93848

Αριθμός τεύχους

4484

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Α(γύπτοτ)
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΪΙμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  «[««Οί ΣΥΝΤΑΚΤΝΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ 1|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4484
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΑΙ ΕΛΠΙΑΕΣ ΔΙΑ ΜΙΑ&ΙΕΘΝΗ
  ΙΛΑΥΤΕΡΕΙΣΙΝ ΚΑΙ
  Ή διεθνης κατάστασις πά
  ρβυβιάζΐι σημαντικήν βελ¬
  τίωσιν κατά τάς τελευταίας
  ημέρας. Πολλαί δέ έλπίδες
  δημιβυργβϋνται Ιτι ή άπει-
  ληθίΐβα τόσον οεβαρως βπό
  νέον πολεμικόν κατακλυ¬
  σμόν Εύρώπη, θά διαφύγη
  τούς κίνδυνον;, θ* ίσορρο
  πήσο έκ νέ·ι> καί θα έπβνεύ
  ΡΟ την γαλήνην καί την οι¬
  κονομικήν ευημερίαν. Ίδι
  αιτέρως ενθαρρυντικόν κρίνε
  τε» τό γΐγονίς τής προσχω
  ρήσεως τής Ιταλίας κ«ί Γερ
  μαινΐας εί; τό σχέδιον τό ο¬
  ποίον επρότεινεν τό ονγκοι
  τανεύσει καί τής Γαλλία;,
  ή Αγγλία ώς πρ·ς τβν βπβ
  κλεισμβν της Ίσπανίαί, τβν
  τερματισμόν :ής άπβστβλήί
  έθελβνΐων καί πβλεμοφβδί
  «ν είς τεύς έμπολέμους καί
  την λήψιν αλλων «πβτελε
  οματικβν μίτρων πρός κατα
  οβΐοιν τής πυρκαιδς π«ύ ε
  ρημώνΐι τίΐν Ίβηρικήν Χερ
  σόνηοον καί μεταβάλλει
  τα πάντα είς^έρείπια καί τέ
  φραν όπως έπίσης κρίνεται
  παρήγορον σημείον καί τό
  γεγονός τ ής ομαλής διευθε
  τήσεως τής Γαλλοτβυρκιχής
  διαφοράς. ΚαΡώς επιβάς ί
  χΐι σημαντικήν σπουδαιότη
  τκ «αί ή ύπβγρβφίΐ τ·ΰ Σερ
  β·β·υλγ«ρικεδ £υμφών*υ.
  Πιοτιύεται δέ δτι χαί ο λό
  γ·ς τ·ν οποίον Β« ίκφωνή
  00 ο Χίτλερ σήμβρον ίΐς ■
  πάντηοιν των λόγων των μ.
  ν. Μπλεύμ καί 'Ηντεν, 9α
  διέπεταα «πό πνεϋμα μετριο
  π«θε(οις κ«ί θά διαπνεεται ά
  πό την αγαθήν πρόθεσιν της
  είρηνικής ουνεννοήσεως καί
  τής Ιΐλικρινονς συνδιαλλα
  γής μετ* τ&ν αλλων μέγα
  λων δυννμεων της Εύρώπης
  Καί «ύτη Λ σημαντικη
  βελτίωσις τής καταστάσεως,
  οφείλεται αοφαλ&ς είς την
  οθκν»ρ«ν στάσιν την οποίαν
  έπέοβιξεν έ«· εΌχ«τ»ν ή "Αγ
  γλίβτ, μετ* την ενίσχυσιν
  τδν πβλβμικων της δυνάμε-
  ων καί είς την στενήν ου
  νεργβοίβν της Μεγάλης «ύ
  τ ής δυνάμεως μετ» της Γαλ
  λίας καί των αλλων είρηνο
  φίλων χωρων. Δεν παρατη
  ρείται ίε βελτίωσις «Ις την
  πολιτικήν μόνον κατάστασιν
  τής Εύρώπης καί τού κόομου
  ολοκλήρου γενικώτερον. Πά
  ρατηρκΐται συγχρόνως καί
  οημαντικη καλυτέρευαις τδν
  οίκονομικβν. €δτω, «πό και
  ρε>ϋ, «Ι Ηνωμεναι πολιτειαι
  κατώρθωσαν ν« ύπερνική
  α·υν την οίκβνομιχήν κρί·
  ο·ν, νά χινήσευν έκ έου
  τβς Γΐωργικβί και Βιομηχα·
  νικ»ς των επιχειρήσεις ν«
  περιορισθή είς τό ελάχιστον
  άγίβ κ«ί ν» δημ
  ναταραχη, κανονικώς τούλα
  χιστον, δέν βίμκορεΐ νά διαρ
  κέοη έ«ί μακρον καί θ« εί
  ναι πιστεύομεν προσωρινή
  εντελώς.
  Πρώτον, διότι ή βϊλτίωαις
  τής παγκοσμίου οίκονομικής
  καταστάσεως, θα £χα ως ου
  νέπειαν, να αύ{ηθθ ή ζήτη
  αΐ( καί των ίδικ&ν μας προ
  ϊόντων. Νά έργβσθί τ· έμ
  μακρά περίοδος κΐήήνης καί «·ρι·ν καί ή ναυτιλία μας.
  ησυχίαν, ασφαλώς ή άνθρω Ν« τ«νωΒή ή βιομηχανία
  ρρ ς
  την άνΐργίβν κ«ί ν» .μ
  βυργήσβυν βτβθερβς πρεΰπβ
  θέσιις δι* την έλευσιν νεας
  περιόδβυ ευημερίαν Τό Ιδιον
  δέ συμβαίνει σήμερον καΐ
  είς την Αγγλίαν ίπου καί ή
  βιομηχανΐα καί η ναυτιλία
  καί τ* εμπόριον έπαευρί¬
  σκουν τόν παλαιόν κανονι¬
  κόν ρυθμόν τής λΒΐτ·νργ(ας
  των. Άλλ« χ«ί είς την Γαλ
  λίαν. μιτα την .ύθυγρνμμι
  ή ύ
  πότης θα ζήση ημέρας ϊύτυ
  χίκς, πού δβν εγνώρισε μέ
  χρι σήμερον.
  Δια την χώραν μας ·μως,
  δυστυχώς, δέν συμβαίνει ο,
  τι καί είς τόν άλλον κόσμον.
  Διότι ήμεϊ; δέν ήσθκνθημκν
  «χόμη ίδώ κάτω, τόν άντί
  κτύπον τής βελτιώσεως τής
  παγκοσμίου χαταβταβΒως.
  Αντιθέτως μάλιοτα, καΡώς
  έξηγησβν είς τας προαφά
  τβυς μακράς δηλώσβις τού
  χαί ο ύπβυργός χών Οίκον·
  μικών κ. ΡεδιάδηΓ, ή 'Ελ
  λβς έχι μόνον βελτίωσιν δέν
  παρουσιάζη έξ αίτίας τής
  κ«λυτερεύαεως τ&ν «Ικονομι
  κ&ν ορων καί ουνθηχων
  Ις όλον τόν άλλον κόσμον,
  άλλα ύφίβταται Καί σημαντι
  κόν κλονισμόν.
  Τουτο δέ δια δύ· κυρίως
  λόγους, ίπως άνεπτύςαμεν
  καί πρό ημερών είς σχβτι
  κονβημκίωμά μας: Πρώτον,
  διότι η παραγωγή μας κατβ
  στραφή κατα τό παρελθόν Ι
  τος. Εαί έτσι αί μέν έξαγω-
  γ«{ μας εμειώΡηοκν είς τό
  ελάχιστον, αρα {έν ώφελή
  θημκν έκ τής γενικής κ«1
  σημαντικήν υπερτιμήσεως
  & ίδδ
  λίν. μιτα τη γρμμ
  σιν διά τής ύπ·τιμηοινς τού
  ■Βνικ·δ της νομ'σματρ η
  κατάστασις πβρευοιβζί
  αθητην βελτίωσιν κ«?ώ, καί
  εί, πλείστας οσα, αλλβς χώ-
  ρ«ί τής Εύρνπης καί ι ής Ά
  μκρικής.
  Ύπαρχβυν λβιπβν οημε
  ρον ίλα τ* εύβίωνα εκιΐνβ
  αημεΐ·. τα «π·1« μ&ς επι
  τρΐηβυν να κρίνενμεν καί
  α πιοτΐίωμιν βασίμως
  ιΐοιρχέμιία είς <αν περίβ δ·ν είκβνεμιχής «νερβώβ» »ς καί κνΐυματΐίής καί έκπ· λιτΐβαικής ·ν·δευ τής άνίρω πότητος. Εαί αν »τατβρΡωΒ5 ίπως ίλτιίζ»τ«ΐ, ν' -πεφιυ ί λί * πέλιμος καί γεωργικ&ν είδδν, βρκε τα, αί δέ «Ισαγωγβί μ»ς ηυ¬ ξήθησαν κατ' ανάγκην. Δεύ τερβν διότι ή βελτίωσις τίς διεθνοΰς οίκονομικής κατα στάσεως ήτις έκδηλώνεται δι* τής μεγάλης ζητήσΐως έμπορευμάτων καί τής βπβ τόμου άναχιμήσεω; δλωντβν είδ&ν, ώφελεί πρωτίστως καί κυρίως βεβαίως τας έξαγωγι κνς χώρας. Ημείς δέ, είμεθα χώρκ (ίσκγωγική καί ή βελ¬ τίωσις της καταστάσεως μας Ίλάπτει μάλλον, προσωρινώς ίβτω, διότι είμεθα ύποχρεω μένοι ν* έξαγ«γωμεν μεγ* λας ποσότητοις σνναλλάγμα τος δι* ν* πρ·μηθε«θώμεν τ' «παραίτητα δι* τ«ς άνάγ κάς μας εΐίη,^έκ τοΰ έ$ωτε ρικοϋ.-οί διότι χωρ'ς ν'αύξη θεΰν τ* Ισοδα τεΰ λαοΰ μαί, αύξάνουν τ* ίξβδά τβν, «φβΰ ολα τ* βιίη δΠβρχεται ανατίμησις. Ή βίχονομιχη Ιμως αύτη «νωμβλίβ καί * τδν ξένων καί νά ενισχυθή β Τβυρισμός. Καί τέλβς, ν' αύζηθβΰν τα Ιμβ«σματα τ&ν είς τάς ζένας χώρας δι ββιβύντων όμογενών. τΑρ«, θά ιίσρεύαα είς την χώραν καί έκ των φανερ&ν καί έκ τ&ν «δηλών πόρων, αρκετόν χρήμα καί μάλιστα εί, $έ νόν συνάλλαγμα. Εαί δεύ τερον, διότι εάν έχωμεν κα λήν εσοδείαν ώς ελπίζωμεν κατά τό τρέχον ίτ·ς, θά κερ δίσωμεν σημαντικά, «φβδ τα πρβϊόντα μας, σταφίς, σταφυλαί, καπνός, έλαιον, φροΰτα κ. λ. π. θά πωληθοδν ευκόλως, Ισον αφθονα καί άν είναι χαί είς έςαιρετικ&ς ίκανοποιητικάς τιμάς. [ Ύπάρχει έκομένως βκσι μ·ς ελπίς ότι ή βελτίωσις η όπο(α παρουσιάζεται τόν τε' λευταϊον καιρόν είς ίλον τόν άλλον κόσμον καί Ιδίως είς τάς μεγάλας χώρας, θά περιλάβη χαί ημάς. Ε«ί ίτι, θά δημιουργηθή χαί διά την χώραν μας μετ9 ολίγους μή νας νεα περίοδος βίκονομι κης άνόδου καί καλυτερεύσε ως τ&ν συνθηκ&ν δι»βΐώσεως τ·δ λα·ϋ μας. Χρειάζεται ίμως μέχρι τής ημέρας εχε( νηί, έκτ·ς τής ύπομονής καί καρτερικότητος, η έποία εί ναι βεβαίως απαραιτήτως είς τοιβύτας περιπτώσΕΐί, νά έν ΤΒίνωμεντάςπροσπαθείνς μας ώςΕρατος καί ώς ούνολιβν κβ ώς άτομα ώστβ ν' άντιμετωπΓσωμεν τα ση μερινά έμπόδι», νά υπέρ νικήσωμεν τάς δυσαρέστους συνεπείας τάς οποίας έχει δι' ημάς η είκονομική βελτίω σις τής καταστάσεως τ&ν &λ >ων χωρων χαί νά δημιουρ
  γήοωμεν τάς πρεϋπε-θεσεις αί
  οποίαι θά φίρουν την εύη
  μερίαν χαί είς τ«ν τόπον
  μας. Κυρίως δέ 1χ·μεν χρέ·ς
  νή «φιερώσωμεν δλ«ς μας
  τας δυνάμεις, διά την ·υΤη
  σιν τής εθνικής μας παραγ»
  γής. Διότι ή αύξησις τεδ
  πλούτου τής χώρας θά φέρθ
  την βελτίωσιν καί είς τα δή
  μόσια καί είς τα ίδιωτιχά οί
  χβνομικά.
  καί χοθ (ρόλου των. Ά
  σκουν τό Εργον των μέ συ
  νιίδησιν καί μέ *ηίγν«σιν
  καί των συμφιρόντνν καί
  τβν εύθυνών τ«·ν. Ένομέ
  ν«ς, οΰτι αί ύκοβείξβις
  καί αί συστάσεις τοθ ΰκουρ
  γείου, οθτε καί αί γραμ
  μαΐ αυταί τούς άθοροθν.
  Άλλ' άν τα Κρητική «ρο (
  ϊόντα τα έξαγόμενα είς|
  τάς ξένας άγοράς δέν κιν
  6υνβύουν ν ακΌΚλιισθουν, Ι
  £κ κακής ποιότητος, έν
  τούτοις δέν είναι καί άσυ
  ναγώνιστα. ΚαΙ τοθτο διά
  τι, εάν Β)|ουν την φυσικόν
  ύπεροχήν, δβως συμβαίνΐι
  μ έ τα- σταφύλια καί τα
  άλλα φροθτα, 6έν βχουν'
  δμ«*ς καί ,τήν τιρχνικήν συ
  σκβυασίαν τόσον αρτίαν, δ
  «ως τα όμοειδή ·:ροϊόντα
  δλλων χωρ&ν. καί β έ ν Φβά
  νούν «Ις οίαν θά ηδύναντο
  νά φθάσουν αρίστην καί έν
  τελ«ος άσυναγώνιστον κα
  τάστασιν. ΚαΙ είς τοθτο δέν
  ■ταίουν κυρίως οί Εμνοροι
  δσον τό Κρατος.Διότι τί νά
  κάμη ό £μ«ορος καί ιβς
  νά ένιτύχπ την συντήρησιν
  τβν σταφυλων καί των
  φρούτκν, δσην φροντίδα
  καί ζήλον καί σιν οΐίξη. είς
  την συσκευασίαν, δταν τό
  Κράτος δέν τοθ βιαθέτιι
  ψυγείον είς τόν Λιμένα οθ
  τβ ιΐδικά βαγόνια κοΐ ατμό
  κλοισ, ψυγιϊα διά την κα
  λυτέραν καί ταχυτέραν μι
  ταφοράν ιΐς την κατανα
  λωτικήν αγοράν; "Ας μην
  τα ζητούμεν δλα <χ«ό τούς έμιόρους. Διότι τάς Ιδίας ΰ«οχρ«ώσ«(ς £χουν κοΐ οί αραγνγοΐ καί τό Κράτος. Καί δσην Εχουν ύ«ο||ρέ Ι ΙΑΛΗ ΣΥΣΙΕΥΑΣΙΑ ΤΙΙΙ ΕΞΑΓ0ΜΕΙΙΙ1Ν ΠΡΟ ΓΟΗΤΟΗ ΑΙ άλλι-άλληλοι έγκύ κλιοι καί ΰνοδεΐξεις τοΰ ϋηουργείου ιζς Έθνικής ΟΙκονομίσς πρός τα έμ«ο (ΐοβιομηχανικθι 'Επιμεληιή ρια της χώρας σχιτιιβς μέ τό ζήιημα τής συσκιυ αοΐσς καί τής «οιοτικ^ς καταστάσ««ς τ&ν έξαγομλ νε*ν «ρεϊόντων είς την διε θντ} καταναλωτικήνάγοράν, ίέν γΐνονται βιβαΐΜς^νρίς λόγον κοίΐχωρίςοΐτίαν. ΚαΙ ά«66ειΚΛύετ.αι έξ ού«Λν δ- νι ΰνάριχουν ϋυοτυιχ&ς έμ· <οροι τόσον άσυνιΐβητοι καί μέ τόσον θλιβεράν νο· οτρονΐαν ώστε α «ροσ«α- θίθν μέ κάθι τρόπον ,,νό ά ■οκΛήσουν ιθκολα κέρδη, Εστω καί άν 6υσ·ημήσουν τα έθνικά «ραόντα μας ΚοΙ θαντάζονται τόσον ήλιθίους τούς «Κουτόφραγ κους» ώστε νά «ιστευου* 5τι εΐμτΐορεθν ν' ά^οράζουν ά6ισμορτυ(ήτΜς δ,τι τούς ν(οο·έ|}ετοι ο.*όιιύς «Ιξυ ■>οις>"Ελ>ηνας καί είς οί
  ^ μή
  Αύτη (| θλιβερά νοοτρο
  ■Ια φαΐνειαι δτι υκάρχει
  Είστυχ&ςλίς «ολλεύς έκ
  τβν Έλλην·» ΐξαγε*γ<ων έμ«όι;«>ν καί οήμΐρον. Έν
  τούτοις, θά «ρέ«ει νά έννο
  ήσωμεν έ«ί τέλους δτι ή έ
  ■οχη τοθ τυ^οδιωκτισμοθ
  καί τής ευκόλου άνάτης
  ■αρήλθεν. Ιδιαιτέρως μα
  πή ρς μ
  λιστα δσον άφουό} τό έμ
  «όριον. ΚαΙ νά άντιληφθεΐ
  μιν δτι (Ιςτην σημερινήν
  περίοδον, εάν θέλε·μ«ν νά
  ροοδιύοωμβν, εάν έβιθυ
  μοθμιν νά κατακτήσωμεν
  τάς ξένας άγοράς καί νά
  εξασφαλίσωμεν την κατα
  νάλωσιν των βρο·ι·όντων
  μας είς Ικανοκοιητικάς τι
  μάς, οφείλομεν «ρωτίστ«ς
  νά έτΐιδιΐξωμιν ,τιμιόιητα
  ώς Εμνοροι. ΚαΙ νά ρφέ
  ρωμιν τα «ίδη μας «Ις άρί
  στην κατάστασιν. Καλ«ς
  συσκευασμέτα. Κολβς δια
  τηρημένα καί (οιοτικώς ά
  συναγώνιστα. Διότι, Αν
  δέν ακολουθήσωμεν αύϊήν
  την τακτΐιήν, δΐχι μόνον νέ
  άς άγοράς 6έν θά κατακιή
  σωμ«ν, ώς «ολύ ορθώς ^
  ρατηρεϊ τό Οβουργεϊον,ιής
  Εθνιιής ΟΙκονομΙσς, άλ
  λά καί έκεΐνας τάς όαοίας
  Εχομεν ήδη θά, χάσωμεν.
  Εύτυχ«ς,οΙ ΙδικοΙ μας
  Εμνοροι Ιξαγωγεϊς, οί
  Κρήτες, Ιχουν βαθείαν ν
  ναΐοθησιν τοθ «ροορισμοΡ
  ώσιν οί Ιμνοροι νά έκιμι
  λοθνται τής καλής συσκευ
  ασίας καί τής «οιοτικής έ
  «ιλογής των έξαγομένων
  ΰν' αυτών έθνικων «ροΐόν
  των καί δσον είναι δικαιο
  λογημέναι αί σχετικαί
  •χρος τοθτο ύηοΐιίξεις τοθ
  Κράτους, Λλλο τόσον ΰ«ο
  χρεωμένον «Ιναι έ«χ(σης καί
  τό Κράτος νά βοηθϋ καί
  νά συντρέιο τούς έμνόρους
  είς τό Εργον των.
  Ή βοηθεία δέ τοθ Κρά
  τους «ροκειμένου είδικως
  «ερί των εξαγωγήν των
  Κρητικόν σταφυλων καί
  των άλλων νωνών καρνων,
  κρένει νά δοθή διά τής τα
  χυτέρας κατασκιυής τοθ
  ψυγείου «Ις τόν λιμένα μας,
  διά τής διαθέσιως των ά
  ναγκαιούντων «Ιδικών βα
  γονίων, καί άτμονλοίων ψυ
  γείων διά την μεταφοράν.
  ΚαΙ διά τής ||ορηγήσ«ως ά
  τιλιίας είς την «Ισαγομέ
  νην ξυλείαν καί τος άλλας
  Ολας διά την κατασκευήν
  των κιβωτιδίων καί των
  άλλων «ιρικαλυμμάτων έν
  τος των όνοίων συσκιυάζον
  ται καί άιοστέλλονται «Ις
  τό εξωτερικόν τα «ροΐόντα
  μα«.
  ΚαΙ έλ«ίζομ«ν δτι ή σημε
  ρινή Κυβέρνησις, ναραλλή
  λως «ρός τα μέτρα τα ό
  «οϊα θά λάβο «ρός κολσ
  σμόν των άσυνιιδήτων έμ
  «άρων, θά «αράσχη. συγ
  χρόνως καί δλην την συν
  δρομήν κσΐτήν ενίσχυσιν
  της διά την οργάνωσιν των
  έξαγωγων μας έ«1 καλυτέ
  ρων βάσιων ώστι νά ένιτύ
  χωμιν την κατάκτησιν των
  ξένων άγορων ΰ«ό των
  «ροΐόντων μας.
  ΠΡΟΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΧΙΝ.
  'Η αναστολή της
  ως των όφειλετ&ν τής Κτημα·
  τικί|ς Τραπέζης, ήτις επετεύ¬
  χθη χάρις είς τάς ενεργείας
  τοθ ύπουργοθ κ. Σφακιανάκη,,
  αποτελεί γεγονός ευχάριστον
  άπό πάσης απόψεως. Διότι
  έκτός τοθ δτι άπαλλάσει τόν
  χρεωμένον κόσμον των χτημα
  τιδ>ν έκ τοθ άμέσου κινβύνου
  τοθ έκπλειστηριασμοθ των πε
  ριουσιών τού, δημιουργεΐ συγ
  χρόνως χαί την έλπ(*3α δτι τα
  χέως θά ρυθμισθοθνόριστιχώς,
  Βικαΐως καί Ικανοποιητικάς τα
  χρέη αύτά.Ή ρύθμισις δέ των
  ;ρΕών θ9 άποτβλέση γεγονός
  πραγματικΑ Εθνικόν καί θα
  σημάνη την Εναρξιν νέας π··
  ριόβου διά την οικονομικήν
  ωήν τοθ τόπου.
  Ο Κίνδονος τής τρέλλας...
  Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΚΙΝΑΥΝΕΥΕΙ
  ΝΑ ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ίανουέριος.-'Ο
  μεγάλος «ίνδυνος, λοιπίν, !1ν είνε
  πόλιμος ιίνε 6 χίνδυνος τι Ο
  άνθ(ωη(νου έγχιφάλου. Ό έγχέγα
  λ&ς τοθ άνθ(ώπου χινδιινιύΐι νά
  χαταΊΐοντισ6$ εάν ίέν προσίξω
  μέν. Τό πνευματικόν φβς τΐ]ς αν¬
  θρωπότητος κΐνδυνιύιι νά ο66οη.
  Ο χαθηγητής Χάρντιγχ τοθ ΣΙ·
  δνιϋ προέβη είς μίαν άνατριχια-
  οτιχήν προειδοποίησιν: «Έ»ν ή
  τρέλλα εξακολουθή νά προοδιόη,
  δλοι οί «»δρις, αί γυναΐκις κ»ι
  τα παιδία θά ιΐνι πιθανώτατα
  τρΐλλοί περΐ τό Ιτος 2.039!»
  Συνιργάτης τοθ «ΠαρΙ Σουβρ>
  ανέλαβε με μίαν έντυπιοαιαχήν
  χαί «περίφραστον Ιριυναν νά 8··
  αη δπ' 2ψιι τδν αρμοδίων χαί
  τοθ χοινοθ τα τρομαχτιχά δεδομέ-
  να τοθ προβλήμκτος. Ό άριθμος
  τ&ν παραφρόνων, τβν οποίων βϊ
  χατηγορΐαι είνε βπιιροι, δαίνβι
  αιαθιρδς αύξα όμενος. Τα άιυλα
  φρενοπαθβν Ιχουν χαταχλιιοθή είς
  τρόπον ώσχε νά καθίσταται προ·
  δληματιχή ή Ιξυπηρίτηοις τοθ
  οχοποθ την. Κατά την τελευταίαν
  πεντηχονταιτίαν τό ποοοστόν τβν
  τρελλβν ανήλθεν άπδ 28 ιίς 35
  επί 10.000.
  Ό Ά>εςτ;ς Καρ^λ είς τό πό
  λύχροτον βιβλίον τοι>: «'Ο 3νθρω
  πος. αΰτος δ άγνωστον πριβαί-
  νιι είς μίαν τολμηράν Ιιάγνωοιν
  τιθ χαχοθ: «Ή τεραστία προέλα-
  αίς των έπιοιημΐαν έναντι τβν ζιον
  τανβν πλασμαίτων είνε Ινα άπό τα
  τραγιχώτιρα ουμδαντα ττ]ς Ιοτορί-
  άς μας. Τό περιβάλλον τό χατα-
  σχευαοτέν δπό ττ]ς νιημίσδνης μας
  χαί τβν έφιυρίοιών μας δέν ται
  ρΐάζιι ιδπ ιίς τό άίάστημά μας
  ιυΐι «ίς την μορφήν μας. ΔΙν μβς
  κάιι, ζβμεν ίυοτυχΐομινοι μέοα
  ■ Ις ιύχί, Ιχφυλιζόμιθα διανοητι
  χβ(1> Μ» αλλα λογια το μιγάλο
  δρβμκ ιΐνι τοθτο: 6 άνθρακος, αυ
  το.ιο μιχροοχοπιχόν βν, τό ίποΐ
  όν νατίχιι ένδΐάμισον θέσιν μιτα
  ξυ χοο φυοιχιθ άτίμοιι χ»Ι τοθ ά
  οιέρος, Ιχιι μέο« τού αΰτο τδ τε
  ρατβίις πΐβγμα Π(ϋ λέγιται διά
  νοια. Μέ αυτήν την διάνοιαν έ
  πραγματοποίησιν έφιυρέοεις. Καί
  τώρα »1 ΙφιυρΙοιις τού χον «να
  οτατβνβυν. «Έν^μίοφ ττ]ς φρινΙ
  χιδος ιί)ς ουγχρόνου ζντ};, λίγι
  6 Κβρρίλ, εν μΐαφ τβν
  βν χαί τβν άγωνιβν, ό άνθρωπος
  χλυδωνΐζιται». Καί Γδιύ τό προ
  βλημα: δ έγχέφαλος τοθ άνθρώπου
  έίημιούργησιν ίίνα κόσμον χαί δ
  κίομος αότβς (.έ την σειράν τού έχ
  θέτει ιίς κίνδυνον τβν εγκέφαλον
  τοθ άνθ(ώποΐ). Ουδέποτε ή άνθρω
  πότης εδρέθ— ιίς χαμπήν τόσον
  κρίσιμον, λέγουν ιΐ ψ^χIατροι. "Ε
  να γιγαντιαΐον έρωτηματιχόν τίθι
  ται: 'Ο άνθρώπινος έγχέφαλος αΰ
  τος δ θαυμασΐος ϊημιουργδς πλού
  τού χαί άπολαύοιων, θά φέρη ιίς
  φβς χά Ι τδν θάνατον «Ο άνθρώ
  που. Ή τιλιχβς θά χατανιχήση
  τδ γήρας χκΐ—ποίος ξέρκ;—·τδν
  θάνατον;
  Τό γεγονδς είνε Εκ σήμερον δ
  πόλεμος, ή κρίσις, δ θδρυβος, δ ά
  αόρματος, τδ ραδιόφβνον, ή ταρα
  χώδης χίνηαΐς τβν μεγαλουπόλι
  ών, οί συσσωριΰσιις τβν έργοστα
  αί ών, ή άνηαυχία, ή άνεργία—
  πληγαί έπελθοθσαι ή έπιταθιΐοαι
  μιτά τδν πόλεμον, δ οποίος Ιπ·φι
  ρε τόσον τρομαχτιχοΰς χλονισμούς
  —προχαλοθν διανοητιχβς άνωμαλί
  άς χβΙ άποοτέλλει ή χαθιμιά Ινα
  φοριίον παραφρόνων ιίς τα όγειο
  νομιχά ίδρύμαχα. ΤΙ πρέπιι λβι
  πδν νά κάμωμεν; Τα πάντα, λέγει
  δ ίατρδς Τουλοόζ, ίνας άπδ «υς
  πκώτους πς.ίι Ικρουοβν τδν χώϊω
  να τοθ χινδύνου χαί εζήτησαν άπδ
  τδ χράτος χά Ι άπδ την χοινωνί
  αν νά λάβουν άμισα χαί σύντονα
  μέτρα β^»ης.
  «Πρέπει, τονίζει δ χ. ΤοιιλοΔζ
  νά δργανώσβμΐν την πάλην χαχά
  ής τρέλλ«(, Βπως έχάμαμεν διά
  τα άφροδΕαια νοσήμαικ ή την φυ
  ματίβσιν. ΚαΙ* μάλιοτα άχόμη πε
  ρισσότερον, διότι εάν οΕ φυμχτι
  χοΐ άποτελοθν κίνδυνον, οί τρελ
  λιί είνε χίνδυνος άχόμη μεγολΐ
  τερος. ΟΕ τριλλοΐ φθάνουν μέχρ
  γήρατος. 'Κχχίς ουτοθ χινδυνεύου'
  νά βιάβουν, νά σχοτώοουν, νά 6ά
  λουν φωτία. Ή τρέλλα—άχοθαχ
  με χαλίΐ—-ιίνε ή μάστιξ τβν μα
  ολίγων, θίγει Βλα τα πβραοχτ)νια
  τ*)ς κοινωνικάς ζω!}ς: Τδ Ιγχλημα
  ή παιδιχή ήλιχία, τ) μητρότης, ή
  ράτον, τό μέλλον, Βλα αδτά ιΐν
  συνάρτηαις τής τρ ελλάς τβν άν
  θρώτΐων! Πρέπιι νά άναδιοργανω
  θοθν τα άΌυλα φρινο6λ?6β». Πρέ
  πει νά άλλάξη ίρίψ ήιδιαρρύθ
  μοίς τιον, ή άτμίίβ»3,ιρΑ τ«ν χβ
  ΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΖ.
  Α( πληροφορίαι τΟΟ ύ
  πουργεΐου τής Γεωργίας δια
  ήν μέχρι τοθδε πορείαν των
  γεωργικων καλλιέργειαν κρί
  νονται αρκούντως (κανοποιη
  τικαΐ καί παρέχουν βάσιμα
  στοιχεΐα έφ* ών είμποροθμεν
  να στηρΐξωμβν τάς μβγαλυτέ
  ρας ελπίδας διά μίαν κλουσί
  αν καί (<ανοποιητικήν έσο&ει* αν κατα τό τρέχον 6τος. Άς εύχηθΔμεν λοιπόν νά συνεχι σθοθν ευνοικαί αί καιρικαΐ συνθήκαι κσί νά έπαληθβύ σουν καί νά έκπληρωθοθν αί βλπΐδες μας. Διότι εάν καί ή ίρχομένη ίσοΓεΙα δέν είναι καλή, δκως προοιωνίζβται, τότβ ή θέσις μσς θά κατα β όμολογουμένως τραγική. ΗΟΔΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ. Ήλπιζαμεν καί έπίστευον καί οί Βιαννΐται οιι ή όβός ΉρακλεΙοι—-Βιάννου θά ίπε- ρατοθτο έντός τοθ 1936. Άλ· λά τό εΐος αύτό επέρασεν, ήλθεν τό 1937 καί ή ό&ός σύ τή φαΐνεται δΐι βέν θά κατα- σκευσσθή δυστυχώς, οθτε καί κατά τό βτος αότό._ Καί δμως ύπολεΐπεται μικρόν μόνον τμή" μα ιΐσέτι. Κοί θά ήτο δυνα¬ τόν νά τερματισθή ή ό&ός αο τή μβχΡ1 το° προσεχοθς θε ρους καί νά έπικοινωνήση Α Βιάννος μέ τό Ηράκλειον δι αύτοκινήτου, εάν έπε&εικνύε το κάπως μεγαλύτερον πρός τουτο ενδιαφέρον. Καί αύτό τό ενδιαφέρον αναμένομεν μέ πεποΐθησ.ν άπό τόν Γεν, Διοι κητήν κ. Σφακιανάκην. πρδ παντός ή λιιτουργία των». 'Αλλά ίέν είνε μόνον οίιΐό. «Πρέπει—λέγει δ ίατρδς Τού λούζ—νά ίδοθμι μαχρύτιρα. Πρέ πιι νά πάρωμεν την τρέλλαν ι& Βύς 4πδ τής γεννήσεως της, τί λέγω πρδ τής γεννήσεως της. 'Η δγιιινή τβν γονέων θά χαχαλύβ) την τρέλλαν τβν παιδιβν. Πρέπκ νά χαταοτρέψωμεν τδν άλχοολι ομδν, δ δπιΐβς είνε ή πρώτη πή γή τής τρέλλας... 'Η χαμπΰλη τής τρέλλας άχολουθι! έπαχριββς την χβθ άλχοολΐσμεθ. Πρέπει νά δργα νώσωμιν την δγιίαν ιίς τα οχο λΪΛ% Αί τάαεις έχδηλοθνται άπδ τής παιδιχβ,ς ήλιχίας. Πρέπιι δυδ φο(ες τδ χρόνο νά υποβάλλωνται κ Ε μαθηταί ιίς εξέτασιν τής δια νοητιχη~ς,χαί τής ουναιοθηματιχτ]ς ζωής των—Βπως ^Ινεται είς .την Ιταλίαν, την .Γερμανίαν χαί την Ρωσσίαν... Είνε άχανες τδ πεδίον τη~ς δράοιωςΙ Πρέπειδλα τα χθι νωνιχά οτιλέχη νά" δργανωθοθν χατά τής τρέλλας. ΟΙ μηχανιχοΐ εδημιούργησαν την ταχύτηχα χαί δέν άνησίχησαν νά μάϋουν ά°ν ή ανθρωπότης θά άντιΤχιν ιίς αθχήν. ΟΕ οίχονομολόγοι έπενόηοαν τίς «δουλιιές», άλλά δέν θά χαταπον τιοθβμιν 4ραγε μέσα είς την άγω νίαν τής χρίσιως τΐ,ς άνιργίχςι Οί βιομήχανοι εδημιούργησαν τί εργοστάσιον. Πόσον έπιχίνδυνος είνε ή ανθρωπίνη ουβοώρευοις χαί ή άλληλεπίδραοις'τβν ΒιαοτροφβνΙ Έν μέσω δλων αδτβν τδ πνιθμα χά Ι ή βγεία τοθ άνθρώπου χλονί ζονται. Πραγμα'ΐχβς τδ μέλλον τής ανθρωπότητος ευρίσκεται είς χείρας δχι τβν οΙχο*μολόγων.χαΙ τβν πολιτιχβν έλλάτβν ψΐ
  ηορβαζιζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον
  θαΰμα τής κινηματογοαφικής
  χνης: «Μόσχα—Σσγγάη», μέ
  Πόλα Νεγκρι.
  τό
  τέ-
  την
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον 6 Ρωσ
  σικός κολοσσός: «Ένα εΐδύλλιο
  στό Βόλγα». Μέ τόν Πιέρ Μπλαν-
  οάρ καΐ την Βέρα Κορέν.
  Έκτός τιρογρσμματος: Ζουρνάλ.
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον Μέρος Αον
  τό σύτοτελές Εργον: «Έπιδρομή
  τοθ αέρος». Μέρος Βον τοθ
  νέου έτΐεισοδιακοθ κΚόλασις τής
  Ζούγκλας» έπεισόδια Ιον καΐ 2ον
  μέ τόν Ταρζαν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤόΟΑΥΜΑ τής Μΐνη
  ματογραφιχης τέχνης:
  ΜΟΣΧΑ-
  ΣΔΓΓΑΗ
  ΜΕ ΤΗΝ
  χ*ν ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΝΤΗΣΛ
  καΐ την
  ΣΟΥΖΥ.ΛΑΝΝΕΡ
  Συμπράττει ή περίφημος
  χορ&)δί« τβν Κβζ&χΝν τβδ
  Ντόν.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μιά ΓκρμκνΐΜίι οπερέΐτα:
  ΤΟηΟΙΝΕΙΑΤΑ
  Νέ την Λίαν» Χάϊντ,
  Χέρμαν Τίμινχ *αί τβν Λέο
  £λες«κ.
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  «ΓΕΟΛΕΜ»
  «ο Τραγικάς Βκοιλιας»
  μέ τβν Χάρρν Μπώρ,
  £ΗΜ: Τάς Κυριακάς Α πρώ
  τη άηογιυματινπ 3 μ. μ. μέ
  τιμά(: ΟεΜρεϊκ δρκχ. 12,50.
  Πλατείαι δραχ. 10. Ύπίρδον
  δρ«χ. 6.
  'Αριθμδς 9005
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβίλαιογραφβς 'ΑγΕου Μύ
  ρωνος Εμμανουήλ Γ. Καλυτέρα
  χης έν Άγΐφ Μύρωνι χατοιχοι
  ίριύιβν.
  Προβχαλβ πάντας τοΰς ίχοντας
  τυχόν διχαιώματχ ή αξιώσεις επί
  τοθ έκ δραχμβν (16000) έχπλιι
  στηοιίσματος τ6ν ενώπιον μου
  χθέςάναγχαστιχβςτίΐπια'τιύίΐι τοθ
  Ιω. Στυλ. Περδικογιάννη έμπέρου
  χβτοΕχου ΈραχλιΕου έκποιηθέντο(
  ακινήτου χτήματος τοθ χαταδιωχο
  μένου δρειλέϊου Εμμανουήλ Ί».
  Βιολάχη γΐωργοθ χατοΕχου Μέγα
  λης Β,ύηιος Μονοφατσίου χατσ
  την δπ' αριθμόν (9001) χά1 χθεοι
  νήν χρονολογίαν έκθεσιν μου άναγ
  χασιικοθ πλειοτηοιασμοθ, Ε/α έν
  τος τής νομΐμου προθεομΕας προ
  αχγάγββιν ενώπιον τοθ ά?μοδΕβυ
  διχαοτηρΕοιι παρ' ώ γενησεται ή
  χατάταξις τούς χίτλους χαΐ χά
  εγγραφαί έφ' ών στηρΐζουοι τας
  άπαπήοιις των χαθ' ίσον παΊ»
  έχπρίθιαμος προααγωγή άπορρι-
  φθήσεται. Έφ' οΐς εγένετο ή πά
  ροθοχ δι9 ή' ελήφθη νδμιμον δι-
  χαίωμα δραχμαί 20 έν 'Αγίφ Μύ
  ρβνι Μαλεδυζίου χαί έν ιω συμδο
  λαιογραφιΕψ μουΙϊιοχτησίαΓεωργΙ·
  ου Ί». Μιουρλαχη ή Χαιριτίχη
  οήμΐροντήν 25Ί»νουαρίοιι τοθΐτοιις
  1937 ημέραν Δευτέραν χά Ι δπι
  γράφη παρ' ΙμοΟ τοθ Συμδολαιο-
  γράφου Άγΐου Μύοννος.
  Ό 2υμδολαιογρίφος Άγίου Μύ
  ρννος
  _______Έμμ. Γ. Καλυτεράχης
  Η ΜΙΝΟΑ
  Φέρεται (1{ ννδσιν τβδ Κβινββ
  «τι λ«νν ·π$ χρΐοινς ή λιιτουρ·
  γί« της «Ταρίρνας Μινώβ» Ιΐταυ-
  ο« άπ© σπμΐρβν > Τβ χατάατημκ
  θοΐ συνεχίση τας εργασίας τβν ως
  καφενειον, ώς κ«1 πρβιερβν.
  Παρακαλοΰνται λβικβν βΐ φί-
  λοι τής ΔιευβύνσϊΜί χ*1 Ιδιαιτέ¬
  ρας «Ι «κβοτρατβι «{ιωμβτικοι
  παρέχβνν την ί>η«στόρι{ίν
  ·< τβ Κ«·>νΐΙβν Μν*>«
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟ
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟ
  Μιά πεντάμορφη
  Τοθ Προοπίρ Μ«ριμ·
  —Τό γνωρΐζω αύτό τό χέ
  οιΙ άνέκραζβ έχεΐνος- μονάχ
  ενα άκόμη ϋτΐάρχει στό ΠατρΙ
  σι τόσο ώμμορφο.
  —ΆλήθειαΙ καΐ χΐνος εΤνα
  αύτό τό χέρΐ;
  —■Είναι ..μιανής κόμησσας
  —Τίνος κόμησσας;
  —Τής κόμησσας Ρέ Τουρ
  ζή·
  —ΑΙ ξέρω τί θέλετβ ν
  πήτΕ· ναΙ, ή Τουρζή εχει ώ
  ραΐα χΐρια χάρις στ(
  άμυγδαλοαλοιφές τοθ μυρο
  πώλη της. Έγώ βμως κσυχ©
  μαι ιΐώς τα χέρια μου εΤνα
  πιό άκαλά ά τι ό τα δικά της.
  Όλα 3οτβ λεχθήκαν μέ Φ
  σικώτατο τρόπο, κι' 6 Μερζ
  ιιού νόμ σε π©ς άνεγνώρισ
  τή φωνή της ώαμορφης κάμη
  σας αρχισε κάπως ν'{σμφβά
  λρ, σέ σημεΤ.0 ν* αφίση ολω
  βιθλου αυτή την ΙΡέ —:.
  «'Α^ντΙ μίσ, βύο, ΐΤτΐε μέσ«
  τού* μήνως μέ προστατεύου
  οί νβράΐ^;» Προσπάθησ
  ν' άνακαλίψπ επάνω ο" αύτ,
  τό ώροΐο χέρι τό άποτύπωικ
  ενός δσκτυλιβιοθ πού εΤχ
  προσέξδΐ πώς φοροθσε ή Τουι
  ζή. Αύτά βμως τα στρογγυλ< κα( καλοσχηαατισμένα δάκτι λα *?έν εΤχαν τό παραμικρ- σημάβι σφιξΐματος, &Οτε γ μικροτβρη πσρσμόρφωση. —Ή Τουρζή! εΐπβ γελώντα ή όγνωσ;η. Άληθινά, πολί μέ ΰποχρεώνετε πού μέ πέρν τε νιά την ΤουρζΡ! Δόξα ι ώ Θίώ μοθ φαίνεται πώς άξ(ζω κάπως πίρισσότερο. —'Η κόμησσα είναι στή τιμή μου, ή πιό ώραΐα γυναΐ «α Απ' δσες εΤδσ ώς τώρα. —Είσθε λοιπόν βρωτευμέ νος μσζύ της ρώτησε ζωηρά —"Ισως' μά σδς πσρακαλΑ βγάλετε τή μάσκα σας κα δείξετέ μου μιά πιό ώμμορψη γυνσΤκα Από την Τουρζή. —Ό τα ν ββαιωθΔ πώς μ άγατιάτε ,.ιότε θά μέ Ιδητε μέ ξεσχέπαστο τιρόοωπο. (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Ό Ρ»σσικός κολβσσος: ΕΝΑ ΕΙΔΥΑΑΙΟ ΣΤ» ΒΟΛΓΑ ΠρΜταγΜνιοτβδν; ΒΕΡΑ ΚΟΡΗΝ ΠΙΕΡ ΜΠΑΑΝΣΛΡ ΙΝΚΙ ΤΖΙΝΟΦ ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ 'Εκτός προγράμματος. Ένα θαυμάσιο καΙ έ τι Ι καιρο Ζουρνάλ. Την _ε«τίρα τό ενδια¬ φέρον έργον: Ο Κ0Σ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΕΊΜΣ ΚΑΓΚΝΕΥ' ΠΡΟ£ΕΧί2£: «Μ«λ«&(*>ς χαί Ρυθμοί
  19313»,
  «Ναυτική Άνταρσίβ»
  ,ΑΘΛΙΟΓ'
  2η μ Εκθ'
  «Ις τ«£ 6 μ. μ.
  μαηνή.
  έκαστην
  βκογβ»·
  Κρΐμμύδικ Νάξου πλεξιτές καΙ
  χθμα τΗρλοΟνται Ββρά τώ κ. Δ.
  Γιαλιτβκη,
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δ6σις 5 04
  ΟΡΑΤΟΙ Η ΑΟΡΑΤΟΙ;
  Είς την Αμερικήν ττροστιαθοθν
  νά κάμουν τόν άνθρωπον αόρατον
  δημιουογοΰντες τάς «άοράτους
  άκτΐνσ·;».
  ΊδοΟ λοιπήν δτι ό «άόρατος δν·
  Θρωιΐος» τοΰ Ούέλς δέν είνε πλέ¬
  ον ούτοπΐα. Άλλά καΙ τώ ζήτημο
  γενικώτερα: όρατοΐ ή άόρατοι; [.
  βοθ δτι άποκτφ κάποιαν Θετι>ήν
  αφορμήν άνακινήσεως. Ό παρατυ.
  χών εύθυμολόγος ϋτΐεσηυείωσε δτι
  ό άόρατος άνθρωπος εΤνε εύεργέ-
  τημα κυρίως είς τό οικονομικόν
  πεδίον. ΟΙ πιστωταΐ τού θα τόν
  καταδιώκουν χωρΐς νά τδν ευρί¬
  σκουν.
  —Όλη ή ανθρωπότης σήμερον
  χρωστα ., Συνεπώς ή όρατότης της
  είνε δύστύχημα δι' αυτήν. Σέ μιά
  παροΛο τό πρωΤ. στό έστιατόριο
  τό μεσημέρι, στό καφενεΐο ή τόν
  κινηματογράφο τό βράδυ. ενε¬
  δρεύει δ πιστωτής τ) δ δικηγόρος
  τού. ΚοΙ είνε ή συνάντησις αυτή ή
  χειροτέρακαΐ γιά τό κέφι σας &·
  πλως,.. Τό βλοσυρόν τού βλέμμσ,
  ή άπήχήσις τής Βικανικής τού οο·
  φΐας πού δηλοί σέ κάθε κΐνησι Οτι
  Εχει ράμματα γιά τή γοθνα σας,
  τό άσκαρδαμυκτεΐ κεραυνοβόλημα,
  σ&ς κόβουν κάθε δρεξι καΙ καθε
  αΐσιοδοξία,
  "Ετσι καθώρισεν έδω τα πράγμα
  τα ό φαιδρός πολέμιος τής όρατό
  τητος. Άλλ' ύπάρχει καΙ ή «σοβα¬
  ρά» ϊί^ψις τοθ ζητήματος. Φαν.
  τασθήτε τοϋς εαυτούς σας ^άορσ.
  τους ώς έπαγγελματίας ή οίκογε.
  νειάρχας. ΟΙ δουλειίς σας θέν Θά
  γίνονται όμαλώτερσι καΙ τα κέρδη
  σας δέν Θά είνε πολύ περισσέτ^-
  ρον βεβαία παρά τώρα πού είσθε
  όρατοί; ΚαΙ έννοω τό ηθικήν έπ(-
  πεδον ακριβώς των βιοποριστικων
  σας ώσκολι&ν. Διότι μή λησμόνεΐ
  τε δτι είσθε κάρφος είς τοΰς όψ
  θαλμοΰς τοθ πλησίον. Ή στιγ.
  μιαία ίύτυχία σας. ή προσπαθεία
  σας νά γίνετε καλύτερος, ή άνα.
  γέννησίς τρόπον τίνα τοθ φοΐνι-
  κος τί)ς ζωής σας έκ τής τέφρας
  τού, προσκρούουν ουνήθως είς ά
  κόρεστον γλωσσοφαγιά άλλά κ α Ι
  συστηματικήν,... δημοσιονομικήν
  αντίδρασιν. ΚοΙ άπό τα δύο σύτά
  Θά σας ίσωζαν ασφαλώς αίάόρα
  τοι άκτΐνίς τοθ Άμερικανοϋ έφευ
  ρέτου.
  Ό
  —-ΠαράΒοξος τελιτή είς τό
  θιβέτ.
  Τα μέλη τής βριτιανιχή; είς τί
  θ.βέτ αποστόλη"; παρέατηιαν πρ'
  τινος είς μίαν τελετήν γενομένη
  είς την Αίσσαν, την πρωτεύουαα1
  ής μυσιηριώδους χώρας ό?γανω
  θεϊαχν πρός τιμήν τοθ πιλωρίου
  άγαλματος τής θιδ; Πίλντεν Λ4ρ
  νο, τή; οποίας χατϊ τού; θ βιτια
  νού; ενσίοκωσις δΐτήίξεν.... ή Β
  οΐλιοοα Β.κτωρία τής Αγγλίας
  Ή θιβιτιανή μυθολογία άναφέρι
  δτι ή Πάλντεν Λίρνο, ολίγον μιτά
  την δημιουργίαν τοθ χ£αμου ήΊέ
  Χηοι νά τον καταστρέψη άλλ' ι
  ίργή της χατηυνάσθη δταν τί)
  κροοινέιθη σύζυγοί. Κ*1 οί θ βι
  τιανοΐ κάνουν σκίπιμον νά την.,
  δπανδριύ^ν χατ' Ι τος διά νά τή
  έξιυμενΕζουν, ώιτε νά οώζεται
  »όιμος άπό την δ>γήν της. Τό δ
  μοΕνμα τοθ βυζύγου τής θιιϋ; οη
  μεΐΜτίον 3 ΐι περιφΐρεται είς ίλλ
  μέρος τής πόλεως γΕνιται ίέ εί
  ωρισμένην ώραν οκνάντηοις τοθ
  γαμβ;οθ χαί τής νύμφης!
  ***
  —Μία κυνική δμολογία κα
  κοποιοθ.
  Είς 25 ε"τ6ν δι-ιμά χατιδιχάοθη
  ■Ζς τί Αος "Ατζιλες ϊνας
  μιχροαχοπιχος το άνάοτη^α Άμε
  ριχανος χαχοποιές, δ Δαι'ιΐ Χίρ
  ΡΚ, δ διχοϊος εΐχε άποατιΕλιι ά
  πιιλητιχάς επιστολάς είς δύα μι
  κροϋς ήθοποιου; τοθ χινηματογρά
  φού, των Φ^έντυ Μπαρτδλομιοι
  χαί την Τζαίην Ουι5ερς. Ερωτη¬
  θείς διατί εξέλιξιν ίύί παιδία (Ιτ.
  θύματά τού απήντησεν δτι έπιιδ< ήτο πολύ χαντος (ϊχει Οψις 1.30 χαί 6άρος 40 χιλί) ϊπρε νά έχλί ξη θύματα πιο θά ήσαν ιϋιολα διά τό άνάστημά τού. Άχυρα είς δέματα έξαιρετική ποιότητος πωλοθνται παρά τώ κ Δ. Γιαλιτάκη καΙ Στ. Μπλαβάκη ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΙΧΣ-ΟΛΟΚΤΙΑΤΡΟΣ; Τέεις Ί«τρβς[@ιρ«κευτηρ(βυ ί«Εύ«γγελισμές»'1Άθην6ν. Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 π. μ. καΐ 3—7^. μ. επί τής όδοθ Άμαλθείας (Πλοτύ Σοκκάκι), Εναντι πρώην Ίατρείου κ. Λογιάδου. Το,τβλβιόχβρον εν ]<ρπτγι ΙΤΡΔΤΑΓ 1 Τό Πρατήριβν οΐνων τού άποστράτου ταγματάρχου ΓνΐπΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλ'.τεΐα 'Αρμ«61ο» ίΧεΐτάν— Επλουτίσθη εσχάτως μέ κρασΐ ό'.τσινάτο κοκκι- νέλι τύπου Μεσογβίων 'Αττΐκής ύιιερόχου γεύσεως κσί ποιότητος. Όμοίως Βιοθ^τει τσκουδια έ<λεκτί)ς ποιότητος πρός δραχ. 24 κατ' ό*αν. Κοθ' Εκαστον Σόββστον τό πρατήριον τοθτο θά πωλβ είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους. βιιΐιιιιιιιιιΐι ιιιΐιιιιιιυ οιιιιιιυο ϋΐιιιιιΐΐη ιι ιιιιιιιιιιιβ αϋΐιυιιΐι Ηΐωιιιυι ιιε κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ Είναι άσυναγώνιστος είς τΐοιότητα καΙ τιμήν. Γαλ«κτ·μ ηχαναί—ΒθΗτυρσχάδοι ΈργοθταοίΜν Άντι«ρ6σω«ος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ υπΐπΐπιιιιιυιιιΐΐΐιΐΗΐιιιιιιΐι Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ^ΩΗΣ Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 23ον Ό Τζών δμως δ δπςΐις άπο την άρχή ^«' 15ιιξε χαμμία ουμπα θιια οΐους 'Αραπάδες, διατη^βν άμιΕωτην την πΕατι τού πρός την δπιροχην τ«]ς φυλής τού 3έν συνε· φώνηοε μϊζί μ«ς. ΈπρογιυματΕοαμΐ χαί έοηχώοχ με τα πανιά έχοντες είινα'κο άιρά χι, το δ ποίον φαίνιται έφυαιθαε κάθε μέ?α άπό το πρκΐ Ιβς το μι σημέρι άπο τή θαλασσα πρός τί ίσΐΛτεριχί. ΚαΙ πράγματι τό μια»} μέρι δ άέρας Ιπεοε χαί έβγήκαμι πάλι οτήν ξηρά οε Ινχν μίρίς δ «ου δπήίχε ΐιχιος. Άνάψ»με φωτία χοΐ έμιγιιριύ- οαμι τό ζαρχάδι χαί δυο άγριδπα ττιες ποϋ ιΐχαμε ανοτώαη έ<ι(νη τή ατιγμή. Τδ μέρος β&ο ήταν χοΐλο χαί άπιφαοΐΌαμι νά διανι» κτεριύσω^εν πραγμ» πςύ ϊ/ινε χιο ρΐς κανέν» έπιιοοδιο, έχτος άπ* τα χοιινοόπια τα δποΐκ έουνέχισαν τόν πόλεμον εναντίον μις. Τό ταξεϊϊι μχς έαυνιχίαθη χατ' αυτόν τον τρδπον τρείς άκίμη ήιΐέ οες. Τ* τρίφΐμα ποα είχαμε μα ζ( μας, χονοέρβκ, παξιμίδια χτλ. έτειναν άέιχαφιχ γιατΐ χάθε μερά οχοτώναμι χυνήγι χαί έτ^ώγαμι φρέοχο χρίας. Κανένα έξαιρεπχο γιγονός !έ^ εσημειώθη χατά το διάίΐηιΐϊ αίΐΕΟ χατά τό δποΐΐν εί χαμι δια ύση χατά τού; δπαλβγι- σμούς μις πιρΐ τα 140 μΐλιχ άπο την άκτή. Την πέμπτην ήμέρα τοθ τάξει δίου μας δ άέρας έπιαι λίγο πρΐν τό μισημέρι χαί άφοθ έκωπηλατή οαμι μιά πιρΕπου ώ?α άναγχαοθή χαμι νά αταματήοω^ι κιυραομένοι άπό την προσπαθεία σέ μιά δΐαχλά δωσι τοθ ποταμοθ. Έδίσϊμε τή βάρχα χαί ακολουθήσωμε την δχθη γιά *^νά χυνηγήοιομι άγριίπαπιις. Δέν έβαδίοχμι βμως παρά 50 πι ρΕπου μέτρα χαί άντιλήφΐημιν διι ήτο αδύνατον νά αυνιχΕσωμιν το ταξιΖδι μας μέ τή βάρχα διότι άπο το οημιΐο έχεΐνο δ ποταμϊς έχά νιτο οέ μιά έχτααι ρηχή χά! γι μάτη φΰχια.ΈγυρΕσαμι πρός το αη μιΐιν Πι,ύ ξιχινήιαμι χαί άχολοιι θήσαμι την ά*λλη διαχλαδυσι. "Γ- οτιρα άπό λιγίλεπ η ποριία έ φθασαμΐ οτο ουμπέρασμα άπο δια φόροιις ενδείξεις δτι ϊέν επρόκει¬ το πιρΐ πιτχμοθ πλέον άλλά πιρί διώρυγος πολύ παληας. Στό ουμιέ ραομα α&τό μα; έπιισι τό Ισιο χί"ψ:μο ταν οχθ»ν πού ήιχνχαλα ομένις άπό την πολυχαιρΕα οέ μι ριχά μίνον οημιΐχ. Τα νιρά ήσχν οχιδόν άχίνη'α. —Δέ^ έχομε παρΐ νά έκλίξνμι ιΐπα οτόν Λΐδ, μιταξύ τής έπιοτρο φτ]ς χαί τής ουνεχ'οεως τοθ τάξει δΕου μας διά τής διώρυγος. Έδδ είνε αδύνατον νά μεΐνωμε (Χ>ι%
  ατιγμή παρκπάνω. Θ1 πιθίνωιιι
  ίο ίλώΐιΐς πυριτού;. Ποία είνε
  ή* γνώμη οας'Λιί;
  —Τ^ν ^νώμη μου την ξέριις
  θιΐε θλ συνεχίσωμε.
  —Πολύ χαλά. Άλλά ΙΪ4 μπο-
  ροθμι νά ξεχινήσωμε άμέαως για'
  τί ή ζίστη είνε άνυπίφορος. "Ας
  πιρΐμέννμι λίγο νά πέοη δ ή"ιος.
  "Οίαν δ Τζώ/ 3κουσέ την άπο
  οΐ μας Ιχαμι Ι'α έλαφρό μο>
  φαομό άποδοχιμιοΕοτς ί-ώ δ Μω·
  χάμετ επικαλεσθή γιά δεχάτη πέμ
  πτη φορά τόν 'Αλλίχ. Δέν μ
  ροθαε ιθτι ο6τ*ς νά χαταλάβη
  νοοτροπία τ»ν «χπίσι» >.
  (συνεχΐζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ— Έπανηλθον προ-
  χθές έξ Αθηνών ή κ. Στ. Τζωρτζά
  κη, μετα τής δίδος Τζωρτζάκη Έ
  πίσης έπανήλθβν ή κ. καΙ ό κ. Γεώρ.
  Περάκης.
  —Έπανηλθον ομοίως οί κ. κ. θ.
  Τσιλένης καΙ Γιαλελάκης πταισμα
  τοδΐκης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ - Την παρελθούσαν
  Δευτέραν 25ην λήγοντος Εθανε
  καΙ εκηδεύθη έν Γέρνερη, χοη·τή
  καΙ ένάρετος οίκοδέσποινα. Παπά·
  διό Ανδ. Τζωρτζάκτι. Ή μετα·
  οτασα διεκρίνετο διά τάς σπανΐας
  άρετάς της, δι' έκ; κοΐ έξετιμδτο
  παρ' ολων των κατοίκων.
  Χ. Μ.
  ♦**
  Γύρω στήν πόλι μας.
  •Η συνέχισις τής προχθεσινής
  νοτι«ς-κοΙ δή τής νυκτερινάς-ύ-
  πήρξε πρωτοφανής είς όρμητικότη.
  τα.
  —Έχαλοθσεν ό κόσμος... ΚαΙ
  συνεπως καΙ οί καιροσκόποι... άγου
  ροξύπνησαν ώστε νά προβλίπουν
  τό πρωΓ τερατα καΙ σημεΓα.
  —Ανεξαρτήτως έννοεΐται εάν
  τα καιρικά πράγματα έφαΐνοντο
  μάλλον εύνοικώτερα χθές.
  — Μέ την παρατηρουμένην εΐσέτι
  Ελλειψιν ελαίου τό βούτυρον κα·
  τήντησε μαγειρικόν βΐδος πρβτης
  γραμμήν.
  —Καταντδ νά μαγειρευωνται
  σχεδόν &λα τα δσπρια μέ βούτυ-
  ρον.
  —Πάντως καΙ ή κατανάλωσις
  διιΑισμένου ελαίου δέν γΐνεται
  δπως άλλοτε είς περιωρισμένην
  άκτίνα.
  —Είς τα Χανιά ώίγανώθη διά
  σήμερον μέγας χορος διά τα λοι-
  κά συσσίτισ.
  —Ή έπιτυχΐα τοθ χοροθ τοθτου
  προ|εέπεται άσφαλής άπω τάς έ-
  κεΐ συνοδέλφους.
  — Ώοτε νά δημιουργηθή κσί άλ
  λοθ ή εντύπωσις ότι ή οργάνωσις
  τοιαύτης οημσσΐας χορόν επι
  βάλλεται έπ' ώγαθφ καΙ τής δλης
  χορευτικής κινήσεως.
  —Τα ραδιόφωνα τής πόλεως θά
  ευρίσκωνται αυριον έν άναμονή
  τοθ λόγου τοθ Χίτλερ.
  —Ό οποίος προμηνύεται σημαν
  τικός διά τα πολιτικά πράγματα
  τής Εύρώπης
  —θά πήτε ϋτι δλοι οί κατέχον
  τες ραδιόφωνα δέν είναι γερμανο
  μαθεΐς.
  —Πάντως άπό τόν τόνον τής φω
  νής τοθ Χίτλερ καΙ τό ίίφος της
  έν γένει 6 έ ν είναι δυνατόν παρά
  νά βγάλουν δλοι συμπεράσματα
  διά τόν χαρακτήρα τοθ λόγου τού.
  —*Η γρΐππη καθ" * μανθάνομεν
  Εχει σημειώσει τελευταίως καΙ είς
  την πόλιν μας άρκιτά κρούσματα.
  —Τα κρούσματα έν τούτοις ώς
  άναφερουν οί Θεράποντες Ιατροϊ
  είναι πάντοτε έλαφρά καΙ σπορα.
  δικά.
  —"Ωστβ νά μή δύναται νά χαρα
  κτηριοθρ ή νόσος έπιδημική,
  —ΑΙ καλλιέργειαι συνεχίζονται
  καθ* α πληροφορούμεθα ομαλώς.
  —Προχθές εΤχε καταπλεύση είς
  τΟΛ λιμένα μας τό ατμόπλοιον
  τής Έταιρίας Ήστερν.
  —Τό έπι&ιορθωνον τα καλώδια
  άνά την Μεσόγειον.
  —Συνεχίζεται , μέ κοσμοσυγκέν
  τρωσιν ή προβολή τοθ «Ενός ΕΙ
  δυλλΐου οτό Βόλγα· είς τόν κινη
  ματογράφον Μινώα. Σήμερον καΙ
  αυριον ώς γνωστόν δίδονται αί τβ.
  λευταΓαι παραστάσβις τοθ ϊργου.
  —Τό «Μόσχα- Σαγγάη» είναι ά
  πό τα ωραιοτέρα φΐλμ τΡς έποχής
  καΙ άξίζει καΐ τουτο νά μή τό χά
  ση κανεΐς,
  έ Ρεκβρτιρ
  Ι ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ™, ΑΙΩ
  ι
  Άν«χ«ρι1 «{ 'Ηραχλεί
  •ν έχαστπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδν κατ' εύβεΐβν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«ΐ Ρέ
  |»Ι»ν·ν, Χ«ν.«,
  Ϊ6ρ·ν, Π«ρ.ν, δ
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡ4ΑΚΝ
  ΑΛΕΙ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΛΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως (ατρός Εύαγγελι-
  σμοθ σπουδάσας έκ! πεν¬
  ταετίαν έν Ίταλ'α
  Δέχεται έν τώ ν£φ (α-
  τοβ'ω τού όβός (ΠΚατειά
  Στράτσ) Εναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου 'Η
  εΓσοβος έκ τής 65οΟ Κα-
  γιαιιπτ).
  Ώσαι έπισκέψεων 9—12
  καΙ 4—7.
  ΑίΙΪ. Γ. ΚΟΖΥΡΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Μετέφερε τέ· νρ«¥ε!«ν τ·«
  επί τής όδβδ Κυδεινίβς (Κου
  τάλ«) χαρ* τας ΚάτΜ Φυλα
  κάς
  Άναλαι>βάν«ι «άσαν
  άνκξαιρέίτως Οιόθΐσιν.
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
  Έ{βιιρ«3τιχ«ς ποιότητος κειλοβν
  " ""55 τ* «τ«φιδοιιι*βίίκη Ίε#.
  οννοιχίκ Γίνη ΤΕ«
  ν·*/·τιβτβν λΐ
  ,ης-δέν μ"ορΟ
  Προνοίας. Π 6*οι'
  ί,,έμένα τό τελευι
  Λ ΐα*α βσ^· ^
  βαοΐλειο ιΐγς
  |Εολα μιοροθσε νά
  σράτικ «β« «ή».
  μ, την 6«θΙαν Ι
  ηρ την «λευρα
  Ιΐηλεΐον. χ«ρΙς *<* ~ 16 μόνον έν '/ κρι ΟΙ» Ι ΑΛ Οβ*. Τιλιίνς άνακαιν «»«ΐρ« Μ·ι Μ«λε3ς |«μκτ·ν χαί ύκιιρ» •νεμονής. ΑΙ Τ· Ι-ΑΝ. ·χεΙ· ό νέος Ι ΕΥΔ ΚΩΝΣΤ. τούς οθ Σί. Τρ,βν Ε 9-12 « ν "μέτρα χ«» ηβρβι. ρβμΐβιτο ΓρκφεΙ Τό ·τ»·*γοιλυ -υΒεοι
  Α Η Ο Ρθ & Σ Ι _
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  30ον
  Τώρα μόνον, ΰστερ' άπό
  τρΐα καΐ πλέον χρόνια κηδεμο
  νΐας καΐ διατηρήσεως, αίσθα-
  νόταν γιά πρώτη φορά τόν
  εαυτόν της ελεύθερον χωρΐς
  βεσμά. Κανένας πια 6έν μπο·
  ροθσε νά τής εΐιιβ: «Σταμά·
  το!» Ή μητέρα της; Βρισκό-
  ταν έ<ατοντάδες μΐλλια μα· κρυά. ΟΙ φοβισμένες δισμαρ- τυρΐες τοθ τατιεινοθ συζύγου; Τίς έσάρωσβ μ' ενα τιεριφρο- νητικό χαμόγελο. Τώρα πιά εΐχε ΒιασκελΙση καΐ τό τβλευ· ταΤο σκαλοπάτι τής έξουσΐας βρισκόταν πιό πάνω άπό δ- λους- μόνθ' σία καπρΐτσια της μκοροθσε νά ύτιοταχθή. Πά νέ οί σεμνοτυφΐες των θειάδων, ιιάνε οί οίτήσεις στόν βσοιλέα γιά νά τής επι τραπβ νά πάη στό χορό τής Όπβρας, πάει ή άλαζονΐα τής μισητής άντιπάλου της: άπό αϋριο χι' δλας ή ντύ Μπαρρύ, ούτω τό «κρόστυχο πλάσμο», θά έξωρ'ζετο γιά πάντα άπό τό παλάτι—θα έ κλεΐνόταν ο9 ενα μοναστήρι. Δέν θά συνωθοθνιο πιά^ο( βασιλείς καΐ οί πρΐγχηηες σΐό μπουντουάρ ι ής νά τής φιλή· σουν τό χέρι. 'ΥπερήΦανα καΐ χωρΐς ντροπή γιά την ύπερη φΛνειάτης, ή Μαρία—Άντου ανέττα έΦόρεσε τό στέμμα πού τής ελαχε: «Άν καΐ ό θεός μ' 1<αμε νά γεννηθΑ στήν τάξι πού κατέχω σήμερα—Εγροψε στήν μητέρα της—δέν μπορΔ νά μή θαυμάσω τος βοιιλάς τής θείας Προνοίας, ή όποΐα έ Βιάλεξβν έμένα τό τελευταΐο άπό τα παιδία σας, γιά τό ώραιότερο βασΐλειο τής Εύ- ρώιιης». Δύσκολα μποροθσβ νά κρύ- ΨΠ τιΊ ΧσΡά της καΐ (ήν έλα· φρότητα μέ την οποίαν έβλβ- πε μονάχα την πλευρά των μεγολβΐων, χωρΐς νά συναι¬ σθάνεται διόλου τίς εύθύνβς της. Άλλωστβ, μόλις άνέβη κε στόν θρόνο, άπό τα βάθη τοθ λαοθ ύψώνοντο οί πολυ- χρονΐσμοΐ καΐ οί έπΕυφημΙες. Δέν εΤχαν κάμη τΐποτε άκό· μη. 8έν εΤχαν υποσχεθή τ(πο· τε, κα( ό πολλαί ός ένθου- σιασμός έχαιρβτοθσεν άσυγ· κράτητος τούς βυό νεαρούς ήγβμόνας. Ό λαός πού πι- στεύει οίωνΐως στά θαύματα —ώνειρευόταν ενα χρυσουν αΐΛνα. Δέν θά αρχιζβ μ(α νέα έποχή τώρα πού ή σατα- νίκη εύνοουμένη έβιώχθηκβ, τώρα πού ό εχλυτος γέρος βρισκόταν στό χ©μα, τώρα πού 8νας νέος βασιληάς ά πλός οΐκονόμος, μετριόψρον, εύσεβής καί μιά βασΐλισσα γοητευτική, τόσο νέα χαΐ τό¬ σο κακόβολη, εβασίλευαν στή Γαλλία; Μέ στεναγμούς ανα¬ κουφίσεως κο Ι σαρκαστιχα κατεβόδια εγινε τό ξεπροβίδι σμα τοθ γέρου βσσιληά Καί οί κένθιμες καμπάνες βλων των εκκλησίαν τής Γαλλίας έσήμαιναν καθαρά καί χαρω- πά ώσάν νά άνήγγελλαν πα- νηγθρι. Ένσς άνθρακος μονάχα, μίσα σ9 δλη την Εύρώπη, συ νεκινήθη πραγματικά καί έτρό μαξβ, γιατΐ ήταν κυριευμένος άπό σκοτεινά προαΐοθήματα: ή Μαρία—θηρεσία. Μαθροι λογισμοΐ έπλημμύ- ριζαν μέ θλιββρές προβΧέψβις την κσρ&ιά τής Μαρίας—Θη ρεσίας. «ΕΤμαι περΐλυπος— I- γραφε στόν ντέ Μβρσύ, τόν άφωσ ωμένον πρέοβυν της, δ ταν έμαθβ τόν θάνατο τοθ Λουδοβίκου 15ου—καί άκόμη περισσότερο άνησυχω γιά την ιύχη τής κόρης μου. Ή κα¬ τάστασις τοθ βασιληά, των ύτχουργών, τοθ κράτους Βέν μέ καθησυχάζουν διόλου. (συνεχΙΓεται) Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ί.«νος 10—ττληοιέστατα Όμονοίοτς Τηλέφωνον 23—302 Τελείως άνκκαινιοθέν, διαθέτει δωμάτιοτ εύήλιοτ, εύκερν χ«. χαιλβς .πιπλωμένα. Καθαριότητος &· μεμπτβν χκί υπηρεσίαν προθνμοτάτην. Αίθουσαν 4ν«μβνής. ΑΙ συμφερώτερ»! τιμαί Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒ'ΩΝ» διίυθύνει αύτο- Λρβαώπως ύ νίος ίδιοχτιΐτης τ*υ συμπολίτης μ«ς κ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗ-. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΙ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟ- ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—-ΗΠΑΤΟΣ ΕΙδιχ&ς έχπαπδευβεΐί έν Μονάχω *«1 Βερολίνω Τ. ΑββΙδΙβηΙ τΒν χοιθηνητβν νβη ΒβΓίΐηΐιηη κα! 5ς1ιΙΗβη· Ηβΐιη. Δΐιχΐται τούς «άσχοντας εκ των νοσημάτ«ν τοθ ΠεπτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. Πλατεϊα Τριβν Εεφεψδν (ΟΙκΙα ΊατροΟ κ. Χΐ λιδόνη) 9-12 «μ. καΐ 4-6 μ. μ. Άρ. Τηλ. 7-92 9ΝΕΣ Τό μεγαλύτερον καί πολντελέβτερον Ζυθεστιατόριον έν Κρήττι Μεγαρον Διαλυνά (Μεϊντάνι) Κορινα ηλονσΐα καί ειιλιιιτή. Ύλικα Αγνά. 'Ληαστρά πτουβα καβαριοτηί. Ύηηρεοία «ρΦβνμοτάτη Τιμαί *—— λβγιχαΐ. ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ,.ΔιΈΘΝΕΣ" Άμιλλ&ται τα πολυτελίστερα έοτι«τβρι« τής πρω¬ τευούσης χαί «πβτελεϊ πραγματικήν ϊκπλπίιν δι* την Κρήτην. Παρ*αχε»άς«μεν γ·ύμ«τ« ΙπΙ κ«ρ*γγελ(« έντ«« τββ Κ«*·στΛμ«τ·ί ν·1 είς β1κΙα{. ι £λ Ο. £2ί Οί α ^ £1 £1 ^ £Χ ΑΑΑΑ.ΑΑΑΑΑΑΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τά αυστήρια τού ψυχικοθ κόσμου Β. Έπβιτα μή λησμονήτε δτι ς τή* έποχή/ μας ή έπστή· μη άνβτΐναξβν είς τόν &έρα ολόκληρον τό οΐκοδόμημα τοθ ύλισμοθ αποδείξασα ά- πλούστατα δτι δλη βέν ύπάρ χει καί δ τι σύτό πού λέγομεν ύλην είνε κυρίως μορφή βυ· ναμΐσμοθ συγκεντρωμένη καί ουχί άσχετος πρός την πανί- σχυρον φυσικήν δύναμιν ήτις σήμερον κυβερνφ τόν κόσμον χά ι λέγεται ήλεκτρισμός. Ή τελευταία καϊ άπειροελαχίστη ύποδιαΐρβσις τής ΰλης, τό ά¬ τομον, είνε μία καταπληκτική μικρογραφΐα τοθ ήλιακοθ συ- στήματος μέ έν θετικόν ήεκ· τρόνιον (συγκεντρωμένην ή λεχριχήν ενέργειαν) ώς ήλιον έν τώ κέντρω καί μέ διάφορα άρνητικά ηλεκτρόνια στρε φόμενα πέριξ αύτοΟ άπα- ράλλακτα 8πως οί πλάνη ται. "Υστερον άπό αύτά, πού βλέπβτε σβΐς την Ολην διά νά| την ί£3;ώμεν; φυσικά βέν εΐνβ! παραλογισμός νά φαντασθρ κανείς ότι αύτό τό άνύπαρ' κτον πραγμσ, ή 5λη, συμπα| ρασύρει είς την φθοράν της χαΐ την ψυχικήν βυνσμικότητα τοθ άνθρώπου, ιήν συνείδησιν τής υπάρξεώς τού, την διά·} νοιάν τού πρό πάντων, την μυ στηριώδη αυτήν δύναμιν, ή τις κατώρθωσε νά μεταβάλη, την δψ.ν τοθ πλανήτου καϊ νά έξιχνιάση τα μυστικά τοθ άπεΐρου καί τής οίωνιότητος. Είνε καί φυσικάς καί λογι κάς αδύνατον ενας τόσον & πειρος καΐ όβυθομέτρητος κό σμος, οΐος είνε ή ψυχή χσΐ ό νοθς τοθ άνθρώπου, νά έξα φανίζβται αποτόμως κάτω ά πό όλίγες φτυαριές χομα. Ή κοΐνή συνεΐδησις άλλως τε τής ανθρωπότητος οιαισθάνβ ται κατά βάθος την μεταθανά τιον συνέχισιν τής ψυχικάς ύ πάρξεως, άφοθ ή λατρεία τ&ν νεχρων είνε ή άρχαιοτέ ρα κοΐ ή πλέον μόνιμος 4π1 τής γής θρησκεία. ΑΙ τροφα! μας Γενικαί διαιτολογικαί γνώσεις Λ.' Αί λβυκωματοίΐδεΐς ούσίαι, καθώς εϊπαμεν χσΐ άλλοτε, βΤ νέ απαραίτητον συστατικόν τής ανθρωπίνης τροφής διά νά συντηρηθή τό σωμα. Άλ· λά βέν άρκοθν αυταί χαΙ μο¬ ναι πρός θρ.ψΐν τοθ σώμα τος, διότι διά νά άναπληρω θή δι* αυτόν καί μόνον ή ελ λειψ ς ύβατανθράκων καί λ(· πους, διά νά εκτελέση βηλα- δή ιήν εργασίαν των τελευ¬ ταίον τούτων τό λεύκωμα μό¬ νον θά έχρειάζβτο τόσον με· γάλη ποσότης λευκωματοει- δών, ωστε ΘΛ ήτο αδύνατον νά την ανεχθή ό όργανισμός. Θέλβτε τώρσ, χάριν περιερ¬ γείας, νά (δήτε καί πασην ά ναλογίαν λευκωματοβιδων ού- σιων πβριέχουν τά κυριώτερα τρόφΐμσ; Ιδού ένσς μικράς καταλογος τοιούτων δεικνύων πόσα μίρη επί τοίς χιλίοις πε ριέχουν είς λεύκωμα: ΖαΐκαΙ τροφαί; Άσπράδι σόγοθ 118, τΗπαρ μόσχου 130, Ψβρι 140, Κροκός αύγοθ 166, Κρέας μοσχαρΐσιο 171, Βωδι- νό 175, Πάπια 203, Περιστέρι 209. ΤυρΙ 335. ΦυτικαΙ τροφαί: Λήλα 4, Κουνουπίδι 5, Σταφύλια7, Κε· ράσια 8, Πατάτες 13, Κάστα- να 45, Ροζι 50, Άραβόσιτος 79, Σιτάρι 135, Φασόλια, μπι ζέλια 225, Φακή 265. Ισυνεχΐζεται) ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υτίοκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού Έξωτερικου. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επ) προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Έκτέλεοις πάσης φύσεως τρκπεζΐΜής έρ γασίας υπό συμφέροντας ορου;. 'Ενας είνε στήν Έλλάδα ό ΟΙκος Π. Β. Πραττοποόλου ίδρυθείς έν Πειραιεί τώ 1889. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Βελγικα, ιΐγχώρια «ργυρωμένα κοιί Τζαμι· κοινά διαμαντέ Νκτ χρωματιοτά. •Αντι«ρόοο.«ος έν Ηρακλείω ΕΩΝΣΤ. ΤΟ£_ΟΥΔΗ£ Π«ραηλεύρΝ( Καφφέ «Όλυμηος». ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑΛΟΛΟΓΟΪ Άριοτουχοι 'ΙΓβνΐΜον Οκνεηιβτι,μίου 'ΑΟπ- νβν καί Στρβτι»»τιχπί ΊβιτρΐΜής Σχολής. Δίδεται καθ1 εκάστην είς τό Φαρμακιΐον Έμμαν. Ματζανετάκη (Βαλτέ Τζαμί), αριθμός τηλιφώνου 443. μ έ την ληφθεΐσατν υπό τοθ Δήμου απόφασιν δι" ής υ'οθβτεΤ,ται ό φόρος επί έ «ά στής μερίδος φαγητοθ καί επί τον κλινών των ξενοδοχείον ΰτινου, ή ένταθθα κοινή γνώ μη παρ' δλον δτι διατελεί έν έπιγνώσει των οΐκονομικών δυ σχβρειών καί των άντιξοοτή- των τάς οποίας άντιμετωπΐζβι ή Δημοτική άρχή· φρονεί δ τι επί τοθ παρόντος αύτη δέον ά αποφύγη την επιβολήν τής έν λόγω φορολογίας ή όποία θά καταστήση έ τι άχριβωτέ- ραν την ζωήν τής πόλεώς μσς έν συγκρΐσει πρός τάς άλλας πόλεις. Διεςμηνεύουσαι τάς γνώμας των Χανιωτων καί οί ένταθθα Τό ζήτημα των ειδικόν δημοτικόν φόρων. ΧΑΝΙΑ 29 Ίανουαρίου (τοθ Ι τουλάχιστον νά την άναθεω άνταποκριτοθ μας) — Άναφο· ρήση πρός τά καλώς έννοού έψημβρίδες τόν Δήμον εφαρμογήν ύποδεικνύουν είς νά αναβάλη την τής αποφάσεως της δι3 βΰθετώτερον χρόνον τ) μενον συμφέρον τής πόλεως. Ανεξαρτήτως πρός τα άνω τέρω γίνεται σκέψις δπως οί επαγγελματιαι κα( βιοτέχναι έν γένει τής πόλεως Ελθουν είς συνεννοήσεις ίνα διατυπω θοθν χοινά διαβήαατα πρός την "Ενωσιν των Δήμων περϊ συγχρονισμοθ των δημοτικόν φορολογιών πρός τάς βιωτι κάς χαΐ τοπικάς συνθήκας Καί οΰτως ωστβ νά μην επι βαρύνωνται τά μαστιζόμενα υπό τής οίκονομικής κρίσεως βιοτεχνικά έπαγγέλματα άλ λά καί εί Δήμοι.νά άποκτοθν περιθώρια θετικωτέρων ε(σ πράξεων δι* άλλων οίκονομι κων συνβνασμων. "Αλλως τε επί τοθ σημείου τούτου έγέ νοντο ήδη βιαβήματα αφορών τα καΐ γβνικωτέρους φόρους πρός τό Προεδρείον τΐ)ς 'Ενώ σεως των Δήμων έν Αθήναις. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ τής 'Αν»νύμ·υ Ελληνικάς Τηλιφωνικί,ς Έταιρΐας Έν τή ■■ιβυμία ημβν δ- ■Ης δρωμιν κατα τό βυνα τόν διαφόρους τελευταίως άν Ηρακλείω δημιουργή θιίσας «αριξηγήσιις δσον άθορό·) τό σήμΐρον ίν Ισ^ύϊ τηλιφωνικόν τιμολόγιονκαΐ τά κατ' αύτό καταβλητβα τέλη, 6χομ·ν την τιμήν νά ε)έρ»μιν .·ίς γνώσιν τΑν κ. κ. συνδρομητβν ημών δ¬ τι. κατά τό άρθρον 7 τοθ ονό τοθ 'Υνουργιίου Συγ- κοινωνίσς εγκεκριμένου Τη λΐΦ«νικο0 ΚανονισμοΟ ·1ς Κέντρα άν*· τέ&ν 500 συν- δρομητβν ■φαρμόζε.ται τό τιμολόγιον των βασικων καί κατά συνδιάλιξιν τι- λων. Κατά τό αύτό άρθρον 7 τοΐΜ· Β' «αρ. 1 4δάφ. 3,4, διά τόν ΰκολογισμόν τοθ βασικοθ τίλους, λαμβάνε- ται έκάστοτΐ ώς βάσις ό άριθμός των ύκαρχουσβν την Ιην ΌκτΜβρΙου βντ&ς τοθ άστικοθ δικτύου κυρί¬ ων συνδέσΐων, τό οθτω δέ «ροκθηον βασικόν τίλος τίθεται έν Ισχύϊ, άνό τοθ έτΐομύνου ήμερολογιακοθ Κ τους. Κατ' Ι·αρμογήν δθιν τοθ ώς ιΐρηται άρθρου 7 τοθ Τηλΐ·ωνικοθ ΚανονισμοΟ, ή Έταιρία ημών ιΐναι 0«ο· χρΐΜμένη, 4·' δσον ό αριθ- μδς τεΐν κυρίων συνδέσιων έν τφ άστικω Κέντρω Ήρα κλιΐου ύβερεβη τάς 500, νά εφαρμόση α«ό 1ης Ία νουαρίου 1937 τά βασινά καΐ κατά συνδιάλιξιν τέλη. Τό βασικόν τέλος είς Κέντρα μέιρι 1000 συνδρο¬ μητήν άνέρχΐται «Ις δρα¬ χμάς 134 90 καί καταβάλ- λιται διά την «αραχώρη σιν πρός χρήσιν καί συντή ρήσιν τής κυρίας συνδέσι- •ις καί τοθ Κέντρου μιθ' ο6 συνδέιται αυτή, δένηΐ- ριλαμβάνΐι δέ οικαίΜμα διιξαγωγής συνδιαλέξ«ως τινός. Τό τέλος συνδιαλέξιων (έκ δρχ. 1035 έκαστον) κα ταβάλλ«ται διά τάς ύιό τοθ συνδρομητοθ ένεργου μένας καί «ραγματονοιου μένας κλήσΐις. Κατά την καταμέτρησιν τβν συνδια- λέξεων δέν καταγράφονται 0«ό τοθ μιτρητοθ αί δι' οΐονδήτ,οτΐ λόγον μή πραγ ματβπβιηθβΐσοιι συνδισλέ ξεις, ώς έβίσης αί βιεξαγό μβναι μέ την Υπηρεσίαν Τηλ«φ»νικοθ Κέντρου (α¬ ριθ. τηλ«·. 0). Χρονικόν βριον συνδια- λέξιως βέν Οιάρχιι, συνδι- άλιζιν δμως διαρκοθσαν «έραν των 15 λιντων 6χιι δικα(«μα ^Λ ύιηρισία τοθ Τηλΐ·**νικο0 Κέντρου νά διακόκτΐ] διά λόγους τι χνικούς. Μιτά τιμής 'Ανώνυμος Έλληνική τη λκφωνική Έτοιιρία. ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον Κνωσός, Πληροφορίαι τιαρα τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί Πσλλάς, —Α ύτβχινητικόν βτύχημα. Κατ' είδήσΐις έχ Χανίων προ· χθές παρεσύρθη δπ' αυτοχινήτου τό δπιΐον ώϊήγει 6 ίατ,ρός χ, Ή λίας Μαργαρίτης έχ Καστελλίου, 6 Ά. Ταδερναρίχης τρκυμοιτιβθεΐς θαναοίμως είς διάφορα μίρ- τοθ σώματός τού έξ ίύ χαί μετ' ολί¬ γον έξέπνευαε. Ό έν λίγω ίατρδς συνελήφθη. —Τά άνταλλα£ιμα Μτήματα. Εαθ' & έηληρβφβρήβη 6 ένταδ- θ« Σύλλογος κνβρκβτ&ν άνταλ· λαι{ίμΜν παρκ της έν 'Αβπνβις δικμενοόση; Έπιτροπης πρός π« ρκΜθλβύθηοιν τοθ ζητημκτβς τβν «γοραοτ&ν άντβλλ«{ΐμΜν α- χινπτνν, το ένταδθα Οποκατβστη μα τής Έθνικης Τραπέζης τής Έλλάδβς, διετάχθη όπως μή προ· Ρ8 βΐς εκτέλεσιν κατά παντός 6· φειλετου μβχρι τής 15ης Φεβρου «ρίου. μέχρις δτβυ ϋπβλβγΐςβται δτι βκ οημβοιενθίί μ«1 ο σχβτι- χός πρός την ρύθμισιν τοθ Α μκτος τούτο» Νβμος. —ΝυκτκρΐννΙ ασκήσχις. Είς Ρέθυμνον ήρχισαν έχτιλοΔ· μενά ι άπό προχθές νυκΐεριναί ά- σκήσεις τβν νεοουλλέχτων. Α( β· οκήσεις αυιαί έπεχτείνονται χα( είς νυκτερινάς ψιυδομάχας, άνεκοι νώθη ϋ τοθιο είς ιβ κοίνον πρός αποφυγήν παρβλόγων βν»)συχι*ν λβγφ τβν «νταλλαοοομίνων τυφε- χιοδολισμών. —ΑΙ άνώνυμ·ι εταιρείαι Κρήτης. Έ έν Ριθύμνφ εδρεύουσα Ά- ώνυμος 'ϋταιρεΐα υπό την επ»· νυμίαν «Τραπέζα Κρήτης» αναχοΐ νοΐ Β (ι, συμφώνως τω κατασΐατι· χψ της είς άντιχατάσΐοιαιν τοθ έςελϋύντος μίλους τοθ Δ. Συμδου- λίοιι της χ. "Ανδρ. Ιΐαυρκχΐ) εξελέ¬ γη ό χ. Ζΐχαρ. Μονιίχης ίατρός, χτηματίβς χατοιχος Ρεθύμνης. —Διδασκαλικαί , μ*τ«βολ«(. Λιά Βααιλικου δικτάγμ«το$ με τβτβθηααν ώς κκΐΜτερΜ β! χ«θη νητβι το& κατ«ργηθεντ<ς Διο« σκβτλείου Δημοτικής έκπαιδαύα· Ης ·Ηροικλ«1*«: Μαρία Ενβγγιλι δου αίς το Α' Γυμνάσιον Φαλεειν Άθηνβίν. Δημ. Χ«τ(ηγι«ννη$ εΙ{ το Η' Γυμνασιον Αθηνών, Ν. £αντορινβι1ος ■!{ το έν Ν·««τ*λ«ι Γυμνάσιον, ΆμαλΙκ ΟετρόΐΜη (Ις τ* έντα&θκ Ανώτερον α«ρθεν« γνγεΐον. —·Τ« «ναλιακόμΐνα βαρέλια. Διά τηλεγραφήματός τού πρός τό υπουργείον των Οίχονομιχβν α Τελώνης Ηρακλείου χ. Δζμαλλς παρκχαλεΐ δπως τοθιο μεριμνήση ρ τφ υπουργείω Έθνιχής Οι- χονομίας ίνα τα αναλισχέμενα 6α· ρίλιβ είσβγωντχι χατ' 6π*ρ6ασιν πρός τκχτοποΐησιν τβν έχχρεμοτή των τοθ τελωνείου χαί να α- πβλλαγββι ταθια τβν διατάξιων τής υπ' Αριθ. 104799 δπουργιχ*]ς αποφάοεως. —Τ· Έλλην· ■ Νβρβηγιχβν κλήριγκ. Πρός την "Ενκβιν Έηιμελητη ρκν κ«1 τά Έμκβροβιομηχκνι χά ΈπιμελητΑρι», κοϊναΐΜθΐνβυτ«ι •τι Αι «ντ«λλ»γήί Ικιστολβν με>
  τ*{» τού κ. Οροέδεο» της Κν^ερ
  νηαεΝς ώς 'Υηβνργο» τ&ν Έ(μη
  ρικ&ν κκΐ τοθ υριββ«υτο& τής
  ΝορβαγΙοις βυνεφΜνηθη *π*>ς υ
  πκχΐναιν εΙ( το έλληνο-νορΡηγι
  κβν κλήριγχ ηβτσειι «Ι »ηο τ&ν
  «τμοκλοΐΜν έχοττΐρεις τνν χνρϋν*
  είς λιμένκς τής έτεραβ γενόμεναι
  κληρΜμκΙ. δια αγοράν 'βθνιηδν
  κροϊόντΝν διά τάς β>νάγκ«( τ·ϋ
  Αδ
  •ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΤα Σοφβάτου
  30 ΊανουαρΙ°υ 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΥΟΔΟΥΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΪΣ
  ΙΙΣΥΚΕΝΝΟΗΣΕΙΣΤΟΝ&ΥΝΛΜΕΩΝ
  ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΟΜΛΔΙΚΟΝ
  ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΑΝΤΙΤΟΥ1.ΠΑΝ1ΚΟΥ
  ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ Ο ΕΑΕΓΧΠΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—-ΈσηεριναΙ πλη·
  ροφορίοτι έκ τού έξωτεοικού φέρουν ώς
  τελικώς εύοδουμένας τάς συνεννοήσεις
  διά την οργάνωσιν μέτρων ούδετερότη
  τος καί μή επεμβάσεως υπό των Εύρω
  πα'έκών δυνάμεων άπέναντι τού Ίσπα
  νικού άλληλοσπαραγμού.
  Κατά τα τηλεγραφήματα φαίνεται
  ότι θά κατορθωθή ή έφαρμογή έλέγχου
  διεθνούς είς τα Πορτογαλλικά καί Γαλ
  λικά σύνορα καί ό άποκλεισμός των Ί·
  σπανικών λιμένων δια διεθνοθς στό
  λου.
  Η ΡΩΣΣΙΑ &ΕΝ ΟΑ ΜΕΤΛΣΧΗ
  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΠΟΚΔΕΙΣΜΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ, μας).—-Νεώτεραι πληρ*.
  φορίαι έκ Βερολίνου φέρουν έπιβεβαι·
  ουμένην την αναγραφεΐσαν εί'δησιν ότι ή
  Ρωσσία, μεσολαβήσει τής Γαλλίας
  δέν θά μετάσχη τού μελετωμένου ναυ-
  τικού άηοκλεισμού. Λέγεται ότι τόν
  διεθνή στόλον θ' άποτελέαουν ναυτικαι
  μοΐραι τής Αγγλίας, Γαλλίας χαί Ί
  ταλΐας ώς κυρίως μεσογειακήν δυνά
  μεων.
  ΠΟΣ ΔΙΕΤΙΜι,ΟΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ
  ΛΙΑΝΙΚΩΣ^ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου («ού
  άντατιοκριτοΰ μας).— Κατόπιν αποφά¬
  σεως τής κυβερνήσεως τό έλαιον διετι
  μήθη ώς ακολούθως: "Έλαιον άνω 7 βαθ
  μων λιανικώς 2>Ο, χονδρικώς 47.ΚΟ.
  Κάτω 7 βαθμών χονδρικώς Ε>Ο λίανι
  κώς £52.
  ΑΙ «ΙΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΣΤΑΣΙΜΟΙΑΟΓΟΤΟΥ ΚΑΙΡΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίαν·ι>«ρί·υ (χβδ &ντ«πο
  *ρντ*δ μαθ·—' Άπ«ψιβ ραοιβγραφήμοιτα
  τεαον έκ Μαδρίτης ©ο·ν χαί έκ Σβελαμέγ
  κα$ άαφβρ«νν οιι ή κατάστασις κειραμ»
  νέ» στοιοιμοί και αί έηιχ&ΐ|.ήαβΐ( είς ολα τ·
  μέτΜτα διεκόπησαν λόγω της ουνεχιζομέ
  ν ής κακοκαιρίαν Είς τινάς μονον τβμ&ις
  εοημβΐβ.θιι δ(άο<$ τοϋ πνροβολικβί, ανευ ·μ»$ οημαντικ&ν «πβΐίλίσμάτων. Η ΧΘΕΣ1ΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ1Α - ΜΑΠΔΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού άνταηοχ{.ιτού μ»ς)-— Ό 'Λρχηγός τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς οικουρών εισέ¬ τι λόγω έλαφράς *γμΐ-.πης εδεχθη είς συνεργασίαν τον ύφυπουρκόν τ*,ς Άγο ρανομΐας κ- Μαγιακον μεθ' ού συνοιε λέχθη επί μακρόν επί των μέτρων διά την πάταξιν τής αισχροκερδείας είς την τελικήν ρύθμισιν των ζητημάτων τού ελαίου. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΖΕΙΖ ___Ή Έπιτμηή Διατί μήοιβν ουνελβιθοβ χ6ές χα· θώρισΐ τάς έίής τιμάς:!; "Λλιυρα λευχα 12,39, πΐιυροθχα 10,14 1)2, α&τος λιυχδς 11,30, ηιτυρΐθχος 8,90.λ "ϋ,λαιον |ΐλχ(>ι 5 δαϋμών χ&νοριχώς 42, λιανι¬
  κώς 44, άν» τ&ν 5 6ασμ&ν χον δρ. 40, λιανιχ&ς
  42. Ί«ρΙ ·Ιτας η·(>ιουντ)( εοο&ειαι χον δρ. 36, λια¬
  νικώς 40, Κρΐατα άρνιά γάλακτος 46, βρνια χαΐ έ
  ρΐφια μέχρις 1 Ι·ο«ς δρ. 40, ζογ,&ύρια 2 4£όντβν
  δρ. 38. Μ&οχ&ριοι γάλακτος 44, μοοχκρι μέχρις έ
  νος Ιτους 40. Δαμάλια άηό 1—2 Ιτους 38, βω&Ίνα
  Π^ώιης π&ιίτ^τοί 34&'3Ο, χριοΐ χά Ι τραγοι δρ. 30,
  η&&1ί»τα χβΐ «Ιϊ». ^8» χοιρΐβιβν μέχρι 10 όκαίων
  42, άπό 10—20 ώΜΛθιβν 38, άνω τβν
  XV
  36, γ,οκί&Ο'ες 28, χαηροι 34,μπρ«;ίΑιςγδαρίΙς
  40 Ινιίουΐβ γ,·ν.χ»η 2 δραχμάς χβι» τ6ν ά» τι
  μνν. ΰβυλερι·*» γενικάς ζ·ντ*ν« δρ. .40, έσφαγμ|
  ν» *>0. ΓΛλα δρ. 10, Γιβοώρχ- 12
  Κερδίζει έδα<ρος ή πρότασις περί ένιαίας πολιτικάς έν Ισπανία ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου. —Έκ Λονδίνου αγγέλλεται δτι ό Άγγλικός Τύιος Ι ξαίριι την «αρατηρουμε νην τελευταίως ομοφωνίαν ώς «ρδς τό ζήτημα τής έ«ι βολτ)ς ιλβνχου βιά τάς μι ταφοράς είς Ίσιανίαν. Έξ όΐλλου καί αύτοΐ οδ τοι οί ένίσημοι ΆγγλινοΙ κοκλοι, φαΐνονται αίσιόδο ξοι ώς «ρός την ινιβολήν τοθ έλέγχου τούτου, διΛ την οποίαν ώς ιλνίζουν, ή δημοσία γνώμη τής Εύρώ «ής νού μόνον «ρέ«ι πίστωσιν νά δώση είς τάς κυβερνήσιις των μέγα λων δυνάμεων καί δή τής ΆλΙ ί Γλλί μ ή καί Γαλλίας.. Τηλεγραφήματα έκ Ρώ μη? άνα^βρουν δτι καί έκεϊ ύβάρχει αίσιοδοξία ά ώς κρός την βιλτίΜσιν τής διεθνοθς καταστάσεως ιν σχέσει νρός τό Ίσβανικόν κά μέτρα διά την καρεμκό δισιν επεκτάσεως τοθ «ολέ μου. ΟΙ ΊταλικοΙ κύκλοι φρονοθνδτΐ ό διεθνής 6λεν χος τόσον ε«1 τής «αΡΛ^,^Ρ"-0^0*-*·!^. ■οίον Ινιζητεϊ Ικτός τΑν δλ λ«*ν ή κυβέρνησις τοθ Λον δίνου. ΟΙ Γερμανοί ύνχαινίσ ϊοδΐσεως τής είσόβου έθι λοντών είς Ισπανίαν βσον καίτής άποστολής «ολεμο την Ρβσσίαν ής νάέφοδιάζπ διαρκώς την β ρυθρσν Ίσκανίαν. Έκ Παρισίων Λγγέλ1««ι ήερον ·βα __.,, _.....„ ___^_, ρ γ θοδ(ων θά καταστή τελι δτι βγενοντο σήμερον - - - - 'λαέναι ΰβουργικα ς σθβ. Π δυνατόν νά ΐφαρμο Πληροφορίαι έκ ΒερολΙ νού βεβαιοθν δτι ή Γερμα νίκη κυβέρνησις έξακολου θεΐ νά βλέπη μέ καλόνόμαα τάς Άγγλικάς «ροσκαθεί άς «ρδς «βριορισμόν τ&ν κινδύνκν τοθ £μφυλ(ου Ί σπανικοθ «ολέμου. Πάντως οί ΧιτλερικοΙ «αράγοντις Βέν άνοφΐύγουν νά διατυ «ώσουν έΐιε)υλάξεις ώς -ρός τόν τρόκον καθ* δν θά «αρεμποδισθΒ ή αυασώ ■ολεμοφοΒίων «Ις."""" δ ά Ι*ου *ν δτι βγενοντο ήμρ νιιληαμέναι ΰβουργικαΐ συ σκεψιις αφορώσαι τό Ίσβο νικόν καί την Γαλλικήνσυμ μετοχήν είς τα άναμβνόμ» να μέτρα οργανώσεως τής θ ΰδός Ε να μέτρα οργώς ή Βιεθνοθς οΰδετερότητος Ε θ Ιλί βολ Βιεθνοθς οΰδετρόης ναντι τοθ Ιμφυλίου βολί μου νήσφ. Σχετικώς θη δτι ή Γαλλία «Ιναι ΟΙ ΒΙΠΑ&ΜλΤΙΚΟΙ ΚΥΚΑΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΟιΊΑΐΚΩΝ ΚΡΛΤΩΝ ΑΗΑΜΕΗΟΥΗ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟ! ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΟΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΗ ΜΕΤΡΙΟΗΙΟΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατά πληροφο- Ρ6 ρίας τού Άθηναϊκοΰ Πρακτορείου οί Θυμος νά συμ βάλη δι' δλων διπλωματικοί κύκλοι τής Εύρώπης καί των μέσ«ν είς την περιστο ιδιαιτέρως των Παρισίων χαί τού Αον λήν τοθ έμθυλίου σκαραγ βίνον 4ναμίνον>ν μ έ εξαιρετικήν άνυπο-
  μοθ καί οριστικήν έξαφά μονησίαν καί συγκίνησιν την έκφώνηοιν
  τ·ν κινδύιων «ολέ
  τ^ βυτικβ καί άνα
  «ρόβλημά καί τα «ρολη«τι' «οκλιισμός,' «ραγμα "τό δ τολικβ Εΰρώ«π
  Ή πληρωμή έπιδόμαΐος
  άναποκαταστάτου είς αναπήρους.
  Τό έν Ά6ήναις Ταμείον θυ
  μάτων Πολέμου έκοινοποίησε
  πρός τα κατα τόκους πσραρ
  τήμοτά ιου μακροσκιλεΐς όδη
  γΐας άφορώσσς τα άτΐαιτού
  μβνα δικαιολογητικά πληρω
  μής έτιιδόματος άναποκατα
  στάτου Β των άνσττήρων διά
  την χρήσιν 1937—38, κοΐ τόν
  τρόπον τής ύποβολη'ς αυτών.
  Τό έν λόγφ ταμείον ίφσ'φ
  έν άρχΗ την προσοχήν τ©ν
  ρΗ η
  πρός άς άπΕυθύνεται ύτιηρεσι
  ών ίπΙ χ(]ς ϋποβολης των πι
  στοποιητικβν κοιτών άντιγρά
  Φων των διτιλωματων των ά
  νατιήρων καί ίτιί ΐτ)ς συντάξε
  ως των οΐκεΐων καταστάσε
  ών. Εντέλλεται 8ε Οπως μβ
  τα των ανωτέρω Βικαιολογη
  τικων συνυποβάλωσι καί βΒ
  βαΐωσιν δτι ό οΐΐών έττΐδομα
  είνε άνάπηρος καί ούχι Θθμα
  πολέμου έμφαΐνθοσαν συγχρό
  ν ως κσΐ εάν ούτος συνταξιο
  Λοτεΐται συμφώνως τώ νομώ
  3122
  Επί τούτοις θά γΐνεται καί
  ίλεγχος τιερΐ τοθ Αν ό α (των
  έχει ή ι ΐχεν άδειαν λιανικώς πω
  λήσεως καπνοθ ή είνε περιπτε
  ριοθχος ή άλλως άποχατεστη
  μένος.Ιδιαιτέρα μνεία δέον νά
  γΐνεται περ(
  των έπΙΒομα
  των λαμβανόν
  ένοικΐου.
  Τό ενταύθα Πσράρτημα είς
  εκτέλεσιν των ανωτέρω διατά
  ξεων ΘΑ καλέση έντός των ή
  μερών τούς,έν ιή τιερΐφερΕία
  τού άνατήρους να ύκοβαλω
  σιν εγκαίρως τα Βικαιολογητι
  κά των πρός έλεγχον. Έτι[σης
  θά άττευθύνπ εγκύκλιον πρός
  τούς Προέδρους των Κοινοιή
  των τοθ ΝομοΟ ίνα κατά την
  Εκ&οσιν των σχετικόν δικαιο
  λογητικών τον άνατιήρων με·
  ρΐμνοοι διά την κανονικήνχαρ
  τοσήμανσιν τούτων συμφώνως
  τώ νομώ 413.
  Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΟΝ
  Σήμερον εορτήν των τριών Με
  γάλων ΊεραρχΑν, προοτατ&ν τής
  Οβιίείας, θίλουν ουνεορτάσει τα
  ίκταιδευτήμα ιής πόλίώί μκς έν
  τψ Μητρακολιτιχρ Ν?φ τοθ Ά-
  γιου ΜηΜ9ί, Ιερουργοθντος τοθ
  Σιβααμιοτάτου Μητροπολίτοϋ
  Κρήιης χ. Τιμοθέου. Είς τί τίλος
  τής θείας ΛιιτουργΙας ι&λονηθΛ
  αονται οί άρτοι, δπίτε ό Σε6α
  ιμιώτκτος Μητροπολίτης θέλει
  ίχφωνήσει τ&ν τιανηγυριχον τής
  μεγάλας τ»6ιτ,ς έβρτής ιής Έκ
  χληοΐας χά Ι ίΐαιδεΐας.
  ΑΙ ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΑΙ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
  Υπό τοο ύπουργεΐου των
  ΟΙκονομικών ηαρεκλήθη ό κ.
  Νομάρχης νά δώση τάς οεού-
  σας διαταγάς ι τα εκκενωθή)
  σι καρά τοθ προΐσταμένου
  τοθ Τελωνείου τα τέσσαρα
  θιαμερίσματα τοθ περ βόλου
  κ Ο ΤελωνειακοΟ κτιρΐου καί
  έτιεκτοθ&οιν είς ταυτα ι! Τε
  λωνειακοΐ υπηρεσίαι.
  ΓΡΙΠΠΗ
  ΕΙΣ ΕΠΙΙΚΟΠΗΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Ή Διεύθυνσις τοθ Δημοτι
  κοθ Σχολεΐου Έπισκοπής Ρ&
  ΘΟμνης δι' άναφορας της πρός
  την προ ίστο μέν ην αρχήν γνω
  ρΐζει Οτι επί 186 μαθητθν καί
  μοθητριών τοθ ΣχολεΙου 106
  έχουν προοβληση υπό γρΐπ
  τι ής βαρβίας κατα (ό μάλλον
  καί ήττον μορφάς. "Υπό τοθ
  'ΕπιθεωρητοΟ τής Ρεθύμνης
  διετάχθη δπως λάβη ηροληητι
  κά μέτρα ό ΓΪομΙατρος Ρβθύ
  μνης.
  ΤΟ ΕΑΕΟΥΡΠΟΑΙΚΒΙΟΝ
  ^ Είς τό ΚαχουργιοδιχιΙον -ήρχι
  οε χΟές ήν ηρικΊχν ή δΐχη χατα
  τοθ "Ανδρ. Καρυδάχη χατηγοροι»
  μένου δια φίνον.
  ΑΠΑΓΟΓΗ
  Ό Έμμ. Φανι&άκης μάθη
  τής της ττίμτπης τάξεως τοθ
  Γυμνσσΐου άηήγαγε τΐροχθές
  την Ιδετιδα Μαρίαν Έμμ.
  Μαρκθκη. 'ΑμΦότεροι άνευρέ
  θησαν είς τό ξενοδοχείον
  «Βρεττανίας ένθα είχον κατο
  Ο ΚΝΩΣΙΟΣ ΔΡ6Μ0Σ
  Καν' άναχοίνωσιν έκ τοθ γρα-
  φείοιι τής Ενώσεως Γυμναστιχω>
  δργανώοιων Ηρακλείου αυριον Κυ
  ριαχήν 31—1—1937 θβ γίνη δ
  Κνώοιος δρίμος, ίπΙ ανωμάλου έ
  δάφους πίντε χιλιομίτςων. Ή ου γ
  χέντρωοις τΟν άθλητβν θά γίνη
  την 9 χχΐ 45' π. μ. άχριδδς Ιξωθι
  τοθ Ήρώου είς Τρείς Καμίρις
  «π' Βπου οί αθληταΐ μιτά την υπο
  χ&ν ίατρτον ίξίτΛθίν των θϊ έκι
  βοθν των αύτοκινήτων διά την 12;
  Κνωοον μιτάδασιν δτϊου τόΐυς
  τής άφετηρίας ωρίσθη τό δψηλάτε
  ρον άνάβαϋρον τοθ αρχαίοιι θεά
  χρου Ιναντι τοθ βααιλιχοθ θιωρεΐ
  ου. Το τέρμ» θά έπιίιιχθ) είς
  τους βθλητάς πρό τής ιίς Κνκα^ν
  μεταδάσιώς των, ιΐνι τέ ΙπΙ τής
  διαοΐ,αιιρώσεως τής έδοθ Κωιοθ
  μέ την περιφεριαχήν ήτις &{%ι
  είς τό παλαιίν πυροο6ιοτιΙβν Ι
  ναντι Ντάμπιας. Τούς αγώνας ένι
  οχύει τό οόνταγμα χαΐ ί Ιήμος.
  Είς τους νικητάς ^θά δοθοθν μετάλ
  λιοτ, τρ(α είς τίος ένηλίχους χαί
  τρΐα είς κ»! έφήδους. Πρός λή
  ψιν 4'ηγι»ν οί Ινδιαφιρίμινοι ά
  σληταΐ Κά πρ&οέλτωαιν αηι'ψε' ω
  ρα 7 μ μ. είς τό γραφείον τοθ
  προιδρου ΐ]ς ΕΓΟΗ χ. Δημ.
  ρεξάχη.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΤλΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΝ
  Χίτλερ τού αύριανού (σημερι·
  νού) λόγου τού επί ^τής στάσεως τής
  Γερμανίας έναντι των διεθνών προβλη·
  μάτων. Έν τώ μεταξύ, αί* σχετι·
  καί πληροφορίαι, βεβαιούν ότι ό
  λόγος τού Γερμανοΰ καγκελαρίου
  θά διαπνέεται άπό πνεθμα μετριο·
  παθείας καί Βιαλλακτικότητος καί
  ότι θά παράσχη πεδίον βιά την έναρξιν
  διαπραγματεύσεων μεταξύ τής Γερμα
  νίας άφ' ενός καΐ τής Γαλλίας καί των
  άλλων εύρωπαϊκών ουνάμεων άφ' έτέ
  ρου πρός εξομάλυνσιν των διαφόρων
  αΐτινες τας χωρίζουν. ,
  θλ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΤΗΣΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ;
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άντατϊοκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγρα¬
  φήματα τόσον έκ Παρισίων όσον καί έκ
  Βερολίνου,αί σχέσεις μεταξύ Ιταλίας
  καΐ Σοβιέτ έπεδεινώθησαν τας τελευταί
  άς ημέρας, πολλοί δέ ύποστηρίζουν ότι
  επίκειται ή πλήρης χοχΐ όριστική 6ια-
  χοπή των. Ώς γνωστόν τάς ημέρας αύ¬
  τάς επρόκειτο ν' άρχίσουν συνεννοή-
  . ,σεις μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο
  δι ι οήμΐρον Σά66« χωρών Βιά την ανανέωσιν τής μεταξύ
  φθάνει εξ Αί,υητβυ των έμπορικής συμβάσεως. Φαίνε-
  οοτολή των οπορελαί ^ { ό
  Τό δφυπουργειΌν Άγορανομίας
  άνϊχοίνβοοεν δι ι '
  τον, χ«τβ
  ή Π(.ώτη άτοοτολή τ&ν οπορελαί)
  ών έχ 3 000 τόννων. Τα
  λαια ταυτα, αφοθ έξιυγενισθιθν
  (φιλτραριοθοθν) θά.δοθοθν είς
  κατανάλωσιν χαΐ θά είναι έφάμιλ
  λα τβν ελαιολάίων, χητά τάς γνιβ
  ματιύοιις τ6ν χημικβν τοθ υπουρ
  γε.ου.
  ΤΟ ΕΓΚΑΗΜΑ ΑΙΜΝΟΝ
  Πληροφορίαι έχ Ρεθύμνης ανα
  φέρουν δτι ή δίχη διά τό Ιγχλη
  μα των Λιμνών ουνιχΐζιται, ιξΐτα
  ζομένων είοίτι των μαρτύ;»ν χά
  τηγορίας οίτινες δπιρδαϋνουν τιΰς
  τεαααράχοντα. "Η5η Ιχουν έξυτα
  οθή έξ ουιων 17.
  ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΛΧ
  Σήμερον την πρυίιν θά συν·
  δριάση επί διαφόρων διοΐλητιχής
  φύσεως ζητημάτων ή Διοιχοθοα
  Έπιτροπή τι Ο Γεωργίχι Ο Έπιμε
  λητηρΐου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τρ άγορα μας κυμανθεΐσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  «ροίόντων είχον ώς κάτωθι:
  Ζβνλτανΐναι
  α'
  Ρ'
  ί
  'Ιλεμ**·,
  α' «οιότ—οι
  6ρ. (
  !, 119.30 20.3ο
  Ι
  Ι
  ··. 11.30—16.30
  Μαθραι

  Ι.βαθμώ»
  κοινα *. Α
  ΑιανικΑ)
  •Ρ.
  δρ.
  Ι
  13.60
  Μ.-
  «' νοιότ. "„""
  II,—
  »·. „. υ.—
  •Ιν·ι *1α«.1·ο»βΙετ< Αρχανβν τό ■!«-.' »ρ.1.4β,-4» «αχαιοΐ .. Χαροθτΐια οραχ, Ι, Μβλι ττοιοτικώς „ Μέταξα .. ΔΜ. Κουκοολια ξηρά Δβρματα βόΤα 'Δρνοδίρματα έριφ. Ηροβατεεν αΐγαν Μαλλια κατ' οκάν , •Κ, ■4, -4ε, Η. 4β. Τιμαί Συναλλάγματος Δολλάριον δρ, III. |β—112,10 ΑΙρα |( Μβ, _Β|β, Κορώνα Σουηδία» Ε8.1»—Β6.40 Φράγκον „ |.|»_ ΛΜ •Ελββτ.. φράγκον „ ».Η-Μ30 Φιορίν» Όλλσνδ. „ 60.»—61.1· Τ*·χο«λοβακΑας Φρβνιιον Βελνικον „ Βρυ««λλ Τιμαί ΚΑ()ριγκ Μάρκον Βρυξβλλαι Αί 4·,Μ-4Ι.ίβ Α1Ι-1.80 •.«—•.04 •.14- Μ* ρής μάσεως. ο-6 β{ς τό ζήτημα τούτο άνεφύ· η^ διαφωνίαι έξ αίτίας των οποίων χαί άπειλείται ή διακοπή .των σχέσεων των δύο Κρατών. ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΗ! ΜΟΣΧΔΣ ΛΙΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΑΟΗΝΑΙ 29 Ίκνουβρίευ (τεδ «νταπ· κριτοδ μ«ί).—Τηλεγραφοδν ίκ Μέσχας δτι είς την έκβΐ αννεχιζομίνην δίκην της Β'. σειράς τδν κορυφαίων άντισταλινικδν Μπουχβριν, £οκολν(ΜΜφ, Ραντβκ, Πιαχβ Μ»φ κλπ ήχσ ήδ ύ χρ, φ, Ραντβκ, Πιαχβ κλπ. ήρχισαν ήδη βγοριύβντες εί βννι) γοροι των κατηγ·ρβνμέννν. Κατά τα αύΐ« τηλεγραφήματα ή χαταδίκη τ&ν τροτβκι κ&ν είς βανατβν ή ίσέβια κατ«ναγκ·ατικ« ίργα θεωρκΐται πιβανωτάτη. ΕΙΣΑΓ&ΓΗ ΣΠΟΡΟΝ ΟΡΟΣ ΠΔΡΗΙΗΙΙΝ ΕΛΑΙΟΥ # ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου («ο» αντατίοκριτοΰ μας)— Κατόπιν συνεννο ήσεως των υπουργείων Έθνικής Οίκο- νομίας κ*1 'Αγορανομίας, επετράπη ή εισαγωγή δέκα εκατομμυρίων οκάδων οπόρων εκ τού έξωτεριχού βιά την πα¬ ραγωγήν σπορελαίων, .πρός κάλυψιν των αναγκών τής καταναλώσεως. ΥΠΕΡΒΟΑΙΚ. ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΪΤ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΗΞΟιΙΑΙΣΜΩΝ 29 Ίανουβχρίου (τοθ )Εί ΑΘΗΝΑΙ άντβ,ποκρ,τού μς)Είς ,ά δας άναγραφονται «ληροφορίβχ» έξ έγκύ ρου πηγής ότι ,β γρ.φέντ* Λ.ρΙ νΛυ γησεως υπό τής Το»ρκί*ς ι 4 νίων λεμικών βέν είνε απολύτως άκριβή * δτι ούβεμί* έγκυρο, είδησις ύπάρχ.ι Βικαιολογούσ» τα βημοβιευθέντ* σχε¬ τικώς. Γεγονός ,ίν. μόνον δτ. βύθ Τουρκι»» ύβ^ .ι εί, -Γϊ φ ****** βν |β.ν "ίν,Έέν οέαυνΐχ ΒϋΗβς κ«»ρ·ϋ Μ«; βρ·Χ«ς Ρ « αίι κίνδ»ν·$ βι ^ χ«ι ή 4«ιτί ιφίη δέ ιΐνειι ψη Ο, βλβχλήρ· 'Αλλε ίπίσηβ πά ηΐ|ΐιΙ·ν ιν«ι ·τι ή |βε τδν αιτηρών εί ^ν τϋν χώρ«ν ύηι ηρνονϋν, χάρις ■ ξΐεκιΐηαιν τ«ν «κι ββιιο&ν γ«ι&ν τής νίας ϊΐτινΐς καί λι !ιί κρήτην <;··■% Τι&» όέ «χριβώς, »Αο$ ύέ ο*$ ιύιαιχέρα «ι μκλιοται είς '^ )' ήν ήν τ«3θ ; αημΐιοδταιι μπαΐ{ των αιτηρ&ν ίιιβνή αγοράν. Π«ρ« τκΰτα ·μ «νχβν·ν»«ί,ν δηί Μ{ιν χ&ν καλλιερ "*Ρ« τήβ ύί ;ι& Ρ·ν, έν τ·ύχ·ΐ( τι [«της ο •ν ρς βιβ«1·!ς & η ««ιν «β. Δ «ΐμβντΐί,βς προ·, "•«ί έοημε^βα ?? τι*««τα1βν ι π. χ Πρ.βη< αι »1ν., ©!