93863

Αριθμός τεύχους

4487

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΑΚΜ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  3
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΠεΙΙΟΣΣΥ.ΤΚΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ϊ«ΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4487
  ΙΑ
  1
  ΕΙΗΙΙ ΕΙΣ
  ΓΕΗΙΚαΤΕΡΟΗ
  ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
  Τό υπουργείον της Παιδεί
  «ς απεφάσισε νά καθαρίση
  ■1ς τ· νέον εκπαιδευτικήν
  πρόγραμμα καί μίαν έβδο
  μάδα, ώς «έβδομάδα η«ντί
  •ν της έλβνβοίοφ). Καίτοι την
  έβδομάδα αύτην, η όποία
  θά ορισθή κατά πάσαν πιθα
  νοτητα τβν Απρίλιον, οί
  μαθηταί βλων των, σχολείων
  της δημβτικης κ«ί της Μέ
  σης έκπαιδεύσεως θά επιδί
  δωνται υπό την καθοδήγη
  σιν τβν διδασκάλων των είς
  την άποςήρανσιν μικρων έ
  λβν καί κίς την εκκαθάρισιν
  μικρων χώρων άπό οτάοιμν,
  λιμνάζοντα νερά.
  Βεβαίως, δέν πρόκειται
  διά τού μέτρον αύτβΰ, ν' ά
  ηβλλαγβμεν -.άποψην δυσο
  σμίαν των έλδν καί των τελ
  μάτων καί «πό την μάστιγκ
  τής έλονοσίνς, Ού τ» καί τό
  ύπουργίϊον της Παιδείας, πι
  οτεύει ασφαλώς τβιβΰτβν τι.
  Άπβδϊΐκνύει βμως η λήψις
  τή; άπβφάοεως «ύτής βτι τό
  Κράτβς αντελήφθη επί τέ
  λους τόν κίνδυνον λ οποίος
  κροέρχεται «κ τής έλβνββίας
  καί δα σκέπτεται οββαρως
  νά τ·ν Μ«τ«π·λκμηοα.
  Καί «κββλέπει η καθιέρω
  αίς της εβδομάδος κατά τής
  έλβνβοίας είς τόν^διαφωτι
  σμόν των πκιδιων επί των
  αυνεπειβν τάς έποίβς έχει ή
  επάρατβς αύτη νόαος καί είς
  την καλλιέργειαν είς τάς ψυ
  χάς των τ·ύ β.ίσθημ«τος ήί
  καθαριότητος καί τής ύγιβι
  ν ής κ.«ίτβΰκ«6ήχβντβς τήςαύ
  τ·πρ·σταβΙας,τπς ένιαχύοιως
  τού Κράτβυς είς την πρβσπά
  θείαν τού πρός εξυγίανσιν
  τής χώρας. — βν ύκάρχκι δέ
  ίμφιββλία ότι τ· κέρδβς. έκ
  τής πρβοπαβείβς αυτής θά εί
  ναι μίγ«·
  Άλλ' »πως είπομεν, ό &
  ν ών κατβ τής έλονοαίας δέν
  οα βχβθ β6ρ*ιως είς πέρας
  καί δέν θα ΤΒλ&οφβρηοα δια
  τής κκθιερώβεως τής «νθβλβ
  νοβιαχής εβδομάδος είς τα
  οχβλείβ. Διότι η έλονοοίβ
  είς την χώραν μας μας έχη
  τρομακτικην έςβπλωσιν. _αί
  αί πΒρισοόΐ&ροι έκ των Έλ
  λήνων έχουν καταντήση
  χρονίως ελβνβοοΰντες. Ό
  ηβυοηπβτε ώ β τής '-λληνι
  *ής ύπαίθρβυ χκί άν εύρββ^
  κανείς, β' αντικρύση άνθρώ
  πους χαχεκτικβύς, ώχρβύς
  καί αυρικΛωμένβυς, ανθρώ
  πους κου μβλις κρατ·ϋνται
  •ις χά πβδια των καί πεύ έ
  χούν κατβντήσει άνίχανβι
  πρός ηάοαν δημιββργιχήν,
  ουνκχή καί βαρείαν ιδίως «ρ
  γασίαν.
  Δέν είναι δέ ύπερββλη ί
  •ν είπωμεν ότι ηκ«*η*«· έλ
  λ&ικης χ«λλιίργ*ι« της έλ
  ληνιχής γήί, ©φείλετοη «ίς
  την έ,οιντληοιν των γεωρ
  γών μας *πό την έλβνββΐαν
  καί τας άλλας έλβγενεΐς νβ
  ο·νς. Όπως επιοης *»ν«» Υ*
  γβνβς ότι η .τρβμβκτιχή έ
  ςάπλωσι* τής φυμβ.ιώσβωί
  *·δ την χώραν μας, έκ τής
  οποίας *ηο6βκειτι»βτ«ι β
  ιτληβυομβς μας βφβΐλ.τβι
  κατά πρωχιοιον λόγον είς
  την έλβνβσίαν η βπβίβ προ
  ηγεΐται αυτής κκί βξαντλβΐ
  τούς όργανισμβύς καί κατβ
  ηιν κίς την ελλειηή δι«τρβ
  φήν καί τα, κακάς συνθήκας
  ύι«βιώσεω$ γενικώς .τβν βρ
  γενομένων τάξχων γενικώς.
  Καΐ δέν θά κατβρϊώαωμβν
  πβτίν' άπαλλαγβμεν άπβ
  την φυματίωσιν καί τάς άλ
  λοις θ*νατηφ*ρ·»5 νόσβυς,
  νά κ,υγιάνωμεν την χώραν
  καί να δημιουργήσωμεν πβ
  λίτας ύγιεΐς, ιύρώστβυς καί
  ίκανβύς οιά μεγκλα Ιργβ
  κειί προσπαθείας., εάν 6«ν
  χτυπηοωμεν τό κακόν Βίς
  την ρΙζ«ν τ·ν· εάν δηλαδή
  6Ιν ίςαλείφωμεν άπό τόν
  τ·«·ν την έλβνββίαν.
  Άλλ' η κα%βπ·λίμησιςτής
  Ιλβνβοίε.; 4*ν Ν. *ι»τ»νχβ&
  βεβαίως μέ ημίμετρ» καί μέ
  την διανομήν όλίγης κιν(
  νης ή τσ χύσιμον ολίγοι, πε
  τρελκίου είς τα έλη όπως έγί
  νετο άλλοτε, η μβ την έργά
  νωσιν «νθΕλ·ν·αι«κής βχο
  λικης εβδομάδος.
  Ή «ποτκλΐβματικη καίτοι
  πολέμηβις τής έλβνβσίβς κκί
  η πλήρης έ,υγίανσις τής χώ
  ρ«ς 8« επιτευχθή τότε^μβ
  νόν, βταν θά άπβξηρανθβΰν
  τα Ιλη, (τβν θ' άπ·βτρ«γγι
  οθοΰν τα τέλμκτα, δτνν δέν
  θά ύπάρχβυν πλέον πβυθενά
  λιμνάζοντα νκρ«, διά νά έκ
  κβλάπτωντβι ·1 άνωφελεϊς
  κώνωπκς Καί 8 τα ν ακόμη
  διδκχθζ ό λ«ος μας τβύς στβι
  χειωδεστέρβυς τουλάχιστον
  κανένας ύγιεΐνης καί β τ* ν
  άνέλθα αίβθητως ή στκθμη
  τ*ϋ βιωτικβϋ έπιπεδου των
  εργαζομένων τάξεων. "Ολα
  δέ αύτά θά πραγματοποιη
  θβΰν αύ:ομάτω^, οίαν θά ό
  λ·κληΡ»θ9 τό προγρνμμα
  των μεγάλων παραγωγικων
  καί έζυγικντικ&ν έργων.
  Τα ίργα αύτά, θά μά; δώ
  οουν νέ«ς ίκτάσεις γής πρός
  καλλιέργειαν, β* συμβκλ
  λουν Είς την "αύξησιν τής
  έθνική; παρκγωγής, είς τόν
  περιοριορισμόν καί την κα
  ταπολέμησιν τής £νεργ(ας
  Είς την βελτίωσιν των αυνθη
  κβν καί των ορων διατρο
  φής τού πληθυσμόν μας καΐ
  φυσικά καί είς την πλήρη
  έξυγίανσιν τού λαοΰ. 'βπωα
  δήπβΤΕ δμως μέχρις ·τ·υ
  γίνουν δλ« αύτά, μέχρις 2
  τού έκτελεσθοΰν τα έργα αύ
  τα, έπιβάλλεται άαφκλ&ς νά
  λαμβάνωμεν πρόχειρα Ιστω
  μέτρα κρός πκριατολήν ~ής
  νέο«υ. Κ«ί άπό τής απόψεως
  αυτής η καθιέρωσις τής άν
  θελονοσιακής εβδομάδος, ά
  ποτελεΐ μέτρον έααινετόν
  καί δύναται νά θεωρηθή ώς
  μία καλη ετρχή. Μία άρχή
  μεγάλης προσπαθείας πρός
  έξυγίανσιν τής χώρ«ς καί
  δημιουργίαν Ιαχυράς, ρωμα
  λέας καί άκαταβλήτβυ τής
  νέ«ς Έλλήνικής γενίάς
  τουλάχιστον....
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΚΑΙ Ο ΕΞβΡΑΊΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Άιτάντησις τοθ κ. Δημάρχου
  είς την άρθρογραφίαν τής «Ανορθώσεως»
  Γ.
  —Σχέδιον Πόλεως.—Έβιμε
  λ«Ια τής σημερινάς Δή
  μοιικής Άρκης, ίξεβονήθη
  σχέδιον ηόλεε*ς δ«ρ 0«ο
  βληθέν Είς τό υπουργείον
  ΣυγκοινΜνίας, *τροβο«οιή-
  θη καί ενεκρίθη.
  Κατά τοθ σ^εδίου τής
  «όλεως, νολύς «γίνετο 66
  ρυβος, τό ίέ Δημοτικόν
  Συμβουλιον, εξέλεξε ν Έϊιι-
  τροκήν έκ τβν κ. κ. Μιχ.
  Κασιμάτη, Γ. Ρασιδάκη,
  Ιω. Γρυλλιωνάκη καί Χ.
  Χουρδάκη, ήτις συνεργα
  σΐο: τΑν κ. κ. Τζομηανάκη
  καί Μαρκοπούλου Άρχιτε-
  κτόνων, ίξουσιοδοτημίνων
  ύ«ό τοθ Συλλόγου Μηχανι·
  κβν καί τοθ κ. Ί«. Μαρα
  γιάννη, προέβη είς την με
  λέτην τοθ εγκεκριμένου
  ΐ
  Ή 'Ε«ιτρο«ή έλέγξασα
  τό σχέδιον, ύ«έδειξεν ώρι
  σμένσς τροκονοιήσεις ού^ί
  διότι 6έν ευρίσκει τό κα
  ταρτισθέν σχέδιον ένισιη
  μονικώς άρτιον, άλλά 6ια
  νά ελαττώση κατά τό εφι¬
  κτόν τάς γενομένας ρυμο
  τομίας.
  Δέον νά σημειωββ δτι είς
  «λεΐστα μέρη τής «όλεκς,
  υπήρξε σχεδιον τό όνοΐον
  καί διετηρήθη.
  ΠολλοΙ είχον άγοράοει
  άκίνητα έν γνώσει ότι ρυ
  μοτομοθνται έκ τοθ ΰφιστα
  μενου σχεδίου δλλοι οέ ώ-
  κοοόμηοαν «αρανόμβς οή
  μερον οέ «αραπονοθνταιδιό
  τι τό νέον σχέδιον δέν τού*,
  έβροστάτευσε, ένω ήγόρα
  σαν καί ώκοδόμησαν έν
  έ«ιγνώσει τής ρυμοτομίας.
  Ευνόητον δτι Είς «όλιν
  Εχουσαν όδούς 1—2 μ*
  τρών «λάτος 64ν εϊ.ε 6υνα
  τόν «αρά ή έφαρμογή καί
  τοθ «λέον συντηρητικοθ
  σχιδίου νά είνε όδυνηρά,
  διότι δημιουργεϊ ρυμοτο
  μίας.
  Άλλά 6έν είνε τό «ραγ
  μα τρομακτικόν ώς «αρε
  στάθη.
  Τε νέον σχέδιον θά έ
  φαρμόζεται είς τάς νέας
  οίκοδομός καί θά συμνλη
  ρ«θΏ διά τής εξελίξεως
  τοθ (5ρόνου.
  Τα ρυμοτομούμενα ά«ο
  ζημιώνονται βάσει δικαστι
  κης άνοφάοεως, τα μέν
  κτΐσματα ΰ«ό τοθ Δήμου,
  τα 6ε οΙκόΜδα ύ«ό .τβν
  «αροβίΜν.
  6 Ινΐοκΐηικ ουδέ
  «οτ< έν ούδεμιό^ αεριντώ σει ζημιοθται. Γιάντνς τό νέον σχέδιον έσταμάτησβ τάς αύθαιρέτους οίκοδο ά —Διατυπώσβις Ρυμβτβ μιών—Επί τούτου ήσχολή θημεν καί άλλοτε έκτκνβς. 1^ Είναι τόσαι αί νόμιμοι οιατυιώσεις, ώστε «αρ' δ λην την καλήν διάθεσιν τοθ κ. Νομομηχανικού καί τοθ κ. Βαλαρη, δυσκόλνς αί νόμιμοι οιατυνώσεις συμνληροθνται πρό έξαμή νού. Οίκβνβμική άνεσις Δή¬ μου —Έφ' δσον «ροκληρώ νονται ϋ«ό τού Δήμου τα κτίσματα, βεβαίως κρειάζε ται οΐκονομικη εύχέρεια διά τάς εκάστοτε ρυμοτο μίας. Παρ' δλα τ' άνωτέρε», ή Δημοτική άρϋή, αΐσθανομε νη «ληρνς «όσον έιιδρα είς την υγείαν τβν «ολι- τών ό άερισμός τής «όλεως καί «όσον αγαθήν εντΰβω σιν «ροξενοΰν αί ρυμοτο· μίαι, Ιχει ήδη «ροβ^ είς «ολλάς ρυμοτομίας, έξ ών ενθυμούμεθα την οδόν Έ¬ βανς (Καινούργια Πόρτα) Βαλτέ Τζαμί, οδόν Γιαννι τσών, Πλατεΐα Καλλεργών, οδόν Εύρώνης, οδόν '£«ιμε νίδου, οδόν Κυδωνιών, οδόν Αγ. Τίτου, οδόν Κορ«*αί- ου ευρίσκονται δέ Οιό δι εκ«ερα(ωσιν αί οδοί Άρι· άδνης, Ιδομενέως, Μαυρο- γεώργη, Δελημάρκου, Ζμ- γράφου, Αγ. Παρασκευής κ. λ «. Πράαινβν.— ΑΙ καταβαλ- λόμεναι σήμερον «ροσκά- θειαι διά τό «ράσινον χά¬ ρις καί είς την συμβολήν τοθ Συλλογου «ρασίνου είναι καταφανής. Τό. άγροκήνιον τοθ Δή μου, £χει γίν|| «αράδειγμα Άγροκηνίων. ΑΙ δενδρο§υτεϊαι καί οί κή«οι έν τ| «όλει καί τοίς ■ροαστείοις συνεχΐζονται. Άλλά δυστυχβς, ή «ρόο 6ος τοθ «ρασίνου <-«ροσ κρούει είς τόν άνυδρίαν ή τις έμνοδίζει τό άφονον ■ότισμα. Είς τα ζωα άτινα «εριερ χόμενα άδέσ«οτα τάς ό οοΰς καταστρέφουν τα δέν δρα. Καί τό ηερισσότερον δυ¬ σάρεστον είναι δτι ό «όλύς κόσμος δέν εχει ώντιληθθή ότι τό δένδρον, δέν «Ιναι μόνον διακοσμητικόν, άλλά •έρνει την βροχήν, δτι τό δένδρον καθαρΐζει τόν άέ ρα καί συντελεί στ ήν ύγεί αν μας καί ό καθένας μέ την μεγαλειτέρον εϋχέρει αν ξερριζώνει δναΒενδράκι «οθ βρίσκεται στήν άνάντυ ξίν τού, γιά νά άστειευθ^ η γιά νά κτυηήσπ τό γαΐ Βοθρι ή γιά οΐονδή-οιε λόνο. Έτΐικαλούμεθα δλων την άγάνην στό «ράσινον, κα λοθμιν δλους είς συναγερ μόν όβέρ τοθ «ρασίνου, όρ κίζομεν δλους διά την «ρο στασίαν τοθ «ρασίνου. Ό καθένας στόν κυκλο τού άς διβάξη τή χρησιμό τητα τοθ «ρασίνου. "Ας γίνη τό «ράσινον γε νικόν θέμα, όμιλία στήν 'Εκκλησία, διδασκαλία στά σχολειό, συζήτησις στά κα •ενεϊα. Γενικδ συνθημα άς είναι τόνράσινο άν θίλωμεν νά καλλωνισθή ό Δήμος καί νά δοθμκ ΰγεία καί βροχή. Άγορά.—Ή συγχρονισμέ νη άγορά δέν είναι μόνον Εργον έξωραϊσμοθ καί εμ¬ φανίσεως, δέν είναι μόνον Εργον ΰγείας τής «όλεως άλλά είναι καί Εργον ά«ο δοτικόν διότι τα ένοίκια θά ΰ-ερκαλύψουν τό χρεΐο σιον τής Οανάνης. Διά τόν λόγον τοθτον τό ζήτημα τής Άγορας θά ύνοβάλνμεν την σκέψιν 5 ««•ς λυθή διά Μετοχικής 'Εταιρείας έκ τονικοθ κε •αλαίου συμνραττούσης μιας Τραπέζης. Τό μέρος είς τό όνοϊον θά γίντ] ή Άγορο-, δέν Ε χει άκόμη καθορισθή, μή ύνάρχοντος έντός τής «6 λεως δλλου καταλλήλου χώρου, έκτός τοθ κή«ου διισθεν τήςναλαιόίς Νομαρ χίας. Άλλά έρωτοθν οί δια·» νοθντες: Έ«ιτρέ«εται είς «όλιν Τουριστικήν, ώς τό Ηράκλειον, νά κατασκευά στ] αγοράν έντός τής ζώνης εμφανίσεως;;·: Ή κατασκευή άγορδς είς Βαλτέ—-Τζαμί, ώς υπο στηρίζουν άλλοι, είναι 6υ σκολος, λόγω των μέγα λων ά«οζημιώσεων άκινή τ»ν άς «ροϋιοθέτει. Πάντως τό ζήτημα τής άγορας θ' άνοτελέση άντι κείμενον γενικωτέρας συ ζητήσεως, ευθύς ώς τακτο «οιηθοθν καί άρχίσουν τα δημο«ρατηθέντα Δημοτικά Εργα. Ηράκλειον 1—2—1937 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΜΗΝΑΣ! ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, (συνεχΐζεται) ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑ. Τωρα οποτε όργανοθν- ται έορταΐ ΰτέ) τοθ πρασΐ νού καί φυτεύονται δένδρσ, Βέν θά ήτο δυνατόν άραγε νά ευρεθή κανεΐς φίλος τοθ πρασΐνου νά προστατεύση τα δυστυχσμένα πεθκα τοθ Μα· σΐαμτια τα όιιοΐα οί (διοκτή ται των παρο&Ιων κτημάτων καταστρέφουν μέ τα _καρφιά, χρησιμοιιοιοθντβς αύτά ώς στύλους διά τό σιήριγμα τοθ συρματοπλέγματος μέ τό ό ποίον περΐφράσσουν τας πε ριουσΐας τω-; Νομίζομεν δτι είνε επιβεβλημένον νά γίνη τοθιο. Δίδομένου μάλιστα δτι τα πεθκα αύτά, είναι τα μο ναδκά πού ύπάρχουν είς όλό <ληοον την περιοχήν τής πό¬ λεώς μας. *** 2ΚΟΠΙΜΟΝ ΜΕΤΡΟΝ- •Ομολογούμενως Ρέν εί ναι μικράς σηαασΐας η άπό φαοις τοθ κ. ΎπουργοΟ τής ΠαιΒεΙας διά την καθιέρωσιν εβδομάδος άνθελονοσιακοθ ά γβνος κατά την όποιαν οί μαθηταί θά άποξηραίνουν μι κρά Ιλη υπο την ήγεσίαν τΛν ΤΟΥΠΟΚΙΤΑΣΤΗΜΑΤΗΣΑΓΡΟΤΙΙ1Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΙΡΩΝ Κατά τάς Ιδιαιτέρας έξ ίγ- κύρου πηγής πληροφορίας μας, ή λειτουργίν τοϋ ύ«· καταστήματος τής Άγροτι- χί|ς Τραπέζης Μοιρών, θ' αρχίση έντός τής (ρχομέ νης ανοίξεως, περατουμένων έν τώ μεταξύ των άπαραι τή των πρός τουτο προετοιμα σιβν. Είναι τόσον προφκνής καί «ντιληπτή η τϊραστία οημα- α(α την οποίαν έχει διά την άνάπτυίιν καί την Ιναδη μιουργ(αν τής Μεσαβιράς η ίδρυσις τού ύπβκβταστήμα- τβς τής Άγροτικής έν Μοί¬ ραις, ώοτΕ είναι περιττόν νομίζομεν νά έπεκταθώμεν επί τού ζητήματος αύτβδ. Μκς εδόθη άλλωστε η εύκαι ρίβ νά ασχοληθώμεν καί άλ λβτε έπ' αύτβϋ καί άνβπτύ- ξκμβν τα όφΐλη τα οποΐα θά πρβκύψβυν έκ τής ύπάρξε ως τβΰ πιστωτικβΰ ίδρύματος είς τ·ν κάμπον τής Μεαβα- ς· Έκεΐνβ λοιπόν τ· οποίον θεωρούμεν άπαρκίτητον Κβί χρέβς μας νά είπωμεν σήμε ρον, είναι τουτο μόνον. Ότι κίς τέ) νέον ύκοκατάστημα θά πρέπει νά τβποβετηθβΰν ύκάλληλοι ίκανοί, άνθρωπβι οί οπβΐοι νά γνωρίζβυν καί τάς συνθήκας τής ζωής καί την ψυχολογίαν καί τάς α¬ νάγκας των Μϊσσαριτδν. Κυ ρίως δέ είναι άνάγκη νά τβ ποθετηθό ένας είδικός ύπάλ ληλ·ς, βπόπτης ή έπιθεωρη- της συνβταιρισμών, εύαυνεί δητος, έργατικ·;, άκβύρα- βτβς όδηγός καί φίλβς, Καί παραστάτης των γεωργδν. "Ενας ύπάλληλβς πβύ νά πβ ν5 τβν άγρότην, πβύ νά αί σθάνεται τβύς καΰμβύς τβυ. "Ενας πραγματιχβς άπόστβ- λβς τής Συνεταιριστικής ίδέ άς, ενας άνθρωπ·ς πβύ νά θβρμαίνεται άπό.τήν φλόγα τού καθήκοντβς καί νά δια καίεται άπό τόν πόββν τής ξυπηρετήσεως των, χωρικών. Διότι ίνα άπβ τα μκγαλύτε- ρα κβί τα κυριώτβρα καθή- κβντα πβύ Ιχει τό νέβν ύπβ καταστή μα είναι καί ή φρβν τίς διά την συνκτβηριατικην οργάνωσιν των Μεσσαριτών. Καί τβ καθήκβν αύτό θά τό έπιτκλέσα είς τό ακέραιον, μόνβν ίταν διαθέτα Ιναν βμηνευαμένβν έπβπτην συνε ταιριομθν. 'Απβδίδβμεν είς τβύτβ ί ξαιρετικην σημκβίαν καί σπβυδαιότητα. Κβί τβΰτβ δι ότι φρβνβΰμεν βτι βυτε τ· ύποχατάστημκ θά είμπβρή νά λειτβυργζ κανβνικώς καί ν'ι.άνταπβχρίνεται είς τβύς σκβπβύς τβυ πλήρως, β&τε καί β! αγρόται θά έξυπηρε· τοϋ ντα· καλώς κ«ί θά γνωρί αβυν χαλυτέρας ημέρας ανα¬ κουφίσεως καί πρβόδβυ, εάν δέν δημιβυρνηθοΰν είς βλκ γενικώς τα χωρία ίσχυροι, επί άχλβνιΐτων βάαεων, γεωρ γικβί ουνετκιριαμβί καί αν παραλλήλως πρός τό ύκβκα· τάστημα τής Τραπέζης δέν ύπάρξα κ«ί ίσχυρά Ενωσις γε ωργικων ουνβταιριαμ&ν. Εύτυχώς, είς την Μβσβα ράν ήρχισε τβν τελευταΐβν καιρόν νά κατακτά ίδαφβς ή συνεταιριστική ίδέα καί είς μερικά χωρία ίδρύθησαν ήδη ·ί πρ&τβι συνεταιρι- σμβί. Ύπάρχβυν έκβμένως Ιλαι αί εύνβϊκαί πρβϋπβθέ- σεις διά την διάδβοιν τβδ συνεταιριστικβϋ πνεύμβτβς, άρκεΐ ν' άναληφθ^ μί« σβ- βαρά καί συντβνισμένη ηρβσπάθειβι πρός τβν σκβπόν αυτόν. Την προσπάθειαν αύ¬ την Είχεν άρχίσκι πρό χαι- ρβδ ή ϊνωαις τβν Γεωργι- κδν Συνεΐαιρισμων Ηρα¬ κλείου καί έπέτυχεν τα πρβ- τα Ικανβπβιητικά άπβτελέ' αματατ. "Ας την αναλάβη λοιπόν καί άς την συν&χίσα μέ μχγαλύτερβν ζήλβν, μέ περισοότερβν ουντβνισμόν καί μέ σταθερωτέραν άπβφα οιατικότητα η Άγρβτικη Τραπέζα διά ,τβΰ νέβυ υπό Ιδρυσιν ύπβκατοισΐήματός της έν Μβίρας. καθηγητήν των. Ή έλονοσΐα δέν όφεΐλεται μόνον ε(; έστΐ άς μεγάλας άλλά καΐ μικράς. Είς «ολλά χωρία μάλιστα καί καθώς γνωρίζομεν, οί κώ νωπβς έκτρέφονται είς λιμνα ζούσας βκτάσεΐς ολίγων μέ τρών χωρΐς τουτο νά έμποβι ζή νά άριθμοθνται έκεΐ κατ' Ε τος πλεΐστοι έλονοσιοπαθβΤς. Ή άηασχόλησις συνεπος των μα'θητΛν είς την άποξήρανσιν τδν έΧ,ον τούτων έν ουνδυα σμώ βεβαίως μ έ τα γενικώτε ρα άνθελονοσιακά μέτρσ, άν ταποκρΐνεται είς τα πράγμα τα. Έξ άλλου έμπνέει καί α( σθήματα φιλαλληλΐας κσί ά σκεΐ τούς μαθητάς ϊΐς την *** ΗΓΡΙΠΠΗ· Μετά την Σητείαν καΐ τό Ρέθυμνον, ή γρίππη επε¬ σκέφθη καί την Έίΐισκοπήν Ρεθύμνης δπου επί 180 μάθη των προσφαλε τούς 100 πε ρΐπου καθώς καί ιήν Λοχριάν δπου μάλιστα ενεφανίσθη υπό βαρείαν μορφήν, δεδομε, νού δτι επί 30 κρουσμάτων τα δύο υπήρξαν θανατηφόρα. Ή έπιδημΐα λοιπόν πού ένο μΐζβτο βλαφρά, έξαπλοθται ήδη είς ολόκληρον την ντ]σόν μας. Έπιβϊλλεται λοιπόν νά ληφθοθν τα άπαραΐτητα ύγει ονομικά μέτρα πρός πρόλη ψιν μεγαλυτέρας έξαπλώσε ώς της. Άς μή λησμονομεν άλλωστε δτι πρόκειται περΙ τής Ιδίας νόοου ή όποΐα κα τα τώ 1918 έξωλόθρευσεν έ κατομμύρια άνθρώπων είς ολόκληρον τόν κόσμον. *** ρΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΥ· 1 Καλη συμπολΐτις, συγχέ ουσαπροφανώς τό Ράΐχπρόςτό Ράϊχσταγ, άνήγγειλε^προχθές μέ<τυτχηΓθύςτ(τλους καί έπανέ λαβεν πολλάκις καί είς τό κείμενον δ τι «διελύθη τό Ρά Ϊ4»! ΚαΙ ό χόσμος διηρωτάιο πας συνέβη αύτό τό άπίστευ τον κα( έκπληκτικόν,νά διαλυ θβ διά μιας τόΓερμανΐκόν Κρά τος, χωρίς νά γίνη οΰτε πόλε μος οΰτε άνατρβπηκή, κοινω νίκη έπανάστσσ.ς! Δέν αργη σαν δμως νά έννοήσουν β τι επρόκειτο περί λάθους τής εφημερίδος ή όποία έλησμόνη σε φαΐνεται δτι αλλο είναι τό Ράϊχ, (Γερμανικόν Κράτος) καί άλλο τό Ράϊχσταγ (Γερ μανΐκή βουλή). Περίεργον θ μως εΤναι πος Επαθεν την σύγχυσιν αυτήν ή συνάδελφος, άφοθ ώ; γνωστόν υπήρξεν αλ λοτε έκδήλως γερμανόφιλος. Άλλά φαίνεται δτι δέν ύπήρ ξε ποτέ χα( γερμανομαθής. *** ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ· Ν «ι μέν το κοίνον τα οποίον ηαρηχολούϋΐ]οε προχθές την διά λέξιν τοθ λοχαγοθ χ. Οιράχι, ι(ς τό χινημιχτοθέατρον «Μινώ>> ήτο
  αρκετόν ώ; χά Ι χθΐς έγράφβμεν,
  πάντως δμως θά ϊδιι την διάλεξιν
  αυτήν νά παραχολοιιοήση πολυ
  πιρισαότιρος χόσμος. Ή προαχα
  οία άπό τα οώγχρονβ πολεμιχά
  μέσ* χαΐ δή τα άίρια ι[«ι ϋέμ«
  ίπιχαιράτατον ΧΒ1 γινιχοθ ένδια-
  φίροντος. 'Η γν&βις ΐΑν μιϋοδνν
  »Γιινες ϋα μ«; παιρέξουν την προ
  αταοίαν άπό χά μέα» αθτά άποτε
  λε! ανάγκην χαθαρβες ατομικήν
  χαΐ είνε συμφέρον μας νά νήν άπβ
  χτήοομεν τό ταχύτερον. Είς την
  προχθεσινήν διάλεξιν δ λοχαγός
  χ. Περάκης έπεξετάθη ουοιημαιι
  χΑς είς την επίδειξιν χα( λεπτο
  μιρή εξέτασιν Βλβν τβν όργάναν
  προσταοίί,; άπό τα πολεμικα άέ
  ρια χαΐ θί Ιπριπε τό κοινόν να
  έπιδιίξη σχιχιχβί ίλΐγωιίραν 4
  Β
  Α ΚΟΡΘΩΣΙ-
  *
  κ
  Λ
  |ΚΟΙιΊΩ[ΊΠ<η Μιά πεντάαορφη είς ένα τόπον μοστηρίου ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό έν διαφέρον Εργον. «Ό ιίύοιος μέ τό χαμόγελο», μέ τόν Τζέιμς Κάγ κνευ. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μιά Βιεννέζικη 4<τερέττα: «Τόπο στά νειάτα». Μέ την Λιάνε Χάίντ. ΠΑΛΛΑΣ,—Σήμερον Μέρος Αον τό αύτοτελές ϊργον: «Επί τα Τχνη τού». Μέρος Βον τοθ νέου έττεισοδιακοθ «Κόλσσις τής Ζούγκλας» έτιεισόδια 2ον καΐ 3ον μέ τόν Ταρζάν. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖβΗ- Τού ΚΓΟΒΚ ΗΑΟΟΑΚϋ ϋϋϋ -Ι Ιπ 11- ΣΗΜΕΡΟΝ Τ· ενδιαφέρον έργον: Ο Κ0Σ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΕ'ΓΜΣ ΚΑΓΚΝΕΎ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙΝΤΣΕΫ Έκτός τΐρογράμματος. Ένσ θσυμάσιο καΐ έπ( καιρο Ζουρνάλ. ΤΗΝΠΒΜΠΤΗΝ Τό μβνοιχό (2ΑΥΜΑ: ΜΕΑΟΑ1ΕΣ και ΡΥΘΜΟ Τέ- έργον πβθ θά ,χβ- ταπλήξη. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «ΑΘΛΙΟΓ «Ναυτιχή Άνταρσί«>
  «Εαζινό ντέ παρΙ»
  «Παρθένος Μητέρα»
  Σημ. Καθ" εκάστην
  είς τας 6 μ. μ. άπ·γευ·
  ματινή.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  το πετρέλαιον™ ΐ)ο
  "
  ΑΙΡΟΙΟΛΙΣ,,
  Αναχωρεί ές Ήρακλΐί
  ου έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΛ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ προ* Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια.
  Σΰρον, Πάρον, Νίζον.
  Πρα«ορ·Γον ΑΙΝΑΡλΑΚΗ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νέα ύφαοματα.
  Νίοι μοδέρνβι χρωμα·
  τιαμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  Μαλύτεραι.
  Α ΒΕ ΔΙΣΙΑ Ν
  Μόν*
  26ον
  Ό Αΐό Ιπαιρνε πάντοτε την ευ·
  χάρισΐη δψι των πραγμάτων. Δέν
  τοθ άπήντησχ απησχολημένος μέ
  τίς σ<ίψιις μου. "Ηδη οΕ φοριΐς ιΐκαν ξεχινήοη μέ Ινα έλαφρό τρο χάδην, ηβΰ μέ ίλίκνιζ* σία φίρεΤδ μου. Ξχπλωμένος άναπαιιτιχά ά ο χιοα νά οχέπτωμχι δσκ δ«έατημεν 4πδ την ήμίρα ποΰ έφυγαμε άπό τί ΚαΕμπριτζ χαί προσπαθούσι νά προδλίψω ποιό θά ήταν τό μέλλον μας. Κουρασμίνος χαΡώ; ήμοιιν άπεχοιμήθην. θί Ιχοιμήθηχα Ιαως ίκτά !<ος ό «τώ ωρες χαί ήταν ή πρώτη φο- ρά άπδ την νύκτα Ικείνη τοθ ναυ- αγΕου ποΰ άνεπηύθηχα πραγματι· χά. Όταν άνοΐξα τα μίτια μου δ ή"ιος ήταν ή"δη ψηλά. Τό τα- ξιϊίί μας ίσυνεχΕζετο πάντοτε χά- τα τον Ιδιον τρόπον επάνω στί φορεΐο που μετεφέρετο άπδ τού; άγρΕους. "Εγυρα τδ χεφάλι μου καί Ιχύτταξα άπο τίς λεπιές χουρ τίνες τοθ φορεΕου, πρός μεγάλη μου {έ χαρά διεπίστωσα δτι εί χαμε πιά περάοη τίς έλώδεις ττε ριοχές καί προχωρούοχμε τώρα επάνω οέ μιά πρααΕνη πεδιάδι» πρός Ενα λόφο, τοθ δποϊου τό σχή- μα ήταν οάν χύπελλο. Δέν ξίρω άν ήιαν δ λόφος ποΰ είχαμε δια¬ κρίνη άπό την ίιώρυγα μιά μερά πρΐν συλ) ηφθοθμε. Εξήτασα κατόπιν τους άνδρας ποϋ Ισήχωναν τό φορεΐβ. Ήσαν χαλοφτιασμένοι, ΰψηλοΐ χαί Ιαχυ· ροί ανδρες είς τους δπΐΕους το βάρος τοθ φορεΕου δέν ίχαμνε κα¬ νέν» κόπον. Τδ χρωμα τοθ δέρμ»· τίς των ήταν χιτρινωπό μάλλον παρά μαθρο, ουτ,ε χαί τα μαλλιά των ήσαν σγουρά δπω; είνε την Αίθιώπων. ΕΓχαν γενικώς ώ,ιορφα πρδΌωπα, άλλά δφεΗω νά δμο- λογήσω δτι ή Ιχφρασίς την ή*ταν μιά (χφραοις άγρΐων ένοτΕχτων χα( μίσους. Κατά ίιαλεΕμματα άρ χιζαν Ινα μονδτονσ τροιγοθδι, άλ¬ λά δταν Ιπαυαν ϊέν άντήλλαοοκν ιϋ:ε μ'.α λέξι, οΰτε Ινα χαμδγε- ιο. Σέ ποία φκλή αραγε άνήκον; Εμοιαζαν μέ τους ΣομαλΙ τής Ανατολικώς Άφριχής, άλλά διί- φερον στά μαλλιά, διέφερον ϊέ πολύ χαί άπό τοΰς Αίθίοπας. Ή γλωαοά των ήταν Ινα ιίδος άρα- 6ιχη"ς, άλλά δχΐ χαθαρδς. Όπωα δήποτε ϊέν ήσαν "Αραδες. Ήταν μΕα αγνωστος σέ μενά φυλή χαί τό Ινατιχιέ μου ϊπως χά! ή ϊχφρα- οίς των μοθ Ιλεγαν δτι οί ίνθρω- ποι αοτοΐ ήσχν σχληροΐ χά Ι «Εμο χαρεϊς. Κα^ω; ήμουν ουαιομενος οχΐς αχΐψεΐς μου ι έν αντελήφθην Ινα άλλο φορεΐο τδ 4ποίον ε!χε πλευ- ρίση το διχό μου χαί ξεπετάχΒηκα δ τα ν α<ουοα νά μοθ μιλοθν: —"βχεις ξυπνήιη, ξένε; Ήταν δ άνθωπος τον δποΐον ίφώναζαν «κατέρα» οί άλλοι. Ή τα; Ινας θχυμααιος χαί έπιβλητι- κος γέρος μέ λευχά μαχρυά γί- νεια χαί γοιμψ 1) μύΓ.η. Τα μίτια τού τ)ιαν μικρά χαί πονηρά χά Ι γενικώς ή ΙχφραοΕς^του Ιπρίδιδε σοφίαν χαί σοιρκαοτιχήν διάθεσιν. —Έ(ύπ>η99<, «πατέραι», τοθ ά ηήντηοχ γιχ νά. χολαχεύοω τόν περ(ε?γον ι ούτον Μχμμω£ τής Άδικ'ας, φιίνεται ίί δτι ή φιλο φρδνησις τοθ άρεαε γιατΐ έχαμο- γίλαοε έλαφρης χαί ίχίϊδευσι τα γένει» τού, ' (συνεχΐζεται) ΤΕΤΑΡΤΗ Ά Φ)ΡθνΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Λύσις 5 04 ΖΗΤΗΜΑ ΤΣΕΠΗΣ 'ΕτιΙ τάπητος πάλιν οί... άγαμοι Τό Κράτος λένουν, Θά τούς φορο· λογήση. Διά νά τακτοποιηθη τό δημογραφικόν πρόβλημα. Άλλά καί διά νά ενισχυθή ό Θεσμόν τής οικογενείας καί νά αποκτήση στερ- ράς βάσεις ή έθ^ική σταδιοόρομία. Άλλ" είνε εθκολον νά σωφρονι- σθοθν οί άγαμοι; Τό «μυθιοτόοημα τοθ γάμου» τοθ Μπαλζάκ δέν 6· παυσεν οθτε αυτήν την στιγμήν νά είνε υπόθεσις τής ζωής: Τό ρόδινο σύννεφο τής εύδαιμονΐας τό οποί¬ ον γοητεύει τούς έρωτευμίνους ά· πό τό £να μέρος1 οί λογσριασμοΐ των πεθερικών άπό τό άλλο, Τό πρώτο έξαρτδται άπό τούς δευτέ· ρους καί μάλιστα κάποτε διαλύε- ται άδόξως χάρις είς αύτούς. Οί δγαμοι ίτσι άτΐοκτοθν σιγά—σιγά... οικονομολογικάς γνώσεις. Ξεχνοθν δλως διόλου τόν Ιρωτα καί άπευ· θόνονται στό πορτοφόλι. Ή καρδιά των έπιδόξων νυμΦί ών τής έποχής μας 6χει πέοπ στήν τσέπή τοθ γελέκου τους, έσυνήθιζε νά λέγη είς τό κεφάλαιον αύτό έ" νας ρεαλιστής. ΚοΙ έξέφραζε την πραγματικότητα. Ό οικονομικάς παράγων εΤνε ττλέον ό Θεμελιωδέ- στερος έδώ.Διά νά παίξη κανεΐςτόν ρόλον τοθ ουζύγου, τόν οποίον ή έ ποχή μας, καλώς ή κακώς, θεωρεϊ έξαιρετικά εΰτράπελον, χρειάζεται πληρωμή. Όταν δέν πληρώνεται άδρώς δέν έννοεΐ νά τό κουνήση άπό την περιοχήν τοθ έργενισμοό ό άγαμος. — θέλεις νά πβς παρετήρησεν Ενας γνώστης των τοπικών συν- Θηκών, Οτι καί τό ρόδινο σύννεφο τοθ δρωτος μπορεϊ νά λείππ δλως διόλου άπό τα προκαταρκτικαί τοθ οημερινςθ γάμου;,.. — Βεβαίως, Βλέπετε ό παρας Εχη εξελιχθή είς πρωταρχικήν βάσιν, Ό Τολστόι περιγράφων δλες τίς άποτυχημέ- νες καί τραγικές περιπτώοεις γά- μου μπορεϊ νά μή τόν εΤχε ύπ' 6· ψιν. Έν τούτοις αύτάς κατήντησε τελικά ό μόνος ρυθμιστής. Ύπάρ- χει μάλιστα ή πρ( υπόθεσις δτι δ· ιαν φορολογηθοθν οί δγαμοι, Θά ζητβθν πολύ περισοότερα άπό τα πεθερικά. Καί είνε ζήτήμα κατόπιν τοθ μέτρου αν δέν μειωθοΰν είς τό ελάχιστον οί γάμοι, άντΐ νά αύ· ξηθοθν, Ό 'Αλλος —Μελλοθάνατος ίβί 29 Εχη!.·. Είς τάς φυλακάς τής Νέα Υόρκης χαί είς τδ οΊαμΐρισμα των «μελλοθανάτβ>ν> εώρτασε τή
  76ην επέτειον τβν γεννεθλίων το
  δ "Άρτσυ Χέρον, δ δποΐος τώ
  1908 χατεδιχάοθΐ) είς θάνατο
  διδτι Ιφίνευσιν Ινα (εροχήρυχα
  Έν τούτοις μετά την απόφασιν, δ
  οΊχαοτής διέταξεν δπως δ _έοο
  υποβληθή* είς φρενολογιχήν Ιξέτα
  αιν. Οί ίατροΐ απεφάνθησαν
  8τι δ χατάδιχος είχε πλήρη
  συναίσθησιν των πράξεών τού.
  Την επομένην ομω; δ δικα¬
  στάς απέθανε χαί τδ διχαατή
  ριον απεφάνθη δτι ή θανατιχ
  εκτέλεσις Ιπρεπε νά διαταχθ
  μίνον δπο τοθ διχαστοθ δ δπτ,Ι:
  Ιξέδωσε την πρώτην απόφασιν
  Ό Χέρον μετεφέρθη είς τδ διαμί
  ριαμα την μελλοθανάτων χαί ίχ
  τοτε, ουδείς τδν ήνώχλησεν. Άπ'
  εναντίας χαθ' δλην την διάρκειαν
  την 29 ε"των, δ Χέρον άπήλαυαε1
  ιώ» ηρονομίων πεύ παρέχονται είι
  τεύ; καταδικαζομένους είς θάνατον
  Μέ άλλας λέξεις, δ Χίρον είχ
  χαθ' έχάσιην 5φθόνον χαί ϊχλεχτή
  τροφήν, τσιγάρα, ιτοτά,εφημερΕδας
  ΤελευΐαΕως μάλιατα ή διεύθυνσι
  των φυλαχων τοθ ίπέτρΐψΐν νά
  αποκτήση χαί ίνα ραδιόφωνον.
  —'Η ύβόθεσις Σίμψον είς
  τα δικαστήρια.
  Ή μήνυσις επι δυσφημΐσε
  την οποίαν δ σΰζυγος τής χυρΕα
  Σίμπσν υπέβαλεν εναντίον τί)
  ΆγγλΙδος άριστοχράτιδος χυρΕα
  Σώδερλαν θά συζητηθή είς τδ
  Αονίΐνον τδν προσέχη" Μάϊον. Έν
  ιψ μετα[υ εγνώσθη δτι ή χυρία
  Σώδερλαν διώρισεν ώς συνήγορόν
  της τδν διάσημον διχηγδρον Σέρ
  Ηάτριχ Χάστίγχ. Ό χ. Σίμσο
  άνέθεσε την δπίθισίν τού είς τδν
  έπΕσης διαπρεπή ίιχηγδρον Β»γ
  χαν.
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΑΛΕΞ. Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΖ]- ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ
  Τέως (ατρός Εύσγγελι-
  σμοθ στιουβάσας επί πεν¬
  ταετίαν έν Ιταλία.
  Δέχβται έν τώ νίφ (α-
  4Κ>ε'ω τού όδός (Πλατειά
  Στρατο) έναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου· Ή
  εΤσοδος έκ τής όοοθ Κα-
  γισμτιή.
  "Ωραι έπισκίψεων 9—12
  καΐ 4—7.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΣ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΙ
  Ριξιχ&ς οΐνακαινισΒέν.
  Επλουτίσθη διά νέας συλλβνής
  ί,φασμάτων ΕύρΜπαϊκών καΐ Έλ
  ληνΐΜών.
  Προβίτι κρ€θ(λ«βκ τον γαμβρβν
  τού κ. ΑΝΤ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
  έπίοβιράν έτ&ν έργασβέντα έν 'Α
  θπναις χαί «Ιοικβυθέντα είς την
  κβπτΐΜπν.
  Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν έν ουνδυασμω των εξαι¬
  ρετικήν τού τιμών καί χρη-
  σιμβποιησεως άρΐστων υλικών.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ
  ιΉΐιιιιιιυ Κ1Ι1ΙΙΙ1ΙΗΙ ααιιιπΐπ ιιιιιΐιΐιια ιι ιι_παιιιπι αιΐυιΐιυι ιΐιΐπιΐηΐι ιιε
  κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ
  Είναι άσυναγώνιστος είς ποιότητα
  καί τιμήν.
  Γαλακτομηχαναί—·ΒθΜΤ»ροκαδ·ι
  'Εργοοταο(«ν
  ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!
  "Οτι ϊβλεπαν ένς τώρα ή Εύ
  ρώπη Χβΐ «Ι Άβήναι, θά τ© 4η
  πολώ γρήγβρβ χαί τό Ήραχλκιο!
  Ό πΐρίφημβς ΜΠΙΑΝΚΟ μέ το
  μάγο τσινν&νΐΜβ βιολΐ τού >«
  την βαυμαοία πολ«προσ«πη 'Αρ
  νεντινη βρχήστρα τού άγκαζβρί
  οβηχ» γι« τίς ςρ«τεινέ{ ά
  Άντιβρόσ««ιος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ =
  ϋΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΗΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙϋΙΐηΐΐηΐιΙ
  'Αχνρκ είς δέματα έζαιρβτική-ς
  ποιότητος πωλοθνται παρά τφ κ
  Δ. Γιαλιτάκα καί Στ, Μπλαβάκή
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑ©ΟΛΟΓΟΣ
  'Αριστονχβς Εθνικον Πανεπιστομίβυ 'ΑΒη·
  νών κ«1 Στοατιοίτικήϊ Ιοττριχήί Σχολϋς.
  Δίδεται καθ9 εκάστην είς τό Φαρμακείον
  Έμμαν. Ματζαβετάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθαός
  τηλεφώνου 443. ■» *» # §* ι» η
  ΖΑΠΑΙΝΓΧΙ
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοθ Προσηέρ Μεριμ*.
  83ον
  —-Πιστεύω μονάχα λΐγο στΐς
  μάνσσες.
  Ετόνισε αυτή την τβλβυ-
  ταΐα λέξη.
  —-Άκοθστε, Βδστέ μου τό
  φυλακτό, κι' Τσως βγάλω τό-
  τε τή μάσκα μου.
  —"ΑΙ τώρα είναι ή φωνή
  τής κυρΐας δέ Τουρζή.
  —Πά τελευταία ΦορΟ, θέ·
  λετε νά μοθ Βώσετί αύτό τό
  φυλακτό;
  —ΘΑ σάς τό έηιστρέψω άν
  θελήσετε νά βγάλετε τή μά¬
  σκα σας.
  —"ΑΙ μέ κάνετΒ νά χάσω
  την ύτιομονή μου μ έ την Τουρ
  ζτ] σας· άγατΐατΒ την δσο θε
  λετε- τί μ' ένβιαφέρει.
  Γΰρισε άπό τ ό άλλο μέρος
  σάν νά κάκιωσε. Τό σατέν
  πού σκέπαζβ τό στί|θός της
  άνεβοκατέβαΐνε πολύ γρή
  γορα.
  Άρκβτά λεπτά σιώπησβ' ι
  πειτα ξαναγΰρισε ξαφνικθι
  κι' εΤπβ ϊΐρωνκά.
  —ν&ΐβ πιβ Όΐοβΐ
  V.
  Μ
  ΠΟ 68 ΟΒΟβΙΙβΓΟ, 63 11Π
  πιοη^β. (Ό Θ:ός νά μέ συ
  χωρέση· έσεΤς δέν εΤοθε κσ
  θόλου (πττότης είσθε καλό
  Μέ μιά γροθιά άναποδογύ
  ρ σβ τα δυό κηριά ποθ ανα·
  βαν επάνω στό τραπίζι, καί
  τα μισά μπουκάλια καί πιά
  τα· Τα κηροπήγια Ισβυσαν ά
  μέσως. Την Ιδία στιγμή έβγα
  λε τή μάσκα της. Μεσα στή
  πιό βαθειά σκοτεινιά, ό Μερ
  ζύ σΐσθάνθηχε ένα φλογερό
  στόμα πού γύρευε τό δικό τού
  καί δυό μπράτσα πού τόν Ε·
  σφιγγαν δυνατά.
  ΙΔ'
  ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
  Τό ρολόγι μιανής ,
  έκκλησΐας κτύπησε τέσσαρες
  φορές.
  —Χριστέ μου| τέσσερες! μό
  λις προφθαΐνω νά γυρίσω στό
  σπΐτι μου πρΐν Φέξ[).
  —Μά τιώι.! θά μ' αφήσης
  τόσο γρήγορσ, κακή
  —Πρέπει! θά ξαναΐδωθοθ
  με δμως σέ λΐγο.
  (συνεχίζβται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά Βιεννέζικη βκερέττα:
  ΤΟΟΟΙΝΕΙΛΤΑ
  Μέ την Λι«ν« Χάϊντ,
  Χέρμαν Τίμινκ καΐ τον Λίβ
  £λεζ«κ.
  ΜουβΐΜή, Τρβγούδια,
  χβρβί.
  'Εχτός προγρβμμβτβς επί
  χκιρβν ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένας Κβλοσοος:
  II
  ΤΡΑΠΚΒΣ Ο1ΣΙΑΗΑΣ)
  ΜΕ ΤΟΝ
  ΧΑΡΡΥ
  ΜΠΩΡ
  κ«Ι τού;
  ΖΒΡΜΑΙΝ ΩΣΑΙ
  ΡΟΖΕ ΚΑΡΑ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ.:
  ΤΡΑΓίΚΗ ΤΣΑΡΙΗΑ
  Μέ την
  ΜΛΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Κωνστ. Καρτε.
  ράκης καί ή ΔνΙς Μαρία Μεθυμα.
  κη ετέλεσαν προχθές τοΟς γάμους
  των είς Νεάπολιν. Παράνυμφος
  παρέστη ό κ. Έμμ. Ρουσσάκις δι-
  κηγόρος.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε χθές
  δι" "Αθήνας ό κ. Άχ. Τζανάκης
  δερματέμπορος.
  —Έπΐσης ανεχώρησε ό κ. Γ, Γϊβ
  ραντζοθλης ύττοβημ<χτοποιός. ΘΑΝΛΤΟΙ.—Απέθανε καί έκη δεύθη την 27ην ΊανουαρΙου είς θωμαδιανό Πεδιάδος ό Στυλιανός Σταματάκης είς ηλικίαν 78 ίτων. Ίήν κηδείαν τού παρηκολούθησε πολύς κόσμος έκτιμων τάς άρετας τοθ μεταστάντος. Συλλυπούμεθα τούς οί<ίΙους τού. ΕΥΧΑΡΙΣιΗΡΙΟΝ.— ΟΙ οΐκείοι τοθ ίΐς θωμαδιανό Πεδιάδος άπα βιώσαντος Σ.τυλιανοΟ Ν. Σταματά κη αισθανόμεθα την υποχρέωσιν να ευχαριστήσωμεν πάντας τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τοθ προσφιλοθς μας νεκροθ καί τοΰς συλλυπηθέντας ημάς. ΑΙ εύχαριστοθσαι οικογένειαι Ή σόζυγος Ροδανθα Στ. Σίταμβτάχη Τα τβκνσ Εύαροςίίοι Μιχ. Σταματάκη Έμμαν. Στ. Σταματάκης Οί Εγγονοι —ΑΙσθώνομαι την υποχρέωσιν· Τ· να καί διά τοθ τυπου διαδηλώσω την ευγνωμοσύνην μου πρός τόν διακεκριμένον καί Ικανόν χειροθρ- γον Ιατρόν τής πόλεώς μας κ. Εύάγγελον Χατζάκην Οστις δι' έγκαΐρου χειμουργικής έπεμβάσΡ ώς τού μέ έσωσεν έκ βεβαίου κιν δύνου. Ό ευχαριστών Αντώνιος Γι«τρ«χης *** Γύρω στήν πάλι μας. Έξακολουθεΐ άκόμη ή καιρική ά καταστασισ ώστε νά αύξάνωνται καί νά πληθύνωνται οί γρΐππόφο- βοι. —Άλλά καί νά... βήχουν δσοι τν συμπολιτών δέν ύπολογίζουν τόν κίνδυνον κρυολογήματος καί έκτίθενται είς τΰι ρι ύματα. —Είς τα σχολεϊα συνεχΐζονται αί γραπταΐ έξετόοεις των μαθητών καί μαθητριων τοθ α' εξαμήνου. —Γεγονος τιού κάνει τους μάθη τάς νέ μελετοθν περισσότερον άλ λά καί νά έπιδΐδωνται μετά την μελέτην συχνότερα είς τα ιϊπαί Θρια παιγνίδια τους. —Ή μελέτη. δτα./ είνε μάλιστα άποτελεσματική, φέρνει αμεση την ανάγκην τής ξεγνοιασιας κ·:1 τής άναψυχής. ΚοΙ τόν κανόνα ούτον φαΐνεται δτι άκολουθεΐ κατά γράμ μα ή σημερινή μαθητιώσα νεολσία Εστω καί αν τό παρακάνη κάποτε. —Είς ωρισμένας παρόδους τής πόλεως ιίδικα συνεργεϊα τοθ Δή- μου προβαΐνουν είς συμπληρωμα- τικάς τΐισσοστρώσεις των ήμικατε· στραμμένων τμηματων των. - Ή Φροντίς αυτή τοθ Δήμου πρέπει φρονοθμεν να έπεκταθτι καί είς τος συνοικίας, πολλοΐ δρό- μοι των οποίων ευρίσκονται είς ά. Θλίαν κατάοτασιν. —Κυρίως δέ δέον νά διαταχθη ή πλακόστρωσις αυτών ώστε με τάς βροχάς νά μή δεινοπαθοθν οί διερχόμενοι ώς μέχρι σήμερον γΐ- νετοι. —Είς τό Α' αστυνομικόν τμήμα Εχουν παραδοθη κατάκαιρούς διά· φορα «άδέσποτα» άντικεΐμενα. —Έκ των αντικείμενον τούτων πολλά Εχουν κατασχεθτ^ είς χείρας κλεπτΛ* αλλα δέ ίχουν ανευρέ¬ θη καθ* οδόν. Παραδόξως δμως παρά τάς σχετικάς είδοποιήσεις τής άστυνομίας οί κάιοχοί των κωφεύουν, ^—Φαίνεται οί εύλογημένοι δτι ή δέν άνοΐγουν ποτέ εφημερίδας ή δέν ένθυμοθνται... άν έχασαν ποτέ τΐιτοτεΐ —Προχθές συνελήφθη καί είς την πόλιν μας καί παρεπέμφθη είς την Εισαγγελίαν διά τα ττεραιτέ ρω καποιο άτομον επί άττοκρθ- ψει 800 οκάδων ελαίου. —Τουτο κατασχεθέν εδόθη είς την κατανάλωσιν. Επί τη εύκαιρία ή άστυνομΐα μας παρεκάλεσε να τονίσωμεν την αύοτηρότητσ επί τοθ τιροκειμένου των ύφισταμε νων νόμων, —Ό δημόσιος κήπος βρίθει καθη μερινώς μπεμτιέδων. — Οί όποΐοι συν τοίς άλλοις έπωφελοθνται των ζωογόνον ήλι ακώνάκτίνων για νά,,.,κοιμηθοθν μακαρΐως μίσα στά καρροταακια τους ... —Ή δηλητηρΐασις των κυνών ή όποία άπό τίνων ημέραν ήρχισε είς τα Χανιά, περιμένομεν νά δια ταχθϊ, καί είς την πόλιν μας. —Άλλως άς υποχρεωθούν οί κάτοχοι τούτων νά τούς καταστή σουν άκινδόνους διά των φΐμώ. τρών. ο Ρεπορτερ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ, ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝ1Α.- Ή «Διακοσμη τική. των κ.κ. θ. Κ. Δουκουμετζίδη καί Β. Α. Βάσσου μοντέρνων δια κοσμητών έπαναρχίζει τάς ίργασΐ άς της έντός των ημερών μ&τα μα κράν παρακολούθησιν έν "Αθήναις τής νέας τέχνης. ίέν άμφ.βάλλο μέν δ δτι Θα τύχρ, καΐ πάλιν τής ά μερίστου υποστηρίξεως τοθ κοινοθ τής πόλεώς μας. —ΚΙς τέ> ΆνΒοχηκιον τοθ Ιω.
  Κυπραιου παρα την Πηγάίδα Θα
  εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
  λα τής έποχης <αθώς καί τριαντα φυλλιές είς γλάστρες. ΝΕΟΝ» ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ "Ηρχισε τάς εργασίας τού τό νεον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι ωτακη παρά την οδόν Μαρτύρων καί ϊναντι ακριβώς ΐί1ς Αα{κ^ Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα τείαν τού έξασφαλίζει αν6σιν, τα χοτητα, ακραν περιποίησιν. κ ΕίΗΟ1κ'Α—ΤΑΙ τό ^Καφβνβΐον Κνωσός,ΙΊληροφορίαι παρά τώ κ. ϊϋ ~·ενο6°χεϊον Κνωοός καί Λ 'ι4α Κ ί τούς ϊ*!«ς . 160» *6 ίά; «ραγματικβ Αί «ς ύηόδειγμα ς τυ«ιιι των: €Αι -Χά·* σύτός ,ίς,ούΐή σρ ίί,άιιαβής. αυτή 1ης. Καΐσΐό ηθικόν ούτος ·1>« ανατΐο
  αΰιή είνε αύθόρμηι
  ζονΐζιι άργΟ—βΡΥ'
  ««ήσιΐς του, αυ»
  Ινα γοργό «να'» ή
  <ό( Ιχ*1 μ'αν ά κ α» ΚΩΝΣ _Δ«|;ΐται ι «0 ΠιβτικοΙΙ ΕΥΑΙ
  Λ Η Ο Ρθ α Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  33ον
  Άλλά στόνζγάμο, δπως καΐ
  στήν παιβικήν^ήλΐκΐσ, τα προ
  τα γεγονότα είνε άποφασι-
  στικά. ΚαΙ τα χρόνια βέν μττο
  ροϋν νά έπανορθώσουν τό
  παραμΐκρό σχίσιμο τοθ λεπτο
  τάτου κα·. ύπερευαισθήτου Ι
  σιοθ τής · ψυχής. ΟΙ πληγές
  τοθ συναισθήματος, ο[ πιό βα
  θειές, έχεΐνες πού δέν φαΐ
  νονται, ίέν θεραπεύονται πό
  ϊέ εντελώς· ΆπεναντΙας, στή
  ζωή,τής Μαρίας—Άντουανέτ
  τας, οί έπιπόλαιες έλαφρότη
  τες άπέκτησαν κεφαλαιώδη
  σπουδαιότητα· τα γελοΐα—
  στά μάτια των άλλων—συμ
  βάντσ των πρώτων συζυγικον
  νυκτών, των πρώτον χρόνον
  διεμόρφωναν 6χι μόνον τόν
  χορακτήρά της, άλλά προσδιώ
  ριζαν την έξέλιξι τοθ κόσμου.
  Καμμιά φαντασΐα ,ποιητοΟ
  ή μυθιστοριογράφθυ δέν θα
  μποροθσε νά συλλάβη άντΐθε
  σι πιό χτυπητή άπό έχείνη πού
  έχώριζε τούς δύο συζύγους.
  Έως τα λεπτότερα νεθρσ,
  στόν ρυθμό τής κυκλοφορΐας
  τοθ οϊματος, στούς πιό άδυ
  νάτους παλμούς τής (διοσυγ
  κρασίας, ή Μαρία—-Άντουα
  νέττα χαΐ ό Λουδοβΐκος 16ος
  ήταν πραγματικά άπό πάσης
  απίψεως ύτιόδειγμα άντιθέσε
  ως. Ι&ού Ενας τυπικός χαρα
  κτηρισμός των: «Αύτός είνε
  βαρύς, ούχή έλαφρά, αύτάς
  είνε άδέξιος, ούτος είνε θαμ
  πός, αυτή σπιθοβολάει, αύτός
  είνε άπαθής, αυτή ένθουσιώ
  δης. ΚαΙ σιό ηθικόν επίπεδον:
  αύτός είνε αναποφάσιστος,
  αυτή είνε αύθόρμητη· αύτός
  ζυγίζει άργσ—.άργσ-—τίς 4
  παντήσεις του, αυτή πετάει
  ένα γοργό «ναί» ή «δχ1»" αο
  τος ίχει μίαν άκαμπχη εύσέ
  ββια, αυτή είνε μέχρις άλλο
  φροσύνης κοσμική αύτός είνε
  ταπεινός καΐ μετριόφρων, αύ
  τή είνε φιλάρεσκη καΐ άλαζο
  νίκη· αύτός βΐνε μίθοδιχός,
  αυτή είνε άσωτη· αύτάς είνε
  ύκερβολικά σοβαράς, αυτή εί
  νέ άφανιάστως χαρωπή- αύ
  τος είνε γαλήνιος καΐ βαθύς
  σάν ύποβρύχιο ρεθμα, αυτή
  είνε δλο άφρός καΐ άστραφτε
  ρή έπιφάνεια. Αύτός άγαπάει
  τή μοναξιά, αυτή βέν ζ() πά
  ρά μέσα σέ μιά πολυθόρυβη
  κοινωνία. Αύτός θέλει να
  τρώη άφθόνως καΐ τΐολλήν ο
  ρα, μέ £να εΐδος ζοώδους εύ
  χαριστήσεως, κοΐ νά πίνη β?
  ρειά κρασιά' αυτή δέν άγγ'
  ζει τό κρασί, τρώει λίγο καΐ
  γρήγορα. Τό δικό τού στοιχεΐο
  είνε ό υπνος, τό δικό της στοι
  χεΐο ό χορός· 6 δικός τού κό
  σμος είνε ή ήμέρα, ό κόσμος
  έκεΐνης είνε ή νύχτα· έτσι οί
  δεΐχτες επάνω στόν δΐσκο τής
  ζωής των άντιτΐθενται διαρ
  κώς σάν τό φεγράρι μέ τόν
  Ι,λιο. ΣτΙς ενδεκα, δταν 6 Λου
  δοβΤκος 16ος πλαγιάζη είνε ή
  σΐιγμή πού ή Μαρία—'Αντου
  ανέττα άρχΐζει πραγματικά νά
  ζή καΐ έμφανΐζεται όλόλσμ
  πρη οήμερα σϊό χαρτοπαΐ
  γνιο, οΰριο σιό χορό, πάντα
  σέ μέρη διαφορετικά* τό πρωΐ
  αύτός καλπάζει κυνηγώντας
  άπό ωρες, εν ώ αυτή μόλις Ι
  χει σηκωθή· Πουθενά, σέ κα
  νένα σημείον, ο( συνήθειές
  των, ίί κλΐσεις των, οί άσχολΐ
  ες των βέν σμΐγουν μέ δυό
  λόγισ, Οπως συνήθως κοιμοθν
  ται χωριστά, ή Μαρία—Άν
  τουανέττα καΐ ό Λουδοβΐκος
  16?ς τόν περισσότερο καιρό
  ζοθν χωοιστά».
  (συνεχΐζεται)
  V
  Τό νέον σιγαρέττον
  ΖΑΓΪΑΝΤΙ
  Πολυτελείας 12 δρχ. τό ττακέττο.
  Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε
  γλυ/όπιοτο, άβλαβές, ποιοτικώς υπέροχον.
  = 'Αντιπρβσωπβι Ν·μ·& Ηρακλείου
  % ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
  Μ ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΒΐδΐΜ&ς εκπαιδευβεΐς έν Μονάχω χαΐ Βερολίνω Τ.
  Α55ΐ5ΐβπΙ τ&ν καθηγητ&ν νοη ΒβΓ^ηΐΒηη καΐ 5ς1ΐίΗβη·
  Ιΐβΐιη.
  Δ*κ·ται τούς «άσχοντας έκ τβν νοσημάτΐβν
  τοθ Πε-τικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατΐίΐα Τριδν Καμάρων (ΟΙκία Ίβτροϋ κ. Χκ
  λιδόνη) 9-12 «μ. καΐ 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ.7-92
  Τ© Πρατήριβν ©ΐν«ν
  τοδ άποβτράτου ταγματάρχου
  ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα 'ΑρχαδΙου ιΧεΐταν-ΌνλοΟ).
  Έπλουτίσβη εσχάτως μέ κρασί όβτσιάτο κοκκι-
  νέλι τύπου Μεσόγειον Άττικής ύπερόχου γεύσεως
  καΐ ποιότητος.
  •Ομοίως βιαθέτβι τσκουδιά έκλεκτής ποιότητος
  πρός δραχ. 24 κατ' οκάν.
  Κοθ' Εκαστον Σάββατον τό πρατήριον τοθτο θά
  πωλβ είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους.
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  Τ·η( Ίατροι ©ερετηευτηοί*» β«Εβαννελισμβ«»|ΆΒην6ν.
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 «. μ. καΐ 3—7;μ. μ.
  επ! τής 6δοΟ Άμαλθείας (Πλατύ Σοκκάκι), έναντι
  πρώην ΊατρεΙου κ. Λογιάδου·
  ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ
  ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
  ΙΑΙ Π ΕΞ ΑΥΤΟΝ 1ΡΟΦΤΛΑ3Σ
  Ή διάλεξις τοϋ λοχαγοϋ χ Περάκη Κωνστ.
  ΔΕΪομεν κατωτέρω πΐρίληψΐν
  τής προχθεσινάς έν τφ κινηιιατο·
  θεάτρω «Μινώα» δοθείσης, παρά
  ιοθ λοχαγοθ τοθ 43 :υ Συντάγμα-
  τος ΠιζικοΟ χ. Περάκη Κωνα. δια
  λέξεως χάριν έχεΐνων οί δπίΐοι
  δέν ήϊυνήθηααν νά την παραχολοιι
  ήσουν.
  ΜερικοΙ άπαισιόδοξοι Ισχυ·
  ρίζονται 8τι ή χρησιμοποίησις
  πολεμικον χημικον ούσιών,
  διά πολεμικούς σκοπούς, όψει
  λεται είς την μεγαλυνθεΤσαν
  πώρωσιν τής ανθρωπίνης ψυ-
  χής. Δέν ευρίσκονται δμως έν
  δικαΐφ οί τοιαθτα ίσχυριζόμε
  νοι, διότι ό άνθρωπος μοιραί¬
  ως πάντοτε άκολουθεΐ τούς
  (σχυροτΐτους νόμους τής προ
  όδου καΐ τής τελειοποιήσεως,
  διά μέσου σκληρόν καΐ λυπη
  ρών κατευθύνσεον τής ΙστορΙ
  άς τού. Έχτός δμως τούτου
  δέν ευρίσκονται έν δικαίω, δι¬
  ότι αί πολεμικαι ούσΐαΐ δέν
  είναι άγριώτεραΐ καΐ άπαν·
  θρωπότεραι Αλλον πολεμι¬
  κον μέσον. Δέν μπορεΐ νά
  είναι αγριώτερον τό φοσγέ-
  νιον π. χ. τ) τό χλώριον, άπό
  μίαν βόμβαν, ή οποία εάν εύ
  στοχήση θά τραυματίση γ) θά
  φονεύση δσους εορεθεθν είς
  την άκτΐνα δράσεώς της, ,,καΐ
  εναντίον τής οποίας δύσκολα
  δύναται νά αμυνθή χανείς, έ¬
  ν ώ διά τοθ φοσγενιΌυ ή τοθ
  χλωρΐου ουδείς υφίσταται τό
  παραμιχρόν εάν φέρει πρόσω
  πΐδα. Δέν μπορεΐ έπΐσης νά
  εΤνάι άγριώτερος ό ,ύπβρίτης
  άπό μίαν τορπΐλλην ΰποβρυχί
  ου ή τορπιλοβόλου, ή όποία
  έξαποστέλλει είς τόν βυθόν
  ολόκληρον τό πλοΐον μέ τό'
  πλήρομά τού, μέ ελαχίστας
  ελπίδας σωτηρίας, έν ώ άπό
  τοθ ύπερίτου, χαλδς προφυ
  λασσόμενοι, ουδέν έχωμεν
  νά πάθωμεν, τα 8έ έγκαύμα
  τα τού σπανιώτατα είνε θα
  νατηφόρα.
  Οί Άμερικανοί δέν ύπέγρα
  ψαν την συνθήκην τής Χάγης,
  περί άπαγορεύσεως τ&ν χημι-
  κον ούσιον, ώς πολεμΐκοθ μέ
  σου, Ισχυριζόμενοι δ τι οί 'χη
  μικαΐ πολεμικαι ούσίαι ήσαν
  όΚιγώτερον άπάνθροποι Αλ
  λων πολεμικον μέσον, έκ των
  πραγμάτον δέ ό (σχυρισμός
  των οδτος άποδεικνύεται όρ-
  θός.
  Έτονίσθη ή χαρακτηρισθή
  δισφορά ή όποΐα ύπάρχεΐ με·
  ταξύ τον χημικον πολεμικον
  ούσιών, ώς πολεμιχοθ μέαου,
  καΐ των λοιπον μέσον κατα-
  στροψής τα όποΐα χρησιμο-
  ποιεΤ ό άνθρωπον. Ή δισφο¬
  ρά αυτή είναι ή εξής: Ότι έ-
  < ώ δσον άφσρ.
  Κατά τούς, Ναπολεοντίους
  πολέμους εγένετο χρήσις όβ(
  δόν αί οποίαι περιβΐχον πά
  ράγογα άρσενικοθ.
  Κατά τόν Κριμσϊκόν πόλε
  μον',ίγινβ σκέψις έκπορθήσε
  ωο τής Σββαστουπόλεος (τό
  1855) διά κσύσεος 500 τόννων
  θβΐου καΐ 2000 τόννων ανθρα
  κος υπό τα τείχη της.
  Είς τόν εμφύλιον πόλεμον
  των Αμερικανόν, χατά τό
  1863 καΐ κατά την πολιορκίαν
  τής πόλεως Σάρλεστον έρρί
  φθησαν όβίδες μέ δηλητηριώ
  δή άέρΐα. καΐ τα όποΐα λέγε
  ται δτι ήσαν ελληνικόν τθρ.
  Κατόπιν άφοθ έξετέθησαν
  τα κυριώτερα έκ τον χρησιμο
  ποιουμένων άερΐων καΐ ή επί
  δράσις ούτον επί τοθ άνθρο
  τι (νού όργανισμοθ, εξητάσθη
  μέ ποίον τρόπον δυνάμεθα νά
  άντεπεξελθωμεν εναντίον τοθ
  κινδύνου τον δηλητηριοδον
  τούτον οΰσιον, καΐ ποία μέ
  σα μάς παρέχει ή πρόοδος
  τοθ άνθρώπου επί τοθ πεδί
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογβνειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όδος "ΐΜνος 10— Λλποιέοτατοι Όμονοίας
  ΤηΧέφιινον 23-302
  Τελείως βν«*«ινισθεν, διαθέτ» δνμάτιβ* (ύήλια,
  ιύάκρα κ«· καλ&ς έπιπλωμένα. Καθαριάτητβ &·
  μεμπτον καί υπηρεσίαν προθνμβτάτην. ^Ιθουααν
  «ναμονΙ,ς.
  ΑΙ αυμφερώτΐροιι τιμ«|
  Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒΗ2Ν» δικυθύνΐι βύτ·-
  πρβοώπως ό νε·ς Ιδιβχτήτης τ·« βυμπολίτης μας
  Ν- ΙΩΑΝ. £ΥΔΙΑΝΛΚΗ£.
  Οί περιορισμόν είς την
  εισαγωγήν τού καφέ.
  Πρός τα Έμποριχα χαΐ Βιομτ)·
  χανιχα Έπιμΐλητήίΐα χαΐ τάς άο
  μο&Εας αρχάς εκοινοποιήθη δπά
  τοθ δποιιργείοιι ιί]; Έθνιχτ]ς Οίκο
  νομίας απόφασις τβν άΐμοδίων δ-
  πουργδν, διά χτ,ς δποίας ύοΕζετ«ι
  Βτι αί έπιτροπαΐ χατανομτ]ς έκ
  τής διά την περιφίβΐιαν αυτών άνα
  γνβριοθησομένης διχβ τί)ς Ενώσε¬
  ως Έπιμΐλτ,τηβΕοβν είσχχτέας πο-
  οίτητος χαφε θέλουσι κατανείμη
  τί 80)100 ταύτης είς τοος είοαγα
  γιΐς, λαμδίνουοαι δπ' ίψιν τάς έη'
  δνίμααι τβν ΐίσαγωγίων πραγμα-
  ιοποιηθείαας άναλώσεις χαφί.
  Τό άπομένον ποσοστόν 20 ο) ·>
  θέλει τιθχ] δπό των Έμποριχων
  ΈπιμιλητηοΕιβν είς ττιν διάθεσιν
  ν Διοιχήσιων τβν οίχείων Έ-
  παγγελματιχαν Έπιμιλητηρ(«ν,
  άινα θέλουσι κατανείμη τοθτο μΐ
  ταξύ τβν χαφεχοπτβν τής περιφε¬
  ρείας των χατά την κρίσιν αυτών.
  Τά'Επαγγιλματιχά Έπιμιλητή
  ρΐα, μετά την κατανομήν τοθ άν»
  ποσοοτοθ 20 ο) 9, θέλουοιν άποοτιί
  λη τοος πίναχας ΧΛτανομτ]ς είς
  την "Βνωσιν 'ΕκιμελητηρΕαν, τί
  αρμόδιον Έηΐμελητήριον, Τράπε¬
  ζαν τής Ελλάδος χαΐ οίχεΐιν τε·
  λανεΖαν δια την Ικδοαιν τω* 8ιλ·
  τί»ν είσαγβγιχοθ διχαιώματος καΐ
  χατάοτισιν τ&ν σχιτιχβν μη-
  Είς πεοιφερΐίας, είς Α; ϊέ» δφΕ
  οτανται Έπαγγελματιχά 'Επιμελη
  τήρια, ή χατανεμή τοθ ί'β) ποαο·
  στοθ 20 ο)ο μεταξυ τβν χαφεχο-
  πτών θέ>ιι γίνη δπό τ&ν οίχε'ων
  Ποωτο6αθμ(β>ν έπιτροπβν χατανο-
  μήί. Είς πεοίπτωσιν χαθ' Ί* διχαι
  οθταί τις εία'χγηγικοθ διχαιώ^κ*
  τος χαφε χαΐ ώς είιαγωγευς χαΐ
  ώ; χαφΐχόπτη; ίέν δύναται νά τ6
  χη τοιεύτου χβΐ δπΰ τάς ϊύο ίβιό
  τηιας, έχων το διχαίνμα τ|ς επι
  ου τούτου Ανεπτύχθη πος
  δημιουργεΐται τό πρόβλημα
  τ(ς άπό τβν χημικον ^πολεμι
  χον ούσιών προστασίας καΐ
  επί τίνον άρχον στηριζόμεθα
  διά νά επιτύχομεν ταύτην.
  ΑΙ δύο χρησιμοποιούμεναι
  πρός τοθτο μίθοβοι ή άπομο
  νοτιχή καΐ ή διηθητική άνεπτύ
  χθησαν καΐ κατεδεΐχθη ή άπο
  τελεσματικότης,άμφοτέρων ώς
  καΐ ή έκτασις αυτόν δσον ά
  φορφ την ατομικήν καΐ όμαδι
  κήν προστασίαν.
  Εγένετο ή έπίδειξις διαφό
  ρον τύπον προσοπίδον κατά
  την χρονολογΐκήν σειράν τής
  εξελίξεως αυτόν, καθώς καΐ
  μιάς όξυγονούχου συσκευάς
  τής πυροσβεστιχθς ύπηρεσί
  άς Ηρακλείου. Έπίσης έπε
  δείχθη μία άντιϋπεριτική ένδυ
  μασία, άνεφέρθησαν δέ χαΐ
  τα λοιπά χρησιμοποιούμενα
  μέσα διά την προστασίαν ά
  πό τοθ ύκερΐτου, καΐ άτινα
  ώς έξετέθη είναι; τό βρασμέ
  νο νερό, διάφοροι άλοΐφαί,
  καΐ (διός ή χλωράσβεστος ή
  όποία είναι ούσία εξόχως κα
  ταστρεπτική διά τόν ύπερίτην,
  ή όποία δμως έπειδή κατά
  την χρήσΙν της προξενεΐ έγ
  καύματα άναμιγνύεται μέ χό
  νιν τάλκ.
  Έν συνεχεία έξετέθη υπό
  τοθ όμιλητοθ η άνάγκη ήης
  επιβάλλει την ομαδικήν προ
  στασίαν καΐ οί τρόποι διά
  των οποίων δυνάμεθα νά έ
  πιτύχωμεν ταύτην.
  Γενικώς τό θέμα εξητάσθη
  μέ ωραίαν μέθοδον, καΐ είς
  γλώσσαν καταληπτήν είς πάν
  τας. Ή όργανοθσα άρχή Π.
  Α. Α. Ηρακλείου είναι όμο
  λογουμένος άξ(α συγχαρητη
  ρίον διά την οργάνωσιν τον
  διαλέξεων αυτών δι' ών άνα
  πτύσσονται οί κΐνδυνοι οί ό-
  ποΐοι άπειλοθν τούς πάντας
  καΐ τα πάντα «ίς περίπτωσιν
  πολέμου, άλλά κυρίος άνα
  πτύασονται χαΐ ,οί μέθοδοι
  δι' ών θά δυνηθώμεν ν' άν
  τιμετοπίσομεν τούς κινδύνους
  τούτους. Είς τό τελευταίον
  τουτο χυρίως έγκειται ή με
  γαλυτέρα άξία τής προσπα
  θείας ταύτης, διότι μανθάνει
  μέν τό κοινόν, έκ παντοΐων
  περιγραφών τόν κίνδυνον, έ
  λάχιστοι δμος γνορίζουν δτι
  ύπάρχουν, καΐ ποία, μέσα
  προστασίας.
  Όλον οφείλομεν νά έτιιοεί
  ξομεν ενδιαφέρον επί τοθ ζή
  τήματος αύτοθ καΐ άς μή έπα
  ναπαυώμεθα δτι, ευρισκόμεθα
  είς άπομεμακρυσμένην γονΐ
  αν την οποίαν ό έχθρός δέν
  θά προσέξη, διότι δήθεν δλ
  λα σημεΐα τοθ Κράτους θά
  έπισύρουν την προσοχήν τού.
  Αύτό είναι πλάνη κα( μάλι'
  στα μεγάλη. Διότι σήμερον |
  τό άεροπλάνον, κινούμενον
  ταχύτατα, μεταφέρει τόν πό
  λεμον καΐ την καταστροφήν
  είς οιονδήποτε σημείον τής
  χώρας, ουδέν Ρέ άφίνει άθι
  κτον. Άς μή άδιαφοροθμεν
  συνεπος·
  Ε. Α. Κ.
  Η ΜΙΝΟΑ
  Φέρεται «Ις γνδοιν τοϋ Κοινοδ
  δτι λον« τής κρίσενς ή λειτουρ-
  γίκ τής «Ταβίρνας Μινώκ* Ιη«»-
  α< άπο οήμερον.» Το καταστή μ* βά οΛ>ν«χΙσο τάς έργαο(«ς χθν «ς
  χαφινεΐον, ώς κ«1 πρότερον.
  Παρκκαιλουνται λβιιιον οί φί-
  λβΐ.τήί Δι««βύνο·Μί καΐ Ιβιαιτε·
  ρΐΚ βΙ «ηβατρβτβι ά{ΐΜμκτικοΙ
  Ιηας χαρίχονν τί,ν υηβστήρ.ίίν
  τ«ν (Ι( τ· Κκοενεΐον Μινα«.
  —Ή είσαγωγή έρύζης.
  Υπο τ&ν ύπουργδν Έθνικής ΟΙ-
  κονβμίας χαΐ θΐχονβμικ&ν ύ««·
  γράφη απόφασις διά τής οποίας
  διαγράφβται έκ τβδ βΙβχγ»γΐΜθύ
  πίναχος Ζ ή ορυζα μεταφΐρομί-
  νπ είς τον πίνακα Α, έηανβιφε-
  ρομένης έν Ισχύϊ προγενεστέρας
  άπβφ«οΐΜ{ τ&ν αύτ&ν ύπουργ&ν,
  καθόσον οτφορό; τίιν 30θήμερον
  προθβσμίοιν έκτελΝνιβμοδ. Δια
  τας ηδη κομισθβίαας ποσότητας
  βρύζπς η 30θημ«ρβς προθεσμία
  ηρ{ατο ύπβλογιζομένη «πό τής
  21ης λήξαντος μηνός.
  —Κλοπή δένδρων.
  Είς την περιφέρειαν ΆλιχιανοΟ
  Χανίων αυνελήφθ»]οαν χαΐ άπιοτά-
  λίραν αρμοδίως οί Κ.Νιχολαντωνί
  χη(,Ν Σπύρος 'χαΐ Στυλ. Ντοιιν
  τουλάχης έχ Βατολάχου ώς Ινοχοι
  χλοηής 900 δενδρυλλΐων νΐοαν-
  τζβν.'Εηίοης αυ*ελήφθη 6 χ.Βΐυλ
  γαράκης έχ ΚουφοΟ ώς Ινοχος
  χλοπής 300 φυιωρίων νιραντζδν.
  —Τό έγκλημα τδν ΛιμνΒν.
  Ή δΐχη διά τό βτυγιρον Εν
  κληαα τβν Λιμνβν έ{*κολβυ·
  β«Ι ενώπιον τοδ Κακουργιοδιχεί
  ι β» Ρεθύμνης. "Ηδη *«* τής προ
  Χθ«ί ήρχισεν η άπολογία Τ&ν
  ,ΜκτηγορβυμένΝν, ύποτίθετβι δέ
  ότι τβς νυκτερινάς ώρας τής οη
  μ«ρον ϋ τάς πρβίΐνάς τήβ «Οριον
  θελκι εκδοθή Α άπόφ«σις τβθ Δι
  Μ«στηρ(ου.
  —Ή Λιμενική Επιτρβπή
  Χανίων.
  ΧΡές συνήλθον είς πρώτην αα·
  νεδρΐασιν τ* νεοεχλεγέντα μέλ-
  τής Αιμενιχ«]ς 'Επιτροπής Χανί¬
  ων δπως ηροδοθν είς την εκλογήν
  «Ο Προέδρου χαΐ ττ)ς Έχτελε·
  οτιχ<3ς Έπιτροκί}ς. —Ή άτέλεια τδν Έκΐμβλη- τηρίων. Κατ' άναχοίνωοιν πρός τα Έμ- ποριχά Έπιμελητήριβ, χατηργή- θη ή τβχυδρομιχή «τέλει» δλων τβν νομιχβν προσώπων χαί συνε· πβς χαί τβν ΈπιμελητηρΕων. —Ή τιμή «λβιβπυρήνης. Κατώτατον Βριον τιμΐ)ς πωλή- σεως έλαιοηυρήνης διά τόν Νο¬ μόν Χανίων ωρίσθη είς δραχ. 2 κατ' όκ«ν. Ή οίκεία 'Επιτροπή διατιμήσειος ώρισεν έπΓσϊ)ς δπως δνω το5 ποσοθ τβν 2 δρ. κατ' <5κ«νέπιτρέιτωνται άγοραπωληαίαι, &παγορ$ύονται ϋ απολύτως χάτω τοθ ποβοθ τούτου. ΑίΙΣ, Γ. ΧΟΖΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-"ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Μετέφερι τβ γραφείον τού επί τής οδοδ Κυδυνίας (Κου τάλα) π«ρ« τας Κάτ» Φυλα κάς Άναλαμβάνιι «δσαν βνβξοιιρέτως οιόθισιν. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Έ{«ιρβτικής ηοιότητβς χυΛοδν· ται ττβρά τή στβφιδβπββπχο Ίη. ΧαλΜΐαδάχη [συνβιχΐα Γενή Τζβ μΐ μετ* το νεοχτιστβν σχολείον κερΐ τα 100 ΐμέτρα χαΐ ηαρα- κλενρε»( έμκορομεβιτιχοϋ Γρα«ε( ο» Κ. Παπάζογλου κρός 3 «·. δι' · ΑμΙρα».
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τετάρτης
  3 Φεβρουαρίου ι 937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟτ
  Η ΜΟΣΧΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΚΟΜ1ΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΔΤΟΣ
  ΛΕΓΕΤΛΙΟΤΙΟΑΕΠΛΝΙΛΙΚΑΣΟΟΥΝ
  ΟΙ ΡΔΝΤΕΚ ΧΛΙ ΣΟΚΟΛΝΙΚΟΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ ϋΐόσχας άγγέλλουν ότι ήΣο·
  βιετική κυβέρνησις φαίνετικι άποφασισμέ
  νη νά έχκαθαρίση άπαξ καί διά παντός τό
  κομμουνιστικήν «όμμα ούτως ώστε νά
  εξασφαλισθή άπό παντός χινούνου είς τό
  μέλλον τό Σχαλινικόν καθεστώς.
  Σχετικώς λέγεται ότι κατόπιν άξιώ-
  αεωςτών ΐθυνόντων σήμερον τήνΡωσσίαν
  καί είαηγήσεως τού Εισαγγελέως τού
  Ανωτάτου Σοβιετικου οικαατηρίου
  Βισίνσκί οί Ράντεκ χαί Σοκολνίχωφ
  πρόχειται νά έπαναοικασθούν, τής επι·
  βληθείσης είς αύτούς ποινής πολυετούς
  φυλακίσεως χριθείαης λίαν έπιεικούς.
  Οί "Αγγλοι καί Γάλλοι κρίνουν
  ευμενώς τόν λόγον τού Χίτλερ.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΣΗΜΕΙ.ΜΑ Τ1ΖΝΑΠ0ΙΚΙΑΚ9Ν
  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΑΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβοουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου δι ι ό χαγχελάριος Χίτλερ
  κατόπιν συνεννοήσεως τού μέ τους δι·
  ηλωματΐΜθύς χύχλους τού Βερολίνου
  έτοιμάζει άνεπίσημον σημείωμα των ά·
  ποικιακών διεχδιχήαεων τής Γερμανίας.
  Τό σημείωμα τούτο φαίνεται ότι θά
  υποβληθή είς τάς κυβερνήσει^ τής Αγ
  γλίας καί Γαλλίας αΐτινες καί θά τα με·
  λετήθουν υπό τό πνεύμα των τελευταί·
  ών λόγων των χ. χ. , ΥΗντεν, Μπλοΰμ
  χαί Λίτελμηός «ερί χορηγήσεως εύκο
  λΐών οίχονομιχής φύσεως είς την Γερ
  μανίαν.
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΚΧΕΙΟΥ
  ΥΟΕΡ ΤΗΣ-ΚΗΙΚ.Σ ΟΡΟΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ 1*ας).—Έκ κυβερνηιιχής
  «ηγής πληροφορίαι άναφέρουν ότι με¬
  θαύριον Πέμπτην, θά συγκροτήση είς
  τό υπουργείον τής Κρατιχής Προνοί¬
  ας βύσχιψις είς την οποίαν θά εξετασθή
  τό ζήτγ,μα τής χαλυτέρας άναδιοργα
  νώαεως τού Κρατικού λαχείου, ώστε
  νά ενισχυθή δι' αυτού ή κοινωνική πρό-
  νοια. Σχετικώς, θά μελετηθούν τα ου
  στήματα λαχείων τής Σουηδίας, Γερ
  μανίος καί Αυστρίας ώστε επί τη βάσει
  των χαλυτέρων αυτών προτύπων νά
  οργανωθή καί τ ό ιδικόν μας λαχείον.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΟΠΑ! ΚΑΘΑΡΑΣ ΟΡΟΣΟΑΟΥ
  ------------ /
  Α® ΗΝ ΑΙ 2 Φΐβρο««ρί«υ (τοδ άνταπο
  κριτοδ μας) —Είς την εφημερίδα τής Κ»
  βερνήσΐω; εδημοσιεύθη οήμερον ό άναγκα
  ατΐΜ·ς νομος ό αφορών την τροποποίησιν
  τής φορολσγίας τ&ν χαβαρ&ν πρόσοδον. Ή
  εφκρμβγή τοΰ νόμον άρχεται από τής 6η
  μοσιεύσβώς τού
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ .ΣΤΟΔΟΥ
  Κατα την γενομένην έν Αθήναις κλήρω
  σιν τοθ λαχεΐου τοθ ΈθνικοΟ Στόλου έκέρΒι
  σαν οί κατωτέρω πρώτοι άριθμοΐ: 24531 ο.
  γ') δρ. 5υΟ 000, β') 300 000, ο') 200 000, 4995
  σ. >') 100.000, β') 80.000, ο') 50.000, 15203
  δρ. 30.000. 7596 κα! 6585 δρ. 10 000. ΟΙ κά
  τωθι κέντε άριθμοΐ 37923,4780, 11613, 8691
  καί 9994 κερδ ζουν άνα δρ. 6 000 έκαστος.
  '£νά 3000 δρ. κερδΐζουν έπίοης ε<σσιος τΛν έπομίνων 10 αριθμόν. 11938, 1209, 19562, 8728, 41935, 39792, 6370, 6960, 38471 χαί 6961. Ά*β δσχιλΐας ϊέ δρ. ςΐάριθμοΐ 30536, 543. 46370. 40321. 6405. 5800, 14500, 382 10447, 5504, 12271, 22469, 8210, 4410, 1202 24439, 34950. 38295· 24530 καΙ 24532· ΛΘΗΝΜ 2 Φεβρουαρίου. —Καθ ά τ,ηλ,εγραφοϋν «κ Λονδίνου οί κύκλοι τοθ Φ6 ρ«ΐ* Όφφις εί*·} τής γνώ μης δτι ο λόγος τοθ κ οί γ κιλλαρίου Χίτλερ άβοτελεΐ νίιν κρόοδον «ρας διευθέ τησιν των εύρω«αϊ«6ν ζή τη μάχω ν. Παρατηρεϊται μετ' Ικανοποιήσεως δτι ή Γερμανία £||ει «ροθ&σεις πλήρους καλής θελήσεως ε ναντι τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας. Τηλεγραφήματα βκ Βκ ρολΐνου άναφιρουν δτι σ^ο λιάζεται εομενΑς τό μβρος τοϋ λόγου τοθ Ντ«λμ«ός είς ΣατΜροΟ τό άναφερό μενον ειδικώτερον είς τόν λόγον τοθ καγκΐλαρΐΌυ. Ό Γερμανικός τύβος άνα5η μοσιΐύιι τό μερος τοθτο κατα τό οποίον ό Γάλλος ΰκουργός τβν ΈξατιρικΑν φέρεται εί«ών: —Σηαεια «ΰφχοΐστως δ τι ό λόγος τοθ ΓβρμανοΟ καγκελαρΐου 6έν βεριέ χει τί τό ««ιθκτικόν κατά | τής Γαλλίας ΜεταξΟ Γερ μοινΐας καί ήμσ)ν βέν είνε ιάνθρωϊΐνως δυνατόν νά 0 **ρ€θ ζήτημα, β«ό τό ό«οΐ όν νά νροκύψτ] διβνεξις. Αυτή είνε καί ή Ιδική μας σκέψις, αυτή καί ή 4«ιθυ μία μας. ΑΙ Γερμανικαί «θημιρί δες κρΐνουσαι τόν λόγον τοθ Ντελμπός καί είς τό ζή τημα τής άνακατανομής των κρώτνν ύλών καί είς τό ζήτημαι γενικώτερον τής ά«οφυγής τού βολβμου, το νίζουν δτι οθιος είνε μαλ λον Ικανο-οιητικός διά την Γερμανίαν καί «αρεχει Ε δαφος βαθμιαΐας συνεννοή σεως. Ό Ιν Ρωμη Ανταβοκρι τής τοθ ημιεπισήμου Γερ μοηικοθ Πρακτορείου τηλι γαφεϊ δτι αί Ιταλικαι Ι#η μερίδες ένιδοκιμάζουν τόν λόγον τοθ ΓερμανοΟ καγ «■λαρίου. Ή εφημερίς <Λαός τής Ρώμης» «αρατη ρεΐ δτι.'ό Φύρερ ά«*κρου σεν ιύγλώττ«·ς τό δίλημμα τής ά«ομονώσεως ή συ**ρ γασίας, πρό τοθ ό«οίου ό κ. τΗντεν ηθέλησε νά θέση την Γερμανίαν. Ή έφημι ρΐς «Φωνή τής Ιταλίας» * ξαίρΐι την θέλησιν τοΰ γ«Ρ μανικοθ λαοθ νά . συνεχίση τό ΰνέρ τής ανορθώσεως Ιογόν τού έν «νεύματι Αθνι κης ύκερηφσνείας, άλλά καί ευθυνής Εναντι τής Εύ ρώκης. 3» ΠΡΙΐΝΙΙ Πώς καδορίζωνται τα όρια καπνοκαλλιεργείας κατά τό 1937. η τού πρός τάς ένοιοφερομένας άρ χάς 6 κ. Πρόεοοος της Κυβφ νήσεως γνωρΙζ«ι δτι δια δημο σιευομένου κατ' σύτΛς νόμου τα βρια τής κστινο'αΧλιεργΐΙ άς κατά τό 6τος 1937 χαθοοΐ ζονται ώς κάτωθι κρός άτιο φυγήν τισσης τυχόν δυσανα λόγου τιρός ζήτησιν ίπεκτάσβ ως αυτής: Ουδείς θά Βύ/αται νά χαλ λιεργήση κακνόν ίπΙ έκτάσβ ως μεγαλυτέρας τής 8ηα>θε(
  σης κατ* τό «τος 1935 Είς
  τούς καλλιβργήσ^ντας κατά
  τό 1936 νέ ούς χακνοκαλλιβρ
  νητβς έτΐιτρέιιβται δυως καλ
  λιεργήσωσιν τό ήαΐσυ τήςτιαρ'
  αυτών εηωθι(σης κατά τό Ι
  τος τουτο εκτάσεως.
  Ή καλλιέργεια « σεμτιεΧΙ
  ών» θά έηιτραπΡ (Ις μέν τούς
  νομούς "Αρτης, ΉκβΙρου χαί
  την περιφέρειαν τοθ γοαφβΐ
  ου φορολογΐας καιινοθ Τοιχω
  ν'Βοο 4τιΙ έκτίσεως Τσης πρός
  την βηλωθεΤσαν κατά τό 1932
  ϊίς δέ ΐό ύκόλοπον τοθ νο
  μοθ ΑΙτωλοακαρνανΙας έ τι Ι έ
  «τάσεως Γοη,· πρός την δηλώ
  θβΤ,σαν κατά τό 1935.
  ΑΙ τυχόν συναφθείσαν πρό
  τής δημοσιεύσεως τοθ άνωτέ
  ρω άναγκοσπκοθ νόμου συμ
  ββσεις μισθώσεως άγραν πρός
  καλλιέργειαν έπιτρέπεται νά
  λυθώσιν άνευ υποχρεώσεως
  τοθ μισθωτοθ ικρός άποζημΐω
  σιν τοθ Ιδιοκτήτου.
  Ό κ. Πρωθυπουργός τιεραΐ
  νων εντέλλεται δτιως τα άνω
  τέρω άνα<οινωθοσιν εύρέως πρός τούς ενδιαφερομένους κρός γνώσιν καί συμμορφωθή αυτών δεοομένου δτι κατά των μή συμμορφωθησομένων κροβλέτιονται αύστηρόταται ποινα'. Η ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ &ΗΗΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κκτά την συνεδρίασιν τςθ Δή μοτιχιθ Σκμδουλίου τή; τυρελθοθ οης Διυτίρβς ινεκρΐθησαν διά δευτέραν φοράν συμφώνως πρός τάς σχετικάς διάταξις (( 8?ε( τοθ συναφθίντος δανείου τβν 12. 000 000 ΈπΕοης ενεκρίθη πίστω αίς 1000 δραχ. μηνιαΐως δι* ίνοί κιον τοθ κινηματογράφου «Μι νώα» διά τάς διδΐμένας δΐαλΐξιΐς ΰιτιερ τΐ)ς Παθτ)τιχής Άερομύνης Ακολούθως κατηρτίσθη «πιτροτΐή Ικ των χ. χ. Ε. Κουλούρα, 'Α;. Άνδρουλάχη, Δ. ΚορμανοΟ, Ε ΓαλενιανιΟ χαί Μ. Χατζίχη διά την σύνταξιν το9 χτηματολογΕΐυ τοθ Δήμου. Τέλος ένικρίθΐ] επί τρίμηνον ή παράτασις τής τταραδό οιιος τβν οχιχων ΒΙγλας χαί "Ά* ΐαμπιας. Ο «. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΑΙΟ!ΚΗΤΗΣ ΘΑ ΜΕΤΙΒΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΤ]ροφοριύμ»θα έχ Χανίων δ τι πιρΐ τα τέλη τί]ς τρεχούοης ι δϊομίδος αναχωρεί είς Αθήνας ύ δπουργος Γεν. Διοιχηνής Κρή της χ. Σφακιανάκης Ινα ιΖβηγη θ^ ι(ς την κυβέρνησιν την έπίλυ σιν τδν έχχριμών ζητημά'ων τί)ί νήσου._______________ Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ , 'Υιιό μαθητων των σχολεί ών τής περιφερείας τής Γεωρ γικής Σχολης Μεσαράς πλη οοφορούμεθα δτι εγένετο την] παρελθούσαν Κυριακήν άνα δάσωσις ενός λόφου καρου σ α τοθ 'Ετιισκόιιου ΆρκαδΙας. κ.κ. Βασιλε[ου τοθ Έπιθεωρη τοθ Δημοτικήν Σχολείων Γόρ τυνος κ. Τσαγκ α, τοθ Δα σάοχου Χανίων κ. Ζόρα καί τοθ κ. Ανδρ. Ξανθουδιδου. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Αφίκετο χθές έκ Χανίων ό σχολικός άρχιτέκτων Κρήτης χ. Σταυρίβης. Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΙΙΤΟΥ Δι' δπουργιχ*]ς αποφάσεως ένε χρίθη ή ιίσαγωγη κατ' εξαίρεσιν των διατυπώσιων.τοθ χλήριγχ χαί δι' Ιλευθέρου συναλλάγματος 2.00 000 τόννων α!τού εχ τοθ έξωτερι «οθ. Όμοίως δι* ετέρας αηοφαοι ως επετράπη ή είσαγωγή δι' έλευ θέρου συναλλάγματος 6000 τίννων χρι6ής χαί 2000 τόννων δρώμης 9ά τάς ανάγκας τής ΐ Η ΔΡΑ£Ι£ ΤΟΥ ΧΥΛΑΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΕΖΠΟΙΝΙΔ&Ν Ό Σύλλογος Δεσποινίδων 5ιέθε σεν ώ; κατωτέρω τό προχ&ψαν έχ τ^ς ΐχχυβιύΐεως τοθ λαχείου τού κΐρδος ιχ δραχ. 14 495.10: Είς τό Πατριωτικόν "Ι&ρυμα Κοινωνι χής Προνοίας χαί Άντιλήψιω; δραχ. 6.131 είς τό Β^εφοχομεΙον 3ρ. 1 080, είς τους ϋροσχοπους διά την αγοράν παιγνιδίων πρός διανομήν είς τα άπορα παιδάχια χατά την παραμονήν τής πρωτο χρον.ας δρ 500, είς το Γηροκο μιΐ ιν 3.901 καί διά βοηθήματα εις απόρους δρ. 1.180. Τό ιναπο μίνον ποσόν των δρ. 1 703 θά διανιμηϋ) έπίοης διά φιλανϋρωπι χβυ; σκοη(ύ( μιτά Τ6ν είσπράξε ών τοθ προλονζέ τό δπβΐον ί;οι μίζει δ Σίλλογος διά τό πρςσε χές Σίίβχιον. ΚΑΤΑΠΑΟΥΣ ΕΙΣ ΣΟΥ&ΑΝ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ Προερχόμε/ον έξ Έρυθραίας προσωρμίσθη την παρελθοθσαν Κυ ριαχήν εις τόν λιμένα τής Σίύϊας λόγω τής Ιπιχρατιύσης σφοδράς θϊλασσοταρα^ής τό Ιταλικόν άιρο πλανοφόρον <Μιαΐ';» Ή δπηρεσία τοθ πολιμιχοθ επρομηθεύθη διά φορα ιΐδη καί τρόφιμα έχ ΧανΕ ών. Τό Ιταλικόν πολεμικόν άπέ πλευσε την πραΪ4ν τής προχθές έχ Σούϊας. Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΙΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ε8ΕΛΟΝΤΛ1 ΕΙΣ ΤΟΥί ΕΡΥΟΡΟΥΣ Η ΣΤΡΑΤΟΑ6ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΤΕΙΤΔΙ ΥΠΟ ΤΙ ΠΜΗ4ΤΛ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (.τού άνταποκριτού μας).—Κατα τηλεγραφή- ματα έχ Βερολίνου τό επίσημον γρα¬ φείον τυπου πληροφορβϊτοτι ότι οί έκεϋ δρώντες πράκτορες τής κυβερνήσεως Μαδρίτης καθημερινώς βτρατολογουν εθελοντάς τούς όποίους άποστέλλου* τακτικα είς ενίσχυσιν των κυβερνήτι- κων στρατευμάτων είς την Ισπανίαν. Άναφέρεται συγκεκριμένως ότι την 24 Ίανουαρίου απεστάλησαν 15Ο άνβρες, την 25ηνίδίουΜ45 καί την ( 2βην 1 1 β. Συνάμα οί.έν λόγω πρά· χτορες διαπραγματεύονται είς την Έλ- βετίαν την αγοράν ύπερχιλίων μυβραλ- λιοβόλων. ____^^ 1 ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΗΑΡΧΟΚΟ] Μ0ΥΗ1ΣΤ0Η ΑΘΗΝΑΙ 2 Φίβρουβρίβυ (τ·ΰ άντ«πβ κριτβδ μας).—Κατ' είδήσεις έκ Βερολίνον είς την περιοχτιν Άλικάντβ τής Ίσπανίας συνεχρβΰσβησαεν οί βναρχΐΜβί μετά των χομμβΗνιατβν μέ βαρυτάτας απωλείας έκα τίρωθεν. ΜΕΛΕΤΑΤΑΙΗ ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΎΠΑΛΛΗΛΩΗ ΤΗΣ ΗΣΤΕΡΝ ΠερΙ την 4 μ.μ. χθές συνεπλάκη σαν παρά την πλ*τεΙ*ν Έλευθερϊ σς, οί Έλευθ. Χατζάκης χαί Μιχ. Τζιράχης. Έτραυματίβθη 6 πρ« τος είς την κεφαλήν διά ξύλου καί μετεφέρθη ιίς την κλινικήν Ε&αγγελισμος 1&χ τοθ παρεσχί θηααν ΙατριχαΙ περίθαλψιν δε?ο μένου δτι τό έπινεχ6έ« τραθμα ι( νι μλλλον σοβαράν. Ό Ιτιρος ου νιλήφθη. ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ Π?4ς τόν χ. Νκ. Ανδρεαδάκην κάτοικον Επάνω ΒΛθιιας δωρή σαντα είς την Σχολικήν ΈφορΙαν της Κοινότητος τού Ικανόν χώρον διά την ανέγερσιν διδαχτηρΐου μετ* προαυλιΌυ χαΐ σχολιχοθ χή που έξιφράσθη υπό τού ίκιουργοθ Γιν. ΔιοιχητοΟ Κρήτης χ. Μπό τη Σφακιανάκη ΐϋαρισχιια διά την άλτρουί'σιιχήν χαί φιλοπα τριδα ταύτην χειρονομίαν. ΔΙΑ ΓΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ Συνήλθε προχθές ίΐς τό ύ πουργεΤον Έσωτερικων τό συμβούλιον άποσυγκεντρώσε ως διά ν ά συν»χ(ση την έπε ξ«ργασ(αν των σχετικών νό ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρβυορί«υ (τοθ κριτοδ μας).—Έζ βφβρμής της Ματαργήσε σεως πβλλβν γραφείων τής τΗστερν είς την χώραν μας καί τη! συνεπεία τούτου δή μιονργηθεΐσηί άνΐργί«ς τΑν ύπηρετβύτων •Ις αύτά 'Ελλήνων ύκαλλήλων, ή Κ»?έρνη αίς μελΐτά χον τρόπον άντιμετ«π(αεως τβδ ι δημιουργβυμίνου ζητήματος. Επικρατή ή οκέψις οί βπολνόμενοι υπο τής Ήστερν ύ καλληλοινβ πρβολκμβάνωνταει (Ις τας Τ. Τ. Τ. υπηρεσίας τβΰ Κράτβυς. __ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΛΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤ4 ΤΗΣ ΜΔΑΔΓ.Σ ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουάριον (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγρνφήματα έκ Λονδΐνου άναφέρουν ότι τό Προ.· κτορείον Ρώυτερ έχει πληροφορίας τού είς Ισπανίαν άπεσταλμένου τού καθ* άς οί έθ'ΐκοΐ συγχεντρώνουν τας τελευ¬ ταίας ημέρας μεγάλας στρατιωτικάς δυνάμεις ^ είς τό Νότιον μέτωπον. Έ- πίσης, ό άνταποχριτής τού Ρώυτερ τη· λεγραφεί ότι ^ έχ των» πληροφοριών τας οποίας έχει έκ τοΰ οτρατηγείου τού Φράνκο, οί έθνΐΜθί έτοιμάζονται δι* αποφασιστικήν επίθεσιν κατά της Μαλά- γας τής οποίας την κατάληψιν θά επι· διώξουν όπωαδήποτε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ έν τρ άγορδ μας κυμανθεΓθαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχί νροίόντων «Τχον ος κάτωθι; α' ποιότητος βρ. ( β* .. .. ) .. .. 119.30 20.3ο » ιι Ι Ι V 'ΙλεαΜιι Μαθραι Τ.χτ4δΗ α'. »·. 11.30-1630 ■· ·· Μ ) Ι Ιϊ.50 Ι ί,,βαθμΛ» βρ., κοινα ν. β·ο6εΙα< Δβ Χ<Ηΐεονε« Β9.- ξ». .„ η.- ·' <■·■** Μ. νεα< έοο»εΙ«« ΑρχανΛν «Α ϋ(- «αλαιοΐ Χαροόνια Φραι. Ι Μέλι κοιοηκΔς ,,Μ ' Μέτσζα 400 Κουκοθλια ζηρα " ||β' Δίρματο βόΐα "η ^ _4§ "Δρνοοίρματα έριφ. (ι ππ' Ηροβατ·ν αΐγον „ 4β Μαΐλια «α τ* οκάν ι* ·■ ιι —·, ^ —'ΡΡ, Τιμαί Συναλλάγματος Δολλάριον βρ. 111.10 -Π1.Ι0 ΑΙρα §4£ ΙΐΟ_ Κορώνα ΣουηοΙα» 88.11—ΚΑΟ Φράγκον „ |.|»_ Τιμαί Κλίριγκ Μάρκον Βρυξαν Αιβεΐτα «Γ.Μ -<».Β0 .Ι.Η-1^0 •Λ·— Ι.Μ 1.14- Μ8 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τοβ άνταποκριτού μας)— Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου ό Ήμερήσιος Τηλέγρ*»ο< απαντών εις ωρισμένας έπικρίοεις ,ών «Τάϊμς» επί τού προχθεσινού λόγου τού καγκελαρίου Χίτλερ συνιστά -,ήν άπ· εύθείας βυνεννόηοιν της Αγγλίας μετ* τής Γερμανίας 6«α την ριζςχήν $2 σιν των υφισταμένων διαφωνιών. Συμ- πληρωματικώς αγγέλλεται ότι είς την απογευματινήν συνεδρίασιν ιου τό Υπουργικόν Συμβούλιον τής Άνγλί· *ς θά συζητήση επί τού λογου τού έκ- φωνηθέντος υπό τού Χίτλερ. ΤΙ ΗΙΣΤΟΗΡΙΒΤΙΚΑ -ΠΪΑΑ-ΓΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου λντ.ποκριτοβ μ«ς) —. Το ^ τώνΣτρ«τ.ωτιχών απηύθυνεν «ρό, ,ας Νομαρχί.,, ,ούς καί τας «οινότητας διά καθΐστά γνωστόν ότι οί *«αλλαγής έκ ,ω, στρ.τ.υσίΐω^ τίς «λάβεω, τού 1938 όφ.ίλουν ν« υπο* βάλλουν εις τα κέντρ* ί άν«Υ>
  ν«
  μί"5Τίν άλλην ίμ< λη{, «Ις τβε έπβρχ» τρι,ιΙ,τ4χ«Ρ·* β1 Ελλάδι (1ν Ινινκ τίττβτΒ, ι τ/τι·η/-έν ίγινε 2ΐΐη*ν, εδτβ έγνώρ «κνίΙ(, (ύτΒ άντελ ιΐ,ίη ή 2« Φεβ Ιχιι ίφΐδρωθή είς τ ιΐίιμηΐίρα, είς τή βίαν της μητρότητι μβλιατκ κβί είς τή •ιιοεν διά πρώτην *.ίτΐ{νκ πρβσέλαβι ιημεν χ>1 πκνηγυ(
  ν·νίέ·ρτ«ομ·ς τί.
  "ώτίίς ηβύ ινκ ·φ
  ιΊτήν μητέρβι.
  'Αλλ* μηπως ή
  " ίτυχ·ν
  χ«ί προβτκ
  Ρχί*ν διά ι
  * «Ι έορταί, διά
  μηταεε χκΐ ή
  7 κίς
  ™Ρ«»βί τ· η«ιδΙ:
  [μιν ν* μην «ηο
  «"«μίνβν
  ρ"