93823

Αριθμός τεύχους

4479

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίρα» 3
  ίξάμηνος 8
  Άμβρικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » β
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0101 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΙ1ΙΙΣ ΣΤ1ΤΑΙΤΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣι ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ *|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4479
  ΝΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤαθΗ ΤΟ ΣΥΗΤΟΜΟΤΕΡΟΗ
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Μ* τβ (ητήματα τού ν··
  μοθ Λασηβίβυ Ιχομεν ·σχ·
  ληβί) Μαί άλλοτε κατ' έπανά
  λήψιν. Εαί πβτέ δέν παριλεί
  ψνμΐν ΐύκαιρίαν ν* συνη
  γορήσωμεν υπέρ τής βριστι
  κης καΐ Ικανοποιητικάς λύσε
  ώς των Καί πβτί, δέν έπαύ
  ααμιν νβ, αγωνιζώμιβα δι*
  την έπανέρθωσιν των «δι
  χιων «Ι οποίαι εγένοντο είς
  βαρος τοϋ νομου αύτβδ.
  Έν τούτοις, έπειδή β Ν·
  μός Λασηθίου αποτελεί καί
  οήμιρον άκσμη τα πλέον β
  διιημένον κ«1 καρηγκωνι
  ομένον διαμέριομα τής επι
  κρατιΐας. Έπειδή τεραστία
  κροβλήματα. παραγωγιχα,
  συγκοινωνιακόν, ύγειονβμικά,
  έχπαιδευτιχά Μαί διοιχητιχα
  •κβμη, βαοανίζβυν τβύ£ κα
  τ·(κ·υς Λάβη οί βυ. Καί έαιι
  δή πολύςθορυββς γίνεται ε¬
  σχάτως δι' ωρισμένα ύκό έκτέ
  λεοιν Ιργα τής περιφερείας
  αυτής, απαραίτητον είναι
  ν« Αφιΐρωοωμΐν δι' άλλην
  μίαν εισέτι φοράν τας στή
  λας μας, νά .εκθέσωμεν τας
  «ντιλήψεις μα( χαί νά ααχο
  ληθωμεν καΐ πάλιν μ έ αύτβ.
  Αναμφισβητήτως, ο Νομσς
  Λ«οιιθί·υ στΐρεΐται χαί των
  πλέον οτοιχειωδων έργων
  τ·0 συγχρόνου πολιτισμοθ.
  Άπ· βπέψιως αυγχο.νωνια-
  κΙ,ς ύπαρχει τρομακτιχή κα
  8υοτέρηο·£· Δρομοι άμαξι
  Τ·ί δέν ύπάρχβυν παρά έλα
  χιοτοι. Καί οί ύπαρχβντες,
  ευρίσκονται είς τόσον αθλί¬
  αν Ματάβταοιν, ώατε ή ουγ-
  κοινωνία νά διεξανεται πλημ
  μκλέατατα καί μέ μυρίους
  κινδύνους. Άπβ απέψεως κα
  ραγωγικων έργων, δεν κΐμκο
  ριΐ ευτκ λέγβς άπλβδς νάγί
  νρ. Διότι ·υτε συμπιριελή
  φάη χ&ν 4 νομός Λασηθίου
  κατά τό παρελθόν, είς τβν
  κατάλογον τβν επαρχίαν ί-
  κου Βά χατεοχευαζοντβ τβι-
  α&χα έργα. Ώς πρός την
  διά θαλάσσης συγκοινωνίαν,
  υφίσταται ωσαύτως πλήρης
  πρωτογβνιομός. "Ενα άτμό
  κλβιον πρσοεγγίζει άπαξ τής
  εβδομάδος είς τούς κυριώτε¬
  ροι^ λιμένας. 'Αλλά τό δρο
  μολάγιον έχτελεΐται Κυρια¬
  κήν καί ή ζημ(α είναι τσ·
  Ου, χ α·, ώς έχομεν άναπιύξει
  αναλυτιχ&ς άλλοτε, ώατι οί
  Λ«οπθι&ται άρχίζουν νά διι
  ρωτ&νται αν δέν ήτο προτι¬
  μώτερον νά έλειπεν ολστι
  λα τοιαύτη ουγκοινωνία. Τα
  χειροτέραν δέ είναι (τι δέν
  γνωρίζομεν εάν υπάρχη έλ·
  πίς νά δι·ρβωβ$ τό κακόν ή
  οννέχιοις τοθ σποίου καθ' ή
  μάς τουλάχιστον, είναι αδι¬
  καιολόγητος ·οον καΐσκανδα
  λώδπί.Άλλά μήπω, «πό από¬
  ψεως τής άποκτήσεως αχολι
  κβν κτιρ.ων, συγχρόνων καί
  άνέτων, επέδειξε τα κράτβς
  είς 8σο τό δυνατόν συντομβί
  τερβν χρονικόν διάστημα.
  ενδιαφέρον; Δυατνχως όχι. Ειδικώτερον β κ. Υπουρ
  Καί ότι εχει επιτευχθή όφε.· γβς Γεν. Διβιχητΐίς παρέσχε
  λιται αποκλειστικώς καί μβ· την βεβαίωοιν ότι ή οδός Ση
  νόν είς την Ιδιωτικήν πρωτο τείας θά κατασκευασθή οπωσ
  βουλίαν. Όπως έπΐσης είς δήποχε, διά νά έπικοινωνή
  την Ιδιωτικήν καί την κοινο σα επί τέλους ή πλουσία έ
  τικήν πρωτοβουλίαν οφ*(λι· παρχία τής Σητείας μέ την
  τε» καί ή γεωργική προοδος υπόλοιπον Κρήτην. Κατά
  τοδ νσμοθ ;χαί ή ανάπτυξις τάς Ιδιαιτέρας δέ άσφαλεΐς
  τοδ ουνεταιριστιχοθ πνΐύμα πληροφορίας μας, συμφωνως
  τος καί ή δημιουργία ουνε άλλως τι καί πρός την λ·γι
  ταιριχων εργοστασίων καί χήν, ή κατασκευΠ «Ιουδήπο
  αλλων έργων κοινής ώφελεί τε αλλου Ιργου είς την νΐ,
  άς. Τό Κράτο$ δυστυχ&ς, ή- σον, είτε είς τόν νομόν Λβ
  δΐκηοε κα.ταφώρως, ήγνέησε οηθίου, είτε είς τόν νομόν
  συστηματικώς καί παρηγκώ Ηρακλείου, δέν Ιχκι ούδεμί
  ν»οεν αδικαιολόγητος χον «ν σχέσιν μέ την ,χατασκευ
  Νομόν Λ«αηθ(·υ, κατά τα ήν της οδοΰ Σητείας καί τάς
  παρελθόν. υπέρ αυτής διατιθεμένας κι
  Δέν ύπάρχει έπομένως άν στώσεις ουτε χαί είμκορεΤ
  τ(ρρησις ότι δια τόν νομόν
  αυτόν είνε δίκαιον να επι
  δκιχθρ χά τα τβ παρόν χαί
  τό μέλλο ν, Ιδιαίτερον όλως
  ενδιαφέρον. Καί δέν θά ΐύ
  ρεΒφ ετσφαλβς ανθρωκος να
  μή συμφωνήση χαί πβλύ πε
  ρισοβτερβν ν' αντιδράση είς
  την αποπεράτωσιν των μΐ
  γαλυτέρων χαί σπβυδαιοτέ
  ρων τουλάχιστον έργων τ·0
  γείτονος. Διότι ϊλβι «να
  γνωρΐζβυν (τι είναι βνάγχη
  άμεσος νά βποπερατωθοϋν
  •Ι οδοί Σητείας, Μβλλών, Κ
  εραπέτρα;, Βιάννου, Μιλά
  τού, Λαοηθίβυ χλπ. ώστι νά
  τό συγκοινωνια
  νά έπιδράση βπωσδήπβτι δ»
  σμινβς, έν ούδεμιά πκρικτώ
  σει, απως θέλβυν να παραστή
  σουν οί άδιχαιολβγήτως θο
  ρυββδντες πέριξ τοθ £ητ4μ«
  τος αυτού.
  Άλλ' αν δέν γεννάται άμ
  φιβολία διά χανένα χαλης
  πίστεως συζητητην ότι η χ«
  τασχευή τής έδοδ Σητείας
  θά συνεχισθή κανονικώς καί
  ότι καί τα αλλα έργα τοδ ν·
  μοδ Λασηθίου θά πρβωθη
  θουν ώς διιβιβαίωσεν η χυ
  βέρνησι;, υπάρχη έν τού
  τοις γενιχή η Ινυπομονη
  σία, δικαιολογημένη αλλω
  ότε έξ ολοκλήρου, νά πραγ
  χον δίκτυον. "Όπως έπΐσης ματοποιηθ^ ή αποπεράτωσις
  ομολογείται άπο δλους ή ά της οδεϋ αυτής μίαν ώραν
  νάγχη τής ταχυτέρα, έχτι γρηγορώτερα. Καΐ την γενι
  λέσεως των υδραυλικόν καί κήν αύτην επιθυμίαν τού λα
  άροκυτιχ&ν έργων της Γρά—-Όν, κρέπιι νά φροντίση ο κ.
  Λυγιας, τής ©ριφτης, τ«ϋ Κα Σφακιανάκης νά Ικανοποιή
  Βαρεδ, των Μαλλων, τής οη Τοδ δίδεται αλλωστε τώ
  Φουρνής χ. λ η. καί των ά ρα μία κύκαιρία νά έξυπηρκ
  πο(ηραντιχων χαί έξυγιαντι τηση τόν νομόν έκ τοδ όποΙ*
  κων της Ιεραπέτρας, τοδ ου χατάγΐται νά έπανοοθώ
  Άλμυροδ χαί των αλλων πε οη τάς είς βάρος της γενετεΐ
  ριοχων. Διά τα τελευταία' ρας τού άδιχΐας τβδ καρελ
  ομως αύτά Ιργα ή Κνβέρνη θβντος χαί νά συνδέση τβ ό
  σις παρέσχε χατηγσρηματι νβμε* τού άρρήκτως μ έ τόν
  χήν την διαβεβαίωσιν της τόπον αυτόν Καί ασφαλώς
  ότι θ' άρχίσουν έν τος τής δέν 8 αφίση την Ευκαιρίαν
  πρβσιχο&ς ανοίξεως, βάσει αύτην νά χα6$. Ή δέ ταχυ
  των σχεδίων κ«| των μελε' τέρα αποπεράτωσις της οδοδ
  των τού ειδικώς πρός κρός Σητείας χαί ή κροώθησις τβν
  τεδτο αποσταλέντος μηχανι αλλων έργων τβδ νβμβδ
  χβδ χ. Χωραβά. Ώς πρός οέ Λασηθίου χαί της Κρήτης
  την οδόν Παχείας "Λμμου—■ ολοκλήρου γενιχώτιρον, επί
  £ητει*ς τόσον αί έξ 'Λθη των ημερών τής ύπβυργείας
  ν ών πληροφορίαι μας δσβν.τβυ, θ' απβτελέσβυν την χά
  καί αί ύιαβιβαιώσεις τοδ χ.'λυτίρβν απόδειξιν ότι ό μ.
  Γινικοδ Διοιχητεδ, συμκω Σφακιανάκης γνωρίζη νά έ
  νοδν ότι ή χατασκενη της πωφελεΐται των εύχαιριβν,
  θά συνεχισθή μέ γοργόν ρυθ νά κάμνη ευεργετικήν χρή
  μόν. , σιν των άξιωμάτων τα βπβϊα
  Ότι «Ι πιστώσεις θά χορη τού ένεπιστεύθη ή πολιτεία
  γβδντεη χανονικως χαί «προ χαί νά έξνκηριτ§ τβν τόπον
  οκσπτως είς την έ»τ·λο&σαν ο οποίος τόν έξέθριψι χ«)
  τό έργον έταιρίαν. Καί ίτι τβν άνέδειξεν χαί τόν πιριέ
  θά χκταβληΕή χαθε φροντίς β«λεν μέ την αγάπην, την
  χαί κάθε προσπαθεία νά συν εκτίμησιν χ*ί την έμπιστο
  τιλιΒι) η άποπεράτωσίς της συν ην τού...
  ΙΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡ1ΑΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΟΟΝΤΕΣ ΑΓΡΟΤΑΙ
  Γναρίζομιν καί ημείς δ
  «ι ή εΐσαροξις τόκου 6«ε
  ρημιρΐας έκ τβν νραμμα
  τΐων χά ΟΒθϊα,δέν έξοφλ^Ον
  ται εγκαίρως είναι δικαίω
  μα των «ιστωτΔν κατοιχυ
  εωμένον διά «ομού τΙ}ς νο
  •νιτιίας. Έν τούτοις, Οβάρ
  ιχΐι μία ιΐδική ΗρΙτΐτ«σις
  κατά την δνοίαν νομίζομεν
  δτι ή εΐσαραξις τόκου δ·ε
  (ημιρίας είναι άΕικαιολό
  γητος καί άντίκειται «ρός
  τα κοπωνικά ουμφέροντα
  καί τύς υψηλοτέρας ά γρ ά
  •ούς βεβα(ΜΓ, άριχάς τής
  ήθικης καί τ^ς κοινε*νίκης
  αλληλεγγύης. Καί ή «εοΐ
  «τκοις ούτή, «αρουσιάζι
  ται σήμερον μέ τεϋς κατα
  στραφέντας έκ τίς «ιρυσι
  ^ ξηραοΐας καί τ^ς κα
  ςς ΥΜ#ργούς μας.
  Διάτους άνθρώνους αύ
  ΐούς, άνεγνκρίοθη ώς γνω
  ατόν, δτι ήτο δίκαιον καί
  ένιβεβλημένον έφόσον κα
  τΐστρά|η ή ναραγωγή των
  να μή ληφθοθν πιιστικά
  μέτρα έκ μέρους των Τρα
  ■ΐζΑν διά την ιΐσνραξιν
  των όθειλνν τ«ον. "Οχι δέ
  μόνον ιοθτο, άλλά καί νά
  χορηγηθοθν καί νέα δα
  νιια καί καλλιιργητικαί
  ■ιστώσιις έκ μέρους τής
  Άγροτΐβής, είς δλους νέ
  νικ Ας τςύς καλονΐοτους ά
  γρότας καί άν δέν κατώρ
  ίωσαν άκόμη νά έξοφλή
  σουν τάααλαιά χρέη των.
  Καί τοθτο Ιιότι άνιγν«·ρ(
  σβη δτι ή ά6υνσμ(α έί
  •λήσεως τβν κρΐων «ροήρ
  Κ·το άπό ανωτέραν «νάν
  -ΐ}ν καί δτι €«ρ«« νά
  ρηγηθοθν νέαι «ιστώσιις
  καί 6ιά νά συντηρηθοθν οί
  ύ«οστάντ«ς τάς ζημίας καί
  διά νά δυνηθοθν να καλλι
  εργήσουν έκ νέου.
  Άλλ' ίνφ άνεγν**ρίσθη
  ή άνάγκη τής «αροχϊίς εί
  δικων 5ιιυκολύνσ«Ην είς
  τούς «ληγένταςέκ των θε
  οαηνιών αγρότας, καί ένφ
  6£ν -ροέβησαν οί τράη
  ζαι είς διώξιις κατ' αύ
  τ«ν Ιδιαιτέρως δέ ή Άγρο
  τική,τοϋς ίοοσι καί νέα
  δάνιια. έν τούτοις δέν τούς
  αντήλλαξαν έκ τοθ τόκου
  τής ΰτΐιρημιρίσς, ώσάν νά
  ηρνήθησαν έκ κακονιστΐας
  νά έξοφλήσουν εγκαίρως
  τα Ηρεη των.
  Διδομένου δέ δτι 6 τό·
  ■ος ούτος ττ)ς ύνιρημερίας
  ιΐναι άρκκα βα(ύς, ή «ϊσ
  ■ραξΐς «ου καχαντ^ νέα
  θιομηνία καί νέα κατα
  στροθή διά τούς «τω||οος
  αγρότας μας. ΔΓ αθτό καί
  νομίζομεν δτι ό τόκος αύ
  τος δέν έκιτρέτΜται όιωσδή
  «ότι νά «Ισνρακθ|.Διά νά
  δέ καί νομι-
  κώς τό ζήτημα, θά «ρέκιι
  νά γίνη τό έζβ,ς: Νά έ«ΐ·
  στραφοθν είς τούς γεωρ
  γούςτά «ρυσινά γραμμά
  τια οφειλάς των «ρός την
  Τρά-εζαν. Καί ή άξία των
  νά «ροστεθΰ ιίς «ό «όσον
  τοθ νέου δανΐίου τό όβοϊον
  εχορήγησεν ή ΐορηγιΐ ή
  Τράνεζα «ρός αΰτούς, ώ.
  στι νά γίνη νέον, κοινόν
  δι' αμφότερα τα δανιια,
  γραιιμάτιον. "Η εάν δέν
  έλαβον καί δέν θά λάβουν
  νέον δάνειον ν' ανανεώθη
  τό ωαλαιόν γραμμάτιον,
  ΚωρΙς νά ΐίσνραιχθοθν τό
  κοι ύνΐρημιρίας.
  Είναι ένιβεβλημέν έ·α
  ναλαμβάνομιν νά γίνη τοθ
  το, έφόσον άνιγνωρίσθη τό
  δύσκολον τής θέσεως τΑν
  άγροτ£« μας καί
  εξεδηλώθη διάθεσις διΐυ
  κολΰνσιως καί συνΒρομής
  των έκ μέοους τοθ Κρά
  τους καί τής Άγροτΐκής.
  "Λλλωστε, ή 'Αγροτική
  Τράνιζα, όργανισμός κοι
  νωφιλοϋς σκονοθ, δέν £]|ει
  μετόΜους ου π καί δια νέ
  μιι μιρίσματα, Ένομένως
  δέν «ρέ«ει ν' Α«οβλέ«τ] καί
  ■Ις την όνωσδή-οτε καίδι'
  οΙον6ή~οτ6 τρόνον «ραγ
  ματονοίησιν κκρΒων, άφοθ
  δέν συνεστήθη ώς κιρδο
  σκο«ι.κός όργανισμός, άλλ'
  ώς ΐδρυμα έξυνηριτησεως
  των άγροτων, ένισιΰσβως
  τής γεωργίας καί συνδρο
  μής των καλλιιρνητΑν τής
  γής «Ις τόν τραχυν καί δύ
  σκολον άγΔνά των.
  Ή Βαλκανική είς τούς Βαλκανικούς...
  ΤΟ ΙΕΡΒΒΒΟΥΑΓΛΡΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  Τέ ΒϋΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦ ΕΡΟΝΤΑ
  ΣΟΦΙΑ 19 Ίανουαρίου (?ιβ
  κ Ο ΤβχυδρομεΙου).—-Ό επ Ι σει¬
  ράν έτ&ν διβτΐλιοβς δπουργος τβν
  ΈξατιριχΑν ττ]ς Βουλγαρίας χ.
  Μπο6ρ»φ Βιά ίύο διαίοχιχβν ίρ·
  Θε ών τού, Εημοοΐευομένβν είς τάς
  έαημιρΐδας «ΜΙρ» χαί «Δίγχβ»
  εξαίρει ιήν βυνομολόγηβιν Σερβο
  βουλγβριχοθ συμνώνου.
  «Πασά οταθερά έξωτεριχή πο·
  λιχΐϊΐτ,—λέγει είς τό έν τ) «Δάγ-
  χα» αρθρον τού—δέον νά οτηρί
  ζιται επί 26ο ίαβιχΑν βρχβν:
  επί τβν αΐοθ-μάτων χαί έκί τβν
  βυμφιρόντβν τβν λαβν. Ή πολιτι
  κή ιΐ)ς μεταξΰ ατ}ς Γιουγχοολαιΐ
  άς χαί τής Βουλγαρίας προοΐγγΐ
  οιως ΙχανοποιιΙ τίος δύο τούτους
  Βρους. Ή ηολιτιχή ε 5— Ιξαοφα
  λΐζει την πρόοδον, την ασφάλειαν,
  την ειρηνικήν βνβπτβξιν ιβν ιύ
  λαβν χαΙ άνταποχρΕνετβι είς τά
  αΐοϋήματα βύι&ν, άτινα έρριζώθη
  σαν 6αθ4»ς ιίς ι ήν ουνιΐδηοίν
  των, δτι ιΐνι όμα'μονις ώς πρις
  ι*,ν νοοΐροηΐΛν,τά ήθη χαί τα Ιθι
  μα. Ήν»νΙ·Κην άπο έτβν διά την
  πολιτικήν αύψ μέ ι ήν βαθιΐαν
  ηΐοΐιν επί ήν νί>ην, χαυ' Εβον
  ιιθτο έπιταβοει ή ζ»ή χαί τ) ά-
  τομιχή εξέλιξις την γιγονότων.
  Ίδιΐ) διατί οήμερον ιΐμαι ιύτυ·
  χής 6;έπ»ν πραγμαιοκοιβυμέντ,ν
  λή ύ
  'Β Ιπιθυμία μου—■συνεχΐζει—·
  είνε δπως τό σύμφωνον μη καρά
  μείνη μόνον έκί τοθ χάρτου, άλ
  λά ν* άναζωϊγονηθή διά τής τα
  χυτέρας κραγματοκοΐτίοεως τελιβ
  νειαχής ενώσεως μεηξύ τής Βουλ
  γαρίας χαί τής ΓιουγχοσλαιΛχς,'
  ήιις βραδύτερον νά έπεχτασ'ή καί'
  μεταξο τβν άλλων βαλχανιχβν {
  χρατβν. ΙΙαρομοΙα ένωσις ιΐμαι'
  πεηεισμένος δτι θά συντελέση είς*
  την εδραίωσιν τής είρήνης έν τοίς
  ΒαλχανΙοις διά την άλληλογνωρι
  μίαν τβν λαβν τής Χιραονήαου
  χαί διά την προστασίαν τβν οίχο
  νομιχβν συμφερόντων των, πολύ
  περισσότερον ή δσον τό υπάρχον
  βαλκανικών ούμφιο»ον>.
  Είς τό έν τή <Μίρ>, έξ αλλς-υ
  δημοσιευόμενον άρϋράν τού δ χ.
  Μπ«ύ;ωφ τονίζει Βτι διά τής δ·
  πογραφής.τοϋ συμνωνου άχολου·
  θεΐταΐ ή όδός μιάς ηολιτιχής, ή
  τις αποτελεί απαραίτητον ανάγ¬
  κην διά τους δύο λαούς, Βι' Β χαί
  ή ευΐίύνη τβν πολιτικών τβν Βύο
  χωρβν θά είνε βαρυτέρα εάν δέν
  χατορθώσουν ν' άνακιύξουν την
  πολιτικήν ταύτην έν κνεύματι έμ
  πιστοσύνης, άμοιβαΐου σεβασμοθ
  χαί άδελφιχής συνεργασίας μέχρι
  τβν εύρυτάτων Βυνατοτήτων διά
  τβ έργον τής βαλχανιχής είρήνης
  χαί διά την επιτυχίαν τ&ν Βύο
  λαβν.
  Ό χ. Μκούρωφ έχθέτει άχολού
  θως τάς γνώμας τού κιρΙ τής οί·
  χονομιχής συνιργαοίας μεταξύ τής
  Γιουγχοσλαιίας χαί τής Βθϋλγα
  ρίας χαί γενιχώτερον μεταξύ τβν
  βαλχανιχβν χρατβν. «Ουδέν προ
  σιγγ'ζ·»*-*·*11-"1·31^ λαβίς Ββον
  τα βίχονβμιχά βυμφέροντα αύχβν.
  Τοθτο είνε αληθέστερον δια τοθς
  6«λχανιχ«υς λαούς, οί σκοΙΌ.
  τελοθν ενιαίον γιωγραφιχόν χαί
  οικονομικόν σύνολον. 'Η ασφαλι
  σιέρα συνεπώς δδες διά την δημι
  ουργίαν κοινότητος μεταξύ τβν οί
  χονομιχβν συμνεροντνν είνε ή έρ
  γασία Βιά την αμοιβαίαν άλληλο
  γνωριμίαν, την ειρηνικήν συνεργα
  οίαν ώς χαί την σταθεράν μετα
  ξύ αύτβν συνιννίηαιν. Σήμερον αί
  οικονομικαί σχέσιις μεταξύ τβν
  βαλχανιχβν χρατβν φέρουν την
  σφραγΐδα τής άταξίας. Ούδεμία 6
  πάρχει έμποριχή σύμβασις μετα
  ξύ τής ΒίυλγαρΙας χαί οιουδήποτε
  αλλου βαλχανιχοθ χράτους, ήτις
  νά έμηνέεται έκ τής 9χέψι»ς μι
  Ας ιίχονομιχής συνεργασίας. Με
  τα τβν άλλαν δαλχανιχών χηρβν
  α Ε έμποριχαί μας οχέοεις πιριέ
  χούν έλάχιστβ τβν Ββιον δύνανται
  ν' άπαιτηθοθν άπό μίαν εμπορικήν
  σύμβασιν. Είνε χαιρός νά άλλάξη
  ή χατάατααις αθτη. ΟολλοΙ φρο
  νοθν Βτι βύτη ή φκσιχή ιίχονομι
  χή σύστασις τβν βαλχανιχβν χ»
  ρβν !εν παρέχει ΙΒαφος κρός έμ
  πορικήν μεταξύ αύτβν αυναλλα-
  γ^ν. Έν τούτοις δμνς δπάρχιι
  ποιχιλία είς τα πρεΐόντα αύτβν,
  άτινα θά επέτρεπον διά χαλής θε
  λήσιβς χά Ι περισσοτέρας φρονήαε
  α>(, συνειΐβτέραν αμοιβαίαν έχμε
  τάλευσιν τθν οίχονομιχβν άγαθβν
  χαί σκνεηβς χαί την αύξησιν τοθ
  περιθωρίου τής έμποριχής την συ
  ναλλαγής. Είνε πρόδηλον, Βτι ά
  ποτελεΐ ίβυνισίαν ν' Ιγοράζη ή
  Ελλάς καρά τής 'Αργεντινής τα
  οιτηρά της, παρά τής Αγγλίας
  τούς γαιανθραχας της χαί παρά
  τής Τσεχοσλοβακίας την ζάχχα
  ρΐν της, Βταν δλα τα ανωτέρα) προ
  ϊόντα δύναται νά τα προμηθευθή
  άπό τούς γείτονάς της. Είνε ώσαύ
  τ»ς άσύνετον νά χαταοτρέφνμεν
  τα ολίγα δάση, τα όπεΐα έχομεν,
  δι' οίχοδομήσιμον ξυλείαν, άντ Ι νά
  είσαγβμεν παρά τής Ρουμανίας
  την οίχοδομήσιμον αύτην Ολην.
  Άλλ' δπαρχει χίτι τό οοβαρώτι
  ρον. Τα βχλχανιχά χράτη έχουν
  χοινά συμφέροντα είς τάς μέγα
  λας εύρβεηαΐχάς άγοράς. Παρά ταθ
  τβ έμφανΐζονται σήμερον έν σιινα
  γωνισμώ. 'ΧΊτοτιμοΟν τα προϊίντα
  τβν καί ού!έ< τβν βαλχκνιχβν τούτων χρατβν είναι αρκούντως Ισχυρόν διά νά προστατΐϋίη έηιτυ χβς τα οίχονομιχα τού συμφέρον τα. Εάν τα χρατη ταθτβ είχον κοινήν οικονομικήν πολιτικήν, ά κόρροιαν βυνετής συνεννοήσεως, χά σπου3αιότερα τβν προΓόντων αύτβν: σιτηρά, καπνά χλη. άσφα λβς θά ιθρισχον καλλιτέρας τιμάς χαί τα οΐχονβμιχέ των συμφέρον τα θά έπροοτατεύοντο χαλλίτι ρβν. Ιδού, χαταλήγιι ό χ. Μπού Ρ·Τ. ή ιύεργετιχή όβός, την ποίαν αί νεοδημιουργηθεΐσαι μιτα ξύ Γιουγχοβλακΐας χαί Βούλγαρι άς βχέβεις δφεΕλοιιν ν' άχολοκβή σουν. έπεχτεινόμεναι μέχρι βαλχα νικήςβΐχονομιχήίοι,νεργαβίας, ής ημέραν τινά δύναται χαί κρέκ» νά μ«ς φέίν μ|χρι ,ής χήί 6*λχ«νΐίίής «νώοεως». ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΙ· Ό νόμος πεθί Ανασυγ κροτήσεως καί συμπληοώσε ως τόν Κοινοτικόν Συμβουλί ών, ήτο ποάγματι μεγάλη Α νΑγκη να εκδοθή. Άλλα δέν άρκεΐ τοθτο μόνον. Χοειάζε ται, κατά την Αντίληψίν μας νά ληφθβ τό συντομώτεοον ό ριστική Απόφασις καί ώς ποός τό ζήτημα τοθ περιορισμοθ ή μή τοθ ΑριθμοΟ καΙ τής συγ χωνεόσεως τΛν Κοινοτήτων. Διότι ή έχκρεμότης ή ποοκλη θϊΤσα έκ τοθ ζηήυητος αύ τοθ εΐ(8ΐ δημιουονήσπ κα( την πλήρη παρά λ υ σιν καί την Α δρΑνειαν είς τάς περισσοτέ ρας κοινότητας. Κσί είναι φυ σικόν άφοθ α! κοινότητες (δι ο; οί μικραί, Ρέν γνωοΓζουν Αν ΰφΐστανται κα( μετΑ ίνα μήνα,οστε νά χαρΑξουν γραμ μην καί προοπτικήν μελλον τικΔν Εργον... *** ΕΙΣ ΤΗΝ «ΚΑΡΑΝ- Μ* εξαιρετικήν εύχαρΐστη σιν πληροφορούμεθα δτι ή σιν νΒταιριστική (δέα ήοχισε νά κατακτΑ εοαφος είς Μβσσα ρΑν κσί δ π είς πολλΑ χωρία ίΛρύθησαν ήδη γεωργικοί Συ νεταιρισμοί. 'Ασφαλώς δέ τό συνεταιρισμόν πνεθμα ΘΑ έ ξαπ>ω9{)κα( ΘΑ έπιβληθθ πβ
  οισσότερον δταν αρχίση κα'
  ή λειτουργΐα τοθ ύποχαταστή
  ματος της Άγροτικής Τραπέ
  ζης είς Μοίραις. ΠρΛγμα τό
  οποίον θά έχη Ασφαλώς τβρα
  στίαν επίδρασιν επί τής Ανα
  πτύξεως τΔν καλλιέργειαν
  χαί τής οίκονομικής προόδου
  τοθ μοναδικοθ είς πλοθτον
  καί έκτασιν ΚρητικοΟ κΑμπου.
  ♦ **
  ΔΙΑ ΤΟ ΜΥΛΟΠ0ΤΑΜ0Ν.
  Ελπίζομεν βτι τό οηοκα
  τάστημα τί)ς '^γροτικής Τρα
  π έ ζης Ρεθύμνης ΘΑ φροντίση
  διΑ την Αμεσον διανομήν είς
  τούς Αγρότας, των 200 τόν
  νόν κριθής πού Αποστέλλει
  τό Κεντρικόν τής Τραπέζης.
  Ιδιαιτέρως 5ιΑ την επαρχίαν
  Μυλοποτάμου, δπου ή δυστυ·
  χία καί ή φτώχεια είνε μέγα
  λη έξ οίτίας τής Αφορΐας τον
  έλαιων κοί τί|ς έφετεινής κα
  κοκαιρίας καί των χιονοθυελ
  λών, ή Αμεσος δΐανομή της
  κριθής προβάλλιι ώς άνάγκη
  έπιτακτιχή καί έκ των πραγ
  μάτον έπιβεβλημένη.
  ***
  ΗΖΒΟΚΑΟΠΗ.
  Παρα τΑ εφαρμοζόμενον
  υπο τής Χωροφυλακής αύστη
  ρότατα μέτρα,ή ζωοκλοπή δέν
  έξηλεΐφθη Από τόν τόπον μας.
  Καθημερινώς δέ ΑγγέλλονΤαι
  καί νέαι κλοπαί καί νέαι συλ
  λήψεις ζωοκλεπτων. Καί δέν
  γνωρίζομεν τί είναι Ανάγκη
  τέλος πάντων νά κάμωμεν
  διά ν' Απαλλαγωμεν άπό αύ
  την την μάστιγγα καί τό στΤγ
  μα τοθ πολιτισμοθ μας. Κάπο
  τε, πρό έτων συνεκιντρώθη
  σαν είς τα μοναστήρια οί κτη
  νοτρόφοι καί ώρκΐσθησαν νά
  μην κλέψουν πλέον. Καί έτή
  ρησαν έπ( αρκετόν τόν δρκον
  των. Άργότερα δμως ό δρ
  κος έλησμονήθη καί ή ζωοχλο
  πή έπανήρχισε. Τώρα πάλιν,
  προτείνουν πολλοί νέαν όρκω
  μοσΐαν. ΝΑ γίνη λοιπόν Αν
  πρόκειται νΛ Ιχη πάλιν έπΐδρα
  σιν.
  ΚΑΑΗ ΑΡΧΗ·
  Είς τβ Ρέθυμνον, ήρχισε 6
  πό τβν άρχβν ή καταδίωξις τοθ
  παλαιοημερολογιτιομβθ, βυλλη
  «θέντος ήϊη τοθ αΐρετιχοθ «αλο
  γήρου δστις ιίχε μεταβή έχ Κου
  δουμά χαί έλειτούργιι είς διάφο
  ρα έξωχχλήοια τβν παλαιοημερο-
  λογιτΑν. Καλή άρχή λοιπίν.
  Καί θά είναι άβφαλβς άκόμη χά
  λυτέρα εάν χά παράδειγμα τής
  Ρεθύμνης μιμηθοθν χαί αί αστυ¬
  νομικαί αρχαί τιβ νομοθ μας. Δι
  ότι χαί ιί( τόν νομόν μας. Βπω(
  έγρίψαμεν χαί προχθές,ήρχισε να
  χινήταΐ χαί πάλιν, νά δρ$ χαί νά
  διασαλιύη την τάξιν ό παλαιο·
  ημερβλογιτιομός μέ «υς άδιορθ»
  τονς κράχτορ>ας τού.
  Γ
  ΗΟΡΘΩΣ'-
  Ιϋι
  Ιί!
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον «Τόπ
  Χάτ» (Πικολΐνο) ή τελευταία δημ
  ουργΐα των Φρέύ 'Αστερ
  Τζέντζερς Ρότζερς.
  Δευτέρα: «Τα Βιεννέζικα Καπρ
  τσια».
  ΣΙΝΕ Μ1ΝΩΑ— Σήμερον 3
  ραστάσεις. "Ωρα 3 μ. μ., 6 μ. .
  καΐ 10 μ. μ. τό πολύκροτον Εργον
  «Ή κυρΐσ Μπαττερφλάϋο. ΣημεΙ
  ωσις: Καθ* εκάστην είς τας 6 μ. μ
  άπογευματινή,
  ΑΥΡΙΟΝ: «Γλεντω τή ίωή μουι
  μέ την Τζόαν Κοάουφορδ. Γυρ
  σμίνο στήν Έλλάδα,
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον 4 παραστ
  σεις, "Ωρα 2 μ. μ. τό αύτοτελέ< •Τό πλοΐον τοθ έγκλήματος» κα έπβισόδια 5ον καΐ 6ον τοθ έπεισ διακοϋ «Βασίλισσα Ζοόγκλας», ' ρα 4 μ. μ.. 6 μ. μ, καΐ 10 μ. μ, ΣΗΜΕΡΟΝ! Τβ]Πολύκρβτο ΤΕΡΦΛΛ'Υ' Τό μανιχο ρκμάντζο τής ωραίας Γκϊϊσσας, πού άγάπη σ«, πόνΐσε, καΐ πό υ θυαιά- σβπκε στό βιιμο της άγάππς, Μι« οκτκσία έρΜτιχίι, ά πό την χώραν των χρυσαν βεμων. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «Μελβύδίες καί Ρυθμοί τού 1936» Σημ Καθ' εκάστην είς τας 6 μ. μ. απογευ¬ ματιναί. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ. 221 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ!™ 1)0 "ΑΙΡΟΠΟΛΙΣ,, Άναχνριΐ ε{ Ηραχλεί •υ έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδυ κατ' εύβκΐα* ΠΕΙ ΡΛΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρνΐ Ρέ θυμνον, Χανιά, Πειραια, -Ορον, Π*ρ#ν, Νά{βν. Προεδρείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ Τολ·#. ΕΝΟΙΚΙΛΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην οί κΐαν ιόδός Σφακίων παραπλεύρως οίκΐας (ατροθ κ. Άπολ.Μελισσείδου) δΰο δωμάτια κατάλληλα διά μεμο νωμένα άτομα μέ Ιδιαιτέραν εΐοο δόν καί ηλεκτρικόν φώς. Τα Ιδία δωμάτια μετά τοθ κάτωθι αυτών (σογεΐου δύνανται νά ένοικιαοθω- σι καί τταρ' όλιγομελοθς οΐκογενεί άς. Πληροφορίαι παρά τή έν λόγψ οΐκία (ηρώην κληρονόμον Ιωάννου Δρακάκη), *Έν« πολΰκροτον Ιστορικόν έΌνβν. &Υ0 ΑΔΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Μιά ιτεντάαορφη είς ενα τόπον μυστηρίου Τοθ Προοιτέρ '.Μεριμ» 76ον Στή μέαη τοθ διομιχτιΌυ ε 15· Ινα τραπέζι φβτισμένο άπο δυδ κηροατάτΐς ι*έ ρδζ χηριβ καί γι ματο άπο κάθε λογί}ς φροθτα χά γλυκίσμαΤΒ, μέ χρυαταλλίνια πό χήιια καί μπουχάλια, πού χα^ώ φαίνονταν ήταν γιμάτα μέ διαφο ρα ε15η χρααιβν. Δυό μιγάλις πολυθρόνις τοποθετημίνις ότι δυδ «<ρες τοθ τραπιζιοθ Ιμοια ζαν ααν νά περίμεναν προσΉχλΐ) μίνους. Σ' §να 6αθούλ»μα τοθ τοί χου, μΐσοχλιισμίνα μέ μΐταξατέ χουρτΐνις, ήταν ίνα χρΐδδάτι κα ταατολιομένο χαΐ αχεπασμίνο μέ χόχχινο αατέν. Πολλαί θιιμιατήρια αρνματιομεθ διέχυναν μιά ήίονι κή ιύαδΕα μίσα ατο διαμέρισμα 'θ γρηά Ιβγαλι τότΐ την χάπ π α της χι' ό Μερζυ τάν μανδόα τού* άμέσως βντΐληφθηχΐ τιδ; ή ταν ή μτσίτρα π:ύ τοθ εΐχε φίρε τό γράμμα. —Παναγία μου! φιίκαξι ή γρηά σ*ν ι[δι τα πιοτόλια χαί τό ξΐ φός τοθ Μΐίζ6, θαρρεϊιε λοιπό πβς θά πεταοχίψΐτε γίγαντες. ώ- ραΐε μου ίππότη, ϊέν 6α γίνη ά νίγχη νά χτυπήαετε χα,»^* μέ σπαιθιές. —θίλω νά τό πιστίψω- μπορε δμας τίποτε άδέλφια ή κανέν»! γρινιάρης ούζυγος νά Ιλθουν νά ϊιαταράςΌυν τή συνς,μιλία μχς μ' βύτά λοιπόν θα «£»ς ρΐξουμι λίγη στάχτη οτά ματια. —Έδβ ϊέν ίχετε νά φοίηθήτε τίποτε άπ' αυτά. Πήτέ μου τώρα πβς σβς φαίνεται αυτή ή καμάρα —Πολΰ ώραία, άλήθεια' χαί 8 μως θά αΐενοχβριόμουν άν Ιμενα μονάχος. —Κάποιος θά Ιλθη νά αδς χρα τήση συντροφιί, κρ6τα δμως θά μοθ δώσετε μιά ΰπίαχεστ]. —Ποία; —"Αν ιϊοϋε χαθολιχίς θ' ά πλώ οιτε τό χίρι ίττάνΐύ α' αυτόν τον Έαταυρνμένο (κι' Ιβγαλι Ινα άπ4 χάηοιο ντουλάπι). "Αν κάλι είσθε δγενότος θά όοχιαΒήτε στον Καλ βίνο... οίον Αούθηρο, ο* Βλους ΰς ά^ους σας τέλος πάντων... —■Καί τί πρέκει νά δρχιοθβ; την διίκεψΐ γιλώντας. (συνβχ]ζβτσι) ΣΗΜΕΡΟΝ Το ίαντββοϋ τ&ν Ήρα κλΐιωτίιν στέν κινηματογρά φο ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ποΟ όίώ« τα ι γιά τ(λ(υτ>ί«ν φοράν
  «ιτβ τβύς:
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ
  καί
  ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ
  (ΠΙΚΟΛΙΝΟ)
  Όνβιρώδης οχηνβββσί*,
  πλοδτος, ΜΠΑΛΒΤΤΑ.
  ΑΥΡΙΟΝ
  "ΕκταΜτος πριμιέρα:
  Τό ΝΟΥΣ1ΚΟ μΐγβλβύρ
  νπμ« τής έφετΐινής αβιζόν;
  ΒΙΕΝΙΕΖΙΚ*
  ΚΑΗΡΙΠΙΑ^
  Μέ τεύς Χέρμαν Τί
  μιγκ, Λιάνε Χοίϊντ, Γ.
  Αλεξάντερ χβΐ Λίβ £λ< ζακ. 'Υηεροχ» τραγοόδια, «ι ταχτίι ό ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΜΟΣΧΑ- ΣΑΓΓΑΗ μέ Την ΠΟΔΑ ΝΒΓΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ Τό δελτίον άδεσττότων άντικει- μένων, τό οποίον δημοσιεΰει έκά· στοτε ή άστυνομίσ ή οΐοοδήποτε •ι^ϋρώνιι καί τΐροτιθέμ^νος νά άπο δώση τα άντικεΐμενσ. Εχει τδ εν¬ διαφέρον τού. Κυρΐως «χάνονται» αυτήν την ε¬ ποχήν άντικείμενα, γυναικεϊσ: Τζαντάκια, γοβώκια καί κάποτε ό. Αόκληρες.... ζώνες. Στά καναπε. δάκια ενός αύτοκινήτου, επί παρα¬ δείγματι καί είς γεΐτονα πόλιν, ά- νευρέθη ιτροχθές μΐα ζώνη γυναι- κεία. Καί ζητείται ή κάτοχος. —Προδίδουν χσριτωμένη άφηρη. μΛτβα αύτά τα... άπολωλότα παρε τήρησεν άλλοτε δνας συμπολίτης. Άλλα μόνον άφηρημάδσ; Κάπο· τε ύπ' αύτά ύπάρχει... περιεχόμε¬ νον. ΊοτορΙες όλόκληρες. Πως χά νεται 6να γοβάκΐ; 'Υποθέτω δπως Ετυχε νά φαντασθώ χθές παρακο· λουθών £να γεγονός τού δρόμου: Μιά ττεταχτοθλα— δνομα καί μή χωριό—Ετρεχε πρός μίαν συνοιχια κήν θύραν... μυστηριώ&ους χαρα¬ κτήρος. "Εάν τής ίφευνε τό γοβά κι της εσκέφθην Θά έγύριζε νά τό πάρη; Ασφαλώς δχι διότι Θά Εδι¬ δε λαβήν λεπτομερεστέρας. παρα- τηρήσεως είς τούς διαβάτας. Χάρις ιΐς την ιταροθσαν στήλην ή άστυνομΐα άνεθρε τοθς κατό- χους δύο έπανωφορΐων ποΰ εΐχαν έγκαταλειφθη τό καλοκαϊρι σέ μιά γωνιά τής Ήρακλειώτικης «πλάζ». Επί τη βάσει τοθ Πιραντελλικοθ: «Ετσι είνε άν Ιτσι νομίζετε» εΐχα διατυπώσει τότε ώρισμένες πρου ποβέσεις. ΟΙ κάτοχοι πάντως εζή¬ τησαν τα επανωφόρια τους καί ού το ήτο μ(α απόδειξις δτι αί προ υ¬ πο θέσεις έκεΐναι δέν ήσαν έξ ολο¬ κλήρου άκρφεϊς. Έλστε δμως καί στάς συνήθεις περιπτώσεις ... Άδέ σποτα άντικείμενα όπως μιά ζώνη μέσα είς £να αυτοκίνητον ή μία τζάντα ή 6να γυναικεϊο γάντι στήν καμπή ενός ύπόπτου στενοθ—εΤμαι βέβαιος δτι σπανίως ζητοθνται. Ό 'Αλλβς Είς το Β«φφ«νβΙβν Άνδο. Πά- παδάκη παρά τα Κρεοπωλεϊα Θά εΰρητε ποικιλίαν ποτων καί μεζέ δών ώς καί νερό Σπυριδιανό πάν τοτε φρέσκο κατάλληλο διά την ψσμμ'ασιν χαΐχολολΐθους. —ΟΙ άναμοι δέν θά γίνυν- ται βουλιυταΐ είς τήι "Αγγλίαν. Φχ(νιται δΐι είς τό μίλ?ο< ο "Αγγλοι βουλιυταΐ θά ιΐνα' δλο Ιγγαμοι. Τουλάχιστον αυτό τό συμ πιρασμα Ιξάγιται μιτά την άπί φασιν ποΰ ίλαδΐ τό ουντηρητίχό «έμμ», προχιιμένου νά δποδιίξ δκιψήφιον χατά τας άναπληρω Ιΐατιχάς εκλογάς τοθ ΡΕταμονδ. Ό ταν Ιγνώαθτ] ί θάνατος τοθ συντη ρητιχοθ βουλευτοθ τής έηαρχ(α ταύτης, ή όποία δέον τα προστε 8%, άπίτιλιί άχρέπολιν τ6ν ττ]ρητ:χ&ν, εβδομήκοντα Οπςψήφ οι παρουαιάοθηααν εί; τό χιντο χον γραφείον τοθ χίμματος. Τ χβμμα δμως άπίχλιιαιν Βλους τού άγίμους. Ή κυδίρνηοις Μπάλν τουΐν Ιχιι άρχίαει &πο τινος Ιν τατιχήν προπαγάνδαν υπέρ τής αί ξήαεως τοθ πληθυαμοθ. Ή προτ μηοις τοθ συνττ]ίητινοθ χόμματο θεωριϊιαι διά τοθτο ώς μία Ινδει ξις τοθ δτι ή κυβέρνησις Ιχει άπι φασιν νά άναγνωρΕοη προνομιοθ χον θέσιν είς τούς οίχογινΐιάρχας —Τα «Ιδιαιτέρα» τής ύ«ο θέσεως Σίμσον. Προ ημερών εδημοσιεύθη Βτι ' χ. Σίμσον κατήγγειλε επί ί σφημήσει μίαν γνωστοτάτην χυρ αν τής άγγλιχής άριοΐοχρατΕας την χ. Σ-.όθιρλαν. Τό άγγλιχβ' κοίνον πληςοφοριΐται τ)^τ) μέ χά ταπλτ,ξιν Βτι ή μήνυσις υπεβλήθη δχι υπο τής χ. Σίμσον, άλλ' απ τοθ τίως αυζύνου τ—ς, χ. Έρνί ατου Σίμσον. Δέν εξηκριβώθη πε Ιβχσίαθη δ χ. Σίμαον διά νά ζή τήαη διχαατικβς την άποχατάατ» αιν τής δπολήψκο; τού. Ή χυρΕα Σαύθερλαν διά νά αποφύγη ,του δημοαιογράφους ανεχώρησε ιί Σκιατίαν, μίλις ΐγνώαθη ή οποβ λή τής ύ Τοτελβιοχβρον εν 1<ρπτγι ΡΓΟΖΤΔΣΙΟΜ Μ,Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΜ ι ΙΑυ υΔυ2-'ΠΛΑΤι:ΙΑΖΙ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ 'Αριστβ&χος ΈθνΐΝοδ Πανεπιστημίου 'Αβη- ν&ν κοιΙ ΣτρατΐΝτικης ΊατρΐΜής Χχολής. Δεχιται καθ9 εκάστην είς τό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζα«ετάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός τηλεφώνου 443. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ό6«ς "Ιεινος 10—ΒΛηοιέστκτκ Όμονβΐβς ΤπλέφΜνον 23-302 Τελείως άνακαινισθέν, διαβέτει δωμάτια εύήλια, εύάερα κα. χαλίς ίπιπλωμένα. Καθαριβτητα &. μεμπτον καί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. Αίθουσαν άναμβνής. ΑΙ συμφερώτερεπ τιμαί Τέ ξενοδοχείον «ΑΛΒΤΩΝ» διευβύνει αυτο¬ προσώπως έ νΐ>ς ίδιαχτήτης τού συμπολίτας μας
  κ ΙΩΑΝ. βΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Κρΐμμύδικ Νάζου πλεζιτές
  ?αμχν^.λ°ΟνΤαΐ "·* Τ* *
  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ
  «ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ^ΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  18ον
  'Δργίτερα Εμ»ς, 03«ρα
  Ιχεΐνα που μά; συνέβησαν έπιι*
  αθην πλέο* απολύτως δτι το χεφί
  51 αδτό ή>αν πράγμχτι Ιογον άν
  θρώπον. Έκείνη τή ατιγμή μέ
  «ατεΐχε μιά άλλδχοτη συγχίνησι
  Μήπως, λοιπδν, ήταν άληθινή
  αυτή ή ίατορΕα τοθ Καλλιχρίτουι
  «αί τής 'Δμΐνάρτηϊ; Έστράφηκ:
  ποίς τόν δπηρέτη που ήταν χαθι
  άμεσος σιήν πρώρα τΐ|ς βάρχας
  χά Ι προαπαθοθσι νά ζεατ?θή στΐ;
  ίϊύνατες άχόμη ήλιανές άκτΐνει
  τΗταν ή προαωποποΕτ,σις τής αθλ
  ότητο;.
  —ΤΙ λές λοιπον γι' βύΐδ Τζών
  —Περίεργον πραγμα, χ. Χόλυ
  θχ ϊλεγε χανιΐς πώ; δ άνθρωπος
  αατ&ς ίποζάρηαΐ γιά φωτογραφ(α
  Έγίλααα δυνατά ν,αΐ τό γιλιο
  μου εξόπνηοε τον Λεί. Έχααμου
  ρήθηχε δυνατά χαί μβ; έχύτταξε
  παράςΊνα.
  —Νά πάρη δ διάδολος, είπε, δ
  λα μου τα μέλη είνε πιααμένκ. θΐ
  ήθελα Ινα ποτηράχι οίιΐίκυ. Μ1
  ποθ είνε τό πλοίο;
  —Είααι τυχερός ποο Ιξύπνηαι;
  τοθ απήντηαα· Ιαχυα χαί πιααμέ
  νος. Τό πλοΐί έναυάγηαι χαί δ
  λοι έπνίγηααν έχτος άπω έμβι
  τοΰς τέοααρες. Σ1 μάλιατα Ισώ
  θτ,χις ώς έκ θαύμιτος.
  *£ως δτου 6 Τζών άναχαλύψη
  τό ιύΐακυ άνάαεαα ςέ τίσα άλλα
  τρόφιμϊ πού εΐχαν γίνη 5
  μέαα ατά ατεγανά διαμερίομχτα
  τής βάρχας, *ιώ ίξή^ηαα ατόν
  Αεό τί ακριβώς σιινέβη |τήν προη
  γοαμ*νη νύκτα.
  —Τύχη ηιύ την ιΐχαμι! εϊπε 6
  Λ«ο Βταν δχουαΐ την ίστοοία. Κά
  ποία άίρατη δύναμις μοί; έβοή
  θηαι.
  Ό ΐζώ* ίφερε τδ ουΐιχυ χά
  ήπιαμε χαί οί τρείς άπό μιά
  λή δίαιν. Έν τφ μεταξυ έ '
  αρχισε νά ζεσταίνη τα ναρχωμέ-
  να μας μέλη τα δποΐχ ήσαν βριγ
  μενά τάσις ωιες. Κυτταζοντας γύ
  ρω τού δ Δεό ι!5ε τδ €<εφίλι» τοθ νέγρου» χαί ά^επήδηοΐ άπδ τή θέσι τού: —Νά τδ χεφάλι τό δποΐο άνα· φέρει τδ άρχαΐο χιίμενο! —Όμολογώ Βτι πράγματι πρό κείται κερΐ «κεφαλής Αίθίοπχ» —Τδτε λοιπδν είνε άληΗινή ι (αΐορΕα:, εφώναξε δ Λιό. —Φθάνβις γρήγορα αί αυμττι οάαματα, Λ»δ, ηαιδΕ μου, τού ι[- πα. Τό χεφάλι αΰτδ τό ιίδ» χά δ μαχαρΕτης δ πατέρκς αου δταν επεχείρησε, την Ιρευνα, άλλά Ιαω; "ά μην είνε τδ χεφάλι γιά τδ δ ποίον ομιλεί τδ άρχαΐο χείμενο Άλλά χαί άΊ> είνε άχδμη τδ 1!ιο
  αϋτδ δέν άποδειχνύει τΕηοτα.
  Ό Λεδ χαμογέλααε χαί μέ χύΐ
  ταξε προαεχτιχά ατά μάτια.
  —Είααι Ε<ας άτιαΌς θωμβς θεΐι. "Οποίος άπό έμας ζήση θά —Αύτό λέγιο χι' έγώ. Βλέπιις δμως τώρα Βτι ή παλίρροια μας αΐτρώχνει οί ρηχή ίμμουδιί. "Ας ιτιΐαιομτ τα χουπιά γιά νά μποθ με ατδ στίμιον τοθ ποταμοθ. Έ κΐΐ θά βροθμε Ιαως χ^τάλληλο μέρος νά άποβιβααθοθμε. Ό Τζώ' Ιπιοιαε τδ Ινα χουπί «αί έγώ τδ άλλο χαί άρχίσαμε νά χωπηλατοθμι ποος τδ ατδμιον τοθ ποταμοθ. Δέν ή -«νέ πολυ φαρδΰ χαί σέ άρχιτή απδαΐασι πρΐν πλη 3ΐάσι»με νά νερά ήσαν ρηχά. (συνεχΐζεται) % χά ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΙΝΙΛΗ! ΙΑΤΡΟί - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέως Ιατρός ΕόαγγΕλι- σμοθ σπουδάσας έτιί πεν- ταβτΐαν έν Ίταλ'α. Δέχεται έν τς> νίφ Ια¬
  τρείω τού όβός (ΠΚατεισ
  Στρΰτσ) έναντι Φατρμα·
  κεΐου κ. Ζσχσριάβου. Ή
  εΤσοοος έκ της 6βοΟ Κα-
  γιοηιπί).
  Ώραι έπισκέψεων 9—12
  καί 4—7.
  Προκειμένον νά έγκατσσταθίϊ ή
  οΐκογένεια τοθ κ. "Ανβρ. Βουρδοί,μ
  πάκη προσεχώς έν Αθήναις, τιω
  λει τα ετππλά τού καί την οικίαν
  τού ήσφαλισμένην κατα των κινοό
  νων ττυρός καί οεισμοθ, ή ενοικιά
  ζει αυτήν.
  «ΠΛηρ?<|)Ορ'αι έν Χ8 0 1)2—1 μ. μ. „ ΕΝΟ'Κ'ΑΖΕΤΑ1 τό Καφενβίον ςνωσός, _ΠληροφορΙαι «αρά τω κ. ?ίϋ *·νοβο3,*Ιον Κνβσός καί ΓΑΜΟΙ.-ΕΙς ΛατσΙδα τοθ γε(. τονος ετέλεσαν τιροχθές τοθς γά μους των ό κ Έμμ- Μαμάκης καί ή 61ς Δόξα ΛιουδΛτκη. Παράνυμ φός παρέστη ά κ. Μιχ. Ι. Χουρδα κης δμπορος. —Ετελέσθησαν προχθές ένταυ Θαν οί γάμοι τοθ κ. Ιω. Παπουτσά κη άνθυτιαστΐιστοθ οτρβτολογίας μετά τής Βος ΜαρΙνας Γουγοορά κη διδασκαλίσσης. —Είς Ζαρόν ετελέσθησαν προ· χθές οί γάμοι τοθ κ. Φρ. Μσλλια- ράκη μετά τής δίδος Εύαγ. Σ. Τσικριτζή άνεψΐ&ς τοθ διευθυντού τοθ ΣτρατολογικοΟ γραφβΐου Ήρα κλείου ταγματάρχοο κ. Ζ. Τσικρι- τζή Τούς νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ό κ. Γ. Ι· Αναγνώστα- κης. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Γεώργιος Πιτουλάκης ένωμοτάρχης καί ή βΐς Μαρίκα "Αγγελάκη ήοραβωνΐ σθηοαν. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθούσαν Τετάρτην είς "Αγ. Μικόλαον ό κ. Έμμ. Γ. ΓΊιωτάκης εβάπτισε τό ά γοράκι τοθ έργολάβου κ. Λουκδ Άλεξανδοίδου ονομάσας αύτό "Α ναστσσιον. Γύρω στήν πόλι μας. Ή χθεσινή κακοκαιοΐα ήρχισε πάλιν νά έμβάλλη είς σκέψεις τόν πτωχδκοομον. —Όστις ήρχισε διερωτώμενος εάν καί κατά πόσον 1) νέος χειμών τελείως δέν Θά είνε καταστρεπτι κός διΊδλας τάς τάξβις. —Άς ελπίσωμεν ΰτι ό καιρός δέν Θά φθάσρ, είς τα βκρα— δπως ήθελον νά πιστευουν χθές οί μβτβ ωρολόγοι—ώστβ νά δικαιολογοθν ται τα έρωτήματα αύτά· —ΑΙ οίκογενειακαΐ «ζοθρ — φΐξ» Βέν λείπουν αθτήν την εποχήν δ πως καί οί πατροπαράδοτβς βεγγέ ρες. — Γό νυκτερινόν ψθχος τάς βό νοΐ καί γενικώτερα ό χειμών. —"Ενα ζεοτό σαλονάκι άλλως τε είνε κάτι τέτοιες ώρες τό καλό τερον.,,κέντρον. —ΠολλοΙ καί πολλάς ήοχισαν άπό τώρα ένδιαφερόμενοΐ διά τάς προσεχεΐς απόκρηες. — Κυρίως ζητεΐται νά γνωσθ{; έ δώ, εάν εφέτος Θά επιτραπή ή μά- οκά. —Υποθέτομεν ναΐ. Διότι τό άντ! Θετον. τουλάχιστον υπό τάς παρσυ σας συνθήκας, δέν Θά ήτο κοΐ τό σο δικαιολογημένον. —Ή έπανάληψις τοθ «χιανιστή» εσημειώθη δχι μόνον μέ σφοδράν Θαλασσοταραχήν άλλα <αί μέ ..τα ραχήν των είς τάς τάξεις των γε ροντοτέρων. —Των οποίων α( φυσιογνωμίαι ήρχισαν έξαφανιζόμεναι πάλιν ά· πό τα καφενεΐα δι' εύνοήτους λό· γους. —Μίαν «καινοτομΐαν» άξιοσημεί ωτον έφαρμόζει άπό τινος τό Τελω νεϊον Ηρακλείου: —Κατά τάς Κυριακάς γίνονται μορφωτικαΐ διαλέξεις διά τό προ σωπικόν. —"Οπως έξελΐχθησαν τα τελωνει ακά ζητήματα άποτελοθν όντως σωστήν επιστήμην διά την οποίαν μία μόρφωσις τοθ προσωπικού επι βάλλεται. — Επ' άγαθω καί τοθ 161ου καί τοΰ συναλλαοσομένου κοινοΰ. —Είς τούς κΰκλοος των «Θερα πάντων Ιατρών» είνε βέβαιον ότι θά παρουσιασθή κίνησις εάν τό κα κόν τού δυνατοθ ψύχους συνεχι- σθβ. —Διά νά διαπιστωθη δι£ μίαν φοράν άκόμη ότι ουδέν κακόν άμι γές καλοθ. —Έν πάση περιπτώσει εοκταϊον είνε νά συνεχισθί) μέχρι τέλους ή σχετική.,.άνοοία μας άπό την επι δημικήν ή βαρείας μορφής γρίπ- πην, —"Υπενθυμ1ζομ»ν τό σημερινόν ρεσιτάλ τοθ καθηγητοθ τοθ ΏδεΙ ου καί συμπαθοθς καλλιτέ¬ χνου τού βιολιοθ κ. Μηλολιδάκη. —ΤοΟ.όποίου τό πρόγραμμα (άλ λά καί ή τέχνη τοθ κ. Μηλολιδάκη) άποτελοθν δεδομένα σοβαρά δια την επιτυχίαν τού. —Σήμερον είς τό αΣινέ Μινώα» πμοβάλλεται διά τελευταίαν φο¬ ράν τό δραματικόν άοιστοοργημα ■ΜπατΒρφλόυ» καί δέν πρέπει νά τό χάση «ανεΐς. —Τό κινηματοθέατρον Πουλακά κη προβάλλει δι' αυριον τα ·Βιεν νέζικα Καπρίτσια* μίαν όπερέτταν πού έχάλαοε κόσμον δπου καί αν προεβλήθη. Σήμερον προβάλλεται διά τελευταίαν φοράν τό «Τόπ— Χάτ» μέ τα Θαυμασία μπαλλέτα τού. « ΡΙκβρτιρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται είς γενικήν βυνέλευ αιν & κάντα τα μέλη Σ^νδέαμου Έργολάβιον Οικοδομήν καί τε χνιχών Ιογων Νβμοθ Ήραχλι( ου την 24ην ΊανουαρΕου 1937 ημέραν Κυριακήν χά Ι ώραν 10η ν πρωΙΝήν είς τδ Γραφείον χ. Άντ. Σ νάνη Καινούργια Πίρτα. θίματβ: Δογοίοοΐβ ΔιοιχητιχοΟ Συμ· 6ο«ιλ£ου, έχλογή ΝΙου Δ χοθ ΣυμβουλΕου. Ό Πρόεδρος Άντ. Σινάνπς Ό Γεν. Γραμματεύς Α. Τ 'Βνβικιάζεται δωμάτιον είς όνι εινοτάτην ουνοικΐαν μέ βίαν Θαυ ααοΐαν ίπιπλωμένον κατάλληλον διά σοβαρόν κύριον ώς καί διά οί κοτροφίαν διά δεσποινίδα. ΔιατΙθΕ *"' καί λουτρόν. Πληροφορίαι παρ# ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ «'ΪΚΕΑΣΟΝ Τ* «Λίλΐάίιβν ,χβ η,(ρβμβί Μα ϊ!? · ΜχΣν ιίΐ™. •Ι1 τ* * «Φ Ίΐί*ννε)» οί έννοοθσε ν Χ χ της ου 1» «5 άβιακριτα Ρ* συ μ Οεοιιτη ύ διίορούμενη σι Τί μόνον Ρίβαιον ή νεος, «βν^ α λε«τός, * μ* (βιαΐτερη στ. Μή κριγκήπισσα Μ ΐεριβάλλον τη< ; Ίαως· «άνω, Καί οότό ψο ενα <*€$< <ός τού ανεστάτωσε κθ «αλατιοθ καί κίι (Τχε Βοκιμάσβι ι «ς χαρές τής ςωί)ς. ΣΜς 27 Απριλίου βαοΐΑ,ηΛς έξύπνησβ < νθν μί «ονοκέφαλο μάρες. Έπηγιν ώσ ι ^νΙ)νι, άλλά έγύριι ρα ΐο)ύ κουρασμέν « οΐό κρεββάτι. Τή Υΐατροΐ διεττΐστωσαν ΙΟΝΙΚΙ ΕΤΙ ΑΓΓ κωνσ
  Α Π Ο Ρθ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Μόν
  Αύτό ήταν πρωτάκουστο
  στά χρονικά τής αολής. Ή 6ι
  άοοχος τοθ θρόνου τής ΓαλλΙ
  άς, ή δτιοΐα πάλιν εΐχε δρα
  πετεύστι άπό τή θλιβερή συζυ
  γική κλΐνη δτιου βκοιμώιαν ό
  άνδρας τηο, γι<> νά πάη σΓ°
  χορό τής Όπερας, έλαφρολο
  γοθσε κουββντιάζοντας μέ έ
  να ξένον εύηστρΐβη. ΟΙ κυρΐ
  βς τής σύλή*ς ήθελον νσ άπο
  φύγουν τό σκάνδαλο. Πβριε
  κύκλωσαν άμίσως την έκκεν
  τρική νέα καΐ την ωδήγησαν
  στό θεωρίΐο της. Άλλά τί μπο
  ροθσε να μείνη μυστικό μέσα
  α' έκεΐνο τό κοισομπόλ-,χ:» πά
  λάτι; "Αρχισαν οί φλυαρ'ες
  καί οί άπορΐες τ ώς ή σύζυ-
  γος τοθ Δβλφΐνου εδειξβ ε Ο
  νοια, άντίθετη τιρός την έθι
  μοτυπΐσ, πρός τον ξένον νεα
  νΐαν...
  Ό ντέ Μερσύ έτοίμσσβ την
  ίΛβεοΙν τού* δπου καί νά ή
  ταν 62 Εφθανον πικρά γράμ
  ματα τής Μαρίας—ΘηρεσΙας
  πρός την «αμυαλη» χόρη της,
  μέ συμβουλές, μέ παραΐνί
  οβις. Άλλά ή Μαρία—"Αν
  τουανέττα έννοοθσε νά κάνη
  τοθ κεφαλιοθ της* 6 νέος τής
  δρεσε καί τοΰ τό ε&ειξε. Κι'
  ούτος, έπιφυλακτικός άκόμη
  καί στό ήμερολόγιό τού, έση
  μείωσεν έκεΐνη τή βρα&υά·
  «Ήσύζυγος τοθ Δβλφΐνου
  μοθ έμΐλησε άρκβτήν ώραν χω
  ρΐς να την γν»ρΐσω».
  Μετά την βραδυά έκεΐνη ό
  φέρσεν επήγε κ' έξανανήΎ
  στούς χορούς τής αύλής. Άλ
  λά τα άδιάκριτο βλέμματα,
  τα αύτιά πού ίχρυφάκουγαν
  (έν μτιόρβσαν νά συλλόβουν
  καμμιά Οποπτη Εκφρασι, χαμ
  μιά διφορούμενη συνομιλΐα.
  Τό μόνον βέβαιον ήταν τ,ώς
  6 ξίνος νίος, πάντα σοβα
  ρός, π α ντα λεπτάς, έγινόνταν
  δεκτός μέ (διαΐτερη συμπάθειαι
  άπό την πριγκήπισσα κσΐ τό
  ατενό περιβάλλον της *Α64ο
  Φλέρτ; "Ισως· πάντως δχι πε
  ρισσότερο. Κα( ούτό ήλθε νά
  τό βιακί ψ[| ενα σοβσρό γεγο
  νός πού ανεστάτωσε τή ζωή
  τοθ παλατιοθ χαΐ τής νεας
  κου εΐχε δοκιμάσει τίς πρώ-
  τες χαρές τής ζωής...
  Στίς 27 Απριλίου 1774 6
  βασιληας έξόπνησε στό Τρια
  νόν μέ πονοκέφαλο καί κομ
  μάρες. Έπήγεν ώσΐόσο στό
  κυνήγι. άλλά έγύρισε γρήγο
  ρα πολύ κουρασμένος κ" έ~ε
  σε στό κρεββάτι. Τή νύχτα οί
  γιατροΐ διετιΐστωσαν 8τι ό βα
  σιληάς εΤχε πυοβτό. Άμέσως
  ειδοποιηθη ή ντύ ΜτταορΟ κα
  έσπευσε στό προσκέφσλό τού
  Την αλλη μερά ή κατάστασις
  τοθ Λουδοβίκου 15ου Αχειρο
  τέρίψεν. "Ανήσυχοι οί Ιατοο
  διέταξαν τή ιιεταφορά τού στό
  ιιαλάτι των ΒερσαλλιΛν. Άκό
  μη καί ό αναπότρεπτος θάνα
  τος ώφειλε νά υποβληθή είς
  τούς νόμους τής έθιμοτυπ'ας
  πού ήσαν άκόμη πιό αμείλι¬
  κτος Ένας βασιληας τής Γαλ
  λΐας Βέν μποροθσε νά πέση
  άρρωστος βαρεία, οθτε νά τιε
  θάνη άλλοθ άπό την έτιΐση
  μόν κλΐνην τού.
  —ΣτΙς Βερσαλλΐες πρέττει
  νά άρρωστήσετβ, μεγαλειότα-
  τε, τοθ είπεν ό πρώτος χει
  ρουργός τής αύλής.
  Τόν μετέφερον. Τοθ επήραν
  ο Γμα. Άλλά ή κατάστασίς
  τού έχειροτέρευβν. Έξη παθο
  λόγοι, πέντβ χίΐρουρνοΐ, τρείς
  φαρμακοποιοΙ, δεκατέσσερα
  έν δλφ τιρόσωπα περιεστοΐχι
  ζαν την βασιλική κλΐνη.
  Ό καθένας ίψινε. τόν σφιγ
  μό τοθ βασιλέως Εξη φορές
  την ώρσ. Την πρώτη άφαΐμα
  ξι επηκολούθησε δεύτερη καί
  αυτήν τρΐτη. Άλλά οΐπονοκέ
  φαλοι εγίνοντο πιό Βυνατοΐ
  κι' ό «μρε-ός Οψώνετο. ΟΙ γι
  ατροΐ κατελήφθησαν Από δέ
  ος μπροστά ο έ μι*ν άρρώ
  στηα ποθ δέν μποροθσαν να
  Βιαγνώσουν. *Η δ: ά γνώσις
  γινε στήν τύχη- δταν τό βρά
  ου τής Λευτέρης ήμέρσο, ένας
  ύπη£ έτης έσήκωσε τό κερ'? κά
  ποίος άπό τούς παροταμέ
  ν©υς ανεκάλυψε στό πρόσω
  «ο τοθ αρρώστου τα φοβερσ
  κόκκινα σπυριά. "Ρλοι αλλη
  λοεκυττάχθησαν τρομαγμένοι.
  Ή ντύ Μκαρρθ κα( ό ντ' ΑΙγ
  χυγιόν, ό πρεστατευόμενός
  της πρωθυπουργός, θσ ήθελον
  νά τό κρατήσουν μυστικό·
  Άλλά »ρίν περάσουν λΐγα λε
  πτά, βλη γ) σόλή, βλο τό πά
  λάτι, άπό τα ΰπόγειο Κως τίς
  ροφΐτα τό ήξβρε:
  —Ό βσσιληάς εχΒι βολί
  γιό|
  ΚΟμα τρόμου άηλώθη<ε στούς άηέραντους δρόφοιχ Οί ΒερσαλλΙες ίμοιαζαν μ έ σφηχοφωληα, την οποίαν κδ ποίος βπάτησε ξαφνικά.. Σιήν άρχη, ό φόβος τής μολύνσεως έχυρΐευσε πολλούς. Έτιειια, όσον έκερνοθσαν ο( ήμέρες, έμεγάλωνεν 6 φόβος των ού λικών γιά ιή θέσι τους άν πέ θαΐνεν ό βασι'ηας. (συνεχΐζεται) ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839 ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΕΑΡΑ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΟι ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬ γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους. ΚΩΝΣΤ. Ε ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ—ΣΤΟΜΛΧΟΛΟΓβΣ ΝΟΣΗΝΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ Εΐδιχ&ς ίκκαιδΐν.βε·« έν Μονάχω "«Ι Βερολίνω Τ. Α53Ϊ5ΐεηΙ τ&ν χαθηνητβν νοπ ΒβΓ<ΐη«ηη καί δ€ΐιίΙΙβη· Ιιβΐΐη. Δικΐται τούς βάσχοντας έκ των νοσημάτε#ν τοθ ΠιητικοΟ Συστήματος είς τ.6 Ιατρείον τού. ΠλβτκΙα Τριών Καμαρδν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι λιδδνη) 9—12 « μ. καί 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7—92 ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΛ ΚΑΠ ΡΙΤΣΙΑ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΚΟΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Βοορΐζα) βι' άνθότυοον, Δημοσιεύομεν κατωτέοω σήμερον τούς βοαββυθβντας κατά την πεοΐοδον τής 11ης Διεθνοθς Εκθέσεως θβσσαλο νίκης έκθέτας έκ τοθ νομοθ "Ηρακλείου; Α'. Δια χρυσδν έπάθλων έβραβεύθησαν δι" έχτεθέντα δημητοιακά προΐόντσ: 1) Ή Γεωογική σχολή Μβσ σαρά<:, 2) 6 κ. Πατΐαντώνΐος ραν. Ι. Λίβ*ντης (νΐοχόθ 8ιΛ β^ώ Άρνυοσ βοσβΐΐπ §αβ-ιν ο( μην, 3) Ό κ. Ανδρ Ι. Κουρπ κ. κ. |. Κ Δβλιδάκης (Β*σ. κάκης (Κουσέ^ δια σμινς·ν. Άνώγβιο) δια χσροοπια, Ιω. Δι" άργυρον βραβείον με Ρουσοχατζάκης (Μοχό<)Ί«β χά Το Γυμνάσιον Σητείας καί αί κοινότητες. Μεσσαράς διά χ. Έμμ. χ. χ. Νικολ. Μαρκάχη, Έλευθεράχη χκΐ Γεωργ. ιστορικόν τί)ς ίημιουργηθιίαης ά — .,-- -, ... _,...-, -- „- ---ν—*4 -— -·*·♦···»«. ιστορικόν ττ)ς δημιουργηΗεΙοης α ράκης (Άμκελοοζο<) διά σΐ "Επαινος έξεφράσθη είς τόν νάγχης διά την ανέγερσιν νέου τον ψαθάν, 2) Στ. Ηλιάκης κ. Μηνάν Ματκρυδάκην (Κλή· ΓϋμνασΙου—-5τι τό νΟν δηλ οίκηαα ("Αγ. Δέχα) διά οΤτον λεβένμα) δι* έκτεθέντα χαοούπια. Χο0 ΓομνβοΕοιι έζεηοιήθη χαιθέν Δ Δ έλ » — ι - — -ψ ------ ..... »- την, 3) Γεώργιος Τσικνάκης (Μούλισ) διά σΐτον Ματυρσθί σς. Δι' άογυροθ βρσββίου ό κ. Έμμ. Χοηστάκης (Άπεσωκά μΟν ηλ οίκηαα α χοούπια. Χο0 ΓομνβοΕοιι έζεηοιήθη χαιθέν . Δι έλαιοκομικά προίόν- Ιτοΐμόρροπον καί 6τι τό Γυμνί τα. Χρυσά βρσβΕΐα άπενεμή- βιον χιν8υνιυιι «Λ παύση λιιτοιι^ ^ησαν είς τόν κ Γ Μπαριτά β ελλίψ ί .1 διά κριθή ν Δι' έπαίνων δέ οί κ. κ. Γε ώργ. Στ. Τσαψαντάκης κσί Γεώργ. Άρ. Καμπουράκης (Βορρ(ζσ) διά σΤτον Βοσιλικό σταρο, Έμμ. Β. Σπανάκτις (Μοχό<) διά σΐτον, Κωνστ. Δ. Χατζάκης (Μοχόί) δία σΐτον Μσυραγάνΐ, Έμμ. Γ Γεωργι- λαδάκης (Άμπβλοθζοο) διά βρώμην μαύρην, Στ. Ν. Ζιχσ ριουδά*ης (Πλουτί)) διά κρι¬ θή νί ξετρόχι, Γεώργ. Ρουμπά κης ΐΠλουτιΊ)·*ιά κριθήν έξάστυ χη. Ί. Τζωρτζάκης ("Αγ. Άν· τώνιοι) διά βρώμην. Έμμ. Φραγκιαδάκης (ΜοΤρες) διά κριθήν ξετρόχι καί Ιω. Μολ- λιωτάκης (Μορώνι) ομοίως. Β'. Δι' άμπελουργιχά, δεν· 8ροκβμικ« κσΐ κ^πευτικά, χου σοθν βραβείον Ιλσβεν ό κ. Ί. Χ. Γερμανάκης (ΜιαμοΟ) με¬ τά χρημ. έκάθλου έκ δρ. 1500 δι' ίκτε^ντα κ,ιρα, άργυρά 00ά ίε^τ κ,ρα, άργυρά βροββΐα μετά §00δράγμου ίάθλου γ( κ. κ. Στ. Γ. Στεια κάκης (ΆληθινΛ) διά σινατιό- σπόρον, Ιωάν. Γραμματκί*- «ής (Ηράκλειον) δι' άμύγβα λα καί Έμμ. Αλεξάκης (Ήρά κλειον) δι9 άμυγβαλόψυχαν. Έπαινοι έζεφοάβθησαν ε(ς τοθς Κ. κ. Γ. Κ. Σπανάκην (Μι αμοΓ) χαΙ Γ. Ν. θεοδωράκην (Βοτσ. Άνώγβιο) διά κίτρα, Ι Γ. βσρβουλάχην (Άντιβκάρι) Βι' άμύγδαλα σχληρά. Έμμ. Μ, Μπεχλιβανάκην (Μάλλιο) Αιά κίτρα, Γ. Καρασμανάκην (Πβτροκεφάλι) δι' 'Αρσχίδσ, Όλγα Μεταζάκη (ΚσνλΙ Κα. στέλλι) διά φασκόμηλο, Ιω. Χαριστάοης (Άντισκάρ.) καί ΒασΙλ. ρινακάκην δι' άμόγδπ- λα, Γ. Στρατάκην ί| Παπα·»ί *ην (@οσψχνό) δά κρόμμυα, Γ. Κ. ΠβτρΙδην (Καλό Χωρΐό) διά σκόρβα, Έμμ. Γ. Κυπρΐω τάκην (Άβδοθ) διά πατάτΒς, Ν. Ι. Άνυψαντά«ην (Μοχόί) διά κρόμμυα χαΙ Στ. Ε. Μαυ- ράκην (ΆατγαρΙκΐ'τ) δι' άμύ γδαλα. Γ'. Δι' έκτεθέντα κτηνοτρο- φΐ> ά -κροΐόντα καί φυτά
  ^ φ
  θουλτανΐνα χαΙ Δημ. Μβταξά
  κην (Καν> ( Καστέλλι), ομοίως
  διά σταφΐδα σουλτανΐνσ, άρ
  γυοα δέ είς τούς-κ. κ. Μιχ
  Τ. Φραγκάκην (Πόμπηαν) διά
  σταψΐδα σουλτάν Ινα, Γ. 1
  ψαράκην (ΠΛάτανοί) διά τα
  χτά, θρ. Ν. 'Αλατζάν (Κορ
  4 έ ) διά σουλτανίναν καί Π
  Ε. Σαριδάκης (Κορφές) όμο'ως.
  Τέλος ίξεφράσθησαν ίπαι
  νβι είς τούς κ. κ. Μιλ. Δβτο
  ράκην (Μοχό<) διά σταφΐδα σουλτανίναν, Γ. Γ. 'Αλατζάν (Κορ<τέ ) διά ταχτά καί Πά πά Γεώρ- Κριτσωτάκην (Μο· χό() διά σουλτανίναν. (Μεθαύριον οί βρσβίυθέντες 8ι' αλλα έκθέματο). είς τόν κ. Γ. Μπσριτά- γνν Ιλλε'ψιι στίγης. κην (Άμυρβ Βιάννου) 8ι ί- Κατωτέρω αηιιειοθται βποτης β λαΐον καί είς την Γ»βογικήν φορ,ΐο,ς * ηρ^αΐζ τβθ Κράτους Σχολήν Μεσσαράς δι έλαΐας. ν4 |λθ-, 4ρβγον |φ· 8οον θέλει Έπαινοι έξεφράσθησαν *1ς »-.'-- τόν Αίδεσιμώτατον Παηά Γ- Σφακάκην (Πιτσ(δισ), δι" Ι λαιον καί τφν κ, Γ. Κ. Καπε τανάκην (ΜοχόΟ ωσαύτως δι' έλαιον. Ε'. Διά διατηρησίμους καρ πούς—Κονσέρβας. Χρνσσ £ρα βεΐα άπενεμήθησαν ε(ς τούς κ. κ. Ιωάν. Μ. φιραγκιαδά κην (ΜοΤρκ) διά ατσφΐδσ έργον έκ τοπιχτ,ς πρβ χαΙ δτι έ(ιπονήθη σχέδιον άντΐ τοίϊ ηοσοθ τΑν δραχ μβ« 1 200.000. Ώ; ηοβτος ΐτυοήν διιτέθη τό ποσόν δρ. 500 000 καταίιλλόμε νόν κατΐ δύ> δ<σεις έ« τή; π» λήσιως τοθ παλαιοθ γυμνασιου. Δΐδαμέ"θΐι 8τι τί «οαϊν τοθτο οΐ* έκαρν-εΤ ή Έτοοεία άναφέβει 8<ι χαταφεύγε' είς τάς χοινότητας τής έκαοχίας Σ^τεΕας —έ«5ιαφερομέ χς ^εας έ5ιαφερομί νας ζωτΐχΑς διά νήν Γδρυσιν τοθ ΡυμνααΙοκ—<αί ζητεί την άοωγήν χατα ποοό< τό οποίον ε<αο»Ί] τούτων δύναται ν* ί κα^ρίοη Πιραιτέοα» ή Έφο^ιΕα άναφέρει την προθυμίαν τοθ Νοιιάρχου χ. Φλωρίδου νά έγ«ρ{νη ττΛιαν πρβ ξιν άφορβοαν ιίαφΐράς τβν κοι ή έ Γ( την τής φς υπέρ τοθ Γυμναβ(ου χαΙ αξίαν μιμήαιως προαφοράν Κοινότητος Πλά 3000 ύ ή ης ρου έκ δρ. 3.000, εύγομένη χαΙ έλπ(- ζουσχ Βτι χαΙ αΕ λοιπαί χοινίτη τις θά ανταποχριθώβιν είς την ■*« κλήσιν ττ]ς Έφορείβς διά νά αηο χτήαη ή ΣηιεΕα Γυμνάσιον ουγ χρονιαμίνον χαί βντάξιον τής άπο στολτ]ς τού. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜαταιωθεΙσης τής Γβνιχής Συνελεύσεως την 17ην τρέχον τος μηνός λόγφ μή προσβλεύ σεως των απαιτουμένων άοιθ μων μελων πρός κατάρτισιν άπαρτΐας καλοθνται καί πά¬ λιν τα μέλη τής Λίσχης Ήρα κλεΐου είς Γενικήν Συνέλευσιν την 24ην ΊανουαρΙου έ. ί. η¬ μέραν Κυριακήν καί ώραν 11 π. μ. έν τβ μεγάλαι αΐθούση τοθ Καταστήματος, όπότε θεωρηθήσονται έν άπαρτ'α δσαδήποτβ βκ των μ βλο ν πά ρουσιασθοθν. Έν Ήρακλβίφ τ() 21 Ίατ· νουαρίου 1937 Ό Ποόεδρος ΝΐΜβλαος ΒονιατζάΜης Ό Γραμματεύς Μιχ. Έμμ. Κουναλάκης 'Λχυρκ είς δέματα έξαιρετικής ποιότητος ιτωλοθνται τταρσ. τώ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μτιλαβάκη. ΛΛΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιχής ίρ γασίας υπό συμφέροντας ορους. ΙΑΤΑΣΤΙΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤ1Ν ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τ6 'Υφασματοπωλεϊον Έμμαν. Α. Καββαλάκη καί Άδελφοί καθιστά γνωστόν είς την αξιότιμον πελατείαν αυτού δτι κατόπιν παρακλήσεων πολλών πελατών τού μή δυνηθέντων νά έποφεληθωσι των έκπτώσεων λόγω τής κακοκαιρίας παρατείνει αύτάς μέχρι τής 30ης "Ια¬ νουάριον ΕΠΩΦΕΑΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ- ΜΙΙΗΙ " ΧΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΓΛΕιΝΤΩ ΤΗ Ζ_Η Μ0Υ! ΜΕ ΤΗΝ ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΑ —'Εχλογη νέβυ Συμβου· λίου Έφέδρων 'Αζιωματι κων. Την χαρελθονσαν Κυριακην ν<νομίνων άρχαιρισιΒν τοθ Συν· δεσμου ΈφίδρΜν Ά{ΐΝματιχβν ΠολΒμιστ&ν Νομοβ Ηρακλειον έ{(λένι νέον Διοικητικόν Συμ¬ βουλιον έκ των χ. χ. Έμμ. Πε¬ τράκη, Κ«ν. Βαρ0«ραχη, Μάνο» "" "" "' «ργ. Λογιάδου, ιναχη» Άντ. Κα- ββλη, Γε Κ&ίνστ. Πβλυχρβ στρινβτκη, Έμμ. Κκτβκράχη, Έμ μαν. Ζαχαρίου κειΐ Γεκργ. Κβυ· μαντβκη. Εξελέγησαν έιτίοης «ν- τιηρβσειπβι τοδ Συνδέσμου ·Ις τό συγκοτλούμινβν την 31ην τρέχον τος μηνός ΠανιλλΑνιον Συνέ¬ δριον Παλαι&ν ηολιμιστβν τής Έλλάδβς έν 'Αβήνβις οί κ. χ. Γεώργ. Λογιέβης χά Ι Έμμ. Κα τσαράχης. Γενομένης «Ιτ« έκλο γής Πρόεδρον τού Συνδέσμου 4 {■λέγη πκμψηφιι 6 χ. Έμ». Λ. Πετράκης δυυθυντης τοθ Λυχεί ου «ο Κοραής». —Τ« έλαι·χλοιδ<ύμε(τβι εί, Χανίκ. Την παοελθοθσχν Τετάρτην σ«- ντ]λθι τό Ταμείον Προνοίας έλαιο παραγωγής Ν. Χανίων χαΙ ήσχο ληθή με διάφορα ζηιήματα τής ά/μοϊιότητίς τού. Διά τί έλαιοχλα Βιύμχτα ι!5ιχβς, τό ταμιΓον άπε φάσιοι δπας θέση εί; την διίθε σιν τοθ πριΐβταμένοιι τής Γεωργΐ: χής περιφερείας δρ. 60.000 προ- κειμένου νά σϋνεχΐσθβσι ταθτα. —Εύβδβδνταΐ τα ζητ τβν ανταλλαξίμων- Το ζήτημα τβν &ντ«λλα{ίμ«ν ιτληροφορούμκθβι ίτι κρόκειτει» να λυβή οριατιχβς. Μέ τό «τμβ· κλοιον «Κεφαλληνία» έκανήλββν έ{ ΆθηνΒν 6 άντιηροσοΜΐος τβ& έν ΉραχλεΙν Σννδέαμου 'Αγορ» ατ&ν &νταλλα{1με«ν. Ούτος άπό χοινοΰ μέ βλβυς τβυς «ντιπρβσώ· πους τΒν έν Ελλάδι βμοιογεν&ν ΣυνδίσμΝν ύηέ^βλβν κοίνον υ>
  κόμνημα ηρος την εθνικήν Κυ¬
  βερνησιν το ιτιρκχβμκνον το&
  οκοΐου «νίπτυΪΛν χά ι προφορι
  χ&ς. Τα ηλιΐστα έκ των ύποβλη< θίντΐίν α1τημάτ»»ν άνιγνΜρΙαβη σκν ώς όρβά καί δ(χ«ι« χ«ΐ εδό¬ θη η οι«β·βαί»>σις δ π τα&τ* β*
  γίννσιν άπβδΐχτι». Είς, τάς 'Αβή
  νας ηαριμιινε τριμιλης Ικιτροκη'
  ήτιςθ« ααρεχο κάσαν ζητουμ!
  νην πληροφορίαν είς τ«( αρμοδί
  άς απηρεσίας, Έλκΐςεται ότι τβ
  ζΐιτημα το&το λόγω τής σοβαρό
  τητος τού θά λυβή το βραδύτερον
  ίντβς ■Ιχοσαημέρβυ.
  —ΑΙ Λιμΐνιχαί Έπιτρβπβί.
  Άντιπρόοωπος παρά τ{ Λιμένι
  Έπιτροης Χανίβν τβν τμηιιά
  την χβθ περιφερε.αχοθ Έπιμελη-
  τηρίβιι Χανίων εξελέγη 6 χ.
  Κωνστ. Κύαγ. 'Αναστασΐχης.
  -Κλβπή ελαίου.
  Συνελήνβησβιν δ «ό τβν όργα¬
  νον τής Ύπαδιοιχήαεβς χωροφυ-
  λακής Καστιλλίου Κιαβίμου οί
  Μιχ. Σοι»μπλ<5ς Εύτόχιος, Δημή¬ τριος χαΙ Εμμανουήλ Φχνίχηίες κατοιχοι Κοτσι«νβν Κισσάμοα χά τηγοροΰμινοι δτι Ιχλιψχν κερΐ (άς 800 ό κ. ελαίου ανήκοντος είς τόν έκ Νοπηγίων Κισσάμου Ά· Ραΐσάχην. —Άγ·ρβ ,ιΐς Ίιρππΐτρειν. Διά Β. Δ. όρίζεται ώς ήμέρα έδδομαδιαίας άγορΛς 'Ιερακέτρας ϊχαστον Σάββατον. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Έ{«ιρετιχί1{ ποιβτητβς «κλβδν- ται καρά τι) στκφιδβκοθηχο Ίμ. Χαλκιαδάκη ουνβιχια Γενή Τζα μΐ μετα το ν·οχτιοτβν σχολείον κιρΙ τα 100 μ*τρ« καί καρά- κλευ»Ν( *μκορομιβιτιχ«β Γρειφβί ο» Κ. Π·Ηα{·γλον «ρος % ί·. «Γ 6 Α*
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Κυριακής
  24 Ίανουαρΐο" 1937
  !ίυ™Ρ!!
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
  ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΥ^ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΜΑΚΡΑΙΑΗΑΟΣΕΙΣΤΟΥΠΡΟΕΑΡΟΥ
  Οί Άγγλοι καίτό Ίοπανικόν ζήτημα
  Άντιγαλλικη έκστρατεία έν Ρωμη.
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ
  ΩΣ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Είς την γαλλόφω
  νόν Τουρκικήν εφημερίδα «"Ανχαρα»
  δημοαιεύονται μακραί οηλώσεις τού
  χ. Πρωθυπουργοΰ επί τής οργανώσεως
  τού νέου συντεχνιακού κράτους.
  Ό χ. Μεταξάς έξηγεί την μορφήν
  τής συντεχνΐακής οργανώσεως, είς την
  δημιουργίαν τής οποίας αποβλέπει ή
  κυβέρνησις. Περαιτέρω ό κ. Πρωθυ
  πουργός έπεκτείνεται είς δλα τα μέ·
  τρα έχεϊνα τα όποϊα έλαβε μέχρι τού
  8ε χαΐ τα δ ποία κατέστησεν άηαραίτητα
  ή πρό τής 4ης Αύγούστου κατάστα¬
  σις χαΐ χάριν τής έθνιχής έοότητος ό¬
  σον χαΐ των εργαζομένων έν γένει, των
  επαγγελματιαι χαΐ βιοτεχνών. Άναφέ
  ρΐι έπίβης τα μίτρα άτινα έθέσηισεν ε
  βιχώς διά την κοινωνικήν πρόνοιαν κα
  την κατάπαυσιν τής εκμεταλλεύσεως
  έργατικών χαΐ παραγωγικώντάξεων.
  ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΟΤΙ ΙΣΠΑΝΟΙ
  ΕΡΥΟΡΟΙ ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ
  ΤΑΣ ΒΟΜΒΑΟΙΛΙΣΣΛΒΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου («ού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε
  γραφήματα έχ τού έξωτερικοΰ άγγέλ
  λουν ότι αί άναχρίσεις είς άς προβαίνει
  ή κυβέρνησις Σαλαζάρ πρός ανακάλυ¬
  ψιν των τοποθετησάντων προχθές την
  νύκτα βόμβας ιίς την Λισβαβώνα έφε¬
  ρον είς φώς £τι ταύτας ετοποθέτησαν
  Ίσπανοί έρυθροί. (
  Συγκεκριμένως απεκαλύφθη ότι έξ
  Ισπανίας εισήλθον την παρελθούσαν έ·
  βΒομάοαμέ πλαστά διαβατήρια ώρισμέ
  να άτομα. Τα άτομα ταύτα προήρχον¬
  το έκ Μαδρίτης καΐ είχον φαίνεται ει¬
  δικήν αποστολήν έν Βορτογ»λλ£α."Ηδη
  οιαηιστοΰται ότι οί Ίσπανοί ούτοι ή¬
  σαν οί αοτ,οθετήοαντες τάς βομβας χαί
  πρθΜαλέαανιες τα π{.οχθεοινά τρομο
  κρατικά γεγονότα.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ίΑΑΑΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΪΡΓΟΥ
  ΑΘΉΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  α.νταποχριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι υπό των πολιτικών
  χαί των Ειπλωματιχών κύκλων άναμέ
  νεται μέ έχοηλον ενδιαφέρον, ό λόγος
  τόν οποίον πρόχειται νά έχψωνήση αυ¬
  ριον (σήμερον) είς Αυών, ό Γάλλος
  πρωθυπουργός χ. Λεόν Μπλούμ. Έν
  ιω μεταξύ εγνώσθη ότι είς τόν λόγον
  αυτόν θά περιέχωνται έχτός των γεν ι
  κων γραμμών τής Γαλλικής πολιτικής
  έναντι των διεθνών ζηιηματων καΐ σα·
  φείς οηλώαεις ώς π^ός τάς οίκονομι
  κάς ηαραχωρήβεις εις τάς οποίας ού
  νατοχι νά προβή ή Γαλλία πρός την Γερ
  μανίαν.
  Η 2ΤΑΤΙ2ΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
  ΠΑΚΘΥ-ΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά αί παρελθόν Ιτος είς τί ληξιβρχιϊον Ή
  ρακλεΐοϋ 41 η? ώΐησαν 301 γίμοι Ινανπ 308 τοθ
  Ιτιυς 1935. Έκ ι&ν ανβιί( ιο 301 νυμφευβίντων
  *νί(&ν ιΐ 274 ήλιον ιΙς πι&τον νόμον χά Ι ς[ λοι¬
  ποί ιίς ϊιύΐερον, έχ ίε τβν γυναιχβν ι2ς πρ&τον
  γ,ίμβν ήλθον κί 280 χαί βί 21 είς ίιύχερον. Αί
  γενντ,σεις ·ξ άλλου χατά τό αΰιό ίΐος άνερχίμεναι
  είς 1160 οπε^βαΐνευν χατα 44 τίς γεννήοεις τοθ
  ΙτοΜς,.1935. Έχ τβν γεν>ηοιντ·ν ώ; ανωτέρα 1160
  νεογνβν τα 600 ήσαν ίρρινα. Έχ τιύιβν ίέ πάλιν
  ήσαν 23 έζώγαμα. Κατά τδ πβρελθον έτος ίπίοης
  οί βάνβΛθΐ 6πε(ΐβηοαν χ αι» 13 ιιίις έπισυμίάντας
  χαχά - 6 1935* ήτοι έΐηλώΐηοαν 573 έναντι 560.
  ,'Εχ 6ν θανίνιτβν 237 ήααν άρρενες.
  Καιά χατηγορΐος νοοημαιυν 74 έ§α.νον έχ
  κνιυμ&ν.ας, 57 έχ γηραιός, 43 έχ φυματιώοενς, 31
  έξ βτροβίι»(, 62 ίξ έντι^ίτιδοί, 42 ίχ χ«ρδιαχ§ν,24
  έξ εγκεφαλικάς αιμορραγΐας, 24 έχ γρΐπηης, 22
  έκ χαρχίνου, 14 Ιξ ιΰ(αιμ(ας, 18 έχ νεφρίτιϊος
  9 έχ οα»χαι ώίειις δι&ίήτου, 8 έχ μηνιγγΐτιδος
  χαί ιΐ λοιποί έχ Βΐκαέ^ιον άλλαν μιμοννμένον πά
  6ολογιχ»»ν νςοημάτιον. ΙΙλί,ν τ6ν βανονιβν συνεπεία
  προο£ολ<1ς έχ νιοτ,μβΐιβν 8 τ,ύχοχτίνΐ}σαν χ α. Ι 9 (λ^0βν Ι» τμχβΐίυ ή 6((β Θβνά ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου —Τηλιγραφοθν έκ Λονβί- νου δτι ό Άγγλικδς τύβος άναφερόαενος είς τάδυσμε νή σχόλια των Ίταλικβν καΐ Γερμανικήν έθημιρί δών έ «Ι τοθ τιλΐυταίου λό γου τοθ Άγγλ,ου ύιουρ γοθ τβν Εξωτερικόν, άναι ρεϊ χαθτα. Εάν δ κ. τΗν- τεν, τονίζουν, έχαρακτήρι- σε τό Ίσβανικόν πρόβλημα ώςζήχημα ενδιαφέρον τούς Ίσ«ανοΰς μόνον, οόχ ήττον δέν «αρέβλεψι την σημα¬ σίαν τοθ διενεργουμενου Εξωθεν άνεφοδιασμοθ των Ίσνανων έμνολέμων, τόν όνοΐον άλλως τε ή Αγγλία εΐχι την -ρε·τοβουλ(αν καΐ ■ροσκαθεϊ κοί νυν νά άινα στιίλη, διά γενικάς συνεν νοήσεκς. Πληροφορίαι Ι κ Παρισί ών άναφίρουν δτι συνιχί- ζιται κατά τάς τελευταίας ημέρας, ίντονος «άλιν. δ αγών μιταξο δεξιϋς καί ά ριστερας. Ό Ντέ λά Ρόκ ηρόκειται νά έκδώστ] καί μανιφέστον διά τοθ δνο(ου θά καταγγείλη ωρισμένας συνεννοήσεις τής Μδσχας μιτά μελών τοθ Λαΐκου ι>8
  τώνου, Ιν Παρισίοις. Διά
  των συνεννοήσεων τούτων
  Ινιζητεΐται ή εγκαθίδρυσις
  ■Ις τό Γαλλικόν Μαρόκον
  ικιτρονής τ»ν ·Ισ«ανΛν έ·
  ρυθρΔν είς ήν θά άνατε
  θοθν αστυνομικαί καί οίκο
  νομικά καθήκοντα. Ή «Ου
  μανιτέ» Ιξ άλλου ύβρίζει
  τούς συνδέσμους τ©ν Γάλ
  λων «ατριωτών καί ά«ειλ«ϊ
  άντίνοινα τβν συνδικαλι
  στικών τάξε«ν εναντίον
  τής «αντιδράσεως» των ά
  στ&ν καί μεγαλοαγροτών.
  Δέν άβοκΐεΐονται ώς έκ
  τούτου νέαι άνιργίαι ιίς
  ωρισμένα διαμιρίσματα.
  Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  5τι οί ήμιεβίσημοι Ίταλι-
  κοί κύκλοι δκφράζουν άνε
  «ιφυλάκτως την δυσαρέ
  σκειάν των εναντίον τής
  Γαλλικής «ολιτικής, ή ό«
  ποία κατώρθωσε ώς άφή
  νούν νά έννοηθδ, νά έκιτύ
  ΚΠ την αναστολήν τής συν
  ■ννοήσΐως Αγγλίας, Ίτα
  λίας καί Γερμανίας έ«1
  τοθ Ίσβανικοθ κρός ζημί¬
  αν τής ύ«οθίσεως τής Εύ
  ή είρήνης.
  ί Ι
  Μαϊκής είρήης
  Περαιτέρω αί Ιταλικαι έ
  φημερίδες γράφουν δτι ό
  Γαλλικδς λαάς θέλβι την
  φιλίαν μέ την Ιταλίαν καί
  δτι ή στάσις τοθ Μβλούμ
  θά κριθη δυσμενώς άρνό
  τερον, €«αν>ρχομένης τής
  Γαλλίας είς τάς παλαιάς
  φΐλίας της, τάς τόσον γο
  νίμους διά την έξυ«ηρέτη
  σιν τοθ ΕΰρΜτ,αΐκοΟ καθε
  στβτος.
  Ή άναστολή τής είσπράξεως
  των νέων έκπαιδευτικών τελών.
  Είς την Νομαρχίαν ελήφθη
  χθές έγγραφον «Ις άπαν
  τησιν τΛν γενομένων εντέυθεν
  ένεργειών διά την αναστολήν
  τής ιΐσπράξ-ωι; των έ^ιταιδευ
  τικον τελών παρά των μάθη
  των Μέσης ΈκιΐαιΒεοσΐως ττε
  ρί των οποίων βιελόμβανεν ό
  άναγκαστικός νόμος «περΐ έκ
  παιοευτικών τβλών».
  Διά τούτου ανακοινούται
  είς τεύς ενδιαφερομένους γο
  νεΐς 8 τι δέν είνε δυνατόν να
  διαταχθθ ή πλήοης άνσστολή
  τβ>ν διατάξβων τοθ νόμου είς
  μόνον τόν νομόν Ηρακλείου
  Δι' άναγκοσπκοθ δμως ύηό
  δημοσίευσιν νόμου έιΐιτρέπεται
  δττως ή εΤσκρσξις των περΙ
  ών πρόκειται τελΛν αρχίση ά
  πό τοθ δευτέρου καί ουχί άτιό
  τοθ πρώτου τρΐμήνου τοθ τρέχ.
  σχο^ικοθ ίτους.
  ΕΙ^ικαΐ διατάξεις τοθ αύ
  τοθ νόμου θά προβλέτιουν1
  σης την άπαλλαγήν άηό των
  ίκπαιβευτικών τελών _ τ&ν
  πόρων άλλ' έπιμελών μάθη
  '.ών καί των ιέοων των πό
  λυτέκνων γονΐων. "Αλλαι δια
  τάξβις τού άναφέρονται γβν
  κώτερον είς τα μέχοι τοθδε
  σχύσαντα πβρΐ έκκαιδεύσεως
  ΑΙ ΕΙΖΠΡΑΞΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΩΝ
  ΑΙ είσπράξεις τοε ένταθθα
  ΤελωνεΙου υπέρ τοθ 'Εμπορι
  κοθ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμε
  λητηρΐου ά ν ήλθον κατά τόν
  τιαρελθόντα μήνα είς Βραχ.
  17 951.50 καί είς δραχμάς
  3390 ύτιέρ τοθ ΓεωργικοΟ.
  Η Π'ΘΗΤίΚΗ «ΕΡΛΜΥΜ
  Πληροφορούμεθα βτι οκε
  φασίοθη νά δίδωνται διάλε
  ξεις Ποθητιχής Άεραμύνης
  χαί διά τούς μαθητάς κοί μα
  θητρΐος τής μέσης έκπαιδεοσε
  ως μερΐμνη τ©ν καθηγητήν
  των. Τοιαύτη διάλεξις έπρό
  κειτο νά δοθή χθές είς την
  αΐθοισαν τοθ ΣΤ . Δημοτι
  κοθ Σχολεΐου (παρά τόν "Α
  >ιον Τίτον),
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΛΕΓΙΙΤΙΚΟΝ
  ΔΟΡΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ
  ΥΠΟ ΤΗΖ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
  Ή κ. Μήτο« Χ«τυρ. Λοβέρδο»
  κ«1 6 μ. ΜοιΙ ή κ. 'Αγγίλου Κου
  τ«ρελλπ, ΙπΙ τθ ουμπλπρίσίΐ Κ
  τον>{ άΐτο τοθ θοινβτον» τβδ άγ«
  Λητον α&τβν ουζύνου χ«1 πατρίς
  £πνρ(θΝνβς Λ«βίρ4ου Διοικη
  τοθ της Λβϊχής Τραπέζης
  καί (Ις μν ήμην αύτοδ άνεκοίν»»
  σαν είς Ελληνικόν Έρνθρον
  £τ«νρον, ίτι κατίβεοαν παρά τ τ)
  'ΕΒνιχή Τραπίζο τ6 «σίν τοθ
  1.000.000 δραχμήν, ϊνα δι* «ύτ&ν
  &ν<νΐίρουν νέον π«ρίπτ«ρβν είς το έν Βούλα Νοαβκομβίον Φυμ« τιχ&ν Πίδ ΗΡΧΙΣΕ Χ<6Ε5 Η Α1ΚΗ ΤΟΝ ΛΙΝΝΩΝ Πρός άκάσσς τάς Αρχάς καί τος υπηρεσίας τοθ Κρά τους εκοινοποιήθη 6ιά τα καθ9 αύτάς τό διάταγμα «περ( όρ γανισμοθ τής Γβνιχής Διευ θύνσΐως Δημοσίου Λογιστι κο€>.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΝ ΜΑ£
  Ενώπιον τοθ ένταεθα Κα
  κουργιοδικεΐου θώ διεξαχθή
  την προσέχη Τρίτην ή δίκη
  κατά τοθ ΓεωργΙου Τσιραντω
  νάκη καιηγορουμένου διά
  Φόνον.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΡΕΑ
  Ό κ. Ιωάννης Χαλκιαδά
  κης εμπορος κατέθηκεν ημίν
  καί διά τα λαΐκά συσσΐτια
  βραχ. Βιακρσΐας (200) άντΐ
  στεφάνου χαί ιίς μνήμην τής
  μακαρΐτιβος Κρουστάλης Γο
  ρεΦαλάκη.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Αυριον συνίρχονται ιίς τα
  κτι»ήν συνεδρίασιν τα μέλη
  τε0 Διοικητικόν Συμβουλίου
  τοθ Έμηορικοθ κοΐ Βιομηχα
  νικοθ 'ΕνμελητηρΙου.
  Η ΣΗΝΕΡ1ΝΗ
  Είς χίν χινηματογρίφον «Μινώα
  γΐνειαι σήμερον περΐ ώραν
  II—
  12ην π. μ. ή έναρξις οεΐ{£ς δια
  Ιξιιον άηί,οχοπουο6ν ιίς την δρ
  γανβοιν τν,ς παϋ-τιχτς]ς άεραμύ
  νης- Όμιλητής είνε δ λοχαγός χ.
  Ρουοαχης μ| Οέμα: Πολιμιχϊ ά
  χθεσινάς Π(ωίνας πληρο
  φορίβς έχ Ρεθύμνης ή δίκη διά
  τό ατυνιρόν χαχούργημα τ&ν Δι
  μνβν είς βάρος των άτυχβν άδΐλ
  φ6ν Σχοινιωτάκηδων ήρχισε χ<έ, εί; τό Καχουργιοδιχεΐον Ριθύ μνης. ΠριβΧεπεται Ετι ή δίχτ, θα συνεχισθή καί σήμερον χαί αυρι όν λόγφ τοβ άριθμοθ τβν χοπηγο μέν ών χαί μαρ-ύ,ων χαί τ<)ς άνάγ κης νά ΙξιχΝΐαοθβοι πλήρως &1 λεπτομέριιβι χαθ' ίς διεττράχθτ) τό πρωτοφανές άδιΊιημα. Έκιενε οτέρας πληροφορίας τής δίχης θά δημοσιεύσωμεν είς τό φύλλον τί)ς Τί ΖΥΛΛΗΨΕΙΣ. ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Συνελήφθησαν οί έχ ΠραοαΑν Ρεθύμνης Εύαγ. ΜινουοάχηΓ, Ιω. Μανουοίκης, Έμμ. Μανουσάκης, Κων. Καλημεράχης, Νικόλ. Μι σονησιαναχης χαί 2τα0ρος Μισο νηαιανάχης χανηγορούμενοι έκΐ ά πιιθιία χαεά τής άρχής χαί άπε λευθερώβιι χρατουμίνου. Η Ε8ΑΓ&ΓΙ&Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΗ8ΑΧΗ2 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Έκυκλεφόρησε χθές τό έ βοομαδιαΐον δελτίον τιμΛν ά γορας Ηρακλείου τοθ Έμπο ρικοθ καί Βιομηχανικο Ο Επι μελητηρΐου. Έν ού11 ώ άναφέ ρεται ότι καί κατά την διαρ ρεθσασσν έβδομάδα εγίνοντο άρχεται φορτώοεις εγχωρίων τιροϊόνιων δια τό εξωτερικόν έχουσαι ώς εξής: Σουλτανί ναι 155 000 χιλιόγραμμα, ταχ τάδες 18 000, οΤνοι 14.000 καί καπνά 57 500. Η ΜΕΖΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΛΙΙΩΔΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ Δι* αποφάσεως τοθ κ. Ύ τΐουργοθ χον Οίκονομιχον ή μέοη κατ' ό,άν άγοραΐα τΐμή τον έλαιωΒΔν κροίόντων των έξαχθησομένων κατά τόν μή να Φεβρουάριον έκ Κρήτης καθωρίσθη ώς εξής: "Ελαια Βραχ. 35, σκορέλαια 33, μουργέλαια κσί πυρηνέλαΐα 25. ΑΙ ΖΥΝΟΛΙΚΑΙ ΕΞΙΓΟΓΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1936 Τον παρελθίντα μ«]να έξήχθη σαν 5ιά τοθ τελωνείου 112 250 χι λιίγραμμα χαθαρά χίτρων έν ί μη 555 581 σταφίδος σουλτανίνας χαί 56 476 ξανθτ,ς. Κχτά τόν αθ τόν μήνα εισήχθησαν οΐτος είς κόχχους 837 944 χιλιίγρ. χβθαρά 5?υζα 109.270 χαί σαχχαρις 122. 103. * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟ.Η ΑΙ έν τρ άγορα μας κυμανθεΓσαι χθες τιμαί τον διαφόρων εγχωρίων ττροϊόντων είχον ώς κάτωθι: ΧβνλτανΙναι α' ποιότητος Ρ II ί : ( [ 19,30 20.30 Ι οο. 11.30—16.30 ■» » ·· ΈλειιΜεε α' ~ II II Η ·| ΜαΟραι „ Ταχτάοεε. α' «οιότςτο< ορ. ι Ρ; .. .. ».Ε0 Υ.. «Ι ΗΙμ ρ; κοινα *. Βθοοιΐαε „ ΑιανικΔ· „ ^α' «οιόι. ,,'Λ 28,— λ. ΙΙεΐι·. .|^Β5,— „ «' «οιότ. „ (Ι,— ε»!ν·ι νία·, ΐ·οβα(«« Αρχανών τό ■.(·*.* δρ,, 11 «αλαιοΙ „ ΙίσλεΡϋίΙου κατ' ο«. „ Χαροο~α βραχ. |, Μέλι ποιοτικώς ιι33 Μβταξα Η 40·, Κουκοΰλια ζηρά Δέρματα βόία "Αρνοδΐρματα έριφ. Οροβατ·* αΐγών Μαλλια κατ'οκάν „ ί·, ν-||, Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριο» δρ. ΙΙΙ.ιβ—112,10 Α'Ο3 .. Μ6. — (Μ, Κορώνα Σουηδίας Β8,Ι·—Β8.40 ΦρΛγκον „ |.ι |_ Β>Μ
  - — —■
  β-*
  4β.
  ρ. Όλλανβ.
  ΤοΐχοολοΒακΙας
  Β·.Μ-».Ηθ
  60.16-61.1»
  Μάρκον
  αι
  Τιμαί
  ·,?6—»Μ
  40.Η —ΔΙ Εβ
  ■ - —-------
  ι*-.ί5
  ^ϋ^1I
  ΠΡΟΤΟΦ&ΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΔ
  ΕΝΕΣΚΗ<γΕΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΗΜΜΥΡΟΝ ΥΠΕΡ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΧΙΛΙΑΔ!! ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΕΙΗΑΚ ΑΣΤΕίΑ ΑΘΗΝΑΙ *3 Ίανουαρίου (ο« άνταποκριτού μας)-— ϋ*τα τηλεγρα. <ρήμ*τ* έκ Νέαις Υόρκης, ειςόλόκλη ρον την Άμ-ρικήνένέσκηψεν *ηο τής χθές ηρωτοφανής κακοκαιρίαν Έκ «ών Αΐπτουσών αδιακόπως καταρρακτωβών βροχών οί ποταμοΐ επλημμύρισαν τε>
  ράστιαι δέ έκτάσεις κατεκλύσθησαν, υπό
  των υδάτων. Υπό των σχημιατιοθέντων
  χειμάρρων έπροξενήθησανίινυπολόγιατοι
  καταστροφαί χιλιάδες δέ οικιών κατέρ.
  ρευσαν καί παρεσύρθησαν υπό των ύ*βά>
  των. Ύπολογίζεται ότι υπέρ τας εκα«
  τόν χιλιάδας άνθρωποι παρέμειναν α·
  στεγοι. Ή Κυβέρνησις λαμβάνει έ·
  κτακτα μέτρα πρός σωτηρίαν καί ηε·
  ρίθαλψιν των πλημμυροπαθών.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΙΒΕΦΑΣΙΣΑΝ Ν" ΑΠΟΣΧΟΥΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου
  άνταποκοιτού μας). —ΆηοψιναΙ ειδή.
  σεις έκ Ρώμης άναφέρουν ότι αί χυβερ
  νήσεις Ιταλίας χαί Γερμανίας άπεφά·
  σιβαν νά μή λάβουν μέρος άντιπρόσω·
  ποί των είς την διάσκεψιν τής Κ. Τ.
  Έ. έν Γενεύη καθ* ήν πρόχειται νά συ·
  ζητηθή τό ζήτημα τής κατανομής των
  πρώτων ύλών μεταξύ των «ύρωπαΐχών
  χωρών.Ή εΐοησις επροξένησεν έκπληξιν
  είς Λονδίνον χαί Παρισίους δπου
  έπικρα,τεΖ αντίληψις ότι αί ούο ουνά*
  μεις, συνβεθεϊσαι δια συμμαχίας, άρ·
  νούνται νά συνεργασθοϋν μετά των άλ·
  λων κρατών τής Εύρώπης.
  ΤΟ Σ Ε Ρ Β Ο Β Ο ΥΑΓΑΡΙΚΟΝ
  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τό πρακτορείον
  «'Αβάλα» τηλεγραφεί έχ Βελιγραδίου
  ότι αυριον (σήμερον) την πρωΐαν θά
  υπογραφή τό Σερβοβουλγαριχόν συμ·
  φωνον άμοιβαίας φιλίας καί μή έπιθέ-
  σεως. Διά την σύναψιν τού Σύμφωνον
  έ*δωσαν ώς γνωστόν την συγκατάθεσίν
  των χαί τα άλλα χράτη τής Βαλκανι-
  κης Συνεννοήσεως είς ήν μετέχει καί ή
  Σερβία.
  ΩΪΐθΝΙΚΟΙ ιΊΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ
  ΣΥΝΕΧΩΣ (1Ρ0ΠΗΚ ΜΑΑΑΓΑΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 23 Ί«ν·υ«ρ(·υ (τοδ «ντβπο
  κριτοθ μ«{) — Ραδιογραφήματα έκ £«
  λαμάνκας «ναφέρβυν ότι τό οτρατηγεΐβν
  τδν έθνικ&ν έίέδωκεν βνακ·ιν«θέν είς το
  •ποίον ύπββτηρίζεται ότι τα Ιθνικβ στρ«
  τεύματα κβτώρθωσαν νά προελάσβυν σήμε
  ρβν είς αρκετόν βάθβς πρός την ,Μαλάγαν.
  ΟΙ έρυβρβΐ πβρά την μεγάλην αντίστασιν
  την έπβίαν πρβέβαλβν κατ' «ρχ«(, ήνβγ
  κάσΒησαν ν* ύποχνρήαονν βνντριβΐνιΐί
  τιλεί«»£.
  Ο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΑΡΙΤΗΣ
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΥΣΚΟΛΟΤΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου Χ.~-
  ανταποκριτού μας).— Καθ» ά άγγέλλε·
  ται έκ Παρισίων,ό έπισιτισμός τής Μ*
  δρίτης λόγω 'ελευταίων τινών έπιτυ·
  χιών των έθνιν,οφρόνων, κατέστη δυσκο-
  λώτατος. "Ηδη τα τελευταία τρόφιμα
  φέρονται έξαντλούμεν* Μ«1 ζητούνται
  εκ Βαλενθίας νέαι αποστολαί οιά τάς
  οποίας Θ* άπαιτηθή μηχανοκίνηιος συ·
  νοδεία καΐ πυροβολιχόν.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  Α©ΗΝΑΙ 23 Ίβν.υαρί.υ
  μ.ο» Λονδίν·», η Ι.πωνιπή ,
  Β άλ ή
  γη ύεβάλ0 βήμ«ρ.ν τ?ν η«ρ·ί
  τηοιν τη, πρές τ.ν Αύτ·κρβτ·Ροι/Η π«ρ«1
  τηοΐ( τής κυβερνήσεως ΐ ώ Γκ
  τβν «·μμ*τ«ν, Μμ. &
  δελΐ!2
  τϋς Ι
  δ
  ιιρής Γ«λλ·τ·υρΜΐ
  (*ρ>( *«·τελ». ι
  ρΐιν νίκην τ·6 ·μ
  Γΐνιύπς Μ«ί ϊν γ·γ
  ««ν ν' έναοτηλΐΜθν
  ΐιρρβκκβΐν έ, «Ι
  λ11ι·κιχ·ΰ ιΰρές τι
  νΐιιΐςτεύς Θϋ
  Ι λ ί
  ρμ
  :·ν Ιν Ισχυρόν ίτ
  ί νέ ζητήβουν τι
  ΝΒί Την
  «ε
  ) πραγμι
  κ«ί Ιοχ«ρ·ν
  ής *1ρηνης.
  Άλλ' έΚχ·ς τής
  '«! τής
  ί ημέ
  "ν»«.&λλ«
  •ΡΧΐτιίν ,
  5