93858

Αριθμός τεύχους

4486

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  2
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ί«ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4486
  Τ1Ει·τΙΒΣ ΣΥΙΤλΚΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1ΑΗΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΥΣΤίΜΑΤΟΣ
  Έν από χά κυριώτερα καΐ
  σημαντικώτερα αλλα καί τα
  αμεσώτερον Ινδιαφέρβντα
  χον Ελληνικόν λαόν, μέρη
  χβν πρβσφάτων δηλώαε
  ών χβΰ νέβυ ύπβυργβϋ των
  ΟΙκβνομικΰν, είναι αναμφι
  οβητήτωςκαί χ· αναφερόμε¬
  νον είς τό κεφάλαιον των
  βίχονβμιων ΐίς τάς κρατικάς
  δαπάνας καί είς την μεταρ
  ρύθμισιν τής φορολογίας επ)
  φιλβλαΐκωτέρων βασεων. Έ
  χβμεν ώ; πρόγραμμά μ«ς, εί
  πκν ο κ. Ρεδιαδης. την βκθ-
  μιαΐαν φβρβλβγικήν μεταρ·(
  ρύθμισιν, ούτως ώστε χά βάρη
  να μετατοπίζωνται άπό τούς'
  ώμους των πτωχβτέρων καί
  να ύφίστανται ταυτα μάλ
  λον αί εύπβρβΰσαι τάςεις.
  Συνεπδ;, θα καταβάλλεται
  συνεχής προσπαθεία όπως αί
  αδιχίαι παύσουν ύφιστάμε
  ναι».
  Αί δηλώσεις αυταί τοΰ χ.
  Ρεδιαδη, ανταηβκρινόμεναι
  πλήρως καί πρός τό κοινόν
  αισθημα καί κρός τ· εθνικόν
  συμφέρον, ήχούσΒησαν μέ
  εξαιρετικην ευχαρίστησιν καί
  παρήγαγβν εύμχνή έντύπω
  σιν καρά τω λαώ. Διότι πράγ
  ματι ότι χαρακτηρίζει την
  χώραν μας καί την ο.χονομι
  κήν μας Ιδιαιτέρως ζωην, δι
  ναι τ· μέγα εξωτερικόν χρί
  ος μ«ς, Ιναλβγβδν 20 λί
  ρ«ι Αγγλίας εί; έκαστον Έλ
  ληνα, καί ι. β<φΐ>ταΐη ψ€ρ·
  λβγία τβδ Έλληνικβϋ λαβΰ.
  Βκρυτέρα έξ ολων των άλ
  λων λβών τής Εύρώπηί, αφβΰ
  φθάνει ν' άπβρρβφβΰν τό εν
  τρίτον σχεδόν της αξίας τής
  εθνικής παραγωγής «Ι κρατι
  χαί φορολογίαι.
  Τ ό χειρβχερβν δέ τα φβρβ
  λογικά βάρη ίχουν κατανε-
  μηθή τόσον άνίσως ώατε τό
  μεγαλύτερον μέρος ν* πί
  πτπ επί των ασθενών ώμων
  των άκβρωτέρων, ίργκζομέ
  νων τάξκων. Καί τουτο διό¬
  τι τό μέγιστον μίρος των
  κρατιχ&ν έσο5ων προέρχε
  χαι έκ των έμμέσων φέρων
  τούς οποίβυς πληρώνουν μέν
  θεωρητικ&ς έξ Ισβυ *>λβι οί
  Έλληνες, έν τή βύσία δέ βΐ
  ακβρώτερβι, κατα μβγίστην
  αυτών αναλογίαν.
  Καθίσταται λβιπβν φανε¬
  ρόν, ότι είναι ανάγκη μεγί¬
  στη καί άμεσος νά τροποποι¬
  ηθή τό φοροτεχνικόν μκς ού
  στημν χαί νά γίνη πλήρης
  αναχατάταξις των φορολογι ■
  κων βαοων. Ό δέ μ. Ρεδιά-
  δης, ό οποίος δέν έπαυσε νά
  διακηρύασο την ανάγκην
  αύτην ευθύς «πό τής πρώτης·
  ημέρας τής είβόδου τού είς
  την κυβέρνησιν, πρέαει τώ-
  ρα πλέον οκότε άνέλβββν ύ
  πευθυνως την διαχείρισιν
  των βίχβνβμιχων τής χώρας
  νά προχωρήοη χαί είς την
  βμπραγματον αναγνώρισιν
  της- Διότι χωρίς την φορβ
  λογικήν έλάφρυνσιν των λαϊ
  κων τάξεων, χωρίς την έφ«ρ
  μογήν α,ύστηρών οίκονομι-
  ών είς τα δημοσία οίκβνβμι
  χά χαί χωρίς την κφαρμο-
  γήν ,,φορβλογικής ίσότητβς
  »αί δικαιοσύνην* ·υΐβ την
  οικονομικήν ανόρθωσιν' της
  χώρας θά επιτύχωμεν ·ΰ
  τε την [ατάθμην τού βιωτι
  κου καί έκπολιτιστιχοΰ επι
  πεδου τοΰ λαοϋ μας, θ* άνυ
  ψώσωμεν, βΰτε καί τόν δρβ
  μόν πρός νέας έθνιχάς δημι
  βυργίας θά διανοΐξωμεν πβτέ.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΚΑΙ Ο ΕΞΒΡΑΤΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Απάντησις τοΰ κ. Δημάρχου
  £ΐς την άρθρογραψΐαν τής «Ανορθώσεως»
  Β.'
  •Εντυπωαιακα.— Κυρίΐος δ-
  -ρκΗ τ<χ £ργα ταυτα νά ονομάσωμεν καλλΜΚΐστικά ή έκ«ολιτιστικά, διότι διά τόν Ατιμον δέν δύνανται νά ϋνάρρχουν δργα όίτινα μόνον ενιυνώσεις (ημιουρ γοΰν. Τα ονομάζομεν δμ«ς έντυ««σιακά, διότι έξυβη ριτοϋν «ΐρισσότερον τό κοινόν αΐσθημσ. Έντυιωσιακά ϊργα «ι- ν« «κιϊνα τέβν Δημοτικήν Εργων χά όβοΐα κυρίως συντελουν βΐς την «ύζωΐ αν των δημοτών, είς τόν καλλωβισμον τοθ Δήμου, είναι ΐσως Ιργα ικε,ολιτι στικά άλλά χωρίς καμμί¬ αν βαθυτέραν σημασίαν, «λήν τοθ ότι ίημιουργουν εντύπωσιν στό κοινόν καί ΐσιις ΐκ τούτων κρίνβται συνήθως ή Ανιτυΐχία των δι οικούντων τούς Δήμους. Έντυαωσιακά £ργα είναι ή όδονοιΐα, ό ήλικτρο·» τΐσμός, τό Δημαριιιαιιόν Μέγαρον, τ" αναβρυτήριο καΐ λοικά εχαρόμοια 6ργα έζωραΐστικά. Τα δργα ταυτα ούδεμΐ αν ούσισστικην ώφβλειαν ΐου» ■■*>»* δ
  φΐροτου» ■■*>*
  Ι>Μς είς τόν καλλ«·ισιιόν
  της «όλινς καί οημιουρ
  γοόν εύμινεϊς ίντυιΐωσΐις.
  Τα Εργα τοϋτα συντε-
  λοθν είς την άνετον Λν
  τοίς Δήμοις διαμονήν τ_ν
  ■ολιτων καί είς την τού-
  ριστΐκην τής «όλιως εμ¬
  φάνισιν.
  Έκ τΑν έργων τούτων,
  ό ήλ«κτρο·ωτισμός είναι
  τούλάϋΐστον ά«ο·οτικός
  διά τούς Δήμους.
  Καί Οσον α·οι>9 μέν «)ν
  όδοηοιΐαν, εχομεν έκισκευ
  άσιι ή έκ νέου κατασκιυ
  άσιι τ«ς «λιίστας των 6
  6ων τής «όλιως.
  Είδικώτιρον έδώσαμιν
  προσοχήν είς τάς «τωχικάς
  συνοικίας καί τούς συνοικι
  σμούς.
  "Εχομιν ταυτοχρόνως, έγ
  κικριμμένην «λήρη μιλΙ
  την ταύτοχρόνου χρηματο
  δοΐήσεως καί κατασκιυ
  ής δλ«ν των όδέαν τής «ό
  λεως καί των προαστΚων,
  προσεχές δέ θκλομιν «ιρο
  κηρύξη σ^ιτικήν μιιοδο
  —Ήλεχτρεφωτισμός— Έ«ε
  ξετάθη ό ή««κτροφωτισμός
  είς χον "Αγ. Ίϋάννην Σι·
  «ημαρα, οδόν Θερίσσου
  καί Εργοστάσιον Κιτρι-
  ή
  ΈνΙ νλέον άνΐσκιυάσθη
  τό δίκτυον καί «αρηγγέλ-
  θη νέον συγκρότημα 650
  ϊϊτΐων, εϋτκς ώστ» νά δυ-
  νηθβμεν ν' ανταποκριθή
  μέν είς δλας, τάς άνάγ
  κάς τοθ Δήμου.
  Μιλΐταται καί ΐσως 4-
  φαρμοοθβ ά~ό τοθ «ροσι-
  Κθυς Απριλίου ή κρησιμο
  ■οίησις ρευματος δι' οΐκια
  κάς ανάγκας.
  —Έ{ωροι1στικαι ίρν~·— Έκ
  τούτων μόνον συνενληρώ
  θη η ανοικοδόμησις τοθ
  οημερινοϋ ΔημαριχιΙου, £
  γιναν Ιέ καί τίνες άλλαι
  μικροιργασίαι ανάξιαι λό
  γου.
  —Έξυγιαντιχα καί έντ«πω·
  σιαχά —Τα Εργα ταυτα έ
  >ω 4ν «ολλοΐς συντιλοθν
  <1ς τόν Ιξωραΐσμόν, την τουριστικήν βντύνωσιν καί (V Υ<ν«ι είς τί)ν λ^ «όλε«ς έμφ4νισιν, χό σκουδαιότα τα συντελοθν είς την κα- λυτέραν υγείαν των «ολι των. Τοιαθτα §ργα είναι ή κα θαριότης, τα καταβρέγμα- τα, τα θαλάσσια λουτρά, τα Λαϊκά λουτρά, αί ρυμο τομΐαι, τό νράσινον, ή ά γορά. Διά την καθαριότητα τοθ Δήμου, ιιιγΐστη, τ^ συνεργασία τής άστυνομί- άς, καταβάιλλβται νροσιά- θεια, εντελώς συστήιιατα νέα καθημερινώς £φαραό· ζονται. Ειδικόν αότοκίνη τον μιταφορας άνορριμμά τ»ν «αραγγέλλΐται καί «ν γένει λαμβάνεται «αν μέτρον διά την καθαριό* τητα. Δχβ τάς «ροσια- θείας μας δέν συντρέχουν οί συνδημόται μας. Τοιου· τοτρό«»ς δταν σκουνΐζουν & «ρωΐ ρΐντουν τάς ά «χ θαρσΐας στό δρόμο άντί νά συλλέγουν ταύτας ,είς δοχείον καί νά δίδουν είς τα καθημερινώς άπό τάς κεντρικάς όδούς καί άνά διήμιρον ά«ό τάς άνοκέν τρους διΐρχόμινα κάρρα καθαριότητος. ΟΙ οΐκοδομοθντις ή ο ■ωσδήνοτΐ έβισκβυάζοντες τάς οΐκοδομάς, ρίντουσι είς τάς δδούς τούς καλαί ούς άσβΐστους ή καταλαμ βάνουσι άνΐνοχλ.ήτ«ς ταύ τας διά των οΐκ,οδομησί μ«·ν ύλβν. ΟΙ διάφοροι έναγγιλμα τίαι καί Εμ-οροι, καταλαμ βάνουσι τούς δρόμους κρός εξυπηρέτησιν τοθ έκαγγέλ ματός των. 'Ενω ή «όλις έηλημμύρι σ« ουρητηρίων, οί βλεΐστοι ΐκ συνηθείας, ούροθν άνά τάς όδούς. Χοϊροι καί αΐγις διαι τωνται £ν τ^ κόλιι, «ιριιρ Κόμινοι ταύτην άνενοχλ,η. τας, ηολλάκις δέ ηαρακο λουθοθσι καί τάς τελετάς. Άλλά -ερισσότερον δ λων αί Ονάριχουσαι καί συ νεχως δυστυχώς άνβγειρό μενά ι «αράγγις αί όκοΐαι έν ειολλοΐς δημιουργοθν ά φόρητον κατάστασιν άκα θαρσίας, ελλείψει έΐαρκβν μέσων υδρεύσεως καί ά«ο ΐύ Καταβρέγματα —Είναι κα ταθανής ή ιΰνοΐκή έντύπω σις ήν δημιουργιϊ τό »ατά βριγμα καί «όσον ιΐνσι συντιλιστικόν διά την ύ γιίαν των πολιτών. Δυστυχώς κατά την προ ηγουμένη* τιτραετίαν, ού δεμία πρόνοια ελήφθη καί τοιουτοτρόπως τό κατά βριγμα έξακολουθιΐ νά γί νιται διά των παλαιών κα τσβρεκτήρΜν, οϊτινις καί τοι δριστοι είς άντοχήν, έν τούτοις «Ιναι «επαλαιωμέ νοι καί καταναλίσκουν ά νά 15 χιλ. εν δοχείον βιν ζίνης. Ό Δ^μος εΐροέβη ήδη είς δημοπρασίαν δια; την «ρο μήθιιαν ενός νέου καταβρι κτήρος συγκρονισμένου. ©αλάσσια λβυτρά.— Την έλλειψιν θαλσσσίων λου τρΛν εβροντοθώνιι διαμαρ τυρομι»η ή κοινωνία Ή ρακλιίου καί ειδικώτερον οί θίλοι τής θαλάσσης "Ηδη ήρχισι δξωθι τοΰ Λιμινοβρα^ίονος η κατα σκιυή θαλασσίων λουτρΑν τοθ Εργου άνατιθέντος είς τόν εργολάβον κ. Μανε#λ· σάκην. Ή δλη μελέτη προβλέβιι «άρκσ, διαμορφώσιις «λο τιιβν,αίθούσας ΐχοροθ κλπ. Τό πρώτον Ετος θά γίνουν μόνον τα κυρίας λουτρά δηλαδή ή καμπϊνις. Λαΐκά λουτρά.—- Πόσον ά παραίτητα ιίναι ταθτα διά την πόλιν μας, υ έν είναι άνάγκη νά τονίσωμιν διό τι έκαστος άντιλαμβάνιται «όσον θά ιΐναι έξυπηριτι κόν νά 6ιιυκο2ύ>&ται ό
  «τωΐχός νά καθαρίζΐται.
  Διά τα Λοϊκά Λουτρά *
  ζητήσαμιν σκέΐια καί οιχι
  ιικά ά«ε) «ούς Δήμους Ιω
  αννΐναν καί Πατρβν, δπου
  Εχουν ένκατασταθπ καί
  ά «ό την 'Ενοριακήν 'Επιτρο
  «ήν τόν όπισθεν Αγ. ΛΙκα
  τερΐνης χώρον διά την Ιγ
  κατάστασιν αυτών.
  "Εχομιν πολλάς ελπίδας
  δτι τό επόμενον ετος θά κα
  τασκΐυασθοθν.
  Όφΐίλομεν ν' άναφέρω
  μιν δτι ό κ. Νομάρχης, θι
  ασώτης «άσης «ροόΒου,
  μδς έδήλωσι ρητως δτι
  δκν θά έγκρίνη πλέον Δή
  μοτικόν «ροϋνολογισμόν,
  μή «ροβλέποντα Λαΐκά Λου
  Ρυμοτομίαι.— Τό σοβα
  ρώτιρον διά την «όλιν μας
  ζήτημα.
  Δυστυχώς αί ρυμοτομίαι
  «ροϋνοθΐτουν 1) Σχέδιον
  πόλεως, 2) Ωρισμένας νο
  μΐμους διατυπώσιις καί
  3) Οικονομικήν άνισιν τοθ
  Δήμου.
  Ό Δή μάριος Ή ρακλιίου
  ΜΗΝΑΣ ΓΕί2ΡΓΙΑΛΗΣ
  (συνεχΐζεται)
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΜ
  ΤΥΙΊΟΙΓΥΝΑΙΚΟΝ
  ΠΟΥ ΟΡΟΧΑΑΟΥΝ & ΒΕΑΓΟΥΗ
  Ό Νιεκομπρα συνεχίζων τάς πε
  ρί γαναικών γνώμας τού γράφει
  τ* «<3ς: "Οίαν είς τό τέλας ή «ίιαβολι χαλλονή έγχατέλε ψΐ τόν φίλον μο» διά νά μεταβή νά περιποιή- ται είς ίνα οανατόριον ϊ»α χαθη ηφ ΐίίς »υοιχ<;ς άγωγή;, δ ό ποίος την είχι μαγεύαη μέ την οοιιηίικήν γυμναστικήν τού, αύτός ΙΐιΙοΐ.βιχρΐίά άρρωοτος. · "Α* κόίΐοί μου... Εάν θίλΐΐΐ μιά ζοιή ήσυχη, χωρίς χρίαεις δα κρύων χαί χωρίς ραπίσματα, άλλά ξετι πεζοδρίμιον 2ΐανΛσυναντήσε τε βίαν χαλλονήν «ίιαβολιχήν» ! Μή διστάσετΐ νά δώσετΐ προοο χήν είς την γυναΐκα την σπόρ. Έ άν τής ρίχθήτι πολύ ,γρήγορα, θά γελάση Ισως μαζί ολ(, άλλά Εέν φοβεΐοθε ποτέ τό χαοτοθχι. Ή γυ ναΐχα των οπορ ιΐνε ή υγεΕα τοθ αώματος χαί ή ανάπαυσις 1ς ψ.ι χτ](. Είνε συμπαθητιχή, ξανθιά (ι. Ε περιβαόΊερες γυναΐχες πού χά νούν οπορ 11/ε ξανθέ') καί δέν θά σ&ς χαταοτρίψη ποΊ μέ ρόμτιες ίοπερΐδων, μέ ωρολόγια άπά ηλα τίνα χαί μπριγιάντιοτ, μέ παλτά ά πό έρμΐνα. Φυαιχά ή γυναΕχκ των σπϊρ άνα 3τατώνει τάς παλαιάς άντιλήψΐις μας περΐ %ς ζωής, αί δποΐχι Αλ λωσ τε , ?έ* ήοαν πάντοιε ά«ο)ύ τίος ήΐικαί χατά βαθος. Εντούτοις είνε προφανές Βχι έχεινοι π:υ δέν Ιχουν έναρμονιοθ$ έντελθς πρίς ιί,ν σημερινήν ζωήν ίέν είνε είς Ηέαιν νά χαταλάβουν την γυνκΐχα των σπδρ χαί είνε προτιμότερον νά την άποφύγουν ευθύς έξ άρχής. Ή διανοουμένη είνε Ινα οπανιο χέαμημα, τό οποίον εϋχαριστεΖ έ λαχίοτους. "Οίαν ή φύσις την έ προΕχιαε χαί μέ την χαλλονήν ή τούλάχιοΐον μέ Ινα εξαιρετικόν θέλγητρον, διά τούς άνθρώπους αύ τοΰς ηληοιαζει είς την τελειίτητα. Γνωρίζει πολλά χαί χατκλαβαίνει «κάμη περισοίτερα. Είνε ή συνε ταΐρος χαί ή συνεργάτις, συγχρό νως ή φίλη χαί ή ί(·ωμίντ], Πρί πει δμως νά όμολογηθ^, δτι ή ου νείδηοις τής διαν&ητιχής υπερο χ*ίς της την χάνει συχνά έγαΐ ατριαν καί «κατάλληλον διά ούζυ γον. "Ενας μεγάλος «αμα-έρ γυ ναιχων μοΟ Ιλεγε μιά μερά: — θά ιΐδιδα Βλους τιυς Βησαυ ρους τοθ χίομου γιά μιά διανοου μένη πιυ συνήντησα μιά μέρ« οιή ζωή μου χαί |ΐέ την ίποίαν ίζτ^οα Ιξ μτ)νες.Ήταν φτβερά Ιξυπνη. Ευ φκολίγος, λεπτή, μέ έγχατέλειψι ξαφνιχά Ινα δράδυ γιατί τής Ικα μα άπιστίες μ! μίαν 'άλλη. Δέν θά μέ έγχατέλειπε χαί £ν τής Ιχα να χ(λιες άπιστίες, άρχιί νά τής τό ώμολογεθσα. '^λλά γι«τΙ τής τα Ιχριψα, έφκνταοθη π ώ; τ προαίδαλκ, δποτιμήσ?ς την έξυ πνάδα της ! "Ας έλθωμεν τώρα ιίς την βεν ντίττα. Συχνά μ[α γυναΐχα μετρΕ άς χατπστάσιως, ηβο ζή μίοα είς μίαν μεγαλιύπολιν, λέγει: «"Δχ Ι γ ώς θά ήθελα νά ήμουν μιά μέγα λη βεντέττα διά νά Ιχω Βλους τίος άνδρας είς τα ι πί δια μου Ι>
  Σπεύδομεν νά την χαθι,συχέο»
  μιν. Ό σ«ν«γωνιομός πό {ι τ^ς
  1 ΣΙΤΛΡΙΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΚΑΙΤΑΠΑΡΑΓ2ΠΚΑΕΡΓΑ
  Εί; τα τκλευτβιΐκ αρθρά
  μας τα σχετιζβμΐνα με την
  αύξησιν τής έθνιχής κ«ρ«γω
  γής καί την έπιζήτησιν τής
  αυξήσεως της σιτοπαρκγωγής
  μέχρι τής πλήρους αύταρχεί
  «5 τής χωρ»;, ράς ύκεβλήβη
  σαν υπο πολλών βντιρρή
  σεις. Πβλλβί δ3 έπίαης υπο
  ατηρΐζβυν β τι δέν βΐναι δυ
  νατόν νβ επιτύχωμεν την
  σιτάρκειαν έν ούδεμιά πβρι
  πτώσει καί ίτι τό οημβγρα
  φικόν προβλημα τής χώρας,
  όχι μονον δέν θά λυθή, δσβσ
  δήιτβτε προσπαθείας καί άν
  καταβάλωμεν, άλλά καί θα
  όξύνβται καί θα περιπλέκε
  ται έφοσον θ« παρέρχεται ο
  καιρός.
  Γνωρίζομεν καί ημείς, δτι
  ύπάρχβυν πβλλβί επιστημβ
  νβς καί κΐδικβί μάλιστα πβύ
  Ιχουν την αντίληψιν (τι δέν
  Είναι εδχβλβς ή επίτευξις σι
  τνρκκίας καί ίτι θά πρέπει
  νά έγκαταλΐιφθό μία τβιαύ
  τη προσπαθεία. Διότι, λέ
  γβυν, καί άν βπβτυγχάναμβν
  πβτβ να παράγωμεν τόσον
  σιτάρι όσον αναγκαιβΐ δια
  την διατροφήν τβδ πληθυ
  σμβΰ μας πάλιν ίέν 8α εΐχβ
  μβν κέρδβς διότι ή μβνέ
  πλβυρβς καλλιίργβια τβΰ αί
  τβυ είς την χώραν μας είναι
  αντιβικβνβμική. Έν τούτοις
  ημείς οιτως καί πλήθβς άλ
  λων, «ιδικών έπιστημόνων, Ι
  χβμεν, άντίθετβν γνώ
  μην. Καί ιΜσΐκύβμΐίν ο.ι
  ή σιτάρκΕΐα τής χώρας είναι
  έπιτευκτή απολύτως. £τηρ{
  ζβμεν δέ την αντίληψίν μας
  αύτην ίπί των εξής δβδβμέ
  νων.
  Είς την Έλλάδα, σύμφω
  να πρός μίαν μελέτην τβΰ
  νδν ύπβυργβδ της Γεωργίας
  κ. Κυριακβΰ, γβνβμένην τί
  1934 κατόπιν παρακλήσεως
  της Άχαδημίας Αθηνών, ύ
  πάρχουν περί τα πίντ* χαί
  πλέβν έκατβμμύρΐα στρέμμα
  τα γής, εύφβρωτάτης καί κα
  ταλληλβυ καί δια την καλ¬
  λιέργειαν σίτου, πβύ μένη
  τελείως άνεκμκτάλλευτος δι¬
  ότι καλύκτκται άπό λιμνά
  ζβντα υδατα καί τέλματα.
  Έαν λβιπβν αηβξηρανθβΰν
  καί άξιοποιηθβΰν αί (κτά
  σκις αυταί καί χαλλικργη
  θβϋν μέ σιτηρά, βπως ένδεί
  κνυται καθ' ημάς, θα Ιχω
  μβν τα εξής απβτβλέσματα.
  Πέντκ έκατομμΰρια οτρέμ-
  ματα, πρός έκκτον κιλά, τό
  στρέμμα, μέ καλήν καλλι¬
  έργειαν, πβντακόσια έκατβμ
  μύρια κιλά. Ή πεντακοσί
  •υς τόννβυς σίτβυ, ϊσβυς δη¬
  λαδή ύπβλκιπόμκθα σήμερον
  χαί πρβμηθευώμβθα έκ τβΰ
  εξωτερικόν, έξαγβντες πβλύ
  τιμβν καί δι' άλλας ανάγ¬
  κας μας συνάλλαγμα.
  Άλλά καί άν δέν χαλλι
  εργήσωμεν μέ σιτηρα ίλας
  αύτάς τάς έκτάσεις, διότι θα
  κριθή ή μβνβκαλλιέργεια
  αντιβικβνβμική ώς ύποστηρί
  ζεται υπό πολλών, χαί πάλιν
  μέ την βελτίωσιν των χαλ
  λιεργητικων μεθόδων ήτις
  θα φέρη την αύξησιν της
  στρεμματικής αποδόσεως θα
  πληαιααωμκν σημαντικά, καί
  άν δέν φθάσωμεν, πρός την
  σιτάρκειάν μας. Έκ της έξα
  γωγης δέ των πρβϊόντων τα
  βπβία θα παράγωμεν είς τάς
  βπβστραγγισθησβμένας έ κτά
  σεις θα απβχβμίζωμεν αρχκ
  τόν συνάλλαγμα χαί διά την
  εισαγωγήν χαί τής μικράς
  έστω ποσότητος σΐτηρων πβύ
  θά μάς άναγκαιβΰν χαί άλ-
  λων είδων πρώτης επίσης κ
  νάγκης. Ή επίτευξις λβιπβν,
  της αύταρκείας της χώρας
  βζ σιτηρά, άποδεικνύεται ε>
  πβλύτως δυνατή, ύπ" αυτών
  των πραγμάτων χαί τβν α
  ριθμων.
  Αλλά πρός τβϋτβ δέν άρ
  χβϋν βεβαίως αί συζητήσεις
  μόνον χαί αί λβγβμαχίαι.,'Η
  μάχη τβΰ σίτβυ, είναι κυρί
  «5 μ«χη έργων. Μάχη δηλ*
  δή δια την άποξήρανσιν
  των έλών, την άπβστράγγι
  σιν των κεχαλυμμένων ύπβ
  υδάτων χαί βούρκων γαιών,
  Διά την κατασκευήν άρδευ
  τικων ίργων, δια την έπιστη
  μονιχήν καλλιέργειαν χαί
  την εντατικήν έκμετάλλευ
  σιν της έλληνικής γής. Καί
  αύτά τα ίργα οφείλομεν να
  έκτελέσωμεν, χωρίς μεγάλας
  χρβνβτριβάς καί καθυστερή
  σεις.
  ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
  'Υπαρχει αραγε κανεΐς
  πού νά ίίμπορή να μ άς πληρο
  φορήση, διατί διακόπηοαν καί
  πάλιν αί εργασίαι τής διαρ
  ρυθμΐσεως τοθ Μεγάρου των
  Δικαστήριον; Καί άκόμη, θά
  ευρεθή κανβΐς ένδιαφερόμενος
  νά φροντίση δια την έπανά
  κάνουν οί οταρ δέν είνε χαθόλου
  ίπιχίνδυνος. Ή μεγάλη βεντέττκ,
  ή γυναίχα διά την οποίαν μι
  λοθν πολύ, έμπνέει πίθους, άλλά
  οχεδον ποιε Ινα πραγματιχόν Ι
  ρωτα. Βεβαία υπαρχευν ηολλοΐ
  θρωποι τιυς δποίους παρααύρει
  ή δίξα μιας γυναίκας. Ό έγωΐ
  σμίς των χολακεύεται εάν χατωρ
  θώοουν νά είοχωρήσουν είς τα
  ιδιαιτέρα διαμερΐαματα μιβς γυ
  ναιχίς, τής οποίας τό δνομα λάμ
  πτει με φωτεινά γράμματα είς τάς
  πρεσ^ψιις των θεατρων χά Ι των
  χινηματογράφων. Άλλά τό νά Εχη
  νοπϋήοη χανεΐς την άλαζονείαν
  τού αποτελεί ευτυχίαν; Ή χαρδιά
  δέν Ιχει ανάγκην γραμμάτων, ψα
  τεινής διαφημίοεως, ι6ΐε άτιό λαμ
  πτΐ)ρχς των έ^ατό χηρΐων.
  Είς το μεγαλο παζάρι ιής
  ζωής 6 άνδρης διαλέγει την γυ
  ναΐχα ποΐ) νομίζΐι «ώς τοθ πηγαι
  νει καλλίτερα. "Κχει τουλάχιστον
  την πεποίθησιν τώς την διαλίγει.
  Ό δυστυχισμίνος! 'ΰ επί τό πλεΐ
  στον είς την πραγματιχόττ)τα ή
  γυναίχα χανονίζει την άπίφαοιν
  επί τής προτιμήαεως τοθ άνδρός.
  Όποιαιδήποτε χαί 4ν είνε αί φυ
  οιχαΐ χαί α Ε ήϊιχαΐ άξίαι της,
  ή γυναΕχα ί*ν Λμ ϊιά τόν 4νδρ«
  παρα ή νΜ£&1
  Η
  λήψιν των εργασιών χαί την
  ταχυτέραν αποπεράτωσιν τοθ
  εργου, Πρέπει φανταζόμεθα
  νά εύρεθ(). Διότι ή κατασχευή
  τοθ οΐκήματος αύτοΟ άποτε
  λεΐ §^ι μόνον ζήτημα βύπρε
  ποθς εμφανίσεως τής πόλεως
  καί απαλλαγή»; της κεντρικω
  τέρας λεωφόρου της άπω μίαν
  ασχημίαν, άλλά καί ζήτημα
  βύτψεποθς καί άνέτου στβγά
  σεως τής Δικαιοσύνης καί
  χανονικής καί άπροσκόπτου ά
  πονομήςτης.
  ΑΕΡΑΜΥΝΑ·
  __ Μέ εξαιρετικήν επιτυχί¬
  αν συνεχΐζονται αί καθιβρω-
  θεΤσαι τακτικαί κατά Κυρια
  κήν βιαλέξεις περί «Παθητι·
  κης Άεραμύνη<;» είς τό κινη ματοθέατρον Μινώα. Κόσμος πολύς πάσης τάξεως καί πά οης ήλικΐας, γυναΐκες καί αν βρες καρακολουθοθν μέ έν βιαφέρον. ΟΙ δέ όμιληταί κα λώς κατηρτισμβνοι πάντοτε καί τελείως κάτοχοι τοθ θέμα τος των, παρέχουν τΐολιτί μους όμολογουμενως -ληρο φορίας περί των έξ αέρος κιν ούνων καί συμβουλάς πβρί τοθ τρόπου προφυλάξεως έξ αύτοΟ. Οϋτω, ή έπιτροπή της Παθητικης Άεραμύνης έχπλη ροΐ τό πρώτον μέρος τοθ Ιρ· γου της: Την διαφώτισιν τοθ κοινοθ. Άπομένει άκόμη να προχωρήση καί είς τό οεύτε ρον. Είς την οργάνωσιν τ©ν μέσων της Αμύνης; Καταφυ γΐων οβέσεως φώτων, πυρ κοινάς, άραιώσεως πληθυ σμοθ, νοσοκομειακης περιθάλ ψεως, προμηθείας άντιασφυ ξιογόνων προσ«ιι1β«ν κλι
  Α-ΟΡΘΩΣ12
  ι
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό έν
  διαφέρον Εργον: «Ό *ύοιος μέ τό
  χαμόγελο», μέ τόν Τζέιμς Κάγ
  κνευ. __ ____
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μιά
  Βιεννέζιχη ίιτερέττα: «Τόπο οτά
  νειάτα». Μέ την Λιάνε Χάΐντ.
  ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον Μέρος Αον
  τό αύτοτελές Εργον: «Ό θρίαμ
  βος τοθ Τόμ». Μέρος Βον τοθ
  νέου έπεισοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλας» έπεισόδια 2ον καΐ 3ον
  μέ τόν Τσρζάν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά Βιεννέζικη βπβρέττα:
  ΤΟΠΟχ ΝΕΙΑΤΑ
  Μέ την Λι4ν« ΧΑΐντ,
  Χέρμαν Τίμιγκ καΐ τον Λέο
  Μουσική, Τραγούδιε,
  χορβί.
  Έχτβς προγρ«μμ«τος επί·
  καιρόν ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένας Εολοβσές:
  Γ
  10 ΤΡΑΠΚΙΙΣ ΟΑΣΙΑΗΑΣ)
  Μ Ε ΤΟΝ
  ΧΑΡΡΥ
  ΜΠΩΡ
  καΐ τούς
  ΖΕΡΜΑΙΝ ΩΣΑΙ
  ΡΟΖΕ ΚΑΡΑ
  προσεχώς;:
  ΤΡΛΓΙΚΗ ΠΛΡ1ΝΑ
  Μέ τίιν
  ΙΥΙΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νέα ύφάσματβ.
  Νέοι μβδίρνβ» χρ«μ«·
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι
  χαλύτεραι.
  ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  "βόβς'Αγίβυ Μοναι
  ΑΛΕΞ. Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΐΙ- ΠΑΘΟΑΟΓΟΖ
  Τέως Ιατρός Εοαγγελι-
  σμοθ στιουβάσας έτιί «εν
  ταετΐαν έν Ιταλία.
  Δέχεται έν τώ νίφ Ια¬
  τρείω τού όδός (Πλστεισ
  Στράτσ) έναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου- Ή
  εΐσοβος έκ τής όβοθ Κα-
  γιαμπή.
  "Ωραι έττισκέψεων 9—12
  καΐ 4—7.
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
  Έίαιρετικής ποιότητος ηνλβθν-
  ται η«ρ£ τή σταφιδαπββπχο Ίο».
  Χαλκιαδάκη σννοιχΐκ Γενή Τζ«
  μΐ μετ* τβ νεόκτιστον σχολείον
  ηιρΐ τα 100 '.μετρ» χαΐ η«ρ«-
  «λενρΜ, εμηβρβμεσιτιχβδ ΓραφεΙ
  β» Κ. Ποιηάζβγλβ» πρός 3 δρ
  * 6*
  Άχυρα είς δέματα εξαιρετικήν
  ποιότητος ττωλοθνται πσρά τφ κ.
  £, Γιολιτάκη καΐ Σ*. Μηλαβάκη
  Μια πεντάιιορφη
  είς ένα τόπον μοστηρΐου
  Εν» πολΰπροτον
  Ιστορικόν 'Ερνον.
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  82ον
  Τοθ Προσπέρ Μεριμε.
  Σ' αυτή τή φωνή ύπήρχε
  κάτι τό λυπηρό καΐ μελαγχο
  λιχό* δέν ήταν δμως ή φωνή
  τής Τουρζή.
  Ό Μερζύ δέν ή*ξβρβ τί νά
  ύποθεση.
  —-Π©ς! εΤπε, είσθε ΙσπανΙ
  5α, καΐ 6έν έκτιματε τή ζηλο
  τυττία;
  —"Ας τ' ά·!σουμβ αύτά· τί
  είναι αύτό τό μαθρο κορδόνι
  τ-ού ϊχετε δεμένο στό λαιμό
  σας; ,
  —•Είναι Ινα Φυλακτό.
  —Νομιζα πώς εΤσθβ τιροτβ
  στάντης.
  —Αύτά είναι άλήθειβ. Αΰ
  τό τό φυλαχτΙ δμως μοθ τό
  ?8ωσε μιά κυρΊατ χαΐ τό φορώ
  γιά να τή θυμοθασι.
  —Άκοθστβ, άν θέλετβ νά
  μ' εΰχαριστήσετε, δέν θά ξα
  νασυλλονισθήτβ πιά(τ!ς κυρΙ
  ες· θέλω να βΤμαι γιά σάς δ
  λες οί χυρΐες. Ποισ σάς ί*)ω
  σε λοιτιόν αύτό τό φυλακτό; ή
  Του3ζη";
  —Όχι, άλήθεια.
  —Ψίμματαΐ
  —Είσθε λοιπόν ή κυρ'α Γ έ
  Τουρζί|;
  —Προβοθήκατε, χύριε Ββρ
  νάρβο!..
  —Μ α πώς;
  —Όταν Ιβ© την Τουρζή
  θά τή ρωτήσω γιατΙ έκανε αύ
  τή την ί°ροσυλΙα νά δώση ενα
  1»ρό πράνμα σ' ενα οΐρετικό
  Ή Λβεβαιότητα τοθ Μερζύ
  διπλασΐαζε σέ κάθε στιγμή.
  —Τό θέλω δμως αύτό τό
  φυλακτό- δώσετέ μου το.
  —Όχ Ι δέν μπορω νά τό
  Βώσω.
  —Τό θέλω θά τολμήσβτε
  νά μοθ τό άρνηθήτε;
  —.'Υποσχέθηκα νά τό βώσω
  ττΐσω.
  —Μπβ! τί παιδιακΐστικη ύ-
  ηόσχεση! Ύιχόσχεση πού βϊνε-
  ται σέ μιά ΰκοκοΐτρισ, δέν ύ·
  τταχρΒώνει... ίξ άλλου προσί·
  ξετε, Γσως είναι μαγεμμένο,
  πράγμα έπικΐνδυνο νά τό φο
  ΡΓ)ΐε. Ή Τουρζή κα€ώ; λένε
  είναι μεγάλη μάγισσα.
  —Δέν τηστεύω στά μάγια.
  —ΟΟγε στούς μάγους;
  (συνεχΐζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το ενδιαφέρον ίργβν:
  Ο Κ0Σ ΜΕ ΤΟ
  Χ4ΜΟΓΕΛΟ
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΕΊ'ΜΖ ΚΑΓΚΝΕΥ'
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙΝΤΣΕΫ
  Έχτός προγράμματος.
  Ένσ θαυμάσιο καΐ επί
  καιρο Ζουρνάλ.
  ΤΗΝΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό μβνσιχό ©ΑΥΜΑ:
  ΗΕΑΟΑΙΕΣ
  και ΡΥΒΜΟΙ
  Τ· έργον π·δ θά κα
  ταπλήξη.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  .,ΑΘΛΙΟΓ
  «Ναυτική Άντεφοΐα»
  «Κβζινό ντέ παρΐ»
  «Παρθένος Μητέρα»
  Σπμ Καβ' εκάστην
  είς τ«ς 6 μ. μ. βπογευ·
  ματινή.
  ΤΡΙΤΗ 2 ^»ΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5.04
  ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
  Ή έττΐδειξις των ττροσωπΐδων ή
  όττοία Εγινε ττροχθές είς την διά¬
  λεξιν τού λοχαγοθ κ. Περάκη εΤχε
  καΐ αύτό τό αξιοσημείωτον: "Οτι
  Εγινε είς παραμονάς ημερών όπό>
  τε ή προσωπΐς καταντςτ κοινωνι·
  κή άνάγκη. Δέν πρόκειται 8λως
  διόλου περΐ άστειότητος. Μάσκα
  ή μΐα μάσκα καΐ άλλη. Μέ την
  διαφοράν δτι ή τιρώτη είνε σοβα¬
  ρά ένφ ή δεύτερη άστεΐσ. ΚσΙ έ-
  ρωταται κατόκιν σύτοθ. Ή συσχέ·
  τισις σοβαρότητος καί άστειότη.
  τος δύναται καί αυτή νά άττοβλέ-
  ψρ, μέ την σειράν της είς κάιτοιον
  σκοπόν; Φαντασθήτε κατά τάς η¬
  μέρας τΟν "Απόκρεω νά παοου·
  σιασθοθν οί μασκέ μέ Αντιασφυ·
  ξιογόνους προσωπίδος ή μέ τα κο·
  στοόμια έκεΐνα άπό καουτσοθκ τα
  τόσο χοήσιμα εναντίον τοθ φοβε·
  ο ού «ύπερίτη». θά υπάρξη έδω
  αρκετόν περιθώριον σοβαρότητος;
  "Η θά μεσολαβήση καί πολλή....
  άστειότης;
  —Νά σας πω απήντησεν ό πρω-
  τος ποο έμυήθη είς την στενοϋ οί-
  κογενειακοθ κύκλου συζήτησιν ε¬
  κείνην. Ό χημικάς πόλεμος δέν
  Εχει μόνον την παθητικήν τού αμυ.
  ναν. Είνε τόσο φοβεράς είς την
  διεξοδικήν ανάπτυξιν των άποτε-
  λεσμάτων τού πού άπαιτεΐ νεθρα.
  Ακριβώς δέ διά την κατανόησιν,
  μίαν κατανόησιν ψόχραιμον καί άν
  ταποκρινομένην είς τα δεδομένα
  τής μορφώσεως δσον καί τής «έ·
  τοιμότητος» είς διδομενην στιγμήν,
  των μέσον τής παθητικής άεραμύ-
  νης. Μία αΐθουσα... χοροθ πλήρης
  άπό τΐροσωπΐδας, ψίκαστήρας, έν.
  δυμαοΐας είδικάς τής άντιαεροπο·
  ρικής ύττηοεοίας κλπ. θά κατέχη
  την σημασίαν κοΐ των κοινων με¬
  τημφιεσμένων καί των σπανίων.
  θά δημιουργή την ψευδαΐσθησιν
  τής άστειότητος ακριβώς διά νά
  μδς δίδη τα ψυχικά μέσα νά άντα
  ποκρινώμεθα κοινωφελώς είς την
  τραγικότητα τοθ φαινομένου.
  Καί αύτά μέν παρετήρησεν ό Θε
  τικός έρευνητής τοθ Θέματος. Έ
  λησμόνησε 8μως κατά την γνώμην
  μου νά προσθέση δτι μΐσ τοιαύτη
  εμφάνισις Θά παρευσίαζε κάτι τό
  τερατώδες καί τό πρωτόγονονκαΙΘά
  προεκάλει βασίμως τό άντιπολεμι-
  κον αΐσθημα. Συγχρόνως δέ Θά ά·
  πεδείκνυε ώς όμολογουμένως ... ά-
  σΐείους τούς άνθρώπους τούς άπο
  βλέψαντας είς τό τοιοθτον άλληλο-
  φάγωμα.
  Ό Άλλος
  —Ό«ου ή δίαιτα είνε σχε
  τική μέ χά..., «ολιτικό:
  ♦ρονήματα.
  Είς τό νοσΐΧομιΤον τοθ Αϊξ,
  Ινας άοΒενής ίιιιιαρτυρήθη είς τάς
  αρχάς, Βιδχι β Ιατρος τοθ άπηγί-
  ριυαι νά τρώγη χρίιςχαί νά χαπν(
  ζη.'Ο άαθενής £ ίποΐις άντ]κιν είς
  τό Αά'κον Κίμμα, ίοχυρ!σ8τ) 5τι
  δ ίατρός ήτο έΊΐαδος τ&ν πυροσταυ
  ριτβν χαΐ δτι τοθ Ικέβτλλι τίσ3^
  αυστηράν δίαιταν διά νά τον έκδι
  χηθ^ διά χά ίτολιτκά τού φρονή-
  μ»τα. Ό ίατρός, χληΗιΙς ιίς ά ν ά
  κρίσιν, άπίχροκοε μετ* περιφρονή
  οΐως την χατηγορίαλ, δηλώσας !χι
  {ή δίαιτα την οποίαν είχεν όοίσει
  ήτο ή μένη ίνϊεϊΐιγμίντ) δι' Εοβυς,
  ϊπως ό διαμαοτυρίμΐνος άσΒενής,
  δποφέοουν άπο καρδ'αχά νοοήμα-
  τα. Άλλά %1 διαβεβαιώοεις τοθ
  ίατροθ δέν ΙΊιιιοαν τόν άσθενή.Έ
  κΐ πλέον είς ένδειξιν αλληλεγγύης
  χαΐ πολλοΐ άλλοι άσθενείς ήαεΐλη
  ααν δ ΐι θά χηίύξουν την απερ
  γίαν ττ)ς πείνης. Τό άηοτέλεαμα
  ή:ο ν' επιτραπή είς τόν άαθενή τέ
  χρίας χαΐ τό χάηνιαμα. "Ολίγας
  ίμως ημέρας κατόπιν, δ άοθενής
  παρέδοσε τό πνεθμα.
  *»*
  —Ή τραγωοία τοθ μικροθ
  Μάτσον.
  Ή άμεριχανιχτ] άατυνομία !έν
  χατώρθωοε άκόμη νά άνακαλΔψς
  τόν δολοφονον τοθ μιχροθ Μίτοον.
  Έν τώ μεταξύ συνίλαδε χάποιον
  όνέμ&τι Τζώρτζ Οϋΐλσων 6 οποίος
  δποδληθιίς είς ανάκρισιν εδήλω¬
  σεν 8χι είναι πολύ εύχαριοτημένος
  διίτι ό μικρές Μάτσον άπήχθη
  χαΐ ίφονιύθη. ΔΕ αρχαί ηιατεύουν
  8τι έ συλληφθείς ι ίνα ι άνιαΐρρ:
  πος. Συνελήφθη ίπίσης ιΓ',πιώην
  τρόφιμος ταθ ψ^χιατρείου τής Λΐό
  ι'νσβιλ, δνίματι Φίουλετ, δ οποίος
  δμοιάζει μέ τόν μυστηριώδη επι
  οχίτπψ δ δ ποίος μετέβη είς την
  οικίαν Μχτοον χαί άπήγαγε τάν
  άή μικρόν.
  ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ —
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα καί άνταιτοκριτσΐ
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής "Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζικής ίρ
  γασίας υπό συμφέροντας ορους.
  Το,τελβιόχβρον
  εν ]<ρητΓ, ΠΛΑΤΕΙΑΖΙ ΣΤΡΑΤ |||Α]Α^ Προτιμάτε τα αύτόαατα ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠλΟΝ Σ. Σ. Σπαγουλίδη 'βββς 1821. Ευκολίαι 4·ιΤΤ?γγ?)ιτΤ?!τΤΤΤ1! Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τοϋ ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚϋ 25ον σχύλλε, γιατΙ μοθ διαταράασσεις τον Οτνί μου. Ανοιξα τα μάτιά μου τρομαγμί νος «πό τό άπαΕαιο δνειρο χαί ι[5χ χάτι τρομακτιχο Ιπίοης, κου δέν ή^αν δμως δ'ειρο. Δ6ο μέγα λα μάτια μέ Ικύτχαζιν μέσχ στ* σχδτος. "Ει»ηηξ« μιά χραυγή χαί πετάχθη*α δλίρθος Μέ την χραυ- γή μου έξύπνησαν χαί οΕ άλλαι. Γύρα) μου Ιβλεπα άχδντια χαί μβθρις σχιές, Ινα δέ άχόνιιον μοθ ήγγιζε στδ οτ*)θος. —Μή χινηθήτε! ιίτιε μιά φωνή σέ γΐϊ διάλεχτο πίύ Ιμοιαζε πολυ την άραβιχή, ΠοΙαι είσθε χαί για· τ! ήθατε έδω; Μιλήατε γιατΙ θχ πεθάνετε! —Είμεθα χαξειδιηται χαί ήλθα με έδβ χαχά τύχην, απήντησα, μέ χά πιδ χαλά μου άραβιχά, χά δ- ποία ίφίίνετο δτι έχαχαλάβαιναν οί αγιρΐοι. Αύτδς κου μοθ είχε άχουμκήση τό αχδνχιο στό στήθος έοΐράφη οέ χάκοιον πού ιστίχετο κιο μα- χρυα. —'Πατέρα, θά τού; σχοτώσουμε; —ΤΙ χρβμκ Ιχει τδ δέρμα των; ρώτησε δ άλλος. —-Λΐϋχό είνε τα δίρμα των. —Μή τούς σχοτώσετε. Τίσσχρει ><ή'λιου(> πρΐν ίλ»6α μήνυμα. «Έ
  χείνη πού πρέπει νά οπαχιύεχαΐ»,
  διέχαξε αν έλθουν λευχοΐ νά μή
  τούς σχοτώσουμε. Θ2 τιΰς παρα-
  ίώσουμε σ' «έκείνη πού πρέπει νά
  δπαχούεχαι». Φέρε χους ϊξιο χαί
  χά ηράγμαχα πεΰ ίχουν μαζΕ ιω».
  Όταν έβγήκαμε ίξω εΐδαμε δτι
  οί άγοιοι ήσαν καμμιά πενηντα-
  ρισ, ώκλισμένοι μέ δδρατα. Ή
  σαν οψηλοΐ χά Ι ίΐχυροΐ άνδρες,
  άλλά τό χρωμά των ήιαν σοχολα-
  ιί μάλλον παρά μαύρον. Δέ' φο
  ρούσα» τίποτε έχτδς άπδ Ινα δερ
  μα λεοπαρδαλεως σιή μέαη.
  —Πώς τα δλίπεις χά πράγμαχα
  θεΐε; εΐκε δ Λεί.
  —Την παθχμε γιά χκλά! είπε
  δ Τζών.
  Ό Μωχάμεχ έπανελάμβανε 5ι·
  αρχως «'Αλλάχ» «Άλλίχ>,
  —Πατέρα, δ Ινας είνε μαθρος,
  θά χον οφΐξουμι; ρώτησΐ μιά φω
  νή. Τί διέχχξε «Έχε(νη πού πρί·
  πει νά οπαχούεται;>
  —€*Εχε[νη» !έ» εΕπε χίποτε γι'
  αυτόν, υ (έ μου. Πλησίασε νά σοθ
  δμιλήσω.
  ΈκεΙνος πού έκαμε την έρώχη
  σΐ, επλησίασε τόν ά^θρωπο, πού β
  λοι Ιφώναζαν «παχέρα», άνΐηλλά
  γησαν δύο φρίσεις χαί δ «υί,δς>
  ϊπιμαχρύνθη μέ Ινα σχρχασχιχδ
  γέλιο πού μοθ έπάγωσε τδ αίμα
  στΐς φλέβες.
  —Πίσοι είνε οί λευχοΕ: ρώχησε
  δ πατέρας.
  -Τρείς.
  Έμπρίς, λοιπον, νά μεχαφίρε
  τε ού τούς χαί χά πραγμαχά των
  $πδ έχεΐνο χό ξύλο πού πλίει—1ν
  νοΐθσε τή βίρχα μας.
  Μά; Ιπιασχν χαΐ μόίς Ιβαλαν
  τδν χαθένα 9* Ι'α φορεΐι σχεπα
  στό, τδ δπιΐ?ν μεχεφίρετο άπδ
  τέσααρες άνδρας οΐους ώμους των.
  Έμπήχαμε μέαα χαί Ιξαπλωθήχα
  αε άναπακχιχά οτά φορεϋ μας, τα
  δπιΐχ ήσαν χατεοκευασμίνα άπδ
  δφαισμα πλεγμένο άπδ ίστίύς χαρ-
  των.
  —θίυμίσιαΐ είπε δ Λ<4. Αυτοΐ οί ίνθρωποι ι(α πολυ δποχριτωΐΐ χοΕ. Καιρό εΐχα νά μπω α! χαξ(. (συνεχίζεται) ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ— Ή δνΐς ^ Εύαγγελι· Γ. Κσλημεράκη άδελ- φή τοθ έν 'Αμερικίι Προέδρου της Παγκρητικής Ενώσεως κοΐ έκλε- κτοθ φΐλου κ. Νικολ. Καλημεράκη καί ό κ. Βασίλ. Γ. Άνυφαντης έτέ- λεααν τους γάμους των ·>1ς Πιτ
  τσβοθργον.
  Πεμπομεν συγχαρητήρισ και 60
  χάς είς τούς νβονύμφους.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ,-Ό κ. Διογένης
  Σιγανός Άγρονόμος "Ιεραπέτρας
  καί ή ΔΙς Μαρία Δρυγιαννάκη Εδο
  σαν αμοιβαίαν, υπόσχεσιν γαμου.
  ΘΑΝΑΙΟΙ.—ΣκληράμοΓρσ άνήρ
  πασε προχθές άπό τάς άγκάλας
  λατρευτής συζύγου καί άπό τόν
  εορύν κύκλον άγαπητών συγγενθν
  καί φΐλων τόν απότακτον Αοχαγΰν
  "Εμμανουήλ Μαζωνάκην έκ ΣητεΙ
  άς. Τόν πρόωρον Θάνατον τοθ_ έκ
  λεκτοθ της τέκνου εδέχθη μετ" ά
  ληθοθς όούνης καί άπεριγράπτοΐ/
  πικρίας ή έπαρχΐα τής Σητείας. "Ο
  μεταστάς υπήρξε ήρως των δεκαβ-
  των πόλεμον, τιμηθεΐς κατ έπανά
  λήψιν διά παρασήμων άνδρεΐας,
  άλλά καί έν εΐρήνη τύπος καΐ Οπο
  γραμμός άνδρας, τόπος καί υπο
  γραμμος κοινωνικοθ άνθρώτιου καί
  συγγενοθς καί φίλου. Διά τοθτο,ή
  κοινωνΐα τής ΣηΐβΙας συνέρρευσεν
  άθρόα είς τό Πισκοκέφαλον, τόπον
  τής καταγωγής τοθ έκλιπόντος <<αΙ συμμετέσχε τοθ πένθους των οί κείων τού, παρακολουθήσασα τόν πολύκλαυστον Μαζωνάκην μέχρι τής τελευταίας τού κατοικΐας έν καταφανεΐ συγκινήσει καί έν μέσφ γΕνικοΟ πένθους. Συμμεριζομένη η «Ανάρθωσις» τοθ πένθους των οίκείων τού τοίς άπευθύνει βαθύτατα συλλυπητήρια εύχομένη νά είνε έλαφρόν τό χώ μα πού έκάλυψε τόν καλόν καί ά λησμόνητον φίλον της. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Καθήκον έ- πιβαλλόμενον Θεωρώ Οπως καί διά τοθ τύπου άτΐευθύνω τάς ευχαρι¬ στίας καί την εύγνωμοσύνηι' μου πρός τόν διακεκριμένον Ιατρόν τής πόλεως κ. Μιχ. Ίερωνυμάκην οιά τάς σωτηρΐους υπηρεσίας τάς οποίας προσέφερεν κατά τόν τοκετόν τΡς Θυγοτρός μου "Ελένης καί διά τό Θερμόν ενδιαφέρον μέ τό οποίον αΰτός καί τό προσωπι¬ κόν της Κλινικής τού επέδειξαν διά την καταστασιν της έφ' *λας τάς ημέρας καθ* άς παρέμεινεν αυτή υπό την έπιμέλειαν των. "Ηράκλειον 28 ΊανουαρΙου 1937 Άβκναβιος Σκουλάς —Αισθανόμεθα την υποχρέωσιν όπως κοΐ διά τοθ τύπου έκφράσω μέν την ευγνωμοσύνην μας πρός τόν Ιατρόν κ. "Εμμανουήλ Τζωρα κολευθεράκην ομοχώριον μας δια μένοντα έν Ηρακλείω τόν κάτοχον καί έμπνευσμένον της Ίατρικής Έ πιστήμης, Οστις έσωσε τον υϊόν μου έκ σοβαράς ασθενείας πλευρΐτιδος καί περιτονίτιδος. Προσέτι εύχαρι στρ (όν κ. Γεώργιον ΊρανταλΙδην Ιατρόν χειροθργον, όστις ένοσήλευ σεν αυτόν έν τ^ Κλινικη αθτοθ επί 40 ημέρας, Εύχαριστω άκόμη καί άπαν τό προσωπικόν τής Κλινικής διά τάς ιτεριποιήσεις, τάς οποίας έίΐεδαψίλευσαν είς αυτόν κατά το θιάστημα τής νοοηλβΐας τού, "Εν Δαφναΐς τη 27)1)1937 Ό ευγνωμονών πατήρ Νικ. Άρ. Λο»Ν«δ*κης *** Γύρω οτήν πόλι μας. ΑίΙΪ, Γ ΧΟΖΥΡΪ! ΔΙΚΗΓΟΡΟϊ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — -—-ι——— τβ γραφείον τβ» επί τής βδβυ ΚυδΜνίβς (Κου ταλ«) π«ρά τας ΚάτΝ Φυλα κάς. Αναλαμβάνη ειάίσαν άνεξαιρίτως ΰΐόθεσιν. Η ΜΙΝΟΑ Φίρεται είς γν&σιν το6 ΚοινοΟ 8τι λονν της χρίαευς ή λ Τ«»ε Μ Λ 1Τ«»ε·»« ΜιΙΙώαΤΪ^. αι «πό οήμερον.» τ* χ«τι.βτημ« καφενειον, ύ{ κβ1 «ρ,,Γ,^ πλ6 λβιπβν β «» Ιοιακΐ. ρκς οί «ηβατρατοι άΕΐΝματικοΙ ίπΐίς παρέχον τ*ν νηββτβριϊίν Καί ή χθεσινή λιακάδα δέν ύπήρ ξε προαγγελος σταθεράς καλοκαι· ρΐας. —Δεδομένου δτι τα σύννεφα την διέκοπτον συχνά—πυκνά καί γενι¬ κάς τα καιρικά οημεϊα δέν £6ιδον ένθαρρύνοεις βελτιώσεως. —Κουτσοφλέβαρον άλλως τε καί συνεπως .. κουτσόν είς δλα τού τον είπαν τόν μήνα είς τόν οποίον εισήλθομεν αΐσίως άπό 6ς. —Πολύς κόσμος καί δή τβν λαί κων τάξεων παρηκολούθησε την προχθεσινήν διάλεξιν έκ τής σει ρδς περΐ παθητικής άεραμύνης. —Τάς οποίας διοργανώνει ή επί τούτω έπιτροπή, —Όμιλητής ώς γνωστόν ήτο ό λοχαγος κ. Περάκης επί τού *.16ι κοθ Θέματος των πολεμικον άβρί ωνκαΐ τής προστασίας τω*τ έξ αύ των. —Τό θέμα καί ό τρόπος μέ τόν οποίον τό έχειρίοθη ό όμιλητής παρουσΐασαν εξαιρετικόν ενδια*ε ρον. —Έντός των ημερών άναμίνε ται τό ϋφασμα 1< τοθ όποίου Θά γίνουν αί στολαΐ των άγροφυλά· κων καί γενικώτερον δΛων των βαθμοφόρων άγροφυλακής. Σημειώνομεν στήν πληροφορίαν ώς Ικανοποιητκήν λαμβανομένης υπ δψιν τής οημασΐας πού εχει ή στολή διά την ένιαίαν εμφάνισιν τοθ σώματος. —"Αλλά καί την επιβολήν καί διευκόλυνσιν των καθηκόντων των άγροφυλάκων οί όηοϊοι ουχνά τιυ χνά παρουσίαζον ·ψιν κάθβ άλλο παρά την πρέτιουσαν άπό άπόθιεως περιβολής. -Ή γρΐππη έξακολουθεί νά ση μειώνη κρούσματα καί μάλιστα υανατήφόρα είς τούς γείτονος νο μούς. -Πάντως είς τόν ημέτερον ή δι άδοοΐς της βΐνβ πάντοτε ι,βρ τορι ομένη καί μορφής ίλαφράς. Αης*? ζ, εΤνε Ιό "Ροβαλλόμενον άτιόψε είς την Μινώαν: «Ό κύριος μέ τό χαμόγβλο». Ρ ς Ι^1 1 τά νειάτσ» ς χαριτωμένεο βιλ μοτ.εΡέττες προβΑέπετα7 δ6ς 6τι Θά συγκεντρώση πολύν κόσμον είς Ι^Κΐνημ£,θ£οτΡον Πουλακάκη προβάλλεται, ΕΚΠΛΗΪΕΙ2! "Οτι Τ* "1 Αβπν«.ίβ«τ4όί3 β νρήγβρ» κκΐ τβ ΗρεΜλειβ! μΑγβ ταιγγίινΐΗο β,βΜ «» καί τίιν βαυμασί» ηβλ««ρβσ»ιιτη Άβ γεντινπ *ρχπβτρ* τβυ οτνκβις«ρΐ οθηκε γι« τίς «ετεινέβ ί'»110, έξέσηασεν υ< ^' νρόνΐα σα Είνε Ο ώστεή Υ τοθ αοζ ι ε Ι7ϊίκοσι8ύο χρόνκ ΙλΤ| . ·Λ·ι 4 ΐνο «ού· στή ! Ιΐροιιαλοθσΐ τί ' Γτήν έηικΐνβυ τών νεύρων τί ν οθζογος ηολιτι»ή. ηεράση τα έι. όνια μέσα σ* « . Κάθε νύχ' ^8ής καί άνΐκανοι ^ίβοσάνιζενάβιΐ «ίΐΐηςσβμσ. Ε" οαχοόνια. τό κορίτο ιΐοτατο μ>αν άχαρπτ
  «Ο έρωτισμοθ της,
  οανιοιήριο ταΐΐΒΐνοί
  κροοβλητικό «ού 6ε.
  θΐρβΜν ά«ό την ι
  "Έτσι δ όλέθρΐι
  ριαμόςτης, ή οΐωνΐ'
  της, ή διαρκής ελλε «
  ιφεως, ή άλλόφρ
  Μς της στΐς δια
  ίιι-ήσαν παρθ τυτΐιΐ
  Ιΐιιβα μ. άς άνικανοι
  α[σθηπιακί|ς
  ΙΔΙ
  Ή άρχακ
  'Ελληνικών
  Κΐφβλαια, Μετ·]
  Κβτββίαεις
  *Υη·>ΐ8ΐτ«οτι
  Ύπβκατβοτι
  βοιιΐ Νο 17.
  ο
  Νο 17-
  -Ρ*χτ·ριΐο
  'Αντβπβχρι
  «·δ
  . "Εκτελεί
  Εργασίας εί
  Κ ι
  ΠΡΟΤΙΜΜ
  Κα?1ναΐ *
  1
  Λ Π Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ - -
  32ον
  Οί νεώτεροι βιογράφοι της,
  προσπαθΔντας νά λύσουν τό
  αΤνΐγμα τοθ χαρακτήρος τής
  νέας αυτής πού δέν εΐχε γί¬
  νη άχόμη γυναΐκα, πιστεύουν
  •πώ; εύρη" «αν την έξήγησι στή
  μοιραίαν έπΐδρασι τής πικρή
  συζυγιχής άπογοητεύσεώςτης.
  Πας τό άθώο, άτιλό, ύγιές, κο
  ριτσάκι τ&ν δεκατεσσάρων
  χρόνων πού ήταν δλο γέλιο,
  6λο χαρά, δλο παιγνίδια μέσα
  στό παλάτι καΐ τό δάσος της
  Βιέννης, έξέστιασεν υστερ'^ά-
  πό πέντε χρόνΐα σαν άσυγ-
  κράτητος χείμαρρος πού έν·
  κρέμισε θρόνους καΐ βσσίλεια
  κ' έπλημμύρισε τή Γαλλία στό
  αΤμα. "Η μοϊρα ερριξε τό μ>-
  κρό κορίτσι στήν άγκαλιά έ
  νός άνδρα πού δέν ήταν άν
  δρας. ΕΤνβ άλήθεια κώς τόν
  καιρό τοθ γ ομού της ήταν τό
  σο μιχρή, ωστε ή γεννετήσιος
  άνωμαλία τοθ συζύ-γ-ου της
  δέν θά την κατέθλιββ. Ποίος
  θά έτολμοθσε νά υποστηρίξη
  «ώς ή παρθενΐα είνε άνώμα-
  λος κατάστασις Εως τα είκο¬
  σιν, εΐκοσιδύο χρόνια; Άλλά
  ΐκεΐνο πού, στήν περίπτωσι
  της, έπροκαλοθσε τόν,, χλονι-
  σμό χά Ι την έπικΐνδυνη υπέρ
  διέγερσι των νεύρων της είνε
  δτι 6 σύζυγος πού τής έπίβα
  λεν ή πολιτιχή, (έν την δφη
  σε νά περάση τα έπτά έκίϊ
  να χρόνια μέσα σέ απόλυτον
  άγνότητα. Κάθε νύχτα, ό χον
  δροειδής καΐ άνΐκανος έκεΐνος
  νέος έβασάνιζεν δ&ικα τό νεα
  νικό της σώμα. Έτσι, επί τό-
  σα χρόνια, τό κορίτσι αύτό ύ
  Φΐστατο μίαν άχαρπη οιέγερσι
  τοθ έρωτισμοθ της, Ινα βα
  σανιστήριο ταπεινωτικό καΐ
  προσβλητικό πού 6έν την έλευ
  θέρωνεν άπό την παρθενΐαν
  της. "Ετσι 6 δλέθριος έκνευ
  ρισμός της, ή οΐωνΐα ταραχή
  της, ή διαρκής έλλειψις Ικανο¬
  ποιήσεως, ή άλλόφρων παρά
  δοσΐς της στΐς διασχεβάσεις
  βέν ήσαν παρά τυπικά έπακό-
  λουθα μιάς άνικανοποιήτου συ
  νεχοθς αΙσθηαιακτΚ διεγέρσε
  ως. Έπβιδή ποτέ δέν έσυγκι·
  νήθη καί Βέν {κοινοποιηθή Ε-
  ως τα τρίοβαθα τοθ είναι της,
  ή γυναΤκα πού βέν είχεν άκό-
  μη κατσκτηθβ .μβτά έπτά χρό
  νια συζυγικοθ βΐου, έχρειαζό-
  ταν πάντα κΐνησι καί θόρυβο
  γόρω της. Καί β,τι στήν άρ
  χή βέν ήταν παρά παιδιάστι-
  κη χαρά καί εόθυμία κατήντη-
  σε σιγά—σιγά μιά β(ψΐ άπο
  λαύσεων, δΐψαι νευρική καί άρ
  ρωστιάρικη, ή όπο(α έσκανδά-
  λιζεν βλη την αύλή κσΐ την ό
  ποία άδικα ή Μαρία—©ήρε-
  σία καί δλοι οΕ είλικρινεΐς φ(-
  λοι έπροοπαθοθσαν νά κατα·
  πολεμήσουν. Ένφ στόν βασι-
  ληά ό βεσμευμένος άνβρισμός
  εύρισκε βιέξοβο στήν τραχειά
  βουλειά τοθ σιδηρουργοθ, στό
  πάθος τοθ κυνηγοθ καί την
  σωματική κόπωσι, σΐή βασΐ-
  λισσα τό έρωτικό συναΐσθημα
  επήρε τόν στραβό δρόμο, κα¬
  τέφυγε σέ τρυφερές γυναικίΐ-
  ες φιλΐες, σέ διαξιφισμούς μ έ
  νεαρούς εύγενεΐς, σέ άγάπη
  τής τουαλέττας καί άλλες Ι-
  κανοποιήσεις άνεπαρκεΐς γιά
  την ΙδιοσυγκρασΙα της.Νύχτες
  όλόκληρες άπέφευγε τή συζυ
  γική *λίνη πού Γ)ταν γι' αύ
  την τόπος μαρτυρ'ου* κ' έν ώ
  ό θλιβερός σύζυγος ΐϋρισκε
  στόν βα€ύ Οπνό τού την άνά
  παυσι άπό τούς κόπους τής
  σωματικής δουλειας καί τοθ
  κυνηγιοθ, αυτή έσερνόταν έ"·
  ως τίς τέσσερες κο[ πέντε τό
  πρωΐ σέ βημόσιους χορούς,
  χαρτοπαικτικές λέσχες, μέ δ
  ποπτβς συντροφ ές, έρεθιζομέ-
  νη μέ τα έρωτικά πάθη των
  αλλων—άνάξια βασίλισσα γι
  ατΐ έπεσε στά χέρια έν ός άνι
  κάνου συζύγου. Άλλά ώρι
  σμένες στιγμές σφοδράςμελαγ
  χολΐας έφανέρωναν δτι ή έ
  λαφρότης καί ή ξενοιασισ
  της,ήσαν κατά βάθος, άχα-
  ρες, ήσαν ό άντΐκτυπος μιάς
  εσωτερικάς απογοητεύσεως.
  ΠΙσω άπό τή μανΐα των άπο
  λαύσεων έκρυβόταν ή άπελ
  πισΐα μιάς γυναίκας.
  (συνεχΐζειαι)
  ΕΟΙΙΚΙΤΡΑΙΕΖΑ τ» ΕΑΛΑ1ΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικών Τραπεζών.
  Κιφάλαικ Μετοχικαί χ«1 άκοθεμάτΝν Δρχ. 1.205.000.000
  κ«τ«βίβ(ΐς » κ οοο,οοο,ο»
  Ύποκαταστήματα είς ίλην την Έλλάδα.
  'Υποκατάστημα έν Άλεξανδρεία: Κηβ 8ΐα_.-
  ϋοαΐ Νο 17 ·
  'Υποκατάστημα εν Καΐρν: Κΐιβ Ευαβά βΐ
  ϋΐηβ Νο 17-
  Πρακτορείον έν Ζαγαζίκ: Καβ Τβντίί-1.
  Ανταποκριταί είς ·λα$ τας χώρας τ·δ έ£ωτε-
  ρικβΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταβέσεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι-
  ευτηρίου καί επί προθεσμία, μέ λίαν εύνοϊκα έ-
  πιτέκια.
  νο^ΐς 51
  Ίδρυθεϊσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος συμφώνως με τβύς νομβυς της Πβλιτεί-
  «ς τής Νέας Υόρκης, πρός εζυπηρέτηβιν τδν *ν
  Άμερικά Έλλήννν.
  Κεφάλαια όλοβχερώς καταβεβλημένα
  £ 1.38Ο.ΟΟΟ.
  κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ |
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ
  Είναι άσυναγώνιστος είς τΐοιότητα
  καί τιμήν. _______ ν
  Γαλακτ·μηχαναί—
  — Εύρωπαΐκ&ν 'Εργοστοιοί«ν
  Άντιβρόσωβος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  Βΐΐιυιιυιυΐϊΐιιιιυιιιυιιιιιιιιιι ιιμιιιΊΜΜ^
  Γ
  Μ!
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ
  ΑΙτροφσΙμας
  Γενικαί
  διαιτολονικαί γνώσεις
  Β.'
  Άπό τόν προχθεσινόν -(νακα
  βιβάσχεσθβ άρκετά περΐεργα
  πράγματα* έν πρώτοις δτι τό
  τυρΐ είνε τό πλουσιώτερον
  είς λεύχωμα τρόφΐμον, έπομέ
  νως καί τό θρεπτικώτερον δ-
  λων άφοθ βέ καί ό σΐτος βΤ·
  νβ τό πλέον λευκωματοθχον
  βλων των βημητριακων, επβ
  ται βτι τό περίφημον ψωμότυ-
  ρον, πού παρίστανεν είς άλ¬
  λας εποχάς ένδειξιν πενΐας
  καί στερήσεως ή τροφήν ά-
  νάγκης πρόχειρον καΐ δήθεν
  άνεπσρχί), είνε ό θρεκτικώτε·
  ρος συνβυασμός τροφών δια τό
  α&μα, άφοθ καί τα δύο πλήν
  των αλλων άναγκαΐων διά τό
  σωμα συστατιχων κεριέχουν
  περισσά λευκωματοειβή, 8η-
  λαβή τα χυρΐως άναπλαστικά
  τΔν κυττάρων στοιχεΐα. Έ·
  πειτα πρός παρηγορΐαν των
  οί πτωχότεραι άστικαΙ τάξεις
  καί αί γεωργικαί μανθάνουν
  βτι τα ΰσπρια, μέ τα ό πό Τα
  συνήθως ζοθν, είνε τροφή πε
  ρισσότερον καί άπό τό κρέας
  λευκωματοθχος καί έκομένως
  δύναται ν' άναπληρώση την
  Ελλειψιν τοθ κρέατος, βπως
  καί πράγματι την αναπληροί
  θαυμασΐως, δι9 βσους δμως
  έχουν ύγιή καί ΐϋρωστα τα
  πεπτικά δργανσ, διότι ή όσπρί
  νη είνε λεύκωμα, τό οποίον
  κάπως βυσκολώτερον των δλ
  λων καί χωνεύεται καί άπορ
  ροφεΐται.
  ΚαΙ βιά νά τελειώνομεν μέ
  τα λευκωματοειδη1, κροσθέτω
  δ τι καθημερινώς δ δνθρωπος
  βιά των άπεκκριμάτων τού
  καί κυρίως βιά των οϋρων
  τού χάνει κατά μέσον δρον
  15 πεοΐπου γραμμάρια καθα
  ροθ άζώτου ώς προϊόντα πε
  ρΐττά τής όργανικής φθοράς
  τοθ σώματος, γ] τις βΐνε φυσι
  κόν άποτέλεσμα των άνταλ
  λαγφν τής Ολης πού άποτε
  λοθν τό μυστηριώβες φαΐνό
  μβνον τής θρίψεως- Αύτά τα
  15 γραμμάρια άζώτου είνε
  άνάγκη νά άναπληροθνται
  μέ λβυκωματοειβεΤς τροφάς,
  των οποίων ή σχετιχή ποσό
  της άνέρχεται περίπου είς
  100 γραμμάρια.
  ♦ *
  Μβτά τό λεύκωμα, άπαραΐ
  τητος διά τόν ζωϊκόν όργανι
  σμόν τροφή εΤνβ τό λΐπος,
  δηλαδή έν γένει οί λιπαραΙ
  ούσΐσι, είτε ζωΐκαί (ξύγγι,
  βούτι>οον, μαργαρίνη, λΐπος,
  μουρουνόλαβον κλπ.), είτε φυ
  τικαί (^λσιόλαδον, καρυβέλαι
  όν κλπ). Πλήν τοθ άφθόνου
  λΐπους πού ευρίσκεται υπό τό
  δέρμα καί άναμέσον των μυ
  ών καί των διαφόρων σπλάγ
  χνων, λΐπος ύπάρχει καί είς
  τα νευρικά δργανα καί είς τό
  ήτταρ. Όλοι οί ΙστοΙ καί οί
  χυμοΐ τοθ όργανισμοθ, πλήν
  τοθ ουρου, περιέχουν λΐπη,
  πρό πάντων δέ τό γάλα (2
  Εως 18 τοίς ο)ο) ή πρώτη αύ
  τή τροφή των θηλαστικων.
  Εϋρίσ<εται δέ τό λΐπος έντός τοθ ανθρωπίνου σώματος εί τε ώς ελευθέρα σταγονΐδια είς τούς διαφόρους χυμούς (δ πως είς τόν χυλόν, τόν λεμ φόν, τό οΐμα, τό γάλα κλπ.) εΤτε ώς κύτταρα λιπώβη, ώς σταγόνες δηλαδή λΐπους έγ κΕκλεισμέναι έντός σφαιρικοθ περιβλήματος (λιποσφα(ρΐσ) καί τότε άποτβλοθν (βιαΐτερον ίστόν, τόν λιπώδη (στόν, δ στις ύπενδύει τό δέρμα καί αποτελεί υπό ι ήν επιφάνειαν ολοκλήρου τοθ σώματος τό προστατευτικόν έκεΐνο ύ- πόστρωμα (καί νλαοτικόν διά τάς γραμμάς τοθ σώμα τος συγχρόνως), τό οποίον χάρις ίΐς τό βυσθερμαγωγόν τοθ λΐπους, έμποβΐζει την ζω ΐκήν θερμότητα νά έκφεύγη. πάρα πολύ άπό τό σομα. (συνεχΐζεται) Ηβΐιη. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΛΤΡΟΧ-2ΤΟΜΛΧΟΛΟΓΟ2 ΝΟΣΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ ίκπαιδευΒίΙί έν Μονάχω χά Ι Βερολίνω Τ. τ&ν καβηνητβν νοη ΒβΓ^ΐηαηη χαΐ 5ϋ111 Διιΐται τούς «άσχοντας Ικ των νοσημάτ«*ν τοθ ΠεπτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. Πλατκίκ Τριβν Καμβρβν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7-92 9ΝΕΣ Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέβτερον Ζυθεστιατόριον έν Κρήτπ Μέγαρον Διαλυνα (ΝεΤντάνΐ) Κουζίνβ πλουσί» ΗβιΙ έκλβχτη. Ύλιιια *γν4. Άκαστρ· πτουο« Μ«6«ριότπ(. Ύππρΐσί» ηρββνμβτάτη. Τιμαί άπβλύ τ»ς λογιχαί. ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ,,ΔΙΕΘΝΕΣ" Άμιλλ&ται τα πβλυτελίστΐρα εοτιατβρι« τής πρ«- τευβύσης καί βπβτελεΐ πραγματικήν Ικπληζιν δια την Κρήτην. ΠαραοκευάςομΒν γιύματκ έχΐ ηαραγγελία έντβς τοθ Κκταστήματος μ«1 είς ο!κ{«{. Πρατήριον οΐνων άποστράτου ταγματάρχβυ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ τού ν—ΌγλοΟ). Επλουτίσθη εσχάτως μέ κρασΐ ρετσινάτο κοκκι· νέλι τύπου Μεσογεΐων Άττικτΐς ύπερόχου γεύσεως κσί ποιότητος. "Ομοίως διαθέτει τσικουβιά έκλεκτης ποιότητος πρός δραχ. 24 κατ' οκάν. Κοθ' έκαστον Σάββατον τό πρατήριον τοθτο θά πωλ{| είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους. Η άποξήρανσις των έλών καί τό πράσινον. "Υπο τοθ δπουργοθ τής ΠαιίιΕ· άς χ. Γεηργαχοπούλου άπεφασί- σ9η 5π»ς ιντίς τοθ μηνός Φιδρου αο(ου χαθιερωθζ ϋ&ομάς πραστα- οίας τοθ δάοους, χαχά τό διάστη- μχ τής οποίας είδικά ουνεργεΐκ ■χ μαθητδν χ~1 γεωπονω" θχ χά ατΓέφουν τάς χάμπας. Παίς τδν αχοπΑν τοθτον ι χ. Γιωργαχίπαυ- λος εζήτησε παρά τοθ συναίέλ· φού τού επί τδν ΟίκονομιχΑν ήν Ιγχρισιν μιχρΧ; πισιώσιως διά την αγοράν χαταλλήλων έργα λΐίων. Έπίσης δ χ. δπουργος ττ]ς ΠαιίιΕας είς σχετικήν ο»νερ γασίαν τοα μιτά τβν δπουργ&ν Γε ωργΐας χαί Έσωτιριχβν έζήχη- σιν Επιος χκτά την βίδομάία προ στασίας τοθ δίσίυς, ήΐις θά διορ γανοθΐαι την κατάλληλον εποχήν εκάστου Ιταυς, χρησιμίποιοθνται οΕ γεωργικοί χαί δααιχοί δπίλλη λοι ώ; χαί αί δημοτικαί καΐ χοι νοχιναΐ αρχαί. —Τδ δπουργεΓον ττ}ς Ηαιδείας θά αποστείλη έντδς τ&ν προοεχών ημερών ιίς Ληαντα τα σχολεΐχ τοθ Κράτους εγκύκλιον διά Λής ίποίας εντέλλεται οηιος κατά έβίομϊδα προατααίας τοθ ά άπχντις οί μαθηταί άαχοληθοθν ίπί ωρισμένας ω3«ς μέ τδν χαθα ρισμόν τ&ν 8αο&ν έχ ττ]ς κάμπης. Επί τη~ς σημασίας τ|ς προατα οίας τβν δαααν θά ομιλήση λίαν πρεσΐχβς πρός τού; έκπαιϊευτι χους 'Αθην&ν, Πιΐραιβς χαί Περι χωρίαν 6 χ. δπουργδς τής Παιδιί άς. Ή διάλιξίς τού θά χοινοποιη θΐ χαί πρός τούς έχπαιδιυτιχςυς τ&ν έπαρχι&ν. Ό δπουργδς τής ΠαιδεΕας ήχ· θη έπίσης είς την απόφασιν ό¬ πως χαθιΐρωθξ χχτ' Ιτος έβδο- μάς άνθελονοσικχοθ άγβνος, κατά τδ διάστηιια ττ}ς οποίας οί μαθη¬ ταί τ&ν σχολείων θά «ποξηραί- νουν μιχρά Ιλη δπά την χαθοδή- γησιν των χαθηγητβν των. 'Η πρώτη έίδομας τοθ άνθιλονοσια χοθ αγώνος θά γίνη τδν προσι- χή Απρίλιον. Αί λεπτομέρειαι καί έ τρδπος άποξηράνσεως ίλ&ν δπδ τβν μά¬ θη τβν θά χαθοριοθίθν είς προαιχΐ) συνεργασίαν τ&ν δποιιργβν Ποιι- διίας χαί Τγιιινής. —Τα ύποθηκβφυλακεϊα Κρή χης Διά διατάξεως τοθ τελευταΕου άναγχαστιχοθ νόμου πΐρί οργανι- σμοθ των δποθηχβφυλαχιίων τής Κράτους δρίζετβι Βτι τα έν Νΐαπό- λει, Ίεραπίτρα, Σητεΐα χαί Μυλο ποταμφ δποθηχίφυλαχεΐα θά διιυ θύνωντκι δπδ δποθηχοφόλαχος γ' τάξεως. ________ —Ή βναδι·ργ*νωσ»ς τής Παιδείνς. 'Η χαταρτιοθεϊσα δπδ τοθ δ- πουργοθ τής Παιδιίας δποεπιτρο πή 3ιά την μελέτην τής άνχδιαρ- γανώσΐως τΐ)ς Παιίιίας, θά δπο· βάλη είς αύτδν έντδς τής προσε- χοθς εβδομάδος τα τελιχά πορί- σματά της. —ΟΙ άνάπηροι Λαοηθίου. Τδ Κιντριχδν τοθ ταμΐίου θυ· μάτων πολέμου απέστειλε χά Ι πρδς τδπαράριημα Λασηθίου μαχροσχι- λιις ίδηγίας άφορώαας τα άπαι· ύιιενα διχαιολογητιχά πληρωμής έπιδόματος άναποχαταστάτων άνα· πήριον διά την χρήσιν 1937—38 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟιΧΙΝΗΤΟΗ 1)0 ί· ■ ΙΙΜΑη ΑΙ ΙΡ ■■π ΆναχωρεΤ ιΕ Ήρακλεί ·» έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ Βρέδΐ) κατ' ιύβεΐκν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΤ Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, £δρ·ν, Πα.ρ·ν, Νβ,ον. □ραίτορεΐον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ . 1—41 —Κατα τής αισχροκερδείας. Πληροφβύμβθα ίτι 6 ««υπουρ- Υ^β τής Άγορ«νομί«ς ν. Μηγιά- κος προήλθεν ·1ς την απόφασιν της πλήρους οργανώσεως τηςδιώ· (ινς αΙσχροΜερδιΙκς. Πρός τβν σκβηόν οιΰτον μ(λ*αό; καί (.Αίχει ηδη κβταληξβι (Ις ωρισμένα συμ· ηιράσμκτα. Καβ' & έτονίσβπ δια τβν νεκν μίτρων, χΐ* βπβΤκ β* έ>
  φαρμοαβοθν συοτηματικβς β' άκο
  κλΐΐιτκι η αΐσχροκίρδϊΐα διότι
  οί άποη'ΐρώμενοι νβ αΐσχροχιρ·
  δίΐσουν 8ά υφίσταντο»» σκληρο·
  τάτας συν«π«(«ς.
  —Δια την οργάνωσιν τδν
  οχβλικβν βιβλιοθηκ&ν.
  Τδ δπονργιΐον τής Παιδιίας δι*
  έγχυχλΕου τού πρίς τούς Γεν. Έ-
  πιθεωρηητάς τβν σχολιίων χαί
  τους διευθυντάς τβν σχολείων Μί·
  σης χαί Δημοτιχής .ΈχπαιδεΔσε
  ως, εντέλλεται δηως μεριμνήσουν
  Γνα αί σχολιχβΐ έφορίαι άνκγρά-
  φουν είς τδν πριϋπολογισμον τοθ
  σχολιχοθ των ταμιΐου ανάλογον
  πρδς τα Ισοδα χά Ι τάς λοιπάς α¬
  νάγκας τοθ σχολεΐου ποσδν διά
  την οργάνωσιν χαί τδν πλουτιομδν
  τής σχολιχής βιβλιοθήχης. Τα ά-
  γοραζόμΐνα ϊπιπλα πρέπει νά 6ι-
  βλιοδετοθνται.
  —Τα τοπικά μας ζητήμ«ται.
  Διά τβν δπ' αριθ. 3378, 3438
  χαί 3440 εγγράφων τού τδ παρά
  τφ Προέδρω τής Κυβερνήσεως δ-
  φυπουργιΐον έγνώρισεν ημίν δτι τα ί
  γραφέντα έν σχέσει με την Πά ι- |
  δαγωγιχήν Ακαδημίαν, την διον Ι
  ΛΛψφΙαν—- Ήίίΐχλείοϋ χαί τα .'
  χινας θέσεΐς των σχολείων τής ^
  μέαης, έστάλησαν είς τα αρμοδία ·
  δπουργιΐα μέ την παράκλησιν νά '
  διαταχθοθν ταχέως αί έπιδαλλό-
  μενχι ενέργειαι.
  -Τα δικαιώματα των ΕΙρη-
  νοδικων.
  Τβν ΰπουργβν τής Δικκιοβυνη{
  έπβακέφθηοαν πρβχθές μιρικοΐ
  ■Ιρηνοϋχνι έκ τ&ν παλαιοτέρΜν
  μοί Ι παρεκάλεσαν αυτόν δπως μι
  ριμνήοο καί κκθιβρνθΰ δι*β«8μι
  σις είς τβ ΐΙρηνοδΐΜΐκκον ά$ί
  ωμα. £»γχεΜριμένΝ$ παρ<κ«λε σοιν νά γίνουν τίσσκρις κκτηγο ρΐα» ιΐρηνβδικ&ν, είς τάς έ)κο(«β νά ηρβάγεινται άν«λόγ»ις τβν ι τ&ν υπηρεσίας καί άηβδοτικοτη τος. Προσάθεσαν δέ ότι ή &ν«ιττΐ ρα χκτηγορ(« 8« Ιπρεπε νά λαμ βάνη τβν μιαββν Πρβέδρβυ Πρ·) τβδΐΜΜ^τ. Ό κ. Λβγββέτης ύ«ε σχέβη νά μιλετησο τβ ζιίτημκ. Ερΐμμΰδι* Νάξου ττλεξιτβς καί χθμα πωλοθνται πσρα τφ κ. Δ. Γιαλιτακη, Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξίνοδοχεΐον 'ΑΛΒΙΠ Όδέ)$ ·Ι«νε){ 10—ηλησιέοτατα Όμονοία» Τηλεφεινον 23—303 Τελείως «νβχβινιοδέν, διβΒέτει δωμάτια εύήλια, εύβερα Μ·) καλβς Ιπικλωμένβι. Κ·θ«ρι·τητΒ «■ μεμπτον κβί δηηρΐβίον προβυμβτάτην. ΑΙΒ·«·αεεν ε>ν«ιμ·νΙ){.
  ΑΙ βνμφερε,τεραι τιμαί
  Τέ ξεν·δ·χΐΐ·ν «ΑΛΒΓΩΝ» διΐυθύνιι
  χροσώηως β ν<ετς ΙδιοΜτήτης λί ν. ΙΙ2ΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. χ ΩΝ δΐυν β ν<ετς ΙδιοΜτήτης το« αυμπολίτηί μ«· ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ
  ■·■"< Ι' ι Ηράκλειον Κρήτης Γραφεΐα Ινσντι Νομαρχίαν ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ Πρωΐα Τρίτης Φεβρουαρίοο 1937 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΥΟΜΙΣΕΩ1 ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΛΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΟΣ ΛΗΨΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου («ού άνταποκριτού μας). — Έκ τού υπουρ γείου τής Διχαιοσύνης ανεκοινώθη από ψε ότι ή Έπιτροπή πρός ρύθμισιν τού ζητήματος τώ* άγροτικών χρεών θά συνέλθη την προσέχη Πέμπτην υπό τή προεορίαν τού ύπουργού τής Αικαιοσ' νης κ. Αογοθέτη πρός λν>ψιν οριστικώ
  χαί τελιχών άποφάσεων. Ή έηιτροπή θά
  υποβάλη διά τού κ. Λογοθέτη τό πόρι
  βμά της είς την Κυβέρνησιν, ινα έγκρι
  νόκ-ενον μετά προσωπικήν μελέτην υπό
  τού Πρωθυπουργού χ. Μεταξά, διαχυ·
  πωθή είς νόμον, όστις κατά τάς υπαρ¬
  χούσας σχετικάς πληροφορίας καί θά
  εκδοθή λίαν προσεχώς. ;
  ΤΡΟΠΟΠΟΪΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ
  Φ0ΡΟΛ0ΓΙ.ΣΙΟΝΙΝ.ΕΤΔΙΡΙΩΝ
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΤΗΣ ΑΟΟΣΟΕΣΕΟΣ
  1 Φεβρουαρίου (τού
  — Κατά πληροφο
  ι «ής πηγής ή άρμ
  ΑΘΗΝΑΙ
  άνταποκριτού μς)ρφ
  ρίας έκ Κυβερνήτι «ής πηγής, ή άρμο
  δία υπηρεσία τού ύπουργείου των Οίκο
  νομικών επεράτωσε την μελέτην καί
  την σύνταξιν νέου νόμου περί τροπο¬
  ποιήσεως τής φορολογίας τής καθαράς
  προσόδου. Διά τού νόμου τούτου, τού
  όποίου ή δημοσίευσις θά γίνη ένΐός
  των ημερών, όρίζονται ειδικώτερον τα
  τής φορολογίας των άνωνύμων έταιριών
  χαθοριζομένου αυστηρώς τού ποσοστόν
  τού κέροους τό οποίον μένει «φορο
  λόγητον, ώς διατιθέμενον διά την ά πό
  οβεσιν των κεφαλαίων των έταιρειών.
  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΧΑΟΓΙΑ
  ΤΗΣ Ι1Ρ0ΣΜΙΞΕΙΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΜΕΤί ΤΩΝΙΠΟΡΕΑΔΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουάριον (τ«ΰ άντακο
  κριχβΰ μβξ).—-'Λπο σήμερον εδόθησαν είς
  την αγοράν της Πρωτευούσης κ«Λ τοΰ Πει
  ραιως, διά την κατανάλωσιν τα έ« οκορέ
  λβικ τα έποΐα επρομηθεύθη ή Κυβέρνησις
  χαί έξηυγενίσΒηοαν υπο της βιομηχανίαν-
  Σχετικάς, τό ύφυπευργεΐον τής 'Λγορα
  νομΐας έξέδωσε διαταγήν, δ»' ής καθορ.ζε
  ται ρητ&ς ότι τα πωλούμενβ σπορελαιατ, πρέ
  πει απαραιτήτως νά ίχονν προσμιχθή μέ
  έλαιόλαδον, έν άναλογία 20 τοίς εκατόν
  έλαιολ&δεν εηί της ποσότητος των οκορε
  λαίων.
  ΡΐΜΟΤΗΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΣΫΝΕΧΙΖΟΝΤιΜΑΙ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας των Πρακτομεέων Ρώυτερ καί Χά
  βάς μεταδιβομένας καί είς τό Αθηνα¬
  ϊκον Πρακτορείον ^είς όλους γενικώς
  τούς τομείς τού Ίσηανιχοΰ μετώπου,
  επεκράτησε καί σήμερον πλήρης σχε&όν
  βτασιμότης. Αί μάχαι,,διεχόπησαν λό¬
  γω των συνεχιζομένων .εισέτι καταρρα
  κιωοών βροχών καί τής χαχοκαιρίας είς
  έλάχιστα δέ μόνον τμήματα άντηλλά»
  γησαν ολίγοι καινονιοβολισμοΐ των άντ ι
  πάλων. Έν τω μεταξύ .οί μέν Κυ·
  βερνητικοί όργανώνουν τάς θεσεις χαί
  την άμυναν των, οί βέ έθνιχοί έτοιμά
  ζουν την νέαν αποφασιστικήν επίθεσιν
  των.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ Ε1_ΠΡΑΞΕΩΝ
  ΚΑΙ ΕΣ0Δ.Ν ΤΟΥ ΤΑ1ΧΙΕΙ0Υ ΜΑΣ
  Συμβώννς πρός ιήν χατά ΤβμΐΙϋν κατάστασιν
  τβν βεβαιβΒινταν, είαιιραχβέντων χαί ιΐοπραξίμων
  Ιαόίων καί η>ηεωβίντ«ν Ιξόδων τοθ Ιτους 1936
  — 37, ώς χαί τ ©ν ιίςϋτραχθίντων ενεργητικόν δπο
  λοΐποον χαΐ πληρωθέντων πκθητιχών ίπολοΐπων κα
  τα την διαχείρισιν τοθ 36—37 χό ίνταϋθα Δημόσι
  όν ΤομιΙ^ν ηαρουοΐασι ιήν ακόλουθον κίνησιν:
  Βε6αι»θέντα Ισ&οα δρχ. 58.707.550,20, ιίοπρα
  χβίνι α 49 519.152,45, ιίαπραχιίί» οπολοιπα 9.
  188.397,75. Είαπραχϋένχα ένιρνητΐχά διτόλοιπα
  898.044,60, πληρβθΐντα Ιξοδα Ιτους 1936—37,
  48.466.873,20, «ληρωϋένχβ ηαθητιχά' δπόλοιπα
  2.223.728,85.
  Οί έξοπλιομοί τού Ράϊχ καί οί Γάλλοι
  Κατηρτίσθη σχέδιον μή επεμβάσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Φεβρουαρίου |
  Τηλεγραφοθν έκ ΠαρισΙ
  «ινδτι δ ριζοσβαστοσοσιαλι
  στπ,ς βουλευτάς κ. Άρσια
  'πώ ««ηρώτησε την κυβέρ'
  νησιν κατά την χθεσινήν
  συνεδρίασιν τής Βουλής
  νερΐ τΔν «ροθΐσεών της
  Εναντι τβν γερμανικήν έ
  ξονλισμθν, έ«εμεινε δέ ώς
  «ρός τό ζήτημα τής διατη
  ρησεως £>«δ τα δκλα έναρ
  κοθς δυνάμεως άνδρων.
  Ό βουλευτής οβέμνησεν δ
  τι,ή Γαλλία διατηρεϊ ύ*ό
  τα δ«λα δύναμιν τετρακο
  σίων τριάκοντα χιλιάδων,
  ή δέ Γερμανία όκτακοσί«ον
  Κΐλιάδων.
  Ό βουλευτής κατέληξεν
  Ιεχιστήσας την προσοχήν
  τού υπουργοό τ_ν Νατυτι
  κβν έτΐί των κατά θάλασ
  σαν έξοκλισμβν τής Γερ
  μανΐας καί τής Ιταλίας.
  —Έκ Λονδίνου άγγίλλ»
  ται δτι τό εκδοθέν «θές μ«
  τα τό πέρας τής συνεδριά
  σεως τής ύαοΐ«ιτρο«ής μή
  επεμβάσεως ανακοινωθεν
  άναφιρει δτι κατόκιν τής
  4-ο*$θ)(ής ο«ό των ένδιαφε
  ρομένων Δυνάμει» ν τής 16έ
  άς δ«ως επιβληθή ελεγχος
  έ«Λ τβν είς Ίσχανίαν είσα
  γομέναν, ή ύκοετχιτρονή 4
  «βφάσισε νά έ«ιληφθο αμέ
  σι*ς τής «ξετάσε«ς τοθ κα
  ταρτισθέντος σχε&ίου, οί
  Βέ έν αύτη άντι«ρδσ»«οι
  ανέλαβον νά ύνοβάλλουν
  3» ΠΡΟ Ι'ΗΗ
  είς τας κυβερνήσεως των
  Εκθεσιν ζητοθντις έν ταύτω
  δδηγίας έκΐ των λκντομε
  ριιβν των 0«ό κρίσιν ζή τη
  μάτων. 'Η ύ«οε«ιτρο«ή θ*
  συνέλθο αυριον (σήμερον)
  «ροκειμένου νά λάβη συγ
  κεκριμένας άβοφάσεις.
  —Κατά τάς έκ Βουκουρΐ'
  στίου πληροφορίας τοθ
  ■ρακτοριίου Στέφανι, ή
  ρουμανικη κυβέρνησις, έ
  εφαρμόζουσα τάς αρχάς
  τής συμφανίας τής μή έ
  «ιμβάσεας, απηγόρευσε
  τδν 4π6«λουν ΙσαανικοΟ «ε
  τρελαιοφόρου κομίζοντος
  φορτίον βΐνζίνης «ροωρι
  σμένου διά τούς έρυθρούς
  τής Ίσκανίας.
  Ή κίνησις τού Πανανείου
  κατά τό παρελθόν έτος 1936.
  Είς τόν Δήμον ύηεβΧήθη
  κατάστασις βμφσΐνουσα την
  κίνησιν τοθ χειρουργικοθ τμή·
  ματος χοθ Πανανεΐου Δημοτι·
  χοθ ΝοσοκομεΙου κατά τό έ*
  τος 1936
  Έκ τής ανωτέρω κατσθ'ά-
  σΕθίκ τιληοοφοροθμεθ,α δτι *-
  —Ι 3197 τιροσελθόντον πρός
  εξέτασιν ασθενών υπέστη
  σαν χβιρουργικ^ς; έτιεμβάσϊΐς
  594 έξ ώ/ οί 177 Ιτιασχον έκ
  σοβαροτάτων νοσημάτων, Είς
  ά καί ϋπεκυψϊν 5.
  Διερχομένη περαιτέρω
  ή διεύθυνσις τοθ χε·ρουργι
  κοθ τμήματος τσς ανάγκας
  τάς ότοΐας παρουσιόζει τοθ
  το, ύποδειΚΊύβι ότι ένδεΐκνυ
  ται να ληφθβ μέριμνα διά την
  θέσμανσιν των χειρουογιχΛν
  θαλάμων καί νΛ γίνη προμή
  θε>α μ άς νέας χβιρουρνικής
  κλίνης οεδομένου 8τι ή 6*άρ
  χουσα χαρακτηρίζεται άκατά^
  ληλος, καί έ^ός μηχανήματος
  νορχώσκως δι' αίθέρος συστή
  ματος.
  '^ναφορικΔς μέ την έκ^ηλω
  θεΐσαν φιλανθρωπικήν δράσιν
  τοθ Ιδρύματος έξαΐρονται ύ
  πό τής διευθύνσεως τοθ χει
  ρουογ'κοθ τμήματος αί προ
  σφΒθθεΤσατι δύναται ιτρός τούς
  άσθενεΐς βσήθειαι ό άριθμός
  των οποίων *ν συγκρΐσει πρός
  Ιτό Ιτος 1935 ηυξήθη κατά
  493 μή λαμβανομένων ύπ' δ
  | ψ.ν τον ύ^οβληθε σ2»ν σΐτήσε
  ών πρός εισαγωγήν ασθενών
  καί οί οποίαι ίέν (κανοποιή
  θησαν λόγφ έλλεΐψεωςκλινδιν.
  Ί5ια(τατα τονΐζεται δτι ίΐς
  τούς νοσηλευθέντας ώς άνωτέ
  ρω ΐϊαρΐσχέθησαν οί καλύτε
  οαι [ατρικαΐ περιθάλψϊΐς καί
  ά τα ντα τα ενδεικνυόμενα
  Φάρμακα.
  Αί &ΙΚΑΣΙΜΟΙ ΙΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ
  ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
  Αί δικάσιμοι τ©ν άγροτικιβν ά
  δικημάτων ίν χ% πιριφερι'» τοθ
  αγρονομιίχυ Βιάννου ώ^ίοθησαν
  ώ; ακολούθως διά τόν μην» Φε
  βρουάριον: Την 20 είς "Αν» Β'
  άννον, την 22 είς Άμϋρά, ιήν 23
  ιίς Πεθχον, την 24 είς "Δ/. Β*
  αίλΐιον, την 25 είς Καλάμι. Είς
  Οΰργον ώ;!σΒηιαν ΙπΕοης ώ; ά
  κολτύ%»ς: Την 9 είς Λιγόρτυνον
  χ»ί Σν%Λί&, την 10 είς ϋόργον
  καί Χίρακα, την 11 ιίς Μεοοχω
  ριί, την 12 ιίς 2χα66γιες, φ
  17 είς "Αγιον θ»μα» χαί Λτρά
  νι χαί την 18 είς "Αγίαν Β*|ί6ά
  ραν. Τ&0 ΆνρονομεΕου 'Αρχαν&ν
  ώ^Ιοθη ή 25 δικάοιμος _ είς Κνω
  αόν χαί ή 26 ιίς Άρχαναις.
  ΑΙ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΦΕΒΡ)λΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΚλΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕίΟΥ ΜΑΣ
  'Η ΕΙσανγελΙα ψ
  Κρήτης καιήρτσε τό πινάκιο
  των δικασθησομένων ενώπιον
  ΐοθ ένταϋθα Καχουργιοδιχε
  ου άδικημάτων κατά την σΰνο
  ον τοθ μηνός Φεβρουαρίου
  Τώ ά3ι*ήματα ταυτα θά έκδ
  καοθοθν ώς εξής: Την 5 κα
  τά' των ΦραγκΐοΟ Ν. Κοπανου
  Μιχ. Κοπανου, Νικ. Φ. Κοκά
  νού καί Γεωργιου Κοπανου
  κατηγορουμένων διά Φόνον,
  την 6 κατά τής Εύαγγ. Γ. Πε
  ρώκη δι'άμβλωοιν την 12 κατά
  τοθ Στυλ. ΚαλουΒη επι διγα
  μ'α καί την 19 κατά τοθ Γε
  ωργΐου Νικητάκη έ τι Ι άποπεΐ
  φόνου.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  'Η άξία τ&ν χατιοχέρω είδών
  πριίηης ανάγχης διά τον δκολογ
  ομον τοθ φίροιι χύχλου έργαοιΰ
  χατά τον μην α Φεβρουάριον χά
  «ωρίσθη ώς έ^ς: Σΐτος δρ. 5 70
  χατά χιλιόγραμμον, κριθή 4, 6ρώ
  μη 3.20, άρα|>όαιτος 3 50, φααό
  λια χοινά 8 60, Ουγγαρίας, £πα
  ϊχκ 10 25, τύπον Τίτοβας, Για
  χβκς, Τοχλΐίτ, έλίφαντες χαί λοι
  πά παριμφερή ιΙ5η 13.50, ριβύ
  θια 14, φαχαί 13, τέΐον 73, χά
  φΐς 34, σάχχαρις 5 60, ίρυζα
  ΚαρολΙνα χαί λοιπά παριμφιρή
  10.30, λοιπά ιΐδη βρύζης 6.20.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΧ
  Ο κ- ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
  ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΧΘΗ Τ0 »ΞΏΜΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΛΡΧ. ΣΥΐΥΒΟΥΛΟΥ
  Καθώς μ άς ανεκοινώθη ό
  στρατηγός κ. Κατεχάκης δέν
  απεδέχθη τό άξΐωμα τοθ νο
  μσρχιακοθ συμβούλου άπευθύ
  νας σχετικήν επιστολήν πρός
  τόν κ Γενικόν Διοικητήν.
  ΟΙ ΚΑΠΝθΠΛΡΑΓίλΓΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ
  Χθές την εσπέραν εκλήθη
  σαν ιΐς συνεδρίασιν τα μέλη
  τοθ ΈποπτικοΟ Συμβουλΐου
  ΆγροφυλακΓ)ς Ηρακλείου.
  Τό ύπουργιΐον των Οίκονο
  μικων απηύθυνε πρός τούς Οί
  κονομικούς ϋφόρουςίγκύκλιον
  6/ ής έντέλλοντσι οδτοι νά
  κατασχουν τόν (Ις χείρας τον
  καπνοπαραγωγον εύρισχόμ*
  νόν καπνόν ίφ' ίσον τυΓοι
  ήθελον άποκαλυφθή χρησιμο
  ποιοθντες λαθραΐον σ>γαρό
  χαρτον.
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥΜΑΣ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα οί
  εΐσπράξεις τοθ ένταθθα Τελω
  νεΐου άνήλθον συνολικως είς
  βραχ. 7 754.128 60.
  ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΑ
  Δι' αποφάσεως τής Γενικής
  Διοικήσεως Κρήτης μετετέθη
  εντέυθεν είς τό Δοσονομεΐον
  Σφακίων 6 δοσοκόμος κ. Λυ
  ριωτάκης.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΚΝΟΧΙΟΥ___ΔΡΟΜΟΥ
  Την παρελθοθοαν Κυριακήν Ιλα
  6ε χώραν παρισΐαμί,νου χαί τοθ
  Δ^μάρχου Ηρακλείου χ. Μηνβ
  Γεωργιαδου το χαθιερωΒέν τό πρ6
  τον έν Κρήτη άγώνισμα τοθ αΚν»
  αΐου δρέμοκ». Πρό τοθ άγωνί
  ομκτος ίλήφθηααν άναμνΐ]οτιχαΙ
  αωτογραφΐαι πρό τδν άρχαιοτή
  των τής Κνωο^Ο, ωμίλησαν (έ πε
  ρί τή; αημαοίας τούτηυ οί χ. χ.
  Ι. Τςοδινί)ς, Μ. Γιωργιαδης Δή
  μαρχος κ»Ι Δημ. Βΐυρΐξάχης. Έ
  πηκολούϋΐ]σεν άχολούϋω; ή 6;
  χωμκοΐα των άθ/ητ6εν, την ίέ 11
  π. μ. εγένετο ή «κκΐνησις μέ α
  φετηρίαν την 6ψΐ]λοτΙραν βαθμΕ
  δα τοθ αρχαΐου ΜιναΐχοΟ θεά
  τρου. Τα αημιιωθίντα άκοτελέ
  αματα Ιχουν ώς εξής: Α) Άνδρί*ν
  1) Γεώργ. Τριχάλης υ έ χρόνον
  16.45, 2) Δ. Μαυράκης 16 47,
  3) Γ. Δ5ςαστακτ}ς 18.46. Β) 'Βφή
  δών: 1) Άντ. Ροίίτ,ης, 2) Ίωίν.
  ϋχντουβάκης. Έπιϋυμ'κ τοθ χ.
  Δημάρχου τα μιτάλλια σχ δοθβ
  σιν ένώηίον τβ< άρχών την προ σιχή Κυριακήν. ΚΙΝΗΣΙΣ Είς τόν λιμένα μας κατέ πλίυσαν κατά τόν μήνα Ία νουάριον 43 έν δλω άτμό τιλοια έξ ών υπό Ελληνικήν οημαίαν ήσαν 32, υπό Ίταλι κήν 5, υπο Σουηδικήν 2, υπό Γιουγκοσλσυί'ήν 1, Οπό Άγ γλικήν Ι,ύπό ΌλλανΒικήν 1 χαί υπό Γερμανικήν 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΊ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ έν τ(ί άγορα μας κυμανθεΐσαι χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προΤόντων είχον άς κάτωθι: Σουλτανίναι α' ποιότητος Βρ. Χαροΰνια οραχ, Κ, β α' «οιότ»]το< Υ " Μαθραι Ταχταΐϋ α' Τ Ιλαια δρ. (19,30 20.3ο ) Ι 11.30—16.30 ) ( 18.Ε0 — . »Ρ·Ϊ κοινα ν, εοοοβΐασ, , Αιανικβ* , ετ' ««ιβ«. .. 28, «·»·. .,{. Β5, α' «οιό«. „ ·!, 1 ιι. •Ιναι νέαι |·οββΙ«< Δρχανθν τό ■(«—, Ο| " «αλαιοΙ „ Μαλ·Βν«'ο« ντ' .», ρα Μέλι ποιοτικος Μέταξα Κουκοΰλ.0[ξηρά Δέρματα βόία "Δρνοοέρματα έΒι·. αροβατ·ν αΐγών καϊ' οκάν 40· ΙΚ.' μ, _4|, 48, ί$,. Τιμαί Συναλλάγματος δρ. 111.11-112,10 Δολλάριον ΔΙρα ρι .„.__^, Κορώνα Σουη61α Β8.1Ι—Β8.4Ο Φράγκον „ 1.1|_ Β.Μ •Εΐββτ. Φρανκον ., Β6.6β_8».80 ΦιορΙνι ΌλλονΒ. „ 60.»—61.Ι& χλ ΦρΑγκον θ««λ 1.96-Ι.Μ Τιμαί Κληριγκ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚλΙ ΚΓΓΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ &ΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΝ ΕΟΛΡΚΗ ΣΤΟΙΚΕΪΑ ΣΥΗΕΗΝΟΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (.τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν ότι ό λόγος τού Χίτλερί μολονότι χβ· ρακτηρίζεται διαλλακτικός δέν ίκανο· ποιεί, τόσον τόν Γαλλικόν όσον καί τόν Αγγλικόν τύπον. Αί έφημερίδες παρατηρούν ότι ό Χίτλερ οέν δίδει σαφεΐς έξηγήσεις επί των προθέσεων τής Γερμανίας, ώβτε νά δημιουργήται έοαφος, διά μίαν εΐλι- χρινή συνεννόησιν. Διά τούτο έπιλέ- γουν ό λόγος τού δέν δύναται νά θεώ· ρηθή ότι συμπληρώνει τό φιλειρηνικόν πνεΰμα των λόγων των χ. χ. ΤΗντεν χαί Μπλούμ μή παρέχων κχτά βάθος εκδή¬ λωσιν ούτε τής καλής θελήσεως τής Γερ μανίας διά την εξομάλυνσιν τής κατα· «τάσεως έν Εύρώπη. ΟΙΠΙΛΔΙΟΙίΓΔΑΛΟΙΠΟΗΤΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΠΛΟΥΜ & ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τ«ΰ ανταπ» κριτοΰ μας).—Νεώτεραι» πληροφορίαι έκ Π* ριθίων άγγέλλονιν οιι αί οργανώσεως των παλαι&ν πβλεμιστών τής Γαλλίβς ζητοϋν είς ύπβμνημά των ΰπββληθίν κΐς την Γ«λ λικήν κυβέρνησιν καί τόν τύπον, συνάντιι οιν τδν κ. κ. Μπλεύμ καί Χίτλερ πρός ρι ζιχήν διενθίτηαιν τδν Γαλλογκομανικ&ν- διαφόρων καί πληρεοτέρανδιευχρίνιοιν τής διεθνοϋς καταστάσεως. Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ &ΝΛΚΙΤΑΝΟΜΗΝ ΠΡΩΤΟΝ ΥΑΩΝ ΧΟΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΤΕΑΜΠΟ. ΑΘΗΝΑΙ 1 «Ι»εβρουαρίου (τού άνταποκριτού μ<*ς).—Κατά τηλεγραφή¬ ματα έκ Παρισίων ό Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών κ. Ύβόν Ντελμπός, ομιλών σήμερον είςδημοαίαν συγκέντρω σιν, άνεσκόπησε την εύρωπα'έκήν κατά¬ στασιν χαί καθώρισε την εσωτερικήν πό λιτικήν τής Γαλλίας. Ό χ. Ντελμηός ειπε μεταξύ άλλων, ότι ή Γαλλία δέχεται προθύμως νά συζητήση τό ζή* τημα τής άνακατανομής των πρώτων ύλών, μεταξύ των μεγάλων εύρωπα*ι*>
  κων κρατών.
  Τό μέρος τουτο τού Γάλλου ύ·
  πουργού χρίνεται ώς ααφής απάντησις
  είς τόν προχθεσινόν λόγον τού ^καγχεν·
  λαρίου Χίτλε
  ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΕΟΑΝΑΤΟΒΙΙΣΑΝ ΔΙΑ ΒΟΑΪΒΒΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας)-— Τηλεγραφούν έκ
  Μόσχας ότι οί χαταϋικαοθέντες.είς θάνα
  τον υπό τού Ανωτάτου Σοβιετικού Δι
  καστηρίου τής Μόσχας 13 κορυφαί*
  οί κομμουνισταί ήτοι οί Πιατάχωφ,
  Σερεμπριάκωφ, Μουράλωφ, Λίφσιτς,
  Ντρόμπνιτς, Μπο,υγκουσλαφσκι, Κνιά-
  ζεφ, Ράτεχσαχ, Νάρκιν, Σεατώφ, Τού
  ρόχ, Γκράς καί Πούσιν έθανατώθησαν
  σήμερον (χθές) καί περί τάς πρωϊνάς ώ¬
  ρας. Ή εκτέλεσις έγινε διά ,,πολυβό-
  λου.
  Μάρκον
  Βρυξελλαι
  Α4
  «.Μ-41.60
  .ΜΙ-Ϊ,ΘΟ
  »8
  ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ
  ΟΤΙ ΣΥΝΕΑΗΦΒΗ
  ■.Μ- 118
  ΙΙ.Μ-εβ,Ν
  Η ΧΗΡΑ
  ΛΕΓΕΤιΊ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρρυβρίου (τοΰ άντ.πβ
  κριτΦδ μοτς) -Νϊώτερα τηλϊγρβφήμβτβ έΝ
  Μβσχας μένω Βΐρ·λΙνου αναφέρων ότι Α
  Φήμη «ερί β«λλήψ««5 ,ϋς ΚρβϋΛοκαγι·ί,
  χηρ«ί τπί Λίνιν, λέγεται ·τι δέν ΐΐνίι «
  ναΐίριβπςκ·ίβτι «δτπ πρ«γμ«τι 0»ν.λή
  |Βη έπΐιδΛ έξεφρίσθη δρ,μύΐατα κατά τδν
  γΡΛΦειΑ
  1 ο*οχ
  «ί' *
  .ΐ της Π«ι
  -βφβιλδί τ·ι«
  ύ ·μ«5
  ι.ίνδ«ν·ν
  *
  5ΡΧΙΤ«Ι «« τ··δ
  5*5*, οκέπτ.τειι
  2 τ#ν ««τ·η·λι
  Κ,ί έκ·βλέηκι η
  «; Αί έρο·μ«δ·δ
  ώ,,οί,ί ιΐί τ.ν
  ,μ,ντών ηαιδιων
  κκινν τ·ς ·η·1'
  ««τι» ν*ο·
  γ
  ϊ»ς »ν αίαθημ
  χ««ί»ίΐητβ5 κβί ι
  ήν·βήκ·ν
  :(ί£;»;«ς ς τη
  ίη«ν τ·υ πρός έ< ή; χώρας. Δ έν ύ» ιριρψ«λ(« ότι τ· ϊ η, πρ€0«βθ§ία£ αϊ »« μεγ». 'Αλλ' #πως *π· νυν κατβ τής έλον • β χ3 β «Ι ίέν 6» τή{ Μαθι&ροία&Μς τή νοςιακης έβΰομαόι οΚΦλΐΐκ. Διότι ή >'( την χαράν μα(
  ρ
  έχουν μ
  { ΐλ·ν·α·ν
  »·.4ήποιε
  &» άντικρύ
  **>
  μβλις «
  «τοιντήσει
  ηκααν
  *«λλΐ.ρν·.,