93868

Αριθμός τεύχους

4488

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΟΕΜΒΤΗ
  4
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ εΐΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4488
  .ΙΕιϊΐΙΟΣ ΙΥΙΤΗΤΗ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
  ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΜΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
  Είς την πρωτεύουσαν έωρ
  τάσθη πρβχβές μέ κάθε επι
  σημότητα ή έβρτή τής Έλ
  ληνίδβς Μητέρας ΕΙ; την
  Μητροπολιν εψ6λη δοξολβ
  γία. Είς τέ) Λύκειβν των Έλ
  ληνίδων έζεφωνήθηααν λό
  γοι καί ώργανώθηααιν τελε
  ταί. Είς τάς αιθούσας άλλων
  γυναικείων καί φιλανθρω
  πικων ίδρυμάτων έλαβον χώ
  ραν δε,ιώσεις, πανηγορισμοί
  καίΐώργανώθησανείδικαίπαρα
  στκσεις. Ρήτορες έξηρον τόν
  μεγάλον ρόλον τής μητέρας.
  *Αλλ·ι έτόνισκν την σημα¬
  σίαν καί την ανάγκην της
  προστασΐας τής μητροτητβς.
  Καί αλλοι τέλος βνέφεροντί
  γίνεται επί τοϋ ζητήμκτβς
  αυτού είς τάς άλλας χώρας
  καί τί είς την Ιδικήν μας.
  Ποία μέτρα Ιχβυν ληφθή χά
  ριν της μητέρκς καί διά την
  προστασίαν της μητρβτητος
  μέχρι σήμερον κβί τί βπομέ
  νει άκόμη νά γίνη είς τό
  μέλλον.
  "Όλα ομως βύτά, έβρτβί,
  κανηνύρει;, δε,ιώσει;, λβγβι,
  απολβγισμβ), σχέσιν, πρ·-
  γράμματα δράσεώς καί μελέ
  ται διά τό μέλλβν, έγιναν είς
  την πρωτεύουσαν κα,ί ΐσω;,
  ΐσως καί είς δύβ-τρεϊς άκόμη
  μεγάλας επαρχιακάς πόλεις.
  Είς την άλλην ·μω$ Έλλβί
  Δ«; Είς τας μακρυνβς πό¬
  λει;, κίς τα έπαρχιαχ* κέν-
  τρα, είς τα χωρία είς την ύ¬
  παιθρον; Δυστυχδς είς την
  επαρχιακήν Έλλάδα, είς την
  Έλλκδα δηλβδη ολόκληρον,
  δέν ίγινε τίποτε, απολύτως
  τίποτκΐ Δέν ίγινε «αν άντι
  ληπτόν, εδτε εγνώριζεν Ισως
  κανεί;, βΰτκ αντελήφθη πό
  τέ, ότι η 2α Φεβρουάριον
  έχει «φιερωθό είς την Έλλη
  νίδα μητέρα, είς την κρε-στα
  βίαν της μητρβτητος· "Ισως
  μάλιστα καί είς την πρωτεύ
  ουσαν διά πρώτην φοράν έ
  φβτε>ς νά προσέλαβε καί επί
  οημον καί πανηγυρικόν τέ
  νόν έέορτααμός της ημέρας
  αυτής πού είνε «φιεωωρένη
  είς την μητέρκ.
  » Άλλά μήπως ή μητρότης
  καί τό παιδί ίτυχον ποτε προ
  οοχής καί προστασίκς είς
  την επαρχίαν δια να γίνων¬
  ται κ«1 έορταί, δια νά ένθυ
  μήται καί η έπαρχία την ήμέ
  ραν αύτην πού είναι άφιε
  ρωμίνη είς τήν'Ελληνίδα μη
  τέρκ καί τό παιδ'; Εάν θέ¬
  λωμεν να μην αποκρύψωμεν
  την αλήθειαν, είμεθα υπο-
  χρεωμένοι ν* ομολογήσωμεν,
  ©ο μίχρι σήμερον τβύλάχι-
  βτβν δέν Ιγινε τίπβτ« απο¬
  λύτως εί{ την επαρχιακήν
  Έλλάδκ Βίς τό (Κεφάλαιον
  αύτβ. Είς καμμίαν σχεδόν
  επαρχιακήν πόλιν της -λλά
  δος δέν ύπάρχει Ιν άρτιβν
  επιστημονικώς καί ύγειβνομι
  κώς όργανωμκνον μκιευτήρι
  •ν διά τβς πτωχάς καί από¬
  ρους επιτόκους. Ούτϊ είς κα
  λως ώργανωμίνος βρεφοκομι
  κός σταθμός. €ΰτε ενας παι·
  δικες κηηος. ΰδτε κοινόν τέ
  λος πάντων ϊδρυμα είς τό
  οποίον νά ευρίσκη, περίθαλ¬
  ψιν ή πτωχή μητέρα, βίς τό
  οποίον νά ειμπορή ν' βφή
  να τ* «ο»δί της χωρΐς φό¬
  βον καί ανησυχίαν, κατκ
  τας ώρας πεύ άπασχολχϊται
  είς την εργασίαν της είτε Είς
  τούς είτε Είς την οιανδήποτε
  ξένην υπηρεσίαν. Είς την
  ύπαιθρον ,δέ . δίν ύπάρχουν
  εύτε έπιστήμβνες μαίαι, εδ
  τε Ιατρβί, εϋτε στβιχειωδεις
  έστω ύγβιονομικαί ^ύκηρεοΐ
  αι διά τάς επιτόκους καί τα
  βρεφη. Τό χειροτέραν δέ Ι
  χούν εγκαταλείπη «Ι Έλλη
  νίδες μητέρες χωρίς μόρφω
  οιν, χωρίς την στοιχειωίη άν
  τίληψιν καί τ»ς ελαχίστας Ι
  στω γνοίαεις δια την περιποί
  ηαιν κ«1 την ανατροφήν των
  ηκιδιβν των.
  Ε«ί ίτσι Είς την ύπαιθρον
  Ιπ·ΐ) *·ρ«τηρ·δντβι «Ι πε
  νιννηθΕΐς, ονμ
  βκίνουν συγχρόνως καί οί πε
  ρισσότεροι θάνατοι βρεφών,
  άδικαιολέγητοι βεβαίως. Καί
  είναι τ·αη ή θνησιμοτπί τής
  παιδικής ήλικίας είς την χώ
  ραν μας, > ώστε νά εύρισκώ
  μεθα δυβτυχώς άπό τής άπό
  ψϊως αυτής Είς την κατωτά
  την βαθμίδα τής κλίμακος
  τοϋ πολιτιομβϋ, είς τό ίδιον
  δηλαδή επίπεδον έπβυ ΐστβιν
  ται καί τα 'άπβλίτιστα κρά
  τη της '&σίας καί τής Άφρ»
  κης.
  _υμβ«ίνβυν δέ όλαι αύτοι
  είς μίαν περίοδον καθ* ήν
  τόσαι λαμβάνονται παντού
  φροντίδες καί τόση καταβάλ
  λεται άκό·λα τάέθνη προσπά
  θεια διά την αύξησιν των γεν
  νήσεων καί διά τόν περιορι
  σμόν τής θνησιμέτητος τδν
  βρεφδν είς τό ελάχιστον ίρι
  •ν. Καί παρουσιάζομεν ή
  μείς αύτην την οικτράν εί
  κόνα ένώ λέγω τοδ θκυμα
  σίου κλίματο;, μέ τόν συνε
  χϋ ήλιον καί τόν ήπιον και
  ρόν, θά ίπρεπε νά έμφκνί
  ζώμεν ελαχίστην θνησψότη
  τα καί άςΊοζήλευτον υγείαν
  κ«ί εύρωοϊίαν της παιοικής
  ήλικίνς.
  Άλλά δέν πρόκειται βε
  β κ (ως αύτην την στιγμήν νά
  περιοριαθωμεν είς αγονον
  καί ανέφελον Ελεγχον τεϋ
  παρελθόντος. Κυρίως θέλο
  μέν νά ίπισκοπήσωμεν τό
  παρόν καί νά προσβλέψωμεν
  είς τό μέλλον.
  Τό παρόν λοιπόν καί τό
  μέλλον τής φυλής, μάς γεν
  νά την υποχρέωσιν νά σκε
  φβώμεν σοβαρ&ς τό ζήτημα
  της προστασίας της μητρότη
  τος καί της παιδικής ήλικίας.
  Διότι χωρίς μορψωμένας καί
  ύγκίς μητέρα;, χωρίς εδρω
  σία καί καλώς" διαπλασμένα
  παιδία η συνέχισις καί ή δι
  αιύνισις τής φ»λης δέν είνε
  δυνατή. Αί μητέοες κρατβϋν
  τό μέλλον τού Ιθνβυς. Κ«ί
  τα παιδία άπβτελβΰν την έλ
  πίδ« καί τό στήριγμα τής
  Πατρίδος. Είναι έπβμένως
  όχι άπλδς δικαιολογημένη
  άλλ' έπιβεβλημένη κάθε
  φροντίς κ«ί χάθε θυσία άκό
  μη χάριν τής μητέρνς καί
  τού παίδιοϋ. Καί είναι έπιβε
  βλημένον νά ίδρυθοδν. π«ν
  τοϋ, είς ολ«ς τάς πόλεις κβί
  τα χωρία καί είς| τα παραμι
  κρά άκόμη έπαρχιακά χέν
  τροτ, μαιευτικκί κλινικα), βρε
  φικοί σταθμοί καί πνιθικβί
  κήποι, γυμναστήρια καί ά
  θλητικά στάδια, συσσίτια καί
  ίατρεία, εντελώς δωρεάν διά
  τάς απόρους μητέρας καί τα
  ητωχά, άηροστάτευτατ παιδία
  "Η σημερινή κυβέρνησις,
  περιέλαβεν είς τό πρόγραμ
  μά της καί την ενίσχυσιν
  καί προστασίαν της μητρότη
  τος καί τής παιδικής ήλικίας.
  .Λςπροχωρήσα λοιπόν είς την
  πρακτικην εφαρμογήν τού
  προγράμματος αυτού. Ή προ
  στασία τής Έλληνίδος μητέ¬
  ρας καί τοδ παιδιοδ, θ' άπο
  τελέσο άληθινά εθνικόν Ιρ
  γ·ν.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΚΑΙ Ο ΕΞ&ΡλϊΙΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Απάντησις τού κ. Δημάργου
  είς την άρθρογραφίαν τής «Ανορθώσεως»
  Δ'. (τελευταίον)
  —"Εργα Κοινωνιχής Προ¬
  νοίας.—Τοιαθτα £ργα είναι
  τό Νοσοκομείον, τό Βρεφο-
  κομεΐον, τό Πτωχοκομεϊον,
  τό Γυμναστήριον, τό θέα¬
  τρον, οί διάφοροι κοινωνι
  καί όργανώοιις καί τα Δη-
  μοτικϊχ ίατρεϊα.
  Ποϊαι αί Ινελθοϋσαι είς
  τό Νοσοκομείον βιλτιώσιις
  δέν άιήκιι είς ημάς ν' ά
  ναφέρΜμιν. ,
  Προηγουμένως δέν Αδέ
  χοντο οί άσθινιΐς νά νοση'
  λεύωνται έν αύτω. ι
  Σήμερον δέν μεΓνιι κλίνη
  κι>ή.
  Εγένοντο γινικαΐ έ«ι-
  σκιυαί καί έλαιοχρε»ματι
  σμοί.
  Πλήρης άνανέΜσις ρου
  χισμοθ, κλινών, στρωμνών
  |«1ιΐλων, σκιυΑν κλ«.
  Αντικατάστασις τοθ Νο·
  σοκομειακοϋ «ροσωνικοθ.
  Συνλήρωσις τοθ Μικρο-
  βιολογικοθ Τμήματος διά
  νέου μικροσκονιου καί άν
  τιΒραστηρ(«ν (Γ δλας
  τάς άναλυσιις.
  Ανέγερσις νίου Χιιρουρ
  γιΐου, Άγορά πλήρους σιι
  β άς υειρουργικέβν ιργα
  λείων, άϊΐγιρσις νέ ών λαϊ-
  κβν ΙατριΙων ΐχΐιρουργι-
  κων καί ■αθολογικΜν, γι-
  νικ(| Οδρευσις κλν.
  Έ·1 «λίον εΰρισκόμιθα
  είς την μελέτην τής έγκα
  ταστάσικς θερμάνσεως
  καί «ροοθήκης άλ)ων δια
  μερισμάτε»ν·κρινομβ>ων ά
  ναραιτήτων ύ«ό τοθ Άδελ
  •άτου καί <1δικ£ς βολά· μου Ό·θα«μιατρικοϋ., ΔυστυιχΑς τοιαύτη ήτο η έγκατάλιιψις τοθ Νοοοκο- μιίου, ώοε ο Οτε άνολογι· σμοί ΒιαιχιιρΐσΐΜς δέν εί¬ χον ύ«βλΐι·8 καβ' όλην την «ροηγουμενην τετραι τΐαν. —Ββι«?·Μ·με.·ν — Καίτοι ούσιώδιις βελτιώσιις 6- χουν γίνπ είς την οΐκοδο μην, την συντήρησιν των βρεθβν, τόν Ιματισμόν, είς τα σκεύτ], έν τούτοις δέν μένομεν ένθουσιασμέ- νοιώστι νά Ινικταθβμεν ηιρισσότιρον, ελπίζομεν δ μ«ς την ενομένη ν κρήσιν, νά ένιφέρωμιν τρονονοιή σεις κατά τό σύστημα τοϋ Βρεθοκομείου ΆθηνΑν δ «ιρ έμελέτησιν ό ίατρός κ. Πρινιανάκης. Πτωχοχομεΐον.—Τουτο 6υ νάμεθα νά ονομάσωμεν ζωην έν τάθω. Ρύτυχώς χάρις είς τα Φι λανθριενικά Ίδρύματα ΙΛα ρΐας καί Άνδρέου Καλο καιρινοθ, τόν τόσον έκιτυ Κως δρώντα Σύλλογον των Δεσποινίδιον, την ,τβλευταί αν αρωγήν τοθ Δημοσίου έλνίζομιν νά βελτιωθή) ή διαμονή τβν τροθίμων τού, έ«ς δτου τιλικώς άνιγιρθβ ύ«ό των ΦιλανθρωνικΑν Ί δρυμάτκν οριστικάς τό "Ι δρυμα. Έν τω μεταξύ ένειδή αί μοναι ϋ«ιέρ τοθ Γιροντοκο μιίου ένιιχορηγήσιις είναι ή είσφορά τοθ Δήμου, ή ΐΐσφορσ. τοθ Δημοσίου έκ δρ. 15,000 ετησίως καί αί ΟωριαΛ τέβν ε>ιλανθρώ·»ν,
  έκανονίσβη ώστε οί εν ι ό)
  ΓιρθιΤθκομιΑω διαιτώμι
  «οί, σιτΐζονται ά«ό τό Συσ
  αίτιον.
  Γυμναστήριον,— Τό Γυμ
  νσστήριον δύναται νά χά
  ρακτηρισθΰ καί ώς Ιργον
  *οινι*νικ|ς·ρονοΐος καί ώς
  Εργον ύγιΐας καί ώς έργον
  Τουρισμοθ καί ώς Ιργον
  κολ2ω«ιστικόν.
  Διά την άνιγιρσιν τοθ
  Γυμνσστηρίου ό Δζμος ή
  γόρασι τόν Χάνδακα και
  ■ροιχάνδοκα άτινα καρχ
  ρΐισβιΐς τό Σωματείον Σω
  ματικΐς Άγω>ής καί ή
  σιν ήδη ή κατασκιυή τοθ
  Γυαναστηρίου.
  Παραλλήλ«·ς ό Δήμος έ
  τδνωσι βάυαν ιΰγέ*ν9 «ρο
  σνάθιιαν των θίλων τού ά
  θλητισμοθ, είς τοθτο δέ ό
  Φΐίλΐται ή έσκάτ«·ς καρά
  τηρουμένη ένίδοσις τΑν νέ
  «•ν είς τόν άθλητισμόν.
  Πόσον ιΐναι τοθτο κοινω
  νίκας ώφέλιαον, νόσον ιΐ
  ναι επιβεβλημένον νά δί
  διται είς τούς νέους ιύκαι
  ρία ν' άκοφιύγουν τα κα
  φινιΐα, δέν είναι άνάγκη ή
  μιΐς ν' αναφέρωμεν διότι
  είς «άντας είναι άντιλη
  ■τόν.
  ©Ιατρόν.—"Αν δλοι Θιμ
  ροθν τό θέατρον ώς ίργον
  Βιακοσμητΐκόν ημείς θεώ
  ροθμιν τοθτο Εργον καθα
  ρως κοινωνικόν, βρνον έκ
  «ολιτιστικόν, Εργον «αιδα
  γωγικόν, Εργον τουριστι
  κόν.
  Τοθτσ άντιλαμβανόμινος
  ό Δήμος άνέθεσε τή ν μελέ
  την καί λοΐτΐά σχιτικά είς
  τόν 'Αρχιτέκτονα κ. Τρι
  «οΒάκην, τοθ όνοίου τό υ
  -οβληθέν σχέδιον ενεκρίθη
  £>«ό τής αρμοδίας Έκιτρο
  «ής των Αθηνών έκ τβν
  κ. κ. Διλαδέσιμα καί ΓΊικο
  λούΒη.
  Μιτά την Εγκρισιν τοθ
  σχιδίου θά ένακολουθήστ]
  ή κατασκιυή τοθ θιάτρου.
  Έν τ<ρ μιταξύ τ ό Τέμι νος Τΐφτιβάρ ένοικιάσθη ■Ις τόν κ. Λιναρδάκης καί Εγινΐν ή εγκατάστασις τοθ κινηματογράφου ° «Μινώα» καί ούτω Εναυσι ή επί σιι ράν έτων ύφΐσταμένη είς τό κεντρικώτερον μέρος τής «όλΐΜς, άηοθήκη των άχρήστων τοθ Δή|ϊου. Ταυτοχρόνως μιτά τοθ θιάτρου νροβλέηται άνοι κοίμησις έστιατορίου διά τούς ξένους. Τό Εργον ελπίζομεν νά είναι άνοδοτικόν ώστΐ νά εϋριθή ή δι' έκμιταλλΐύ σιως ανοικοδόμησις. Τουριστιχόν μέγαρον.—ΕΙ ναι κατα·ανής η Ελλιιψις καταλλήλου οΐκήματος έ ξυιηριτοθντος τόν τουρι σμόν είς βόλιν ώς ή ήμιτέ ρα ήτις είναι έξαιριτικώς «όλις τουριστική. Την Ελλειψιν ταύτην ά«ι φάσισιν ό Δήμος ν' άνα ληρώσπ διά τής ά«ο«ερα χώσινς τοθ Δημοτικοθ μι γάρου Πλατιίας Βενιζέλου. ΕΙςένιργιίας τοθ Δήμου όφΐίλιται τό ένταθθα Πά ράρτημα τής Τουριστικής Άστυνομίσς καί ή άνέγιρ σις «ιρι«τέρου είς Κνω σόν. Ωσαύτως έν «ολλοϊς ό φΐΐλιται είς τόν Δήμον ή άσφαλτόστρωσις Κνωσοθ ήν διά σιιρας εγγράφων έν συνδυασμώ μέ τό έ ντα Ο θα Γραφείον Τουρισμοθ ΰ ■ιδιίξαμιν καί «ροφορι κώς ύβιστηρΐξαμεν. Μεγίστη έξαιριτικως ό ■ήθξιν ένίσης ή συμβολή τοθ Δήμου δια την έδώ έγ κατάστασιν τοθ άιροδρο μίου. Τό Δημοτικόν Συμβούλι¬ ον ομοφώνως ένέκρινιν ■ρότασίν μας ν' αναλάβη την δαβάνην τής άγορδς γήπέδου. 'Ανιξαρτήτως των άνε#, ό Δήμος έξαιριτικήν Εδω- σι «ροσοχην είς τα διάφο ρα φιλανθρΜτΐικά καί κοι νωνικά σωματεϊα. Είς πρωτοβουλίαν τοθ ΔΙ) μου όφΐίλΐται ή κατά τό ναριλθόν Ετος άρξαμέ νη παροχή συσσΐτίου ά«ό ρ«ν. Είς «ρΐίτοβουλίαν τοθ Δήμου όφΐίλιται ή ίδρυσις τοθ τόσον φΐλανθρώ«ως δρωντος Συλλόγου των Δισκοινίδων. Εις «ρΜχοβουλίαν τοθ Δήμου όφΐίλιται ή ίδρυσις τοθ τόσον έκΜφΐλβς δρων τος έν τή κοινωνία Μορφω τιχοθ Συλλόγου. Είς πρωτοβουλίαν τοθ Δήμου δφΐίλιται ή ίδρυσις Συλλόγου Συγκιντρώσιως των Πατρί·*ν. Είς «ρωτορουλΐαν τοθ Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Έντός των ήαβρών καθ9 άς έχαμεν πληοοφορΐας, πρό κείται ν9 αναχωρήση δι" Άθή νας 6 ύπουργός Γεν. Διοικη τής κ. Σφακιανάκης, διά νά £ πιζητήση τΛν διευθέτησιν ώρι σαένων ζητημάτων τής νήσου εκκρεμούντων άπό μακροθ. "Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι ή μετάβασις τοθ κ. ύ«ουργοϋ είς την πρωτεύουσαν κοί αί ενεργεια! τού παρά τβ Κυβερ νήσει θά εχουν ώς άποτέλε σμα την Ιλόσιν βλων τδν με γάλων Κρητικόν προβλημά των καί (δ α (Αν άφορώντων τα παραγωγικά καί συγκοινω νιακά εογσ, άτινα κρΐνονται καί μεγαλειτέρας σπουδαιότη τος,καΐ άνάγκης διά τόν Κρητι κόν λαόν. *** ΕΞΟΡΑΊ'ΣΜΟΙ Όμολογοθμεν δτι άρχΐζο μέν ν' άπογοητίυώμβθα διά τό μέλλον κοί τόν έξωραϊσμόν τής πόλεως αυτής την οποίαν φαΐνεται νά καταδιώκη. κακή μοΐρα. ΚαΙ την απογοήτευσιν μας σύξάνει ή συντελουμένη είς τό μεταξύ'Ηρώου καί Τάμ πιας, τμήμα τής λεωφόρου Κνωσοθ, «'ξωραΐστική» έργα σία. Άλλ' είνε λοιπόν έζωρα ΐστικόν έργον αυτή ή δενδρο Δήαου όφείλιται ή ένανί δρυσις τοθ Συλλόγου τοθ Πρασίνου. Είς συνεργασίαν τοθ Δή ΐιου όφείλιται ή ένταθθα ίδρυσις Σωματιίου Όδηγη τριών, τοθ όνοίου ή κοινω νίκη επίδρασις συντόμως θέλιι άβοδώσπ ιίς τάς δι- σνοινίβας ότι ό «ροσκοιι σμός είς τούς έψήβσυς. Παραλλήλως βό,σα «αρι σχέθη βοηθεία είς τα διά φορα Φιλανθρωνικά Σωμα τεϊσ, είς την νυκτερινήν Δημοτικήν καί Εμπορικήν Σχολήν, ιίς τόν «ροσκοηι σμόν κλη. Δέν άφίνιται δέ ιύκαιρία ^ιΰνροσώνου τοθ Δήαου εμφανίσεως. ΚαΙ δλα ταθτα, «αρά την οικονομικήν άνέχιιαν τοθ Δήμου οφειλομένην ιίς την γενικήν οικονομικήν καχι ξίαν, είς την «λήρη έγκα τάλιιψιν κατά τό ηαρβλ θόν, πάσης «ρΐ τα οΐκονο μικά άσχολίας, άλλά καί είς την έλλειψιν «αρ' ημίν φορολογικής Δημοτΐκής συνιιδήσιως. 'Ειω οί είς τόν Δήμον καταβαλλόνενοι φόροι, μέ νούν είς τόν Δήμον καί διατίθινται διά τόν Δήμον άγνωστον ν_ς έκ κακής συνηθείας τού «αριλθόν τος, εσχηματίσθη ή γνώμη δτι ουδέν είς τόν Δήμον «ρένει νά ■ληρώνιται καί ημείς σήμερον έφαρμόζον τις τό ορθόν καί τό νόμι μόν, Οφΐστάμεθα τάς συνε «ιίας των κακβν τοθ «α ριλθόντος. ΚαΙ δλα αΰτά «αρά τάς ■αρουσιασθιίσας την λή γουσαν «ιρίοδον άνωμαλι άς, οΐτινες ένέφΐρον άλλι ■αλλήλους έν τφ ής φ ήμφ άλλαγάς έν τΒ Διοικήσιι οΐτινες δμως οιν συνιτέλι σαν είς την διάσπασιν τής έν τβ «ροόδω τού Δήμου γινικής συνιργασίας των διοικούντων τόν Δήμον. Τιλιυτωνΐις, οφείλομεν νά τονίσωμεν, δτι εύρομεν ■άντοτι νρόθυμον τό Δή μοτικόν Συμβούλιον ιίς τάς διά τόν Δήμον ένιργιί άς μας, συνι-ως τα έ«ιρ χόμινα άκοτιλέσματα όφΐί λονται είς τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοθ όνοίου έκ τελισταΐ τβν άνοφάσιων είμεθα καί δτι «ροσιχως θέλομιν λΐΒτομερέστατα λογοδοτήσπ, τής λογοδοσί άς καταρτιζομένης έν συν ■ργασία τοθ Δημοτικοθ Συμβουλίου. •Ηράκλειον 2-2—1937 Μιτά τιμής Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΓΒΟΡΓΙΑΔΗ- στοιχΐα μέ τΛ χ'λια ζί ζάν πού έφυτεύθησαν »1ς την βο ρε(αν πλευοάν τοθ δρόμου, ώ σάν νά μην ήτο δυνατόν νά γίνη εύθβ(α; ΚαΙ άκόμη, είνε έξωοηΐσαΟΓ, ή διαμορφώση τής όδοθ αυτής βπου άλλοθ σΐενεύει καί Αλλοθ πλαταίνβι καί λοξβύει: "Η μήπως θά γί νη πάλιν "άτι εντελώς πρόχει ρον; Άλλ' έχάθη λοιπόν άπό τόν τόπον αυτόν χάθβ (δέα καΐ αΓσθημα αίσθητικής; Καί δμως ό κ, Δήμαρχος, πιστεύε ται γενικάς δτι διακρΐνεται βιά την αΐσθητικήν τού άντΐ λήψιν. Δόν νομ'ζει λοιπόν χρέ ος τού νά επέμβη αύτοπροσώ πωςι ΗΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑ- Έπανερχόμβθα βι' Αλλην μίαν βΐσέτι φοράν έ τι Ι τοθ ζή- τήματος τής κατασκευτ|ς τής γεφόρας Λούτρας καί τής προ χεΐρου έστω έπισκευής τής δ- βοθ άπό Άγίων Δέκα μέχρι Σταβιών, ωστε νά εξασφαλι¬ σθή ή συγκοινωνΐα τοθ διαμε ρΐσματος αύτοθ καί κατά τόν χειμονα. Τό έπαρχιακόν Τα μεΤον δχει διαθέσει πρός τόν σκοπόν αυτόν διακοσίας χιλ. δραχμΔν. "Ας δΐαθίση άκό¬ μη εν ποσόν. ΚαΙ άς χορηγή ση καί τό Κράτος διά τής Γεν. Διοιχήσεως ή τής Νομαρ χΐας μίαν σημαντικήν όπωσθή ποτε πίστωσιν. Είναι τόση ή άνάγκη τής χατασκευής τοθ εργου αύτοθ ώστε νά επιβάλ- λεται ή άμεσος εκδήλωσις τοθ ΚρατικοΟ ένδιαφέροντος. Ν£Α ΛΑΊ ΚΗ ΑΓΟΡΑ· Ή έπιτυχΐα την όποιαν ε¬ σημείωσαν α( λοϊκαΐ άγοραΐ Βενεράτον, Δαφνων καί Βαγι ωνιάς, έιΐΐνησαν φαίνεται τόν ζήλον καί άλλων κοινοτήτων τοθ νομοθ μας καί την δρεξιν διά την ίδρυσιν παρομοΐων ά- γορών. Ούτω, κσθώς πληρο¬ φορούμεθα καί ή Κοινόιης Ά οημΐου, απεφάσισε νά κάμη χρήσιν τής σχετικάς αδείας την οποίαν άπό 'καιροθ εΐχε λόβει κοΐνά έγχαινιάσπ προ¬ σεχώς την έβδομαδιαίαν , λαϊ¬ κήν αγοράν της. Ή απόφασις είναι όμολογουμένως άξιέπαι νος καί ή προσπαθεία των 'Δ σημιανων άξΐα κάθε υποστή, ρΐξεως. Απεδέχθησαν Αλ- λοστε τόσον , εύεργβτικαί οί λα'ίκαΐ άγοραΐ καί διά την πά ραγωγήν χαΐ διά την κατανά¬ λωσιν ωστε νά έπιβάλλεται καΐ ,.ή έκθυμος ύποστήριξΐς των καί ή αθξησίς των. ΤΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ Ή άφιξις των σπορελαί ών καί ή διάθεσις των είς την αγοράν είς τιμήν συμφέρου σαν σχετικώς, πιστεύομεν δτι θά λύση αποτελεσματικώς τό ζήτημα τής έπαρκεΐας τοθ έ λαΐου καί τοθ συγκρατημοθ των τΐμων. Ελπίζομεν Ρ« «τι θά είναι καΐ ή επίβλεψις τοθ ύπουργεΐου τόσον στενή καί αύστηρά ώστε ν' άποκλεΐεται ή νοθεία καί ή έμπορία κακής ποιότητος σπορελαΐων. Άπο μένει μόνον νά Φθάσουν καί ι(ς την πόλιν μας βπου βέν εισήχθησαν άκόμη. Διότι χαί έδω ύπάρχει Ιλλε'ψις μεγάλη ελαίου καί έδω ,ίΐναι άνάγκη νά σταλοθν τό ταχύτερον σπο ρέλαια. ΑΙ τοπικαί αρχαί άς προβοθν είς σχετικάς ένεργεί άς τό συντομώτερον εάν (έν προέβησαν άκόμη. ΗΕΠΑΙΤΕΙΑ- Και άλλοτε έχομεν γρά· ψει διά τό ζήτημα .τής έπαιτεί άς καί έχομεν συστήσει την πε ρισυλλογήν των επαιτών οί ό- ποΤοι άποτελοθν ασχημίαν καί ενόχλησιν διά την ^ πό¬ λιν καί την περίθαλψιν των είτε υπό ενός φΐλανθρωπικοθ σωματείου, είτε υπό τοθ Κρά· τους. 'Επανερχόμενοι σήμερον £π( τοθ ΙβΙου ζητήματος έχο¬ μεν νά κάμωμεν καί μίαν σό στάσιν είς την αστυνομίαν. Εάν δέν είναι δυνατή ή άπα γόρευσις της κυκλοφορΐας των επαιτών νά ληφθοθν τούλα χιστον μέτρα περιορισμοθ των .... μουσικών επαιτών κατά τάς μεσημβρίας ώρας. Διότι χαταντοθν όμολογουμένως οΐτ τως ένοχλητικοΐ καί μάλιστα είς σημείον άνυττόφορον. Έ νοχλητικοί καί ώς έπαΐται καί ώς τραγουδισταί καί όργανο παΤκται ττ]ς *
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον £νας
  κολοσσός: «Γκολέμ» (5 τραγικάς
  Βασιληδς) μέ τόν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  καΐ τους ΖερμαΙν Ώσαί, Ροζέ Κάρλ.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό μου
  σικό τταραλήοημα! «Μελωδίες καΐ
  ΡυθμοΙ τοθ 1936», Πρωταγωνιστοΰν
  "Ελινορ Πάουελ—Ρωμτΐέρ Τευλόρ,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον Τό αδτοτε
  λές Εργον «Μεταξο θηρίον καΐ &ν
  θρώπωνη καΐ τοθ έπεισοδιακοθ «Κό
  λσσις τής Ζούγκλαςη τα έπεισόδια
  3ον, 4ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μβνσιχό ©ΑΥΜΑ:
  ΜΕΛΟ&ΙΕΣ
  III
  •ν
  Ν» .
  ■?ι,
  ΠρΜΤβγωνιστοΰν:
  "Ελινβρ Πάουελ,
  Ρομπέρ Τέϋλβρ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ..ΑΘΛΙΟΓ
  «Νκυτική 'Ανταρα·*»
  «Καζινβ ντέ παρϊ»
  «Παρθένβς Μητέρκ*
  ΑΛΕΞ. Γ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΤ- ΠΑθΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εΰαγγελι*
  σμοθ σπουδάσσς επ Ι πεν
  ταβτΐαν έν Ίταλ'α.
  Δβχβται έν ι ώ νίφ (σ-
  τρε'φ τού όδός (Πλατειο
  Στρατο) Εναντι Φαρμσ-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου- Ή
  εΐσοδος έκ τής όΒοΟ Κα
  γιαμττή.
  Ώραι έπισκίψεων 9—12
  καί 4—7.
  Ιί
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί
  Μιά ττεντάαορφη
  είς ένα τόπον αοστηρίου
  Ένβπβλύκρβτβν
  ΒΥΟ Α&ΕΑΦΟΙ
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  84ον
  Τοθ Προσηέρ Μεριμε.
  —θ* ξαναϊδωθοθμε! μχ ο«ε
  τε, άγαπητή χδμηιο*. πβς
  ϊέν αα; εϊδα άχίμη
  —ΆφηΌτε την χόμηασά α«ς.
  παιδΐ ποΰ είσθε. ΕΙμαι ή δόνα
  ΜχρΙοΐ' χαί δταν θ' άνάψουμε
  φβς θά ίδητε πώς δέν ιίμαι αυτή
  ποϋ νομίζετε.
  —Άπο πιο μίρος είναι ή πβρ-
  τ», γιά νά φωναξω.
  —"Οχΐ, αφήσΐέ με νά χατιβ*
  Βιρνάρδο* γνωρίζω χαλά αυτή
  την καμάρα, ξί;ια ποΰ θά ψίξω
  γιά νά ιθ?« τό φώς.
  —-Προσεξετε χαλά νά μή πά
  τήσιτε επάνω οΐά χομιιχτια τδν
  ποτηυιων σπάοατε χθές πολλά.
  —ΆφήσΐΙ με νά χον» δπως
  ξέρα
  —Β?Εοχετε τίποτι;
  —"Α ναΠ νά δ χορσές μου.
  Παναγ!» μοί! τί θά χάνω τώρα,
  ΐκεψχ δλα τα χορδίνια με το έγ-
  χειρΐδιό αας.
  —Γυρίψετε άλλα άπο ιή γρη4Ι
  —Μή χινήσθι! άφήστί με νά
  χάνω έκεΐνο ηο- ΰ £ίρω. Αάΐθ3
  σ/αβΓΪάο ΒβΓηβΓΟ-ο!
  Ή πόρτα άνοιξε χαί ξαναχλει
  αε άμίαως. "Ενα δυνατό γίλιο,
  Π'ύ 6ίοΐαξ« χάμπβο;, άχούοθηνε
  άπ' Ιξια. Ό Μερζυ χατάλαβε ττώζ
  ή χαταχτηοή τού τοθ ξέφιιγε. θί
  λησε νά την χυνηγήοη' στό αχοτά
  δι δμ»;, αχίνταπτε ίΐτάνω ατά Ι
  πιπλα, μπερδεύονταν μίσα οέ ρόμ
  πες χαί χουρΐΕνες, χωρΐς νά μπο
  ο% νά εθρ- την πόρτα. Έξαφνίχ,
  ή κόρτα άνοιξε χαί μπήχε χάποι
  ος χρατθντας Εν» χλεφτοφίναρο.
  Ό Μερζυ ιχ?παξε άμέσως ατήν αγ
  χαλιά τού τδ πρίαωπο που το
  βαοτοθυι.
  —"ΑΙ τώρα σά; χρατΑ, Σέ< θά μοθ ξεφδγεΐε πιϊΐ φώναξε φΐλδν τίς το τρυφερά. —Άφήαΐί με λοιπόν, χΰριε ϊέ Μερζό, εΐπε μιά χονδρή τωνή "Ετσι σφΐγγουν τους άνθρώπϊυς; Άνεγνώρσι άμέσως τή γρηά. —Ό διάβολος νά οε πάρη! άνέ Ν ύθηχε σωπηλά, φίρεοε τα δπλα τού χ*ι το μννδύχ τού χαί βγήκε &πο ουτδ τό σηίτι σέ χά τάοτααι ανθ ώτΐίυ, πεύ, άφοθ ή πιε ίξίίρετο χρασΐ Μιλαγας, χά ταπΕνεΐ, άπό την άφη^ημάδκ τοθ γχαρουνιοθ πού τον σερβΐρει, Ινα : άπό μπουχάλι αιροπιοθ άν τιοχορβουτιχοθ, ξεχασμίνο άηό πολλά χρόνια μίαχ οτό οπίγειο Ό Μι^ζύ φίνηχε άρχετά ίχέ μυθΐς οτσν άϊελφό του' Ικανε λό γο γιά χαπβια 2απανΕδα χυρία, ; ώ>μορφιβ(, δσο μπίρεσε
  νά κρίνη χωρΐς Ίψ&ς, μά δέν είπε
  .ΰ'.ί λίξη γιά τίς δπόνοιες ποΰ
  τοθ Ιδωοε το ίνχίγνιτό της.
  (συνεχΐζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάοματα.
  Νίοι μοδερνοι χρωμα
  τισμβί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύ :εραι.
  Α Β Ε ΔΙΣΙΑ Ν
  Μανβ
  - Κΐς το Άνβίκήηιον τοθ "Ιω
  ΚυπραΙου παρά την ΠηγόΤδα Θά
  (Ορητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
  . λα τής έττοχής κσθως κοί τριαντα
  ' φυλλιές είς γλάστρες.
  Ένας είνε στίιν Έλλάδα

  Μ ° Οΐκος Π. Β. Πραποπούλου
  ^ ίδροβείς έν Πειραιεί τώ 1889.
  1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  1ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  Βελγικν, εγχώρια «ργυρνμένα χοιί λευκά.
  Τζ«μι« κ·ιν& διαμαντέ Μίτ χρωματιστά.
  ΆντιηρββΗκββ έν Ήραχλείν
  Κ&ΝΣΤ. ΤΟ£ΚΟΥΔΗ£
  ΙΙβραηλεύρΜς
  ΠΕΜΠΤΗ 4- φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δυσις 5 04
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
  ΑΙ έφευρίσεις είνε άνέκαθεν ζή.
  τημα τής ημέρας διά των νεοέλλη.
  να. Καί έφευρέσεις παντός εΐδους
  κοί πάσης μορφής. Άτΐό τό Δήλι·
  όν πρόβλημα ϊως τό άεικΐνητον
  καί άπό τό άεικΐνητον 6«ς τό άνε
  μόπτεοον.
  —Ό τετραγωνισμός τοθ κύκλου
  είνε ζήτημα πρωτεθον διά τόν
  'Ελληνα. ΆντΙ νά είνε πρωτα —
  πρωτα ό τετραγωνισμός τής σκέ.
  ψεώς τού ..
  ΑΟτό ήκουσα κάττοτε άπό τόν
  άε(μνηστον Κονδυλάκην. 'Επρόκει
  το καΐ τότε ιΐερι εφευρέσεως πού
  δκανε Θόρυβον είς τόν τύπον. Καί
  μάλιστα μέ εξαιρετικήν σοβαροφά
  νειαν. "Ακριβώς 6πως κα είς την
  προκειμένην περίπτωσιν. Διότι μία
  τοιαύτη εφεύρεσίς μδς άπασχολϊΐ
  καί σήμερον. Δημοσ εύεται τουλά¬
  χιστον είς ττερΐφανή Θέσιν έπαρ-
  χιακής εφημερίδος, μία δέ ουνά.
  δελφος έντοττία την παρέχεΐ καί
  είς την τελευταίαν της ώραν ώς
  τηλεφωνικήν άνταπόκρισιι!
  Τάς οκίψεις τοθ εφευρέτου δέν
  άπερρόφησεν έδω ούτε ή Ιστορία,
  ο Οτε τα μσθηματικσ, οθτε οί φυ·|
  σικαΐ επιστήμαι. Τος απερρόφησε'
  κάτι πρακτικώτερον: Ή τριχοφυία!
  Ό δνθρωπος ήτο κουρεϋς κοί ε¬
  σκέφθη Ιοως δτι τό καλύτερον
  πρθγμα διά τό.. ψαλλίδι τού ήσαν
  τα πολλά μαλλιά. ΟΙ φολακροΐ
  βλέπετε πληθόνοντσι όνησυχητι-
  κώς ώστε σχεΡόν νά άπειλήται
  στάσις τοθ έπαγγέλματος, «'Εμάλ·
  λιαοεν» ή γλώοσα τού νά τό φω*
  νάζρ, άλλά χωρΐς φεθ άηοτέλε-
  σμα. "Ετέθη λοιπόν επί τάπητος
  τό έφευρετικόν τού πνεθμα. Κοί
  £> τοθ Θαύματος... έφευρέθη μετά
  πειραματικήν επεξεργασίαν ολίγων
  ώρων ή πανάκεια τής φαλάκρας.
  Ή σχετική είδοποΐησις αγγέλλει
  —χωρΐς νά άστειεύεται ό είδοποι
  ών— ϊτι ή περΐ ής τιρόκειται ου·
  σκευασΐα «βγάζει κοΐ οτούς σττα
  νούς γεν εισ».
  ΓρλδΤΓ, Μή γελδτε! Ό "Ελλην
  υπήρξε μέγας ρεκλαμαδόρος άλλά
  κσΐ μέγας έφευρέτης. "Αν υπήρξε
  καί μέγας άνόητος βύτό εΤνε ίχλλο
  ζήτημα.
  Ό Άλλβς
  ΠΡΟΚΗΡΥΞ.Σ ΜτϊΐθΔΟΣΗΣ
  Ή Ένωσις Παραγωγέων Συνε-
  ταιρισμών Πιζδν προχηρύαβιι μιι
  οδοτιχόν διαγωνισμόν διά την χα·
  τϊα<ευήν 10 000 πιριπου παοαχ· λνν Ιχ μττετόν-άρμί. Πιρισαοτέ^ας πληροφορίας άπό την "Ενωσιν. Προσφοραί θά γίνωνται διχταΐ ιιι χρι τής προαιχοθς Κυριαχής 7ης τρέχοντος. Καλλονή 31 Ίκνουαρίευ 1937 Ό ΠοοΊδρος Μιχ. θΐκονομίδης —Μέγας ζωγράφος β«ό άαμοκονιαστής. Ή γεοιιανκ} Άοδημία τβν Καλ&ν Τιχνδν ίτίνειμεν, εφέτος τδ πρώτον δρ» βιΤον τ*]ς ζ«ίγρ*Τι χίίς είς τδν νέον ζωγραφον Ίοβαή» Πίπιρ, τής Δυααελδίρφης. Ό 65«6ευθιίς ήρχισε το στίδιόν τού ώς άμιι^χονιαοτής, ήιθίνΐτο Βμ«ς Ισχυράν κλίσιν διά την ζνγραφΐ κήν. Έπεδίθη λοιπόν μέ άφοοί» σιν είς την τίχνην καί ταχέ»; ά νιδείχθη. Τα τιλιυτοΐτ Ιιη δ Π' «ιρ ΐξίθεαι διάφ^ρα ϊργί τού χαΐ ιΐ χριτιχοΐ έξεφίάοΒησϊν μέ έν θουαιααμόν διά τό τάλαντίν τού. —Τα ηατριαρΜΐκά §θιμα των Άθιγγάνων. Πιοά την Γιουγχοαλα· ϊνήν πί λιν Νάσιτσε Ιχουν έγχατασταθς ά«δ ίτ6ν τριίς μιγάλα οικογένειαι Άθιγγάνων αί Οποίαι ύτοΐχΰύουν είς τον ούτον αρχηγόν. Ό τιλΐυ ταΐος ϊχει άιτ<5υτον εξουσίαν χαΐ φοοντ(ζ«ι δι* 5ας τίς οποθέσεις των £μ/>φ6λων τ:υ. Ό άρχηγός
  έΐτίοη; άποφαο'ζιι διά τα αιινοι
  χίαια.Προ ήμιρβν δ Ι5ιος ενέκρινε
  τού; άσραβώνας δύο μιλ'δν τής
  φυλήί, τα δηοΐα άιφαλβς θά άπο·
  τελίσουν τό νιαρώτιρον ζεθγος είς
  δλην την Ευρώπην, αφοθ δ μέν
  γαμβρδς μδλις αυνιπλή?(οα« τί
  13ον Ι'ος τής ήλικίας τού, ή δέ
  νύμφη είνε μίν^ν Ιιδεχα ίτβν.
  —Διευκρινίζεται τό μυστή¬
  ριον τοθ Φάουσετ;
  ΑΕ ιύρωπΐ ι'χα'. έφημιρίδες άοχο
  λοθνται χαΐ πάλιν μέ το μυστήριον
  τοθ "Αγγλου ουνταγματίρχου Φί
  ουσετ δ όπςΐος μιτά τ:Ο υίοθ τού
  Τζώ' χαΐ τοθ ΙξιριυνητοΟ Ρΐμμΐλ,
  Ιξτ)φανίοθτ) τδν Μϋ'βν τοθ 1925
  είς τα παρθίνα δααη τής Β?αζι
  λΕας. Ό Ιταλός ίξιπυνητής Άλ
  βρεέδος ΡεαλΙνι, δ οποίος ■πίατρε
  ψι» ιίς Ριον Ίανίί'ρον μιτά τρΐετή
  περιοδείαν ιίς τό εσωτερικόν
  τής Β?αζιλ(ας ανεκοίνωσεν !
  τι άνΐχαλιψιν έντίς σπηλαίου
  τριΐς αχελετους. Οί ίΗαγε
  νιΐς τοθ άγηγήθηοοιν δτι δ "Αγ
  γλος Ιξιριυνητής χαΐ οί ούντροφοΐ
  τού ίφονείί&ησαν δπδ άγρίας φϋλήί
  Ιρυθροδίρμων.
  Άχυρα είς δέματα έξαιρετικής
  ποιότητος πωλοθνται παρά τώ κ.
  Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΒΒεΒΜενβεβρΗΒεειε^"^"—*—^™^^ ^Μ>''νΗ^τ ι.^—^—-------— τή·—
  Νέ τίν ΓΙγκντα τή{ οθόνης πό Ο μαζύ τού δέν μιιοριΐ ν«
  συγχριβή κανεΐς. Ό νολοσοός τής τέχνης:
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  Τί»ς
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 τι. μ. καί 3—7"μ. μ.
  επί ιί|ς 68οΟ Άμαλθεΐας (Πλατύ Σοκκακι),;"έναντι
  πρώην Ίατρείου κ. Λογιάδου.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣΖ&ΗΣ
  Τβΰ
  ΗΑΟΟΑΚϋ
  27ον
  Δέν γνωίίζ» άπο ποία «._,^
  Ιρχεααι, ξένε, άλλά φαΕνεται δτι
  μιλοθν χαί Ιχεΐ την άραβιχήν. Δι·
  δάιχοιιν τα παιδία σχς ευγένεια
  ο τή χώρα σου, ξένε «υΕί» μου; Καί
  άπό ποθ Ιρχεοαι σιή χώρα την
  Ζδιχή μ«. δπου χβνίνας ζίνος δέν
  Ιχει πιτήση τα πίϊι τοιι;
  —"Ηλθαμε, «πατέρα» μου νά
  γνιορίσω^ε νέχ πράγματα γιατί
  Ιχομε χουραοθΐ άπό τα παλαιά.
  "Ηλθαμε άπο τή θίλαασχ νά μά
  θημε χδτά πού μβ; ιί^ε άγνω-
  στα. Είμεθα υΙο μιδς γενναίως
  φυλής, πιύ δέν φοββΐαι τον θάνα
  τον, «ιεβαατί μου πατέρα»—-άρχεΐ
  νά μάθωιιε χαινούργια πράγματα
  πρΐν πεθάνιομε.
  —Χμ!... "Ιιω; νά λές άλήθεια
  Δέν είνε σωστο νά άντιχρεύη χά
  νεΐς ίνα ξένο, άλλίως θά Ιλεγα
  δτι ψΐύδεσαι. Άλλά Ιιω; «Έ<ιίνη ' πρέπει νά δπαχΐΰεται » α5ς ηφήη —Ποία είνε, πατέρ^μου, «Έ· κείνη;>
  Ό γέρος έχύιταξΐ κυς φο^εϊ;
  χαί Οΐΐιρα μοθ άπήντηιε μέ Ινα
  χαμάγελο πού ίπάγωσι τό ο!μ»
  ατΐς «λέδες μου·
  — θί τδ μίθης πο>ΰ γρήγορα,
  ξένε μου υ (έ, εάν ΐ6αρΐ3τηθ^ νά
  αί διγβς ζωντοινό.
  —Ζίντανί! ΤΙ σημαΕνιι ούχι;
  Ό γέρος ίγέλαοι οαρχαοτιχα
  άλλά ίέν απήντησε.
  —Καί πβς δνομάζιται ή φυλή
  σα , πβτίρα μοί";
  —Ή φυλή μαυ δνομίζ«ται Ά
  μαχαγχερ, οί 5>θρωποι τδν 6ρα-
  χων.
  —ΚβΙ άν ιπιτρέπιται σΐδν υ
  νά ερωτήση τό ο^ομα τοθ πατέρα
  τού; ,
  —Τδ δ'Όμά μου ιίναι Μπιλαλί
  Καί ποθ πηγαίνομε, πατέρα
  μου;
  —Αΰτο θά τβ δ$ς. μοθ άπήντη
  οί χαί Ιδωσι διαταγή στιΰς φο
  ριΤ^του νά προχωρήσουν.
  —Τδν ι [δα νά σταματ^ λίγο
  στό^φοριΐο τοθΤΓώ/, δ δη'Ιϊς ιΐχι
  νριμάση τό Ι*» χμ πίδι ϊξω, ?έ
  εφαίνετο Ιϊ νά βρΕσχη πολυ ενδια¬
  φέρον στδν Τζώ/ γιατΐ ιπροχώρη
  αε πρός τδ φοριΐον τοθ Λιί. Έ
  •ώ καριδδθηχα ατΐς σκέψιις μου
  χαί στδ άναπαυτιχδ λίκνισμα τοθ
  φορείου χαί σέ λίγο μέ ξανάπαιρ
  νι δ υινος. *Οτ»ν Ιξύπνησχ ·Γ-
  δτι πιρνούσχμι άπό ίι& μονοπά
  τι οί βραχώδη περιοχΐ γεμάτη
  άπδ λ£βα. Οί βρίχοι ήιαν άπί
  χρηιινοι χαί τό μονοπάτι Ιστρέφι·
  το ΪΧιχοειδώς. Σέ μιά αιροφή βρί
  θηχα μπροστά σέ ε1*» δπίροχο θί
  αμα. Στά πδδ'ά μας άτλώνετο μιά
  μεγαλη λικάνη τισαάρων Ιυς Ιξη
  μιλλίων ποΰ φαινδνταν σάν τερά
  στιο ρωμΐΐκό άμφιθέατρο, Γύρω-
  γύρω ή λιχάνη ήταν βραχώδηι
  χαί γεμίτη άπδ θίμνους, |> ώ τδ
  κέντρον της ή-αν λιΐο χα.1 χατά
  ψιιτο άπδ πρααινάδις χαί δένδρα
  χά Ι ηδλανώνιΐο άπδ μικρά ποτα
  μάχΐα. Σΐήν χοιλάδα ε&ιήν Ιβο
  σχαν χαταίχια χαί βώδια. Στή
  άρχή ϊέν μποροθσα νά φαντασθ»
  τί μποροθσι νά εΝε αυΐδ τδ γι
  γάντιο άμφιθέατρο, άλλά χά τέλη
  ξα είς τδ συμπέραομα δτι |πρδ·
  χιιτο περΐ χρατη~ρος ήφαιατείοιι
  οβυσμένου πρδ χιλιίϊων ίτών, δ
  δποΐος μιτεβλήθη είς λίμνην χχΐ
  ίπιξηράνθη άργοτερα χατά τρί-
  πον τδν δποΐον δέν μποροθσχ νά
  (συνεχΐζεται)
  ΝΕΟΓ+ ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ
  "Ηρχισε τος εργασίας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι
  ωτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων
  καί Εναντι ακριβώς τής Λαΐκή'ς
  Τραπέζης Είς την αξιότιμον πελα
  τεΐαν τού έξασφαλίζει ανεσιν, τα
  χότητα, ακραν περιποίησιν.
  ΓΑΜΟΙ — Κωνστ. Παπαδάκης
  Φρόσω Βάγιου ετέλεσαν τούς γα.
  μους των την παρελθούσαν Κυ-
  ριακήν. Παράνυμφος παρέστη ό κ.
  Άριστ. Κουφάκης.
  ΚΙΝΗΣΙΣ—'ΕπανήλΘον έξ ΑΘη.
  νων οί κ. κ. Έμμ. Χαλκιαδάκης (α
  τρός, Νικηφ. Διακάκης υποδήματα-
  ποίος, Ί. Νικηφόρος κσΐ Σ. Πολυ·
  ΚΡΕυ'χΆρ1ΣΤΗΡΙΟΝ. — Ή κ. Εο.
  φροσύνη Μαθιουδάκη κατέθεσεν
  είς τό Πτωχοκομεΐον δραχμάς 3Γ0
  ποός παροχήν φαγηΐοθ είς μνή¬
  μην τοθ προσφιλοΰς άδελφοθ της
  ΔημητρΙου. ΟΙ τρόΦΐμοι καί τό τιρο
  σωπικόν εθχαριστοϋν Θερμώς.
  *♦♦
  Γύοω στήν πόλιμας.
  Βροχή χθές, ή όιτοΐα 6μως δέν
  εκρίθη έπαρκής άπό τούς άμίσως
  ενδιαφερομένους διά χήν γεωργίαν.
  — ΟΙ όποΓοι ηύχήθησαν νά έπα-
  ναληφθή ραγδαΐα χάριν των νέων
  καλΜεργητικων άναγκων.
  —Στασιμότης χθές κσΐ προχθές
  περΐ την είσαγωγικήν καί έξαγωγι·
  κήν μας κίνησιν.
  —Καί ώς έκ τούτου αί πρό των
  τελωνείων ατιοβάθραι έμφανΐζουν
  κάτι τό μελαγχολικόν.
  —Άλλ' ή εντύπωσις είνε ασφα¬
  λώς παροδική, λαμβανομένου ύπ'
  δψιν Βτι ή «ουνήθης» κίνησις των
  συναλλαγων μας είνε κσΐ αυτήν
  την εποχήν ζωηρά....
  —Κοί έπειδή ό λόγος περί συνατλ
  λαγθν, πληροφορούμεθα δτι περί
  τούς χιλίους ιόννους ύπόλοιπο
  σταφίδος παραμένουν πρός έξαγω
  γήν.
  —Τα ύπόλοιπα ταθτα έλπΐζεται
  δτι Θά φορτωθοθν διά τό έξωτερι
  κόν συντόμως.
  —Τα πορτοκάλλια έξακολουθοθν
  νά είναι άφθονα είς την αγοράν
  μας.
  —Άλλα καί άνά τάς όδούς β-
  που πωλοθνται 6σο—δσο άπό πλα
  νο&Όυς.
  —Ό πρώτος άρισμός τοθ Λα
  χείου τού Στόλου φαίνεται 6τι Ε·
  πεσε στά Χανιά.
  —"Αν κρίνωμεν άπό λαχεϊον
  συμπολίτου άγορασθέν είς Χανιά
  καί υπολοιπόμενον δέκα μοναδων
  τοθ πρώτου άριθμοΰ.
  —Μέ τό καλό λοιπόν νά σημειω¬
  θή καί έδω ό τυχηρός, δπως συνέ
  Βη καί συμβαίνει πολλάκις.
  — ΟΙ έπαΐται μικροΐ καί μεγάλοι,
  έξακολουθοθν νά είνε,.. ζήτημα
  τής ημέρας άφ' ής στιγμής ξυπνή
  ση κανίΐς καί μολις εμφανισθή είς
  τόν δρόμον.
  —ΟΙ νέου εΐδους έπσΐτσι δικαιο
  λογοθνται δτι Θέλουν νά έξασφα
  λίσουν φαγητόν είς τάλαικ* συσ·
  σίτια.
  — Άλλά δέν είνε δυνατόν αραγε
  νά γίνη κόποια διάκρισις δι'αϋτους
  ώστε κ αί τούς δισβάτας νά άφή
  νούν ησύχους καί φαγητόν να εϋρί
  σκουν είς τα συσσίτια;
  —1+&ς έρωιοθν καί ερωτώμεν.
  —Την ευεργετικήν των πάλιν 6
  χούν αύτές τίς Αμέρες αί γύρω
  άπό την Μαδρίτην πληροφορίαι:
  —"Αλλοτε παρσοΐδβται κ αί αλ
  λοτε κερδΐζει νίκας ή Μαδρίτη...
  —Τό βέβαιον όπωσδήποτβ είνε
  δτι ό κόσμος Επαυσε νά πιοτεέη
  κσΐ τό μέν καί τό δέ.
  —"Ο,τι Εβλεπον ώς τώρα μόνον
  ή Εύρώπη καί αί Αθήναι, Θά τό
  δοΰν σήμερον κοί οί Ηρακλειώται,
  στή «Μινώα», δπου προβάλλεται
  τό μουσικό Θοΰμα: «^ελωδ'ες καί
  ΡυΘμοΙ τοθ Τ936. μέ την "ίιλινορ
  Πάουελ, την χορεύτρια φαινόμε
  νόν,
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλε
  ται £να άριστούργημα: Γκολέμ
  μέ τόν άσύγκριτο Χάρρυ Μπώρ,
  ο Ρ·η·ρτερ
  —-Ή μαθητική συναυλΐα τοθ
  ΈλΧ. Ώ'νβΙου.
  Την Κυριακήν ^7ην Φεβρουαρίου)
  καί ώραν >Ο 1)2 π. μ, δίδεται είς
  τό Θέατρον Πουλακάκη συναυλία
  των μαθητΛν καί μαθητριων τοθ
  'Ελλ. ΏδεΙου μέ πρό/ραμμα έκλε·
  κτότατον. θά λάβουν.μέρος μάθη·
  τγ! καί μαθήτριαι των τάξεων πια·
  νού, βιολιοθ, τραγουδιεθ. Δέν αμ¬
  φιβαλλομεν Οτι τό φιλόμουσον κοι
  νόν τής πόλεώς μας Θά σπεύση
  νά παρακολουθήση μέ ένδιαφε
  ρον την συναυλίαν, είς την οποίαν
  Θά έ<τιμήση τόσον τόν ζήΊον καί την κλίσιν των μαθητων όσον κοί την αοκνον εργασίαν τοθ προσωπι- κοθ τού ΏδεΙου. Η ΜΙΝαΐΧ , Φέρετκι αίς γν&σιν τοθ ΚοινοΟ ότι λόνν της Μρίβενς ή λειτουρ- γΙ« της «Ταβίρνας ΜιναΜ» ίΐταιι- σε άπό σήμερον Το κατάοτημ» θά συνεχΐοο τάς εργασίας τού «ς καΐφενεΐον, ώς κ«1 πρότερον, Πκραιχαλουντκι λοιηον οί φ(· λβι^τής ΛιενθόνβεΝς κβΐ " ΡΝ( οί &ποοτρ«τοι " 2πμ( ηαρίχβυν την τ«ν είς το Καφενειον ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -^ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ' Υτΐοκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον χαταθέαεις έν έώει 1 επ» προθεσμία. * Δάνεια επί ενεχύρω έρπορευμάτων. ϊΐν 14 'Λνβ ^ Ι ν1νω α«οχ ίχαραζενΕνα τόσο , ;ου Βιγ<Η 00 γοητβυτική ο Φ θαυμόζει. ηη ηθς την άγακ< •Ολοι την άναιιοθν.. Καί οιγά—σιγβ σ -6 τού ίζωγραφιζότι ρ^άνιια μσζΐ «αί ή μνροστα οτήν ώρ< κα «ού τόν εγοήτευε κνευματικας άνώτερ Αυτή κάλι Ιχαμ χωρΐς καχΐα βτσν έ>
  νος γ4 τόν βολκΐ
  ουζυνον. Τόν άγαι
  βύπ), μί κάτΐοια συ
  κ ββως άγακ^ κα
  »1ο, τόν Οποίον κ
  ιίι,ϊθϊδϊύϊι άνό κι
  καιρόν, γιστΐ είνε «
  ίι(^ καί ύπακούει
  ΐιιιρό κνεθμα. Α1σθ< Αΐστσ ίνα ίΐοος ε Ο "Ι?»ρος τόν ά»θρ< '4ν πού την ά^ηνε !π τής άρεσεν, ι ""ν διακρ^ικά δτα' Ν »ώς έγινόταν ι»Ιδέν ίμιιαινε ι«θ1 Ρ'ά της χωρ|ς ΙΟΝΙΚΙ ν«σΐας Ορους. ^:
  Α Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  34ον
  Ήταν λοιπόν δυστυχισμέ
  νο άνδρόγυνο, μέ διαφωνίες
  καΐ καυγάδες; Διόλου. Πά νά
  όπάρχουν προστριβες, χρειά
  ζονται καΐ άπό τίς δυό μεριές
  ΙσχυροΙ χαρακτήρες πρέπε—
  νά συγχρουσθοθν ουό θέλη-
  σεις δυό δυνάμεις. Άλλά ό
  Λουδοβΐκος 16ος καΐ ή Μα
  ρΐα—Άντουανέττα άττέΦυγαν
  κάθε σύγκρουσι, 6 ε"νας άπό
  σωματικήν ό<νηρ[α, ή ά*.λη άπό πνευματικήν όκνηοΐσ. —Τα γοθστά μου δέν είνε τα Ιδία μέ τοθ βασιλέως, Ε λβγε μ* ϊλαφρότητα έκεΐνη Αύ τος δέν άγαπφ πσρά τό κυ νηγι καί τίς μηχανικές έργα σΐες. Θα συμφωνήσετε ότι ϊ έν θά έταίρισζεν ή παρουσΐα μου ο* ίνα γύφτικο. Δέν μπο ρ© νά γΐνω "Ηφαιστος ,κα! ό ρόλος τής Αφροδίτης θά τοθ άρεσεν ϊσως λιγώτερο άπό τα γοθστά μου, τα όκοΐα δέν άποδοκιμάζει. Άπό την άλλη μεριά ό Λ ου δοβΐκος, δταν οί ΙμπιστοΙ τού καί οί ύπουργοί τού παρεπο νοθντο γιά τή 5ιαγωγή καί τίς ύπερβασίες τής βασιλίσσης ακουε μ έ τό κεψάλι σκυμμένο καί άφηνβ τα χέρια τού νά πέ σουν σάν παράλυτα. /Επεαα στό άποχαυνωμένο πρόσωχό τού έχάραζεν ενα πονεμμένο χαμόγελο: —Μην είσθε τόσο αύστηροΙ, έλεγεν. Ή βασΐλισσα είνε τό σο γοητβυτική. "Ολος ό κό- σμος την θαυμόζει. Δέν βλέ πέτε πως την άγαπφ 6 λαός; "Ολοι την άγαποθν... ΚαΙ σιγό—σιγά στό πρόσω πό τού έζωγραφιζόταν ή ώπε- ρηφάνεΐα μαζΐ κα( ή υποταγή μπροστά στήν ώραΐα γυναΐ κα πού τόν εγοήτευε καί ήταν πνευματικάς ανώτερη τού. Αυτή πάλι έχαμονβλοθσε χωρΐς κακΐα δταν έγινόταν λό γος γιά τόν βολκόν αυτόν σύζυγον. Τόν άγαποθσε κι' αυτή, μέ κάποια συγκατάβα- σι, όπως άγαττφ κανεΐς έναν σκύλο, τόν Οποίον καλοπιάνβι καΐ^χαϊδεύει άπό καιροθ είς καιρόν, γιατΐ είνε πάντα πβι- θήνιος καί ύπακούει στό παρα μικρό πνεθμα. ΑΙσθανόταν μά λιστα £να εΐδος εΰγνωμοσΰ νης πρός τόν άνθρωπον αυ¬ τόν πού την άφηνε νά κάνη β,τι τής άρεσεν, άποτραβιό ταν διακριτικά δταν έκαταλά β αι νέ πώς έγινόταν Φορτικός χαΙ δέν ϋμκαινε ποτέ στό δια μέρισμά της χωρΐς νά τόν ά- ναγγεΐλουν—ύπόδειγμα συζό- γου πού ϊκλήρωνβ πάντα τα άτέλειωτα χρίη της καί τής έπέτρεπεν δλσ, τα πάντα. * · * Έτσι χανένα έμκόοιο 8έν βρέθηκβ στό δρόμο τής βυσιυ χισμένης καί αμυαλης νέατς, δταν παρεδόθη άσυγκράτητη στόν Γλιγγο τής νέας ζωής πού άνοιγόταν μπροστά της. ΟΙ φΐλοβοξ'ες της; "Ηθελε νά νικήση, άλλά σάν γυναΓ- κα, δχι σάν βασΙλισσα.^ΟΙ μΐ· κροί γυναικεΐοι θρΐαμβοΐ της εΤχαν γι' αύιήν μεγαλεΐτερην άξ(α άπό τίς μεγάλες νΐχες τής ίστορΐας τοθ κόσμου. Ό κόσμος γι' σύιήν ήταν ή ραφ- φινάτη άριστοκρατικήκοινωνία πού έκινεΐτο σάν μέσα σέ θέα τρο, σ' έκεΐνο τό παλάτι των Βερσαλλιών, κάτω άπό τό ο¬ ποίον Εχαινε κι' δλας τό βά· ραθρον. Τό δνειρό της: "Ηθβ- λε νά είνε ή πιό κοκέτα, ή πιό στολισμένη, ,γυνσΐκα τής αύλής· έκεΐνη πού έπέσυρε τόν μεγαλύτερο θαυμασμό, τίς πε ρισσότερες κολακεΐες. "Ετσι ίπεσε μέσα στόν μαγικό κύ>
  κλο των αθλικΔν πού ήσαν
  μαστόροι στήν τέχνη της πά
  ραπλανήσεως κσί τής Ριαφο
  ράς των ψυχών.
  Άπό την πρώτην ήμέρα
  τής βασιλεΐας της ή Μαρία—
  Άντουανέττα έπετοθσε μέσα
  σ' ε'να σύννεφο λιβανωτοΟ.
  Ό,τι έλεγεν ήταν πνευματώ
  8βς. "Ο,τι Ικανεν ήταν νόμος.
  ",Οτι έπιθυμοθσεν, ιΐχε κι'
  βλας γίνη, Τής έρχόταν ενα
  χαπρΐτσιο; Την άλλη μερά ή
  [διοτοοπΐα αυτή βΤχβ γίνη μό
  δα. Έκανε μίαν άνοησΐσ; "Ο
  λη ή αύλή την έμιμεΐτο μ έ έν
  θουσιασμό. Ή παρουσ[α της
  ήταν ό ηΆιος τοθ ματαιοΒό
  ξου καί φιλο&όξου έκεΐνου
  δχλου- Μιά ματια τη; ήταν
  άνεκτίμητο βώρο Ενα χαμόγε
  λό της ήταν μεγάλη εϋνοια· ό
  έρχομός της ήταν έορτή. Ό
  ταν εδέχετο είς ακρόασιν, 8-
  λες ο( κυρΐες, νέες καί γρηές
  Εκαναν τίς πιό άπεγνωσμένες
  τίς πιό κωμικές, τίς πιό γβλοΐ-
  ες προσπάθειβς γιά νά έφελ.
  κύσουν πάση θυσ'α, έστω κοΐ
  γιά μιά οτιγμή, την προσοχή
  τής βασιλΐσσης γιά νά άπο
  σπάσουν μιά τυπική φιλοφρό
  νησι, μιά λέξι, μιά ματιά τού
  λάχιστον, γιά νά μην περά
  σουν άπαρατήρητες.
  (συνεχΐζετοι)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙ£ Λ1ΡΑ£
  ΕΑΡΑ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΟ'
  ΥΠ0ΚΑΤΑ8ΤΗΜΑ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  Τό μόνον έν "Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οικογενειακήν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όδο» ·Ί*»ν«ς 10— ηληοιέοτατα Όμονοιας
  Τηλ«φο.νον 23—302
  Τελείως άναχαινισίέν, διαθέτει δωμάτια εύήλιβ,
  ιύακρα Μαί χαλ&ς Ιπιπλωμένα. Καθαριοτητα &·
  μΐμκτον καί υπηρεσίαν προθ»μ·τ«την. Α.19·ναε.ν
  «ναμονής.
  ΑΙ σνμφερώτΐραι^τιμαΐ
  Το ξενοδοχείον «ΛΛΒίΩΝ» διευθύνει αύτο-
  ηροοώπνς έ ν«·ς Ιδιοκτήτης τ·ν ουμικλΐτης μ«ς
  Κ. ΙΩΑΝ. ΗΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕ1ΝΗΣ
  ΑΙ τροφαί μας
  Γενικαί
  διαιτολογικαί γνώσεις
  Γ.'
  Άλλά κυρΐως τό λΐπος χρη·
  σιμεύει είς τόν οργανισμόν ώς
  καύσιμος υλη, ή όποΐα καβώς
  καΐέται μέσα είς τό σ&μα,
  βηλαΡή ένοθται χημικδς μέ
  τό οξυγόνον πού φέρει τό ο Γ¬
  μα άπό τούς πνεύμονας ε(ς
  τα ένδότβρα των Ιστών, άνα-
  βΐοεΐ άντΐ φλογός θερμότητα,
  την λεγομένων ζωϊ«ήν θερμό-
  τητα' ή θβρμότης δέ αυτή, κα-
  τβ τόν γνωστόν νόμον τής έ-
  ναλλαγής των Φυσικών 8υνά·
  μεων, μετατρέπεται είς κίνη¬
  σιν, βηλαδή είς δύναμιν. Καί
  είνε άνθραξ κυριολεκτικώς τό
  λΐτΐος, άψοθ χημικΛς σύγκβι-
  ται άπό ανθρακα καί ύδρο-
  γόνον (ΰδρογονάνθραξ), οσά¬
  κις δέ καΐεται, βηλαδή ένώνε-
  ται χημικώς μέ τό οξυγόνον,
  παράγει άνθρακικόν όξό καί
  ύδωρ. Τα προΐόντα αύτά τής
  καύσεως ό όργανισμός τα ά-
  φΐνει νά φεύγουν διά τής κα·
  πνοΒόχου τοθ άναπνευστικοθ
  αυστήματος δταν έκπνέωμβν.
  ΕΤνε λοιπόν κατ' εξοχήν θερ-
  μογόνος τροφή τό λΐπος. Καί
  Ιδού διατί δσον προχώρει τις
  πρός βορράν, δηΧαδή πρός
  ψυχρότερα κλΐματσ, τόσον πβ
  ρισσοτέραν αΐσθάνετσι ανάγ¬
  κην λιπαμών τροΦών. ΟΙ Λά·
  πωνες των πολικών χωρΛν κα-
  ταναλΐσκουν έ'ως 5 καί 6 χιλι
  όγραμμα Ιχθυελαίου την ημέ¬
  ραν.
  Έκτός δμως τής θερμογό-
  νου καί συνεπβς δυναμογό
  νού Ιδιότητος τού τό λΐπος
  I-
  χει καί μίαν άλλην πολύτι¬
  μον Ιδιότητα είς τόν οργανι¬
  σμόν, 8τι ίμποδΐζει την όπερ
  βολικήν καί ταχείαν φθοράν
  τοθ λευκώματος, έπομένως
  έξο ονομεΐ καί κατακρατεΐ
  πολλά άναπλαστιχά στοιχεΐα
  μέσα είς τό σώμα, έν άλλοις
  λόγοις έμποδΐζει την .ταχεί¬
  αν εξάντλησιν των Ιστών. Δι*
  αύτό ακριβώς καί ό παχύς
  άνθρωπος δύναται πολύ πεοισ
  σότερον τοθ (σχνοθ ν' άνθέξη
  είς την άσιτΐάν, ίιότι ένώ βαθ¬
  μηδόν καί <ατ* ολίγον ή όρ- γανική τού μηχανή χαταναλΐ- σκει τό καύσιμον υλικόν τοθ λίπους πού Ιχει άποταμΐευμέ νόν είς τό σ&μά τού, άναχαι τΐζει συγχρόνως κα( την πολ- λήν φθοράν τ&ν λευκωματοει δΔν. Τοιαύτην δέ κυρΐως έ νέργειαν Ιχει καί τό ελαιον ήπατος όνΐσκου (μουρουνέλαι όν), τό οποίον δΐδομβν είς τούς έξηντλημένους ή νοσοθν τας όργανισμούς· οί όποΐοι είτε λόγφ προώρου άναπιύξβ ως είτε έκ παθολογικής αΐτί άς έξαντλοθνται ταχέως. "Οπως μέ λιυνωματοειδεΤς τροφάς μονάς, έτσι καί μέ λι παράς αποκλειστικώς άδύνα τον νά συντηρηθή ή ζωή, μο λονότι τό ζώον πού ύποβάλ λεται είς λιπαράν καί μόνην δίαιταν, διατηρεΐ καλλίτερον την θερμοκρασΐαν τού καί ά ρα ζή κάπως περισσότερον παρ' δσον μ έ άλλας άποκλει στικάς διαΐτας. Ιδού χαΐ πασην αναλογίαν λίπους επί τής χιλΐοις περ έ χούν μεριχά τρόφιμα: Ζωϊκοί τροφαί: Χοιρινό κρέ ,'αςπαχύ 370, ψίχνό άπαχο 57, Βωδινό παχύ 260, άπαχο 13, Πρόβειο 27, Μοσχαρΐσιο 25, Χέλυ 280, Σολομός 47, Λαυράκι 12, ΤυρΙ 240, Γάλα 45, Κροκός αύγοθ 220. 1 ΦυτΐκαΙ τροφαί: Φουντοοκια 600, Άμόγδαλα 540. Άραβό | σιτος 48, Κριθάρι 27, Φαΐκή 24, Φχσόλια, μπιζέλια 20, Σ< τάρι 19, Κάστσνα 9, Ρύζι 8, Χουρμάδες 2,5, Πατάτα 1,5. (συνεχΐζεται) Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα- σχευής (Γιάμπολης) ιδρυθέν τό πρδτον έν Ελλάδι: ΨΨ Ή Γιάμπολη χατασχΐυάζίτκι καρά εΐοικβθ τβχνίτου κροσληςρθίντος έκ τβν μβγάλων Έργβοτβαί»ιν της 'Αμο ρικοινικης Έταιρβίβς έν ΪΝΧίβις της Μικράς Άοίβς έκ τοδ χυμοθ τοδ Βκυμκτουργοδ φυτβδ «ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ». Έν 'ΑμερΐΜά καί Εΰρώπη Ματκναλ<σκουν έχατομμΰ ρια κοιλά ήμβρπαίως - &ν«γνβ»ριζοντες τάς ββυμβσίβς Ιδι οτητάς της ώς μκλακτικοδ >αιμβδ, ΜρυολογημβΐΤΝν, κατα
  οταλτικβδ τοδ βηχβς μ«1 βάλσβμβν τοδ βτηβονς.
  Πωλβϊται ΐΐς έλ« τα Φαρμαχεΐκ καί κΐντρικύτίρα πΐ·
  ρί"£ρα βΐς κοτίοι τ&ν 5 ραβδα·ν (Μ«σουρί«ν) πρβς βρ«χ.
  5 Εκαστον κυτίον.
  Τό κυτίον φίρει «Ις το μέσον τβν ΣΤΑΥΡΟΝ.
  'Επίσπς ζητεϊτβ κ«1 τα ΑΛΛΑ εξαιρετικόν κρβΐοντκ
  τοδ αΰτοδ Έργοστβσίβυ Βαλδ«, Γόμες σκέτβς καϊ άρκμα
  τικέί, Ρϊγκλίς, Ναστίχβς Άμΐρικης...
  ΖητεΙτβ αποκλειστικώς τα πρβΐόντα ΒΙΑΛΕ άκο τον
  Φαρμακοποιόν οας κκΐ Ζαχαροπλαβτην σας.
  ΚΩΝΣΤ. Ε ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ- ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΒΙδικ&ς έκπκιίβυβετς έν Μονάχω "«Ι Βερολίνω Τ.
  ΑδδίδΙβπΙ τ&ν χα8ηγητ6ν νβη ΒβΓ^ηΐΒηη καί δΗΙΙΙ
  ϋβΐΐη.
  κ τούς «άσχοντας βκ τβν νοσημάτΜν
  τοθ ΠιητινοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 «μ. κσί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ. 7-92
  Αί φοιτητικαί έξετάσεις.
  Εύεργετικαί διατάξεις.
  τοθ δπουργαθ τη~ς ΠαιδεΕ- Ι νεπιστήμιον θεσσαλονίκης θεωροθν
  άς κ. Γεωργακοπούλου απεστάλη |ται έπιτυχδντες χαί έγγραφοντκι
  πρός δημοσίευσιν άναγχαστιχας είς τάς Σχολάς δι* 3; εξητάσθη-
  όμος «περΐ εγγράφως άποφοΐτων σχν τον αριθμόν εϊκοοι δύο (22),
  Στρατιωτιχής Σχολτ}ς Εύελπίϊιον οί δ' έξ αύτην τέκνα πεσόντων έν
  ίς τδ Πανεπιστήμιον 'Αθηνβν μαχη ή διατεταγμίνη δπηρεσΓα χαί
  καΐ πιρΐ τρίπου «ποκτήαεως πτυ άναπήεων ανεγνωρισμένης άναπη·
  χΕου ι ιδικόν!] τος ΈμποριχοΟ Ναυ ρΕας 40 ο)ο συμπιριλαμβανομένου
  τιχοΟ>. | καί <£*ω έφ' δσον Ιλαδον ώς συνο Δι' αδτοθ δρίζεται δτι άπόφοι- λιχόν βαθμόν ιΐκοσι (20). "Απαν· τοι τής Στρατιωτιχής Σχολ*)ς' τες οί άνωΐίρ» έγγραφονται είς τ&ν Εύελπΐδων παραχολουθήσαν- τας Σχολας τοθ Πανεπιστημίου τες Ά μαθήματα, φροντιστήρια. Αθηνών χαί καθ* υπέρβασιν τοθ «αί άακήσεις τής Φυσΐκομαθητι- ιής Σχολής τοθ Πανεπιστημίου Αθηνών χατίπιν χατατάξεώς των δπο τής Σχολής ταύτης χοιταβκ λόντες τα δΐδακτρα τοθ Πανεπι στημιακοθ ίιους δι* Β κατιτάγη' αν*, θεωροθνται ώ; έγγραφέντις (τητος ή αδείας ί) πτυχΕου ιίδικό- δι" αυτό χαί διχκιοθνται νά προ Ι τητος έν τώ Έμποριχφ Ν*υτιχώ σέλθωσιν είς τμημκτιχάς έξιτάσεις' χωρΐς νά κέκτηνται τα χατά τοθ Ιΐους τούτου μέχρι τέλους νόμον πρεσόντα οπουδ&ν, ιίς &0ς Απριλίου 1937 είς δύο έξεταοτι χατά τδ άρθρον τοθ νίμου τού· κάς περιίϊους. ΟΕ δυνάμει τής τού χαρηγιΐται οικείον δΕπλωμ* ανωτέρω διατάξεως τοθ παρόντος νόμοκ Ιγγραφόμΐνοι ιίς τό πρΑτον Ιτος ττ)ς Σχολής ταύτης «πάγον ται ίσον αφο;$ τάς έξετίσεΐς τοθ 9ΐ υιιιιιιυη υυιιυυπ αιπιιπιο ιιυιιιιππ ιι αιιιιιπιιι αιιιιυιιιι υιΐπιιΐΐιΐ ιμ Κ. Κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ Είναι άσυναγώνιστος είς ποιότητα καί τιμήν. Γ αλακτ ·μ ηχαναί —Βο»τ»ρθΜ«δοι Εργοστασιον Άντι·ρόσ««ος: ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ διά προγενεστέρας Διαταγμάτων ί· ριοθέντος άριθμοθ ιίααχτέων φοι· τητων είς τάς Σχολας τοθ Πανε- πιοτημΕου τούτου. Μαθηταί δπο· οτάντες επιτυχώς την εξέτασιν πρός απόκτησιν διπλώματος ίκανό άφ' ής μΐταγινεστέρως ήθελον συμ πληρώσει τα προσόντα ταθτα, δύ¬ νανται νά 5ποστο0ν προαγωγιχήν . . εξέτασιν έν δημοσία ή ίδιωτιχώ Ιτους τούτου, είς τάς διατάξ,,ς , δ βπίχτηοιν Ινδΐιχτι τβν νόμων τβν διεπόντων τάς τμη |' * * * * ματιχάς Ιξιτάσεΐς των φοιτηΐων} χατα το Ιτος 1936—37. ΟΕ προσιλθίντΐς χαί δποβτάν- τες ιίοιτηρΕους έξετάσΐις δπως έγ γραφωαιν ώς πρωτ,οετεΤς φοιτηιαί είς τό Εθνικον χαί Καποδιατρια- χον Πανιπιοιήμιον καί είς το Πά ρων πρώτων γυμνασιαχών τάξεων δποβάλλοντες δπιύθυνον δήλωσιν δτι έδιδάχθησαν τα μαθΐματα πα¬ σών των προηγουμένων τάξεων τοθ γυμνασΐου χαί τοθ δημοτικόν1 σχολεΐου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ14Σ Ή Έχτελιστιχτ) Έπιτροπή τοθ είδιχοθ ταμιΐου Έπαρχιαχής δδο ποιΐϊς Νομοθ ΉρκχλεΕου προχτ]· {σοιι μυοτίχήν μιιοδοτιχήν δημο πραοΕαν διά την χ«τασχευήν τής δπ' άριθμ. 33 επαρχιακάς όδοθ ΣταλΕδος—Μοχοθ καί τμήμχτος άπό τέρματος κατασκΐϋχσθείαης δπο των χκτοΕχων διιοθ πρός Στα λΐδαι, περιόδου 1936—-37 διεξα· χθηαομένην την Ιψ ΜαρτΙου 1937 ημέραν Δευτέραν χαί δ;αν ΙΟην—-12ην π. μ. δι* εγγράφων χαί εσφραγισμέναι προοφορων. Ό πριϋπολογιομος τοθ Ιργου ά νέρχεται ιίςδραχμάς 400 000 ή δέ εγγύησις συμμετοχής ωρίσθη ιίς δραχμάς 30.000. "Απαντα τα σχετιχα μετά λε- πτομεροθς διαχηρύξεως εισί χα· τατεθειμένα είς τα γραφΐϊα τής ΝομαρχΕας Ήραχλιίου ϊνθα προ- σερχόμινοι οί βουλόμενοι χατά τάς εργασίμους ώρας των γραφείων δΰ νανται νά λάβωσι γνώσιν. Ό Νομϊρχης '(2: ΠρίΊδρο; τής Έκτΐλΐστι- χ«]ς Έπιτροτιής τοθ Ε.Τ.ΕΟΝ.Η. 'Ρ νδρέοις Μαρχιλλος —'Αναστήλωσις προτομ&ν. Φροντίδι το& έφόρβυ &ρχαιοτή- τειν Χκνίνν κ. Οββφανίδου άνευ ρέθηοαν χαΐ θά άναστηλ&ίθβδν έν Χανίοις αί αποσταλείσαι προ έτ&ν προτβμαΐ τοθ ίστβρικβδ Ζαμ πβλίβυ συνγρ*?·ως των «Κρητι¬ κόν γάμνν,. καΐ τής σύζυγον το», —Επί αίσχροκκρδεία. Κατεμηνύθη «Ις Ρέθυμνον ή παντοπ&λις Βααιλεία χήρα Έμμ. Παυλιδακη διότι επώλει πατάτις είς τιμήν πολΰ άνΗτίραν της Ισχ» ούσης διατίμησεως. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΗΕΤΡΕ1ΑΙΟΙΙΝΙΙΟΝ ΑΜ ί' ■ ιιηΑΐι ε* ■ ■ ε» ■■II ΆναχωρεΤ 1 ΉρκκλιΙ •κ έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' εύβϊΐβν ΠΕΙ ΡΛΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρνΐ Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, ΣΟρον, Παραν, Νκ{·ν. □ρα««ορβ(ον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ . 1—41 —Τα Κρητική έβπκριδβιιδη. Έκ Χανίκν έ{(ιχθησ«ν τελι» ταίως έσηεριδβΐιδή μέ την φίρ μαν έμηορου τ&ν Κβλαμων. Αί ϊφημιρίδες ζητοδν να καρεμπο δισθό τοδ λοιηοδ ή έςΊχγΝγή δια τβδ τρόκου αΰτβδ καΐ έφ' £σον δέν αναςρερεται δτι το πρβϊβν ηροέρχεται έκ Κρήτης. —Τό ΕακουργΐοδΐΜΚίον Ρ«· θύμνης. Την μετακροβεχη Δευτέραν (13 Φεβρουάριον) δικαζεται (1{ τώ έν Ρεβύμνο Κκκουργιοδικεΐον ή ύκοθεβις 1. Κ. Άγριμάνη έ«Ι φόνω καΐ τό μιτακρβσεχές Σάβ¬ βατον (20 Φεβρουάριον) ή κατα Άντ. Νικολοόδη επί άιτοκειρφ άναιρέβΐΝ{. —Ό Έμπβρικός Σύλλογ·, Χανίων. Γενομένιιν «ρχαιρισιβν ιτρ*$ εκλογήν Διοικητικου £υιιβουλί- ου τβδ Έμχορικβδ £νλλόγου ΧανΙνν Ιζελέγησαν: Πρόιδρος 6 κ. Χαρ. ΠΝλογιύργπς μελη δέ οί Κ. χ. Ί«αν. ΠαναγΐΝτάχης, Ί»»«ν· νπί Άνδρονιχάχης, Χαραλ. Φ«· τάκας. Γεώρ. Γ'Νργαραχης, Δημ. Βΐνάχης, Γεώρ. Ί. Καρδαμακης, αετρβς Φανουργιάπης η«1 Άντ. Άναβτααάχη(. —Ή πώλησις αλεύρων. Είς Χανιά νβΐοτανται υπόνοιαι ίτι οί ίμιτοροι ακοχρυπτουν Ι κ» νήν ιτοαότητ* ^πιτνρουχΝν άλεό ρβιν. Κατόπιν τούτον δέν άπβ χλιίιται ή ενεργεια έλεγχον οπβ τής αγορανομιχης νπηριβΐας. —-Δωρεαί. •Ο κ. Ιωάννης Γ. Νονντράχηβ χατέθ(ο*ν «Ις τόν ΤαμΙαν τής Έ φορΐίας Ααΐκ&ν £νβοιτίων Πατρι Μτιχον Ίδράματος ΚοινΗνιχής Προνοίας χαί ΆντιλήψβΝ$ χ. Άλ χιβιάδην Μαρήν, δραχμάς κεντα χοσΐας είς μνήμην τής αειμνή ότου σνζόγβν τού Μαρίας. —'Βχ μ*ρον( τβν νΐ&ν Χριοτβ φόρου Κασσαβ*τη διενιμηθηοαν δϋριάν ·1ς τάς Κοινότητας Χερσο νήσου 120 όχάδκς ίλαιον χαί είς μνήμην τού πατρός τ»ν. ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡθ£-ΠΑβθιΟΓθ£ Άριβτβδχβί Έβνιχβδ Πανεπιοτπμΐου Άβη- νυν Μαί Χτρατιΐίτιχήί Ίατριχής Ζχολής, Δέχιται καθ' εκάστην ΐ(ς χό Φαρμακιϊον Έαμαν. Ματζα·ητάκη (Βαλτέ Τζαμί), -ριβμος χηΐιφώνου 443.
  .1
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Ι^^ΙΙΒ^ε^ε^|^^^^^|^^^ρπ^^^^^|ΡεΒ^^^^^Ιρ^εε^^^^ε^ε^^ε^ε^^^^^^ε^ε^|^^Ι^ε^^^ε^^^ε^ε^^
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΤΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ κ. ΠΛΣΣΛΡΗΣ
  ΤΟ ΥΦΥΠΟΫΡΓΕΙΟΝ ΑΝΕΤΕΘΗ
  ΑΙΑ ΑΙΑΤΙΤΜΑΤΟΣΕΙ! ΤΟΝ ΥΦΥΒΟΥΡΤΟΝ
  ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝΙ. ΗΑΠΑΑΗΜΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ .κυβερνητιχής
  "ηγής ανεκοινώθη σήμερον ότι προκυ·
  ψάσης άνάγκης παραιτήσεως τού ύφυ·
  πουργοΰ τής Άεροπορίας ». Πάσσαρη,
  τό ύφυπουργείον τούτο ανετέθη προσω¬
  ρινώς, διά Βασιλικού βιατάγματος είς
  τόν ύφυπουργόν των Στρατιωτικών χ.
  Παπαδήμαν. Σημειωτέον ότι ώς ύ·
  πουργός τής Άεροπορίας παραμένει
  ό Άρχηγός της κυβερνήσεως κ. Μετα·
  ξάς.
  ΣΥΝΕΡΓΛΣΙΑΤΟΥΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΦΥηΟΪΡΓΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΙΙ ΛΙΜΟΣΙΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Α©ΗΝΜ 3 ΦεβρευαρΙευ (τεΰ άνταπβ
  κριτβϋ μας).—Σήμερον ο Πρ«θυπβυργός
  κ. Μεταξάς εδέχθη τούς ύφυπβυργεύς 'Ερ
  γαοΐας καί Δημοσίας Ασφαλείας κ. χ Δή
  μητρατον καί Μανιαδάχην. Ό κ. Μεταξάς
  συνειργάοθη μετά τ&ν ανωτέρω ύφυπουρ
  γδν έπ' αρκετόν καί επί τρεχέντων ζητη
  μάτων της άρμοδιοι ητός των.
  ΣΫΚΕΧΙΖΟΝΤΔΙ ΔΙ ΣΥΛΑΗτΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡ1ΟΕΖΠΟΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Μόσχας ότι ϋργανα τής Γκεπεού μετέ¬
  βησαν σήμερον είς την αύτόθι Κρατι
  χήν Τράπεζαν χαί ,βυνέλαβον τόν Διευ·
  θυντήν αυτής ώς ενεχόμενον είς την άν
  τιατα) ινι»ήν συνωμοσίαν. Λέγεται ότι
  την σύλληψιν ταύτην θά έπακολουθή-
  σουν συλλήψεις καί άλλων ανωτέρων
  ύπαλλήλων τής Τραπέζης οΐτινες έχα
  ρακτηρίαθησαν ώς Τροτσικιχοί καί άντ ι
  ορώντΐς έν τώ κύκ>ω των εναντίον τού
  χαθεστώτος τού Στάλιν.
  ηίτ.ΚΙΑΕΙΤΔΓΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
  ΝΑ ΚΑΤΑΠΕΛΑΗ___ΤΟΥΪ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡλΕΙΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 3 Φ«βρβυαρ(βυ (τ·ϋ αντακβ
  κριτβΰ μας),—Τό νφυπευργ&ΐβν 'Αγορανβ
  μίκς δι' άνακβινονοεώ; τβυ πρός τβ κβινβν
  χαλεΐ τβΰτβ νά χαταγγέλλα παντα αΐαχρο
  χδρδβΰντα επί τη; πωλήσεως τβδ ελαίου
  πβρά την Θεοπιοθεΐοαν τελευταίως ορίση
  κην διατίμηοίν τβυ, ίνα εΰτω πατάσσβται
  άκβτκλεοματικ&$ η αΐσχροχέρδεια.
  Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΟλΗΣΙΑΣ ΚΑΠΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου («ού
  «.νταποχριτού ίμας)·— Τό υπουργείον
  Οικονομικών δι' έγγράφου τού πρός
  τούς διευθυντάς χαπνεργοστασίων καί,
  οίκονομικούς έφόρους έφιστά την προ¬
  σοχήν των επί τής σημασίας την οποί¬
  αν ένέχει ή υπό των ύπηρεσιών διευκό
  λυνσις των άγοραπωλησιών καπνού πά
  ραγωγής 1936.
  ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΔΙ Δ1ΟΙΚΗΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Ό Άρχηγός
  τής κυβερνήσεως χ. Μεταξάς εδέχθη
  είς συνεργασίαν τόν έηανελθόντα την
  μεσημβρίαν έκ Θεσσαλονίκης υπουργόν
  Διοικητήν Πρωτευούσης κ. Κοτζιάν
  δσιις χ»1 τοθ έξέθηχεν τάς έκ τού τ*·
  αυτού έντυπώβεις
  Οί Γερμανοί καί ό λόγος τού Ντελμπός.
  Συνεννοησειν Αγγλίας- Γερμανίας
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ΦΐβρουαρΙου.—
  ΝεώτΕρα τηΧεγρσφήιιατα έ< ΒερολΙνου άναφέρουν δή ο Γερμανικός τύηος εξαίρει την χειρονομίαν x^ΰ θτιουργοο τβν "Εξωτερικών τής ΓσλλΙοτς κ. Ντελμπός δστις είς Σατω ροθ κατέθεσεν στεφάνους έ πΐ τβν τάφων τβν έν αίχμα λ«σ α άποθανόντων Γβρμα νβν. Α( Γερμανικαί έφημερί Βες θεωροθν τοθτο ώς σχετι ζόμενον μέ την επιθυμίαν τής ΓαλλΙας πρός αποκατάστασιν Φιλικωτάτων σχέσεων μετα τής ΓερμανΙας. Κατβ τα αύτσ τηλεγραφήματα ή έι-ίσκίψ ς τοθ ΔιευθυντοΟ τοθ Γαλλικοθ ύτιουργεΐου τοθ ΈμττορΙου είς Παρισίους κρΐνεται βτι άπο βλέπει είς τόν διακανονισμόν κοινάς νομισματικτ)ς πολιτικάς μεταξύ ΓαλλΙας καί Γβρμα νΐας. Καθ* ά τηΧεγραφθΟν έκ Λον β(νου ο( ΆνγλικοΙ πολιηχοΐ κύ<λοι τιιστβύουν δτι θά κα τορθωθ(| συντόμως νά επέλθη πλήρης έπσφή μεταξύ Αγγλ! άς καί ΓερμανΙας διά τα άφο ρ&ντα την τελευταίαν οΐκονο μικά ζητήματα. Έν τώ μετα ξύ είς τό Αγγλικόν ύιουργι κόν συμβούλιον θα συζητηθ© σι σήμερον οί άποικιακαΐ άξιώ σεις τής ΓερμανΙας. Έν σχέσει υέ τάς -ληοο- φορΐας τοθ Ρώϋ:«Ρ δι* επι- κειμένην έκθεσιν των Ίσ*α νφν έθνιχΛν εναντίον τής Μα λάγας αγγέλλεται 8τι οί κυ βερνητικοΐ φαΐνονται άττοφα σισμένοι νά άντιτάξουν 4μυ ναν τόσον άπό ξηρας δσον καί αέρος διαθέτοντες πρός τουτο συγκροτηθέντα εσχάτως άεροκορικόν στόλον ιΐς την διοίκησιν τοθ όποΐου συμμβτέ χούν πλεΐστοι ξένοι τιιλότοι.Ή πληροφορίαι σθτη «ροέργβται έχ Βαρκελώνης. Αντιθέτως τηλεγράφημα έκ Σατλαμάνκας τονΐζβι βτι ή κατάληψις τής Μαλάγας βέν θά βραδύνη νά πραγματοποιηθή. 3" ΠΡΟ Ι'ΗΗ Ή φορολογία καδαρών πρόσοδον καί αί ένυπόδηκοι οίκοδομαί. Εις τόν δημοσιευθέντα είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 3ι ναγχαστιχον νόμον πιεΙ τροπο πόλεως χαί οκμπ)τ)5ώσεως των άφορώντων τίΐν φορολογίαν τ&ν χαθαρβν προΓΟΪων δττα'βχοιιν χαΐ οί κατωτέρω ένδιοιφέροιισχι διατά ξ«[(: Προκειμένον πΐρΐ ίμογινδν, ι Ε τίνες, έχοντες την κατοικίαν ου. τ&ν εν Αίγύπτφ, δι«μίνούν έν Ελλάδι, δ συνθετιχίς φίρος Ικι δάλλεται μόνον επί των ϊν Έλλά ίι προχυπτουσών προσίϊων., ΑΕ διατάξιις τής προηγουμένης καραγράφου ίφαρμόζονται χαί έ πΐ Ιχχρεμ&ν φορολογιχθν δποθέ σεβν παρελθίντων οίκονομιχβν έ τ©ν. Ο£ ουμδολαιογράφοί δποχρε βθνται Επως περιλτ,ψιις τ&ν παρ-' ού τ&ν συντκσσομίνων πράξιων ί ξοφλήσιως ένυηοθήνωγ δανεΐων ή έν γένει άπαιτήσιων άναχοινοθν ίντώς δέχα ήμερδ» είς τόν ά>μό
  5ιον φΰλαχα 5ποθηχ&ν, δφείλοντοι
  νά αναγρίψΐ ανευ άναδολής άχι
  τιχβς οημειώοεΐς παρά ταίς έγ
  γιγραμμέναις δποθήκαις είς τα οί
  χιι» βιβλΕα δττηθτ)κ8ν. ΑΙ ιθτ»
  άναγραφόμεναι' σημειωσεΐς !εν αυ
  νεπάγονται την Ιξάλειψ;ν των έγ
  γεγραμμίνων δποθηκ&ν, ιυτε την
  καταβολήν είς ττος δηοθηχοφύλα
  χά; δικαιώματίς τινος ή άποζη
  μιώοεως.
  Έκ τοθ άκαθαρίατου εΣοοδήμα
  τος Ιξ ε!χο5ομ&ν τ&ν όπλιτ&ν ά
  ναπήρων πολέμου, τ&ν εχόντων α
  ναπηρίαν τουλάχιστον 25 ο)? χαί
  τυχίντων ίριοτικήζ συντίξεως χά
  τα τον νόμον 3122, ώς ετροπο
  ττοιήθτ, διά μιταγινιοτέρων διατά
  ξειον, άπαλλάαοΐται τοθ φορου
  οίκοϊομ&ν χκΐ τβν '" αυμπα:ρ^μαρ
  ττροσθίτων τοπιχ&ν ι) εί
  διχ&ν φίρων πεσίν δραχμ&ν
  χά δχτώ χιλιάδων έτησΕας.
  'Από τής ίβχύος τοθ παρόντος
  νίμου τα «ίαιτήρια τβν άτμοπλοί
  ών &πο6άλλονται εί; ιίλος 8 φ
  μή προσαυξανέμενον (5ΐε διά τ&ν
  δπέρ τοθ δημοσίου προοθέτων τ«
  λ&ν (0:ι διά τβθ προσθέτου πό
  σοατοθ αττέρ τοθ άναγχαστιχσθ
  νιίου Ιφ' ολοκλήρου τής υπό τβν
  ίΐαιρϊ&ν ή ϊδιοχτητ&ν ατμοπλοί
  »ν είσπραττεμίνης αξίας τ&ν ιϊ
  αιτηίΐιον, είς ή* θϋνυπολογίζον
  ιαι 6 ναθλος, τό τίμημα τΐ)ς διατρο
  φ χαί έν γένει πά* χρηματιχδν
  πεοίν ιίσττραττόμενον ϊ^εχα τής
  Ελλάδι εκδόσεως τοθ είσιτηρί
  ου, είτε ΐμμέσως ίι' οΕωνδήποτι
  πραχτίρων.
  ΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ
  ΠΡΟΙΦΥΓΙΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ
  Τό οπουργιίον 'Υγιεινής χαί
  Αντιλήψεως εντέλλεται άπο τας
  κατά τόπους αρμοδίας υπηρεσίας
  νά τι Ο γνωρΐοωαι τό ταχύτερον
  χατβ προίγγισιν τόν αριθμόν την
  αοτέιων οίκογενει&ν διαηιοτοθσαι
  τ&ν άκριβή άριθμίν ηύ·Ίον έχ των
  προσωρινώς στεγ»ζομέιων είς ξύ
  λινα παραηήγματα, ιίς έπιτεταγμέ
  ν ούς δηο τιθ δπουργείου χώρους
  ή είς οιονδήποτε προσωρινόν στ!
  χαοτρον κρατικόν 1 ίδιωιιχίν.
  Νλ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑ.
  ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΝ
  ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ
  ί
  Τό οπουργιϊίν "Υγιιινής άπηύ
  θιινεν εγκύκλιον πρίς τόν Οανελ
  λήνιον 'Ίατριχόν Σύνίιομον διά
  τής οποίας ουνιαι$ Βπως δ Ίατρι
  χίς κίσμος άποφεύγη την άναγρα
  φήν είς ουντκγάς Ιδιοοχευασμάτω< (απιοιαλιτέ). Σχετιχ&ς τονΐζεται ίτι χατά τό διαρρεθσαν Ιΐος τό συνάλλαγμα διά την προμήθειαν των τοιούτων σπεσιαλπε δπερίβη τα 45 έκατ. δρ. έ>ώ τοιαθτα δύ
  νανται νά παραοχευααθεθν ουντα
  γολογιχ&ς.
  Τλ ΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ
  Κατ' απίφασιν τής Διοικήσεως
  Χωροφυλακής "Ηρακλείου εφεξής
  θά διανιιχτερεύοουν έν τη πίλει
  ίντί ένίς ώς μέχρι τοθίε έγίνε
  το δύο φαρμακεία.
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΛίΧΕΌΥ
  ΕΙ£ ΧΑΝΙΑ
  Κατ' ιίδήαεις έχ Χανίων οί
  χ.χ. Μιχ.Κουντάχης άζιωματιχος
  έν τιμητική &πεοτρατεΓα Νιχ.
  Μουντάχης φαρμαχοποιος καί Μ
  Βαλιράκης τυρέμπορος εκέρδισαν
  τον πρώτον αριθμόν τοθ λαχεΕου
  τοθ Σιόλου 6 μέν πρώτος τα ίύί
  τίταρτα, οί Ιϊ αλλοι κνά ίν τέτα;
  τον Ιχαοτος.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΛΗΡΟΝ0Μ0Ι
  Τό υπουργείον Κοινωνικάς
  Ποονοίας ζη^ίΐ τούς κληρονό
  μους έν "Ελλάδι τοθ άποβιώ
  σαντος έν Άμερινβ Ιωάν. Δή
  μητριάδου καταλιηόντος πε
  ριουσίαν $.000 οολλαρΐων,
  Ή Άγορανομιχή δπηρεαία
  Ηρακλείου διετίμησε ώς χατωτί
  ρω την λιανιχήν τιώληαιν των !-
  χ(-ύων χατά τον "τρέχοντα μτ)ν>:
  Μπαρμπούνια, λιθρίνια, φαγ-
  κριά, σιναγρίϊες χαί τοΐποθρις
  α ω των πΐνή«οντα δραμίων έ-
  χίος διατιμήοεος.
  Οί ανω Ιχθιΐς άπό 30 Ιως 50
  δράμια δρ. 50, κατω οέ των 30
  δραμ. 34, Βαχαλάοι άνω των έχα
  τον δραμίων 46, κατω των ίηα
  τον δραμίων 36, όρφοΐ, σιναγρί
  δις, μκγιατιχα, ίλαχοι 48, οί ώς
  &νω ΐχθεΐς φέτας 52, χαλαμάρΐα
  36, αουπιΐς 28, χέφαλοι κνω των
  εκατόν δραμίων 46, χατω των έ
  χατον δραμίων 36, τίννοι, κόπα
  νοι, παλαμΐδετ, λκχέρδα 26, χαλα
  μοβουπες έξαιρετιχές (£<ω 60 δρα μίων) 46, γίπες χοντ^ές 40, μα ρίδα χονδρή,χαί γίπες ψιλές 26, μαρΕδα ψιλή 25, τσέρουλες 24, γαλίως γδαρτος 30, με?ει;ούρια, οκργοΐ, σχαθάρια, τουρναδες 46, σχορπιοί χαί σχάροι 42, φρΕσαες 30, αορδέλλες χονδ(ές 28, αχρ δέλλεςψΐ/Ις 26, σαλάχι 16, χτα π6δια χονδρά 24, σακρίδια χον δία 34, αυρίδια ψιλά 28, χολοΐ 34, οαρπες 36. Η ΑΦΙΞΙΣ ΣΠ0ΡΕΛ1.ΙΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΧΚΟΠΩΝ Τό Σώμα-Έλλήνων προσκό > πων ανεκοίνωσε πρός πάντας
  τούς διατελέσαντας όξιωμα
  , τούχους αύτοθ δτι τα μέχρι
  ; σήμερον έκδοθέντα καί τυχόν
  ([ς χείρας ιω» ευρισκόμενα
  Βιττλώματα έπαυσαν νά Εχουν
  οίανίήηοτε Ισχύν κα( δέον δ
  πως έτιιστραψβσιν είς τό Σω
  μα Έλλήνων Προσκόπων ό
  Βός Χάρωνος, Αθήναι 5, πρός
  ακύρωσιν καί Ιχδοοιν πιστο
  ποιητικοθ υπηρεσίας, 8κερ είς
  τό μέλλον θά λο (ζηταΐ ώς
  μόνη έπίσημος τιιστοποίησις
  πρτ ϋπηρεσ'ας έν τώ σώματι.
  Η ΧΑΡΤΟΧΗΜΑΝΣΙΣ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ Ι Κ Ο Ν
  Δι' έγγράφου τού πρός τάς
  αρμοδίας άρχθς τό ύπουργεϊ
  όν των Οικονομικόν γνωρΐζει
  δτι ή χαρτοοήμανσις των προ
  σκομιζομένων διχαιολογητικον
  διά την έγγραφήν άΒηλώτων
  έν ·>£> μητρώω αρρενων διορ
  θώσεων όνοματετιωνύμωνκλπ.
  δέον νά άπαιτηται ώς μή ϋ
  παγομένη είς την άτελή δια
  δικασΐαν.
  ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΦΟΝΩ
  Έντές των ήμερβν αναμένονται
  είς την πόλιν μας αί άπαιτούμε
  νκι ποσότητες αηορελαίων διά την
  κατανάλωσιν.
  Ενώπιον τοθ ενταύθα Καχουρ
  γιοδιχείου θά διεξαχθή αυριον ή
  δίχτ) χατά των ΦραγχιοΟ Ν. Κο
  πάνου, Μιχ. Κοπάνου κχΐ Γ. Κο
  πάνοιι κατηγορουμένων διά φόνον.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τη Δγορα μας κυμανθείσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  «ροΐόντων είχον Ας κάτωθι:
  α' ποιότητος
  Ρ' μ
  Υ ..
  »' „
  ·' „
  δρ.
  α' «οιότςτο*
  Ρ, Η
  Υ
  II
  Μαθραι
  (
  )
  (19.30 20,3ο
  )
  Ι
  ·ο. 11.30—16.30
  α' «βιόι—οε, ορ.
  Ρ' .. ,.
  Υ .. .,
  Μ.ΒΟ
  •ίιβαθμω» Βρ.
  κοινα ».Β·ο8βΙα€
  ΑιανικΔ*
  1««ε«νει
  ,, λ·ηοΙ «' «ΐοιοτ.
  ■*Μ~λ. ε««ι·.
  ,, α' «οιόι.
  28,—
  ΒΒ.—

  II,-
  . Ιξαιο. ... Μ,-
  „ «' ««■«« || _
  •Ιν·ι ν<α< Ι·οβκ1α< Δρχανθν τό *(—. Β». 40,—41 ' «αλαιοΐ „ " Μαλε,ΒυΟου ■·«' ·ι. Χαροό—α οραχ. Ι, Μβλι ποιοτικως ηΛ Μ&ταξσ ,, 40·, Κουκοολια ξηρά Δερματα βόία Άρνοδίρματα 40ΐφ, Βροβατ*» αΐγων Μαλλια κατ' οκάν 48, ■4, Μ. «ι Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον Βρ, ρ Κορώνα Σουΐ}δΙα< Φράγκον Έλβ.».. Φράγκον „ Φιορίνι ΟλλανΒ. „ Τ·«χο·λοΒακΙα« Φ Βλτικόν,, ιιι.ι·-ι».ιο •46. -ΒΜ, Β8.Ι»-Β8.40 1.1 ί- 0.23 Η.Η-ΙΙ30 60.»—61.11 Ι.Μ-ΜΙ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΗ8ΥΣΜ0Υ ΤΗΣ ΜλΑΡΙΤΗΪ ΛΟΓΩ ΕΛΑΕΙτΕΩΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙ ΠΟΛΕΜΙΚΔΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ_|Ι ΗΜΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 «Ι»ε6οουαρ£ου (τού άνταποκριτού μας).—Κατα τηλεγραφή. ματα έκ Ρώμης, ό έν Μαδρίτη «ντα- ποκριτής τού πρακτορείου Στέφανι τη- λεγραφεΐ ότι ή κατάστασις επιδεινούται είς την Ίσπανικήν πρωτεύουσαν λόγω τής μεγάλης ελλείψεως τροφίμων, πού παραιτηρεΐται τάς τελευταίας ημέρας. Οίκάτοικοι διατελούν έν εξεγέρσει, καί άπαιτούν «πό την Επιτροπήν Αμύνης νά εξασφαλίση την έπάρκειαν τροφίμων άλλως να παραδώση την πόλιν είς τούς έθνιχούς. Την έλλειψιν τροφίμων επι- βεβαιώνει καί τό πρακτορείον Χαβάς, τό ,ίιποίον καί προσθέτει ότι είς «ό μέ¬ τωπον τής Μαδρίτης έπικρατεί ατασι· μότης άπό τίνων ημερών λόγω τής κ*- κοκαιρίας. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝ0ΜΙΛ1Μ ΤΩΝ ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΡΟΥΣΔΗ 01 ΕΚΑΟΒΗ ΛΝΔΚΟΙΝΩΒΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 4>εβρουαρίου ν
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ ΛΙιλάνου σήμερον την πρωΐαν
  συνηντήθησαν οί ύπουργοί των Έξωτε>
  ρικών τής Ιταλίας κόμης Τσιάνο χαί
  τής Τουρχίας χ. Ρουσδή Άράς καί
  παρέμειναν συνομιλούντες επί μακρόν
  επί των ένδιαφερόντων τάς δύο χώρας
  καί την Ευρώπην γενικώτερον ζητημά-
  των. Επί των συνομιλιών των δύο ύ·
  πουργών ουδέν απολύτως ανεκοινώθη.
  Εδηλώθη μόνον ότι μετα τό πέρας των
  συνομιλιών θά εκδοθή επίσημον ανα¬
  κοινωθέν, διευκρ ινίζον τόσον τό περιε·
  χόμενον όσον καί τα άιτοτελέσματα αυ¬
  τών.
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΔΠΠΟΕΣ ΒΡΟΧΔΙ
  ΑΦΗΝΑΙ 3 Φεβρουάριον (τού άνταπο
  κριτοδ μας).—Ή μετενρολογική ύπηρεσία
  τ*ΰ ύπευργείευ τής Άεροπ·ρίας άνεΜβίνω
  αιν «πέψε ίτι χ«8' α; ίχει πληροφορίας πά
  ρά τ&ν μετεωρολογικ&ν σταβμδν των δια
  φβρων περιφέρειαν, είς όλβχληρον την χώ
  ραν έπεχράτησβ σήμερον βρβκερος καιρός
  είς τινάς β έ περιοχατς ίπεσκν άφθβνβι βρο
  ί
  Κατά τνς άντιλήψεΐς τ·ϋ ύπουργείευ
  Γεωργίας «Ι βροχαί αυταί θά Ιχουν εύεργΐ
  τΐΜην έπίδραοιν επί τ&ν άγροτικ&ν καλ
  λιΐργκι&ν κ«ί τής άναπτύξεως γενικϋς το
  οον τ—ν ίημητριακ&ν ίσον καί τβν άλλων
  ϊίδών τής γεωργικήί παραγωγής.
  Η ΟΡίΔΝΩΣΙΣ ΤΗ! ΕΞΑΓΟΓΗΣ
  ΝΟΠΟΝ ΟΠΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— -Αί υπηρεσίαι
  τού ύπουργείΌυ τής Γεωργίας ήρχισαν
  άπό τούδε τας προπαρασκευαστικής αύ
  των εργασίας διά την τελείαν οργάνωσιν
  τής έξηγωγής νωπών οπωρών κατά την
  «ροσεχή περίοδον. Είς τό ζήτημα μάλι
  στα τής άρτιωτίρας από πάσης απόψεως
  οργανώσεως τής έξαγωγής νωπών σταφυ
  λών θά χαταβληθή καρά τού ύπουργείου
  ιδιαιτέρα όλως προσπαθεία καί ένδια
  φέρον.
  ΟΙ Ε Β ΝΙΚ ΟΙ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τοβ
  άνταποκριτού μας).— Άποψινα ραβιο-
  ΥΡ*»ήί*.«τ· τόσον έκ Βκλενθιας όσον
  κ»1 έκ Σαλβμάγκοις 4ν*φέρουν ότι άπό
  τής πρωΐας τής σήμερον οί ίθνιχοΐ α¬
  νέλαβον αποφασιστικήν επίθεσιν πρός
  «κπορθησιν τής Μ»λάγ»β. Γενικώς επι-
  κράτει ή αντίληψις Οτ* ή άμυνα των
  *βΡ^«*ώνΛ?* **«**,*« βυντόμω, καί
  θνιιεοΙ θ« καταλάβουν την Μ*λ*-
  Υ·ν ένιός των προβεχών η
  αημ
  μ·»
  »
  , δβν
  4 »«
  τας «ί
  κ«ρπων.
  ί φ«ντ«!
  ή έργάνωαις τ&^
  9» γίνη επι τή β
  1.μίν«ν της ι
  θί η*ρ«
  Β,ντ·{ >««» τ&ν
  τ« οποίαι Ιχου*
  &λ) β '
  &λ)«ι χβρ*» '
  «ριπνμίναι ΑμΙ
  βαΛαΐον αότ· κ< αχυβις τ·ΰ Κράι έρχ·ώντ«ς οημει Όκθδήηοτ» ή Ο ν« έΜθέα ριϊί τβς επί τ·ί ΐ*& έντιλήψεις νιίεντες τοις γ« κΐλευργικοΰ μ· μ«ί, ηβρ' . κλλετΕ χ·ί κ«τ ήβχολήΒημκν μ «ΐ· Εκο' η| τω «η»ρ&ν κρ τβν έςής β Χ9 1 ν τβ Πρδτ·ν, βεβ< νβγχη ν« α "ι δίνεΐς 4Υι «νίφΐς 1δ Ερ«τ ν« μΐνην 'πμβοίβν είς τ !ν *«1 την < τ ^^Γ*