93808

Αριθμός τεύχους

4476

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΐϊμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΥΙτΙΒΣ ΙΤΙΤΗΤΙ! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΐΟΝ
  ΑΡΙΘΜ τ>νΛΛθν
  [ήν
  δέ
  τύπος ,|.
  6 »θεί«ς 4;
  μοσίας γν^
  IV
  ν*
  ►ν
  ζνήβι
  ιεως καί &
  τούτο «1
  χρίου («ο(
  Λονδίνω
  ί»1 έχεΕ ιι
  ιλλονται ιί'
  ινικόν βυιι
  αυται β)
  άντ α.πό*
  ΰτη ',
  Γαλλίαν.
  (τ·0 «ντε»
  Ι τό βτρ««
  ιτάλπψ'ί Λ
  •μην,
  ρυθρών βτρ·
  β τής «Ρ*
  ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΧΙ ΤΑΞΕΩΣ
  1ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕηΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΗΟΝ
  Τέ> γεδμα τό οποίον παρέ
  βεοαν πρβχθές οί Έπαγγελ-
  ματίαι Άβην&ν είς τόν κ.
  Πρωθυπουργόν, έπ' εύκαιρ'α
  τής συμπληρώσεως είκβσιπεν
  ταετίας βπό τίς Ιδρύσεως
  τής £υνομοοπ·νδίας των, Ι·
  δβοκ την ευκαιρίαν ν' άχου-
  σθοϋν κβί «Ι άπέψεις τής
  Κυβερνήσεως ώς πρός την
  οργάνωσιν τ·ϋ £υντιχνια
  κ·0 Εράτβυς χλ «Ι επιβυμί·
  αι, οί πόθοι
  ομοί τβν
  καί οί στοχα
  έπαγγελματιών
  ζουν τό προσωπικόν των, δι·
  ότι δέν εΐμποροϋν ν' «ντε
  πεΕέρχωνται είς τα ίςΌδα
  καιί τάς δαπάνας των.Έπιβάλ
  λεται λοιπέν νά ληφθούν
  υπέρ τδν βπαγγελματιβν, α
  μεσα, σωστιχά μΐτρν. Καί
  Ιδιαιτέρως είς τάς πόλεις βκΐΐ
  νας βπβυ ή κρίσις έχει επι
  θ§ ί ί Ιδή
  ή
  ίπως
  ξ ίί
  ς χ
  την Ιδικήν
  Καί βιοτεχν&ν. Δ έν ύπάρχκι
  δέ άμφιβολία
  στενής αυτής
  ότι έκ
  έπαφής
  τής
  τ·8
  Κράτους μετά των έκπροσώ
  πων των εργαζομένων τάξε-
  ων, οχι μόνον αί παρκζηγή-
  οιι( τοθ παρΐλθόντος θά δια
  λυθοΰν καί θά οφυρηλατη
  θ·ΰν νέοι μΐταξύ των δκ
  ομ·(, «λλά καί «πό τής γ»
  νικωτιρν; απόψεως θά προ¬
  κύψη ασφαλώς μέγα καλόν
  δια την κρατικήν μ«ς ζωήν.
  ΈκεΙνο σμως τό έποϊον £
  χιι Ιδιαιτέραν σημασίαν είς
  την προκειμένην περίπτω-
  βιν, είναι ότι ή τάξις τβν Ι
  πκγγελματιων, τάξις κατ' ε¬
  ποχήν νομιμόφρων, φίλερ
  γβς, ουντηρητική όσον καί. θ·6ν νά ύπερνιχήσβυν τοις
  παραγωγική, «πέδΐιξε δι'
  βλλην μίαν φοράν καί δι< τρβνωσε δια οτόματος - των εκπροσωπών τη;· ίτι βπε χθανεται τβύς ταξικούς άγώ νας, ο τι πβθιϊ την ηρεμίαν χαι την γαλήνην, ότι ίπιθυ μιΐ την οτΐνήν συνεργασίαν ίλων^ γενικώς των ταξβων χαριν τβδ γενικόν καλβΰ καί τής πρβόδβΐί τβϋ Ιθνβυς καί ·τι, *4ν τής παρασχβ Β·ϋν τ* μέαβι εάν βελτιω β*, ή βάσις της θ' άποβο τ· Ακλόνητον έρεισμα καί ή βδιάοΐιστος βάσις επί ιτής ό π*ίας θά εΐμπορθ ν« στη ρΐζεται τό κοινωνικον μ«{ •ίκο&όμημοι. Δι* κύτσν 64 ακριβώς τ·ν λόγον, καί η στοργιχιι μέρι- μνα τ·6 Ερατε-υς ύηέρ της τάσεως *ύτής καί ή παντοει δής ενίσχυσις της είναι έξ ολοκλήρου «πιβιβλημινη χαΙ πρ·β«λλ«ι. ώς άμεσος «ν*γ κη καιί επιτακτικόν καθή Ν·ν. . Βιβαίως η κυβέρνησις δέν παρέλειψεν ευκαιρίαν μέχρ* σήμερον νά βεβαιώορ έ>τι &1&
  την οργάνωσιν τβϋ χέον
  Κρατονς η τβφς των εκαγ-
  γιλματιων και βιοτκχνών,
  τάξις κατ' εξοχήν πβψαγωγι
  *ϊ1, 6ά ίχα Ιδιαιτέραν ο/ως
  θέσιν. Και προχίέ, άκόμιι,
  είς τό γεΰμβτ, ό χ. Πρωθυ
  π·υργό( ιυρ» τ·ν καιρόν ν»
  τονΐοο μέ τόν χατΐ,γορημα
  τικώτερον τροκον ©τι ή κ»
  βέρνησΐς τον, περιβάλλίι, δι*
  Ιδιαιτέρας ουμπαθείας τ·ύί
  Ιπαγγιλμαιτίοις καί ·τι θ»
  ί Αιο. τής ίπσρ*
  (ή{ των είς τό
  βνντεχνιαιχέν Ερατος να λα
  βουν την πρωτεύοισαν θέσιν
  *ίς «ν (,ημ«ο·>ν ςωΐν. 'ΙΙ
  ΚούθέΊιαειν ίέ *ί
  >»ε ^αιρΐ.τικΐ.ν ΐύχαρ.
  οιηονν χβιί κ·(,τ^«^«ν βιΐοβη
  μβ γχνΐλής ίχανοηοιήσΐν;
  Άλλ« »1 ΑΝά-χχοιτ τ»ν ε
  παγγεΑματιβν κ«Ι βιβτεχνίν
  &·ν είναι μέν όν πολλαί, &υ
  βτνχβς, βλλ« χαί (ηΐίγευοβιι
  Ή ιβίζις ·ύτι>. 2ηω( εχομεν
  γρβψιι χαί &λλ·τε· ςμ
  νη κβί ίχ τ*» ν 4*ω κ αί Ικ
  των κβτω χαί ύφιστ«μέητ·,
  ουνεπεΐεις τή, τρειαακτιχήί
  χβί τηί ί
  ρς ί ργ£
  δ»·ίΧ«τ«ι βήμιςεν ότι ν μ» ί
  <& & Ε Μρς $ βτήματοι, μέ ίμπβριύματβ· έχβιτεντά£·»ν χιλ»»ο&.ν ύ^α μδν, άν*1ι«ν τό π^ΐ καί κλιΐευν ιό βρ«£υ χωρ)( μιας £ρειχμή( ηβλλάχις εΐοηραςιν Εειί Ιργαστήρια ρι·τιχ%&ν ε γ(ιαι νκ κλι·ει>ν
  ίη·λί·»ν
  § ς & ή
  μας, εξ αίτίας των κατβστρβ
  φων τής παραγωγϋί χαί δια
  φέρων αλλων Ειδιχβν λό
  γων. Κυρίως, είναι αναγχη
  νά ληφθούν μέτρα προστα
  ο·*ς τής έπαγγελματιχής στέ
  γης διά τής επεκτάσεως τβν
  εύεργΐτιχών διατάξεων τού
  ίνβιχιοστοτσίβν, μέχρις ότου
  τό ζήτημα τή; στέγης τδν
  έπαγγελματιών λυθξί κατά
  τρόπον έριστιχόν, ριζικον, ο
  πως επετεύχθη είς την Γαλ
  λίαν χαί άλλας προηγμένας
  χώρας τής Εύρώπης. Έκ πά
  ραλλήλευ δέ νά δοθούν^ όδη
  γίαι καί έντολαί είς τα τρα
  πεζιτιχά Ιδρύματα δχι μονον
  νά σταματήσουν τα κιΐατιχά
  μέτρα κατά των όφειλετων
  των έπαγγελματιών «λλά
  χαί νά παρέχβυν νέβς πιστώ
  σεις είς αύτβύς, διά νά δυνη
  ©ά άπβτελεσουν τα μέτρα
  αύτά «ην καλυτέραν Ιμπρα-
  χτβν απόδειξιν τού Κυβερνη
  τιχοΰ ένδιαφέροντος τής Κυ
  βερνήσεως υπέρ τής χκιμαζο
  μέν ής τάξεως τΒν έπαγγελ
  ματιδν κβί τδν βιβτεχνβν.
  Καί θά συμβκλλουν καί κίς
  την αποφυγήν οίκονβμικων
  καταστροφων
  παγίωσιν ϋ
  καί είς
  τάξεως
  Την
  χαί
  την οικονομικήν ίσοορόπι
  σιν χαί είς την εξύψωσιν
  τής ίδέ«ς τοδ Κράτους ώς
  δυνάμεως πραγματικώς άγοε
  θοποιοδ χαί στοργικ&ς ένδι
  αφερομένη; έξ Ισου δι' ί
  λευς τεύς πολίτας καί δι'
  δλας τάς κοινωνικάς τάξει;.
  Ελπίζομεν ίέ δτι θά στρα
  ?ή ή Κυβέρνησις πρές την
  κατϊύθυνσιν αύτην καί Ιτι
  δέν θ' άναμένα νά όργανω
  θά τό νέον συντϊχνιαχόν
  Κράτος διά νά κατοχυρωθοθν
  χαί καταστατικδς τα συμφέ
  ρσντα τδν έπαγγελματιών,
  άλλά θά λάβη άμεσως τ' ά
  παΐροιίτητα υπέρ αυτών μέ
  τρα, προσωρινά Ιστω, άλλά
  πάντως σωστικά. Καί τοδτο
  επαναλαμβάνομκν, διότι «Ι
  άνάγχαι τής τάξεως αυτής
  είναι χαί μεγάλαι χαί ίκεί
  σημκριννς άντιξοότητνς χαί' γουσαι. Καιί διότι άχόμα,
  την κρίσιν χαί νά έξέλθουν τό νέον; Κράτες, ίδωκΐ ρη-
  Ικ τής οημερινης δίνης τί,ς την χαί πανηγυρικήν ύηέ
  οικονομικάς Βυέλενη;, ατρω'σχκοιν πρός τόν Ελληνικόν
  τοι. Καί τίλος νά επιδιωχθή λαόν, νά θεραπεύση όλας τάς
  ή ανακούφισιν τής τάξεως πληγάς τ·υ, νά λύση τα ηρο
  αυτής έκ των ύπερβολιχων βλήμντά τ·» καί νά φέρη
  φορολογιχών βαρδν τα όποϊα είς τόν τόπον όχι μόνον
  επεσώρενσκν επί τής ράχεώς την ησυχίαν, την γαλήνην
  της «ι τδλϊυΐα.οιι χυβερνή καί την τάξιν άλλά καί την
  σΐις. είκονομιχήν Ευημερίαν.
  Εκκλησισστ,ικά ζητήματα
  ΜΙΑ ΗΕΓΑΑΗ ΑΙΙΙΙΑ
  Τοδ Έπισχόπου Λάμπης καί Σφακίων.
  [Μ&ς ίαταλη πρίς ημ
  παρκ τοθ θεοφιλισιάτοϋ Αάμηης
  χαί Σφακίων χ. ΕυμενΐΌι», τό χά
  τωθι άρθρον επί τοθ επικαίροιι ζή
  τήματος τής Ιχπαιδιύαεως τοθ
  χλήρειι]:
  Λ έν επρεπβ' καί δμως ύπάρ
  χβι. ΝαΙ. 'Υηάρχΐι δυστυχώς
  μΐα τιροκατάληψις, ϋπάρχει
  μ(α άνοχή έκ συνηθείας, μία
  στενή άντΐλτψις κατά ι ήν ό
  ποΐαν 6 Έλληνικός κλήρος Έ
  φημεριοκός κεΐ Μονασΐηρια
  κύς ήμπορΕΪ καί σήμερον άκό
  μην α ιΐναι άπαΐδευτος, νϋ
  είναι άγράμματος.,
  Όλοι οί Έλληνες, μικρ οί
  καί μεγάλοι, αστοί κα( άγρό
  τα", επαγγελματιαι καί βιοτέ
  χναι, έμποροι κοΐ έηιχ&ιρημα
  τΐαι, ιϋποροι χα( άηοροι, άν-
  ορες καί γυνοΐκβς πάσης τα
  κοΐ χατοστάσεως, πρέ·
  πει καί^όφεΐλουν νά μορφώνων
  ισι, νά έκτιαιΒεΟωνται, νά 6
  ναπκΐσσωνιαι καί νά «ροά
  γωνται έξελικτικβς. Μόνον οί
  «ληρικοΐ τ ής Ελλάδος, ναΐ'
  ούιοΐ οί ουγχροις,ΟνΛες ήν
  /ερατικήν παράταξιν, οί άνερ
  χθμινοι είς 8 χιλι6Βας χοθ'
  δλον τό 'Ελληνιχόν ΒαοΙλενον
  ίδτοι ζΐ κεκλημένοι νά ύπηρε
  ή
  ΛύτοΙ (ι π^ωρισμένοι νά
  ναι το άλος ναΐ τό φ£ς ι£ιν
  άνθρώτΐων. Νά ιΐνοι είς θέσιν
  είς τό γνώναι τα οΐοντα και
  έρμηνοθσαι αύτά. Αύτοι ιι
  πρεπει νά εί)αι (ΐΛατοί >ά
  &ΐίωσι λόγον ταντΐ "ώ οί
  τίθντι καί τ(ύς άντιλέγοντας
  καί άντιτιθίμί,νους ι(] Ογ αι
  ο(ογ] δι£οοκολ α έλΐγχβιν,
  ύ ή
  ]
  ούτοι ήμποριΐ καί ήμ
  είς τόν ιΐκςοτόν οΐ£>α ν,ά εί
  >αι κα( ίντελώς άστοιχεΐω
  τοι.
  Νά είναι χαΐ τοθ δημοτιχί
  σχολεΐου άτιέβοιτοι. Νάτιοσο
  λεΐβωνιαι ΐΓ|θεν είς «ροιιαρα
  σπΐυοστικβς έχ»ληοΐΓ στινάς
  σχολύς («Ι £ν οχολικόν ΙΛος
  καί κατ' οίκονομΐαν καί επί
  πεντόμηνον^ έπειτα νά χρ'ων
  ται καΐ νά στέλλονται ιΐςτήν
  Ίερατικήν διακονίαν. Νά είναι
  οΐκονόμοι μυστηρίων θεοθ. Νά
  είναι παιδευταί άφρόνων, δι
  δασκάλοι νηπΐων, φώς των έν
  σκότει. Νά είναι πνευματικαί
  κοθοδηγοί καί πρωΓοπόροι.
  Νά είναι θεράτιοντες Ιατροΐ
  βιαγινώσκοντες τος ψυχικάς
  ασθενείας καί δι" εκάστην τα
  κατάλληλα φσρμακα ύποδει
  κνύοντες κατά τό γνήσιον
  πνεθμα τής διδασχαλΐας τοθ
  ΧριστοΟ
  ΝαΙ· ούαά συμβαίνουσι τώ
  ρα επί μίαν κοί πλέον^εκατόν
  ταετΐαν ίίς την Ελληνικήν κοι
  νωνΐαν. Αύτά ίξακολουθοθν
  καί σήμερον νά (σχύουν καί
  ά έΦαρμόζωνται. Καί Ρυσ'υ
  6έν φαΐνεται δτι Εφθασε
  ή ύ
  χ φ
  ή στΐγμή νά σταματήση αύτό
  τό οΤσχος, ούτό τό ίγκλημα.
  Αυτή ή μεγόλη άδικΐα πρός
  ενα ό>όκληρον λαόν κατά βά
  θος εύοιβή, άγνόν καί προση
  λωμενον είς χά τιάτρνσ, 6ναΐη
  ροθντα κατά κύς έξωιβρι
  κςύς τουλάχιστον τύκους το
  χριστιανικά τού έθιμα καί τάς
  πσραδ^σεις έστω κοί σιγκεχυ
  μέι ως καί 6εισι(αιμονικθς. ά
  άιοθ δ έν τόν διεαώτισαν· ?έν
  τόν ίΜ&οξαν ουοτημαχικθ,
  τό ιινιθυα, ιήν ζαήν,ιήν 86
  νομιν καΐ την αλήθειαν τής
  θρησκεΐας τοθ ΧριοτςΟ.
  Μά θά τόν δι&άξουν Αλλο';
  ΝαΙ. Τόν διοάσκουν τόν λοόν
  ούτον τόν Έλ>ηνΐκόν μέ τα
  δργανά των (ά θρησκΐυτιχά
  οωματεΐσ, οί θρησκευτικοΐ
  ούλλογοι, ^ί Ίεροκήρυκες ίκΙ
  οημοι κοί ερασιτέχνας €( κα
  θηγητοΐ καί 6ι6άκκαλοι των
  σχολιίων. Πολύ κολά. Καί 6
  Ίεριύς; Ό λπ,ΐτης, ό μυοτα
  γωγός;6 κυρΐως ύτιιύθυνος;
  6 τ?(ώτος άρμοδιος; 6 έντε
  τολμέιος πρός τοθτο; Τί Λό
  λον ιιαΐζει, τί «ά
  τιοΐαι ή Εννοιά τού; 6 σκοπός
  τού; ή Ιδιότης τού; ή οιακο
  νΐα τού; τό κθρός τού; ή επι
  βολή τού; 6 στέφανός τού
  διά τόν άγώνα τόν καλόν
  τόν 6-οΐον εκλήθη νά διεξοτ
  γάγ|ΐ; Άναγινώσ<ων καί μή εννοών; έ«φωνών καί ψάλλων παραχόρδωΓ; ττσριστάνων κα( κινοόαενος άδεξ'ως κα( άκαλαισθήτως; τρβμων καί δειλιΔν διά τάς ελλείψει^ τού κσΙ την μβιονεκτικότητά τού ά πέναντι δλου τοθ Έκκλησιά σματος καΐ,τθν ΈνοριτΑν;Τε( νων την χείρα καί επαιτών την βεκάραν είς τό άντΐβω ρον; είς τόν Άγιασμόν; είς την Έξομολόγησιν; Άναμβ νων την ϊύφορΐαν τής γής διά νά λόβη_|>αιον, καοπόν
  καί δ,τι αΚλο βΤδος ήθελβ
  συγκατανεύση ή βύστιλαχνΐα
  καί ό οΤκτος τ©ν ΈνοριτΔν;
  Αότός είναι ό ρόλος τοθ
  [ερέω^; αυτή είναι ή ίννοια
  τοθ κληοκοθ; ο ποοοοισμός
  τού; ή θέσις τού έν τή Έλλη
  νι«ή κοινα>ν(σ; τό αξ'ωμά τού
  άπέναντι των Χοισηαν&ν 'Ελ
  λήνων, Τβν συγχοονων Έλ
  λήνων των φιλοδοξούντων νθ
  κρατήσουν ύψηλά την σημα'
  αν τοθ Έλληνοχριστιανΐκοθ
  πολιτιπμοθ των προγόνων
  των;
  Σηηλι Άν'ηυ Βασιλεΐου, Ίοτ
  νουάριος 1937.
  Τ Ό Λάμηης χαί £φ«χ(ιιν
  ΕΥΝΕΝ1Ο£
  Έπίκαιρα άρθρα
  ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΟΑΛΙιΣΦΛΛΙΣΟΟΥΝΤ. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΙ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ώς ανηγγέλθη ήβη ό κ. Γεώρ- οις |χΐ[ αποβή Ιξαίρετος είς την
  οθη ττρεσβευτής τής ΓαλλΙας ΪΕς οημκντιχβς βελτιωθή ιΐς φ '
  Βασιγκτώνα. Ό κ. Μποννέ. ό ό βετίαν χαί την "Ολλανδίαν. Αί
  ΐ θβ Βιαπραγματευθϋ μέ τόν νβραι τ<)ς χεντριχί)ς Κδρώπης, ί^ν Κ°1τ6νΑΥ «* ^ *«* — θρον δια τό τέλος τής οικονομικάς κρίσεως. Ή κρίσις, ή δποία ιίχε «πλώ Κνσιϊαν τίίϊΓ οικονομικήν ίνόρθω Μ·»ί άπό την Οποτίμησιν τβν σιν τοθ κόσμου, Βημοσιεύει είς την προΐόντων τής γής, επωφΐλοθνται «ΠσρΙ- Σουάρ»ι τό κατωτέρω αρ-|Τώρα Χαί αύται άπό την άνοΒον τβν τιμβν. Αΰτό ιδίως συμβαίνει ιίς την Ρουμανίαν, την Τσεχο σλοβαχίαν, ιήν Γιουγκοσλαυΐχν, ρς ή χ ση την χκταστροφήν της ιίς δλας αλληλοδιαδόχως τας χώρας, 6πο· χωρεΐ ήϊη είς Βλα τα χράτη. Ή άπέτομος 6ποτ(μησις τβν γεωργι- χΑν πρα'ίντβν ιΐχε προχαλέοη την Πολωνίαν χαί την Οδγγαρίαν. Είς την Γαλλίαν ή έπανάληψΐς τής δραστηριότητος χαραχτηρί ζιται άπό αριθμόν αίσίων συμπτω μάτων. Ή ελάττωσις τής άνεργί την παγκόσμιον ιίχονομιχήν αν»·|αίι ή 4»β5ος «Ο διίχτου τ<|ς βιο μαλίαν. Ο. γεωργοΐ έπωλοθσβν ιίς μηχ«νιχ·ς πκρβγωγίίς. ή βδξησις τής πωλήσεως τβν α&τοχινήτων χαϊ τβν ιίσπρίξιων τβν οι&ηρο τόσον χαμηλας τιμάς τα πρςϊόντα των, ώιτε δέν ηδύναντο πλέον νά άγοράσουν τα οιομηχανιχά ι Ιδη των οποίων είχον ανάγκην. Καί μολαταύτα τα έργοοτάσια ειργά¬ ζοντο μέ τόν αυτόν ρυθμόν, τα ά- ποθέματα αυνισωριύοντο έ<φ οί βιομήχανοι χαί εί Ιμποροι είς μάτην άνιζήτουν πελάτας, εί ο¬ ποίαι είχον γίνη ίφαντοι. Άπό ενός Ιτους χαί πλέον δμως, «Ι τι μαί τβν πρώτων δλβν χαί ειδικώς τβν γιωργιχβν πρεΐ'όντων άνέρ- χονται με ίλιγγιώδη ταχύτητα είς την παγχόαμιον αγοράν. Ο! Βρόμων, φανιρώνουν δτι ή γαλλι χή οίχονομία άνορθώνεται. ΟΟΐω, είς Βλας τάς χώρας, ή κρίσις άρ χίζιι αιγά—σιγά νά ήττβται. Διά νά εξασφαλισθή, δμως ή δρΐστιχή νίκη πρέπιι ν' άπομαχρυνθοθν τρία έπιχίνΒυνα έμπδδια: Αί έσω τεριχαί ανωμαλίαι, ή χιρδοσχο πία, δ έξωτεριχός χίνδυνος. Είς τ» μίλις αναρρωνύβντα 1 θνη βίαΒάποτε άναταραχή άπιι λεΐ νά διαχινδυνιύϊη τό έκΐχει ριύμενον έργον. Ό χ. Σπινάς 6 πουργός τής Έθνιχής Οίχονομίας ργ ή ή τής Γαλλίας είπεν «Μβς άρχΐΐ εφεξής νά μ ορθδτατα; έργαζώμΐ ύ ί άριθμοί είνε ι&γλωττοι εάν συγχρι θοθν, αί τιμαΐτοθ τελευταίον τέλους «Ο 1932,όπότε ιίχον φθάση ιίς τα χαμηλότερα έπίπιδα πρός τάς τι μάς τοθ τέλους Δεχιμδρίου τοθ 1936, Βτε άνήλθον είς τα δψηλδ ξ«». Όσον άφοργ την χερΒοσχο τερα έπίπεδα. Ό σΐτος άπό 25 Βΐβν> οΟιη θεωρεΐται είς τάς Ήνω
  σελλίνια φθάνει είς 52. Τό χαχάον·μινβς Πολιτιίας ώς τρομερός χίν
  άπό 42 είς 67. Τό Ιριον άπό 19 9υνο(. Η Βιεθνής Ιλλε ψις άσφα
  ρ φή ργζμ
  θα έν αυμπνοία, δπακούοντες ιίς
  τόν νόμον χαί σιδόμενοι την τα
  είς 80. Τό χα^υτσιΰχ άπό 2,4
  ιίς 10.7. Ό χαλχβς
  48. Ό σίδηρος άπό
  Ό λβδ ό 12
  άπα 28 ιίς
  58 είς 77.
  Ό μόλαβδος άπό 12 είς 29. Ί
  Ββο λοιπόν αοξήσιις αί οποίαι χμ
  μαίνονται μετκξί» 50 χαί 100 ο)ο.
  Όπως ήτο φυσικόν συνιπι'α τής
  άνατιμήσιως ταότης, τα υπάρχον
  τα άποϋέματα έξηφανΐσθησαν χαί
  ταχιΐα αύξησις τής ζητήσιως
  Ιπειοε «6ς παραγωγεύς νά έργα
  σθοθν έχ,νέου πρός πλήρη άπό
  Βοσιν.
  Ταυτοχρόνως μ« την άνατίμη*
  σιν τβν γιωργιχβν πριΓδντων, 6
  πήρξε,χαί άλλη αίτία, δλιγώτε
  ρον ευτυχή;, δυβτυχβς, τής έπα
  ναλήψιως τής βιομηχανιχής σρα
  ατ,ηριόχητος: Ό ηυρετός τβν έ
  ξοπλιαμαν. Άηό τβ 1933 δλαι
  αί νυ(ερνήσ·ις ήναγχάοτΐηοαν ν'
  αύζήσουν είς τρομαχτιχάς άναλο
  γΐας, τό διά την εθνικήν άμυναν
  'ων προωριομένον υλικόν, αί Βέ
  ένίιαφερόμεναι βιομηχανίαι έπω
  φιλήϋτ,οαν ι&ρύτατα. Τό
  γιγονός είνε δτι σήμερον αί πι
  ρισσότιραι^ χωρ α ι έπραγματοκοΐ
  ήσαν την οίχονεμιχήν άνόρΡωσίν
  των. Είς την Αγγλίαν χαί είς
  τάς Ηνωμένας Ιΐολιτιίας ή χρΐ
  οις ένιχήίη άδιαφιλονε'χήτως.
  Αδζηοις τής καραγωγής, έ)άτ
  τωσις τής άνεργίος, Οψωσις τβν
  ήμιρομισθίων χαί τβν χιρδων,
  ΙΒιΰ αί πειστιχαΐ άποδιίξεις .τής
  νίκης, την όποιαν χατήγχγον ή
  Μιγάλη Βρεττανία χά Ι αί Ήνωμε
  ναΐ Πολιτειαι. Είς την ήπει,ω
  τιχήν Ευρώπην, ή ίιλτίωοις είνε
  άογαλής, μολονότι ολιγώτερον
  'Η ιίχονομιχή χατάβτα
  λιίας έξεΒίωξι πρός την Άμΐρικήν
  Βλα τα ιύρωπαϊχά χιφάλαια. Έ
  κυβέρνησις τρέμιι. τάς χιρδοσχο
  πιχάς υπιρβολάς* διά ό ^κληθωρι
  σμός προχαλιΐ άνώμαλον υπιρτί
  μησιν τβν έμπορευμάτων χαί τβν
  «ςιων, πιρικλιίιι ΕΙ χαί κινδδ
  νους πανιχβθ. Ό άνταποχριτής
  τοθ «Έχόνομιοτ» τοθ ΔονΒίνου έν
  Νέα 'Υόρχη έσημείωνε προσφά
  τως: «Ή άΐμόσφαΐρα τής οίχονο
  μιχής κινήσεως κατά Νοέμβριον
  τοθ 1936 ηδύνατο νά συγχριθή
  πρός την τοθ Νοεμβριού τοθ 1928
  μέ τους εντελώς όμοίους Βε.χτας
  τής διομηχανιχής παραγωγής
  χα( τβν τραπεζιτΐχβν πΐστώσι-
  ων>. 'Απο τώρα ήδη ό χ. Μοργ·
  Οι
  η
  οπουργ,βς »ν μ
  χ&ν τβν Ήναμίνΐΰν ΠολιηιΛν,
  Ιλ»6· μΐτραοπως αποτρΐψη τους
  χινίύνους, τΐυς όποίους προχαλιΐ
  ή βυρροη ιίς τάς Ηνωμένας Οολι
  ί ξέ Τ
  ή ρρ
  τιίας τβν ξένων
  ίμιρχανΐχβν θ
  β ά
  χιφαλαίων. Τώ
  θά
  ^ρφ
  ς άπό χήν αγοράν τα Βολ
  λάρια, πά έπιΐα ζή κ Ον βί ξένοι
  ιίς άντάλλαγμα τι Ο χροοιθ, τδν ό
  πιΐον ιίσάγουν ιίς τάς 'Ηνωμέ·
  νας ΟολιτιΙας, Βταν ΕΙ τα έν λόγω
  χιφάλαια άποχωρήσουν, δ χρυοός
  6· άναλη«θ$ άπό τόν άδρανή λο-
  γαρισμόν είς ι όν οποίον θά είχεν
  έγγραφΐ χατά την ιίσαγωγήν τού
  τα δάνιια τβθ θησαυροφυλαχίου
  θά έξαγοραοθβθν χαί ή Νέα Ύόρ
  χη Βεν θα έπηρεασθ) άπδ τάς
  Βιιθνιΐς χινήσιις κεφαλαίων.
  Τίλος έξ βλων τβν χινίύνων,
  βί δπιΐοι άπειλοθν την ιίχονομι
  χήν άνδρθωσιν τοθ κόσμον, ό σο·
  δώτ ! ό όβ
  ή ρ
  δαρώτιρος ·!νι ό
  μ[*ς β{
  ΗΖΗΜΑΙΑ·
  ΕΚ τόν Νιμόν Ήοακλεί-
  ου, έλαχεν 6 <λί)ρος νά ηρο· φέρρ την σημαίαν ή δηοΐα θά «υματΐζπ κατά τό 1937 είς την ΆκρόποΧιν. Τ6χη 4γαθήΙ καί τιμή έζαιρετική. 'ΑΑ,λά νο μΐζομιν, δτι έφόσον ή σημαΐα θί προέρχβται έκ τής Κρήτης, επ βεβλημένον είνε ό φρουρός ό οποίος θά φροντίζη διά την Ιπαρσΐν της κάθβ πρωΤ καί την ύποστολήν της κάθε βράβυ, νά είνε έιιΐσης Κρής καί νά φέρη την Κρητική ν εν¬ δυμασίαν. Έν άνάγ«η Ας διατεθή πρός τόν σκοπόν αυ¬ τόν βνας εύσταλής Κοής στρα τιώτης καί μιά στολή. Ό συμ βολισμός θά ΐΤνε τότε πλή· ρης. Μία σημαΐα έκ Κρήτης καί ιίς εύσταλής βραχοφόρος επί της Άκροπόλεως, θ' άπο- τελοθν ασφαλώς την καλυτέ¬ ραν απόδειξιν τί|ς στοργής καί τής άγάπης τής μητρός Ελ¬ λάδος πρός την ήρωτκήν Κρή¬ την. *** ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ. Παραλλήλως κρός τό εν¬ διαφέρον διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των έγκατα στάσεων τοθ Άσυρμάτου καί ' Αεροδρόμιον έπιβάλλεται, φρονοθμεν νά ληφθ(| μέριμνα καί διά την ανέγερσιν τής Παι δαγωγικής Άκαδημίας, τής ό ποίας τό μέγαρον παρσμένει ήμΐτελέςλόγωέξαντλήσεωςτΑν χορηγηθεισΔν πιστώσεων. Καί τουτο δχι μόνον διά ν' άπο κτήση τό πρώτον καί μθναδι κόν έν Κρήτη έκπαιδευτικόν ϊδρυμα, στέγην εύπρόσωπον, άνετον καί έξυηηριτικήν των σκοπόν τής συγχρόνου παιδα γωγικής, άλλά καί διά ν' ά- παλλαγοθν, διδακτικόν πρόσω πικόν καί μαθηταί έκ τον κιν δύνων τούς όποίους διατρέ χούν παραμένοντες είς τό χρη σιμοποιούμενον σήμερον έρει πωμένον οίκημα τοθ παλαιοθ Διδασκαλείου. ♦♦♦ ΔΥΟ ΕΡΓΑ. Δβν γνωρίζομεν είς ποΐ ούς λόγους όφειλεται ή κα¬ θυστέρησις τής ενάρξεως τής λειτουργΐας τοθ Άσυρμάτου ς πόλεώς μας, δπως άγνο- οθμεν έπίσης καί διατί καθυ· στερεΐ ή κατασχευή τοθ Άε ροδρομΐου τί|ς Ν. Άλικαρνασ σοθ. Οιαδήποτε δμως καί όσαδήποτε καί Αν είνε τα έμ πόδια, πρέπει νά ύκερνικη- θοθν^τό συντομώτερον διά νά κατορθωθή ή λειτουργΐα καί τοθ Άσυρμάτου καί τοθ Άε- ροδρομΐου, έντός των πρώτων μηνών τοϋ τρέχοντος Ιτους. Πρόκειται περί δύο Εργων ε- ξαιρβτικης σπουδαιότητος διά τα όποΐα έπιβάλλεται νομί¬ ζομεν, νά εκδηλωθή δλο τ ό ενδιαφέρον τοθ Κράτους. ματηρας ρήξεως είς την Ευρώπην. "Ένας νέβς πολεμος θά εσήμαινε το 1λος τοα «υ^ωπαϊιιοα πολιτι ομθ. ΚλΙ μάνη ή αχίψις έπίσης Ιν6ς τδσον τρομεροθ χινΒύνοιι πά οα,λύει τάς οΐλήοεις χαί χκταοτρέ φ$ι τ& επιχειρηματίαι πνεθμβ. Ό Ι1κινλι(« ·1πε χαποτε; «Τα ΙΟνη τής ΐυρώηης κρέπει λοιπόν νά δμοιαζουν αιωνίως με τάξει Βιώτας, οί δποΐοι χατέφαγαν ιίς έλάχιβτα άσναΗς πανδοχιίον χαί οί όποΐοι ϋα πιράσουν την νύκτα άγρυπνβι, Ιτοιμοι νά χρησιμοποιή αουν τα Βπλα των, τα όποΐα χρα «Ον χάτω άπό των μανδύαν των;>
  Χά οημιρινά γιγονοτα προοΒίβουν
  είς «ί»ς λόγοκς αθτιος Ινα έξαιρε
  τιχβς συγκινητικόν τονον. Την ή
  μέραν χαθ' ήν θά ^χαταοτή γνω
  ατδν δτι ή ιίρήνη έχει έξασφα
  λισβή ιίς την Ευρώπην, Βιά μερι
  χά Ιτη τιύλάχισΐον, θά γνωρίσω
  μέν επί τέλους χαί άνευ προηγου
  μένον εποχήν εύημερίβς. _-
  !|
  ι
  !Ι4ρ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Τόπ-
  Χάτ» (Πικολϊνο) ή τελευταία δημι
  ουργία των ΦρέΟ "Αστερ και
  Τζέντζεος Ρότζερς.
  Δευτέρα: «Τα Βιεννέζικα ΚαπρΙ
  τσιο». _______
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό πό
  λύκροτον Εργον: «Ή κυοΐα Μττατ·
  τερφλάυ». Σημείωσις: Καθ" έκαστην
  είς τας 6 μ. μ. άπογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αον
  τό αύτοτελές δργρν: «Ταχύς σάν
  άστρατιή» μέ τόν Κέν Μευνάρ. Μέ
  ρος Βον τοθ έττεισοδιακοθ ·Βασ(
  λισσα Ζοόγκλας» τα έτιεισόδια 6ον
  7ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΟΙ πρωταγωνισταΐ
  τής «Καριόκας», καΐ
  «Κοντινεντάλ»:
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡ-
  ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ
  είς την τελευταί¬
  αν καί τελειοτέραν
  των δημιουργίαν:
  (ΠΙΚΟΛΙΝΟ)
  Στεύς χορού;, στα Σ«
  λίνιβ, στά Ντανσιγκ οτα
  Ράδιο, στα Γραμμοφωνα
  (ΠΙΚΟΛΙΝΟ) τό περίφη
  μβ τραγον&ι ΠΙΚΟΛΙΝΟ.
  Όνειρώδης βκηνοβεσία,
  πλβδτβς, ΜΠΑΛΕΤΤΑ.
  £ΗΜ: Τας Κυριακάς ή πρώ
  τη «πβγβομβιτινη 3 μ. μ. μέ
  τιμάς: βΐΜρεϊα δρ«χ. 12,50.
  Πλκτεΐα δραχ. 10. Ύπκρ&ον
  ορβχ. 6.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή Μβγαλη Βιεννέζιχη Ι-
  κερέττα:
  ΟΙΕΙΝΕΖΙΚΑ
  ϋΙΙΓΝΚ
  Ή "Εννβις Κιτροπαρα·
  γωγών Κρήτης
  Προκηρυσσει μιιοδοσΐαν
  6ι' Ινσθραγίστ«ν ηροσφο
  ρών δια την «ρομήθιιαν
  τΑν κάτωθι εΐδβν:
  1) 350 000 τι μα χίω ν βα-
  ρελοσανΐ&ων (έουγών).
  2) 55.000 ^ιλιογράμμων
  σιθη ροστΐθάνυν.
  3) 450 5ίΐλιογράμμε*ν «ερ
  τ,σινΐκν.
  ΛΙνροσφοραί κατατεθή-
  σωνται είς χά Αν Ήρα
  κλείφ Κρήτης Γραφεΐα τής
  Έ*ώσε»ες μβχρι τής μ*σημ
  βρίας τής 19ης Φεβρουαρΐ
  ου έ. Ε. ημέρας Παρασκΐυ
  ής, δέον 6έ νά «Ινα ι Ισχυ
  ραΐ μέχρι τής εσπέρας τής
  22ας ίδιου, ημέρας Διυτέ·
  ς
  Ή Εγκρισις η μή τ·ν
  ■ροσψορΔν γενησεται υπό
  τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβουλί
  ου,,τής Ενώσεως, άνευ ού
  δΐμιας ύβοκρεώσεωί, έναντι
  τοθ τελευταΐου μειοδότου.
  "Οροι _αί συγγραφή ο-
  ηοχρβώσεων συμμετοχήν
  καί εκτελέσεως ευρίσκον¬
  ται κατατεθειμένα είς τα
  4ν "Ηρακλείω Κιντρικά
  Γραφεΐα τής *£νώσΐως είς
  τα Ιν Χανίοις καί Ρεθύμνη
  Κΐντρα ΣυσκευασΙας αύ
  τής καί είς τό Αν Αθήναις
  Κεντρικόν τής Άγροτικής
  Τραπέζης, ώς καί είς τό
  έν ΘεοσαλονΙκτι Ύνοκατά
  στημα ταύτης.
  Έν Ηρακλείω τβ 14η Ί«·
  νουαρΐου 1937
  (Έκ τβν Γραφείον τής
  Ένώσινς).
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΑΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  0Υ0 ΠΟΑΕΜΟΙ
  Το6 Προσηέρ Μίριμ·.
  72ον
  —Λοιπόν τί ο5 ήθελι αδτή
  εύγενής μεαίτρα; ρώττρε δ λοχα
  γίς, δταν δ άίελφός τού άνέδτμε
  επάνω χι' Ιφαγι δ δάσχαλος τί)ι
  χιθάρας.
  —"Α! τϊτΐοτε απήντησε μ άδ
  αφορΐα δ Μιρζύ, έ ώ χύιταζε μέ
  πολΰ προσοχή την ΠαναγΙα ποθ
  ϊ! δΐν χριιάζονται μυοτ
  ζ μ ϋ· μήπως εΙ<αι άνά· κη να οέ συνοδεδοω αέ καμμιά συνέντευξΐ), νά φυλάξω τ* δρίμ χαΐ νά δκοδιχθ* τι&ς ζηλιάρτ) δες μέ κτυπήματα βπαθιοθ; —Δέν ιΐνε τίποτε, οοΟ λέγω. —Καλά 6πως Ιηιϋ^μιΤς. Φ£»α· ξΐ γΐά τον Ι*«ϊ<5 οου το μυοτιχι *φοΟ τ* θίλιις & «οικιε δμαις, οχο χημβτίζω η&( χ«1 ο» ιϊιο« Βί°8 νιααι τίστ) ■πιθυμΐα ν* μοθ το π$ ο0<9 χι' έν. ώ ν* τβ άκουσ». Ό Μΐρζΰ γρατοούνιβι λίγες χβ ίές τνς]ς χισάρας άφηρημΐνος. —Άλήθεια Ζίρζ, ίΐν θά μπο ρί3» νά Ιλθω 4πίψι να δίΐπνή οουμΐ στοα Βΐντο.ΐγ. —"Α! είναι λοιπίν γιβ 4«ίψ βΐναι ώ-^ορφτ]; είναι χυρία τή »δλτ]ς; είναι βοτή; εΐνκι π«λή τρι»; —-'Αλ^θιια σοθ λέγω 11< ξέρω Πρίπει νά πβΡϊυβΐΒθθδ οέ μιβ χυρΕα.... π&υ 5έν ιί'αι άπόϊδ.. μά οέ ποι4;....,αατ& 8έν τό ξίρω. —Τοδλάχιοτο ξίρεις πιί» θά αυναντήαη;; Ό Βΐρνβρ ίϊειξε τό γρβιματά χι χαΐ τοθ επανίλαβΐ 8σα τοθ είπε ή γ^ηα. —Τό γράψιμο είνκι προσποιη μένο, «Ιηε δ λοχαγδς, χαί Σέν ξί ρω τί νά οποθέοω γι' αυΐές Βλβ τίς προφυλάξιι;. —Θ1 είναι καμμιά μιγάλη Χ" ρ£α, Ζ5ρζ. (συνεχΐζβτ,αι) ΣΗΜΕΡΟΝ ΤβΐΠολύχροτοΓΕρνο: Η Ι1 ΜΟΑΤ- ΤΕΡΦΛΔΐ Το μβγιχό ρΜμάντζο .τής ωραίας Γχέϊοσ«ς, ποΰ άγάπη σ«, πόνϊοβ, καί πβΰ θυσιά- σβηΜΐ οτ2> βνμό τής άγάπης.
  Νικ οτττβσία έρντικπ, &
  η* την χώραν των χρυοαν
  θε μ ών.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «Μελωδίες καί Ρυθμβί
  ύ 1936».
  Σημ. Καθ* έκαστην
  είς τάς 6 μ. μ. άπβγευ-
  ματινη.
  ΑΡΙ8ΜΟΣ ΤΗΛ. 221
  ΒΙΕΗΗΕΖΙΚΑ Κ ΑΠΡΙΤΣΙΑ
  «ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
  Είς διάφορα κράτη—ΤΓ]ς Ελλά¬
  δος συμττεριλαμβανομένης ή δχι,
  δέν γνωρίζομϊν μέχρι τής στιγμί]ς
  —γίνεται κατ' αύτάς £νας χρήσι-
  μος ύιΐολογισμός: Άριθμοθντσι.
  κατά μέσον όρον, οί τρελλοΐ. Καί
  ευρίσκονται κατά κανόνα πολϋ
  πεοισσότεροι των γνρστικών.
  Ή τρέλλα καί ή γνωοι μεταττο-
  λεμικως Εχουν συγχυσθ{ϊ ιίς βα-
  θμόν αφάνταστον. .Ή στατιστική
  δέ των τρελλων προσκρούει εκά¬
  στοτε είς πολλάς... άμφιβολΐας.
  •Εδώ δέ Ακριβώς είνε ή σκοττι.
  μότης της.
  Ό άεροπόοος Κόστ ό οποίος
  πρό ημερών διήλθο τοθ Τατίΐνυ
  έοωιηθεΐςάττό δημοσιογράφου διά
  την διεθνή κατάστασιν απήντησεν
  έπιγραμματικως:
  —Ή Εύρώπη Εχει παραφρονήσει.
  'Λλλα ^αι άν δέν Εχρ παραφρο·
  νήσει έξ ολοκλήρου, καθιστδ έξαι-
  ρετικως επίκαιρον την διεξοδικήν...
  έξονύχισιν τής στατιοτκπς των
  καραφρόνων. Διότι £χει άποδειχθη
  τουτο σήμερον; Ότι οί περισσότε-
  ροι τβ>ν κατά διάγνωσιν παραφρό·
  νων είνε οί πλέον νηφάλιοι των
  0νητ£>ν. Πολλές φορές μάλιστα,
  τίς περισσότερες, οί τρελλοΐ παρου
  σιάζουν έπίπ^δα φρονήσεως μονα-
  δικσ. Καί τό περίεργον τιροκε'μέ-
  νομ περΐ ουζητήσεων «μέ θέσιν».
  —ΤΙ χρεκϊζεται ή στατιστική των
  τρελλών, δταν οί τρελλεΐ είνε ή
  μάλλον ή απολύτως φρόνιμοι;
  Τό έρώτημα αοτό Απηύθυνεν
  πρό έτών κο.1 είς παρομοίαν περί¬
  πτωσιν, άείμνηστος ίατρός καί ψυ·
  χοφιλόσοΦος τής πόλεώς μας. Γ6-
  τε είχεν Ισως είδικήν καί δχι γενι
  κήν σημαοίαν. Τώρα ομως... Τρελ-
  >οΙ 5έν μπορεΐ νά λέγωνται οί
  τρελλρΐ των φρενοκομείων. Άπε
  ναντίας. Αί πράξεις των διαπνέον¬
  ται άπό πνεθμτ (ίξαιρ&τικως φιλο
  ροφημένον. Ιιΐνε εΤδος... ^κτρπα
  των πράξεων των γνωστικων καί
  δή των έπιοημοιέρων. Μέ Την δια
  φοράν δτι κατέχουν χιοθμορ, £να
  «κόπον έ-Ι τέλους, βάθους λογι
  κοθ ή ουντονισμένου μέ την πραγ
  ματικότητα. Συγκεκριμένως σατυ
  ρίψουν, εγκύρως κσΐ μέ διΛθεσιν
  ένσυνείδητον, τα Ιργα καί τό.^ ήμε
  ρσς των γνωρτικφν
  'Απ' αυτής σι,νετΐδι; χαί μόνης
  τ?ίς απόψεως είνε χρήοιμος ή ρτα
  τιστική τής παραφροσύνης. Κατά
  τα άλλα δέν είνε διόλοο «άνησυ
  χητική» ώς Θέλουν νά παραστή
  οουν εί κοινωνιολόγοι.
  'Ο "Αλλβί
  —Ό «ρόεδρος Ροΰζβΐλτ
  καί οί ίτηστολογράφοι
  τού.
  Μίχρι σήμερον είς την 'Αμιρι-
  χήν ίηιχρατει ή Ιδία οί άστίρες
  τοθ χ:νηιιατογράφου έλέμίχνον τας
  ' περισσοτέρας επιστολάς, περισαοτί
  ρας «οί άιτδ τοΰς πολιτικαί.'Ποΰ
  δμως μ'α τελευταία άμεριχανιχή
  οτατιοτινή βεβαιώνει 8τι τό άχι-
  τιχδν ρεχόρ δέν χατέχει ιδϊΐ ή
  Γ<ρίτα Γχϊρμπο, οδ:ε ή Μαελί/ε Ν ήίρ'Χ, άλλά δ χ. Ριθζδελτ. Πράγματι ί ώ ή Γχρέτα Γχάρμπο λοψδάνει 800 «υδνον» γ?άμματα ημερησίως, δ Πρέεδρος τω> Ή
  νωμίνων Πολιτειδν λαμβίνει 6
  500 Σημειωτέον δ χ. Ροθζδβλτ
  Ιχει διατάξει την δπηρεσ'αν τού
  νά απαν*? είς δλας β&ίάς τας
  επιστολάς. "Ας προσθέσωμεν δτι
  τή ν επομένην ^τοθ πρώτου ραδιο
  φω<·ηθίντος λδγου τού, 70 χιλιάίες Ι π ι σχολαί ιίχαν οτκλ) είς τόν «Λιυχόν Οίκον». *** —'Αμοιβή 20.000 δολλαρΐ- ων δια την γυναίνα τού... άλλα καί διά τα κοσμή · ματα «ού συνακικόμισι. "Ενας πλεύοιος Κινέζος Ιμπο- ρος τής επαρχίας Τα*—Κΐαγχ ΐτρίεχήρυξεν αμοιβήν 20 χιλιάδων δολλαοίιον δι* εκείνον δ οποίος θα τί Ο ιθ,η δχι χάποιο πολύτιμον χέομημα ποΰ Ιχαοε, άλλά... την γυναΐχα τού, ή οποίαι εγχατελε ψε την ουζυγιχήν έστίαν, μή άνιυρι θιΐια έκτοτε χαρ* ίλας ταυ τ-ίς ποοοπαθι.ας. θλ ϊλεγε χανεΐς^ δχι ιΐκοοι χιλιαδες δολλάρια διά την ανεύρεσιν μια: 5πίσιι?ϋ συζύγου είναι πολλα. Πρίπει ϊμως νά προ στεθη δτι ή Ιξαφανΐσθιΐοα ουναπε χίμ,σι κ^ομήματα χχί δλλοι τιμ^λ **1 δ^λαοίας άξίαί, τα δποΐι δ έλπΐζιι νά ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τού ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 15ον ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 τό Καφενεϊον Κνοσός, Πληροφορίαι παρά τώ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί Πολλάς. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΟΛΪΑλΚΗΣ ΙΑΤΡΟΕ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΪ ΝβΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ ΒΙδικ&« έκπ«ιδΕυθβ1< έν Μονάχω καΐ Βερολίνω Τ. ΑδδίβΙβηΙ τδν καβηνητΰν νοη ΒοΓ^τηβηη καί δΗΐΗ Ηβΐηι, δ τούς «άσχοντας βκ των νοσημάτων τοθ ΠεπτκοΟ Συστήματοο ·1ς τό Ιατρείον τού. Πλατβΐα Τριών Καμάρων (Οίκία ΊατροΟ κ. Χε λιδόνη) 9—12 «. μ. καί 4—6 μ. μ. ξέρη άν πράγματι άπεκοι- Γ ,... χ»ί τΐόσο, ίλλά θϋϋίίμαι μί νόν δτι {«ΐτάχθτ]κα Ιξαφνα 3τά πόίΐα μου αττϊ 1/α δυνατο άνΐμο πκϋ) μ^Ο ήλθε σιν μαστΕγ»Η« στο πρίαιβπο χαί άπό τί νΐρί ίνίς ·*ύ μχτος ποϋ εΐχι σπάση έκάνω σιό χατάστρωμβι. Ένατάλαβ^ι άμέοιο; δτι τδ μαθρο αύννιφο τής χατιι γΐδος ποΰ είχαμε δτ] μιά ώ^α πρΐν σΐή κρύμνη μας ΙΪ4 ίπίροι αι χατά τάς προβλΐψΐις τοθ πλοι άρχου πλαγίως μα(, άλλάίΐξέοπα σι επάνω μας. Οί να3τες ί:ρεχαν σάν τρελλοί σιο χατάοτραιμα γιά νά κατεδ^σνυν τδ μεγάλο παν ι, άλλά τδ οχοινί είχε πλίξη χαί ?έ< τδ κατώρθωσαν. Ό ςύρανδς ή:αν τώρα χατααχδιεινος επάνω μας σκιπασμίνος μέ μχθρα ού,ν» φατ, Ι-ώ μπροστά μας τό φιγγαρι Ιλ«μπι. Τδ πλοΐΐ μκς ώΊεύμενο ' £πό ιήν μαν(α τοθ άνέιιοϋ χαί τ»ν 'κυμάτων εφέρετο μέ ταχοιηια ' πρδς Ινα οχδπελο τόν δποΐον ή ταν ϋύ.ατον νά άποφύγψμεν. Την στιγμήν έχιινη !^α ιιιγίλο χθαα πΐαω μας ίσή<ωσε ψπλά τή 64ρ ' %% μας ατή χορυφή τού χαί Ισπα αι επάνω μ»ς. Τδ πλοΐο ίμούγ χοιαε οά πληγωμίνο θηρΐο χαί άΊιπροι άφροΐ έσχέπαΐαιν τδ χατά οτρωμα. ΠολλοΙ νοθιες ιΐχαν πί ρασϋρθξ οτή θίλασσα. Τδ χθμα έηέρασε χαί μοθ φά νηκΐ πως ι [χά μείνη πολλά λεπτί μΐοα στδ νερο—οτί)ν πραγμιτιχί τητα ήί»ν δλίγα δευτεοδλιπτα [ό, νόν. Ίύ μεγάλο πανΐ εΐχε αχΐσθη χβΙ έχυμάτιζι μέ χρότο ατδν άνε μο. Έφείόμεθα πλίον πρδς βέβΐιο θίνατο, Γιά μ:ά α ιγμή δμως δ ά νιμος ίαταματησε λίγο α£ν νά Ι παιρνι φδρα γιά ν£ ξχναρχίαη χαί ά<ουαα τή φω'ή τοθ Τζώ άπδ τή βίρχα: —Έλδίε γρήγορα σ:ή βί^χα! "Ηίη τδ πλοΐο μας ΙβιιθΙζιτο. Είχε προσχρούαη ταυτοχρόνως οί ξραλο. Τα νΐρά ίιαρχΑς άνέβχι· ναν. Δίν δπή;χε πιά χαί ή έλαχί σιη άμφιβολΕα γιατΐ ε15α τδν Μω χαμετ νά πη?£ στή δίρκχ αέ μιά οτιγμή ποΰ Ιίχ χθμα την Ιφΐρΐ ο<δ 0ψ3ς τοθ βυθΐζουινου Εατιο^ ρου. Μέ Ινα δ/ριο πήίημα βρέ- θτ]<α χι' έ"ίώ μίοοι στή βίρχα τή 'σιιγμή ποΰ δ Μιοχάμετ 1<οβ« τί σχοινί μέ τδ μαχα^ρ; τβυ. Μ5λι; •Ιχαμε προφθΐαη γΐα^Ι ή θάλασ αα εΐχι αχεπάαη τδ (ιτιοφέρο. "Εξαφνα Ιιιπηξχ μιά κοαυγή: ' —Ό Δ«ί! θίί μου! II ?θ *{νε 4 Λιί; —'Ο θΐίς α; τδν δ.ηίήαη, έ 'φώναξι δ Τζών. Πρΐαοχή! "Ερχεται χαί &λλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ κρ μας θεωρούμεν νΛ βϋχαριστήσωμιν καί δημοσία: την Αγγλικήν Άσφαιλιστικήν 'Εταιρίαν «ΤΖΕΝΕΡΑΛ» διά την «ληρωμήν τής καταβληθεΐσης τ-αρ' ημίν άποζημιώσεως ουνεκεΤο: έργατικοΰ άτυχήμα- τος διά τδν θανόντα εργάτην μας Προδρομον Άβακού- μονλου έκ δρχ. 68000. "Ολως Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν τούς άξιοτίμους Πράκτορας τής Κρήτης κ. κ. Α. καί Ι ΜΑΥΡΑΚΗΝ. Έν Ηρακλείω τβ 15 Ίανουαρίου 1937, Ό ευχαριστών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Έ<6τταξχ πία» μγς, "Ενα με γαλο χθμοί έρχίτανε χατχπάνω .μας. θί ή-ελα νά μβς αχεπίοη μιά γιά πάντα άφοθ εΐχ* χ*3η | τόν Δεβ, καΡώ; ΪΙ τό εχύΐταζα δ- έκρΐνα Ινα μαβρο άντικε!με»ο, τδ οποίον θά ίτεφτε μέ τδ βαρες τοθ χύματος κατ' επάνω μου χαΐ ίίτλω ο% τα χέρια γιά νά προατατευθώ. 'ΕχεΙνο ή:χν ε^α αχκϊχι άνθρώ που δ δηοΐος λιχνιζίμΐνος μέ το ά'λλο χθμα ίπεσε ατδ χάθιαμα τήζ 6άρ<α{. Τδν Ικιααα μέ δλη μου Ι την δύναμι γιά νά μή τδν παρα ':η παλι τδ χθμα. Ήταν δ Λιί! (συνεχίζεται) ΚΛΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΝ ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΙ ,ΑΪ 'Υφασματοπωλεΐον Έμμαν. Α. Καββαλάκη καί ΑδείνφοΙ καθιστα γνωστόν είς την αξιότιμον πελατείαν αυτού δτι κατόπιν παρακλήσεων πολλών πελατών τού μη δυνηθέντων νά έπίΰφεληθώσι των έκπτώσεων λόγω τής κακοκαιρίας πσρατείνει αύτάς μέγρι της 28ης Ίι*- νουαρίθϋ. ΕΠΟΦΕΛΗΒΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Μετα μακοαν απού σ'αν αφίκετο είς την πόλιν μας με τώ τής μητοός τού, ό στρατιωτικός Ιατρός κ. ΚΙμων "Ανδρ. Εύγενης -Έττανήλθε έξ "Αθηνών μετα τής κυρΐας τού δ δικηγόρος κ. Ι». Ζε1βΈπΙσηςςέτιανήλΘεν ό ύφασμα. τέμπορος κ. Μ. ΠατμανΙόης. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Ιωάν. Σα ριδάκης έ< Καιρασίων κσΐ ή δΐς Κατίνα θαλασσινοθ έκ ΣΙβας Εδω σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Μιχ Α. Κουρτι κάκης δμτΐορος έκ Πετροκεφάλι Μεσσαράς καί ή δΐς Μαρία Πολυ ζώη Ποττσχατζάκη ετέλεσαν τούς γάμους των την παρελθούσαν Κυ ριακήν είς Κουσέ Κοιινουρΐου. Πσ ράνυμφος τταρέστπ ό κ. Γεώργιος Πορταλ6κης Εμτιορος. Εύχόμεθο: νά ζήσουν. Α. Π. —Είς Ζαρόν ετελέσθησαν οί γα μοί τοθ κ. "Ιωάν. Λεμονάκη μετά τής Άργυρής Κοκαράκη. Πσράνι.'μ φός παρέστη ό κ. Ιω. Χ. Στρατη, δακης. ΘΑΝΑΤΟΙ -Έξεμέτρησε έντβθ Θα τό ζήν κοΐ εκηδεύθη την έπομέ νην χρηστή καί ένάρετος οΐκοδέ σποινα ή Πηνελότΐη Π. Πολάκη. Είς τούς οΐκείους της καί τόν ιΙΙόν τπς κ. Έμμ. Πολάκην άπευθθνομεν Θερμα συλλυπητήρια. —Δέν εΐσηκούσθηοαν αί πρός τόν ΰψιστον δεήσεις καΐ ηαραλή σεις των γονίων, συγγενών καί φ( λ»ν, δέν Γσχυσαν αί ίατρικαΐ έηεμ βασεις καί τό πατρκόν ενδιαφέρον καί ή χρυσή πεταλοθδα, τό μονά. κριβον κοριτσάκι τοθ Λτυχοϋς φΐ λου Έμμαν. Κονσολακη, ΕοΘυμΙα» μαθήτρια τής Ε'. τάξεως τοθ σχα λείου, τίττλωσε τάς πτέρυγάς της καί πέταξε -πρός Κύριον την 13ην* τρέχοντος, βυθίσασα είς βαρύ πεν Θος τούς δυστυχεϊς γονεΐς της καί οικογένειαν Παπά Σπύρ, Ποντικα λη. Γήν κηδείαν της γενομένην έν Νεοχώρι παρηκολούθησαν α ιταντες οί κατοικοι μετά. των κατοΐκων Κ» λυβίων καί Τουρλωτής καθώς καί οί μαθηταί τού σχολείου έν θώμα» τι μετά τοθ διδασκάλου των, φέ ροντες ιτένθος καί Θρηνοθντςς την απώλειαν τςΰ οτολι&ιοθ των, έιΐ τοθ ταφου δέ έ,νεκρολόγησε δΓ ώ ραίων λόγων ή συμμαθήτρια της Καντίγκω Π. 'Αρχοντουλάκη ουγκ ι νήσασα τούς πάντας. Μ. Σ. Π, Γύρω στήνπόλι μας^ ι Καί χθές ή λ,ιακάοα κατά τος πρωϊνάς Ιδίως ώρας ήτο βαυμα· σία, —Προκαλέσασα ζωηράν κίνησιν είς την -πόλιν, λόγω τής άθρόας έ ξόδου κόσμου παντός φίλου καί πάσης ήλικίας. —Ή πλατεΐα ιδίως Τριών Καμά¬ ρων κοΐ ό Δημοτικός κήπος κΤχαν καί πάλιν την ευεργετικήν τβν. —Ή Ιχθυαγορά μας τ*ς τελίϋ ταϊας αύτάς ημέρας σ^μειώνει,.,.τΐι έννες λόγφ τής παρουσιαζομένης καί πάλιν άφθον'αρ ψαριών, —Τα όποΐα σημειωτέον ττροσφέ ρονχαι είς τιμάς λογικάς. ■—Καί τοθτο χάρις είς τος καί έτιΐ τοθ προκειμένσυ φροντίδας τή,ς 'ΑγορανομΙας "Ηρακλείου. —Τό δτι πρέπει νά περιμαζευ- Θοθν οί έπαιτοθντες, δπως έγρώφω. μέν καί χθές, είνε έττιτακτική, ^άνόΐ γκη, —Πάντως εί<, τό σημεί»μά μας προσθέτομεν κοΐΐ την λεπτομέρειαν δτι καταντοθν έξαιρετι-Ος ένοχλη τικοΐ, ττεριδιοβαζονΐες άκαταλλή· λους ώρας είς την πόλιν, ώρισμέ νοι έτταΐται. —Όττως λ. χ. μερικοΐ τυφλο* μου σικοΐ καί γυναΐκες μέ...ύΐτερφυοι«ά παιδία, —Ή πυροσβεστική ύιΐηρεσία έξε τέλεσε χθίς ουναγερμόν καταοβέ σεως πυρκαιδς πρωτοβουλΐα τοθ Διευθυντού της. —Ό ουναγερμός οθτος εστέφθη Οπό επιτυχίας, προκαλέσας καί την κοινήν περιέργειαν λόγφ τής έντυ πασεως ότι ποόκειται περί ττραγμα, τικής πυοκαίάς, — Χθές είς τό μονομΐλβς ιιλημμε λνιοδικείον διεξήχθησαν αί ουνή θεις ύττοθέσεις άρμοδιότητός τού. —Αίτινες είναι πάντοτε οπλεϊ οται δσαι». —Μέ τάς συνεχιζομένας αίβρΐας έπανήρχισαν είς την ύπαιθρον χώ ραν αί καλλιεργητικαΐ εργασίαι, —Κατόπιν τοθ Θανάτοο τοθ Γ, Οικονομίδου, δοιις όμολογουμένως δημιουργεΓ κενόν είς την Ιστορι κήν καί κτηματολογικήν Ερευναν τής περιοχής τοΰ Νομοΰ ΉρακλεΙ ου καί ολοκλήρου τής Κρήτης, άξΐ ζει νά σημειωθή τοθτο; —"Οτι ό Δήμος Ηρακλείου άν- ταπεκρίθη είς μίαν άπαίτησιν τής κοινής γνώμης διά τής άναθέσεως πάσης , μεταφραστικής εργασίας, είς τόν έντριβή τής Τουρκικήν καί ειδικόν έρευνητήν τής Ιοτορίας μας κ. Η. ΣταυρινΙδην. —Έν συνδυασμφ μ* Τήν διαιή ρήσιν τού τόσον πολυτίμου άρχεί ου τοθ μεταφραοτικοΰ γραφεΐου "Ηρα«λεΙου, ____________ * Ρεηορτερ Μ«ντ*μ ντέΤίμη: <Χ·ιρομ<χν τ·ία).— Υπό τοθ έν "Αθήναις Έκ δοτικοΰ ΟΤκου «ΆνάπτυξιςΒ (Κολο κοτρώνη 27) κυκλοφορεϊ κατ' αΰ τάς τό έξαιρετικά ενδιαφέρον βι βλΐον τής Γαλλίδος χειρομάντιδος Μιιιβ ΌΕ.ΤΗΕΒΪ5 «Χειρομαντίαιι. Δια τοΰ βιβλΐου τούτου άνα λοονται τα διάφορα οχήμαια καί χαρακτηριστικά των χειρών καί Οιά τής μελέτης αθτοθ γΐνεται κα νεΐς Ικανός V άναμινώσκη τόν χά ρακτήρσ. ή την διανοητικήν καί συ ναιοθηματικήν κατάστασιν τοΰ άν Θρώπου μετα έπιστημονικής άκρι Ρείας τα όποϊα παραδέχεται ή επι οτήμη ώς άναμφιοβήτητα. Επί πλβ όν ή συγγραφεύς προχωροθσα έ^ υετει τάς έπικρατούσας γνώμας δ σον άφορςΐ την σχέσιν των γραμ μών τής παλάμης πρός τό τιεπρω μένον. Τό βιβλίον αύτό κοσμεΐται μέ δεκάδας άναυτικών είκόνων, ττρδγμα τό οποίον τό καθιστδ εϋ ληπτον. Ζητήσατέτο άπό τα βιβλι οπωλβΓα "Αθηνών—Έπαρχιών. Έ ών δέν δχει 6 βιβλιοτιώλης σος ά ποταθήτε; Έκδοτικόν Οίκον «"Ανά τιτυξις» Κολοκοτρώνη 27 "Αθήνας, Αποστίλλϊται οντΐ 6ραχ, 35, ν|ί?αίέν& ,οθ έστεκόταν Ια σέ μιβ «6Ρ] ότι την προσοχήν τβνψηλός «*αΙλι Ι «υ 6λόϊσο κα «φάλι τού ύτΐερή οβιό τού άτιολι. κ6 ·Η σχια φ τού έτόνω ώρσΐων. 6λ< τού. Τό ταν «λατύ ατανσ μαλλιά ιιΐοω μέ.άιιαλούς ' Τό στίμα λιγά· χίΐλη θβρμά κα Ι μύτη 'θΐα χσΐ ζ< χρό μάλλον χρβ σώηου τού. Κινι τσν ώαορφότερο< Ήυρινκήηισσ» ΙΟΝΙΙ 1ΔΡΥΜΑ. Έκτέ γασίας δρους. Ριιιιιιιιιιιιιιι Άν», ?«»1ΗΙΐΗΐϋΐιιι Ι^ ΑΒΥ
  λ η ο ρθ α Σ ι _
  τού
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  21ον
  —Καλή μου, έψιθόρισβν ή
  Μαρία — Άντουανέττα σ«ύ·
  βοντσς πρός την πριγκήπισ-
  σα ντέ Λιμπσλ, κυττάξετε
  τόν κουνιάδο μου. Β σανΐζβι
  άκόμη την κου,ιένη την δού»
  κισστ τοθ ΣώΚν...
  —Μην άνησυχήτε,
  α ή
  έ<ανεττώ;οέν Ιβλεπε μέ ηό σο ενδιαφέρον έπαρακολσυ θοθσεν ή φιλή της την παρα μικρή κΐνησι τοθ σιωττηλοΟ νέ ου πού έστεκόταν σάν άπρο σανατόλιστος. —Ποιό είνε ούτό τό *ρχ°ν τόπουλο; έρώτησε μέ Οφος ά τΐλής ηεριβρνε'ας ή Μαρία— Άντουανέττα την κόμησσα ν έ Νοάΐγ. —ΕΙνέ ό κάμης Χ*νς Άζελ νέ ΦΟ^σεν, ύψηλοτά-'η. θΐρ ρ© τ ώς 6 χ. ντέ Κρώϋ-ς, ό πρέσβυς τής ΣουηδΙαΓ, ΘΑ σάς παρακαλέση οέ λΐγο νά τοθ έπιτρέψΐτε νά σάς τόν παρου οιάση. —Είνε χαριτωμένας. Τί ξέ ' υό τάτη, απήντησεν ή πριγκήπισ- σα, ή δούκισσα Εχει άρχετό πνεθυα γιά νά υπερασπισθή. —-θα την συγχαΐρη ασφα¬ λώς γιά τό γάμο πού πρόκει- ται νά κάΐΐϊ). Τί ίστορΐα! ΜοΟ φέρνει Αη5!α... Ξ'ρετε δτι σύ τή ή γρηά τρβλλή έπιμένει νά θέλρ νά παντρευθβ τόν κ. ντέ Ζ .ιάνκ, τόν οικονομικόν έ· . . . πόπτη μου. Αυτή είνε έξή-ντα | Ρ'™.^ αυ'6ν; χρόνον καί αύτός τριάντα... πατβρας —Αυτή βΐνε ή μικρότερη 6· γνοια της. ΚΛΘβται καΙ λίει σ' βποιον θέλει νά την ακού¬ ση πώς μιά βούκιοσα 8έν είνε ποτέ πεοισσΟΓερο άπό τριάν· τα γρόνω' γιά έναν σστό... 'Αλλα ή Μαρία—Άντουσ- ν|ττα Ι έν α«ουβν. Ένας νέος πού έστεκόταν μονάχος κον τα σέ μιά ττόρτα εΤ/εν έ^κύ ση την προσοχήν της. Δέν ή· ταν οθτε ίϊκοσι νρόνων. *Η- ταν ψηΧός καί λιγνός, τό κορ μΐ τού όλόϊσο κσί λυγερ<5, τό κεψάλι τού ύπερήφανο, τό πρό σωπό τού απολύτως κανονι κό. 'Η σχιά των πυκνών κσμ πυλωτον χατάμαυρων φρυ· διων τού έτόνωνε τή λάμψι των ώρσ(ων, όλοκάθαρων μα τΐών τού. Τό μέτωιιό τού ή ταν πλατύ καί τα βαθυχά οτανσ μαλλιά τού έπεφταν π(σω μέ,άκαλοοςκυματισμούς. Τό στόμα λιγάκι μενάλο, μέ χεΐλη θερμά καΙ φιλήβονα. Ή μύτη Τσια χσΐ ζωντανό τό ώ χρό μάλλον χρώμα τοθ προ σώπου τού. ΚανεΙς άπό δΧουο τούς άνβρίς έκβΐ μέσα δέν ή ταν ώμορφότερος, οΰτε εΤχε παρόσΐημσ πιό εθγενιχό. 'Η πριγκήπισσα ντέ Λσμπαλ τού, ό τάρχης, είνε Μνας άπό τούς ίσχυρούς πολιτικούς ηγέτας τής Σουηδίας. ΕΤνε πισιός ΦΙ λος τί|ς ΓαλλΙας. "Αλλωστε ύπηρέτησεν άλλοτε βεκατρία χρόνια είς τάς τάξβις τοθ στρα τοθ τοθ βασιλέως... —"Ωσΐβ Οικαιθθται νά περι μένη δ τι ό γυιός τού θά τύνη της καλλιτέρας ύποδοχής! κ! πεν ή Μαρία—Άντουανέττσ. Την Ιδία στιγμή ό Σουηδός πρέσβυς έπλησΐοζβ μέ τόν νέ όν συμπατριώιη τού, ό όποΐ ος ύπεκλΐθη χωρίς καμμίαν έ πιτήδευσι μπροστά της κ* ί τΐειτα την έκύτταξβ μέ σταθε ρό κα( άτάραχο βλέμμα. —-ΕΤμαι καταγοητβυμέντι πού οάς γνωρΐζω κύριε νέ Φέρσεν, %Τπεν ή Μαρία—Άν τουανέττα. ΜοΟ είπαν τόσα καλά γιά την οίκογένειά σας καί ξέρω τώ; άγαιιά'ε τή Γαλλία. —εγψηλοτάτη( είπεν έκεΤνος σοβαρά, σύτή ή άγάπη Γεν εί νέ διόλου έκπληντική: ή μήτε ρα μου εχει στΐς φλίβες της γαλλικό αΤμα- ε'νας άπό τούς προγόνους της ό βαρονος ντέ λά Γκαρντ), έπολέμησεν αλ λοτε στό στρατό τής Δανΐας... (συνεχΐζεται) ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |_ ΕΤ©_ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839 1ΑΡΥΜΑ. ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΕΔΡΑ ΒΝ ΛΟΝΔΙΝΟ' ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕ*Α "Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬ γασίας ύπδ τούς πλέον συμφέροντας δρους. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ | Μ«τα τριιτβΐς ευδοκίμους σνουδάς ίν τω ή τΐλειοτέρφ Μαιευιηρίφ των Βαλκανί«ν τής <] Κάς Έλενας Βενιζέλου, αφιχθη 4ξ Άθηνβν / ή &ΐιστήμων μαϊα ΔΙς , ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ « ς ΚαΙ 6*χ«ται τάς επιτόκους καί «ασχούσας / ικ νοσημάτων τής μήτρας καί «αραμητρίβν ) Αν τβ οΐκΐο: της όδός Λασηθίου (Βαλιδε τζαμί) ^ ά «δ ώραν 9—12 «. μ. κα13—7 μ. μ. ί ^υυιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιΐιΐΐιιΐππιιιιιιιιιιιπ π ^οιυππαιιιιιΐππιιιΐιιιιιιΐιι^ κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ | ΠΡΟΤΙΜαΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ άσυναγώνιστος είς ποιότητα Είναι καί τιμήν. Γαλ«χτ·μηχαναί—■ Βουτυροχάδοι ΈργοαταοίΜν = 'Αντιπρόσω-ος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ : 3ΐιιιιιιιιιιιιιιιΐ!ΐιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιυιυιιυιιιιΐιιιιιιιιιιιιηΐΗΐιιιιίϊΓϊ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΒΗΖΙΜ .Αι, ΡΙΤΣΙ Α ΖΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τό δυνατόν άναπτύξεως των έν γένει έξαγωγών. ΙατρικαΙ γνώσεις δια τάς μητέρας ΟΙ σπασμοί των μικρών παιδιών τοΟΓ Συσπωνται τέ μύ· καί ή άνα- άτακτος καί δια- πολλάκις μάλιστα άπαισ'ως συοιγμώβης διό¬ τι άπό τόν συνβσπασμένον λάουννα ουσκολεύΐτσι νά ε(- σέλθη ό άήρ. ΑΙ άναπνευστι 'αί αυταί 8ιοταοαχαί συνή θως δέν Κιαοκοθν πολλάς σπγμάς, άλλ" δταν παρατεΐ- νωνται φθάνουν καί μέχρις Λπειλής άσφυξ'ας- τα χεΐλη γΐνονται κυανωτικά, τα μά· τια τιεοιβάλλονται άπό μελα νόν κύκλον, τα Ακρα ψύχον- ται, τϊερίτρομος ή μητέροτ νο- μΐζίΐ βτι τό παιδΐ της Ανεκοινώθη δτι δπα τοθ Έμπο ριχοθ χαί ΒιομηχανιχοΟ Έπιμε χαταρτ'οθΐ] με μζ ται. Έν τούτοις μετ' ολιγον άοχΐζουν βτθμηβόν νά κοπά ζουν ι' άνησυχητικά φαινόμβ- να, ή άναπνοή όν,Ιγον κατ' ό λ(γον τακτοπο'εΐται, τα χεΐλη άνακτοθν την φυσικήν των νροιάν, οί στΐοσμοί κατβυνά- ζονται μάοβι. καί ή φΓυρτοΟ ·α καλ Β'. Τό παιδΐ χάνβι τάς οΐσθή- σεις καί καταλαμβάνβται επ Ι τινάς στιγμάς άιιό τονικήν σύστασιν των μελών, κορμός χαΐτράχηλος μένουν ά αμπτα- συσπΛνται ο! μύες τοθ πρόσω που καΙ δίδουν μίαν Ι «φράσιν παράβοξον και απαισίαν είς την φυσ.ογνωμ'αν τοθ παΐδι- οθ πού γΐνεται άγνώρ^στος· τα χείλη συσπώνται χαί στρα βώνει τό στόμα, οί σιαγόνες συσφ'γγονται στχασμωδικβς τόσον 8κου αδύνατον νά ,τοθ ανο'ξτ) κανεΐς τό στόμσ. Μέ την σύσπασιν εκείνην πολλά- χις δαγκάνεται κσ( ή γλώσσα καί οΐματώνει. ΔιακόπτΕται ή άναπνοή κσί τό παιδΐ μένει ά κΐνητον έτιΐ τινάς στιγμβς ώ σΛν ξυλιασμένον, όπότε μετ* ολίγον έ^ρήγνωνται, άκόμη τρομακτικώτεροι, οί κλονισμοί λεγόμβνοι σπασμοΙ, άρχΐζον- τβς &τ ό τούς βολβούς των όφθαλμών πού κινοθνται διαρ κώς δεξιά καί άριστερά, χυρι- εύουν τούς μθς τοθ πρόσω· που καί -κροκαλοθν μορφα· σμούς καί τρίξιμον των οδόν ν καΙ διά μιάς έξαπλοθνται είς τα &"ω καί κάτω άκρα, τα όποΐα τινάσσονται άτάχτωςίδι9 άσφυξΐας. κα[ μέ χινήσεις σφοδράς κοΙΙ (συνεχίζεται) [¥»10 ΕεΠ Ο θ< » ·Χ 1*3Μ·< Ώς επί τό πλείστον οί σπα σμοΐ τ&ν τιαιδι&ν πΐρέρχον- ται χωρΐς κανέν δυσάρεστον άποτέλεσμσ, δ ότι συνήθως δταν πρόκβιται περΐ εΐσβάλ· λοντος πυρετοθ Ιχουν την ση μασΐαν ιτού 6χει τό ρΐγος ε(ς τούς μεγάλους. Κάμνει 6έ ά- ληθώς καταπληκτικήν έν τύπω σιν ή άντΐθεσις πού παρατη ρεΐται μεταξύ τής σφοδρότη τος των σπασμών καί τής τε λβΐας άποκατσστάσεως τοθ παιδιοθ είς την προτέραν τού εύδιοθεσΐαν μετ* ολίγας στιγ μάς. Στΐανιώτατα καί σχε δόν κατ1 εξαίρεσιν μόνον δύ ναται μία τοιαύτη σπασμώδης κρίσις νά θανατώση. τό παιδί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙ2ΤΗΡΙΑΣΜ0Γ ίικολάου Ί. Καρτοώνη χατοί κου 'ΑγΕου Μύΐωνος. Κατα Μ6?. Πχπου'οίχη χά τοίκου ίπίοης Άγίου Μ^ωνβς. Έπειϊή δ χαθ' ιύ τί παρβν νο μ'μως ίτιιτάγη διά τί); δ1»* χρο νολογίαν 12 Νΐΐμβρίου 1936 επι ταγΐ]ς μοί) καί άκολ'.ύίως δια τής δπδ χρονολογίαν 23 ΝοεμβρΕου 1936 χαταοχεΐηρΕου ίπιτΕχνής μου «αι3 αυτοθ, Νλ δυνάμει χαΐ πρός εκτέλεσιν της 5π' αριθμόν 632 τοθ 1935 όϊΐστιχής αποφάσεως τοθ τΐλεαιδίκου Πρωτοδιχείου Ή χλείου νομίμως κηρυχθεΕοης έχτε εσιής μοί πληεώ^η έϋϊός ττ]ς νο 'Η ίπιτοοπή μελετήαασϊ έπι- δλα τα □Υ] αια το δ ποίον 6«έβαλεν είς Έ6νΐχ«)ς δτι οί έξ»υιού*! μας ε[«ε δυνατόν νά Βυξηθοθν άφ' 4-ός μέ« διά τής προσκτήοεως νίων άγορβν χατα ναλώσεως 5 πεος ή 'Αμερική, Ία· πωνΕα χαί άλλαι χ&ραι χα' άφ' έ έρου διά τής άναπ ύξεας των ή*η χεχιηιιένων άγορβν Πρός τούτοις είνε δυνατόν νά πραγματο κοιηθς έξαγωγΐ) χαί άΊλ»ν προϊ δντων πλήν τ»ν έξχγομένιον. Δ'ά την πραγματοποίησιν τβν ανωτέρω δέον νά χαταδληθη ίίιαι τέρα προσπαθεία διά τό πλαβοά ρισμα ττον Έλληνιχ&ν προϊόντιβν είς τα Ιξωτεοικίν. Ώ; έπΕβης χαί διά την συσκευασίαν τούτων χατα τύπον έμφανίσιμον χαί άποχλεΐον τα τβν συναγωνιομον δπό προϊόν των άλλων νωρβν κβτωτέοας μέν άλλά σιισκευασμέναν καί μεθβδιχβζ. Ποοτεΐνεται έν συνεχεία δ Ιλεγ χος επί ττ]ς συαχευαοιας καί ποιότητος των είς την άλλοδαπήν άποοτ«λλοαένιον προΐόντων. ΚοΙνε ται Η έξ ί'λου άπαβαΕτητος ή ωρισμένα* πρ^ς έξ< (Ο »ς ώϊΐε 6 ώ ή ν« ι{ ι ίέδϊΐος περΙ τί)ς ά/ο οζ μέ τίς ποιί'η'ος χαί τοθ π;οϊ4ν^ς 'ΕπΙαης ζητεί ται ή δηαιουργία νίω< τύπω* οί «ν Εκανβν ν! θελξουν τον χαταναίω την. Π^οτείνεται ά>όιη ή δηαιουο
  γία χαταλλήλαυ διπφηιιίσειος ίιά
  τό πλιαίισμ'χ τ&ν πρ'-ϊό-''α>''
  χαί ή Χ' αδ'-λή ποοαπαΗείας
  πρός έξ'χγιβ'ή* «αί άλ»ν πρ Ι4ν
  την 8<τω; τβν μετοίωτ&ν, μεταλ- λευμίτων κλπ 'Η κατάκτησις τής άγορα"; τής Άμ«ρικί]ς βύνα ται νά άτοίώςιη } Ελλάδος κοί ζητ»1ται ή σύνιηηξις βίχονομικβν έ^γανιομΑν οΓιινες νά αναλάβουν τδ Ιργον της έξ*γ« —Βιβλίον απβγροιφί,ς έχη- μάτνν. Προκειμένου νά καταρτιο8§ βι βλΐον άπογροτφίίς βχημκτων, ή Διοίκησις Χορβφυλβκής Ήρα χλείβυ προσκχλεΐ &καντα$ τβύς Ιδιοκτήτβς χ»! έδηγούς αύτοχινη των. τρικόλων ποδηλατ«ν, χαρ ρων καί άμβξιβν, δπως πρβσκομί σωσινβΐς τίιν Οπηρεσί«ν τροχ&( άς Μΐνήοβως ('Αστυνομ. Τμήμα 'Ηρκκλε(ου) τας αδείας ΧΜΧλοφβ ρί«ί, δελτία άηογββφης χά Ι ά- βείας βδηγών χ«1 μίαν φωτογρ* φίαν τοθ τε Ιδιοχτητου χαί βδη- γβύ, πρός Ματαχύρηοι* τΒν στοι χεΐων τούτων είς τό καταρτισθή θάμενον έν λόγω βιβλίον. —Τραγική αύτβκτβνία. Είς Χανιά, ηύτβκτένηοε τίιν 6ην &πογευματινήν τής «ρβχβές, ίι δ«κ««(ττα*ις Ά. Τζιρακη, Βλπ θεΐσκ δια κιριβτρβφου είς την Μκρδικκίιν χώραν. ΟΙ λόγοι τής αυτβχτονιαϊ δέν ·γν»ίοθηο«ν. τ&ν ταμείων. Ε<ς τα έφεδρικά ταμεΐα Κρήτης έχοινοηοιΐιβη ή ένκύκλιος τοθ 6- πουργοΰ των θίκβνβμιχων διβ της βπβ(«ς «ιταγορευεται ή ιτρόα ληφις οπβλλπλων είς «ρνανιομούβ δημοσίο» βικαίου. Γεωργίου οικονομίδου κατέθεσεν Δημοτικοδ ίρ«Χ- «Χριστίς» μΕαν οικίαν οιινιαταμέ νην έκ 4 ίβογεΕων χαί δύο ανω¬ γείων δωμϊτίων ουνορεκομένην κτήμβσι Κω)'ου Τσχφαντβχη δρό διτέρ τοδ Πανανείου μόν -ίηιιίσιον χαί βμαξιτόν. ]*£?*& 5ίν) Είς θέσιν €Καρΰδι» τ<5;'μς ιββι περιφερείας Άγίου Μύρωνος άμπε λον εκτάσεως όν ώ έργατων μέ 11 ελαιόδενδρα ουνοριύουοα με χτήματα κληρονίμων Γεωργίου Δαρδαντή, Άριοτοδήμου Παπου δέτη καί ρύαχι. Ό πλιιαίηϊΐασμός τβν —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Ό κ. Γεώργιος Ί. Καηνιβτος χά τεθεοεν ημίν υπέρ τ&ν λαΐκ&ν βυββιτίων δρχ. 400 άντΐ οτεφάνβυ ---------- „ -------- _....—,- είς μνήμην τβθ άποβιώβαντος πής εγένετο κροχθές η κλήρωσις Γεωργ. Ι. οικονομίδου. | τ&ν ύπολβιπβμένείν βΐκπμάτων -Ό Αήμος Ηρακλείου τ μδν ,ΐς 24 διχαιβύχους προαφυνας την "; μνήμην τοδ αποβιώσαντος τΜν Χανίων. —ΑΙ κληρώοεις των προσφυ γικβν οίκημάτων. 'Ενώηιον τής βΙκεΤας Έκιτρο· ημ η των τούτων γενησεται την 28 Φΐ- βρουαρΕου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώ5αν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμδολαιογράφου ΆγίΌυ Μύ¬ ρωνος Εμμανουήλ Καλυτεράχτ] ή τς-ύτου χωλυομένου έ< ώπιον τοθ μ'μου προθΐσμίας, διά κεφάλαιον ι νομΕμου αδτοθ άναπληρωτοθ χαί ό·<ους καί Ιξοδχ μέχρι τής π- ώ' έν ιφ έν 'ΑγΕω Μύρων ι χειμένφ ής τβν ώς ί/ω έπιιαγων μου έν δηιιοσΐφ γραφε(φ το« δ« χαί δπου δλφ δραχμάς 19 800 έντόχως άπδ χβλοΟντβι ο[ 6β1)χίμιιοι νά πλιιβ χί)ς έπιταγίίς μου ταύτης χαί διά ίφ (ά έν τ% δευτέρα έπιταγξ Ιξοδα δραχμάς 820, άλλ' άπέοχε νά ηράξη τοθτο μίχρι σήμερον. Δ ά χλητήρ Δ ά ταθτα Πρός οΐσπραξιν των χρηματικήν τούτην ποοβν τβς ώ; ανω έπ,ιτα- φν μευ, τ&ν τόχων αυτβν χαί τ&ν έξέδων έχτελίαιως έχθέτω είς δημόσιον αναγκαοτιχβν πλειστη- ριασμ&ν τα εξής άχΕνητα χτήματα τοθ ο?ιτλέτου μου τούτου χε'μενι είς την χτηματιχήν περιφέρειαν Τ3θ χοορίου Άγίου Μύρννας χαί Βίρηνοδιχεΐου Άγίου Μύρωνος Ιον) Εί; θέβιν «Νβτιχ3> τής
  περΐφΐρείας Άγίου Μύρωνος άγρος
  ίχτάσΐως τριβν τετάρτων τοθ
  βτρέμματο; ι έ Εξ ελαιόδενδρα αυ·
  νορευομένου χτήμαοι 'Εμμαν, Μα
  νουσάκτ), Μιχαήλ Άλοαααχη, Στυ
  λιανοθ Μανδαλενακη χά Ι δρόμφ
  αγροτιχφ.
  2 λ) Είς θίβιν «Πφαρο
  α&τής πεοιφνρεΕας ίμττελον
  σΐως ε; ατρεμμάτων ιΐδους
  «αί σουλτανί εκτάσεως ενός σχρέμ
  ματος μέ τρείς άμυγ5ιχ}ας χαί 10
  *π δέας αυνορευομένης χτήμασι
  Ήρανλίους Μαρνετάκη, Νΐχολαου
  Πΐτεϊάκτςι, Μιχαήλ Μανδαλενακη
  καί δΓΟμψ άγροτινψ.
  3?ν) Είς θέσιν «Κουρέντε'» τ«|ς
  αυτής περιφερείας άμπελον εΐδους
  σουλτανί εκτάσεως ίνος στρέμμα
  τος μιτά συνεχομίνου άγροθ εκτά¬
  σεως δύο στρεμμάτων μέ 30 έλαιό
  δεν!ρα συνορειιομένου τοθ δλοι
  χτήματος μέ δρόμον άγροτιχόν
  Νικόλαον Κονταχη, Εμμανουήλ
  Χιιτζηστελιανάχτ), χληρονόμους
  Ά^δίίου ΚαλοχαιρινοΟ χκΐ 'Αργυ
  ρής Μχραβελάχη
  4 α) Έ«τός τοθ χωρίου
  Μύρωνος χαί χατά τ,ήν
  Άρμίδιος δινασΐιχός
  ένεργησίτω τα νόμιμα,
  Έν Ηρακλείω τη 18 Ί«νοιιαιρΕου
  1937
  ΌτοΟ
  γέλλονΐος
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Καθΐσταται γνωστόν δτι έ-
  παναλαμβάν εται ή πρόχειρος
  μειοδοσίαι τής κατασκευάς
  στόλον Δημοτικόν Κληχήοων
  καί Μουσικήν τής Δηαοτι·
  κων Μουσιχής την 22αν Ία·
  νουαρΐου έ. ε. ημέραν Παρα¬
  σκευήν καί ώραν 11—12 κ. μ
  είς τό Δημοτικόν Κατάστημι.
  Ή Δημοπροσΐα Εσεται τε-
  λειωτική.
  Έν ΉοακλεΕφ τβ 19 Ίανου
  αρΐου 1937
  Ό Δήμαρχον Ηρακλείου
  Μιχαήλ Κααιμάτης
  ΚΡΕΜΥΔΙΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Κρ«οαδ&χης
  μ8σιτικο0 γραφεΐου
  Παπάζογλου.
  Κωνστ.
  —Έφεδρικκ.
  ·Ηδευτεροβάβμιβς Ιηιτροκη τβΒ
  Ν. 5502 προέβη δι* άιτβφαβεεις «ύ
  τ«ί είς την ανακήρυξιν τβδ Μη·
  τρώου τοδ Ταμείου 'Εβεδρων Ρε
  Βύμνης ώς οριστιχβΰ.
  -'Ενεχρίθησνν άρμοδίΜς οί
  κρβυπβλογισμοΐ τής Α'. τριμηνί
  «ς τοδ 1937 τΒν ΈφεδριχΒν Το»
  μείβίν Χανίιιν χαί Ήρ«κλείο»>
  —'Η άνάρτησις σημαιβν χ«-
  ρ« τας εορτάς.
  Δι' βτναγχαβτΐΜοδ νομβυ ύιτβ-
  χρεοδνται «ιταντεβ ο! καταατπ
  ματαρχαι χ«1 οί χάτοχοι οΐκιβν
  να άναρτΒσι χοττ* τας έβνιχάς Ι
  ορτάς χκΐ τ«ς δι' άποφάσεε»( τής
  κυβερνήσεως χαθβριζομίνβις έκά
  στοτε ημέρας έορτββμοδ ί, ήμί
  ρας πένβουβ την Ελληνικήν ββ
  μαίκν άπβ τής ανατολάς μέχρΐ
  τής δύαενς τού ηλίου. Κ*τ* τ*ς
  άνβΐτέρΗ ημερκς Απ«γορΐόετ«ι Α
  άνάρτηβις σημ«Ι«ς (έναν χρατβν.
  Παραλλήλως 8« διατάοοεται επί
  σης β σημκιοστολιομός τβν εΙ{
  τούς λιμίνας όρμβυντων ηλβίβ*ν.
  Αι βναρτώμεναι βημαΐαι δέον
  νά είναι έ{ υφάβμ«τ«( Ανε{ιτη
  λου ά«οχρώσε»>ς άιτκγορΐυομένης
  τϋς[βν«ρττιοε«ις βημκιΒν έφθαίι
  μένειν,
  ι^ηιιΐΐΐιηπιιιπϋΐηηΐΐριιιΐιπιΐΐΐΊηιιιΐΜΐιιπΐιιΠεΐΐΡΐΗΐΜ
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
  των ΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΠΙ ΚΩΝ
  ©εραπεύονται μέ'.τήν χρήσιν
  προϊόντων τής Έταιρίας ΣΕΛΛ:
  των παγκοσμίου φήμης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕΛΛ
  ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕΛΛ
  ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ,
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ.
  Άριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των μορ-
  φών τής Ψωριάσεως, Μελίγκρας, Σκουληκιών καί λοι-
  πων άσθενειών των δένδρων, ανθέων καί κηπικών.
  Βιβλιάρια όδηγιών παρέχονται δωρεάν.
  -ιαρχής παραχαταθήκη π«ρ« τοίς
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙΣ ΜΡΑΕΛΕΙ0Υ-ΛΛΣΗ6Ι0Υ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΠ
  11111111
  «Ι Ι
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφβΐα έναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πέμτττης
  ανουαρίου 1937
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΗΣΤΙΜΗΣΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑΝ
  ΟΠΟΥΕΦΟΑΣΕ ΤΑΣ 60 ΔΡΑΧΜΑΣ
  Η ΤΙΜΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικού πληροφορίας ή ανατίμησις
  των έλαιολάδων αυνεχίζεται^ ραγοαία
  είς την διεθνή αγοράν. Την άνατίμησιν
  τού έλαΐολάδου, έπεβεβαίωσε χαί ό χ.
  ύφυπουργός τής Άγορανομίας άνα
  κοινώσας ότι τό Ελληνικόν,,έλαιολαδον
  ζητεϊται πρός 7Ο, δραχμάς κατ' οκάν
  είς τό εξωτερικόν. Έπίσης, ό κ. Μαγι*
  άχος εδήλωσεν ότι θά επιτραπή ή έξα
  γωγή τού έλαιολάβου χαί δια νά είσα
  χθή συνάλλαγμα είς την χώραν, ά λ
  λά χαί διότι θά ήτο άδικον νά μή
  χαρπωθούν οί έλα.ιοπαρα.γωγοί τόχέρ
  δος τής παρουσιαζομένης συνεχούς άνα
  τιμήσεως.
  ■ΕΣΣΛΡ1Κ0ΝΤΛΑ1ΜΙΤΙΚ0Ι
  ΔΝΔΚΙΛΟΥΝΤΔΙ ΕΙΣ ΕΝΕΡΙΟΝ
  ΥΟΚΡΕΣΙΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΟΕΣΙΜίΐΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ τού ύπουρ-
  γείου των Στρατιωτικών Ανεκοινώθη»
  ότι απεφασίσθη κατόπιν είαηγήσεως τής
  άρμοοίας υπηρεσίας, ν' άνακληθουν
  έκ τής μονίμου δια,θεσιμότητος τέσσαρα
  χοντα αξιωματικοί, είς την ένεργόν ύηη
  ρεσίαν. Οί αξιωματικοί ούτοι θά τοηο
  θετηθούν είς βοηθητιχάς μάλλον ύπηρε
  οίας, γραφείων, Έπμελητείοις χ.λ.π.
  6ιά νά χρηβιμοποιηθούν οί άπααχολού
  μενοι σήμερον είς αύτάς, μάχιμοι άξι
  ωματικοί, πρός εκπαίδευσιν, των
  νεοσυλλέκτων καί άλλας εργασίας
  τού ατρατεύματος.
  ΠΟΤΕ ΒΑ ΕΠ ΙΤΡΕ ΠΕΤΑΙ
  Η ΙΞΙΙΟΙΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ&ΩΚ
  ΜΕΣΩ ΤΟΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—^ Έκ .τού ύπουρ-
  γείουτής Γεωργίας ανεκοινώθη α πό ψε,
  Οτι είς τό έξήί, τα έξαγόμενα μέσω
  Τεργέστης έσπε( ιδοειδή πρέπει νά συ¬
  νοδεύωνται απαραιτήτως υπό ύγειονο·
  μικού πιστοηοιητικού άλλως 6έν θά έ·
  πιτρέπεται ή έξαγωγή των. Τό μέτρον
  τούτο εκρίθη άναγχοχίον διότι οί έμπο·
  ροι τής Τεργίστης παρεπονεθηααν έ·
  σχάτως ότι τα Έλληνικα έσπεριβοειδή
  φθάνουν είς κακήν κατάστασιν βεβλαμ·
  μενά χαί «κατάλληλον οιά την αγοράν.
  ΤΟ ΚΙΑΥΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΪΧΜΗΣ
  Π Α Ρ ΟΥ ΣΙΑ Ζ ΕΙ ΑΥΞΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Άπόψε εδόθη
  πρός δημοσίευσιν ή τελευταία έβοο·
  μαδιαία κατάστασις τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος. Τό κάλυμμα τής δραχ·
  μής παρουβιαζει αύξησιν δύο χαί πλέον
  έ«ατομμυρίων. Γενικώς ή θέσις τού
  έθνχού μας νομίσματος χρίνεται ώς α¬
  πολύτως σταθερά χαί ίχανοηοιητιχή, ή
  *&έ γενιχή οίχονομιχή χατάσταοις έμφα-
  νίζει σημαντικήν βελτίωσιν.
  Η 1ΞΑΓΟΓΗ ΕΑΑΙΟΑ/ΙΑΟΥ
  ΕΓΚΥΚΛ1ΟΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Τό οί,υιιςυβγιΐον Άγορανομίας δι*
  κλΐου ου κρός ι άς Τελωνειακόν άρχσς έν
  ιίλλετσι νά άνοφί<ωσιν ιίς αοτό ' ηλεγρα φικ£.ς έν;ύς οο κρώιου οεχοημ.ροι, εκάστου μηνές ιήν κατά ιόν προηγούμενον μήνα ιΐραγματοηοιηθ&Τ,σαν διά ΐοθ Τελωνεΐου ίξα γω·)ήνέλαιολώ6ςυ είς τό εξωτερικόν. Έκ'σης Βίον νά άνο*ί(.ωσι ποΐαι έκ τ©ν έξαχθειοΑν ηεσοιή ών ήσαν ροφινΐλαια καΐ τιοΐοι ίξή χίησαν νϋιιο^οιημένοι *ν;ός Βοχιίων μέχρι κέντε Χιλιόγραμμα. Ή προέλασις είςΜαλάγαν συνεχίζεται. Δριμείςλόγοι τού τ. ΰπουργοΰ Φλαντέν. ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου. —Ραδιο γράφη αατα έκ Των κβντρων των Ίσβανβν ιθνι φρόνων άναφέρουν δτι 6 Βιοικητής των έθνικβν στρα τευμάτων έν τ% νοτίω 'Ι σκανία σνρατηγός Κβϊ«ο Ντιλλΐάνο μβτέφεοε τό στραχηγεϊόν τού χθές ΐΐβ την νεοναταληφθεΐσαν Μαλ, μβέλλ,α. Τα ίθνικά στρατεύ ματα |-αγ(«σαν τάς θέσιις των είς τόν τομεα τοθτον καΐ ένροχώρησαν άκόμη «ιρΐ τα «ίντε χιλιόμετρα μέ βοριιανατολικήν κατιύ θυνσιν. Βεβαιούται δτι οί £ ρυθροϊ Αν τ| Φύγη των ιγ- κατέλιιψαν μεγάλην «οσό τητα βολεμικοθ ύλικοθ. Ή άιώλΐια τής Μαρα«·λλας, ήτις ήτο Ισχυρβς ώχυρ»μ! νη, λεγεχαι δτι, «ρούξβνησε «ανικόν μεταξύ των βρυ θρών ιν Μαλάγφ ΑΙ Ιρυ· θραϊ 4ρ*αΛ τής Μαλάγας φεύγουν ήδη έκ τής «όλε ε·ς κατευθυνόμεναι είς Άλ μέριαν. Καίτοι οί βρυθροϊ •αίνονται ιγκαταλ,βΙψιχν< τες -ασαν ελβίδα περΐ ά- ■οτελεσματικής «ροασβίσΐ ως τής Μαλάγας έν τού τοις <χ«οστ«λλουν αυτόθι βνισχοσεις. "Ηδη ά*οσ*& σματα έθελοντβν φθάνουν ■κιϊ έξ Άλμβαθέτε «ρός άναδιοργάνι»σιν τής άμύ νης τής «όλε»*ς. Έν τω μι ταξύ τα Αθνικά στρατεομα τα συ*«χ(ζουν την «ροέλα· σίν των. —Κατά πληροφορίας τού ■ρακτοριίου Ρώυτερ ήίθνΐ κή κυβέρνησις τής Ισ«α· νίας διιβίβασιν είς τό Λον Βϊνον τήνάβάντησίν τηςσχι τικας αρόςδιάφορα σηιχιΐα τοθ ίρωτηματολογίου δκερ ύβεβλήθη ιΐς τάς Ινδιαφ· ρομένας κυβερνήσεις άνα Φορικβς «ρός τό σύσΐημα 8λ<γ«]ου. —ΤηλιγραφοΟν έκ Παρι- σίί*ν δτι «Ις την Μασσα¬ λίαν εδόθη κροχθές ύιό τής Δημοκρατικής Ενώσε¬ ως «ολιτικόν γεϋμα κατά τό όιοΐον δ τέως ύκουρ γ&ς καΐ «ρΜθυιουργός κ. Φ λαντέν έχαρακτή ρισε την ολιτικήν τής κυβερνήσε ως τού λαΐκοθ μιτώνου ώς «ολιτικήν Ββρΐωχοαίας. Τό Αμερικανικόν δασμολόγιον καί χά είσαγόμενα ειδή έξ Ελλάδος Κατ' ανακοίνωσιν τής βασι λιχής ελληνικάς πρεσβείας τής Ούασιγκτάνος οί τελωνειακαΐ αρχαί των Ηνωμένον Πολιτβι όν Άμβρικής άπαΐτοθσιν ού στηρως ιήν ιήίησιν των δια τυπώοεων τοθ άρθρου 304 τοθ άμεριχανΐκοθ νόμΓυ τοθ 1930 διά τιάσαν εισαγωγήν έμπορεύμαΐος. Κατά τάς διατάξεις τοθ νό μου τούκυ παν εΐ&ος έμπορβύ ματος εΐσαγόμενον είς τάς Ή νωμένας ΠολιτιΙας τής 'Αμε ρικής ώς καί τό οέμα έντός τοθ Οποίου ιοθτο τιεριέχεται πρέπει νά φέρη ιίς εύανσγνώ οΐους άγγλικάς ) έξεις καί είς πσσιφανή θίσιν ιήν χώραν τής προελεύσεως τοθ έμποριύ μστος. (Προκειμένου τΐες Ι τής Ελλάδος την λέξιν *0γ6606») Έηΐ πλέον ιά οημεΐσ, σφρα γΤδες, οήματα καί έπιγρτφαί πρέκει νά γίνωνται, οδτως ο στε νά μένουν άνεξΐτηλα καί μόνΐμα 6σον τό δυνατόν ττερισ οότερον έπιτρέπει τοθτο ή Φύ σις τοθ έμπορεύματος. Εάν κατά την ίίσαγωγήν οιονδήποτε εΐδος ήτό&έμα εΐςδ τοθτο περιέχεταιβένεΐνΕοημειω μένον συμφώνως μέ τάς ως δ νω άττααήσεις, θέλει επιβληθή καΐείσπραχθβ επί τούτου,έκτός εάν έξαχθή υπό τελωνειακήν έπιτήρησιν, τέλος 10 ο)ο επί τής άζίας τοθ εΐδους τούτου, έη( πλέον παντός άλλου τέ λ ούς νομίμου φορολογίας όρι ζομένου υπό τοθ νόμου.,Κα! έν ή περιπτώσει ι ό εΐδος τοθτο τυγχάνει νά είνε ελεύθερον καί νά μή ύπόκειτσι είς ε(σα γωγικήν φορολογίαν ιίς τοι αύτην περίπτωσιν θέλει επι βληθή καί πληροθβ ό ώς ανω 10 ο)ο πρόσθετος δασμός. Τό έμττόοευμα κατακρατεΤ τοι υπό την έπιτήρησιν των τε λωνειοκων άρχων καί ή παΛ Βοσις άνοβάλλεται μέχρις δ τού τό έμπόρευμα σημειωθή δεόντως χαί συμφώνως μέ τάς άπαιτήσεις τοθ άμερκανικοθ νόμου. ΟΙοσίήίΐοτε βέ θίλήση επί τώ σκοκώ νά άποκρύφη τάς άληθεΐς πληαοφορΐας, αί τίνες δίδονται επί των σημει* ών τοθ βέματος είτε τοθ περι εχομένου τού χαί α( οποίαι ά παιτοθνται υπό τοθ άμερικανι κοθ νόμου ΰποβάλλεται είς πρόστιμον ουχί μεγαλειτέρον των 5 000 δολλαρίων ή Φυλά κισΐν ουχί πλέον τοθ ενός ίτους ή είς αμφότερα. Η ΠΡΕΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ ΕΙΣ/ΓΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙ6ΔΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ Την ύχτα. τής παρελθούσης Τρ( ής Ιλτ,ξεν ι!ς τό ΚαχουργιιδιΧιΙ ιν ή διεξαγομένη κατά τού Κων. Καχουρκχη επί αναι^έοει δίχη. Διά τής έκδοθείοης αποφάσεως δ καηγορ(,ύμενος καιεδιΧΒθΘη είς 16 έχων πρόσκαιρα δεομά διά ( άναΕρεαιν τρίτον μην&ν φυλά χιοιν διά την παράνομον ίκλκφο ρίαν χαί πέντε μηνβν διά την δ Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΧΡΟΜΑΤΩΝ Κατ' άρμοδΐαν ανακοίνωσιν δύνανται τα έμπορικά κοΐ βιο μηχανικά έπιμεληιήρια νά επι δοσωσι σχετιιάς βιβαιώοεις καί τή οΐχήσει βιομηχάνων κα( ουχί (ιβνον έμπόρων προκει μένου περΐ έλιυθέρας είοαγω νής παρά των βιομηχάνων χρωμάτων τής δοσμ. κλ. 168, υπό τόν δρον δτι ι ϋιη θά γΙ νεται υπό τόν 6ρον τής άνταλ αγής. Δι' ετέρας επειγούσης έγ κυκλΐου τε υ τό υπουργείον 'Εθν. Οίκονομίας ανακοινοί πρός τάς τελωνειακας αρχάς ί τάς λοιπάς αρμοδίας ύπη ρεσΐας δτι ή μετάταξις των ό υκτων ή μεταλλιχών χρωμά ών τής ανωτέρω βασ. κλ. είς όν πΐνακα Β' άφο^ά τίσον τούςέμπόρ^υς δσον καίτούς βιομηχάνους. ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Δι9 έρμηνευτικής ίγκυκλίου ής Ενώσεως 'Εμπορικων καί Βιομηχανιχων Έπιμιλητηρίων ανεκοινώθη δτι ή συσταθεΐσα βιάτηςύπ'άρ. 139 500 άπο φάσεως των ύπουργων ΟΙκονο μικων καί Έθν. ΟΙκονομΙας έπιτροπη είνε αρμοδία κοί,βιά την χορήγησιν ή προοαυξήσιν ιΐσαγωγικοθ δικαίω ματος είς βιοτεχνΐας. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ .ΑΓΡ&ΦΥΑΑΚΗΣ ^ Την ίοπίραν προχΐές αυντ^λθε τό έποπτιχέν ουμβούλιον άγροφυ υλαχής αοχοληϋέν μ! νηι,ρεοια ής «όοιος ζι,ιήματβ. Ο ΒΙΧΑΧΘΗΣΟΜΕΝΟΣ 0ΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ Δι9 ύπουργι»ής αποφάσεως ηυξήθη κατά 500 νίίοέτι τόν νους τό εΐσαχθησώμενον παρά τής Αγροτικάς Τραπέζης πό σόν θειϊκοθ χαλκοθ τό βκοΐ όν αρχικώς εΐ4εν όρισθιΐ είς 2 500 τόννων· Δι9 ετέρας άπο φάσεως ενεκρίθη ή είσαγωγή παρά τής Ιδίας Τραπέζης 3000 τόννων θεΐου δασμ. κ λ. 57 η' προελεύσεως Γερμανίας ή Ί ταλΐας, της άξΐας τούτου κα τοβληθησομένης μέοφ τοθ οί κεΐου χλήριγκ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ; ΕΙΔίΙΝ ΠΑΝΤςΠΩΛΕΙΟΥ Συνετάχθη χθές τό δελτίον τιμων λιανικώς πωλήσεως των ε[δων ζυμαρικαν, σαπώνων, Δποικιακων, βουτύρων, λιπων ίλαΐων, έλαιων, άλιπάστων χαλβάΕων, όσπρίων, πελτέ- 8ων χα( ΐυρών Ισχθον άπό οήμερον μέχρι 31 τρέχοντος. Κατ' αύ ό ωρίσθησαν ε Ι τι¬ μαί των σαπώνων διαφόρων ποιοιή'ων άπό ορσχ. 25—30, της ζαχάρεως ορ. 24, όρίζης γλαοέ 13, καί έ ώμοθ 86, κομμένου 102, βουτύρου 130, 3ερναλ(νης 70, μσργσρΐνης 62, έλαιων μέχρι 5 όξίων 40. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΜΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ Ένιτάληααιν αρμοδίως αί οίχο νεμιχαΐ Ιφορίαι νά χαταχρατώσι παρά τβν έργολάβων έχιίνων ι Γ τι νες !έ· άπηλλάγηοιιν ρητ&ς άπό τής καταδολής τοθ διχαιώματος αμμολτ,ψ'ας, τό δφειλδμενον παρά τούτων είς τό ϊημίσιν Βιχαίωμα αμμολτ,ψίας. Τό εν λόγφ δικαίω μα ανέρχιται διά την Κρήτην είς δρχ. 16 χατά τ. μ. Αμμον. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΧΟΛΗ Έν 'ώ Μητροπολιτικώ τοθ ΆγΙου Μην ά εγένετο προ χΡές ή έναρξις των μαθημά των τής έν τβ ε'^α τί)ς Ίς Μητροπόλεως Κρήτης ΙΒρυθεί οης προπαρασκευαστικής έκ κλησιαστικής σχολής. "Εν τ() σχολβ ταΰττι θά διΒάξουν τ Ι διακεκριμένοι των παρ' ημίν Θεολόγων θά φοιτήσουν δέ κατά τό τρέχον ίτος έν αυτή 30 ύποψήφΐοι (ερεΤς έξ δλης τής Κρήτης. Ό Σ· βςισμιώτα τος Μητρόπολις ής ετέλεσεν έ πΐ τβ ενάρξει των μαθΓμάτων τής σχολής Άγιασμόν μεθ' 8 εξεφώνησε μακρόν λόγον εξάρας αήν σημασίαν τής μορ φάσεως τοθ (ερέως. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ έν τή άγορα μας κυμανθεΓσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων νροίόντων είχον ώς κάτωθι: α' ττοιότητος θρ, Ι β' ,, .. ) Υ' .. .. 119.30 20.39 * ιι ·· ] ·' ι. ι. Ι ΊλεμΙΑει α' «οιόι—ο« «ο. 11.30-16.30 ", ·· '· ■» Μ ■ι Μ ■■ Υ II Μαθραι ΤβχτάΙει α' «θιότητο* *Ρ· »' .. .. Υ .. .. *|βαΘμΛ» ; κοινα ν. £οοο·(α« Δ Ι ( 13.Σ0 Ι „ λιεηοΐ «' «οιότ. „ 28,— ,Ι·Μνελ. <|«ιο. , |ι, Ε5,- ,. α' βοιότ. „ II,— Μοιιρτελ. ίίαι·. .„ Μ,- Μ «' ■•ι·», II, ·!«·■ νβα« <·οβ«Ι«· Αρχανών τό ρΐβν.1 Βρ 40 —4* βαλσιοΐ , Μαΐββυίΐου «βτ" οί, „ Χαροΰβια βραχ, |. Μίΐι ποιοτικώς Ι>Λ
  Μέταξα (| 40·,
  Κουκοΰλια ζηρά ," ||§'
  Δέρματα βόΐα „ μ, —41
  ■Δρνοβέρματα £βιφ. „ Η,
  Ηροβατε»ν αΐγών „ 49.
  Μαλλια και' οκάν „ . 4, _»,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δρϋαριον βρ,
  III.
  Ιβ—112,10
  ΑΙρα (| §46, _(|0
  Κορώνα Σου|]&(α« Β8.ΙΙ—Εβ.40
  Φράνκο ν „ |.| |_ ΒΛ
  ΕΒΙβΙΡΔΙΣΔΝ ΤΒ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΑΝΤΙΤΟΡιΊΙΛΛΙΚΟΝ ΜΛΓΙΕΜΠΡΕΙ
  ΔΙΑ Ν Α ΑΠΟΑΟΣΟΥΝ ΕΙ ΤΙ
  ΪΟ ΠΡΑϊΜλ ΕΙΣ_ΐΟΥΣ Ε1ΝΙΚΟΥΣ ■
  ΑθΗΝ.%-1 9Ο Ί«νου*ρίου (τού
  άνταποκριτού »**ς)-- Ι-Λθΐοφώνημ*
  έκ Σαλαμάνκας βιαψεοβει δτι το Γ«λ·
  λικόν άντιτορπιλλικόν αΜαγιεμπρέζ»
  έβομβαρδίσθη υπό Έβνικού άεροπλά
  νού είς τ» ΰοατ* τής Μεσογείο».
  Κα«α σχετικάς πληροφορίας» έξη
  κριβώθη ότι τό Γαλλικόν έβομβαροί
  σθη υπό άεροπλάνου των Έρυθρών έκ
  προθέσεως συνήθους είς αύτούςτελευταί
  ως, ώς ίσχυρίζωνται οί Έθνιχόφρονες.
  Εγένετο δηλαβή 'ινα κατόπιν τό γεγο
  νός αποδοθή υπό τής προπαγάνδας τής
  κυβερνήσεως Βαλενθίας είς ενέργειαν
  τής Έθνιχής άεροπορίας.
  ΑΝΕΥΡΕ8ΗΣΑΝ ΤΑ ΠΤΟΜΑΤα
  ΤΩΝ ΙΠΟΛΕΣΒΕΝΤΟΝ ΠΡΟΧΒΕΣ
  ΒΟΥΛΓΑΡΟΗ ΧΙΟΗΟΔΡΟΜΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τοβ
  άνταποκριτού μας) .—Κατά τηλεγραφή·
  ματα έκ Σόφιας σήμερον ανευρέθησαν
  κατόπιν έπιμόνων ερευνών καί άναζητή-
  σεων, τα πτώματα των άπωλεσθίντων
  άπό ηροχθές πενήντα Βουλγάρων, χι·
  ονοδρόμων. Ώς εξηκριβώθη» οί βυστυ-
  χεϊς χιονοδρόμοι, άπειροι προφανώς,
  κατελήφθησαν .υπό σφοδράς χιονοθυέλ-
  λης καί παρεσύρθησαν είς άηόχρη-
  μνον χαράΒραν όπου καί εύρον οικτρόν
  θάνατον.
  ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΑΠΩ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΩ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΜΙΑΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου ΐ,τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτεριχού ότι είς τό μέτωπον τής
  Μαδρίτης έπινρα,τεί άπό τής χθές ήου
  χία μή γενομένων ειμή άψιμαχιών άνευ
  γενικωτέρας σημασίας.
  'Ύποτίθεται ότι αμφότεροι οί ά»τί
  παλοι προετοιμάζονται δια νέας έπιθέ
  σεις οΐτινες ένδέχεται νά λάβουν άρ
  γότερον άποφασισ*ικόν χαρακτήρα.
  ΣΦΟΑΡΟΣ ΑΓΟΝ ΑΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΒΥΡΑ ΜΑΑΑΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτούμιας).— Κατατά έκ τοβ
  έξωτεριχού τηλεγραφήμαται ό αγών «ε
  ρί την Μαλάγαν συνεχ(ζετβι εισέτι μετ*
  εξαίρειικής εντάσεως. Συγκεκριμένως
  •πό των πρώτον πρωϊνήν ώρών τής
  χθές ό αγών είνε σφοδρός δεδομένου
  δτι οί έρυθροΐ λαβόντες ένΐσχύβε'ς
  άντιτάσσουν άπεγνωσμένην άμυναν είς
  τ* ηροκεχωρημένα αημεία της περιο
  χής τής πόλεως ταύτης.
  £ρ·τ.Φρ<ίν«ν „ .ΗΗβΟ Φιορίνι Όλλανβ. „ 60.16-61.1» Το«χο·λοΒακΙας Βρϋξίλλαι Β.Μ-Μ· Τιμαί Κλθριγκ Μάρκον 41* Γ.λλ.είν ρξ Διβ«ι«α ΕΙΣ ΛΑΥΡΙΟΝ ΙΔΡΤΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΑΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ , -«ηναι »ο Ίβ.νον*ρίου «νταποκριτοθ μ*ς).-·νπό ,οβ υπουρ- Υθΰ τής Έθνικής Οίκονομί», κ. χί- τζηκυοιακου. υπεγράφη άηόφ.σις βι' •ή είσαιγ ' -τ *■ · ς αποφάσεως έβόθη ά ην ϊορνσιννέου μεγ «*ρ«γωγής λεπτών νημ«τω^; Λαύριον. Δια .ών νέω7 «ύτών χο*ργ.ίω, άποσκοπεΐτ.ι ή έλ ^»< *νεργί«ς άφ' 46 1 2 '" ,6 3* % ί τ·ν ; Τέν« Τ·ν *ζ ρ·ν δ»· ι·ν λειοι ίζβ «ε·»1 Τ*ν χρρ ΤΟ νέ εξ·Ο»«λΙ< Μίαν ιή( «λλει Πρ«γμ·τι Ιγορέν ΠλΐΗΤ·1·ν «■ •οον χαί *κ·τ·| βις βλνν των γΐ 1 οφειλ·|ί <δ1 χεχήν <ο·δ1 ϊβντος έτ·υς έ ιίς τ·ς μεγ«λ«{ τβν Οιαφορων έτερον, λ·γω τ< μέν «ν κβκημι ν«ν τοδ κ·λΐ 2< ;ΐ)ν «νατίμτ νργΐΜ&ν όβον μηχνινικβν ΐΐδ μβλβγοι τής 1 Βινρεΰν ώς αη| δΐιξιν τ·ίι ότι οήλβεν οταθερι δόν ·ίΜ·ν·μΐΜ •Η Μί κι Ίοως ι* τ#ί χώρας ·ί <( οήμει ΐ«ς. Άλλα δι *·!·», ώς ς Ι κ. Ιτ •••νιοΐν ίέν λϊϊ ΤΟ ων