93883

Αριθμός τεύχους

4491

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ^ ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΚΥΡΙΑΚΚ
  7
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ ««ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΑΟΥ 4491
  ΤΙΕιΗΙΟΣ ΣΥΙΤΜΤΒΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΣΥΝΗΣ
  Είς την θεσσαλονίκην, Ι¬
  δρύθη «ΛαΪΜόν Πανκπισΐή-
  μιβνι* τού οπβίβυ οί καθηγη¬
  ταί μΐτνβαίνβυν είς τάς δια¬
  φόρους ουνοικΐας της πόλεως
  χβ.ι όιοουν οιαλκζεις βπί ίπι·
  οτημονιχ&ν θεματων, ·χλαϊ
  κιυοντκς βυΐω τάς βπιστή
  μας, τας «ποίας καί πρβσπα
  οβΰν ν* κβμβυν κτημα των
  λαϊκ&ν Τάςεων. Είς την Μα
  χεθβνιχήν ύπαιθρον έπίσης,
  οιινεσΐήοηοαν νυκτερινά χαί
  περι«οι.ύ·ντα σχολι.α, τβ
  όπβΐα σκοπόν έχουν νβ μ·ρ·
  φυνβυν τό* λαον,νά καταπο
  Λκμηοβυν την αγραμματβ-
  σύνην καί τ·ν Ιναλφαβητι-
  σμόν καί νβ όιδαξουν είς
  •λάν τβν πληθυσμόν τας στβι
  χ&ιώδεις τουλάχιστον γνω-
  αβις, να. τόν μάθουν βναγνω
  σιν καί γραφήν. Τό γβγβ-
  νός είναι εύχ«ριοΐ·ν. .Εαί η
  άναληφθ&ισαι προσπαθεία, β-
  κ·τκλε>1 αύτβχρημα εθνικόν
  έργον.
  Άλλβ, βγράμματΦΐ, ίντβ
  λως άναλφάβητοι, τελείως
  αμόρφωτοι Έλληνας δέν ύ·
  καρχανν είς την Βόρειον
  'ΐνλλαθα. Ύπβρχβυν παν-
  τού. Είς βλβς τοις επαρχίας,
  είς σλβ τβ διβιμβρίοματα και
  κΐς αύτην βκ·μη την πρωτεύ
  ουοαν τής *.κικρατΒ·ας. Τα
  εκατόν β.η τβδ ίλευθέρβυ
  <θνΐΜ·ϋ βίον, δίν ήρχισαν ουστυχ&{, έ, αίτΐας της ·πι· χραιτηοβιοης ίκπαιοευτικης αθλιότητος, διά να εκλείψη ή άγρβμμβτοούνη άπο την χώραν αύτην. Πβλύ πβρισ σβτερβν βεββια οϊν ήρχισαν τα όΑΙγα οχετικ&ς Ιτη τα ό ποία ίχβυν καρέλθα από τής απελευθερώσεως των νέων χωρών, διβ ν· εκλείψη από αύτάς ό βναλφαβητισμβς. Ίβΰτβ δέ χαί 6ι·τι υπήρχον πολλοί ήλικιωμίνβι άγράμ· ματ·ι, την εποχήν τής βπε- λευθχρώσ&ως βΛλβ χαι διότι χαί έκτοτε, πβρέμβινβν π·λ. λ« παιδία τελείως αγράμμα τοι παρ' ·λ«ν *τι επισήμως 6ύλ χβΙ βΐ»ρητιχ6ς^τ·ύλ«χιοτν η κατωτέρα βκπαίδβυσις ήτο καί είναι ύπβχρε·*τικη 0·' *- λβυς «νεζαιρέτως. Έτσι «αί σήμερον βκομη ,15 ολόκληρον την ύπαι¬ θρον 'ΕλλαΟα χά! ίδ», είς την Κρήτην φυοιχ*, ύπαρ νούν χιλιαδες, έχκτοντκοκς χιλιάδων μ*λιατα, νί«ν άν βρώπβν πεύ δίν γνωρ.ς·ιιν εΰτΐ ανάγνωσιν και γραφήν καν Ύ«·ΡΧ·»ν ήλΐΜωμί νβι ανθρ««·» κ*· μ·"Ρ- ««ι διά π·ύ ββν έφβΐτηααν χκί ίέν ©βιτβϋν ίΐί τα οχολΐΐα χαί π·« ίέν γ%ωρΐζ·»ν ·δ« χ«τ' βφιν Τ· Ελληνικόν βλ βββητονΐ Είναι γνωστα αλ λωστ» δλ« βύτα. -«· ««·δβ· κνύονται δι* Λ #ριβμ-ν, *■ οτ«τΐβτιχ*ν, '. "Λτβν τ·υ των τδν πραγματων, βκ»ς ι1ν«ι γνωστόν ότι «χ·μβν τβύς περισσοτέρους άναλφα- βήτβυς έξ δλνν τβν Κρ*τών της Εύρώπης. Άλλ' είναι ·.{ Ιοου ννω στόν χαί βέβαιον ίτι ένας λα·ς πεύ αποτκλε.ται «πό ά γραμματεύς, βπό βμορφώτβυς χκί αδιαπκιδαγωγιίτους άν θρώπους, δίν ειμπορεί ποτέ ν α προοδεύση χαί νά μέγα λουργήση χαί νβ δημιουργή οα Ιδικόν τού, γνήσιον χβί πρβγμβτΐΜβ ανώτερον πβλι τισμόν χαί μάλιστβ είς έπβ χην τβσηςΜβτβπληχτικής πρ· οδβυ της τεχνιχής, τής ο¬ ποίας ή παραχολουθησι;, ή χατανέησις χαί ή χρησιμβ ποίησις βπβιτβϊ μεγάλβς χαί ίύρείας εκτάσεως γνώσεις Δέν κίμπορβδμκν έπβμένως καί ημείς βυτε νβ ελπίζωμεν εύτκ χαί νά όρκμβτιζώμκθα δημιουργίαν έθνικοϋ πολιτι αμβϋ εάν δέν μορφώσωμεν τ*ν λαόν μβ(, λάν δ εν έξα λείψωμεν προηγουμένως την άγραμματωσύνην . άπα την χώραν. Επιβεβλημένον λοιπόν χά θήχον είναι νά έργανβίσω μέν χαί έδώ χαί παντεΰ σταυ ροφοριαν χατά τ·ΰ άναλφα βητισμοδ. Τ· Εράτος, οί Δή μοί, αί χοινοτητες, αί όργα ννοΕΐς διανοουμένων χαί οί μορφωτιχοί ούλλογοι, πρέπει νά χινηθοδν πρός την κατεύ Βυνοιν αύτην: ,Νά ίδρύσουν νυχτερινά καί χυριακάτικα οχολεΐα διά τ«ύς αναλφαβή τους μικρσύς χαί μεγάλους ιίς ίλβ£ τάς *·λ»ις χαί τα χωρία. Νά προμηθίυθβϋν^αί να διαθέαουν δωρεαν λάν ά νάγχα είς τεύς αγραμμάτους ΐά άπαρ(τητα βιβλία. Νά φροντΐοιϋν νά γίνη πραγμα τιχά ύηοχριωτικη ή «χπαί δκυοις δι'-ολους.Εαί νά χατα βάλλουν τέλος Μάθε προσπά θείαν ώατκ ·λ·ι άνεξαιρέτως οί "Ελληνΐς ν' άποκτήοουν τάς στοιχειώδίΐς τουλάχιστον γραμματιχας γνώσεις. Τοτί, ίταν θά καταπολε μηθι} ο άναλφαβητιαμός χαί σλοι ·ί .πολίται θα ιίμπο ρεδν νά μελΕτεϋν χαί νά καί νά παρακολσυθβϋν τάς αυγχρ·ν·υς Ιδεβλβγικάς,.πβλι τιχβς, φιλβσβφικβς τάσβις χαί τάς τεχνικάς» επιστημονικάς πρβέδβυς θ« κκιιύχωμβν.την αυτομάτον ςχείόν εξύψωσιν τοΰ έκηολιτιβτικεΰ μας επι πίδευ καί θά , Βΐμπορβϋμκν νά έκιχκιρήοωμΐν βεβαιοί περί της έηιτυχΐας μας νίας βζορμήοκις κρός τόν δρόμον τής εθνιχήί μίγαλβυργΐβς. Διότι τβτ» Βα {χωμκν ολα τα πνευματικβ χαί τα ήθικά έφόδιν, τόσον άπαραίτητα διά την έπιδ-ωξιν μεγάλον σχβπ·ΰ~ 10Σ ΟΑ ΚΑΤΑΣΤΗ 11ΝΑΤΟΙ ΔΕΝΔΡΟΦ1ΤΕΥΒΗ Η ΙΟΑΙΣ Τδ ϊγγρα·ον τό δβοΐον υπέβαλεν ·1ς των Δήμον μας ή Πωργική Π·ρι·«- ριια "Ηρακλείου σΕχιτικέβς μέ την καλλιέργειαν, την διάίοσιν καί την «ροστα- σίαντοθ ΠρασιΛου, «ριέ ρχιι >ολυτ(μους συμβου
  λΛς κοί δβηγΐας καί άί,ί
  ζ«ι άσφαλβς νά μιλΐτηθυ
  αι «(οσοκήν καί νά ί·αρ·
  μοσθοθνέξ ολοκλήρου οί
  γενόμεναι ΰ«οδεΙξεις. Διό¬
  τι μόνον €τοι θά τελεοφο
  ρή°Ώ νραγματι ή «ροσ·ά
  θ«ια νρός επέκτασιν ιοθ
  -οασίνου κοί μόνον διά
  τοθ τρόνου ούτοθ θά κα-
  τορ€ωθ^ ν' ά«οκτήοτ] καί
  Ι| «όλις μα? κΙ^τΐους καί
  ΒινδβοστοΐΜ'ας καί ζώνας
  καί
  κοί τόβους άνοψυιχ|)ς.
  Άλλ' ή Γεωργική Πιρι
  ·<ρεια αροτΐΐνκι καί κάτι άλλο άκόμη. Νά συστοθη μέ «ρωτοβευλΐαν τοθ Δή· μου μΐα «·ιχρο«η Ιή·«·ν καί 6»νδροοτοΐ[χι£ν αυή υποθέτομεν θά είνι ή κα ταλληλοτέρα όνομασία της ά«ό γΐωιόΐιους. μη^ανι κούς, Οδραυλικούς καί αρ ^ιτβκτονας, είς την όβοίαν ν' ά«ατ·6Β ή φροντίς τ|)ς ν Α 61 (ήμιουργΐας ηάρκ«ν καϊ κήιων καί ρχώρων «ρα- σίνου, μέ γοΕοτο. μέ κα. λαισθησΐαν καί μέ «ολιτι- σμάνην Αμφάνισιν. Καί κατά «όσον μέν θά ουοταθΒ ή έεΐιτροπή αύτη, Ιέν γν·*ρΙζομ·ν "------ «ότε δμ«ς, βΐτε ^ εΐτι δ|ΐ, τό ενδιαφέρον τού Δή μου υπέρ τοθ «ρασί νού θά ΙκδηλΜθ^ «ιστιύο· μέν έναργέσπρον είς τό μιλλον. Καί έλνίζομιν δτι θά καταβληθ{) «ροσπάθβια νά ά«οκτήσ[] καί ή «όλις μας κήνους καί δινδρα καί οροσιάν καί υαρούμενην δ ψιν, την όψιν «ού δίδει τό «ράσινον καί τα λουλού δια. Αυτήν δέ την «ροσκά θείαν ένιθυμοθντις νά ινι- σκύσυμιν καί ημείς, θά λκ θεσωμεν σήμερον τας άντι λήψεις μας ώς νρός τα σ|ί δια τα όηοϊα θά «ρέ«ΐι ν' ακολουθήση ° Δήμος. Καθ' ημάς λοι«όν, ή προ σκάθΐια διά τό «ράσινον ά ά η «ρι«ΐι ν' λί ρ ά«ό την ί άό ρ ρχΐ] η ■αραλίαν. Καί κυρίως ά«ό τό Μπβντινάκι.Ή «αραλία αύτη «ρ!«ΐι νά διαρρυθμι σθβ, νά ιξωραϊσθίί νά ·υ τευθ^ άμβσ«*ς. Καί νά «λου τισθ§ μέ μίαν ιύριίαν λεω φόρον κατά μήκος. Μέ δι «λάς 6ΐνδροστοΐ||(ας «ρός τό μέρος τής θαλάσσης, ύ «ό τάς οποίας νά τοποθετή θοθν καλαισθητικά «αγκά- κια χάριν τβν ««ριτιατη τΛν. Πρός τό μέρος δέ τής ■όλικς νά δήμιουργηθοθν κηπάρια, «αρτάρισ, άνοβρυ τήρισ. νά φυτΐυθουν λου λούδια καί διακοσμητικοί θάμνοι. Έκ «αραλλήλου νά 6ιλ δροβυτΐυθοθν έξόλο κλήρου τα τιίχη «φόσον δέν άποφασίζεται ή δέν εί ναι δυνατή ή όλοσχιρίκ κατιΒάφισίς των. Έπίοης 6έ καί ό £ξ« τιικΑν χαν δαξ, ώστ« νά σκηματισθ^ ένας «ράσινος δακτύλιος «έριξ τής νόλΐΜς. Νά κατα βληθΒ φροντίς νά καλυφθή τό συντομώτιρον ό χάνδαξ ά«ό τριών Καμάρων μ<κρι Καινούργιας Πόρτας καί νά μ«ταβληθ9 ι!ς «άρκον, βάσει σχιδΐου εΐδικοθ «ο Δΐοδόμου καί γκωνόνου μη χανικοΰ ώστε νά μην έπα λθθη τό αΐσχος τοθ κή «ου τής «λατείας. ΈδέΒ β£ βαια θά ήτο καλόν νά μην εΐ|ΐ ,καταληφθή ή Βίγλα άπό τους σεισμοπαθεΐς, ώ στε νά φυτευθή καί αυτή ό«ότ«, ό κήπος τοθ Ήρώου. ή Βίγλα, ό λόφος «αί τό ρήνμα θα εγίνοντο Ινα θαυ μάσιον «άρκον. Άλλ' αΰτό δέν γν»ρ[ζομιν άν είναι δυ νατόν νά επιτευχθή «οτί. Αύτά ώς «ρός την «αλαιάν ■όλιν, ΗΜρΙς βεβαία νά «Ι ναι άνάγκη νά τονίσωμιν δτι «ράπιι νά γίνουν διν δροστοιχίαι είς όλας τάς κεντρικάς 5δούς καί δτι ό κωρος τής Νομαρκίας, άν δέν κρησιμο«οιηθτ) διά την αγοράν θά «ρένΐΛ νά μετα βληβη &«(σης είς κήπον. Και τώρα ώς «ρός την νέαν πόλιν φρονοθμβν άπα ραιτήτκς δτι δλοι οί δρό- μοί της. «ρβπιι νά δινδρο φυτιύωνται άμέσνς ό:μ α τή διαμορφώση των. "Επι- σης δτι «ρβπιι νά μκίνουν άλιύθεροι άρκετοί κωρ διά την δημιουργίαν γυμνα στηρ(·*ν, κήπων, κλατιιβν καί «ρασιέον. Ότι άπαραι τήτως η πΐριφερική λε«- φόρος, «ρέπιι νά κοσμήται άπό 5ιπλας δινδροστοικί άς. Καί τέλος ή μάλλον αΰτό θά «ρι««ι ν' άποτΐλέ ση την άρκήν, «Ινι άνάγ¬ κη νά δινδροφυτΐυθΒ δλος ό «αρά τίς Ρουσσές ηέϊριζ των στρατώνων. τοθ Άσυρ μάτου, τοθ Άιροδρομιίου καί των ΣφαγιΙων χωρος ώστι νά δημιουργηθή είς τό μ<ρος αύτό μβχ' ολίγα 6τη ένα μικρόν δάσος «ού θά δώση ζωήν, ύγΐίαν καί εμφάνισιν είς την «όλιν. Διά τοθ τρόνου σύτοθ ή ■όλις μας θ' αποκτήση «ρά σινον. θά Ιξυγιανθή, θά έξωροϊσθή, θά μΐταμορφε· θή κυριολικτικά, θά «λου τισθή μέ «ραγματικά, άλη •ινα καί ώφέλιμα στολΐδια καί θά ά«οκτηση δψιν «ραγματικά τουριστικής πόλεως. Άλλά Ηρΐιάζονται βεβαία δ*κι μόνον ώραϊα σκέδια είς τα χαρτιά. άλλά «ρό ■άντων, θετικι), δημιουργι κή έργασία καί άκαταπόνη τος ζήλος καί πηγαία .διά θισις καί άγάπη «ρός τό καλόν καί τό ωραίον. ΈττιτυγχάνΕΐ διεθνώς 6 ΧΙτλερ; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΓΑΟΓΕΡΜΑΝΙΚ0Ν ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Φιίρουάριος (διόί τοθ -ιαχιιδρεμείοο) — 'Εν φ οί έπΐοημοι άγγλιχοΐ χύχλοι χαι 4 τύπος αντιμιτωπίζοϋν μέ πολλήν ίπιφιιλαχτιχότηια τάς απίψεις πιύ χνέηιυξι χαί ιά προβλήματα πιύ Ιθεσιν δ χαγχελάριος Χΐτλερ είς τίν τελιυταΐον τού λόγον χά μνει εντύπωσιν ή οαφής χαί χαττ) γορηματιχή άρθρογραφία ενός άν ϋρώποι», έ έπιΐος ϊχΗίτει είς ιήν αγγλικήν κοινήν γνώμην Ινα πρό γραμμα Λύσεως τχθ ιύρωπίϊκοθ ρ&δλήματος. Άλλά ίσον έξέχου σα χαί άν είνε ή φυοιογνβμΐ» χιθχ. Γχάρβιν—διόΐι πΐρΐ ^ύΐ&Ο πρόχειται—μεταξυ τοθ ίημοοιο γροφιχεθ χέομου τής "Αγγλίας, πάλιν {έν θά έπροκαλουν ιίσην προσοχήν χά γροφέμινά τού είς τόν «Ιΐαραιηρητήί», εάν Σέν ήτο γνωστόν Βτι τοθτα ίχφράζουν τάς «πι'ψεις μιΛ; μερίδος τι Ο πολιτι χ&Ο χέομευ ής 'Δ^γλΙ&ς χαΐ ϊή των »6χλων έκιίνων, οί ίποΐοι αχέηχονται <αύχοχρατοριχβς». Δέν δπαρχιι χαιρός, γιά χάοι μο. Αυτή είνε ή πρώτη διαπί σιωσΐς κθ χ. Γχάρβιν. Είνε τέ σον χρΕοιμοι β Ι έβϊομάίες χαί εί μήνες πιύ καρέρχονται, ώστε πρΐπει χωρΐς άναβολήν να χατοι ίλτ,θξ τ ασα προσπαθεία διά ιήν εδραίωσιν της ιίρήνης είς την Ευρώπην. Καί απαρχή μιας τοι αύιης έίραιώοιωι—-ή δευτέρα δι απίστασις τιθ χ. Γχάρβιν— είνε άδιαμφΐοδητήτβς Ινας άγγλογερ μανιχίς διακανονισμόν .Μόνον ούιός ήμποριΐ νά αώοη ιήν ιίρή νην. Άλλά είνε ^»ι6α Είνε* βιβαιώνουν οί χύχλοι, τ6ν όποΐ α>ν τάς άντιλΐ,ψεις έχφράζιι δ χ·
  Γχίρ6ιννΣήμερον α ί. οτραττ,γιχαΐ
  χοί αΕ πολιτικαί ουνθήκκι διαφί
  ρουν ριζΐκβς άπό^ιάς τοΡ 1914.
  Χθτι ή θβλβοοοχρβτορί»,
  ή ζωή τής Αγγλίας ήπΐιλεΠο
  σιβαρως. Τώρα έπιθυμΐε αμφο
  τέρων τβν μερων είνε νά τερματί
  οουν τδν παλαιόν μοιραίον χαχά
  θάλασσαν άντκγωνΐσμέν, δ οποίος
  επροκάλεσε χον τελευταίον χαί μό
  νόν πίλιμον μεταξυ δύο λαώ ν,
  ι[ όποΐοι ήσαν ούμμαχοι έηΐ γε
  νείς.
  Σήμερον ίμως δπαρχει χαι δ
  άπδ τοθ αέρος κίνδυνος. Άλλά
  έν πρώτϊΐί, δ αήρ ίέν είνε στοι¬
  χείον τόσον ζωτιχδν διά την μη-
  τρόπολιν χαί την αύτοχρατορΐαν
  της ίσον ή θβλβοοοι. "Ωβτε ή
  Αγγλία ίέν διχαιοθται νά άξιώ-
  οη υπιροχήν ιίς τδν άίρα, την δ-
  ποίκν έπ' ιύδενΐ λόγψ θά εδέχετο
  ή Γερμανίαν £&ριοχομένΐ] είς την
  χαρδΐαν τής Εύρώπης, έχτεθειμέ-
  ν η ιίς τίν κίνδυνον συγχλινουο&ν
  επιθίσίων ηανταχόθιν, ή Γιρμα
  νία είνε ΰποχρεωμένη νά προετοι
  μαοΐΐϊ έντατιχας πρβς άντιμιτώ
  πισίν υυ.
  "Ωστΐ είς τό κεφάλαιον τής &
  οφαλιΡας χίνδυνος πολέμου ίέν
  δημιουργεΐτκι. 'Δπιναντίας δύνα
  τβι νά εξευρεθή μδνιμος λύσις,
  διά τής ίοοπλίας τοθ αέρος. Άς
  έλθωμεν τώρα είς τάς υποχρεώ
  σιις πιυ Ιχιι αναλάβη ή Μιγαλΐ)
  Βρεττανΐα έναντι τής Γαλλίας χαί
  τοθ Βελγίου. «Σήμερον, περισσό¬
  τερον άπδ χάθε άλλην φοράν ή
  άσφαλιια τβν πέραν τής Μίγχης
  Φ»ων μας μας β»οί? ζωτιχνς».
  Καί 2οον μέν άφο($ τό Βέλγιον
  συμφέρον τής Γιρμανίας είνε νά
  •Υϊυήθΐ χβί αυτή την άχεραιό
  ιητά τού, Πίάγμα τδ οποίον δ
  -ίτλερ είνε άναμφιοίητήτας πρό
  ϋυμος νά κάμη καί τδ οποίον
  θά ήτο Ινα άνεχτ(μΐ)τον βήμα
  πρός τα πρδοω. Άλλά χαί διά
  την Γαλλίαν δ χ. Χ ίτλερ είνε δι
  «τεθιΐμένος νά παρίοχη την αθ
  την έγγύτ;σιν—-δσον άφορ^ αυτήν
  ταύτην την Γαλλίαν, ουχί !έ χαί
  τάς περιπλόχους δισμεύσεις της
  είς την ανατολικήν Ευρώπην. Έ
  δω φθάνομεν είς Εν από τα χριοι
  μώτερα σημιία τής Βλης έπιχιιρη
  ματολογίας τοθ χ, Γχάρβιν χαί
  τβν μετ3 α&τοθ ουμκωνούντων. «Ό
  χ. Χίτλεο—λέγει—είνε πρόθυμος
  δπδ ίνα δρον νά αναγνωρίση χαϊ
  νά εγγυηθή την άχεραιδτητα. των
  αποχκτπαταθέντων συνδρων τής
  σημερινάς Γαλλίας συμπιριλαμδα
  νομένης τής Άλαατίας χαί τής
  Λωρραίνης. Ό δρος είνε δτι ή
  Γαλλία θά άπίσχη των προσπα
  θειβν της, οΊτως χρατή την Γερμα
  νίαν Ιοαεί χυχ?ωμένην διά τής
  Οργανώσεως τοθ έξοπλιβμοθ χαί
  τής χρηματο&οτήσεως επί τής άλ
  λης πλευ(&ί, είς την ανατολικήν
  χαϊ την κεντρικήν Ευρώπην, συνα
  σπισμων ίυναμιχβς έχθριχβν πρός
  τδ Ράϊχ. Ούδεμία γερμανιχή πό
  λιτιχή δφ'οιονδήποτε χαθεσ'ώς
  δύναται νά παραιτηθή αυτής τής
  αξιώσεως. Πβς είνε δυνατόν δ χ.
  ΧΙτλερ νά μην άντιστή είς αυτήν
  την Ινοπλον κύχλωβιν; Πώς ήμπο
  ριΐ νά μην δργανωΒή χατά τβν
  πλέον χινδυνωδβν δυνα,τοτήτων αΰ
  τοθ τοθ χινδύνου; Διατί λοιπόν νά
  μην έπιζηττζσωμιν ειρήνην μέ 16
  αεΐ{; Αί χβρκι αί περισσότερον
  ένδιαφερόμεναι περί την Μάγχην
  είνε ή Μεγάλη Βρεττανία τδ Βέλ
  γιον, ή Γοιλλία χαί ή Γερμανία
  Ή γερμκνιχή εισήγησις είνε δ¬
  τι αί χωραι ούται ίύνανται μετα
  ξύ των νά έξασφαλίσουν την είρή
  νην τής Λύσεως δι' ίσον χρόνον
  θίλουν. Διατί νά μή τδ νκάνωμεν;
  Διατί νά επιμένωμεν, έν πνεύμα
  τι απολύτως ξένφ πρός την πά
  τροηβράδοτον δρεττανιχήν δξυδέρ
  χειβν, δτι ίέν θά λύσωμιν τίποτε
  μεταβατιχως εάν Σέν λυθοθν τα
  πάντα βμέσως; Διατί ιδίως νά μή
  δεχθώμεν άαμένως την διαγραφήν
  τοθ Βελγίου άπδ τα αιτια «6 πό
  λίμου; Διατί ιδίως νά μην χάμω
  μέν δλοι οί ένδιαφερδμενοι Ιν άχδ
  μη χαί μεγαλειτέρον <2λμα διά τής άποδοχής τής πρό πολλοθ γε νομένης προσφοραΐς τοθ χ. Χίτλιρ Βπως εγγυηθή τα σύνορα τής Γαλ λίας συμπεριλαμβανομένης τής Άλσατολωρραίνης: Διατί νά μή τερματίσωμεν επί τέλους τό 1937 μετά 1100 σχεδδν έχη, την έχθ;ό τητα Τευτδνων—Γαλατων ή δποία ήρχισε τό 849;>
  Ή ίστοριχή ίσχία τής ιυριοπα
  ΐκής πολιτιχής μετετοπίσθη. "Οχι
  είς την δυτικήν, άλλά είς την ά
  νατολ'χήν Ευρώπην—χίλια καί
  πλέον μίλικ μακράν των άγγλι
  χβν, τβν γαλλιχβν χά Ι τβν 6ελ
  γιχβν συνόρων ευρίσκεται τδ αί
  νιγμα τής Σφιγγδς τής πολιτιχής.
  Τδ καίριον διπλωματικόν βη
  μιίον είνε ή διαφορά μεταξυ τής
  εκτάσεως τβν δεσμιύσεων χαί των
  άναμίξιων τής Γαλλίας χαί τοθ
  πιριορισμοθ τβν υποχρεώσεων τής
  Μεγάλης Βρεττανίας. Πέραν τής
  Αμύνης τής Γαλλίας χά Ι τοθ Βελ
  γίου κατ' άπροχλήτου έπιΒίσιως,
  ή Αγγλία δέν πρέπει νά αναλ*6|
  καμμίαν δποχρέωσιν. Δέν πρέπει
  ή Αγγλία νά συνεργήση είς οί
  κνδήποτε απόπειραν άποχλεισμοθ
  τής Γερμανίας πανταχόθεν, ιδία
  δ χαταστολής διά τής 6{ας τ*»ν
  άξιώσεών της περί αναθεωρήσεως
  τοθ άδίχου χαθεστβτος πιύ Ιδη
  μΐούργησαν αί συνθήκαι είρήνης
  είς την Ανατολικήν Ευρώπην. «ΕΙ
  τε διά τής είρήνης, είτε διά των
  Βπλων.— τονίζει δ χ. Γκαρδιν —
  μοιραίως θά έπέλθουν σημαντικαί
  μεταβολαί είς την περιοχήν έχεί
  νην, είς τρόπον ώστε νά έπιτευ
  χϋοθν δικρρυθμίσεις χβί δρθολο
  γιβτιχώτεραι οικονομικαί σχέσεις
  επί ιυρείας βάσιως>.
  Πδσα ελπίς δσονδήποτι βάβι
  μος, θά παραμένη φροθδος ϊφ' Β
  σον δέν καταλύονται τα «χυχλωιι
  χά» σύμφωνα τής Ρωασίαςμέτήν
  Γαλλίαν χαί την ϊσεχοβλοββιχίαν.
  Δέν ζητείται άπδ την Αγγλίαν
  νά δώση είς^τήν Γερμανίαν έλευ
  θερίαν ενεργείας είς ,τήν άνατολι
  χήν Ευρώπην, Ϊηλα6ή εναντίον
  τής Ρωοσίας Ζητείται άπδ την
  Αγγλίαν νά μή συνεργήση είς τδ
  δέσιμον τβν χεριβν τής Γερμα
  νίας είς την Ανατολήν, νά μή
  συμπρβξη δηλαδήμέ την Ρωσσί
  αν έναντίον.νήςΓερμανίας,,νά μην
  αναλάβη δεσμιύοεις είς την περι
  οχήν εκείνην χαί να μή ουμπρί
  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ·
  Ή Γβνική Διοίκησις διέ
  θεσεν ωρισμένας πιστώσεις
  δια την κατασκευήν μερικήν
  έργων έντός τής πόλεως Χά
  νΐων, τα όποΐα βέν ηδύνατο
  να εκτελέση ό Δήμος λόγω
  τής κακής οΐκονομικής τού κα
  ταστασεως. Ουδείς φθόνος ββ
  βα(ως οθτε καί παράπονον έκ
  μέρους μας. Κάθε δλ,λο μάλι
  στα. Άλλ' έφόσον ή Γενική
  Διοίκησις ίχει δισθέσιμα πό
  σά δια την εκτέλεσιν μΐκροέρ
  γων, θά ηθέλαμεν νβ χορηγή
  σ{] έστω καί μικράς πιστώσεις
  κα( διά τόν νομόν μας καί (
  διαιτέρως την Μεσσαράν δπου
  οΰτε βρόμοι έπαρκΐϊς, ουτβ
  νέφυραι ύπάρχουν καί ή συγ
  κοινωνία είς,τιλεΤστα διαμερΐ
  σματα, όπως έχωμεν γράψει
  καί άλλοτε, οσάκις δέν διακό
  πτεται τελείως, καταντβ μαρ
  τόριον τυραννικόν διά τούς
  ουστυχεΐς αύτούς αγρότας.
  ***
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ·
  Λ( προχθβσιναΐ ώρχαιρε
  σΐαι τοθ ΓίαυτικοΟ όμίλου τής
  πόλεώς μας, μας Εφερον είς
  την μνήμην μίαν ωραίαν ίδέ
  αν πού έρρίφθη άλλοτε καί
  πού έλησμονήθη φαίνεται έκ
  Γθτε, διά την καλλιέργειαν τής
  άγάπης πρός την θάλασσαν:
  Την Ιδέαν τής κατασκευάς νέ
  ωρίου παρά τήν^εΓσοδον τοθ
  παλαιοθ λιμένος καί τής δι
  αρρυθμΐσεως καί τής μετατοο
  πής τοθ Μεγάλου Κοθλε είς
  κέντρον των θαλασσίων όργα
  νώσεων καί των Ναυτικόν ό
  μΐλων. Καί θά ηθέλαμεν νά έ
  ρωτήσωμεν επί τή εύχαιρία τί
  γΐνεται σχετικός μέ τό ζήτη
  μα αύτό. θά ιιραγματοτιοιη
  θθ ή ώραϊα αυτή ίβέα ή θα
  μείνη άτιη Ιδέσ;
  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.
  θορυβώθβις συζηιήσβις
  παντοθ χοί αναστάτωσις έξ
  αίτΐας τής θρυλουμένης επι
  βολής φορολογΐας επί των ά
  γάμων. Ιδιαιτέρως τα γερόν
  τοπαλήχαρα φαΐνεται νά έτα
  ράχθησαν σφοδρά. Καί 8έν
  είμποροθν νά . τό χωνέψουν.
  —Άκοθς έκεΐ μέ τό ζόρι
  παντρειά, όπως δηλαδή συνέ
  βη καί μέ τόν Ιστορικόν πλέ
  όν εκείνον Χαραλάμ-ην τοθ
  λα'ΐ'χοθ τραγουδιοΠ... Άς
  ήσυχάσουν δμως οί συμπαθεΤς
  ήρωες τοθ γεροντοπαλληχαρι
  σμοθ. Διότι δέν ψαίνεται νά
  τούς άπειλή σοβαρώς κανεΐς
  κίνδυνος. Άλλά κσ[ άν άκόμη
  συνέβαινε είς την πραγματι
  κότητα δ,τι άπό τάς τριόδους
  μετέφερον μερικαί έφημερίοες
  είς τάς στήλας των, βέν θά
  ίπρεπε νά δυσανασχετοθν.Ό
  φεΐλουν άλλωστε νά γνωρ(
  ζουν 8τι είς την εποχήν μας#
  δσοι θέλουν νά ίχουν την ε
  λευθερΐαν των, την πληρώ
  νούν .άκριβά καί ύφΐστανται
  αλλου εΐδους θυσίας.
  ΝΟΘΕΙΑΙ·
  ΦαΙνεται λοιπόν, δτι ζο
  μέν είς την εποχήν των νοθει-
  Δν. Νοθεΐαι είς τάς αρχάς,
  είς τάς (δέας είς τα συστήμα-
  τα. Νςθεΐαι είς τα τρόφιμα.
  Νοθεΐαι παντοθ. Είς τό ψω-
  μΙ, είς τό γάλα, είς τό κρασΙ,
  είς τό λάδι, είς τό βούτυρο!
  "Εμεινεν μόνον ή Κρητική μυ·
  ζήθρα, λευκή καί άμόλυντος,
  σύμβολον τής άγνότητος, β¬
  πως τό χιόνι των άπάτητω»
  κορυφών τοθ Ψηλορβίτη. ·'Ι.
  δού δμως δτι ένοθεύθη καί
  αυτή μέ άλεύρι καί χατά πά
  σαν πιθο,νότητα μάλιστα νο·
  θευμένο καί αύτό. Όμολογου
  μένως, φαίνβται ύπάρχει όλό
  κλήρος σχολή νοθείας είς την
  χώραν μας.
  ξη ·ίς τδν άκοχλεισμδν τής Γερ
  μανίας.
  Άπομένει τδ άποικιαχόν ζήτη
  μα. Τούτου δ χ. Γχάρβιν θεωριί
  δυνατήν μίαν «μετριοπαθή» λύσιν
  ή δποία ίένθά έθιγε διόλου την
  ισχύν ή την ιύημερίχν τής Βριι
  τανιχής Αύτοχρατορίας.
  Η
  -1
  Ι*
  ! *
  II
  β
  Α ΠΟΡΘΩΣΪΤ
  Μιά πεντάρορφη
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό μου
  οικό παραλήοημα! «ΜελωδΓες καΐ
  ΡυθμοΙ τοθ 1936». Πρωταγωνιοτοθν
  "Ελινορ Πάουελ—Ρομπέρ Τευλόρ,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον £νας
  κολοσσός: «Γκολέμη (ι τραγικάς
  Βασιληάς) μέ τόν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  καΐ τοΰς Ζερμαΐν Ώσαί,Ροζέ Κάρλ.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμεοον Τό σύτοτε
  λές Εργον «Μεταζο θηρΐων καΐ Αν
  θρώτΐων» καΐ τοθ έπεισοδιακοθ «Κό
  λασιο τής Ζοϋγκλας» τα έπεισόδια
  3ον, 4ον.
  ϋ_
  4ΜΜ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μονσικό ΟΑΥΜΛ:
  ΜΕΑΟΑΙΕΣ
  («ι
  < ΠρΜταγωνιβτοϋν: Έλινορ Πάουελ, Ρομπέρ Τέΰλβρ ΑΥΡΙΟΝ Ή οιαβολοουγγαρέζα: ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΚΑΑΛ Στίιν μεγάλη της όημκ.υρνι'» ΠΔΡ8ΕΝ0Σ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ "Ενας Κβλβσσές: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΧΤΑΡΣΙΑ! είς £να τόπον μυστηρΐου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩπΣ Τού ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ {29ο ν Είχε μήκος τριάντα ηιρΕηοιι μ έ τρών καΐ πλάτος 8έκα πέντι, Οψος δέ εΓχε άρκετο ' ώΐτε νά μοιαζη περισσότερον μέ Ιχχληα'α παρά μέ απήλαιο. Καθε 3—4 μέτρα άνοί γονταν διαδρομοι ατάδόο πλευράς το3 σπηλαίου οί δποΐίΐ ττροφανδς ώϊηγοθααν αε μιχρδτερα δωμάτια. Σία μισά τοθ σπηλαίου, έκεΐ α- χριβδς που τό φ&ζ τη"ς ημέρας άρ χΐζε να λιγοαιεύη Ιχαιε μιά φωτία ή οποίαι ϊρριχνε μΐγάλΐς ίξωτΐνές οχιές στ&ύς ταίχους γύρω. Έ5» έατάθηχε δ Μχιλαλί κχΐ μόΐς ιΐπε νά χαθίσωιιε διότι θά μάς Ιφερναν φάγητε. ΈχαθΕααμε λοιπον ίπάντο αέ διρματα ζώων τί δκοΐα αττλα»- σαν γιά μβς χαΐ αέ λίγο μας «»ε- ραν φαγητό. Μδς έφερον χρεας χαταίχας 6ρααχ4, γάλα αέ χωμα τένια άγγιϊί χαΐ ψηιιμένο χαλα- μπάχι. Ουδέποτε στή ζωή μου Ιφ» γα μέ τόση 5;ιξι, τα 15ιο αυέ5αι νι χά! μέ τού; αυνΐρόφους μου χαί Ιτ3ΐ ϊέν έμεινε τίποτε &πό τό φα· ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό χ. Πρίεδϋος αή; Έορορείας τοΟ ϊιΐ Αγ. Νικολάω Κρήτης ΟραχιιχοΟ Λ^κείου Δια»η·ύ:τεΐ δτι: Την εΐχοοτην πρώτην Φ)ο(ου 1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ. ενεργηθήσεται έν τώ ΓραφεΕφ τοθ ΠρακτιχοΟ ΔυκεΕου "Αγ. Νικολάαυ Κρήτης βημοπρα οί» δι* άνοιχτ&ν προσφορδν διά την κατασκευήν ίσ^πείώοεως χαί περιτοιχίσεα); τοθ ΓυμναοτηρΕου "Αγ. Νιχολάου Κρήτης. Πριϋπο- λογιομίς τοθ δλου Ιργου δραχ 130.000 θά εκτελεσθή 8μη>ς ή ι
  οοηίίωσις τοθ γητιίδου καΐ ή πε
  ριτοΐχισις τής Ανατολικώς χά Ι
  Β?ρε(ου αυτοθ πλευραίς δαπανιομι
  ν ών ορχ. εβδομήκοντα πέντΐ χι
  λιάϊων (αριθ. 75 000). Ή εγγύη
  αίς ώρίσΰη ιίς δραχ. 4000. Δι
  χτοΐ ιίς τον συναγωνιαμόν έργολά
  βοι πρώτης τάξεως δι* Ιργα οίκο
  Βεμιχά. Λεπτομερώς διακηρύξη
  ώ; χαΐ τα σχιτικά τής μελίτης
  ιυρΕοχονται εί; τό έν 'ΑγΙψ Νιχο
  λάψ Κρήτης Γραφείον τοθ Πρα
  χτικοθ ΛυχειΌυ.
  Έν Αγ. Νιχολίφ τ« 3η Φ)
  ρ!ου 1937.
  Ό Πρόεδρος
  Τής Σχολ. Έφορείας τοθ έν
  Αγ. Νικολή φ Κρήτης Ποαχτι
  χοθ ΛυχεΙου.
  Ιωάν. Καπετανάκης
  «ΑΕΞ. Γ 2ΤΕΦΑΝΙΛ1Σ
  ΙΑΤΡΟΣ}- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τίως Ιατρός Εύσγγελι-
  σμοθ στιου&άσας επί πεν-
  ταβτίαν έν Ιταλία.
  Δέχεται έν τώ νέφ (α-
  τρεΐω τού όδος (Πλατειο
  Στράτο) έναντι Φαρμσ-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΐσοδος έκ τής 6βοΟ Κα-
  γισμπτ).
  Ώραι έτΐισκέψεων 9—12
  καί 4—7.
  Κατά τό διάστημα αΰτο δ φΐλος
  μας ΜτιιλαλΙ μ3ς ττχραχοΛουθβΟσε
  οιωπηλδς, Βταν δέ έτελιιώσαμΐ *■
  σΐ]χώΒην.ΐ άπα τή θέοι τού χαί μοί;
  προσεπάθησε:
  —Είνε θαυμάοιο π^άγμα αδτο
  κου ουμδαΐνει «ξένοι υίοί μ?υ,>
  μας ι ΐττι. Κανίνΐς άπό τή ςρυλή
  μας Ιέν ε!8ε ιΰη δχουαε νά μιλοθν
  γΐά τόν ίρχομό λιυχβν σιή χώρα
  τής «φυλής τ&ν βραχων». Σπανίως
  μονον φΒ&νουν ΚΛ μαθροι χαί άπϊ
  αύτεϋς έμάθαμι δτι δπάρχβιιν ά<- θρωποι λιυχοΐ π&υ ταξειϊεύουν αιΐς θάλαααις μέ χαραβια άλλά χαί ούτοι ϊέν ϊτυχΐ νά ίδοθν τούς λιυχοΰς. Γιά νά ΐΐμαι είλιχρινίς απίναντί σαΓ, ξίνοι ^υΕοΕ μου, σα; ιϋαμι πού έούρατε τή 6£ρχα οας χαί Ιδωσι δΐαταγές νά α&ί φονιύ Ο3υν γιατί ήταν παρ&νομο ξίνοι νά Ιλθοιιν εδ©. "Εφθασε δμω; δΐατα· γή «ΈχιΕνης πού πρίπΐι νά υ πά χούιται» νά σάς μιταφέρωμι ζων τ«νο5ς <δ&. —Συγγνώμην πατέρκ μου, τοθ ιίττα, αλλά Έχιίνη φαίνιται δτι ζή μαχρυά «πό ίϊιό. Π6ς λοιπόν εγνώριζε τίν ίρχομό μα(; Ό ΜπιλαλΙ έκύτταξε γύρη τού χαί δταν αντιληφθή δτι δ εν &παρ χει χανείς άλλος, γιατί ή Οϋατάνα έσηχώθηχε χαί 4φυγι μόλις ί?χισΐ νά μΐ?α, μ&; ι[πι μέ γιλαατό 0- φος: (συνεχίζεται) ΑΝαΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ των Μκτόχυν τής Άνων. Ήλεκτρικής Έταιρείας Ση τβΐας είς τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Κατ' άπίφασιν τ&0 Δΐοιχ. Συμ βουλίου χαί συμφώνως τοίς άί- θροις 10 καί 11 τοθ χαταστατι- χοθ, χαλοθνται οί χ. χ. Μέτοχοι πρός συγκρότησιν τΐ)ς Ιτηαίας τα κτιχής γενινί); σανιλιύαιιος την 31ην Μαριου 1937 ημέραν Κυ ριαχή' χαί ώραν ΙΟην π. μ. έν τί αιθούση τ6ν γραφείων τή. Έ- ταιριίας έν Σητεία. θ.ματα ημερησίας διατάξευς: Ιον) 'Υηοβολή τή; επί τοθ Ί αολογισμοθ χαί πεπραγμίνων 1936 (χθίσιιος τοθ Διοιχ. Συμβου λίου, ώ; χαί τής εκθέσεως τθν έ λεγχτών. 2ϋν) "Εγκρισις τοθ ίσίλογιαμοθ 1936 χαί διάθεσις χερδων. 3»>) Άπίφααις περΐ άπαλλαγτ);
  τ&ν μελβν τεθ Διοι*ητιχοΟ Συμ
  βουλΕ&υ χαί τ6ν έΑεγχιών άπο
  τής ευθυνής διαχειρΕοεως χαί έ
  λέγχου 1936.
  4ον) Έχλογή ϊύ> ίλεγχτών χαί
  τ6ν άναπληρατβν ούΐβν διά το
  (τος 1937 χαΐ χαθορισμδς τής ά-
  μοιδής αυτών.
  5^ν) Έκλογή έ»ός μέλους τοθ
  Δΐοιχ. ΣιιμδουλΕου εί{ αντικατά¬
  στασιν τοθ Ιξερχομίνου λίγψ λή¬
  ξεως τής θητείας τού χ. Μιχ.
  Δαντζανάχη.
  ΟΕ επιθυμούντες νά μετάσχωαι
  τής γενιχής συνελεύσκος χ. χ.
  Μέτοχοι ί) αντιπρίσβοποι αυΐων, δ
  ποχρεοθντκι νά καταθέσωσι τού.
  τίτλους τ6εν μιτοχ&ν των χαί ιίς
  τό Ταμείον τής Έταιρείας ή πά
  ρά -ώ ταμιίφ Παραχαΐοιθηχτβν
  χαί Δχνιίων ή παρά τινι έν Έλ
  λάδι Άνωνυμψ Τραπεζιτική έιαι
  ρε'α, προσχομίαωσι δέ μίχρι τής
  6ηςΜ«ρτΙου έ. Ι. είς τα γραφείω
  τής Έταιρείας, τάς αποδείξει;)
  χαταθέσιως, χατώ; χαί τα έγγρα
  φα τής άντιπροαοπείας των.
  Έν Σητεία τί 27 Ί*νουαρίου
  1937.
  Ό Πρίιδρος τοθ ΔιοιχητιχοΟ
  βλ
  *Εν« ηολύκροτον
  Ιστορικόν έργον.
  ΚνΡΙΑΚΗ 7 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΆντεστρΛψησαν οί δρο» λοιπόν;
  Τό αδύνατον φθλον είνε καΐ τό . ..
  έιΐιθετικώτερον σήμερον; Οί άν-
  δρες γενόνασι γυναΐκες κοΐ αί γυ
  ναϊκες δνδρες;
  Πο^Ο προτοθ άνακινήοη τό θέ·
  μα ό έττίλεκτος συνά?ελφος των
  Αθηνών, τώ εΐχβ άνσκοινήση ίνα
  ήλιόλουστο Κυριακάτικο πρωΐ 6
  παρατηρητικός συμπολίτην:
  —Κρατοθμε δμυνα άδερφέ μου
  Δέν έπιτιθέμεθα...
  ΚαΙ μοθ Εδειξε ίνα τσοθομο σπό
  ξεπεταρουδάκΐΰΐ—τό 6να ώμορφο-
  τερο άπό τ" άλλο—πού εΐχαν κυ
  κλώση μέ μαεστρία καθαρώς στρα
  τηγική κοΐ μέ όρμή εντελώς έπιθε-
  τική, μίαν ανάλογη ώμάδα νέων
  ΟΙ τελευταϊοτ τώ εΤχαν χάση. ΚαΙ
  δέν ήξερσν ττως νά άντιπαρατα-
  χθοθν... Εδέησε νά τταρέλθΓ) άρκβ·
  τή ώρα μέσα στΐς ττολεμικές (κο·
  ριτσΐστικες) κραυγές—τα γέλια καΐ
  τίς Ιαχές—ντά να συνέλθουν άττό
  τόν αίφνιδιασμό καΐ νώ άναλά
  βουν μίαν μετρημένην δμυνα.
  Τό μεμονωμένοαύτό γεγονός Ε
  χει φοίνεται γενική άξία σήμερον
  ΛφοΟ ήρχισε νά σημειώνεται καΐ
  άπό κοινωνιολόγους φΐρμας. Ώ
  στόσο έοωταται: Είνε πράγματι
  τό γεγονός άντικανοιΊκό; Κατέχει
  μέσα τού σπέρματα άνισορροπΐας
  καΐ έκφυλισμοϋ; Ό ΆΘήναΐος χρο
  νογράφος λέει νοΐ—έγώ λίω δχι!
  ΚαΙ ξερετε γιατί; Φταϊμε εμείς οί
  άνδρες πό Ο έδημιουργήσαμε την
  άντιστροφή σύτή, Ή λεγομένη έ
  ξίοωσις των δύο φύλων'έτΐήοε τε¬
  λευταία πολλή φόρα. "ΙισυνηθΓσα
  με ο" έπαίνους κοΐ έγκώμια τή γυ-
  ναϊκα Ισως δίκαια, Ισως ΰμως κοί
  άδικα άπό μΐσ πλευρά: Την πλευ-
  ρά τοθ φυσικςθ «ΐροορισμοθ. Δέν
  πρέπει λοιπόν νά άποροθμεν βτι
  τό ξεπεταρουδάκι Εγινεν... άετό^ —
  8τι ή κόττα μετεβλήθη είς κόκοραν.
  Ή μετοβολή είνε απολύτως δι-
  καιολογημένη καΐ διόλου νομΐζω
  άντιφοσιολογική—άπό απόψεως έν
  νοεϊται ιτνευματικτΐς ί) ψυχολογι
  κης.
  - θά Ιττρεπεν πάντως νά είμεθα
  δυνατώτεροι οτήν αμυνα άπό
  τοθς νέους έκείνους, μοθ πσμετή
  ρησεν καΐ πάλιν ό προλαλήσαρ
  συμπολίτης είς τόν οποίον ϋπενθύ
  μιοα προχθές τό ζήτημα.
  —ΚαΙ βεβαιοί... τοθ απήντησα.
  Γιατί μόνο άπό μίαν τέτοια δμυ
  να Θά δημιουργηθή επί τέλους καΐ
  γιά μας ή Ιννοια άλλά καΐ ή ά
  νάγκη τής έπιθέσεως!...
  Ό "Αλλος
  —ΟΙ κονσέρβες τρώγννχα
  καΐ μετά 86 Εχη.
  Ή "Αγγλικη κυβέρνησις «ρέρι
  ται μΐλιτδσ» την προετοιμοιοία'
  εΐκοαι εκατομμυρ'ω' χουτιβν χο< οέ^ΐς, πού θά έυαποθηκΐυθοθ' ιίς μυστικάς αποθήκας διά τη περίπτωσιν ένίς πολίρου. "Επ! τ·ξ ιδχαιρία αΰτ^ είς ι13ιχα περιοδ χά άνεκινήθη το ζήτημα πίσοι καιρόν μποροθν νά διατηβηθοθ αί χοναίρβαι. Τό 1824 δ έξιοει νητής τοθ Πίλου Πτ)οιι Ικρυφε' ιίς Ινα αηιιιΐον τή; «ολικ<[ περιοχάς, χουτιά κονσίρβΐς. Μετά δ %· ώ Ιτη δ οέ? Τζίοιιν Ρ4;ς, & λος ίξερευνητ^ς τοθ Πόλου, άν χάλυψι τΰν χρυψϊνα χαί π μιριχές άπο τίς χονσέρβις αύτΐ μαζί τού ιίς τό Λ'.νΙΐ^ον. Τ 1911 ήνοίχθησαν τα χουτιά αυτά χαί τό πιριιχδμινδν των ιδρίθη άθιχτον χαί κατάλληλον π βρώαιν. ΚαΙ αΰτο Οστερα άπό 86 χρδνια. —ΠοΟ όθείλεται ή λάμψις τβν ματιΑν. "Ένας Όλλανδός σοφίς έττίτυχ μίαν άνακαλιψ.ν πιυ παρουαιάζΐ ιδιαίτερον ίνοιοφίρεν διά τας χυ ρ(α;, διδομίνου δτι αί γυναΐχι απόϊ ίδουν σημασίαν είς το νά έ χούν λάμψιν τα ματια των. Ό Όλλανδός προέβη είς την παρα¬ τήρησιν δτι «ρόσιοπα πιΰ τρώγουν πολλά γλυχά, Ιχουν τα μάτια ηιο λαμπιρά άηο άλλου; πεύ δέν άγα ποθν τα γλυχά, Τα ουμπέραομα τοθ ΌλλανδιΟ ιίνι δτι δσον πιρια οοτέρα ζάχκρη είοάγεται είς τδι οργανισμόν, ιδαον υύςάνιι ή λάμ ψι; των ματι&ν.ΟΕ χυρίις, λοιπον υ θίλευν νά Ιχουν άστρίχφτε· ρά ά μάτιά ιων, α; τό έχουν 5π' δψιν των: "Ας γίνουν «γλυχατζοθ ς». Τδ μόνον ίυααριστον είνε δτι τα πολλά γλυχά παχαίνουν... -Είς το Άνθοκήπιβν τοθ "Ιω ΚυπραΙου παρά την Πηγάίδα Θά εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ λα τής εποχάς καθώς καΐ τριαντα φυλλιές είς γλάστρες. Ν1ΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Έπειδη δΐϊίόΕη σκοπίμυς δτι α! ένταΰβα ηαραχαταθήκαι το& φυσιχοϋ Νΐτρου τής Χιλής έίηντλήθησαν, Είμεθα ΰποχρεωμβνοι ν« γνΜστοποιησ&ιμεν είς τους ένιίιαφερομβνβυς νά προμηβευθωσι τό μοναδικόν καί άσυνβγώνιστβν τουτο λΐπασμα, δτι διαβίτομίν πάν τβτε τακτικήν ηαρακαιαβήχην Μτρβυ τής Χιλής, ανάλογον πρός την μεγάλην ζήτησιν τού χά Ι ότι, κατά συνέπειαν, δέν πρόχϊΐται, δυατυχως διά τόν συνανωνιομέν, νά παρονσιοσδό έλλβιψΐ(. Πιστώσεις ποτρέχβνται μέοω Άγροτιχϋς Τραπέζης καί τ (Β ν Γεωργιχών Συνεταιρισμόν. ΠΡΟΣΟΧΗ. Άπ€φϊύγετε τάς άπομιμήσΐις »«1 ζητεϊτϊ έπιμβ ννς πΑντβτβ τό γνήσιον Νίτρον τής ' Χιλίκ (μάρκα: ο οκϋλλος μπούλ—ντόγκ), τό οποίον είναι ανώτερον άπό την άμμωνίαν καί τα χημικά ΝΙτρα. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ*, ηρακλειον ΕΘΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΐη ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Ελληνικήν Τραπεζών. Νετοχιχά μ«1 άηαβεμάτειν Κβτκθβοεις Δρχ. 1205.θςθΧ0Ο » ιο οοε.οοο,οςο ΎπβΜαταστήματα είς όλην την Έλλάδα. ΎπβΜατάστπμοΐ έν Άλβζανδρβία. Κηβ 8ταΐη- οοηΐ Νο 17- Ύηοκατάστημα έν Εαΐρν: Κηβ Ειη&ά βΐ Όϊηβ Νο Ι7· Πρακτορείον έν 2αγαζίχ: Κηβ ΤβννίΐΗ. Ανταποκριταί Είς όλας. τάς χώρας τοδ έξωτε- ρικβΰ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬ ξωτερικόν. Δέχετβι καταίέβεις είς πρώτην ζήτηβιν, ταμι¬ ευτηριον καί επί πρβθεσμία, μέ λίαν ευνοικαί έ- πιτοκια. 51 Ιδρυθείσα υπό τής Έθνιχής Τραπέζης τής ■Ελλάδος συμφώνως μ* χβύς νόμονς τής ΠβΑΐτεί- ας τής Νίας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν '*"·*■"" 'έλλήνων. χαταβεβλημένα Κεφάλαια όλοσχερώς 1 .3ΚΟ.ΟΟΟ. ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 87 όν Τοθ Προσπέρ Μεριμε Έπειϊή μιλοθιε πολύ δυνατά πολ>έ: χαρΕες γΰριααν τό χεφ&λ
  5ταν ακουααν αυτή τή λίξη αά
  νά ήθελον νά ρωτήοουν περ( τ!νο(
  πράχειται. Ό Μερζύ λίγο πείραν
  μένος μέ τδ περΕπαΐγμα της χαί
  δυσηρεστημένος ποΰ Ιδλεπε νά τδ
  μεταχειρίζεται μ' αυτόν τδν τρι
  π?, ίδγαλε άπδ την τοέπη τού τ
  [απανιχδ γραμμαί ποΰ τοθ είχι
  δώαει ή γρηά καί τδ παρο
  σίασε ατήν χίμηοσα.
  Δέν άμφιβχλλ», εΐπ», πδς εί
  οδε τόαον σοφί) δοον χι' έγώ, χά
  δέ» θά δυσκολευθήτε νά χαταλά
  βετε βδτά έδβ τα Εακανιχά.
  Ή Άρτεμις δέ Τβυρζί). πί}ί
  τό μπιλιετάχι, τό διάδαυε ή πρι
  σποιήθηχε πβς τδ διαδασε χαί γε
  λώνίας δαο μποροθαε πιδ δυνατϊ,
  τδ Ιϊωσε αιήν χυρΕα ποΰ δρίσκο
  ταν πιδ χοντα της.
  —Ό?Εστε, χυρία 3ε Σ«ω5ιέ,
  δτοτβόΕΐτ· αυτδ τδ οαδασάχι ποΰ
  δ χΰ?ιος δέ Μεοζΰ έλαβε άπδ τή
  ερωμένην τού. Τδ νάατιμο είνα
  ποΰ γνωρ,ίζω τδ χέρι ποΰ τδ έ
  γραψί.
  —Δέν άμφιβαλλω χαθίλου, εΐπε
  £ Μερζΰ λίγο ατρυφνβ, μέ χαμη-
  λή δαως πάντα φωνή.
  Ή χυρία !έ Σ«ωβ έ διάβαα
  τδ γραμματάχι, γέλααε χαί τό
  έδυοε ο9 Ινα ιδγενήΊ ούτος α' έναν
  άΧο, χι' ϊτσι σε μιά σιιγμή ίέ
  άπέμεινε χανένας μέσε στή ατοά
  ποΰ νά μή εγνώριζε την άγάπη
  πεΰ χάποιαι,ΕσπανΕδα χυρία έδει
  χνε γιά τδν Μερζύ.
  —"Οίαν τα δυνατά γέλοια έπαυ
  οαν ολίγο ή χόμηασχ ρώτηιε χα-
  οα'5ευτιχά τδν Μερζΰ &ι ιθρισνε
  ώμμορφη τή γυναΐκα πιΰ έγραψ
  αΰτδ τδ γραμματάχι.
  —Στήν τιμή μου, χυρία, ίέν τη
  δρΐανω δλιγώτερο ώ?α£α άπδ ο3:
  —Ώ θεέ μου! ΤΙ μοθ λέτε
  Χρισι* μοιι! μά φαΕνεται πως τή1
  • Ι&ατε μίνο τή νύκτα- γιατΐ τή< ξέρω· χαλά χά!.... μά την πίατη μου! Σά; αυγχαΕρω γιά την χατά χτησή οας. ' Κι° ίρχισε πάλι νά γε5α πιδ δυνατά. —Χαριτωμένη μου χίμησα, εί- πε ή Σατωβΐΐ, πή τί μας τδ δνομα λοιπίν αυτής τή; (οπανϋας χυ- ρΕας ποΰ Ιχει -ήν ιύ:υχ(ανά χά Τέχη την χαρΐι) τοθ χυρίου Ιϊ Μερζύ. (συνεχίζεται) Έμμ. Ε«ι»0(λάκχ|| ΖΔΠΑΝΤΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΤΑΣΤΗΣΟΒΟΝΗΣ κου μαζύ τού δέν μπο ρεΐ να αυγκρτθη χκνείς. Ό Κολοσσός τής τέχνης: ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ Στήν πρώτη * εφετεινή τού έμφάνισι: ΑΥΡΙΟΝ ΡΟΜ ΕΞΠΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΪΤ -ράμα ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό μβγαλβιώδης ΡΜΟσικ4ς χολβσσβς πβδ θά κ«τ«πλ6ϊη: Μέ την ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ "Ι κοιηογ<ικβ| ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Έμμ. Μ. Τσαγκαράκης έν ΛττοστρατεΙα ταγ ματάρχης καΐή δεσποινΐς Μαρίκα Σ. Μουρέλου Εδωσαν έν Αγ. Νικο λάφ αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τόν διακε¬ κριμένον Ιατρόν στομαχολόγον τί)ς πόλεώς μας κ. Κων. Ε. Πολυβά- κην, αίσθάνομαι την υποχρέωσιν Οπως καί δημοσία εθχσριστήσω δι ότι διά τής εττιστημονικής τού έτΐεμ βάσεως μέ έθεράπευσε πάσχοντα πρό πενταετίας έ< στομαχικής πα· Θήσεως την οποίαν τιάθησιν οθτε ΙατροΙ των Αθηνών κατώρθωσαν νά θεραπεύσουν. Ηράκλειον & Φΐβοουαρίου 1935. Ό ευχαριστών Γεύργιος Δημάκης καφεπώλης —Μόλις συνελθόντες έκ τής όδύ νης μας διά τόν Θάνατον τής άγα πημένης μας συζυγου καί μητέρας, αισθανόμεθα την υποχρέωσιν Ινα καί δημοσία εκφράσωμεν τάς εύ χαριστΐας μας πρός άπαντας τοΰς όπωσδήποτε συμμετασχόντας είς τό πένθος μας, τόν ΣύνΒεσμον Έμ γοληπτών διά τό κατατεβέν στέ¬ φανον καί τούς διαθέσαντας χρη ματικά ποσά είς μνήμην της. ΟΙ ευχαριστούντες Ανδρέας Φ«τσία;, Λάζ«ρβ( Φκτβεβις. *** Γύρω στήν πόλι μας. "Αν κρίνωμεν άπό τή χθεσινή λια κάδα ό Φεβρουάριος φαΐνεται δτι Θά μδς φέρη την ανοιξι. - Ό θεός' νά δώστ|. Χειμώνα έ πεοάσαμε ποΰ έπεράσαμε... "Ας Ελθη λοιπόν τώρα καί ή φυσική άνταμοιβή! —Ενδιαφέρον προμηνύεται τό σημερινόν κοδοσφαιρικόν μάτς τό οποίον, αν εύνοήση ό καιρός, Θά συγκεντρώση ασφαλώς πολλούς φΐλάθλους είς τό γήπεδον. —Έπ' εϋκαιρΐα άξΐζει νά οημειω Θη δτι ό τοπικάς άθλιτισμός άρχΐ ζει νά ζ^ηρεΟΓ] χάρις φυσικά είς τάς διοικήσεις ιων ενδιαφερομένων Σωματείων Ηρακλείου. —ΚαΙ δέν μπορεί πασά νά είνε ευχάριστος ή οιαπίστωσις αυτή κατόπιν τής άκινηοίας τού κατά τούς προηγουμένους μήνας. —Άν κρίνωμεν άπό ϊναγεγονός άναγραφόμενον έν έκτάσίΐ είς τάς 'ΑΘηναικάς εφημερίδας —Ή άρχαιοκαπηλεία ένασκεΓται σήμερον μέ τέχνην πολλήν κοί μά λιστσ είς Κρήτην. —"Οπου τα αοχαιολογικά άντι κείμενα άξίας άφθονοθν είς κάθε σχεδόν πτυχήν τοθ έδάφοος, Ιδίως δέ τής Ανατολικώς Κρήτης. —Πάντως χρειάζεται μαζύ μέ την κερδοσκοπίαν καί πολλή Ελλει ψις τοπικοθ έγωισμοθ διά νά ύπάρ ιυ^ τώ δντι Κρήτες συληταΐ άρ χαίων. —Τα έζοχινά κέντρα Εχ0υν Τήν εποχήν τους τώρα καί είνε φυσι κόν νά προσειλκόουν πελάτας. —Όταν δέ τα εΐδη των !εΙν«ι άγνά καί ό λογαριασμός τους πρό παντός... άμεμτΐτος, όμολογου μένως οί πελάται τα προτιμοθν, — ΚαΙ σημειώνετσι καί ή κίνησίς των ^έξαιρετική .κατά τάς άργΐ άς εΐδικώτερα τής παρούσης χρο νίκης περιόδου καί τάς Κυριακάς. — Γό εφετεινόν Θέρος λοιπόν οί φΐλοι τής Θαλάσσης καί γενικώς των σπόρ τοθ νεροΰ δέν Θά παρα- πονοθνται: —Τα Θαλάσσια λουτοά παρά τόν Πόρον ήοχισαν κατασκευαζό μενά ίλπίζεται δέ δτι τό καλοκαϊ- ρι Θά ύπάρχουν οί άταιτούμενες καμπίνες ή τα συγχρονισμένα «ά- ποδυτήοιαι, των λουομένων. —Όπότε καί Θά λεν,Θη επί τέ- λους Βτι Εχει καί πλάζ τό Ήρά· κλειον. — ΟΙ διαγωνισμοΐ τοθ α'. έξαμή νού τοΰ οχολικοθ Ετους τελειώ* νούν. — ΟΙ μαθηταί Ετσι περνοθν τόν πρώτον... σκόπελον τής σταδιοδρο μίας των καί συνέρχονται είς εαυ¬ τούς. —Τό ζήτημα μόνον είνε αν επέ¬ ρασαν τόν σκόπελον αυτόν χωρίς νά.... προσαράξουν, όπότε καί ή α· μιλλά των Θά σύζΓΐθη καί ή καλή βαθμολογΐα έπ'σης. / —Δέν είναι ολίγοι οί οίωνοσκό- ττοι—οί οΐσιόδοξοι εννοούμεν—οί όποΐοι προλέγουν διά τάς πρώτας Ημέρας τοθ Θέρους μείωσιν τοθ τιμαρίθμου τής ζωής. —ΚαΙ λόγω, καθ" α λέγουν τής προβλεπομένης καλής εσοδείας κοί λόγω των διεθνών συνθηκθν αί οποίαι όπωσδήποτε βελτιοθν ται, — Νά τό πιστεύσωμεν; "Ας πού¬ μεν απλώς άπό τό στόμα των κσΐ οτοθ θεοθ τ" αύτΐ. —ΟΙ φίλοι τοθ κινηματογράφου άς μή λησμονοθν τό «Μελωδίες καί ΡυθμοΙ» τοθ κινηματοθεάτρου «Μινώα» ποθ προβάλλεται σήμ· ρον διά τελευταίαν φοράν. —Είς τοΰ Πουλακάκη μέ την δη¬ μιουργίαν τοθ Χάρρυ Μπώρ «Γκο έμ» θάβυγκεντρωθβ ασφαλώς άρ κετός κόσμος. α ΡΙηβρτερ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάαματα. Νέοι μοδέρνοι χρωμα- τισμσί. ΑΙ τιμαί μ«ς ιίνε αί Μκλυτιραι. Α ΒΕ ΔΙΣΙΑ Ν ·θ44ς·Αγίβ» Μην* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό ΚαφενεΓον Κνωσός, Πληροφορίαι παρ* τφ κ. Ι. Ζίη Ξβνοβοχβίον Κνβσόί ββΙ Μαλλα; 3 Κ, ττ>ς
  ρ
  σώνταγμα
  νΐζοντσι ,
  μΐΐνουν «Εσ«·
  αηοθοθν να ...
  μ, μεγάλα «0·α
  οχεδιάση &νσ μ< νβ μην τό ίχΠ <>«< 066έ ή βασΐλισσα τής τουσλέττας σαν άρρώστεισ. 1 λα γιγονότσ—τα| μοι-συγκοοΟν 1 ρο αυτή τή ματσκ άίό έναν νέο χρω λονσάρει ή *«» ιέν, άυό »4ι»οιο —————————— ΙΟΝΙΚ ΥΠΟ] Έκτέλ γασΐας 0' δρους. Κ
  Λ Η Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  36ον
  "Οίαν καταφθάνη, βυό φο
  ρές την έβοομάοα, μέ τα νέα
  σχβδιά της, ή Μαρία—Άντου
  ανέττα έγκαταλβΐπει τίς με
  γαλόσχημες κυρΐες τής τιμής
  καί κλβΐνεται σ' ίνα ΙβιαΙτΕρο
  οωμάτιο δπου συνκροτεΤ. μυ
  στική διάσχίψι μέ τή λατρευ
  τή της χαλλιτίχνι&α νιά τό
  λανσάρισμα ν. ά ποίας νέας μό
  οας, τιιό εξωφρενικάς άττό την
  προηγουμένη. Φυσιχά ή μο&Ι
  στα έκμβταλλεύβται μ έ τό πά
  ραπάνω αυτόν τόν θρΐαμβο.
  ΆφοΟ παρασύρη τή Μαρία—
  Άντουανέττα σέ σπατάλες
  -ού ηροξενοθν Ιλιγγο, φορολο
  γεΐ ίπειτα άγρΐως δλη την αό
  λή καί την άριστοχρατ(α. Μέ
  γιγαντιαΐογράμματα διαχηρύσ
  σεται στήν ιιρόσοψ. τοθ κα
  ταστήματός της, 6 τΐτλος της
  ώς προμηθευτρΐας τής βασιλΐσ
  σης.
  —ΕΤχα συνεργασΐα μέ τή
  βασΐλισσσ, οικαιολογεΤται μέ
  τόνον άβιαΦορΙας στούς
  πελάτες πού την περιμένουν.
  Δέν περνφ καιρός καί όλό
  κληρο σύνταγμα άπό ράφτρες
  καί κεντΐστρβς έργόζβται υπό
  τας διαταγάς της- γιατΐ δσο
  κια κομψή εΤνε ή βασΐλισσα,
  τόσο οί κυρΐες τής αΰλής άγω
  νΐζονται μέ μανΐα γιά νά μή
  μεΐνουν π(σω. Πολλές προ
  σποθοθν νά την Βελεάσουν
  μέ μβγάλα ποβά "νιά νά τούς
  σχε&ιάση ίνα μοντέλο πού
  νά μην τό έχη άκόμη φορέση
  ουδέ ή βασίλισσα. Ή άγάπη
  τής τουαλέττας άκλώνεται
  σαν άρρώστεισ. Τα πιό μέγα
  λα γεγονότσ—ταραχές, πόλε
  μοί—συγχινοθν πολύ λιγώτε
  ρο αυτή τή ματαιόδοξη αύλή
  άπό έναν νέο χρωματισμό πού
  λανσάρει ή βεσποΐνΐς Μπερ
  τέν, άπό νδκοΐο νέο τολμηρό
  κόψιμο τβν φαρδυτάτων φορβ
  μάτων. Κάθβ κυρΐα πού φρον
  τ(ζει γιά την ύπόληψί της αί
  σθάνεται πΛς εΤνβ ύπογρεω
  μένη νά παρακολουθή βήμα
  πρός βήμα αύτούς τούς μαϊ
  μουδισμούς καί τούς έξωφρε
  νισμούς.
  —-Ποτέ οί γυναΤκες ττΙςΓαλ
  λΐας, έλεγεν 6νας σύί,υγος
  στενάζοντας δέν εΐχαν σπα·
  ταλήση τόσο χρ|)μα γιά νά
  γίνωνται γελοΐες.
  Ή ΜαρΙσ—Άντουανίττα
  δμως έθεωροθσεν ώς πρώτον
  καθήκον της νά είνε βσσΐλισ
  σα σ° αύτό τό πεδίον. Μετά
  τρείς μήνας βασιλεΐας, ή μι
  κρή πριγκηπέσσα προήχθη είς
  «μεννεκέ'» τοθ χομψοκόσμου,
  είς «μοντέλλο» γιά τίς τουα¬
  λέττες καί τα κτβνΐσματα. Ό
  χρότος τοθ θριάμβου της άν-
  τηχοθσε σ' 8λα τα σαλόνισ
  καί θλες τίς εύρωπαΐκές αύ
  λες, φυσικά βέ καί στ ήν σύ
  λή τής Βιέννης δπου ή Μαρία
  —Θηρβσΐα εφώνσζε κΐ' έθρη-
  νοθσεν. ΆΒικα δμως ενραφε
  στήν κόρη της τώς «μιά ώμορ
  ψη βασίλισσα, γεμάιη χάρες
  οέν έχεί ανάγκην άπό δλες
  σύ'ές τίς τρέλλες- άπεναντΐας
  ή άπλότης, άναδβικνύίΐ κσΙ
  ταιριόζει καλλίτερα σέ μιά βα
  σΐλισσο». Ή Μαρία—'Δντου-
  ανέττα είς απάντησιν τής Ι
  στειλεν ένα -ορτροΤτό της
  δπου εΐκονιζόταν ντυμένη μ έ
  ύπερβολική πολυτέλεια καί μέ
  δλες τίς έκκεντρικότητες τής
  μόδας. ΚαΙ ή Μαρία—θηρε-
  σ(α διέταξε νά έπιστραφβ ά·
  μέσως ή εΐκών. ψωνάζοντας:
  —Όχι, άύτό ίέν βΤνε πορ-
  τραΐτο βασιλΐσσης τής Γαλ
  λΐας πρόκειται περΐ λάθους,
  είνε πορτροΐτό θεατρΐνας.
  (συνβχΐζβται)
  ΙΟΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  1ΑΡΥΜΛ ΑΓΓΛΙΚΟΝ — ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ,
  ΕΔΡΑ -Ν ΛΟΝΑΙΝΟ'
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όδός "Ίκνος 10—κλησιέοτατ» ΌμονοΙας
  Τηλέφωνον 23—302
  Τελείως άνακοπνισθέν, διαθέτει δνμάτια εύήλια,
  εύάκρα Μαϊ καλ&ς επιπλωμένα. Καθαριβτητα α-
  μεμκτον καί υπηρεσίαν προθνμοτάτην. Αίθουσαν
  άναμονής.
  ΑΙ οομφερείτεραι τιμαί
  Τα ξενοδοχείον «ΑΛΒΓ&Ν» διευθύνη αυτο¬
  προσώπως β νέβς ίδι·Μτήτης τβ» συμπολΐτης μας
  Μ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα-
  σκευής (Γιάμπολης) ιδρνθέν τό πρώτον
  έν Ελλάδι:
  "ΒΙΑΛΕ,,
  Ή Γιβμκολη χαταβχΐνάζιται καρά ■ι'βιχοδ τεχνιτόν
  κροβληφθέντος έχ τβν μ«γ«>*>ν Εργοστασιον τής 'Λμε·
  ριχανιχής 'Εταιρείας έν Σκχίβις τής Μικρά; Ά οίας έχ
  (ου χνμοβ τοθ θκυματουργοθ φυτου «ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ».
  Έν 'Αμ«ριχ$ *■» Ιορώπθ «αταναλΐβχβνν έχατβμμύ
  ρια χοιλα ημερησίας - άναγνκρίζβντβς τάς ΒαυμβσΙας Ιδι
  βτητάς της ώς μαλαχτιχοθ ίαιμβθ, χρυολογηματΝν, χατα
  σταλτιχου τβδ βηχός «αί βάλααμβν τβθ ατήββυς.
  ΠΜλεΐται «Ις βλα τα Φαρμαχεΐα χαί χεντρικύτερα πε·
  ρίπτ«ρα «Ις χυτια τβν 5 ρόφοβν (ΜασβυρΐΝν) πρός δραχ.
  5 Ιχαστβν χυτΐον.
  Τό χυτίβν «Ιρει «Ις τό μίσβν τόν ΣΤΑΥΡΟΝ.
  'Βηίσης ζητεί» χαΐ τα ΑΛΛ.Α ές*αιρετιχα κρβΐβντα
  τού αυτού 'Εργοστασιβυ Βαλδέ, Γβμες σχέτΐς χαί αρειμα
  τιχέί, ΡεγχλΙς, Μκατίχις 'Αμεριχής...
  Ζητειτε άηοχλιιοτιχβς τα πρβΐβντα ΒΙΑΛΕ αηό «όν
  Φαρμαχβκοιόν σβί χαί Ζαχαροπλάοτην οας.
  ΤΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  ΑΙ τροφηΐ μας
  Γενικαί
  διαιτολογικαί γνώσεις
  ΣΤ.'
  Πάντως άπό τάς ύβαταν-
  θρακοόχους τροφάς τό σάκ-
  χαρον είνε έκεΐνο πού. χω·
  ρΐς νά κουράζη διόλου τα πε
  πτΐπά δργανσ, προμηθεύβι
  *(ς τόν οργανισμόν βυναμικό-
  τητα μεγαλειτέρον, άπαραΐτη
  τον διά την φυσιολογικήν ερ¬
  γασίαν, ύποβοηθεΐ Τσως είς
  την άΦθμοΙωσιν των λευκωμα
  τοειδών καί μετριάζβι κδκως
  την ανάλυσιν κοί φθοράν τής
  6λης. Δι' αύτό καί είνε βέ·
  βαιον δτι ύποθάλπει καί προ-
  άγει την πλσστικήν έξεργασΐ-
  αν, έν άλλοις λόγοις την ο(κο
  δόμησιν τοθ όργανισμοθ οσά¬
  κις πρόκΒΐται λ. χ. περί παιδι-
  ών πού ευρίσκονται είς την ά-
  νάπτυξΐν των ή —βρί άνθρώ-
  πων πού άναλαμβανουν άπό
  ασθένειαν Ι) ΰπιρκόπωσιν.
  ΟΙ στρατιωτικοΐ ίατροΙ βε·
  βςιιοϋν δτι δίδοντες είς τούς
  στρατιώτας κατά τάς εποχάς
  γυμνασίων ηύξημένην μερΐδα
  σακχάρου, Εβλεπον δτι οί αν
  Βρες άνέπτυσσον μεγαλειτέ·
  ραν δυναμικότητα καί άντο-
  χήν ί(ς την κόπωσιν. Παρό¬
  μοιον τι παρετηρήθη καί είς
  τούς πεζοπόρους όρειβατικων
  ομιλών. Δ'ά τόν ούτον λόγον
  τό σάχχαρον θεωρεΐται σήμε¬
  ρον ώς σπουδαιότατον κσΙ α¬
  παραίτητον ιιέρος τής τροφ>-
  κής διαΐτης βρεφων καί καιδ[·
  ών, τα όποΐα έξ έμφύτου φυ·
  σιολογικής άνάγκης άγαπουν
  τόσον πολύ τα γλυκά καί
  δέν πρέπει νά στεροθνται
  τοθ πολυτίμου αύτοΰ οίκοδο-
  μΐχοθ ύλικοθ διά τό σομα
  των μέ την απόφασιν δτι θά
  τούς χαλάση τα δόντια ή
  τό στομάχι.
  Άλλά καί είς την χρήσιν
  τής τοοφής αυτής έπιβάλλβ·
  ται ενα λογικόν μέτρον, διότι
  καί τα τΐολλά σακχαρώδη δια
  ταράσσουν την πεπτικήν λει¬
  τουργίαν καί φέρουν έντερι·
  κάς ζυμώσεις καί ένοχλήσεις
  διαφόρους, ουχί δέ σπανίως
  καί γλυκωματουρΐαν.
  Σηαβιώσατε, τέλος, βτι κατ'
  άντΐθβσιν πρός τάς λιπαρβς
  θυσίας, αι" οποίαι ώς πλουσι-
  ώτεραι είς θεομικάς μονάδας
  διαθεσίμους βραδέως όξβι-
  δοθνται, οί ύΒατάνθρακβς έχ·
  χωροθν άμέσως ιίς τόν ύ^γα
  νισμόν την λανθάνουσαν ού¬
  τον ενέργειαν. "Οπως τα λι
  πή αλλωστε, συντελοθν καί
  σύτοΙ είς κάποιαν ελάττωσιν
  τής φθοράς των λευκωματοει
  δόν καί τέλος μβταμορφοον·
  ται έν μέρει είς λΐπος, οσά¬
  κις περισσεύουν είς τό σομα.
  Καί (βού διατί ή πολλή χρή
  σις των άμυλωδον χαΐ τον
  σακχαρωδον παχόνει τό σδ
  μα καί έπομένως δσοι ΐ[ μάλ
  λον δσαι δέν θέλουν νά πά
  χύνουν πρέπει νά βΤνε έγκρα
  τεΤς είς άλευρώδεις τροφάς
  καί γλυκίσματα, άν καί δέν
  έπιτρέπβται καί νά τα στερη
  θοθν τελείως.
  ΆψοΟ τα τρία αύτά εϊ
  δή των τοοφον, σ( λευκωματο
  ειβεΐς, οί λιπαραί καί αί ύδα
  τανθρακοθχοι είνε άνΐχανοι,
  εκάστη χωριστά, νά συντηρή
  σουν την ζωήν, διά νά ζήση.
  ό άνθρωπος Εχει ανάγκην νά
  λαμβάνη καί άπό τα τρία εΤ
  δή όμοθ δσην ποσότητα, φυ-
  σικώ τώ λόγω, νρειάζβται ά¬
  πό χάθε εΤβος. Ή τροφή λοι-
  πόν πού καταναλίσκει ό άν¬
  θρωπος πρέπει νά είνε σύνθβ
  τος καί άπό λευκωματοβιδεΐς
  «αί άπό λιπαράς καί άπό ύ·
  δατανθρακούχους θυσίας, καί
  πραγματικώς πολυσύνθετοι εί
  νέ καί αί περισσοτέρας
  (συνεχ(ζεται)
  Η ναυτιλιακή κίνησις
  κατά τό έ τος 1936.
  Κατ'ανακοίνωσιν τ*]ς βτατιοτι-
  χτ]ς δπ»)οεο(ας τοθ δηουργείου Έ
  θνίκης Οίκονομίας ή ναυχιλιαχή
  κίνησις τί]; Ελλάδος μετά τοθ
  ΙξωΐιρικοΟ «ατά τόν μήχα Δικίμ-
  βριον τοθ παριλθ. Ιτους Ιχιι ώς
  άχολούθαις:
  Κατέπλευβαν έν βλιρ πλοΤα ίμ·
  φορτα 270, χωρητ. 426 849 χό¬
  ριαν έξ ών &πό ελληνικήν ήσαν
  96 πλοΐα χωρητ. 78 817 χίρων,
  τα !έ δπίλοιπα ήιαν υπο ξένας
  ακμαίας. 'Απέπλευσαν ίε 195
  πλοΐα χωρτ,τ. 281,882 χόριαν έξ
  ών έλληνικβ ήσαν 34 ηλβίαι χω¬
  ρητικότητος 27 278 χόρων τα ϊέ
  δπύλοιπα ήο«ν 6πύ ξένας ση
  μαίας.
  Κατά τό ίύϊδ αντίστοιχον χρο¬
  νικόν διάατημα τοθ 1935 οί ώς
  ένω άριθμοΐ μεταδάλλονται ώς α¬
  κολούθως: Κατέπλευοαν πλοΐα
  Ιμφορϊα 259 χωρηχ χόρων 403.
  505, ίξ ών δπδ ελληνικήν ήσαν
  95 χωρητ. 93.950 χόρων, άπέ-
  πλιυοαν ϊέ πλοϊα Ιμφορτα 172
  χωρητ. χόρων 347 515 έξ ών δ«ό
  ελληνικήν ήοαν 26 χωρητ. 30.
  755, ήτοι χκτά τον μί)να Δΐχ*μ·
  δριαν 1936 έν αυγχρΐσιι πρός τβν
  τοθ 1935 παρατηρεΐται οϋξηβις
  ιίς τού; χατάπλους άριθμοθ χατά
  11 πλιΐα χαί χωρητ. χκτά 33.
  335 χόρουί, ιίς Η κος άπίπλους
  βδξηβις άριθμβθ χ«τά 23 πλοΐα
  καί ιίς χωρητ. χκτά 34.367
  χόροιις.
  Κατα την πιρίοδον άπδ 1ης
  ΊινουαρΕου — 31ης ΔιχιμβρΕοιι
  1936 χατέπλιυυαν έν δλω πλοία
  Ιμφορτα 2.955 χωρητ. 5.082.
  100 χίρων έξ ών υπο ελληνικήν
  ήσαν τα 1.118 χωρητ. 995.812,
  υπό ξένας ?έ τα δπίλοιπα 1.837
  (πλοΐα 4.086 288 χωρητ. χαί ά-
  κέπλιυσαν 2.226 πλοΐα χωρητ.
  4.485 254 έξ ών τα 494 χωρή τ.
  427 845 ήσαν 5πό ελληνικήν χαί
  τα δπόλοιπα 1.731 χωρη«. 4.
  058.409 δπα ξένας οημαίας.
  | Κατά τό αντίστοιχον χρονικόν
  5ΐάστημα 1935 (1 ΊανοϋαρΕου—·
  31 ΔιχιμβρΕου) οΕ ώς δνω αριθ-
  Ι μοί μιταδίλλονται ώς ακολούθως:
  Κατιπλικααν πλοΐκ Ιμφορτκ 5.
  156, χνρητ 5 488 859 χαί άπέ-
  πλιυοαν πλοΐα Ιμφορτα 2.430
  χωρητ. χόρων 4 603 416 έκ τού
  των ιίς την ελληνικήν σημαίαν
  άντιστοιχοθν ιίς «ύς χαταπλους
  τα 1.053 πλοΐκ, χωρητ. χόρων 1.
  068.994 χαί είς τούς άπδπλους
  435 πλδία χόρων 402 940 είς
  βέ τάς ξένας αημκΐκς τα δπόλοι-
  πά. "Ηκι χκτά τό Ιτος 1936
  έν ουγχρΕαει πρός τό 1935 πα·
  ραχηριΐται γενιχή είς τευς χατά·
  πλους μιίωαις άριθμοθ χατά 201
  πλίία χαί χωρητ. χατά .406.759
  χίρουί ιίς ίέ τεΰς άπίτιλους μιί¬
  ωαις ιίς αριθμόν χατά 205 πλοία
  'χαΐ είς χωρητ. χκτά 117.162 χό-
  ρους.
  —Κατάταζις ναυτοπαίδων.
  'Αίΐιφασίσθτ) αρμοδίως ή
  τάξις ιϊκοοι (20) ναυτοπαίδων ή-
  λιχίας 15—18 έτων. Α^Φΐ'ί
  ένδιαγιρομένων μιτά των άπαραι
  τή των πιατοποιητικων δέον νά δ-
  ποδληθωαιν μέχρι τής 28ης Φι·
  βρουαρ(ου έ. Ι. είς τα χατά τό
  πους Αιμινβρχιΐα, πρός τα δποΐα
  απεστάλησαν αΕ οχιτιχαΐ προχηρύ
  ξιις χαί παρά των οποίων δύναν
  ται νά λαμβάνωσι βχετιχάς πληρο
  φορΕκς ύ έπιθυμοθντις νά κατα-
  ταχθ&οιν ώς νκυτόπαιίις.
  α
  ΙΊ
  Ιί
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Πανηγυρική έναρξις των εργασιών τον Νέον
  Καταστήματυς τής:
  ΕΜΠΟΡΙΕΞΕ ΕΝΩΣΕΩΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επι Τ77 ενκαιρία ταντχι, δλα τέ, προηγον·
  μενά ότόκ είς:
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΠΑΛΤΑ
  ΚΑΠΑΡΔΙΝΕΣ
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  ΡΑΔΙΟΦΏΝΑ Κ. Λ. Π.
  Θά πωλοϋνται είς τιμάς κάτω τον κόστονς:
  'ΕτΐΙ πλέον, δλοι οί άγορασταί, μέχρι τής 28)2)1937, θά λά-
  βουν ένα δελτίον φέρον την ήρερομηνΐαν καί τό ποσόν τής ά-
  γορδς χον. Την 1)3)1937, θά άναγγελθή διά τού έγχωρίου
  τύπου μία ήρερορηνία ρεταξύ 8 καί 18 ΦεβροοαρΙου (έργά-
  σιμος ήμέρα) καί οί κατέχοντες δελτία τής ήμερομηνίας
  ταύτης θά κληθουν νά παραλάβουν άπδ τ6 ταμείον τού
  Κατσστήματος δλον τό άντίτιμον τής άγοράς. Δηλαδή, τα
  παραληφθέντα εκείνην ιήν ημέραν έμπορίύματα θά είνε
  πραγματικώς καί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
  *
  —Προαγωγή είς μοίραρχον.
  Μ«τ«ίΰ των τ«λβυτ«ί»»ς προ»
  χθεντΜν κ£ι·ιμ«τιι«Μν αυγκαταλ*
  γ«τ«ι καί ο Κρής ύηομοΐραρχος
  χ. Κ. Μβ»ρτζ«ν*ς «ροοιχβίΐς «Ις
  μοίραρχον.________
  —Ή ουναλλαγματΐΜη κ«τά
  στάσις 31ης ΊανουβΕρίβυ.
  ΈκυΜλοφόρησβ ή έβώομαώιαία
  κατάστασις τής Τραπβζης τής '£Α
  λαοβς υπό ήμιρβμηνιαν 31 Ία·
  νουκρΐο». Είς αύτην άναγρικφ·
  ται βτι τώ ιΐς χρυσόν πά Ι ουναλ
  λαγμοτ κάλυμμκ τής Τρκπέζπς με
  τα τνν αΐίναΑλαγματικών γρκμμβι
  τίων ίσημ«ίωα«ν «&(ηοιν 22.038.
  058 δρ. Τβ χρεος τού ΔημββΙο»
  πρός την Ίράιτ·ζ«ν ηκρεμεινεν
  τό «ότβ. Ή Μυκλοφορία τ&ν τρα
  π«ζογρ«μματΙων «βημβίΗσβν αϋ
  ίησιν 1541.100 δρ. Τίλβς «Ι υπο
  χρβο.σ«ΐϊ 6ψ«».ς τής Τριχπέςης είς
  οραχ. πβρβυαιοιζουσι αϋ{ηοιν 41,
  93Τ179 δραχμ&ν.
  ίΙΙ
  ιυ
  III
  III
  III
  III
  10
  11)
  ΕΠ
  ω
  ιυ
  III
  ω
  III
  αι
  υ]
  —Ό φόρος επιτηδεύματος
  είς Ρέθυμνον.
  Είς άηάντηβιν έγγράφου αΐτή-
  σ««ς τοθ αυλλονου ύφαομκτοηΝ-
  λ&ν Ρεθύμνης τό υπουργείον Ο<· κβνομιχ&ν γνκρΐζιι είς την τ«- ρεικΜην ύπηρεαίαιν Ρεθύμνης £· τι έγχρίνει 2««ς ιΙσκράττιΤΜΐ τμη μ«τιχ&ς ό φώρος έπιτηδβυματος πκρά των ϊπαιγγελματι&ν Ρ«θ» μνης μεχρι τέλους Μαρτίβυ. —Ή εϊσοδος βξιωματιΚ&ν καί ύπαλλήΑων κϊ1ς τβί λί οχ«δ· Τό υπουργείον τής Δημοσίας Ασφαλείας δι' έγχυκλΐου το» πρβς τάς αστυνομικάς αρχάς γνκ ρΐζιι ότι ή απαγόρευσις τής «Ισό δου χληριχ&ν, αςιχματιχ&ν, ύπβλ ληλειν χλπ. ή όποΐα έθββπΐσθιι δια τας λεβχας μιχτβν παιγνΐΜν, Ισχύει χά. οια τα μιχτα παίγνια λεβχων, τάς οποίας διατηροϋν ομ ματβΐα. Έν τούτοις, τονΐςεται η άπκγόρευβις αυτή ώέν άφορά καί τα έντευχτηρια των λ«σχ_ιν τού των. τα βπβία. ιΐς τινάς έπαρχί άς τουλαχιοτον «Ινβ τα μόνα « {ιβπριπη χεντρα. —Ή (φαρμογή τής άποβυγ κκντρώσκως. Είς τβ υπουργκΐβν τ&ν 'Εοωτβ ρικων συνήλβ· προχΒές τό συμ {ιούλιον τβΰ νόμον π*ρ! αποσυγ χ«ντρΜβ«Αΐς τής διοιχιισΐΜς ϊνα αυνιχΐοο την συζητησιν διά τόν χαββρισμόν τ«ν ζητημάτων ατΐ να βα «ϊαιρβθοΰν. από την διχαι οδοοίαν ή βπβία ^παρΐοχέθη είς τους νομβρχας. Ήδη ώριοβησαν τα οχπτιχα θι,ματα άρμοδιότητος τ&ν ί»πβυργ«ιιιν &υγχοινΝνΐας χά Ι Εργασίας, έν ουν«χ«ία δέ τβώτβίν θα χαβορισβουν χά Ι λοιη&ν —Σύλληψις διά ληστιίαν. Συνΐληφθη υπό τβδ Χταβμου Χνροφυλαχής Άνειγίίων ό Ιω. Μιχ. Δραμβυντ&νης ή Καραμου ζος χατοιχβς 'ΑνΜγεΙνν χατηγο ρούμενος δια ληστιΐκν μετα φο νού. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 'Ε{αιρετιχής πβιβτητβς «Ηλοθν- ται παρά τή σταφιδαηοβηχη Ίμ. Χαλκιαδάκη ,συνοιχΐα Γενή Τζα μΐ μ·τά τβ νεόκτιστον σχολείον π«ρΙ τα 100 ,μετρα χαί .«αρα- «λεύρβ», έμκορομισιτιχου ΓραφεΙ ο» _. Παπάςβγλβυ πρβς 3 δρ. 'Ενοΐχιάζεται μεγβλη άποθήκ· Ι παρά τάς Κατω Φυλακάς, Πληρβ φορΐαι παρ' ημίν.
  Ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΔΡΑΧΟ&ΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΔΛΙΝΙΚΔΙ
  ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΛΝ
  ΚΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΑΙΝ
  ΕΝΗΡΓΗΒΗΣΑΝ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγρα
  φηματα έκ Βερολίνου καί Ρίγας είς
  ολόκληρον «ήν Ρωσσίαν.έπικρατεί με
  γάλη ανωμαλία, είς την Μόσχαν δέ έ< λαβον χώραν ταραχώοεις έκοηλώσεις τού λαού εναντίον τού Σταλινικοΰ χα· θεστώτος χαί τής ασιουμένης άγρίας τρομοκρατίας καί τής θανατώαεως των κορυφαίων παλαιών μπολσεβίκων. Τάς εΐοήσεις αύτάς επιβεβαιοί καί τό Πρα χτορεϊον Ρώυτερ, τό οποίον καί προ· σθέτει ότι αί διαδηλώσιις τού Ρωσσι χού λαού διελύθησαν διά τής βίας κα¬ τόπιν προσωπικάς διαταγής τού Στάλιν καί ότι ένηργήθησαν πολλαί συλλήψεις σημαινόντων προσώπων υπό τής Γχε «■ου, χωρτς έν τούτοις καί νά έπιβλη θή έξ ολοκλήρου ή τάξις. ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΛΙΑΦΩΝΙΑ ΣΤΑΑΙΝ ΚΑΙ ΒΟΡΟΣΙΑΩΦ ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτερα τηλε γρ α φηματα έκ τού έξωτερικού πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν ότι έξ αίτίας των τελευταίων συλλήψε ών έν Ρωσσία αΐτινες έπεξετάθησαν χαί είς τόν έρυθρόν στρατόν εξεδηλώθη σο βαρά διαφωνία μεταξύ τού Γεν. Γραμ ματέως τού ΚομμουνΙστιχοΰ κόμμα Ιωσήφ Στάλιν καί τού άρχηγοΰ των στρατιωτικών δυνάμεων Βοροσίλωφ Ή διαφωνία των βύο κοουφαίων κομ μουνιστών, λέγεται ότι εξεδηλώθη καί όσον άφορά την πολιτικήν των Σοβιέτ έναντι τού Ίσπανικού καί των διεθνών ζητημάτων γενικώτερον. ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΕΠΙ ΕΞ Η ΚΑΒ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου «.τού άνταποκριτού μας).—Κατόπιν συνεννοή σεως τού ύπουργείου τής Έθνικής Οί· χονομίας μετά τού ύπουργείου των Οί· κονομικών εξεδόθη απόφασις 8ι' ής πά ρατείνεται επί εξάμηνον ή ίαχύς των ά δειών χαθ' υπέρβασιν των καθορισθέν των κατ' αρχάς όρίων. Σχετική έγκύ· κλιος κοινοπο κείται άπόψε είς τα έμπο· ρικά Έπιμελητήρια χαί τα Τελωνεϊα τού Κράτους ϊ'να λάβουν γνώσιν οί έ>·
  οιαφερόμενοι.
  ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΤΟΥ
  Ο ΣΪΗΤΑΙΜΛΤΑΗΗΣ ΜΟΑΚΙΡ1ΖΗ2
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου («ού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν αποφά¬
  σεως τού ύπου&γειου των Στρατιωτι¬
  κών διεγράφη έκ των στελεχών τής έφε
  δρείας τού Έλληνικού στρατεύματος
  ό έν άποστρατεία συνταγματάρχης Εύ-
  ριπίδης Μπακιρτζής, ώς άποβεοειγμέ
  νως έμφορούμενος υπό κομμουνισχι
  κων ίδεών, την εφαρμογήν των οποίων
  καί έπροπαγάνδισε καί έπεζήτηοε κατά
  τό παρελθόν.
  ΒΑΙΙΑΤΑΧΟΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ
  ΑΙ Ν.0ΕΙΑΙΚ1Ι
  II
  ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΑΕΙΛΙ
  ΑΦΗΝΑΙ έ φεβρουάριον τοδ οϊνταπο
  κριτοΰ μβς).—-Ί» τε>6 ύφυπ«υργε(βι> τής Ά
  γβρανβμΐο-ς ΒΛΐ»βιίέη βπ<ψδ ότι άπεφα σ!ο6η ή λήψις σειράς αύσιηρβτάτων μέτρον πρ«$ παταξιν της ν «Θείας. *«1 τής αΐαχρβ *ερδε(α$. "Ηδη κατα τας, αύτάς ανακοινοί βι»ί, απεστάλησαν αύοτηραΐ οδηγίαι χαί βντολαί πρες τας χαχά τβπους αστυνομικάς χαί δικαστάς αρχάς διά χ ήν πίστην εφαρ μβγην τί>ν μέτρων αυτήν χάρις είς τβ ό
  π·1α ίλπίζεται «τι θ« εκλείψη τ>λ·(ω; χαί
  Α ν·8§1« χ*, π «1βχρ·κ<ρδ·ιβ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωία Κυριακής 7 φεβρουαρίου 1937 Τοπικαί έπηυχίαι των έδνικοφρόνων. Γερμανική διείσδυσις είς Ν. Αμερικην. ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου. —Τηλεγραφήματα έ χ Σα· λαμάνκας καί Σεβίλλης Λγγΐλλουν αρκετάς τονι κάς Ι«ιτυχ(ας τ&ν έθνικο- φοόνων είς την «ιριοχήν τής Μαλάνας ,δ«ου οί έρυ θροϊ φέρονται ύβοχωροθν- τες «ρός βορειανατολικά καί είς τρόπον ώστε νά κινδυνεύο «άντοτε ή «όλις, ήτις βάλλιται σημειωτέον «6ιακόα»ς ύνό τοΰ έθνι κου στόλου κσΐ έναλασσο μβνΜν μοιρών άερον,λά νων. "Αλλαι πληροφορίαι ΐκ των αυτών «ηγών άναφβ ρουν δτι εχαρά τάς αλληλο συγκρουομινας «ληροφορί άς των σταθμων των 4ρυ· θρων «ιρΐ νίκων,αυτών καί «στρατηγικβν» Ονοχωρή σεων, «λήρης σύγχυσις επι κράτει καί «Ις αύτά ά κάμη τα κιντρα άνεφοδιασμοθ τ·*ν δνοιτ καθημερινώς ση μιιώνονται συμπλοκαί με ταξύ άναρχικβν, καί κομ μουνιστ,βν όλαός δέ διαδια δηλώσεκν ζητεί νά καθορι σθή σαφως ή στάσις τής κυβερνήσεως τής Βαλινθί άς δναντι «οατίστας τοΰ ζηΐήματος τής διατροθής τΑν «ληθυσμτΒν. Καθ' ά αγγέλλεται έκ Λονδίνου οί Ακεϊ «ολιτικοΐ κύκλοι φχίνονται όλονέν «ερισσότερον διατεθειμι νοι νά βιχθοθν μίαν λογι κήν συζήτησιν έναντι των ά«οικιακ£>ν διεκδικήσεων
  τής Γεομανίας, δ τύβος δέ
  ζητεί δ«ως ή Άνγλία χά
  ριν τής είρήνης τής Εύρώ
  «ής, -ροχ«ρηση. ταχέως
  είς την συζήτησιν ταύτην.
  Μόνον αί ΐφημερίδες αί
  ■ροσκείμεναι Φΐλικώς «ρός
  την Γαλλίαν ζητοθν «ροη
  νουμένως συντονισμόν των
  Λβόψεων των δύο χωρβν
  «■Ι τοθ «ροκειμβνου ζή τή
  ματος.
  Έκ Βερολίνου άγγίλλε
  ται δτι ό Φύρερ Εσχε τελιυ
  ταίας σβουδαίας συνομιλί
  άς μετά Βι-λ*#ματικών<*ντι -ροσώβών κεντρικών τινών βυνάμιων μεταξύ των ο¬ ποίων τής Αυστρίας τής Πολννίας καί τής Τουρκί άς. Έβίσης εγένοντο συνο μιλίαι τβν Γερμανικήν Ι«ι σήμ«*ν κύκλων καί μετ" άν τι*ροσώκ»ν των κρατών τής Νοτίου 'Αμεοικής δ«ου λίγεται δτι ή Γερμανία ι κέτυχ· σβουδαΐας οΐκονο μικάς «αραιχωρήσεις. Τηλε γράφη ματα βκ Ρώ μης αναφβρουν δτι δ Ίταλι κός τύβος έκδηλοΐ Ικανο •χοίησιν έκ τής τροπής τής δλης βιεθνοΰς καταστάσι »ς, «λη(ζ«ι δέ δτι τελικβς θά 4«ικρατήσουν αίάβόψεις τής Ιταλίας καί Γερμανί άς Α* σχέσει μέ τα κυριώ τ>ρα διεθνή «ροβλήματα.
  Ώς κρός τό Ίσκανικόν θεώ
  ρεΐ νλέον ή βεβαίαν την Α
  «ιβολήν τοθ έλέγ^ου.
  Συγκέντρωσις των έλαιοκτημόνων,
  Θά έξετασδούν αί αφορμαί τής άφορίας
  ^^!]^^I!υ^
  ΑΙ ΕΥΡΟΠΑ'ΓΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΣΥΜΦΩΝΟΙΑΙΑΤΟΝΑΠΟΞΗΡΑΣ
  ΜΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΑΕΓΧΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  1 ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Λονδίνου αγγέλλουν^ ότι
  είς την επιτροπήν μή επεμβάσεως ελή-
  φθησαν αί τελιχαί αποφάσει; των ευρω
  παϊχών Βυνάμεων δια τόν έλεγχον^ καί
  έν γένει την οργάνωσιν αυστηράς ούδε-
  τερότητος άπέναντι τής έμφυλίου Ίσπα
  νίκης διαμάχης,
  ι Αί δυνάμεις, δια των άποφασεων
  τούτων οιαηιστούται ότι συμφωνοΰν *-
  Ι πολύτως είς την επιβολήν τού έλέγχου
  άπό ξηράς χαί θαλάσσης.
  Κατόπιν των ανωτέρω, χαταρτίζον-
  ται ήδη υπό των ύποεπιτροπών τής Έ·
  πιτροπής μή επεμβάσεως,τα ληπτέα μέ
  τρα πολιτικού, στρατιωτικού καί ναυτι
  κου έλέγχου, όστις Θά άσχηθή είς τα
  Πορτογαλλιχα χαί Γαλλιχά αύνορα, είς
  τα αύνορα τοΰΊσπανικοΰ Μαρόχου χαί
  είς «άς ναυτικάς περιοχάς τήςΊσηανίας.
  Κατόπιν σχετικής ύποβεΐξε
  ως τής ΝομσρχΙας κατ' αύτάς
  -ρόκειται να κληθοθν είς ού
  σκέψιν είς εκάστην Κοινότητα
  οί έλαιοκτήμονες τής περιφε
  ρεΐας προκειμένου νά άνταλ
  λάξουν τάς άπιψης των επί
  των έτΐικρατουσών γνώμην
  μεταξύ τή*ς άπο3όσΕως των
  ψέκσσμθν καΐ των έλαΐοκλα
  Οευμάτων.
  Αφορμήν ιίς την τοιαύτην
  ενέργειαν τής Νθμαρχ(σς Ι8ο
  σε τό ~ εγονός των άφοριών
  των έλαιοδένδρων άτινα επί
  σειράν έτών μένουν άκαρπα
  καί τής επικρατούσης άντιλή
  ψεως δτι ή άκαρπία βέν όφεί
  Αβτσι είς την έλλειψιν καλλιερ
  γεΐας, λιπάνσεως καί κλαδευ
  μάτων ώς ύποστηρΐζουν εί
  εΐοικοΐ άλλά είς την μή ά τι ο
  τελίσματιχότητα των ψεκα
  σμών κατά: τοθ Αάκου κατά
  τινάς καί των έλαιοχλαδευμά
  των κατ' άλλους.
  Τα πορΐσματα είς τα όποΐα
  θά καταλήξουν οί έλαιοκτήμο
  νρς θά άνακοινωθώσιν εΐς,τήν
  Νομαρχίαν ή όποΐα καί θά
  τα θέση έν καιρφ ύπ' όψιν
  των αρμοδίων ΰτιηρεσιών ίνα
  έν συνδυασμώ μέ τάς γνώμας
  ταύτας άπορρεούσας έκ τής
  κτηθείσης ττείρας χον έλαιο
  κτημόνων καί τ&ν έπιστημο
  νίκων βίδομένων καταλήξουν
  είς θετικώτερα συμπεράσματα
  πρός προστασίαν τής έλαίας
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΤ χ. ΜΛΡΙΝΑΤΟΥ
  ΕΙΖ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ
  Καθ' αγγέλλεται .ξ Ούΐρίχτης
  ής "Ολλανδίας έ διιυθυντής ιοθ
  Μουσιΐου μας χ. Σπ. Μαρινάτος πι
  ριο&ιύαν την Ευρώπην διά σειράν
  ίιαλέξεων είς τη Πανεπιστή
  μια «περΐ τοθ άρχαίου ΚρητιχοΟ
  πολιτισμοθ χλπ.> Ιδωχεν την 27
  Ίανουαρ(ου έ. Ι. τό πρώτον τού
  μαθημα ιίς την μεγάλην, αίθουσαν
  τιθ ίκεΐ Οανεπιοτημίου μέ κβλ·
  λήν ίτι ισημάτητα. ϋαρίαταντο έ
  πριοβιυτής χαί δ πρίςενος τής
  Ελλάδος απδ την Χάγην, ί πρύΐα
  νις, δ δήμαρχος, έ διοικηιής τής
  επαρχίας χαί τιλήθος χαθηγητΐβν
  χαί άλλιον ίπιοτημόνων.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ
  Είς τόν κινηματογράφον
  «Μινώο» δίδεται σήμερον υπό
  τοθ στρατιωτικοθ ΊατροΟ κ.
  Ήλιάβη ή τρΐτη της σειράς
  των οιαλεξεων των 6ρισθβι
  σΔν υπό τοθ έντοϋθα Τμήμα
  τος ΆνχιαεροπορικίΊς Αμύ¬
  νης αναφορικώς μέ τα λη·
  πτέα ύγειονομΐκα μέτρα είς
  περίπτωσιν άερετιιθίσεως. ΕΙ·
  σοβος ελευθέρα.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ
  Ο ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΧ
  ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΜΑΛΙΣΜΟΣ
  Είς την Νομαρχίαν
  θβν ή πληοοψορία δ τι προ ε
  δροι τινές Κοινοτήτων αρνοθν
  ται νά βιαθέσουν την άπαιτου
  μένην πίστωσιν διά τόν δαμα
  λιομόν καί άναδαμαλισμόν
  των μαθητων των σχολείων
  κσί των κατοίκων έν γένει
  των κοινοτήτων. Δι' έγκυκλίου
  της πρός άπαντας τούς κοινο
  τάρχας ή Νομαρχία γνωρΐζει
  8τι ή δαπάνη τοθ δαμαλισμοθ
  καί άναδαμαλισμοθ τυγχάνει
  ύποχρεωτική καί συνεπος ο(
  κοινότητβς έχουν υποχρέωσιν
  νά καταβάλλωσιν είς τούς δα
  μαλιστάς Ιδιώτας ίατρούς
  τόσον την αμοιβήν των Βιά
  τόν δαμαλισμόν ίσον καί τα
  όδοιπορικά αυτών ΙξοΒα |άν
  ούτοι δέν έορεύουσιν έντός
  τής Κοινότητος.
  ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΙ
  Η ΠΛΗΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΝ
  ΤΩΝ ΑΓΡΰΦΥΛΑΚαΝ
  Κατά τό διαρρεθσαν ϊτος
  1936 <[ς τό εξωτερικόν ίατρεΐ όν τοθ παθολογικοθ τμήματος τοθ Πανανείου ΔημοτικοΟ Νο σοκομείου προσήλθον πρός έ ξέτασιν 7620 άσθενεΐς, έγιναν βέ καί 12.220 συνταγαΐ. Η ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ Πρός τόν Δήμαρχον Ήρα κλεΐου καί τούς προέδρους των ι κοινοτήτων τοθ νομοθ έ γνωστοποιήθη έκ τής Νομαρ χίας δτι ή ^συσταθεΐσα έξ ά ιωματικων έπιτροπή διά την αγοράν ίππων καί ήμιόνων θά ευρίσκεται την 21 Φεβρου αρΐου είς Αρκαλοχωρι, την 27 ε(ς ΜοΤρες καί την 28 έν ταθθα. ΟΙ έχοντες πρός πώ λησιν τοιαθτα κτήνη δέο> νά
  μ«ταφέρωσι ταθτα είς χά ώς
  δνω κέντρα κοτΑ τάς ώς &
  ο ήμερομηνίας.
  ΔΓ έγχυκλίου της πρόςτούς
  προέδρους των Κοινοτήτων ή
  Νομαρχία παρέχει όδηγίας ά
  ναφορικώς μέ τόν τρόπον χά
  ταρτισμοθ των κοινοτικόν προ
  ϋπολονισιιων οΐκονομικοθ ί
  τους 1937—38 καί τής έπιβο
  λής φορολογίαν διά τό αοτό
  οικονομικόν έτος.
  Τό υπουργείον των Έσωτβ
  ρικών έκοινοποΐησε πρός τού;
  νομάρχας τοθ Κράτους έγκύ
  κλιον δι' ής εντέλλεται βπως
  έντός τοθ Φεβρουσρίου άνα
  θεωρηθοθν οί έρανικοΐ κατά
  λογοι διά την άγροφυλακήν
  ωστε νά επέλθη δικαιοτέρα
  καϊανομή των βαρων καί έξα
  σφαλιοθ[) ή πληρωμή των ά
  γροφυλάκων. Διά της Ιδίας ίγ
  κυκλίου άπαγορεύεται ή πλη
  ρωμη είς εΐδος τής άποζημιώ
  σεως των άγροφυλάχων.
  Η ΓΕΩΡΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΚΑΙ ΑΙΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ
  Ή Νομσρχΐα απέστειλε
  πρός τάς κοινότητος τιμοκα
  τάλογον των μέχρι σήμερον
  έκδοθέντων 153 βιβλιαρίων διά
  τάς διαφόρους χσλλιεργεΐας
  παρά τής Γεωργικής έταιρεΐ
  άς, μέ την σύστασιν νά προ
  μηθευθδσιν , δσα τα κοινοτικά
  συμβούλια ύποδείξωσι καί νά
  τα διανείμωσι βωρεάν είς τούς
  κατοίκους.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τη άγορδ μας κυμανθείσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  ιτροίόντων είχον ος κάτωθι:
  Σουλτανίναι
  α' ποιότητος Ορ. (
  β' .. .. )
  Υ .. .. Ι 20 -21
  »' .. „ Ι
  "' .. .. Ι
  ··. 16.—16.10
  η
  Υ
  II
  Μαθραι
  Τ.ΧΤ44Μ

  μ ι·

  II
  Μ
  Ρ' .. ..
  ■ ; βαθμίς %ρ,
  κοινα τ. £·οοκ(α< „ Αιανικβ< „ | Ι 14.60 42 40 ΈξαιρετικοΙ 31 λ··«βΙ «' «·ι·«, „ 28,— ••«-λ. «««ι·, ,,ΐι Ϊ8 — .. «' «οιότ. ., 16 - οαρ—λ. <««·. .„ »,— ' 1 40,-41 Αρΐανβν τό ■(«-, 11 «αλάιοΐ «■»' α· .. Χαροθηια Οραχ. ε,ϊβ Μέλι ποιοϊικΛς „ Μέταξα η 409 Κουκοόλισ ζηρα ,',' ||§,' Δέρματα βόΤα , |4* _4| 'Δρνοδβρματα έριφ. . ι» ' Ηρορατβν αΐγων „ 4· Μαΐνιβ «α ι" οκάν „ ϊ|, _», Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον 0ρ Α«Ρα Κορώνα Σουηδίας Φράγκον •ΕΙΡ·», «ραγκον „ Φιορίνι 'ΟλΙανο. „ Τ·πχο·λοβακ(α« Φράγκον Ββλνικόν., ΒοίίΙΙ Τιμαί Μάρκον Βρυξελλαι Διρεΐτα III. 11-112.10 »46. -Η0. Β8.ΙΙ—Κ8.40 1.1 Β— Β.» Η.Η-ΒΒΑ) 60.16—61.1» ι.Μ- ε.ΐΐ Ι.Κ-Ι.Η 4·,Η.4Ι.ε« 8.ΤΙ-1.80 ».β$— Ι.Μ 1.14- Ι.» ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΑΙ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣΤΔΠΡ06ΥΡ1ΤΗΣΜ1ΛΛΓΑΣ ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι τα στρατεύματα των έθνιχοφρόνων προχωροΰντα έφθασαν είς τα πρόθυρα τής Μαλάγας. Οί έρνιθροΐ αυμπτύσσονται ήδη είς τας πρό τής πόλεως όχυρας θέσεις προ τιθέμενοι να άντιτάξουν έκεΐ την τελευ ταίαν αυτών άμυναν. ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗ! ΜΑΑ1ΓΑ2 ΣΥΜΒΙΑΛΕΙ ΣΠΟΥΑΙΙΟΣ Ο ΣΤΟΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη¬ ροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι είς τάς εναντίον τής; Μαλάγας έπιχειρή σεις συμβάλλιι απουδαίως ό στόλος των έθνικοφρόνων όστις βομβαρδίζει διαρ¬ κώς τας έπαχτίους όχυρώαεις χαί τόν λιμένα. Πολλαί αποθήκαι πυρομαχι- κων άνετινάχθησαν είς .τόν άέρα, υπέστη σαν δέ σοβαρωτάτας ζημίας τα κτίρια τής πόλεως. Κατ' άλλας πληροφορίας ή αεροπο ρική άμυνα τής Ιϋαδρίτης εδέχθη νά αποστείλη τρείς στολίσκους είς Βαλένθι αν προοριζομένους διά την άμυναν τής Μαλάγας. Είς τό μέτωπον Μαδρίτης έπικρατεί ήρεμία. Ω ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΟΥΪΝΔΣΟΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦϋΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουάριον (τ*ϋ ίνταπσ κριτοϋ μ«ί)~-«τα τηλεγραφήματα ίη Βιέννης ο τέως Βασιλεύς τής Αγγλίας Έ οβυάροος χκί νυν δεύξ τβϋ ΰύϊνδοΐνρ προ κείται νά επιστρέψη πρβοεχώς είς Λβνδΐ νόν. ΣχετΐΜ&ς βγνώςβη ίτι ή ίπιατρβφή τοδ 'Εοονβρδ·» εί; Αγγλίαν όφείλεται είς την ανάγκην τού διακανονισμόν ώρισμί νων βξαιρβτικής φύσεως οίκογβνκικκών τ·ν ζητημάτων. 1ΛΛΗΛ0ΣΦΔ.Η ΤΟΝ ΕΡΥΒΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΑΟΗΗΗ ΑΟΗΝΑΙ 6 Φΐβρβυαρίου (τβΰ άνταπβ κριτεΰ μας).—Τέ» Πρακτορείον Χαβάς «γ γϊλλει ότι >ατ« πληροφορίας χβΜ Ιν Β«ρ
  κελώνη βνταπβΜριτεΰ τού αί ταραχαί συνε
  χΐζονται είς την πρωτεύουσαν τής Καταλω
  νΙα5. Ήδη βηό τίς χβίς ήρχισεν άγρία άλ
  ληλασφαγή των έρνθρ&ν λέγω διαφωνίαν
  βναρχΐΜ«>ν χαί κομμουνιστΑν'
  ΟΙ 1ΙΕΥΒΥΝΤΔΙ ΦΥΛΑΚΟΝ
  ΧΑΙ ΟΙ ΚΡΑ]ϋΊίΜΕΙΙΟΙ ϋΑ ΧΡΕΗ
  ■·»<ΙΙ ] ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τοβ •ντβποκριτού μ*ς).— Τό υπουργείον της Διχαισύνης Απηύθυνε σήμερον κα¬ τόπιν παρακλήσεως τοθ ύπουργείου των Οικονομικών, εγκύκλιον πρός τού* «διευθυντάς των φυλαχών τού Κράτους δια τής οποίας χαθΐατά γνωβτόν δτι είναι ύποχρεωμενοι V άνβφέρουν άνά Βεκαπ,νθήμερον τόν αριθμόν των κρ« »ί*" Λ'τών βά ^ Λ ! 1 Ϊβς«α1 46ι # ,ροσίαν ά6>ΐ1 «
  «ιιρ
  ϊ
  για θά Ικτελ»:
  βαδρίση ή ·»■
  ικτ,ς νού
  καί
  ηρ
  ροντα τ#ν «
  Κρατικαί άνά'
  -ραδ*. ιο0τ(
  6λ Ιδιαιτίρ
  Λιίτι διά
  β ήρ ή
  τοθ δρομολογ
  νού γραμμής,
  ιικήν δλως (
  ίιως έτο*1σα|
  η κατ' ινα*
  ίλιΐζομεν δτι
  μβς
  κατα τόν καλύ
  ξυιηριτικώτΐ|
  Τό ιραγμα ι
  είναι Βύοεΐολ
  διευθετηθή < οον ΰΐάρχιι τοθτο διάθβσκ κοιρΐ— δμως »>ν δτι θα εί
  ροθμισθοϋν 6,
  Ίγόνου γραμι
  Υΐνικβς Τά δρ
  Κρή Καΐ
  « ορομολόγι
  »οο γ