93833

Αριθμός τεύχους

4481

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι^μηηηιμηι—■■■ηηηηηι—ηι—ι—ηηβι—ηι—ηηιμηι—μηηηηηημηηημι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία βολ. 15
  έξάμηνος > 8
  ΪΊμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΕΤΑΡΤΗ
  27
  ΙΑΜΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ 1*ΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4481
  ΤΙΕΪΙΤΙΟΣ ΧΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ· Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  10 ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΟΣ
  ΤΙΣ ΕΟΝΙΙΗΣ Μ ΑΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  Είς τ*. ηρ·ς την Γ«λλ·
  φωνον τουρκικήν εφημερί¬
  δα «Άγκαρα» δηλώσεις
  τού ο πρωβυπβυργός ικ.
  Μετβίάί, ίθιςε μεταξύ &λ
  λων( καί τρίβ ζητήμκτα
  έϊβιρετιχΓίς σπβυδαιέτητβς
  δια την εθνικήν μ«ς ζωήν
  κ«ί την εξέλιξιν της χώρας:
  Τα ςητήμβχτα τϋς αύςήσεως
  τής «νίκης παραγωγήν, της
  έξυγιάνσεως τβδ λαβΰ, χαί
  τής αύτ·διβικήα«ως των έ
  παρχιβν. Έκ της ίκανβπβι-
  ητιχΐ,ς δέ καί αίσϊας τροπής
  τβν ςητημ«των αυτών ίξαρ
  τ&ται πραγματι *«ί Π ·1κβ
  νομικΐ) ανάρθωσις τής χύρ*ς
  καί η ήθική, ύλικπ καί πνευ
  ματιχή ανάπτυξις τ·ΰ λββδ
  καί η μεγαλουργία τής φυ·
  λης.
  Τ» τρία αύτά ζητήματα,
  ιιναι «λλωστε τίσον βλλη
  λΐνδετα» κ αί τέσον έζαρτά
  ται ή ίπιτυχία τού ενός έκ
  τής παρβλλήλβυ προωθήοε-
  ως τ·Ο αλλβυ, ώατ» τα τρία
  ·μ·δ νέ* ταύϊίζωνται είς εν
  καί ν' απετέλουν όμοδ, την
  βάσιν ενός έλοκληρωμίνου
  σχεδίου καί προγράμματος
  οράσεως. Καθίσταται δέ ολ·
  φανερόν Ιτι ή αύξησις τή€
  ίθνιχής παραγωγής δέν εί
  νεη δυνατόν ν« επιτευχθή
  λάν δϊν «ξυγιίνωμεν πρω
  τίστως τόν πληθυσμόν μας
  'Αφοδ Μ«ί ή «δ,ηοις τοδ
  πλούτον τής χοίρας καί η έ(υ
  γίανσις τοδ λαοθ έξαρτάται
  Ικ της εκτελέσεως μεγάλων
  καραγωγικβν, «πο{ηραντι
  κων Μ·ί «ρδεντιχδν έργων
  Όπως ίηίοης χ«ί η έκτίλε
  οις των ίργων αύτδν είς ιύ
  ριίαν κλΐμακα καθ" όλην
  την χώραν κβί κΐς ίλα γΐ
  νικβςτα διαμερίσματβ, προ
  ΰιτββέτει την ύπαρξιν κβί
  την .εφαρμογήν τβθ θεσμβδ
  της ε,πβκεντρώσεως καί αύ
  τβθιβιχήσϊως, ώβτε έκαστον
  διαμέρισμα ν« δύναται νά
  εκτελή τ« ίργ« των οποίων
  Ιχΐι άμεσον ανάγκην.
  Μ«« εδββη κβί άλλοτε εύ
  καιρία να ομιλήσωμεν δια
  τ« ηρββλήματα τα «ποία ά-
  νακύπτβυν σήμερον ενώπιον
  τής κυβερνήσεως καί «π«ι
  τοδν άμεσον καί ριζικήν την
  λύσιν χ»ν. Εα· ύηεσιηρίξ»
  μέν *τι τίποτε δέν είμποροϋ
  μέν ν« περιμένωμεν, ότι δέν
  θα κατορθώσωμεν , ποτί ν·
  ύψωθ&μεν ώς Κράτος κκί ώς
  λαός είς ανωτέρα βιωτικκ και
  πνευματικαι έπίπεδα καί νά
  «ξαρθϋμεν ΐΐς σφαίρας άνω
  τέρου πολιτισμόν ώς Ιθνος
  (αν δέν δημιουργήσωμεν προ
  ηγουμίνως σταβ«ρ«ς τ«ς βά-
  οιις καί «κλβνήτους τας προ
  ϋποβεσεΐί εφ' ών Βά στηρι-
  κοΐήοη χ«1 την κτ&σιν τδν
  υδάτων διβ την ήλεκτρβκί
  νησιν μεγάλων επιχειρήσε-
  ών καί ότι, θά συντρέξη δι*
  όλω ν της τδν δυνάμεων καί
  την γεωργίαν καί την βιώσι
  μόν βιομηχανίαν Καί την
  ναυτιλίαν καί αλιείαν καί
  την προσπάθειαν απεκάλυψε
  ως των μεταλλευτικ&ν θη
  σαυρ&ν τ·ύς οποίβυς περι
  κλείει είς τα {γχατά της η
  Έλληνική γή.
  Τό κυβερνητικόν προγρκμ
  μα ώς ίδέα, ιΐναι άσφαλβς
  άριστον χαί θ' κπβφέρρ πλου
  οΐους καρπβύς, καλβς <φ«ρ μοζομκνον. Ύπβλείπεται λοι πόν η κφαρμβγή τού. Καί πρός αύτην όφείλει να στρα η βμέσως η κυβέρνησις. Εί αι καιρός πλέον νά έςΊιγιά /ώμεν τόν τόπον μας νά τόν απαλλάξωμεν άπό την μάστιγα τής έλονοσίας κ·) τής φυματιώσεως Νά τόν άποκαιθάρωμεν ά< χθωμεν "διά να ίπιχειρήσω μέν την νέαν μ«Β «,όρμη σιν. ΛΙ β*α«ις δέ αυταί δέν είμπορεΐ ν* είναι άλλαι ύ η· τ·ν πλούτον τόν οποίον περικλείει ή χώρ« μ«ς κειί τον οποίον οφείλομεν ν» έχμεταλλευθωμεν μέ σύστη- μα, μέ οργάνωσιν, μέ έπιμο νην και ίπισΐημονικήν μέθο δ·ν. Εύτυχ&ς, ή χνρ« μ«ί, ««Ρ ολ·ν ότι βϊωρεΐται γεν.κβί ότι «πβτελεΐτβι κ«τ« τ· |>έ
  γιοτβν αυτής Η<Ρ·ς *Π· ΐ γιοτβν αυτής ΗΡς Ρ χΐΐεις ορββΐιρβς κβί βγβνβυς ίκτβοεις έν τούτοις περικλΐΐ μ καί βτρκετβ εδβϊΠ πλβύοιβ καί περιοχάς βρκετβς κβί γ· νίμους.Καί κίμπβριΐ βοφβλδς ν> διββρέψο τβν πληβυομβν
  της μέ ανΐοιν βρκεΐ νά κ*λ
  λιεργηβι) κβλδς, ν' άνβμβ
  χλιυίδ, ν' βποκΒλυββδ βηέ
  τα τέλματα καί τα ίλη. Άρ
  κιΐ νβ χ«ησιμβπβιηβ·δν ·
  λβ τ« οτβιχεΐβ τβ έπεΐβ πΐ
  ρικλι(κι είς τί ύπίδβφές τηί
  μιτβλλεόμβτβ,
  &νθρβ{ κλπ.
  πΐτρέλβιβν
  Ό
  ιις
  κ. Π{;ωβυπ·»ργ·ς , ΐ<ς ίηλώβΐιςτευ ηρ·ς την Μΐκην ϊο;ημ·ρι&α, »Τπ« &Αλ*>ν ότι η κνβέρνη
  ν*
  πό τα δυσώδη ελη καί τέλ
  ματα. Νβ τόν καλλιιργη
  σωμεν έντατικ&ς, νβ τόν με
  ταβάλωμεν είς ίνα άπέρβν
  τ·ν κήπον άφβϋ έχομεν μέ
  γα σύμμαχον πρός τουτο
  την γονιμ·τητβ τοδ έδβφβυς
  καί την ευνοιαν τοδ θαυμβ
  αίβυ χλίμβτβς Νά έκμεταλ
  λκυθβμκν σλβυς τβύς Βηββυ
  ρβύς τού. Καί νβ ζήαωμεν
  μέ κάποιαν ανεσιν βπ· τβύς
  πλβυσΐβυς καρπούς τού. Καί
  βκέμη, βϊναι καιρβς νβ παύ
  σωμεν νβ τείνωμεν τ·ν δ(
  βκβν της έπαιτείας κρός
  τάς δυνάμεις της Λύσεως
  καί ν' αρπάξωμεν την βκα
  πανην καί τό άροτρον καί
  νβ οτραφ&μΐν κρ·$ την γήν
  μβς είς την έποίαν καί μο
  νόν πρίπει νβ στηριζώμΐθα.
  Άλλαι πρός τοδτο είναι β-
  νάγκη νβ δώσα τόν τονβν
  Μβί τον ρυθμόν το Κράτος
  άνωθεν. Διά τής εκτελέσεως
  μεγάλων παραγωγικ&ν καί
  έξυγιαντικων έργων. Διά
  τής όλβκληρώσεως τοδ θε
  σμοδ τής «πβκεντρώθΕως καί
  αυτοδιοικήσεως. Καί διά τή!
  ένισχύσβως κβί τβνώσεως
  των ηαραγωγικών δυνάμεων
  της χώρβς.
  ΗΛ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΗΤΗΜΑ
  ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΠΆΡΞΕΏΣ
  ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΛΑΣΗΘΙΩΤΩΝ
  (ΣχετιχΑς μέ τό άναχινηθέν ζή
  τΐ)μα τής άποπιρατώαεως ττ]ς ό-
  δοθ ΛζοηθιΌυ—ΉραχλεΕου μβς
  ιοτάλΐ] πρός δημοσίευσιν ή κάτω¬
  θι άναχοΐνωαις παρά τοθ έν Ήρα
  χλεΐφ οιινίέομου τ6ν Αασηθιωτβν).
  Ή εφημερίς τοθ Ά γ. Νι
  κολαου «Ανατολή» ήρΐχισε
  τελευταίως πραγματικήν
  σταυροφορίαν κατά τοθ
  δρόμου ΉρακλβΙου—Όρο
  «εδίου Λασηθίου καί τβν
  α'ΗρακλιιώτικΜν «φιιμιρί-
  6ων».
  θά «αριρκόμιθα ά«αθβς
  την ύιόθεσιν, διότι ιθκολον
  είναι νά έννοήση καθείς δ
  τι αΐτία τής σταυρο·ορ(ας
  ταύτης είναι ή κακάς έννο
  αναγνωρίση · 1
  ρόληντος συζητητής· δτι 6
  δρόμος οθτος δέν δύναται
  νά έξυηηρΐιήοη] οθτε 1μ«ο
  ρικβς οθτβ τουριστικΑς
  τούς κατοΐκους τού δροΜ·
  61ου.
  Τό δρο-είδιον Λασηθίου &
  χει ανάγκην απόλυτον καί
  κκείγουσαν νά £«ικοινυνή
  οη άμαξιτΑς Λπ' εύθβίας
  μΐ τό σβουδσιότΐρον κατα
  ναλντικόν κέντρον τής Πή
  σου, τό Ηράκλειον, μόνον
  ή άγορά τοθ όποίου δύνα
  ται νά άνορροφήσΐ) τό μ·
  γαλύτερον ■οσοστόν τβν
  ■ροΐόντνν τού. Καί £κτός
  τούτου τό οροπέδιον Λαση
  ρ
  κολάου.
  ς
  καί
  ουμενη «το-ιικτί» έξυ«ηρέ, βίου μόνον διά τοθ δρδμου
  τησιςτής έν λόγω έφημερί' —'— "Λ---------Λ Λ--------%
  6ος. Άλλ' ένει&η αφορμήν
  λαμβάνει, ώς γράφει 5ιά
  την εκστρατείαν αύτην έξ
  ενεργείας τβν έν Ήρα
  κλείω Λασηθιωτβν, καί έκ
  τής «δημοκονικής άρθρο-
  γραφίας» ήρακλειώτικων
  εφημερίδων, είμεθα ϋιοχρε
  ωμενοι νά σημειώσωμεν τα
  έεόμενα δια τό ζήτημα
  τοθτο:
  Ό ήμέτερος Σύνδεσμος
  Εθεσεν ώς σκοπόν τής 1·ρύ
  σεώς τού την κατασκευήν
  66οΟ Ηρακλείου—Όρο*εδί
  ου Λασηθίου ά«ό τό Ετος
  1924 «ρίν άκόμη συνδεθΒ ό
  "Αγιος Νικόλαος μετά τοθ
  Ηρακλείου. 'Α«ό τής έ«ο
  χής δέ έκεΐνης Βέν Επαυσε
  ■οτέ νά, ένδιαφέρεται διά
  τό συγκοινωνιακόν ζήτημα
  τής έκαρχίας Λασηθιου,
  καί οσάκις ,εκχρουσιάζεται
  εύκαιρία φροντΐζει δ,τι εί
  ναι δυνατόν διά τό ζήτημα
  τοθτο.
  Τοιουτοτρόπως ένωφελού
  μενος τής ΐύκαιρΐας τής έν
  ταΕθα άφίξεως τοθ κ. Προ
  έδρου τής Κυβερνήσεως έ
  «εδοσεν αύτω ύ«όμ*ημα
  σχετικάς μέ την κατασκευ
  ήν τοθ έν λόγω δρόμου.
  —Γνωρίζομεν καί άνα
  γνωρίζομεν δτι χάρις είς
  τούς κολυετεΐς άγΑνας
  των έκνροσώτιων τοϋ Νο¬
  μοΟ μας, τούς όηοίοις οί
  κάτοικοι τοθ όρονεδίου ό
  φεΐλουν νά τιμοθν κοΐ νά
  ευγνωμοιοθν «άντοτε, δ
  ν«ς ήμιϊς,.τό οροπέδιον συ
  νεδέθη άμάξιιως μετά τής
  χον, Αγ. Νι
  δυως άνα
  " νά
  δύναται νά έκμεταλ
  καί χά φυσικά τού
  χαρίσματα, ά«ό απόψεως
  τουρισμου καί' «αραθερι
  σμοθ.
  —ΤΙ έκ τούτων δύναται
  νά «ροσφέρο ό "Αγιος Νι
  κόλαος είς τό οροπέδιον
  Λασηθίου;
  Καί τί ούναται νά ωφε¬
  ληθή σήμερον τό Λασήθι
  έκ τοθ Οφισταμένου δρό*
  μου 'Λγ. Νικολάου—Λαση
  ΘΙου δταν εκάστη οκά έμ-
  «ορεύματσς μεταφερομένη
  διά τής σημερινής ταύτης
  όδοθ τβν 105 χιλιόμετρον
  έτηβαρύνεται μέ 1.50 δραχ
  μάς, τό δέ εισιτήριον κατ'
  άτομον στοιχΐζει δσον καί
  τό εισιτήριον Ηρακλείου
  —Χανίω>;
  Ά«' εναντίας ό δρόμος
  Ηρακλείου — Όρονεοίου
  Λασηθίου δέν ύκερβαίνει
  τα 40 χιλιόμετρα, εκ τέΐν
  ότιοΐων άν*· των 30 είναι
  κατεοκευασμένα.
  Τό Λασήθι Ιξακολουθεϊ
  νά «εριλαμβάνεται μεταξύ
  τέΐν διαμερισμάτων των έ
  στΐρημένων ουγκοινωνΐας.
  Ά·όοειξις δτι τόμεγαλεΐτε
  ρον μέρος τβν «ροΐόντων
  τού φθάνειεΐς /Ηράκλειον
  μέσω Γωνιων, ώς καί βρο
  ηγουμένως, τα 95 ο)ο δέ
  των έκ Λασηθίου ταξειδευ
  ό»των «ρός τό Ηράκλειον
  βρρχονται διά μέσου Γωνι
  Αν βιότι ίέν (ύνανται νά
  βιαθέσουν 200 δραχμάς ά
  γώγιοΙ
  Συνεειέΐς Εχομεν τό δικαί
  ωμα, έφ' δσον «ρόκειται
  βερΐ διεκδικήσεως δικαίω-
  ματων,νά ζητήσωαεντΰνκα
  ή μάλλον την άκοπεράτΐο-
  σιν αυτής διότι κατα τό
  πλείστον είναι κατεσκευα
  σμένη, έφ' δσον δχι μόνον
  βέν είναι δυνατόν ^νά κα
  ρακτηρισθΑ όδδς «ολυτε
  λείας άλλά έπιβάλλεται άν
  τιθέτως νά θενρηθ^ όδός
  απολύτου άνάγκης. Ποιού
  μενοι δέ χρήσιν τοθ δικαι
  ώματός μας τούτου καθό
  λου δέν βλάπτομεν τα συμ
  •έροντα των αγαπητήν
  μας Σητειακβν, οθτε «αρα
  γνωρίζομεν την απόλυτον
  ανάγκην τή ν οποίαν Εχουν
  νά έξέλθουν τό ταχύτερον
  άπό τόν άποκλεισμόν είς
  τόν,όνοϊον ευρίσκονται καί
  &* ηδυνάμεθα νά τούς βοη
  θήσ«μεν πρός τοθτο θά τό
  έπράττομεν μέ άνυπόκριτον
  καί εΐλικρινή Ικανοποίη
  σιν.
  Πρίν κλείσνμεν τάς γραμ
  μάς ταύτας είμεθα ύκοχρε
  ωμένοι νά διαμαρτυρηθή
  μέν διά την προσπάθειαν
  τής «Άνατολής» δπνς συ
  κοφαντήστι τάς Ηρακλειω
  τικας εφημερίδας, ώς δή
  θεν υποστήριζούσας την ,ά
  ποψιν τβν Λασηθιωτών είς
  βάρος των συγκοινκνιακβν
  άναγκων τής Σητείας.
  Ιδιαιτέρως η^«ΆνόρθΜ
  σΐς» βολύ πρίν ή ίδη τό
  Φβςή «Ανατολή» Εχει νά
  έπιβείξΐ) σειράν άγώνων
  πραγματικβν υπέρ όλοκλή
  ρου τού ΙΝομοθ Λασηθίου,
  άλλίδιαιτέρως καί Ιδίως
  τελευταίως υπέρ τής «α
  ρηγκωνισμένης Σητείας.
  Είς δσους διαβάζουν έφη
  μερίδας δέν θά διέφυγεν
  όλόκληρος σειρά <Χρθρι·ν τής «Ανορθώσεως» πρό μη νών αποκλειστικώς Οπερ των δικαίων άναγκβν τής Σητείας. λ ό αύτό ενδιαφέρον έ«έ ο <ε καί άλλοτε Οπερ τοθ όροπεδίου Λασηθίου άπό ραγματικόν ενδιαφέρον κινουμένη. Δέν θά λησμο νήσωμεν «οτέ τα σκετικά άρθρα άτινα Εγραψεν υπέρ τοΰ Λασηθίου,ό συντάκτης της άείμνηστος θερσΐτης. Δεν θά λησμονήσωμεν δτι ό Ιδιος ό Διευθυντής της τό 1926 μετέβη αύτοπροσώ π«ς είς τό οροπέδιον κα τα την Εναρξιν τής έν λό γω όδοθ υπό των χ«ρικβν Δέν θά λησμονήσωμεν δτι ό ΐδιος ό διευθυντής της μετέβη είς τΛ οροπέδιον Λασηθίου τό 1928 μετά τοθ τότε Γεν. Διοικητοθ Στρατη γοθ κ. Γεωρ. Κατεχάκη καί τασκιυήν τής όδοίόροπεδί ου Λασηθίου—· ΉακλιΙον συνηγόρησεν Ινα δοθή ή κατασκευή 1500 μ. δρόμου είς την εταιρείαν Μακρή άτινα καί κατεσκευάσθη σαν πραγματι. Συνεπβς βέν είναι δυνα τόν νά κατηγορηθή ή έφη μερίς αυτή επί δημοκοπία κατά την «Ανατολήν». 'Λλλά καί άν άκόμη άκο λουθήσωμεν την νοοτροπί αν τής «Άνατολής» ένδια φερομένης διά τα συμφέ ροντα τοθ 'Λγ. Νικολάου καί μόνον, καλάς καί δι καίως ύκεραμυνεται τβν συμφερόντΜν τοθ Νομοθ της καί Ιδίως τής πόλεως Ηρακλείου υποστήρίζουσα καί συνηγοροθσα Οπερ τής κατασκευάς τής όδοθ Ήρα κλεΐου—Όροπεδίου Λαση¬ θίου, έπειδή ό δρόμος οθ τος είναι ζήτημα τοθ Νο μοθ Ηρακλείου καί «τού τού Ενεκα» λαμβάνει τό θάρρος νά άναμιχθθ είς τα ζητήματα τοθ ΝομοΟ της. Διότι πρέπει νά γνωρίζη ή «Ανατολή» δτι τό έν τη έ· °ΡΧιορα μέχρι
  τοθ Ρήνου. Πρέπει νά τοθ άνεγεί
  ρωμεν αγ,αλμα είς τούς βράχους
  τοθ Ντόβερ... Έπιστεύαμεν Βτι θά
  τα έβγάζχμεν πέρα μέ την 6ο
  θείαν τβν άλλων έθνβν. χαί
  (ής Κοινωνίας τβν Έθνβν ή
  δ ποία θά ήσχει επίδρασιν χάΉως
  μαγικήν: τό πνεθμα τής Γενέυης,
  χαθώς λέγουν... Ήλθε κατόπιν ή
  Αίθιοπιχή περιπέτεια. Καί ίδοα
  τό τρίτον γεγονός τό οποίον παίζει
  σημαντικόν ρόλον είς την εξέλιξιν
  τής βρεττανιχής νοοτροπίας. Εύρε
  θημεν πρό τής εξής ώμής πραγμχ
  τιχότητος: ή Γαλλία άρνεΐται νά
  χινηθ) χαί ή Αγγλία δέν είνε
  ετοίμη νά δράση μ5νη.
  Δέν πρέπει νά μεγαλοποιοθμεν τα
  πράγματα βεβαίως, διότι χατέχο
  μέν πάντοτε την Διώρυγα τοθ
  Σοιιίζ. Είνε έν τούτοις άληθές δτι
  ή εγκατάστασις τβν Ίΐαλβν είς
  την Αίθιοπίαν προεχάλεαε ^ μοναδι
  χήν μεταβολήν είς την Αγγλικήν
  νοοτροπίαν. Πιστεύομεν εφεξής Βτι
  χάθε λαός πρέπει νά καταβάλη ίδι
  χήν τού προσπάθειαν χαί δτι ή
  Κοινωνία τβν Έθνβν δέν είνε φύ
  λάξ «Ύγελος. Δέν άπαρνβύμεθα πό
  σβς τάς μεθόδους τής Γενέυης,
  φρονοθμεν Βμως 8τι πρέπει νά τάς
  ένισχύσωμεν μέ την ισχύν τβν 8
  πλων.
  "Ολα αυτα έξηγοθν τόν ίξοπλι-
  σμόν τής Αγγλίας.Μέ φορολογίαν
  χαί μέ δάνεια—-διότι ιά οικονομ!
  χά μας είνε σΐερεώτατα —πραγμα
  τοποΐοθμεν έξοπλισμβύς εύρυτά
  τους. θέλομεν νά έχωμεν στόλον
  καί άεροπορίαν πρώτης τάξεως.Ό
  στρατός μας είχε χάπως παραμε
  ληθ( χαί ιδού διατί ευρίσκομεν
  τόσον δυσχόλως εθελοντάς. Όχι
  διότι οί "Αγγλοι έχασαν την άγά
  πην των πρός τάς περιπετείας,
  άφιθ κατατάσσονται είς την άερο
  πορίαν, άλλά διότι είνε πλέον ά
  πηρχαιωμένοι οί βτρατιωτιχοΕ
  μας. χανονισμοί. Προσεχώς θά
  έπέλθουν οθτω αί άναγκαΐαι με
  ταρρυθμίσεις. Δέν πιατεύω πάντως
  Βτι θά έπιβάλωμεν την δποχρεωτι
  χήν θητείαν. Ό μιχρός έπαγγελ
  ματιχός στρατός μας είνε έπαρχής
  εάν έχωμεν ισχυράν άεροπορίαν
  χαΐ στόλον ανώτερον άπό κυς
  στδλους των οιλλων χωρβν.
  Έξ ίλλου, προπαρασχευάζομεν
  την βιομηχανικήν , επιστράτευσιν
  μας. Πρός την κατεύθυνσιν αυτήν
  μάλιστα έχουν σημειωθή τεράστι
  αι έξελίξεις. Είμεθα άλλωστε
  ή πρώτη βιομηχανιχή χώρα τοθ
  χόσμευ. Διαθέτομεν τούς άστείρευ
  τους πόρους τής αύτοχρατορίας.
  Σκεφθήτε Βτι δ Καναδάς παράγει
  τα 90 ο)ο τοθ νίκελ είς Βλον τόν
  κόσμον. Δέν έχομεν ανάγκην, Β
  πως οί Γερμανοί, νά ουοσωρεύα
  μέν άποθέματα. "Ισως δι* αύτό,
  διότι είμεθα ίσχυροΐ—συμπεραίνει
  είς την ενδιαφέρουσαν ουνέντευξίν
  τού δ χ. Τςΐμμερν—-ελπίζομεν ν'
  αποφύγωμεν τόν πόλεμον. Έχο
  μιν την πεποίθησιν Βτι εάν εΐμε
  θα Ισχυρότεροι, χατά τούς τελευ
  ταίους αυτοίς χαιρούς, πολλαί επι
  κίνδυνοι έντάβεις είς τάς διεθνε.ς
  οχέσεις δέν θά εΐχαν χον οημειω
  θΐ· ΚαΙ σήμερον, έφ' δσον ή
  Αγγλία χαί ή Γαλλία παραμεί
  νούν σώμμαχοΐ, ή ειρήνη τβθ
  βμου 8έν θα ~
  Γ
  ϊί
  '«*-
  Α ΠΟΡΘΩΣΙΖ
  ΘΕΠΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μουσικό μεγαλοόργημοΐ τής εφετει¬
  νήν σαιζόν: «Βιεννέζικα ΚατΐρΙ-
  τσισ» μέ τούς Χέρμαν ΤΓμιγκ, Λιά
  νέ Χάίντ, Γ. Αλεξάντερ «α) Λέο
  Σλέζακ.
  Πέμπτη: «Μόσχα—Σσγγάη».
  ***
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό μόν
  τέονο Εργο «Γλεντω τή ζωή μου»
  μέ την γόησσα Τζόαν Κοάουφορδ.
  Έκτός ττρογρσμματος: Ζουρνάλ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αο
  όλόκληρο τό έπεισοδιακό. «Βααΐλισ
  σσ της Ζοΰγκλσς». Μερίς Βον τοθ
  νέου έπεισοδιακοθ «Κόλασις τή
  Ζούγκλας» επεισόδιον Ιον μέ τό
  Ταρζάν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ΜΟΥΣ1ΚΟ μεγαλούρ
  γημ« της ίφβτεινής σαιζόν:
  1ΙΕΝΝΕΖΙΙΑ
  ΙΑΟΡΙΤΣΙΑ-
  Μέ «ύς Χέρμαν Τί
  μιγκ, Λιανε Χβΐντ, Γ.
  Αλεξαντερ Μαί Λέο ΣλΙ
  ζαχ.
  Ύκίρβχκ τραγβόδια, π«
  τκχτίι μουαιχΑ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενας Κβλοοσές:
  ΜΙ1-
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΣΗΜ: Τάς Κυριακάς η πρώ
  τη κηογιυματινή 3 μ. μ. μέ
  τιμ«(: Ο«νρ(ϊιχ δραχ. 12,50.
  Πλατεϊα δραχ. 10. Ύπερ&ον
  ©ρ«χ. 6.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Δήμαρχος 'Ηρακλιί
  ου «ροκηρύσσει 5τι έκτίθε
  χαι είς μυστικόν δι" βν
  σφραγίστων «ροσφορβν δή
  μοκρασίαν ή σκυρόστρω
  σις τμήματος τ|)ςλιε··όρου
  Κν»σσοΟ ά«ό 'Ηρώου μβ
  Ηρι συναντήσεως όδοϋΓενρ
  νίου Γΐρωνυμάκη ένώκιον
  τής Δημαρχιακ$ς Ένιτρο
  ■ής την 12ην Μαρχίου 1937
  ημέραν ΠαρασκευήνΓ καΐ
  ώραν 10—11 «. μ. «ν τωΔη
  μοτικω Καταστήματι συμ
  Φώνως τοίς δροις τής βνκε
  κριμένης συγγραφης ύ~ο
  χριώοι«ν κ.λ.«. σχετικών
  τής μελετης καΐ τής Διακη
  ρυξιιις ών δύνανται νά λά
  ρκσι γνώσιν οί ένδιαφε
  ρόμενοι -ροσ«ριχόμ«νο.ι είς
  τα γραθεϊα της Τεχνικάς
  Υπηρεσίας τοθ Δή μου.
  Έν Ηρακλείω τ| 22 Ία
  νουαρίου 1937.
  Ό Δήμαριχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΝΑΒΟΔΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Κριθιιοβν αουμφορ»» των 5ο
  θειο&ν κροσφορ&ν δια *ήν βνίγερ·
  σιν τοΟ Έλαιοιιργείου τ;0 '£.
  λαιουργιχοθ ΣκφμοΟ Βόρρων
  (Πυργιωτίσσης;) ή !ημοπρασ!α έ·
  ηαναλαμβάχται την προσέχη Πίμ
  πτην 28ην τρέχοντος κβΐ ώραν
  11—12 π. μ. έν ιφ 'Γφτήματι
  Α. Τ. Ε. ενταύθα δι' ένοφραγί-
  στβν προσφορών άνευ βρίου έκ·
  πτώσεως επί τοίς εκατόν βάσει
  τ<]< τελεαταΕας προσφοραί Οί βουλόμενοι δύνανται νά λά- βοιιν γνββιν τής τελευταίας προ· σ»ο;Λς χλη. πληροφορίας άπδ τό 'ϊκοχατάστημ* Α Τ. Ε. Ηράκλειον 25 ΊχνουβρΕβυ 1937 (Έκ «Ο Τ«)μ«ος Α. Τ. Β ί) Έν» πολόχροτον Ιστορικόν ^ έργον. ΔΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 78ον ΤοΒ ΙΠροσπέρ Μεριμ*. Ό Μερζύ αηχώθηκε άμίαως καί λύγιαε τό γόνατο μπροστά της. Ή χιιρία Ικανε ε*'α βήμαπρο- τό μέρος τού «»1 τοθ εΙπε ι»έ γλυχεια φωνή. —ΟΪΟ8 Ο3 £1ΐαΓάβ, Οβΐθΐ Ιθγο. 8βα V. Μ. βΐ οίβη νβ ηίάο. (Ό βιος νά σβς φιιλάγη κύ?ιε. Καλα>ο»ρΕσατε).
  Ό Μερζυ Ικανε 1*& χίνημα
  απορίας.
  -Ηβοΐβ
  V.
  Μ. Εβρβηοΐ
  (Μιλήτε Ίαπανιχά;)
  Ό Μερζύ δέ» μιλοθσι Ίσπανι-
  χά χά Ι μίλις τα εννοοθσε.
  Ή χυρία φάνηχε οτενοχωρημέ
  η .. Τ6ν ά>ησε νά την οδηγήση
  στ*) ιιια πολυθρόνα ίποιι χάθησε
  χι9 Ικανε σημΐΐο α τί ν Μερζύ νά
  χαθίοη στήν άλλη. Τότε ίρχισε
  τί) ουνομιλΐα γαλλιχά, μά μέ μιά
  δυνατή ξενική προφορά πού χά-
  ποτι ίμως ήιαν προοποιημίνη
  ίνψ υΐτήρχαν οτιγμές πού Ιπαιιι
  8λως διόλου.
  —Κύριι, ή μιγαλη αας άνδρεία
  μ' Ικανΐ νά ξεχβσιο την έπιφόλα
  ξη τή συνειθιαμίνη στο φθλό μας
  θίλησχ νά Ιδία 1*χ τίλιιο Ειτττόττ]
  χαΐ τον βρΕοχω άχριβ&ς δπως φτ)·
  μ',ζεται.
  Ό Μερζύ χοχχίνησε χι' 6πο-
  χλΐθηχι.
  —θί Ιχιτι λοιπον την σχληρί
  τητα, χυρία, νά φορΐ]τε αυτή τή
  μάσχα ποί» οχν ζηλότυπο σύννιφί
  μοθ χρύβιι τίς άχτΐνες τοθ ηλίου;
  (Αυτή τή φράστ) την ιΐχι διαδιί
  σει α' Ινα βιβ^Εο μιταφραομένο
  άπδ τό Ίσπανιχό).
  —Άρχοντα εύγεν^, άν μιίνω
  εύχαοιοτημένη βπο τ^ν Ιχεμύθειά
  αας θά μέ ίϊήτε πολλές φορέ; μέ
  ξίαχεπο πρίοωπο. Γιά σήμερα 1
  μως θ' άρχεσθί)ιε ατήν ευχαρίαττ}
  οη τίίς συνεμιλί&ς μου μίνο.
  —Ά! χυρία, αυτή ή ιΰχαρΕ-
  οτηστ} !θ3 μεγάλη χι' δν είναι,
  μέ χχν ε ι νά Ιπιθυμω μ' άκομη πε
  ρΐσαάτΐρη σφοδρότητα νά οβς Ι&Ίο.
  Ήτ«ν γονατισμένος χαΐ φαίνον
  χαν ϊ«οιμος νά οηχώαη τή μάσχα.
  —Ροοο & Ροοο! (οιγά, οιγί)
  δρχοντα Γάλλΐ· είσθε «άρα πολ
  ζωηρίς. Καθήαετε ή σδς άφήνω
  άμίσως. "Αν ξέρατε ποία εΐμαι χαΐ
  τί τίλμηοα γιά νά ο&: ίδδ θά μέ
  νατε Εχανοποιημένος μέ μένη την
  τιμή ικί) α&ς χάνω γιά νά Ιλθα»
  ίδδ.
  —Άλήθεια, 'μοθ φαΕνεται «ώς
  ή" φωνή σας μοθ είναι γνωοϊή.
  (συνεχΐζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μοντέρνο Ιργο:
  ΤΗ
  ΖΩΗ μοτ
  (Γνϋιομένο στ» μαγκυ-
  τικα έλληνικ« νησια τοδ
  Αίγκ(ον).
  ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ
  ΜΠΡΙΑΝ ΑΧΕΡΝ
  Έκτός τιρογράμματος.
  Έν α θαυμάσιο καΐ επί
  καιρο Ζουρνάλ.
  Σημ. Κ«8' εκάστην
  είς τάς 6 μ. μ. βπογευ-
  ματινή.
  01ΑΠΑΡΙΣ
  ΤΟΥ ΙΟΛΓΔ
  ■ III
  ΤΕΤΑΡΤΗ 9 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  «ΣΗΜΑΝΤΟΙ ΑΦΟΡΜΑΙ
  Δι' ασημάντους Αφορμάς φονεό-
  ονται ά Πό άμνημονεύντων χρόνων
  οί "Ελληνες. Συνειτώς καΐ τώρα
  ούδεμία άπορία δικαιολογεΐται έαν
  «δι" αοημάντους αφορμάς» γίνον.
  ται φόνοι ή θανάσιμοι τραυματι-
  ομοΐ, Τό οεπορτήζ των εφημερί¬
  δων είνε επιτετραμμένον—καΐ επι¬
  βεβλημένον— νά άναφέρη «πρωταρ
  χικως» τόν Βρθν αυτόν- Ό άνα-
  γνώστης οθτε έκττλήσσεται, οθτε
  γελδ,...
  Άλλά θά έρωτοθσε κανείς: Μό¬
  νον δι* ασημάντους αφορμάς ψο-
  νεύονται ή πρέπει νά φονεύωνται
  ο'Ι Έλληνες; Δέν τοθς ένδιαφέρουν
  αί σημαντικαί; "Η έπειδή ακριβώς
  ύττάρχουν αί σημαντικαί, ή νοοτρο
  πία τοθ συνσνθρώπου—μΐα νοοτρο
  πία ιτολυσχιδής, άνεξιχνίαστος
  καΐ πρό παντός έπΐμονος είς τάς
  γνώμας της—προτιμδ κατο κανό
  να τάς ασημάντους;
  Κάποιος ηθέλησε νά κάμη τΐνεθ-
  μα έδω καΐ επικαλεσθή τό.,.. πνεθ·
  μα τής έττοχής:
  —Ύκάρχουν εΐηε πράγματα χω·
  ρΐς σημασΐα πού άνταποκρΐνονται
  ώστόσο είς σπουδαίους έσωτερι
  κούς παράγοντος. Ή ψυχολογΐα
  μας είνε σχετική πρός τάς δια·
  μορφώσεις αύτάς. Συγκεκριμένως
  έδω προεποοεΰθημεν είς τάς δια·
  μορφώσεις. Ώστόσο άν σκοτώνϊται
  άπό τα προπολεμικά άκόμη ίτη
  δι' Ασημάντους αφορμάς ό "1-λλην
  δέν βρίσκω παράλογον νά σκοτώ-
  νεται καΐ σήμερον. Α! άσήμαντοι
  αφορμαί είνε ακριβώς έκεΐναι πού
  δεσπόζουν σήμερον των οημαντι
  κων.
  Δ6ν φαντάζομαι νά έτΐαραδοξο
  λόγει ό προλαλήσας καΐ είς ττερΐ-
  πτώσιν πού δέν Θά εΐχε διαβάσει
  (ή παρακολουθήσει κινηματογραφι
  κώς) «τή ν^ναΓκα χωρΐς σημασΐα»
  τοθ Ούάιλδ. Έν πάση περιπτώσει
  Ενας άκριβολόγος τής ύποθέσϊως
  των ασήμαντον άφορμων Θά ό-
  πενθύμιζεν δτι εΐνβ καιρός νΛ ά
  σχοληθωμεν είδικως οί "Ελληνες
  μέ μερικάς «σημαντικάς αφορμάς».
  "Ετσι Θά έξιλεώναμεν καΐ τάς ά
  σημάντους.
  Ό Άλλος
  —Ένα βαιδΐ μεταμορθοθ-
  ιαι είς...-ουλΙ.
  Οί ίατροΐ τοθ νοοϋχομεΕου τοθ
  Μίντλσεξ τοθ ΛινίΙνου ηαραχο
  λουθοθν μέ κατάπληξιν ίνα έιττα»
  τίς παιδίχι, δ/ίμ»τι Πέιερ, τό
  οποίον οιγά—σιγα μετβμορ^οθται
  είς πουλΕ. Ή μύτη τού Ιχει τιί-
  εει ή^η τί ν μορφήν ραμνους χ»1
  δ μιχρίς Πίτερ άντΐ νά περιπα-
  «ς ηηϊα. δπως μεριχά πουλι4 χαί
  τανόει τάς χείρας ώς πτέρυγας.
  Μέχρι πρό τινος ίν τούτοις τα ά-
  τυχές παιδάχι δί,ν Ιΐειχνε κανέν
  σημιϊον άνιομαλΕας. Οί Ιατρο' ίέν
  κατώρθωσαν νά διαγνωσουν &* τα
  αΐΐια τής μυοτηριώδαιις αυτή; α¬
  σθενείας έφείλωνται είς λόγου; άν»
  γομένους προ τής γεννήσεως τού, η
  είς παιδιχάς ίντυπώσεις· Βιβαιώ
  νούν δμως δτι β Πίτερ θά θερα
  πευθή.
  —Τρώγει συχνά μέλι κ»
  ρΐς νά «ινΐ μιλισσοκόμος
  Είς τό Φίίηομαντ, μ'αν πολί
  χνηί τής Δυτικής Βιργινίας τβν
  Ήνωμίνων Πολιτειων, Ινας άγρό
  της βνίματι Γχουήν ιύ;ή«εν 1*α...
  μεταλλεΐον μέλιτος μέσα εί; τό
  απΕτι τού. Είς τον τοΐχον τ<1ς χουζίνας τού μίλιασαι {χούν χά ταοχευάοει χατά τρόπον άσυνήθη διά τα Ιντομα αυτά Ινα ιίδος άπο 8τ7«ης, δπου άποθέτουν τό μέλι. "Ο Γχουήν προοή?μοσεν §« αβ>λί]
  να είς την αποθήκην αυτήν. Κάθε
  φοράν ποΰ θέλει μέλι δέν Ιχει πά
  ρϊ νά ανοίξη την στρίφιγγα χά!
  τό ωραίον αΰτό πριΐον τής φύσεως
  ρίει χατά ββύλτριν. Φοαιχά ή
  πρωτότυπος μελισαοπηγή ιΐνε άνε-
  ξίντλητος, διότι αί μίλισααι άπο
  θηχεύουν συνεχως τό άφαιρούμε
  νόν μέλι.
  ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *&
  ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  11,
  ΎτΕοκαταστήματα καΐ άνταττοκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τ£απεζιχης έρ
  γασ(α$ υπό συμφέροντας ορους.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΖ-ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—ΗΠΑΤΟΣ
  ΕΙδικ&ς έκποιι£ευ8β)ς έν Μβνόχω χαΐ Β((ολ(νω Τ.
  ΐΙΙ των καθπνητ&ν νβη ΒβΓέΐηαηη χά) 5Η111
  Δεχιται τούς «άσχοντας έκ των νοσημάτων
  τοθ ΠβητινοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων (Οίκία ΊατροΟ κ. Χε
  λιδόνη) 9—12 κ μ. καί 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7-92
  ~>~>'
  ί
  Τό Πρατήριον οΐνων
  τού άποστράτβυ ταγματάρχου
  ΓνΐπΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλ«τεία Άρ»«οιου ίΧεϊτάν—Όγλβΰ).
  Επλουτίσθη εσχάτως μέ κρασΐ ρετσινάτο κοκκι-
  νέλι τΰπου ΜεσθγεΙων Άττικής ύπερόχου γεύσεως
  κοΐ ποιότητος.
  "Ομοίως Βιαθέτει τσκουδιά έκλεκτης ποιότητος
  πρός δραχ. 24 και' οκάν.
  Κοθ' έκαστον Σάββατον τό πρατήριον τοθτο θά
  τιωλβ είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους.
  -
  Ί
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  Μΐτό: τριιτΐϊς ευδοκίμους σνουδάς βν τώ
  τελειοτέρφ Μαιευτηρίω των ΒαλκανίΜν τΒς
  Κάς Έλΐνας Βενιζέλου, άφίιθη <ξ Άθηνβν ή β«ιστήμ«ν μαϊα Δίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Καί δίδεται τάς επιτόκους καί «ασχούσας Ικ νοσημάτ«ν τής μήτρος καί «αραμητρίκν έν τβ οίκία της δδδς Λασηθίου (Βαλιδ ά«ό ώραν 9—12 «. μ. βαι 3—7 μ. μ. 9 Μιάπεντάΐαορφη είς ένα τόπον μυστηρίου Η ΦΛΟΓΑ Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 20ον —"Ας χάνωμε τώρα ίνα περί πατο, εϊπα στον Αιο γιά νά ίοθμε εάν μποροθμε νά προχωρήαίυμε πεζοί. Τό μέρος πεΰ είχαμε άποβιβα ί ή'αν οάν νησίς γιατΐ γύρω (ς &πλώνοντ9 άτέλειωτα ίλη Κ» Ρώ; προχωρούΐχμε Ιδωΐα μιά Ιμ μεοη άπάντησι σΐού; ίαχυριομούς τού δτι ή ίσΐορΕα την όποία ή θαμε νά άναχαλ£ψΑμε &ρχιζι νά άληθεύη: —Μιά χώρα οάν την Άφριχή, τοθ εΐπα, εΐ/ε γεμάτη άπό χειμή λια παλη»ν χαΐ ληυμονημένην πό λιτισμων. Κανείς δέν γνωρΕζει ά χριβως την ηλικίαν τοθ αίγιιπτια χοθ πολιτιβιιοθ χαΐ τίς διαχλαδώ αεις τού. 'Υπήίξαν άλλωστε οί Β χ βϋλώνιοι, οί ΦΐΕνιχ^ες, οΕ Πέρααι άχίμη ίέ χαΐ οί Εβραϊοι, λαο! λ!γο Ιω; πολύ πολιτισμένοΐ, οί δποΐοι μπορεί νά είχον χτίση έδ& άποιχίας ή χέντρα έμπορίου. —Σύμφωνος, θεΐέ μου, άλλά πρό 3(γου δέν Ιλεγες τα Ιδία. Δέν τοθ απήντησα χαΐ έπροχω ρήσαμε πρός τα έ'λη τα δποΐα έ φαίνοντο άΐελείωτα. Σμήνη πουλι 6ν έπετοθοαν άπό επάνω μας τέ αοι πυχνά ποϋ έοχέπαζαν τόν ου ρανο. Ό ήλιος π&ΰ ίκαιε τώ?α δπερβολιχα έοήχωνε ν(φη δλόχλη ρα δηλητηριωδβν ίξατμίοεων άπο τα λιμνάζοντα νερά των έλων. —Έν πάση περιπτώσει, τοθ ιΐ- πα, χυττάζοντας χαί τόν Τ^ώ ■ ποΰ μάς άχολουθοθοε βουβος, !ύο πράγματα είνε φχνερά. Πρώτον δτι ϊέν μποροθμε νά περάαωμε τα Ιλη χαί δεύτερον εάν μείνωμε έδω θά άρρωοτήοωμε άπδ έλώδεις πυ ρετούς. —Πολύ σωσΐί! είπε β Τζών. —Τόχε λοιπδν, ΙαυνΙχιαα, θά Ιπρεπε ή νά έπιαΐρΑψιομε στή θά λασσα χαί νά πλεύσωμε αϊ χανί να λιμάνι, ή νάι* ακνεχίαωμε την ίρευνα μας πρός τό ίοωτεριχόν ου νεχίζοντες μέ την 6αρχα μας την πορείαν οίον ποταμί. Μποροθμε χαί ατΐς δύο περιπτώαεις νά χρη οιμοποιήοωμε πανιά χαί χ?υπιά. —Δέν ξέρω τί άχριβως οχέπτε οαι, εΐπε δ Λεό, άλλά Ιγώ θά ου νεχίσω όπωσίήποτε την ίρευνα πρός τό Ισωτεριχδ. 'ΟΤζώ/ ήνοιξε δίθάνοιχτα τα μάτιτι τού χαί μέ νύτταζε οάν νά ζητοθΐε την έπίμβαοί μευ χαί τή ματαίωσιν τη~ς ερεύνης. —Σύμφωνος, εί πά, θά ϊλθω χι9 ίγώ. Μκροοτά χρημνδς χαί π!σ» ρεΐμχ. Δέν ίνδιαφίρει πού Στδ βάθας !μω; ήμουν χι' ί;ώ γεματος άπδ άνυπομονηΐία νά προ χωρήοω. "Αρχιαα νά πιατεύω δτι χάΊι θά υπάρχη άπδ την ίστορία αο;ή. "Οταν Ιγυρίσιμε οτδ δένδρ χαί εΐπαμε οτδ Μωχαμέτ, πού δέ είχε χινηθ^ άπδ τή θέαι τού μεΐά τδ πρό'γευμα 8τι θά συνεχίοωμε μέ τή βαρχα πρός τδ ίσωτεριδ έσήχωσε τα χέρια ψηλα χ. Ι είπι: «Άλλάχ>. Δεν μποροθαε δμως νά
  κάμη διαφορετιχά παρά νά μοί; ί
  χολουθήοη. Μίνος τού δέν θά μπο
  ροθΐε νά γι,ρίση πίσω ου:ε χαί νί
  μείνη Ιχεϊ.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΝ.ΟΝ Ι)Β
  II
  ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ,,
  Αναχωρεί ε{ Ήραχλεί
  •υ Ικάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρείδυ κατ' ΐνβιΐειν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρΜΐ Ρί·
  β»μν·ν, Χ«νι«, Πΐιρβικ,
  Ϊ8ρ·ν, Πάρβν, Ν«5βν.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΜ
  Τηλε*. |-4Ι
  -—■■■■_--.
  ΚυΕ"ρΐΚΙΑΖΕΤΑΙ τδ ΚαφενεΓον
  Κνωσός.ρληροφορΐαι πορά τφ κ.
  Παλίβς -βνοβοΧεΙον Κνωοός καί
  [ ΚΟΙΜΩΠΙΚγΛ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφΙχΘησαν έξ ΆΘη
  νών οί κ. κ. Στι. Χβλαρης καί Ν.
  ΓΑΜΟΙ.' -Την τιαρελΘ.ΚυριακήνεΙς
  τόχωρΐον Καλλονή Πεδιάδος ό κ. Ι.
  Ν. Παπαδάκης καί ή δίς Αθηνά Γ.
  Μποτζάκη ετέλεσαν τοθς γώμους
  των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Ν.
  Ι. Χουδετσανάκης. Είς τούς νεονύμ
  •ούς ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
  ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ή δνΐς Μαρίκα
  Ιω. Μταμιτάκη καί ό κ. "Ιω. ΜαυρΛ
  κης Εδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν
  γάμου.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Ό λοχαγός κ.
  Έμμαν. Ματσαμάκης ανεδίξατο
  τής κολυμβήθρας το Θυγάτριον
  τοθ λοχανοθ κ. Μιχ. Σφακιανάκη
  ονομάσας αθτό "Αριάδνην.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. —" Υποχρίω
  σιν μου Θεωρώ δπως διά τ-οθ τύ
  που φέρω είς την δημοσιότητα την
  παραδειγματικήν δραστηριότητα
  τοθ Έττότΐτου Άγροφυλακής κ. Πά
  παγιαννάκη, δστις βεβαιωθεΐς περί
  τής τελείας πσραλυοίας τής άγρο
  τικής ασφαλείας έν τή περιφερβια
  μας, ανέλαβε αυτοπροσώπως καί
  άπέδειξε διά δύο καί μόνον δικασΐ
  μων ότι καί Κράτ·; καί Νόμοι ί
  φαρμόσιμοι ύττάρχουν. άρκεϊ τό
  κθρος τού καί ή έφαρμογή των να
  άνατΙΘεται είς τοιούτους ύπαλλή
  λους ϋψους κ. Παπαγιαννακη. Ή
  μεϊς απλώς τόν ευγνωμονούμεν
  διά την ώς έκ μαγεΐας έπελθοθοαν
  όνειρώδη διά τό διαμέρισμά μας ά
  σφάλειαν. Ευχόμεθα δέ όπως το
  κράτος Εχει τούτον μέτρον είς την
  εκλογήν ευσυνείδητον καί ίδανι
  κων ύιταλλήλων πρός τιμήν τού,
  Μοχός 20-1-37.
  Έξ ·νόματος πολλών κτημα.
  τιων.
  'ΑχιλΧίύς Κ. Καπετανάκης
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ή χθεσινή πρωΤνή λιακάδα άνβ
  πτέρωσε_τάι. ελπίδας των συμποΑ,ι
  των όια μίαν νέαν καλοκαιρίαν.
  —Σταθερωτέραν φυοικά τής προ
  ηγουμένης.
  —'ίΐν τφ μεΐαίύ χθές εσημειώθη
  συν νέαι §ξο6οι κτηματιων καί
  καλλιεργητών πρός την ύπαιθρον.
  — ΑΙ διαλέξεις περί παϋητικής &
  εραμύνης αί οποίαι έγκαινιασθη
  σαν γενικώτερον ενταύθα άπό τής
  παρελθούσης Κυριακής.
  —Μέ όμιλητήν τόν λοχαγόν κ,
  Στυλ. Ρουσσάκην.
  —"Ηρχισαν να έπεκτείνωνται ά
  ξιεπαίνως καί είς την ύπαιθρον χώ
  ραν χάρις είς τούς διδασκάλους
  κσΐ άν κρίνωμεν άπό την δοθείσαν
  προχθές τοιαύτην είς Κανλί Κα¬
  στέλλι.
  —Ή γρίππη φαίνεται 8τι βέν ά
  φήκεν άπρόσβλητον την Κρήτην
  καί μαλιστα μέ έπιδημικήν μορφήν
  αξίαν προσοχης.
  —"Οπως λ. χ. είς Σητείαν δπου
  άριθμεϊ έκατοντάδα σχεδόν κρου-
  σμάτων.
  —ΑΙ ύγειονομικαΐ αρχαί τόσον
  τοθ γείτονος δσον κοΐ τοθ νομοθ
  άς λάβουν τό ταχύτερον- εάν δίν
  έλαβαν είσέτι—τα προσήκοντα ριζι
  κώτερα μέτρα διά τή ν πρόληψιν ή
  καταπολέμησιν της.
  —ΟΙ ψΐΑθΐ τής ρέγουλας ένδιαφέ
  ρονται μόλις διορθωθή ό καιρός 4
  χι μόνον μέ την βοθπα τής Ντίας
  άλλά καί μέ τούς άχινούς.
  —Των οποίων δέν σπανίζουν οί
  ύπαΙΘριοι τΐωληταΐ.
  —Καί ΰταν είναι καλοΐ οί άχινοΐ
  είνε όμολογουμένως £να κ' £να διά
  την ούζοποσίαν εΙδικως.
  — ΟΙ χιονοΒρόμοι δέν λεΐπουν
  καί άπό την Κρήτην αν κρίνωμεν
  άπό πληροφορίας μας,
  —Είνε άλλως τε τό χιόνι σέ πολ
  λά σημεΐα τής νήσου μας άφθονο
  κατά τούς εΐδότας.
  -'Ωσχε νά άποτελβ αληθή
  πεψ(=σμόν διά τούς δεδοκιμασμέ
  νους όρειβάτας άλλά καί άπΑθς
  διά τούς φίλους τής ϋτιαΙΘρου.
  —ΆντΙ τοΰ μουρουνελαίου λοι«
  πόγ σταφυλίνην...
  —Αύτό συνιστά τουλάχιστον διά
  τούς μαθητάς τό υπουργείον της
  Παιθείσς. < ' — ΚαΙ 6έν £χει αδκον άφοθ χά συστατικά τής σταφυλίνης κατά τοθς ύγιεινολόγους καί την τόσον ενδιαφέρουσαν «στήλην τοθ Ια· τροθ» τής ·ΆνορΘώοεως» £χει Θρε πτικά στοιχεϊα καί ύγιεινάς ί&ιότη τας σχεδόν περισσοτέρας άπό τό μουρουνελαιον. —Ή περιστολή τοθ τύφου ή ό< ποία έξάγεται άπό τό ληξιαρχικόν δελτίον είνε βεβαία γεγονός οη μαντικόν. —'Αξίζει δέ νά έξαρθη ώς μία άπό τδς μάλλον κοινωφελεις πρσ σπαθείας τής Δημοτικάς μας άρ. —Ή όποία αποδίδει πλέον άναν τιρρήτως τούς καρπούς της δσον άφορςΐ την βαθμιαΐαν έξυγΐανσιν τής υδρεύσεως. — Γό «Γλεντώ τή Ζωή μου» εΤνε £να φΐλμ άπό τα ωραιοτέρα καί πού δέν πρέπει νά χάση κανείς ά. πόψε είς τό «Σινέ Μινώα» —Τα αΒιεννέζικα ΚαπρΙτσια» τοθ κινηματοθεάτρου Πουλακάκη κρίνονται μία φιλμοπερέττα άπό τάς όντως γοητευτικάς καί άπό ά πόψεως πλοκής καί άπό απόψεως μουσικής. Παίι,ουν δλλως τε είς αύτί: οί συναρπαστικώτεροι 4σ· σοι τοθ κινηματογράφου. -ΚαΙέπβιδή ό λόγος περί,. άσ σων σημειώνομεν δτι ό αύτοκτονή σας είς -Αμερικήν "Αλεξάντερ δέν είνε 6 τόσον συμτταθητικός Γβόργκ Αλεξάντερ των «Βΐϋ*νέζικων Κα πριτσιών» άλλ'Ενας αλλος «άστήρ» μικροτέρου μεγέθους άπΰ τόν πρω τον. Γ Η ΜΙΝΟΑ ι Φίρΐται είς γνώσιν τοθ Κοινοδ ότι λόνν τίίς υρίοεΜς Α λ«,τβυρ. γί« της «Ταβίρνοΐί Μινώ*. ϊπαυ- σ« άπό σήμερον.» Τό κατάστημ» βά συνεχίσο τας βρνασίας το« &>ι
  καφενειον, ώς Ν«1 πρότερον.
  Π«ρακ«λοΰνται λοιπβν β! φί-
  λβι τ«ς Διευθύνσεως και ΙΑιμιτ*·
  Ββ»ς βΐ «ηβοτρβιτβι ά{ιωμ«τΐ)ΐβ1
  βπβί π«ρέχβ«ν την υικ,βτηριϋιτ
  τ»ιν είς τ« Καφενειον Μινώ»,
  τό
  δν^ΐ--
  0
  ?<&*>?,
  κο
  3ωθ
  .....'
  * •■Ό'ϊϊ
  55
  δμως. "αί 1β;
  ,ούς Ισιΐρωξε ν
  εχτικό μ·/
  — .^, τα λειιτά ιι
  3βαΤ>ιά νά ξέρου
  ρο,ονΐόσονκαιρό *)
  ί*ο( ΛουβοβΤκοζ ·53< ίζομολογηθβ δλα τοι ««ήματα καί τα ιι< 5«α. Τέλος Οστερ' ^ άκριβ-ς λε»τά ^άνοιξεν ή τΐόρτα «ό -νέρος κληρικό< Μ^ορα οη^ιάδκι τε>ς δΐν ιΤχε βοβ|| ή
  Μστς άμαρτιών κ αί
  «ληοΐα άιιαιτοθσεν
  μιγαλεΐΐϊρη άπό την
  ίξομολόγησιν έκ μ(ρ
  μονάρχου 6 6«οΤος τ
  ρό εζησβ. ««ρος ο
  'δν ΐαιδιών τού κ α
  •ϋν, μίοα στήν ντρι
  Ίων σαρχικΑν ά
  'οκρβΔς έτιενβή
  Ηίγαλι(τιρος σε τ< «ίομο κ' ινόμισε τί Γ, ή Ικκλη€ Τό μεγ» Ζυθε
  Λ Ν Ο Ρθ _ Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  Β7ον
  Συνβκέντρωσε τίς τβλευταΐ
  ες τού δυνάμεις, εκάλεσε την
  έρωμένη τού καΐ μ έ τινιγμένη
  φωνή, της έμΐλησε αρκβτην ώ
  ρα—γιά τελευταία φορά. "Ο-
  ταν ή ντύ Μτταρύ έβγή"«ε,δέν
  μπόρεσε νά σΓαθβ στά πόδια
  της άπό τή συντριβή καΐ ο(
  λυγμοΐ άνατάραζαν τό πλοό
  σιο κορμΐ της. Έπειτα είσή
  χθη στόν βασιλικόν κοιτώνα
  ό ντ' ΑΙκυγιόν, 6 πρωθυπουρ
  γός, 6 οποίος διετάχθη νά με
  ταφέρη άμέσως καΐ κρυφά τή
  διωγμβνη γυναΐχα στήν βατσι
  λικήν Επαυλι τοθ Ρυέ'ίγ, μερι)
  κα χιλιόμετρα πιό πέρα άπό
  τίς ΒερσαλλΙες.
  —ΈκεΤ, τοθ βΤπε, θο περι
  μένη τήν ώρα τοθ γυρισμοθ
  άν τυχόν γΐνω χαλά.
  ♦ «ι
  *
  Τώρα μόνον, Οστβρ' ά κ ό ού
  την την Ιμπρακτον μετάνοιαν
  μποροθσε νά έξομολογηθή καΐ
  νά κοινωνήση. Κα( ό άνθρω·
  πος ιΐοθ επί τριάντα όκτώ χρό
  νΐα εΐχε τή λιγώτερη βουλειά
  μέσα στήν αύλή. 6 έξομολο-
  γητής τής αύτοθ μεγαλειότη
  τος, έμπήκε στό βωμάτιο τοθ
  αρρώστου. Πίσω τού έξανά-
  χλεισεν ή πόρΐα πρός μέγα
  λην απογοήτευσιν των αύλι-
  κών πού επερίμεναν στόν προ
  θάλαμο μέ την έλπΐβα νά ά
  χούσουν την άπαρΐθμησι των
  «μαρτημάτον τοθ βασιλέως—
  ή όποΐα έπρομηνοετο τόσον
  ένβιαφέρουσα. Ή κακοβουλΐα
  τους δμως, καΐ ή σκανοαλοθη
  ρ(α τούς ίσπρωξε νά μετρή
  σουν προσεκτικά, μέ, τό ρολόΐ
  στό χέρι, τα λεπτά πό υ έπερ
  νοθσαν γιά νά ξέρουν τούλα
  χιστον πόσον καιρό έχρειάσθη
  ενας Λουδοβΐκος, 15ος γιά νά
  έξομολογηθή δλα τού τα ά
  μαρτήματα κα( τα παραστρα
  τήματα. Τέλος Οστερ' άπό 6ε
  καέξ ακριβώς λεπτά της ώ¬
  ρας, άνοιξεν ή πόρτα καΐ έ βγή
  χεν ό γέρος κληρικός. Άλλά
  διάφορα οημάδια έδειχναν
  τεος δέν ιΤχε δοθή ή τελική &
  φεσις άμαρτιών καΐ δτι ή έκ
  χλησΐα άπαΐτοθσεν υποταγή
  μεγαλεΐτερη άπό την μυστιχή
  έξομολόγησιν έκ μέρους ενός
  μονάρχου ό οποίος τόσον και
  ρό Ιζησε, μπρός στά μάτια
  των παιδιών τού καΐ των ξέ
  νων, μέσα στήν ντροπή των
  άνόμων σαρχικών άπολαύσε·
  ών. Άκρ βώς έπειδή ήταν ό
  μεγαλεΐτερος σέ τοθτον τόν
  κόσμο κ' ένόμισε τ-ώς αύτός
  ή<αν υπεράνω των νόμον τής βρησκε(α<·, ή έκκλησΐα άπήτη σε νά σκύψη περισσότερο άπό κάθε άλλον μπροστά στόν "Υ ψιστον. "Επρεπεν ό άμαρτω- λός βασιληάς νά εκφράση δή μοσΐα, σέ δλοϋς <αΙ ενώπιον δλων,τή μετάνοιά τού γιά, την άνάξια ζωή τιού εΤχε ζήση· Τότε μονάχα θά τόν έμετα- λάβαιναν. Μβγαλειώδης σκηνή, τό πρωΐ τής επομένης: ό Ισχυρό τερος δυνάστης τής χριστιανω σύνης θά έβηλωνε μετάνοιά μπροστά στόν συναγμένον δ χλο τΟν ύπηχόων τού. Στή σκάλα τοε παλατιοθ ήσαν πά ραταγμένοι φρουροΐ' άπό τί, οκάλα έως τό δωμάτιο τοθ έ τοιμοθανάτου άλλη παράτα- ξις. Τ<5 τύμπανα άντήχησσν ύτχόκωφα βταν έμπήκε μέ επι βλητΐκή πομπή ό άνώτερος κλήρος, χάτω άπό τόν «ούρα νό», μέ τό άρτοφόρΐον. Πίσω άπό τόν αρχιεπίσκοπον καΐ την άκολουθΐα τού έπροχω ροθσαν, κρατοντας άνσμμέ νες λαμπάοες, ό Δελφΐνος, οί δυό άδελφοί τού, οί πρίγ κηπες καΐ οί. πριγκήπισσες' συ νώδβυαν ε»ς την πόρτα ν τοθ βασιληά τα άχραντα μυσΐή ρια. Στό χατώφλι έσταμάτη συν καΐ έγονάτισαν. Μονάχα οί χόρες τοθ Λουδοβίκου καΐ ^ ί πρίγκηπες πού (έν εΤχαν δι καΐωμα διαοοχής έμπήκαν μέ τούς άνωτέρους κληρΐκούς στόν κοιτώνα. Μέσα σέ άπόλυτη σιγή δ κουσαν οί πσριστάμενοι τή πι γανή φωνή τοθ καρβιναλΐου πού απηύθυνε την τελευταία προσλαλιά στό ζωντανό πτο μα- τόν εΤδαν, άπό την άνοι κτή πόρτα, νά τόν μεταλσβαΙ νη. Έπειτα έν ώ δλοι Ετρεμαν άπό συγκίνησι, επλησίασε πρός τόν προθάλαμσ καΐ εΤπε μέ βυνατή φωνή σ' δλη την ούλή πού βΤχε συγκβντρωθβ: —Κύριοι, ό βασιλεύς μέ έ πιφορτΐζει νά σάς είπω δτι ζητεί συγχώρησι άπό τό θεό γιάτΐ παρέβη τίς έντολίς τού καΐ έσκανδάλισε τό λαό τού ότι, άν ό θεός τοθ αποδώση την ύγεία τού. θά άσχοληθ(| μέ έργα μετανοίας καΐ μέ την ύποστήριξι τής θρησκείας κοΐ την άνακούφισι των λαών τού. Άπό τό χρεββάτι ακουσθή κβν ίνα άβύτατο βογγητό. Άλλά, μόνον δσοι ήσαν πό λύ κοντά διέκριναν καθαρά τό μουρμούρισμα Τθθ έτοιμοθα νάτου: —θά ήθελα νά εΤχα τή 8ύ νσμι νά τό ι[πω ό Τδιος. (συνεχίΓετσι) Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΣ Τό μεγαλύτερον καΐ πολυτελέστερον Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη Μέγαρον Διαλυνά (Μεϊντάνι) Κουζιναι πλβυσί* και έχλεχτή. Ύλιχβ «γν*. Άπαστρκ τττβυσκ καθαριότης. Ύπηρβοία προθυμοτάτη Τιμαί άηβλύ τ»»ς λογιχα». ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «ΔΙΕΘΝΕΣ" Άμιλλάται τα πβλυτελέστβρα έστιατβρκχ τής πρω¬ τευούσης καί αποτελεί πραγματικήν έκπληξιν δια την Κρήτην. Παραοχΐυάζομεν γΐύματα έηΐ πκραγγβλί» έντβς τοθ Καταστήματος χαΐ είς β (χίκς. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, "Ιε.νος 10—«λησιέστατα ΌμονοΙοτς Τηλέφωνον 23—302 Τελείως κνακαινισθέν, διαθέτει δωμάτια κύήλια, εύαερα κα) καλϋς έπιπλωμένα. Καθαριότης α· μιμκτον καιί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. Α.ΙΒ·υαε.ν άναρονΙ,ς. ΑΙ συιιφερώτερο» τιμαί Τ· ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διευβύνει αυτο¬ προσώπως β νϊ·ς ίδιοκτήτης τού βνμπολίτης μ«ί κ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΊατρικαΙ γνώσεις δια τάς μητέρας. ΟΙ σπασμοί των ρικρών παιδιών Ε'. Κ3(1 τώρα άς Ιδωμεν τί ήμ>
  πορβΐτε νά κάμετε είς ενα τοι
  οθτον τρομακτικόν αίφνΐδια-
  σμόν Εως δ τού §λθη ό Ιστρός,
  διότι ^περιττόν νά προσθέσω
  ότι τό πρώτον πραγμα πού έ«
  χετβ νά κάμετε καΐ πού γί·
  νετε συνήθως είνε νά καλέ-
  σετβ είς βοήθειαν την επί¬
  σημον Ιατρικήν επέμβασιν.
  Προσέχετε μόνον έν τώ με
  ταξύ νά μή τα χάσετε καΐ
  έν τή παρσζάλη σας ένερ·
  γήσβτε μέ ζήλον ΰπέρμετρον,
  καΐ Ασκοπον. Μή μεταχειρΐζε-
  σθε πρό παντός βιαία διβγερ
  τικά ,μέσα, δπως οί συνα-
  πισμοΐ, τα κτυπήματα είς τό
  πρόσωπον μέ βρεγμένο μαντή
  λι, τα σιναποθχα λουτρά, αί
  δύναται άνατρΐψεις κλπ. διότι
  έδο (έν πρόκειται περί λιποθυ
  μίας, δλα (έ αύτά τα διεγερ
  τικά μέσα βιεγεΐρουν άκόμη
  περισσότερον τό νευρικόν ού
  σΐημα πού ευρίσκεται ήδη είς
  τοιοθτον έρεθισμόν.
  Λοιπόν είς τάς συνήθεις πβ-
  ριπτώσεις, θά άρχεσθήτε α¬
  πλώς νά ξεσφίξβτε τό παιΒΙ
  άπό τό ένδύματα ή* 8,τι άλο
  τό σκεπάζει καΐ τοθ περΐορίζβι
  την άναπνοήν καΐ τάς κινή·
  σεις καΐ νά τό άφήσετε ν3 ά-
  ναπνέη έλευθέρως κα( νά τι-
  νθζεται Οσον θέλει έξαπλωμέ-
  νον είς τό κρεββάτι. Εάν 8-
  μως οί σπασμοί είνε σφοδροΐ
  κσΐ παρατεΐνωνται έτοιμάζε
  τε άμέσως καί κάμνετε τοθ
  παιδιοθ ενα χλιαρόν λουτρόν
  διορκεΐας ενός τετάρτου τής
  ώρας ή καΐ 20 λεπτών. Δέν
  ύπάρχει κατευναστικώτερον
  διά τα νίθρα μέσον άπό την
  άπλουστάτην αυτήν χλισράν
  ύδροθεραπεΐαν, κατά την Βιάρ
  κειαν τής οποίας τυλΐσσετε
  τό κεφαλάκι τού μέ πετσέταν
  βρεγμένην είς κρύο νκρό.
  Εάν καΐ πάλιν έξακολου-
  θοθν καΐ έπιμένουν εί σπα-.
  αμοί βρέχετε ενα μικρό βοτμ- [
  βαχάκι^ μέ σταγόνας αΐθέρος,
  ή χαΐ χλωροφορμίου αν έχ«
  τε πρόχειρον, καΐ τό φέρετι
  πρό των μυκτήαων τού νά
  πάρη μερκσς εΐσπνθάς καθ
  πέντβ λβπτά.
  Εάν, χβλος τό παιβΐ Βέ
  κατορθώνη ν* άναπνεύση άπι
  την σύσπασιν των θωρακικων
  μυων κα( βλέπετβ άπό την πε
  λιδνήν ή" χάτωχρον δψΐν τού
  δτι άπειλεΐται άπό άσφυζίαν
  ή συγκοπήν, άρχΐζετβ τότε
  καΐ τοθ κτυιιάτε τό πρόσωπον
  μέ μίαν πετσέτα βρεγμένην
  Είς κρύο νερό καΐ τοθ κάμνε
  τε καΐ μίαν ενεσιν καμφουοάς
  Εάν δέ καΐ πάλιν ή άνα
  πνοή δέν άποκαθίσταται
  ποάγμα σπανιώτατον, προ
  βαΐνετε είς τα γνωστά κατά
  τής άσφυξΐας μέτρα πού έχω
  περιγράψη καΐ άλλοτε.
  *♦*
  "Ολίγα χρήσιμο λόγιο.
  Ή τάξις
  Α.
  Όλόκληρος ή δημιουργία
  είνε ένας σίώνιος κα( μέγα-
  λειώδης Ομνος πρός την άρμο
  νΐαν, δηλαΒή την τάξιν. Φαν
  τάσου πρός στιγμήν τί θά ήτο
  τό σύμπαν, ή μάλλον άν θά
  ήτο καθόλου, εάν ή ουράνιος
  μηχανΐκή δέν έκανόνιζε την
  τάξιν των ;,κΐνήσεων καΐ των
  τροχιων τόσον μυριάδων κό
  σμων είς τό άπειρον διάστη
  μα. Καΐ επί τοθ πλανήτου ά¬
  κόμη, ή Φύσις ή συνεχίζουσα
  τό έργον τής δημιουργΐας Ι
  χ·ι ώς κύριον παράγοντα των
  θαυμσσίων της την τάξιν,
  καΐ τής τάξεως αυτής έκ5η-
  λώσεις είνε εί φυσικοΐ νόμοι
  είς τα διαρκώς παλλαπλασια
  ζόμενα μυστικά των οποίων
  άν ήσυχον έρευνςΐ καΐ πελα-
  γοδρομεΐ τό ανθρώπινον
  πνεθμα.
  νΧωρ1ς την τάξιν είς τάς λε
  πτομερείας της καΐ αυτή ή
  ζωή τοθ άνθρώπου άποβαίνει
  δσχοπος κσΐ ματαΐα σπατά-
  λη ενεργείας διά νά προσορ
  μισθβ έν τέλει είς εν μέγα
  λοπρεπές μηδενικόν. Τό φύρ
  δην μίγδην των πσλαιοπωλεί
  ών δέν είνε ή πλέον σκόπι
  μος διασκειιή διά νά έπιπλώ
  ορ· την ζωήν σου μέ έργασί
  αν( προσπάθειαν, σκοπούς άν
  τικειμενικούς καΐ (δανικά. Ή
  τάξις είνε οΐκονομία καΐ χρό
  νού καΐ μόχθου, μέ την έξάν
  τλησιν δέ τί)ς σπαΐάλης Βέν
  ύπάρχει ελπίς νά προχωρή
  σης είς τόν δρόμον τής ζωής
  (συνεχίζεται)
  ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τι. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΡ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικών Τραπεζών.
  Κ(φάλ«ια Μετοχικαί καΐ άκοθεμκτΝν Δρχ. 1.205.Ο0Ο.0ΟΟ
  Καταθέοεις » 10 ΟΟΟ,ΟΟΟ.ΟΜ
  Ύποκαταστήματα είς όλην την Έλλκδα.
  Ύιτοχατάστημοι έν Άλίξανδρεία: Κηβ 8ΐβηι-
  οοιιΐ Νο ΐ7·
  Ύποχατάοτημα ίν Εαιΐρν: Κηβ Βΐηαιΐ βΐ
  ϋίηβ Νο 17-
  Πρακτορείον ίν Ζβιγαζίχ: Κηβ Τβϋν-ίί-Ι.
  Ανταποκριταί είς ίλας τάς χώρας τ·δ βξωτι-
  ρικοΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταβέοεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι-
  ευτηρίου καί επί πρβθεσμία, μέ λίαν βύνβΐκά *·
  πιτίκια.
  51
  ΊδρνθκΙοκ υπό τηί ΈθνΐΜης Τραπέζης της
  Ελλάδος συμφώνως με τβύς νόμους τής ΠοΑιτΐί-
  «ς της Ν<α; Ύβρχηί, πρός β,υηηρέτηαιν των ίν Αμεριχό Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα £ 1 .350.000. ΖΑΠΑΝΤΙ Ή άπογραφή έν Χανίοις των έπαγγελματιών, ΧΑΝΙΑ Ίανουάριος (4ντα ποχριτοθ μας).— Δεβομένου βτι την προσενή* Κυριακήν 31 Ίανουαρ(ου λήγει ή προθεσμΐα τής άπογραφής των έπαγγελ ματιων διά τό «Ιδικόν ταμείον άσφαλΐσϊως ανεκοινώθη ποο νθές πρός γνώσιν των ένδια φβρομένων βτι οί μή έγγραφη σόμενοι είς τάς καταστάσεις των βΐβικων άπογραφέων μέ χρι ττ)ς ώς Ανω προθεσμίας θά θεωρηθοθν νέοι έπαγγελ ματΐαι κα( θά ΰπόκβΐνται κα τα νόμον είς την καταβολήν πενταπλάσιον άσφολΐστρων. Σχετικώς ανακοινούται δτι μέχρι της εσπέρας τής παρελ θούσης Παρασκευής είχον Αγ γράφη είς τάς εΐδικάς κατα¬ ς 14000 έπαγγβλαιτΐαι έκ των ότοίων οί 6.200 έκ των χωρίων τοθ νομοθ Χατ- νΐων. ΟΙ βναπου.έχοντες έπαγγελ ματΐαΐ άνβρΐονααΐ είς τετρα- χοσΐους πεοίπου- ΟΙ άπογραφΐΐς σημειωτέον μετέβησαν είς τό χωρία τοθ νομοθ, οί δέ έν Χΐνίοις έπαγ γβλματίαι Εσπευσαν προθύ¬ μως νά έγνρσφοθν. Μέ/ρι τής Κυριακάς ο( άπο γραφείς θά π^ρέρχωνται συ. νεχως τα καταστήματι των Χανίων διβυχολύνοντες τούς ύπολειπομένους έιαγγελματΐ άς οΤτινβς έλπ'ζεται δτι θά έγγραφοθν βΐς τούς είδικούς καταλόγους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΚΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Νιχολάου Γ. Κεφαλογιάννη, δι χηγόρου χατοΕχου Ήραχλείοιι. Κατά Αίχατιρίνη; τό γίνος Ζχργιαν- νάχη χήρας Νικολ. 'Αρετάχη χκ· τοΕχοιι Ηρακλείου. Διά τής δπό χρβνβλ. 14 Νοεμ- βρίου 1936 έπιταγής μαυ ,πρδς πληρωμήν γενομένης δυνάμει χαϊ πρός εκτέλεσιν τής επί τοθ υπο χρονολ. 14 Νοεμβριού 1933 πίνα χος καΐ αίκτήσιώς μου ενώπιον τοθ χ. ΕίρηνοοΈχοιι Ήραχλιίου δπ' αριθ. 1086 χαϊ χρονολ. 16 Νοεμβριού 1933 πράξεως αύτοθ νομίμως έχτελε3ΐτ]ς χιχηρυγμίνης χαί ττ]ς επί τεθ υπο χρονολ, 15 ΝΐεμβρΕου 1933 ετέρου πΐνακος καί αίχτήαεώς μου ενώπιον τοθ χ. Προέδρου των Πρωτοδιχον Ηρα¬ κλείου δη', αριθ.1546 χαϊ χρονολ. 27 Δεκεμβριού 1933 πράξεως αυ· τοθ νομίμως έχτελιατής χεχηρυγ- μίνης έπετίγη ή χαθ' ής τό πα· ρέν μου δπως έντός τής νομΕμου προθεομΕας μοΕ πληρώση δι" επι διχαζόμενδν μοί διά των ανωτέρω πράξεων ποσίν χκΐ Ιξοί» μέχρι τής ιίρημένης έπιταγής μου δρ. 21961,70 Ιντόχως «πό τής έπιτα γής μου ταύΐης μέχρις έξοφλήαεως πλήν άπέοχε νά πράξη τοθτο μϊ χρι τούδε. Διά ταυτα Πρβς είσπραξιν τοθ ανωτέρω ποσοθ των δρ. 21961.70 τ6ν τέ* χων ο υ των άπό αΐ)ς 14 ΝοεμβρΙ- ου 1936 μέχρις έξοφλήοεως χαί των γενομένων , χαί γενομένων έξίδων μέχρις αποπλτ]ρωμής εκτί¬ θημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλ·ιαΐτ)ρ;αομθν τό έξτ]ς άκίνητον χαί διά το προκειμένον χρέος έ· νυπόθηχον άκίνητον χτήμα τής χαθ' ή; τό παρον μου κείμενον έντος τής πόλεως Ηρακλείου κα¬ ά την ουνοικίαν «Σΐρτουρνα>
  τοθ Δήμου Ηρακλείου καί τής
  ΕΕρηνοδικιιακής περιφερείας Η¬
  ρακλείου αυνιβτάμενον άπό μίαν
  ί*ίαν άποτελουμίνηνΜάπό αϊλήν
  μέ δύο χρεδδαιίνας χαί άφοϊευ:ή
  ριον, πδρτεγαν, μχγειρεΐον χαί Ιν
  «νώγειον μετά συνεχ^μένου περι-
  δολίου έι*ός περίπου μουζ,ουρίου
  περΐλαμβάνοντος μίαν στέρναν, έμ
  βαδοθ ή μέν οίκία μΐτ» τής αύ·
  λής της 70 περίβοιι τ. μ. ϊό &έ
  περιβΰλιον 60Ο τ. μ. ουνορεαέμε-
  νον τό δλον τοθτο χτήμα πρός χτή
  μχτα Ιωάννου Ε. Χαραλαμπάχη,
  Γεώργιον Γεωργιτσάχη, με δρό¬
  μον δημόσιον χαί «διέξοδον.
  Ό πλειοτηριαομ&ς τοθ χτήμχ-
  τος «ύ,ΐου γενήαεται την 7 Μαρ¬
  ιου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί
  ώρχν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ
  Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εύ·
  στρατίου Π. Βουρδουμπάκη χαί
  τούτου χωλυομένου «Ο νομίμου αϋ
  θ άναπληρωτίθ τού χαί έν τω
  δημοσίφ γραφείφ τοθ είρημένου
  Συμβολαιογράφου χειμένφ έντός
  τής πόλεως "Ηρακλείου χατά την
  ίδόν Καντανολέου δΐε χαί Ινθα
  καλοθνται οί βουλόμενοι να γί·
  ώσιν δπερθεματισΐαί.
  'Αρμίδιος διχαστιχος χλητήρ
  νεργηοάτω επί τοθ προχειμένου.
  Ηράκλειον 22 Ίχνουαρίου 1937
  Ό έπισπεύδων χαί ηαραγγέλλων
  Ν. Γ. Κεφκλογι«ννης [
  —Ό άπλοδς μέγιστος δα-
  ομές.-
  Διά Β. Δ. έχδοθέντος ύπβ τ&ν
  υπουργόν νΙκονομΐΗΜν κ»Ι Έθνι
  κης όΐκονομΐκς κ«θβρίζβτ«ι β τι
  έηι ΙμπβρβυματΜν υπαγομβνκν
  βΐςτον κ«τά τβ αρθρον 1 το» νθ
  μου 5312 δεκαπλασιον δκσμον
  ηρβΒλ>άσ(Ν( «{«σόήχοτι χώρας,
  εισαγομένων ·1ς '£λλάό« επί πλπ
  ρΜμΟ της ά{ίας «Οτών μέοψ Αει
  τουργουντοί μπο' ετέρας χώρας
  τραικζιτιχου κλήριγκ ηαβουσι*
  ζοντος στκθΕρον ενβργπτικβν οικ
  την 'ϋλλαδκ υπολβιηον, βίαπρ«τ
  τβ τα ι άπό της δημαοιβυβ'Μς τού
  όι«τ«γματβ{ & απλούς μεγιατο(
  1 δασμός τβϋ οασμολογΐοο.
  —Σύλληψιν επικινδύνου ζ«-
  οκλέπτου.
  Παρ' Οργανον τβδ ΣταΒμοϋ
  Γαλατκ τή ουνύρομη χάΙ τβϋ μβ
  τκββιτικβυ αηοοη«ομ«το( ϋυύκνι
  «ς συνελήφθη 6 επικΐνουνος ζωο
  χλεητης Άρτέμιος Έμμ- ΠαΐΗ·
  δαχης έχ ©ϊρίσσου. Εναντίον
  τβδ «νΜΗρονέχκρβμεϊι »ποφβισις
  «1$ Άμοργύν.
  —Κλοπαί κίς Ρέθυμνον-
  Συνελήφθη είς Άργυροώπβλιν
  ό Χαρ. α τ. ΦββδΜρακηί διότι Ι
  Μλιψΐν εν χυνηγβτικόν 2»λον α
  (Ιοτί 6X00 δρ. τβυ ομοχωριου τβ»
  Μιχ. 2.τροιπατσάκη.
  —Έπίσηί αον»ληφθησ«ν οί Ίά
  κωββς ί,τ. Χηυριδαχηκ *«1 Άηύα.
  Ν. ΝηοΐΝταχης ηοιμεν>{ έκ ϋ«
  νηνιανων διότι ϊκλβψαν δύο προ
  ρατβι τβϋ Δημ. Λαγββαρδβυ Μος
  τβίκβυ Τριηοδο» Ρεθύμνης.
  —*Η συγκοινωνίαν Χανίων—
  £ούο
  Έττιτροπή πολυμεληβ εκ τ*ν
  ΚτοΙχΝν Σ)θάδ«( παρβναιάαθη
  πρβχβ&ς *({ τόν ΎκβΜργόν Γ«νι
  κόν Διβικητήν κ. £φ«κι«νάκαν
  καΐ έςητηβϊ όπως χρησιμοηοιηθΜ
  αι δυο παλαιβι άλλ' έν χαλθ Μ«
  τααταοίΐ λβ&ιφβρίϊιχ δια την έ{»
  πηρβτηαιν τής γρκμμής Χβνίειν—■
  £ονοα( Ητις τελευταίας ένεργΐΐ
  τβι πλημμιλέστχτα καΐ έλλ(1ψ*ι
  ηάαηί ουγχοινΜΙ βι« λ
  Ην.
  —Είσαγωγικά.
  Διά κοινής άκοφκαεε>{ τ&ν δ
  ηβυργών βΐΗ«ινομικ«ιν χκΐ '£βνι
  χή« θΐπβνβμίβς <η«τρ«ππ Π ίλβυ θερα βΐοαγνγη ώρύςηί **' π χ«β' ύπ·ρβ*αιν Μ»φβ, β* ϋραςιλιας. «χ«τ·ργασΐΗν ύβρμάτων ««1 6* φιπύν εκχυλισματΜν, ίφ' βσβν ο Οιαχχνβνισμός της κ£ι«$ αυτών βά ενεργηθή β«ο«» ένΜ«κριμ6νης πρό της 1 1*νβ»«ριου (οιωτικηί «νταλλαγης. —Άδικβς επίθεσις. ^ Είς Γαλντά Χανίων β Κόάγγ. £ηυρ. Μιαυρλάκης έκετβθη δι« μ«χ«Ιρ>ί ίνβιντιβν τού βμβχυρΐ
  βυ τού Ιΐοιόλον Γ. Βρβυβακη. &>υ
  τος «ρβοηχθη είς την ϋΐβκγγελΐ
  αν Χανίων βιά τα κιραιτερν.
  —Τραυματισμός.
  £υν«ληφθη ό Στυλ. Δ. Γροντ*
  χηίκατβΐΗβς Κκλης Λυχιάς Ρβ
  θύμνης όιβτι έτραυματισ· οοβκ
  ρ»( δι« μαχβιΐρκς ·Ις διαφοραί μ«
  ρη τού σνμκτος τάς ομοχωρίους
  Τβ» αδελφάς Μαρίαν χ«ί Χρ»
  οάνθην Νικητάκη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν
  Σαββαθιανών άρ, 21 οΐκία άηοτβ
  Λουμενη Λπό 5 όωματια, κουζίναν
  καΐ Ολα τα χρειωοη, μέ οδωρ καΐ
  ήλβκτρικήν εγκατάστασιν, ίΐληρο
  φορΐαι καρά τφ Ιδ.οκτητη κ. Ανδρ
  Κουλάτοη όδος 1821. Ενοίκιον μι
  κρόν άλλ' έζησφαλισμένον.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  μας θεωρούμεν νά «ο*αριστήσωμ·ν
  ^-κ,^ηπ*4 *·; Αγγλικήν ΑσφαλιοτΐΕήν 'Εταιριαν
  «ΤΖΕΝΕΡΑΛ» 6ιά την πληρωμήν τής κ«αβληθ«Γσιις
  βαρ' ημίν <*«οζημιώσΐΜ« συνεπεία *ργβτ«#δ βΐυχήμ«. τβί 6ιά τόν θανόντα βργβτϊΐν μας Πρβί)ρ·μ.ν Άβ«κ·«5- μβγλου Ικ 6ρΐ|. 68.000. Γ •Ολως ίδιαιτίρως «ϋιαρισχοθμβν τούς άξιοτίμους Πράκτορας τής Κρήτης κ. κ. Α. καΐ Ι. ΜλΥΡΛΚΗΝ. Έν Ήρακλ·ί(# τΒ 15 ΊονουαρΙου 1937, Ό ιόΜαριστΑν . ΓΕΛΡΠΟΣ ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  II
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι Νομαρχΐσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  27 Ίανουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  πΝπΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑΝ
  «ΠΟ ΤΗΝ ΑΙΕΘΝΗ ΓΝΩΜΗΝ
  Ο ΠΡΟΣΕΧΗ* ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΔ ΕΧΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ
  ΕΟ1 Τ1Ν ΕΥΡΟΡΑΪΚΡ.Ν ΒΡΑΙΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ τού έξωτερικού άναφέ·
  ρουν ότι υπό τής οιεθνούς δημοσί¬
  οις γνώμης άναμένεται μέ αγωνίαν ό
  λόγος τό» οποίον θά έχφωνήση την 2
  Φεβρουαρίου & καγκελάριος χ. Χί¬
  τλερ. Καί τούτο διότι μετά τούς λό
  γους των χ. χ. *Ηντεν καί Μπλούμ ό
  λόγος τού Χίτλερ θά αποτελέση μίαν
  απάντησιν ή όποία θά δύναται νά ενι¬
  σχύση ή νά άπομαχρύνη οριστικώς τας
  ελπίδας περί ταχείας οιευκρινίσε
  ως τής οιεθνούς καταστάσεως έπ' ά-
  γαθώ τής Έύρωπαιχής είρήνης καΐ πρός
  αποσόβησιν τού πολέμου.
  'Υποτίθεται πάντως ότι ό Χίτλερ
  είς τόν λόγον τού θά φροντίση νά έπω-
  φεληθή τής φιλειρηνικάς άτμοσφαίρας
  την οποίαν .εδημιούργησαν οί λόγοι
  των χ. χ. ΥΗντεν καί Μπλούμ καθορί·
  ζων τας προθέσεις τής Γερμα*ίας όπως
  έλθη είς συνεννόησιν μετά τής Αγγλίας
  χαί Γαλλίας
  ίιΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ίΚΚ,ΑΟΑΡΙΣΙΣ
  ΤΗΣ ΗΕΡΙΡΧΗΣ ΜΑΑ1ΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται οί Ίσπανοί έθνιχοί έκκαθαρίζουν
  τή* περιοχήν τής Μαλάγβις άπό τούς
  έρυθρούς 'ινα βυνεχίσουν την προέλασιν
  αυτών άπροσχόπτως, προτιθέμενοι νά
  καταλάβουν όπωαδήποτε τόν λιμένα
  τούτον.
  Κατά τας έχ Μαδρίτης πληροφο·
  ρίας ή θέσις των κυβερνητικαί είς Μα-
  λάγαν είνε μέν δυσχερής δχι ομως χαί
  άπελπιστική.
  ΑΣΘΕΝΕΙ Σ Ο Β ΑΡ-ΤΑΤΑ
  Ο ΑΙΑΑΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.
  Έτοιμάζεται ιδιαιτέρα συμφωνία
  Γερμανίας, Ιταλίας καί Τουρκΐας.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου. Ι σκέψιν τοθ κ. Γκαϊριγκ §ίς ναφέρουν 6τι τα κυβ«ρνη
  έκ Λονδί
  νού δτι δ <·Ημιρήσιος Τη λέγραφος» «ληροφοριϊται δτι 6 Τοθρκός ΰκουργός τβν Εξωτερικών κ. Ρουσδή 'Αράς καΐ 6 Ιταλός συνά δελφδα τού κάμης Τσιάνο Θά συναντηθοΰν Ισε*ς είς την ΒενετΙαν καί Θά συζη τήσουν την ανανέωσιν τοθ Συμθώνου φιλίας μιταξύ Τουρκΐας καί Ιταλίας. ΑΙ ΊταλοτουρκικαΙ συνεννοή ,σεις ώς «ληροφορεΐται ή Ι αγγλικη εφημερίς θά διβ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου ΐύ άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Ρώμης άναφέρουν ότι ό ΔιάΒοχος τής Ρουμανίας Μιχαήλ ευρισκόμενος είς Ιταλίαν χαί προσβληθείς υπό οξείας αχωληχοειδίτιοος, διέρχεται κρισίμους στιγμάς. Οί ,ίατροΐ. έκφράζουν φόβους διά την ζωήν τού Διάδοχον». ΕΞΑΚΟΛΟΥΒΕΙ ΕΙΣΕΤΙ Η ΚΑΚ0ΚΑ1ΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τού άν-ταποκριτού μας).—■ Σημεριναί ανα κοΐνώσεις τής μετεωρολογιχής ύηηρεσί' άς φέρουν ^συνεχιζομένην καθ' όλην την Έλλάδα την κακοκαιρίαν. Τό ψύχος μάλιστα εις την Βόρειον 'Ελλάοα καί Θράκην έξακολουθεΐ α¬ μείωτον» προβλέπεται δέ ότι θά συνεχι· αθή οεδομένου ότι ό άντιχυκλών οέν απεχώρησε* ΑΙ 0Α01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΠΟΑΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔιΑ των ύκ' αριθ. 2607 καί 2612 εγγρά¬ φων τού τό Ύφυκουργεΐον τΐαρα. ι φ Προέδρω τής Κυβερνήσεως γνωρΐζει ημίν Οτι όιεβίβα- σε διά ταυταρίθμων εγγράφων είς την Γενι κήν Διοίκησιν Κρήτης ώς άρμοδΐαν τα βσα έ γράφομεν πρό ημέραν δια τάς δημοσίας δ δούς Ηρακλείου καί εΐδικας τής όδοθ Φοινι κιας. Διά τοθ ύτι' αριθ. 2637 ετέρου έγγράφου τού τό αύτό 'Υφυπουργβΐον γνωρΐζει οτιδιεβ' βασεν έπΐσης τα ττερΐ μαθητικ© ν συσσιτΐων γραφέντα «αρ' ημών, είς ι ήν Γενικήν ΔιοΙ κησιν. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΖΤΙΚΗΣ ΖΟΔΑΖ ΑΙ υπό τοθ ύκουργοθ 'Εθνικής ΟίκονομΙας έκδοθεΐσαι άβεισΐ εΐσαγωγης »αυστΐκί)ς οό δας «ρο τής 1ης Ίανουαρίου έ. Ι. Ισχύουσιν ΐ έξάμηνονάκό τής εκδόσεως των. ξαχθοθν ■ρός την Αν συνδυασμώ γ ■ηγής ΐ Έξ ημιεπισήμου δίδεται ή «ληροφο λλά ηή ή η ρΐα καθ' ήν δ κανκελλάρι ος Χίτλερ πιθανώς νά «α ραστΒ «Ις την στέψιν τοθ Βασιλέως ΠβργΙου ΣΤ'. Λέγεται δτι δ Γιρμανός καγκιλλάριος ΐσι*ς άναγ γιΐλη. την σχετικήν 6«ό«α σιν τού είς τδν λόγον τδν οποίον ΘΑ βκφωνήστ] την 30ην τρέχοντοςΉ αγγλικη 30ην τρέχοντος «ρόσκλησις ώς εφημερίδας, θ' είς Βερολινον εβδομάδος. ή] η Ή αγγλικη λέγουν αί λ έντός τής έκικιιμένην έ«1' ΕΙδήσβις έκ Μαδρίτης ά τικά 'στρατευαατα έν τω μιτώνω τής Μαλάνας «ρου Κώρησαν καί κατέλαβον στρατηγικήν τίνα θέσιν, έκ τής δκοΐας οί αντΐβαλοι υπεχώρησαν. Έθνικά άερο ■λάνα έβομβάρδισαν την Μαλάγαν καί έηροξένησαν μεγάλας ζημίας ■υρώματα των είς τα ό έρυθρων. ΟΙ έρυθροϊ έβετέθησαν είς τδν τοαέα τοθ 'Δντουζάρ «ερ'. τα Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙίΗιΝΙΚΟΥΔΡΙΜΑΤΟΣ Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΔΙ Γ Ε Ρ Μ Α ΗΙΑ ΑΒ Ο ΑΕΧΒΟΥΗ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ! ΕΒΕΑΟΝΤΟΗς Ο' τδν τομέα καί ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τού τό χωρίον Λο«έσα. Ή διαδικασία επί τής ατελείας ειδών εισαγομένων υπό των Δήμων. Μετά Την ϋραγματοτιοιηθβΐ σαν κατάργησιν πλήθους 8α- σμολογικΛν κτλ. ατέλειαν κα( άπαλλαγών, δ κ. Ύιιουργός τώ ν ΟΙκονομικών δι' άποφά σεώς τού καθορίζει έκ νέου την διαδικασίαν χορηγήσεως Βασμολογιχής ατελείας. Δι* αυτής δρΐζβταΐ δτι ή άτε λής εΐσαγωγή τον βΙδΛν τΛν προοριζομένην δι' άποκλειστι κήν χρήσιν τβν Δημοσΐων ύτιη ρεσιον, των Δήμων, Κοινοτή των, νομικον πρόσωπον Δή μοσΐου ΔικαΙου ώ; καί τον συνδεόμενον μετά τοθ Δημο σΐου διά συμβΛσεων, χορηγεΤ ται κατόπιν ύποβολής τής σχε τική'ς σΐτήσεως συνοδευομένης υπό τον νομΐμων πιστοποιτιτι κων. Είς περίπτωσιν καθ9 τ) ν επιτραπή ή εΐσαγωγή τα «ϊ&η παραλαμβανονται άπ' εύθεί άς καρά των ένβιαφερομέ νων, άποκλειομένης τής παρα λαβής των υπό προμηθευτοθ ή οΐουδήτιοτε τοΐτου. Ό παραλαμβ$νων τα εΤδη δικαιοθχος όφεΐλει νά τηοβ βι βλΐον αναγράφων λεπτομερώς πάσαν παραλαβήν καΐ χρησι μοκοΐησιν τον άτελος τισοα λαμβανομένων εί)ον. 'Εφ' 8 σον τα «Ιδη ταθτα άχρηστεύ ονται δ άτελβς τσθτα δΦείλει: έφ' δσον προ¬ βαίνει είς την καταστροφήν Ντελμπός συνεχίζουν τας παοασχευα- στικάς ενεργείας των μεταξύ των αντι¬ πρόσωπον των Κύρωπαΐκών Κρατών είς την Κοινωνίαν των Έθνώ* διά την εξεύρεσιν άσφαλούς καί άποτελεσματι κου τρόπου πρός τερματισμόν τού Ί· σπανικοΰ έμφυλίου σπαραγμού. Σχετικώς υπήρχον σήμερον πληρο¬ φορίαι επιτρέπουσαν την δημιουργίαν βασίμων έλπίοων ότι τόσον ^ ή Ιταλία όσον καί ή Γερμανία θ' άποδεχθούν την Αγγλικήν πρότασιν ώς πρός την των νά συντσσση σχετικόν αηαιγοοβυσ1ν τής μεταβάσεως έθελον- -ρωτόκολλον, ή *φ· βσον τα χων · Ισπανίαν. έκποιεΐ νά συνβννοεΐται κροη ______——————=—_——___ γουμβνως μετά τής Τβλωνεια' -—————-——————_ κης άρχής διά τόν ΰπολογι- σμόν καϊ την Είσπραξιν των νομΐμων δασμόν. Διά σειράς άλλων διατάξβ ών καθορΐζεται λεπτομερώς ή διαδικασΐα διά την παραλα βήν εΐδων άτελος εΐσαγομέ- νων, επί προσωκικβ έγγυήσβι διά τούς Δήμους ή τάς Κοΐνό τητας. ΑΦΙβΙ£ ΜΕΡΑΡΧΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 'ΑφΙχθη άτιό χθές είς την πόλιν μας μετά τοθ ύπασπι στοθ τού ταγματάρχου κ. ΣγουροΟ ό Διοιχητής τής Μβ ραρχΐας Κρήτης στρατηγός κ. Λελάκης. Ο ΔΙΑΧΟΡΙΖΜΟΣ ΤΟΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΜΑ Καθ' άρμοδΐαν διευκρΐνισιν ή δι9 ύπουργικής αποφάσεως καθορισθεΐσα περικοπή κατά ποσοστόν 20 ο)ο τοθ έξαμηνι αΐου εΐσαγωγικοθ δικαιωμα τος τον εΐοαγωγέων κασσιτέ ρου ίσχύει μόνον διά τούς έμ πόρους εΐσαγωγβΐς καί ούχι καΐ διά τούς βιομηχάνους εί σαγωγεΐς. ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΔΙΑΕΠΤΟΣ ΕΙΖΦΟΡΑ ΔΙΑΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΟΥΑΡΤΟΥ Ελήφθη είς τό Τελωνείον τη λεγραφημα τοθ όπουργιΐου των ΟΙκονομιχων δια τοθ όποίου άνα κοινοθται δτι διά τοθ δπ' αριθ. 395 άναγχ. νίμου επεβλήθη ί£λε «τος είσφορα έττ,Ι εκάστου χιλιο γράμμου ιίσαγομένου έξ Άλλοδα πής αίτου, είοπρκχτέα 6πέ^ τ&0 Ταμιίου Άρτου, Ή κατάθεσις τή; ίσφοι,Λί τκύτης θά ίνεργιΐκχι ίς την Άγροτιχήν Τράπεζαν ή τεϋις πράκτορας αυιής συμφώνως πρός σχετικήν άπόφβσιν τοΰ 6φυ πουργοθ τής ΆγορβνομΙας. "Δνιυ ττ]ς προσαγωγής άποδεΐξεως ηερΐ κατ«6ολ«]ς τής ιίαφορβς τούιης είς την 'Αγροτιχήν Τράπεζαν ίεν θά έπιτρέηεται δ εχτιλωνισμδς τ&0 οίτου. Η ΗΜΕΡΑ Τθ7ϋρ>ΣΙΝΟΥ
  ΈξαιριτιχαΙ χαταβχλλονται πά
  ρά τοθ Δήμον προσπάθειαι 5ια
  τόν αρτιώτερον έορτασμον κυρίον
  τής ημέρας τοθ ΙΙραοΙνου παρά
  την Πύλην Χανίων. Είς τόν εβρ
  ταομόν τούτον θά δοθή ιυρύτερος
  χαραχτήρ διά τής συμμιτοχής
  των Σχολείων των Προσχίπων
  ίτης Φιλαρμονιχ*)ς τοθ Δή
  μοιι.
  ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΟΛΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Διά χοινής «ποφάσεως των 5
  πουργων ΟΙχονομιχ&ν χαί Έθν.
  ΟΣ»ονομίας δρίζΐται δτι έ ίιαχω
  ρισμος των εποχιαχων είδών είς
  θερινά χαί χιιμΐρινά χατά τα μέ
  χρι τοθϊε Οιοπιοθέντν, παραμένιι
  έν ισχύϊ. ΈκΕοης έπιτρέκεται είς
  τούς ιί3αγιο;εΙς των θερινων έηο
  χιαχων ιίδων νά είσαγάγβσι με
  τα ήν Ιξάντληαιν τβΟέξαμηνιαΕου
  αυτών διχαιώματος άπό 1ης Ί-νου
  αρΐου μέχρι 30 ΊουνΙου χά Ι τό Β
  Χον ή μέρος τοθ είσαγω/ιχοθ αυ
  τβν οιχαιώματας τοθ έ<τομέ"ου έξα μήνου, ίέ< δύνανται Βμιας νά χρη οιμοποιήοωΐΐ χατά τό 6' εξάμηνον δπόλοιπα τοθ ιίοαγωγιχοθ αυτών διχαιώματος α' εξαμήνου. Τό αυ τό ίαχύιι χαί διά τούς ιίσαγωγεΐς χιιμιρινων έηοχιαχων εί56ν προ κειμένου 8μως περί τοθ βου έξχ μήνου χαί τοθ α' τοθ έπομένου Ι τους· ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ συλ λόγοι) Παντοπωλων Νεαηίλεως έ ξελέγηοαν: Πρόεδρος δ χ., Στυλ. Βίχχς, άνθδρος δ χ. Κων. Μαστο ρχης. ^γραμματιΰς δ χ. Κων. Σχιιδαλαχης, ταμίας έ χ. Γεώρ. Ζερβάκης. Ταχτιχά μέλη εξελέγη σΛν -Λ χ. χ Έμμ. Τσαγχαράχης, Στυλ. Κκτσιλάχης, Γεώρ. Κονταρά κης, χαί βναπληρωματιχοΐ ο{ χ. χ. Έμμ. Παυλάκης χαί Κ. Κασώ Κατά την συνεδρίασιν ;>νί)ς 18
  ΊανουαρΕοιι 1937 τής Ενώσεως
  ϋοδοσφαιριχων 2ΐωματ(Εω> Ήρα
  χλείοϋ, εξελέγη τό κάτωθι Διοιχη
  τιχον Συμβούλιον: Πρδιδρος κ.
  Δ. Μαλβγαρίής άνι)5ρος χ. Δ.
  Β,υ&εξακη;, γεν. γραμματεύς χ.
  Κ. Μαλλιωτάχης, ταμίας χ. Ν
  Κατεχαχης, έφορος χ. Γ. Μαρ
  πουλος. Μίλη: χ. Γ. Καροθζος,
  χ. θ. ΔουχοϋμετζΙΕης, Ν. Παπά
  δάχης,
  II.
  Κρουσταλλάχης· Στ.
  Καρακατσάνης.
  Η ΕΙΣΙΚΤΕΑ___ΠΟΣΟΤΗΣ ΚΑΚΑΟΥ
  Ηυξήθη ή εΐσαχτέα έξαμηνι
  α (ως ποσότης ,κακάου είς βα
  λάνους *ατά χιλγρμ. 350.000.
  Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  ΤΩΝ ΕΠΛΓΓΒΛΜΑΊΊ&Ν
  Εατά πληροφορίας κρός τον Πρό
  ■όρον τής Νομαρχιακώ Έκιτρο·
  πής τοθ Ταμείον Συντάξεως Έ·
  καγγελματι&ν μ«1 Βιοτεχνβν
  Ελλάδος κ. Μιχ«ηλ Γαρΐφκλά-
  Η ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΚΑΤΑΑΙΚΑΣ1ΟΥΝ ΕΙ! Ο ΑΝ Α Τ ΟΝ
  ΟΙ ΡΑΝΤΕΚ, ΡϊϊΟΦ, ΜΠθνΧΑΡΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουκρίου (τού άνταπ·
  κριτοϋ μας) — 1 ό Αθηναϊκον Πραχτορεϊον
  πληροφορεΐται ίτι όλόχληρος ο Εύρωπαϊ-
  χός τύπος αοχολκΐται δια μακρών μέ την
  νέαν δίκην της Μοοχας Μεταζύ τβν κα¬
  τηγορουμένων ώ; Τροτοκιοτ&ν καί έχθρ&ν
  τβδ Σοβιετικοΰ Μαθεσΐώτος είνε Καί ·ί μ·-
  ρυφαΐοι Μπβλσεβΐκο», Μπ«υχάριν, Ρύκωφ,
  ΡάντκΜ, Πιατάκωφ, Σερεμοριάκωφ καί 12
  άλλαι επιφανεΐς έπΐσης Σββιβτικβ» ηγέται.
  Είς τβς ΡνσσΐΜας πέλεις εσχημ«τ(σ3η
  σβν τβρβοτιαι διαδηλώσϊΐί δι' ών ςητεΐται
  σ·εΐ( τοδ Διοικ. Συμβουλιον «τοθ
  Ταμείον την 31ην Ίκνοναριου έ.
  Ε. «;ί μή έγγραφίντβς μέχρι της
  ώς αν» προθεβμίας Βά βΐωρηβω-
  σ» όνβτροποΰντες καί νέοι έπαγ
  γΐλματιαι εναντίον τ&ν οποίων |
  Βά έπιβληθδσιν κυρύσιις, ήτοι ή'
  δι' έντάλματος ι'ίαπρ«$ις της ίγ·
  γρκφης τνν καΐ ώς πρόστιμον τό
  πενταπλάσιον τού φόρον έπιτη·
  διύμκτος, συμφώνΜς τοίς Νομοις
  6364 π«ρΐ ίδρύσβως τού Ταμΐίβο
  καί 5117 πΐρΐ φορολογ(«ς έπιτη-
  οϊΰμ«τος. Ή Εχδβαις τής ώς ανω
  άποφάοεως ύπηγορ·ΰθη έκ τοθ
  γΐγονοτβς ότι ή παράτασις τής
  άκογροτΦης παρΐμποώ»ς«ι την πρό
  οδόν της λκιτουρνΐας τοδ ΤκμκΙ
  βυ, Ιοια δέ παρακωλΰει την ϊναρ
  (ιν των αναλβγιοτικών μ«λ(τνν
  ϊκ τϊιν οποίων 8α καθορισθή έ
  πακριβΰς τό ποσόν τ&ν Μπονεμπ
  βησομΐναιν ουνταςΊΜν, ώς έπίσης
  Μ«1 η ϊνβρςΊς τής «Ιοπρά{ε»»ς τ&ν
  έμμΐονν πβρ»»ν τοδ Ταμείον τ&ν
  πρββλεπομίνων υπό τοδ κρθρο» 3
  τοδ Νομόν 63Μ.
  ΤΟ ΓΝΟΜΟΔΟΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒ9ΥΛΙ0Ν ΠΑΡΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ
  γοθ ΓενΐκοΟ ΔιοικητοΟ Κρή
  της, μέλη τοθ παρά τή Ν^μαρ
  χ(α Ηρακλείου γνωμοοοτικοθ
  συμβουλΐου £πΙ ενιαυσ'ω θη
  τε'α διωρίσθησαν εί κ.κ. Γβ,ώρ.
  Κατεχάκης Στρατηγός, Ίωσ.
  Άλιγιζάκης (ατρός, Μιχ. Ίϊ
  ρωνυμάκης (ατρός, Άριστ. Μι
  νελιδάκης χτηματΐας χαί Έμ.
  Πολυχρονίδης τΐρώην δικα
  στής.
  ΟΙΚΘΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τή άγορα μας κυμανθβΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ηροίόντων είχον ος κάτωθι:
  Ζβνλτανίναι
  α' ποιότητος δρ. (
  Ρ" .. .. )
  Τ' ,. .. 119.30 20,30
  »' „ .. Ι
  ·' ., .. Ι
  Ίλε»«οε(
  α'
  Ι'
  Υ'
  ΗαΟραι
  α' ββι6τρ,«ο< βρ. Ψ Μ II Υ" .. .. ΒΚβαθμΔν βρ. κοινα ν. έβοββίαε; Διανικθε; 13.Β0 λ(ο>οΙ.«' ■
  ■·ρ«ν«Λ. ·«
  οίον.
  «οιότ.
  ΙΙοορτελ. ΙΙαιρ,
  „ «' ει·ι#τι
  „ 28,—
  .. Β5,—

  II,—
  ,Η Μ,—
  η
  •Ινοι νΐαι 1·ο»β(««
  Αρχανών τό «Ι—.* βρ.[ 40 _«
  «αλαιο» „ *■
  Μαλ«βο((ου κατ' ό·, ,.
  Χαροΰνια βρσχ. 1,
  Μέλι «οιοτικος ,,«^
  Μβταξα „ 40·,
  Κουκοΰλια ξηρά „ Ι Ν,
  Κ: -
  4».
  Δέρματα βόΐα
  Άρνοοέρματα ίοιφ,
  Προβατβν αΐγων
  Μαλλια κατ' οκάν
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον βρ. ΙΙΙ.Ιβ—113.10
  Αιθθ εΜ£ ΪΛΔ
  Κορώνα Σουοδία'ί Β8.1Ι—18.40
  Φοάγκον „ |.| β_ β.23
  ΦιορΙνι 'Ολλσνβ. „ 60.16-61.11
  ΤεηχοολοΒακΙαβ
  Φράγκον Βπλγικόν.
  Βρυξέλλαι
  Μάρκον
  Βρυξαλαι
  Αιρέτιβ
  θ
  Τιμαί Κλ()ριγκ
  ■.Μ—.ΜΙ
  ι,?6-υε
  .Ι.Τ·-Ι.8Ο
  -Μ.Μ
  ν»ν.
  Ο ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ ΑΠΕΙΛΕΙ
  ΝΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙί «Μ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας). —ΤΓηλεγραφοΰν έχ
  Νέας Υόρκης ότι ό είς Μεξιχόν ευρι¬
  σκόμενος έξόριστος μπολσεβίκος ήγέτης
  Λέων Τρότσκυ, πληροφορηθιίς τα τής
  δίχης «ών Ράντεχ, Αΐηουχάριν, Ρύκωφ
  καί λοιπών χαί των άποοιδομένων είς
  αύτούς υπό των Σταλινικών άρχών κατη
  γοριών, άπειλεΐ νά προβή είς σοβαράς
  άποκαλύψεις είς βάρος τού Στάλιν, εάν
  καθώς λέγει, συνεχισθή τό έγκλημα τής
  κατηγορίας καί τής θανατώσεως άθώων
  άνθρώπων, οί όποΐοι τόσας υπηρεσίας
  προσέφεραν είς τό Σοβιετικόν χαθε-
  στώς.
  ΤΟ ΤΗΑΕΦΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΜΑΜΣ. ΚΑΙΕΤΑΙ
  Λ®ΗΝΑΙ 26 Ίανβυαρίβυ (τ·ϋ ετνταπο
  κριτβδ μα(>.—Έκ Παρισίων αγγέλλεται (τι
  έπανιλήφΒηααν κ«ί σήμερον ·1 ββμβαρδι
  ομαί των έθνικ&ν κατά τής Μαδρίτης. Έ$
  αίΐίνς τοΰ βομβαρδιομοθ έ,κρράγηααν π·λ
  λαί πυρκαϊαί, μκταξύ δέ τδν αλλων κτιρί
  «ν καίεται καί τα μεγβλοπρεπές μέγαρον
  είς τό οποίον έστεγάζετ· τό τηλεφωνικόν
  κέντρον.
  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  3.000 ΤΟΝΝΟΙΙΗΟΡΕΑΑΙΟΥ
  Α©ΗΝΜ 26 Ίανουαρίου (τΦο 4νταπο
  κριτοδ μας) —-Τό Ύφ«π·υργΐϊβν τήβ Άν·
  ρανομίας ανεκοίνωσεν «ποψε ·η «ναμέ
  ν·ντ«ι έ, Λίγώπτ·» τρείς χιλικδΐς τίννοι
  σπβρελαίων διά την κατανάλωσιν. Τα σπ·
  ρέλβια αύτα βά δι«τ·θ·δν είς τβς βγοο«ς
  τβν μιγβλων πέλΐνν.
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΤΓΚΟΙΗΩΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Ί*νο««ρίου (τοΰ
  νήαεως 6ιετάχθηο«ν «Ι χϊϊα όπουβ *ία
  γΛ δπωςκ*τ*βάλλο«ν κάθε προσπάθειαν
  έν τω κύκλω τής «ρωτοβονλία* των
  καί άποκατασταθώσΐν «ό ταχύτερον αί
  συγχοινωνίαι. Ει,,ήν Βόρειον ΈΧλά-
  των 4ρχΛν
  5*.Λγ.·»ν«ς «■}
  ΜλΙ·
  τεραστΐεΐ
  Εί,
  Ρ«
  τ·υ, έκ τ«
  καί
  τί
  χαί παρέπεμ
  ι οχίδιβν χι
  το». _«ί τί
  ν«
  «εγχαιούανς τροπο»
  »1 νέ επιφέρη το
  β> χρίοιν τπί «παρβ
  ΙκρρνβμΙαιις, ώατι ι
  ιν νέ κιταατι) ηρειχ
  ι«ρμ«ημ·ν καί έ{
  «ινΐβιδιέ τούς κε
  η ηίλινς χ·ί &ιβ τί
  βρόν. έφ·ΰ είναι ε>
  τής π·λ
  μ·ρφίΐν τ·»
  λΐΗ£.
  Ή 'Ειατρ·κη. χ«
  |«ν ΐτληρ·φ·ρίαί, β
  ιΐ{ ·ηκνΐιλημμέν«{
  Ν· Αντήλλειξ· τ
  ΐιλημμέν«{
  Ν Αντήλλειξ· τ
  Ι»! τδν μιλών της
  ',ΐ|β*δ«μ«>,ρδν. Ύ
  ,"Ρ>ομίν.ς τρ#η.
  Αλλ« οριατικόχς έ
  *[ ίλββϊν. Έν τώ
  ?**'» έ '
  Ιτίβς τής
  μ
  >ν τ·λμά
  ·&ιι ν. ι,
  Ι &(< ·ΙΜΙ ·|>«·δ·μήοι