93878

Αριθμός τεύχους

4490

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  . Ο&ΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΗΒ1Ι0Σ ΣιΙΤ.ΚΤΗ! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ (Ι ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4490
  ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  Μετ" ολίγας ημέρας συμ¬
  πληρούται τριετία άπό της
  ύπογραφής τοδ Βαλκανικοΰ
  Σύμφωνον μβταξύ τής Έλ
  λαδος, Τουρκίας, Εερβίας
  χαί Ρβυμανίας. Επί τί) ϊπβ-
  τείω δέ αύται ουνίρχεται είς
  τβς Αθήνας ή τρ.τη τακτι-
  ΚΠ ίτηοία ουνδιασχΐψις τδν
  κρβτβν τβδ Σύμφωνον, δια
  νβ βσχ·λη6§ μέ τβ ούγχρο
  να Βαλχανικβ χαί δαθνί,
  προβλήμβτβ. Ή ούγκλησις
  τϊ|ς Βνλκανικίις συν.διαοκέ
  ψΐον)(, υπό τάς σημερινάς δι
  εθνκΐς συνθήκας χαί ολίγον
  μολις μκτα την υπογραφήν
  τοδ Εερβοβουλγαριχοϋ σύμ¬
  φωνον, άποχτά εξαιρετικήν
  •λως σημασίαν χ·Ι συγχβν-
  τρώνει τι»ν προσοχήν καί τό
  ενδιαφέρον οχι μόνον των
  Βαλκανικών λαδν βλλα χαί
  τής Εύρωποιΐχϋς χοινής γνώ
  μης ολοκλήρου. Εαί είναι
  ΐύλογον χαί δικαιολογημέ
  νόν Απολύτως τό Ινδιααέ
  ρ·ν «ύτό τό έποίον άποχτά
  ή προσκχής συνδιάσκεψις τδν
  Άθηνβν, γνωατοδ όντως τοδ
  ρόλον τόν οποίον ίπαιξαν,
  παίζονν χαί ίχουν νβ δια
  δραματίσουν είς τό μέλλβν
  τα Βαλκβνιβ, «ν τα «,κλί,κι
  τβν ιύρωπαικβν πραγμα
  των.
  Άλλοτε η Χερσόνησος
  τού Α·μ·ν, ϊθεωρβΐτβ ώς Ιν
  ήφαίστΐιον *5ν σννεχεί δρα-
  οει ή τουλάχιστον Ετοιμον
  πρός {χρη,.ν πβντβτί. Καί ή
  χάθκ γωνίβ τής Χερσβνήσου
  βύτής βπκτέλκι χαί μίαν α
  ποθήχην ίύφλέχτων ύλδνπού
  οννκχλόνιζον καθβ τόσον
  τί|ν Ευρώπην ολόκληρον μ έ
  τβς έχρήξεις των. τΗσαν τό
  τι οί Βαλχανικαί λβ·ί χωρι
  σμένοι άπ· θβνααιμβ μίοη
  χαί πάθη καί ύπέβλίπαν ου
  νεχδς αλλήλους, οσάκις ίέν
  ίκυλίοντο είς τό «ίμβ. οί
  βτρηλατεύμενοι βπό τό μέ
  ν·ς τβϋ πολεμιχβΰ Μολώχ.
  Τβ ίτη δμως π«ρήλθ·ν χβί
  αί σννθήχαι μετεβλήθησαν.
  ΟΙ αλλοτκ ββπβνδως μισβύ-
  μενοι λαβί έγιναν φίλβι. Τβ
  πρώην έχθριχβ χρβτη, διβ-
  χανόνισαν τβς μβταξύ των
  διαφοράς, ίν«ναν σύμμαχοι
  χαί συνεδέθησαν διά στΐν&ν
  δεσμδν είλιχρινβΰς χβί εγ¬
  καρδίου φιλίβς. Ή Ββλκβνι
  χή Συνεννόησις, βπβτίλεί
  σήμερον μίβν πρβγματικβτη
  τβ. "Όσον δέ καί &ν δέν συμ
  μκτέχουν είς αυτήν η Ββυλ
  γαρΚβ χ»1 Α ΆλββνΙβ. Π
  συγκρέτηβις τής Ββλχβνιχής
  είναι ίοχνρβ κβΐ αποτελεί
  οόνβμιν πβγκβσμίως ύπβλβ-
  γίοιμβν. Διότι τβ τίσσβρβ
  Ερβτη τής Συνΐννβήσεωί β-
  ριθμβδν πληθυσμόν κκνηντβ
  περίπον έκβτομμυρΐων χβί
  παρατβοαβυν «{ιβλβγβν στρβ
  τιωτιχήν, αερβπβριχην χβί
  νβυτιχην δύνβμιν. Πιατενβ-
  τβι δέ γενιχβ;, ότι ή βίσις
  τής Ββλχβνιχϋς Σννεννβΐν
  οεως Ιοχυρβπβιήθη ίτι περισ¬
  σότερον μιτβ ,την υπογρα¬
  φήν τβδ Σ.ρβ·β·νλγαρικ·Ο
  βυμφών·« τό οποίον θβωρεϊ
  τβι ώς τό πρδτβν βήμβ πρός
  την προσχώρηοιν χβί τής
  Βουλγαρίας είς τόν σννβσπι
  μόν τδν γϊΐτβνων της.
  Άλλ' έβν είς την Ββλχβνι
  χην χβτωρθώθη ή παγίωσις
  τής ΐΐρηνης *βί της ηρ«μ|βς
  χ«ί άν ε-ι Λβ·ί τεΰ Αϊμ·ν
  οέν βηειλβδντβι απ© κβνίνβ
  έ χ τ&ν ίνδον κίνδυνον, δέν
  ονμββίνει ίνστυχϋς τ· Ιδιον
  χβί Ι{μ τβν Ββλχβνίων.ΉΕν
  ρώηη, Ιδίως Α κβντρική χβί
  Α δυτικη βνβχυχάτβι βπό
  τβς δυνάμεις τοδ πολέμου
  Εβί οί λβ·( της «ίοββνβντβι
  νβ ΐύρΐοχωντβι επί κρατη
  ρ·ς ήααιστκίβν, ετείμεν νβ
  «χραγΒ.
  Ό έμφύλιος πέλιμος τής
  Ίσπβνίβς οννεχιζβμενος εισί
  τι π«ρβ τβς προοπαθΐΐας τβν
  ΐθ «βί τβν ανβρω
  λ |»Ιθ.ν δ
  χη βιχειλήν διβ την Αβυχ(βν
  ί ήΐζ ύϊ
  χβί τήνΐζωην τδν ρ
  χ&ν λβδν. Ή συβσώρευσις
  δέ πλείστων αλλων γκγονό
  των χβί πκριατβτιχδν, ίχει
  έπιφέρει τόν πολεμικόν κορε
  σμόν χβί Ιχει ήλεχτρίσει έ
  πικινδύνως την βτμ·ονβΐρβν
  τής νπρασμένης ηπείρου
  μβς. Εβί παρ' ολβς τας έλπί
  δβς χβί τβς
  χαλαρώσεω;
  ενδείξεις περΐ
  τής εντάσεως
  τδν σχίσϊων τδν Εύρωπαϊ
  χβν Ερατδν μετβ τβύς
  λογβυς τδν χ. χ. τΗν
  τεν χβί Μπλβύμ χβί την
  υμφωνίαν ίλων τδν μέγα
  ,ων 5υνάμεων ίπί τοδ Ίβπβ
  ηχοδ, οί χίνδυνοι τής πυρκα
  ϊάς δέν , έξέλιπβν δυστυχώς.
  Αντιθέτως μάλιστβ, τβς τε
  λευτοιίως ημέρας ηύξήθηοβν
  έκ νί·ν μετβ την έπίοημβν
  Ανακίνησιν υπό τής Γερμα
  νίβς τβΰ ζητήμβτος τής επι
  στροφης τδν &πβικιδν της·
  Δεδβμένσυ δέ ίτι βίς περί
  πτώσιν έκρήξεως πολέμου ίίί
  ίονδήποτε σημείον τής Εύ
  ρώπης,θβ είναι έξβιρετιχβ δύ
  κολβς έ έντ·πιβμ·ς τού καί
  μάλλον βέβαιον θεωρεΐχαι
  τι θβ έκκκταθή είς έλόκλη
  ρβν τόν κόσμον, είναι νομΙ
  ζομεν δικαιολογημένη Α ονγ
  κίνησις τΑν οποίαν αίσθάνβν
  τβι σήμκρον έκ τής ΐύρωπαϊ
  κης ριυστέτητβς χβί οί Ββλ
  κανικοί λα·1, μολονότι ·υτε
  αφορμήν κρός πόλεμον θά
  δωσουν πβτέ, ούτε θά ηθκ
  ,βν νβ μεθίξευν βπωσδήπβ
  ε είς πολεμικήν περιπέτβι
  αν. Άλλ' είπομεν. Ή θύελ
  β τβδ πολέμου δέν θβ πε
  ιβριοΒο είς τα σύνβρα τδν
  κρβτδν μονον πβύ θβ τόν
  πρβκαλέσβυν, αλλβ θά έκε
  χταθι) παντβν.
  Θά παρασύρη λοιπόν χατ'
  ανάγκην χαί την Ββλχανι
  κήν, εάν {έν είναι είς θέσιν
  αμυνθή, εάν δέν χβτωρ
  θώση νά ύψώσο τΑν συμπα
  γή δύναμίν της ώς τείχβς
  Πρός αίαν Ίσπανικήν ένότητα;
  άποοσπέλαστον χαί αν δέν
  εκδηλώση εγκαίρως όμόθυ
  μόν την απόφασιν τδν λαδν
  της νά ζήσ·υν έν διαρνςί εί
  ρήνα μακράν βπό την δίνην
  τής πελεμιχής τριχυμίας.
  Δια τόν λόγον αυτόν άχρι
  βδς χαί φρονούμεν ότι ή
  σύγχλησις της Βκλχανιχής
  Διασκέψεως μετβ δεκαήμε
  ρβν είς την Ελληνικήν
  πρωτεύουσαν, την αν μβολ(
  ζουσαν τό αιώνιον χαί αχα
  τάλντον πνεΰμα τής είρή
  νης, άηοχτα ίδιαιτέρβν όλως
  σηβυδαιότητα είς σημαοΛαν.
  Διότι φανταζόμεθα ότι είς
  την διάσκεψιν αυτήν θβ λν
  θβΰν έλοσχερως, ολα τβ με
  ταζύ τδν χρβτβν τής Σννεν
  νβήσιως ζητήματα, θα χαθβ
  ρισθ$ σαφώς ή θέσι, των Ε
  νβντι τδν διββνων πρββλη
  μάτων χβί τής διαμβρφβυμέ
  νης έν Εύρώπα χαταστάσε
  ως χαί θά διατρανωθά ή βπό
  βάσις χβί στβθερβ θέλησις
  τδν Βνλχανίων νβ μείνονν
  μακράν των διεθνδν διχνέ
  ξεων χαί νβ πρβστατεύοουν
  την ειρήνην των, μέ χάθε
  μέσον. Ιδιαιτέρως ή Ελλάς,
  ουδέν μϊσος πρός ούίένα
  τρέφουσα όντε χαί είς έδβ
  φιχάς έπεχτάσεις βπββλέ
  πόνον, άπό ένα φλσγερόν
  πόθον διαχαίεταΐ: Νβ ζήση
  είς διαρκή ειρήνην χβί φιλί
  βν μέ τούς γείτονάς της χβί
  τούς άλλον; λαβύς. Εαί Ε
  χβυσα ώς ίδανικόν της την
  ειρήνην χβί την ελευθερίαν
  χαί την ιδικήν της χαί τδν
  γειτόνων της, θα ιδα μέ έ,αι
  ρετιχήν αγαλλίασιν παγιου
  μέν ην την ασφάλειαν έν
  τω Αΐμω χαί χατωχυρεύμε
  νόν τό παλαιόν δόγμα: Τα
  Βαλχάνιβ διά τούς Ββλκα
  νίους. Καί θβ είναι ευτυχή;,
  έβν πρό; την χβτεύθονσιν
  αύτην στρβφζ, ώς πιστεύεται
  χαί η συνερχομένη μετ' όλί
  γας ημέρας Βαλχανιχη Διά
  σκέψις.
  ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΜ
  ΝΑ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ίανουάριος (διά
  τοθ ταχυδρομειον).—Μίαν έξαιρετι
  χά ενδιαφέρουσαν άνασκίπηαιν «0
  ρ εξαμήνου ι-0 έμφυλίου Ε
  οηανιχ&0 πολέμου άπό πολιτινής
  απίψειος ίημ^σιιύει δ γνιβοιδς
  δημοαιογράφος χ. Ζώρζ Ροτδάντ,
  έ οποίος τια( ηχολιΰτΐηοε την ί·
  σπανιχήν πιριπίτειαν ώς άπιοταλ-
  μίνος τβν γ^λλιχδν Ιφτ/μερίδ»ν
  τής διξιβς χαί ιδίως τοθ «Χ^ονοι»
  καί τοθ <Φιγχ«[ έ». Ό χ. Ροτβάντ παρέμεινεν είς τ^ν Ισπανίαν τοθ Φράνκο, επανελθών δι είς την Γαλλίαν πρό τινος μόλις, έκθέτιι τα γενιχα ουμπεράσματα τού. «Ή σημαντιχιυτέρα ϊψΐς τής Εοπανι- χ^ς περι«ετεΙ«ι—γράφει—.είνε ή εξέλιξις τ&ν Ιύο άντιπάλων Ίσπα ν ι© ν χατά τους ϊξ τελευταίους μή νας. Ή εξέλιξις οθτη ιΐνε λίαν Ινδιοφέρουοα. "Ας Ιίωμιν πρβτον ουμβαίνει ;.ιΙς την κυβερνητι¬ κήν πλευράν, ίπου ιίνε πιριοοό τΐρον Ιχϊηλος ή οημειηθιΤαα με· ταβολή. Ή 17 Ιουλίου 1936 δτε ή συνεχιζομένη Ιπανά- έοημείωοε την έναρξιν μι λ ί ημ «ς βαβεΕας πολιΐιχής χαί χοινωνι· ή έπανααταοιως είς την παρα· μείνασαν υπό τό χαθεο-ώς της ■ΙαδρΙιης Ίάπανίαν. Ή διαδιχα αΐα της ίπαναοταοεβς αύτ*)ς & π*5(ξιν Ιξαιριτιχώς ραγδαία. Ή μένη 26ναμις ή όπιΕα είχεν άπο μεΐνΐ εί; χείρας τ*)ς κυβερνήσεως ήτο ή έθνιφριυρά, ή Μϋίζίβ Βπευ εκυριάρχουν οί εργάται νηι άχρας άριοιε{ας. "Ολαι αί έξ οίαι περιήλθον ςθτω ι2ς χείρας |ργα*ιχ§ν Ιπιιροπβν %ί άκρα λ 'Βργ«·ι»αΙ ίπιτροιια διεχειρΐζοντο τα έργοοτάοια, έρ· ρΰθμιζον τ&ν Ιπιοιτισμόν χαί χά τηύθυναν την άοτυνομίαν. Έσχη- ματίοθησαν συμβούλικ συνοιχικχά <αί είς χάθε πολυχατοιχΐαν άχί- μη. Είς χάθε οτρατιωτιχην φί· λαγγα δπήρχε μΕα έπιτροητ), ή 4- ποΕ« άπεφάοιζε περΐ τής πορεΐας την επιχειρήαεων. 'ΚηιτροπαΙ δι· ^ύθυνον την ζ»ήν τϋν δίμων χαί την κοινοτήτων. Αί έφημέρίδις έ- τέθηοαν οπο τόν έλεγχον έπιτρο ηην. "Ολαι ?έ ούιαί α Ε έπιτροπαΐ ήσαν άναρχιχαί, αί οποίαι χαί Ι γιναν ταχέως παντοδύναμοι. Συμ¬ φώνως πρός άναλλοίωτον νομόν, ή έπανάοτασις έπροχώρηοε μιχρΐ τής άκρας άριοτιρας. Συμφώνως, δμως, πρός νόμον έπίοης «ναλ λοίωτον, ήναγχάοθη κκτίπιν νά άνακρούση πράμναν χαί νά επι σιρίψη πρός τα οπίοω. Ε6ριοχίμιθα σήμερον—ουνεχΕ- ι δ χ. Ροιδάντ—είς την άπκρ χήν Βύτής ττ]ς δπαναχωρήσεως Οί χυβερνητιχοΐ άνιελήφθησαν πράγματι, 8τι άπό οτρατιωτιχής άπίψιως είχον ανάγκην μεγαλυ τέρκς συνοχής καΐ πειθαρχίαν 'Αντιλήφθηοαν έπίοης δτι έκιν δύνιυαν νά δπιραχοντίοουν κΰς οχοπεύς των, βιαζέμινοι πολύ Ο5'.ω ιίς την Κατα?ωνΙαν προ· κληθή Ιξέγιρο'ς τβν άγροτβν χ» τ ά ττ)ς δμαδιχής έχμεταλλΐύοεως ιων γαιών. Είς την Βκρχιλώνην έοημειώβη Ιλλιιψι; άρτου- Τέλος αί ταραχαί πιί» προεχλήθηοαν ά πό τα καλούμενα «άνεξέλεγχβ οτοιχιΐα» έκιύραοαν τίν πληθυ ομόν. Ό Ινοπλος λ«β( ι(χ·ν άρ χίσιι ν" άιτομοικρύνεται άη& το χοάτος. Τώία έπανέρχετκι είς αυτί. Τα σημερινά θέματα έαιο τεριχής προπαγάνδας των χυβιρ νητιχβν είνε: τάξις, πειθαρχΕα, σιβχαμος πρός τάς άποφάοεις των νομΐμων αρχήν. Καί τό χά ραχτηοιστιχώτερον είνε δτι την νέαν αυτήν τάσιν την δποατηρί ζουν 4π4 τινος σφοδρώς τό ί άπαν ι χον κομμουνιστήν χ4μμ* χαί ή Γενιχή "Ενωσις Έργατδν, πού ήσχν πρ4 τίνων μην©ν, &πί? τής διντατορΕκς τοθ προλιταριάτοκ. Ή έπιχρατοθσχ σήμερον τάσις εί νέ νά παύση ή έξουσΕα των επι τροπων χαί νά αναστηλωθς ή πά λαι» χρατιχή ΕεραρχΕα. Τό χρά τος χατώρΗωαε νά διοχετεύση είς την τάξιν αυτήν τάς λαϊκάς μάζας, επί των οποίων μέχρι πρ4 τινος ιΐχε χάσει π£σαν επιρροήν. Η5η λέγεται δτι θά επαναληφθή δράσις των πολιτικην χομμά ων χά Ι ιδίως τοθ σϊσιαλισιιχοθ, :ό δποΐον ένδεχομένως θά συγχω «υθή μέ τό χομμουνιατιχσν. Επί ης καταβάλλεται σύντονος προ σπάθεια ττ]ς δημιουργίας ταχτι χοθ στρατοθ, μέ αυστηράν πειθαρ χίαν, δ δποΐος ν' άντιχκταστήση έντδς δλίγου την έθνοφρουράν. Πά ά την αντίδρασιν των άναρχι κων, οί δπςΐοι ίέν δέχονται την ; αοιν την πολιτικών κομμάτων χαί την δημιουργίαν ταχτιχοθ στραιοθ, τί γεγονος είνε δτι ή χυβερνηιιχή Ισπανία διοχετεύι α ι πλέον' πρός Ινα μετριοπαθη* σο σιαλισμίν. «ΜεταρρυθμΕσεις. άλ ,ά χαί τάξις. Αυτο «ρχ'ζει νά γίνεται το οόνθημα μιδς μειονο ψηφίας, ή 4ποία δμως έξελίβσε ται ιΖς την πλειονοψηφίαν τής αυριον». Καί τί σϋμδαίνει είς τό στρα τέπεδον την έηαναστατών; Πρώ τη τάσις—γράφει πάντοτε δ χ. Ροιβίντ—είνε ή ενίσχυσις τής έ ξουσίας την αρχήν είς βάρας των έθελοντιχην δργκνώσεων. Ή πρδ σφυιτος δποταγή την φαλαγγιτων χαί τ&ν χαρλισταν έθελοντην είς την στρατιητιχήν . πειθαρχίαν, δ η£]ρξεν ή άποχρυστάλλωαις ττ]ς τάσεως αυτής. Δευτέρα τάσις: τί συντηρητιχον στοιχείον χάνιι Ι δαφος, τό δποΐον χερδίζουν εί με τχρρυθμισταΐ οί δπιΐοι δποστηρΐ ζοντκι άπο τους περισσοτίρους στρκτιωτιχοος άρχηγοΰς. Τέλος τάσις πρός την μετριοπάθειαν: Περισσατέρα άνεξιθρηαχεία, δλι γωτέρα «διαλλαξΐα έναντι τ&ν πολιτιχ&ν δοξασι&ν. Ό τελευταΐ ος λέγος τοθ Φράνκο, κατά τα έγχαίνια τοθ ραδιοφωνιχοθ σταθ μοθ τής Σϊλαμίνχας είνε χαρα χτηριστιχδς. Ό Φράνχο έπέμεινε χυρίως επί τριβν σημείων: «θε λομεν νά κάμωμεν μίαν Ισπανίαν κοινωνικήν, ένδΐκφε?ομένην διά τάς τάξεις, αί δπιΐχι Ιως τώρα έδεινοπάθησαν. θέλομεν νά την κάμωμεν κοινωνικήν δι* βλους. είνε χαθολιχή, άλλ' άνιξίθρη οχος». "Ολ' «υτά δύνανται νά ου νοφισθοθν είς μίαν φράσιν: «Τα ξιν, άλλά χ~1 μεταρρυθμ£σεΐ{>.
  'Αλλά τδτε—θά ήμποροθβε κα
  νεΐς ν' άναφωνήση—εάν ο Ε χυ
  βερνητιχοΐ ι&χονται περισσι τέραν
  τάξιν είς τάς μεταρρυθμίσιις χαί
  εάν οί επαναστάται έπιθυμοθν τα
  ξιν συνοδευομένην άπό μεταρροθ
  μίσεις· δέν θά χαταστ^ δυνατόν
  μίαν ημέραν, νά ευρεθή βάσις συ
  νεννοήσεω;; Είνε δυνατήν. Άλλ'
  είνε δυστυχ&ς ευκολώτερον νά
  συνδι«λλ«γοθν αί ιδέαι παρά οί
  αΊιθρωπο!».
  Τό γεγονος είνε δτι είς την Ί
  σπανίαν προβλέπονται περίεργοι
  έξελίξεις. Ό χ. Ροτβάντ βεβαιώνει
  δτι έφ' δσον ή χοινή γνώμη «ρο
  σκνατολίζεται, είς τό κυβερνήτι
  λό στρατόπεδόν, πρός ίνα μετριο
  πάθη" μεταρρυθμισμόν, «νέρχεται
  τό βατρον τοθ χ. Πριέτο. Ό χ.
  Ίνταλένθιο Πριέτο είνε δ αρχη
  γος τ^ς μετριοπαθοθς μερίδος τοθ
  σοσιαλιστιχοθ χέμματος τής 'Ισπα
  νίας, έν αντιθέσει πρός τόν χ.
  Λίργχο Καμπαλλέρο, αρχηγόν
  τής άκρας, άριστεριίς πτέρυγος
  τοθ ίδιον χΐμματος. Αέγεται δτι
  επίκειται χυβερνητική μενβ
  είς την Βαλένθιαν χά Ι διι ό πρ4ε
  ϊρος 'Αθάνΐα θ' αναθέση την πρω
  θυπουργίαν είς τ&ν χ. ΝεγχρΙν
  στενον φίλον τοθ χ. Πριέτο.
  'Υηαρχουν ήίη σοβαραί ένδεΙ
  ξεις—-γράβει ό χ. Ροτβάντ—6τι
  ή Μέοχα ?ιν 4νπμετ»ι»Ιζει λ
  Ι ΑΗΑΓΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΟΣ
  ΤΩΝ Τ1ΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Όμιλον εχρός τοός δημο
  σιογράφους τβν, Άθηνβν ό
  οφυβουργός τής 'Αγορανο
  μΐας κ. Μαγιακος έβήλω
  σιν δτι ή τιμή τοθ άρτου
  επί τοθ «αρόντος τούλάχι
  στον θά καραμΐΐντ] ή αυτή
  ώς καί μέ||ρι σήμερον. ΚαΙ
  δτι ελήφθησαν δλα τα α«α
  ραίτητα μέτρα διά την έ
  «άρκιιαν σιτηρβν καί την
  διατήρησιν τβν τιμβν τοθ
  άρτου είς χαμηλά όνωσδή
  «ότι έκί«δα. Έκ «αραλ-
  λήλου, εγνώσθη δτι έγένβ
  το βΐς τάς Αθήνας μινάλη
  σύσκιψις τβν άρμοδίωνδιά
  τόν οριστικόν καθορισμόν
  των «οιοτήτων των Αλιύ
  ρυν καί τοθ άρτου, διά
  την διευθέτησιν τοθ ζητή
  ματος τβν άλιστικβν καί
  τόν έλεγχον έβί τβν άλευ
  ροβιομηχανιων καί διά την
  λήψιν τέλος δλων έκΐίνκν
  τβν μέτρων |άρις είς τα ό
  κοϊα θά κατορθωθή νά έξα
  ιαλισθθ |καΙ ή έτΐάρκιια
  καί ή χαλή «οιότης τοθ άρ
  τού καί ή «ροσφορά τού «Ις
  ύνσφιρτάς διά τόν λαόν τι
  Ά-οΒιικνύιται κατ' αϋ
  τόν τόν τρόνον δτι ή Κυ
  βέρνησις άντιλαμβάνΐται
  λήρ«*ς την σημασίαν την
  ό «ο (αν Ιμ,ιι ή ιξασθάλισις
  τοθ ψ«·μιοθ τοθ λαοθ καί
  κάμνει δτι τής ιΐνι δυνα
  τόν καί δτι τής ι«ιτρ6τ.ουν
  αί κρατικαί δυμάμιις καί
  τα νΐριθώρια τής έξουσΐας
  της «ρδς τόν σκονόν αυτόν.
  ΚαΙ ήτο «ράγματι £«ιβι
  ίλ,ημάνον νά ένδια·«ρθβ Ι
  |ιαιτΙρ«·ς ή Κυβέρνησις
  διά τό ζήτημο τοθ άρτου.
  Διότι δσον καί άν ή τιμή
  τού άρτου είς την χώραν
  μας είνε ιαμηλωτέρα, «αρ·
  δτι είνε είς δλα τα άλλα
  κράτη, έν τούτοις ιΐνι άρκι
  τα ύψηλή Ιν συγκρίσεινρός
  τούς μισθούς καί τα ήμερο
  μίσθιατ τοθ έργατικοθ μας
  «ληθυσμοθ καί κρός τα 8σο
  δα ν>νικώς τοθ λαοθ μας.
  Διδομινου δι άκόμη δτι
  παραλλήλως «ρός την αθ
  ξησιν τής τιμής τοθ άρτου
  άνετιμήθησαν καί δλα τα
  άλλα «ίδη τής διατροφής
  καί τής «ρώτης άνάγκης
  έξ αίτίας τής διιθνοθς νο
  μισματικής διαταραυής
  καί «ολιτικής άσταθΐΐας,
  Κ«ρίς νά γίνη βλήρης άνα
  ■ροσαρμογή καί των μι
  σθΑν καί τβν ήμερομισθί
  «ν, οθτε καί αύτόματος β< βαίΜς καί άνάλογος αθξη σις τοθ έθνικοθ «λούτου, καθίσταται φανερόν δτι ή ζ«*ή των £ργαζομ£νΜν.Ιδ(α ϊάξικν γΐνιται δυσκολντέ ρα καί «ιρισσότιρον τρα ^εΐα καί σκληρά. Είναι έ «ο μένως άνάγκη νά συνΐ|(σα ή Κυβέρνησις τάς «ροσνα θείας της βρός συγκρατη μόν των τιμβν τοΰ άρτου καί τβν ιΐδβν τής «ρώτης άνάγκης καί τοθ κόστους γινικά τής ζωής ιίς ΰ«ο φιρτά κάνως έκίνιδα, μ« Μρις δτου άρχίσο καί βΐς την χώραν μας ή σημιιου μένη ήδη είς τάς μινάλας χώρας οΐκονομική βιλτίΜ σις καί έκιτΐυχθΑ βαθμιαί «ς ή άναγκαία οΐκονομική άναηροσαρμογή. Άλλά τΐιστιύομιν δτι τό καθήκον της αύτό θά τό ένιτιλέσο έξ ολοκλήρου ή Κυβέρνησις μέχρι τέλους, έκδηλώνουσα όλην την στοργήν καίτην αρμόζου σαν άγά«ην κρός τάς άβο ρωτέρας τάξιις καί έξασφα λίζουσα άντί ηάσης θυσίας τό ψωμί τοθ «τ«||οθ λαοθ. ΗΟΔΟΣ ΜΟΧΟΥ- Επί τβλουςΙ Ή4 6βός ΣταλΙβος—-ΜοχοΟ, θα κατα- σκευασθ(|- Αυτό τουλάχιστον προκύπτει έκ τής τΐροκηρυχθεί σης σχβτικής βημοπρασίας υπό τοθ ΤαμβΙου έπαρχιακής όδοποιΐατς. Τό γεγονός είναι όμολογουμένως άξιοσημεΐω τον λόγω της έξαιρβτικήςσπου δαιότητος την όποιαν Ιχει ή όβός αυτή. Ημείς έκφράζον- τες την χαράν μας διά την διχαΐωσιν πολυετών κοινήν μετα των Μοχιανών άγώνων διά τό ζήτημα αύτό, θεωροθ- μέν υποχρέωσιν μας νά ίξά ρωμεν συγχρόνως καί την βραστηριότητα την όποιαν ε¬ πιδεικνύει 6 σημερινάς πρόε- βρος τοθ ΈπαρχιακοΟ ΤαμεΙ- ου, νομάρχης κ. Μάρκελλος. Καί νά τονίσωμεν προσέτι βτι αί εργασίαι θά πρέπει νά ου· νεχισθοθν ανευ βιακοπής μέ- χρι πλήρους αποπερατώσεως τής όβοθ αυτής. *** ΗΠΡΟΙΦΥΓΙΚΗ ίΤΕΓΗ· Φαινεταιι δτι ή Κυβέρνησις έχει σταθεράν χαί οριστικήν άπό φασιν νά λύση ριζικης τό ζήτημα τής στεγάσεως την άπόρων προ ον την δημιουργίαν κομμουνισχι ης Ίβπανίκς, βπως χαί δ Μου σολίνι ίέν πιστιύει πλέον δτι θά Ιδρύθη μία φαβιστιχή Ισπανία. Καί φαΐνεται δτι δέν θά άργήοη πολο ή ήμέρκ, χατβ την οποίαν θά ήτο δυνατάς δ συμβιβασμός^με ταξύ τής στάσεως Πριέτο.χκΙ την έπανασταχών. Αυτόν τόν συνδυασ μόν δποτίθεται δτι εΐχε χατά νοθν δ χ. Έντεν, δταν έβήλασεν είς την Βουλήν την Κοινοτήτων δτι «επίστευεν βτι ή "Ισπανίαν δέν θά απολήξη ιύτεείς χϊμμουνιστι χον, ίθ,ττε ι£ί φασιστιχόν χαθε οτώς». ΚβΙ τό 6ίρα1βν είνε δτι δ χ. 'Βντιν ίΐν ά σφΰγων. Α&τό τουλάχιστον έξάγε ται άπό τάς αλλεπαλλήλους ένερ γείας της επί τοθ ζητήματος ού τοθ χαί άπό τάς επανειλημμένας έγχυχλίους τάς οποίας απηύθυνε πρός τάς χατά τοπους αρμοδίας υπηρεσίας νά υποβάλωσιν είς τό κέντρον λεπτομερείς πίναχας την μή στεγασθέντων εισέτι προσφύ γων. Όμολογουμένως δέ, είνε χ«ι ρός πλέον νά λήξη αυτή ή θλιβε ρά υπόθεσις χαί νά παύσουν τα μ?ρτύρι« τοθ χίσμου α&τοθ δ δ πιΐβς επί έτη ήδη δικμένει είς τρώγλας,'είς αποθήκας, είς τζαι μιά χαί άνθυγιεινά χαί άχατάλλη λα εντελώς μέρη. ΑΥΤΟΠΡΟΖΤΑΖΙΑ- Τό ΰφυπουργεΐον τής Ά γορανομίας συνιστά είς τούς καταναλωτάς νά καταγγέλ λουν τούς οίσχροκερδοθντας έπ[ τοθ ελαίου. Όρθή βεβαΐ ως ή σύστασις. Άλλά φρο νοϋμεν Βτι καί χωρίς την σύ στάσιν τοθ ύπουργεΐου θά £ πρεπε νά ύποβάλλουν οί κα ταναλωταΐ καταγγελ'ας έναν τΐον έκεΐνων οί όποΐοι οίσχρο κερδοθν είς βάρος των. Διότι όφεΐλουν βεβαίως νά προστα τεύσουν καί μόνοι,των τα συμ ψέροντά των. ΚαΙ φανταζό μεθα δτι άπό κανένα δέν λ·( πει τό αΤσθημα της αύτοπρο στασΐας. ΕΚΤΟΖ ΝΟΜΟΥ· Τό 1 ΙρωτοδικεΤον τί|ς Κερ κόρσς εξέδωκεν απόφασιν διά της οποίας άποφαΐνεται ότι οί παλαιοημερολογΐται .βπως καί κάθε αλλη θρησκευτική α"ρϊβις, Ρέν έπΐτρέπιται ν* άποτελέσουν άνεγνωρισμένον νομικόν πρόσωπον. Δέν ιΐμ- ποροθν δηλαδή νά όργαν«- θοθν. τΑρα, οέν έκιτρέπεται καί νά δροθν καί νά κινοθν ται καί νά προπαγανοΐζουν τάς αρχάς των διότι Αν τοιαύ¬ τη περιπτώσει παρσβαΐνουν τούς νόμους τοθ Κράτους,
  Α ΠΟΡΘΩΣΙΖ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό μου
  οικό τιαρσλήοημα! «Μελωδίες καΐ
  ΡυΘμοΙ τοθ 1936». Πρωταγωνιστοϋν
  "Ελινορ Πάουελ—Ρομπέρ Τεϋλόρ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Μνσς
  κολοσσός: «Γκολέμ» (3> τραγικάς
  Βασιληας) μέ τόν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  καΐ τους ΖερμαΙν ΏοαΙ,Ροζέ Κάρλ.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_Ζ_ΩΗ-
  Τ«ϋ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΌ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Βνας «κβμπ βρίαμβος:
  Ο ΓΙΓΑΣ ΤΗ! ΟΟΟΝΗ2
  ποΰ μαζύ τού δέν μπο
  ρεΐ νά αυγκριθή χ«νε(ς.
  Ό Κβλβσαβς τής τεχνης:
  ΧΑΡΡΥ
  ΜΠΩΡ
  £τήν πρώτη έφετεινή
  χον έμφάνισι:
  II
  ΤΡ1ΓΙΚΟΣ ΒΑΣΙΑΙΑΣΙ
  ή δυναΐώτερη ώς τώ-
  ρα δημιβνργία τ·υ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΡΟΜ ΕΞΠΡΕΣ
  ΜΕ ΤΟΝ
  ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΪΤ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΤΡΑΠΚΗ ΤΣΛΡΙΝΛ
  ΑΝΟ.ΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  -ών Μιτόκ«ν τ^ς Άνων
  Ηλεκτρικήν Έταιρείας Ση
  τείας είς τακτικήν Γενικήν
  Συνέλευσιν.
  Κατ' απόφασιν τοθ Διοιχ. Συμ
  βουλΕου χαΐ συμφώνως τιΐς άρ-
  θροις 10 χχί 11 τοθ χαταστατι-
  χο0, χαλοθνται οί χ. χ. Μέτοχοι
  πρός συγχροΊησιν τής, έτησίας τα
  χτιχής γενικάς συνελεύσεως την
  31ην ΜαρτΕου 1937 ημέραν Κυ¬
  ριακήν χαί ώραν ΙΟην π. μ. έν
  τ| αιθούση των γραφείων τή, Έ
  ταιρεΕας έν Σητεία.
  θέματα ημερησίας διατάξεως:
  Ιον) 'Υποδολή τής επί τοθ Ί
  αολογιομοθ χαί πεπραγμένων
  1936 εκθέσεως τοθ Διοιχ. Συμδοο
  λίου, ώ; χαί τής έκθίσΐως των έ
  λεγχτων.
  2ον) "Εγκρισις τοθ ίσίλογΐσμοθ
  1936 καί διάθεσις χερδων.
  3ίν) "Απόφασις περί ίπαλλ <γής των μελ&ν τοθ Διοιχητιχοθ Συμ βουλίου χαί των έλεγχτων άπο τής ευθυνής διαχειρίσεως χαΐ Ι λίγχοιι 1936. 4ον) Έχλογή Ιύι έλεγχτβν χαί των άναπληρωτων αυτών δια τέ Ιτος 1937 καί χαθορισμός τής ά- μοιβής αυτών. 5?ν) Έχλογή ενός μέλους τοθ Διοιχ. Συμδουλίου είς αντικατά¬ στασιν τοθ έξερχομίνου λίγφ λή¬ ξεως τής θητιίας τού χ. Μιχ. Λαντζανάχη. Οί Ιπιθϋμοθντες νά μετάσχιοαι τής γενικής συνελεύσεως χ. χ. Μέτοχοι ή άντιπροαωποι αυτών, δ ποχρεοθνται νά καταθέσωσι τιύ- τίτλους τ»ν μετοχων των χαί ιίς τό Ταμείον τής Έταιρείας ή πά ρά ιω ταμιΕφ Παρακαταθήκην χαί Δανιίων ή καρά τινι έν Έλ λάδι 'Ανωνύμω Τραπιζιτιχς έΐαι ρεία, προσκομίοωαι δέ μέχρι τής 6ης Ιίαρτίου έ- Ι. ιίς τα γραφείω ττ]ς Έτκιρείας, τάς άποδείξιΐς χαταθέσιως, χαίώ; χαί τα Ιγγρα ψχ ττ)ς άντιπροσβηείας των. Έν Σητιία τ$ 27 Ίανουαρίου 1937. Ό Πρίεϊρος τοθ ΔιοιχητιχοΟ Συμβουλιον. Έμμ. Ε«ρ«β«λ«χηί 28ον Ό Λιό εφάνη πρός στιγμήν χά τάπληκτοί, άλλ' δταν ΐίίε δτι δέ τοθ συνέβη τίποτε χαχο άνταπίϊω οε το φΕλημχ μέ δλην την άφέλΐι αν μέ την όποιαν τοθ τό Ιδωσι ή ώ?α(α ίθχγεν,ής ή δποία ίφοροθα Ορασμα διαφορετιχοθ χρώματο άπδ τίς αλλις. —θεί μου δέν Θάγλυ·ώ3η, εί πά ψιθυριστά μίσχ οτά δόντΐι μου. Άλλά πρός μεγάλην μου ϊχπλη ξι χανίνας δέν ϊκΐνήθ- έναντίο τού. ΜερίχοΙ ϊϊειξαν μόνον μιά έ φρ,χσι πιριφρονήσεως άλλά οί πι ρισσίτεροι έχαμογέλαοαν δττω χαμογε?? χανεΐς οτΐ παιΐιά ποΕ κάμουν τρέλλις. Άργίτερα δια έμάθαμε τα ήθηχαΐ,ίθιμα των χά τοΕχων Ιξηγήσαμι τδ μυστήριον Οί γυνβΐκις τοθ Άμοχά/χιρ εΓν ίσάτιμΐς μέ τβυς ά τής φυλής, ή τής «οίκ
  γινιίας» δπως ταν ένομάζουν ο
  Άμοχϊγχιρ χαί ούτος είνε 6 άνώ
  τερος άρχηγό(. Ό Μπιλαλί, παρα
  δεΐγματος χάριν ήταν ί »πατέρα(»
  τ|ς φυλ<;ς ή οικογενείας αυτής ή δποία άπετελιϊτο άπδ έπτά χιλιά- δες ατομα. Κατ& τα ϊθιμα των Άμοχάγκερ δταν μ(α γυναΐχα ήθελε νά δείξη την προτίμηοί της σέ Ιναν δ προχωροθσΐ πρός αυτόν, Βπως Ι καμε ή ώραΕα,Ιθανενής στόν Λιί καί τον φιλοθαε δημηο'α. Εάν κα ό άνδρας τής άνταπίδιδι το φιλή μα τίτε £ γάμος έθιωρεΤτο τελΐιω μίνος χαί οΕ ίύο θά ζοθσαν μαζ Ιιος δ τού 6 Ινας άπό τους δόο 1- παυε νά ένδιαφίρεται διά τον ά λ λον, όπίτε έπήρχιτο αυτομάτως διάλυσις. Μίλαταθτα, οί γάμοι δέ βελύΐντα τόσον ιυχολα δσ^ν μπο- ροθσε νά φαντασθς κανεΐς. ΟΕ χαυ γάϊεζ ήσαν άγνωστοι γιά τα ζη- τήματα αυτα. "Οίαν μία γυναΐχα έγκατέλιπε τον ίνδρά της, αΰτες εδέχετο το γεγονός χωρΐς διαμαρ τυρία, δπιος θά εδέχετο & Είιρω παΐος την αλλαγήν έ·ος νίμου τοθ χρίτους δ οποίος άπέβλεπι ιίς το γενικόν καλόν.'Οπωαϊήποτε £ Λ«ό ιδρέθη πανδρεμένος μέ την πιο ώ μορφη Χϊί την πιο σποιιδαία είς κοινωνικήν θέσιν Άμοχίγχιρ, τ-ί)ς δποίας το δνομα ήταν Ούστάνα. Έ^ώ παρέμιινα ιλιύθΐρος γιατΐ καμμιά απο τίς χυρΕις »υτές δέ μέ βρήκε τοθ γούστου της. Σχιτι βς μιγαιλείτερη έπιτυχΕα είχε ό Τζώ/ γύρω άπό τδν ί ποίον πιριι φιριτο μία χαλοφτιαγμένη Άμο¬ χάγκερ με προφανιΐς διαθέαιις. Έν τψ μιταξΰ δμως δ Μπιλαλί Ιπροχώρησε .χαΐ μ&ς Ιδειξι την ιΐσοδο τοθ σπηλαίου στό 6»οΐον μηήχαμι συνοδυο'μΐνοι κ»Ι άπο την Ούοΐάνα τ) δποία παρά τάς υηοδιίξεις μου ότι ήίέλαμι νά μιί νωμι μένοι ίέν έννοοθσι νά τόν Αιό. Μόλις προχωρήσαμε λΕγο άντε λήφθην δτι το σπήλαιον δέν ήτο φυσικόν άλλά δτι είχε χατχσχιυα { μέ επίπονον εργασίαν άνθρώ πων οί οποίαι ιίργάοθηααν Ισως χρίνια γιά νά το άνοίξουν. (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ™ ΑΙΒ ι Άναχνρΐΐ ίΐ Ήρακλεί •ν εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδ» κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρνΐ Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, -Ορ·ν, Παρον, Νκ,·ν. ΑΙΝΑΜΑΚΝ Ι—41 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Κ ^)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Λύσις 5 04 Ο ΧΙΡΤΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ Τό περιτύλιγμα μέ τό οποίον μδς ττροσφέροντσι σοχνα τα φα- νώσιμα άπό τό εδωδιμοπωλείον ή τό παντοπωλεϊον άπετέλεσεν άλλοτε θέμα εύοεΐας συζητήσεως. "Εδημιουργήθη είδικώτερα ουζήτη- σις γύρω από τό μπακαλικάκι μέ την αμφίβολον καθαριότητα ή κοΐ την πραγματικήν άκαθαρσίαν. Τό περιτθλιγμά τού ήτο σήμα κατα- τεθέν σχετικώς. —Κυττάζετε τόν χάρτην περιτυλί· ξεως έφώναζεν ό αΰστηρός ά- στύιατρος τής έποχής έκεΐνης. Χρειάζεται οωστή... μικροβιολογι- κή έξέτασις διά νά διαπιστωθη ή ούστασΐς τού!,.. Καί Βέν είχεν άδικον. Τό μηακα λικάκι ήτο μορψή καθαρώς... πα- λαιοτουρκική. Ή Κιουτάχεια καί τό Έοκγ) Σεχήο μέ τα σύννεφα τίς μυΐγες άποτελοθααν πραγμα- τικότητα γθρω άπό τα εΤδη τού. Τό μπακαλικάκι μέ τούς μαυριδε ρούς ταραμάδες τού, τίς άοπριδε. ρες ρέγγες τού καΐ τόν αίώνιο τοϊρο τού κρεμασμένο στήν τιόρ- τα, Ιαγαριασμένο καΐ άποκρουστι κό, μέ τα λοδωμένα πανιά στό τε- ζάκι, ήτο ή όψευδεστέρα... Εκφοα- σις τής ποιότητος τοθ περιφήμου χάρτου. Ή σκόνη τού—άφθονον παχο στρωμα—περιετύλιοε τόν χάρτην πολυ προτοθ οθτος... περι· τυλΐξη τα εΐδη που σας Λροσέφε ρεν «μέ πάσα» προθυμίαν» ό άκρι βοπληρωνόμενος μπακαλης. Άλλά σήμερον; Δικαιολογεϊται νά γράφωνται άφορισμοΐ εναντίον τοθ χάρτου περιτυλΐξεως, Άκόμη καί οί έίσκοι των ζαχσροπλαστεΐ- ων καί τό στρατσόχαρτο των «ρέο πωλων γΐνονται—λέγουν οί εΐδι- κοΐ —μέ απλήν πολτοποΐησιν των συλλεγομένωνάκαθάρτων χαρτιών χωρΐς καμμίαν άπολύμανοιν! Συμ βαίνει δηλ. κάτι χειρότερον άπό τόν παλαιόν εκείνον χάρτην περι- τυλίξεως. Καί δμως ύπάρχουν σήμε ρον μπακαλικάκια^ χάρμα. Μέ κα θαριότητα εντελώς αμεμπτον,μέ πά ράδοσιν τοθ παντός πού άγοράζε τε άπό μπακαλόπαιδα καθαρά—μέ 6σπρες ποδιές—κοΐ μέ πληρωμήν είς τό ταμείον πολλά οημαΐνουσαν —άφοθ τα ρέστα σας τα δίδει ·ή ταμίας* μ' 6να φρέσκο χαμόγελο. Ή πρωτεθουσα μάλιστα είνε μάν- να σ' αύτές τίς δουληές. Γϊως συμ βαίνει λοιπόν νά γΐνετβι τόοος λό· γος σήμερον γιά τα μικρόβια ιοθ χάρτου περιτυλίγματος; Μήπως ή άκαθαροία παρ' δλην την εξέλι¬ ξιν τού παρέμεινε κατά βάθος ψυ χικότης καί σθστημα γιά τό Ρω· μρ,ό; Τσως,... Ό Άλλας —©« (ϊμεθα πράγμκτι είς θέσιν άργοτερα νά μκτα βκλωμεν φϋλον; Το ζήτημα τής μεταβολάς τοθ φύλου άπασχολΐΤ, τον επισημον ι χον χδαμον χαί τη"ς "Ατι» Άνα τολί)ς. "Ο Ιάπων χαθηγητής δρ ΚιοσΙ Μχσοιΐ, τοθ γιωπονιχοθ τμήματος τοθ αυτοχρατοριχοθ πά νιπΐσιημίου τοθ Τδχιο, άναφΐοιι Βτι μιτά την επιτυχίαν πού Ιαη μιΕοισαν τα πιιράματ'ί τού, έλπί ζει δτι μίαν ημέραν θά είνε είς θέσιν νά μεταβάλη το φθλον χαϊ τοθ άνθρώπου. Ό δρ Μασοιτ ά- νιχάλυψΐ μέθοδον διά τής οποίας οί πιτεινοϊ μεχαδάλλονται είς δ; νιθας χαί αί δρνιθεςείς πιτεινούς. Ό Ιάπων χαθηγη'.ής ίσχυρίζεται δίΐ διά ττ]{ μεθάδοα τού δύναται νά χαθορίζη, χαθ' διον άφθίά τα πουλερΐχά ο£»το>, κατ' άρέσχειαν
  τό φΟλόν των. Οί πετεινοΐ ποΰ £
  θ Μΐ τβάλλιίς
  χαθηνηιής Μασοιπ μιταβάλλιι.ιΐς
  δρνιθας γεννοθν ουγ.ά. Καί αί
  δρνιθις ποΰ μιταβαλλιι είς άλέ
  χτορας, ίχουν την ίχανοτητα
  άναπαραγωγΐ)ς «Ο ιΐδους.
  —Τα έθνη π«ύ μκοροΰν καί
  πληρώνβυν τα χρέη των
  διατηρβΰν πλεονεκτήμβτκ
  έν ΆμερΐΧί).
  Έξ δλων τ«ν εθνών τοθ χό
  ομού, ή Φινλς,νδία είνε τό μόνον
  χράτος πιυ πλήρωσε τα πολιμι-
  χά τού χρέη πρός τάς Ηνωμένας
  Πολιτιίας. Γι' ουτί, δταν τελιυ-
  ταΐα είΐιέθη είς Μπροθχλιν Ινας
  Φ.νλανδος πιινασμένος χαί άνιρ
  γος, ονόματι Κάρλ Καζιάντιρ, έ
  νιγράφη άμέσως ι(ς τον χατάλο
  γον των άνέργων πού εΐαπράττουν
  βοήθημα άπό το αμερικανικόν δη-
  μόσιον. «Δέν θ' αφίναμεν ποιέ—
  απεφάνθη ή αρμοδία άμεριχανιχή
  δπηρισία—Ινα Φινλανδον ν* ά
  ποθάνη τής πιίνης, δταν ή Φιν
  λανδία έξ δλων τβν χώραν τ*)«.
  Εύρώπης, ιίνε ή μίνη ποϋ μα
  έπλήρωοι τα χρέη της».
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί
  Παλλάς.
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έπβιίη ίιβδόΒη σκοπίμυς δτι α! ίνταυθκ πβτρκχατοιθηΜβιι τού
  φυσικόν) Νιτρου της Χιλή{ έ{πντληθησαν, Είμεθα ύηβχρΐΝμένβι ν*
  γν&ιστοποιήσΜμεν αίς τους ενδιαφερομένους νά προμηββυθ&σι τό
  μοναδικόν καί άαυνβγώνιστον τουτο λίπασμοι, δτι διβΐθ(τομ«ν πάν
  τβτβ τακτικήν παρακαταθήκην ΝΙτρβυ της Χιλης, ανάλογον πρός
  την μεγάλην ζήτησιν τον καί ότι, κατά συνέπειαν, δέν πρόκειτοιι,
  δυστυχΐίς διά τόν ουναγωνισμόν, νά παρουσιασθή ελλβιψι;.
  Πιστώσεις παρέχοντοι μέο» ΆγρβτΐΜής Τραπέζης κα)
  τβν Γεωργικ&ν Συνεταιρισμβν.
  ΠΡΟΣΟΧΗ. Άποφβύγετϊ τάς άπβμιμήσεις καί ζπτιϊτβ έηιμό
  ν»ς πάντβτε τό ννήσιβν ΝΙτρον τής Χιλήί (μάρχοι: 6 σχύλλβς
  μπβϋλ—ντόγκ), τό όποϊβν είναι ανώτερον άπό την άμμωνίαν καί
  τα χημιχά Νίτρβ.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣ&ΠΟΙ:
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΓ, ηρακλειον
  ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα κοί άντατΐοκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον χαταθέσεις έν όψει
  χαί επί προθεσμίαν
  Δάνεια έττί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  "Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιχής έρ
  γαοΐας υπό συμφέροντας βρβυς.
  !
  Τό Πρατήριον οΐνων
  τοΰ αποβτράτου ταγματάρχου
  ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  'Αρκοτδίον» ΐΧεΐτΒτν—Όνλο6).
  ΈτΐλουτίσΡη εσχάτως μέ κρασί ρβτσινστο κοκκι-
  νέλι τύπου Μεσογείων Άττικής ύπερόχου γεύσεως
  καί ποιότητος.
  ■Ομοίως διαθέτει τσικουδιά έκλεκτής ποιότητος
  πρός δραχ. 24 καχ5 όνάν.
  Καθ9 έκαστον Σάββατον τό πρατήριον τουτο θά
  πωλβ είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους.
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Βνα* κβλύκροτον
  ίστορικό ν_ £ονον.
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  85 όν
  Το6 Προσπέρ Μ«ρτμε·
  Άλήθει»! περΕεργο αύτί. Διη
  γηΒήϊέ μας λοιπον γρήγορα μιρι
  χά άπο τα έχπληχτιχϊ αύτά πραγ
  ματα ποΰ σά; συμβαίνουν νάθε
  στιγμή-
  —Δέν μπορω νά α&ί μιλήσω γι
  αθτά τώρα χαί σ' αϋτο το μέρος.
  Έξ άλλου θυμοθμαι χάποιο ίσπα-
  νιχό πού μοθ ίμαθαν έδδ χαί
  τρείς ιιέρες.
  —Ποιό ρηιί;
  —.Μ4νο μιά λέξη: Ο&Πβά.
  —ΤΙ θά πϊ αδτί;
  —Π6(! δέν ξέρετε ίσπανιχά;
  ιίπι, ένφ την χΰιταξε μέ μιγάλη
  προσοχή.
  ΈκεΕνη δμως δέχθηχι την έξέ-
  τασή τού χωρΐς νά φανή" δπ χα-
  τάλαβι χάποιο χΐυμμένο νόημα
  στά λίγια τού. Καί μάλιστα τα
  μάτια τοθ νέου ποΰ στήν άρχή
  ήαχν προαηλωμένα στά διχά της,
  χαμήλωσχν σέ λΕγο, γιατΙ άναγχά
  σθηχαν ν' άναγνωρΕσουν την άνώ-
  τιρη δύναμη των ματι&ν ποΰ εί χά ν
  τολμήσιι νά προχαλέσουν.
  —Στά παΐδιχά μου χρένια, α¬
  πήντησε ΐχιΕνη μέ τελεία άδιαφο
  ρΕα, ιΐχα μάθιι μερινές ί άπαν ι
  νες λέξεΐς, μοθ φαίνιται δμως
  ττ»ς τίς ξέχασα τώρα. Γι' αυτβ
  μιλήτέ μου γαλλιχά, άν θέλιτι νά
  οας χαταλαβαίνω. Αοιπόν άς ίϊοθ
  μι τί θέλει νά η% τό ρητό σ»(;
  —Συμβουλεύιι την έχεμύθεια,
  χυρΕα.
  —Μά την πίστη μου! θί ϋπρι
  πε οί νέοι αύλιχοί μας νά πάρουν
  αΰΐή τή λέξη ώς σύμβολο, προπάν
  των άν μποροθσχν νά τή διχαιο
  λογήσουν μέ τή διαγωγή των. Εί
  σθε δμως πολΰ αοφίς χύ, ιι Η
  Μερζύ. Ποίος ο£ς Ιμαθι λοιπον τα
  ίσπανιχα; Στοιχηματίζω π ώ; θά
  είναι καμμιά χυρία.
  Ό Μερζΰ την χύτταξε τρυφερά
  μέ χαυόγελο.
  —Ξέρω μ4νο λίγες {σπανιχές
  λέξεις, χι9 ή άγάπη μιθ τίς χάρα
  ξι στή μνήμη, είπε σιγά.
  —Ή άγάπτ,! ίπανέλαίε ή χί
  μησσκ χοροΐδιυτιχά.
  (συνεχίζεται)
  ΊκΟΙιΊΩΜΙΚΒ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Ά-
  θηνων προχθές οί κ. ΟΟγο Μάου
  ρο, Ί. Μηλιαρδς. Ε. Χαιρέτης,
  Άλ. Διαμαντάκης καί Γ. Ρασιδά
  κης.
  —"Ανεχώρησε Βι' Αθήνας ό φί.
  λος τραπεζιτικός κ. Γεώργ. Κοι.
  λαιτζάκής.
  ΘΑΝΑΤΟΙ,-Απεβίωσεν την πά
  ρελθοθσαν έβδομάδα καίεκηδεύθη
  έν Καστελλίω Πεδιάδος χρηστός
  καί ένάρετος οίκογβνειάρχης ό'Αν-
  τώνιος Δοξαστάκης. Γήν οΐκογέ
  νειαν τοθ έ<λιπόντος ουλλυπούμε Θα Θερμώς ευχόμενοι την εξ ϋψους παρηγορΐαν. *** Γύρω στήν πόλι μας. ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μβυαικό ΟΑΥΜΛ: ΜΕΛ0&1ΕΣ Έλινορ Παουελ, Ρομπέρ Τέϋλβρ ..ΑΘΛΙΟΓ ΣΗΜ: Τάς Κυριακάς η κρύ τη άηβγΐυμβ τινή 3 μ. μ μέ τιμ44: Ο««ρε(« δρ«χ. 12,50. Πλ»τβϊ« βρ«χ. ιο. Ύ *(«χ € Κάτι παρόμοιον μέ τό μαρτόρι όν τοθ Τσντάλου ύφΐστσνται οί ποθοθντες σήμερον την ήλιακήν Θαλπωρήν. —Ό ήλιος παρουσιάζεται π>ησι
  φαής—κάτι περισσότερον άκόμη,
  ώστε νά δίδεται άπό τόν διαυγί
  στατον ουρανόν είς τό τελευταίον
  φωτεινό μικροπραγματάκι, μία άλη
  Θινή είκόνα ανοίξεως.
  —Έν τούτοις Ολο αθτά χάνον
  ται μετ* δλίγην ώραν καί ή _ψυ
  χρίτσα άρχίζβι νά διαηέρν^ τα
  κόκκαλα..
  —Τό μαρτύριον αύτό, μέ την
  διαρκή τουλάχιστον λιακάδα τής
  χθές, εφαίνετο δτι δέν Θά έσυνε
  χίζετο. "Α νά δοθμβ δμως: θά έξα
  κολουθήσουν οί λιακάδες;....
  — Ή έκδρομή των Γάλλοβν βια
  νοουμένων είς Έλλάδα καί είδι
  κως είς Ηράκλειον καί Κνωσόν
  περΐ τής' οποίας έγράψσμεν.
  —Πληροφορούμεθα βτι διατελεί
  όπό την προστασίαν τοθ έν Παρι
  σίοις πρεοβευτοθ τής Ελλάδος
  κ. Πολίτη.
  —Είς την οργάνωσιν τής έκδρομής
  συμμετέχουν έπΐσης ή Διεύθυνσις
  των ΈΘνικων Μουσείων τής Γαλ
  λίας, ιί|ς Σχολής τοθ Λούβρου
  καί των Συνδέομων των φίλον
  τοθ Λούβρου.
  — Τής έκδρομής μετέχει έπίοης
  καί ό έν Λονδίνω πρεσβευτής τής
  Ελλάδος κ. ^ιμόπουλος.
  — Ό Γρηνόριος Πικράκης καλεί
  ται 6πως διέλθη άπό τό Α' Άστυ
  νομικόν τμήμα ΐσα παραλάβη διά
  φορα άντικεΐμενά τού τα όποΐα
  άπώλεσεν.
  —Έπίσης οί άπολέσαντες κλει
  διά, γάντια, σουγιάδες, μέτρα ζυ
  γίσεως, καινοοργή τεμάχια τρο
  χαν κάρρων καλοΰνται νά διέλ
  Θωσι έκ τής ανωτέρω υπηρεσίας
  είς την οποίαν Εχει παραδοθη
  πληθύς τοιούτων αντικείμενον,
  πρός αναγνώρισιν
  —ΑΟριον Κυριακήν γίνεται ώς
  γνωστόν ή τρίτη διάλεξις επί
  τής παθητικής άεραμύνης.
  —Όμιλητής Θά είνε ό στρατιω
  τικός ίατρός κ. Ήλιάδής Κωνστ,
  μέ Θέμα τα πρώτα ύγειονομικά
  μέτρα είς περίπτωσιν άερεπιθέ
  σεως.
  —Τό Θέμα ώς εικός είναι άπό
  τα μάλλον ένδιαφέροντα καί άπό
  έΐιστημονικής καί άπό γενικΐτέ
  ρας απόψεως.
  ^Ήχρήοις τοθ βουτύρου άντί τοθ
  ελαίου συνεχίζεται άπό τάς οΐκο·
  κυράς.
  —"Ελπίζομεν 8τι ή χοήσις αυτή
  Θά περιορισθή μέ την άφιξιν των
  οπορελαίων.
  —Πάντως είνε οίκονομική καί αύ
  τό είνε τό ούσιώδες έδω άνε
  ξαρτήτως βεβαία πρός τάς οπο
  δείξεις τοθ όδηγοθ μαγειρικί)ς.
  —Συνεχίζβται μέ κοσμοσυγκέν
  τρωσιν ή προβολή τοε Εργου: «Με
  λωδίες καί ΡυθμοΙ» είς τό κινημα
  τοθέατρον Μινώα πού εΤνε άκό
  τα άρΐστουργηματικώτερα τής έπο
  χης.
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ
  λεται διά τελευταίαν φοράν σήμε
  ρον καί αυριον τό Γκολέμ μέ τόν
  γίγαντα Χαρρυ Μπώρ.
  λ Ρΐηορτερ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Ό χ. Πρίιδρος τής Έφοριίας
  τοθ ί* Αγ. Νιχολαφ Κρήτης
  ΠρκχτιχοΟ ΑυχιΕου
  Διαχηιύττει δτι:
  Την εΐκοστήν πρώτην Φ)ίίου
  1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν
  10 π. μ. ενεργηθήσεται έν ιω
  Γραφείω τοθ Πραχτιχοθ Λυχιίου
  'Αγ. Νιχολάου Κρήτης ίημοπρα-
  σία δι* ανοιχτην προσφορβν διά
  την χατασκιυήν ίσϊπιδώσιως ,χαί
  πιριτοιχίσιως τοθ Γυμναστηρίου
  "Αγ. Νικολάου Κρήτης. Π?!ϋτο·
  λογισμος τοθ δλου Ιρνου δραχ.
  130.000 θά έχτιλισθς δμως ή Ι
  σοπέίωσις τοθ γηπέδου χαί ή πι
  οιτοίχιαις τής Άνατολιχής %%1
  Βιρείου αυτοθ πλευρα; δαπκνωμέ
  νων δρχ. εβδομήκοντα πέντε χι
  λιά3ων (χριθ. 75 000). Ή έγγύη
  σις ωρίσθη είς δραχ. 4000. Δι-
  χτοί ιίς τον Οϋνβγωνισμόν έργολά
  βοι πρώτης τάξεως δι" Ιργα οίκο
  δομΐχά. Λιπτομιρής Βι«χήρυξι(
  ώ; χαί τα σχιτιχά τής μελέτης
  ευρίσκονται εί; τό έν Άγίφ Νιχο
  λάφ Κρήτης Γραφιΐ5ν τοθ Πρα
  χτιχοθ ΛυχιΕου.
  Έν 'Αγ. Νιχολάψ τί 3η Φ)
  ρΕου 1937.
  Ό Πρέεδρος
  Τής Σχολ. ΈφοειΕας τοθ έν
  'Αγ. Νικολάω Κρήτης Πραχιι
  χοθ ΔυχιΙου.
  ________"Ι»άν. Καηετ«νά)ΐη{
  'ΒνοΐΜΐαΐζεται μεγάλη άποθήκη
  παρά τας Κάτω Φυλακάς. Πληρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  —Είς τ* Άνθοχήπιον τοθ Ίο.
  Κυπραίου παρά την Πηγάίδα Θά
  εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
  λα τής έποχής καθώς καί τριαντα
  φυλλιές είς γλάστρες.
  *χ«ρ« είς δέματα έζαιρετικ<|ς Ποιότητος πωλοθνται παρά τφ κ, Δ, Γιαλιτάκη καί Στ. ΜττλσΙϊακΐ), ^ '* ": ίνα μ. μικρά γμ β) ών των Ή ΜσρΙσ- αΧέπις οτόδιάστημα η ίκλογή «Τν«Αβού,σι< ν,βάγβται ·0βυν« βιμοτυπΐα έτιιβαλ οαιζόν δώδεκα ' τΔν έυσήμων ι 5ώβ£κα νέες τοό< τελεΐσς. βώδεκο Ι ' '< -, ζ κσνιΐς τίς φοριμάτων «ού κάθε χρόνί—·1 ήταν γιά μιά βο μόδας άν έ·ορο φορΐς τα ΤΒια ·ο τ6ς οθτων εί ν β χάκοροίζ, ί( ίοάρνις, οί τιοβί Τό μόνον Ά Τελείως ι ιύίΐρει Μα μιμχτον χε •νβμονής. Τ. ξΐν. «ροσώπως ι Ν 1-ΑΝ.
  Λ Π Ο Ρθ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ} ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --
  35ον
  Ποία ήταν ή πρώτη εγνοια
  τής βασιλΐσσης αυτής, δταν
  έξυπνοϋσε τό πρωΐ μέσσ στά
  χρυσα καΐ πολύχρωμα διαμε
  ρΐσματά της, στό παλάτι των
  ΒΕρσαλλιΛν; Τα νέα τοθ κρά
  τους καΐ της πόλεως ;Τά γράμ
  ματα των πρεσβευτήν; ΑΙ εί
  οήσεις άπό τό μέτωπον ή άπό
  τή σφοΤρα τής διεθνοθς πολι
  τι κης; Διόλου.
  Ή Μαρία — Άντουανέττα,
  δπως συνήθως—μάς λέει ό
  βιογράφος της—βέν Ιχει γυρΐ-
  ση, στό παλάτι παρά κατά
  τίς τέσσερες—πέντβ τό πρωΐ,
  βέν Εχει κοιμηθή καρά μερινές
  ωρες· μιά γυναΐκα άεικΐνητη
  σάν κι' αυτήν 8έν ϊχβι ανάγ¬
  κην μακράς αναπαύσεως. Ή
  ήμέρα άρχίζει μέ μιά σημαντι
  κή τελετή. Ή γυναΐκα πού
  ίχει ταχθβ στή διβύθυνσι τοθ
  ΙματιοφυλαχΙου μπαΐνει γιά
  την πρωϊνή τουαλέττα μέ τΐολ
  λά πουκάμισσα, μαντήλια καΙ
  προσώψια- ή πρώτη θαλαμη-
  κόλος στέκεται πλάϊ της, υπο
  κλΐνβται καΙ παρουσιάζει στή
  βασίλισσα ίνα μεγάλο λευκώ
  μα ΰπου είνε καρφιτσωμένα
  μικρά δείγματα των υφασμά-
  των δ) ών των φορεμάτων
  της. Ή Μαρία—Άντουανέτ¬
  τα πρέπει νά, ορίση ποιές τού
  αλέττες έπιθυμεΐ νά φορέση
  στό διάστημα τής ημέρας: η
  έκλογή είνε δύσκολη καΙ ου-
  νεπάγεται εύθύνες, γιατΐ ή έ-
  θΐμοτυπΐα επιβάλλει γιά κάθε
  σαιζόν δώδεκα νέες έσθήτες
  των έπσήμων περίστασιν,
  δώ&εκα νέες τουαλέττες ιιολυ
  τελείας, οώδεκα φορέματα
  φανταιζΐ, χωρΐς νά λογαριάσρ
  κανεΐς τίς έκατοντάδες των
  φοριμάτων πού άγοράζονται
  κάθε χρόνο—Ί ντροπή θά
  ήταν γιά μιά βασΐλιοσα τής
  μόδας άν έφοροθσε πολλές
  φορές τα ΤΒια φορέματοΙ Έχ-
  τός αυτών είνε τα πενιουάρ
  τα κορσίζ, (Ι δαντελλένιες
  έσάρπες, οί πο&ιές, εί σκοθ·
  φοι, τα επανωφόρια, οί ζωνες.
  τα γάντια, εί κάλτσες καΙ τα
  έσώρρουχα πού καταφθάνουν
  καθημερινώς άπό τό αόρα¬
  τον., .όπλοστάοιον δπου δου¬
  λεύη στρατιά δλβ>ληρη άπό
  ράφτρες χαΙ μοβΐστες. Ή έκ¬
  λογή ουνήθως διαρκεΐ πολ
  λήν ώρα· τίλος, σημαδεύον-
  ται υ έ καρφΐτσες τα οεΐγμα
  τα των Γθΰαλεττων πού ή Μα
  ρΐα—Άντουανέττα απεφάσισε
  νά βάλη: ή έπίσημη τοθαλέτ-
  τα,,γιά την άκρόσσι, ή Εξωμος
  γιά τό άπόγευμσ, ή μεγάλη
  τουαλέττα γιά τό βράβυ. "Ε·
  τσι ή πρώτη ίγνοια παραμερΐ
  ζεται καΐ προσκομΐζονται τα
  όρισθέντα φορέματα.
  Άλλά ή σπουδαιότης πού
  προσλαμβάνει έτσι ή τουαλέτ
  τα Εχει καΙ άλλα έπακόλου-
  θα. Ή δεσποινΐς Μπερτέν, ή
  «θε(ο» μοοίστα άποκτφ περισ-
  σότερη δύναμι κοΐ έπιρροή έ
  πΐ τής Μαρίας—Ά«υανέτ-
  τας άπό δλους τούς άξιωμα-
  τούχους τής σύλής· αύτοι μπο
  ρεΤ σέ κάθε στιγμή νά άντι-
  κατσσταθοθν, έ^ώ έχείνη είνε
  ή μοναδική, ή άπαράμιλλος.
  Φτωχή ραφτροθλα Αλλοτε,
  άμόρφωτη, ώπλισμένη μέ θρά-
  σος καΙ αΐοθήματα κοινά πού
  μόλις κατορθώνει νά συγκαλύ
  ψ[) μιά έπιφανειακή άβρότης ή
  (ερεια αυτή τής ραπτιχής κρα
  τεΐ τή βασΐλισσα σχλόβα τής
  γοητεΐας. Γι'^αΰτήν γΐνεται 6
  λόχληρη έπανόστσσις μέσα
  στό παλάτι: ή 8νΙς Μπεριέν
  ύπερνι» ςχ τούς κανονισμοος
  τής έθυμοτυπΕας πού άπαγο
  ριύουν ο έ μιά πληβεΐα νά πά
  τήση τό πόβι της στά Ιδιαίτε
  ρα οισμερΐσματα τής βασιλΐσ
  σης. Ή τβχνήτρα αυτή κατορ
  θώνει δ,τι βέν έτυχε ποτέ στόν
  Βόλταΐρο, (ΰχβ. σέ κανέναν
  άπό τούς ποιήσας καΙ τούς
  ζωγράφους ιής έποχής; ή βα
  σΐλισσα την βέχεται Ιβιαιτέ
  ρως κατά μονάς.
  (συνεχΙΓεται)
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όδο» "'εινος 10—κληοιεοτατα Όμονοίας
  Τηλεφεινον 23—303
  Τελείως βναχαινισβίν, διαβίτει δωμάτια ϊύήλια,
  κύβκρα καΐ χαλβς επιπλωμένα. Καθαριέτητα α-
  μΐμπτβν καί ύκηρΐβίαν προθυμοτάτη^. ΑΛΘαυαοιν
  «ναμονΒς.
  ΑΙ συμφερβτεραι τιμαί
  Τβ ξενοδοχείον «ΑΛΒΤΩΝ» διίυθύνει αυτο¬
  προσώπως · νίος ιδιοκτήτας τβ« συμπ·λ(τη( μας
  κ. ΙΩΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑΕΗΣ.
  Τό νέον σιγαρέττον
  ΖΑ ΠΙΑΙΝ ΤΙ
  Πολυτελείας 12 δρχ. τό ιτακέττο.
  Κατέκτησε τούς καταναλωτάς διότι είνε
  γλυκόπιοτο, άβλαβές, ποιοτικώς υπέροχον.
  Άντιπρίβωποι Ν·μ·δ Ηρακλείου
  ΔΗΜ. ΦΟΥΧΤΑΝΑΚΗΣ
  ΧΑΡ. 3ΥΛΟΥΡΗΪ
  __________^ϋε·νΐσεΗεν»νΡ9ε9ε1. -______
  ίΐίιΐΐιΙΙϋΗΟΒΜ
  κ. κ. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑΝ ΒΙΟ
  Είναι άσυναγώνιστος είς ποιότητα
  καΐ τιμήν.
  Γαλαχτομηχαναί—Βο»τνρ·*ε<δ·ι Έργοοταοίυν Άντιβρόοωβος: ΕΥΑΓ· ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ίαυΗΗΗΗ Ι1111111Π1Ι111ΙΙ1111]ΙιϋΙ1ΙΙ1Η1Ηΐ11ΙΠ1ΙΠΐΙ 11^ Ι ΗΕ ΧΕΛΊΧ *■% ^ν ^ν ^ν ^^ ^Ν ^Ν ^Ν ^^ .^ /^>
  Τ13Χ Ζ&ΗΒ
  ΤΗΜΑΤΑ
  ΑΙ τροφαΙ μας
  ΓενικαΙ
  διαιτολογικαί γνώσεις
  ε;
  ΑΙ άμυλώβεις πάλιν ούσΐαι
  πού μάς προμηθεύει τό Φυτι·
  «όν βασίλειον είνε ή βάσις
  των ύδατανθρακοοχων τρο-
  φόν μας καΐ ίχουν έπΐσης με
  γΐστην θρεπτικην αξίαν όπως
  κσΐ οί σακχαρώβεις, άλλ' ά-
  παιτοθν άρκβτήν πεπτικήν
  χαΙ χημικήν κατεργασίαν ά¬
  πό τόν οργανισμόν διά νά
  μετατραποθν, δτιως [είπωμεν,
  είς γλύκωμσ, την μόνην βηλα
  δή όργανικήν μορφήν υπό
  την οποίαν μπορεΐ νά χρησι-
  μοποιηθή τό άμυλον διά τάς
  ανάγκας τοθ σώματος. Πρέ-
  «εί βηλαβή τό άμυλον, τή βο
  ηθε'α διαφόρων ζυμώσεων
  καΐ έντός τοθ οτόματος άκό-
  μη μέ τόν σΐαλον καί έντός
  τοθ στομάχου καΐ των έντέ-
  ρων μ έ τα οιάφορα πεπτικά ύ
  γρά, νά μετατραττή είς οΐξι-
  τερΐνην, αυτή δέ πάλιν είς
  σάκχαρον είς γλυκόζην, διά
  νά εκπληρώση την θερμογό-
  νον καΐ δυναμογόνον ένέρ
  γειάν τού.
  Τρίτον εΤδος ύβατάνθοα-
  κος είνε ή κυτταρΐνη (οοΐΐα
  Ιθββ), ή όποία αποτελεί τόν
  σκελετόν (ϋτως ιίπεΐν των
  φυτών κα( μέγα μέρος των
  φυτικον μας τροφον. 'Υπάρ
  χούν μάλιστα λαχανικα χαΙ
  καρποΐ πού Ρέν περιέχουν
  σχεβόν άλλο τι άπό κυτταρΐ
  νην καΐ νερό μέ έλάχιστα ά
  μυλώβη ή σακχαρώ&η συστα
  τικά (Οπως λ. χ. τό άγγοθρι,
  τό κολοκύθι, τα χορταρικά
  κλπ.), την κυτταρΐνην φαΐνε
  ται βτι την χονεύουν όπωσ-
  δήποτε καλλίτερον τα χορτο
  φάγα ζφα, άλλ' είς τόν πε·
  πτικόν σωλήνα τοθ άνθρώ-
  που σχεδόν βέν βιαλύβται κα(
  έπομένως δέν άπορροφβΐται,
  έ<τός μόνον ωρισμένων λαχα- νίκων κοΐ όσπρΐων (σπανάκι, κουνουπΐβι, λάχανον, φακή κλπ ), των οποίων ή κυτταρΐ- νη χρησΐμοποιεΐται κ&πως καλλίτερον είς τόν οργανι¬ σμόν. Έχει βμως σπουδαίον χρησιμότητα είς την πεφιν ή κυτταρΐνη, βτι ακριβώς διότι δέν διαλύεται καΐ δέν πέπτε ται ευκόλως ένεργεΐ μηχανι κάς ώς ήπιον καΐ διαρκές έρέ θισμα τής συσταλτιχότητος των έντερικων τοιχωμάτων κα( συντελεί μεγάλως είς την κανονικήν λειτουργίαν τοθ έντέρου χαΙ πρό πάντων είς την τακτικήν κένωσιν τοθ πα- χέος έντέρου,δπου τα περισ σότερον παραμένοντα δπεπτα ύπολείμματα των τροφων σή- πονται καΐ δηλητηριάζουν τόν οργανισμόν έφ' δσον δέν άπεκβάλλονται τακτικώς διά τής φυσικης όδοθ. Καί (δού διατί κυρΐως είνε άπαραΐτη· τος ή ανάμιξις φυτικων τρο· φων είς την δίαιταν μας καΐ διατί τό καλλίτερον προληπτι κόν τής δυσκοιλιότητος είνε ή τακτική χρήσις καΐ φυτιχών τροφων. Τώρσ, άπό χημικής άπέψ; ως, ώς τροφή ύδατανθρακοθ χος θσ ηδύνατο νά θεωρηθή καΐ τό οΐνόπνευμσ, διότι είνε «αί σύτό ύδατάνθραξ καΐ καΐ εται δπως οί άλλοι ύδατάν θραχες έντός τοθ όργανισμοθ. Άλλ' δπως δλα τα (ίδη τοθ καρβούνου Ρέν είνε κατάλλη λα καΐ διά κάθε μηχανήν, έτσι καΐ τό οΐνόπνευμα, τού λάχιστον τό καθαρόν καΐ & κρατον, εΐνΐ πολύ καχόν κάρ βουνο διά την ζωϊκήν μηχα ν ήν, διότι παράγει μέν" Τσως θερμότητα καΐ δύναμιν δπως τό σάκχαρον, άλλά συγχρό νως καΐ φθεΐρει τόσον πολύ τούς τροχούς τής μηχανής, τα κύτταρα καΙ τα δργανα, ΰ>
  στε κάλλιον νά λεΐπη. Τό κρα
  σΐ μόνον καΐ ή μπόρα, καθώς
  εΤπα καΙ άλλοτε, υπό μετρΐαν
  καΐ λογικήν βάσιν, ήαποροθν
  μέχρι τινός νά θεωρηθοθν ώς
  συμπλήρωμαόβλαβές τής^ύδ
  τανθρακούχου τροφής.
  (συνεχΐζεται)
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜ1ΙΙΣΤΡΙΙΑΙΙ
  Ριζικ&ς άνακαινισθέν.
  ΈκλβυτΙσβη διά νί«ς σνλλβνής
  νφβσμάτΗν Βύρ«η«ΪΜ&ν κ«1 Έ λ
  λανΐΜ&ν.
  Προαέτι προσίλκβ» τί>ν γβιμβρόν
  τού κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
  επί αιι^άν έτβν έργοισβέντοι έν Ά
  θήνβιΐς μ«1 ■Ιοιχενβέντκ είς την
  κοπτΐΜπν.
  Έγγνάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν »ν ουνδυασ>ιω τ&ν εςβι-
  ρΐτΐΝ&ν τού τιμβν καΐ χρπ-
  σιμοποιήοεως βρίστων υλικών.
  ΥΠΟΕΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΛΤΡΟΖ—ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ
  ΝΟΣΗΝΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΒΐοΐΜβς έκκαιδενίιΐκ έν Μονάχω χαΙ Βερβλίνφ Τ.
  Α5βΐ5ΐεηΙ τ&ν κββπνπτβν νοη Ββτ^ΐηΒηη κειΐ δςΐιϋΐβη-
  Ιιβΐΐη.
  Δΐκ«ται τοϋς ■άσχοντας Ικ τβν νοσημάτΜν
  τοθ ΠβντικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατείαι Τριών Καμαρ&ν (Οίκία ΊατροΟ κ. Χε
  λιδόνη) 9—12 « μ. *αΙ 4-·6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7—92
  Τα ίδιοσκευάσματα
  καί αί πτωχαί τάξεις.
  Σχετικώς μέ τα [διοσκευά·
  σματα (σπεσιαλιτέ) διά τα ό
  ποία εδημοσιεύθη πληροφο-
  ρΐα αναφερομένη ί[ς κυβερ¬
  νητικήν Εκκλησιν διά την απο¬
  φυγήν τούτων έκ λόγων συ«
  ναλλαγματικων κ. λ. π. ανε¬
  κοινώθησαν καΐ τα εξής συμ-
  πληρωαατικά υπό τοθ κ. ύφυ-
  πουργοθ τής 'Υγιεινής:
  Ή σημερΐνή κυβέρνησις,
  έν τβ προσττοθι'α της δπως
  άνακουφΐσρ τόν'ΐϊλληνΐκόν λα
  όν, βέν είνε δυνατόν νά πα¬
  ραμείνη άδιάφοοος πρό μιάς
  καταστάσεως, ήτις ζημιοΤ μέν
  καΐ διαφθείρει τό Ιατρικόν
  καΐ φαρμακβυτικόν έπάγγελ-
  μα, πτωχόνει δέ έξ άλλου
  τάς λαϊκάς τάξεις έπ' ωφε¬
  λεία επιτηδείων τινών, οΐτι¬
  νες, τελείως άδιάφοροι διά
  την δημοσίαν υγείαν, άποβλέ-
  πουν μόνον είς τό εμπορικόν
  αυτών κέρδος.
  "Ηδη έκ τής ελλείψεως ξέ-
  νων τινών ίοιοσκευασμάιων,
  οφειλομένην είς περιορισμόν
  ΖΑΠΔΝΤΙ
  των ίΐσαγωγών, παρετηρήθη
  ποία τις νευρικότης τείνουσα*
  νά κάμη πιστευτόν ότι πρό·
  κείται περΐ άναντιχαταστά·
  των 8ή"θεν φαρμάκων, δημι·
  ουργεΐται δέ ούτω ζήτησις αύ
  των έν τβ άγορβ, ήπςόφείλε
  ται κυρίως είς την επίμονον
  άναγραφήν τούτων παρά των
  Ιατρών, οΐτινες Βέν άντιλαμ
  βάνονται, Τσως, δτι δημΐουρ·
  γοθν άσκόπως μίαν ατμόσφαι¬
  ραν άγωνίας είς πτωχάς ΰ-
  πάρξεις αΐτινες πιστεόουν
  δτι κινδυνεύει ή , ζωή των έκ
  τής ελλείψεως των άναγρα-
  φομένων, έν τοίς πλεΐστοις
  άχρήστων, ίβιοσκευασμάτων.
  Ό Έλλην Ιατρός δς άρθβ
  είς τό ύψος των Ιερών παρα·
  βόσεων τοθ έπαγγέλματός
  τού καΐ έν τώ πνεύματι των
  υποχρεώσεων αύτοϋ πρός την
  ελληνικήν κοινωνΐανι άς παύ
  ση νά γίνεταΐ 6 άκούσιος δια
  φημΐστής ίδιοσκευασμάτων, ά¬
  τινα μόνον εμπορικήν Εχουν
  αξίαν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται ιΐς «ρόχιιρον
  φανεράν μιιοδοτικήν δημο
  ■ρασίαν ή διά λιθοδομής
  «λήρυσις των θΐμελ'ων
  καΐ ή κατασκιυή τής άνω
  δομής καί ξεστής διά την
  βΒΐκτασιν τοθ ΉλεκτρικοΟ
  Έργοστασίου ναραγλβγής
  ήλικτρικοΰ ριύματος την
  9ην τοθ μηνός Φιβρουαρί-
  ου έ. Ε. ημέραν Τρίτην καΐ
  ώραν 11—12 «. μ. καΐ ένώ
  «ιον τής Έπιτροντ)ς Έκμι
  ταλλιύσΐως Ήλικτρικΰν
  Έγκαταστάσΐϋν Δήμου Ή
  ρακλιίου.
  Τό Εργον «ροϋΜλονΙσθη
  ■Ις δραχμάς 91.000.
  "Ινα γίνη τις δΐκτός είς
  την Βημονρασίαν δέον νά
  καταθέση ώς εγγύησιν
  γραμμάτιον Παρακαταθη
  κων κοΐ Δανιίων έκ δ
  μέαν 7.000.
  Τα σιχΐτικά ύνάρχουσιν
  «Ις την Μηι,ανΐιίήν 'Υτχηρΐ
  σίαν τού Δήμου διά κάντα
  βουλόμκνον νά μΐιοδοτήστ].
  Έν Ήρακλείφ τβ 4 Φε
  βρουαρίου 1937.
  Ό ΠρόιΒρος τής Ένιτρο
  ■4ς Έκμκρλλιύσιως.
  Μηνάς Γΐωργιάδηί
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΑΝΑΒΛΗΘ. . ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ
  'ΑνσβληθεΙς ένεκεν νομΐμων λό¬
  γων ό οιά τοθ υπό χρονολογίαν 23
  Νοεμβρΐου 1936 ττρογρώμματός μου
  ττλειστηριασμοθ κινητών προκηρυ-
  χθεΐς δημόσιος αναγκαστικός ττλει·
  οτηριαομός κινητών δημοσιευθέν¬
  τος είς τό ύπ' αριθ. 4438 τής 4ης
  Δεκεμβριού 1936 φύλλον τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερίδος
  «"Ανάρθωσις, κατά τοθ όφειλέτου
  Εμμανουήλ Ν. Λεβεντη κατοΐκου
  ΜοχοΟ Πεδιάδος, είδοποιώ Οτι ο
  ττλειστηριασμός ςυτος γενησεται ά
  νυπερθέτως ενώπιον μου ή τινές
  των νομΐμων μου άναπληρωτων
  καΐ είς τό έν Μοχφ καφενειον τοθ
  Άριστοδήμου Βουλγαράκη την
  Μην Φίβρουαρΐου 1Θ37 ημέραν Κυ
  ριακήν καΐ ώραν 10—12 π. μ, 6τε
  καΐ δπου καλοθνται οί πλειοδοτή-
  σοντεο.
  Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένεργησά-
  τω τα νόμιμα.
  Έν Χεροονήσω τή 29 Ίανουα-
  ρΐου 1937.
  Ό εΐδοποιών δικαστικός κλητήρ
  Άριστόδημβς Έ. Τνλλκκνάκηί
  ΑΛΕΞ. Ι. 2ΤΕΦΑΝΙ-ΗΖ
  ΙΑΤΡΟΣΐ- ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελι-
  σμοθ σπουβάσας επί πεν
  ταετΐαν έν Ιταλία.
  Δέχεται έν τφ νέω Ια-
  τρεΐω τού όδός (Πλατειά
  Στράτσ) Εναντι Φαρμα-
  κβίου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΐσοδος έκ τής όδοθ Κα-
  γιαμπή".
  'Ωραι έπισκέψβων 9—12
  καΐ 4—7.
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
  Έ{αιριτιχϋ( ποιοτητ·(
  τ«ι «ειρ« τό οτ.«νι6«κβ0ΐΐΜθ Ία*.
  Χαλκιαβάκα ,βννοικΐα Γενή Τζκ
  μΐ μετ* τό νιόκτιβτβν αχβλεΐβν
  «·Ρ» τ* 100 ;μίτρ« Μβ1 ίΚ*9Λ.
  ηλεόρΗ( έμκορομιβιτικββ Γρβιβπί
  —Μΐτάλλικ βΐς Κρήτας ύπκ
  (ιωματικβύς.
  Άπενιμαβη τ© άναμνηβτικβν
  μιταλλιον «' τά{ί«ς (άργυρβδν)
  τάγμκτβς ΓιοργΙο» τβϋ Α' «Ις
  τού{ Κρήτας επιλοχίας: Νικ. Λ«
  νβυμιτζάκην, £πυρ. Μκυριδάχην.
  Έπίσης απενεμήθη τβ άναμνπβτι
  λλ Ρ' άξ λ
  ς μ μ
  κβν μετβιλλιβν Ρ' τάξβΜς (χάλ
  χούν) τ*νμ*τος Γβωργιου τού Α'
  ■Ις τόν λβχίαν £η. Παντελάχπν.
  —Ή οργάνωσις τ ©δ Κρατι
  κου λαχείου
  Είς το ύπβνργιϊβν τής Κβιν«νι-
  χής αρονοιας συνήλββ την κβτ·
  ρΒλθβ&βαν πεμπτην ή καταρτι¬
  σθείσα δια την μελέτην τοίι ζη·
  τημκτος τής κκλλιτέρας οργανώ¬
  σεως τού ΚρκτιχοΟ λκχβΐαυ ί«ι
  τρβπη ίνα εξετάση τα παρά τ&ν
  αρμοδίων ΰπηρεσι&ν υποβληθέν-
  τα σχεδιοι, ώς κ«1 τα ουσταματα
  τ&ν «ν ΑύστρΙια. Σβυηδικ χαΐ
  Γκρμανίφ λειτουργούντων λ«
  χιΐκν χοινΝνικής προνοίας. Επί
  τή βάσει τ&ν πορισμάτων τής έν
  λόγω έπιτρβιτης, θά καθοριβθό
  ύηέ* τ&ν άρμοδΐνν ύπουργ&ν το
  ούστημα κβί έν γένει η λειτβνρ
  γίβτ τβδ νέο» λαχείβν.
  —Κρατικαί πιοτώσεις δι· τα;
  ίργα τβδ Δήμου Χανίων.
  Ό 'Υπουργβς Γενιχός Διοικη
  τής διιαισι διάφορα χρημκτιχα
  ποοά έχ Κρ«*ιχβιν πιοτώαεων ηρός
  ίπιοκιυήν «0 πέριξ τής Δημοτικάς
  'Αγορβς Χανίων χώρου. Έπίοης
  διέθεσεν ανάλογον πίστωσιν δι»
  την Ιπιοκΐυήν τής μεγάλης χαΙ
  κεντρικάς άρτηρίας τής όδοθ Πό
  τιέ. Ή χορήγηοις τβν ποοών τού
  των εγίνετο λόγψ τής χακής οίκο
  νομικής καταστάσεως τοθ Δήμου
  [
  —Είς άποστρατϊίβν.
  Δια Β. Διατάγματος τίθενται
  ■1$ αηοοτρατιΐαν β! ϋρήτες ά{ι·>
  ματικοι αντισυν)χης κ. ϋατκχκ
  κης, ταγματάρχην ΖΗγραφαιιη{,
  λοχαγος Ρεμβυντακης.
  —Αί πρακτικκί
  των δικηγβρων.
  Τί) υπουργείον τή{ Δικαιοβΰ
  νης ανεκοίνωσεν ότι αί πρακτι
  χαι έ{(Τ«οιΐ( των δικηγόρον &ρί
  αθησκν δια την Ι9ην Φεβρουο
  ρίβυ έ. Κ,
  —Νβθβύΐται χαί ή «Κρητι¬
  κή μυζήθρα».
  Είς Ρέθυμνον Ματιμηνίβησαν
  ο! υμμ. Νουχβκη$ές Άργυρο»
  πβλεως καΐ Γεώργ. Μπλυμις εί
  Αοή 1 «νιάς διότι έπνληαιχν ιΐς
  τόν ηαντοπύλην Έλευθ. Γαγα-
  νην 60 οπ. μυζήθραν νοβιυμκνην
  δι' οτλεύρου ·1{ μεγάλην αναλβ
  γίαν,
  —Ζϊΐοκτονία.
  Ό Φανούριος Έμμ. Παηαδομι
  χιλάκης Ματοιχος ΐ'ιαννοθδι έφό
  γευοε διά λογους έκδικηοβΜ$ τον
  βνον τοδ ομοχΝρίου τού Μ. Χ.
  ΓΐΝργουλάΜη. Ό δράοτης έμανύ
  βη.___________________
  Προκήροξις
  ειοδοτικής Δημοτΐρασίας
  Το Γενργιχόν Ίίπιμιλητήριον
  Ηρακλείου προχηρύοσει μειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίκν διά την ενοικί¬
  ασιν χαταλλήλου οίχήματος πρός
  στέγασιν τβν γραφείων αύχοθ.
  Ή δημοπρασία αθΐτ] γενησεται
  την 7ην Μαρτίου έ. έ. δι* ένσφρα
  γίοιων πρ^σφορβν αίτινες χαΐ ΘΑ
  γίνωνται δεκταί μ*χρι τής έ?κέ·
  ρας τής 3 Μαρχίου έ. Ι.
  Πλείονες πληροφορίαι παρέ-
  χονται χασ' έχαυτην έχ των γρα¬
  φείων χοθ ΓεωργιχοΟ Έπιμελι,.ΐ]-
  ρίου χαί χαχά τάς εργασίμους ώ¬
  ρας.
  Έν Ήραχλεΐφ ^ 4 Φ)ρ(ου 1937
  (Έχ τβθ γρβφιίβυ τοθ Γ,ϋ).
  ι*
  «3
  Ιϋ
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  Φββρουαρίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΓΕΝΙΚΕΥΒΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΑΑΓΑΣ
  ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΥΠΟΧΟΡΟΥΝ ΑΤΑΚΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου (τού
  &νταποκριτού μας).—■ Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έχ 'τού έξωτεριχού άναφέ·
  ρουν ότι ή επίθεσις εναντίον τής Μα·
  λάγας έγενικεύθη άηό ξηράς," θαλάσσης
  καί αέρος.
  Καθ' ά αναφέρουν αί έκ Σαλαμάν·
  κάς πληροφορίαι οί έρυθροΐ ^ηρχισαν
  ήοη ύποχωρούντες άτάκτως, πιστεύε-
  ται δέ, ότι έντός τής πόλεως, βέν θά ου
  νηθοθν νά 4μυ>θοΰν αποτελεσματικώς,
  άλλ' ότι θά άναγκασθούν νά έκκενώσουν
  αυτήν τρεπόμενοι πρός βορράν.
  ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ
  ΤΟΥ ΠλΗΒΥΣΜΟΥ ΕΚ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου <τού άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο φορίαι έκ Μαδρίτης μέσω Παρισίων άγγέλλουν ότι ή έξοοος τού πληθυσμοΰ έκ Μαδρίτης συνεχίζεταΐ πάντοτε συμ φώνως πρός την πρ,οειλημμένην απόφα¬ σιν τής έκιτροπής Αμύνης. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας έκ τής πόλεως ,έχει εξέλθη τό πλείστον μέρος τού πληθυ ομού ώστε νά αι,ευκολύνεται πλήρως ή κίνησις τού στρατού καί ή άμυ<τική οργάνωσις είς τό εσωτερικόν τής πόλε ως καί δή τής χεντρικής συνοικίας. ΕΙΣΤΗΝ1ΒΗΣΣΥΝΙΛΝΙ&ΡΥΕΤΔΙ ΙίΓΑΟΐΤΙΗ ΕΤΔΙΡΙΔ /€ΗΝΑΙ 5Φιβρβυεφίοι> (τβδ άντοιπβ
  Μριτεΰ μ«$) — Τηλεγραφ· δ ν έκ Ροίμης ότι
  βευρεΐται γεγονές ή ίδρυσις έν 'Αβηοοννία
  μβγβλης >γγλβ·Γτ«λιχϋς έταιρεΐβς ή ό
  ποία χαί βά έ>ψετ·λλευβ$ συστηματικώς
  ολ«ς τάς έν τζ χώςα πλβντοπβρ «γενικάς,
  πηγαις κ«ί Ιδιαιτέρως τα μεταλλεύματα.
  ΤΠΕΒΑΗΒΗ.ΑΝ Μ Η ΝΥΣΕΙΣ
  ΔΙΑ 1ΙΝ ΙΙίΧΜΙΜΕΙΙΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτου μας).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι ύπεβλήθησαν πλείσται δσαι
  μηνύσεις εναντίον αίσχροχεροούντων έμ
  πόρων. Αί μηνύσιις κατά τάς σχετικάς
  άνακοινώσεις, θά έχοιχάζωνται τό συντο
  μώτερον, Θά έττιβάλλεται δέ άποδει-
  κ*υομένης τής πράξεως* τό ανώτατον
  όριον ποινής.
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕ-ΒΕΎΪΊΗΣ
  ΕΙΣΐΟΥΜΕΙΟΝΒΤΕΡΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).—-Ό ενταύθα πρε·
  σβευτής τής Ιταλίας μετέβη σήμερον
  είς τό υπουργείον των Εξωτερικών χοιί
  παρέμεινεν συνομιλών επί μακρόν μετά
  τού ΰφυπουργού κ.. Μαυρουδή. Επί
  τής βυνομιλίας ουδέν ανεκοινώθη ηι·
  αιεύεται ομως ότι ήτο σχετιχή μέ τάς
  οιεξαχθείαας έν Μιλάνω συνομιλίας τού
  κ. Τσιάνο μετά τού Τούρχου συναοέλ-
  φού τού χ- Ρουσδή Άράς.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Κσιά ιήν χθεσινήν συνεδρίασιν τής Έ-ι
  τροτΐιΊς.'τβν Διατί ·<ήσί ών κοθωρίσθησαν οί άκόλουθοι νέαι τιμαί των αλεύρων καΐ τοθ αρτου: Άλιυρα λευκώ κατ' ό αν δρ. 12.49, αλευρα ηιτυροθχα κατ' ό' άν δρ. 10.19 1)2. "Λρτος λιυκός «αι* ό» άν βροχ. 11.50, άρτος ,ιΐυροθχος κα' όόανθρ. 8 90. ΈτιΙοηζ ηυξήθη ή τιμή των μβρίοων των λαβερΛν Φαγητον όσπρ'ων κλπ. κατα 1 οραχ μην τ©ν 6ί χορταρικθν χαχά 50 λειιιά. Οί Γερμανοί καί τό άποικιακόν. Ή έπιβολή έλεγχου είς την Ισπανίαν. ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαοίου. —Τηλεγραφήαατα έκ Βερο λ(νου βιαψΐύΒουν ώς μη θεαματα τα ξένα ραβιοφω νήματα άτινα συσχιτίζουν τό Ισκανικόν ζήτημα,μέχάς άνοικιακάς διεκβικήσεις ττ^ς Γερμανίας. ΟΙ Γερμανι κοΐ κύκλοι τονίζουν δτι αί άνοικίαι θα άνοτιλοθν «άν τοτε ά«αίτησιν τής Γερμα νίας άλλ' έντός τοθ βλαι σίου των οικονομικήν αύ τής ζητήματι*ν καί ουχί των «ολιτικΑν. ι Έκ Παρισίων άγγβλλι ται δτι ό τύκος «ής άριστε ράς ήρχισε τελευταίας καί 1 συνεχίζει εκστρατείαν 6 ναντΐον των έθνικοβηιιο κροτικθν κομμάτων τα ό κοϊα καταγγέλλει ώς ΰ«ο σκάντοντα τό σοσιαλιστι κό* καθεστώς δι* ραβιουρ γιΛν καί συκοφαντιών. Τηλεγραφοθν εκ Ρώμης δτι αί Ιταλικαι Ιφημερΐ Βες άφιιρώνουσαι Ικανο· «οιητικά σχόλια είς την συνάντησιν Ρουσδή—Τσιά νο τονίζουν ιΐβικώτεοον δ τι ή νία συμφωνία Ιταλί¬ ας καί Τουρκίας διευκολύ νιι την πολιτικήν «ής «ρώ της «ρός «ριφρούρησιν τ·ν «ά«αραγρά«των» ώς λβ γουν, συμθερόντΜν της βν τβ 1*1εσογε(ω. Τουτο Ινιλβ γιι γίνεται καί έ«'ώ·ελε(α τής Τουρκίας τής όνοίας ή ναυσιβλοΐι καί τό εμνόρι όν είς τάς Ιταλικάς κτή- σεις άνοκτοΰν σταθερά δι δομενα νροόβου. Κατά τα ικ Λονδίνου τη λεγραφήματα αί Αγγλι¬ καί έ·ημερ(6ες Ικ+ράζουν άνυ«ομονησΙαν δια τό ζή τημα τής ««χιβαλής έλένιιου •Ις τή» ΊσκανΙαν τό ό«οϊ- όν ζητοθν νά ρυθμισθΒ τό ταχύτερον ΑΙ ΙΦηαερίδες Οτωμιμνήσκουν τοϋς κινδύ νους έκ τής «αρατάσ·»*ς τοθ «ν Ίσβανία «μθυλίου πολέμου καί τής τροφοδο τήσε«ς Ιδία τΑν £μ«ολι μ»* ι κ μέρους τθν κρατών τής Εύρώπης. ΟΙ «Ινδυνοι ούτοι έταλεγουν δίν είναι μόνον «ολιτικής φύσεως άλ λά καί οικονομικάς κινδυ- νεύουν δέ τιλικβς νά ί~ι φερουν μιγάλας άνκμαλί άς «Ις τό εμπόριον καί τόν ρυθμόν τής ζ«ής «ν Εύ ρώ«ο ΚΑΤΑΒιΑΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΙΒΕΙ&Ι ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΠΡ0Σ£ΓΓΙΣΕΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ Κϋ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑ! ΥΠ.ΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΙ ΕΛΠΙΑΕΣ ΝΑ ΕΠΕΛΟΠΥ1ΝΝΟΗΣΙΣ Ή διάδοσις πρασίνου υπό τού Δήμου καί ή Γεωργική Ύπηρεσία Ηρακλείου. Πσρα ιής Γεωργικής ρ φΐρεΐας 'ΗρακλβΙου υπεβλήθη ΐ(ς τόν Δήμον μακροσκελής ίκ θέσις διά τής οποίας ύκοοει κνύονται διαφορσ μέτρα τβ 6 ποία δέον νά ληφθώσιν ίνα ά ποφευχθΔσιν ιΐς τό μέλλον τυχόν άποτυχΐαι καί φυτεύ σεις άκατολλήλων δένδρων καί φυτών καί μάλιστα πέοσν των διαθεσΐμων μέσων είς δ δωρ χά Ι προσωπικόν. Είς τάς ώποβεΐξϊΐς ταύτας προβαίνει ή Γεωργική Περΐφέ ρεια κατόπιν τοθ ί<οηλωθέν τος έν5ισφέροντος των έπισή μων άρχον ύνέι τής προστα οίας καί διαβάσεως κΟ πρα οίνου, (δία δέ τοθ δημάρχου Ηρακλείου κ. Μηνά Γβωργιά δή δσπς καί θά ιίοθιτήση τσύ τας ίΦαρμόζων αύτάς τό συντομώτερον. Δια κ Ο ύτιοοεκνυομένου τρόπου καθΐσταται συστηματι κωτέρα καί έτιιστημονικωτίρα ή δενδροφύτκυσις τής πόλεως £ιτ.Ι μονιμωτέρων Ράσεων καί αποφιόγονται οί κατά τό πά ρελθον 4ποτυχ(αι. Πρός τοθτο ύηοδεικνύεται ό καταρτισμός ■ ιΙΒικί|ς έχιτροπτ)ς έκ των άομοδιωτέρων πρόσω πων, γεωπόνων μηχανΐκων, ΰ δραυλικονΤνα μελετήση καί έκ πονήση μόνιμονσχέδιον δβνδρο Φυτ?ύσβως ττΐς πόλεωςτό όποΤ όν έ<άσΐοτε θάκχτελί)ταιτμημα τικΏς καί άναλόγωςτων διατί θεμένων μέτρων. Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΠΟΔΟΙΦΙ1ΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ Α Οριον χαί ηερΐ ώ;αν 3 μ. μ θά συνανιτ,θιθν ιί{ φιλικόν ποδο σφαιριχδν αγβνα έν ιφ ^γηηεδψ «Χάν8βξ> οί ίμάίες Όμίλου Φι
  λάθλων χαί 43ιυ Σ^)ματος. Ό
  α* ώ* πριμηύιτβι έχτάχτου ένδι
  «φιροντος «αθ' δαον ή ίμο'ς τοθ
  43 ιυ Συνΐαγματοί ουγχαταλέγει
  τούς καλλιτέρους ποδοοφαιριοτίς
  Άθηνβν χαί Κρίίτης.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΛΑΕΟΠΥΡΗΝΗΣ
  Τό υπουργείον τής ΓεωργΙ
  άς δι' έγκυκλΐου τού πρός
  τάς Γιωργικσς σοχος γνωρΐ-
  ζει δτι οί »αθοριοθιΐσαι προ
  γενεστίρως τιμαί ιλαιοχυρή-
  ης [σχύουσι διά τασαν πά
  ράδοσιν μετά την 28 Ίανουα
  ρ'ου έστω κσΐ άν γίνουν Βάσει
  συμφωνητικοθ ιιροττωλήσκως
  συνσφθέντος παλαιότερον.
  ΟΙ .ΕΡΤΟΛΗηΤΑΙ ΛΑΖΗΟΚΥ
  Τλ ΑΕΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ
  ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Γενομένων αρχαιρεσιών των
  Έργοληπτων Λασηθίου έξελέ
  γησαν πσ(.ψιφι( πρόβδρος ό
  Ιωάν. Ψαρρός, άντιπρόεδρος
  ό κ. Χρ. Μαμουνάκης κα( μέ
  λ,η τίκ.χ. Πέτρος Περάκης,
  Αλεξ. Αλεξανδρίδης καί
  Γεώργ. Κατσούλης.
  ΟΙ ΑΝΕΥ ΦΙΜΟΤΡΟΥ ΚΥΝΕΣ
  Δι' άπεφίαΐως τοθ χ. Νομάρ
  χου Ή(»λι(ου Ιπι6>ή6η πρίστι
  μόν έχ Δρ. 500 μετά τβν τι)ών
  ση-μάναιιος ·ίς τ4ν χ. Ε(·ον Χαρι
  τάχην Ιΐρδιδρον κοινότητος Μου
  χτάρων 1))ΐος λόγφ χαθιστερήαε
  »ς τής&π&δολής ι ών ίελτ(ων ατα
  τιοτιχτ]( χινήσιω; πληθισμοθ τοθ
  μηνός '0>(6ρ(.βυ 1936 Δι* ετέρας
  άπ&φάοεώς χου εκλήθησαν είς ά
  πολογΐαν 11 Π'.ίι&ροι τβν Κοι
  νοτήτβν Πλατάνοι», Καινούργ^υ
  ΧνριιΟ, Μβϋχτά'ΐον χαί Χαραο
  σοθ διίτι ίέν δαίίαλον εισέτι τό
  αποοταίεν ηρίς ουμηλή;ωσιν δελ
  τίον γεωργιχη"(, Βεν&ροχομιχ^ς
  χαί χτηνοτροφικής ηαραγηγης
  !<ους 1936 Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΕΓΚλΗΜΛΤΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΝ Πληροφορούμεθα έκ Ρβθύ μνης βτι ή πολύκροτος δΐκη των Λιμνων έτιαναλαμβάνεται οήμβρον την πρωΐαν. Ή δΐκη διεκόπη καί οδθις άπό τής Τετόρτης Κόγφ άοθενβΐσς τοθ Προέδρου τοθ Δικαστη ρΐου. ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. Η. ΤΟΝ ΒΣΙήΕΑ Δι! διαταγάς τοθ δποιιργεΐου τβν Στρατ'ωτιχ6ν έπιτρέηιται ιίς τιυς Διοιχηΐας μεγάλβν μονά· δών ώ; έκπροοώπους τοθ οτρα- τοθ ή δποβολή ουγχαρητηρίων ή ιύχετηρίβν τηλεγραφημάτβν άπ" εύθιίας πρός την Α. Μ. τόν Β* 3ΐλια χά τα την δνομαοτιχην α6 τοθ εορτήν ή τίς έπιαήμους τοι αύτάς. "Ομοίως έηιτρέπιται ή 5 π&βολή άτομιχβν ιηλεγρακημί των καρά τβν έπιθυμιύ'των άξιω ματιχβ. >α:άτ^ς άς α/ω έο?
  τάς. Τα αΰτχ ίαχύϊυσι χαί διά
  τόν δΓηυργδ* χαί 6«υκουργόν
  τβν Σ:ρατι»τιχβν.
  ΔΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΣΦΑΓΗΝ
  ήφη χά Ι παρεπέμφθη
  ιίς τό βυτίφωρον Πταιαματοδιχιϊ
  όν χαταδιχααίέν ιίς πρόστιμον
  100 δρχ. Ι» άτομον διότι ιΌφιζι
  π»ρά την Ιοχδίΐίθχν διάταξιν
  έχτος τ&ν οφαγιΕαιν.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΛΑΣΗΟΙΟΥ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών '
  που εΤχβ μβτοβη πρός *π(λυ
  οιν διαφόρων ζηιημάτων τοθ
  ΝσμοΟ, ό Μομάρχης Λσσηθίου
  κ. Φλωρίδης
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  Διοικήσεως Χωροφυλακήν ά
  πό της προσεχούς Δευΐερας
  θα αρχίση ή βηλητηρΐααις των
  ανευ φιμώΐρου κυνων. ΟΙ κά
  τοχοι κυνηγβτικων καί κυνων
  πολυτελείας δέον νά μεριμνή
  σωσι διά τόν έφοδιασμόν των
  κυνων των διά φιμώτρων κοθ'
  δσον ή βοθ ΐσα δι α ταγή είς
  χά δργανα Χωροφυλακτ]ς είνε
  γενική δι* ακαντας άνεξαιρέ
  τος τούς χύνας.
  Τλ ΣΧΟΑΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚλ
  Ό Έπιθεωρηιής των Δημο
  τικων Σχολείων Ηρακλείου
  δι' έγκυκλ'ων τού πρός τούς
  διδασκάλους συνιστά νά έγ
  γραφασι συνδρομηταί είς τα
  περιοδικά «Έθνική ΝβολαΙα»,
  «Σχολική Ύγιεινή» καί «Σχο
  λιχή ΈγκυχλοκαιδεΙα».
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τΛ άγορα μας κυμανθεΐσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  «ροΐόντων «Τχον ώς κάτωθι:
  Χββλτ*νΙν·ι
  α' ηοιότητοβ Βρ.
  η·
  Ρ
  II II
  Υ' .. .. 1 20 -21
  «ο. Ι6-Η85
  ■λεμεδει
  β «οιότφΐοσ,
  Ψ
  V
  Μαθραι
  Ταχτάοει
  Ψ ., .. ί 14.60
  Τ
  ■ βαβμων ·ρ.
  ■οινα ν. ί·οβ·(σε; Η 42
  Αιανικβ*, „ 4ο
  ΈξαιρετικοΙ 31
  λε···1 « «β«ό1. „ 38,—
  ^ £8 —
  ' ί -
  0ΐνβι νία«.4·ο««Ι««
  Αρχανθν τό ρΐοτ. ορ, 40.—4»
  1 «αλαιοΐ, η
  ,. « «οίον.
  ■β·ρ—Ι. 1|αι·.
  ■ Α
  ((ο
  Χοροό—α
  Μ(λι ποιοηκαβ
  Μέταξα
  Κουκοϋλια ξηρά
  Δέρματα βόΤα
  Άρνοδίρματα έΗι·,
  Ηρορατ·* αΐγαν
  Μαλλια *»?*
  •ραχ. Ι, Γ 0
  4Μ.
  «Η.
  ίί: «
  4β.
  η. -ιι,
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Κορώνα
  Φράγκον
  'Ε^Ρ
  ορ, πι.ιΐ—πχιβ
  Μβ. —
  Ρ· .ίΡβνκον
  Φιορίνι ΌλλανΒ.
  Το«χο·λΑ>ή
  Φράγκον
  §.!»-___
  η.Η-βΙ.80
  6ΑΗ-6Ι.Ι»
  ι,Τ6_ΐ.εε
  Τιμαί
  Μάρκον
  Βρυξελλαι
  Α4
  ·.Μ41,Κ
  .9.ΤΙ-Ι.Θ0
  ΜΙ—1.94
  ΑΘΗΝΑΙ 5 «1»εβρουαερίου (
  άνταποκριτού μας).- Τό «Αθηναϊκον
  Πρακτορείον ανεκοίνωσεν άπόψε ότι Ι·
  χει άσφαλείς έκ «ού έξωτερικού πλη¬
  ροφορίας ότι τάς τελευταίας ημέρας κα¬
  ταβάλλονται προσπάθειαι έν Βελιγρα¬
  δίω καί Ρωμη βι* την επίτευξιν προ
  αεγγίσεως μεταξύ Ιταλίας «αί Σερ·
  β(ας. Α^ αυταί πληροφορίαι άναφέ·
  ρουν ότι διεξάγοντβί σχετικαί συνεννοή·
  βεις αΐτινες καί έχουν προχωρήσει ση.
  'μαντικώς, ιδία μετα την υπογραφήν
  τού Σερβοβουλγαρικοΰ .Συμφώνου.
  Πιστεύεται ότι αί διεξ«γόμεναι συνεννο
  ήσεις θ' απολήξουν είς »ΐσιον άποτέ-
  λεσμα καί ότι ταχέως θα υπογραφή Ί·
  ταλοσερβικόν σύμφωνον φιλίας.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ Β Α ΚΑΘΟΡΙΣΗ
  ΤΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  Α® ΗΝ ΑΙ 5 Φεβρουάριον (τού άνταπο
  κριτοδ μα$).—Κατά τηλεγροτφήματα Ιη Π«
  ρισΐων αί Γαλλιχαί έφπμερΐδες πληροφ·
  ροθνται ίχ Βΐρβλίνου οπ ο χαγκκλάριος
  Χ(τλερ Θα καθορίση είς νέον λέγβν τβυ τβν
  οκοΤον καί θοε έκφωνήσα ίντός τού τρέχον
  τος μηνός τας ά«·ικι«κάς βξιώαει; της Πρ
  μανίας. ϊί^ τόν λέγον τού βύτέν, Ι Χίτλερ
  πιβτεύεται β τι θά είνε πκριασότερον οα
  φής καί κατηγορηματικάς καί 6« άναφέρα
  άπβικίας τΟν έποίων ζητεί την επιστροφήν
  είς την Γερμανίαν. Ή ιιίηβ'ί έπρβζένη
  σε ζωηροτάτην συγκίνησιν έν Λονδ.«ωκ«Λ
  δυσμενή οχέλικ τβθ Αγγλικόν τύπον».
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΑ ΕΗΙΪΧΥΣΗ ΤΟΝ ΠΟΑΟΗ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νυκτερινά έχ Πά
  ριοίων τηλεγραφήματα άγγέλλουν ότι
  κατόπιν των γενομένων τάς τελευταίας
  ημέρας έν τή Γαλλική Βουλή συζητή-
  σεων σχετικάς πρός την ανάγκην τής κα-
  λυτέρας οργανώσεως των πολεμικών
  δυνάμεων της Γαλλίας, ή κυβέρνησις
  τού κ. Μπλούμ απεφάσισε νά διαθέση
  νέας τεραστίας πιστώαει δια την ένίαχυ
  σιν τού Γαλλικον στόλου. Διά των
  νέων ναυπηγήσεών της, ή Γαλλία, θά υ¬
  περβή *ατά πολύ τής Ιταλίας είς ναυ·
  τ ικάς δυνάμεις κα.1 θά ηλησιάση πρός
  την Μεγάλην Βρετιανίαν.
  ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΪΥΗΤΑΙΕΟ^Ι ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΗ
  Α&ΗΝΑΙ5 Φεβρουαρίου (Τ·ΰ άνταπ·
  χριτοδμνς)—Είς την εφημερίδα τής χ»βκρ
  νήστως έίημ·οιευ6η οήμερον ανοιγκαστικος
  νέμος της Κυβερνήσεως δι» τ·δ όπ·ίου τρ·
  ποπ«ιι1ται ».£ τιναςημιΐα ό παιλαιός ν·
  μ·ς δι' βύ Μ»εωρ.ζ·ντο τα τής «πβνβμής
  Τ&ν ουντβ,εων είς τούς έζινματιχούς τής
  ζή ι: άς καί τής Χωροφυλακή;.
  ΟΑ ηθΑΗΤΑΙ
  ΥΒΘ 1ΙΜ
  ΤΜ1ΜΑΤ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουάριον) («ο»
  άνταποκριτοΰ μας).— Υπό τού ύφο-
  πουργείου Άγορανομίας ανεκοινώθη
  ότι απεφασίσθη όπως έκ των Άστυνο·
  μικών Τμημάτων Αθηνών Πειραιώς
  ηωλεΐται σπορέλβιιον έξευγενισμένον
  διά τάς λαϊκάς τάξεις καί πρός 38
  ορ. κατ' οκάν. Τό μέτρον αργότερον
  θ* επεκιαθη πιθανώς καί είς τάς έ»«ρ·
  1 ι1ν«ι
  Ίλλβββ ρ;
  ,,δ. 115 δλας τ«
  ι); ελβ τ· διαιμ«|
  {ύίνβκ·μη
  •κββνχήί
  ρ
  τ·δ
  χρηί
  ».λι«τητ·5, δια· ν
  Ο «νρβμμβτοούνΐ
  χ«ρ·ν βύίήν. 1Ί
  β*ΐιρ·ν ρ*Ρ«ιβ &
  ό
  ν χ
  »ί«ίχ»»ν πβρέλ
  ίηΐΑιυβιρώσεως
  {ΐφδν, ύικ να έ*
  «»ΐ«ί ό άναλ(
  Ι««ΐβ δέ χαί θι·
  πβλλ·ι ήλικιωμ!
  την »π·χη
  ·Αλ
  λ» ηαιδιοι
  '·ι ηβρ' ·λ·ν οί
  ΐ Β
  ρ ίΠβ
  «εΐιΐνβι όηβχρβ
  *·υί«νί£«ιρέχ«ί.
  Έται χαί αήμΐ
  ! έλόλ
  { ηρβ
  ίρ·νΈλλ«ο«
  :ι)ν Ερήτην
  μ«λιοι
  ηεύ δεν
  : ΡΧ·»%
  ♦·« «νβρβίπβι χά
  '>« ηβύ 4 έν