93843

Αριθμός τεύχους

4483

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

29/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγϋπτου
  βτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Δμερικής
  έτησίσ δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΐΐμή
  κατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  29
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ βιΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΛΔΟΥ 4483
  ΪΙΙΪΙΪΙΟΪ.ΙΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΛΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  00Υ ΕΝ1ΕΙΙΙΥΤΑΙΙΑ1ΝΕΓΕΡΟΙ
  1ΔΙΜΟΤΙΙΊ ΜΙΣ1ΓΟΡΑ
  ©* ασχοληθώμεν καί σήμι
  ρον μέ τα ζητήματβ της πό
  λεως. Είναι αλλωοτκ τόαβν
  πολλα καί τόσβν μεγάλαι αί
  έκ τής έκκρβμότητός των δή
  μιβυργούμκναι άνάγχβι,&στκ
  ίχι ίν η δύο άλλά σειράν
  άτκλεύτητβν άρθρων θά είμ
  κοροδσκ ν' άφικρωσωμκν χω·
  ρίς να έ{αντλήσωμΐν τό θέ·
  μβ. Δέν πρόκκιτβι $μως να
  εκθέσωμεν σήμερον άνβλυτι
  κβς τάς άντιλήψ&ις μας ώς
  πρός την γΐνικωτέραν δια·
  μόρφωσιν τής πόλεως. Καί
  τούτο διότι γνωρίζομεν ότι
  τα σχεδιβ, ίσον ώραϊα καί
  μκγαλοβάντβστα καί άν εί¬
  ναι, δέν έχβυν ουδεμίαν α¬
  ξίαν βτβν (έν ύπάρχβυν τα
  μέοα κβί αί πρβΰκβθέσκις τής
  έφαρμονης των. Είναι δέ γβ
  γονός βτ» καρ* ίλα $σα λέ
  γονται κβί θρυλβΰνται καί
  ακούονται είς την πόλιν βύ
  την, β Δημβς δέν έχκι σή
  μκρβν βσβ ,χρκιάζονται χρή
  ματα διά νβ προβή κίς την
  αμΐσον εκτέλεσιν ενός όλο
  χληρωμένου σχκδίου συγχρο
  νισμοδ τβδ πβλαιβδ χαί τβΰ
  νέον Ηρακλείου.
  ®ά περιορισθή έπβμένως
  έκ της άνάγχης των κραγμά-
  των κβί έκ τής οικονομικάς
  τού κβτβστβσεως νβ εκτελέ¬
  ση τβ έργβ έκβΐνα μόνον δια
  τα όποΐα έχει περιθώρια έκ
  της οικονομικάς τού δυναμι
  Μότητος καί τα όπβΐα κρίνβν
  τβι απολύτως βπαραίτη τα
  κα) άναγκαία. Μέ αύτά δέ
  θ' ασχοληθώμεν κβί ήμκΐς.
  σήμερον.
  Κατά την αντίληψίν μβς
  λοιπόν, λ Δημός μας πρέπκι
  νβ άκοβλεψη επί τοθ πβρόν
  τος ΐίς^την κατασκευήν των
  *£«ς έργων: Είς την όριστι
  κην λύσιν τβδ πρββλήματβς
  της έπαρκβδς υδρεύσεως της
  πόλεως. Είς την δημιουργίαν
  μεγάλης, συ'γχρονισμένης, β
  νέτβυ, ύγικινής χαί καθαράς
  δημοτικάς Άγοράς. Είς την
  κατασκευήν των σφαγκίων.
  Είς την διάνβιξιν έκ δύο
  —τριών τουλάχιστον μκρων
  τβν ενέτικών τκιχβν ώ
  στΐ νβ εξασφαλισθή ό κα-
  λός άκρισμός τής πόλεως.
  Είς την διαρρύθμισιν καί
  τόν έςωραΐσμόν, διά της δκν
  δροβυτεύσεως χαί της οημι-
  βνργίας πάρκων κβί πρασιών
  χαί κέντρων άναψυχής, της
  πβραλίας βπό Λιμένος μέ
  χρις ΉλκκτρικβΟ κργβστασί
  ου. Ε·ί κατόπιν άφβδ συντε
  λκσθβδν ίλα αύτα, νά φρβντί
  ση χαί διά την δημιουργίαν
  Δημοτιχβδ ©κατρβυ χαί βλ
  λων ιι έν τρ ών μβρφωτικών
  χβί ψυχαγωγιχβν. χαί διά
  την ολοκληρωτικήν έφαρμο
  γήν τββ σχκδίου, τό οποίον
  κΐπομεν πρΐπκι νβ γίνη κβί
  νβ Ισχύση τέ συντβμώτκρβν,
  ώστκ νβ λη$η η σημκρινη έχ
  κρκμότηςκαΐ νβ έκλεΐψβυν
  τβ έ, αύτη·, δβινά. Άλλα τό
  σχέδιον βύτό νβ εφαρμοσθή
  μέ σύστημβ χβί μκλέτην,
  χαίτβ έργα ν β γίνουν μέ
  την σειράν. Όχι να δ'ανβι-
  χθβδν χβί ν' ασφακτοστρω·
  ββδν πρώτον οί δρόμοι χβί
  χβτόπιν νβ έκσχαφβδν διβ
  νβ ·, γίνουν ύπόνβμοιΐ όπως
  έγίνκτο δυβτυχβς μέχρι σή
  μκρον, κβτβ πκρίκργβν χβί
  *νκι!ηγητβν νβοτροπίβν τβν
  Δημβτικβν βρχόντων μβ;.
  _βί &πα{ ήλθεν ο λόγος δια
  Τβύς ύπβνόμβυ;, βπβρβίτη
  τον Βκωροδμκν νά τονίσωμκν
  Ιτι κΐναι βνβγκη νβ έκπονη
  βή πληρβς σχέδιον συγχρο-
  νιβμένβυ δικτύου ύπβνόμων
  χαί βποχκτκυτιχβν έργων, τό
  οποίον χβί νά αρχίση νβ έ
  φβρμόζκτβι ββθμιβίνς.
  'Λλλά, άς έπβνέλθωμβν
  κβί πβλιν επί τοβ Βέματος
  τβν έργνν τβν οποίων η κα
  ;α«κ·νη Ι«·Ιγ·»#
  δέν βά έπκκτβθ&μιν έηίτϋς
  χ«ι άρκκτος χδρβς καί διά
  την ανέγερσιν τής βγ·ρά{,
  όσον δήπβτκ μεγάλης, καί
  διά την βτάθμβυαιν των ζώ
  ών καί των τροχσφόρων διά
  των οποίων θά γίνκται η μι
  ταφορά τδν έμηβρβυματων
  καί 4) Διότι πρέπκι νά δοθή
  ζωή είς την παλαιάν πόλιν
  η οπ·ία φθίνκι, άλλά χαί δι
  ότι θά έζυπηβκτΐΐται χαλύτΐ
  ρα καί έ{ Ιαου ·λ·ς λ κληθυ
  ή έλ Δά δέ
  ρ { ς η
  καταακΐυϋς τβν σφ«γείων. βμ·ς τής πέλεως. Διά δέ την
  Διότι κα' ΐ τόπβς τής αν* έ{υπηρέτηαιν των Συνοικι
  γίρσεώς των ίχει ορισθή χαί ομων, νά γίνουν μικραί αυ
  σχέδιον αρτιον ύπάρχει. Οά νοικιακαί βγοραί, άπαραίτη
  ομιλήσωμεν δμως^άναλυτικώ τβι αλλωοτι οκβυδήηβτκ
  τερον διά την αγοράν χαί τα καί αν γίνη ή Μεγβλη Άγβ
  έξυγιαντικά χαί έξωραΐβτι ρα, λόγω των βπβσΐββϊων.
  κά ίργα. Διά την ανέγερσιν Νά άνεγερθϋ ομως η Ιγορά
  τής 'Αγορ&ί, χαβώς πληρο αύτη τό βυντομώτερον. —αί
  φορούμκθα, ύπάρχβυν δύο' διά νά τερματισθή η κρίοις
  γνβμβι τόββν είς τβν Δή:της βΐέγης των καταστήμ«
  μ·ν δοβν χαί «ίς την έκί των. Εβί διά νά εκλείψη τα
  τοΰ σχεδίβυ Επιτροπήν. Ή σημερινόν αΐβχβς τβ οποίον
  μάλλ ύά άβλί|έίζ ί δό ύ
  μάλλον ύπβρχουν' άμφιββλί
  βι καί ταλαντιύσκι;. αν πρέ
  πκι νά άνκγκρθή ιίς Βαλιδέ
  Τζαμί, γ, κΐς τόν χδρβν τής
  παλαιάς Νομαρχίας. Τούτο
  δέ διότι κίς μέν τό πρβτον
  μέρος θά στοιχίση πάρα πβλ
  λά δεδβμένβυ ϊτι μόνον διά
  την έ,βγβράν χαί χατκδαφι
  σιν τού κτιρίου τβν Γυμνασί
  «ν απαιτβδνται υπέρ τα ε$
  έχατομμύρια δραχμβν. Είς
  δέ τό δκύτκρβν, θά στοιχίση
  μέν όλιγωτκρα, άλλά θά κα
  τβλάβη τόν χώρον αυτόν
  πού κρίνκται ίδκώδης διά
  την δημιουργίαν ενός χκντρι
  κου πάρχου ®ά μάς έπιτρα
  πή λοιπόν νά κΐπωμκν καί
  ημείς την γνώμην μας. Διό
  τι πιστεύομεν ότι Βά ββηθή
  σωμκν κίς τόν τερματισμόν
  τβν ταλαντκύσκων χαί τβν
  άμβιβολιβν. Ή άγβρά, λοι
  πόν, πρέπη νά γίνη κίς τόν
  χβρον της παλαιάς Νβμαρχί
  άς, διά τβύς έ{ης βασιχούς
  λόγους: 1) Διότι κύρίσκκται
  «ίς τό κέντρον .της παλαιάς
  πόλεως. 2) Διότι Βά στοιχίση
  πολύ ολιγώτερα εζοδα κίς
  τόν Δήμον. 3) Διότι ύπάρ
  ηολλοθ ύφΐστάμβνον αύστηοδ
  τατον Νόμον, δεί είναι δυνα
  τόν να γίνη άπό τούς έμιιό
  ρους. "Αν Βέ κανβΐς ετόλμα
  ν» νοθεύση τό έμκόοευμά τού,
  ΘΛ τΑ ^νόθβυβ είτε άηλοθν λί
  πασμα ήτο είτε μικτόν.
  Ό κ. Σπόρου, έπει&ή 6 Τ&ι
  ος είναι γεωπόνος, θεωρεΐ Τ
  σως εθκολον δια τόν γεωο
  νόν να χρησιμοποιή τό χάθε
  στοιχείον 11: την κατάλληλον
  εποχήν καί είς την κατάλλη
  λον βόαιν, χαί λησμονεΤ δτιτοι
  ού τού βϊοους σχέψεις δέν εΤ
  ναι ϊυ<ολον να κάμωμεν χά λά-καλά οΰιε ημείς οί γεω ιιόνοι. Είναι τό Ιδιον δπως λέλει είς ενα βιβλίον τού 6 άεΐμνηστος Ρ ϋ^όλβος Δημη τριάδης, σαν νά λέγωμβν είς τόν γεωργόν; »Κύριβ διά νά κάμρς μόνος σου τα μΐγματά σου, πρέπει νά χάμνης τρείς σκέψβκτ, πρέ πει δηλ. νά θέση είς ένέογβι αν τρείς φοράς την σκουρια σμένην μηχανήν τοθ έγκεφά λου σου ώς εξής: Α) Ν1 κάμνης δι' £<αστον εΤδος φυτών Βνα πρόγραμμα λιπάνσεως, θά δώσης τοθτο τό φθινόπωρον, έκεΤνο την Α νοιξιν. Β) Ν) τροποποΐήσης έ<ά στην συνταγήν αναλόγως τοθ σκοποθ τής γεωργίας π. χ. άν άποβλέπης είς την άφθονΐ αν, είς -ρωΐμότητα ή είς έκλε κτήν «οιότητα. Γ) Ν* τροποποιήσης τάς συνταγάς αναλόγως τής ποιό έμφανίζουν βί δρόμοι πού χρηαιμοποιοδνται ώς άγβρά. Κβί διά νά εξασφαλισθή η ύγκία χαί η καθαριότης τής πόλΐως. Έκ παραλλήλβυ δέ, ν' βρχίσβυν άμέσως χαί αί εργασίαι τίς διανβίϊκως των τκιχβν, της δημιβυργίας τρι βν, τκσβάρων τουλάχιστον καθέτων πρός την θάλασσαν όδβν ώβτκ νά επιτευχθή ό άκ ρισμός χαί ή στρβφή της ηό λεως πρός την θάλασσαν. Καί νά έ,υγιβνθή τέλος καί νά έξωραΐσθή η παρβλίβ, β! ρβμένων τβν έμποδίων κου τόσον καραλόγως έγκίρκι τό ' δημόσιον διά της ΟΙκονΐΗΐΐ'Ενα νέον ΐδρομα χής'Εφορίας, Δατκ ν'άπβ· χτηβουν χαί οί Ήραχλκιβ- ται ίν* παραθαλάσσιον μέ· ρος πκριπάτβυ χαί άναψυχης ν' άναπνέβυν τόν χβθαρόν άέρα τής θαλάσσης χβί νά παύση Η πόλις αύτη νά έχη έστραμμένβ τα νβτβ κρός την θάλβσσβν,ώσάν νά κιναι ασπονδβς έχθρός τη;·η ώσάν οί κάτοικβί της νά κάσχουν άπό χρβνίαν χαί άνίβτον ύδροφββίβνχ... τητος της γής (είς άμμώ&η έ δάφη πβρισσότεοον κάλλι, είς άρνιλώδη ολιγώτερον) κλπ. Σχβτΐζοντβς τάς τρβΐς σκέ ψβις Α, πρός τάς τρείς σκέ ψβις Β. καί τάς τρβΐς σ«ίψβις Γ, έχομεν ήδη 3X3X3=27 σκέ ψεις, δηλ (Εχομεν την άξ(ω σιν άκό 27 κρΐσεις νά έξαγά VI) 6 γβωργός ίνα συλλογι σμόν. Δέν εχετε παρά νά προ σθέσετβ κα( μβοκάς παρατη ρήσεις περΐ χηαιχής άναλύσβ ως τής γήων γεωργδν, άλ
  λά καί των άλλων επαρχίαν,
  γνωρΐζουν πας νά τα μβτα
  χειρισθοθν.
  Συγκεκριμένως λιπαΐνουν
  τόν οΐτον μέ άηλοθν οπερφω
  σφορικόν λΐπασμα πρό τής
  σποΓας καί μέ άπλοθν άζω
  τοθχον λΐπσσμα (νΐτρικήν Α
  σβεστον συνήθως) ιΐς δύο δό
  σεις κατά τόν χειμονσ, μετα
  χϊΐρΐζονται δέ διά τα σιτηρά
  έκεΤ πού πρέπει καί τούς μι
  κτούς ή συνθέτους τύπους.
  Δέν βλέπομεν έξ Αλλου τόν
  λόγον διά τόν οποίον π. χ. 50
  κιλά θειΐκής άμμων(ας,50 κιλά
  ύπερφωσφορικοθ καί 50 κιλά
  θειΐκοθ καλΐου,
  να τό καθένα
  συσκευασμέ-
  χωριστά είς
  τρεΤς έν δλφ σάκκους, συνο
  λικοθ βάρους 150 κιλον, θά
  ε χ ου ν ολιγώτερα μεταφορικά
  άπό 150 κιλά μικτοθ λιπάσμα
  τος περιεχομένου πάλιν είς
  τρεΤς σάκκους 50 κιλον τό κα
  θένα.
  'Αλλά ό κ. Σπύρου γράΦει
  δτι τα άπλά λιπάσματα πού
  Ιρχονταΐ άπό τό εξωτερικόν
  Ρέν είναι δυνατόν νά νοθευ
  θοθν, έ< φ αντιθέτως είναι £6 κολον νά νοθιυθοθν τα μικτά. ΝοθεΙα λιπασμάτων; ι(ς την 'Βλλάβ Ιβειτα «πό τόν πό ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Δέν δπάρχοκν ουμπαθέοτερα πλάβματ» οχβν χδσμο άπο τίς γε ρίντιοσΐς: "Αακρκ μαλλιά, ρυτιδωμένο πρίοωπο, θαμπά μάτια, οχυφτο χορμΐ, άνήμκορκ χέριοτ* τρεμουλι αατβ ττίδιοτ, 6λ« οϊν παληα χαί ξιθωριασμίνα Ιτοιμιχ νά σωρια ουν ο* Ινα ιίποτα. Κοντά ο' ού τί Ινα μιλαγχολιχο χαμίγελο, κάντα χπνούριο χαί χαλοβαλμί νο, ο' Βλες τίς ω?ις, χαί προ πάν των 6τ«ν πιριμίνης Ιχρηξη θιι μοθ ή παραπίνου. "Ολα ταυτα οί κάνουν ν' άγαπφς μέ τρυφερή ατορ γ χχΐ αχιδόν άνήουχη, χάθε γε ρόντιοαα ο' ίποια τϊξη χι' ϊν δρΐσχεται, γνωοτή οου ή 5γνω3τη. Νομίζιις π ώς ο' αυτή ξανββρί οχιις κάτι άπΑ την πιθαμίνη για γιά οου, πού οοθ χάριζε τΐσις φροντΕδις χαί χάδια, Βαες κανί νας δλλος, οτήν παιίιχή σου ήλι κια. Όιτοιαϊήποτι χι' &* ϋηήρξι ή ώς τώρα ζωή της, ι&τυχιομένη ή δυοτυχΐομένη, παραγωγιχή ή άνώ φελη μ* ένεργητιχέτητα ή μ' άϊρα νει», μέ καλωσύνη ή μέ οχληρό τητα, ιδιργιτιχί) ή έπιζήμικ, τα γηοατειβτήν Ιξαγνίζουν χαί τα ίοημένια μαλλιά τ^ς δίδουν μιά γλυχύτητα χ* Ινα φως χαλωβύνΐ]; χαί ουμπαθειας. Κάθε μια απο τίς πολυάριθμες γερδντισβες—τίς τόοο χαίές μά ϊ τοΐμοοβυατες αυιΐς ζ«ές—χλεΐ μέ σα της μιά ίοτορία, τίς πιότιρες φορές τραγιχή", πβυ άσφαλβς, ίΐν πρέπει νά εξακολουθή νά την β χ σανΐζη μιά χ' ή 6πόλοιπΐ) ζωή της ιΐναΐ τίοο λιγοσττ) χι' αυτή χαθαυτό τραγιχτ), γιατί ττ]ς λιί πουν Βλες οί χα^Ις ιί]ς νιιίτης. Κι' Εοις Ιχουν χοντϊ τους παι· Βιά στοργιχί, χωρΐς ίλλο Ιχουν 8, τι άξιζΐι οτήν ήλιχΕοι τους, περι- ποΐηαη, ατεργή, τρυφιρή φροντΐ· Βα, οιδβσμί, αγάηη. Μα δοις γιά τόν Ινα ή τόν 5λλο λόγο ιίνε μί· νες βτή ζβή; Μίνις χά Ι δυοτυχι· ομένε(; Φιωχές χβΐ άνήμπορκ; "Αρρβοΐες χαί βαοανιομένες; ΠοΟ θάβρουν τή στοργή πό6 χριιάζον- ται; Πβιος θά τους δώαη την πε· ρικοΕηοη χαί την πιρΙθαΡψη πού διχαιοθνται; Τβν άτέμων ή βοη¬ θεία ιΐνα: παροδιχή χά Ι διαδατά- ριχη. Τί Κράτος Ιχει τίοα νά φροντίοη, Έϊώ χρειάζεται χά· ποιο ίμαδιχί, βυνολιχί, χοινωνι· χό ενδιαφέρον. Μά ενδιαφέρον ά- διίχοπο, ίαθί, οτβχαβιιχέ, ώ;γα νβμένο, έπίμονο. Μιά άπ' αιυΐές τίς πολυβασανι- ομίνις οκάρξεις ουν^ντ·)»* κρφ ή. μερβν Ιξοβ άπό τό ουσσίκβ νά χλαίη οιωπηλά χαί νά χρατ) τδ τέταρτο άπό Ινα σπαβμένο τβιχΐλι. —ΓιατΙ χλαΐς, Γιαγιί; * Δοοκολιύτηκ· νά μ' άπαντήοη. Τυλιγμ*ν»3 μ' 1*χ τοουβάλΐ χαί λί- γα χουρέλια ϋτρεμε άηο τό χρύο χά Ι τή συγχίνηοη, —Ήρθα νά παρω, παιδί μου φοΓ... Μά είναι .πολύς χδομος.... Καί μ' έρρΕξαν·— "Ησΐιασα χαί τό τσιχάλι μου!! ΚαΙ.πβς ν' άγο· ραοω δλλο, ή χαχομοίραΙΙ... Δέν δπ*)ρχι θλιδιρώτερη ιίχόνα τής ζωής άπό χεϊνο τβν χινβύμι- να οχελετό πού τόν βυγχρατοθοβιν μάλλον τα χουρέλια παρά 6 λε πτός φλοιος πεϋ άντιπροοηπεύει αμυδρά την Εδέα τοθ δέρματος· χαί πού μάταια κγννΕστηκε γιά νάπαρη τό φαγητβ τ*}ς μίραιΐ —•Παιδία δεν Ιχΐις, Γιαγιά, νά τα στέλνης νά βοθ φέροιιν τί Φαγητδ, άφοθ μονάχη δέν τα χα· ταφίρνεις; —Είχα μιά φορϋ Τώρα δέν Ιχω μδνο τβ θιί!.., Μπήχα οτήν αύλή τε Ο οοοοι τίου. Σέ παρδμοΐα χατάοταοη πολ λές γερόντιοσις. Κουρέλια, γύμνια, ξυπολυοια, ρ(γη, άδύνατες χαί μά ταιες προοπάθειις γιά φαγητό. Ε' έδβ πρωτοπαΐρνοιιν οί δυνατδτε- ροι, αοτοΐ που μποροθν νά σπρώ· ξουν νά οτραπατοάρουν. ΤΙ νά προφθίοουν χ' οί χωρο?ύλαχΐι.Ι Στήν οθρά ο. άνήμπ^ρες γερόντια- οις. 'ΑλλοΟ γΐνεται χάτι θλιβερώτε- ρο. ΠιθαΙνουν άπό χρύο χαί οτί ρηοη μδνες χ' Ι^ημες οάν τα ζβα οτΐς τρθπες τους. Κι' Βμβες, πό ι ός ξέρει, πδοους Ιθριψΐν, πδοους φιλοξένησαν· πδοους οτήριξαν οτή μακρά ζωή τους. "Ολο ι Βμ»ς αυ τοΐ χάνονται ατίν χαιρΰ τής Βοστυ χίας. Ή ζωή Ιχει τδοις άπαιτή οειςΙ^'ΑπαοχολεΙται τόσο χαθένας μας μέ τόν εχϋτδ τού χαί τή βιο- παλη τού! Οί άλλοι, ιίναι έντε- λβς χάτι διυτερεθον οτή ζωή, πβύ μβς ένοχλοθν οάν παρουβιά· ζουν τα έπιταχτιχά τους διχαιώμα τα, χωρΐς &ιλι δυνατόν νά υπο λογίσωμε οΐΐς οποχριώσιις τους! Στό Μορφωτιχό Σύλλογο, άπό χαιρθ ή χ. Τυλλιανάχη Ιρριξι την 13έα, γιά την Γδρυσι άαύλου τής γερδντιοοας. Καί δ βδλλογος άπδ τδτε προοπαθεΐ νά προετοι μάοι την απαιτουμένη χρηματι χή 6άοη, πού θά τοθ έπιτρίψη την περιβυλλογή χαΐ την περΐθαλ ψη χάθε 4πορ-ς Βυοτυχιομένι,ς οιά τελευταία της χρονια ή γίνιτβί πιο μ^ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ. "Υπό την προεδρείον τοθ κ. ΠοωθυπουργοΟ συνεκροτή θη προχθές σύσχβψ.ς των άρ μοδΐων υπουργόν άσχοληθεΐ σα μέ τόν καταρτισμόν τοθ προγράμματος τον εκτελεσθή σομένων καθ' βλον τό Κρά τος παραγωγιχον Εργων. Κα βώς 8 έ άνακοΐνώθη ή σόσκβ ψ ς θά επαναληφθή πρός λ(| ψιν οριστικόν άποφάσεων. Ου τω τόζήτημσ. τής έκτελέ σβως τον παραγωγέων Ερ γων εΐσέρχεται είς την οδόν της 1<ανοποιητικί)ς κα( ταχεί άς λύσεως τού. Έλπ'ζομεν δέ βτι ή Κυβέρνησις Βέν θά-λη σμονήσπ νά συμπεριλάΒη καί την Κρήτην είς τόν - άλο γον των επαρχίαν ε(ς <άς ό ποίας θά κατασκευασθοθν,τά ίργα αύτά. ΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑ!· Τώρα όπότβ όργανοθνται . ρταΐ καί διά τό Πράσι νόν, είνε καιρός νομίζο¬ μεν νά γίνη καί κάτι θβτι χον διά την δενδοφύτευσιν τον κυριωτέρων τουλάχιστον δρόμων μας καί την άναδά σωσιν τοθ χώρου παρά τίς Ρουσσές. ΕΙδικως διά την Λεω Φόρον ΚνωσσοΟ, έκιβάλλεται νομ'ζομεν νά έργασθοθν καί Πρόσκοποι καί μαθηταί κα( στρατιοται διά την δκνδροφύ τευσΐν τη; διά διπλών δενδρο σιοιχιον, έκ πλατάνων ή εύ καλύπτων, άπό τοθ Νβκροτα ΦεΙου μέχρι Κνωσοθ. θά έκ βηλωθβ 6τσι κατά τόν καλύτε ρον τρόπον ή άγάπη πρός τό Πράσινον καί ή στοργή πρός την πόλιν. ΔΙΑ Τ0 ΕΦΕΔΡΟΤΑΜΕΙΟΝ. ΙΙαλαΐθΙ πολεμιο.αί, δφιιλέ- ται τοθ έφΐδροταμΐίου, μβς παρα πονβθνται Βτι εΐδοποιήθηοαν νά χαταβάλωοΐν τούς τδχους χαί μέ ρος τοθ χεφαλκίου τοθ χρέος τ«ν έντος τοθ Φιδρουαρίου, άλλως θά διωχθΑοΐν δίχαστιχώς. Καί προ βάλλουν τό Ιξΐ)ς δίκαιον παράπο νόν χαί τό λογικόν έπιχιίρημα: Έπιτρέπεται, λοιπάν νά μάς διώ χη τί έφεδροταμιΐον είς τοιούιη» εποχήν, άφορήτου βίκονομιχής χρΕοιως χαί .έν μέοφ δριμιιτάτφ χειμ&νι; Καί πβς, 'άφοθ ή Κυ βέρνηοις ύπέδειξεν ι2ς Βλα τα πι· οτωτιχά ίδρύματα νά άναοτεΐλουν την δίωξιν χατ' δφειλετβν των ?έν βιινέ6~ τδ Ιδιον χαί με τό Έ φεδροταμεΐον; Τό , παράπονον τβν δφειλετβν έφίδρων είναι άοφαλβς δίκαιον. Καί ή άναοτολή τής διώ ξε»ς κατ' αύτην μέχρι ττ]ς νέας εσοδείας, έξ δλοχλήρου είνε χαί έκ τβν πραγμίτων έπιβιβλημένη. στερήση χ' εγκατάλειψη. Σιήν προοπάθειά τού αυτή, τα σωματείον μας, ζήτησε την δλι χή χαί ήθιχή υποστηρίξη τβν άρ χβν χαί είχε την ευτυχία νά τό ένθαρρύνουν μ' έ/χαρδιδτητα 6 χ. δπουργός Γενιχός Διοιχητής Κρήτης, δ χ. Νομάρχης, « χ. Δήμαρχος, πιύ πάντα δποστηρί ζουν μέ τβΐη θέρμη χαί τδοη στοργή χάθε φιλάνθρωπη προοπά θεια. Ό Σιβααμιώΐατος ΜητρβπολΕ ιης μάλιοτα θέλησε νά θέση πρβ τος τό θεμέλιο λίθο οτό Ιδανιχό Ιργο πιύ σχιπτδμαστε νά ίδρύσω με, δίδοντας μιά διίλιξη την προ σιχή Κυριαχή &?χ 11 π. μ. είς τό θέαιρο Πουλακάκη υπέρ τοθ άοδλου τής γερδντιοσας, χαί έλπ. ζοντας,Βτι την άλτροϋΓστιχή αύ τή πράξη τού θά έκτιμήση δσο πρέπει ή καλυτέρα μερίς τής χοινωνΐας μας χαί τδ ώραΐβ τού παράδειγμα θά 6ρ) αξίους μίμη τάς στό μορφωμένο χόσμο τ*)ί πό λεως μας. Εύτυχώς έδβ, περισσδτερο άπδ χάθε μϊρος, τδ αΐβθημα τής φι· λανθβωπΕας Ιχει ριζωθιϊ «τίς χαρδιές Βλων χαί άν δέν μ*ς πε· ρισσιύτ] χαιρδς ν' άοχοληθοθμι μ Ι τίς δυστυχίες τβν άλλων αθτο προοώπως,περιοσιόουν Βμως αΐσθή ματα ιύγενιχά χβΐ χρήματα πού κάνουν τίς Ιίέες πραγματιχδτητες ν' άναχου»!ζουν τδοες δκσιυχίες χαί άθλιδτητις τής ζωής- Αοτβ ΪΙν τδ άμφιββητιΐ χανιίς. Είναι βεβαιοί Χ·ψΙ* ν
  ΠθΡβΩΣΙΖ
  1*4
  ϊ» 4 ''
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  θαΰμα τής κινηματογοαψικής τέ-
  χνης: «Μόσχα—Σσγγάη», μέ την
  Πόλσ Νεγκρι.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό Ρωσ
  οικός κολοσσός; «Ένα είδύλλιο
  οτό Βόλγα». Μέ τόν Πιέρ Μπλαν-
  σάρ καΐ την Βέρα Κορέν.
  Έκτδς τιρογράμματος: Ζουρνάλ.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αον
  τό σύτοτελές ϊργον: «Έπιδρομή
  τοΰ αέρος». Μέρος Βον τοθ
  νέου έπειοοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλσς» έπειοόδια Ιον καΐ 2ον
  μέ τόν Ταρζάν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ρωβαικός κβλβσσος:
  ΕΗΑ ΕΙΑΪΑΛΙΟ
  ΠΟ ΒΟΛΓΑ
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΙΝΚΙ ΤΖΙΝΟΦ
  ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  Έκτός προγράμμστος.
  Ένα θσυμάσιο καΙ επί
  κσιρο Ζουρνάλ.
  Την Δευτέρα τό ενδια¬
  φέρον έργον:
  Ο Κ0Σ ΜΕ ΤΟ
  ΧΑΜΟΓΕΛΟ
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΕΊΜΣ ΚΑΓΚΝΕΥ'
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «Μελωδίες καί Ρυθμοί
  τεΰ 1936»
  «Ναυτικη 'Αντβρσίβ»
  «ιΑΘΛΙΟΓ
  Σημ Καθ1 εκάστην
  είς τας 6 μ. μ. βπβγευ-
  μαηνή.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΔΑΙΟΚΙΝΗΤΒΝ Δ»
  "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί εξ ΉραχλεΙ
  ·» έχβοτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ
  ΡΛΙΛ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ ι,ρνΤ Ρί·
  βυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Εύρον, Πάρον, Νάςον.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Η ΜΙΝΟιΧ
  Φέρΐται (1$ γνδσιν τβθ Κοινβυ
  ότι λβγω τής ΜρΙβινς ή λιιτουρ-
  γί« της ·Τ«ρερνοΐ( Μινώβ» ίπαυ-
  ο< άπό σήμερον. Τό καταστήμα 0ά ο»ν·χίοο τάς εργασίας τού ώς καφενειον, ώς κ* ι προτέρον, Παρακαλοΰνται λοιπόν βΐ φ(. λβι της Διευθύνσεως χά Ι Ιδιαιτέ¬ ρους οί ά«βστρ«τοι άςΊωματιχοι βπνς «βρεχββν την υποστήριξίν ιιιν εις τβ Καφενειον Μινώα. Άχβρα είς δέματα εξαιρετικήν ποιότητος ττωλοθνται τιαρά τώ κ, μ, ΓΊαλιτάκη, καί Στ, Μπλαβάκη, Μιά πεντάμορφη είς «Ινα τόπον μυστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗ_ Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 22ον —Πρίσιξ», Λ*δ, μή οοθ ίεφδ· γηΐ τοθ εΐπα. Έαήχαηι τό ίπλο τού την στιγ μή ακριβώς κου τό ζαρχάδι είχε ΐ καί ικΰιτβζ·. στή» άνλη 8<8η τοθ ποταμοθ. Δέν ίφΐίνετο 6ιαστι %6. "Ενας δυνατάς χρβτος άκού αθηχε οτ' αΰτιά μου. Ό Λιο ήιτί χηοι. Διύιερος πυροβολισμδς χά Ι τδ ζαρχάδι άΊχΐαε νά τρέχ^ οαν ίοτραπή. Χάρις νά χάο» χαιρό το έπυροδίληα*. —Ν-τ πάρη δ διάδολος, τό πί- τυχις, εί «ι δ Αιό θυμβμΐνος. Άλλά ιυβΰς άμέσως έχαμογέλα- 91 χαί προσέθεσε: —Συγνώμην, θιϊε. Σέ συγχαΐ $ω. Τό χέρι μου χαΐ τώ μάτι μου ϊεν ήσαν σΐγουρ». Πηδήααμε άπό τή βάρχα χαΐ έ- τρίξαμε πρός τό μέοος πού εΐχε πίοη τί ζαρχάδι. Ό Μ»χαμιτ τί ίγΪΛρε επί τίπου χαΐ επήραμε μ?ζ( μας δσο χρέας μας εχρειά ζετο. Κατδπιν επιοτρίψαμε σιήν 6άρχα χαΐ έπροχωρήσιμι ο (ό ση μεΤον ποί» δ ποταμος ή αν πιδ φαρ 5ύ{. ΈρρΕξαμι αγκύρα άχριδδί την ώ>α πού αρχιζι νά σχοτεινιά
  ζή. Είμεθα πολίι χουρασμένοι χαΐ
  αϋτνοι άπό την προηγουμένην ν6
  χτα χαΐ εΰθΰς μάλΐς ιγιυματιΌα
  μι χαΐ έχαπνΕοαμε τίς πΐπες μας
  ΐπίσαμι στόν Οηνο. 'Δλλά ?έ
  προφθασαμι νά χλιΐοομι χαλά
  χαλά τα μάτια μας χαΐ έδιχθήχα
  μι την ιπΐθισιν χιλιάδων χουνου
  πιβν./Ηοαν τα μιγαλεΐτιρα, τα
  ττιό αίμοχαρή χαΐ τα πιό Ιπίμονα
  κουνούπια πιΰ ιΐδα ή έδιάβααα οέ
  8λη μου τί) ζωή. Άνίψχμι πάλι
  τίς πίπες μας μήπως ο χαπνίς ά
  ποιιαχρύνη τα χουνούπια. Άλλά
  μάλλον τ,υξηαε τό πολεμικόν των
  μίνος.
  Αναγκασθη χαμε νά οχιπαοθοθ
  μι δλίχλτ)ροι χάτω άπό τίς χου
  δέρτες. "Εξαφνα την ησυχίαν τής
  νύκτα; διίχ&ψχν βρυχηθμοΐ λιίν
  των.
  —Καλά που δέν μιΕναμι στήν
  ξηρά θιΐί, ι[πι ό Λΐο, βγάζοντας
  ιό κεφάλι τού Ιξω άπό τό ακί-
  πασμα.
  —θ« Ιχωμι τώρα χαΐ τα λιον-
  τάρικ, προσέθιοι υ έ παράπονο δ
  Τζών.
  —Άλλάχ! είπε δ Μωχάμιτ, δ
  ίποϊος ο έ χάθε δώαχολΐ) πιρΕοτα-
  οι ίπρόφΐρε «ύΐή τή λέξι.
  —θ£ τους πρθσιίλχϋσΐ ή μυρω-
  διά τοθ ζαρχαδιοιΐ παΰ άφήσαμΐ
  ιΐπι. "Δς προαπαθήσωμι νά χοι-
  μηθβθμι γιαιΐ Ιχομι άνάγχη.
  Έχοιμηθήχαμι δσον μας ίπί·
  τριψχν τα χουνοΰπια χά ι πριβΐ
  πριβΐ πρΐν «κάμη 6γη δ ή^ι^ςιΐ-
  χαμι σηχωθς. Δέν ξίρω πως οί
  άλλαι ιΐδαν έμίνα- άλλά μέ
  V
  σχολία βϋνιχράτηια τα γίλια μου
  ίτ«ν ιΐδα τόν Τζών. Τό πρόαωπό
  τού ήταν πρισμίνο άπό τα τοιμπή
  ματα την χουνουπιβν. Τβ Ιδιο χαΐ
  δ Λΐί. ΦαΕνιται τα. χουνοΰπια
  πρατιμοθοαν «6; λιυχοϋς, δπωο
  ίήποτι δμω; έτιεριποιήθηχαν πι-
  ριοαέτιρο τόν Αιό χαΐ τόν Τζών
  γιατΐ έμένκ μέ έπροοτάτιυαν τβ
  γένΐιά μου. Μόνον δ Μωχάμιτ ιίχι
  ^ τιλι(«ς άθιχτοςάπ' αυτήν την
  πιριπέτιια.
  —■ θ* ήθιλα χαί έγώ νά ήμουν
  μαθρος, ιΐπι Λιί.
  —Κι' ΐώ τό Ιδιο άπήντΐ)9α.
  (συνεχίζεται)
  Εν« ηολύκροτον
  ίατβρικόν Ερνον.
  ΑΛΕΞ. Τ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟί- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελι-
  σμοθ σπουδάσας έ τι ι πεν
  ισετΐαν έν Ίταλ'α.
  Δέχεται έν τώ νέφ Ια¬
  τρείω τού δδός (Πλατεια
  Στρατο) έναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΐσο&ος έκ τής όδοθ Κα-
  γισμπή.
  Ώραι έτιισκέψβων 9—12
  καί 4—7.
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ &
  Έίαιρϊτικής ποιβτητβς
  τβι παρά το οτβφΐοοιποβηΜθ Ιω.
  Χαλκιαδάκη συνβιχί» Γίνη Τζβ
  μ! μετ* τβ νεόκτιστον σχολείον
  περΐ τβ 100 ;μ*τρ« μκι ΠΒρα.
  ηλενρ»{ έμπορομεοιτικοϋ Γ[
  Π)ΣΚΕΥΗ
  ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΡΑΟΕ Α Μ ΑΙ Ν
  Τά φασαμαΐν είνε άτΐό δλους
  γνωστ*. Δέν είνε 8μως γνωστά
  άτιό τούς τιολλούς. Στα Καστρινα
  «Λαρδανέλλια» τιροχθές, είς μίαν.,
  δχθην των οποίων εθεάθη κομψή
  κυρΐα έτιιμένουσα νά βολιδοσκοττη
  —καί νά έρευνδ—μέ φασαμοΐν
  τούς άττέναντι ευρέθη κάποιος—
  καί άπό τούς μάλλον μορφωμένους
  _νά ερωτήση:
  —ΤΙ εϊδους γυαλιά είνε συτά;,..
  θά ήτο Ισως δίκαιον νά μή τοθ
  κατελόγιζε κανεΐς καμμίαν άμά-
  θείαν: ΤΗτο νεώτερος <<αΙ τα. φα· σαμαΐν εΤναι-εΤδος μάλλον τί|ς πά λαιδς έποχης. Ε'ί τάς κοσμικάς συγκεντρώοεις αί κυρίαι μ έ τα φα σαμαΐν δέν έμετροθντο άλλοτε «1ς τα δάκτυλα τής μιδς χειρός. Κά· θε άπόγονος τής ΕΟας ποΰ θά 8ιέ βαινε τόν Ρουβίκωνα καί θά έττά θαινε μυωπΐαν Ι-ηρεπεν άπαραιτή τίος νά έπρομηθεθετο φασσμαΐν. Δέν ετιρεττε νά τής διαφύγη τΐττο- τε άιιό τα τιρόσωτια καί πράγμα τα. Γυαλιά κοινά δμως δέν ήτο εθκολο νά φορέση. Ένφ μέ φασα- μαΐν τα έκατάφερνε θαυμασία. ΤΗ το καί νεωτίρα καί.., γηραιοτέρα κατά τάς τιεριστάσεις. "Ετσι καί νιά τόν ύποφαινόμενο τα φασαμαΐν τής κυρΐας—Οσον χρυσδ καί δν ήσαν καί τιαρ' δλο τό ίδιαίτερο τάκτ πού τταρουσία- ζαν δταν έφέροντο πρός τα μά- τια—διατηροθσαν τό άναχρονισα κό τους. Διατηοοθσαν ΰμως καί έλαφρυντικά. Πρό παντός διότι τι(· σω άπό τούς φακούς των Ελαμπαν δυό μάτια τσαχτιΐνικα· υπήρχον δυό φλογΐτσες ένδιαφέρουοες γιά τόν τρόπο ποΰ άντίκρυζαν την άπέναν τι ζωή καί κίνησι-γιά την λεπτο τάτη έπιλογή ποΰ δκαναν μεταξύ νέων καί γεροντοτέρων προκειμέ- νου να άνταλλάξουν 6να οτιγ- μιαϊο, έφήμερο, ιαχύτατο, άλλά συγχρόνως πολλά σημαϊνον φλέρτ. Αντιθέτως μέ τάς κυρΐας τοθ καλοθ παλαιοθ καιροθ αί ό ποϊαι είς τβς τιεριστάσεις ακριβώς αύτάς δεν είχον ανάγκην άπό φα σαμαίνΐ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς την οδόν Σσββαθιανων άρ. 21 οίκία άτιοτε λουμένη άπό 5 Βωματια, κουζίναν καί Ολα τα χρειώδη, μέ ϋδωρ καί ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. Πληρο φορΐαι πσρά τφ Ιδιοκτήτη κ. "Ανδρ Κουλάτση όδός 1821. Ενοίκιον μι κρόν άλλ' έξηοφαλισμένον. —ΠρΜχότυνος τρδνος αύτο κτονΐας. "Ενας νεαρός τυπογρίφβς τοθ "Λϊζενστατ, μικράς βύίτριακής πί λεως άφοδ διά μίαν δβτάτην φοράν απεπειράθη νά συγκινηθή την χίρην τβν ύ«ε!ρων τού χαΐ ά- πέτυχε, μετέβη είς τί τυπογρα φιΐον δπου ιίίγάζετο, αυνέθεαεν τό δ.ομά της μέ τυπογραφιχα α(οι Χι1α, τα δποΤχ άχολούθω;, Ιτσ·. αυντιθιιμένα, χατάπιι. "Ολίγας ώ?ας αργότερον οί ουνάδιλφΐΐ τού τον εδρήχαν άνα(σθητον χαι τον μετίφεραν άμέσβς είς τό νοαοχο· ιΐιΐ^ν, Βπου τοθ παρεσ/έθηΐαν αί πρβται βοηθεία ι χαί ήδη δ ίριο- τευμένος τυπογραφος εδρΕοκεται ίκτος χινδύνου. Τό αξιοσημείωτον είνε δτι κατόπιν τΐ)ς τόσον περι- τρανου χαί προΤοτύταυ άτιοδεΐ ξιως τβν οίσθημάτβν τού, ή άγα πτ)μί>η τού φαίνεται Βτι σ,ινεχι
  νήθη τίσον πολί», ώ «ε έσπευσε >5
  τον διαβιβαιώΐη εί; τό νοαΐχο
  μεΐον δτι μεχενόησι διά την σχλη
  ρ&ΐ)& της χαί δέχιται νά τόν
  δπανδριυθη".
  ***
  —Ποδοσφαιρική ομάς άπό
  11 «ροσωΐικότητας.
  'ΑμεριχανοΙ ίημοσιογράφοι Ιρώ
  τηοαν τίν γενικόν διιυθυντήν τοθ
  Ήνωμένου 'ΑμεριχανιχοΟ Τύπου
  χατά ποίον τρόπο» θά ουνέθετι
  μίαν δμάδα ποδοσφαιριατιίν, ή
  όττοία θά Ιπρεπε να αποτελήται
  άπο Ινδιχα προονπιχδτητας, πού
  θά ένδιέφιραν περισσότερον τούς
  αναγνώστας τ6ν εφημερίδων δ-
  λων τβν χωρδν τιθ χίσμου
  Ό χ. Μπαίηλυ, δ γενιχδς διευ
  θυνΐής, μιτά μικράν, σκέψιν άπή
  τηοεν δτι μ!α τοιαύτη ποδοαφα
  ρική δμάς θά Ιπρεπε νά αποτελε
  βθς άπο «υ; εξής... παίκτας:
  Ροθζβιλτ, Έδουάοδον 8?ν (Δοθκα
  τοθ Οϋΐ«δαωρ), Χ',τλερ, Στάλιν,
  Μπλούμ, Μπάλντουϊν, Μουσσολίνι,
  Φράνκο, ΛΙντμπεργχ, Τζόε Λΐύΐς
  χά!... τον Πίπαν.
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ί«Εύαγγελισμβς»1'Αβην&ν.
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7^μ. μ.
  έτιί τής όβοθ ΆμσλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι), Εναντι
  πρώην Ίατρεΐου κ. Λογιάδου.
  Τό Πρατήριον οΐνων
  τού άποστράτβυ ταγματάρχβυ
  ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλ«τεΐα Άρχοτόίο» ίΧ»ΐτάν-
  Επλουτίσθη εσχάτως μέ κρσσΐ ρησινάτο κοκκι-
  νέλι τύπου Μεσόγειον '^ττικής ύπερόχου γεύσεως
  καΐ πο'ότητος.
  "Ομοίως διαθέτει τσικουδια έκλεκτής ποιότητος
  πρός βρσχ. 24 κατ' όνάν.
  Καθ3 έκαστον Σάββατον τό πρατήριον τουτο θα
  λβ είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους.
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ' ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΰΟΛΟΓΟΣ
  Άριοτο&χος ΈΒνικου Πανβπιστπμίου Άβπ-
  ν&ν καί Στρατιωτιχής Ίατρικής Σχολής.
  ΔΙχεται καθ9 εκάστην είς τό Φαρμακείον
  Έμμαν. Ματζα««τάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός
  τηλιφώνου 443.
  Προνομιοδχον Εργοστάσιον παρα-
  σκευής (Γιάμπολης) ίδρυθέν τό πρότον
  έν Ελλάδι:
  Ι
  Ή Γιάμπολη κατοιοΜενκζΐται παρά ιΐδιχοδ τ<χν(του πρβολη?6έντος έκ τ&ν μεγάίων Έργοοτβσί»ιν της Άμε· ρικανΐΜϋς Έταιρβίας έν Σνχίβις τής Μιχράς ΆσΙβς έκ Γβΰ χυμοθ τού βειυματβυργοϋ φυτβθ «ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ». Έν 'Αμεριχς μ«Ι Εύρώπη χβτβναλίσχβνιν «χατβμμύ ρια κοιλά ήμβρηοίως - άναγν«ρΙζβντες τάς βαυμασίας Ιοι ότητας της ώς μβλκΜΤΐχου λαιμόν, χρυολονημάΤΝν, κατβ οτβιλτιχορ τβθ Ρηχβς «αί βάλσβμβν τβυ στηβους. Οωλεϊται είς ολκ τα Φαρμακεΐα Χ*Ι κ(ντριχώτ(ρα π«· ρίητΐροι «Ις χυτί* τ6ν 5 ράρδνν (Μ«σβυρί«ν) κρός βραχ. 5 εχαβτον κυτΐβν. Τβ κυτίον φίριι αίς τβ μ«ββν τβν ΖΤΑΥΡΟΝ. Έηίσης ζητεΐτι χ«1 τα ΑΛΛΛ έξαιρΐτικά κροΐοντα τοθ «υτου Έργβοταοίου Βκλδ*. Γβμες οχέτες χ«1 &ρμι>«
  τιχέί, Ρεγκλί;, Μαοτΐχες 'Αμ«ρική{...
  Ζητεΐτ* άπβχλΐιοτικίις τα ηροΐβντκ Β1ΑΛΕ άηό τίν
  Φ«ρμ«κοηοιβν βας χκ! Ζαχαροπλάβτην ο«(.
  &ΥΟ ΑΑΕΑΦ
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοδ Πρβσιτέρ Μεριμ*.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχη ΡΡΧ.^. «
  ■Αθηνών ό κ. Πβρικλης Βαλ,άδης.
  —Ανεχώρησεν Λι Αθηνά·; ο Κ,
  Γ. Παπαδάκης Ιατρός.
  ♦♦*
  Γύοω στήν πόλι μας.
  79ον
  —ΚαΙ δμως είναι ή ποώτη
  φορΛ ποθ την άκοθτε. Πήτέ
  μου εΤσθϊ (κσνός ν' άγαπήσβ
  τε μέ σταθβρότητα μ'ά γυναϊ
  κα πού θά σάς άγαποθσε;
  —Άπό τώρα αίσθάνομαΐ
  κοντά σας··
  —Δέτ μέ εϊδατε ποτέ· γΓ
  αύτό Ρέν μιιορεΐτβ νά μ3 άγσ
  Γε. Ξ4ρετε άν εΤμαι ώραΐατ
  ή άσχηιη;
  —ΕΤμαι βέβαιος πας βιοθβ
  θβλκτική.
  Ή άγνωστος τράβηξβ τό
  χέρι τηο, πού τό εΤχε πιάσβ·,
  καί τό ΐΦβρβ στή μάσκα της
  σάν νά ήθελβ νά τή βγάλη.
  __ΤΙ θά έκάνατε αν έβΚέπα
  τβ νά φανερώνβτε μπροστά
  σας αιά γυναΐκα πενηντάρα
  κι' άσχημη;
  —Αύτό είναι άούνατο.
  —Κα( πβνηντάρα μπορεΐ ν
  αγαπήση (Άναστέναζε, κι* ό
  νέος φρικΙστσΕ)
  __Αύτό τό κομψ^ άνάστημα
  αύτό τό χέρι πού τοθ κάκου
  προσπαθιΐτε νά μοθ κρύψβτε
  δλα μοθ άποδβΐχνουν τα νειά
  τα σας.
  Αυτή τή φράση την βΤπβ μάλ
  Χον άπό εύγένεια παρά άπό
  πβποΐθηση.
  —Άλλοίμονοΐ
  Ό Μϊρζύ άρχισβ κάπως ν
  άνησυχβ.
  —ΣεΤς οί άνβρες δέν εύχα
  ριστεΐσθε μόνο μέ την άγά
  πή, θέλετε χι' ώιιαορφιά. (Κι
  άναστέναξε πάλι)
  —Άφτΐστέ μβ, οάς [κΕτεύω
  νά βνάλω αυτή τή μάσκα.
  —Όχ 1 δχιΐ κοί τόν Ισττρω
  ξε μέ ζωηρότητα. θυμηθήτε
  την υποσχεθή σαςΐ Ιπειτο
  πρόοθϊσε πιό εΰθυμα: Θι διε-
  κινδύνευα πολλά άν έβγσζα
  τή μάσκα μου. Ευχαρίστου
  μαι πολυ νά σάς βΧέπω στά
  πόδια μου καί δν κατά τύχη
  δέν ήαουν οΰτε νέα οθτε ώα
  μορφη ..τούλάχιοτο τοθ γού
  στου σας...Ισως θά μ' άφΐνα-
  τβ έοο όλομόναχη.
  —Δεΐξτέ μου μονάχα σύτό
  τό χεράκι.
  ΈκεΙνη έβγαλε τό μυρωαέ-
  νο γάντι καί τοθ ίδωσε ε'να
  χέρι κάτασπρο σάν τό χιόνι
  (συνεχΐίεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ©ΑΥΜΑ τής χινη
  ματογραφικης τέχνης:
  ΜΙΪ
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΝΤΗΣΛ
  κ«1 την
  ΣΟΥΖΥ ΛΑΝΝΕΡ
  Συμπράττει ή περίφημος
  χορβίδία τ&ν ΚοςάΝΝν τού
  Ν τόν.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μι« Γΐρμανικη οπβρεττα:
  ΤΟΠΟ1ΗΕΙΑΤΑ
  Μέ την Λι«νε Χάϊντ,
  * Τίμιγκ χ«1 τόν Λίο
  ΠΡΟΣΒΧ&Σ:
  «ΓΚΟΛΕΜ»
  «* Τραγικάς Βαβιλιάί»
  μέ τον Χαρρ» Μπώρ.
  ΧΗΜ: Τ*ς Κυριακί,ς ή ηρώ
  τη *«βν«βμ«τινη 3 μ. μ „*
  τιμάς: Οενρεΐκ 4οα* 12 Γο
  ϊί%"1 δρΛχ·10 "Υά
  Ή χθεσινή νοτιά άττετίλει κα>
  Λον προηγούμενον Βι* τοθς μετεω
  ρολόγους τού εΙ<οσιτετραώρου. _ΚαΙ δικαίως διότι δχει άτΐοδϊΐ- χθή δτι φυσικός σταθμός μετά την οτιά είνε ή... χιονιά. —ΟΙ καφενειολόγοι τα εχουν κατ' αύτάς καί τιάλιν με την διβ- θνή κατάστασιν. — Εννοεϊται δτι τό Ισπανικόν εί- νέ κατά κανόνα πλέον ή άφορμή καί ένίοτε τό συμπέρασμα τής ά« τιασχολήοεως αυτής. —Πάντως είνε αξιον λόγου βτι -έττικρατέστεροι» είς τάς ανωτέρω συζητήσεις είναι τώρα οί άπό συ¬ νειδήσεως εΐρηνόφΐλοι παρά οί ά¬ πω συίτήματος Φΐλοπόλεμοι. —ΟΙ φοβούμενοι την γρΐππην συμπολίται καί δή οί παλαιότεροι έξακολοΐ/θοθν νά σημειώνουν.,.. ά· πουσίες είς ωρισμένα πόστα. —ΟΙκουροΟν δηλ. άκόμη καί μέ τό δΐκηο τους άφοθ δ καιρός δέν έτιιτρέπει ή φαίνεται δτι δέν θά έττιτρίψη την ελευθέραν κυκλοφο- ρΐαν των, —Λοξάνονται καί πληθύνται οί ύτιοιΐθριοι πωληταΐ φροΰτων τής έτιοχής. —Όπως συμβαΐνει κάθε εποχήν ή Λκριβέστεοον κάθε τέρμα έποχής ότότε φθηνήνουν πρώτα άπό δλα τα φροθτα,ι —"Ετσι... αλλο τΐποτε σήμερον είς τόν δρόμον άπό μανταρίνια καί τΐορτοκάλλια. —Ή χθεσινή υπόθεσις τοθ Κα· κουργιοδικεΐου μας τιεριστρβφο μένη είς τόν Λόνον μιδς χήρας βι' έρωτικούς λόγοις. —Ανεμένετο δτι Θά άπησχόλει έκτός τοθ συνήθους άκροατηρΐου έ< τοθ άσχήμου φύλςυ καί τώ ώ· ραΐον τοιρότον. —Βλέπετε κάτι τέτοιες 6ποθέ σεις Εχουν γι' ούτό ειδικώτερον ενδιαφέρον είτε υπέρ είτε κατά τοθ κατηγορουμένου. —Φροντίζει δέ σονήθως τό ώ ροΐον φθλον νά είνε ενήμερον σχε τικως τοθ «πινακίουβ τοθ Κακουρ -γιοδικείου. —Ή προχθεσινή γενική Εξοδος Ενεκα ή λιακάδα. υπέδειξε την επι¬ θυμίαν τοθ κόσμου νά μττοθμε πλέ όν είς την ανοιξι. —Άρκεΐ ό χειμών.... Έλα δμως πού άλλαι μέν βουλαί άνθρωπον άλλαι δέ βουλαί καιροθΐ —Τό ΕΙΒύλλιο στό Βόλγα πού προβάλλει άπόψε ό κινηματογρά- φος Μινώα είνε Εργον αξας καί δυνάμεως ιτού πρέπει νά δοθν 6· λοι πού νοιώθουν άπό κινηματογρα φική τέχνη. —Διά μίαν άκόμη φοράν άπεδεί χθη βτι ή Πόλα Μένκρι κρατεΓ ά· κόμη την Θίσιν τής βασιλΐσσης τοθ κινηματογραφικοθ στερεώματος. Αύτό μδς λέει ή άπό χθές προβαλ λομένη στοθ Πουλακάκη τέλει. ταία δημιουργία της «Μόσχα—Σαγ γάη». —Έπιβλητική ή χθεσινή έορτή τοθ πρασΐνου μέ την συμμετοχήν απάντων των σχολείων τής πόλε¬ ως είς αυτήν. - "Ας εόχηθωμεν ή έορτή νά ά πυδώοη τα άποτελέσματά της καί μεταξύ τής μαθητιώσης νεολαίας καί μεταζύ ταν μεγάλων οί όποΤοι καί κυρΐως είναι οί ύπεοθυνοι δια την έλλειψιν τοθ πρασίνου. Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Γινικής ΣυνελεΰσεΝς Λίοχπι Έ· κιστημβνΝν 'ΗραΜλεΙο-α Καλοθνται κάντα τα ταχτιχα Μίλη τής Λίσχης είς έκτακτον Γενικήν Συνίλεκαιν την προσέχη Κιιριαχήν, 31ην λήγοντος χαί ώ¬ ραν 3 30' μ. μ. πρός ουζήτηοιν κροτίαιιος τοθ 1)20 τβν μιλβν περΐ τροποποιήσεως τβν άρθρων 3 χαί 4 τοθ ΚαταστατιχοΟ, χαί τοθ α?θρου 2 τοθ έσωτεριχοθ δρ γανισμβθ. Έν ΉσαχλιΕφ τ) 28 Ίχνου». ρΕου 1937. Ό Ποίεδρος Ανδ. Βουρδουμπάκη; Ο Γεν. Γρχμματΐΰς 'ΐΜβν. Ζερβουδάκης ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβα(. Νέα ύφάσματα. Νίβι μοδέρνβι χρ»μα. τισμβί. ΑΙ τιμαί μα; »1ν» αί καλύτεραι. Α ΒΕΑΙΣΙΑ Ν Νανά Ένβιχίάζίτβι δωμάτιον είς ύγι εινοτάτην ουνοικΐαν μέ Θέαν Θαυ μαοΐαν βπιπλωμένον κατάλληλον διά σοβαρόν κύριον ώς καί διά οί κοτροφΐαν διά δεσποινίδα. ΔιατΙΘ· ται καί λουτρόν. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΝΕΟΝ> ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ*!
  "Ηρχισε τάς έογαοΐας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι
  ωτάκη παρά την οδόν Μαρτόροον
  καί ·ναντι ακριβώς τής Λοίκής
  Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα
  «ίαν τού ίξασφαλΐζει βνβσιν. τα
  χοτη,τα, οκραν πβριποΐηοιν,
  ίνθ'
  [βυό
  ώ«ι
  σθοχώ
  βάθος
  4*0
  ΐσθητα
  οί
  ^'Αντουανέττα
  ,Αοοναμΐαν τ©ν
  φ τρομος
  -ΚόριιΙ /ψιβ6ρι
  Λ κροσταηφ*
  ι ΐ ■ιΙΚΊ'
  έκέντιο
  ;φ(ι.ολύμι«ρθ'!
  •Ηβιλί να χσμογελάσ
  ιί,ξέσηασβ σέ λυγμού
  '; μ,γάλες κυρΙ·< έοχημάτισαν ,ΛοάνΒρώιιων «ού Αιοίσαν νβ την τί να τΗ: μιλήσοιι ολλήν ώρα. τόν κύκλο έξε; ωμένη νέα ΙέΥΡΥ Ή άρχαιοτέ Έλληνικών Τ| Μετοχικαί 'Υκοχκταστήμι Ύκοκατάατιιμι Ικηιΐ Νο 17 · 'Υχοχκΐάατημι ϊηΝ ρικβϋ. "Εκτελεί π εργασίας είς ξ®ό Ι Όϊ
  Λ Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι Χ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Τρομαγμένοι, ώπισθοχώρη·
  σαν καΐ οί βυό στό βάθος τοθ
  οωματίου.Άσυναίσθητα ή Μα
  ρΐα—Άντουανέττα ΐ^έμαζβύθη-
  κε κοντά στόν άνδρα της, ζη·
  τώντας προστασΐα.
  —θίέ μοί! είπεν αύτάς έ·
  ν ώ κρύος ΙΊρώ; έχυλοθσεν ά-
  πό τό μέτωπον τού, μοθ φαΐ-
  νεται τ ώς τό σύμπαν θά πέ-
  σρ επάνω μουΐ
  Έξαφνα άνοιξε βιάπλατα
  ή πόρτα σΐν νώ εΤχε φυσήξη
  άγριος βαρρηας. Κ3 έ μπήκεν
  ή κόμησσα νιέ Νοάΐγ, ύτιε-
  κλίθη βαθύτατα καΐ υπέβαλε
  πρώτη, τα σέβη της στή νέα
  βασίλισσα. Π>σω άπό την χό·
  μησσα συνωβοθντο, λαχανΐα-
  σμένοι, άνυπόμονοι, Βλο καΐ
  κερισσότεροι, ο( αύλικοΙ, ήθε¬
  λεν ό καθένας των νά πλη·
  σιάση. νά δειχθβ νά διακριθβ
  μεταξύ των πρώτων πού θΛ
  ύκέβαλλαν τα σίβη τους. Τα
  τύμπανα ήχοθσαν, οί άξιωμα-
  τικοΐ υψωσαν τα σπαθιά τους
  καΐ άπό ε«ατοντάδες στόμα
  τα έξέσπσσεν ή κραυγή:
  —Ό βασιλεύς απέθανε, ζή
  τω ό βασιλεύς Ι
  Μπροστά ο* έκεΐνο τό πλτ)
  θος πού τούς έκύτταζεν άχόρ
  ταγα ό Δβλφΐνος καίβ ή Μα¬
  ρία— ' Αντουανέττα1 ίνοιωσεν
  την αδυναμίαν των εΤκοσι,τΔν
  δεκαε νέα χρόνον των. Ένας
  κρυφός τρομος έκέντισε ιή
  νέα:
  —Κύριιΐ ίψιθύρισε δβήγησέ
  μας, προστάηψέ μας! Βασι-
  λιύομε ττολύ μικροιΐ
  "Ηθελβ νά χσμογελάση, άλ·
  λά έξέσπασε σέ λυγμούς. Γύ·
  ρω της μεγάλες κυρίες καΐ
  δρχοντες έσχημάτισαν Εναν
  κύκλο άνθρώτιων πού δέν έ
  τολμοθσαν νά την πλησιά-
  σουν, νά τής μιλήσουν. Έ
  χλαψε πολλήν ώρα. 'Αλλά
  νά, άπό τόν κύκλο έξεχώρισε
  μιά μΐκροχαμθμένη νέα, ή 6
  ποία επήγε κοντά της καΙ κα·
  θώς έκείνη ήταν χαθισμένη,
  Ιγυρεν επάνω της, άκούμπη
  σεν έλαφρά τα χέρια στούς
  ώμους της καΐ τής ιψθύρισε
  σιγανά στό αύτΐ:
  —ΕΤσαι βαοΐλισσοΐ ΕΤσαι
  βασίλισσα!
  Ό τρυφερός τόνος, τό στορ
  γικό αγγινμα τής ντέ Λαμ>
  πάλ καθησύχασαν τή Μαρία
  —Άντουανέττα. Μέσα της
  ενοιωσε τόν άντΐλαλο τής φι·
  λικης φωνή< πού τής έξανάφε ρε τό χαμόγβλο στά χεΐλη. «ΕΤμαι βασίλισσα..· ΕΤμαι βαοΐλισσα, .» | ΕΙ ΧΈΛΧΒ ι Τ13Χ Ζ,ί&ΊίΧ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ♦ · * Την ώρα πού μέσα στό έγ καταλελεψμένο παλάτι τό κα τώτερο προσοπικό, μέ στεναγ μούς ανακουφίσεως κσΐ μέ πολλή γρηγοράδσ, ισαβάνω- νέ τό μαυρισμένο καΙ άγνώ- ριστο πτομα κα[ τό ετοποθβ τοθσε στό Φέρετρο πού ήταν Ετοιμο άπό ήμέρες, γιά νά τό μεταφέρη νύκτα, χωρΐς πομ¬ πή, χωρίς κάν συνοδεΐα, στήν κρύπτη των βασιλικόν τάφων, μιά άμσξα της οποίας έπέβαι νεν ό νέος βασιληας καΙ ή νέα βασίλισσα, ^βγήκεν άπό τα έπιχρυσωμένα κάγκελα των Βερσαλλιών γιά νά τούς μεταφέρη στόν πύργο τοθ Σουαζύ. Στούς ορόμους ό λα ός έζητωκραύγαζεν^ <*οσαν, μα ζ( μέ τόν παληό βασιληα, να εΤχε σβύση καΐ ή παληά Φτώ- χεια καΙ μέ τούς νέους βσσι λ είς νά αρχιζεν ένας νέος κόσμος. Τό Βέος τής πρώτης στιγμής διεδέχθη ή ύκερηφάνεια καΐ ή άγαλλΐασις στήν καρδιά τής Άντουανβττας. Τα μάτια της έδάκρυζαν τώρα άπό τή χα- ρά καΙ η φαντασΐα της άνοι νέ μπροστά της κόσμους πού τώρα πιά θά έγΐγοντο πραγμα τικότης. (συνεχΐζβται) ΌλΙγσ χρήσιμα λόγια. Ή τάξις Β. ΚσΙ (έν βΤνβ μόνον διά τόν όμαοιχόν βίον έκ τον ών ούκ ανευ ή τάξις, τό θεμέλιον αύ τό παντός θεσμοθ, πολιτεΐας, διοικήσεως, έθνιχής αμύνης, κοινωνικάς καΙ οικονομικήν ζω ής των ώογανωμένων άνθρω πΐνων όμάδων,Γάλλ' είνε καΙ άπαραΐτητος παράγων έπιτυ· χΐας καΙ εύ&οχιμησεως είς τόν ατομικόν βίον. Τό (δεω- δες τής τελειότητος διά τόν άνθρωπον είνε νά ευρίσκεται παντοθ καΐ πάντοτε καΙ ε(ς ολα έν τάξει. Διά νά ζήσης εύχάριστα, διά νά σέ τρέψη, καΐ νά σέ τέρπη καΐ νά σέ προάγη ή έργασΐα σου, διά νά φυλάξης ακέραιον τό άπο θεματικόν της ύγεΐας σου, των δυνάμεών σου, τοθ ψυχικοθ σου σθένους καΐ τής οιανοητι κης σου (σορροπΐας, διά νά έπιδιώξης κσΐ επιτυχώς ^ σκοπόν πρός δν άποβλέπεις, μόνον αν καθιερωθείς ώς γνώ μονα πάσης ενεργείας σου την τάξιν, δύνασαη νά έλπ[ ζης δτι θά τα κατορθώση. Άπό ή9ικής πάλιν άπόψί- ψεως ή τάξις καΐ τό καθήκον είνε αί 8ύο ΰψεις ενός χαΙ τοθ σύτοθ μεταλλίου. Έφ' 8 ΕΟΝΙ.» ΤΡΑΠΕΖΑ ι« ΕΑΑΑ1ΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΡ 1841 Ή άρχαιοτ,έρα καΐ μεγαλυτέρου των Ελληνικόν Τραπεζών. Κεναλαικ Μετοχιχά καΐ άκοθεμάτΐίν Δρχ. 1205.000.000 Κατα6εοεΐ{ » 10 ΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟΟ ΎποκαταοτήματΜ είς όλην την Έλλάδα. Ύιτοκατάστημα έν 'Αλεξανδριία: Κιιβ 81α—· οοιιΐ Νο 17 · Ύποκατάοτημα έν Εαΐρα*: Κιιβ Βηιαά βΐ Ώίηβ Νο Ι7· Πρακτορείον έν Ζαγαζίχ: Κηβ ΤβντΗ-1. •Ανταποκριταί είς Ιλας τάς χώρας τ·δ ίζωτε- ρικβΰ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬ ξωτερικόν. Δέχεται καταθεοεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι¬ ευτηριον καί επί προθεσμία, μβ λίαν εύνβϊκα ί- πιτσκια. 51 ΜΗΙ--Π •Ιδρυθείσα υπό τής Έθνιχής Τραπέζης τής 4Ελλάδος συμφώνως μέ τβύς νέμους τής Π·λιτκ(· «ς τής Νί«ς * Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν τδν ίν ΆμΐρΐΜί) Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς £ 1 .3&Ο.ΟΟΟ. καταβεβλημένα σον έκτελεΐς τό είς οΐανβήποτβ πολλαπλων σου τώ κόσμω, εΤσαι καθήκον σου βαθμΐβα των σχέσεων έν πάντοτε έν πλήρει τάξει άπέναντι οΙουΒή ποτε. Πάσα αταξία είς τάς Φυσικάς, ϊ5ς ηθικάς ή τάς νομικάς σου ύποχρεώσεις ά τιοβοτίνΒΐ πηγή δυστυχίας ή καΐ κατσστροφης, διά την ζω ήν σου. Άκόμη καΐ διά ήν μεταθανάτιον ανάπαυσιν της συνειδήσεως σου, όφβΐλεις έγ καΐρως νά εΤσαι έν πλήρει τα ξεΐ πάντοτε καΐ είς τας ήθ κάς σου ύποχρεώσεις καΐ είς τάς πβριουσιακάς σου σχέσεις πρός την οικογένειαν σου Ι τούς άπό σοθ έξαρτωμένους Ι χωρίς νά περιμένη νά κρού ση είς τάς άκοάς σου τόν κώ¬ δωνα τοθ κΐνούνου ή Ιατρική ή* τό μοιραίον διά νά κάμτις δ,τι πρέπει. Φρόντισε παντί ιρόκφ νά εΤσαι καθ" οΐανδή ποτε στιγμήν έν τάξβι καΐ διά νά ζήσης Ινα α(Ώνα καΐ διά ν' άποθάνης μετά μίαν ώραν. Ή τάξις Ιχει τόν τρόπον νά Ή εξυπηρέτησις των τουριστικών σκοπών. διευθύνη κσΐ ούτά τα μυστη ριώβη νήματα τοθ εΐμαρμένου. Τα αυστήρια τοθ ψυχικου κόσρου Α'. Έπέστρεφα κάποτβ άπό κη¬ δείαν στβνοθ συγγβνοθς καΙ είς τόαύτοκΐνητον πούμας έπα νέφερε τρείς καλούς φΐλους καϊ τόν ύποφαινόμβνον άπό τής γαληνιαΐας πόλεως των νεκρων είς την θορυβώδη πό¬ λιν των ζώντων^ ΒιημεΙ- φθησαν α( συνήθεις είς τοιαύ τας περιοτάσεις προχειρολό- γοι φιλοσοφικαΐ κοινοτυπΐαι πε ρΐ θανάτου καί ματαιότητος τοθ β(ου. ΚαΙ έπειοή κάποιος μοθ έθεσεν αποτόμως τό έρώ τημα, άν ώς επιστήμων χαί δή ίατρός πιστεύω είς την με¬ τά θάνατον ζωήν, διετύπωσα ώς εξής τάς σχετικάς μου π ε ποιθήσβις: «Μάλιστα, φΐλε μου, άκρι βος ώς επιστήμων καί ώς Ια τρός έμόρφωσα την πεποίθη σιν δτι άν μέ την τΒλευταί αν πνσήν τοθ άνθρώπου λή νη ή ζωή τού, δέν τελειώνει δμως συγχρόνως καΐ ή προ- σωττικότης τού, ή συνείδησις τοθ έγώ τού, ή ψυχική τού ύ¬ παρξις. Ό άνθρωπος δέν εί¬ νε μόνον όσΐά καί σάρχες καΙ έγκέφαλος1 είνε καΐ χάη άλλο, τό οποίον βσον καΐ αν τό ηρνήθη άλλοτε ό ύλισμός ή τό ΗεωρεΤ ανύπαρκτον ή ήμι μάθεια, άνεγνωρΐσθη έν τού¬ τοις σήμερον καί υπό τής 4 πισήμου έπιστήμης ώς άναμ φΐοβητήτως πραγματικόν, κοΐ αύτό τό άλλο είνε ή αϋΧος αυτή δύναμις ή λεγομένη ψυ. χή ή δπως άλλως θέλβτε νά την όνομάσετε. ΑΙ άφίλεΐς έκεΐναΐ θεωρίαι των φυσιολόγων τής τελευ¬ ταίας γενεάς πού άπέ&ιδον τάς ψυχικάς έκβηλώσεις καί την διανόησιν καΐ σκέψιν είς Είς την «Εφημερίδα τής Κιι δερνΐοεως» δημοβιεύΐται ό χάτω θι άναγκαοτιχός νίμος: «ΠεοΙ συμπληρώσεως τοθ δπ' αρ. 45 άναγκαστικοθ νόμου πεοί ουστίσιως τοθ δφυηουργιΕοιι Τύ ποιι χαί ΤουριβμοΟ». "Αρθρον μδνον.— Πρός ίπΐτΐυ ξιν τ&ν τοιιριστιχ&ν οκοπβν ιίς ιθς αποβλέπει ή σύστασις τοθ δ φυπουργιίου Τΰπου χαί Τουρι σμοθ, ιτο.3011 αί αρχαί τοθ Κρά τους, δημοσία ι, δημοτιχαΐ χαί χοι νοτιχαΐ έν τή «σκήσει την χαθη χοντων αύτβν χκΐ έφίσον ταθτα άφορωσιν έχτίς τβν ζητηιίτων τδν ένδιαφιρόντων χατά τοϋς χει μίνους νίμους 4357, 6450, άναγχ. νίμος ττ]ς 16—11—53 τροπ. τοθ 6450 χαί αναγχ. νίμ^ο δη' άοιθ 45 τοθ 1986, 1698, 2992,2188 χαί 4844 τό δφυποιιργιΐον Τύπου χοιΐ Τουριομοθ, χαί ζητήματα άχι σιν Ιχοντα μέ τον πολιτισμόν, τόν χρακτήία χαί την Ιμφάνιαιν τής χώρας οφεΕλουν νά ουμμορφοθν ται πρός τάς δπο&ε(ξεις τάς δ ποίας εγγράφως ήθιλι καθορίοιι δ επί τοθ Τύπου χαί ΤουριβμοΟ δφυπουργίς.'Υττάλληλοι άρνούμενος νΐ βυμμορφιοθνυιν ή παραβαΕνοντες τα χατά τα προηγοΰμενα Ιδάφια χαθοριζίμενα, είαίγονται δκοχρε- ωτιχβς χατ' αίτησιν τοθ δφυπουρ γοθ Τύκου χαί Τουριομοθ είς τό χατά τάς χειμένας διατάξιις άρμδ διον διά την άΌκησιν χαί έπιβο λήν ηΐιθαρχιχοθ έλέγχου χαί πό ι ν&ν δπηρεοιαχον αυμβούλιον τοθ δ/ιουργιίου είς ο δπηριτιί δ 8ι«β χδμινος δπάλληλος χαί ιΐΐινος μιτίχιι μετά ψήνοιι είαηγούμενος είς τβν διεθυντβν τοθ δφυπουρ γείου Τύπου χαί ΤουρισμοΟ υπο Βειχνυέμενος δπο τοθ δπουργοθ Τύ που χαί Τουριομο0>.
  Ό δημοσιεϋίμινος νίμος, ώς
  έτονίσθη ά?μοδίως, αποβλέπει είς
  την επίτευξιν τοθ άναγκαίοκ σιιν
  τονισμοθ δλων τβν δημοαΕων δπη
  ρεσιων διά την γενΐχευοιν τής τού
  ριοτιχΐ); συνειδήσεως είς την χώ
  ραν. 'Εχ παραλλήλοιι θά άρθοθν
  βλαι αί δφιατάμεναι δυσχέρειαι
  ώ3τε δ τουριομός νά βναπτυχθ^
  ομαλώς πρίς μεγΕστην ωφέλειαν
  τής έθνιχΐ}( οίχονομΕκς.
  έχκρΐσεις
  κυττάρων,
  των έγκεφαλικών
  είνε πλέον ή ώρι
  μοί διά νά κατατβθοθν είς
  τάς προθήκας των μουσείων.
  Τα έγκεφαλικά χύτταρα, Ο¬
  πως δλα τα κύτταρα τοθ δρ·
  γανΐσμοθ, άποτελοθν ίνα πό
  ταμόν ζώσης ΰλης άενάως ρέ
  οντα καΐ μεταβαλλόμβνον μό
  ριον πρός μόριον* έντός πέν
  τε μ ην 2» ν κανέν κύτταρον τού
  σώματος δέν μένει τό αύτό
  καΐ θά ήτο ύπερφυσικόν θαθ
  μα μέσα είς την [λιγγιώδη αύ
  την δΐνην φθειρομένων καί
  άναπλασσομένων κυττάρων
  νά μετεβιβαζβτο άπό των μέν
  είς τα δέ ή ένότης τοθ έγώ, ή
  συνέχεΐα τής συνειδήσεως, ή
  άβυσσος τοθ ύποσυνειδήτου,
  τό θαθμα τής μνήμης.
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΕΝ
  τής Άνωνύμου Έλληνίκης
  Τηλκφωνικϊ,ς Έταιρίας
  Έν τη έτΐιθυμία ήμβν δ·
  «ως άρωμεν κατα τό δυνα
  τόν διαφόρους τελευταίως
  Ιν 'Ηρακλΐίω ϋημιουργη
  θΐίσας «αρΐξηγήσεις δσον
  Λ#ορ<| τό σήμερον δν Ισ^ύϊ τηλιε>ωνικόν τιμολόγιονκαί
  τβ κατ' αύτό καταβλητέα
  τίλη, εχομιν την τιμήν νά
  Φέρωμεν .είς
  κ. κ. συνδροι
  τι, κατα τό
  γνώσιν των
  ημών δ
  7 τοθ
  ΰβό τοθ Ύνουργ«(ου Συγ-
  κοινωνίας, έγκικριμένου Τη
  λΐφκνικοθ ΚανονισμοΟ ιίς
  Κέντρα άνι· τΑν 500 συν-
  δρομητων Ιφαρμόζεται τό
  τιμολόγιον των βασικων
  καΐ κατά συνδιάλιξιν τ*·
  —-Σύλληψις φυγ·ποίνου.
  ΣυνελήφΒη έν Χ«ν(οΐ( χατόκιν
  έντβλμοιτος συλλήψεως τοθ οΐχεί
  ου Άνκκριτου ό εκ Δρακώνας Κ(
  ραμΐιών Νικόλ. £. Χ«ντ«μη«κης
  Μοιτηνοροΰμΐνος Αι' άηβπειρκν
  φόνου κκΐ έμιτρηομοΰ.
  —Έπίταξις έλ«(·υ είς Χανιά.
  Ή Άγορκνομιχίι ύκηρεαία Χά
  νίων κατόπιν άποφβθϊΜς τοθ κ.
  Ύπουργοΰ Γινικου Διοικπτο&
  Κρήτης προέβη αίς την έπίτ«ίιν
  δια τάς *νάγκ«ς τοθ κοινβυ 15
  χιλ. όκκδΗν έλοτίου έκ των άκο
  θηκ&ν τ&ν μ. μ, ΠρΜτοταπαδάκη,
  ααλκιολύγου. Πρέβε, τής έτοιιρΐί
  άς ΑΒΕΛ Κρηηκϊις έλΐ
  χαί τοθ κ, Ο. Γκγανη·,
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκονενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  *1*>νος 10—ι.λ«ιοιέοτ«τ« Όμονοία;
  Τηλέφ*>νον 23—303 '
  Τελείως άν«κ«ιν«σ8έν, διαθέτει δωμάτιβ εύήλικ,
  ΐύβερα καί καλβς Ιπιπλωμένβ. Καθαριβτηται α·
  μεμπτον κ«1 ύκηρΐσίαν πρ·θνμ·τάτην. ^ϊθβυσβν
  ε.ν«μονΐ)ς.
  ΑΙ ουμτερώτερ«ι_«μ«Ι
  Τό ξενοδοχείον «ΛΛΒ·—>Ν» διευβύνβι αότ·-
  οώπως έ νί·ς ίδιοκτήτης τού ουμπολιτης μκς
  ΙΟΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΪ.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-£ΤΟΝΑΧΟΛΟΓΟ£
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ■Ιοικβς έκηοιι2ιυ8(1( έν Μονάχω χαί Βερολίνω Τ.
  ΑββΐΒΐβηΙ τ&ν κβτβηνητβν νοη Ββτ^ΐηαηη κ«1 5<:1ι111βη· Ιιβΐτη. Δικλται τούς «άσχοντας βκ των «οσημάτων τοθ ΠεπτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. Πλατεΐα Τριών Καμάρων (Οίκία Ία-ροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «μ. καΐ 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7-92 Κατά τό αύτό άρθρον 7 Στοΐ|). Β' «αρ. 1 £δάφ. 3,4, διά τόν ύηολογισμόν τοθ βασικοθ τίλους, λαμβάνβ· ται έκάστοτι ώς βάσις ό άριθμός τβν Οναρχουσ&ν την Ιην Όκτ»βρίου £ντός τοθ άστικοθ δικτύου κυρί¬ ων συνδέσΐων, τό οθτω δέ «ροκθ«τον βασικόν τίλος τΐθιται 6ν Ισχύϊ άκό τοθ ένομένου ήμΐρολογιακοθ ε τους. Κατ' εφαρμογήν δθ«ν τοθ ώς είρηται αρθρου 7 τοθ Τηλΐφωνικοθ Κανονισμοθ, ή Εταιρία ημών «Ιναι 0«ο· Μρικμένη, έε>' δσον ό αριθ
  μός τβν κυρίων συνβέσεων
  έν τω άστικφ Κέντρω Ήρα
  κλιίου ύνιράβη τάς 500,
  νά εφαρμόση άνό 1ης Ία
  νουαρίου 1937 τα βασικά
  καΐ κατά συνδιάλιξιν τέλη.
  Τό βασικόν τύλος ιίς
  Κέντρα μέΜΡΐ 1000 συνδρο-
  μητών άνέρχιται είς δρα¬
  χμάς 134 90 καΐ καταβάλ-
  λ δά την «αρακώρη
  —Τό άσυλον παρολίκων γυ
  νκικϋν.
  Την προσέχη Κυριακήν 31 τρέ¬
  χοντος χαί ώ?αν 11—12 πρόχει-
  ται νκ γίνη διάλεξις είς τώ θέα¬
  τρον Ιΐουλ&χάχη. Όμιλητ^ς θχ
  είνε ο Σιδασμιώτατος, δοτις εύγε·
  νβς προσεφέρθΐ] νά 4μιλή·Β
  πέρ τοθ (δρυοηοομένου «ού·
  .ου τ&ν ,παρηλίχων γυναιχβν.
  θίμα: Ό χρυαοθς αίών των Πα«
  τέρων χαί Μεγάλων Διδασχαλων
  ττ]ς Έχκλησίας. Παραχαλοθνται
  Ιδιαιτέρως τα μέλη τοθ Μορφωτι-
  χοθ Συλλόγοιι Γυναιχ&ν Ήραχλεί-
  υ Βπιβς προοέλθουν. >■■
  —Δι' «ίσχροκέρδΕΐοιν.
  δ ΦρβγχΙοκος Παπά-
  Π Ά
  χμς
  λιται διά την ρκρη
  σιν πρός χρήσιν καΐ συντή
  ρήσιν τής κυρίας συνδέσι-
  ι·ς καΐ τοθ Κέντρου μιθ'
  οθ συνδέιται αυτή, δέννι·
  ριλαμβάνιι δέ &ικαΙι·μα
  διΐξαγωγής συνδιαλέξΐως
  —©«νατβ» «νωτέρου Τρικτει
  τικβθ.
  Έκ Χκνίοιν αγγέλλεται 'ίτι «·
  πίθανεν ίν 'Αθηνβις β) επί βει
  ραν έτων ύππρετήσβς εν ΚρΑτη
  ώς τ·χνικό{ οι«υβυντίις Τ. Τ. 1.
  κοΐ τ·Α·υταί«ς 'Βηιθ««ρητης, Άν
  τώνιβς Πΐτροπβυλος. Είς τβν άπβ
  βιώοκντ* βΐχβν έΗφρκσοο τελευ·
  ταΙ«ί ( Ββσιλιχπ εύκρέοιιεια δια
  τάς υηηρισίας τβυ.
  τινός.
  Τα τέλος
  συνδιαλέξιων
  Προτιμάτε
  τα αύτόαατα
  ΣΦΑ1ΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
  Σ. Σ. Σπαγουλίδη
  Όδ«ς 1821.
  Ευκολίαι
  (έκ δρχ. 1 035 έκαστον) κα
  ταβάλλιται διά τάς ύ«ό
  τοθ συνδρομητοϋ ένεργου
  μήνας καΐ «ραγματοβοιου
  μένας κλήσιις. Κατά την
  καταμέτρησιν των συνδια-
  λέξιων δέν καταγρβφονται
  ύνό τοθ μΐτ^>ητοΟ αί δι*
  οΐονδήτ,οτΐ λόγον μή πραγ
  ματοποιηθεϊσαι συνδιαλί
  ξιις, ώς έβίσης αί διΐξαγό
  μ«ναι μ» την 'ΥηηρισΙαν
  Τηλι·«νικοΟ Κέντρου (α¬
  ριθ, τηλ»·. Ο).
  Χρονικόν βριον συνδια
  λέξεως δέν οιάρχ<ι, συνδι άλιξιν δμως διαρκοθσαν «έραν τβν 15 λ««των β δί Ιή ρ χ δικαίωμα Ιή ύιηρΐσία τοθ ΤηλΐΦκνικοθ Κέντρου νά διακόιτα διά λόνους τι χνικούς. Μβτά τιμής 'Ανώνυμος Έλλη νίκη τη λΐφωνική Έτ«ιρί«. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ^τό Καφενειον Κνωσός, ^Πληροφορίαι παρα τφ κ. μ ργ άχης χάτοιχος Πλάχας Άποχο- ώνου διότι έπώληβεν.ϊλκιον χ» ί ό 4 η. τωΐίρας ποιότητος πρός οχ£* ή 9 δ 46 η ρ δρ. ήτοι 9 δρ. δπέρ την έν Χανίοις διατίμησιν. —Δειγματοληψίαι Πληροφορούμεθα δτι είς ιμ Χκνικ εγένετο «ρβχβές εύρε!» δειγματοληψίοι γάλ«κτος έκ το& μετκφερομενου *1ς την «βλιν υ. ηύ κτηνβτρβφΗν. Το γ«λ« άηι στάλη εί; τό Χημεΐον κρός ε{ετ« σιν κ«1 κκθοριομόν τβδ ηιθβινοβ βαιθμοΟ τής νοθβίκς τβυ δι» την υπββολην μηνύοεε>ν,
  —Διάλεξις Έλληνογιρμοινι·
  κε-ΰ £υνδέαμου.
  Ό Κ. ΕτΙαϊχ ΚταβίβΓ ίκαβηγη-
  της της 'Ινμκβρικήί ^.χολής 0* β·
  μιλησο τό πρβο·χές Χέββατον
  3Οην τρέχοντος »«1 ωρ«ν 7,30 μ.
  μ. έν τό Λίσχη Έπιατημόνυν μέ
  ΟΙμα: ΚβϊοΓηΐΒΐϊοη χη<Χ Κβνοΐκ Ιίβη. Ή ομιλΐκ οί υ τη είναι ή δειι τ«ρ« τής έφΐτεινης σειράς Όμι λ& 2δ* Ε ί ρ ς λι&ν τβυ λευθέρκ. ρς Ό Εαοόβ( Ί. Ζ*η £ενι Παλλάς, ϊοχειον Κνωσός καΐ ΕΝΟΙΚΙΛΖΟΝΤΑΙ είς μεγάλην οί κΐαν ιόδός Σφακίων παραπλεύρως οίκίας ίατροθ κ,Άτιολ.ΜελισσβΙοου, δΰο δωματια κατάλληλα διά μβμο νωμένα ατομα μέ Ιδιαιτέραν εΐσο δόν καΐ ηλεκτρικόν Φως. Τα Ιδία δωμάτια μετά ,τοθ κάτωθι αυτών ίσογείου δύνανται νά βνοικιασθο- σι καΐ παρ' όλιγομελοθς οίκογενεί άς. Πληροφορίαι παρά τ{) έν λόγι») οίκία (τιρώην κληρονόμων Ιωάννου Δρακάκη), Είς τό Καφφενείον Ανδρ. Πά. ιταδακη παρα τώ ΚρεοπωλβΓα θά εΰρητε ποικιλΐαν τιοτων καΐ μεζί. δών ώς καΐ νερό Σπυριδιανό πάν τοτε φρέσκο κατάλληλο διά τ) ψσμμ'ασιν ΐλλΐθς
  |1
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Παρασκευής
  1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΜΑΚΡΑ ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ. ΕΟΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΑΓ ΕΞΗΟΜΕΝΑ ΠΡΟ Γ Ο Ν ΤΙ
  ΤΩ ΚΡΛΤΟΣ ΒΛ ΕΦΑΡΜΟΣΗ
  ΑΥΣΤΗΡΠΤΑΤΑΣ ΚΥΡΟΣΕΙΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΑΗΜΜΕΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (το
  άνταποκριτοΰ μας). — Τό ύηουργείο
  'Έθνικής Οίκονομίας απηύθυνεν είς τέ
  Έμπορικά χαί 'Βιομηχανικά Έπιμε
  λητήρια εγκύκλιον διά τής οποίας έφι
  στ* καί πάλιν σοβαρώς την προσοχή
  αυτών επί τής^ τυχόν κακής ποιότητο
  καί άτελούς συσκευασίας ωρισμένων, έ
  ξαγομένω* είς τό εξωτερικόν προϊόν
  των τής χώρας μας· Τό ύπουργεΐο'
  προήλθεν είς την απόφασιν νά άποστεί
  λη την εγκύκλιον ταύτην διότι διετυ
  πώθησαν έκ νέου παράπονα έκ τού έξω
  τερικού.
  Τό υπουργείον 'Εθνικής Οίκονομί
  άς προσθέτει ότι υπό τούς δρους οιύ'
  τούς Οχι μόνον άποβαίνει προβλημα
  τική ή οιάνοιξις καί εξασφάλισις νέω1
  άγορών άλλά δημιουργείται ,όλονέν σο
  βαρώΐερος χίνδυνος απωλείας καί τώ1
  ήδ ένν άγορών
  Ή σημασία τής Γαλλοτουρκικής
  Έπιτυχίαι των εθνικόν έν Μαδρίτη,
  Ό ι —»Εκ Σαλαμάνκας τηλ»
  ι γραφοθν 5τι αί Ιρυθραϊ Βυ
  ΐΐ' νάαεις επετεθησαν «ροιθές
  ρς
  η κεκτημένων άγορών
  Περαιτέρω τονίζεται ότι έά· δέ
  είααχουσθούν αί νέαι συατάσεις της ή
  κυβέρνησις πρός τό συμφέρον τής Έθνι
  κής Οίκονομίας άλλά καί των έξαγωγέ
  ών θά λάβη αύστηρά μέτρα έλέγχου τή
  ποιότητος καί τής συσκευαβίας των έξα
  γομένων προΐόντων χαθώς χαί έπιβο
  λής αύατηροτάτων κυρώσεων χατα τώ
  μή έκπληρούντων τας ύποχρεώβεις των
  Ο Ι.ΡΟΟΥΟΟΥΡ.ΟΣ ι· ΜΕΤΑΞ4Σ
  ΙΔΙΑΒΕΤΕ1ΕΚΙΡΙΠΠΙΣ
  Α0ΗΝΑΙ28 Ίβνβυβρίου (τ·δ ανταπ·
  κριτοΰ μβς)—Ό «ρχηγός τής Κυβερνήσεως
  κ. Μεταβάς παρέμεινε χά) σήμερον έν τό
  οΐκία τβν λόγω έλαφράς γρΐππης. Ό μ. Με
  τα{ά$ ελπΐζεται ότι βυριβν (σήμερον) β«
  δυνηβά νά έπαναλέβρ τάς υπηρεσιακάς
  τού «οχολίας.
  ΟΙ Κ1ΟΥΙΤΕΡΟΥΚΤΕΣ
  01 ΧΑΗΒΟΥΝ ΝΙ
  ΦΟΡΟΥΣ
  ΟΣΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας)·—Δι' έγκυκλίου τού
  πρός τούς Τομίας ι ό Γενικόν Λογιστή
  ριον ζητεί όπως χαταβάλλουν καθ
  προσπάθειαν διά την είσπραξιν των φό
  ρων τρεχούσης χρήσεως. Έν τω μετα·
  ξύ οί καθυστερούντες αδικαιολόγητος
  τούς φόρους των χαί μή χαταβαλόντες
  τούτους καίτοι τυχόντες άναστολής θά
  κληθούν νά έξοφλήσουν τό χρέος των.
  Ο κ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠλΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  Ό όικυργός Γβνικος Διοι»ητής Κρήτης κ.
  Μτϊ. Σφακιανάκης απαντών ίΐς σχετικόν τη-
  λεγρόφημα τοθ ύφυπουργοθ Άγορονομΐας
  γνωρΐζϊΐ ότι 6ιβ λόγους συμφέροντας τού,
  ιισρογωγ<:ύς Κρήτης, τούς καταναλωτάς καί τάς συναλλαγματικάς ανάγκας τής χώρας δέον νά επιτραπή ή ελευθέρα έξαγωγή τοθ ελαίου τής Κρήτης ιίς τό εξωτερικόν ουχί ^6 μως καί είς τάς λοιπάς περιφερείας τοθ Κράτους πλήν είς όλως εξαιρετικόν περιπτώ οβις. Επί των έξαγωγών δέ τοθ ελαίου νά ένεργήτσι νσραχράτημα ποσότητος 15 ο)ο ίνα τουτο προσμιγνύεται μετά των σπορελα! ών των οποίων νά επιτραπή παραλλήλως ή ίΐοαγωγήιΐς την >ηΌον μέ μειωμένους 8α
  σμούς ωσιβ ταυτα νά νσραοΐίωνται ε(ς την
  κατανάλωσιν ίπΙ τιμβ ττερΐιιχυ Βρχ. 30. Επί
  οης κροτεΐνει νά άρθβ τιάσα οιατ'μησις έλαΐ
  ου έν Κρήτη.
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΝ
  Ό Σύνδεσμος Παντοττωλων Ηρακλείου
  άιιέστειλε χθές την εσπέραν τηλεγραφήματα
  ιιρός τό Πολιτικόν γραφείον τοθ κ. Πρωθυ
  τιουργοθ κσί τό ύφυπουργεΐον Άγορανομίας
  ζητών νά έπιστιιυθβ ή αποστόλη έντοθθα
  σπορελαί»ν χαβ' ίσον ή άγορά οτερεΐτοι
  λθ ·Αβ'»ν,
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου.
  — Τηλεγραφήματα έκ Κ«*ν
  σταντινουνόλειις άναφΐ
  ρουν δτι ό τουρκικός Τύ
  «ος έκδηλοΐτην Ικανονοί
  ησίν τού έκ τής έκελθού
  σης γαλλοτουρκικη^ συμ
  Φωνίας διά την «εριοχην
  ΆλιξανΒρέττας καί Άντιο
  Κ«(ας. 'Εβιβΐβαιοϊ, δτι «α-
  ραχωρβΐται κοινοβουλευτι-
  κή καί διοικητική άνεξαρ·
  τηαΐα είς την έν λόγω πε
  ριοχήν μέ έκ*ροσώ«ησιν
  τής Κοιν«νΙας '.τβν έθνβν
  έ«1 τριετΐαν. Ύ«ό τής Κοι
  ν«νίας των Εθνών θά διο
  ρισθΒ Γάλλος 'Αρμοστης.
  —"Αγγέλλεται έκ Παριαί
  •«ν δτι 6 κομμουνιστάς βου
  λΐυτής Ούρόμιε έβεβχ(ω
  σεν δτι δ υΐός τοθ Τρότσκυ
  επεσκέφθη κρό μηνός την
  Βαρκιλώνην, έλθών είς συ-
  νεννοήσεις μέ βρχηγοϋς
  τοΰ μαρξιστικοθ κόμματος.
  Ή επίσκεψις αυτή τοθ υΐου
  τού Τρότσκυ είς Βαρχιλώ
  >ην μολονότι βιαψΐυσθιΐ
  σα φαίνεται αληθής καί
  ώς έκ τούτου 6 Σοβιετικάς
  «ρέσβυς Ρόζεμβεργκ έ ζή τη
  σιν έξηγήσεις ά«δ τούς έ-
  κεϊ μαρ&ιστάς.
  —Ή «Ήχώ των Παρισί
  μ ν» Ισχυρίζΐται δτι 6 δολ,ο
  ♦ονηθβίς Ναβ&κιν τοθ 6
  «οΐου αί ενέργειαι «ροικά
  λουν ο«ονοίας, ήτο διαχει
  ριστής τβν κρηαατικ&ν κε
  φαλαίνν τής τροτσκικής
  -ροναγάνβας καί δτι διι
  τήριι στενάς σχέσεις μέ
  τινας^των κατηγορουμένων
  οΐτινες βικάζονται έν Μό
  σχα:. 'Ο Ντβάκιν εΐχι γρά
  ψη τιλΐυταΐυς άρθρον διά
  μεγάλην γαλλικήν έψημι
  ρίδα είς τδ δνοΐον κατέκρι
  νι ζνηρ&ς τό σοβιιτικόν
  ■ινταιτές σχέδιον καί τού
  τού ενικα ένέσυοι την δυ
  σ·ορ(αν τής σοβιΐτικής κυ
  βιρνήσΐΜς.
  νάμιις ένιτέθησαν «ροιθές
  κατά τβν έθνικβν στρατιυ
  μάτων «λησίον τής Κου
  έστα ντέ λά Ρίϊνσ, ·1ς τόν
  τομία τοΰ Άραγκουέθ. ΟΙ
  ξένοι ηγέται τβν έρυθρβν
  είχον δώσπ διαταγάς δ «ως
  άντί «άσης θυσίας μή γΙ«0
  ύκοχώρησις «ρός άνακατά
  λήψιν έξαιριτικβς σβουδαΐ
  άς όδικής διακλαδώσιως.
  , Τα έθνικά στρατεύματα τα
  διοϊα ανέμενον την «ροσέγ
  γισιν τβν έρυθρβν έ«έθΐ
  ραν ιΐς αύτούς βαριΐας ά
  ««λείας. ΟΙ έρυθροϊ 0«·
  Ιϋώρησαν. Τό εθνικόν 1««ι
  κόν δ«ρ Εδρα βορείως τοθ
  Άραγκουέθ «ροόχώρησι
  μέχρι τού κ«ρ(ου ντέ Στεν
  Παθοίέλο. ΟΙ έρυθροϊ έγκα
  'τέλιιψχν σημαντικάς θε
  σεις.
  3» ΠΡΙ
  • ι»
  Τό Ταμείον Έπαγγελματ,ιών.
  καί αί διαδέσεις τής κυβερνήσεως.
  Πρός τόν κ. Δήμαρχον Ή
  Λ^Μϋ » βίηΐΐ νΑ1 /'εΌΓΐτνΟΐΙΙ'είΑν Αί
  οικητήν καί τό ένταθθα Έτιαγ
  γελματικόν καί Β οτβχνικόν
  βτιιμβλητήριον άιιηυβύνθη ύτιό
  τοθ ύφυτιουργεΐου ΈργσσΙις
  έγγραφον προκληθέν έκ πλη
  ροφοριων τοθ ϋπουργεΐου τού
  τού βτι είς την πόλιν μας διά
  φορα ατομα θέτουν τεχν έν
  έντως είς κυκλοφορίαν χακο
  βούλους καί ψίυοεΐς διαοόσεις
  καθ* άς ή κυβέρνησις προτΐθε
  ται νά κατάσχη τάς ε(σπρά
  ξεις τοθ ταμεΐου έπαγγελματι
  όν καί βιοτεχνων.
  Διά τοθ έγγράφου τού τού
  τού τό υπουργείον διαβεβαιοί
  Οτι ή Κυβέρνησις δχι μόνον
  τοιαύτην σκ/ψ.ν ποτέ Βέν έκα
  μέν άλλά έκτιμώσα πλήρως
  την μεγάλην κοινωνικήν ση
  μασΐαν τής μέσης τάξεως είς
  την οποίαν άνήκουν οί έπαγ
  γβλματΐαΐ κα( βιοτέχναι' θεώ
  ρεΐ ώς βασικόν θέμα τοθ προ
  γράμαατός της την ενίσχυσιν
  τής τάξεως οότής.
  ΣυνΒχΤζον έπάγεται ότι ή
  κυβέρνησις είνε οιατεθειμένη
  να παράσχη καΐ πασάν οιβυ
  κόλυνσιν δια την κανονικήν
  λειτουργίαν τοθ ώς &νω τα
  μεΐου τό οποίον παράσχει είς
  τούς έιταγγελματΐας καί βιοτέ
  χνας προστασίαν εναντίον
  τής αναπηοΐας, τοθ γήρατος
  καί τοθ θατνάτου μελετάται 6έ
  προσέτι καί ή δυνατότης όργα
  νώσεως άσφαλΐσεως καί κα
  τα τής ασθενείας. Περαιτέρω
  εντέλλεται όπως τα ανωτέρω
  ΐναταστήσουν γνωσΐσ. μεταξύ
  Ι των ενδιαφερομένων έπαγγελ
  ματιων καί βιοτεχνον λαμβά
  νοντες συγχρόνως μέτρα χά
  των ϊιαδι&όντων τάς κακο
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜλΤΑ
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΛΣΙλ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ λΓΟΡΑΝΟΜΙΑϊ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗ!
  ΤΡΑΠΕΖΗΣ Κ. ΑΡΟΙΟΒΟΪΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ *8 »Ι«νουαρίου (το«
  άνταποκριτού μας). — Ό κ. ύφυπουρ.
  γος τής Άγορανομίας κ. Μαγιακος
  έσχε σήμερον μακράν συνεργασίαν μετ»
  τού Διοικητού τής Έθνικής Τραπέζης
  κ. Δροσοπούλου. ,
  Ή συνεργασία καθ' ά ανεκοινώθη α¬
  φεώρα ζητήκ.ατα έμπορικής «φύσεως έν
  συνδυασμώ μέ γενικώτερα τοιαύται ώς
  καί τα αφορώντα την κατανάλωσιν καί
  τα άγορανομικά μέτρα τής κυβερνή¬
  σεως.
  Η ΣΠΟΡΑ ΕΝ Ε Λ Λ Α β Ι
  ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΥΠΟ ΚΑΛΑΣ
  ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ
  ϊ έκοι
  νοποιήθη έπΐοης έγγραφον τοθ
  αύτοθ ύπουργεΐου υρός τό τα
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίανουαρίου
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά νεωτέρας
  πληροφορίας ληφθείσας πρός τό υπουρ¬
  γείον τής Γεωργίας ή σπορά είς ο¬
  λόκληρον την Έλλάδα , επερατώθη
  υπό συνθήκας καλάς. Οί άγρό-
  ' ται έχρηαιμοποίηααν εφέτος μεγαλυτέ·
  πόρου έκλεχτών ποιχι·
  άπολυμασμέ*
  -α—α- υηο
  οτεχνον
  νί τοο '
  ί"1
  υποβάλη τοθτο σχετικάς άπό
  ψεις πβρΐ τοθ Αν παρΐσταται
  ανάγκη λήψεως νομοθετικόν
  μέτρον χατά των όπωσδήπο,
  τε δυστροπούντων πρός έκπλή | ·""
  ρωσιν των υποχρεώσεων αύ ' ™
  των έπαγγελματιων κα( τώνπα
  ρεμβαλλόντων προσκόμματα
  ή εργαζομένων πρός ύπονό
  μβυσιν τοθ Τ.Ε.Β,Ε. Α
  * - ύποδ.ίξει τού Κρά,ου,
  ***"« "« χ^ έντατ.κήν προπαγάν
  ^ν γεωργικών υπηρεσιών εις πολ·
  4,ΥΡθ«*«·ί, περιφερείας η καλλιέρ-
  επιστημονικώς.
  ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΞΙΓΟΓΙΚΟΝ
  ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΑΑΙΟΛΙΔΟΥ
  Ώς ανεκοινώθη χίες τηλεγραφ ι
  Η ΧΘΕΖΙΝΗ
  ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΙΝΟΥ
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν ίσημΐΐω
  ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΛΛΟΙ
  ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΕΞΙΚΟΛΟΥΒΕΙ
  II
  ΠΟΑΙΤΙΚΗ
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙίΠΡΝΙΑΝ
  χθς πρ4ς τό έντβθθβ τελβνιϊον οιν λ γβιοιν* ήμίρβ τοθ Πραόίνου
  επεβλήθη ιϊβιχον εξαγωγικόν τέ-!- '&νως ηρβς χ& χαταρτισθεν
  λος επί τβν Ιξαγομίνων είς τδ Ι-1 7 ο Ω (λ ή ί
  ξβτεριχδν έλαιολάδων ■•^«,Εν^'ΐρ'ββΙνοβ "*ή "έχχΐντηίς
  δρχ. χατ β,*. Τώ έξαγιογικίν ,βν Σχολΐ!ων χα1 τβ, Πρ,οχό
  τοθτο Ίίλος ί»?1οθη είς δρχ. 2.50 πων Π5οπορ(ϋομίντ3ς 1ί)ς
  χατά χιλιόγραμμον διά τα *»τ*5 Χβο Α4αοο έτένετη έχ
  ϊΟχείιιι_ μέχρι τ.έντε χιλ.ογράμ» . Καλλεργών χ«1 διά τ«ν
  Ιφ'. ίσον τα ίβχιϊβ βε λη π πή Χ0,ΤΙϋθ6νβτ) είς τό α ω
  αποκλειστικώς τόν τίτλον θ|'ν ^ ίρϊΟΟΙΜ[ου' χΜΙζιδά)ιη
  ρουν
  χαί τό δνομα τβν Έλλήναν ίξα
  γβγέων.
  Η ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ
  ΤΗΣ. ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Είς την έεημερΐβα τής Κυ
  ργ ζη
  τιΐχος Ινθα ωμίλησε πρός τού;
  μαθητάς περΐ τής οημαοΕας τής
  εορτής ί χίω; Γυμναοιάρχης χ.
  Α. Βΐυρδουμπάχης. Έπηκολούθη
  οαν ίπί τέπου «ύτευοις Βενδρυλ
  λ(»ν, μαθητιχοΐ χοροΐ χαί μετά
  βαοις είς άλλα οημιΐχ τής πόλεβς
  ββρνήσεως εδημοσιεύθη άναγ!διά την φύιεκοιν χβί αλ)ων Βεν
  καστικός νόμος δι' ο δ καταρ δρυλλ(»ν.
  γεΤται τό νομοθετικόν διάταγ ———«-ε»—μ-μ———.
  μα τής 29 Ίουνΐου 1923 «πε ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΟΣ
  ρΐ τοθ τρόπου τί|ς άποξηράν, _____
  σιως της σταφίοος έν Κρή Διά βιατάγματος χορηγεΐ
  | 120 000
  τη»·
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την προοεχή Δευτέραν 1
  | ται πίστωσις δραχ. 120 000
  | δια την μεταρρύθμησιν τοΟ
  ι Δοιχηιηρΐου Περάματος Μυ·
  ■ λοποτάμου.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίαν·υ«ρ(ου (τ·ΰ άντακ·
  κριτοΰ μ«0·—Τηλεγραφοϋν έκ τοδ έξντερι
  κου §τι η πολιπχή κρίσις είς την Ί«πων(
  ______ αν οονΐχίζϊται. Έκ πνραλλήλου δέν έ{έλι
  Υπό τβν κατωτέρω έχπαιδιυτι' π?ν β1 »·Ρ·-«Ρ» Ηπρύ{β»ς δΐκτ«Τ.ρί*ς ύπ·
  κων δπ,6λήθη3βν είς τόν Έπιθ,.™ν «τΡ«τΐΜΤΐκ«ν Λαροιν*ντΜν.
  φ Δ Ι
  τής Δϊ}μοτικής ΈχπαιδεύΙ
  οεως Πεδιάδος δηλώσεις δτι προ*
  οφέρουν τα έναντι έχάατου οημειι
  (ύμενα ποοά δτιέρ τής έθνΐλής
  μας αεροπορ(α(: Μαρία Λεμπιδά
  χη δρ. 400, Ήρ. Τοαπάχι>ς 50,
  Μαρία Μπερεταχη 50, Ιω. Ν.
  Ιΐλεύρης 200, Δ.
  Άννα Β^γιατζάχη 200,
  ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ
  ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  χάχης 200, Μαρία Κοαμαδίχη
  300, Έμμ. Κααο-βΐτης 200, Β.
  Βασιλάκης 200, Ε^ήνη Λιουδά
  χη 200, Ειρήνη Μαραγχάχη 130,
  Γ. Τσαντηράκης 50, Εύίγγ. Λεμ
  πιδίχης 200.
  Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΝΑΖΤΕΑΛΕΙ ΤΟΥΙ ΠΛΕΙΠΗΡΙΑΪΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου
  άνταποκριτού μας).— Νυχτερινά τηλε
  γραφήματαέκ τού έξωτερικού άναφέ
  ρουν ότι οί ι η^^—...«—ι ι--------^-----?
  την Μαδρίτην
  μ.χειρήσεις είς
  έξακολουθούν νά είναι
  ί ά
  Κατόπιν ένιργει&ν τοΟ 5πουρ
  γοθ ΓενιχοΟ ΔιοιχητοΟ Κρήτης
  χ. Μττίτη Σφακιανάκη διετάχθη
  σ»ν ήίη δπό νΐ]; Διοιχήοιβς τ|ς
  Κτηματιχτ]ς Τραπέζης τα δποχα
  τασιήματα αυτής νά μην ένιργή
  σουν ιύδένα πλειατηριασμον έναν
  τ(ον όφειλετβν των μέχρι νεατέ
  ρας ιΐδοποιήσιως
  να άπ&αρανϋβ έηΐ διαφίρων τρε| ..
  Ι ΑΙ ίν τη άγορθ μας κυμανββΐσαι
  χθβς τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ττροΐόντων είχον ως κάτωθι:
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  Χ"
  μάτην.
  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
  Δι' αναγχαοτιχοθ νίμοι»
  ;αι διι χενά βαρέλιβ «ηοταμιεΐι
  έντα ί) άποτοιμιευΐίέντα χαί ηαρα.
  ληφθέντα είς ελευθέραν χρήσιν
  χατά τςΰς δρους τοθ νόμου 1165
  δύνανται νά αναλνθβαι μέχρι τής
  5 Μαρτίου έ. Ι. επί τ) χαταδο
  ι) μειωμένων τβν εΙοαγ»γιχην
  ελβεν απαλλαβοομίνων ουγχρόνιος
  :&ν άποταμιευτίβν τΑν δ^ειλομΐ
  ών τόχβν οπερημερίας.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
  Δι' άπιφάοενς τοθ δτιουργοθ
  'ενιχοθ Διοι>ητιΟ Κρήτης ένε
  ιρΐθη ή «παλλοτρίωαις τοθ χώρον
  ;νθα Οά άνιγερθ«Ον ια Δ»}μοτιχβ
  α' ποιότητος
  Ρ' ■■
  ί ::
  ·'
  ΊλειιΜει
  β' «οιό"«ο< Ι' Υ' Ηαθραι Αρχανών τό ϋΙ·τ.βρ,, 40,—41 βαλαιοΐ .. δρ. ( Μίλι ποιοηκως „£ ' ) ΜέταΕα 119.30 20,3ο Κουκούλια ζηρα Δέρματα βόΤα Άρνοδέρματα έρΐφ. Προβατ·» αΐγον •ο. 11.30-1630 ΜαΙλιΑ κατ' οκάν -.-"· 4». <·, -Μ. Μ ·· •ι ·■ α ν Υ •Ρ. Ι Ι ΐϊ.εο Ι ί^βμδ» βρ.", κοινα «. ένοοαΐα* „ Διανικ©·, „ 1-ΐπν·· λι·«·Ι «' «οιό«. ., 28.- Μ Ι »» α' «οιότ. ., II,— ,„ υ,- *·, 1|β. «' «ο**, Κ, »»«* ι«ι οκάν „ /|, _| Τιμαί Συναλλάγματος Δολΐαριον βρ. 111.10—112.10 Α·ρα „ |46, —Ηο. Κορώνα Σουο&(α< ΒΒ,ίΐ—Κ.40 Φράγκον „ |.||_ Β<Ϊ3 ε^β·τ. φράγκον „ Η.Η-Η.80 Φιορΐνι ΌλλανΒ. ,. 60.16—61.11 Το«χο·λοΒακ(ας ΒρυξίΙΙαι 9.16—%Μ Μάρκον Βρυξελλαι Αιρέιτα Φοαννον Τιμαί ΚΑΙ)ριγκ ΑΙΙ-1.80 ?»·Λ—Ι.Μ Η.14- Μ» β>ΜηΗ
  διακεκομμέναι.Γίνονται μόνον άναγνωρί
  σεις καί άψιμαχίαι των προφυλακών ά¬
  νευ τινός σημαντικού άποτελέσματος.
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΙΓΠΠΟΥΡΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατα τηλεγραφή-
  ματα έκ Λονοίνου τό Αγγλικόν Ναυ-
  αρχεϊον προβαίνει είς;μεγάλας προετοι-
  μασίας οιά την εκτέλεσιν υπό τού στό·
  λου τού Ίνίικού χαί των άναιολΐκών
  εν γένεε χτήσεων μεγάλων γυμνασίων
  παρ* την Σιγγαπούρην. Τα γυμνάαια
  τού Άγγλικού στόλου, θά γίνουν έντός
  τού έπομένου μηνός Φεβρουαρίου.
  ΙϋΐΤΡΟΠΗ ΑΓΓΛΩΝ ΙΕΡΕΟΝ
  ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανβυαρίβυ (Γβ0 άνταηβ
  κριτβδ μβς) —Άπεφβσΐοβη υπο της 'Λννλι
  κανικής Έχκληβίας ·π»ς έπιτροπή Άν
  ης ϋκκληοΐοτς οπ«5 πιτροπή Αν
  ΐΓρίων μΐτ*βη είς Ίσπβνίβν Καί (£«
  τ·ύς ορ·ο$ υφ' βΰς διατελεί ή
  ή 1 ή
  $ φ ς διατελεί ή ίκεΤ
  μ«1 κβινωνική κατάστασις. Ή
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ^ΜΊΗιΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» ΊβΜουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ*ς).- χ60 Σοβιετικήν
  Ορβεκτορεΐον Τ4, ανακοινοί ότΓοί ϊ«"
  τηγορούμενοι ως ΤροτβκισταΙ Ράντεχ,
  Π*«,«κωφ, ΣερεμπριάκωφκαΙ λοιηοί,
  ωμολόγησαν σήμερον ηλήρως ,ήν ^
  γ* των ενώπιον τοθ άκρο.
  , δτι «ράγμΜι
  *οΟ Σοβιε
  ΔΗΛΤ12!
  »»ί
  Γ.λλβτβυ
  Ρώς έιιί
  ΙΐίΗύκβΙ δί βτ» Μ·
  ««τόν ·Λ·1·ν 8* ■
  ,;(Χίϊλΐρ Οήμ»ρ·ν
  τδν λ·γων
  μ καί τΗντ
  Μΐι «πό πνεϋμα
  ιιίΐΙ«;χ«1 θά διαπν
  κ την άγβίην πρέβι
  ιίίϋνικής ουνβννβποι
  ;ί|( ιΐλιχρινοΐς βυ
  ]ί|{ μιτε* τ6ν «λλω< λβ»ν ίβνέμΐνν τής Εί _«Ι ««τή ή οηΐ>
  ίώτΐΜΐ{ τής κ«τ·ο
  ίί»ΙλιτΒ» έαφαλβς ι
  ιΗν»ρ»ν στάσιν τ*1ν
  Μίξ έη' χ
  μιτ> την
  λιμΐΗ&ν της (
  Είς την αι»
  νΐργ«οί«ν τής Μεγ*
  ν
  »Ρ8ν. Δέν ·
  έβ
  ββς
  μονον κατ
  Τ·ΰ
  ν'
  ν. ύ
  ·ίκ.ν.μι
  ν
  «ιν
  ς
  ιύΐ
  «'ί
  «·Ι|