93838

Αριθμός τεύχους

4482

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ5 ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικης
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  28
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΧ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ (|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4482
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  .ΙΕΤηΐΟΣΣΤΙΤΑΚΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σ
  ΣΧΕ1ΙΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΕΟΣ
  ■Ασχβλβύμενβι άλλοτε μέ
  τα ζητήμοιτο. τής π·λεω; εϊ
  χ·μεν γρβφΐι κ«ί είχομεν
  τβν.οιι (τι ήτο άνάγκη &με
  09% καί έπιτακτική νκ έκπβ
  νηβ$ ίνα σχέδιον μελετημ·.
  νόν, ωραίον, πρακτικόν, έ
  φοφ(ΐ4σιμον καί προοηρμ··
  σμιΐνον πρός τ·ν τοπικόν χά
  ρκκτΙ,ραί, την Ιστορίαν, τ·
  χλϊμα, τας βιομηχανικώς,
  εμπορικάς, ύγιεινβς καί τού·
  ριστικα& ανάγκας τβδ Ηρα¬
  κλείου καί σύμφωνα πρός
  τ«α σνγχρόνους πβλεοδβμι-
  κβς Αντιλήψκις. Καί τό σχέ¬
  διον αύτό Εγινεν επί τί
  λους! Άλλά πέριξ αυτού ή
  γέρβη θβρυββς μέγας. Δια¬
  μαρτυρίαι ήκούσθησαν. Άν·
  τιγνωμίαι ήγέρθησαν. Φω
  ναί άγανακτήσιως καί θυμ·ΰ
  υψώθησαν.
  Τ· βχέδιβν,ειηβν έν χβρω,
  καταατρέφει τίς ίδιβκτηβίας
  Μρημνίζει καταστήματα καί
  βίκίας, διχβτβμεί ·1κβδβμικ«
  τετραγωνα, ανοίγει πλατείας
  καΐ λεωφβρβυς χωρίς περί-
  σκιψιν καί πρακτιχήν ακ·κι
  μέτητα. Καί έν ολίγοις, άπαι
  τεΐ δαπάνας τεραστίας δια
  τόν Δήμον ή βφαρμογή τού,
  χωρίς καί νά δημιουργή τού
  λάχιστβν την «ΙαΒητικην Ι¬
  κανοποίησιν. Έξ αίτίβς δέ ά
  Κριβ&ς τοδ θορύβου αύτοϋ ο
  οποίος ηγέρθη, ο Δήμος κα¬
  τήρτισε μίαν επιτροπήν έκ
  ϊυμβούλων τού, έκ τ·ΰ άρχι
  μηχανικόν .τού καί έκ των
  δύο αρχιτεχτ·νων τής πόλε
  ώς μας καί παρέπεμψαν είς
  αύτην τ· σχέδιον κκί την
  μελέτην τ·«. Καί την επι
  ψορτισε νά ύποδείξη τας ·
  ναγκαιούσνς τροποποιήσεις
  καί ν* επιφέρη τας καίτοι
  την κρίσιν της απαραιτήτως
  δικρρυθμίοεις, ωβτε τέ) σχέδι
  όν να καταστή πράκτικδς *
  φβρμοσιμον κάί έςυπηρετι
  κόν καί δια τ·ύς κατοίκονς
  τής πόλεως χάί δια τόν τουρΐ
  σμόν. άφοθ είναι άνάγκη ή
  εμφάνισις της πόλεώς μας
  νά £χο μορφήν τουριστικής
  πόλεως.
  Ή Επιτραπή, κα6ως Ιχο
  μέν πληροφορίας συνήλθεν
  είς επανειλημμένας συνεδρι
  αοεις. Άντηλλαξε τ«ς γνώ
  μας τβν μβλών τικ· ϋυνεζή
  τηοΐ δια μακρών. 'Υπέδειξβν
  ωρισμένας τρ·η·πβιήοεις
  Άλλά οριστικάς αποφάσει;
  δέν έλαβεν. Έν τω μεταξύ ή
  πέλι{ μεν*ι Χ»ρίί οχέδιβν
  "Η μάλλον μένιι μέ μίαν
  υπόθεσιν έκκρεμοΰσβν. Μέ
  την υπόθεσιν τ·ΰ αχεδ(·υ,
  έ, αΐτίας της οπ·(ας ή χατ*
  οταβις περιεπλάκη καί επήλ¬
  θεν άληθβς πλήρης .άναοτα
  τωσι?, Διότι σχέδιον έν τα
  βύσ'α δέν υφίσταται, άφεΰ
  τό νέον ευρίσκεται υπό βϊ-
  ρισιν, Καί αί ·ίκ·δομικαί
  έργαοίάΐ εσταμάτησαν. Καί
  κανιΐς ίέν τ·λμά νά βίκβδβ
  μήοη, »υΐε να επιδιορθώση
  κ&ν παλαιάν βΐκβδβμήν, διβ
  τι εάν ·1κ·δ«μήβα θα πρέ
  πει ν* άκβλβυεήση την ρυ·
  μ·τ·μικην γραμμήν τοδ νέ
  •υ αυτόν, υπό βΐρεσιν, σχ*
  δίβυ. Άπβτέλΐβμα δέ τής ά·
  ννστολή; τβν οΐχοδβμικβν
  έργαοιβν υπήρξεν η έπΐταοις
  τής άνεργίας τβν έργατ&ν
  βΐχβδέμων χαΐ ή αύξησις τής
  •ίχβνομιχής κρίσεως- Άλλά
  καί *ατι άλλβ άχόμη κακόν
  εδημιούργησεν 4 έκκρεμ*
  της αυτή Κατέστησε τ»ς πε
  ρισαοτέρας ·>1κοο·μ«ς καί τα
  οίχόπεδα της πέλΐως είνε»
  άγορααηκής αξίας, ·φο& δ έν
  γνωρίζει κανιίς εάν μ(α β*
  κία Α εν οικόπεδον θα πά
  ρβμείνη ώς έχη, Βά πρβσαρ
  μεβθθ πρες τβ υπό αΐρεοιν
  οχΐδιεν τής πόλεως η θά
  ΔΒ την τύχην την όπβ
  δί
  νερόν ότι ή κατάστασις αύ
  τή δέν είμπορκΐ, δίν έπιτρέ
  πετάΐ νά παραταθή επί μα
  χρόν.
  Ή πόλι$ πρέπει επί τέλβυς
  ν' αποκτήση έν οιονδήποτε
  σχέδιον, τό συντβμώτβρβν
  Ενα σχέδιον
  τ&ν παιχίλων
  έ,υπηρβτικβν
  αναγχων της
  αςισν νά εξασφαλίση την ύ
  γείαν τβν Κατβίκων της, νά
  δημιουργηθή εύχάριστα ου
  ναισθήμκτα εί; τβύς έπισκέ
  πτας τη;, νά την καταστήση
  εύπρόαωπβν, καθαράν π·λι
  τισμένην. Δυστυχώί, τό νέ
  •ν σχέδιον τό οποίον εΐδο
  μέν καί ημείς εί; τόν Δή
  μόν ίπβυ έχΐι εκτεθή, μο
  λονότι πβλυδάπανβν εί; την
  εφαρμογήν τού, διά τόν Δή
  μόν π·ύ θά υποχρεωθή νά
  πληρώση τεραστίας άποζημι
  ώσει; εί; τού; ιδιοκτήτας
  τβν άχρηβτενβμένων «ίκιβν
  καί βίκβπέδων, έν τούτοις,
  βύτε τα ατβιχεία τής αίσθη
  τιχή; Ικανοποιήσεως εχει ού
  τε κ«ί πρό; τάς ιδιαιτέρας
  γεωγραφικβτς,κλιματολογικαι;
  καί οικονομικάς ανάγκας τής
  πόλεως άνταπβκρίνεται. Κυ
  ρίως δέ, δέν λύβι βδτε τό
  έξυγιάνσεω;
  •υΐε τή; κ«
  ΔιμοτΒ η χ η
  αν βά> προβδιβρίοη αλλο πά
  λιν, νϊβ»τΐρ·ν, μελλοντικήν
  £ Κ*Ι
  β^ α τής
  καί άερίσμοΰ
  κλβφορΐας άφοδ ουτε παραλ
  λήλους «δούς άνοίγει, ούτε
  τα τείχπ τέμνει είς ώριαμέ
  να τουλάχιστον οημεία. Οδ
  τε καί βιομηχανικώς καί
  εμπορικάς ζώνας καθορίζει.
  Οδτε καί 5·.ά την δημιουρ
  γίάν έπαρκβν κέντρων ψυ
  χαγωγίας καί αναπαύσεως έν
  τος τής παλαιάς τουλάχιστον
  πόλεως, ηροβλέπει.
  Παρά ταδτα )μω;, τό νέ
  όν αύτό σχέδιον, δίδει άσφα
  λβς μίαν καλήν ββσιν διά
  τόν οριστικόν Καθορισμόν
  τβν ρυμοτομιχών γραμμ&ν
  τής πόλεως. _αί άχέμη.
  παρέχει τα στοιχεΐα επί
  τ&ν οποίων δύναται νά στη
  ριχθή ή καταρτισθείσα υπο
  τοδ Δήμον Έπιτροπη έξ εί
  διχ&ν διά νά επιφέρη τάς ά
  ηαράΐτήτους . τροποποιήσεις,
  νά μελετήση τάς ανάγκας
  τής πόλεως άπό γενιχής άπό
  ψεως χαί νά τής δώση την
  οριστικήν μορφήν Αυτήν
  δέ την εργασίαν οφείλει νά
  φέρη είς πέρας τό συντομώ
  τερον ή έπιτροπή.
  Διότι, επαναλαμβάνομεν
  είναι άνάγχη ν' αποκτήση
  επί τέλβϋς η πόλις αύτη σχέ
  διον επί τή βάσει τοδ οποίου
  θ' αρχίση διαμορφούμενη είς
  πόλιν σύγχρονον, &νετον, ύ
  γιεινην, ωραίαν Καί αξίαν
  τέλος πάντων καί τβύς κατβί
  κβυς της νά τέρψη καί (έ
  νβυς νά πρβσελκύση, καί νά
  παύση νά Ιποτελή αθλιον
  καί οικτρόν άπό πάσης άπό
  ψεως βΐκβδομικόν συνβυθύ
  λειιμα. Άλλά καί διότι είναι
  άνάγχη νά λήξη άμέσως αύ
  τη ή περιπλβχή τβδ σχεδίβυ
  έξ άΐτίας τής οποίας ίσταμά
  τησαν εντελώς αί οίκοδομι
  καί εργασίαι, ένετάθη ή ά
  νεργία καί ή κρίσις, ένεκρώ
  θη ή άγορά μας χαί διεχό
  πησαν τελείως αί άγβραπω
  λησίαι τβν άκινήτων τής ηό
  λεως.
  Βεβαίως, αναγνωρίζομεν
  ©τι τό έργον τής άστυδομι
  κης—άςτίν όνβμάσωμεν ίτσι
  —Έπιτροπής δέν είναι τό
  σβν εΰκβλον ίσον φαντάζβν
  ισως πβλλβί. Άλλά πρέ
  πει ν' αναγνωρίση έπίσης ή
  Έπιτρβπή, βτι είναι άνάγκη
  νά εργασθή μέ περισσότερον
  ζήλον καί μ έ γβργωτερβν
  ρυθμόν, ωστε νά τελειώση τό
  έργον τηςτό συντεμώτερβνδε
  δβμένβυ ο τι αί τρβπβπβιήσεις
  χαί αί μεταλλαγαί τάς οποί
  άς θά ύπβδείζη θά πρέπει
  νά ύπββληθβΰν χαί είς τό
  υπουργείον πρός έγκρισιν διά
  νά λάββυν καί την νβμικήν
  χύρωσιν ν' άπβχτήσουν ισχύν
  χαί νά κατάοτβδν έφαρμό
  σιμοι.
  Τα δηπονραφΐκά προβλήρατα
  ΕΛΑΤΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΒΣ
  ΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑ
  Η ΗΤΑΣΙΕΥΗ ΤΩΝ ΚΙΙΟλΙΙΟΙ
  ΙΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΩΙ
  Ό περιορισμδς των γεννήβεων
  άνηβϋχεΐ σοδαρώχαχα την Γαλλί
  αν. 'Επίσημοι στατιστιχαΐ δημο
  σιευθεΐσαι εσχάτως διαπιοχώνοιιν
  Βχι χαχά χο τρίτον τρίμηνον τοθ
  παρελθόντος έχους δ άριθμός των
  γεννήσεων περιωρίσθη χαχά 2 000
  δ δέ άριθμος των γάμων χατά
  1 600 έν σχέσει πρδς τδ προηγοΰ
  μενον Ι τος. Καχά τάς τρείς τριμη
  νίας χοθ 1936 ή ελάττωσις των
  γεννήσεων έφθασε τάς 7.000.
  Οί άριθμοΐ αύτοι τρομίζουν
  τούς Γάλλους. 'Απέναντΐ/μΐβς Γερ
  μανίας τής οποίας δ πληθυσμδς
  δέν παόει αύξανόμενος, βλέπουν
  την χώραν των νά χάνη άπό ήμέ
  ρας είς ημέραν τάς δυνάμεις της,
  δι' δ δ βουλευτής Παρισίων χ.
  Λωραν σημαίνει ουναγερμδν.
  Ενώπιον μιβς αίφνιδίας χρίσε
  ως γράφει, ή δημοσία γνώμη άνη
  ουχεΐ χαί άντιδρ$. Δέν προοέχει
  Βμως τάς χρονίας παθήσεις τάς
  οποίας μόνον οί είδιχοΐ γνωρί
  >«ν. Ό περιορισμοςίτων γεννή
  σιων είνε χρονία νίσος τής χώ
  ρας μας. Τα λίχνα δλιγοατιύουν.
  Εάν δέν δώσωμεν σημασίαν είς
  τό γεγονδς αύτό, ή Γαλλία έντος
  δλΕγου δέν θά είνε εΐϊ θέσιν νά
  δπερασπίση το έδαφός της.
  Είνε πολυ ευχολον—ουνεχίζει
  Γάλλος βουλευτής—-νά λέμε μέ
  ϊυχη την συνείδησιν: «'Η ποιό
  της θά άναπληρώση την ποσίτη
  τα», 'ϊπάρχευν Βρια τα δποία
  δέν ημπορεί χανεΐς νά υπερβή.
  Όαονδήποτε εξαίρετον χαί άν
  είνε τδ δλικδν χρειάζεται ϊνας ά
  ριθμος άνθρώπων. Ό μητροπολι
  τικός οχρατός μας !έν ύηερβαΕνει
  τόν αριθμόν των 400.000 άνδρων.
  Εχει άπέναντί τού υπέρ τάς
  700.000 Γερμανων. ΑύτοΙ είνε
  οί άριθμοΐ χαί τα γεγονότα.
  ΤΙ πρέπει νά γίνη; Ν' αυξηθή
  διάρχεια τής στρατιωτικάς θη
  τείας; Άλλά έν τοιαύτη περιπτώ
  αει ή Γερμανία θά άπήντα άμέ
  σως δι* άναλόγου μέχρου.
  'Η άλήθεια είνε Βτι πρέπει νά
  φωνάζουμε συνεχως πρδς την χώ
  ραν. Νά τής λέμε πάντοτε Βτι έ
  άν συνεχισθεί περιοριβμίς των
  γεννήσεων θά είνε αδύνατον είς
  ΑΙ εργασίαι διά την κα¬
  τασκευήν των κρη-ιδε»μά·
  των καί την αποπεράτω¬
  σιν έν ιω συνόλω τ«*ν, τ6»ν
  λιμενικών Εργων τής πόλε¬
  ώς μας ουνε^Ιζονται μέ Ι
  κανονοιητικην τα^ύτητα
  καί έηιμέλειαν. Μηχανι-
  κοί, έργολόβος έταιρΐα καί
  ΰΗργολάβοι, έργάζονται
  μέ δραστηριότητα καί επι·
  δεικνύουν αξιέπαινον ζήλον
  διά την ταχυτέραν δλοκλή
  ρωσιν των Εργων αυτών,
  χάρις είς τα δνοϊα δ λι
  μην μας θ' άκοκτήση, Ιδι¬
  αιτέραν δ* ως αξίαν καί
  θ' ά«οβ8 ΐόμβος συγκοι-
  νωνιων είς την ανατολικήν
  ιΜεσόγειον. Τό σηουδαιότε
  ρον δέ, θά διευκολύνη τό
  εισαγωγικόν καί έξαγωγι
  κόν μας έμαόριον καί ι^ά
  ρις είς τα συγιχρονισμβνα
  τιχνικά μέσα τού θ' άβσλ
  ξ την ααραγΗγήν καί
  άλ
  την κατανάλωσιν κατά μέ
  γα μέρος έκ^τής σημερι
  ν^ς ϋ*Υάλης έβιβαρύνσε
  Μς τέΐν Ακριβων φορτοεκ-
  φορτΜτικΑν.
  Τα λιμενικά δμως Εργσ,
  άκοκτοθν είς την σημερι
  >ήν Ιδιαιτέρας «ερΐοδον
  τ*ΐ)ς τρομακτικάς κρίσεως
  τής άνεΐχείας καί τής άνερ
  γΐας, εξαιρετικην δ«ωςι ση
  μασις^ν καΐ δι* ^£να δλλον
  άκόμη λόγον: Διότι δίδουν
  εργασίαν κοΐτά μίσα τής
  συνιηρήσε«ς είς έκατοντά
  Βσς «ργατον «ού θά £με-
  ναν δλλκς άνεργοι. Καΐ
  ά·ό «ής , ά«όψει.ς αυτής
  θά «;<■*! νομίζομεν νά ·· ρευνηθα τό ζητημα ένιστα μέν ως οιά νά ίδωμεν ι>ή
  ■ως θά ήτο δυνατόν διά
  τής άλλαγής τβν χρησιμο
  τΐοιουμέτων διά την κατα·
  σκευήν των κρη-ιδωμάτ»ν
  ΰλινών, νά κατορθωθή "
  εξασφάλισις εργασίας κα
  είς άλλους άκόμη έργά
  Τα5·
  Σχετικβς, εΐχε ριφθ^
  μΐα Ιδεα ειρό καιροθ, άντΐ
  νά κατασκευάζωνται τσι
  μεντόλιθοι (μνλόκ) νά χρη
  σιμονοιηθοθν κυβόλιθοι, ά
  ■ό «ετραν καί άσβεστην
  δ«Μς δγινε καί είς τα λι
  μενικά Εργα τέον Χανίων
  τής Σούδας καί τοθ 'Λγ.ου
  Νικολάου. Την Ιδέαν δέ αύ
  την εύρομεν καΐ ημείς τό·
  τε όρθήν, καί την ύτιεστη
  ρΐξαμεν, ύ«ό την -ροϋ*χό·
  θέσιν βεβαΙ«ς δτι ή διά
  τοθ τρόΐου ούτοθ κατα
  σκευ6 τΑν κρηνιδωμάτ«·ν
  θά ^εινε έξ ΐσου στερεά
  καί μεγάλης διαρκείας. δ
  ■ως καί διά τ«ν τσι μέν
  τολΐθιιν Καί τουτο, διότι
  είς τα λατομεϊα καΐ τα ά·
  σβεστοκάμινα καβώς καί
  εις την μεταφοράν των «ε
  τρών, τοθ ασβέστου καί
  είς την κατασκευήν τβν κι
  βολΐθων ούτβν θά έ^ρησι
  μοκοιοθντο «ληθή εργα
  τβν. Ένφ σήμερον διά τής
  ΚΡήοεΜς τσιμέντων, άρ
  κοθν ολίγοι μόνον έργά
  γ μ
  ται δια τα Εργα.
  Μας εδόθη τότι
  δ θ
  άβάν
  ς η ή
  τησις, δτι θα .ααρε«έμ«ετο
  τό ζήιημα είς ένιτροαήν
  Ιξ ιΙΟικβν. Καί 6ν ύ έβι.
  τρονή άβεφαίνετο δτι έκ
  τής διά τοϋ τρόπου αύτοΰ
  κατασκευής τοθ βργου έξη
  σφαλίζετο ή στερεότης τού,
  θά τόν ανεδίδετο. Έκτο
  τε δμως «έν εΐοομιν νά γί
  νη τΐνοτε σ*|ετικβς καί τό
  ζήτημα βαραμένει έκκρε
  μές. Έν τούτοις ημείς νο
  μίζομεν ότι δέν θανρέκει
  νά έγκαταλεΐφθ^ άσυζητη
  τι!, ή Ιδία ,σύτη ά«ό την
  Αιμενικήν Ένιτρονήν.
  Καί τοθτο διότι είς την
  «όλιν μας ύνάρκει αυτήν
  την «ερίοδον τρομακτική ά
  νεργία είς τάς τάξει ς τβν
  οΐκοβόμων λόγω τβν ζητη
  μάτωντά όνοϊα έδημιούρ
  γησε τό νέον σχέδιον τής
  ■όλε«·ς καί έξ αΐτΐας των
  όαοΐων δέν είναι δυνατόν
  έ«ί τοθ καρόντος, δχι οΐκο
  δομαί νέαι νά γίνουν, άλλ'
  οθτε μικροενισκευαΐ. Χά
  ριν τοθ κόσμου λοικόν αύ
  ού τοθ δυστυχοθντος καί
  ρ μ
  τού, τοθ δυστυχοθντος καί
  ταλαινκρουμένου καί διά
  νά μή φυγαδεύεται τό
  ϋρήμα έκ τοθ τόνου δι* ά
  γοράν τσιμέντκν, έαιβάλ
  λεται νά μελετηθή σοβα
  ρβς τό ζήτημα καί νά ά«ο
  φασισθή η χρησιμοποίησις
  «έτρσς καί ασβέστου αντί
  έηα
  ΰαο
  στηρΓζ'ουν «ολλοί έκ των
  εΐδικβν, δέν μειοθται ή άν
  τοχή τβν Εργων, θά νροσ
  φέρη διά τοθ τρό«ου αύ
  τοθ ή Λιμενική Ένιτρβτΐή
  μίαν σνουδαΐαν συνδρο
  μην είς τόν άγώνα δια
  την ύκερνΐκησιν τής άνερ
  γίσς καί μεγάλην οκηρεσΐ
  αν είς τόν τόβον τοθ όΙ
  των τσιμέντνν, εάν
  ναλαμβάννμεν, δνεος
  ου τα συμφέροντα έτάχΐη
  νά φρουρ| καί νά έξυβ0
  Η«1ί Μ
  χήν χώραν νά εξασφαλίση χήν
  έθνιχτΐν της άμυναν. Εάν «Ι
  γιννήσιις χαί ή θνηοιμδχης ατα
  θεροποιηθοθν είς τοίς σημερινάς
  άριθμους δ γαλλικός πληθυσμ&ς
  ένχός 50 έχων θά ήΧαττώνεχο χά
  τα Ιπχά έχαχομμύρια χατοΙχων.Ή
  χώρα μας τόχε δέν θά ήρίθμει
  παρά 34 έν Βλφ έχατομμυρια.
  Άλλ' ι δ τε νά οταθιροποιηθη'
  πρδχειχαι είς χά αημερινά πλαΐ
  σία δ άριθμος των γεννήσεων. Έν
  ος πέντε έχων ήλαττώθηααν χατά
  100 000. Εάν ί έλάττωοις ουνε
  ϊ χατά την αυτήν αναλογίαν,
  ένχίς πενήντα έχων ή Γαλλία δέν
  θά άριθμη* παρά 29 έχατομμΰρια
  χατοίχων. Αθχή είνε ή τραγιχή
  προειδοποίηαις την οποίαν μδς δ(
  δουν αί έπίοημοι σχαχιστιχαί..
  Καί το συμπέραομα είνε Βχι την
  ημέραν χατά την οποίαν 3Ε γεννή
  σεις φθάσουν το καταστρεπτικόν έ
  πίπεδον πο£» προβλέπεται οήμε
  ρον, ή Γαλλία θά εδρεθς είς την ά
  άγχην νά παύση έχουσα πρωτεύ
  οντα ρόλον είς χήν Ευρώπην χαί
  είς τόν κόσμον, θά περιέλθη είς
  την θέσιν Ι«ός ίθνους δευχερευού
  οης οημααίας. Ό άγ,ών δπέρ τής
  αυξήσεως τοθ «ριθμοθ τ&ν γεννή
  αεων είνε ζήχημα έθνιχής αμύνης.
  Πολλά παιδία θέλει ή Γαλλία. ΕΙ
  νέ ζωτιχή άνάχη. Ζήχημα δπ«ρ
  ξεως ή θανάτου 5ι' αυτήν.
  Ό χ. Όριόλ άναβιβίζει είς 8.5
  δισεχαχομμύρια χά χεφάλαια τα δ
  ποία άπαιχεθνχαι, διά τους έξοπλι
  σμους χοθ ,1937. Τό ποσόν είνε
  τερίσχιον, διχαιοθται δέ χανεΐς
  λέγει δ χ. Αυράν ,,νά διερωτηθ^
  εάν τα χαλως έννοούμενον εθνικόν
  συμφέρον δέν επιβάλλει νά προστε
  θοθν μεριχά άχόμη έχαχομμύρία
  προοριζόμενα διά την Λροστασίαν
  χαί την ανάπτυξιν των πολυαρΕΘ
  μων οίχογενειων, άφοθ α&τά ^άπο
  χελοθν την βάσιν τής αμύνης. Ή
  ενίσχυσις των πολυτέχνων είνε τδ
  πρώτον δημ* διά νά ένθαρρΰνη
  τάς γεννήσεις.
  Ό πρωθυπουργος χ. Μπλούμ,
  απαντών είς σχετικάς έπερωτή
  σεις έν τ) Ββυλ^ εδήλωσε:
  «Συμφονούμεν Βλοι, Βτι ή γεν
  νησίς ενός παιδιοθ είς μίαν πτω
  χήν οικογένειαν 2έν πρέπει νά θε
  ωρήχαι δυαχιιχΕα. Πρέπει νά λη
  φθοθν δλα τα μέχρχ τα δποία
  χρειάζονται, ώσχε ν' άποχαθΕστα
  χαι ή άνατροηή τοθ ίοοζυγΕου,
  ή δποία παρατηρεΐται είς τον
  πριϋπολογιομόν των πτωχων οί
  χογενειων, Βχαν χαί νέον μέλος
  έρχεται είς την ζωήν. 'Η έρ
  γασία διά την μητέρα δέν πρέ
  πει νά είνε άναγχη άπαραΕχητος
  διά νά ζήον Όάρχηός τής οί
  χογενεΕας πρέπει νά έχη μισθόν
  (χανόν διά νά έπαρχέση είς τάς
  ανάγκας τού »
  "Ολη ή Βουλή έκεδοχΐμααε δ
  μοφώνως τάς δηλάαεις αύτάς τοθ
  πρόεδρον τής κυβερνήσεως. Ό
  βουλευτής Παρισίων δρ ως διαπι
  σιώνει Βτι α Ε δηλώσεις έμειναν,
  δηλώσεις χω^ίς νά χατατεϋς χά
  νίνα νομοσχεδιον τα οποίον νά
  τιραγματοποιήση τάς παραοχεθεί
  σας Βιαβιβκιώοεις. ϊκθτο δέ προ
  οθέτει, την οχιγμήν χατά την
  ποίαν γεΐτονες τής Γαλλΐας Βπως
  ή ΓερμανΕα χαί ή Ιταλία, έχουν
  άρτιωχάτην νομοθεοΕαν δπέρ των
  πβλυτέχνων χαί διαθέτουν μεγάλα
  ποσά έκ.τοθ δημοσίου πριϋπολογι
  ομοθ διά νά ένϋαρρύνουν τοοςγά
  μους χ»> τάς γεννήοεις χαί νά έ
  νΐοχύσουν τιυς άρχηγοος των πό
  λυμελων οίκογενειών.
  Ό κ. Λωράν κροτείνει διάφο
  ρα μέτρα διά χάθε τάξιν .πολυχε
  λλή?
  ρ
  χνων &παλλή?ιον
  έργαχων
  χαί χκταλήγει τονίζων την
  ρετιχήν ανάγκην ή δποία δπάρχε
  χαί Βι' έθκιχους χαί διά ^ χοινωνι
  χοϋς λόγους νά ένιοχυϋοθν αί πό
  υμελιΐς οίχογένιιαι
  ΑΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ·
  11 Άπό την στατιστικήν τί|ς
  κινήσεως τοθ πληθυσμοθ τής
  πόλεώς μας κατα το παρελ
  θόν ίτος, ττοοκόπτει 8 τι έγεν
  νήθησαν 1160 καί Απέθανον
  573. Δηλα&ή αί γεννήσεις ό
  πήρξαν διπλάσιαι των θανά
  των. Τό πραγμα είνε Ασφα
  λώς ευχάριστον διότι άκοοει
  <νύει ζωτικότητα τοθ λαοθ μας. Άλλ' οί άσχολούμβνοι μέ τό δημογρσφΐκόν πρόβλη μα, κα( Ιδιαιτέρως ο( πιστεύ όντες είς την θεωρίαν τοθ Μαλθουσιανισμοθ, ΘΑ Ανη συχήσουν ασφαλώς έκ τής συγκρίσεως των Αριθμόν αό τον. Καί ΘΑ εθοουν Ισως δτι αύξΑνει τόσον επικινδύνως ό πληθυσμός μας οστε μετ' όλί γα Ετη *3έν ΘΑ μΑς χωοβΤ 6 τόπος. Έν τούτοις 6 Μαλθου σιανισμός απεδείχθη έκ των πραγμάτων καί έκ τής Ιστο ρίας τελείως ΑβΑσιμος. ΤΑ ΧΡΕΗ. ΑΙ έξ Αθηνών διαβιβαζό· μεναι πληροφορίαι βεβαιοθν δτι έντός τον ημέραν πρόκει- ται νά εκδοθή ό νόμος περί ρυθμ'σβως τον πάσης φύσε¬ ως χρεον. Τό πράγμα είνε ευχάριστον. Ή δέ ίκδοσις τοθ σχετΐκοθ νόμου,} ΘΑ Αποτελέ η πραγματικάς Ιστορικόν γε γονός βιά τόν τόπον. Διότι θ' άπαλλάξπ τούς Αγρότας καί μικροΐοιοκτήτας γενικάς Από τόν έφιάλτην τής τοκογλυ φίας καί τοθ έκπλειστηρια σμοθ της περιουσίας τού. ΘΑ φέρη την γαλήνην καί την ησυχίαν είς τόν τόπον. ΘΑ έπαναφέρη την ψυγαδευθεΐ οαν πίστιν είς την χώραν καΐ ΘΑ δημιουργήση έκ νέου τόν ζήλον χαί την όρεξιν διά καλλιβργείας καΐ &Γ Ιργα πά ραγωγικΑ καΐ βημιουργικΛ γε νικος. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ· Τώ υπουργείον τον Οΐκο νομικον παραγγέλλει είς τΑς σχολικΑς έφορεΐας νΛ μην έ νοικιάζουν οίκήματα διά την στέγασιν σχολείων, έαν Βέν γνωμαχεύση προηγουμένως ό σχολίατρος δτι είναι κατΑλ ληλα Από ύγιεινής Απόψεως. Η σύστασις βΐναι βεβαίως όρ θή. Καί ή ύγιεινή Αποψις, πρέπει νΑ έξετΑζεται ποωτί στως. Άλλά, εάν τό Κράτος θέλη νΑ»εξασφαλίση την ύγε( αν τον μάθη τον, όφείλει νΑ φροντίση ν' άνεγεΐρη Ιδία σχολικΛ κτίρια, σύμφωνα με τούς δρους καί τής συγχρό νού παιδαγωγικής καί τί|ς ό γιεΐνής. "Αλλως, θ' Αναλί σκεται είς ματαΐας ύποδείξεις καί είς συζητήσεις Ανευ Αξί άς. Φαίνεται θμως δτι την ΑνΑγκην αυτήν, ήρχισε νά την κατανοβ πλήρως τό σημε ρινόν Κράτος. Καί καθώς τού λάχιστον έξήγγειλε, μεριμνφ διΑ την εξεύρεσιν τρόπου, Α νεγέρσεως είς δλας τΑς πό λεις καί τΑ χωρία, νέων έντε λος έκπαιδευτηρΐων. Τ0 ΠΡΑΙΙΝΟΝ Ή σημερινή ήμέρα τοθ πρασΐνου ΘΑ έορτασθθ καί είς την πόλιν μας μέ εξαιρε¬ τικήν λαμπρότητα. ΤΑ Δημο· τικΑ σχολειό, τΑ Γυμνάσια ο( πρόσκοποι, ό στρατός, θά όργανώσουν εορτάς, ΘΑ ψΑλ- λουν Ομνους πρός τό πράσι· νόν καί τα δΑση καί θ' Αφιε αώσουν την ημέραν των είς την ίύτευσιν ΟενδρυλλΙων ιίς τούς άν-α&ασωτέους χώρους. "Εισί ή άγάπη πρός τό πράσι νόν ΘΑ εκδηλωθή κατΑ τρό¬ πον πανηγυρικόν καί πάνδη¬ μον. Άλλά διά νά ριζοβολή η ή άγάπη Λ πρός τό πράσι νόν καί ν' Αποδώση καρπούς, Ρέν Αρχοθν μόνον οί έορχαΐ καί εί έφήμεροι πανηγυρισμοΐ ΧρειΑζεται οιηνεχής προσπά θεισ, μακρΑ καΐ Αδιάλειητος διδασκαλία είς τα σχολεΤα τάς έκκλησίας καί τούς ;στρα ιονας. Καί έντατική γενικάς προπαγάνδας, διότι δυστυχος οί νεοέλληνες βέν φημίζονται ώς φίλοι τον δασον. Άντ» θέτως μάλιστα τα όλοτομοθν άνηλεος καΐ τΑ καίουν χ» ρίς, συνείδησιν^,
  1
  | Κ0Ι Π Ω ΓΊ Ι Κ Ρ
  Μιά πεντααορφη
  είς ένα τόπον μυστηρΐου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  θαΰμα τής κινηματογοαφικής τέ·
  χνης: «Μόσχα—Σσγγάη», μέ την
  Πόλα Νεγκρι.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό Ρωσ
  σικός κολοσσός: «Ένα εΐδόλλιο
  στό Βόλγα». Μέ τόν Πιέρ Μιΐλσν-
  σάρ καΐ την Βέρα Κορέν.
  'Εκτός προγρσμματος: Ζουμνάλ,
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον Μέρος Αον
  τδ αύτοτελές ϊργον «Έττιδρομή
  τοθ αέρος». Μέρος Βον τοθ
  νέου έπεισοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλας» έπεισόδια Ιον καΐ 2ον
  μέ τόν Ταρζάν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤόβΑΥΜΑ τής Μΐνη
  ματβγραφιχής τέχνης:
  ΜΟΕΖΔ-
  ΣΑΓΓΔΗ
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΓΚΟΥΣΤΑΒΙΝΤΗΣΛ
  κ«1 την
  ΣΟΥΖΥ ΑΑΝΝΕΡ
  Συμπράττει ή περίςρημος
  χορΜδίχ την &βζα*ων τού
  Ντόν.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μιά Γβρμανική βπερβττα:
  ΤΟΟΟΙΝΕΙΙΤΑ
  Μέ την Λιάνκ Χβϊντ,
  Χερμαν Τίμινκ καΐ τόν Λέο
  Σλες
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «ΓΚΟΛΕΜ»
  «ό Τραγικάς Βκοιλΐκς»
  μέ τόν Χβρρυ Μπώρ.
  ΣΗΜ: Τοις Κυριακάς ή πρώ
  τη απογευματιναί 3 μ. μ. μέ
  τιμάς: βενρεΐκ δραχ. 12,50-
  ΠλατεΙα δραχ. 10 Ύηερνβν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ρωσσιχβς κολβασος:
  ΕΝΑ ΕΙΛΥΛΑΙΟ
  ΣΤΟ ΒΙΑΙΑ
  Πρ»τ«ν«νιστβυν:
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΗΝ
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΙΝΚΙ ΤΖΙΝΩΦ
  ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  Έκτός προγράμματος.
  Ένα θαυμασία· καΐ έττΙ
  καιρο Ζουρνάλ.
  Την Δευτέρα τό ενδια¬
  φέρον έργον:
  Ο Κ01 ΜΕ ΤΟ
  Χ4Μ0ΓΕΛ0
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΕΤΜΣ ΚΑΓΚΝΕΥ'
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «Μελωο·ες χαί Ρυθμοί
  τβδ 1936».
  «Ναυτική 'Ανταρσίβ»
  .,ΑΘΛιΌΙ"
  Σπμ· Καθ" εκάστην
  είς τάς 6 μ. μ. βπβγευ-
  ματινή.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν
  ι Σαββαθιανών άρ, 21 οίκΐα άτιοτε
  ' λουμένη άπό 5 δωμάτια. κουζίναν
  καί Βλα τα χρειώδη, μέ ύδωρ καί
  ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. Πληρο
  φορΐαι παρά τφ Ιδιοκτήτη κ. "Ανδρ
  Κουλάτοη όδός 1821. Ενοίκιον μι
  κρόν άλλ' έξησφαλισμένον.
  Είς το Καφφενείον Ανδρ. Πα¬
  παδάκη παρά τό Κρεοπωλεΐα θά
  εύρητε ποικιλίαν ποτών καΐ μεζέ
  δών ώς καΐ νερδ Σπυριδιανό πάν
  τ ότε φρέσκο κατάλληλο διά την
  ψαμμ'ασιν ιταίχολολΐθους.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καΐ
  Πολλάς,
  Τό μεγαλύτερον χαί πολυτελέστερον
  Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη
  Μεγαρον Διαλυνά (Μεϊντάνι)
  ΚουξΙνοΕ πλουαία καΐ έκλεκτη. Ύλιχά άγνά. Άπαστρά
  «τβυσβ χαβαρΐότπς. Ύππρεοία προθυμοτάτη Τιμαί άπολό
  «εις λονιχαί.
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ .,ΔΙΕΘΝΕΣ"
  'Αμιλλάται τα πβλυτελέοτερα έστιατορικ τής πρω¬
  τευούσης χαί αποτελεί πραγματικήν έκπληξιν δια
  την Κρήτην.
  Πκρασκευαζομβν γεύματα επ Ι παραγγελίας
  έντβς τβυ Κατβστπμαιτβς κ«1 είς οΐχίας-
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΙΜ,
  Όδος "Ιεινος 10—«ληοιέστατκ ΧμονοΙοις
  Τηλέφωνον 23—303
  Τελείως αναχαινιοΒέν, διαβέτει δωμάτια εύήλια,
  εύαερα χά) χαλ£ς επικλωμένα. Κκθαριβτήτα. &·
  μεμπτβν χαί υπηρεσίαν προθυμβτάτην. Αίθουσαν
  άναμονΙ,ς. ·
  ΑΙ ο»μφεράτ«ραιι *ιμ«|
  Τό ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διευβύνει αύτ·-
  ηροοώπως ο νί·ς ίοιοχτήτης τβυ ονμκολΐχης μας
  Μ ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΠΕΜΠΤΗ 2 8 ΙΑΝΟνΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δοοχ 5 04
  ΑΙΘΡΙΑ
  Ή αίθρΐα έν μέσω χειμθνι είναι
  εΰρημα. Άρκεΐ φυσικά νά υπάρχη
  έκεΐνος ττού ζητδ ,. εύρήματα ή ά-
  πλώς έκεΐνος πού €χει κέψι νά πά
  ρακολουθη τάς φυσικάς μεταβο¬
  λάς.
  Ή απόλαυσις τής λιακάδας επί
  τεσσάρων καθισμάτων δέν είνε βε¬
  βαία παρατήρησις. Είνε μόνον μα·
  κάριο ξαττλωταριό καΐ κάποτε (φα¬
  ρός γλυκθς» μετά συνεχείας ή κα·
  τα θέλησι.Άλλ'ήαίθρΙα ώοαποτέλε
  σμα άπαιτεΐ μάτια καΐ αύπά—6,τι
  ακριβώς θέλομεν νά μάς λείτιη δ
  ταν ό ήλιος είνε ττλησιφαής τίν
  χειμωνα.
  —'Αλλά τί πρέττει νά κάνωμε ύ
  στερΐ άπό τέτοιο κρΰο; μοθ έφώ
  ναξεν 6νας ήλισστής. θέλομε ά
  ναζωογόνησι. ΚαΙ ό ηλιος ώς γνω
  στόν είνε ό καλύτερος άναζωογο-
  νητης.
  Την άναζωοχόνησι πάντως δέν
  την έ*χουμε μέ την πβρατήρησι,,...
  Μιά ματιά μόνο στόν γαλάζιο
  διαυγή οΰρανό, στά χιονισμένα
  βουνά, ιδία άνάγλυφα γεμάτα χά-
  ρι καΐ εύρυθμία, στό βαθυκύανο
  τής θαλάσσας μέ τα πρώτα δειλά
  πανόκια, στΐς σιλουέττβς των φα-
  λακοών νησιων, μας γεμΐζβι άπό
  νοσταλγΐει,, άπό άνσμνήσεις καΐ
  πρό παντός άπό αίσιοδοξία. ΚαΙ
  αθτό τό τελευταΐο νομΐζω Οτι λέ-
  γεται άναζωογόνησις.
  ΚαΙ μιά ματιά ΰμως άπαιτεΐ κί-
  νησι, θά έπανελάμβανε ό μύστης
  τοθ ξαπλωταριοθ. Άλλ' ακριβώς
  άπό την κίνησι έβγήκεν ή ίωή. Καί
  αΐσιοδοξία χωρΐς κίνησι δέν έννοεΐ
  ται. "Ενσς μικρός περΐπατος μαζύ
  μέ τό ξεμούδιασμα θά σοθ* χαρίση
  τέλειο τό συναΐοθημα τής αΐθρίας.
  Δέν θά χαρής μόνον Ετσι τό πρώι
  μο πράσινο τοθ κσμπου, τό πυρο
  τέχνημα τής βισστικής, άνθισμένης
  άμυγδαλιας, άλλά θά άκούσης ?ξα
  φνα 6<»α άληθινό άνάβρυσμα χά ρας καί πίστεως.... «επί την καλυ τέραν αυριον»—τό τερέτισμα τοθ σπουργίτη. ΑΟτός άννοων τας με τεορολογικάς προβλέψεις «περΐ ου νεχίσεως τοθ άντικυκλωνος καί παρατάσεως τής κακοκαιρίας>,άπο
  βλέπει πρό παντός είς τό μέλλον.
  ΚαΙ τραγουδεΐ ώς βέβσιη την εύ
  δαιμονία τού.
  Ό Άλλβς
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 είς μεγάλην οί
  κίαν (όδός Σφακίων παραπλεύρως
  οίκίας ίατροθ κ.Άπολ.Μελισσείδου)
  δθο δωμάτια κατάλληλα διά μεμο
  νωμένα άτομα μέ Ιδιαιτέραν εΐσο
  δόν καί ηλεκτρικόν φως. Τα Ιδία
  δωμάτια μετά τοθ κάτωθι αυτών
  ίσογείου δύνανται νά ένοικιασθώ-
  σι καί παρ' όλιγομελοθς οίκογενεί
  άς. Πληροφορίαι παρά τή έν λόγω
  οίκία (πρώην κληρονόμων Ιωάννου
  Δρακάκη).
  —>Άμερικανισμο1> τοθ έν
  Μόσχα Άμερικανοΰ «ρε-
  βευτοθ.
  Τό ζήτηιια τή; ημέρας είς την
  Μόσχα.ν είναι ή άφιξις τοθ νέου πρε
  σδεατοθ τδν 'Ηνωμίναν Πολιτικήν
  χ. Ν»ΐ6ις. Ό Άμερικανος διττλω
  μάττ,ί, συνωδεύετο δπό δώϊιχα 6ηη
  οετδν έ»δς διαχοσμητοθ χαί ενός
  "Αγγλου «μαίτρ ντ' ΟΊελ>. Έκ!
  οης, ό χ. Νίαΐίις μετέφερεν έξ Ά
  μΐριχή; εΐκοσι πίντε τεραστία
  ψ.ιγείχ τα δηαϊχ ετοποθέτησαν ι
  το μέγαρον τ·ς πρεσβείας χαί τα
  δποιΌ. ήακοροθν νά χηρέαβυν τρό
  φΐμα δι" Ι* ίλόκληδον Ιτβς. Τέλος
  6 χ. Νταϊίις Ιφεοεν άπό την Ά
  μερικήν χαί 40 δμιλούΐας ταινία;
  αί ίποΐαι προοίίζονται διά τόν
  ιδιαίτερον χινηματιγράφον τής
  πρεσβείας, ΈγνώιΒη δτι 6 Άμερι
  χανος πρεσβιυτής χά Ι ή ούζιιγος
  τού πρίκειται νά Βώααυν μιγαλο
  πρεπεΐς Εεξ'ώσιις αί οποίαι θί
  εποχήν είς την σοβιετικήν
  ·—Πώς συμβιβάζιται ή
  κλασσιχή μάθησις μέ
  τα «ρακτ,ικά έ«αγγέλ
  ματα.
  Είς την Ιχθισιν τής όρνιθοχο
  μί»ς ή ίποία δΐΜργανώτΙη πρό
  ήμιρβν είς την Νίαν—'Υίρχτ)
  τό πρώτον βραβείον απενεμήθη
  είς τ4ν ϊεχαεξαετή μαθητήν
  Φράγκ Νεμπίρακυ, δ οποίος πε
  ριποιιτΊαι 1800 δρνιθας. Ό νεα
  ρος μαθητής ίγείρεται είς τας
  5 χαΐ 30' τό κ|ωΐ χαί περιποιε!
  ται τον δίνιθ&νΛ τού ϊως τοίς 8
  Είς τάς 8 χαί 15' πηγαίνιι είς
  το σχολείον τού χαί δ :αν έπιοτρί
  φη συνεχΐζει την Γρίσφΐλή τού
  άσχολίαν, ϊιος την ώραν πού θά
  αρχίση την μελέτην τού. 'Η έλ
  λανόδιχος ίπιτροπή εξήρε την φ
  λοπονΕαν τοθ νεαροθ Νιμπόρακο
  δ οποίος είναι χαί ύ χαλύΐερος
  μαθητής ττ]ς τάξεως τού. Δέον νά
  σημειβθϊ δτι ή άοχολΕα τοθ Νεμ
  ηδροχιΐ είναι αρχιτα προσοδοφό
  ρος. Έως τώρα δ Νιμπόρσχυ Ι
  χει χερδΐσει 2 300 δολλάρια ά
  πό την πώλησιν αύγών.
  £αρ«
  ν^"
  Λ
  ~ζ>-^Ψψψ%<>-/-
  Τοτελβιοχβρον
  εν ]χρητΓΐ
  ΓΧΟΣΙΔΣΙΟϋ
  Μ,Ε,φΡΑΓΚΙΔΔΔΚΗ
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟ£
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  έκ«ταιδευ8ίΙϊ έν Μονάχω χαΐ Βερολίνω Τ.
  των κββηνητδν νοη ΒβΓ<ηΐ3ηη κηΐ δ κ τούς βάσχοντας <κ των νοσημάτ«βν τοθ ΠεπτικοΟ Συσττ)ματος είς τό Ιατρείον τού. Πλατεία Τριών Καμαρδν (ΟΙκία ΊαχροΟ κ. Χι Αιδόνη) 9—12 « μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ.7—92 »ι ιιυιιυυΐι ιιιιΐιυιιΐΐ ιιΐιπιΐπυ υιιηΐιΐιη ΐι αππιιιιιι αιιυυιιιΐ υιιιιυ^τιΐι ο^ | κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ | ύ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ Ι Είναι άσυναγώνιστος είς τΐοιότητα 3 καί τιμήν. — Γαλαχτ·μηχ«ν«1—Βουτυροχάδοι Εύρωπ«ΐκ&ν Έργοσταοίων ~ Άντι«ρόσω«ος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ |= ΙΐΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗηΐίΙ ΖΑΠΑΝΤΙ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗ__ΖΩΗΣ Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 21ον 'Εαηχώαχμε το χαταρτι ατή β£ρ χά χαί έιοιμάαιμ» τα πανιά γιά νά τ* αηχώσωμε ϊταν θά ·ϊχοΐμ» εύνοϊκδ άέρ», έχαθαρίοαμι τα δπλα μας, έταχτοποιήοαμι τα τρίφιμα μέσα ατή 6αρχαί μας χαί ίξεχινή σαμε. Ό άέρας ήτ»ν εύνοΓκος χιΐ μ8ς βοηθοθαι χαλά το πανί.'Ο ηο ταμδς αλλωατε !έν ή"ταν δρμητιχβς χαί ϊσο προχωρούοχμε εγίνετο πιό φ3ρ£ΰ; πραναα πεΰ μάς έπέιρεπε την ίΐΐιοπλιΐχ. Τατιρα άπο ιιιά ώ)α συνηντήσαιμε μίαν αγέλην (π- π^ποτάμων οΕ δκοΐοι έαηνώνοντο, έχααμουργιοθντο Ιξω άπο τδ νερδ σαν ίενύχτηδες χαί έβυθίζοντο πά λιν. Ήΐαν ή πρώτη φορά πού αυ ναντήσαμε (ιτποποταμους 5ηδ τά( συνθήκας αυτάς καί δ,ιολογΆ δτι δλοι μας Ιφοδηθήκαμε μήπως χα- νένας άπδ αδτούς μοί; άνέτρΐπε την βάρχα. 'Αλλά πέραν τής περιερ γιίας μέ την όποιαν μ£; έχύττα- ζαν δέν ίδειξαν χανένα ενδιαφέρον γιά παιχνίδια. Τδ μεσημέρι δ ήνιος είχι γίνη ανυπέφβρος χ~1 ή βρβμα την ο¬ ποίαν έξίτμιζαν οΕ άκτίνες τού άπο τα γύριο Ελη μάς χαθιστοθ- σε ιή^ αναπνοή δΰσχολη. Άρχί σαμε ήΐη νά χαταπΐνωμι χάπια χιν(νης γιά νά προλάδωμε τού; πυρετούς. Τδ απογευμα τδ άιράχι π'-ύ ώΊ«03ΐ τή β^ρχα μας Ι ηαυοε, άλλά μας ήταν άδύνατο μ' έχι(νη τή ζέσιη νά χ«πηλ·χτή- αωμι. Έπληοιάσαμι λοιπδν την δχθη οέ Ι α σημείον δκου δπή? χον δένδρα τα δαοϊ% Ιρριχναν τδν Ισχιό τιον στδ ποτίμι, χαί Ιβέβα- με τή δάρχα γιά νά σχεφθοθμε πώς θά περασωμε τή νύκτα. Μ2ς φανηνε δμως καλλίτερο νά προ· χοορήαωμε οέ Ινα σημϊΐον ποΰ δ ποταμδς ήταν άρχιτά φαρίϋς χαί νά άγχιιροβολή'σωμΐ ατή μέοη. Έτσι θε ήΛεθα άαναλέατεροι. Σέ λίγο αλ«οτε θά ιίχε &ύοη δ ή λιος. Την ωρα δμως πεύ είμεθα 1· τοιμοι νά λύονμι τή δάρχα δ Λεο είδε ϊ·'λ ζαρχάδι που Ιπινε νερδ αέ άπδατοται πενήντα μέτρον, μα- νιώΐης Σέ χιινηγδς καΓώ; ήιαν εφώναξε μέ λαχτάρα: —Τ4 τουφέχι μου γρήγορα! Εί 5» χι' έώ τδ ζαρχάϊι χ β! τοθ ϋωοα τδ «εξπρές», έπτ,ρα ϊέ χαί τδ Βιχό μ?υ δπλο χαί ήμοιιν ϊΐοιμος. (συνεχίζεται) ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.- Ό κ. Μιχ. 'Αλι. κιώτης εβάπτισε προχθές είς Ν. •Αλικαρνασσόν τό άγοράκι τοθ κ. Δ. Σκουρέλλου ονομάσας αυτό Ι ωάννην. Νά τοίς ζήση. —Την παρελθοθσαν Κυριακήν ό κ. Γεώργ. Λίτινας έμπορομανά- βης εβάπτισεν είς Ιεραπέτρας τό άγοοάκι τοθ κ. Ιωάννου Τζοβιλβ- κου ονομάσας αύτό Δημήτριον. ΘΑΝΑΤΟΙ. - 'Ασεβ'ωσε καί έκη δεύθη προχθές έν συρροη πολλοθ καί έκλεκτοθ κόσμου ή χρηστή οί- κοδέσποινα Μαρία Ι. Μουντρά<η σύζυγος τοθ συμπολίτου δερμα· τεμπόρου κ. "Ι. Μουντράκη. Συλλυ πούμεθα θερμώς τόν σύζυγον καί τούς οΐκεΐους τής αποβιωσάσης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— ΟΙ τρόφι· μοί καί τό προσωπικόν τοθ Πτω· χοκομεΐου εύχαριστοθν Θερμώς την οικογένειαν ΓεωργΕου ΟίκονομΙ- δου διά τό προσφερθέν εκλεκτόν καί άφθονον φαγητόν άντΐ έννεαη μέοου μνημοσύνου τοθ προσφι- λοθς πατρός των. *♦* Γύρω στήν πόλι μας. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΜΗΤΟΗ 1)0 "ΛΙΡΟΟΟΛΙΣ,, 'Ανε,χΝρεί εξ Ηραχλεί •η εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ Ρέ· θυμνον, Χανιά, Πειραια, Σδρον, Πβίρβν, Νίζβν. Πρα«ορβΙον ΛΙΝΑΡΑΑΚΗ . 1-4! ΜΕΞ. Γ ΣΤΕΦΙΝΙϊΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέως Ιατρός Εύαγγελι- σμοθ σπουδάσας επί νεν· ταβτΐαν έν Ιταλία Δέχεται έν τώ νέφ Ια¬ τρείω τού όβός (Πλατειά Στράτσ) Εναντι Φαρμα· κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΤσοβος έκ τής 6δοΟ Κα- γιαμπή. Ώραι έτχισκέψβον 9—12 καί 4—7. Κριμμύδια Νάξου πλεξιτές καί &ΠΓ°νταΐηά ^Δ Παρά τάς άντιθέτους προβλέ ψεις των καιροσκόπων. ^ —Ό καιρός καί χθές εφαίνετο ήπιώτερος. —Ώστε νά δικαιολογηθοθν πά λιν ευνοικαί ύποθέσεις διά την έ ξέλιξιν τής παραγωγής. —Έξαιρετικής σημασίας δια την πόλιν μας είνε ή σήμερον οργσ νουμίνη «ήμέρα τοθ Πρασίνουβ. —Τής ότιοίαο τόπρόχραμμα δή μοσιεΰομεν είς δλλην στήλην. —ΚοΙ διά τό άσύνηθες αότής καί διά τό ηθικόν της περιεχόμενον γύρω από την καλλιέργειαν τής άγάπης πρός τό πράσινον. —Ή τελευταία ώς γνωστόν θά συνοδευθβ σήμερον καί Από «Εμ πρακτον» καλλιέργειαν Δστε νά πιστεύση κανεΐς δτι τό Ηράκλειον θά αποκτήση συν τφ χρόνω νεαν δψιν μέ τό πράσινον. —'Η πληγή τής έπαιτείας ουνβ χΐζεται πάλιν κατ' αύτάς. —ΚαΙ Ιδίως άπό τυφλούς, χω λούς κλπ. οί ότΐοΓοι θά ηδύνατο νά περιμαζευθοθν είς τό λειτουρ γοθν άν δέν άπατώμεθα Γηροκο μεΓον, —Μέ την αύξησιν τοθ τέλους έταστολών—οί έπιστολογράφοι °γι ναν οΐκονομολόγοι. —Προτιμώντες τα ταχυδρομικά δελτάρια δηλ τό μίνιμουμ Τής αύ ζήσεως, —"Ετσι ίλειψαν ή Θά λείψουν βαθμηδόν αί επί «κόλλας διαγωνι σμοθ» επιστολαί καί θά επικρατή ση ή συντομΐα—σκοπιμότης καί αύ τή καί άπό γενικωτέρας απόψεως. —Μέ τάς πλημμύρας τής Άμερι κης οί απαισιόδοξοι όμιλοθν περΐ άληθοθς «σιτοδείίτς». —ΚαΙ συνεπώς νέας ύπερτιμήσε ως των σιτηραν.,. —Άς ελπίσωμεν 6τι ή γνώμη των θί άποδειχθη άστήρικτος. —ΚαΙ μετά την προσέγγισιν τής κυρίως χορευτικής σαιζόν. — Χορευτική κίνησις σχεδόν δέν ύπάμχει είς την πόλιν μας. — ΧοροΙ γίνονται μόνον είς τα σπΐτια—τουλάχιστον αύτό ίσχυρί- ζονται οί χοροδιδάσκαλον —Πάντως οί χορευταί άναμί- νούν τό Τρΐώδιον. Κάτι θά γΐντι σοθ λ έ νέ. ΚαΙ Ισως δέν Ε χούν δ. δικον. —Κόσμος καί κόσμος τρώγει αό τές τίς Ομέρες άπό τα λαίκά συσ σΐτια. —Των οποίων ό θεσμός άποΒει- κνύεται οϋΐω εύεργϊτικώτατος 4ν σχέοει μέ την υφισταμένην λαϊκήν δυστυχίαν. — ΚαΙ τάς στοιχειώδεις ανάγκας της ποός τάς οποίας κρέπει νά α¬ ποβλέπη ή κοινωνική πρόνοια, ____________ΛΡειιβρτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.—'Ανβχώρησε χθές δι» Αθήνας διά την προμήθειαν είδών πρός πλουτισμόν τοθ καταστήμα τος τού ό κ. Νικηφόρος Διακάκης ύποδηματοποιός. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νίβι μοδέρνβι χρνμκ- τιομβί. Αί τιμαί μας είνε αί καλυτέρα.. Α Β Ε ΔΙΣΙΑ Ν Όο«{·Λγ(«» ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Έςαιρϊτικής ποιότητος «ΐίλθθν- τ«ι παρά το οτ«φιδαποΒΐιΜο Ίμ. Χβλκιβδάκπ συνβιχία Γενή ΤΧ» μΐ μετ* τέ. νεόκτιστον σχολείον π·ρΙ τ· 100 μίτρα Κβ1Χ ££. «λεορΜί έμπβρομεοιτικβυ Γρ«ε»ί 5;ίζ·νλβίί πρ*β 3 + Η ΜΙΝΟΑ Φέρεται είς γνδσιν τοδ ΚβινβΟ ότι λβγω τής ΗρΙσινς ή λ β< 4π6 σήμερον., ~β Ηοτ β* σι,νεχίσο τ«β έργ«σίας « κ«φ«νεΙον, ώς Ν«1 «ρβ,,ρβν. ΡΗ{ οί «««στροιτβι χυρβ είς δέματα έξαΊρετικ«ς ποιότητος πωλοθνται ιταρ* τ® κ, Λ, ΓΜψτβκη καί Σ», αντε "· Αντ έ ϊιό λα.ς β ς. Ο Δβ «ίιόβίαμα. ΑλλΛ Γ,βν γΐγονότων ι 1, <πήν σειρά τΛν ία ήσαν κσρ·ωμ·να ο ^ρο κερ( «ύ «τρεμ ,ΐν (βή, «ου εορυνε. βφ> τοθ έίοιμοθι
  Βΐιούβά έθρυνόιαν
  ημ
  τού. Άλλα
  τοθ Βουρβώκ
  άκόμη μίαν
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΕΤΟΙ
  1ΔΡΥΝΑ ΑΓΓΛΙ
  ΥΠΟΚΑΤ
  ΚΑΤΑΘΕΣ
  ΤΑΐλ
  Εκτέλεσις
  Υασίας υπό
  Ορους
  Προνομιο»
  4*
  Ελλάδι:
  1
  ΕΥΑΓ.
  ΧΕΙ
  Λ Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  ΡΒον
  Ό,τι επηκολούθησεν ήταν
  ενας μακάβριος έφιάλτης. Δέν
  ήταν έ"νας άνθρωτχος ποθ α¬
  πέθανεν, άλλά ενα θώμα, μαθ
  ρο καΐ, ττρησμενο πού απε
  συνετΐθβϊθ. Άλλά ώσαν ο-
  λη ή θέλησις τώ» προγόνων
  τού νά εΐχβ συγκεντρωθβ μέ
  σα τού, τό σβμα τοθ Λουδο¬
  βίκου 15ου, άντέτασσβ μιά κα
  τσκληκτιχήν άντΐστασι σιήν
  άναπόφευκτη έκμηδένΐσι. ΟΙ
  ήμέρες αύιές ήσαν τρομερές
  γιά δλους. Ή φρικτή δυσο-
  σμΐα εκανε τούς ύτιηρέτες νά
  πέφτουν λιπόθυμοι. ΟΙ τρείς
  γεροντοκόρες συνεκέντρωσεν
  τίς τελευταΐες των δυνάμεις
  γιά νά συνεχίσουν την άνρυ·
  πνΐα κοντά στόν άσωτο πατέ
  ρα τους* «αί ή αύλή έπερίμε-
  νεν· δλο καΐ πιό άνυπόμονα
  τό τέλος τής φρικτής τραγω-
  οίας.
  Κάτω, κολλές ήμέρες τώ-
  ρα, ήσαν ετοιμα τα άμάξια
  Πά νά γλυτώση άκό τή μό·
  λυνσι 6 καινούργιος βασιληάς
  Ιπρεπε χωρΐς νά χάση λεητό
  νά πά{) νά έγκατασταθή στό
  Σουττζο μέ τή βασΐλισσα καΐ
  δλη την άχολουθία τους μό-
  λις 6 παληός θά έξίψυχοθ-
  σεν. Οί καβαλλάρηδες είχαν
  κι' 6λας σελλώση. τα άλογά
  ιους, οί όποσκευές ήσαν ε'ιοι
  μες, επί ώρβς καΐ ώρες άμα-
  ξηλάτες καΐ λαχέδες ανέμε¬
  νον διαταγάς. Ό Δελφΐνος
  καΐ ή ._ Μαρία—'φντουανέττα
  έπαρακολουθοθσαν άκό μα-
  χρυά τό δράμα. Άλλά ή πο-
  ρβΐα των γεγονότων τούς 6-
  Φβρνε στήν σειρά των κρωτα
  γωνιστΔν· Όλων τα βλέμμα-
  τα ήσαν καρφωμένα στό μι¬
  κρά κερΐ νού έτρεμόφενγε
  οάν ζωή, πού έοβυνε, στό να
  ράθυρο τοθ έτοιμοθανάτου
  καΐ πού θά έσβυνόταν—-αύτό
  ήταν τό σημάδι—μαζΙ μέ τό
  ξεψύχημά τού. Άλλά τό γέρι
  κο σδμα τοθ Βουρβώνου άντι
  στάθηκεν άκόμη μίαν ήμέρα.
  Τέλος, την Τρίτη 10 Μαΐου
  στΐς τρισήμισυ τό άπόγευμα,
  μιά μεγάλη κραυγή ακουσθή·
  κεν από την αύΧή χοθ παλα-
  τιοΟ.*Ητανο£ έκατοντάδες των
  ύπηοβτών χαί των άνθρωπον
  τοθ λαοθ πού επερίμεναν, σαν
  εΐδαν τό κερΐ νά σβύνη.
  Άμεσος, άπό δωμάτιο σέ
  δωμάτιο, σάν ανεμος πού
  έσηκωνόταν, σάν κθμα πού
  έφούσκωνεν, είσωρμοθσεν ή
  είδησις, άπλωνόταν τό μή-
  νυμα:
  —Ό βασιλεύς απέθανε,
  ζή τω ό βασιλεύς!
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον
  Ο ΙΛΙΓΓΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  Κλειομένη σ' ενα σαλονάκι
  των διαμερισμάτων της, έπε-
  ρΐμβνεν ή Μαρία—Άντουανέτ
  τα. Κοντά της ήταν ό Δελφΐ¬
  νος. Ήσαν καΐ οί δυό άμΐλη·
  τοι' μόλις έτολμοθσαν νά άλ-
  ληλοκυτταχτοθν. Μιά άλλόκο
  τη άγωνΐα ίσφΐγγε την καρ·
  διά τους.
  ΕΤχαν άκούσει τή μυστηριώ
  δή βοή: ε"να κθμα φωνών, λέ-
  ξεων πού δέν χατώρθωναν νά
  ξεχωρΐσουν έφούσκωνεν, δλο
  κ9 έδυνάμωνεν, δλο κ* έπλη-
  σΐσζεν. ΤΗταν ή όχλοβοή πού
  έοιωχνε πρός χό μη*έν την
  τελευταία πνοή τοθ Λουδοβ'-
  κου 15ου. Τα σασιισμένα
  βλέμματά των έσυναντήθη-
  καν. Έκατάλσβαν.
  —Τελε'ωσεν Ι είπεν ό Δελ¬
  φΐνος.
  Τό πρόσωτιό τού έγινεν άκό
  μη πιό χλωμό κ' ίνα άλλόκο-
  το Βέος έθόλωνε χά μάτια τού.
  Καΐ άπό τα βάθη τοθ παλα-
  τιοθ, 8λο χ" έπλησΐαζεν, δλο
  χ' εμεγάλωνε κ9 έφθανεν 6ως
  τα σύτιά τους, περνώντας μέ
  μανΐα πόρτες καΐ παράθυρα
  Λ βοή.
  (συνβχΐζβται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |_-
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ Α1ΡΑΣ
  ΕΑΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ»
  ΥΠΟΕΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΕΛ-ΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕ1Α
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικης έρ-
  νασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα- 1
  σκευής (Γιάμπολης) ίδρυθεν τό πρώτον ι
  έν Ελλάδι: '
  ΨΨ
  Ή Γιάμπολη κατασχενάζβται ηαρά (ΙδικοΟ τεχνίτβυ
  ηροοληββίντββ έκ τβν μ·γά>ων Εργοστασιον τής 'Αμε-
  ρικανικής Έτ«ιρϊί«ς έν ΣΝχΙοις τής Μικράς 'Ασίβς «κ
  ΐβδ χνμββ τού θαυματβυργου φυτοδ «ΓΛΥΚβΡΙΖΛ».
  Έν 'ΑμερΐΜβ χαι Εύρώπη χαταναλίσχουν έκατομμύ
  ρι« χοιλά ημερησίως - άναγνΝρΙζοντβς τάς θαυμβοίας 15»
  βτπτ*ί της ώς μαλκΜΤΐχου ><χιμβδ. χρυολογημέτνν, χατα οταλτιχου τββ βηχός *αι βάλοαμον τού στηββυς. ΠΝλιϊται ·1ς βλα τ* Φαρμαχίϊα χαΐ κβντρικώτίρα πΐ· ρΐπτερα αίς χυτία των 5 ραβδ»»ν (Μαοβυρί«ν) πρβς δραχ. 5 Ιχαοτβν Μυτίον. Τβ χυτίον φέριι «Ις τό μίββν τόν ΣΤΑΥΡΟΝ. 'Επίσης ζητεϊτβ χαΐ τα ΑΛΛΑ έςαιρετιχά προϊβντα τοδ αύτβδ 'ΕργβαταοΙβυ Βαλδέ, Γόμΐς σκέτβς χαΐ άρ«μα τΐΜίί, Ρβγκλίς, Μαστίχΐς'Αρερικής... Ζητεΐτε άηβχλειστιχβί τ* ηρβιόντα ΒΙΑΛΕ από χον Φαρμακβποιόν βο>ς μκΙ Ζαχκροηλκβτην σ«ς.
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥ2ΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ—Ο-ΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  έαΕύανγελιβμβς»|Άβηνβν.
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 «· μ· *αΙ 3—7;μ. μ.
  επί της, όδοθ Άμσλθείας (Πλατύ Σοκκάκι),, Εναντι
  πρώην Ίατρεΐου κ. Λογιάδου·
  ΤΙ
  ΤΗΣ 0101 ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΩΝ ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
  Έν συνεχβΐο: τής χθεσινής
  άνακοινώσεως τοθ Συλλόγου
  Λασηθιωτών Ηρακλείου Ι μάς
  έστάλη ή κάτωθι βιαμσρτυρΐα
  έκ Λασηθίου διά τή ν άσκηθεΐ
  σαν πολεμικήν κατά τής ό
  βοθ Λασηθίου—Ηρακλείου:
  Κυριε Αιβυθυντά τής «'Ανορ
  ΟώβΐΝς»,
  ΆφοΟ πρθτον οας ευχαρι¬
  στήσωμεν θερμότατα διά τό
  στοργικόν σας ενδιαφέρον υ¬
  πέρ τον συμφερόντων τής Ε¬
  παρχίας μας πού καΐ χωοΐς
  νά σάς Εχωμεν πρότερον έξου
  σιοβοτήσρ τόσον τιρρθύμως
  καΐ σθεναρώς άνελάβατβ την
  ύιοστήο'ξιν τον δικαΐων μας,
  έπιτρέψαττέ μας ύστερον δπως
  04ΐλήσωμεν μέ την γλώσσαν
  της αληθείας άπό τον στη·
  λάν τής εγκρίτου υμών έφη-
  ρΐβος, ημείς οί ά μέσω ς ένβι·
  αφερόμβνοι διά τόν δημιουρ¬
  γηθέντα θόρυβον υπό τής έν
  Άγ'ω Νικολάω εκδιδομένης
  «*Ανατολή;» ώς πρός ιό ζή-
  τημα κατασκευάςτοθ δρόμου
  Ηρακλείου—Λασηθίου.
  Ή έν λόγ<ρ εφημερίς άπό τίνων ημέραν ήνοιξεν σφο¬ δρόν πθρ κατά τής αποφάσε¬ ως τοθ ύπουργοθ ΓενικοΟ Δι οικητοθ Κρήτης κ. Σφακιανά χη καΐ τον σχετικόν διαβημά των τον Ηρακλειωτών δπως μέρος έκ τοθ διατεθησομένου ποσοθ είς τόν Νομόν Ηρα¬ κλείου διά τα ό*3ικά εργα δια Τεθή διά την διάνοιξιν καΐ ά ποπεράτωσιν τής όδοθ Ήρα κλεΐου—Λασηθίου, ήν άπόφα σιν ή έγκριτος υμών έφηαε ρΐς διά θετικον καΐ άδρών έ- πιχειρημάτων υΐοθέτησεν καΐ ύπεστήριξεν ώς ωφέλιμον καΐ σωστιχήν άκό πάσης απόψεως. Παραδόξως δμως ή περ( ή; ό λόγος εφημερίς, έμφανιζο- μένη δήθεν ώς έκπρόσωπος τής όλότητος τον κατοΐκων τοθ ΝομοΟ μας καΐ ε(δικώτ& ρον τής επαρχίας Λασηθίου, πειραται διά γελοίων καΐ σα θρών έπιχΕΐρημάτων νά κατα- δεΐξη δτι ή έπαρχία Λοσηθίου δέν Εχει ανάγκην άλλης ό· δοθ καΐ δτι ή όΒδς Ήρακλεί ου—Λασηθίου είναι κατ' αύ την πάντοτε όδός πολυτελεΐ αςΙΠ (δρα φύλλον της 17 Ία νουαρίου 1937). Άλλ' δταν τζθτα ύκοστηρίζη άς γνωρίζη δτι δέν έκπροσωπεΐ τίποτε πέραν τοθ έαυτοθ της καΐ ότι τα παρ' αυτής ύποστηριζόμε να άποτελοθν γνώμας καθα ρος προσωπικάς. Μας προξενεΐ άληθος χά τάπληξν καΐ έπισύρει την δι καίαν αγανάκτησιν τον κα τοΐκων τής επαρχίας τό νά ύ ποσΐηρΐζη τόσον έκθύμως την ανάγκην τής μή συζητήσεως κ&ν τής έν λόγω όδοθ: Καΐ έ ρωτομεν: Πδς καΐ άπό ποί ούς Ελαββν τοιαύτην έξουσιο 3ότησιν; Μήπως δρά γε τό ό ψΐμως έπιδεικνυόμβνον ένδια φέοον υπέρ τον συμφβρόντων τής επαρχίας μας (καΐ διά τα όποΤα ουδέποτε ειλικρινός καΐ πραγματικάς ένδιεφέρθη) την ηνάγκασαν νά λαλβταθτα ή ή ύστερόβουλοςπρόθεσίςτης; Άσφαλβς τό τελευταίον τοθ το συμβαΐνει. Διότι Αν νομί ζή δτι τό Λασήθι έξυπηρετή θη πράγματι επαρκώς άπό την ήμιτελή ήδη χαί έπισφαλή οδόν Άγίου Γίικολάου—Λα σηθ'ου πλανάται πλάνην ο(κ τράν καΐ έμφανίζεταΐ μή έχου σα οΰτε καν αντίληψιν τής πραγματικότητος χά Ι τον συμ β^ΐνόντων. 'ΩοαΙα μά την ά λήθεια ένημβρότης εφημερί¬ δος, αν καΐ είμεθα απολύτως βεβαιοί δτι οθτε ή (δία πιστεύ εί είς δσα γράφει. "Ισως α¬ παντώσα είς την επιστολήν μας αυτήν μας άντιτάξει δτι ή έξυπηοέτησις της επαρχίας Λασηθίου θά συντελεσθή πλή· ρως μετά την αποπεράτωσιν τής μνησθείσης δδοθ όπότε θά υπάρξη άκώλυτος έπικοι νωνία μετά τοθ Άγίου Νικο λάου. Άλλά καΐ τούτου υπο τιθεμένου έλάχιστα πρόχβιται νά εξυπηρετήση ήμβς ώς α· τομα οθτε καΐ την κατανάλω¬ σιν τον ποικΐλων καΐ πολυτί μων προΐόντων μας πρόκει τγτι νά θεραπεύση· Διότι καΐ τα συμφέροντά μας ώς Λα σηθιωτον συνδέονται άρρη κτως μέ τό Ηράκλειον (ώς εί ναι φανερόν) καΐ διότι τα προ ϊόντα μας ευρίσκουν αρίστην καταναλωτικήν αγοράν έν Ή ρακλείω. Καΐ τό εξαγωγικόν εμπόριον εύχερέστερον καΐ οί κονομικώτερον συντελεΐται ώς πας τις καΐ ή (δία Εηρεπβ νά γνωρίζη Πρός κόίτάδΒΐξΐν δέ τούτων αναφέρομεν δύο άπτά παρα- δείγμιατα π.χ. ή έκ τοθ λιμέ¬ νος Αγ. Νικολάου έξαγωγή ενός τόννου γβωμήλων έπιβι ρύνεται καθ" άς Εχομεν πλη¬ ροφορίας κατά 600 δρ. Έπί- σης α( άνάγκαι ολοκλήρου τής άγοράς Άγίου Νικολάου καλύπτονται π. χ. μέ ένα φορ τίον φασολίων. Τουναντίον ή άγορά Ηρακλείου λαμβανο- μένου ύτι' δψιν τοθ πληθυσμοθ ιης καταναλίσχει καί άπορρο φφ 50πλάσιες ποσότητες. "Ο τα ν λοιπόν παρόμοια ό- φέλη πρόκειται αναμφισβητή¬ τως νά προσπορισθομβν οί Λασηθιοται έκ τής διανοίξε- ως τής όδοθ αυτής μ 4 ποία ν συνείδησιν την χαρακτηρίζει ό κ. Άρθρογράφος οδόν πό λυτελείας!!; Ημείς πιστεύομεν άδΐασείστως δτι ό τοιοθτος χαρακτηρισμός είναι ύπερά γαν ΰπβρβολιχός καΐ αύθαίρε | τος διότι ούδαμοθ της Έλλη νίκης Έπικρατείας ύπάρχουν (δρόμοι πολυτελείας, άφοθ σΐ στοιχειώδεις άνάγκαι τοθ πε 'ρισσοτέρου πληθυσμοθ μένου σιν άθεράπευτοι. Διά την επαρχίαν Σητείας συνηγοροθμεν κα( ημείς είλι- κρινος νά συνδεθί) τό ταχύ' τερον καΐ διά ξηράς όπότε χάρις καΐ είς την θαλασσίαν συγκοινωνίαν της θά κατα¬ στή πραγματικώς τό καλότε ρον διαμέρισμα της Νήσου Ι_υ ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΙΠΙΙΙΙΙΙΙΠΙΠ ΙΙΐηΐΙΠΙΠΐ-ίΐιΠΙΙΙΙΠ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟΙΜΙΙΙΙΐηΡ Ι Πώς δασμολογούνται τάεϊδη άτομικής χρήσεως. Δι* αποφ£σι«ς τοθ δπουργοθ τΛν ΟΙχονομιχΑν άπαλλάσαονται τοθ ιίσαγωγιχοθ τέλους χαί φίριον τα χάτωθι ιΐϊη, έφ' δσον είναι άτίμιχής χρήαι»; τΟν έιτιδατων ή οδοιπορών. Τα μετοιχιιρισμίνα ιΐδη ένδυ- μαοίας, στολισμοθ, χαθαριίτητος, χλινοστρβίμνής χαί δπνου, πλήν τβν έχ μιτάξης. Τα δπο σκουδα· οτβν χομιζόμινα χατά την επι· στροφήν των είς Έλλάδα μεταχει ριομένα 6ι6λ(«, τα πράγματι μ·- ταχιιρισμίνα ι15τ] χαί έργαλιΐ», άτινα φέρουσιν συνήθως μεθ' ίχυ- τβν οΕ ταξιδεύοντες ήτοι β:6λία ύχΐ ά"νω τΑν 20 χιλ.), δίοητρα, φτογραφιχαΐ μηχαναί χυνηγετι- χά 5πλ9, άμάξια παίδων, δ<ρίβαν τις ζωγράφβν χαί φοοητά μουοι- χά δυγανα (ίνα Ιν). Ε15η τροφί- μ«ν ώς γλυχύ?ματα κλπ., μέχρι 4 χιλ. ώς χ»1 ουνήθη ποχά μέ χρι δύο φιαλ&ν κατ' οίχο^ένΐιαν, σιγαρίττα μέχρις 100 4) ποθρα μέχρι 10 χατ' άτομον. 'ΕίΐΕοης απαλλίαοονται ΐΐδη χαι μας καΐ θά έξυπηρετηθοθν πολ λαπλος οί επί τόσα χρόνια δοκιμασθέντες ώς καΐ ημείς στήν άπομόνωσιν άγαπητοΐ Στβιακοί. Άπό τοθ σημβίου δμως τού τού μέχρι της νοοτροπίας της Άνατολης 4ίσχυριζομένης δτι εάν γίνη ό δρόμος ΉρακλεΙ ου—'Οροπεδίου Λασηθίου (ή μάλλον εάν τελειώση άφοθ ύπολβίπονται άκόμη ολίγα χι λιόμετρα διά την όλοσχερή" διάνοιξιν τού) ή απόστασις βΤ ναι τεραστία καΐ τεράστιον καΐ σατανικόν τό εθρηαά της νά θέση τάς βύο επαρχίας είς δύο άντιμαχβμενα στρατόπβ δα ώς εάν επρόκειτο πβρΐ Κα ταλανον της Ίσπανίας καΐ ΜαροκινονΙ Ευελπιστούμεν δ μως δτι οί άγαπητοΐ μας Στει ακοΐ δέν παρασύρονται εδκο λα στά θολά νερά της «Άνα τολης>, έννοοθν- βέ καλύτερον
  παντός άλλου δτι ούδαμοθ
  θά έπηρβάση τό συγκοινωνια¬
  κόν των ζήτημα ή διάνοιξις
  τοθ υπολειπομένου τμήματος
  της όδοθ Ηρακλείου—Όροπε
  δίου Λασηθίου.
  Παρακαλοθμβν θερμώς κ.
  Διβυθυντά δπως συνεχΐσετε
  μετά της αυτής θέρμης κα( ζή
  λου τόν Ιερόν άγονα τής
  πραγματοποιήσεως της όβοθ
  Ηρακλείου—Λασηθίου μέ αήν
  ρητήν καΐ άνεπιφύλακτον δια
  βεβαΐωσιν δτι ταθτα γράφον
  τες διερμηνεύετε τόν πραγμα
  τιχόν καΐ διακαη πόθον μας
  καΐ συμμερΐζεσθε τάς έν προ
  κειμένω άντιλήψϊΐς δλων έν
  γένει των κατοΐκων της έπαρ
  χίας Λασηθίου.
  Έν Τζβρμιάδων τή 20)1)37
  Ό Πρόεδρος της Κοινότητος
  Ν. Βογιάχης
  Ό Πρόεδρος τής Συλλόγου
  Έφέδρων Πολεμιστον.
  Β. Πλατή«
  Ό Πρόεδρος τοθ Προδευτι
  κοθ Συλλόγου ή «Άμάλθεια»
  Μ. Μ«ρΜο»λ«κπς
  (Έπονται έκατοντάδες υπο
  γράφων).
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
  τωνΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΗΠΙΚΩΝ
  ©εραπευονται μέ την χρήσιν των παγκοσμίου φήμης
  προϊόντων τής Έταιρίας ΣΕΛΛ:
  ΧΕΙιΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕΛΛ
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΛΤΟΣ ΣΕΛΛ
  ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ,
  ^ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΜ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ.
  Άριστον φάρμακον διά την καταπολέμησιν δλων των μορ-
  φών τής Ψβριάσεβς, Μελίγκρας, Σκουληκιών καί λοι-
  πβν άσθενειών των δένδρων, ανθέων καί κητακών.
  Βιβλιάρια οδηγινν παρέχονται δωρεάν.
  Διαρχή; παρακαταθήχη πβροι τ·Τς
  ΑΝΤ1ΠΡ0_ί2Π0Ι£ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΛΣΗΦΙΟΥ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ΗΗΗΗΙΗίΗΜΙΙϋΗ^
  νουργή ατομικάς χρήσεως είς μι¬
  κράς ποσότητας Ιφ' δσον οί χα·
  χαβλ-τέοι δασμοΐ χαί λοιπαί ςρί-
  ροι άνέρχονται μέχρι δρ. 1000
  κατ' οικογένειαν ί| 500 κατ' άτο¬
  μον. Εάν οί είς τα χομιζίμενα
  εΐδτ) άντιστοιχοθντες δασμοΐ δπιρ-
  δαίνοκν τα ανωτέρω ποσά κατα¬
  βάλλεται ή επί πλέον διαφορά.
  Τέλος έχ των προιχώων άκαλλάι-
  σονται μονον τα άποτΐλοθντα την
  «λινοστολήν> τοθοΐχου ήτοι οινδί
  νια, προσίψια, έσώρρουχα, προ-
  αχεφάλαια, έφ' δσον οί δασμοΐ
  δέν δπιρδαΕνουν τό ποσόν τβν
  10.000 δραχμων.
  Δι* £λλων διατάξεων δρΐζεται
  δτι τα μιταχειρισμένα Ιπιπλα
  χαί οκεύη οίκιαχής χρήσεως, ή¬
  τοι ραδιόφωνα (ίνα Ιν), γραμμδ· '
  φωνα (χντχ ί/) χαί ΪΙσκοι μέχρι >
  τριάχοντα, τα αποτελοθντα άντι- ι
  χεΕμενα τής έν % άλλοδαπ^ έγ- ."
  χατοιστάσεως προσώκων μετρι- /
  χούντων είς Έλλάϊα διά την δρι· Ι
  στιχήν των έγχαταστασιν, δπί-/
  χεινται είς δασμόν 5 ο)ί επί χί]ςϊ
  άξίας των έφ* 8βον σιινοδεύονται
  υπό πιστοηοιητιΧΗν τής προξενΐ
  χής ή £λλης άρχής δτι αηετέ·
  λσυν άντιχείμενα τί)ς είς την άλ
  λοδαπήν εγκαταστάσεως των. ΤαΟ
  τα έφ' βσον χομΕζοντκι έντός τρι
  μήνου άκό τής άφίξεως είς Έλ
  λαδα. Εάν τα άντιχεΕμενα χομι
  σθωσιν είς Έλλίδα εν Ιτος μετά
  την έγχατάβησιν τοθ ίδιοχτήτου
  των, δασμολογοθντβι μέ 10 ο)α
  επί τής άξίας των.
  —"Η υπογραφή τβν
  'Ενβιχιάζιται δωμάτιον είς ύγι
  εινοτάτην συνοικΐαν μέ θέαν θαυ
  μαοΐαν ίπιπλωμένον κατάλληλον
  διά σοβαρόν κύριον ώς καΐ διά οί
  κοτροφΐαν διά δεσποινΐβα. Διατίθ»
  ται καΐ λουτρόν. Πληροφορίαι τιαρ'
  ηί
  ΣυμπληρΝματικνς πρβς δα» έ-
  γράφομεν χθές έ{ αλληςΐστήλης
  διά την άηονρκφην των έπαγγβλ
  μοςτι6ν'Ηρκκλ>ίο» βυμφώνως πρής
  δοθβίβας πληροφορίας «1$ τβν
  ηρόιόρον τής Όμοσπβνδίας έπ«ν
  νΐλμκτινν κ.Γ«ρ·φ«λλάκην, άν«
  φεροντκι Κ«1 .τα εξής: ΟΙ ουαφπ
  μο&ντις τβ Ταμείον συμφώνως τφ
  άρβρν 84 τβυ κανονιαμου, τιμυ
  ροΰντΜΐ διά φυλκκΙοε»{ μέχρις 6
  μην&ν χά Ι «ρβστΐμου μέχρι 5,000
  δρ«χμ&ν. Ή όοθβϊακ προοεβμΐβ.
  κπογραφής έη«νν·λματΐΜν είνε
  ίι τελευτκι* καΐ πρός αποφυγήν
  παροτπόνων συνιοτκται «<ς τβυς έπαγγελματίας χαί βιοτίχνας 6· π»{ απιόβΝσιν έντβς τής όλιγοπ μ«ρο» ιΙβέτΓ προθεσμίκς νά έγ- γρχφνσιν «ρβς αποφυγήν των αύ οτηρ&ν χυρώσΐΜν άς 6 Νβμος πρββλίπει. Έπίσπς δσοι Ικ των Α παιγγ·λμ«τι&ν δέν ηδυνήθησαν μέχρι σήμερον νά ουναντησΜβιν τους άπογραφεΐς ίνα έγγραφ&οιν. δύνανται να «πευβόνΝνται ·<ς τα γραφ«Ια χοϋ Έπαγγιλματιχονι ΈπιμελητηρΙου, ίΐς ο Ιχ«ι συοτκ θά εΐδιχή υπηρεοΐα πρός «πογρα φήν τιιν. —Ή; σημκρινή έορτή τβθ πραοίνου. Ό Όμιλος τβν ,φίλων τοθ πρα οίνου εχοινοποΐησε τέ* χει-ΓΗθι πρβγρκμμ* της εορτής ιτου πρασί νού τΐλεσβηοομβνης οήμερον Πέμ πτην χκΐ ωρβτν 2.30 μ. μ, " 1) Συγκέντρωσις ΟροσκοπΝν κ«» £χβΑ«ΐΝν επί της Ολ«τ·1«ς Βαλλβργ&ν .(πρώπν Νομ«ρχΙκ(). 2) Έχκινηοις αϋτϋν προπορευο μένης της Μουσιχης βτβϋ _ημο» την 2 30 μ. μ. κατά την χεχανο νισμενην σ*ιρ«ν. 3) Έναρξις ά· χριβ&ς άμα τα άφίςβι επί τού τεί χβυς άννβεν τού Έργβστβοίβυ Χατζηδάχη. 4) ΌμιλΙ» ύπε) τοβ ΕΙροεδρου χ. Ά. Βουρδουμπάκη. 5) Φυτευσις επί τθπου δενδρυλ Αίοαν τινβ»ν. ί) Χορβς ΚρητΐΜθς &πό ΧχολεΐΝν Μεση( Έχπαιδι» οινς. 7} Χορβς Πυρρίχιβί, 8) Χο ρθ{ Χανιώτιχος, 9) Ί2θνιχό( Ύ μνος 10) Μ·τββ«σις των Χχολεί *»ν είς ώριομένιχ μΐρπ πρβς φΰ τευοιν τ«ν δένδρων. ΐί ναρχωτικ&ν είς Χανιά. Είς Χανιά τελευταία·;, ένεργεΐ ται βυοτηματιχη χαταδΙ«.{ΐ( έναν τΐβν τνν χβσισοποτΜν καΙ των προμηθιυτΜν τνν. Έκτβ» τδν α ναχαλυφβεντΝν είς τβ παρελθόν χκοισοποτεΐΜν, η αστυνομιχή & πηρκαία υπό τόν μοίραρχον χ, Οαπαγιανναχην άνιχάλυψε πρα χθές Ικανήν ποβότητα χοιοΐς χρυ πτομενην είς τό υπβγειβν τής ο{ χ(α( Εμμ. ϊτρογγυλου. —ΑΙ βσφοιλίβκις εναντίον κιν δύνοι» πολέμου ή έμφυλί- •ν πολίμου διΐκοπηβαν. Πρός τβΰ{ "Ελληναβ «οφαλι ατας εκοινοποιήθη πρό τινος έν χυχλιος της 'ΕνώβΐΜς τ&ν Άγγλι χβν άσφαλιστιχ&ν εταιριιϋν οιά τής οποίας αυνιστοτται η διαχβπη η ή ματαΐνσΐί παοης άοφαλΐο* νς χατά χινδυνου πολέμου η έμ φυλίο» πολέμου. Ή άφβρμη της διαχοπηςάπβδΙδεταιεΙ{ τόν ίοπβ νιχόν εμφύλιον πόλεμον άλλά καΐ είς την άαταθιιαν τής δ» >νο6Ε χαταατάσιε*{.
  ι* 4
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέαπτης
  28 Ίανουαρίοο 1937
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  ΚΟΜΙΖΟΝ ΠΟΑΕΜΟΦΟΙ1ΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΠΛΝΟΥΣ ΕΡΥ6ΡΟΥΣ
  ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΙΠΓ. ΣΕΒΑΣΤ1ΑΝΟΝ
  ΕΤΕΡΟΝ ΪΥΗΕΛΒΦΘΗ ΥΠΟ ΕΒΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου («ου
  άνταποχριτού μας).— Κατά τηλεγρα¬
  φήματα έχ Παρισίων, Σοβιετιχόν άτ
  μόπλοιον, τό οποίον εκόμισεν έκ Ρωσ-
  σίας πολεμοφόδια είς τούς έρυθοούς
  τής Ίσπανίας προσέκρουσεν επί νάρκης
  την οποίαν είχον τοποθετήσει τα έθνι·
  κά πολεμικά έξωθι τού λιμένος τού
  Άγίου Σεβαστιανοΰ καΐ κατεποντΐσθη
  άμέσως·
  Έπίσης, καθ' α άναφέρουν τά^ αύτά
  τηλεγραφήματα, έτερον σοβιετικόν εμ¬
  πορικόν πλήρες πολεμοφοδίων συνελή¬
  φθη υπό των πολεμικώντοΰ Φράνκο
  καί ωδηγήθη είς εθνικόν λιμένα δπου
  καί χρατεϊται αίχμάλωτον.
  Ή νέα δίκη τής Μόσχας
  καί ή διεδνής άπήχησις αυτής.
  ΑΘΗΝΑ! 27 Ίανουαρίου.
  Τηλεγραφήματα έκ Βιρο
  λΐνου άναφέρουν δτι αί
  Γερμανικαί εφημερίδας ·έν
  άντιναρέρχονται έν σινή
  την τελευταίαν έκστρατε(
  αν τοθ ΡκσσικοΟ τύ«ου έ
  ναντίον τής Γερμανίας έ«'
  «ύκαιρΐα τής δίκης ΡΛντεκ
  Μνουχάριν, Πιατακνφ,
  Σοκολνίκωφ κ. 6.
  ΑΙ έφημβρΐβες όνομά
  ζουν συκοφαντίαν κάθε
  σχέσιν τοθ Βερολίνου μέ
  τόν Τρότσκυ καί άναφερό
  αΐναι είς τάς δηλώσεις τοθ
  Ιδίου Τρότσκυ καρακτηρί
  ζουν τό καθεστώς των Σο
  βιέτ ώς «ροσω«ο«οιημενην
  βίαν καί τρομοκρατίαν, ά
  «οτελούμινην δέ ούσιαστι
  κβς α«ό όλιγαρχίαν δολο
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΕΙ
  ΛΙΛΤΗΝιΚΑΔΙ
  ΙΤΡΟΠΗΣ
  ΡΓΔΝΩΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριιού μας).— Ή καταρτισθεί¬
  σα υπό τής συνελθούαης προχθές υπό
  την προεδρείαν τού ύπουργού τής Παι-
  οείας Μεγάλης Επιτροπήν, πρός με
  λέτην τού έκπαιοευτικοΰ, συνήλθε σήμε
  ρον χαί ήτοίμασε την προεργααίαν η-
  τις άπαιτείται δια την άναΒιοργάνωσιν
  τής έχπαιοεύσεως, Καθώς ανεκοινώθη
  ή Έπιτροπή θά συνέλθη έκ νέου τό
  προσεχές Σάββατον 'ινα συντάξη τό τε
  λικόν πόρισμά της τό οποίον καί θά ύ-
  ποβλϊ.θή είς την Μεγάλην Επιτροπήν
  'ινα έγκρινομένου ύπ' αυτής καί υπό
  τού χ. Πρωθυπουργού διατυπωθή είς
  αναγκαστικόν νόμον, ό οποίος καί θά
  εκδοθή άμέσως.
  ΣΥΝΕΑΗΦΒΗ ΥΠΟ ΤΗΣ Π1ΕΒΕ0Υ
  Ο ΔΟΑΟΦΡΝΟΣ ΤΟΥ ΤΣΔΡΟ,
  ΩΣ «ΔΥΗΟΣ ΐΡΒΤΣΚΙΣΙΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ-ας).—Τηλεγραφού* έκ
  τού έξωτεριχού ότι συνεπεία τού παρα·
  ιηρουμένου έν Ρωσσία άναβρασμοΰ
  λόγω τής οιεξαγομένης δίκης επί άν-
  τισταλινισμω των έκ των κορυφαίων
  μπολσεβίκων Ράντεκ, Μπουχάριν, Πια
  τάκωφ* Σοκολνίχωφ κλπ. ή Γχεπεού
  προέβη σήμερον είς νέας συλλήψεις καθ*
  όλην την Ρωσσίαν.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα με
  τ&ξύ των συλληφθέντων αυγκαταλέγεται
  χαί ό έχτελέσας την δολοφονίαν τού
  Τσάρου κατά Ιούλιον τού 1918 είς
  την οικίαν Ίπάτιεφ. Ό έν λόγω μπολ·
  αεβίχος εθεωρήθη έπιχίνβυνος τροτσκι·
  βτής, ένεχόμενος είς την διεξαγομένην
  έό δίκην.
  ΗΎΞΗΒΗ ΤΟ ΚΑΑΥΜΜΑ
  1ΒΣ1ΡΑΒ.ΖΗΗΗΪ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατ' ανακοίνωσιν
  έκ τής Τραπέζης τής Ελλάδος τό είς
  χρυσόν χαί συνάλλαγμα άπόθεμα. τής
  Τραπέζης ηυξήθη τελευταίως χατά εΐ-
  χοσιν έν όλω έκατομμύρια δραχμών.
  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  0.|ΣΚΗΚ1Ν«ΗΝ ιΙΙΣΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μ«ς).—Καθ' α εγνώσθη
  σήμερον ή Άγροτιχή Τραπέζα ηροχει·
  μ έν ου νά διευκολύνη τα κρατικαί
  μέτρα υπέρ τής αυσιηματοποιή·
  σεως *»1 άναπτύξ·ως τής Ελληνι¬
  κήν άλιείας έηί βάοεων Θετιν,ών χαί
  ουγχρονιομίνων, θά άα»ή τού λοιπού
  καί άλιευτικήν πίστιν βιαθέτουσα πρός
  τούτο ώριβμέν» κΐφάλβι*, £
  •όνων.
  Έκ Λονδίνου τηλνγρα
  φοθν δτι αί έφημερίδες
  ουδέ τΑν (Χκρ«ν έργατι
  κβν βξαιρουμενων, σχολιά
  ζουν δυσμενβς την νέαν
  δίκην τής Μόσι,ας καί βε
  βαιοθν 5τι ή τυχόν κατα
  6ίκη τΑν κατηγορουμένων
  είς Θάνατον Θά στερήση
  τα Σοβιέτ τής φΐλίας τής
  ' Α γγλικήςδη ροσίαςγνώμης
  καίτοΰέργατΐκοΰκόσμου.ΟΙ
  "Λγγλοιάρθρογράφοιινδια
  τρίβουν Ιδία είς τό σημεϊ
  όν καθ' δ εναντίον των Σο
  βιέτ διετυπώθη ή καιηγο
  ρία δτι διά τούς έν Ρωσ
  σία: ■ολιτινούς κατηγορου
  μένους δημΐουργΐΐταιζήτη
  μα ά«λής άβοδοιής ή μή
  τοθ κατηγορητηρΐου κοΛ
  σκηνοθβσία καταδίκης έ«ι
  "ι βάσει αυτής.
  Καθ' όϊ αγγέλλεται έκ
  Ρώμης αί Ιταλικαι έφημκ
  3» ΠΡΟ
  ·■■
  ώργαννμένον ■ρακτοριϊον
  έν Παρισίοις καί δτι ή τε
  λευταία δολο#ον(α τοθ
  Μκολσεβίκου δημοσιογρά
  φού Νοβάκιν στΐνοθ Φίλου
  των δικαζομύνων έν Μόσχα;
  δφιίλιται είς έκχΐλιστικά
  δργανα. Κατά τό αύτό
  τοθ
  ή εΐδική άσε^άλεια των Πά
  ρισίων νά άν«ύρτι τό ταχύ
  τερον τούς δολοφόνους
  τοθ Νοβάκιν.
  Ή πρόσκλησις των στρατευσίμων ναυτ,
  άπογραφής 1937 νομού Ηρακλείου
  Είς την α' σειράν τής ναυ
  τικης κλάσεως 1937 ύπήχθη
  σαν έκ τοθ νομοθ Ηρακλείου
  οί κατωτέρω στρατεύσΐμοι γεν
  νηθέντες κατά τό έτος 1916.
  Νικ. Γ. Ζερβάκης έξ Αγ.
  Παρασκιων, Π. Αθ. Τοακμό
  κουλος έξ ΆρκαλοχωοΙου, Σ.
  Ι. Τσιβράκης έξ Έληάς.
  Έκ τοθ Δήμου Ηρακλείου,
  Ιω Π. ΆντωνΙου, Γ. Π. Βοσι
  νάκης, Κ. Ι. ΔουκουμβτζΙδης,
  Κ. Δ. Έλευθεράκης, Ν. Ι. Κα
  στανάς, Χρ. Κ. Κρεμασμένος,
  Δ Κ. Κούτης, Ν.Β. Κορισιδά
  κης, Έμμ, Ι. Λουκάκης, Γ.
  Χρ. Μανιάτης, Ι Π. Μιιαρ
  μιιαρίου,καΐ Κ. Γ. Βιτσαξάκης.
  Έκ Λιμένος Χβρσονήσου:
  Εύαγ. Ζ. Δοξάκης, Ι. Ν. Λα
  ρεντζάκης, Σπ. Ε. Μουντρά
  χης·
  Έκ Νέας '^λικαρνασσοθ:
  Ι. Μ. Β-ιδαξής, Εύαγ. Ιω. Σή
  μης. Έκ ΣκαλανΙου: Έμμ. Γ.
  Σταματάκης κα( έκ Τυμπάκι
  ου Στ. Κ. Χατζηδοσπυράχης.
  Έπΐσηςεΐς την αυτήν κλάσιν
  ύπήχθησαν έκ τοθ νομοθ Λα
  σηθίου οί εξής: Χαρ. Π. Τσιφε
  η, Η Κ. Άνβρθυλάκης
  Μ. Ν. Ββνβτος, Στ. Ε. Δασκα
  λάκης, Έμμ. Γ. Μαυοοφόοος
  Έλ. Γ. Ποινιωτάκης, Ι^Ε.Σπυ
  ράκης, Μ Ν. Ψαλιδάκης, Έμ
  Α Γα*υμΐ*άκης, Έμμ. Ι. Δερ
  μι ζά«ης. Έμμ. Ι. ΚόκκαληΓ,
  Ι. Χαρ. Μανουσάκης, Δ. Στ
  Συλιβέστρος, Εύαγ. Χ. Τζα
  βλάκης, Άλ. Ε- Ταμκουοα
  τζής, Ι. Κ. Περάκης, καί Άλ
  Κ. Καμττουρογιάν-νης.
  Ή ήμβρομηνΐα προσκλήσε
  ώς των υπό τα δπλα θά άνα
  κοινωθβ αργότερον.,
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ
  Ο» ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  Μετά ολιγοήμερον παραμο
  νήν έν Χανίοις επέστρεψε
  •κροχθές τό εσπέρας ό νομαρ
  χης ΉροκλεΙου κ. Ανδρέας
  Μάρκελλος.
  Ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΖ
  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
  Δι' ίγγράφου τ~« πρός την Νο
  μαρχίαν ή Γεωργική Πιριφέρΐικ
  Ηρακλείου παραχαλιΤ νά έγχρι
  θΐ ή ούαταοις ένές μιταβχτιχοθ
  οχολιΐκυ ΰπο&ιιγματιχοϋ έμβο
  λιαομοθ καί ίξημερώοεως άγρίων
  δίνδριον διαρχιΐας μεχρι τριών
  μην&ν χαί μέ άχτΐνα δρπαιως
  δλα χά 5ιαμ·(ί(σμ9·.« τοθ ΝομοΟ.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΪΠςθΗΚΟΦϊΛΛΚΕΙΰΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυδιρ
  νήοιως Ιδημί.οιε6θτ) δ νομος πι
  ρί 'ϊποθηχοφιιλαχιΐων. Δι* βύτοΒ
  τροτιοποιιΐται ό 4ργανιοιι4ς των
  'Υποθηχϋφυλακιίων ϊν γένει ιδίως
  ώσΐι ν* ιΐνΐ ϊυνατή ή πλέον ι&
  ρυθμος λιιτουργία αύτην.
  ΟΙ ΑΠΟΦΥΑΑΚΙΖΟΜΕΝΟΙ
  Προκειμένον τό ύπουργϊΐον
  ι ής Δικαιοσύνης να μελετήση
  ιό ζήτημα της πραστασιας
  (Αν άποφυλακιζομένων παρα
  καλβΐ δι' εγκύκλιον τού τούς
  Γεν. Διοικητας καί νομάρχας
  νά τοθ άναφέρωσιν εάν ιΐςιθς
  περιφερείας αυτών λβιτουρ
  γοθν εταιρείαι ..προστασίαν
  ιφν άποφυλακιζομένων ή άλ
  λα τιαρεμφερή οωματβϊα.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Ή έν Νία Ύίρχη 'Αοιλφίτης
  των Κ^ητων ή «Όμάνοια» άτιι
  οτιιλιν είς τς> χ. Νομάρχην δραχ
  μάς δύο χιλιάδας υηερ των Δαι'
  κων Συοοηίων τής πόλεως, χατα
  τιθιΐοας ιίς τον 'ΓαμΙαν τής Έφο
  ριΐας ΣυοοιτΙων χ. Άλ*ι6ιιχδην
  Μαρήν. Ώιαύιως ύ χ.χ. Ιωαν
  >ης Μικί»λοοιχονέ|.βιι χαί Ιΐανα
  γιώιης ΚορωναΙος χαιέθηχα» ί>
  ηιρ τοθ ούτοθ οχοηοθ δραχμάς τι
  τραχοοίβς, άντΐ οτιφάνου, είς μνή
  μην τής 'ΑΙλένης "Ανδ. Φαιοέα.
  ΑΙ ΕΞίΓΩΓΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Κατά τόν μήνα Διχέμβριον έχ
  τιθ λιμένος Ρεΐύμνης Ιξήχθηοαν
  159.000 χΐλγρ. χαρουηαΑΐύρου,
  βΟΟΟΟχαροκηόοηοροι, 3046 χά
  μθπΐβ χαί 37,6ίΟ Ηΐτρων,
  Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κατ' αναφοράν τής ένταθ
  θα _ύποΒιοικήσΕως χωροφυλα
  κης κρός την Διοίκησιν κρο
  χθες άλληλοετραυμαίΐσθησαν
  είς την Νεαν 'Αλιχσρνασσόν
  οί Αθαν- Γχαζόλας καί Έμμ.
  Χατζηδάκος ό μέν τΐρ£ τος
  διά μαχαίρας είς τόν μηρόν έ
  λαφρως ο δέ, βεύτερος διά
  σφαΐρας περιστρόφου είς τόν
  άριστερόν κρόταφον έτΐΐσης έ
  λαφρως. ΟΙλόγοι ςΐΐινες ώθη
  σαν τούς ανωτέρω νά ,,άλλη
  λοτραυματίσθωσι εΐνε^άσήμαν
  τοι όφείλονταΐ δέ είς τόν προ
  τον ως διατελοθντα υπό την
  επήρειαν οΐνοπνει,ματωοών
  ποτων.
  ενοικιασισ"
  ΦΟΡΟΥ ΙΦΙΖΟΜΕΚΩνΖΟΟΝ
  Την 31 Ίανουαρΐου έ.Ι. ήμέ
  ραν Κυριακήν χαί ώ^αν 9—12.
  η. μ. διινεργηθήσετκι έν ιω Έ
  φβριαχφ Καταστήματι άρχιχή
  πλειοδοτιχή δημοπρααΐα διά την
  ενοικίασιν τοθ φόρου σφαζομένων
  ζώων οΐχονομιχιθ Ιιους 1937)38
  τής πίλεως Ηρακλείου, Κωμβπά
  λεως 'Ανω Αρχανών χαί χωρίου
  Κρουσώνος. Έλάχιστος 8ρος προ
  αφορας ωρίσθη τοθ μέν Ηραχλεί
  ιυ δραχ. 984 000 τής ίέ χωμο
  πόλεως "Ανω Αρχανών δρχ. 1000
  00 χαί τοθ χωρίου Κρουσώνος
  δραχ.20000.
  Η ΔΙΚΗ
  ΔΙΑΤΟ ΕΓΚΛΗΝΑ ΛΙΝΝ&Ν
  Κατά πληροφορίας έχ Ρ«θύ,*νης
  ή έχιΐ είθαγγελιχή αρχή άπηγο
  ριυσι την ίημοοίευσιν των πρα
  χτιχών τής οιιξαγομένης είς τό
  Καχουργιοδιχιΐϊν δίχης διά τό
  ιγχλςμα των Λίμνην.
  ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
  Πρός £ κάντα τα Νομιχά πρόσω
  πά Δημοσίου ΔιχαΕου, χά £2διχά
  Ταμιΐκ χαί τιίις Αύτονίμοιις Όρ
  γασισμοΰς εκοινοποιήθη έχ τής
  Γενιχής Διευθύνσεως Δημοσίου
  ΑογιστιχοΟ έγχύχλιος πιρΐ τ
  τρίτιου τής χαταρτίσεως των πριϋ
  πολογισμβν των Νομιχ^ν πρόσω
  πων Δημοσίου Διχαίου τοθ Οίχο
  νομιχοθ ϋτους 1937—38.
  ΑΙ &ΙΚΑΣΙΜΟΙ «ΓΡΟΖΗΜΌΝ
  ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά χον μήνα Φεβρουάριον χχ
  θωρίσθησαν αί εξής διχέσ'μοι
  γροζημιών 5πό τοθ 'ΑγρονομεΙου
  'Αρχαλοχωρίου: Την 8ην ιίς 'Δρ
  χαλοχωρι χά Ι ΠατσΙδιρον, την
  9τ)ν ιίς Γαρύπα χαί "Ίνι, την
  ΙΟην είς Σχοινί, την Ιΐην ιίς
  Καστιλλιανϊ, την 15~ν ιίς Αϋρτη
  ρα χαί την 16ην ιίς Τεφέλι. "Υ
  πό χοθ 'ΑγρονομεΙου. Τυμπαχίου
  καθωρίαΒηςιαν έπίσης αί άχίλου
  θοι: Την 5 ιίς Μαγαριχάρι, την
  8 είς Βίρρους, την 9 είς Τυμπα
  χι, την 10 ιίς Πιτροχιφάλι χυΐ
  την 11 είς ΣΕ66α.
  Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΖΥΓΙΟΝ
  Πρός χιύς Προίδρους των Κοι
  νοχήιων τοθ ΝομοΟ εκοινοποιήθη
  καρά τής Ν?μαρχ(ας τηλιγράφη
  μα τοθυπουργείου των Σρατιωΐιχβν
  ' εί» .εντέλλεται !τουτο την συμ
  ληΓωματιχήν απογραφήν υποζυ·
  γίων δχημάτων χαί αυΐοχινήτων.
  Προθισμ(αι ωρίσθη μέχρι 1ης
  Μαρτίου.
  Η ΒΟΥΑΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΔΙΑ ΜΑΚΡΩΝ
  ΤΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΙ! ΟΡΟΟΑΙ1Ν.ΑΣ
  ΤΗΝ Μ ΕΙ λ λ «Ν ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΥΠΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΟΡΑΚΤΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού ί*ας).— Τηλεγραφήμα-
  τα έκ Λονδίνου μεταβίβου* μακράς πε
  {ριλήψεις τής συζητήσεως ήτις εγένετο
  •σήμερον είς την Βουλήν των Κοινοτη-
  των επί τού κομμουνιστικού χι^ού^ου
  καί τής άβκουμένης τόσον είς την Αγ¬
  γλίαν όσον κκί είς τάς κτήσεις τής αυτο
  κρατορίας προπαγάνοας υπό των προε,
  κτόρων της , κομμουνιστικής βιεθνούς.
  ΠολλοΙ έκ των ρητόρων υπεστήριξαν ό¬
  τι ό κίνβυνος είναι μέγας διά την ισχύν
  καί την ένότητ* τής Αύτοκρατορίας
  καί εζήτησαν άπό την Βουλήν καί την
  Κυβέρνησιν την λήψιν αύστηρών μέ-
  τρών πρός εξουδετέρωσιν των ,κινδύνων
  τού κομμουνισμόν.
  ΚΑΙ Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΒΟΥΑΗ
  ΒΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ .ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
  ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΆΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ειδήσεις έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι χατά την αποψι¬
  νήν συζήτησιν έν τή Βουλή, επί τής ορ
  γανώσεως τής Αμύνης τής χώρας οί
  βουλευταΐ τής δεξιάς θά έλέγξουν την
  κυβέρνησιν διότι έπιτρέπιι είς τούς
  συμμαχους της κομμουνιστάς νά ασχούν
  προπαγάνδαν είς τόν στρατόν καί τό
  ναυτικόν καί νά ένσπείρουν τό πνεύμα
  τής άπειθαρχίας καί ^της άποσυνθέσεως
  μεταξύ των άνορών των πολεμικών ου-
  νάμεων. Ή συζήτησις λόγω χης φύσεως
  τού θέματος προβλέπεται θυελλώοης.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΣΦΐΓΟΥΝ
  ΠΑΗΤΑΧΟΒΕΗ ΤΗΝ ΜΑΑΑΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Ραδιοτηλεγρα-
  φήματα έκ Σαλαμάγχας άγγέλλουν ότι
  κατ' ανακοίνωσιν τού Στρατηγείου τού
  Φράνκο «ά έθνΐκά στρατεύματα προε-
  λαύνουν συνεχώς καθ' όλον τό νότιον *
  μέτωπον. "Ηδη ή στρατιά, ή επιτιθε¬
  μένη χατά τήςΜαλάγας περιέοφιγξε την
  πόλιν αυτήν πανταχόθεν. Κατόπιν τού
  τού ή πτώσις τής Μαλάγας θεωρείται
  πλέον άναπόφευκτος.
  ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗΗ ΜΑΔΡΙΤΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τρ άγορδ μας κυμανθεΐσαι ι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων Ι
  νροΐόντων «Τχον Ας κάτωθι: '
  |«ι·. Μ. 85,
  β' «οιό». „
  II
  ,
  α'
  ποιότητος
  Βρ.
  ι
  ρ;
  II
  II
  ι
  ■ι
  ■■
  (19.30 20,30
  'Βλπα
  Μεκ
  II
  •ι
  ι
  ■—•Ι»
  βι
  ■■•Β
  ··.
  1*.30—16.30
  Ι*.
  Η
  η
  '· ■·
  Τ
  Μαθράι
  II
  ·■
  Μ ■■
  Ταχτειοει
  α'
  ' νοιότιτο·
  |
  II
  II
  ( 13.60
  Τ
  *Ιλ«κ
  II
  Β
  Μ
  Ι
  ». βαθμω»
  βρ.:
  κοινα ν. εβοδιΐαε.
  II
  ε)"1*
  ΔιανικΔς
  Χ—ιε*ν%|
  .. «·■«« «ι,
  «Ι«·ι νεα« 1·ο8«Ι««
  Αρχανών τό »(*τ.οβν40,—41
  " «αλαιοΐ „
  ΜαλβΡυζΙου ««τ* ο». „
  Χαροΰ—α οραχ, Ι,
  Μίλι ηοιοτικώς ,,^
  «*βτσξα „ «Μ,
  Κουκοΰλια ζηρο „ ΙΗ,
  ΔΙρματα βόία „ §4, _4·,
  Αρνοοβρματα έρι*. „ Η.
  Βροβατβν αίνών „ 40,
  Μαλλια κατ' οκάν „ <$, _|§, Τιμαί Συναλλάγματος Δολΐαριον βρ, Π 1.1·-! 13,10 ^'Ρ0 „ Μ6. — ϋβ Κορώνα ΣοοοβΙα·, Β8.ΙΙ—Ε8.40 Φοάγκο» „ §.||_ β.» ^^•'ΐΡβνΌν „ Η.Η—»Λ) Φιορίνι Όλλανβ. „ 60.Μ-6Ι.ΙΙ Τε»χο·λοΒακίαα •^Υ«β» Β·Π ^Υ Β Ιρν|·Ι1«ι ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου άνταποχριτού ν*·ας).— Νεώτεραι τηλε¬ γραφήματα περί τής εξελίξεως των έ· πιχειρήσεων ^ έν Ισπανία άναφέρουν ό¬ τι τα έθνικά στρατεύμαται συνεχίζον τα ηάντοτε την προέλασίν των είς τό νότιον μέτωπον κατέλαβον σήμερον την όοόν Μαδρίτης—Άλμπαθέντε καί άπέκοψαν την μεταξύ των δύο πόλεων συγκοινωνίαν. II ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγρ*φήμ«,τ,β έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι αί μέ χρι τής ώρας υπολογιζόμενον ζημίαι έκ των πλημμυρών είς Αμερικήν υπέρ βαίνουν τα 3ΟΟ εκατομμύρΐα οολλα- ρίων. Ή Άμερικανική κυβέρνησις άηε φάσισε νά χορηγήση έκτάκτους πιστώ- σεβς υπέρ των πλημμυροπαθών άνταπο κρινομένας επί τού παρόντος είς τό ή« μισυ τού ποσού τούτου. ΤϊΡ«Τ ΤΟΝ ΗΜΗίΜΒΙΡΒΜΓ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουβρίοο (,οβ άνταποκριτού μ.«ς).-Έίς γνώσιν τού •Υπουργόν Έθνικής θίκονόμίαΛρ^ϊ θεν ότι οί έμποροι καπνών Μακΐβονίας συνέπηξαν τραστ μέ βκΟπόν όπως βι«- κόψουν επί τι βιαστημα τάς άγοράς ". ν* επιτύχουν ούτω ύποτίμηβιΛ0* ' πνοΰ. Κατόπιν τούτου τό ύπου οιέταξε τα γραφεΖα προατασίας να ερευνήσουν σχετικώς καί »' εάν ·ί πληροφορίαι »υτΛι *ίν, «. «ί:* ϊ1*^Λν ?νΡοσήκοντ. ΚΑΘ 'Χψ&σΆ .λ···6^. τ«( ι Τ ·ύδβμ1β 5 ? θρ«λ·»ντ· ^ Λ*λ1 ν* *■ ρι ί τού ί «ποία >
  ρ
  γ Νέ «ο
  ί ϋχεληθώμεν κ αί
  ΐίΗΙΡτΥ-
  ίιτιχήν άντίλπψ
  , έ Δήμές μας
  ψφ επ» τοδ
  κβταβκευί
  Μργ: Είς τΠν
  ήν λύσιν τβΰ κρ·βλι
  ρς ρ
  Είς την οημι·
  μγις, ονγχρονιβμέ
  »ί»., ύγιΐινης μ«1 μ
  νΐ>χής Άγσρας. Ι
  »«αι«ι»ήν τ&ν σφι
  Ε^ τϊ»ν διβνβιξχν έ
  -ιρ,βν τ·ύλ«χιατ·ν
  "
  ο«ΐ|»ι