93813

Αριθμός τεύχους

4477

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  της
  1937
  .υαρίου
  * τηλεγραφ
  ανευρέθη^
  ΐ 4ζ
  υλγάρων,
  θη, οί
  ς χο
  είς άηόχρΤ|·
  εύρον οΐκτρό»
  πυαρίου (.«
  λεγραφοθν
  μέτωπον τ
  αμαχιών «Λ,
  ]
  εροι οί
  ιανέβς **>'
  * λάβονν Κ
  ί,ρακτήρ».
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ««ΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΛΑΟΥ 4477
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΜΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΙΕΤΙΤΙΟ! ΙΪΙΤΗΤΙ1 ΘΡ· Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΙΛ ΕΜΙΣΧΥ8Η Η
  ΠΟΛΙΤΙΚΒ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Αί προχθεσιναί δή λ ώσει;
  τβΰ κ. Μαγιάκβυ σχετικώς
  μέ την παρατηρουμένην ά-
  νατίμηαιν ολων οχεδβν τβν
  εΐδ&ν, βίτβυν ασφαλώς τα
  πράγματα είς την θέβιν των
  καί καθορίζαυν σαφ&ς την
  άγορανβμιχην πολιτικήν τού
  Κράτονς.
  Ό χ. 'Υφυπουργός τής β-
  ορανομίας έζήγηοεν ίτι ή
  νατίμησις τβδ άρτον καί
  των «λλων είδβν είς την έ
  οωτερικήν αγοράν καθίστα
  ται αναπόφευκτος λόγω τής
  μεγάλης ανατιμήσεω; την
  οποίαν παρουσιαζβυν έπίσης
  χαί είς την διεθνή αγοράν.
  'Ανέφερεν δέ ότι, ειδικώς τα
  οιτηρα Ιχ«υν ύπερτψηθά
  είς τβς χώρας τής παραγω
  γής των κατα 40 καί πλέον
  επί τοίς εκατόν, έναντι τής
  τιμής είς ήν ίπωλοΰντο πέ-
  ρναι. Καί κρβσέθηκεν ίτι ή
  κυβέρνησις χαταβαλλει βε
  βαίως καθ ε δυνατήν προ&κα
  θείαν δια τόν συγκρατημόν
  τβν τιμβν, «λλα 4 έν είμπο
  ρεΐ δυβτνχδς καί ν' αντι¬
  δράση, είς τβς άννψωτιχβς
  ταοεις τβν τιμβν τής διε-
  θνβδς άγοράς. Δι' αύτό κα)
  περιοριζεται είς τό ναρνθμί
  ζή την ^εσωτερικήν αγοράν
  κατα τσν καλύτερον δυνα¬
  τόν καί τ·ν έςυπηρετικωτε
  ρον δια τόν λαόν τρόπον, νβ
  περιορίζη καί ν'. απβκλεία
  την αισχροκέρδειαν χαί είς
  τό να εξασφαλίση την έπάρ
  κειαν τής χώρας είς άρτον
  καί αλλα ε!Αη τής πρώτης
  ανάγχης, " ' '
  Πράγματι είς την διεθνή
  Αγοράν παρατηρεΐται τόν
  τελευταίον καιρόν μεγάλη
  ·α·ν καί ακότ·μ·ς ανατίμη¬
  σις βλων τβν γεωργικών ίδ'α
  εΐδβν, οφείλομεν η είς την
  κακήν εοοδείαν τ·ΰ παρελ
  Βόντος Ιτβυς βφ' ενός χαί
  είς τβς μεγάλας προμηθείας
  τβν διαφόρων Ερατβν άφ'
  ετέρ·ν, λόγω τβν έπαυζανβ
  μένων καθημερινώς κινδύ
  νων τβθ πολέμου. Αύτην
  Η την βνβτ.μηβιν τβν γε
  νρνιχβν όσον καί τβν βιο
  μηχανικόν είδβν, εί ·1κ·ν·
  μολόγοι τής Εύρώπης, την
  Βεωροΰν ώς σημείον χαί από
  δειξιντβδ ότι · κόσμος εί
  οήλθεν οταθερβς είς περί·
  δόν ·ίκ·ν·μικής άναρρώσε
  ως χαί νέας εύημερίας.
  Ίοως δέ χαί νά «ίνα* όρ
  θη ή άπεψις αύτη ίο·ν βφο
  Ι ά τβς χώρ«ς έχείνβς, των
  οποίων βί δξαγωγαΐ υπέρ-
  βαίνβυν οήμειιον τος είααγω
  γας. Άλλα δι' ημ«£· ·ί ©.
  π·ί·ι, ώς χώρα εΐσαγωγική,
  ύφιοτάμεθα τάς συνεπιία;
  «ύτής της ουνεχβϋς *να
  τιμήβιως βλων τίν ιίδβν,
  ;· π(άγμα διαφέρει. Καί β εν
  βημαίνει ββφαλώς καλυτέρεν
  σιν τής είκ·ν·μικής μας ζω
  ής. Αντιθέτως μβλιβτα δή
  μιουργεί καί κινίύνους έ
  {αντλήσεως τεΰ ονναλλαγ-
  ματικβϋ μας άκβθέματβς. ώς
  έτόνισ.ν χαί ί κ. Μαγιάχος,
  εάν ίέν βνΐιμετωπιοθι) ή κα
  τβοτοιοι· |£ ούνισιν χαί ού
  οτημα.
  Καί δεν γεννάται ρεν «μ
  φιββλία ίτι η Ευβέρ^ηοις β·
  κρβοπαθηοη νβ χειριοίό τό
  ζηιημβ μέ την βπαιτονμέ
  νην οεβαρότητα χαί Ιτι θα
  λαβο ολα έχείνα τα μέτρτ
  διά τί.ν οποίων κ«ί την Ι
  πάρχειαν τ·ν κρτ·» Μαί ο
  λων τβν «λλων είδ&ν τής
  ίιρώτης άνάγκπί θα έξβοφα
  λίοα χαί μάλιοτβ είς λβγι
  χβς τιμάς χαί τ· οννβλ
  λαγμά μας 6β ηρ·οτατεΰοα·
  Άλλά πρός τβν σκβπβν
  «ύτ·ν δεν ,βρχοΰν μόνον
  τής Ενβερνήοενς αί φροντί-
  6«ς. Χρειβζεται ν α παράσχη
  την ένΐοχνοίν τ·« χαί λ λα
  ές. Χρειαζεται ί ηλαδή, η
  φ· νά ΐΊτι£··χ£$ έκ μέ
  ««νβ ΐ·δλ«·6 4 έπβραΐτη
  τβς ηβιθ«ρχ(« άλλά καί ψυ
  χραιμία συγχρόνως. Κβί
  δεύτερον να δβθι) ή ήθική
  καΐ ούσιβστική συνδρομή
  κίς τβς Κραΐικβς ύιιηρΐσίβς
  καί ιδίως είς την «γορανβμί
  «ν, νβ ρυθμίζη τβ ζητήμβ
  τα χατά τρόπον συμφέρον
  τα κβί βποτελκσματικον.
  Κατβ τρόπον άπεχλίίβντα
  την κΐρδβοκβπίαν κβί ί{υπη
  ρετβΰντα τα λαΐκά συμφέ
  ροντα. ΚβΡώ; άλλωστε εδή
  λωσεν καί ό χ. Μαγιάχβς,
  «ο λβός όφείλει νβ γνωρίζη
  δ τι έ κέομβς οκόκληρος δι
  έρχεται μίαν αληθή περιπέ
  τκιβν», την ·πβίαν άλλοι λβ
  οί πληρώνουν π·λύ βκρβ»,
  ίηως ο Γΐρμβνιχές λαός είς
  τόν οποίον β αρτβς κβί
  τα τρόφιμβ χορην·ΰντβι δια
  δελτίων, ένώ ή Έλλβς ύφ(
  βτβτβι ολιγώτερον πάσης
  &λλης χώρας τόν άντίκτυ
  πβν τής περιπετείβς αυτής.
  Άλλ' Ισον κβί αν είναι
  ολιγώτερον αίσθηταί είς την
  χώραν μας αί συνέπειαι τής
  περιπετείας αυτής τβθ κό
  σμόν, είναι ανάγκη βεββίως
  νβ ληφβοΰν τ' βπβρβίτητα
  πρβληκτικβ μέτρβ. Κυρίως
  ομως είναι άνβγκη να επι
  δειχθξί {βεβαίως ή έθνική
  πειθαρχία άλλά κβί νβ πά
  ταχθβϋν υπό τής κυβερνήσε
  ως οί βίσχροκερδοδντες είς
  βαρβς τής ζωής τ·0 λβ·ΰ
  καί τδν συμφερόντων τής
  χώρας καί νβ συντβνισθβΰν
  τα λαμβανόμενα μέτρ« ώ
  στε τα τροφιμα τού λα·ΰ
  να ε{«σφκλισθβΰν όπωσδή
  πβτε καί μαλιβτβ είς τιμάς
  άναλίγβυς πρός την άγβρα
  βτικην δυναμικότητά τού.
  ΑΙ ναυτικαι δυνάμεις
  ΔΙΑΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ Ν! ΘΕΟΡΗΘΗ ΑΠΙΒΑΝΟΣ
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  (Είς τό κατωτέρω επίκαιρον
  αρθρον τιθ "Αγγλου είδιχοθ χ.
  "Εκτορβς Μπο ϋβυβτερ προσδίδει
  ιδιαίτερον ενδιαφέρον τό γιγονίς
  βτι ι υιός θιωριΐ'αι ώς 6 κατ' ε¬
  ξοχήν έχφράζων τας άπίψιις τοθ
  βρεττανιχοθ ναυαρχιίου επί τβν
  διιθνβν ναιιτιχβν πριβλημάτων):
  Ή οδξουσα Ανάμιξις της
  Γερμανίας καί τής Ιταλίας
  ιίς τόν εμφύλιον πόλεμον τής
  Ίσπανίσς καί πρόπαντός ή ά-
  συγκάλυπτος δρσοΓηριότηςγίό
  μανικών '-ναυτικών καί στρα¬
  τιωτικών μονάδων είς τό Ί·
  σπανικόν Μαρόκον οικαιολο
  γιΐ μίαν εξέτασιν τΛν ναυτι-
  κών δυνάμεων οί οποίαι θα
  ήμποροθσαν να άντιτιαρατα-
  χθοθν κατ' αλλήλων έν ή πε¬
  ριπτώσει ή ΓερμανΙα καί η Ί
  ταλίο ήθελον έπιχειρήση άπό
  κοινοθ να έγκαθιδρύσουν μο
  νίμους ναυτικας βόσβις είς
  την δυτικήν Μεσόγειον. Οια¬
  δήποτε τοιαύτη άπόπειρα θά
  συνήντα ασφαλώς την πάση
  θυσ'α αντίστασιν τής ΓαλλΙας
  βιά την οποίαν ή άσφάλεια
  των συγκοινωνίαν της μέ την
  Βόρειον Άφριχήν—εν άπό τα
  ιρια άποθέματα ανθρωπίνου
  ύλικοθ της—ιΐνε απολύτως
  ζωτική άπό στρατιωτικής ά
  ψως.
  Άλλά καί τής Μεγάλης
  Βρεττανίας τα συμφέροντα
  Ε έν είνε ολιγώτερον σημαντι
  χά. Σήμερον περισσότερον ά
  πό κάθε φοράν είνε τ δτη ά
  ποφασισμ£νη νά υπερασπίση
  την ελευθερίαν της μεσογεια
  τής όβοΰ της ύφ9 οΐουσδήποτε
  ορους. Πρίς τουτο σχεδιόζει
  ιήν έν'σχυσινιών ναυτικόν
  καί άεροπορικων βυνόμεών
  της μεταζύ Γιβραλτάρ καί βιώ
  ριγος τοθ Σοι έζ, την «αγΐω
  σιν των οχυρόν της ΐΐς τό
  Γιβραλτάρ κοί την Μαλταν
  καί την ανάπτυξιν νίων βάσε
  ών είς ιήν Αλεξάνδρειαν
  καΐ πιθανώς ι ίς ιήν Κύτιρον.
  Εάν ή ΓβρμανΙα ή ή Ιταλία
  έξησφάλιζαν μίαν βάσιν είς
  τό Ίσπανικόν Μαΐόκον, ή με
  σογειακή 66ός της Μεγάλης
  Βρεττανίας θα έπλευροκοπεί
  το καί θά έξετΐθετο είς σοβα
  ρό κίνδυνον. Ύποβίόχισ, τα
  χύπλοα σκόφη επιφανείας καί
  άεροπλάνα όρμώμενα άπό
  την Θίουταν καί την Μελΐλαν
  θά απετέλουν οοβορωτάτην
  απειλήν άκόμη καί τό Γβραλ
  τσρ θά ήτο αδύνατον νά κρα
  τη6β υπό τό πθρ βαρίων πυ
  ροβόλων τοποθετημένων είς
  την θέουταν. Διά το ώς λόγους
  ούκύς δέον να άνσμένεται
  ότι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα έξ
  Γοου μέ ήν Γαλλίαν θά τη(ή
  ου έντονον στάσιν εναντίον
  μιάς γερμανς ίτσλικής έγκατα
  στάσΐως ιίς τό (σπανικόν Μα
  ρόκον. Μιά άπροκά^υπτος δή
  >ωοις τοιούτου τΐεριιχομένου
  θά ήτο άρκετή διά νά άναχαι
  ^ *ν ^λόγφ' δυνάμεις
  δεδομένου βτι καθ9 βλους
  τούς κανόνας τοθ πολέμου θά
  ύστέρουν άπελπιστικας, ιΐς
  τό ναυτικόν πεδίον τοόλάχι
  στον, έναντι των ουνβυσσμέ
  νων δυνάμεων τής Μεγάλης
  Βρεττανίας κσΐ ΓαλλΙας.
  Μόνος ό μεσογειακός στό
  λος της Μεγάλης Βρεττανίας
  περιλσμβάνει πολλά, κατα
  δρομικά μάχης, έννέα έ-
  λαφρά χαταδρομικά, είκοσι έ
  πτά άντιτορπιλλικά καί &4ΐτά
  ύποβρύχισ, ίΐνβ σημαντικώς ά
  νώτερος είς μαχητικήν δύναμιν
  άπό ολόκληρον τόν γερμανι
  κόν στόλον, ένώ ό βρεττανι
  κός στόλος Ιχει αΐοθητόν πε
  ριθώριον ΰπεροχης Εναντι τοθ
  (ταλινοθ στόλου. Πρός τούτοις
  είς άεροπλάνα πρώτης γραμ
  μής, ή Γαλλία κατά τάς ό
  παρχούσας πληροφορίας, έχει
  ύπεροχήν κατά 20 ο)ο τούλα
  χιστον έναν ι της Ιταλίας. Συ
  νεπος ό πόλεμος είς την Με
  σόγειον θά ιΰριοκε την πλά
  στιγγα κλίνουσαν εναντίον
  των φασισΐικών κρατων. Άλ
  λά μιά σύρραξις οέν θά ήτο
  δυνατόν, φι-σικά νά περιοριο
  ρισθβ έντός των όρίων τής
  ΜεσογεΙου. ΟύΒεμΙα δέ επι
  σχόπησις των δυνατοιήτων
  θά ήτο πλήρης,έάν ήγνόει την
  Ρωσσίαν. Εάν διτως βέν είνε
  απίθανον, ή Ρωσσία έρριπτε
  ό βάρος της είς τόν άγώνα,
  ή ΓερμανΙα θά ηναγκάζετο νά
  πολεμήσρ. επ Ι ούο νσυτικων
  Γ ετώπων, τής βορεΐου θαλάσ
  σης καί της Βαλτικης, κα{ θά
  ήτο άνΐκανος νά έξοικονομή
  α\ εσ*ω καί ενα πλοΤον διθ
  την Μεσόγειον. Έκτός τού
  τού, ή επέκτασις τοθ γερμανι
  κου ναυτικοθ ευρίσκεται άκό
  μη ε(ς τό προκαταρκτικόν στά
  διον. Μέχρι τοθοε Ρέν ίχει ου
  τε Ινα θωρηκτόν Ετοιμον, Βιό
  τι τα τρΐα 6ωρηκτά της τσέ
  πης είνε ούσιαοτικώς βαρέως
  ίξωπλισμένα καταδρομινά , έ
  ελαφρόν θώρακα καί δέν θά
  ηδύνατο νά άντιστοθν είς έ
  να ούγχρονον δρέδνωτ. Κα
  ταδρομικά ή Γερμανΐα ίχει
  μόνον εξ συμπληρωμένσ, τα
  άντιτορπιλλικά της Ρέν υπέρ
  βαΐνουν τα 28 κάί έκ των 36
  έτοΐμων ΰποβρυχΐων της τα
  περισσότερα είνε πο>ύ μικρά
  σκάφη κατάλληλα μόνον .Βιά
  την παράκτιον άμυναν. Τέλος
  ιΐ>ε πασίγνωστον δτι ό γερ
  μανικός στόλος Ιχει σήμερον
  ιό ήμισυ μόνον των έκγυμνα
  σμένων άνδρών πού χρειάζε
  ται καί &τι άρκετΑ σκάφη τού
  είνε Βεμένά λόγφ ελλείψεως
  αξιωματικόν καί πεπειραμέ
  ων τιληρωμάτων.
  Ή Μεγάλη ΒρεττανΓα έξ
  δλλου, ϊχει ίπαρκη, Εύνσμιν
  δχι μόνον διά νά άκινηιήση
  την Γερμανίαν είς την Βόρειον
  θάλοσσαν άλλά κοΐ διά στεΐ
  λ|] Ισχυράν μοΤραν σ^αφον
  διά την Μεσόγειον. ΟΟτε θ^
  ηδύνατο ή ΓερμανΙα νά υπο
  λογΐση επί ελευθερίας κινήσε
  ών είς την Βατλτικήν δπου ή
  Ρωσσία, έχτός αβοικών άξιομά
  χων άκόμη θωοηκτΑν καί κα
  ταδρομικών, 1<ει πολλάς τα ΥβΙας ναρκοθίτιδης καί 40— 50 ύποβρύχια. Ή αρίστη ποΐό της των ρωσσιχων άεροπλά των καί τάνκς των χορηγηθέν νων είς την Ισπανικήν κυβέρνη σιν έπιβεβαιοθται υπό ολων των έκ τοθ μβτώπου πληροφο ριών καί είνε συνεπώς λογι κόν νά βΐκάζωμβν δτι τό ύλι κον τοθ νεωτέρου ρωσσικοθ στόλου είνε πολύ ανώτερον τοθ ύλικοθ τοθ' παλαιοθ τσα ρικοθ στόλου. Άλλά άςΐ επανέλθωμεν είς την Μεσόγειον. ΈκεΙ πόλε¬ μος μβταζύ των ανωτέρω μνη μονευθέντων όμΐλων βυν4μβ· ών θά χατέληγε, Βιά τούς ά ναπτυχθέντας λόγους, ιίς άγωνα μεταξύ της Μεγάλης ΒρβττανΙας χαΐ της ΓαλλΙας άφ' ενός χσΐ τής Ιταλίας μό νης, άφ' ετέρου. Όσον Βυνά μεθα νά προβλΐψομβν ώς αν θρωποι, τό άποτέλεσμα είνε έκ των προτέρων γνωστόν. Εάν ό κύριος Ιταλικάς στό¬ λος—ό οποίος περιλαμβάνει σήμερον μόνον τέσσαρα θωρη κτά έκ των ύπο'ων Ρύο ίχουν άνοκαινισθρ—ετόλμα νά άνα χθβ είς τα πέλαγος, θά ήτο ά δυνατόν νά διαφύγη την έκμη δένισιν, έν ώ εάν παρέμβνε είς τΓύς λιμένος θά κατεπονεΐτο σχληρότατα υπό ' των άερο πορκων βομβαρ&ισμών. Θ5 έ γΐνοντο άναμφιβόλως πολλαί έναλλασσόμεναι άεροπορικοΐ έπιδρομσΐ, Ιδίως μεταζύ Μάλ τας καί Σικαλΐας καί εναντίον της κυρΐας γαλλικής νσυτικής βάσεως είς την Τουλωνα καί τοθ χυρΐου ΙταλικοΟ νσυοταθ μου είς την Σπέτσια παρά την Γένουαν άλλά δεδομένης της μεγαλειτέρας άριθμητικης Ι σχύος τοθ γαλλικοθ άεροπορι κοθ στόλου, ή Ιταλία άναμ φιβόλως δέν θά επεκράτει είς τόν έναέριον πόλεμον, θά ή Βύνατο δμως νά στεΐλπ τα 19 σύγχρονα καταδρομικά της, τα όποΐα είναι τα ταχυτέρα τοθ κόσμου, κα( τα 88 υπο βρόχιά της διά νά προσβά- λουν τα πολεμιχά καί τα έμ πορικά σκάφη των έχθρων της τα όποΐαμοιραίως θά ύφ'σταν το σημαντικάς απωλείας. Άλλά τό έπιχεΐρημα πρό παντός τό οποίον θά άπέτρε πε την Ιταλίαν άπό "ήν πρό κλήσιν ενός πολέμου, ώς ό περΐ <· δ ό λόγος, είνε τό γε γονός δτι ό πόλεμος άσφα λας θά της έστοίχιζε την νεο (δρυθιΐσαν σύτοκρατορΐαν της '^νατολικης Άφρικής·, διά την δημιουργίαν τής οποίας ύπΐβλήθη είς τόσον γιγαντιαί άς θυσίαΓ. ΑΙ συγκοινωνίαι της μέ τήν'Αβησσυνίαν θά άπε κόπτοντο ευθύς άμα ιΟ έχρή ξει τεθ πολέμου, διότι καί άν άχόμη ή διωρυξ τοθ Σοιέζπα ρέμενεν άνοικτή τα πλοΤα της Βέν θά ήμποροθοαν κοτέ νά φθάσουν εως έκεΐ λόγφ της συντριπτΐκης άγγλογαλλικης συγκεντρώσεως είς την Άνα τολικήν Μεσόγειον. Πρός τού τοις ό βρεττανικός στόλος θά ήτο απολύτως κύριος της Έ Γυθίάς θαλάσσης καί θά ήβύ νατο ευκόλως νά άποκλεΐση την Μασσόβαν καί δλα τα Ι ταλικά παράλια της περιοχής έκεΐνης. Συνεπώς ή τεραστία φρουρά της Ιταλίας είς την ΆβησσυνΙαν θά άπεμονοθτο, θά άπεκόπτετο παντός έφοδι ασμοθ καί ένΐσχύσεως καί θά διέτρεχε μεγάλον κίνδυνον νά καταστροφαί υπό των ίθαγε- νων, (Ι όποΤοι ασφαλώς θά έπωφελοθντο μ άς τόσον χρυ σης Εύκαιρίας διά νά έκδική σουν την κατάκτησιν τής χώ ρας των. Δι* δλους ούτούς τούς λό γους χαί διά πολλούς άλλους τούς όποίους θά ηδυνάμεθα νά άναφέΓωμεν φαίνετσι έν τελευτσ'α άναλύσει απίθανον νά αποδυθή είτε ή Γερμανίσ, είτε ή Ιταλία είς ενα τόσον άπεγ^ωσμένον παΐγνί&ι, βπως μιά φανβρά πρόκλησις χατά ής άγγλογαλλικης θέσίως είς την Μεσόγειον. Η 6 Β Η ΣΥΜΠΛΗΡΟΣΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜοΙς εδόθη καί άλλοτε ή άφορμή ν_ γράψωμεν διά τα κινά τα όποϊα ύ~άρ>
  χούν είς τό διδακτικόν «ρο
  σωνικόν τ&ν σΐ|ολι(ων μας.
  Καί έζητήσαμεν κατ' ίνα
  ναληψιν νά συμνληρνθοθν
  διά νά εξασφαλισθή ή κα·
  νονική λειτουρνία των σχο
  λείων μας. Δυστυχώς, βι'
  άγνώστους είς ημάς λό¬
  γους, τα κενά οέν συνενλη
  ρώβησαν. Καί «ολλά σχο¬
  λειό: -αραμενουν είσέτι
  κλειστά. Ιδίως είς την υκαι
  θοον. Τ6 κειρότερον ίέ, κα
  θώς μδς 4«ληρο·>6ρησαν
  Ινδιαφερόμενοι γονεις μα
  , θητριων, μετετεθησαν Ισχά
  ι τως καί έκ τοθ Γυμνασίου
  Θηλ1«ν Βύο καθηγηταί, είς
  τβν μαθηματικήν καί ιίς
  Φΐλόλογος, χωρΐς ν' άνα
  , *χληρ»θοΟν, ή ίωρίς νά δλ
  θουν άκόμη οί ά,νανληρω
  ταΐ των. Καί δτσι αί μάθη
  τριαι τοθ Γυμνασίοι. αΰτοθ
  ρχάνουν τα μαθήματα των
  μαθηκατικβν καί τής Ιστο
  ρίας, τα Βύο δηλαδή «ρω
  τεύοντα δσον καί άναραί-
  τητα μαβήματα βιά την
  «λήρη καί κανονικήν μόρ
  Φ«σ(ν τ«ν.
  Άλ,λ' είς μίαν νεριΌδον
  καθ* ήν τόσαι γίνονται συ
  ζητήοεις καί τόσαι κατα
  βάλλονται *ροσ«άθειαι βιά
  την «λήρη άναδιοργάν»
  ννσιν τοθ έκναιΒευτικοΟ
  μας συστήματος καί την
  άναγάννησιν τζς Παιδείας,
  ή έλλειψις διδακτικοΰ βρο·
  σΜηικοϋ κσΐ ή «αραμονή
  κλειστών, τόσε»ν σχολείον
  καταντα έντιλβς άδικαιο
  λόγητος. Τοσοθτον μάλλον
  καθ* δσον ύ-άρκουν ιιλήθη
  καθηγητΔν . καί 6ι6ασκά·
  λων άδιορίστων. Δι' αύτό
  καί φρονεθμεν δτι ή κυβέρ
  νησίς «ρέ«ει νά ψρονχία^
  άμέσκς διά την νρόσληψιν
  τοθ άναραιτήτου βιδασκα-
  λικοθ «ροσωνικοΰ ώστ« νά
  βξασφαλισθΰ 1 κανονική
  λιιτουργΐα των σχολείων
  μας.
  Εύτυχβς δμ«ς καί β«1
  τοθ σημείου αθτοθ ή κυβέρ
  νησίς φαίνιται ά«οφασι·
  σμένη νά νράξα τό καθήκον
  της. Καί «ερΐ αΰτοθ μόίς
  «εΐθει ή άνόφασΐς της νά
  ■ροσλάβπ τετρακοσίους νβ
  ούς διδασκάλους διά τα
  σχολεΐα των 6ιαφόρε·ν 4
  ■αριΐι&ν. Είμνοροθμεν
  λοινόν νά 4λτΐ(ζ··μ«ν δτι
  καί διά την συμ«λήρε·σιν
  τβν κενών τής μέηης βκηαι
  δβύσινς θά λάβπ «ρόνοιαν.
  Ειδικώτερον ο& διά την
  συμπλήρωσιν τοθ διδακτι
  κοθ Βροσωιικοθ τοθ Γυμνα
  σίου θηλέων καί τ·ν άλλων
  άν«*τέρων βκναιδερτικβν
  Ιδρυμάτον τής «φλεώς μας
  θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι
  θά βκδηλώστ] αμέριστον τό
  ενΒιαφάρον της, μόλις γί
  νούν αί σχετικαί ενέργειαι
  καί ύνοδεΐξεις έκ μέρους
  των αρμοδίων τονικων Ο
  «ηρισιων, «άν Βέν Αγένον
  το μέχρι τής στιγμής.
  Νομίζομεν λοινόν 5τι τό¬
  σον 6 κ. Νομάρχης δσον
  κοίοΐ κ. κ. Επιθεωρηταί
  τής Δημοτικάς καί τής Μί
  σης 4κναιδεύσ*ως νρέ«ει
  νά ένεργήσουν άμέσως καί
  νά ζητήσουν την ^αρχυτέ;
  ραν συμπλήρΜσιν των κε
  νων θίσεων είς τα. σχολεΐά
  μας. 'Υνάριχει αλ,έ,Μστε,
  άν βέν άαατώμεθα, καί σχι
  τική βγνύκλιος τοθ 0τ»ουρ
  γείου τής Παιδείας, διά
  τό ζήτημα τοθτο. Έτΐομέ
  νΐος, ύβάρκει ή καλή διά
  θέσις νά θερανευθ^ τό κα
  κόν.
  Είναι δμως, βναναλαμβά
  νομεν άνάγκη νά γίνουν αί
  σχετικαί Ενέργειαι τό συν
  τομώτερον. Διότι κολλά
  σχολεΐα «αραμένουν κλει
  στά έξ άρχής τοθ σχολικοθ
  Ετους. Καί διότι ό κρόνος
  «αρέριχιται καί ή διδασκα
  λία καί ή μόρφνσις τβν
  ■αιβιβν καθυστιρεϊ μέγα
  λως. Ή «αράτασις 6έ συ
  τής τής θλιβεράς καταστά
  σε«ς βέν έ«ιτρέ«εται, τονί
  ζομεν καί «άλιν, κατ' ού
  δένα λόγον ύνό τάς σημε
  ρινάς συνθήκας καί είς
  την καροθσαν άναδημιουρ
  γικήν διά την «χαιδειαν μ
  ρΐοδον.
  Τ Ο 1ΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΝ.
  Καϋ' & ι6«6βι(ωσεν δ έπα
  νιλΓών προχθές έξ 'Αθηνβν χ. δι
  ιυθυντής τοθ δποχατβστήματος
  τής 'Δγροτιχής, τόσον ή ίδρυσις
  χά Ι λειτουργία τιθ υποχαταστή-
  ματος Μοιρβν ίσον χαί ή χα·
  τασχευή τιθ ψυγείου τοθ λιμένος
  μας θά έπιτιυχΒοΟν είς λίαν συν-
  τομον διαστημα. Ή πληροφορία
  ιίναι όμολογουμένως ευχάριστος.
  Καί άποδειχνάει δ» ή 'Δγροτιχή
  Τραπέζα Ιχει πράγματι Βλην την
  διάθεσιν νά συνδράμη τόν τόπον
  μας χαί νά ενισχύση τους γε-
  ωργούς μας είς τας χαλλιεργη-
  τιχάς των προσπαθείας. 'Απομέ
  νέ ι μόνον νά χαταβληϋη* χάθε δυ
  νατή ενεργεια, ώστε ή λειτουρ
  γία τόσον τοθ θποχαταστήματος
  Μοιρβν δσον χαί τοθ ι(υγε(χυ τοθ
  λιμένος μας, ν' αρχίση Βσον τό
  δυνατόν γρηγορώτερα.
  ΕΞΒΡΑΊΊΜΟΙ·
  Μ1 αςιέπκινον ίμολογουμέ
  νως ζήλον χαί ταχΔτητα προβαΐ
  νει ό Δήμος ι!ς τόν έξωροΐσμόν
  χά Ι την δενδροφύτευσιν τής Λεω·
  φόρου Κ>ωσοΟ. 'Δλλά νομίζομεν
  Βτι θα έπρεπε να φροντίση προ¬
  σέτι διά την ταχυτέραν έπιχωμά
  τωσιν «5 ρήγματος, μιτβξύ "Αχ-
  Τάμπιας χαί Βίγλας. Είς το μέ-
  ρος έχεΐνο, έπιχωματοόμενον, ιίμ
  ποριΐ νά γίνη Ινα ώραιότατον
  πάρχον, που ο" αποτελέση πνιύμο
  να δγείας χαί πρβγματιχόν ατόλι
  σμα διά την πόλιν. Καί έπιβάλλε
  ται νά Εημιοοργηθ) τό συντομώτε
  ρον δπως έπίσης έπφάλλεται χαί
  ή δμισος εθθυγράμμΐσις χαί ασφαλ
  τύστρωσις τής Αιωφόρον, μοναδι
  κοθ τόπον περιπάτου τβν πολιτβν.
  Τ Ο ΣΧΕΔΙΟΝ,
  -β'ώί πληροφορούμεθα, _
  έκΐ τβθ βχιο(ου τής χ«λι»ς κα
  ταρτισθεΖαα έπιτροπί] |έχ δημο
  τιχβν συμβούλιον χαί άρχιτεχτό
  νων μηχανιχβν, ουμφωνι! χατ."
  αρχήν είς την χατιδάφ:σιν των
  τειχων ί) τό άνοιγμα 2ΰο τριών
  ρηγμάτων, χάριν τοθ άερισμβθ,
  ττ]ς Ιξυγιανσΐως χαί τί)ς συγχοι
  νωνίας τής πόλεως. Τό γεγονός
  είναι ευχάριστον. Διότι πραγμα-
  ΐι ή διίνοιξις τβν τειχθν, δπως
  έχομεν γρσψΐιχαχ' επανάληψιν,
  αποτελεί επιβεβλημένον ανάγκην.
  'Αλλ* πκρβλλήλως, ή έπιτροπή
  θά πρέπει ν' άποβλίψη έπίσης
  είς τόν έξωροΐσμόν ττ]ς παρα-
  λίας χά Ι την στροφήν ττ}ς πό·
  λεως πρίς την θάλασσαν χαΡώς
  χαί είς την χαλυτέραν λύσιν τοθ
  χυχλοφοριαχοθ πρ&δλήματος είς
  τάς χιντριχΑς όδούς, δπου παρα
  τηρεΐται ήδη τόση συμφόρησις πι
  ζων χαί όχημάτων.
  ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ·..-
  Η ζήτησις τβν σταφίδων
  μας είς την Αγγλίαν συνεχίζε
  ται ζωηροτάτη. Καί ό λόγος, δ
  Ιξΐ]ς: Ή σταφίς καταναλίσκεται
  χυρίως είς τάς Βιρείους επαρχί¬
  ας τ«]ς Αγγλίας δπου δπάρχουν
  χαί τα πολεμιχά έργοστάσια. Έξ
  αίτίας λβιπον τβν τεραστίων πολε
  μιχβν παρασχιυβν, τ4 έργοστί
  σία αυτά, απασχολοθν πλήθη
  έργατβν χαί προσλαμβίνο«ν χά
  Ηημιρινβς χατα χιλιάδας νέον
  προσωπικόν. Φυσιχα ίε δλοι αυ
  τοΐ οί εργάται χαταναλίσχουν σία
  φίδκ. Καί έχ τοθ γεγονότος ού
  τοθ παρατηριίται ή ζήτησις τβν
  σταφίδων μας. Τα α.τιβ βιβαί
  ■ς, που προχαλοθν την ι&χάρι
  στον δ/ ημάς χατανάλωσιν τής
  σταφίδος είναι λυπηρά χαί όλέ
  θρια. Όπωσδήποτε δμω;, οφεί¬
  λομεν νά είμεθα ευχαριστημένοι.
  "Αλλωστε χαί οί πρόγονοΐ μας
  έλεγαν: ιύίέν χαχόν ϊμιές χαλοθ.
  (αί τ' ανακαλιν—βθ2*ν χαλβν α-
  μιγές χακοβ.·.
  Α ΗθΡβΩΓΤ*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Τόπ
  Χάτ» (Πικολϊνο) ή τελευταία δημι
  ουργΐα των Φρέυ 'Αστερ κα
  Τζέντζερς Ρότζερς.
  Δευτέρα: «Τα Βιεννέζικα Καπρ
  τσια».
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό π
  λύκροτον Εργον: «Ή κυοΐα Μπατ
  τερφλόυ». Σημείωσις: Καθ* εκάστη
  είς τάς 6 μ. μ. άπογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αο
  τό αύτοτελές Εργρν: «Ταχύς σά
  άστραπή» μέ τόν Κέν Μευνάρ. Μ< ρος Βον τοθ έπεισοδιακοΰ «ΒασΙ λισσα Ζούγκλας» τα έπβισόδια 6ο 7ον. ■ΙΙ'Ίγ ΣΗΜΕΡΟΝ Τβ Πβλύκροτο ίργβ: Τ© μκγιχο ρΜμάντζο της ωραίας Γκίϊσσβς, πβδ άγβππ σ·, κένεσε, κβΐ κοβ βυαιά· σβπκε; στ© βιιμ© της άγβππς. Μιά οπτασίαι (ρντικη, ά πό την χώραν των χρυοαν θίμων. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «Μελωδίες χαί Ρυθμοί τοδ 1936» Σημ. Καθ' έκαστην είς τας έ μ. μ. απογευ¬ ματινήν ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ. 221 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή 'ΕφορΙα ΔημοτιοΟ Σχο λικοθ ΓυμνασΐηρΙου Ήρακλεΐ ου προχηρισοει πρόχειρον επαναληπτικήν πλειοδοσίαν διά την εκποίησιν 13 βένδρων μωρεών καΐ πλατανων τοθ ένταθθα γηπέδου «Προχάν- δαξ», άριστερά ιώέξβρχΓμέ· νφ της Πϋλης Χανίων υπό τούς κάτωθι δρους καΐ συμΦω νΐας. Ό τελβυταΐος τΐλβιοδοτης ύποχρεοθται νά προοέλθ|] κρός υπογραφήν τοθ πωλη τηρΐου ενός 5 ημερών άπό τη<· βΐβοποΐήσεώς τού κερΐ της γενομένης καιακυρώσεως έ>
  τος £ έ 20 ήμϊρΛν άπό τής
  ύηογραφής τοθ πωλητηαΐου £»
  ποχρεοθται ν ά έκ^.ζώσο τώ
  ανω δένδρα.
  "Ινα γίνη τις βεκτός είς την
  δημοπρασίαν δέον νά προσα
  γαγη γραμμάτιον συσιάσεως
  τΐαρακαταθήκης δραχμ&ν 300
  «αρά ιφ Ταμείφ παρακαταθη
  κων καί Δανείον, κατά δέ
  την σύνταξιν τοθ πωλητηρΐ
  ου θά.τιροσαγάγπ ανάλογον
  εγγύησιν.
  Ελάχιστον βριον τιροσφο
  ρβς ί>ρ ζίτσι τό ποσόν τόν
  δραχμήν 1500.
  ΤΑ εξοδα δημοσιεύσβων,
  τα Ιξοδα καί τέλη τοθ ιιωλη
  τηρΐου καί τα κηρύκεια βαρύ
  νουσιν τόν τελευταίον «λειο
  δοτην.
  Ή δημοτιρσσΐα γενησεται
  ιήν 23ην ΊανουσρΙου 1937 ή
  μέραν Σάββατον καί ώραν
  11—12 π. μ- έν ιω γραφείω
  τοθ κ. Δημάρχου Ηρακλείου
  καί ενώπιον τής ΈφοοΙσς τοΰ
  Γυμναστηρίου είς ιη^ κλίσιν
  ιής οποίας ένατιόκειιαι ή «ν
  κριοις τεθ άυοτελίσματος της
  (ημοιιρασΐας.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Ώς Πρόίορος ιής Έφορίας
  ΐοθ ΓυμναστηρΙου
  Μηνάς Γ
  *Εν« πολΰκροτον
  ιστορικόν έργον.
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟ Λ Ε Μ ΟΙ
  Μιά πεντάαορφη
  ΑΠβ
  ΤοΟ Προσπέρ Μεριμεό
  73ον
  —·Ν1 δα κ»Ι τϊ παλλτμ,χράκια
  μας, πού μέ την ηαραμικρί) αφορ
  μή φαντάζωνται πδς θα τοίς ρι
  χθοθν ο( πιά διάοημες χυρίες.
  —Μύρΐσε λοιπόν τή μιιρωδια
  πού 6'άζίΐ αΰτό τό γρίμιι*.
  —ΚϊΙ τί άΐτοδιίχνει αύτέ;
  Τό μέΐαπο τοθ λοχαγοθ συν«
  φΐυώθηκι άμέοως χαί μιϊ απαΕοια
  1*Α& τοθ ήλθε στΐ μυαλέ.
  —ΟΙ Κϋμίγγηδες είναι μνηοΐ
  χαχοι, ιΐπι* χαΐ Ι9(θ( αυτό τό
  γρίμμι είναι μιά ΐφεύρεοτ] διχή
  των για νά οέ τραβήξουν οέ χά
  ποιο παράμιρί μέρος, δπου θά ο
  κάνουν νά πΐη',ώζψ. άχριβχ τή
  μαχαιριά πού τούς Ιχανΐ να χλη
  οο'Όμήσοιιν.
  —Τ! ίϊέ»!
  —-Δέν θά ήταν ή πρώτη
  πού δ Ι;ιοτας δπηοεχ»! την ίχδ
  χηοη. Διάβασις τή ΒΙβλο* θυμή
  αοιι τδν Σαμψώ/ πού τόν πρόδωσ
  ή Δαλιδά.
  —Θ1 ήμουν ϊΐολύ φιδιτσιάρη
  έν αυτή ή τέαβ απίθαντ] δ/τόθεατ)
  μ* Ικανε νά χάο» μιά συνέντικξη
  πού θέ'ιΝαι Ια»ς πο?ο γλυχιια
  Μιά ΊαπανΙδΐΙ
  —■Τί&λίχΐστον πήγαινι χαλά
  ώιλΐσμένος- ίι θίλης, νά οοθ δώ
  ο» δυο δπηρΐτΐς νά οί ουνοδεύ
  αουν.
  —ΤΙ λίζ! νά γΕνυ ίλος 6 χό
  σμος μαρτυρας τ6ν Ιρωχιχ&ν μου
  5ποθίσι»ν;
  —Άυτό σήμερα τό ουνιιθίζουν
  πολύ. Πόαις φορες εί5α τόν Β*
  ΆρδελαΙ, ιό οτενέ μου φίλο, νά
  πηγαίνη στής Ιρωμίνης τού μ' ά
  λυαιίιοτο θώραχα χαί μέ δυο πι
  ατόλια στί) μίση!... χαί πίσω
  τού βάδιζαν τίσαερες οτρατιΑτκ
  τοθ λόχου τού, πάνοπλοι. Δέν ξέ
  ριις άχίμη τό Οαρίσι, φ(λι μου*
  χαί πΐοτιυοέ με, ή δπιρβολιχή
  ροφυλάξη ϊέν βλάπτιι ποτέ. Ά
  ποζημιώνιται χανίνας 8 τα ν 6γά
  λη τϊν θώραχά τού, σάν τον ένο
  λ
  —Δέν άνησυχδ χαθίλου. "Αν
  Ι συγγενεΐς τοθ ΚομμΕγγη μοθ
  κρατούσαν χαχΐα θά μποραθοαν
  πο?ύχαλάνΊ μοθ έπιτεθιθν στό
  δρόμο τή ύ<τα. —Τίλος, ίέν θά ο' άφίοω νά $ς παρά μέ τή συμφωνία πβς θά πάρη; μαζύ τα πιατίλια σου. —Αύτό μίλιακ»! θά μέ χοροί' ψίυν Βμιος (συνεχΐζεται) ΣΗΜΕΡϋΝ ΟΙ ττρωταγωνισταΐ τής «Καριόκας» καί «Κοντινεντόλ»: Τ2ΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ είς την τελευταί¬ αν καί τελειοτέραν των δημιουργίαν: (ΠΙΚΟΛΙΝΟ) Στούς χορ·ύ$, στα Σα λ·νι«, στα Ντανσιγκ ατά Ράδιο, στα Γραμμοφωνα (ΠΙΚΟΛΙΝΟ) τό περίφπ μο τρκγοϋδι ΠΙΚΟΛΙΝΟ. Όνειρώδης σκηνοθεα(α, λΰ ΜΠ%ΛΕΤΤΑ. £ΗΜ: Τάς Κυριακάς Α πρό τη άιτογευμβτινη 3 μ. μ, μέ τιμαΐ(: «ιηρ·Ι« ίραχ. 12,50. Πλατεϊ* δρ«χ. 10. Ύ«·ρββν οραχ. (,. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Η Μΐγβλη Βιΐννίςικπ ©■ ηερεττ»: ΟΙΕΙΝΕΖΚΑ Π)ΣΚΕΥΗ 99 ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΠΙΠΕΡΙΕΣ Τά δεντράκια τοθ Ηρακλείου— πότε επί τέλους Θά άποκτήσωμεν περισσότερον ττράσινον; —οί φειδω λές πιπεριές τής πλατείας Εχουν Ιστορίαν. "Από έ<εΐ ώομήβη ό ζωη ρός πολιτικάς μαχητής τού άλλοτε έκεΐ συνεστήθη ή ττρωτη «γερου σία», έκεϊ ό ίστορικός κουτσομπό λης άνεκίνησε τό γενικόν ένδιαφέ ρον καί έξελΐχθη είς κοινωνικόν πρόσωπον. Τώρα μέ τίς έξαίσιες λιακάδες ή πελατεΐα των πιπεριων ηυξήθη. ΚοΙ άνέΓησαν οί τύποι τοΰ άλλοτε. Καί μαζύ τους ό ουμπαθής συντα ξιοΰχος μέλος μιάς ατωμύλου β σο καί άξιοπροσέκτου «γερουσΐας». —Νομίζω πώς είνε χθές, Ελεγε, πού νεώτεραι τότε σεϊς καί έγώ έπλέχαμε έδώ δνίΐρα, έ«4ναμε προβλέψεις καί έδημιουργούσαμε προυποθέσεις γύρω άπό πρόσωπα καί πράγματα. Άλλά χοΐ έσταθμί ζαμε γεγονότα ποϋ Επαιξαν σπου δαϊο ρόλο στή ζωή μας καί Ισως καί στή ίωή των δλλων. —Άλήθεια είναι συμπαθητικά τά δεντράκια αύτά καί γιά μενά είπεν ενας δλλος .. γερουσιαοτής. Έδώ ενα Κυριακάΐικο πρωΐ ανοί¬ ξεως έκαμα τό πρώτο φλέρτ μέ τό κορίτσι μου. —Δηλαδή μέ τή... γι,νσίκα σου. —Ακριβώς. ΎπΛρχουν τόποι καί τόποι Θά Ελεγε κανεΐς—τόποι χαρας καΐ ι ποι ΘλΙψεως, τόποι έπιτι,χιών καί τόποι άμαρτιών. Είδικώτερα ώστό σο ύπάρχουν τόποι μέ σημασίαν, Αύτό τα ν χαρακτήρα Εχουν καί στό Ήράκλειο οί πιπεριές τής πλα τείας. Διατηροθν κάτι άπό τόν κύ κλο τής ζωής μέ την καταπλήκτι κή δμοιομορφΐα πού παρουσιάζει παντοθ κοΐ πάντοτε. Καί είνε γι' αύτό ένδιαφέροντες γιά κόθε πολί τη: Μέ τή σειρά τού κοΐ τόν... άρι Θμό τού κοΐ ό τελευταϊος Θά σταθ μεύσΓ,έκεΐ Εως Οτου νό συμπληροί "" ποσοτικ&ς ό πληθυσμός τής πό λεως. Είδικώς δέ γιά νά κάμη μ οημα ντική κουβέντα δπως καί στή ν άρχαία άγορά: Άπό μιά κουβέντα βλέπετε έξαρτδται συνηθέστατα, όλόκληρη ή ζωή, Ό Άλλος "Αριθ. 7029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμββλαιογράφος Μοιρών Εμμανουήλ Α. Ιΐονιωτάκης έν Βίρροις Πυργιωτίσσης χατοιχοε· δρευων προσχαλω πάντας τούς έγ γεγραμμένους δανειατάς χαΐ τούί τυχόν έχοντας οΊχαιώματα ή αξι¬ ώσεις επί τοθ έχ δραχμών ιίκοαι χιλιάδων τριακοσίων (20 300) έχπλειατηριααμβτος τβν ενώπιον μου χθές τή έπισπεύσει τοθ Έμ- μχνουήλ Γ. Χουστουλίχη χατοΕ- χου Πίρι Καινουρίου έχποιηβίν- των άχινήτων χτηιιατων τοθ όφει- λίτου Ιωάννου Γ. Κηλαϊϋκη χα· τοΕχοι* Ηρακλείου χατά την χθε¬ σινήν υη' αριθμόν 7025 Ιχθεαίν μου άναγχαστιχοθ πΑειατηϊΐααμοΟ έν ή περιγ^άφονται τά έκπΐΐηθέν Αχίνητα Βπως έμπροθέσμυς προσαγαγωαι τούς τϊτλους χα( λοιπά διχαιολογητιχά τβν άπαι- τήβιών των Ιγγραφα ενώπιον τοθ μοϊίου Διχαστηρίου καθ' διβν ;ΐχ έχπρέθεομος προαανωγή {υΐ- (αι απαραδεχτος. Έφ' ώ αυνετ<4· χθη ή παρεθσχ δι9 ή' ελήφθη νό- μιιιον διχαιωμχ δρκχμαΐ 20 έν ΒΪρροις Πυργιωτίσσης Κρήτης «αί έν ιω Συμδολαιογραφείω μου οκτηαία Μαρίας Ν. Κρασαγά χη σήμερον την δεκάτην ογδόην ΊχνουαρΕου τοθ χιλιοοτοθ έννε«· χοοιοοτιθ τρπιχοατοθ έδϊάμου έ- τοος ημέραν Δευτέραν χχΐ υπε¬ γράφη παρ' έμοθ τοθ Συμβολαιο- (Τ.£.) Έ. Α. ΚονΐΜτάκης 'Αχριδές αντίγραφον έν Βόρροις αυθημερόν ( Ό Συμβολαιογοαφος Μοιρ&ιν ' 'Βμμ, Ά. Κβνιωΐάκης ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΔς μεταφέρεχαι τά μα χΛν ΆμιρικανικΔν τραπεζών. Τό τεθω?α «ισμίνον τραΐνον τδ οποίον χατεαχευασθη ειδικώς διά νήν μεταφοράν τβν 6 δ.σεχατομ ιιυρίων δολλαοιων άκδ την Όαο απονδΐακήν Τράπεζαν τβν 'Ηνω μίνων Πιλιτειων είς το Φΐρ Νΐξ εξετέλεσε το πρώτον δρομολόγιον τού την παρελθίθσαν έδίομάδα. Στρατιώται, άα:υνομικοί, ιίϊιχοΐ φόλαχες τί]; Τραπέζης, ώπλισμέ νοι μέ περίατροφ», πολυβόλα χαί δαχρυγδνα αίρια αυνώδευοαν χαθ δλην την διαδρομήν τό πολύτιμον Φ?οτΙον τί οποίον απετελεΐτο άκδ ρίβίοιις χρυσοθ τ«ν 16 χιλων-, ου νολιχής άξίας 120 έκατομμυρΕω» δολλαρίων. Τά χιβώτια έΐοποθε τήθηααν είς τά δπίγεια τοθ θη ααυροφυλαχ(ου τά δπ&Ιχ εύρισκον ται δέχα μέτρα &πδ την γήν. Τδ Φ&ρ Νίξ, δκου είναι τδ θησαυρο φυλάχιον, Ιχε: μετατραπή χυριο Αε«τιχβ( είς άπίρΡητον φριύ;ιον Τό τρσίνον θά εκτελέση δλλα 40 δρομολόγια διά νά μεταφέρη χαί τόν δπέλοιηον χρυσόν. *** ι γρ(«τΐτις κα •Ις τά ζώα. ΔΕ γαλλιχαΐ έφημερίϊες δημι σιεύουν δτι ή ίπιΣημία τής γρίπ κης είς την Γαλλίαν προοιδχλ χατά τρόπον επικίνδυνον τά οίχια χά ζβα, ειδικώτερον !έ τίϋς οχά λους χαί τιύς γάτους. Τά ζβα χά ταλαμβάνονται άπό μελαγχολία χαί χανουν ιήν δρεξίν των. Ό Θε νατος έηέρχεται μετ* ολίγας ήμί ρας. Ή έπΐνημΐα θερίζει χυριολε χτιχβς τούς οχύλλους, μεταξύ τβν γαιών δμιος τά θανατηφόρα χρού σμα είναι δλιγώιερα. ΟΕ ίατροΐ ά ποδΙδουν την μυοιηριώϊτ, άσθίνε αν είς την μεγάλην υγραοίαν ή ό ποία εσημειώθη εφέτος ιίς ίλόκλη ρον την Γαλλίαν. ΠροχήρυςΊς μειοδοοίας Ναυ μβταφβράς. Ή Ένωσις Κιτρο«αρα γωγ£ν Κρήτης κροκηρύσ σιι μειοδοτικήν βημοκρα οίαν διεξακθησομινην δι' ένσφραγίστων «ροσφορ&ν διά την άνάδειξιν τελ,ευ ταίου μΐιοδότου 6ιά τάς μβταφοράς κίτρων Αν ό:λ>ι _
  είς βαράλια έκ Κρήτης δια
  τούς λιμένος Κόντινεντ
  ΑΙ «ροσφοραΐ δέον νά κα
  τατχθβσιν Ανώκιον τοθ Δι
  οικητικοΰ Συμβουλίου τής
  Ενώσεως καί είς τά έν Ή
  ρακλιίω Γραφΐϊα αυτής
  κατά την συνεδρίασιν τοθ
  Συμβουλίου,τής 18ηςΦ)οχρί
  ου έ. ε. ημέρας Πέμ-της
  καί ώραν 12ην μεσημβρι
  νήν.
  ΟΙδροι καί ή συγγραφή
  ΰνοχρεώσκΜν είναι κατατβ
  θειμινοι είς τά έν Ήρα
  κλείω Γραφεΐα τής Ένώσι
  «ς, είς τά 'Υ«)τα τής Ά
  γροτικής Τρανέζης Χανί*ιν
  καί Ρεθύμνης καί είς τα έν
  Αθήναις Γραφεΐα τής Πά
  νελληνίου Συνομοσκονδίας
  Συνεταιρισμόν (Μέγαρον
  ΆθβονΙδοο, δδός Παιιαρη
  γοβούλου 9).
  Έν Ήρβκλΐίφ τδ 20β Ί)α
  νουαρΐου 1937.
  (Έκ τβν Γραφείων τής Ε
  νώσ««ς).
  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΛ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ
  -ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑδβΙ
  ηβΐΐη.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΟΑΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ
  ΝΟΣΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡϋΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  έχπαιβενίεΐβ έν Νβνάχφ καΐ Βερολίνω Τ
  τ&ν καβηνΐιτβν νοι ΒβΓ^ιηαηη χαί " - ---
  Δειχΐται τούς «άοχοντας έκ τΰν νοσημάτνν
  τοθ Π«τικο0 Συστήματος ·1ς τό Ίατρΐϊον τού.
  Πλατΐΐα Τριδν Καμάρων (Οίκία ΊατροΟ κ. Χΐ
  λιδόνη) 9-12 «. μ. καί 4-6 μ. μ.
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖρΗΣ
  Τού ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  Ί6ον
  _______ τά νερά
  μέ άγωνία ό Τζώ', χι'
  ά;χισε ν-1 ρίχνη τά νεϊά
  δίρχα π-.ύ ή:αν σχεδόν
  Εύτυχβς τά οτεγανά δι
  τα την χρατοθααν αιέν άφ?δ.
  Ό Λεδ ήταν ξαπλωιιένος ο
  νερά στήν χοιλιά τή; βάρχας.
  ΔΙ* ήξερα εάν ήΐαν Δζωνταν4ς
  ή πεθίμένος, *λλά δέ^ εΐχα τόν
  χαιρό νά χυττάζα).
  —Άϊειάζετε τά νερά θ* βου
  λιάξωμι! εφώναξε πάλι 4 Τζών
  ___, Εν» τενε»έ χ«ί
  οχ νά ρ(χν» νά νερά άπό τή β£ρ
  χά.
  Ό (2'εμος χαί τά χύματα Ιχό
  ρευαν τή δάρχα μας οάν χαρυδί
  τσίυφλο, ένφ άδειαζ'χμε διαρχβς
  τά νερά. Μίοα οέ πέντε λεπτά
  περίπου την είχαμε αχεδον άδει
  άαη. Ή βάρχα μας δμιος επλησ!
  αζε ατεύ; δφχλους οί ίποίΐΐ διε
  κρίνοντο απδ μιά σειρά χάτα
  οπρους άφρούς. Σέ χαιρό γαλή-
  νης, δπως μοθ έξήνηαε δ Μωχά
  μετ, μόλις τούς εκάλυπτε ή θά
  λαοοα μ! μ'θϊ μέΐρο νερδ,
  —Στό τιμίνι, Μωχάμετ, τοθ Α
  φώναξα. Πρέπει νά περίσωμε ά
  πό τά χενά πού οχηματίζοντα
  μεταξΰ των. Πρίχνιται γιά τί
  ζωή μας.
  Έ·, ώ χ«1 ί Τζώ< ελύσαμε τί χ^υπιά χαί αρχίσωμε νά χωπηλα τοθμε πρίμα στόν χαιρό Ιχοντει τόν Μωχάμετ ατό τιμάνι. Ή βάρ χά μας έχυρερνβΐο μέ δυσχολία Μπροατά μας, στή πρώτη σιιρά τβν δφάλων δπήοχε μιά στενή δι οδος βαθεΐιχ: θαλάσσας χαί Ιπρε πε νά περάσωμε άπό μέαχ. —Βίλε τά δυνατά σου, Μωχά μετ, τοθ έφώνχξα. Με.μανΙα ό,Τζών κ»ί Ιγώ χω· πηλατούβαμε γιά νά προλάίωμε τά >ύρατα χαί νά δώσωμε την χά
  ταλληλη ώ <ησι γιά νά δπακούη ή δίρκα στό τιμίνι. Ή άγωνΐα μά; είχε σφίξη τή' χαρδιά την ώραι πού πληαιάζον τας στό βτενό εΐϊβμε δτι τά χύ μχτα μβ; ώΐηγοθααν σιήν ά«ρη τοθ δεξ'δθ δφάλου. Μέ μιά δηε ράνθρωπη ηροσπάθεια έίύθισχ τί χουπί μου μέσχ σία χύμχτα φω νάζοντας στόν Τζώ' νά κάνη «νί πόδα, ένφ δ Μωχάμετ μέ Ενκ επ δέξιο χειρισμό κατώρθωσε νά μ& περάση ξυστά. Σιοθήκαμε. Άλλά ή βίρχα μας ιίχε πάλ Ό Διό π<-.ύ είχε γυρμένο τό χεφάλι τού στά πλίγια τής βάρχας ή:αν δ μισ5ς μισχ σ:ό νέ ρό. "Δνοιξε μιά αηγμή τά μάτια τού. (συνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΗΗΤΟΜ 110 ι Αναχωρεί ίξ Ηρακλεί ·« έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΤαν ΠΕΙ ΡΛΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ Ρέ- 8»μν·ν, Χανιά, Πηραια, -Ορον, Π«ρ·ν, Ναζον. ΑΙΝΑΙΆΑΚΜ . 1—41 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Έ{αιρκτικης ποιοτητβς ηειλβ&ν· ο»νοιχί« Γενή Τζβί Χ κ καί π«ρα- δ Γραφβί 3 »■ πσρα τφ κ. Δ. —ε——ε 'Αχυρα είς δέματα εξαιρετικήν ποιθτητςς πωλοθνται παρά -" Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.—Ήκ. Φρόοο ι. Ζερβουδάκη Θί δεχθή την 3ην " τ"^·Η κ.' ΆρτεμισΙα Μιχ. δ*κη Θά δέχεται την 8ην καί 9ην εκάστου μηνός. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-ΕΙς Αύγενικήν Μο; λεβυζίου ό έμηορορράπτης κ. ·ΐω< Καστρινάκης εβάπτισε τό κοριτσά. κι τοθ κ. Έμμαν. Βλαχάκη όνομο σας αύτό 'ΑναστασΙαν. Να τοίς ΘΑΝΑΤΟΙ. ΆπεβΕωσε καί έΚη 8εύθη χθές είς Χερσόνησον έν ουρ ροη πλήθους κόσμου έ< τής κωμ0 πόλεως ταύτης, ό Χβιστόφορος Κ« σαβέτης παλαιάς ίμτιοοος καί «0(. κιστής» τής Χερσονήσου δράσαζ κοΐ ώς βουλευτής κατώ την έττο. χήν τής Κρητκής Πολιτείας. 8ι<ϊ κριθεΐς δέ άνέκαθεν διά τα πατρίς τικά καί χριστιετνικά τού αΐοθήμα τα. Τούς έν "Αθήναις έγκατεστημί νους υΐοθς τοθ αειμνήστου Κασσα βέτη κ. κ, ΣπΟρον Κασσαβέτην Ιβ. τρών καί Γεώρ. Κασσαβέτην ουμβ0 λαιογράφον καί πάντας τούς συν γενεΓς τού ή «Ανάρθωσις» ουλλυ ιτεΐται Θερμώς. —•Απέθανε καί εκηδεύθη χθές ενταύθα έν συρρο?ί κάσμου ή Έλέ νη Φατοέα μήτη? τοθ φΐλου έογο λσβου κ. Λαζ. Φατσέσ. Ή μεταστα σα 6πί5ρξε χρηστή οίκοδέσιτοινο καί μήτηρ, έκτιμομένη παρά πάν. των των γνωριζόντων αυτήν, Τόν σύζυγον καί τα τέκνα τής μετα στάοη; ή «Ανάρθωσις» συλλυπϊΐ ται Θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ -Ευχαρίστου. μέν Θερμώς πάντας τοός συγγι νεϊς «αί φΐλους τούς τταρακολου Θήσαντας την κηδείαν τοθ προοφι. λοθς μας πατρός καί πάππου Γε. ωργίου Ί. Οικονομίδου καί πάντας γενικώς τούς Οπως δήτιοτε συμμε ρισθέντας την λύπην μας. Έν Ηρακλείω τη 21 Ίανουαρί. ου 1937. ΑΙ βαμυπενθοθσαι οικογένειαι: Νηνά Γ, οικονομίδου, "Ιωάν¬ νου Γ. Βλαοτοδ, 'Βμμκνονίιλ Ζχ χαριάδου, Λιλίκα θΐκβνβμίδβο, Γύοω στήν πόλι μας. Ή καλοκαιρΐα συνεχΐζεται καί Θά συνεχισθή κατά τούς μετεωρο λόγους. —Χθές έν πάση περιπτώσει εΐχα μενπαρσλλήλως μέ την οΐθρΐαν καϋ ίνα μπάτην ,.άνοιξιάτικο. « —Ό οποίος μδς ύπενθύμισε κφ τά τό μδλλον καί ήττον τό «άγβ·1 Θόν» τής σκάνης. * — Μίαν καινοτομίαν αξιέπαινον εφήρμοσε άπό προχθές τό 43όν Σύνταγμα ΠείΙικοΟ χάριν τής άνα ψυχής των όπλιτών τού: —Μετά τάς άσκήσεις οί σιρατιβ ται ωδηγήθησαν είς τόν κινηματο γράφον «Μινώα» δπου παρηκολοθ Θησαν την απογευματινήν παρά στάσιν, - ΟΙ συμπολίται κτηματίαι καί αγρόται Ιχουν επιδοθή άπό τής προχθές έντατικως είς την καλλιέρ γειαν. —ΜβταβαΕνοντες αυτοπροσώπως ϊψιπιτοι, πεζοΐ ή έπωχοόμενοι είς τα κτήματά των τής περιοχής κυρϊ ως Τόπ—ΆλτΙ. — Γά νέα δημοτικά Βργα διά τά ότιοΐα φροντΐζει κατ' αύτάς ό Δή μος Ηρακλείου συνκεντρώνοον τάς συζητήσεις των Ηρακλειω· των. — Πρόκειται περΐ συζητήσεως δχι μόνον τεχνικής φύσεως άλλά καί γενικωτέρας - 'Ε'εϊνο δέ πού τονΐζεται άτιό [ής τελευταίας αυτής απόψεως εί ναι δτι περατούμενα τα Εργα ταθ τα Θ5 προσδώσουν νέαν Ολως 6 ψιν είς τό Ηράκλειον, —Ή άνεργΐα την οποίαν έδημι ούργησε ή τελευταία δυνατή κακο καιρία άνεκόπη σχετικώς, —Ή ανακοπή υπήρξε φυσικά χά ρις είς τάς μεοολοβιύσας εύ&Ιας οΐτινες έπέτρεψαν νά κινηθοθν αί εργασίαι. - Ου τω ό εργατικάς κόσμος φαί νεται άνα<ουφισθείς έν συνδυα- σμφ καί μέ την ειδικήν πρόνοισν διά τούς άνέργους καί απόρους «αί την καλήν Θέλησιν των έργο- δοτθν. —"Ηρεσε γενικώς καί ουνεκΐνηνε Ιδ'α τό ωραίον φθλον ή τσινΐα τής Θρυλικής ·ΜπατερφλΛϋ» την όπο( αν προβάλλει άπό χθές τό κινημα τοθέατρον «Μινοαα. —ΟΙ Φΐλοι των θεαματικων καί γυμνικων φΐλμ Εχουν κατ' αύτάς την ευεργετικήν των είς τό Θέα τρον Πουλακάκη μέ τό ώραιότατον φΐλμ Τόπ-Χάτ. —Είς τό γνωστόν ζυθεστιατόρι όν «Διόνυσος» τοθ κ. Έμμ. Κυοια κάκη συγκβντρώνεται κατ' αύτάς ό καλύτερος κόσμος λόγφ τής έκ τάκτου ποικιλίας των μςζέδων τού καί των εκλεκτον τού ποτών καί Ιδίως μπθρας ή όποΐα παρέχεται είς πστήρι. ο Ρεηβ·τε· ΡΕΣΙΤΑΛ Β10ΛΙ0Υ Είς τό Θέατρον Πουλακάκη δΐδε ται την ττροσεχή Κυριακήν (ώρα 10.45 π. μ.) ρεοιτάλ βιολιοθ τοθ συμπολίτου κ. Άλέκου Μήλολιδά κη καθηγητοθ τοϋ ΏδβΕου Ήρα κλείου,ίχ, ευγενεί αυμπράξει είς τό πιάνο τοθ κ. Γ. Πλάτωνος διευθυν τοθ τού ΏδειΌυ. Ό κ, Μηλολιδσ κης είνε γνωστός είς τοϋς μουσι κούς μας χύκλους ώς καλλιτέχνης τού βιολιοθ μ« συνείδησιν καί μίλ λον. Δέν γεννδται δέ ΑμφιβολΙα δτι την συναυλίαν τού Θά τιμήση ή κοινωνΐα ΉοακλεΙου καί διά λο γους δικαΐου καί δι' εόγενή τοπικι σμόν. Τό πρόγρομμα άλλως τε έ κλεκτόν έν τφ συνόλω τού έγγυδ ται διά τό βαθύτερον ενδιαφέρον άλλά καί την επιτυχίαν τής συναυ .Ιας, ΔΗΛΩΣΙΣ Δηλώ ό κάτωθι υπογεγραμμένος Σαράντος Άνδρουλι5άκης 8τι άπο κηρυοσω τόν κομμουνισμόν ώς καταστρεπτικόν τοθ "ΕΘνους καί ύπόσχομαι 6τι εφεξής θά εΐμαι ίνθουσιώδης έθνικιστής πολίτη:. 193' '"ρακλεΙω τΠ 20 ΊσνουαρΙοο Ό Δηλών Β?ον
  ΑΠθΡβηπΐ
  >σαβέτην
  «"τας τους
  ρθωσις» 0
  εκηδεύθη
  Ι κόσμου ή"
  :θΟ φΐλου έ
  οβα. Ή
  ένη πσρά
  ών αυτήν,
  κνα τ^ί
  ουν,
  αλ
  ■4—Ε
  ΐς τοός
  τούς
  Ιβν τοθ
  καί
  ίδου καί παντί
  δήττοτε ουρι
  την μας.
  η 21 "Ιανουαρΐ.
  αι οΐκογένειοι»
  ίομίβου, 'Ιι»*
  Εμμανουήλ ί
  ι Οΐκβνβμ16ί,
  μας.
  συνεχΐζεται κ
  9ι τούς μετευ;
  (τεριτττώσει ε!)
  έ την οΐθρΐαν*
  ιάτικο.
  ; ύττενθύμισε ^
  ήττον τό «ά^
  ιμΐαν άξιέτιαιι
  >οχθές τό 4]
  ) χάριν τής 4
  ιν τού:
  ήσεις οί ο-ιραι
  ,Ις τον κινημι
  δτΐου τιαρηκοΐ
  ,υματινήν ι»
  ι κτηματίαι Γ
  ιιδοθή από §
  ς είς την καλ.1
  ς αΰτοττροσώ
  ίπωχοόμενοι
  ής περιοχήν
  ικά ίργα 8ι(
  ολ' αύτάς ί
  συ/κέντρω»
  των ΉραιΛ
  ί συζητήσεως
  σεως άλλσ. ι
  ώ τονΐζεται 1'
  >τής άπόψεωί
  ινα τώ 6ρΥα"
  ν νέαν ολοϊ
  ΕΙΟν,
  ν οποίαν Β(
  βία δυνατή κ"
  κετικώς.
  πήρξε -
  β.ύσ^ς
  νά κινηθοθν
  > κ. ·£μμ·
  ϊται ·«"
  λόφ
  Ι
  Ό κ·
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Β?ον
  "Ωστε «Τσθε λιγάκι δικός
  μας, κώριε, καί χαΐρομαι γι'
  αύτό. ΕΤνβ ή πρώτη φορά πού
  Ερχεσθε στό Πατρίσι;
  —Είνε λίγες ήμέρες πού τό
  πρωτοεΤ^οτ, ύψηλοτάτη Ποό
  τέσσαρας χρόνον Ιφυγα άπω
  τή Σουη"Μσ. Ό πατέρας μου
  μ' ίστειλε στό ίξωτβρικό νιά
  νά μορφωθή. Έτιήνα ή^η
  σιήν Πρωσΐσ, στήν Ελβετία
  καΐ στήν Ιταλία...Έρχομαι α
  πό τό Μιλάνο .
  —Καί σκοπεύετε νά μεΐνε
  τε πολύν κα'ρό μαζ( μακ;
  —Δέν ξέρω άκόμη...Μπορεΐ
  νά φύγω σέ λίγο γιά τό Λον
  βΐνο.
  —ΤΙ τσξειδιάριχο πουλΐ πού
  εΐσθιΐ είπεν ή Μαρία—Άν-
  τουανέττα γελωντας.
  Έπαρατηροθσβ τόν συνομι
  λητή της μέ * ά ποία ν Ικπληξι.
  £ύτός βέν Εμοισζβ μέ τούς άλ
  λους άνδρΐς πού μόλις την ί
  πλησίοζαν, αρχιζαν νά καυχη
  σιολογοθν χαϊ νά τής κάμνουν
  άνοστβς φΐλοφρονήσεις. Ή σο
  βσρόιης τού έξεπερνοθσε τήν
  ήλικΐα τοι». Έσιεκόταν ήρε-
  μος, έπΐφυλακτικός, σάν άδιά
  Φορος. Έξαιρετικά κράγματα
  Βέν Ιλβγε καί ίμιλοθσβν άργά
  μέ ξενική προφορά, σκοντά
  βοντας ο έ μερικές λέξεις. ΚαΙ
  βμως ή νεα ο(σθα>όταν μιά
  κρυφή ίύχαρίστησι καΡώς τόν
  ά
  —ΚαΙ βέν στβνοχωριέσθβ μό
  νος έδ©; έρώτησεν ή Μαρία—
  Άντουανέττα μέ τόνον λιγά
  κι πειρακτικόν.
  —Π<3ς νά προφθάσω νά στε νοχωρηθΦ, ύψηλοτάτη; είπεν 6 Φερσεν. Ό κάμης ντέ Κρώ ϋΐς είνε πολύ καλάς γιά μέ να. Διαρκώς μηχανβύεται πάς νά μέ κάμη να διασκεδάσω. Μ' ε^ήγεν ήδη στήν πρεοβεΐα τής Ίσπαν'ας κσΙ σέ διάφορα σαλόνια. Ή εύγίνβια καί ή κα λωσύνη πού συνήντησα παν τοθ μ έ έσυνκ1νησαν._ Πάντως Ρέν μοθ λεΐπουν οί συντρο φιές. —Έλπΐζω ώστόσο δτι θά ξ* ναΐβωθοθμε πρΐν φύγβτε. Μην παραλείψετβ νά ελθετε στό πηιγνΐ^ι μου... Ό Φ'οσεν έ«ατάλαββ πώς ή συνομιλΐα εΐχβ τβλειώστι. —Ή ίψηλότης σας βΐνβ πό λύ έπιεικης γιά νά ένδιαψέρε τοι τόσο γιά μένσ, είτε κσΐ ύπβ<λ(θη. Κα( μέ τό κεφάλι ψηλά, βά οισμα στσθερό καί έλαφρό, ά πεμοκρώνθη. "Η Μαρία—Άντουανέττα έ γόρισκ πρός την φΐλη της. —ΤΙ λέτε, καλή μου, γι* σύ τόν τάν νέον Σουηδό; Ή ντέ Λσμπαλ έκούνηοε τό κεφάλι. —Είνε τόσο ώραΤος ώστε βέν θά είνε ποτ έ εντελώς εύ τυχισαένος. —"ΩχΙ Τερέζσ, 84ν βΤοθβ στά χαλά σσς άπόψί! έμουρ μούρισετ ή Μαρία—Άντουα νέττα Αύιή, άπεναντΐας, αίσβα- νόταν μιά ξαφνΐκήν (λαρότη τα πού ι ήν εΐχε κυριεύση. Κ ά τι χρυψό καί άποοσΒόρισΐο συνέβαινε μέσα της, τήν καρ διά της έπλημμύριζβ κάπ ά- γνωστο τοθ όποΐου ή παράζε νη δύναμις έζωντάνευβ τή λάμ ψι τΛν πολυβλαΐων κ' Ιδινε στά βιολιά ήχους χατρωπούς. "Εξαφνα, Ινοιωσίΐν ενα ρΐ νος. ΈκεΓ κάτω, πάντα στήν Τδια θέσι, ό Φερσεν την έκύτ ταζεν έπΐμονα ώσάν νά ήθε λε νά άποτυτιώση στή μνήμη τού, γιά νά μην τό ζεχάση. πιά, τό γοητευτικό πρόσωπο πού τοθ εΤχε χαμογελάσρ. Πά μιά στιγμή τα βλέμματά των ένώθηκαν επάνω άπό τό θρό'ί σμα των μεταξωτών φορεμά των, άνάμεσα άπό τούς γλυ κούς ήκους τί)ς μουσικής. Ή Μαρία—Άντουανέττα έγόρι σεν άλλοθ τό κεΦάλ>.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡθ£-αΑ@θΛθΓθ£
  'ΑριστβΟχος Έβνικο» Πανεπιστημίου Άβη-
  ν&ν μ«1 ΧτρβτΐΜΤΐκίίς Ί«τρικτί{ ΣχβλτΊς.
  Δεχεται καθ9 εκάστην εί-: τ^ Φαρμακείον
  Έμμαν. Ματζακιτάκη (Βαλιέ Τζαμί), ά^ιθμός
  τηλΐφώνου 443.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΒΙΕΗΗΕΖΙΚΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ
  ΧΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΒΙΙ1Ι ΤΡΑΠΕΖΑ τ» ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΡ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Ελληνικήν Τραπεζών.
  Κεφάλκι» Μετβχικα **1 άποβιμάτυν Δρχ. 1205.000.000
  Καταβέθΐις » 10 000 000,000
  'Υπβχαταστήματα είς όλην την Έλλάδα.
  •ΥΛβκατάσΐημ» «ν Άλϊίανδρβία: Καβ 8ιβΐη·
  οονιΐ Νο Ι7·
  Ύποκατάοτημα έν Κ«ΐρ«: Κηβ Ε—&ά βΐ
  ϋΐηβ Νο Ι7·
  Πρακτορείον έν Ζαγβζί*: Κιιβ ΤβννίϋΙ.
  Ανταποκριταί είς ·λας τάς χώρας τ·δ Ι£ωτϊ-
  ρικοϋ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχκται καταβέοΐΐς ΐ!( πρώτην ζήτησιν, ταμι¬
  ευτηριον κβί επί προθεομί«, μέ λίαν «ύνεϊκβ ί-
  πιτέκια.
  ΒΛίΐΚ
  Υθ!*Κ; 51
  •Ιδρυθείσα υπό τής Έθνιχής Τραπέζης τής
  Έλλαδβΐ συμφωνως μέ τούς νόμους τής ηοΑιτκί-
  «5 τής Νεας 'Υβρχηί, πρός έ{»πηρέτιιαιν τβΐν Ιν
  ΆμκρΐΜξ) 'ϋλλήνων.
  Κεφάλαια όλοσχερώς χαταβεβλημένα
  £ ι .8ί>ο.υοο.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ίστρικαΐ γνώσεις »ιο τάς μητέρας
  ΟΙ σπασμοί
  των μικρών παιδιών
  Γ'.
  Ή προδιάθεσις πρός σπα·
  σμούς ύπάρχει Είς μερικά παι¬
  δία νευρικής (Βιοσυγκρασΐας
  καί πρό πάντων βεβαρημένα
  μέ νευροκαθή κλήρον ομικότη-
  τα άπό γονεϊς νβυροπαθΕϊς,
  ή έπιληπτικούς, ή άλκοολι-
  κοθο, άπό μητέρα όστεοικήν,
  δττως έπ'σης χαϊ είς βρέφη
  πού ίχουν τάσιν πρός ραχι-
  τισμόν ή ήσαν άθρεπτικά β-
  ταν εγεννήθησαν. 'Υπάρχουν
  καί περστάσεις σπανιώταται
  8που οί* σπασμο! σύτοί της
  παιβικης ήλικίσς, δταν είνε
  συχνοΐ κσΐ ανευ άφορμής,
  προμηνύουν απειλήν έπιληψ'-
  άς βι' απώτερον μβλλον.
  Νοοήαατα χαϊ διατσράξεις
  π ού φέρουν σπασμούς είς τήν
  ηλικίαν αυτήν εΤνβ πολλά καί
  διάφορα καί μάλΐσΐα τοσού¬
  τω μάλλον μηδαμινά καί ά-
  σήμαντ3 δσω μεγαλυτέραν
  προδιόθεσιν νευροπαθή ίχει
  τό παιδί.
  ΚαΙ έν πρώτοις έχομεν τούς
  λεγομένους άνακλαστικούς
  σπασμούς πού παρουσιάζον-
  τσι ευκολώτατα άπό οιονδή¬
  ποτε έρεθισμόν ή πόνον ή ε¬
  νόχλησιν είς »δποιον μέρος
  τοθ σώματος των μικρών
  αυτών νευροπαθών. Ένας
  παροξυσμός όογής ή" πεΐσμα
  τογ, Ινας δριμύς πόνος άπό
  χτόιιημα κατά κεφαλής Ιδίως
  ή άπό πέσιμον προύμυτα, &(·
  βουν πολλάκις αφορμήν ·Ιγ
  σπσσμούς. 'Δ«ούβτ8 Ι-^α μω
  ρό καί φωνόζει πρΑτα καΐ
  £πβιτα παθαίνβι σπασμούς*
  γδύσατέ το άμ*σως νά Ιδητε
  μήπ«ς τό κενά καμμιά καρ
  ΦΙτσα μέσα στά πανιά τού.
  "Ενας σιναπισμός λησμονή·
  θϊΐς κδττου είς τό δέομα τού,
  ενα μπουκάλι πολύ ζεστό νβ
  ρό στά πόδια, «α α πού τό
  σφίγγει χα( τό στενοχωΓεΐ κα
  που, Ιδίως πβρΐ τόν λαιμόν,
  δλα αύτά άΡχοΟν διά νά έξη
  γήσουν μίαν σπσσμώ&η οιέ-
  γερσιν. Τα «Βοντάκισ» σπανΙ-
  ως νΐνονταΐ άφορμή σπασμών,
  παρ' οσα καί άν λέγουν οί γυ
  ναΐκες τοθ λαοθ' μόνον πού
  κατά την περίοδον αυτήν τί)ς
  ό^οντοφι Γ τς τό παιβ' γίνεται
  καπως νευρικόν καΐ άνήσυχον
  καί τόχε μία οιαδήποτε άφορ
  μή ημπορεί νά προκαλέση
  σπσσμούς ένώ είς δλλην έπο
  χήνθΐήτο άνίσχυρος πρός
  τοθτο.
  "Οχι πολύ σπανία αΐτία
  σπασ,ΐΦν παιΐικών εΤνβ καί ή
  ώτΐτις, φλόγωσις βηλαβή καί
  βιαπύησις τοθ μίσου ώτός άρ-
  κβτά συχνή είς την παιβικήν
  ηλικίαν. Παιοάκι πού εΤχεν ό
  λίνηιτ συνάχην καί φαινομένη
  έλαφράς γρΐππης, παρουσιά-
  ζει αποτόμως σφοδρόν πυρε-
  τόν. έκβάλλβι κραυγάς οξείας
  κοί κατολαμβίνεται αίφνης
  άπό σπσσμοός. Μή παραλβΐ·
  ψΒτε τότε, καί άφοθ άκόμη
  κατευνασθοθν οί σπασμοί, νά
  καλέσετε ίνα ώτολόγον νά
  εξετάση τα αύτιά τοθ παιβι
  οθ «αί νά κάμη °·Π κρΐνει έ·
  πάναγχες.
  (συνεχΕζ εται)
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όοός ΊΜνος 10—πληοιέοτ«τ» Όμονοίαε
  Τηλέφκνον 23—302
  Τελείως άνακβινισθέν, διαθέτΐι δωμάτια κύήλια,
  ΐύάερα καί χαλ&ς έπιπλωμένα. Καθαριότητα α·
  μεμπτον καί υπηρεσίαν πρβθυμοτάτην. /ϊθβυσαν
  άναμονΙ,ς.
  ΑΙ σνμφίρώτερ»! τιμαί
  Τό ξενοδβχβΐβν «ΛΑΒΏΝ» διίυθύνει αύτο-
  πρβαώπως ό νε·ς Ιδι·Μτήτητ -ου συμπολίτης μας
  Μ ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑΝΑΚΗ2.
  Τό νέον σιγαρέττον
  Πολυτελείας 12 δρχ. τό πακέττο.
  Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε
  γλυιόπιοτο, άβλαβές, ηοιοτιχώς υπέροχον.
  Άντιπρόβωπβι Νομ·δ ' Ηρακλείου
  ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΙ
  ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ ·
  Μ*τά τριιτιϊς ευδοκίμους σνουδάς ιν τφ (&
  «λιιοτέρω Μαιΐυτηρίω των ΒαλκανίΜν τΒς Μ
  Κάς 'Ελενας Βενιζέλου, άφί|θη Ιξ Άθηνέον 2ρ
  ι) β«ιστ.ήμ»ν ι>αΐα Αίς ~^
  ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΑΕΝΤΑΚΗ β
  ΚαΙ 6<κ«ται τάς <~ιτόκους καί «ασ^ούσας Έ>
  «κ νοσημάτεον τής μήτρος καί «αρσμητρί«ν ^
  «ν τ» οΐκίο: της οδός Λασηθίου (Βα2α(* τζαμί) ^
  άιό ώρα· 9—12 «. μ. καί 3—7 μ. μ. φ
  ΓΛΕΝΤΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥί
  Αί τιμαί των είδών
  όσπρίων καί κρέατος
  Τ<ΐα τοθ δφϋπουογιίου 'Αγορα νομ(ας άνακοινοθται ίτι εσχάτως ηυξήθησαν αί τιμαί τβν κάτωθι ε! ?βν έρΐΐλομένης τί]; αΰξήαεης είς τ*ν έν 'ώ έξητιοινψ άνατίμηαιν τβν τιμδν τούτων, τβν Η %ο»ί την 4νατιιιτ)θέ«τ(0. (ν τ^ έλευθέ οα ζώνη θισαχλονΐχης έξ ής μά· 73τα άποβτέλλοντβι χαϊ ιιΐχρα' ποαίττ)τες ({χ χ%ς Σερ6!οκ), τής Ιντοπίας χτηνβτοοφίαο «αλυπτού οης μόνον χο 20 β)ι—30 ο) ο τής χαταναλώίΐως πλή< την άμνδν γά λαχτος ιίπνες έηαρχοθβι διά τάς ανάγκας ταύτης. Ό?υζ« 'Αιιιοιχίίς «πό 15.90— 16 δραχ. την 1(12)36 είς 17 40 —17 60 οήμ«9ον, Ί'Μαα άπό 15 30 ίΐί 16 20—16.30, Ί*ηων[ άς άηο 12—12 20 ·ίς 13—13 20 Αιγυπτου άηο 9.80—10 ιίς 11 20 —11 30, Όλλανδίκς Α'. άηό 15 30—15 40 εί: 16—16.40, Όλ λανδίας Β'. 14 50—14.60 είς 15. 50—15 70 Ζίγβρις 'Αγγλίτς ά ηβ 19 90—20 10 είς 20 40—20. 50, ΤαεγοβλοβινΙΊις άπό 19 90— —20 10 είς 20 20 ΚαφφΙς Ρίου Νί 3 ά«ό 69.50—70 ΐίς 75. Φα »*ς Ρουμ·«ν[ας 4πό 17 50—17 80 είς 18 30—18 40, ΟύΎ«ρίας 4 π* 18 50—17 60 εί( 18.40—18, 60. Φ«ιόλ[κ ΙΙιυαρτζΙχ (->ε"3{)
  άπό 12.10—12 30 είς 12 60—12
  70, Τί*>ο.λί*νΐ.»ς «πό 12—12.
  20 είς 13.60—13.70, ΓιαλΟυι>(
  τζι>ς 4π* 12 20—12 40 είς 12.
  50—12 60, Σι-βΕος (Γά'οβ,ς)
  *πό 16 80—18 είς 17 50—17
  60, 0&γναη(α( άπό 12.90—13
  20 είς 13 70, Π^ω*!·,,, (.(Υαν
  τες) άκό 22 20 ιίς 23.30. Β«χ-«
  λάος (Γ«λλία<) άηό 15—15 50 είς 16—16.50, (Ρωσαΐα<) άπό 16. 90—17 είς 17 80—18 Ή οδςΊιοις προβλέπεται 8ϊι θά οονεχιοθϊ λίγφ ίς, τάαιως έν τφ έξ»τερι*-ψ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΚΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή Ι. Στιΐνθουράχη χατο( κου Ήρβχλείου. ΣτολιανοΟ Έμμ. Μαμακάχτ] χά τοΕχου Τυλίσσου. Επι ιδή δ καθ" ευ τό ηαρον νομίμως έ«ετάγη διά τ<{ς δηό χρο νολογίαν 8 ΦιβρουαρΕου 1935 επι ταγής μου χαϊ ακολούθως διά τής δπό χρονολλγίαν 12 ΌχτωβρΕου 1936 χατασχετηρΕου έπιταγτ]ς μου κατ' αυτοθ, ίνα δυνάμει χαϊ πρός εκτέλεσιν τής δπ' αριθ. 872 τοθ 1932 αποφάσεως τοθ Ηρωτο διχείου Ήραχλείοιι νομίμως χηρυ χθείσης εκτελεστής μοί πληρώση έντος ττ]ς νομίμου προθεσμΕας διά κεφάλαιον τοχους χαι ϊξοδα μέ χρι ττ]ς πρώτης τβν ώς άνω έκι ταγων μου έν όλω δραχ. 6878 έν τίχως άπό 8)2)1935 χαϊ διά τα έν τ$ δευτέρα έπιταγή Ιξοδα δρ. 888, άλλ' άπέσχε να πράξη τοθ το μέχρι σήμερον. Διά ταθτα Πδίς είσπραξιν τβν χρτ,ματι χαν τούτων ποσ&ίν των ώς ίν» έ πιταγων μου, των τόχων αυτών χαϊ τβν έξόδων έχ ελίσιως, έχθέτω είς δημόσιον άναγχαστιχβν πλεισΐηρι ασμδν τα εξής ίκΕνητα χτήματα τοθ έφειλέτου μου τ;ύτου χείμενα είς τάς περιφερείας των χωρίων τοθ πρώτου χχήματος Γίζι χά! ■<&< λοιπων κτημάτων τοθ χωρίου Τυλίσσου χ»ί Είρηνοδικεΐβυ Ήρα χλείου ή'οι. 1) Είς θέσιν «Άγιος Νικόλαος . Γαζανό Καμαράχι» τής περΐφε ρείας Γάζι άμπελον εκτάσεως 15 έργατων ή 48 σε'ρβν χουρμουλων μέ Ινα έψιγιά, 1 αγχοΰτσαχα χκΐ μίαν λίμπαν συνοσεΰουσαν μέ Κων σταντΤνον Ε. Χατζτ]3άχην δυτι χβς, νοτίως Κων)νόν Γιανιανάχη βορείως δρόμον αμκξιτον χαϊ β νατολιχβς δρόμον άγροτιχίν. 2) Είς θέσιν «Γέρω Βχσίλη» τή; χτημχτιχΐίς περιφερείας Τυ λίσσου τό (1)3) Ιν τρίτον έξ άδιαι ίίτου ελαιοφύτου εκτάσεως έν Βλφ 12 μουζουρίων μέ 80 έλαίας, μίαν χαρουπέβν χαϊ 4 αμυγδαλής συ νορευομένου μέ Γ. Παγκαλάκτ), Γ. Χϊτζη?ίκη, Ν. Παγχαλάχη, Στυλ. Μχμαχάχΐ], Μαρίας 'Βπιμε νίδου, Γ. Βασιλοχωστβντάχη χαϊ ΣτυλιανοΟ Μαμαχάχη. 3) Τό έ- Ικτον ίξ άδιαιρέτου έν' Βίσιι «Γέρω Β^οίλη» ιή; χτη Ιΐατικ<5ς περιφερείας Τυλίσσου 1 αμπέλου 20 έργατων συνορευού οης χτήμασι Βΐσιλείου Γ. Φίολι τάχη, κληρονίμων Ροδάνβης Χά τζιδοπούλας συζάγαυ Γ. Βερερου δίχη, Ν. ϋαγχαλάχι, δημοσίας δ δοθ χαϊ δάμαχα. 4) Τό ϊν Ιχτον 1)6 έξ άδιαιρέ ιου είς θέσιν €ΐΊ?ρτάχι» περιφε ρείας Τυλίσσου έχ μι£ς αμπέλου 12 Ιργατών μέ μίαν μουρέλλαν καί μίαν χαρουπέαν συνορευομέ- νης μέ Ι. Μανουσάκη, χληρονδμων Κ. Φραγχιαδάχη δρόμον δημο σίφ χαϊ ρύαχι. Ό πλιιστ.ητΐ'χαμός των χτημά των τού'-ων γενήοετβι την 28 Φι βρουαρίου 1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π, μ. ενώπιον τοθ συμβολαιογράφβυ Ηρακλείου Ιωάννου Παπαχαριλάου ή τι υιού κωλυσμένου ενώπιον τοθ νομίμου αύτοθ άναπληρωτοθ χά Ι έν τώ έν Ηρακλείω έ» τί δίώ "Ιδιινς χει μένφ δημοσίφ γραφείφ τού Βτε χαϊ Επου χαλοθντκι οί ίουλδμε νοι νά πλειοδοτήαωσι. 'Αρμδδιος διχαστιχος χλι,τήρ ένεργ»)σάτω τάνόμιμα. Έν Ηρακλείω τί 18 Ίχνουα ρίου 1937. Ό τοθ έπιοπεύδοντος χά Ι παραγ γέλλοντος πληρεξ'όσιος διχτ,γό Ί««ν, — Ή προβτ«β(« Πρασί νού. Είς τίιν Δήμαρχον Ήρ«χλε(ου βυνεδρίαοε προχθές επί όιβςρόρΜν ΟεμβΐΤΗν τής «ομβοιότητές τβυ ο φυοιβλατρΐΜβς "θμιλβς τ6ν ΦΙ λειν τοθ Οραοίνον. —Ζωοκλοπή. Συνελήφθησαν β! Ανδρ. Καλ· λίρνης κκ! Κ. Πλ«τοκούνι«( μκτοικοι Άννελιανβν Ρεθύμνης διότι ίχλ«ψ«ν 6ύο προβχτα κ«» τρίβι «βνιά είς βάρος τοθ βμοχ*ι· ρίβ» ΤΜν Έμμ. Πρινιανάκη. —Οίκτηνίατροι τβΰ στρατοδ. Είς την εφημερίδα τής κυβερ νήσ««ί έδημουιεύβπ ύκονργιχη ά ηόφβσι; «περΐ έρισμοδ κροκατκ βολ&ν ένιρνουμένΝν Ιδία τ6ν ταμι&ν «ρμβδιότητι». Δι' έτέρβς ύπο»ρνική( άκβφάβε·)$ προβλίηε τκι 6 τροηβς ηληρώσειις χπρε» ουσβν θεσε«νάνθυηοχτηνιοιτρ»ίν». —Συλλκμβκνονται οί πα· λκιοημερολογΐτκι χβ.λ·γιτ Ρ·ι· Ύκο τβθ Χτκβμοδ Χραιμονα οτηρίου Ρϊβώμνης ουνελήφβπ · Χρυσόστομβς Ρουκουνάχης ίερο μονκχος Μονής Κουδοβμκ διότι έλειτούρνησε τ4 Οεοφκνιικ χβτ* το ηαλαιον ημερολόγιον είς τίιν εκκλησίαν Αγ. Μάρχο» τβδ Άλ πάν Μετοχι Ρεβΰμνης. —Σολλήψΐις ύπίητων ζω·- χλβκϋς. Είς Ρέθυμνον συνελήφθησαν μ«1 «ροσήχβηβοτν δι« τοι περαιτέ¬ ρω είς τάς τοπικΐς αρχάς 12 &χο μ« ω$ υηοητοι ζωοχλέηται. —Τό ΚακουργιοδικΐΙον Ρβ θύμνης. Υπο τοΰ έν Ρεβομνη Κ«κουρ γιοδικ«ίβυ κατιδΐΜάσθη χβές Α Χκράλαμηος Άλευράκης έκ Χκ νίβίν δι' &ηρομελίτητκ τραύματα χ«Ι η«ρ«νομόν κκτβχήν ί«λου είς φυλάκισιν ενός Ιτβνς κα.1 «έν τι ήμερδν. —Άνβστβλα έχτβλέσεων. Κατόπιν τηλεγραφήματος τής Γ«νίκης Διοικήσεως Κρήτης καί εις εκτέλεσιν κρβειλημμΐνης ά«β- φασεΗς διετάχθη ή προσκρινη ά- ναστολη προχηρυχθέντΜν κλει- στηριααμ&ν άφορβιντΝν οφειλε- τας τής Κτημκτιχΐίς Τρακίζης. Ό ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 'βλαιουργιχός ϊυν)σμος Καβ βουΐΐου Ίΐρακέτρβτς κροχηρόσσει φανεράν πλιιοβοτιχην δημοκροτ· σ(«ν δια την πώλησιν ελαίου οχ* δας 2053, γενησβμενην έν Καβ· ββυσίω χά! έν τφ γραφείω τβθ Σ«ν)αμβυ την 24η ν τρέχοντος η μέραν Κυριακήν κα! ώραν 4—5 μ. μ. Πληρνμη: Ήμισυ ά{(ας &μ« σ>ις αμα κλιισίματι. ύπβλοιηον
  αμα καραλαββ γενηβομίνη έντβς
  βκτώ ημιρ&ν. ΚατακόρΜσις έν«
  ηοκειται είς τήν κρίσιν τβθ ~υμ
  βουλίβυ.
  Καββο&σι 19)1)37
  Ό^,Πρόεδρβς
  Γ. Μ. Κβυδουμάς
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέ« ύφ«σματα.
  Νίοι μ·δίρν·ι χρ«μ>
  τισμ·(.
  ΑΙ τιμαί μα{ ΐΐνΐ ■!
  χαιλύτΐραι.
  Α ΒΕΑΙ ΣΙΑ Ν
  'βδος'ΑγΙοα Νανα
  ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΛΙ τό ΚαφβνεΓον
  Κνωοότ, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξβνοδοχείον Κνωνός καί
  Πλλ
  Α
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραΦβΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΤΟΪ
  ΕΑΗΞλΝ ΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣ1ΑΙ
  ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΛΑΙΣΕΟΝ
  Ο ΝΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
  ΕΝ ΤΟ ΣΥΗΟΛϋ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Ανεκοινώθη άρ
  μοδίως ότι έ λήξαν αί όργανικα^ καί τε
  χνικαί προετοιμασίαι διά την έφαρμο
  γήν τού νόμου των κοινωνικών ΐσφαλί
  σεων.
  Κατά τάς ίοίας άνακοινώβεις ή έναρ
  ξις τής λεκουργίας έν τώ συνόλω των
  των κοινωνικών «τσφαλ(σεων δέον νά
  θεωρηθή συντομωτάτη. Τούτο άλλως
  τε, τονίζεται ότι είνε «αί έπιθυμία τής
  κυβερνήσεως.
  ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ
  ΤΟΝ ΛΟΦΟΝ ΛΟΠΑΓΧΕΛΕΣ
  Α&ΗΝΑΙ 21 Ίανβυαρίβυ (τού βνταπβ
  κριτεΰ μ«4).—Νεώτερα τηλκγρβιφήματα έκ
  Παρισίων φίρβυν χ·«ς ερυθροΰς ώ; δυνη
  Βίντας χθές να κατα,λάββυν τ όν λοφον Λβ
  πάγχελες οίλλά διά πρβδεσίας.
  Ήδη βεβαιούται ότι οί έρυθροϊ προα
  βληθέντες ε$ ίλων των οημΐ(«ν υπό τ6ν
  ίθνικ&ν στρατευματων ήναγκάσΒποκν νβ
  •γχαταλείψευν τόν λέφον τ·δτ·ν όστις β
  κοτελεΐ χλε.δα ιΐς τέ $ κυριωτέρας περΐ την
  Μαδρίτην β&ούς.
  Η ΜΑΔΡΙΤΗ ΟΜΟΛΟΓΕΙ
  ΟΤΙ Η ΜΔΑιΤΔ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ1
  Α «ΗΝ ΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταηονριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται, ραοιοφώνημα έκ τής έβρας τής
  Έπιτροηής Ά μΰνης τής Μαδρίτης ό
  μολογεΐ την οοβαρότητα τής χαταοτά
  αεως είς την Μαλάγαν, ώς αφήνη οέ
  νά εννοηθή, αυτή κινδυνεύει νά περιέλ
  θη είς τάς χιίρας των ϊθνικοφρόνων.
  Πάντως ούοεμία πληροφορίαι ύπάρ'
  χει μέχρι τής στιγμής περί αής έκ6άσε< ως των περί την Μαλάγαν μαχών, οϊτ»· τίνες φαί*εται ότι εξηκολούθησεν ,καί σήμερον. Ο ΧΒΕΣΙΚΡΣΙΦ0ΑΡ0ΤΑΤ0. Β^ΒΔΡΔΙΣΜΟΠΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑβΒΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού άντατιοκριτού μας).— Τηλεγρ»?ήματα α ώ ν ξένων ηραχτορείων αναφέρουν λε¬ πτομερείας τού νέου βομβαοδιομοθ αής Μαδρίτης όστις ήρχισεν ά πό των πρώτων πρω*ι*νών ώρών τής χίες β»' αεροπλάνων καί πυροβολιχοό- Χ. Ό βομββρδιβμός ούτος υπήρξεν έ ξαιρετικής σφοδρότητος εσυνεχίσθη δέ οι' δλης τής ημέρας μέ χα,ταστρεητιχά. άκοτελέσματα έν τή πόλει τής Μαδρί¬ της. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΑΗΝ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΑΣ Το υπουργείον Κρατιχής 'Υγιιινής χαΐ Άντι- λιί,ψενι έχοινοηοίτ,οε μαχιαν έγ> ύχλιον κρός τί
  ΤνιιονομιΙα ιοθ Κράτους διά νί|ς οικίας ηαραχ»
  λ»1 νά εντιίνβσι αος προαπαΘιΕας των διά την δ
  λ&χληρντιχήν έξυγίανοιν τβν περιφέρων την
  αηό ήν ΙλονοοΙαν, τίος τυαοιιΒιΙς πυρετιΰς κχΐ
  λοιπάς έπιιημιιας νίοους.
  Το δπουργ,ιϊον τονίζει την σημασίαν ί)ς προ
  οηαθεΐας ταύτης χαΐ άπό τουριοτιχτ]ς άηέψιης σιι
  νιο'4 ί,έ ίΐκτς ιί πμΐσιίμινοι την δγει&νομιχ&ν
  κέντρον ευρίσκωνται πάντοτε έν οτινς έπαβ^ χ»1
  κνιύμκτι αυμηνοίας χαί ιύνινιθς αμΐλ/ης μετ» τβν
  χ&ΐα ιίηςυς κυριοτιχ&ν βρχβν χ αί)1 δοον πλήν
  τιθ διι &» ίξυΤίηρεΜΐχαι ή ίημοοΐα δγιία χαί £
  τςυριομίς θα Ιηιχύχη πλή&βς (.1 χαταφανί] βποτε
  λέομανα διά ήν εθνικήν μας ιίχονομίαν.
  Η ΘΗΡΑ ΤΗΣ ΡΕΡΑΙΚθΓ
  Παρά κ. Ο δασονόμευ Ηρακλείου κ. Μη
  τροττςύλου μας απεστάλη ανακοίνωσις πρός
  τούς κυηγούς διά της οποίας κ&θΐσταται
  γνωστόν ότι ή 6ύρα %ης τιέρβικος καί τοθ λα
  ■νωοθ Ιληζε Λήν Ι5ην τρέχ. καθ* άπασαν
  την γηΌον. Έτϊΐτρέιΐεται (έ μέχρι τής 28 Φβ
  βρουσρΐου όιιότε ..λήγει ή θηρευτική περΐο
  6ος ή θήρσ .©ν άκοοιμιητικΑν καί Ο&ροβίον,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρσσκεοής
  22 Ίανουαρίου 1937
  Ή κατάστασις είς την Μαδρίτην.
  Οί Ιταλοί καί ό κομμουνισμόν
  ΑΘΗΝΑΙ 21 'Ιανουβρίου.
  —-Τηλιγραθήματα ·κ Βερο
  λΐνου άναφίρουν δτι ή Ί-
  σνανική βθνική ά«ρο«ορ(α
  «ξακολουθεΐ την Βντοιον
  βράσίν της.Σμήνος έθνικβν
  άερο«λάνι*ν επετέθη κατά
  φάλαγγος Ακ 40 βρυθρβν
  •ορτηγΑν αύτοκινήτων έν
  τη οδώ ά«ό Έσκοριαλ «Ις
  Γκαλ«αγκάρ. "Η εβίθεσις
  ήτο τόσον ββιτυχής ώστε
  δλ,α χά φορτηγα αύτοκίνη
  τα ή κατΐστράφησαν τιΚΐί
  «ς ή κατέστησαν δχρηστα
  καί 300 Λνδρες, οΐτινες συ
  νώδευαν αύτά εφονεύθησαν
  Τα μιταθορικά αύτά μβσα,
  ώς λέγιται, μετέφερον ένι
  σχύσεις καί «ολεμικόν ύλι
  κόν είς τ6 'Εσκοριαλ βκ
  τής Σιέρρα Γουαδαράμα,
  Σύγχυσις καί γενική ά-
  «οθάρρυνσις έηικρατεΐ με-
  ταξύ τής «ρυθρσς φρουράς
  τής Μαδρίτης. ΑΙ έρυθραΐ
  αρχαί διά νά βνισχύσουν
  τδ ηθικόν τΔν στρατιυμά
  των των βδημοσΐευσαν ψευ
  6εΐς «ληροθορίας. Μία
  τβν νληροφορΐ—ν αύτΑν,
  είς την όβοίαν ίδοσε με¬
  γάλην βημοσιότητα 6 συμ-
  «αθβν «ρ6ς τοϋο έρυθρούς
  τύ«ος, ήτο δτι αί έρυθραΐ
  δυνάμεις τοθ μβτώκου τής
  Μαδρίτης λνήργησαν αΐφνι
  διαστικήν βκίθεσιν κατά
  των θέσεων τβν έθνικι
  οτ©ν είς τό υψωμα τοθ Δόν
  "Λντζ«λ«ς άνατολικ&ς τοθ
  Χεταφέ καί δτι οί έρυθροϊ
  κατέλαβον την «όλιν τής
  ΒΙλλαΒίοντε. "Αλλη «λη
  ροθορία δλεγεν δτι τα έρυ
  θρα στρατεύματα κατίλα
  βον τό Καραμνανθελ.
  Ό έν Ρωμη ανταποκριτάς
  τοθ ήμιε«ισήμου γιρμανι
  κοθ «ρακτορεΐου μβταδίδει
  «ερίληψιν δρθρου τής ίτα
  λικής Εφημερίδος «Πόκολο
  Ντί Ρόμα», είς τό ότΐοΐον 4
  ξαίρεται τό σημείον τής
  συνεντεύξεας, την όνοίαν
  ό κ. Μουσολίνι Εδωκεν είς
  τόν «Λαϊκόν Παρατηρητήν»
  καθ' δ ό Ιταλός «ρωθυ
  ■ουργός κατήγγειλε τόν
  μνοσελβικισμόν ώς άνοτι
  λοθντα κίνδυνον διά την
  «νευματικήν ζωήν καί τδν
  πολιτισμόν τής Εΰρώνης.
  «'Η βήλΜσις αθτη—γρά
  φειή εφημερίς—-θά -ΧΤ3 Ι
  σχυράν άκήι,ησιν καί θά
  βροκαλβστ] Λντιρρήσεις συ
  νοψιζομένας είς την συντα
  γήν δτι βεν «ρέ«ει νά διαι
  ρεθΒ ή Εύρώνη «Ις βύο έχ
  θρικά στρατόνεδα». Ή τοι
  αύτη αντίρρησις άνοδεικνύ
  «ι άκλούσχατα, ώςγράφει ή
  Ιδία έφημιρΐςμΐαν κατάστα
  σιν δχι σύμφωνον «ρόςτάς
  αρχάς τής νομιμοφροσύ
  νης. Είνε άνανδρον νά άρ
  νήται τις τα γεγονότι
  καί είνε βαοαιιεκινδυνευμέ
  νόν νά μή θέλυ νά άναγνω
  ρίστ] δτι ΰ«ό την μνολσεβι
  κικήν Ιδεολογίαν ύκοκρύ
  «τΐται ή βξά«λ«*σις τοθ
  σλαυϊσμοθ. Ή άγνλοΐταλι
  κή συμφωνΐα έγγυαται τό
  καθεστώς τής Μεσογείου,
  τό όνοϊον άηιιλεϊται ά«ό
  την «νκαθΐδρυσιν μιάς σο
  βιετικής κυβερνήσεως Αν
  Ισπανία.
  Οί κληρωδέντες ένορκοι
  διά τόν μήνα Φεβρουάριον.
  1Υ πό τοθ Πρωτοδικβίου έγέ
  νετο χθές ή κλήρωσις των έ·
  νόρκων τής συνόΒου τοθ έν
  ταθθα Κακουρ>ιο&ικε1ου μη
  νός ΦιβρουσρΙου. ΟΙ νληρω
  θέντες Ενορκοι ιΐνε ^ι εξής:
  ΤακτικοΙ α' οωδεκαηυιέρου:
  Νικόλ. Ι. Μιιαλιζάχης, Γρ. Δ
  Ζβρβουδάκης, Ευστρ. Έμμ.
  ΚαλογβρΙοης. Έμμ. Κ. Λαοη
  θ.ωτάκης, Στ. Εύ. Μαυράκης,
  Ευστρ. Ν. ΣαραντινΙΒης, Ν.
  Γ. Όρφανου&άκης, Ιω. Σ
  Χρονάκης, Γ. Αγ. Βλαστός,
  'Εμμ. Κ. Καρακαισάνης. θε
  οχ. Κ. Λυρατζάκης, Έμμ. Σ.
  Καστρινάχης, Παν. Κανα Κα
  νάς, Ευστρ. Δ. Κσλιγέρης,
  Μ. Κ. Ίερωνυμάκης, Έμμ. Ν.,
  Σπινθουράκης, Ανδ. Γ. Βλάσ
  οη<ι Μιχ. Ε- Λαγουδιανάκτκ, Κωνστ. Ε. Λιανβς, Μάνθ. Π Πλεύρης. Άναπληρωματικο: Ν. Γ. Μεταξάκης, Μιχ. Κ. Καπσμου νακης, Γ. Σπ. Δακανάλης, Μην. Γ. Λυράκης, Εύά>γ. Μ,
  Χρυσός, Στ. Χ. Παμαλάκης,
  ΆνΒ. Γ. ΆλιξανδρΙδης. Μιχ.
  Γ. Κασιμάιης, Άρ. Δ. ΡαπΙ
  δης, Μιχ. Ι. Ίατράκης.
  ΤσκτικοΙ β' δωΒεκαηι έοου:
  Μ. Χ, ΝικολΕττάχης, Έμμ.
  Ν. Κακουδάκης, Νικόλ. Α.
  Παρσούρης, Ι Π. Τ. Φακΐολά
  κης. Στ. Μ. Μτιουρλώτος, Μβ
  νίλ. Χ. ΠατιαγιωργΙου, Νικ.
  Ζ. Χατζάκης, Ιω. Β. Μαραγ
  κάκης, Λ. Μ. Λουκάκης, Έμ.
  Γ. Άρχατζικάκης, Γεώο. θ.
  Γερωνυμάκην 'Απολ. Ι. Μβ
  λισσβΐ&ης, Ιω. Ν Λογιάδης,
  Γρ. Ν. Καμτιάνης, Έμμ. · Κ.
  Ξαθάκης, Γεώρ. Έμμ. Χρι
  στοδουλάκηΓ, Μιλτ. Ι. Άν
  δρεα&άκης, Κωνστ. Σ. Μαρκα
  τάτης, Στέφ. Μ. Κσρτεράκης,
  ΘίόΒ. Ι. Διαμαντόπουλος.
  ΆνατιληρωμστικοΙ: Δημ. Γ.
  Έλευθεράκης, Ιω. Α, Λιοπυ
  ράκηο. Κωνστ. Ε. Κσρι-ωτά
  κης, Ι«. Μ. Χριστουλά»=ης,
  Γεώρ. Κ. ΈρναζάκηΓ, Γεώργ.
  Ι ΒοσιλεΙευ, Γεώρ. Σ. Τραν
  τα λ ί δης, Γεώο. Ζ. Δαμιανά
  κης, Σπ. Δ. ΆλιξΐουκοΓΑλβ.
  Γ. ΜιστΙλογλου.
  ΑΙ ΕΙ1ΠΡΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΑΩΝΕΙΟΥ
  ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΟΥ
  Κατά τό δεύτερον δεκαήμερον
  τρέχοντος μήνις αί ιΐοπράξιις τοθ
  ιντΛθθα ΤελωνεΙευ άν ήλθον είς
  δραχ. 4 371.713 90. _,
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΧ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Ό Νιχόλ. Λ«ρενιζάχτ)ς έχ τοθ
  χωρίου Σελί ίτραυμάτιαΐ προχΐές
  ι!ς Ρέθυμνον διά κυνηγετιχοθ 8
  ηλου είς την χιφβλήν τόν οαγμα
  τοποιόν Άριοτ4δί)μον Δριγιαννά
  χην ηυροβολήαας αυτόν αηό άπο
  αταοινς ίνός μίτρου. 'Η χαταστα
  οις τοθ τραυματιοθέντος ήτο αοβα
  ροτάη χθες. Ιί λίγοι τιθ τραυμκ
  τιομιθ άγνοοθνται.
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΡΙΘΗΣ
  Διά τάς ανάγκας τοθ νομοθ Ρι
  θύμνης άποοτέλλονται ίχεΐ παρα'
  τιθ ΚεντριχιΟ Καταοχήματος νής
  Άγροτιχτ)ς Τραηέζης 200 τόννοΐ
  θ
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΖΗΜΙΩΝ
  Το 'ΑγρονβμιΙΌν Μβιρδν ώ^ιοε
  τας επομένας διχαοίμους άγροζη
  μι&ν χατά τόν μη"να Φεβρουάριον:
  Την 17 είς Ιΐόμπηαν, την 18 είς
  'ΔγΕκυς Δίχα, φ 19 είς Μιΐρκ,
  την 22 ιίς Βχοιλιχά Άνωγεια,
  φ 23 ιίς ΜιαμιΟ, την 24 Πλά
  τανο, την 25 είς Γίργερη χαί
  φ 26 είς Ζχρίν. ΈηΕαης δια
  τον αυτόν μ«]να ώρίοθησαν αί έ
  ξτ]ς διχ&αιμοι άγροζημι&ν έν ·ψ
  αγρονομιχφ διαμερϊσμκτι 'ΔγΕου
  Μύρωνος: Την 8 είς Βοθτκ, την
  9 είς Κορφες, την 12 είς Άγιον
  ΜύρωναΙ,φ 13 ιίς Κρουοδνα,
  την 15 ιίς "Αν» ΆοΕτες χαί φ
  16 είς Βινεράτο.
  ΤΟ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΑΑΕΥΡΩΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Τό έστιέρας σήμερον θϊ
  συνέλθη είς συνεδρίασιν διά
  τόν καθορισμόν των νίων τι
  μόν των αλεύρων καί τοθ άρ
  τού ή έτιιτροιιή έτιΐ των διατί
  μήσεων.
  ΚΑΙ ίΛΛΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Είς Σέλινον ό Ι. Κανταρά
  κης έτραυμάτισβ διά μαχαίρας
  Ις τόν μηρόν τόν ομοχώριον
  χυ Γ. Κοολιέραν. Ό τραυμσ
  τιοθείς μετιφίρίη είς ΧανΙα
  έν κακβ κατοστάσει 6 {έ δρά
  σης συλληφθείς απεστάλη άρ
  μοδίως.
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
  ΦΥΛΑΚΩΝ
  Χοη&6·ηΐται .νταθθα ώς 6πολο
  ή τ6ν ίπανο^ιβτιχβν
  χ&ν ό Ν. ί
  Είς την Νομαρχίαν ου ν ήλθον
  χθΐς ιίς ουνεδ^ίασιν τα μίλη τοθ
  ΓιωργιχοΟ ΤαμιΕου Ηρακλείου
  ασχοληθέντα με διάφορα ζηνήμα
  χα τρεχούαης χαί υΐηοεοιαχής
  φύαεος.
  ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΝ
  Τό οκουργεΐον τής Διχκιοαύνης
  προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την
  πλή(.ω3ΐν τβν χενβν θίσεων χδν
  Εί.>ηνοδιχων. Ό διαγωνισμος θά
  γίνη την Ιην'ΔπριλΕου.Έχτίς τ&ν
  δ:ορισθηαομέω^ μετά τόν διαγωνι
  σμόν θε χαταρτιαθη χατάλογος
  τ6ν έπιτυχόντνν διά νά προολαμ
  δάνωνται χατά την διάρκειαν τ&Ο
  Ιιοκς.
  _ε«β—■εε*Μ—■——ι—^£>Βν—■————,————,-^
  ΔΩΡΙΑΙ
  'Η χ. Άρΐοΐέα Χριαιοφορίχη
  κατέθεσεν ιίς τό Εθνικον Πτωχο
  χομιΐον δροιχ. 200 αντΐ στεφάνου
  είς μνήμην τοθ θανδντος Γεωργ,
  Οικονομίδου.
  —ΈπΕοης 6πά ιί]ς ΟίχογενεΙ
  άς Ιωάννου ΒλαοτιΟ κατετέθησαν
  ημίν δραχ. χίλιαι (1000) δηέρ
  τ»ν Δ-Γχ&ν ΣασοιτΙων χαί ιίς
  μνήμην τοθ ηριοφιλοθς της Γεωρ
  γΐου Οικονομίδου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τη ώγορά μας κυμανθείΌαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ηροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  6ρ.
  4β,_4·
  .. .. (19,30 20.30
  .. .. )
  .. .. Ι
  ·'
  Ίλικεοε*.
  α' «οιότ—ο< «ο. «1.30-16.30 *, ·■ ·· ■· ■>
  Μαθραι ",
  Ταχτειοιι
  ι «ήτοι ρ.
  Τ « .. Ι
  Ελαια
  Η βαθμο* βρ.;
  κοινα ν. έβοοΐΐα» „ .—
  Λιανικώς „ _
  Ιαιιεννει
  α' «οιότ. ,. 28,—
  .. α' «οιότ. „
  II,—
  «ονρνελ. 1«αιβ. ,„ β,-
  • «' ***%,
  II,
  •Ιν·ι νίοε»
  Αρχανών τό ρ
  «αλαιοΐ „
  Μαΐεβυζΐου κατ' «■, „
  Μαι «οιοιικος „ * '
  Μέταξα 4Μ
  Κουκοΰλια ζηρο ',' ||^'
  Δέρματαβόΐα „ Μ| -4·,
  Δρνοδέρματα έοι·. „ Η,
  Βροβατ.ν αΐγών „ 49,
  Μαλλια και'όκαν „ ;
  3» ΠΡΟ Ι'ΝΗ
  „ ν |
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον βΡι Ηΐ.ιβ-πχι
  * Ρ° ·■ 146. — Η0
  Κορώνα Σουηδίας Ββ.ΐί—88.40
  53—.
  ΔΜ
  Τιμαί Κλ{)ριγκ
  ΑΙ ΑΠ' ΕΎ8ΕΙΑΣ ΣΤΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΓΑΛΑΙΑΣ ΚΗ ΤΟΥΡΚΙΛΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΙΝ ΛΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥΖΗΤΗΜΑΤΟΣΛΔΕΞΙΝΔΡΕΤΙΣ
  ήΙίΚΟΠΗΗΗ ήΠΟΤΥΧΟΥΣΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ *1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τηλεγραφή·
  ματα έκ Παρισίων αί βιεξαγόμεναι με
  ταξύ τού Τούρκου ύπουργού των Έ·
  ξωτερικών κ. Ρουσδή Άρας καί των
  επισήμων Γαλλικώ* κύκλων βυνομιλίαι
  δια την «π' εύθεΐας βιευθέβηβιν τής
  Γαλλοτουρκικής διαφοράς ώ; πρός τό
  Σαντζάκιον τής Άλεξανδρέττας, άνευ
  τής μεσολαβήσεως τρίτου, απέτυχον
  πλήρως διακοπείσαι σήμερον.
  Κατόπιν τής άποχυχίας των ουνομι-
  λιών οιύτών τό ζήτημ* τού Σαντζακίου
  τής Άλεξανδρέττας θά παραπεμφθή έ*
  νέου είς την Κ. Τ. Ε, ήτις καί θα επι¬
  ληφθή είς την πρώτην αυτής βυνεβρίασιν
  τής Βιευθετήσεώς τού.
  υπαρχουν πληροφοΤΤαι
  ΟΤΙ Οί. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΘλΜΕΤΑΒΗ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)· — Τό «Άθηνα'ΐ*
  κόν Πρακτορείον» ηληροφορεΐται έκ
  τού έξωτερικού ότι ό Ιταλός δικτάτωρ
  κ. Μπνενίτο Μουσολίνι, απεφάσισε ;ν»
  επισκεφθή προσεχώς τόν Γερμανόν συν¬
  άδελφον τού είς Βερολίνον. Ή άναγ-
  γελία τού ταξειδίου αυτού τού κ. Μόν
  σολίνι, έτιροξένηβε ζωηροτάτην έντύπω
  σιν, άποδίδεται δέ εξαιρετική σημασία
  είς τούς σκοπούς τού. Διότι πιστεύεται
  γενικώς ότι τό ταξείδιον αύτό δέν έχει
  τόν χαρακτήρα απλώς άνταποδώσεως
  επισκέψεως είς τούς χ. κ. Χίτλερ καί
  Γκαίριγ*, άλλ' αποβλέπει είς την έτι
  βτενωτέραν σύσφιγξιν των Ίταλογερμα
  νίκων δεσμών.
  ΜΟΙΡΑ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΙΤΟΑΟΥ
  ΚΑΤΕΠΑΕΥΣΕΚ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίβνβυβρίβυ (τοδ άνταπ·
  κριτβδ μας).—Εατβ τηλεγραφήματα έκ Κ,ερ
  χύραΓ, οήμερον χατέπλϊνσεν είς χον λ»
  μενά τής πόλεως Ισχυροτάτη μβΐρα τοδ
  ΆγγλΐΜοΰ οτολευ τής Μεσογείευ. Ό Αγ
  Υλικές ατολος κ«6' α εγνώσθη Ββ ίκτελίοο
  μεγάλβ «μνάοιβ ιίς τ ά Έλληνικ* υδατβ
  χαεώς χαί είς αλλα τμήματα τής άνατολι
  κης Μεαβγείου ·που καί 6ά παραμείνα *«ί
  μακρέν.
  Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΕΙΣ ΑΚΡΟιίΙΠΟπ, ΜΕΤ4Ξ4Ν
  ΑΦΗΝΑΙ 21 Ίανουκρίου (χ·δ άνταπ»
  κριτοθ μαθ-Τίιν μΐοημβρίαν ανήλθεν ΐε«
  τβ άναχτβρβι γενέμκνος δεχτος ίΐς μακράν
  βχροαοιν παρά ,ώΒασιλιΙ, « Πρνβνηονρ
  γός κ. Μετβτζάς. Καθ' & έγνώοβη ο κ. Πρω
  βΐίπβυργός Ματκτβπιοκ τόν Ββοιλέα επί τδν
  τβλευτβίων γΐνονέτνν, έαωτεριχών κ«ί ί
  ϊωτίριχδν Μα1 «ςήτηοι τί,ν Ιγκριαίν τ.υ
  Οιβ την λήψιν διαφόρων Κυβερνητικήν 4
  ποφβοιων.
  Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΐΙΐίΗΑ
  ΤΟΝ ΚΛΦΕΝΕΙ0ΠΑ2 ΚΥΡΙΑΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »1 Ίοινουαρίου
  4ντ·ποκριτο«Λ μ*ς).~ Ή «14
  βοςτής Ελλάδος, 4ηίβ
  πρός το υπουργείον των
  πΐοτολήν βι' ής π«ρακ«
  γορευθή το ανοιγμ* ,ών κα
  τήςΐθης πρω·ι·νης κ»τα
  κ«ς. Ή Ίερα Συνοβο,
  *οδΓ νί·«
  [ί βυντ.μ«δ·
  β
  κ
  V··
  "■------ - - *
  %ν τίηβν μβς δκ
  57»
  „ Α η·ηβίβηβ»ί
  δέίτβι
  έςασφα,
  Ιν,ς ίσχ»ρ·0
  ¥ργβν»βμ·δ,
  νΜν 5χμ
  «, *νικ·νβτητ·ί,
  κνχεΐΐ τ·ν ·νιαχι!
  τι τιλ»υτατ« Ιτη '
  (β» δια μι«ί ·νβρΜ
  τ«ΐ
  τ*ν χοινωνικών ίσ< έητέλει κανιλλήνι ηβ έργ·ς·μέν·υ » ηιηχομίνου λα·δ >
  ΐ»·ιιέηβ τβδ 193
  χυβέρνηοι$ τβδ Αι
  ΈλινΘιρίου Βενιζι
  φηφίίίι σχετικόν ν
  τούτοις 4 Μ·ινβ>νι*
  «ργεινισμσς' £έν κι
  νέ βυβτα6η- ν« ηρ< Ϊ5ι νβ τεβή είς έα κ«1ν· λή γ| «ι, εγένοντο κ·λ βχίδια μεγαλεηήβ λλίΐψ ββ' βί« κρ«κτικί>, Ηχ
  Η·ς ίέν ίγένετ·.
  '^ί }λ
  βΡίνα,Ι
  ·*«μββν«ν σειράν
  Μτί»»ν ηρές «ν«κ< "Ρ·οτ«ο1βν χβν ι ν, έδώ , μ κειί ιίς «ν ·γΐ. κ. ν .ι 1