93828

Αριθμός τεύχους

4480

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγϋπτοο
  έτησία λίραι 3
  Ιξΰμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έζ-άμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΤΡΙΤ1
  26
  ΙΑΗΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΤΙΕΤηΐΟΣΣΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΒΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4480
  Εξωτερικόν δελτίον
  ΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ Β ΝΤΕ Ν
  Είς την Γενεύην, συνκχί·
  ζονται βπβ ημερών αί έργ«
  σίαι τής όγδβηχβστής Ικτης
  Ευνβδου τής Κβινωνίας των
  Εθνών, συνελθβύσης είς μίαν
  περίοδον έξαιρβτικως κρίσι
  μόν διά την ειρήνην τβϋ
  κόσμον, μέοα είς μίαν άτμό
  σφαίραν βολήν καί ζβφώδη.
  Καί ΐύτυχδς, έν ώ ολβι έν··
  βοΰντ· ότι ·υΐΐ την φοράν
  αύτην, θα κατώρθωνιν Ι Διε
  θνής θεσμός ν' ανταποκριθή
  ■Ις τού; σκοπούς δι" εΰ{ συ
  νεστήθη καί ότι η άδυναμία
  τού νκ δώση λύσιν ·1ς τα υπο
  κρίσιν θίματν, θά επέφερε
  την πλήρη βποτυχίαν τού
  καί θα ωδήγει είς την διάλυ
  οΙντΝι έν τούτοις «Ι έκ της
  ΈλββτΐΜής πόλεως μκταδιδό
  μΐναι είδησις, δημιουργοΰν
  αρκετάς ελπίδας κ«ί ένδυνα
  μώνουν τό αΐοθημα τής αίσι
  •δβξίας δι* τό μέλλον τοδ
  διεθνοδς «Ιρηνιστικβδ όργα
  νισμού. βθτ« αγγέλλεται ότι
  επήλθε ουμφωνίκ διά τό ςή-
  τημα τ·ΰ Σαντ,ακίου τής Ά
  λεςανδρέττας μεταξύ Γαλλί
  ■ς καί Τουρκίας, έ{ αίτίας
  τ·δ βπβίβυ τέβη «νηουχία
  ιΐχΐν δημιουργηθή είς την
  κοινήν γνώμην της Ευρώπας
  ότι «Ι συζητήσεως δια τ* &λ
  λ« ζητήματι δκςάγονται κα
  β Εί Ι μεταξύ τδν
  ρ λων των χ»
  ρ6ν ηρχιβε> να εκδηλούται
  αΐσθημα αίσιβδοξίας, παρά
  την απβυσίαν της ΓερμανΙας
  καί Ιταλίας.
  Η βΐσιβδβξία δέ αύτη
  δβν είναι αδικαιολόγητος ο.·
  οφαλβς. Διέτι ή διβυθίτη-
  αίς της Γαλλοτβυρκικηί δια¬
  φοράς αποτελεί πράγματι
  μίαν νίκην τβδ θεσμβϋ τή;
  Γενέυης καί έν γκγον·; Ικα
  νόν ν' βναοΐηλνοη τό μοί
  ταρρακωθέν (£ βίτίας τβδ
  Αΐθιοπικεδ ιϋρός τ·υ. Καί δι
  δεί είς τεύς θιασβτας τού καί
  είς ολους ίκείνσυς οί όπβΐβι
  παρέμκιναν πιστβί πρός αυ¬
  τόν εν Ισχυρόν ιπιχκιρημβ
  διά να ζητήσβυν την ανκδι
  οργάνωσιν καί την ενίσχυσιν
  τού επί νέων ββσεων, ώοτβ
  να καταστή πραγματικαί ώφέ
  λιμβν καί Ισχυρόν βπλβν ύ
  πέρ της κΐρήνης.
  Άλλ έκτσς της επιτυχίας,
  αυτής της Γκνκύηί, τας τβ
  λευτάίάς ημέρας έοημκιυθη
  οαν κκί &λλα γεγβνβτα έκ
  των οποίων η οκβτιομένη ά
  Πό τ·ν πυρβχόν τβύ π·λέ
  μ·υ κάί την αγωνίαν την ό
  ποίάν έδημιεύργκι ή άπκιλη
  ίή π·λβμ.*η$
  έδβκΐμββΐ.
  οανατολ'ιομ·ός.
  'Επίσης, β πρβχθεσινός λό
  γος τβϋ Γάλλον πρωθυπουρ
  νβδ χ. Μηλούμ είς Λυδνα,
  σαφής έπίαης καί κατηγορη
  ματικός, ήλθεν ώς συμπλή
  ρωμα τοδ λόγβυ τοδ χ. ΤΗν.
  τεν χαί επέδειξε την στβνω
  τάτην βυνχργαα(«ν τής 'Αγ
  γλίας καί Γαλλίας είς τα διε
  θνη ζητήματα. Ή δέ λεπτό
  της μβ την οποίαν Ιθιξβ τας
  Γαλλογερμκνιχάς χαί Γαλλ»
  ιταλικάς σχέσεις, παρήγαγε;
  αγαθήν εντύπωσιν είς ϊλβυς
  ενικώς τεύς εύρωπαΐκόύς
  τολιτικούς κύκλβυς χαί θεω-
  εϊται ότι δίδει βάσιν διά
  ήν {ναρζιν διαπραγματεύ
  :εων πρός οριστικήν δι" εί
  ηνικών μέσων εξομάλυνσιν
  ών μκταζύ τής Γαλλίας χαί
  ών γκιτέννν της διαφόρων.
  ποία είχον συσσωρευθή
  τβν εύρωπαϊκόν ουρανόν ήρ"|λαβί
  χισβν νβ δικλύωνται *ά«ως|ρως
  χβί νβ φκίνεται πλησιάζβυ-1 καί περισσότερβν παντός άλ
  σα ή αίθρία. Καί ύπάρχει λβυ Ιχει ανάγκην της είρή
  μέν βΐβχίως πάντοτε τβ Ί·
  σπανικόν, τβδ βποίου ή πα¬
  ράτασις βπβτελεΐ μέγιστον β πόλεμβς...
  κίνδυνβν διβ την Ευρώπην.
  λ« ζητήματι δκςάγονται κα
  νονικβς Εαί Ι τι μεταξύ τδν
  βντιπροσώπων ολων των χ»
  εδλύ
  της ρςί
  θυίλλης Εόρΰηη
  ύ
  ς ρ
  βρκκτην ί.β.νακβύφισιν.
  Ό τελευταίας λογ·ς τού
  "Αγγλ·» ύπβυργβδ τ&ν '_ςω
  τΐρΐΜ&ν κ. τΗντ·ν, οαφης
  καί Μάτηγ*ρηματικ·;, διά
  τε δ βποΐβυ εξεδηλώθη ή βτ«
  θΐρκ καί άμΒΐάτρ§πτ·ς βπβ
  (ράβις της Μεγβλης Βρεττα
  νίας νά υπερασπίση την Εύ
  ρ»π»ϊκήν είρήΛπν |ΐέ όλον
  τ·ν ογκβν τής κβλβσσΐάίβ
  ύλικης της δυνάμεως *«ί τή
  ήθικης της έπιββλί,ς, έν οτ·
  ν$ συνεργασΐα μετά της
  Γαλλίας κβί των &λ>ων «
  ρηνβφιλων δυνάμεων. Εα
  Εώς καί η δήλωσις, ·τι δέν
  θα επιτρέψη ανάμιξιν τρ
  τνν >1ς τα Ίοπανΐκά, ηλθβν
  ώς βχτϊς «ωτ·{ ι.ςτόν έμι
  χλβίέη έρίζβντα της ππί
  ρου μας.
  Τα άπβτΐλεοματα δέ τοδ
  σβφβΰς καθορισμόν της "Αγ
  γλικη; πολιτικήν, αν δέν λ
  ϊΐδηλώβηοαν ακ·μη πλήρωι
  εγένοντο πάντως βρχετ* άν
  Τιληπτά. Ή πρβκλητικβτηΐ
  της Γερμανίας εμετριάσθη
  Λ· οτρατιωτικαί δυνάμεις
  π*ύ είχον έτβιμβοθι) ν' βπβ
  βταλοδν κΐς Ισπανίαν, αν»
  ύιπλώβηοαν καί έπέοτρΐψα
  ιίς τεύς οτρατδνας των. Εαί
  ή Ιταλία βρχΐζει ηδη ν
  ί
  Οδτω, τα σύννεφα τα β
  ί ί θή ί
  'Αλλά μία κίλικρινής πρβσπβ
  θκια δλων τδν αλλων δυνά
  μεων ΘΛ «νετόπιζε την πυο
  χαΐβν είς την Ίβπρικήν, 8ά
  έτερμάτιζϊ τ·ν εμφύλιον πό
  λεμον, θά έτερμάτιζε τον Ί
  σπανικόν αλληλοσπαραγμόν
  καί θά άπήλλασσε τούς λαούς
  τής Εύρώπης από τόν έφιάλ
  την τής εξαπλώσεως τδν φλο
  νυν τοδ πολέμου χαί 1{ω των
  Πυ' ριινιχίων.
  Την πρβσπάθειαν δέ αύ
  την την οποίαν άνέλαβεν ά
  πό χαιροΰ ή "Αγγλία, ένι
  σχυομένη χαί άπό την Γαλ
  λ(αν, έλπΐζεται, κατόπιν
  της τροπϋς την οποίαν ίλα
  βον εσχάτως τα γεγονότα,
  νά βοηθήσουν εΐτΐ έ{ (Ιλι
  κρινοϋς διαθέσκως είτε έκ
  της άνάγ'ίης πιεζόμεναι χαί
  αί άλλαι μεγάλαι δυνάμεις
  τής Εύρώπης·
  Εάν λοιπόν ή προσπαθεία
  αύτη τκλεσφορήση χαί αν
  κατορθωθή, δπως άρχίζουν
  νά δημιουργοΰνται έλπίδκς,
  νά έξομαλυνθοίίν α! μεταξύ
  τδν μεγάλων Κρατδν της
  Δύσ&ως διαφοραί, τότϊ ασφα
  λδ, θά ΐίσέλθωμεν είς νέαν
  περίοδον είρηνιχής δημιουρ
  ί ί ά λή
  ο αλληλοσπαραγμοσ;
  ΤΗΣ
  Ο
  ΟΤΙ ΒΑ
  ΦΡΑΝΚΟ ΒΕΒΑΙΟΙ
  ΝΙΚΗΣΗ ΟΠ-ΣΔΗΠΟΤΕ
  γίβς κβί αδιαταράκτβυ γαλή
  ■Ις'νης* βπως εΰχωντβι ίλβι βΐ
  σήμερον κβί ίδιαιτέ
  β Ελληνικάς, β βιτβΐβς
  νης χαί εύχΐται ιΐλικρινδς
  χαί ολοψύχως ν' αποφευχθή
  ***
  ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΗ
  Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  Είναι γνωστόν «όσον Ε- -οΒίζονται αί καλλιέργιιαι
  καί «αραμένιι άνευ έρνα
  οίας καί χωρΐς τα μέσα
  γ
  Κ«ι καταστή δύσκολος ή θί
  σις των άμιηλουργών μας
  εφέτος έξ αίτΐας τής «ερυ
  σινής καταστροφάς των
  -ροϊόντΜν των καί (έν εί¬
  άά
  ρ
  ναι άνάγκη
  ομιλήσωμεν
  εί
  νομίζομεν νά
  άνσλυτικώτι-
  μήμ
  ρον επί τού ζητήματος αύ
  τοθ. Πιρισσότιρον δμυς έξ
  δλων τον διαμιρισμάτων
  τού ΝομοΟ τόν άντΙκτυ«ον
  τής καταστροφάς καΓτής
  οικονομικάς κρίσιως, ΰ«έ-
  στη ή έβαριχΐα Μολεβυζί
  ου. Καί μέ αύτην καί τα
  ζητήματα της. αιοτιύομιν
  ιχρέος μας να άσχοληθέΐ
  έβ
  μ
  μιν κα«Μς
  σήμερον. ΟΙ
  έΐ
  έκτενβστιρον
  κάτοικοι τής
  ρχς αυτής έ«ιδοθ£ν
  τις ·1ς έΜκτάσιις καί βιλ
  τιώσιις καλλιεργειών κατά
  τα τελευταία δτη, χωρίς νά
  κατορθώνουν νά καλΰβτουν
  έκ των ιΐσοδημάτων των
  τάς δαβάνας των, δλλοτι
  λόγω καταστροφάς τής να
  ή ί άλλ λό
  γ ρφάς ής
  ραγ··νής καί άλλοτε λόγω
  -τώσΐως τής τιμής τβν νρο
  Ιόντων τ«·ν, ηναγκάσθησαν
  ■Ις την μέγιστον «λειοψη
  φΐαν των νά «ροσφυγουν
  είς δανιισμοϋςς είτε έκ
  των τραβεζών, ιΐτε έξ Ιδι»
  των τοκογλύφκν. Καί £τσι
  ευρίσκονται ύνοδουλΗμέ
  νοι κυριολεκτικώς είς την
  δανειακήν έκμιτάλλ&υσιν.
  Έν τω μιταξϋ ύαέσττισαν
  καί την καταστροφήν τής
  ■ερυσιιής άνομβρΐας, Βέν
  ■α^ήγαγον ο Οτι σταφΐδα
  ο Οτε λαδι, καί «ιριήλθον
  είς την έσιχάτην £νδιιαν
  καί ζοθν συνιχως μέ τόν
  τρόμον «ού τεύς δημιουρ
  γεΐ ό έφιάλτης τού £κ«λ«ι
  στηριασμοθ των νιριουσι
  Αν των. Δέν είναι δέ ύ·«ρ
  βολη, άν «ΐνωμΐν δτι είς τό
  Μαλιβεζι. Ηΐνοθν κυριολε
  κτικας. άνθρωνοι τέΐν ό
  ■ο(ων οί κτηματικαί «ιρι
  ουσΐαι, ύνό καλάς ουνθή
  κάς άξΐζουν «ιντακοσΐας
  χιλιάδας καί εν έκατομμΰ
  ριον δραχμών. Καί ή κατά
  στάσις ιΐς τό Μαλββθζι ά
  ■οβαίνιι καθ' ημέραν καί
  Κ*ιωοτέρα καί λόγω τήςέλ
  λ«(ψι·ις κρημάτ«·ν οίά των
  όνοιων θά έκινοΰντο, αί έρ
  γοσΐαικαί λόγω τής συνΐ
  ιχιζομΑης κακοκαιρίας έξ
  ίί τής 6»οΙας «αρ«μ
  ς χρς μ
  τής ζ«*ής, ό εργατικάς κό
  σμος.
  Καί τό ζήτημα μέν τΑν
  καλλιιργιικν, νιστιύομιν
  δτι θ* άντιμΐτ«ι«ισθ§ διά
  τής ιχορηνήσι«ις νέων καί
  έ-αρκών «ιστώοεων έκ μέ·
  ρους τής 'Αγροτικής Τρα
  ■έζης, διως τουλάχιστον
  εβεβαίωσεν ό έβανΐλθών
  έξ Αθηνών διιυθυντής τού
  Ονοκαταστήματος κ. Βλα
  χοκρήστος. Ή άνοτιλβσμα
  τικη δμιις άντιμβτώνισις
  θ' άναιτήσπ την λήψιν σει
  ράς ολοκλήρου, σοβαρων,
  ριζικβν μέτρων έκ μέρους
  τού Κράτους. Καί «ρωτον
  μέν, ή άμεσος άναστολη
  ής διώξεως κατ' όφειλΐ
  των καί ή τα^υτΑρα, έν
  συνεπεία ρύθμισις των «ά
  σης φύσ««ς ||ρ«α)ν. Δεύτε
  ρον, ή κορήγησις ύ«ο των
  Τρανεζών καί Ιδία τής 'Α
  γροτικής νέ«ν έναρκκν
  καί μ έ χαμηλόν τόκον καλ
  λιΐργητικΑν «ιστώσιων, ώ
  στ« να ΰνοβοηθηθή ή καλυ
  τέρα καλλιέργ*ια κατά τό
  τρέχον ίτος καί νά ένιτευ
  θ δό
  β δσον τό δυνατόν μ»γο
  Αυχιρα άκόδοσις τής «α
  ραγωγής. Καί τρίτον, ή έκ
  τέλισις των ήμιτελών 6η
  μοσίων Εργων, δκως τής ό
  6οΟ Γάζι—Κρουσεΐνος, 'Αγί
  ου Μύρωνος—Ασιτών καί
  'ΑγΙου Μύρωνος—Πρινιδ—
  'ΑγΙας Βαρβάρας, ώστι νά
  6οθ£ δι" αύτην ίργασία
  «Ις τούς δυστυ^οθντας καί
  άνέργους καί νά εΙσαχθ{|
  ή είς η έ
  «ού
  Κρήμ
  αύτην
  άθ
  την ρ
  κινδυνεύει
  νά
  ά«ό οικονομικόν μα-
  ί ά
  ρασμόν καί
  •Β έντιλβς
  νά καταστρα
  ά«6 ^έξάντλη
  σιν.
  Τα μέτρα δμως, αύτά,
  «ρέ«ιι νά ληφθοθν τό συν
  τομώτιρο* διότι αί άνάγ-
  και είναι καί «ολλαί καί
  έκιιγούσης φύσεως. 'Αλλά
  καί διότι ή ΑνΙσρχυσις «ρός
  τούς Μαλεβυζικτας «ρι«ιι
  νά δοθή είς αύτην ακριβώς
  την ΗρΙοδον ό«6τ« άρχί·
  ζουν αί καλλιέργιιαι, ώ
  στ« ν' άκοβή γόνιμος, «α
  ραγωγική, «ραγματικβς
  θιτική. Διότι έκτός τοθ δ-
  νι θα τούς σώση ά«ό τι)»
  Ό έν Σαλαμάνκα εΐοικός ά
  πβσταλμένος τοθ Ποακτορβϊου
  Χαβάς έσχε μακοαν σ«ουδαι
  οτάτην συνέντευξιν μβτα τοθ
  στρατάρχου Φράνκο είς τό
  στρατηνβΤόν τού. Ιδού πώς
  τιεριγράφβι την συνέντευξιν ό
  Γάλλος βημοσιογράφος:
  Ό στρατάρχης μέ εδέχθη
  είς τό γραφείον τού· είς τό ό
  ποΤον εισήλθον καθ'·ήν στιγ
  κΐήογβτο τούτου ό στρα
  Μόλα, βιοικητής τής
  στρατιάς τοθ ΒορεΙου μβτώ-
  -ου. Εδρον τόν στρατάρχην
  μειβιώντα.
  —Σας πβρακαλώ να μοθ ύ
  ηοβάλετβ σαψεΐς ερωτηθείς,
  Τ Εΐμαι έξ ολοκλήρου δια
  τεθειμένος να σας άπαντώ
  χωρΐς! πβριοτροφάς.
  Μέ -ροσκαλβτ νά καθήσω
  άπέναντΐ τού, είς τίνα έ'5ραν
  πρό τοθ γραφβΐου τού,3 τό ο¬
  ποίον είναι γεματο σωρούς
  εγγράφων παντός εΐδους καί
  πού φωτίζουν δύο θαυμασία
  κανδηλέρια μέ τέσσαρας λό·
  χνους έκαστον.
  —Στρα τηγέ μου, γνωρΐζβτε
  ποΐαν συγκίνησιν προεκάλβσβν
  ιίς τόν κόσμον ή είδησις
  καθ' ήν γερμανικός στρατός
  άπεβιβάσθη είς τό
  —Δέν ύπάρχσυν
  στρατιώται είς τό
  Μαρόκον.
  Γερμανοί
  Μαρόκον,
  άπεχρίθη ό στρατηνός Φράνκο
  μέ ήαεμον φωνήν, οπογραμμ!
  ζων ιήν διαβεβαίωσιν μ έ τα¬
  χείαν δσον καί απλήν κίνησιν
  τής χειρός. "Ηδη έξέδωκα επί
  σημον διόψευσιν
  θε ν άποβιβόσεως
  επί τής δή
  γερμανικοθ
  στρατοθ ή έθελοντών είς τάς
  κτησβις μας ΐής ΒορεΙου Ά
  φρικής. Καί πρέπβι νά σημειώ
  σω, δτι χατά περίεργον σύμ¬
  πτωσιν, ςί Γβρμανοί πολίται
  ί Ι ευρισκόμενοι είς τό Μο-ρό
  κον την στιγμήν ταύτην είναι
  ολιγώτεροι άπό κάθε άλλην
  φοράν. Προσέξατε, δτι είς ε¬
  κάστην νΐχην μας, ή έκ στρα
  τεΐα των φανταστικον εΐϋήσε
  ών κσΐ χονδροειδον ψευ&ον
  έκτεΐνεται. 'Η τελευταία Εκα
  με ζωηράν εντύπωσιν. Τό γβ
  γονός είναι άνησυχητικόν
  κοθ' δσον άποδεικνύει μέχρι
  τΐνος σημεΐου τα νεθρα τής
  Εύρώπης είναι τεταμένσ, ω
  στε νά πιστεύουν τυφλος είς
  τόν μθθον. ΟΟτε τώρα ο Οτε
  μετα θά ήτο δυνατόν νά ύ
  πάρξη διά την Ισπανικήν κυ
  βέρνησιν ζήτημα παραχωρήσε
  ως καί σπιθαμής γί|ς άνηκού
  σης ιίς τό ίθνος. Παρακολου
  θο μέ προσεκτικον δμμα την
  προπαγάνδαν την οποίαν, οί
  ερυθρςΐ, υπό διαφόρους μορ
  Φάς, τροφοδοτοθν είς δλας
  τάς χώρας. Μέ είχον προειδο
  ποιήσει περΐ τής εκστρατείας
  τον.&ήθεν Γερμανικόν άποβά
  σεων, δπως γνωρΐζω, ότι έ
  τοιμάζεταΐ άλλη έκστρατεΐα
  έχθρική κατά τής έθνικιστικης
  κινήσεως ιής παρατηρουμένης
  έν τβ ΝοτΙφ Άμβριχβ. "Ας ήσυ
  χάση ό κόσμος' Βέν είμεθα
  ημείς οί διακινδυνεύοντες την
  εύρωπαΐκήν είρήνην.
  —Ό διεθνής χαρακτήρ, τόν
  οποίον προσλαμβάνει ό πόλε
  μος τής ΊσπανΙας άνησυχεΐ
  κατ3 ανάγκην...
  Ό στρατηγός Φράνκο μ έ
  διακόπτει:
  — θέλομεν ν' άπελευθερώ
  σωμεν κα( θά άπελευθερώοω
  μ·ν την χώραν μας τής θανα
  σΐμου επιδράσεως ΙδεολογΙας,
  ή ότιοΐα μάς ιΤναι είς δλα τα
  σημεΐα ξένη. Δέν θέλομεν πά
  ρά τοθτο, Βέν άγωνιζόμεθα
  παρά υπέρ τοθ σκοποθ τού
  τού. Την.φιλίαν ιήν οποίαν
  σημερινήν δύσκολον θέσιν
  θά τούς «αράσιχτ] συγκρό-
  νως καί τα μέσα νά καλλι
  «ργήσουν καί νά Ικανονοιη
  θοθν κατά τ||ν ένομβνην
  τοόλάκιστον συγκομιδήν.
  ΤΑΧΥΤΗΣ
  Το ΟϊυπουργιΤον πα^χ τφ
  πολιτι>ω γοαφείφ τοθ χ. Πριο-
  θιιποιιογοθ, επιδεικνύει εξαιρετι¬
  κόν όμολογουμίνως ζήλον χαί τα·
  γύ'η*« εΕς τό ν' άπαντ^ είς τάς
  Μΐα Οϋνέντεοξίς τού 6-ΐοίείίεις τβν εφημερίδων διά
  διά την νέαν Ισπανίαν
  μάς έπιδεικνύουν μεσικά £θνη
  την έκερδίσαμεν άκοιβίς διά
  τι ή στάσις μας είναι καθαρά
  καΐ δέν φέρομεν προσωπεΐον
  Δέν εχομεν καμμίαν έβαφικήν
  διεκδίκησιν. Ποθοθμεν ν' άνα
  πλάσωμεν την πατρΐδα μας
  συντρΐβοντες τόν κομμουνι-
  Ή ΓβρμσνΙα καί ή Ίτα
  τας διαφόρους ανάγκας τοϋ λαοθ.
  Καί τ&0ιο ποός τιμήν δίδχίιος,
  ττ]ς παρ' α&τφ 5πη;εσΕας τύπου.
  Δέν γνωρίζομΐν μίνον &* διιχνύ·
  ουν την [Βίαν προθυμίαν χαί βΐ
  άλλαι δπηριοίαι τοθ Κράτους είς
  τίς διχοίας τό πολιτικήν γραφεί¬
  ον παραπίμηιι τή· λύσιν τ&ν ζή
  τημάτων αυτών. Πάντως έλπίζο
  μέν Οτι ΪΙν θε δοτεροθν διίλου.
  Καί αχίμη, δτι θε φροντίζουν δια
  λ(α,
  --------------, μέ τόν Ιδικόν της Φ «μιβον χ«1 Ιχανοποιητιχήν
  τρόπον, έχουν βιβξαγάγει τόν διιυθέτηοιν δλων τβν ύποθέαιων
  αυτόν άγωνα. Ιδού δλον τό δι *· λβμδάνουν είδιχάς έντολας
  μυστικόν των πρός ημάς συμ ·* «° «ολιτιχοθ γραφείον
  Α0ΥΤΡ0ΠΑΛΕΙ2.
  Είς τας ΆθηναΙχάς Όυναδίλ
  παθειών των.Έπιμένω δτι δέν
  είμεθα ημείς οΐπροσδώσαντβς
  είς τόν εσωτερικόν τούτον ά
  γονα χαρακτήρα διεθνή. "Αν
  τοθ
  δημοσ ιύΐται δ αιχολογιαμδς
  δφυπουργείου ΤοιιριαμοΟ οχε
  είναι άληθές, δτι ό στρατός τιχω; μέ την ,μεχρι τοθδε
  μας έπωφελεΐται τής βοηθβίας' του.ΚαΙ είναι δμολογουμένως Εκανο
  μικροθ άριθμοθ ξένων τεχνι ] ποιητιχ&ς δ άπαλογιομδς. "Εργα
  κων κα( εΐδικών, εΤνε έκίοης έξυγιαντιχά, έξωραΐατιχά, οιιγχοι·
  άληθές, δτι ΊσπανοΙ καί Ίσπα!ωνιακά χαί ξινοδοχι:αχ* έγένον
  νοΐ ύπηκοοι πίπτουν είς τό μέ 'το είς δλας τάς λουτροπδλεις. Είς
  τωπον. Εξαιρέσει δρακός έθε.τήν Κρήτην μόνον ϊέν Ιγινε δυοτυ
  λοντον, χανονικος κατατα χως τΐποιε. 05τε χαί ουμπεριελή
  χθέντον είς την λεγεονα μας|φθη χάν είς τδν κατάλογον
  οί ΊσπανοΙ είναι έκεΐνοι οί
  όποΐοι αποθνήσκουν διά τόν
  θεόν των καί διά την πατρΐ
  δα των. Παρ' ημίν, έκεΐνοι
  πού πολεμοθν Ρέν έχουν στρα
  τολογηθβ είς τό εξωτερικόν,
  χάρις είς Αδροτάτας άμοιβάς,
  πού πληρώνονται μέ τόν χρυ
  σόν τόν κλατέντα άπό τα έ
  θνικά θησαυροφυλάκια. Παρά
  τάς ενεργείας χαί την έπιδε
  ξιότητα κΑποιας διπλωματίας
  ή παγκόσμιος κοινή γνώμη άρ
  χΐζει νά βλέπη καθαρά και
  μάς Βικαιώνει. 'Ακόμη χαί ε(ς
  την Γαλλίαν καί είς την Με
  γάλην Βρεττανίαν δπου δπως
  γνωρΐζω, ή δράσις τής Κόμΐν
  τερν ΐΤναι δραστηριοτάτη, άρ
  χΐζουν νά διακρίνουν τούς κιν
  δύνους έκ τής κομμουνιστικής
  δπδ δργάνωοιν λουτροπόλεων χ«μ
  μ[α Κρητιχή. Κ«1 ϊμως ιίς την
  >ήαον μας δπάρχουν άφθοναι πή
  γαί ίαματιχων δδάτων, πολλαί Βέ
  είς τίοίν μαγευτιχά μέρη, '-ΐντα
  ιίς γρκφιχά άχρογυίλια, δπως,
  τοθ Λίντα, π;ύ θί είμποροθααν
  ά χρηαιμεύαουν διά την Βημιουρ
  γίαν ώραίων λουτροπόλεων. Καί
  θ' απέβαινον οπουδαΐον μέοον πλου
  τιομοθ χαί προοελχύβιως ξένων.
  δράσεώς. Κατά
  μου ό κίνδυνος
  την γνώμην
  ο δ τος είναι
  τοσοθτον μάλλον σοβαρώτε
  ρος καθ' δσον Ρέν φαΐνεται
  νά τόν άναγνωρΐζουν είς άμ
  φοτέρας τάς χώρας. Ιδίως είς
  τάς άποικΐας των ό κίνδυνος
  δΐαγράφεται έναργέστερον.
  Δέν θά ήθελον νά γίνω προφή
  της κακων. Ή Γαλλία δμως
  κα( ή Αγγλία, μέ τάς οποίας
  πάντοτε συν&εόμιθα διά φιλ(
  άς, πρέπει νά έπαγρυπνοθν
  είς τάς κτήσεις των. 'Απβι
  λσθνται.
  Μαδρί
  —Ή έκκένωσις τής
  της υπό τοθ άμάχου πλη9υ
  σμοθ μεταβάλλβι τα σχέοιά
  σας διά την κατάληψιν τής
  πρωτευούσης; Κρίνβτε τώρα
  δτι είσθε άπηλλαγμένος τής
  φροντίδος νά προβαίνετβ μέ
  Ιδιαιτέραν προσοχήν κοί πβρί
  σκέψιν;
  —Δέν άλλαξβ τίποτε. Ή
  Μαδρίτη θά πεση, δταν καί
  δπως προβλέπομεν. Μετά τάς
  νίκας τής Ίλλέσκας, τοθ Να
  βαλκαρνέρο καί τής άφίξεως
  των στρατευμάτων μας είς
  Καρακανσέλ, οί Έρυθροΐ διέ
  πραξαν τρέλλαν, εγκλημα μή
  έγκαταλε ψιντες την πρωτεύ
  ουσαν. Ναΐ, γνωρίζω ή Μα
  δρίτη ίχει μεγάλην πολιτικήν
  σπου&αιότητα. Άλλ" ή τύχη
  τοθ πολέμου βέν παΐζεται είς
  την Μαδρίτην. Ή ερυθρά διοί
  κησις μάς έτοποθέτησε πρό
  τοθ εξής φρικτοθ προβλήμα
  τος: ή νά κυριεύσωμεν την
  πρωτεύουσαν καταστρέφοντες
  αυτήν καί παρασύροντες είς
  τόν θάνατον πολυαρίθμους ά
  θώας ύπάρξεις ή νά μεταφέρω
  μεν,τόν πόλεμον άλλαχοθ.Τό
  πρόβλημα τοθτο τό έλύσαμεν
  Αλλως, θά κυριεύσωμιν την
  πρωτεύουσαν, χωρΐς νά την
  καταστρίψωμβν.
  τα τα δποΤα θά
  Τα γεγονό
  έπακολουθή
  σουν καί περΐ των οποίων έν
  νοεΤται καλώς δέν ήμπορο νά
  σάς όμιλήσω, θα οας ηείοουν
  περΙ τούτου. Έν τώ μεταξύ,
  σημειώσατβι οάς τιαρακαλώ,
  δτι διά πρώτην φοράν είς την
  ίσιορίον τοθ κόσμον ο| έ
  θέμενοι χαθώρισαν ωρισμένον
  μέρος δπως παραμείνουν οί
  δμαχοι. "Αν'γυναΐκες καί παΐ
  διά φονεύωνται /τοθτο σημαί
  νει, δτι οί δολοφόνοι των τα
  κρατοθν (ίς την ζώνην τον έ
  πιχειρήσεων, χαθ' Οσον είς
  την ουδετέραν ζώνην δέν 6χει
  ριφθθ ο 0 τε μία βόμβα. Ή έ
  ρυθρά προπαγάνδα διεξάγβ
  ταΐ μόνον είς τό εξωτερικόν.
  Είς τα έδάφη τα διατελούντα
  υπό την ερυθρά ν δικτατορίαν
  καΡώς καί είς τα (σπανικά,
  καθημερινώς γράφεται δτι δέν
  κρατοθμεν αίχμαλώτους, άλ
  λά τυφεκΐζομεν δσους καρά
  δίδονται. Έπαναλαμβάνω. δ
  τι έκτός των αρχηγόν μικρόν
  χαί μεγάλον, οί όποΤοι είχον
  αποφασίση την καταστροφήν
  τής Ίσπανίας καί έκιός "των
  άπο&εδειγμένον δολοφόνων,
  οί όποΐοι διέπραξαν έγκλήμα
  τα, δσοι συλλαμβάνονται αίχ
  μάλωτοι καί δσοι παρα&ίδον
  ται δέν {χούν νά.
  τίποτε απολύτως.
  φοβηθοθν
  θα κερδί
  σωμεν τόν πόλεμον στρατιω
  τικως. Δέν σάς λέγω 6ιι θά
  τόν κερδίσωμεν είς μίαν έβδο
  μάδα ή είς εξ μήνας. Σάς λέ
  γω δμως δτι θά τόν χερδίσω
  μέν όλοκληρωτιχος κα( έφ' ό
  λοκλήρου τοθ έ&άφους.
  —Τ( θάεΤνε ή νέα Ισπανία!
  —Πρώτον θά είνε μία καί
  ελευθέρα. Θί είρηνεύσωμβν
  την χώραν αυτήν, θά κατα
  παύσωμεν
  πόλεμον
  τόν κοινωνικόν
  έξαφαν'ζοντβς τα
  προκαλοθντα αυτόν αί·
  τια. "Ας μή μοθ άπαντή
  τις, δ τι ό έμφύλιος αύτός
  πόλεμος, ό οΐματοκυλίων την
  Ισπανίαν, εΤνε κΔτι τό όιιοΐ
  όν ημείς έξαπελύσαμεν. 'Υπήρ
  χεν ό πόλεμος αύτός πρό
  πολλον έτον είς λανθάνου
  σαν καεάστασιν. Όπωσδήπο
  τε δμως θά θέσωμεν τέρμα
  είς αυτόν.
  —Μίαν τελευταίαν έρώτη
  σιν, στρατηγέ μου: Ή αύρια
  νή αυτή Ισπανία τί θά είνε
  εξωτερικάς;
  —Δέν έχομεν νά ζητήσω
  μέν τΐποτε άκό κανένα. θέλο
  μέν νά έπαναλάβωμεν έγκαρ
  δίους σχέσεις μέ δλας τάς χώ
  ρας άνεξαιρέτως. Ιδιαιτέρως
  έπιθυμοθμεν νά συσφίγξομεν
  τάς σχέσεις μας μέ τάς Ισπα
  νοφώνους χώρας τής Νοτίου
  Άμερικής. Μας συνδέουν δέ
  σμοΐ καρδίας, πνεύματος κα(
  σνμφερόντων.
  Ι

  1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον
  μουσικό μεγαλοΰργημα τής έφετει-
  νϊ|ς σαιζόν: «Βιεννέζικα Καπρί-
  τοια» μέ τους Χέρμαν Τίμιγκ, Λιά
  νέ Χάι'ντ, Γ. Αλεξάντερ καί Λέο
  Σλέζακ.
  Πέμπτη: «Μόσχα—Σαγγάη».
  ***
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό μόν
  τέρνο £ργο «Γλεντώ τή ζωή μου»
  μέ την γόησσσ Τζόσν Κοάουφορο.
  Έκτός προγράμματος: Ζουρνάλ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αον
  όλόκληρο τό έπεισοδιακό «ΒααΙλισ
  σα τής Ζούγκλας». Μέρος Βον τού
  νέου έπεισοδισκοθ «Κόλασις τής
  Ζοθγκλας» επεισόδιον Ιον μέ τόν
  Ίαρζάν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το ΜΟΥΣΙΚΟ μεγαλούρ
  γημα της έφϊτεινής σαιζόν:
  ΙΙΕΝΗΕΖΙΚΑ
  ΙΐΠΡΙΪΪΙΙ*-
  Μέ τ«ύς Χέρμαν Τί
  μιγχ, Λιανβ Χάϊντ, Γ.
  Αλεξάντερ χαί Λέο Σλέ
  ζακ.
  Ύκέρβχκ τραγοόδια, π«
  ταχτή μοναι*·).
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένας Εε>λ*σσέ$:
  ΜΟΣΧΑ
  ΜΕ ΤΗΝ
  Ι
  ΧΗΜ: Τάς Κυριακάς ή πρώ
  τη άπβγϊυμβτινή 3 μ. μ. μέ
  τιμάς: ©βιιρεϊα δροιχ. 12,5^·
  Πλατίΐα δραχ. 10. Ύπίρΐίον
  δβ«χ. 6.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΑΑ18ΚΙΝΗΤ0Ν 1)0
  "ΑιΡΟΙΟΛΙΪ,,
  Αναχωρεί ίζ Ήραχλεί
  •υ ■καοτι,ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρίου κατ' ευθείαν ΠΚΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρΜΪ.Ρί-
  βνμνον, Χανιά, ϊΊειραια,
  Εύρον, άκρον, Να{ον.
  Πρα«ορ·1ον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  1—41
  ΚΡΕΜΜΥΔ1Α
  Έ{«ιρ«τικής ποιότητος πείλβύν-
  τ«ι π«ρ« τη οτ«φιύ«πββηκςι Ίμ.
  Χαλκιαδακη οννοικΐκ Γ*νη Τς«
  μΐ μιτα τβ νεόκτιστον σχολείον
  ΙΜΡΙ τ* 100 μ»τρ« και παρα-
  πλπϋρΜ{ έμηορομίθΐτΐΛβϋ Γραφΐι
  β» &. α«π«ς«γΑβ» πρίς 3 ορ,
  όΓ 6 ημέρας.
  ΕΙ* το Καφφενείον Ανδρ. Πά-
  παδακη τιαμα τώ Κρεοτιωλεία θά
  εΰρητε ποικιλίαν ποτων καί μεζέ
  δών ώς καί νερό Σπυριδιανό παν
  α ότε φρέσκο καταλληλο διά την
  ΐ καΐχολολίθους. {
  ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοδ ΠροσπΒρ Μπριμε.
  77ον
  —Θ1 ίρκισθήτε πδς δέν θά
  προοπαθήσετε καθόλου νά δήτε
  πιά είναι ή χυρία ποΰ θά Ιλθη
  156.
  —Ή συμφιβνία ι ίνα ι σχληρή.
  —Διαλέξετε* δρχιαθηΊε ή αας
  ξαναττηγαίνω π(σν στό δρόμο.
  —Καλά' οβ; δΐνω τό λίγο μου-
  άξ'ζει πιδ πολί» απο τού; γιλοΐους
  ίοχοιις Πίύ μέ προτείνετε.
  —'Ω;3ΐα λοιπόν πεοιμένετε μέ
  δπομονή"· ιΐδτε, πιίτε &* θίλεχι,
  σέ λίγο θά Ιλθη ή ίσπανίδα χυρία.
  Πή"ρε την χάππα της χι' Ιφυγε
  άφεθ χλείδιοσε μέ οΊπλη* σΐροφή
  την πόρτ».
  Ό Μερζύ ρίχθηχε αέ μιά πολυ
  θρόνα. Ή χαρδιί τού κτυποθαε
  δυνατί' δοχιμβζΐ μιά
  τίοο δυναχή χαΐ σχιϊόν τής 15ιας
  φδσης μ' εχείνη ποο αίσθϊνθηχ
  ποίν «πό λΕ/ΐς μερίς στό Πρέ 'Ω
  χ>έρ τή στιγμή πού θά σονανχοθ
  σΐ χδν ΐχθρί τού.
  Μιά βαθιΐά σιωπή βασΕλκυε μί
  οα σΐό σπΐτι χά Ι πίραοε ίνα θα-
  νάοιμο "τίταρτο τής ώ?ας χαχά τό
  διάατημα τοθ δποίου, ή" φανχασΕα
  τού, τοθ παρουσίασε μέ τή σΐιρά
  την Άφροδίιη νά βγαίνη απο την
  ταπεχσαρΐ'α γιά νά π'οη στήν αγ
  καλιή τού· την χόμησσα Ιϊ Τουρ
  ζή μ3 ίνδυμαοία χυνηγιοθ' μιά
  πριγΛήπισσα άτιό βααΐλιχό
  μια σπιΐρα δολοφίνων, χαΐ τίλος
  την πιό φμκή ίίί». μιά έρωτιυ
  μένη γρί)α.
  "Εξαφνα χωρΐς δ παραμιχρος
  θίρυδος νά φανιρώση πβς χάποιος
  μπτ)χι μέοα οτό οπίτι, το χλΐι
  51 γύρισε γρήγορα στήν χλΐιδα
  ριά' ή πίρτα ά^ιξε χι' ίχλεισΐ
  Βαρραθσες μοναχη τΐ](, μίλις μπή
  χι μέσα στήν καμάρα μιά γυναΐχα
  μέ μάοχα.
  Τό άνάοτημά της ήΐαν δψηλδ
  χαΐ χαλοχαμημένο. Μιά ρίμτια
  μέ χοροάζ πολυ οφιγμένο ανίίει
  χνι την κομψίίητα τής χορμοατα
  σιάς της, βμως ευτε τό μιχροσ«ο
  πΐχο πίδι μέ το άτκρο βελοώδινο
  γοβάχι, &δ:ι τί μιχρό χίρι της
  ποΰ ήταν χαχά δυστυχίαν σκεπα
  αμίνο μί χινχημένο γάνπ, ϊέν
  μηβροθοαν νά τοθ εώαευν νά χατα
  λάβη ακριβώς την ήλικία τής δ.
  γνωστάς. Δέν ξέριο τί, Ιοως μιά
  μαγνητιχή ίπιρροή, ή εάν θίλετε
  ίνα προαΕοθτιμα, Ικανβν νά πιοτέ
  ψη χανίνας πώς δέν ήχαν παρα
  πάνω άηό ι!χοοι ηένχε χρένων.Ή
  τουαλέχτα της ήιαν λύ
  κομψή χ«ί άιχλή.
  (συνεχΐζεται!
  ΙΜΊγ-
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μοντέρνο
  ΤΗ
  ΖΩΗ ηοϊ
  (Γυίισμένο στα μκγευ-
  1 τιχ* έλληνιχά νηοιβ τοδ
  Αίγαίον).
  ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ
  ΜΠΡΙΑΝ ΑΧΕΡΝ
  Έκτός τΐρογράμματος.
  Έ ν α θαυμάσιο καί έιι(
  ρ Ζουρνάλ.
  -ημ. Καθ" ίκάοτην
  «ιί τας 6 μ. μ.
  μβτινή.
  ΟΙΑΡΚΑΡΙΣ
  ΤΟΥ ΟΟΑΓΑ
  ιιιι
  ΠΟΡΘΙ2ΣΙΖ
  Μιά πεντάριορφη
  είς £να τόπον μοστηρΐου
  ΤΡΙΤΗ 9 β ΙΑΜΌΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ
  Ή Μερά Σονοδος ζητεί νά κλεΐ·
  συν τα καφενεϊα τάς Κυριακάς μέ-
  χρι χί}ς 10ης ττρομεσημβρινής διά
  νά δύνανται οί ταστοΐ νά τταρακο-
  λουθοθν ευκολώτερον τα θείαν
  λειτουργίαν. Ι
  Τό μίτρον τούτο δέν είνε διό·
  λου άσκοπον άπό θρησκευτικάς ά·
  ■πόψεως. Ώστόσο άνακινεϊ καί άπό
  γενικωτέρας τοιαύτης, τό «άγαθόν»
  τοθ καφενείου. ΆΘηναϊος γρονο-
  νράφος 6χει όνομάσει τούς Έλλη·
  νας... καρίκλοκενταύρους, Καί δέν
  Εχει διόλου άδικον. "Ο "Ελλην, άρ·
  γόσχολος καί μή έννοεΓ συνηθέστα
  τα νά κάθεται στό κσφενεΐο άπό
  τό πρωΐ £ως τό βράδυ. Νά μή τό
  κουνα άπό την καρίκλα τού έφ'
  δσον ύπάρχπ . συντροφιό, τσιγάρο
  καί κσφές—καταναλιοκόμενσ, τα
  τελευταϊο:... άδαπάνως ή δι" άμοι-
  βαΐας εκάστοτε συνεισφορας,
  ΕΙμαι βέβαιος δτι δλοι οί Ιδιο¬
  κτήται καφενείων θά συμψωνήσουν
  δτι έδώ κυρΐως πταίει τό αδειο
  τραπέζι ή ή κενή καρέκλα. Τα Α¬
  θηνά ικά καφενεΐα είναι συνήθως
  άσυλον διά τούς άστέγους,
  — Βάλε στΐς καρέκλες άπό Ινα
  μηγάνημα μέ μιά βελόνα πού νά
  πετιέται σέ ώρισμένη στιγμή καί
  βλέπουμε!,...
  Αυτή την έφεύρεσι επρότεινεν
  Ενσς παλαιότ*.ρος. Άλλ' ό έφευρέ-
  της δέν παρουσιάσθη άκόμη. Καί
  Θά Επρεπε πρό πάσης εφευρέσεως
  νά γίνεται β.τι καί είς ... Παρισίους
  —κατά τόν απαραίτητον κοσμογυ·
  ρισμένον: Μετά μίαν ί) δύο ώρας
  τό ιτολθ τό γκαρσόνι νά ζητη νέον
  σερβ'ρισμα Λιαφορετικά νά υπο-
  δεικνύπ ευγενώς την Εξοδον. Τό μέ
  σον Θά ήτο άλάνθαστον. Άλλά γΙ
  νεται;.., Θά μδς Ελεγεν όΛ καλός κ.
  Δάμων τοθ «Καφέ Όλ< μποςι. Καί Θά Ελεγε δλην την αλήθειαν: ΟΙ καρεκλοκένταυροι άνήκουν είς την αΐωνΐαν "Ελληνικήν πραγματικότη τα, ΚαΙ Θά παραμείνουν τοιοθτοι είς οίώνα τόν άπαντα. Ό Άλλας 'Αχυρα είς δέματα έξαιρετικής ποιότητος πωλοθνται παρά τφ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη. —ΟΙ άναξιοναθοθνεες λό γω άξιονριηιίας. Ό δποιιργδς τβν Έοωτιριχβν % Βιυλγαρίβς εδέχθη ποο ημέ¬ ραν μίαν επιτροπήν ή δποία τοθ ίδήλωοε δτι ίπιθυμιι" νά 15ρ6ση σύλλογον τοθ δποίς-κ σχοπος θά ιίνε ή αναχάλυψς τδν άναξιοπα- θούντνν οί οποΐοι λόγφ αξιοπρε¬ πείας, άποχρύπτοϋν την τιινίαν χων χαΐ ϊίν ζητοθν την δλιχήν ενίσχυσιν τ6ν φιλανθρώπων. Ή Ιπιτροπή προσέθεσεν Βτι, χατά τάς πληροφορίας της, οπέρχουν πλεΐστοι διαχιχριμένοι πολίται οί δηοΤοι χαιΐΐχράφηοαν οίχονομι· κδς είτε ουνιπι'α τής κρίσεως εί» έξ οΐλλτ,ς οίτίας. Όλοχληοοι οίχογένιιαι δηοφέρουν λίγψ τής χαχής διο£της. Ό ούλλογος θά διενεργ^ έράνοιις μιταξΰ των μελών ιν κπί θά φροντίζη νά αναχαλύπτη τίος αναξιο- παθοθντας διά νά τούς παρέχη βοήθειαν. Ό δπκυργές τ6ν Έσω- τΐριχ&ν Ιπεϊοχίμοσε την «ρωτο· χ6ν φιλανθρώπων πολι- χδν. —•Ποίος εΐνι δ γΐροντότΐ· ρος «ζοτΐόρος. Ό γερονχδτερος πεζοπίρος τής •Ολλανδίας δ χ. Οδΐ,τ, εώρτασε χαχ" αυτάς χήν 76ην έπέχειον τβν ν*νιθλίιον τού. Ό χ. Οδϊνχ, άπό 72«υ Ιχους τ—Όγλβΰ).
  ΈτιλουτΓσΡη εσχάτως μέ κρσσΙ όησιχάτο κοκκι-
  νέλι τύπου ΜεσογεΙων '^ττικής ύτιβρόχου γεύσεως
  κσΐ ποιότητος.
  Όμο'ως διαθέτει τσκουβιά έ<Λεκτί)ς ποιότητος ϋρός βραχ. 24 κατ' ό»σν. Κοθ' έκαστον Σάββατον τό πρατήοιον τοθτο θά πωλή είς τιμάς λαϊκάς, τιμβς κόστους. ^ΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙ111Ι1ΙΙ11111ΙΙΠ111110111111111111 II ΙΙΙΙΗΗΗϋ αΐΙΙΙΙΙΙΙΗ Ι11Ι1Ι11Ι1ΙΙ ^ Ι κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ Ι ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ άσυναγώνιστος είς ποιότητα Είναι καί τιμήν. Γαλακτομηχαναί—·Β·»τ»ρ·κ«δοι 'Εργοοταο(Μν Άντινρόσωνος: ΕΥΑΓ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟ2-ΠΑ©ΟΛΟΓΟΣ Άριοτβδχος Έθνιχοδ Πανεπιοτπμίου Ά0η· ν6ν κ«1 ΣτρΜτΐΝτικης ΊκτρΐΝης Σχολής, ΔΙχιται καθ' εκάστην είς τό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζανιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθαός τηλιφώνου 443. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Η ΦΛΟΓΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθοθσαν Κυριακήν ή κ. Μιχ. Χρονάκη δερ ' ματεμπόρου εβάπτισε τό κοριτσάκι τοθ κ. Σταματΐου ΤσΙκουρα όνομά ' σασα αύτό "Ανναν. Είς τούς γο ί νεϊς καί την ανάδοχον ευχόμεθα Τ II _4 Ζ 12 II _,ί|νά-ΕιςΕξΙωηΜουλιανά Σητείας την Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 19ον —Νά κύχχοξε ίδβ, είπεν δ Λεό χαί μΐθ Ιδειξε μιά μανώλια ποΰ Ιχε ξιρριζτοθη την προηγουμένη νύκτα άπό χήν θύΐλλα. Ήταν ζωμένη σχήν άΊοη χαί, χα'ώ; Ιπε αε, άπέσπασε £<& δγχο χώμαχος. Ετσι άπεκαλύφθησζν χάχω άπό τίς ρίζές της χχΐσίμαχα. —Ήταν προχυμαΕα, είπεν δ Λεό χαί ήρχισε νά χαθορίζη χό μέ ρος μέ χά χέρΐα χου. Πράγμαχι ή Ιπΐφάνεια δταν έχα θαρΕσθη, μοί; Ιδειξε μεγάλους λΐ- θοιις ήνωμένους άπό Ινα μΐγμ* σχλη'κό αάν χσιμένχο. Ήχαν τόσο σχληρό ποΰ ίεν μπ^οΐσα ·*&* νά χό χαράξ» μέ χό χυνηγεχιχέ μου ;βΙ>Γ. "Ηιιουν χαχάπληκχος κβί
  έαχισα καΐ Ι; ώ νά καθαρίζω χά
  χώμαχα· Σε λίγο χο μαχαΐρι μου
  Ιδβσε ίνα ήχο σάν νά είχε προσ
  χρεύιη σε μεχάλλινο άντιχείμενο.
  Ήταν Ινα; σιδερένιος χρΐχος σιε-
  ρεωμένος γερά στδ τσιμένχο.
  —Λοιπϊν ήταν ή ϊεν ήταν προ
  κυρα((χ; μοθ είπε σριαμβευχιχά δ
  Λ«4. Έ56 φαΕνεχαι θεΐε μου τώ;
  ά3»ζαν χίποτε χαράβια. Ποίος
  ξέρει πόαες χιλιαδες χρένια πρ!ν...
  "Εκαμχ νά άντικρεύς'ω πάλιν
  χήν γνώμη χιθ Λιό άλλά ή «ωνή
  έπνίγηκε στΰ λαρύγγι μου. "Ειος
  τώρα αέ κάθε περΐπτωσι Ιβγαινε
  χερδ:σμένος. Ή παρουσία χοθ χρΕ
  χου ένΕσχυσε απολύτως χή γνώμη
  χου. Άσφαλτός επρόκειτο περΐ προ
  χυμαΕας ή δποΕα ετάφη χάχω άπο
  χό χΑρα. Ποίος ξέρει εάν χάχω
  άπό χήν έλώϊη αυτή περιοχή
  II
  ι
  ξε χάποτε' άχμάζουσα πόλις
  πού ετάφη χαί αυτή χωπΐς νά α¬
  φήση ΐχνη τής ίσΐορΕας της. "Ε
  μεινα σΐωπηλος. Ό Λιό ι Ιχε θρι-
  αμβιύοη.
  Φ^Ενεχαι ττώ; χάχι δπάρχει
  σχήν ΕστορΕα αυτή, εσυνέχισε δ
  Λιί. «Τό χεφάλι χοθ νέγρου», ή
  προχυμαίκ δλα αδτά άποτελοθν
  σοβαράς ενδείξεις δΐι ή Άμενάρ·
  χά δίν ήταν χρελλή δταν έχάραζΐ
  χό νείμενον σχό άγγεΐον...
  Μέχρι τή; στιγμής δ Λιΰ είχε
  διχαΐωθη^ χαί άπέφυγα χά χον άν
  χικρούσω χαχά μέχαπον.
  'Επροχνρήσαμε πρίς τόν ποχ»
  μο γιά νά φθάσωμΐ σέ κατάλληλον
  μέρος άποβιβάσεως χαί Οσΐερα ά¬
  πο Ινα χέχαρτο βρήχαμι μιά ξηρά
  δχθη δπου υπήρχον^εριχα δένδρα.
  'Εβγάλαμε χά ροθχα μας χαί χά
  στον ήλιο νά σχεγνώαουν,
  ποϋ Ιϊί άπήτησε παρά έ
  λίχιστο χρονιχό διάστημκ γιατΐ δ
  ήλιος ίχαιε πολύ.'Εν ίφ μεχαξύ δ
  Χίω/ είχε έιοιμάση χό πρδγευμα
  χαί έφάγαμε με π^ΰ δρεξι, έξη»
  τλημένοι άπό χή φοβερή νδχχα
  που είχαμε περάση.
  (συνεχίζεται)
  Έπαναληπτική
  Δημβπρασίας
  Τό Άδβλφάτον τοθ Δημο-
  τικοθ ΝοσοκομβΙου ΆγΙου Ν
  χολάου διακηρύντει βτι έπα·
  ναλαμβάνεται ή Βημοπρασΐα
  διά χήν προμήΡε αν των είς τό
  Νοσοκομείον άναγκαιούντων
  χειρουργικών έργαλεΐων, ίρ
  γαστηριακών άντιχειμένων, εί
  οών μαγειρίου καί κλινοστρω
  ιινής έν φανερώ οιαγωνισμώ
  την 15ην Φϊβοουαρίου 1937
  έν ιω Δημοτ^ώ Κατασιήματ
  ΆγΙου Νικολάου.
  "Απαντα τα σχεχικά τής 8η
  μοττρασΐας εΙσΙ; κατατεθεΐμέ
  να ίΐς τό Γραφείον τοθ Δή
  μου ΆγΙου Ν,χολάου, τοθ Δή
  μου Θεσσαλονίκης καΐ είς
  τα Γραφεΐα τής Ενώσεως
  Δήμων καί Κοινοχήτων τής
  Ελλάδος ένθα δύνανται νθ
  λαμβάνωσι γνδσιν καθ' εκά¬
  στην.
  Έν Άγίω Νικολάω χβ 22
  ΊανουαρΙου 1937.
  Ό Δήμαρχος ΆγΙου Νικο
  λάου ώς Πρόεδρος τού Άθελ
  φάτου.
  Εμμανουήλ Κ.
  παρελθούσαν Τρίτην ό Εμμανουήλ
  Ι Μαστοράκης άνεδέζατο τό άγορά
  κι τοθ κ. Γεωργίου Μυλωνάκη όνο
  μάσας'αύτό Στέλιον. Νά τοίς ζήση.
  ΘΑΝΑΤΟ1.-Ή κωμόπολις τής
  Σητείας έκήδευσε προχθές έν κατα
  φανεί συγκινήσει ίνα έκ των έγ.
  χριτοτέρων μελών της, τόν Γεώργ.
  Κολυδάκην. άποβιώσαντα είς βα-
  Θΰ γήρας. Ό έκλιπών πρεοβύτης
  Οπήρξε τύτιος καί ύπογραμμός οί
  κογενειάρχου καί ένσρετου πολί-
  των τελευταίων τού δέ
  βλητικωτάτη. Επικήδειον έξεφώνη
  σεν ό δ^υθυντής τού Έφεδροτα.
  μείου Σητείας κ. Γεώργιος θαλασ
  σινός.
  Είς τοθς οΐκείους τοθ μεταστάν
  τος εγκρίτου φίλου της ή «Άνόρ
  Θωσις» άπευθύνει Θερμά . συλλυπη
  τήρια.
  Γύρω σχήν πόλι μας.
  ΠΑΡΟΡΔΜΑ
  Είς τό δημοσιευθέν ;όπό χρονο
  λογίαν 6 ΊανουαρΙου 1937πρόγραμ
  μα πλειστηριασμοθ τοθ ΓρηγορΙ
  ου Παπακανδεράκη κατσ Γεωργί
  ου Ί. Παπαδάκη είς το ύπ" αριθ.
  4474 19-1-1937 φύλλον τής έφη
  μερίδος «Ανάρθωσις» διορθοθται
  ή χρονολογία τελέσεως τοθ πλει
  στηριασμοθ άπό «21 Φεβρουαρίου
  1937» είς την όρθήν τοιαύτην α28
  Φεβρουαρίου 1932» δτε τελεοθήοε
  ται ό πλειό τηριαομός οΰτος.
  Καστέλλι τ{) 22 Ίανουαρίου 1937.
  Ο διθΓθων πληρεξούσιος Βικη
  Έμμ. Κ. Κοιρ»Ητ*Ηης
  ΕρΐμμώίικΝάξου πλεξιτές καί
  &?λθ0ντ 6 ^ Δ
  ΚαΙ χθές ό χιονιοτής έσυνεχΐ.
  σθη.
  —'ΕουνεχΙσΘησαν έττίσης αί οίώ
  νιοι προβλέψεις των μετεωρολό-
  γων:
  —Ή κακοκαιρία λέγει Θά συνεχι
  σθη μέχρι των μέσων τοθ Φεβρου
  ιΐριου,,.τοόλάχιστονΐ
  —ΑΙ μικροεπισκευαΐ των οίκιών
  είτε τάς προσόψεις αυτών άφο·
  ροθν. είτε είναι γενικωτέρας πά
  ρουσιάζονται συχναΐ τελευταίως.
  —Ύπάρχουν καί οί μερκώς γ)
  καί έξ ολοκλήρου άνοικο&ομοΰντες
  τα κτίριά των.
  — Γό πρώτον προέρχεται έ< λό« γων προνοίας Ενεκα τοθ χειμώνος, τό δεύτερον άφορφ την ανάγκην αυξήσεως τοθ άτομικοθ εΐσοδήμα τος έξ αίτίας των συγχρόνων βιω τικώ» συνθηκών. —Ή κυνηγετική κίνησις ?έν Ιπήρ ξεν Λναξία λόγου την τιαρελθοθ· σαν Κυριακήν. —Μερικους έκ των κυνηγών κατέ λαβε είς τό ύπαιθρον ή χιονοθυελ λα, κατ£ τάς πρωϊνάς ώρας χίϊς Ιδίας ημέρας. —Δέν ήμπό&ισε δμως τοθτο την συνέχισιν τοθ κυνηγίου, Ιδίως των Λγριοπαπιών. —Παρά τό κρύο, δέν είναι άραι οί κατ' αύτάς οί νυκτερινοί Θαμώ νες των καφενείων. —Ύπάρχουν βλέπετε καί έκβΐ ζ» στές γωνίτοες άλλά καί κύκλος δυ νάμενος νά διεξαγάγη μέ μαεστρί αν £να έπιτρεπόμενον—έξηγούμεθα —χαρτοπαικτικό παιγνίδι. —"Ετσι τό χαρτοπαίγνιον μέσες δκρες καί υπό την καλήν τού σημα σίαν διατηρεϊται. —Τό πρωΐ τής Κυριακάς δ£ν Ε- λειψαν είς τάς συνοικίας οί μικρο χιονοπόλεμοι. —Τό πεσόν χιόνι ήτο αρκετόν διά νά τούς δικαιολογήση μεταξύ των νεωτέρων φυσικά. — Ποϋ δέν κρυώνουν άλλ" οθτε καί φοβοθνται τό κρύο καί την συμτΐαρομαρτοθσαν γρίτπτην. —ΟΙ νάμοι τοθ Ιΐους παρουσιά ζουν Οφεσιν κατά τό λήξαν Ιτος Ιναντι τοθ παλαιοθ, καί κατά την δημοσιευθείσαν προχθές στατιστι κήν τοθ ληξιαρχείου Ηρακλείου. —Ή ΰφεσις δμως αυτή είνε άνα ξ(α λόγου, πιστεύεται δέ άπό μερι κά Ιδίως, Οτι Θά. . έξουδετερωθη άπό τό νέον £τος. —Διά τό δημογραφικόν έξ αλλου πρόβλημα είνε παρήγορον δτι αί γεννήσεις κατά τό λήξαν Ετος εΤ ναι περισσότεραι των παλαιοτέ- ρων. —Τό «ξηρόν κρύοο τής παρελ- θούοης Κυριακής έιτέτρεψεν ωστε νά άπαλλαγοθν, ή νά άπαλλάσων ται αυτοστιγμεί μετά τό χιονόνερο, οΓ δρόμοι μας άπό τίς λάσπες, —"Ετσι δέν ίλειψαν οί ευχαρί¬ στως έπιχειρήοαντες Ινα περίπα- χον έντός ή γύρω άπό την πόλιν. —Έννοειται ότι ό ττερίπατος αύ τος εγίνετο.,,.τροχάδην. — "Ενα Εργον νειότης καί ώμορ φιά προβάλλει σήμερον τό «Σινέ Μινώα» τό: «Γλεντώ τή ζ^ή μου». —Τό Εργον έμψυχώνει ή περίφη μη Τζόα Ι^ράουφορδ μέ πτρτεναΐρ τόν εκλεκτόν ήθοποιόν τςθ κινημα τογράφοι. Μπριάν Άχερν. —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ λονται άπόψι τα «Βιεννέζικα κα πρίτσια» μία άπό τάς ωραιοτέρας κοΐ χλυκυτέρας φιλμοπερέττας μέ συμμετοχήν δλων των ασσων τοθ Γερμανικοθ κινηματοθεάτρου. —Έκλεκταΐ "έκδόσεις. Έκυκλοφόρησε τό τελευταίον τεΰχος των «Μεοελληνικών Γρσμ ματωνβ μέ πλοθτον φιλολογικής, καλλιτεχνικής καί δλλης Ολης. —Έπίσης εξεδόθη ή «Πνευματι κή Ζωή» ΐοΰ κ. Μβλή Νικολαΐβη μέ βιβλιογραφικόν δελτίον καί ο λην Οπως πάντοτε ψροντισμένην καί ενδιαφέρουσαν την πνευματι κήν κίνησιν τί]ς Ελληνικάς έιιαρ χίας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κκλοθνχαι αιχαντκ τα μέλη τοθ 'ΕλληνογερμανιχοΟ Σιινδέσμου είς τακτικήν γενικήν συνέλευσιν χήν 31—1—1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ ώ5αν 11 π. μ. έν τη* αιθούση τής Λίσχης Έπιατημόνων. Έν περιπτώσει μή άπαρτίας ή συνέ¬ λευσις θά γίνη χήν 7—2—1937 χαχά χήν α&ΐήν ώ?αν χά Ι τόπον. θίμαχα: Λογοδοσΐα, Ιγχρισις «πολογισμοθ 1936 χαΐ προΰκολο γισμοθ 1937, Αρχαιρεσίαι. Ήράχλειον 22—1—37 Ό Πρίεδρος Ί. Γ. ΜιχσβτέΜης 'ύ Γραμματεύς Γ Γβά «ί" ζο0ν τ« θρόνου έ·" 6σον 6^ ^ριζΐΓχά δύο οί ΚανΐΙς δέν εΤχε τό ,4 μη|| σΐό βωμάτ ρώστου, 6«ου ίβαο Χίος τής «αληάς *' ησΐό δωμάτιον δι ,ν6 ήλιος της ν*« ΐιιτσξύ, στούς οιαΐ -Ις αΐθουοες, τό ι «υλικών διηρωιαΐο /•ια Εκρβτιβ ν α σ ΐό» ^ασιληά «ού έ «ν ή κρός εκείνον ΐαν,κρός τή δύσι Ανατολή χοθ ήλΐοι Στόοιάσΐημα αι σΐιια, μέ θανάσιμ ύκέσκακτε τόν έξα ΤΒαρμ*νον, έξαντλ γανισμόν χοθ βαο τροιιαστικά «ρησ το σιυριά, χ ό ο 5 ζ»ντανό άχόμη, νι θιται, έν φ ή συνε Προνομ βχευής (Γ έν Ή Γιάμκ λθ Έν Άμβ| Χβιλβ ί||ΐ της ώ , όϊ

  Λ Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  Β3ον
  Οί τρείς γεοοντοκόρες τοθ
  Λουδοβίκου 15ου έδειξαν εύλά
  βειαν καί θάρρος· δλη την ή¬
  μέρα άγρυπνοθσαν κοντά στό
  Ικλυτο πατέρα τους μ έ προ
  σευχές καί περιποιήσεις. Τή
  νύκτα έθυσιαζόνταν ή ντύ
  Μπαρρύ γιά νά μείνη σό προ
  σχέφαλο τοθ αρρώστου. Άπε
  ναντΐας 6 νόμος άπηγόρευε
  στόν ΔελφΤνο χαί τή γυναΐκα
  τού νά μποθν στό δωμάτιο* ύ
  πηρχε φίβοςνά προσβληθοθν
  άπό την άρρώστεισ. Ήμέρα
  μέ την ήμέρα ή ζωή τού έγι
  νόνταν πιό πολότιμος. Τούς
  άνάγκοζαν νά ζοθν περιωρι
  σμένοι στά ΟιαμερΙσματά
  τους, δπου διάφορα άπολυ-
  μαντικά έκαίγοντο γιά νά δι
  ώξουν τό μικρόβιο.
  ΚαΙ νά ή σύλή ν,ωρισμένοι
  σέ ίυδ στρατόπεδα τούς
  €μπαρρυκούς» χαί €άντυμπαρ
  ρυκούί,>· Στό προσκέφσλοτοθ
  Λουδοβίκου 15ου ή παληά γε
  νεά ή δύναμις της χθές, οί
  τρείς βασιλοποθλες καί ή ντύ
  Μπαρρύ, άγρυπνοθσαν καί ε
  τρεμαν. "Ηξβραν πολύ κσλά
  κώς τα μεγαλεΐά τους θά έ¬
  σβυναν μαζύ μέ την τελευταία
  πνοή πού θά ϊβγαινβ άπαντα
  χείλη πού έφλόγιζεν ό πυρε
  τός.^Σ' ίνα αλλο δισμέρισμα
  έπερίμενεν ή γενεά πού άνέ
  βαινεν, 6 Λουδοβΐκος 16ος, ή
  Μαρία—Άντουανέττα καϊ 6
  κόμης της Προβηγκίας, ό μι¬
  κροτέρας άδελφός τοθ διαδό
  χου, έπίδοξος διάδοχος τοθ
  θρόνου έφ' 6σον ό άλλος έμε
  νεν άτεκνος. Τό πεπρωμένον
  έχώριζεν τα δύο στρατόπεδα.
  ΚανιΙς δέν εΤχε τό δικα'ωμα
  νά μ τι β σιό δωμάτιο τοθ άρ
  ρώστου, 6 κου έβασίλευεν ό τ)
  λιος τής παληας έξουσΐας, οθ
  τε στό δωμάτιον δπου άνετελ
  λεν ό Γ)<ιος τής νέας. Έν τώ μεταξύ, στούς βιαδρόμους καί στίς αϊθουσβς, τό πλήθος των αύλικΛν διηρωτατο πρός ποία μβριά ίπρεπε νά στραφή,πρός τόν βασιληά πού έψυχομαχοθ σεν ή πρός εκείνον πού έρχό τα ν, πρός τή δύσι ή πρός την ανατολή τοθ ηλίου. Στό διάστημα αύτό ή άρρώ στεια, μέ θανάσιμη βιαΐότητα ύπέσκαπτε τόν έξσσθενημενον Φθαρμένον, έξαντλημένον όρ γανισμόν τοθ βασιληά· Άπο τροπιαστικά πρησμένο, γεμά το σπυριά, τό οδμα άρχισε, ζωντανό άχόμη, νά άποουντΐ θεται, έν ώ ή συνείδησις δέν έ! λύγιζβν ουδέ στιγμή. Τα πά ράθυρα ήσαν όλάνοιχτσ, άλ λά οί τρείς χόρες καί ή εύνο ουμένη τοθ αρρώστου έχρειά οθηχαν δλη τή βύναμι,,'τήν ά φοσΐωσι καί τό θάρρος των γιά νά άνθέξουν στήν πτωμα τώδη βυσοσμία πού Ικανβν ά ποπνικτική την άτμοσφαΐρα τε Ο δωματίου. Τίς νυκτερινές ώρις ή ντύ Μπαρρύ, σκυμμέ νη επάνω στό πρόσωπο τοθ βασιλικοθ έραστοθ της, έπα ρακολουθοθσε μέ την άπελπι σία τής άδυναμίας τίς έπιδει νώσεις καί τίς ϋποχωρήσεις τής άρρώστειας, τα σημάδια τοθ θριάμβου ή τοθ χομοθ της. Οί γιατροΐ δμως άπελπίσθη καν. Στό ΠσρΙσι καί την άλ- λη Γαλλία εγίνοντο δημόσιες δεήσεις ιίς ενίσχυσιν τής επι στήμης των άνθρώττων. Άλλά δλα ήσαν άνώφελα. Ό Λου δοβϊλος 15ος έξαοθενοθσεν ά πό ήμέρα οέ ήμέρα. Έκατά· λαβεν ό Τδιος την άρρώστεια τού. Εύλογιό! ΌπτοσΙες τρό μου έβασάνιζαν τό μυαλό τού μέσα στό σκοτάβι τής νύχτας. Ό θάνατοςΐ Ή κόλσσ.ςΙ Οί δυό αύτές {(κύνες Εσβυναν γύρω τού δ,τι άτιέμενεν άπό τή | ζωή κοί τόν χόσμο. Τώρα πού οί γιατροΐ έγκα τέλεψιν τόν άγονα, δρχιζεν ή δλλη πάλη—γιά τή σωτηρΐα τής ψυχής τού. '^λλά τί ήταν πάλιν αύτό; Οί Ιερεΐς αρνηθή καν νά πλησιόσουν τό προ σκέφαλό τού, νά τόν έξομολο γήσουν χαί νά τόν κοινωνή- σουν. Έθεσαν Βρους: επρεπε προηγουμένως έκεΐνος πού £ ζησε τόσα χρόνια μέσα στήν άμαρτία καί την κραιπάλη νθ αποδεΐξη τή μετάνοιά τού. Έ πρεπεπρό παντόςνάάπομακρΰ νη την πέτρα τοθ σκανδάλου, έκεΐνη την παλλακΐδα πού ά γρυκνοθσβ μέ άπεγνωσμένη σιοργή κοντά σιήν κλΐνη πού τόσον καιρό εΤχε μθιρασθβ μα ζΐ τού είς πεΐσμα τον χριστι ανΐκον άρχων. ΤΗταν ό3υνη ρό γιά τόν έτοιμοθάνατο, έτιά νω όκρ βώς στίς τρομερές στιγμές τής τελευταίας μονα ξιατ, νά άτιοφσσΐση νά διώ ξτι τό μόνο άνθρώπινο πλά σμα μέ τό οποίον βρισκόταν ταν σΐενά συνοεΡεμένος. 'Δλ λά ό τρόμος τής κολάσεως τόν ίσφιγεν μέ δλο καί μέγα λείτερη μανΐα άπό τό λαιμό. ΙσυνεχΙζβται) ί ! 1 Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα- σκευής (Γιάμπολπς) ίδρυθέν τό πρώτον έν Ελλάδι: Ή Γιάμπολη χατασκενάζετβι παρ* «Ιδιχου τεχνιτού «ρβολπςρβίντος έκ τύν μβγοαων Εργοστασιον τής 'Αμβ- ρικανιχής ΈταιρβΙος έν ΣΝΗΐοις τής Μικράς 'Λσίβς έκ τού χυμου τοθ βετυμκτουργοΰ φυτοϋ «ΓΛΥΚΟΡΙΖ.Λ»· Έν Άμεριχή χ«1 Εϋραιηη «αταναλίσκουν έχατομμύ ρια χοιλά ήμερηοίως — άαγν*)ρΙζοντες τάς θαυμαστάς 1οι ότητάς της ώς μαλακτικοϋ λαιμόν, χρυολογημ*τ»>ν, χ«τ*
  σταλτιχου τού θηχός *·—! βαλσαμον τού στηθους.
  Πωλβϊται είς βλ« τάι Φαρμακ(ϊ« καϊ χβντρΐΜύτερα π«·
  οΐητερα αίς χυτία των 5 ράβίυν (Μβοουρίων) πρός 6ρ«χ.
  5 Ικαατον χυτίον.
  Τό κυτίον φέρει είς το μέσβν τόν ΣΤΑΥΡΟΝ.
  Έπίσης ζητεΐτε μ«1 τα ΑΛΛΑ έ{|αιριτικά προϊόντα
  τβδ αότοϋ ΈρνβοτασΙου Βαλίά, Γομες ακέτες μ«1 άρνμα
  τΐΜές, ΡιγχλΙς, Μ«στίχ«ς Λμΐρικης...
  Ζητιΐτκ αηοκλειοτιχ&ς τα πρβΐύντκ ΒΙΑΛΕ «ηβ χον
  Φαρμαχβποιόν σας χαί 2βχαροπλάστην σας.
  1
  1
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓβϊ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  £«Εΰ«γγελιθμός»|ΆΒην&ν,
  Δβχεται καθ" εκάστην 9—1 π. μ. καϊ 3—7^μ. μ.
  επι τής, όδοθ ΆμαλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι),, Εναντι
  πρώην Ίατρείου κ. Λογιάδου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Μρ 1*ας θιωροθμιν νά ΐύχαριστήσωμιν
  καϊ δημοοίο; τή« Αγγλικήν Άσφαλιστικήν Έταιρίαν
  «ΤΖΕΝΕΡΑΛ» διά την βληρ«μήν τής καταβληθΐίσης
  «αρ' ημίν 6-οζημιώσΐ»ς συν««εία έργατικοϋ ατυχήμα-
  τος διά τόν θανόντα βργάτην μας Προδρομον Άβακού-
  μογλου «κ δρκ. 68.000.
  "Ολως Ιδιαιτάρως «ύ|οριστοΟμβν τούς άξιοτίμους
  Πράκτορας τής Κρήτης κ. κ. Α. καϊ Ι. ΜΛΥΡΑΚΗΝ.
  Έν Ήρακλ«(^ τΒ 15 Ίανουαρίου 1937,
  Ό ιΰχαριστβν
  ΠΡΣ ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ^
  ΟΙ ΒΡΔΒΕΥΟΕΝΤΕΣ ΕΚΟΕΤΑΙ
  ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2ον (τελευταίον)
  Κατωτέρω συνεχ'ζομεν την
  άναγραΦήν τον όνομάτων των
  ύ^ολοΐτΐων βραβΕυθέντων υπό
  τής Διεθνοθς Εκθέσεως θεσ
  σαλονΐκης έκθετον έκ τοθ νο-
  μοθ Ηρακλείου:
  Στ'. Δι* έκτβθέντα οΐνοπνευ
  ματώδη ποτό: Χρυσβ βρα^Ια
  άπενεμήθησαν είς τούς κ. κ.
  Νικ. Μ. Μοΐσην καϊ Γεώργ.
  Ι Καλπαβάκην (Επ. Άρχά-
  ναις) δι* οΐνον, Γ. Μ. Καλλέρ
  γήν (Πλώρο) ομοίως δι* οί-
  νόν. "Αργυμά δέ δι* έχτεθέν·
  τα ωσαύτως οΤνον είς τούς
  κ. κ. Έμμ. Ν φρουοαράκην
  (ΜοχόΟ. Γρ. Κ. Γβρμανάκην
  «αί Παπσγεώργιον Σφακάκην
  (Πιτσίδΐο), Δημ. Μβταξάκην
  (ΚανλΙ Καστέλλι), Ν. Γ. Δου-
  χιανάκη (Τσ(γκουνας), Ιωάν.
  Κουταντωνάκην (Μπιζαριανό)
  Έμμ. Γ. Ψαλτάκην, Μ. Ν
  Μαρκοδημητράκην, Εύαγ.
  Πρωτογεράκην, Ί·, Δ. Μσρκά-
  κην, Ί. Δ. Παπαδάκην, Δρ.
  Στ. Γιαννιβάκην, Γ. Ί. Σεγρε
  βάχην, Γ. Χ. Καλαθάκην, Στ.
  Δ. Ούσταμανωλάκην,Ίω.Άντ.
  Βαρδάκην, Έμμ. Σ. Κουτου
  λάχην, Χαρ. Ί. Μαρκοδημη
  τράκην (Επ. Άρχάνακ), Γ.
  ΣηΦάκην Ιερέα (Αγ. Βαρβά
  ρο) καϊ Γ. Κ, Καπετανάκην
  (Μοχός).
  Έπαινοι έξεφράσθησαν είς
  τούς κ. κ. Ίων. Γ. Λαμπράκην
  (Πλάτανος), Έμμ. Ν. Ζερβά
  κην (Μοχός), Έμμ. Άρναου
  τίχκην ("Επ. "Αρχάναις), Πά
  τι ά Γ. Κριτσωτάκην (Μοχός)
  δι" οΤν&ν, Μ. Γ. Λσζαράκην
  (Άμπελοθζος) δι9 οΐνοπνευμα
  τώβη. ,
  Ζ'. Δι* δσπρια: Χρυσουν
  βραβείον απενεμήθη ίίς την
  Γϊωργικήν Σχολήν Μεσσαράς
  δι' έκτεθέντα ρεβύδια, μπιζέ
  λισ, παποθλες καϊ κυάμους.
  Άργυρά δέ είς τούς κ.κ.Άντ.
  Γερμανάκην (ΜισμοΟ) διά φά
  β α «αί Σαρ. Μανιακουδάκην
  (Πλάτανον) διά μπιζέλια. Έ
  παινοι έξεφράοθησαν είς τούς
  κ. κ. Κωνστ. Ι. Βογΐατζάκην
  Μοχός) διά φακήν καί κυά
  μους, Μ. . Κ. Λεβέντην (Μο
  χός) διά ρεβύθια καϊ Κο>νό
  τητα ΛαγωλιοΟ διά φασόλια.
  Η'·Διά Σηροτροφικά καϊ Με
  λισσοχομικά προίόντα: Χρυ
  σοθν βραβείον απενεμήθη είς
  τόν,κ. Γεώργ. Ε. Παλιαράκην
  (Μονοφάτσι) διά μέλι, άργυ-
  ροθν είς τόν χ. Χαρ. Πετρά
  κην (Γκαγκάλες) καί πενταχο
  σιόδραχμον έπαθλον διά μέλι
  καΐ^έπαινοι είς τούς κ. κ. Γ.
  Ι. Χριστοφοράκην (ΜιαμοΟ)
  καί Γ. Γαρουφαλάκην (Καστέλ
  λι) διά μέλι.
  θ'. Μέγα βροβΐΐον ιιετά
  χουσοΟ μεταλλΐου άπβνβμήθη
  τιμής ένεκεν είς την Τοπικήν
  Έ«ιτροτΐήν Ηρακλείου, χρυ-
  οά ^έ μετά τιμητικών μεταλλί
  ών ιΐς την Γεωργικήν περιφέ¬
  ρειαν καί τα Έπιμελητήρια Γε
  ωργικόν καί Εμπορικόν.
  Γ. Διά Γεωργικάς Βιομηχα-
  νίας: Χρυσουν βραβείον μετά
  χρηματιχοθ έπάθλου δρχ. 1000
  είς τόν κ. "Ανδρ. Άλεξανορΐ
  δην κοί τοιαθτα μετ9 έπαίνου
  Είς τούς κ. χ. Στ. Στεφανίδην
  (Ηράκλειον) διά σάπωνος ,Ν.
  Κεχαγΐαδάχην (Ηράκλειον) ό
  μοιως, Έμμ. Τρακάχην καί
  Σία (Ηράκλειον) διά σουλτα-
  νίνα, Άντ. Βάφαν (Ηράκλει¬
  ον) ομοίως, Ν. Μ. ΛουκοΤδην
  (Ηράκλειον) ομοίως, Ιεράν
  Μονήν Άπεζανων διά τυρόν,
  Έμμ. Σπανάκην (Μοχός) όμοί
  ως, Γεώργ. Μπαλτζάκης (Ή
  ράκλειον) δι* άνθότυρον, Στ.
  Αλεξίου καί Κ. Κανοβάραν
  (Ηράκλειον) διά γροβιίραν.
  Χρυσουν βροβεΐον απενεμήθη
  ωσαύτως Είς τόν κ. Νικ. Πά
  χιαδάκην (Ηράκλειον) δι' έ
  λαιον, χρυσουν βραβείον μετ'
  έπαίνου μετά χρηματικοθ έπά
  θλου δρχ. 2000 είς τόν κ. Ε-
  Σταυραχάκην (Μοχός) διά
  προίόντα ά^ωματοπο Τας, με
  γάλα βροβεΐα ίκτός συναγω
  νισμοθ είς τούς κ, χ. Άδελ-
  φτύς Κωνσταντινιδη, διά σουλ
  τανίνα, ΥΙοΰς Ν. Κωνσταντι¬
  νιδη ομοίως, 'Δβραμίδην καί
  Ι. ΦιλιππΙδην διά «φρούχτ».
  Γεώργ· ΣτεφανΙδην διά «Λον
  δίνου», Ένωσιν Κιτροπαρα
  γωγον διά κΐτρα.
  Μέγα βραβείον μετά χρυ-
  σοθ μεταλλίου απενεμήθη έπί¬
  σης είς τόν κ. Γ. Διαλλυνάν
  διά σουλτανίναν, ομοίως δέ
  ώς ανωτέρω μετά χρηματικοθ
  συνάμα έπάθλου έκ δρ. 2000
  είς την Ένωσιν Σουλτανοπα-
  ραγωγον. Μεγάλα ωσαύτως
  βροβεΐα Ελοβον οί κ. κ. Κ.
  Παπαδανιήλ, διά σταφυ
  λάς «Όλύμπια», Λεων. Μπεμ
  π α κης διά λαχανικά Αρχα¬
  νών καί Άδελφοί Μαλλιαρά-
  κη δι* οΐνον «νέκταρ».
  Τέλος διά Βιοτεχνικά καΐ
  Βιομηχανικά προίόντα άπενε¬
  μήθησαν άργυρα βροβεϊα είς
  την κ. Μαντόνα Κόρακα (Άμ
  πελοθζος) διά χειροτχνήματα
  καΐ. Μαρίαν θεοδωράκη (ΛοΟ
  ρες) ομοίως.
  «ΓΛΕΝΤΩ ΤΗ 2ΩΗ ΜΟΥ» ;
  Τό μοντέρνο Εργο ττοθ προβάλλεται σήμερον είς την «Μ1ΝΩΑ»
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όοός *Ίε>νο{ 10—πληοιΐοτοττ» Όμονοία;
  ΤπλέφΜνον 33-302
  Τελείως βναχαινισθεν, διαθέτκι δωμάτια ΐύήλια,
  εύάερν καί καλ&ς Ικιπλνμένα. Καθαριέτητοι α-
  μΐμπτβν καί υπηρεσίαν προθυμοτάτην. /1θβυβαν
  αναμονΙ,ς.
  ΑΙ α»μ»εράτερ«ι τιμαί
  Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒΗ2Ν» διευθύνΐι ·ύτ·-
  ηροοώπως ό νέ·( Ιδιοχτήτης τού ονμπολΐτη» μ«ί
  Μ. ΙΩΑΝ. 2ΥΔΙΑΝΑΚΗ2.
  'Ανεκόπη ή υπερτίμησις
  των είδώνγεν. έμπορίου.
  "Εγχυροΐ πληροφορΕαι έξ ΆΒη-
  ν&ν αναφέροκν δτι είς την σταθε¬
  ράν χαί διαοκή Οψιβαιν τ6ν ιίϊβν
  τ*]ς πρώτης άνάγκης καί τβν πρώ
  των 6λ6ν,ΐπήλθ«ν ώς προιβλέπιτο
  ή φυοική αντίδρασις, ή δποίοΐ ήο-
  γισεν άπδ τής προπαριλθοΰοης
  εβδομάδος χαί εζηκολούθηαι χαϊ
  χαχά την λήξασαν. "Αλλως τε εί¬
  χον Εκοινοποιήθη πλέον αί άνάγ*
  χαι τής παγκοσμίου καταναλώσεως
  λόγω των ΒΊαρνων άγορην χαί ή
  ζήτησις των ιίδ*ν τιθ γενιχοθ
  έμπορΕου έσταμί'ησιν. Έντεθθεν
  ή ανατίμησις άνΐχόπη χαΐ α( προ
  αφοραΐ συνετέλεσαν είς τό να αρ¬
  χίση ή δποχώρησις των τιμων.
  Ή τιμή τοθ χαφί, ή όποΐα έση
  μιισθτο ιίς 7 54, δπιχώρηαιν είς
  7.33, τ) τιμή ττ}ς ζακχάρεως άπό
  2 97 χαχτμθιν είς 2.91, ή τιμή
  τοθ σίτου άπό 1.34 δπεχώρησι,ν
  ιίς 1.30, μόνον είς την τιμήν
  τοθ βαμβαχος Ιστιμειώθη κάποια
  σταθερόχης (12.38—12.32—12.
  44).
  Μεγαλιιτέρα ήτο ή σημιιωθιΐ-
  σα χαλάρωσις είς τάς τιμάς τβν
  μετάλλων. Ή τιμή τοθ χαλχοθ
  άπο 53—8—3 δπιγώρηαεν είς
  51—8—9, τοθ μολύβδου άπό 28
  είς 27— 6—3, τοθ χασσιτέρου
  άπό 231-5 είς 229—10. τοθ
  «οινοθ ψιυδαργύρου Ατιό 22 είς
  21—5 Μόνον ή τιμή τοθ χαοιι-
  τσ&ΰκ ηαρέμεινε σταθιρά μεταξυ
  10 5)8—10. 3)4
  Όσον άαο ? τί εξαγωγικόν
  εμπόριον είς την αταφιδαγοράν
  Λονδίνου {σημειωθή την λήξαοαν
  έβ5ομάδα ζήτησις: Αί χυριώτεραι
  αγοραΐ Ιγιναν δια κοινάς Αύσΐρα
  λιανάς χαί έχ τβν ελληνικήν επί
  Κόρφου χαί Αίγίου. Παραιτηρε!
  ται ζήτησις ψιλοθ χαρπαθ Βλων
  τβν ποιοτήτων. ΑΕ τιμαί είναι
  σταθερκί Ή βελτίωσις τβν συναλ
  λαγβν διά τάς Σουλτανίναι έξαχο
  λουθεΐ. ΑΕ κυριώτερο» πράξεις
  έγιναν επί χοινβν Σμύρνης χαί
  Κρήτης. Τιμαί: Πύργου 28—29,
  Ζικύ'θου 31—32, Κόνφον σκιΛς
  37—39, Πατρών 31—34, Π«ρ«ν
  σκιά: 37—39, ΑΙχΙοα (τ-ουλο) 40
  —45. ΑίγΙου (χλήματο) 38—48,
  Σθϋλΐανίνα Αΰσΐραλίας 46—50.
  Κρήτης 48—65, Πιρσίας 37—48
  Σμύρνης 40—58, ΙΙιλοποννήσοιι
  55—65, Καλιφορνίας 38—39.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Νιχολάου Έμμ. Φανουργιάχη
  γιωργοθ χατοΕχου Επάνω "Αρ¬
  χανών.
  Κατά
  Παναγιώχου Νιχ. Φ,χνουργιάχη
  χατοίχοιι ωσαύτως.
  Ό καθ" ι υ το παρον πρίγραμ-
  μ» καίτοι έπεΐάγη νομίμως διά
  τής &πό χρονολογίαν 10 Δεκεμ¬
  βριού 1936 χατασχετηρίου μου έ-
  πιταγής γενομένης δυνάμει χαί
  πρός εκτέλεσιν τοθ δπ' αριθμόν
  1032 τής 24ης Μαρτίου 1936 έ-
  νυποθήχου πωλητηρίου αυμβολαΕ·
  ου τοθ Συμβολκΐογράφου Ηρα¬
  κλείου Νιχ. Καλυβιανάχη νομίμως
  χηρυχθέντος έχτελεστοΒ δπως μοί
  πληρώση διά κεφάλαιον τίχους χαί
  Ιξοδα μέχρι τής έπιταγής μου
  ταύΐης δραχμάς έν δλφ 15,762.
  50 μετά τβν νομίμων τόχων τβν
  τοχοφόρων κονδυλίων μέχρις άπο·
  πληρωμής έν τούτοις άπέσχε νά
  πράξη τοθτο μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα πρός είσπραξιν τοθ
  ανωτέρω ποσοθ τβν δραχμβν 15.
  762,50 τβν νομίμων τόχων τβν
  τοχοφόρων χονδυλΕων ώς χαί τβν
  μέχρις έξοφλήσεως συμβησομένων
  έξόδων χαί υπό την ρητήν επι¬
  φύλαξιν παντός ετέρου διχαιώμα-
  τος μου εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηριασμον το ε¬
  πόμενον άχίνητον χτήμα τοθ καθ*
  τό παρόν δφιιλέταυ μου κείμε¬
  νον ένιός τής κωμοπόλεως Επά¬
  νω "Αρχανών όμονύμου Κοινότητος
  Είρηνοδιχείου καί 'ϊποβηκοφυλκ-
  χείου ήτοι είς συνοιχίαν «Πεζοώ-
  λια» μίαν οικίαν συνισταμένην ά¬
  πο μίαν κουζίναν, Ινα πόρτεγον,
  μίαν πρόχειρον κουζίναν, μίαν α¬
  ποθήκην μέ άνώγειον, 1<λ ϊωμί τιον μέ σογαν, άποχωρητήρισν, αυλήν μέ μικρόν χήπον έμπεριέ χοντ,α μίαν λεμονιάν, δύο ροδαχι νιίς, μίαν δεσπολιάν χαί μίαν χρε βατίναν συνοριύιυσαν μέ χτήμχτα κληρονόμον* Βίϋήνης ΨχραΒάχη έχ δόϊ μερων, Βχσιλείου Χελε τζάχη χαί δρόμον. Δηλβ δέ δτι τό 1)4 έξ αδιανε- μήτου τμήματος τής ανω οικίας ιο άποτελοθν το έξ αδιβθίτου χλη ρονομιχόν μου μερίδιον επί ταύ της αποτελουμένου έξ ενός πορτί γου μέ σοφδν χαί αύλής χαί συν θραυομένου γύρωθεν μέ το δπό λοιπον τμήμα τής βνω οικίας χαί τους άνω πλησιαατάς τυγχάνει έ νυπόθηχον είς εμέ δυνάμει τοθ έχ τελουμένου τίτλου χκΐ .διά τό προ κείμενον χρέος, μόνον δέ έν περι πτώσιι καθ1 ή^ τό δπίρθεμα τοθ 1)4 έξ άδιανεμήτου τοθ τμήμβτος τούτου τής οικίας δέν έπαρχιΐ πρός όλοσχερή εξόφλησιν τής πά ρούσης άπαιτήσιώς μου μετά τβν έξόδων εκτελέσεως καί πάσης τυ χον άλλης άλλου έγγεγρομμένου δχνειστοθ θά καταχυρωθϊ είς τον τελευταίον δπερθεμκτιστήν καί τό δπίλοιπον τμήμα τής οίχίας ήτοι έλόχληρος ή ανωτέρω λεπτομερβς περιγρβφομινη οικίαι. Ό πλιιστηριασμος ,τοθ χτήμα τος τβύΐου γενησεται την 7ην Μαρτίου; 1937 ημέραν Κυρια χήν χαί ώραν 10—12 κ. μ. ένώ πιον τοθ Συμβολαιογράφου 'Αρχα νβς Τεμένους χ. Νιχολάου Μαυρ γιάννη ή τοθ νομίμου αύτοθ άνα πληρωτοθ χαί έν τφ έν Επάνω Άρχαναις χειμένω δημοσΐφ α&τοθ γρβφεΐψ δτε χαί ένθα χαλοθνΐαι οί πλειοδοτήοοντες. 'Αρμόδιος 8(χαβ.ιχ4ς κληχήρ έ —Ή ΐΐσχγωγή ραδιοφώνων. Δι' άηοφάοεΝς τ&ν ϋπουργβν ΈβνΐΜής θΐκονομίοτς χά Ι θΐκβνο μΐΜ&ν βρΐζεται βτι ή χκτανβμΐι τής είσβχτέοις ποσότητος ρβοιο- φών«ν ιχαΐ ε{αρτπμάτνν αυτών εκ τ&ν ύπβγομένων είς την δα σμβλβγιχήν κλάαιν 134 θέλει ένεργηβή επί τή βάσει τβν εΐοα ν>»γ&ν τ&ν ηρ«νματοποιηβειο&ν
  υπο των οΐχβίίίν ε<β«νΝνέε.ν ου νάμει τού ταχτικοθ αύτ&ν δΐΜαι ώμιχτος «' μιχ ι β' έςαμηνβυ τού 1935 κ«1 75 ο)ο κ«1 τ&ν λβιη&ν έ πΐΜουρικ&ν οτοιχείνν κατ« ηβσ· στον 25 ο)ο. —Γρίππη είς £ητΐ(«ν. Λόγω τ&ν πληθνρικ&ν χροναμιχ τνν γρίππης τβν σημεινθίντΝν τελευταΐΝς είς την ΜΝμόκολιν £η «ίας, τό ΎπουργιΙβν Παιδείας ύκτιχ{< τβν Γυμνκαιάρχην τοΰ αιύτοοι ΓνμνααΙου δκκς βικκβ- Ψθ επί πενβήμερον. Τα οημεΐΗ· οεντα Μρούσμκτα μετ«{ΰ τβν γυ μν«σιβιταΙο·>ν υπερεβηοκν τ« εν-
  ενηκβντκ.
  —Άρχβιρϊσίαι ίν Ίκρακέ-
  τρρχά
  χης χαί ϋαπαγεωργίου.
  —Δικθκβις πιστώσκων.
  ΔΓ άποφ«σ*ωςτοδ μ. υπουργου
  Γ«νικοΰ αιοΐΝητου Κρήτης όι·τε·
  βηοαν 8 χιλ. δρ«χμ«1 οια οκμπλ.,
  ρνοεις τού κτιρίου τού Δημ. σχο
  λεΐβυ Αγ. ΝΐΝθλάου. 1500 δια
  την αποπεράτωσιν της ύ«(«μ·νης
  Φουρνής καί 6.ΟΟΟ δια τ* ϋδρκ
  γωγ«ιβν Λιθινβν Χητ(ί«(.
  —2ητεΙται ο κάτοχβς.
  ι^ΙΙαρά τφ Α' άστυνομιχφ τμή
  ματι φυλάσ&εται άδέοποτος έγχω
  ρία τσάντα (βςύργια) περιέχουσα
  διάφορα ε.δη είς & χαί δέβν νά
  προσελθη Γνα την παραλάβη ό
  άλέ
  >εργησάτω τ« νόμιμα έν προκει
  μένφ.
  Ηράκλειον 19 Ίανουαρίου 1937
  Ό τοθ έπιοπιύδονχος χά. πά
  ραγγέλλοντος πληριξούοΐος δικη
  γόρος.
  Νικόλ. Ζ. Κ«νάχης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην οί
  κΐαν ιόδός Σφακίων παραπλέυρως
  οίκΐας Ιατροΰ κ.Άπολ.Μελιοσείοου)
  δύο 6ωματια κατάλληλσ διά μεμο
  νωμένα ατομα μέ Ιδιαιτβραν εΐσο
  δόν καί ηλεκτρικόν φώς. Τα Ιδία
  δωμάτια μετά τοθ κάτωθι αυτών
  ίθογείου δύνανται νά ένοικιαοθθ-
  οι καί τιαρ' όλιγομελοϋς οΐκογενεί
  άς. Πληροφορίαι παρα τ(] έν λόγω
  οίκία (πρώην κληρονόμον Ιωάννου
  Δρακάκη).
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑ1 τό ,ΚαφενεΓον
  Κνωσός,Πληροφορίαι καρά τφ κ.
  Ί. Ζεη .Ξενοδοχείον Κνωσός καί
  □άλλας,
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ανορθωσ;ισ:
  Προΐα Τρίτης
  26 ΊανουαρΙου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΗΥΚΤ10Υ
  ΐ_<~| ΓΜΓ» ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΙΙ ΤΟΝ ΥΠΡΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΧΑΙ ΙΗΠΗΠ ΤΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον την πρωΐαν ό Άρχηγός τής Κυβερνήσεως χ. Μεταξάς εδέχθη τούς ύπουργούς των Στρατιωτικών, Έσωτερικών χαί Πολιτικοΰ Γραφείου μεθ' ών ουνειργά σθη έπ' αρκετόν. Ή συνεργασία αφεώρα ωρισμένα στρατιωτικά ζητήματα ώς καί οιοικητι κά τοιαύτα. Έθίγησαν έπίσης τα αφο¬ ρώντα την δημοσίαν ασφάλειαν βι' ην έτοιμάζονται είδιχά μέτρα, ως καί ζη¬ τήματα σχετιζόμενα μέ τας ύποθέσεις πολιτών καί κράτους. Ο *· ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΥΣ 1ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Την 11 ην πρωϊνήν χαί μετα την συ νεργασίαν τού μετα των ύπουργών ό Πρωθυπουργός χ. Μεταξάς εδέχθη τα συμβούλια των Όμοσπονοιών Βιοτε- χνών χαί Επαγγελματικήν μεθ' ών συνε ζήτησεν ιδίως επί τού ζητήματος τήι έπαγγελματικής στέγης, τής χατοχυρώ σεως των έπαγγελμάτων καί τής άνάγ κης έξααφαλίσεως βιοτεχνικής πίστεως ΤΟ ΣΕΡΒΟΒΟΥ Α Γ Α ΡΙΚ Ο Ν ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΧΗ ΚΙΙ ΛΛΛΩΝΔΙΜΕΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ Τα σχόλια τού Εΰρωπαϊκοΰ τύπου διά τόν λόγον τού κ. Λεών Μπλούμ. ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου —Τηλβγραφήματα Ικ Παρι σίυν 6να·βρουνεοιιενη' σβό λια των εφημερίδων 6ι* ι τον «ροχθισινόν λόγον τοΰ 'Γάλλου ΠρΜθυ-ουργοΟ κ. Μβλούμ διά την Ιξντερι- κήν πολιτικήν τής χώρας τού καί την διιθν|| κατά¬ στασιν. Τα σχόλια ταυτα διατυκώνονται τόσον υπό τέβν ■φημιρίδαν τής άριστ* ρας δσον καί τής δεξιάς. Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι 6 λόγος τοθ Μβλούμ δημοσιεύΐται άνευ σχολίων υπό των ΊταλικΑν έφημερί 6«*ν. Κατ' ήμιεπισήμους άν τούτοις άνακοινώσκις βση μειώθη μέ δυσαρέσκειαν Λ«ό τούς ΊταΑΐκούς κύ κλους, ή άβοφυγή είδικής νύξινς ϋ«ό τοθ Μβλούμ κάθι σχετικοθ μέ τάς Ίτα λογαλλικάς σχίσεις καί την επιθυμίαν ή άρνησιν τής Γαλλίας νο «ροβπ είς αναγνώρισιν τής Ιταλικάς κυοιαρχίας ·ν ΑΙΘιονία. Έκ Βερολίνου τηλιγρα φοθν δτι 6 λδγος τοθ κ. Μπλούμ θΐωρεϊται ώς 6ί δών ινίπεδον συνομιλιων δια: μίαν συνεννόησιν μέτήν Γαλλίαν ΛφοΟ «ροηγουμί νως τηρηθοθν ώρισμενοι δ ροι άφορώντΐς τάς σχί σεις τής Γερμανίας μέ τα Σοβιέτ αΐτινες καί άποτε λοθν τό μεγαλύτερον *ν «ροκειμένω £μ«6διον. Τούς λόγους τούτους Ισως καθο ρΐστ] λεπτομερώς είς τόν προσέχη λόγον τού ό άρι·ι καγκιλάριος κ. Χίτλερ. Πληοοφορίαι έκ Λονδί νού έξαίρουν τό φιλειρηνι κόν καί «ολιτισμένον πνεθ μα υπό τό οποίον ωμίλησεν δ κ. Μπλούμ. Ό Άγγλιιιός τύπος «αρατηρεΐ έν προκει μίνω δτι αί β£σεις τού λό γου'τοθ κ Μπλούμ ταυτί ζονται «λήοως μέ τάς προϋ ποθέσΐις τής Άγγλικής «ο λιτι«ής τίς οποίας διιτύκ» σεν ό κ "Ηντεν την παρελ θοθσαν έβ5ομάδα. Πάντ«ς έπιλένουν αί έφημνρΐδις ή Άγγλογαλλική ιξωτιρι κή «ολιτική παραμένει κοι νή ■■' άγαθω τής «ρι φρουρήσΐΜς τής Εύρι*παϊ κης «Ιρήνης. ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Βελιγραδίου ότι χθές την , 11 ην πρω¬ ϊνήν υπεγράφη υπό των κ. κ. Στογιαν τίνοβιτς καί Κιοσεϊβάνωφ τό Σερβο- βουλγαρικόν Σύμφωνον. Την υπογρα¬ φήν τού Συμφώνου επηκολούθησαν λα· ·ι·καί έορταΐ χαί μεγάλαι οεξιώσεις είς τα άνάκτορα καί τό υπουργείον των Εξωτερικών. Αί έφημερίδες σχολιάζουσαι την ύ πογραφην τού Συμφώνου τούτου, την κρίνουν* ώς άπαρχήν διά την σύναψιν χαί άλλων διμερών Συμφωνών τής Βουλγαρίας μετα των άλλων Βαλκα¬ νικών Κ ρατώ ν. ΙΔΡΥΕΤΑΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—-Υπό τού υπουρ- γείου Κρατικής Αντιλήψεως χατηρτί σθη χανονιβμός επί τή βάσει τού όποίου θά ιδρύθη χαί Θά λειτουργήση ό όργανισμός κοινωνιχής Προνοίας ΪΥΝΕΧΙΖΕΤΔΙ Η ΠΡ02Τ0ΝΑΙΜΕΝΑΤ ΡΟΕΛΔΣΙΣ Σ ΜΔΛΔΓΔΣ ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Κατ' άνακοινώ σεες έκ Σεβίλλης ή προέλασις πρός την Μαλάγαν συνεχίζεται. Προστίθεται μάλΐστα ή πληροφορία ότι αί αποστα¬ λείσαι ένισχύαεις των έρυθρών πλευρο- χοπηθείσαι υπό τού στρατόν των έθνι- χοφρόνων διελύθησαν. Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΤΪΓΕΡΟΝ ΕΓΚΑΗΜΑ ΛΙΜ Ν ΟΝ ΡΕΘΥΜΝΟΝ 25 Ίανουαρίου.— Εσυνεχίσθη Χαί την πριεΐχν τής σήμερον είςτά έντκθθα χαχοοργι οδιχεΐον ήδιεξαγιογή τής δίκης διά την διαλεΰχανοιν τβν συνθηχβν υφ' άς διεπράχϋη τό πρωτοςρανοθς όν τίος αγριότητος έγχλημα τβν Αιμνβν. Την προε δριχήν Εδραν χατεΐχε δ διχαστής χ. Έμμ. Τσαγχα ρίχης, την είοαγγελιχήν δ χ. Παπβ,ιααννου χαί τάς λοιπάς οί χ. χ. Γ. ΣαχελλαρΕου. Χρ. Σωτηρέπου- λος χαί Ι. Νικολακάκης (γραμματεύς). Την πραί αν τοθ παρελθόντος Σβεδατου, κληθείς, εξητάσθη πρβτος ό υποστάς άπέπειραν φόνου Δημ. Σχοινιω τάχης άδελφος τβν φονευθέντβν. Ούτος άαηγήθη έν λεπτομερείας την επίθεσιν τβν χατηγορουμί νων χατ' βυτοθ χαί τβν άίελφβν τού. Σημειωτέον Βτι ή υπεράσπισις ήρχησε χατά «Ο μίρΐιιρος Ινοτα σιν διότι ιδτος χατεβιχάοθη χατά τό ίτος 1930 επί ψιυδορχΓα. Απορριφθείσης τής ένστάσεως παρά τοθ δικαστήριον ή δίκη Ιξηχολούθησε. Σήμερον εξητάσθησαν άρχετοΐ μάρτυρες μέ ένο χοπο.ητιχά ώς επί τό πλείστον διά κυς χατηγο ρουμένους. Τα πραχτιχά τί]ς δΐχης θά έδΐβονχο τό Συμπληρωματικαί οδηγίαι διά την αναπλήρωσιν δημοδιδασκάλου, Διά ουμπλη;ωμ>τιχβν ,
  βν τού πρός ταύς νομάρχας το &
  πουργείον των Οίχονομιχβν άναφε
  ρόμενον χαί αύ^ΐς είς προγενίοτε
  ρον Ιγγραςρίν τού οχΐτιχόν μέ την
  προσωρινήν πρόαληψιν δημοδιδα
  σχάλων παρά τοίς μονοταξΕοις μέ
  νόν δημοτικαί; οχολεΕοις είς άντι
  κατάστασιν οτρατευομΐνιον μονΐμων
  τοιούτων ή εί; άντιχατάοταοιν τβν
  ύκοχρΐωτιχβς άποχωρουαβν ττ}(
  υπηρεσίας Ιγχύιαν δηιιο&ιίαβχα
  λισσδν, γνωρίζιι δτι πιρΐ τοιαύ
  της προσλήψεως δεν άπαιτεΐΐαι ι
  διαιτέρα έγκρισις.
  Πιραιτέρω ίιιυχρινίζεται 5τι ή
  πρίσληψ ς τβν άναπληρωτβν νοιΐ
  ται μόνον χατά τόν χρόνον τής
  'δ?ύ
  {
  δέ ούτοι ευβϋ; δμα τ^ λήξιι ταύ
  της χαί έπαναπροολαμβάνονται £
  μα τη ενάρξει τής νία; σχολιχής
  περιίδου, χαί μέχρις έπανόδοιι
  «0 μονίμου χατ' ανώτατον Βριον
  Το μέτρον τοθιο μελε·άι«' νά
  εφαρμοσθή χαί έκΐ τβν άποχω
  ρουσβν τής ένεργοθ δπηριαίας έγ
  χύην νηπια,ωγβν.
  Τ4 δκουργεΐιν Ιξετάζον άχο
  λούΐως τό ζήιημα τής έπεχτάοι
  ως τοθ μέτρου τοθ διορισμοθ προ
  οωριν&ς ανακλη;(οβ« δημοδιδα
  σχάλων καί επί τβν πολυταξ(ων
  σχολείων έπάγεται βτι
  οί λόγοι οίςινες διχαιολογοθβι την
  λ^φιν τοθ μέτρου τούτου είς ιά
  μονοταξια χαί νηκιαγωγεΓχ δέν
  σανιρέχουαι προχειιιένου περί τβν
  ΐυλυτβξίων, δεδομένου δτι καθΕ
  σταται ευχερής ή άναπλήρωσις
  τδν προσωρινάς άποχωρού>των
  δημοϊιδασκάλων δι' ετέρου τοιού |
  τού έχ τβν έν τοίς σχολειό ις τού
  τοις 5τιηρετούντων. Πάντως είς πε Ι
  ρίπτωσιν χαί ή* < ατρατεύΐνται έκ ι τινος πολυταξΐου πλείονες τοθ έ νίς διδάσχαλοι δύναται τουτο νά Αποτελέση αντικείμενον ιδιαιτέρας έξετάσεως. ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΧΡΕΗ Τί υπουργείον τβν Οίχονβμι- χθν έχοινοποίησεν έγχύχλιόν τα» πρός τάς δημοσίας αρχάς δι' ή*; παρέχονται οδηγίαι άναφοριχβς μέ τον τρόπον απονομίς πολιτι¬ κών χαί στρατιωτιχβν σιιντάξεων είς τούς απομακρυνομένους τής δ ηηρισίας δπαλλήλους τούς μή οιιμ πληρώσαντας δεχβετή συντάξιμον δπηρισίαν. Είς τιύιους ή άπονε- μομένη σύνταξις θά είναι ά>άΧο
  γος τβν έτβν δπηρεσΕκς των. Τα
  απαιτούμεν» δέ πρός τοθτο διχαι
  ολογητιχά είνβιι βαιβαΐωοις τής
  άρχής είς ή' δηηιέτιι δτι δέν Ι
  χει συμπληρώσιι δεκαετίαν χαί ή
  δποβολή τής σχετιχής χοινοποιή·
  σεως περΐ απομακρύνσεως τ»ν
  έχ τής δ-'.ηριαίας.
  ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΜ&Ν
  Η ΟΦΕΛΙΜΟΤΗΣ
  ΤΗΖ ΣΤΑΦΥΛΙΝΗΣ
  Είς ΧανΕα οιινεχλήθη προχθές
  τό περιφερειαχον Έπιμελητήριον
  δΐτιρ χαί καθώρισε την θέσιν αΰ
  τοθ έναντι τής νέας φορολογίας
  ή:ις πρίχειται νά επιβληθή είς
  τα έΐτιατόρια. Διά τόν φόρον τβν
  ξενοδοχείον ανεκοινώθη Βτι
  «διός δπολογιζίμΐνος επί τιθ ά
  ριθμοθ χλινβν άνά τριάχοντα δραχ
  μάς θά καταβάλλεται μηνιαΕως.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΟΠΑΟΦΟΡΙΑ
  Συνελήφθησαν διά παράνομον
  ίπλοφορίαν χα( απεστάλησαν άρ
  μοδιως £ Δημ. Ν. Μπιλιμπασά
  χης έχ Ρογδιάς Μαλεβυζίου χατη
  γορούμινος συγχρόνως δτι επετέ¬
  θη χατά τ«0 όμοχωρίου τού Δημ.
  Σταματάκη διά μαχαίρας.
  ΑΙ ΜΙΣΘΩΙΕΙΣ
  ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ
  Τό δπουργιΐον τβν Οίχονομι
  χβν εντέλλεται δπως είς τάς ίκά
  στοτε ένεΰγουμένας >δημοπρασ(ας
  μισθώσιως διδαχτηρΕβν συμμετέ
  χωσιν είς τάς οίχείας έπιτροπάς
  απαραιτήτως χαί σχολίατροι ϋνα
  άποφαίνωντβι περί των συγχεν
  ρουμένων Βρων τής δγιεινής τβν
  μισθουμένων διδ^χτηρΕων.
  ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Κατ' άναχΐΕνωσιν έχ τοθ 6
  πουργείου'τβν Στρατιωτιχβν είς
  ο τίλος χαρτοσήμου δπάγοντβι
  χαί τα εκδιδόμενα ,πιστοποιητιχά
  ή άντίγραφα φύλλων μητρώου τβν
  υχόντων συντάξεως άναπήρων ή ά
  ποστράτω* άξιωματικβν, ώς χαί
  βν οίχογενειών των έν πολίμοις
  6ί άξΜΙ
  Ανεκοινώθη Βτι ένΐος τής Ιίδο
  μάδος συνίρχεται είς τελιυΐΐίΐν
  συνεδρίασιν ή έπιτροπή διά την
  ρύθμισιν τβν ίδιωτιχβν χρεβν Ι'^α
  πριβς είς την τελικήν διατύηωσιν
  τοθ σχετιχοθ νομοσχεδιον το ό
  ποΐ5ν καί θά δποβληθ) άμέσως
  Ιηειτα πρός Ιγχρισιν είς τό δπουρ
  γιχβν Συμβούλιον. Διά τοθ έν λό
  γω νομοσχιδίου ρυθμίζονται το
  03ν τα άγροτιχά, Βσον καί τα ένυ
  πόθηχα χρέη. Σχετικώς έξ αλλου
  μέ τα νομοσχέδιον τοθτο θί συνερ
  γασθ) έντός τβν ήιιιρβν ί χ. Αι
  γοθέτης μετά τοθ χ. Π;ω3υπΐυρ
  γοθ.
  ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΝ
  Οί Κων)'βς χαί Δημήτριος Ιω
  άννου Λογοθιτης χαί Γαρυφαλιά
  σύζυγ^ς Ιω. Δογοθέτη χάτβιχοι
  Ηρακλείου Ικλεψχν είς ζημίαν
  τοθ Έμμ. Κχστελλιανάχη δρχ
  8 900. Συνελήφθησαν χ αί παρε
  πέμφθησχν αρμοδίως.
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ &Υ0 ΠΡΕΒΙΤΩΝ
  Παρ' δργάνων τοθ σταθμοθ χω
  ροφυλαχής Κρουσβνος συνελήφθη
  σαν οί ποιμένες Λεωνίδας Δ. Φχ
  σοιΐλάκης, χαί Μιχ. Μαχρυδάχης
  διά κλοπήν δύο προβάτων είς ζή
  μίαν τοθ Έμμ. Βχμββυχάχη.
  Δι' έγ*υ*λ(ου τοθ ΰπουργβί
  ου τής Παιβείας ένετάλησαν
  αί έκπαιδβυτικαΐ αρχαί νά
  προβούν είς τάς δεούσσςτιρός
  τούς μαθητάς συστάσεις περί
  τής θρεπτικής άξίας κσΐ τής ώ
  φελΐμότητος τής οταφυλίνης.
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΝ
  Ένετάλησχν αί χατά τόπους
  στρατιωτικαί ^άρχαί νά δποβάλω
  σιν είς τό υπουργείον τβν Στρατι
  ωτιχβν προτάαεις τβν τυχόν μή
  'ΐμηθίντων διά μεταλλίων ατρατι
  ωτικής άξίας έν ένεργε'* άξιωμα
  τιχβν πρός απονομήν είς αύτούς
  ΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
  Άπό προχθές 24 Ίχνουαρίου Ι
  παυσαν ίσχύοντα τα άναμνηστιχτ
  γραμμιτόσημα. Επί τβν έπιστο
  λβν σημειωτέον δέον νά έπιχολλβ
  ται τό η&ξημένον τέλος (Κοινωνι
  κης Προνοίας.)·
  ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ
  Ό Ιδϊτής ποιμενόπαις Έλ.
  Δ. Βλσχάκης κάτοικος Κνωσ
  σοθ Τεμένους διαρρήξας την
  έξοχικήν οικίαν τοθ κ. Στ. Μη
  λιαρβ συνελήφθη. "Απαντα
  τα κλοπιμαΐα κατβσχέθησαν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τή άγορδ μας κυμανθεΐσαι
  τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ϋροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  ΖοβλτανΙναι
  α' «οιότητος δρ. (
  α
  !; .
  Μαθραι
  Τ·χτ««ΐ|
  α' «οιότ~ο< (19,30 20,33 ) Ι 11.30-16.30 •ρ. Τ II II Ίλαιει ΙΙ,βαθμώ» δρ.; κοινα ν. εσοδείαν, , 1 Ι 1Ϊ.Ε0 Ι » 28,- α' «οιόι. '„ ' II,— »4αι^. ,„ II,— II, •Ιν·ι νέα< ΙειοΒβΙαε Αρχανών τό ■!«.> Βρ.Γ40 —4*
  " «αλαιοΐ ..
  Καροόνια βραχ. |,
  ΜίΧι ποιοτικΔς ,,^
  Μίταξα μ 40·,
  Κουκοολια ζηρα „ ι κ,
  Δβρματα βόΐα „ μ, _4ε
  Άρνοοέρματα έοιφ. Η,
  Προβάτεον αΙγΛν „ 41.
  Μαλλια καε' οκάν „ ϋ -η,
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Δολλαριον ορ, Π 1.1 β—112,10
  ΔΙρα |( |46, _£$()
  Κορώνα Σουηβίαε Ββ.ΙΙ—Β8.40
  Φράγκον „ |.| |_ β.»
  Έλββτ. Φράγκον „ Β*.Η—ΒΙ.60
  ΦιορΙνι Τ λάν». „ 60.Κ-6Ι.Ι)
  Τβ«χοβλο(}ακΙ.ας
  ΦρΑγκον ΡεΛνικόν „ Ι.Ν—.1.11
  . .μαΐ Κλ(}ριγκ
  Μάρκον 4β ■■ —41 Εβ
  Βρυξέλλαι ,Ϊ.Ϊ»-Ϊ8Ο
  Αιρΐττα > Ι.ΒΙ—ΙΜ
  Φι«ί?«·ν Γ«λλιπόν Λ.14— ·η
  Ι·.·*—η,η
  ΤΠΑΡΧΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΚΛΒ'ΛΣΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝ-ΔΡΧΙΣΟΥΙΙ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΗΙΕΙΙΙΙ Ε{
  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΙΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΙΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού ^ας).— ΛΙ έφη>Αερίβες
  των Αθηνών καθώς καί αλλων Βαλκα¬
  νικών πρωτευουσών άφιερώνουν σήμερον
  μακοά σχόλια διά τό ύπογραφέν χθές
  έν Βελιγραδίω ύηό των κ. κ. Στογιαν-
  τίνοβιτς καί Κιοσε·ι*βάνωφ Σερβοβουλ
  γαρικόν Σύμφωνον φιλίας. Υπό «ολ-
  λών έπίσης εφημερίδων ύποστηρίζεται
  ότι κατ' εξηκριβωμένας πληροφορίας
  πρόκειται ν' άρχίσουν προσεχώς συνεν-
  νοήσεις καί μεταξύ των Κυβερνήσεων
  Αθηνών καί Σόφιας βια την σύναψιν
  καί Έλληνοβουλγαρικού Συμφώνου ά-
  μοιβαίας φιλίας καί μή έπιθέβεως.
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΟΕΙΟΥ ΥΠΟ ..ΤΗΣ. ΛΓΡΟΤΙΚΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου τού
  άνταποκριτού μας).—Κατόπιν γνωμο-
  οοτήσεως τού ύπουργείου τής 'Έθνικής
  Οίκονομίας, ενεκρίθη ή είσαγωγή υπό
  τής Άγροτικής Τραπέζης τριών χιλιά-
  οων τόννων θείου δια τάς ανάγκας τής
  άμπελουργίας.
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΓ&Ν
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΗΙΔΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Τό Άστεροσκο·
  πεϊον των Αθηνών ανεκοίνωσεν άπόψε
  ότι ή κακοκαιρία συνεχίζεται εισέτι καθ'
  όλην την χώραν μετά τής αυτής Βριμύ
  τητος είς τα όρεινά οέ μέρη πίπτει ά·
  φθονος χιών.Έπίσης έκ τού ύφυηουργεί·
  ου Τ. Τ. Τ. ανεκοινώθη ότι συνεπεία
  τής κακοκαιρίας αί τηλεγραφικαί συγ
  χοινωνίαι διεκόπησαν είς πλείστα μέρη
  τής χώρας.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
  ΕΛΛΗΗΙΚΡΥ ίΤΜΟΠΑΡΙΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ραδιοτηλεγρα-
  φήματα έκ Λισσαβώνος μεταδίοουν
  λεπτομερείς περιγραφάς τού τραγικον
  ναυαγίου τού έλληνικού ατμοπλοίου
  «Σπύρος» είς τάς παρά την Πρόκα Ρό
  τσχ βραχώδεις ακτάς. Τό τραγικον α¬
  τμόπλοιον,φέρον πλήρωμα 24άνδρών,
  προήρχετο έκ Κωνσταντινουπόλεως καί
  χατηυθύνετο είς^ Αμβούργον. Προσέ·
  κρουσεν όμως είς τας βραχώοεις Πορ-
  τογαλλικάς ακτάς καί εβυθίσθη αχεοόν
  άμέσως. Τό πλήρωμα έπεβιβάσθη τώ»
  λέμβων. άλλά μία έξ αυτών άνετράηη
  καί όκτώ έκ των έπιβαινόντων έηνίγη·
  σαν.
  ΧΘΕΣ ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝ ιΜΑΔΡΙΤΗ
  ΒΙΑΙΟΤΑΤΟΣ Β0ΜΒ4ΡΔΙΙΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τηλεγραφή
  ματ* έκ τοθ έξωτεριχού επανελήφθη
  χθές βιαιότατος βομβαρδισμός τής Μα
  ορίτης υπό των άεροπλάνων των ένθικο
  φρόνων. Ό βομβαρδισμός εΐχε κατα·
  στρεπτιχά άποτελέσματα.
  ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΗΑΥΤΟΗΟΜΗίΐΣ
  ΤΟΥ ΣΙΝΤΖΙΚΙΟΠΑΕΙΑΝΑΡΕΤΤΑ! Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (-,οβ
  άνταποχριτού μας).-Κατά τηλεγραφή
  ματα έχ Γενέυης ή Γαλλοτουρκικη
  οιαφορα 6ιη>θετήθη οριστικώς διά τής
  αυτονομήσεως τού Σαντζακίου "τής
  'Αλεξανδρέττας. Την λύσιν τής αύτονο
  μήσεως απεδέχθησαν άμφόιεραι αί Κυ-
  βερνήσεις Γαλλίας χαΐ Τουρκίας
  Την «.κεροιιότητ* ,οθ Σ*ντζακίο«
  «^,'Αλεξανδρέττβς, τό οποίον Θά τε-
  λή υπο την αιγίβ* ,ής κ. Τφ Ε# θά έ
  θ* έπίσης ιοι«ιέ 1 ?
  αλλου,
  'ίίν ίΐν
  τής Χ»Ρ«δ
  ίηΐοης
  ίρ
  ριΐεν χλΐμακα ι
  ττΐν χώραν Μαί ■
  νικ6(τκ δ»·μερίο|
  .ηβέτει την &κι
  τΐ)ν .εφαρμογήν τ
  ώατ
  (ιεμΐρΐομα νέ» &ν
  Ικτιλι) τ* |ργ« τ
  Ιχΐι &μεσ·ν πνεί
  Μ«λ εδόθη κ«ι
  Λιρίβ ν« ομιλι
  τε ιφ·βλήματα τ
  νεχΜπτβυν οήμκρ
  τπς κιιβερνήβΐως
  Τεδνβμιςβν καί (
  1 των. Ε«Ι ι
  Η*ν ν«
  ·*
  ώς &ρι
  ένώτερα
  π·λιτ.αμ·
  ώ
  '!ν· ΑΙ
  Δι. ν«
  ν*αν μ
  ηλ.δτ·ν
  ί η χώ