93853

Αριθμός τεύχους

4485

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

31/1/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  Ιτησία δολ. 15
  Εξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  31
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ!
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ «εΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4485
  ΤΙΕΪΗΙ0! ΗΙΤΗΤΗ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΈΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΑΙ άνακβινώσεις τοδ υπουρ
  γείβυ τί,ς Γεωργίας οχβτι-
  ηύς μέ την εξέλιξιν καί την
  ανάπτυξιν τβν άνρ·τικ&ν
  καλλιεργΐιδν χαθώς καί αί
  έκ τής ύπαίθρβυ σχετικαί
  πληροφορίαι, είναι έξαιρετι-
  χβςβνθαρρυντικαί. Δημιουρ-
  γ·Βν δέ την πεποίθησιν ότι
  η Αρχομένη εσβδεία θά είνε
  πλουσία καί διχαιολογοδν
  την εκδηλουμένην κάντα-
  χσΒΐν αισιοδοξίαν ώς πρός
  την τύχην τβν οικονομικήν
  μας μετάτήν %έ·ν συγκομι¬
  δήν. ΑΙ καλλιέργειαι τδν
  σιτηρδν συνϊτελίσβποαν κα
  νβνικ&ς. Τδν δβ αλ)ων «Ι-
  δδν βυνεχΐζονται υπό άρί
  στας συνθήκας. Ό ψυχρβς
  καιρός π·ύ επεκράτησε μέ
  χρι σήμερον κνρημπβδιοι
  την πρβωρβν καί απότομον
  ανάπτυξιν τβν δημητριακδν
  καί ουνκτέλκσκν έξ άντιβέ-
  τού είς τ· β«Βύ ρίζωμά των.
  Ούτω, άποκλείεται τ· , «γ·-
  νάτισμοι» κατά τάς βρχ«ς
  τής ανοίξεως καί έ έξ «ύτ·ϋ
  χΐνδυνος. ΑΙ ουνΐχΐϊς επί
  οης καί αφθονοι βροχαί, έπ·
  τιοβν αρκούντως την γήν
  καί ύπ·β·ηθοΰν την Κανο
  νίκην ανάπτυξιν καί βλαοτη
  οιν τίοον τβν δένδρων καί
  των αμπέλων όσον καί τδν
  οιτηρδν καί τδν αλλων φυ·
  τβν. Έ«ν δέ συνεχισθή υπο
  τ·; αύτάς συνβήκας ή έζέλι
  ξις τού χαιροϋ καί έχομεν
  έαρινα; βρβχάς αρκεταί;, τ·-
  τε χάθι κίνδυνος θά εξουδε
  τερωθή καί η έπιτυχίκ τδν
  έσοοειΰν θ· είναι εξησφαλΐ
  σμένη έξ ολοκλήρου.
  "Αλλβ έπίσης παρήγορον
  σημείον είναι ·τι η καλλιίρ
  γεια τδν σιτηρδν είς βλβκλη
  ρβν την , χώραν ύπερίβη την
  περυσινήν,, χάρις είς την ά
  ξιοποΐησιν τδν βπβστραγγι-
  οθεισων γαιών τής Μακεδβ
  νίας αΐτινες καί έοκαρηοαν
  διά πρώτην φοράν εφέτο;.
  Τβθτ& δέ ακριβώς, βπβκτά
  σλως Ιδιαιτέραν σημασίαν
  καί μάλιβτα είς την περίοδον
  «ύτήν καθ9 ήν τόσον άλμα
  τω&ως αημειο&ται ή «νατί-
  μηοις τδν σιτηρδν εί, την
  βιεθνη αγοράν.
  Παρά ταυτα ίμως, καρά
  την κανονικήν δηλαδη εξέ¬
  λιξιν τβν καλλιέργειαν καί
  παρα τήα αύξησιν των σπα-
  ρκιβ&ν έχτάοΐων διά σιτη·
  ρβν, έν τούτοις τ· πρββλη
  μα τής σιτβρκείας τής χώρας
  δ«ν ελύθη β6β«1ως καί ·υτε
  Επλησιάσαμεν κ&ν πρός, την
  λύσιν τού. Διότι καρά τίς
  σημαντικάς προόδους τ«ς ο
  ποίας έσημειώσαμβν κατά
  την τελευταίαν έπταετίκν,
  οποτκ 6Π6ΐύχ·μεν ν' «νίλθα
  Α παραγωγή τού σΐτου άπο
  264 πΐρίηου χιλιάδ*; τέννους
  τό 1930 είς 800 περίπου χιλ
  το 1935 έν τούτοις ή μβχη
  τ·ϋ σίτου δια, την οποίαν το
  ο·ς έγένιτ· ίίς τό διίστημα
  αύτό λίγος καί τέσβι χατ*
  βλπβηοαν προσπαθειαι δέν
  εχεροήθη έξ ολοκλήρου Ε«ί
  4ν«γχ·ςόμ«β«, πρός κάλυ
  ψιν τδν αναγκων τής ίθωτ*
  ριχής μας κατανβλώσεως ν»
  είσάγωμεν έκ τ·0 ιξωτερικεδ
  μεγάλας ποσότητας οιτηρδν
  καί να Ιξάγωμεν προ, τούτο
  τεραστία πβοά ου ν άλλαγμα
  τος.
  Είναι λβιιχσν βΐβαιβν, »τι
  ίσον δήποτϊ πλοισία καί αν
  είναι η έοοδίία μας εφέτος
  η παραγωγη τσΰ σίτου δέν
  6* ύπιρβή τ*ύς 750-£00 χιλ.
  τόννους Μ«Β' ολ·ν τ© Κρ«
  τβ{ έναντι τδν ,1200 περΐπου
  τόννων π#ύ Ιχ·μεν ανάγκην
  διά την διατροφήν τ·δ πλη
  8ν0μ·δ μας. ©α χρκιαοθδ
  μέν λοιπσν κ«ί δια τό επό
  μκνον ίτ·ς ν α εισαγάγωμεν
  400—500 χιλ. τοννονς σΐτου
  έκ τοδ εξωτερικόν, δια την
  Αγοράν τοδ οποίευ θα ·παι
  *9
  *
  Ράβιν 1ην οηΗ«Ρ
  1*1*9>
  V*
  Ρ ΗΡ
  ν ήν τιμήν ·1> την διιβνή οί
  βννίλλβνμβ £ύο
  δισεκατομμυρίνν δραχμδν
  καίπλέον!
  Τό γεγβνός Ιμως άκρι
  βδς αύτσ, ίτι δηλαδη βναγ
  κβζίμεθβ δια να 4ξασφ«λί
  σωμεν το ψωμί τού λα·δ μας
  νά έξάγωμ&ν τέσβν τεραοτι
  •ν ποσόν συναλλάγμοτο;, τό
  οποίον μέ όλβχρ·ν(·υς μο
  χββυς καί παντβίας άλλας
  στερήσεις βίχονομβΰμεν, 8β
  πρέπει νβ μάς κάμη περιο
  σβτιρον σκεπτικβύς χαί νά
  μάς φωτίση νά Ιδωμεν τόν
  ορθόν δρόμον τόν οποίον έ
  φκίλομεν νβ άκβλουθήσωμΐν
  δια νά βντιμκτωπίσωμεν νι
  χηφόρως την κατάστασιν.
  δια την χώραν. Διέτι έκτός
  τοΰ δή θά λυθρ ίτοι τα πρί
  βλημα τής σιταρχείας καί θά
  κΐρδίζωμκν κατ' Ετος τα δύο
  διοεκατομμύρια δραχ. τού
  συναλλάγμκτος πβύ χρκιαζό
  μεθα τώρα δι* την προμή
  θείαν σΐτβυ έκ τού έξωτερι
  κου θ« λυθή έπίοηί Χά) τό
  δημογραφιχον μα; πρέβλη
  μα, δεδομένου δή εί; τάς ά
  πβκάλυφέηοομέν«( έκτάαεις
  θά κατορθωθή νά έγκατα
  σταθβδν χιλιάδες πολλαί «Ι
  κογβνκιβν, π·ύ "καραμένουν
  σήμερον ,χωρίς γήν, χωρΐς
  κλήρβν Καί χωρίς ^έργαβίαν.
  Έκτό; ίμως, τοδ τεραστίου
  Άλλά καθίσταται φανερόν αύτοδ ·1κ·νομιχ·δ κέρδβυ;,
  ότι Ενας μένβν δρόμος βνβί θά προκύψη καί τό ηθικόν.
  γιται έμποοοθέν μας* χαί Ή εξασφάλισις τής βιταρκβί
  αυτόν οφείλομεν ν' άχολβυ άς, θά δημιουργηθή τό αΐοθη
  θήσωμεν. Ό δρόμος πρός μα τής ασφαλείας έν πβρι
  την ύπαιθρον κρός τβύς ι πτώσβι εξωτερικών περιπετβι
  ναπεπταμένους κάμπους μας. βν, τ· αίβθημα τής έθνιχής
  Πρός τάς κκδιάδας κου χαλύ άνεξαρτηοίας χαί τής ύκιρη
  πτανται σήμερον άκό λιμνά βανκίας. Ή αποκατάστασις
  ζβντα νερά, άπό Ιλη χαί τέλ έπίσης τδν άκτημονων, θά
  ματα ή καραμένουν χέροαι έχη ώς άπβτέλεσμα την ανά
  χαί άγβνοι. Οφείλομεν λβι'πτυξιν τής άγάπης κρός την
  κόν κράτβ; καί λαό$ νά.γήν χαί την δημιουργίαν
  ατραφ&μιν κρός την υπαι-1 τβδ αίσθήματος τής «ύγνω
  θρβν. Καί έκεί νά καρατα' μοούνης καί τϋς προσηλώοε
  χθδμβν καί ώς οτρατός δημι »ς κρός τό Κράτβς. Καί ίλα
  •νργικής έργαοίας χαί άκβ α0<ά ομού, θά συμβάλλβυν ταβλήτβυ θεληματικέτητος νά δώοωμκν την μεγάλην μάχην τβδ οίτου χαί νά νι χήοωμβν. Πρωτίοτως δέ όφκ( λομκν νά φροντίσωμεν οπωσ δήποτε νά έκτελέσωμεν τα άπκραίτητα παραγωγικά ίρ· γα, ώστε ν' άποξηράνωμεν τα ϊλη χαί ν' άξιοποιήαωμεν τάς καλυπτομένας ύπ' αύτβν γα(ας, καταλλήλβυς διά σιτβ καλλιέργειαν καίέξαιρΐτιχδς άπβδοτικάς. Έπιβάλλετκι χαί συμφέρει &λλωοτκ, έπωσ δήκοτβ, νά έξεύρωμεν το κο σόν τό οποίον θ' 4παιτη8ή διά την εκτέλεσιν τδν έρ τόσα τκρά γων βύτδν άφ*ϋ οτια οφέλη θά εί; την οικονομικήν άνόρθω οιν τή; χώρ«ς. κΐς την έκκβ λιτιστικην ανάπτυξιν τοδ λα •ΰ μάς χάί είς την άνσιδημι ουργίαν τοΰ έθνους χαί την άνάκλαοιν τής φ«λής. Ή κυβέρνησις λοιπόν, κου ύκιοχέθη νά βυν*χ(οιι την έκτέλΕβιν τδν ημιτκλβν κα ραγωγικδν έργων κβί νά έκ τκλέοη χά! νέα τβιαϋτα εί; εύρυτάτην κλίμαχα, α; προ χωρήση μέ θάρρβς Καί άπ· φαοιβτικοτητα κρός την κραγ ματοποίηοιν τής ύκοβχέβεως αυτής· ©ά προσφέρη διά τβΰ τρόπβυ αύτβδ, την μεγαλυτέ πρβκύψβυν ραν υπηρεσίαν κρός τό έθνος ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΡΑΓΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Απάντησις τοθ κ. Δημάρχου βίς την άρθρογραφίαν τής «Ανορθώσεως» Άπαντβν έ Δήμαρχος Ηρακλείου χ. Μφβς Γιωργιάίης είς τα δύο τελευταία άρϋρά μας τα άνοφερίμενα είς τα ζηττ)ματα τής πόλιώς μας χαΐ τα έκτελεοθηαέμενα έν τβύτη Δημοτιχά Ιργοτ, μαί, γράφει τα έξί)ς: μου Ήρακλΐίου ιΐς τόν μη Κύριε Αιευθυντά, Μβτά κολλής ηροσοχής άνιγνώσαμεν τό υπό τον τίτλον ««οθ ένβιΐκνυται νά γίνη ή Δημοτική μσς άγο ρά» ϋημοσίιυμα Σας έν τω νροιχβεσαω φύλλω τής υφ' ϋι>ας έντΐμου Ιφημβρΐ
  δος, «Ις τό όνοϊον γενικώ
  τιρον άσκολεϊσθε μ έ τα Δή
  μοτικά ζητήματσ, Ιφ' δ εθ
  θε
  ρμ
  Καθ* ημάς χά Δή μοτικά
  βργα δέον >ά διαιρεθοθν
  •αίς τέσσαρας κατηγορίος
  Α) Έξυγια>τικο.
  Β) Έντυ«ε·σιακά.
  Γ) Έξυγιαντικά καί έντυ
  ■νσιακά.
  Δ)"Εργα κοι^ς«ρονο(ας.
  Έκ των τεσσορων τού
  χ«·ν καιηγοριβν, καθ3 ή
  ϋας σοβορώτιρα «Ιναι χά
  ιξυγιαντικα ϊργοτ, όίτινα
  είναι άνολύτως αφαν'ή καί
  6ι' ών μόνον ή ογιΐα χ#ν
  «ολιτβν έξυ«|)ριχιϊχαι.
  Τοιοθτα βργα ^«Ιναι κυ
  ρί·*ς:
  ΟΙ Οβόνομοι, χά σφαγιΐα,
  ή ϋγιιινή Οοριυσις κοΐ ή
  φ Α ά«ορρΐι>
  1) Ύπβνομβι— Διά χούς
  ΰτΐονόμους ινδιΐκνυνταιδύο
  σχάβια. ο)ή μιλέτη, β) ή
  καχασκιυη.
  Ή έ
  ιιμή Δημαρρχιακ(|
  «νέθισιν την μελέτην
  ϋ·6 θ Δ)
  χά νικ όν κ. ΔοανΙδην
  Μιχά την άκοΗράτωσιν
  καί Εγκρισιν χής μιλέτης,
  θά άκολοιιθ(σ{] ή καχα
  σκιυή.
  Ή κατασκιυι) δμ«ς ϋ>ο
  >όμων, ά«αιτιϊ δΐκάδας έ
  κατομμυρίων 6ρακμαν καί
  μόνον είς σειράν κτβν 6ύ
  ά έθ^ Πέ
  μ ς ρ
  ναχσι νά ένιχιυχθ^. Πρέ
  νιι έν τούτοις νά έξευρι
  θοθν χά οΐκονομικά μέσα
  τής έκχιλεσικς άμα τβ ά
  ■θΗρατώσιι τής μελέτης
  τουλάχιστον χοθ κινχρικοθ
  ύηονόμου πρός Βν βαθμη
  δόν θά «ροσαρρόζωνχαι
  χμημαχικβς οί διυχιριύον
  τβ
  Δεδομένου συ.ενβς δχι
  έ«ί σειράν δικάθων έτβν
  (έν είναι δυνατόν »ά συμ
  «ληρνθθ (| κατασκΐυή «λή
  ρους δικτύου ΰαονόμων,
  δέν είναι ορθόν νά μένουν
  οί δρόμοι άδιόρθωτοι ώς
  άνσφέρεχε ^είς τό βημοσΐ
  ευμά Σας.
  Φαντασθφχ· βν οί 'Αθι)
  ναι Ιμιναν άνευ ό6ών έν ά
  ναμονο χου ένΛ οΙΑνα ΚΡ°
  νίζονχος ζητήμαχος τής κα
  χασκευής των 0«ονόμι·ν.
  2) ΣφαγεΤα.—Ή σηαερινή
  Δημαρκιακή άρκ(| βξαιρε
  χικην βίιισε «ροσοκήν είς
  τό έκνολιχισχικόν Εργον
  τής καχασκευής χβν οψχ
  ΐ ί ββ ή λέ Ι
  ής
  γιΐκν καί
  μελέτη Ι
  ξενονήθη όβό χοθ αρχΐτέ
  κχονος κ. Τρινοδάκη. Τα
  διά χήν κατασκευήν χοήμα
  χά έξευρέθησαν καί ένχός
  χοθ μηνός χό Εργον 6ημο
  «ρατεϊται.
  Παοαλλήλως «ροβαίνο
  μέν είς χήν αγοράν αΰχοκι
  νήτων είδικΔν διά μεταφο
  ράς κρεάχυν, ώστε συνχό
  μ«ς χό Ηρακλειον θά Εχη
  χάς καλλιτέρας έν 'Αναχο
  λή έγκαταστάσεις Σψα
  γεί«ν.
  3) "Υδρευοις.— Είναι γν«-
  σχαΐ αί νροσνάθειαί μας
  διά χήν ύγι&ινήν ή
  ύδατος.
  Διά τής αρξαμένης κ
  ριώσενς, έξέλινεν ό τύφος
  ουδενός «αρουσιασθένχος
  κρούσμαχος καχά χό «αρελ
  θόν Εχος. "Ηδη ό Δήμος,
  «ροεκήρυξεν δημονρασίαν
  διά την κατάργησιν τβν
  κτιστ-ν ύδραγ«·γε[«ν (κου
  τούτων) καί συλήνωσιν δ
  λωντέον ΰδραγωγείων χοθ
  Δή μου.
  Ώσαύχνς,νροεκήρυξε 6η
  μονρασίαν διά προμήθει¬
  αν μηχανήμαχος «ροαμμ··
  νιώσεως, ώστε ν' άφαιρή
  χαι ή δυσοσμία χοθ κλωρΐ·
  ου, ευρέθησαν δέ καί χά
  ΚΡ^μαχσ, διά την αγοράν
  καί χονοθέτησιν χών Οδρο-
  μέχρνν.
  Μετά χ' άνατέρω, συμ-
  «ληροθχαι νλήρης ύγιεινή
  Οδαχικη έγκαχάστασις.
  Παραμένιι μόνον χό ζή
  χημα χής σκληρόχηχος χοθ
  ύδατος.
  Κατά χούς είβικούς χοθ
  Ύβουργείου Ύνιιινής, ή
  σκληοότης ' ουδεμίαν βύνα
  χαι νά Εχό δυσμενή ένίδρα
  σιν έ«1 χής ΰγείας, άλλά
  μόνον έ«1 χής οΐκανομΐαο.
  'Εζηχήσαμεν «ληροφορί
  άς διά μηχάνημα ά*χοσκλη·
  ρώσεως, χό ό*οϊον θά στοι
  ||1σο «ερίνου 2 000.000, Εχο
  μέν δέ καί σχετικάς μελέ
  χας υδραυλικόν ν αί ϋγιειο
  νολόγβεν.
  4) 'Απβρρίμβτα— Τό ζή-
  χημα χής καχασχοοφής χΑν
  ά-ορριμμάτων είναι έκχβν
  σοβαρωχέρυν Δημοτικήν
  ζητημάτνν, άλλά καί έκ
  τβν 6απανηοοτέρ«*.
  Δύο συσχήμαχα κυρίως
  ϋ«άρ||ουν.
  Τής μετουσιώσεως καί
  χής καύσεως.
  Ή καθσις είναι έντελβς
  δανανηρά.
  Έμελεχήσαμεν χό ζή τη
  μα χής μετουσιώσε«*ς καί
  έψηρμόσαμεν βοκιμασχι
  κ Ας χό Ιταλικόν σύσχημα
  Κοββί χό ό«οΐον δυσχυχώς,
  ένφ είς Αθήνας καί εΐδι
  κΑς είς χά 'Αγροκχήμαχα
  Σερνιέρη, Εδυσε θαυμασία
  άτΐοχελέσμαχα, είς ημάς
  άνέχυχε, ϊσ«ς έκ κακής έ
  φαρμογής, ήν θά έναναλά
  Βκμεν.
  Ηράκλειον 30-1-1937
  Ό Δήμαρϋος Ηρακλείου
  ΜΗΝΛ2. ΓΕΟΡΓΙΑΔΗ5
  (συνεχΐζεται) ξα
  σφάλισιν ΐτ]ς έπαρκβΐας τοθ
  ελαίου έν τή νήσφ. Φαντα
  ζόμεθα θμως βτι βέν θά βυ
  σ<ολευθβ νά διατάξη την έ φαρμογήν των. Καί δτι άκόμη θά καταβάλη κάθε προσπά θείαν διά την εξασφάλισιν τοθ αναγκαιούντος είς την κατανάλωσιν μας, ελαίου. Δι ότι δυστυχος ελαιον άφθονον δέν ευρίσκεται είς την πόλιν μας τουλάχιστον. Καί τό προ σφορόμενον είς την αγοράν έκτός τοθ δτι είναι πανάκρι βον, είναι καί χειρίστης ποιό τητος, ,άκατάλληλον έντελβς πρός βροσιν. αθτοθ τοθ τύπου. Δέν τής ιθρισχα τίποτι τό ώμορφο. Είχι Ινα τρι γωνιχδ χιφίλι, μάτια γίιας τοθ —ιάμ χαί δέρμα μαλαχό ώς λιπα ρά ο&σία. Κάτι .τα χιιρότιρο είχι χαχδ χαραχτήρα. Δημιουργούσι ίστορίις ιίς τό ριοτωράν μι τα γχχρσδνια χά Ι ϋν έδίσταζι νά ά ποχαλέση δημοσ'α ηλίθιον τόν ψΐ λον της. Εντούτοις δ πτωχάς μου φίλος την έλάτριυι χαί ί*ν μπο ροθοι να χάνη ώραν μακράν της.
  ΙΙί
  1*1
  ■*■*■< ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό θαΰμα τής κινηματογοαφικής τέ χνης: «Μόσχα—Σσγγάη», μέ την Πόλσ Νεγκρι. 3 τιαραστάσεις. Αθ ριον ή Γερμανική όπερέττα: «Τόπο στά νοιάτα». Μέ την Λιάνε Χάίντ ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ύ Ρωσ σικός κολοσοός: «Ένα είδόλλιο στό Βόλγα». Μέ τόν Πιέρ Μπλαν- σάρ καΐ την Βέρα Κορέν, 3 παρα στάσεις. Αυριον τό ένδιαφέσον Ερ γον: «Ό κύριος μέ τό χαμόγελο» ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον Μέρος Αον τό αύτοτελές Εργον: «Έπιδρομή τοθ αέρος». Μέρος Βον τοΰ νέου έπεισοδιακοΰ «Κόλασις τή Ζοθγκλας» έπεισόδια Ιον καΐ 2ο μέ τόν Τσρζαν. 4 πσρσοτάσεις Ώρα 2 μ. μ. δλόκληρο τό Εργο- «Βασίλισσα τής Ζοθγκλας». ΣΗΜΕΡΟΝ Ό Ρωσαικός χολοββος: ΕΝΑ ΕΙΔΥΛΑΙΟ ΠΟ ΒΟΛΓΑ Πρ·ιτο(γο·νιοτβδν: ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ^ ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΗΣΑΡ ΙΝΚΙ ΤΖΙΝΟΦ ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ Έκτός ττρογράμματος. Ένα θαυμάοιο καΐ επί κσιρο Ζουρνάλ. Την Δευτέρα τβ ενδια¬ φέρον έργον: Ο Κ" ΜΕ ΤΟ Χ4Μ0ΓΕΛ0 ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΕΊ'ΜΖ ΚΑΓΚΝΕΥ' ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «Μελοίδίες χαί Ρυθμβί τεΰ 1936». «Ναυτιχή Άνταρβ(α» ι,ΑΘΛΙΟΙ" Σημ- Καθ" εκάστην είς τάς 6 μ. μ. απε-γευ- ματινη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΓ Γεωργίου Χχραλαμπάχη δπαλ λήλοιι κατοίκου Ηρακλείου. Κατά Ιωάννου Μιχαήλ Μαατρογιαννά χη χατοΐχοιι Καλεαοών Μαλεβυζί ου χαί ή'η εν Ηρακλείω οΊαμέ νοντος. Έπειίή καίτοι νομίμως έπετά γ— δ χα6' ιΰ το παεόν μοιι 4φεΐ λινης &ιά των 6πό χρονολογΕας 28 Νοεμβριού 1936 πεώτης χαί 3 ΊανουαρΕου 1937 χαταοχετηρίων έπιταγ&ν μου κατ' αδτοθ, νομίμως χοινοποιηθειο&ν αδ'ώ, δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν τ&Ο δπ' αριθ. 15706 χρΐνοτιχοθ ένυποθήκου ΣυμβαλαΙου τςθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Μιχαήλ Γαλενιανού, νομίμως χον έχτελεοτήριον πιριβε- βλημένου τύπον, μοί πληρώση διά κεφάλαιον, έξοδκ χαί τόχους, ιή; πρώτης ληξιπροθΐομου ίίσιως τής επί τοθ συμβόλαιον τούτου στηρι¬ ζομένη δφειλής τού πρός εμέ. δραχμάς έν &λφ 17 248,20, άηέ- σχεν έν τούτοις μίχρι σήμεραν νά πράξη τοθτο. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ ηεοιθ τοΰ τού των δρχμ. 17.248.20, την νο μίμαν αύτοι! τάχιον ίφ' ών ποαβν δφείλονται, τοιοθτοι χ«ά Νόμον, Ιτι δέ χαί Ελων την έπιγενηαομί- νων έξέδων εκτελέσεως, Ιτι 64 συν ιη" ρητΐ έπιφυλάξει την δικαίω- ματων μ&υ. ώς πρός την δευτέραν δύσιν, εκτίθημι είς αναγκαστικόν δημόσιον τιλιιοτηριαομον τα εξής άχίνητα. χαί ένιιηίθηκά μοί χτή. ματα, τοθ ώ; βνωτίρω έφειλέτου μου, τό δεύτερον την οποίων χα· τάοχω χαί αύθις διά τοθ παρίν τος; "Ηιοι: 1) Τί 1)8 «ιανεμή Μ», μ»6 ^ *ϋ *Εν« πολϋκροτον Ιστορικόν έργον. ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Τοθ [Προσπερ Μεριμ» 81ον —Νά σδς άγαιιήσω; Μσ περίεργοΙ πώς Θ5 γίνη αύτό χωρ'ς νά σάς ΙβΛ! —Αύτό τό χέρι βΤναι ώαμορ τν φαντασθήτΕ -ώς τό πρό σωπό μου είναι σύμφωνο μα ζό τού. —Τώρα εΤμαι βεβαιος π ώ είσθε θελχτΐκή, γιατΐ προδοθή κατε έπειδή δέν άλλάξατε τη Φωνή σας. Τή γνώρισσ, εΤ μσι βέΒα<ος. —Κι' είναι λοιπόν ή φωνή της Τουρζη"; εΐπε γελώντας έ κεΐνη καί μέ προφορά (σπα νίκη. —Ακριβώς. —Κάνετε λάθος, κάνετε λά θος, δρχοντα Ββονάρδο· όνο μάζοααι δόνα Μαρ(α...66να Μαρία δί...άργότερα θά σά π© τό αΛλο μου δ«ομα· ε μαι μιά κυρΐα άπό τήΒαοχελώ να' ό πατέρας μου, πού μέ έ πιβλβπκι πολύ αύστηρά, είναι σέ ταξεΐηι χάμποσο καιρό τώ ρα, κι' έπωφελοθμαι άπό τή άπουσία τού γιά νά 6ισσ<εβ< σω καί νά (δώ την αολή τοθ ΠαρισιοΟ. Όσο γιά την Τουρ ζή παόσατε παρακαλΛ νάμοθ αιλήτε γι' αυτή τή γυναϊκα· Τό δνομά της μοθ είναι μ'ση τό· είναι ή πιό κακή γυναΤκα τής αύλής. Έξ δλλου ξέρετ —Κάτι μοθ βΤπαν γι αυ τό. —Λοιπόν; πήτέ μου...τί οδ< είπαν; —Ότι έπειβή επιασε τό ού ζυγό της νά κουβεντιάζη πο¬ λύ τουφερά ιιέ την καμαριέρα της αρπαξε Ινα έγχειρΐδιο καί τόν κτύπησε κάπως βυνατά κι' έκεΤνος πέθανε μετά ε"νί μήνα. —Αυτή ή πράξη σάς ·α(νε ται..φρικτή; —ΌμολογΛ πώς τή δικαίω νω. Άγαποθσε λένε τόν άν βρα της καί σέβομαι τή ζηλο τυπΐα. —-Μιλήτε Ιτσι γιατΐ νομΐζε τβ πώς είσθε μπροστά σΐήν Τουρζί)· μά τό ξέρω πώς ι" περιφρονήτε μέσα σας. (συνεχίζεται) ________ — τής πόλεως ΉΐακλεΙΌυ χαί χατά την συνοιχίαν ΓενΙ Τζαμί δπ' άρ. 66, αποτελούμενη; έξ ενός πορτί γου μέ ά'ώγειον, έξ ενός πορτέ γου Ιδιαίτερον, ενός μαγαζείου, μιας .αποθήνης >ε:ι ,βύλής μέ
  κρεββατίναν χαί άφοδευτήριον
  πληαιαζομίνης χτήμαοιν Έμμ
  Άμαργανιτάκη, Έμμ. Καλαϊιζά
  κη, καί δοόμψ.
  2) Μίαν άμπελον ιΠοιις σουλτβ
  ν) έκτάαεαις 20 έργατών χεΐμίνην
  είς θέβ:ν Άρμέ Καλεσαβν Μχλε
  περιφερείας τίω: ίήμου
  _ _ Μύ-,ωνος Μχλεβυζίου συν ο
  βευομένην κτήμιαιν Ίααννου Γα
  5ριλά*τ5, Μχρίσς Αστρινακη χαί
  Έμι». Μιλιοαείδου.
  Ό πλεισχτ)ριααμος εΰτος γενή
  αεται διά μέν το πρώτον χτΐ!μ·>
  ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφο» Ή
  ραχλείου Μιχαήλ ΓαλενιανοΟ ή
  αΰτιθ χωλυομένου ενώπιον τοθ νο
  μίμου τούτου άναπλη^ωΐοθ, χαί
  ίν τώ κατά την οίον Σελίνου κεΐ
  μέν« δημοσίψ γραφείφ τού, την
  7· Μχοτίου 1937 ημέραν Κυριαχήν
  καί &;αν 10—12 π. μ. δΐε χαί
  ίπου χαλιίθνται (Ε βουλόμενοι
  ιλεΐοδοτ^ααι, δια Εέ <ο δεύτερον :ττ]μα ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά ,;ου Άγίου Μύρωνος Μαλιβυζίου Εμμανουήλ Καλυτεραχη, αύτοθ δέ χαλυομένου ενώπιον τοθ νομί μου τούτου άναπληρωτοθ, χα έν ώ έν Άγίφ Μορώνι Μιλεβυζίου χειμένφ δημοσία ίραφείφ τού, χήν 14 ΜϊΡτίου 1937 ημέραν Κυ ριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. δτε χαί ίπου χαλοθνται ομοίως βουλόμενοι πλειοδοιήαχΐ. 'Αρμόδιος διχαατιχός χλητήρ εργηαάτω τα νόμιμα. Έν Ήραχλε!(»ι τ) 31 Ίανουα [ου 1937. Ό πληρεξ. ίιχηγίρος έν Η Μ1ΝΟΑ Φέρετκι είς γνώσιν τοθ ΚοινοΟ τι λ*ν« της κρισεως ή λειτοορ- ■ίβ της ·Τ«Βίρν«ς Μινώα» ίπαυ- σ> άπό σημερον- - Τό κατάστημα
  θά σννεχΐοο τάς έρνασίας τού ως
  καφενειον, (,ς η>ι προτέρον.
  Παρακοιλοϋνται λοιπον ο! φί-
  λοι της Δ»»βυνσ(Μ{ κ«1 Ιδιαιτέ-
  ρνς «Ι άποοτρατοι «{ιωμβτιχβΐ
  οποις ηβρέχβυν τίιν ύπβστήριίίν
  τε*ν ιΐς τβ Καφενειον Μινώα.
  Κρεμμνβια Νάξου πλεξιτες καί
  χθμα πωλοθνται παρα τώ κ. Δ,
  ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Η ΛΙΪΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠ»
  Τό φενγώρι τραβα τό διάβολό
  τού αύτές τίς νύκτες.. Καί δχι
  διότι είνε τό φεγγάρι τοθ μακσρΐα
  τη λήξει Γεννάρη μέ τό οποίον ά-
  πησχολήβη ή γρατιτή καί δγραφη
  μοΰσα. "Απλώς καί μόνον διότι
  χρησιμεύει δια μετεωρολογικάς
  προβλέψεις.
  "Αρχισε καλά τό φεγγαρι. άρα
  θάΕχουμε καλοκαιρΙα.'Αρχισε κακά
  τό φεγγάρι. άλλοΐμονό μας. "Εχει
  θαμιτάδες τό φεγγάρι; θδχουμε
  βροχή.
  Καί οϋτω καθ' έξίΐς. Τό φεγγάρι
  είνε τρόπον τίνα τό βαρόμετρον
  τοθ κοινοΟ. Ή ήμιεπΐσημος με-
  τεωρολογΐσ τό Εχει καθιερώση ώς
  τό άσφαλέστερον μέσον προβλέ¬
  ψεως. ΚσΙ εΤνε τό άσφαλεστερον
  άν κρίνωμεν τα τιράγματα έκ τι«1·
  ρας καί έν σχέσει πρός δλα τα μέ¬
  σα τής λαϊκής μετεωρολογΐας.
  Διότι καί ή πλατή τοθ άρνιοθ καί
  τό φεγγαρι απεδέχθησαν συχνά
  οί άψευδέστεροι μάντεις, έν άντι
  θέσει πρός τό δελτίον τοθ άστερο·
  σκοττείου.
  Έν πάθΓ| περιπτώσει τό φεγγά-
  ρι δέν δείχνει μόνον τάς καιρικάς
  μεταβολάς σήμερα. Έκδηλώνει
  καί μίαν ψυχολογικήν κβτάστασιν
  άξιοσημειώτου περιεχομένου: ΈκεΓ
  να ποθ άπασχολοθν τοΰς άνθρώ-
  πους διά ζητήματα πάσης φύσεως
  είνε μδλλον τα οϋράνια παρά τα
  έγκόσμ'α. Κσθε μικράς ή μεγάλος,
  διάσημος ή άοημος, σοφός ή άσο-
  φος, έχει μάλλον τό αστρον τού
  είς τόν ουρανόν τιαρά την Θέσιν
  τού είς την γήν, ΟΙ άστρολόγοι
  είνε σήμερον ανθρωποι τής ημέ¬
  ρας καί μέχρι τής άπωτέρας συ¬
  νοικίας. Τό κορΐτσι τής γειτονιδς
  κυττάζει σήμερον τα αστρα άντΐ
  νά κυττάζη τό φλυτζάνι τοθ κα·
  φέ. Προκειμένου νά ατοκαλύψη τό
  μέλλον άπευθύνεται είς τόν Πυθα
  γόραν. Ό μαθητδκος ποΰ λησμο·
  νων ακριβώς τό..... πυθαγόρειον
  Θεώρημα 6χει δώση τόν λόγον είς
  την κιθάραν, έκεΐ σέ μιά γωνιά
  τοθ δρόμου, δέν την ενδιαφέρει.
  Τό φεγγάρι καί τα 6στρα δέν είναι
  πλέον διά τούς έρωτευμίνους άλ-
  λά τούς... μαθηματικοός!
  Ό Άλλος
  —ΈΦόνευσε δι* λόγους..
  μιμήσε«*ς.
  Έξειιλίσθη τήνύ«α τί)ς πά
  ρελθούαης Πίμπτης είί τάς πιρι
  φήμους φυλακάς τοθ ΣΙγχ—Σΐγχ
  1ί Νίας Τίρκης, δ είχοβιτΐτρα»
  τής Τζώ; Φορίιζΐ, δ δικΐίς χά
  τα τό παρελθόν ίιο( ιί<ε δολοφο ντΐσει την νεαραν ΆγγλΙδα ουγ γραφέα Νίνσυ ΤΕττερτον, ή ό- ποία είχεν εδίεθη" ιίς το λουτρόν της άπηγχονισμίνη υ έ την ζώνη τη"ς πιτζάμας της. '0 δολο·6ν3 μίχρι τής τιλιοταίας ατιγμής ηλ πιζεν ίτι θα τοθ εδίδετο χάρις χαί ολίγας στιγμάς πρΐν αταλς νά χαθήοη επί τής ηλεκτρικήν χαρέκλας χατη(β(ο τον νίγρον Μαγιόρ Γκρήην, δ δποΐος εΐχε φονεύαει χατά τον (διον άχριβδς τρόπον την Κυρίαν Μαίρην Καίηζ. Την Ιδίαν νύχτα εξετελέσθησαν τρείς νέγροι. —-Ρεκόρ Ικκλησιαστικέΐν λόγων. Ό αίδυιμώτατος Δαιΐδ ουστ τ<ίς πόλεως Μπέλλιγχτον τί] Νίας Νοτίου Ούαλλίας έν Αύΐΐρα λίί χατέκττισε ί*α επίζηλον διά τό αξίωμα τού ρεχορ: ρεκορ των έκχλησιαστιιιων λόν,ω' χ«τ4 τα 82 έχη τής Ιιρωαύνης τού. Ό χαλίς αυιος ίιρωϋένος άπό τοθ 18 ?υ Ιτους ττ]ς ήλικίος τοθ έξικώνε ίύ3 λόγους χάθε Κυριακήν, έχτσς μερικήν έπιχηϊιίων χαθ' έβδομά· δα. 05ιω προ ημερών £ λειτουρ γος αύτος τοθ δψ'οτου, δταν εώρ¬ τασε την ΙΟΟήν επέτειον την γε νεθλίων τού άπήγγιιλε τόν δεκα χιοχιλιοοτον λόγον τού. "Αχυρκ είς δέματα έξαιρετικής ποιότητος πωλοθνται παρά τθ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΟΣΧΑ-ΣΑΓΓΑΗ II Μέ την ΠΟΛΑ ΝΈΓΡΙ «όν Γκουβτάβ Ντήσλ καί την Σούζυ Αάννερ. Τό Πρατήριον οΐνων τού άποστράτβυ ταγματάρχβυ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλ«τεΐ« Άρκοιοΐου ■ΧΒΐτΑν- Επλουτίσθη εσχάτως μέ κρασΙ όΐτσινβτο κοκκι- νέλι τύπου Μεσογεΐων 'Αττικής ύπερόχου γεύσεως κοΐ ποιότητος. Όμοίως διοθέτει τσικουδιβ έκλεκτί|ς ποιότητος •κρός δρσχ. 24 κατ' 6*άν. Καθ' έκαστον Σάββατον τό πρατήριον τουτο θά πωλ(| ϊΐς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους. ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ Δέχεται καθ' εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7^μ. μ. επί τής όδοθ ΆμσλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι), "έναντι πρώην Ίατρβίου κ. Λογιάδου. Μιά πβντάρορφη εΐςένατόπον· μυστηρΐου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τοϋ ΗΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 24ον Α'γο πρΐν βραΐυίαη ξεκινήσωμε χωρΐς άέρα χαί την πρώτη &ρχ χατωρθώβχμε νά προχωρήαωμε μέ τα χουπιά μέ χάποια δυσκολία για τί τα φυτά τΐίί διώρυγος μας ηχ- πίδιζαν. ΚαΡώ; προχωρούαζμε δ- μως τα φυτά εγίνοντο πιό πυχνΐ καί ή χωπηλααΕα ήϊαν αδύνατον. Άναγκαοθήχαμι νά μιταχειρι- οθοθμε μιά μέθοδο πο>υ χαπιαοτι
  κή. Μέ τή σιιρά μας δ Μβχάμετ, δ
  Τζών χαί έ ώ τραδούσΐμε τή βάο
  χά μέ ογοινΐ χατά μήχος τής δ
  χθης. Ι 6 δ Λιό χαθιαμένος ατήν
  πρώρη έχαθίρΐζι τα φυιά μπροστϊ
  άπό τή δίρκα. Ή δουλιιά αύτη έ-
  βίαΐαξε δυο ω?ις. Όταν πιά έ-
  σκοτείνιασε χαλά Ισΐαματήσαμε
  γιά νά ξιχουραοθοθμε, έχοντες, ώς
  διαοκέδαατ τίς επιθέσεις των κου-
  νουπιην χαί τα μεαάνυχτχ ξοιναρ-
  χίοΐμε την πορεϊα, έπωφιλούμννοι
  τ«)ς δροοιβς τής νύχτας. Κατά τί
  ξημιρώματα αναπαυθήχαμΐ πάλιν
  χαί ίαυνεχίσαμε κατόπιν την πό
  ρείαν μας. Στίς δέχα το πραί μβς
  έπιαοε μιά,ξνννιχά δυνατή βροχή
  χαί δλη σχεϊδν έχείνη την ήιίρα
  ίμείναμε βρεγμένοι.
  Ή μαρτυριχή αυτή ζ·βή διήρχε
  οε τέοσαρες ήμέρες τίς οποίες θε
  ωρ» πεοιτιον νά ηεριγρίψιο.Ήςιαν
  οί πιό άΊλιες ήμέρις τή*; ζωής μου.
  'ξάντληΐΐς· ζέοτη, μονοτονίΐ, κευ
  νούπια καί μία πιριοχή άπδ άτο
  λείωτα Ιη. Εάν Ιϊ* άρρωοτήσα
  με, τοθτο δφείλεται ατήν ταχτική
  γρΐ|σι χινίνης χαί χαθαρτικβν.
  Την τετάρτη ήμέρα τοθ ταξειδίου
  μαςδιά μέσου τί]ς διώρυγος διεχρί-
  ναμε άμυδρως § ·λ οτοογγυλό λίφο
  χαί τό δραδυ δταν έυταματήααμι
  γιά νά άναπαυθοθμι ή απόστασις
  ήταν περίπου 25 μίίλια.
  Ή κατάστασίς μας είχε γίνη πιά
  άπελπιατιχή, Έπέοαμε νά χοιμη
  θοθμι μέ την βιβαιότητα δτι τα
  κουρααμένα χέρια μας που είχαν
  βγάλη φοθακες δέν θά μποροθααν
  νά τραβήξουν την βάρχα &δ:ΐ Ι'α
  μέτρο παραπάνω. Τόσο πό) υ εΐχε
  έπηρεασθ) τδ ήϋιχδ μας, πού το
  μόνο π;8/μα που μδς εφαίνετο φυ
  οικον ήταννά μεΕνωμε έκε! καί νά
  περιμένωμε τον θένατο ώ: *πολύ
  τρωοι άπί τα δίσκνά μ^ς. Ξΐττλώ
  θηκα α τή βάρχα μ' 1*<χ πιχρό π ράπονο εναντίον τοθ ίχυτοθ μου γΐατΐ νά άφήσω τον Ατο νά άνα λάβη την βλακώδη αυτή ίξερεύ^η αι πού θά χατέληγε ααφαλως οΐδ χαμό μας. Κλείνοντας τα μάτια ϋ'ίυ έφαντάσθηκα τώ; θά ήαν βάρκα μ-ς χαί τό άτυχέ; πλήρω αα της Ιιτερα άπδ τρείς μή'ες θ* έμενε έπίνω ατά Ιλη μέ ααπι σμίνα τα πλευρά της καί μιοογε ΐιισμένη νερά χά Ι θά έλίχνιζ* τα πτώματά μ«ς οέ 1>% μ^χάβριο να
  νού;ίσμχ. "Εταί θά έ'ελείωναν αύ
  τοΐ πιυ είχαν τή μωρΕα νά τρέ
  χούν πίσω άπδ παραμύθια γιά νά
  Ιξαχοιβώαουν την πηγήν τω ι.
  ΜΐΟ εφαίνετο τώ. ά<ουυα ήη τό κίοτάλισμ·» πού θά 1<αμναν χά «όχκαλα αας στδ λίκνισμα τή; βίρχας. Τα χρανία μης θ·ί χυλοθ ν σάν χολοχύθια χαί θε συνε- ύίντο... Εί?α τον ακελετδ τοθ Μωχαμετ νά οτέχεται επάνω μου μέ κυττάζη μέ τ'ς δ^ειε; δπες των ματιων τού χαί νά μέ δδρίζη. (συνβχΐζβται) ΜΩΜ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΟΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ 1)0 "ΑΙΡΟΠΟΛΙΣ,, χρΛ έ{ Ήρ«χλ*ί •ι» ΐΜάοηιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Κια Μ"τ' Ιώββ1ιιν ΠΕΙ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρ» Ρί- £1Γ Γά Πλ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίκετο είς την τιό· λιν μας ό τέως τμηματάρχης τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Γεώργι- ος Καλαϊτζάκης. ΓΑΜΟΙ — Την καρελθουσαν Κυ ριακήν έχέλέοθησαν έν ΣητεΙα οί γάμοι τοθ κ. ΓεωργΕου Ψαρομάτη έργολάβου, μετά τής Δίδος ΣοφΙ- άς Μαυρομάτη. Παράνυμφσς πά- ρέστη ό κ. Νικόλ. 'Αργυρόπουλος τρσπεζιτικός. —Είς Ζάκρον Σητείας έτελέοθη σαν οί γάμοι τοθ κ. Έμμ. Νβρο κλιδάκη μετά τής δίδος Καλλιό. πης Κουνελάκη. Παράνυμφος πά ρέστη ό κ. Έμμ. Κουνβλάκης 6μ· πορος. — Γεώργιος "Ηλ. Πάγκαλος, Έλβ νη Πίταρη ετέλεσαν τοθς γάμοος των έν Αθήναις. Έπΐσης ό κ. Α· γησΐλαος ΉλΙα Πάγκαλος έτβλε- σαν τούς γάμοος χον έν "Αθήναις μετά τής 'Αλεξάν&ρας Ναθαναήλ. Είς Αλεξάνδρειαν βέ ένυμφεύθη. σσν οί Γεώργιος Ν, Πάγκαλος καί Μαλώ 'Αρβανιτάκη. *♦♦ Γύρω στήν ■πόλιμας. Παρά τό ότι ή νοτιβ Επαυσε χ$ές καί ή χιονιώ ώς σονήθως δέν είτα· νελήφθη, ό καιρός δέν εφαίνετο σταθεράς. —Ζήτημα εΤνε αν ΘΛ ίχωμεν λι. ακάδα σήμερον, μολονότι οί πολ* λοΐ την έλπΐζουν καί την ε·χονται. —Έκτός των ουνήθων ποδηλά· των Εχει μεγάλην διάδοσιν τώρα μεταξύ τον μΐκρών &να εΤδος ξυλΐνου καρροτσακιοθ μέ τό όποϊ όν κυκλοφορούν είς τούς δρόμους. —ΕΤνε μιά μορφή «πατινάζ» καί αύτό μέ την διαφοράν δτι καταν τβ συχνά νά έμποδίζη την κυκλο φορίαν. —Έκτός τούτου δέ—τό καί σπο« δαιότερσν—άπειλεΐ δυστυχήματα είς βάρος των μικρών πατινσρι στων. —Πληροφορούμεθα άπό ώρισμί νας «άκριτομυθίας» δτι μας έτοι ζονται έκπλήξεις τώς προσεχείς Αποκρέω υπό ωρισμένων φιλοπρο όδων έπιχειρηματιών τής πόλεως —Μία έ τούτων Θά είνε καί ή μετάκλησις τής γνωστής περιφή μου άργβντινης ορχήστρας ύτΐό τόν πολύν Μπιάνκο. —Περισσοτέρας λεπτομερείας διά τό χορευτικόν καί κοσμικόν αθ τό γεγονός έπιφυλαττόμεθα νά δώσωμεν είς προσεχές φύλλον. —Ή χθεσινή έορτή των Τριών Ίεραρχων έωρτάσθη μετ* άουνή- Θους έτιιβλητικότητος είς τόν Μη¬ τροπολιτικόν Ναόν. —Όπου συνεκεντρώθησαν είπαν τα τα σχολεΐα δημοτικής καί μέσης έκπαιδεύσεως. —Ώμιλήσαντος καί ΐοθ Σεβασμιω τάτου επι τής μεγάλης αυτής εορ¬ τής τής Χριστιανωσύνης έν σχέσει πρός την εκπαίδευσιν. —Ή οημ^ρινή εκτέλεσις τοθ αΚνωοίου Δρόμου» ασφαλώς Θά συγκεντρώση τό ενδιαφέρον των φιλάθλων. —"Ωοτε τό άγώνισμα αύτό νά εξελιχθή είς Κνα άπό τα κυριώτερα τοπικά τοιαθτα. —Δυνάμενον νά προκαλέση καί γενικωτέραν άθλητικήν καί άλλην κίνησιν γύρω τού έπ' αφελεία, τής πόλεως. —ΑΙ Γυμναστικαί Όργανώσεις εΤνε άξιαι έπαίνου διά την επιτύ¬ χη αυτήν πρωτοβουλίαν. — Γό ύφυπουργεΐον Τύπου καί ΤουρισμοΟ προέβη είς την αγοράν δίσκων μέ Ελληνικήν μουσικήν οί όπ·ϊοι Θά μετσβιβάζωνται διά ξέ- νων ραδιοφωνικων σταθμων. —Είς τούς δίσκους αύτούς Θά Επρεπε νά συμπεριλαμβανωνται •-αί Κρητική μοτίβα τα όποϊα άπβ δεΐχθη άλλοτε έξ ωρισμένων περι στατικων βτι ένΒιαφέρουν Ιδιαιτβ ρως τούς ΕύρωτΐαΙους. —ΔιαφηαΙζουν δέ κατά τόν κα λύτερον τρόπον καί τόν Κρητικόν Τουρισμόν. —Έν πάση, περιπτώσει ύποθέτο μέν δτι τό Οφυπουργεΐον Τουρι· σμοθ δέν Θά διαφύγη μέλλοντι κώς ή σκέψις αυτή, έαν έννοεϊται τοθ διέφυγε σήμερον, —Διά τελευταίαν φοράν προΒάλ λεται σήμερον είς τόν κινηματο γοάφον Μινώα τό ύπέοοχον φίλμ: «Ένα ΕΙβύλλιο στό Βόλγα», —Έπίσης είς τοθ Πουλακάκη ή «Μόσχα—Σαγγάη» Θά σημειώση σήμερον κοαμοσυγκέντρωσιν καί είς τάς απογευματινάς καί είς την εσπερινήν παράστασιν, β Ρεηορτερ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΊΑ Φ^ΡΜΑΚΕΙΑ σήμερον: Λάμπρου Κανακάκη, Έμ. Μ,ατζαπετάκη, ^ωχράτους λανιω τακη. Ζητιϊτβι Ι^οσοκόμος διά την Κλινικήν τοθ κ. Κ. Βρεττάκη. Πληροφορίαι παρά τφ "' *ΑΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙ.Η2 ΙΑΤΡΟί- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως (ατρός Εόαγγελι- σμοθ στιου&άσας επί -εν ταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται 4ν τώ νίν Ια¬ τρείω τού όβος (Πλατειά -τρατσ) Ιναντι Φαρμα- κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοβος έκ τής 6»*οΟ Κο- γιαμητ]. Ώραι έπιοκέψεων 9—12 καί 4—7. Είς τέ Καφφ,νεϊον Άνβρ. Πά παβάκη παρά τα ΚρεοπωλεΓα βα εθρητε ποικιλίαν ποτών καί μεζί δών ώς καί νβρό Σπυριβιανό πάν τοτε φρέσκο κατάλληλο βιά την ιρσμμΐασιν ΛαΙχολολΙβς 0 Εΐσθ· τΐ νή Τ Τό χβος !ς θά έ«α !»ό«ρο ? όλ ?Β άηόλυτος άνάγκ |.β,αΐιού μηοροθν . Ιμα,ίανό βασιλ ίΛΐ 'Ί Υνώ^η σ.° ,ίνιαρασύρης σέ οί ΐ6 αότή την καλήν αί Συγ*ινημ*νη άπό τΐι Κΐις «αί τίς συμβου μητέρσς της. ή Μαρ ιουανίττα τής ύηέσχ ιάντβ. Άνβγνώριζε ' 10Ν1ΚΗ ετο: ΙΔΡΥΝΑ ΑΓΓΛ ΥΠ-ΡΚΑ1 ΚΑΤΑΘΕ2 ΠΜε-ιρ————- ΤΑ! ΈκτέλΕσι ΥαοΙας υπό δρους, ΚΟΝΣΊ 45» Ιόνον έ >«*»
  Λ Π Ο Ρθ £2 Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  31 όν
  Ή Γβια είνε νέα, ήταν κάν¬
  τα έπιπόλαιη καΙ θα μείνη τέ
  τοια» Σάν αύτοκράτβιρα ήξε-
  ρεν άπό τριάντα χρόνων ό*υ·
  νηρά πεΤ,ρα πόσο βαρύ είνε
  τό στέμμα. Σιν μητέρα ήξερβ
  τίς άβυναμΐες κσί τα έλαττώ-
  ματα τί|ς χόρης της.
  «Δέν σέ συγχαίρω διόλου—
  τής ίγραφε—γιά τό υψηλόν
  άξ'ωμά σου...ΕΤσθβ χαί οί βυό
  πολύ νέοι, τό Φορτίο είνε με-
  γάλο* εΤμαι στενοχωρημένη,
  πολύ στενοχωρημένη ..Τό μό·
  νο πού μτΐορ© νά β (τι Λ καΐ νά
  εύχηθώ είνε νβ μην επ σκεό-
  σετε τΐυοτε καΙ οί 8υ5 σας.
  ΝΙβλέπετΒ υ« τα οικά σας
  μάτια νά μην άλλάζετε τίπο-
  τε, άφήστε τα πράγματα νά
  άκολουθήσουν στήν άρχή τό
  βρόμο τους. Τό χάος χά Ι οί
  μηχανορμαφΐες θα έκαταντοθ
  σαν άνυπέρβλητες καΙ σεΤς,
  άγαπητά μου παιδία, θά πέ-
  σετε σέ τέτοια ταραχή ώστε
  ϊε* θα μπορέσετε νά τα βνά
  λετε πέρο».
  Άλλά πρό παντός επέμενε
  νά καταστήση προσεκτικό τό
  παιδΐ της έναντι τής έλα-
  φρότητός τού, την ροπή τού
  πρός την σπατάλη κα( τίς δια
  σκεδάσβις.
  «Φοβοθμαι—τής έγραψεν—
  αύιό τό κεφάλαιον γιά σένα
  περισσότερο άπό κάθε δλλο.
  Εΐνβ άπόλυτος άνάγκη νά ά
  πασχοληθβς μ έ σοβαρά πράγ
  ματα πού μποροθν νά είνε
  χρήσιμσ, εάν ό βασιλεύς οοθ
  ζητήση, τή γνώμη σου...Μήν
  τόν παρασύρης σέ ύπέρογκα
  Εξοδα.-Τό «αν έξαρτάται ά¬
  πό αύιή την καλήν άρχή».
  Συγκΐνημένη άπό τίς άνησυ
  χ(ες καΙ τίς συμβουλές τής
  μητέρσς της, ή Μαρία—Άν
  τουανέττα τής ύπέσχετο τα
  πάντα. Άνεγνώριζε τα έλατ
  τώματά της, την έπιπολαιότη
  τα τ^ς καί ώρχιζόταν πώς θά
  διορθωθή". Άλλά οί προφητι
  κοί Φόβοι τής γρηάς μητίρας
  Ρέ» έγαλήνευσαν. Δέν έκΐ
  στευε στήν καλοτυχία έ<βΙνου τοθ στέμματος, οΰτε στήν εύ τυχία τής κόρης της. Κι' έν ώ όλος ό κόσμος έζητωκραύγα ζβ κι' έζήλευβ τή Μαρία—'Α>
  τουαννέτα, ή μάννα έστένα
  ζε:
  —Γιά μενά ετελείωσαν οί
  ώμορφες ήμέρες τής ζωης
  της.
  ΚαΙ βμως ή Μαρία—'Δν
  τουανέττα έθαρροθσε ττώς τό
  τε μόλις άρχιζε πραγματΐκά
  νά ζβ, πώς τότε μόλις τό δ
  νβιρο άρχιζε νά γΐνετσι πρσγ
  ματικότης. Μέ τό έλαφρό χαί
  έπιπόλαιο χέρι της άρπαξβ τό
  στέμμα σάν άνεπάντεχο Βω
  ρο. τΗταν δεκαεννηά χρό
  νων καί βέν ήξερεν άκόμη
  πώς ή ζωή δέν Βίνβι τΐποτε
  δωρεάν χαί βτι στό κάθε τι
  πού μάς δίνει ή μοΐρα εΤνε
  κρυφά χαραγμένη χαί ή τιμή
  τού, Αύτό τό άντΐτιμον ή Μα
  ρία—Άντουανέττα βέν έλογά
  ρΐαζε νά τό πληρώση. Έπαιρ
  νέ τα βικαιώματα τής. βασι
  λεΐας χωρΐς νά έξοφλήση τώ
  καθήκοντά της. "Ηθελε νά έ
  νώση Βυό.πράγματα άνθρωπΙ
  νως άσυμβΐβαστα: ήθίλε νά
  κυβερνδ καί νά γλεντά τή
  ζωή της μαζί. "Ηθελε την παν
  τοδυναμΐα τής βασιλίσσης καί
  την ελευθερία τής γυναίκας.
  Τα πάντα επρβπε νά ύπηρε
  τοθν τούς πόθους της έν ώ ή
  Ιβια ήταν ετοίμη νά ένβοση
  στό παραμικρότερο καπρίτσιο
  της. Έννοοθσε νά άπολαύση
  8ιπλ§ τα όρμητικά της νειδτα
  Δέν άνεχόταν πιά βεσμά* δ
  λες οί λαχτάρες της συνωψΐ
  ζοντο σέ μιά λέξι: ελευθερία...
  (συνεχίζεται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΛΡΥΜΑ. ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΛΛΜΛ ΕΙΣ ΛΙΡΛΧ
  ΒΔΡΑ
  ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ*
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΚΩΝΣΤ. Ε ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  # ΙΛΤΡΟΣ-ΧΤΟΜΛΧΟΛΟΓΟΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ- ΗΠΑΤΟΣ
  ΕΙδιχ&ς έχπαιδευίεΐτ έν Μονάχω χά Ι Βερολίνω Τ.
  τβν χαθηνητβν νβπ ΒβΓ{<η.ιηη χαί 5ε1ιιΐι?η- Δ*κ«ται τούς «άσχοντσο έκ των νορημάτ-ν τοθ ΠεπτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. ΠλατεΙα Τριών Καμαρ&ν (ΟΙκία ΊαχροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ 7-92 Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟίκογενΕΐακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, *Ι»νος 10— Όμονοίας Τηλέφωνον 23—303 Τελείως ανακειινιοβεν, διαθέτη δνματια κύήλια, ιύάερα χά) καλ&( επιπλωμένα. Καθαριοτητα &■ μΐμκτον χαί υπήρξαν πρ·θ»μ·τάτΐ|ν. Α.ΙΘ·ιισο.ν •ναμβνΒς. ΑΙ αυμφερώτερο» τιμαί Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒΤ&Ν» διίυθύνει αυτο¬ προσώπως ο νε«$ ΙδιοΜτήτης τβ« ουμπολ(της μεκ χ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΕΗ-. ΖΑΠΑΝΤΙ Η ΟΛΟΣ ΗΡΑΙΛΕΙΟΥ-ΑΑΣΙΟΙΟΥ ΚΙΙ ΜΙΙ ΑΚΟΜΗ ΕΟΙΣΤΟΛΗ Φίλτα.ε χ. Διι»9υντά, Δημοσιεύσατε σάς παρακα λο είς την έγκριτον έφημβρΐ δα σας τα κάτωθι, εάν ίχετε την καλωσύνην: Άπό διαμαρτυρίαν των Λα σηθιωτων γενομένην είς βοο συνεχή Φύλλα σας, τό χθεσι νόν χαΐ τό προχθεσινόν, μέ θεμα την κατασκευήν καί άπο πβράτωσιν τής όδοθ Ήρακλεί ου—-Λασηθίου, προχύπτει δτι διά την κατασκευήν τής δδοθ ταύτης £χει αντίθετον γνώ¬ μην, ή τοπική εφημερίς τοθ Άν. Νικολάου, «Ανατολή». Παρ' βλην την συμπάθειαν την ό ασίαν άπό τής εκδόσεως τοθ δημοσιογρσφικοθ τούτου όργάνου τοθ Άγΐου Νικολάου τρίφω πρός αύτό, διότι πλει¬ στάκις έθεσε ώς σκοπόν τού την εξυπηρέτησιν άναγκων των διαφόρων οΐαμερισματων τοθ ΝομοΟ Λασηθίου, Βέν δύ¬ ναμαι ν' άποκρΰψω έν τούτοις ίνα αΐοθημα δυσφορΐας πού μοί έπροξενήθη έκ τής άρθρο- γραφΐας τού ταύτης καί φρονώ ά&ιστάκτως δτι είς τό προχεί· μβνο'ν ζήΐημα βρ ουδόλως έν&ικαΤωΓ εάν όντως έχϊι την γνΤ&ρην" ίτι ή κατα- σχευή καί τής βευτέρας όδοθ, Ηρακλείου—Λασηθίου, βέν έ- ξυπηοετεΐ τα πραγματικά συμ φέροντα των Λασηθιωτων, άλλ' δτι αποτελεί αύτη πολυ τελείαν. Άκόμη δέ περισσότερον δ* ταν| ψρον() δτι ή εκτέλεσις τής όδοθ ταύτης θά έπιδρά ση δυσμενώς είς την συνέχι σιν τής όβοθ Παχείας "Άμ- μου—Σητείας, διότι χωρΐς ά σφαλώς νά τό θέλη, θά δημι ουργήση ή γνώμη της αδτη μίαν δυσαρέσκειαν μετσξύ των κατοίκων των δύο άδελ φόν ΐίς δοκΐμσσΐας έπαρχιών Λασηθίου χαί Σητείας, των έξ Τσου δεΐνοπαθουσον είσέτι έκ τής ελλείψεως συγκοινωνί άς μέχρι καί σήμερον άκόμη, καθ' ήν τεΐνει νά καταργηθή ή βι' αύτοκινήτου συγκοινωνΐα έκ τής συναγωνιζούσης ού την τοιαύτης τής άεροπορίας. Έλκων την καταγωγήν έκ Σητείας, μοί γεννάται ή όπο χρίωσις, χάριν των όμοιοπα θων μας καί αγαπητόν Λαση θωτθν, νά βηλώσω διά τής παρούσης μου, δημοσία, Οτι ή εκτέλεσις τής όδοθ Ήρα κλεΐου—Λασηθίου ουδόλως πρόκειται νά έπηρεάση ουσμε νως καί νά εμποδίση την έκτέ λεσιν τής όβοθς Παχεί άς "Άμμου—Σητείας, διότι άμ φότερα τα έργα ταθτα είναι εντελώς χωριστά *τό έν άπό τό άλλο καί τελείως ασχετα. Μέ την γνώμην μου δέ ταύ την, £χω την πεποίθησιν, δτι συντάσσονται καί άπαντες οί συνεπαρχιωταί μου ΣητειαχοΙ. Επί τ() εύκαιρ'α ταύτη επι τρέψατέ μοί φΐλε κ. Διευθυν τα νά κάμω άκόμη όλΐγην κα τάχρησιν τής καλοσύνης διά (ήν φΐλοξενίαν σας. Έχω την γνώμην 6τι τό ό Λασηθίου, ό μοναβι κός ^ηλ. αύτός παρά&εισος τής Κρήτης, αν μή άτίάσης τής Ελλάδος, άκό τής «ποχής τής Κοητικής Πολιτβίας έδει νά εΤχβ τάς πύλας τού άνοί ξΠ ού μόνον πρός τό Ήρά κλειον καί "Αγ. Νικόλαον, Ι θα αί φυσικαί καταναλωτικαΙ άγοραί τού, άλλά καΙ πρός τάς γειτνιοζούσας αύτό Έπαρ χίας Βιάννου καί Ιεραπέτρας άπευθείας, διά νά δύναται ό λαός τής νήσου καί Ιδιαιτέρως ό Νομός Λασηθίου, ν' άπολαμ βάνη άκόπως καί άκινούνως των πολλον καί ποιχΐλων ά γαθον τού, μέ τα όποϊα τόν έπροίκισεν ή φύσις. Δηλαδή τόν καθαρόν χαί 0 γιεινόν άέρα καί τα πλούσια ποικΤΛα καί έκλεκτά] προΐόντα τής γεωργίας καί κτηνοτρο φίσς. Τό "Οροπέδιον τοθ Λασηθι ου ασφαλώς αποτελεί μ έ τάς άρετάς τού ταύτας τό Σανα τόρΐσν τής Νήσου μας ώς καί τό μοναδικόν θέρετρον αυτής. Ή συγκοινων(α τού δέ μέ τό "Ηράκλειον άπευθείας, θα ίξυηηοέτει ασφαλώς καί την Τουριστκήν κίνησιν, οιότι α πάντες οί ξένοι οί έπισκεπτά μενοι καθ' εκάστην καί κατά μεγάλας όμάδας, την πόλιν Ήρακλεΐου.χαΐ τάς άρχαιότη τας ΚνωσοΟ καί Μεσσαράς, θά μετέβαινον ασφαλώς καί είς τό "Οροπέδιον τουτο, εάν ύτιήρχε συγκοινων'σ, διά νά θαυμήαωσι τάς φυσικάς άρε¬ τάς τού καί νά έπισκεφθωσι τό έκεΐ ευρισκόμενον ίστορι κόν Δεικταΐον "Ανδρον. Ή όδός έπομένως,Ήρακλεί ου—Λασηθίου, είναι άπό πά σης απόψεως άναγκαιοτάτη καί έξυπηρετική δχι μόνον των κατοίκων τοθ Όροπεδ'ου Λα οηθΐου, άλλά καί άιιάσης τής Νήσου, διότι οί μέν πρώτοι θά δύνανται νά τοποθετωσιν είς την καλλιτέραν αγοράν τής Νήσου μέ τιμάς μάλιστα λίαν Ικανοποιητικάς, τα πάσης φύ σεως έκλεκτά προϊόντά των κσί θά έπληοώνετο οΰτω ό ( δρώ; μέ τόν οποίον οί άτυ χεΐς εϊλωτες Λασηθιωται πό τΐζωσι καθ' εκάστην τα πλού σία είς απόδοσιν χωράφια των χωρίς παρ' δλα ταθτα νά δύνανται νά ζήσωσιν, ά κριβος ένεκα τής ελλείψεως τής είρημένης συγκοινωνίας, οί δέ λοιποί κάτοικοι νά ,δύ νανται εύχερως νά άπολαμ βάνωσι καί ούτοι των αγαθών τοθ είρημένου Όροπεδίου, χά ριν τουλάχιστον τής ύγείας των, δταν αθτη προσβάλλεται άπό τάς διαφόρους ασθενείας τοθ κάμπου καί διά νά μή ζητοθν την θεραπείαν των είς ξένα καί κατωτέρας άξίας. Σα νατόρια. Σάς εύχαριστΑ κ. Διευθυν τα διά την φΐλοξενΐαν σας ταύτην καί διατελω μετά πλεϊ στής τιμΜ,ς χαί άγάπης. ΑιΕ£. ΪΚΟΡΔΥΛΗ5 •Αντ)χης Χωρ)κής έ. ά. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ τής Άνωνύμου Έλληνικής Τηλΐφωνικής Έταιρίας Έν τή Ανιβυμίο: ήμΑ« δ- «ως δρ ώμεν κστα τό δυνα τόν διαφόρους τιλιυταίως Ιν Ήρακλιίω δημιουργή θείσσς -αριξηγήσιις δσον ά·ορ$ τό σήμερον έν Ισχύϊ τηλεφωνικόν τιμολόγιονκαί τα κατ' αύτό καταβλητέα τέλη, Εχομεν την τιμήν νά φίρκμΐν είς γνώσιν τ&ν κ. κ. συνδρομητήν ημών δ- τι· κατά τό άρθρον 7 τοθ οβό τοθ 'ΥνουργιΙου Συγ¬ κοινωνίας εγκεκριμένου Τί] ΑΐφΜνικοΟ ΚανονισμοΟ είς Κεντρα άνε· τβν 500 συν¬ δρομητήν Ιφαρμόζιται τό τιμολόγιον των βασικών καί κατά συνδιάλιξιν τι- λβν. Κατά τό αότό άρθρον 7 ΣτοΐΜ' Β' >αρ. 1 «δάφ. 3,4,
  διά τόνύηολογισμόν τοθ
  βασικοθ τιλους, λαμβάνκ·
  ται έκάστοτι ώς βάσις ό
  άριθμός τ&ν ύ«αρχουσέ)ν
  την Ιην ΌκτΜβρίου ίντός
  τοθ άστικοθ δικτύου κυρί¬
  ων συνδέσικν, τό οθτω δέ
  ■ροκθτ,τον βασικόν τΑλος
  τΐθιται ίν Ισχύϊ ά«ό τοθ
  ένομίνου ήμιρολογιακοθ Κ
  τους.
  Κατ' εφαρμογήν δθιν τοθ
  ώς είρηται άρθρου 7 τοθ
  ΤΜΟ Κανονισμοθ;
  ή Έταιρία ημών είναι ύ«ο·
  Κρικμένη. ίφ" δσον ό αριθ·
  μός τ·ν κυρίων συνδέσιων
  ϊν τω άστικω Κέντρω Ήρα
  κλείου ύαερΐβη τάς 500,
  νά λφαρμόσα άνό 1ης Ία
  νουαρίου 1937 τα βασικά
  καί κατά συνδιάλιξιν τέλη.
  Τό βασικόν τίλος ιΐς
  Κέντρα μ*||ρι 1000 συνδρο¬
  μητήν άνέρχεται είς δρα¬
  χμάς 134 90 καί καταβάλ¬
  λεται διά την «αραχώρη
  σιν όρος χρήσιν καί συντή
  ρήσιν τής κυρίας συνδέσι-
  «ς καί τοθ Κέντρου μιθ'
  ο6 συνδίιται αυτή, δένπι-
  ριλαμβάνιι δεί δικαίνμα
  διεξαγωγής συνδιαλέξεως
  τινός.
  Τε τίλος συνδιαλέξΐων
  (έκ δρχ. 1.035 Εκαστον) κα
  ταβάλλιται διά τάς ύ«ό
  τοθ συνδρομητοθ ένεργου-
  μένας καί κραγματοτΐοιου
  μένας κλήσΐις. Κατά την
  καταμέτρησιν τβν συνδια-
  λέξιων δέν καταγρβφοντβι
  6>ό τοθ μιτρητοθ αί δι*
  οΐονδή-οτΐ λόγον μι) πραγ
  μ«τ·κ·ιι.θ·1ααι συνδιαλέ
  ξιις, ώς έ«(σης αί βιΐξαγό
  μιναι μέ την 'Υηηρβσίαν
  ΤηλΐφβνικοΟ Κέντρου (Α¬
  ριθ, τηλιφ. 0).
  Χρονικόν βριον συνδια-
  λέξιως βέν ΰ-άρχβι, συνδι-
  άλνξιν δμως διαρκοθσαν
  ■έραν τβν 1$ λβντβν Ιιμι
  Τα έπαρχιακά γραφεία
  Κοινωνικόν Άσφαλίσεων.
  Έκ τοθ χαταρτΐσθίντος όρνανι-
  ομοθ τβν Κοινωνιχβν 'Αοφαλίαε-
  «ν άποσπδμεν τα κάτωθι ένδιαφέ
  ροντα χιιοίως τάς επαρχίας:
  Τό συνολικόν προσωπικόν τβν
  περιφερΐιαχών χά Ι τοπιχβν δπο-
  χαταατηιιά-των τα όποϊα θά Εδρυ-
  θΐθν είς ώίΐσμίνα Ιπαρχιαχά χέν
  τρα άπαρτίζεται έχ 2 διευθυντήν,
  12 δ'οιχητικ&ν τμηματαρχδν 8
  είσΐ)γηΐ6ν χά! 70 γραμματίων, 6
  Οικονομικήν λογιστβν τμηματαρ-
  χβν 15 ιίαηγητων χαί 50 γραμ¬
  ματίων, 2 μαθηματικήν ιίσηγητβν
  χαί 4 γραμματίων, 4 ίατρβν τμτ)-
  ματαρχβν, 5 ιίβηγητΑν χαί 10
  γραμματίων, 2 φαρμαχοποιβν εί-
  σηγΐ)τβν, 6 γραμματίων χαΐ χημι
  χοθ είοηγηΐοθ χαί 2 γραμματίων
  Έπίσης άπαρτΐζιται έξ 110 γρα·
  φίων, 20 δαχτυλογράφων, 18 γρα
  φίων διά τάς βοηβητιχάς θίσεις,
  10 νοοοχομαν γραφειον, 15 βοη¬
  θόν φαρμαχοποιων γροφίων, 9 άρ
  χιχλητήρων χαί 78 χλητήρων.
  Έχτός τοθ άνωτίρου προσωπι-
  χίθ ύπηριτοθν παρ' έχάστφ 6πο-
  χαταστήματι χά Ι ιίαπράχτορις Ιπί
  βαθμφ γραφίως α' 1 β' χαί των
  οποίων 6 κριθμός χκθορΐζεται δι*
  αποφάοεως τοθ ΔιοιχητιχοΟ Συμ-
  βουλίου.
  Ή χατανομή τοθ προοωπιχοθ
  είς τα διάφορα δποχαταοτήματα
  θέλει καθορισθή 3ιά πίναχος ουν-
  θίσιως έγχρινομένου δπο τοθ ,Δ.
  Σ. Έχ τοθ προσωπιχοθ των πιρι-
  φΐριιαχων χαί τοπιχβν δποχατα-
  στημάτων λαμδίνεται δ γρκμμ«·
  τευς χαί τό «ναγχαΐον βοηθητιχόν
  προσωπικόν των πρωτοβαθμίων ά-
  σφαλιστιχων διχαατηρίων. Δι' άπο
  φάσεως τοθ Δ. 2. θέλει χαΒορισθή
  6 τρόπος ττ]ς βαθμιαίας πρεσλήψι-
  ως τοθ προσωπικού. Τό «ατώτε-
  ρον προσωπιχάν δύναται μιτά τρι
  ετίκν άπό τής Ισχύος τοθ παρόν¬
  τος χανονσμοθ ν' αυξηθή χατα 50
  ο)9 δι* άποφάσιως τοθ Δ. Σ.
  Πρός επιθεώρησιν των δπηρε-
  σιων τοθ Εδρύματος αυνιατΛιαι
  μία θέσις Γεν. Έπιθεω&ηιοΟ επί
  βίθμώ διειιθυντοθ α' ή 6', δστις
  χαθ'&βον δΐν/άπασχολεΐιαι ».. την
  χατάτόπουςέπιθεώρησιν, παραμένεΐ
  παρα τή Γεν. Διιυθύνσιι χαί επι
  λαμβανεται τ«2ς μελέτης των είς
  α&ιό ανατεθειμίνων θεμάτων.
  Παρ' έκάατφ περιφερειαχω δπο·
  χαταατήματι έδρεΰουν τοπιχοΐ επι
  θεωρηταΐ των οποίων 6 άριθμός δ
  ρίζΐται χατ' ανώτατον Βριον ιίς
  12 έξ ώ< 10 επί βαθμΰ τμημ«· τάρχου α' ή β' χαί επί βαθμβ ιί· σηγητοθ. Ή βαθμιαΕα ηρέοληψις των τοπιχων έκιθεωρητων χαί ή χατανομή ούτων είς τα δποχατ» στήματα γίνεται δι' αποφάσεως τοθ Δ. Σ. ΟΙ τοπιχοί επιθεωρηταί Ιχοιιν την γενικήν εποπτείαν χαί Ιλιγχον των ίσόδων χαί Ιξόϊων τοθ πιριφιριιαχοθ δποχ»τοιαιήματος χαί των είς την δικαιοδοσίαν αυ- τοθ δπαγομένων τοπιχων δποκατα στημάΐων, Ιπιχουροθβι Η τό το· πιχον εποπτικόν συμβούλιον είς τα Ιργα τού. ΕΙδονοίησις άναβληθέντος ■λΐιστηριασμοθ Εμμανουήλ Παπαϊωάννου χατο! χου 'Αγίου Βοσιλείου Βιάννου. Κατά "Εμμανουήλ Γ«ωργιαννάχη χα· τοίκου τέως 'Αμυρων Βιάννου χαί ήδη αγνώστου διαμονής. 'ΔναβληθεΙς Ινΐχεν νομίμων λ4 γ«ν δ διά τοθ δπο χρονολογίαν 3 Φεβρουαρίου 1935 προγράμματίς μου πλειστηριασμοθ δηιιοσιευθίν- τος είς τό υπ' άριθμ. 101 χ«ΓΛπό χρονολογίαν 15 ΦεβρουκρΕου 1935 φύλλον τή; έν Ηρακλείω έχδιδο μίνης εφημερίδος τα «Κρητιχά Νέα» κατά τβθ ανωτέρω δφειλίτου δπ' έμοθ προκηρυχθείς τοιοθτος χαί άρθίντων ήδη των λέγων τής άνοβίλής είδοπαιω 8 τι γενησεται οριστικώς ενώπιον τοθ Συμβολαιο γράφου Πιΰχου Βιάννου χ. Τιμο θέου Λυριτζάχη αυτοθ δέ χωλυομί νού ενώπιον τοθ νομίμου τούτου άναπληϊωτοθ, χαί έν τφ αυνήθη τόπφ των δημοπρασίαν τής Κοινό τητος Άμυεων Βιάννου την 7ην Μαρτίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. δτε χαί δπου καλοθνται οΕ βουλόμενοι πλει οδοτήσαι. 'Αρμίδιος διχαστικος χλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμ*. Έν Ήραχλείφ τή 30 Ίχνουαρίου 1937 Ό πληρεξούσιος διχηγίρος Ί. ΠκπαϊΜάννου ΤΑΜΕΙΟΝ ΓΕΒΡΓΙΚ&Ν ΑΣΦΑΛΕΙΒΝ ΟΡΓΑΝΙ2Μ02 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑ12 Γνωρίζομεν δτι διά τοθ νέμου 350 π. Ι. ανετέθη ή Διοίκησις τοθ Όργανιαμοθ ημών ιίς την 'Αγροτιχήν Τράπιζαν τής '&λλά δος χαί δτι εφεξής τα χκτά τέ πους 'Υποχατοστήματα, Πραχτο ριία χαί Άντιπρισωπιΐαι αυτής θά άντιπροσωπιύουν αυτόν χαί θά ίνιργοθν διά^Λ)ςιμόν τού άσφαλιί άς χατά χαλάζης χαγιτβν χαί χτηνασφαλείας. Γνωρίζομεν επί σης δτι ή προθισμΐα τής άσφαλί σιως χατά παγετων των αμπέλων, βταφιδαμπέλων χαί τής σνυλτανΐ νας λήγει την 28ην Φεβρουαρίου χά Ι δτι ε&δεμία παράτασις αυτής θέλει δοθή. Έν Ηρακλείω τή 29 "Ιανουά¬ ριον 1937 Κατ' εντολήν τοθ Ταμιίου Γε ωργιχων 'Ασφαλιιων ('Αγροτιχή Τράπεζβ τής Έλ λαδος Τη)3τημκ Ήραχλείου). δικαίυμα ,ή ΰκηρισία τοθ ΤηλιφιβνικοΟ Κέντρου νά διακόιτο διά λόγους τ* Κνικούς. Μιτά τιμής Άνώνυμος Έλληνική τη λιφΜνικίε ΈΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενεϊον Κνωσός, Πληροφορίαι παρα τώ κ. "Ι. Ζ«η Ηενοδοχείον Κνβοός καΙ Βαλλος —-βτάταξις έπιτηδκυμκτι&ν. Είς την «Εφημερίδα τής Κυ βιρνήσεως» εδημοσιεύθη διάταγ μα χαθ' δ έντός 15 ημερών άπό τής χοινοποιήαεης τής άποφάσε ως τής έιτιτροπής χαχατάξεως, δι χαιοθνται οί έπιτηδευματίαι νά έπιδώσουν Ινστασιν κατά τής χατατάξιώς των. Έπίσης έντός πραθεσμίας 15 ημερών ^άπό τής εκθέσεως των πρακτικών έν τφ καταστήματι τής ΟΙκονομικής Έ φορείας, δικαιοθται χαί πΛς τρΕ τος είς Ινστασιν, άλλά μόνον πρός κατάταξιν έπαγγιλματίου είς άνω τέραν κλίσιν. Διχκίωμα ένατάσεως Ιχΐι έντός τής αυτής προθισμίας χαί έ οίκονομικβς Ιψαρος ώς χαί ;π2ς Ιΐερος οίχονομιχός δπάλλη |λος. Αί επί των ένστάσεων κατά τής προσωρινής χατκτάξεως άπο φάσεις, ιί»αι άνέχχλητοι, μή δπο χείμενβι είς ουδέν περαιτέρω έν διχον μέσον. —Τραπκζιτιχα. Αφιχθείς ά«β ήμερβν χκραμε· νιι έν τδ «βλ«ι μας * ΈπιβΐΜρη τίις τής ΛαΥκής Τραπέζης κ. £ηθ· ροβ Λββίρόος. —Τέ) ενοικιοστάσιον βοσκων. Είς την ίφημ«ρίδ« τής Κυβερ νήαΐνς εδημοσιεύθη β νβμος κηε ρΐ συμκληρΝαεαις τοθ «ρΒρου 10 τού νόμον 4818 περΐ ένβικιοστβι σίο» βοαη&ν», Ε1{ . τον νομόν προστΐθετβτΐ έύάφιον, κ«τά τβ 6 κβΐον έςΌηροδνται τ&ν σχετικών οι«τ«ί«Μν «Ι εκτάβεις «Ι «νήχβ» ται «Ις αγροτικάς φυλακάς. —Τα τοπικά μας ζητήμαται καίτ· Πολιτικόν Γραφείον. Λι» τ&ν &π' αριθ. 3372 χχΐ 3418 εγγράφων τού τό Οολιτιχβν Γρ*· φ«!ον ηαρκ τ$κ.Ποβέδρ« τής Κ» βιρνήοΐΝς ννειρΐζει βτι τ* νρκ φάντκ παρ' ημ&ν διά τόν άβυρμκ τον χαΐ τβ αεροδρόμιον καβώ$ χοιΐ την ότμεοον διανομήν κριοής βιεβιβάσθπσκν είς την Γενικήν Διοίκησιν χαΐ ^τήν Άγρβτιχην Τράπεζαν «{ «ρμοδίας, —Τό Κακ·υργιοδικ·Ι·ν Ρε¬ θύμνης. Κκτ* τό εκδοθέν πινκχιβν τβν δΐΜασίμνν τού ΚκκουργιββιχεΙο» Ρεθύμνης μηνός Φεβρουάριον) θε λουβι έΜδικασοό: Την 2 Φεβρον βρίου ή χκτά Γιωρνιου Τζανίΐ Κριαρά επί άποπεΐρα άνκιρίσεως υπόθεσις, την 6 ΦιβρουαρΙβυ η Νκτά Δ. α. Φουρνβρεικη έπΐσης έηΐ άπβπΐίρα άνκιρεσεος, την «ην Φίβρβυαρίβυ η κατά Ινα ν. βαν Οβυδάκη επί βιαομφ &ιχόθεσις χ«1 την 13 ΦιβρουαρΙου η εναντίον Ά λ. Κκλαμάρη ίπί άπβκεΐρα ά- νκιρέβεως, —Μβταθέοιι; δικκατιχβν. Διά διατάγματος μετατίθινται δ Πρίιδρος ΙΙρωτοδιχΜν χ. Ιω. Μαριδάχης είς Γρεβενβ χαί δ Εί ρηνοδίχης χ. Ι. Σκουρπούνης ιίς Ρέθυμνον. ΝΕΟΝ ΚΟΜΜαΤΗΡΙΟΝ Ήρχισε τάς εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι ωτάκη παρά την οθόν Μαρτύρων καί ίναντι ακριβώς τΙ)ς Λαΐκής Τραπέζης. Είς την αξιότιμον «βλα τεΐαν τού βξασφαλΐζίΐ αν·ο·ν, .τα , άκραν π·ριποΙθ».ν,
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΜΕΓΑΛΗΙΟΡΕΔ ΤΗΣ ΟΔΝΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΣ ΟΒΟΝΟΣ ΣΤΔΟΔΤΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΚΔΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Σήμερον ήνοί
  χθη ή διαθήχη τής αποβιωσάσης πρό
  τινος Αθήνας "Οθωνος Σταθάτου, τή
  γνωστής οικογενείας έφοπλιατών. Δι»
  αυτής ή άείμνηστος Σταθάτου χληροδο
  τεϊ είς τό Ελληνικόν Δημόσιον βύο μέ
  γαρα έν Αθήναις χαί Παλαιώ Φαλή
  ρω, πεντήκοντα έκατομμύρια είς Μου
  οικον Δραματικόν Σύλλογον ·Αθηνών
  οι' ανέγερσιν μεγάλου ώοείου χαί εΐχο-
  αι πέντε εισέτι έκατομμύρια 'ινα έξ εί
  αοδημάτών αυτών άποστέλλεται είς άλ
  λοοαπήν πρός πληρεστέραν ,μόρφωσΐ'
  οιονδήποτε πρόσωπον παρουσιάζον έ
  ξαιρετικά μουβικά προσόντα.
  Ό Φράνκο καί ό διεδνής άποκλεισμός,
  Φό6οι νέων έξεγέρσεων είς Ρωσσίαν.
  ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Δια τής ιδίας διαθήκης ή Σταθάτου
  κληροδοτεϊ άρχε«ά έκατομμύρια είς τό
  Νοσοκομείον τού «Εύαγγελισμοΰ» χαί
  είς τό "Ασυλον των 'Ανιάτων. Είς
  την Ακαδημίαν Αθηνών χληροδοτεί
  δύο έκατομμύρια διά την βράβευβι
  καλών αυγγραμμάτων.
  ΛΡΙΜΕΓΛ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΑ1ΡΙΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΚΑΤΔ ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Τό ληφθέν μέχρι
  τής ώρας τμήμα λόγου τού Χίτλερ πε·
  ριλαμβανει βριμυτάτην επίθεσιν έναντι
  όν τού μπολσεβικισμόν. Είς τό ύπό'
  λοιπον τμήμα ύποτίθεται ότι ό Χί¬
  τλερ θά κάμη λόγον χαί γενικώτερον
  *βιά την οιεθνή κατάστασιν χαί τό ζήτη·
  μα τής οργανώσεως τής ούοετερότητος
  των Εύρωπα'ίκών κρατών έναντι τού Ί
  βπανιχού προβλήματος.
  ΣΥΝΑΠΤΕΤλΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  Γ&ΑΑΙΚΟΝ Α&ΝεΐΟΝ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Α0ΗΝΑ1 30 Ίκνου«ρί·υ (τού άνταπο
  Νριτοΰ μ«().—Ιηλεγραφιΐματα εχ τού <{«* τεριχου άνκφέρ«υν ότι δύναται νά Θεο»ρη Εζ γΐγονός η ούναψις έν Άγγλ'α υπό τής Γαλλίας δανείβυ πολλ&ν ένκτβμμυρίων λιρ&ν. Το.δάνειον κατά τό πλ&ίατβν γίνε ται πρός αντιμετώπισιν των δαπαν&ν της Γαλλίας δια τα νέα βχυρωματικβ της ίργ« καί τ·ύς εν γένει »ξβπλιομ·ό{. ΪΦΙΧβΗΣΑΝ ΕΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 200 ΤΟΜΗΟΙΣ ΠΒΡΕΑΑΙΡΪ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου Ι,τοΰ άνταποχριτού μα).— Σήμερον την πρω ΐαν αφίχθη είς τόν Πειραια άτμόπλοι όν προερχόμενον έξ Αιγυπτου οι' ού έ- χομίβθησαν 2ΟΟ τόννοι σπορελαίου. Δια την παραλαβήν τού σπορελαίου χατήλθεν είς τόν λιμένα τού Πειραιώς ό ύφυπουργός τής Άγορανομίβς χ. Μα γκχκος. Έντός τής εβδομάδος, άναμέ- νεται ή άφιξις χαί άλλω* ποαοτήτων σπορελαίου, τό ,όπίίΐον ά φού έξευγενι- αθή είς είοινά έργοστάσια χαί φιλτραρι σθη Θά παραδοθή είς την κατανάλωσιν ΜΕΓΑΑΗ ΠΡΟΜΗΒΕΙΑ ΣΙΤΟΥ ΑΓ ΕΑΕΥΒΙΡΟΥ1ΥΝΑΛΛΑΙΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού άνταποχριτού μας).—Έκ, τού ύφυπουρ γείου τής Άγορανομίας ανεκοινώθη ά- ηόψε ότι κατόπιν βυνεργασίας τού κ. Μαγιάκου μετ ά τού ύπουργοΰ τής Έ- Θνιχής Οίκονομίας χ. Χα-ιζηχυριάχου, επετράπη ή είσαγωγή 2ΟΟ χιλιάδων τόννων αί τού, οι' έλευθέρου συναλλάγ. ματος, άνευοηλαοή άνταλλαγής προ·ι· όντων. Ή είααγωγή τής ποσότητος αυ¬ τής τού σίτου εκρίθη απολύτως άναγ καί« ίίά ιήν έξβ.οφ«λιοιν έπαρχείκς ο ^υ τού λ«ο9· ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίανουαρίου. —Τηλεγραφοθν έκ Σάλα μάνκας δτι οί κοκλοι των Ίσβανών έθνικοφράνων ο «ο δίδονται μέ σκεεαικισμόν τάς «ληροφορίας «ερΐ λ επβολής έλίγχου εχρός «α ριμνόδισιν τής εΐσόδου λ θελοντβν είς την ΊσβανΙαν καί άκοκλιισμόν των «α ραλίαν αυτής διά διεθνοθς στόλου. Έκ τοθ «εριβάλ λοντος τοθ στρατηγοθ Φράνκο εχαρ|*|βται ή γνώ μη δτι τιλικβς 6 άβοκλει σμός οδτος Βέν θά καταστή δυνατόν νά εφαρμοσθή ή ι φαρμοζόμενος θά άκοτύχη. Κατά «ληροφορίας Ικ της αυτής «ηγη"ς άθρόα ιΐσο 6ος έθελοντων τ&ν έρυ θρών γίνεται ήδη διά τοθ ΓαλλικοΟ έδάφους καί έν γνώσει των ■αρ~μεθορί»ν Γαλλικήν άρχ&ν. Έκ Ρώμης άγγίλλεται δτι οί ήμιενίσημοι κύκλοι τονίζουν δτι ουδέ λόγος δύναται νά γίνη «ρ1 συμ μετοχής Ρνσσικαν «ολιμι κων είς τόν μελετώμενον ά«οκλιισμον των «αραλ( ών τής Ίσηανίας. Τοιαύτη άναΐτησις τής Ρωσσίας έ«ι λέγουν οί φασιστΐκοΐ κυ κλοι θά -ροσκρούσο είς ά «όλυτον άρνησιν τής Ίτα λΐας ήτις έκιθυμεϊ νά τηρή σο ό ναυτικός οδτος άβο «Ακισμός ιβαρακτήρα μισο γειακόν. Διά την συμμετο Μην τής Γερμανίας είς τόν άιοκλεισμόν οί Ιταλοί Βέν όμιλοθν. Πάντως φαίνεται ■ιθανόν έν Ρώμπ δτι ή Γερ μανία θά ζητήση νά συμ μιτάσχη είς τόν άνοκλιι σμόν ώς ενδιαφερομένη ά μέσως διά την ναυσιιιλοΐαν •Ις τόν Ατλαντικόν. Είδήσεις έκ Βερολίνου Φέρουν ώς βερατουμίνην την δίκην τής Μόσυας. Έν τω μεταξύ Ικ βολλων μ ριφερειων τής Ρ»#σσΙας ϋ πάρΗουν ενδείξεις δτι ό λα ός έκδηλώνΐι βαθείαν άγα νάκτησιν διά την έζόντω σιν των αντινάλων τοθ Στά λιν ώστε νά έκφράζωνται φόβοι «ροσεΜών βξεγίρσε Ιδ ή φόβοι «ροσεΜών βξεγρ ών Ιδίως ·1ς την «εριοχήν τοθ Δόν καί γενικώτερον την Ούκρανίαν. Είς Βλαδι βοστόχ έξ άλλου λίγεται δτι ίοημειώβησαν έβεισό δια έξ αΐτίας θημβν δτι •ρόκειται νά ένεργηθοθν συλλήψεις είς τόν Σοβιετ! ■ όν στρατόν τής "Απω Ά νατολής. Ή έορτή των Τριών Ίεραρχών είς τα σχολεία καί τό Λύκειον Κοραής, Ή οχολική Ιορτή τδν Τριβν Ίεραρχβν προοέλ»6ΐν εφέτος ιίς την πόλιν μας Ιτι ηανηγυρινώτε ρον χαραχχή'ρα ή κατα τα προη γοόμενα έχη. Είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν τοθ Άγΐοιι Μην όϊ έτελίσθη την πρΐϊίχν έκιβλτιτιχώτατα ή θεία λιιτοιιργία δπό τοθ Σιδασμιωτά τού Μητροπολίτου Κρήτης χ. Τί ιιοθίου παρισταμένων απάντων τβν καθηγητβν χαί (διδαοκάλιον μετά τ6ν μαθητβν χαι μαθητριβν των. "Αμα ιφ ττίρατι ταύτης χαί ιύ θύς μετά τον Ικφβνηθίντα δπό τοθ 'Σεβασμιώτατον) πανηγυρικον ύ μαθηταί έπίατρΐψιν ώς εΐθι αται είς τα σχολιία την ίνθα Ι ψχλλον διαφόρους Ομνους. Εξαιρετικήν ϋλως ^επιτυχίαν έ σημείωσιν ή οχολιχή αθχη έορτή είς τό Λόχιιον « δ Κοραής» Ινθα ηαριτίθη τό ίπίγευμα υπό τ»ν μαθητήν χαί μαθητριων χατά τα χρατοθντα έν ιω έχπαιΒιυτιχφ τούτφ Εδρΰματι, τεϊον πρός τούς γονιΐς χαί χηδιμίνας τ<*>ν ϊπειτα
  από μίαν λίαν έπιτυχΐ) έχτέλιαιν
  υπο μαθητριων τής γαλλικής χ»
  μωδίας <ή Μοιράριααα» χατά δια οχιυήν τοθ χ. Πετράκη. Πρό τής εκτελέσεως τής έν λί γω χωμαδ'ας ωμίλησε περΐ τοθ 6ίου χαί τής χβθίλου χριστιανι κή; δράσεώς των τριών Ίιραρχων δ ιιίίς τοθ Στρατηγοθ χ. Γ. Εατι χάχη Ανδρέας Καλοκαιρινό^, ή II μαθήτρια Ζ»ή Γιαλιραχη άπήγ γειλι το ποίημα τοθ ΚλαυίΕου Μαρχίνα. «Τίτοικ είναι ή Ζωή». 11· μεγάλην ίπίσης επιτυχίαν δ μαθητής Ανδρ. Καλαϊτζάκης έ τραγςύΐηοε τον «Γέρο Δήμο ου νοδευόυενος είς τό πιάνο υπό τοθ χ. ΚαρυατινοΟ. Α[ λαβοθσχΐ μέρος είς την έχτέ λιαιν ττ)ς χωμωδ(ας μαθήτριαι εί ναι οί εξής* Μ. ΆλιξανΒροττοδλου ώ; α<ιψια τής «ΚαοτχνίΒοιο χαί Τοιγγάνα, Ζ. Γιαλεράκη ώ; «Κα στονΐδου», Ραλοθ Φβρτοάχη ώ; γχουβερνάντκ χαί Τοιγγάνα, Άλ! χη Χρυσαχη, Γαλανάκη χ. &. Ση μιιωτέον &τι ή διοργάνωσις τί)ς ωραίας αυτής εορτής οφειλεται έν πολλεΐς είς τιΰς χαθηγητας χ χ. Βασιλίχην χαί Καρυστινδν. 01 ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Τ0 ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΣ ΤΩΝ ΕΠΛΓΓΕΛΜΑΤΙΟΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ ΐοθ ενταύθα ΈμπορικοΟ καί Β ομη χανικοθ έπιμελητηρΐου τβ νό μιμα μέλη ούτοθ, ήτοι οί Εμ ποροι καί βιομήχανοι των νο μδν Ηρακλείου καί Λ-Όηθί ου ουδεμίαν υποχρέωσιν Ε χούν άλλ' οθτε δύνανται νά συμπεριληφθώσιν Είς τό Τα μεΐον Άσφσλίσεως Έτιαγγελ ματιών καί Βιοτβχνών ώς ύπσ γόμενοΐ είς τό Ταμείον 'Ασφα λίσεως 'Εμποροβ,ομηχάνων. Η ΕΞΙΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑ&'ΚΗ ΕΙΣ Γ0 ΚΙΚΟΪΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ Κατά την δισρρεύσσσαν έβ- δομάδα {σημειωθή άρκετή κΐ ησις είς την αγοράν Ήρα- λεΐου ίττΐ τΛν διαφόρων έγ χωρίων προίόντον ΑΙ πραγμα τοτιοιηθεΐσαι φορτώσεις είς χιλιόγραμμα Ιχουν ούτω:Σουλ τανΐνα 235 ΟΟΟ, ταχτάδες 18 000, οΤνοι 193 000. χαρούπια 34 000, κίτρα 32 000. Η ΣΗΜΕΡΙΝι. ΔΙΑΛΕΞΙΣ Είς τό χινηματοθέατρον «Μι νώο» δ λοχαγος χ. Περάκης θά ομιλήση σήμερον χαί ώραν 11 κ. μ. επί τής π»βητικής άεραμύνης. θιμα τής 6'. ταύτης διαλεξιως αεραμόνης Βα ιΐνε: €ϋροσιαοΙα «πό των κολεμιχ&ν άιρΐνν». ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟΠΡΑΤΟΥ Συνεπεία ο{ε(ας σκΝληχοειδίτι ος «πεβΐΝβε προχθές έν τή πό λει μ«ς ίνβοι ένβοπλεύιτο άπό ή μερνν β ακοτκκτβς λοχαν^ϊ Έμ. Μκζννάκης έκ Σπτείοις. Ό θάνα τβς τοδ εκλεκτον φίλον νι-Μτ* ;ον άκέμη έκ τ«ν σχοντκν σπ« Ιαν πβλ»μικην δρκβιν είς τού; ■χαετεΐς πολέμβυς τής Πβττρί ίος, έπροχάλεβε β«6βΙβν ουγκίνη σιν »<{ τούς έδ& ουνβοελφβυς καΐ ίλβυς τού. "θ'έχκλιπών άπ. λβχαγίς μετε φερβη οι' αύτβκινήτβ*» είς την γενέτβιραν τβυ ϊητείβν βπβυ και 8α Τάς μεταμεαονυχτΕους ώ}ας τής χθες έληξεν είς το χαχουργιο διχιΐβν ή δΕχη χατά τοθ Άνδρέ ου Καρυίάκη χατηγορουμένου ι Βτι τόν Σεκτ'μβροον τοθ 1935 Ιφό νευοε 5ι4 λόγους τιμής την άδελ φήν τού Ζιμπίαν χά Ι τό τέκνον αυτής λίγψ τοθ Βτι τοθτο ηροήρ χετο έχ χλιψ.γαμίας. Τό διχαστή ριον έκρινεν ίνοχον ι όν χαΐηγο ρούμενον χαί τοθ έπέβαλε την ποινήν των 20 έΐων προσχαΐραν δεσμων χά Ι τριών μηνδν δι* δπλο χρηοίαν. Ό χατηγορηθιΐς' ώ. συ νίνοχίς τού Στ. Φχσουλάχης ή*)ω! ώθη. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Είς τα ενταύθα παράρτημα: τοθ ΧημεΙου^ άπεσΐόλησαν πρός εξέτασιν οεΐγματα γά λακτος. ΟΙ ΟΔΟΧΤΡΩΤΗΡΒΣ Πληροφορούμεθα δτι είς Χά νΐα άφΐχθη εΙΟικός μηχανικάς προκειμένου νά έπιθεωρήσπ τούς όΒοστρωτΓ|ρας Κρήτης. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Δι'αϋριον οιινεκλήθη είς αυνιϊρί σαοιν τό Έποπτιχόν Συμβούλιον 'Αγροφυλαχτ]ς Ηρακλείου δια την επίλυσιν ίιαφέρων δπηρισια χων ζητημάτων. ΤΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΙΑ ΤΟΥ ΚΚΩΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Διά λόγους τουριστιχους χαί ίστοριχούς ή "Ενωσις .Γ»μν«οτι κ&ν Όργ«νώσ«»»ν απΐτββη «Ις τον έν Κνωςώ ένεργουνται άν» οκαφάς Έπιμβλητίιν τοθ Μουσεί ου χκΐ £λ«ββ την ΰποσχεσίν τού δτι η άρχκιολογική οπηρεαίκ δι' ένγράφβυ της 0— ζητηοο «πό τβ ύπονργΐϊον ΠαιββΙκς διά διατα νής τού ναι άηοκληβή έφ' έ{ίϊ κββ' «πασάν την '£λλ«δ« ο άνι μ«λ·ς δρομος πέντ* χιλιομίτρων πρός τιμήν κ«1 χάριν της Ιατορί άς τής Κρήτης, Κνναιος όρόμος. Παρόμοιον ίγνρκφον άπ«στάλη ΰπ£> τβ&£Νμ«τ·Ιου καΐεΐ; το υπουρ
  γεϊον Π«ιδ(ί«ς καί τ&ν £. Ε. Γ.
  Α. £. Ό Κνώβιβς δρθμος ώς γνβί
  ατον τελεϊτοη σήμερον ίις «νεγρ*
  ψβμεν εν Ικτβιβει χβές.
  «ΑΝΑΤΗΦΟΡΟΧ ΓΡΙΠΠΗ
  Είς Λοχριάν Άμαρίου έση
  μειώθησαν έξήχοντα έν δλω
  κρούσματα γρΐππης μεταξύ
  τον οποίων δύο θανατηφόρα.
  Πρωΐα Κυριακής
  31 ΊανουαρΙοο 1937
  ΦΟΡΤΙΟΝ ιΧΙΤΟΥ
  Είς τόν λιμένα μας κατέ
  λευσε τό φορτηγόν «Μεσσά
  ια ΝομΐκοΟ» έκ ΡουμανΙας
  έ 600 τόννους σΐτου είς ηα
  αλαβήν τον κυλινδρομύλων
  αστρινακη,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τρ άγορά μας κυμανθβίοαι
  χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προΤόντων βΐχον Ας κάτωθι:
  Χ«υλτ«νΙνοιι
  α' ποιότητος Βρ.
  V
  .. ..
  Τ' „
  ·' ..

  II
  ■λεμΜε,
  α' «οιόΤ"ο< ( ) Ι «9.30 20.3ο ) Ι ·ο. 19.30—16.30 II Ηαθραι Ι» βαβμώ» βρ. , κοινα ν. εβοδεΐα·. Διανικβ* „ 28,— (««ι·, .,< Β5.- .. α' βοιότ. ., II,- Μοβρτ.1. ί|αι·. ,., Ο,— «' «·>·«. Μ.
  •Ιν·ι νεα·,.*οο1*1«ε
  Αρχαναν τό ρ(οτ.' »ο.(.«0,
  " κ.λαιοΙ „
  Χαρούνια οραχ. Ι,
  Μβλι ποιοτικος ,,^
  Μίταξο
  Κουκοΰλια ζηρά
  Δίρματα βόία
  ■Αρνοδίρματα έοιφ.
  Βροβατεον αΐγων
  Μαλλια και' οκάν
  40·,
  Μ, -41,
  ?§, ^«ιι,
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Δολλάριον Βρ, 111.11—Π2.Ι0
  Δ(ρα (| 146, _«40,
  Κορώνα ΣουηδΙαε; Β8.1ί—86.40
  Φράγκον „ |.| §_ ΒΛ3
  Έλβετ. φράγκον „ Μ.Μ-ΒΙ30
  Φιορίνι Όλλανδ. „ 60.1»—61.1»
  Τ—χοολοβακΐας
  Φράγκον Βελνικον,.
  Τιμαί
  ΜΑρκον 49.Μ -41 εβ
  Βρυ]_Χα. ΑΪΐΛβΟ
  Αιρέιτα ΙΜ—Ι.Β4
  Φράγκον ΓνλλΜθν 1.14— 1.18
  ν·εχ··λο|αν(«< ΙΙ.Μ—Η.Μ ΙΜΙΆ ΤΟ ΡΑΪΧΣΤΑΓ ΠΑΡΕΣΧΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΕΞ0ΥΣ10 Λ ΟΤΗ ΣΙΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑΟΛΦΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΕΝΕΚΡΙΒΗ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΒΕΝ ΕΟΝΙΚΟΣΟΣΙΛηΝ ΕΡΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Νυκτεριν* έκ Βε¬ ρολίνου τηλεγραφήματα μεταδίϋουν μακράς περιλήψεις τού έκφωνηθέντος σήμερον ενώπιον τού συνελθόντος Ι*α£χ σταγ λόγου υπό τού καγκελαρίου Χί¬ τλερ. Ό Άοόλφος Χίτλερ έξιστόρησε τας συνθήκας ύφ* άς ανέλαβε την έξου- βίαν, ανέπτυξε τό μέχρι σήμερον βυντε λεσθέν υπό τού έθνικοσοσιαλισμβύ έρ¬ γον καί τάς μελλοντικάς κατευθύνσεις τής Γερμανικής πολιτικάς καί εζήτησε νέαν εξουσιοδότηαιν διά την διακυβέρνη¬ σιν τής χώρας. Τό Ράχ·ι·αταγ, δι» δ- μοφώνου αποφάσεως παρέσχε απόλυ¬ τον έξουσιοβόΐησΐν είς τόν Χίτλερ νά «υβερνήβη όπως κρίνη καλύτερον την Γερμανίαν δι' άλλην|μίαν εισέτι τετρα· ετίαν. ΕΚΤΟΝΡΩΣΣΩΝΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 14 Κ4ΤΕΔ1ΣΘΗ1ΑΝ ΕΙΣ ΒΔΝΑΤΟΝ Ο ΡΑΝΤΕΚ εΕΐΓ 8ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίανβναρίοβ (τβδ βνταπβ κριτοθ μβς)—>Έκ Μβοχας &γγέλλεται ότι
  τβς πρωϊνάς ώρας έζιδέβη ή άπέφκσις
  τβδ δικαστηρίου διά τβύς δικαζομένους κο
  ρυφοιίβυς κομμουνιστάς, ώς τρΦτσκιστάς.
  Έξ αύτβν βΙ Ράντεκ, Σοκολνιχνφ χβί "Αρ
  νολδ Μ»τι£ΐΜ«οΘηααγ είς όκταΐτή φυλάκι
  σιν, «Ι δέ λοιποί 14 μϊτα$ύ τβν βκο(»ν καί
  •Ι Μποπχάριν, Πι«τάκΜφ, Σερεμπριάκωφ,
  Ρύϋωφ κλπ. κατεδικκσθηοαιν είς θάνατον.
  Η ΑΙΕΒΝΗΠ1ΛΝΛΙΙΤΗΣΙΙ
  Α ©ΗΝΑΙ 30 ΊανΦΐίβρίου (τβδ «ντβπβ
  κριτβθ μ«().—Ή είδησις της κατκδίκης
  τβν Μπβυχαριν χαΐ λοιπβν είς θανατον,
  μβταδοθεΐβα επροκάλεσε την αγανάκτησιν
  τής διεθνβϋς Μβινής γνώμη;. Ό Εύρωπαΐ
  κ·ς τύπος έπιτίθετοιι δριμύτ«τα κατ« της
  Σταλινιχης τυραννίας.
  ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ
  ΜΕΓΑΛΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
  ΖΑΧΑΡΕΒΣ ΕΚ ΡΒΣΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου («ου
  άνταποχριτού μας).— Κατόπιν αποφά¬
  σεως τού υπουρ.γείου τής Έθνικής Οί·
  κονομίας, επετράπη, συμφώνως χαί
  πρός την υφισταμένην έλληνοσοβιετικήν
  εμπορικήν σύμβασιν» ή είσαγωγή έκ
  Ρωσσίας 2.3ΟΟ τόννων ζακχάρεως
  διά την κάλυψιν των άναγκών τής κα¬
  ταναλώσεως. Είς άντάλλαγμα ή Ρωσ¬
  σία θά προμηθευθή ωρισμένας ποσότη¬
  τας γεωργικών είβών έξ ' Ελλάδος.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ Κ.ΟΙΡΟΙ[ ΠΡΡΣΟΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  «νταποκριτού μβς).— Είς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως δημοσιεύεται 4ν*γ
  καβτιχός νόμος τροποποιών προγενέβτε-
  ρον τοιούτον περΐ φορολογέας καθαρών
  προσόδων χαί αφορών χυρίως τα α «ο
  Θεματικά των άνωνύμων έταιρειών.
  ΒΔ ΛΠΙΛΛΟΤΡΙΟΒΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ
  ΠΙΝΕΠηΐ ΙΟΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 ΊανΦυαρίβυ (τ·ΰ άντ«π«
  κριτ·δ μ«ί).—ΎΛ.γΡοίφη δι«τ«γμα διά τ·0
  έποίβυ ίπιτρέπεται εί; τ·ν Δήμ.ν 'Α6ην«(
  -ν ν« άπαλλοτρ,ωση τό Λρβτ·ν Π«νε«,στή
  μι·ν των Αθηνών (Πλάχας)ίνα «· νοηβΐΒ·
  Κ
  ίύχειρΙ
  ^νλΒ&νης (
  ,-ίίνΐι ν' άπβρρε
  τρίτον οχεδόν τή
  ίίνιχης ηαρβγωγι
  χαι αβρβλβγίαι.
  Τε χιιρ·τκρ·ν
  ΤΑΑΗ
  Ο ΕΞ
  Είς την <