σνόμπ» έξερευνητάς. Άλλά γενικώτερα. Ό ,θόρυ βος μπορεΐ νά εΤνε £να κ' Ινα διά την άνησυχητικήν αθξησιν των νευ ρασθενικων τύπων. Είνε δμως ου χνά καί τό ΑντΙδοτον τής νευρα οθενείας. Κράτει έντός τού κάτι τό ρωμαλέον καΐ τό άκατάλυτον —Κάτι τό σκληρόν καί τό άττολύ τος ρεαλιστικόν. προσόντα άληθι νά διά μίαν «συγχρονισμένην» πνευματικήν (σορρόπησιν. Ή κ. Εύανθία—σοζυγος ενός άγαπητοθ γείτονος—παρεπονεϊτο δημοσία αλ λοτε διότι μΐα αύτοκινητιστική ά περγΐα εΐχε σταματήση σχεδόν κά Θε Θόρυβον στό Ηράκλειον, ΤΙ κα τάστασ 1 Μοιάζομε σωστό νεκρο ταφ&Γο, έπανελόμβανε κάθε τόσο. ΚαΙ ήτο ασφαλώς μέσα είς τό πνεθ μα καί τόν χαρακτήρα των πραγ μαΐων. Ό "Αλλας —Μία οΐκογένΐια ανό 101 άτομα! 'Η χυρΕα Ραχήλ Κάλντφογκελ εώρτασε την ηαρελθοθσαν »Πίμ· πτην ιή' 109ην ϊπίτειον χ-Ρ,ς γεν νήσεώς της είς την Βιστώνην τ-ί,ς αολιτιΐα; Μαοαχουοέτης. Είς τό γεθμα, τό οποίον ηαρετέθη, παρι χάθηοιν μόνον οί άπίγονοί της ι ι όποΐίΐ ήσαν έν δλφ 101. Έ των πέντε αρρενων τίχνων της £ μόνον ίπίζη, ό τριτότοκος υίίς της δαΐις σήμερον είνε 68 έτ&ν. Ό υίίς της ίκάθηαεν έκ δεξιβν της. 'Εχ των 8ξ Ηυγατέρον της έ πιζοθν μόνον τίσςιαρις, αί όποίχι Ικάθηααν κατά σειράν έξ άριοτΐ ρ&ν της. Πχριχαθηααν ίπΐαης έ ξήκοντα Ιγγονοι χαΐ έγγοναΐ τηι χαΐ τριάχοντα πίντε δισίγγονοι Διχαΐπτά άλλοι δισίγγονοι εΐνι πολυ μιχροΐ χαΐ δέν έχάθησχν είς τό τραπίζι. *** —"Ενα «αράδειγμα διά τα έγκληματινά άκρα είς χά όβοϊα όδηγεϊτσι συ χνά ή νβότης. Παρά την Ρβιέ' τής Γαλλία:, τρείς νέοι ήλιχΕας 15, 18 χαΐ 19 έτ&ν, ίφόνευσαν κϊί έλήατιυοχν μίαν πλουσίαν γρβΐαν, ό^ίματι Τουλπτίλ, 76 έτ&ν. Ή γραια Ι μενε μέ η ι ι; τόν είκίσκον τη; είς τα περΐχωρα τής Ρ^υέν. ΟΕ τριίς ληοταϊ εισήλθον ιΐς την οΝιΊ της περΐ την μεσημβρίαν, την ίψδ νιυσαν διά ροπάλων, χαΐ αρπά σαντες 8,τι ιΰρον, έπιχιΕ;η3αν νά μιταβοθν είς τα Π«ρίοι. Δύ? άστυ νομικοί τευς συνέλαβον χαθ' ή στιγμήν έπεβιβάζαντο τή; νυχτι^ι νής άμαξοστοιχίας είς την Ρβυέν. ΟΙ χακοθργοι ώμολέγησαν την Π( ά ξίν των. 'Επ' ούτ6ν ευρέθησαν τα χλοπιμ&Ια χαΐ 5 000 φράγκα είς μετρητά. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σαββαθιανων άρ. 21 οίκία άποτε λουμένη &πό 5 δωματια, κουζίναν καί δλα τα χρειώδη, μέ ύδωρ καί ηλεκτρικήν έγκατό στάσιν. Πληρο φορΐαι παρά τφ Ιδιοκτήτη κ. "Ανδρ Κουλότοη όδός 1821. Ενοίκιον μι κρόν άλλ' έξησφαλισμένον. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, "Ιεινος 10—πληοιέστατοι Χμονοίοις ΤηλέφΜνον 23—302 Τελείως άνκκοιινιοθέν, διαΒέτει δνμάτια εύήλιοτ, εύκερα καί χκλ&ς έπιπλωμένα- Κκθαριβτητκ ά- μεμπτον καί υπηρεσίαν προθυμοτάτην. Αίθουσαν κναμονϋς. ΑΙ σν>μφερώτ«ρ«ι τιμαί
  Τέ ξενοδοχείον «ΑΛΒΏΝ» διέυθύνει αύτο-
  πρβαώπως β νέ«ς ίδιοχτήτης τού ονμπολίτης μας
  Μ. ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΝΕΣ =
  Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέστερον
  Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη
  Μέγαρον Λι«λ»νκ (Μεϊντάνκ
  ΚουζΙνα πλβυσία χά! έχλεκτή. Ύλικκ άγνά. 'Αηκοτρκ
  πτουσα χαββριβτπς. Ύκηρεαία προβυμβτ&τη- Τιμαί άιτολύ
  τεις λογικοιΐ.
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «ΔΙΕΘΝΕΣ"
  Άμιλλάται χά πβλυτΐλέοτερα έστιατορΐΜ τής πρω¬
  τευούσης καί βπβτβλβί πραγματιχήν έκπληξιν διά
  την Κρήτην.
  Πκρααχκυάζομιν γεύμ«τ« ίπΐ πβραγγΐλί*
  ό τού Κατβατήμκτος χαΐ είς οΐχίβς.
  ΕΥΑΓ Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Τί»»ς Ιβτροί @ΐροιηευτηρ(€υ £«ΕνανΥ·λισμέ>ς» 'Αβι,νδν,
  Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7 μ, μ.
  έϋ« τ»Κ όβοθ ΆμαλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι)^ έναντι
  ηρώην Ίατρείου κ. Λογιάδου.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τού ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  13ον
  —Συγγνώμην χδρΐε ·Ε«ε, άγγΐ-
  ζον«ς έν ιΙ5ει χαιριτισμοθ την ά
  χρη τ«)ς χάαχας τού. ΆφοΟ Ιχομΐ
  τοποθετηθή τα ίπλά μας χ*1 τάς
  τροφάς σιή βίρχα κου οίρνομε
  ττίσυο, νομΐζω δτι ποέπιι νά χοιμη
  θδ ΙχΐΤ μέσα. Α^τοΙ έδ& οί 'Αρα
  πάδες ιί'ε χλΐφτα^ίδες χαι 7
  δοθμαι μήπ»ς πηδήση χανέ«ας
  την νύκτα μίσα σ-ϊή βχρχα χαΐ
  χίψη τό σχοινί. Κλ τί τε θά μ«Ε-
  νουμε στά χρϋχ τοθ λουτροθ.
  Ή βίβχα γιά την δπ^Εα αιλοθ
  αι ό Τζώ' ήταν δικιά μας. Την εί
  χαμ« κατασχΐυασΐΒ στήν "Αγγλίαν
  γιά νά την χρησμϊποιήσωμΐ ατά
  μέρη αυτά 5 τα ν θά έφθάναμε. Ή
  χαν μία ώμορφη γερή βίρχα, μή
  πους 10 περίπου μέτρφν μέ προόν
  τζτνο πιρίβλημα στά Οφαλα μέρη,
  μέ σ^γανά ίιαμιρίσματα γιά τίς
  τροχές χαΐ χατίλληλη γιά Ιοχό
  πλιΐιν. Ό ίθαγίνίις ηλοίαρχος
  μέ το δπβΐΐν έταξει
  μ μ«ϊ εΙχε| ^πληςιοφορή
  !τι μόλις βλέπαμκ τί βουνϋ μέ
  χεφάλι τοθ άνθρώπου θε ϋπριπι
  νά έηιβιβχοθοθμι στή βίρχα μας
  χαΐ νά βγοθμε σιή ξψά γιατΐ μέ
  το δικό τού πλοΐο !έν μποριθΐ
  νά πλησάαη λίγψ τβν ρηχβν νέ
  ρ&ν χαΐ τβν δφάίων. Κ% ί-.αι* τό
  πραί' τής ημέρας ίκείνης μέ τή
  ΐιπουνάτσα είχαμε μεταφέρη δλα
  τα τρόφιμα χά τουφέχια μας %%
  τα πυρομαχιχά μέσα στά σΐεγανά
  διαμΐρίσματα τί); δάρχας μας."Ό
  ταν θά βλέπαμι τό «χεφάλι τεβ
  Α(θίοπος> ίέν θά είχαμε παρά νά
  πηδήσ»μ« στή βάρχα μας καίνά
  βΐοθμι.
  —ΝχΙ Τζώ', «Ο εΐπα. "Ιίΐβς
  νά Ιχιΐς δίχηο. 'Γττίρχουν άρχετά
  σχεπάσματα στή βά?χα μας. Πή
  γαινΐ νά κοιμηθή; ένεΐ.
  —Ε&χαριστ» χ. Χίλϋ.Έτσι δέν
  θά «ίαθάνομαι γόρω μου τή βρώμα
  αϋτθν των κυρίων.
  Ό Τ;ώ< ίέν Ιϊειξε άπο την πρώ τη στιγμή καμμιά συμκαθιια γιά τευς Άραΐτάίι; χαΐ σέ κάθε ε&χακ ρία μιλοθίε μέ πιρινρίνησι γι' αύ;ού{. Έτραβήξαμι λοιπον την βάρχα κοντϊ στό πλοΐο χαΐ 6 Τζώ' Ιπεσε μέσα χατά ΤΓΟτον πό λα αχοιιψΐ αάν σάχχος γεμαΐίς μέ πατατες- Έλασχάραμι πίλι τί σχοινΐ χαί έγυ?ίσχμε αΐίς θίσει; μας χουβιντιάζοντις χάθε λίγο γιά διάφορα πράγματα. 'Η νΰχτα ή:αν τίαν ώμορφη π-,ύ !έν μας Ιχαμνε χαρδιά νά χοιμη θοθμε. Έσυζητούσαμε μ έ τόν Λεό γιά χίλια δαο άαήμυντϊ πράγμα- τα, μ ε τα ίπαΐχ ηροαπαθ^ύσνμε άαυν«ιδήΐως Ισως νά διασχεδάσου μι τή συγχΕνησι που ι&; χατιΐχι γιά την έπιχΕνδυνη αποσταλή μας, ή όποία θά α'ρχιζι την επομένην. "Ετσι ,δμως «αΡώ; μιλο63αμι τα βλέφαρά μοί» άρχΐσχν νά γίνωνται βιρειά χαί σχεδόν ιΐχα ίποκοιμη θς.'Η νανουριστιχή φωνή τοθ Λιό μοθ έξηγοθσε δτι τό καλλίτερο μέ ρο; νά πυρεβΐλήση χανείς ϊνα β&ύβαλο είνε το μέτωηο μιταξύ τ»ν χιρατων τού. [συνεχΐζεται) ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΙ ΜΑΚΕΛΣΟΝ Τό φνλΐάοιον «Το π*(ραμα Μά κβλσον κ«1 ή νέα έ{ηγπσις «υ τβΰ» το& μ. Συμ. 'Αδοοίδου πω λεΐται αίς το ηρατήριβν ίφημΐρί δνν Ιωάννου Μ«κρυμίχ«λβυ. Πρβχιιμκνβυ νά έγκατασταθη ή οΐκογένί,ια τοθ κ. "Ανδρ. Βουρδουμ τιάκη προσεχώς έν Αθήναις, πω λεϊ τα ίπιπλά τού καί την οΐκΐαν τού ήσφαλισμένην κατά των κινδό νων πυρός καί σεισμοθ, ή ένοικιά ζει αυτήν. Πληροφορίαι έν τή οΙκΓα τού 10 1)2-1 μ. μ. * ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Στέλιος Πρινιο τακης καί ή δΐς Φωφώ Έμμ. Αγ νελακη ετέλεσαν τοθς γάαους των την παρελθοθσαν Κυριακήν. Παρο νυμφος παρέστη ή δις "Ελσα Τζο λάκη · ΘλΝΑΤΟΙ.—"Απέθανε καί έκη. δ-ύθη χθές έπιβλητικως καί έν ουρ οότΊ πολλοθ καί έκλεκτοθ κόσμου. ό Γεωργιος Ι. ΟΙκονομΙδης τέως δι ευθυντής τού ΜεταφραστικοΟ Γρα. φεΐου 'ΗρακλεΙου καί έκ των πά. λαιοτέρων φΐλελευθέρων των διο κριθέντων έηΐ χρηστότητι καί πό. τριωτισμω. Ό Δείμνηστος Οίκονο μίδης έηΐ'σειράν έτων διευθθνας τό Μεταφραστικόν Γραφείον Ήρ« κλείου παρέσχε πολυτίμους ύπηρε οίας είς τόν τόπον. Άλλά κοί πά λαιότερον ό Γεώργιος Οικονομ! βης διεκρΙΘη μεταξθ τώ ν επί τουρ κοκρατίας συμτΐολιτών των συμβ0 λόντων ήθικώς είς τοθς αγώνας διά την απελευθέρωσιν τής Κρή της, ήτο 3έ αθθεντΐα προκειμένου περΐ ωρισμένων γεγονότων ενδια· φερόντων Ιδία την πολιτικήν ίσιο οίαν τής Κρήτης επί τουρκοκραιΐ άς καί την τοθ "Ηρακλείου. Τούς υΐούς τοθ αποβιώσαντος κ. κ. Μη νδν ΟΙκονομΙδην στρατιωτικόν ία τρόν καί Έμμ. Βλαστόν δικηγόρον καί γενικώς άπαντας τούς οΐκείους τού ή «Άνόρθωσις» συλλυπεΓται Θερμώς, εύχομένη αύτω την γαϊαν ελαφρών. Γύρω στήν πόλι μας. Την χθεσινήν λιακάδα άπηύλαυ σαν ττυκνοΐ ομιλοι «ήλιαστών» έν Θρονισθέντες είς τα κέντρα άπο πρώτας. —"Ας ελπίσωμεν δτι ό ήλιος Θά μϋς μείνη δι" δλην την έβόομάδα, διότι όμολογουμένως πρέπει νά μας μείνη- —Προχθές συνήλθεν [είς τό Δή μαρχεΓον ή αρμοδία έπιτοοπή δια την έκδίκαοιν ύποβΚηΘεισών ένστά σεων κατά τοθ φόρου Οδροληψίας καί φωτισμοθ. — Έπίσης την εσπέραν προχθές συνεδρΐασε τό Δημοτικόν ^υμβού. λιον. — Γής προχθεσινί]ς καλοκαιρίας επωφελήθησαν αρίστα καθηγηταί τίνες δια τής διεξαγωγής τοϋ μα Θήματός των έν ύπαΐθρω, —Μέ τάς τελευταίας βροχώς έοη μειώθησαν νέαι Οποχωρήσεις χω μάτων παρά τό Μπεντενάκι. —Έν τω μ&ταξϋ 6μως δέν έξεδη λώθη ούδεμΐα διάθεσις έκ μίρους των αρμοδίων άρχών—καί επί προ κειμένου την ευθύνην φέρει ή Έ φορεία Ηρακλείου—δια τόν τερμα τισμόν τής αθλιότητος αυτής. —Ή περισυλλογη των επαιτών πρέπει νί: αποτελέση κύριον μέλη μα των άρχών. —Βεβαίως αί τελευταίαι κάμνουν τό παν διά νά έκλε'ψη. ή άσχημΐα σύτή ήτις καί περιστέλλεται άλλά επί ημέρας μόνον. —ΟΙ έπαΐτσι δέ έπανεμφανίζον ται ώς.,.άμανΐται—κατά συνάψη χαρακτηρισμόν—ένοχλοθντες τόν κόσμον καί δυσφημοθντες τόν το πικο ι πολιτισμόν. —Παρά την μή επέκτασιν, εύτυ χώς, τής γρΐππης είς πολλάς έπαρ χιακάς περιφερείας, ή Θνησιμότης λόγφ τοθ βαρέως χειμώνος άκρι βώς, δέν όττήοξεν άναξΐα λόγου. —Ιδίως οί ήλικιωμένοι, την έπλή ρωσαν κατά τό δή λεγόμενον... —Είς τάς διεθνεΓς άγορά άνετι- μήθή τό πετρέλαιον. —Ώς έκ τούτου καί ή τιμή τού είς τας άγοράς τάς Ιδικάς μας Θά υποστή την σχετικήν άναπτέρω σιν. —ΟΙ φωτιζόμενοι Ετσι διά πετρε λαίου Θά ευρεθούν πρό διλήμμαιος εάν δέν πρέπει νά τΐροτιμήσουν τόν ηλεκτροφωτισμόν.^ —λΙ ·περΙ πολέμου γνωμαι καί ηροβλέψεις ήοχισαν πάλιν νά άνα κινςθνται είς τα καφενεϊα. —Ύπάρχει μάλιστα τελευταία; ή πρόβλεψις—μέχρι καί τοϋ τελευ ταΐου τΰπου τής συνοικίας—δτι δ πόλεμσς είνε άφευκτος την άνοι¬ ξιν! — "Α νά δοθμε. — Συνεχίζεται μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν ή προβολή τοθ φΐλμ «Γιβ τή γυναϊκα τού* στό κινηματοθέα τρον «Μινώα», —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλε ται σήμερον διά τελευταίαν φοράν τό «Ξανθο Ποντικακκι πού άρεσε γενικώς. ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΕΞ1ΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΠωΧοϋντσι πβρα τό Γεν! Τζαμί παρατιλεύρως ίμτιορο μεσιτικοΟ γραφεΐου Κωνστ. Παπάζογλου. Ν. Σ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΕΙδικός ΑΕΡΜλΤΟΑΟΓΟΣ-ΙΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ «-1 «νταιτίαν ΐσωτιρικός Ιατρός Νοσοκοιιιί- ου Α. ΣυγγροΟ. Δί^βχαι βν χα ΚλινικΑ τού όδός Νικταρίου «βροβος Χεϊτάν ΌγλοΟ (τίι»ς οίκία Νυ· στΐρακη). Ώραι έ«ισκέψεων 9 «. μ.—-1 μ. μ. κβι 5—9 μ. |>. καί ««Ι συνβντεύξει. "
  Ένδιαφέρσυοα
  Αριθ, τπλεςρ. 5-74
  τβν «ασχόντΜν «κ βερ-
  Μεσσαριτών θά δί
  α1 Τό "^«"ϊ
  χον έβοοτου μηνός ιΐς Μοίραις. Πληοο·οοΙαι
  •αρμακεϊον τοθ κ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ.
  τού
  ή
  θ
  τό τΚ>
  λΐν
  ν όποιαν
  ώραΐσ. μ
  ρ,σοότερο μέ
  ιής ώμορ··*< νίΒη κ«Ι »»* ' ρΐτθ*»· ί, οθανόταν τιά» ¥ο καί δχρηο λβπ. Έπαροΐ Ιδία σΐίς ο νού έξήτ Ή κόρη ν«ν την Βλειιαν ββΐες της. ι ενας «νευματ ,σινε φοβσμι σ υΐΛλ κυρία της κια. Ηαψνικα ή ανεττα άρθώ μΕγαλοτιρειΐΓΐ μοισ Φβρσ!μ< καιρό τής έ! καί ύ«ερήφα>
  βήμα φτερωπ
  νο, μπροστά
  ναΤΜς τής α
  οτά αέ ύποι
  λα έμβταμορ
  την. Ή πρός
  ναΐκας αρχκ
  ται. Άκδμη
  της άλλαξε-
  ξια, παιδία»
  έγιναν ξαφνι
  κεΐσ, νβυρώϊ
  Δεκαοκτώ
  μάτη θέρμη,
  μιά ζωή &ικι
  σΠ—ή πολιτ
  σ' έναν σύζι
  σμό. Ή κορ
  τιερΐμενε· τρι
  λης ύφής κο
  νουρΐσουν
  Ή ανίκανον
  έηέστρεφε, (
  τώ της. *Οσ< τόσο περισι Ι δος Άν< ΑΡΙΟ 8)8 (Ι Ι *)8 II ΕΚ

  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ριακήν,
  Π οις -ε,1,1
  Μ
  Μ.
  νΓραφ^Η
  ν- Άλς >
  των
  4;
  ρω
  Ιλοστόν
  αακάδα ί,,^,
  οί «ήλιαοτΰν,
  : τα κέντρον
  ίν οτ' ο ίίλιο,,
  |ν την έβΒ
  μένως
  ■ήλθεν [είς τό
  >61α έττιτοοκή ι
  ΐοβληθειοών έ»»
  ιόρου ΰδ
  εσπέραν
  δημοτικόν
  ή
  5ριστα ^
  εξαγωγής τοθ |
  ϋτταΐθρω,
  υταΐας βροχσς!
  χρ,ς 1
  νπεντενάκι.
  ξθ Ο μ ως 6έν $
  ,άθεσις έκ μίκ
  ρχών—καί έκΐι
  ίύνην φέρει (
  ου—διά των τΐρ
  ^τητος αυτής.
  ογή των έι~
  λέοη κύριον β
  'ελευταϊαικίμκ
  κλε ψη ή άοκΐ
  ριστελλεται ία,
  ν.
  Ο£ έττανεμ^:
  αι—κατά οί*
  -ένοχλοΟντΕξ
  ρημοθντες τι,
  *· !
  ή επέκτασιν,
  |ς είς τιολλα(ί
  Ιας, ή θνησφί
  ος χειμώνος >
  ν ώναξΐαλόι»
  κιωμένοι, τή*ί*
  δή λεγόμενον
  ΙνβΓς άγοροι,ί'
  αιον.
  ου καΐ ή τ*
  Ιδικάς (*■
  άνοι*
  ΛΥΔΙΑ
  ΙΣ ΠΟΙΟΤΗΪ
  71
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΒΟον
  Άλλά ένώ έπΐστευε μέ ά-
  φέλεια πώς αψηφοοσβ την αύ
  λήκαΐ πώς έγινόταν δημοφιλής
  στό ΠαρΙσι ι έ τίς τρέλλβς
  της, ή αλήθειαι είνε κώς έ-
  περνοθσβν—εΤκοσι χρόνιο!—
  μέ τό πολυτελές άαάξι της
  μπροστά στόν άληθινό λσό
  καΐ τό άληθινό ΠαρΙσι, χωρΐς
  ποΐέ νά (68 ο Ο τε την πόλι οθ
  τε τούς άνθρώπους.,
  * *
  Καί δμως ή βαθβιά έντύπω
  σις πού Ικσμε στή Μαρία—
  Άντουανέττα ή ύποδοχη των
  Παρισινών άΚλαξβ κάτι μέσα
  της. Ό θαυμασμός των άλ
  λων βυναμώνβι πάντα την σύ
  τοπεποίθησΐ μας. Μιά νέα
  στήν οποίαν χιλιάδες άνδρες
  Ιχουν επιβεβαιώση τώ; είνε
  ώραΐα, ώμορψαΐνει ά«όμη πε
  ρισσότερο μέ την βίβαιότητα
  τής ώμορφιάς της. Τώ ϊδιο συ
  νεβη καί μέ τό φοβισμένο κο-
  ριτσ&κι πού, έ'ως τώρα, σ[
  σθανόταν πάντα τώς ήταν ξβ
  νο καί άχρηστο μέσα στό πά
  λάτι. Έπαρσξενευόταν κσΐ ή
  Ιδία στΐς σπάνιες στιγμές
  πού έξήταζε τόν έαυτό της.
  Ή κόρη των δεκαπέντε χρό-
  νων την οποίαν διαρκώς έπέ-
  βλεπαν καί καθωδηγοθσαν ο!
  θεΐες της, ενας πρέοβυς καί
  έ'νας πνευματικάς, ή όποΐα Ιμ
  παινε φοβσμένα καί σιγ*—σι
  γά μέσα στά σαλόνια καί ύ
  πεκΜνετο μπροστά στήν κάθε
  κυρΐα τής τιμής, δέν ύπήρχε
  πιά.
  Ξαφνικά ή Μαρία—Άντου-
  ανεττα ώρθώθη κ9 επήρε τή
  μεγαλοπρκπή στάσι κα( τα δ·
  μοισ φερσίματα πού τόσον
  καιρό τής έζητοϋσαν. Σιητή
  καί ύπερήφανη έπερνοθσε, μέ
  βήμα φτερωτύ ,καΐ χαριτωμέ·
  νο, μπροστά σ' δλες τίς γυ-
  ναϊκες τής αύλής σάν μπρο-
  ' στά* Ρ-έ ΰποτακτικές της. Ό-
  λα έμεταμορφώθηκαν σ' αυ¬
  τήν. Ή προσωπικότης τής γυ¬
  ναίκας αρχισε νά έκδηλώνε-
  ται. Άκόμη καί τό γρόψιμό
  της άλλαξε· τα μεγάλα, άδέ-
  ξια, παιδιάστικα γράμμαχσ,
  έγιναν ξαφνικά κομψα, γυναι-
  κεΐσ, νευρώδη.
  Δεκαοκτώ χρόνων κόρη, γε
  μάτη θέρμη, ετοίμη νά ζήση
  μιά ζωή δική της, νά άγαπή·
  σΪΙ—ή πολιτική την ιΐχε δέση
  ο'&ναν αόζυγο χωρ/ς άνδρι-
  σμό. Ή καρδιά της άκόμη έ
  περΐμενε- τρυφεροΐ δεσμοΐ άλ
  λης ύφί)ς κατώρθωναν νά να-
  νουρΐσουν την άναμονή της.
  Ή άνικανοποίητη άγάπη της
  έπέστρεφε, θαρρεΐς στόν έ ΐυ·
  τό της. Όσο την έθαύμαζαν,
  τόσο περισσότβρο έποθοθοε
  νά την βσυμάζουν. ΠρΙν άκό
  μη γίνη βασΐλισσα, ήθελεν ή
  γυναικεΐα γοητεΐα της νά τής
  καθυποτόξ»ι την αύλή, την
  ηρωτεύουσα χαΐ τή Γαλλία.
  "£τσι άιΐό τή μιά μεριά τό
  γλυχό δηλητήριο τής κολσκβΐ
  σς έκυλοθσβ, καυτερό, μέσα
  σΐΐς φλίβϊς της. ΚαΙ άτιό την
  άλλη ή ίύνσμίς της—ή δονα
  μις την όιτοίαν τώρο Ιττρωτό
  νοιωθεν — οίσθανόταν την ά
  νάγκη νά έκβηλωθρ, νά βοκι
  μασθβ. Κανένας πιά οέν έτολ
  μοθσε νά έχη αξιώσεις κηδε
  μονΐας επάνω της. Ή κόμησ
  σα ντέ Νοά(γ, ή πρώτη κυρΐα
  επί των τιμών, ίβλεπε τό κθ
  ρός της νά λυώνη οάν βούτυ
  ρο σΐή φωτία. Ή Τερέζα ντέ
  Λαμπάλ, τυφλωμένη άπό την
  άφοσΐωσΐ της, ύπέφβρε κρυφσ,
  βοοβά, δταν Ιβλεπε την έγωϊ
  στική έκεΐνη όρμή τής φ'λης
  της καί δέν ήξερε πού θά έξε
  χυνόταν ό χεΐμαρρος.
  Άλλά ήλθε τό 1774... τό πε
  πρωμένον τής Μαρίας Άντου
  ανέττας δρχισε νά διαγράφε
  τσι πιό καθαρά...
  Ήταν Δευτέρσ,Ίανουάριος
  μήνας, πέντε ή ©οα τό άπό-
  γευμα. Ή Μαρία-'Αντουνέττσ
  εδΐνβ χορό, δπως κάθε έβδο
  μάδσ, ατό δΐαμέρισμά της. ΟΙ
  «αλεσμένοι, λΐγοι καί διάλε-
  κτοί. Ό Δελφΐνος, άκουμπη
  σμένος σ' ένα έπιπλο, έ>ύττα
  ζε μέ τό ταραγμένο βλέμμα
  τωνπρησμένων ματιώντου τολΙ
  κνισματών ζευγαριών.Όκόμης
  τής Προβηγκίσς, ό μικρότερρς
  αδελφάς τοθ ΔελφΙνου, χσϊ ή
  γυναΐκά τού, τετράπαχοι καί
  οί δυό, έκουβέντιαζαν μέ τούς
  ιΐλαΐνούς των. Σέ μιά γωνισ
  τοθ σαλονιοθ ό κάμης τοθ
  Άρτουάι ό δεύτερος αδελφάς
  τού, έπείραζε μιά γηρασμένη
  κυρΐα ή όποΐα τοθ άπαντοθσε
  μέ γέλΐσ, μιχρά ξεφωνητά καί
  άνεμίσματα τής βεντάγιαςτης.
  (συνεχΐζετσι)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τιαμοί.
  Αί τιμαί μνς ·νκ «Ι
  καλύ τεραι.
  ΑΒΕΔ1 ΣΙΑ Ν
  Ό&ος'Αγίο» Μην»
  "ΑΟΡΙΑΤΙΟΑ..
  50Ο ΑΝ. ΡΙ ΝΑΥΙΟ,ΑΖΙΟΝΕ
  Άνοχωρήσεις Βου 15θημέρου ΙΑΝΟΥ
  ΑΡΙΟΥ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  8)8 «ΒΟ-5ΕΝΑ"
  19 Ίανβναρίευ δια) ΒΗηάίβί ΤΕ1Ε8ΤΕ
  8ιιβα_
  /
  20 Ίανβυβρίβυ δια. Νβροΐϊ
  Οβηονα.
  II
  01)11 ΕΌΕΟ"
  22 Ίανβυαρίου διά Κύπρβν—Συρίαν—Ά-
  λκξάνδρβιαν—'ΗράΜλβιον.
  Γ
  II
  22 Ίανβυαρίβυ διά Βηαιϋβί, ΤΗΙΕ8ΤΕ,
  8ΐΐ8&_, νί
  28 Ίβνβυαρίβυ δια Βΐίηαϊβί, ΤΒΙΕ8ΤΕ,
  ΐ
  ( ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
  Ι «ίίΟΥΡ ΤΡΙΕ8ΤΙΝΟ,,
  Ι βΑίΥΟ
  Κε£εΐ·ε^^Κ^^Μ^_4ΙεΚ-/ΐΙ
  Γ
  3ΒΕ ΣΕΛΙΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  ΠρακτικαΙ τταιδιατρικαΐ
  γνώσεις διά τάςμητέρσς
  Φυβιολβνί» τού βρέφβνς
  κ«1 τοδ «ΐαιδιοδ
  Γ.
  Τό ζογισμα θά έπαναλαμ-
  βάνεται κάθε τρείς ή τέσσα¬
  ρας ημέρας την αυτήν ώραν
  πάντοτε διά τάς πρώτας έ
  βΚομάδας, ίπειτα δέ κάθε 8
  ημέρας μέχρις ήλικ'ας 6 μη·
  νων καί κάθε 15 ημέρας έως
  ήλικΐσς ενός έτους. Έκλέγβτε
  δέ διά τό ζύγισμα την &ραν
  πού άιΐέχει περισσότερον ά-
  πό τόν τελευταίον θηλασμόν
  καί άναγράφετΒ τα έξσγόμε-
  να είς εΐ&ΐκόν βιβλιάριον, διό¬
  τι τό ούσιώδες <*έν είνε τό¬ σον τό άποτέλεσμα μιάς έκά σιης ζυγίσρως, δσον ή σβιρά των διαδοχικών βαρων, τ)-ις καί πσρΐθ'ά την πραγματι¬ κήν αύξησιν τοθ βάρους τοθ μέσου αύτοθ βρου. Όκωσδή ποτβ «ΤνΕ β'βαΐον δτι καί ή λίαν άνεπαρκής αδξησις τοθ βάρους είνε φαινόμενα κατα στάσεων παθολογικον καΙ έ πομένως πρέπει εγκαίρως νά κινοθν την προσοχήν τ()ς μη. τρός καί τοθ ΙατροΟ τής ο(κο γενείας. Περιττόν νά προσθέσω δτι ή τακτική ζύγισις τοθ βρέφους είνε πρό πάντων άπαρσίτη- τος δταν ή γαλουχΐα αύ^οθ γίνβταΐ μέ παραμάνναν διότι μόνον κατ' αυτόν τόν τρόπον ήιιπορεΐ ή μητέρα νά έξελέγ· χΠ αν ή τροφός £χει αρκετόν γάλα καί άν ,τρέφΒταΐ έκαρ κως τό παιβί. Αδξησΐς κατά 20 έ'ως 30 γραμμάρια την ημέραν κατά τούς πρώτους μήνας δύναται νο θεωοωθή ώς φυσιολογική, τι άν δέ βρέφος τό οποίον Γεν ηροσθέτει 20 γραμμάρια είς τό βάρος τού καθ* εκάστην ή απορεϊ καί πρέπει νά θεωρή- ται ώς κακώς τρεψόμενον ή ώς άρρωστον. Ύπάρχουν δ¬ μως καί έξαιρέσεις τοθ χανό- νος σύτοθ καί είνε δυνατόν ή κανονική ανάπτυξις νά συμβαδίζη μέ άριθμούς κατω- τέρους ή" πολύ άνωτέρους τοθ Ίατρικαΐ γνώσεις δια τάς μητέρας ΟΙ σπασμοί των ρικρών τταιδιών Α'. Δέν ύπάρχει τρομακτικώτε ρον θέαμα διά μίαν μητέρα ά πό τήν έξαφνΐκήν κρίσιν σπα σμων πού κυριεύβι τό παιδάκι της είς μίαν στιγμήν άδιαθε οίας, ένώ πρό όλΐγου άκόμη τό Εβλεπε σάν την καλή χαρά καί εύφρα'νετο ή ψοχή της μέ την γλύκα τοθ άθώου τού μειδιάματος. ΈκεΤ πού τό έ κρατοθσβ στήν άγκαλιά της, τό βλέπει έξαφνα νά μείνη * κΐνητον, νά γΐνεται κά^ωχρον, νά γυρΐζη τα μάτια πρός τα επάνω ώς πού νά μή φαΐνων ται πσρά μόνον τα λευπά των ματιων χαΐ νά άλλοιθω ρ'ζουν κατά τρόπον απαίσιον. Άναποδογυρΐζβι τό χεφάλι τού πρός τα οπίσω, επάνω είς τόν ώ μόν τής μητρός τού, άπό ώχρά πού ήτον ή δψις τού μελανιάζει. (συνεχ(ζεται) ΕΟΙΙΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ιπ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτερα των Έλληνικών Τραπεζών. Κεφάλ«ι« Ηΐτοχικα Χ*Ι «κοβεμκτΝν Δρχ. 1205.000.000 ΚαχχΗηις » 10.000,000,000 Ύποχαταστήματα αίς ίλην την Έλλάδα. ΎΑβκατάστημ» έν 'Αλ6$ανδρεία.· Κπβ 8ίαηι· ίονΛ Νο 17- • Υποχατάατημα έν Καΐρν: Κιιβ Ειηβςΐ βΐ Όίηβ Νο 17- Πρακτορείον βν Ζαγαζίχ: Κιιβ ΤεννίίΐΐΙ. Ανταποκριταί ϊίς ίλας τάς χώρας τ·6 ίζωτΕ- ρικοΰ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπτεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬ ξωτερικόν. Δέχεται χατα&έοβις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι- ευτηρίβυ καί επί πρβθεσμία, μέ λίαν εύνεϊκβ β- πιτοκια. ΗΒ1ΐ_Ε^ΙΟ Β Α 5 Κ Τί^υ5Τ Γ1Ε1ΑΓ Υθίχίς 51 ΊδρυδεΤσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τϋς Ελλάδος συμφώνως μέ τεύς νέμους της Πβλιτϊί- «8 τής Νέας Υόρκης, πρό; εξυπηρέτησιν τδν ίν Άμβό Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα £ 1 .3ΗΟ.ΟΟΟ. εΙΔε^ΜΜΐ^^ Προτιμάτε τα αύτόματα ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΙΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΑΟΝ Σ. Σ. Σπαγουλίδη 'Ο8ος 1521. Ευκολίαι ΑΚ ΙΤΙΤτΐΤΙΙΤΐΤΤΤΤΤΠΙ Αί ύποχρεωτικαί είσφοραί των Δήμων. Δι" αποφάσεως τοθ οπουο- γοθ των Εσωτερικήν δημο- σιβυθβΐσης είς την έφηαβοΐδα τής Κυβερνήσεως επετράπη βπως άναγρσφοθν ε(ς τούς προϋπολονισμούς των βήμων κηΐ κοινοτήτων τής χρήσεως 1937—1938 ο! κάτωθι ύποχρε ωηκαΐ ΕΐσφοραΙ: 1) Διά την πρόληψιν καί καταπολέμησιν λοιμωδον νό- σων. 2) Διά την αποστολήν πά- σχουσαν γυναικών είς νοσο- «ομεΐα κατά την διάταξιν τοθ άοθρου 5 τοθ Διατάγματος 19 Απριλίου 1923, «ττεοΐ το- πικον επιτροπών καί ληπτέων μέτρων ποός έφβραογήν τοθ νόμου 3032 περΐ ήθ&ν». 3) Ύηέο τής τηλβφωνικής συν<οινωνίας 4) Διά την φύλαξιν των έκ- λογικόν εΙ^Λν, τΛν ψηφοδό· χων κιβώτιων χαΙ ποοαήθβιαν των εΐδών γραφικής δλης διά τάς έψοοευτικάς έπιτροπάς κλπ. συμφώνως πρός τούς ε¬ κάστοτε (σχύοντας νόμους λογής βουλβυτον». 5) Διά την προμήθειαν υπο ζ φορτηνβ»ν όχηαάτων κα( αύτοκινήτων. 6) Διά την πλτρωμή -όν 6*ς>οιπορικον έξό*νων καί 4ηο
  ζηα'ώσ»ως1 των επί τή" βάσει
  τοθ αιθοου 1 τοθ ύπ* αριθ.
  47)1936 ΆναγχαστΐκοΟ Νόμου
  «τβρΐ έλέγχου διαχειο<σβως Νοαΐκον προσώπω ν κλπ.» 4· νεργούντω» ίλβνχον τής δια χβιρίσβως Δήμων καί Κοινοτή των. 7) Υπέρ τής "Εθνικήν Όο γανώσεως τί|ς Νβολαΐας (Ά ν»ν<. Νόμος ύπ' άριθμ. 334) 1936) Ή "Ενωσις Κιτροπαρα· γωγδν Κρήτης Προκηρύσσιι μιιοδοσίαν 6ι' λνσ·ραγίστ«ιν νροσφο ρών διά την μεταφοράν 250 χόνν»ν άλατος, έκ τβν Άλυκβν Μήλου είς Κρή¬ την, βΐς εν ταξείδιον δκφορ τωθησομένου ιΐς τούς λιμ·· νας Χανί«ν, ΚαλυβΑν, Ή· ρακλείου. ΑΙ προσφοραί δέον νά κα τατιθβσιν είς τα έν Ήρα κλιίω Γρσφιΐα τής Ένώ σι«ις μ'κρι τής μεσημβρί¬ ας τής 20ης τρέχοντος, ήμέ ρας Πεμ-της. Ή κατακύρβισις γΐνήσΐ- ται μέχρι τής μεσημβρίας τής επομένης 29ης Ιδίου ίιέχρις δτου δέον νά ώσιν σχυραΐ αί «ροσφοραι, ά¬ νευ ούδιμιας ύνοχρεώσιως τής Ενώσεως Ιναντι τοθ τελευταίον μιιοδότου. ΟΙ σχκτικοΐ δροι ιΰρί- σκονται κατατεθΐιμένοιεΐς τα έν Ηρακλείω Γραφιΐα τής Ενώσεως καί είς τα έν Χανίοις καί Ρεθύμνο Κέν>
  τρα Συσκευασίας τής Έ-
  νώσιας.
  Έν Ηρακλείω τη 18ο Ία·
  «ουαρίου 1937
  (Έκ τβν ΓραφιίΜν τής
  Ένώσι«*ς).
  ΕΠΑΝΑΛΗΨίΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΎποβληθεΙσης τής νομΐμου
  επί έΆαττον προσφοράς έττί
  της έπιτευθεΐσης τιμής κατά
  την γενομένην την 14ην Ία
  νουαρίου 1937 προχβΐρου φα
  νβρβς μειοΒοτικής δημοπρασΐ
  άς διά την έκσκαΦήν χώρου
  επεκτάσεως τοθ ήλεκτρικοθ
  έργοστασΐου έπαναλαμβάνε
  ται αθτη υπό τούς αύτούς δ
  ρους είς τό Δημσρχιακόν κα
  τάστημα την προσέχη Πσρα
  σκευήν 22αν τρέχοντος καί ω
  ραν 11—12 π. μ.
  Έν Ηρακλείω ιβ 19 Ίανου
  αρΐου 1937.
  Ό Πρόεδρος της Έπιτρο
  πής Εκμεταλλεύσεως.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΝΕΟΝ5 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
  Ήρχισε τώς εργασίας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι
  ωτάκη τιαρα την οδόν Μαρτύρων
  καί Εναντι ακριβώς τής ΛαΙκής
  Τραπέζης. Είς την αξιότιμον τιελα
  τεΐαν τού έξασφαλΐζει ανεοιν, τα
  χύτητα, ακραν περιποίησιν,
  ΔΙΚΤΑΜΟΣ (ίρωτας)
  ΠωλεΓται δίκταμος πρός μεταφύ
  τευοιν είς ττολύ συμφέρουσαν^ τι
  μην. Πληροφορίαι τιαρα τω κ. Πέ
  τρφ Ίατρακτ) Οποδημστοποιφ Πλα
  τύ Σοχάκι "Ηράκλειον καΐ Πάνφ
  Ν. Ψαλτάκη Άρχαναις, Ι
  —Ή βελτίωσις τοΰ συστήμα
  τος τδν βγροτικ&ν φυλα
  κων.
  Δια την καλλιτέραν εκμετάλ¬
  λευσιν τ&ν άγροτικ&ν φνλακβν
  πληροφορούμεθα ότι απεφασίσθη
  όπως αύ{η6ξ) 6 άριθμος τ&ν είς
  αύτάς κρατουμεννν, χαταβληβφ
  δέ πρύνοια άποοτολης έχεΐ τ&ν
  καταγόμενον έκ γενργΐΜ&ν περι
  φερη&ν χαταδΙΧΝν.
  —Αύξησις σ«ντά$ϊ«ν.
  Ι Δι' αποφάσεως τοθ ΈλεγκτικοΟ
  ΧυνεβρΙου ηυ(Α0ηοαν αί συντά
  {εις τ&ν κατΜθι Κρητ&ν α»ντα{ι
  βύχων: Έμμ. Οανηνυράκη τέκς
  Πρόεδρον Έφετ&ν Κρήτης, Ίακώ
  βου Τσουρουνακη.άποστρατόν λο
  χαγον, Νικόλαον Γ. Μοτρκουλ*
  κη ««στρατόν μοίραρχον, ο·λν
  μνΐας χήρας Π.Νπαντθτοετκη καΒη
  ! γητοθ. Μαρίας χήρας Ν. Παντε
  λ*Μη ταμειαΜον γραμ. ρ". καί Ί«
  αννον Λ. Βεντουράκη τέ»»ς τελοι
  νοφύλακοβ.
  —Ήβηιδημία τής γρίππης.
  Κατ' ΑνακοίνΜαιν τοθ ύφνπβνρ
  γείβυ 'Υγιεινήί. αί πληροφορίαι
  αί οποίαι ελήφθησαν απο τβύς
  νομάρχας καί .τβύς διευθνντάς
  τ&ν ύιαφόραιν ύγειβνομΐΜβν χεν
  τρνν της χώρας έμφανΐζουν δτι
  η έπιύημία τής γρΐππας ώέν Ιχει
  π«ρβυσι«σθή είς πολλα αημεΐα
  της χώρας. ΈκεΙ δέ βπον 'ΐοημει
  ε.0ησ«ν κρουσματα, ^εΐνε βπ»»ς
  καί είς την πρωτεύουσαν, έλβ
  φράς μορφής καί ελήφθησαν ίλα
  τα μετρα πρός αντιμετωπισιν αν
  τ&ν συμφωνίας πρός τας «ποβτκ
  λείσας έκ τβθ κεντρον όδηγί««.
  —Ή Λ,ιμκνιχη Έπιτροπη
  Χανίων.
  Χβίς εκλήθησαν ΓεΙς συνεδρίβ
  σιν τα μέλη τού περΐφερειακο»
  'ΐίπιμελητηρίον Χανίων πρός έκ
  λογην αντιπροοώπον τβν »τμημ*
  τ«ν τβθ Έπιμελητηρΐον, παρ«
  τό ΛιμενιχΏ 'Κπιτροηβ ΧανΐΜν.
  —Ή άναδι·ργ«ννοΐ{
  Πκιδκίας.
  Καβ' & ανεκοινώθη αί έπιτρό
  παι β Ι οποίαι Ιχονν καταρτιοθζ
  δια την μελέτην τον (ητήματββ
  τής αναδιοργανάοΐΜς της παιδ»ι
  άς, τιλειώνονν έντος τβδ μηνός
  το Εργον των. Τα ποριβματα <Νν βά τβοβθν υπό την Ιγκριαιν τβθ Υπουργικον ,ΐυμββυλιου, άπβ τού προσεχούς δα οχολικου Ιτονο θά τεοο είς εφαρμογήν τό νεον σνβτημα τής έκπαιβ«ύα·«ς. —-Μίτάθίσις δικαστικοδ. Ό Γραμματεύς τού ΠρντβδικεΙ όν ΧανΙχν χ. Γ. ,Νακρής μετε¬ τέθη δια Βααιλικβΰ Διαταγματος •Ις τό ΟρΜτοδιχεΙον ΒανΘης. —Διά .παράνομον ,όπλοφο· ρίβν. Ιΐαρ' όργάνων τοθ Α' 'Αατυνο· μιχοθ Ιμήμκτος ΜνελήφΘηοαν ο( Έμμ. Άδαμάχης ^ δια παράνο¬ μον οπλοφορΐαν χαΙ Ί». ΔεναξΑς ή Μκελίΐς επί χατοχή _, ναρχ»τι· χβν, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ Μΐτά τριιτιΐς ιΰδοκίμους σκουβάς έν τιλΐιοχέρ^ ΜαιιυτηρΙφ των ΒαλκανΙκν Κάς Έλενας Βινιζέλου, άΦίκθη έξ η έ«ιατήμ«·ν μαϊα ΔΙς # ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ ΚαΙ 6έχ««αι τάς ένιτόκους καί κασκούσας έκ νοσημάτεαν τής μήτρας καί «αραμητρΐ·» έν τη οΐκία της Ο66ς Λασηθίου (ΒαΑιδβ ν(αμΐ) » ώραν 9—12 ■. μ. καί 3—7 μ. μ.
  '-——
  1
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐα Τετάρτης
  20 ΊανσυαρΙο» 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΠ
  ΓΧ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΜΥΝΑΝ
  ΒΑΔΑΠΑΝΗΘΟΥΝΕΝΣΥΝΟΑ.
  6150 ΕΚΑΤΟΜΜΪΡΙΑΔΡ.ΧΜΩΝ
  ΤΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΑΚΕΡΧΕΤΔΙ ΕΙΣ 2500 ΕΚΔΤΟΜ.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ χυβερνητικής
  πηγής διευκρινίοθη σήμερον ότι τό πο¬
  σόν τού πληρωθησομένου είς τό άρτιο*
  δανείου άνέρχεται συγκεκριμένως εί< ϋίίΟΟ έκατομμυρια δραχμών καί ούχ είς τέσσερα ώς ανεγράφη άνακριβώς εις τό κείμενον των δηλώσεων τού κ. Ζα βιτσιάνου. Πάντως διά την εθνικήν άμυναν ε- χούν διατεθή αυνολικώς έν συνδυασμώ μέ τό ποσόν τού ,οανείου δραχμαί έν όλω β.1£>Ο έκατομμύρια. Τό ποσο
  τουτο άνταποκρίνεται πλήρως πρό
  την ανάγκην τής όλοκληρώσεως τού α-
  μυντικοΰ έξοπλιαμού τής χώρας καί έ
  ξυπηρετεϊται δεόντως διά τού χαταρτ
  ζομένου προϋπολογισμού. ;
  ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ !&Ρ Υ£ΤΑΙ
  .ΕΡΟΠυΉΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού^ μας).— Αρμοδίως ανε¬
  κοινώθη ότι είς την Θεσσαλονίκην ίδρύ
  εται σχολή είς την όποιαν θά έκπαιοευ
  θούν οί μέλλοντες νά ύπηρετήσουν
  είς την όργανουμένην πολιτικήν μας ά-
  εροπορίαν πιλότοι καί είοικοί τεχνίται.
  Τα αφορώντα την λειτουργίαν τής
  σχολής θέλουν κανονισθή δι* ·ιδικών
  διαιαγμάτων τής κυβερνήσεως.
  Ο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑ ΠΡΟΣΦΕΡΗ
  ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΗΣ ΑΚΡ1ΟΟΑΕ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιανουάριον (τεΰ βνταπβ
  κριτβδ μβ{)—Ό Νβμ·ς Ηρακλείου έκλη
  ροίβη κατα τα χαθιερωμένα να πρβοφέρο
  εφέτβς την σημ«ί«ν τής Άκρβπβλεως. 'Η
  καράύεσις τής οημαίας θέλει γίνει έν κβι
  ε; ώ καί έν Ιδιαιτέρα τβλετή.
  11Ι1ΧΥΪ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΛθΤΣ
  ΤΗΣΚΟ1Ν1ΗΙΡΟΝΟΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Ίανουαρίου (τού
  άντααονριτοθ μας).—- Έκ' εύκαιρία
  τής αύριανής (βημερινής) ενάρξεως ; «ής
  ίσχύος τού νέου γραμματοσήμου υπέρ
  τής κοινωνικής προνοίας τονίζετα,ς ότι
  αί έξ αυτού πρόσοδοι θά συμβάλλουν
  αποκλειστικώς είς την ανακούφισιν τής
  λαϊκής δυστυχίας διευκολύνουσχι την
  κυβέρνησιν είς τα μελετώμενα υπέρ αύ·
  τής" γενικώτερα έργα κατα τόπους.
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΙΑρΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 'ίανουβρίβυ (τ·δ «νταπβ
  χριτβδ μα{).—'Απέψε πρσκειται να συνελ
  60 ιίδιχη σόσχεψις ήτις θά βπαοχοληθή άπο
  χλ&ιβτιχΰς μέ τα ζητήματα τού ελαίου χά)
  τα αγορανομΐΜά μετρα δια τ6ν έποίων θα
  β{«οφαλιο6|, τ·ϋ λβιποϋ π έπβρχει* τού.
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΑ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Έχ μέρους τοθ 'ΥφυπουργεΙου παρά τώ
  κ. Πρωβυπουργώ ρας άτΐβσΐάλη χθές ή κα¬
  τωτέρω απάντησις έν σχέσει μέ τό ζήτημα
  τβς έλλε'ψεως τοθ ελαίου χα( τής μεταφορας
  τού άκό τόπον είς τόπον:
  Σχετικάς μέ τα αναγραφέντα είς την θμε-
  τέραν εφημερίδα τής 5ης ΊανουσρΙου 1937
  διά τό ζήτημα τής μεταΦοράς τοθ ελαίου
  γνωρίζομεν υμίν δτι άπεστείλσμεν οιάταύτα-
  ρΐθμου έγγράφου μας τό σχετικόν άπόκομμα
  είς τό 'Υφυτιουργεΐον Αγοράν ομΐας ώς αρ¬
  μόδιον *αί μέ ιήν παράκλησιν όπως π
  ταχέως ιΐς τάς επιβαλλομένας ενεργείας.
  Ό 'Υφυπουργός
  Κ ΜΠςΡΜΠ©Υ
  Τί εμελετήθη προχθές είς Ρώμην
  μεταξύ των κ. κ. Γκαίρινκ-Μου,σσολίνι.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.
  —-Τό τελευταίον άνακοινω
  Θέν τής Σαλαμάνκας καθο
  ρίζει 5τι είς τό μίτε*«ον
  τής Μαδρίτης τ* ίθνικά
  στρστεύματα έκαγίωσαν
  τάς θεσεις των, δτι δέ αί
  «ροφυλακαί των, συγκρου
  σθεϊσαι επανειλημμένας
  ■ρός βχθρικάς δυνάμεις «
  , ■ήνινκον «ίς αύτάς μέγα
  λην φθοράν.
  Τό ανακοινωθέν σημιιοι
  Ιλαφρόν κανονιοβολισαόν
  είς τα μέτωκα τής 5ης,6ης,
  7ης καί 8ης μεοαρχίας, δ
  σον άφορά Βέ την θέσιν
  τής νοτίου' στρατιας άναγ
  νελλει δτι αυτή προήλασεν
  είσέτι είς απόστασιν έντά
  Η,ιλιομβτρων πρός την Μα·
  λάγαν. Έξ 'Αντουφάρ αγ
  γέλλεται δτι δλα τα «ργο
  στάσια τής «όλεως διετίθη
  σαν διά την «οιραγωγήν
  αολεμικοΌ ύλικοθ διά τούς
  έθνικιστάς καί δτι 18.000
  κιλά «υρίτιδος, 40.000 κιλά
  μυδραλλΐων καί χίλιαι β6μ
  βαι απεστάλησαν είς Τα
  λαβύρα ντέλ Τάχο.
  Κστά «ληροφορίας έκ
  Ρώμης βεβαιοΰται δτι 6 κ.
  Μουσολίνι «μελιτησι μετά
  τοθ κ. Γκαϊριγκ το σχέδιον
  νέου τετραμεροθς συμφώ·
  νού, τοθ ό«οίου την Ιδίαν
  υπέστηριξεν ήδη ή Μέγα
  λη Βρεττανία. 'Η «Ήχώ
  τβν Παρισίων» Φρονεί δτι
  ή Γερμανία καί ή Ιταλία
  σκέντονται *ά άααιτήσουν
  την εφαρμογήν μή έβΐμβά
  σεως απολύτου, νά απορ-
  ρίψουν δέ την άκαγόριυ-
  αιν στρατολογίαι Βθελον-
  τβν &Φ' δσον ή Ρωσσία ιξα
  κολουθεϊ βοηθοθσα την κυ
  βέρνησιν τής Βαλίνθιας.
  Έκτός τούτου, ή Ιταλία,
  κατά τάς ώς άνω «ληρο-
  φορίας, δέν είνε διατεθει
  μένη νά ανεχθή σχηματι¬
  σμόν σοσιαλιστικάς (σοβιε
  τικής) κυβερνήσεως *ν "Ι-
  οβανία ουδέ νά ΒιχθΒ κ«ν
  συζήτησιν σχετικώς ύαό την
  «ροϋΐόθεσιν άνταλλαγμά
  τ«ν.
  Ιδρυσις ταμείου άσφαλίσεως
  τεχνιτόν καπνοβιομηχανίας.
  Κατ' ανακοίνωσιν τοθ δφυπουρ·
  γοθ τη"ς ΈργαοΙβς χ. Δήμητρα·
  τού, ίδρύΐται ταμείον προσταο!«
  τβν 'έργατ&ν τεχνιτόν καί δπαλ-
  λήλων ιής χαπνοβιομηχανΕας.
  Πρός τοΟτο ΘΑ γίνη ταμείον 4ξ4·
  8ου χαΐ ΙπΊκουριχής ίσφαλίσεως
  μιοθοτβν τής χαπνοβΐομηχανΐας,
  αχοηος κθ ϊηοΕου θά είνε, ή χο
  ρήγησις ίφ' άπαξ 6οηθήμ*τος είς
  τούς απο 1 Ίανουαρίου 1931 μέ
  χρι σήμερον έχιοπιοθέντας λόγφ
  τής είσαγωγής τβν μηχαν&ιν εργά¬
  τας, τεχνίτας χκΐ υηαλλήλους τής
  χαπνοδιομηχανΐας.
  Οί πόροι τοθ τομεΐου στ η οί ζο ν¬
  τα ι είς το άηό μαχριθ χρόνου ιί-
  σπραττίμε όν δθλεπτον επί ίχ&
  ότου χιλιόγραμμα φύλλον χα-
  πνοθ χαΐ είς το είαπραττόμενον
  2 ε (α άπό τας άποοΌχάς τβν ά-
  οφαλιζομίνβ»ν. *£23αΰτως θα Ιχη
  ώς πίρους τού δκίφίρα ιίαοϊήμα-
  τα προερχόμενα έχ διαφόρ»ν δ»·
  ριβν χ» Ι έχτάχτιον πόρων.
  Ή έπιχουριχή άαφάλισις τ6ν
  υπαλλήλων θά είνε καθολιχή, άλ·
  λά πκιωριομένη μίχριτοθ μιοθοθ
  των 4. χιλ. δραχμβν. ΑΕ πιριοδι
  χαΐ παροχαΐ !έν θά δύνανται νά δ
  ρ κατβ μήνα δι* Ιχχοτον
  άσφαλιζόμενον τάς 1.000 δροιχ.,
  α!>Η χιφαλκιοηοιιύμεναι τάς 50
  χιλ. δραχμβν.
  Έπΐαης ίξρύεται ταμείον άσφα
  λίσεως κατά τής άναπηρίκς καί
  χοθ γήρατος, τα οποίον άφο;$ 7
  χιλιάδας έργαζαμένους είς τάς χά
  ηνοβΐομηχανιχάς ίτιιχειρήσεις.
  Πίροι τοθ ταμείου είνε τό πεν
  τηχονιάλεητον, τό 'ίηιΐον είσπρατ
  τεται χατά χιλιίγραμμον φύλλων
  χαπνοθ χά! είοφορά 2 ο)ο ίχ τβν
  αποδοχήν τβν εργαζομένων είς
  τάς χαπνοβιομηχανίας.
  ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΐ;
  ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Παρά τβν κατωτέρω δτιμοδιδα
  σχάλων τής περιφερείας ΉραχλιΕ
  ου χατε6λή6ησαν τα ϊναντΐ εκά¬
  στου οημειούμενα πεσά δτιερ τής|
  Έθνίκης μας Άεροπορίας: Μερό
  πή Λυχάκτ] δραχ. 100, Μιχ. Κα
  ραγιαννάχης 300, θ. Μαρκάκης
  200, Ιω. Κουτεντακησ 500, Ε6τ.
  Παπαδάκτ) 100, Εύαγ. Χαρούλης
  100, Φιλ. Βελεγράχης 200, Έ^μ.
  'Ανδρουλάχης 500 χαΐ Γεώργ.
  Τζανίχης 200.
  ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΰΣΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΆ
  ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό υπουργείον των Οΐκονο
  μιχθν έχοινοποΐησε πρός τούς
  Γενικούς Διοικητάς, Νομάρ¬
  χας, Είσαγγελεΐς, "Αστυνομι¬
  κάς καί Οικονομικάς αρχάς
  τούς ύπ' αριθ. 421 καί 422)
  1937 άναγκαστιχούς νόμους
  «περΐ Οισθέσίως τιόρων κοΐ πι
  στώσεων ύτιέρ της Κοινωνι
  κης Προνοίας».
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ £ΥΛΛΗΎΕΙ2
  Χθές την μεσημβρίαν έξιρράγη
  πυρκαϊά παρά τόν μεγάλον ΕοΟ-
  λι ένθα 6 μικράς γερανος τής Αι
  μενιχής Έτΐ,ιτροπής. Τό πδρ Ιλα
  6εν άμέοως ϊιαοτάσεις λόγφ τοθ
  έμποτιομοθ τβν ξύλων έξ ύρυκτε
  λα(»ν, χατιορθώθη δμως νά οβι
  οθς άνευ αημαντιχών ζηιιιβν
  χάρις είς την Ιγχαιρον έπέμβαβιν ]
  τ6ν άνδρβν τοθ Λιμΐναρχείου χαΐ
  τής ειδοποιηθείσης έν τώ μεταξύ
  Ουροσβΐστιχής δπηρεαίας.,
  ΤΑ ΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
  ΒΠΙΔΙΛΟΜΒΝΑ ΤΗΛΕΓ)ΝΑΤΑ
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΝ
  ΔΗΜΟΤ· ΕΡΓΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την εσπέραν τής παρελθοϋ
  σης Δϊυτέρας συνήλθεν είς
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν συμ
  βοόλιον άσχοληθέν μέ τό ζή
  τημα τής κατασκευάς των νέ
  ών σφαγε'ων, τοθ δημοτικοθ
  θεάτρου καί τοθ τουριστικοθ
  ξενοΒοχεΙου. Κατα ληφθείσαν
  κατ' αύ'ή' απόφασιν ή μελέ
  τη κατασκευήν των σφαγεΐων
  καί ή σύνταξις προσχε&Ιον
  τοθ θεάτρου χαΐ τοθ τουριστι
  κοθ ξενοδοχε'ουάνετέθησανίΐς
  τόν άρχιτέκτονα κ. Τριποδά
  χην.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΑΙΚΗ
  ΕΙ5 ΝΕΑΠΟΛΙΝ
  Συνελήφθη χθές παρ' όογά
  ν ών τής χωροφυλαχής ό Έλ.
  Ζεάκης διότι έ'κλιψε μίαν κλ[
  νην. "Ομοίως συνελήφθη ό
  Σπ. Μ. Λιαντράκης δια πά
  ράνομον όπλοφορΐαν καί διά
  τι ίφερε μεθ' έαυτοθ διαρρη
  κτικά έργαλεΐα.
  ΤΟ ΕΑΚ0ΥΡΓΐςΔΙΚΕΙ0ΝΝΑ£
  Την πρωΐαν χθές ήρχισεν
  είς τό Κακουργιο&ικεΐον ή 61
  κη κατα τοε Κων. Καχουρά
  χη κατηγορουμένου δι* άναί
  ρΐσιν. Ή απόφασις ανεμένετο
  περΐ τάς νυκτερινάς ώρας.
  Η 6ΗΤΕΙΑ
  ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΑΛΑΣ£Η£
  Δι* Αποφάσεως τοθ υπουρ
  νεΐου των Ναυτικων όρΐζκται
  δτι ή θητεΐα των ύττηρετούν
  των έργαιον θαλάσσης τής
  κλάσεως 1935 β' θά εΤνε 20
  μηνός.
  Η ΠΟ.ΑΗΣΙΣ ΤΥΡΟΥ
  Συμφώνως πρίςϊημοοιευθεΐααν
  α/ορανομιχήν διάταξιν ηερΐ τιμο
  λογίων χαΐ αλλων οχιτιχβν πρός
  τα τρίφιμα χκΐ ποτά απηγορεύθη
  ή πώλησις τετριμμένου τυρβθ είς
  ά παντοπαλιΐα χαΐ ^έδωδιμο
  ηωλιια, %ί κνλήοενς τοιούτου
  τυριθ έπιτριπιμένης μόνον είς
  τούς έξαοχςΟντος «ποχλειστιχβς
  έηάγγιλμ» οθ άλ
  Άπό 1 Φ βρουαρίου θά άρ>
  χίση λειτουργοθσα νέα ύπηρε'
  σία ή όποΐα θά πσραλαμβά'
  ν η τηλεψωνιχος τα πρός άπο'
  σχολήν τηλεγραΦήματα. Ό
  παραδί&ων τό τηλεγράφημα
  διά τοθ τηλεφώνοιο θά έπιβα'
  ρύνεται μ έ τρΐδραχμον τέλος|
  Τα τηλεγραφικά τέλη καί ή
  είδική έπιβάρυνσις διά την τη'
  λεφωνικήν παραλαβήν τοθ τη
  λεγραφήματος θά καταβάλλη1
  ται υπό των ΰποχρέων είς τό
  τέλος τοθ μηνός.
  ΑΦΙΞΙΣ ΚΟΤΤΕΡΟΥ
  Την παρελθοθσαν Κυριακήν
  κατέπλευσεν είς τόν λιμένα
  μας Ιταλικόν Κόττερον έφ' οδ
  έπίβαίνεν ό γνωστάς έφευρέ
  της κ. ΠελλεγρΙνο.
  Χθές έζεδικάσθη είς τό Κα-
  κουργΐοδικεΐον Νεαπόλεως ή
  κατά τοθ Έμμ. Μπαντουβά
  υπόθεσις. Ό έν λόγφ κατηγο-
  ρεΐτο δτι την 15 Νοεμβριού
  ίτραυμάτισε διά περιστρό-
  φού τόν Ι. Βαρ&ιάμπαοην έν-
  τος τοθ καφενβΐου Γ. Σπυρι-
  δάκη. Ο υιός ήθωώθη, ώς εύρι
  σχόμενος έν άμύνη κατεδικά
  σθη δέ μόνον είς ενός μηνός
  φυλάκισιν διά την παράνομον
  όπλοφορΐαν.
  ΣΥΛΛΗτΊΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Υπό τοθ Άσΐυνομικοθ Τμή
  ματος Ρεθύμνης συνελήφθη ό
  Δημήτριος Γ. Νικολου&άκης
  έκ Σκοινιά Άποκορώνου Οιω
  κόμενος δυνάμει έντάλματος
  τοθ άνακριτοθ Χανίων.
  Η ΕΜ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΥΡΕΟΣ
  ΤΟΝ Δ1ΕΘΝΗ ΤΥΠΟΝ
  ΟΙ ΓΑΛΛθΤ^ΝΗΣΥΧΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  «νταποκριτού |*ας). —-Τηλεγραφήματα
  των ξένων Πρακτορείων έπαναλαμβα.
  νούν δτι ολόκληρον την προσοχήν τού
  διεθνούς τύπου απορροφά την στιγμήν
  ταύτην ή ένιαία εμφάνισις τής Ιταλίας
  καί Γερμανίας ήτις μέ τό ταξείδιον
  τού Γκαιϊριγκ είς Ρώμην «ποβεικνύε.
  ται γενικώς άδιάβπαβτος, ιοία οε εις
  τό Ίβπανικόν ζήτημβΐ.
  Ό Γαλλικός σημειωτέον τύπος εις
  τα σχόλι* ταύτα έκβηλοί βαθείας α¬
  νησυχίας τής Γαλλικής δημοσίας γνώ
  μης κ*1 καλεϊ την κυβέρνησιν νά προ-
  αέξη τόν Γερμανο'ΐ'ταλικόν συνδυα-
  σμόν όστις βέν άποκλείεται νά ζητήση
  επέκτασιν δια τής προσελκύσεως καί άλ
  λων κρατών. Τό γεγονός δέ τούτο αί
  ΓαλλικαΙ έφημερίδες χαρακτηρίζουν
  ώς επικίνδυνον διά την Γαλλίαν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΠΡΟΣΠΑΒΕΙΑΙ
  ΑΙ Α ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  ΤΗΣ ΑΙίΛΙΑί ΕΙΣ ΤΟΝ 2ΥΝ.2ΙΙΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου («ού
  άνταποχριτού μας).— (Έ« Αονβίνου
  αγγέλλεται ότι" είνε γνωσταί έκεί αί
  προσπάθειαι αΐτινες καταβάλλονται εί·
  βέτι δια τόν προσεταιρισμόν τής Αγ
  γλίας είς ,τόν Ίταλογερμανικόν συνα
  σπισμόν. Αί προσπάθειαι αυται δέν
  φαίνοντο» επί τού παρόντος άνταποκρι
  νόμεναι είς τας οιαθέσεις * τής Άγγλι
  ς κυβερνήσεως έφ' όσον αυτή ',θεωρεΐ
  εαυτήν αλληλέγγυον μέ την Γαλλίαν.
  Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τρ άγορδ μας κυμανθείσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ηροΤόντων είχον Ας κάτωθι:
  Χβιώ,τανΙναι
  α' ποιότητος δρ. (
  $ :
  Ίλιμίοιΐ
  α' «οιότ—οε,
  V
  ΜαΟραι
  „ (19,30 20.30
  » Ι
  >Ρ. 11.30-16.30
  α'
  Ρ.
  Υ
  )
  Ι 13.50
  Ι
  «1 βαθμόν 6ρ.;
  κοινα ν. έοοΒ·(α« „
  Αα
  Ιέάιεητει
  „ 28,—
  ,. α' βοιότ.
  Μουρνελ. Ι«αΐΒ.
  μ «' νοιβτ,

  II

  Μ,—

  II,
  Οί»·· ν«α< Ι·ο*Μα· Αρχανών τό »Ιε>τ.; Ορ. 40—49
  " ναλαιοΐ „
  ΜσλββυζΙου κατ' ό*. ,.
  Χαρού—α βρβχ. |,
  Μίλι ττοιοτικώς ίΐΆ
  Μβταξσ „ 40·,
  Κουκούλια ξηρά „ (Ν|
  Δβρματα βόΐα „ |4| _4|
  ΆρνοΒβρματα έοιφ. „ §§, '
  Οροβατεον αΐγον „ 49,
  Μαλλισ. κατ' οκάν „ ϊ», -Ν,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολάριον ορ. ΙΗ.ΙΙ-113,10
  Α(Ρα .. >46· — 6*0.
  Κορώνα Σουηδίας 88.11—88.40
  «Ρ^νκον |ι | β.,3
  ΡΡ·τ' .ί^νκον ,, βί.Η-Η.80
  ΦιορΙνι ΌλλανΒ. „ 60.»—61.1»
  ΤοβχοολοβακΙος
  Φράνκον Ββλγικόν ,. Ι.Μ-.Ι,υ
  Βρυξίλλαι ΙΤ6-ΙΛ
  Τιμαί Κλ^ριγκ
  Μάρκον
  Βξαλ
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗψΊΣ
  ΤΗΣ ΜΛΛΛΓΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ί«νουβρ(·υ (τεδ «ντβπβ
  χριτβδ μβς).—Νυχτερινβ τηλβγραφήματα
  έκ διαφόρων Εύρωπβϊκδν πρωτευουο&ν β
  ναφέρουν ίτι καθ9 α άναχοιν·! τ· στρατη
  γειον τής Σαλαμάνχας, ή χατάληψις τί){
  Μαλάγας υπό των έθνικϋν στρατβ«μάτ«ν
  επίκειται άπό σηγμής είς στιγμήν, δεδομέ
  νού Ιτι χβθε άντίοτβσις τδν λρνθρ&ν βτρ«
  τε«μάτ»ν ηαρέλνσκ τελείως &πό τϋς ηρ«ΐ
  «ς τής σήμερον.
  Η Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΗΡΥΧΘΗ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΗΟΣ^ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτού μας).—«Έξ άφορμής τοθ
  δημιουργηθέντος καί πάλιν ζητήματος
  τοθ ένταφιασμοΰ των νεκρών, λόγω
  τώ» αύξανομένων συνεχώς άναγκών τού
  νεκροταφείου καί τής ριφθείσης γνώμης
  υπό τίνων επιστημόνων όπως οί νεκροί
  χαίονται όπως ουμβαίνει είς τι¬
  νάς άλλας χώρας, ή -ΐερα Σύνοδος
  συνήλθεν εις συνεδρίασιν καί απεφάνθη
  Χατ* τής καύσεως των νεκρών ώς μ,ή έ.
  τρεπομένης υπό τής θρησκείας μ«ς.
  Η~ΡΟΣΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΑΗΟΣΤΟλΙΣ ΥΜΚΟΠΕΙ! ΐζαΑΗΙΑΗ
  εκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι ίι
  Ρησσικήςέμποριχή ναυτιλί» τού Έύξεί
  νού χ«1 της Βαλτικης Λ- ■ -
  ζωηρότατα τας ημέρας
  μεταφοράν «ιτηρών καί
  βέβαιον ότι άποστέλλεται οιαρκώ< Ι Κρ ·1ηοβ·ι δ 5·» τβν ίν, · βιις τ·0 ««Ρ·λ Α»β·6ν>ι«ι β*
  8·»ν νέ·· Η·1
  ομ·ί, «λλα κα
  Τ<Ρ«ί 0 τιϊν Εκκιν· β»Ρ πρ·*·ιμ· βιν, ι»ν«ι ·τ· «ι«γγ $·χιΐν μμ ν·{, ουντηρΓ χκραγωγΐΜή, Ελλην μίαν ϊ τράν»ακ δι» ίχηροονκ»ν χθ*ν>τεη τού
  ν«{, ε)Χ1 *··«
  χιί την γ«λιί
  μιΐτΐιν οτενι
  4 γ
  χίριν τβδ
  Μί της προ·< ί 4* Ννν τ« μέαει >ι) Λ Μοί, η
  Ιχλβ«ητ·ν Ι
  «6ι«οειατο( |
  π«ίε<( θε! «1 ρίζετβι τό κι •Ικοοομημα. ΔΓ «ύτ·ν λόγον, «αί ή μνβ τ·& Ε( δήί ενίσχυσ •λβΜλήρβυίι 4Π» ΗΙ, Λ«ρ4λ«ιψ»ν Ι βή ν« τέ Τ·ν μέ οτηοιν ·*·, Υ*ν Αλλβ ι