93818

Αριθμός τεύχους

4478

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ, 15
  έξάμηνος » 8
  Ζή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  23
  ΙΑΝΟΪΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝαΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4478
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΙΕΤΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Κυβερνητικάς πηγής πλη¬
  ροφορίαι άναφέρουν ότι έλη·
  {«ν ήδη όλαι αί προετοιμα¬
  σίαι διά την οργάνωσιν Καί
  λειτουργίαν των κοινωνικήν
  «σφαλίσεων κκί ίτι ή εφ«ρ·
  μβγή τού νέον θεσμοΰ θ' άρ
  χίαο λίαν συντόμως. Ό θε
  ομός, είναι αναμφισβητήτως
  έξαιρετικής κοινωνικής σπου
  δαιοτητο; καί ή έφαρμβνή
  καί όλοκληρωτική λειτουρ-
  γία τού θ' αποτελέση γεγο-
  νός Αξιοσημείωτον καί οταθ
  μόν είς την κοινωνικήν πό
  λιτικήν τ·ΰ Κράτους. Μάς έ-
  οόθη Μ«ί άλλοτε άφορμή νά
  ομιλήσωμεν διά τοις κοινωνι¬
  κάς ασφβλίσεις. Κ«ί δέν πά-
  ρελείψκμεν καί τοτε νά το-
  νίοωμεν 8 η Ιπρβπβ επί τέ-
  λ ούς νβ λειτβνργήσβυν καί
  είς τ·ν τόπον μας δια νά δή
  μιβυργηθά καί δια τ·ν έργά
  την καί τόν μισθωτόν έν γέ¬
  νει ή πεποίθησι, ότι τό Κρά
  τος ένδιβφίρετβι καί δι' αύ
  τόν κ«ί τσν έξβσφαλίζη, δΓ
  εν·ς Ισχυρβϋ «Ικβνβμικβϋ
  οργανισμόν, έκ των κινδύ
  νων δυστ»χήμ«τ·5, άνεργί
  άς, άνικανοτητα?, γηρατεί-
  «ν καί τόν ένισχύη κατά
  τ* τελευταία {τη τής ζ«ϋς
  τού διά μ«άς ανθρωπίνη;, ί
  κανβπβιητικης βπωσδήπβτί
  συντάξεως.
  Δυστυχδς ©μ ως παρ' ίλβν
  ότι η κβθιερωσις τεΰ θεσμβϋ
  των κβινωνικών «σφβλίσεων
  βπετέλει πανελλήνιον πόθον
  τοδ Ιργβζβμένευ καί ύγιδς
  οχεπτομένβυ λββΰ καί κ«ρ*
  τό ίτι ·πο τού 1932 ήδη η
  κυβέρνησις τοδ αειμνήστου
  Ελευθερίου Βενιζέλου εΐχε
  ψηφίσει σχετικόν νομόν, εν
  τούτοις ο κοινωνικός αύτες
  οργανισμόν* ίβν κατωρθώθη
  νά ουστβδίι. νά πρβικβδβτη
  6$, να τ.βή είς εφαρμογήν
  καίνβ λβιτβυργήση. 2υζητή
  ββις εγένοντο πολλαί. Καί
  σχεδια μεγαλϊπήββλα δέν
  ελλκτψΒν βϊβαίως.'Αλλ' έργα
  οία πρακτικι), θετιχή, ώφίλι
  μος ίέν εγένετο. Καί ίτσι
  έ*ώ ιίς «λα τα άλλα πολιτι
  ομένα^έθνη, αί κυβερνήσει
  ίλάμβαναν ακιράν ρ»ζικβν
  μέτρων πρός ανακούφισιν καΐ
  προστασίαν τβν εργβζβμε,-
  νων τάξίων, έδω περιοριζό¬
  μεθα είς άτερμονάς βΐίζαντι-
  νιομεύ: καί είς βγόνονς θεώ
  ρητικολβγίβς. Κ«ί εώ όγ-
  κβΰτβ καθημερινώς τβ χδμα
  τής άνεργί«5 καί «λ $ β «νέ
  μος της «ναφχίνς ηπείλει νβ
  βνατρίφα καί νά σαρώσα τα
  π«ντ», αί κυβερνήσεις των
  τελευταίων έτών, μακάριαι
  κ«ί «συνείδητ·», έπεδίδοντο
  Είς κομμαιικιύς ουμπβσια-
  σμεύς κ«1 α«ην«ν τα παντα
  είς την τύχην χ«ί ■!, την
  θεΐκήν «ύοπλαγχνίβν.
  ΦυσΐΜη 2έ συνεπεία αυτής
  της οίκτράς πολιτικήν, ή μ «λ
  λ·ν τής πλήρους «νΜπ«ρ5τ·«ς
  κβιωνιχής πελιτικήί» ήτο
  νά άρχ(σ·υν οί *ργ«ςβμ·ν·.
  νά χανβνν την πίστιν καί
  την εμπιστοσύνην των είς τό
  Εράτος καί νά έκτρίπωνται
  πρ·ς νέας κατευΕύνσεις κί
  νά βτρέ«ωντ«ι ρ*ς ί
  βναζητήσεις καί
  V
  βκ·λ·»
  θ·Βν τ·ν
  δημαγωγβν
  τβ διά τής
  παράδϊΐοβν
  Εύτ»χ«ί,
  ή
  ρβτβ τνχ·ντ«
  β ·π·ϊ·ς ύπέσχε
  «νβτρβηηί, τόν
  Εύτ»χί, ή κνβίρνηοιί, η
  αημειρνή φ«ίνετ«ι νά κβτβ
  %«ηο§ ιιέβην τεραστίαν οη
  μ ο βίαν ίχΐι ό Βισμβς των
  κβινωνιχ&ν ίσφβλΐσίων διά
  την έξνβφαλιοιν τη{ χ
  κης καί *οι>ωνι»ήςγα>ήνης
  ί τάξεως καί π·1·ν ρόλον
  ίξ ί τίΐν ανάπτυξιν
  ή ί
  6« ξ0 ς τΐν
  την ύλι*ήν, την ηθικήν
  διανεητιχήν , τδν έργατικβν
  τάξιων χκί ·1{ την ίθνι)-ήν
  ί χ·! ·
  νά τόν θέση είς άμεσον έφνρ
  μβγήν.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον,
  η Κυβέρνησις, όργανώνουσα
  την κοινωνικήν πρένοιαν
  καί την περίθαλψιν τδν έν-
  δΐδν επί νέων επισήμων κρα
  τικδν βάσεων Ισχυρδν καί
  έφαρμόζουσχ τόν θεσμόν
  τδν Κοινωνικδν άαφαλίσε
  ών χαράοοει τάς βασικάς
  γραμμάς καί θέτει σταθερά
  τα θεμέλια τής νέας κοινωνι
  ή τής νέας (ργατικης πό
  ή δ Κά Μά
  5 ής
  λιτικής τοδ
  πολιτικί,ς,
  υό ή
  γς
  Κράτους. Μιάς
  ύπαγορευομένης
  ή ό
  ,ς, ύγρμένης
  υπό τής άνάγχης τής συγχρό
  νού πραγματικότητος χαί άν
  ταποκρινομένης πρός τάς
  ουγχρβνβυς άντιλήψκις καί
  τ« Λνώτεραήθικά διοάγματα.
  Είνε» μονον άνάγκη νά
  καταβληθι) έκ παραλλήλου
  καί ή δέουσα προβοχή καί
  πρββπ«θκιατ, ώστϊ ή λβι
  τβυργία τδν νίων θεσμών,
  νά αρχίση υπό τ*ύς καλυτέ
  ρους βίωνβύς καί νά συν ι
  χισθή χωρίς κλονισμεύ; καί
  ταλαντεύσεις, χωρ); έμπόδια
  καί ίικκοπάί, χωρίς πρβοκέμ
  ματα καί άνωμαλίας. Διότι,
  ή έπιτυχία μιάς πολιτιχή;,
  ίέν εξαρτάται βεβαίως έκ
  τής χαλής διαθέσΐως μόνον
  καί έκ τής ψηφίσεως δύο, τρι
  δν, πέντε, 6ίχ* η καί περισ
  σοτέρων νόμων, άλλά καί
  έκ της κ«λής ίφαρμεγής,
  χυρίως ίξ αυτή;, τδν νόμων
  αυτών. Καί διά μέν την όρ
  γάνωσιν τής Κοινυνιχής
  Προνοίας, ή οιάθεοις τοδ πό
  σοΰ τδν πεντακοσΐων ολο
  κλήρων ίκατομμυρίων δραχ
  μδν, κατά τάς ρητάς Κνβερ
  νητιχάς άναχοινώοεις· δημι
  ουργεί την πεποίθησιν ίτι
  ή έπιτυχία θά είναι άπολύ
  εξλέ Δά ό
  χ
  ς εξησφαλισμένη· Διά τόν
  θεσμόν όμως των Κοινωνι
  κων άσφαλίσεων, τοϋ όποίβυ
  μόνοι πορβι θά Είναι αί υπο
  χρΐωτικαί είσφοραί τδν έρ
  γατων καί έργοδοτων καί
  τοΰ έποίου ο μηχανισμος εΙ
  ναι π·λύπλοκ·ί όσον Καί ΐύ
  παθής, ύπάρχουν μύρισι κίν·
  δυνοι «τϊβτυχί«ς εάν δέν κα
  ταβληθη Ευθύς έξ άρχής η
  δέουσκ σημχσία καί προσο-
  χή. Φανταζόμεθα έν τού
  τοις, ίτι, έφβσβν η Κυβέρ
  νηαις ανακοινοί (τι έγένον
  τ·' Ιλαι «Ι σχετικαί προ!
  τοιμνσίαι, θά {χούν ληφθ5
  πράνμ«τι δλα τα μέτρα καί
  θά έχουν ρυθμισθή καί «Ι
  τελευταίαι λεπτομέρειαι, διά
  την άπόοκοπτον καί έξ όλο
  χλήρου επιτύχη έναρξιν
  κ«ί συνέχισιν τής λειτουργί
  άς τοδ θεσμοδ τούτου.
  'λλ' έκτός αύτδν, <κτός ϋ οώ ς , ς δηλοιδη τϋς οργανώσεως της κοινωνικής προνοίας καί τής (φαρμογής τοδ Θε ομ·δ τδν άσφαλίσεων ή κυβέρνησις ύπόσχεται νά πράξο καί χά τι άλλο άκίμη, πρός έλοκλήρωσιν τής κοινω νίκης, τής έργατιχης καί τής οΐκονομικής της η·λιτι κης. Ύπόσχεται νά περιορί ση καί την άνεργίαν Είς τό Ελάχιστον δημιουργούσα έρ γααίαν, διά της έκτελέσΒως μεγάλων δημ·β(ων έργων καί διά τής ένισχύσεως τδν βιωσίμων έπιχειρήσεων καί τής δημιουργίας νέων τοιού¬ των. Κ«1 την εκπλήρωσιν τής υποσχέσεως αυτής άνα μίνϊΐ μέ εύλογον άνυπομ* νησΐαν ο Έλληνιχός λαός. Διότι έ περίορισμός καί ή έξαφάνισις, εί δυνατόν, τής άνεργίας, δέν θά παρέχη μέ νόν την απόδειξιν έφαρμο γής όρΒής έργατικής πολιτι χήί, άλλά θά δίδη γΕνικώτ* ρον, Είς την κυβέρνησιν· τό δικαίωμα νά καυχάται δτι ύπερβνίχησε την κρίσιν ίτι έσωσΕ τήν.χώραν έκ τοϋ οίκο νομιχοΰ άδιεξόδου κειί ίτι ήνοιξκν είς τό ίθνος νέαν οδόν μεγαλουργίνς χαί προ όδου. Καί πρός την χατΐύ θυνσιν αύτην όφείλει νά στραφή,οχι μόνον διά νά όλο κληρώση την Κοινωνικήν π· λιτιχήν, όχι μόνον διά νά εκπληρώση τάς πρός τόν λα. όν ρητάς καί πανηγυρικάς ύποσχέςεις τη$· Άλλά καί διά νά φανή άςΊα τοθ μ «γ* λου ρόλου καίχδν «ύθυνδν τάς οποίας ανέλαβε άπέναν τι τοδ έθνοι-ς καί τής ίστ·- ρί«ς. ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙ ΤΟΥ ΙΕΙΜΟΝΟΣ III 1 ΟΛΟΣ ΛΑΣ Η ΟΙΟΥ-ΙΙΡ Α ΚΛΕ10 Υ πά τάς διορΊβσζομί- νας ίκ τής ΰβαίθρου λ ί ί λΐ ς ής ρ η ροφορίας ιίς βλεΐστα δια μερίσματα κοΐ Ιδίως είς τα όρεινά οί καταστροφαί ί ί ζί ί ρ καί οί ζημίαι ραγ*>γην κσί
  ρ
  είς την
  κυρίως
  α
  είς
  ή
  ργγη ρς ς
  την κτηνοτρο·1αν, έκ τής
  τελευταίας κακοκαιρίαν,
  των νλημ,ιυρΰν κοί των κχι
  όν»*ν, υπήρξαν αρκετά ση
  μαντικαί. Ή δέ άνιργία
  Εφθασεν είς τ ό μέγιστον
  σημείον καί ή εκ ταύτης
  Εί β«εξ«τάθΐ] είς
  χ ξΐ]
  βαθμόν Αμθεογουμ<ν«ς τρο μακτικόν. Περισσότερον δμκς ά«ό κάθΐ άλλο διαι^έρισμσ, Α «λήγη ίκ τ|)ς κακοκαιρίας χό 6ρο«έϋιον Λασηθίου. Είς ι ην νλουσίαν καίγρα- αύτην έπαρκΐαν, τό έλύθ φικη η ρκ ■άντα έκαλύφθησαν α·6 (χιόνος. ΑΙ τ»ν Εημη ιχ οτρ£μα καλλιέρνιιαι ακβν* κ ρ ημη τριακβν* κατΐστρόφησαν κατά μέγα μέρος. Ή κτηνοτροφία ΰιέστη έ«ίοης μεγάλας καταστρο φάς. Καί οί κατοικοι ά«· ΐιλείοθησαν τελείως είς τάς εΐκίσς των, άβομο.ω θένχες Ιξ ολοκλήρου καί μή δυνόμενοι νά επικοιν» ,ησουν μεταξύ των καί ·ο ϊ υ κιρισσότιρον βεβαία νά μετοβοθν ά«ό τοϋ ενός Κ" ρίουιΐς τό όέλΐο. ΤΗσαν μάλιοτα τόσα χά ιχιόνια ΰ ί«σαν είς τ6 δρονέβι όν τοθ Λαοηθίου, ώστε καί τώρα άκΰμη, μιτά πά ροδον τόσκν ημερών καί ■αρά την μεσολοβήσασαν καλοκαιρίαν καί τας .βερ μάς ημέρας, νά διατηρή ται τό ^ιόνι καί μέσα ά κόμη είς τόν κάμνον είς Οψος έξήκοντα καί νλέον έκατοστβ*. Είς την «ερι- φέρειαν δέ τβν Ποτάμων, £««σε τόσον χιόνι, ώστε ή συνκοπωνία διεκόνη ·ντ· λως καί τάούτοκίνητα ά- δυνατοθν τιλεΐΜς ν β «ρο χωρήσουν. Καί έτσι, οί κάτοικοι τού Λασηθίου ευρίσκονται. καί «άλιν ά«ομον«μένοι ά«ό δλον τόν δλλον κόσμον, κ« μένοι μέσα είς τα χιόνισ τό ά*υ·όφορον ψθ^ος την •τώχΐιαν καί την ουστυ^ί αν. ΚοΙ απεστάλησαν μέν κατόνιν αΐτήσεως τής Νομαρκίας Άγίου Νικολά. ου «εν ή ντα στρατιώται τοθ ένταθθα συντάγματος «ρός εκκαθάρισιν καί Βιανοιξιν τής όδοθ Ποτά|/ων—Λαση θΐου έκ των (£ΐόν«*ν καί Ινανάληψιν τής συγκοινΜ νίας δι' αΰτοκοήτου, ώστε νά καχορΡωθο ή μεταφορά τροφΐμων καί άλλαν είδών είς τούς Λσσηθιώτας. 'Αλ- λά αύτό μόνον δέν είναι βε βα(«ς αρκετόν. ΟΟτε. καί θά κρενει νά νεριορισθ| είς τουτο μόνον τα ενδια¬ φέρον τοθ Κράτους Οβέρ τοθ Λασηθίου καί χ&ν κα· τοίκυν τού. Είς τό ωραίον αΰτό Κρη τικόν Οψίνεδον, ΰκάρχουν ασφαλώς αυτήν την στιγ¬ μήν άνθρωτκη Ιργατικοί, «τωχοΐ, ακτήμονες οί όνοϊ οί παραμένουν κατ' άνάγ κην χωρίς εργασίαν καί στεροθνται των μέσω ν τής ζωτ)ς. Καί αύτούς τους δυ- στυ^εΐς συνανθρώνους όφεί λει νά συντοέξτ] τό Κράτος δι1 δλ«·ν αύτοθ τβν βυνάμε ε*ν καί «ρός αύτούς είναι δίκαιον νά δώση ή πολι τεία καί ή ώογανΐομένη φι λανθρ«νία χείρα βοηθείας. Άλλά συγΐ|ρόν«ς,τό Κρά τος Εχει όνοϋρέωσΐν νά σκιφθθ 'ιΐΐ τη εΰκαιρία σύ τ9 καί ν" ά«οφασ(σο όριστι κβς την συντομωτέραν λύ¬ σιν τοθ συγκοινωνιακοθ «ροβλήματος τοθ Λασηθίου καί τής έ«ικοιν**νίας τού μετ* τοθ Ηρακλείου. Διό τι εάν ΟνΙ,ρχιν [όδ&ς άμα ξιτή ά «ό Ηρακλείου είς Λασήθι, ή συγκοιν«·νία δέν θά 6ιεκόντ«το «οτέ καί οί ΛασηθιΑται δέν θά ϋφί σταντο τα δσα ϋφίστανται σήμερον μαρτύρια, κακου· χίας καί ταλαιιωρίας. Καί θέλομεν νά ■ιστεύυ μέν δτι ή Κυβέρνησις θά Ηορηγήστ] ΑμΙσως την ά ναγραφεϊσαν διά την κατα σκευήν τής όδοθ Ήρακλεί ου — Λασηθίου πίστωσιν των τριών έκατομμυρίων ραΗμων, ώστε αί έργασί αι νά συνεχισθοθν άνρο σκόκτως καί συνεχβς, νά διανοιγ^ ή °6ός αυτή τό συντομότερον καί νά άνοκτήσουν <νΙ τέλους καί οί Λασηθιώται άσφαλές μί σον έιικοινΜνίας μέ τόν Αλλον κόσμον. Ό άξων Ρώμης—Βερολίνου ΟΙ ΓΑΑΑΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΤΠΟΚΑΓΚΕΑΑΡΙΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ίανουάριος (διά τοθ Τσχυορομείου) —Τό τα¬ ξείδιον τοθ στρατηγοθ Γκαΐ- ριγκ είς Ρώμην έξακολουθεΤ ν' άπασχολβ την γαλλικήν κοινήν γνώμην. ΑΙ εφημερίδας άφΐερώνουν ολοκλήρους στή λας είς π) ηροφορΐας κσί σχό λια είς τας συνομιλίας τοθ ΓερμανοΟ ΟκουργοΟ μέ τούς Ίταλούς ουναοέλφους τού. Ό «Χρόνο<» δημοσιεύει την εξής ενδιαφέρουσαν άνταπό κρίσιν: ^ί εΤνε άκόμη τίποτε γνωστόν έκισήμως διά ΐ' άπο τελέσματα των συνομιλιών τής Ρώμης. Απλώς κυκλοφο ροθν φήμαι. Μόνον κατά ιήν προσέχη έβοομάδα θά ύπάρ ξουν σαφεΐς πληροφορίαι. Τό μόνον βέβαιον τώρα είνε δτι ό στρατηγός Γκαΐριγχ έπετά χυνε τό ταξείδιον τού. 'Επρό χειτο νά τό πραγματοποιηθή, εγίνετο άπό μακροθ λόγος τιερί αύτοθ καί ανηγγέλλετο μάλιστα ώς έτιΐσημος έπΐσκε ψις, μέ προσκληθείς κου ιΐ χαν απευθυνθή είς τό διπλω ματτικόν σώμα διά τάς δεξιώ σεις. Έν τέλει επήλθε κ ά ποία μετοβολή καί τό ταξείδιον ύ πήρξε τϊλικώς ημιεπίσημον. Κατά τος έπιοήμους δηλώ σεις, αί οποίαι έγιναν ένταθ θα—συνεχΐζει ό έν Ρωμη άν ταΐϊοκριτής τοθ «Χρόνου»—οί συνομιλΐαΐ τοθ στρατηγοθ Γκοΐριγχ μέ.τόν Μουσσολίνι Ρέν εχουν^συγκεκριμένον άντι κειμενικόν σκοπόν άλλ' άπο τελοθν ανταλλαγήν γνωμθν επ Ι ζητημάτων γενικοθ ένδια φέροντος καί έπικα(ρων. ΑΙ συνομιλΐσι αυταί θα περιλά βουν τό σύνολον τής εύρωπαϊ χής, άκόμη δέ καί τής παγκο σμΐου καταστάσεως, μέ σκο πον την άποσαφήνισΐν της. Τό κυριώτερον θέμα των θά είνε τό ζήτημα μέ την μέγα λειτέραν έπικαιρότητα, βηλα δή τό (σπανικόν. Ή έπΐσκιψις τοθ στρατηγο Ο ΓκαΤριγκ, κατά τάς διαβεβαίωσεν, αί Οποίαι παρέχονται έν Ρωμη, δέν τρο ποποιεΐ έν τοοούιφ τάς (τα λογερμανικθς σχέσεις καί ά ποΒεΐκνύει ιήν ολοκληρωτικήν διατήρησιν τής αλληλεγγύης τοθ άξονος Ρώμης—ΒερολΙ νού. Ή επΐσκΐψις ουδόλως γΐ νεται διά νά επανορθώση (τυ χον άλλοιώσεις, οΐτινες τάχα ίτιήλθον είς σχέσιις μεταξύ των δύο πρωτευουσών. Δέν προβλέπεται δτι θά έκ δοθβ τελικόν ανακοινωθέν, δι ότι (έν πρόκειται περΐ πραγ ματικών διπλωματικόν συνο μιλιων. Υφίσταται, άλλωστε, συμφωνία μεταξύ Ιταλίας καί ΓΐρμανΙας άπό τοθ Όκτωβρί ομ, ή όποΐα άποδεικν ύεται δι αρκως πλέον ,άποτελεσματι- κή. Έφ1 θσον λοιπόν (έν πρό κείται νά συναφδβ ΐίδική συμ φωνία οί κυβερνήσεις ί ΛονδΙ νού καί Παρισίων δέν θά τη- θθ ενήμερον τβν συνομι λιων τής Ρώμης. Την μεγαλει τέραν σημασίαν άποδΐδουν οί πολιτιχοΐ κα( βιπλωματικοΐ κύ κλοι είς την επίσημον φοάσιν δτι «αί συνομιλΐαι τής Ρώμης άναφέρονται είς ολόκληρον την πολιτικήν κατάστασιν, δχι μόνον την εύρωπαΐκήν, άλλά καί την παγκόσμιον». Υπό τάς λέξεΐς αύτάς κρύπτεται προφανως—λέγει ό άνταπο κριτής τοθ «Χρόνου»—-λίαν συγκεκριμένη Εννοια. Δέν πρό κείται περΐ ρητορικής Φράσε ως, έ'ξυμνούσης την ίταλογερ μανικήν Ισχύν ιίς την Εύρώ πην καί τόν κόσμον, άλλά πβ ρΐ πραγματικάς διαπιστώσεως δτι α( συνομιλΐαι αυταί δέν Ι χούν αντικειμενικόν σκοπόν τό (σπανικόν ζήτημα, άλλά παγκόσμιον παρακτήρα. Ήμ πορεΐ κανΐΐς νά ύποθίση δτι ή έκφρασις αυτή περιεχβι υ¬ παινιγμόν διά την Αγγλίαν, ή όποΐα είνε ή μόνη εύρωπαϊ κή καί συγχρόνως παγκόσμι ος δύναμις, ή δυναμένη νά ελ θη Είς επαφήν μέ την (σπανι κήν πολιτικήν τής Ρώμης καί Βερολίνου. ΦαΙνβται λοιπόν δτι αί συνομιλΐαι μεταξύ των κ. κ. Μουσολίνι καί Γκαΐριγκ προσανατολ'ζονται κατά τρό πον εντελώς Ιδιαίτερον πρός την Αγγλίαν. —-Όσον άφορβ την Γερμα νΐαν—προσθέτει πάντοτε ό άν ταποκριτής τοθ «Χρόνου»— είνε γνωστόν τό χιιλερικόν πρόγρσμμα τοθ «Μάΐν Κάμπφ», τό οποίον άντιμετω πΐζει κοινότητα βλ έψεων μβτα ξύ Ρώμης, ΒβρολΙνου καΐ Λον δΐνου, οθτως ώστε οί Γερμα νοΐ να Εχουν τάς χείρας έλευ θέρας πρός δυσμάς καί πρός Ανατολάς. ΦαΙνεται λοιπόν δτι ή Ρωμη καί τό Βερολίνον προτΐθενται νά ύποστηρΐξουν είς μεγάλην κλΐμακα την αγ γλικήν πρωτοβουλίαν διά την Ισπανίαν, ταυτοχρόνως δμως θά έπιδιώξουν λύσιν, ή όποία ν' αποσοβήθη την νίκην των κυβερνητικόν. Θ3 κατσβληθβ δηλαδή προσπαθεία νά τεθή ή Γαλλία ενώπιον τετελεσμέ νού γεγονότος. ΕΤνε άληθες δτι καί ι ( έπίσημοι κύκλοι τής Ρώμης παραδέχονται δτι εΤ- ναι τεράστιαι σ( δυσχέρειαι. Ή κυβέρνησις τοθ ΛονΒΙ νού, έξ άλλου, άναγνωρΐζει άκόμη την κυβέρνησιν τής Βα λένθιας, εν φ ^ή Ιταλία καί ή Γερμανία Ιχουν αναγνωρίση τόν Φράνκο. Πρόκειται δμως πρό παντός περί τοθ (σπανι· κοθ κράτους, περί τής άκεραι ότητός τού καί τελΐκώς περί τής νίκης τής έθνικιστικής (δέ άς κατά τοθ μ-ολσεβικισμοθ, δπως φρονοθν ο Ι "Ιταλοί καί οί Γερμανοί. Είς την Ρώμην λοιπόν, άντΐμετωπΐζεται κοι¬ νόν άγγλοΐτολογερμανικόν μέ τωπον διά την λύσιν τοθ (σπα νΐκοθ προβλήματος. Ίσως μά λιστα νά έλπΐζουν δτι τό τρί γωνον Λονδίνον—Ρώμης—Βε ΗΕΑΟΝΟ2ΙΑ. Είναι ευχάριστον δτι ή κυβέρνησις απεφάσισε νά λά βη μέτρα πρός πβριστολήν καί καταπολέμησιν τής έλονοσίας. Διότι αύτό ασφαλώς έπιδιώ κβι διά τής έγκυκλΐου την όποί αν απέστειλε τό υπουργείον τής 'Υγιεινής πρός τούς διευ θυντάς των ύγειονομικών κέν τρών. Άλλά διά νά είναι ά ποτελεσματική ή καταπολέμη αίς τής νόσου καί νά εκλείψη οριστικώς άπό την χώραν αύ τή ή μάστιξ, ΘΑ πρέπειιτό κα • όν νά κτυπηθθ είς την ρΐζαν τού. Π^έπει βηΧαβή νά άπο ξηρανθοθν τα βλη καί τα τέλ ματα. Ελπίζομεν δμως δτι καί πρός την κατεύθυνσιν αύ την θά χινηθβ ή κυβέρνησις. Διά τόν νομόν μας άλλωστε ειδικώτερον, ή κυβέρνησις ύπε σχέθη ν' αρχίση την εκτέλεσιν των άποξηραντικών Εργων ά πό τής προσεχούς ανοίξεως· *♦* ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΑΙ- Τό υπουργείον τής Δι καιοσύνης προεκήρυξε διαγω νισμόν διά την συμπλήρωσιν των κενών θέσεων των Είρη νοδικφν. "Ας ελπίσωμεν λοι πό ν δ τι 8ά διορισθοθν συντό μως χαί είς τήν|Κρήτην οί ά παραίτητοι Είρηνοδίκαι. Κσί δτι ή λα'ίκή δικαιοσύνη θά λειτουργθ τοθ λοιποθ κανονι κώς. Διότι καί είς την Κρήτην δυστυχώς παλλά Είρηνοοκεΐα δπως των Μοιρών καί αλλα παρέμειναν επί μακρόν Ανευ ΕΙρηνοδΙχου, πρός μεγίστην ζημίαν καί τής δικαιοσύνης καί των λαΐκών συμφερόντων άλλά καί τοθ κρατικοθ γοή τρου' *** ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ. ϋλιΐοτα Ιχ ττβν Αποσταλέν τωι είς την τελευταίαν Διεθνί) Ιχθεσιν τν,ς θιοσαλονίχης, γε»ρ γιχβν πρβΐόντων τοθ νομοθ μας, έτιμήθτραν δια χρυββν χαί ;αργυ ρ6ν μεταλλίων χαί διαχριτιχβν είτα Εναν, ώς έμφαίνεται έκ τοθ Βη μοσιευομένΐυ χαταλίγου τβν βρα βευθέντων. Τό γεγονός τοθιοάποτΐ λεΐ «ναμφιοδηΐήτως την χοιλυτέ ραν άπίδιιξιν τής ποιοτιχ^ς δπ« ροχής χαί τί,ς Θαι»μα9ίας έμφανΕ οιως τβν ποικίλην χαί πλουσί ών πριϊόντων τής Κρητιχής γής. Καί την χαλυτέραν συγχρόνως έν θίρρυνοιν Βια την ανάπτυξιν τβν χαλλιεργειΑν χ«1 την διάθεσιν των πρεϊόντων μας είς ^τάς χκ τκναλωτιχας κγοράς. *♦♦ ΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΖΤ0Α02. Άπο προχθές ευρίσκεται ι(ς τα Έλληνικα Οδατσ, ό σιό λος τής ΜβσογβΙου τής Κρα ται άς Βρεττανικής Αΰτοκρα τορίας. Ό Ελληνικάς λαός καί Ιδιαιτέρως ό Κρητικός μνή μων πάντοτε τής μεγάλης συμ βολής τής Αγγλίας πρός ά πόκτησιν τής ελευθερίας τού, ύποδεχεται μέ άνυπόχριτον χαράν τα πολεμικά τής μέγα λης προστάτιδος τού. Καί ή χαρά τοθ λαοθ μας είνε Ετι μεγαλυτέρα σήμερον, όπότε η κρισιμότης τής καταστάσεως οημιουργεΐ τόσους κινδύνους διά την παγκόσμιον ειρήνην, διότι τοθ δίδεται εύκαιρΐα να ύποδεχθβ τόνίσχυρόν στόλον ό οποίος άπέμεινε πλέον ώς μό νος φρουρός καί εγγύησις τής ήσυχίας καί τής είρήνης Ιν τβ Εύρώπη ρολίνου θά εξακολουθήση νά ένεργβ ώς νΑα διεθνής βάσις (.έ σκοπόν γενικόν εύρωπαϊ κόν διακανονισμόν. Καθώς φαίνεται, ή Γαλλία θά άπο κλεισθή άπό τόν συνδυασμόν αύΐόν, άπό ούτό τό τρΐμερές διευθυντήριον.
  Γ ^
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμεοον «Τόπ.
  Χάτ» (Πικολϊνο) ή τελευταία δημι
  ουργία των Φρέϋ "Αστερ καΐ
  Τζέντζερς Ρότζερς.
  Δευτέρα: «Τα Βιεννέζικα Καπρί
  τσια».
  Σ1ΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό πό
  λόκροτον Εργον: «Ή κυοΐα Μπατ-
  τερφλάϋ», Σημείωσις: Καθ* εκάστην
  είς τας 6 μ. μ. απογευματινήν
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αον
  τό αύτοτελές ίργρν: «Τσχύς σάν
  άοτραπή» μέ τόν Κεν Μεϋναρ. Μέ
  ρος Βον Τοθ έΊτεισοδιακοΟ «Βασ!
  λισσα Ζούγκλας» τώ έπεισόδια βον
  7ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΟΙ τϋρωταγωνισταί
  τής «Καριόκας» καί
  «Κοντινεντάλ»:
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡ-
  καί
  ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ
  είς την τελευταί¬
  αν καί τελειοτέραν
  των δημιουργίαν:
  ΤΟΠ'ΧΔΤ
  (ΠΙΚΟΛΙΝΟ)
  Στούς χοραύ;, στα Σ«
  λονιατ, βτα Ντανσιγκ βτά
  Ράδιο, στα Γραμμοφωνα
  (ΠΙΚΟΛΙΝΟ) τό περίφπ
  μβ τραγβϋδι ΠΙΚΟΛΙΝΟ.
  Όνειρώδης σχηνβθεσΐα,
  πλβδτβς, ΜΠΛΛΕΤΤΑ.
  ΣΗΜ: Τάς Κυριακάς π πρώ
  τη άπογϊυματινή 3 μ. μ. μέ
  τιμάς: ββΜρΐια δραχ. 12,50.
  Πλατεΐκ δραχ. 10. Ύπερδον
  6.
  ΤΗΝ
  Ή Μεγ&λη
  κερεττα:
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Βιιννίζιχη *-
  ΒΙΕΝΝΕΖΚΑ
  ΚΑΠΡΙΤΣΟ
  ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΙΣ
  Ματεωθείσης της Γενικάς
  Συνελεύσεως την Πην τρέχον
  τος μηνός λόγφ μή προσελεύ
  σεως των απαιτουμένων αριθ
  μων μβλέιν πρός κατάρτισιν
  άπαρτΐας καλοθνται καί πά¬
  λιν τό μίλη τής Λέσχης Ήρα
  κλείου είς Γενικήν Συνβλίυσιν
  την 24ην Ίανουαρίου έ. Ι. ή
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 11
  π. μ. έν τ(| μεγάλη αΐθούστι
  τοθ Καταστήματος, όπότε
  θεωρηθήσονται έν άπαρτ'α
  όσα&ήποτε έκ των μελων τια
  ρουσιαοθοθν.
  Έν Ήρακλείφ τβ 21 Ία·
  νουσρΐου 1937
  Ό Πρόεορος
  Νικόλαος Βογιατζάκη
  Ό Γραμματεύς
  Μιχ. Έμμ. Κουναλάκης
  ΑΛΕΞ. Γ 2ΤΕΦΛΝΙΛ8!
  ΙΑΤΡΟΧ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελι-
  σμοθ σπουδάσας έκί πεν¬
  ταετίαν έν Ίταλ'α.
  ΔέχετσΛ έν τώ ν|φ Ια¬
  τρείω τού όδός (Πλατειβ
  Στρατσ) Εναντι Φαρμσ-
  κβΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΤσοδος έκ τής 6δοΟ Κα-
  γισμτιή.
  Ώραι έτιισχέψβων 9—12
  καΐ 4—7.
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
  Έ{αιρ·τικής ποιότητος πκλοθν
  ται παρα τή ατ«φΐδαποθήχ0 ''«·
  Χαλκιαδάκη συνβικία Γΐνή.,Τζ*
  μΐ μετ» τό νεόκτιστον σχολείον
  Μβΐ τ« 100 μΐτρα χά ι παρα-
  ηλεύρ»( έμπορομεσιτικβυ Γραφε(
  β» Ε. Παπάζογλου ηρό( 3 ορ. |
  #Γ · Λμίρβς. Ι
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ
  Τοθ Προσηέρ Μεριμ*.
  74ον
  —Τώρα !εν φθάνει βδιδ μίνο
  ηρίαει ά«όιιη νά γευματΓσης χά
  λί, νά φ$; δυό πέρδΊχες χι' δοο
  μπορεΐς πιο πολλή πήιτα άπο λο
  φία πετεινβν, γιά νά τιμύσης άπό
  ψε την οίκογΐνεια των Μερζύ.
  Ό Βερνάρ άπισύρθηχε στό 8»-
  μίτιό τού δπου πίεαοε τούλάχι-
  τον τίοιαρες ώρις νά χτενίζεται,
  νά χατσα;ώνεται, νά ρ
  ται χβΐ τέλος νά μελε'$ τίς
  ΐς φράσΐις πίΰ θά ϊλεγι στήν ώ
  ραΕα ά (Λωοιη.
  Άφίνω νά φϊντασθήτε &* φά-
  νηχε ,άχριβής στή ουνίντευξη
  Πχραπάνω άπϊ μισή ώ 2α πιριτια
  τοθαε μίσϊ σΐήν έκκλησίν. Είχε
  πιά μετρήσει τρείς φορέΐ τίς λαμ
  παίκ, τίς χολόνες καί τ' άφΐειώ-
  ΐιατα, Βταν μιά γρη4 τιιλιγμέντ)
  προοεχτιχα με μιά οχοθρα χάκ
  πά, χον πήρε άπο τό χέρι χαΐ χα>
  ρΐς νά πς ί.υιε λίξη, τον ώίήγη
  31 ατο δρίαο. Μ· την 15ΐα οιωπή
  τόν ίφερε «ιτιρα άπά πολλές πε-
  ρισΐρίφίς, ο* Ινα στενο δρομίακο,
  π&ύ φαΐνονταν άκατοΕχητος. Στα-
  μάτηοε Βλεβς διόλοα σιό βάθο(,
  μπροστά σέ μιά μιχρτ) θολντή
  πίρτα, πολύ χαμηλή, χ»ι την ά
  νοιξι μ' 1*λ κλειδί πού τό Ι6γα-
  λΐ από την τοίτιη της. Μπήχε
  πί&τα ίκείντ)· δ Μΐρζύ την άχο
  λούθηαε χρατδντάς της απο την
  κάπττα, Ιπειδή ή:αν ακοτεινά. Μο
  λις μπ<)χε άκουαε πίσω τού νά τραβοθν τό ούρτη. Ό δϊηγός τού τόν είδοπο(τ)σ« τί τε >ϊ χαμηλή
  φωνή πβς ήταν μπροστά σέ μ'ά
  ανάλα καί θ' άνίβαινε ιΐχοοι έπτά
  οκαλοπάτια. Ή οχάλα ή'αν πά-
  ραπο;ύ στενή %*1 πολ)έ; φορίς
  κινβύνιυοι νά ηέαη άπο χά παμ-
  παλαιά οχαλοπάτΐα. Τίλος, Οιτι-
  ρα άπό τό ιΐχοοχό Εδδομο α χά
  λοπάτΐ, πιύ τΐλιίωνε α' ίνα μι-
  κρο μιοοαχαλο, ή γρηά άνοιξ»
  μιά πίρτα χι' 'έι& φ6ς θάιπωσε
  μιά ατιγμή ΐά μάτια τοθ Μερζύ
  Μπ4)κε άμίαιβς ο3 Ινα δωματιο
  ηο'ο πιό χβμψέ έπιπ?ωμίνο άπ'
  δσί %ϊ περΐαενΐ χανένας, κοίνον-
  τας άπό την έξωτιρική «5ψ- τού
  οπιτιοθ.
  Οί τοίχίΐ ήΐαν ακεπασμίνοι μέ
  αιά ταπιτοαρία , μ« άΛΙη, άλή
  θεια λίγο πιχληά, αλλά πολίή
  (συνεχίζεται)
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ !23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ
  ΜερικοΙ νέοι—καί νέες—έξακο
  λουθοΰν νά παίρνουν τή ζωή άπό
  την πλαστή της δψιν. Έννοοθν νά
  παριστάνουν τον πυροσβέοτη στήν
  περίφπμη έκείνη μπρόβα γκενεράλί.
  πού παΐρνοντας γιά πραγματικότη
  τα £να Θβατρικό παιγνίδι—κατά
  τό οποίον άνεζητεϊτο 6νας κλέ
  φτης—εφώναξε στήν πρωταγωνί
  στρισ:
  —Αύτός είνε ό κλέφτης κυρία!
  Τό εΐπαμε καί άλλοτε: Ύπάρχει
  πάντοτε βασική παρεξήγησις έδώ:
  Ό ΒέρβϊροςτοΟ Γκαϊτε, ίνα πρό
  σωπον απίθανον, τουλάχιστον διά
  την Ιδιοσυγκρασίαν τής έποχής
  μας, έπηρεάζει τος νεανικός ψυ
  χάς κα) δημιουργεΐ έαφαλμένα
  συμπερόσματα: Ή ζωή γίνεται δ-
  ρατή διά (ής τεθλασμένης. Οί
  πλαστοΐ ήρωες ωρισμένων ρομάν-
  τζων ύπεισέρχονται είς τάς σχέ-
  σεις των νέων ώς προσωπα—καΐ
  παραδείγματα φυσικά—ύπαρκτά.
  'Λποτίλϊσμσ: ΟΙ ύστερικές κρΐσεις
  καί ουνηθέστερα οί αύτοκτονΐες
  των νέων.ν
  Στά Χανιά προχθές ή ψυχική
  καί ιιζωι'κή» αυτή τταρεξήγησις—
  θυμηθήτε τό «ζωϊκό ψέμμα» τοθ
  "Ιψεν—εδημιούργησε πάλι τό τραγι
  κό της ΘΟμσ: Τή δεκαεπναέτιδα
  Τζεράκη, »ή όποία μέ μοναδικόν
  διά την ηλικίαν τής θάρρος» βπως
  ύτΐογρσμμίζουν αί εντόπιοι έφημε·
  ρίδες, ηυτοκτόνησε διά περιοτρό
  φού. Τό διηύθυνε ψυχραίμως καί
  σταθερώς είς την καρδιακήν χώ¬
  ραν καί ό Θάνατος επήλθεν άκα-
  ριαίως.
  Ότΐωοδήποτε τα βύμαια τής
  ηπλασματικήςλογοτεχν(ας»δένεΙναι
  θύματα... υπό Ιδίαν ευθύνην μόνον
  "Εχουν καί τούς τροφοδότας τους
  — άς τούς πούμεν Ετσι. Ή δικαστι
  κή ψυχολογΐα—καΐ ή έγκληματολο
  γ(α μπορεΓ νά τούς μαρκάρη είς
  τούς κοκλρυς των σημερινών Δόν
  Ζουάν. Αύτοι είτε άπο έγωισμό,
  είτε άπό κακία καί διεστρομμένο
  έρωτισμό—κόθε δλλο παρά άγά·
  πή ανθρωπίνη—είναι οί καλύτεροι
  ψυχολογικοΐ παραγοντες γιά τή
  δήμιουργΐα τής τραγΐΛής παρ^ξη-
  νήσεως χαί τό άποτέλεσμά της.
  'Υπάρχουν έπΐσης καί αί σύγχρο
  νοι άπομιμήσεις των μοιραίων γυ·
  ναικών πού Εχουν καί αύτές τό μέ
  ρος τους στΐς άντίθετες περιπτώ-
  σεΐς.
  Ό Άλλος
  —ΟΙ όίνθρωποι βχραΐνου
  περισσότερον καί γίνον
  ται ΰψηλότεροι!.
  "Ενδιαφέρουσαν μελέτην
  σίευοεν δ 'Λμεριχανος άνθρωαολ
  γος θιίδωρος Μπίουλς περΐ τί]
  σαμζτιχής άναπτύξειβς τοθ άνθρι
  που χατά νή< τελευταίαν έ<ατσ ταετίαν. Κατά τόν Μπίουλς παρ τη^εΤτίΐ σήμερον οΰξηοις χαί τοΙ αναστήματος χαί τοθ δίρους τ6 ανθρώτιων. Κατά τάς πό σε<ς τού αίς τάς πολιτΐσμίνχ; χώ ρας, τό σ&μα τβν ανθρώπων που ίέν συνεπληρώθη άχόμη ή σ»μυ τική τ»ν ανάπτυξις αύξάνει κατ' {τος χατά 0,68 μ. χατά μίσον ρον. Έκ των παρατηρήοιων τι ίγιναν ίπί #Αμ»είχαών φοιτητ προχύατει ίτι ΐύ^οι χατά μέσο ϋρον είνε νατά πίντε Ικατοστά το! μέτρον δψηλότεροι χαί χατά τρΕ χιλιόγραμμα βαρύτεροι άπό 8,τ ήααν οί γονιίς των είς την ηλικίαν. —Ό Έδουάρδος μαθαίνΐ ...φυσαρμόνικα. Προ ημερών, δ μνησΐήο τής χι οίας Σίμψΐν, δοί>ξ τοθ Ο£ιί·δσοο,
  είχε πεταχθη" είς τή» Β έννην. '£
  μπήκεν είς Ινα χατάστημ
  μουσικήν δυγανιον χαΐ Ιζήΐ'
  αε ν' άνταλλάξη μιά πολυπλοχο
  φυοαεμδνιχα γιά χοντοέρτα, τκ-υ
  τοθ είχον κάμη δωρον τα Χριστοό
  γεννα, μέ μιά χοινή φυααρμδνιχα.
  "Εβαλε τό' χαιασιηματάρχην νά
  τοθ παίξη μέ την φυσαρμίνιχα το
  βάλς τοθ Δουνίβ>ως χαι είπεν δι
  ϊντίς ολίγου θά μπορ$ νά τό παί
  ζή χ»Ι αύτάς, γιατΐ βάλθηχε νά
  μάθη φυααρμδνιχοΐ
  'Ενοικιάζΐται δωμάτιον είς ύγι
  εινοτάτην ουνοικίσν μέ Θέαν θου
  μασίαν έπιπλωμένον κατάλληλον
  διά σοβαρόν κύριον ώς καί διά οί
  κοτροφΐαν διά δεσποινΐδα. ΔιατΙθε
  ται καί λουτρόν. Πληροφορίαι παρ'
  ημίν.
  Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα-
  σκευής (Γιάμπολης) ιδρυθεν τό πρώτον
  έν Ελλάδι
  Ή Γιάμπολη χατασκϊυάζεται παρά ιΙόΊχοδ «χνίτβυ
  ηροσληφδέντος έκ τ&ν μ«ν»^ ών ΈρναστααΐΜν της 'Αμε-
  ρικβνΐΜής Έταιρβίας έν Σνχίβις της Μΐχράς 'Λσίβς έ Χ
  τοδ χνμοβ τοδ βικυματουργοθ φυτοΰ «ΓΛΥΚΟΡΙΙΑ».
  Έν Άμερικά χκΙ Εύρώπη χβταναλΐσκουν έκατομμύ
  ρια κοιλά ήμιρηοί«ς - άναγνϋρΐζοντβς τάς Β«υμοισΙ«ς Ιδι
  οτητά; της ώς μαλακτΐΗοϋ λαιμόν, κρυολονπμάτνν, μκτ«
  στβλτικοΰ τοδ βηχος καί βάλσαμον τοδ στηθους.
  Πωλϊϊτβη ιί; ολα τα Φαρμακβΐκ καΐ κΐντρικώτερα πε·
  οίιτίρα ΐίς κυτία των 5 ράβίαν (Μασουρ(ων) πρός όραχ.
  5 ίκαοτβν ΐ
  Τό κυτιΌν φίριι είς τβ μέσον τόν ΣΤΑΥΡΟΝ.
  Έπίσηί ζητιϊη χ*1 τα ΛΛΛΑ έξαιρΐτιχά ηροϊόντκ
  τοΰ αΰτοδ 'Ερνοατ«ονβν> ΤΑαλδά, Γομβς ακ,βτες χ»» άρ*»μοι
  τιχέί, ΡεγχλΙς, Μαατίχες Άμερικής...
  Ζητεϊτϊ αποκλειστικώς τα προϊοντ* ΒΙΑΛΕ άπο τον
  Φαρμακοποιόν οας καί Ζαχαροπλάστην σας.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ
  -ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ν Ιι ΗΠΙΤ-
  ΤΕΡΦΛΑ'Υ"
  Τβ μαγικβ ρκμάντζο τής
  ωραίας Γχίϊσαβς. πβδ άνάπη
  σε, πόνεσε, κ«1 πβθ βυσιβ-
  σθηΜε στβ β»μό ξτ«ς άγΑηΐΐί.
  Μι« οπτβσίβ έρΝΤΐκίι, ά
  «ο την χώραν τδν χρυοαν
  βίμων.
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  «Μκλ»δ.»( Ναί ΡυθμοΙ
  τβδ 1936».
  -ημ Κ«8' εκάστην
  «·ί τας 6 μ. μ. απογεν
  ματινή.
  ΑΡΙ8ΜΟΙ ΤΗΛ. 221
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενβιακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όΰος ΊΜνος 10—ηλησιέστ«ται Όμρνοιας
  Τηλέφεΐνον 23—302
  Τελείως άνακβινισθέν, διαβέτει δωμάτια εύήλια,
  εύάϊρβ Μαί καλβ; ίπιπλωμίνβ. Καθαριοτητα &■
  μεμκτβν καί ύπηρεσίβν προθυμοτάτην. Αίθουσαν
  βναμβνϋς.
  ΑΙ 8ΐ>μφερ»)τερ«ι τιμαί
  Τό ξενοδοχείον <ΑΛΒΤί2Ν» διέυδυνει αύτβ- πρβαΜπως β νε·5 1δι·κτήτης τβ» συμπβλίτπί μ·ί κ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. Η § ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑβΟΛΟΓΟΣ 'ΑριοτβΟχβς Έθνιχβδ Πανε«ιοτημ1ο« 'ΑΒη· ι ν&ν μ«1 Χτρβτιωτικής '/βττρικής Σχολής. κβθ' εκάστην «1ς τό Φαρμακείον ίΓΤάΐΐη (ΒσΜέ Τζα1) άθ6 Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τοΰ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΕΡ 17ον —ΤΙ οκμβαίνε·; ρώτηοε χά τα ξανάχλειοε πάλι. Ή ίϊία δτι ά Λιδ ήταν ζων τανβς μοθ Ιίιησε νίας δυνάμει Χϊί άΐχιαα πάλι νά άΕειάζ» τα νεοά βοηθβύμενος χαί άπο τον Τζών. Ε6τυχ*ς ή μανΐα τοθ άνέ μ<3υ είχε χοπάοη λιγάχι χαί ή ποοαιτίθειά μις ϊ^ινε πιδ ιδ<ολη Άρχΐσΐμε πάλι τα κουπιά χαί έ φθάΐαμε α τή δευτέρα αειρά τΛ' δφάλ»ν τ&ΰ; δποΓους ίφθίσχμε Ο στερα άπό 1*? »*ταρτον χαιτά τί διάατημα ίέ &6τό δ άνεμος Ι«ε ορτε ΒιαρχιΤς χ&Ι τό πέρααμά ιι ί(·ινε χωρ'ΐ μεγάλη δυσχολΕα. Ό ουρανος^, είχε χαθαρίαη πιά δταν ίπε'ίΐαΐμε χαί μέ τό φδ( τοθ φεγγαριοθ διέχρινα στο 6ίΓ Ινα χόλπο, δσο ίέ έπληαιάζαμε ή θάλασια Ιγαλήνευε. Κντάχοποι ά φήσααε τα χουπιά χαί ή βαρχα μας ώΐουμίνη άπο την παλΕρροια εφέρετο άργά-χργά πρίς τ*ν ξηοά. "Υστερα άπό χάμποοη ώ?α το φεγγάρι εχάθη χαί ή θάλαααα ταν ήρεμη. —Πρέπει νά ίοξαοωμε τό Θι4, ,1*λ ο χον Τζών. —Τί ουμβαΕνεΐ; ξαναρώτηαε δ Διό δ δποΤος άνέχτησε χαί πάλιν τάς αίαθήσεις τού. —Μή ρ»τ^; Λ«δ, τοθ είπα Ηροοπάθησε νά χοιμηθξς. Σε μιά ώ ια θά ξημερώοη. Ό Τζώ' Ιμεινε χάμποστ, &■>*
  οκεπτιχίς χαί Βταν επείσθη Βτι δ
  Λιδ ξ^ναχοιμήθηχε—χαί ίέ» ά ·
  γηαε νά χοιμηθή γιατΐ ήταν έξην
  τλημένος—-μιθ είπε χαθαρά τή
  ώ^η τού.
  —Δέν Ιπρεπε χ. Χόλυ, νά άφή
  αουμε τόν χ. Λεό νά αναλάβη ού
  τή ττ,ν έπιχΐνδυνη αποστόλη. Εί¬
  νε τίίλλα. Ή άρχή που έκάναμε
  ·» είνε διόλου ένθχορυντιχή.
  ΚιΙ πράγματι δ ήιος που θά
  άνέτελλε σέ λίγο είχε δύοη την
  πρ&ηγουμένη γιά πάντα γιά τόαους
  ίθχγενιίς τα πτώματα τδν δπο'ων
  θά ρ(ξη ή θίλαοοα σέ χαμϋΐά Ι-
  ρημη 4χτή. Δ«*α δκ·ώ & θρωποι
  Ιχάθηκαν. Καί μίνον εμείς οί τίσ
  σαρες έοωθήχαμε...
  * *
  Ή ανατολή τοθ ηλίου ή:αν ί¬
  να άπδ τα πιδ ώρχϊα ποίγματα
  πϋύ είδα στή ζωή μου. ΦχΙνεται
  γ ώς είχα άποχοιμηθ^ λιγάχι στή
  θέσι μ?ν, γιατΐ Βταν ένοιξχ τα
  μάτιά μου, δ ήΛιος ιΐχε πιάφαν^
  όχληρος. Μαγεμένος άπδ την ώ
  μορφιά τής φύσεως ϊχύτταξα γύ
  ιω μου γιά νά σταματήση τώ βλέμ
  μ* μοιι σέ χάχι πβυ μβθ |<ανι χαταπληχτιχή Ινιύτωοι. Μπρο σία μας είχαμε Ι'α βραχώδη λό φο π:5 Ιμοιαζε μέ χεφάλι Αίθίο πος. Ολατειά μύτη, παχειά χεί- λτ;, φουσκωμένα τα μήλα τ6εν πά ρειβν... Μά αΰτδ ήτ,ανε πραγμα- τιχδ χιφάλι νίγρου οκαλΐσμ! ο Ιηχνα οτο δράχο. 'λχ6^η %<χ οο χρανΐΌ τού ίΐεχρίνοντο ίλίγα χίρ· τα, πεύ χαΡώ; τα Ιφώτιζε δ τ^λΐ&ς Ιμοιαζαν σάν μαλλ:«... Παράξε¬ νον π(α/μϊ! "Αρχισα πιά νά πι ατεύ&τώ; ιδ περίεργο α&το φΐι- νόμενο δέν ή?οιν Ιδιοτροπία τής ΐε»ς, άλλά έργον τβν άνθρώ· π»ν, ίνα μνημεΐΐ Ιιως μιβς πά ληάς φυλήςπιιύ έλάξιυαε στδ βρά· χο τό χεφάλι αΰτδ ώ; προειδοποί ησιν γιά τς-ύς έχθρους που θά άπε βιβάζοντο στδν χολπ(σχο.Δυστυχ&ς Βμως ίέν μπορούσαμε νά βιβχιω- θοθμε γιατΐ δ βράχος ήαν άπ;ό- σιτος χαΐ άπδ την ξηρά χαί άπδ τή θαλαοο*. (συνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΙΩ ΠΕΙΡΕ1ΛΙΟΙΙΙΝΙΟΝ ΑΙΒ "ΑΙΡΟΟΟΛΙ2,, χρΐΐ < Ήρβκλΐί •υ έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ Κ > ύβ ΠΕΙ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρΝΙ Ρί·
  ίΙΐν·ν· ίβνι«' Πειραιδ,
  0ρ·ν, Πίρον, Ν«{ον.
  Πρα«ορεΙον ΑΙΜΑΡΑΑβΗ
  . 1-41
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—"Εν Μαρωνια Ση
  τείας ή δΐς Εύαγγελία Καραβελά
  κη ίατροθ άνεδέξατο τό Αγοράκι
  τοθ κ. Ι. Ταβλαδάκη δώσασα είς
  αύτό τό δνομα Γεώργιος.
  —Είς Σκοπήν τής Ιδίας έπαρχΐ,,
  άς ή Ιδία δΐς Εύαγγελία Κσραβ»| >,1
  λάκη άνεδέξατο την επομένην τό?' "
  κοριτσάκι τοθ κ. Έμμ. Σταματάκη .
  ονομάσασα αύτό ΑΙμιλΙαν,
  Είς τούς γονεϊς καί τή ν άνάδο
  χον ευχόμεθα νά τοίς ζήσουν.
  —Είς Μέσα Λακώνια Μεραμβέλ
  λου ό έ€ Αγ. Νικολάου Εμιορος ^
  Έμμ. Σνουρός άνεδέξατο τό κορι
  τσάκι τοθ κ. Μιχ. Έμμ. Παγκάλου
  ονομάσας αύτό Αικατερίνην.
  — Την παρελθοθσαν Κυριακήν ό
  Ιαιρός κ. Μιχ. Μιχελινάκης έβάπτι
  σε τό άγοράκι τοθ Ήλ(α Ρηγάκη
  είς Φανερωμένην ονομάσας αύτό
  Φιλοκτήτην. Νά τοΓς ςήση.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έπανήλβον προχθές
  έξ "Αθηνών ή κ. Αίκατερίνη Α. Περ
  δικάρη καί οί κ. κ, Εύτύχιος Βοσι
  λάκης καί Ν. Αθανασιάδης.
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθοθσαν Κυ
  ριακήν ό κ. ΒασΙλ. Μαρής καί ή
  δΐς Μαρίκα Ρουμελιανάκη έτέλε.
  οαν τοΰς γόμους των. Παράνυμ
  Φός παρέστη ό κ. Μ. 2-αμαριτάκης.
  Νά ζήσουν. Δ. Κ.
  —Είς Μέσα Μουλιανά Σητείας
  ετελέσθησαν προχθές οί γάμοι τοθ
  κ. Κ. Δαριβάκη έμπόρου μετά τής
  δεσποινίδος Έλπίδος Άντωνάκη.
  Τούς νυμφικοθςστεψάνους άνιήλλα
  ξεν ό κ, Ν. Φραγκούλης καθηγη
  τής.
  —Είς Βραχάσι τοθ γείτονος έτέ
  λεσαν την παρελθούσαν Κυριακήν
  Τούς γόμους των ό κ. Ιωάν. Χά
  βάκης Ιατρός καί ή δΐς Μαρίκα Μ.
  Ροβίθή.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα
  ή καλοκαιρία εσυνεχίσθη καί χθές,
  —Εσυνεχίσθη 6μως καί ή παγω
  νιά. γεγονός διά τό οποίον παρα
  πονοόντσι οί ήλιαζόμενοι άπό πρω
  Τας είς τα διάφορα κέντρα.
  —"Ηλιος βλέπετε καί παγωνιά
  είναι δύο πράγματα άσυμβΐβαοτα
  άλλά κσΐ,.,έπικΐνδυνα,
  Άπό την Γαλλίαν πληροφορού
  μεθα δτι έστάλη σειρά μορφωτι.
  κων ταινιών.
  — ΑΙ ταινΐοι αυταί πρόκειται νά
  χρησιμοαοιηθοθν διά τα σχολεία.
  —'Αποφευνομένων των ταινιών
  πάσης φύσεως μέ τάς οποίας τρο
  φοδοτεϊται σήμερον ή σχολική νεο
  λαία.
  — Ή λήξις τοθ κυνηγίου τής πέρ
  δικας καί τοθ λαγωοθ δέν Θα όλι
  γοστεύθΓ) πιθσνώτατα τούς κυνη
  γούς.
  —'ΑπεναντΙας- ώς ήκούσαμεν έ
  τοιμάζοντσι καί πάλιν «Ιδιαιτέρας
  σημασΐας» κυνηγετικαΐ έκδρομαϊ
  μέλλουσαι νά άπασχοληθώσι μέ
  τα «άποδημητικα καί ύδρόβια»
  πτηνά.
  —Ώς ορίζη καί ή σχετική άνα
  κοίνωοις τοθ Δασονομείου "Ηρα¬
  κλείου.
  —Τα είκοσιτετράωρα τοθ αΧμα
  τος λόγω «άσημάντων άφορμών»
  δίδουν καί παίρνουν είς τούς γεΐ
  τονας νομούς.
  — Καί μάλιστα μέ ά ιτοτελέσματα
  Θανατηφόρα,
  —Είς τόν νομόν μας φαΐνεται
  δέν ίχουν πέρασιν εύτι>χώς αυτήν
  την οτιγ'μήν αί άοήμαντοι αφορμαί
  τού άστυνομικοθ δελτίου.
  —ΟΙ εντόπιοι όρειβάται Θά εύρΐ
  σκονται ·ίς συγκίνησιν.
  —Τό δράμα τώ ν συναδέλΦων
  των τής Σόφιας—πενήντα τόν α¬
  ριθμόν—δέν είνε μά την αλήθειαν
  άνάξιον ττροοοχής.
  — ΙόΛύκειονό «Κοραής» άπη-
  σχολήθη χθές έν σώματι μέ τα
  δενδρύλΑια τί|ς όδοθ Μποφώρ
  α,ρά τό γήτιεδον τοΰ Τ,έννις).
  —ΟΙ μαθηταί τού έσκαλισαν
  τούς λακκους οπου Εχουν φυιευθπ
  τα δενδρύλλια αύτα καί γενικώς
  προέβησαν είς τάς ένδεικνυομένας
  καλλιεργητικάς φροντίδας δια την
  ανάπτυξιν των.
  — ΓΟ ωραίον αύτό Εργον τοΰ Λυ
  κείου ασφαλώς Θά έμπνεύοη, καί
  τα λοιπά σχολείά μας διά μίαν
  συντονισμένην τοθ λοιποθ άπασχό
  λησιν και αμιλλαν υπέρ τοθ πρα
  οίνου.
  —Ή μπονάτσα διευκολύνει την
  αλιείαν ή όποία συνεχίζεται έπ' ά
  γαθφ των φΐλων τοθ ψαριοθ.
  —Τώ πανάκια των ψαροκάϊκων
  έφιγούραραν μάλιστα καί χθές είς
  το γαλανό τελλάρο πρό τής Ρογ¬
  διάς ,καΐ τής Ντίας.
  — Πραγμα πού άποδεικνύει 6τι
  καί σήμερον Θ£ υπάρχη ψ^ρι.
  ο Ρεηορτερ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται είς γενικήν αυνίλειι
  σιν βταντα τα μίλη Σ^νδίαμοιι
  Έ3γολα6ιον Οίχοδομών- χαί τι
  χνιχ&ν Ιργ"ων ΝίμοΟ Ή?αχλε(
  ου την 24)}ν Ίανουαρίου 1937
  ημέραν Κυριακήν χ»Ι ώραν ΙΟην
  πρωϊνήν είς τί Γρα,φιίίν χ. Άντ.
  Σνάνη Κ«ινο6ργικ ΙΙόρτα.
  βίματα:
  Λιγοδοσΐα ΔιοιχηΐιχοΟ Συμ-
  δουλίου, ίκλογή Νέου Διοιχηιι
  χοθ ^ ΣιφΜον.
  Ό ΠρδεΒρος
  Άντ Χινάνπς
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Α Τ
  Είς τ* Καφφενείον Ανδρ. Πα·
  παδάκη παρα τα Κρεοπωλεϊα Θά
  εΰρητε ποικιλίαν ποτών καί μεζέ
  δών ώς καί νερό Σπυριδιανό πάν
  τοτε φρέσκο καταλληλο διά την
  ψομμ'αοιν καίχολολίθους.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 είς
  κ αν .όδός Σφακίων παΚεΰρως
  οΙκΙας ΙαΐροΟ κ.Άπολ.Μελισσείδου)
  δύο δωμάτια κατάλληλα διά μεμο
  νωμέναδτομα μέ Ιδιαιτέραν εΐσο
  δόν καί ήλβκτρικόν φώς. Τα Γδια
  δωμάτια μετά τοθ κάτωθι αυτών
  Ισογείου δΰνανται νά ίνοικιαοΘΟ-
  σι καί παρ όλιγομβλοθς οΐκογενεί
  ος Πληροφορίαι παρά τ& έν λόγω
  οικΐα {πρώην κληρονόμον ΊωήννβΜ
  Δρακάκη).
  «0*>
  ρί*8^ τα
  ι
  λιχ1κο0
  ξνί
  ζί
  V
  ρ
  ,γος·όκθσμος
  1 μ*Ρ°στ4 τού.
  Έος ώι«ο
  _____ τό
  Χο'θετικό χαί μετρη
  ιιιγάλη περιουθΐσ, τι
  ,οθξίνου, ό νεαρθς
  λ(ξ6ιίθετ·ν άλλο Ι
  ψ λιιιτή καί σοβο
  «άτου. ΟΙ γυνοΙ*ει
  ψ &γ>ελο καί «ο
  •ιλοΙ τού δέν 4διστ< ιΛονήσουν τιώς ή(< «ιρος νέος πού εΐχ «ισοστικός σιΐς ι |ταν, οθιε 1κα>·ν
  ηι>θηροβόλου ι
  Ήΐαν δμως εΐλικρι
  ιιτ.τ ιύνένειά τού
  κι). ΚαΙ κάτω άηό ι
  τιαγεμό
  ,ηχο τού ^
  τ ώς εχριβ
  καρβιά». Δύσθυμος
  ϊύΐϊέΐϊριφρονοθσε
  ν4θϊΐς. Έούχνοζ·.
  ρο)ς τής ούλής και
  λου χίσμου καΐ Ε·4'
  Ί» Ης *Λι<ιρνοΛ·Λ ι Μιά τέτοια ιιεριι Χά λΐνάκι άλλόκοτ Έτιλουτ'σβ ν*λι τθκου ,ν κί ιητοι "Ομοίως βι Ρό δραν. ; θ' ^ Ριιιιιιιιιιιιπ, 1111 κ.
  Α Η Ο Ρθ _ Σ 1 Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ, ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  Β3ον
  —Κάρολε> εΤκε σΐόν κόμη
  τα τοθ Άρτουά πού έπβρνοθ
  σε μπροστά της, έ>άτε νά μέ
  χορέψβτεΐ
  ΚαΙ, μέ τα βλέμματα υισό
  κλειστα, έχώθη άνάμεσα στα
  ζευγάρια κα(, κυκλωμένη ά-
  πό τίς φλόγες των ματιών
  πού ήσαν καρφωμένα επάνω
  της, εχόριψβν, άνάλαΦρη οάν
  πεταλοθδα σιόν ήλιο καΐ τα
  χρώματα έσρινής ημέρας.
  Δυό μόλις μηνες μβγαλεΐτε
  ρος άπό τή Μαρία—Άντουα
  νέττα ό Χανς "Αξελ φόν Φέρ
  σεν, γυιος πολιτικοθ Γέ μέγα
  λο δνομα, εΐχε ξεκινήσει μα
  ζί μέ ενα μεσόκοπο, άλλά βο
  λικό παιβαγωγό, τέσσαρα χρό
  νια προτήτερσ, γιά ενα με
  γάλο έκτιαιδιυτικό ταξεΐδι
  σΐήν Εύρώπη Στήν Γερμανία
  παρηκολούθησε νομικα καΐ
  στρατιωτικά, σιήν Ιταλία (α-
  τρική καΐ μουσική. Επήγε σΐό
  Φερνΐϋ—άναποφευκιη έιΐΐσκε
  ψ.ς τής έποχής—κ' επεσκέφθη
  την πυθία πάσης σοφίας, των
  Βόλταΐρο. Τώρα οέν άπεμενε
  γιά τόν οεκαοκταετή νέον πά
  ρα τό τελευταΐο γυάλισμα:
  τό Πσρΐσι, ή λεπιή τεχνη τής
  συνομιλΐας, εί καλοΐ τρόποι—
  καΙ ή ύποδειγματική έκπαΐδευ
  σις ενός νεσροθ εύγενοθς τοθ
  18ου ο(£νος θά εθεωρείτο πε
  ρατωθεϊσα. Τέλειος ιύπατρί
  6ης τότε, θά μποροθσε νά γΐ
  νη πρέσβυς· ΰπουργός ή στρα
  τηγός- ό κύσμος ήταν άνοι-
  χτός μπροστά τού.
  Έκιός άπό τόν τίτλον τής
  εύγενεΐας, τό τάχτ, ενα μυα
  λό θετικό χαΐ μετρημένο, μιά
  μιγάλη περιουσίαι τό γόητρον
  τοθ ξενου, ό νεαρός Χάνς "Α
  λεξ διέθετιν αλλο ενα δπλο:
  την λεπτή κα! σοβαρή ώμορ
  φιά τού. Ο( γυναϊιας τόν ελε
  γαν άν>ελο καΙ πυλλοΐ όμό
  φυλοΐ τού δέν εδισταζαν να ό
  μολογήσουν πώς ή"ΐαν ό ώραι
  θτερος νέος πού εΐχαν Ιδβ. Δ;
  ασκεδαστικός σΐίς παρέες οέν
  ήταν, ου τε "κανέν επίδειξιν
  σπινθηροβόλου πνεύματος.
  Ήταν δμως ΐΐλικρινής, ή λε
  πτή εύγένειά τού ήταν φυσι
  κή. ΚαΙ κάτω άπό το έπιφυλα
  κτικό, τό παγεμό μερικές Φο
  ίές έξωτεριχό τού ί' γυναΐχες
  Ελεγον τ ώς εκριβε «πύρινη
  καροιά>. Δύσθυμος δέν ήταν,
  εβτεέπεριΦρογοΟσε τίς ϋιασκε
  δάσεις. Έσύχνοζε οΐους χο
  ρούς τής ούλής καΙ τοθ μέγα
  λου κόσμου καί6έν άπέφευ-
  γβ τίς εύχάριστες πβριπέΐειες.
  Μιά τέτοια περιιιέΐεικ, ό λ
  λά λιγάκι άλλόκοτη, τοθ συνε
  βη ίνα βράδυ—στΐς 30 Ίανου
  αρΐου 1774—·στό χορό τής "Ο
  πέρας, δπου άνακατευόταν 6
  καλάς κόσμος καΙ 6 παρδα
  λός ήμΐκοσμος, μέσα γ έ μίαν
  άτμόσφαιρα λσμτιρών φώτων,
  κτυπητών άρωμάτων καΙ πό-
  λυτελών έμφανΐϋεων.
  Μόλις εΤχε τελειώση μιά κα
  δρΐλλια κα! ό Φέρσεν εΤδε νά
  προχωρβ κατ' επάνω τού μιά
  ψηλή νέα, πολύ χομψή καΙ
  σβέλτη, μέ λεπτή μέση καΐ έ
  λαφρό ττερπάτημα—ε'να Α
  σπρο ντόμινο μέ μαύρη προ-
  σωπΐοα. Χσμογελαστή, πειρα·
  κτιχή, ένθαρρυντική, άφοβη:
  —Δεσκεδάσατε καλά στόν
  περσσμένο χορό τής Όπερας;
  τόν έρώτησεν.
  Έκεΐνος, κολακευμένος λι
  γάκι καΙ σαστισμένος. ?έν έ
  πρόφθασε να απαντήση·
  —Σας είδον, τοθ είπεν αύ
  τή ξέθαρρα, νά Φιλατε σ' έ¬
  ναν διάδρομο μίαν ώμορφη
  προσωπιδοφόρο πού 8έν εΤχε
  στό πρόσωπο παρά ε'να άπλό
  βέλο...
  —"Ω! διεμαρτυρήθη ούτος
  Ρέν ήιαν τίποτε. Κι' δλλοι |κ·
  τος από μενά την εφίλησαν.
  —Ξέρω, τοθ είπεν σύνή μέ
  τό Γδιο Οφος, τι ώς μιλάει πολύ
  Ι καλά ίταλικά καΙ πβς τραγου
  'οάει νόστιμα.
  —"Ε, νοΐ Ήταν ή Μπιλιό
  νι ή Ίταλΐς τραγουδΐστρισ.
  —θά μπορούσατε νά ταιρι
  άξετε, άφοθ κ3 /σίΐς είσθε
  μουσικός.
  -Έγώ;
  —Ξ»ρω δτι παίζετε θαυμά
  σιο φλάουτο·.·
  Ό Φέρσεν την έ»ύττοζε ξα
  φνιασμένος. Τό ώραΐο στόμα
  τοθ έγελοϋσε άνοιχιόκαρδσ,
  τα μάτια, μέσα άπό τή μά
  σχσ, (Φαίνοντο άειχΐνητα κι'
  έσπινθηροβολοθσαν. Ή συνο
  μιλία έσυνεχιζόΐαν γοργή καΐ
  άουνάρτητη. Τό πρόσχαρο
  κσΙ ένθσρρυντικό Οφος ής νέ
  άς ίξυπνοθσε μέσα τού κάθε
  λογής έλπΐδΐς γιά τή νύχτα.
  Άλλά έξαφνα αντελήφθη 6τι
  σιγί— σιγά γορω τού ίσχημα
  τιζόταν ενας νοκλος άπό μι
  ρικούς ανδρες καΙ γυναΐκες,
  ο( όποΤοι έσιγοκουβέντιοζαν
  μυστηριωοώς καΐ (έν έξεκσλ
  λοϋααν τα βλέμματα τους ά
  πό ούτον καί την άγνωστη
  ντάμα τού.
  'Η χατάστοσις άρχισε νο
  γίνετσι λεπιή, δια ν επί τέλους
  ή χαριτωμένη προσωπιδοφό
  ρος Εβγαλε μονομιάς τή μό
  σκα της: Ή Μαρία—Άντουα
  νέττοΐ...
  (συνεχΐζεται)
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  ί
  Τό Πρατήριβν οΐνων
  τού άποστράτβυ ταγματάρχου
  ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλ«τεια Άρχαοΐου ιΧεΤ,τάν—ΌγλοΟ).
  Επλουτίσθη εσχάτως μέ κρασΐ ρ·τσιάτο κοκκι-
  νέλι τύπου ΜβσογεΙων Άττικής ΰπερόχου γεύσεως
  κοΐ ποιότητος.
  "Ομοίως δια θέτει τσκουδια έκλεκτΐ)ς ποιότητος
  πρός Βραχ. 24 κατ' ό«αν.
  Κοθ' έκαστον Σάββατον τό πρατήριον τοθτο θά
  πώλ Ο είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους.
  Ίατρικοΐ γνώσεις δια τάς μητέρος
  ΟΙ σπασμοί
  των μικρών τταιδιών
  Δ'.
  "Οπως ή όοοντοφιΐα, εισ
  καί οί έντερικαΐ ίλμινθες (ά< σκαρίδες κοινάς λεβΐδες, κα όξυουρίδες) δέν προκσλοθν μέν τόσον συχνά σπασμούς δσον συνήθως πιστεύουν α γυναΐκες, άλλ' είνε όπωσδή ποτε καί αυταί μ(α αίτΐα νευ ρικής βιεγέρσεως είς τα παι¬ δία (δπως )όγου χάριν προ- καλοθν κσ( τρΐξιμον δοντιον έν ώ: α ΰπνου) πςύ ένδέχεται νά ξεσπόσρ καί ε(ς σπο σμούς. 'Ώστε προσέχετε καί είς τάς κενώσεις τοθ παιδιοθ μή τυ χό άνακαλύψετε κανένα τοι· οετον μεγάλον ή μικρόν σχώ ληχα. Κοινοτάτη έξ άλλου άφορ μή σπασμον ι(ς τα παιδάκια πού ίχουν ότιωσοήποτβ την νευροπαθή προδιάθεσιν είνε καί ή άπότομος μέ βσρύν πυ ρετόν είσβολή λοψώδους τι¬ νός νοοήματος, δπως ή Ιλαρά, ή γρίππη καΙ οί έτππλοχαΙ των, Βπως λόγου χάριν ή βρογχοπνευμονΐα κλπ. 'Αλλά την πρώτην σχεδόν θέσιν είς την αΐτιολογίαν των παιδικων σπασμον κατέχουν αί πάθη σεις τοθ ττεπτιχοθ συσΐήμα- τος, δπως οί δυσπεψΐαι, ό γσστρικός Φόρτος, ή ίυσκοιλι ότης κσΙ πρό πάντων ο( όξεΐ- αι γαστροεντερΙτιδες.Συχνότα τα έπίσης είς τα μέρη δπου έπιπολάζει ή έλονοσία, ενας παροξίσμός διαλεΠτοντος πυ· ρετοθ είς ενα παιδάκΐ ε(οβάλ- λει μέ μίαν κρίσιν σπασμον άντΐ ρΐγους. Σπασμούς έπίσης προκα- λοθν συνηθίστατα χοΐ μρρι- καΐ δηλητηριάσεις ή άπό ψσρ- μακσ, των όπο'ων τό ίΐΡος ή την δέσιν δέ» άνέχεται ή παι δική ήλκίσ, ή συνηθέστερον ή έμμεσος διά τοθ γάλακτος τής τροφοθ δηλητηοΐσσις τοθ βρίφους δταν ή βηΐάζουσα τρέφη υπερβολικήν αγάπην πρός τα οΐνοπνευματώβη καί τό κρασΐ. Είς παιδάκια κου θηλάζουν άπό παραμάνναν καί παθαίνουν άναιτΐως καί συχνά σπασμούς Ας προσέ ξουν αί μητέρες μήπως 6 άλ χοολισμός τής ξένης έκείνη γυναικός δπλητηριάζη τό πά δί των καί άς λάβουν τα μέ τρα των. "Αλλη συχντ αίτία παιδ κων σπασμαν εΤνε καί ή όξεΤα νεφρΐτις, πρό πάντων έκείνη πού μένει ώς έκιπλοκή τί| όστρακιας. Άλλ' αί σοβαρώ τεραι παθήσεις πού προκα λοθν βαρείς κα! έπανειλημμ νους παροξυσμούς σπασμον είνε ο( προοβάλλουσαι τό κεντρικόν σύστημα (έγκέφα λον καί νωτιαΤον μυελόν), 8 πως ο( μηνιγγΐτιβες, ή πολιο εγκεφαλΐτις, ή τετονία κλπ. ΚαΙ αύτά μέν έν γενικαίς γραμμαίς ώς πρός τα αϊτια των σπασμον. Μή λησμονβ τε βμως πάντως δτι συνηθέ στατα καί ιίς τάς πλείστας τον περιπτώσίων οί σπασμο περισσότερον τρόμον προξβ νοθν είς τό περιβάλλον τοθ παιδιοθ παρ' όσην εχουν Αμε σον σοβαρόιητα. Ό έκ των σπαομον κΐνβυνος αλλωστε δέν έγκειται τόσον είς αυτήν κοθ' εαυτήν την σπασ'μώδη κρίσιν, ίσον είς τό νόσημα πού την έπραξεν ησεν, επί τβ ύποθέσει δτι δέν επρόκειτο περΐ τυχαίας τινός έρεθιστι· κης άφορμής άπό ΰσας άνέ φερα. Όπωσδήποτε εχετε πάν τοτε ύπ' δψιν δτι συνηθέ στα τα ο( παιδικοΐ σπσσμοΐ ή* εί* νέ φαινόμενα ε(σβολί|ς πυρε τοθ δπως τό ρΐγος είς τούς μεγάλους, ή προέρχονται ά πό τό στομάχι, καί δτι κυρίος τότε πρέπει νά προσεξετε «α τόπιν νά καααπολϊμηθ{) ή νευ ροπαθής προδιόθεοις.τοθ παι διοθ, εάν ύπσρχη τοιαύτη, μφωνα μέ τάς όδηγΐας τοθ Ιατροθ σας. (ουνεχίζεται) Αί διατάξεις τού νόμου περί ελαιοπαραγωγήν ^ ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟϊ Ί«τρβ( ©ΐρεΐΛΐυτηρίβυ 4«Εύ«γγ·λι·μός» 'ΑΟην&ν. Δεχβται καθ* εκάστην 9—1 ν. μ. καΙ 3—7 μ. μ. επί τής, όδοθ Άμαλθείας (Πλατύ Σοκκάκι),; έναντι πρώην Ίατρείου κ. Λογιάδου. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-£ΤΟΝΑΧΟΛΟΓΟ£ ΝΟΣΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡ-Ν-ΗΠΑΤΟΣ Βΐοικβς έχιταιβευβεις έν Μονάχω καΐ Β·ρβλ(νω Τ. Α55ΐ5ΐβη1 τ&ν καθηγητ&ν νοη ΒβΓφΐηαηη κ»Ι δΐΐΐΐ Ηβΐιη. Δκβται τούς «.άσχονταο βκ των νοσημάτ«·ν τοθ Πεντικ,οΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. ΠλατεΙα Τρι&ν Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χΐ λιδόνη) 9—12 ■. μ. καί 4—6 μ. μ. Είς την έφηΐΛΐρίία τής Κυβερ νήαεβς έδηαοσιιύθτ) νέμος αφοο&. ην ελαιοπαραγωγήν, Ιχων ώς έ ς: Α! μέα» άγοοαΓαι τιμαί έλα. ολά&ου διά τον δπολογΐσμον των είσπρατχομίνων φόρων α&τοθ ϊ»ν δύνανται νά ίικφέρουν πλέον τβν τΐοσάρων δραχμβν είς τας διαφό ρους περιφερείας διά τόν αυτόν μτ}να. Ιίετά δεχαπενθήμερον άκό τή; ίημοοιεύοεως τοθ παρόντος χαΐ μέχρι τέλους Σεΐχτΐμδρίου 1937 οί δ«έρ οίωνίήποτε είδιχΑν τβμείων χαί σχοηβν είσπραττόμε- νοι πρίοθετοι επί τε Ο μεταφερο- μένοα ή έξαγομένβυ ελαίου φόροι πλήν τ&ν δΐτεγγύον δέν ίύνανται νά υπερβαίνουν τόν αρχιχδν Ιψ μίοιον φίρον. Είς τάς περιφερεί¬ ας, εί; Λ; δπερβαίνουν τοθτον, οί πρίαθΐτοι ούΐηι φίροι μειοθνται ουμμέτρ«ς δι* «ποφάσιων τοθ δ- πουργοθ τβν ΟΖχονομιχβν, δημο· σιειιομένων είς την έκημερίδα ς χυβερνήσιως. Δι' ϊποφίσιων τβν δπουργβν ΟΙκονομιχ&ν, Γεωργίας χά Ι 'Α- γορανομίας, ίημοσΐεαομένων εί( την εφημερίδα ιί]ί χυβιρνήσιως, δύναται νά έπιβάλλητβιι ειδικόν τέλος επί των έξαγομένων είς τό ιξντεριχον έ>αιολάϊων, χαθοριζό
  μενον χατά δ'μηνον. Τί είϊι-
  χον τοθτο «ξανωγικβν τίλος δύ
  νατκι νά ηύξ^μειοθτβι χ>1 προ
  τής παρελεύιιως τοθ διμήνοα
  αποφάσει τεθ συμδουλίου οικονομ ι
  κης αμύνης. 'Η βδξηαΐς οδΐη δέν
  άφοΓ^Ε τάς συ^αφθείοας έντός τοθ
  διμήνου σομδάσεις πωλήαεωζ, δ·
  πό τόν δρον δ α 6 πρός τουτο Ι-
  λεγχος αδταν θά γίνηται χαθ' 8ν
  τρόπον θέλουσιν όρίσΐι άποφάοεις
  τοθ δφυπουργοθ Άγορανομίας.
  Τό τέλος τοθτο ίρίζεται έπίσης
  μιχρδτερον άπβ μΐβ: μέχρι τριβν
  δραχμων χατά χιλιόγραμμον δια
  τα έντός δοχείων μίχρι πέντε χι
  λιογράμμων Ιξαγόμενα τυποποιη·
  μενά έλαιόλαδα.
  'Η ανωτέρω μείωοις τοθ ίξαγιβ
  γιχοθ τέλους παρέχεται μόνον έφ'
  ίσον τα δοχεΐ» τα περιέχοντα τό
  έλκιόλαδον φέρουν αποχλειστιχβς
  τόν τίτλον χαΐ το Ινομα των 'Ελ-
  λήνων έξαγωγέων.
  Έπίσης αποφάσει τοθ δφυπουρ
  γοθ τής Άγορανομίας δύναται να
  έπιβάλλεται ποιοτιχίς Ιλεγχος τβν
  έξαγομένων ώς τυποποιημένων έ·
  λαιολάδων, ό τρόηος χαΐ αί λεπχο
  μέρειαι τοθ όποίου χαθορίζονται
  διά ίχσιλιχοθ διατάγματος έχδι-
  δομένου προτάοει τβν δπουργβν
  Γεωργίας, %Έθνιχ<5ς Οίχονομίας χαί 'Αγορανομίας. —Τ· έλαιον Μυλοποτάμου. 'Εχ τοθ έπιταχθέντος ιίς Ρίθυ μνον προχθές έλαίκυ 10.000 όχά· δες παρεδόθησαν εί; τόν πρόε¬ δρον τοθ Γιωργιχοθ Συνεταιρι- σμοθ Μυλαποτάμου χ. Σχουλβνηρο οριζόμεναι διά την κατανάλωσιν αύτόθι. Διά την πόλιν Ρεθύμνης διετέθησαν 5.000 οκάδες. —ΟΙ Κ·υρ·Τ( χαί Κβμμνταί Νεαπέλίως Γενομένων προχθές άρχαιρε σι&ν τοθ Συλλόγου Κουρέων χαί Κομμάτων Νεαπόλεως έξΐλέγηαα1 Πρόεδρος ό χ. Εδσταθ. Γ. Μεθυ μίκη(, Άντιπρόεδρος Άριστ. Θϊ λκσσινίς, Ταμίβς ο χ. Νικ. Σε ρϊπετζηί, Γραμματιδς ό χ. Έμμ Φΐυντουλάχης χαί μέλος τοθ Δ, Συμβουλιον χ. Μιχ. Σχατζ(ύ;ης. Έξελεγχττχή επιτραπή εξελέγησαν ή δΐς Σόφια Τσαγχαράχη χαί εί χ. χ. Νιχ. Τζανάκης χαί Έμμ Καρυδιανάχης. ΠΡΟΚΗΡΥ3Ι5 Ό 'ϋλαιουργιχος ϊ»ν)σμος Καβ βοοίίου ΊιραπΙτρνς προχηρύσαει φ«νβράν πλειβδοτικην δημοκρα σί«ν δι« την κώληοιν έλοιίβυ ίηά δ-ς 2,5:0 3 χιλ. γενησομενην έν ββυσίω μ«1 έν τφ γρ«Φ»ίω το& £υν)ομο» τίιν 24ην τρέχοντος ή μέραν Κυριακήν χ«Ι ώραν 4—5 μ. μ. Πληρνμΐΐ: "Ημισυ «ί<«ς άμέ οη{ όΐμ« Μλειοΐματι, νπύλοιηβν &μ« παραλάβη γενποομένη Ιντ6{ 4κτώ ήμβρ&ν. Κατακύρωοις ίνα κοκειται είς την κρίσιν τοδ Συμ Ιουλίου. Καββο&αι 19)1)37 Ό.,.Πρ«Εδρος Γ. Ν. Κονδουμάς Άχυροτ εις δέματα έξαιρετικής ιοιότητος ττωλοθνται παρα τώ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη. Μ1ΙΙΙΙΒ1ΙΜΙ1Η1ΙΙΙΙΙΙΠΙΠ ΙΙΙΜΙΜΐηΒΠ ΗΙΜΙΗΜΠΜΐ II «ΙΠΗΙΙΐη ^ΜΠΙΒΙΜΗΗΙΙΗΙΙΠΡ Ε": κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ 1 ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ Είναι άσυναγώνιστος είς ποιότπτα καί —ΒουτΜροκάδοι ΈρνοστασίΜν Άντι«ρ6σ«·ιος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ των ΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΠΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σ Ε Λ Λ ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σ Ε Λ Λ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των ιιοό- φων τής ψ-ριάσεα>ς, Μελίγκρας, Σκουληκιών καί λοι-
  πβν άσθενειων των δένδρων, ανθέων καί κηπικών.
  Βιβλιάρια ©δηγιδν παρέχονται δωρεάν.
  —ι«ρκή( π«ρακαταθή*η πνρ« τοίς
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΙΣ ΗΡΑΕΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΗΦΙΟΥ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ΒΜΙΜΙΗΙΙΙΙΗΗΙ1ΙΙ1ΙΙ1ΗΗΙΒΜΙΙΜ
  ΜΙΚΙΙΑ" ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΓΛΕΝΤ. ΤΗΖ.Η Μ0Υ!
  —Τα άπονεμηθέντα βρββεϊα
  καί ίπαθλα τής εκθέσεως
  θεσσαλονίκης.
  Κατα βτατιατικήν τής Διεθνοδς
  Έκβεοενς ©βσσαλονίκης άνακε-
  ςραλαιώνουσαν τα άπονεμηθίντα
  κατα την Ιΐην περίοδον τής 'Β*·
  θέβΐως £ηαβλα είς έΜθετας έκ
  τού ΝομοΟ Ηρακλείου, τό αώνο
  λον τ&ν «ιΐονβμηθίντων χρημα¬
  τικήν έπάβλων «νέρχιται είς
  δρχ. 11.900 έξ ών α! 2.4ΟΟ άπενε-
  μήθησκν είς ύημητριακά κροΐον-
  τοτ, 3000 είς «μπελβυργιχά, δεν-
  δροκομιχά καΐ χηπευτικα, ΙΟΟΟεΙς
  κτηνοτρβφΐχκ ηρβϊόντα καΐ φυ
  τα, 500 είς σηροτρβφιχα καί με·
  λισσοκομιχά ηρβϊόντα χαί .5000
  ιΐς γβΝργιχβς βιομηχκνίας. Κατα
  κατηγορΐκς πρβϊοντων απενεμπ
  Βηοαν «ν« 17 βραβεΐα είς δημη
  τριαχα ηροΐόντα, άμηελονργιχά
  δενδροΜομιχά καΐ χηκευτικα, 8
  είς χτηνοτρβφιχα κροΐόντα χαΐ
  φυτά, 4 είς ελαιοχομιχα, 9 »1ς
  δι«τηρησίμους Μάρκου; χαΐ χον
  σέρβοτς, 29 είς οΐνοηνβυματώδη
  πβτά, 6 είς οσηρια, 4 είς οηροτρο
  Φΐκα χά Ι μελισβοχομιχα πρβΐον
  τα, 22 βΐς γΐΝργικας βιβμηχανίοτς
  χαί 2 βΐς βιοτεχνΐΜβ χαΐ βιομη
  χανιχά, Έκ τβν «νϋτίρ») βρκ
  βείνν -1 ηοαν χρυοά. 40 «ργυρα,
  3 μεγαλα βραβϊϋα μ«τά χρυαοιί
  μεταλλίου, 5 μεγαλα βραβεία
  ϊχτό( συναγννιαμου. 4 μεγαλα
  βραβεία χά! ΐά υπόλοιπα εηαινοι.
  ι ά όνόματα τδν βραβευθεντε*ν
  θ« «ρχίαωμεν δημοσιεόοντεβ «πό
  αυριον χ«1 ώς «ναβέρονται 1«*·
  χριββς είς τούς ηίναχας τής
  —Ή δίχη διά τβ ατυγβρέν
  χακβύργημα τβν Λιμνδν.
  Σήμερον είς τό Καχουργιοδι·
  χεΐον Ρεθύμνης γΐνεται έναρξις
  τής δίχης διά τό στυγερον χαχ&ύρ
  γημα τβν Λιμνβν Μεραμβέλλου.
  Ώς γνωστόν οί χατηγορούμενοι
  είναι περί «ύ; 20, προδλέπεχαι
  δέ εξαιρετικήν ση^ασίας ή καθό·
  λου διεξαγωγή τής δίχης, ήΐις
  πιθανώτατα χαί θά διαρκέση.
  —Συμπλοχϊ, ΐίς τ«ς φυλα-
  )( Χανίων.
  Έντός τοθ περιβόλου τβν Έπκ
  νορθωτιχβν φυλαχβν Χανίων συνε
  πλάχησχν την ΙΟην πρωϊνήν τής
  προχθές .δύο χρατούμΐνοι λόγφ
  προηγουμένην έρΐϊων. Μέ τό μί
  ρος τούτων συνετάχθησαν χά Ι Λ
  λοι χκταδιχοι μετ* ολίγον ϊέ ή
  συμπλοχή έγενιχεύθη. 'Η δπηρε
  σία των φυλαχβν ίέν ήϊανήθη νά
  έηιβληθ| χαί έσπευσεν επί τόπου
  δύναμις χωροφυλακην ήιις άποχα
  τέσιησε την τάξιν χά Ι άπεμόνιο-
  βε τους βυμπλαχέντκς 103 χατα·
  δίχους. Αργότερον μετέβη επί τό
  που χοί δ Εισαγγελεύς Χανίων χ.
  'Δλεξανίρόπουλος Βστις χαί διέϊ«
  ξεν αυστηράς άναχρίσεις.
  —Ή έφαρμογΐ, τοδ ηροαθέ
  τού τ«χ. τηλ. τίλ·»ς.
  Κα6' & μανθάνομεν παρα τοθ
  Ταχυδρομειον μας τό έπιβληθίν
  εσχάτως πρόσθετον δΐιέρ ττ)ς Κοι
  νωνιχής Προνοίας τέλος επ Ι τβν
  έπιστολβν, δελτκρίων χαί τηλε·
  γράφη μαΐων ίέν θά άπβιτείται
  επί τοθ παρόντος χαί μέχρι ττ)ς
  άφίξιως είδιχοθ ένσήμοκ.
  ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠρβΙα Σαββάτοο
  23 ΊανουαρΙου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΗΥΚΤ10Υ
  ^^ε^^^εϊε^^^Ιε^^Ι^ε^Ρ^Ιε^Η^Ι^^Ι^ε^^Ιΐλ^^ΐΒ^ρ^ε^^Ι^^
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΡΚΙΖΟΝΤήΙ
  ΟΙ«. ΡΕΑΙΛΔΗΗΠΟΣΤΟΛΙΛΗ!
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΚΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ
  Δυσχερής ή θέσις τού Μπλούμ.
  Ναυαγεί τό Αγγλικόν διάβημα;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού
  &νταποκρ»τού μας).— Αύριον (σήμε
  ρον) όρ*ίζοντ*ι ώς ύπουργός των Οί
  κονομικών ό τέως ύφυπουργός κ. Ρε-
  Οΐάδης καί ώς ύφυπουργός των Οίκο·
  νομικών ό κ, Αποστολίδης γενομένης
  άκοοεκτής τής παραιτήσεως τού ύ
  πουργοΰ των Οίκονομικών κ. Ζαβιτσι
  ά νού.
  Τόσον ο χ. Ρεδιάοης όσον καί ό κ
  Αποστολίδης μετέβησαν σήμερον την
  πρωΐαν είς τό Γενικόν Αογιστήριον χαΐ
  συνειργάσθησα* μετα των άνωτέρωνύπαλ
  λήλων αυτού επί τής οικονομικάς έν
  γένει καταστάσεως χαΐ τής συντάξεως
  τού νέου προΰπολογισμού τής χώρας
  ΕΙ! ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΔΙΑΕΙΛΙ
  ΕΝ ΛΙΣ Σ Α Β Ο ΝΙ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΧΟΕΣ ΕΚΡΒΞΙΣ ΒΟΜΒΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού
  άνταηοκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων, δτΐ έπιβεβαιούται ή πληρο
  φορία περί έχρήξεως βομβών έν Λισ
  ααβώνι τοποθετηθειοών παρά κομμου
  νιατών.
  Ή έχρηξις, συμφώνως πρός τάς πλη
  ροφορίας ταύτας,.εγένετο είς τό υπουρ
  γεΐον τής Ηαιοείας προεκλήθησαν δέ
  σημαντικαί ζημίαι χαΐ έτραυματίοθη
  σαν άρχετοί.
  Ή Πορτογαλλική κυβέρνησις Σάλα
  ζάρ, έλαβε δρακόντεια μ-έτρα συλλαβού
  σα άμέσως τούς άρχηγοΰς των κομμου
  νιστών χαΐ προβάσα είς την κήρυξιν
  τ*ι5 χώρας έν κινδύνω ώστε νά Οΐκαιο·
  λογούνται τα σχληρότερα των μέτρων
  εναντίον των ύπονομευόντων τό χοτθε·
  στώς.
  ΕΠΕΤΡΑΠΗ ίΗ ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΌΝ
  ΛΙΑΤΛΣΛΜΛΓΚΙΣΤΟΥΣΤΡΛΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Δι' ' ύπογραφέν-
  τος άναγχαστιχού νόμου έπιτρέπεται ή
  πρόσληψις υπό τοΰύπουργοΰ τής Συγ¬
  κοινωνίαν 25 Κοχίμων πολιτικών μη·
  χανικών καθ' υπέρβασιν τού άριθμοΰ
  των όργανιχών θεσεων. Οί μηχανικοί
  ου«οι θά άποοπώνται υποχρεωτικός
  είς τό υπουργείον Στρατιωτικών δια·
  Ίΐθέμενοι ϊιά τεχνικάς υπηρεσίας τού
  στροντοθ.
  ΚΑΤΛΡΤΙΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΕΝΑΣ ΟΕΣΕΙΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚμΊΠΥΜΒΟΥΑΩΝ
  ΑβΒΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού
  άνταπο*ριτού μας).— Υπό τού υπουρ·
  γείου α ώ ν Έαωτερικών > κατηρτίσθη νό·
  μος διά αοΰ ό ποία υ όρίζεται ότι είς
  τούς Δήμονς καί τάς Κοινότητας ού
  νανιαι νά «ροαλαμβάνωνται έγκρίσει
  ιών ϊομαρχών καί προκειμένον πε·
  ρί κενών θίαεων ουμβούλων, νέοι
  τοιούτοι. Τα Δημοτιχα ή κοιοτικά
  ουμ€ούλια τα ύινοΐα α(.ι*ομο%ν μέλη
  χάιω τού ενός τρίιου τού όλικού ά-
  ριθμού οιαλΰονται ουνΐοταμινων επι¬
  τροπών διοικήσεως.
  ΑΠΗΑΛΙΓΗΊΟΝΚΑΒΒΚΟΝΤαΝΤΰΥ
  ΑβΗΚΑΙ 2 2 Ία-,ουαρίου (ύ
  μας).—Ό χο-θηγηιής τού
  γμΰ Ε ικονίου χ. Άλ.Σβώλος
  όστις »«ό μαχρού έχει ά πό μακρυνθή
  τού ηανεΑΐατ;,μί&υ άϊΐηλλοίγη τώνχα.θη
  χόντβντον δι» βιαιά'ϊμβ'ΐο
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.
  —Κατά τηλεγραφήματα εκ
  Βερολίνου -ρέο τό 'ΑΘηνα
  ΐκόν Πρακτορείον 6 Βερα
  λίνειος τύβος έξακολουθεϊ
  νά σ_ολιάζη είς Ιντυνωσι-
  'ακά βρθρα τό ταξείδιον
  τοθ Γκαΐριγκ είς Ιταλίαν
  καί τάς συνομιλίας τού
  αετβ τοθ κ. Μουσολίνι.
  Κατ' άλλας πληροφορί¬
  ας £κ τής αυτής «ηνής, οί
  Γερμανοί καρακτηρΐζουν
  ώς ψευδη «όσας τάς «Ιδή
  σεις αΐτινες Ενεγράφησαν
  είς τόν Γαλλικόν τύβον έν
  σχέσει μβ τάς συναντή·
  σεις τής Ρώμης. Άναφερό
  μενοι, Γερμανικοί τίνες
  κύκλοι, είς Αρθρον τοθ
  Μιλλιράν όνομάσαντος τόν
  κομμουνιστικήν κίνδυνον
  φενάκην τοθ ΧιτλερικοΟ Ιμ
  Ι βεριαλισμοθ, είρωνβύονται
  τόν τέως Γάλλον «ρόιδρον,
  | τόν όνοϊον ώς λέγουν είνε
  ενδεχόμενον οί κομμουνι¬
  σταί μεθαύριον έκικρα
  τοθντις, νά μεταβάλλουν
  είς άχθοφόρον.
  Έκ Παρισίων τηλιγρα-
  φοθν δτι αί ΓαλλικαΙ έφη
  μερίδες τής βεξιάς έβιτί
  θενται πάλιν εναντίον τοθ
  Μβλούμ καί χαρακτηρί-
  ζουν την εσωτερικήν ηολι
  τικήν τής Γαλλίαςώςστε
  ρουμένην σαφηνείας καί
  σταθερότητος. Εναντίον
  τοθ Μβλούμ ένιτίθβται καί
  ό τύϊος τής άκρας άριστε
  οας, Ισχυριζόμενος δτι ό
  Γάλλος «ρΜθυκουργός «ρο
  δίδει φανιρά τάς αρχάς
  τοθ ΛαϊκοΟ μετώβου καί
  τάς «ΙδιΚΜτέρας συαφκνί
  άς τού καί δή έν Γενεύη
  δ«ου ό θβουργδς των Έζω
  τερικβν Ντελμβός 4«οφιύ
  γ{) νά ενισχύση τούς '1σ«α
  νούς άριστερούς. Διά την
  στάσιν ταύτην τής κυβερ
  νήσεως Μβλούμ αί έφημε
  ρίδες ένιλέγουν δτι θά
  τής ζητηθοθν ΐόθύναι συν
  τόμ«ς, «ρΜΤθβουλΙα τοΰ
  κομμουνιστικαί) κόμματος.
  Τηλβγραφήματα έκ Δόν-
  δίνου άναφέρουν δτι οί έκ
  σηαοι Άγγλικοί κύκλοι φα
  νονται άπογοητευμένοι ώς
  εχρός τό τελευταίον διάβη
  μα τοθ "Ηντεν «ρός ένιαί
  αν οργάνωσιν τής ούϊιτι
  ρότητος τβν κρατβν τής
  Εύρώνης Εναντι τοθ Ίσ«α
  νικοΰ «ροβλήματος.
  Τό πρόγραμμα εργασιών
  των σχολείων έλαιοκλαδεύματος.
  Παρά τοβ πρά'σΐαμίνοιι τής
  Γεωργικής Περιφερείας χαΐ τής
  τεχνικάς υπηρεσίας τοθ Ταμείου
  ΈλαΕας κατηρτίσθη ιό πρέγραμμα
  των έργασιτβν χά τα τομεϊς χαΐ πε
  ριφεριΕας τβν συαταθίνττον πρό
  ήμιρβν μεταβατικήν σχολείων έ
  λβιοχλαδιύματος.
  Συμφωνίας ι ώ ανωτέρω προ
  γράμματι δ πρώτος τομεύς 6π4
  τόν γεωπόνον χ. Καμάραν περιλαμ
  δάνει τα μεταβατιχά οχολιΐα 'Ε
  πιοχοπής χαΐ ΆβδοΟ μέ περιφε
  ριίας τοθ μέν πρώτου τα χωρία
  Έπιοχοηή,ΈληΑ, Ανώπολιν, Άρ
  χάναι;, Ε.βυνα6οΐ, χά ι Κανλί Κα
  αιίλλι, τοθ δέ δευτέρου τα χωρία
  ΆβδιΟ, ΠβταμιΙς, Μοχίς, Χιροί
  ν4]θος, Μάλλια χαΐ Γεθδες. Αί έρ
  γαοΕκι τοθ μεταβατιχοθ αχολείου
  Έπιοχοπής άρχίζουν άπό οήμε
  ρον, τοθ δέ οχίλιίου 'ΑβδοΟ «πό
  ουριον.
  Ό διώτερος τομιΰς δπο τόν γε«
  πόνον χ, ΣοορΛδλήν περιλαμδάνιι
  τα μεταβατιχά σχολιΐα Καστέλλι
  ου χά Ι Άν» Βιάννου. Περιφίρεια
  τιθ πρώτου είνε τα χωρία. Καοτέλ
  λι, Άποοτίλοί, θραψανό, Μου
  χτάροι. Καοταμονίτσα χαΐ Καρβυ
  ζανϊ, τοθ !έ δευτέρου τα χωρία
  "Ανώ Βιάννος, Χόνϊρος, Άμυρα
  Πεθχος χοΐ Συχολόγος. Τοθ μετα
  βατιχοθ οχολιΕου ΚαατελλΕου ή?
  χιοαν ήδη άηό χ6ές αί έργααΐαι
  τού. Άηό αυριον ίέ βρχΐζουν αί
  εργασίαι τοθ σχολειό» "Ανω Βίαν
  νβυ.
  Τό μεταβατικήν σχολείον Βι
  νιράτου άποτιλκθν τον τρίτον το
  μέα μ έ πριΐοτβμενον τιν γεωπό
  νόν χ. Σπ. Σπΰρου Ιχιι ηιριφέ
  ριικν τα χωρία Βινιράτο, Αυγινι
  χτ% "Αγιος Θαμας, Άγΐος Μί
  ρων, Κρουστάνοτ, Τύλισαος χαί Κα
  λίοαα. ΑΕ έργαοΕαι τιύτου άρχΐ
  ζουν άπό σήμερον.
  Ό τέταρτος τιμιΰς πιριλαμβχ
  νιι τα μιταβατιχά σχολιΐα Άρ
  χαλοχωρίου χαί Πύργου ιών όποί
  ών περιφέρειαι ωρίσθησαν τοθ |
  κ;ώτου τα χωρία 'Αρχαλοχωρ
  Σχοινιβ -Παναγιά "Εμπαρος χά
  Πιζβ χαί ήμερομηνία ένάρξεω*
  των εργασιών τον ή σήμερον το
  !έ δευτέρου τ* χωρία Πυργος Χ
  ραχας, Άοήμι Μισοχωριό χαί Κι
  λύδια μ έ ήμερεμηνΐαν ένάρξεω
  την 25ψ τρέχ. ΤοΟ, τομέως τι
  τού πριϊστάμενος είνε δ γιωη
  νος χ. Φρ. Νυστεράχης.
  Ό πίμπτος τεμιύς ηιριλαμβά
  νέ ι τέλος τα μεταβατιχά οχολιΐ
  Άγΐων Δίχα χαί Τυμπαχίου μ
  τάς εξής περιφερείας: Τό μέν πρω
  τον τα χωρία "Αγιοι Δίχα, Γέ
  γερη, Ζ*ρδς, ΜοΓρις, Πέμπηα,
  Χουστουλιανα χαί Βίσιλιχά Άν ώ
  γιια άρχίζουν ίέ άπό σήμερον αί
  ΐργαοίαι τού, τό 'έ δεύτερον τα
  χωρία Τυμπάκι, Κλτ^μα, Γρηγο
  ριί, Μαγαριχάρΐ, Βίρροι, Πέτρο
  χεφάλι χαί Σίίδα. Τοθ τομέω
  τούτου ηριΐοτάμενος ώρΐοθΐ) δ γεω
  πόνος χ. θ. Κόχχινος.
  ΟΙ ΓΕΟΡΓΙΚΟΙ
  ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ ΙΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  Δι' άποφάσιως τοθ χ. δπουρ-
  γοθ τής Γεωργίας χαί μιτά σύμ¬
  φωνον γνώμην τής Αγροτικάς
  Τραπέζης ενεκρίθη τό έξ άρθΓω/
  76 χαταστατιχον τοθ έν Π4ρι τοθ
  νεμοθ Ηρακλείου Εδρυθίντος Γιωρ
  γιχοθ ΠιαιωτιχοΟ Συνιταιριομοθ.
  ΈηΙυης έΜχρΙθη τό χαταατατι
  χον τοθ Εδρυϋέντος κ>1 έν 'Αρχα
  λοχωρίου ΓιωργιχιΟ Πισΐωτιχοθ
  ΣυνιταιρισμϋΟ.
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ
  ΑΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΙΟΜΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοθ Ύφυ
  πουργεΐου Έμαορυχής Ναυτι
  λΐος συνισ δΐαι ιίς Σουδαν
  Λιμενικός Σταθμός.
  ΙΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΚΕΑΠΟΑΕΟΣ
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ
  Αί δια χον μήνα Φεβρουά
  ριον όριοθεΐσαι δικάσιμοι πά
  ρά τοθ ΆγρονομεΙου Ήρα
  κλεΐου έχουσιν ώς ακολούθως:
  Την 11 καί 18 ένταθθσ, την
  12 είς Φορτέτσαν, την 15 είς
  Ρογδ.αν, την 16 ιίς Μαρα
  θον, την 17 είς Κ. Καστέλλι
  καί "Αγιον Σύλλαν, την 19
  είς Γωνιές, την 20 είς Τύλισ
  σον χαί την 23 είς Έπισκο-
  ιιήν.
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ,
  ΒΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ
  Γενομέν ών αρχαιρεσιών τοθ
  Σύλλογον Καφφεπωλ&ν Νβα
  πόλεων εξελέγησαν τια> ψη
  Φε':
  Πρόεδρος Γεώργ. Ε. Μαγ
  κώνης, Άντιηρόεδρος Γεώργ.
  Δ. Σκοντινάχης, ΤαμΙας Έμμ
  Μ. Γουδάκης,Σύμβουλοι Ιω
  άννης Έμμ. ΡογαλΙβης, Μιχ.
  Μιχά»ης, Χαραλ. Μ. Τσαγ
  καράκης, ^Νικ. Ε. ΚοκκΙνης,
  Έμμ. Μ. Γαλανάκης. Έξελεγ
  κτική βπιτροτιή εξελέγησαν ίΐ
  κ. χ. Νικ. Φθενάκης καί Ιω
  άννης Άβραμάκης.
  ι^ί^^«^—ί.^. τΜΐεΗεΗΐ]^Ι|^ΗΗΙ^ΠΙε>ε—ε—·—ε—
  ΤΕΛΩΝΒΙΑΚΑ
  Είς αήν διάθεσιν τής Γεν.
  Δΐοικήσιως Κρήτης τοΐίοθετιΐ
  ται έξ Αθηνών ό έξηκοντόρ
  χης Κωνστ. ΓρηγοριάΒης.
  Η ΜΕΤλΦιίΡΑ «ΗΚ_Ν
  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΛΗΙΟΪ
  Είς φ έπΐοημον εφημερίδα
  ϋημοοοιιύοΐ] άπίφαοιις τιθ Γβνι
  χιθ ΔιοιχητοΟ Κρήτης χαο ήν
  άπογομύεται ή έχιδς ής νήοοιι
  μιτ&βορά ίμνβν ηηνιές βάρβυς
  χα( ^λχ(α(
  Πρός συμπλήρωσιν τής Λ'μινι
  χής Έπιτροπής Χανίων διωρίσθη
  σαν υπό τής Γινικής Διοικήσεως
  Κρήτης ώς χρατικίι μέλη ιΕ χ. χ.
  Κωνσν. Μ. Φ&ύμη;, "Αντ. Ήοαχα
  χης χαί Νιχίλ. Μαράχης.
  Η ΧΘΒΣΙΝΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΪΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΣ
  Λόγω μή εμφανίσεως οΰσ ω
  δόν μαρτύρων ή χθεσινή τοθ
  Κακουργιοοικείου χατά τοθ
  Έλ. Ρ.κουνάκη καί των λοι
  πών συγκατηγορουμένων τού
  ανεβλήθη.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΑΜΕΓ/ΒΛΗΤΟΙ
  Αί τιμαί των αλεύρων κα
  τοθ άρτου παραμένουσι κα
  σήμερον άμβτάβλητοι δεδομέ
  νού 8τι οέν επραγματοποιήθη
  ή χθεσινή συνεδρΐοσ.ς τής έ
  τιιτροπής επί των διατιμήσεων
  ώς μή λαβουσης χΡές όΒηγ
  άς έξ Αθηνών.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΖΟΟΚΛΕΠΤΟΝ
  'Υτιό των όργάνων τής χω
  ροΦυλακής Άτσιτιοπούλου Ρε
  θύμνης συνελήφθη ό Γεώργ.
  Ι. Λιονης χάτοικος Κάτω Βαρ
  σαμονέρου διότι τή ν 6ην τρέ
  χοντος Ικλίψβν έν πρίβατον
  ε(ς ζημίαν τοθ όμοχωρΐου τού
  Ι. Μ. Πακαδοτΐβτράκην. "Επί
  οης συνελήφθη ό Ν. Γ. Πενθβ
  ρουδάκης κάτοικος Κοόμων
  Ρεθύμνης διότι καθ'άέξηκριβώ
  θητόν παρβλόντα Σεπτέμβρι
  όν έκλιψε πρόβατα τοθ όμο
  χωρίου τού Ιωάν. Ψαθα.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τ« άγορα μας κυμανθεΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προίόντων είχον άς κάτωθι:
  α'
  ι
  „ |Ι9,3Ο20.3Ο
  1
  Ι
  α' βοιόι—ο· ··. 11.50-16.30
  ·· ··
  ''
  ΜοΟραι
  ΤαχταΙει
  β' «οιό~το« βρ. )
  Ιί.ϊΟ
  •Ι^βαθμο» δρ.;
  κοινα ν. έαο&ε(α« „
  Διανικο· „
  Μ •«■■•^•' «βιό*. „ 28,—
  ^•Μνιλ. «ετιβ. ,,ι, Β5.—
  ' ό ||
  „ α' βοιότ. „ ||—
  ϋοορνελ. «(αιβ. „, »,_
  » α' «μοτ, ||
  ·Ιν·ι ν«α« <·οΜαε ΔρχανΔν τΑ «Ι—, βρ. " «αλαιοΐ „ ' ΜαλββυζΙου κατ' Αι, ,. -αρούνια Οραχ, |. Μέλι ποιοηκος ηΛΙ Μέταξα -~- Κουκοΰλια ζηρα Δέρματα βόΐα ■Αρνοβέρματα έΒι*. .. __, Ηροβατε»ν αΐγον „ 49 Μαλλια και' οκάν „ ι», _, Τιμαί Συναλλάγματος ΔολΧάριον βΡι 111.19-112,10 Α'ρα ., 146, —610 Κορώνα ΣουαδΙα·-----" ' Φράγκον ΦιορΙν. Ολλσνβ. „ «.16-61.14 Τβ«χοβλο|ακ|<ΐς Βρυ(4λλαι " ί,?6—|'ϋ Τιμαί Κλ(]ριγκ Μάρκον 4β.Μ-41Λο 1ΜΒΙ Η Μ. ΒΡΕΤΤ4Ν1Α Ε Ν15ΧΥΕΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΛΣ ΒΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΟΛΛΙΣΣΑΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝΟΙΚΑΤΛΣΚΕΥΛΣΒΗ ΙΣΧΥΡΙ1ΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού άνταποχριτού μνας).— Κατά ^^Ρ*· φηματα έκ Λονοίνου το Συμβούλιον τής Πολεμικής Αμύνης τής Μέγα- λης Βρεττανίας, απεφάσισε , *α ενι- βχύση .δια μεγάλων οχυρωματικών έρ. γων τας πολεμικας βάσεις τής Άγγλί άς είς την Μεσόγειον. Έπίσης, άπεφά- σισε νά όχβρώση καί την νήαον Ι-ύ· προν καί ν» την μεταβάλη εις βάσι* τόβον τού κατα θάλασσαν όσον καί τού άεροπορικοΰ βτόλου. "Ηβη πρός τόν σκοπόν αυτόν, ανεγράφη είς τόν προυπολογισμόν πίστωσις έκ 25Ο χιλιάδων λιρών βτερλ ινών διά την κατα σκευήν είς Κύπρον ισχυράς άεροπο· ρικής βάσεως. Ο ΧΙΤΛΕΡ Ε Τ ΟΙΜΑΖ ΕΙ ΑΠ4ΝΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΗΝΤΕΗ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (.τού άνταποκριτού μας).—-Έκ Βερολίνον αγγέλλεται ότι ό Καγκελάριος κ. Χί· τλερ έτοιμάζει μακρόν λόγον τόν ο¬ ποίον θά έκφωνήση προσεχώς. Πιστεύ εται γενικώς ότι ό λόγος αύτός τού <1>ύρερ"θ' άποτελή απάντησιν είς τόν*εκ¬
  φωνηθέντα εσχάτως είς την Βουλήν
  των Κοινοτήτων λόγον υπό τού "Αγ·
  γλου υπουργού των Έξωτερικώνε
  σχετικώς μέ τό Ίβπανικόν καί τα δι,
  θνή ζηϊήματα. Κρίνεται βέ ότι, κατ'
  άντίΘέσιν πρός τόν κ. ΤΗντεν ύηοστη·
  ρίξαντα ότι τό Ίσπανικόν άφο^ά τούς
  Ίσπανούς καί ότι ή Αγγλία οέν θά
  επιτρέψη ένεργόν επέμβασιν τρίτων,
  ό Χίτλερ θά υποστηρίξη ότι τό Ί¬
  σπανικόν άφορα την Γερμανίαν άμεσώ·
  τατα, άφοΰ είς την Ισπανίαν ύπάρχει
  κίνδυνος νά δημιουργηθή κομμουνιοτι-
  κόν κράτος. ______
  Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΕΙΤΟΫΡΓΙΑ
  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙ2ΤΗΡΙ0Υ10ΗΝΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (οθ
  άνταποκριτού μοτς).— Κατόπιν άποφά
  σεως τής Κυβερνήσεως επετράπη ή 6ι-
  ενέργεια πράξεων έφ' όλων γενικώς
  των αξιών καί τίτλων, είς τό Χρημα
  τιστήριον Αθηνών μέχρι τής 3Οής
  Απριλίου. Έν τω μεταξύ ^ Κυβέρ¬
  νησις θά λάβη οριστικάς αποφάσεις
  ώς πρός χον τρόπον λειτουργίας τού
  Χρηματισχηρίου των Αθηνών.
  ΕΤΟΙΜΙΖΕΤ1Ι ΝΕΙ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιανουάριον τβΰ «ντβπ·
  κριχοΰ μ«<)— Πληροφορίαι έκ ριοδιεφννι χ·8 οταθμεϋ τβν έβνικοφρένυν βναφέρουν (τι η τελική επίθεσις εναντίον τής Μβλβ Υ«ς ήτις ήτοιμβοθη Θα ενεργηθή έντ·$ τοδ είχβσιτετρα.ρου. ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣΙΙΟΥΑΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τοβ α.νταποχριτού μας)— * Ρβ,οιοτηλεγρ»- φήματ· εχ Τόκιο άναφέρουν ότι είς την α*πωνί*ν έξερράγη πολιτική κρίσις. •Η Ιίουλή διεφώνησε πρός την Κυ¬ βέρνησιν. Κατόπιν τούτου ό πρωθυ- πουργός χ. Χιρ6τ« ανήλθεν εις τα άνακτορα κ*Ι εξέθεσεν είς τόν Μικαδο την βημ ιουργηθεϊσαν κατάστα¬ σιν. Ό Αύτοκράτωρ κατόπιν τής έχ θέ¬ σεως τοθ πρωθυπουργόν τού απεφάσισε την διαλυσιν τής Βουλής. ΔΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ * τ·0 8.8τίρΠ Τ·1 ίίν ύηάρχο — «· ·Ι ώρίβκβνται ι( ιν χβτείοταοιν, Μινυν.« ν· δι·] μιλίατατα καί «νδννοι*. 'Ακέ ρεγννΐΜϊϊν Ιργ· μ εύτι λογο{ ν<). Δι·τ» ·δτι ■βη *αν *νβ| κ«ι« τ· καρελι χ·τ»λογ·ν τβν «»« Θα Μβτεακΐ >&τ« Ιργει. '-
  δι» Θβλααοης < ύφΙβτ*τ·ι ώβ· κρ«τ·γ·νιομ·ς. *λ· Ρμδ$ εΙ Ρ·»ί λιμένας μ·λ«γι·ν Ι »4 β«Ι (ντι αν 6 Ρ·τ«ρ·ν νει Ι Χ«»Ρ·τερον δέ Υ«ΜΡ^·μιν επ "'( ν* ΰιορΟ.Ι α1ν«Χ»οΐί τού . Μίτ·ύλ.χ,β« ΛΠτος λ Άλλβ | της «η·>
  ·ί·ϊ·|«ν«ν ι»