93873

Αριθμός τεύχους

4489

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΠΑΡΑΣΚΕνΗ
  5
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  , ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ϊβΟΜ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΔΟΥ 44β9
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΕΕΥΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΧ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Η ΟΡΓΑΝαΐΙΣΤαΝΕΞΑΓαΓαΜ
  ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΑΟΥ
  Κατβ τ«ί έ, Αθηνών πλη¬
  ροφορίας μας αί άρμόδιαι
  Κρατικαί υπηρεσίαι ηρχισαν
  τας βπαροητήτους πρβπαρα
  σκευαστικαις εργασίας των
  δια την οργάνωσιν τβν ·>·
  5«γω?ων τβν σταφυλών καί
  των. αλλων νωπδν καρπδν
  κατ* τ· ερχόμενον θέρος.
  Κατά τ*( Ιδίας πληροφορίας,
  ή Κυβέρνησις αποβλέπει εί;
  ά β έ
  —ψυγεϊα διά την μεταφοράν
  καί την χειλην συντήρησιν
  των.
  Νά μειωθοδν είς τό έλάχι
  στβν τα κόμιστρα καί οί ναδ
  λοι τβν έλληνικ&ν . σιδηρβ
  δρόμων καί άτμβπλβίων διά
  τα έμπορεύματα αύτά. Νά
  κκθιερωθό πλήρης άτέλεια
  διά την εισαγωγήν τής ξ«
  λείας ή βποία χρησιμοπβι
  ΐ δά η ή
  την οργάνωσιν των έΒ«γω· είτα» διά την κατασκευήν
  -
  ργ ,γ
  γβν επί νέων βάσΐων στηρι
  ζομένων είς την συνδρομήν
  καί την έν γένει ενίσχυσιν
  τοϋ Κράτουί, ώατε νά τονω
  θοδν, νβ διευκολυνθοϋν καί
  ν' αύς"ηθοϋν σημαντικάς. Ή
  είδησις, είναι όμολογουμέ
  ν»ς ευχάριστος. Καί.έγένε-
  το δεχτή «πό τόν αμπελουρ
  γικόν Ιδιαιτέρως κόσμον τ·δ
  τόπον μας μέ αΐσθημα βαθεί
  άς ανακουφίσεως χαί χαρής.
  Φυσικά, διν γνωρίζομεν
  ακόμη, κατά ποίον τρόπον
  σκέπτεται ή κυβέρνησις νά
  οργανώαη τας έξαγωγΑς των
  νωπβν καρπών. Οδτε κβί
  π·Ιαι θα είναι αί ένιβχύσεις
  τάς έποίας θά δώση είς τό
  εμπόριον τβδ,είδους βύτ·ϋ.
  Πάντως φανταζόμεθα δτι
  ή οργάνωσις των έξαγωγων
  Ββε γίνη ίπί τή βάσει τβν δε·
  δομένων τής μέχρι τβδδε
  κτηθείσης πε(ρας τβδ παρελ
  θόντος καί τβν συστημάτων
  τα όπβία ίχβυν καθιΐρώσει
  άλλαι χβραι περισσότερον
  προηγμέναι ήμβν είς τό κε¬
  φάλαιον αύτό καί ότι η έν(
  σχνσις τοΰ Κράτβυς θα είναι
  αρκούντως σημαντικήν
  ΌπωοδηκΦτε θά μάς ίπι-
  να εκθέσωμεν καί η
  ε βέ
  ρό μ
  μείς τοις επί τ·ΰ βέματος «ύ
  τβδ βντιλήψεις μας, διερμη
  νεύοντες τας γνώμας τ·ΰ άμ
  πελουργικοδ κόσμον τβδ τό-
  πβυ μας, παρ' δλβν ότι
  άλλοτε κ«1 κατ' επανάληψιν
  ήσχβλήβημεν μέ τό ζήτημα
  αύτό. Καβ' ημάς λβιπβν ή
  οργάνωσις τβν ϊγ
  τβν σταφυλδν καί τβν
  λ έ
  γ
  άλ
  τ φ
  λαν βπωρβν πρέπει νβ γίνη
  επί τβν έ,ϋς βάσεων δια νά
  επιτύχη καί ν' βποφέρυ τα
  πρβσδβκώμενα άποτελέσμα
  τα.
  Πρώτον, βεβαίως, είναι «
  ννγκη νά εξασφαλίσωμεν
  τας ·*νο.ς άγορβς διά της
  ονναψεως εΐδικβν έμπβρι
  κβν συμβάσεων μετά των
  διαφόρων Κρατ&ν. Δεύτερον
  οφείλομεν νά δώσωμεν την
  «παιτβυμίνην προσοχήν καί
  σημβσίαν είς την συσκευασί¬
  αν καί την έπιλβγήν τβν
  αποστελλομένων «ρβιόντβίν,
  ώστε νά εξασφαλίσωμεν την
  πβιβτικήν ύπερβχην μκς Ι
  νβντι τβν πρ·»·ντων ίλων
  τβν αλλων χωρβν κβί
  ν' βντιμετωπίσωμεν τόν ά
  οκβόμενβν συναγωνισμόν.
  Καί τρίτβν νά φρβντί
  σωμεν ν ά μειωθούν είς
  τβ ελάχιστον τα ίζβδβ της
  μεταφβρ&ς είς τας κβτβνο.
  λωτικάς βγβρκς, ώστε ν«
  μειωθή τβ χόβτ·ί, π«ύ πά-
  ρβυσιάςετβι σήμερβν, λόγω
  χΒν άπβστάσεων καί της «λ
  λείψεως πρβστβτιβτικβν με·
  τρών ύηερββλικά μεγάλον
  Αν σ»γκρίσει πρός τβ χβστβς
  των βμοειδων πρβϊόντων τβν
  αλλων χωρών. Άλλ« διά νά
  «ι.ιτε»χβ·8ν αύτά χρει«ςετ«.ι
  νά γίνουν ωρισμέναι πράγμα
  τα. Χρειβζετβι δηλαδή οια
  την καλήν συσκευασίαν, διά
  την διατήρησιν της καλής
  ποιότητος κβί διά την μείω
  σιν τ·δ κέστους της τιμπί νά
  γίνουν απαραιτήτως τα έζής:
  Νά ίδρυθβδν ψυγεΐα είς τβύς
  λιμένας της έςαγωγής, είς
  τα έπβΐα νά παραμένουν τα
  πρός εξαγωγήν φροδτα άκβ
  της ε.φ(,εως είς τόν λιμένα
  μεχρι τής φβρτώαιωί είς τβ
  ηλβΐβν. Νά διατεββδν είδι
  χ* ρ«γ«ν.« χ·1 βτμοκλοια
  η
  σταφυλβχιβωτιδίων καΒώί,καί
  τού χάρτου περιτυλίγματβς.
  Καί τέλβς νά κ«θιερωθ$ μο
  νίμως καί βριστικβς, μέχρι
  της πλήρους έπιββλί,ς μας
  είς τάς διεθνεΐς άγβράς, τό
  δώρον τής μιάς ή ϊύβ „ δραχ-
  μβν κατ' οκάν έξαγομένων
  σταφυλών.
  Καίταδτα, έν συνδυασμώ
  βεβαίως χαί πρός μίαν παράλ
  ληλον προσπάθειαν τού Κρά
  τους νά επιτύχη έκ μέρους
  τβν αλλων κρατβν μέσω
  τβν οποίων διαχβμίζβντβη
  τα είδη μας αύτά, σημαντι
  κήν εκπτωσιν είς τα κόμι
  ί ύ ύλ
  πλοίων των.
  Μέ τα μέτρκ αύτά, τα ο
  πβ1« συνοπτικβς χαί έν γε
  νικαΤς γραμμαίς άνεπτύ*,α
  μέν, πιστεύομεν β τι τό έξα
  γωγιχβν εμπόριον των νω
  πδν χαρπων θά τονώθη ση
  μαντικά χαί 8 τι θά κατακτή
  σωμεν χβί θά κρατήσωμεν
  όριστικ&ς τάς καταναλωτι
  κάς άγοράς διά τα πρβϊόντά
  μας. Πόση δέ θά είναι ή
  ώρέλεια έκ τής αυξήσεως
  των εξαγωγβν μας χαί έκ
  τής τοποθετήσεως τβν πρεΐ
  όντων μας είς ίκανοπβιητι
  χάς τιμάς, καί διά τόν γεωρ
  γικόν μας κόσμον καί διά
  την αύξησιν τοδ κκλύμμα
  τος χαί την σταθερότητα τβδ
  έθνικβΰ μας συναλλάγματος
  καί διά την χαθολβυ έθνι
  χήν μας βίκονομίαν, είναι
  περιττον ν' άναπτύξωμεν.
  Καί πιστεύομεν (τι την άν
  τιλαμβάνβνται βλοι έξ ό
  λοκλήρου. Πολύ κερισσότε
  ρον δέ ασφαλώς την. βντι
  λαμβάνεται ή κυβέρνησις.
  Δι* αύτβ καί δέν άμφιβάλλβ
  μέν ίτι τα μέτρα τα οπβΐα
  σκέπτεται νά λάβη διά την
  χαλυτέραν οργάνωσιν καί
  την ενίσχυσιν τβν εξαγωγβν
  τβν νωπβν οκωρβν, δέν θά
  είναι διάφοραι έχείνων τα β
  ποία ημείς χαί ο Ιμπελουρ
  γικός άλλά χαί ι έμπβριχός
  χόσμος, υπεδείξαμεν άκβ έ
  τβν χαί ύπβδεικνύβμεν χαί
  σήμερβν δι* άλλην μίαν εί
  αέτ τελευταίαν ελπίζομεν
  στρα χαί τούς ναύλοβς τ&ν αέτι, τελευταίαν ελπίζομεν
  σιδηροδρόμων καιί των άτμ· φοράν...
  Ή διεθνής κατάστασις
  ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΖΚΤΗΜΑΙΣΧΥΟΣ ΑΑΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ!
  "Αρθρον τού Τσώρτσιλλ.
  Ή βρεττανική κυβέρνησις
  προσεπάθησε ν9 άφιερώση δ
  σον τό δυνατόν μεγαλειτέρας
  πιστώσεις διά τόν έξοπλισμόν
  κατά χον πρΓϋπολονι σμόν τίίς
  χρήσεως 1936—1937. ΕΤχεν δ
  μως σκεφθή νά πρόξη τοθτο
  πολύ άρ ά καί χωρΐς έπαρκή
  προπαρασκευήν καί δέν επέ¬
  τυχε νά δατιανήση δσα θά ε¬
  πεθύμει καί Ιδίως Βσα θά ε·
  πρεπε. Ό Ίΐροϋηολογισμός
  τής έθνικής αμύνης κατά τό
  διαρρεθσαν ίτος ανήλθεν είς
  17000 000 000 Φράγκα, έκ των
  οποίων μόνον τα 4 Βιετέθησαν
  διά την άεροπορΐαν. θά ύπάρ
  ξουν, άναμφιβόλως, συμπλη-
  ρωματικαΐ πιστώσεις, ε Ι δποΤ
  αι θά αύξήσουν τούς ανωτέρω
  άριθμούς. Άμφιβάλλω βμως
  άν θά καταστή δυνατόν νά
  βαπανηθοθν πρό τής 31 Μαρ
  τΕουτρέχ. Ετους άνω των 19 δι
  σεχατομμυρΐων. Καί τί είνε τό
  ποσόν σύτό έν συγκρΐσει πρός
  τα 100 δισεχατομμύρια τής
  ΓερμανΙας, έκ των οποίων πρέ
  πει νά θπολογισθοθν 12 τού
  λάχιστον διά την άεροπορίαν;
  Καί τί βΤνβ τό τιοσόν αότό,
  συγκρινόμενον πρός τα 20 δι
  σεκατομμύρια τοθ προέδρου
  Ροθσββλτ, εάν ληφθή ύπ' δψ,ν
  δτι αί Ηνωμεναι Πολιτειαι
  προστατεύονται εκατέρωθεν
  άττό ακτάς μή«Γυς χιλιάδων χι
  λιομέτρων;
  Ώστόσον, ίφ' δοον ό και
  ρός παρέρχεται, τό πρόγραμ
  μα τοθ έξοπλισμοθ μας προχω
  ρεΐ καί δυνάμεθα νά ότιολογΐ
  σωμεν ότι κατά τό 1937 τα
  ποσά τα ότιοΐα θά δαπανη
  θοθν, θά είνε σημαντικώτατα.
  Τό ττροκαταρκτικόν στάδιον
  βγγΐζει πρός τό τέρμα τού. Τα
  έργοστάσια θά είνε είς Ρέσιν
  νά δεχθοθν παραγγελίας δισρ
  κώς μεγαλειτέρας. Μέχρι τΙνος
  οημεΐου; Δέν δύναμαι νά τό
  είπω έπακριβως. Αύτό έξαρ
  ιάται άπό ιήν κυβερνησιν καί
  άπό τόν ρυθμόν, τόν οποίον
  έννρεΐ νά δώση είς την πραγ
  ματοποΐησιν τοθ προγράμμα
  χός της, ώστε νά μή παρενο
  χλήση την πολιτικήν βιομηχα
  νΐαν. Έν πάση περιπτώσει δέν
  είνε δυνατόν παρά, νά πρόκει
  χαι περΐ μεγάλων ποσόν.
  Τό ναυαρχεΐον |χει ώραιό
  τατον πρόγραμμα ναυπηγήσε
  ών, τοθ όποΐου ή ποαγματο
  ποίησις θά προωθηθβ ένχατι
  κώς εφέτος. Ή ναυπήγησις
  των δύο μεγάλων θωρηκτων
  θά απαιτήση σημαντικάς πι
  στώσΕκτ, χωρΐς νά ύπολογι
  σθβ ή έναρξις τής ναυπηγήσε
  ως τριών ή τεσσάρων άλλων
  μονάδων, χωρΐς νά ύπολογισθβ
  έτιΐσης ό πολυάριθμος στόλος
  των καταδρομικων καί των
  άντιτορπιλλικοε,
  πολογισθή τέλος
  ό
  χωρΐς νά ύ
  ή εντατική
  λλ
  ή ή
  παραγωγη όβΐδων, τορπιλλών
  καί λοιπον δπλων τοθ ναυτι
  κοθ. Είνε γεγονός δτι τό ναυ
  αρχεΐον εΤχε προπαρασκευά
  σει άπό καιροθ τα ναυπηγεΐα
  καί τα έργοστάσΐά τού δι' έν
  χαχικωτέραν παραγωγήν, ου
  τω δέ είνε είς θέσιν σήμερον
  νά έξοπλιοθή ταχύτερον, πά
  ρά ή άεροπορΐα ή ό στρατός.
  Είνε πολύ δυσκολώτερον νά
  μαντεύσωμεν τί θά πράξη τό
  ύπουργβϊον τί)ς Άεροπορίας,
  ποίας πιστώσεις ύπολογΐζει
  νά ι χορηγήσρ. Όηωσδήποτβ
  δσα περισσότερα δΰπανήση
  τόσον τό καλλίτερον. Εάν ή
  βύνατο, εφέτος νά τριπλασια
  ση χάς παραγγελίας τού, θά
  ήσθανόμεθα εαυτούς πολύ πε
  ρισσόχερον έν άσφαλε α, πε
  ρισσότερον εύτυχεΐς καί ή Αγ
  γλ(α θά £ΐχ& πολύ περισσοχέ
  ρας πιθανότηχας νά παίζη Ρ°
  λον άληθως άποτελεσμαχικόν
  διά την διατήρησιν της εΐρή
  νης. Πρέπει νά σημειωθοθν ε
  πΐσης ό άνεφοδιασμός τοθ κα
  τα ξηράν στρατοθ, καί τής άν
  τιαεροπορικής αμύνης είς παν
  χοειδη δπλα καί πολεμοΦόδια
  ώς χαΐ ή χαχασκευή τάνκς, ή
  ένχαχικώς συνεχιζομένη μεχα
  τροπή χον στρατιωτικών σχη
  ματισμών ι(ς μηχανοκινήτους.
  Ό ύπουργός των ΟΙκονομι
  κων επέτυχε, εύτυχώς, χάρις
  ϊ(ς την συνεχήν διάκρισιν των
  ΟΙκονομικών μας, νά άνορθώ
  ση την πίστιν μας χσί νά προ
  σδώση λε(ς αυτήν εξαιρετικήν
  έκτασιν. Ή έπελθοθσα εύημε
  ρ(α, την οποίαν προώθησεν Ε
  τι περισσότερον ή.έναρξις έ
  ΦσρρογΓ}ς τοθ προ'γράμμαχός
  μας έθνικής αμύνης θά αύξή
  σρ, χωρίς αμφιβολίαν την άπό
  δοσιν τοθ φόρου επί τοθ εΐσο
  προτεΐνει
  ή Βουλή
  θά ιήν
  δήααχος. Ύφίστανται ή^η είς
  την ν,ώοαν άναορΐθμητοι επι
  χειρήσεις (δ'ως είς τό πεδίον
  τής ίβατρεΐας βιομηχανΐας, αί
  όκοΐαΐ κατά τα τελευταία ετη
  είχον έλάχιστα κέρδη, εάν μά
  λιστα είχον. Σήμερον οί επι
  χειρήσεις αύται Ιπανέρχονται
  είς περίοδον έντατικής άποδό
  σεως. θά ύπάρξουν εΐσοδημα
  τα. Καί ή χυβέονησις θά εύρη
  οθτφ χάρις είς τούς δημοσΐ
  ούς εισπράκτορος, 'ένα μέρος
  των δαπανον τάς οποίας θά
  διαθέση διά την εθνικήν αμυ
  ναν.
  θ' άπετέλει βαρύ σψάλμα
  ή υπό τάς σημερινάς συνθή
  κάς έπιβολή νέων φόρων είς
  εύρεΐαν κλΐμακα, επί τοθ έμ-
  πορΐου. Θ) εκινδύνευε νά
  σταματήση άποτόαως ή άνερ
  χομένη βύημβρΐα. θά είνε, φυ
  σικά, αδύνατον νά βιατεθοθν
  αί προβλεφθεΐσαι διά τό,1937
  δαπάναι, χωρΐς δάνειον. ΟΙ
  δροι Κμως' τής νομισματικής
  άγορας καί των δημοσΐων οί
  κονομικών είνε εύνοϊκώτατοι
  δι* αύτό τό δάνειον. Κατά τό
  παρελθόν ίτος ό κ. Νέβιλ
  Τσάμπερλαιν επέτυχε νά ψη
  φισθή νόμος, ό οποίος ηύξησε
  χον φόρον επίτοθ ίίσοΒήμα
  τος άπό 3 πέννας κατά λΐ
  ραν είς 4 σελλΐνια. Μΐα νέα
  οθξησις 3 πεννών θά έΦαΙνε
  νο εντελώς φυσιολογική καί ό
  φόρος θά άνήρχετο είς 5 σελ
  λΐνια κατά λίραν. Ή άπόδο
  σις των προσθέτων αυτών
  3 πεννών θά ήτο πλέον ή έ
  παρκής διά την εξυπηρέτησιν
  τοθ νέου δανεΐου. Εάν 6 ύ
  πουργός των Οίκονομικών
  εθεώρει καθήκον τού νά
  τοιαύτην αύξησιν,
  των Κοινοιήτων
  έπεδοκΐμαζε συνε
  ■τβς καί οί φορολογούμενοι θ'
  άντατΐεκρΐνοντο μ έ την πατρο
  παράδοτον πίστιν των.
  επρόκειτο νά άτενΐζω
  μέν επί πολύν καιρόν άκόμα
  τάς ένόπλους δυνάμεις τής
  Εύρώπης νά άναπτύσσωνται
  Εστω νά διατηροθνται είς
  τό σημερινόν φρικτόν επίπεδον
  των. Πλησιάζομεν όσφαλώς
  είς τό κρίσιμον σημείον.
  Δυνάμεθα νά είμεθα βίβαΐ
  οί όπωσδήποτε δτι τοιοθτον
  ενδεχόμενον θά εΐχε ώς συνέ
  πειαν την. καταστροφήν τοθ
  δυτιχοθ αύτοθ πολιτισμοθ τόν
  οποίον ή Εύρώπη εΐχε κατορ
  θώση νά διαμορφώση καί νά
  Βιαφυλάξη Κως τώρα Εάν έ
  κραγή ό πόλεμος ουδείς δύνα
  ταΐ νά είπη ηοθ θά σταματή
  ή αθλιότης τής άνθρωπό
  τητος, ουδείς δύναται νά εί
  είς ποίον τρομακτικόν Εν
  δειαν θά περιπέση, πόσον θά
  ταπεινωθή.
  ΚαΙ μολαταθτα εάν τί, έθνι
  κόν καθεστώς τής ΓερμανΙας
  άπέφευγεν ενα τόσον έπικΐν
  δυνον παραλήρημσ, εάν ήθε
  λεν ειλικρινώς την εΐρήνην
  καί την ευημερίαν, θά εθ
  ρισκεν ασφαλώς έκατέρω
  θεν των συνόρων της δχι
  μόνον έγγυήσεις διά τό άπα
  ραβίαστον τοθ έδάφους της,
  άλλά καί αυτήν την καλήν θε
  λησιν δλων αυτών των ήνωμέ
  νων εθνών, τα όποΤα, ήδη έ
  ξοπλίζονται αποφασιστικώς,
  ταχέως, κοινή συμφονΐα, διά
  κοινήν άμυναν.
  Προσωπικάς έγώ προσχολ
  λώμαι ι είς αυτήν την έλπΐδα
  εΐρήνης. Οιαδήποτε δμως^καΐ
  Αν είνε ή μοϊρα τοθ κόσμου
  φρονώ—-καΐ είνε βέβαιον—δτι
  ή Μεγάλη Βρεττανία όφεΐλει
  «Ις εαυτήν νά χρηματοβοτήστ)
  την έντατικήν πραγματοποΐη
  σιν τοθ προγράμματος της έ
  θνικης αμύνης τόσον εύρίως
  δσον βά τής γο επιτρέψη τό
  δάνειον. Μαζί μέτήν άμυναν
  της θά εξασφαλίση διά τοθ έ
  ξοπλισμοθ της, ένα έξαιρετι
  «όν επίπεδον (σχύος καί δρα
  στηριότητος είς την οίκονομι
  κήν καί βημοσιονομιχήν ζωήν
  τοθ τόπου.
  ΗΙΑΤΕΑΙΦΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΟΙ
  ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΝ ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΥ
  ϋφυνουργεΐον Τυβου
  καί ΤουοισμοΟ ανάλαβε μί
  αν μεγάλην χαί άξιέναινον
  ασφαλώς, «ροσ-άθειαν: Ν'
  άιηαλλάξΓ] τάς «όλεις ά«ό
  τάς άσχημίας τβν «αραγ·
  κΔν καί τβν «τενεκεδομα-
  λάδ «ού {δημιουργή
  ά η έλ
  Μ ημρή
  θησάν μ«χά την έλευσιν
  των «ροσφύγι·*, «αντοθ,
  ■Ις κεντρικούς δρόμους,
  είς «λατείας,είς κήνους, είς
  τάς «ροσθήκας άκόμη τβν
  ■6λε·*ν δ>ως θεωροθνται
  οί λιμένες καί αί κεντρικοί
  εΐσοδοι καί οί άρχαιολογι
  κοΐ κώροι. "Ηδη μάλιστα
  ήΡΗΐσεν ή αρμοδία Τουρι-
  στική ύνηρεσία τό βργον
  χει άνόφασιν νά μας άηαλ
  λάξτι ά«ό κάθε ασχημίαν
  καί νά μας «αρουσιάζτι είς
  τό εξής καθαροάς, εΰκρε-
  «εΐς καί «οΐιτισμένους, είς
  τα όμματα τβν ξένων έ«ι·
  σκεντών μας, νά σκέπτεται
  νά άρχίσ{| τό Εργον τού
  αύτό, ά«ό την κατεδά·>ισιν
  τβν «αραγκβν καί τώ·» τι
  νεκεΒομαχαλάδΜν. ΚαΙ £«ι
  βεβλημένόν.είναι νά «ραγ
  ματοηοιηθα ή σκέψις αυτή
  τό συντομώτερον. Άλλ' δ·
  σον δίκαιον £χει ό Τουρι·
  σμός, δλλο τόσον δίκαιον
  Ε χούν ασφαλώς καί οί οί·
  κοθντες είς τα «αρανήγμα
  τα αύτά νά «αρα«ονοΟν·
  τής κατεδάφίσεως καί έκ ται διά την κατεδάφισίν
  καθαρίσιως είς τάς 'Αθή- τε*ν. Διά νά μή θιγή λοι·
  νας καί τόν Πειραια. ΟΙ «όν τό δίκαιον, Ινιβεβλημέ
  «αράγκες, χά «ιρί«τιρα, νόν είναι «ρΐν αρχίση, τό
  καί τα «αντός ιΙΒους τέλος έργον τής κατΐδαφίσικς
  «αρανήγματα «ού είχον νά ευρεθή κά«οιος τρό«ος
  ξΐφυτρώστ] ά«ό τής έσ«£ στεγάσε«ς τβν άνθρώνων
  ρας Ιως τό «ραΐ «Ις βιάφο αΰτβν.
  ρα μέρη τής «ρ«τευουσης, Πρό καιροθ, δταν είχεν
  έκρημνίσθησαν καί οί χω βλθει εδω ό κ. Κορυζής, ίλί
  ροι τούς όηοίους κατ«ϊ|ΐρν, χθη δτι εξευρεθή μέρος διά
  έκαθαρίσθησαν, διιμορΦώ την μεταφοράν τβν ξυλί
  θησαν καί έξωραΐσθησαν. νων «αρανηγμάτΜν καί την
  Καθώς 6έ Εχομεν «ληρο'στέγασιν των διαβιούντεβν
  φορίας τό Βργον τ|ς ά«αλ· σήμερον είς τόν ηερίφημον
  λαγ^ς τβν «όλεων α«ό τάς' «τενεκεδομαχαλάν» τοθ λι
  άσχημίας των «σραγκών μένος. Δέν είδομεν δμ«ς
  θά ένικταθή είς δλην την νά γίνη τί «ότε σχετικώς,
  ■ώραν. Ιδιαιτέρως μάλι-,Έ«ει6ή 5μ»ς είναι άνάγκη
  στα είς την «όλιν μας,νού καί τοθ λιμένος τα «αρα
  θεωρεΐται καί ώς κατ' έξο «ήγματα καί των Αλλαν
  Μην τουριστική «όλις, ή κα μερβν τής «όλεως νά έκλεί
  τεδάφισις τβν «αρανηγμά ψουν, καί θά κατεδαφΐ
  των αυτών φαίνεται καί σθοθν δπωσδή«οτε σύντο
  είναι «ράγματι £«ιβεβλημέ μα, καλόν είναι νά φροντί
  νη. Διότι «ράγματι «αραγ σουν ά«ό τοθδι Κράτος
  κες Εχουν άνεγερθή «αν-,καί Δήμος διά (ήν έξεύρε
  τοθ. Είς την είσοδον τοθ σιν στέγη,ς διά τούς «αραγ
  λιμένος.Είς τάς ά«ό ξηρας,'κούχους. Διότι άν ό «ολιτι
  είσόδους τής «όλε»ς· κάτω σμός άναιτθ την α«ομά
  α«ό τάς «ύλας. Καί έντός ■ κρυνσιν των «αραγκών έκ
  καί έκτός τής «όλεως καί
  είς τα κεντρικώτερα, δ«ως
  καίείς τα άνόκεντρα ση
  μεϊα της.
  Δίκαιον Εχει λοινόν ό
  τουρισμός ό ^όιοΐος καί Ι- ό««σδή«οτε.
  των κεντρικβν μερβν τβν
  τουριστικβν «όλεων, άβαι
  τεΐ έξ ϊσου καί νά μην ύ
  «άρχουν άστεγοι, ή νά μην
  βημιουργοθνται τοιοθτοι
  ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ-
  'ϋνώπιον τοθ καχουργιο-
  δικεΐου τής πόλεώς μας άρχί
  ζει σήμερον μία δίκη έξαιρετι
  κοθ κοινωνΐκοθ ενδιαφέρον-
  τος. ΚαΙ τοθτο διότι τα έγ-
  κλήματα άμβλώσεως παρου-
  σιάζουν σημαντικήν αύξησιν
  κατά τα τελευταία Ετη είς την
  χώραν μας. Άξΐζει λοιπόν
  νά παρακολουθηθβ ή δίκη αυ¬
  τή μέ ενδιαφέρον, νά έξιχνια
  σθή ή βάσις χαί ή αΐτία τής
  κατηγορίας καί τοθ έγκλήμα-
  τος άπό τούς ένόρκους, εάν
  πράγματι συνίβη Εγκλημα, καΐ'
  νά έφαρμοσθοθν έν τοιαύτη
  περιπτώσει αύστηρόταται κυ
  ρώσεις. Άλλά τό θέμα τής
  κατηγορίας, λόγω τής Ιδιαιτέ^
  ρας κοινωνικής σημασΐας, θά!
  Επρεπε νά έπισύρη γενικώτε'
  μόν την προσοχήν καί των
  κοινωνιολογούντων καί των
  ποΐνΐκολόγων καί των άσχο
  λουμένων γενικώτερον μέ τα ι
  ήθη καί Εθιμα καί την ψυχολο
  γίαν τοθ λαοθ μας.
  ***
  Τ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΙΙΑ Μ0ΙΡΙ1Μ. |
  'ϋιχ μίρους τοθ Ιΐροίδροιι
  τής 'Βνώοιβς Γεωργιχβν Συνιχαι
  ριβμ&ν ΝομοΟ ΉρβχλεΙου έλαβο'
  μέν την κάτωθι επιστολήν τή» δ
  ποίαν χαί ιυχαρίοχως δημοοιιύο
  μέν:
  Κύριι Διευθοντά,
  Είς τό προχθεοινδν σας φύλλον
  χαιρΐχίζονχες είς σχειιχόν άρθρον
  την ΐδρυοιν τοθ 6ποχαχααχήματος
  *5« "Αγρότας Τρ«πέςτ|ς, ιίς
  ηολυ σωστά ουνίστίτε νά
  άνατιθ| τοθτο είς πεπειραμένος
  δκαλλήλους χαί νά τοκοθετιθζ
  παρ' ού ώ έηόπτης Σϋνιταιριομών
  δραστήριος διά την έξίπλωαιν
  τής συνεταιριστιχής ιδίας χαί είς
  τή ν Μΐασαριίν ήτις χαθυσΐερεΐ.
  ΔΙν γνωρΐζω ποίος έχ τβν χ. χ.
  Έποπτβν θά τοποθετηθή. Πληρο
  φοροθμαι 8ιι ώς τοιοθτος φίριται
  ο χ. Άθανασάκης. Είτε αύτδς,
  είτε άλλος έχ χτβν 2ύΐ άλλον χ. χ.
  θιοοΊβραχοποΰλου, ή Οίχονομάχτ]
  τοποθετηθή,νάεΐοθε δίδαιοι^δτι χαί
  θά εργασθή μέ ζήλον χαί θα γΕ
  νφ όδηγδς χά Ι συμβουλάς τής περι
  φΐρεΕας Μοιρ&ν, αρχιΐ νά τΐν
  αυντρέξουν οί χάχοιχοι, αρχιΤ νά
  τόν δοηθήοουν οΕ διανοούμΐνοι
  Μιοοαρβ; χαί νά μή χκλοθν δ,τι
  έχεΐνος θί χτίζη. Ό χ. Αθαν»
  οάχης τής Σχολής Συνεταιρισμόν
  παιδί τής 'ϋνώσιως είς την δ
  ποίαν ιίργάσθη επί διετίαν, 6±
  ίλθη ώ; Έπίπτης μέ ζήλον, μέ
  βρεξιν νά εργασθή νά φανή χρήσι
  μος είς τόν τδπον τού. Τό έργον
  τοθ ΠρκχτορεΕου Μοιρ&ν θα έηο
  πτεύη, θά χατευθύνη τό έα*& Τ
  ποχατάστημϊ, ΐό οποίον Ιχει έρ
  γασθή «πό έτβν δια την ίδρυσιν
  τοθ Πρακτορείον Ή "Ενωσις
  Συν)μ&ν θα προσθίοη τάς ασθε
  νεΐς της δυνάμεις είς τους Συν)
  μούς. θά δεχθή αδΐούς είς τους
  χδλπους της μέχρις Βτου ανδρ»
  θοθν χ«1 άποχελίσουν Ιδίαν Ιν«
  σιν χαί θά αποστέλλη ουχνά λογι
  οτήν διά την χαχχοποίησιν την
  βιβλίων των Σ«ν)3μ§ν. ΚαΙ έδ»
  προσωπ&ς μετά χαρβς θά παρα
  χολουθήσ» τάς νίας χατευθύνοεις
  που θά φέρη τό Πρακτορείον είς
  την πλουτογόρον Μεσσαράν.
  Ήράχλειον 4)2)37
  Μέ αγάπην
  Γεώργ. Έμμ. Βκρούχβΐ(
  Πρόεδρος Ενώσεως 2«ν)βμ#ν
  ΝομοΟ Ήραχλείου
  Ι» < -·* κ ι .* ΘΕΠΜγΠΗ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Ενας κολοσσός: «Γκολέμ» (5 τραγικός Βαοιληδς) μέ τόν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ καΐ τοθς ΖερμαΙν ΏσαΙ, Ροζε Κάρλ. ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό μου σικό παραλήοημα! «ΜελωδΙες καΐ ΡυΘμοΙ τοθ 1936». Πρωταγωνιστοθν Έλινορ Πάουελ—Ρομπέρ Τευλόρ. ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αύτοτε λές Εργον «Μεταξύ Θηρίον καΐ &ν Θρώπων» καΐ τοθ έπεισοδιακοθ «Κό λασιο τής Ζούγκλας» τα έπεισόδια 3ον, 4ον. ΙΙ'Ί γ- ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μουσικό ΜΕΛΡ&ΙΕΣ ιαι ΡΥΘΜΟΙ Πρ»τ«νωνιατοδν: Έλινορ Παβυελ, Ρομπέρ Τέϋλορ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ..ΑΘΛΙΟΓ £ΗΜ: Τας Κυριακάς ή πρώ τη άπογϊυματινη 3 μ. μ. μέ τιμάς: ©ευρεί» δραχ. 12,50. Πλατείαι δραχ. 10. Ύπερδον « 6 'Αμθ. 7054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Σϋμβ;λα.ιογραφος Μκρων Εμμανουήλ Α. Κονιωτάχης. έν Βίρροις Πυργιωτίσσης χατοιχοι δρεύων προαχαλ» πάντας τους Ιγ γεγραμμένους δανειστάς χαΐ τού; τυχόν Ιχοντας διχαιώματα ή άξιώ οιις επί τοθ έχ δραχμάς είχοαι δκτώ χιλιάϊω* εΐχοαι (28020) έχ πλειστηριάσματος χ»ν ενώπιον μου χθες τί έηιαπιύοει τοθ ΣτυλιανοΟ Ε. Χιώτη ή Χιωτάχη χατοίχου Πιτσιδίων Πυργιωτίσσης έχποιη θέντων άκινήτων χτημίτων τοθ δφειλίτου ΣτυλιανςΟ Α. Πετρακη ή Μανουσάκη χατο[χου Καμηλάρι χατά την χθεσινήν δπ' αριθμόν 7050 έχθεοίν μου, άναγχαοτιχοθ πλειστηριασμοθ έν ή περιγράφον τα ι τα έχποιηθέντα αχΕνητα δπως έμπροθέσμως προσαγάγωσι χβο; χϊτλους χαΐ λοιπά διχαιολογητιχά τβν άπαιτήσεών των Ιγγραφ* ένώ πιον τοθ άρμοδΕου ΔιχααιηρΕου χα,θ' ίσον πασά εχττρόθεσμο; προ σαγωγή έσεται άπαράδιχτος. Έφ' Φ συνετάχθη ή παροθαα ίι' ή< ελήφθη νόμΐμον διχα'ωμα δραχμαΙ 21, έν Βίρροις Πυργιωτίσσης Κρή της χαΐ έν ιφ Συμβολαιογραφιίφ μου ίδιοχτηα'α Μαρίας Ν. Κραοα γίχη σήμερον την πρώτην Φιβ.ου βρίου τοθ χιλιοστοθ έννεαχοσιο- οτοθ τριαχοσιοθ έίδέμβυ Ιτους η¬ μέραν Δευτέραν χαΐ υπεγράφη παρ' έμοθτοθ Συμβολαιογράφου. Ό Σιιμβολαιογράφος (Τ. 2 ) Β. Α. ΚβνΐΜτάκης *Αχριί(< αντίγραφον. Έν ΒΟΡΡ0ί4 ούΒημερδν. Ό μίλ " Ε. Α. -Εΐί τί) Άνθ€Χ*ίΐιβν τοθ Ιω. Κυττραΐου παρά την Πηγάΐβα θά εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάψυλ λα τής ειτοχής ««ώς καΐ τρισντα ουλλιίς βΐ λ Μιά Ίτεντάηορφη είς £να τόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τβδ ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚϋ 27ον Ή πεΐρβ την οποίαν άπέχτη- αα άργέτερα μοθ ένισχύΐι αυ την την γνώμην. ΈχεΙνο πού μέ Ι χαμι νά άπορήοω περισσότερον ή- «ν τό γεγονίς Β τι ϊέ' Ιβλιπα που θενά κατοικίας άνθρώπων οί δ ποΐαι ασφαλώς θε δπήρχον άφθ δπήοχον τα χατσίχια χαΐ τα βώδια. Ή άποβΕα μου Βμως (χανοποιήθη χΐ πολΰ γρήγορα. Ή πομπή τώ φορεΙΊον Ιΐτριψτ πρός τα αριστερά κ»Ι άφοθ έκροχώρησε πενταχόοια περΕποιι μίτρα ατά πλάγια τοθ κρατήρος έσταμάτησε χαΐ ί «<τα- τίρα(> ΐϊχιλαλΐ Ιβγήχι άπό το φο
  οιΐίν τού. Έχίμΐμε χαΐ μεΐς τδ
  15ιο. Ό Μιβχάμετ, δ οποίος έπιρ
  πατησι Ελην την άιτδστασιν, Ικει-
  το ίξηντλημίνος στό Ιδαφος. Δΰ
  τόν τόν ιίχαν άναγκάαη να πιρπα
  τ^ χαΐ κάιτοτε να τρέχη, Βταν Ι
  τριχαν οΕ ίνϊρες τβν φοριίων.
  Έχιιττάξαμε γύρω χαΐ ιΐίαμι 8
  τι τό μίρος Βπου είχαμε οταματή
  οη ήταν Ινα Ιαωμα μπροοχα στί
  ατίμιον ένβς μΐγάλου σπηλαΕου,
  Οί φορεΐς ιΐχαν ή'.η άϊιιάαη ιά
  ττράγματά μας—ίκίμη χαΐ τό χά
  τάρτι χαΐ τα χουπιϊ τή; βάρχας
  μας—μπροοτά στό οπήλαιο. Γύρω
  άπό τί οπήλαιο ίοτέκοντο δμιλοι
  ίνδρδν ο Ε δποΐοΐ είχαν άναμιχθξ
  μέ αυτίυς πιύ μας συνώϊευσαν.
  Ήταν οί 15ιοι την έμφίνισι μέ την
  διαφοράν δ τι μιριχοΐ ήσαν πιδ
  μαθροι άπό τβϋς ίλλους, οαν τον
  Μαχάμετ χ-χ ι ΧΧλοι χϊιρινοι οάν
  Κινίζοι. "Βίαν Βλοι γυμνοΐ, έχτος
  από τό δίρμα τής λιοπαρΒάλιως
  κου ιΐχαν γ6? ω στή μίοη των χαϊ
  κρ·χτ6θα»ν μεγάλα δίρατα.
  Μεταξύ των δπή?χαν χαΐ γυναΐ
  χις, αλλα αύ'ε; άντΐ δέρματος Ι-
  φερον Ινα ι[5ος δφάοματος »τιαγ
  μένου προφανώς έ πό χδρτο. Ήταν
  ώιαΐις μέ μεγάλαι μαθρα μάχια,
  χανονιχα χαραχτηρΐσχιχα χαΐ ώ
  μορφχ μ-ϊλλια χρώματος μεταξυ
  χαυτανοθ χ» Ι μαύρου. Τό Οραομα
  π:υ έοχέπαζ* την κοιλιάν των ή
  ταν χοχχινωκό, μεριχές Βμως φο-
  ροθοαν χΐτρινο ϋφαομοτ, δπως Η
  Ιμαθα άογδτερα, τό |[0φαομα απο-
  τιλοθσε βαθμόν ή διάχριαιν, άνα-
  λδγως τοθ χρώματδς τού χαΐ £έν
  Ιξυπηρετοθσε χκνίνα άλλον οχο-
  πδν...
  Τό περίεργον ίέ είνε 8τϊ μδλις
  χατείήκαμι ΐπο τα φοριίϊ οΕ γυ-
  ναΐκες μας κεριιχύχλωοαν χαΐ μβς
  έχύτταζαν μέ ιδιαίτερον ένΒιαφέ
  ρβν. Τό δψηλβ άθλητιχό άνίβτημα
  τοθ Λιό χαΐ τα ώ,ιορφα Ιλληνιχα
  τού χαραχτηριατιχά ουνεχίντρω-
  σαν τί περισυο'τιρα βλέμματα. Οί
  ξανθες μποθ<λΐς τδν μαλλιων τού προινάλιααν ψ θύρους θακμαομοθ. —Ό χ. Λεο ίχει έπιτυχΕα, ιΐπε δ Τζών πιιραχτιχά. Άλλ' δ θαιιιιασμός των γυναι· χ6ν γιά τόν Δεί ϊέν έιταμ^τησε ίχεΐ. Μιά άπό αυ ές, ή ώ?αιίτερη, αφβθ τόν ίξήτχαε χαλά άπό τό χε φϊλι Ιω; τί πδδια, έπροχώ.ηοε μέ οταθιρό δήμα πρός τό μίρος τού, επέρασε τα μπράτοα της γύρω άπό τόν λαιμδ τού χαΐ τον έφΕληβι στ4 οτόμα. "Αφηΐϊ Ιίλ Ιπιφώνημα εκπλή¬ ξεως. Έπιρίμινα νά 68 τόν Αιό νά πίφτη νιχρός 5πό τα χτυπή ματα τβν δοραιων των ίθαγενων. —Την άιιμη, έφώναξχ. (συνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΩ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΝΝ 1)0 ι. ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,, Λν«χ»ρΐΐ έ{ Ήρακλεί ·» έκάοτην ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρρ«δυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΛΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»Ι Ρί- θυρνον, Χανιά, Πειραια, -Ορ·ν, Πάρβν, Νί.ον. ΠραοορπΓον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ Ανατολή ηλίου 7 35—Λύσις 5 04 ΘΑΛΒΡΟΝ ΓΗΡΑΣ Τό γί)ρας είνε θαλερόν λέγουν μερικοΙ. ΚαΙ τό λέγουν απο¬ βλέποντες είς την ηλικίαν των νυμφευομένων σήμερον—αρρενων καΐ θηλέων—άλλά κοΐ γενικώς είς την θαλερότητα τοθ γήρατος άπέ· ναντι τής... προώρως γηραοκοό. σης νεότητος καΐ προκειμένου περΐ σεξουαλικων σχέσεων. ΟΙ σημερινοΐ γέροι Εχουν ζωή μέσσ τους έσυνήθιζε να ιονΐζρ, έν κατακλεϊδι ενας Θσμών τού Ζαχα. ρά τού καχΑ τό 1918. ΚαΙ δέν εί¬ χεν Ισως άδικον άν ελάμβανε κα· νεΐς τότε Οπ' δψιν τού την μαχητι- κότητα τής περιφήμου οΓερουσίσς» τοθ ΙστορικοΟ καφενεΐου. Έν πά- σρ περιπτώσει κ>=1 σήμερον τα
  ττραγματα δέν αλλαζαν. ΟΙ γέροι
  σοχνά τα καταψέρνουν καλυτέρα
  άπό τοθς νέους καί εΐδικως είς τό
  κεφάλαιον των κατακτήσεων. Άλ·
  λά κσΐ οί... γρηές."1 ΑΙ Σέσιλ Σορέλ
  καί οί Μισΐεγκέτ δέν είναι καί σή¬
  μερον τα κοριτσάκια μόνον ιοθ
  Παρισιοΰ καί άς ειτάτησαν τα έ-
  ξήκοντα καί άνω. Καί είς τόν τό¬
  πον μας καί ^εΐς την πόλιν μας
  συγκεκριμένως δέν σπανΐζουν. Εί¬
  νε αΐώνιοι «χειμωνανθοΐ» πού
  τοΰς Θυμοθνται σχεδόν τέτοιους
  άπό παιδία άρκετοΐ άπό τοθς πά.
  λαιοτέρους συμπολίτας.
  Είς τό ζήΐημα τοθ βαλεροθ γή·
  ρατος ή φυσιολεγία καί ό....Βορο·
  νώφ τα μπερδεύουν. Ύπάρχουν
  Βμως οί ερμηνευταί οί βασιζόμενοι
  κυρΐως είς τα ψυχολογκά φαινό-
  μενα:
  —Ώρισμένοι γέροι αΐσθάνονται
  τύψεις γιΛ κάποιες «εύκσιςιίεςιι τής
  νεότητος τίς οποίες δέν έξεμεταλ
  λεόθησαν ίπως Επρεπε. ΚαΙ θέλουν
  τώρα νά... έπανέλθουν στΐς εύκαι
  ρ(ες αύτές μέ δλα τα έφόδια τή"ς
  πείρας καί όπωσδήποτε. Συμβαίνει
  δέ συχνά χάρις στή ρωμαλέα Θε-
  ληοί τους νά παροΐ/σιάζωνται ώς
  νέοι, νά κερδιζουν ώς νέοι κοΐ
  πρό παντός νά άπολαμβάνουν ώς
  νέοι.
  "Ετσι έξήγησε την ύπαρξιν τοθ
  θαλεροθ γήρατος Βνας «ψυχολό-
  γος». "Αν εΤχε δΐκβιον άφήνω νά
  κρίνουν οί ένδιαφερόμενοι.
  Ό 'Αλλος
  *Εν« πολΰκροτο»
  Ιστορικόν Ιον«ν.
  &Υ0 ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΒΥΟ Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ
  —Ηύϊοκτόνησιν βξ ίρωτος
  ή ...γιαγιά.
  Είς χό Λονδίνον ηδτοκχόνησε
  διά δραστιχωτάτου δηλητηρίου
  μία δνίμαχι ΆλΙχη Χάγνο διότι
  εγκατελείφθη δπό τοθ φίλου της
  ό<ίμ«π Ρουαέλ. Τό γεγονός είνε χοινάτατον χαΐ δέν θά ίξιζε νά τό αναφέρωμεν εάν δέν δκήρχε ( μ(α λεπτομιρεια περΕεογος. Ή, αδτοχτονήσασχ ήίε τό 78 ν* Ιτος τής ήλιχΕας της χαΐ ο άΉισχος έ- ραστής είνε 73 έιβν! Ή Χίγνο εί χε γνωρΐζει πρό τριών μίλις μη- νών τόν ΡουσΙλ, δίτι; τή; δπεσχέ θη γάμον. ΕΙ; Βμως των υίαν τοθ Ραυσέλ, Ιποΐρίψι; έξ Αίι- σ<ραλ(α; κατώρθωσε νά πείση τόν πατέρκ τού νά ιάναχαλέση την ΐόιγεσίν τού ... διά λίγβυ; δ· γεΐας! —"Ενας «αράφρων λκέρδι σε τόν «ρβτον Αριθμόν τοθ Τοθ Προσπέρ Μεριμε. εΐον Η ΙΒ.' ΟΜΟΛΟΓΙΑ Ένας παράφρων είς τό Βιλι- γράδιον εκέρδισε τόν πρατον άοιθ μόν τοθ ΙθνικοΟ λαχεΕου τής Νο¬ τιοσλαυΐας. ,'Ο παράφρων δ'ίμιτι Κοχδτ&6ιτς ευρίσκεται άπό δεχαε- τίας είς τό φρενοκομείον πάοχων έχ τής έμμδνου Ιδίας Βτι είνε έ μίνος άπδγονο; τής ϊυνασΐεΐα; των Νεμαντ,χ, άοχαίων βασιλέων των Κροατών. Τό χρήμα. τό έ ποίον απέκτησε διά τοθ λαχεΕου (200 000 δηνάρΐα) Θ4 τό χρηαιμο ποιήση, ώ; λέγει, διά νά έξοπλί ση στρατόν, διά τοθ δποΕου θά διεχδιχήση τόν θρόνον τής Νοτι¬ οσλαυΐας. "Αχυρα είς δέματα έξαιρβτικίίς ποιότητος πωλοθνται παρά τφ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΚΛΣΤΡΙΝΑΙΗ Ριζικδς άνακαινισθέν. ΈπλβυτΙσΒπ δια νέας συλλβγϋς φαβμάτΜν Εύρυπαϊκδν καί Έλ ληνικων. Προσέτι προσίλαβ* τον γαμβρόν τού κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ επί σειράν έτνν ίργασθίντα έν "Α θήναις χά! ιΐδιχευθέντκ είς την κβπτικήν. Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬ γήν ίν συνδυασμώ τδν έξκι- ρκτικ&ν τού τιμδν καί χρη- σιμοποιήοεως άρίστων ύλικδν. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ Δύο μίρε; πέρασαν χωρΐς είδη- οη άπό την ψιυτοϊσΐτανΐδα. Την τρΕτη, τα δυό άδέλφια Ιμνθαν πβς ή χυρΕα δέ Τουρζή ΐΐχε φΒέοει 'ή προηγούμενη μιρα α (ό Παρίαι χαΐ Βτι θά πήγαινε έκεΕνη τή μίρκ χ»ρ!ς άλλο στή; βχαΕλιααας. Έ«ή γαν άμέβως στό Λιθορο χαΐ τή συνήντησχν σέ μιά στοα τριγυρι- σμένην άπό χυρίες πού συνωμιλαθ ααν μαζύ της. Σάν εΠε τόν Μερ ζύ ίέν Ιϊιιξε την παραμιχρή συγ- χΕνηση. Ου'ε ή έλαφρδτιοη χοχ χινάδα δέ* έχρωμάτισε τα συνήθως ώχρά μάγουλά της. Μίλΐ; τόν άντελήφθηχε, τοθ ίκανε σημεΐο μέ τό χεφάλι χα6ά»; σέ μιά παληά γνωριμΐα. χι' ϋιτερα άπό τίς κρ τες φιλοφρονήυεις, τοθ εΐπε σκύ βοντας στ* αύτΐ τού: —ΈλπΕζω τώρα πιά πως χό οδγενοτιχο πεΐαμα, χλονΕσθηχε χά πως. "Επρεπε τα γίνουν θκύμχχα γιά νά άλλαξοπιοχήσετε. —Μά κώς; —Τι! δέν δοκιμίβϊτε επάνω στόν Ιχυτδ σας τα έχπληχτιχά ά ποτελίσματα πού μποροθν νά φέ ρουν τα φυλαχτά; Ό Μερζδ χαμογέλαοε σάν νά μή τό πΐστευε. —'Η ένθύμηση τοθ ώραΐου χε ριοθ ποδ μ' Ιδωαε αδτό τό χοιιτάχι χαΐ ή άγάπη ποδ μ' ίνίπνευσε, δι πλασΐασαν τίς δυνάμεις μου χαΐ την (κανίτητά μου. 'Εχείνη γέλααε χαΐ τόν φοβέρι σε μέ χό δάχτυλο. —Γίνεσθε αυθάδη; χΰριε σημαι οφδρε. Ξίρετε οέ ποία μιλήτε μ' αυτόν τόν τροπο; Έν ώ μιλοθσΐ, Ιδγαλε τό γάντΐ της γιά νά διοοθώαη τα μαλλιά της, χαΐ δ Μερζδ παρατηροθσε προαεχτιχά αδτό τό χέρΐ' Οιτερα Ιφερνε χό βλέμμά τού στά τόσο ζωηρά χαΐ σχεδόν μοχθηρά ματια τής ωραίας χίμησσας. Τό Ικπλη χτο Ορος τοθ νέου την Ικανε νά ξε σπάση σέ γΐλια. —ΓιατΙ γε>βη;
  —ΚαΙ σεΐς, γιατΐ μέ χυττάζιτε
  Ιτσι Ιχπληχτος;
  —Συγγνώμην!... άλλά είναι με
  ριχές μερίς που μοθ τυχαΕνουν ολο
  έχπληχτιχά πράγματα.
  (συνεχίζεται)
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Ίιινος 10—«ΐλησι<στο»τοι Όμονοί»ς Τπλ*φο*νον 23—302 Τελείως άνβκβινισθέν, διαβέτει δωμάτια κύήλια, κύακρα καί χαλδς έπιπλωμένα. Καθαριοτητα &· μεμπτβν χκί ύκηρκβΚαν προθυμβτάτην. Αίθουσαν βνβ<μβνΙ|$. ΑΙ σι»μφερ6τερ«Η τιμαί Τό ξενβδβχβΐβν «ΛΑΒΏΝ» διευθύνη αυτο¬ προσώπως β νίβς Ιδιβχτήτης τού συμπολ(της μας Μ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενας άκόμη ΒρΙαμβος: Ο ΓΙΓΑΣ Τ Β 2 080ΝΗΧ ποδ μαζύ τού δέν μπο ρεΤ να ουγκριθη κανΐΐς. Ό Κολοσοός τής τέχνης: ΧΔΡΡΥ ΜΠΩΡ Στην πρώτη (φετεινή τ·υ βμφ&νιαι: ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟ£-ΟΑΟΟΛΟΓΟ£ 'Αριστββχβς Έβνιχβυ Πανεκιστημίο» 'Αβπ- νβν μ«1 ΣτρβτΐΜτιχής Ίοττρικίίς Χχολης. χ καθ9 εκάστην ιΐς τό Φαρμαβεΐον Έμμαν. Ματζανιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός τηλεφώνου 443. (Ο ΤΡ1ΠΚΟΣ ΟΑΣΙΑΙΙΑΣ) ή δυνβτώτερη ώς τώ¬ ρα δημιουργία τβ«. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΡΟΜ ΕΞΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΪΤ ΤΡΑΠΚΗ ΤΣΛΡΙΝΛ ΚΙΜΗΣΙΣ.-Άφΐχβηααν χθβς οί κ. κ. Γ. Δαμισνάκης και^Μ. Λαμ. πράκης. *** Γύρω σχήν τΐόλιμας. Ό καιρός έξακολουθεΐ να βΤνε άνώμαλος. —ΟΙ συμπολίται παραπονοϋν- ται καί βέν Εχουν άδικον: —Μέ τόν καιρόν αυτόν κρυώνει κανβΐς εθκολα πρό παντός. - Γράφοντες προχθίς πεοΐ σιταρ κεΐας είς άρθρον μας αναφέρομεν ότι ύπολειπόμεθα. διά νά είμεθα αύτάρχεις είς οϊτον, πεντακοσίων βκατομμυρίων κιλών. —Πεντακόσια έκατομμύρια κιλά κάμνουν ώς γνωστόν πεντακοσΐας χιλιάδας τόννων. —Ό τυπογράφος έν τούτοις πα· ρέλειψε τάς χιλιάδας καί 6τσι οί ΐόννοι ανεγράφη σαν μόνον πβντα· κόσιοι. —Τό τυπογραφικον λάθος ήτο καταφανές, πάντως τό σημειώνο- μέν, δεδομένου 8τι ή «πολθ πικρά πείρα» τθν τυπογραφικον λαβών βέν ελήφθη Ιπ' ίψιν ένταθθα άλλ' Εγινε μνεία τής άριθμητικής, καί¬ τοι δέν ύπήρχε άριθμητικόν σφάλ· μα είς τούς ύπολοχισμούς μας. —Προβλέψεις διά τάς έφετεινάς Απόκρεω άναγράφονται έν έκτά- σειεΐς τάς τελευταίας ΆθΓ,ναϊκάς εφημερίδας. —Ή ΆΘήνα, λέγουν οί εΙΛικοΙ, Θά γλεντήση κατά τα φαινόμβνα εφέτος ώς μεγαλούπολις συγχρονι σμένη. —"Αλλά καί ώς.,. έπανερχομβ- νη στΐς παλη,ές καλίο ήμέρες της μέ την άναπαράστασιν των εύθΰ- μων ημερών τής γραφΐκής Πλάκας καί τοθ ΘρυλικοΟ Μετσξουργείο». —Έ6ω τί Θά γίνη άγνοοθμεν.... Θά ήτο ώστόσο καλόν νά άνσβιώ· ση τό Καστρινό 'Αποκρηάτικο κο- μιτάτο τό οποίον «λλοτε Ιδωσεν επιτυχίας. —Σχετική κίνησις έδημιουργήθί) καί προκινηματικώς διά νά διακο- πη φυσικά. τΑραγε λοιπόν τώρα δέν μπορεί νά συνεχισθή καί νά ό· λοκληρωθβ; —ΚαΙ διβ νά είμεθα έξηγημένοι: Μέ επιβάρυνσιν μόνον των εύπό ω^ καί των γλεντζέδων. —Ή αΐσχροκέρδκια τιατάσσεται παντοθ. —Χρειάζεται δμως καί ή κοινή διαφώτισις διά νά τιατάσσεται α¬ ποτελεσματικωτέραν. —Αυτήν την διαφώτισιν ζητεί ή κυβέρνησις ,άπό τό κοινόν καί δέν είνε όμολογουμένως ή άπαΐτησις ίχσκοπος οθτε καί ,αδικος δεδομέ· νού δτι ώρισμένοι πλεονέκται έ βάλθησαν νά γίνουν Ροκφέλλερ αυτήν την εποχήν,^ —ΚαΙ δαπάναις φυσικά τ ου άφε λοθς κοινοθ πού πληρώνει χωρΐς νά έξετάίΓΐ νια^Ι κα1 τΐώς πληρώ νει 6σα π>ηρώνει. -λ*
  —Τα μίτρα εναντίον των Δγά
  μως άνεγράφησαν ώς άπλαΐ σκέ
  ψεις των αρμοδίων
  —Έν τούτοις εδημιούργησαν έ
  κτενή σχόλια—καΐ εύτράτΐϊλα—είς
  τα καφενεΐα τής πόλεως.
  —Άς έλπίσωμεν.δτι οί .άγαμοι
  δέν Θά ύποστοθν τα... έπίχειρα
  πού άναφέρουν αί πληροφορίαι
  των έΐημερΙδων'Ενδέχεται Αλλως
  τε έν τω μεταξύ νά νυμφευθοθν.
  • Ρεκβρτερ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό χ. Πρίεδρος τή; 'Εφορείας
  τοθ ϊ< Αγ. Νιχολαψ Κρήτης Πραχτιχοθ ΛυχεΕου Διαχηρύ:τει !χι: Την είχοστήν πρώτην Φ)ί(ου 1937 ημέραν Κυριακήν χά Ι ώραν 10 π. μ. ενεργηθήσεται έν τώ ΓραφεΕφ τοθ Πραχχιχοθ ΔυχεΕου 1 Αγ. Νιχολάου Κρήχης δημοπρα· σΕα δι' άνοιχτβν προσφορβν διά την χαχασχευήν Ισΐπεδώσεως χαΐ περιχοιχΕσεως τοθ ΓυμνκστηρΕου Αγ. Νικολϊου Κρήτης. ΠριΚΐχο- λογισμός τοθ Βλου Ιργου δραχ. 130.000 θά έχτελεσθή Βμως ή Ι σοπέδωσις χοθ γηπεδου χαΐ ή πε οιχοΕχισις τής 'Ανατολιχής χαΐ Βίρείου βύτοθ πλευρβς δαπανωμί νων δρχ. εβδομήκοντα πέντε χι λικίων (αριθ. 75 000). 'Η έγγΰη σις ωρίσθη είς δραχ. 4000. Δε· χτοΐ εί; τόν θϋναγωνισμόν έργολί 6οι πρώτη; τάξεως δι' Ιργα οΐχο δομιχί. Αεπτομερής διαχήρυξις ώ; καί χά σχετιχά τή; μελέτης εδρΕσκονται εί; χό έν *Αγ(ω Νιχο λάω Κρήτης Γραφιίίν τοθ Πρα χτιχοθ ΑαχεΕου. Έν Αγ. Νιχολίφ χ) 3η Φ) ρ(ου 1937. Ό Πρόεδρος Τή; Σχολ. Έφορεΐας χοθ έν "Αγ. Νιχολάφ Κρήτης Π?«χ« χοθ ΑυχεΕου. Ί««ν. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ 'Η "Ενωσις Παραγωγιχων Συνε¬ ταιρισμόν Ηεζων προχηΡ6σσει μει οδοχιχόν διαγωνισμόν διά χήν χα- τιακευήν 10 000 περίπου πασσα- λων έχ μπετόνάρμί. Περισσοτέρας πληροφορΕας άπό χήν "Ενωαιν. Προσφοραί θά γίνωνται δεκταί υ,ί χρι τής προσεχοθς Κυριακής 7ης τρέχοντος. Καλλονή 31 -ΊανουαρΕϋυ 1937 Ό Ποόεδρος Μιχ. θΐκονομΐδης ΝΕΟΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ •Ηρχισε τάς εργασίας τού τό νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι ωτάκη παρά την οδόν Μαρτύρων καί Εναντι ακριβώς της Λαΐκής Τραπέζης. Είς την αξιότιμον πελα ΧΕΐαν τού έξασφαλίζει ανεσιν, τα χοτΓΐτα βκραν περιποίησιν, ν0'αοτολΐσμ«νη * 1 , 1& σχ ΐϊί τίς Κάθβ γυναΐκα ώρψιβ ιιπ ι·ι »— — ■ ■ ίηκτον ωδήγησε ι Αντουανίττα νβ ί,ησι. Ή βέναο< ,βντό ιιραγματιι ... Να καθήσπ "|ν » β,,, α, Ακούση, νά Οιαρι ιθ{1. άκόμη κσί νί ίααν γι' αότήν ά κιμασΐβς ττ]ς ύτιο Έιήναινε καί έρχ ζιν ίνα ηράγμα, άίΑλιιωτο γιά ν ά λο, ήτσν ιΐάνχα ι νημέτοθτο καί μ' Ιψρόντιζβ ιιοτέ σο ηοΐι. ΚαΙ οί ήμέ| σαν μίσα ο' ενα οτρό^λο, σέ μιά Ι ρόιητα καί χίνησι πόν <σνέναν—ο< ρ λιτικόν οθτε άνθρ 1/ Ή άρχο 'Ελ,λ,ηνικώ Νει οοιιΐ 17 -Ρ«Μτ·ρκ 'Ανϊαπβκ . Έκτελε Εργασίας
  Λ Π Ο Ρθ 12 Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ 0ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  34ον
  Στούς βρόμους ό λαός την
  έζητω«οαύγαζβ, στό θέατρο
  δλοι οί θβαταί, άπό τόν πρώ¬
  τον εω; τόν τβλευταΐο, έση·
  κώνοντο μόλις ενεφανίζετο·
  καΐ δταν έπερνοθσβν άπό τή
  Στοα των κάτοπτρον, έβλε-
  ιιε μέσα στούς καθρέφτες, δ-
  χι νά περπατβ άλλά νά κε
  τά^μέ τα φτβρά τοθ θριάμβου
  της, μ(α γοητευτική νέα, ξέ·
  νοισστη καΙ χαρωπή, θαυμα¬
  σία στολισμένη, πιό ώραΐα ά¬
  πό τίς πιό ώοαΤες τής αύλής
  καΙ—ϊφοθ συνέχεεν αυτή την
  αύλή μέ τόν κόσμο—πιό ώ
  ραΐα άπό δλες τίς γυναΐκες
  τής γής. ΚαΡώς ^έπερνοθσβ,
  ψηλή καΙ λυγερή, μέ τα πλού
  σία πυρόξανθα μαλλιά της,
  μέ τό άγνό καΙ κάτασπρα δέρ
  μα της, μέ την άρμονΐα των
  γραμμήν κσί των κινήσρων
  τοθ σώματός της καί των τε-
  λε(ων χεριών της μ έ τή δρο
  σιά καί τή χάρι τοθ λουλου
  βιοθ πού είνε άκόμη μιοοανοι
  γμένο, έβλβπε τίς σειρές των
  α υλικών νά ύκοκλΐνωνται μέ
  θαυμασμό καί νά προσκυνοθν
  την ώμορφιά της.
  Κάθβ γυναϊκα ξέρει τόν ν·
  μο τής ώμορφιας της. Τό έν
  στικτον ωδήγησε τή Μαρία—
  Άντουανέττα νά άγαπβ την
  κίνησι. Ή αέναος κίνησις ή
  ταν τό πραγματικό στοιχεΤό
  της. Νά καθήση τ)συχσ, νά
  ακούση, νά οιαβάση νά σκε
  φθβ, άκόμη κσί νά κοιμηθή—
  ήσαν γι' αυτήν άφόρητες 6ο-
  κιμασΐβς τής ύπομονής της.
  Έπήγαινβ καί έρχόταν, άρχι-
  ζεν Ινα πράγμα, τό αφηνεν
  άτέλβιωτο για νά αρχίση άλ
  λο, ήταν πάντα άπησχολημέ
  νη μέ τοθτο καί μ' έκκΐνο, 8έν
  έφρόντιζε ποτέ σοβαρά γιά τί
  ποτε. ΚαΙ ο( ήμέρες έπερνοθ
  σαν μέσα ο* έναν άβιάκοπο
  σΐρόβιλο, σέ μιά δι αρκή ζωη
  ρότητα καΙ χίνησι χωρίς σκο
  πόν κανέναν—οβτε έξωτερι
  κόν ο0τε εσωτερικόν, οθτε πό
  λιτικόν οΟτβ ανθρώπινον. Δέν
  άγαποθσε παρά τό παιγνΐδι,
  τή διασκέδασι παντοθ καί πάν
  τοτε- έχθρός , της ήταν ή προ
  σπάθεια, ή πραγματική βου
  λειά. Έννοοθσε πρό παντός
  νά μην πβριπλέξη τή ζωή της
  νά αποφύγη κάθε σχίψ ή ά
  σχολία πού θά μποροθσε νά
  την σκοτΐση ή" νά την μελαγ
  χολήσπ! Όκοιος έκολάκευεν
  αυτή την όκνηρΐα τής σκέψε
  ως ήταν, γι' σύτήν, ό ιιιό εξυ
  τινος ανθρωπος τοε κόσμου.
  Μ' £να τιήδημα έγκατέλειπε
  τούς λογικούς συμβούλους γιά
  νά άγκαλιάση έκεΐνους πού
  εσκέπτοντο σάν κι' αύτην. Μ ο
  νάχα ή απόλαυσις, μονάχα ή
  ζωή των αίοθήσεων—τΐποτε
  άλλο δέν ύπήοχβ γι' αυτήν
  καί γιά τό περιβΐλλον της.
  ΠΛς νά αντισταθή στό με
  θυστικό κρασΐ τής εύτυχΐας,
  τοθ θαυμασμοθ των άνδρων,
  τής ζήλειας των γυναιχων τής
  άγάηης τοθ λαοθ τής δικής
  της ύπερηψάνεισς; ΓιατΙ νά
  σκοτισθή άφοθ δλα ήσαν τό
  σο ίϋχολα, άφοθ 6να ξερό
  «πληρώσατε», γραμμένο βια
  στικά σ' ε"να κομμάτι χαρτΐ,
  έστηνε μπροατά της σωρούς
  τα χρήματα καί τούς πολυτ!
  μους λΐθους, άνοιγβ κήπους κ'
  ίκτιζε παλάτισ;.ΠΛς νά μή ζα
  λισθβ μπροστά σέ τέτοιους
  πειρασμούς;
  Έτσι έπρόβαλε στόν κόσμο
  «ή βασίλισσα τοθ ροκοκό», 8
  πως την ώνόμσσαν—-ή γυναΤ
  κα πού έγινεν ή ένσάρκωσις
  τής έποχής της, τοθ 18}υ αί©
  νος, στήν τελευταία καΐ την
  πιό ύπέροχη, άναλαμπή τού.
  Ή βασΐλισσα τοθ ροκοκό. Ή
  πιό ξένοιαστη άνάμεσα οτίς
  ζένοιαστες, ή πιό ασωτη άνά
  μεσα στΐς σπάταλες, ή πιό χά
  ριτωμένη άνάμεσα στίς υπέρ
  κομψες, ή πιό κοκέττα άνάμε
  σα στίς κοκέττες—-ή γυναΤχα
  πού ίπαιζε τή ζωή της σάν
  Ινα λεπτότατον καΙ πολύ εδ
  θραυστον ΰργανον.
  (συνεχ(ζβται)
  Ε8ΙΙΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ικ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικών Τραπεζών.
  Κεφαλαια Μ'τοχικά χ«1 «αοβεμ&ΤΝν Δρχ. 1.205.000.000
  -ατκθεοειβ » ιο οοαοοο,οοο
  ■Υκβκαταστήματα είς ίλην την Έλλάδα.
  'ΥποΜατάστημοι έν Άλεζανδρεία: Καβ 8ία_ι-
  ϋοηΐ Νο 17 ·
  'Υποκατάβτημα έν Κ»ϊρ«: Κνβ Βχα&ά βΐ
  ϋίηο Νο ΐ7·
  Πρακτορείον ίν Ζαγβζίκ: Καε ΤεννΗ^Ι.
  Άνταπβκριτβί είς Ιλας τοις χώρας τ·δ ίζωτε-
  ρικοΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταθέοεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι-
  ευτηρίου καί επί προθεσμί*, μέ λίαν ευνοικαί Ι-
  πιτέκια.
  51
  ΊδρυθεΤσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νβμβυς της Πβλιτεί-
  «ί τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν τδν έν
  Άμ*ρικ$ Έλλήνων.
  Κεφάλαια όλοσχερώς
  £ 1 .35Ο.ΟΟΟ.
  κατ αβεβλημένα
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΧΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΧ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ■Ιοιχ&ς έχπαιδευβίϊς έν Μονάχω χ«1 Βερολίνω Τ.
  ΑΒ8ΐ5ΐβπΙ τδν καΒηγητ&ν νβη ΒβΓίηιβηη χά ι δϋϋΙΙΙβη-
  Ηβΐιη.
  Δ«κβτοι τούς «άσχοντας εκ των νοσημάτεχν
  ιοθ Πε-τικοΟ Συστήματος ιΐς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τρι&ν Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 «μ. καΙ 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ 7—92
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ
  ΑΙ τροφαΐ μας
  Γενικαί
  διαιτολογικαί γνώσεις
  Δ.'
  θερμογόνοι κσί δυναμογό-
  νοι τροφαΐ, δπως αί λιπαραΙ,
  είνε οί λεγόμενοι ύδατάνθρα
  κες (δμυλον, σάκχαρον κλπ.),
  χημΐκώς θηλαβή ένώσεΐς τοθ
  άνθρακος μέ τα συστατικά
  τοθ ύδατος (ύβρογόνον καΙ ο¬
  ξυγόνον). Αί ούσΐαι αυταί ά
  ποτελοθν τό άποθεματιχόν
  τροΦής πού άποταμιεύει τό
  φυτόν,'δπως άκριβδς άποτα-
  μιεύεται τό λΐπος είς τόν όρ·
  γανισμόν τοθ ζώου. ΑΙ ζωϊ-
  καί τροφαΐ, Αν έξαιρέσωμεν
  τό νάλα, ασημάντους δλως
  διόλου ποσότητας ύδατανθρά
  κων περιέχουν, κατ' άντίθε-
  σιν πρός την μεγάλην αυτών
  αφθονίαν είς τάς Φυτικάς τρο
  φάς.
  'Πού περΐπου πόσην άναλο
  γΐαν τοιούτων ούσιών. περιέ-
  χουν μερικαί ζωΐκαΐ κσί φυτι
  καί τροφαΐ κατά χιλιόγραμ
  μόν:
  Γάλα 40 γρ, τΗπαο μό·
  σχου 22, Έγκέφαλος 13, Κρο-
  χός αύγοθ 8, Βόειον κρέας
  4, Άσποάδι αύγοΟ 3.
  Ρύζι 835, "Αλευρον σΐτου
  724, Φακή 559, Φασόλια 499,
  Γεώμηλα 173, Σταφύλια 143,
  Μήλα 80.
  Κυρΐως όδατανθρακοθχοι
  τροφαΐ εΤνε τό σάκχαρον, τό
  άμυλον καί ή κυτταρΐνη. Άπό
  αύτάς τόν σπουδαιότερον ρό
  λον πα'ζουν είς την θρέψιν
  τοθ σώματος τό σάκχαρον
  καί τό άμυλον καί πρό πάν¬
  των τό πρώτον, διότι χαΐ τα
  άμολώδη, δηλαβή οί άφθονώ-
  Τβ>- η' χρησιμοποιούμενοι ύ&α
  τάνθρακες, ε[ς σάκχαρον μβ·
  τσβάλλονται καΐά την πέψιν
  διά ν* άπορροφηθοθν. Τό σάκ
  χαρον δμως πού άπορροφοθ·
  μέν μέ τάς σακχαρώδεις καί
  άμυλούχους τροφάς δέν
  κυκλοφορεΐται είς τόν ^όργανι
  σμόν ώς τοιοθτον, άλλά με·
  ταβαΐνει πρώτον ε(ς ενα χη·
  μικόν έργαστήριον τοθ σώμα¬
  τος, παράρτημα των πεπτι-
  κων όργάνων, καί έκεΤ μβτα-
  ποιεΐται ε[ς 8 ν εΤβος ζωΐκοθ
  σακχάρου, τό λεγόμενον γλύ-
  κωμα ή γλυκόζη, κατόπιν δέ
  ώς γλύκωμα χύνεται , είς τό
  αΤμα καί μεταφέρβταΐ είς τούς
  (στούς τοθ σώματος διά νά
  χρησιμεύσρ, είς την θρέψιν,
  χαΐ πρό πάντων είς τούς μθς
  τοθ σώματος, οί όποΐοι διά
  νά τεθοθν είς ενέργειαν Ι
  χούν ανάγκην τής καυσίμου
  αυτής ΟΧ,ης πού καίεται δηλα
  δή όξειδοθται έντόςαύτον, πά
  ράγει θερμότητα καί μβταβάλ·
  λεται είς γαλαχτικόν όξύ. Τα
  τελικά προΐόντα τής τελευταί¬
  ας αυτής χημικής μεταμορφώ·
  σεως τοθ σικχάρου είνε άν-
  θρακικόν όξύ καί υ5ωρ, τα ό·
  ποία παραλαμβάνει κατόπιν
  άπό τούς [στούς τό φλεβικόν
  οΐμα καί τα φέρει είς τούς
  πνεύμονας, οπόθεν καί έξέρ
  χονται μαζΐ μέ τόν άέρα τής
  έκπνοής.
  "Ωστε τό σάκχαρον παρά¬
  γει καί μηχανικήν εργασίαν
  καί θερμότητα είς τό σώμα,
  θεωρεΐται δέ ώς ή κυριώτερα
  καύσΐμος δλη τής ζωΐκής μη-
  χανής (κυριολεκτικώς άνθραξ)
  διότι αύτό καί μόνον παράγει
  ϊΛ τρΐα τέταρτα τής θερμότη
  τος πού παράγεται είς τόν
  οργανισμόν. Τό μυϊ<όν σύστη μα τοθ άνθρώπου διά νά έρ· γσσθβ Ιχει ανάγκην σακχά· ρου καί δι9 αύτό άναγκαιότα ται διά την ζωήν τροφαΐ είνε αί σακχαρώδεις καΐ αί άμυλώ δεις, ήτοι αί ΰδατανθρακοθχοι. (συνεχίζεται) ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α. έ. Ύτΐοκαταστήματα καΐ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καΐ τού Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έαπορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τόβπεζικής έρ γασΐας υπο συμφέροντας ίρους. Τοτβλβιοχβρον εν ]<ρπτγτι ΡΓΟΖΤ Μ,Ε,φΡΔΓΚΙΛΔΔΚΗ ΟΣΑΡΧΟΠΛ ΠΛΑΤΕΙΑΖΙ ΖΑΠΑΝΤΙ ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΕΙΡ0ΥΡΓ0Χ-0Δ0ΝΤΙΑΤΡ02 Τενς Ίβιτρος Φερκκεντηρί·» £«ΕΔανν·λιομβ(».Άβηνβν, Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 π. μ. καΐ 3—7 μ. μ. επί τής όβοθ Άμαλθβίας (Πλατύ Σοκκάκι), έναντι πρώην Ίατρείου κ. Λογιάδου· Ή έφαρμογή τού νέου περί άρτου νόμου. Ανεκοινώθη αρμοδίως βτι είς τό 'Υφυπουργεΐον τής 'Α- γορανομΐας συνεστήθη διεύ θυνσις άρτου. Διευθυντής θά τοποθετηθή είς των καλ¬ λιτέρων χημικών, θά χρησιμο ποιηθοθν δέ διά την λειτουρ¬ γίαν τής νέας διευθύνσεως τρείς τμηματάρχαι, δύο επι θεωρηταΐ, όκτώ εΐσηγηταΐ, 6 λογισται καΐ 10 γραφβΐς. Οί άνώτεροι ύτιάλληΧοι θά είναι χημικοΐ καΐ γεωπόνοι. Ή Διεύθυνσις αρτου θά παρακο λουθή τό οιτβμπόριον, την ά λευοοβιομηχανΐαν καΐ τήνάρτο ποιΐαν καΐ θά είσηγήται τα ένδεδειγμένα μέτρα. Δι* ετέρου Διατάγματος τοθ Ύφυπουργεΐου τής Άγορανο· μΐας τοποθετοθνται είς τάς Γενικάς Διοικήσεις καΐ τάς ΝομαρχΙας άγορανομΐκοΐ έπό- πται, οί όποΐοι θά παραχο- λουθοθν την εφαρμογήν τής άγορανομικής πολιτιχής τοθ Κράτους. Υπό την προεδρΐαν τοθ ύ- ψυπουργοθ τής ΆγορανομΙας κ. Μαγιάκου συνεκροτήθη προχθές σόσκϊψις των αρμο¬ δίων διευθυντων, είς την ο¬ ποίαν καθωρΐσθησαν αί βά· σβις τής άγορανομικής άπο φάσεως, ή δποΐα θά έκβοθθ έντός τής εβδομάδος είς τρό πον ώστε ν' αρχίση ή πλήοης έφαρμογή τοθ νέου περΐ άρ¬ του νόμου. Είς τό Ύφυπουργεΐον τής ΆγορανομΙας συνεκροτήθη έπΐσης σύσκϊψις διά τό ζήτη- μα τοθ ελαίου είς την, οποίαν μετέσχον καί άντιπρόσωποι χ&ν ενδιαφερομένων εί,σαγω· γέων, πωλητων κ.λ.π. Απε¬ φασίσθη δπως γίνη προμήθεια έτέρων τριών χιλιάδων τόννων σ«ορελα(ου. ΈπΙσης καθωρί¬ σθη τό εξαγωγικόν τέλο" τοθ έλαιολάδου είς 5 δραχμάς κατ' οκάν καΐ 2 50 κατά φιά¬ λην τοθ τυποποιημένου. Καθω ρίσθησαν έπ'σης τα τοθ έλέγ- χου τοθ κρός εξαγωγήν προ· οριζομένου τυποποιημένου ε¬ λαίου ώς καΐ τα τής βιομηχα¬ νικώς αποδόσεως των σπό· ρων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Εμμανουήλ Ιωάν. Σμαργια¬ νάκη ξκλουργοθ χατοΕχου Καοτελ λίου Πεδιάδος Κατά Ειρήνη; Ιωάν. Ζωγραφάχτ) οί- χιαχϊ άσχολουμίνης χατοίχου Δι- αδαϊϊέ Πεδιάδος. ΈπειδΑ, ή χαθ' ής τα παρον, έπετάγΐ] νομίμως δια τής άπο 16 Ιουλίου τοθ 1936 &ιτλ«}ς έπιτα- γτ]ς μου χαΐ τί)ς άπο 15 Δεκεμ¬ βριού 1936 χατασχιτηρίου τοιαύ¬ της Ενα δυνάμει χαΐ πρβς εκτέλε¬ σιν τής δπ' αριθ. 55 τοθ 1936 ίριατιχής χαΐ τιλισιδίχου αποφά¬ σεως τοθ Είρηνο&ιχεΕου Καστιλ- λίου Πεδιάδος νομίμως χεχηρυγ- μένης έχτΐλεστής, μοί πληρώση τα ποσά τβν ώς £νω έπιταγβν &■ πλής χαΐ χατασχεττ)ρίου τό όλον δραχ. 6,814,10, πλήν ουδέν μέ- χρι σήμερον χκτέβαλεν. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ ποσοθ τού¬ του των δραχ. 6,814,10 μετά των νομίμων τόκων χαΐ λοιπβν Ιξόδων εκτελέσεως Ιχρις ίξοφλήσΐως εκ¬ τίθημι είς δημίσιον άναγκασΐιχον πλειστηριασμον τα έπόμενα άχι- νητα χτήματα τής ό^ειλέτιδίς μου χείμενα έντβς των περιφέρει¬ αν ΕΙρηνοδιχειαχβς μέν τοθ Είρη νοδιχείου Εαστελλίου ' Πεδιάδος χτηματιχδς δέ τοθ τέως Δήμου Καστέλλι^ Πεδιάδος χαί ίδΓ« των χωρίων: Α) Διαδαίίέ Πιδιά 5ος: 1) Είς θέσιν «Άμμοδάρα ή ΚΪτω ΆμπέλΐΒ» άγρδν εκτάσεως 3)5 τοθ στρέμμχτος (650 τ. μ) μί πληαιαστάς Εμμανουήλ Σαρι- δάνιην, Μιχαήλ Σαριδάχην Παπβ Έμμ. Παναγιωτάκην χαί δρόμον. 2) Είς θέσιν «Μουρνι*» ελαιό¬ φυτον εκτάσεως ενός περίποιι στρέμ μκτος μ έ 34 ελαιόδενδρα χά Ι ου νεχόμινον αγρόν χέρσον ενός στρέμ ματος μέ πλησιαστας "Ανναν χή¬ ραν Ιωάν. Ζωγραφάκτ], ρύαχα, Έμμ· Φραγχιαδάχην χά Ι όχετόν. 3) Είς θέσιν «ΤοΤχος» αγρόν μέ μίην έλαίαν εκτάσεως ημίσεως στρέμματος περίπου μέ πλησια· στάς Έλένην Ζΐογραφάχη χληρο νδμοιις Ζυ)γραφά<η, δρόμον χαί Μι χαήλ Ζωγραφάχη. Β) Καατελλίου Πεδιάδος: 4) Είς θέσιν «Γεραχά- ρι» αγρόν έχτάσΐέ)ς 2)5 τοθ στρέμ ματος περίπου μέ πλησικστάς Γε ώργιον Ί. Ζωγραφάχην, Ειρήνην Γ. Καργιωτάχη, 'Ελένην Γ. Καρ γιωτάχη χαί χληρονίμους Ιωάν. Καργιωτάχη. δ) Είς θέσιν €Βι- γλ!> ελαιόφυτον εκτάσεως 2)3
  τοθ στρέμματος περίπου μέ 20 ε¬
  λαιόδενδρα χαϊ πλτριαστάς χληρο
  νομους Ν. Ζ»γραφίχτ), δρόμον χαί
  ρύαχα. Γ) Αιλικνοθ Πεδιάδος, 6)
  Είς θέσιν «Μί,σα Καμάργια» άμ
  πελον εκτάσεως 2)5 τοθ στρέμμα
  τος περίπου μέ συνεχόμενον έλαι
  όφυτον Ισης εκτάσεως περιέχον
  των αμφοτέρων 6 ελαιόδενδρα μέ
  πλησιαστάς χληρονόμους Νικολ,
  Ζιβγραφάχη, Κωνσταντίνου Ζ«
  γραφάχη, Μπουμπουλίδες καΐ
  δρόμον.
  Ό πλειστηριασμος τβν άχινή
  των τούτων γενησεται την 28ην
  ΜαρτΕβυ 1937 ημέραν Κυριακήν
  χαί δραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Καστέλλι
  ου Πεδιάδος Γρηγορίου Σταθάχη
  ή Παπαδάκη ή τοθ νομίμου ,'α&
  τοθ άναπληρωτοθ χαί έν τφ έν
  Καστελλίφ γραφιΐφ «υ δτι χαί
  δπβυ χαλοθνται οί βουλόμενοι
  κλειοδοτήοαι.
  Άρμίϊιος δίκβοτ'χός _χλι,τήρ
  —ΑΙ καταχρήσεις διά Τβς
  φυλακάς Άγυιάς.
  Ή δίχη διά τας κατάχρησις
  είς τάς φυλακάς Άγυιδς (Χανίων)
  διά τάς οποίας χρατοθνται δπέρ
  τό Ιτος προφυλαχισμένοι οΕ κυρί
  ως χατηγορούμενοι, ωρίσθη ένώπι
  όν τοθ πενταμελοθς έφετεΕου Κρή
  της διά την 16ην Μαρτίου έ. Ι.
  ΟΙ μάρτυρις-—χατηγορίας χαί &
  περασπίσεως—ιίς την δίκην άνέρ
  χονται είς εκατόν έξήκοντα περΕ
  που.
  —Τό αυριανόν «ούζ· κρ«·
  λονζε» τ·δ Συλλίγου Δε-
  σποινίδων.
  Αυριον Σάββατον χκΐ ΰραν £
  μ. μ. ο Σύλλογος |"Δΐαποινίδ«ν
  Ηρακλείου οΐδβι είς την «ΐθβ»
  βαν «Ντορε» ούζο «ρολβνζέ.
  —Σύλληψις φυγοπβίνου.
  Υπο οργβνΜν τοθ Τμήματος
  Άαφκλείας Χ«νί«ν συνελήφθη Α
  Ναριάνθη Δημ. Δ«νί«λη ηρβς
  Ιχτιοιν ποινής φυλαχΙοΐΝς ίυν4-
  μ«ι άηβφάοΐκς τβδ Πλημμελειοδι
  χΐίου Χ«ν(«ν.
  —Επάνοδος ύπαλλήλων.
  Ληξάσης τής αδείας των έπα
  νήλθον έξ Αθηνών είς Χανιά έπα
  νέλαβον τα χαθήκοντά των ο! χ.
  χ. Ά. Παντελιος Διευθυντής χαί
  Στυλ. Κεναλόπουλος τμηματάρχης
  παρά τ) Γεν. Διοιχήαει Κρήτης.
  —Οίκονομική Επιθεώρησις.
  Ό οικονομικάς ΈπιΒινρητής
  Κρήτης κ. Πβλίδης:έ««β·ώρησ· τε
  λευτΜίυς τας οικονομικάς ύκηρε
  σί«ς τβΰ γβίτβνος νβμοδ μεταβάς
  ■Ις Ίΐράιιβτραν καΐ "Αγιον Νικό
  λαόν.
  —Ή δίκη δι« τ· κακούργη-
  μα των Λιμν&ν.
  Τό δρχωτον δικαστήριον Ρε
  θΰμνης δέν συνεδρίασι ώς πληρο
  φοροάμεθα την παρελθούσαν Τβί
  την λόγφ άλλης ένασχολήσεως
  τβν ένόρχων. Ή δίχη έπανελή
  φθη προχθές δπότΐ χαί ή^όρευ
  σαν οί συνήγοροι τής 6πιρασπίσε
  ως. Ή άπόφααις ανεμένετο διά
  τάς νυκτερινάς ώρας τής χθές.
  —Βραβείον είς συμπολίτην.
  Μ«τ«{ΰ τΒν βρκβιυθ&ντΝν δια
  χρυσου μιτκλλίου &1ς την Ιφετει
  νην Διεθνή "Εκθεσιν θεσσαλονί¬
  κης, τυγχάνει κ» Ι 6 συμπολΐτης
  μας χ. Γεώργιος Μιστίλογλου.
  πρός τόν έηοίον «ηενεμηθη 61·
  πλοιμκ χρυοοθ βραβεΐθί) Δια τα
  ίϊής «ροΐόντ* τής βιομηχανΐας
  τού: Δ·ρνοτλινη,| «ντικαταστατι
  κόν βουτύρου Δ*ρν«ς κ«1 Πρέβε
  -Βράντ. λΐίτος μοτγειρικης χρή·
  σεΝ{.
  —Δωρεαί.
  ΟΙ έν Ήρκχλεΐν άκοταχτοι ά
  (ΐΝμκτιχοΙ το& 1935 μας .κκτέΒε
  σαν δρ. 445 υπέρ των λκτΜ&ν
  ανοοιτΐΝν κντί στεφάνου είς τβν
  Βανόντα άεΐμνηβτον , συνάδιλ
  φόν των λοχβιγον Έμμ. Μαζε*
  ν«κην.
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τί 2
  Φεβρουαρίου 1937.
  Ό κληρεξούσιος διχηγόρος τοθ
  έπιοπιύδοντος καί παραγγέλλον-
  τος.
  Άπολ. ΦραγΜΐαβ«κη< ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΛΙ τό ΙΚαφενεΓον Κνωσός, Πληροφορίαι τταρα τώ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνοσός καΙ □αλλβε,
  *

  "Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πσρασκευής
  } φεβρουάριον 1937
  ΤΟΥ
  ΕΝΤΟΙ ΤΟΥ ΤΡΕΧ. ΜΗΝΟΣ
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ 4ΜΕΡΟΥΣ
  ΒΙΛΚΑΝΙΚΗ1 ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΟϋΥΜΜΕΤΔΜΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου («ού
  άνταποκριτού μας).—Έπεβεβκιώθη σή¬
  μερον ότι την 1 Κην τρέχοντος μηνός
  θέλει συνέλθη είς Αθήνας τό συμβού¬
  λιον τής Βαλκανικής συνεννοήσεως.
  Είς τό συμβούλιον τούτο θά μετά¬
  σχουν άφικνούμενοι την 1 5>ην τρέχον¬
  τος ό ύπουργός των Εξωτερικών τής
  Τουρκίας Τεφήκ Ρουσδή καΐ ό τής
  Ρουμανίας κ. Άντωνέσκο. Ό δεύτερος
  θά μεταβή έντός τής εβδομάδος είς
  "Αγκυραν δπου μετα τας συνομιλίας
  τού μέ τούς Τούρκους ίθύνοντας θά α·
  ναχωρήση 'μετά τού κ. Ρουσδή έρχόμε
  νος είς, Αθήνας.
  ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Ή Γαλλ. Γερουσία καί ό κομμουνισμόν.
  Ποϋάποβλέπειή έν Μιλάνφσυνομιλία.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου.
  Τηλενοαφοθν έκ Παρισίων
  δτι ή Γαλλική Γερουσία ου
  νεζήτησε χθές τό ο«6νευμο
  ««ερώτησιν τοθ κ. Γκωτι-
  ρό σχετικήν μέ κομμουνι¬
  στικήν συνωμοσίαν κατά
  «ής ασφαλείας τοΰ ι Κρά
  τους. Ό ρήτωρ «ροσινόμι
  σι«Ιμνιστ·υτικάς κομμουνι
  στικας Ιγκυκλίους καί «ρο
  σέθισκν:
  —Ευρισκόμεθα «ροφα-
  νβς «ρό οργανώσεως έμφυ
  λίου βολέμου, δ δβοϊος τι-
  μωρεϊται ο«δ τοθ νόμου.Ή
  κυβέρνησις είνε νομικώς
  έξω-λισμένη κατά τοθ κιν
  δύνου τούτου άλλά 8έν θί
  λει νά εφαρμόση τδν νό¬
  μον.
  Ό κ. Γκωτιρδ ανΐφέοθη Ι γών των Εξωτερικόν τής
  είς τδ γαλλοσοβιετικόνΣύμ Ιταλίας καί Τουρκίας, λί
  Φωνον τδ δβοϊον τονίζβι
  δτι ούΒεμία των συμβαλ
  λομέννν χώραν θά άναμι-
  ννύεται είς τάς εσωτερικάς
  υκοθέσεις τ^ς δλλης καί η¬
  ρώτησεν άν δ δρος ο Ο τος
  έτηρήθη. Ό κ. Μνλούμ, ά-
  ναντβν, «Ι«εν δτι γνωρίζει
  τα «ερί ών δ λόγος Εγγρα
  ♦α καί δέν Εχιι νά άπαντή
  σο ηαρά μόνον ώς ϋκουρ
  γδς ΟΜύθυνος διά την τά¬
  ξιν καί την ασφάλειαν, καί
  αμφότερα ταυτα, εΙ«ε, 6έν
  Βιιταράχθησα*.
  —Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  δτι ή «Εφημερίς τής Ίτα
  λίας», γράφουσα 4«Ι τής
  συναντήσεως τβν υπουρ
  γει δτι αί Αν Μιλάνω συνο
  μιλΐαι τ·ν κ.κ. Τσιανο καί
  Άρράςθά ηιριστραφοθν «ίς
  την εξέτασιν των μεγάλων
  εύρωτΐαϊκθν «ροβλημάτων
  καί των μεταξύ ΊταλίαςκαΙ
  Τουρκίας.
  "Αγγέλλεται Ικ Μαλάγας
  δτι τρία «θνικιστικά αερο
  «λάνα έβομβάρΒισαν την
  εργατικήν συνοικΐαν τής
  πόλεως. >Έκ Σαλσμάνκας
  αγγέλλεται έηισήμως δτι
  οί κθνικιστσΛ τοθ νοτίου μ< τώνου κατέλαβον >τδν λιμέ
  να 'Ελσιέντο. Είς τδ βδριι
  όν μέτ««ον ουδέν τό αξιο
  σημιίωτον συνέβη.
  Έν τή ίοιότητι τού ύπουργού των
  Εξωτερικών τής Νοτιοσλαυΐας θέλει
  κατέλθη είς Αθήνας την 1 5ην Φεβρου
  αρίου ινα συμμετάσχη είς τό συνέδριον
  τής Βαλχανικής συνεννοήσεως ό Σέρ-
  βος Πρωθυπουργός χ. Στογιαντίνο·
  βιτς.
  ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΙΣΪΑΚΟΝ
  ΙΣΧΥΡΑ ΑΓΓΑ1ΚΗ ΜΟΙΡΑ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ_ΕΠΙΣΚΕΨΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου (τού
  άνχαποκριτοΰ μας).—Είς τόν Άσταχόν
  κατέπλευσεν τμηματιχώς άπό τής Κυρι
  »χής μοίρα τού Άγγλικοΰ στόλου τής
  Μεσογείου αποτελούμενη άπό χατα·
  ορομικά μάχης καί μέ επί κεφαλής τό
  ύπεντρέντνωτ «Χούντ»."Αμ<α τω κατά- πλώ τής Μοίρας,άνήλθεν επί τής ναυαρ- χίοος χαΐ επεσκέφθη τόν ναύαρχον κ. ΒΙπλαίηκ ό πρόεδρος τής κοινότητος Άστακού τονίσας την ευγνωμοσύνην χαΐ την συμπάθειαν την οποίαν πάντες οί Έλληνες αίαθάνονταΐ πρός την Μεγά¬ λην Βρεττανίαν. Ό "Αγγλος ναύαρχος απέδωκε την επίσκεψιν την επομένην μετά τού έπιτελείου του.Ειςαχετικήν δέ προφώνησίν τού εδήλωσεν ότι είναι ευ¬ χαρίστησις δι' όλους τούς ίξιωματικούς καί άνοράς τής Βρεττανικής Μοίραις νά επισκέπτωνται ταώραϊα παράλια τής Ελλάδος. ΗΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΩ ΚΑΑΥΗΜΑΤΟΥΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατά την έκδο- θεϊσαν κατάστασιν τής Τραπέζης τής Ελλάδος τό άιχόθεμα χρυσοΰ καΐ αυ- ναλλίγματος τής Τραπέζης ηυξήθη τε λευτα(ως κατά ένα χαΐ πλέον έκατομ μύριον δραχμών. ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΙΙΙΑΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ' ΗΡΟΣΦΥΙΕΣ ΒΑ ΚΑΤΑΙΙΐΑΟΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρβυαρίου (τ·δ βνταπβ κριτβδ μβκ) —Δι' έγκυχλίου της αρμοδίας ύπηρκοΐας αί προσφυγικαί βργανώσεις έκλή Βηααν να ,χαταγγέλλβυν αμελητεί χβύς κα τέχβντας έκ τ«ν προσφύγων διπλάς κατβι κ(ας εί; βάρος των αλλων προσφύγων καί επί ζημ(« των γενικΑν αυμφεροντων τε·6 πρ·βφυγικ·ΰ κβσμου. αι κατανομαι τού εμπορΓκοΤ επιμε λ η τ η ριο υ ηρακλειου Οΰδεμία περικοπή ήμερομισδίων ένηργήσηείς τα έργοστάσια τής χώρας. Περιήλθον είς γνΰοιν χυθ δφυ πουργιΕου Έργασίος φήμαι χυχλο φορβθσβι μιχαξυ τ(Βν ίργατδν, 8τι είς διάφορα έργοατάοια τής χώρας εγίνετο πεοιχοπή ίμΐρομιαθΐων χαχά 5 ή 10 δραχμάς καί δτι ήτο νηαιν ή ίφαρμογή διαφόρων ιύιρ γετικτον διά τούς μιαθωτεύ: δια ταξεων των οπογοαφεισδν συλλογΐ κων ουμβαβεων έργασΕας. Κατόπιν χβν φηιινν χούιων έ δφυπουργώς τής 'ΒργααΕας χ. Δή μητρβτος Ιδωχεν άμίσως ϊετολήν Επως ενεργηθή αχιχιχή Ιρευνα. Έχ χής ερεύνης !έ ταύιής δΐιπι ατώθη, δτι οί χυχλοχοροθααι ώς £> ω φήμαι είνε άποχυήματα τή;
  φανταοΐας έχε!ν«ν, ο£ ίιτοΤοι τάς
  θίτουν εί; χυχλΐφορΐαν χαΐ δ:ι
  βΰδεμΐα βιομη/ανική ή άλλη επι
  χείρηαις προέβη είς περιχοπήν ή
  μιρομιαθίων.
  Έπίοης διεπιστώθη δτι 8λαι
  α( ε&εογετικαΐ διά χίος μιοθωτοΰς
  ίιαχαξεις των αυλλογιχ&ν συμβά
  σιων εργασίας Ιφαρμόζονται δφ'
  Βλων τδν Ιπιχιιρήσεων.
  "Ομιλών σχετικώς μέ χά άνωτι*
  ρω ο χ. δφιιπουργός εδήλωσεν 8
  τι χό δφυπουργεΐον παρακολουθή
  ουοτηΐιαχιχως τ4 ζήίημα χΐ): τη
  ρήσιως των διατάξεως των διρφί
  ρων συλλογικων αυμβάοιων έχ μέ
  ρους των ίπιχειρήσεαιν.
  Έξ αλλου άπδ προχΡές
  ή Ιφαρμογή χαΐ ίλλης ουλλογι
  χής συμβάσεως ττ,ς χων δπο!ηια
  τοποιων καί δποδηιιαχιργαχων
  χαθώ; χαΐ ή χανονιχή πρόσληψις
  χοθ άναλογοθ.χος παοοοχοθ ανέρ
  γων δποδημαχιργαχβν έχ μέροιις
  των διαφόρων χαχααχημάχων χαΐ
  έργαοχηρίων δποδηματοπο ϊχς.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
  ΟΙ ΠΡΟ Υ ΠΟΛΟΓΙΕΜΟΙ
  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΔιεϋκρινΤζον χό ύπουργίΤ
  Τό υπουργείον των "Εσωτερικήν
  δι' ένχυχλΕου τού πρός τούς Νο „-,_.·.
  μάρχας παραχαλεΐ νβ χαϊαίαλω τω< «'νοηοιηβεισαν έγκύκλι * ΓΛ - - Λ" ·"" ύπουργεΐου Ο'κονομι χων σι πάσας τας προσπαθείας πρός εξασφάλισιν τοθ διεξαγομίνου κατ' ϊίος, την 25 Μαρχίοιι, ΠανελληνΙου ίρανου όν Τ ταρτ(σεως έλέγχου χ προϋιολογισμών των Νομι Δ Δ Μ( ΜρΙβ.Ίψ», μ4φ»0.ν «.Ι κ*» «Ρ»»*™· ΔημοοΙοο Δ. ·—-—·—* -*"» * "£-?β~Κη *~5 —' *ς ήίΧ[("ν λΙ χαχανομαΐ επί χαφέ καί άλ λ»ν είδών δπβχθίνχων είς περιορισμιΰς ηαρά τ«]ς αρμοδίας έπιτριπ1)ς χοθ Έπΐμιληχηρίου, χό οποίον προσχαλιϊ δι' δστάτην φοράν χιυς ενδιαφερομένους νά σπιύσωσι νά δπαίαΛωσι τάς βίτήσεις των μετ» την σχετικών πιστοποιητιχ&ν. Αυριον λήγει ή χά χθεΤβα προθεσμΐοι διά χήν &πό των έλαιιμηίριον ηροσκίμΐοιν είς χό Έπιμεληιήριον διχαιολογητι χβν ή δπιυθύνβυ ίηλώσιώς των κερΐ τ6ν ηοσοχή χον ίλαιολάίου χάς οποίας μετέφερον είς χό ' οιχδν χαχά το Ιτ,ος 1932 μέχρι χαΐ 1936, Έθνιχνν Όρφανοτροφείων ΟίχοχροφιΕον. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝ Ι ΝΟΝ δέν εχει εφαρμοσθή καί ώ; πρός ιήν κατάρτισιν καί τόν έλεγχον των προϋηολογσμών τβν Δήμων κσΐ Κοινοτήτων καθότι οδτοι τυνχάνωσι συν | ταγματικώς άνεγνωριομένοΐ Κατά τό χοινοποιηΡέν δβλτΐ σύτοβιοικούμΐνοι όργανισμο!, όν τιμών σταφιβαγοοβς Λον έχοντες πρωτοβουλίαν κσΐ έ οίνου των Γενικβν άποθηκβν λευθέραν δράσιν είς την ρύθ τής Ελλάδος α( τιμαί είς ά ^ισιν τών έχ τ0° κοινωνικοθ νάλωσιν κατά στατήρα 4γγλι κα1 δημοσίου αυτών προσωπι κόν των σουλτανινών Βιαφό κο° άΛ°ρΛΡΛ°-"σΛν Ιδ1ων Τ0111 ρων προελεύσεων είχον ώς έ "®ν ξής την παρελθοθσαν έβ^ομά] 8α: ΑύσχραλΙας 46)—47)—,! Σμύρνης 40)— 58)—, Κρήτης 48)-65)—, ΚορινθΙας 55)— 65)—, ΠερσΙας 37)-48)— καί Καλλιφορνΐας 38)6—39)—. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Πληροφορούμεθατ δτι την ή Πά Κυριακήν τοθ Πάσχα αφικνεί¬ ται είς τόν λιμένα μας τό πε ^ όχρβΤίωχίΓ^ ριηγητικόν «Σαμπολιόν» τής έταιρεΐας «Μεοαζερ'» μέ πολ λούς σημαΐνονχσς ξένους ών ο£ πλεΐστοι είναι Γάλλοι καί "Αγγλοι. Σχοπός τοθ ταξειδΐ ου των περιηγητήν είναι ή έ ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΓΑΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΈχοινοποιήΒΐ] έγ>ύ<λιος διατα γή τοθ δπουργείου τδν Στραχιω τιχβν διά τής δη.οΕος γνωσιοποιεΐ ται δτι είς τϊς διατάξιις χοθ ά ναγχασχιχοθ νίμου περΐ άδειων γάμοα αξιωματικών χαΐ άνθυπα σπιοχβν, δπάγονχαι χαΐ οί έν γέ νει μάχιμοι οπλίται, οί τεχνίται χαΐ Λ μοισιχοΐ. δηαξιωμαχιχοΐ πΐσκίψς τής ΚνωσοΟ κα( των φυλασσομένων έν τώ Μουσείφ άρχαιοτήτων. ΕΠΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΝ Οί τζής φυγόποινοι Δημ. ή Δεληγι&ννης έχ Μιχ λήφθηααν χαΐ παρεπέμφθηχν είς την Είοαγγιλΐαν. Όμοίω, συνελή φθη & Νιχ. Ε. Λιμνΐωτάχης διί τι κατελήφθη μεταφ«ρων πρός έμ πορίαν μεγάλην Π5θόιτ]ία λαθραί Ο ΗΛΕΚΤΡ0Φ0ΤΙΣΜ3Σ·; ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ Κατόπιν σ^εννοήσεως χοθ χ Νομάρχου μεχά χοθ χ. ΔιοικητοΟ Χωροφυλαχής Ή?αχλι(ου άπεφα σ'σθη Γνα, χά φνΐα των χεντρικων 6δων των προαοχιίων χτ]ς πόλεως μένωσιν άναμμένα χαχά την γΐι μιρινήν περίοδον μέχρι τής 5.30 πρωϊνής απαραιτήτως. Σχετικώς παρΐχλήθη νά μεριμνήση εκδίδων χάς δεούσης διαταγάς δ Δ^μος Ή ραχλιίου. ΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟ1 ΓνωατοποιεΙχοιι &χι ι Ε έξΐρχέμι νοι χοθ σχραχεύματος άξιωματιχοΐ διχαιοθνχαι μετά άπο τής ΙξίοΌυ των έχ χ£ν ταξεων χοθ σχραχοθ χων ε&εργετιμάτων των έν ένερ γιία άξιωμαχιχων προχιιμίνου πΐρΐ των έχπχώσεων ΙπΙ χων είαι χηρ'ω> των σιδηροδρίμων χαΐ
  των ατμοπλοίου.
  ΟΙΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ
  ΕΥΛΛΟΓΟΙ
  Είς χήν «Εφημερίδα χων 'Ελ
  λήνων Ν3μιχων> δημοσιεύεται δλό
  κλήρον χό κείμενον άποφίσεως
  τεθ Πρωχοδιχείου Κερκύρας διά
  τής οποίας άναγορεύεται ή άρχή
  ότι ή Γδρυσις ίδίων Όρθοδίξων
  θρηιιχευχιχβν Σ^λλδγων ή Κοινο
  αήΐων άπιγορεύεται.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΖΩΟΚΛΕΠΤΩΝ
  Συνελήφθη 6 Άνβρ. Έμμ.
  Λελεδάκης κάτοικος Μυριοκε
  Φάλων Ρεθύμνης διότι την 15
  ην παρελθόντος έκλεψβν είς
  ζημίαν τοθ Στυλ. Ανδ. Γύτια
  ρη Ιν έ^!φιον. ΈπΙσης συνελή
  φβησαν διά ζωοκλοιιήν οί έκ
  Πρσοβ^Ο τής ίοΜας επαρχίας
  Ιωάννης Έμμ. Μανουσάκης
  αί Έ Εύ Μ
  ης μμ ανουσάκης
  καί Έμμ. Εύαγ. Μανουσάκης.
  Ό λαδέμπ,ρος Χανίων Ν. Ρ, ,^00.
  τίδης έμηνύθτ) δπο τής άγορανο
  μικής δπηρεσίας δεδομένου δτι ά
  5ΪΪ.Ϊ53Τ Λ3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  χήν χμημαχιχήν παράδοσιν'
  χοθ έπιχαχθέντος είς χβς «ποθήχας' Αι 6ν τΡ *Υορβ μ;« κϋμανβεΐοαι
  τού ελαίου. προΐόνχων βΤχον ώς κάτωθι;
  —ΈπΕαης δπιβλήθτ, μήνυσις έ χββλχ,ν^-
  νανχίον «Ο ΣΙμωνος Σ»εφχχ«), α'ποιότητοί δρ.
  ιτλανοδΕου δφασματεμηίρου διότι ι β' ,, „
  ίπώλησε Οφασμα άξίας τριάχονχα ν'
  δρ. χαχά πήχυν, αντΐ 60 δρ.
  5
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Κατ' απόφασιν τοθ διοικητι
  κοθ συμβουλΐου τής Διεθνοθς
  Εκθέσεως θεσσαλονίκης ή
  12η Διεθνής Έκθεσις άπεφα
  σσθη νά τελΐσθ{| άπό χής §—
  26 ΣιπτβμβρΙου 1937.
  ■'
  Ι
  .. )
  ,, ( 20 -21
  .. Ι
  Ι
  •ο. 1β.—16 ·-)
  » ■· ■·
  ιι
  Ηαθραι
  α
  Ι 14.60
  Ι
  ··,
  κοινα ν. 4·οββΙα·
  Αιανικβ*
  ΈξαιρετικοΙ
  λ«·«·ι «■ «9ΐο«.
  «•■«ν«λ. «{«ι*.
  ,. ■' «οιότ.
  28,—
  Γβ-
  Γ 6 _
  42
  40
  31
  Αρχανών τό *1βτ. ••.[40,-41
  «αλαιοΙ ,.
  «Βυ«ου . ..
  Χαροόνια ·ραχ, 1?ο
  ΜΑλι ποιοτικΔς „ -
  Μέχαξα „ 40·.
  Κουκοΰλια ξηρά „ ||#
  Δέρματα βόία „ μ, _
  ■Δρνοβίρμαχα ίοι«. η
  Βρο(Μτ·ν αΐγών
  «αι-
  ΐϋυιπΐ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΊΑΝ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΑΟΓΗΣΙΝ
  ΔΙΒΑΟΥ Ν1ΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ;
  ΕΑΑΕΙΠΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματ»
  έχ Παρισίων άναφέρουν ότι έφημερίδες
  τινές Ανέγραψαν σήμερον την πληροφο¬
  ρίαν καθ' ην μεταξύ των Κυβερνήσεων
  Αγγλίας καί Γερμανίας ήρχισαν δια*
  πραγματεύσεις διά την σύναψιν διπλού
  ναυτικοΰ συμφώνου μεταξύ των δύο χω
  ρών. Ή είδησις αυτή, ή όποία σημει¬
  ωτέον έπροξένησε μεγάλην εντύπωσιν
  είς τούς πολιτιχούς.κύκλους τής Γαλ¬
  λικής πρωτευούσης, Ιδέν έπεβεβαιώθη
  έν τούτοις επισήμως ούδαμόθεν. Πάν¬
  τως ή Γαλλική Κυβέρνησις, φαίνεται
  ότι εζήτησε σχετικώς πληροφορίας έκ
  τής Κυβερνήσεως τού Αονδίνου.
  ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΚ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΘϋΡΗΚΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρβυαρίβυ (τού άνταπο
  κριτού μας) —Νυπτεριναί εΐδήσεις Τέχ Λον
  δ(νου βγγέλλουν (τι «ερβπλάνβν των έρυ
  βοών ΊαπανΑν, έββμβχρδισε σήμερον "Αγ
  Υλικόν θωρηκτβν έκ τΑν περιπλείντων τ«
  'Ισκανιχά παραλια 'Λγγλιχβν πβλεμικβν.
  Ή είδησις γνυσθεΐβα έν Λονδίνω έπρβ{έ
  νησεν άλγεινήν εντύπωσιν χαί οιήγειρε
  την Αγανάκτηβιν τής χοινης γνώμης.
  Ή 'Αγγλικη κυβέρνησις απηύθυνε χατ·
  ηιν αύτοδ σφοδροτάτην διαμαρτυρίαν πρός
  την κυβέρνησιν Καμπαλέοβ, ζητούσα σ*-
  φεΐς έξηγήαβις καί άπειλβδσ» νά λβίβο σχλη
  ρά μέτρα έ«ν έπαναληφθό πκρόμοιος βομ
  βαρδισμβς.
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
  εκ των ιυνομιλιων
  ΤΩΝ ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου
  άνταποκριτού μ-ας).— Κατ' είδήσεις έκ
  Ρώμης ό Ίταλικός τύπος, άαχολούμε·
  νος μέ τας έν ' Μιλάνω συνομιλίας τού
  ύπουργού των εξωτερικών κόμητος Τσι
  άνο μετα τού Τούρκου συναοέλφου
  τού κ. Ρουσδή Άράς έκφράζει την
  πλήρη ικανοποίησιν «ου διά τό φιλικόν
  πνεύμ» πού εξεδηλώθη εκατέρωθεν κατ*
  αύτάς. Γενικώς καί οί Ίταλικοί κύκλοι
  φαίνονται τελείως ίκανοποιημένοι έκ
  των αυνομιλιών των χ. χ. Τσιάνο καί
  Άράς χαΐ των άποτελεσμάτων είς τα
  όποΐα φαίνεται ν' άπολήγουν ήδ
  ται.
  ΕΠΑΝΗΡΧ1ΣΕΗ ΕΝ ΜΑΔΡΙΤΗ
  ΣΦΟΑΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡηΐΣΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ '4 ' Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νυχτερινά ραβι·
  ογραφήματα τόσον έκ^ Σαλαμάνκας
  όσον καί έκ Μαδρίτης άγγέλλουν ότι
  άπό τής πρωΐας τής σήμερον έπανήρχι·
  σεν ή δράσις τού πυροβολικού των
  άντιπάλων καί συνεχίζεται καθ' όλην
  την ημέραν. Τό στρατηγείον ·βού «Ι»ράν
  κο ανακοινοί σχετικώς [ότι έκ τού βομ-
  βαρδισμού δια πυροβολικοΰ, έβλήθη-
  σβ,ν χαΐ κατεστράφησαν πολλαί θέσεις
  των έρυθρών έξαιρετικής στρατηγικής
  σπουδαιότητος.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗγυΚΙΤ ΑΑΚΑΘΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 «1>εβρουαρίου Ι,τού
  άνταποκριτού μας)·— Κατά τηλεγραφή
  ματοε, των έν Ισπανία ξένων άνταποκρι-
  τών υπό τής Έθνικής κυβερνήσεως βι·
  εταχθη καί ήρχισεν ήδη ή έργασία πρός
  άνοικοδόμησιν τού πεοιφήμου άνακτό-
  ρου—φρουρίου Άλκάθαρ τοθ ΤολέΙΙο·
  ϊ·δ Β
  πρ·ο·
  «Χ*
  Γρ
  •Αίιινβν
  τ·ν
  ,ΓΒ«λκ«νι«, έν
  ϊ«ν.
  •Αλλ·τ«
  τ«ν Αίμ·ν, |
  4Υβίβτΐ»·ν έν αι
  οιι Α τβύλβχιοπ
  τής
  ιύφλέκι
  9.νιχλ·νιζον
  ιήν Εύρώηπν ·>
  «; Ιχρι,ξιις τ*»ν
  π «Ι Βιλκανιχ·
  φ· «πό Θ«ν
  χ·ι πάθη καί ύτι
  ηχώς «λλήλευς,
  ί«ιΐλ(·ντ· ·ίς
  ιτρηλ«τεύμβν·ι
  »«{τ«δ κολιμιιιι
  Τέ ίΐπ δμνςκ
  «1 θ
  μ
  «σ«ο
  λ··ί Ιγινι
  έχβρικά
  «νβνιαβν τάς
  βι«··ρ·ς, |
  »4
  βννΐοέθηοβι
  βιαμβν εΐλικριν
  ;«Ρδ<·» φιλ(«δ. £υνενν·ηα ι ( 5Χ τής ν « "■Ρ«««βοβ«ν 5